UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE

ISTORIA VECHE A ROMÂNILOR - PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ - SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Societatea în epoca pietrei - Culturi - Caracteristici ale industriei litice şi din materii dure animale. Paleoeconomie, habitat, viaţă spirituală 2. Civilizatia geto - dacică - Geneza celei de–a doua epoci a fierului - Izvoare literare referitoare la geto – daci - Cultura materială, economie, habitat, structuri proto – urbane, sisteme de fortificaţie 3. Romanizarea - Organizarea provinciilor Dacia şi Moesia - Autohtoni şi colonişti - Coordonatele romanizării: spaţiu, cultură materială, limbă, viaţă spirituală BIBLIOGRAFIE 1. Societatea în epoca pietrei (paleolitic, epipaleolitic, mezolitic) - Petrescu – Dîmboviţa M, Vulpe Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Moldovei, vol I/1 – I/2, Editura Satya Say, Bucureşti, 1996 - 1998 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Dobrogei, Editura Satya Say, Bucureşti, 1999 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul cuprins între Carpaţi şi Dunăre, Editura Agir, Bucureşti, 2002 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Transilvaniei, Editura Agir, Bucureşti, 2002 2. Civilizaţia geto - dacică - Petrescu – Dâmboviţa M., Vulpe Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 - Crişan I. H., Civilizaţia geto – dacilor, Editura Meridiane, Bucureşti, 1993 - Preda C. (coordonator), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. I – III, A – Q, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994 – 1999 - Daicovici H., Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Editura Dacia, Cluj, 1972 3. Romanizarea Daciei - Petolescu C. C., Scurtă istorie a Daciei romane, Editura Universităţii, Bucureşti, 1995 - Bârzu L., Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, Editura Academiei, Bucureşti 1979 - Protase D., Suceveanu Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001

Magistraturile BIBLIOGRAFIE . Moscati. Bucureşti 1975 .P. R. Deshayes.A.Raportul dintre metropolă şi colonie 4. Leveque.Cauze şi direcţii . Grimal.. Bucureşti 2001 . tributa) . O istorie a Greciei antice.Religii indo – europene derivate a) – traci – daci – b) – italici şi romani c) – celţi şi celtiberi d) – germani. şamanism . Dumezil. Piatkowschi. Zeii suverani ai indo – europenilor. sclavi 3.Liberi. dependenţi. Instituţii politice in Roma republicană . Religia în preistorie.Oficianţi. curiata. Barnea Al. Bucureşti 1988 . Bucuresti 1998 . Sacrul şi profanul. Roma şi destinul ei..P. Bucureşti 2001 . 1992 . Bucureşti 1980 . Paradisul pierdut. slavi 2. sacrificiu . magie. Colonizarea greacă .G. Fl. Eliade. Bucureşti. Bârzu . Religia în preistorie . Bucureşti 1972 . Civilizaţia vechiului orient.L.Petre Z.Tipuri de colonii . Cetatea greaca.Familia şi căsătoria . Vechile civilizaţii semitice.S. Ursu.Religie. Editura Academiei. Bucureşti. Aventura greacă.Adunările (Centuriata.- Suceveanu Al. ceremonial.Statutul femeii .M. Bârzu.L. 1996 . Bohîlţea.J.Senatul . Bucureşti 1985 . 1991 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA VECHE UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. La Dobroudja romaine. Bucureşti. Societatea orientală .

III – IV – V. Panaitescu. Bucureşti. Ionescu. Brâncoveanu şi epoca sa. Bucureşti.UNIVERSITATEA CREŞTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MEDIE A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Gh. 2001 – 2002 .P. Editura Academiei. 3. Societatea carpato – danubiano – pontică în secolele IV – XI. sfatul domnesc.1969 . Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova. Bucureşti. Bucureşti. constituirea statelor medievale româneşti la mijlocul secolului XIV Caracteristicile principale ale procesului de unificare în ţările române sub Mihai Viteazul. şi evoluţia lor. Evoluţia structurii politice pe teritoriul carpato – danubiano – pontic în evul mediu - - Formaţiuni politice la finele mileniului I creştin şi la începutul mileniului următor (voievodate. 1992 . ţări. adunările de stări) Instituţii fudamentale ale Obştii săteşti medievale 2. vol. Instituţii medievale din Ţările Române Instituţiile centrale (domnia. Brătianu. Domnia în Ţările Române. 1964 . Bucureşti. M. P. cnezate româneşti).Mihai Andreescu.Istoria Românilor.Conştiinţa unităţii etnice a poporului român reflectat în opera cronicarilor noştri din secolele XVII – XVIII BIBLIOGRAFIE .Primele tipărituri în limba română şi rolul lor în afirmarea culturii româneşti medievale .jupânate. 1995 .Panait I. Structuri demo – economice şi social politice. Cultura în ţările române în secolele XVII – XVIII . Sfatul românesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române. Panait.Ştefan Olteanu. Bucureşti 1999 .

