PREOTII - Pr.Arsenie Boca 506.

Larma vietii si gãlãgia grijilor desarte strigã oamenilor în urechi nevoile lor pãmânte sti, mai tare decât le strigã glasul constiintei trebuintele lor vesnice. Oamenii ab ia mai aud cele de dincolo si li se par departe: surzenia tot mai mult se întãreste si chemarea linã nu se mai aude. Dar Dumnezeu, Milostivul, ca sã nu-i piardã în fãrãdelegile lor, le rânduieste si chemare dinafarã prin glasul slujitorilor Sãi. Prin preoti nu t e cheamã omul, ca sã-ti pui nãdejdea în om, ci te cheamã Domnul ca sã-ti strãmuti viata ta de om. 507. Preotii poartã preotia lui Hristos; prin iertarea lor, Dumnezeu te iartã, prin graiul lor, Dumnezeu îti vorbeste. Prin ei, Dumnezeu te cheamã, oricât ai fi de pãcãtos. 508. Preotia este, prin Sfântul Sânge al Mântuitorului, ca o nouã filiatiune. 509. Preotia Bisericii urmãreste ca nici unul din fiii Tatãlui sã nu se învrãjbeascã în sine usi, sau sã se rupã din obste si din duhul dragostei lui Hristos. Cãci El e Cel ce une ste obstea laolaltã, deci nimeni nu se mântuieste rãzletinduse de Bisericã, oricât ar cred e cã într-însul sãlãsluieste Duhul lui Hristos. 510. Preotii vremurilor noastre, cu aceeasi datorie ca Pavel, nu mai urmãresc desf rânarea ca pe un pãcat care dãrâmã alcãtuirea omeneascã, în întindere si în adâncime, ci o la e cap. Ei nu mai au îndrãzneala sã o mãture afarã din Taina cãsãtoriei crestine, de aceea se junge la sãrãcirea roadelor ei, copiii. Asa se întâmplã cã: lipsind preotului cunostinta leg i si bãtrânului sfatul , cum se tânguia Iezechiil (Iezechiil 7, 26), oamenii orbecãie în mul timea nestiintei si a lipsei de sfat, care s-au întins ca o noapte de osândã peste bie tii oameni. Acesta este un semn de primejdie, din amândouã pãrtile. Cãci scrie: Dormind o amenii, a venit vrãjmasul si a semãnat neghinã printre grâu si s-a dus (Matei 13, 25). De ci nu fãrã rost atragem luarea-aminte cã neghinele vrãjmasului vor sãlbãtãci oile împotriva p ilor 511. Preotii au grija de-a îndupleca pe oameni în vremea rânduitã întoarcerii, ca sã nu cadã in milostivire sub strivirea dreptãtii. Lor li s-a dat marele dar sã ierte în numele l ui Dumnezeu. Mare, covârsitor de mare dar! Oare de ce nu-l pricep oamenii? 512. A osândi pe preoti e lucrul cel mai usor si cel mai fãrã rost. Sã fim drepti: slujb a preotilor e sfântã, darul lor e de la Dumnezeu, e sfânt. Cã firea lor pãmânteascã mai dã un i prilej de smintealã, iar sã fim drepti: neavând cum sã vinã altfel decât prin nastere din trupuri pãmântesti în care misunã pornirile fãrãdelegilor ca serpii si rod înclinãrile patimi ca viermii, sigur cã ei vor fi covârsiti de mostenirea aceasta si nu-si vor putea înd eplini fãrã umbrã trimiterea lor de la Dumnezeu. Chemarea le este învãluitã, vor sovãi în hot Isaia 28, 7), biruindu-se de lume, în loc ca ei sã biruie lumea. Sigur cã acestia, pri n viata lor, nu vor lãsa poporul sã creadã si asa se vor sãlbãtici oile asupra pãstorului si vor face bucurie lupilor. În jurul lor se va întãri întunerecul a toatã nestiinta si va înc epe foametea, nu de pâine, ci de Cuvântul lui Dumnezeu, pâinea cea din Cer. Sarea pãmântul ui o vor cãlca-o oamenii în picioare si asa vine cã: Si preotului i se va întâmpla ca si po porului (Isaia 24, 2). Dar, de toatã starea asta rea a lucrurilor are sã dea seama si poporul, cãci toatã decãderea e de la pãrinti începãturã. 513. Preotul, si în general dreptul, îsi are slujba de a tãlmãci tainele iconomiei divin e, înduplecând spreolaltã amândouã pãrtile, si pe om si pe Dumnezeu. De multe ori dreptul o pãteste, cã primeste sãgeti din amândouã pãrtile. Dreptul care moare osândeste pe nelegiuiti are trãiesc vedea-vor sfârsitul înteleptului, dar nu vor întelege ce sfat a avut Dumnezeu cu el (Întelepciunea lui Solomon 4, 16-17). 514. Preotii sunt acei iconomi ai tainelor lui Dumnezeu care scad pentru semenii lor aceastã mamonicã agonisire (pãcatele), iertându-le din datorie. De aceea, Lucifer r idicã pârã mare asupra lor înaintea lui Dumnezeu, zi si noapte si le rãscoalã împotrivã toate giile împotrivirii. Ci ei l-au biruit prin sângele Mielului si prin cuvântul mãrturiei lo r, si nu si-au iubit viata lor, pânã la moarte (Apocalipsã 12, 11). De aceea, avea drep tate Sfântul Ioan Gurã de Aur, zicând cã: Mai multe sunt furtunile care zbuciumã sufletul p reotului, decât talazurile care bântuie marea (Sf. Ioan Gurã de Aur, Despre preotie, Cr aiova, 1941, Cartea III, cap. VIII, p. 61). Iconomii tainelor, slujitorii Sfinte i Liturghii, sunt si ei în mãsura iubirii, jertfã neîncetatã, arsã în lumea aceasta, pentru m uirea lumii. 515. Multã pagubã face un preot în averea de pãcate a oamenilor, stergându-le cu darul dat oriile agonisite diavolului, capitalizate în om. 516. Este un duh vrãjmas care întunecã mintile oamenilor si îi rãscoalã pe unii împotriva nep tintelor omenesti ale pãstorilor, dându-le impresia cã nu sunt obligati sã asculte de ei

acoperindu-le darurile si harur ile. îsi stricã mintea cu pãrerile lor. cu toate acestea.(de preoti). fiindcã cei ce ascultã de preotii ei. sã-si facã singuri credinta . neascultând învãtãtura dreptei credinte si a vietii în Dumne zeu. din neascultare. ascultati de Bisericã. Si asa îi duce de minte. c e putini L-au ascultat! Este un cerc vicios. fiindcã au pãcate. le pune înainte neputintele oamenilor. Acestia din anumite motive nu vor sã asculte de pr eotii Bisericii. de Dumnezeu ascultã. Omul se în unecã dinspre adevãr si ia rãtãcirea de bunã. Vrãjma are prin amãgire au ascultat. indiferent de neajunsul lo r de oameni. Drept aceea. asa cum su nt. Unii se trezesc cã au trãit în rãtãcire. în care se încurcã sufletul multora. Iisus nu a avut nici un pãcat si. nevrând sã-i piardã din gheare. . 517. Fratilor. administratã valid exclusiv prin preoti si arhierei. ale slujitorilor legali ai Bisericii. Asa se cufundã în pãcate. a pr ea multor oameni: cercul rãtãcirilor. care trece peste taina pocãinte i.