Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMA ANALITICA

Denumirea disciolinei Denumirea disciplinei (EN) Codul disciolinei


DISCIPLINEI !-I Drept civil. Succesiuni

Civil Law. Succesions FDSADF0628 l S e m e s t r u l| 6 lNumdrul decredite

5,0

si Stiinte Administrative Drept si Stiinte Administrative Domeniul fundamental

Numdrul orelor pe semestru/activitdli

Z I i c i
l ; ^ L l I L

S
^

F R

i S I i

Specializarea / Programul studii de

S 2

i 8 i

L I P -

1 D -i S I : T C

j A T i

A A

Categoriaformativd a disciplinei (standardespecifice economice): DF-fundamentald,D S-de specialitate,D C -complementare, Pl-proiect licentd.Dl-ale institutiei (UEB).

DF DO

goriade oplional : Cate itatea disciplinei D0-obli gatorie, (liber aleasd) DF-facultativd DA-optionaldOaalesere/alternativd), Discipline anterioare reale. Obligatorii (condifionate) Dreptciv l. Drepturi
Recomandate

a Dreptciv l. Teoriagenerald oblieatiilor. Dreptcivil. Teoria generalda dreptului civil Drept.civ Persoanele. il. Teoriage neralda dreptului.

Obiective lCompeten{einstrumentale:
Capacitateade analizdqi sintezd Capacitateade organizareqi planificare Cuno$tinfegeneraledebazd unei profesii Cuno$tinfede bazd necesare a Cunoa$terea doud limbi strdine elementarede operarepe PC Abilitafi Abilitaf privind managementulinformaliei o Capacitateade a soluliona probleme o Capacitatea a lua decizii de Competen{e interpersonale: o Capacitateade evaluareqi autoevaluare o Capacitateade a lucra in echipd o Abilitdtiinterpersonale r Abilitatea de a lucra intr-o echipd interdisciplinard o o o o o ; 't

o Abilitatea a colabora specialisti altedomenii cu din de

o Capacitateade a apreciadiversitateaqi multiculturalitatea o Abilitatea de a lucra intr-un context internalional Competen{e sistemice: c Capacitateade a transpunein practici cunoqtinlele o Abilitifi de cercetare o Capacitateade a invbla la o Capacitateade adaptare noi situalii o Creativitate c Abilit[fi de conducitor . Abilitatea de a lucra independent o Capacitateade a concepeproiecte qi de a le derula . Initiativa qi spiritul antreprenorial o Preocuparea pentru obfinereacalitafli Competen{e specifice : -Sd se elaboreze aplicafii practiceutiliz6nd metodeleqi principiile specificeDreptului civil. -Sd utilizeze metodele qi criteriile de interpretare specifice pentru a determina confinutul unor noliuni sauprevederi legale din domeniu' -S[ utilizeze principiile specifice ale dreptului civil in rezolvareaunor probleme bine definite -Sd utilizeze cunoqtinlele de bazd pentru explicarea diferitelor tipuri de situalii specifice domeniului - Sd determine obiectul de studiu al Dreptului civil. -Sd identifice specificul Dreptului civil ca ramurdde drept. (ZDl Studiulindividual(FR,ID) al Planultematic cursului Con{inut (descriptori) l. Introducere. Felurile mogtenirii. terminologice. 1.1. Precizdri moqtenirii. 1.2.Deschiderea juridicealedevoluliunii succesorale' 1.3.Caracterele la ale 1.4.Condiliilegenerale dreptului moqtenire.

Nr.ore Curs 5
Seminar

legali. 2. Moqtenirea 2.1. Reguli generale. Condifiiledreptuluide mogtenire legale. succesorale devolu{iunii Principiile legal6. legali. de 2.2.Categoriile mogtenitori defunctului.. rudelor 2.3.Drepturile soluluisupraviefuitor. 2.4.Drepturile vacante' mogtenirii 2-5.Drepturilestatuluiasupra testamentarl. 3. Mo$tenirea de Condifiispeciale fond ;r de 3.1. Feluriletestamentului. formd. juridic al dispoziliilor testamentare. 3.2.Regimul 3.3.Exheredarea. asupra moqtenirii. de 3.4.Limiteledreptului dispozilie
4. Transmisiunea moqtenirii. 4. 1. Opliuneasuccesorald. activului qi a pasivului. 4.2. Transmiterea

5. Indiviziunea qi impir{eala moqtenirii. gi 5.1. Principii generale condilii de fond ale impdrlelii 5.2. Formeleimpdrlelii qi efecteleacesteia' 5.3. imp64ealade ascendent. Total ore

5 28

5 28

Testeqi temede control

@chidereamo9tenirii.Caracterelejuridicealedevolu!iunii succesorale. Categoriile de mogtenitori legali Noliunea gi felurile testamentului.Exheredarea. Actuala reglementarea devoluliunii succesorale. a Modalitati de realizare partaiului.

C-colocviu/testfinal, V-Verifio @amen, - rdsounsurilela examen/colocviu/lucrdripractice Stabilirea - activitdti aplicative atestate llaborator/lucrdripractice/proiectetc. notei finale - teste pe parcursul semestrului (procentaje) - teme de control

60

20 20

Juridic, Universul Edilia aII-a, Editura de Bibliosrafie 1.Fl1DEAK loTratat dreptsuccesoral", Bucuregti,2002 2. M.ULIESCU,,,Instituliide dreptcivil in noul Cod civil", cap. IX-XIV, Proiect tehnice avdnd ca obiectiv Continuareaasisten{ei finanlat de Uniunea Europeand, Grefieri Si pentru pentru consolidarearelelei de formatori a $colii Nalionale de abilitdlilor lor depredarein ceeacepriveqtenoul Cod civil qi noul tmbundtdtirea 2010 Codpenal,Bucuregti, g. CoaU civil - adoptat Legeanr.28712009, I publicatd M.Of.,Partea nr. 511 in prin a in prin Legea punere aplicare Coduluicivil nr. de qi din24.07.2009 modificat TII2OII 2012; Bucuresti, Juridic, Ed. Dreptcivil. Succesiuni, Universul 4. O.Filimon,
www.elearning.ueb.ro Lista materialelor suportelectronic,legislatiein vigoare. didactice necesare

nume Graddidactic,titlu, prenume, Coordonator, Titular de disciplind Prof.univ.dr.Lucian Stdngu DREPTCIVIL. SUCCESIUNI

Semndtura

t.qay-

Legend6: SI-studiuindividual,s-seminar,L-activitdlidelaborator,P-proiectsaulucrdripractice, TC - temede control,AT - activitili tutoriale,AA - activitdliasistate conformopliunilorInstituliilor. disponibile Disciplinele Dl-aleinstituliei(UEB)- reprezintd
/ $ef catedrd Director departament, ,(

Maria Conf.univ.dr. Fodtr C -42J1Y71f