Sunteți pe pagina 1din 22

Strasbourg, 2 noiembrie 2004

CDCS (2004) 15 rev. 3

PRINCIPII PRIVIND NCADRAREA N MUNC A GRUPURILOR MARGINALIZATE ntocmit de GRUPUL DE SPECIALI TI PRIVIND NCADRAREA N MUNC A GRUPURILOR MARGINALIZATE (CS-MA)

Adoptat la 2 noiembrie 2004 de COMITETUL EUROPEAN PENTRU COEZIUNE SOCIAL (CDCS)

2
CUPRINS INTRODUCERE ...................................................................................................................... 3 I. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE POLITICILOR PRIVIND ACCESUL GRUPURILOR MARGINALIZATE LA LOCURILE DE MUNC ................................................................................................................ 4 OCUPAREA FOR EI DE MUNC , INTEGRAREA SOCIAL I ACCESUL LA DREPTURI ........................................................................ .. 5 1. ncadrarea n munc - mijloc de integrare social ............................................ 5 2. Politici bazate pe drepturi ................................................................................ 5 3. Egalitatea de anse i lupta mpotriva discrimin rilor ..................................... 6 M SURI CARE VIZEAZ APROPIEREA GRUPURILOR MARGINALIZATE DE PIA A MUNCII ....................................................... 6 1. Evaluarea nevoilor persoanelor marginalizate ................................................. 6 2. Prestarea de servicii de calitate pentru to i ...................................................... 7 3. Eliminarea obstacolelor privind participarea la munc .................................... 7 4. Prevenirea i reducerea riscului de a fi exclus de pe pia a muncii................... 8 PARTENERIATELE I PARTICIPAREA UTILIZATORILOR .................. 9 1. Munca n parteneriat ........................................................................................ 9 2. Participarea persoanelor excluse de pe pia a muncii ..................................... 10 SUS INEREA EDUCA IEI, A PREG TIRII PROFESIONALE I A C UT RII DE LOCURI DE MUNC ................................................... 10 1. Politicile de formare i orientare profesional i ajutoarele specifice destinate nlesnirii inser iei pe pia a muncii .................................................. 10 2. Sus inerea sau supravegherea continu a persoanelor marginalizate............. 11 M SURI DE SUS INERE A OCUP RII FOR EI DE MUNC IA CRE RII DE LOCURI DE MUNC ............................................................... 12 1. Programe de angajare i de creare de locuri de munc n sectorul economiei de solidaritate ............................................................................... 12 2. Sus inerea dezvolt rii auto-angaj rii i a cre rii de IMM-uri ........................ 12 3. M suri de sus inere pe pia a muncii, subven ii i facilit i pentru angajatori 13 4. M suri de activare i facilit i individuale .................................................... 13 MONITORIZAREA, EVALUAREA I UTILIZAREA CUNO TIN ELOR .......................................................................................... 14 1. Monitorizarea i evaluarea ............................................................................. 14 2. Ameliorarea i utilizarea cuno tin elor ......................................................... 14 POLITICI, PROGRAME I M SURI CARE VIZEAZ GRUPE SPECIFICE ......................................................................................................... 15 1. De inu i i fo ti de inu i.................................................................................. 15 2. Victimele traficului de fiin e umane ............................................................. 17 3. Persoanele f r ad post .................................................................................. 19 4. Toxicomani sub tratament i fo ti toxicomani ............................................... 21

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

INTRODUCERE 1. Aceste principii sunt rezultatul activit ii depuse ntre 2002 i 2004 de c tre Grupul de speciali ti privind ncadrarea n munc a grupurilor marginalizate (CS-MA). Ele au ca obiectiv ameliorarea posibilit ilor de ncadrare n munc a grupurilor de persoane dezavantajate, care pot fi expuse discrimin rii. Excluderea unor grupuri de pe pia a muncii are consecin e negative asupra ntregii noastre societ i: este vorba de o nc lcare a demnit ii umane i a drepturilor sociale fundamentale ale acestor persoane; este vorba, de asemenea, de o pierdere a poten ialului de dezvoltare i a contribu iei pozitive pe care aceste persoane o pot aduce n via a comunit ii i n sfr it, aceasta constituie o amenin are la adresa coeziunii sociale. 2. CS-MA propune celor care se ocup de dezvoltarea politicilor publice, precum i personalului serviciilor sociale, ONG-urilor i altor actori ai societ ii civile o serie de recomand ri, care se bazeaz direct pe evaluarea bunelor practici aplicate n cadrul statelor membre ale Consiliului Europei. Grupul crede c pot fi trase nv minte din aceste exemple de bune practici care permit cre terea eficien ei att a politicilor publice n favoarea celor mai marginalizate grupuri, ct i a practicii institu iilor publice i a altor actori. Obiectivul prezentelor principii const n ameliorarea impactului unor asemenea ac iuni n ce prive te reinser ia profesional a grupurilor marginalizate. Pentru a ilustra aceste recomand ri sunt incluse n capitolul VIII cteva exemple recente de bune practici privind m surile care vizeaz grupurile specifice din statele membre. 3. Grupul a hot rt s studieze n mod special nevoile urm toarelor patru categorii de persoane: de inu ii i fo tii de inu i, persoanele f r ad post, victimele traficului de fiin e umane, consumatorii de droguri i fo tii consumatori. ntr-adev r, pn nu de mult aceste grupuri erau relativ neglijate de politicile publice, de i ele figurau adesea printre cele mai excluse de pe pia a muncii. Totu i, aceste principii pot fi aplicate n aceea i m sur i altor grupuri marginalizate, cum ar fi persoanele cu handicap fizic sau senzorial, persoanele care au dificult i de nv are sau tulbur ri mentale, persoanele care tr iesc n izolare extrem , p rin ii izola i, minorit ile etnice i romii/ iganii/voiajorii n special1. 4. Aceste grupuri se confrunt cu probleme serioase, multiple i complexe. Este extrem de dificil ca ele s - i g seasc un loc de munc din cauza numeroaselor probleme legate de locuin , educa ie, preg tire profesional i s n tate. Din acest motiv, politicile i programele de combatere a excluderii de pe pia a muncii necesit m suri adi ionale de sus inere pentru a permite grupurilor n cauz beneficii maxime din punct de vedere al egalit ii de anse. Ele trebuie s permit att prevenirea marginaliz rii ct i favorizarea reinser iei persoanelor excluse.

1 Avndu-se n vedere legile interne care reglementeaz angajarea str inilor i accesul lor la drepturile sociale.

I.

