Sunteți pe pagina 1din 7

CECCAR FILIALA DOLJ Nume si prenume DIHORU IONELA Stagiari anul I STUDII DE CAZ La discilipna - Fiscalitate

SEM. 1 2009

1. O organizatie nonprofit realizeaza urmatoarele venituri : - venituri din cotizatiile membrilor 10000lei - venituri din donatii 30000lei - venituri in urma realizarii unui spectacol 20000lei - venituri din activitati economice 150000lei cheltuielile aferente obtinerii acestor venituri sunt: cheltuieli aferente veniturilor din activitati neeconomice 40000lei si cheltuieli aferente activitatilor economice 60000lei. Cursul de schimb este 1 euro=4lei. Sa se determine impozitul pe profit. REZOLVARE PROBLEMA 1 Conform Codului fiscal, art. 15 alin. 2, veniturile din cotizatiile membrilor, veniturile din donatii si veniturile realizate din spectacole sunt scutite de la plata impozitului pe profit. Conform Codului fiscal, art. 15 alin. 3, organizatiilr non-profit sunt sutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 Euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit. 1) Determinarea partii din veniturile realizate din activitati economice care este neimpozabila: a) se calculeaza 10% din veniturile totale neimpozabile Vt neimpozab. = 10.000 + 30.000 + 20.000 = 60.000 lei 10% x 60.000 = 6.000 lei b) se calculeaza echivalentul in lei a 15.000 euro 15.000 euro x 4 lei/euro = 60.000 lei Deci, conform art. 15 alin. 3 Cod fiscal, veniturile neimpozabile din activitati economice sunt in suma de : 6.000 lei 2) Determinarea cheltuielilor aferente veniturilor impozabile V impozab. = Vtotale din active.economice V neimpozab.din activ. Economice V impozab. = 150.000 6.000 = 144.000 lei Cheltuieli aferente ven.impozab.= Chelt.aferente active.econom. x Ven.impozabile din active.econom./Ven.totale din active.econom Chelt.impozab = 60.000 x 144.000/150.000 = 60.000 x 0,96 = 57.600 3) Determinarea profitului impozabil Profit = Vimpozab. Ch.impozab

CECCAR FILIALA DOLJ Nume si prenume DIHORU IONELA Stagiari anul I Profit = 144.000 57.600 = 86.400 4) Determinarea impozitului pe profit Impozit = Profit x 16% Impozit = 86.400 x 16% = 13.824 lei

SEM. 1 2009

2. O societate comerciala a trimis in luna august in delegatie 5 salariati, fiecare cate 5 zile. Diurna acordata a fost de 80lei/zi/salariat. Cheltuielile cu transportul sunt de 1500lei, iar cheltuielile reprezentand cazarea sunt 5000lei. Sa se precizeze care este nivelul cheltuielilor deductibile si care este nivelul cheltuielilor nedeductibile. REZOLVARE PROBLEMA 2 Conform art. 21 alin. 2 lit. e, cheltuielile de transport si cazare in tara si strainatate efectuate pentru salariati sunt cheltuieli effectuate in scopul realizarii de venituri, deci sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. Conform art. 21, alin. 3 lit. b, suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate este deductibila in limita a de 2,5 ori nivelul legal stability pentru institutiile publice. Conform HG 1860/21.12.2006, Anexa, art. 9, nivelul legal al indemnizatiei zilnice de delegare sau de detasare este de 13 lei. Deci: a) cheltuielile de transport in suma de 1500 lei sunt deductibile; b) cheltuielile cu cazarea in suma de 5000 lei sunt deductibile; c) cheltuielile cu diurnal in suma de 80 lei/zi/salariat determinarea cheltuielilor totale cu diurnal pentru cei 5 salariati si pentru cele 5 zile: Ch.totale = 5salariatix5zilex80lei/zi/salariat = 2.000 lei Determinarea cheltuielilor cu diurnal zilnica deductibile pentru 1 salariat : Ch.ded./salariat/zi = 2,5 x 13 lei = 32, 50 lei/zi/salariat Determinarea cheltuielilor cu diurnal deductibile pt. cei 5 salariati si pt. cele 5 zile Ch.totale deductib. = 5 salariati x 5 zile x 32,50 lei/zi/sal = 812,50 lei 3. O persoana fizica desfasoara o activitate de croitorie pentru care opteaza sa fie impusa pe baza de norma de venit. Norma anuala de venit este de 60000lei. Persoana fizica incepe activitatea pe data de 15 aprilie. In luna august este plecata 10 zile intr-un circuit turistic, justificand organelor fiscale nedesfasurarea activitatii pe baza biletelor. Recalculati normade venit. REZOLVARE PROBLEMA 3 Conform Normelor metodologice nr. 42 de aplicare a art. 49, Cod fiscal, la stabilirea normelor de venit se are in vedere si durata concediului legal de odihna. Conform Normelor metodologice nr. 44, normele anuale de venit se reduc proportional cu perioada de la inceputul anului si pana la momentul autorizarii din anul inceperii activitatii.

