P. 1
referat-forme,metode și instrumente de evaluare

referat-forme,metode și instrumente de evaluare

|Views: 425|Likes:
Published by Lucas Silvea

More info:

Published by: Lucas Silvea on Nov 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat B.P.Hașdeu din Cahul Facultatea Filologie și Istorie

Referat
TEMA: Forme, metode și instrumente de evaluare

A îndeplinit: studenta anului I gr.PÎP-1102 Lucaș Cornelia Coordonator: lector universitar Iuzu Iulianna

Cahul 2012

3. Metode de evaluare a) Clasificarea metodelor de evaluare b) Metode tradiționale de evaluare c) Metode complementare de evaluare 7. Instrumente de evaluare 8. Definirea educației Operațiile evaluării didactice Funcțiile evaluării didactice Formele evaluării didactice a) b) c) d) Criterii de clasificare a evaluării didactice Evaluarea inițială Evaluarea continuă/formativă Evaluarea finală 5. 4.Cuprins 1. 2. Notarea și sisteme de notare a) Definirea notării b) Sisteme de notare 6. Bibliografie .

Colaborînd părerile mai multor specialişti. O definiţie completă a procesului de evaluare. Exactitatea măsurării este în funcție de:  calitatea instrumentelor utilizate (probe. hotărâre. descriptori de performanţă. de gradul de pregătire docimologică a acestuia. 3. teste etc. cui foloseşte evaluarea? etc. Constantin Cucoş în lucrarea „Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice”: „Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează. a unor criterii unitare . ce evaluăm?. Obiectul măsurării trebuie definit în mod clar prin comportamente sau caracteristici observabile.demers evaluativ cantitativ. ca activitate în sine. calificative) unor elemente care constituie obiectul măsurării (subiecți. 2.  Formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării rezultatelor obținute. Prin intermediul evaluării. Definirea evaluării Evaluarea este o componentă importantă a procesului educaţional. o pondere de circa 40% în cadrul procesului educaţional. avînd. iată definiţia evaluării dată de prof. caracteristici. precum: de ce evaluăm?.).  capacitatea evaluatorului de a exprima cu ajutorul numerelor ceea ce este caracteristic  fenomenelor vizate. permiţînd luarea unor decizii ulterioare. (bareme de corectare şi notare. etc. se determină măsura în care au fost atinse obiectivele stabilite.  Aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori. Calitatea aprecierii este dependentă în mare măsură de experiența şi trăsăturile personalității evaluatorului. dr. cine evaluează?. Actul evaluării presupune două momente relativ distincte: măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare. emiţându-se o judecată de valoare. cum evaluăm?. când evaluăm?. după părerea unor specialişti. Decizia prelungeşte actul aprecierii într-o notă. se obţin şi se furnizează informaţii utile.  gradul de adecvare a acestora în raport cu specificul fenomenelor măsurate.). care constă în atribuirea de simboluri (cifre. cuprinde trei etape principale:  Măsurarea .1. litere.” Evaluarea este un însoţitor aproape permanent al procesului de predare-învăţare. Operațiile evaluării didactice Evaluarea. caracterizare. recomandare şi vizează măsuri de îmbunătățire a activității în etapele următoare. însuşiri). ar trebui să răspundă la o serie de întrebări. Funcțiile evaluării didactice Evaluarea îndeplineşte funcții sociale şi pedagogice: . în funcţie de rezultatele obţinute. pe cine evaluăm?. Scopul evaluării este perfecţionarea procesului educaţional.

Analiza rezultatelor şcolare oferă societății posibilitatea să se pronunțe asupra învățămîntului ca subsistem. V. în special a celor dintre profesor şi elev. Anticiparea progresiei elevilor.1. când se verifică un volum mai mare de cunoştinţe. care măsoară performanţele individuale ale elevului la un obiectiv specific educaţional. care compară performanţele unui elev cu ale altora și permite de a determina poziţia relativă a elevului în clasă. Cunoscând performanțele elevilor putem aprecia dacă activitățile proiectate şi-au atins scopul.) Funcțiile evaluării Constatativă Pentru profesor Indicator de bază al gradului de optimizare a predării şi învățării. de a afla dacă întreaga clasă se .  evaluarea normativă. Formele evaluării didactice a) Criterii de clasificare a evaluării didactice Există mai multe criterii de clasificare a formelor evaluării:  după cantitatea de informație verificată:  evaluare parțială prin care se verifică secvenţial un volum redus de cunoştinţe şi achiziţii comportamentale. reconsiderarea strategiilor didactice. deprinderi. Stimularea sau diminuarea efortului în funcție de dinamica rezultatelor.  evaluare globală.  după sistemul de referință privind emiterea judecăților de valoare asupra rezultatelor evaluate:  evaluarea criterială. Evaluarea şanselor şi optimizarea stilului de muncă. Funcțiile evaluării (după Chiş. priceperi. Interpretarea rezultatelor în termenii capacităților proprii şi optimizarea autoevaluării. Pentru elev Aprecierea nivelului de pregătire atins şi raportarea rezultatelor la cerințele profesorului. 2. abilităţi. Diagnostică Diagnostică Motivațională 4.  după criteriul obiectivității în notare:  evaluare obiectivă şi subiectivă. dozarea efortului. Din punct de vedere pedagogic evaluarea oferă informații referitoare la relațiile dintre componentele interne ale procesului educațional. Evidențierea şi interpretarea lacunelor existente în pregătirea elevilor. Organizarea în funcție de performanțele elevilor. identificarea cauzelor. să confirme sau să infirme acumularea de către cei instruiți a cunoştințelor şi abilităților necesare unei activități social-utile.

Evaluarea continuă/formativă se realizează. ajutînd elevul şi profesorul să-şi adapteze activitatea viitoare la condiţiile concrete ale instruirii. b) Evaluarea inițială Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor. potenţialul cu care urmează a se integra în activitatea viitoare. permiţînd verificarea sistematică a tuturor elevilor din tot conţinutul esenţial al instruirii.  autoevaluare. nivelul dezvoltării competenţelor şi abilităţilor. Datele obţinute prin evaluarea iniţială sunt valorificate în elaborarea noului program din perspectiva adecvării acestuia la posibilităţile reale ele elevilor. de . Permite cunoaşterea efectelor instruirii după fiecare secvenţă. Prezintă avantajul că stimulează sistematic elevii pentru activitatea de învăţare. pentru reuşita viitoarei activităţi didactice. care reprezintă premise fundamentale pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru noul program de instruire.  continuă / formativă care se realizează pe tot parcursul procesului instructiveducativ. la începutul unui an şcolar. În acest fel se constituie într-un mijloc eficient de prevenire a rămînerilor în urmă la învăţătură şi a eşecului şcolar. previne acumularea de goluri în pregătire. feed-back-ul obţinut este operativ. Aprecierea rezultatelor se face prin raportare la obiectivele operaţionale. oferind informaţii cu privire la condiţiile în care elevii vor putea rezolva sarcinile de învăţare ale noului program.înscrie în limitele unei norme stabilite la nivelul unităţiide învăţămînt sau la nivelul ţării. c) Evaluarea continuă/formativă Evaluarea continuă/formativă însoţeşte întregul parcurs didactic secvenţă cu secvenţă. identificarea eventualelor neajunsuri şi astfel creează posibilitatea de a se adopta prompt măsuri de ameliorare a activităţii de învăţare.  evaluarea externă realizată de o persoană sau instituţie diferită de cea care a asigurat realizarea efectivă a procesului de învăţământ . Prin evaluarea iniţială se identifică volumul de cunoştinţe de care dispun elevii. gradul de stăpînire şi aprofundare a acestora.  finală (sumativă. dezvoltă capacitatea de autoevaluare. efectuată de subiectul însuşi asupra propriului progres. Îndeplineşte funcţia de diagnosticare (evidenţiază dacă elevii stăpînesc cunoştinţele şi abilităţile necesare parcurgerii noului program). înlătură stările de nelinişte şi stres întâlnite la elevi în cazul evaluării sumative. de bilanț) ce se realizează la încheierea unei etape mai lungi de instruire. contribuind la “învăţarea deplină”. cultivă motivaţia învăţării.  după momentul în care se realizează se pot distinge trei forme de evaluare:  inițială care se face la începutul unui program de instruire. precum şi o funcţie predictivă.  după agenții evaluării:  evaluarea internă efectuată de aceeaşi persoană /instituţie care realizează efectiv şi activitatea de instruire(de exemplu profesorul clasei). mai util şi eficient. Evaluarea iniţială se poate realiza prin examinări orale. dar şi în condiţiile în care educatorul preia spre instruire şi educare un colectiv de elevi al cărui potenţial nu-l cunoaşte. generează relaţii de cooperare între profesor şi elevi. Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui ciclu de învăţământ. probe scrise sau practice.

an şcolar. Exercită în principal funcţia de constatare a rezultatelor. pe sisteme de lecţii. pentru următoarele serii de elevi. calificative. apud Cristea.regulă. 2000). a unui semn. cât şi la evaluatori diferiți. va conduce la o apreciere identică. Notarea și sisteme de notare a) Definirea notării Notarea reprezintă o componentă a evaluării.  notarea este fidelă. de exemplu. norme (De Landsheere. şi nu la alte comportamente ale elevului la ora de matematică). consumă o parte considerabilă din timpul alocat instruirii. Notarea este un act de ataşare a unei etichete. de regulă. specifice domeniului educației în diferite forme exprimate prin cifre. la achizițiile cunoştințelor şi deprinderilor de matematică. d) Evaluarea finală/sumativă Evaluarea finală/sumativă se realizează. în plus. insistîndu-se pe elementele fundamentale. 3) notarea individualizată (raportarea rezultatelor obținute de elevi la rezultatele anterioare ale acestora). valabilă atunci când exprimă în modul cel mai just obiectul pe care îl măsoară (se referă. rezultatele obținute de elevi. se urmăreşte în ce măsură elevii au capacitatea de a opera cu cunoştinţele de bază însuşite. actul de decizie asumat de cadrul didactic față de performanțele. de obicei. 2) prin raportare la grup (la ceilalți membri ai clasei şi la nivelul de exigențe stabilit pentru aceştia). Poate genera în rândul elevilor atitudini de nelinişte şi stres şi. de clasificare a elevilor. în acelaşi timp. corectă. Prin această formă de evaluare rezultatele se apreciază prin raportare la obiectivele generale urmărite prin predarea disciplinei de învăţământ. Ea se poate organiza şi după unele lecţii al căror conţinut reprezintă „cheia înţelegerii” întregului capitol. Aceasta diferă după specificul disciplinei evaluate: . 5. atunci când. Prin intermediul ei se realizează verificarea prin sondaj a conţinuturilor învăţării. teme. scoruri etalonate. Notarea se realizează: 1) prin raportarea la cerințele programei (criteriile de apreciere vor fi raportate la standarde unice). Oferă informaţii utile asupra nivelului de performanţă atins de elevi în raport cu obiectivele de instruire propuse. la un anumit rezultat al învățării. ciclu de învăţămînt). Notarea este asociată cu validitatea şi cu fidelitatea:  notarea este validă. Nota şcolară traduce evaluarea unei performanțe sau a unei conduite. acestea resimţindu-se după o perioadă mai îndelungată. la încheierea unei perioade mai lungi de instruire (încheierea unui semestru. repetată. simboluri. capitole. atât la acelaşi evaluator în momente diferite. care reprezintă unităţi logice de structurare a conţinuturilor învăţării. Nota este un indice care corespunde unei anumite realizări a randamentului şcolar. şi şi-au format abilităţile vizate pe parcursul derulării programului de instruire. Pentru că nu însoţeşte procesul de învăţământ secvenţă cu secvenţă are efecte reduse asupra activităţii instructiv-educative.

Desigur. deci un pronunţat spirit de previziune.„slab”. „C” şi „D” sunt note de trecere). „D” .A. cu diplomă de merit etc. . „Bine”. profesorul pe cea de predare iar directorul strategia managerială. sub ce formă.„nesatisfăcător” (notele „A”.„bine”. Aşadar. Teoria şi practica pedagogică acreditează o gamă largă de metode de evaluare. cu ce metode şi mijloace. utilizat în Anglia şi S. prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie (militară. „C” . 3) sistemul binar (admis sau respins). „Cum laudae”). cu bile colorate..). originalitatea etc. „ Strategiile schiţează evantaiul modalităţilor practice de atingere a ţintei prevăzute şi au valoarea unor instrumente de lucru. Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. forma.„satisfăcător”. „B” .U. verificate prin detalierea unor câmpuri de probleme ce urmează a fi apreciate (fondul. toate acestea avînd însă un caracter anticipativ.. deprinderi. deosebit de variate în practica şcolară: 1) sistem de notare numeric. de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc. 1-13 în Danemarca etc. în final. cu bătaie lungă. „E” . 2) sistem literal. 4) sistemul prin calificative („Foarte bine”. Metode de evaluare a) Clasificarea metodelor de evaluare Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt. 1-20 în Franța. „B”. cum valorifici informaţiile obţinute etc.. probleme de planificare şi organizare a muncii. prin acordarea unui punctaj fix pentru fiecare secvență îndeplinită (standardizată). asociind literelor anumite calificative: „A” . în funcţie de concluziile desprinse. elevul îşi va modifica strategia de învăţare.„mediu”. cu aprecieri formulate în limba latină („Magna cum laudae”. Acestea se pot grupa în două mari categorii: a) metode tradiționale de evaluare . a situaţiilor de instruire/învăţare. educaţională etc. din perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). prin compartimentarea cuantumului de cunoştințe.” Ioan Cerghit 6.  discipline umaniste – notarea se face analitic. Strategia vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale. potrivit funcţiilor managementului modern. b) metode complementare de evaluare. „Suficient”. „F” . discipline exacte – notarea se face după bareme. b) Sisteme de notare Modalități convenționale de apreciere a rezultatelor învățării. În sens larg.„excelent”. proces la un anumit moment.) pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu. cu scale diferite: 1-10 în România. „Insuficient”). Conceptul de strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice. atitudini. economică. a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi.

Evaluarea răspunsurilor are în vedere criterii legate de conținut (corectitudinea şi complexitatea informației. b) probele scrise.  un comportament nonverbal de susținere şi încurajare a elevilor etc.  diversificarea întrebărilor. Se realizează printr-o conversaţie între profesori şi elevi.) şi de modul de prezentare a acestuia (claritate. precum şi spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare. astfel că eventualele erori sau neînțelegeri ale elevilor pot fi  clarificate şi corectate imediat. Conversaţia poate fi individuală.Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. b) Metode tradiționale de evaluare Metodele tradiționale de evaluare au primit această denumire datorită consacrării lor în timp şi utilizării lor frecvente în practica didactică. .  oferă posibilitatea de a alterna tipul întrebărilor şi gradul lor de dificultate în funcție de  claritatea răspunsurilor. utilizarea corectă a termenilor. În categoria metodelor tradiţionale sînt incluse: a) probele orale.  oferă un feed-back rapid.  evaluarea poate fi influențată de diferite circumstanțe. a) Probele orale chestionarea/examinarea orală) reprezintă metoda de evaluare cel mai frecvent folosită. Diversitatea situaţiilor educative.). în altele .  acordarea timpului de aşteptare între întrebare şi răspuns. în alte situaţii se urmăreşte obţinerea unor informaţii generale despre performanţe în contextul dezvoltării preconizate şi al devierilor posibile. în unele cazuri apare necesitatea de a compara performanţele elevilor. Eficiența probelor orale depinde de:  claritatea şi logica întrebărilor adresate de profesor. Se recomandă a fi utilizate mai ales în cazul disciplinelor care au ca obiectiv formarea unor capacităţi şi abilităţi dificil de surprins prin intermediul altor metode de evaluare (de exemplu. starea de moment a examinatorului sau a elevului etc. frontală sau combinată. Opțiunea pentru probele orale se bazează pe:  obiectivul evaluării  numărul de elevi  timpul disponibil.  specificul disciplinei etc.de a determina nivelul achiziţiilor elevului în raport cu un obiectiv fixat. limite  necesită mult timp (metode cronofage). prin care se urmăreşte a se obţine informaţii cu privire la volumul(cantitatea) şi calitatea instrucţiei. c) probele practice.  dezvoltă capacitatea de exprimare orală a elevilor. ca de exemplu: gradul diferit de dificultate al întrebărilor de la un elev la altul. calitatea exemplelor şi argumentelor etc. concizie etc. Există situaţii în care se impune identificarea abilităţii elevilor de a executa acţiuni necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice.  tactul profesorului în a adresa întrebări ajutătoare atunci când situația impune acest lucru. capacitatea de comunicare verbală) avantaje  permit comunicarea directă profesor-elevi. coerență.

evaluează deprinderi şi priceperi formate în contextul diferitelor discipline de studiu. ortografie. lucrările semestriale (teze). Criteriile de apreciere a probelor scrise vizează: conținutul lucrării. Verifică în ce măsură obiectivele capitolului (obiectivele de referinţă) au fost îndeplinite şi elevii şi-au însuşit conţinuturile esenţiale. dar oferă şi informaţii cu privire la însuşirea conţinutului conceptual. deoarece rezultatele sunt raportate la criterii unice  de evaluare. Lucrările scrise semestriale (teze) se pregătesc. prezentare grafică) şi factorul personal (originalitate.  uneori răspunsurile nu redau nivelul real de pregătire al elevului (se poate copia). impact).  diminuează stările de stres şi îi avantajează pe elevii timizi care se exprimă defectuos în  cazul unei evaluări orale. durează 10-15 minute şi cuprind un număr redus de întrebări. Folosite în combinaţii optime cu probele de verificare orală şi practică pot conduce la creşterea eficienţei actului evaluativ. originale. Lucrările de control la sfârşitul unui capitol se aplică în cadrul evaluării formative. gradul de stăpînire a unor priceperi şi deprinderi. formarea la elevi a obişnuinţei de a învăţa sistematic. forma acesteia (stil. ocupă un rol de prim rang în verificarea nivelului de pregătire al elevilor. Lucrările scrise de control curent (extemporale) se administrează la lecţia curentă. c) Probele practice se folosesc pentru a evalua capacitatea elevilor de a aplica anumite cunoştinţe teoretice în rezolvarea unor probleme practice.  în formularea subiectelor să se aibă în vedere nu doar reproducerea informațiilor. fără ambiguități sau cu intenția de a-i induce în eroare pe elevi. sistematiza materia asimilată în alte structuri decît cele folosite în predare şi să abordeze anumite cunoştinţe din perspective noi.  sarcinile de lucru să fie formulate clar. concretizate în lucrări de control curente. Oferă informaţii privind calitatea demersului didactic şi efectele sale exprimate în nivelul de pregătire al elevilor. Reprezintă şi o modalitate importantă de dezvoltare a unor competenţe generale şi specifice.acoperirea necesarului de note. Se recomandă ca în cazul tezelor să se formuleze subiecte de sinteză care să permită să se verifice posibilităţile elevilor de a prelucra.. fără intervenția profesorului. de regulă.b) Probele scrise sînt o modalitate de a elabora şi de a exprima idei în scris. dacă este posibil. Evaluarea cu ajutorul probelor scrise impune cîteva cerințe:  subiectele formulate să se regăsească în tematica recomandată de programă şi manual. permit identificarea aptitudinilor şi talentelor elevilor. avantaje  într-un timp relativ scurt se evaluează un număr mare de elevi. Reţinem că probele scrise datorită numeroaselor avantaje pe care le prezintă câştigă tot mai mult teren în practica evaluării. teste. examene etc.  nu este posibilă orientarea elevilor prin întrebări ajutătoare către un răspuns  corect.  obiectivitate mai mare a evaluării. limite  oferă un feed-back mai slab deoarece momentul în care se corectează erorile este  întârziat în timp. organiza. Urmăresc triplu scop: verificarea modului în care elevii şi-au însuşit lecţia de zi. Se aplică în special atunci când se urmăreşte evaluarea conţinutului experimental şi practic al instruirii. prin lecţii de recapitulare şi sistematizare şi evaluează un volum mai mare de cunoştinţe. Aprecierea în cadrul acestor probe are un grad ridicat de obiectivitate şi este uşurată de faptul că se finalizează într-o serie de produse ce pot fi analizate prin raportare la criterii obiective precise. aplicative. Exemple: probele . ci şi evaluarea capacității elevilor de a opera cu acestea.  să se facă cunoscute elevilor baremele de corectare şi notare.

execuții de desen. chimie. creativ. a) Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor În activitatea pe care o desfăşoară zilnic la clasă. b) investigaţia c) proiectul d) referatul e) portofoliul f) autoevaluarea. divergentă. biologie) şi din ateliere (discipline tehnice). profesorul obţine prin intermediul acestei metode informaţii relevante asupra performanţelor elevilor din perspectiva capacităţii lor de acţiune şi reacţionare. trăsături de personalitate şi implicit pentru calitatea şi eficienţa demersului didactic. interpretările muzicale.  colecta şi organiza date obţinute. dar foarte importante pentru aprecierea randamentului şcolar.  precizarea clară a sarcinilor.  folosi procedee diverse pentru a obţine informaţiile necesare. foarte important este modul în care acestea sunt înregistrate şi prelucrate. Este o metodă complementară de evaluare prin care se obţin informaţii cu privire la capacitatea elevului de a aplica în mod original. inventivitatea şi originalitatea.  formula şi verifica ipoteze cu privire la problema luată în studiu. a competenţelor şi abilităţilor de care dispun. abilităţi de a opera cu respectivele cunoştinţe.  stabilirea criteriilor. Au un potenţial formativ ridicat şi permit o mai bună individualizare a actului educaţional. Se poate realiza pe parcursul unei ore sau unei succesiuni de ore de curs. lucrări practice de laborator (fizică. Are o contribuţie deosebită nu numai pentru evaluarea propriu zisă.  alege şi descrie metodele folosite.  asigurarea echipamentelor şi aparaturii necesare. b) Investigaţia. cunoştinţele asimilate. dezvoltîndu-le gîndirea logică. deprinderi. utile actului evaluativ. conduită morală. familiarizîndu-i pe elevi cu tehnicile investigaţiei ştiinţifice. Pentru ca metoda să conducă la obţinerea unor informaţii cu adevărat relevante. sculptură. În categoria metodelor complementare de evaluare sunt incluse: a) observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor. Permite cunoaşterea unor performanţe mai greu cuantificabile. În cazul în care investigaţia se desfăşoară pe echipe/în grup stimulează .susținute la educație fizică. individual sau pe echipe.  prezintă rezultatele/concluziile la care a ajuns. în situaţii noi şi variate. ci şi în dezvoltarea capacităţilor de ordin aplicativ. Datele observate pot fi colectate în jurnalul sau caietul profesorului şi pot fi utilizate prin asociere cu alte metode de evaluare. susținerea lecțiilor în practica pedagogică etc. normelor de evaluare şi cunoaşterea lor de elevi c) Metode complementare de evaluare Metodele complementare de evaluare se înscriu în categoria acelor strategii de evaluare care urmăresc să ofere elevilor posibilităţi sporite de a demonstra nu numai că au asimilat un ansamblu de cunoştinţe. Prin intermediul acestei metode se pot evalua multiple aspecte privind capacitatea elevului de a:  defini şi înţelege problema investigată. grafică. Cerințe față de probele practice:  stabilirea probelor practice relevante în raport cu obiectivele de evaluat. capacitatea de argumentare. dar şi că dispun de priceperi.

Tema proiectului este propusă iniţial de profesor. echipamentele. . 5) prezentarea proiectului. explicativ. deprinderi. Evaluarea proiectului se face pe baza unor criterii ce vizează calitatea proiectului ca produs şi a unor criterii ce vizează calitatea procesului prin care s-a ajuns la produsul respectiv (activitatea depusă de elev). priceperi. abilităţi. 3) elaborarea de ipoteze privitoare la soluţia problemei. Criteriile ce vizează calitatea proiectului se referă la aspecte cum sunt: a) Validitatea proiectului vizează gradul în care acesta acoperă unitar şi coerent. c) Elaborarea şi structura proiectului priveşte acurateţea. logic şi argumentat tema propusă. consolidarea capacităţii operaţionale a cunoştinţelor şi abilităţilor sociale. logica şi argumentarea ideilor. competenţele şi abilităţile de ordin teoretic şi practic şi maniera în care acestea servesc conţinutului ştiinţific. mult mai amplă decît investigaţia. de abordare a temei (empiric.a. c) Proiectul. instrumentele din dotare. Este o metodă complexă de evaluare. Implică abordarea completă a unei teme. proiectul trebuie să fie axat pe o temă care să favorizeze transferul de cunoştinţe. Prin intermediul său se pot evalua capacităţi precum:  capacitatea de a selecta din surse variate lucrările care conţin informaţii utile realizării proiectului (documentare) şi de a le valorifica în mod creator. în acelaşi timp.  abilitatea de a finaliza produsul. la nivelul particularităţilor de vârstă. recomandată mai ales în cadrul evaluării sumative. prelucrarea şi evaluarea informaţiilor legate de temă. de cooperare în rezolvarea unor sarcini colective. o modalitate de evaluare cu puternice valenţe în direcţia stimulării motivaţiei învăţării. relevanţa şi actualitatea acestora. Realizarea unui proiect presupune parcurgerea mai multor etape: 1) identificarea problemei /temei. partea experimentală este redusă sau nu se poate realiza. semnificaţia datelor colectate ş. bogăţia şi varietatea surselor de informare. abordarea interdisciplinară. în ce măsură a înţeles sarcina. Proiectul permite identificarea şi evaluarea unor cunoştinţe şi capacităţi superioare ale elevilor. factual sau analitic.  capacitatea de a gândi soluţii alternative şi de a o alege pe cea mai potrivită. argumentat). fiind. se poate realiza individual sau în grup. 2) colectarea. Ca metodă de evaluare cu puternice implicaţii în realizarea efectivă a învăţării. f) Criteriile ce vizează activitatea elevului se referă la felul în care elevul s-a raportat la tema proiectului. calitatea documentării în problema respectivă. corectitudinea concluziilor.interrelaţiile în interiorul grupului şi formează deprinderi de comunicare. e) Creativitatea vizează gradul de noutate pe care-l aduce proiectul în abordarea temei sau în soluţionarea problemei.  priceperea de a identifica metodele de lucru adecvate îndeplinirii obiectivelor. modul de prelucrare şi valorificare a informaţiei obţinute din diverse surse bibliografice. b) Completitudinea proiectului se reflectă în felul în care au fost evidenţiate conexiunile şi perspectivele interdisciplinare ale temei.  competenţa de a prezenta proiectul realizat. organizarea.  priceperea de a opera generalizări. îmbracă forma referatului. datorită specificului disciplinei.  abilitatea de a utiliza corespunzător materialele. 4) efectuarea proiectului. punând în valoare aspectele relevante. În cazul în care. experimentală. dar după ce elevii se deprind cu acest gen de activitate pot să-şi aleagă singuri temele. De obicei cuprinde o parte teoretică şi o parte practică. rigoarea şi coerenţa demersului ştiinţific. d) Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului..

3) formularea titlului. stilul de lucru al elevilor.El este întocmit fie pe baza unei bibliografii minimale. parcurgerea materialelor. sinteză. concluziile la care a ajuns autorul.conexiuni intra şi interdisciplinare). casetă audio. CD.Se vor avea. argumentare şi interpretare etc.  mărimea portofoliului (limitele minime şi maxime de pagini. 5) redactarea referatului.  alcătuirea mapelor cu material didactic. dischetă. Referatul poate îmbrăca mai multe forme:  sinteză tematică din mai multe lucrări (referat sintetic)  analiza unei lucrări (referat analitic)  prezentarea unei investigații ştiințifice independente. prelucrarea informațiilor). postere. an şcolar sau chiar ciclu de învățământ). e) Portofoliul Este instrument complex de evaluare a rezultatelor elevului obținute pe durata unui program de studiu (semestru. efectuate cu ajutorul unor metode specifice (observarea. relevanţa proiectului (utilitate. de asemenea.). d) Referatul Referatul este o posibilă probă de evaluare a gradului în care elevii şi-au însuşit un anumit segment al programei. în vedere rezultatele. în acest din urmă caz. capacitatea de creație. teme pentru acasă. răspunsuri la chestionare. fişe de autoevaluare. reflectă capacitatea de sistematizare şi ordonare a conținuturilor. comentariile profesorului asupra rezolvării temelor. Cerințe de elaborare a portofoliului:  tema propusă sau domeniul din care îşi pot alege subiectul. alcătuirea unor colecții de roci. numărul de produse). proiecte sau investigații individuale sau de grup. 6) prezentarea şi valorificarea acestuia. Produsul final poate fi:  elaborarea de referate sau articole.  construirea de insectare. video etc. de minerale. 2) documentarea (selectarea surselor de informație. referate etc. cvintete).Permite urmărirea progreselor înregistrate de elevi în achiziția cunoştințelor pe parcursul unui program de instruire.  modalitatea de prezentare (dosar. ancheta etc. probe practice etc. teste de evaluare. Elevii îşi însuşesc informații şi îşi exersează o multitudine de abilități intelectuale: analiză.  elaborarea proiectelor de lecție etc. capacitate de sinteză etc.). Portofoliul este întotdeauna personalizat şi particular! Portofoliul poate cuprinde: mostre din probele de evaluare (lucrări de control. Etapele elaborării unui referat sînt: 1) delimitarea temei. 4) conceperea planului lucrării. cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o temă. recomandate de profesor.organizatori grafici. Dimensiunea referatului variază în funcție de complexitatea temei abordate (7-8 pagini). excursiilor.).  construirea unei machete sau a unui mulaj. . referatul sintetizând rezultatele investigaţiei.). coerenţă. concluzii desprinse în urma vizitelor. convorbirea. mostre ale activității elevilor (eseuri. fie pe baza unei investigaţii prealabile. ierbare. precum şi modul de prezentare a acestuia (claritate.

Cel mai pertinent instrument de evaluare este testul docimologic. o grilă. prin raportarea la grupul de referinţă.. Elementele definitorii ale testului docimologic sînt :  realizează măsurarea în condiţii foarte asemănătoare situaţiilor experimentale. Instrumentul de evaluare se compune. scrise.Radu.  ordonarea materialelor şi indicarea provenienței documentelor (Dulamă.” Ancheta este o cercetare sau o explorare îndreptată asupra unui fapt.  scopul final al testului este clasificarea subiectului examinat. 7. . interviuri. administrat. Cu cît instrumentele de măsurare: probe orale. „produce” dovezi semnificative despre aspectele sau rezultatele luate în considerare. proiectat. T. Elevilor le este oferită posibilitatea de selecţie în ceea ce priveşte metodologia şi conţinutul. I. să ofere informaţii pertinente cu privire la performanţele şcolare. Ancheta se încheie de obicei cu un raport cu lungimea stabilită aproximativ.).  comportamentul înregistrat este evaluat statistic prin raportare la cel al unui grup determinat de indivizi. bibliografie.ce asigura o obiectivitate mai mare in procesul de evaluare. este necesară folosirea unor instrumente adecvate de evaluare. 1995. un chestionar. din mai mulţi itemi. teste etc. Interviu oral (sau personal) acesta este o conversaţie structurată. fie că sunt tradiţionale sau complementare. Sunt însă situaţii când o probă de evaluare (un instrument) se compune dintr-un singur item (o singură întrebare. În evaluarea portofoliilor este util ca profesorul să nu se limiteze la acordarea unei note. M. comentarii care să reflecte atît punctele forte ale activității elevului. un test de evaluare care „colectează” informaţii. solicitând informaţia direct de la elevi. şi care ierarhizează. după prestaţia de moment sau cumulativă (I. iar rezultatele pot fi înregistrate sub formă de chestionar. a unui aspect sau a unei probleme anume. Nathaniel Branden.). Este util în special atunci când sunt necesare dovezi ale abilităţilor de procesare sau ale învăţării prin experienţă. elaborarea unor probe care să servească cel mai bine obiectivelor anterior precizate (proba = orice instrument de evaluare. cerinţă.1999). cu atît informaţiile sunt mai concludente. tipuri de produse (recenzii. Instrumente de evaluare Pentru ca metodele de evaluare. 2002). cât şi aspectele care necesită îmbunătățiri. psihiatru şi expert în problemele autoevaluării.corectat de către profesor). motivația întocmirii. structura cerută: obiective.clasifică elevii după performanţele obţinute. lucrări de sinteză. Testul docimologic este o proba standardizată.extemporale. referate. problemă etc. Testele docimologice sînt doar acele teste pedagogice care continuă şi prelungesc evaluarea pînă la acordarea efectivă a unui calificativ sau a unei note. copii după documente.Holban. sunt mai elaborate. ci să includă în aprecieri.-E. de regulă. care astfel nu se mai reduce la judecăţile de evaluare emise de către profesor. practice. îndeosebi atunci când răspunsul pe care trebuie să-l formuleze elevul este mai complex. studii de caz. e) Autoevaluarea Este o metodă prin care se urmăreşte construirea imaginii de sine a elevului. cuprins. sublinia că “Judecăţile de autoevaluare constituie un factor important în dezvoltarea psihologică a omului. chestionare etc. în general pe o bază unu la unu. concluzii. Instrumentul de evaluare este o probă.  înregistrarea comportamentului declanşat la subiect este precisă şi obiectivă.

Ele permit standardizarea condiţiilor de examinare. Pentru ca instrumentul de evaluare să fie valid autorul trebuie în . de instruire standardizate – nestandardizate  itemii testelor au calităţi tehnice proiectate de profesor superioare. Tipuri de teste: de cunoştinţe de capacităţi măsoară un anumit conţinut deja parcurs. testele docimologice prezintă o triplă identitate: identitatea de conţinut (acelaşi conţinut pentru toţi elevii ). fidelitatea. deprinderile şi ale elevului. iniţiale – finalenivelul performanţelor este evaluat înaintea nivelul este măsurat la încheierea programului unui program de instruire. conţinuturi au fost sau nu parcurse criteriale – normative – presupun aprecierea rezultatelor elevului în rezultatele elevului sînt evaluate în raport cu raport cu criteriile de performanţă stabilite cele ale unui grup de referinţă. iar secvențele procedurale sunt foarte stricte. lungi de instruire: trimestru.  Validitatea este dată de precizia. să întrunească anumite “calităţi tehnice“.Testele docimologice se deosebesc de examene prin faptul ca ele presupun o muncă meticuloasă de pregătire.încît procedeele sînt aceleaşi (standard) pentru diferiţi utilizatori. punctual şi obiectiv Pentru a realiza o evaluare relevantă şi eficace. teze. identitatea condiţiilor de aplicare şi identitatea criteriilor de apreciere (aceleaşi criterii). indiferent dacă anumite abilităţile referitoare la acel conţinut. teste) trebuie să îndeplinească anumite cerinţe. a modalităţilor de notare. Principalele calităţi ale unui instrument de evaluare sunt: validitatea.an şcolar. priceperile. evaluarea calităţilor lui şi pentru interpretarea şi utilizarea rezultatelor Un test poate face parte din mai multe categorii. instrumentele de evaluare (extemporale.  sînt oferite forme echivalente şi compatibile de teste. corectarea.  indicaţiile privind administrarea şi corectarea testelor sînt atît de precise. acurateţea cu care instrumentul/testul măsoară ce şi-a propus să măsoare. la nivel naţional sau regional. De exemplu: un test de cunoştinţe poate fi în acelaşi timp normativ.  normele prevăd criterii pe vîrste. În același timp. anterior formative – sumative – urmăresc periodic progresul şcolar şi oferă sînt administrate la sfîrşitul unei perioade feed-back-ul necesar profesorului. obiectivitatea şi aplicabilitatea . ciclu de învăţămînt obiective – subiective – presupun o notare obiectivă a elevilor au un grad inferior de fidelitate al notării. aducînd un spor de obiectivitate.vizînd au în vedere aptitudinile generale şi specifice cunoştinţele.  un ghid al testului este elaborat pentru administrarea.

pe cât posibil sub forma unor propoziţii afirmative. Subiectul este parte principală a propoziției – A) . asigură obiectivitate în apreciere. formatul acesteia şi răspunsul aşteptat. stabilirea baremelor de corectare O importanţă deosebită prezintă formularea itemilor. fiind uşor de formulat. aceluiaşi grup de elevi. Sunt utilizaţi la majoritatea obiectelor de învăţământ. 2) itemi de asociere /de tip pereche. În teoria şi practica evaluării se întîlneşte o bogată gamă de itemi. a cărei cunoaştere poate ajuta efectiv cadrul didactic în elaborarea instrumentelor de evaluare. Prin item înţelegînd întrebarea. b) itemi semiobiectivi c) itemi subiectivi. ITEMII OBIECTIVI solicită din partea elevului evaluat selectarea unui răspuns corect din două sau mai multe variante de răspuns. într-un limbaj adecvat vârstei. 2) analiza conţinutului ce urmează a fi evaluat pentru a stabili elementele esenţiale. prin formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele şi conţinuturile. dar vizează preponderent capacităţi de ordine productivă.).primul rând să stabilească ce îşi propune să evalueze. 3) itemi cu alegere multiplă. corect /greşit. de tipul: adevărat /fals. Pot fi utilizaţi la toate disciplinele.  Aplicabilitatea desemnează calitatea testului de a fi administrat şi interpretat cu uşurinţă. da /nu. elemente strict necesare şi aflate în strînsă interdependenţă.: Suma numerelor 21 și 30 este egală cu 50 . 3) precizarea comportamentelor în care se exprimă analiza conţinuturilor esenţiale (reproducere. Elaborarea de către profesor a unui instrument de evaluare este o activitate deosebit de complexă ce presupune parcurgerea mai multor etape: 1) precizarea obiectivelor şi a conţinuturilor ce urmează a fi verificate.  să testeze un singur element de conţinut. capacitate dea efectua operaţii logice ş. În categoria itemilor obiectivi includem: 1) itemi cu alegere duală. aplicare. 4) alcătuirea propriu zisă a probei.  Obiectivitatea reprezintă gradul de concordanţă între aprecierile făcute de evaluatori independenţi asupra răspunsurilor pentru fiecare dintre itemii testului. Itemii cu alegere duală impun alegerea răspunsului corect din două variante propuse. punctajul acordîndu-se integral în cazul răspunsului corect. În formularea itemilor cu alegere duală se cere respectarea unor cerinţe:  trebuie să vizeze fapte. pot acoperi un volum mare de informaţii. sunt adecvaţi pentru măsurarea unor obiective diverse de evaluare (cunoaşterea unor informaţii factuale.  să fie formulaţi clar şi precis.a. aplicarea cunoştinţelor în contexte diferite). să măsoare şi apoi să stabilească sarcinile de lucru care se dau spre rezolvare elevilor. care nu admit decât unul din cele două răspunsuri oferite. asigură obiectivitate în apreciere şi notare. situaţii. (Ex. probleme dihotomice.F. evaluează în special cunoştinţele factuale. dar prezintă şi riscul ca elevul să aleagă răspunsul corect din întâmplare (există 50% şansa ca răspunsul să fie dat întâmplător /ghicit). Testele cu gradul cel mai ridicat de obiectivitate sunt cele standardizate.  Fidelitatea reprezintă acea calitate a unui test de a produce rezultate constante (sau foarte apropiate) în urma aplicării sale repetate în condiţii identice. Tipuri de itemi: a) itemi obiectivi. verifică un număr mare de elemente de conţinut într-un timp relativ scurt.

