Sunteți pe pagina 1din 8

Punctele critice ale sociologiei romne ti actuale

Introdus1 C t lin Zamfir


Dezvoltarea exploziv a sociologiei dup 1989
n 16 ani, sociologia a cunoscut, privit acum, o dezvoltare de o rapiditate extraordinar . Cred c urm toarele cinci direc ii marcheaz realiz rile remarcabile ale sociologiei romne ti. 1. Masa comunit ii sociologice. n 1991, la constituirea Asocia iei sociologilor din Romnia, am fost cu to i surprin i, fapt ncurajator, c suntem mai mul i sociologi dect ne a teptam: ceva mai mult de 100. Dup 1978 a supravie uit un num r important de sociologi: unii, destul de pu ini, au putut s continue practicarea sociologiei n cercetare i n special n nv mntul superior (e adev rat, marginal); cei mai mul i cu sociologia n inim , p strnd cu entuziasm voca ia pentru care la tinere e optaser . Dup 1994, an n care prima serie de noi sociologi a ie it dup b ncile ctorva facult i, num rul sociologilor a crescut ntr-un ritm rapid. Exist multe facult i de sociologie. Anual ob in titlul de sociolog un num r n cre tere de absolven i. Facultatea de sociologie i asisten social a Universit ii Bucure ti este acum facultatea cea mai mare din Universitate, cu peste 4000 de studen i. Dac lu m n considerare i promo ia din acest an, facultatea noastr a produs circa 1500 de noi sociologi. La ace tia am putea ad uga pe confra ii no tri buni, cu peste 1800 asisten i sociali. Suntem pe o pant cresc toare a produc iei de sociologi, n condi iile n care cre terea a fost autofrnat . Nu cred c am ajuns nc la un punct de vrf al cre terii cererii de sociologi. Am oferit o varietate de programe masterale de perfec ionare att pentru sociologi, ct i pentru speciali ti din alte domenii. Producem un num r mare de doctori n sociologie, cu o preg tire profesional la standarde ridicate. Cred c putem estima c marea majoritate a doctorilor n sociologie sunt produ i de facultatea noastr . 2. Construc ia institu ional . Pe lng facult i (8 sau poate ceva mai mult), sunt patru institu ii de cercetare (Institutul de sociologie, Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii, Centrul de rela ii interetnice i Centrul de demografie, la care se adaug i alte centre de cercetare n alte ora e), Asocia ia sociologilor din Romnia (din 1991), Institute
1

