Sunteți pe pagina 1din 15

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Aspecte contabile privind activitatea jocurilor de noroc
Activitatea jocurilor de noroc se poate face numai \n baza autoriza]iei emise de Ministerul Economiei [i Finan]elor, respectiv licen]a pentru exploatarea jocurilor de noroc, prev`zut` \n anexele nr. 1 a) [i 1 b), din H.G. nr. 251/1999 privind condi]iile de autorizare, organizare [i exploatare a jocurilor de noroc. Organizarea oric`rui joc de noroc implic`, \n general, existen]a mai multor elemente, cum ar fi: joc, miz`, mijloace, organizator [i participant. La art. 1 [i 2 din reglementarea amintit` mai sus sunt defini]i principalii termeni specifici jocurilor de noroc. Jocul de noroc reprezint` orice procedur` de atribuire a unor c[tiguri de orice fel, \n func]ie de anumite elemente aleatorii indiferent de modul de producere a acestora cu perceperea, sub orice form`, a unor taxe de participare directe sau disimulate (indirecte). Taxa de participare direct` reprezint` suma de bani perceput` direct de la juc`tor de c`tre organizator, \n schimbul dreptului de participare la joc. Taxa de participare disimulat` reprezint` suma de bani perceput` suplimentar pentru vnzarea unor produse care permit dreptul de participare la jocurile de noroc, precum [i tarifele percepute pentru utilizarea liniilor telefonice sau a altor mijloace de telecomunica]ie asimilate acestora ori pentru prestarea unor servicii a c`ror finalitate const` \n dreptul de participare la un joc de noroc.
Activitatea jocurilor de noroc este reglementat` printr-o serie de acte normative, din care cele mai reprezentative sunt: G Hot`rrea Guvernului nr. 251/1999 privind condi]iile de autorizare, organizare [i exploatare a jocurilor de noroc, modificat` prin H.G. nr. 348/2002; G Ordinul nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc. Cerin]e generale N.T.V.01-2000; G Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activit`]ilor din domeniul jocurilor de noroc, modificat` prin Legea nr. 166/1999, Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea [i completarea O.U.G. nr. 69/1998, Legea nr. 391/2002 privind aprobarea Ordonan]ei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea [i completarea Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activit`]ilor din domeniul jocurilor de noroc; G Ordonan]a Guvernului nr. 28/1999, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare;
Revista Romn` de Monografii Contabile
G

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Hot`rrea Guvernului nr. 671/2000 privind actualizarea nivelului taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activit`]ilor de jocuri de noroc; G Preciz`ri metodologice nr. 9.634 din 16.09.1997; G Legea nr. 366/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 118/1999 privind \nfiin]area [i utilizarea Fondului na]ional de solidaritate; G Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; G H.G. nr. 348/2002 pentru modificarea H.G. nr. 251/1999 privind condi]iile de autorizare, organizare [i exploatare a jocurilor de noroc; G Legea nr. 391/2002 privind aprobarea Ordonan]ei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea [i completarea Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activit`]ilor din domeniul jocurilor de noroc; G Ordinul nr. 77/2004 pentru \nlocuirea anexelor nr. 1 [i nr. 2 la Norma tehnic` de verificare a mijloacelor de joc Cerin]e generale N.T.V.-01-2000, aprobat` prin Ordinul ministrului industriei [i comer]ului nr. 184/2000; G Ordonan]a Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia; G Ordinul nr. 452/2006 pentru actualizarea valorilor din anexa nr. 2 la Norma tehnic` de verificare a mijloacelor de joc Cerin]e generale N.T.V.-01-2000, aprobat` prin Ordinul ministrului industriei [i comer]ului nr. 184/2000; G Norma metodologic` din 12.12.2007 privind cuantumul timbrului monumentelor istorice [i modalita]ile de percepere, \ncasare, utilizare [i eviden]iere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia; G Ordinul nr. 101 din 21.01.2008 emis de A.N.A.F., privind aprobarea modelului [i con]inutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor [i contribu]iilor cu regimuri de stabilire prin autoimpunere sau re]inere la surs`; G Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modific`rile [i ad`ugirile ulterioare; G Norme Metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004.
G

