Sunteți pe pagina 1din 60

Norm tehnic din 05/02/2009

Autoritatea Na ional de Reglementare n Domeniul Energiei

Norm tehnic din 05/02/2009


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 255bis din 16/04/2009

pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008

1. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE, TERMINOLOGIE 1.1. (1) Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea, executarea i exploatarea n condi ii de siguran a sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, cu presiunea egal sau mai mic de 610 Pa (6 bar), aflate n aval de sta iile de reglare - msurare predare ale operatorului Sistemului Na ional de Transport (SNT). (2) Calitatea gazelor naturale combustibile respect prevederile reglementrilor tehnice n vigoare. 1.2. Domeniul de aplicare a prezentelor norme tehnice l constituie sistemele de alimentare cu gaze naturale, respectiv ansamblul compus din sistemele de distribu ie i instala iile de utilizare, destinate s asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din cldiri civile, industriale i din alte amenajri din intravilan i extravilan. 1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplic la: a) proiectarea i/sau executarea lucrrilor din sistemele de alimentare cu gaze naturale, proiectate sau executate dup intrarea n vigoare a prezentelor norme tehnice; b) modernizarea, reabilitarea, modificarea i repara iile capitale ale sistemelor de alimentare cu gaze naturale existente; c) exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale n func iune; d) construc iile i instala iile care afecteaz sistemul de alimentare cu gaze naturale. 1.4. Nu fac obiectul prezentelor norme tehnice: a) conductele de transport gaze naturale, conductele de alimentare din amonte i sta iile de predare/preluare a gazelor naturale aferente acestora; b) instala iile tehnologice din cmpurile de produc ie petroliere i gazeifere, sta iile de comprimare din cmpurile de produc ie petroliere i gazeifere i din SNT; c) sta iile de comprimare din instala iile de utilizare, cu presiunea nominal mai mare de 610 Pa (6 bar); d) instala iile specifice infrastructurii din domeniul gazelor naturale comprimate pentru vehicule, gazelor naturale lichefiate i gazelor petroliere lichefiate; e) proiectarea i executarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi. 1.5. Sistemele de alimentare cu gaze naturale, inclusiv construc iile i instala iile aferente, se proiecteaz i execut astfel nct s corespund cerin elor esen iale de calitate n construc ii, n conformitate cu Legea nr. 10/1995, cu modificrile i completrile ulterioare. 1.6. (1) Termenii utiliza i n prezentele norme tehnice sunt defini i n Anexa 26 i se completeaz cu termenii defini i n Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare i n Anexa 1 din Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia nr. 616/2002 a preedintelui ANRGN. (2) n Anexa 27 este cuprins legisla ia, normele, prescrip iile tehnice, standardele etc. la care se face referire n aceste norme, se recomand sau se consider c poate fi relevant pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. (3) Standardele, normele i prescrip iile tehnice men ionate n prezentele norme tehnice se refer la edi iile n vigoare. 2. PROIECTAREA, AVIZAREA I EXECUTAREA LUCRRILOR N CADRUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 2.1. Proiectarea i/sau executarea lucrrilor n cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face numai de ctre operatori economici autoriza i de ANRE, dup ob inerea: a) acordului de acces, dup caz, la: i) conductele de alimentare din amonte (CA); ii) sistemul na ional de transport (SNT); iii) sistemul de distribu ie (SD); b) certificatului de urbanism, dup caz; c) altor avize i acorduri conform legisla iei n vigoare. 2.2. Acordul de acces se elibereaz, dup caz, de: a) operatorul CA; b) operatorul SNT; c) operatorul SD. 2.3. Accesul la SNT, CA i SD se realizeaz n regim reglementat, conform legisla iei n vigoare. 2.4. Executarea oricror lucrri n cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face dup ob inerea avizului de execu ie a lucrrilor prevzute n documenta iile tehnice pentru executarea lucrrilor, emis de operatorul SD i, dup caz, a autoriza iei de construire i a altor avize i autoriza ii legale. 2.5. (1) Documenta iile tehnice pentru executarea lucrrilor n sistemul de alimentare cu gaze naturale se ntocmesc n conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice i legisla iei n vigoare i con in, cel pu in, urmtoarele elemente: A. Piese scrise: Date generale: a) denumirea obiectivului de investi ii; b) amplasamentul (jude ul, localitatea, strada, numrul); c) titularul investi iei; d) beneficiarul investi iei; e) datele de identificare ale proiectantului i instalatorului su autorizat ANRE, confirmate prin semntur i tampil; f) datele de identificare ale executantului i instalatorului su autorizat ANRE, confirmate prin semntur i tampil; Date tehnice ale investi iei: g) memoriul tehnic care s con in descrierea lucrrilor, cu referiri la amplasament, studiu geotehnic, seismicitate, categoria de importan a lucrrilor, msuri de evitare a ptrunderii infiltra iilor de gaze in cldiri i de evacuare a eventualelor infiltra ii de gaze din cldiri etc.; h) memoriul pe specialit i care s con in procedurile specifice de execu ie a lucrrilor, descrierea solu iilor tehnice i tehnologice folosite, caracteristicile i calit ile materialelor folosite, verificrile i probele de rezisten i etaneitate la presiune, msuri de protec ia muncii, protec ia mediului, aprare mpotriva incendiilor etc.; i) breviarul de calcul pentru dimensionarea elementelor de instala ii i de construc ii; Costurile estimative ale investi iei: j) lista cantit ilor de lucrri; k) devizul general al lucrrilor;
5 5

1 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

Avize i acorduri l) acordul de acces la CA, la SNT sau la SD, dup caz, n original; m) certificatul de urbanism cu avizele i acordurile cerute prin acesta; n) referatul de verificare a proiectului, n conformitate cu legisla ia n vigoare privind calitatea n construc ii; o) autoriza ia de construire. B. Piese desenate: p) planul de amplasare n zon, ntocmit la scara: 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000 sau 1:500, dup caz; q) planul lucrrilor, cu toate elementele necesare executrii acestora, cu indicarea instala iilor proiectate i existente, ntocmit la scara: 1:1000, 1:500, 1:100, 1:50, dup caz; r) schema de calcul i/sau schema izometric; s) profiluri/sec iuni cu indicarea instala iilor proiectate i existente. (2) Pentru literele q i r) se indic, dup caz: i) diametrul i lungimea conductelor; ii) diametrul i lungimea tuburilor de protec ie; iii) armturile; iv) debitul i presiunea; v) aparatele consumatoare de combustibili gazoi; vi) etanarea intrrii conductelor prin pere ii subsolului i/sau prin planeul peste subsol, ventilarea subsolului etc. (3) Pe planul lucrrilor instala iilor interioare de utilizare a gazelor naturale se indic, pentru ncperile n care sunt montate aparate consumatoare de combustibili gazoi, volumele, mrimea suprafe elor vitrate i dimensiunile elementelor care asigur accesul aerului necesar arderii i/sau evacuarea gazelor arse. (4) Datele de identificare la care se face referire n alin. (1), literele e) i f) este obligatoriu s fie trecute pe fiecare plan desenat. 2.6. (1) Documenta iile tehnice pentru executarea lucrrilor n SD se verific obligatoriu de verificatori de proiecte atesta i, conform legisla iei n vigoare. (2) Expertiza tehnic a lucrrilor din sistemele de alimentare cu gaze naturale se efectueaz de exper i tehnici atesta i, conform legisla iei n vigoare. (3) Comisia de atestare a verificatorilor de proiecte i a exper ilor tehnici pentru domeniul gazelor naturale are n componen reprezentan i ai ANRE. 2.7. (1) Documenta ia tehnic pentru executarea lucrrilor se depune, n numrul de exemplare cerut de legisla ia n vigoare, spre avizare la operatorul SD; n func ie de obiectivul lucrrii, documenta ia cuprinde urmtoarele piese prevzute la art. 2.5.: a) pentru conducte de distribu ie, branamente, sta ii i posturi de reglare sau reglare-msurare punctele: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, q, r, s. b) pentru instala iile de utilizare punctele: a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, p, q, r, s. (2) n situa ia n care la momentul avizrii, executantul lucrrilor precizate la art. 2.5., alin. (1), lit. f) nu a fost nc desemnat, operatorul SD avizeaz documenta ia tehnic pentru executarea lucrrilor i are obliga ia ca, anterior demarrii lucrrilor, s solicite executantului nsuirea documenta iei tehnice, prin completarea datelor de identificare, confirmate prin semntur i tampil. (3) Pentru sta iile de reglare sau reglare-msurare se anexeaz i documenta ia tehnic a construc iei, inclusiv instala iile aferente construc iei, dup caz; 2.8. n cazul modificrilor instala iilor de utilizare i al renominalizrii debitelor, n proiect se prevd aparatele consumatoare de combustibili gazoi instalate, men inute i desfiin ate, dup caz. 2.9. Operatorul SD este obligat ca, n termen de maximum 30 zile dup primirea documenta iilor tehnice pentru executarea lucrrilor, s avizeze sau s restituie documenta iile neavizate, cu observa iile scrise, pentru refacere sau completare. 2.10. Proiectantul are obliga ia de a se prezenta, la solicitarea operatorului SD, pentru a sus ine avizarea documenta iei tehnice. 2.11. Documenta ia tehnic avizat se semneaz i se tampileaz, obligatoriu de ctre operatorul SD, pe fiecare plan desenat. 3. SISTEME DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE Prevederi generale 3.1. (1) Treptele de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt: a) presiune joas (PJ), sub 0,0510 Pa (0,05 bar); b) presiune redus (PR), ntre 210 Pa (2 bar) i 0,0510 Pa (0,05 bar); c) presiune medie (PM), ntre 610 Pa (6 bar) i 210 Pa (2 bar); d) presiune nalt (PI), n sta iile de comprimare din instala iile de utilizare cu presiunea nominal mai mare de 610 Pa (6 bar). Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu gaze naturale este reprezentat n Anexa 25, fig. 1. (2) Treptele de presiune se aleg n func ie de solu ia propus pentru alimentarea, dimensionarea i realizarea sistemelor de alimentare, astfel nct acestea s asigure necesarul de debit aprobat, lund n considerare repartizarea consumatorilor i cerin ele de presiune ale acestora. (3) Este interzis interconectarea ntre conducte, branamente, instala ii de utilizare cu presiuni diferite, cu excep ia situa iilor prevzute la art. 7.7. (4) Pentru instala iile de utilizare cu presiunea mai mare de 610 Pa (6 bar) ANRE elaboreaz reglementri specifice. 3.2. n sistemele de alimentare cu gaze naturale pot fi folosite evi din: a) o el i polietilen PE 100 pentru orice treapt de presiune; b) polietilen PE 80 pn la presiunea maxim de 410 Pa (4 bar); c) alte materiale, cu respectarea art. 9.1. 3.3. (1) n instala iile de utilizare industriale (Anexa 25, fig. 2) se admit toate treptele de presiune men ionate la art. 3.1., alin. (1). (2) Stabilirea presiunii pentru instala iile de utilizare industriale se face n func ie de presiunea de regim a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi. 3.4. (1) n instala iile de utilizare neindustriale ce alimenteaz cldiri civile, inclusiv cldiri de locuit (Anexa 25, fig. 3), se admit urmtoarele trepte de presiune: a) n instala iile exterioare: presiune redus i/sau joas; b) n instala iile interioare presiune joas. (2) Se excepteaz de la prevederea cuprins la alin. (1), litera b), centralele termice montate n cldiri proprii sau n cldiri civile dotate cu instala ii de ardere care func ioneaz la presiune redus, pentru care se admite utilizarea presiunii de maxim 0,510 Pa (0,5 bar) n instala iile interioare de utilizare, cu condi ia intrrii conductei instala iei de utilizare din exterior direct n ncperea n care se amplaseaz cazanele centralelor termice. 3.5. Re elele de distribu ie, n func ie de considerente tehnico - economice, cerin e func ionale i situa ie local, pot fi: a) inelare; b) ramificate. 3.6. Sta iile de reglare sau reglare-msurare care se interconecteaz ntr-un SD existent, se dimensioneaz n func ie de treapta de presiune din aval. Zona de protec ie 3.7. Zona de protec ie a unei conducte de gaze naturale din re eaua de distribu ie se ntinde la suprafa a solului, de ambele pr i ale conductei, se msoar n proiec ie orizontal de la generatoarea exterioar a conductei i este de 0,5 m. 3.8. n vederea asigurrii func ionrii normale a re elelor de distribu ie gaze naturale i evitarea punerii n pericol a persoanelor, bunurilor i mediului,
5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

n zona de protec ie se impun ter ilor restric ii i interdic ii prevzute de legisla ia n vigoare. 3.9. Amplasarea de obiective noi, construc ii noi i lucrri de orice natur, n zona de protec ie a re elelor existente, se realizeaz cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice. 3.10. n zona de protec ie nu se execut lucrri fr aprobarea prealabil a operatorului SD. Distan e de securitate 3.11. Construc iile sau instala iile subterane care se realizeaz ulterior re elelor de distribu ie sau instala iilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran i care intersecteaz traseul acestora, se monteaz la cel pu in distan a minim admis, conform tabelului 1. 3.12. Distan ele de securitate ntre re elele de distribu ie sau instala iile de utilizare subterane a gazelor naturale i diferite construc ii sau instala ii nvecinate sunt prezentate n tabelul 1. Tabelul 1 - DISTAN E DE SECURITATE NTRE CONDUCTELE (RE ELELE DE DISTRIBU IE/INSTALA IILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE NATURALE I DIFERITE CONSTRUC II SAU INSTALA II
Distan a minim de la Distan a minim de la Nr. conducta de gaze din conducta de gaze din crt. Instala ia, construc ia sau obstacolul PE, n m: OL, n m: PJ PR PM PJ PR PM 1 Cldiri cu subsoluri sau aliniamente de 1 1 2 2 2 3 terenuri susceptibile de a fi construite 2 Cldiri fr subsoluri 0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 3 Canale pentru re ele termice, canale 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2 pentru instala ii telefonice, televiziune etc. 4 Conducte de canalizare 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 5 Conducte de ap, cabluri de for , cabluri 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 telefonice montate direct n sol, cabluri TV, sau cminele acestor instala ii 6 Cmine pentru re ele termice, telefonice 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 i canalizare sau alte cmine subterane 7 Linii de tramvai pn la ina cea mai 0,5 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2 apropiat 8 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 9 Stlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 Linii de cale ferat, exclusiv cele din sta ii, triaje i incinte industriale: - n rambleu 1,5* 1,5* 1,5* 2* 2* 2* - n debleu, la nivelul terenului 3,0** 3,0** 3,0** 5,5** 5,5** 5,5**

Not: Distan ele, exprimate n metri, se msoar n proiec ie orizontal ntre limitele exterioare ale conductelor i construc iile sau instala iile subterane. *) De la piciorul taluzului **) Din axul liniei de cale ferat 3.13. Distan ele dintre re elele de distribu ie sau instala iile de utilizare a gazelor naturale montate subteran i conductele care transport fluide combustibile, depozitele de carburan i, sta iile de distribu ie carburan i, sta iile de mbuteliere GPL etc. se stabilesc conform reglementrilor i prescrip iilor tehnice specifice. 3.14. (1) Distan a minim ntre re elele de distribu ie din o el supraterane i cile ferate electrificate este de 20 m, msurat n proiec ie orizontal de la ina cea mai apropiat la generatoarea exterioar a conductei de gaze naturale. (2) La stabilirea distan elor ntre re elele de distribu ie sau instala iile de utilizare din o el supraterane i liniile electrice aeriene (LEA) de joas, medie sau nalt tensiune se respect prevederile din legisla ia n vigoare, printre care: a) NTE 003/04/00 - Normativ pentru construc ia liniilor aeriene de energie electric cu tensiuni peste 1.000 V, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004; b) NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea i executarea re elelor de cabluri electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 38/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 356 din 8 mai 2008; c) Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protec ie i de siguran aferente capacit ilor energetice, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 4/2007 revizia I -, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 259 din 18 aprilie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare. 3.15. Re elele de distribu ie din o el montate n zona de influen a cilor ferate electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de medie sau nalt tensiune se protejeaz mpotriva tensiunilor induse, conform reglementrilor tehnice de specialitate. 3.16. Distan a ntre re elele de distribu ie sau instala iile de utilizare a gazelor naturale i liniile de cale ferat n sta ii, triaje i incinte industriale se stabilete cu acordul de intorilor acestora. 3.17. Cnd nu este posibil respectarea distan elor indicate n tabelul 1, acestea pot fi reduse cu 20% pentru pozi iile 1 ... 6, cu condi ia ca pe por iunea n cauz s se prevad urmtoarele solu ii tehnice: a) montarea evii n tub de protec ie; b) rsufltori pentru evacuarea n atmosfer a eventualelor scpri de gaze, montate la capetele tubului de protec ie. 3.18. (1) Se interzice montarea subteran a dou conducte de gaze naturale pe trasee paralele la o distan , msurat n proiec ie orizontal de la generatoarea exterioar a conductelor, mai mic de 0,5 m; se recomand ca distan a ntre conducte s fie mai mare dect 1,5(D1+D2), unde D1 i D2 reprezint diametrele exterioare ale conductelor respective.

3 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

(2) n situa ia prevzut la alin. 1, conducta de presiune mai mic se pozeaz spre cldiri. 3.19. Distan a de securitate fa de sta iile sau posturile de reglare sau reglare-msurare se msoar de la partea exterioar a incintei (mprejmuire, firid) i sunt prezentate n tabelul 2. Tabelul 2 - DISTAN E DE SECURITATE NTRE STA II SAU POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE I DIFERITE CONSTRUC II SAU INSTALA II
Distan ele de securitate, n m, pentru sta ii de capacitate: pn la 6000, 6000 ... 30000, peste 30000, n m3/h n m3/h n m3/h Nr. Destina ia crt. construc iilor Presiunea la intrare, n Pa i n bar nvecinate <2105 2105 >6105<2105 2105 >6105<6105>6105 5 5 .. 610 .. 0,610 (<2) (2 .. 6) (>6) (<2) (2 .. 6) (>6) (<6) (>6) 1. Cldiri industriale i depozite de materiale combustibile cu: - risc foarte 7 10 12 11 13 18 22 27 ridicat de incendiu, asociat pericolului de explozie - rezisten redus 7 10 15 12 15 20 25 30 la foc - risc mediu sau 7* 10 12 10 12 15 20 25 redus de incendiu 2. Instala ii 7 10 13 11 13 18 18 27 industriale n aer liber 3. Cldiri civile (inclusiv cele administrative de pe teritoriul unit ilor industriale) - rezisten mic la 7* 10 12 10 12 15 20 25 foc - rezisten mare la 7 12 15 12 15 20 25 30 foc 4. Linii de cale ferat: - curent 20 20 20 20 20 20 25 30 - de garaj 20 20 20 20 20 20 20 25 5. Marginea 4** 5 8 4 6 10 6 10 drumurilor carosabile 6. Linii electrice de 20 20 20 20 20 20 20 40 nalt tensiune

*) Sta iile sau posturile de reglare sau reglare - msurare de capacitate pn la 1000 m3 /h i presiune de intrare mai mic de 2105 Pa (2 bar), se pot alipi de un perete al cldirii nvecinate cu condi ia ca peretele cldirii s fie rezistent la explozie, s nu aib goluri (ferestre, ui) pe o lungime care depete cu 5 m limitele sta iei n ambele direc ii i pe o nl ime de 3 m deasupra sta iei. **) Pentru posturile de reglare sau reglare - msurare de capacitate pn la 250 m 3/h i presiune de intrare mai mic de 2105 Pa (2 bar) distan a minim este de 1,5 m. 4. MSURAREA CONSUMULUI DE GAZE NATURALE 4.1. Msurarea cantit ilor de gaze naturale se face n conformitate cu prevederile Regulamentului de msurare a cantit ilor de gaze naturale tranzac ionate n Romnia. 4.2. (1) n instala iile de utilizare se pot monta contoare pasante cu respectarea urmtoarelor condi ii: a) elaborarea unei documenta ii tehnice de ctre un operator economic autorizat ANRE; b) avizarea documenta iei tehnice de ctre operatorul SD; c) executarea lucrrilor de ctre un operator economic autorizat ANRE; d) respectarea prescrip iilor de montaj impuse de productor. (2) Contoarele pasante nu pot fi utilizate pentru decontri fiscale. (3) Contoarele pasante fac parte din instala ia de utilizare a consumatorului, iar exploatarea acestora precum i toate costurile aferente sunt n responsabilitatea acestuia.

4 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

5. DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE Debite de calcul 5.1. Debitele de calcul se determin n func ie de debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoi i de factorii de simultaneitate specifici, dup cum urmeaz: a) pentru conductele de distribu ie se prevede debitul pentru o etap de perspectiv, n func ie de: i) dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate, pe baza planurilor de urbanism; ii) eventuala modificare a densit ii consumatorilor; iii) schimbrile de amplasament ale unor consumatori importan i; iv) realizarea de noi construc ii n zon; v) schimbarea destina iei unor construc ii. b) pentru branamentele i instala iile de utilizare ale operatorilor economici, societ ilor i institu iilor social-culturale, se prevede debitul nominal i debitul ce poate fi utilizat n perspectiv n instala iile de utilizare; c) pentru branamentele i instala iile de utilizare ale consumatorilor casnici se prevede debitul nominal, simultan, al tuturor aparatelor consumatoare de combustibili gazoi din instala iile de utilizare; d) valoarea coeficien ilor de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoi, destinate preparrii hranei, este dat n tabelul 3; e) coeficientul de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoi, destinate nclzirii centrale sau locale, este 1. f) valoarea coeficien ilor de simultaneitate se aplic la suma debitelor nominale ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoi. Tabelul 3 - VALORILE COEFICIEN ILOR DE SIMULTANEITATE PENTRU APARATELE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOI, DESTINATE PREPARRII HRANEI
Numrul de Coeficientul de Numrul de Coeficientul de apartamente simultaneitate apartamente simultaneitate 1 1,00 36 0,40 2 0,81 40 0,39 3 0,71 44 0,38 4 0,65 48 0,38 5 0,62 52 0,37 6 0,59 56 0,37 8 0,55 60 0,36 10 0,53 64 0,36 12 0,51 68 0,35 16 0,47 72 0,35 20 0,45 76 0,35 24 0,43 80 0,34 28 0,42 Peste 80 0,34 32 0,41

5.2. Debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoi este cel indicat de productor. Cderile de presiune 5.3. (1) Cderea de presiune pentru dimensionarea unei conducte se stabilete cu rela ia: Delta P = P1 - P2 n care: P1 - presiunea minim disponibil la intrarea n conduct, n Pa sau n bar; P2 - presiunea minim necesar la ieirea din conduct, majorat cu 10% pentru compensarea unor factori imprevizibili, n Pa sau n bar. (2) Modalit i de stabilire a cderilor de presiune pentru dimensionarea conductelor sunt prezentate n Anexa 25, fig. 4, 5 i 6. 5.4. Cderile de presiune stabilite conform art. 5.3. acoper toate pierderile liniare i locale. 5.5. Pentru re elele de distribu ie existente, presiunea disponibil P1 se precizeaz de operatorul SD. 5.6. (1) n cazul unor extinderi ale re elelor de distribu ie de presiune joas care alimenteaz aparate consumatoare de combustibili gazoi cu presiunea nominal de 0,0210 Pa (0,02 bar), cderea total de presiune pentru dimensionarea re elei de distribu ie i a instala iei de utilizare este de 0,0110 Pa (0,01 bar), cu condi ia ca la ieirea din sta ia sau postul de reglare s se men in presiunea de 0,0310 Pa (0,03 bar). (2) Pentru re eaua de distribu ie care func ioneaz la presiune joas, inclusiv branamentul, se consider cderea de presiune de 0,00510 Pa (0,005 bar), diferen a de 0,00510 Pa (0,005 bar) fiind necesar dimensionrii conductelor instala iei de utilizare i acoperirii pierderii de presiune din contor. 5.7. (1) n instala iile de utilizare cu presiune joas, pentru dimensionarea conductelor montante se are n vedere creterea disponibilului de presiune datorit for ei ascensionale a gazelor naturale. (2) Disponibilul de presiune produs de for a ascensional se ob ine calculnd produsul ntre valoarea indicat n tabelul 4 i nl imea la care se monteaz punctul de consum, msurat de la nivelul regulatorului de presiune.
5 5 5 5 5

5 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

Tabelul 4 - DISPONIBILUL DE PRESIUNE PRODUS DE FOR A ASCENSIONAL N FUNC IE DE NL IMEA PUNCTULUI DE CONSUM FA DE NIVELUL REGULATORULUI DE PRESIUNE
Altitudinea loca iei Disponibilul de presiune produs de for a ascensional regulatorului de n func ie de nl imea punctului de consum fa de presiune, nivelul regulatorului de presiune, n m n Pa/m n bar/m 0 5,4 5,410-5 100 5,2 5,210-5 200 5,1 5,110-5 300 5,0 5,010-5 400 4,9 4,910-5 500 4,7 4,710-5 600 4,6 4,610-5 700 4,5 4,510-5 800 4,3 4,310-5 900 4,2 4,210-5 1000 4,1 4,110-5 1100 4,0 4,010-5 1200 3,9 3,910-5

Dimensionarea conductelor 5.8. Diametrul conductelor se determin pe criteriul asigurrii debitelor nominale de gaz i a presiunii minime necesare aparatelor consumatoare de combustibili gazoi. 5.9. Diametrul conductelor de presiune medie sau presiune redus se calculeaz cu rela ia:
[Q(CS)]2 TL delta lambda D = 0,56 5 \ P12 - P22

sau

[Q(CS)]2 TL delta lambda D = 0,56 P12 - P22

unde: D - diametrul interior al conductei, n cm; Q(CS) - debitul de calcul la P=101325 Pa (1,013 bar) i T=288, 15 K; n m /h; P1 - presiunea absolut la nceputul tronsonului, n bar; P2 - presiunea absolut la captul tronsonului, n bar; T - temperatura gazelor, n K; L - lungimea tronsonului respectiv, n km; delta = 0.554, densitatea relativ a gazelor fa de densitatea aerului; lambda - coeficientul de pierdere liniar de sarcin (adimensional), ce se determin n func ie de Re i k/D; k - rugozitatea conductelor; Re - numrul Reynolds (adimensional), calculat cu rela iile:
wD Re = v Q(CS) Re = 2230 D
3

sau

unde: w - viteza gazului n conduct, n m/s; D - diametrul interior al conductei, n m; v - coeficientul de vscozitate cinematic, n m /s; Q(CS) - debitul de calcul n m /h la P = 101325 Pa (1,013 bar) i T = 288,15 K, n m /h; Valoarea coeficientului lambda este: - pentru Re < 2300
64 lambda = Re
3 3 2

6 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

- pentru 2300 < Re < 23 D/k


1 = 2 lg Re \lambda - 0,8 \lambda

- pentru 23 D/k < Re < 560 D/k


1 2,51 k = - 2 lg + 3,71 D \lambda Re \lambda

- pentru Re > 560 D/k


1 k = 1,14 - 2 lg D \lambda

Viteza medie a gazelor ntr-un tronson de conduct n regim de curgere permanent la presiuni medii sau reduse, cu destindere izoterm se calculeaz cu rela ia:
3,375 Q(CS) w = P22 D2 P1 + P1 + P2

unde w, D, Q(CS), P1 i P2 au semnifica iile i unit ile de msur de mai sus. 5.10. (1) Diametrul conductelor de presiune joas, n cm, se calculeaz cu rela ia:
Q2 TL delta lambda 0,2 D = 0,49 Delta P

unde: - L este lungimea de calcul a conductei, n m, care cuprinde lungimea fizic a tronsonului considerat la care se adaug lungimile echivalente ale rezisten elor locale; - Delta P este cderea de presiune disponibil, n mbar, pe tronsonul considerat. Celelalte nota ii au aceleai semnifica ii i unit i de msur ca n rela iile de la art. 5.9. (2) Pentru instala iile din cldirile de locuit, lungimea de calcul se poate considera: L(c) = (1,1 ... 1,2) L(f), unde Lf este lungimea fizic a conductei. (3) Lungimile echivalente ale rezisten elor locale pentru dimensionarea conductelor de distribu ie gaze naturale la presiune joas se ob in din tabelul 5. Tabelul 5 - LUNGIMILE ECHIVALENTE PENTRU REZISTEN ELE LOCALE
Diametrul, n Lungimi echivalente, n m cm inch Robinet cu Alte tipuri Coturi Teuri n direc ia trecere complet de robinete deriva iei 1,25 3/8 0,05 0,02 0,4 1,575 1/2 0,06 0,05 0,6 2,125 3/4 0,08 0,08 0,83 2,7 1 0,11 0,12 1,08 0,14 0,14 1,43 3,575 11/4 4,125 11/2 0,17 0,26 1,68 5,2 2 0,22 0,42 2 5,68 21/2 0,32 0,65 2,8

7 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

8,05 3 0,4 0,92 3,7 10,55 4 0.5 1.45 5 13,1 5 0.7 2.2 6.6 15,6 6 0.8 2.8 8.4 20,3 8 1.2 4 12 25,3 10 1.5 5.4 16 30,5 12 2 6.7 20 35,3 14 2.5 8 25 40,2 15 3 9.7 29 50,2 20 4 12.6 39

5.11. (1) Dimensionarea conductelor se face pe fiecare tronson cu debit constant, folosind rela iile indicate la art. 5.9. i 5.10. (2) Tronsoanele de conduct cu debit variabil se dimensioneaz la debit constant, conform schemei de mai jos. Aceast schem de calcul se folosete doar n cazul branamentelor cu debite mici n raport cu debitul de tranzit.

