Sunteți pe pagina 1din 92

Aprobat Consiliul JudeŃean Braşov

Preşedinte Aristotel Căncescu

Conf.Hot.nr / CONSILIUL JUDEłEAN BRAŞOV DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI BRAŞOV
Conf.Hot.nr
/
CONSILIUL JUDEłEAN BRAŞOV
DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ
SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI BRAŞOV
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI
FUNCłIONARE
2009

Aprobat Consiliul JudeŃean Braşov

Preşedinte Aristotel Căncescu

Conf.Hot.nr / CONSILIUL JUDEłEAN BRAŞOV DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI BRAŞOV
Conf.Hot.nr
/
CONSILIUL JUDEłEAN BRAŞOV
DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI
PROTECłIA COPILULUI BRAŞOV
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI
FUNCłIONARE
2009

Capitolul I – DispoziŃii generale

Art. 1 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Braşov este instituŃia publică de interes judeŃean, cu personalitate juridică, înfiinŃată în subordinea Consiliului JudeŃean Braşov, prin comasarea serviciului public de asistenŃă socială şi a serviciului public specializat pentru protecŃia copilului de la nivelul judeŃului, prin preluarea în mod corespunzător a atribuŃiilor acestora, Scopul acestei instituŃii îl formează realizarea la nivelul judeŃului a măsurilor de asistenŃă socială în domeniul protecŃiei copilului,familiei,persoanelor singure,persoanelor vârstnice,persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie , în temeiul următoarelor acte normative:

în nevoie , în temeiul urm ă toarelor acte normative: ∑ Hot ă rârea Guvernului nr.

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului cu modificarile ulterioare ;

Hotărârea Guvernului nr.1896/2006 pentru modificarea anexei la H.G.

nr.1434/2004;

Hotarare nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

Legea nr.272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului;

Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcŃionare a comisiei pentru protecŃia copilului;

Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei ;

Hotararea Guvernului nr.1435/2004 pt.aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 ;

H.G. 679/2003 privind condiŃiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist,

Ordinul 136/2006 privind aprobarea Metodologiei, a modelului si continutului unor formulare si documente utilizate in procedura de evaluare in vederea obtinerii atestatului de persoana/familie apta sa adopte ,

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinŃarea AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia Copilului şi AdopŃie, aprobata prin Legea nr.252/2001 şi modificată prin Legea nr.275/2004;

Ordinul 725/12709/2002 al Ministerului Sanatatii si Familiei si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie( A.N.P.C.A.) privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pt.copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;

Legea nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pt.protectia copilului ,mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti cu modificarile ulterioare;

Hotărârea

a

Guvernului

nr.679/2003

privind

conditiile

de

obtinere

atestatului,procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist; ∑ Ordinul nr.35/2003 al
atestatului,procedurile
de
atestare
si
statutul
asistentului
maternal
profesionist;
∑ Ordinul nr.35/2003 al A.N.P.C.A. privind aprobarea Standardelor minime
obligatorii pt.asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal
profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor
standarde;
∑ Ordinul A.N.P.D.C. nr.288/2006 privind Standardele minime obligatorii
privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului
∑ Ordinul M.M.S.S.F. nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind intocmirea planului de servicii si a Normelor
metodologice privind intocmirea planului individualizat de protectie;
∑ Ordinul A.N.P.C.A. nr.21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind serviciile pt.protectia copilului de tip rezidential;
∑ Hotărârea Guvernului nr.1438/2004 privind aprobarea Regulamentelor –
cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii
copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a
copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai ;
∑ Ordinul A.N.P.D.C. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime
obligatorii pentru centrul maternal si a Ghidului metodologic de
implementare a acestor standarde
Hotărârea
Guvernului
nr.1439/2004
privind
serviciile
specializate
destinate copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal ;
∑ Ordinul A.N.P.D.C. nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru
privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si
protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala/persoane cu
atributii de asistenta sociala, in domeniul protectiei drepturilor copilului
∑ Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
aprobată şi modificată prin Legea nr.239/2003, cu modificarile ulterioare;
∑ Legea
nr.
448/2006
privind
protectia
si promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap;

Legea nr. 343/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;

Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice cu modificarile ulterioare;

Legea nr.53/2003 –Codul Muncii;

Legea nr.188/1999 republicată privind Statutul funcŃionarilor publici, cu modificarile ulterioare;

Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a functionarilor publici;

Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si entitatile publice ;

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici;

Normă din 17/10/2006 privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităŃilor conexe acestora, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919bis din 13/11/2006;

Capitolul II – Obiectul de activitate
Capitolul II – Obiectul de activitate

Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;

Art. 2 Coordonarea şi controlul activităŃii DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Braşov sunt asigurate de preşedintele Consiliului JudeŃean Braşov.

Art. 3 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia

Copilului Braşov

are sediul în judeŃul Braşov, municipiul Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 6 .

Art. 4 Prevederile prezentului regulament produc efecte faŃă de toŃi angajaŃii DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Braşov şi faŃă de toŃi terŃii care se adresează instituŃiei pentru exercitarea uneia din atribuŃiile prevăzute de lege în sarcina acesteia.

Art. 5 Obiectul de activitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Braşov îl constituie asigurarea la nivel judeŃean, a aplicării politicilor şi strategiilor de asistenŃă socială în domeniul protecŃiei copilului, familiei,persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap,precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie,prin mijloacele prevăzute de reglementările interne aflate în vigoare , cât şi prin cele internaŃionale la care România este parte. În realizarea obiectului principal de activitate, DirecŃia Generală are ca activitate secundară şi cea de transport rutier în cont propriu. In vederea realizarii atributiilor prevazute de lege Directia generala indeplineste, in principal, urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare consiliului judetean, b) de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul judetului; c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;

d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu; e) de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului, f) de reprezentare a consiliului judetean, pe plan intern si extern, in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

abuzului asupra persoanelor beneficiare, în
abuzului
asupra
persoanelor
beneficiare,
în

PRINCIPII

Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către DGASPC Braşov sunt următoarele:

a) respectarea drepturilor şi a demnităŃii omului;

b) asigurarea autodeterminării şi a intimităŃii persoanelor beneficiare;

c) asigurarea dreptului de a alege;

d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;

e) participarea persoanelor beneficiare;

f) cooperarea şi parteneriatul;

g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;

h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;

i) orientarea pe rezultate;

j) îmbunătăŃirea continuă a calităŃii;

k)

instituŃiilor.

combaterea

cadrul

Art. 6 Pentru realizarea obiectului său de activitate, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Braşov îndeplineşte următoarele atribuŃii principale :

a) În domeniul protectiei persoanei adulte:

1. completeaza evaluarea situatiei socioeconomice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de

informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;

2. acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului

sau la exprimarea libera a opiniei;

3. depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte

aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;

4.

verifica si reevalueaza trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de

ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau

revocarii masurii stabilite;

5. asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a

persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;

6. depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;

7.

elaboreaza si supune spre aprobarea Consiliului Judetean planul de

si supune spre aprobarea Consiliului Judetean planul de asistenta sociala pentru dezvoltarea strategiilor judetene

asistenta sociala pentru dezvoltarea strategiilor judetene de interventie , in spijinul per-soanelor aflate in nevoie;

8.

analizeaza si propune Consiliului Judetean masuri adecvate de

prevenire a situatiilor de marginalizare si excludere sociala , de asigurare a mijloacelor umane , materiale si financiare necesare pentru solutionarea

urgentelor sociale, de acordare a drepturilor si facilitatilor stabilite de

legislatia in vigoare pentru persoanele aflate in nevoie; 9. iniŃiază si deruleaza in colaborare cu serviciile publice locale descentralizate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale , cu serviciile publice locale de asistenta sociala si cu reprezentantii societatii civile implicate in derularea programelor de asistenta sociala ,actiuni de prevenire , atenuare si inlaturare a consecintelor profesionale ,economice si sociale generatoare de marginalizare si excludere sociala;

10.

intreprinde impreuna cu Agentia Judeteana de Ocupare si Formare

Profesionala actiuni comune care vizeaza integrarea profesionala a persoanelor cu nevoi sociale si speciale, reducerea numarului de someri prin organizarea de cursuri de calificare si recalificare a acestora; 11. sprijina in colaborare cu autoritatile publice locale si propune Consiliului Judetean infiintarea institutiilor publice de asistenta sociala , potrivit prevederilor legale;

12.

analizeaza si evalueaza impreuna cu Comisia judeteana de Expertiza

Medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, modul in care se respecta programele individuale de recuperare si integrare sociala a persoanelor cu handicap;

13. tine evidenta , acorda si face plata drepturilor si facilitatilor cuvenite potrivit legii persoanelor cu handicap;

14.

urmareste ,instruieste si analizeaza impreuna cu autoritatile publice

locale activitatea asistentilor personali pentru persoanele cu handicap;

15. actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial, la protectia institutionalizata prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de recuperare si integrare ambulatorii;

16. organizeaza in colaborare cu autoritatile publice locale servicii de

consiliere si sprijin pentru familiile si persoanele aflate in dificultate; 17. incheie parteneriate cu organizatii private romane si straine in initierea

si derularea unor programe de asistenta sociala.