Conform legisla]iei \n vigoare, rezult` c` persoanele juridice [i fizice care organizeaz` [i exploateaz` activit`]i de jocuri de noroc \[i pot desf`[ura activitatea numai \n baza autoriza]iei emise de Ministerul Economiei [i Finan]elor, denumit` licen]`. Licen]a pentru exploatarea jocurilor de noroc se emite cu perceperea de taxe care sunt stabilite \n lei. Taxele sunt anuale, iar nivelul [i termenele de plat` ale acestora sunt prev`zute \n Hot`rrea Guvernului nr. 671 din 17/08/2000 privind actualizarea nivelului taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activit`]ilor de jocuri de noroc. Termenul de valabilitate a licen]ei pentru exploatarea jocurilor de noroc este de 12 luni de la data eliber`rii acesteia. La eliberarea licen]ei pentru exploatarea jocurilor de noroc se prezint`, \n copie, documentele care atest` plata taxelor de autorizare datorate bugetului de stat \nainte de eliberarea licen]ei, plus rata aferent` primei luni.

ATEN}IE
Neprezentarea acestor documente \n termen de 30 de zile de la data aprob`rii cererii de autorizare a agentului economic organizator de jocuri de noroc atrage anularea aprob`rii. Neplata unei rate lunare, reprezentnd taxa de autorizare, la termenul prev`zut \n anexa nr. 1, atrage suspendarea licen]ei pentru exploatarea jocurilor de noroc. Neplata ratelor lunare pe o perioad` de mai mult de 2 luni conduce la anularea licen]ei pentru exploatarea jocurilor de noroc. Neplata sau plata cu o \ntrziere de mai mult de 31 de zile lucr`toare a oric`ror obliga]ii fiscale datorate la bugetul de stat, la bugetul asigur`rilor sociale de stat, precum [i la bugetele locale, de c`tre agen]ii economici organizatori de jocuri de noroc, atrage anularea licen]ei pentru exploatarea jocurilor de noroc. Trimestrial, pn` la data de 25 a lunii urm`toare \ncheierii trimestrului, agen]ii economici organizatori de jocuri de noroc de orice fel au obliga]ia transmiterii situa]iei privind principalii indicatori economico-financiari realiza]i, cumulat de la \nceputul anului. Aceasta se va \ntocmi conform modelului prezentat \n anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activit`]ilor din domeniul jocurilor de noroc, la Ministerul Economiei [i Finan]elor. Conform art. 29 din Hot`rrea Guvernului nr. 251/1999 privind condi]iile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc, eviden]a primar` a veniturilor se ]ine zilnic, pentru fiecare ma[in` electronic` cu c[tiguri, pe formularul prezentat \n anexa nr. 5 (Situa]ia \ncas`rilor zilnice ob]inute din activitatea de exploatare a ma[inilor electronice cu c[tiguri lei), respectiv \n anexa nr. 6 pentru ma[inile care opereaz` \n valut`.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Lunar, veniturile vor fi centralizate cu ajutorul formularului prezentat \n anexa nr. 8 (Situa]ia \ncas`rilor lunare ob]inute din activitatea de exploatare a ma[inilor electronice cu c[tiguri lei), respectiv \n anexa nr. 8 a) pentru ma[inile care opereaz` \n valut`. Pentru veniturile ob]inute din exploatarea jocurilor de noroc se datoreaz` timbrul social asupra jocurilor de noroc aplicat asupra particip`rilor de orice fel la astfel de activit`]i ale persoanelor fizice. Timbrul social este \n valoare de 10% din pre]ul fiec`rei particip`ri [i se adaug` acestui pre]. Potrivit art. 4 lit. c) din Norma metodologic` privind cuantumul timbrului monumentelor istorice [i modalit`]ile de percepere, \ncasare, virare, utilizare [i eviden]iere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru activit`]ile de cazinou, jocuri de noroc [i jocuri mecanice. Cuantumul timbrului monumentelor istorice este de 10 lei/lun`/aparat pentru activit`]ile de jocuri de noroc din categoria ma[inilor electronice [i/sau mecanice cu c[tiguri. Valoarea timbrului monumentelor istorice se adaug` la pre]ul de vnzare al produselor [i serviciilor, fiind imprimat` distinct pe fiecare produs, dup` caz. Persoanele fizice sau juridice care folosesc case de marcat vor men]iona distinct pe bonul fiscal contravaloarea timbrului monumentelor istorice. Pot fi excepta]i de la plata timbrului monumentelor istorice, operatorii economici care, prin activit`]ile pe care le desf`[oar`, contribuie \n decursul aceluia[i an fiscal la protejarea monumentelor istorice cu o sum` cel pu]in egal` cu cea pe care o datoreaz` la plata taxei, \n baza unei solicit`ri scrise, \nso]it` de documente justificative corespunz`toare. Persoanele fizice sau juridice pl`titoare au obliga]ia s` calculeze [i s` \nregistreze lunar \n contabilitatea proprie, \n conturi distincte, sumele \ncasate din aplicarea timbrului monumentelor istorice. Sumele se vireaz` lunar de c`tre pl`titori, pn` la data de 25 a lunii urm`toare, \n contul deschis pe seama Oficiului Na]ional al Monumentelor Istorice la Trezoreria Statului. Virarea se face cu ordin de plat`, \n care se specific`: contravaloarea timbrului monumentelor istorice corespunz`toare lunii .......... anului ............. Potrivit art. 13 alin. (1) lit. f) din O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, operatorii economici care organizeaz` jocuri de noroc au obliga]ia s` pl`teasca o contribu]ie de 4% din profitul anual realizat. Plata se va face pn` la data de 31 mai a anului \n curs pentru anul precedent. Potrivit art. 77 din Codul fiscal, veniturile din jocuri de noroc se impun, prin re]inerea la surs`, cu o cot` de 20% aplicat` asupra venitului net care nu dep`[e[te cuantumul de 10.000 lei [i cu o cot` de 25% aplicat` asupra venitului net care dep`[e[te cuantumul de 10.000 lei, inclusiv. Venitul net se calculeaz` la nivelul c[tigurilor realizate \ntr-o zi de la acela[i organizator sau pl`titor. Obliga]ia calcul`rii, re]inerii [i vir`rii impozitului revine pl`titorilor de venituri. Nu sunt impozabile veniturile ob]inute din jocuri de noroc, \n bani [i/sau \n natur`, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite \n sum` de 600 lei, realizate de contribuabil pentru c[tigurile din jocuri de noroc, de la acela[i organizator sau pl`titor \ntr-o singur` zi. Impozitul calculat [i re]inut \n momentul pl`]ii este impozit final. Impozitul pe venit astfel calculat [i re]inut se vireaz` la bugetul de stat p`n` la data de 25 inclusiv a lunii urm`toare celei \n care a fost re]inut. Potrivit art. 2 lit. a) din Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 28/1999 cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, privind obliga]ia agen]ilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, pentru activit`]ile de jocuri de noroc este obligatorie folosirea aparatelor de marcat electronice fiscale. Fac excep]ie activit`]ile de jocuri de noroc desf`[urate cu mijloace tehnice de joc ce func]ioneaz` pe baza acceptatoarelor de monede sau bancnote.

