Sunteți pe pagina 1din 24

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I TURISMULUI ORDINUL

nr.1655 din 05.09.2012 pentru aprobarea reglementrii tehnice Cod de proiectare. Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor, indicativ CR 1-1-3/2012 n conformitate cu prevederile art.10 i art.38 alin. 2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, ale art.2 alin. (3) i alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activitii de reglementare n construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.203/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr.1016/2004 privind msurile pentru organizarea i realizarea schimbului de informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la serviciile societii informaionale ntre Romnia i Statele Membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia European, cu modificrile ulterioare, avnd n vedere Procesulverbal de avizare nr. 42/2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 4 Aciuni asupra construciilor i Procesulverbal de avizare nr. 3/2011 al Comitetului Tehnic de Coordonare General, n temeiul art. 5 pct. II lit. e) i al art.13 alin.(6) din Hotrrea Guvernului nr.1631/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul dezvoltrii regionale i turismului emite prezentul

O R D I N:
Art. 1. - Se aprob reglementarea tehnic Cod de proiectare. Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor, indicativ CR 1-1-3/2012, elaborat de Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin*) se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I i intr n vigoare la 30 zile de la data publicrii. Art.3. - La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, reglementarea tehnic Cod de proiectare. Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor, indicativ CR 1-1-3-2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 2228/27.12.2005, cu modificrile i completrile ulterioare, se abrog. Reglementarea tehnic aprobat prin prezentul ordin fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/248/2012 din 20 iulie 2012, prevzut de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificat prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 iulie 1998, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene L 217 din 5 august 1998.

MINISTRU Eduard HELLVIG


*)

Ordinul i anexa se public i n Buletinul Construciilor editat de ctre Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii, Urbanism i Dezvoltare Teritorial Durabil "URBAN-INCERC", care funcioneaz n coordonarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului.

~i-tCUTIA LUCRARILORDE CONSTRUCT"

;Z a::
~ c..: L&.I

J~ ~
2
L&.I

=
Q

a..

a..
c..:
2
L&.I

)<
,

L&.I

= = ....

2
L&.I L&.I

L&.I

:E

c.::J

=
Co)

co -

= = c..:

colectla REGLEMENTARI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA ~I EXECUTIA LucRARILOR DE CONSTRUCTII , ,

NORMATIVE PRIVIND

CALCULUL CONSTRUCTIILOR $1 , ELEMENTELOR DE CONSTRUCTII , - supliment -

'CR 1-1-3/2012
Cod de proiectare. Evaluarea actlunll zapezil asupra constructlllor

MATRIX ROM Bucuresti 2012

MATRIXROM
O.P. CIDAJNA C.P. 2 077040- ILFOV tel. 021.4113617, fax 021.4114280 e-mail:office@matrixrom.ro site: www.matrixrom.ro

CUPRINS 1. Elemente generale . 1.1 Scop i domeniu de aplicare . 1.2 Proiectarea asistata de lncercari 2 1.3 Heferinte normative 2 1.4 Defini~i 3 1.5 Simboluri utilizate 4 2. Situatii de proiectare 5 3. lncarcarea din zapada pe sol 5 3.1 Valoarea caractsristica a tncarcarll din zapada pe so! 5 4. Incarcarea din zapada pe acoperis 6 4.1 Valoarea caracteristica a tncarcaril din zapada pe acoperis 6 4.2 Alte valori reprezentative ale Tncarcarii din zepada pe acoperis 12 5. Ooetlclenf de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperis 13 5.1 Acoperlsurt cu slnqura panta.. 14 5.2 Acoperisurt cu doua pante 15 5.3 Acoperisurl cu mai multe deschideri 16 5.4 Acoperlsurl cilindrice 17 5.5 Acoperisuri adiacente sau aproplate de constructii mai Tnalte 18 6. Efecte locale 20 6.1 Aglomerarea de zapada pe acopertsuri cu obstacole 20 6.2 Zapada atarnata de marginea acopertsulul 21 6.31ncarcarea din zapada pe panouri de protectie i alte obstacole de pe acoperisurl 22 7. Coeflcienf de forma pentru aqlomeran exceptionale de zapada pe acoperis 23 7.1. Acoperisuri cu mai multe deschideri 23 7.2 t\coperiuri adiacente sau apropiate de constructli mai Tnalte 24 7.3 lncarcarea din zapada pe acoperisurl cu obstacole i parapete ..26 7.3.1 Acoperlsurl cu obstacole (altele decat parapetele) 26 7.3.2 Acoperisuri cu parapete 27 Anexa A (normative) - Zonarea Incarcarii din zapada pe sol 29 Anexa B (normative) - Intervalul mediu de recurenta al lncarcarl! din zapada pe sol 38 Anexa C (intorrnativa) - Greutatea specifica a zapezii 39

COD DE PROIECT ARE. EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII ASUPRA CONSTRUCTIILOR

Indicativ CR 1~1-3/2012

1. Elemente generale
1.1 Scop ~i domeniu de aplicare
(1) Codul cuprinde principiile, regulile de aplicare i datele de baza necesare pentru stabilirea Incarcarilor din zapada, armonizate cu standardul SR EN 1991-1-3, cu luarea In considerare a intorrnatiel meteorologice privind maximele anuale ale lncarcarilor din zapada Tn Romania. (2) Codul stabileste situatiile de proiectare i distributille de lncarcare din zapada pentru proiectarea i verificarea oladlrllor i a altor tipuri de construcfii. (3) Codul se utilizeaza pentru proiectarea cladirllor i structurilor situate In amplasamente cu altitudinea mai mica sau egala cu 1500 m fata de nivelul maril, (4) Codul nu se retera la urrnatoarele cazuri speciale: - lncarcart date de impactul zapszll care aluneca de pe un acoperls pe altul; - modificarea lncarcarilor din vant care ar putea rezulta din modificarea formei sau dimensiunii construcfiei datorlta depunerii de zapada sau de gheata; - Incarcari din zapada In zonele In care exista caderl permanente de zapada; -Incarcari datorate ghetii; - tncarcarl laterale datorate zapezf aglomerate; - tncarcari din zapada pe poduri. (5) In cod sunt indicati coeffclenfli de expunere i coeficienfii de forma pentru tncarcarea din zapada pe acoperisurl cu forme uzuale. (6) Incarcarea din zapada este 0 incarcare stattca pe metru patrat de proiectie orizontala a acoperisului i este fixa (are 0 pozitie fixa i 0 distributle fi~a pe construcfie), (7) In conformitate cu prevederile CR 0, actiunea zapezf asupra constructlllor (cladirilor i structurilor) este conslderata ca actiune variablla i, In cazurile de aglomerare exceptionala a zapezii pe acoperis (Capitolul 7), ca actiune accidentala. (8) Prevederile codului se adreseaza investitorilor, proiectanntor, executantilor, precum i organismelor de verificare i control (verificarea si/sau expertizarea proiectelor, verificarea, controlul si/sau expertizarea lucrarilor de constructii, dupa caz).

1.2 Proiectarea as/stats de Incercsri (1) Pentru proiectarea constructiilor la acfiunea zapezit pot f utilizate taste/lncercari experimentale ~i metode numerice recunoscute si/sau validate pentru determinarea tncarcarf din zapada, (2) Pentru fiecare proiect in parte, proiectarea asistata de tncercarl se realizeaza cu acordul clientului ~i conform standardelor de tncercari, re.glementifirilortehnice ~i legisla~ei aplicabile, in vigoare. (3) In cazul constructutor cu acoperisuri cu forme neincluse in cod se pot utiliza prevederi din alte prescripnt de specialitate ~i/sau se pot determina experimental coeficientii de forma pentru tncarcarea din zapada pe acoperis, cu respectarea principiilor, cerintelor minime ~i regulilor de proiectare din acest cod, a reglementarilor tehnice ~i a legislatiei aplicabile,in vigoare. (4) In cazul constructitlor amplasate la altitudini mai mari de 1500 m, pentru determinarea valorii caracteristice a lncarcartl din zapada la sol ~i a coeficientilor de forma. ai tncarcaril din zapada pe acoperls trebuie realizate studii specifice. In aceste cazuri, valoarea caracteristica a tncarcarli din zapada pe sol pentru amplasamentul viitoarei constructil se obtine pe baza analizei statistice ~i rnodelarii probabiliste, utilizand date rnasurate sau certificate de instituti: de specialitate. Se recornanda utilizarea unui nurnar cat mai mare de valori maxime anuale privind caderlle de zapada inregistrate la amplasamentul respectiv (eel pu~n 20). 1.3 Refer/nte normative (1) Codul se utllizeaza trnpreuna cu urmatoarele reterinta: Nr. crt. 1. Acte legislative Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructlilor, indicativ CR 0-2012 Publicatia Ordinul ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului nr. 1530/2012, publicat In Monitorul Oficial al Rornaniel, Partea I, nr. 647 ~i 647bis din 11 septembrie 2012 documente de

Nr. crt.

Standarde SR EN 1991-1-3:2005

Denumire Eurocod 1: Actiuni structurilor. Partea Ac~uni Generale de zaoada Eurocod 1: Actiunl structurilor. Partea Actiuni Generale de zaoada, Anexa Eurocod 1: Actiunl structurilor. Partea Actiunl Generale de zaoada Erata asupra 1-3: fncarcari date asupra 1-3:
Incarcari date Nationala asupra 1-3: Incarcari date

1.

2.

SR EN 1991-13 :2005/NA:2006

3.

SR EN 1991-13:2005/AC:2009

(2) Acest cod cuprinde texte reproduse din standardele nationale SR EN 1991-1-3:2005 ~i SR EN 1991-1-3:2005/NB:2006, identificate prin bara laterala. 1.4 Definitli (1) Valoarea caracteristica a Tncarcarii din zapada pe sol este definita cu 2% probabilitate de depasire intr-un an sau, echivalent, definita cu un interval mediu de recurenta IMR=50 ani. (2) Altitudinea amplasamentului este altitudinea la care va fi sau la care este amplasata structura, altitudinea fiind rnasurata de la nivelul marii. (3) Valoarea caracteristica a Tncarcarii din zapada pe acoperi se deterrnina prin multiplicarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada pe sol cu factorul de lmportanta-expunere pentru actiunea zapezti, cu coeficientul de expunere al constructiei Tnamplasament, cu coeficientul de forma pentru lncarcarea din zapada pe acoperis ~i cu coeficientul termic. (4) incarcarea din zeoede neaglomerata pe acoperi este incarcarea datorata depunerii naturale a zapezii pe acoperis, distributa cvasiuniform ~i intluentata doar de forma acoperisului, Acest tip de tncaroare nl! include redistribuirea zapezii datorita altor actiuni climatice. (5) Incarcarea din zapada aglomerata pe acoperi este lncarcarea datorata redistribuirii zapezii pe acoperis, de exemplu datorita vantului, (6) Coeficientul de forma pentru Tncarcarea din zapada pe acoperi stabileste distrtbuua incarcarii din zapada pe acoperisurl de diferite forme. Conceptual, acest coeficient reprezinta raportul dintre lncarcarea din zapada pe acoperis ~i tncarcarea din zapada pe sol, fara intluenta conditiilor de expunere a constructiei in amplasament ~i a efectelor termice. 3

(7) Coeficientul termic stabile~e reducerea incarcarii din zapada pe acoperis in functie de fluxul termic prin acopensce poate cauza topirea zapezii. (8) Coeficientul de expunere aJ corstruaiei in amplasament staoleste reducerea sau cresterea incarcarii din zapada pe acoperis in funqie de topografia 100000a a amplasamentuluii de obstacolelede lfulga constructe. (9) Incarcarea zapada din zapada datorata aglomerarii exceptionale de

1j11

IJ'2

factorul de grupare pentru valoarea frecventa a aciiunii variabile factorul pentru valoarea cvasl-perrnanenta a actiunii variabile 2. Situatii de proiectare

este 0 tncarcare datorata unul mod exceptional de depunere a zapezil care are 0 probabilitate foarte redusa de aparltle.
1.5 Simbo/url Majuscule utlllzate

latine

IA
Cs

altitudinea amplasamentului [m] coeficlentul de expunere al construcnel in amplasament coeficlentul termic intervalul mediu de recursnta al TnoarcMI lncarcarea/torta pe metru linlar datorita zapezf atarnate de acoperis [kN/m] Incarcarea/torta din zapads pe metru liniar exercltata de catre masa de zapada care aluneca [kN/m]
Litera mici latine

ICt
IMR

Se Fs

B
d h k

Is

ISk
s

la~mea construcuei sau partiilelementului de constructie [m] inaltimea stratului de zapada [m] inaltimea constructiei sau partii/elementului de constructie [m] coeficient care \ine cont de forma neregulata a depunerii de zapada la marginea acoperisului lungimea zonei cu zapada aqlornerata [m] valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, In amplasament [kN/m2] valoarea caracteristica a Incarcarii din zapada pe acoperls [kN/m2]
Litere mlci greceti

(1) Situa~ile de proiectare la actlunea zapezii sunt in concordanta cu cele prevazute in CR O. (2) Se consldera urrnatoarele doua conditii de amplasament pentru proiectarea la actlunsa zapezii: (i) Condi\ii normale, fara considerarea aglomerarilor exceptionale de zapada pe acoperts, Sa considera situafta de proiectare persistenta/tranzitorie ~i se utilizeaza doua tipuri de distribuire a lncarcarf din zapada: incarcarea din zapada neaglomerata 9i lncarcarea din zapada aglomerata. Se folosesc prevederile de la alineatul 4(8), relafia 4.1 9i Capitolul 5. (ii) Conditii excepuonale, cu considerarea aqlomerarilor exceptionale de zapada pe acoperis, Se considers doua situavi de proiectare: -perslstentatranzltorle cu utilizaraa Incarcarii din zapada neaclornerata i aglomerata (cu exceptia cazurilor din Capitolul 7), cu prevederile de la alineatul 4(8), relaua 4.1 i Capitolul 5 ~I -accldentala (In care zapada este actiunea accidentala) cu utilizarea lncarcarii din aglomerarea excepuonala de zapada pe acoperis (pentru cazurile din Capitolul 7), cu prevederile de la alineatul 4(9) ~i relatia 4.2. (3) Condi~ile exceptionale referitoare la zone cu caderi exceptionale de zapada pe sol (caracterizate de 0 probabilitate foarte redusa de aparitie), asa cum sunt definite In SR EN 1991-1-3, nu se iau in considerare pentru proiectarea construcflllor pe teritoriul Homantel (clima temperate). (4) Pentru verlficari locale se toloseste situatla de proiectare persistentMranzitorie cu prevederile din Capitolul 6. 3. lncarcarea din zapada pe sol
3.1 Va/oares caracter/stica s incarcarii din zapada pe so/

:jft

unghiul acoperlsului, rnasurat fata de orlzontala [0] unghiul dintre orizontala ~i tangenta la acoperisul cilindric [0] greutatea speclfica a zapezii [kN/m3] factor de irnportanta-expunsre pentru actiunea zapezii coeficientul de forma pentru lncarcarea din zapada pe acoperis factor de grupare pentru valoarea de grupare a actiunii variabile

Ir
r/s J.J

IJ'0
4

(1) Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este definita cu 2% probabilitate de depaslre tntr-un an (interval mediu de rscurenta IMR=50 ani) 9i se calculeaza ln repartitia Gumbel pentru maxime. (2) Cu acordul beneficiarului, pentru proiectarea la actiunea zapezli a cladlrilor i structuriior la care se-doreste un nivel de slpuranta sporit sau a constructiilor si/sau acoperisurilor sensibile la actiunea zapezii, se poate folosi 0 valoare a lncarcarii din zapada la sol avand 0 probabilitate de depaslre mai mica de 2% (lMR>50 ani), Anexa B.

(3) Valorile caracteristice ale tncarcarii din zapada pe sol pe teritoriul Rom~niei, Sk, sunt indicate tn harta de zonare din Figura 3.1. Valorile indicate sunt valabile pentru proiectarea la acnunea zapezli a constructiilor amplasate la altitudini A!!>1000 m. (4) Valoarile caracteristice ale Tncarcarii din zapada pe sol din harta din Figura 3.1 sunt valori minime, obligatorii, pentru proiectarea constructiilor la acuunea zapezii. (5) In Tabelul A.1 din Anexa A sunt prezentate valorile caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol pentru 337 localitaf urbane din Rom~nia. (6) Determinarea valorii caracteristice a Tncarcarii din zapada pe sol in amplasamente cu altitudinea 1000m < A S 1500m se face cu urmatoarele rela\ii: sk(1000m < A S 1500m) 2,0 + 0,00691 (A-1000) pt. 2 s~AS1000m)=2,0 kN/m (3.1) sk(1000m < A S 1500m) = 1,5 + 0,00752 (A-1000) pt. 2 sk(AS1 OOOm)=1,5kN/m (3.2) unde valorile sk(AS1000m) sunt indicate tn Figura 3.1. (7) Valorile incarcArli din zapada pe sol in amplasamentele cu altitudinea 1000m< A S 1500m ce rezulta din utilizarea relatiilor (3.1) ~i (3.2) sunt valori minime, obligatorii, pentru proiectarea constructiilor la acnunea zapezil. (8) Pentru amplasamente situate la altitudini A > 1500m se utllizeaza prevederile alineatului 1.2(4). In aceste amplasamente, pentru proiectarea oonstructdlor la acuunea zaoeztt, valoarea minima, obligatorie, a tncarcaril din zapada pe sol este cea corespunzatoare altitudinii de 1500m, calculata cu relatiile (3.1) sau (3.2). 4. lncarcarea din zapada pe acoperle

""".