Monarhia reprezentativă în Europa . 5/1986 . feudul şi vasalitatea.Analele universităţii creştine “Dimitrie Cantemir”.Beneficiul. Civilizaţia medievală. 138 – 149. Bucureşti 1998 . Căzan. Editura Universităţii Dimitrie Cantemir. organizare de breaslă) .Marc Bloch. literatura şi arta .Umanismul civic florentin .( Franţa.Categorii ale ţărănimii în Evul mediu occidental .Oraşul medieval în Europa occidentală (categorii sociale.. Structuri sociale şi evoluţia proprietăţii .Instaurarea monarhiei “ de drept divin” – implicaţii politice şi ideologice . nr 3/1999. Anglia. 1988 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE MEDIE UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Il. trăsături generale şi evoluţii specifice. Căzan.seria istorie.G. Bucureşti 1996 . Bucureşti 1991 .Monarhia vasalică şi centralizarea statului în Anglia şi Franţa . Societatea feudală. elemente fundamentale ale structurii societăţii medievale occidentale . Brătianu.Aques Le Gof. Cultură şi ideologie în Europa occidentală. “Revista Istorică” nr. pag. nr. 4/2001. Bucureşti 1997 .Structuri sociale şi proprietaea funciară în imperiul Otoman şi Orientul Îndepărtat 3. Reevaluarea concepţiei despre om – natură şi societate în secolul XIII european. Bucureşti 1971 . Monarhia absolută în Europa. Imperiul otoman în epoca clasică. Evoluţia statului în Europa occidentală.Umanismul creştin reflectat în învăţământ. Bucureşti 1999 . Toderaşcu. Adunările de stări în Europa centrală şi de sud – est. Civilizaţia Occidentului Medieval. lupta pentru emancipare urbană.Arta renaşterii BIBLIOGRAFIE .Fl. Spania.R. Mousinier.Umanism în spaţiul german . secolele XI – XVI . secolele VIII – XVI . Unitatea Românească medievală.Halie Inalcik. Bucureşti.N. Rusia) .Monarhia absolută. pag 9 – 21 .Imperiul şi papalitatea între secolele X – XVI 2.

. Istoria unirii românilor. II. Făurirea României mari.Unirea Ardealului . Bucureşti 1967 . Bucureşti 1997 Vasile Manciu. (1774 – 1848). Bucureşti 2001 G. Revoluţia Română din 1848 – 1849. Bucureşti 1982. în volumul Vasile Manciu.R.Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Patria mamă . Isar. Semnificaţia acesteia pentru reîntregirea neamului . Banatului. Editura Academiei.Participarea armatei române la primul război mondial. 107 – 118 C. Editura “N. Acţiunea diplomatică a României pentru pregătirea proclamării independenţei. Importanţa Marii Adunări de la Alba iulia – 1 Decembrie 1918 BIBLIOGRAFIE - - N. Editura “N. Editura Fundaţiei “România de mâine “. I şi II. Editura Scrisul Românesc. Iscru.Programul revoluţiei române de la 1821 . condusă de Tudor Vladimirescu.D. Rolul ţărănimii în istoria României. Manolescu. Oraşul medieval. Manolescu. Societatea feudală. ediţia a III – a. Bălcescu”. Bălcescu. Bucureşti 1992 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR – PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. vol. Adăniloaie.I (1986). vol.II (1993) . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Programul revoluţiei române din 1848 – 1849 – temelie ideologică pentru edificarea României moderne 2.R. Bucureşti 1982 p.Mesajul revoluţiei paşoptiste şi continuarea luptei pentru Unirea Principatelor (1848 – 1859) .Supplex Libellus Valachorum (1791) Conţinutul şi caracterizarea documentului . Bucureşti 2000 G.D. Opere. vol. Delumean. Retegan. Renaşterea şi Reforma.1878 . Civilizaţia renaşterii. Lazăr în revoluţia română de la 1821 . Crişanei şi Maramureşului cu Patria mamă.lea (1784 – 1848) . Bucureşti 1986 N. Craiova 1973 Stelian Neagoe.J. Bucureşti 1993 Constantin Corbu. Istoria modernă a Românilor.Tudor Vladimirescu şi Gh. Editura Academiei. Bucureşti 1982 .A. Procesul revoluţionar în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII – lea prima jumătate a secolului al XIX . Revoluţia Română din 1821.Cauzele şi forţele sociale participante la ridicarea din 1784 – 1785 . De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907. I. Bucureşti 1994 . Constituirea statului unitar român . vol. Bălcescu”. p. 96 – 115 N. Iscru. Oţetea.Participarea armatei române la războiul din 1877 . Botoran – M. Independenţa naţionlă a României.Independenţa României – obiectivul major al diplomatiei romaneşti (1866 – 1878) . vol.