18. propune proiecte de programe de colaborare cu organismele guvernamentale si neguvernamentale,din tara si strainatate si urmareste realizarea programelor aprobate; inainteaza spre aprobare Consiliului judetean proiectele initiate in conformitate cu legislatia in domeniul asistentei sociale in vederea obtinerii fondurilor financiare necesare derularii lor; 19. colaboreaza cu organele administratiei publice centrale si locale si cu organizatiile neguvernamentale interesate in actiuni sociale comune de

educatie si protectie speciala in vederea atenuarii , limitarii sau eliminarii situatiilor de marginalizare si excludere sociala;

situatiilor de marginalizare si excludere sociala; 20. realizeaza in colaborare cu autoritatile administratiei

20.

realizeaza in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale,

indrumarea si controlul in aplicarea si respectarea legislatiei in domeniul

asistentei sociale;

21.

indeplineste orice alte atributii prevazute de lege;

b) În domeniul protectiei drepturilor copilului:

1. intocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;

2.

monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotararilor de

instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;

3.

identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in

plasament copilul;

4.

monitorizeaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii,

pe toata durata acestei masuri;

5.

identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti

maternali profesionisti, in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;

6.

acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in

vederea reintegrarii in mediul sau familial;

7.

reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul,

imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea acestora;

8.

indeplineste demersurile vizand deschiderea procedurii adoptiei

interne pentru copiii aflati in evidenta sa;

9.

identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in Romania care doresc

sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care

acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;

10. monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre

acestia si parintii lor adoptivi; sprijina parintii adoptivi ai copilului in

indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;

c ) alte atributii:

1. coordoneaza si sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice

locale din judet in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;

2. coordoneaza metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului

de parintii sai, precum si cea de admitere a adultului in institutii sau servicii, desfasurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

3. acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea

structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului;

in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului; 4. colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care

4.

colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara

activitati in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului sau cu agenti

economici prin incheierea de conventii de colaborare cu acestia;

5.

dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale

si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si

diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor pentru protectia copilului, in functie de nevoile comunitatii locale;

6.

colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte directii

generale, precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-

teritoriala, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii;

7.

asigura la cerere consultanta de specialitate gratuita privind acordarea

serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala si protectia

copilului; colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

8.

propune consiliului judetean infiintarea, finantarea, respectiv

cofinantarea institutiilor publice de asistenta sociala, precum si a serviciilor pentru protectia copilului;

9. prezinta anual sau la solicitarea consiliului judetean, rapoarte de evaluare a activitatilor desfasurate;

10.

persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si oricaror persoane aflate in nevoie, precum si familiilor acestora, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare; 11. actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia

sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil

institutionalizata a persoanelor in nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;

12.

aparatul propriu si institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;

13.

protectia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

14. salariatii beneficieaza de protectia legii privind avertizarea in interes

public; 15. indeplineste orice alte atributii prevazute in acte normative sau stabilite prin hotarari ale consiliului judetean;

asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei pentru

organizeaza activitatea de selectare si angajare a personalului din

Art. 7 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Drepturilor

răspunde în faŃa Consiliului JudeŃean Braşov pentru

realizarea obiectului de activitate. În acest sens se întocmesc rapoarte de activitate la cererea Consiliului JudeŃean.

Copilului Braşov

Capitolul III – Patrimoniul

Art. 8 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Braşov utilizează şi administrează
Art. 8 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Braşov
utilizează şi administrează bunurile publice imobile şi mobile date în
folosinŃă sau în administrare de către Consiliul JudeŃean Braşov.
Capitolul IV – Structura organizatorică a DirecŃiei
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Braşov
Art. 9 Structura organizatorică a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi
ProtecŃia Copilului Braşov este formată din organele de conducere şi
serviciile funcŃionale.
Art. 10 Organele de conducere ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială
şi ProtecŃia Copilului Braşov sunt :
a) Colegiul Director
b) Directorul General.
c) Directori generali adjuncti :
-
Director general adjunct protectia copilului
-
Director general adjunct asistenŃă socială protecŃie persoanelor
adulte
-
Director general adjunct economic
Art. 11 Serviciile funcŃionale ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi
ProtecŃia Copilului Braşov sunt structurate pe patru componente :
A.
DirecŃia de protecŃie a copilului ;
B.
DirecŃia de asistenŃă socială ;
C.
DirecŃia economică.
D.
Servicii comune.
A.
Serviciile
funcŃionale
ale
DirecŃiei
de
protecŃie
a
copilului
sunt
următoarele:

1. Serviciul de Asistenta Sociala Comunitara Zonala;

2. Biroul monitorizare, evaluare si statistica in activitatea de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului si secretariatul comisiei pentru protecŃia copilului;

3. Serviciul management de caz;

5.

Serviciul de evaluare, monitorizare si implementare a planului de recuperare pentru copilul cu dizabilitati;

6. Serviciul protectie de tip familial

7. Serviciul interventie in regim urgente

8. Complexe de servicii comunitare, Centrul urgente si adapost temporar pana la identifcarea unei masuri de protectie;

B. In cadrul Directiei de Asistenta Sociala Brasov functioneaza urmatoarele compartimente şi servicii:

functioneaza urmatoarele compartimente ş i servicii: Serviciile ş i compartimentele Direc Ń iei economice sunt

Serviciile şi compartimentele DirecŃiei economice sunt :

1. Serviciul asistenta sociala pentru persoanele cu handicap;

2. Compartimentul situatii urgenta, abuz, trafic si incluziune sociala;

3. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

4. Compartimentul rezidential si consiliere/asistenta sociala;

5. Birou evaluare si monotorizare- asistenta sociala;

6. Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap;

7. Complexe servicii comunitare.

Din structura de personal a Directiei de Asistenta Sociala Protectia Persoanelor Adulte Brasov face parte si presedintele Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, care nu este functionar public;

C.

1. Serviciul financiar, buget, salarizare;

2. Serviciul contabilitate

3. Serviciul tehnic

D. Serviciile comune ale D.G.A.S.P.C. Braşov sunt:

1. Serviciul juridic - contencios;

2. Serviciul resurse umane, securitate si sanatate in munca;

3. Serviciul strategii si informatizare ;

4. Serviciul relaŃii externe, ONG si Mass Media ;

5. Biroul Adoptii si Postadoptii;

6. Compartiment audit public intern;

7. Serviciul secretariat, registratura, arhiva si relatii cu publicul.

Art. 12 Numărul de posturi, natura acestora, condiŃiile de încadrare şi nivelul de salarizare sunt stabilite prin organigrama DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Braşov, aprobată de către Consiliul JudeŃean Braşov. Încadrarea personalului se face numai pe baza contractelor individuale de muncă sau a actului administrativ de numire.

Activitatea desfasutată de asistenŃii maternali profesionişti se desfasoară în baza unui contract individual de muncă un caracter special, specific protectiei copilului, incheiat cu un serviciu public specializat pentru protectia copilului ipe perioada determintă. Contractul individual de muncă se încheie pe o perioadă de 3 ani, pe durata de valabilitate a atestatului.

Art. 13 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Braşov poate propune modificări ale structurii organizatorice; aceste modificări trebuiesc aprobate de Consiliul JudeŃean Braşov pentru a deveni funcŃionale.

Jude Ń ean Bra ş ov pentru a deveni func Ń ionale. Capitolul V – Organele

Capitolul V – Organele de conducere

Art. 14 Conducerea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului asigură şi răspunde de buna funcŃionare a instituŃiei,în vederea realizării atribuŃiilor ce îi revin acesteia.

Art. 15 Colegiul Director are următoarele atribuŃii principale:

a)

analizeaza si controleaza activitatea Directiei generale; propune

directorului general masurile necesare pentru imbunatatirea activitatilor

Directiei generale;

b)

avizeaza proiectul bugetului propriu al Directiei generale si contul de

incheiere a exercitiului bugetar;

c)

avizeaza proiectul strategiei si rapoartelor elaborate de directorul

general al Directiei avizul este consultativ;

d)

propune consiliului judetean modificarea structurii organizatorice si a

regulamentului de organizare si functionare ale Directiei generale, precum

si rectificarea bugetului, in vederea imbunatatirii activitatii acesteia;

e)

propune consiliului judetean instrainarea mijloacelor fixe din

patrimoniul Directiei generale, altele decat bunurile imobile, prin licitatie

publica organizata in conditiile legii; f) propune consiliului judetean, concesionarea sau inchirierea de bunuri

ori servicii de catre Directia generala, prin licitatie publica organizata in conditiile legii;

g)

intocmeste si propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii,

statul de functii, precum si premierea si sporurile care se acorda la salariul personalului Directiei generale, cu incadrarea in resursele financiare alocate de consiliul judetean, in conditiile legii.

h) Colegiul director indeplineste si alte atributii stabilite de lege sau prin

hotarare a consiliului judetean.

Art. 16 În exercitarea atribuŃiilor sale, Colegiul Director adoptă hotărâri, cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, cu excepŃia situaŃiilor în care prin prezentul regulament se dispune altfel. Sedintele colegiului director se

desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si

a presedintelui.

Art. 17 Colegiul director al Directiei generale este compus din directorul general ,directorii adjuncti, personalul de conducere din cadrul Directiei generale, precum si 3 consilieri judeteni avand cu precadere studii socioumane, propusi de presedintele consiliului judetean . Presedintele colegiului director este secretarul general al judetului. In situatia in care presedintele colegiului director nu isi poate exercita atributiile, acestea sunt exercitate de catre directorul general al Directiei generale Revocarea din calitatea de membru al colegiului se adoptă cu votul

a

al Directiei
al
Directiei

jumătate plus unu din numărul membrilor.

Art.18 Colegiul director se intruneste in sedinta ordinara trimestrial, la convocarea directorului general, precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului general , a presedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii adjuncti. La sedintele colegiului director pot participa, fara drept de vot, presedintele consiliului judetean, membrii comisiei pentru protectia copilului si alti consilieri judeteni, precum si alte persoane invitate de membrii colegiului director.

Art. 19 Secretarul Colegiului Director este ales în prima şedinŃă a colegiului din cadrul angajaŃilor D.G.A.S.P.C. Braşov. Secretarul organizează tehnic şedinŃele şi consemnează cele discutate în registrul de procese-verbale.

Art. 20 Hotărârile Colegiului Director se consemnează şi se numerotează într-un registru special. Hotărârile se îndosariază în colecŃia de hotărâri a Colegiului Director. În hotărâre se va menŃiona cărui serviciu al direcŃiei îi revine sarcina punerii în executare a respectivei hotărâri.

Art. 21 Directorul general

asigura conducerea executiva a

acesteia si raspunde de buna ei functionare in indeplinirea atributiilor ce ii

revin. Directorul general reprezinta Directia generala in relatiile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie.

Art. 22 Directorul general este numit şi eliberat din funcŃie de către Consiliul JudeŃean Braşov, la propunerea motivată a preşedintelui Consiliului JudeŃean Braşov.

Art. 23

Directorul General are următoarele atribuŃii:

a)exercita atributiile ce revin Directiei generale in calitate de persoana

juridica;

a) exercita functia de ordonator secundar de credite;

b)

c)

intocmeste proiectul bugetului propriu al Directiei generale si contul de incheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii colegiului director si aprobarii consiliului judetean,

elaboreaza si supune aprobarii Consiliului judetean, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului, avand avizul colegiului director si al comisiei;

elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului, stadiul implementarii strategiilor si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati, pe care le prezinta spre avizare colegiului director si apoi comisiei pentru protectia copilului;

d)

director si apoi comisiei pentru protectia copilului; d) e) aproba statul de personal al Directiei generale;

e)

aproba statul de personal al Directiei generale; numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul Directiei generale, potrivit legii; elaboreaza si propune spre aprobare consiliului judetean, statul de functii al Directiei generale, avand avizul colegiului director;

f)

g)

h)

i)

controleaza activitatea personalului din cadrul Directiei generale si aplica sanctiuni disciplinare acestui personal;

constata contraventiile si propune aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

este vicepresedintele comisiei pentru protectia copilului si reprezinta Directia generala in relatiile cu aceasta;

)asigura executarea hotararilor comisiei pentru protectia copilului.

Directorul general indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin hotarare a consiliului judetean.

Art. 24 În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziŃii.

Art. 25 SancŃionarea disciplinară a directorului general se realizează prin hotărâre a Consiliului JudeŃean,la propunerea motivată a preşedintelui Consiliului JudeŃean.

Art. 26 Eliberarea din funcŃie a directorului general se hotărăşte de către plenul Consiliului JudeŃean Braşov la propunerea motivată a preşedintelui consiliului judeŃean.

Art. 27 În absenŃa directorului general, atribuŃiile acestuia se exercită de unul dintre directorii generali adjuncti, desemnat prin dispoziŃie a directorului general. În dispoziŃie vor fi menŃionate expres atribuŃiile delegate directorului adjunct.

Art. 28 Directorul general poate delega prin dispoziŃie unele din atribuŃiile de conducere către unul dintre directorii adjuncti.

Art. 29 Directorii adjuncŃi ajută directorul general în exercitarea şi realizarea atribuŃiilor care îi revin. Directorii adjuncŃi sunt numiŃi şi eliberaŃi din funcŃie de directorul general, prin dispoziŃie.

Art. 30 Directorii Generali Adjuncti ai D.G.A.S.P.C. au urmatoarele atributii si competente:

ai D.G.A.S.P.C. au urmatoarele atributii si competente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A. Directorul General Adjunct al Directiei de Protectia Copilului are urmatoarele atributii :

Coordonează şi controlează activităŃile din domeniul protecŃiei copilului din serviciile şi centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Braşov şi răspunde in fata Consiliului Judetean de intreaga activitate in domeniu

Realizeaza in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, indrumarea si controlul in aplicarea si respectarea legislatiei in domeniul protectiei copilului;

Colaborează la elaborarea proiectului strategiei anuale,pe termen mediu şi lung,de restructurare,organizare şi dezvoltarea sistemului de protecŃie a copilului;

Elaborează rapoartele de activitate din domniul protecŃiei copilului,la solicitarea Consiliului JudeŃean;

Raspunde de intocmirea la timp si de exactitatea datelor statistice si a altor materiale informative cerute de Consiliul Judetean sau de autoritatile centrale;

Propune numărul de personal necesar funcŃionării serviciilor din structura Directiei de ProtecŃie a Copilului, stabilind atribuŃiile şi competenŃele acestora;

Asigura incadrarea Directiei de ProtecŃie a Copilului cu personal de specialitate, respectand structura si numarul de posturi aprobate de Consiliul Judetean.;

Evalueaza eficienta si competentele angajatilor si propune acordarea de premii si gradatii persoanalului din structura D.P.C. potrivit prevederilor legale si alocatiilor bugetare cu aceasta destinatie;

9. Evalueaza activitatea angajatilor din cadrul serviciilor din structura D.P.C. si initiaza cursuri de perfectionare in vederea pregatirii profesionale a acestora ;

10. Repartizeaza corespondenta spre rezolvare compartimentelor si personalului din cadrul Directiei de protecŃie a copilului

11. Raspunde de rezolvarea legala si la timp a cererilor adresate Directiei de protecŃie a copilului si analizeaza periodic modul in care acestea au fost rezolvate; 12. Avizeaza conventiile , contractele, parteneriatele, proiectele care au ca obiect activitati legate de protectia drepturilor copilului; 13. Executa orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziŃia directorului general sau prin hotărîre a Consiliului Judetean;

general sau prin hot ă rîre a Consiliului Judetean; domeniu; B. Directorul General Adjunct al Directiei

domeniu;

B. Directorul General Adjunct al Directiei de Asistenta Sociala are urmatoarele atributii :

Coordonează şi controlează activităŃile din domeniul protecŃiei

1.

persoanelor adulte din serviciile şi centrele din subordinea D.G.A.S.P.C.Braşov; 2. Răspunde în faŃa Consiliului JudeŃean de întreaga activitate în

3. Asigură respectarea şi aplicarea legislaŃiei în vigoare privind protecŃia specială a persoanelor cu handicap ;

4. Colaborează la elaborarea proiectului strategiei anuale,pe termen mediu şi lung,de restructurare,organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenŃă socială a persoanelor adulte;

5. Elaborează rapoartele de activitate din domeniul protecŃiei persoanelor adulte,la solicitarea Consiliului JudeŃean;

6. Răspunde de întocmirea la timp şi de exactitatea datelor statistice şi a altor materiale informative cerute de Consiliul JudeŃean sau de autorităŃile centrale;

7. Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor ş instituŃilor care au responsabilităŃ în domeniul asistenŃei sociale , cu autorităŃile publice locale , precum şi cu reprezentanŃii societăŃii civile în acŃiuni comune ce vizează protecŃia familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate in nevoie;

8. Colaborează cu Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap-Braşov ;

9. Sprijină activitatea organizaŃiilor în domeniu şi organizează cursuri , seminarii, instructaje ,schimburi de experienŃă pe probleme de specialitate;

10. Realizează în colaborare cu autorităŃile administraŃiei publice locale, îndrumarea şi controlul în aplicarea şi respectarea legislaŃiei în domeniul asistenŃei sociale ;

11. Propune numărul de personal necesar funcŃionării serviciilor din structura DirecŃiei de AsistenŃă Socială, stabilind atribuŃiile şi competenŃele acestora;

12.

Evalueaza periodic activitatea angajaŃilor şi propune participarea la cursuri de perfecŃionare în vederea pregătirii profesionale a acestora

13. Evaluează eficienŃa şi competenŃele angajaŃilor şi propune acordarea de premii şi gradaŃii persoanalului din structura D.A.S. potrivit prevederilor legale şi alocaŃiilor bugetare cu această destinaŃie;

14. Propune modificarea programului de lucru sau efectuarea orelor suplimentare când situaŃia o impune.

15. Repartizează corespondenŃa spre rezolvare compartimentelor şi personalului din cadrul DirecŃiei de AsistenŃă Socială;

din cadrul Direc Ń iei de Asisten Ńă Social ă ; 16. R ă spunde de

16. Răspunde de rezolvarea legală şi la timp a cererilor adresate DirecŃiei de AsistenŃă Socială şi analizează periodic modul în care acestea au fost rezolvate;

17. Depune diligenŃe pentru atragerea de finanŃări interne şi externe pentru proiecte în domeniul protecŃiei persoanelor adulte;

18. Execută orice alte atribuŃii prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziŃia directorului general sau prin hotărâre a Consiliului JudeŃean;

C. Directorul General Adjunct Economic are următoarele răspunderi principale:

1. Angajează, lichidează şi ordonanŃează, cu acordul Directorului General, cheltuielile bugetare în limita creditelor bugetare repartizate;

2. Coordonează activitatea serviciilor care formează DirecŃia economică precum şi a birourilor de contabilitate din toate centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C.;

3. Elaborează propuneri privind organizarea DirecŃiei economice şi structura de personal a acesteia;

4. Coordonează şi urmăreşte întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli a direcŃiei potrivit legii;

5. Răspunde împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea evidenŃei contabile conform Legii contabilităŃii şi a normelor elaborate de Ministerul FinanŃelor;

6. Răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu prevederile legale a situaŃiilor financiare privitoare la situaŃia patrimoniului aflat în administrare şi execuŃie bugetară;

7. Acordă viză de control financiar preventiv propriu pentru operaŃiunile prevăzute de lege ;

8. Avizează nota justificativă întocmită de Serviciul AchiziŃii publice şi patrimoniu, în vederea certificării existenŃei resurselor financiare alocate pentru realizarea achiziŃiei respective ;

9. Vizează contractele în care DGASPC este parte care implica obligatii financiare din partea institutiei;

10. Propune măsuri pentru asigurarea integrităŃii bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituŃiei; 11. Propune ordonatorului de credite măsuri pentru asigurarea unei gestiuni economico-financiare de calitate având permanent în vedere respectarea principiilor eficacităŃii, economicităŃii şi eficienŃei; 12. Urmăreşte şi ia măsuri pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaŃiei economice în vigoare de către personalul din subordine; 13. Valorifică actele de control, propunând ordonatorului de credite măsuri de remediere a neajunsurilor constatate;

credite m ă suri de remediere a neajunsurilor constatate; Art. 31 Relatiile de serviciu ale Directorilor

Art. 31 Relatiile de serviciu ale Directorilor Generali Adjuncti ai D.G.A.S.P.C.

a) Relatii organizatorice :

- subordonaŃi faŃă de Directorul General

- superior pentru angajaŃii din cadrul DirecŃiilor de resort şi complexe

b) RelaŃii funcŃionale: cu toate Serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. şi complexe c) RelaŃii de control: asupra activităŃilor ce vizează aplicarea si respectarea legislatiei in domeniul asistentei sociale, protecŃia copilului, respectiv legislatia economica aplicabila activitatii desfasurate de instituŃie; d) Relatii de colaborare : cu autorităŃi şi instituŃii publice: Consiliul JudeŃean , alte directii generale de profil din tară, Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului, Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, cu organizaŃii internaŃionale: fundaŃii şi asociaŃii

Capitolul VI – Serviciile DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Braşov

Art. 32 Serviciile funcŃionale îndeplinesc atribuŃiile stabilite prin prezentul regulament cât şi prin alte documente emise de Consiliul JudeŃean Braşov sau de Colegiul Director al DirecŃiei Generale , sau de legislaŃia în vigoare. Art. 33 Sarcinile de serviciu statuate în sarcina angajaŃilor serviciilor funcŃionale sunt prevăzute în fişele posturilor aprobate de directorul general.

VI.A Servicii comune ale DirecŃiei generale

VI.A.1. Serviciul Juridic - Contencios

Art. 34 Serviciul Juridic - Contencios îndeplineşte următoarele atribuŃii:

a) reprezintă DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, Comisia pentru ProtecŃia Copilului Braşov şi Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru AdulŃi Braşov , în faŃa instanŃelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicŃie, a organelor de urmărire

penală, a notarilor publici, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice, pe bază de delegaŃie;

b) avizează pentru legalitate actele cu caracter juridic emise de D.G.A.S.P.C. Braşov şi repartizate de Directorul General;

c) reprezintă în contencios administrativ DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, Comisia pentru ProtecŃia Copilului Braşov şi Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braşov ;

d) sesisează instanŃa judecătorească competentă pentru instituirea,modificarea sau încetarea măsurilor de protecŃie specială,instituirea tutelei sau decăderea din drepturile părinteşti, înregistrarea tardivă a naşterii, adopŃie şi alte acŃiuni prevăzute de legislaŃia în vigoare, în baza rapoartelor /referatelor de specialitate intocmite de serviciile care instrumentează dosarele respective şi aprobate de Directorul General şi urmăreşte cazul până la rezolvarea acestuia;

ş i urm ă re ş te cazul pân ă la rezolvarea acestuia; e) înainteaz ă

e) înaintează Biroului monitorizare-Secretariatului Comisiei pentru ProtecŃia Copilului sentinŃele civile avînd ca obiect dispoziŃiile Legii nr.272/2004 şi Legii nr.273/2004 în vederea monitorizării măsurilor dispuse prin acestea;

f) poate elabora convenŃii de colaborare cu ONG-uri, autorităŃi publice, alte instituŃii,în vederea promovării şi protecŃiei drepturilor copiilor,adulŃilor şi persoanelor vârstnice şi cu handicap, în baza referatului întocmit de serviciul de specialitate , aprobat de Directorul General

g) contrasemnează contractele, convenŃiile şi protocoalele unde D.G.A.S.P.C.Braşov este titulară, în vederea asigurarii respectarii principiilor generale de drept şi participă la negocierea şi medierea oricăror divergenŃe contractuale;

h) poate verifica documentaŃiile întocmite în derularea procedurilor privind achiziŃiile publice ,acordând viză de legalitate în acest sens ;

i) consilierii juridici vor face parte din comisiile de specialitate numite prin dispoziŃii ale Directorului General sau hotărâri ale colegiului director, pentru: aplicarea procedurilor de achiziŃie publică sau încadrarea şi promovarea în funcŃie a personalului,comisia de disciplină etc.

j) redactează şi contrasemnează dispoziŃiile Directorului General , pe baza referatelor / notelor de fundamentare întocmite de serviciile / compartimentele de specialitate sau a cererilor formulate de persoanele interesate, aprobate de conducătorul instituŃiei;

k) intocmestre ROI si ROF

l) acordă consiliere de specialitate familiei naturale a copilului sau substitutive, oricărui salariat, la cerere;

m) colaborează cu Comisia de de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru AdulŃi Braşov, pentru aplicarea prevederilor legale în domeniu, in li

n) acordă consiliere juridică şi sprijin şi redactează cererile adresate instanŃelor judecătoreşti pentru părinŃii care au fost decăzuŃi din

drepturile părinteşti şi urmăresc să le redobândească, la solicitarea scrisă a acestora;

o) depune diligenŃe necesare pentru clarificarea situaŃiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, pe baza referatului compartimentului de specialitate;

p) consiliază personalul ONG-urilor cu care DGASPC colaborează, în vederea întocmirii dosarelor ce vor fi înaintate instanŃei în vederea instituirii unor măsuri de protecŃie specială sau tutelă ;

q) participă , în baza dispoziŃiei Directorului General,la acŃiuni de verificare

drepturilor copiilor aflaŃi în familie sau încredinŃaŃi unor organisme

a

Ń i în familie sau încredin Ń a Ń i unor organisme a private neguvernamentale; r)

private neguvernamentale;

r) participă, la solicitarea executorilor judecătoreşti, la executarea silită a unor debitori, atunci când pot interveni situaŃii de pericol pentru anumiŃi copii;

s) certifică pentru conformitate cu originalul actele emise de DGASPC , de CPC şi orice alte documente folosite intern în activitatea instituŃiei;

t) Ńine evidenŃa notelor interne care sunt prezentate serviciului prin intermediul Registraturii;

u) Ńine evidenŃa dispoziŃiilor de plasament în regim de urgenŃă ;

v) participă la elaborarea regulamentelor şi a altor documente prin care se organizează activitatea în cadrul direcŃiei;

w) îndeplineşte şi alte sarcini pe linie de specialitate dispuse în baza legii de către organele de conducere ale D.G.A.S.P.C. Braşov.

Art. 35 RelaŃiile funcŃionale ale Serviciului Juridic-Contencios sunt următoarele:

a) se subordonează Directorului General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului,

b) colaborează cu celelalte servicii , în vederea respectării normelor legale

în

activitatea direcŃiei;

Art. 36 Serviciul este condus de un şef serviciu cu atribuŃii de coordonare şi îndrumare a activităŃii serviciului; acesta asigură legătura operativă cu conducerea DirecŃiei, informând asupra stadiului şi modului de rezolvare a atribuŃiilor ce revin Serviciului Juridic Contencios. În situaŃia în care şeful de serviciu este temporar indisponibil atribuŃiile acestuia sunt preluate de către un locŃiitor propus de către acesta.

VI.A.2 Serviciul Resurse Umane Securitate si Sanatate in Munca

Art. 37 Serviciul de Resurse Umane Securitate si Sanatate in Munca are următoarele atribuŃii principale :

a)elaboreaza organigrama, statul de functii ale D.G.A.S.P.C Brasov si reactualizeaza statele de personal în functie de modificarile aparute în

structura lor (angajari, plecari, modificari ale sporului de vechime, avansari în clasa, grade si trepte profesionale, indexari) si le supune spre aprobare; b)respecta legislatia muncii privind modalitatile legale de stabilire a salariului, a indemnizatiei de conducere, a salariului de merit, a sporului de vechime si a altor drepturi de personal; c)întocmeste procedurile pentru evaluarea cunostintelor profesionale a persoanelor care au beneficiat de concediu pentru îngrijirea copiilor în varsta de pâna la doi sau trei ani dupa caz, organizand examenul de evaluare a cunostintelor desfasurat conform prevederilor legale in vigoare; d)întocmeste planul de functii publice in conformitate cu prevederile legale; e)comunica posturile vacante si cerintele acestora la Agentia Nationala a Functionarilor Publici si la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov, f)întocmeste lucrarile (referatele) necesare pentru numirea în functii publice, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, transferarea, detasarea, numirea temporara, cu delegatie în functii de conducere, schimbarea locului de munca si desfacerea contractelor de munca, pentru functionari publici si personalul din aparatul propriu si din cadrul Centrelor de Plasament si Complexelor de Servicii; g)întocmeste si preda în termen rapoartele statistice trimestriale, semestriale si anuale privind numarul salariatilor si cheltuielile institutiei cu forta de munca; h)asigură planificarea si efectuarea concediilor de odihna pe anul în curs; i)întocmeste notele de fundamentare în vederea aprobarii statelor de functii/de personal ale aparatului propriu si ale Centrelor de Plasament/Complexelor de Servicii subordonate D.G.A.S.P.C Brasov; j)verifica sesizarile repartizate si le rezolva în termen; permanent acorda asistenta de specialitate privind organizarea, drepturile salariale, etc. Centrelor de Plasament si Complexelor de Servicii la cererea acestora; k)organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul D.G.A.S.P.C Brasov, îndeplinind toate formalitatile si respectând legislatia în domeniu;( solicita A.N.F.P. aviz favorabil organizarii concursului de ocupare a unor posturi vacante, comunicând acesteia conditiile specifice de participare pe baza cerintelor cuprinse în fisa postului pentru fiecare dintre functiile publice vacante; Întocmeste referatul de numire a comisiilor de concurs si a celor de solutionare a contestatiilor -când e cazul- în vederea ocuparii functiilor vacante); Asigura secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante si a celor de solutionare a contestatiilor; l)în baza Hotararii Comisiei pentru Protectia Copilului Brasov si referatului intocmit de Serviciul Evaluare si Monitorizare a Asistentilor Maternali, ia masurile pentru incetarea/suspendarea contractului individual de munca al asistentului maternal profesionist in cazul suspendarii sau retragerii atestatului conform prevederilor legale; m)întocmeste si supune aprobarii programul anual de pregatire si perfectionare a functionarilor publici din cadrul aparatului propriu tinând

aprobarii programul anual de pregatire si perfectionare a functionarilor publici din cadrul aparatului propriu tinând

legatura permanent cu INA Bucuresti si cu alte institutii care organizeaza astfel de cursuri; asigura participarea la cursurile de perfectionare profesionala a functionarilor publici tinând cont de rezultatul rapoartelor de evaluare si a angajatilor contractuali in limita bugetului aprobat; n)asigura procurarea, completarea si gestionarea carnetelor de munca a salariatilor din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C Brasov si al personalului angajat in cadrul Centrelor de Plasamaent/Complexelor de Servicii (completare date stare civila, acte de studii, modificari ale salariilor, diplome de perfectionare, etc.); o)întocmeste, completeaza si tine evidenta dosarelor personale pentru functionarii publici şi pentru personalul contractual din instituŃie ; p)organizează , coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, în scopul aplicarii corecte a procedurilor de evaluare, (comunica conducatorilor compartimentelor din institutie criteriile de performanta stabilite de A.N.F.P. pe baza carora se va face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul urmator; transmite formularele rapoartelor de evaluare, asigura asistenta de specialitate evaluatorilor si functionarilor publici pe întreg procesul de evaluare, urmarind asigurarea stabilirii de catre sefii de servicii/compartimente a obiectivelor individuale si a termenelor de realizare a acestora pe baza atributiilor stabilite în fisa postului); q)Ńine legatura cu conducatorii serviciilor/compartimentelor care au în subordine debutanti, respectiv cu îndrumatorii acestora si preia la sfârsitul perioadei de stagiu toate documentele de evaluare precum si rapoartele de stagiu întocmite de functionarii publici debutanti; r)asigura intocmirea fiselor de evaluare a posturilor in vederea intocmirii fiselor de post de catre seful ierarhic superior al serviciului/compartimentului in al carui stat de personal de afla postul scos la concurs; s)asigura procedurile de acordare a concediilor de formare profesionala, concediilor fara plata si a altor forme de concediu acordate conform H.G 250/1992, precum si evidenta absentelor nemotivate si a sanctiunilor în vederea completarii în carnetele de munca; ş)transmite A.N.F.P. ori de cate ori ester necesar datele personale ale functionarilor publici, precum si modificarile intervenite; t)organizeaza si realizeaza gestiunea resurselor umane si a functiilor din cadrul D.G.A.S.P.C Brasov ; Ń)întocmeste dosarele de pensionare pentru personalul din aparatul propriu, din Centrele de Plasament/Complexele de Servicii si ale Asistentilor Maternali Profesionisti si le transmite la Oficiul Judetean de Pensii Brasov, în vederea stabilirii drepturilor de pensie (limita de vârsta, anticipata, anticipata partiala, urmas, invaliditate); u)asigura întocmirea si eliberarea legitimatiilor de serviciu a aparatului propriu,precum şi a adeverinŃelor care sa ateste calitatea de angajat pentru

legitimatiilor de serviciu a aparatului propriu,precum ş i a adeverin Ń elor care sa ateste calitatea

salariatii D.G.A.S.P.C Brasov si ai Centrelor de Plasament/Complexelor de Servicii v)urmareste intocmirea condicii de prezenta, le verifica zilnic si intocmeste pontajele; Verifica fisele colective de prezenta din punct de vedere al exactitatii întocmirii;

asigura arhivarea documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;

îndeplineste si alte sarcini ce decurg din Legea nr. 188/1999 (r2), sau din alte acte normative pe linie de functionari publici, salarizare, personal, pregatire profesionala;

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. coordoneaza activitatile

coordoneaza activitatile de protectie a muncii;

executa si alte lucrari încredintate de directorul general si conducerea D.G.A.S.P.C Brasov sau de catre Consiliul Judetean Brasov;

asigură cadrul organizatoric şi mijloacele necesare unei eficiente activităŃi de protecŃie a muncii;

asigură securitatea în muncă a lucrătorilor prin toate mijloacele legale avute la dispoziŃie;

asigură reducerea şi chiar eliminarea factorilor de risc şi accidentare, prin elaborarea unor planuri de prevenire şi protecŃie eficiente;

asigura instruirea, informarea permanentă şi consultarea lucrătorilor şi a reprezentanŃilor acestora în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă;

asigură buna colaborare cu serviciile externe de securitate şi sănătate în muncă, precum şi cu Inspectoratul Teritorial de muncă şi DirecŃia de Sănătate Publică;

asigură cadrul organizatoric şi mijloacele necesare protecŃiei sănătăŃii în muncă;

asigură protecŃia sănătăŃii lucrătorilor;

asigură prevenirea bolilor profesionale;

asigură supravegherea sănătăŃii lucrătorilor;

asigură o bună colaborare cu serviciile externe de medicina muncii.

Art. 38 RelaŃiile funcŃionale ale Serviciului Resurse Umane Securitate si Sanatate in Munca sunt următoarele:

a )se subordonează Directorului General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului,

d)

colaborează cu: - celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Braşov ; - direcŃiile de specialitate din cadrul Consiliului JudeŃean

Braşov;

Art.39 Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităŃilor curente ale serviciului sunt asigurate de către un şef de serviciu, acesta asigură legătura operativă cu conducerea DirecŃiei, informând asupra stadiului şi modului de rezolvare a a atribuŃiilor ce revin Serviciului .

În situaŃia în care şeful de serviciu este temporar indisponibil atribuŃiile acestuia sunt preluate de către un locŃiitor propus de către acesta.

VI.A.3 Compartimentul Audit Public Intern

Art. 40 Compartimentul Audit Public Intern are următoarele atribuŃii:

a)

elaborează norme metodologice proprii, specifice activitatii de audit din cadrul directiei cu avizul Consiliului JudeŃean Braşov;

elaborează proiectul planului anual de audit public intern si il supune aprobarii directorului general,

efectuează activităŃi de audit public intern in conformitate cu planul anual de audit aprobat,pentru a evalua dacă sistemele de management şi control ale direcŃiei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienŃă şi eficacitate; Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităŃilor

a) b) c) d) e) f) g) d) f)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
d)
f)

b)

c)

desfăşurate în cadrul direcŃiei, iar cel puŃin o dată la trei ani, fără a se limita insa la acestea, următoarele activitati:

angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaŃia de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

plăŃile asumate prin angajamentele bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al D.G.A.S.P.C. Braşov; concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al Consiliul JudeŃean; sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere şi control precum riscurile asociate ; sisteme informatice efectueaza activitati de consiliere in cadrul D.GASPC Brasov,

conform O.M.F.P nr.1702/14.11.2005, cuprinse in planul anual de

audit , e) efectueaza si misiuni de audit care nu au fost incluse in planul de audit aprobat,respectiv la cererea directorului general,numite misiuni Ad-hoc.

urmareste modul de implementare a recomandarilor formulate

in urma misiunilor de audit intern si notifica Biroului Audit al C J Brasov ,recomandarile neimplementate, g) informează Consiliul JudeŃean Braşov despre recomandările neînsuşite de directorul general, precum şi despre consecinŃele sale;

h) raportează periodic Consiliul JudeŃean la cererea acestuia

asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităŃile sale de audit;

i) elaborează raportul anual al activităŃilor de audit public intern

din cadrul direcŃiei şi îl transmite Consiliului JudeŃean Braşov, până la 5 ianuarie.

j) în cazul identificării unor iregularităŃi sau posibile prejudicii

constatate, raportează imediat directorului general ,

k) întocmeste rapoarte finale de audit, rezultate in urma fiecarei

misiuni de audit ,pe care le prezinta directorului general spre

avizare, m) A.S.P.C.
avizare,
m)
A.S.P.C.

