Sunteți pe pagina 1din 318
ete TH RHU RADISH ars 3 Tees: y INDREPTAR PENTRU CALCULE HIDRAULICE a A STP e + Preful Lei 39,25 P68. CHISELEY INDREPTAR PENTRU CALCULE HIDRAULICE ‘TRADUCERE DIM LIMBA RUSi A EDITURA ENERGETICA DE STAT 1953 suIndreptaral pentru ealeute Ridroutie este 9 cutee sere “ie formule findamentate defini, coftient proce 1h, able ingrome ajar, nese efecuai taleuetor hidroutice, ‘Festul ae ‘resimd dear ta scurte explicaji, core yuan utzare mateiatult ain cet ire frtea este un manual. pentru proiectare fy tn afard ie lemente de hidrautieg, mat cuprinde unele element de fonetrucit-hirotehnice go masini hidrautie, crm pt date tu"caraeter general ca:"tabele motematice, formate, indicajt eaupra proprietoitr lichietor, et Cartea cate destinata inginerilor ‘executanfy tence nilor i studenjtor, and ra apectalitate iisarea ener. fel opel. 1p. RUCEJEB CIIPABOYHHK M10 FVPABJIMMECKUM PACHETAM. TOCOHEPTOMSAAT 1950 MOCKBA JEHMHEPAA, INTRODUCERE “Indreptarul pontra calcule hidraulices se adreseand inginerilor, tebini- cienilor gi studenfilor a citor specialitate este hidroenergetica. Tindnd geama de deatinatia manwalalui, au fost incluse: formulele principale, definitii, vvalori mumerice ale coeficientilor experimentali, precum si diferite dia szrame gi tabele ajutatoare, necesare sau utile in caleulal hidraulie al dife Hitelor construefil hidroenergetice Materialul docnmentar este insofit, acolo unde este necesar, de seurte ‘oxplicatii, care ugureazi folosirea practic a indreptarului la proiectarea gi fexeeutaren construcfiilor hidrotehnice ale centralelor hidroclectriee. In afari do problemele generale le hidraulicei, indreptarul euprinde si o serie de probleme speciale, care se iveso freevent. Printre acesten se Situcaza: lovitura de berbec gi oscilatitle in castelele de echilibra, infil ‘rafia apoi prin barajele de pimnt gi sub constructiile hidrotehnice, infil- trapia din censle, esleulul deversorilor inelari (In put), sl deversorilor sifon, caleulal sregimului superficial», caleulul pragurilor bezinelor di strugitoare de energie, caleulul desedrcatoarelor in consoli, exlealul anro- camentelor executate in api curgitoare, cdteva elemente despre migedrile ondulatorii gi despre migearea lichidului cu debit variabil, nofiuni despre raginile bidraulice, ete. De asemenea ou fost incluee normativele existente pentru alegerea coeficiengilor de rugozitate gi a vitezelor de seurgere @ apei prin canale sé conducte, diferite tabele gi dato ajatitoare (tabele do notatii matematice, tabela geentifilor spocifice ale corpurilor lichide gi solide, tabele pentru transformares diferitelor unititi de misuri, ete.). In indreptar nu sunt date justificirile teoretice si demonstrapiile formulelor si nw sunt tratate problemele specifiee hidraulicei care mu pre- zinta interes pentru inginerii hidroonergeticieni, cum ar fi caleulul refele. Jorde alimentare ou api, al gurilor de incendiu, al colectorilor de canalizare, ‘al refelelor de irigafie gi de asanare, caloulele pentru proiecterea gi con: struirea maginilor hidraulice, ealoulul conductelor de gaze, ete. Deaseme- nea nu au fost ineluse calcalul bazinclor de decantare gi al denisipatoare- lor, precum gi datele referitoare la transportul aluviunilor. Indreptarul confine mu numai formulele gi metodele de caleul reco- mandate, ei, in limita posibilitifilor, gi alte formule, folositosre pentru ‘compararea retultatelor obtinute prin metode diferite. Aceasta permite ale- iyerea liberi a metodei seu a formule’ de caleul, fn funotie de particulariti- 5