Sociologie romneasc , 2006

de sondare a opiniei publice, de marketing i consultan . Pe lng principalele facult i de sociologie exist centre de cercetare, de fapt echipe specializate pe teme de interes major. Exist reviste de sociologie. Facult ile i institutele de cercetare sunt centre de coagulare a comunit ii sociologice. 3. Cercetarea tiin ific . Cercetarea a r spuns la o puternic cerere de cercetare teoretic i empiric a problemele explozive ale societ ii romne ti n tranzi ie: sociologia tranzi iei, politic social , s r cie i grupurile cu risc ridicat, sondare a opiniei publice, geopolitic ,etc. Sociologia a devenit un important produc tor de date despre realitatea social ; a contribuit la construc ia sistemului legislativ i institu ional n perioada dificil a tranzi iei. Sunt publicate c r i i studii cu importante contribu ii la dezvoltarea tiin ei. 4. O pozi ionare corect a sociologiei n raport cu ideologia. Cu pu ine excep ii, produc ia sociologic s-a delimitat de masiva produc ie a ideologiei tranzi iei, strns legat de politic . A reu it s i men in o pozi ie de neutralitate, avnd doar marginal contagiuni ideologice. Evitnd pozi iile ideologice infectate de publicistica zgomotoas i de pozi iile extremiste i pasionale, o asemenea pozi ie are i costurile ei: vizibilitatea sociologilor a fost inevitabil ntr-o cre tere mai lent dect am fi dorit. 5. Cucerirea institu iilor/ cre terea competen ei aplicative. Beneficiind de un gol de expertiz n domeniul social i de un anumit prestigiu al sociologiei, sociologii iau g sit locuri de munc ntr-o larg varietate de institu ii: politic , marketing, resurse umane, administra ie, management, sondare a opiniei publice etc. De i asist m la o explozie a produc iei de sociologi, nu exist omaj semnificativ n acest domeniu. O asemenea integrare n institu ii cred c a avut un efect stimulativ foarte important. n primul rnd, a l rgit imagina ia sociologic a institu iilor i a celorlal i practicieni, efectul fiind o cre tere a prestigiului sociologiei n sfera activit ilor practice i, n consecin , o cre tere a cererii de sociologi. Integra i n variate institu ii, sociologii au creat ei n i i o cre tere a cererii de sociologi. n al doilea rnd, nu mai pu in important, a crescut, datorit acestei integr ri n masa activit ilor social-economice, competen a aplicativ a sociologiei. Contrar tendin ei occidentale de marginalizare a sociologiei prin reducerea preocup rilor la cercetare i predare, sociologia romneasc a f cut eforturi de a deveni n acela i timp practic . nv mntul a r spuns cred corect i productiv la aceast oportunitate, cu efecte pozitive enorme pe termen mediu i lung asupra comunit ii sociologice. S-au dezvoltat specializ ri, ca sociologie aplicativ , ntr-o varietate de domenii: politici sociale, componenta social a administra iei publice, managementul resurselor umane, managementul social al organiza iilor, marketing, securitate social , rela ii interna ionale, integrare european , dezvoltare comunitar , comunica ii, managementul serviciilor i al programelor sociale etc. Sociologia a devenit clar mai atractiv , oferind tinerilor o larg palet de oportunit i profesionale. Cred c o alt op iune a fost crucial n l rgirea sociologiei: dezvoltarea nv mntului de asisten social n colaborare cu sociologia. O asemenea op iune a conferit asisten ei sociale o important dimensiune social : politicile sociale, dezvoltarea comunitar , suportul social al comunit ilor i grupurilor sociale aflate n dificultate. Complementar, sociologia a avut i ea un important beneficiu: apropierea de administra ie public i de sfera serviciilor sociale, cre terea interesului pentru grupurile sociale n dificultate.

Dezvoltarea, n cadrul facult ii noastre, a unor programe de masterat pentru diferite specializ ri, deschise pe lng sociologi altor speciali ti managementul strategic al dezvolt rii sociale, managementul serviciilor sociale i de s n tate, managementul resurselor umane, administra ie, securitate a accelerat procesul de integrare a sociologiei n diferite institu ii, crescnd imagina ia sociologic a practicienilor. Aceea i strategie deschis s-a practicat i n programele doctorale. Practicieni cu specializ ri diferite au avut posibilitatea particip rii la programul doctoral de sociologie.

Punctele critice ale sociologiei romne ti actuale


Dup 16 ani cred c este momentul s reflect m asupra unor probleme/ puncte critice cu care comunitatea sociologic se confrunt . 1. Coagularea ntrziat a comunit ii sociologice romne ti. Formula lui Dimitrie Gusti sociologia este tiin a na iunii cred c este un enun care trebuie s stea la baza dezvolt rii sociologiei noastre. Tematica sociologiei este accentuat local . Aceasta nseamn dou lucruri complementare: orientarea spre problematica societ ii romne ti, dar i coagularea unei comunit i sociologice na ionale. n foarte mare m sur , sociologia romneasc a onorat aceast chemare: ea s-a orientat spre cercetarea realit ii societ ii romne ti i a construc iei sociale provocate de tranzi ie. Coagularea comunit ii romne ti a sociologiei este caracterizat prin lentoare i dezvoltare frnat . Cred c sunt dou puncte nevralgice n aceast privin : a. Coagularea institu ional . La nivel institu ional, dincolo de succesele remarcabile, trebuie s reflect m asupra unor probleme. * Exist un parohialism/ provincialism accentuat, inclusiv al Bucure tiului. Comunicarea ntre institu ii este marginal . Schimbul de profesori este aproape inexistent, cu excep ia colabor rii pentru dezvoltarea noilor facult i i atragerea tinerilor n programele doctorale. Bibliografiile recomandate studen ilor con in preponderent studiile colegilor de facultate. Desigur, nu este r u, dar ngrijor toare este opacitatea fa de studiile produse n alte colective. Studen ii citesc mult mai mult studiile profesorilor lor i foarte pu in ale altora. * Sesiunile tiin ifice sunt instrumentul cel mai important al comunic rii academice i coagul rii comunit ii. Sesiunile tiin ifice na ionale sunt mult mai rare dect ar fi nevoie pentru stadiul actual al dezvolt rii comunit ii sociologice. Sesiunile pe specialit i/ teme sunt i mai rare sau nchise n institu ii i de amploare nc modest . Facultatea noastr nu a organizat n ultimii ani, cu excep ia celei din 2006, sesiuni tiin ifice. Nici institutele de cercetare nu sunt mai active n organizarea de sesiuni de comunic ri deschise, antrennd participarea speciali tilor din alte institu ii. * Reviste na ionale, ale facult ilor i institutelor au crescut spectaculos ca num r, dar participarea extern este nc limitat i de calitate inegal . Circula ia lor este redus . * Asocia ia sociologilor din Romnia, dup o lansare entuziast , are o activitate la nivelul minim de subzisten . Simptomul ngrijor tor este participarea. Comparativ cu participarea la primul congres din 1991, la ultimul congres, de i important ca reprezentare zonal , a fost modest . b. Coagularea comunica ional . Comunitatea sociologilor romni este vital fundat pe comunicarea profesional , iar aceasta este dramatic sc zut . Izolarea

comunica ional a sociologilor este ngrijor tor accentuat . Literatura noastr d impresia de monologuri ale surzilor. Sociologii romni citesc pu in literatura na ional , cu o preferin , care pare a fi excesiv , pentru literatura occidental . Dac am analiza bibliografiile utilizate n publica iile romne ti, am constata cu u urin c trimiterile bibliografice romne ti sunt marginale. Nu cred c doar calitatea ei este explica ia, ci i o anumit dependen excesiv de modele sociologice din Occident. Orientarea spre produc ia sociologic occidental este vital pentru dezvoltarea sociologiei noastre. Trebuie s fim con tien i i de efectul secundar negativ: importul de tematic social din alte zone i ignorarea tematicii societ ii noastre. Nu ne lu m n serios, nici pozitiv, prin valorificare, nici critic. Nu avem suficiente discu ii publice pe problemele esen iale ale societ ii romne ti, dar i ale sociologiei noastre. 2. Infla ia de publica ii. Nu exist o statistic a num rului de pagini publicate de sociologii activi n cercetare. Impresia mea este c sociologul romn cercet tor public de cel pu in 2-3 ori mai mult (mai multe c r i, studii, articole, manuale) dect colegii no tri din Occident. Publicarea excesiv poate fi estimat dac lu m n considerare rapoartele anuale ale institutelor de cercetare i ale cadrelor didactice, mai ales ale celor care candideaz pentru posturile de conferen iar i profesor. Un institut declar zeci de mii de pagini publicate n fiecare an. Un profesor raporteaz frecvent 5-10 c r i i manuale, i multe zeci de studii. Pentru a ob ine titlul de profesor, un sociolog trebuie n ultimii 5 ani s publice nc cel pu in o carte i 7 studii n reviste, la care, dac nu public ntr-o revist occidental , nc 6 studii n reviste tiin ifice romne ti drept pedeaps . Deci n 5 ani (250 pagini o carte i 13 studii x 20 pagini = 260 pagini) circa 510 pagini. Dup ce a ob inut titlul de profesor, se presupune c va mai publica Dac o carte are n jur de 250 de pagini, 15 c r i x 25o pagini = 3750 pagini. Dac un studiu are aproximativ 20 pagini x 50 studii = 1000 pagini. n total, n cursul vie ii, un cadru universitar sau cercet tor se a teapt s publice spre 5000 de pagini de studii de tip tiin ific. Nu mai ad ug m i rapoartele de cercetare, articole de popularizare, materiale didactice. Este o estimare exagerat ? n Occident, sociologii de prestigiu care public 4-5 c r i sunt excep ii. n contrast, sociologii romni care public mai pu in de 4-5 c r i sunt ei o excep ie. Num rul de studii ale speciali tilor occidentali rar ajung la peste 20-25. O prob a deprecierii calit ii/ nencrederii n publicistica romneasc este explozia de manuale. Fiecare profesor i face propriul manual pentru c nu are ncredere n manualele produse de colegi. De fapt, producerea de manuale proprii a devenit un criteriu important de evaluare. Rezultatul este efortul slab productiv i fragmentarea literaturii. Eu cred c a produce un manual bun este o mare performan i trebuie apreciat . i manualele proaste pedepsite, nu punctate. Infla ia publicistic are dou efecte destructive pentru coagularea comunit ii tiin ifice. Primul efect: sc derea calit ii publica iilor. Goana dup num rul publica iilor scade dramatic calitatea. Al doilea efect, mai pu in vizibil: sociologii romni se citesc reciproc foarte pu in. S-a dezvoltat o percep ie negativ a publica iilor romne ti. Din acest motiv efectul este dezastros asupra coagul rii comunit ii tiin ifice. Este un efect detectabil al nsingur rii sociologilor romni. Ai impresia c nu exist o comunitate a sociologilor romni, ci noi p rem a fi apendici marginali ai comunit ilor occidentale.

Indiferen a fa de publica iile interne are mai multe cauze. O cauz este, indiscutabil, calitatea sc zut a multor lucr ri. Cred ns c un factor explicativ al indiferen ei reciproce mult mai important dect calitatea sc zut este nencrederea de principiu n publicistica romneasc . Explica ia nencrederii de principiu n publicistica romneasc st n profesionalismul sc zut. Profesionalismul sc zut genereaz nesiguran . Iar nesiguran a genereaz investirea cu supra-autoritate a publicisticii occidentale. O carte/ studiu occidental este, de principiu, investit cu autoritate. Referirea la o idee dintr-o carte/ studiu romnesc pare chiar ru inoas . Trimiterile bibliografice sunt pline de cit ri occidentale de prestigiu, u or detectabile. Sunt frecvente cit ri banale, plate, iar nu de idei noi, interesante. Referirile romne ti, atunci cnd sunt, sunt adesea evident superficiale, de tip colegial. Comentarea ideilor este mult mai rar . Nu citarea studiilor romne ti este problema, ci nereferirea critic la ele. Cum se explic infla ia publicistic ? Cauza principal , cred eu, este procedura de evaluare pe care o practic m. O voi analiza imediat mai jos. A doua cauz a propensiunii spre cantitate este disperarea nsingur rii. Scrii. Crezi c ai idei noi i interesante. Dar nimeni nu le bag n seam . Dac ideile tale nu sunt apreciate, atunci trebuie s scrii mult ca s fii apreciat. Oricum nu prea se cite te ceea ce scrii, dar se num r . 3. Reglement rile pot na te mon tri: cum procedurile de evaluare cresc infla ia i scade calitatea. Orice comunitate tiin ific se confrunt cu o problem fundamental : cum s fie stimulat activitatea tiin ific . n ultimii ani, evaluarea cercet torilor/ institu iilor a devenit o preocupare constant , dar metodologia este confuz i contestabil . To i suntem de acord c n procesul de evaluare trebuie luat n considerare n mod prioritar calitatea: contribu ia cu idei noi, dezvoltarea cunoa terii. n practic , calitatea este considerat marginal, criteriul dominant este cantitatea. Dincolo de principiile declarate, nu numai n practica, ci, mai mult, n procedura evalu rii se produce un regres de la calitativ la cantitativ. Suntem obseda i de acordarea de numere tuturor activit ilor. Performan a este estimat global printr-un num r rezultat din adunarea (eventual ponderat ) a numerelor acordate diferitelor activit i, mai ales a publica iilor. Recurgerea la num rare, sunt convins, este dezastroas . Cum e ti bun ? Dac ai un indice cantitativ mare. i cum l po i ob ine ? Publicnd mult. Am participat la multe procese de evaluare la acordarea titlurilor de conferen iar/ profesor/ conduc tor de doctorat. Ne-am confruntat cu trei probleme n acest proces. Prima este cea a timpului i specializ rii. Rareori membrii comisiei pot acoperi toate specializ rile; i nici nu dispun de timpul necesar evalu rii lucr rilor prezentate. A doua problem este cea formulat mai sus: ne citim prea pu in lucr rile colegilor. Venim la evaluare cu lecturi marginale sau deloc. n fine, a trei problem este dificultatea de a realiza o evaluare necontestabil a calit ii. Subiectivitatea inevitabil a evalu rii calit ii este de natur a genera conflicte. Dificultatea de a evalua calitate genereaz un dublu regres. Cea mai simpl metod este evaluarea calitativ minimal : r sfoind o carte, dac g se ti o prostie mare, incontestabil , aceasta este un criteriu clar al calit ii proaste. Dar aceast procedur poate elimina doar publica iile evident proaste. Dar nu poate discrimina produsele mediocre. Evident i aceast procedur este vulnerabil i generatoare poten ial de