Exemplu
Societatea Jack Pot S.R.L. de]ine un spa]iu \nchiriat. Chiria lunar` este de 2.500 lei. |n acest spa]iu are amplasate 5 ma[ini electronice cu c[tiguri.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Reflectarea \n contabilitate a principalelor opera]iuni


Pentru \nceput, societatea are obliga]ia ca \n fiecare perioad` s` cunoasc` nivelului taxelor de autorizare. Astfel, \n prezent, \n conformitate cu prevederile H.G. nr. 671/2000 privind actualizarea nivelului taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activit`]ilor de jocuri de noroc, taxa anual` de autorizare este \n valoare de 1.669,5 lei pentru o ma[in` mecanic` sau electronic` cu c[tiguri. Aceasta se achit` astfel: 546 lei \nainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferen]a de 1.123,5 lei \n rate egale, lunar, pn` la data de 25 a lunii \n curs, pentru luna urm`toare.

Constituirea obliga]iei de plat` pentru taxa de licen]`

(546 lei x 5 ma[ini = 2.730 lei) 471 Cheltuieli \nregistrate \n avans = 446 / analitic distinct Alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate 2.730

Plata taxei de licen]` la bugetul statului = 5121 Conturi la b`nci \n lei 2.730

446 / analitic distinct Alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate


Desc`rcarea lunar` pe cheltuial` a taxei pentru licen]` (2.730 / 12 luni = 227,5 lei) = 471 Cheltuieli \nregistrate \n avans 227,5

6351 Cheltuieli cu alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate


|nregistrarea [i plata p`r]ii lunare a taxei pentru licen]` (1.123,5 / 12luni x 5 ma[ini = 468,12) = 446 / analitic distinct Alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate 5121 Conturi la b`nci \n lei 468,12

6352 Cheltuieli cu alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate 446 Alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate

468,12

ATEN}IE
Conform art. 3 alin. (4) din Ordonan]a Guvernului nr. 36/2000, dup` suspendarea sau dup` anularea licen]ei pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum [i dup` \ncetarea activit`]ii de jocuri de noroc, sub orice form`, agen]ii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obliga]i \n continuare la plata ratelor lunare aferente diferen]ei dintre taxa de autorizare anual` [i ratele deja pl`tite, la termenele prev`zute \n anexa nr. 1, pn` la expirarea perioadei pentru care au fost autoriza]i.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Referitor la reflectarea \n contabilitate a veniturilor \ncasate din aceast` activitate, presupunem urm`toarea situa]ie:

|nregistrarea \ncas`rilor pe baza raportului fiscal emis de casa de marcat [i a borderoului Situa]ia \ncas`rilor pe luna X...., anul N..... 5311 Casa \n lei = 708 Venituri din activit`]i diverse 30.000

ATEN}IE
Dac` ma[inile electronice au acceptatoare de banknote, nu este necesar` \nregistrarea \ncas`rilor pe casa de marcat.

|nregistrarea c[tigurilor din jocurile de noroc \n baza datelor din eviden]a lunar` = 462 Creditori diver[i 5.000

6588 Alte cheltuieli din exploatare

|nregistrarea re]inerii la surs` a impozitului pe venit [i plata c[tigurilor

Presupunem un impozit total pe lun` \n valoare de 400 lei. 462 Creditori diver[i = % 446 / analitic distinct Alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate 5311 Casa \n lei 5.000 400 4.600

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

ATEN}IE
Nu sunt impozabile veniturile ob]inute din jocuri de noroc sub valoarea sumei de 600 lei realizat` de la acela[i organizator sau pl`titor \ntr-o singur` zi. |n vederea calcul`rii [i re]inerii impozitului aferent, societatea are obliga]ia ]inerii unei eviden]e complete [i detaliate referitoare la c[tigurile acordate.

Plata impozitului re]inut la surs` = 5121 Conturi la b`nci \n lei 400

446 / analitic distinct Alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate


|nregistrarea obliga]iei de plat` a taxei de timbru social

Conform Legii nr. 366/2001 privind \nfiin]area [i utilizarea fondului social de solidaritate, se instituie taxa de timbru social, \n sensul c` 10% din pre]ul fiec`rei particip`ri este timbrul social [i se adaug` acestui pre] (mod de calcul: 30.000 lei x 10/110 = 2.727) 6353 Cheltuieli cu alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate = 447 / analitic distinct Alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate 2.727

ATEN}IE
Pentru sumele constituite [i colectate ca timbru social, societatea are dreptul s` re]in` pentru uz propriu un comision de 1% (2.727 x 1% = 27,27). 447 Alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate = 7588 Alte venituri din exploatare 27

Achitarea taxei de timbru social de 2.700 lei (2727 27) = 5121 Conturi la b`nci \n lei 2.700

447 Alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate

G |nregistrarea sumelor \ncasate reprezentnd contravaloarea timbrului monumentelor istorice datorate c`tre Oficiul Na]ional al Monumentelor istorice [i achitarea lui conform Normei metodologice 12/12/2007 art. 4 pct. c) este de 10 lei/lun`/aparat pentru activit`]ile de jocuri de noroc din categoria ma[inilor electronice [i/sau mecanice cu c[tiguri.

Pentru cele 5 aparate se pl`te[te o tax` de 50 de lei. 5311 Casa \n lei 447 Fonduri speciale taxe [i v`rs`minte asimilate
6

447 Fonduri speciale taxe [i v`rs`minte asimilate 5121 Conturi la b`nci \n lei

50

50

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|nregistrarea cheltuielii cu chiria spa]iului = 401 Furnizori 2.500

612 Cheltuieli cu redeven]ele, loca]iile de gestiune [i chiriile

ATEN}IE
Spa]iul \n care se desf`[oar` aceste activit`]i poate fi \n proprietatea organizatorului, \nchiriat sau dobndit sub o alt` form` legal` de c`tre acesta (de exemplu, pe baz` de asociere \n participa]iune). Se permite schimbarea locului de exploatare a activit`]ilor de jocuri de noroc \n perioada de valabilitate a licen]ei, dar nu mai mult de 3 ori fa]` de locul ini]ial, cu avizul comisiei, f`r` perceperea altor taxe, urmnd s` se fac` men]iune \n acest sens \n licen]`.