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE POLITICILOR PRIVIND ACCESUL GRUPURILOR MARGINALIZATE LA LOCURILE DE MUNC

5. CS-MA a identificat un num r de principii fundamentale, ce trebuie incluse n politici la stadiul de concepere i aplicare a lor, pentru a garanta o abordare coerent . Trebuie aplicate m suri specifice pentru a remedia dezavantajele cu care se confrunt diferitele grupuri marginalizate. Oricum, aceste m suri trebuie s se reg seasc i s fie luate n considerare n politicile generale de ocupare a for ei de munc , astfel nct ele s consolideze coeren a i coordonarea politicilor i s evite continuarea stigmatiz rii grupurilor n cauz . Pe de alt parte, strategiile de integrare social trebuie s se concentreze asupra integr rii pe pia a muncii, pentru c ntoarcerea la munc este un factor cheie al integr rii. Politicile specifice de reintegrare a grupurilor marginalizate pe pia a muncii trebuie s pun accentul pe inser ia profesional , urmnd a include m suri destinate rezolv rii altor probleme legate de marginalizare, precum dificult ile din domeniul s n t ii, educa iei, locuin ei i neparticiparea la via a societ ii. Aceste politici trebuie s fie aplicate n mod continuu, pe termen lung i s ofere o flexibilitate suficient , pentru adaptarea programelor la nevoile grupurilor specifice sau ale celor cu dificult i speciale. Pentru a cre te eficien a politicilor i m surilor destinate grupurilor excluse de pe pia a muncii, accentul trebuie pus pe crearea unor mecanisme eficiente de coordonare a interven iilor. Este important , n mod special, coordonarea elabor rii politicilor cu prestarea serviciilor. Printre altele, coordonarea trebuie s aib loc ntre autorit ile administrative i alte instan e implicate (angajatori, ONG-uri), precum i ntre diferitele niveluri teritoriale. Politicile locale i regionale joac , ntr-adev r, un rol direct i important n ce prive te reinser ia profesional i prevenirea excluderii de pe pia a muncii. Parteneriatele locale privind ocuparea for ei de munc 2 i-au dovedit, de asemenea, eficacitatea i trebuie s fie sprijinite i dezvoltate. ONG-urile trebuie s joace un rol fundamental n reintegrarea persoanelor excluse de pe pia a muncii. Adeseori, ele asigur acestor persoane sprijin, monitorizare, ndrumare i alte servicii adecvate, att n domeniul ocup rii for ei de munc ct i n alte domenii precum s n tatea, locuin a, reducerea datoriilor excesive sau al ac iunilor de prevenire a excluderii. n acela i timp, ele reprezint

2 Vezi Consiliul Europei Principiile ini iativelor locale pentru ocuparea for ei de munc .

5 adesea vocea i interesele persoanelor excluse, care nu au alte mijloace pentru a se face ascultate i a- i ap ra interesele. Este deci necesar ncurajarea i sus inerea activit ii ONG-urilor, inclusiv a activit ilor lor de consultan i coordonarea optim a ac iunilor lor cu cele ale serviciilor sociale. Serviciile trebuie s prevad o real participare a persoanelor marginalizate, la fel ca i a celorlal i utilizatori de servicii, la planificarea serviciilor i evaluarea performan elor lor. n cele din urm , sensibilizarea i mobilizarea partenerilor sociali n favoarea ncadr rii n munc a grupurilor marginalizate poate s contribuie substan ial la ameliorarea impactului politicilor publice.

II.

OCUPAREA FOR EI DE MUNC , INTEGRAREA SOCIAL ACCESUL LA DREPTURI

1. Ocuparea for ei de munc - mijloc de integrare social 6. Angajarea de durat i de calitate este un mijloc fundamental de integrare social . Este fundamental s ne asigur m c persoanele marginalizate nu sunt orientate c tre locuri de munc nesigure sau prost pl tite, sau unde ele vor fi exploatate perpetundu-se excluderea lor din societate. Contractul de munc temporar nu trebuie s fie considerat n mod sistematic o form de angajare nesigur . Acesta poate fi pentru persoanele excluse de pe pia a muncii i un mijloc prin care s capete experien , ncredere n sine i deprinderi valoroase. 2. Politici bazate pe drepturi 7. Este important s ne asigur m c persoanele excluse de pe pia a muncii au acces la drepturile sociale fundamentale. Drepturile la s n tate, locuin , munc , educa ie i preg tire profesional trebuie s fie stabilite prin lege pentru a permite exercitarea efectiv a acestor drepturi. 8. In plus, este important s ne asigur m c cele mai marginalizate grupuri au acces la informa iile privind aceste drepturi. Acestea din urm trebuie, a adar, s fie disponibile n locuri i formate accesibile tuturor. Trebuie, de asemenea, avut grij s se elimine obstacolele administrative privind accesul la informa ii.

6 3. Egalitatea de anse i lupta mpotriva discrimin rilor 9. Trebuie s ne asigur m c cele mai marginalizate persoane beneficiaz de oportunit i egale n ceea ce prive te accesul la servicii i la locurile de munc . Aceasta implic aplicarea de statele membre a unor m suri suplimentare de sus inere pentru a mic ora distan a care separ aceste persoane de pia a muncii. 10. Aceste m suri trebuie s includ strategii de lupt mpotriva discrimin rilor bazate, ntre altele, pe sex, religie, ras , culoare, limb , opinii politice sau orice alte opinii, origine etnic sau social , apartenen a la o minoritate na ional , bog ie, origine, dizabilitate, vrst sau orientare sexual . Este, de asemenea, necesar s lupt m mpotriva prejudec ilor i a discrimin rilor ndreptate mpotriva grupurilor marginalizate. 11. Politicile referitoare la egalitatea de anse trebuie s aib ca obiectiv garantarea nu numai a egalit ii de anse, dar i a egalit ii de rezultate. Astfel, cadrul juridic trebuie s impun prestatorilor de servicii i angajatorilor obliga ia de a promova egalitatea. El trebuie, de asemenea, s permit persoanelor expuse discrimin rilor s dispun de mijloace de recurs mpotriva practicilor discriminatorii ale angajatorilor sau ale prestatorilor de servicii. Este de dorit mai ales s se introduc principiul invers rii sarcinii probei n cazurile de discriminare presupuse de angaja i pentru motivele care au fost enun ate n paragraful de mai sus. 12. Introducerea sau ameliorarea legisla iilor antidiscriminatorii trebuie s in cont de dispozi iile i normele interna ionale relative la discriminare i s fie conforme cu acestea din urm , n special cu Carta social european i Carta social european revizuit . 13. O aten ie deosebit trebuie acordat inegalit ilor la care sunt supuse femeile pe pia a muncii i n mod special situa iei femeilor victime ale traficului de fiin e umane i ale violen ei sexuale. Statele ar trebui s adopte o abordare integrat a egalit ii ntre femei i b rba i. nv mintele trase din aceast abordare integrat a egalit ii ntre femei i b rba i trebuie s se aplice i altor grupuri dezavantajate.

III.

M SURI CARE VIZEAZ APROPIEREA GRUPURILOR MARGINALIZATE DE PIA A MUNCII

1. Evaluarea nevoilor persoanelor marginalizate 14. Pentru a ameliora impactul politicilor de lupt mpotriva excluderii de pe pia a muncii a anumitor grupuri marginalizate, este esen ial s se procedeze la o evaluare a problemelor i nevoilor acestora. Printre problemele frecvent ntlnite putem cita: datoriile excesive, condi iile proaste sau lipsa locuin ei, izolarea i absen a sprijinului social, al comunit ii i/sau al familiei, consumul de droguri, tulbur rile mentale, cazierul

7 judiciar, nivelul slab de educa ie i abandonul colar timpuriu, dificult ile de acces la serviciile de s n tate, de protec ie social , de transport i de preg tire profesional . 15. Evaluarea nevoilor trebuie s fie, a adar, multidisciplinar . Ea trebuie s genereze un plan personalizat i coordonat, elaborat de organiza iile implicate mpreun cu beneficiarii. Metoda de gestionare a fiec rui individ de c tre un lucr tor social care coordoneaz diferitele presta ii, este n mod special eficace. 2. Prestarea de servicii de calitate pentru to i 16. Este indispensabil oferirea unor servicii de calitate n domeniile: ocup rii for ei de munc , s n t ii, locuin ei, protec iei sociale, educa iei i preg tirii profesionale pentru a r spunde n cel mai adecvat mod nevoilor celor mai marginalizate persoane din societatea noastr . n acela i timp, furnizarea de servicii de calitate grupurilor foarte marginalizate este dificil : anumite grupuri sunt att de departe de pia a muncii nct nu pot folosi serviciile de ocupare a for ei de munc sau aceste servicii nu sunt suficient configurate, astfel nct s poat lua n considerare multiplele lor forme de dizabilitate. Aceasta este ns modalitatea n care serviciile trebuie furnizate celor mai marginalizate grupuri i care permite asigurarea calit ii! 17. Trebuie create sau dezvoltate servicii de proximitate bine coordonate pentru grupurile marginalizate. Munca social de proximitate i munca pe strad reprezint mijloace foarte eficiente de administrare a serviciilor pentru anumite grupuri foarte marginalizate, cum sunt persoanele f r ad post. Pentru a face acest lucru este important ca cei care iau deciziile politice i furnizorii de servicii s fie mai con tien i de multitudinea problemelor care duc la excluderea de pe pia a muncii. 3. Eliminarea obstacolelor privind participarea la munc 18. Toate politicile care vizeaz ameliorarea accesului la munc trebuie neap rat s ac ioneze la nivelul factorilor care stau la originea obstacolelor ntlnite de grupurile marginalizate: Factorii sociali, care se traduc n termeni de prejudec i i discrimin ri mpotriva grupurilor marginalizate, constituie bariere n calea particip rii grupurilor marginalizate. Modelul social al dizabilit ii, potrivit c ruia barierele sunt dezavantaje create mai mult de societate dect de dizabilitatea ns i, ofer o abordare interesant axat pe eliminarea obstacolelor din calea particip rii depline. Statele membre trebuie s gndeasc modalit ile de aplicare a acestui model pentru eliminarea obstacolelor ntlnite i de alte grupuri vulnerabile, prin recentrarea i reorientarea modalit ilor de prestare a serviciilor. Factorii personali, cum ar fi: lipsa de competen e, de ncredere n sine, de motivare, de experien sau de calific ri i de anumite cuno tin e sociale duc la

8 cre terea marginaliz rii. Ace ti factori personali pot fi cauza i sau accentua i de multiplele dezavantaje enun ate n paragraful de mai sus. A adar, furnizarea de servicii trebuie s includ pe lng ajutorul pentru c utarea unui loc de munc i m suri pentru cre terea ncrederii, respectului de sine i a motiv rii persoanelor. Personalul serviciilor sociale trebuie, de asemenea, s fie con tient de posibilul impact al acestor factori personali asupra reu itei programelor care se adreseaz persoanelor excluse de la locul de munc . Factorii institu ionali i, n special, lipsa vizibilit ii persoanelor marginalizate n cadrul serviciilor publice perpetueaz prejudec ile, respingerea i marginalizarea. Astfel, agen iile de ocupare a for ei de munc i serviciile sociale trebuie, n m sura posibilului, s favorizeze accesul la locurile de munc din cadrul lor pentru persoanele marginalizate. Ele trebuie, de asemenea, s creasc vizibilitatea acestor grupuri prin adoptarea de defini ii administrative i de principii specifice pentru aceste grupuri avnd grij n acela i timp s evite orice form de stigmatizare. n sfr it, factori cum ar fi: via a n zonele rurale izolate sau rata mare a omajului i lipsa mijloacelor de transport reduc posibilitatea de acces pe pia a muncii. O aten ie deosebit trebuie acordat ofertei de locuri de munc din aceste zone. n acest scop, este prioritar consolidarea pie ei muncii de la nivel local i regional, precum i includerea unor m suri, cum ar fi: acoperirea unei p r i din cheltuielile de transport pn la locul de munc i oferirea unor locuin e cu un pre accesibil.

4.

Prevenirea i reducerea factorilor ce genereaz riscul de a fi exclus de pe pia a muncii

19. Este important s contribuim la reintegrarea persoanelor marginalizate pe pia a muncii, dar este, de asemenea, important s reducem factorii de risc care conduc la agravarea marginaliz rii i care adesea coincid cu obstacolele enun ate n paragrafele de mai sus. Dac vrem s punem cap t problemelor care pot duce la excludere, statele membre trebuie s adopte m suri de prevenire a excluderii sau agrav rii excluderii, care s in cont, printre altele, de urm toarele elemente: Politicile de ocupare a for ei de munc i politicile de lupt mpotriva s r ciei i excluderii s in cont de multitudinea dimensiunilor problemelor ntlnite de persoanele expuse riscului excluderii, pentru c exist o strns leg tur ntre nesiguran a unui venit i omaj, datoriile excesive, s r cie, lipsa accesului la ngrijire medical i condi iile precare de locuit. Politicile de prevenire a excluderii trebuie s cuprind interven ii timpurii i m suri focalizate care s vizeze grupurile sau factorii specifici de risc. Este necesar, n mod special, s se pun n aplicare abord ri pe m sur , care s determine cauzele primare ale marginaliz rii i apoi s se stabileasc un plan de ac iune individualizat pentru a ataca aceste cauze.

9 Furnizarea unui sprijin material i moral familiilor care au n cadrul lor una sau mai multe persoane marginalizate pentru a evita izolarea social . Evitarea n acela i timp a izol rii geografice prin nfiin area, spre exemplu, a re elelor de transport local i prin dezvoltarea serviciilor de proximitate. Desf urarea n coli i nchisori de campanii de prevenire a excluderii. Desf urarea de ac iuni de prevenire n domeniul sanitar prin intermediul medicinei muncii, punnd accentul pe igiena i securitatea la locul de munc . Aplicarea unor m suri preventive pe pia a muncii: atunci cnd persoanele risc s - i piard locul de munc , autorit ile publice i angajatorii trebuie s ia m suri care s mpiedice excluderea acestor persoane de pe pia a muncii, oferindu-le noi preg tiri profesionale i acces la noi locuri de munc .

IV.

PARTNERIATELE I PARTICIPAREA UTILIZATORILOR

1. Munca n parteneriat 20. Activitatea n parteneriat face posibil oferirea de r spunsuri coordonate la problemele ntlnite de persoanele excluse de pe pia a muncii, precum i lucrul efectiv n direct cu cei exclu i de la locurile de munc . Acest lucru este, de asemenea, un mijloc de a utiliza la maximum resursele umane i financiare existente. Parteneriatele trebuie s reuneasc toate p r ile posibil de a fi implicate i anume: grupurile c rora le sunt destinate serviciile, autorit ile na ionale i colectivit ile teritoriale, sectorul asociativ, ONG-urile, prestatorii de servicii, partenerii sociali, comunit ile locale i organiza iile de utilizatori. Parteneriatele pot mbr ca mai multe forme: oficiale sau neoficiale, na ionale sau locale n func ie de politicile i practicile na ionale elaborate pentru a r spunde nevoilor sociale. 21. Ar trebui, n special, ncurajate dou tipuri de parteneriate: Parteneriatele cu angajatorii cu scopul de a le schimba percep iile, atitudinile, politicile i practicile pentru ca ei s poat deveni mai deschi i n ceea ce prive te diversitatea i/sau grupurile cu nevoi speciale. Parteneriatele cu ONG-urile i partenerii sociali (angajatori i angaja i). ONG-urile pot juca un rol important ca furnizori de servicii sau ca reprezentan i direc i ai persoanelor excluse. Partenerii sociali joac adesea un rol determinant n elaborarea politicilor care vizeaz grupurile marginalizate, att n cadrul programelor na ionale de dezvoltare ct i n cadrul parteneriatelor locale i regionale.

10

22. Instituirea unor parteneriate eficiente este dificil i comport anumite costuri. Prin urmare, trebuie alocate resurse corespunz toare ( preg tire profesional , organizare i buget) pentru crearea de parteneriate destinate amelior rii accesului grupurilor marginalizate la locurile de munc . 2. Participarea persoanelor excluse de pe pia a muncii 23. Participarea activ a persoanelor excluse de pe pia a muncii este indispensabil pentru ca serviciile create s r spund nevoilor lor ntr-o manier adaptat i coordonat . Printre altele, o astfel de participare poate modifica considerabil percep iile i atitudinile cu privire la grupurile marginalizate, i, de asemenea, poate aduce la lumin noi modalit i de organizare i prestare de servicii mai concentrate asupra utilizatorului. Ea poate contribui la dezvoltarea autonomiei persoanelor excluse. 24. n acela i timp, este extrem de dificil s dezvol i o participare semnificativ a celor mai marginaliza i utilizatori. Este deci necesar s se prevad investi ii att umane ct i financiare, pentru a permite o implicare a persoanelor marginalizate care s conduc la rezultate substan iale. 25. Participarea persoanelor marginalizate este necesar la toate nivelurile planific rii, punerii n aplicare, monitoriz rii i evalu rii acestora din urm . Statele membre trebuie s aib n vedere diferite modele de participare a utilizatorilor, pornind de la forme simple de consultare privind participarea, pn la prestarea direct de servicii de c tre organiza iile de utilizatori. Pentru ca acest lucru s se realizeze, statele membre pot s fac referire la Principiile particip rii utilizatorilor la serviciile sociale, elaborate de Grupul de speciali ti cu acela i nume n 2003-2004.

V. 1.

SUS INEREA EDUCA IEI, A PREG TIRII PROFESIONALE C UT RII LOCURILOR DE MUNC

I A

Politicile de preg tire i orientare profesional nlesnirii inser iei pe pia a muncii

i ajutoarele specifice destinate

26. Statele membre trebuie s conceap i s pun la dispozi ia persoanelor excluse de pe pia a muncii programe adaptate de formare profesional i de sus inere a c ut rii de locuri de munc . Serviciile furnizate trebuie s r spund nevoilor multiple i specifice ale persoanei excluse. De aceea, ele trebuie s fac apel la un pachet integrat de resurse, de ajutoare i de m suri care s permit acoperirea problemelor din diverse domenii, cum ar fi: s n tatea, locuin a, datoriile excesive sau consumul de droguri. n plus, serviciile furnizate n special n materie de preg tire profesional trebuie s in cont de vrsta i de etapa de via n care se g sesc cei ce caut un loc de munc .

11 27. Serviciile trebuie, de asemenea, s fie personalizate i s ofere mijloace de acces individualizate pentru ocuparea unui loc de munc . Pentru realizarea acestui lucru, cei care solicit un loc de munc trebuie s fie pe deplin implica i n definirea propriilor programe de preg tire profesional care trebuie s in cont de proiectele i competen ele acestora. 28. Bunele practici ne-au ar tat c integrarea serviciilor potrivit unui model de ghi eu sau de agen ie unic , care s gestioneze multiple resurse pentru a r spunde multitudinii de necesit i permite tratarea mai eficient a problemelor cu care se confrunt persoanele marginalizate care caut locuri de munc . 29. Se impune ncurajarea accesului la c minele de copii pentru ca femeile s poat participa pe deplin la aceste programe. 30. Persoanele marginalizate trebuie s fie motivate i ncurajate s participe la astfel de programe de preg tire profesional . n schimb, penalizarea celor care refuz s participe la astfel de programe, n special prin reducerea beneficiilor lor sociale, poate fi contra-productiv i poate provoca o cre tere a marginaliz rii celor mai vulnerabile persoane. n plus, experien a arat c oblignd aceste persoane s participe se genereaz un efect negativ asupra desf ur rii programelor de preg tire profesional . 31. Formatorilor i mediatorilor care lucreaz cu grupurile marginalizate trebuie s le fie asigurat o preg tire profesional specific . 2. Sus inerea sau supravegherea continu a persoanelor marginalizate 32. Este esen ial s se asigure o sus inere a persoanelor marginalizate care au terminat un curs de preg tire profesional sau care au g sit un loc de munc . Aceast supraveghere este important pentru a ajuta persoanele marginalizate s - i p streze locul de munc i s - i consolideze situa ia i este, n acela i timp, un mijloc de sus inere care confer siguran angajatorilor. Sus inerea sau supravegherea de c tre una sau mai multe persoane care au tr it o experien asem n toare este n mod special o form eficient de ndrumare, care ajut persoanele s - i men in locul de munc . 33. ndrumarea (mentoring) este un mijloc de dobndire a autonomiei, n special pentru persoanele cele mai vulnerabile i cele mai dezavantajate. Aceasta poate mbr ca diverse forme, plecnd de la observarea individului la locul de munc (job shadowing), pn la nso irea persoanei (job coaching) prin intermediul unui tutore i printr-o sus inere personalizat .

12 VI. M SURI DE SUS INERE A OCUP RII FOR EI DE MUNC CRE RII DE LOCURI DE MUNC I A

1.

Programe de angajare i de creare de locuri de munc n sectorul economiei de solidaritate

34. Dezvoltarea programelor de creare de locuri de munc subven ionate n sectorul economiei de solidaritate (servicii de proximitate, munc asociativ , ntreprinderi utile comunit ii sub aspect social i economic) permite persoanelor ndep rtate de pe pia a muncii s - i dezvolte abilit ile i s reintre pe pia a muncii. Strategiile de revenire la munc pentru persoanele marginalizate trebuie, a adar, s includ sprijinirea dezvolt rii pie elor tranzitorii sau intermediare de munc , oferind locuri de munc n cadrul micilor programe locale i/sau asociative i n cadrul economiei sociale. Pe de alt parte, angajatorii acestui sector trebuie ajuta i prin acoperirea unei p r i din salariul celor care caut un loc de munc sau prin crearea de locuri de munc subven ionate. 35. In anumite ri exist dispozitive cum ar fi: rota ia profesional sau utilizarea concediilor pentru oferirea unui loc de munc temporar, permi nd astfel omerilor s dobndeasc o experien valoroas pe pia a muncii. 2. Sus inerea dezvolt rii auto-angaj rii n munc i a cre rii de IMM-uri

36. Pentru anumite grupuri foarte ndep rtate de pia a muncii, revenirea la munc i crearea unei surse de venit trec prin angajarea ca independent sau auto-angajarea i crearea de mici ntreprinderi familiale sau comunitare. Angajarea ca independent favorizeaz autonomia i permite adesea dezvoltarea de servicii sociale sau economice utile la nivel local. 37. Este astfel important sus inerea dezvolt rii ntreprinderilor independente administrate de c tre sau care angajeaz persoane excluse prin punerea n practic a urm toarelor m suri: facilitarea accesului la informa iile privind modalit ile legale i practice de nfiin are a unui loc de munc independent/unei mici ntreprinderi; nfiin area unor cursuri de preg tire privind gestionarea micilor ntreprinderi, c utarea de finan ri, cunoa terea pie ei i motivarea pentru dezvoltarea propriei ntreprinderi; facilitarea de informa ii privind accesul la credite i sus inerea dezvolt rii de sisteme de micro-credit destinate celor mai defavoriza i; diseminarea bunelor practici n materia sus inerii cre rii de ntreprinderi mici de c tre persoanele marginalizate.

13 3. M suri de sus inere pe pia a muncii, subven ii i facilit i pentru angajatori 38. ntreprinderile din sectorul privat ar trebui ncurajate i ajutate s ofere locuri de munc de calitate, preg tire profesional n cmpul muncii i s asigure egalitatea de anse pentru persoanele excluse de pe pia a muncii. Responsabilitatea social a ntreprinderilor ar trebui s nglobeze problemele prea vaste cu care se confrunt persoanele marginalizate. Trebuie create, n special, programe pentru generarea locurilor de munc i de sus inere a lor, facilit i i subven ii specifice pentru a ajuta ntreprinderile s recruteze persoanele excluse de pe pia a muncii. Aceste facilit i ar putea nsemna rambursarea costurilor de creare a locurilor de munc . De exemplu, bunele practici ne arat c , n anumite cazuri, impunerea unor cote poate determina persoanele excluse s accead mai u or la pia a locurilor de munc . Totu i, impactul m surilor i programelor de acest tip trebuie evaluat n mod serios. 39. n afara facilit ilor financiare, este fundamental s se ofere angajatorilor asisten tehnic i sprijin (financiar i uman) dup ce au recrutat persoane marginalizate i dup ce le-au oferit acestora o preg tire profesional . Este vorba de ncurajarea angajatorilor i de consolidarea capacit ii acestora de a forma i recruta persoane marginalizate. n cele din urm , este important dotarea personalului cu mijloacele necesare unui sprijin individualizat i a unei ncadr ri a persoanelor marginalizate la locul de munc . 4. M suri de activare i facilit i individuale 40. Guvernele i partenerii sociali ofer din ce n ce mai multe subven ii i facilit i financiare dezvolt rii programelor de activare care trebuie s ajute persoanele excluse s - i acopere costurile de formare i de c utare a locurilor de munc . Aceste ajutoare financiare pot s -i incite s ias din angrenajul s r ciei, evitndu-se pierderea beneficiilor ajutoarelor sociale i a veniturilor. Ar fi util de dezvoltat i de diseminat m surile de activare care au generat cele mai bune rezultate. 41. Mai mult, activarea ar trebui realizat n contextul mai larg al autonomiei persoanelor, al particip rii la via a societ ii i al accesului la drepturile sociale. n consecin , activarea nu trebuie s orienteze persoanele c tre responsabilit i care s perpetueze excluderea lor i s le ndep rteze de locurile de munc corect remunerate i care au condi ii satisf c toare. Dac persoanele nu au avut acces dect la locuri de munc mai pu in remunerate, m surile de activare ar trebui, n special, men inute pentru a le permite s aib acces la locuri de munc mai bune calitativ. 42. Pentru a avea o eficacitate real , m surile de activare ar trebui s fie simple, transparente i astfel mai lizibile pentru persoanele c rora li se adreseaz , astfel nct acestea s realizeze n mod clar ce pot c tiga ie ind din sistemul de persoane asistate. M surile de activare ar trebui s permit , de asemenea, stabilirea unor leg turi cu pia a muncii, oferind persoanelor perspectiva ie irii din locul de munc subven ionat.

14 VII. MONITORIZAREA, EVALUAREA I UTILIZAREA CUNO TIN ELOR

1. Monitorizarea i evaluarea 43. Monitorizarea i evaluarea sunt mijloace indispensabile amelior rii serviciilor. Ele pot servi unei coordon ri mai bune a ac iunilor i promoveaz o n elegere mai bun a problemelor grupurilor marginalizate. O mai mare aten ie ar trebui acordat formelor de evaluare calitative i cantitative. 44. La realizarea monitoriz rii i a acestei evalu ri ar trebui s participe utilizatorii i cei care presteaz serviciile pentru a garanta transparen a total a rezultatelor. 45. Monitorizarea i evaluarea nu ar trebui s se aplice numai rezultatelor, ci i proceselor i metodelor de lucru, cum ar fi, de exemplu, cazul acordurilor de cooperare i al parteneriatelor. 46. Rezultatele evalu rii i monitoriz rii ar trebui diseminate ct mai mult pentru a se folosi concluziile n vederea elabor rii de politici i pentru a se garanta o transparen total . Un efort special ar trebui f cut pentru evaluarea i diseminarea exemplelor de bune practici. 47. Monitorizarea i evaluarea necesit eforturi n materie de formare, timp i energie. De aceea, nc de la conceperea acestora, politicile i programele pentru grupurile marginalizate ar trebui s fie integrate n ele, pentru alocarea n special a resurselor financiare necesare. 2. Ameliorarea i utilizarea cuno tin elor 48. Este necesar ameliorarea colect rii datelor fundamentale pentru a se n elege mai bine formele de discriminare i dezavantajele specifice de care sufer grupurile marginalizate i pentru a se trage nv mintele necesare elabor rii de politici. 49. Statele membre ar trebui s dezvolte, de asemenea, indicatori specifici care s permit evaluarea integr rii grupurilor marginalizate. ntr-adev r, indicatorii sociali utiliza i n general, deseori nu permit urm rirea rezultatelor politicilor referitoare la grupurile cele mai marginalizate. 50. Ar trebui create, de asemenea, mecanisme de schimburi de cuno tin e i experien e la nivel local.

15 VIII. POLITICI, PROGRAME SPECIFICE I M SURI CARE VIZEAZ GRUPE

51. Lucr rile CS-MA referitoare la urm toarele patru grupe au permis elaborarea unui num r de recomand ri specifice pentru ameliorarea impactului m surilor ce vizeaz apropierea acestor grupe de pia a locurilor de munc . CS-MA a f cut n special o constatare, care ar trebui re inut de cei care concep sau aplic politici vis-a-vis de aceste grupe: ameliorarea situa iei persoanelor din aceste grupe necesit timp. De aceea, politicile generale pentru aceste grupuri i munca individual cu aceste persoane ar trebui aplicate pe termen lung, dac se dore te ob inerea unor rezultate semnificative, pentru c este vorba, nainte de toate, de instaurarea ncrederii n ei i de reinstaurarea unei logici de comunicare cu societatea. 1. De inu i i fo ti de inu i 52. ntoarcerea la un loc stabil de munc reprezint un factor cheie de prevenire a recidivei. De aceea, n cadrul ntregului sistem penitenciar ar trebui aplicate m suri care s faciliteze ntoarcerea la un loc de munc stabil, cum ar fi n special: favorizarea gestion rii pozitive a pedepselor/utilizarea unor op iuni de semi-custodie sau de non-custodie pentru pedepsele scurte. sensibilizarea i/sau formarea mai adecvat a personalului penitenciar privind necesitatea spargerii cercului vicios al recidivei, ac ionnd n primele stadii ale ciclului de recidivare. Acest lucru este important, n special, n cazul tinerilor delicven i, asupra c rora trebuie intervenit imediat dup comiterea unei infrac iuni printr-o ac iune energic de sprijinire, orientare, reinser ie, educare, angajare ntr-un loc de munc i supervizare . realizarea unei evalu ri complete a necesit ilor de inu ilor pentru preg tirea unor planuri individuale multidisciplinare care s vizeze tratarea problemelor multiple i combinate care pot genera recidive, cum ar fi: lipsa instruc iei i a form rii profesionale, alcoolismul i toximania, o s n tate fizic i mental precar , lipsa ncrederii de sine, imposibilitatea de a avea grij de sine, condi ii proaste de locuire, lipsa sprijinului financiar i existen a datoriilor excesive, un nucleu familial i social slab sau absent. favorizarea abord rii fiec rui caz n parte care const n recurgerea la un asistent social pentru coordonarea unei game de presta ii pentru un de inut i asigurarea unei monitoriz ri eficiente. Aceast metod permite o coordonare mai bun a prest rilor de servicii pentru de inu i i r spunde mai precis necesit ilor fiec rui individ.

16 de a permite de inu ilor s acumuleze preg tire i experien profesional pe perioada deten iei. Pentru aceasta ar trebui dezvoltate acorduri ntre centrele de deten ie i organismele locale n vederea oferirii unei preg tiri profesionale de inu ilor i fo tilor de inu i. Ar trebui, de asemenea, colaborat cu firmele locale pentru a permite de inu ilor s lucreze n exteriorul nchisorii, acumulnd astfel o veritabil experien profesional n timpul ederii n nchisoare.

53. De asemenea, este esen ial preg tirea n mod activ a inser iei sociale i a ntoarcerii la un loc de munc dup ie irea din nchisoare. Tranzi ia ntre ie irea din nchisoare i ocuparea unui loc de munc poate fi ajutat prin mai multe m suri: crearea n nchisoare a unor servicii de consultan privind presta iile sociale i ocuparea unui loc de munc pentru a ajuta de inu ii s - i g seasc un loc de munc nainte de eliberare i a cre te num rul de persoane care ncep s lucreze imediat dup ie irea din nchisoare. asigurarea c fo tii de inu i au acces imediat dup ie irea din nchisoare la servicii de baz cum ar fi: locuin , salariu minim, aloca ie de subzisten , educa ie i formare profesional . asigurarea unei monitoriz ri planificate i integrate a de inu ilor dup ie irea lor din nchisoare. stabilirea unui parteneriat ntre organismele mputernicite cu tratarea solicit rilor de prest ri sociale i cu ob inerea locurilor de munc . legiferarea recunoa terii deten iei ca perioad de omaj, astfel nct fo tii delicven i s poat beneficia de ajutor de omaj dup eliberare. crearea unor programe de generare de locuri de munc i de ajutoare (subven ii i asisten tehnic ) pentru angajatorii care angajeaz de inu i i fo ti de inu i. Impunerea unor cote de recrutare a fo tilor de inu i, n special n sectorul public poate deveni un mijloc eficient de integrare pe pia a muncii. lupta mpotriva discrimin rii pe baza cazierului judiciar prin intermediul ac iunilor de sensibilizare a angajatorilor i diseminarea exemplelor de bune practici.

54. In sfr it, ar trebui intensificat colectarea datelor, monitorizarea i evaluarea aplic rii politicilor i proiectelor care vizeaz reintegrarea fo tilor de inu i pe pia a muncii pentru a cre te impactul ac iunilor.

17

Fran a - prioritate pentru reinser ia de inu ilor pe pia a muncii In Fran a, fo tii de inu i constituie un grup prioritar pentru politicile publice. Astfel, accentul este pus pe coordonarea prestatorilor de servicii, a serviciilor de libertate supravegheat i a ONG-urilor. Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc furnizeaz servicii individualizate pentru de inu i nainte de eliberarea lor. Majoritatea penitenciarelor ofer de inu ilor un loc de munc i o preg tire profesional pentru a-i preg ti s se ntoarc la libertate i a preveni recidivarea. Participarea de inu ilor conteaz pentru evaluarea bunei lor conduite. Un proiect novator, care vizeaz ameliorarea competen elor profesionale i aptitudinea de inu ilor de a tr i n societate n timpul deten iei, i ajut la preg tirea ntoarcerii la lucru naintea eliber rii prin valorizarea cuno tin elor pe care le-au acumulat n timpul ederii n nchisoare. Proiectul face apel la echipe interdisciplinare i implic participarea personalului care lucreaz n penitenciar. Un alt proiect, Obiectivul 2 (ameliorarea coeren ei dispozitivelor de inser ie profesional ) al Planului de ameliorare a condi iilor de munc i de ocupare a for ei de munc 2 plaseaz de inu ii n centrul unui proces destinat preg tirii inser iei lor prin dezvoltarea competen elor i cuno tin elor lor, ameliornd coordonarea serviciilor din interiorul nchisorilor i prin cooperarea cu ntreprinderile locale pentru ca acestea s ofere de inu ilor locuri de munc la ie irea din penitenciar. Un Serviciu regional de primire, informare i orientare pentru cei care ies din nchisoare ajut fo tii de inu i f r locuin e, oferindu-le inclusiv accesul la venitul minim de inser ie, la locuri de munc i preg tire profesional , la locuin e i servicii de s n tate.