_.

E
li~j,I'

o o

..o
VI

.~

...

s
S

'2 'U

<

.a
::::l

EN ~ti.
'" '(i),

~a
.:2Ql

a ~.
(/)Q)
Ql
"C

V)=

,-

,m () ,m m.5 ,fa- E N 03 c .
Ql

e,::::l

"C"C

~~ gJ ~ ~
,m
Q)

(-0

g'E
Q)

Ql_m

"

m >

~o

~
4.1 Va/oarea caracteristica

,~ 0
QlO

a incarcarll din zapada pe acoper/~


~
I

t5~
=::::l ........

(1) Incarcarea din zapada pe acoperls ia in considerare depunerea de zapada in tunctle de forma acoperlsului ~i de redistribuirea zapezll cauzata de vant ~ide topirea zapezil. (2) Factorii care intluenteaza modul de depunere al zapezf pe acoperis pot fi: a) forma acccerleunn: b) caracteristiclle termice ale acoperlsulul; c) rugozitatea supratetei acopertsului; d) cantitatea de caldura generata sub acoperis: e) vsctnatatea cu alte constructil: f) terenul din jurul constructlei: 6

~<x: () ,~ .5: 0"C

a:~
,,0

i~

<0

8~ ~.

o~ 7676 > ::::l


ro.l::
Q)

..
Ill"'~'

~.tr

...",..

~,~

.....

~ Iii Ql ~ C a. o " N~ .,....0

c-;z ct! ...


::::l OJ

tr

g) condifii meteorologice locale, In particular caracteristicile vantului, variatiile de ~emperatura, nivelul asteptat de precipitafii (ploi sau ninsori). (3) In situafla de proiectare persistentaitranzitorie se utilizeaza doua distributii ale Tncarcarii din zapada: (i) tncarcarea din zapada neaglomerata (vezi detinitia 1.4(4 !}i (ii) tncarcarea din zapada aqlomerata (vezi definitia 1.4(5. (4) Distributllle lncarcarii din zapada se determina conform Capitolelor 5 ~i 7. (5) Incarcarea din zapada este considerate ca actionand vertical pe proiectia orizontala a supratetei acoperisului (lncarcare pe metru patrat de proiectie orizontala a acoperlsulul). (6) Distrlbutiile zapezil pe acoperis sunt valabile pentru cazul depunerii naturale a zapezii pe acoperis, (7.) Se recomanda adoptarea unor rnasurt constructive/preventive pentru evitarea situatiilor de sporire a tncarcarll din zapada pe acoperls datorita blocarf prin inghetare a sistemului de scurgere a apelor de pe

(10) In conformitate cu prevederile din CR 0, Anexa A 1, Tabelul A 1.1 constructiile sunt Tmpariite in clase de importanta-expunere in functie de conseclntele umane !}i consecintele economice ce pot fi provocate de un hazard natural sau/!}i antropic major, precum !}i de rolul acestora in actlvitatile de raspuns post-hazard ale societatii. (11) Valorile factorului de importanta-expunere pentru actiunea zapezli, r Is, asociat flscarei clase de importanta-expunere, sunt indicate in Tabelul 4.1. Tabelul 4.1 Valorile factorului de irnportanta-expunere zapezii r Is constructu pentru actiunea

Clasade Importantaexeunere

CIAdiri

inginere~ti

acoperis.
(8) Valoarea caracteristica a lncarcaril din zapada pe acoperis, pentru situatia de proiectare persistentaitranzitorie se determina astfel: 5,

5=rlsJ./fCeCtsk
unde: Y/s

(4.1)

este factorul coeficientul

de lmportanta-expunere

pentru

acnunea

zapezil: Jil
(Capitolul 5);
Sk valoarea caracteristica a lncarcarii din zapada pe sol [kN/m2] In amplasament; Ce coeficientul de expunere al construcfiei In amplasament; Ct coeficientul termic. (9) Valoarea caracteristica a Incarcarll din zapada pe acoperls, 5, pentru situatla de proiectare in care zapada este considerata ca tncarcars accidental a (datorata aqlorneraril excepfionale de zapada pe acoperis) se deterrnina astfel: (4.2) 5 = Yis I-li Sk unde: Y/s este factorul de lmportanta-expunere pentru actiunea

de forma al tncarcaril

din zapada pe acoperis

Glasa I

zapezll:

"

excepflonale

coeficientul de forma pentru incarcari datorita aglomerarii de zapada pe acoperls (Capitolul 7); Sk valoarea caracteristica a lncarcaril din zapada pe sol [kN/m2], in amplasament.

u,

Construc~i avand tunctluni esentiale, pentru care pastrarea integrigWi pe durata unui eveniment provocat de hazard natural sau/sl antropic major este vitala pentru orotectia civila, cum sunt: (a) Spitale ~i alte cladiri (a) Rezervoare de apa, din sistemul de sanatate, sta~i de tratare, epurare ~i care sunt dotate cu servlcii pompare a apei esentlale pentru situa~i de urgenta de urgenWambulanta 9i (b) Sta~i de transform are a sec~i de chirurgie (b) Sta~i de pompieri, sedii energiei (c) Construcfii speciale care ale poli~ei ~i jandarmeriei, parcaje supraterane confin materiale radioactive (d) construcf speciale cu multietajate ~igaraje pentru vehicule ale tunctiunl esentiale pentru ordinea publica, apararea 9i serviciilor de urgenta de diferite tipuri securitatea na~onala (e) Turnuri de (c) Statii de producere ~i telecornunlcafit dlstrlbutie a energiei 9i/sau (f) Turnuri de control pentru care asigura servicii activitatea aeroportuara ~i ssentiale pentru celelalte navala categorii de cladiri (g) St~lpi ai liniilor de mentionate aici. (d) Cladiri care coruin distributle ~i transport a energlei electrice gaze toxice, explozivi ~i alte constructii de aceeasi sl/sau alte substanto natura periculoase (e) Centre de comunlcafli sl/sau coord on are a sltuatnlor de urgenta (f) Adaposturi pentru situatii de urqenta

1,15

Clasade Importan~exounere

Clidiri

Oonstruetil

inginere~ti

rls

Clasa de importantiexpunere

Clidiri

Constructii Inginere~ti

(g) Cladiri cu functiuni esentiale pentru adrninistratia publica. (h) CIAdiri cu tunctiuni esentiate pentru ordinea publica, gestionarea sltuatiilor de urgen\a., apararea ~i securitatea na\ionala (i) Cladlrl care adapostesc rezervoare de apa sl/sau staVi de pompare esentlale pentru sltuatl' de urgen\a 0) Cla.diri avand ina.l~mea totala. supraterana mai mare de 45m ~i alte cla.diri de aceeasi natura. (a) Spitale ~i alte cladiri din sistemul de sanatate, altele decat cele din clasa I, cu 0 capacitate de peste 100 persoane in aria totala expusa (b) $coli, licee, universih':iti sau alte cladiri din sistemul de educatle, cu 0 capacitate de peste 250 persoane in aria totala expusa (c) Aziluri de MtrAnl, crese, gra.dinite sau alte spatii similare de ingrijire a persoanelor (d) Cladiri rnultietajate de locuit, de birouri ~ilsau cu tunctluni comerciale, cu 0 capacitate de peste 300 persoane in aria total a expusa (e) Sail de conterinte, spectacole sau expozitli, cu 0 capacitate de peste

200 de persoane in aria total a.exousa (f) Cla.diri din patrimoniul cultural national, muzee

s.a
(g) Cladiri parter, incluslv de tip mall, cu mai mult de 1000 de persoane In aria total expusa (h) Parcaje supraterane multietajate cu 0 capacitate mai mare de 500 autovehicule, altele decat cele din clasa I (i) Penitenciare (j) CIMiri a carer intrerupere a functiunll poate avea un impact major asupra populatiei, cum sunt: cladiri care deservesc direct centrale electrice, statii de tratare, epurare, pompare a apei, staVi de producere ~i dlstrlbufie a energiei, centre de telecomunicaul, altele deoat eele din clasa I 0) Cladiri avand inaltimea total a supraterana cupnnsa intre 28 ~i 45 m ~i alte cladiri de aceeasl natura. Constructii de tip curent, care nu apartn celorlalte clase Construcf de mica irnportanta pentru siguranta publica, cu grad redus de ocupare ~i/sau de mica irnportanta econornica constructii aaricole, constructii ternoorare etc.

Glasa /I

(a) Construe", in care se depozlteaza explozivi, gaze toxice ~i alte substante periculoase (b) Rezervoare supraterane ~i subterane pentru stocare de materiale inflamablle (gaze, lichide) (c) Castele de apa (d) Turnuri de racre pentru centrale termoelectrice (e) Parcuri industriale cu constructii unde au loc procese tehnoloqice de producte

1,10

Glasa III Glasa IV

1,00 1,00

(12) Factorul de lmportanta-expunere pentru actlunsa zapezll nu se aplica In eazul lncarcarf din zap ad utilizata la evaluarea masei constructiei pentru calculul tortel seismiee de proiectare. (13) Coeficientul de expunere al construcfiei In amplasament, Ce, este funcfie de topografia terenului lnconjurator ~i de mediul natural si/sau

. 10

11

construit din vecinatatea constructlel (atat la momentul ulterior), ~i are valorile din Tabelul 4.2.

proiectarii

cat ~i variabile;

1111 este factorul 1112 este

de grupare pentru

pentru valoarea

freoventa a actiunit
a actiunli

factorul

valoarea

cvasi-perrnanenta

Tabelul

4.2 Valorile

coeficientului

de expunere

Ce

variabile; caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis. factorilor 1110, 1111 ~i 1112 din CR pentru evaluarea tncarcarfl din zapada sunt indicate Tn Tabelul 4.3.
5 este valoarea

Tipul expunerii

Ce

(2) Valorile

Comoleta
Norrnala Redusa

I 0,8 I 1,0
I 1,2
.~

Tabelul

4.4 Valorile

factorilor

1110, 1111 ~i 1112 pentru tncarcarea

din

zapada

Nota: In cazul expunerii "Complete", zapada poate fi spulberata in to ate directille din jurul constructiei, pe zone de teren plat lipsit de adapostire sau cu adapostlre redusa datorata terenului, copacilor sau constructillor mai Tnalte. In cazul expunerii ,,Normale", topografia terenului ~i prezenta altor constructii sau a copacilor nu permit 0 spulberare semnificativa a zapezl: de catre vant, Tn cazul expunerii "Reduse", constructia este situata mai jos decat terenul inconlurator sau este lnccnjurata de copaci Tnalv ~i/sau constructs mai Tnalte. (14) Coeficientul termic Ct poate reduce incarcarea data de zapada pe acoperls Tn cazuri speciale cand transferul termic ridicat la nivelul acoperisului (coeficient global > 1 W/m2K) conduce la topirea zapezli. In aceste cazuri, valoarea coeficientului termic se determine pe baza unui calcul de transfer termic, cu luarea tn considerare a functiunf constructiei, a materialelor utilizate ~i a contlquratiei acoperisulul, precum ~i cu respectarea replementarilor tehnice ~i a legisla\iei aplicabile, tn vigoare. In toate celelalte cazuri Icoeficientul termic:

16.~ 16.~
acoperts

16.~

5. Coeflclenti de forma pentru lncarcarea din zapada pe


(1) In prezentul capitol sunt lndlcati coeficientli de forma pentru tncarcarea din zapada pe acoperis pentru sltuatla de proiectare persistentMranzitorie (cazurile in care zapada este neaglomerata ~i aqlornerata), (2) In situatla de proiectare Tn care zapada este considerata a fi actiune accidental a (cazul aglomerarilor exceptionale de zapada) se folosesc prevederile din Capitolul 7. (3) Coeticientii de forma pentru lncarcarea din zapada pe acoperisuri cu 0 singura pants (Capitolul 5.1), cu doua pante (Capitolul 5.2) ~i pe acoperisuri cu mai multe deschideri (Capitolul 5.3) sunt prezentati in Tabelul 5.1 ~i Figura 5.1. Aceste valori sunt valabile pentru situatlile Tn care zapada nu este tmpiedlcata sa alunece de pe acoperls.

II

Ct = 1,0.
4.2 Aile valorl reprezentatlve acoperl
(1) Conform CR 0, alte valori zapada pe acoperts sunt: - valoarea - valoarea - valoarea unde 1110 actiunii variabile;

ale incarcarif

din zapada pe

Ipe acoperisurt

Tabelul 5.1 Valorile cceficiennlor de forma pentru tncarcarea din zapada cu 0 singura panta, cu doua pante ~i pe acoperlsurt cu mai multe deschideri 30V < a < 60 0,8(60 - a)/30 1,6
v

reprezentative

ale incarcanl

din

0,8 0,8

+ 0,8 a/30

de grupare 1110 s, frecventa IjJI 5, cvasi-pennanenta 1jJ2 s. este factorul de grupare pentru valoarea

de grupare

~I

12

(4) Daca pe acoperisurile cu 0 singura panta (Capitolul 5.1), cu doua pante (Capitolul 5.2) ~i pe acoperlsurile cu mai multe deschideri (Capitolul 5.3) exista parazapezi sau alte obstacole sau daca la marginea interioara a acoperisului exista parapete ce lmpiedica alunecarea zapezii, atunci valorile coeficientilor de forma ai tncarcarll din zapada nu trebuie sa fie mai mici de 0,8. 13

5.2 Acoperiurl

cu doua pante

2.0
1.6 ,., 1.0
+i~--,

0.8

15

30

45

60

a
Figura 5.1 Coeficien\ii de forma pentru tncarcarea din zapada pe acoperisurl cu 0 sinqura panta, cu doua pante ~i pe acoperlsurl cu mai multe deschideri

(1) Pentru proiectare se consldera 3 cazuri de distrlbuue a Incarcarii din zapada pe acoperisurlle cu doua pante, pentru situatiile tn care zapada nu este lmpiedlcata sa alunece de pe acoperis: - pentru tncarcarea din zapada neaglomerata, se utilizeaza dlstributia din Figura 5.3, cazul (i). - pentru lncarcarea din zapada aglomerata, se utilizeaza distrlbufflle din Figura 5.3, cazul (ii) 9i cazul (Hi). (2) Distributiile coeficlentilor de forma /-il pentru lncarcarea din zapada pe acoperlsurile cu doua pante, pentru situatlile In care zapada nu este lmpledcata sa alunece de pe acoperis, sunt cele din Figura 5.3. Valorile coeticientitor f./I sunt date ln Tabelul 5.1 ~i Figura 5.1, ln tunctis de unghiul acoperisului, a [Q). (3) Daca pe acoperlsurlle cu doua pante exists parapete sau alte obstacole sau daca la marginea interioara a acoperisului exista un parapet ce irnpiedica alunecarea zapezii, atunci coeficientli de forma ai tncarcarn din zapada nu trebuie sa fie mai mici de 0,8. f.tt( 1Zt)

5.1 Acoperiuri cu

singura panta

(1) Distribu~ia coeficientului de forma u, al tncarcarii din zapada pe acoperisurile cu 0 singura panta, pentru situatiile tn care zapada nu este impledicata sa alunece de pe acoperls, este cea din Figura 5.2. Dlstributia din Figura 5.2 se foloseste atat pentru cazul zapezil neaglomerate cat 9i pentru eel al zapezi: aglomerate. Valoarea coeficientului Jl.I este data tn Tabelul 5.1 ~i Figura 5.1, functie de unghiul acoperisului, a [oJ.

Cazul (it Cazul


(ii)

o:rnrrmIIIlIIIJ

J'1( a,) f.I1(<<V

O.5f.11(Cli) ~ ~(tAt)

cazul (iii)

rn:rmm 11111111111111111111

O.5)ltf az)

IIIl1mlllllllllllnlll!lllllllillllllllll~11Il1h

L1
Figura 5.2 Distrlbufia coeficientului de forma pentru tncarcarea pe acoperisuri eu 0 slnqura panta din zapada Figura 5.3 Dlstributia coeticientilor de forma pentru tncarcarea pe acoperisuri cu doua pante din zapada (2) Daca pe acoperisurile eu 0 singura panta exista parazapezl sau alte obstacole sau daca la marginea interioara a acoperisulul exista un parapet ce lmpiedica alunecarea zapezli, atunci valorile coeficientilor de forma ai tncarcarii din zapada nu trebuie sa fie mai mici de 0,8.

