Sunteți pe pagina 1din 11

HOTR RE nr. 1.

424 din 4 decembrie 2003 pe ntru aproba rea Stra tegiei na io nale n domeniul proprie t ii inte le ctua le (2003-2007) EMITENT: GUVER NUL PUBLICA T N: MO N ITORUL OFICIAL nr. 905 din 18 de cembrie 2003 n temeiul a rt. 108 din Constitu ie , re publica t, a vnd n ve de re a rt. 2 din Ho tr rea Guve rnului nr. 573/1998 privind o rganiza rea i func ionarea Oficiului de Stat pentru Inven ii i M rci, Guve rnul Romnie i adopta prezenta hot r re. A RTICOL UNIC Se a proba Stra tegia na tio nala n domeniul proprie t ii inte le ctua le (2003-2007), pre vzut n anexa ca re fa ce pa rte integrant din prezenta ho t rre.

A NEXA STRA TEGIA NA TION LA A n domeniul propriet ii intelectuale (2003-2007)

1. Prevederi generale P roprie ta tea intele ctua l, privit sub ce le doua compo nente a le sale , pro prietatea industria la, pe de o pa rte , i drepturile de auto r i drepturile conexe, pe de a lta pa rte, este una dintre pa r ghiile de baza a le dezvolt rii e c onomic , so ciale i c e ultura le a na iunii. n a cest contex t se poate aprecia ca pro te c ia depturilo r de proprieta te inte lectua l e ste de o mare importanta , e senta, scopul i finalita tea a cesteia fiind pro te ja rea produsului inte ligente i umane i n a ce lai timp ga rantarea be neficiului consuma to rilo r de a se fo losi de acest produs. Str ns lega t de a cest domeniu este a ctivita tea de ce rceta re -dezvo ltare i ino va re, ca re constituie o componenta stra tegica , hot r toare pentru de zvolta rea e co nomic i pentru progresul so cia l. Astfel, tiin a , tehnolo gia i ino va rea r prezint domenii ca re gene reaz co nstant progres te hno logic, asigurnd e durabilita tea de zvolt rii i competitivitatea e conom ic de pe rspe ctiva a Romnie i. To toda t ino va rea i tra nsfe rul tehno logic sunt so lu ii pentru rezo lvarea problemelor e conomice i pentru innoirea permane nta a tehnolo giilo r ne cesare prin ra co rda rea ce rce t rii romne ti la ce rin e le i presiunile une i pie e libe re, n expansiune , n contex tul globa liza rii. n pro cesul de infa ptuir a refo rme i n domeniul proprie t ii intele ctua le se va tine c nt de problemele e o so cia le i e conom ice, n spe cia l n lega tura cu transferul tehno logic, comer ul electronic, bio tehno logiile i tehnolo gia info rma tie i. De asemenea , se impune o reo rientare n c eea ce privete schimburile tehnolo gice i no ile mode le de gestiune e conomic apte sa includ problematic proprie t ii inte le ctua le ca element de coeziune eco nomic a ntre ma rii pr duc tori i ntre prinde rile mici i mijlo cii c o apabile sa fa c fa ta noilo r pro vo ca ri. Analize le institu ionale i de spe cia litate ca re a u fundamenta t e labo ra rea pre zente i strategii au condus la co ncluzia ca o asemenea abo rda re nova toa re a problematicii este ne cesa r n promova rea pro tec ie i proprie t ii intele ctua le n Romnia. Pentru a fundamenta n mod unita r i coe rent a c iunile se cto ria le i reglement rile spe cifice a le institu iilo r ca re au responsabilit i n rea lizarea, pro te c ia i va lorifica rea crea iilo r inte le ctuale n Romnia, pre zenta stra tegie identifica obie ctivele ma j re , precum i msurile ne cesa re ndeplinirii a ce sto r o biective . o n co nco rdanta cu obie ctive le P rogramului de guve rnare i ale stra tegiilor se ctoria le i pe baza co ntribu iilo r institu iilo r care a u compe tente n domeniul proprie t ii, a fost elabo ra ta prezenta str tegie . a 2. Situa ia actuala n domeniul propriet ii intelectuale 2.1. Cadrul institutional i legislativ n Romnia , a sigura rea prote c ie i proprie t ii inte le ctuale se rea lizeaz n principa l prin doua institu ii de spe cialita te: Oficiul de Stat pentru Inven ii i M rci - n domeniul proprie t ii industria le - i O ficiul Roman pe ntru Dre pturile de Auto r - n domeniul dreptului de auto r i al dre pturilo r c onexe . n teme iul Ho t r rii Guve rnului nr. 573/1998, Oficiul de Sta t pentru Inven ii i M rci e ste o rga nul de spe cialita te al administra iei public centrale n subo rdinea Guve rnului, cu auto rita te unica pe ntru asigur rea e a

pro te c ie i proprie t ii industriale , ca re e labo reaz i supune spre a proba re Guve r nului stra tegia dezvolt rii pro te c ie i proprie t ii industria le n Romnia i aplica politica Guve rnului n domeniu. Oficiul Roman pentru Dr pturile de Auto r este o rga niza t i func ionea z, po trivit Ho t r rii Guve rnului nr. e 758/2003, c o rgan de spe cia litate n subo rdinea Guve rnului, cu auto rita te unica pe te rito riul Romnie i n a ceea ce privete evide nta, obse rva rea i co ntr lul aplic rii legisla iei n domeniul dreptului de auto r i a l o dre pturilo r conexe . Acorda rea asisten ei de spe cialita te n domeniul proprie t ii industria le i repre zenta rea pe rsoane lo r fizice i juridice romane sau strine inte resa te n fa ta Oficiului de Sta t pentru Inven ii i M rci se asigura prin co nsilie ri n pro prieta te industriala , o rganiza ti n cadrul Came rei Na io nale a Co nsilie rilo r n P roprieta te Industria la din Romnia n co nfo rmita te cu dispozi iile Ordo nan e i Guve rnului nr. 66/2000 privind o rga niza rea i exercita rea profesie i de c nsilie r n proprie ta te industria la , republicat . o Institu iile implicate n ela bo ra r ea Strate gie i na io nale n domeniul propriet ii inte le ctuale sunt: Oficiul de Sta t pentru Inven ii i M rci, Oficiul Roman pentru Dre pturile de Auto r, Ministe rul C omunica iilor i Tehnologiei Info rmatiei, Ministe rul Educa iei, Cerce t rii i T inere tului, Agen ia Na tiona la pe ntru ntreprinde ri Mici i Mijlocii i Coo pe r tie, Auto rita tea Natio na la a Vamilo r, Auto ritatea Nationa la pe ntr P ro tec ia a u Consuma to rilo r, Ministe rul Justi ie i, Ministe rul Public, Ministe rul Administra ie i i Internelo r, Ministe rul Inte gr rii Europe ne, Ministe rul Afa ce rilo r Ex te rne, Ministe rul Eco nomie i i Come r ului, Came ra Nationala a Consilie rilo r n P roprie ta te Industriala din Romnia , Came r de Come r i Industrie a Romnie i i a a Municipiului Bucure ti. Po litica guve rnamenta l n domeniul cercet rii-dezvolt rii i ino va rii urmrete inte nsific rea pro cese lor de a ino va r i crete rea ca lit ii i compe titivita tii produse lor i se rviciilo r ofe rite de ntreprinde rile romneti. e Instrumentul prin ca re se realizeaz po litica guvernamenta l n domeniu este Pla nul na iona l pentru ce rce ta re, dezvo lta re i inova re (PNC DI), coo rdona t de Ministerul Educ ie i, Ce rce t rii i T ine re tului. a P rin nfiin a rea Ministe rului pentru ntreprinde rile Mici i Mijlo cii i Coopera tie (MIMMC) co nfo r Ho tr rii m Guve rnului nr. 15/2001, cu modific rile i comple t rile ulterioa re , s-a concre tiza t re cunoaterea func ie i e co nomice i so cia le pe care a cest se ctor o a re n dezvo lta rea e conomic a ta rii. Ca urmare a pr cesului de o reo rganiza re a Guvernului activitatea MIMMC a fost prelua t de Agen ia Na tiona la pentru ntreprinde ri Mici i Mijlo cii i Coope ra tie (ANIMMC), afla t n subo rdinea Guve rnului i n coo rdona rea dire cta a primului-ministru, co nfo r pre vede rilor O rdonan e i de urgenta a Guve rnului nr. 64/2003 pentru sta bilirea uno r msuri privind m nfiin area, organizarea , reo rga niza rea sau func iona rea unor structuri din ca drul apa r tului de lucru a l a Guve rnului, a m iniste re lo r, a a lto r o rgane de specia lita te ale adm inistra ie i publice c entrale i a uno r institu ii public , modifica t prin Ordo nanta de urgenta a Guve rnului nr. 90/2003, i a le Ho t rrii Guve rnului nr. e 753/2003 privind organiza rea i func iona rea Agen ie i Na io na le pentru ntreprinde ri Mici i Mijlo cii i Coopera tie . ANIMMC a preluat a ctivita tea de la MIMMC, pstrnd a ce leai a tribu ii i r espo nsabilit i i, n principal, de e labo r re a stra tegie i i po liticilor de stimulare a dezvo ltrii ntreprinderilo r mici i mijlo cii (IMM), de a e labo r re, de implementa r i monito rizare de pro grame pentru se cto rul IMM, de e labo r re a legisla iei n a e a domeniu. Depa rtamente le ca re func io neaz n cadrul ANIMMC cu scopuri spe cifice n dezvo ltarea a ctivit ilor i responsa bilit ilo r enume rate sunt: Dire c ia strategii i politici pe ntru ntreprinde ri mici i mijlo ci i integra re european , Dire c ia de e valua re, im plementa re i monito riza r pro gr e ame pentru ntreprinde ri m ici i mijlo cii i coope ra re inte rnationa la, Dire c ia stra tegii, politici i pro grame pentru come r inte rio r i Dire c ia stra te gii, po litici i programe pentru coope ratie. Impo rtanta se ctorului IMM n econom ie e ste subliniata de faptul ca peste 42% din fo rta de munca angaja ta la nivelul ntr egii e conomii lucrea z n a cest se cto r. De asemenea , peste 46% din to ta lul cifre i de a fa ce ri din e co nomie este realiza t de IMM, ia r peste 28% din volumul to tal a l creditului a fost directiona t ctre acest se cto r. Msurile i programele de ncura ja re i sustine r a a ctivit ii IMM, pr cum i ce le de co nstientizare a e e im po rtante i propriet ii inte le ctua le n r ndul a cesto ra sunt priorita ti ale P rogramului de guve rna re . Initia tivele de promova re ale se cto rului vizeaz creterea competitivita tii IMM ntr-o pia ta concurentiala n ca re este vita la o rie nta rea pe pia ta , cunoaterea concurentei i perfe c iona rea abilit ilo r i c pa cit ilo r a manage ria le ; de aceea preo cupa rile ANIMMC s-au o rientat spre de zvolta rea de pr grame na iona le o multianua le de stinate dezvo lt rii se ctorului, ale c ro r compo nente a u ca scop a tinge rea obie ctivelo r men iona te . Astfel, programele na iona le multianua le pe pe rioada 2002-2007, n derula re , sunt: - Programul na iona l multianual de sustine re a investi iilo r realiza te de ctre ntreprinderi nou-nfiin ate i microintreprinde ri, pre cum i a inve sti iilor de mode rniza re/ re tehnologiza re a IMM; - Pro gramul na ional multia nual pentru sus ine rea a ccesului IMM la se rvicii de instruire i consultan a ; - Pro gramul na ional multia nual de sprijinire a IMM n de zvolta rea expo rtului; - Pro gramul na ional mutianua l pentru de zvolta rea abilit ilor antrepreno ria le - EMPR ET E C; - Pro gramul pentru o rganiza rea Ta rgului pentru IMM.

P rote c ia drepturilo r de pro prieta te industria la este reglementat , n principal, prin urmtoare le legi spe ciale : Legea nr. 64/1991 privind bre ve te le de inven ie, republica t , Legea nr. 84/1998 privind m rcile i indica iile geogra fice, Le gea nr. 129/1992 privind prote c ia de sene lor i mo dele lor industria le , republic t , a Legea nr. 16/1995 privind pro te c ia topogra fiilor circuitelo r integra te, modifica t prin O rdo nanta Guve rnului nr. 41/1998 privind taxe le n domeniul proprie t ii industria le i regimul de utiliza re a a cesto ra, aproba t cu modific ri prin Le gea nr. 383/2002, Legea nr. 255/1998 privind pro tec ia no ilo r so iuri de plante . P rote c ia dreptului de a uto r i a dre pturilo r conexe este reglementa t de Le gea nr. 8/1996 privind dreptul de a uto r i drepturile conexe , ca re repre zint legea-cadr n domeniu, i de do ua a cte no rmative u complementare ca r cuprind msuri destina te comba te rii fenomenului pira te riei, respe ctiv Ordonanta e Guve rnului nr. 45/2000 privind unele msuri pentru c omba terea produce rii i come rcializ rii neauto rizate a fonograme lo r, apro ba t i modificat prin Legea nr. 624/2001, i O rdona nta Guve rnului nr. 124/2000 pentru comple ta rea cadrului juridic privind dreptul de auto r i drepturile conexe, prin adopta rea de msuri pentru combate rea pira te rie i n domeniile audio i video, precum i a pro gramelor pe ntru ca lcula to r, apro bat i modifica t prin Le gea nr. 213/2002. Alte reglement ri ale dr epturilor de pro prietate intele ctual sunt cuprinse n: Legea nr. 11/1991 privind combate rea concurente i nelo ia le, cu modific rile i comple t rile ulte rioa re , Legea nr. 202/2000 privind une le msuri pentru asigura rea respe ctrii drepturilo r de pro prietate inte le ctua l n ca drul ope ra iunilo r de vamuire , cu modific rile ulte rioa re , Ordona nta Guve rnului nr. 21/1992 privind pro te c ia consumato rilo r, republica t, cu modific rile i comple t rile ulte rioa re , Legea nr. 26/1990 privind Registrul come r ului, republica t, cu modific rile i comple t rile ulte rioare , a rt. 299-301 din Codul pena l. 2.2. Stimulente n sprijinu l dezvoltrii propriet ii intelectuale Legisla ia n vigoa re o fer stimule nte n se ctoa re le principale pentru dezvo lta rea a ctivelo r de proprieta te industria la. Astfel, O rdona nta Guvernului nr. 41/1998 privind taxe le n domeniul proprie t ii industria le i regimul de utilizare a a c esto ra pre vede o se rie de reduce ri de taxe pentru pro cedurile lega le de pro te c ie a obiecte lor de proprie ta te industriala , n func ie de venitul mediu brut luna r pe ultimele 12 luni a l pe rsoa ne i fizic so licita nte e sa u titula re a pro te c ie i. De asemenea, n co nfo rmita te c Legea nr. 64/1991, "pro fitul sa u ve nitul o b inut prin aplica rea efe ctiv n u a ra de c tre titula r sa u, dup caz, de c tre licentia tii acestuia a une i inve n ii bre ve ta te n Romnia, incluznd fabricarea pr odusului sau, dup caz, a plica rea pro cedeului, este scutit de impozit n prim ii 5 a ni de la prima aplicare , calcula ti de la da ta nceperii aplic rii i cuprini n pe rioada de vala bilita te a bre ve tului". De pre ve de rile de mai sus bene ficiaz titula rul bre ve tului aplica t, respe ctiv pe rsoanele juridice sau pe rsoane le fizice ca re exploa teaz inventia. Venitul ob inut de titula rul bre vetului prin cesiona rea a cestuia este scutit de impozit. Sus ine rea financia r a activit ii de ce rce ta re-dezvolta re la nive l na ional, pre c um i r liza rea po liticilo r ea na iona le n domeniul ce rcet rii-dezvo lt rii i inova rii se rea lizeaz prin P NC DI. P NCDI cuprinde pro grame de cerce ta re-de zvolta re i inova re. De asemenea, exista planuri de ce rce ta re ale a uto rit ilo r adm inistra ie i publice c entra le, denumite planuri se cto ria le , care co n in programe i proie cte de inte res prio rita r pentru dife rite domenii. n cadrul PNC DI ex ista Pro gramul INVENT , destina t va lo rific rii rapide n eco nomie a inve ntiilor, n spe cia l a celo r din domeniile tehnice a vansate, rea liz rii i testa rii mode lelo r demonstrative (functio nale , expe rimenta le) sau a proto tipurilo r pentru pr duse le, te hno logiile o ri serviciile no i sau cu mbunt iri o semnifica tive, ba za te pe breve te ale inventa to rilor romani. Po trivit Ordona n ei Guve rnului nr. 57/2002 privind ce rc ta rea tiin ific i dezvo lta rea tehno logic , e aproba t cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 324/2003, n situa ia n ca re a gen ii eco nomici co finanteaza 50% din va loa rea une i lucrri de c rceta re-de zvolta re, n scopul aplic rii rezulta te lo r a ceste ia , e po t bene ficia n to talita te de re zultate le cerce t rii, cu a c rdul auto rit ii de stat pe ntru ce rceta re -dezvo ltare . o De asemenea , "age n ii eco nomici po t pre lua cu titlu gra tuit, pe baza de c ntra ct, rezulta te le cerce t rii, cu o ex cep ia breve te lo r de inve n ie , ce rtificate lo r de nregistra re a desenelo r i modelelo r industriale i alte le asemenea , i po t prim i din fonduri public , n regim de co finanta re , o suma de pana la 20% din che ltuie lile e to ta le afe re nte aplic rii rezulta te lor se le cta te . Contra ctele vo r co n ine clauze asigur to rii n vede r rea liz rii a ea tra nsfe rului te hno logic, cla uze privind pro prieta tea industria la i ne instra ina rea rezulta te lor ce rcet rii pre luate ". P rin Hotr rea Guve rnului nr. 442/2003 privind aproba rea uno r msuri pentru a tragerea , preg tirea i stabiliza rea tine rilo r n cerce ta re, se stabilete ca, pentru promo va rea activit ii de tr ansfe r tehnologic, Ministe rul Educa ie i, Ce rcet rii i T ine re tului poa te sus ine fina n a rea pro iectelo r de valorifica re i tra nsfe r tehnolo gic n e conomie al rezulta te lo r cerce t rii ob inute n domenii te hno logice de v rf, n lim ita a 30% din suma a lo ca ta a nua l n bugetul a cestui ministe r cu a ceasta destina ie .

n baza contra ctului de inte rmedie re , unita tea de c rce ta re-dezvolta re aco rda ta na rului n cauza o suma e de pana la 5% din valoarea nego cia ta pentru transfe rul rezulta tului ce rce t rii, inclus n contra ctul de inte rmedie re, dup ncasa rea contra valo rii a cestui contr ct, n te rmen de 15 zile. a T ransfe rul rezultate lo r c rce t rii se efectuea z cu condi ia ca n co ntra ctul de intermediere sa ex iste clauze e asigur to rii privind co nfiden ia lita tea, proprieta tea industriala i neinstra ina rea rezulta te lo r ce rcet rii a pre luate , precum i o bliga ia aplicrii. De asemenea , Ministe rul Educa iei, Cerce t rii i Tinere tului poa te supo rta din buge tul propriu, n limita a 10% din suma a lo cata finan rii proie ctelo r de va lo rificare i transfe r tehno logic, o pa rte din costurile pentru aplicarea unor rezulta te a le ce rcet rii, cu ca ra cte r inova tiv, promovate de tine ri de pana la 35 de ani, prin firme le pro prii, ca re re prezint co finanta r ea cu o suma de pa na la 20% a cheltuielilor to ta le afe rente aplic rii rezultate lo r activit ii de cerce ta re. 2.3. Crearea i dezvoltarea infrastructurii n domeniul propriet ii industriale Statul sus ine dezvo lta rea infrastructurii de ino va re i tra nsfe r te hno logic la nivel na ional, regional i loca l, prin crea rea de: a ) centre i se rvicii specia liza te pe ntru asistenta i info rma re tiin ific i te hno logic, pre cum i pentru disemina rea , transferul i va lo rificarea rezulta te lor ce rcet rii; b) zone i infrastructuri cu fa cilit i specia le pentru nfiin a rea i func ionarea de age n i eco nomici ino va tivi ca re dezvo lta i aplica tehnolo gii no i, infra structuri ca re po t fi: centre de transfe r tehnologic, centre incubatoa re de a fa c ri, centre de info rma re tehnolo gic, o ficii de lega tura cu industria, pa rcuri tiin ific i e e tehnolo gice; c) unit i de ramura spe cializate n tra nsfer tehnologic, fina n a te pe seama rezulta te lo r transfe rate n e co nomie i n via ta so cial. n a cest se ns unit ile de transfer rspund de nto cmirea contra cte lo r tripartite dintre furnizorul de tehnologie , unita tea de tra nsfe r i unita tea ca re aplica rezulta te le. Sus ine rea financia r pentru dezvo lta r ea infrastructurii de ino va re i transfe r tehno logic la nive l na iona l, regio nal i local se rea lizeaz din fondurile alo ca te ministere lo r de ramura i din fondurile auto rit ilo r adm inistra iei publice lo ca le inte resa te. n anul 2003 Guve rnul Rom nie i a adopta t Ho t r r ea nr. 406 pentru aproba rea No rme lo r me todo logice spe cifice privind constituirea, func io na rea, e va lua rea i a cre dita rea entita tilor din infrastructura de ino vare i tra nsfe r tehnolo gic, pre cum i mo dalita tea de sustine re a a cesto ra. Un pa s impo rtant n sus ine r ea de zvolt rii infra structurii de tr nsfe r tehnologic a fost realiza t prin a ado ptarea Ordonan e i Guve rnului nr. 14/2002 privind co nstituirea i func iona rea pa rcurilo r tiin ific i e tehnolo gice, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 50/2003. Acest a ct no rmativ pune la dispo zi ie un instrument concre t de reglementa re a modului de nfiin are i func ionare a a cesto r pa rcuri. n ve de rea exploa t rii dre pturilo r de pro prieta te inte le ctua l i a rezulta te lor ce rcet rii se co nstituie infrastructura de inova re i transfer tehnolo gic (infra structura de IT T). C rea rea infrastructurii de IT T are ca scop sus ine rea dezvolt rii economico -so ciale , stimula rea ino varii i tra nsfe rului te hno logic, a tr age rea de investi ii n vede rea va lorific rii rezultate lo r de ce rceta re-de zvo ltare i ino va r i a r e esurse lo r umane din sistemul na iona l de c rce ta r e e-dezvo lta re. Re e lele ex istente de cerce ta re-dezvolta re func ionea z ca nite pa rghii ntre resurse i costuri, astfel ca prin r ezulta tele ce rce t rii se o b in pro duse sau te hno logii noi, costuri de fabrica ie reduse i econom ie de resurse (se ob in produse c valoare ad uga t ma re , cu te hnologie imbuna tatita ). u n prezent pro te c ia proprie t ii inte le ctua le n Romnia este sim ila r cu cea din sta te le membre ale Uniunii Europe ne, deoa re ce legisla ia na tiona la este a rmoniza ta n cea ma i mare pa rte cu reglement rile c omunita re . n pro ce sul de comba te r a contra fa cerii i pira te rie i un ro l impo rtant l au pro tocoa lele ca re s-au ncheia t e la nivel na iona l