Sunteți pe pagina 1din 34

LEGE nr.

4 din 9 ianuarie 2008 (*actualizata*) privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive (aplicabila incepand cu data de 10 februarie 2012*) EMITENT: PARLAMENTUL

Data intrarii in vigoare: 10 Februarie 2008

Forma actualizata valabila la data de 1 Martie 2012

Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data de 10 Februarie 2012 , pana la data de 10 Aprilie 2012

------------ *) Forma actualizata a acestui act normativ se va aplica de la data de 10 februarie 2012 i este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse de catre LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012. Continutul acestui act apartine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt si nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnifica ii: a) competi ie sportiv - ntrecere sportiv organizat pe ramuri de sport, ntre mai multe echipe sau concuren i independen i, pe baza unui regulament i a unui program, avnd drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor n clasamentul final; b) joc sportiv - ntrecere sportiv desfurat n cadrul sau n afara unei competi ii sportive, care poate avea caracter oficial sau amical, intern ori interna ional i se disput pe baza unui regulament, avnd drept scop stabilirea unui nvingtor; c) organizator de competi ii sportive - structur sportiv, legal constituit i recunoscut oficial, care are dreptul de a organiza competi ii sportive; d) organizator de jocuri sportive - structur sportiv, legal constituit i recunoscut

oficial, care organizeaz jocuri sportive, desfurate fie n cadrul unei competi ii sportive oficiale, fie separat, n cadrul unor ntreceri sportive cu caracter amical; e) oficial - persoan care reprezint o autoritate, membru al unei comisii, arbitru, observator, antrenor, preparator fizic, responsabil tehnic, medical ori administrativ din cadrul federa iilor, ligilor, asocia iilor jude ene i cluburilor, acreditat sau, dup caz, autorizat n func ia ori pozi ia pe care o de ine; f) grad de risc al competi iei sau al jocului sportiv - nivelul posibilit ii producerii unor fapte ndreptate mpotriva ordinii i siguran ei publice, cu ocazia desfurrii competi iei sau a jocului sportiv; g) evacuare a participan ilor - ansamblul msurilor imperative desfurate de ctre structurile de ordine pentru scoaterea, n mod organizat, din locul de desfurare a competi iei sau a jocului sportiv, a unui spectator, a unui grup de spectatori sau a tuturor participan ilor;

h) stare vdit de be ie - consecin a consumului de buturi alcoolice, substan e sau produse stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, asupra comportamentului unei persoane, manifestat prin vorbire incoerent, mers sinuos i dificult i de orientare temporal-spa ial; ----------Litera h) a art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. i) control corporal preventiv i al bagajelor - verificarea sumar a inutei vestimentare i a bagajelor participan ilor, n scopul prevenirii introducerii n locurile de desfurare a competi iei sau a jocului sportiv a obiectelor i materialelor interzise la de inere; j) interzicere a accesului sau a participrii la unele competi ii sau jocuri sportive msur de siguran , inclusiv provizorie, dispus de instan a de judecat sau de ctre procuror, ori sanc iune contraven ional complementar, dispus de ctre agentul constatator, prin care se impune unei persoane interzicerea accesului/participrii la unele competi ii sau jocuri sportive, desfurate n ar ori n strintate, de genul celor la care aceasta a svrit fapte de natur contraven ional sau penal; k) baz sportiv - totalitatea terenurilor, spa iilor, instala iilor i construc iilor special amenajate n vederea organizrii i desfurrii de competi ii sportive, jocuri sportive i alte activit i de educa ie fizic i sport; l) aren sportiv - spa iul care cuprinde terenul de sport unde se desfoar competi ia sau jocul sportiv, precum i tribunele pentru spectatori; l^1) suprafa de joc - spa iul care cuprinde terenul de joc unde se desfoar competi ia sau jocul sportiv, precum i spa iul existent ntre terenul de joc i locul special amenajat pentru spectatori; ----------Litera l^1) a art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

l^2) teren de joc - spa iul destinat exclusiv jocului sportiv sau competi iei sportive; -----------Litera l^2) a art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. m) zon imediat locului de desfurare a competi iilor sportive - spa iul cuprins ntre aliniamentul punctelor unde se efectueaz controlul documentelor de acces i limita exterioar a bazei sportive; n) zon apropiat locului de desfurare a competi iilor sportive - spa iul situat dincolo de limita exterioar a zonei imediate, care cuprinde i strzile adiacente bazei sportive; o) comandant al for elor de ordine - eful efectivelor de jandarmi care execut misiunea de asigurare i restabilire a ordinii publice; p) ef al dispozitivului de ordine i siguran - persoan desemnat de ctre organizatori, care organizeaz, coordoneaz i conduce activitatea desfurat n interiorul arenei sportive; ----------Litera p) a art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. r) responsabil de ordine i siguran - persoan anume desemnat de ctre organizator, care asigur coordonarea dispozitivului realizat de ctre personalul de ordine i siguran i rela ionarea cu for ele de ordine i cu reprezentan ii celorlalte autorit i i institu ii care concur la desfurarea n bune condi ii a competi iei sau a jocului sportiv; s) monitor de securitate - persoan anume desemnat din cadrul unit ii de jandarmi, care are responsabilitatea de a supraveghea comportamentul i ac iunile suporterilor unui club din zona de competen , precum i rela ionarea acestora cu for ele de ordine; ) ofi er de informare - persoan anume desemnat din cadrul unit ii de jandarmi, care are ca atribu ii rela ionarea dintre aceasta i un club din zona de responsabilitate, consilierea responsabilului de ordine i siguran al clubului pe probleme de securitate i gestionarea datelor i informa iilor referitoare la comportamentul sus intorilor clubului respectiv; t) punct de comand - spa iu special amenajat i dotat, destinat activit ilor de conducere i coordonare a msurilor de asigurare i restabilire a ordinii publice, care permite o bun vizibilitate asupra terenului de joc i tribunelor; ) punct na ional de informare pentru manifestri sportive - structur central n cadrul Jandarmeriei Romne, care asigur schimbul de date i informa ii n vederea realizrii cooperrii poli ieneti na ionale i interna ionale cu privire la manifestrile sportive. u) suporterii proprii - membri ai unei structuri asociative, recunoscut de clubul sportiv n cauz.

----------Litera u) a art. 1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 2 Organizatorii competi iilor i jocurilor sportive i for ele de ordine angrenate au obliga ia de a asigura protec ia i siguran a spectatorilor, sportivilor i oficialilor i de a lua msuri pentru prevenirea i nlturarea oricror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire i n interiorul arenelor sportive, nainte, pe timpul i dup terminarea competi iei sau a jocului sportiv.

ART. 3 Men inerea ordinii publice pe raza administrativ-teritorial a localit ilor urbane i rurale n care se desfoar competi ii i jocuri sportive se realizeaz, potrivit competen elor, de ctre structurile abilitate ale Ministerului Administra iei i Internelor, n conformitate cu actele normative interne care le reglementeaz activitatea. ----------Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 4 (1) Asigurarea ordinii publice n zona apropiat i imediat a arenelor sportive i a altor locuri destinate desfurrii competi iilor i jocurilor sportive cu grad mediu de risc, precum i a celor cu grad ridicat de risc se realizeaz n mod nemijlocit de ctre structurile de jandarmi competente teritorial. ----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (2) n situa ii expres determinate, prevzute n planul de ac iune ntocmit n acest sens de ctre unitatea de jandarmi, asigurarea ordinii publice n anumite locuri publice dispuse n afara zonei apropiate se va realiza de ctre structurile de jandarmi competente teritorial.

