Sunteți pe pagina 1din 8

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Distribuirea c`tre salaria]i a echipamentelor de lucru
Societ`]ile care distribuie salaria]ilor echipamente de lucru au \n vedere cel pu]in urm`toarele acte normative:  Legea securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc` nr. 319/2006  Codul muncii al Romniei  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal al Romniei  Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglement`rilor contabile conforme cu directivele europene  Hot`rrea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerin]ele minime de securitate [i s`n`tate pentru utilizarea de c`tre lucr`tori a echipamentelor individuale de protec]ie la locul de munc`  Hot`rrea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerin]elor esen]iale de securitate ale echipamentelor individuale de protec]ie [i a condi]iilor pentru introducerea lor pe pia]`

Ce este echipamentul de protec]ie?


Legea nr. 319/2006 define[te echipamentul individual de protec]ie ca fiind orice echipament destinat s` fie purtat sau mnuit de lucr`tor pentru a-l proteja \mpotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea s` \i pun` \n pericol securitatea [i s`n`tatea la locul de munc`, precum [i orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a \ndeplini acest obiectiv.
Sunt excluse din categoria echipamentelor de protec]ie urm`toarele: G \mbr`c`mintea de lucru [i uniformele obi[nuite care nu sunt proiectate \n mod special pentru a proteja securitatea [i s`n`tatea lucr`torului; G echipamentul sportiv; G echipamentul de autoap`rare; G echipamentul folosit de serviciile de salvare [i de urgen]`; G echipamentul individual de protec]ie purtat sau folosit de armat`, poli]ie ori de alte institu]ii de ordine public`; G echipamentul individual de protec]ie pentru mijloacele de transport rutier.

Cine are obliga]ia asigur=rii echipamentului de protec]ie?


|n conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, angajatorul are obliga]ia: G s` asigure echipamentul individual de protec]ie;
Revista Romn` de Monografii Contabile www.monografii.ro www.cd.monografii.ro www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

acorde obligatoriu echipamentul individual de protec]ie nou, \n cazul degrad`rii sau al pierderii calit`]ilor de protec]ie; G s` asigure echipamente de munc` f`r` pericol pentru securitatea [i s`n`tatea \n munc`.
G s`

Echipamentul individual de protec]ie se distribuie gratuit de c`tre angajatori, care au [i obliga]ia asigur`rii \ntre]inerii, igienei [i repar`rii acestuia.

Care sunt condi]iile care trebuie \ndeplinite de echipamentul de protec]ie?


Hot`rrea Guvernului nr. 115/2004 men]ioneaz` c` orice echipament individual de protec]ie trebuie s` \ndeplineasc` urm`toarele condi]ii: G s` asigure protec]ie adecvat` \mpotriva tuturor riscurilor \ntlnite I trebuie proiectate [i fabricate astfel \nct, \n condi]ii previzibile de utilizare pentru care sunt destinate, utilizatorul s`-[i poat` desf`[ura \n mod normal activitatea care \l expune la risc, dispunnd totodat` de o protec]ie adecvat` de cel mai \nalt nivel posibil; I nivelul optim de protec]ie care trebuie avut \n vedere la proiectare este cel dincolo de care constrngerile rezultnd din purtarea echipamentelor individuale de protec]ie ar \mpiedica utilizarea lor efectiv` pe durata expunerii la risc sau a desf`[ur`rii normale a activit`]ii; I trebuie proiectate [i fabricate astfel \nct s` evite riscurile [i al]i factori periculo[i \n condi]ii de utilizare previzibile; I materialele [i componentele echipamentelor individuale de protec]ie, inclusiv eventualele produse de descompunere, nu trebuie s` aib` efecte d`un`toare asupra igienei sau s`n`t`]ii utilizatorului; I orice component` a echipamentului individual de protec]ie care ar putea intra \n contact direct cu utilizatorul \n momentul purt`rii lui trebuie s` fie lipsit` de asperit`]i, col]uri ascu]ite, proeminen]e, care ar putea produce iritare excesiv` sau leziuni; G confort [i eficacitate I echipamentele individuale de protec]ie trebuie proiectate [i fabricate astfel \nct s` fie u[or de plasat \n pozi]ia corect` pe utilizator [i s` se men]in` pe pozi]ie pe durata de utilizare previzibil`; I trebuie s` fie ct mai u[oare posibil, f`r` a aduce atingere solidit`]ii [i eficien]ei echipamentului; I fi[a de instruc]iuni care trebuie elaborat` [i furnizat` de c`tre produc`tor trebuie s` cuprind` toate informa]iile relevante cu privire la depozitarea, utilizarea, cur`]area, \ntre]inerea, service-ul, dezinfectarea.
La toate aceste condi]ii se adaug` cerin]e suplimentare specifice anumitor riscuri.

Exemplu
Societatea comercial` X achizi]ioneaz` de la furnizori echipamente de protec]ie pentru salaria]ii s`i \n valoare de 5.000 lei. Acestea se distribuie, potrivit regulamentului intern de organizare [i func]ionare, salaria]ilor care lucreaz` la departamentul tehnic. Echipamentele se depoziteaz` la magazia unit`]ii, urmnd ca gestionarul acesteia s` le distribuie salaria]ilor. Prin regulamentul intern al entit`]ii, se stipuleaz` c` o parte din contravaloarea echipamentului de protec]ie este suportat de angajator [i o parte de c`tre salaria]i. Cota-parte a echipamentelor pl`tite de c`tre salaria]i este de 750 lei.

Reflectarea \n contabilitate
1. |nregistrarea achizi]iei echipamentelor de protec]ie Avnd \n vedere caracteristicile echipamentelor de protec]ie, [i anume durata de via]` sub un an [i o valoare de intrare redus`, \n contabilitatea angajatorului, acestea vor fi eviden]iate \n categoria obiectelor de inventar. % = 401 5.950 303 Furnizori 5.000 Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 950 TVA deductibil`

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

2. Achitarea c`tre furnizor a contravalorii facturii reprezentnd achizi]ia echipamentelor de protec]ie 401 Furnizori = 5121 Conturi la b`nci \n lei 5.950

3. |nregistrarea distribuirii c`tre salaria]i a echipamentelor de protec]ie 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 5.000

4. |nregistrarea contravalorii echipamentului de protec]ie suportat de angaja]i % = 303 603 Materiale de natura obiectelor de inventar Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 4282 Alte crean]e \n leg`tur` cu personalul 4.750 4.000

750

5. |nregistrarea TVA aferente echipamentelor de protec]ie suportate de angaja]i 4282 = Alte crean]e \n leg`tur` cu personalul 4427 TVA colectat` 142,5

6. Re]inerea din salarii a contravalorii echipamentelor de protec]ie suportate de angaja]i 421 Personal salarii datorate = 4282 Alte crean]e \n leg`tur` cu personalul 142,5

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro

S-ar putea să vă placă și