Sunteți pe pagina 1din 8

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
|nregistrarea cheltuielilor de constituire
Cheltuielile de constituire reprezint` cheltuielile ocazionate de \nfiin]area sau dezvoltarea entit`]ii, cum ar fi: taxe [i alte cheltuieli de \nscriere [i \nmatriculare, cheltuieli privind emisiunea [i vnzarea de ac]iuni [i obliga]iuni, cheltuieli de prospectare a pie]ei, de publicitate [i alte cheltuieli de aceast` natur`, legate de \nfiin]area [i extinderea activit`]ii entit`]ii (Reglement`rile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.752/2005, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare).
Cu privire la \nregistrarea \n contabilitate a cheltuielilor de constituire, entit`]ile au dou` posibilit`]i: G s` le imobilizeze, ca activ \n bilan], prin utilizarea contului 201 Cheltuieli de constituire, situa]ie \n care acestea trebuie amortizate pe o perioad` de cel mult 5 ani; G s` le reflecte direct \n contul de profit [i pierdere, prin debitul conturilor din clasa a 6-a a planului de conturi.

ATEN}IE!
Conform articolului 72 din Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.752/2005, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, nu este permis` nicio distribuire din profituri dac` nu au fost amortizate integral cheltuielile de constituire. Excep]ie face cazul \n care suma rezervelor disponibile pentru distribuire [i a profitului reportat este cel pu]in egal` cu cea a cheltuielilor neamortizate.

Exemplu
Se constituie S.C. ALFA S.R.L., care are ca obiect principal de activitate producerea [i comercializarea de produse de patiserie. Conform actului constitutiv al societ`]ii, capitalul social este \n sum` de 400 lei, v`rsat integral \n numerar, \n cont bancar, la data \nfiin]`rii. |nainte de \nceperea activit`]ii, este necesar` \nmatricularea acesteia la Registrul Comer]ului, care presupune \ndeplinirea anumitor formalit`]i, cum ar fi:
G G G G

ob]inerea rezerv`rii denumirii societ`]ii la Oficiul Registrului Comer]ului; \ncheierea contractului de \nchiriere pentru spa]iul \n care \[i va desf`[ura activitatea; deschiderea contului bancar \n care se va depune capitalul social; eliberarea certificatelor de cazier fiscal pentru asocia]i.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Toate aceste formalit`]i au generat efectuarea unor cheltuieli \n sum` total` de 500 lei (conform Tabelului nr. 1), suportate de c`tre asocia]i din sursele proprii, urmnd a fi ulterior decontate.

Tabelul nr. 1 Situa]ia cheltuielilor ocazionate de \nfiin]area societ`]ii*

Nr. crt. 1 2 3 4

Categorii de cheltuieli Taxe pl`tite la Trezorerie pentru eliberarea certificatelor de cazier fiscal pentru asocia]i Taxe pl`tite la Oficiul Registrului Comer]ului (exemplu: taxa de rezervare a denumirii viitoarei societ`]i) Cheltuieli notariale (exemplu: taxa notarial` pentru autentificarea specimenelor de semn`tur`) Copii xerox TOTAL

Valoarea (lei) 50 340 100 10 500

* Datele prezentate au caracter ipotetic Dup` finalizarea \ntregii documenta]ii, conform prevederilor legale, aceasta se depune la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lng` tribunalul \n a c`rui circumscrip]ie va avea sediul societatea, \n vederea eliber`rii certificatului de \nregistrare, con]innd codul unic de \nregistrare. |n baza acestui certificat se pot efectua \nregistr`rile contabile \n registrul-jurnal al societ`]ii, astfel:

1. Subscrierea capitalului social: 456 Decont`ri cu asocia]ii/ac]ionarii privind capitalul = 1011 Capital subscris nev`rsat 400

2. V`rsarea capitalului social: 5121 Conturi la b`nci \n lei = 456 Decont`ri cu asocia]ii/ac]ionarii privind capitalul 400

3. |nregistrarea capitalului din categoria nev`rsat \n categoria v`rsat: 1011 Capital subscris nev`rsat = 1012 Capital subscris v`rsat 400

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

4. |nregistrarea cheltuielilor de constituire (societatea opteaz` pentru imobilizarea acestora): 201 Cheltuieli de constituire = 455 Asocia]i conturi curente 400

5. Amortizarea lunar` a cheltuielilor de constituire (societatea opteaz` pentru amortizarea acestora pe perioada de 3 ani): 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz`rilor = 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 11,1 (400 lei /3 ani /12 luni)

6. Scoaterea din eviden]` a cheltuielilor de constituire, dup` amortizarea lor integral`: 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire = 201 Cheltuieli de constituire 400

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro

S-ar putea să vă placă și