(3) Locurile dispuse n afara zonei apropiate sunt pie ele, cile publice ori alte locuri unde exist informa ii certe c este posibil ntlnirea grupurilor de suporteri adveri i sar putea produce tulburarea ordinii i siguran ei publice. -----------

Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 5 (1) Rspunderea pentru asigurarea msurilor de ordine i siguran n interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate ncheia n acest sens contracte de prestri servicii, n condi iile legii, cu societ i specializate de protec ie i paz sau, n lipsa acestora, cu poli ia local. ----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (1^1) Toate drepturile i obliga iile personalului societ ilor de paz i protec ie prevzute n prezenta lege revin i personalului poli iei locale care presteaz serviciul de asigurare a ordinii i siguran ei n incinta arenelor sportive. ----------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (2) Asigurarea ordinii i siguran ei participan ilor n interiorul arenelor sportive n care se desfoar competi ii sau jocuri sportive cu grad sczut de risc se poate face de ctre organizator cu personal propriu. (3) Organizatorul stabilete toate msurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea unei circula ii fluente pe cile de acces, asigurarea unor ci de evacuare a spectatorilor n cazuri deosebite, n condi ii de siguran i timp optim, i pentru men inerea n stare de func ionare a tuturor instala iilor specifice. (4) Msurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii i siguran ei participan ilor n interiorul arenelor sportive se nscriu n planul de ac iune al societ ii de securitate privat sau, dup caz, al poli ei locale care presteaz serviciul contractat ori n planul de ac iune ntocmit de responsabilul de ordine i siguran . n acest sens, responsabilul de ordine i siguran al organizatorului solicit ofi erului de informare date i informa ii de interes operativ privind suporterii care vor participa la jocul sportiv. -----------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (5) Planul de ac iune este aprobat, n toate situa iile, de ctre comandantul structurii de jandarmi competente teritorial.

(6) Fiecare unitate de jandarmi desemneaz un ofi er de informare, nsrcinat cu stabilirea contactelor de lucru cu oficialii cluburilor sportive din zona de responsabilitate. (7) Monitorii de securitate supravegheaz comportamentul spectatorilor, att pe traseele de afluire/defluire spre/de la baza sportiv, ct i n interiorul acesteia, inclusiv prin efectuarea de nregistrri video i fotografii operative n scopul identificrii persoanelor care svresc fapte antisociale. Acestea, precum i nregistrrile video efectuate n condi iile art. 10 alin. (1) lit. h) constituie mijloace de prob pentru solu ionarea cauzelor de natur penal sau contraven ional.

(8) n situa ia desfurrii unor competi ii ori jocuri sportive ntr-o alt localitate dect cea n care i are sediul clubul sau n aceeai localitate, n calitate de echip oaspete, responsabilul de ordine i siguran , dup consultarea prealabil a reprezentan ilor grupurilor de suporteri, are obliga ia de a transmite ofi erului de informare, cu cel pu in 24 de ore nainte de nceperea jocului, toate detaliile referitoare la deplasarea echipei, a oficialilor i a jurnalitilor acredita i, prin indicarea coordonatelor orare ale deplasrii, a mijloacelor de transport folosite, a locurilor de cazare i a programului pentru perioada de edere n localitatea de disputare a competi iei sau a jocului sportiv, precum i numrul de bilete achizi ionate de ctre suporterii proprii, identitatea acestora, deplasarea suporterilor i indicarea agen iilor de turism care organizeaz cltoria, coordonatele orare i itinerariul de deplasare al acestora, mijloacele de transport folosite i locurile de cazare. -----------Alin. (8) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (9) Unitatea de jandarmi al crei comandant a aprobat planul de ac iune are obliga ia de a verifica modul de aplicare a prevederilor stabilite n acesta. ART. 6 (1) Responsabilul de ordine i siguran , comandantul for elor de ordine, eful dispozitivului de ordine i siguran , reprezentantul Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen , un reprezentant al serviciului de ambulan , delegat la manifestarea sportiv, precum i prefectul ori reprezentantul su, n cazul n care prezen a acestuia este necesar, i desfoar activitatea n punctul de comand, urmrind derularea n bune condi ii a competi iei sau a jocului sportiv. (2) n vederea stabilirii unor practici unitare la nivel na ional privind activitatea responsabililor de ordine i siguran , precum i instruirea de specialitate a acestora, federa iile sportive de specialitate i ligile profesioniste desemneaz n structura proprie un responsabil de ordine i siguran , care coordoneaz aceast activitate. (3) Elaborarea metodologiilor de instruire a responsabililor de ordine i siguran se face de federa iile sportive, cu sprijinul de specialitate al Jandarmeriei Romne.

ART. 7 (1) Din punct de vedere al gradului de risc, competi iile sau jocurile sportive se

clasific astfel: a) competi ii sau jocuri sportive fr grad de risc; b) competi ii sau jocuri sportive cu grad sczut de risc; c) competi ii sau jocuri sportive cu grad mediu de risc; d) competi ii sau jocuri sportive cu grad ridicat de risc. (2) Gradul de risc al competi iilor i jocurilor sportive organizate n cadrul fiecrei ramuri de sport se stabilete conform criteriilor elaborate de ctre federa iile sportive na ionale, cu consultarea Jandarmeriei Romne. Criteriile de stabilire a gradului de risc vor fi cuprinse n regulamentele de organizare a activit ii federa iilor respective. (3) nainte de desfurarea unei competi ii sau a unui joc sportiv, organizatorul are obliga ia de a efectua o analiz preliminar a gradului de risc, iar, n situa ia n care apreciaz c exist posibilitatea producerii unor fapte ndreptate mpotriva ordinii i siguran ei publice, declar competi ia sau jocul sportiv la unitatea de jandarmi competent teritorial. (4) Competi iile i jocurile sportive care, n urma analizei preliminare a gradului de risc efectuate de ctre organizatori, potrivit alin. (3), se ncadreaz n gradul de risc prevzut la alin. (1) lit. a) nu sunt supuse procedurii declarrii prealabile. (5) Dup declararea prealabil, comandantul unit ii de jandarmi competente teritorial, mpreun cu responsabilul de ordine i siguran al organizatorului de competi ie sau de joc sportiv, stabilete, potrivit prevederilor alin. (1), gradul de risc al jocului, solicitnd, la nevoie, i punctul de vedere al responsabilului de ordine i siguran al federa iei de specialitate sau al ligii profesioniste, care se consemneaz n toate documentele de organizare. (6) n situa ia desfurrii unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc este necesar prezen a n arena sportiv a prefectului sau a reprezentantului acestuia, precum i a unui procuror din cadrul parchetului de pe lng judectoria n a crei circumscrip ie se afl arena sportiv. ntiin area acestora se realizeaz de ctre unitatea de jandarmi competent teritorial. ----------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 8

(1) Restabilirea ordinii publice n interiorul arenei sportive se execut de ctre efectivele de jandarmi, din ini iativa comandantului acestora, cu aprobarea, dup caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia. ----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

(1^1) Aprobarea prevzut la alin. (1) nu este necesar n cazul n care asupra for elor

de ordine se exercit violen e care pun n pericol iminent via a, integritatea corporal sau sntatea acestora ori a altor persoane sau cnd exist indicii temeinice c participan ii pregtesc ori au comis o fapt de natur penal. ----------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (2) n situa iile prevzute la alin. (1) eful dispozitivului de ordine i siguran ia toate msurile pentru respectarea ntocmai de ctre personalul din subordine a dispozi iilor primite n acest sens de la comandantul for elor de ordine. (3) Pentru restabilirea ntr-un timp ct mai scurt a ordinii publice, atunci cnd aceasta a fost grav tulburat, la solicitarea comandantului for elor de ordine sau ca urmare a autosesizrii, oficialii responsabili dispun de ndat ntreruperea par ial sau total a jocului. ART. 9 (1) Evacuarea din arena sportiv a unui grup de participan i, n situa ia n care, prin faptele svrite de ctre acetia, se pune n pericol siguran a desfurrii competi iei sportive, se face, dup caz, la dispozi ia prefectului sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine i siguran al organizatorului, care cere, n scris, interven ia for elor de ordine. (2) n cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburrii grave a ordinii publice sau al altor situa ii care pun n pericol via a, integritatea corporal ori sntatea persoanelor sau cnd nu s-a reuit restabilirea ordinii publice, comandantul for elor de ordine poate decide evacuarea par ial sau total a participan ilor. (3) Spectatorul care, n arena sportiv, svrete una dintre faptele prevzute la art. 22 sau una dintre infrac iunile prevzute la art. 31-43 i art. 45 este evacuat, fr a mai putea reveni n aren pn la terminarea jocului sportiv. (4) Observatorii desemna i de ctre federa iile sportive de specialitate, de ctre ligile profesioniste sau de ctre forurile sportive interna ionale, organizatoare ale competi iilor conform regulamentelor de organizare i desfurare, pot recomanda organizatorului de joc adoptarea unor msuri specifice pentru asigurarea ordinii i siguran ei n arena sportiv. CAP. II Obliga iile organizatorului de competi ii sau de jocuri sportive ART. 10 (1) Pentru organizarea i desfurarea activit ii de asigurare a ordinii i siguran ei spectatorilor n arena sportiv, organizatorul de competi ii sau de jocuri sportive are urmtoarele obliga ii:

a) s declare la unitatea de jandarmi competent teritorial, cu cel pu in 5 zile nainte de data desfurrii, jocurile sportive al cror grad de risc preliminar este unul dintre cele prevzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d); unitatea de jandarmi, dup stabilirea gradului de risc,

ntiin eaz administra ia public local despre data desfurrii jocului sportiv, urmnd ca reprezentan ii acesteia s dispun msurile prevzute la art. 15 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea i desfurarea adunrilor publice, republicat; ---------Litera a) a alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. b) s stabileasc msurile de asigurare a ordinii i siguran ei participan ilor n arena sportiv, transpuse n planul de ac iune, care este naintat pentru aprobare unit ii de jandarmi competente teritorial, cu cel pu in 3 zile nainte de data desfurrii jocului sportiv; c) s efectueze, prin personalul de ordine i siguran i, dup caz, cu for ele de ordine, nainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amnun it al arenei sportive, pentru descoperirea i ndeprtarea oricror obiecte sau materiale interzise; d) s asigure arenele sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul; e) s nu permit folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violen , la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participan ilor la competi iile sau jocurile sportive; f) s nu permit introducerea i folosirea n arena sportiv a unor instala ii de sonorizare, cu excep ia gigafoanelor portabile; g) s amenajeze i s pun la dispozi ia for elor de ordine un punct de comand; h) s asigure nregistrarea i supravegherea video a comportamentului participan ilor n arena sportiv i n zona punctelor de acces, pe timpul afluirii i defluirii acestora, precum i pe timpul desfurrii jocului sportiv, printr-un sistem propriu, conectat n punctul de comand i deservit de ctre un tehnician, sub ndrumarea unui reprezentant al for elor de ordine; i) s pun la dispozi ia for elor de ordine nregistrarea video efectuat n condi iile lit. h); j) s afieze, n locuri vizibile, aten ionri asupra faptului c n arena sportiv participan ii vor fi supraveghea i video; k) s interzic, sub orice form, vnzarea, distribuirea sau consumul buturilor alcoolice n arena sportiv; l) s se asigure c distribuirea buturilor a cror comercializare este permis se face numai n pahare din hrtie sau din material plastic; m) s se asigure c punctele de desfacere a buturilor a cror comercializare este permis sunt pozi ionate la fiecare sector de tribun i peluz; n) s asigure func ionarea instala iilor de ap curent i a grupurilor sanitare, care trebuie amplasate astfel nct s nu fie necesar deplasarea suporterilor dintr-un sector n altul; o) s afieze lizibil, n locuri vizibile, la por ile de acces, regulile ce trebuie respectate la competi iile i jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse n arena sportiv, precum i sanc iunile care se aplic n astfel de cazuri; p) s imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promo ionale, care sunt distribuite cu ocazia desfurrii competi iilor sau

jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse n arena sportiv, precum i sanc iunile care se aplic n situa ia nerespectrii acestor reguli; r) s interzic afiarea n arena sportiv a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu con inut obscen sau care incit la denigrarea rii, la xenofobie, la ur na ional, rasial, de clas ori religioas, la discriminri de orice fel i la violen , indiferent pe ce suport ar fi inscrip ionate; s) s interzic amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizual pe gardul care delimiteaz suprafa a de joc de tribun sau n orice alte locuri care mpiedic fie buna vizibilitate a jocului de ctre spectatori, fie asigurarea unei interven ii oportune, n caz de necesitate; ) s aduc la cunotin spectatorilor, la nceputul jocului sportiv, precum i n pauzele de joc sau ori de cte ori este nevoie, prin mijloace de comunicare, obliga iile ce le revin pe timpul desfurrii competi iei sau jocului sportiv, principiile spiritului de fairplay, ale ordinii i disciplinei, precum i mesajele transmise de for ele de ordine; t) s asigure bariere i mprejmuiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri i pentru delimitarea terenului de joc, realizate prin construc ii rezistente, precum i refacerea acestora n cazul deteriorrii, pn la organizarea competi iei sau a jocului sportiv urmtor. Dimensiunile, amplasarea, materialele folosite n confec ionare i modul de confec ionare sunt stabilite de ctre federa ia de specialitate, dup consultarea prealabil a reprezentan ilor Jandarmeriei Romne; ) s asigure amplasarea, la punctele de acces n incinta arenei sportive, a unor dispozitive metalice rotative/turnichete prevzute cu sistem de contorizare, n vederea efecturii unui control riguros al accesului; u) n situa ia desfurrii unor jocuri sportive n afara rii, n cadrul unor competi ii interna ionale la care particip i grupuri de suporteri ai clubului romn sau ai echipei na ionale, acesta sau federa ia de specialitate asigur includerea unor ofi eri jandarmi n delega ia oficial, care coopereaz cu for ele de ordine din ara respectiv pe linia prevenirii actelor de violen i a ac iunilor necontrolate ale suporterilor; v) s asigure numerotarea sectoarelor, rndurilor i locurilor destinate spectatorilor, precum i amplasarea de indicatoare pentru ndrumarea acestora spre locurile nscrise pe documentele de acces; x) s asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor re inute, n urma efecturii controlului corporal preventiv i al bagajelor, n vederea restituirii acestora dup terminarea jocului. y) s stabileasc i s aduc la cunotin a spectatorilor locurile unde este permis amplasarea emblemelor, pancardelor, bannerelor, afielor, steagurilor sau a altor mijloace de publicitate vizual. ----------Litera y) a alin. (1) al art. 10 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (2) Pentru efectuarea accesului spectatorilor n arena sportiv, organizatorul de

competi ii sau jocuri sportive are urmtoarele obliga ii: a) s efectueze la intrarea n arena sportiv un control riguros al persoanelor i al bagajelor acestora, avnd ca scop mpiedicarea introducerii n stadion a unor obiecte sau materiale de genul celor prevzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r); b) s nu permit accesul persoanelor crora le-a fost interzis intrarea la asemenea genuri de manifestri, al persoanelor care se afl n stare vdit de ebrietate sau se afl, n mod evident, sub influen a substan elor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor buturi alcoolice, arme i muni ii de orice fel, fclii, tor e, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru ocuri electrice, substan e toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cu ite, pumnale, iuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confec ionate anume pentru tiere, mpungere ori lovire, precum i al persoanelor care au asupra lor mijloace de publicitate vizual de genul celor prevzute la alin. (1) lit. r); c) s re in obiectele sau materialele prevzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r), sesiznd for ele de ordine pentru luarea msurilor legale care se impun; d) s imprime, pe toate documentele de acces, sectorul, rndul i locul ce urmeaz a fi ocupat de ctre spectatori, chiar i cnd acestea sunt distribuite n mod gratuit; e) s asigure emiterea i distribuirea abonamentelor ctre suporteri, urmrind inserarea, pe fiecare abonament n parte, a numelui, prenumelui i a codului numeric personal i a unei fotografii a acestuia, precum i inerea unei eviden e clare a abona ilor, cu respectarea ntocmai a dispozi iilor legale referitoare la protec ia datelor cu caracter personal; f) s controleze distribuirea biletelor, n limita locurilor admise, fr a depi 90% din capacitatea arenei sportive; g) s asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate n sectoare opuse i direc ionarea accesului la acestea pe trasee separate; h) s prezinte, la solicitarea scris a unit ii de jandarmi competente teritorial, situa ia privind datele personale ale abona ilor proprii, n vederea identificrii persoanelor care, cu ocazia desfurrii competi iilor sau a jocurilor sportive, au svrit fapte antisociale; i) s permit accesul unor efective de jandarmi n inut civil n arena sportiv pentru desfurarea activit ilor de monitorizare a modului de comportare a spectatorilor; j) prin reglementri proprii, s stabileasc accesul n arena sportiv a reprezentan ilor mass-media, precum i accesul acestora pe suprafa a de joc sau n zona vestiarelor, comunicnd datele de identificare ale ziaritilor acredita i i modelul documentelor de acces eliberate n acest sens, att societ ii specializate de protec ie i paz, ct i for elor de ordine; k) s permit accesul la competi iile i jocurile sportive cu grad ridicat de risc a minorilor sub 14 ani doar nso i i de o persoan major, imprimnd pe documentele de acces aceast prevedere; l) s emit documente de acces i n situa ia n care se permite intrarea gratuit a tuturor spectatorilor sau doar a unor categorii de suporteri. (2^1) Obliga iile prevzute la alin. (1) i (2) nu sunt obligatorii pentru organizatorii care desfoar competi ii i jocuri sportive fr grad de risc. -----------

Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

(3) Autoritatea Na ional pentru Sport i Tineret, prin ordin al preedintelui acesteia, dup consultarea federa iilor sportive de specialitate i a Jandarmeriei Romne, stabilete: a) competi iile i jocurile sportive la care sunt impuse organizatorului toate obliga iile prevzute la alin. (1) i (2); b) competi iile i jocurile sportive la care sunt impuse organizatorului numai anumite obliga ii prevzute la alin. (1) i (2). ---------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (4) Comisiile jude ene de ac iune mpotriva violen ei n sport, respectiv a municipiului Bucureti pot stabili n sarcina organizatorului obliga ii suplimentare fa de cele stabilite de federa iile sportive de specialitate, n condi iile n care se constat necesitatea adoptrii acestora, pentru anumite jocuri sportive. ART. 11 (1) nainte de nceperea fiecrui sezon competi ional, toate arenele n incinta crora se desfoar competi ii sportive cu grad de risc sunt supuse unei verificri din punctul de vedere al respectrii condi iilor de siguran . (2) Verificarea se efectueaz de o comisie care are n componen un reprezentant al direc iei jude ene pentru sport, un reprezentant al unit ii de jandarmi competente teritorial, un reprezentant al organizatorului competi iei i responsabilul de ordine i siguran al organizatorului de joc. (3) Comisia stabilete i locul de dispunere n arena sportiv a suporterilor echipeioaspete, loc ce va rmne neschimbat pe toat durata desfurrii competi iei. (4) n situa ia n care comisia prevzut la alin. (2) constat c nu sunt ndeplinite normele pentru desfurarea n condi ii de siguran a jocurilor sportive, poate propune organizatorului competi iei sportive retragerea dreptului organizatorului de joc de a desfura jocuri sportive n arena respectiv, desfurarea jocurilor fr spectatori sau interzicerea accesului spectatorilor n anumite sectoare de tribun. (5) Constatrile comisiei sunt cuprinse ntr-un proces-verbal n care se consemneaz neregulile constatate i termenele stabilite pentru remedierea acestora, precum i sanc iunile aplicabile n cazul nendeplinirii acestor obliga ii n termenele stabilite de comisie. (6) n situa ia n care au fost acordate termene pentru remedierea unor deficien e, dup mplinirea acestora, comisia efectueaz o nou verificare pentru constatarea modului n care sarcinile trasate anterior au fost ndeplinite de ctre organizator, iar n cazul n care deficien ele nu au fost remediate, se procedeaz conform prevederilor alin. (4). (7) Un exemplar al procesului-verbal este naintat comisiei jude ene de ac iune mpotriva violen ei n sport, respectiv a municipiului Bucureti, care efectueaz anual o analiz a respectrii condi iilor de siguran a arenelor sportive n care se desfoar

competi ii i jocuri sportive i informeaz autorit ile publice locale cu privire la msurile luate, nso ite de propuneri pentru creterea eficien ei msurilor de prevenire i combatere a faptelor antisociale svrite cu ocazia competi iilor i jocurilor sportive. ART. 12 (1) n vederea combaterii violen ei n sport, toate structurile cu atribu ii n domeniul organizrii i desfurrii competi iilor i jocurilor sportive, precum i pe linia asigurrii ordinii cu ocazia desfurrii acestora stabilesc msuri preventive n scopul informrii i educrii publicului spectator, promovrii spiritului de fairplay i a modului civilizat de comportare. (2) Federa iile sportive de specialitate i ligile profesioniste, sub directa ndrumare a Autorit ii Na ionale pentru Sport i Tineret, mpreun cu cluburile sportive i cu celelalte structuri cu atribu ii n domeniu, ini iaz i desfoar campanii de informare i educare a popula iei cu privire la obliga iile care revin participan ilor, la riscurile la care se pot expune prin implicarea n ac iuni de tulburare a ordinii n incinta arenelor sportive, precum i la sanc iunile aplicabile n cazul nclcrii normelor stabilite pentru buna desfurare a competi iilor i jocurilor sportive. ---------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

(3) Jandarmeria Romn i Poli ia Romn sprijin, sub toate formele, ac iunile preventive ini iate de federa iile de specialitate i desfoar, mpreun cu Autoritatea Na ional pentru Sport i Tineret, campanii educative n unit ile de nv mnt preuniversitar n scopul dezvoltrii, n rndul elevilor, a spiritului civic i a unui comportament prosocial. ---------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

CAP. III Obliga iile personalului de ordine i siguran ---------Titlul cap. III a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

ART. 13 Serviciul de asigurare a ordinii i siguran ei n incinta arenelor sportive se presteaz de ctre societ ile specializate de paz i protec ie sau de ctre poli ia local. ----------Art. 13 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 14 Prin servicii de asigurare a ordinii i siguran ei n incinta arenelor sportive se n elege: a) verificarea documentelor de acces, precum i efectuarea controlului corporal preventiv i al bagajelor n dreptul punctelor de acces; b) re inerea obiectelor i materialelor prevzute la art. 10 alin. (1) lit. r) i alin. (2) lit. b), pe care spectatorii ncearc s le introduc sau le-au introdus n arena sportiv; c) depozitarea obiectelor i materialelor, re inute n conformitate cu prevederile lit. b), n locurile special amenajate de organizator, cu excep ia celor care constituie obiectul material al unor infrac iuni sau contraven ii, care se predau for elor de ordine; d) interzicerea, n incinta arenei sportive, a accesului persoanelor prevzute la art. 10 alin. (2) lit. b) i predarea acestora for elor de ordine; e) realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii n arena sportiv; f) ndrumarea spectatorilor pentru ocuparea locurilor prevzute pe documentele de acces; g) interzicerea ptrunderii n suprafa a de joc sau n zona vestiarelor i a bncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces n aceste zone; h) evacuarea individual sau a grupurilor mici de suporteri care tulbur ordinea public n arena sportiv; i) participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate i violen , alturi de for ele de ordine; j) efectuarea altor msuri consemnate n planul de ac iune.

ART. 15 (1) Personalului de ordine i siguran , pe lng obliga iile prevzute la art. 48 i 49 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protec ia persoanelor, cu modificrile i completrile ulterioare, i revin i obliga iile stabilite prin planul de ac iune. (2) Semestrial, personalul care execut activit i de asigurare a ordinii i siguran ei n incinta arenelor sportive n care se desfoar competi ii i jocuri sportive trebuie s fie instruit corespunztor, n cadrul unit ilor avizate, n condi iile legii. (3) Instruirea se desfoar pe baza unei tematici specifice, stabilit de Jandarmeria Romn i avizat de Autoritatea Na ional pentru Sport i Tineret, i se finalizeaz prin examinarea absolven ilor de ctre o comisie din care fac parte reprezentan i ai jandarmeriei, ai direc iilor jude ene pentru sport i ai autorit ii publice care rspunde de ocuparea i formarea profesional. (4) Dispozi iile alin. (2) nu sunt obligatorii pentru personalul care asigur msurile de

ordine i siguran n incinta arenelor sportive unde se desfoar competi ii ori jocuri sportive fr grad de risc sau cu grad sczut de risc, precum i pentru personalul poli iei locale. ----------Art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 16 (1) n vederea ndeplinirii atribu iilor legale, personalul societ ilor specializate de protec ie i paz poate fi dotat cu mijloace de aprare autorizate, pe care le poate folosi conform dispozi iilor legale. (2) Dotarea personalului pentru fiecare activitate desfurat se stabilete prin planul de ac iune, conform atribu iilor fiecrui element de dispozitiv n parte. (3) Personalul de ordine i siguran are obliga ia de a purta, n timpul serviciului, peste uniform o vest de culoare distinctiv, fluorescent, stabilit de comun acord cu organizatorul, cu inscrip ia "ORDINE/STEWARD", precum i ecusonul de identificare amplasat la vedere. (4) Societ ile specializate de protec ie i paz, precum i personalul acestora beneficiaz de drepturile legale i rspund civil, material, disciplinar, contraven ional sau penal pentru modul de ndeplinire a obliga iilor contractuale sau a atribu iilor de serviciu, fiind obligate s respecte drepturile i libert ile cet enilor. ART. 17 (1) Ordinea i siguran a n incinta arenei sportive, n cazul competi iilor i jocurilor sportive fr grad de risc sau cu grad sczut de risc, pot fi asigurate de organizator prin personal propriu. ----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (2) Personalul propriu al organizatorului desfoar activit ile prevzute la art. 14. (3) Organizatorul rspunde pentru selec ia, angajarea, nivelul de pregtire, echiparea i dotarea personalului propriu care execut msurile de ordine i siguran . (4) Pregtirea, dotarea i echiparea personalului propriu al organizatorului care asigur ordinea i siguran a n incinta arenelor sportive se fac n condi iile prevzute la art. 15 i 16. (5) Personalul propriu al organizatorului beneficiaz de drepturile legale i rspunde civil, material, disciplinar, contraven ional sau penal pentru modul de ndeplinire a atribu iilor de serviciu, fiind obligat s respecte drepturile i libert ile cet enilor. CAP. IV Obliga iile spectatorilor

