Sunteți pe pagina 1din 47

PRELUCRAREA

PRELUCRAREA

I UTILIZAREA
I UTILIZAREA
DE
DE

EURILOR DIN INDUSTRIA


EURILOR DIN INDUSTRIA
VINICOL
VINICOL
, PRECUM
, PRECUM

I OB
I OB

INEREA
INEREA
PRODUSELOR NOI
PRODUSELOR NOI
Conduct orul Pr ogramei de St at Conduct orul Programei de St at
Acad., Acad. , dr dr hab hab., pr of. univ. . , prof. univ. Gheorghe DUCA Gheorghe DUCA
CHI CHI I NU I NU, 2 0 0 , 2 0 0 7 7
Volumul finan
Volumul finan
t
t
rii anul
rii anul
2007
2007
1 200 000 lei
1 200 000 lei
Volumul finan
Volumul finan
t
t
rii anul
rii anul
2008
2008
1 200 000 lei
1 200 000 lei
Scopul Programei de Stat
Scopul Programei de Stat
Elaborarea si implementarea tehnologiilor de
prelucrare a deseurilor vinicole pentru obtinerea unor
produse noi, competitive pe piata intern si extern:
acid tartric,
ulei vegetal,
coloranti,
substante farmaceutice,
adaosuri alimentare,
biogaz ca surs de energie alternativ,
precum si tratarea deseurilor toxice vinicole.
ELABORAREA REGULAMENTULUI ELABORAREA REGULAMENTULUI
TEHNOLOGIC DE TEHNOLOGIC DE OB OBT TINERE AL ACIDULUI INERE AL ACIDULUI
TARTRIC TARTRIC S SI AL UNOR DERIVA I AL UNOR DERIVAT TI AI LUI DIN I AI LUI DIN
MATERII PRIME AUTOHTONE PE MATERII PRIME AUTOHTONE PE
INSTALA INSTALAT TII PILOT II PILOT
cond
cond
.
.
dr
dr
, M.
, M.
Gon
Gon
t
t
a
a
Scopul Scopul pr oi ect ul ui pr oi ect ul ui
elaborarea regulament ului t ehnologic de ob elaborar ea regulament ului t ehnologic de obt tinere inere
a acidului t ar t ric pe inst ala a acidului t ar t ric pe inst alat tia pilot ia pilot
ob obt tinerea unor part ide experiment ale de t ar t rat inerea unor part ide experiment ale de t ar t rat
de de diet il diet il
t est area t art rat de t est area t art rat de diet il diet il n scopul ut ilizrii in n scopul ut i lizrii in
indust ria cosmet ica indust ria cosmet ica
Instala Instala ia ia pilot de ob pilot de ob inere a acidului tartric inere a acidului tartric
n colaborare cu
. S. I zomer a
ASM
Cofinantare
pr oiect ul I NTAS -
sint eza noilor
reduct oni n baza
acidului t art ric
39 000 Euro
Colaborar e cu
firma spaniol
Colaborar e cu
firma it alian
Compozi Compozit tia cremei pe baz de tartrat de ia cremei pe baz de tartrat de dietil dietil
s si cremei pe baz de lanolin i cremei pe baz de lanolin
1 1 Cit ral Cit ral 1 1 Cit ral Cit ral
2, 5 2, 5 Oxid de zinc Oxid de zinc 2, 5 2, 5 Oxid de zinc Oxid de zinc
30 30 Vaselin Vaselin 30 30 Vaselin Vaselin
10 10 Lanolin Lanolin 10 10 Tart rat de Tart rat de
diet il diet il
Masa, g Masa, g I ngredient e I ngredient e Masa, g Masa, g I ngredient e I ngredient e
Parametrii reologici comparativi
Parametrii reologici comparativi
2 2 1,3 1,3 6 6 4 4
7, 5 7, 5
5 5 Proba L, Proba L,
dup dup
4 4
20, 12 20, 12
2,22 2,22
1, 41 1, 41
1,5 1,5 3,15 3,15 3,3 3,3 4,3 4,3 5,3 5,3 12,8 12,8 16 16 16 16 20 20 Proba L, Proba L,
p p n n
3 3
1,3 1,3 1,6 1,6 4 4 4,8 4,8 5 5 6 6 Proba T, Proba T,
dup dup
2 2
12,5 12,5
2, 22 2, 22 0, 84 0, 84 0, 96 0, 96
1,85 1,85 2,15 2,15 2,4 2,4 2,7 2,7 7,2 7,2 8 8 9 9 10 10 Proba T, Proba T,
p p n n
1 1
n n, ,
g* s/ c g* s/ c
m m

G, G,
g/ cm g/ cm

c c, ,
cm cm
ext ext
c c, ,
cm cm
pen pen
P. me P. me
d d, ,
g/ cm g/ cm
ext ext
P. me P. me
d d, ,
g/ cm g/ cm
pen pen
P. int P. int , ,
g/ cm g/ cm

