PROCEDURA privind reducerea absenteismului

PROCEDURA privind reducerea absenteismului

Potrivit MECTS in anul scolar 2011-2012 se deruleaza 20113 actiuni prioritare care sa contribuie la sporirea accesului tuturor copiilor la o educatie de calitate si la cresterea ratei de succes scolar: scolar:
1.

Reducerea absenteismului;

2. Evaluarea cu scop de orientare si optimizare a invatarii; 3.

Imbunatatirea competentelor de lectura.

PROCEDURA privind reducerea absenteismului

ABSENTEISMUL
Premise: alimenteaza insuccesul scolar; scolar; este un prim pas spre abandonul scolar si parasirea timpurie a sistemului de invatamant.

Acţiuni: Acţiuni: absenteismul trebuie monitorizat, prevenit si redus.

PROCEDURA privind reducerea absenteismului

Avand in vedere Legea Educatiei Nationale , ROFUIP, Foaia de parcurs, ordine şi metodologii în vigoare, toate cadrele didactice din CNLR vor realiza prevederile prezentei proceduri. proceduri. Monitorizarea absentelor Art. 1. Cadrele didactice vor consemna, in Art. obligatoriu, la fiecare ora de curs absentele, in catalog. catalog.

mod

a) profesorii de educaţie fizică vor consemna zilnic, la sfârşitul orelor de curs, absenţele elevilor în catalogul clasei; clasei; b) profesorii de limbi moderne vor consemna zilnic, la sfârşitul orelor de curs, absenţele elevilor în catalogul clasei; clasei; c) fiecare cadru didactic va consemna elevii absenti la fiecare ora de curs intr-un registru care se va afla la seful intrclasei. clasei.

PROCEDURA privind reducerea absenteismului

Art. Art.2. Profesorii diriginti vor aduce la cunostinta elevilor si a parintilor in cadrul orelor de consiliere si la sedintele cu parintii, prevederile ROFUIP, in special Sectiunea a 2 a, CapVIII, (Exercitarea calitatii de elev) si elev) a prezentei Proceduri. Proceduri. Art. Art.3. a) Profesorii diriginti vor motiva absentele elevilor doar pe baza documentelor precizate de art. 94, art. 94, alin. alin. 2, lit. a,b,c din ROFUIP si in conformitate cu acest lit. articol. articol. b) Profesorii diriginti vor motiva absentele in termenul prevazut de ROFUIP – 7 zile de la revenirea la cursuri a elevilor care au absentat. absentat.

PROCEDURA privind reducerea absenteismului

Art. Art.4. Profesorii diriginti şi profesorii pentru ciclul primar au obligatia de a monitoriza, saptamanal, frecventa elevilor. elevilor. Situatia săptămânală a absentelor pe clasă se va prezenta la persoana nominalizată în Planul operaţional. operaţional.
a) b) Cazurile grave de absenteism, funcţie de ciclul de învăţământ, conform relementărilor legale, se vor prezenta la Secretariatul colegiului, pentru a se lua măsurile de sancţionare conform reglemetarilor in vigoare. vigoare.

PROCEDURA privind reducerea absenteismului

Prevenirea si reducerea absenteismului

Art. Art.5. Profesorii diriginti şi profesorii pentru ciclul primar vor analiza cauzele absentelor impreuna cu elevul si parintii acestuia/reprezentantii legali, in cel mai scurt timp. timp. Art. Art.6. Cadrele didactice din CNLR îşi vor centra demersul didactic pe elev, formându-i şi dezvoltându-i formândudezvoltânduacestuia competenţele cheie, prin activizarea activităţilor didactice. didactice. Art. Art.7. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri se insarcineaza toti profesorii claselor I-XII din CNLR, profesorii diriginti, directorii colegiului. colegiului.

Plan operational
Indicatori de performanta Prevederi art.1 Permanent Cadrele didactice Nr. profesorilor care consemnează zilnic absenţele elevilor Prevederi art.2 Permanent Dirigintii Activitatea Termen Raspunde Verifica

Prevederi art.3 Permanent Dirigintii

Prevederi art.4 Permanent Dirigintii D-na laboranta Papolti Viorica

Mathe Eugenia Dorina Director adj. Nr.claselor la care Mathe diriginţii vor prelucra.... Eugenia Dorina Director adj. Nr. diriginţilor care Mathe respectă ... Eugenia Dorina Director adj. Mathe Nr. profesorilor care prezintă situaţia absenţelor Eugenia Dorina Reducerea cazurilor Director adj. speciale

Plan operational (continuare)
Activitatea Prevederi art.5 Termen Permanent Raspunde Dirigintii Indicatori de performanta
Nr. proceselor verbale care demonstrează existenţa discuţiilor respective Îmbunătăţirea atutudinii elevilor faţă de prezenţa la şcoală Nr. orelor asistate Satisfacţia elevilor faţă de modul de desfăşurare a activităţilor didactice

Verifica
Mathe Eugenia Dorina Director adj

Prevederi art.6

Prevederi art.7

invatatori, Orele de Dirigintii, CEAC, şefii catedrelor consiliere si sedintele cu parintii Permanent Toate cadrele didactice, Comisia pentru Evaluarea si asigurarea calitatii

Mathe Eugenia Dorina Director adj

Reducerea numarului de Mathe absente la nivelul CNLR Eugenia Dorina Director adj

Managementul prezenţei prezenţ elevilor la şcoală coală

REGISTRU DE CONSEMNARE A ELEVILOR ABSENTI CLASA __________
DATA ORA NUME ELEV ABSENT NUME PROFESOR DE LA ORA SEMNATURA

VERIFICAT DIRIGINTE NUME,PRENUME_____________________ SEMNATURA_________________________

Profesorii vor completa nominal elevii absenti la fiecare ora in “Registrul de consemnare a elevilor absenti” conform modelului absenti” de mai sus. sus. Registrul de consemnare a elevilor absenti se va afla la seful clasei si va fi verificat si semnat de catre diriginte clasei. clasei.

In fiecare luni, intre orele 10:00 – 14:00, profesorii diriginti si luni, 10: 14:00, invatatorii vor preda, in mod obligatoriu, situatia absentelor din preda, obligatoriu, saptamana anterioara d-nei laborante PAPOLTI VIORICA la sala 12 conform urmatorului formular: formular:

RAPORT SĂPTĂMÂNAL ABSENTE
CLASA DIRIGINTE LUNA SAPTAMANA NUMAR ABSENTE MOTIVATE NUMAR ABSENTE NEMOTIVATE DIRIGINTE, NUME________________ SEMNĂTURA__________

F1 - FISA DE CENTRALIZARE A ABSENTELOR DIN CNLR
Luna SEPTEMBRIE

S1
CLASA M
IA

S2 M N M

S3 N M

S1 N

TOTAL SEPT. M N M

Luna OCTOMBRIE

… S1 N …
… …

… ….
… … … … … … … … …

TOTAL SEM I M N

N


… … … … … … … … …

IB … IC … IG … …. XII A XII B … XII G … … … …

Centralizarea la nivel de scoala se va face conform acestui formular pe baza rapoartelor saptamanale de absente pe clase, saptamani, luni, semestrul I si II, respectiv an scolar 20112012.