Sunteți pe pagina 1din 17

HK

ru

ru

ffi

Wtr

eruA

"corpul r{e slava, *serrceni unei senzinte, este reranit de

elewenfqle cele. wrei pwre si hwninoase.Sel,ectatsd s eniiwzente{e, rlo riniele si g andarile,s #stitz eete de s

?

jerm*,ncestes vor alrage particwle dintr_o rnaterie

v o inf{E

W p'{v{l,Vsswics, ,nep*tat* ,ce se ttor instara in organisne, rrucarcr{

qffi

ru

ruffi

W

ilw

F*ffi

tu

tu

k

ffi

*ryg

re

re

lj3ry

ffi

tu

Ifi

reinftoitea compreiu a corpur*orfizic ,eteric ,*stra! si

ffient&!. "

slvsRAAnd

Palma budistd tibetand este inspiratE dintr-a o serie de metode care se

re-e6sesc doar in mrndstirile din china,

nordur indiei gi Tibet. fiind o

cdlugdrii, din acesie zone, de

metodd foarte puternica folositi de cdtre

nulli ani, in vindecare gi in rnunca spiritualE.

Larna Geshe vorbea despre MARELE sEcRET acordat acestei

Budiste

spunand

ca

',nu

exista rnulti initiati, dar cine a

initierea inseamna ca a ajuns ia un nivel spiritual inalt.,,

Palme

primit

Putefi forasi aceastS. metod' ca o fehnie' de vindecare uririz'nd o serie

cie tipuri de energii (energia srereior, soarerui, p'm6ntuir,t, .";;;;;;.""""

Dupd iniliere frnergia Kundarini va fi ffezitE, iar

canarere energetice

majore (Ida" pingala qi sushurnna) vor fi curdJate gi purificate.

Eliminand blocajele energetice putem sa intram mai repede si mai nsor

in stari inaite de constiinta.

obstacolere exterioare sunt boliie, cere interioare sunt date de

ignoranta,atasamente,dorinte aberante, furie, gelozie si orgoliu. iar obstacoleie secrete, sunt lipsa de credinta si frica.

ffi{$

ffi

H$

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

re

re

I

Intregul -sistem nu foloseqte nici un simbol,

gi rneditalia.

doar iirien yia, v izualizarea

vor fi ?nv6fare g tehnici;

;;;;ffi;

Meditatia

central sushumna gi

activarea energiei l(undarini, atingerea vinclecdtoare,

vindecarea cu ajutorul giJului, deschiderea

accesul la alte energii,

accesuiui la energia iunii gi a stelelor.

vor fi insr-rqite alte I I

haina aurie forosit[ pent'u purificarea

energeticd a organism'iui

o metodi de schimbare a mediului inconjurdtor,

intdrirea energiei Tummo,

tehnici;

dar gi ca

paimele aurii vindecdtoare,

rc palmele Dragonului,

re

re

meditagia acrivirii celei de a opta chakre, curdfarea florii din grddind,

hrana Dragonului ,

qi activarea energiei Shat<tipar.

G metoda ini{ierii in palma Budista Tibetani,

re

G

x

re

K

metoda de autoinifiere

forosit' 0ri de cfte ori dorirn s5 ne retnt*rim

leg6hrra cu aceastd energie.

W

w'

$ll us

ffi ]i&r $n

%

qk

1. &{edit

la Eale

ei 9a{me;r &rdfu!e{* T'ibq{*m*

%

Punefi parmeie cu fala in sus

sprijinite pe genuncrrii dumneavoastr' in

tlnp ce cu tdlpiie atingegipodeaua.

_,

G

G

C

G

G

G

R

ffi

E

ffi

Spuneli mental ',Sfectuez a

,ff

de anit'.

Vizualizali cum energia v6 inconjoarE

direcfionafi-o direct spre palme, pdnd in

sub forma r:nui nor gi apoi

chakrele acestora. Efecfuati

aceastl tehnicl timp de l5 minute.

?"

Pentru a deschide, purifica qi activa o chakra concentrafi_vd atenlia

asupra acelei chakre qi direcfionagi energia in acea zond.

Dacd simlifi existenfa unui blocaj

energetic intr-o anumita zon.

asffel efectua diverse afirmalii

trimiteli direct energie ?n acea zond. puteli

G privitoare la organere dumneavoastrd interne.

E #

f=€

o cunoscut'

metodd tibetar:a este repetarea de 36 de ori zirnic a unei

afirmaiii pozitive.

R

k ffi

ffi

k

W

Wl

'tu

ffi

ru

W

ry

:,

ro

w

ru

ffi

18d

*

SJ

,

w

re

'ffi

k

ro

'ffi

lffi

re N

3. I\Setoda S{ilutu{

fuletoda Drilul*i inseamna p*r si siinplu metoda repetitiei sau o

pregalire sistematica pentru repetitie.prin repetitie ,zi dezi ,aj'ngi la

perfectiune.

TraducerQa tehnicii respective ar fi ,,practica te f'ace pertect.,.cu cat .

practici rnai mult metoda cu atar o stapanesti cel mai bine.

Plasafi o man6 pe chakra coroanE qi vizualiza,ti cum canalul central

sushumna se deschide in timp ce conducefi energia palmei buc]histe aproximafiv 10 minute.

i onritl-vil r

ueti

ta!

Kundatrini

ridicil-te ". vizualizali cum se ridicd focul sacru Kilndalini pe spatele

studentului in sus, spre chakra coroanfi (pdstrafi miinile dumneavoastrE. pe

capui acestuia).

4. AtiFeqrea V-indec4tsarg Nu este nbcesar sd vi concentrafi, sd vizuaiizafi sau sa f,olositi mintea

congtienta, pentru a realizaacest proces.

Afirmafi menral intenlia cd doriii sd accesali energia budhistd ;i apoi

plasali mdinile in zona in care simfifi cd este necesar. o singurd pozilie

este, de regul5, suficientd dar putefi iblosi oricdte pozifii consiclerafi a fi

necesafe.

Pe$tru u,n tratament complet plAsati palmele lp nivelul. chakrei

coroan6, iar dupE circa 5-6 minute, plasali o pahnd pe ghel<ra_ilimiijef cealalta pe Tantien

-T

(punctele

W reflexogene fiind situate pe tarpa" aceastd pozilie este extrem de utila in

rc W

W

!rr:-

ru--

ffi-

$$

i%

I

w

3N

w

}N

%

t%

:i&

il

ss

t-

,E!

$i

il'

es} H

ru

'w

ru

ru

iHffi

ru

W

%

w

ffi

w

%

%

l%

fl'atanlenrlri rutur:or afbcfiLrnilor, dar qi in stirn,rarea generarS. a intregurui

orgarrism).

5.

DacS avefi gradul II Reiki sau

fiind un pracrician al reh'icij palmei

spre comunicarea cll arte energii gi

Maegrri Ascendenti, puteti, ,;;

B'dhiste, avefi deja o deschidere

spirite cum ar fi ingeri, arhangheri sau

de a efectua o tehnicd de tratament,sa

invocafi mentar ajutorul ;;;;;;

pamdnhrlui, ceruiui, apei, focului qi aeruiui.

Apoi folosili doar atingerea vindec6toare.

6,Vindecarea qu aiutor$l vocj!

Ffechrafi meditaiia cle bazd penrru a vd pune in

Palmei Budhisre,

contact cu Energia

Apoi ?ntindefi-vE qi spunefi menral Eneqeia Falmei gFdtrigtq',

Dupd c6teva secunde spun;

6ntuiui

"Snqrgii ale

eeru!tr!-. apei. ai

Penfru a efectua trataraentul altei

apoi spunefi ,'

agteptali cdteva secunde gi

4$,, stetretror. c

La

final eibcfuali urmdloarea afirmaiie ,,Acest tratameat va funclio'a

" (numele si perioada de timp).

pentru

- l

n'rl

W{$

ffig

i

ffi

i*"

ws

$j T$y

i

w

t

W

w

ffi

ffi

rc

re

rc

re

rc

i

7. {{rvir.atia energiei Xunii

Este recomandab' a efectua aoeastd

metodd in timpr-rt lunii prine.

Inspira$i profund conducdnd energia prin

Expiraii pe gurd. in timp ce vizr:arizagi c[

toate chakrele qi nadisurile.

scoategi energia negativ' ciin

corpul dunneavoastrd. Executaii tehnica de ffei ori.

vizuaiizali cum energia 1'erde a

pamdnturui rirc' prin canarur

energia arbd a r*nii

simfili cupringi

prin corpul

sushumna pdnd ra cirarcra coroand.vizuarizafi curn

pline coboar' ?n junrr qi in dumneavoastr' in tirnp ce vd,

de pace absorut'. Energia arbd a runii pline coboard. acum

dumneavoastr' in pdmant. Acum suntefi reraxat qi prin de liniste

interioard

8. Xnvitatia energiei stelelor

Inspirafi prof'nd conducdnd energia prin roate chakrere gi nadisurile.