ntre dife rite auto rit i. n acest sens po t fi men iona te pro to coa le le de cola bo ra re ncheia te n anul 2001 de Oficiul de Sta t pentru Inve n ii i M rci i Oficiul Roman pentr Dre pturile de Autor cu Dire c ia Ge ne ral a Vamilo r n sprijinul u ndeplinirii de c tre auto rit ile vama le a a tribu iilo r de co ntr l i supra veghe re a o pe ra iunilo r de vamuire o asupra m rfurilo r ce bene ficia z de pro tec ie po trivit legilo r de proprieta te inte le ctual . n a cela i scop Oficiul Roman pentru Drepturile de Auto r a nche iat pro tocoa le de co labo ra re cu Inspecto ra tul Gene r l a l Poli iei n a nul 1999, pro to col rea ctualiza t n anul 2003, pre cum i cu Inspe ctora tul a Gene r l al Poli ie i de Frontiera n anul 2003. a De asemenea, n scopul coope r rii cu titula rii de drepturi de proprie ta te intele ctua l, Auto rita tea Na tionala a Vamilo r a ncheia t un proto col de co labora re cu Uniunea P roduc to rilo r de Fono grame din Romnia. n anul 2001 a fost nfiin a t n Romnia filia la Re elei Europene Antico ntr ce re R EACT, ca re co labo reaz afa cu Auto rita tea Na tiona la a Vamilo r, n scopul comba te rii tra ficului cu m rfuri contra fcute i pira t. n ve de rea sensibiliza rii mediului de a fa ce ri din Romnia, n domeniul proprie t ii industria le un rol im po rtant l are P ro to colul de co labo ra re dintre Oficiul de Sta t pentru Inven ii i M rci i Came ra de Comer i Industrie a Romniei i a Municipiului Bucureti, nche iat n anul 2000 i re nnoit n luna mai 2003, a vnd ca

principa l scop constituirea de centre regiona le de proprie ta te industria la pe ntru disem ina rea info r ma iilo r din domeniu. Un pro to col de cola bo rare simila r a v nd ca obie ctiv crete rea gra dului de info rma re a mediului de a face ri cu privire la impo rta nta dr ptului de a uto r i drepturilo r co nexe n e co nomia baza t pe cunoatere a fo st e ncheia t i ntre Oficiul Roman pentru Drepturile de Auto r i Came ra de Come r i Industrie a Romnie i i a Municipiului Bucure ti n luna ma i 2003. 2.4. Legisla ie european preluat P rin a cte le no rmative e nume rate anterio r au fo st transpuse sau pre lua te n legisla ia nationa la o se rie de a cte no rma tive comunita re. Astfel, au fost tra nspuse integral: Dire ctiva 89/104/C EE privind m rcile, Directiva 98/71 C E privind pro te c ia juridic a desene lo r, Dire ctiva 98/44 C E privind pro tec ia juridic a inve ntiilo r bio tehnolo gice, Directiva 91/250/C EE privind pro te c ia juridic a programe lo r de calcula to r, Directiva 92/100/C EE re fe ritoa re la dreptul de nchirie re i mprumut i la anumite drepturi conexe dreptului de auto r n domeniul propriet ii intele ctuale , Directiva 93/83/CEE privind coordona rea anumito r reglementri privind dre ptul de auto r i drepturile conexe aplicabile radiodifuza rii prin sa telit i retra nsmite rii prin cablu, Directiva 93/98/C EE privind armo niza rea dura tei de pro tec ie a dreptului de auto r i drepturilo r co nexe. De asemenea , a mai fost transpusa pa r ial Dire ctiva 96/9/C E privind pro te c ia ba zelor de date . Dintre regulamente le Uniunii Europene au fost pre lua te integr l: Regulamentul CE nr. 2.100/1994 a instituind un regim de prote c ie comunita ra a no ilo r soiuri de plante, Regulamentul C E nr. 40/1994 privind ma rca comunita ra , Re gulamentul C E nr. 241/1999 pe ntru modifica rea Regulamentului C E nr. 3.295/1994 i Regulamentul C E nr. 2.549/1999 ca re modifica Re gulamentul nr. 1.367/1995. Par ia l au ma i fost prelua te Regulamentul C E nr. 3.295/1994 fixnd msuri n vederea inte rzice rii punerii n circula ie libe ra , expo rtului, reexportului i pla sa rii sub un regim suspensiv a mrfurilo r contraf cute i pira t i Regulamentul C E nr. 1.367/1995 c re stabile te dispo zi iile de aplica re a Regulamentului nr. 3.295/1994. a 2.5. Situa ia n plan interna ional Romnia este membru fonda tor a l Organiza ie i Mondia le a P roprie t ii Inte le ctua le (OMPI), crea ta prin Conven ia pentru instituirea O MPI, semnat n 1967. De asemenea , Romnia este din anul 1920 membru a l Uniunii de la Pa ris pentru pro te c ia pro prie t ii industriale, crea ta n baza Conve n iei de la Pa ris din 1883, ia r din anul 1927 este membru al Uniunii de la Be rna pentru pro tec ia o pe re lo r lite ra re i a rtistice, crea ta n baza Conven ie i de la Be rna din 1886. n confo rmita te cu obliga iile asuma te n proce sul de ade r re la Uniunea European , Romnia a de venit a membra a Organiza ie i Eur ope ne de Bre ve te nc ep nd cu da ta de 1 ma rtie 2003, aceasta confirmand faptul ca sistemul roman de pro te c ie a pro prie t ii industria le este un sistem modern i confo rm no rme lo r europene . n anul 2001 Romnia a ra tificat ce le mai no i reglement ri inte rna io nale n domeniul dreptului de auto r i dre pturilo r conexe n mediul nume ric, r espe ctiv T ra tatul OMP I privind dreptul de a uto r i T ratatul OMP I privind inte rpre ta rile, exe cutiile i fonograme le, semna te n 1996 la Gene va . Constie nte de impo rtanta i amploa rea pe care a dob ndit-o pro prieta tea inte lectua l i de rolul O MPI n domeniu, auto rit ile romane se a fla n permanenta co labo ra re cu a ceasta o rganiza ie. n cadrul aceste i co ope r ri a ctive e lementul c l ma i impo rtant l constituie P rogr e amul de cooperare dintre Guve rnul Romniei i O rganiza ia Mondial a P roprie t ii Inte lectua le, semnat la Bucure ti la 7 iunie 2001 i aproba t prin Ho t rrea Guve rnului nr. 974/2001. Do cumentul re prezint baza coope r rii dintre Romnia i OMP I, o fe rind cadrul ne cesa r pentru stabilirea une i rela ii strnse ntre institu iile romneti implica te , prin e labo r rea uno r a c rduri se cto ria le i planuri de ac iune, asigurndu-se condi iile pentru va lo rifica rea a o programelo r promo va te de OMPI n domeniul proprie t ii intelectua le. Romnia este membru fonda to r a l O rganiza iei Mondia le a Come r ului i pa rte la Aco rdul pe ntru instituirea O rga niza ie i Mondiale a Come r ului, inclusiv la Aco rdul privind une le aspe cte a le drepturilo r de proprieta te inte lectua l lega te de comer (anexa 1C). n pro cesul de preg tire pentru ade ra rea Romniei la Uniunea European , domeniul propriet ii inte lectua le se bucura de o importanta deosebita , a cesta fiind inclus n ma i multe capito le de nego cie re , respectiv Dr ptul so cie t ilo r come rciale , Libe ra circula ie a mrfurilo r, Uniunea vamal , Cultura i e audio vizualul. 3. Scop Scopul prezente i strate gii na ionale este de a compa tibiliza i a rmoniza sistemul proprie t ii inte le ctua le din Romnia cu me c nismele existe nte la nive lul Uniunii Europe ne. Astfel prezenta stra te gie va contribui prin a e lementele sa le compone nte la dezvo lta r ea e conomic, so cia l i cultura l a Romnie i, c onducand astfe l la a tingerea nive lului de pe rforman e ce rut de dezvo lta rea une i socie t i baza te pe cunoa te re.