14

15

5.3 Acoperi$uri

cu mai multe deschideri

5.4 Acoperi$uri cillndrice


proiectare se considera 2 cazuri de distributle a din zapada pe acoperlsurile cilindrice, pentru situatiile in care zapada nu este impiedicata sa alunece de pe acoperis: - pentru lncarcarea din zapada neaglomerata, se utllizeaza distrlbutia din Figura 5.5, cazul (i). - pentru tncarcarea din zapada aqlcmerata, se utlllzeaza dlstrlbutia din Figura 5.5, cazul (ii).

(1) Pentru proiectare se considers 2 cazuri de distributie a Tncarcarii din zapada pe acoperisurlle cu mai multe deschideri, pentru situatiile Tn care zapada nu este lmpiedicata sa alunece de pe acoperis: - pentru lncarcarea din zapada neaglomerata, se utilizeaza distribuua din Figura 5.4, cazul (i). - pentru lncarcarea din zapada aqlornerata, se utilizeaza distrlbutia din Figura 5.4, cazul (ii). (2) Pentru tncarcarea din zspada neaglomerata ~i aqlomerata, pentru acoperisurile cu mai multe deschideri/pante, pentru situafllle In care zapada nu este tmpiedcata sa aluneee de pe acoperis, distrlbutiile coetlclennlor de forma J1t ~i J12 sunt eele din Figura 5.4. Valorile eoeficien~lor J1t ~i J12 sunt date Tn Tabelul 5.1 ~i Figura 5.1, In tunctie de unghiul a(0] al acoperlsului. (3) Daca pe acopertsurtle cu mai multe deschideri extsta parapete sau alte obstacole sau daca la marginea lnterioara a acoperlsului exista un parapet ce impledlca alunecarea zapezii, atunci coeficienf de forma ai Tncarcsrii din zapada nu trebuie sa fie mai mici de 0,8. (4) Pentru situatiile in care in zona doliei unul sau ambele unghiuri ale acoperisului sunt mai mari de 602, pentru determinarea coeficientului J12 sunt recomandate studii speciale efectuate de institutii specializate. Cazul (i)

(1) Pentru

tncarcarti

Cazui tiJ
0,5#3 1'-3
Cazul (ii)

p1(a1)

p1(az)

pt(a1)

p,(aa)

lIIlJIlI~IIl1JnhIlmn!lIlll1IllTIlI.Ill
l12(a)
C azul (ii) j:l1(a1)

Is

.1

u-(c:t.+ az)/2

~nIflJlJJ.lllillillllllill1lrn~ J.I1(aa)
I... ~b

'I11Tffflllrnlf1llfh

Figura 5.5 Distributia coeficientului de forma pentru 7ncarcarea din zapada pe acoperisuri cilindrice (2) Distrlbutia coeficientului de forma J13 pentru lncarcarea din zapada pe acoperisuri cilindrice, pentru sltuatille Tn care zapada nu este tmpiedicata sa alunece de pe acoperis, este prezentata in Figura 5.5, unde coeficientul J13 este determinat din Figura 5.6 ~i rslafla 5.1. (3) Coeficientul de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperisurile cilindrice este indicat Tn Figura 5.6 pentru valori ale unghiului

Figura 5.4 Dlstnbutia coeticientilor de forma pentru lncarcarea din zapada neaqlornerata ~i aqlomerata pe acopertsurl cu mai multe deschideri

16

17

{3dintre orizontala ~i tangenta la curba directoare a acoperisului {3 :5 6cf ~i pentru diferite rapoarte Tnaltime/latime (hlb).
2.0

Cazul (I)

CIZ\II

(i1)
IJ2

fJ
JIw

P1

lIS 1.0

I.
o
0.1 0.2

I,

.1
II

0.3

0.4

0,5

hlb

Figura 5.6 Coeficientul de forma pentru tncarcarea din zapada pe

acopertsuri cillndrice
({3:56cf) (4) Valorile coeficientului de forma /13 pentru tncarcarea din zapada pe acoperisuri cilindrica sunt: /13 = a pentru f3 > 60. (5.1a) /13 = 0,2 + 10 fib 0,2 :5/1s:5 2 pentru {3:5 600. (5.1b) (5) Daca la marginea mai [oasa a acopertsului cllindric este plasat un parapet sau alt obstacol ce lmpledica alunecarea zapezii, atunci valoarea coeficientului de forma al lncarcarii din zapada nu trebuie sa fie mai mic de 0,8. 5.5 Acoperiuri inalte adiacente sau apropiate de constructil mai

'}
\. b,

.j.
Figura 5.7a

b2

.1

CRul(l)

""~,

/.11

Cazul ~i)
112

p.

pw

(1) Aglomerarile de zapada de pe acopsrisurile adiacente sau apropiate de constructii mai Tnalte se datoreaza sputberaril zapezf de catre vant ~i alunecaril zapezli de pe acoperisul superior. (2) Pentru situafia de proiectare persistentMranzitorie pentru proiectarea acoperisului pe care se aqlornereaza zapada cazuta de pe acoperisul mai Tnalt (adiacent), se considera 2 cazuri de distributie a tncarcarii din zapada: - pentru lncarcarea din zapada neaglomerata, se utilizeaza dlstributla din Figurile 5.7a ~i 5.7b, cazul (i). pentru lncarcarea din zapada aqlornerata, se utillzeaza distributia din Figurile 5.7a si 5.7b, cazul (ii). (3) Distributiile coeficlentilor de forma pentru Incarcararea din zapada pe acoperlsuri adiacente sau apropiate de constructll mai inalte sunt cele din Figurile 5.7a si 5.7b. 18

) .)

I~

bt

.~bJ<l.~
6& apllc4 unde b;,

< I.

Figura 5.7.b Figura 5.7 Distributia ooeficientilor de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperisuri adiacente sau apropiate de constructii mai Tnalte 19

(4) Valorile coetlcienntor de forma 1..It ~i Ji2 (Figuriie 5.7a ~i 5.7b) se determina astfel: JiI == 0,8 (5.2) Ji2 = Jis + Jiw (5.3) unde Jis este coeficientul de forma pentru tncarcarea datorata alunecarii zapezil de pe acoperisul mai lnalt adiacent, iar u; este coeficientul de forma pentru Incarcarea datorata spulberarii zapezii de catre vant. (5) Coeficientul de forma pentru incarcarea datorata alunecarii zapezii, Jis este: I pentru as 15 I-Is= 0 pentru a > 15 IJs = 50% din valoarea maxima a coeficientului de forma corespunzator acoperisului mai lnalt adiacent, care se deterrnlna conform Capitolului 5.2. (6) Coeficientul de forma pentru tncarcarea datorata spulberarll zapezii de catre vant, Jiweste: I-Iw= (~ + b;.)/2h S h ISk 0,8 s Jiw::; 4,0 (5.4)

(2) Distrlbutia coeflcientilor de forma tn cazul aglomerarilor de zapada datorate obstacolelor este cea din Figura 6.1 pentru acoperisuri cvasiorizontale.
.rl111111 ~.-.---~

nnmunu uuurann J::MJ.J.


L-JI~
I I

O-~.
~ __ -L.........L
Figura 6.1 Distributia coeflcientilor de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperlsurl cvasiorizontale cu obstacole

(3) Valorile coeficientllor


pe

acoperisurlle

cvasiorizontale

de forma pentru tncarcarea cu obstacole sunt:

din zapada

unde r este greutatea spedfica a zapezii care se consdera egala cu 2 kN/m3 (In metri) in Figurile 5.7a ~i 5.7b. (7) Lungimea zonei de aglomerare a zapezf pe acoperisul orizontal situat mai jos (Figura 5.7a) se consldera Is = 2 h ~i este limitata la 5mslss15m. (8) Daca ~ s coeficientul de forma pentru Incarcarea din zapada la marginea acopertsulul orizontal situat mal jos se calculeaza prin interpolarea lntre valorile lui JiI ~i Ji2, In conformitate cu Figura 5.7b.

1-11 == 0,8 (6.1) 1-12 = r tvs, respectand conditia 0,8 ::; 1-12::; 2,0. (6.2) 3 Greutatea specitica a zapezli r se considera ca fiind 2 kN/m h

~, b;. ~i h - dimensiuni

este inalfimea obstacolului (m) (4) Lungimea zonei de aglomerare a zapezli considera = 2 h ~i este llrnltata la 5 m ::; '5::; 15 m.