Expirafi pe gurd in timp ce vintalizali c[

scoatefi energia negativd din

colpul dumneavoastrd. Executali metoda de trei ori.

viz'alizafi cum energia

verde a p'mf,nrurrii urc' prin canarul

in jurur gi

Sushumna p6nd la chakra coroan5"

vizualizali cum energia verde-arb'struie a stereror coboard

in dumneavoastr' in timp ce v6 simlili cuprinqi de pace absorutd.
w

re

re

rc

K

'

W

'

"liit$

i

ffi

"Drumul spre Lumrina este un drurn ar xrnprinirii de

sine, un drumn

al trezirii si atr deschiderii catre nernarginirea Fiiretei, e drunru!

dinspre noaptea inceputului de om spre ziua sineiui Frealuminat,,.

KnlaliX Gibran

-

it.'*'r '

mxw

WN

tffi

re

w

i

re

w

w

:

rc

re

ffi

re

k

ffi

ffi

ffi

k

i

rc

W

ffi

8 glfratlw siyr.*fuaceste prire v* af,,

{weagiweg.za-ti t{.{.lpl va _fi csnd

fie pe e$ s€ va ridicw votstra.,",u

1. Elain? aurie

R{JMI din vnt. g{JtsIR.EA A SPIJS

inspirali profund conduc'nd.energia prin toate crrakrere gi nadisuriie.

Expira{i pe gur5 in timp ce viasarizali cd scoategi *n.rgio n"*uor.r-ain

corpul dumneavoastrd. Executali metoda de ffei ori.

Yizualizari cunr energia aurie vd inconjoard corpul imagindndu_va

cum purifica. gi

activeaza toate chakrere principare gi secundare, dar ;i

meridianele energetice.

Lrsafi-vd scildat de aceast* energie aurie in timp ce vizuarizali cum suntepi un corp auriu de luminE.

7

reprezinta aciivarea si ridicarea energiei sacre

'uMMo

I(undalini'Denumirea apare pentnr prima data in cartiie rui Arexancrra

David NeeJe' odata ce energia Tummo, sau energia focului. cum mai este

ea cunoscuta, e activata,

poti sta in zapad,agoi -gorut si sa o topesti

generand o oaidura imensa.

-

lF==)

ffiN

WW

ffi

w€

w

il*

re

ffi

ffi

i

rc

rc

re

rc

ffi

ffi

ffi

!,

ffi

rc

w

ffi w

Inspirafi profunctr conciucdncr energia prin roate chakrele;i

Expirafi pe guri in timp ce vizualizaii ca

scoateli ensrgia

corpul dumneavoastrd. Executali metoda de trei ori.

nadisr-rrile.

negativd din

vizualizafi

cum energia aurie v[ incor{oar* corpur imagin6nd'-v*

acfiveazd roate chakrere principare gi sec*ndare, ciar gi

cum purificd qi

merid:ianele energeiice"

Ldsafi-v* scdrdat de

aceastd energie aurie in tirnp ce vizuarizafi cum

srnteli un corp auriu de lumin[.

TantieI].

DacE dorifi zilnic pe Focul

ca aceastd energie sd.

Auriu.

fie mai puteraicE meditali l0 minute

J. Falrnele .du{ii Vindec6toasg

Inspirafi proftind conducdnd energia prin toare chakrere qi nadisurire.

Expirapi pe gurd in timp ce vizuarizali c6

scoarefi energia negativ[ din

corpul dumneavoastrd. Executa{i metoda de trei ori.

Yizualizapi

cum purifica gi

cum energia aurie v6 inconjoard corpul imagindndu-v'

activeazd toate chakrere principare gi secundare dar si

meridianele energetice,

Ldsali-vd scirdat de aceastd energie aurie in timp ce vizualizali cum

sunteii un colp auriu de lumin6.

Acum concetrafi-vd toatd aceastd energie in parmere dumneavoastri,.

Plasafi miiniie pe pacient qi vizuaiizafi cunr energia aurie intrd

fEcdndu-i corpul sd strdluceascd.

F:]'

lffi

wffi

W

till

I

#i;

ffi

:

re

ffi

i,: **a

ffi

l':

ffi

:

w

ffi

W

ffi

ffi

ffi

w

ffi

ffi

ffi

Falrmqje Foeul

Inspirali prof'nd c.onducdnd energia prin

u*:t:?tt pe gurd in rinrp ce vizuaiizafi cd

toate chakrere qi nadis'rire.

scoareli eneigia negarivr din

coqpul dumneavoastrd. Executafi metoda cle trei ori.

Vizualizarj cum ptrrificd qi

cum energia aurie va inconjoard corp*r irnaginandu-va activeazd .*ate chaiaere principale si secundare, dar gi

meridianele energetice.

L5sa1i-vr scdrdat de

aceastd energie aurie in timp ce vizuariza{i cum

suntefi un colp auriu de lumini.

Yizualtza.ti acum Focur sacnr Tummo gi energia aurie cobordnd in

Tantien.

Meditali l0 minure zilnic pe Focul Auriu.

Yizuali.zali cum Focur Auriu este transrnis in palmele dumneavoasu',

iar acestea devin intens aurii, fiind acum preg'tite pentru tratamenf.

5.

Inspirali profund conduc'nd energiaprin toate chakrere gi nadisuriJe.

Expirali pe guri in rimp ce vizuarizafi cd

scoareii energia negativd din

corpul dumneavoastrd. Executali metoda de trei ori.

Yizualizagi cum energia aurie vd inconjoarfl corpur imagindndu-vd

activeazd toats chakrere principare Ei secr.rndare, dar gi

ctrn purificd qi

meri dianele energetice.

Ldsafi-va scdrdat de aceast, energie aurie in rimp ce vizualizaii cum

suntefi un corp auriu de lumind.

- 1

l=:Y-

ffiN

hffL**

ww$

i

ffi":r

wffi*']

I

''i.sti- I

i

W

w

tu

i,:

W

t-

w

t {

'rmtst{l

I

rur

| I

t

'rFgrx l,in:s
k

rc

re

w

I

rc

ffi

i

W

k*

ffi

fqs

i

k

I Hi**

ffi

Vizualizali

Tantien.

acum Focul Sacnr Trunmo gi energia aurie cobordnd in

Medjrari 10 rninute zilnic pe

!"

Unind, prir: inten{ie, Focr-rl

i'iacdrfl c]evin e roq i e-aurie.

A

Focul Auriu.

Auriu cu Energia ltundalini aceastd

Localizarea ceiei de a opta chalcre

*rt* deasupra capului

acest punct $i

cluinneavoastrd ra aproximativ 6-8 cm. Atingeii .u pui*ere

dirijali energia acestei chakre p6nd Ia niveiur ochitrrui al treirea.

incercapi sa simfiii senzafiiie de purificare ce apar in acesra.

Apoi conducefi energia ceiei de a opta chakre in char

ii:cercafi sd simfili senzafi'e de purificare ce apar in aceasta.

a

gdtuirii gi

in finar conduceii energia celei de a opra chakre in

chakra inimii gi

incercafi sr simlifi senzafiire de purificare ce apar in aceasta.

-tegrati a

Pjqbirii ce s

7.

Inspiraii proflrnd conducAnd energia prin toate chakreie gi nadisurile.

Expirafi pe gurd in timp ce vizuarizafi ca

scoate]i energia negativ' din

corpul dumneavoastrd. Executagi metoda de,trei ori.

Yizualizali curn purific5 gi

cum energia aurie v[ inconjoar[ corp'r imagindndir_va

activeazd toate chakrere principare ;i secundare, dar si

meri dianel e energetice.

IO

1

ffirw

ffiffi

Ldsafi-vd scEldat de

aceastd- energie aurie in tinrp ce vizualizafi cum

sunteli un coip auriu cle lurnin6.

ffiffi

ffi1

WJ

re

ffi

rffi

W

W

W

w

W

W

ffi

ffi

viz*arizali acum Focr-ri sacru Tummo gi energia aurie cobordncr i'

I antlen.

Energia Tunrmo devine acllnr FoculAurir_r.

ildeditati 10 minr-rre zilnic pe FoculAuriu.

vizttalizali cum energia acestui fbc urcd pdna in plexul solar eliminincl

toafe blocajele energetice existente ia acest nivei.

Apoi energia Focurui Auriu ajunge ra

niveri-rr chakrei inimii qi

gdturiri,

elimin5 toate blocajele energetice de la acest ni,rel.

conducegi apoi energia Focurui Auriu ra niverur chakrelor

ochirilui al treilea elimindnd blocajele energetice situate la aceste nivele.

8.

Itrana.Sragonului

Inspirati profund conducdnd energia prin toate chakreJe Ei nadisurile.

Expirali pe gura in timp ce vizuarizafi ca

scoatefi energia negativd din

corpul dumneavoastri. Executali metoda de trei ori.

Yizualiza[i cum energia aurie vd

inconjoard corpur imagindndu-v[

principare qi secundare dar gi

curn purificd gi activeazE toate chakrere

meridianele energerice. L6safi-v6 scildat de

aceasti energie aurie in timp

ce vizualizafi cum sunteli un corp auriu de lumin[.

vizualizafi acum Focur sacru Tummo gi energia aurie cobordnd in

Tantien.

Energia Tummo devine acum Focul Auriu. Meditagi r0 minute ziinic pe Focul Auriu.

Unind, prin intenfie, Focul Auriu cu energia l(undaiini aceastd

flacd,rd

W devine roqie-aurie. Acum energia Dragonurui esie trszita"(in acest

nroment purefi simii fluxur energiei Kundarini foarte purernic),

re

W

ffi

lt

conducegi prin intenlie Dragonui in chakra

bazar, qi apoi incet, incer

nivel'r chakrei a .pta.

proftrnd gi er-ectuali

de-a lungul canaruiui cenh,ar susirumna pfind ra

Aju'gi cu energia la acest ni'er reraxafi-vd mai

nreditalia

i[sind energia sd pdtruirdi ?n aura rjumneavoastrd.
I

9. ,Actiya{ea fha}rfei a opt3

-l

Inspirali profi:nd conducdnd energia prin toate chakrere Ei nadisurire.

Expirafi pe gurd in timp ce vizuarizaii ci

scoarefi energia negarivd

din corpul dumneavoastrd. Executaii metoda de trei ori.

Yizuahzari cum energia aurie v[ incanjoard

corpul imagindndu_vd

curn purificr gi affiveazi toate chakrele principare gi secundare dar si

meridianele energetice.

Ldsafi-r'd scdidat de aceastd energie aurie in timp ce viz'arizafi cum

suntefi un colp auriu de luminE.

Vaualiza,ti acum Focul Sacru Tummo

Tantien.

gi energia aurie coborAnd in

Energia Tumrno devine acum Focul Auriu. fuIeditati 10 minute zilnic

pe Focul Auriu.

unind, prin intenfie, Focui Auriu cu energia Kundalin.i aceast'

fl acdrd devine roEie,-aurie.

Acum energia Dragonuiui este

trezitd(in

acest

moment putefi simfi

prin infenfiq

fl'xul energiei Kundalini foarfe puternic),conducefi,

Dragonul in chakra bazard gi apoi incer, incet de-a lungui canaiurui

central Sushumna, p6nd la nivelul chakrei a opta,

nd ment4l'rdculn ana o I

l/

wlN

ffis

wffi

ffiw

tw

W

ilw

i0.

,Jocrll cu Fras@jll

Inspirqli profund conducsncrenergia prin toare chakrere gi nadisurire.

Expirafi pe gurE in timp ce vizuarizafi ca

scoateii energia negativd di'

corpui durnneavoastrd. Executafi metoda cle trei ori.

Yizualiza[i cum energia aurie vd

inconjoarr corpur imaginfinciu-vd

principare gi secundare dar qi

aceastd energie *n. * ,*f

cum purificd qi activeazd toaie chakrere

re meridianele energetice.Ldsali-vd scdrdat de

I

ffi

ffi

ffi

re

re

l,

re

re

l

ffi

ru

ce vizualizali curn sunteli un corp aurir,r de lumina.

Tantien.

Energia Tummo devine acum

pe Focul Auriu.

Yinalizali acum Focur sacru Tummo gi energia aurie cobordnd in

Focul Auriu. fuIeditaii I0 minute ziinic

Kundaiini aceastd

trezita (in

unind' prin inteniie, Focul Auriu cu energia

tlacar' devine rogie-aurie. Acum energia Dragonului este

acest moment p'teli simfi fluxur energiei Kundarini foarteputernic).

conducefi, prin

intenfie, Dragonur in chakra bazaldgi apoi incet,

centrar sushumna p6nd ra niverur chakrei

Dragonului tn jos la nivelul ochiului al

plexurui sorar p6nd in Tantien

incet de-a rung'r canarurui coroan6' conduceti energia

treilea, apoi prin chakra gaturui, inimii,

(efbctuafi acest ciclu de 9, lB sau 27 de ori),

central

in aurE.

Acum conducefi din nou energia Dragonurui de-a rungur canarurr,ii

sushumna pdn' ra niverur chakrei coroand qi apoi idsa{i-o s5 ias'

tl

ru

ffi

m

tl

IJ

MI-N

$

ffi

i.l

ww

$

wN

ffi

r,

*i

W

$1

Ti

W

s

w

w

#

v$

ffi

.1*F

!

M

BC

&-

re

s

w

H

re

s!,

w

pi

; ,i*,

ffi

,if

ffi

:L1

ffi

tH

i" -k

ffi

t)i

t t.

$hakripar

Inspirali profund co'ducdncl energia prin

toate chakrere;i nacrisuriie.

scoaieri energia ";;;

Expirafi pe gurd in timp ce vizr-ralizaii ca

ciin coqpul dumneavoastrd. Executafi metoda de trei ori.

vizualizaii cum eaergia aurie vh

inconjoard corpur, imagindncru-i,d

principare gi secundare, dar si

aceastd energie J;;;

cum purificfr gi activeazfi. toate chakr.ere

meridianele energetice. Ldsafi-vd scardat de

ce vizualiz4i ca suntefi un corp auriu de lumini.

vizuatrizati acum Focur sacru Tummo gi energia aurie cobordnd in

Tanrien.

Energia Tummo devine acum Focul Auriu.

pe Focui Auriu.

Meditali l0 minute zilnic

unind prin intenlie Focui Auriu cu energia

i(uncralini aceastd Iiac'rd

trezitir (in acest

devine roqie-aurie. Aeurn energia Dragonuir,ri este

moment putefi simfi fluxur energiei Kundarini foarte p'temic).

conduceii, prin intenlie, Drugonui in chai<ra

bazaldgi apoi ?ncer,

incet de-a lungur canarurui centrar sushumna, pdnd ra niverur chakrei a

opta.

Yintalaali Focul

repetali mental

totdea!rnarr.

Rogu Auriu

"st!

in sparele chakrei

t cu SFrakti

inimii

l4

-

iliffi

ffitN

I

ffiN

ruw

Htffi

:::

i5:

rii

t${ it

'!i

W

iii

re

rE*

g

tffi

:,fr

ffi

ftt

w

ilffi

t{

re

:

:a

)sI

ffi

gNIT'IERstE

Ini{isrea se poete efectila in una diie variante:

a) $e invite s{udentii in{r*o nesditatie de conectare cu energla palmei

Budiste Tibetane tinrp de 3.5-20 rnin.

b) Iiadividual, ca la Reiki usui. ( dureaza mai rnult, dar studenful

apreeiaua mai muit sl annbii ies castigati din acest scliimb. )

c) Se poaie trirnite acondajui lr Pakna Eudista Tibetana Ia distanta

pentrn data, ora.,.pentrs

toti cei pnezenti i chiar daca rau ii cunosti

personal ) si apoi sa face ueeditatia de conectare c{n Energia palnnei

Budiste Tibetane.

Pentru initierea in nivelui de practicias! este nece$ar sa repeti

continuu mantra ,,B{J&DHA" u pana simti cE $-a$ facut toate

conexiunitre cu studentutr.

{ntentia in timpul initierii este ca il initiezi Ia nivelul de practician.

Diferenta intre cele doua initieri consta in intentie.

studentul va sta pe un scaun cu mdinile la piept in pozilia Gassho

avdnd ochii inchigi gi picioarele venind in contact cu podeaua.

El va fi ghidat de maestru in efectuarea meditapiei energieipalmei

rc

iEF

K budhiste ribetane timp de 15 minute.

ffi

;ESi

ffi

ry

ffi,

*

ffi iti

tn aceastd perioadd de timp maestrul va intona in gdnd, sub fonna

unei mantre fErd sfErqit numele "Buddha", sau ,opAslv[AS.4.MtsAvA,"

( este numele istoric al lui Buddha, care e folosit de lamasii ribetani ) ?n

timp ce igi va plimba mdinile deasupra chakrei coroand", gAtuiui, inimii pi

palmeior sturdentului activAndu-le prin intenfie. La final ii va spune

acestuia s5. iqi migte picioarele. mdinile Ei s[ deschidd incet, incet ochii.

l5

4UT'Sgry{T'ggRgA

cri de c6te ori dorirn sd ne rearinienr cu

Energia Falmei B*dhiste Tibetane este sriflcient sd ne retragenr ?ntr-un 10c linigtit, caim, s5 0prim toate

sursele ce pot produce zgornot, sd aprindem un beiigor aronrat gi o luminare qi sd fectqx5xq

ffiai&aste

d:acd timpul o.nermite.

deS<