suveranitatea poporului) 3. Jean Jaques Rousseau) -Noile idei social – politice (libertatea. Napoleon. naţionalismul .Editura pentru literatură universală. Bucureşti 1994 .C.A. egalitatea. Despre libertate la antici şi la moderni.Al. Iaşi. Berstein.S. Franţa şi Europa. vol I – III. Editura Humanitas.De la monarhia absolută la monarhia constituţională .Editura Meridiane 1986. Editura Institutul European. Despre impactul Revoluţiei franceze. Editura Institutului European. III – IV .Iluminismul şi reformele social – politice (Franţa Prusia.Jean Jaques Rousseau. La sfârşit de ciclu. Bucureşti 1957 . Revoluţia burgheză din anglia.F. Iaşi 1994 . Soboul. Contractul social. Imperiul habsburgic. Prodan. Bucureşti 1964 .Benjamin Constant.E. Bucureşti 1962 . principiul ereditar.Motivele lui Napoleon pentru crearea Imperiului (Imperiul universal.instrucţia publică) şi aplicarea lor în statele satelite .Codul Napoleon şi ecoul său în statele europene BIBLIOGRAFIE .Liberalismul – fundament ideologic al revoluţiilor europene . Rusia) în perioada sfârşitului secolului al XVIII – lea şi prima jumătate a secolului al XIX – lea .Montesquieu. juridice. vol. Iaşi. 1992 . Civilizaţia Europei în secolul Luminilor. administrative. Bucureşti 1984 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE MODERNĂ UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. statele satelite) . Istoria Europei. cu adăugiri şi precizări. Montesquieu. Tarle.P. P Milza. Despre spiritul legilor. 1998.1848 şi Europa naţiunilor moderne 2. a societăţii şi a instituţiilor feudale . 1983 D. Editura Ştiinţifică. I – II . Reflecţii asupra revoluţiei franceze. Yub.- Ştefan Pascu. Editura Ştiinţifică. Supplex Libellus Valachorum. vol. Editura Ştiinţifică.Structuri statale Europene în “epoca napoloneoniană” . Chaum.Instituţiile civile ale Imperiului (politice. Bucureşti (orice ediţie) D. 1996 . Revoluţia franceză. Ch. vol. Voltaire.Criza economiei. Mureşan. Cluj. Editura Ştiinţifică.Napoleon şi Primul Imperiu francez (1804 – 1814) . Editura Institutul European. Prodan.Revoluţiile europene în epoca modernă . Răscoala lui Horea. Furet.Adriana Stiles. Napoleon. Ce este Transilvania.V. I. Bucureşti 1957 . legislaţie civilă şi comercială. Editura Ştiinţifică.Napoleon şi teritoriile cucerite (teritoriile anexate. Editura Ştiinţifică. 1964 . ediţie nouă.Originile iluminismului şi principalii săi fondatori (John Locke. Editura All.

Societatea Naţiunilor faţă de conciliatorişti şi revizionişti. Historie Generale du IV – em siecle a nos jours.Problema reparaţiilor .R. Documente diplomatice.S. 1919 – 1929. Armand Colin. Bucureşti 1988 . Particularităţi şi trăsături comune . 1970 . Paris.N. ..D. Paris. Discursuri. Enzo. Editura Academiei. Relaţii Internaţionale în acte şi documente.N. România şi societatea Naţiunilor. 3 vol. tome VIII – IX . 1967 . Editura Stiinţifică. Al.O.. M.Fascismul italian şi naţional – socialismul german. Alfred Rambaud. Germania nazistă. editia a II – a.Colloti. J – B. Bucureşti. Bucureşti.Crearea Societăţii Naţiunilor .PROBA SCRISĂ EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Tratatul de neagresiune dintre Germania şi U. Zamfir. . A. 1976. Alianţe politico – militare în secolul al XX – lea . Bucureşti 1971 . Forme de organizare a păcii în secolul al XX – lea . C.. Editura Didactică şi pedagogică.T.Ernest Lavisse.E..Axa Roma – Berlin şi Pactul Anticomintern . Bucureşti. Nicolae. 1967 .Organizaţia Pactului Atlanticului de Nord (NATO). Extremismul de dreapta în perioada interbelică .Alianţa anglo – franco – americano – sovietică (Naţiunile Unite) . Nicolae.S. Gheorghe. 1969 .Dictionaire de la revolution et de l’empire.Problema dezarmării la S.A. S..Mica Antantă şi Înţelegerea Balcanică . Bădescu Gh. Editura Politică. Zorin. Buşe.Antanta şi Puterile Centrale . 1957/ ediţia a V – a.N. Paris. Editura Politică.S. Histoire diplomatique de 1919 a nos jours. Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1929 – 1934).E.Titulescu.Conceptul de fascism ..Partide de extremă dreaptă în diverse ţări 3. Bucureşti 1974.Titulescu.Alianţa anglo – franceză . faţă de pacifişti şi agresori 2.Duroselle. Editura Dalloz. Constantin. Larousse. 1983 . 1925.O. 1965 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE CONTEMPORANĂ UNIVERSALĂ . Organizaţia Tratatului de la Varşovia BIBLIOGRAFIE .U.Matei.Vianu.Iacobescu.Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord .Z. .

Tudorel Postolache).Ioan Scurtu. 1998 . Editura Paideia.. editia a III – a. Enciclopedia de istorie a Romaniei. Bucureşti 1999 .91 .Economia României – Secolul XX.Jean Francois Soulet. Partidele politice din România (1918 – 1953) PROBLEMELE . Ion Bulei. Editura Academiei Române. Gheorghe Buzatu. Bucureşti.Lichidare sistemului pluripartidist în România postbelică .Impactul prevederilor Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944 şi ale Tratatului de pace din 1947 asupra evoluţiei economico – sociale a României .Ion Alexandrescu. Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre. Iaşi.Participarea României la schimburile economice internaţionale (1949 – 2002) BIBLIOGRAFIE . (coord.Guvernările naţional – liberale şi national – ţărăniste în perioada interbelică . 2002 . Editura Polirom.Nivelul dezvoltării economico – sociale a României la sfârşitul deceniului al IV – lea al secolului XX . Ion Mamina.Ioan Scurtu. Bucureşti 1991. Impactul lor asupra evoluţiei economico – sociale şi politice a României . Editura Meronia.Consecinţele social – economice şi politice ale rapturilor teritoriale din iunie – septembrie 1940 . Activitatea politică pe plan extern a României după al II – lea război mondial (1944 – 2002) 3. acad. Bucureşti 1986 .Coordonate geopolitice şi geostrategice ale României în anii 1949 – 1964 .Activitatea principalelor partide politice după înfăptuirea actului de la 23 august 1944 . Ion Alexandrescu. Viaţa economică şi socială în România în anii 1918 – 1947 2.Caracteristicile vieţii politice în primul deceniu după Marea Unire .Premisele economico – sociale şi politice ale dezvoltării României Mari.România în sistemul tratatelor de prietenie şi asistenţă mutuală al ţărilor europene aflate sub dominaţia Uniunii Sovietice . Istoria românilor în secolul XX.197 .Carol al II – lea şi partidele politice din România .Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare şi a votului universal. Economia României în primii ani postbelici (1945 – 1947). p. făurite în 1918 .UNIVERSITATE CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Refacerea economică şi constituirea cadrului instituţional al mişcării economiei naţionale (1919 – 1925) .Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