conflicte. Cea mai simpl procedur , utilizat n realitate ca regul , este regresul la cantitativ. Se stabilesc cteva criterii cantitative minime: attea c r i, attea articole. Studiile sunt mai u or de produs n multitudinea de reviste i mai greu vizibile. Mai evidente sunt c r ile i u or de num rat. Dar c r ile pot fi f cute. Pentru titlul de profesor, fiecare se prezint cu minimum 4 c r i. De multe ori, verdictul este mai trebuie o carte. i n cteva luni se mai prezint una. A a se face c profesorii no tri, pe cap de profesor, n medie, cred c suntem cei mai productivi din lume. Regresia la cantitate este principala cauz a infla iei de publica ii. Trebuie s publici mult. Acela i efect distorsionant apare i n evaluarea institutelor de cercetare: anual ct se public , cu punctaje extrem de elaborate. Cu ct sistemul de punctaj este mai elaborat, cu att infla ia este mai mare i produc ia inutil mai ridicat . Apare uneori i o alt strategie. Institutul angajeaz cu cumul colegi productivi. Ei nu activeaz practic n institut, dar la sfr it de an vin cu puncte multe. O alt procedur de evaluare a calit ii este luarea n considerare cu prioritate a publica iilor n str in tate: se introduce un nivel minim de publica ii n str in tate sau acestea sunt punctate mai mult. Aceasta este un criteriu sigur de valoare. Dar nu totdeauna. i aici sunt aranjamente i public ri n reviste obscure. n plus, tiin ele sociale fiind centrate pe realitatea local , revistele occidentale sunt interesate doar de anumite tipuri de studii care pot fi de interes pentru comunit ile de acolo. Fire te, alte tipuri de studii, orict de valoroase ar fi ele, nu au acces pentru c sunt de interes local. Goana dup publicarea n str in tate reprezint un factor adi ional de necoagulare a comunit ii na ionale i cu efect clar distorsionant asupra configura iei tematicii cercet rii. ansa de publicare n reviste occidentale reprezint un criteriu de selec ie a tematicii care poate fi diferit de priorit ile locale de interes. Din acest motiv, publicare ntr-o revist occidental nu reprezint neap rat un criteriu de valoare superioar celor publicate n ar . Un exemplu absolut ocant dac l analiz m cu aten ie. Ultimul ordin al ministrului atinge un paroxism al stimul rii infla iei, dar i o distorsiune grav a politicii cercet rii sociologice. Dac nu publici ntr-o revist occidental de prestigiu i ob ii un punctaj mare, po i s compensezi cu 4 studii n revistele romne ti. Se introduce un fel de pedeaps . Dac se sugereaz c nu ai un studiu suficient de bun care s fie acceptat ntr-o revist occidental , atunci te pedepsim: scrii 4 studii n Romnia. Calitatea (presupus a fi certificat de publicarea n Occident) este compensat de cantitatea din ar (presupus implicit a fi de calitate inferioar ). n substitu ia calit ii prin cantitate, o cauz suplimentar a infla iei, este con inut tacit i o atitudine distorsionant . Este mai bine s scrii studii sociologice de interes n Occident i mai pu in de apreciat s scrii pe teme de interes intern. Deci, ca s fim aprecia i, ce trebuie s scriem i ct ? Standardele minimale de evaluare pentru promovare, dac reflect m mai mult asupra lor, putem, paradoxal, ajunge la concluzia c ele sunt aberante i destructive. De cele mai multe cazuri de evaluare se face prin num rare. Presupozi ia tacit este nencrederea n valoarea publica iilor. Cred c trebuie s reabilit m aprecierea calit ii, eventual complementar cu un alt tip de pedeaps : dac scrii maculatur , te depunct m. Sau, mai precis: nu te promov m ca produc tor de maculatur , polund publicistica sociologic .