VI.A.4 Serviciul Secretariat Registratura Arhivă RelaŃii cu Publicul

l) arhiveaza si pastreaza toate documentele de audit create in cadrul acestui compartiment tinand cont de specificul acestor documente,

indeplineşte si alte atribuŃii stabilite în baza Legii 672/2002 a

Auditului public intern a Normelor si procedurilor specifice activitatii de audit public intern care prevad indeplinirea atributiilor in mod obiectiv si independent,cu respectarea stricta a prevederilor Cartei auditorului ,Codul privind conduita etica a auditorului.

Art.42 Compartimentul Audit Public Intern este coordonat de un auditor din cei 4 prevazuti in organigrama , care este numit de directorul general, sa asigure conducerea operativă a compartimentului, iar cand acesta este temporar indisponibil, atribuŃiile sunt preluate de către un locŃiitor, propus de coordonator. Art.43 RelaŃii organizatorice:

1)este subordonat Directorului General al D.G.A.S.P.C. Braşov iar, prin atribuŃiile sale, nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern şi în desfăşurarea activităŃilor supuse auditului public intern.

2) În îndeplinirea atribuŃiilor, Compartimentul Audit Public Intern,

colaborează cu Serviciul de Audit Public din cadrul Consiliului JudeŃean

Braşov, cu Camera de Conturi şi cu toate structurile D.G

Braşov .

Art.44

Acest serviciu are următoarele atribuŃii;

a) primeşte, înregistrează şi transmite Directorului general corespondenŃa şi, ulterior, serviciilor,birourilor de specialitate din cadrul DGASPC actele repartizate de conducerea instituŃiei;

b) întocmeşte la nivelul compartimentului registrul de înscriere a persoanelor care se adresează serviciior de specialitate ;

c) distribuie solicitanŃilor documentele întocmite şi semnate ;

d) participă la audienŃe,la solicitarea conducerii instituŃiei;

e) informează şi îndrumă publicul referitor la atribuŃiile şi competenŃa seviciilor din cadrul DGASPC,precum şi la programul de lucru al acestora;

f) furnizează publicului informaŃii primare cu privire la legislaŃia în vigoare în domeniul asistenŃei sociale;

g) Ńine evidenŃa dispoziŃiilor emise de Directorul general şi răspunde de difuzarea acestora;

VI.A.5. Serviciul Strategii si Informatizare
VI.A.5. Serviciul Strategii si Informatizare

h) comunică,la cerere informaŃii de interes public cu privire la specificul instituŃiei;

i) întocmeşte raportul de activitate anual al instituŃiei şi se preocupă de publicarea sa;

j) ridică corespondenŃa zilnică de la oficiul poştal şi expediază corespondenŃa;

k) întocmeşte necesarul şi gestionează efectele poştale pentru corespondenŃa,

l) administrează contul de e-mail al instituŃiei;

m) administrează pagina web a instituŃiei;

n) arhivează actele instituŃiei şi răspunde de arhiva instituŃiei;

o) îndeplineşte alte atribuŃii stabilite în baza legii de conducerea instituŃiei.

Art. 45 RelaŃii organizatorice:

1)se subordonează Directorului General al D.G.A.S.P.C. Braşov; 2)colaborează cu toate serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C; Art. 46 Coordonarea, îndrumare şi controlul activităŃilor curente ale serviciului este asigurată de catre un şef de serviciu, acesta asigură legătura operativă cu conducerea DirecŃiei, informând asupra stadiului şi modului de rezolvare a problemelor. În situaŃia în care şeful de serviciu este temporar indisponibil atribuŃiile acestuia sunt preluate de către un locŃiitor propus de către acesta.

Art. 47 Serviciul Strategii si Informatizare elaborează proiectele strategiilor, pe termen lung sau scurt referitoare dezvoltarea sistemului de protecŃie specială a copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a vârstnicilor sau a altor categorii de persoane aflate in nevoie, in concordanta cu strategiile si planurile nationale de acŃiune in domeniu, precum si cu programul propriu de dezvoltare comunitară;

1) Asigura, in colaborare cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Brasov, implementarea strategiilor, după aprobarea acestora de către Consiliul JudeŃean Brasov ; 2) Identifica priorităŃi care să determine structurarea in propuneri concrete de programe, ce se vor inscrie in linia generala a strategiilor nationale si judetene in domeniul protectiei speciale a copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a vârstnicilor sau a altor categorii de persoane aflate in nevoie; 3) Solicita sau aduna date despre potenŃialii beneficari astfel incât programele si proiectele să răspunda nevoilor acestora; 4) Concepe, realizeaza si depune programe pentru finantarile identificate; 5) Intermediaza incheierea parteneriatelor pentru intocmirea /aplicarea de programe cu institutii, organizatii autorizate care desfăşoară sau care pot desfăşura activităŃi in domeniul protectiei speciale a copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a vârstnicilor sau a altor categorii de persoane aflate in nevoie; 6) Implementeaza, în colaborare cu alte servicii ale DGASPC, programele in care D.G.A.S.P.C. Brasov este solicitant sau partener; 7) Acorda sprijin autoritatilor locale, in scopul conceperii de programe în domeniul dezvoltării serviciilor sociale; 8) Efectuează în colaborare cu serviciile funcŃionale din cadrul DGASPC Braşov demersurile în vederea acreditării serviciilor sociale, conform legislaŃiei în vigoare; 9) Efectuează, conform legislaŃiei în vigoare, în colaborare cu serviciile funcŃionale din cadrul DGASPC Braşov demersurile în vederea obŃinerii licenŃei de funcŃionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa precum şi a celor de protecŃie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinŃilor săi; 10)Participa la seminarii, cursuri de pregatire in vederea perfectionarii profesionale; 11)Avizarea tehnica a lucrarilor de hard a tehnicii de calcul; 12)Asigură proiectarea de aplicaŃii pentru diverse compartimente ale instiŃutiei; 13)Asigură exploatarea la parametri normali a aplicaŃiilor deja proiectate şi implementate, precum şi actualizarea aplicaŃiilor respective conform legislaŃiei în vigoare; 14)Dezvolta aplicaŃii aflate în exploatare, conform cerinŃelor noi, exprimate de utilizatorii acestora; 15)Instruieşte personalul în vederea utilizării aplicaŃiilor proiectate pe plan intern; 16)Instalează produse software achiziŃionate de DGASPC Brasov pe staŃiile de lucru sau servere şi asigură buna explaotare a acestora; 17)Intocmeşte documentaŃia de utilizare pentru aplicatiile date în exploatare;

ă buna explaotare a acestora; 17)Intocme ş te documenta Ń ia de utilizare pentru aplicatiile date

18)Realizează culegerea de informatii (prin concursul celorlalte servicii ale DGASPC în vederea depunerii acestora pe pagina WEB proprie; 19)Imbunatateste design-ul paginii WEB proprii pentru a putea fi cat mai usor accesibila; 20)Administreaza serviciul de e-mail pentru oricare utilizator; 21)Creeaza cont utilizator pe serverul Internet oricarei persoane care are aprobarea conducerii; 22)Asigură exploatarea bazelor de date; 23)Asigură accesul şi securitatea datelor în reŃea prin activitatea de administrare a reŃelei; 24)Asigură stocarea datelor de pe resursele locale ale utilizatorilor sau server, precum şi centralizarea lor pe server daca este cazul; 25)Asigură arhivarea datelor, ce nu sunt în exploatare curenta, în vederea stocarii lor pe durata termenului legal de pastrare; 26)Asigură buna funcŃionare a statiilor de lucru din retea, precum şi a celor independente, prin eliminarea problemelor hardware şi software care apar; 27)Asigură buna funcŃionare a imprimantelor de retea; 28)Rezolva toate problemele ce apar prin extinderea retelei deja existente; 29)Centralizează şi rezolvă problemele legate de service-ul echipamentelor; 30)Întocmeşte partea tehnica a caietului de sarcini în cazul achizitiilor de tehnica de calcul şi software şi face teste de verificare a bunei functionari a acestora; 31)Asigură asistenŃă tehnica utilizatorilor din cadrul DGASPC.

ă asisten Ńă tehnica utilizatorilor din cadrul DGASPC. Art. 48 Rela Ń ii organizatorice: 1) se

Art. 48 RelaŃii organizatorice:

1) se subordonează Directorului General al DGASPC Braşov; 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul DGASPC Art. 49 Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităŃilor curente ale serviciului sunt asigurate de catre un sef serviciu. Acesta asigură legătura operativă cu conducerea DirecŃiei, informând asupra stadiului şi modului de rezolvare a problemelor. În situaŃia în care acea persoană este temporar indisponibilă atribuŃiile acesteia sunt preluate de către un locŃiitor propus de către acesta.

VI.A.6. Serviciul Relatii Externe ONG si Mass Media

Art. 50 Serviciul Relatii Externe ONG si Mass Media caută şi identifică programe naŃionale şi internaŃionale în domeniul asistenŃei sociale şi protecŃiei copilului în scopul stabilirii de parteneriate interinstituŃionale şi

accesarea de fonduri/granturi prin proiecte eligibile pentru realizarea obiectivelor prioritare:

a) difuzarea, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituŃiei prezintă un interes imediat, de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinŃe de presă, interviuri;

b) informarea în timp util şi asigurarea accesului ziariştilor la activităŃile şi acŃiunile de interes public organizate de instituŃie;

c) monitorizarea şi arhivarea tuturor articolelor apărute în presă cu privire la activitatea şi specificul instituŃiei;

d) organizeza acŃiuni privind promovarea drepturilor copiilor şi persoanelor cu handicap si urmareste mediatizarea si cunoasterea drepturilor copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie;

cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie; e) organizeaza si coordoneaza relatia cu

e) organizeaza si coordoneaza relatia cu mass-media si participa la evenimente legate de problematica in domeniu;

f) asigura intocmirea «revistei presei» locale si centrale si sesizeaza situatiile cu potential conflictual semnalate de mass-media, referitoare la copil, familie, persoane singure, persoane varstnice, persoane cu handicap, precum si alte persoane aflate in nevoie sau la serviciile exterioare ale DGASPC, redactarea si transmiterea eventualelor raspunsuri, in virtutea dreptului la replica;

g) colaboreaza, in conditiile legii, si cu organisme private autorizate care desfasoara activitate in domeniul protectiei persoanei aflate in dificultate, cu organizatii neguvernamentale cu activitati in domeniu, romane sau straine, cu reprezentantii cultelor religioase recunoscute de lege si statul roman, precum si cu agenti economici;

h) colaboreaza, in situatii de interes reciproc, cu servicii similare din alte judete si din sectoarele municipiului Bucuresti, realizand inclusiv schimb de informatii utile privind situatia unor persoane aflate in dificultate ori a familiilor acestora si conventii de colaborare in interes reciproc;

i) evalueaza rezultatele comunicarii interne si externe cu privire la diseminarea informatiilor referitoare la strategie, politica si serviciile sociale furnizate (Standard I din standardele generale de calitate privind serviciile sociale si modalitatea de evaluare a indeplinirii acestora de catre furnizori - Ordin nr. 383/2005);

j) asigura legatura cu O.N.G-urile, in scopul organizarii, pastrarii, reactualizarii permanente si administrarii unei baze de date care sa contina cuantificat activitatile si experienta O.N.G.-urilor;

k) monitorizeaza si evalueaza, in mod regulat, functionarea, impactul, durabilitatea parteneriatelor si gradul de implicare al partilor ; (Standard VII din standardele generale de calitate privind serviciile sociale si modalitatea de evaluare a indeplinirii acestora de catre furnizori - Ordin nr. 383/2005);

l)

organizarea de seminarii, intilniri impreuna cu alte servicii din unitate;

m) incheierea parteneriatelor cu ong-urile;

n) intocmirea, redactarea si expedierea proiectelor si anexele aferente activitatilor de dezvoltare si accesarii diferitor fonduri;

o) asigurat crearea contextului necesar informarii si mediatizarii prevederilor legislatiei si documentelor aferente integrarii europene;

p) participarea la implementarea activitatilor din diferite proiecte proprii sau in parteneriat;

VI.A.7 Birou Adoptii
VI.A.7 Birou Adoptii

q) elaborează proiectele din domeniul asistenŃei sociale şi protecŃiei copilului;

r) asigură implementarea proiectelor aflate în desfăşurare;

s) asigură implementarea proiectelor cu finanŃarea externa;

t) indeplineşte activităŃile de protocol necesare în vederea primirii unor delegaŃii;

u) elaborează programul vizitelor şi al întâlnirilor oficiale ale reprezentanŃilor DGASPC Brasov în judeŃ şi în străinătate şi ia măsurile necesare în vederea bunei desfăşurări a acestora;

v) elaborează materiale de prezentare a institutiei în vederea promovării imaginii acesteia pe plan intern şi în străinătate;

w) IniŃiază şi participă la organizarea de evenimente în domeniile care fac parte din sfera de competenŃă a serviciului sau care au drept scop promovarea imaginii DGASPC;

Art. 51 RelaŃii organizatorice:

1) se subordonează Directorului General al DGASPC Braşov; 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul DGASPC Art. 52 Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităŃilor curente ale serviciului sunt asigurate de catre un sef serviciu. Acesta asigură legătura operativă cu conducerea DirecŃiei, informând asupra stadiului şi modului de rezolvare a problemelor. În situaŃia în care acea persoană este temporar indisponibilă atribuŃiile acesteia sunt preluate de către un locŃiitor propus de către acesta.

Art. 53 Biroul adoptii are ca principale atributii:

a)face propuneri vizând strategia judeŃeană în domeniul adopŃiei, referitoare la obiectivele generale şi operaŃionale anuale; b)desfăşoară activităŃi de informare şi promovare a adopŃiei naŃionale; c)asigură luarea în evidenŃă a copiilor al căror plan individualizat de protecŃie stabileşte ca finalitate adopŃia internă;

d)asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaŃi în evidenŃa sa; e)asigură determinarea compatibilităŃii copil-familia potenŃial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorinŃelor şi opiniilor exprimate de acesta; f)oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenŃia de a adopta informaŃii complete despre procedura de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente; g)asigură evaluarea familiei/persoanei care doreşte să adopte, Ńinând cont de interesul superior al copilului; h)este responsabil cu realizarea procesului de potrivire, care se derulează numai după obŃinerea atestatului de către familia/persoana care doreşte să adopte; i)oferă informaŃii şi asigură sprijinul necesar pentru părinŃii copiilor pentru care soluŃia planului individualizat de protecŃie este reprezentată de adopŃie, precum şi pentru familia extinsă; j)asigură informarea părinŃilor copilului sau, după caz, a reprezentantului legal asupra consecinŃelor şi efectelor adopŃiei, în special asupra încetării legăturilor de rudenie cu copilul; k)asigură pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potenŃial adoptatoare şi organizează programe de pregătire pentru acestea; l)asigură depunerea în instanŃă a acŃiunilor vizând deschiderea procedurii adopŃiei interne, încredinŃarea în vederea adopŃiei şi încuviinŃarea adopŃiei, precum şi reprezentarea, în faŃa instanŃelor judecătoreşti, a acestor cauze; Compartimentul post-adopŃie:

ş ti, a acestor cauze; Compartimentul post-adop Ń ie: m)asigur ă servicii de sprijin, consiliere ş

m)asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenŃă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaŃi şi familiei biologice; n)asigură urmărirea şi monitorizarea evoluŃiei copilului şi a relaŃiilor dintre acesta şi părinŃii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege.

Art. 54 RelaŃii organizatorice:

1) se subordonează Directorului General al DGASPC Braşov; 2) colaborează cu toate serviciile din cadrul DGASPC Art. 55 Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităŃilor curente ale serviciului sunt asigurate de catre un sef serviciu. Acesta asigură legătura operativă cu conducerea DirecŃiei, informând asupra stadiului şi modului de rezolvare a problemelor. În situaŃia în care acea persoană este temporar indisponibilă atribuŃiile acesteia sunt preluate de către un locŃiitor propus de către acesta.

VI.B. Serviciile funcŃionale ale DirecŃiei de ProtecŃie a Copilului

VI.B.1 Serviciul Protectie de Tip Familial

Art.

beneficiari sunt:

56

AtribuŃiile

serviciului,

în

funcŃie

de

serviciile

/categoriile

de

A. Compartiment Asistenta Maternala Asigura o protecŃie de tip familial pentru copilul aflat în dificultate precum şi activitate de evaluare, monitorizare, consiliere si formare initiala/ permanenta a asistenŃilor maternali. În acest scop îndeplineşte, prin responsabilii de caz, care vor fi coordonati metodologic si vor colabora cu managerii de caz din cadrul Serviciului de management de caz următoarele atribuŃii principale:

A1. in ceea ce priveste activitatea asistenŃilor maternali

in ceea ce priveste activitatea asisten Ń ilor maternali ∑ prime ş te cererile persoanelor care

primeşte cererile persoanelor care solicită obŃinerea atestatului de asistent maternal profesionist si procedeaza la evaluarea acestora(sub aspect psihosocial si al conditiilor materiale/morale) raspunzandu-le in termenele prevazute de lege,

organizeaza cursurile de pregatire initiala a persoanelor selectate dupa evaluarea initiala;

pregateste dosarele persoanelor care au promovat cursul de pregatire initiala pentru si propune Comisiei pentru Protectia Copilului atestarea acestora,specificindu-se daca persoana este disponibila sa primeasca in ingrijire copii cu nevoi speciale/HIV/SIDA, ori pentru plasament in regim de urgenta ;

atestatul contine prevederea obligatiei asistentilor maternali angajati ai DGASPC Brasov de a primi in ingrijire minimum doi copii in dificultate /un copil cu nevoi speciale ;

identifica asistenti maternali pentru copilul aflat în dificultate la propunerea managerului de caz al copilului din cadrul SMC;

organizeaza actiunile pentru preluarea copilului, asigurind, in masura posibilitatilor, pregatirea /potrivirea treptata a intrarii acestuia in familia asistentului maternal;

monitorizează activitatea desfasurata de asistentul maternal profesionist cu copilul aflat sub măsură de protecŃie, oferind consiliere si lasind recomandari scrise cu ocazia vizitelor efectuate la domiciliu ori a intilnirilor de la DGASPC; frecventa vizitelor/intilnirilor si evaluarilor este prevazuta in procedurile proprii ale serviciului, in conformitate cu standardul specific;

pentru abateri repetate/nesocotirea recomandarilor, ori pentru modificarea conditiilor de fond cerute, propune Comisiei retragerea atestatului asistentului maternal;

intocmeste pontajele, ori referatele pentru schimbarea incadrarii salariale(sporurilor prevazute de lege)si le inainteaza Serviciilor Financiar-Salarizare si Resurse Umane, pentru operationalizare;

organizeaza(in colaborare cu alti specialisti din cadrul DGASPC)formarea continua a asistenŃilor maternali(min.24 ore/an).

A2. in ceea ce priveste familia biologica/largita a copilului:

participa impreuna si sub coordonarea managerului de caz din cadrul Serviciului Managerului de Caz, de indata ce copilul a fost preluat, la realizarea demersurilor pentru identificarea familiei biologice si/sau a familiei extinse a acestuia pentru a completa finalitatea Planului Individualizat de Protectie;

informează şi consiliează părinŃii cu privire la situaŃia copiilor lor aflaŃi sub măsură de protecŃie la asistent maternal profesionist , coordonand actiunile familiei, SPAS, furnizori de servicii in vederea reintegrarii copilului in familie ;

organizeaza intilnirile parinti/familie extinsa la sediul DGASPC ori in alte locuri stabilite de comun acord ; intocmeste rapoarte de specialitate privind relatiile copilului cu familia sa ;propune motivat programe de invoiri in familie, pentru a pregati reintegrarea copilului .

in familie, pentru a pregati reintegrarea copilului . ∑ A3. Pentru copilul plasat la asistent maternal

A3. Pentru copilul plasat la asistent maternal :

asigura evaluarea nevoilor la preluare si potrivirea, pe cit posibil , cu asistentul maternal , precum si intocmirea Planului de Interventie Personalizat, cu dezvoltarea ulterioara a Programelor de Interventie Specifica ;

pregateste dosarul pentru instituirea masurii, pentru a fi prezentat de catre managerul de caz, din cadrul SMC, in fata CPC ori la Serviciul Juridic-Contencios, pentru sustinere in instanta;

asigura plasarea fratilor impreuna , sau daca este vorba de mai mult de 2 copii, plasarea la asistenti maternali din proximitate (exceptiile de la acest principiu vor fi motivate)

realizeaza evaluarea achizitiilor, evolutiei copilului in familia asistentului maternal ;

asigura consilierea acestuia , potrivit virstei si nevoilor sale ;

analizeaza, de urgenta orice informatie privind abuzul/neglijarea copilului de catre asistentul maternal/membrii familiei acestuia si propune masurile care se impun ;

faciliteaza accesul copilului la servicii de sanatate, educatie, recuperare, etc, prin indrumarea corespunzatoare a asistentului maternal ori prin demersuri la alte institutii/furnizori ;

asigura pregatirea copilului pentru mutarea la alt asistent maternal sau la un serviciu rezidential, atunci cind situatia impune aceasta mutare.

A4. Activitatea asistenŃilor maternali este coordonată de şeful Serviciului Protectie de Tip Familial:

B. Compartimentul Plasament familial:

B1.în

relaŃie

cu

familia

care

solicită

instituirea

măsurii

speciale

plasament

familial

(responsabilul

de

caz)

are

urmatoarele

atributii

principale:

asigură, pentru cazurile referite, identificarea familiilor sau persoanelor care pot fi tutori sau cărora să le poată fi dat în plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia, până la gradul al patrulea inclusiv;

realizează evaluarea familiilor sau persoanelor care pot primi în plasament copilul, cu privire la condiŃiile materiale şi garanŃiile morale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire;

le îndeplineasc ă pentru a primi un copil în îngrijire; ∑ dup ă instituirea m ă

după instituirea măsurii de plasament asigură întocmirea convenŃiei de plasament cu familia;

asigură consilierea de specialitate a familiilor sau persoanelor care au primit în plasament copii, pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora;

furnizeaza informaŃii familiei extinse sau substitutive privind tipurile de sprijin disponibil si, daca este cazul, intreprinde, impreuna cu SASCZ(Serviciul de Asistenta Sociala Comunitara) din cadrul DGASPC Brasov si SPAS, demersurile pentru accesarea acestora ;

monitorizeaza trimestrial, împreună SASCZ(Serviciul de Asistenta Sociala Comunitara Zonala) din cadrul DGASPC Brasov cu SPAS, măsurile, sub aspectul evolutiei generale a copilului si al stadiului implementarii planului individualizat de protecŃie/indeplinirii obiectivelor propuse ;

verifică trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii plasamentului familial şi intocmeşte rapoartele corespunzătoare în vederea sesizării Comisiei sau, după caz, a instanŃei judecătoreşti, când acestea s-au modificat, în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii;

B2. în relaŃia cu copilul aflat în dificultate:

evalueaza, în urma sesizării, nevoile copilului;

întocmeşte impreuna si sub coordonarea managerului de caz din cadrul SMC raportul psihosocial şi planul individualizat de protecŃie, care va şi propune Comisiei pentru ProtecŃia Copilului sau InstanŃei stabilirea unei măsuri de protecŃie de tip familial , în condiŃiile Legii 272/2004 ( plasament la familia extinsă sau la o altă persoană sau familie, respectiv tutelă );

urmăreşte modul în care sunt puse în aplicare măsurile de plasament familial, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii;

asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaŃi în evidenŃa sa, opinia lor fiind consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înŃelegere;

promovează menŃinerea relaŃiilor copilului cu familia naturală sau cu orice alte persoane relevante pentru viaŃa acestuia;

B3. în relaŃiile cu familia biologică:

acorda consiliere pentru menŃinerea copilului în familia biologică sau la revenirea acestuia în familie;

solicita SASCZ(Serviciul de Asistenta Sociala Comunitara) din cadrul DGASPC Brasov si SPAS planul de servicii care sa reflecte demersurile locale pentru prevenirea separarii ;

C. Compartiment tutela si supraveghere specializata:
C. Compartiment tutela si supraveghere specializata:

propune acordarea de sprijin material şi financiar de urgenŃă(catre SASCZ-Serviciul de Asistenta Sociala Comunitara si SPAS) si in masura posibilitatilor, identifica resurse, la ONG-uri, firme, persoane fizice, etc,) astfel incit sa se asigura prevenirea separarii copilului de familie;

efectuează anchete sociale la domiciliul familiei biologice sau lărgite şi identifică opinia acestora în legătură cu măsurile ce urmează a fi luate pentru soluŃionarea cazului;

Responsabilii de caz din cadrul compartimentului, in instrumentarea cazurilor vor fi coordonati metodologic de catre managerul de caz din cadrul SMC.

C1. Tutela se instituie în situaŃia în care ambii părinŃi sunt decedaŃi, necunoscuŃi, decăzuŃi din exerciŃiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicŃie, declaraŃi judecătoreşte morŃi sau dispăruŃi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopŃiei, instanŃa judecătorească hotărăşte că este în interesul copilului instituirea unei tutele.

Tutela se instituie conform legii de către instanŃa judecătorească în a cărei circumscripŃie teritorială domiciliază sau a fost găsit copilul. Pot fi tutori persoanele fizice sau soŃul şi soŃia împreună, care au domiciliul în România şi nu se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege.

Persoana fizică sau familia care urmează a fi tutore trebuie să fie evaluată de către direcŃia generală de asistenŃă socială şi protecŃia copilului cu privire la garanŃiile morale şi condiŃiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire.

asistenŃă

socială şi protecŃia copilului de la domiciliul persoanei sau familiei, acordându-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului.

Evaluarea

se

realizează

de

către

direcŃia

generală

de

InstanŃa judecătorească numeşte cu prioritate ca tutore, dacă motive întemeiate nu se opun, o rudă sau un afin ori un prieten al familiei copilului, în stare să îndeplinească această sarcină.

Persoana fizică, respectiv soŃii care urmează a fi tutori sunt numiŃi pe baza prezentării de către direcŃia generală de asistenŃă socială şi protecŃia copilului a raportului de evaluare a acestora. Propunerea se va face Ńinându-se seama de relaŃiile personale, de apropierea domiciliilor, precum şi de opinia copilul.

de apropierea domiciliilor, precum ş i de opinia copilul. C2. Supravegherea specializat ă se dispune în

C2. Supravegherea specializată se dispune în condiŃiile legii faŃă de copilul care a săvârşit o faptă penală şi care nu răspunde penal.

În cazul în care există acordul părinŃilor sau al reprezentantului legal, măsura supravegherii specializate se dispune de c