Sunteți pe pagina 1din 5

ANUL I - SEMESTRUL I

ZIUA ORA

(2012-2013)
ING. SI PROT.MEDIULUI IN AGRICULTURA
7106 7107 7108 7105

INGINERIE CIVILA
7101 7102 7103 7104

MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 8-9 9-10 10-11

CULTUR SI CIVILIZATIE EUROPEAN FIZICA


TOPO -l- LTopo
sl.Sandulache

-curs amf.A1 conf.D.Mihai

FIZICA lucr-

prof. Badescu

-curs- amf.T3 prof.Agop

MATEMATICI SUPERIOARE 1 -curs- amf.A1 lector Maticiuc FIZICA -curs- amf.T3 prof.Agop
INFORMATICA-lLHGRA s.l.Telisca

FIZICA lucr- prof. Badescu


Lb.Engleza (cf.Proca) Lb.Franceza (asGafitanu)

LUNI

TOPO -l- LTopo sl.Sandulache TOPO -l- LTopo


sl.Sandulache

Lb.Engleza (cf.Proca) Lect. CH Ind Lb.Franceza (asGafitanu) Lectorat Lb.Engleza (cf.Proca) Lect. CH Ind Lb.Franceza (asGafitanu) Lectorat

Lb.Engleza (cf.Proca) Lb.Franceza (asGafitanu)


Lb.Engleza (cf.Proca) Lectorat CH Ind Lb.Franceza (asGafitanu) Lectorat

Lb.Engleza (cf.Proca) Lect. CH Ind Lb.Franceza (asGafitanu) Lectorat

TOPO -l- LTopo


sl.Sandulache

ANALIZA MATEMATICA
ANALIZA MATEM.
LAlim -semlect.Pantaruc

-curs-

amf.A2 s.l.Pantaruc P.C. l- Retea


Drd.Boboc

-sem- H2 conf.C.Popovici I.M.M.1 lucr as. Lazr l.Topo I.M.M.1 lucr- as.
Prvan H3 As.Pavel Pedol

ALGEBRA

CARTARE
As.Pavel Pedol

As.Pavel Pedol

CARTARE
As.Pavel Pedol

FIZICA -curs- CH IV S.L.Badescu


CARTARE
As.Pavel Pedol

MARTI

P.C. l- Retea
Drd.Boboc

CARTARE
As.Pavel Pedol

CARTARE

-sem- H2 conf.C.Popovici I.M.M.1 lucrI.M.M.1 lucras.Lazr l.Topo asi. Prvan H3

ALGEBRA

CARTARE I.M.M.1 lucrasi. Prvan H3

CHIMIE ANORGANICA -curs- CH IV s.l. Rusu


AN. MATEMATICA - s - 4S prof. Lepadatu
INFORMATICA-lLHGRA s.l.Telisca INFORMATICA-lLHGRA s.l.Telisca

I.M.M.1 lucras.Lazr l.Topo

PROGRAMAREA CALCULATOARELOR MECANICA 1


MECANICA 1 -sem- H2 drd..Popescu lucr- LFiz As.Niculescu FIZICA

- curs amf.A1 prof.Zaharia

AN. MATEMATICA - s - 4S prof. Lepadatu


INFORMATICA-lLHGRA s.l.Telisca

-curs-

amf T3 conf.D.Popescu
FIZICA lucrAs.Niculescu

CARTAREA SOLURILOR -cursLFiz

prof.Statescu amf.A2 SPORT -sem- BAIETI Prof.C. Abalasei

ALGEBRA -sem- LCH as.Deliu


MECANICA 1 -sem- H2 drd..Popescu lucr- LFiz As.Niculescu FIZICA

ALGEBRA - curs - amf.A2 conf. C.Popovici


-sem- AS Deliu LCH

-sem- FETE Prof.C. Abalasei curs-

SPORT

MIERCURI

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 8-9

conf.Popescu H2 -semMECANICA 1

ALGEBRA

PSIHOLOGIA MEDIULUI SI TEHNICI DE ANCHETA SOCIALA -

H1 (Hidrotehnica,Dept.ACH , et.2)

conf.C.Ioan

P.C. l- Retea
Drd.Boboc

P.C. l-Retea
As.Hraniciuc

ALGEBRA -sem- LCH as.Deliu

REPR.GEOMETRICE ALE SUPRAFETELOR TOPOGRAFICE


-curs- amf.T3 s.l.Datcu

P.C. l- Retea
Drd.Boboc

P.C. l-Retea
As.Hraniciuc

TOPO -l- LTopo


sl.Sandulache

R.G.S.T lucr- s.l.Datcu


Corp Ch.Ind. et.VII CULTUR-CIV -sem- L ALim

ANALIZA MATEMATICA
- curs - CH IV prof. Lepadatu

TOPOGRAFIE
ALGEBRA

- curs - s.l.Sandulache

amf .A1

Lector. Buju

R.G.S.T lucrs.l.Datcu
Lector. Buju Lector. Buju

-sem- L ALim

CULTUR-CIV

CULTUR-CIV

-sem- L ALim

R.G.S.T lucr s.l.Datcu

-sem- LCH conf.C.Popovici

-sem- baieti Prof.C. Abalasei SPORT

-sem- baieti Prof.C. Abalasei SPORT

MAT. SUPERIOARE 1
-sem- as.Deliu LAlim

ALGEBRA LINIARA SI GEOMETRIE

- curs - amf.A2 conf. C-tin Popovici


-lucr- LFiz
As.S.Bacaita

MAT. SUPERIOARE 1
-sem- as.Deliu LAlim

PSIH. MEDIULUI
s.lAgafitei LID HIDRO

-s- 5S conf.C.Ioan-l-

ECOLOGIE

-s- 5S cf.C.Ioan

ECOLOGIE s.lAgafitei LID HIDRO PSIH. MEDIULUI

JOI

ECONOMIE

- curs-

H1 conf.Buda

INSTRUMENTE SI METODE DE MSURARE 1 -curs- conf.A.Popia amf.A0 FIZICA


-lucr- LFiz
As.S.Bacaita

CHIMIE ANORGANICA -lab- sl. Rusu

FIZICA
-lucr- LFiz
As.S.Bacaita

-lab- sl. Rusu CHIMIE ANORGANICA

MAT. SUPERIOARE 1 -sem- lector Maticiuc LCH ANALIZA MATEM.


LCH -semas.Deliu -sem- baieti Prof.C. Abalasei SPORT -sem- FETE Prof.C. Abalasei

FIZICA
ECOLOGIE -curs- CH IV s.l. Agafitei

VINERI

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

SPORT -sem- FETE


Prof.C. Abalasei

-sem- FETE Prof.C. Abalasei SPORT

ANALIZA MATEM.
LCH -semas.Deliu

SPORT -sem- BAIETI


Prof.C. Abalasei

SPORT

Seminar pedagogic
ZIUA ORA

INGINERIE CIVILA
7101 7102 7103 7104

MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU


7105 7106

ING. SI PROT.MEDIULUI IN AGRICULTURA


7107 7108

J O I VINERI

14-15 15-16

PSIHOLOGIA EDUCATIEI

curs- CHIV63 conf. Torin (Facultativ)

8-9 9-10 12-13 13-14 14-15

PSIHOLOGIA EDUCATIEI -seminar - as.dr.Iorga Magdalena (CH VIII C) (Facultativ)

ANUL II ZIUA

SEMESTRUL I (2012-2013)
CADASTRU
7204 7205 b a b ING. SI PROT. MEDIULUI IN AGRICULTURA 7207 7208 a b a b
-sem- FETE Prof.C. Abalasei SPORT

ORA

INGINERIE
7201 a SPORT -sem- FETE
Prof.C. Abalasei

CIVILA
7203 b a b a

7202 b a

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 8-9 9-10 10-11

CAI DECOMUNICATIE curs- amf.H1 conf.Proca


CAI COMUNIC -lucr. Proca-H2 H2-lucr- cf. ProcaCAI DE COMUNICATIE

CULTURA SI CIVILIZATIE EUROPEANA -curs- H1 Lector Asandului (Sapt.1-7)


- sem- BAIETI Prof.C. Abalasei SPORT CURS.GEN.DE CONSTR.
-lucr- A1 As.Hraniciuc

LUNI

SPORT sem- BAIETI Prof.C. Abalasei

BIOCHIMIE labProf.Vata -LabCHIMIA MEDIULUI

CHIMIA MEDIULUI -Lab lab- Prof.Vata BIOCHIMIE

CURS GENERAL DE CONSTRUCTII


CURS.GEN.DE CONSTR.
-lucr- H2 conf.Patras

- curs- amf.A1 conf.Patras


Lb.Engleza (cf.Proca) Lectorat CH Ind Lb.Franceza (asGafitanu) Lectorat

Lb.Engleza (cf.Proca) Lectorat CH Ind Lb.Franceza (asGafitanu) Lectorat

CURS.GEN. CONSTR.
-l- A1 As.Hraniciuc

STIINTA MATERIALELOR -curs- CHIV Conf. Catrinescu (S.1-7)


CHIMIE ANALITICA -lab- s.l.Tofan BAIETI SPORT CHIMIE ANALITICA

R.M.-sem- s.l.Pastia LAlim Sl.Pastia lucr-R.M . LAlim

-sem- BAIETI Prof.C. Abalasei

SPORT

REZISTENTA MATERIALELOR I INFOGRAFICA


INFOGRAFICAlucrslDatcu T9(corp T)

-curs- s.l.Pastia amf. A1


amf. T3

COMPENSAREA MASURATORILOR SI STATISTICA 1


curs- Prof. Gh. Nistor amf.T3

MARTI

curs-

sl Datcu

R.M.-sem- s.l.Pastia A2 Sl.Pastia A2 lucr- R.M INFOGRAFICA lucrslDatcu T9(corp T)

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SI RETELE HIDROEDILITARE -curs- HPM2 s.l. Logigan CHRH ll-HPM3 sl Logigan HPM3 sl Logigan CHRH

CHIMIE ANALITICA Lab- 132 -lab- s.l.Tofan

STIINTA MATERIALELOR
Lb.Franceza (asGafitanu) Lectorat
Lb.Engleza (cf.Proca) Lectorat CH Ind

Lb.Franceza (asGafitanu) Lectorat

Lb.Engleza (cf.Proca) Lectorat CH Ind

INFOGRAFICA
lucr-slDatcu T9(corp T)

PROGRAMAREA CALCULATOARELOR
-curs- amf.A1 prof.Zaharia

MATERIALE DE CONSTRUCTII HIDRAULICA 1


sem- sl.Chitan H1 STATICA 1 -curs

curs- amf. A0 prof.Hirhui amf. T3 prof.Bartha

CHIMIA MEDIULUI -curs- CH IV Conf.Zaharia

MIERCURI

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
16-17 17-18

BAZELE GEODEZIEI FIZICE


- curs - amf.A2 s.l.Chirila

CHIMIE ANALITICA SI ANALIZA INSTRUMENTALA


-curs- CH IV s.l Tofan

SPORT - sem- FETE Prof.C. Abalasei


-cursS. Chitan amf. A2 HIDROLOGIE -l-A1 cf.Mitroi

BIOCHIMIE -cursHIDRAULICA As.Toma

CH IV prof. Vata

STATICA 1

sem- sl.Chitan LCH STATICA 1 sem- sl.Chitan LCH STATICA 1


l- Lb.Materiale Prof.Harhui

HIDROLOGIE
HIDROLOGIE
-l-A1 cf.Mitroi

- curs amf.A1 cf.Mitroi

As.Toma HIDRAULICA HIDRAULICA Dr.Toaca As.Toma HIDRAULICA

MATER.CONSTRUCTII

SPORT sem- BAIETI Prof.C. Abalasei


MATER.CONSTRUCTII
l- Lb.Materiale Prof.Harhui -l- as.Toma

TOPOGRAFIE 1 -curs- amf.A0 conf. A.POPIA


TOPO 1 lucr as.Lazr H3 lucr LCH TOPO 1 ll. Topo s.Prvan

C.M.S.1
lucr - LCH TOPO 1 lucr as.Lazr H3 as. Pdure TOPO 1 ll. Topo s.Prvan

-curs- CHIV (Ing.Chimica si Pr.Mediului) Conf. Catrinescu ELEM. BIOLOGIE SI MICROBIOLOGIE


-curs- amf.A1 (Hidrotehnica) S.L.Diaconu HIDRAULICA -cursamf.A1 (Hidrotehnica) conf.Marcoie

STIINTA MATERIALELOR

JOI

MATER.CONSTRUCTII
lLb.Materiale Prof.Harhui

HIDRAULICA HIDRAULICA
-l- as.Toma

C.M.S.1
as. Pdure

HIDRAULICA
-l- as.Toma

HIDRAULICA
-l- as.Toma

HIDRAULICA
-l- dr.Toaca

VINERI

HIDRAULICA
-l- dr.Toaca R.M.-s- s.l.Pastia A1 Sl.Pastia A1 lucr-R.M

PR. CALC. -l-Retea drd.Boboc PR. CALC. -l-Retea drd.Boboc

PR. CALC. -l- LHGRA sl.Cretu PR. CALC. -l- LHGRA as.Hraniciuc

EL.DE MICROBIOLOGIE
- lab- S.L.Diaconu

STIINTA MATER. 132 l- (9-13)


-l-(8-12) S.L.Diaconu

ELEM.DE MICROBIOLOGIE

Anul V
INGINERIE HIDROTEHNICA
8-10

semestrul I 2012-2013
ING. MANAGEMENTUL FACT.DE MEDIU GEOMATICA SI CARTOGRAFIE

M.S.H.H.H.
cursamf.A0 conf. Bofu

TEHNICI G.I.S. (sapt 1-7)


l-Conf.Bofu Lab.GIS

10-12 12-14

TEHNICI G.I.S

LUNI

l-Conf.Bofu Lab.GIS
14-16 16-18

TEHNICI G.I.S.
Conf. Bofu - l - Lab.GIS

HIDROL.SPECIALA
-LUCR- prof.I.Giurma A2

PLATF CALCUL -l- prof. Popescu / conf. Cotiusca Retea


-

TEHNICI G.I.S
amf.A2

HIDROL. SPECIALA
-LUCR- conf. Craciun LHGRA
-l-prof .Popescu /conf. Cotiusca Retea

lucr. prof.Popescu / conf. Cotiusca

Retea PLATF. CALCUL

PLATF CALCUL

-curs- prof.Popescu / conf. Cotiusca Cotiusca

PLATFORME DE CALCUL IN HIDROTEHNICA

18-20

PLATF CALCUL -l- prof. Popescu / conf.Cotiusca Retea

-lucr. prof.Popescu / conf.


PLATF. CALCUL
-Curs - HPM2 conf.Biali

MARTI

14-16 16-18 18-20 16-17 17-18 18-19 19-20

HIDROL.SPECIALA
-LUCR- conf. Craciun LHGRA

HIDRAULICA SP.
-l- Prof.Popescu Hidraulica (et 2.)

MAN.MEDIULUI

HIDRAULICA SP.
-lucr- prof.Luca HPM2

HIDROL. SPECIALA
-LUCR- conf. Craciun LHGRA

HIDRAULICA SP.
-l- Conf.Marcoie Hidraulica (et.2)

HIDROL.SPECIALA
-LUCR- conf. Craciun A0

HIDROLOGIE SPECIALA

-curs-

Prof. I. Giurma A0
prof.Bartha/prof.Luca
-l- Conf.Marcoie Hidraulica (et 2.)

MI

HIDRAULICA SPECIALA -cursHIDRAULICA SP.


-l- Prof.Popescu HPM2

amf.T3

HIDRAULICA SP.

14-16

METODE MET. NUMERICE


-lucr- conf.Cotiusca Retea

NUMERICE - curs- amf. A2


-lucr- slPricop Retea LID (Dept.HPM)

conf.Cotiusca

JOI

16-18

MET. NUMERICE

MANAG. MEDIULUI
-lucr- HPM5 s.l.Anastatoaie

MET. NUMERICE

PREL. SI ANALIZA STATISTICA A DATELOR GEODEZICE


-curs- Lect. Maticiuc H1

-lucr- as.Hraniciuc LHGRA

18-20

MET. NUMERICE
-lucr- as.Hraniciuc

MET. NUMERICE
-l- slPricop Retea LID (Dept.HPM)

MANAG. MEDIULUI
-lucr- HPM5 s.l.Anastatoaie SISTEME DE REFERINTA SPATIALE -curs- sl.Chirila Lab. Geodezie S.R.S. -lucr- s.l.Chirila L.Geodezie P.S.G. -lucr- lect.Maticiuc H1 -lucr- lect.Maticiuc H1 P.S.G. -lucr- s.l.Chirila L.Geod. S.R.S. PROGRAMAREA BAZELOR DE DATE -curs- s.l.Ostafi Fac. Autom.Calculatoare (AC22) P. B.D -proiect- s.l.Pascal
Fac. Autom.Calculatoare (A19)

8-10
10-12

VINERI

CERCETARE STIINTIFICA ELABORARE LUCRARE MASTERAT -lucr-

12-14 16-18

18-20

P. B.D -proiect- s.l.Ostafi

Fac. Autom.Calculatoare (A19)

8-10

SAMBATA

MASURATORI INGINERESTI AVANSATE -cursProf.Dragomir AMf.A1 M.I.A -lucrProf.Dragomir Amf.A1


Lab.Foto -lucr- prof.Zavoianu D.F.T D.F.T Lab.Foto -l Prof.Zavoianu -lProf.Dragomir Amf.A1 M.I.A

10-12 12-14

DATE SPATIALE DIN FOTOGRAMMETRIE SI TELEDETECTIE -curs- prof.Zavoianu amf.A1

Anul VI
A ZIU OR A
INGINERIE HIDROTEHNICA

semestrul I 2012-2013
INGINERIA SI MANAGEMENTUL FACTORILOR DE MEDIU GEOMATICA SI CARTOGRAFIE

MODERNIZAREA SISTEMELOR HIDROTEHNICE, HIDROAMELIORATIVE SI HIDROEDILITARE

TEHNICI MODERNE PROT. SOLULUI


14-16

LUNI

curs HPM2 conf.G.Biali lucr HPM2/Retea conf.G.Biali TEHNICI MODERNE PROT. A SOLULUI

16-18

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RESURSELOR DE APA lucr amf.A2 prof.Giurma

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RESURSELOR DE APA lucr LHGRA conf.Craciun

TEHNOLOGII DE DEPOLUARE A ACVIFERELOR HPM3


Prof. Cismaru curs

18-20

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RESURSELOR DE APA curs- amf.A0 prof.Giurma MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI ANALIZE ECONOMICE
lucr Retea Prof.Gavrilas/s.l.Boariu

TEHNOLOGII DE DEPOLUARE A ACVIFERELOR HPM3 sl Gabor lucr

14-16

MARTI

16-18

MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI ANALIZE ECONOMICE


curs amf.A2 Prof.Gavrilas/s.l.Boariu
SIG.STR.HID.(INFRAS./SUPRAS.)lLAlim cf.Vascu Conf.Vascu -curs-LAlim SIG. STRUCT.HIDROT.

MANAGEMENTUL DEZASTRELOR
curss.l. V. Gabor HPM2 Prof.Bartha HPM2

18-20

MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI ANALIZE ECONOMICE


lucr Retea Prof.Gavrilas/s.l.Boariu REABILITAREA SI MODERNIZAREA STATIILOR DE TRATARE lucr H2 Conf.Vascu

AMENAJ. ECOL. APE SUPRAFA MANAGEMENTUL DEZASTRELOR lucrs.l. V. Gabor LID Prof.Bartha HPM2 lucr AMENAJ. ECOL. APE SUPRAFA
curs

METODE I MODELE PROBABILISTE ALE SISTEMELOR DE MEDIU


-curs- Prof. I.Giurma A0

METODE I MODELE PROBABILISTE ALE SISTEMELOR DE MEDIU


-curs- Conf.I.Craciun LHGRA

14-16

MIERCURI

16-17 17-18 18-19

PREVENIREA SI COMBATEREA INUNDATIILOR lucr Lab. HGRA


conf.Craciun

REABILITAREA SI MODERNIZAREA STATIILOR DE TRATARE

curs

H2

Conf.Vascu

amf.A0 cursprof.Giurma MANAGEMENTUL DEZASTRELOR

19-20

PREVENIREA SI COMBATEREA INUNDATIILOR cursamf. A0 Prof.Giurma

REABILITAREA MICROHIDROCENTRALELOR SI ECHIPAMENTELOR AMENAJARILOR HIDROTEHNICE curs Retea s.l. Boariu lucr Retea sl.Boariu REABILITAREA MICROHIDROCENTRALELOR SI ECHIPAMENTELOR AMENAJARILOR HIDROTEHNICE

L HGRA lucr conf.Craciun MANAGEMENTUL DEZASTRELOR

14-16

BAZELE CERCETARII EXPERIMENTALE

MANAG. PR.I ANALIZE ECONOMICE


lucr A2
curs A2 conf. Marcoie

JOI

16-18

lucr A2 conf. Marcoie

conf. Marcoie

s.l. Logigan lucr- amf.HPM2 s.l. Logigan curs MANAG. PR.I

BAZELE CERCETARII EXPERIMENTALE


18-20

CADASTRU I APLICAII G.I.S N ZONE URBANE cursamf.A1 .l. Hoga CADASTRU I APLICAII G.I.S N ZONE URBANE lucramf.A1 ef. lucr. Hoga MODELAREA DIGITAL A TERENULUI curs Lab. G.I.S conf. Bofu

ANALIZE ECONOMICE

BAZELE CERCETARII EXPERIMENTALE

B.CERC. EXPERIM.

lucr A2 conf.Marcoie

8-10
10-12 12-14

CERCETARE STIINTIFICA ELABORARE LUCRARE MASTERAT

MODELAREA DIGITAL A TERENULUI lucr Lab. G.I.S conf. Bofu SISTEME DE MONITORIZARE SPAIAL curs amf.A0 S.l.Onu SISTEME DE MONITORIZARE SPAIAL lucr amf.A0 S.l.Onu

VINERI

14-16 16-18