ART. 18 (1) Spectatorii sunt obliga i s respecte cu stricte e msurile stabilite de organizatori i for ele de ordine, pe traseele de deplasare ctre/de la locurile de desfurare a competi iilor i jocurilor sportive, n apropierea i n interiorul bazelor sportive. (2) La solicitarea for elor de ordine sau a personalului de ordine i siguran , spectatorii au obliga ia de a prezenta documentele de acces i, dup caz, actele de identitate. (3) Spectatorii au obliga ia de a prezenta, la solicitarea for elor de ordine sau a personalului de ordine i siguran , materialele de publicitate vizual aflate asupra lor. ART. 19 (1) n incinta arenei sportive, spectatorii sunt obliga i s respecte ordinea, siguran a i regulile stabilite de organizator. (2) Spectatorului care refuz s se supun controlului corporal sumar i al bagajelor, efectuat de personalul de ordine i siguran , sau care svrete, nainte de a intra n arena sportiv ori n momentul intrrii, fapte de natur penal sau contraven ional n legtur cu competi ia sau jocul sportiv respectiv nu i se permite accesul n arena sportiv. ART. 20 Spectatorilor le este interzis: a) s ptrund sau s ncerce ptrunderea n incinta bazei sportive ori, dup caz, a arenei sportive fr documente de acces sau prin nclcarea normelor legale de acces stabilite de organizator; b) s foloseasc, n scopul ptrunderii n incinta arenei sportive, documente de acces individualizate care nu le apar in i care, potrivit normelor stabilite de organizator, pot fi folosite doar de ctre titular;

c) s ptrund n stare vdit de be ie sau s consume buturi alcoolice n arena sportiv; ----------Litera c) a art. 20 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. d) s introduc sau s ncerce introducerea de buturi alcoolice n arena sportiv; e) s introduc n arena sportiv inscrip ii, embleme, pancarte, bannere, afie, steaguri sau alte suporturi ce con in simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu con inut obscen; f) s refuze prezentarea documentelor de acces i, dup caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificat a for elor de ordine sau a personalului de ordine i siguran ; g) s refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv i al bagajelor de ctre for ele de ordine; h) s ocupe alte locuri dect cele prevzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberrii acestora la avertismentul verbal al reprezentan ilor societ ii specializate de protec ie i paz sau al for elor de ordine; i) s arunce asupra celorlal i spectatori, asupra oficialilor sau a juctorilor, asupra for elor de ordine sau a personalului de ordine i siguran , asupra bunurilor mobile i

imobile aflate n incinta bazei sportive, precum i n direc ia suprafe ei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substan e corozive ori care murdresc; j) s escaladeze gardurile care delimiteaz spa iul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor; k) s se ca ere pe gardul care delimiteaz spa iul de joc de tribun;

l) s provoace ori s participe efectiv la scandal n incinta bazei sportive ori, dup caz, a arenei sportive; -----------Litera l) a art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. m) s svreasc fapte, acte sau gesturi obscene, s profereze ori s scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum i amenin ri cu acte de violen mpotriva celorlal i spectatori, oficiali, juctori sau a bunurilor acestora; n) s profereze ori s scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa for elor de ordine sau a personalului de ordine i siguran ; o) s amenin e cu acte de violen for ele de ordine sau personalul de ordine i siguran ; p) s i ascund fa a cu articole de mbrcminte sau alte accesorii, cu inten ia de a mpiedica identificarea; r) s scrie sau s deseneze pe pere ii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate n baza sportiv sau n arena sportiv; s) s dezlipeasc sau s distrug reclamele, anun urile i afiele expuse de organizator n incinta bazei sau a arenei sportive, precum i s deterioreze, s ridice sau s mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului n aren, sau a celor care semnaleaz existen a unui pericol pentru via a persoanelor; ) s ridice sau s mute, fr drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de ctre for ele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribun ori peluz, pentru separarea grupurilor de suporteri i a terenului de joc de tribun, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar; t) s amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afiele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizual n alte locuri dect cele stabilite de organizator; ) s nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor n incinta arenei sportive; u) s nu respecte msurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul for elor de ordine, n cazul producerii unor catastrofe, calamit i naturale sau al altor pericole; v) s refuze prsirea imediat a arenei sportive, dac msura evacurii a fost dispus de ctre personalul de ordine i siguran sau de ctre for ele de ordine. CAP. V Contraven ii i infrac iuni

ART. 21 nclcarea dispozi iilor prezentei legi atrage, dup caz, rspunderea civil, disciplinar, contraven ional sau penal. ART. 22 Svrirea, de ctre spectatori sau de ctre oficiali, n incinta bazei sau a arenei sportive, a faptelor prevzute la art. 20 constituie contraven ii, dac nu s-au produs vtmri ale integrit ii corporale sau ale snt ii ori pagube materiale, i se sanc ioneaz dup cum urmeaz: a) cu amend de la 80 lei la 200 lei sau prestarea a 50-100 ore de activit i n folosul comunit ii, faptele prevzute la art. 20 lit. a), b), h), r), s) i ); b) cu amend de la 150 lei la 400 lei sau prestarea a 70-120 ore de activit i n folosul comunit ii, faptele prevzute la art. 20 lit. g), k), m), n) i t); c) cu amend de la 250 lei la 750 lei sau prestarea a 100-150 ore de activit i n folosul comunit ii, precum i cu sanc iunea contraven ional complementar de interzicere a accesului la competi iile i jocurile sportive de genul celor la care acetia au svrit fapta pe o perioad de 6 luni, faptele prevzute la art. 20 lit. c), d), e), f), j), o), u) i v); d) cu amend de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore de activit i n folosul comunit ii, precum i cu sanc iunea contraven ional complementar de interzicere a accesului la competi iile i jocurile sportive de genul celor la care acetia au svrit fapta pe o perioad de un an, faptele prevzute la art. 20 lit. i), l), p) i ); ----------Litera d) a art. 22 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

e) abrogat. ----------Litera e) a art. 22 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

ART. 23 n cazul contraven iilor prevzute la art. 3 pct. 2, 4, 23, 24 i 31 din Legea nr. 61/1991 pentru sanc ionarea faptelor de nclcare a unor norme de convie uire social, a ordinii i linitii publice, republicat, svrite de ctre suporteri nainte i dup desfurarea competi iei sau jocului sportiv, n afara bazei sportive, care au legtur cu competi ia ori jocul n cauz, pe lng sanc iunea principal stabilit de actul normativ, agentul constatator aplic i sanc iunea contraven ional complementar de interzicere a accesului la competi iile i jocurile sportive de genul celor la care acetia au svrit faptele, dup cum urmeaz:

a) pe o perioad de 6 luni, pentru faptele prevzute de pct. 23 i 31; b) pe o perioad de un an, pentru faptele prevzute de pct. 2, 4 i 24. ----------Art. 23 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

ART. 24 Incitarea n public sau prin mass-media la acte de violen , n legtur cu competi ia sau jocul sportiv, de ctre conductorii de cluburi, oficiali ori sportivi constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 3.000 lei la 10.000 lei. ---------Art. 24 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 25 (1) Cumprarea n scop de revnzare a biletelor sau a oricror documente de acces la competi ii i jocuri sportive, precum i vnzarea acestora la suprapre constituie contraven ie i se pedepsete cu amend de la 1.000 lei la 3.000 lei. (2) Biletele sau celelalte documente de acces, care fac obiectul contraven iei, se confisc i se returneaz organizatorului dup desfurarea competi iei sau a jocului sportiv pentru care acestea au fost emise. ART. 26 (1) Svrirea de ctre organizator a urmtoarelor fapte constituie contraven ie i se sanc ioneaz dup cum urmeaz: a) cu amend de la 3.000 lei la 10.000 lei nerespectarea oricreia dintre obliga iile prevzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), j), l), m), n), o), p), s), ), v), x) i la art. 10 alin. (2) lit. a), c), d), h), i), j) i k); b) cu amend de la 10.000 lei la 30.000 lei nerespectarea oricreia dintre obliga iile prevzute la art. 10 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), ), y) i la art. 10 alin. (2) lit. e), f) i l); ----------Litera b) a alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

c) cu amend de la 30.000 lei la 50.000 lei i suspendarea pe o perioad de la o lun la 6 luni a dreptului de a organiza competi ii sau jocuri sportive pe teren propriu nerespectarea oricreia dintre obliga iile prevzute la art. 10 alin. (1) lit. e), i), k), r), t) i

art. 10 alin. (2) lit. b) i g). ----------Litera c) a alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (2) Suspendarea dreptului de a organiza competi ii i jocuri sportive se dispune de federa ia de specialitate, la propunerea organului constatator. ART. 27 (1) Nerespectarea de ctre personalul de ordine i siguran , n incinta arenelor sportive, a obliga iilor prevzute n planurile de ac iune constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 100 lei la 500 lei. (1^1) Constituie contraven ii svrirea de ctre societatea de paz i protec ie a urmtoarelor fapte: a) prestarea serviciului de asigurare a ordinii i siguran ei n incinta unei arene sportive, fr ntocmirea prealabil a planului de ac iune; b) neprezentarea spre aprobare, n termenul legal, a planului de ac iune ntocmit pentru asigurarea ordinii i siguran ei participan ilor la o competi ie sau un joc sportiv; c) nerespectarea msurilor stabilite de unitatea de jandarmi competent teritorial cu ocazia aprobrii planului de ac iune; d) folosirea agen ilor de paz necalifica i sau fr specializare, n condi iile legii; e) nerespectarea numrului de personal de ordine i siguran stabilit prin planul de ac iune aprobat, pentru fiecare element de dispozitiv. ----------Alin. (1^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

(1^2) Contraven iile prevzute la alin. (1^1) se sanc ioneaz dup cum urmeaz: a) cu amend de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevzute la lit. b) i c); b) cu amend de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevzute la lit. d) i e); c) cu amend de la 5.000 lei la 15.000 lei, cea prevzut la lit. a). ----------Alin. (1^2) al art. 27 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (2) Dispozi iile Legii nr. 333/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, referitoare la rspunderile i sanc iunile prevzute n sarcina societ ilor specializate de protec ie i paz i a personalului acestora sunt aplicabile i n cazul prestrii serviciilor de ordine i siguran n incinta arenelor sportive.

ART. 28 (1) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac de ctre poli iti i jandarmi. (2) Constatarea contraven iilor prevzute la art. 22-25 i aplicarea sanc iunilor n cazul acestora se fac i de ctre personalul poli iei locale. ----------Art. 28 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 29 n cazul svririi contraven iilor prevzute n prezenta lege contravenientul poate achita, n termen de 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, jumtate din minimul amenzii prevzute, agentul constatator fcnd men iune despre aceast posibilitate n procesul-verbal. ART. 30 Contraven iilor prevzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

ART. 31 (1) Fapta unei persoane creia i s-a interzis accesul la unele competi ii sau jocuri sportive de a ncerca, folosind orice mijloace, s ptrund ori de a ptrunde n arena sportiv unde se desfoar o competi ie sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus interdic ia constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 3 luni sau cu amend. (2) n cazul prevzut la alin. (1) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la un an la 2 ani, care se adaug la perioada pentru care s-a dispus ini ial msura. ----------Art. 31 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 32 (1) Opunerea cu violen fa de personalul de ordine i siguran sau fa de for ele de ordine ori mpiedicarea acestora de a-i exercita atribu iile specifice, cu ocazia desfurrii unei competi ii sau a unui joc sportiv, constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend, dac fapta nu constituie o infrac iune mai grav.

(2) n cazul prevzut la alin. (1) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la 2

ani la 4 ani. ---------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

ART. 32^1 (1) Ptrunderea sau ncercarea de ptrundere fr drept, prin orice mijloace, pe suprafa a de joc constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la un an i msura interzicerii accesului la competi iile sportive pe o perioad de la un an la 2 ani. (2) Dac ptrunderea este nso it sau urmat de acte de agresiune ori violen fizic, pedeapsa este nchisoarea de la un an la 2 ani i msura interzicerii accesului la competi iile sportive pe o perioad de la 2 ani la 4 ani. ----------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

ART. 33 (1) Portul sau ncercarea de a introduce n incinta arenei sportive cu it, pumnal, i, box, castet ori alte asemenea obiecte, fabricate sau confec ionate anume pentru tiere, mpungere ori lovire, precum i a dispozitivelor pentru ocuri electrice constituie infrac iune i se pedepsete potrivit dispozi iilor Legii nr. 61/1991 , republicat. (2) n cazul prevzut la alin. (1) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la un an la 3 ani. ----------Art. 33 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 34 (1) De inerea sau ncercarea de a introduce n incinta arenei sportive substan ele iritantlacrimogene sau cu efect paralizant ori alte asemenea materiale, substan e sau obiecte constituie infrac iune i se pedepsete potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 60/1991, republicat, dac fapta nu constituie o infrac iune mai grav.

(2) n cazul prevzut la alin. (1) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la un an la 3 ani. ----------

Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

ART. 35 (1) Confec ionarea, de inerea, ncercarea de a introduce, introducerea, folosirea sau orice alt opera iune fr drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie, n incinta arenei sportive, constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 2 ani la 5 ani. (2) n cazul prevzut la alin. (1) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la un an la 3 ani. ----------Art. 35 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 36 (1) Utilizarea n arena sportiv a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, rspndirea ori de inerea, n vederea rspndirii, de asemenea simboluri n arena sportiv constituie infrac iune i se pedepsete potrivit art. 4 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organiza iilor i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob i a promovrii cultului persoanelor vinovate de svrirea unor infrac iuni contra pcii i omenirii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 107/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) n cazul prevzut la alin. (1) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la un an la 3 ani. ---------Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (3) Promovarea cultului persoanelor vinovate de svrirea unei infrac iuni contra pcii i omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe prin propagand, svrit prin orice mijloace n incinta arenei sportive, constituie infrac iune i se pedepsete potrivit art. 5 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 31/2002, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 107/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. (4) n cazul prevzut la alin. (3) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la

un an la 3 ani. ---------Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 37 (1) Lovirea sau orice acte de violen cauzatoare de suferin e fizice, svrite n incinta arenei sportive, asupra unui alt spectator, care au pricinuit o vtmare ce nu necesit ngrijiri medicale sau necesit pentru vindecare ngrijiri medicale de cel mult 20 de zile, constituie infrac iune i se pedepsete potrivit legii penale. (2) n cazul prevzut la alin. (1) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la un an la 3 ani. ---------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (3) Fapta svrit n incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vtmare a integrit ii corporale sau a snt ii acestuia, care necesit pentru vindecare ngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, constituie infrac iune i se pedepsete potrivit legii penale.

(4) n cazul prevzut la alin. (3) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la 2 ani la 4 ani. ---------Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (5) Fapta svrit n incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vtmare a integrit ii corporale sau a snt ii acestuia, care necesit pentru vindecare ngrijiri medicale mai mult de 60 de zile ori dac a produs vreuna dintre urmtoarele consecin e: pierderea unui sim sau organ, ncetarea func ionrii acestora, o infirmitate permanent fizic ori psihic, slu irea, avortul sau punerea n primejdie a vie ii persoanei, constituie infrac iune i se pedepsete potrivit legii penale. (6) n cazul prevzut la alin. (5) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la 3 ani la 5 ani.

---------Alin. (6) al art. 37 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (7) n situa ia svririi faptelor de mai sus asupra unui oficial, a unui sportiv sau asupra unui reprezentant al personalului de ordine i siguran , limita maxim a msurii de siguran se majoreaz cu un an. ART. 38 (1) Uciderea unei persoane n arena sportiv ori a unui spectator constituie infrac iune i se pedepsete potrivit legii penale. (2) n cazul prevzut la alin. (1) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la 6 ani la 10 ani. ---------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 39 (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea n stare de nentrebuin are a scaunelor sau a altor elemente de mobilier, a instala iilor de orice fel, a amenajrilor interioare, a cablajului electric, a echipamentelor i instala iilor de telecomunica ii sau de supraveghere video din incinta arenei sportive, precum i distrugerea, deteriorarea sau degradarea imobilelor din incinta bazei sportive constituie infrac iune i se pedepsete potrivit legii penale.