|nregistrarea amortiz`rii ma[inilor electronice

Amortizarea lunar` este de 500 lei. 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz`rilor = 281 Amortizare imobiliz`ri corporale 500

|nregistrarea cheltuielilor cu salariile [i a contribu]iilor sociale

Presupunem c` pl`]ile lunare brute reprezentnd salariile sunt de 3.500 lei. |n vederea ob]inerii unui rezultat din aceast` activitate [i pentru simplificarea opera]iunilor care nu sunt relevante [i specifice acestui gen de activitate, men]ion`m c`, \n continuare, se \nregistreaz` numai acele articole contabile care influen]eaz` cheltuielile societ`]ii cu salariile [i accesoriile acestora, f`r` a se avea \n vedere alte aspecte legate de modul de calcul [i de plata acestora. 641 Cheltuieli cu salariile personalului 6453 Cheltuieli privind contribu]ia angajatorului pentru asigur`ri sociale de s`n`tate 6451 Cheltuieli privind contribu]ia unit`]ii la asigur`ri sociale 6451 Cheltuieli privind contribu]ia unit`]ii la asigur`ri sociale 6458 Alte cheltuieli privind asigur`rile [i protec]ia social` = 421 Personal salarii datorate 3.500

4313 Contribu]ia angajatorului pentru asigur`rile sociale de s`n`tate 4315 Contribu]ia unit`]ii la asigur`ri sociale fond accidente de munc` 4311 Contribu]ia unit`]ii la asigur`ri sociale 447 Fonduri speciale contribu]ia pentru concedii [i indemniza]ii

193

24

683

30

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

6452 Cheltuieli privind contribu]ia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata crean]elor salariale 6452 Cheltuieli privind contribu]ia unit`]ii pentru ajutorul de [omaj

4373 Contribu]ia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata crean]elor salariale

4371 Contribu]ia unit`]ii la fondul de [omaj

35

|nchiderea conturilor de venituri [i cheltuieli = 121 Profit sau pierdere 30.027 30.000 27

% 708 Venituri din activit`]i diverse 7588 Alte venituri din exploatare 121 Profit sau pierdere

% 6351 Cheltuieli cu alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate 6352 Cheltuieli cu alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate 6588 Alte cheltuieli din exploatare 6353 Cheltuieli cu alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate 612 Cheltuieli cu redeven]ele, loca]iile de gestiune [i chiriile 500 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz`rilor 641 Cheltuieli cu salariile personalului 6453 Cheltuieli privind contribu]ia angajatorului pentru asigur`ri sociale de s`n`tate 6451 Cheltuieli privind contribu]ia unit`]ii la asigur`ri sociale

15.896 227

468

5.000 2.727

2.500

6.811

3.500

193

24

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

6451 Cheltuieli privind contribu]ia unit`]ii la asigur`ri sociale 6458 Alte cheltuieli privind asigur`rile [i protec]ia social` 6452 Cheltuieli privind contribu]ia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata crean]elor salariale 6452 Cheltuieli privind contribu]ia unit`]ii pentru ajutorul de [omaj

683

30

35

Rezult` un profit brut de 14.131 lei pn` la calculul taxei de cinema.

|nregistrarea obliga]iei de plat` a taxei de cinema [i achitarea acesteia = 446 Alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate 565

6354 Cheltuieli cu alte taxe [i impozite

Total profit brut de 13.566 lei (14131 565). Conform Ordonan]ei Guvernului nr. 36 din 30.01.2000, se completeaz` [i se depune urm`toarea situa]ie:

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|nregistrarea impozitului pe profit = 441 Impozit pe profit 2.171

691 Cheltuieli cu impozit pe profit

ATEN}IE
Cota de impozit pe profit se aplic` asupra veniturilor realizate din exploatarea jocurilor de noroc, calculate ca diferen]` \ntre totalul rulajului \ncas`rilor pentru fiecare tip de joc [i totalul premiilor acordate juc`torilor, \n limitele prev`zute de lege. Lunar, exist` obliga]ia declar`rii urm`toarelor obliga]ii cu ajutorul formularului 100 Declara]ie privind obliga]iile de plat` la bugetul de stat: impozitul pe veniturile din premii [i din jocuri de noroc; taxa pe jocuri de noroc datorat` lunar, pe perioada de valabilitate a licen]ei de exploatare a jocurilor de noroc; taxa pe jocuri de noroc regularizat` periodic, \n func]ie de realiz`ri, datorat` pentru perioada de raportare; taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc.

10

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro