Sunteți pe pagina 1din 5

Legea nr.

46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului

Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29 ianuarie 2003 Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozi ii generale Art. 1. - n sensul prezentei legi: a) prin pacient se n elege persoana sntoas sau bolnav care utilizeaz serviciile de sntate; b) prin discriminare se n elege distinc ia care se face ntre persoane aflate n situa ii similare pe baza rasei, sexului, vrstei, apartenen ei etnice, originii na ionale sau sociale, religiei, op iunilor politice sau antipatiei personale; c) prin ngrijiri de sntate se n elege serviciile medicale, serviciile comunitare i serviciile conexe actului medical; d) prin interven ie medical se n elege orice examinare, tratament sau alt act medical n scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare; e) prin ngrijiri terminale se n elege ngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci cnd nu mai este posibil mbunt irea prognozei fatale a strii de boal, precum i ngrijirile acordate n apropierea decesului. Art. 2. - Pacien ii au dreptul la ngrijiri medicale de cea mai nalt calitate de care societatea dispune, n conformitate cu resursele umane, financiare i materiale. Art. 3. - Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoan uman, fr nici o discriminare. CAPITOLUL II Dreptul pacientului la informa ia medical Art. 4. - Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum i la modul de a le utiliza. Art. 5. - (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identit ii i statutului profesional al furnizorilor de servicii de sntate. (2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor i obiceiurilor pe care trebuie s le respecte pe durata spitalizrii. Art. 6. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra strii sale de sntate, a interven iilor medicale propuse, a riscurilor poten iale ale fiecrei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefecturii tratamentului i nerespectrii recomandrilor medicale, precum i cu privire la date despre diagnostic i prognostic. Art. 7. - Pacientul are dreptul de a decide dac mai dorete s fie informat n cazul n care informa iile prezentate de ctre medic i-ar cauza suferin . Art. 8. - Informa iile se aduc la cunotin pacientului ntr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; n cazul n care pacientul nu cunoate limba romn, informa iile i se aduc la cunotin n limba matern ori n limba pe care o cunoate sau, dup caz, se va cuta o alt form de comunicare.

Art. 9. - Pacientul are dreptul de a cere n mod expres s nu fie informat i de a alege o alt persoan care s fie informat n locul su. Art. 10. - Rudele i prietenii pacientului pot fi informa i despre evolu ia investiga iilor, diagnostic i tratament, cu acordul pacientului. Art. 11. - Pacientul are dreptul de a cere i de a ob ine o alt opinie medical. Art. 12. - Pacientul are dreptul s solicite i s primeasc, la externare, un rezumat scris al investiga iilor, diagnosticului, tratamentului i ngrijirilor acordate pe perioada spitalizrii. CAPITOLUL III Consim mntul pacientului privind interven ia medical Art. 13. - Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o interven ie medical asumndu-i, n scris, rspunderea pentru decizia sa; consecin ele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. Art. 14. - Cnd pacientul nu i poate exprima voin a, dar este necesar o interven ie medical de urgen , personalul medical are dreptul s deduc acordul pacientului dintr-o exprimare anterioar a voin ei acestuia. Art. 15. - n cazul n care pacientul necesit o interven ie medical de urgen , consim mntul reprezentantului legal nu mai este necesar. Art. 16. - n cazul n care se cere consim mntul reprezentantului legal, pacientul trebuie s fie implicat n procesul de luare a deciziei att ct permite capacitatea lui de n elegere. Art. 17. - (1) n cazul n care furnizorii de servicii medicale consider c interven ia este n interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuz s i dea consim mntul, decizia este declinat unei comisii de arbitraj de specialitate. (2) Comisia de arbitraj este constituit din 3 medici pentru pacien ii interna i n spitale i din 2 medici pentru pacien ii din ambulator. Art. 18. - Consim mntul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul su, n vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord. Art. 19. - Consim mntul pacientului este obligatoriu n cazul participrii sale n nv mntul medical clinic i la cercetarea tiin ific. Nu pot fi folosite pentru cercetare tiin ific persoanele care nu sunt capabile s i exprime voin a, cu excep ia ob inerii consim mntului de la reprezentantul legal i dac cercetarea este fcut i n interesul pacientului. Art. 20. - Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat ntr-o unitate medical fr consim mntul su, cu excep ia cazurilor n care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului i evitrii suspectrii unei culpe medicale. CAPITOLUL IV Dreptul la confiden ialitatea informa iilor i via a privat a pacientului

Art. 21. - Toate informa iile privind starea pacientului, rezultatele investiga iilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confiden iale chiar i dup decesul acestuia. Art. 22. - Informa iile cu caracter confiden ial pot fi furnizate numai n cazul n care pacientul i d consim mntul explicit sau dac legea o cere n mod expres. Art. 23. - n cazul n care informa iile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acredita i, implica i n tratamentul pacientului, acordarea consim mntului nu mai este obligatorie. Art. 24. - Pacientul are acces la datele medicale personale. Art. 25. - (1) Orice amestec n via a privat, familial a pacientului este interzis, cu excep ia cazurilor n care aceast imixtiune influen eaz pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ngrijirile acordate i numai cu consim mntul pacientului. (2) Sunt considerate excep ii cazurile n care pacientul reprezint pericol pentru sine sau pentru sntatea public. CAPITOLUL V Drepturile pacientului n domeniul reproducerii Art. 26. - Dreptul femeii la via prevaleaz n cazul n care sarcina reprezint un factor de risc major i imediat pentru via a mamei. Art. 27. - Pacientul are dreptul la informa ii, educa ie i servicii necesare dezvoltrii unei vie i sexuale normale i snt ii reproducerii, fr nici o discriminare. Art. 28. - (1) Dreptul femeii de a hotr dac s aib sau nu copii este garantat, cu excep ia cazului prevzut la art. 26. (2) Pacientul, prin serviciile de sntate, are dreptul s aleag cele mai sigure metode privind sntatea reproducerii. (3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familial eficiente i lipsite de riscuri. CAPITOLUL VI Drepturile pacientului la tratament i ngrijiri medicale Art. 29. - (1) n cazul n care furnizorii sunt obliga i s recurg la selectarea pacien ilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile n numr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. (2) Criteriile medicale privind selectarea pacien ilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaz de ctre Ministerul Snt ii i Familiei n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi i se aduc la cunotin a publicului. Art. 30. - (1) Interven iile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dac exist condi iile de dotare necesare i personal acreditat. (2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) cazurile de urgen aprute n situa ii extreme. Art. 31. - Pacientul are dreptul la ngrijiri terminale pentru a putea muri n demnitate.

Art. 32. - Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material i de sfaturi pe tot parcursul ngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, n msura posibilit ilor, mediul de ngrijire i tratament va fi creat ct mai aproape de cel familial. Art. 33. - Pacientul internat are dreptul i la servicii medicale acordate de ctre un medic acreditat din afara spitalului. Art. 34. - (1) Personalul medical sau nemedical din unit ile sanitare nu are dreptul s supun pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta s l recompenseze altfel dect prevd reglementrile de plat legale din cadrul unit ii respective. (2) Pacientul poate oferi angaja ilor sau unit ii unde a fost ngrijit pl i suplimentare sau dona ii, cu respectarea legii. Art. 35. - (1) Pacientul are dreptul la ngrijiri medicale continue pn la ameliorarea strii sale de sntate sau pn la vindecare. (2) Continuitatea ngrijirilor se asigur prin colaborarea i parteneriatul dintre diferitele unit i medicale publice i nepublice, spitaliceti i ambulatorii, de specialitate sau de medicin general, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dup externare pacien ii au dreptul la serviciile comunitare disponibile. Art. 36. - Pacientul are dreptul s beneficieze de asisten medical de urgen , de asisten stomatologic de urgen i de servicii farmaceutice, n program continuu. CAPITOLUL VII Sanc iuni Art. 37. - Nerespectarea de ctre personalul medico-sanitar a confiden ialit ii datelor despre pacient i a confiden ialit ii actului medical, precum i a celorlalte drepturi ale pacientului prevzute n prezenta lege atrage, dup caz, rspunderea disciplinar, contraven ional sau penal, conform prevederilor legale. CAPITOLUL VIII Dispozi ii tranzitorii i finale Art. 38. - (1) Autorit ile sanitare dau publicit ii, anual, rapoarte asupra respectrii drepturilor pacientului, n care se compar situa iile din diferite regiuni ale rii, precum i situa ia existent cu una optim. (2) Furnizorii de servicii medicale sunt obliga i s afieze la loc vizibil standardele proprii n conformitate cu normele de aplicare a legii. (3) n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Snt ii i Familiei elaboreaz normele de aplicare a acesteia, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 39. - Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 40. - La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog art. 78, 108 i 124 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea snt ii popula iei, publicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum i orice alte dispozi ii contrare.

Aceast lege a fost adoptat de Senat n edin a din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitu ia Romniei. PREEDINTELE SENATULUI NICOLAE VCROIU Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputa ilor n edin a din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitu ia Romniei. p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR, VIOREL HREBENCIUC Bucureti, 21 ianuarie 2003.