2. Victimele traficului de fiin e umane 55. Prevenirea traficului de fiin e umane ncepe nti prin reducerea s r ciei (n special n mediul rural). Trebuie puse n aplicare politici active de acces la locuri de munc , att n rile de origine ale victimelor pentru prevenirea traficului i evitarea rentoarcerii la condi ia de persoan traficat , ct i n rile de destina ie pentru a permite reinser ia social . Repatrierea n rile de origine

56. La repatrierea victimelor, este indispensabil s se intervin rapid pentru ruperea cercului vicios al traficului, cunoscnd faptul c victimele deseori sufer de sechele

18 fizice i psihice, le lipse te sprijinul familiar i uneori sunt stigmatizate i respinse. 57. In primul rnd trebuie ameliorat infrastructura de reinser ie, n special centrele de primire i reinser ie pentru femeile victime ale traficului. Aceste centre ar trebui s ofere un ad post, o asisten medical , un diagnostic i un ajutor psihologic, terapie de grup i o orientare profesional .

Proiectul "Pe strad , Italia O asocia ie benevol ofer pe strad un program de asisten social care vizeaz facilitarea reinser iei sociale a victimelor traficului i a prostitu iei organizate i oferirea dreptului de a intra pe pia a muncii. Ea ac ioneaz n regiunea Marche i pe Coasta Adriatic . Asocia ia se intereseaz n special de femeile i minorii migran i care sunt deseori victimele traficului organizat de re elele criminale. Femeile sunt supuse unor numeroase forme de discriminare n calitate de migrante, de foste prostituate i n calitate de femei. Proiectul este un exemplu de activitate de proximitate cu lucr tori sociali, cu unit i de teren, cu centre de primire care ofer consultan profesional i preg tire i ajut la integrarea socio-profesional . Activitatea social este f cut de mediatori interculturali din aceea i regiune geografic sau lingvistic a grupului int , ceea ce permite oferirea unor servicii culturale adecvate. Programele sunt individualizate i acoper numeroase domenii, cum ar fi cel al locuin elor, sprijinului psihologic, protec iei i securit ii, asisten ei juridice, educa iei, form rii i consilierii profesionale. De la lansarea proiectului n 1998, 38 de femei au fost integrate pe pia a muncii. A fost oferit "preg tire practic ntr-o re ea de ntreprinderi" pentru a acorda programe individualizate de formare i munc unui mare num r de imigran i.

58. Diferitele servicii publice ar trebui s colaboreze pentru facilitarea integr rii pe pia a muncii. Aceast colaborare ar trebui s func ioneze n special n ce prive te organizarea stagiilor gratuite pentru dezvoltarea unui anumit num r de competen e: aptitudini de comunicare, consultan i informare asupra metodelor de c utare a locurilor de munc i a interviurilor de angajare, asupra form rii profesionale. Utilizarea unor cote de angajare a victimelor traficului de fiin e umane s-ar putea dovedi util . 59. Asisten a statului n ce prive te reinser ia profesional este deseori util furnizat prin intermediul ONG-urilor, care c tig mai u or ncrederea acestor persoane.

19

rile de destina ie

60. Pentru a ajuta ca victimele s nu fie exploatate ar trebui multiplicate interven iile, cum ar fi: programele de asisten social , preg tirea profesional i sprijinul pentru accesul legal la pia a muncii3. 61. Munca pe strad cu minorii i femeile migran i, deseori victime ale traficului n scopul exploat rii sexuale, reprezint forma cea mai eficient de asisten , aducnd serviciile acolo unde se g sesc oamenii care au nevoie de ele. De aceea trebuie dezvoltat i promovat activitatea de proximitate, activitatea lucr torilor sociali pe strad , unit ile de pe teren i centrele de primire, insistndu-se asupra orient rii i form rii profesionale, integr rii sociale i inser iei profesionale. Pentru a face acest lucru, trebuie ameliorate calific rile i cuno tin ele lingvistice ale acestor persoane i trebuie f cut astfel nct diplomele lor s fie recunoscute. Pentru asigurarea impactului programelor de educare i formare, acestea ar trebui completate cu diverse interven ii n domeniul locuin elor, protec iei i securit ii, asisten ei juridice, sus inerii psihologice. Sprijinul acordat ar trebui s fie continuu i individualizat. 62. Problemele de s n tate constituie deseori un bun punct de plecare pentru lucrul cu victimele, n special cu femeile: odat ncrederea c tigat se poate trece la alte chestiuni (sfaturi juridice i interven ii specifice) pentru a putea opri exploatarea lor. 63. Printre altele este important oferirea unor servicii adecvate din punct de vedere cultural, de exemplu prin intermediul muncii de teren realizate de mediatori interculturali regionali din aceea i regiune geografic sau lingvistic cu cea a grupului int . 3. Persoanele f r ad post 64. Principala miz a politicilor n favoarea celor f r ad post este g sirea mijloacelor de a trece de la tratarea situa iilor de urgen la veritabilele politici de inser ie. Ori accesul la pia a muncii este instrumentul cheie pentru aceasta. Oricum, este foarte dificil s aplici astfel de programe pentru ocuparea for ei de munc la aceste persoane, din cauza lipsei lor de vizibilitate. 65. Este deci esen ial, n primul rnd, s se asigure c serviciile ajung la aceste persoane. Munca de proximitate, n special munca pe strad reprezint mijlocul cel mai eficient de a aduce serviciile direct la persoanele f r ad post. 66. n acela i timp, oferta de servicii pentru cei f r ad post ar trebui s fie pluridisciplinar pentru a putea r spunde ntr-o manier coordonat multiplelor i specificelor probleme cu care se confrunt ace tia n ce prive te locuin a, educa ia, ocuparea for ei de munc i s n tatea fizic i mental .
3 innd cont de legisla iile na ionale n material ocup rii for ei de munc sociale. i accesul str inilor la drepturi

20 67. Pentru a facilita accesul celor f r ad post la preg tire profesional i locuri de munc , trebuie prev zut un serviciu de baz de sus inere i de locuin e, n special cu ad posturi de urgen n centre de primire sau n c mine. Punerea la dispozi ie a unei adrese prin intermediul cutiilor po tale sau prin contactarea unor asocia ii poate s -i ajute pe cei care nu au o adres fix , aceasta fiind una dintre condi iile cerute de angajatori pentru examinarea unei solicit ri de angajare.

Ac iunea oamenilor de afaceri pentru persoanele f r ad post (Proiectul BAOH), Marea Britanie Ac iunea oamenilor de afaceri pentru persoanele f r ad post reprezint un parteneriat unic ntre Asocia ia Afaceri n Comunitate, serviciile care se ocup de cei f r ad post i stat. Obiectivul lui este de a schimba percep ia pe care o au firmele despre cei f r ad post i de a permite acestora din urm s aib acces la pia a muncii i la o locuin independent prin intermediul sus inerii primite de la firme. 13 firme din Marea Britanie i Irlanda particip la aceast re ea. Una dintre principalele misiuni a BAOH este de a determina cum pot contribui firmele prin intermediul ofertei de formare profesional , de strategii sau de locuri de munc prin intermediul programului "Gata pentru munc ". BAOH ofer sprijin, monitorizare i consultan firmelor pe tot parcursul particip rii la programe. BAOH are o strns colaborare cu organiza iile locale care ajut persoanele f r ad post, identific persoanele care sunt apte pentru munc , de ncredere i responsabile dar care nu au ncredere s reu easc la interviurile pentru angaj ri sau au r mas mult timp f r serviciu i nu mai sunt familiarizate cu pia a muncii. Marks and Spencer este una din firmele care au intrat n acest program. ntre 2000 i 2002, aproape 400 de persoane f r ad post au participat la stagii de 2 s pt mni la Marks and Spencer, care a oferit 600 de stagii de 2 ani. Mai mult de 100 de stagiari au ob inut un contract normal de munc sau au fost invita i s candideze pentru un loc de munc n firmele unde i-au f cut stagiul. Oportunit ile complementare de formare, introduse n 2002, au crescut cu 18% persoanele angajate. Persoanele f r ad post recrutate n acest fel au manifestat o mai mare loialitate fa de firm dect ceilal i angaja i. Cele trei programe de acces la locurile de munc gestionate de BAOH Training sunt: "Gata de Munc ", care furnizeaz oferta de stagii, "S mergem", care este un program de formare pentru a preg ti persoanele s treac de la stagii la locurile de munc n ntreprinderile locale i site-ul web "Gata de Angajare", www.readyforjobs.com, care este o banc de oferte de angajare constituit de firme pentru persoanele f r ad post care sunt gata de munc i care func ioneaz acum la Londra. 68. Programe specifice de formare i de ocupare a for ei de munc pot fi realizate pentru cei f r ad post caza i n c mine. Acestea ar trebui s cuprind servicii de sprijinire, orientare i consultan adaptate necesit ilor specifice ale celor f r ad post. Aceste programe ar trebui s aib ca obiectiv cre terea gradului de autonomie i

21 tranzi ia c tre o locuin independent prin intermediul ob inerii unui venit. Acestea pot contribui, de asemenea, la eliminarea stigmatiz rii i consolidarea ncrederii de sine a celor f r ad post. 69. Exemple de bune practici au demonstrat c este posibil integrarea persoanelor f r ad post pe pia a muncii, oferindu-le acestora stagii sau locuri temporare de munc pentru a le oferi posibilitatea unei experien e profesionale veritabile. Este important ca serviciile publice s ncheie acorduri cu firmele locale pentru a permite astfel de ini iative. 70. ONG-urile care lucreaz cu cei f r ad post au un rol important de jucat n ce prive te prestarea unor servicii pe calitate i sprijinirea celor f r ad post n perioada de tranzi ie spre formarea profesional i ocuparea unui loc de munc . ONG-urile contribuie prin ac iunile lor i la scoaterea acestor persoane din zona invizibil . De aceea, activitatea ONG-urilor ar trebui ncurajat i sprijinit de c tre autorit ile publice. 4. Toxicomani sub tratament i fo ti toxicomani 71. Reinser ia toxicomanilor care urmeaz un tratament sau fo tii toxicomani ntmpin diverse obstacole pe pia a muncii. Este vorba n primul rnd de stigmatizarea impus de societate. De aceea, n primul rnd trebuie asigurat evaluarea atitudinilor angajatorilor i sensibilizarea acestora asupra faptului c un trecut de toxicoman nu ar trebui s determine ca o persoan s nu mai poat fi angajat . Aceast etap e necesar dac dorim s ajut m angajatorii s propun locuri de munc pentru fo tii toxicomani i poate fi realizat prin intermediul campaniilor de sensibilizare, disemin rii bunelor practici n materie i sprijinirea acelor angajatori care ofer locuri de munc acelor persoane. 72. n acela i timp, fo tii toxicomani au nevoie de un ansamblu de servicii coordonate pentru a putea accede la o formare profesional i la locuri de munc . Ar trebui identificate necesit ile, planificate interven iile i prev zut un program personalizat de prest ri sociale i de m suri de sprijinire. Formarea, dezvoltarea personal , consolidarea capacit ilor permit ameliorarea situa iei sociale i economice a fo tilor toxicomani ct i a re elei lor sociale i permit acestora s - i asume astfel un rol s n tos n colectivitate. 73. n plus, este necesar ca persoanele care urmeaz un tratament de dezintoxicare i fo tii de inu i care au urmat n nchisoare un program de consultan privind dependen a de droguri s fie convinse s - i pun n valoare no iunile de integrare social i ntoarcere la un loc de munc . 74. Necesit ile toxicomanilor i ale fo tilor toxicomani n ce prive te participarea la preg tirea profesional i ocuparea for ei de munc trebuie avute n vedere la elaborarea programelor specifice dedicate accesului acestor grupe la locurile de munc .

22 75. Ar trebui concepute, de asemenea, proiecte care s vizeze n special femeile toxicomane, care s in cont de inegalit ile specifice care afecteaz femeile i mamele. Aceste inegalit i accentueaz al i factori negativi cum ar fi: slabul nivel de preg tire, proastele condi ii de locuire sau absen a domiciliului fix, omajul, lipsa sprijinului social, stresul, violen a familial i dificult ile de acces la serviciile de calitate din domeniul s n t ii sau alte domenii.

Proiectul Olandez Groningen Mamamini este un exemplu de proiect comunitar. A fost lansat de un fost toxicoman omer i func ioneaz ca un organism autonom. El are 9 angaja i i o re ea de voluntari care i ob in veniturile din reciclarea hainelor i a altor m rfuri de ocazie. Mai mult de o treime dintre voluntari sunt n m sur s g seasc locuri de munc "normale" i ceilal i r mn activi n proiect. 76. Serviciile i firmele create de fo tii toxicomani ar trebui sprijinite de autorit ile publice c ci ele ofer posibilitatea unor locuri de munc pentru al i toxicomani i fo ti toxicomani. 77. n cele din urm , ar trebui sus inut energic activitatea ONG-urilor cu toxicomanii i fo tii toxicomani c ci ele ajut n special dezvoltarea unor metode inovative pentru crearea autonomiei i pentru participarea acestor persoane.