ext ext
P. int P. int , ,
g/ cm g/ cm

pen pen
F,g F,g
ext ext
F,g F,g
pen pen
n. d n. d
ext ext
n. d n. d
pen pen
Proba Proba
analizat a analizat a
N N
r r
Parametrii reologici comparativi
Parametrii reologici comparativi
28,8 28, 8 12, 44 12, 44
Proba L, Proba L,
dup dup
4 4
27,0 27, 0 25,2 25, 2 12, 3 12,3 12, 15 12, 15
Proba L, Proba L, p p n n 3 3
25,2 25, 2 9, 33 9, 33
Proba T, Proba T,
dup dup
2 2
25,2 25, 2 25,2 25, 2 9, 04 9, 04 8, 76 8, 76
Proba T, Proba T,
p p n n
1 1
Perioada Perioada
med, med,
sec sec
Perioada Perioada
de de
adeziune, adeziune,
sec sec
For For t ta a
medie medie
, ,
g/ cm g/ cm
For For t ta de a de
adeziune, adeziune,
g/ cm g/ cm
Probe Probe
de anali zat de anali zat
Nr. Nr.
Rezultate 2007
Rezultate 2007
s s- -au ob au obt tinut partide experimentale de acid tartric pe instala inut partide experimentale de acid tartric pe instalat tia ia
pilot pilot s si s i s- -a stabilit bilan a stabilit bilant tul de materiale ul de materiale s si energetic; i energetic;
s s- -au ob au obt tinut creme cosmetice cu utilizarea tartratului de inut creme cosmetice cu utilizarea tartratului de dietil dietil
s si s i s- -au comparat propriet au comparat propriett tile reologice a cremelor ob ile reologice a cremelor obt tinute cu inute cu
modelul dup urmtorii parametri modelul dup urmtorii parametri: viscozitatea, adeziunea, : viscozitatea, adeziunea,
tensiunea de forfecare; tensiunea de forfecare;
s s- -a determinat compatibilitatea tartratului de a determinat compatibilitatea tartratului de dietil dietil cu materia cu materia
prim de baz prim de baz s si s i s- -a constatat c acest preparat poate fi utilizat a constatat c acest preparat poate fi utilizat
pentru producerea cremelor cosmetice. pentru producerea cremelor cosmetice.
Lista publica Lista publica iilor anul 2007 iilor anul 2007
1. 1. Realizri Realizri s si perspective i perspective n cadrul Programului de Stat n cadrul Programului de Stat Prelucrarea Prelucrarea s si i
utilizarea de utilizarea des seurilor din industria vinicol eurilor din industria vinicol, precum , precum s si ob i obt tinerea inerea
produselor noi produselor noi . Viticultura . Viticultura s si Vinifica i Vinificat tia ia n Moldova, Nr. 4,5, 2007 n Moldova, Nr. 4,5, 2007, ,
p.14 p.14- -17 17. .
2. Maria 2. Maria Gonta Gonta, Diana , Diana Porubin Porubin, A , Activitatea antioxidant a unor compu ctivitatea antioxidant a unor compus si i
din produse secundare vinicole la reducerea nitritului. Studia din produse secundare vinicole la reducerea nitritului. Studia
Universitatis Universitatis, Seria , Seria S Stiin tiint te ale Naturii, nr.1, Chi e ale Naturii, nr.1, Chis sinu inu 2007, p. 261 2007, p. 261- -267. 267.
3. 3. Iacob Iacob Gu Gut tu u, Maria , Maria Gon Gont ta a, , Sergiu Sergiu Calancea Calancea, Synthesis Of Some , Synthesis Of Some
Biological Active Biological Active Derivativatives Derivativatives On The Basis Of Tartaric Acid Alkyl On The Basis Of Tartaric Acid Alkyl
Esters. Romanian International Conference on Chemistry and Chemi Esters. Romanian International Conference on Chemistry and Chemical cal
Engineering, Engineering, Sinaya Sinaya, 19 , 19- -22 22 september september 2007. p.S 2007. p.S- -5.1 5.1- -S S- -%.2 %.2
4. 4. Iacob Iacob Gu Gut tu u, Maria , Maria Gon Gont ta a, , Sergiu Sergiu Calancea Calancea, Synthesis and , Synthesis and proprietes proprietes of of
new tartar amides. The new tartar amides. The IInd IInd International Conference of the International Conference of the Chemicaln Chemicaln
Society of the Republic Moldova Society of the Republic Moldova Achievements and perspectives of Achievements and perspectives of
modern chemistry modern chemistry , Chisinau, , Chisinau, octombrie octombrie 1 1 3, 2007. p. 102 3, 2007. p. 102
5. 5. Participarea la salonul interna Participarea la salonul internat tional al inven ional al invent tiilor, cerc iilor, cercetrii etrii s stiin tiint tifice ifice s si i
transferului tehnologic, ECOINVENT 2007 transferului tehnologic, ECOINVENT 2007
EVALUAREA ACTIVIT EVALUAREA ACTIVITT TII PREPARATELOR II PREPARATELOR
MEDICAMENTOASE MEDICAMENTOASE S SI AGRICOLE OB I AGRICOLE OBT TINUTE INUTE N N
BAZA SUBSTAN BAZA SUBSTANT TEI BIOLOGIC ACTIVE ENOXIL EI BIOLOGIC ACTIVE ENOXIL N N
CONDI CONDIT TII CLINICE II CLINICE S SI DE C I DE C MP MP
cond
cond
.
.
dr
dr
hab
hab
. T.
. T.
Lupa
Lupa
s
s
cu
cu
Scopul proiectului Scopul proiectului
Ob Obt tinerea substan inerea substant tei active ENOXIL ei active ENOXIL n hala de n hala de
producere a firmei farmaceutice producere a firmei farmaceutice Universalfarm Universalfarm
Testarea preparatelor medicamentoase pe oamenii practic Testarea preparatelor medicamentoase pe oamenii practic
snto sntos si i s si apoi pe pacien i apoi pe pacient ti afecta i afectat ti de maladii provocate de i de maladii provocate de
fungi fungi s si bacterii. i bacterii.
Testarea preparatul ENOXIL Testarea preparatul ENOXIL- -A la combaterea A la combaterea
putregaiului de rdcin la culturile agricole putregaiului de rdcin la culturile agricole s si la protec i la protect tia ia
vi vit tei de vie de boli provocate de fungi. ei de vie de boli provocate de fungi.
Eficacitatea biologic a produsului Enoxil contra finrii vitei-de-vie Sauvignon (3,5 ha)
- - - - 8,19 8,19 36,79 36,79 28,28 28,28 76,72 76,72 4. 4. MARTOR NETRATAT MARTOR NETRATAT
54,81 54,81 52,34 52,34 3,7 3,7 17,5 17,5 14,01 14,01 55,45 55,45 3. Enox i l 0, 2% 3. Enox i l 0, 2%
48,31 48,31 42,45 42,45 4,23 4,23 21,16 21,16 16,2 16,2 60,64 60,64 2. 2. Enox i l Enox i l 0, 1% 0, 1%
37,33 37,33 35,6 35,6 5,12 5,12 23,67 23,67 19,28 19,28 62,56 62,56 1. 1. Enox i l Enox i l 0, 05% 0, 05%
cior cior- -
chine chine frunze frunze
cior cior- -
chine chine frunze frunze cior cior- -chine chine frunze frunze
Eficacitatea, % Eficacitatea, % Intensitatea, % Intensitatea, % Frecven Frecvent ta, % a, %
VARIANTE VARIANTE
Analiza statistic a datelor eficacittii biologice a produsului Enoxil contra finrii
vitei de vie Sauvignon (3,5 ha)
3,75 3,75 2,70 2,70 - - - -
DL DL
47, 8 0 47, 8 0 46, 3 5 46, 3 5 54,81 54,81 52,34 52,34 3. Enox i l 0, 2% 3. Enox i l 0, 2%
44, 0 5 44, 0 5 40, 6 7 40, 6 7 48,31 48,31 42,45 42,45 2. 2. Enox i l Enox i l 0, 1% 0, 1%
37, 6 7 37, 6 7 36, 6 5 36, 6 5 37,33 37,33 35,6 35,6 1. 1. Enox i l Enox i l 0, 05% 0, 05%
ciorchine ciorchine frunze frunze ciorchine ciorchine frunze frunze
Transformarea datelor Transformarea datelor n n
rdcin rdcin patrat patrat arcsin arcsin, % , %
(media) (media)
Eficacitatea biologic Eficacitatea biologic, % , %
(media) (media)
VARIANTE VARIANTE
Au fost realizate cercetri stiintifice n cadrul
Institutului ICCC Selectia, mun. Blti
si n cadrul Institutului INVV din mun.Chisinu
- - s s- -a elaborat a elaborat s si aprobat Dosarul Microbiologic, i aprobat Dosarul Microbiologic,
Dosarul Toxicologic Dosarul Toxicologic s si Dosarul Farmacologic al i Dosarul Farmacologic al
preparatelor medicamentoase. preparatelor medicamentoase.
- - au fost elaborate au fost elaborate s si aprobate Regulamentele i aprobate Regulamentele
Tehnologice de Producere a preparatelor Tehnologice de Producere a preparatelor
medicamentoase sub form de lo medicamentoase sub form de lot tiune, gel iune, gel s si unguent. i unguent.
- - au fost elaborate au fost elaborate s si aprobate Monografiile i aprobate Monografiile
Farmacopeice pentru producerea substan Farmacopeice pentru producerea substant tei active ei active
Enoxil Enoxil s si a formelor medicamentoase. i a formelor medicamentoase.
Rezult at e 2007
Lista publica Lista publica iilor 2007 iilor 2007
1. 1. T T. . ynauky ynauky, , I I. . I I. . Byka Byka, , I I. . A A. . He1yxoaa He1yxoaa, , P P. . H H. . Hac1ac Hac1ac. . Hoame Hoame
nonnmynkunonanLnme nonnmynkunonanLnme Ha1epnanm Ha1epnanm ns ns a1opnunmx a1opnunmx nponyk1oa nponyk1oa
annonennn annonennn. . Ma1epnanm Ma1epnanm XI XI Bcepoccnckoro Bcepoccnckoro cnHnosnyHa cnHnosnyHa. .
Mockaa Mockaa- - KnnsHa KnnsHa, 16 , 16- - 20 20 anpenn anpenn 2007, 2007, p p. 19. . 19.
2. 2. V. V. Cul cit chi Cul cit chi . P. Vl ad, . P. Vl ad, Ch Ch. Duca, T. . Duca, T. Lupascu Lupascu. . I nvest i gat i on I nvest i gat i on of of
grape grape Seed Seed Proant hocyanidins Proant hocyanidins Achi evement s Achi evement s and and
Perspect i ves Perspect i ves. . Chemist ry Journal of Mol dova. General , Chemist ry Journal of Mol dova. General ,
I ndust ri al and Ecologi cal Chemist ry. V. 2, Nr. 1, 2007, p. 36 I ndust ri al and Ecologi cal Chemist ry. V. 2, Nr. 1, 2007, p. 36- -
50 50
3. 3. Tudor Tudor Lupascu Lupascu; Gheorghe Duca; Pavel Vl ad; ; Gheorghe Duca; Pavel Vl ad; Taras Taras
Gromovoi Gromovoi ; ; Veacesl av Veacesl av Kulcit ki Kulcit ki ; ; Raisa Raisa Nast as Nast as; Valeriu ; Valeriu Rudi c Rudi c; ;
Veaceslav Veaceslav Goncear Goncear ; Elena ; Elena Zariciuc Zariciuc. Noi compu . Noi compus si bi ol ogi c act i vi i bi ol ogi c act i vi
ob obt tinu inut ti prin modi ficarea t aninuril or din semin i prin modi ficarea t aninuril or din semint te de st ruguri . e de st ruguri .
Si mpozi onul i nt erna Si mpozi onul i nt ernat tional ional Pri ori t Pri ori t t til e chimi ei pent ru o il e chimi ei pent ru o
dezvol t are dezvol t are durabi l p durabi l p PRI OCHEM PRI OCHEM . Ed. a I I I . Ed. a I I I - - a, Bucure a, Bucures st i , 29 t i , 29- - 30 30
oct ombrie 2007. oct ombrie 2007.
ELABORAREA BIOTEHNOLOGIEI DE ELABORAREA BIOTEHNOLOGIEI DE
PRELUCRARE A SEMIN PRELUCRARE A SEMINT TELOR DE STRUGURI ELOR DE STRUGURI N N
SCOPUL OB SCOPUL OBT TINERII ULEIURILOR CU CALIT INERII ULEIURILOR CU CALITT TI I
DIFEREN DIFERENT TIALE IALE
cond
cond
.
.
dr
dr
, V.
, V.
T
T
u
u
t
t
uc
uc
Scopul proiectului
Scopul proiectului
- - Elaborarea Elaborarea biotehnologiei biotehnologiei de pstrare de pstrare s si prelucrare a i prelucrare a
semin semint telor de struguri; elor de struguri;
- - Elaborarea regimului tehnologic de tratare termic a Elaborarea regimului tehnologic de tratare termic a
semin semint telor de struguri, elor de struguri, n scopul n scopul mbunt mbuntt tirii calit irii calitt tii ii s si i
randamentului de extragere a uleiului; randamentului de extragere a uleiului;
- - Elaborarea prescrip Elaborarea prescript tiilor tehnice pentru prelucrarea iilor tehnice pentru prelucrarea
semin semint telor de struguri. elor de struguri.
Schema tehnologic de prelucrare a semin Schema tehnologic de prelucrare a semin elor de struguri elor de struguri n scopul n scopul
ob ob inerii uleiurilor cu calit inerii uleiurilor cu calit i diferen i diferen iate iate i a produselor secundare i a produselor secundare
ob ob inute de la prelucrarea inute de la prelucrarea acestora acestora
Linie
tehnologic
montat n
or. Lipcani
Cofinantare -
ntreprinder
ea mixt
moldo-
german
Bio
Componj
Raps SRL;
Schema tehnologic utilizat n biotehnologia de
strare i prelucrare a seminelor de struguri
Biotehnologia Biotehnologia de pstrare de pstrare i prelucrare a semin i prelucrare a semin elor elor
de struguri. de struguri.
Biotehnologia Biotehnologia include schema tehnologic include schema tehnologic, cu , cu
elementele de prelucrare a semin elementele de prelucrare a semin elor de struguri elor de struguri
utilizat pentru ob utilizat pentru ob inerea uleiurilor cu calit inerea uleiurilor cu calit i i
diferen diferen iate. iate.
Procesul de extragere a uleiului de struguri se Procesul de extragere a uleiului de struguri se
efectueaz cu utilizarea schemei de dubl presare efectueaz cu utilizarea schemei de dubl presare
a masei de semin a masei de semin e, care preventiv se supune unui e, care preventiv se supune unui
tratament termic la temperaturi moderate. tratament termic la temperaturi moderate.
Utilizarea biotehnologiei propuse permite ob Utilizarea biotehnologiei propuse permite ob inerea inerea
frac frac iilor de ulei cu calit iilor de ulei cu calit i diferen i diferen iate pentru iate pentru
diferite direc diferite direc ii de utilizare. ii de utilizare.
Rezultate 2007
Rezultate 2007
s s- -a elaborat a elaborat biotehnologia biotehnologia de prelucrare a semin de prelucrare a semint telor elor
de struguri; de struguri;
s s- -a elaborat schema tehnologic de separare a a elaborat schema tehnologic de separare a
tescovinei de struguri tescovinei de struguri s si ob i obt tinerea diferitor frac inerea diferitor fract tiuni iuni
de semin de semint te de struguri; e de struguri;
s s- -a stabilit regimul termic de tratare a semin a stabilit regimul termic de tratare a semint telor de elor de
struguri struguri nainte de presare. nainte de presare.
TEHNOLOGII DE PRELUCRARE COMPLEX A TEHNOLOGII DE PRELUCRARE COMPLEX A
SEMIN SEMINT TELOR DE STRUGURI CU OB ELOR DE STRUGURI CU OBT TINEREA INEREA
PRAFULUI ALIMENTAR PRAFULUI ALIMENTAR S SI A NUTRE I A NUTRET TILOR ILOR
COMBINATE COMBINATE
cond
cond
.
.
Dr
Dr
, E. Iorga
, E. Iorga
Scopul proiectului
Scopul proiectului
Determinarea valorii calorice si nutritive a deseurilor
alimentare obtinute la presarea semintelor;
ncercarea utilajului pentru obtinerea prafului
alimentar;
determinarea indicilor de calitate a prafului din
seminte de struguri;
elaborarea recomandrilor de utilizare a prafului.
Bloc Bloc- -schema instala schema instala iei de dezintegrare a iei de dezintegrare a
semin semin elor de struguri elor de struguri
Turt
Coloana de
rcire
Transportor cu
nec
Recepient
Pomp
pneumatic
Malaxor
pentru
dezinteg-
rare
Buncr
Praf
Indicii de calitate a turtei
Indicii de calitate a turtei
i prafului
i prafului
0,75 0,75
0,96 0,96
1,39 1,39
0,017 0,017
1,39 1,39
13,29 13,29
16,20 16,20
6,69 6,69
5,36 5,36
3,57 3,57
n n
subst an subst an
e absol ut e absol ut
usc at e usc at e
0,7 0,7
0,9 0,9
1,3 1,3
0,015 0,015
1,3 1,3
12,40 12,40
15,12 15,12
6,25 6,25
5,00 5,00
3,33 3,33
6,7 6,7
pr odus pr odus
nat i v nat i v
Pr af di n semi n Pr af di n semi n e e
de st r ugur i de st r ugur i
} } 2,0 2,0
0,54 0,54
1,08 1,08
1,63 1,63
0,5 0,5
1,0 1,0
1,5 1,5
Gl uci de, % : f r u Gl uci de, % : f r u ct oz ct oz
gl ucoz gl ucoz
zahar oz zahar oz
9 9
- - 0,021 0,021 0,017 0,017 Tocof er ol i i Tocof er ol i i ( ( summa summa) , % ) , % n n
r ecal cul r ecal cul l a pr af l a pr af
8 8
7,1 7,1 1,41 1,41 1,3 1,3 Aci di t at ea, Aci di t at ea, n n r ecal cul r ecal cul l a l a
aci dul t ar t r i c, % aci dul t ar t r i c, %
7 7
24,2 24,2 13,27 13,27 12,24 12,24 Fr ac Fr ac i a i a masi c masi c a pr ot ei nei a pr ot ei nei
br ut e, % br ut e, %
6 6
17,4 17,4 21,8 21,8 20,1 20,1 Fr ac Fr ac i a i a masi c masi c a cel ul ozei a cel ul ozei
br ut e, % br ut e, %
5 5
- - 6,72 6,72 6,2 6,2 I ndi ci l e I ndi ci l e aci di c aci di c a gr si mi i a gr si mi i , ,
mg KOH/ g mg KOH/ g
4 4
7,5 7,5 5,90 5,90 5,43 5,43 Fr ac Fr ac i a i a masi c masi c a gr si mi i a gr si mi i
br ut e; % br ut e; %
3 3
5,0 5,0 3,20 3,20 2,95 2,95 Fr ac Fr ac i a i a masi c masi c a cenu a cenu i i i i
t ot al e, % t ot al e, %
2 2
4,0 4,0 7,8 7,8 Fr ac Fr ac i a i a masi c masi c a a
umi di t umi di t i i , % i i , %
1 1
n n
subst an subst an
e absol ut e absol ut
usc at e usc at e
pr odus pr odus
nat i v nat i v
Cac ao Cac ao
pr af pr af
Tur t di n semi n Tur t di n semi n e e
de st r ugur i de st r ugur i
Car ac t er i st i c i Car ac t er i st i c i
Indicii de inofensivitate,
Indicii de inofensivitate,
macro
macro
-
-

i
i
microelementele a turtei
microelementele a turtei

i prafului
i prafului
8,8 8,8 9,0 9,0 Pot asi u, g/ k g Pot asi u, g/ k g 12 12
73,0 73,0 72,4 72,4 Sodi um Sodi um, , 11 11
28,0 28,0 45,0 45,0 Cal ci u, Cal ci u, 10 10
12,0 12,0 17,8 17,8 Magnezi u, Magnezi u, 9 9
100,0 100,0 120,0 120,0 Fi er , Fi er , 8 8
0,001 0,001 0,001 0,001 Af at ox i n Af at ox i n B, B, 7 7
n/ d n/ d n/ d n/ d Hi dr oger um Hi dr oger um , , 6 6
n/ d n/ d n/ d n/ d Ar seni u Ar seni u , , 5 5
n/ d n/ d n/ d n/ d Cadmi u, Cadmi u, 4 4
0,006 0,006 0,026 0,026 Pl umb, Pl umb, 3 3
7,6 7,6 11,1 11,1 Zi nc, Zi nc, 2 2
1,5 1,5 1,3 1,3 Cupr u, mg/ k g Cupr u, mg/ k g 1 1
Pr af Pr af Tur t Tur t Denumi r ea i ndi ci l or Denumi r ea i ndi ci l or N N
Recomandri de utilizare a prafului
Recomandri de utilizare a prafului
ob obt tiner ea iner ea nlocuit or ului cacao nlocuit or ului cacao- -
produse; produse;
dob dob ndirea ndirea adaosului biologic act iv adaosului biologic act iv
pent ru panifica pent ru panificat tie; ie;
ob obt tinerea adaosului la glazura de inerea adaosului la glazura de
ciocolat ciocolat ; ;
folosirea prafului folosirea prafului n calit at e de n calit at e de
nlocuit or nlocuit or n produc n product tia de cofet rie ia de cofet rie; ;
folosirea folosirea n calit at e de furaj . n calit at e de furaj .
Rezultate 2007
Rezultate 2007
s s- - a produs un lot experiment al de producere a a produs un lot experiment al de producere a
prafului aliment ar, ob prafului ali ment ar, obt tinut din t ur t a r ezult at la inut din t ur t a r ezult at la
presar ea semin presarea semint telor de st r uguri, elor de st r ugur i, n condi n condi t tii ii
indust riale indust riale S.A. Bucur ia S.A. Bucur ia ; ;
s s- - a det er minat valoarea lui aliment ar a det er minat valoarea lui aliment ar s si i
energet ic energet ic, modul , modul s si direc i direct tiile de ut ilizar e a iile de ut ilizare a
prafului aliment ar ob prafului aliment ar obt tinut ( ind inut ( indust r ia cosmet ic ust r ia cosmet ic, ,
hrana pent ru animale hrana pent ru animale s si psri i psri ) ; ) ;
la moment , pr aful ob la moment , pr aful obt tinut , conform inut , conform
caract erist ici lor mecanico caract erist ici lor mecanico- - st r uct urale, nu poat e fi st r uct urale, nu poat e fi
recomandat ca recomandat ca nlocuit or t ot al de cacao nlocuit or t ot al de cacao n n
indust ria de cofet rie indust ria de cofet rie. .
ELABORAREA TEHNOLOGIILOR DE ELABORAREA TEHNOLOGIILOR DE
UTILIZARE A DE UTILIZARE A DES SEURILOR DE LA EURILOR DE LA
FABRICAREA ALCOOLULUI ETILIC FABRICAREA ALCOOLULUI ETILIC
cond
cond
.
.
dr
dr
, P.
, P.
Parasca
Parasca
Scopul proiectului
Scopul proiectului
elaborarea tehnologiei de concentrare elaborarea tehnologiei de concentrare s si i
dihidratare dihidratare a de a des seurilor eurilor etanoloce etanoloce; ;
elaborarea proiectului standardului MD pentru elaborarea proiectului standardului MD pentru
materia prim materia prim de des seurile eurile etanolice etanolice. .
Rezultatele analizelor diferitor probe de de Rezultatele analizelor diferitor probe de de euri alcoolice euri alcoolice
0 1,3 23,6 0,99 Concentratia n mas a
fierului, mg/dm
3
- - 89,6 79,4 Concentratia n mas a
acidului sulfuros total,
mg/dm
3
2766,0 258 2883,0 106 751,8 25,7 Concentratia n mas a
esterilor medii, mg/100
cm
3
a.a.
625 25 260 1501,5 37,5 75,0 Concentratia n mas a
alcoolilor superiori,
mg/100 cm
3
, a.a.
5,3 3,0 2,9 4,2 39,4 5,4 Concentratia n mas a
aldehidelor, mg/100
cm
3
a.a.
91,0 96,3 16,66 90,35 19,9 89,0 Concentratia alcoolic, %
vol.
fractia de
frunte
Fractia de
frunte
Fractia
de
coad

Fractia de
frunte
Fractia
de
coad

Fractia
de
frunt
e
Bulboaca Hncesti Stefan Vod Borceag Denumirea indicelui
Rezultatele analizelor diferitor probe de de Rezultatele analizelor diferitor probe de de euri de la distilare euri de la distilare
1,8 2,3 1,4 6,5 1,8 11,4 2,8 4,3
Concentratia n mas a
fierului, mg/dm
3
230 186 225 165 310 285 210 328
Concentratia n mas a
acidului sulfuros
total, mg/dm
3
2650 2350 2820 2650 2470 2120 1857 2360
Concentratia n mas a
esterilor medii,
mg/100 cm
3
a.a.
525 1070 1230 788 715 570 632 825
Concentratia n mas a
alcoolilor superiori,
mg/100 cm
3
, a.a.
37,2 42,3 35,8 526 65,3 32,7 43,5 73,2
Concentratia n mas a
aldehidelor, mg/100
cm
3
a.a.
40,8 55,4 60,2 42,7 40,2 39,8 41,5 44,3
Concentratia alcoolic,
% vol.
8 7 6 5 4 3 2 1
Proba
Denumirea indicelui
Tehnologia elaborat s Tehnologia elaborat s- -a implementat la S.A. a implementat la S.A. Agrovin Agrovin Bulboaca Bulboaca
S-a stabilit c folosirea glicerinei cu clorur de calciu n
amestec dau posibilitatea de concentrat alcoolul etilic n conditii
optime.
S-a experimentat n conditii de producere n varianta propus
s-a obtinut concentratia alcoolului de 99,46% vol. cu urmtoarele
caracteristici:
- concentratia alcoolic 99,46% vol.;
- concentratia masic a aldehidelor mg/dm3 22;
- concentratia masic a alcoolilor superiori, mg/dm3- 32;
- concentratia masic a efirilor mg/dm3- 55;
- concentratia masic a acizilor volatili mg/dm3 80;
- concentratia masic a alcoolului metilic, % vol. 0,01.
Rezultate 2007
Rezultate 2007
s s- - a elaborat t ehnologia de concent rare a elaborat t ehnologia de concent r are s si i
dihidrat are dihidrat are a de a des seurilor eurilor et anoloce et anoloce prin met oda prin met oda
chimic chimic, folosind glicerina , folosind gl icerina s si clor ura de calci u; i clor ura de calci u;
s s- - a exper iment at t ehnologia a exper iment at t ehnologia n condi n condi t tii de ii de
producere producere s si s i s- - a ob a obt tinut 1200 inut 1200 dal dal de et anol de et anol
t ehnic. t ehnic.
s s - - a a elabor at proiect ul st andardului MD pent ru elabor at proiect ul st andardului MD pent ru
mat eria pr im mat eria pr im de des seur ile eurile et anolice et anolice. .
s s- - a elaborat model ul experiment al de laborat or a elaborat model ul exper iment al de laborat or
pent ru ob pent ru obt tinerea et anolului chimic pur . inerea et anolului chimic pur.
CONFEC CONFECT TIONAREA INSTALA IONAREA INSTALAT TIEI PILOT IEI PILOT S SI I
STABILIREA REGIMURILOR STABILIREA REGIMURILOR
TEHNOLOGICE PENTRU NEUTRALIZAREA TEHNOLOGICE PENTRU NEUTRALIZAREA
TERMIC A SEDIMENTELOR TOXICE CE TERMIC A SEDIMENTELOR TOXICE CE
CON CONT TIN ALBASTRU DE PRUSIA IN ALBASTRU DE PRUSIA
cond
cond
.
.
Dr
Dr
, E
, E
. O
. O
bad
bad
Scopul proiectului Scopul proiectului
Elaborarea pr oi ect ului st andardului MD pent ru sediment el e Elaborarea pr oi ect ului st andardului MD pent ru sediment el e
t oxi ce cu con t oxi ce cu cont tinut de Albast ru de Prusia; inut de Albast ru de Prusia;
Elaborarea inst ruc Elaborarea inst ruct tiunil or t ehnol ogi ce de neut ralizare a iunil or t ehnol ogi ce de neut ralizare a
sedi ment el e t oxi ce cu con sedi ment el e t oxi ce cu cont tinut de Albast ru de Prusi a; inut de Albast ru de Prusi a;
A fost det ermi nat A fost det ermi nat nt repri nderea pent ru i nst alarea nt repri nderea pent ru i nst alarea
ut ilaj ului dest inat neut ralizrii t ermice ut ilaj ului dest inat neut ralizrii t ermice SA SA Vinar Vinar , s. , s.
Srt eni Srt eni , r , r - - nul nul Leova Leova. .
A fost elaborat A fost elaborat proi ect ul st andardului de firm referit or l a proi ect ul st andardului de firm referit or l a
sedi ment el e cu con sedi ment el e cu cont tinut de al bast ru de Prusi a. inut de al bast ru de Prusi a.
Au f ost el aborat e pr oiect el e inst ruc Au f ost el aborat e pr oiect el e inst ruct tiunilor t ehnologi ce iunilor t ehnologi ce
referi t oare la pregt i rea sedi ment ului pent ru neut ralizarea referi t oare la pregt i rea sedi ment ului pent ru neut ralizarea
t ermi c t ermi c s si a procesul ui de neut rali zare t ermi c a i a procesul ui de neut rali zare t ermi c a
sedi ment ul ui . sedi ment ul ui .
n col aborare cu I nst i t ut ul de Cercet ri n col aborare cu I nst i t ut ul de Cercet ri S St i i n t i i nt ti fi ce i n i fi ce i n
domeni ul Fai an domeni ul Fai ant tei ei s si Por i Por t telanului din Kiev ( elanului din Kiev ( Ukraina Ukraina) a ) a fost fost
propus schema t ehnol ogi c pri nci pial de neut ral izare propus schema t ehnol ogi c pri nci pial de neut ral izare
t ermi c a sedi ment el or t oxice t ermi c a sedi ment el or t oxice
REZULTATE 2007
ELABORAREA COMPLEXULUI ELABORAREA COMPLEXULUI
TEHNICO_TEHNOLOGIC DE TEHNICO_TEHNOLOGIC DE
PRODUCERE A CONCENTRATULUI PRODUCERE A CONCENTRATULUI
ANTOCIANIC DE STRUGURI ANTOCIANIC DE STRUGURI
cond cond. . Dr Dr, C. , C. Bodeanu Bodeanu
Scopul proiectului Scopul proiectului
Elaborarea standardului MD pentru Elaborarea standardului MD pentru
concentratul concentratul antocianic antocianic
elaborarea instruc elaborarea instruct tiunilor tehnologice de iunilor tehnologice de
producere a concentratului producere a concentratului antocianic antocianic. .
Cofinan Cofinan are are - - S.A. S.A.
Vinria Vinria Piatra Piatra Alba Alba
I nst al ai a t ehn ol ogi c de pr odu cer e a con cent r at u l ui
ant oci an i c di n st r ugur i
Comozi Comozi ia ia fizico fizico- -chimic a colorantului ob chimic a colorantului ob inut din materia prim inut din materia prim
vin brut ro vin brut ro u din soiul Cabernet u din soiul Cabernet Sauvignon Sauvignon: :
Complet Complet Solubilitatea n ap
515-535 Valoarea maximal a absorbtiei de lumin la pH 3,
nm.
min. 9,0 41,5 Concentratia n mas a substantelor colorante g/kg
27,5
Concentratia n mas zaharurilor, g/kg
7,5 Concentratia alcoolic, %
min. 8,0 51,0 Concentratia n mas a acizilor titrabili exprimat
n acid tartric, g/kg
min. 20,0 27,0 Fracta masic a substantelor uscate solubile, %
Fact.
admisibil
e
Rezultate
obtinute
Denumirea indicilor
REZULTATE 2007
REZULTATE 2007
a fost asamblat int egral inst ala a fost asamblat int egral inst alat tia de ia de
producere a colorant ului prin osmoza producere a colorant ului prin osmoza
invers invers s si s i s- - au st abilit paramet ri au st abilit paramet ri
t ehnologici a procesului de concent rare; t ehnologici a procesului de concent rare;
a fost elaborat proiect ul st andardului MD a fost elaborat proiect ul st andardului MD
pent ru concent rat ul pent ru concent rat ul ant ocianic ant ocianic, care est e , care est e
la et apa de coordonare la et apa de coordonare s si aprobare; i aprobare;
au fost elaborat e inst ruc au fost elaborat e inst ruct tiunile t ehnologice iunile t ehnologice
de producere a concent rat ului de producere a concent rat ului ant ocianic ant ocianic. .
IMPLEMENTAREA TRATRII FOTOCATALITICE A IMPLEMENTAREA TRATRII FOTOCATALITICE A
BORHOTULUI PENTRU INTENSIFICAREA BORHOTULUI PENTRU INTENSIFICAREA
GENERRII BIOGAZULUI GENERRII BIOGAZULUI S SI UTILIZAREA I UTILIZAREA
NGR NGRS SMINTELOR NATURALE MINTELOR NATURALE
cond cond. . Dr Dr, V. , V. Covaliov Covaliov
Scopul proiect ul ui Scopul proiect ului
Majorarea randamentului de ob Majorarea randamentului de obt tinere a inere a biogazului biogazului s si i
gradului de purificare a apelor reziduale utiliznd gradului de purificare a apelor reziduale utiliznd
hidroliza biochimic a compu hidroliza biochimic a compus silor ilor greu greu- -
biodegradabili biodegradabili s si fermentrii anaerobe prin i fermentrii anaerobe prin distruc distruct tia ia
fotocatalitic fotocatalitic s si proceselor i proceselor redox redox
Schema instala Schema instala iei pentru hidroliza iei pentru hidroliza fotocatalitic fotocatalitic
Procese Procese fenton fenton ale ale fotocatalizei fotocatalizei omogene omogene
Instala
Instala

ia de ob
ia de ob

inere a
inere a
biogazului
biogazului
montat la S
montat la S
. A.
. A.

Vinria
Vinria
Bardar
Bardar


REZULTATE 2007 REZULTATE 2007
a fost elabor at a fost elaborat s si mont at const r uc i mont at const r uct tia ce ia ce t tine de ine de
hidroliza hidroliza fot ocat alit ic fot ocat alit ic a subst an a subst ant telor elor greu greu- -
biodegradabile biodegr adabile di n de din des seur ile lichi de. eur ile lichide.
a fost elaborat a fost elaborat s si mont at inst ala i mont at inst alat tia necesar ia necesar
pent ru deshi drat area pent ru deshidrat area s si condi i condi t tionarea nmolului ionarea nmolului
s si sediment elor pent ru ut ilizarea lor ca i sediment elor pent ru ut i lizar ea lor ca
ngr ngr s smint e ecologic pure mint e ecologic pure. .
s s- - au st abilit par amet ri i opt imi ai procesul ui de au st abilit paramet ri i opt imi ai pr ocesului de
t ransformare t ransformare fot ocat alit ic fot ocat alit ic a compu a compus silor ilor
polifenolici polifenolici . .
1. 1. B B. . Koaanea Koaanea, , O O. . Koaaneaa Koaaneaa, , I I. . Byka Byka, , B B. . Ianna Ianna, , Ocnoam Ocnoam
npoueccoa npoueccoa o6esapexnaannn o6esapexnaannn akonornueckn akonornueckn apennmx apennmx o1xonoa o1xonoa
annonennn annonennn. . Monorpamnn Monorpamnn. . Knunnea Knunnea: : Tnn Tnn. . AHM AHM, 2007. , 2007. - - 344 344c c
2. 2. CyHan CyHan H H. . Koaanea Koaanea B B. . Mannna Mannna B B. . O O. ( . ( CLA CLA) , ) , Byka Byka I I. .
Ipanynnpoaanne Ipanynnpoaanne ak1nanoro ak1nanoro nna nna n n mnkcaunn mnkcaunn 6ak1epn 6ak1epn a a
npouecce npouecce anaapo6no anaapo6no o6pa6o1kn o6pa6o1kn c1ounmx c1ounmx aon aon annonennn annonennn. .
Ma1epnanm Ma1epnanm Mexnynaponnoro Mexnynaponnoro Konrpecca Konrpecca MenenxHen1 MenenxHen1
o1xonoa o1xonoa , , Mockaa Mockaa, , nknL nknL, 2007, , 2007, c c.352 .352
3. 3. B B. . Koaanea Koaanea. . Oprannsaunonno Oprannsaunonno- - 1exnnueckne 1exnnueckne acnek1m acnek1m
peannsaunn peannsaunn akonornuecknx akonornuecknx npo6neH npo6neH na na ocnoae ocnoae
nnnoaaunonnmx nnnoaaunonnmx 1exnonorn 1exnonorn. . Probleme t eoret ice Probleme t eoret ice s si pract ice i pract ice
ale economiei propriet ale economiei propriet t tii int elect uale. Comunic ii int elect uale. Comunicr i r i . AGEPI . AGEPI - -
A AS SM, 2007 p.125 M, 2007 p.125- - 131 131
4. D.Ungureanu, V.Covaliov, 4. D.Ungureanu, V.Covaliov, Procese t ehnologice de ob Procese t ehnologice de obt tinere inere
a biogazului a biogazului n n sist emele de epurare anaerob a apelor sist emele de epurare anaerob a apelor
reziduale. reziduale. Revist a AGEPI Revist a AGEPI I nt elect us I nt elect us , nr.1, 2007, p.69 , nr.1, 2007, p.69- - 73 73
7 b 7 brevet e, 1 cer revet e, 1 cer ere de brevet , 6 ere de brevet , 6 part icipri de expozi part icipri de expozi t tii la ii la
salonuri salonuri int erna int ernat tionale ( 5 medalii de aur) ionale ( 5 medalii de aur)
Lista publica Lista publica iilor anul 2007 iilor anul 2007
Profitul total rezultat Profitul total rezultat la valorificarea produselor secundare la valorificarea produselor secundare
vinicole (300 mii tone struguri) cu vinicole (300 mii tone struguri) cu ob obt tiner inerea ea unor produse unor produse
pre pret tioase ioase noi noi, , /an /an
ULEI ULEI 9 9 ml n ml n / an / an ( cer erea ( cer erea pi e pi et tii ii - - 900 mii 900 mii / an / an) )
PREPARATE MEDI CAMENTOASE PREPARATE MEDI CAMENTOASE 650 650 ml n ml n / an / an ( cererea ( cererea
pi e pi et tii ii - - 200 mii 200 mii / an / an) )
COLORANT Nat ural ( 20%) COLORANT Nat ural ( 20%) ( cerer ea ( cerer ea pi e pi et tii ii - - 700 mii 700 mii / an / an) )
ACI D TARTRI C ACI D TARTRI C S SI DERI VA I DERI VAT TI I LUI I I LUI 20 20 ml n ml n / an / an ( cererea ( cererea
pi e pi et tii ii - - 800 mii 800 mii / an / an) )
ADI ADI TI V TI V ETANOLI C ETANOLI C 180 MI I 180 MI I / AN ( cer erea / AN ( cer erea pi e pi et tii ii 80 MI I 80 MI I
/ AN / AN) )
BI OGAZ BI OGAZ 321 mii 321 mii / an / an ( cer erea ( cer erea pi e pi et tii ii 120 mii 120 mii / an / an) )
Elabor area regulament ului t ehnologic de ob Elaborarea regulament ului t ehnologic de obt tinere a acidului t art ric inere a acidului t art ric
Evaluarea preparat elor medicament oase ob Evaluarea preparat elor medi cament oase obt tinut e inut e n baza n baza
subst an subst ant tei biologic act ive ei biologic act ive Enoxi l Enoxil n condi n condi t tii clinice ii clinice
Elaborarea Elaborarea met odelor met odelor noi noi de de separare separare a a t escovinei t escovinei de de st ruguri st ruguri s si i
prescrip prescript tiilor t ehnice de valorificare a semin iilor t ehnice de valorificare a semi nt telor de st ruguri elor de st ruguri
Ut ilizarea Ut ilizarea pr afului pr afului de de semin semint te e de st ruguri pent ru fabricarea de st ruguri pent ru fabricarea
furaj elor furaj elor s si i n indust ria cosmet ic n indust ri a cosmet ic
Procurarea document a Procurarea document at tiei t ehnice pent ru cupt orul de ardere. iei t ehnice pent ru cupt orul de ardere.
Confec Confect tionarea ionarea s si inst al area cupt orului. Efect uarea i inst al area cupt orului. Efect uarea ncercrilor ncercrilor n n
condi condi t tii de producere. ii de producere.
Opt imi Opt imi zarea paramet rilor proceselor zarea paramet rilor proceselor s si regimurilor de t rat are i regi murilor de t rat are
fot ocat alit ic fot ocat alit ic a borhot ului de coniac a borhot ului de coniac s si elaborarea caract erist icilor i el aborarea caract erist i cilor
t ehnice a unei inst al a t ehnice a unei inst alat tii ii semii ndust riale semiindust r iale pent ru reali zarea lor. pent ru reali zarea lor.
Sarcinile de baz ale Sarcinile de baz ale
PROGRAMEI de STAT PROGRAMEI de STAT n anul 2008 n anul 2008