4. Obiective strategice Armoniza rea legisla iei na io nale din domeniul proprie t ii inte le ctuale cu no rmele de drept comunita r i cu preve de rile a co rdurilo r inte rna iona le la ca re Romnia este pa rte mbun t irea aplic rii n Romnia a legisla ie i din domeniul proprie t ii inte le ctua le Constituirea une i infrastructuri a dministrative co respunztoa re n cadrul institu iilo r na iona le implicate n asigur rea pr te c iei proprie t ii intele ctua le a o Fo rma rea re sur lo r umane spe cia liza te n domeniul proprie t ii inte le ctua le se Realiza rea unei co oper ri transpa rente ntr institu iile i o rganismele na ionale implica te n asigur rea e a pro te c ie i proprie t ii inte lectua le Se nsibiliza rea, educa rea i constientiza re a publicului cu privire la domeniul i im po rtanta dr epturilor de proprie ta te inte le ctua l 5. Msuri strategice privind armonizarea legisla iei na ionale n domeniul pro priet ii intelectuale cu normele de drept comunitar i cu prevederile acordurilor interna ionale la care Romnia este parte a ) Continua rea pro cesului de a r monizare a legisla iei n domeniul proprie t ii industria le prin transpune rea a cquisului comunitar i a linie rea reglement rilo r na iona le la a co rdurile interna iona le la ca re Romnia este pa rte Ac iuni specifice : 1. implementa rea sistemului br ve tului europea n, ca urmare a ade r rii Rom niei la Conve n ia bre vetului e european la da ta de 1 ma rtie 2003; 2. e labo rarea de noi reglement ri privind sistemele traditiona le de nregistr ri n domeniul bre ve telo r, pre cum i de reglement ri co nexe, cum sunt know-ho w i transfe rul de tehnologie; 3. implementa rea sistemului ma rcii comunitare i a desenului comunita r; 4. ide ntific rea posibile lor co nflicte ntre denumiri (m rci, indica ii geo grafice , nume come rcia le , de numiri a a le soiurilo r de plante , nume de domeniu); 5. e labo rarea de reglement ri privind pro te c ia nume lo r come rciale i c nflictul ntre m rci i nume de o domeniul Interne t; 6. e va luarea nive lului de a rmoniza re a sistemului de pr te c ie a no ilo r so iuri de plante , pre cum i o e labo r rea de reglement ri conexe; a 7. continua rea mbunt irii legisla ie i privind mijloa cele de respe ctare a drepturilo r de proprieta te inte lectua l n Romnia; 8. Ana lizarea cadrului legisla tiv n vigoa re privind pro prie tatea inte le ctual i a jurispruden e i afe re nte i pre zenta rea pro pune rilo r de comple ta re a a ctelo r no r ma tive respe ctive , n ve de r ea e ficientiza rii pro tec ie i dre pturilo r de proprie ta te inte le ctual n sistemul justi iei; 9. nfiin area de comple te de jude cata specia liza te n domeniul dreptului de proprie ta te inte le ctua l , co nfo r reglementrilo r conunita re; m 10. ini ie rea de no i a cte no rmative, cu co nsulta rea prea labil a tuturo r institu iilor implicate n pune rea n aplicare a a cesto ra . b) Asigurarea cadrului juridic co respunz tor prin a rmoniza rea continua cu no rme le inte rna iona le n domeniul dreptului de autor i a l drepturilo r co nexe Ac iuni specifice : 1. transpune rea pre vederilo r tr ta te lor Inte rne t: T rata tul OMPI privind dre ptul de a utor i T ratatul OMPI a privind inte rpre ta rile, exe cutiile i fonogramele , 1996, Ge neva, ra tific te de Romnia , n legisla ia na tiona la, a pe ntru pe rfe cta co nfo rm ita te i e limina rea e ventua le lo r contra dictii; 2. tra nspune rea alto r pre vederi inte rna io nale n domeniul dreptului de a uto r i al drepturilo r co nexe, co nfo r obliga iilo r asuma te n procesul de a de r re a Romniei la Uniunea European ; m a 3. continua rea transpune rii directive lor europene privind dr ptul de autor n so cie ta tea info rma tiona la i, e respectiv, dreptul de suita. c) Ada pta r sistemului de ce rc ta re , dezvo ltare i ino va re la ce rin e le de intre grare n Uniunea European ea e Ac iuni specifice : 1. a rmo niza rea programe lo r na io na le de cerce ta re, dezvolta re i ino va r cu cele a le Uniunii Europene , e pe ntru fa cilitarea a ccesului Rom nie i la spa iul europea n de ce rce ta re; 2. stimularea particip rii institu iilo r cu profil de cerce ta re i dezvo lta re la programe le privind pro te c ia proprie t ii industriale , derula te n spa iul Uniunii Europene , prin asigurarea cofinan rii n cadrul a celo r programe la ca re R omnia este parte; 3. dezvo lta rea pro gramelo r bilate ra le n domeniile c rce t rii, de zvolt rii i ino varii, n vede re a acce lera rii e pro cesului de pro te c ie a pr oprie t ii industria le; 4. sprijinirea coo pe r rii dife ritelor entit i, a vnd compe tente spe cifice , cu structuri sim ilare interna iona le;

5. mbunt irea cadrului legisla tiv, financia r i o rganiza to ric pe ntr asigura rea pa rticiprii la programeleu cadru ale Uniunii Europene ; 6. identifica rea i va lo rifica rea opo rtunita tilo r de a trage re n a ra a uno r activit i din programe le a vute n vede re de OMPI pentru zo na Euro pei Centra le i de Sud-Est. 6. Msuri strategice privind mbunt irea aplicrii n Romnia a legisla iei n d omeniul propriet ii intelectuale a ) mbunt irea aplic rii legisla ie i n domeniul dre ptului de auto r i a l drepturilor conexe Ac iuni specifice : 1. rea liza r ea de a nalize compara tive ale so lutiilo r definitive a le instan elo r jude c to reti, pronun a te n pro cese le de pro prietate inte le ctual, i publica rea jurispruden e i n cole c ii spe cia liza te; 2. realiza rea unor studii privind modul n ca re instan e le jude c toreti infaptuiesc a ctul de justi ie privind proprie ta tea inte le ctual i comunica rea a cesto r studii instan elo r jude cto reti n ve de rea mbun t irii jurispruden ei; 3. modific rea cuantumului amenzilor pre vzute n legisla ia n vigoa re, prin co rela re cu rata infla ie i, a astfel nc t sanc iunile sa de vin descur ja nte pe ntru pe rsoanele care inten ioneaz sa ncalce dreptul de a auto r i drepturile conexe . b) Asigurarea aplic rii legisla iei privind pro tec ia drepturilo r de proprie ta te intelectua l la fro ntie ra Ac iuni specifice : 1. intensifica rea controale lo r vamale , pe baza a na lizei de risc, pentru depista rea m rfurilo r susc eptibile a fi pira tate sau contra fcute ; 2. realiza r ea unor module info r ma tice i ba ze de da te n domeniul combate rii traficului de m r furi pir t i a co ntraf cute; 3. asigurarea respe ct rii drepturilo r de proprie ta te intelectua l n cadrul opera iunilo r de vamuir i e aplicarea n mod co r spunz to r a sa nc iunilo r prevzute de dispozi iile le gale n vigoa re; e 4. inte nsifica rea schimbului de info rma ii i a coo pe r rii cu alte administr ii vamale , n scopul combate rii a faptelor de nc lca re a drepturilo r de pro prieta te inte le ctua l. c) Adopta r ea unor msuri de prote c ie a consuma to rilo r impo triva riscului de a achizitiona produse sau de a li se presta se rvicii ca re ar putea sa le afe cteze via ta , sn ta tea, se curita tea sa u inte rese le e conomice Ac iuni specifice : 1. realiza rea de controale tematice la nivel na iona l, pe grupe de produse, n scopul depista rii pro duse lo r pira t sau contra f c ute , i info rma rea co respunz toare a tuturo r institu iilo r implica te n procesul de supraveghe re a pie ei; 2. e lim inarea de pe piata a produselo r pirat sau co ntrafcute, n confo rm ita te cu dispozi iile legale i reglement rile e uropene , i info rma rea a de cva t a consuma to rilo r asupra ce lo r consta ta te ; 3. implicarea aso cia iilor de r eprezenta re a inte rese lo r c nsuma to rilo r n disemina rea, info rma rea i o educarea a cesto ra . d) inte nsifica rea inte rven ie i pa rchete lo r din cadrul Ministe rului Public n comba te rea fenomene lo r co ntrafa ce rii i pira terie i, a nc lcrii dispozi iilo r legale privind prote c ia dre pturilo r de proprie ta te inte le ctua l Ac iuni specifice : 1. eva lua rea semestria la i anua la a st rii infra ctio nale n domeniul dre pturilo r de proprie ta te industriala , a l dreptului de a uto r i drepturilo r conexe, efe ctua rea de ana lize criminologic i statistice ale fenomene lor de e co ntrafa ce re i pira te rie, e labo ra rea de msuri n scopul pre venirii crimina litatii n domeniu; 2. asigurarea la nive lul tuturo r pa rche te lo r din te ritoriu a existen ei une i baze de da te cu privire la cauzele so lu iona te n domeniul nclc rii drepturilo r de pro prie ta te intele ctua l; 3. inte nsifica rea deme rsurilo r n vederea mbun t irii cadrului legisla tiv a l comba terii infractiona lita tii privind regimul drepturilo r de pro prieta te inte le ctua l. e ) Intensifica rea activit ii unit ilo r de po li ie Ac iuni specifice : 1. o rganiza rea de a ctivit i spe cifice de co ntro l pentru preve nirea, descope rirea i c rce ta r e ea faptelo r s v rite cu o cazia impo rtului i come rcia liz rii de produse a limenta re i nealimenta re ca re poa rta m rci co ntraf cute; 2. nfiin a r unor compa rtimente de pro prietate intele ctua l n cadrul unit ilo r de po li ie la nive l central i ea te rito ria l; 3. pentru rea liza r sa rcinilo r ce re vin fo rma tiunilo r cu compete nta n domeniul proprie t ii intele ctua le, se ea va a vea n vede re creterea num rului de po litisti cu respo nsabilit i pe a ceasta linie a tt n cadrul Inspecto ra tului Gene ra l al Po li ie i Romane, Dire c ia Po li iei Econom ico -Financia re , cat i la se rviciile e co nomice din inspecto ra tele jude ene de po li ie i Dire c ia Ge ne ra l de Po li ie a Municipiului Bucure ti; 4. asigurarea logisticii necesa re pentru desfura rea a ctivit ilo r profesiona le de e videnta i de investiga re a fra ude lo r privind proprie tatea intele ctual .

7. Msuri strategice privind constituirea unei infrastructuri administrative corespunztoare n cadrul institu iilor na ionale implicate n asigurarea protec iei propriet ii intelectuale a ) Dezvo lta rea sistemului info rma tic i mode rniza rea e chipamente lor folo site n ndeplinirea procedurilor de a co rdare a pro te c iei drepturilo r de pro prie ta te industriala de ctre Oficiul de Sta t pentru Inve n ii i M rci Ac iuni specifice : 1. co ntinua rea dezvo lt rii i mode rnizrii do trii tehnice a sistemului info r ma tic existent n ca drul O ficiului de Stat pentru Inven ii i M rci; 2. dezvo lta rea i mode rniza rea sistemului de baze de da te adm inistra tive i de do cumenta re utiliza te de Oficiul de Stat pe ntru Inven ii i M rci, necesa re aplic rii pro cedurilo r de a co rda re a drepturilo r de proprieta te industria la; 3. ado pta r i implementa rea de c tr Oficiul de Sta t pe ntru Inven ii i M rci a standarde lo r europe ne n ea e domeniul depune rii ele ctronice a ce re rilo r de prote c ie a propriet ii industriale; 4. continua rea pr cesului de compa tibiliza re a sistemului info rmatic din O ficiul de Sta t pentru Inve n ii i o M rci cu sisteme le info rma tice a le O ficiului Europea n de Bre ve te. b) Constituirea une i infrastructuri administrative co respunz toa re a Oficiului Roman pentru Drepturile de Auto r Ac iuni specifice : 1. ncadrarea corespunz toa re cu resurse umane prin crete rea pe rsona lului ne cesa r ca numr i pre gtire; 2. do ta rea co respunz toa re cu m ijloa ce ma te ria le ne cesa re ndeplinirii atribu iilo r, printr-o finan a re co respunz toa re ; 3. de rula r ea unor campa nii de cre te re a gradului de info rma r a publicului la rg asupra impo rtantei e domeniului dre ptului de auto r i a l drepturilo r conexe (ba za de date publice con innd info rma ii privind repe rto riul i titula rii dreptului de auto r, dre pturilo r conexe , info rma ii de inute de o rga nismele de gestiune co le ctiv e tc.). c) Disemina rea info rma tie i re fe ritoa re la pro bleme le de pro prie ta te inte le ctua l Ac iuni specifice : 1. de zvolta rea unui sistem eficient de promova r a proprie t ii industria le i de constientizare a e im po rtante i domeniului n programele Oficiului de Sta t pentru Inven ii i M rci i prin inte rmediul centrelo r regio nale pentru diseminarea info rma iilo r de pro prieta te industriala , centre lo r de ce rce ta re i ino va re , Camere i Na iona le a Consilie rilo r n P ro prieta te Industriala din Romnia, Came re i de Come r i Industrie a Romnie i i a Municipiului Bucureti i al camere lo r de comer i industrie te rito riale , inclusiv prin re eaua centrelo r EURO-INFO; 2. do ta rea logistica co r espunz toa re a Came re i Na iona le a Consilie rilor n Pro prie tate Industria la din Romnia, po trivit legii; 3. dota rea logistica a centre lo r re gio nale de disem ina re de info rma ii din domeniul pro prie t ii industriale , compatibila cu a centre lo r din rile europene dezvo lta te, po trivit legii; 4. crea rea unui centru de do cumentare dedica t pr priet ii intele ctua le i a unui bule tin de cazuistica o public t de Oficiul de Sta t pe ntru Inve n ii i M rci; a 5. crea rea uno r structuri spe cializa te pentru forma re i studii n domeniul pro prie t ii intele ctuale ; 6. nfiin a rea unui ce ntru de fo r ma re i spe cializa re n domeniul proprie t ii inte lectuale n ca dr Fa cult ii ul de Drept, Unive rsita tea Bucureti, n ba za Aco rdului-cadru de c oope rare nche ia t n anul 2002 ntre O rga niza ia Mo ndial a P roprie t ii Inte le ctuale i Ministe rul Educa ie i i Ce rcet rii; 7. sprijinirea crerii uno r funda ii lo cale pentru promova rea propriet ii industria le; 8. o rganiza rea de semina rii i co nfe rin e destinate IMM pentru cunoate rea sistemului propriet ii inte lectua le; 9. dezvo lta rea de publica ii cu info r ma ii tehnice de spe cia litate n domeniul sistemului propriet ii inte lectua le, n scopul pre gtirii spe cia litilo r din cadrul IMM n utiliza rea sistemului. d) mbunt irea sistemului de proprie ta te inte le ctua l n vede rea crete rii compe titivitatii unit ilor de ce rce ta re i dezvo ltare i a IMM, pre cum i a entita tilo r din infr astructura de ino va re i transfe r tehnologic Ac iuni specifice : 1. ela bo rarea studiului "IMM i proprieta tea inte le ctual " de c tre ANIMMC; 2. nfiin area Socie t ii pentru transfe r tehno logic i dezvo lta re , ca re va a vea ca obie ct de a ctivitate sus ine rea investi iilo r tehno logice prin aco rda rea de granturi sa u mprumuturi cu do bnzi a vanta joase i pre luarea riscului de pia ta pentru aplica rea rezulta te lo r ce rce trii-dezvo lt rii; 3. finan area de zvolt rii i infiinta rii de noi c ntre de tra nsfe r te hno logic, oficii de legatura cu industria , e centre incubatoa re de a fa c ri, prin promova rea de c tr Ministe rul Educa iei, Ce rcet rii i T ine retului a unui e e program destina t sustine rii a ce stor e ntit i din infrastructura de ITT ;

4. finan a r ea infiinta rii i dezvolt rii parcurilo r tiin ifice i tehno logice prin promova rea de ctre Ministe rul Educa iei, Cerce t rii i T inere tului a unui program destina t sustine rii acesto ra; 5. utiliza rea componentei destina te constituirii i dezvolt rii infrastructurii a fe rente pa rcurilo r tiin ific i e tehnolo gice din cadrul programului "Pa rcuri industria le "; 6. co nstituirea unui grup de lucru forma t din spe cia liti din cadrul Ministe rului Educ ie i, Ce rce t rii i a T ine retului, Agen iei Na iona le pentru ntreprinde ri Mici i Mijlo cii i Coope ra tie, Camere i de Comer i Industrie a Romnie i i a Munic ipiului Bucureti i al O ficiului de Sta t pentru Inven ii i Mrci, pentru co nsolida rea une i baze de da te ne cesa r pentru a facilita accesul IMM la rezultate le cerce t rii tiin ifice , e inclusiv la a ctivita tea de cerce ta re n domeniul ino va rii orie ntat spre promova rea de se rvic i produse noi pe ii pia ta inte rna i inte rna tio nala ; 7. stimularea proie cte lor de cerce ta re, dezvolta re i ino va r i dezvo lta re tehnologic din rndul IMM cu e vo ca ie te hnologic i abso rbtia tehno logiilo r no i; 8. crea rea une i age n ii na io nale de valo rificare a proprie t ii inte lectua le n scopul stimul rii inova rii, ca re sa promo veze va lo rifica rea proprie t ii intele ctua le n co ndi iile e conom ie i de pia ta, inclusiv prin acce sul la programele comunita re de stina te se cto rului. Aceasta se va realiza cu pa rticipa rea tuturo r institu iilor ca re au a tribu ii n domeniu; 9. nfiin a r ea n c adrul unit ilor de cerce ta re-dezvolta re i n cadrul unive rsita tilo r a uno r compa rtimente spe cializa te , ca re sa se o cupe de promo varea rezulta te lo r ce rcet rii i pro specta rea rezulta te lo r pie ei; 10. promova rea come r ului ele ctro nic pe ntru integra rea IMM romneti n pla tformele e le ctronice co nstituite la nive l european; 11. dezvo lta rea une i infrastructuri de afa ce ri i deschide rea de no i pie e; 12. sus inerea IMM ino va tive i creterea compe titivita tii a c esto ra prin promova r ea de pro grame finan a te de la buge tul de sta t pentru investi ii, introduce rea de e chipamente i tehno logii no i pentru instruire i co nsultan a , pe ntru fa cilitarea a ccesului IMM pe pie e exte rne, pre cum i pentru dezvo ltarea de incuba toa re de aface ri; 13. dezvo lta rea de se rvicii suport pentru sus ine rea IMM (inclusiv prin re eaua ce ntre lo r EURO -INFO); 14. ide ntifica rea uno r no i moda lit i pentru promova rea n strin ta te a crea iilo r romneti i pentru cre terea compe titivita tii ace sto ra pe pie e le inte rna iona le , inclusiv prin ini ie rea de c tre Romnia a uno r proie cte i pr ograme de coope ra re n domeniul proprie t ii intele ctua le; 15. fa cilitarea pune rii n conta ct a crea to rilo r n proprie ta te intele ctua l cu utiliza to rii obie cte lor spe cifice, prin orga nizarea sistema tica de burse de conta cte , pa rtene ria te de a face ri pentru transfe r tehnologic, expozi ii tematice , sa loa ne comercia le spe cia liza te i t rguri pe ntru va lo rifica rea re zultatelo r ce rce t rii i dezvolt rii tiin ifice. e ) P romo va rea produselo r, serviciilo r i a tra nsfe rului tehno lo gic, pre cum i dezvo lta rea serviciilor de co nsilie re a entita tilor din infrastructura de ITT i a IMM Ac iuni specifice : 1. dezvo lta rea n Romnia a serviciilor de info rma re i asistenta n domeniul coope r rii i pa rtene riate lo r ntre IMM i unit ile de ce rce ta re-de zvo lta re i dezvo ltarea uno r scheme de finan are ; 2. ra co rdarea la programele comunita r spe cifice domeniului; e 3. de zvolta rea pa rtene ria tului ntre ntreprinde ri ma ri i IMM, pre cum i ntre a cestea i unit i de ce rce ta re-dezvolta re; 4. dezvo ltarea capa cit ii de co nsultan a din c adrul centre lor de a face ri dezvo lta te de Came ra de Comer i Industrie a Romnie i i a Municipiului Bucureti i c ame rele de come r i industrie te rito riale , Came ra Na tio nala a Consilie rilo r n P ro prieta te Industria la din Romnia , centrelo r regiona le de pr omo va r a e dre pturilo r de proprie ta te industriala i a l re e le i ce ntrelo r EURO -INFO; 5. dezvo lta rea entita tilor din infrastructura de ITT (centre incuba toa re de aface ri inova tive, centre de tra nsfe r te hno logic, centre de info rma re tehnolo gic, o ficii de le gatura cu industria) care sa i propun sprijinirea deme rsurilo r n promo va rea rezulta te lo r ce rcet rii bre veta te i nebre ve ta te; 6. continua rea i dezvolta rea manifest rii "T rofe ul creativita tii", o rganiza t de Came ra de Comer i Industrie a Romniei i a Municipiului Buc ureti i de came re le de come r i industrie te ritoriale . f) Include r unor e lemente de proprieta te inte le ctual n pr cesul de informa tizare a sistemului judiciar ea o Ac iuni specifice : 1. furnizarea , n condi iile legii, de da te statistice institu iilo r inte re sate privind a ctivit ile instan e lo r jude cto re ti i ale pa rchete lo r n domeniul proprie t ii intele ctuale , incluznd i domeniul concurente i ne lo iale; 2. a ctualiza rea pe rmanenta a baze lo r de da te a dministrate de Ministe rul Justi ie i i Ministe rul Public, n vede rea fa cilit rii info rm rii magistra ilo r a supra e vo lu iei legisla ie i n domeniu. 8. Msuri strategice privind formarea resurselor umane specializate

a ) Dezvo lta rea unui program de pre g tire a spe cialitilo r implica i n pr cesul de a sigura re a pro tec ie i o proprie t ii intele ctua le Ac iuni specifice : 1. pe rfe c io na rea pregtirii exam ina torilo r Oficiului de Stat pe ntr Inve n ii i M rci i o rga nizarea uno r u programe de studiu n cadrul Uniunii Europe ne, n scopul mbun t irii prote c ie i prin bre vet; 2. o rganiza rea unui pr ogram de perfe c io na re pentru c nsilie ri n proprie tate industria la, n sc pul o o m bun t irii ca lit ii ce re rilo r de pro te c ie depuse la Oficiul de Sta t pentru Inve n ii i Mrci i al a ccesului a cestora la programele de instruire o rganiza te de Uniunea European ; 3. pe rfe c io na rea pre gtirii specialitilo r O ficiului de Sta t pe ntru Inven ii i M rci i a i a ltor auto rit i competente implicate n pro te c ia so iurilo r de plante , inclusiv instruire la Oficiul European a l So iurilor de P lante; 4. organiza rea de semina rii/mese ro tunde /inta lniri ntre specialiti a i Oficiului Roman pentru Drepturile de Auto r, ai Oficiului de Sta t pentru Inven ii i M rci i repr zentan i ai fiec rei c tego rii pro fesiona le implicate n e a pro cesul apr rii drepturilo r de proprieta te inte le ctual (politisti, jude cto ri, pr curo ri, lucrto ri vamali, o inspe cto ri din domeniul prote c ie i consuma to rilo r); 5. pa rticipa rea spe cia litilo r romani la cursuri/ semina rii/re uniuni organizate n strin tate, astfe l nct sa ia conta ct cu rea litatile din rile re spe ctive i sa cunoasc pro bleme le cu ca re se confrunta r spe ctive le e institu ii n ap ra rea dre pturilo r de a uto r i a drepturilo r co nexe; 6. organiza rea perio dic de instruiri a le inspecto rilo r din domeniul pro te c iei consuma torilo r, pr cum i a le e lucrto rilo r vama li; 7. instruirea spe cia litilor din cadrul ANIMMC n domeniul proprie t ii inte lectua le . b) De zvo lta rea une i strnse co labo r ri ntre Aca demia Mo ndial OMP I i institute le de forma re a tine retului din Romnia (nivel unive rsita r, postuniversita r e tc.) Ac iuni specifice : 1. promo va rea uno r ini ia tive romne ti n domeniul propriet ii inte le ctuale, ca re sa fie puse n pra ctic cu a sprijinul financia r i logistic a l O MPI; 2. crea rea condi iilo r de de zvolta re a ca rie rei tiin ifice i tehnice a tine rilo r n ve de rea reduce rii fe nomenului de "scurge re a inte ligente i romneti n exte rio r"; 3. sus inerea realiz rii unui pro ie ct la nive l unive rsita r i/sa u postunive rsita r pentru a se asigura no i spe cializ ri, cu posibilita tea o b inerii de titluri co r spunz toa re (broker de tehnolo gii); e 4. sus inerea programe lo r de burse pentru cerceta re tiin ific , destina te fo rmrii i dezvolt rii ca riere lo r tiin ifice i a co le ctive lo r de ce rceta re de inalta pe rfo rmanta . c) Pe rfe c iona rea magistra ilo r i a po litistilo r n domeniul pr te c ie i drepturilo r de proprieta te intele ctual o Ac iuni specifice : 1. instruirea magistra ilor n cadrul uno r semina rii i al altor fo rme de preg tire o rganiza te de auto rit ile romane i organiza iile inte rna iona le de profil (OMP I, O rganiza ia Mondia l a Comer ului, Oficiul de Armoniza re n Pia ta Inte rna, O rga niza ia European de Bre ve te e tc.); 2. preg tirea magistra ilo r n domeniul proprie t ii inte le ctua le prin cursuri incluse n programa de studii a Institutului Na io nal al Magistra turii pentru audito rii de justi ie i prin cursuri pe riodice de perfe c iona re pe ntru magistra ii n func ie; 3. pe rfe c io na rea pregtirii pro fesiona le a pro curo rilo r din Ministe rul Public n domeniul pro tec ie i dre pturilo r de proprie ta te inte lectua l , n fo r mele organizate de Se c ia de ana liza , studii, control i pe rfe c iona re pro fesiona l a Pa rche tului de pe lng Ina lta Curte de Casa ie i Justi ie i pa rchete le de pe lng cur ile de ape l; 4. dezvo lta rea unui program de pregtire a po litistilo r implica i n combate rea infra c iunilo r din domeniul proprie t ii intele ctua le, prin: a ) includerea politistilo r cu responsabilit i n domeniul proprie t ii inte lectua le n programe de pre gtire, sem ina rii i alte intalniri de spe cialita te, o rganiza te de auto rit ile romane i o rganiza iile inte rna iona le de profil; b) includerea n programe le de pregtire a le institu iilor de nv mnt de nivel preunive rsitar i unive rsita r din Ministe rul Adm inistra ie i i Interne lo r, pre cum i ale Centrului de Studii Po stunive rsita re (postacademice ) a l Ministe rului Administra iei i Interne lo r a unor tematici privind dre ptul propriet ii inte lectua le, destinate fo rm rii i pe rfe c ion rii c unotin elo r politistilor cu compete nte n domeniu. 9. Msuri strategice privind realizarea unei cooperri transparente ntre institu iile i organismele na ionale implicate n asigurarea protec iei propriet ii intelectuale Ac iuni specifice : 1. nt rirea cola bo r rii Oficiului de Stat pe ntr Inve n ii i M rci i a O ficiului Roman pentru Drepturile de u Auto r cu O MPI, O rganiza ia Mondia l a Comer ului, Oficiul de Armoniza r n Pia ta Inte rna, O rga niza ia e Europea n de Bre vete i cu alte o r niza ii inte rna ionale n domeniul pro priet ii inte le ctuale ; ga

2. coope rarea Oficiului de Sta t pentru Inve n ii i Mrci i a Oficiului R oman pentru Drepturile de Autor cu auto rit ile vama le, prin pune rea la dispozi ia Auto rit ii Na iona le a Vamilo r a info rma iilo r rele vante din baza de date a a cesto r o ficii; 3. coope rarea Oficiului de Sta t pentru Inve n ii i Mrci i a Oficiului R oman pentru Drepturile de Autor cu Ministe rul Administra ie i i Inte rnelo r i c Ministe rul Public, n vede rea mpiedic rii de lictelo r, prin furniza rea u info rma iilo r so licita te ; 4. dezvo ltarea coope r rii dintre Oficiul Roman pentru Dre pturile de Auto r i Inspecto ra tul Ge ne r a l Poli iei al de Frontie ra n ba za pro to colului nche ia t ntre a c estea ; 5. dezvo lta rea coope r rii dintre O ficiul Roman pentru Drepturile de Auto r i Camera de Come r i Industrie a Romnie i i a Municipiului Bucureti, n vederea crete rii gradului de informa re a mediului de afa ceri cu privire la dreptul de auto r, n ba za pro to colului nche ia t ntre a c estea ; 6. nche ierea unor pro tocoa le de co labo ra re ntre Ministe rul Educ ie i, Ce rce t rii i T ine re tului, pe de o a pa rte , i O ficiul de Sta t pentru Inve n ii i M rci, Came r de Come r i Industrie a Romnie i i a Municipiului a Bucur eti, ANIMMC , pe de alta pa rte, n scopul promo vrii domeniului pro priet ii intele ctuale ; 7. coope rarea dintre O ficiul de Sta t pentru Inve n ii i M rci, Oficiul Roman pentru Dr epturile de Auto r, Auto rita tea Na tionala a Vamilo r, Auto ritatea Nationa la pe ntru P ro tec ia Consuma to rilo r, Ministerul Justi iei, Ministe rul Integr rii Europene i Ministe rul Public, n vede rea realizrii angajamentelo r din sfe ra propriet ii inte lectua le, asumate n cadrul proce sului de nego cie ri pentru ade ra rea Romniei la Uniunea European ; 8. rea lizarea i implementa rea po rta lului pentru a cces la informa ii i se rvicii privind proprie ta tea inte lectua l . 10. Msuri strategice privind sensibilizarea, educarea i constientizarea publicului cu p rivire la rolul i importanta drepturilor de proprietate intelectual Ac iuni specifice : 1. de rula rea uno r campanii de info rmare a publicului la rg cu privire la impo rtanta respe ct rii dr epturilor de proprie ta te inte le ctua l , pr cum i la fa cilit ile pre vzute n le gisla ia romana pentru de in to rii drepturilo r e de proprieta te inte lectua l; 2. instruir ea agen ilo r econom ici de dife rite ca tego rii pe probleme privind proprie ta tea inte lectua l , prin o rganiza rea de c tre came r ele de come r i industrie i a lte structuri abilita te a unor cursuri de dura te dife rite i pe nive luri graduale de info rma re; 3. dezvo lta rea activit ii de diseminare a info rma iilo r din domeniul pro prie t ii industria le n cadrul centrelo r re giona le de promo va re a pro tec iei proprie t ii industria le i a l ce ntre lo r E URO -INFO; 4. intro duce rea n nv mntul licea l i unive rsita r n cadrul discipline i privind cultura a ntrepreno riala a unui modul spe cific de stinat educrii n domeniul utiliz rii e ficiente a sistemului proprie t ii inte le ctuale; 5. o rga niza rea Targului pentru IMM la nive l na ional i regiona l, disemina rea de ma te ria le info rma tive i ghiduri privind progr ame le destinate sustine rii IMM ino va tive cu re fe rire la domeniul propriet ii inte le ctuale ; 6. pa rticipa rea IMM la programele na io na le de ce rce ta re -dezvo ltare , inclusiv la cel de-a l VI-lea programcadru comunita r din domeniul ce rce t rii-dezvo ltrii.