8 .. 1996 .2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 264 24 24 24 24 24 24 12 12 168 48 48 48 48 24 24 48 48 24 36 36 408 DISCIPLINE FACULTATIVE . Sem. 10.Mihai Retegan.1968. Din primăvară până în toamnă. Bucureşti.România. Istoria contemporană a românilor 1918-1945 Istoria contemporană a românilor 1945Istoria contemporană universală 1918-1945 Istoria contemporană universală 1945Istoria religiilor Istoria relaţiilor internaţionale Istoria ţărilor din Asia.2005 Nr. Editura Didactică şi Pedagogică. II Forma de verificare sem I sem II Număr ore curs sem total DISCIPLINE OBLIGATORII 1 . I DENUMIREA DISCIPLINEI C S C S Sem. Ioan Scurtu. Editura Rao. 4 . coord. 5 . 11. Bucureşti. 9 . 6 . Forma de învăţământ: CURSURI DE ZI Durata studiilor: 4 ani PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Pentru anul IV 2004 . 1998 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” Aprob. 7 . Africa si America Latina Istoria românilor de peste hotare Instituţii Europene Instituţii Europene TOTAL ORE DISCIPLINE OBLIGATORII 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 7 E1 E1 E1 E1 E1 5 Ex. Africa si America Latina Istoria ţărilor din Asia. 3 . FACULTATEA DE ISTORIE RECTOR. 2 . crt. 1958. Retragerea trupelor sovietice.1 E2 E2 E2 E2 E2 E2 6 Ex.

univ.Programul revoluţiei române de la 1821 . 3.Participarea armatei române la primul război mondial. 3C2 12 28 28 56 124 24 24 36 28 28 56 148 * Practica pedagogică se efectuează câte patru ore pe săptămână în anul IV. 4.Mesajul revoluţiei paşoptiste şi continuarea luptei pentru Unirea Principatelor (1848 – 1859) . Procesul revoluţionar în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII – lea prima jumătate a secolului al XIX . DECAN. Constituirea statului unitar român .Tudor Vladimirescu şi Gh.Programul revoluţiei române din 1848 – 1849 – temelie ideologică pentru edificarea României moderne 2.1878 . Educaţie interculturală Istoria Bisericii Române Demografie istorică Practica pedagogică* TOTAL ORE DISCIPLINE FACULTATIVE 1 - 2 4 4 2 2 5 2 E1 C1 1E1 1C1 C2 C2 C2 1E1. Semnificaţia acesteia pentru reîntregirea neamului .Supplex Libellus Valachorum (1791) Conţinutul şi caracterizarea documentului . Crişanei şi Maramureşului cu Patria mamă. Lazăr în revoluţia română de la 1821 .1. Banatului. 2. Ion ALEXANDRESCU UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR – PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. dr.Participarea armatei române la războiul din 1877 . Prof. Importanţa Marii Adunări de la Alba iulia – 1 Decembrie 1918 BIBLIOGRAFIE . Aceasta se încheie cu o notă (colocviu) acordată pe baza activităţii studenţilor în timpul practicii.lea (1784 – 1848) .Unirea Ardealului .Independenţa României – obiectivul major al diplomatiei romaneşti (1866 – 1878) . semestrul I .Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Patria mamă .Cauzele şi forţele sociale participante la ridicarea din 1784 – 1785 .

Forme de organizare a păcii în secolul al XX – lea . cu adăugiri şi precizări. Editura Academiei. Revoluţia Română din 1848 – 1849. Editura “N. Bucureşti 2001 G. 107 – 118 C. Bălcescu”. Iscru. 96 – 115 N.Problema dezarmării la S. Iscru.D.Societatea Naţiunilor faţă de conciliatorişti şi revizionişti. Editura Ştiinţifică. Supplex Libellus Valachorum.Partide de extremă dreaptă în diverse ţări 3. I. Bucureşti 1982 p.D.PROBA SCRISĂ EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Istoria modernă a Românilor. vol. Extremismul de dreapta în perioada interbelică . Editura “N. Bucureşti 1982.Conceptul de fascism . Bucureşti 1993 Constantin Corbu. Adăniloaie.D. ediţie nouă.Fascismul italian şi naţional – socialismul german. De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907. Acţiunea diplomatică a României pentru pregătirea proclamării independenţei. Bălcescu. Isar. 1983 D.Crearea Societăţii Naţiunilor . ediţia a III – a. Bălcescu”. vol. I. Ce este Transilvania.I (1986). Particularităţi şi trăsături comune . vol.Problema reparaţiilor . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti 1984 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE CONTEMPORANĂ UNIVERSALĂ . faţă de pacifişti şi agresori 2.II (1993) Ştefan Pascu. Bucureşti 2000 G. în volumul Vasile Manciu. II. Făurirea României mari. . Cluj. (1774 – 1848). Bucureşti 1997 Vasile Manciu. Editura Fundaţiei “România de mâine “.N. Răscoala lui Horea. Editura Academiei. Bucureşti (orice ediţie) D. Prodan. Craiova 1973 Stelian Neagoe. Opere. Revoluţia Română din 1821. condusă de Tudor Vladimirescu.- - N. vol. Prodan. Rolul ţărănimii în istoria României. Alianţe politico – militare în secolul al XX – lea . p. Editura Scrisul Românesc. Botoran – M. Independenţa naţionlă a României. Editura Ştiinţifică. Bucureşti 1986 N. vol. Istoria unirii românilor. Retegan.

Colloti. Nicolae.. Editura Academiei. Buşe.Refacerea economică şi constituirea cadrului instituţional al mişcării economiei naţionale (1919 – 1925) .Alianţa anglo – franco – americano – sovietică (Naţiunile Unite) .R. J – B. Organizaţia Tratatului de la Varşovia BIBLIOGRAFIE . Bucureşti. .. Constantin. Relaţii Internaţionale în acte şi documente. C. editia a II – a. 3 vol. Bucureşti 1971 . Paris. 1976.T. Editura Stiinţifică. 1957/ ediţia a V – a. Histoire diplomatique de 1919 a nos jours. Impactul lor asupra evoluţiei economico – sociale şi politice a României .. . Partidele politice din România (1918 – 1953) PROBLEMELE . Bucureşti 1988 . Bucureşti. Bădescu Gh. 1967 .N. 1967 .O.Antanta şi Puterile Centrale .A. Zorin. România şi societatea Naţiunilor.Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord . Bucureşti 1974. 1983 UNIVERSITATE CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Premisele economico – sociale şi politice ale dezvoltării României Mari.O. 1969 . Nicolae. 1919 – 1929.S. Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1929 – 1934). Enzo. Germania nazistă.Titulescu.Vianu. Editura Didactică şi pedagogică. Discursuri.E. Editura Dalloz.S.U..N. Activitatea politică pe plan extern a României după al II – lea război mondial (1944 – 2002) 3. Editura Politică. M.Matei. A.Alianţa anglo – franceză .Z.S. făurite în 1918 . Zamfir. 1970 . Editura Politică. Documente diplomatice. S..Duroselle. Viaţa economică şi socială în România în anii 1918 – 1947 2.Axa Roma – Berlin şi Pactul Anticomintern .Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare şi a votului universal.Titulescu..Mica Antantă şi Înţelegerea Balcanică .Tratatul de neagresiune dintre Germania şi U.Iacobescu.E.Organizaţia Pactului Atlanticului de Nord (NATO). Al. Gheorghe. Bucureşti.

Caracteristicile vieţii politice în primul deceniu după Marea Unire . Ion Alexandrescu. Bucureşti.Coordonate geopolitice şi geostrategice ale României în anii 1949 – 1964 . Ion Bulei.Carol al II – lea şi partidele politice din România . 1996 . 1958.Consecinţele social – economice şi politice ale rapturilor teritoriale din iunie – septembrie 1940 .91 ..Impactul prevederilor Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944 şi ale Tratatului de pace din 1947 asupra evoluţiei economico – sociale a României . Retragerea trupelor sovietice. Bucureşti 1986 .Economia României – Secolul XX. Editura Academiei Române.. 1998 . Economia României în primii ani postbelici (1945 – 1947). Bucureşti 1999 .Guvernările naţional – liberale şi national – ţărăniste în perioada interbelică .Participarea României la schimburile economice internaţionale (1949 – 2002) BIBLIOGRAFIE . (coord.Ioan Scurtu. Tudorel Postolache).Ioan Scurtu. coord. Iaşi. Bucureşti 1991. Bucureşti. Gheorghe Buzatu. acad.Mihai Retegan. Enciclopedia de istorie a Romaniei.1968. Editura Polirom. Editura Paideia.România. Editura Meronia. Ioan Scurtu. Ion Mamina.Lichidare sistemului pluripartidist în România postbelică .197 .Jean Francois Soulet. Editura Rao. Bucureşti. p. Editura Didactică şi Pedagogică.România în sistemul tratatelor de prietenie şi asistenţă mutuală al ţărilor europene aflate sub dominaţia Uniunii Sovietice . 2002 . Istoria românilor în secolul XX.Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Ion Alexandrescu. Din primăvară până în toamnă. 1998 .Nivelul dezvoltării economico – sociale a României la sfârşitul deceniului al IV – lea al secolului XX . editia a III – a.Activitatea principalelor partide politice după înfăptuirea actului de la 23 august 1944 . Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre.