Sunteți pe pagina 1din 1

CUV#NT %NAINTE

LA C~R[ILE CARE S~ ZIC APOCRIFA


@r]ile Sfintei Scripturi, unele, s@ zic proto-canonice}ti, adec@ ceale ^n locul cel dint$iu canonice}ti. Altele s@ zic deutero-canonice}ti, ca cum am zice ^ntru al doilea loc canonice}ti. C@r]ile ceale proto-canonice}ti s$nt acealea care ^n catastihul c@r]ilor Sfintei Scripturi la jidovi pururea au fost. {i niciodat@, nici o ^ndoial@ despre aceale c@r]i nu au fost, ca cum acealea nu ar fi ale Sfintei Scripturii, ceii de Dumnezeu ^nsuflate. Iar@ ceale deuterocanonice}ti s$nt c@r]ile acealea ale Sfintei Scripturi, care ^n catastihul c@r]ilor Scripturii, la jidovi, acum nu s@ afl@ }i pentru aceaea mul]i au avut ^ndoial@. Oare aceaste c@r]i dumnezeie}ti }i parte a Sfintei Scripturi s$nt, }i pentru aceaea le-au zis Apocrifa, care cuv$nt elinesc ^nsemneaz@ acoperit, ascuns, pentru c@ au fost ascuns }i acoperit, sau ne}tiut. Oare parte a Sfintei Scripturi s$nt aceastea, p$n@ ce mai t$rziu s-au descoperit }i s-au aflat adev@rul lucrului acestuia? A}ea s$nt ^n Testam$ntul cel Vechiu c@r]ile aceastea: Tovit, Iudit, Varuh, Cartea trimis@ a lui Ieremie, C$ntarea celor trei sfin]i coconi, %n]elepciunea lui Solomon, %n]elepciunea lui Iisus Sirah, Istoriia Susanei, a lui Vil }i a b@laorului, }i a Macaveilor, Cartea 1 }i 2, }i Rug@ciunea lui Manase. De aceaste c@r]i, oare s$nt canonice}ti? Odinioar@ au fost ^ndoial@ ^n besearic@, iar@ acum nici o ^ndoial@ mai mult nu easte, macar de s@ }i pun ^n Biblie, supt nume de Apocrifa. C@ dintru aceaste c@r]i mul]i sfin]i p@rin]i aduc m@rturii ca din Sf$nta Scriptur@. S. Ioan Zlatoust, ^n Proteoria la S. Scriptur@, %n]elepciunea lui Sirah, S. Nichifor, Patriiarhul [arigradului, pre Varuh ^ntr@ c@r]ile ceale f@r@ de ^ndoial@ canonice}ti num@r@. Mai pre urm@, toat@ ^ndoiala despre c@r]ile aceastea o au r$dicat besearica, c$nd au r$nduit ca ^n besearic@, ^mpreun@ cu ceaealalt@ Scriptur@, de carea nici odinioar@ ^ndoial@ nu au fost, }i aceaste c@r]i s@ se ceteasc@. A}a easte C$ntarea celor trei coconi, Rug@ciunea lui Manase, care, ca }i Psalmii, despre carii nici o ^ndoial@ nu easte ^n besearic@, s@ cetesc; %n]elepciunea lui Solomon }i Prorociia lui Varuh, din care c@r]i ^n besearic@ s@ cetesc Parimii. A}a, aceaste c@r]i ^n num@rul c@r]ilor Sfintei Scripturi le pune }i le cinstea}te }i Besearica Apusului, carea }i s@bornicea}te au hot@r$t c@ aceaste c@r]i s$nt de Dumnezeu ^nsuflate }i parte a Sfintei Scripturi. S$nt ^nc@ apocrife unele c@r]i de care }i acum easte ^ndoial@ }i, m@car de s@ pun ^n Biblie, parte de a Sfintei Scripturi nu s$nt, nici dumnezeie}ti nu s@ ]in. A}a easte: Psalmul 151, Mic am fost ^ntr@ fra]ii miei, Cartea 3 a lui Esdra, a treia }i a patra a Macaveilor; aceaste c@r]i de la besearic@ nu s$nt priimite ^ntr@ ceale dumnezeie}ti, care s@ zic c@r]i de Dumnezeu ^nsuflate. Ci mai deosebi aceasta s@ va ar@ta la ^nceputul fie}tec@rii c@r]i, care la r$ndul lor s@ vor pune.

CARTEA LUI TOVIT


Cuv$nt ^nainte
artea lui Tovit nu easte ^n canonul jidovilor, ci easte ^n canonul besearicii, a c@riia puteare nu easte mai mic@ dec$t a sinagoghei ceii mari, carea dup@ robiia Vavilonului au pus ^n r$nd sfintele c@r]i }i, precum foarte aseamenea adev@rului s@ veade, prin Esdra au f@cut aceasta, carele