IMAGINE

5.12. (1) Dimensionarea i/sau verificarea diametrelor re elelor de distribu ie i a instala iilor de utilizare de presiune medie sau redus, se poate face folosind nomogramele nr. 1 i 2 anexate. (2) Presiunile P1 i P2 utilizate n nomogramele nr. 1 i 2 reprezint presiuni relative. 5.13. Dimensionarea i verificarea diametrelor re elelor de distribu ie i a instala iilor de utilizare de presiune joas din o el se poate face folosind datele din tabelul 6.1., considernd c volumul gazului este constant. 5.14. Dimensionarea i verificarea diametrelor re elelor de distribu ie i a instala iilor de utilizare de presiune joas din polietilen se poate face folosind datele din tabelul 6.2., considernd c volumul gazului este constant. 5.15. Grosimea peretelui evii din o el se calculeaz n func ie de solicitrile la care este supus conducta i gradul de agresivitate a solului. 5.16. (1) Viteza maxim admis a gazelor naturale n re elele de distribu ie i n instala iile de utilizare este: a) 20 m/s pentru conducte supraterane; b) 40 m/s pentru conducte subterane. (2) Viteza maxim admis a gazelor naturale n conductele sta iilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare este: a) 30 m/s, n amonte de elementul de reglare; b) 20 m/s, n aval de elementul de reglare. (3) Fac excep ie de la alin. (2): a) conductele situate n amonte/aval de elementul deprimogen sau de contor, prin care, indiferent dac se afl nainte sau dup elementul de reglare a presiunii, viteza se limiteaz la 20 m/s; b) conductele situate n amonte/aval de contoarele cu ultrasunete, n care se accept viteze de curgere mai mari, n conformitate cu recomandrile productorului. 5.17. Diametrele minime admise pentru conducte subterane: a) branamente i instala ii de utilizare, minim 1'' pentru conducte din o el, respectiv Dn 32 mm pentru conducte din polietilen; b) conducte ale re elei de distribu ie, de regul, minim 2'' pentru conducte din o el, respectiv Dn 40 mm pentru conducte din polietilen. Tabel 6.1.- DEBITUL DE CALCUL QCS, n m /h, PENTRU CONDUCTE DIN O EL, GAZE NATURALE PRESIUNE JOAS (T = 288,15 K; delta = 0,554)
3

8 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

IMAGINE

IMAGINE

Tabel 6.2 - DEBITUL DE CALCUL QCS, n m /h, PENTRU CONDUCTE DIN POLIETILEN GAZE NATURALE PRESIUNE JOAS (T = 288K; delta = 0,554)

9 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

IMAGINE

IMAGINE

6. RE ELE DE DISTRIBU IE I INSTALA II DE UTILIZARE EXTERIOARE Alegerea traseelor. Condi ii pentru amplasarea conductelor de distribu ie i a instala iilor de utilizare exterioare 6.1. (1) Traseele re elelor de distribu ie i instala iilor de utilizare exterioare sunt, pe ct posibil, rectilinii. (2) La stabilirea traseelor re elelor de distribu ie i instala iilor de utilizare se acord prioritate respectrii condi iilor de siguran . 6.2. (1) Conductele re elelor de distribu ie se monteaz subteran. (2) n cazul n care nu exist condi ii de montare subteran, conductele re elelor de distribu ie din o el se pot monta suprateran, n condi ii justificate de ctre proiectant i nscrise n certificatul de urbanism. (3) n cazul n care nu exist condi ii de montare subteran, tronsoane ale re elelor de distribu ie din polietilen se pot monta suprateran n tuburi de protec ie sau se intercaleaz un tronson de conduct din o el. 6.3. Conductele instala iilor de utilizare exterioare se monteaz: a) din o el, suprateran/subteran; b) din polietilen, subteran. 6.4. (1) Conductele supraterane ale re elelor de distribu ie i ale instala iilor de utilizare exterioare se pot monta, n func ie de condi iile locale, pe: a) pere ii exteriori ai cldirilor din crmid sau beton; b) garduri stabile din crmid sau beton; c) stlpi metalici sau din beton i estacade. (2) Conductele supraterane ale re elelor de distribu ie se pot monta, cu respectarea alin. (1), la nl imi de pn la 6 m de la suprafa a solului. 6.5. Conductele supraterane ale re elelor de distribu ie i ale instala iilor de utilizare exterioare se protejeaz mpotriva descrcrilor electrice conform reglementrilor specifice. 6.6. Pe pere ii cldirilor cu risc foarte ridicat de incendiu, asociat pericolului de explozie, se admite montarea numai a instala iei proprii de alimentare cu gaze naturale. 6.7. Se interzice: a) montarea re elelor de distribu ie i instala iilor de utilizare din polietilen n soluri saturate cu produse petroliere sau solven i agresivi pentru acestea; b) vehicularea prin re elele de distribu ie i instala iile de utilizare din polietilen a gazelor naturale care con in faza lichid rezultat din condensarea hidrocarburilor grele. 6.8. (1) Intrarea n cldiri a branamentelor sau a instala iilor de utilizare se realizeaz suprateran, prin traversarea peretelui exterior al cldirilor; este interzis intrarea acestora n pardoseal sau sub pardoseala cldirilor. (2) n cazuri excep ionale, pentru cldiri la care nu se poate realiza solu ia suprateran, intrarea branamentelor sau instala iilor de utilizare n cldiri se realizeaz prin intermediul unui cmin de aerisire n care se monteaz robinetul de branament i/sau de incendiu, dup caz. (3) Robinetele montate n cmine sunt cu tija nalt pentru ca manevrarea s se poat face de la suprafa a solului, iar cminele sunt acoperite cu grtare i au asigurat evacuarea permanent a apelor infiltrate. (4) Solu ia prevzut la alin. (2) se permite cu condi ia avizrii de ctre operatorul SD a tuturor msurilor suplimentare necesare pentru alimentarea cu gaze naturale n condi ii de siguran , inclusiv montarea n ncperea prin care se face alimentarea cu gaze naturale a unui detector a gazelor naturale avnd limita inferioar de detec ie de 2% CH4 n aer i care ac ioneaz automat asupra robinetului de nchidere (electroventil) a alimentrii cu gaze naturale. 6.9. Este interzis montarea re elelor de distribu ie i instala iilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de modul de pozare: a) n terenuri susceptibile la tasri, alunecri, erodri etc.; b) sub construc ii de orice categorie; c) n tunele i galerii; d) n canale de orice categorie avnd comunica ie direct cu cldiri;

10 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

e) la nivel inferior funda iei cldirilor nvecinate, situate la distan e de pn la 2 m; f) sub linii de tramvai sau cale ferat, paralel cu acestea la o distan , msurat n proiec ie orizontal, mai mic dect cea prevzut n Cap. 3, tabelul 1. 6.10. (1) Pentru alimentarea posturilor de reglare situate n firide, branamentele se pot executa cu ieire direct n firide. (2) Este interzis montarea branamentelor nzidite n elemente de construc ie. (3) Este interzis intrarea instala iilor de utilizare din firidele de branament direct n interiorul cldirilor. 6.11. n scopul identificrii conductelor i branamentelor din o el, montate suprateran, acestea se marcheaz din 2 n 2 m cu simbolul: GNPM, GNPR sau GNPJ, dup caz, n func ie de regimul de presiune. 6.12. (1) Marcarea re elelor de distribu ie subterane se realizeaz de ctre executant prin inscrip ii pe plcu e amplasate pe construc ii, pe stlpi sau pe alte repere fixe din vecintate; distan a dintre plcu ele inscrip ionate nu va fi mai mare de 30 de metri. 6.13. Pe traseele fr construc ii i pe cmp, acolo unde nu sunt puncte fixe pentru marcarea traseului, se monteaz borne inscrip ionate, din eav sau beton, la distan e de 150 m ntre ele. 6.14. Pe plcu e/borne se specific urmtoarele caracteristici: regimul de presiune, materialul tubular (OL sau PE), distan a msurat pe orizontal ntre axul conductei i plcu /born (L) i adncimea de pozare a conductei (h). (Exemplu: GNPR - PE, L = 2,5 m, h = 0,9 m). 6.15. n scopul identificrii, re elele de distribu ie pot fi nso ite pe traseu de sisteme de semnalizare/detec ie. 6.16. (1) n localit i, re elele de distribu ie se monteaz numai n domeniul public. (2) Re elele de distribu ie subterane se monteaz pe trasee mai pu in aglomerate cu instala ii subterane, innd seama de urmtoarea ordine de preferin : a) zone verzi; b) trotuare; c) alei pietonale; d) carosabil. (3) Se evit terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu ac iuni puternic corozive i cele cu pericol de alunecare; pentru cazuri deosebite n care nu este posibil evitarea amplasrii n terenurile men ionate, se prevd msuri speciale de protec ie. (4) Pentru situa iile de excep ie (ci de acces private), solu iile de alimentare se stabilesc de operatorul SD, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se acord operatorului SD dreptul de uz i servitute pentru re elele amplasate pe proprietatea lor. 6.17. (1) Re elele de distribu ie i instala iile de utilizare subterane se monteaz la adncimea minim de montaj de 0,9 m de la generatoarea superioar a acestora sau a tubului de protec ie, dup caz. (2) La captul branamentului, adncimea minim de montare este de 0,5 m. (3) La stabilirea adncimii de montare se are n vedere c temperatura de nghe a solului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilen. (4) n cazul n care prevederile de la alin. (1) i (2) nu pot fi respectate, proiectantul poate reduce adncimea de montare, cu acordul operatorului SD i cu prevederea unor msuri de protec ie suplimentare. 6.18. (1) Se interzice montarea re elelor de distribu ie i instala iilor de utilizare din polietilen n zone n care temperatura degajat depete temperatura pentru care productorul evii din polietilen garanteaz func ionarea n condi ii de securitate. (2) Dac nu se pot evita zonele prevzute la alin. (1), se intercaleaz un tronson de conduct din o el. Alegerea traseelor. Condi ii pentru amplasarea branamentelor 6.19. Instala iile de utilizare din cldiri se alimenteaz cu gaze naturale din re eaua de distribu ie, conform solu iei date de operatorul SD prin acordul de acces. 6.20. Criteriile de alegere a solu iilor de alimentare sunt: a) alimentarea instala iilor de utilizare dintr-o cldire se face de preferin din conducta de distribu ie de pe strada pe care este amplasat cldirea (Anexa 25, fig. 8); b) alimentarea instala iilor de utilizare din cldirile situate la intersec ia strzilor se face din oricare dintre conductele de distribu ie amplasate pe strzile respective; c) alimentarea instala iilor de utilizare dintr-o cldire sau grup de cldiri situate pe aceeai proprietate se face printr-un singur branament, indiferent de numrul strzilor cu care se mrginete proprietatea (Anexa 25, fig. 10); d) captul de branament se pozeaz la limita de proprietate a consumatorului, cu excep ia situa iilor prevzute la art. 6.8., alin. (2). 6.21. (1) Branamentele utilizate n sistemele de distribu ie pentru alimentarea instala iei de utilizare sunt: a) branamente individuale pentru fiecare cldire; b) branamente comune pentru cel mult dou cldiri vecine, n urmtoarele cazuri: i) cldirile sunt situate pe aceeai strad i au cur ile alturate (Anexa 25, fig. 11 a); ii) cldirile nu sunt situate pe aceeai strad, dar fac parte dintr-un singur corp de cldire, au curte comun i o intrare comun din strada pe care este pozat conducta de distribu ie (Anexa 25, fig. 11 b,); c) branamente ramificate: i) n cazul cldirilor cu mai multe tronsoane (case de scar), (Anexa 25, fig. 11 c); ii) pentru alimentarea cu gaze naturale a mai multor cldiri, n scopul reducerii numrului de traversri a unei artere important de circula ie, (Anexa 25, fig. 11 d). (2) n cazul prevederilor de la alin. (1), lit. b) se respect urmtoarele condi ii tehnice: i) branamentul comun asigur debitul total i presiunea; ii) regulatorul de presiune este corespunztor debitului total; iii) instala iile de utilizare exterioare se execut astfel nct s existe posibilit i de acces rapid la robinetele de incendiu. 6.22. Parcurile industriale i cldirile cu mai multe scri, pot fi alimentate prin mai multe branamente cu condi ia ca instala ia de utilizare racordat la un branament s nu se interconecteze cu instala ia de utilizare racordat la alt branament. 6.23. Traseul branamentului se realizeaz: a) perpendicular pe conducta la care se realizeaz racordul; pentru situa ii care impun racordarea sub alt unghi, acesta nu va fi mai mic de 600; b) cu pant nspre conducta la care se racordeaz; c) nu se admit branamente cu traseu n lungul strzii, cu excep ia branamentelor ramificate. Intersec ii ale traseelor re elelor de distribu ie de gaze naturale cu traseele altor instala ii i construc ii 6.24. (1) Intersec ia traseelor re elelor de distribu ie a gazelor naturale cu traseele altor instala ii i construc ii subterane sau supraterane se face cu avizul unit ilor de intoare i se realizeaz astfel: a) perpendicular pe axul instala iei sau lucrrii traversate; b) la cel pu in 200 mm deasupra celorlalte instala ii. (2) n cazuri excep ionale, se admit: a) traversri sub alt unghi, dar nu mai mic de 600. b) traversri n tuburi de protec ie, n cazul n care nu se poate respecta condi ia de la alin. 1, lit. b). (3) Alte instala ii subterane, care se realizeaz ulterior re elelor de gaze naturale i care intersecteaz traseul acestora, se monteaz cel pu in la distan a minim admis conform tabelului 1, cu avizul operatorului SD. 6.25. Trecerea re elelor de distribu ie a gazelor naturale prin cmine, canale i construc ii subterane ale altor utilit i, este interzis. 6.26. Subtraversarea liniilor de tramvai se face n tub de protec ie din o el, la adncimea de minim 1,5 m de la talpa cii de rulare la generatoarea superioar a tubului de protec ie a conductei de gaze naturale. 6.27. (1) Traversarea cilor ferate, autostrzilor, drumurilor na ionale i cursurilor de ap se face subteran sau suprateran, n func ie de condi iile

11 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

locale impuse prin avizele specifice acestor obiective. (2) n cazurile prevzute la alin. 1) se prevd cu robinete de sec ionare, care s permit scoaterea din func iune a conductei de gaze naturale: a) n ambele pr i ale traversrii, pentru re elele inelare; b) nainte de traversare, pentru re elele ramificate. 6.28. Traversrile supraterane ale cilor de circula ie de pe teritoriul unit ilor industriale se fac la nl imi stabilite n func ie de gabaritul vehiculelor utilizate, dar nu mai mici de 5 m de la generatoarea inferioar sau dispozitivul de sus inere a conductei pn la nivelul carosabilului. 6.29. Proiectarea i executarea traversrii cilor de comunica ii se realizeaz n conformitate cu legisla ia n vigoare. Rsufltori, tuburi de protec ie, ecrane de etanare 6.30. n zone construite, cu densitate mare de construc ii subterane, pe re elele de distribu ie i/sau pe instala iile de utilizare exterioare subterane, executate din o el, se monteaz rsufltori (Anexa 25, fig. 7): a) deasupra fiecrei suduri, dar nu la distan e mai mici de 1 m, cu excep ia sudurilor conductelor din interiorul tuburilor de protec ie; n cazul unor suduri la distan e mai mici de 1 m, se realizeaz drenaj continuu ntre suduri; b) la capetele tuburilor de protec ie; c) la ieirea din pmnt a conductelor; d) la ramifica ii ale conductelor i la schimbri de direc ie. 6.31. (1) Pentru conductele din polietilen, rsufltorile se monteaz n zone construite, aglomerate cu diverse instala ii subterane, pe re elele de distribu ie, respectiv pe instala iile de utilizare exterioare subterane astfel: a) la capetele tuburilor de protec ie; b) la mbinri; c) la ramifica ii; d) n alte situa ii deosebite eviden iate de proiectant. 6.32. n cazul conductelor din o el montate pe trasee fr construc ii, pe cmp, precum i n zone cu agresivitate redus i fr instala ii subterane, se prevd rsufltori cu nl imea de 0,6 m deasupra solului, la schimbri de direc ie i la suduri de pozi ie, dar nu la distan e mai mici de 50 m. 6.33. Distan a ntre generatoarea superioar a conductei pe care se monteaz rsufltoarea i fa a inferioar a calotei rsufltorii este de 150 mm att pentru conductele din o el ct i pentru conductele din polietilen. 6.34. (1) Tuburile de protec ie montate pe conducte trebuie s depeasc, n ambele pr i, limitele instala iei sau construc iei traversate, cu cel pu in 0,5 m. (2) Tuburile de protec ie se prevd la partea superioar a capetelor tubului cu orificii i cu rsufltori, iar capetele tubului se etaneaz pe conduct. 6.35. (1) Diametrul interior al tubului de protec ie se stabilete n func ie de diametrul exterior i destina ia conductei protejate: a) pentru conducte de distribu ie: i) o el d(i tub) = d(e cond izolat) + 75 mm; ii) polietilen d(i tub) = d(e cond) + 100 mm; b) pentru branamente: i) o el d(i tub) = d(e cond izolat) + 50 mm; ii) polietilen d(i tub) = d(e cond) + 50 mm; (2) Grosimea pere ilor i materialul din care se confec ioneaz tubul de protec ie se stabilesc n func ie de sarcinile la care este solicitat tubul. 6.36. (1) La toate cldirile amplasate n localit i n care exist re ele de gaze naturale, indiferent dac cldirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea ptrunderii n cldiri a eventualelor scpri de gaze, se prevd msuri de etanare la trecerile instala iilor de orice utilitate (nclzire, ap, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pere ii subterani i prin planeele subsolurilor cldirilor. (2) Este interzis racordarea la SD a cldirilor care nu au asigurate msurile de etanare prevzute la alin. (1). Rezemarea conductelor supraterane 6.37. (1) Conductele montate suprateran pe elemente de construc ii, pe stlpi sau estacade, se reazem, n func ie de diametru, pe br ri sau console confec ionate conform cataloagelor de detalii tip pentru instala ii. (2) Distan ele maxime ntre dou reazeme i tipul reazemelor pentru conducte sunt prezentate n tabelul 7. Tabelul 7 - DISTAN ELE MAXIME NTRE REAZEME
Distan a maxim ntre Diametrul conductei, Tipul reazemului reazeme, n m n inch 3,3 3/8 ... 1/2 Br ar 4,2 3/4 ... 1 Br ar 5,1 1 ... 1 Br ar 5,7 2 Consol 6,1 2 Consol 6,7 3 Consol 7,5 4 Consol 8,0 5 Consol

7. STA II I POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE A GAZELOR NATURALE 7.1. (1) Sta iile de reglare sau de reglare-msurare a gazelor naturale se monteaz n construc ii proprii. (2) Posturile de reglare, de reglare - msurare i de msurare se monteaz n firide sau direct pe instala ia de utilizare. 7.2. Amplasarea regulatoarelor pe instala ia de utilizare se face cu ndeplinirea cel pu in a urmtoarelor condi ii: a) ncperile n care se monteaz s fie ventilate; b) regulatoarele s fie n construc ie etan; c) respectarea prescrip iilor de montaj impuse de productor. 7.3. (1) Sta iile i posturile de reglare sau reglare-msurare sunt delimitate prin robinete de nchidere, amplasate la intrarea, respectiv ieirea din sta ii i posturi. (2) Robinetele fac parte din componen a sta iilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare.

12 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

7.4. (1) Dimensionarea i echiparea sta iilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare se face innd seama de urmtorii parametri: debit, presiune, temperatur, de domeniul de varia ie a acestor parametri i de calitatea gazelor naturale. (2) Sistemele de msurare se aleg i se pozi ioneaz n conformitate cu cerin ele normelor n vigoare. (3) Sta iile i posturile de reglare sau reglare-msurare se echipeaz cu dispozitive de securitate corespunztoare cerin elor legisla iei n vigoare. 7.5. Proiectarea sta iilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare se face astfel nct s rezulte o grupare ct mai compact, avndu-se n vedere i accesul la echipamentele i dispozitivele componente. 7.6. Pe conductele din o el de intrare i de ieire din sta iile de reglare sau reglare-msurare se monteaz flane electroizolante n locuri uor accesibile. 7.7. Cnd alimentarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi nu poate fi ntrerupt, sta iile de reglare sau reglare-msurare pot fi prevzute cu ocolitor. 7.8. n func ie de natura i con inutul de impurit i a gazelor naturale, la intrarea n sta iile i posturile de reglare sau reglare-msurare, se pot monta echipamente de filtrare i/sau separare. 7.9. Pentru echipamentele care prevd n mod expres filtre de protec ie, acestea se monteaz obligatoriu conform instruc iunilor productorului. 7.10. (1) Sta iile de reglare sau reglare-msurare se prevd cu priz i centur de mpmntare (rezisten a de dispersie sub 4 Ohm), la care se racordeaz pr ile metalice ale fiecrui element din sta ie cuprins ntre dou flane. (2) Racordurile prin flane nu se consider electroconductoare dect dac sunt conectate ntre ele cu platband zincat cu sec iunea de minim 40 mm2. Regulatoare de presiune 7.11. (1) Reglarea presiunii se face, n func ie de mrimea debitului, prin regulatoare cu: a) ac ionare indirect; b) ac ionare direct. (2) Alegerea regulatoarelor, func ie de debitul nominal al regulatoarelor Q(n), se face conform specifica iilor tehnice date de productor. La alegerea mrimii regulatoarelor se pot utiliza urmtoarele rela ii de calcul: Q(n) = (1,1 ... 1,2) Q(t), pentru regulatoarele cu ac ionare indirect; Q(n) = 1,45 Q(t), pentru regulatoarele cu ac ionare direct, unde Q(t) reprezint debitul nominal total al aparatelor consumatoare de combustibili gazoi deservite. 7.12. Abaterea maxim a presiunii reglate a regulatoarelor de presiune este de 5%. 7.13. n cazul n care n instala ia de utilizare industrial sunt necesare diferite trepte de presiune se prevd panouri de reglare pentru fiecare treapt de presiune. Construc ii pentru sta ii i posturi reglare sau reglare - msurare a gazelor naturale 7.14. Amplasarea sta iilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare se face respectnd prevederile din Cap. 3. 7.15. Amplasarea construc iilor pentru sta iile i posturile de reglare sau reglare-msurare, independente sau alipite altor construc ii, se face: a) suprateran; b) cu respectarea distan elor prevzute n Cap. 3, tabelul 2; c) la limita de proprietate a consumatorului sau cnd nu este posibil, ct mai aproape de limita de proprietate a consumatorului; d) asigurndu-se accesul direct i permanent al personalului operatorului SD. 7.16. Posturile de reglare sau reglare-msurare pentru presiunea maxim de intrare ntre 2 105 - 6 105 Pa (2-6 bar), se pot monta i n firide aerisite, alipite pere ilor cldirilor, n locuri uor accesibile, cu condi ia ca pere ii respectivi s nu prezinte goluri (ui, ferestre etc.): a) pe o nl ime de cel pu in 8 m; b) pe o l ime care s depeasc firida cu minim 5 m, n ambele sensuri. 7.17. Posturile de reglare sau reglare - msurare pentru presiunea maxim de intrare ntre 0,05 105 - 2 105 Pa (0,05-2 bar) se monteaz n: a) firid ngropat sau semi - ngropat n peretele exterior al cldirii, n ziduri sau garduri; b) firid independent sau alipit de un perete exterior al cldirii. 7.18. (1) Amplasarea construc iilor pentru sta iile i posturile de reglare sau reglare-msurare aferente re elei de distribu ie se face pe domeniul public, conform precizrilor din certificatul de urbanism, cu asigurarea obligatorie a accesului operatorului SD. (2) Pentru cazuri excep ionale, cu avizul operatorului SD se pot construi sta ii de sector de reglare sau reglare-msurare subterane, prevzute cu ventilare i cu msuri de evitare a pericolului de incendiu i explozie. (3) Construc iile sta iilor de reglare sau reglare-msurare se execut din materiale incombustibile i fr pod. 7.19. (1) Posturile de reglare-msurare nu se amplaseaz: a) pe cile de evacuare din cldiri cu aglomerri de persoane; b) sub ferestrele cldirilor i n locuri neventilate. (2) n cazul excep ional n care nu sunt condi ii tehnice i exist spa iu de amplasare a postului de reglare numai sub fereastr, se vor realiza urmtoarele msuri: a) eava de evacuare a regulatoarelor de presiune se prelungete astfel nct s evite ptrunderea gazelor n interiorul cldirii; b) axul de manevr al robinetelor postului se etaneaz. 7.20. Firidele practicate n pere ii unei cldiri se tencuiesc i se sclivisesc la interior, n condi ii care s nu permit infiltrarea gazelor n cldire. 7.21. Pardoseala sta iilor de reglare sau reglare-msurare se realizeaz: a) din materiale de construc ii care nu produc scntei la lovire; b) cu suporturi pentru rezemarea echipamentului. 7.22. Evacuarea din firide a eventualelor scpri de gaze naturale se asigur prin goluri, dispuse n mod egal la partea superioar i inferioar, nsumnd: a) 8% din suprafa a ncperii, la construc iile independente ale sta iilor; b) 2% din suprafa a uilor firidelor. 7.23. Iluminatul interior al sta iilor de reglare sau reglare-msurare se realizeaz: a) natural, prin ferestre; b) artificial, din exteriorul construc iei. 7.24. Protec ia mpotriva descrcrilor electrice, pentru sta iile de reglare sau reglare-msurare i instala iile montate n exterior, se realizeaz conform prevederilor din legisla ia n vigoare. 7.25. Protec ia construc iilor sta iilor de reglare sau reglare-msurare i a instala iilor exterioare mpotriva accesului persoanelor strine se realizeaz prin mprejmuire. Amplasarea i montarea echipamentului de reglare-msurare 7.26. Panourile de reglare-msurare se amplaseaz n plan orizontal sau vertical, n func ie de mrime, pstrndu-se distan e ntre elementele componente astfel nct s se asigure posibilitatea ntre inerii i exploatrii. 7.27. (1) Pentru msurarea n scopuri comerciale a cantit ilor de gaze naturale, se utilizeaz numai aparate de msurare aprobate conform legisla iei metrologice n vigoare. (2) Tipul aparatului de msur, modul de amplasare i condi iile de montaj se stabilesc de proiectant, cu avizul operatorului SD, pe baza specifica iilor tehnice date de productor.

13 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

7.28. Executan ii sta iilor de reglare sau reglare-msurare au obliga ia s fixeze, pe distribuitorul fiecrei trepte de reglare, plcu e metalice pe care au gravat: a) denumirea productorului; b) presiunea de ncercare; c) presiunea nominal; d) pozi ia robinetului, "NCHIS" sau "DESCHIS" 7.29. Elementele instala iei de reglare - msurare se protejeaz mpotriva coroziunii. 7.30. La exterior, pe fiecare perete al sta iilor i pe uile sta iilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare, se aplic tbli e avertizoare pe care se nscrie:
PERICOL DE EXPLOZIE APROPIEREA CU FOC STRICT OPRIT

i indicatorul pentru pericol de explozie, conform reglementrilor n vigoare. Instala ii i dispozitive auxiliare. 7.31. (1) Sta iile i posturile de reglare a presiunii se doteaz cu echipament de securitate care s previn: a) creterea presiunii la ieirea din regulator peste nivelul maxim al treptei de presiune; b) creterea presiunii peste nivelul admis la consumator; c) scderea presiunii sub nivelul minim de func ionare al aparatelor consumatoare de combustibili gazoi ale consumatorului. (2) Pe dispozitivele de securitate se nscrie, vizibil, presiunea de declanare. 7.32. (1) Echipamentul de securitate se prevede: a) fr armturi de nchidere pe deriva ia pe care este montat supapa, att nainte ct i dup aceasta; b) cu conducte de evacuare la exterior, n atmosfer, care pot fi legate la un colector comun. (2) Evacuarea gazelor de la echipamentul de securitate i de la regulatoarele montate n posturi de reglare sau pe utilaje se face n aer liber la 0,5 m peste cel mai nalt punct al acoperiului: a) sta iilor sau posturilor independente; b) cldirilor la care sunt alipite posturile sau n care se afl utilajele. (3) Captul liber al conductei de evacuare se prevede cu o curb ndreptat n jos sau cu o cciul de protec ie. 7.33. (1) Pe colectoarele i distribuitoarele sta iilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare se monteaz: a) manometre prevzute cu robinet de nchidere; b) armturi pentru termometre. (2) Pe colectoarele filtrelor se prevd manometre. 8. INSTALA II INTERIOARE DE UTILIZARE Utilizarea gazelor naturale n cldiri 8.1. Utilizarea gazelor naturale este admis numai n ncperi n care nu exist pericol de: a) incendiu, prin aprinderea materialelor i elementelor combustibile; b) explozie a materialelor i substan elor combustibile/inflamabile aflate n interior; c) intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor cu gaze combustibile sau gaze de ardere. 8.2. Condi ii tehnice pentru func ionarea n siguran a instala iilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile: a) volumul interior minim al ncperilor: i) 18,0 m pentru orice tip de ncpere, cu excep ia buctriilor i bilor; ii) 7,5 m pentru bi i buctrii. b) asigurarea aerului necesar arderii; c) ventilare natural sau mecanic; d) evacuarea total a gazelor de ardere n atmosfer; e) suprafe e vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, ui cu geamuri sau goluri, sau suprafe e asimilate acestora: panouri care conform specifica iei tehnice date de productori cedeaz la presiuni de cel pu in 1180 Pa (0,0118 bar). 8.3. (1) Toate ncperile n care se monteaz aparate consumatoare de combustibili gazoi se prevd, spre exterior sau spre balcoane/terase vitrate, cu suprafe e vitrate, definite conform art. 8.2., lit. e), cu suprafa a minim total de: a) 0,03 m pentru fiecare m de volum net de ncpere, n cazul construc iilor din beton armat; b) 0,05 m pentru fiecare m de volum net de ncpere, n cazul construc iilor din zidrie. (2) Pentru cazul n care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construc ie special (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel pu in 2% metan (CH4) n aer, care ac ioneaz asupra robinetului de nchidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi. (3) n cazul utilizrii detectoarelor, suprafa a vitrat poate fi redus la 0,02 m pe m de volum net de ncpere. (4) Volumul net reprezint volumul total al ncperii, din care se scade volumul elementelor de instala ii sau de construc ii existente n ncpere, n care nu se pot acumula gaze. 8.4. n bi nu sunt admise: a) aparate consumatoare de combustibili gazoi pentru prepararea instantanee a apei calde de consum; b) aparate consumatoare de combustibili gazoi pentru nclzire central sau local, prevzute cu arztor atmosferic i rupere de tiraj, chiar dac au termostat de co. 8.5. Fac excep ie de la prevederile art. 8.2., lit. a) i art. 8.4., aparatele consumatoare de combustibili gazoi la care prin tubulatur etan se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii i evacuarea n exterior sub presiune a gazelor de ardere (cu camer de ardere etan i tiraj for at). 8.6. Debitul total al aparatelor cu flacr liber care se pot instala ntr-o ncpere trebuie s satisfac condi ia: 15 m volum interior de ncpere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale. Asigurarea aerului necesar arderii i evacuarea gazelor arse 8.7. Pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoi racordate la co sau cu flacr liber se asigur aerul necesar arderii i evacuarea n exterior a gazelor de ardere, complet i fr riscuri, astfel nct n atmosfera ncperii s nu se depeasc concentra ia de noxe admis de normele de protec ia muncii i normele de protec ie a mediului. 8.8. (1) Aerul necesar arderii se asigur n func ie de raportul ntre volumul interior al ncperii V(i), n m i debitul nominal al aparatului consumator de combustibili gazoi Q(n), n m /h, astfel: a) pentru cazul V(i)/Q(n) >= 30, se consider c prin neetaneit ile existente se asigur aerul necesar pentru ardere;
3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3

14 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

b) pentru cazul V(i)/Q(n) < 30, se prevd prize de acces aer direct din exteriorul construc iei. (2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1), litera a) buctriile din locuin ele cu nclzire central, n care nu exist alte aparate consumatoare de combustibili gazoi, la care se admite accesul aerului dintr-o ncpere vecin prin realizarea unui gol spre aceast ncpere, cu condi ia satisfacerii raportului V(i)/Q(n) >= 30, n care V(i) este volumul buctriei plus volumul ncperii respective; dac i n ncperea vecin, spre care este prevzut golul, sunt instalate aparate consumatoare de combustibili gazoi, raportul dintre suma volumelor celor dou ncperi [SUM V(i) = V(i1) + V(i2)] i suma debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoi din aceste ncperi [SUM Q(n) = Q(n1) + Q(n2)] trebuie s fie SUM V(i)/SUM Q(n) >= 30. (3) n cazul n care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin neetaneit i (cazul tmplriilor prevzute cu garnituri de cauciuc etc.), indiferent de volumul ncperilor, se realizeaz prize de aer direct din exteriorul construc iei. 8.9. (1) Suprafa a golului pentru accesul aerului de ardere ntr-o ncpere n care se utilizeaz gazele naturale se determin cu rela ia: S = 0,0025 Q(i), n m , unde Q(i) reprezint debitul instalat n ncperea respectiv, n m /h, iar coeficientul 0,0025 este dat n m /(m /h). (2) Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea inferioar a ncperii i fr dispozitive de nchidere sau reglaj; este interzis obturarea golului de acces al aerului de ardere. (3) La cazanele de nclzire i/sau preparare ap cald, accesul aerului se face conform reglementrilor specifice. (4) n cazul n care accesul aerului de ardere se asigur prin canale, sec iunile canalelor de aer se calculeaz lund n considerare rezisten ele aeraulice ale acestora. 8.10. La ncperile, independent de volumul lor, n care se instaleaz aparate cu flacr liber, se prevd canale sau grile de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere, dimensionate i executate n conformitate cu standardele i prescrip iile tehnice n vigoare. 8.11. Pentru buctriile din construc iile existente, construite fr canale de ventilare sau a cror canale de ventila ie au fost desfiin ate, n care sunt instalate aparate cu flacr liber, se admite practicarea n peretele exterior sau n tocul ferestrei, la partea superioar a ncperii, a unui gol (gril de ventilare), pentru evacuarea gazelor de ardere. 8.12. Canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere: a) se racordeaz la partea superioar a ncperilor, ct mai aproape de plafon; b) nu se prevd cu dispozitive de nchidere sau reglaj. 8.13. Evacuarea gazelor de ardere din buctrii i oficii se face prin tiraj natural organizat sau mecanic, utilizndu-se: a) canale individuale; b) canale colectoare; c) hote cu evacuarea gazelor de ardere n exterior. 8.14. (1) Evacuarea gazelor de ardere din hale de produc ie se face, n func ie de debitul rezultat i de condi iile locale, prin ventilare natural organizat sau ventilare mecanic. (2) Alegerea tipului de ventilare i dimensionarea instala iei se fac n func ie de cantitatea de gaze de ardere, astfel nct s nu se depeasc concentra iile admise prin normele de protec ie a muncii i normele de protec ie a mediului. 8.15. Pentru evacuarea eventualelor infiltra ii de gaze naturale, n toate cazurile, se asigur ventilarea natural a subsolului cldirilor prin orificii de ventilare efectuate pe conturul exterior al acestora, ntre ncperile din subsol, precum i prin legarea subsolului cldirilor la canale de ventilare natural, special destinate acestui scop, n afara ventila iilor naturale prevzute pentru anexele apartamentelor sau cldirilor. 8.16. Pentru evacuarea infiltra iilor i scprilor de gaze care se pot acumula n casa scrilor cldirilor etajate, fr suprafe e vitrate, se prevede la partea superioar a acestora, n acoperiul cldirii, un orificiu cu diametrul de 150 - 200 mm, prevzut cu un tub racordat la un deflector. 8.17. Este interzis racordarea la SD a cldirilor care nu au asigurate msurile de ventilare prevzute la art. 8.15. i 8.16. 8.18. n ncperile n care exist risc de intoxicri, incendii sau explozii cauzate de scprile accidentale de gaze naturale acumulate, se prevd detectoare automate de gaze dotate cu sisteme de semnalizare optic sau alarmare acustic la atingerea concentra iilor periculoase i cu comanda nchiderii automate a admisiei gazelor naturale n instala ii. 8.19. (1) Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi la acelai canal de fum se face n urmtoarele condi ii: a) la nl imi diferite; b) sec iunea canalului de fum s poat prelua debitele de gaze arse nsumate ale tuturor aparatelor racordate la acesta. (2) Sec iunile courilor de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de la aparate consumatoare de combustibili gazoi, cu un debit maxim de 7 m /h, pot fi stabilite conform datelor din tabelul din Anexa 12. (3) Evacuarea gazelor de ardere de la cazane de nclzire i/sau preparare ap cald care nu se ncadreaz n prevederile din tabelul din Anexa 12 se face conform prevederilor din reglementrile specifice. 8.20. Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi la couri de fum prin burlane din tabl metalic, rigide sau flexibile, se admite n urmtoarele condi ii (Anexa 25, fig. 13): a) sec iunea burlanului este cel pu in egal cu sec iunea racordului de ieire din aparatul consumator de combustibili gazoi; b) por iunea vertical a burlanului, la ieirea din aparatul consumator de combustibili gazoi, este de cel pu in 0,4 m; c) distan a de la coul de fum pn la aparatul consumator de combustibili gazoi este mai mic de 3 m; d) dac distan a de la coul de fum pn la aparatul consumator de combustibili gazoi depete 1 m, panta ctre coul de fum este de minim 8%; e) mbinarea i racordarea la coul de fum se execut cu asigurarea etaneit ii. 8.21. Este interzis: a) trecerea burlanelor dintr-o ncpere n alta, cu excep ia burlanelor etane, mbinate prin sudur; b) montarea dispozitivelor de nchidere sau obturare a sec iunii de ieire a gazelor de ardere de la aparatele de consum individual (sobe, maini de gtit, cazane de nclzire i/sau preparare ap cald, radiatoare etc.); c) evacuarea gazelor de ardere n podurile caselor; d) evacuarea gazelor de ardere direct prin pere ii exteriori ai cldirilor, cu excep ia aparatelor consumatoare de combustibili gazoi prevzute din fabrica ie cu astfel de evacuare; e) racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, pcur, crbune etc.), cu excep ia aparatelor consumatoare de combustibili gazoi care au fost construite pentru alimentare mixt (gaze naturalecombustibil lichid/solid). 8.22. (1) Burlanele de evacuare a gazelor arse se monteaz asigurndu-se rezisten a mecanic a ntregii tubulaturi i etanarea ntre tronsoanele care alctuiesc burlanul. (2) Tronsoanele se introduc unul n altul n sensul curgerii gazelor. (3) Pentru etanarea tronsoanelor se folosesc numai materiale special destinate acestei opera ii. (3) Racordarea burlanului la canalul de fum se realizeaz cu asigurarea etaneit ii. (4) n spa ii cu pericol de explozie sau incendiu, nu se folosesc burlane din tabl. 8.23. Courile de fum executate din zidrie de crmid se cptuesc la interior cu tuburi din aluminiu sau o el inoxidabil. Trasee i condi ii tehnice de amplasare a conductelor 8.24. (1) La alegerea traseelor instala iilor de utilizare gaze naturale, condi iile de securitate au prioritate fa de orice alte condi ii. (2) Fiecare unitate locativ se racordeaz la coloana sau instala ia exterioar comun printr-o singur deriva ie. 8.25. Instala iile de utilizare interioare, pentru fiecare cldire civil sau hal industrial, se alimenteaz cu gaze naturale din instala ia de utilizare exterioar, prin unul sau mai multe puncte de intrare, cu condi ia ca instala iile interioare aferente fiecrui punct de intrare s nu se interconecteze. 8.26. Conductele instala iilor interioare de utilizare se amplaseaz suprateran, n spa ii uscate, ventilate, luminate i circulate, cu acces permanent, inclusiv n subsolurile care ndeplinesc aceste condi ii i se monteaz:
3 2 3 2 3

15 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

a) pe ct posibil, pe elemente rezistente ale construc iei: pere i, stlpi, grinzi, plafoane; b) pe stlpi metalici sau de beton, monta i special n acest scop sau n scopul sus inerii conductelor de gaze naturale, mpreun cu conducte pentru alte instala ii. 8.27. Conductele orizontale din instala iile de utilizare se monteaz: a) la partea superioar a pere ilor, deasupra conductelor pentru alte instala ii; b) deasupra uilor i ferestrelor. 8.28. (1) Este interzis trecerea conductelor instala iilor de utilizare prin: a) apartamente diferite (dintr-un apartament n altul); b) spa ii neventilate; c) poduri ale cldirilor, debarale, cmri, closete i alte spa ii de acest fel, a conductelor cu mbinri fixe sau demontabile, dac ncperile nu sunt ventilate; d) couri i canale de ventila ie; e) pu uri i camere de ascensoare; f) ncperi cu mediu corosiv sau cu degajare de noxe; g) ncperi cu umiditate pronun at; h) ncperi de depozitare a materialelor inflamabile; i) subsoluri tehnice i canale tehnice; j) ghene sau nie, inclusiv n spa iul de sub acestea, n care sunt montate conducte pentru alte instala ii; k) locuri greu accesibile, n care ntre inerea normal a conductelor nu poate fi asigurat; l) spa ii de depozitare; m) spa ii de adpostire din subsolul cldirilor i prin galerii de evacuare. (2) Este interzis montarea nglobat a conductelor instala iilor de utilizare n elemente de construc ie (pere i, planee, pardoseli etc.) (3) Se evit trecerea conductelor prin camere de dormit neprevzute cu aparate consumatoare de combustibili gazoi. (4) Cnd trecerea conductelor prin ncperi cu umiditate pronun at sau atmosfer corosiv este inevitabil, se folosesc evi zincate sau protejate cu lacuri anticorosive sau se protejeaz conductele cu tuburi de protec ie. 8.29. (1) Fac excep ie de la art. 8.28., alin. (1), litera a) conductele instala iilor de utilizare existente. (2) nlocuirea instala iilor de utilizare la care se face referire n alin. (1), n cazul n care nu se modific elemente de natur tehnic (debit instalat, presiune, msurare a consumului de gaze etc.), se poate realiza pe acelai traseu. 8.30. (1) Se admite montarea conductelor instala iilor de utilizare n li uri amenajate n perete (Anexa 25, fig. 12) sau n pardoseal. (2) li urile prevzute la alin. (1) ndeplinesc urmtoarele condi ii: a) sunt acoperite cu capace perforate i uor demontabile; b) sunt uscate i aerisite; c) au trasee ct mai scurte; d) sunt prevzute cu pant, n cazul montrii n pardoseal, pentru asigurarea scurgerii eventualelor infiltra ii de ap spre puncte de colectare; e) au dimensiuni care s permit controlul i repararea conductei. 8.31. Este interzis: a) montarea conductelor pentru alte instala ii n canalele pentru conductele de gaze naturale; b) intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instala ii sau comunicarea cu acestea. 8.32. Trecerea conductelor prin pere i sau planee se face: a) protejat n tub de protec ie; b) fr mbinri n tubul de protec ie. 8.33. (1) Tuburile de protec ie pentru instala iile interioare se fixeaz rigid i etan de elementele de construc ie i depesc fa a finit a acestora cu: a) 10 mm la pere i i plafoane; b) 50 mm la pardoseli. (2) Capetele tubului de protec ie se etaneaz pe conducta instala iei de utilizare. 8.34. Conductele instala iilor de utilizare se amplaseaz astfel nct s fie protejate mpotriva degradrii prin: a) lovire direct sau trepida ii; b) contactul cu lichide corosive; c) contactul ndelungat cu apa; d) radia ie sau conduc ie termic. 8.35. Distan ele minime ntre conductele de gaze naturale i elementele celorlalte instala ii se ncadreaz n prevederile din prescrip iile tehnice de specialitate n vigoare. 8.36. Capetele conductelor instala iilor de utilizare la care nu sunt legate aparate consumatoare de combustibili gazoi se nchid obligatoriu cu dopuri din font sau o el, etane, chiar dac conductele respective sunt prevzute cu robinete. 8.37. Este interzis utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri, cum ar fi: - legarea la pmnt a altor instala ii; - realizarea prizelor de protec ie electric; - sus inerea cablurilor i/sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune i curent; - ag area sau rezemarea unor obiecte. 8. 38 (1) n cldirile de locuit cu mai mult de 3 niveluri, coloanele instala iilor de utilizare se monteaz, de regul, n casa scrilor. (2) Se admite montarea coloanelor instala iilor de utilizare i n exteriorul cldirilor sau prin balcoane deschise, cu respectarea urmtoarelor condi ii: a) asigurarea accesului n vederea ntre inerii instala iilor de utilizare; b) protejarea coloanelor cu mti ventilate (perforate) i demontabile. Aparate consumatoare de combustibili gazoi 8.39. Alegerea i montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi se face cu respectarea instruc iunilor productorului i reglementrilor n vigoare. 8.40. (1) Arztoarele cu panou radiant cu flacr deschis sunt admise numai n spa ii ventilate corespunztor, cu asigurarea urmtoarelor condi ii: a) evitarea producerii incendiilor prin aprinderea materialelor ca urmare a efectului radia iilor termice; b) ncadrarea concentra iei de noxe n limitele admise de reglementrile n vigoare. (2) n cldirile civile i de locuit nu se admite montarea arztoarele cu panou radiant cu flacr deschis. 8.41. La instala iile cu arztoare automate sau comandate de la distan care nu sunt supravegheate permanent, se prevd dispozitive automate de control, reglare i semnalizare, care s nchid automat alimentarea cu gaze naturale la: - stingerea accidental a flcrii; - lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie sau a energiei electrice. Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi 8.42. Aparatele consumatoare de combustibili gazoi se racordeaz rigid la instala iile interioare, cu excep ia cazurilor prevzute la art. 8.43. 8.43. Aparatele consumatoare de combustibili gazoi cu debit nominal sub 3 m /h, precum i arztoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot avea i racorduri flexibile la instala ia de utilizare, cu respectarea prevederilor art. 8.44. 8.44. (1) Racordurile flexibile se monteaz ntre robinetul de siguran i aparatul consumator de combustibili gazoi i trebuie s ndeplineasc
3

16 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

urmtoarele condi ii: a) presiunea nominal pentru care a fost construit racordul s fie egal sau mai mare dect presiunea instala iei de gaze naturale la care se racordeaz; b) lungime maxim de 1 m i diametru minim 10 mm, n instala ii de utilizare cu presiune joas; c) lungime maxim 20 m i diametru maxim de 50 mm, n instala ii industriale cu presiune pn la 2 10 Pa (2 bar); d) trasee la vedere, fr s treac dintr-o ncpere n alta; e) msuri de evitare a contactului cu corpuri calde; f) msuri de evitare a ntinderii excesive, ag rii, strivirii sau deteriorrii; g) msuri de protec ie la intemperii; h) respectarea prescrip iilor de montaj impuse de productor. (2) Racordurile flexibile nu se prevd cu armturi de nchidere sau dispozitive de reglare. (3) Nu se admite cuplarea a dou sau mai multe racorduri flexibile. 8.45. Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi direct la conducta de distribu ie, fr regulator de presiune, este interzis. Armturi de nchidere 8.46. (1) Robinete de nchidere se prevd: a) naintea fiecrui contor; b) pe fiecare ramifica ie important; c) pe fiecare conduct care alimenteaz grupuri de arztoare montate la aparate, mese de lucru, laboratoare etc.; d) la baza fiecrei coloane; dac plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face n condi ii de securitate i estetic corespunztoare, se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimenteaz maxim 24 puncte de consum; e) naintea fiecrui aparat consumator de combustibili gazoi. (2) Numrul robinetelor de nchidere care se monteaz naintea fiecrui aparat consumator de combustibil gazoi sunt stabilite astfel: a) n cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoi racordate rigid, care nu au robinet de manevr propriu, dou robinete montate pe conduct; b) n cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoi racordate prin racord flexibil, care nu au robinet de manevr propriu, dou robinete montate pe conduct naintea racordului flexibil; c) n cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoi care au racord rigid i robinet de manevr propriu, un robinet; d) n cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoi care au racord flexibil i robinet de manevr propriu, un robinet. 9. ECHIPAMENTE, INSTALA II, APARATE, PRODUSE I PROCEDEE UTILIZATE N SISTEMELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 9.1. (1) n sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizeaz numai echipamente, instala ii, aparate, produse i procedee care ndeplinesc una din condi iile, n conformitate cu legisla ia n vigoare: a) poart marcajul european de conformitate CE; b) sunt agrementate/certificate tehnic de ctre un organism abilitat. (2) n sistemele de alimentare cu gaze naturale se pot utiliza i alte echipamente, instala ii, aparate, produse i procedee dect cele prezentate n prezentele norme tehnice, cu respectarea alin. (1). evi 9.2. (1) evile care se folosesc la executarea oricror lucrri trebuie s corespund tipului, calit ii i caracteristicilor dimensionale prevzute n proiectele de execu ie a lucrrilor. (2) Grosimea peretelui evii se calculeaz n func ie de solicitrile la care este supus conducta i gradul de agresivitate al solului. (3) n sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice reutilizarea evilor. 9.3. (1) evile din o el utilizate la executarea conductelor se nscriu ntr-o gam extrem de larg, n func ie de calitatea o elului, tipul i dimensiunile evii. (2) n sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice utilizarea evilor sudate longitudinal. 9.4. Panourile de msurare se confec ioneaz numai din eav din o el fr sudur, laminat la cald sau tras la rece. 9.5. (1) La executarea conductelor din polietilen se utilizeaz evi cu SDR 11 de tipul PE 80 sau PE 100, n func ie de presiunea de regim. (2) evile din polietilen au culoarea neagr cu dungi longitudinale galbene sau sunt complet galbene. Tuburi de protec ie, rsufltori 9.6. (1) Tuburile de protec ie se confec ioneaz din o el, polietilen, beton sau alte materiale cu caracteristici similare. (2) Protec ia conductelor ce subtraverseaz linii de cale ferat sau tramvai se realizeaz numai cu tuburi de protec ie din o el. (3) Se interzice montarea conductelor n tuburi de protec ie din o el lng sau la intersec ia cu cabluri electrice. (4) Se interzice montarea conductelor n tuburi de protec ie din polietilen: a) lng sau la intersec ia cu canale termice; b) n carosabil, la preluarea sarcinilor mecanice. 9.7. Tuburile i calotele rsufltorilor se confec ioneaz din o el. Capacele pentru rsufltorile pozate n carosabil se confec ioneaz din font. Fitinguri Fitinguri pentru conducte din o el 9.8. Din punct de vedere al func iei pe care o ndeplinesc, la realizarea conductelor se utilizeaz diferite tipuri de fitinguri: flane, mufe, coturi, curbe, ramifica ii, capace, nipluri, racorduri olandeze, reduc ii etc. Fitinguri pentru conducte din polietilen 9.9. La realizarea de conducte din polietilen sunt folosite urmtoarele categorii de fitinguri: a) coturi, teuri, reduc ii, dopuri de capt, mufe de legtur etc., realizate prin procedeul de injec ie; b) fitinguri de tranzi ie PE-metal; c) adaptor de flan, flan liber i garnituri de etanare; d) racorduri metalice cu etanare prin compresiune pe pere ii evii; e) racord mixt PE-metal din trei buc i (tip olandez) cu etanare cu garnitur de cauciuc. Armturi de nchidere i securitate 9. 10 Tipul de armturi se alege n func ie de treapta de presiune a instala iei pe care se monteaz. 9.11. Robinetele din polietilen se monteaz ngropat cu tij de ac ionare de la suprafa a solului. 9.12. (1) Armturile metalice se monteaz: a) ngropat, cu tij de ac ionare n cazul utilizrii robinetelor izolate anticoroziv; b) n cmine. (2) Robinetele metalice montate n cmin se racordeaz la eava din polietilen prin: a) fiting de tranzi ie PE -metal montat n exteriorul cminului; b) adaptor de flan. 9.13. Supapele de siguran sunt amplasate n aval de regulatorul de presiune. Dispozitive pentru preluarea dilatrii
5

17 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

9.14. Preluarea dilatrilor se realizeaz prin: a) compensatoare de dilatare; b) configura ia re elelor. 9.15. Calculul varia iei de lungime pentru conductele de distribu ie se realizeaz utiliznd formula: DELTA L = alfa L DELTA T n care: DELTA L - varia ia de lungime, n mm; alfa - coeficient de dilatare, n mm/mK; L - lungimea de conduct luat n considerare, n m; DELTA T - varia ia de temperatur luat n considerare [K]. Aparate, regulatoare de presiune, contoare/sisteme i echipamente de msurare 9.16. (1) Aparatele consumatoare de combustibili gazoi, regulatoarele de presiune, contoarele/sistemele i echipamentele de msurare trebuie s corespund scopului pentru care sunt utilizate; (2) Alegerea i dimensionarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, regulatoarelor de presiune, contoarelor/sistemelor i echipamentelor de msurare se efectueaz n conformitate cu reglementrile n vigoare i cu specifica iile productorilor. Materiale de etanare 9.17. Garniturile de etanare se aleg n func ie de tipul suprafe ei de etanare i se execut din materiale compatibile cu condi iile de lucru. 9.18. La mbinrile demontabile din o el se folosesc urmtoarele materiale pentru etanare: a) fuior de cnep n combina ie cu paste de etanare; b) band de teflon. 10. EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 10.1. (1) n timpul executrii sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau msuri pentru evitarea deteriorrii instala iilor i construc iilor subterane sau supraterane apar innd altor de intori. (2) La executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, nainte de montare, se verifica calitatea echipamentelor, instala iilor i produselor. Manipularea, transportul, depozitarea i conservarea produselor 10.2. Executantul asigur manipularea, transportul, depozitarea i conservarea produselor astfel nct s nu se produc deteriorri ale acestora, n conformitate cu instruc iunile impuse de productor. 10.3. Conductele i fitingurile din polietilen se depoziteaz n magazii nchise, uscate, bine aerisite sau n locuri acoperite i ferite de ac iunea direct a radia iilor solare i a intemperiilor, la cel pu in 2 m distan de orice surs de cldur. an uri pentru conducte subterane 10.4. (1) Adncimea minim a an ului se stabilete n conformitate cu art. 6.17. (2) L imea an ului pentru conducte (l(s)), se stabilete n func ie de diametrul conductei D(n): a) pentru D(n) < 100 mm, l(s) = 0,4 m; b) pentru D(n) >= 100 mm, l(s) = 0,4 m + D(n). (3) Gropile pentru sudare n punctele de mbinare a tronsoanelor conductelor se realizeaz cu urmtoarele dimensiuni: a) l imea = l imea an ului + 0,6 m; b) lungimea = 1,2 m; c) adncimea = 0,6 m sub partea inferioar a conductei. (4) Pentru terenuri nisipoase, de umplutur etc., l imea an ului se stabilete de la caz la caz, avndu-se n vedere consolidarea pere ilor an ului. (5) Consolidarea pere ilor an urilor se face n func ie de natura terenului i adncimea de pozare. 10.5. L imea de desfacere a pavajelor pe fiecare latur a an ului (l(d)), este n func ie de natura acestora: a) pentru pavaje din piatr cubic, bolovani, calupuri, l(d) = 15 cm; b) pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, l(d) = 5 cm. 10.6. (1) Sparea an urilor se face cu pu in timp nainte de montarea conductelor. (2) Fundul an ului se execut fr denivelri, se cur de pietre, iar pere ii se execut fr asperit i. (3) Fundul an ului se acoper cu un strat de 10 ... 15 cm de nisip de granula ie 0,3 ... 0,8 mm. 10.7. (1) Pozarea conductelor din polietilen se realizeaz numai dup rcirea corespunztoare a mbinrilor sudate. (2) Conductele din polietilen se aeaz erpuit n an i se acoper cu un strat de nisip de minimum 10 cm. (3) Dup stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilen se efectueaz n straturi sub iri, cu pmnt mrun it, prin compactare dup fiecare strat. 10.8. (1) Conductele din o el se aeaz n an astfel nct s nu se deterioreze izola ia. (2) Umplerea an urilor se face n straturi sub iri cu grosime maxim de 20 cm, cu pmnt mrun it sau nisip, prin compactare dup fiecare strat, n cazul compactrii manuale i conform prevederilor din cartea utilajului de compactare, n cazul compactrii mecanice. (3) Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admis numai dup realizarea stratului minim de protec ie a conductei, care se stabilete n func ie de adncimea de ac ionare a utilajului la gradul de compactare maxim. 10.9. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectueaz ntr-o perioad mai rcoroas a zilei, pe zone de 20 ... 30 m, avansnd ntr-o singur direc ie, pe ct posibil n urcare. 10.10. Se poate folosi forajul dirijat n cazul subtraversrilor cilor ferate, autostrzilor, drumurilor na ionale i altele asemenea. 10.11. (1) n dreptul rsufltorilor, peste conducta din polietilen care a fost acoperit pe toat lungimea cu un strat de nisip gros de 10 ... 15 cm, se adaug un strat de piatr mrunt, gros de 15 cm, peste care se aeaz calota rsufltorii. (2) n dreptul rsufltorilor pentru conducte din o el, conducta se nconjoar pe o lungime de 50 cm cu un strat de nisip gros de 5 ... 10 cm peste care se adaug un strat de piatr de ru cu granula ia 5 ... 8 mm, gros de 15 cm peste care se aeaz calota rsufltorii. Montarea conductelor 10.12. (1) Pregtirea evilor n vederea executrii conductelor: a) evile se cur la interior i exterior; b) capetele evilor se protejeaz cu capace mpotriva ptrunderii de corpuri strine. (2) Pe toat durata montajului, executantul lucrrii are obliga ia respectrii condi iilor prevzute la alin. (1). 10.13. (1) Conductele i branamentele din polietilen sunt nso ite pe ntreg traseul de un fir trasor, n scopul identificrii traseului i a determinrii integrit ii acestora. (2) Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu sec iunea minim de 1,5 mm , cu izola ie corespunztoare unei tensiuni de strpungere minim de 5 kV. (3) Firul trasor se fixeaz de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilen, la distan e de maxim 4 m, cu band adeziv. (4) La montarea firului trasor se au n vedere normele specifice executrii subterane a re elelor electrice. (5) n zonele fr construc ii se vor monta la distan e de 300 m cutii de acces la firul trasor. (6) Captul firului trasor montat pe branamente se fixeaz cu band adeziv de captul branamentului, dup ieirea din pmnt. 10.14. Montarea conductelor se face astfel nct s nu se produc tensionarea mecanic a acestora.
2

18 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

10.15. La conductele din o el montate suprateran, sus inerea se realizeaz, de regul, cu suporturi tip pentru instala ii. 10.16. (1) Sus inerea conductelor supraterane pe elementele de construc ii se realizeaz cu elemente de sus inere de tip console, coliere (bride, br ri) etc. n func ie de diametru, la distan e de: a) 1,5 .... 8,0 m ntre punctele de sus inere; b) 20 .... 30 mm ntre conducte i elementele de construc ii. (2) ntre elementele de sus inere i conducta metalic se asigur o rezisten de izola ie de minim 1M Ohm. 10.17. Se asigur electrosecuritatea por iunilor supraterane prin legarea direct sau, n cazul re elelor protejate catodic, indirect (prin dispozitive specifice), a acestora la o priz de mpmntare a crei rezisten de dispersie este de maxim 4 Ohm. 10.18. Pentru realizarea schimbrilor de direc ie, ramifica iilor i modificrilor diametrelor conductelor din o el, se pot utiliza: a) fitinguri filetate, numai la instala ii supraterane cu D(n) pn la 90 mm; b) curbe, coturi, teuri forjate; c) curbe din eav tras la cald, pentru sudare: i) curbate la rece pe maini speciale, pentru D(n) pn la 100 mm; ii) curbate la cald, pentru D(n) pn la 500 mm: d) curbe din segmente, pentru conducte cu D(n) peste 350 mm, controlate integral prin metode nedistructive. e) ramifica ii cu D(n) minim de 20 mm sudate direct pe conducte cu D(n) de cel pu in 40 mm; f) ramifica ii prin mufe sudate pe conducta cu D(n) minim 20 mm pentru ramificare cu D(n) mai mic sau egal dect conducta; g) reduc ii. 10.19. Pentru realizarea schimbrilor de direc ie, ramifica iilor i modificrilor diametrelor conductelor din polietilen se pot utiliza: a) fitinguri (mufe, coturi, teuri, reduc ii etc.) realizate prin injec ie; b) fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reduc ii etc.) cu etanare pe peretele exterior al evii; 10.20. (1) La curbarea evilor din o el se respect razele minime de curbur. (2) Curbarea evilor din polietilen se realizeaz fr aport de cldur. (3) Raza minim de curbur pentru evile din PE SDR 11 este de 30 D(n). 10.21. Se recomand ca racordarea branamentelor la conductele de distribu ie din o el s se fac n func ie de diametrul acestora: a) pentru D(n) pn la 80 mm inclusiv, prin intermediul unei piese de racordare (teu de branament), fr scoaterea din func iune a conductei de distribu ie; b) pentru D(n) mai mare de 80 mm, se racordeaz prin sudare direct pe conducta de distribu ie, cu scoaterea temporar din func iune, fr piesa de racord, i se prevd cu un robinet. 10.22. (1) La captul branamentului executat din eav din o el racordat la re eaua de presiune medie/redus se monteaz (Anexa 25, fig. 3): a) un robinet de branament; b) o pies electroizolant, n aval de robinetul de branament; c) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau dup caz, o sta ie de reglare-msurare. (2) La captul branamentului executat din eav din o el racordat la re eaua de presiune joas se monteaz: a) un robinet de branament; b) o pies electroizolant, n aval de robinetul de branament. (3) Pentru robinetul de branament se utilizeaz robinet cu sfer, montat suprateran. (4) Branamentele ramificate se echipeaz n conformitate cu alin. (1) respectiv alin. (2), considerndu-se fiecare ramifica ie ca fiind un capt de branament. 10.23. (1) Racordarea branamentelor la conductele de distribu ie din polietilen se face n func ie de diametrul acestora: a) pentru D(n) pn la 63 mm inclusiv, prin intermediul unui teu de branament, fr scoaterea din func iune a conductei de distribu ie; b) pentru D(n) mai mare de 63 mm prin intermediul unui fiting de ramifica ie. (2) n situa ia de la alin. (1), lit. b), se prevede un robinet de sec ionare pentru D(n) mai mare de 110 mm. 10.24. (1) Conductele de distribu ie din polietilen se perforeaz dup efectuarea sudurii teului de branament cu branamentul propriu zis. (2) Perforarea conductelor din polietilen se realizeaz cu dispozitive specifice acestei opera ii. 10.25. (1) Legtura branamentului din polietilen cu postul de reglare sau cu instala ia de utilizare se face prin intermediul captului de branament, denumit i riser. (2) Capetele de branament sunt de dou tipuri: a) fr anod de protec ie, la care trecerea polietilen/o el se realizeaz deasupra solului, n partea vertical a captului de branament, pentru diametre de 32 ... 63 mm (Anexa 25, fig. 14 i 15); b) cu anod de protec ie, la care trecerea polietilen/o el se realizeaz subteran, n partea orizontal a captului de branament, pentru diametre de 75 mm i mai mari (Anexa 25, fig. 16). 10.26. (1) La captul branamentului executat din eav din polietilen racordat la re eaua de presiune medie/redus se monteaz (Anexa 25, fig. 9): a) un robinet de branament; b) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau dup caz, o sta ie de reglare-msurare. (2) La captul branamentului executat din eav din polietilen racordat la re eaua de presiune joas se monteaz un robinet de branament; (3) Pentru robinetul de branament se utilizeaz robinet cu sfer, montat suprateran. (4) Branamentele ramificate se echipeaz n conformitate cu alin. (1) respectiv alin. (2), considerndu-se fiecare ramifica ie ca fiind un capt de branament. 10.27. Deasupra conductelor i branamentelor montate subteran, pe toat lungimea traseului, la o nl ime de 35 cm de generatoarea superioar a acestora, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galben cu o l ime minim de 15 cm i inscrip ionat Gaze naturale - Pericol de explozie (Anexa 25, fig. 17). 10.28. n scopul sectorizrii re elelor de distribu ie, n func ie de configura ia acestora, se prevd robinete de sec ionare. 10.29. n func ie de con inutul de impurit i al gazelor naturale, n puncte convenabil alese ale re elelor de distribu ie i instala iilor de utilizare exterioare, se monteaz, dup caz: a) separatoare de impurit i; b) refulatoare, prevzute cu cte 2 robinete. 10.30. (1) Robinetele, mbinrile cu flane i/sau dispozitivele de dilatare pot fi montate suprateran sau subteran, conform specifica iilor productorului. (2) Se evit montarea subteran a pieselor electroizolante; atunci cnd montarea lor suprateran nu este posibil, ele pot fi montate i subteran, conform specifica iilor productorului. 10.31. (1) nainte de intrarea n cldiri a instala iei de utilizare se monteaz, n loc accesibil, un robinet de incendiu, marcat corespunztor. (2) Se monteaz un singur robinet de incendiu n instala ia de utilizare aferent unei cldiri, amplasat naintea primei ramifica ii a instala iei. 10.32. n cazul n care distan a dintre robinetul de ieire din postul sau sta ia de reglare i robinetul de incendiu este sub 5 m, se poate renun a la robinetul de ieire din postul sau sta ia de reglare. 10.33. n instala iile cu un singur contor, dac distan a ntre robinetul de incendiu i contor nu depete 5 m, robinetul de incendiu ine loc de robinet de contor. 10.34. Robinetele de incendiu plasate la nl imea de peste 2 m se prevd cu scar metalic fix de acces i platform pentru manevrare. 10.35. (1) Montarea conductelor n tuburi de protec ie se face astfel nct s nu existe mbinri pe toat lungimea tubului. (2) Pentru tuburi de protec ie cu lungimi peste 6 m, se admit numai mbinri prin sudare care n mod justificat nu se pot evita.

19 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

(3) Pentru cazul prezentat la alin. (2) toate sudurile se verific obligatoriu prin metode nedistructive. 10.36. Conductele sau fitingurile din polietilen nu se deformeaz la cald n vederea montrii. 10.37. (1) Capacul cminului de vizitare se monteaz deasupra axului vertical al robinetului i se prevede cu guri de ventilare. (2) n cazul mai multor robinete montate n acelai cmin, se asigur acces direct la acestea de la suprafa . 10.38. (1) Confec ionarea rsufltorilor pentru carosabil i/sau perete, se face din eav din o el cu diametrul de D(n) 50 mm sau din alte materiale cu rezisten mecanic similar sau superioar. (2) Pentru evitarea degradrii conductelor din polietilen sau a izola iei anticorosive a conductelor din o el de ctre dispozitivul de cur ire a rsufltorilor, rsufltorile la care se monteaz capac au calot prevzut cu opritor. Executarea mbinrilor 10.39. (1) mbinrile demontabile ale conductelor din o el se execut cu piese de racord: a) fitinguri; b) flane din o el asamblate cu uruburi. (2) mbinrile nedemontabile ale conductelor din o el se realizeaz prin sudur. 10.40. mbinarea conductelor din o el montate subteran se face prin sudur, cu excep ia mbinrii capului protector al teului de branament, care se mbin prin nurubare. 10.41. (1) Ramifica ia dintr-o conduct subteran este admis prin racord direct, sudat pe conduct sau prin teu de ramifica ie. (2) Dac diametrul ramifica iei depete 50% din diametrul conductei, mbinarea se consolideaz n mod corespunztor. 10.42. (1) mbinarea conductelor din o el montate suprateran este admis prin: a) fitinguri, la diametre pn la: i) 100 mm (4 inch), pentru presiunea joas i redus; ii) 20 mm ( /4 inch), pentru presiunea medie. b) sudur, la diametre peste 20 mm (3/4 inch), la orice presiune, cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate; d) sudur oxiacetilenic n instala iile de utilizare la diametre mai mici de 20 mm (3/4 inch), cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate; (2) Se acord prioritate mbinrilor prin sudur la conductele montate suprateran. 10.43. Ramifica ia din conductele montate suprateran este admis prin: a) fitinguri la conducte cu diametrul pn la 100 mm; b) sudur la conducte cu diametrul mai mare de 100 mm. 10.44. mbinri prin flane se admit la: a) conducte subterane, numai la armturi (vane) sau la legturile de separare electric montate n cmine de vizitare, cu izolarea anticoroziv corespunztoare; b) n sta ii i posturi de reglare sau reglare-msurare; c) conducte i armturi cu diametrul mai mare de 50 mm, montate suprateran. 10.45. mbinri prin fitinguri tip racord olandez se admit numai la: a) regulatoare de presiune pentru debit mic; b) contoare volumetrice cu membran; c) aparatele consumatoare de combustibili gazoi, dup robinetul de siguran montat pe conduct; d) montarea armturilor n instala iile exterioare de utilizare. 10.46. (1) mbinrile sudate la conductele din o el se execut: a) n func ie de modul de realizare: i) cap la cap; ii) cu manon, pentru conducte supuse la eforturi mari n terenuri accidentate sau montate n terenuri cu agresivitate mare i la traversri de obstacole, n interiorul tuburilor de protec ie; iii) cu niplu interior, pentru conducte cu diametrul interior peste 100 mm. b) n func ie de procedeul de sudur: i) cu flacr oxiacetilenic, pn la diametrul de 100 mm; ii) cu arc electric, pentru orice diametru. (2) Sudurile executate la conductele de distribu ie amplasate pe arterele de circula ie pot fi ntrite cu eclise. (3) Numrul ecliselor se stabilete n func ie de diametrul conductei: a) 50 < D(n) <= 150 - 3 buc; b) 150 < D(n) <= 300 - 4 buc; c) D(n) > 300 - 6 buc. 10.47. (1) mbinrile prin sudur se execut de sudori autoriza i de organisme abilitate, conform reglementrilor n vigoare; (2) Este obligatorie marcarea sudurilor, conform reglementrilor n vigoare; (3) Procedeele de sudare utilizate sunt certificate, conform reglementrilor n vigoare. 10.48. (1) Se evit sudarea n condi ii meteorologice improprii; pentru situa ii speciale se iau msurile de realizare impuse de tehnologia de sudare (paravane, corturi, prenclzirea capetelor etc.). (2) Este interzis rcirea for at a sudurilor. 10.49. (1) mbinrile prin sudur pentru conductele din o el trebuie s corespund clasei de calitate II. (2) Clasa de calitate a mbinrilor sudate se indic n proiectul de execu ie a lucrrilor. (3) Controlul calit ii sudurilor se face vizual i prin metode nedistructive legal aprobate. (4) Controlul nedistructiv al sudurilor la conductele din o el este obligatoriu la re ele i instala ii subterane, rezultatele consemnndu-se n buletine de examinare a calit ii sudurilor, emise de un laborator autorizat. (5) Toate sudurile de pozi ie se verific prin control nedistructiv de ctre personal certificat/autorizat, conform reglementrilor n vigoare. 10.50. (1) mbinarea conductelor din polietilen se realizeaz prin sudur (fuziune) sau cu fitinguri mecanice nedemontabile (etanare prin presare pe pere ii evilor). (2) mbinarea evilor i fitingurilor din polietilen se realizeaz cu aparate de sudur care sunt agrementate tehnic de ctre organismele abilitate. (3) Aparatele de sudur sunt supuse reviziilor tehnice n conformitate cu cr ile tehnice aferente. (4) Reviziile tehnice ale aparatelor de sudur se fac de ctre unit ile de service ale furnizorului de aparate i la intervale de timp precizate de productor. (5) mbinrile prin sudur se execut de sudori autoriza i de organisme abilitate, conform reglementrilor n vigoare; 10.51. mbinarea conductelor i fitingurilor din polietilen, n func ie de dimensiuni, se realizeaz prin urmtoarele procedee: a) sudur cap la cap, pentru diametre de cel pu in 75 mm; b) electrofuziune, pentru orice diametru; c) compresie, ntre conducte i fitinguri cu strngere mecanic, pentru diametre cuprinse ntre 32 i 63 mm. 10.52. Fitingurile cu strngere mecanic sunt nedemontabile i sunt alctuite din: a) corp; b) inel interior; c) garnituri de etanare. 10.53. mbinrile ntre conductele din polietilen i conductele din o el se realizeaz cu:
3

20 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

a) fitinguri de tranzi ie polietilen (PE) - metal pentru diametre nominale cuprinse ntre 32 i 630 mm; b) cu adaptor de flan, flan liber i garnituri de etanare pentru diametre de 250 mm i mai mari; c) racorduri metalice cu etanare prin compresiune pe pere ii evii; d) racord mixt polietilen (PE) - metal din trei buc i (tip olandez) cu etanare cu garnitur de cauciuc. 10.54. (1) Racordarea capetelor de branament la branamentul propriu-zis se realizeaz cu mufe prin electrofuziune. (2) Capetele de branament au un marcaj care indic adncimea pn la care pot fi ngropate. (3) Distan a minim ntre suprafa a solului i filetul evii din o el este de 100 mm (Anexa 25, fig. 14). 10.55. (1) Fitingurile din PE 100 pot fi utilizate la mbinarea conductelor din PE 100 i PE 80, cu condi ia respectrii regimurilor de sudare recomandate de productorii fitingurilor i a evilor. (2) Fitingurile din PE 80 pot fi utilizate la mbinarea conductelor din PE 80. 10.56. Controlul calit ii sudurilor pentru conducte din PE se face vizual i, dup caz, prin metode nedistructive, conform prevederilor proiectului de execu ie a lucrrilor. 10.57. Nu se admit nici un fel de interven ii pentru corectarea oricror tipuri de mbinri. Montarea aparatelor de msur, control i reglaj 10.58. Aparatele de msur, control i reglaj se verific i se monteaz conform instruc iunilor productorilor i/sau a altor reglementri specifice tipului de aparat. Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi 10.59. Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi se face n conformitate cu reglementrile tehnice i instruc iunile de montaj date de productor, dup recep ia instala iei de utilizare. 10.60. (1) Robinetele de manevr i de siguran se monteaz astfel nct s fie ferite de ac ionri necontrolate. (2) Pozi ionarea robinetului de manevr al aparatului consumator de combustibili gazoi trebuie s permit ac ionarea acestuia astfel nct utilizatorul s poat supraveghea aprinderea focului. 10.61. Aparatele consumatoare de combustibili gazoi se monteaz conform instruc iunilor date de productori, de ctre operatori economici autoriza i de organisme abilitate, conform reglementrilor specifice. 10.62. La trecerea de la alt combustibil la combustibilul gazos: a) aparatele consumatoare de combustibili, altele dect gazele naturale, se adapteaz la combustibilul gazos; b) canalele de fum, courile i tirajul se verific i remediaz, dup caz; Verificarea i controlul n timpul executrii lucrrilor 10.63. Operatorul SD are obliga ia de a controla, n timpul executrii, calitatea lucrrilor pentru re elele de distribu ie, sub aspectele pe care le consider necesare. 10.64. Executantul trebuie s respecte prevederile proiectului i ale reglementrilor n vigoare i s efectueze toate verificrile impuse de acestea. 10.65. Rezultatele verificrilor se consemneaz ntr-un proces verbal de lucrri ascunse (Anexa 7), care se semneaz de instalatorul autorizat al executantului, beneficiar i operatorul SD, pentru cel pu in urmtoarele opera iuni: a) realizarea sudurilor; b) tipul i calitatea izola iei anticorosive; c) verificarea rezisten ei de izola ie dup umplerea complet a an ului cu pmnt (verificare pentru care se specific numrul i data buletinului de verificare a calit ii izola iei, emis de un laborator de specialitate autorizat); d) respectarea distan elor de siguran fa de alte instala ii; e) traversarea traseelor altor instala ii; f) adncimea de pozare a conductelor. 10.66. Stadiul fizic al unei lucrri care se poate proba independent i care nu mai poate continua fr acceptul scris al beneficiarului, proiectantului i executantului, constituie faz determinat i se supune verificrii potrivit legii. 11. PROTEC IA ECHIPAMENTELOR I A CONDUCTELOR DIN O EL MPOTRIVA COROZIUNII 11.1. Toate echipamentele i conductele metalice se protejeaz mpotriva coroziunii n func ie de modul de montare subteran sau suprateran. 11.2. Protec ia echipamentelor i a conductelor supraterane se face prin grunduire i vopsire, opera iuni care se execut dup efectuarea verificrilor la presiune. 11.3. Alegerea tipului i calit ii protec iei conductelor subterane din o el se face n func ie de: rezistivitatea solului (agresivitatea solului), prezen a curen ilor de dispersie n zona n care se monteaz conducta (respectiv valorile acestora), poten ialul conduct/sol, rezultate din determinri specifice efectuate de un laborator autorizat, cu respectarea prescrip iilor tehnice specifice. 11.4. (1) Protec ia conductelor subterane executate din o el se face prin: a) izola ie de baz (cu materiale rezistente la mediul coroziv: bitum, materiale plastice etc.); b) izola ie de baz i protec ie catodic. (2) Izola ia de baz se execut astfel nct s se asigure continuitatea protec iei pe ntregul traseu al conductei. (3) Protec ia mecanic a izola iei cu bitum se execut prin aplicarea peste ultimul strat a unui strat din materiale corespunztoare acestui scop. 11.5. (1) Suprafa a evilor se cur nainte de izolare cu dispozitive speciale (de preferin prin sablare) ndeprtndu-se complet rugina i urmele de grsime. (2) evile cu defecte de suprafa vizibile se retrag de la izolare. 11.6. Izola ia anticoroziv de baz a tuburilor de protec ie din o el respect condi iile de izolare impuse conductelor de gaze. 11.7. (1) Izolarea conductelor din o el se face de ctre productor ( evi preizolate) sau n sta ii autorizate. (2) La ieirea din sol a conductelor, pe conduct se aplic, pe o lungime de 0,5 m, izola ie anticoroziv care respect cel pu in tipul de izola ie aplicat conductei ngropate. (3) Se admite izolarea la locul de montaj la: mbinri, corectarea degradrilor produse n timpul manipulrii i transportului conductelor, interven ii pentru remedierea defectelor, precum i n situa ia prezentat la alin. (2). (4) Verificarea calit ii izola iei se face conform reglementrilor n vigoare. Protec ia catodic a conductelor din o el 11.8. Pentru asigurarea electrosecurit ii conductelor i instala iilor aferente i pentru efectuarea determinrilor privind starea de coroziune, conductele din o el apar innd SD i, dup caz, instala iile exterioare de utilizare din o el, se prevd cu: a) posturi de msurare a parametrilor specifici (poten ial, curent, rezisten etc.) care se monteaz pe tronsoanele de conduct n conformitate cu prescrip iile tehnice n vigoare; b) piese electroizolante. 11.9. (1) Determinrile de poten ial se efectueaz: a) n posturile de msurare, n cazul conductelor din o el fr branamente i n cazul branamentelor din polietilen racordate la conducte din o el; b) direct pe branamente, n situa ia conductelor din o el prevzute cu branamente din o el. (2) Diagramele de nregistrare a valorilor poten ialului conduct/sol se anexeaz la cartea tehnic a construc iei. 11.10. n cazul n care nu a fost aplicat ini ial protec ia catodic, operatorul SD stabilete, pe baza msurtorilor specifice, necesitatea aplicrii acesteia. 11.11. Piesele electroizolante se monteaz n SD din o el: a) pe fiecare branament, nainte de intrarea n sta iile i posturile de reglare sau reglare-msurare;

21 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

b) pe traseele conductelor, acolo unde este necesar; c) la ieirea din sta iile de reglare sau reglare-msurare. 12. VERIFICRI I PROBE DE REZISTEN I ETANEITATE LA PRESIUNE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 12.1. Verificrile de rezisten i etaneitate la presiune a SD i a instala iilor de utilizare se efectueaz de ctre executant pe parcursul realizrii lucrrilor. 12.2. Probele de rezisten i etaneitate la presiune a SD i a instala iilor de utilizare se efectueaz de ctre executant, n prezen a delegatului operatorului SD, la terminarea lucrrilor n vederea recep iei. 12.3. (1) Verificrile i probele de rezisten i etaneitate la presiune se efectueaz cu: a) aer comprimat, n re elele de distribu ie, posturile de reglare sau reglare-msurare i instala iile de utilizare; b) ap, n sta iile de reglare sau reglare-msurare. (2) Valorile presiunilor sunt date n tabelul 8. Tabelul 8 - PRESIUNI PENTRU EFECTUAREA VERIFICRILOR I PROBELOR DE REZISTEN I ETANEITATE
Presiunea pentru Presiunea pentru Nr. Categoria instala iilor i verificarea i proba verificarea i proba crt. treapta de presiune de rezisten , n Pa de etanare, n Pa i i n bar n bar 1. Re ele de distribu ie i instala ii de utilizare subterane: 1.1. Presiune medie*) 9 105 (9) 6 105 (6) 1.2. Presiune redus 4 105 (4) 2 105 (2) 1.3. Presiune joas 2 105 (2) 1 105 (1) 2. Sta ii i posturi de reglare sau reglare-msurare, avnd n amonte: 2.1. Presiune medie 9 105 (9) 6 105 (6) 2.2. Presiune redus 4 105 (4) 2 105 (2) 3. Instala ii de utilizare supraterane: 3.1. Presiune medie 9 105 (9) 6 105 (6) 2 105 (2) 3.2. Presiune redus 4 105 (4) 5 3.3. Presiune joas 1 10 (1) 0, 2 105 (0,2)**

*) n cazul re elelor de distribu ie i instala iilor de utilizare realizate din PE 80, proba de rezisten se face la 6 105 (6 bar) i proba de etaneitate se face la 4 105 Pa (4 bar). **) Cu manevrarea armturilor. 12.4. Pentru conductele din o el care se monteaz subteran se recomand efectuarea verificrilor nainte de coborrea acestora n an . 12.5. (1) Efectuarea verificrilor i probelor de rezisten i etaneitate la presiune a re elelor de distribu ie i instala iilor de utilizare din polietilen se efectueaz dup rcirea, la nivelul temperaturii exterioare, a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv. (2) n cazul n care recep ia branamentelor din polietilen se efectueaz independent de recep ia conductei la care se racordeaz, probele de etaneitate i rezisten la presiune a branamentelor se execut nainte de perforarea conductei. 12.6. Efectuarea verificrilor i probelor la presiune a sistemelor de alimentare se realizeaz la presiuni conform datelor din tabelul 9, astfel: a) verificarea se efectueaz pe tronsoane de pn la 500 m i se consider corespunztoare dac presiunea se men ine constant timp de minim 4 ore; b) proba se efectueaz pe conductele terminate i se consider corespunztoare dac presiunea se men ine constant timp de 24 de ore. 12.7. Timpul de realizare a probei de rezisten la presiune este de 1 or, iar pentru proba de etaneitate la presiune este de 24 de ore. 12.8. (1) La efectuarea probelor de rezisten i etaneitate, aparatele de baz pentru msurarea presiunii i temperaturii sunt de tipul cu nregistrare continu, cu verificarea metrologic n termen de valabilitate. (2) Clasa de exactitate a aparatelor de msur trebuie s fie de minimum 1,5. (3) Pe lng aparatele de baz, se monteaz n paralel aparate de control indicatoare de presiune i de temperatur, avnd aceeai clas de exactitate cu cea a aparatelor de baz. (4) nregistrarea parametrilor de presiune i temperatur pe diagram sau pe protocolul tiprit dat de echipamentul electronic, constituie dovada probelor de rezisten i de etaneitate. (5) nregistrarea parametrilor de presiune i temperatur se dateaz i semneaz de ctre responsabilul metrolog al operatorului SD, instalatorul autorizat al constructorului, beneficiar i con ine i urmtoarele date: a) lungimea i diametrul tronsonului de conduct supus probelor; b) datele de identificare i verificare ale aparatelor de msurare. (6) La efectuarea probelor de rezisten i etaneitate pentru branamente i instala ii de utilizare nu este necesar utilizarea aparatelor de msurare cu nregistrare continu a presiunii i a temperaturii. 12.9. Verificrile i probele de rezisten i etaneitate la presiune se efectueaz dup egalizarea temperaturii aerului din conduct cu temperatura mediului ambiant. 12.10. Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii este n func ie de volumul conductei, conform valorilor date n tabelul 9. Tabelul 9 - TIMPUL NECESAR PENTRU EGALIZAREA TEMPERATURII
Timp necesar pentru egalizarea temperaturii conductei montate Volumul conductei,

22 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

n m3 Subteran, n ore Suprateran, n minute OL PE OL; PE 0.1 0,50 0,75 9 0.2 0,75 1,00 20 0.3 1,00 1,50 30 0.5 1,50 2,00 40 1 2,00 3,00 50 2 2,50 3,75 60 3 3,00 4,50 75 4 4,00 6,00 90 5 5,00 7,50 90 10 i mai mare 8,00 12,00 120

12.11. Coresponden a ntre lungimea, diametrul i volumul conductelor este prezentat n tabelul 10. Tabelul 10 - VOLUMUL CONDUCTELOR N FUNC IE DE DIAMETRUL I LUNGIMEA ACESTORA
\ V [m3] 0.0010.010.050.0750.10.150.300.600.90 1 1.5 2 5 10 Diametrul,D(e) x g, \ n inch n mm \ V(unitar), Lungimea conductei, n m n m3/m 1 32 x 3 5,31 10-4 1,9 18,8 94 141188 283 56511311696188428253769942318848 11/4 38 x 3 8,04 10-4 1,2 12,462,2 93124 187 373 7461120122418662488622012441 11/2 48 x 3 1,38 10-3 - 7,2 36 54 72 108 217 433 650 722108314443611 7221 29 39 59 118 235 353 392 588 7841960 3921 2 57 x 3.5 2,55 10-3 - 3,919,6 21/2 73 x 3.5 3,22 10-3 - 3,1115,6 23 3146,6 93 187 280 311 466 6221555 3110 3 89 x 3.5 5,28 10-3 - - 9,5 14,2 19 28 57 114 170 189 284 379 947 1894 4 108 x 4 7,85 10-3 - - 6,4 9,6 13 19 38 76 115 127 191 255 637 1274 5 133 x 4 1,23 10-2 - - 4 6 8 12 2448,9 73 81 122 163 408 815 6 168 x 5 1,96 10-2 - - - 3,8 5 7,7 15 31 46 51 76 102 255 510 8 219 x 6 3,36 10-2 - - - - 3 4,5 8,9 1826,7 30 44 59 149 297 10 273 x 7 5,27 10-2 - - - - - 2,8 5,711,4 17 19 28 38 95 190 12 324 x 8 7,45 10-2 - - - - - - 4 8 12 13 20 27 67 134 14 377 x 9 1,01 10-1 - - - - - - 3 5,9 8,9 10 15 20 49 99 16 419 x 9 1,26 10-1 - - - - - - - 4,8 7 811,9 16 40 79 20 530 x 9 2,06 10-1 - - - - - - - - 4,4 4,9 7,3 9,7 24 48 24 620 x 9 2,84 10-1 - - - - - - - - - - 5,3 717,6 35

12.12. n timpul verificrilor i probelor nu se admit pierderi de presiune. 12.13. Condi iile de efectuare a probelor i rezultatele acestora se consemneaz n procesul verbal de recep ie tehnic, conform modelului din Anexa 1. 12.14. Este interzis remedierea defectelor la conducte i branamente n timpul efecturii probelor. 12.15. (1) Efectuarea probelor de rezisten a conductelor din sta iile i posturile de reglare sau reglare-msurare se face cu blindarea la ambele capete ale contoarelor i regulatoarelor. (2) Probele de etaneitate se fac cu toate dispozitivele i echipamentele montate n stare de func ionare. 12.16. (1) La extinderi de instala ii de utilizare, conductele se probeaz n aceleai condi ii ca orice instala ie nou. (2) Sunt exceptate deriva iile din instala iile de utilizare supraterane n func iune, care nu depesc lungimea de 4 m; acestea se verific cu spum

23 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

de spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneit ii, sub presiunea gazelor din conduct. 12.17. Se supun probelor de presiune i etaneitate i por iunile de conducte nlocuite sau modificate din instala iile existente. 13. RECEP IA TEHNIC I PUNEREA N FUNC IUNE LA TERMINAREA LUCRRILOR 13.1. (1) Recep ia tehnic i punerea n func iune a lucrrilor din cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face de operatorul SD, dup anun area de ctre executant a terminrii lucrrilor, printr-un document scris. (2) Efectuarea recep iei tehnice i punerea n func iune se confirm pe baz de documente ncheiate conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Recep ia tehnic a lucrrilor 13.2. (1) Opera iile tehnice necesare pentru recep ia tehnic a lucrrilor se fac, conform legisla iei n vigoare, de executant, n prezen a operatorului SD, membrilor comisiei de recep ie, executantului i proiectantului. (2) Pentru toate lucrrile se prezint documenta ia tehnic de execu ie i documentele privitoare la realizarea i exploatarea lucrrilor, cu toate modificrile aduse pe parcursul executrii lucrrilor. 13.3. Pentru conductele de distribu ie, n care se includ i branamentele, se prezint n plus fa de prevederile cuprinse la art. 13.2., alin. (2): a) fia tehnic a conductei de distribu ie gaze naturale/branamentului (Anexa 9/Anexa 10); b) pe planul avizat, pozi ia cotat a armturilor, schimbrilor de direc ie, rsufltorilor, sudurilor de pozi ie, cminelor, adncimea de pozare a conductei etc.; c) certificatul de calitate al evilor; d) factura de procurare a evilor i armturilor; e) buletinele de examinare a sudurilor, emise de un laborator autorizat pentru controlul nedistructiv al sudurilor; f) buletin de verificare a calit ii protec iei anticorosive, emis de un laborator autorizat; g) proces verbal pentru lucrri ascunse, nso it i de buletinul de verificare a calit ii protec iei anticorosive a conductelor subterane (dup umplerea complet a an ului cu pmnt) i de asigurare a electrosecurit ii por iunilor de conduct supraterane (rezisten a de dispersie a prizelor de mpmntare/electrosecuritate), eliberat de un laborator autorizat (Anexa 7); h) valoarea declarat a investi iei; i) autoriza ia de construire; j) procesul verbal de recep ie a repara iei drumului, semnat de administra ia domeniului public; k) referatul de prezentare ntocmit de proiectant cu privire la modul n care a fost executat lucrarea. 13.4. Pentru sta ii i posturi de reglare sau reglare-msurare, se prezint n plus fa de prevederile cuprinse la art. 13.2., alin. (2): a) fia tehnic a sta iei de reglare-msurare (Anexa 11); b) certificate de conformitate/agremente tehnice pentru elementele componente; c) certificatele de calitate pentru materialele folosite; d) factura de procurare a echipamentului; e) valoarea declarat a investi iei; f) proces verbal de ncercri, pentru sta iile confec ionate n atelier; g) buletin de verificare a prizei de mpmntare i respectarea prevederilor de electrosecuritate; h) referatul de prezentare ntocmit de proiectant cu privire la modul n care a fost executat lucrarea. 13.5. Recep ia tehnic const n: a) verificarea documentelor de recep ie; b) verificarea calit ii lucrrilor i a concordan ei acestora cu documenta ia de execu ie avizat, cu prevederile din autoriza ia de construire, precum i cu avizele i condi iile de execu ie impuse de autorit ile competente; c) efectuarea probelor de rezisten i de etaneitate de ctre executant n prezen a delegatului operatorului SD; d) ntocmirea procesului-verbal de recep ie tehnic. Punerea n func iune a instala iilor 13.6. Opera iile tehnice necesare pentru punerea n func iune a instala iilor se fac de executant, n prezen a operatorului SD i a beneficiarului, dup caz. 13.7. Punerea n func iune se face pe baza procesului-verbal de recep ie tehnic, dup ncheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. 13.8. (1) Racordarea conductelor noi de distribu ie i a branamentelor la conductele n func iune se face de operatorul SD, la solicitarea scris a reprezentantului legal al executantului. (2) Opera iile de nchidere a sectorului, anun area abona ilor i redeschiderea sectorului se efectueaz de forma ia de exploatare a operatorului SD. 13.9. mbinrile care s-au executat dup proba de presiune, pentru cuplarea noilor instala ii la cele n func iune, se verific la presiunea din conduct sau din instala ie. 13.10. nainte de punerea n func iune a re elelor de distribu ie i instala iilor de utilizare, se face refularea aerului: a) prin captul opus punctului de racordare, la conductele de distribu ie n func iune; b) prin robinetele montate n amonte de regulatoare, la branamentele cu posturi de reglare; c) prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieire din sta ie, la branamentele cu sta ii de reglare sau reglare - msurare, cnd acestea nu sunt prevzute cu refulator; d) prin robinetele aparatelor consumatoare de combustibili gazoi i a unui racord flexibil scos n exteriorul cldirii prin ferestrele ncperilor, la instala iile de utilizare. 13.11. La punerea n func iune a sta iilor i posturilor de reglare sau reglare - msurare se efectueaz urmtoarele opera iuni: a) se verific legarea la centura de mpmntare a pr ilor metalice conform prevederilor art. 7.10, alin (1).; b) se verific i se nchid toate armturile sta iei sau postului de reglare; c) se verific i se nchid toate punctele de ardere i toate capetele instala iei; d) se deschide robinetul sta iei la branament sau la instala ia din amonte; e) se leag instala iile n aval de sta ia sau postul de reglare; f) se pune n func iune sta ia, postul sau instala ia de utilizare. 13.12. La punerea n func iune a instala iilor de utilizare, se urmrete comportarea regulatoarelor i aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, verificndu-se stabilitatea i aspectul calitativ al flcrii, cu: a) toate aparatele consumatoare n func iune; b) un singur arztor n func iune (cu debitul cel mai mic din instala ie); c) controlul arderii se realizeaz folosind aparate pentru analiza gazelor arse. 13.13. (1) La fiecare aparat consumator de combustibili gazoi se verific modul n care se face evacuarea gazelor de ardere, n urmtoarele situa ii: a) func ionarea individual a arztoarelor/aparatelor consumatoare de combustibili gazoi; b) func ionarea simultan a tuturor aparatelor, n cazul racordrii la acelai co de fum a mai multor aparate consumatoare de combustibili gazoi. (2) n cazul func ionrii defectuoase a evacurii gazelor arse se procedeaz la: a) amnarea punerii n func iune, pn la remedierea canalelor sau coului de fum; b) sigilarea robinetelor aparatului consumator de combustibili gazoi. 13.14. Aparatele consumatoare de combustibili gazoi racordate la co se pun n func iune numai dup ce consumatorul prezint dovada, nu mai veche de 30 zile, de verificare i cur ire a courilor de fum printr-o unitate abilitat. 13.15. (2) La punerea n func iune a oricrei instala ii de utilizare, delegatul operatorului SD are urmtoarele obliga ii:

24 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

a) s monteze contorul de gaze naturale; b) s verifice ncheierea contractului de furnizare gaze; c) s instruiasc consumatorul pentru folosirea corect a instala iei de utilizare; d) s ncheie cu consumatorul i instalatorul autorizat pentru execu ie proces-verbal de punere n func iune, conform Anexei 5. e) s predea consumatorului instruc iunile privind modul de utilizare corect a gazelor naturale, prevzute n Anexa 8. 13.16. (1) Pentru lucrrile aferente SD (conducte, branamente i sta ii i posturi de reglare sau reglare-msurare), nainte de punerea n func iune, investitorul pred operatorului SD cartea tehnic a construc iei. (2) Cartea tehnic a construc iei con ine, conform legisla iei n vigoare, documenta ia privind: proiectarea, execu ia, recep ia, punerea n func iune i exploatarea SD; 13.17. Documenta ia privind proiectarea, ntocmit n conformitate cu art. 2.7., care se ataeaz cr ii tehnice a construc iei se completeaz, dup cum urmeaz: a) pentru conductele din SD, cu planul conductelor efectiv montate pe traseul real; b) pentru branamente, cu planul branamentului i schem izometric pe care se indic diametrul, lungimea, punctul de racord, debitul instala iei de utilizare, pozi ia i caracteristicile constructive ale armturilor i pieselor electroizolante; c) pentru sta ii i posturi de reglare sau reglare-msurare, cu planul lucrrilor executate i schema izometric pe care se indic diametrele i lungimile panourilor, distribuitoarelor, pozi ia regulatoarelor, armturilor, flanelor de msurare, pozi ia i caracteristicile contoarelor, punctele de intrare i ieire cu precizarea presiunilor, capacitatea de reglare i msurare a sta iei/postului, pozi ia ruilor i platbandelor aferente sistemului de mpmntare. 13.18. Pe planurile precizate la art. 13.17. se men ioneaz, dup caz: a) distan ele de identificare fa de repere fixe, distan ele ntre suduri, locul sudurilor de pozi ie, diametrele conductelor, locul schimbrilor de diametru i al schimbrilor de direc ie, lungimea fiecrui tronson de conduct, pe diametre i lungimea total a conductei, locul de intersec ie cu alte conducte, distan ele pn la alte instala ii ntlnite n sptur, construc ii sau obstacole subterane, locul armturilor; b) detalii de montaj la schimbrile de direc ie sau diametre, la traversarea altor conducte sau construc ii subterane, pentru punctele de racord ale branamentelor sau conductelor, pentru dispozitivele de nchidere i profiluri transversale n punctele aglomerate cu instala ii subterane, la subtraversri de ci ferate, drumuri, cursuri de ape. 13.19. Fiecare pies desenat care se ataeaz cr ii tehnice a construc iei se completeaz cu datele de identificare ale proiectantului i executantului i se semneaz i se tampileaz de acetia. 14. EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 14.1. Exploatarea sistemelor de distribu ie a gazelor naturale, numite n continuare SD, se efectueaz prin personal autorizat, de ctre operatori economici titulari ai licen ei de distribu ie a gazelor naturale acordat de ctre ANRE, numi i n continuare operatori SD. 14.2. (1) Exploatarea instala iilor de utilizare a gazelor naturale apar innd consumatorilor persoane juridice poate fi efectuat de ctre: a) personal propriu, desemnat prin ordin scris de ctre conductorul unit ii i autorizat de ctre ANRE. Acest personal nu este abilitat s efectueze verificri i revizii tehnice periodice; b) operatori economici autoriza i de ctre ANRE; c) operatori SD. 14.3. Exploatarea instala iilor de utilizare apar innd consumatorilor casnici, cu excep ia verificrii i a reviziei tehnice periodice, poate fi efectuat de acetia i, dup caz, de fochiti autoriza i pentru exploatarea centralelor termice, conform Instruc iunilor de utilizare a gazelor naturale primite la punerea n func iune a instala iei de utilizare a gazelor naturale sau la cerere. 14.4. Instruc iunile de utilizare a gazelor naturale sunt elaborate conform prevederilor prezentelor norme tehnice i a prescrip iilor tehnice de folosire a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, elaborate de productor i se ntocmesc conform cu Anexa 8. 14.5. (1) Verificarea i revizia tehnic periodic a instala iilor de utilizare este obligatorie pentru to i consumatorii. (2) Realizarea opera iilor de verificare i revizie tehnic periodic se efectueaz de ctre un operator economic autorizat de ctre ANRE, selectat de ctre consumator. (3) Verificarea i revizia tehnic periodic a instala iilor de utilizare se execut pe baza documenta iilor tehnice care au stat la baza executrii instala iei de utilizare, avizate de operatorul SD, existente la operatorul SD i/sau la consumator. 14.6. (1) Operatorul SD completeaz la zi documentele necesare exploatrii sistemului de alimentare cu gaze naturale, dup cum urmeaz: a) schema de ansamblu a SD, cu amplasarea sta iilor de reglare-msurare de predare, sta iilor de reglare sau reglare-msurare de sector, posturilor de reglare sau reglare-msurare, robinetelor de sec ionare i branamentelor la consumatorii industriali, marcate prin semne i culori conven ionale; b) planurile conductelor, scara 1:500, cu repere fa de puncte fixe; c) fiele tehnice completate la zi pentru conducte, branamente, posturi i sta ii de reglare sau reglare-msurare apar innd SD pe care l opereaz, ntocmite conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. d) documenta ia tehnic a instala iilor de utilizare; e) registrul de eviden a reclama iilor i defectelor din SD, conform Anexei 13; f) registrul de eviden a reclama iilor i defectelor din instala iile de utilizare, conform Anexei 14; g) registrul de eviden a accidentelor tehnice, conform Anexei 15; h) registrul de eviden zilnic a parametrilor pentru sta iile de reglare-msurare supravegheate, conform Anexei 16. (2) Operatorul SD este obligat s de in un exemplar din cartea construc iei pentru SD/alte obiective pentru care are licen a de distribu ie a gazelor naturale i s o completeze la zi; pentru cazul n care nu exist cartea tehnic a construc iei, se va elabora releveul construc iei. 14.7. Pentru to i consumatorii, operatorul SD ine la zi eviden a debitelor aprobate i a debitelor puse n func iune. 14.8. (1) Operatorul SD are dreptul s sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi i a instala iilor de utilizare care nu sunt conforme cu prevederile legale. (2) Operatorul SD procedeaz conform alin. (1): a) la solicitarea n scris a furnizorului de gaze naturale; b) n situa ia n care aceste neconformit i sunt constatate ca urmare a activit ii specifice operatorului SD. (3) Operatorul SD asigur primirea reclama iilor i rezolvarea acestora. EXPLOATAREA SD A. Exploatarea conductelor i branamentelor 14.9. Operatorul SD este obligat s efectueze verificarea i revizia tehnic a conductelor i branamentelor. 14.10. (1) Verificarea tehnic a conductelor i branamentelor, n vederea depistrii eventualelor scpri de gaze, se face periodic, cu detectoare de gaze, verificate metrologic conform prevederilor legisla iei n vigoare i se efectueaz de ctre operatorul SD, conform regulamentelor proprii, n func ie de: a) starea tehnic i vechimea conductelor i branamentelor; b) densitatea construc iilor i nivelul de risc n func ie de destina ia acestora; c) intensitatea traficului; d) numr de defecte/kilometru; e) alte condi ii locale specifice; f) tipul conductelor, o el sau polietilen (PE). (2) Verificarea tehnic periodic a conductelor i branamentelor se execut la intervale de timp precizate n Anexa 17.

25 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

(3) Echipa care efectueaz verificarea are n componen cel pu in un instalator autorizat ANRE. 14.11. Controlul scprilor de gaze naturale se efectueaz: a) pe toat lungimea traseelor conductelor i branamentelor i n posturile/sta iile de reglare sau reglare-msurare; b) n cminele altor re ele de utilit i subterane amplasate n domeniul public la o distan de minim 5 m fa de conductele de gaze naturale. 14.12. Dup efectuarea verificrii tehnice a conductelor i branamentelor, echipa care a efectuat verificrile consemneaz n ordinul de serviciu, ntocmit conform cu Anexa 18, constatrile fcute i msurile luate n vederea diminurii/eliminrii neconformit ilor. 14.13. (1) La constatarea unor scpri de gaze n SD care impun interven ie de urgen , se anun imediat biroul de reclama ii care consemneaz sesizarea n registrul de eviden a reclama iilor i defectelor din SD, ntocmit conform cu Anexa 13. (2) n situa ia men ionat la alin. (1), echipa care efectueaz verificrile ia de urgen primele msuri, dup caz: a) oprete sau deviaz circula ia autovehiculelor i pietonilor n zon; b) asigur evacuarea n atmosfer a scprilor de gaze prin deschiderea capacelor cminelor aferente conductei de gaze i ale altor re ele subterane existente n zon; c) ridic capacele rsufltorilor GN; d) supravegheaz zona pn la sosirea echipei de interven ie a operatorului SD; e) verific existen a acumulrilor de gaze n imobilele din vecintatea defectului i dispune msuri n consecin . 14.14. (1) n cazul constatrii prezen ei unor scpri de gaze ntr-o construc ie, se anun imediat biroul de reclama ii, care consemneaz sesizarea n registrul de eviden a reclama iilor i defectelor din instala iile de utilizare, ntocmit conform cu Anexa 14. (2) n situa ia men ionat la alin. (1), echipa de interven ie sosit la solicitarea constatatorului, ac ioneaz astfel: a) interzice accesul cu foc sau cu surse de producere a scnteilor; b) ntrerupe alimentarea cu gaze naturale; c) efectueaz aerisirea ncperilor; d) localizeaz defectul i nu prsete zona pn la eliminarea total a gazelor din imobil; e) anun dispeceratul operatorului SD; f) extinde controlul pe ntreaga zon unde este posibil infiltrarea gazelor. 14.15. (1) Revizia tehnic a conductelor i branamentelor se realizeaz la maxim 2 ani, prin efectuarea urmtoarelor opera ii: a) cur irea tijelor i eventuala reparare a rsufltorilor; b) manevrarea robinetelor i remedierea neetaneit ilor acestora i a defec iunilor constatate; c) cur irea cminelor de vizitare; d) completarea cu capace a cminelor de vizitare, acolo unde capacele lipsesc; e) refacerea marcajelor pe traseul conductelor, unde este cazul; f) controlul sta iilor de protec ie catodic; g) verificarea continuit ii firului trasor pentru conductele din PE cu aparatur adecvat; n cazul constatrii unor discontinuit i, acestea se remediaz imediat. (2) Constatrile se men ioneaz n fiele tehnice ale conductelor i ale branamentelor, ntocmite conform cu Anexa 9, respectiv cu Anexa 10 din Normele tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. 14.16. Pentru re elele protejate catodic, o dat la 30 zile, se efectueaz controlul func ionrii sta iilor de protec ie catodic; constatrile se men ioneaz n ordinul de serviciu, ntocmit conform cu Anexa 18. 14.17. nlocuirea conductelor de gaze naturale sau a unor por iuni din acestea se face n func ie de: a) starea tehnic; b) numr de defecte/kilometru; c) agresivitatea solului i valorile curen ilor de dispersie; d) modernizarea carosabilului i infrastructurii sistemelor de utilit i; e) necesitatea redimensionrii; f) schimbarea regimului de presiune etc. 14.18. nlocuirea capacelor la cminele de vizitare se face imediat dup constatarea deteriorrii sau lipsei acestora. 14.19. n cazul conductelor situate pe strzi care urmeaz a fi supuse modernizrii, se verific n prealabil prin sondaj starea tehnic a conductelor, stabilindu-se msurile necesare pentru asigurarea func ionrii n condi ii de siguran . 14.20. Efectuarea interven iilor sau executarea cuplrii conductelor noi la conductele n func iune se face n raport de complexitatea i natura lucrrilor, prin: a) nchiderea i/sau depresurizarea re elei; b) reducerea presiunii de regim n re ea i utilizarea dispozitivelor speciale de cuplare. 14.21. (1) ntreruperea planificat a alimentrii cu gaze naturale pentru efectuarea de lucrri n SD se face numai dup anun area consumatorilor afecta i de ntrerupere, nainte cu minimum 48 ore. (2) Perioada minim de ntrerupere a alimentrii cu gaze naturale este de 3 ore. (3) Perioada minim de ntrerupere poate fi diminuat dac consumatorii sunt anun a i n totalitate de reluarea alimentrii cu gaze naturale. 14.22. (1) n cazul ntreruperilor accidentale, reluarea alimentrii cu gaze naturale se face dup anun area prealabil a consumatorilor afecta i de ntrerupere cu minimum 3 ore nainte de aceasta. (2) Perioada minim de ntrerupere poate fi diminuat dac consumatorii sunt anun a i n totalitate de reluarea alimentrii cu gaze naturale. 14.23. Trecerea unei conducte la un regim de presiune superioar celei pentru care a fost construit se face cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. 14.24. Opera iile de interven ie pe conducte n func iune se fac numai pe baza programelor de lucru aprobate, care trebuie s con in minimum urmtoarele precizri: a) msuri tehnice care s exclud pericolul de accidente; b) personalul autorizat al operatorului SD, desemnat pentru interven ie; c) msurile de aprare mpotriva incendiilor, prevzute de regulamentele n vigoare. B. Exploatarea sta iilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare 14.25. (1) Sta iile i posturile de reglare sau reglare-msurare de la consumatori func ioneaz, de regul, fr supraveghere, cu excep ia celor pentru care operatorul SD mpreun cu consumatorul, stabilesc, func ie de importan a obiectivului sau de necesit ile tehnologice, pentru o perioad limitat de timp, necesitatea existen ei personalului de supraveghere. (2) Obliga iile personalului responsabil cu supravegherea sta iilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare se stabilesc de operatorul SD. 14.26. Sta iile i posturile de reglare sau reglare-msurare, indiferent de capacitate, se revizuiesc pe baz de program aprobat prin grafic, la intervalul de timp recomandat de productor/proiectant, dup caz, dar nu la un interval mai mare de 2 ani. 14.27. (1) Revizia sta iilor i posturile de reglare sau reglare-msurare se face n func ie de prescrip iile productorului de echipamente i const, n principal, din: a) verificarea etaneit ii i, dup caz, nlocuirea pieselor i garniturilor uzate; b) cur irea i ungerea mecanismelor; c) cur irea de impurit i a conductelor; d) verificarea i reglarea func ionrii regulatoarelor la parametrii proiecta i, a armturilor de nchidere i de siguran ; e) verificarea i remedierea sistemelor de separare/filtrare; f) verificarea i, dup caz, nlocuirea aparaturii de msur i control, cu excep ia celei pentru care se stabilesc alte termene n conformitate cu

26 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

prevederile reglementrilor metrologice n vigoare; g) vopsirea instala iei i a echipamentelor aferente, dup caz; h) verificarea i remedierea pr ii de construc ie a sta iilor i posturile de reglare sau reglare-msurare precum i a sistemelor de nclzire, ventilare i iluminare aferente, dup caz; i) asigurarea cur eniei i degajarea spa iilor exterioare aferente, dup caz; j) verificarea instala iei de paratrsnet, printr-o firm autorizat. (2) Data de efectuare a reviziei se nscrie n fia sta iilor i posturile de reglare sau reglare-msurare. 14.28. Opera iile de revizie a sta iilor i posturile de reglare sau reglare-msurare ncep dup anun area consumatorilor privind ntreruperea sau limitarea alimentrii cu gaze naturale, cu cel pu in 48 ore nainte. 14.29. Dac la efectuarea opera iilor de revizie este necesar oprirea sta iilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare, repunerea n func iune se face dup ob inerea confirmrii scrise a delegatului consumatorului, care garanteaz c robinetele tuturor punctelor de consum sunt nchise. 14.30. n timpul opera iilor de revizie a sta iilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare se asigur ventilarea permanent a ncperii. 14.31. Remedierea defec iunilor la instala ia electric a sta iilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare se face numai dup scoaterea de sub tensiune a acesteia, de personalul autorizat, n prezen a unui delegat al operatorului SD. 14.32. Controlul etaneit ii tuturor mbinrilor ntre elementele componente se face cu spum de spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneit ii; este strict interzis controlul etaneit ii cu flacr. 14.33. (1) Manevrarea elementelor de nchidere i folosirea ocolitorului precum i a refulatoarelor sta iilor i posturilor de reglare sau reglaremsurare se fac numai de personalul operatorului SD. (2) Robinetele de pe ocolitor se sigileaz n pozi ia nchis. (3) n situa ii deosebite, cu acceptul operatorului SD, consemnat prin proces verbal, pentru asigurarea continuit ii alimentrii cu gaze, utilizarea ocolitorului se face pentru perioade strict limitate, de personalul autorizat al consumatorului, instruit n acest sens. 14.34. Este interzis depozitarea materialelor n cldirile care adpostesc sta iile i posturile de reglare sau reglare-msurare i n apropierea acestor cldiri la distan e mai mici de: a) 10 m pentru materiale incombustibile; b) 40 m pentru materiale combustibile. 14.35. Pentru sta iile i posturile de reglare sau reglare-msurare fr personal de exploatare permanent, se asigur accesul controlat de ctre operatorul SD. EXPLOATAREA INSTALA IILOR DE UTILIZARE 14.36. Consumatorii de gaze naturale sunt obliga i s asigure exploatarea i ntre inerea instala iilor de utilizare, n conformitate cu specifica iile tehnice n vigoare. 14.37. Consumatorii, persoane juridice, sunt obliga i s ntocmeasc i s afieze la locuri vizibile: a) instruc iuni specifice de utilizare i exploatare pentru fiecare aparat consumator de combustibili gazoi; b) numerele de telefon ale echipelor de interven ie proprii i ale operatorului SD. 14.38. (1) Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi const din efectuarea urmtoarelor opera iuni: a) aprinderea i stingerea focului; b) supravegherea arderii i respectarea parametrilor tehnologici pentru func ionare n condi ii optime; c) supravegherea aparatelor de msur i control i a echipamentelor de siguran ; d) supravegherea instala iilor de automatizare; (2) Verificarea i repararea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi se face la cererea consumatorului prin unit i specializate, ori de cte ori este nevoie; acestea se efectueaz de ctre operatori economici autoriza i de organisme abilitate. 14.39. (1) ntre inerea instala iilor de utilizare const din efectuarea urmtoarelor opera iuni: a) controlul eventualelor scpri de gaze; b) supravegherea, ntre inerea curent, vopsirea pr ilor supraterane; c) verificarea tehnic a instala iilor de utilizare la maximum 2 ani; d) revizia tehnic a instala iilor de utilizare la maximum10 ani. (2) Consumatorii, persoane juridice, ce de in instala ii industriale de utilizare a gazelor naturale, efectueaz controlul eventualelor scpri de gaze la intervale de cel mult 72 ore, n func ie de: a) complexitatea instala iei; b) procesul tehnologic; c) posibilitatea scprii i infiltrrii gazelor. 14.40. (1) Verificarea tehnic periodic a instala iilor de utilizare se face conform instruc iunilor specifice i const din efectuarea urmtoarelor opera iuni: a) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de etanare aferente; b) verificarea stabilit ii conductelor montate aparent pe suporturi; c) verificarea etaneit ii mbinrii conductelor i armturilor la presiunea de lucru a gazului din instala ie, cu spum de ap cu spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneit ii; d) verificarea func ionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de siguran ; e) demontarea/debranarea punctelor de consum fr aprobare legal i a conductelor de alimentare aferente; f) verificarea func ionrii echipamentului de reglare din instala iile de utilizare; g) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente; h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni nainte de data verificrii, prezentate de consumator, care s ateste verificarea de ctre operatori economici autoriza i, conform reglementrilor n vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, a cur irii courilor i canalelor de evacuare a gazelor arse; i) verificarea strii construc iilor care adpostesc sta iile i posturi de reglare sau reglare-msurare. (2) Se efectueaz i verificarea tehnic periodic conform alin. (1) a instala iilor de utilizare comune, care deservesc mai mul i consumatori, cuprinse ntre sta iile sau posturile de reglare i contoare. 14.41. (1) Revizia tehnic periodic a instala iilor de utilizare const n: a) efectuarea tuturor opera iunilor prevzute la verificarea tehnic periodic, revizia din anul respectiv nlocuind verificarea; b) efectuarea probei de rezisten la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea de instala ie la care s-au fcut nlocuiri i/sau modificri; c) efectuarea probei de etaneitate la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a ntregii instala ii. (2) Se efectueaz i revizia tehnic periodic conform alin. (1) a instala iilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori, cuprinse ntre sta iile sau posturile de reglare i contoare. 14.42. Revizia tehnic a instala iilor de utilizare este obligatorie la termenul prevzut la art. 14.39., alin. (1), lit. d) i n urmtoarele situa ii: a) dup ntreruperea utilizrii instala iei pentru o perioad timp care depete 6 luni; b) dup orice eveniment care ar fi putut afecta instala ia de utilizare gaze naturale. 14.43. (1) Verificrile i reviziile tehnice periodice se consemneaz, dup caz, n: a) Fia de eviden a lucrrilor periodice de verificare tehnic a instala iilor de utilizare a gazelor naturale apar innd consumatorilor persoane juridice, ntocmit conform cu Anexa 19;

27 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

b) Fia de eviden a lucrrilor periodice de revizie tehnic a instala iilor de utilizare a gazelor naturale apar innd consumatorilor persoane juridice, ntocmit conform cu Anexa 20; c) Fia de eviden a lucrrilor periodice de verificare tehnic a instala iilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, ntocmit conform cu Anexa 21; d) Fia de eviden a lucrrilor periodice de revizie tehnic a instala iilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, ntocmit conform cu Anexa 22. (2) Operatorul economic autorizat care efectueaz verificarea sau revizia tehnic periodic a instala iei de utilizare are urmtoarele obliga ii: a) s preia de la operatorul SD copii ale fielor de eviden a lucrrilor tehnice periodice, anterior efecturii verificrilor sau reviziilor tehnice; b) s transmit operatorului SD un exemplar original al fielor de eviden a lucrrilor tehnice periodice, ntocmite n conformitate cu alin. (1), completate, semnate i tampilate. (3) Fiele de eviden a lucrrilor periodice de verificare i revizie tehnic se pstreaz, n cte un exemplar, la: a) consumator; b) operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instala iei de utilizare; c) operatorul SD; d) furnizorul de gaze naturale. 14.44. (1) Remedierile defec iunilor constatate n instala iile de utilizare i nlocuirea elementelor defecte sunt obliga ia consumatorului i se realizeaz de ctre operatori economici autoriza i de ANRE, pe cheltuiala consumatorului. (2) Dup remedierea/nlocuirea instala iei de utilizare, aceasta se supune probelor de presiune, conform prevederilor cap. 12. (3) Probele de presiune se efectueaz numai dup demontarea contoarelor, scoaterea din func iune a instala iei i blindarea acesteia. (4) Sunt interzise solu iile provizorii de remediere a defectelor. (5) Condi iile de efectuare a probelor de presiune se consemneaz n procesul verbal de recep ie tehnic a instala iei de utilizare, ntocmit conform Anexei 3. 14.45. (1) Pentru modificri ale instala iei de utilizare a gazelor naturale, consumatorul este obligat s nainteze spre avizare operatorului SD documenta iile tehnice pentru executarea lucrrilor, ntocmite conform prevederilor art. 2.7. (2) nlocuirea instala iei existente de utilizare a gazelor naturale, n cazul n care nu se aduc modificri de debit instalat, presiune, msurare a consumului de gaze, traseu al instala iei, loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi etc. se efectueaz pe baza i cu respectarea documenta iei tehnice care a stat la baza executrii instala iei de utilizare, avizat de operatorul SD, existent la operatorul SD i/sau la consumator. 14.46. Repunerea n func iune a instala iilor modificate/nlocuite conform cu art. 14.45. se face n aceleai condi ii ca i pentru instala iile noi. 14.47. Repunerea n func iune a instala iilor dup efectuarea reviziei tehnice, dup repararea unei defec iuni i/sau ntreruperea accidental, se face conform instruc iunilor specifice de utilizare i exploatare, numai dup: a) efectuarea controlului func ionrii aparatelor/echipamentelor de msur, control, reglare i siguran din componen a instala iei de utilizare a gazelor naturale; b) verificarea punerii n pozi ia nchis a tuturor armturilor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoi. 14.48. La ntreruperea accidental a furnizrii gazelor naturale, consumatorii trebuie s nchid robinetele de pe conductele de alimentare i s aplice msurile prevzute n instruc iunile tehnice proprii de exploatare. 14.49. Punerea n func iune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi se face n prezen a reprezentan ilor operatorului SD i, dup caz, ai unui operator economic autorizat de organismul abilitat, pentru punerea n func iune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi. 14.50. Verificarea aparatelor de msurare a gazelor naturale, supuse controlului metrologic obligatoriu al statului, se efectueaz n conformitate cu art. 14.54. 14.51. Consumatorii, persoane juridice, stabilesc planuri de ac iune pentru prevenirea accidentelor n alimentarea cu gaze naturale, instruind personalul propriu n vederea aplicrii lor. MONTAREA, NTRE INEREA I VERIFICAREA CONTOARELOR/ECHIPAMENTELOR I INSTALA IILOR DE MSURARE A GAZELOR NATURALE 14.52. Montarea, ntre inerea i verificarea contoarelor/echipamentelor i instala iilor de msurare a gazelor naturale din sistemul de alimentare cu gaze naturale se realizeaz de ctre personal autorizat al operatorului SD sau, cu acordul acestuia, de operatori economici autoriza i conform prevederilor legisla iei i reglementrilor n vigoare. 14.53. (1) ntre inerea contoarelor/echipamentelor i instala iilor de msurare a gazelor naturale se face prin: a) respectarea instruc iunilor de ntre inere date de productorul contoarelor/echipamentelor i instala iilor de msurare a gazelor naturale; b) verificarea vizual cu ocazia citirii i o dat la 24 de ore pentru nregistratoarele cu diagram circular, cu ocazia schimbrii diagramei; c) verificarea metrologic periodic, la scaden ele stabilite prin reglementrile de specialitate. (2) Modul de efectuare a verificrilor metrologice, ocazionate de defectarea aparatelor sau la solicitarea consumatorilor, este precizat n contractul de furnizare a gazelor naturale i n Regulamentul de msurare a cantit ilor de gaze naturale tranzac ionate n Romnia. 14.54. Verificarea contoarelor/echipamentelor i instala iilor de msurare a gazelor naturale se face numai n laboratoare autorizate n conformitate cu reglementrile de metrologie legal n vigoare. 14.55. La montarea mijloacelor de msurare se ncheie procese verbale n conformitate cu Anexa 23. 14.56. Opera iunile de montare i demontare a mijloacelor de msurare, n vederea verificrii metrologice sau a nlocuirii acestora, se consemneaz ntr-un buletin de micare n conformitate cu Anexa 24. INTERVEN II PENTRU REMEDIEREA DEFECTELOR 14.57. (1) Operatorul SD asigur permanent un sistem de colectare a sesizrilor i reclama iilor consumatorilor i de rezolvare a acestora n vederea remedierii defectelor intervenite n sistemul de alimentare cu gaze naturale. (2) n func ie de numrul consumatorilor i lungimea re elei, activitatea se organizeaz astfel: a) birou cu func ionare permanent dotat cu telefon direct, avnd echipe i mijloace de interven ie; b) post dotat cu telefon direct; c) salariat al operatorului SD, care s asigure preluarea permanent a sesizrilor i reclama iilor consumatorilor, cu domiciliul n localitatea rural n care se desfoar activitatea de distribu ie a gazelor naturale. 14.58. (1) Pentru localit i mici sau pentru consumatori izola i, la care numrul abona ilor nu justific existen a echipelor permanente de interven ie, remedierea defectelor se asigur de ctre operatorul SD prin echipe de interven ie. (2) Solicitarea echipelor de interven ie se face prin dispeceratul operatorului SD, n urma reclama iilor primite. 14.59. Operatorul SD comunic consumatorilor numrul de telefon pentru reclama ii i interven ie i l nscrie n Instruc iunile de utilizare a gazelor naturale, elaborate conform cu art. 14.4., care se predau tuturor consumatorilor, odat cu punerea n func iune a instala iilor. 14.60. Mainile de interven ie se doteaz cu mijloace de comunicare eficiente, cu scule, dispozitive, echipamente, utilaje pentru executarea lucrrilor i cu aparate adecvate pentru detectarea scprilor de gaze naturale. 14.61. (1) Echipele de interven ie au n componen : a) cel pu in un instalator autorizat ANRE cu competen e n coordonarea lucrrilor de execu ie i exploatare; b) muncitori specializa i/autoriza i pentru lucrrile necesare. (2) Deplasarea echipei de interven ie la locul defectului se realizeaz n timpul cel mai scurt. (3) Echipele de interven ie sunt dotate cu echipament de protec ie corespunztor normelor de protec ie a muncii i de aprare mpotriva incendiilor. (4) Accesul pentru remedierea defectului se face pe baza ordinului de serviciu (Anexa 18). (5) Remedierea defectului se consemneaz de echipa de interven ie pe ordinul de serviciu.

28 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

14.62. Defec iunile semnalate n instala iile de utilizare ale consumatorilor persoane juridice pot fi remediate de: a) personal propriu, autorizat de ANRE; b) operatorul licen iat al SD, pe baz de contract; c) operatori economici autoriza i de ANRE, pe baz de contract. 14.63. Defec iunile semnalate la instala iile de utilizare ale consumatorilor casnici pot fi remediate, pe baz de contract, de: a) operatorul licen iat al SD; b) operatori economici autoriza i de ANRE. 14.64. O conduct sau un branament se consider scoase temporar din func iune dup ce s-a oprit vehicularea gazelor, prin izolarea por iunii respective cu ajutorul robinetelor de sec ionare sau a dispozitivelor speciale de oprire local i s-a efectuat depresurizarea acestora. 14.65. Scoaterea temporar din func iune a conductelor i a branamentelor poate fi necesar pentru: a) remedierea avariilor sau accidentelor tehnice; b) efectuarea unor lucrri programate pe conducte. 14.66. Scoaterea temporar din func iune a conductelor sau a branamentelor se execut de echipe sau forma ii de lucru ale operatorului SD, numai pe baza: a) programului de lucru scris; b) foii de manevr; c) dispozi iei date de persoanele mputernicite, nregistrat n registru de dispozi ii al dispeceratului operatorului SD. 14.67. (1) Programele de lucru se ntocmesc pentru toate lucrrile planificate. (2) Foile de manevr se ntocmesc pentru lucrri de interven ie simple sau n cazuri de accidente tehnice. 14.68. n caz de avarie, personalul din echipele de interven ie are obliga ia de a lua primele msuri de siguran i de a raporta dispeceratului operatorului SD msurile luate pentru remediere. 14.69. Documentele de la art. 14.66. se ntocmesc i se aprob de persoane mputernicite n acest sens de operatorul SD. 14.70. Programul de lucru cuprinde cel pu in: a) denumirea, locul i scopul lucrrii; b) data programat i durata estimat a lucrrii; c) schi a conductei sau re elei pentru zona afectat, cu indicarea tuturor armturilor de pe traseu; d) delimitarea i marcarea vizibil a zonei de lucru; e) executantul lucrrii; f) responsabilul lucrrii din partea operatorului SD; g) succesiunea efecturii opera iilor; h) solu ia de alimentare cu gaze a consumatorilor pe durata lucrrilor sau aprobarea pentru sistarea furnizrii gazelor; i) dotarea tehnic; j) msurile de protec ie a muncii i de aprare mpotriva incendiilor specifice lucrrii; k) numele i semntura persoanelor care ntocmesc i aprob programul de lucru. 14.71. Foile de manevr se ntocmesc ntr-o form succint, n func ie de specificul lucrrii de interven ie. 14.72. (1) nainte de nceperea lucrrilor programate se face: a) instructajul de protec ia muncii i de aprare mpotriva incendiilor, specifice programului de lucru sau foii de manevr; b) dotarea forma iei de lucru cu mijloace de lucru, de protec ia muncii i de aprare mpotriva incendiilor. (2) Conductorul forma iei de lucru i responsabilul coordonator rspund de executarea, n condi ii de siguran , a lucrrilor i opera iunilor cuprinse n programul de lucru sau n foaia de manevr, n conformitate cu documenta ia de execu ie, normele de protec ia muncii i de aprare mpotriva incendiilor. (3) Lucrrile care se execut n zona de protec ie sau de siguran a obiectivelor ter ilor se fac cu avizul i supravegherea tehnic a acestora. 14.73. Scoaterea temporar din func iune cu ajutorul dispozitivului cu par a conductelor avnd Dn <= 50 mm, racordate la conducta de distribu ie prin teu, se face pe baza ordinului de serviciu. 14.74. Dup ncheierea lucrrilor, executantul nscrie n planul de amplasare i n cartea construc iei elementele constructive noi i cele modificate, care s reflecte situa ia real din teren la data respectiv. 14.75. La conductele din polietilen, dup localizarea defectului i efectuarea spturilor n func ie de gradul de afectare a conductei, defectul se izoleaz prin: a) strangularea cu ajutorul dispozitivelor calibrate n amonte de locul defectului, sau de o parte i de alta a locului defectului pentru conductele integrate n sistemele de alimentare buclate; b) sec ionare cu ajutorul robinetelor de sec ionare; c) dispozitiv cu par (n cazul conductelor rupte). 14.76. (1) Repara iile defectelor conductelor din PE pot fi: a) temporare; b) definitive. (2) Repara iile temporare se refac n form definitiv imediat ce sunt ndeplinite condi iile normale de lucru. 14.77. n cazul unor repara ii temporare, n principal n cazul conductelor perforate i, dup caz, fisurate, se pot utiliza coliere metalice agrementate tehnic. 14.78. (1) nlturarea defectelor prin repara ii definitive la conductele din PE se efectueaz prin utilizarea procedeului de mbinare prin electrofuziune. (2) Materialele utilizate pentru repara ii sunt tronsoane de conducte i electrofitinguri agrementate tehnic i compatibile cu materialul conductei care se repar. (3) Aparatele de sudur ndeplinesc condi iile de performan necesare executrii lucrrii. 14.79. (1) ntre inerea i repararea robinetelor din PE const din interven ii la tubul de acces i verificarea integrit ii foliei protectoare. (2) n cazul defectrii robinetelor din PE, acestea se nlocuiesc. 14.80. Dup nlturarea defectului conductei din PE, repunerea n func iune a tronsoanelor afectate se efectueaz numai dup ndeplinirea urmtoarelor etape: a) verificarea lucrrilor efectuate; b) efectuarea probelor de presiune; c) refacerea continuit ii firului trasator i a benzii (grilei) avertizoare; d) refularea conductelor pentru eliminarea complet a aerului; e) eviden ierea locului de strangulare al conductei. 14.81. Remedierea defectelor branamentelor de gaze naturale respect aceleai etape ale lucrrilor de repara ii ca i ale conductelor cu precizarea c la branamente cu lungimi reduse, scoaterea provizorie din func iune a acestora (obturarea branamentului) se poate efectua prin manevrarea dispozitivului de perforare-obturare a teului de branament. SCOATEREA DEFINITIV DIN FUNC IUNE A CONDUCTELOR I A BRANAMENTELOR 14.82. Pentru scoaterea definitiv din func iune a unei conducte se parcurg urmtoarele etape: a) evacuarea gazelor naturale din conduct; b) tierea capetelor conductei; c) obturarea cu capace sudate a capetelor. 14.83. Pentru scoaterea definitiv din func iune a unui branament se parcurg urmtoarele etape:

29 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

a) evacuarea gazelor naturale din branament; b) tierea capetelor branamentului; c) obturarea robinetului/teului de branament; d) extragerea branamentului n vederea recuperrii acestuia, dup caz. 14.84. Pentru dezafectarea unei conducte se ntocmete un program de lucru care, fa de programele obinuite, cuprinde urmtoarele date i msuri suplimentare: a) planul de amplasare a conductei, cu modificrile la zi i cu men ionarea dispozitivelor de refulare a gazelor, zonelor de lucru periculoase; b) alte construc ii i instala ii nou amplasate pe traseu; c) tronsoanele care nu se pot demonta odat cu dezafectarea conductei; d) desfiin area tuturor marcajelor, rsufltorilor i dispozitivelor de refulare amplasate de-a lungul conductei dezafectate; e) marcarea cu vopsea sau tbli e a zonelor periculoase; f) locul de tiere i blindare a tuturor capetelor i legturilor; g) alte elemente necesare pentru siguran a lucrrii; h) obligativitatea ncheierii unui proces verbal la terminarea lucrrilor. 14.85. (1) Pentru a evita cuplarea unor conducte i/sau branamente la tronsoanele nedemontate ale unei conducte dezafectate, se efectueaz n prealabil o identificare pe traseu a acestora. (2) Identificarea se efectueaz de delega i ai operatorului SD i, dup caz, ai beneficiarului i constructorului, pe baz de: a) proces verbal ncheiat la terminarea lucrrilor de dezafectare; b) plan de situa ie i schema conductei; c) verificarea diametrelor conductelor; d) sondaje, prin perforri fr foc; e) injectare de odorizant n SD. (3) Toate capetele conductelor dezafectate ce nu pot fi scoase din pmnt se obtureaz cu capace sudate. 15. SECURITATEA I SNTATEA N MUNC 15.1. n toate etapele de proiectare, executare i exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se respect prevederile legale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protec ia snt ii, securitatea societal i reducerea riscului terorismului. 15.2. La executarea lucrrilor se va folosi numai personal autorizat, cu instruire profesional corespunztoare, cu aptitudini, experien i capacitate fizic i neuropsihic normal. 15.3. n documenta iile tehnice de execu ie a lucrrilor se includ recomandri cu privire la prevederile actelor normative care permit executarea i exploatarea sistemului de distribu ie n condi ii de deplin securitate i sntate, pe de o parte pentru personalul de execu ie, iar pe de alt parte pentru personalul de exploatare. 15.4. Obliga iile i rspunderile pentru protec ia, siguran a i igiena muncii revin: a) conductorilor locurilor de munc; b) personalului de exploatare; c) consumatorilor. 15.5. Conductorii locurilor de munc sau, dup caz, delega ii mputernici i ai acestora, au obliga ia s asigure, n principal: a) instruirea personalului la fazele i intervalele stabilite prin legisla ia n vigoare, ntocmirea i semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare; b) dotarea cu echipament individual de protec ie i de lucru corespunztor sarcinilor; c) acordarea alimenta iei de protec ie i a materialelor igienico-sanitare pentru prevenirea mbolnvirilor profesionale; d) verificarea strii utilajelor, agregatelor, aparatelor i sculelor cu care se lucreaz i nlturarea sau repararea celor care prezint defec iuni; e) msurile organizatorice de protec ie, securitate i sntate n munc, specifice lucrrilor de gaze naturale, printre care: formarea i componen a echipelor de lucru, anun area consumatorilor afecta i de lucrrile n sistemele de alimentare cu gaze naturale, nchiderea i deschiderea alimentrii cu gaze naturale, lucrri asupra conductelor aflate sub presiune, manipularea buteliilor sub presiune etc. f) formarea i componen a echipelor de lucru; g) anun area consumatorilor nainte de nchiderea/deschiderea gazelor; h) nchiderea i deschiderea gazelor n SD; i) manipularea buteliilor sub presiune etc. 15.6. Personalul de exploatare a sistemului de distribu ie are urmtoarele obliga ii: a) s participe la toate instructajele n conformitate cu legisla ia n vigoare; b) s poarte echipamentul de lucru i de protec ie la locul de munc i s-l ntre in n stare de cur enie; c) s nu utilizeze scule, aparate i echipamente defecte; d) s aplice n activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunotin n cadrul instruirilor, precum i orice alte msuri necesare pentru evitarea accidentelor. 15.7. Principalele msuri obligatorii la executarea/interven ia pentru remedierea defectelor/repara ii curente i/sau capitale n sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt: a) transportul evilor spre antiere numai cu mijloace de transport apte pentru aceast opera iune; b) ncrcarea i descrcarea evilor se face cu macaraua ori pe planuri nclinate sau manual prin purtare direct, astfel nct s se evite pericolul de lovire, rnire sau electrocutare a persoanelor care efectueaz opera iile respective; c) nu este permis sta ionarea lucrtorilor sub conducte, n fa a planurilor nclinate pe care se descarc conducte sau sub vasele cu bitum topit; d) n timpul transportului sau manipulrii buteliilor de oxigen sau de acetilen se iau toate msurile pentru mpiedicarea cderii sau lovirii acestora, fiind interzis deplasarea prin rostogolire a acestora; e) buteliile sunt purtate de doi lucrtori sau deplasate pe crucioare speciale; f) nu este permis aezarea buteliilor de oxigen i acetilen n btaia razelor de soare sau n locuri cu temperaturi ridicate; g) manipularea buteliilor cu oxigen se face numai de lucrtori care au minile, hainele i instrumentele de lucru curate, lipsite de urme de materii grase; h) manipularea instala iilor, a cazanelor, a gle ilor cu bitum topit i izolarea cu bitum a conductelor, se face numai de personal special instruit, dotat cu echipament de protec ie pentru aceste opera iuni; i) folosirea generatoarelor de acetilen este permis numai dac acestea au supapa hidraulic de siguran n bun stare de func ionare, umplut cu ap la nivelul necesar; j) de la nceperea spturilor i pn la terminarea complet a lucrrilor se utilizeaz semnalizatoare de zi i de noapte, iar unde este cazul, circula ia este dirijat de o persoan instruit n acest scop. 15.8. n timpul lucrului, lucrtorii utilizeaz echipament de protec ie adecvat pentru a evita contactul cu substan ele utilizate pentru cur irea conductelor i fitingurilor. 15.9. Manevrele necesare exploatrii n condi ii de siguran a instala iilor de gaze naturale se efectueaz numai de personalul instruit n acest scop. 15.10. Prelucrarea materialelor din polietilen se execut numai n ateliere aerisite, pentru eliminarea noxelor rezultate la efectuarea sudurilor. 15.11. (1) n toate situa iile care necesit interven ii la conductele din polietilen n func iune, se iau msuri de protec ie a personalului operator mpotriva accidentelor cauzate de apari ia sarcinilor electrostatice.

30 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

(2) Dup deschiderea an ului, nainte de accesul la conductele defecte, se iau msuri de legare la pmnt a conductei i a tuturor sculelor i aparatelor de sudare i msuri de echipare a personalului operator cu echipament specific. 15.12. Legarea la pmnt a conductelor din PE se efectueaz prin nfurarea acestora cu band textil mbibat n solu ie de ap i spun, legat la rui metalici introdui n pmnt n zona de desfurare a lucrrilor de repara ii. 15.13. Pe toat durata interven iei asupra conductelor din polietilen, personalul operator utilizeaz mnui de protec ie din cauciuc. 15.14. La desfurarea activit ii n unit i ale operatorilor economici cu norme specifice de securitate i sntate n munc se respect i prevederile din normele respective. 15.15. Consumatorii casnici au obliga ia s foloseasc instala iile de gaze naturale potrivit cu Instruc iunile de utilizare a gazelor naturale, primite la punerea n func iune a acestora. 16. PROTEC IA MEDIULUI I A APELOR 16.1. n toate etapele de proiectare, executare i exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se respect prevederile legale specifice protec iei mediului i a apelor. 16.2. (1) Beneficiarul lucrrilor realizeaz studii de impact pentru lucrrile de infrastructur rutier, care pot avea un impact asupra mediului prin natura, dimensiunea sau amplasarea lor. (2) n evaluarea impactului asupra mediului se iau n considerare cel pu in urmtoarele: a) lucrrile din perioada execu iei conductei; b) amplasarea i termenul de func ionare a conductei; c) eventualele pierderi de gaze naturale. 17. APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR 17.1. n toate etapele de proiectare, executare i execu ie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale se respect prevederile din legisla ia n vigoare privind: a) aprarea mpotriva incendiilor; b) instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen ; c) echiparea i dotarea construc iilor i instala iilor din sistemul de alimentare cu gaze naturale cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor. 17.2. Mijloacele de stingere a incendiilor, prevzute la art. 17.1. litera c), se amplaseaz la loc vizibil i uor accesibil i se verific la termenele prevzute n instruc iunile date de furnizor. 17.3. Obliga iile i rspunderile pentru aprarea mpotriva incendiilor se stabilesc n conformitate cu legisla ia n vigoare i revin conductorilor locurilor de munc i personalului de execu ie. 17.4. Conductorii locurilor de munc au obliga ia s asigure n principal: a) instruirea personalului la etapele stabilite prin legisla ie, ntocmirea i semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare; b) verificarea strii utilajelor, aparatelor, echipamentelor i sculelor cu care se lucreaz i nlturarea sau repararea celor care prezint pericol de incendiu; c) msurile organizatorice de aprare mpotriva incendiilor specifice instala iilor de gaze naturale, referitoare la formarea i componen a echipelor de lucru; d) asigurarea ndeplinirii la termen a msurilor de aprare mpotriva incendiilor, stabilite potrivit legii; e) formarea i componen a echipelor de lucru; f) dotarea cu echipament individual de protec ie i de lucru; g) anun area consumatorilor nainte de nchiderea/deschiderea gazelor; h) nchiderea i deschiderea gazelor n SD; i) manipularea generatoarelor i a buteliilor de acetilen etc. 17.5. Personalul de execu ie are urmtoarele obliga ii: a) s participe la toate instructajele; b) s nu utilizeze scule i echipamente defecte; c) s aplice n activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunotin la instruire, precum i orice alte msuri necesare pentru evitarea incendiilor. 17.6. Personalul de exploatare are urmtoarele obliga ii: a) s participe la toate instructajele n conformitate cu legisla ia n vigoare; b) s nu utilizeze utilaje, aparate, echipamente i scule defecte sau neadecvate mediului de lucru; c) s aplice n activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunotin la instruire, precum i orice alte msuri necesare pentru evitarea incendiilor; d) s asigure ndeplinirea msurilor de aprare mpotriva incendiilor, stabilite potrivit legii. 17.7. (1) Incintele sta iilor i posturilor de reglare i msurare, precum i cele n care exist instala ii de utilizare a gazelor naturale, se doteaz cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor potrivit normelor specifice de dotare. (2) Mijloacele de stingere a incendiilor se amplaseaz la loc vizibil, uor accesibil i se verific la termenele prevzute n instruc iunile date de furnizor. 17.8. (1) Executarea lucrrilor cu foc deschis, n spa ii cu pericol de incendiu, este admis numai dup luarea msurilor necesare de aprare mpotriva incendiilor i numai dup ob inerea permisului de lucru cu foc. (2) Lucrrile prevzute la alin. (1) se execut numai de ctre echipe instruite n acest scop i dotate cu echipament de lucru, protec ie i interven ie adecvat. 17.9. n vederea primei interven ii n caz de incendiu se prevd urmtoarele: a) organizarea de echipe cu atribu ii concrete; b) msuri i posibilit i de alertare a serviciilor voluntare i private pentru situa ii de urgen . 17.10. (1) n cazul producerii unui incendiu n instala iile de gaze naturale, personalul prezent nchide n primul rnd robinetul de incendiu i apoi procedeaz la stingerea incendiului, concomitent cu anun area serviciilor pentru situa ii de urgen . (2) n cazul n care nu este posibil oprirea alimentrii cu gaze naturale, i pentru a preveni crearea de acumulri de gaze naturale urmate de explozii, pn la sosirea serviciilor pentru situa ii de urgen , se procedeaz numai la rcirea zonelor nvecinate fr stingerea flcrii de gaz. 17.11. Se interzice racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, pcur, crbune etc.), cu excep ia aparatelor consumatoare de combustibili gazoi care au fost construite pentru alimentare mixt (gaze naturale - combustibil lichid/solid). 17.12. nainte de aprinderea focului, n aparate consumatoare de combustibili gazoi neautomatizate, utilizatorul respect i asigur urmtoarele: a) ventilarea ncperilor n care func ioneaz aparate consumatoare de combustibili gazoi cu flacr liber; b) controlul tirajelor courilor la care sunt racordate aparatele consumatoare de combustibili gazoi; c) controlul robinetului de manevr al aparatului consumator de combustibili gazoi, depistarea i nlturarea eventualelor scpri de gaze; d) accesul liber al aerului de ardere n focar; e) ventilarea focarului. 17.13. (1) La aprinderea focului se respect principiul "gaz pe flacr".

31 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

(2) Aprinderea focului se face cu aprinztorul special, fiind interzis folosirea chibriturilor, precum i a hrtiei, deeurilor sau a altor materiale, care pot obtura orificiile arztoarelor. 17.14. La aprinderea focului, gazele sunt deschise de la robinetul de siguran i apoi de la robinetul de manevr al aparatului consumator de combustibili gazoi. 17.15. Stingerea focului se face prin nchiderea robinetului de siguran , iar dup stingerea flcrii se nchide i robinetul de manevr, amplasat naintea aparatului consumator de combustibili gazoi. 17.16. n cazul sesizrii ntr-un spa iu nchis a mirosului caracteristic substan elor odorizante din gazele naturale, personalul prezent va proceda imediat la: a) ventilarea rapid a spa iului respectiv, prin deschiderea ferestrelor care conduc direct spre exteriorul cldirii (nu spre holuri, case ale scrilor, cur i de lumin etc.); b) ntreruperea alimentrii cu gaze naturale prin nchiderea robinetului de incendiu; c) anun area operatorului SD; d) interzicerea fumatului i folosirii unor surse de generare a scnteilor; e) decuplarea instala iei electrice; f) anun area celorlal i consumatori racorda i la instala ia de utilizare (cazul consumatorilor alimenta i prin branament comun). 18. DISPOZI II FINALE Anexele nr. 1-29 fac parte din prezentele norme tehnice i pot fi actualizate prin Ordin al preedintelui ANRE, la propunerea justificat a operatorilor SD i/sau a operatorilor economici autoriza i de ANRE pentru lucrri n sistemele de alimentare cu gaze naturale. Prezentele norme tehnice au fost a fost aprobate cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE privind procedura pentru schimb de informa ii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998. ANEXA Nr. 1 PROCES VERBAL DE RECEP IE TEHNIC CONDUCTE/BRANAMENTE/INSTALA II DE PROTEC IE CATODIC Nr. ........../................... Astzi, ziua ......., luna ........................, anul .................., comisia de recep ie tehnic a conductei/branamentului/instala iei de protec ie catodic, executat pe str. ..................................................., ntre nr. ......... i nr. ........., localitatea ............................., a constatat urmtoarele: a. Documenta ia tehnic a fost ntocmit de societatea ...................... b. Executantul lucrrilor este societatea ................................... d. Documenta ia tehnic de executare a lucrrilor nregistrat sub nr. ................../........................... a fost avizat de d. Conducta este realizat cu urmtoarele materiale:
Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate Certificat conformitate mm m/buc nr. .../data nr. ..../data eav .............................................................................................. eav .............................................................................................. Tub protec ie ...................................................................................... Armtur nchidere ................................................................................. Cmin armturi ..................................................................................... Rsufltori ........................................................................................ Capace GN ..........................................................................................

e. eav din OL - mbinrile au fost efectuate manual, automat, prin sudur, prin procedeul ................... i sunt ntrite prin ....................... - Rezultatul ncercrii nedistructive a sudurilor este ....................., conform buletinului de examinare anexat, nr. ........./..................., emis de laboratorul autorizat ....................... eav din polietilen - mbinrile s-au fcut prin procedeul ................ Tipul aparatului ............................................................ f. Conducta/branamentul a fost ncercat la presiune, cu aer, n prezen a comisiei, dup cum urmeaz: proba de rezisten la ...... Pa, timp de ........... proba de etaneitate la ......, timp de ........... Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus conducta/branamentul este ..................................................... g. eav din OL - Conducta/branamentul a fost izolat anticorosiv cu ......, n ......... straturi, armate cu .................. straturi din .............., i protec ie mecanic din ....................................................., conform certificatului de calitate nr. ........................../.............. emis de .................................... h. Executantul lucrrilor a prezentat - Procesul verbal de lucrri ascunse nr ............../...................... eav din OL - Buletinul de verificare a rezisten ei de izola ie a conductelor/branamentelor dup umplerea complet a an ului cu pmnt nr. ...../........... emis de .................................................. i. n vederea recep iei, comisia a efectuat sondaje, constatnd urmtoarele: ................................................................... j. eav din polietilen - S-a verificat continuitatea firului trasor. Concluzia: Pe baza documentelor prezentate i a verificrilor proprii, comisia constat c la executarea lucrrilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare gaze naturale i declar admis recep ia acestora. Prezentul proces verbal a fost ncheiat n .... exemplare, din care fiecare semnatar a re inut cte un exemplar. Numele i prenumele ... Nr. aut. ANRE/Nr. aut. sudor Semntura 1. Constructor - Instalator autorizat ...................................................... - Responsabil A.Q. autorizat ................................................ - Sudor PE .................................................................. - Sudor OL 2. Proiectant ............................................................... 3. Reprezentant Inspectoratul de Stat n Construc ii (dup caz) ............. 4. Comisia de recep ie - Operator SD (Investitor) - Inspector C.Q. .................................

32 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

- Reprezentant al administra iei publice locale ............................. - Beneficiar (dup caz) ..................................................... - Specialiti n domeniu .................................................... Not: Sudorii PE i OL sunt/autoriza i de organisme abilitate, conform reglementrilor n vigoare. ANEXA Nr. 2 PROCES VERBAL DE RECEP IE TEHNIC STA IE/POST DE REGLARE - MSURARE Nr. ......../............... Astzi, ziua ....., luna .................., anul................, comisia de recep ie tehnic a sta iei/postului de reducere - reglare - msurare gaze naturale, executat n str. ....................................., nr. ........, localitatea .........................................., a constatat urmtoarele: a. Documenta ia tehnic a fost ntocmit de societatea ...................... b. Furnizorul sta iei este societatea ....................................... c. Montorul sta iei este societatea ......................................... care a emis certificatul de calitate nr. .............../....................... d. Documenta ia tehnic de executare a lucrrilor nregistrat sub nr. ................../.................... a fost avizat de e. Lucrarea este realizat conform proiectului avizat de operatorul licen iat de distribu ie, cu urmtoarele materiale:
Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate mm; m, buc. nr./data eav ............................................................................................. eav ............................................................................................. eav ............................................................................................. Armtur nchidere ................................................................................ Cmine armturi ................................................................................... Regulatoare presiune .............................................................................. Contoare .......................................................................................... Supape de siguran ............................................................................... Filtre ............................................................................................

f. Rezultatul ncercrii nedistructive a sudurilor este ...................., conform buletinului de examinare anexat, nr. ......../................., emis de laboratorul autorizat ........................................... g. Sta ia/postul a fost ncercat la presiune, cu ap, n prezen a comisiei, dup cum urmeaz: proba de rezisten la ...... Pa, timp de ........... ore. proba de etaneitate la ...... Pa, timp de ........... ore. Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus conducta este ....................................................... h. Conducta a fost izolat anticorosiv cu .................................., i. Sta ia/postul este prevzut cu priz de mpmntare i de electrosecuritate, verificat de ..................... Buletin de verificare nr. ...../.............. Concluzia: Pe baza documentelor prezentate i a verificrilor proprii, comisia constat c la executarea lucrrilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale i declar admis recep ia sta iei/postului de reglare-msurare supus recep iei. Prezentul proces verbal a fost ncheiat n .... exemplare, din care fiecare semnatar a re inut cte un exemplar. Numele i prenumele ... Nr. aut. ANRE/Nr. aut. sudor Semntura 1. Constructor - Instalator autorizat ...................................................... - Responsabil A.Q. autorizat ................................................ - Sudor PE .................................................................. - Sudor OL .................................................................. 2. Proiectant ............................................................... 3. Reprezentant Inspectoratul de Stat n Construc ii (dup caz) ............. 4. Comisia de recep ie - Operator SD (Investitor) - Inspector C.Q. ................................. - Reprezentant al administra iei publice locale ............................. - Beneficiar ................................................................ - Specialiti n domeniu .................................................... Not: Sudorii PE i OL sunt autoriza i de organisme abilitate, conform reglementrilor n vigoare. ANEXA Nr. 3 PROCES VERBAL DE RECEP IE TEHNIC INSTALA IE DE UTILIZARE Nr. .........../..................... Astzi, ziua ......., luna ........................, anul .................., comisia de recep ie tehnic a instala iei de utilizare gaze naturale, executat la imobilul din n str. ......................................., nr. .........., Bl. ..........., Sc. ........., Ap. ......, localitatea ......................., a constatat urmtoarele: a. Acordul de acces pentru debitul de gaze naturale a fost dat de .........................................., i a fost comunicat beneficiarului cu scrisoarea nr ................../................................... b. Proiectul a fost ntocmit de societatea .................................. c. Executantul lucrrilor este societatea ................................... d. Documenta ia tehnic de executare a lucrrilor nregistrat sub nr. ................../........................... a fost avizat de e. Lucrarea este realizat conform proiectului avizat de operatorul licen iat de distribu ie, cu urmtoarele materiale:
Diametru mm; Cantitate m, buc Furnizor Certificat calitate nr./data

33 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

eav ............................................................................................. Armturi de nchidere ............................................................................. Detector ..........................................................................................

f. Instala ia de utilizare este realizat conform proiectului avizat, pentru urmtoarele puncte de consum:
Nr. crt. Debit instalat Debit instalat Certificat unitar Buc i total calitate nr./data ....... m3/h ....... m3/h ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Denumirea Caracteristici tehnice

g. Conducta suprateran din ................................ a fost ncercat la presiune, cu aer, n prezen a comisiei, dup cum urmeaz: proba de rezistent la ...... Pa, timp de ........... ore. proba de etaneitate la ...... Pa, timp de ........... ore. Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus conducta este ......... h. Conducta subteran din .................................. a fost ncercat la presiune, cu aer, n prezenta comisiei, dup cum urmeaz: proba de rezisten la ...... Pa, timp de ........... ore. proba de etaneitate la ...... Pa, timp de ........... ore. Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus conducta este ......... i. Pentru conducta din OL s-a folosit o izola ie anticorosiv cu ..........., n ....., straturi, armate cu straturi de ....................................., i protec ie mecanic din ..........................., conform certificatului de calitate nr. ....../.............. emis de ..................................... j. Pentru conducta din PE mbinrile s-au fcut prin procedeul .............. Tipul aparatului ............................................................ k. Executantul lucrrilor a prezentat procesul verbal de lucrri ascunse nr ............/................. l. n vederea recep iei comisia a efectuat sondaje, constatnd urmtoarele: ............................................................................. m. Beneficiarul a luat la cunotin de obliga ia nlocuirii racordului flexibil montat n instala ia de utilizare naintea expirrii duratei normate de utilizare conform prescrip iei tehnice a productorului. Concluzia: Pe baza documentelor prezentate i a verificrilor proprii, comisia constat c la executarea lucrrilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale i declar admis recep ia instala iei de utilizare supus recep iei. Orice modificare adus ulterior instala iei de utilizare recep ionate executat neautorizat cade n rspunderea beneficiarului. Prezentul proces verbal a fost ncheiat n .... exemplare, din care fiecare semnatar a re inut cte un exemplar. Numele i prenumele ... Nr. aut. ANRE/Nr. aut. sudor Semntura 1. Constructor - Instalator autorizat ...................................................... - Responsabil A.Q. autorizat ................................................ - Sudor PE .................................................................. - Sudor OL 2. Comisia de recep ie - Operator SD (Investitor) - Instalator autorizat Gr. I D sau II DA ........ - Beneficiar ............................................................... - Specialiti n domeniu (dup caz)......................................... Not: Sudorii PE i OL sunt autoriza i de organisme abilitate, conform reglementrilor n vigoare. ANEXA Nr. 4 PROCES VERBAL DE PUNERE N FUNC IUNE CONDUCTE DE DISTRIBU IE I BRANAMENTE Nr. ......../................ ncheiat astzi, ziua ......... luna ............, anul ..........., Subsemna ii: - instalator autorizat al executantului ..................................... Aut. nr. ................. - delegat al operatorului de distribu ie .................................... Aut. nr. ................. n baza prevederilor dosarului avizat de operatorul licen iat de distribu ie nr. ............, din ..............................., i a procesului verbal de recep ie tehnic nr. .........., din ..................................., am pus n func iune conducta de distribu ie gaze naturale (branamentul) din localitatea ...................., str. ..........................., nr. ......., bloc .............., executat() de societatea ................................. Obiectivul pus n func iune se compune din:
Diametru Furnizor Cantitate mm m; buc eav ............................................................................................. Tub protec ie ..................................................................................... Armtur nchidere ................................................................................ Regulatoare de presiune ........................................................................... Rsufltori ....................................................................................... Capace GN .........................................................................................

La punerea n func iune s-au verificat urmtoarele: - etaneitatea la presiunea gazului din conduct (branament), pentru mbinrile la care nu se fac probe la recep ie; - refularea aerului:

34 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

prin captul opus punctului de racordare, la conductele de distribu ie n func iune prin robinetele de branament, la branamente Prezentul proces verbal s-a ncheiat n dou exemplare din care fiecare parte a re inut cte un exemplar.
Delegat operator de distribu ie Aut. ANRE nr. ................. Instalator autorizat al executantului Aut. ANRE nr. .................

ANEXA Nr. 5 PROCES VERBAL DE PUNERE N FUNC IUNE INSTALA IE DE UTILIZARE GAZE NATURALE Nr. .........../............... ncheiat astzi, ziua .......... luna .........., anul ........., Subsemna ii: - instalator autorizat al executantului ..................................... Aut. nr. ................. - delegat al operatorului de distribu ie .................................... Aut. nr. ................. - prestator de specialitate ................................................. - consumator ................................................................ n baza prevederilor documenta iei de executare a lucrrilor nr ..............., din ..........................................................., i a procesului verbal de recep ie tehnic nr. .........., din ......................, am pus n func iune instala ia de utilizare gaze naturale executat de societatea ...................................................... la imobilului din localitatea ................................, str. ............................, nr. ......., bloc ............, Sc. ............. Ap. ........, scar ........., etaj ......, ap. ....., avnd destina ia ......................................, abonat ...............................
Nr. crt. Presiune Buc i Debit Debit utilizare unitar total Pa sau bar m3/h m3/h .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... Aparatul consumator pus n func iune

Totodat am sigilat urmtoarele puncte de consum care nu ntrunesc condi iile de func ionare n siguran .................................................... La punerea n func iune am verificat urmtoarele: - tirajul la fiecare aparat consumator de combustibili gazoi legat la co, dup caz; - presiunea de utilizare la debit maxim i minim; - etaneitatea la presiunea gazului din conduct (pentru mbinrile la care nu se fac probe la recep ie); - existen a dopurilor la ramifica iile pentru punctele de consum fr aparate Msurarea consumului se face prin: - contor ..............................., cu debit nominal ............ m /h, marca ................ seria ......................., la indexul ........... m , presiune static ........ Pa i presiunea diferen ial ....... Pa. Totodat s-a procedat la instruirea consumatorului pentru exploatarea corect a instala iei de utilizare gaze naturale i a obliga iilor ce-i revin. Consumatorul a primit .... exemplare din instruc iunile pentru utilizarea gazelor naturale i se oblig s le afieze mpreun cu instruc iunile specifice ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoi pe care le posed, la locul de folosin . Prezentul proces verbal s-a ncheiat n trei exemplare din care fiecare parte a re inut cte un exemplar.
Delegat operator SD Aut. ANRE nr. .......... Instalator autorizat al executantului Aut. ANRE nr. .......... Prestator de specialitate Aut. nr. .......... Consumator ....................
3 3

Not: Prestatorul de specialitate pentru montare/instalare, punere n func iune aparate consumatoare de combustibili gazoi este autorizat de organisme abilitate. ANEXA Nr. 6 PROCES VERBAL DE PUNERE N FUNC IUNE STA IE/POST DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE Nr. .........../................. ncheiat astzi, ziua ........... luna ..........., anul .........., Subsemna ii: - instalator autorizat al executantului ..................................... Aut. nr. ................. - delegat al operatorului de distribu ie .................................... Aut. nr. ................. n baza prevederilor dosarului avizat de operatorul licen iat de distribu ie nr. ............, din ..............................., i a procesului verbal de recep ie tehnic nr. .........., din ..............., am pus n func iune sta ia de reglare-msurare din localitatea ..........................................., str. .................................., nr. ....................., executat de societatea ..................................................................... Obiectivul pus n func iune se compune din:
Diametru Furnizor Cantitate mm; m, buc eav .............................................................................................. eav ..............................................................................................

35 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

eav .............................................................................................. Armtur nchidere ................................................................................. Cmine armturi .................................................................................... Regulatoare presiune ............................................................................... Contoare ........................................................................................... Supape de siguran ................................................................................ Filtre .............................................................................................

La punerea n func iune s-au verificat urmtoarele: - refularea aerului prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieire din sta ie, dac aceasta nu este prevzut cu refulator; - legarea la centura de mpmntare a pr ilor metalice, conform art. 7. 10, alin. (1); Prezentul proces verbal s-a ncheiat n trei exemplare din care fiecare parte a re inut cte un exemplar.
Delegat operator SD Aut. ANRE nr. ......... Instalator autorizat al executantului Aut. ANRE nr. ......... Prestator de specialitate Aut. nr ........... Consumator ...................