's

pe acoperis

se

's,

6.2 Zapada atifrnata de marginea ecoperisutul


(1) La altitudini mai mari de 800m, la proiectarea zonelor de, ieslte tn console, Fig.6.2, trebuie sa se considere pe langa tncarcarea din zapada corespunzatoare acestor zone sl tncarcarea data de zapade atarnata de marginea acoperisulul. acoperis

6. Efecte locale Acest capitol se refera la Tncarcari ~i torte care sunt luate In considerare pentru verificart locale ale acoperlsului: -in zona proernlnentelor sau obstacolelor; - la marginea acoperisului: - In dreptul panourilor parazapada. Pentru verificari locale se foloseste situatia de proiectare persistentMranzitorie.

----..-------....

A'--

d t

-----t.:,
acopertsului
21

6.1 Ag/omerarea de zapada pe ecopensur; cu obstaco/e


(1) Pe acoperisunle cu obstacole este poslbila la vant. aglomerarea Figura 6.2 Zapada atarnata de marginea

zapezll in zonele de adapostire aerodinamica


20

(2) Incarcarea din zapada atarnata de marginea acopedsului se considera ca fiind distrtbuita de-a lungul acestuia ~i se determina astfel: , s, = k ~/ r (6.3) unde: s, este lncarcarea (pe metru liniar) din zapada atarnata de marginea acoperleulut (kN/m); 5 este valoarea Tncarcarii din zapada pe acoperis tn cazul cel mai defavorabil de depunere de zapada; , r greutatea specitica a zapezf care se considera 3 kN/m3; k coeficient care tine cont de forma neregulata a depunerii de zapada la marginea acoperlsulul. (3) Coeficientul k se deterrnina cu relatia k=3/d ~i este limitat superior la valoarea k S d r , unde d este inalflrnea stratului de zapada pe acoperis (in mem), (4) lnaltimea d a stratului de zapada S9 calculeaza impartind incarcarea din zapada pe acoperis s la greutatea specifica a zapezf r (3kN/m3). 6.3 incarcarea din zapadiJ pe panouri obstacole de pe acoperl$url de protectle $1 alte

7. Coeflclentl de forma pentru aqtomerarl zapada pe acoperls

excepttonale

de

(1) Coeflcientl! de forma pentru aqlornerari exceptlonale de zapada pe acoperis se utilizeaza pentru evaluarea incarcarii din zapada in cornblnatlile AdeTncarcari Tn care actiunea zapezll este accidentala. (2) In cazul situa~ei de prdectare acooentala (cu considerarea aglomerarilor exceptionale de zapada pe acoperts) se considera ca nu mai exista zapada pe acooeris ln afara zonelor cu aglomerare exceptionala a acesteia. (3) In anumite cazuri de proiectare pot fi considefate variante alternative de aglomerare exceptional a a zapezii pentru aoeeas zona de acoperts. 7.1. Acoperi$uri cu mal multe deschideri (1) In tncarcarea din din Figura 7.1. exceptia zonei cazul acoperlsurilor cu mai multe deschideri, pentru l'lglomerarea exceptionala de zapada, distrtbutia este cea In acest caz de lncarcare nu exista zapada pe acoperis cu de aglomerare lndlcata ln Figura 7.1.

(1) In cazurile ln care zapada aluneca pe un acoperls in panta sau curb, coeficientul de frecare dintre zapada I?i acoperis S9 consldera a fi nul. In acest caz, lncarcarea din zapada pe metru liniar, Fs (kN/m), exercitata pe panourile de protectie (parazapezl) ~i pe alte obstacole de catre masa de zapada care aluneca, se calculeaza pe directia alunecarll cu relatia:

I"
is)

,..

1 Sz

"I

................................... _, -;;2
1l.J

Fs

=s b

sina

(6.4)

unde:

s este valoarea incarcarii din zapada pe acoperis in cazul cel mai defavorabil de depunere de zapada; b dlstanta In plan orizontal tntre panourile de protectie succesive sau de la coama acoperisului la primul panou (m); a unghiul acoperisului, rnasurat fata de orizontala [oJ.

hI . I

b2 h3

Figura 7.1 Dlstribufia coeficientului de forma pentru lncarcarea din aglomerare exceptional a de zapada pe acoperlsurl cu mai multe deschideri (zona doliilor) (2) Valoarea coeficientului de forma l.it pentru tncarcarea din aglomerare excepflonala de zapada din Fig. 7.1 este valoarea minima dintre:

22

23

/11=rhlsk /11 = 2b:J I (/51+~2);

151 =

1>" '52 = ~

/11=5. unde 5k este valoarea caracteristica a tncarcarii din zapada pe sol [kN/m2] In amplasamentul constructlei, iar este greutatea speclflca a

(7.1a) (7.1b) (7.1c)

zapezll care se consldera egala cu 2 kN/m . Valoarea ln~l~mii h (m) se calculeaza cu relafia:

cu mal mult de doua deschideri cu 0 geometrie aproximativ sirnetrica ~i unitorma, bs se considera egal cu de 1,5 ori deschiderea acopensului. Aceasta distributie de tncarcare este aplicabila fiecarei dolii, dar nu nsaparat simultan. (4) Cand In proiectarea constructlei se considera simultan aglomerarea axceptionala de zapada In mai multe dolil, tncarcarea caractertsnca totala curnulata datorata acestor aqlomerari se llmiteaza superior. Incarcarea caracteristica total a cumulate pe metru liniar nu trebuie sa depaseasca produsul dintre tncarcarea caracterlstlca din zapada pe sol In amplasament ~i lungimea ciMirii pe direcna

+ b2 . hI b, +b2 (3) Pentru acoperisurt


h
b1 h2

(7.2)

b,
Figura 7.2 Distrlbuna coeftclennlor de forma pentru Incarcarea din aglomerare exceptlonala de zapada pe acoperisuri adiacente sau invecinate mai joase Tabelul 7.1 Ooeficlenui de forma pentru tncarcarea din aglomerare excepnonala de zapada pe acopertsuri adiacente sau Invecinate mai joase Coeficient de forma
OU S /11

perpendiculara

dollllor.

7.2 Acoperiuri adiacente sau apropiate de constructil mai inalte


(1) In cazul acoperlsurilor adiacente sau apropiate de constructll mai Inalte pe care se aglomereaza zapada de pe acopertsul mai lnalt adiacent sau lnvecinat se are in vedere distrlbutia tncarcaril din aglomerarea sxceptionala de zapada. (2) Se ia in considerare aceasta situatie de proiectare (acopensurl Invecinate) doar cand clMirea cu acoperlsul mai jos se atla la maximum 1,5 m distanta de cladirea mai tnalta care poate provoca aglomerarea

Unghiul acoperisului,

a a<
0 60
u

as 15u
/13

15u < a S30u


f.i.3

30u <

60u Sa 0

( 30-a) 15
/13 f.i.3

excepuonala

de zapada, (3) Distribu~a coeticlentllor de forma al tncarcarll din aglomerarea oxcepponala de zapada pe acoperisul tip sarpanta situat mai jos este cea din Figura 7.2 ~i Tabelul 7.1.

/12

/13

( 60-a) 30

unde este cea mai mica valoare dintre 2h / Sk, 2b / Is sau 8. este cea mai mare valoare dintre b, sau b2 este lungimea zonei de aglomerare exceptional a zapezf pe acoperisul adicent sau invecinat situat mai jos, este cea mai mica valoare dintre 5h, b, sau 15m.
/13

b Is

24

25

(5) In acest caz de tncarcare (aglomerare zapada) se considera ca nu exista zapada pe acoperlsul cu exceptia zonei de aglomerare lndlcata tn Figura 7.2.

exceptionala de cladirii mai joase

JIi.

A}JI

7.3 incarcarea parapete

din zapada pe acoper/url

cu obstaco/e

(1) Distributia coeficientilor de forma pentru Incarcarea din aglomerarea excepfionala de zapada pe acoperisurile cu obstacole (altele cecat parapetele) este indicata In Capitolul 7.3.1. In cazul acoperisurilor cu parapete, distributla este lndicata in Capitolul 7.3.2. 7.3.1 Acoperiurl cu obstaco/e (a/tete decat parapetete)
(1) Distrioutia ccenclenulor de forma pentru tncarcarea din aglomerarea excepnonala de zapada pe acoperlsurtle cu obstacole (altele decat parapetele) este indicata in Figura 7.3. (2) Daca supratata vertical a a obstacolului langa care se poate forma aglomerarea excepuonala de zapada este mai mica de 1m2, atunci efectul aglomerarii poate fi neglijat. (3) Distributiile din Figura 7.3 se utilizeaza in urrnatoarele cazuri: - obstacolul de pe acoperls are 0 Inaltime mai mica de 1 m; - obstacole locale (obstacole cu peste 1m im'iltime, dar cu latlmea mal mica de 2m); ln acest caz, Tnaltimea h pentru calcul se consldera a fi cea mal mica valoare dintre inal~mea obstacolului ~i la~mea acestuia perpendicular pe directia vantuiui; - copertine care proteieaza u~ile de intrare in cladiri sau docurile de incarcare, cu lungime b, mal mica de 5 m, indiferent de Tnallimea h de ta copertina la acoperis. (4) Coeficien~i de forma pentru lncarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperis In zona obstacolelor se determlna astfel: J.ll = minimul dintre urrnatoarele doua valeri: r hI ISk ~i 5; (7.3a)

I" ..

II I.

,,/

b~'

:R.

~b'

It ~ L t
COpertinadeasupnI u,llor sau

docuriforde in~rcare,
undeb,s5m

Obstscof pe acoperi~ terasa

PI. Pt . 4t"S.:. ~~

I~I-rl hl~ =oJ""-::=:


~
O~~t~1 pe aooperi~ri tn pant~$aUcilindrice
Figura 7.3 Ooeflcienti de forma pentru tncarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperisuri tn zona obstacolelor

7""Jk.:z........

(6) Pentru copertine (cu lungime b., mai mica de 5m), coeficientul de forma al tncarcarli J.ll este minimul dintre r h Isk, 5 ~i 2b1ls, unde b este valoarea maxima dintre b. ~i ~. Lungimea zonei de aglomerare exceptionala a zapezll pe copertina este minimul dintre 5h ~i b-,

's

J.l2= minimul dintre urmatoarele coua valori: 15k ~i 5. (7.3b) Sk este valoarea caracterlstica a incarcarii din zapada pe sol [kN/m2], in amplasamentul constructiel. este greutatea specifica a zapezii care se considera egala cu 2 kN/m3 Inaltimile hi ~i h2 se considera

r~

7.3.2 Acoperiuri cu parapete


(1) Distrtbutla coeflclentilor de forma pentru lncarcarea din aglomerarea exceptional a de zapada pe aooperlsurile cu parapete este prezentata tn Figura 7.4. (2) In Figura 7.4, coeficientul de forma al lncarcarii din zapada aqlornerata pe acoperls Tn dreptul parapetelor se determine ca minimul dintre: J.ll = his,

Tn metri. (5) Lungimea zonei de aglomerare exceptionala a zapezii acoperls tn zona obstacolelor (Figura 7.3) se deterrnina astfel: (7.4a) Is1 = minimul dintre 5h, ~i b., (7.4b) IS2 = minimul dintre 5h2 Ii ~. pe

r
r

J.ll=

bl'sundeb=max(bl;~)

(7.5) 27

26

= 8,0. unde $1( este valoarea caracterlstica a Tncarcani din zapada pe sol [kN/m2], in amplasamentul constructiei. r este greutatea specifica a zapezii care se considera egala cu 2 kN/m3 h este Tnal~mea parapetului (in m). Lungimea zonei de acumulare de zapada, Is se determine ca minimul dintre 5h, I>J ~i 15m.
/.it

Anexa A (ncrrnatlva) - Zonarea incarcarii din zapada pe sol


(1) Harta de zonare a Tncarcarii din zapada pe sol a fost elaborate pe baza analizei statistice a valorilor extreme maxime anuale ale lncarcarli din zapada pe sol Tnregistrate pana In anul 2005 la 122 statil meteorologice ale Administratiei Nationale de Meteorologie. (2) In Tabelul A.1 sunt indicate valorile caracteristice ale Tncarcarii din zapada pe sol pentru 337 localitaf urbane din Romania, In conformitate cu harta de zonare din Figura 3.1. Tabel A 1. Valori caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol pentru 337 localttaf urbane Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

bl

i
]
lit::::...

hi
CoartIl

00i~

tyi

Localitate urbana
Abrud Adamclisi Adiud Agnita Aiud ALBA IULIA Ale$d ALEXANDRIA Amara Anina Aninoasa ARAD Ardud Avrameni Avrig Azuaa Babadag BACAU Baia de Ararna Baia de Aries BAIAMARE Baia Sorie Bals Banloc Baraolt Basarabi

Jude!
Alba Constanta Vrancea Sibiu Alba Alba Bihor Teleorman latomita Caras-Severin Hunedoara Arad Satu Mare Botosani Sibiu Prahova Tulcea

51(

de zlpacla 1n 8p8tele parapetuluij

Acumulare

~
Acumulare de upadli Tnzona de doIie din spatefe paraoelUlUi: pereti mansardA.

~terasa

NOTA.

18 ealculul

coeficiontului de formA se utilizeaUi b:a .

jli~.

Is
Aoumulare de %jpadli in $patele par~lui de la marginea acoperi~ulul;
acope~lirl in panta sau dllndrloe.

aacau
Mehedinti Alba Maramures Maramures Doli Tlrnis Covasna Constanta

Figura 7.4 Coeficien\i de forma pentru lncarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperisuri cu parapete

[kN/m1 1,5 1,5 25 15 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 29

28

Nr.

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 30

Localltate urbana Bcliicoi Bclibeni Bcliile Govora Baile Herculane Baile Olanestl Baile Tusnad Baile$ti Balan Balcesn

Jude~ Prahova Valcea Valeea Caras-Severin

Sk

Nr.

[kN/m1

valcea
Harohita Dolj Harohita Valcea Constanta Vaslui Doli Bistrita-Nasaud Bihor valcea Galaij Neamt Bistrita-Nasaud Alba Caras-Severin Prahova Giuruiu Bihor Harohita Maramures Botosani Hunedoara IIfov Brasov Braila Prahova valcea Suceava Botosani Bucuresti Calarasi IIfov Bacau Gor]

Baneasa
Barlad Bechet Beelean Beius Berbesti Beresti Bicaz BISTRITA Blai Bocsa Bolde$ti scaent Bolintin Vale Borod Borsec Borsa BOTO$ANI Brad Braoadiru BRA$OV BRAILA Breaza Brezoi Bro$teni Bueecea BUCURESTI Budesti Buftea Buhusi Bumbesti Jiu

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,0 20 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Localitate urbana Busteni BUZAU Buzias Caivana Calafat Caraeal Caransebes Carei Cavnie Calan CALARA-SI Callmanesti Cazanesti Oarnola Turzii Camnenl Carnnina Camouluna Carnoutuno Mold. Ceahlau Cehu Silvaniei Cernavoda Chisineu Cris Chitila Ciaeova Clsnadle CLUJ NAPOCA Codlea Coli basi Comarnie Cornanestl CONSTANTA Coosa Mica Corabia Coruaea Costesti Cotnari Covasna CRAIOVA Cristuru Secuiesc

Jude~ Prahova Buzau Timis Suceava Doli Olt Caras-Severi n Satu-Mare Maramures Hunedoara Calarasi Valcea lalomita Clui Alba Prahova Araes Sueeava Neamt Salal Constanta Arad IIfov Timis Sibiu Clui Brasov Ames Prahova Baeau Constanta Sibiu Olt Tuleea Araes lasi Covasna Doli Harahita

Sk

fkN/m2]

2,0 2,0 1,5 2,5 2,5 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 2,5 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 1,5 31

Nr.

Localitate urbani Cuair Curtea de Arges Curtici Darabani Dabuleni Darmanesti Dei Deta DEVA Dolhasca Dorohoi Draaomiresti Draaasani Draaanesti Olt DROBETA TURNU SEVERIN Durnbravenl Eforie Nord Eforie Sud FaQaras Facet Falticeni Faurei Fetesti Fieni Fierbinti Tara Filiasi Flamanzi FOCSANI Fundulea Frasin GALATI
Gaesti

Jude~ Alba

Sk

rkN/m2]

Nr.

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 32

Arces
Arad Botosani Doli Bacau Clui Timis Hunedoara Suceava Botosani Maramures V~lcea Olt Mehedin~i Sibiu Constanta Constanta Brasov Timis Suceava Braila lalomita D~mbovita lalomita Doli Botosani Vrancea Cah~rasi Suceava Gala~ Dambovita Timis Hunedoara Harahita Clui Brasov Giurciu

1,5 2,0 1,5 2,5 25 2,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 25 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 2,0 2,5

Localitate urbana Grivita Gurahont Gura Humorului Hatea HMau Harsova Holod Horezu Huedin Hunedoara HU$i lanca IA$I lernut Ineu Isaccea Insuratei Intorsura Buzaulu' Jimbolia Jibou Jurilovca Lehliu Gara tloova Liteni Livada Ludus Lugoj Lupeni Mangalia Marchita Macin Maaurele Marasesti Medcidia Medias MIERCUREA CIUC Miercurea Nirajului Miercurea Sibiului Mihailesti

Judet lalomita Arad Suceava Hunedoara lasl Constanta Bihor


Gori

Sk

[kN/m2]

Gataia Geoaaiu Gheoraheni Gherla Ghimbav GIURGIU

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

Cluj Hunedoara Vaslui Braila lasj Mures Arad Tulcea Braila Covasna Timis Salai Tulcea Calarasi Arad Suceava Satu-Mare Mures Tirnis Hunedoara Constanta Bihor Tulcea IIfov Vrancea Constanta Sibiu
Harohita

Mures Sibiu Giurgiu

2,5 1,5 2,0 20 2,5 2,5 1,5 2,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 25 2,0 1,5 1,5 2,0 20 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 20 15 1,5 2,5 2,0 2,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 33

Nr.

182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 34

Localltate urbana Milisauti Mizil Moine$ti Moldova Noua Moneasa Moreni Motru Murgeni Nadlac Nasaud Navodart Neoresti Negre$ti Oas Neoru Voda Nehoiu Novaci Nucet Ocna Mure$ Ocna Sibiului Ocnele Mari Odobesti Odorheiul Secuiesc Oltenita Onestl ORADEA Oravita Orastie Orsova Otopeni Otelu Rosu Ovidiu Panciu Pantelimon Pascani Patarlaqele

Jude1 Suceava Prahova

Sk

Nr.

[kN/m2]

aacsu
Caras-Severt n Arad Darnbovita Gorj Vaslui Arad

Blstrita-Nasaud
Constanta Vaslui Satu-Mare Constanta Buzau Gori Bihor Alba Sibiu Valcea Vrancea Harahita Calarasi

Bacau
Bihor

Oaras-Severin
Hunedoara Mehedinti IIfov Caras-Severin Constanta Vrancea IIfov lasi BUZ8U Arad Arad Hunedoara Hunedoara

Pancota
Pecica Petrila Petrosani

2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 15 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 2,0 20

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

Localitate urbana PIATRA NEAMT Piatra Olt PITESTI PLOIESTI Plooeni Podu lIoaiei Poaoanele Pooesti Leordeni Potcoava Predeal Pucioasa Racari Radauti Rauseni Ramnicu Sarat RAMNICU VALCEA Rasnov Recas Reahin Heslta Roman Rosiori de Vede Rovinari Roznov Rupea Salcea Salonta Santana Satu Mare Sacele Sacuieni Saliste Salistea de Sus sarrnasu Savarsin Saveni Sanoeorz Bei sanceorciu de Padure sannlcolau Mare

Jude1 Neamt Doll Arges Prahova Prahova lasi BUZ8U IIfov Olt Brasov Darnbovita Darnbovita Suceava Botosani Buzc)u Valcea Brasov Timis Mures Caras-Severin Neamt Teleorman Gori Neamt Brasov Suceava Bihor Arad Satu-Mare Brasov Bihar Sibiu Maramures Mures Arad Botosani Bistrita Nasaud Mures Tirnis

Sk

[kN/m2]

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 25 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 35

Nr.

260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 36

Localitate urbana Seornieesti Sebes Sebis Seini Segarcea SF GHEORGHE Sf. Gheorghe StBtU SiQhetul Marmatiei Sighisoara Simeria Sinaia Siret SLATtNA Stanie Moldova Sianie Prahova SLOBOZtA Solea Sovata Stei Strehaia SUCEAVA Sulina imleul Silvaniei omcuta Mare tefanesti tetanestl Talmaciu Tasnad Tautii Maoheraus TARGOVISTE Targu Bujor Tarcu Oarbunestl Targu Frumos TARGUJIU Tarou Lapus TARGU MURE$ Tarou Ocna Tarcu Nearnt

Judet Olt Alba Arad Maramures Doli Covasna Tulcea Sibiu Maramures Mures Hunedoara Prahova Suceava Olt

Sk

[kN/m2]

Nr.

Bacau
Prahova talomita Suceava Mura$ Bihor Mehedinti Sueeava Tulcea Salaj Maramures Arces Botosanl Sibiu Satu-Mare Maramures Dambovita Galati Gorj Iasi

Gori
Maramures Mures Bacau Neamt

20 1,5 15 15 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 1,5 1,5 2,0 2,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0

299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337

Localltate urbana Taruu Seeuiese Tarnaveni Teehirqhiol Teeuei Teius Tismana Titu TIMI$OARA Toolita

Judet Covasna

SI(

[kN/m2]

Mures
Constanta Galati Alba Gorj Dambovita Timis Harohita Arges Gorj Teleorman Tulcea Cluj Harghita lalomita Gorj Maramures Mure$ Gorj Prahova lalomita Bihor Vaslui Bihor Suceava Prahova Mehedinti Suceava Brasov Teleorman Mararnures Harohlta IIfov Hunedoara Salaj _

Toooloveni
Tureeni Turnu Magurele TULCEA Turda Tusnad Tandarei Ticleni Ulmeni Ungheni Urieani Urlaf Urziceni Valea lui Mihai VASLUI Va$C8u Vatra Dornei Valenll de Munte Vaniu Mare Vicovu de Sus Victoria Videle Viseu de Sus Vlahita Voluntari Vulcani ZALAU Zarnesti Zimnieea Ziatna

Brasov
Teleorman Alba

2,0 1,5 1,5 2,5 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 20 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,5 1,5 37

Anexa B (normativa) Intervalul medlu de reeurenta al Incarcarll din zapada pe sol


(1) Valoarea caracteristica a tncarcarf din zapada pe sol, ss, este definita cu 2% probabilitate de depasire intr-un an (probabilitatea de nedepasire intr-un an este 98%) sau, echivalent, este definita cu un interval mediu de recurentc!l/MR:50 ani. (2) Rela~a dintre intervalul mediu de recurenta !MR=N ani ~i probabilitatea de nedepaslre intr-un an, peste: N = 1/(1-p). In Tabelul B.1 este data corespondenta dintre IMR ~i P pentru valori uzuale. Tabelul B.1

Anexa C (informativa) Greutatea speclfica a zapezll


(1) Greutatea specifica a zapezil varlaza in tirnp, In general ceasta creste cu durata de exlstenta (varsta) a stratului de zapada ~i ~ epinde de pozitia geografica, clima ~i altitudinea amplasamentului. (2) Cu exceptia cazurilor unde valori ale greutatii specifice sunt indicate in Capitolele 1 -i- 7, pentru greutatile specifice ale zapezf pe sol S9 pot utiliza valorile orientative prezentate in Tabelul C.1.

Tabelul C.1 - Greutatea Natura zapezf

specifica medie a zapezii


Greutatea specifica a zapezf [kN/m3] 1,0 2,0 2,5 pana la 3,5 4,0

IMR
Intervalul mediu de recurenta, ani 50 75 100 Probabilitatea

P
de nedepasire an 0,98 0,9867 0,99 intr-un

Proasoata Asezata (dupa cateva

ore sau zile de la ninsoare) Veche (dupa cateva saptamani sau luni de la ninsoare) Urneda

(3) Pentru un anum it amplasament, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol (avand probabilitatea de nedepasire tntr-un an p = 0,98) in repartitia Gumbel pentru maxime este: Sr ml (1+2,593 VI) (B.1) unde m, ~ \I, sunt respecliv media ~ coeficientul de variate aI maximelor anuale ale incarcc!lrii din zapada pe sol in amplasamentul considerat. (4) Coeficientul de variatie al maximelor anuale ale incarcarii din zapada pe sol pe teritoriul Romaniei este, in general, in intervalul 0,35.;.-1,0. (5) Valoarea tncarcaril din zc!lpadc!lpe sol avand probabilitatea de nedepasire p diferita de 0,98 se calcuteaza in repartifia Gumbel pentru maxime cu relafia:

1-[0,45+ tn(-tnp)].
, 1

~ (B 2)

sp - --=--1-+-2-5--'93~. v:--=--- sk 1,282 unde

Sk este valoarea caractertstica a incarcarii din zapada pe sol (kN/m2), avand 0 probabilitate de nedepaslre intr-un an p = 0,98 (interval mediu de recurenta IMR=50 ani); sp valoarea tncarcarii din zapada pe sol avand 0 probabilitate de nedepaslre lntr-un an p; VI coeficientul de variatie al maximelor anuale ale incarcarii din zapada pe sol.

38

39