Sunteți pe pagina 1din 3

Curs5 BNR BNR este o Ip autonoma, care face parte din AP autonoma care face parte din cat

executiva. Conform prevederilor cuprinse in statut, BNR are ca obiectiv fundamental asigurarea si mentinerea stabilitatii pretului. BNR reprezinta unica institutie autorizata sa emita insemne monetare sub forma de bancnote si monede ca mijloace legale de plata pe teritoriul Romaniei. Principalele atributii ale BNR sunt: 1. Elaborarea si aplicarea politicii monetare si a politicii cursului de schimb; 2. Emiterea de bancnote si monede ca intrumente legale de plata pe teritoriul Ro; 3. Promovarea si monitorizarea bunei functionari a sistemului de plati; 4. Administrarea rezervelor internationale ale Romaniei; 5. Autorizarea, reglementarea si supravegherea institutiilor de credit; BNR sprijina politica economica generala a statului fara prejudicierea obiectivului sau fundamental. BNR raspunde doar in fata Parlamentului, nefiind subordonata Guvernului, cu care are relatii de colaborare permanenta. Poate participa in numele statului roman la tratative si negocieri extreme in domeniul monetar, financiar, valutar de credite si plati. Totodata, poate actiona ca agent al Statului in baza unor conventii prealabile incheiate cu Ministerul Economiei si Finantelor. BNR este condusa de un Consiliu de Administratie numit de Parlament la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor 2 camere. Curtea de Conturi -reprezinta institutia suprema de control financiar extern asupra modului de formare, de administrare si de utilizare a resurselor financiare publice. -Prin activitatea de control financiar pe care o desfasoara, CC urmareste respectarea legii prin activitatea de gestionare a mijloacelor financiare si banesti. -de asemenea, CC analizeaza calitatea gestiunii financiare a resurselor publice din perspectiva economicitatii, eficientei si eficacitatii. -CC isi desfasoara activitatea de control financiar care poate fi structurata pe urmatoarele directii: 1. formarea si utilizarea resurselor care apartin bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor unitatilor adm. teritoriale; 2.constituirea, utilizarea si gestionarea fondurilor speciale si fondurilor de tezaur; 3. formarea si gestionarea datoriei publice si situatia garantiilor guvernamentale pt credite interne si externe; 4.utilizarea alocatiilor bugetare destinate investitiilor si altor forme cu sprijin financiar din partea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale; 5.constituirea, administrarea si utilizarea fondurilor publice de catre ip-urile autonome cu caracter financiar si comercial si de catre organismele autonome de asigurari sociale; 6. constituirea, utilizarea si gestionarea resurselor financiare privind protectia mediului si imbunatatirea calitatii conditiilor de viata si de munca;

7.utilizarea fondurilor acordate Romaniei de catre UE prin programul SAPARD si a cofinantarii aferente. 8. -||- provenite din asistenta financiara acordata Romaniei de catre UE pt realizarea unor proiecte economice si sociale. Principalele persoane juridice supuse controlului financiar exercitat de CC sunt: - STATUL si unitatile administrativ teritoriale in calitate de persoane juridice de drept public; - BNR - Regiile autonome; - Societati comerciale, la care statul sau unitatile adm-teritoriale detin peste jumatate din capitalul social; Prin activitatea desfasurata de CC se urmareste in principal: -exactitatea si realizarea bilanturilor contabile si a conturilor de profit si pierdere; -utilizarea fondurilor alocate de la buget sau din fonduri specifice conform destinatiei stabilite; -indeplinirea obligatiilor financiare catre buget sau catre alte fonduri stabilite prin lege; -calitatea gestiunii economico-financiare(modul in care se administreaza si se utilizeaza resursele); -economicitatea, eficacitatea si eficienta achizitiilor publice; Prefecturile sunt Ip-uri din perimetrul puterii executive; Prefectul coordoneaza activitatea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ teritoriale. Urmareste in principal ca activitatea consiilor locale,a Consiliilor judetene si a primariilor sa se desfasoare conform legii. Are urmatoarele atributii: -asigura realizarea intereselor nationale, respectarea dispozitiilor legale si a ordinii publice; -exercita controlul cu privire la legalitatea actelor administrative realizate de autoritatile Ap locale si, respectiv judetene. -numeste sau dupa caz, elibereaza din functie conducatorii serviciilor publice ale Ministerelor sau ale celorlalte autoritati din unitatile adm- teritoriale.

Consiliile locale
-organizarea si functionarea AP locale se realizeaza de catre Consiliile locale, in calitate de autoritati deliberative si de catre primari, in calitate de autoritati executive; Principalele atributii ale consiliilor locale pot fi grupate astfel: Atributii privind organizarea ap -aproba regulamentul de functionare pe baza statului si a regulamentului cadru orientative elaborate de Guvern; -aproba studii, prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociale; -instituie norme cu caracter orientativ referitoare la activitatea regiilor autonome si a societatilor comerciale pe care le infiinteaza; Atributii privind mijloace financiare ale orasului sau a comunei -aproba bugetul local, formarea si executarea acestuia; -stabileste impozite si taxe locale precum si taxe speciale in conditiile prevazute de lege; Atributii privind realizarea AP: -admnistrarea domeniului public si privat al orasului sau comunei respective;

-numeste/elibereaza din functie membri ai consiliilor de administratie a regiilor autonome si societatile sociale infiintate; -aproba programele de dezvoltare urbanistica a localitatilor; -desfasoara activitati in domeniul protectiei mediului ambiant in vederea cresterii calitatii vietii; -asigura functionarea eficienta a institutiilor de invatamant, sanitare, cultura, etc. Atributii privind relatiile interne si externe: -hotaraste initierea unor relatii de parteneriat cu alte consilii locale, precum si cu agenti economici din tara si din strainatate in vederea realizarii unor proiecte economice, sociale si cultureale de interes comun; -stabilirea unor relatii de colaborare, infratire cu localitati din strainatate;