(2) n cazul prevzut la alin. (1) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la un an la 3 ani. ----------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

(3) Dac distrugerea a fost svrit asupra unui bun apar innd for elor de ordine sau asupra personalului de ordine i siguran , se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la 2 ani la 4 ani. -----------

Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 40 (1) Portul de arm, fr drept, n incinta arenei sportive constituie infrac iune i se pedepsete potrivit legii penale.

(2) n cazul prevzut la alin. (1) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la 3 ani la 5 ani. ----------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 41 (1) Manifestrile svrite n arena sportiv prin care se exprim dispre pentru nsemnele Romniei sau pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autorit ile constituie infrac iune i se pedepsete potrivit legii penale. (2) n cazul prevzut la alin. (1) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la un an la 5 ani. -----------Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. Art. 42 (1) Fapta spectatorului care svrete n incinta arenei sportive acte sau gesturi, profereaz cuvinte ori expresii sau se ded la orice alte manifestri prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal ori se tulbur n alt mod ordinea public constituie infrac iune i se pedepsete potrivit legii penale. (2) n cazul prevzut la alin. (1) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la un an la 3 ani. ----------Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

(3) n cazul n care prin fapta svrit se tulbur grav ordinea public n incinta arenei sportive, se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la 2 ani la 4 ani. ----------Alin. (3) al art. 42 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 43 (1) Participarea la o ncierare ntre mai mul i suporteri n incinta arenei sportive constituie infrac iune i se pedepsete potrivit legii penale. (2) n cazul prevzut la alin. (1) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la un an la 3 ani. ----------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

(3) n cazul n care, n cursul ncierrii, s-a cauzat o vtmare a integrit ii corporale sau a snt ii unei persoane, se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la 2 ani la 4 ani. ----------Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

ART. 44 (1) Msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive se dispune i n cazul infrac iunilor prevzute la art. 32, 33, 35-39 i 41-43, svrite de ctre spectatori nainte i dup desfurarea competi iei ori jocului sportiv n afara arenei sportive, pe timpul afluirii/defluirii ctre/de la aceasta, precum i al infrac iunilor svrite de ctre spectatori pe timpul deplasrii organizate, n grup, ctre/de la localitatea unde se desfoar competi ia sau jocul sportiv ori pentru infrac iunile svrite n legtur cu o competi ie sau un joc sportiv. (2) n cazurile prevzute la alin. (1), perioadele pentru care se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive sunt cele stabilite pentru fiecare infrac iune n parte.

-----------Art. 44 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 45 (1) Amenin area svrit nemijlocit sau prin mijloace de comunicare direct mpotriva unui reprezentant al for elor de ordine, lovirea sau orice alte acte de violen , vtmarea corporal sau vtmarea corporal grav a acestuia, dac acesta se afl n exerci iul func iunii pe timpul asigurrii ordinii publice cu ocazia desfurrii unei competi ii sau a unui joc sportiv ori pe timpul interven iei pentru restabilirea ordinii publice n astfel de situa ii sau pentru fapte ndeplinite n exerci iul func iunii, anterior prezentate, constituie infrac iune i se pedepsete potrivit legii penale. (2) n cazurile prevzute la alin. (1) se dispune fa de nvinuit ori inculpat msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sau jocurile sportive pe o perioad de la 2 ani la 6 ani. ----------Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

(3) Aceeai msur de siguran se dispune i mpotriva celor care svresc infrac iunile prevzute la art. 180-182, 189 i 193 din Codul penal mpotriva so ului, copiilor ori prin ilor unui reprezentant al for elor de ordine, n scop de intimidare sau de rzbunare pentru actele ori faptele ndeplinite n exerci iul func iunii, n situa iile prezentate la alin. (1). ----------Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 46 Constatarea infrac iunilor prevzute n prezenta lege se face de ctre jandarmi i poli iti. CAP. VI Interzicerea accesului la competi ii sau la jocuri sportive ART. 47 (1) n cazul svririi contraven iilor prevzute la art. 22 lit. c), d) i e), precum i la art. 23, agentul constatator aplic n sarcina contravenientului sanc iunea contraven ional complementar de interzicere a accesului la competi iile sportive de

genul celor la care acesta a svrit contraven ia. (2) Sanc iunea contraven ional complementar se consemneaz de ctre agentul constatator n procesul-verbal de constatare i sanc ionare a contraven iei, alturi de sanc iunea contraven ional principal aplicat. (2^1) Punerea n executare a sanc iunii contraven ionale complementare se face ncepnd cu ziua imediat urmtoare nmnrii sau comunicrii procesului-verbal de constatare a contraven iei. ----------Alin. (2^1) al art. 47 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. (3) mpotriva procesului-verbal prevzut la alin. (2) contravenientul poate face plngere. (4) Plngerea ndreptat mpotriva procesului-verbal nu suspend executarea sanc iunii complementare. (5) La cererea petentului, instan a de judecat nvestit cu solu ionarea plngerii poate dispune, prin ncheiere, suspendarea executrii sanc iunii contraven ionale complementare.

ART. 48 n cazul n care o persoan, cu ocazia desfurrii unei competi ii sau a unui joc sportiv ori n legtur cu acesta, a svrit o fapt prevzut de legea penal potrivit art. 31-45, instan a de judecat sau, dup caz, procurorul ia fa de aceasta msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sportive de genul celor la care fapta a fost svrit. ----------Art. 48 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

ART. 49 (1) Pe parcursul urmririi penale, msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sportive de genul celor la care fapta a fost svrit se ia fa de fptuitor n mod provizoriu n momentul nceperii urmririi penale. (2) n cuprinsul rezolu iei de ncepere a urmririi penale se precizeaz genul competi iilor i jocurilor sportive la care i este interzis nvinuitului s participe i perioada n care i este interzis participarea. (3) n cazul n care rezolu ia de ncepere a urmririi penale este emis de organul de cercetare penal, procurorul, prin confirmarea propunerii prin rezolu ie motivat, dispune i luarea msurii de siguran . Dispozi iile alin. (2) se aplic n mod corespunztor. (4) Durata msurii de siguran dispuse n cursul urmririi penale este de pn la 6 luni. Termenul curge de la data primirii/comunicrii rezolu iei de ctre/ctre nvinuit.

(5) Dac, la mplinirea acestui termen, dosarul penal nu a fost solu ionat, procurorul dispune prelungirea msurii de siguran cu un nou termen. (6) Luarea msurii de siguran pe parcursul urmririi penale este obligatorie pentru organul de urmrire penal, indiferent de gravitatea faptei, de pedeapsa aplicabil n cazul acestei infrac iuni sau de comportamentul ori atitudinea nvinuitului fa de fapta svrit sau fa de urmrirea penal. (7) Aplicarea msurii de siguran a interzicerii accesului la competi iile sportive de genul celor la care fapta a fost svrit se suspend pe durata re inerii sau arestrii preventive a nvinuitului. ----------Art. 49 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

ART. 50 (1) mpotriva rezolu iei de ncepere a urmririi penale prin care s-a dispus i msura de siguran a interzicerii accesului la competi iile sportive de genul celor la care fapta a fost svrit nvinuitul poate face plngere cu privire la luarea acestei msuri n termen de 3 zile de la primire sau comunicare, la instan a competent s judece cauza n prim instan . Instan a se pronun asupra plngerii printr-o ncheiere, care nu este supus niciunei ci de atac. (2) Instan a dispune asupra men inerii sau revocrii msurii de siguran , prin ncheiere, cu citarea nvinuitului, prezen a procurorului fiind obligatorie. Lipsa nvinuitului legal citat nu mpiedic efectuarea judec ii. (3) Cnd constat c msura este ilegal sau nu este justificat, instan a dispune revocarea ei. (4) Plngerea nvinuitului mpotriva msurii de siguran nu este suspensiv de executare. (5) Dosarul se restituie procurorului n termen de 24 de ore de la solu ionarea plngerii. ----------Art. 50 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

ART. 51 (1) Dac n cursul urmririi penale procurorul dispune scoaterea de sub urmrire penal n condi iile art. 11 pct. 1 lit. b) i art. 10 alin. (1) lit. b^1) din Codul de procedur penal sau ncetarea urmririi penale n condi iile art. 11 pct. 1 lit. c) i art. 10 alin. (1) lit. f), g), h) i i^1) din Codul de procedur penal, dosarul se nainteaz instan ei competente s judece cauza n prim instan , pentru a se pronun a, prin sentin , cu privire la aplicarea, men inerea sau revocarea msurii de siguran a interzicerii accesului la competi iile sportive.

(2) Perioada pentru care se dispune msura nu poate depi termenele maxime prevzute la art. 31-45 pentru fiecare infrac iune n parte. (3) Sentin a instan ei poate fi atacat cu recurs, n termen de 3 zile de la pronun are, pentru cei prezen i, i, respectiv, de la comunicare, pentru cei lips. Dosarul va fi naintat instan ei de recurs n termen de dou zile. Dispozi iile art. 50 alin. (2) i (3) se aplic n mod corespunztor. (4) Dup solu ionarea recursului dosarul se restituie procurorului competent n termen de cel mult dou zile de la solu ionare. ----------Art. 51 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

ART. 52 (1) Pe perioada judecrii cauzei, instan a dispune, dac este cazul, luarea fa de inculpat a msurii de siguran provizorii a interzicerii accesului la competi iile sportive de genul celor la care fapta a fost svrit. (2) Instan a dispune asupra aplicrii msurii de siguran provizorii, prin ncheiere, cu citarea inculpatului, prezen a procurorului fiind obligatorie. Lipsa inculpatului legal citat nu mpiedic efectuarea judec ii. (3) ncheierea trebuie s precizeze genul competi iilor i jocurilor sportive la care i este interzis inculpatului s participe i perioada n care i este interzis participarea. (4) ncheierea poate fi atacat odat cu fondul cauzei. (5) Dispozi iile art. 49 alin. (4)-(6) se aplic n mod corespunztor. ----------Art. 52 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

ART. 53 (1) Prin hotrrea care solu ioneaz fondul cauzei instan a se pronun i asupra lurii msurii de siguran definitive, preciznd totodat durata acesteia i genul competi iilor i jocurilor sportive la care i este interzis fptuitorului s participe. (2) Hotrrea este supus cilor de atac potrivit dreptului comun. ----------Art. 53 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

ART. 53^1 (1) Instan a de judecat sau organul de urmrire penal comunic punctului na ional de

informare pentru manifestri sportive din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romne hotrrea sau, dup caz, ordonan a ori rezolu ia prin care s-a dispus aplicarea, men inerea sau revocarea msurii de siguran a interzicerii accesului la unele competi ii ori jocuri sportive n sarcina unui nvinuit sau inculpat. (2) n termen de 3 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contraven iei prin care a fost aplicat o sanc iune contraven ional complementar de interzicere a accesului unui spectator la competi ii sportive, Poli ia Romn i poli ia local comunic, din oficiu, punctului na ional de informare pentru manifestri sportive o copie a procesului-verbal. ----------Art. 53^1 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

ART. 53^2 (1) Persoanele fa de care s-a dispus msura interzicerii accesului sub forma msurii de siguran de natur penal au obliga ia ca, pe timpul desfurrii jocurilor sportive pentru care s-a dispus msura, s se prezinte la cel mai apropiat sediu al poli iei, jandarmeriei sau poli iei de frontier. (2) n acest sens, dup aplicarea msurii de siguran , unitatea de jandarmi competent teritorial i notific celui n cauz aceast obliga ie, ocazie cu care i sunt comunicate acestuia urmtoarele: a) o prezentare a competi iilor sau jocurilor sportive pentru care se aplic msura de siguran , precum i a locurilor i datelor de desfurare a acestora; b) o prezentare a celor mai apropiate sedii ale poli iei, jandarmeriei i ale poli iei de frontier fa de domiciliul sau, dup caz, reedin a celui n cauz; c) identitatea monitorilor de securitate care gestioneaz situa ia clubului sportiv al crui sus intor este cel n cauz i numerele de telefon la care acetia pot fi contacta i; d) o prezentare a eventualelor sanc iuni aplicabile n cazul nclcrii interdic iei sau obliga iei prevzute la alin. (1). (3) n situa ia n care cel n cauz, din diferite motive, nu se poate prezenta la cel mai apropiat sediu al poli iei, jandarmeriei sau poli iei de frontier pe timpul desfurrii unui joc sportiv pentru care s-a dispus msura interzicerii accesului, acesta are obliga ia de a contacta telefonic unul dintre monitorii de securitate indica i la alin. (2) lit. c), pentru a-i comunica motivul neprezentrii i locul n care se afl. (4) Neprezentarea la cel mai apropiat sediu al poli iei, jandarmeriei sau poli iei de frontier pe timpul desfurrii unui joc sportiv pentru care s-a dispus msura interzicerii accesului, precum i identificarea celui n cauz ntr-un alt loc dect cel comunicat monitorului de securitate constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore activit i n folosul comunit ii. (5) Procedurile de primire a suporterilor fa de care sa dispus msura interzicerii accesului la competi ii i jocuri sportive care se prezint la sediul poli iei, jandarmeriei sau poli iei de frontier se stabilesc prin ordin al ministrului administra iei i internelor. -----------

Art. 53^2 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012. ART. 54 Interzicerea accesului sau participrii la unele competi ii ori jocuri sportive, indiferent dac a fost dispus sub forma unei msuri de siguran sau sub forma unei sanc iuni contraven ionale complementare, se aplic att competi iilor i jocurilor sportive desfurate n ar, ct i celor desfurate n strintate. ART. 55 (1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Romne, prin punctul na ional de informare pentru manifestri sportive, constituie, n condi iile legii, baza de date cu persoanele sanc ionate pentru faptele svrite n legtur cu competi iile i jocurile sportive. (2) Dup declararea competi iilor i jocurilor sportive, unitatea de jandarmi competent teritorial comunic organizatorilor competi iei sau jocului sportiv datele de identitate ale persoanelor crora le-a fost interzis accesul la competi ia sau jocul sportiv. ART. 56 n cazul jocurilor sportive cu caracter interna ional, desfurate n strintate, cluburile, prin intermediul responsabililor de ordine i siguran , ntiin eaz unitatea de jandarmi competent teritorial despre inten ia oricror persoane, mpotriva crora s-a dispus msura interzicerii accesului, de a se deplasa n ara unde are loc jocul sau competi ia sportiv n cauz. ART. 57 n situa ia n care exist indicii c persoane mpotriva crora s-a dispus msura interzicerii accesului inten ioneaz s participe la o competi ie sau joc sportiv n afara grani elor rii, punctul na ional de informare pentru manifestri sportive comunic datele de identificare ale acestora organismelor de aplicare a legii din ara unde urmeaz s se desfoare jocul sportiv. Art. 58 (1) n situa ia organizrii unei competi ii sau a unui joc sportiv interna ional, punctul na ional de informare pentru manifestri sportive solicit organismelor de aplicare a legii din ara de origine a spectatorilor strini comunicarea de date i informa ii cu privire la spectatorii care prezint risc sau fa de care s-a dispus msura interzicerii participrii la competi ii ori jocuri sportive. (2) n situa ia n care un organizator romn organizeaz o competi ie sau un joc sportiv interna ional i primete, prin intermediul ofi erului de informare, date despre inten ia unor spectatori strini de a participa la competi ia ori jocul sportiv n cauz, fa de care organismele de aplicare a legii din ara de origine au dispus msura interzicerii accesului acestora la astfel de competi ii sau jocuri sportive, are dreptul, ca msur administrativ, s nu le permit accesul. CAP. VII Dispozi ii tranzitorii i finale ART. 59 (1) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, federa iile i ligile sportive de specialitate vor proceda la modificarea i completarea n mod

corespunztor a regulamentelor proprii de organizare i func ionare. (2) n termenul prevzut la alin. (1), Agen ia Na ional pentru Sport va emite ordine pentru aplicarea msurilor prevzute la art. 10 alin. (3). ART. 60 Dispozi iile art. 10 alin. (1) lit. h) se aplic n termen de 3 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi. ART. 61 (1) Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (2) Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog Ordonan a Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea i combaterea violen ei n sport, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 299/2006, precum i orice alte dispozi ii contrare. Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constitu ia Romniei, republicat. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR BOGDAN OLTEANU PREEDINTELE SENATULUI NICOLAE VCROIU Bucureti, 9 ianuarie 2008. Nr. 4.