Not: Prestatorul de specialitate pentru montare/instalare, punere n func iune aparate consumatoare de combustibili gazoi este autorizat de organisme abilitate. ANEXA Nr. 7 PROCES VERBAL DE LUCRRI ASCUNSE (pentru conducte, branamente i instala ii de utilizare) Nr. ............/..................... ncheiat astzi, ziua ...., luna .........., anul ........ Subsemna ii: - Instalator autorizat .......... autoriza ie nr. ......... grad ............ - Executant ................................................................. - Sudor autorizat ........................ autoriza ie nr. ................. la montarea conductei/branamentului/instala iei de utilizare conduct gaze naturale de presiune ..........., la imobilul din localitatea ................., str. .........................., nr. ....... Prin prezentul proces verbal, precizm urmtoarele: - conducta/branamentul/instala ia de utilizare are diametrul ............ i lungimea .................... m, - eava utilizat la executarea conductei/branamentului/instala iei de utilizare este cea prevzut n certificatul de calitate nr. ................... anul .......... i certificatul de conformitate nr. ............ anul ........., anexate la cartea construc iei; a) pentru conduct/branament/instala ie de utilizare din OL - toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate i au fost izolate; precizrile vor fi fcute de executant; - eava a fost izolat conform precizrile vor fi fcute de executant i la montaj a fost aezat pe pmnt mrun it. Calitatea izola iei a fost verificat dup umplerea an ului cu pmnt, ncadrndu-se n calitate .................... (Buletin de verificare nr. ...../..................); - la toate sudurile au fost aezate rsufltori; - conducta a fost aezat pe fundul an ului, pe un strat de nisip cu grosimea de 9 - 15 cm, adncimea de pozare fiind .... m; - calota rsufltorilor a fost sudat n totalitate de tij i a fost aezat pe strat de nisip i pietri de ru; - tuburile de protec ie au fost montate conform proiectului i normativului n vigoare; - eava, armturile i curbele utilizate, sunt confec ionate din materialele indicate n normativul de proiectare i executare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale n vigoare; - primul strat de umplutur deasupra conductei a fost din pmnt mrun it, fr corpuri tari (resturi de beton, crmizi, deeuri metalice, sticloase etc.); b) pentru conduct/branament/instala ie de utilizare din polietilen - toate sudurile au fost executate folosind materiale i procedee standardizate i au fost realizate prin .......................................; - tuburile de protec ie au fost montate conform proiectelor tehnice avizate i a normativului n vigoare; - eava, armturile i fitingurile utilizate sunt confec ionate din materiale prevzute n normativul n vigoare; - conducta a fost aezat pe fundul an ului, pe un strat de nisip cu grosimea de 9 - 15 cm, adncimea de pozare fiind ............... m; - umplerea an ului este fcut cu nisip i pmnt mrun it, conform prevederilor normativul n vigoare, inclusiv aezarea benzii (grilei) de avertizare i a firului trasor; - la executarea conductei/branamentului/instala iei de utilizare s-a traversat traseul canalizrilor subterane men ionate n plan, fa de care s-au respectat distan ele admise. Numele i prenumele ... Nr. aut. ANRE/Nr. aut. sudor Semntura 1. Constructor - Instalator autorizat ...................................................... - Responsabil A.Q. autorizat ................................................ - Sudor PE .................................................................. - Sudor OL 2. Operator SD - Inspector C.Q. ............................................. 3. Beneficiar ............................................................... Not: Sudorii PE i OL sunt autoriza i de organisme abilitat, conform reglementrilor n vigoare. ANEXA Nr. 8 INSTRUC IUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE ntre inerea, exploatarea i repararea instala iilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care rspunde pentru buna lor func ionare. Verificarea i revizia tehnic periodic a instala iilor de utilizare este obligatorie pentru to i consumatorii i se efectueaz de ctre un operator economic autorizat de ctre ANRE.

36 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

Verificarea tehnic periodic a instala iilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi ani. Revizia tehnic periodic a instala iilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani n urmtoarele situa ii: a) n cazul neutilizrii instala iei o perioad mai mare de 6 luni; b) dup orice eveniment care ar putea afecta func ionarea n condi ii de siguran a instala iei. n cazul situa iilor de la punctele a i b, consumatorul are obliga ia de a anun a operatorul licen iat de distribu ie gaze naturale nainte de reutilizarea instala iei. Pentru prentmpinarea accidentelor cu pierderi de vie i umane i distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instala iilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricte e urmtoarele instruc iuni: 1. nainte de aprinderea focului se fac urmtoarele opera iuni: - ventilarea permanent a ncperilor n care func ioneaz aparate consumatoare de combustibili gazoi; n centralele termice i n ncperile cu aparate cu flacr liber se asigur o ventilare permanent; - controlul tirajului aparatelor racordate la co; n cazul n care se constat lipsa tirajului, nu se aprinde focul dect dup efectuarea lucrrilor care s asigure tirajul (cur irea coului de fum, cur irea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanic, deschiderea clapetelor de reglare etc.); - controlul robinetului de manevr al aparatului consumator de combustibili gazoi; dac robinetul este deschis, acesta se nchide i se ventileaz ncperea respectiv precum i cele nvecinate prin deschiderea uilor i ferestrelor, aprinderea focului se face numai dup aerisirea complet; - asigurarea accesului aerului de ardere n focarul aparatului consumator de combustibili gazoi (prin: deschiderea ui elor cenuarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului n focar, pornirea ventilatorului etc.); - verificarea func ionrii aparaturii de automatizare, dup caz; - ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoi. 2. La aprinderea focului n aparate consumatoare de combustibili gazoi neautomatizate i arztoare, se fac urmtoarele opera iuni: - aerisirea focarului, minimum 5 minute nainte de aprinderea focului: - apropierea aprinztorului de arztor; - deschiderea lent a robinetului de manevr i aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilit ii flcrii. Aprinderea se face numai cu un aprinztor special construit n acest scop, fiind interzis aprinderea direct cu chibrituri, hrtie etc. Aprinderea focului Ia aparatele consumatoare de combustibili gazoi automatizate se face conform instruc iunilor elaborate de fabrica productoare. 3. Stingerea focului: Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoi racordate cu furtun, se face prin nchiderea robinetului de siguran , existent naintea furtunului; dup stingerea flcrii se nchide i robinetul de manevr. n societ i i institu ii, focul se aprinde i se stinge numai de personalul instruit i nsrcinat cu aceast opera iune prin grija conducerii unit ii beneficiare, iar n cazul operatorilor economici i al centralelor termice de bloc, prin personal calificat. 4. Indica ii speciale La utilizarea gazelor naturale este interzis: - aprinderea focului dac aparatul consumator de combustibili gazoi nu este etan sau nu are tiraj; - lsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate; - obturarea coului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoi; - modificarea instala iilor de gaze fr aprobri legale i prin persoane neautorizate; - dormitul n ncperi cu focul aprins; - dormitul n ncperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoi nelegate la co (reou, aragaz etc.); Dac se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat urmtoarele msuri: - se sting toate focurile; - se deschid toate uile i ferestrele; - nu se aprinde nici o surs de foc; - nu se manevreaz aparate electrice; - nu se doarme n astfel de ncperi; - se anun imediat operatorul licen iat de distribu ie la telefoanele: ............................................................................. Verificarea eventualelor scpri de gaze naturale se face prin mirosire i cu spum de spun cu ap. NU UITA I! Verificarea cu flacr a instala iilor de gaze naturale prezint pericol de explozie i incendiu. Dormitul n ncperi cu focul aprins sau n ncperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoi nelegate la coul de fum, prezint pericol de moarte. ANEXA Nr. 9 Societatea Comercial ............................ Localitatea ...................................... FIA TEHNIC A CONDUCTEI DE DISTRIBU IE GAZE NATURALE
Strada ..............................., de la nr. .................. la nr. ................... CONDUCTA: - tip: ............................... - material: .......................... - diametru: .......................... - lungime: ........................... - STANDARD: .......................... - izola ie: .......................... - recep ionat cu PVRT nr. ........, din data de: ziua ........., luna ........, anul ...... - pus n func iune la data de: ziua .........., luna .........., anul ..................... ANEXE: 1. tuburi de protec ie: - diametru: ................................................................................ - material: ................................................................................ - locul de montare: ........................................................................ 2. Rsufltori: 3. mbinri electroizolante: - cu capac GN, buc i ..................... - diametru .......................... - fr capac GN, buc i ................... - buc i ............................ 4. Robinete: 5. Sudurile au fost executate: - tip ..................................... - aparat ............................ - diametru ................................ - procedeu ..........................

37 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

- buc i .................................. - ntrite cu ....................... 6. Cmine de vane: - buc i: .................................................................................. 7. Protec ie catodic: ........................................................................ 8. Lucrarea a fost executat de societatea comercial ........................................, prin instalatorul autorizat gradul ............ autoriza ia nr. ............................ ntocmit, Verificat,

Lucrri executate dup montarea conductei: Nr. Data executrii Descrierea lucrrii Executantul crt. Ziua Luna Anul ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................

ANEXA Nr. 10 Societatea Comercial ............................ Localitatea ...................................... FIA TEHNIC A BRANAMENTULUI
Strada ..........................................., de la nr. ........... la nr. .............. BRANAMENT: - tip: ......................... - material: .................... - diametru: .................... - lungime: ..................... - STANDARD: .................... - izola ie: .................... - recep ionat cu PVRT nr. ........, din data de: ziua ........., luna ........, anul ...... - pus n func iune la data de: ziua .........., luna ..........., anul .................... ANEXE: 1. tuburi de protec ie: - diametru: ................................................................................ - material: ................................................................................ - locul de montare: ........................................................................ 2. Rsufltori: 3. mbinri electroizolante: - cu capac GN, buc i ..................... - diametru .......................... - fr capac GN, buc i ................... - buc i ............................ 4. Robinete: 5. Sudurile au fost executate: - tip ..................................... - aparat ............................ - diametru ................................ - procedeu .......................... - buc i .................................. - ntrite cu ....................... 6. Regulatoare: - debit mic: Q = .......... buc i: ................ - industrial: = ........... buc i ............... 7. Protec ie catodic: ...................................................... 8. Lucrarea a fost executat de societatea comercial ........................................, prin instalatorul autorizat gradul ............ autoriza ia nr. ............................ ntocmit, Verificat,

Lucrri executate dup montarea branamentului: Nr. Data executrii Descrierea lucrrii Executantul crt. Ziua Luna Anul ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................

ANEXA Nr. 11 Societatea Comercial .................... Localitatea .............................. FIA TEHNIC A STA IEI/POSTULUI DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE
Strada ..........................................., nr. ........., obiectiv ................... Presiunea de intrare/ieire: ......................................... - recep ionat cu PVRT nr. ......., din data de: ziua ........, luna ........., anul ....... - pus n func iune la data de: ziua ........., luna ........., anul .......... 1. Regulatoare industriale: 2. Filtre de praf - diametru ............, buc i ............ - diametru: ..........., buc i ........... - diametru ............, buc i ............ - diametru: ..........., buc i ........... 3. Robinete: 4. Sistem de msurare - tip ...................... - tip: .......................... - diametru ................. - contor cu turbin (cu pistoane rotative) - buc i ................... mrime ..................

38 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

serie ..............., numr ............ diametru: ............................... debit minim: ............................ debit maxim: ............................

5. convertor de volum - tip ........................ - serie .................., numr .................... Lucrarea a fost executat de societatea comercial ..........................................., prin instalatorul autorizat gradul ............ autoriza ia nr. ............................... ntocmit, Verificat,

Lucrri executate dup montarea sta iei Nr. Data executrii Descrierea lucrrii Executantul crt. Ziua Luna Anul ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................

ANEXA Nr. 12 SEC IUNILE COURILOR DE FUM PENTRU EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE DE LA APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOI, CU TIRAJ NATURAL
Nr. Debit nl imea Nr. de Sec iune liber crt. instalat activ de tiraj racorduri la [m3/h] [m] acelai canal rectangular circular de fum [cm x cm] [cm] 1 1,0 2,5 1 10 10 10 2 1,5 4,5 1 10 10 10 3 2,0 2,5 1 13 x 13 13 4 3,0 4,5 1 13 x 13 13 5 3,0 2,5 2 13 x 20 16 6 4,5 4,5 2 13 x 20 16 7 4,5 2,5 2 20 x 20 20 8 7,0 4,5 2 20 x 20 20

Valorile debitelor din tabel se refer la couri din zidrie masiv, cu goluri realizate din tipare glisante. Aceste valori pot fi sporite cu 25% pentru couri cptuite cu tuburi sau blocuri prefabricate, avnd fe e interioare netede. Observa ii: Sec iunile indicate sunt cele uzuale. n cazul unor sec iuni intermediare, valorile corespunztoare debitelor pot fi ob inute prin interpolare. Pentru nl imi mai mari de 4,5 m se aplic sporul la debitele instalate, din tabelul urmtor:
H(co) [m] 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 Spor [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ANEXA Nr. 13 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBU IE ................. Localitatea .......................................... REGISTRUL DE EVIDEN A RECLAMA IILOR I A DEFECTELOR DIN SISTEMUL DE DISTRIBU IE

Numele i Data i ora Numele i Salariatul Nr. i data Data i ora Nr. Adresa prenumele primirii prenumele celuiCon inutul cruia i s-aordinului desosirii la Defec iuneModul de Da crt.completNr. Telefonreclama iei care primete reclama iei repartizat serviciu reclamant constatatrezolvarere reclamant reclama ia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

ANEXA Nr. 14 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBU IE ........................ Localitatea ................................................. REGISTRUL DE EVIDEN A RECLAMA IILOR I A DEFECTELOR DIN INSTALA IILE DE UTILIZARE

Numele i Data i ora Numele i Salariatul Nr. i data Data i ora Nr. Adresa prenumele primirii prenumele celuiCon inutul cruia i s-aordinului desosirii la Defec iuneModul de Da crt.completNr. Telefonreclama iei care primete reclama iei repartizat serviciu reclamant constatatrezolvarere reclamant reclama ia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANEXA Nr. 15 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBU IE ........................ Localitatea ................................................. REGISTRU PENTRU EVIDEN A ACCIDENTELOR TEHNICE
Nr. Data Adresa Descrierea Msuri luate i data crt.Ziua, luna, anul Strada, nr. accidentului repunerii n func iune a instala iei

Not: 1) Registrul pentru eviden a accidentelor tehnice se completeaz de eful sectorului de exploatare. 2) Se ine eviden a separat pentru instala ii de utilizare pe de o parte, pentru conducte i branamente de distribu ie pe de alt parte. ANEXA Nr. 16 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBU IE Localitatea ................................................. REGISTRU DE EVIDEN ZILNIC A PARAMETRILOR Data ............... STA IILE DE REGLARE-MSURARE PREDARE-PRIMIRE
Ora nregistrrii Parametrii UM Observa ii Presiune intrare [MPa] Presiune ieire [MPa] Presiune panou msurare [MPa] Temperatur gaze [C] Temperatur mediu [C] Grad odorizare Pierdere de sarcin filtre [MPa]

40 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

Debit orar [m3/h]

STA II DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE DE SECTOR


Ora nregistrrii Parametrii UM Observa ii Presiune intrare [MPa] Presiune ieire [MPa] Presiune panou msurare [MPa] Temperatur gaze [C] Temperatur mediu [C] Grad odorizare Pierdere de sarcin filtre [MPa]

STA II I POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE LA MARII CONSUMATORI


Ora nregistrrii Parametrii UM Observa ii Presiune intrare [MPa] Presiune ieire [MPa] Presiune panou msurare [MPa] Temperatur gaze [C] Temperatur mediu [C] Grad odorizare Pierdere de sarcin filtre [MPa] Debit orar [m3/h]

ANEXA Nr. 17 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBU IE ........................ Localitatea ................................................. PERIODICITATEA EFECTURII VERIFICRILOR TEHNICE A CONDUCTELOR I BRANAMENTELOR
Tipul Conducte din o el conductei Conducte din PE subterane supraterane Nr. de x < 0,025 0,025 < x < 0,250,25 < x < 1 x > 1 indiferent de cu cu defecte vechimea vechime vechime > constatate/ conductei < de 2 ani de 2 ani km/an precedent, "x" Interval 1 1 1 1 1 1 1 de timp verificare verificare verificare verificare verificare verificareverificare pe an la 6 luni la 3 luni pe lun pe an la 6 luni pe an

Not: Termenele prevzute n prezenta anex sunt maximale; operatorii SD pot reduce intervale de timp pentru efectuarea verificrilor tehnice, n func ie de starea tehnic a conductelor i branamentelor. ANEXA Nr. 18

41 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

OPERATORUL DE DISTRIBU IE ................................... Localitatea ................................................. ORDIN DE SERVICIU nr. ........./........ Echipa de lucru condus de ..................................... compus din:
Nr. crt. Numele i Prenumele Nr. crt. Numele i Prenumele va executa urmtoarele lucrri: 1) ................................................................................. 2) ................................................................................. 3) ................................................................................. Situa ia lucrrilor executate: 1) ................................................................................. 2) ................................................................................. 3) ................................................................................. Lucrri rmase neexecutate 1) ................................................................................. 2) ................................................................................. 3) ................................................................................. Am primit echipamentul de protec ie necesar pentru executarea lucrrilor de mai sus. Coordonator lucrri Consumator 1) ....................... 2) ....................... 3) ....................... ef de echip, ...............

ANEXA Nr. 19 Operator economic autorizat ANRE ............................................................ FIA DE EVIDEN A LUCRRILOR PERIODICE DE VERIFICARE TEHNIC A INSTALA IILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APAR INND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE Nr. ............../data .......................
Consumator: ................................................................................... Sediul: str. ............. nr. ...., Bl. ....., Sc. ...., Ap. ...., localitatea ............... Numrul dosarului tehnic pentru instala ia verificat ................., existent la operatorul SD ................................................ Data ultimei fie de verificare tehnic: ziua ......, luna .............. anul ................ depus la operatorul SD ...................... Operator economic autorizat ANRE s execute verificarea tehnic actual ....................... ............................................. prin instalator autorizat ....................... aut. nr. ........../........... n prezen a consumatorului, reprezentat prin .................. (1) Opera ii periodice de verificare tehnic, la instala ia de utilizare, confirmate prin prezenta fi (obligatorii la intervale de maxim 2 ani): a) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de etanare aferente; b) verificarea stabilit ii conductelor montate aparent pe suporturi; c) verificarea etaneit ii mbinrii conductelor i armturilor la presiunea de lucru a gazului din instala ie, cu spum de ap cu spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneit ii; d) verificarea func ionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de siguran ; e) demontarea/debranarea punctelor de consum fr aprobare legal i a conductelor de alimentare aferente; f) verificarea func ionrii echipamentului de reglare din instala iile de utilizare; g) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente; h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni nainte de data verificrii, prezentate de consumator, care s ateste verificarea de ctre operatori economici autoriza i, conform reglementrilor n vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, a cur irii courilor i canalelor de evacuare a gazelor arse; i) verificarea strii construc iilor care adpostesc sta iile i posturi de reglare sau reglare-msurare. (2) Se efectueaz i verificarea tehnic periodic, conform alin. (1), a instala iilor de utilizare comune care deservesc mai mul i consumatori, cuprinse ntre sta iile sau posturile de reglare i contoare. S-au constatat i remediat urmtoarele defec iuni: ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... Concluzia: instala ia ndeplinete/nu ndeplinete condi iile de func ionare n siguran prevzute n Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Puncte de consum Nr. i data documentului care Semnturi atest verificarea aparatelor Nr. Data efecturii consumatoare de combustibili ConsumatorVerificator crt. verificrii gazoi de ctre operatori

42 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

economici autoriza i de organismul abilitat Prezenta fi a fost ntocmit n 4 exemplare pentru executant, operator de distribu ie, furnizor i consumator. EXECUTANT CONSUMATOR

ANEXA Nr. 20 Operator economic autorizat ANRE ............................................................ FIA DE EVIDEN A LUCRRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNIC LA INSTALA IILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APAR INND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE Nr. ............./data ............................
Consumator: ................................................................................... Adresa: str. .............. nr. ...., Bl. ...., Sc. ......, Ap. ....., localitatea ............ Numrul dosarului tehnic pentru instala ia revizuit .................., existent la operatorul SD ................................................ Data ultimei fie de revizie tehnic: ziua ......., luna ........ anul ........................ depus la operatorul SD ...................... Operator economic autorizat ANRE s execute revizia tehnic actual ........................... ...................... prin instalator autorizat .............................................. aut. nr. ........./............ n prezen a consumatorului, reprezentat prin .................. (1) Opera ii periodice, de revizie tehnic la instala ia de utilizare, confirmate prin prezenta fi (obligatorii la intervale de maxim 10 ani, dup orice ntrerupere a utilizrii instala iei pentru o perioad de timp mai mare de 6 luni i dup orice accident tehnic care poate afecta instala ia): a) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de etanare aferente; b) verificarea stabilit ii conductelor montate aparent pe suporturi; c) verificarea etaneit ii mbinrii conductelor i armturilor la presiunea de lucru a gazului din instala ie, cu spum de ap cu spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneit ii; d) verificarea func ionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de siguran ; e) demontarea/debranarea punctelor de consum fr aprobare legal i a conductelor de alimentare aferente; f) verificarea func ionrii echipamentului de reglare din instala iile de utilizare; g) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente; h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni nainte de data verificrii, prezentate de consumator, care s ateste verificarea de ctre operatori economici autoriza i, conform reglementrilor n vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, a cur irii courilor i canalelor de evacuare a gazelor arse; i) verificarea strii construc iilor care adpostesc sta iile i posturi de reglare sau reglare-msurare. Proba de etaneitate pentru ntreaga instala ie i proba de rezisten (pentru partea de instala ie la care s-au fcut nlocuiri i/sau modificri), s-a efectuat cu aer comprimat, n prezen a delegatului operatorului de distribu ie, n condi iile i cu rezultatele nscrise n procesul verbal de recep ie tehnic anexat, nr. ............... din data de: ziua ............. luna ........... anul............ (2) Se efectueaz i revizia tehnic periodic, conform alin. (1), a instala iilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori, cuprinse ntre sta iile sau posturile de reglare i contoare. S-au constatat i remediat urmtoarele defec iuni: ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... Concluzia: instala ia ndeplinete/nu ndeplinete condi iile de func ionare n siguran prevzute n Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Puncte de consum Nr. i data documentului care Semnturi atest verificarea aparatelor Nr. Data efecturii consumatoare de combustibili ConsumatorVerificator crt. reviziei gazoi efectuat de ctre operatori economici autoriza i de organismul abilitat Prezenta fi a fost ntocmit n 4 exemplare, pentru executant, operator de distribu ie, furnizor i consumator. EXECUTANT CONSUMATOR

ANEXA Nr. 21 Operator economic autorizat ANRE ............................................................ FIA DE EVIDEN A LUCRRILOR PERIODICE DE VERIFICARE

43 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

TEHNIC A INSTALA IILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE LA CONSUMATORII CASNICI


Consumator: .................................................................................... Adresa: str. ............... nr. ...., Bl. ...., Sc. ...., Ap. ...., localitatea ............... Numrul dosarului tehnic pentru instala ia verificat ................., existent la operatorul SD ................................................ Data ultimei fie de verificare tehnic: ziua ....., luna ....... anul ......................... depus la operatorul SD ..................... Operator economic autorizat ANRE s execute verificarea tehnic actual ........................ ....................... prin instalator autorizat............................................... aut. nr. ......../...........n prezen a consumatorului, reprezentat prin....................... (1) Opera ii periodice de verificare tehnic, la instala ia de utilizare, confirmate prin prezenta fi (obligatorii la intervale de maxim 2 ani): a) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de etanare aferente; b) verificarea stabilit ii conductelor montate aparent pe suporturi; c) verificarea etaneit ii mbinrii conductelor i armturilor la presiunea de lucru a gazului din instala ie, cu spum de ap cu spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneit ii; d) verificarea func ionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de siguran ; e) demontarea/debranarea punctelor de consum fr aprobare legal i a conductelor de alimentare aferente; f) verificarea func ionrii echipamentului de reglare din instala iile de utilizare; g) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente; h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni nainte de data verificrii, prezentate de consumator, care s ateste verificarea de ctre operatori economici autoriza i, conform reglementrilor n vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, a cur irii courilor i canalelor de evacuare a gazelor arse; i) verificarea strii construc iilor care adpostesc sta iile i posturi de reglare sau reglare-msurare. (2) Se efectueaz i verificarea tehnic periodic, conform alin. (1), a instala iilor de utilizare comune care deservesc mai mul i consumatori, cuprinse ntre sta iile sau posturile de reglare i contoare. S-au constatat i remediat urmtoarele defec iuni: ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ Concluzia: n urma verificrilor efectuate se constat c instala ia ndeplinete/nu ndeplinete condi iile de func ionare n siguran , prevzute n Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Puncte de consum Nr. i data documentului care Semnturi atest verificarea aparatelor Nr. Pn la Peste Data efecturii consumatoare de combustibili ConsumatorVerificator crt. 2 m3/h 2 m3/h verificrii gazoi utilizare efectuat de ctre operatori economici autoriza i de organismul abilitat Prezenta fi a fost ntocmit n 4 exemplare, pentru executant, operator de distribu ie, furnizor i consumator. EXECUTANT CONSUMATOR

ANEXA Nr. 22 Operator economic autorizat ANRE ............................................................ FIA DE EVIDEN A LUCRRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNIC A INSTALA IILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE LA CONSUMATORII CASNICI
Consumator: ................................................................................... Sediul: str. ............... nr. ..., Bl. ..., Sc. ..., Ap. ..., localitatea .................. Numrul dosarului tehnic pentru instala ia revizuit .................., existent la operatorul SD ................................................ Data ultimei fie de revizie tehnic: ziua ....., luna ........ anul .......................... depus la operatorul SD ...................... Operator economic autorizat ANRE s execute revizia tehnic actual ........................... ...................... prin instalator autorizat .............................................. aut. nr. ......./........... n prezen a consumatorului, reprezentat prin ..................... (1) Opera ii periodice de revizie tehnic, la instala ia de utilizare, confirmate prin prezenta fi (obligatorii la intervale de maxim 10 ani, dup orice ntrerupere a utilizrii instala iei pentru o perioad de timp mai mare de 6 luni i dup orice accident tehnic care poate afecta instala ia): j) verificarea arztoarelor i a strii mbinrilor i garniturilor de etanare aferente; k) verificarea stabilit ii conductelor montate aparent pe suporturi; l) verificarea etaneit ii mbinrii conductelor i armturilor la presiunea de lucru a gazului din instala ie, cu spum de ap cu spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneit ii; m) verificarea func ionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de siguran ; n) demontarea/debranarea punctelor de consum fr aprobare legal i a conductelor de alimentare aferente;

44 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

o) verificarea func ionrii echipamentului de reglare din instala iile de utilizare; p) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente; q) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni nainte de data verificrii, prezentate de consumator, care s ateste verificarea de ctre operatori economici autoriza i, conform reglementrilor n vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, a cur irii courilor i canalelor de evacuare a gazelor arse; r) verificarea strii construc iilor care adpostesc sta iile i posturi de reglare sau reglare-msurare. Proba de etaneitate pentru ntreaga instala ie i proba de rezisten pentru partea de instala ie la care s-au fcut nlocuiri i/sau modificri, s-a efectuat n prezen a delegatului operatorului de distribu ie, n condi iile i cu rezultatele nscrise n procesul verbal de recep ie tehnic anexat, nr. ..... din data de: ziua ...... luna .............. anul .......... (2) Se efectueaz i revizia tehnic periodic conform, alin. (1), a instala iilor de utilizare comune care deservesc mai mul i consumatori, cuprinse ntre sta iile sau posturile de reglare i contoare. S-au constatat i remediat urmtoarele defec iuni: ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... Concluzia: n urma verificrilor efectuate se constat c instala ia ndeplinete/nu ndeplinete condi iile de func ionare n siguran , prevzute n Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Puncte de consum Nr. i data documentului care Semnturi atest verificarea aparatelor Nr. Pn la Peste Data efecturii consumatoare de combustibili ConsumatorVerificator crt. 2 m3/h 2 m3/h verificrii gazoi efectuat de ctre operatori economici autoriza i de organismul abilitat Prezenta fi a fost ntocmit n 4 exemplare, pentru executant, operator de distribu ie, furnizor i consumator. EXECUTANT CONSUMATOR

ANEXA Nr. 23 OPERATORUL DE DISTRIBU IE ................................... Localitatea ................................................. PROCES VERBAL DE MONTARE A MIJLOACELOR DE MSURARE
Numrul |_|_|_|_|_| Zi Luna An |_|_| |_|_| |_|_|

ANEXA Nr. 24

OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBU IE ........................ Delegatul operatorului de distribu ie ...................................................... Localitatea ................................................. i consumatorul .................................................................... domiciliat n ......................... str. ..................., nr. ........., sc. ....., etaj ........ BULETIN procedat la MIJLOACELOR DE MSURARE apartament ................... amDE MICARE A predarea i primirea mijloacelor de msurare a gazelor naturale, inclusiv a racordurilor, proprietate a S.C. ................................. n stare deInterven iei cu urmtoarele caracteristici: Motivul func ionare, 1. Montat din Ordin de deschidere 4. Birou reclama ii 6. Demontat din Ordin de ncetare 2. Verificare periodic 5. Demontat la cererea 7. alte motive(*) consumatorului Contor Corector 3. Reclamat de consumator Tip Numrul Zi Luna An Serie |_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| Carnetul Folio An fabrica............................................. |_|_|_|_| Consumator ie |_|_|_| Strada ............... Nr. ..... Bloc ...... Scara ..... Etaj ..... Apart ...... Nr. inventar Motivul interven iei |_| Marca instalatorului |_|_|_|_| Debit maxim ECHIPAMENT DE MSURARE DEMONTATECHIPAMENT DE MSURARE MONTAT Index volum necorectat CONTOR CORECTOR CONTOR CORECTOR Index volum corectat Tip Dn (mm) Serie An fabrica ie Subsemnatul .............................................................. m oblig a pstra mijloacele de msurare a gazelornaturale n bune condi ii, cunoscnd c sunt rspunztor de Nr. inventar orice defec iuni s-ar produce acestora, iar n caz de defec iuni s anun Serviciul reclama ii, telefonmaxim Debit .................................................... Prezentul proces verbal s-a ncheiat n 3 exemplare, din care unul pentru consumator i 2 pentru operatorul de distribu ie. Index volum necorectat Delegatul corectat Index volumoperatorului SD, - Consumator, ............................... ................................ Dn (mm)

45 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

Nr. sigiliu Subsemnatul .........................., m oblig a pstra noile mijloace de msurare n bune condi ii, cunoscnd c sunt rspunztor de orice defec iuni s-ar produce acestora, iar n caz de defec iuni s anun Serviciul reclama ii, telefon .......................................... Buletinul de micare s-a ncheiat n 3 exemplare, dintre care unul pentru consumator i dou pentru operatorul de distribu ie Delegatul operatorului SD, ............................... Consumator, ................................

(*) se va detalia de ctre operatorul SD n momentul completrii. ANEXA Nr. 25 Scheme de principiu. Detalii constructive

FIGURA Nr. 1

Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu gaze naturale 1 - conduct de transport gaze naturale 1' - racord presiune nalt 2 - sta ie de reglare-msurare-predare 3 - sta ie de reglare-msurare la consumator - p.m. la p.r. (alimentat direct din SNT) 4 - re ea de distribu ie presiune medie 5 - branament gaze naturale presiune medie 6 - sta ie de reglare-msurare la consumator (alimentat din SD) 7 - instala ie de utilizare 8 - sta ie de reglare de sector - presiune medie la presiune redus 8' - sta ie de reglare de sector - presiune medie la presiune joas 9 - re ea de distribu ie - presiune redus 10 - re ea de distribu ie - presiune joas 11 - robinet branament 12 - post de reglare - presiune redus la presiune joas 13 - instala ie de utilizare presiune joas 14 - robinet de sec ionare (de ieire din sta ia de reglare-msurare-predare)

FIGURA Nr. 2

46 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

Schema de principiu a unei instala ii de utilizare industrial a gazelor 1 - re ea de distribu ie presiune medie 2 - robinet montat n cmin 3 - branament presiune medie 4 - sta ie de reglare-msurare - presiune medie - presiune redus 5 - instala ie de utilizare exterioar - presiune redus 6 - post de reglare n instala ia de utilizare din incint - presiune redus - presiune joas 7 - post de reglare n instala ia de utilizare, alipit unei centrale termice (CT) - presiune redus - la presiune joas 8 - robinet de incendiu 9 - robinet montat suprateran 10 - instala ie de utilizare exterioar, presiune redus, suprateran 11 - instala ie de utilizare exterioar, presiune redus, subteran 12 - central termic 13 - instala ie de utilizare interioar, presiune redus 14 - post de reglare presiune redus 15 - aparat consumator de combustibili gazoi, func ionnd la presiune redus 16 - aparat consumator de combustibili gazoi, func ionnd la presiune joas 17 - cldire 18 - mprejmuire cldire 19 - limit de proprietate

FIGURA Nr. 3

Plan i schema izometric pentru instala ie de utilizare neindustrial a gazelor naturale (exemplu) Qn - debit nominal Qc - debit de calcul - diametru interior, n inch

47 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

L - lungimea fizic, n m S.. - sob de nclzire M.G - maina de gtit (tip Aragaz) R.I. - robinet de incendiu R.B. - robinet de branament R.M. - robinet de manevr R.S. - robinet de siguran G.V. - gril de ventila ie P.E. - pies electroizolant R.C. - robinet de contor

FIGURA Nr. 4

Schema de principiu pentru stabilirea cderilor de presiune, n regim de presiune medie (exemplu) 1 - sta ie de predare 2 - sta ie de reglare de sector 3 - post de reglare la consumator

FIGURA Nr. 5

Schema de principiu pentru stabilirea cderilor de presiune n regim de presiune redus (exemplu) 1 - sta ie de reglare de sector 2 - post de reglare la capt de branament

48 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

FIGURA Nr. 6

Schema de principiu pentru stabilirea cderilor de presiune n regim de presiune joas (exemplu) 1 - sta ie de reglare de sector 2 - robinet de branament

FIGURA Nr. 7

Tipuri de rsufltori: a - pentru carosabil; b - de perete i pentru spa ii verzi; c - pentru spa ii verzi 1 - conduct 2 - calot 3 - tij 4 - cutie din font 5 - capac din font 6 - opritori 7 - capac 8 - orificii 9 - pietri 10 - nisip Not: Pe direc ia conductei, pe fiecare parte a tubului rsufltorii, stratul de nisip-pietri va fi n lungime de 50 cm

49 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

FIGURA Nr. 8

Exemplu de alimentare a unui imobil

FIGURA Nr. 9

Branament de gaze naturale executat din o el (exemplu) 1 - conduct gaz presiune redus din o el; 2 - branament gaze naturale presiune redus din o el; 3 - racord olandez; 4 - regulator de presiune; 5 - teu; 6 - robinet de branament; 7 - pies electroizolant; 8 - rsuntoare de perete; 9 - contor; 10 - rsufltoare cu capac; 11 - tub de protec ie din beton; 12 - tub de protec ie din PVC; 13 - firid post reglare-msurare; 14 - robinet de contor.

50 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

FIGURA Nr. 10

Alimentarea cu gaze naturale a unui grup de imobile, aflate pe aceeai proprietate, a cror incint este mrginit de dou strzi 1 - conduct de distribu ie gaze naturale presiune redus 2 - branament gaze naturale presiune redus 3 - post de reglare - msurare 4 - instala ie de utilizare exterioar 5 - robinet de incendiu 6 - limit de proprietate

51 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

FIGURA Nr. 11

Scheme de principiu privind alimentarea prin branament comun i ramificat a - imobile situate pe aceeai strad, racordate la conducta de distribu ie din strada pe care se afl imobilele, cu regulator de presiune comun; b - imobile situate pe strzi diferite, dar care formeaz un corp comun; c - branament ramificat la blocuri de locuin e cu mai multe tronsoane (case de scar); d - branament ramificat pentru alimentarea cu gaze naturale a mai multor imobile, cu reducerea numrului de traversri a unor artere de circula ie importante. 1 - conduct de distribu ie gaze naturale 2 - branament gaze naturale 3 - post de reglare msurare 4 - robinet de incendiu 5 - instala ie de utilizare exterioar 6 - robinet de branament 7 - limit de proprietate

FIGURA Nr. 12

Montarea conductelor de gaze naturale n canale mascate i ventilate (exemplu)

52 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

1 - perete 2 - conduct 3 - br ar 4 - panou pentru mascarea conductei de gaze

FIGURA Nr. 13

Racordarea la co de fum cu burlane 1 - rozet de fixare 2 - canal de fum 3 - u de cur ire 4 - burlan 5 - aparat consumator de combustibili gazoi 6 - perete exterior

FIGURA Nr. 14

Branament gaze naturale executat din eava din polietilen (PE) 1 - conduct de distribu ie gaze naturale din PE 2 - fir metal ie trasor 3 - teu de branament din PE - tip a, electrofuzibil, autoperforant 4 - muf electrofuziune din PE 5 - branament gaze naturale din PE 6 - capt de branament neanodic 7 - robinet de branament 8 - regulator de presiune 9 - firida postului de reglare - msurare 10 - manon protector din PE

53 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

FIGURA Nr. 15

Capt de branament fr anod de protec ie 1 - branament ( eav din PE) 2 - capt de branament (riser) 3 - fir metalic trasor 4 - muf electroizolant 5 - robinet de branament 6 - eav din o el, protejat anticoroziv

FIGURA Nr. 16

Capt de branament cu anod de protec ie 1 - branament din polietilen (PE) 2 - fiting de tranzi ie PE/metal 3 - fir metalic trasor 4 - eav de o el protejat anticoroziv 5 - robinet de branament 6 - anod de protec ie

54 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

FIGURA Nr. 17

Montarea sistemelor de avertizare asupra prezentei conductelor din polietilen 1 - eava din polietilen 2 - fir metalic trasor 3 - gril sau band de protec ie ANEXA Nr. 26 TERMINOLOGIE
Acord de acces Actul emis de un operator al unui sistem (CA, SNT, SD), n conformitate cu Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte, Regulamentului privind accesul la Sistemul na ional de transport al gazelor naturale i Regulamentul privind accesul la sistemele de distribu ie, dup caz, care confer unui productor, furnizor i/sau consumator final dreptul de a utiliza sistemul, achitnd tarifele i ndeplinind obliga iile de utilizare a acestuia. Inspector C.Q. Persoan fizic, angajat a operatorului licen iat de distribu ie a gazelor naturale, care de ine calitatea de instalator autorizat n sectorul gazelor naturale, autorizat de ctre Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin ei, prin Inspectoratul de Stat n Construc ii, desemnat de ctre operatorul licen iat s verifice controlul tehnic de calitate al lucrrilor. Responsabil A.Q. Persoan fizic, angajat (sau colaboratoare) a persoanei juridice autorizat de ANRE s efectueze lucrri n sectorul gazelor naturale, atestat de ctre Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin ei, desemnat de ctre constructor s asigure nivelul tehnic de calitate al lucrrilor corespunztor cerin elor. Re ea de distribu ieAnsamblul compus din conducte i accesorii, cuprins ntre sta iile de reglare-msurare-predare i sta iile de reglare/reglare-msurare de sector, respectiv ntre sta iile de reglare/reglare-msurare de sector i robinetele de branament. Aparat consumator deSistem mecanic complex destinat s consume gaze naturale combustibili gazoi combustibile, n condi ii igienice, economice i de siguran .

ANEXA Nr. 27 Lista cuprinznd legisla ia, normele, prescrip iile tehnice, standardele etc. care se recomand sau se consider c pot fi relevante pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale A 27.1. Legisla ie relevant Legea nr. 351/2004 - Legea gazelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 10/1995 - Legea privind calitatea n construc ii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 12 din 24 ianuarie 2005, cu modificrile ulterioare; Legea nr. 50/1991 - Legea privind autorizarea executrii lucrrilor de construc ii, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 139/2000 - Legea privind activitatea de metrologie, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 148 din 1 martie 2007; Legea nr. 608/2001 - Legea privind evaluarea conformit ii produselor, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 419 din 4 iunie 2008; Legea nr. 350/2001 - Legea privind amenajarea teritoriului i urbanismul, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 373 din 10 iulie 2001 cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 182/2000 - Legea privind protejarea patrimoniului cultural na ional mobil, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 82 din 8 decembrie 2008; Legea nr. 245/2004 - Legea privind securitatea general a produselor, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 360 din 9 mai 2008; Legea nr. 319/2006 - Legea securit ii i snt ii n munc, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 646 din 26 iulie 2006; Legea nr. 307/2006 - Legea privind aprarea mpotriva incendiilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 633 din 21 iulie 2006; Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 247/2005 - Legea privind reforma n domeniile propriet ii i justi iei, precum i unele msuri adiacente, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare; HG nr. 784/2000 - privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autoriza iilor i licen elor n sectorul gazelor naturale, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 160 din 13 martie 2003, cu modificrile ulterioare; HG nr. 1.043/2004 - pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul na ional de transport al gazelor naturale i a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribu ie a gazelor naturale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 693 din 2 august 2004, cu modificrile i completrile ulterioare; HG nr. 622/2004 - privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia a produselor pentru construc ii, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 487 din 20 iulie 2007; HG nr. 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recep ie a lucrrilor de construc ii i instala ii aferente acestora, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificrile i completrile ulterioare; HG nr. 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construc ii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 352 din 10

55 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

decembrie 1997, cu modificrile i completrile ulterioare; HG nr. 272/1994 - pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calit ii n construc ii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 193 din 28 iulie 1994; HG nr. 808/2005 - pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize i ncercri n activitatea de construc ii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 735 din 12 august 2005; HG nr. 584/2004 - privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia a echipamentelor sub presiune, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 404 din 6 mai 2004, cu modificrile i completrile ulterioare; HG nr. 454/2003 - privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia a recipientelor simple sub presiune, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 538 din 8 august 2007, cu modificrile i completrile ulterioare; HG nr. 453/2003 - privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare; HG nr. 264/2006 - privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia i de punere n func iune a mijloacelor de msurare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 282 din 29 martie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare; HG nr. 1660/2005 - privind aprobarea unor instruc iuni de metrologie legal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 46 din 18 ianuarie 2006; HG nr. 1055/2001 - privind condi iile de introducere pe pia a mijloacelor de msurare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 701 din 5 noiembrie 2001 cu modificrile i completrile ulterioare; HG nr. 270/2002 - privind stabilirea cerin elor referitoare la eficien a i etichetarea energetic pentru introducerea pe pia a cazanelor noi de ap cald care func ioneaz cu combustibil lichid sau gazos, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 238 din 9 aprilie 2002, cu modificrile ulterioare; HG nr. 574/2005 - privind stabilirea cerin elor referitoare la eficien a cazanelor noi pentru ap cald care func ioneaz cu combustibili lichizi sau gazoi, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 596 din 11 iulie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare; HG nr. 541/2003 - privind limitarea emisiilor n aer ale anumitor poluan i proveni i din instala ii mari de ardere, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 365 din 29 mai 2003, cu modificrile i completrile ulterioare; HG nr. 487/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de ncercri, precum i a organismelor de certificare i de inspec ie care realizeaz evaluarea conformit ii produselor din domeniile reglementate prevzute n Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformit ii produselor, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 313 din 6 aprilie 2006; HG nr. 752/2004 - privind stabilirea condi iilor pentru introducerea pe pia a echipamentelor i sistemelor protectoare destinate utilizrii n atmosfere poten ial explozive, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 499 din 3 iunie 2004, cu modificrile ulterioare; HG nr. 925/1995 - pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execu iei lucrrilor i a construc iilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 286 din 11 decembrie 1995; HG nr. 1756/2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot n mediu produs de echipamente destinate utilizrii n exteriorul cldirilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 48 din 22 ianuarie 2007; HG nr. 755/2004 - privind aprobarea unit ilor de msur legale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 475 din 27 mai 2004; HG nr. 115/2004 - privind stabilirea cerin elor esen iale de securitate ale echipamentelor individuale de protec ie i a condi iilor pentru introducerea lor pe pia , publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 166 din 26 februarie 2004 cu modificrile ulterioare; HG nr. 1048/2006 - privind cerin ele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protec ie la locul de munc, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 722 din 23 august 2006; HG nr. 1146/2006 - privind cerin ele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 815 din 3 octombrie 2006; HG nr. 1.028/2006 - privind cerin ele minime de securitate i sntate n munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 710 din 18 august 2006; HG nr. 971/2006 - privind cerin ele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munc, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 683 din 9 august 2006; HG nr. 28/2008 - privind aprobarea con inutului-cadru al documenta iei tehnico-economice aferente investi iilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi ii i lucrri de interven ii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 48 din 22 ianuarie 2008; Ordin nr. 595/2007 - pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigin ilor de antier, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 621 din 10 septembrie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare; O.U.G nr. 195/2005 - privind protec ia mediului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 1196 din 30 decembrie 2005 cu modificrile i completrile ulterioare; Ordonan a nr. 43/1997 - privind regimul drumurilor, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordonan a nr. 20/1994 - privind msuri pentru reducerea riscului seismic al construc iilor existente, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 665 din 23 octombrie 2001; Ordin nr. 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 216 din 29 martie 2007; Ordin nr. 210/2007 - pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 360 din 28 mai 2007, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul nr. 2190/2004 - pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construc ii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 90 din 27 ianuarie 2005; Ordinul M.I.R. nr. 226/2003 - pentru aprobarea Listei cuprinznd tipurile de gaze i presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazoi, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 339 din 19 mai 2003; Ordinul M.T.C.T. nr. 607/2005 - pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pie ei produselor pentru construc ii cu rol n satisfacerea cerin ei de securitate la incendiu, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 383 din 6 mai 2003, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul M.T.C.T. nr. 1822/2004 - pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru construc ii pe baza performan elor de comportare la foc, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul M.T.C.T. nr. 1889/2004 - pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic n construc ii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 1.167 din 9 decembrie 2004; Ordinul M.I.R. nr. 397/2002 - privind aprobarea Prescrip iei tehnice PT A1 - 2002 "Cerin e tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi", publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 674 din 11.09.2002; Ordinul M.I.R. nr. 367/2003 - pentru aprobarea Prescrip iei tehnice PT CR 4-2003, edi ia 1, "Examinarea cu ultrasunete a mbinrilor sudate ale instala iilor mecanice sub presiune i ale instala iilor de ridicat", publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 86 din 30 ianuarie 2004; Ordinul M.I.R. nr. 369/2003 - pentru aprobarea Prescrip iei tehnice PT CR 6-2003, edi ia 1, "Examinarea cu lichide penetrante a mbinrilor sudate ale instala iilor mecanice sub presiune i ale instala iilor de ridicat", publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 86 din 30 ianuarie 2004; Ordinul M.I.R. nr. 373/2003 - pentru aprobarea Prescrip iei tehnice PT CR 8-2003, edi ia 1, "Examinarea cu particule magnetice a mbinrilor sudate ale instala iilor mecanice sub presiune i ale instala iilor de ridicat", publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 86 din 30 ianuarie 2004; Ordinul M.I.R. nr. 374/2003 - pentru aprobarea Prescrip iei tehnice PT CR 9/1-2003, edi ia 1, "Cerin e tehnice privind autorizarea sudorilor care execut lucrri la instala iile mecanice sub presiune i la instala iile de ridicat. Partea 1: O el", publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 108 din 05 februarie 2004; Ordinul M.I.R. nr. 376/2003 - pentru aprobarea Prescrip iei tehnice PT CR 9/3-2003, edi ia 1, "Cerin e tehnice privind autorizarea sudorilor care execut lucrri la instala iile mecanice sub presiune i la instala iile de ridicat. Partea 3: Polietilen de nalt densitate", publicat n Monitorul Oficial al

56 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

Romniei nr. 108 din 05 februarie 2004; Ordinul M.I.R. nr. 378/2003 - pentru aprobarea Prescrip iei tehnice PT CR 11-2003, edi ia 1, "Autorizarea personalului care efectueaz examinri nedistructive la instala ii mecanice sub presiune i la instala ii de ridicat", publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 124 din 11 februarie 2004; Ordinul M.I.R. nr. 380/2003 - pentru aprobarea Prescrip iei tehnice PT CR 13-2003, edi ia 1, "Examinarea cu radia ii penetrante a mbinrilor sudate cap la cap ale componentelor instala iilor mecanice sub presiune i ale instala iilor de ridicat", publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 124 din 11 februarie 2004; Ordinul ANRE nr. 4/2007 - pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protec ie i de siguran aferente capacit ilor energetice - revizia I, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 259 din 18 aprilie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul ANRE nr. 55/2007 - privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea i verificarea persoanelor fizice care desfoar activit i de proiectare, execu ie i exploatare n sectorul gazelor naturale i a Regulamentului pentru autorizarea i verificarea operatorilor economici care desfoar activit i de proiectare, execu ie i exploatare n sectorul gazelor naturale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 15 din 09 ianuarie 2008, cu completrile ulterioare; Ordinul ANRE nr. 62/2008 - privind aprobarea Regulamentului de msurare a cantit ilor de gaze naturale tranzac ionate n Romnia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 489 din 01 iulie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul ANRE nr. 56/2007 - pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare i sanc ionare a abaterilor de la reglementrile emise n domeniul energiei electrice i n domeniul gazelor naturale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 900 din 28 decembrie 2007; Decizia ANRGN nr. 616/2002 - pentru aprobarea Codului Tehnic al sectorului gazelor naturale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 438 din 24 iunie 2002. A 27.2. Norme i prescrip ii tehnice NP-084-2003 - "Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea instala iilor sanitare i a sistemelor de alimentare cu ap i canalizare, utiliznd conducte din mase plastice", aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 905/2003, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 867 din 5 decembrie 2003; NTE 003/04/00 - "Normativ pentru construc ia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1.000 V", aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004; NTE 007/08/00 - "Normativ pentru proiectarea i executarea re elelor de cabluri electrice", aprobat prin Ordinul ANRE nr. 38/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 356 din 8 mai 2008; NP 112-04 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 275/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 451 din 27 mai 2005; NP 086-05 - "Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instala iilor de stingere a incendiilor", aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 217/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 479 din 7 iunie 2005; P100-1/2006 - "Cod de proiectare seismic. Partea I - Prevederi de proiectare pentru cldiri", aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1.711/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 803 din 25 septembrie 2006; GP 111-04 - "Ghid de proiectare privind protec ia mpotriva coroziunii a construc iilor din o el", aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 193/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 441 din 25 mai 2005; GE 053-04 - "Ghid de execu ie privind protec ia mpotriva coroziunii a construc iilor din o el", aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 194/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 428 din 20 mai 2005. A 27.3. Lista standardelor recomandate SR EN 12007-1 - Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. - Partea 1: Recomandri generale. SR EN 1775 Alimentri cu gaze. Conducte de gaze pentru cldiri. Presiunea maxim de serviciu mai mic de sau egal cu 5 bar. Recomandri func ionale. SR EN 12007-2 - Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. - Partea 2: Recomandri func ionale specifice pentru polietilen (MOP pn la i inclusiv 10 bar). SR EN 12007-3 - Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. - Partea 3: Recomandri func ionale specifice pentru o el. SR EN 12007-4 - Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. - Partea 4: Recomandri func ionale specifice pentru recondi ionare. SR EN 13480-2 - Conducte industriale metalice. - Partea 2: Materiale; SR EN 13480-3 - Conducte industriale metalice. - Partea 3: Proiectare i calcul; SR EN 13480-4 - Conducte industriale metalice. - Partea 4: Fabrica ie i instalare; SR EN 13480-5 - Conducte metalice industriale. - Partea 5: Inspec ie i control; SR EN 10208-1 - evi din o el pentru conducte destinate fluidelor combustibile. Condi ii tehnice de livrare. Partea 1: evi n clasa de prescrip ii A; SR ISO 6002 - Robinete cu sertar, de o el, cu capac montat cu uruburi; SR EN 13942 - Industriile petrolului i gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte; SR EN 14141 - Robinetrie pentru transportul gazului natural prin conducte. Condi ii de performan i ncercri; SR EN 10241 - Racorduri filetate din o el; SR EN 13942 - Industriile petrolului i gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte; SR EN 13774 - Aparate de robinetrie pentru sisteme de distribu ie a gazului cu presiune maxim de lucru mai mic sau egal cu 16 bar. Condi ii de performan ; SR EN 331 - Robinete cu sfer i robinete cu cep cu fund plat cu ac ionare manual utilizate la instala iile de gaz din construc ii; SR EN ISO 15761 - Robinete cu sertar, robinete cu supap i robinete de re inere, de o el, cu dimensiunile DN 100 sau mai mici, pentru industria petrolului i gazelor naturale; SR EN 14313 - Industriile petrolului i gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte. SR EN ISO 17292 - Robinete cu bil mecanic pentru industriile petrolului, petrochimiei i industriile conexe; SR EN 126 - Robinete multifunc ionale pentru aparate care utilizeaz combustibili gazoi; SR EN 1643 - Sisteme de control al etaneit ii pentru robinete de nchidere automate ale arztoarelor cu gaz i aparatelor cu gaz; SR EN 50194 - Aparatur electric pentru detectarea gazelor combustibile n locuri de uz casnic. Metode de ncercare i prescrip ii de performan . SR EN 14870-1 - Industriile petrolului i gazelor naturale. Coturi executate prin induc ie, fitinguri i flane pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 1: Coturi executate prin induc ie; SR EN 14870-2 - Industriile petrolului i gazelor naturale. Coturi executate prin induc ie, fitinguri i flane pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 2: Fitinguri; SR 825 - Industria petrolului i gazelor naturale. Fitinguri - Coturi, teuri i cruci PN 140...PN 1050; SR 827 - Industria petrolului i gazelor naturale. Fitinguri - Coturi i teuri la 45 grade cu flane; SR EN 13090 - Materiale de reetanare a mbinrilor filetate pentru evi de gaz n construc ii; SR EN ISO 15607 - Specifica ia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Reguli generale; SR EN ISO 15609-1 - Specifica ia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specifica ia procedurii de sudare. Partea 1: Sudare cu arc electric; SR EN ISO 15609-2 - Specifica ia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specifica ia procedurii de sudare. Partea 1: Sudare cu gaze; SR EN ISO 9692-1 - Sudare i procedee conexe. Recomandri pentru pregtirea mbinrii. Partea 1: Sudare manual cu arc electric cu electrod

57 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

nvelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil n mediu de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG i sudare cu radia ii a o elurilor; SR EN ISO 6520-1 - Sudare i procedee conexe. Clasificare imperfec iunilor geometrice din mbinrile sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire; SR EN 12732 - Sisteme de alimentare cu gaz. Sudarea conductelor de o el. Prescrip ii func ionale; SR EN 287-1 - Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: O eluri; SR EN 10246-1 - Examinri nedistructive ale evilor de o el. Partea 1: Examinarea automat electromagnetic a evilor de o el feromagnetic, fr sudur i sudate (cu excep ia celor sudate sub strat de flux) pentru verificarea etaneit ii hidraulice; SR EN 1289 - Examinri nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a mbinrilor sudate. Niveluri de acceptare; SR EN 1291 - Examinri nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a mbinrilor sudate. Niveluri de acceptare; SR EN 1435 - Examinri nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografic a mbinrilor sudate; SR EN 1712 - Examinri nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a mbinrilor sudate. Niveluri de acceptare; SR EN 1714 - Examinri nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a mbinrilor sudate; SR EN 970 - Examinri nedistructive ale mbinrilor sudate prin topire. Examinare vizual; SR EN 473 - Examinri nedistructive. Calificarea i certificarea personalului pentru examinri nedistructive (END). Principii generale; STAS 7335/1 - Protec ia contra coroziunii. Construc ii metalice ngropate. Terminologie; STAS 7335/2 - Protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice ngropate. Semne conven ionale; STAS 7335/3 - Protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice ngropate. Izolarea exterioar cu bitum a conductelor din o el; STAS 7335/4 - Protec ia contra coroziunii. Construc ii metalice ngropate. Electrod de referin Cu/CuSO4; STAS 7335/5 - Protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice ngropate. mbinri electroizolante cu niplu; SR 7335/6 - Protec ia anticorosiv. Construc ii metalice ngropate. Protejarea conductelor la subtraversri de drumuri, ci ferate, ape i la treceri prin cmine; STAS 7335/7 - Protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice ngropate. mbinri electroizolante cu flane; STAS 7335/8 - Protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice ngropate. Prize de poten ial; STAS 10702/1 - Protec ia contra coroziunii a construc iilor supraterane din o el. Acoperiri protectoare. Condi ii generale; STAS 10166/1 - Protec ia contra coroziunii a construc iilor din o el supraterane. Pregtirea mecanic a suprafe elor; SR EN 12954 - Protec ia catodic a structurilor ngropate sau imersate. Principii generale i aplica ie pentru canalizare; STAS 2484 - Bitum pentru protec ia conductelor metalice ngropate; SR EN 13067- Sudori pentru materiale plastice. Testul de evaluare a sudorilor. mbinri sudate a materialelor termoplastice; SR EN 1555-1 - Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoi. Polietilena (PE). Partea 1: Generalit i; SR EN 1555-2 - Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoi. Polietilena (PE). Partea 2: evi; SR EN 1555-3 - Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoi. Polietilena (PE). Partea 3: Fitinguri; SR EN 1555-4 - Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoi. Polietilena (PE). Partea 4: Robinete; SR EN 1555-4 - evi din polietilen (PE) utilizate la re elele ngropate de distribu ie a combustibililor gazoi. Serie metric. Specifica ii; SR ISO/TR 10837 - Determinarea stabilit ii termice a polietilenei (PE) destinat utilizrii la evile i fitingurile de distribu ie a gazului; SR ISO 1167 - evi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Determinarea rezisten ei la presiunea interioar; SR EN 14408-1 - Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru renovarea re elelor subterane de alimentare cu gaz. Partea 1: Generalit i; SR ISO 9356 - Asamblri de evi de poliolefine, cu sau fr fitinguri. Rezisten a la presiunea interioar. Metoda de ncercare; SR EN 13100-1 - ncercarea nedistructiv a elementelor de legtur sudate a produselor semifinite de materiale termoplastice. Partea 1: Examinarea vizual; SR EN 13100-2 - Examinri nedistructive ale mbinrilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. Partea 2: Examinare radiografic cu radia ii X; SR EN 13100-3 - Examinri nedistructive ale mbinrilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. Partea 3: Examinare cu ultrasunete; SR EN 60079-10 - Aparatur electric pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 10: Clasificarea ariilor periculoase; SR EN 60529 - Grade de protec ie asigurate prin carcase (Cod IP); SR EN 2 - Clase de incendiu; SR EN ISO 6976 - Gaz natural. Calculul puterii calorifice, densit ii, densit ii relative i indicelui Wobbe din compozi ie; SR 3317 - Gaz natural. Condi ii tehnice de calitate; SR EN ISO 13686 - Gaz natural. Definirea calit ii; SR ISO/TS 16922 - Gaz natural. Ghid pentru odorizarea gazelor; SR EN 14291 - Solu ii spumante pentru detectarea scurgerilor la instala iile de gaze; SR EN ISO 6974 (serie) - Gaz natural. Determinarea compozi iei cu o incertitudine definit prin cromatografie n faza gazoas; STAS 9312 - Subtraversri de ci ferate i drumuri cu conducte. Prescrip ii de proiectare; SR EN 416-1 - Tuburi radiante suspendate, echipate cu un singur arztor, care utilizeaz combustibili gazoi, pentru alte utilizri dect cele casnice. Partea 1: Securitate; SR EN 297 - Cazane de nclzire central care utilizeaz combustibili gazoi. Cazane de tip B11 i B11BS echipate cu arztoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW; SR 6724-1 - Ventilarea dependin elor din cldirile de locuit. Ventilare natural. Prescrip ii de proiectare; STAS 6793 - Couri i canale de fum pentru focare obinuite la construc ii civile. Prescrip ii generale; SR EN 1443 - Couri de fum. Condi ii generale; SR EN 1457 - Couri de fum. Canale interioare de argil ars/ceramice. Metode de ncercare; SR EN 1856-1 - Couri de fum. Condi ii pentru couri de fum metalice. Partea 1. Componente ale sistemelor courilor de fum; SR EN 1857 - Couri de fum. Componente. Canale interioare de beton; SR EN 1858 - Couri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pere i simpli sau cu mai mul i pere i; SR EN 1762 - Furtunuri i furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru gaz petrolier lichefiat GPL (n faza lichid sau gazoas) i gaz natural pn la 25 bar (2,5 MPa). Specifica ie; SR EN ISO 10380 - Conducte. evi i racorduri metalice flexibile ondulate; STAS 8832 - Compensatoare de dilatare pentru conductele de gaze. Compensatoare U i Z. Dimensiuni; STAS 4102 - Piese pentru instala ii de legare la pmnt de protec ie; SR EN 124 - Dispozitive de acoperire i de nchidere pentru cmine de vizitare i guri de scurgere n zone carosabile i pietonale. Principii de construire, ncercri tip, marcare, inspec ia calit ii; SR EN 1917 - Cmine de vizitare i cmine de racord din beton simplu, beton slab armat i beton armat; SR EN 13101 - Trepte pentru cmine de vizitare. Cerin e, marcare, ncercri i evaluarea conformit ii; STAS 2448 - Canalizri. Cmine de vizitare. Prescrip ii de proiectare; STAS 3932 - Br ri pentru instala ii. Dimensiuni; SR 8050 - mpslituri de fibre de sticl; STAS 1801 - Fitinguri filetate din o el forjat Pn 100. Nipluri. Dimensiuni; STAS 1802 - Fitinguri filetate din o el forjat Pn 100. Reduc ii. Dimensiuni; STAS 1803 - Fitinguri filetate din o el forjat Pn 100. Racorduri olandeze. Dimensiuni; STAS 1804 - Fitinguri filetate din o el forjat Pn 100. Dopuri. Dimensiuni; STAS 8804/1 - Fitinguri din o el nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Condi ii tehnice generale de calitate;

58 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

STAS 8804/2 - Fitinguri din o el nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu raza scurt 30 grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni; STAS 8804/3 - Fitinguri din o el nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu raza lung 30 grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni; STAS 8804/4 - Fitinguri din o el nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Coturi de reducere. Dimensiuni; STAS 8804/5 - Fitinguri din o el nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Teuri egale. Dimensiuni; STAS 8804/6 - Fitinguri din o el nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Teuri cu ramifica ie redus. Dimensiuni; STAS 8804/8 - Fitinguri din o el nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Reduc ii. Dimensiuni; STAS 8804/9 - Fitinguri din o el nealiat i aliat pentru sudare cap la cap. Capace. Dimensiuni; STAS 8805/2 - Fitinguri pentru sudare din o el. Coturi din eav de 90 grade (5D). Dimensiuni; SR 7278 - Garnituri de cauciuc rezistente n medii petroliere. Condi ii tehnice generale de calitate; SR EN 837-1 - Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condi ii tehnice i ncercri; SR EN 837-2 - Manometre. Partea 2: Recomandri pentru alegerea i montarea manometrelor; SR EN 837-3 - Manometre. Partea 3: Manometre cu membran i manometre cu capsul. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condi ii tehnice i ncercri; SR EN 1359 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membran; STAS 9280 - Msurarea debitelor de gaze. Metode i mijloace de msurare; SR EN ISO 5167-1 - Msurarea debitului de fluide prin metoda micorrii locale a sec iunii de curgere n conducte cu sec iune circular sub presiune. Partea 1: Prescrip ii i condi ii generale; SR EN ISO 5167-2 - Msurarea debitului de fluide prin metoda micorrii locale a sec iunii de curgere n conducte cu sec iune circular sub presiune. Partea 2: Diafragme; SR EN ISO 5167-3 - Msurarea debitului de fluide prin metoda micorrii locale a sec iunii de curgere n conducte cu sec iune circular sub presiune. Partea 3: Ajutaje i ajutaje Venturi; SR EN ISO 5167-4 - Msurarea debitului de fluide prin metoda micorrii locale a sec iunii de curgere n conducte cu sec iune circular sub presiune. Partea 4: Tuburi Venturi; SR EN 12480 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative; SR EN 12261 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbin; SR EN 14236 - Contoare de gaz de uz casnic cu ultrasunete; SR EN 12405-1 - Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1: Conversie a volumului de gaz; SR EN 12186 - Sisteme de alimentare cu gaz. Sta ii de reglare a presiunii gazelor pentru transport i distribu ie. Prescrip ii func ionale; SR EN 1776 - Alimentare cu gaz. Sta ii de msurare gaze naturale. Prescrip ii func ionale. ANEXA Nr. 28

IMAGINE

ANEXA Nr. 29

59 of 60

25.08.2009 11:57

Norm tehnic din 05/02/2009

IMAGINE

60 of 60

25.08.2009 11:57