sinteză. Se utilizează în mod deosebit pentru a evalua în ce măsură elevii pot identifica relaţiile corecte dintre diferitele informaţii: fapte. de fapt. (Ex. pînă la evaluarea unor contexte familiare sau noi. evaluare).) Observăm că întrebările structurate permit testarea unei varietăţi de cunoştinţe. pot chiar frîna dezvoltarea acestora. crearea condiţiilor ca .: la tema . Itemii cu răspuns scurt solicită elevii să formuleze un răspuns scurt din punct de vedere al conţinutului. evenimente. Este indicat ca numărul de răspunsuri şi premise să fie diferit şi să li se precizeze elevilor dacă un răspuns poate fi ales o dată sau de mai multe ori. capacitatea de rezolvare de probleme.: Care dintre animalele enumerate trăiește în savană? A. Menţionăm că aceşti itemi. Sunt alcătuiţi din două categorii de informaţii distribuite pe două coloane. date. cât şi al formei. Reprezintă. prin răspunsul scurt pe care-l solicită nu stimulează dezvoltarea unor capacităţi superioare. astfel încît aceasta să devină adevărată.: Care este sinonimul cuvîntului bucurie?. nu presupun o schemă de notare detaliată.Itemi cu alegere multiplă solicită elevul să aleagă răspunsul corect din mai multe variante de răspuns oferite.rezultate. Acesta de regulă este un răspuns scurt care permite evaluarea unui număr mare de concepte. Solicită elevii să formuleze un răspuns care să completeze o afirmaţie incompletă sau un enunţ lacunar pentru a-i conferi valoare de adevăr. dacă sunt folosiţi în exces şi exclusiv. ursul B. (Ex. pot evalua abilităţi şi obiective diverse. capacităţi de bază elementare). Din categoria itemilor semiobiectivi fac parte: 1) itemii cu răspuns scurt. altfel se reduce numărul de alternative şi creşte posibilitatea de a stabili răspunsul corect la întâmplare. Enumerați condițiile de viață ale plantelor din mediul terestru. leul C. gradarea complexităţii şi dificultăţii sarcinii. O condiţie importantă ce trebuie respectată în formularea lor este ca toate răspunsurile oferite să fie plauzibile. fără cunoaşterea soluţiei corecte.. Informaţiile din prima coloană reprezintă premisele. iar cele din a doua coloană răspunsurile. sarcina elevului fiind aceea de a le asocia corect. 2) itemii de completare. Ca şi itemii cu alegere duală pot fi utilizaţi la toate obiectele de învăţământ. priceperi.a. (Ex. Conţin premise pentru formularea unor răspunsuri întâmplătoare. (Ex.Mediile de viață ale plantelorʺ se formulează întrebări Numiți mediile de viață ale plantelor. ITEMI SEMIOBIECTIVI solicită din partea elevului să elaboreze efectiv răspunsul. de la simpla recunoaştere a unor informaţii factuale. (Ex. un caz particular de itemi cu alegere multiplă. iar prin răspunsurile foarte scurte pe care le solicită. cangurul ) Itemi de tip pereche /de asociere. competenţe. nume.veselie) Itemi de completare reprezintă o variantă a itemilor cu răspuns scurt.: Suma numerelor 4 și 7 28 Cîtul numerelor 42 și 6 7 Produsul numerelor 7 și 4 11 ) Caracteristica esenţială a itemilor obiectivi este: obiectivitatea ridicată în evaluarea rezultatelor învăţării.: Cel mai lung râu din Moldova este …………………) Itemii de completare nu sunt adecvaţi pentru evaluarea capacităţilor intelectuale superioare (analiză. priceperi. expresii ale unor legi ş. Pentru a preveni o astfel de situaţie se poate introduce cerinţa de a modifica varianta falsă. abilităţi. 3) întrebările structurate. capacităţi. Principalul lor dezavantaj este că evaluează acele rezultate ale învăţăturii situate în zona inferioară a domeniului cognitiv(cunoştinţe. întinderii. pentru fiecare răspuns corect acordîndu-se punctajul integral.

argumentare. ţinându-se cont de rolul şi sarcinile concrete rezolvate de fiecare membru al echipei.). competenţe care apar ca efecte cumulate în timp (analiză. deşi testează capacităţi superioare greu de evaluat prin alte tipuri de itemi. 2) eseul semistructurat.  stabilirea strategiei rezolutive. răspunsuri deschise. Corectarea şi notarea lor prezintă un grad mai redus de obiectivitate. 3) eseul liber. pentru care nu are o soluţie predeterminată. notarea trebuie individualizată. personal.evaluarea să ofere şansele unor răspunsuri corecte pentru toţi elevii. de a interpreta informaţiile şi a exprima un punct de vedere personal. 2) eseul structurat. 3) eseul liber Rezolvarea de situaţii problemă îl pune pe elev într-o situaţie nouă. Solicită un timp mai mare pentru rezolvare. Etape :  prezentarea problemei. Deşi are o mare valoare formativă.  subîntrebările să solicite. elaborat.  documentarea în vederea identificării informaţiilor necesare în rezolvarea problemei.  subîntrebările trebuie să fie în concordanţă cu materialele pe marginea cărora sunt formulate. prin formularea unei judecăţi de ansamblu asupra răspunsului în conformitate cu anumite criterii de evaluare sau descriptori de performanţă. demonstraţii “cu teză”. Prin intermediul lor se evaluează rezultatele complexe ale învăţării. În categoria itemilor subiectivi se înscriu: 1) rezolvarea de situaţii . Dacă activitatea a fost organizată în echipă. dar şi să discrimineze performanţele la vîrf. se poate realiza fie analitic (acordarea unui număr de puncte pentru diferite elemente ale răspunsului aşteptat). reorganiza cunoştinţele într-un mod original.  răspunsurile la o sub întrebare să nu fie condiţionate de corectitudinea răspunsurilor anterioare. dar şi pentru corectare şi apreciere. exprimare.  concomitent cu formularea întrebării să se elaboreze şi schema de evaluare.  formularea şi testarea ipotezelor. organizare a unui discurs). ITEMII SUBIECTIVI (CU RĂSPUNS DESCHIS) se mai numesc şi itemi cu răspuns construit. Eseurile acoperă o gamă largă de obiective. În funcţie de gradul de detaliere a cerinţelor ce trebuie respectate în formularea răspunsului. .  înţelegerea problemei. mai ales în cazul problemelor care solicită rezolvarea în termeni de optim sau dezirabil. de a utiliza un limbaj nu numai corect. Se utilizează frecvent în evaluarea la ştiinţele socio-umane (compuneri.distingem: 1) eseul structurat. dar o arie relativ mică de conţinuturi. inedită. dar posibil de formulat într-un timp relativ scurt. dezvoltat. fie holistic (global). Eseul este un tip de item în care persoana evaluată trebuie să elaboreze un răspuns liber. dar şi elevat). Evaluează obiective de maximă complexitate (abilitatea de a actualiza. rezolvarea de probleme implică o anumită subiectivitate în evaluare.  prezentarea clară a obiectivelor evaluate. de regulă. În elaborarea întrebărilor structurate trebuie respectate cîteva cerinţe:  întrebările să fie ordonate în ordinea dificultăţii răspunsurilor solicitate.problemă. care să se conformeze unor cerinţe. descrieri etc.  prezentarea şi interpretarea rezultatelor. capacităţi. sinteză.

de fapt. fiind bazate o mare varietate de itemi. de cele mai multe ori. pentru obţinerea feedback-ului de către profesor. Întrebările sînt itemi de evaluare/ examinare orală. de exemplu. pentru a folosi un concept consacrat în teoria şi practica pedagogică. putem obţine informaţii şi despre nivelul lor de motivaţie la o anumită disciplină. pe care sunt formulate diverse exerciţii şi probleme ce urmează a fi rezolvate de elevi în timpul lecţiei. . cu toate că. ci şi precizări. precum şi ca metodă de cercetare psihopedagogică. CHESTIONARUL. Fişa de evaluare mai poate fi folosită şi pentru înregistrarea rezultatelor observării sistematice a comportamentului şi activităţii elevilor. în practică. orale. de asemenea. Cu ajutorul chestionarului se pot obţine informaţii despre opţiunile elevilor şi atitudinea lor faţă de disciplină sau faţă de anumite probleme cuprinse în programă şi manual. ceea ce înseamnă că. asigură o apreciere mult mai riguroasă decât chestionarul). reprezintă. prin intermediul chestionarului. dezvoltări etc. este aceea a formulării răspunsurilor orale. mai ales atunci când profesorul doreşte să obţină informaţii despre felul în care elevii percep disciplina predată sau stilul lui de predare şi de evaluare. fişa de evaluare se foloseşte. în clasă. sunt preferate alte metode şi instrumente ce permit obţinerea unor informaţii mai relevante (testul. folosit pe scară largă în anchetele de teren de către sociologi. pe această cale. dintr-o lecţie. care să conducă la o mai bună cunoaştere a unei anumite părţi din materia parcursă. se pot obţine şi informaţii referitoare la pregătirea elevilor (chestionarea putându-se face atât oral. completări. Întrebările. fie de consolidare. în legătură cu conţinutul predat. de regulă după predarea de către profesor a unei secvenţe de conţinut şi învăţarea acesteia. de transfer etc. noi exemplificări etc. Exerciţiul practic. cadrul didactic foloseşte adesea întrebările. pe care le adresează oral elevilor. în asemenea împrejurări. Răspunsurile acestora sînt. Cînd doreşte însă o informare operativă cu privire la stăpânirea de către elevi a unor probleme esenţiale. În contextul evaluărilor şcolare curente. Nu este însă mai puţin adevărat că. mai ales. dintr-o temă sau dintr-un capitol. Pe baza răspunsurilor primite de la elevi. În aceste condiţii. Un exerciţiu practic cere elevilor să afişeze o serie de abilităţi practice. fie de trecere la predarea noilor conţinuturi. Tehnica.. Evaluarea ar putea fi bazată pe rezultatul final al activităţii (produsul) sau pe efectuarea activităţii (procesul) sau pe o combinaţie a acestor două. el poate face nu doar aprecieri privind gradul de însuşire a unor cunoştinţe.FIŞA DE EVALUARE este un formular de dimensiunea unei coli de hârtie A4 sau A5 (în funcţie de numărul şi complexitatea sarcinilor de îndeplinit). cât şi în scris). fie de verificare a lecţiei anterioare sau a temei pentru acasă. poate fi folosit şi ca instrument de evaluare. în această situaţie evaluarea având un rol sumativ.. itemi de evaluare orală. pe baza căruia el poate face precizări şi completări. profesorul poate recurge la chestionar. de către elevi.

didactic. proiectul.a.Drept instrumente de evaluare servesc referatul .).com/doc/6752230/Dan-Potolea-Marin-Manolescu-Teoria-Si-Practica-EvaluariiEducation-Ale . În concluzie. Instrumentul se compune din itemi care solicită tehnici de declanşare/prezentare/redactare a răspunsurilor.ulbsibiu. trebuie să remarcăm legătura indisolubilă dintre itemii de evaluare. Bibliografie: http://www.scribd.pdf http://www.ro/materiale/81285_referat-metode-alternative-de-evaluare http://www.com/doc/40423116/6/FORME-DE-EVALUARE http://www.didactic. tehnicile de evaluare şi instrumentele de evaluare. 8. lucrări de control ș.scribd. portofoliul. investigația și probele practice(lucrări de laborator.ro/ro/cadre_didactice/adriana_nicu/cursuri/Pedagogie%202_curs_7_%20Teoria%2 0evaluarii.ro/materiale-didactice/13007_metode-si-instrumente-de-evaluare-aperformantelor-scolare-in-invatamantul-primar http://dppd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->