Sunteți pe pagina 1din 17

HK

ru ru

eruA
reranit de elewenfqle cele. wrei pwre si hwninoase.Sel,ectatsd
este

"corpul r{e slava, *serrceni


rlo

ffi
Wtr

unei senzinte,

riniele si g andarile,s #stitz eete de s v o inf{E jerm*,ncestes vor alrage particwle dintr_o rnaterie
?

s eniiwzente{e,

W
qffi

p'{v{l,Vsswics, ,nep*tat* ,ce se

ttor instara

in

organisne, rrucarcr{

Ifi reinftoitea compreiu a corpur*orfizic ,eteric ,*stra! si


ffient&!.

"

ru
ruffi

slvsRAAnd
Palma budistd tibetand este inspiratE dintr-a o serie de metode care se

W
ilw
F*ffi

nordur indiei gi Tibet. fiind o metodd foarte puternica folositi de cdtre cdlugdrii, din acesie zone, de nulli ani, in vindecare gi in rnunca spiritualE.
Larna Geshe vorbea despre MARELE sEcRET acordat acestei Palme Budiste......spunand ca ....',nu exista rnulti initiati, dar cine a primit initierea inseamna ca a ajuns ia un nivel spiritual inalt.,, Putefi forasi aceastS. metod' ca o fehnie' de vindecare uririz'nd o serie cie tipuri de energii (energia srereior, soarerui, p'm6ntuir,t,

re-e6sesc

doar

in mrndstirile din china,

tu tu

k
ffi
*ryg

Dupd iniliere frnergia Kundarini va fi ffezitE, iar canarere energetice majore (Ida" pingala qi sushurnna) vor fi curdJate gi purificate. Eliminand blocajele energetice putem sa intram mai repede si mai nsor in stari inaite de constiinta.

.";;;;;;.""""

re re
lj3ry

obstacolere exterioare sunt boliie, cere interioare sunt date ignoranta,atasamente,dorinte aberante, furie, gelozie si orgoliu.
obstacoleie secrete, sunt lipsa de credinta si frica.

de

iar

ffi
tu

ffi{$

ffi
H$

ffi ffi
ffi ffi ffi
ffi
re
re

Intregul
gi rneditalia.

-sistem nu foloseqte nici un simbol, doar iirien yia, v izualizarea

vor

fi ?nv6fare g tehnici; Meditatia

accesul

central sushumna gi activarea energiei l(undarini, atingerea vinclecdtoare,

;;;;ffi;
deschiderea

accesuiui la energia iunii gi a stelelor.

la alte energii, vindecarea cu ajutorul giJului,

vor fi insr-rqite alte I I tehnici; haina aurie forosit[ pent'u purificarea energeticd a organism'iui dar gi ca o metodi de schimbare a mediului inconjurdtor, intdrirea energiei Tummo,
paimele aurii vindecdtoare, palmele Dragonului,
meditagia curdfarea

rc
re re

acrivirii celei de a opta chakre, florii din grddind,


,

hrana Dragonului

qi activarea energiei Shat<tipar.

G
re

metoda ini{ierii in palma Budista Tibetani,

metoda de autoinifiere forosit'


leg6hrra cu aceastd energie.

0ri de cfte ori dorirn s5 ne retnt*rim

x
re

W w'
$ll us

ffi
]i&r

$n

%
qk
1. &{edit

la Eale

ei 9a{me;r &rdfu!e{* T'ibq{*m*

Punefi parmeie cu fala in sus sprijinite pe genuncrrii dumneavoastr' in _, ce cu tlnp tdlpiie atingegipodeaua.

G G

,ff
de anit'.

Spuneli mental ',Sfectuez

C
G G

Vizualizali cum energia v6 inconjoarE sub forma r:nui nor gi apoi direcfionafi-o direct spre palme,
aceastl tehnicl timp de l5 minute.

pdnd in chakrele acestora. Efecfuati

?"

G
ffi
Pentru a deschide, purifica qi activa o chakra concentrafi_vd atenlia asupra acelei chakre qi direcfionagi energia in acea zond.

E ffi
G

E #
f=

asffel efectua diverse afirmalii privitoare la organere dumneavoastrd interne. o cunoscut' metodd tibetar:a este repetarea de 36 de ori zirnic a unei afirmaiii pozitive.

Dacd simlifi existenfa unui blocaj energetic intr-o anumita zon. trimiteli direct energie ?n acea puteli
zond.

k ffi k

ffi

-T
W
Wl
'tu

ffi
ru
W

3. I\Setoda S{ilutu{
fuletoda

Drilul*i inseamna p*r si siinplu metoda repetitiei sau o

pregalire sistematica pentru repetitie.prin repetitie perfectiune.


TraducerQa tehnicii respective ar

,zi dezi ,aj'ngi la


.

fi ,,practica te f'ace pertect.,.cu cat

practici rnai mult metoda cu atar o stapanesti cel mai bine.


Plasafi o man6 pe chakra coroanE qi vizualiza,ti cum canalul central sushumna se deschide in timp ce conducefi energia palmei
buc]histe

ry
:,

ro

w
ru

aproximafiv 10 minute.

i onritl-vil r ridicil-te ". vizualizali

ueti

ta!

Kundatrini

cum se ridicd focul sacru Kilndalini pe spatele

ffi
*

18d

studentului in sus, spre chakra coroanfi (pdstrafi miinile dumneavoastrE. pe capui acestuia).

SJ

4. AtiFeqrea V-indec4tsarg
Nu este nbcesar sd

vi

,...w

concentrafi, sd vizuaiizafi sau sa f,olositi mintea

congtienta, pentru a realizaacest proces.

re 'ffi

Afirmafi menral intenlia cd doriii sd accesali energia budhistd

;i apoi

k
ro 'ffi
lffi

plasali mdinile in zona in care simfifi cd este necesar. o singurd pozilie este, de regul5, suficientd dar putefi iblosi oricdte pozifii consiclerafi a fi
necesafe.

Pe$tru u,n tratament complet plAsati palmele


cealalta pe Tantien

lp

nivelul. chakrei

coroan6, iar dupE circa 5-6 minute, plasali o pahnd pe ghel<ra_ilimiijef

re N
W

(punctele

reflexogene fiind situate pe tarpa" aceastd pozilie este extrem de utila in

rc W
W

!rr:-

-'l

ru-ffi$$

orgarrism).

fl'atanlenrlri rutur:or afbcfiLrnilor, dar qi in stirn,rarea generarS. a intregurui

i%
I

w
3N

5.

w
}N

%
t%

puteti, ,;; de a efectua o tehnicd de tratament,sa invocafi mentar ajutorul ;;;;;; pamdnhrlui, ceruiui, apei, focului
qi aeruiui.

II Reiki sau fiind un pracrician al reh'icij palmei B'dhiste, avefi deja o deschidere spre comunicarea cll arte energii gi spirite cum ar fi ingeri, arhangheri sau Maegrri Ascendenti,

DacS avefi gradul

il
ss

:i&

Apoi folosili doar atingerea vindec6toare.


6,Vindecarea qu aiutor$l vocj! Ffechrafi meditaiia cle bazd penrru a vd pune in contact cu Energia Palmei Budhisre,

t,E!

$i

il'
H

es}

ru 'w ru ru iHffi ru
W

Apoi ?ntindefi-vE qi spunefi menral


Eneqeia Falmei gFdtrigtq',

6ntuiui

Dupd c6teva secunde spun; "Snqrgii ale

eeru!tr!-. apei. ai

Penfru a efectua trataraentul altei

%
w
w

apoi spunefi ,'

agteptali cdteva secunde gi


4$,, stetretror. c

ffi
% %
l%

pentru......

La final eibcfuali urmdloarea afirmaiie ,,Acest tratameat va funclio'a


..

" (numele

si perioada de timp).

n'rl

W{$

ffig
i

7.

{{rvir.atia energiei Xunii

ffi
i*"
$j
i

ws T$y

w
t

Este recomandab' a efectua aoeastd metodd in timpr-rt lunii prine. Inspira$i profund conducdnd energia prin toate chakrele qi nadisurile. Expiraii pe gurd. in timp ce vizr:arizagi c[ scoategi energia negativ' ciin corpul dunneavoastrd. Executaii tehnica de ffei ori.

w
ffi ffi
rc
re
i

dumneavoastr'
interioard..

sushumna pdnd ra cirarcra coroand.vizuarizafi curn energia arbd a r*nii pline coboar' ?n junrr qi in dumneavoastr' in tirnp ce vd, simfili cupringi de pace absorut'. Energia arbd a runii pline coboard. acum prin corpul

vizuaiizali cum energia 1'erde a pamdnturui rirc' prin

canarur

in

pdmant. Acum suntefi reraxat

qi prin de

liniste

8. Xnvitatia energiei stelelor

rc
re

Inspirafi prof'nd conducdnd energia prin roate chakrere gi nadisurile. Expirafi pe gurd in timp ce vintalizali c[ scoatefi energia negativd din colpul dumneavoastrd. Executali metoda de trei ori.
Sushumna p6nd la chakra coroan5"

viz'alizafi cum energia verde a p'mf,nrurrii urc' prin

canarul

rc

w
re re

a stereror coboard in jurur gi in dumneavoastr' in timp ce v6 simlili cuprinqi de pace absorutd.

vizualizali cum energia verde-arb'struie

"Drumul spre Lumrina este un drurn ar xrnprinirii al trezirii si atr deschiderii catre
KnlaliX Gibran

de sine, un drumn

rc
K
i

dinspre noaptea inceputului de om spre ziua sineiui Frealuminat,,.

nernarginirea Fiiretei, e drunru!

'.._

W
' "liit$

ffi

it.'*'r

'

mxw

WN

tffi

re

w
i

8 glfratlw siyr.*fuaceste prire v* af,,


{weagiweg.za-ti t{.{.lpl va _fi csnd

re

fie pe e$ s va ridicw
R{JMI

votstra.,",u

w w
:

din vnt. g{JtsIR.EA A SPIJS....

1.

Elain? aurie

rc
i

re

inspirali profund conduc'nd.energia prin toate crrakrere gi nadisuriie. Expira{i pe gur5 in timp ce viasarizali cd scoategi *n.rgio n"*uor.r-ain corpul dumneavoastrd. Executali metoda de ffei ori.

ffi
re

meridianele energetice.

Yizualizari cunr energia aurie vd inconjoard corpul imagindndu_va cum purifica. gi activeaza toate chakrere principare gi secundare, dar

;i

k
ffi ffi
ffi

suntepi un corp auriu de luminE.

Lrsafi-vd scildat de aceast* energie aurie in timp ce vizuarizali cum

'uMMo I(undalini'Denumirea

reprezinta aciivarea si ridicarea energiei sacre apare pentnr prima data in cartiie rui

Arexancrra

k
rc
W

David NeeJe' odata ce energia Tummo, sau energia focului. cum mai este ea cunoscuta, e activata, poti sta in zapad,agoi -gorut si sa o topesti generand o oaidura imensa.

ffi

lF==)

ffiN
WW
Inspirafi profunctr conciucdncr energia prin roate chakrele;i nadisr-rrile. Expirafi pe guri in timp ce vizualizaii ca scoateli ensrgia negativd din corpul dumneavoastrd. Executali metoda de trei ori.

ffi
w

w
il*

merid:ianele energeiice"

vizualizafi cum energia aurie v[ incor{oar* corpur imagin6nd'-v* cum purificd qi acfiveazd roate chakrere principare gi sec*ndare, ciar gi

Ldsafi-v* scdrdat de aceastd energie aurie in tirnp ce vizuarizafi cum srnteli un corp auriu de lumin[.
TantieI].

re

ffi ffi
rc rc
i

DacE dorifi ca aceastd energie

sd.

zilnic pe Focul Auriu.

fie mai puteraicE meditali l0 minute

J.

Falrnele .du{ii Vindec6toasg

re

rc

ffi
ffi ffi
!,

Inspirafi proftind conducdnd energia prin toare chakrere qi nadisurire. Expirapi pe gurd in timp ce vizuarizali c6 scoarefi energia negativ[ din corpul dumneavoastrd. Executa{i metoda de trei ori. Yizualizapi cum energia aurie v6 inconjoard corpul imagindndu-v' cum purifica gi activeazd toate chakrere principare gi secundare dar si meridianele energetice, Ldsali-vd scirdat de aceastd energie aurie in timp ce vizualizali cum sunteii un colp auriu de lumin6. Acum concetrafi-vd toatd aceastd energie in parmere dumneavoastri,. Plasafi miiniie pe pacient qi vizuaiizafi cunr energia aurie intrd fEcdndu-i corpul sd strdluceascd.

ffi
rc

w
ffi w

F:]'

lffi

wffi

W till
I

Falrmqje Foeul

#i;

ffi
:

Inspirali prof'nd c.onducdnd energia prin toate chakrere qi nadis'rire. u*:t:?tt pe gurd in rinrp ce vizuaiizafi cd scoareli eneigia negarivr din coqpul dumneavoastrd. Executafi metoda cle trei ori. Vizualizarj cum energia aurie va inconjoard corp*r irnaginandu-va cum ptrrificd qi activeazd .*ate chaiaere principale si secundare, dar gi meridianele energetice.
L5sa1i-vr scdrdat de aceastd energie aurie in timp ce vizuariza{i cum suntefi un colp auriu de lumini.

re

ffi ffi
i,:..**a
l':

Tantien.

Yizualtza.ti acum Focur sacnr Tummo gi energia aurie cobordnd in

ffi
:

Meditali l0 minure zilnic pe Focul Auriu.


Yizuali.zali cum Focur Auriu este transrnis in palmele dumneavoasu', iar acestea devin intens aurii, fiind acum preg'tite pentru tratamenf.

w
ffi
W

5.

ffi
ffi
ffi

meri dianele energetice.

Inspirali profund conduc'nd energiaprin toate chakrere gi nadisuriJe. Expirali pe guri in rimp ce vizuarizafi cd scoareii energia negativd din corpul dumneavoastrd. Executali metoda de trei ori. Yizualizagi cum energia aurie vd inconjoarfl corpur imagindndu-vd ctrn purificd qi activeazd toats chakrere principare Ei secr.rndare, dar gi

w
ffi
ffi
ffi

Ldsafi-va scdrdat de aceast, energie aurie in rimp ce vizualizaii cum suntefi un corp auriu de lumind.

-'1
l=:Y-

ffiN
hffL**

ww$
i

Vizualizali acum Focul Sacnr Trunmo


Tantien.

gi

ffi":r
i

energia aurie cobordnd in

wffi*']I I ''i.sti-

w
i,:

i'iacdrfl c]evin e roq i e-aurie.

Medjrari 10 rninute zilnic pe Focul Auriu. Unind, prir: inten{ie, Focr-rl Auriu cu Energia ltundalini aceastd
!"

tu
W
t{
I

t..

w
'rmtst{l

rur | I
'rFgrx l,in:s
t

k
rc
I

deasupra capului cluinneavoastrd ra aproximativ 6-8 cm. Atingeii .u pui*ere acest punct $i dirijali energia acestei chakre p6nd Ia niveiur ochitrrui al treirea. incercapi sa simfiii senzafiiie de purificare ce apar in acesra. Apoi conducefi energia ceiei de a opta chakre in char..a gdtuirii gi ii:cercafi sd simfili senzafi'e de purificare ce apar in aceasta.
incercafi sr simlifi senzafiire de purificare ce apar in aceasta. -tegrati a

Localizarea ceiei

de a opta

chalcre

*rt*

in finar conduceii energia celei de a opra chakre in chakra inimii

gi

re

Pjqbirii

ce s

w
7.

rc ffi
i

W k* ffi fqs
i

Inspiraii proflrnd conducAnd energia prin toate chakreie gi nadisurile. Expirafi pe gurd in timp ce vizuarizafi ca scoate]i energia negativ' din corpul dumneavoastrd. Executagi metoda de,trei ori. Yizualizali cum energia aurie v[ inconjoar[ corp'r imagindndir_va curn purific5 gi activeazd toate chakrere principare ;i secundare, dar si meri dianel e energetice.

k
I

IO

Hi**

ffi

1
ffirw

ffiffi ffiffi

Ldsafi-vd scEldat de aceastdenergie aurie sunteli un coip auriu cle lurnin6.

in tinrp ce vizualizafi

cum

viz*arizali acum
I antlen.

Focr-ri sacru Tummo

gi energia aurie cobordncr i'

ffi1
WJ

Energia Tunrmo devine acllnr FoculAurir_r. ildeditati 10 minr-rre zilnic pe

FoculAuriu.

re

toafe blocajele energetice existente ia acest nivei.

vizttalizali cum energia acestui fbc urcd pdna in plexul solar eliminincl

ffi
rffi

elimin5 toate blocajele energetice de la acest ni,rel. conducegi apoi energia Focurui Auriu ra niverur chakrelor gdturiri, ochirilui al treilea elimindnd blocajele energetice situate la aceste nivele.

Apoi energia Focurui Auriu ajunge ra niveri-rr chakrei inimii

qi

W W W

8.

Itrana.Sragonului

w
W
W

Inspirati profund conducdnd energia prin toate chakreJe nadisurile. Ei Expirali pe gura in timp ce vizuarizafi ca scoatefi energia negativd din corpul dumneavoastri. Executali metoda de trei ori. Yizualiza[i cum energia aurie vd inconjoard corpur imagindndu-v[ curn purificd gi activeazE toate chakrere principare qi secundare dar gi meridianele energerice. L6safi-v6 scildat de aceasti energie aurie in timp ce vizualizafi cum sunteli un corp auriu de lumin[.
Tantien.

vizualizafi acum Focur sacru Tummo gi energia aurie cobordnd in

ffi ffi
W

Energia Tummo devine acum Focul Auriu. Meditagi r0 minute ziinic pe Focul Auriu. Unind, prin intenfie, Focul Auriu cu energia l(undaiini aceastd flacd,rd devine roqie-aurie. Acum energia Dragonurui esie trszita"(in acest nroment purefi simii fluxur energiei Kundarini foarte purernic),

re
W
lt

ffi

-l
conducegi prin intenlie Dragonui in chakra bazar, qi apoi incet, incer de-a lungul canaruiui cenh,ar susirumna pfind ra nivel'r chakrei a .pta. Aju'gi cu energia la acest ni'er reraxafi-vd mai proftrnd gi er-ectuali nreditalia i[sind energia sd pdtruirdi ?n aura rjumneavoastrd.
I

,Actiya{ea fha}rfei a opt3 Inspirali profi:nd conducdnd energia prin toate chakrere Ei nadisurire. Expirafi pe gurd in timp ce vizuarizaii ci scoarefi energia negarivd din corpul dumneavoastrd. Executaii metoda de trei ori. Yizuahzari cum energia aurie v[ incanjoard corpul imagindndu_vd curn purificr gi affiveazi toate chakrele principare gi secundare dar si meridianele energetice.
Ldsafi-r'd scdidat de aceastd energie aurie in timp ce viz'arizafi cum suntefi un colp auriu de luminE.

9.

Tantien.

Vaualiza,ti acum Focul Sacru Tummo gi energia aurie coborAnd in

Energia Tumrno devine acum Focul Auriu. fuIeditati 10 minute zilnic pe Focul Auriu.

unind, prin intenfie, Focui Auriu cu energia Kundalin.i


fl acdrd devine roEie,-aurie.

aceast'

Acum energia Dragonuiui este trezitd(in acest moment putefi simfi fl'xul energiei Kundalini foarfe puternic),conducefi, prin infenfiq Dragonul in chakra bazard gi apoi incer, incet de-a lungui canaiurui central Sushumna, p6nd la nivelul chakrei a opta, nd ment4l'rdculn ana o I

l/

wlN

ffis
wffi
ffiw

i0.

,Jocrll cu

tw W
ilw

Fras@jll

re
I

ffi ffi ffi


re
re
l,

Inspirqli profund conducsncrenergia prin toare chakrere gi nadisurire. Expirafi pe gurE in timp ce vizuarizafi ca scoateii energia negativd di' corpui durnneavoastrd. Executafi metoda cle trei ori. Yizualiza[i cum energia aurie vd inconjoarr corpur imaginfinciu-vd cum purificd qi activeazd toaie chakrere principare gi secundare dar qi meridianele energetice.Ldsali-vd scdrdat de aceastd energie ce vizualizali curn sunteli un corp aurir,r de lumina.

*n. * ,*f

Yinalizali acum Focur sacru Tummo gi energia


Tantien.

aurie cobordnd in

Energia Tummo devine acum Focul Auriu. fuIeditaii pe Focul Auriu.

I0 minute ziinic
aceastd

unind' prin inteniie, Focul Auriu cu energia Kundaiini tlacar' devine rogie-aurie. Acum
acest moment

p'teli

energia Dragonului este trezita (in simfi fluxur energiei Kundarini foarteputernic).

re
re
l

ffi
ru
tl

Dragonurui de-a rungur canarurr,ii central sushumna pdn' ra niverur chakrei coroand qi apoi idsa{i-o s5 ias' in aurE.

conducefi, prin intenfie, Dragonur in chakra bazaldgi apoi incet, incet de-a rung'r canarurui centrar sushumna p6nd ra niverur chakrei coroan6' conduceti energia Dragonului tn jos la nivelul ochiului al treilea, apoi prin chakra gaturui, inimii, plexurui sorar p6nd in Tantien (efbctuafi acest ciclu de 9, lB sau 27 de ori), Acum conducefi din nou energia

ru

ffi
m

IJ

tl

-l
MI-N
$

ffi
i.l

ww
$

wN

t.

$hakripar

ffi
r,
*i

W
$1

Ti

W
s

w w

Tanrien.

Inspirali profund co'ducdncl energia prin toate chakrere;i nacrisuriie. Expirafi pe gurd in timp ce vizr-ralizaii ca scoaieri energia ciin coqpul dumneavoastrd. Executafi metoda de trei ori. vizualizaii cum eaergia aurie vh inconjoard corpur, imagindncru-i,d cum purificfr gi activeazfi. toate chakr.ere principare gi secundare, dar si meridianele energetice. Ldsafi-vd scardat de aceastd energie ce vizualiz4i ca suntefi un corp auriu de lumini. vizuatrizati acum Focur sacru Tummo gi energia aurie cobordnd in

";;;

J;;;

#
v$

Energia Tummo devine acum Focul Auriu. Meditali l0 minute zilnic pe Focui Auriu.

ffi
.1*F

M BC &-

re

w
H

s
s!,

opta.

unind prin intenlie Focui Auriu cu energia i(uncralini aceastd Iiac'rd devine roqie-aurie. Aeurn energia Dragonuir,ri este trezitir (in acest moment putefi simfi fluxur energiei Kundarini foarte p'temic). conduceii, prin intenlie, Drugonui in chai<ra bazaldgi apoi ?ncer, incet de-a lungur canarurui centrar sushumna, pdnd ra niverur chakrei a

re

Yintalaali Focul Rogu Auriu in sparele chakrei inimii repetali mental "st!

cu

SFrakti

totdea!rnarr.

w
; ,i*,
pi

ffi
,if

ffi
:L1

ffi tH
i"

l4

ffi
t)i

-k

iliffi
I

ffitN

ffiN
ruw
Htffi :::
i5:

gNIT'IERstE

rii

t${
it

Ini{isrea
a) $e invite s{udentii

se poete efectila

in una diie variante:

in{r*o nesditatie de conectare cu energla palmei

'!i

W re rE*
iii

Budiste Tibetane tinrp de 3.5-20 rnin.


b) Iiadividual, ca la Reiki usui. ( dureaza mai rnult, dar studenful apreeiaua mai muit sl annbii ies castigati din acest scliimb. ) c) Se poaie trirnite acondajui lr Pakna Eudista Tibetana Ia distanta

tffi :,fr

ffi
ftt

pentrn data,..ora.,.pentrs toti cei pnezenti chiar daca rau ii cunosti i personal ) si apoi sa face ueeditatia de conectare c{n Energia palnnei
Budiste Tibetane.

ilffi
t{

Pentru initierea in nivelui de practicias! este nece$ar sa repeti continuu mantra ,,B{J&DHA" u pana simti cE $-a$ facut toate
conexiunitre cu studentutr.

re
: )sI :a

ffi
rc
iEF

{ntentia in timpul initierii este ca il initiezi Ia nivelul de practician. Diferenta intre cele doua initieri consta in intentie.
studentul va sta pe un scaun cu mdinile la piept in pozilia Gassho avdnd ochii inchigi gi picioarele venind in contact cu podeaua. El va fi ghidat de maestru in efectuarea meditapiei energieipalmei
budhiste ribetane timp de 15 minute.

ffi
;ESi ffi

tn aceastd perioadd de timp maestrul va intona in gdnd, sub fonna


unei mantre fErd sfErqit numele "Buddha", sau ,opAslv[AS.4.MtsAvA,"
( este numele istoric al lui Buddha, care e folosit de lamasii ribetani ) ?n timp ce igi va plimba mdinile deasupra chakrei coroand", gAtuiui, inimii pi

ry
ffi,
*

palmeior sturdentului activAndu-le prin intenfie. La final


acestuia
s5.

ii

va spune

iqi migte picioarele. mdinile

Ei

s[ deschidd incet, incet ochii.

ffi
iti

l5

4UT'Sgry{T'ggRgA

cri

de c6te ori dorirn sd ne rearinienr cu

Energia Falmei B*dhiste Tibetane este sriflcient sd ne retragenr ?ntr-un 10c linigtit, caim, s5 0prim toate sursele ce pot produce zgornot, sd aprindem un beiigor aronrat gi o luminare qi sd fectqx5xq

deS
ffiai&aste

d:acd

timpul o.nermite.

,r&data ce csmst$lrata voasfra va fm starea de mexasurrin e,


Vei descoper! cn fsfu'al
Se tx'sfamp{a,

evo&aee

p{!r si sieltp}ua, fac.a ef,onf.

Vefi descoperi ca tl.ecex"ea axafdCIr

va va f'aae doax' xaaai fxafetrep$i,

amai pruferaais{,,,

Adama, TELOS, Aurelia Lo,ttise Jones

i.T

tl ;r&

ffi
1;ii

l6

tr

S-ar putea să vă placă și