Sunteți pe pagina 1din 4

1

CANONUL I
LA NASTEREA DOMNULUI
Cntarea a IX-a


Tai n str i n vd i prea sl vi i t ce er fi ind

pe te ra sca un de He ru vi mi Fe cio ra ie es lea s

l lu i re n tru ca rea s-a cul ca at

Cel Ne n c put Hri sto os Dum ne zeu pre Ca re le l u dn du-L

l sl vim

Mi nu na t mer ge re v znd Ma gii a ste lei ce lei

no oi i ne o bi nu i te ce s-a a r tat a cum i
'
Ce ru ri le lu mi nea z pre Hris to os m p

ra tul L-au n sem nat pre p mnt pre Cel ns cut n
2

Vi tle em spre mn tu i rea noas tr

Pre Prun cul Cel de cu rnd ns cut m p ra tul zi cnd

Ma gii a C rui stea sa a r tat un de e e e ste s

ne n chi nm Lui am ve nit m ni i in du se

I rod s-a tul bu rat pre Hris tos a-L o mo r de Dum ne zeu lup

t to rul n t r t n du se

Cu de a din sul a n tre bat I rod de vre mea ste lei

cu a le c re ia po v u iri Ma gii n Vi tle em lui

Hris tos s-au n chi nat cu da ruri de ca rea la mo i

a lo or fi ind po v u i ii pre cum pli tul u ci

g tor de prunci l-au l sat bat jo co rit
3
CANONUL al II-lea
LA NASTEREA DOMNULUI
Cantarea a IX-a


Mai les ne e de fri c s iu bim t ce rea ca

ce ea ce e f r pri mej di e Fe cio r cci din dra gos te a m ple

tit cn tri cu o sr di e al c tu i te es te ne le es ne ci

o Ma ai c pre ct i e bu n vo in a d ne i pu te re

Chi pu ri le ce le ne lu mi na te i um bre le v

zn du le sfr i te o Ma ai c Cu ra t a Cu vn tu lui

ce S-a a ra ta at de cu rnd din U n cu ia t i so

co tin du-L a fi Lu mi na a de v ru lui du p vred ni ci e

bi ne cu vn t m pn te ce le tu
4

Da rul do bn di in du u-i i ve ni rii lui Dum ne zeu

Po po rul lui Hris to os cel fru mos n vred ni cin du se a cum

se roa g si dai i ha rul na te rii dea do ua cel de vi a

f c tor Fe cioa r prea cu ra t ca s se n chi ne sla vei