Un alt efect pervers: nu este important s citi i, ci s scrie i. Obsesia produc iei cantitative este o cauz a diminu rii comunic rii i de cre tere a nsingur rii. Scrierea diminueaz lectura i discu ia. Criteriile actuale de evaluare a activit ii de cercetare sociologic induc i alte distorsiuni. Sociologia romneasc , nc de la constituirea sa, a asumat responsabilitate de a contribui la reforma societ ii romne ti i la construc ia institu ional . i s-a achitat i se achit continuu de aceast responsabilitate. Ignorarea contribu iilor sociologilor n aceast direc ie este o eroare grav care trebuie corectat . Neincluderea acestei contribu ii ca unul dintre criteriile importante n sistemul de evaluare este incorect i are ca efect descurajarea orient rii speciali tilor n aceast direc ie. O alt omisiune cu efecte negative. Sociologia este o mare produc toare de informa ii despre societatea romneasc . Cercetarea sociologic empiric nu produce numai studii, dar i baze de date de o valoare inestimabil . Bazele de date sociologice trebuie conservate ca surs esen ial pentru valorificare secundar n cercet rile ulterioare. Conservarea bazelor de date i punerea lor la dispozi ia speciali tilor este o func ie important care trebuie sus inut financiar i apreciat . Este surprinz tor c aceast contribu ie valoroas nu este luat n considerare n sistemul de evaluare. n fine n sistemul de evaluare adoptat n prezent este ignorat i o alt contribu ie interna ional important a sociologiei romne ti: participarea la elaborarea unor lucr ri/ rapoarte ini iate de importante institu ii interna ionale (Comisia european , ONU, UNICEEF, UNDP) n care situa ia Romniei este inclus . Nu este de n eles de ce contribu ia interna ional este redus la articolele din reviste. 4. Propor ia excesiv a lucr rilor de difuzare a ideilor occidentale. ntr-o lung perioad , n care accesul la literatura occidental era limitat , asemenea lucr ri au avut un rol important la dezvoltarea comunit ii noastre, ele fiind mijlocul de conectare la literatura occidental . Accesul larg la literatura occidental scade utilitatea unor asemenea lucr ri de difuzare a ideilor noi. Riscul este crearea unui stil de carte tip rezumare a c r ilor occidentale. Accesul direct la literatura occidental face ca interesul pentru lectura lucr rilor de difuzare ale autorilor romni s fie sc zut. Este un stil facil de a produce c r i/ manuale, dar efectul este degradarea ncrederii n produc ia intern . Efortul se orienteaz mai pu in pe crearea de idei noi, ci pe rezumarea altor lucr ri. Acest fenomen, paradoxal, paralizeaz cumulativitatea: referirea la idei scade n detrimentul referirii la c r i/ studii. 5. Empirism necumulativ. Sociologia romneasc este o mare produc toare de date despre societatea romneasc actual . O asemenea activitate reprezint o contribu ie extrem de important pentru articularea unei imagini a realit ii sociale. Cumularea datelor reprezint instrumentul constituirii unei imagini empirice a societ ii/ problemelor. Nu exist ns numai comunicarea ntre teorii, dar i ntre date. Studiile publicate sunt caracterizate printr-o cumulare sc zut a datelor. Datele nu se confrunt i nu se verific reciproc. Se prefigureaz un stil facil de a produce lucr ri: prezentarea propriilor date, f r referire la alte date, nici la datele sociologice (produse de alte lucr ri sociologice), nici la datele produse de institu iile produc toare de indicatori socialeconomici. A numi acest fenomen dependen a de datele proprii. Sunt multe c r i i studii care prezint plat statistici de date i considera ii asupra propriei metodologii. Nu se ncheag patternuri empirice produse prin contribu ii multiple. Utilizarea datelor produse de al i cercet tori reprezint mai mult excep ii, iar nu regula. Sunt lucr ri care

creeaz impresia c autorul este singurul produc tor de date n respectivul domeniu. i mai rare sunt tentativele de dezvoltare a analizei teoretice a datelor. 6. Lipsa comunic rii pe problemele societ ii romne ti, dar i ale sociologiei romne ti. Se discut insuficient problemele societ ii romne ti. Se discut de asemenea foarte pu in problemele comunit ii sociologiei romne ti. Referirile evaluative (critice n sensul larg, pozitiv-valorificatoare, sau critice n sens restrns) sunt foarte rare n studii i c r i. Cumulativitatea sociologiei noastre este foarte sc zut . 7. mi este team c o bun parte din sociologie evit marile probleme ale societ ii noastre actuale i se retrage n studii punctuale cu accent masiv pe reflec ii metodologice. Sunt cercet ri care se nfund n perfec ion ri metodologice, posibil excelente, dar cu rezultate dezam gitoare. 8. Contribu ia la dezvoltarea imagina iei sociologice este i ea nc modest . Aceast contribu ie este una dintre func iile importante ale sociologiei. Cum se poate face acest lucru ? * nv mntul. Sociologia este una dintre disciplinele fundamentale ale culturii generale, cet ene ti i sociale. n licee, sociologia, care era nainte de r zboi obligatorie i este obligatorie n rile occidentale, dup 16 ani de la Revolu ie sociologia se pred poate doar n 1-2% dintre clasele liceale. Componenta sociologic a altor discipline este practic inexistent . Acest lucru este un deficit major al programei de nv mnt preuniversitar. Totodat este, s recunoa tem, un e ec necorectat al Asocia iei noastre a sociologilor. n toate facult ile din lume, sociologia, sau n forme diferite, este cuprins oarecum obligatoriu. Chiar nainte de 1990 sociologia se preda n multe facult i. Dup 1989 predarea universitar a sociologiei nu numai c nu s-a extins, dar chiar s-a restrns. Predarea sociologiei la facult ile cu profil nesociologic va fi probabil lichidat prin reducerea nv mntului universitar prin faimoasa prostie la 3 ani la multe facult i. Este adev rat c nici nu am produs un manual atractiv de sociologie pentru nv mntul nesociologic. * Difuzarea gndirii sociologice. Prin nici una din formele de difuzare a imagina iei sociologice st m destul de slab. C r i cu adresabilitate public larg pe teme sociale sunt o excep ie. Nu exist o revist cu tematic social pentru publicul larg. Doar asisten a social a reu it s fac o asemenea revist . n celelalte reviste i ziare articolele pe teme sociale, scrise calificat sociologic, sunt rare. Sociologii sunt slab prezen i n publicistic . Ceea ce scriu aici poate p rea a con ine autocritici prea severe. Posibil. Cred c este ns momentul s ne ndrept m aten ia asupra situa iei sociologiei noastre i asupra direc iilor ei de dezvoltare.