CECCAR FILIALA DOLJ SEM. 1 2009 Nume si prenume DIHORU IONELA Stagiari anul I Deci: Norma de venit aferenta per.lucrate = Norma de venit / 365 zile x Nr. de zile efectiv lucrate Norma de venit = 60.000 / 365 zile x 260 zile = 42.738,80 lei 4. Un contribuabil persoana fizica care desfasoara in anul 200X activitate de transport de bunuri si persoane in regim de taxi, precum si o alta activitate independenta, determina venitulnet din activitati independentepe baza datelor din contabilitate in partida simpla. Contribuabilul estimeaza ca va realiza urmatoarele venituri si cheltuieli in anul 2008 : - venituridin activitatile desfasurate : 50000lei - cheltuieli cu combustibilul : 20000lei - cheltuieli cu piese de schimb si reparatiile : 5000lei - cheltuielile cu salariile personalului angajat : 12000lei - alte cheltuieli deductibile : 3000lei - cheltuieli de protocol : 1000lei Determinati venitul net estimat a fi realizat din acesta activitate, precum si valoarea impozitului sub forma de plati anticipate in contul impozitului anual si precizati termenele de plata. REZOLVARE PROBLEMA 4 1) Calcul limita deductibilitate a cheltuielilor de protocol Conform art. 48, alin. 5, lit. b, Cod fiscal, cheltuielile de protocol sunt deductibile in limita a 2% din baza determinate conform alin. 6. Conform art. 48 , alin. 6, baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de protocol. Limita de deductibilitate = Baza de calcul x 2% Baza de calcul = Total venituri brute Chelt.deductibile Total venituri brute = 50.000 lei Chelt.deductibile = 20.000 + 5.000 + 12.000 + 3.000 = 40.000 Baza de calcul = 50.000 40.000 = 10.000 Limita de deductibilitate = 10.000x 2% = 200 lei 2) Determinarea venitului net Ven.net = Vt Chelt. Totale Vneimpozab + Chelt.neded. Vt = 50.000 Chelt.totale = 20.000 + 5.000 + 12.000 + 3.000 + 1.000 = 41.000 Vneimpozab = 0 Chelt.neded = 800 (acestea reprezinta partea din chelt. De protocol care este nedeductibila) Vnet = 50.000 41.000 + 800 = 9.800 3) Determinarea valorii impozitului pe profit Impozit = Vnet x 16% Impozit = 9.800 x 16% = 1.568 lei 4) Stabilirea platilor anticipate in contul impozitului annual si termenele de plata

CECCAR FILIALA DOLJ SEM. 1 2009 Nume si prenume DIHORU IONELA Stagiari anul I Conform art. 82, alin .1, Cod fiscal, contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente sunt obligate sa efectueze in timpul anului plati anticipate cu titlu de impozit. Conform art. 82, alin. 3, Cod fiscal, platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Deci platile anticipate si termenele de plata vor fi: Nr. crt. 1 2 3 4 Valoare rata 392 392 392 392 Termen de plata 15 martie 15 iunie 15 septembrie 15 decembrie

5. O persoana fizica obtine in luna mai 200X urmatoarele categorii de venituri : 3000lei din drepturi de autor asupra unor opere monumentale si 10000lei din drepturi de autor aferente unor opere literare. Persoana este salariata cu carte de munca la o societate comerciala. Determinati diferenta de recuperat ca urmare a definitivarii impozitului in anul 200X+1. REZOLVARE PROBLEMA 5 1) Determinarea impozitului retinut de platitorul de drepturi de proprietate intelectuala: Conform normei 61 de aplicare a art. 51, alin. 2, Cod fiscal, platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala au obligatia de a calcula si de a retine, in cursul anului fiscal, o suma reprezentand 10% din venitul brut realizat de titularii de drepturi de proprietate intelectuala. Aceasta suma reprezinta plata anticipate in contul impozitului annual datorat de contribuabil: Impozit = (3000 + 10000) x 10% = 1300 lei 2) Stabilirea venitului net din drepturile de proprietate intelectuala: Conform art. 50, alin. 1 si alin. 2, Cod fiscal, venitul net din drepturile de proprietateintelectuala se stabilieste prin scaderea din venitul brut a unei cheltuieli deductibile egala cu 40% din venituri, in cazul drepturilor de autor afferent unor opera literare, respectiv 50% din venituri in cazul drepturilor de autor asupra unor opera monumentale. * Deoarece persoana este salariata cu carte de munca la o societate comerciala, din veniturile brute realizate din drepturile de autor nu se mai scad contributiile sociale obligatorii. a) Stabilirea chelt.deductibile din veniturile din drepturi de autor asupra unor opere monumentale: Chelt. Forfetare = 3.000 x 50% = 1.500 lei Stabilirea venitului net din drepturi de autor asupra unor opere monumentale: Vnet = V brut Chelt.forfetare = 3000 1500 = 1500 lei b) Stabilirea chelt.deductibile din veniturile din drepturi de autor asupra unor opera literare: Chelt.forfetare = 10000 x 40% = 4000 Stabilirea venitului net din drepturi de autor asupra unor opera literare: Vnet = Vbrut Chelt.forfetare = 10000 4000 = 6000 3)Stabilirea venitului net total din drepturi de proprietate intelectuala :

CECCAR FILIALA DOLJ Nume si prenume DIHORU IONELA Stagiari anul I Vt = 1500 + 6000 = 7500 3) Stabilirea impozitului datorat : Imp = Vt x 10% = 7500 x 16% = 1200 lei

SEM. 1 2009

Deci, diferenta de impozit de recuperat ca urmare a definitivarii impozitului este: Plati anticipate Imp.calculat = 1300 1200 = 100 lei 6. Ce se intampla daca pe parcursul anului veniturile impozabile realizare de catre o societate comerciala supusa impozitului pe beniturile microintreprinderilor depasesc cuantumul a 100000euro. Ce curs de schimb se ia in calcul ? REZOLVARE PROBLEMA 6 Norme metodologice : In situatia in care , in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100000euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% , inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care limita sau ponderea au fost depasite, luandu-se in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Constribuabilul va instiinta organul fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea in acest scop a declaratiei de mentiuni, potrivit O.G. nr 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. Cursul de schimb LEU/EURO pentru determinarea echivalentului in euro a veniturilor realizate de microintreprinderi este cel comunicat de BNR pentru ultima zi a fiecarei luni a perioadei careia ii este aferent venitul respectiv. Impozitul pe profit datorat de contribuabil, incapand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta la art 107^1 din legea nr 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe venitul microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv. 7. Un importor primeste din strainatate( din afara UE) marfa in valoare de 1000lei. Taxele vamale sunt de 25% iar accizele sunt de 150lei. Sa se calculeze taxa pe valoare adaugata in vama aferenta marfii( cota TVA = 19%). REZOLVARE PROBLEMA 7 Valoarea marfii in vama= 1000 +Taxe vamala=25% x 1000= 250 +Accize = 150 ---------------------------------------------------------------TOTAL 1.400 Total baza impozabila TVA=1000+250+150= 1400 +TVA=19% x 1400= 266 -----------------------------------------------------------------1.666

CECCAR FILIALA DOLJ SEM. 1 2009 Nume si prenume DIHORU IONELA Stagiari anul I 8. Prezentati exigibilitatea accizelor in cazul produselor supuse accizelor nearmonizate. REZOLVARE PROBLEMA 8 Art. 211, Cod fiscal: 1) Momentul exigibilitatii intervine: a) pentru produsele din productia interna, la data efectuarii livrarii, la data acordarii produselor ca dividende sau ca plata in natura, la data la care au fost consumate pentru reclama si publicitate si respectiv, la data instrainarii ori utilizarii in oricare alt scop decat comercializare b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul receptionarii acestora c) pentru produsele importate, la data inregistrarii declaratiei vamale de import 2) Pentru produsele prevazute la art. 207, lit. I (iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agreement) momentul exigibilitatii intervine cu ocazia primei inmatriculari in Romania 3) In cazul persoanelor fizice care achizitioneaza produse de natura celor prevazute la art. 207 lit. h) (arme si arme de vanatoare, altele decat cele de uz militar) exigibilitatea ia nastere la momentul inregistrarii la autoritatile competente, potrivit legii. 9. Sa se determine impozitul pe cladire datorat de proprietarul care o vinde cunoscand urmatoarele date: - cladirea este situata in mediu urban - suprafata utila este de 105mp, dincare 20mp sunt aferenti unui garaj situat la subsol si 30mp sunt aferenti unei mansarde cu destinatie de spatiu de locuit - valoarea impozabila unitara este 669lei/mp - anul construirii cladirii este 1965 - cladirea este vanduta pe data de 15 aprilie. REZOLVARE PROBLEMA 9 1) Calcul valoare impozabila a cladirii : Conform art. 251, alin. 3, Cod fiscal, valoarea impozabila a unei cladiri, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in mp, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp Vimp.subsol = 20 mp x 669 lei/mp x 75% = 10.035 lei Vimp.parter+mansarda = 85 mp x 669 lei.mp = 56.865 lei Deci : Vimp.cladire = 10.035 + 56.865 = 66.900 lei 2)Reducere valoare impozabila a cladirii Conform art. 251, alin. 7, lit. b, valoarea impozabila a cladirii se reduce cu 10% deoarece cladirea are o vechime cuprinsa intre 30-50 ani Reducere = 66.900 x 10% = 6.690 lei Vimp = 66.900 6.690 = 60.210 lei

CECCAR FILIALA DOLJ SEM. 1 2009 Nume si prenume DIHORU IONELA Stagiari anul I 3)Calcul impozit anual Conform art. 251, alin 1, Cod fiscal, calcularea impozitului pe cladiri, pentru personae fizice, se face prin aplicarea cotei de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii: Impozit anual = 60.210 x 0,1% = 60,21 lei 4)Determinarea impozitului de platit: Deoarece cladira este vanduta pe 15 aprilie, proprietarul acesteia datoreaza impozit pentru perioada ianuarie-aprilie, deci pentru 4 luni : Impozit datorat = 60,21/12 luni x 4 luni = 20,07 lei 10. Sa se determine impoizitul pe mijloacele de transport in cazul unui autoturism cu o capacitate cilindrica de 1340cmc ce a fost achizitionat pe 12 mai. Impozitul unitar este cel stabilit de Codul fiscal. REZOLVARE PROBLEMA 10 Conform art. 263, alin. 2, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din table, Cod fiscal. 1)Determinarea numarului de fractiuni a 200 cm3 1.340 cm3 / 200 = 6,70 fractiuni Pt.calcul se considera fractiunea de 0,7 din 200 cm3 la nivel de unitate, deci rezulta 7 fractiuni. 2)Se determina impozitul pe auto prin inmultirea numarului de fractiuni cu suma corespunzatoare unui autoturism cu capacitatea cilindrica pana la 1.600 cm3 Imp.anual = 7 fractiuni x 7 lei/200 cm3 = 49 lei/an 3)Deoarece autoturismul a fost achizitionat pe 12 mai, proprietarul datoreaza impozit pentru perioada iunie-decembrie, deci pentru 7 luni : Imp.datorat = 49 lei/an / 12 luni x 7 luni = 28,58 lei