Sunteți pe pagina 1din 9

Pre lucrare f otografi e (fruct/ faţă)

Rezult at final:

f otografi e (fruct / fa ţă ) Rezult at final: Etapa 1: Select ă m

Etapa 1: Select ăm d ou ă imagini care s ă rep rezinte un f r unct ş i faţ a unei perso ane. Este im portant de re ţ inut c ă trebuie s ă ţ inem cont de forma fr uctului ş i d e expresivitat ea fe ţ ei sel e ctate. Cu câ t faţ a este mai exp r esivă cu atât rezultatul v a fi mai bun ;

ea fe ţ ei sel e ctate. Cu câ t fa ţ a este mai exp

Etapa 2: Se poziţ ion e ază imagin e a cu faţ a p e imaginea c u para dup ă care se regl ează dimens iunile ş i se reduce opacitatea l a faţă cu 5 0 %. Vom av e a două im agini pe car e le vom n u mi: imagi n ea par ă ş i imagine a fa ţă :

n u mi: imagi n ea par ă ş i imagine a fa ţă : Etapa

Etapa 3: Cu op ț iune a Eraser vom şterge o pa rte din faţă ş i vom l ă sa d o ar ochii, na sul ş i buzele . Pentru un rezultat cât mai inte n s, p ăstrăm ridurile de p e frunte ş i ce arcănele de la ochi:

. Pentru un rezultat c ât mai inte n s, p ă str ă m ridurile

Etapa 4: Duplicate L a yer, Imagi n e Fa ţă ;

Etapa 5: Image/Adju stment/Col o r Balance s e aplic ă pe c opia nou cre at ă:

stment/Col o r Balance s e aplic ă pe c opia nou cre at ă :

Etapa 6: Image/Adju stment/Hu e Saturation :

stment/Col o r Balance s e aplic ă pe c opia nou cre at ă :

Etapa 7: Schimb ăm op ţ iunea la Layers/ B lending O p tions din N o rmal în O v erlay pentr u imaginea

originală (Imaginea f aţ a);

Etapa 8: Pentru a p utea contu ra mai bine ochii ş i bu zele, vom d eschide încă o dat ă în Photoshop

imagine a ini ţ ial ă cu f aţ a ş i vom d ecupa ochii ş i buzele, d up ă care le v om copia în trun layer t ransparent

î ntre ima ginea cu pa ra ş i prima i m

m agine cu faţ a ş i vom re d uce opacitat ea la 41%:

ima ginea cu pa ra ş i prima i m m agine cu fa ţ a

Rezultat final:

ima ginea cu pa ra ş i prima i m m agine cu fa ţ a

P relucrar e text. E fect fl ăc ări.

Rezult at final:

relucrar e text. E f ect fl ă c ă ri. Rezult at final: Etapa 1

Etapa 1: Select ăm o f fotografie ca re s ă conţ in ă imaginea u nor fl ăcă ri;

Etapa 2 : Scriem un t ext cu alb p e care vom aplica ulterio r mai multe modific ări f olosind: Dr o p Shadow, Outer G low, Inner G low, Color O verlay ş i S a tin . Cu ajut orul acestor op ţ iuni vo m putea cre a un contur apropiat ca ş i culoar e cu fl ăc ările din foc;

Drop Sh a dow cu ur m ătoarele val ori:

cre a un contur apropiat ca ş i culoar e cu fl ă c ă rile

Outer Gl ow cu urm ătoarele val o ri:

Outer Gl ow cu urm ă toarele val o ri: Inner Gl o w cu urm

Inner Gl o w cu urmă t oarele valo r i:

Outer Gl ow cu urm ă toarele val o ri: Inner Gl o w cu urm

Color ov erlay cu ur m ătoarele va l ori:

Color ov erlay cu ur m ă toarele va l ori: Satin cu urm ă toarele

Satin cu următoarele valori:

Color ov erlay cu ur m ă toarele va l ori: Satin cu urm ă toarele

Textul va avea urm ăt oare imagin e :

Textul va avea urm ă t oare imagin e : Etapa 3: Vom crea u n

Etapa 3: Vom crea u n alt layer i d entic cu cel ini ţ ial, folo s ind op ţ iune a Duplicate, pozi ţ ionân d noul layer deasupr a celorlalte. Cu ajutorul l u i Eraser to o l, vom ş terg e o parte din noul layer c reat deasup r a celorlate imagini p entru a pu t ea crea imp resia c ă text ul se vede p rin cele dou ă imagini su prapuse, av ând de fapt efectul c ă textul este între fl ăc ări :

ul se vede p rin cele dou ă imagini su prapuse, av ând de fapt efectul

Rezultat final:

Rezultat final: