Sunteți pe pagina 1din 15

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Monografie contabil` pentru o firm` de servicii auto
Se dore[te o monografie complet` pentru o firm` cu activitate de servicii auto, cu prec`dere opera]iunile [i documentele din eviden]a contabil` primar`. Recep]ii facturi, bon comand` [i obliga]ia firmei de a fixa tarife. |n cele ce urmeaz` v` propunem o monografie complet` pentru o societate prestatoare de servicii de \ntre]inere [i repara]ii autovehicule (CAEN 4520), cu sublinierea aspectelor specifice activit`]ii ei.

not+
Moneda de referin]` este: lei.

I. |NFIIN}AREA SOCIET+}II:
Reflectarea \n contabilitate

1. Subscrierea capitalului social: 456 Decont`ri cu ac]ionarii/ asocia]ii pentru capital = 1011 Capital subscris/nev`rsat 500

2. V`rsarea capitalului social: 5121 Conturi la b`nci \n lei = 456 500 Decont`ri cu ac]ionarii/asocia]ii pentru capital

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

1011 Capital subscris/nev`rsat

1012 Capital subscris/v`rsat

500

3. |nregistrarea facturilor [i chitan]elor reprezentnd cheltuieli de constituire (Registrul Comer]ului, onorariu avocat):

201 Cheltuieli de constituire 401 Furnizori sau 401 Furnizori

401 Furnizori 5311 Casa \n lei

1.000

1.000

5121 Conturi la b`nci \n lei

1.000

II. ACTIVITATEA DE INVESTI}II CAPITAL DE LUCRU (MIJLOACE FIXE):


Reflectarea \n contabilitate 1. Achizi]ie mijloace fixe (de exemplu: utilaje, aparatur`) \n sum` de 100.000 lei a. Se prime[te factura de avans (50% din valoarea total` a mijlocului fix): % 232 Avansuri acordate pentru imobiliz`ri corporale 4426 TVA deductibil` = 404 Furnizori de imobiliz`ri 50.000 42.017

7.983

b. Plata avansului: 404 Furnizori de imobiliz`ri = 5121 Conturi la b`nci \n lei 50.000

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

c. Se prime[te factura final` [i se recep]ioneaz` utilajele: % 232 Avansuri acordate pentru imobiliz`ri corporale 4426 TVA deductibil` 213 Instala]ii tehnice, mijloace de transport 4426 TVA deductibil` = 404 Furnizori de imobiliz`ri 50.000 42.017

7.983 84.034 15.966

not+
La recep]ia mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, precum [i a m`rfurilor [i a altor materiale consumabile, societatea este obligat` s` \ntocmeasc` note de intrare-recep]ie [i constatare diferen]e (NIR). |n cazul mijloacelor fixe trebuie \ntocmit` [i fi[a de mijloc fix. 2. Societatea \[i desf`[oar` activitatea \ntr-un spa]iu \nchiriat (conform contract). |n conformitate cu articol 141 alin. (2), punctul e): Urm`toarele opera]iuni sunt, de asemenea, scutite de tax`: e) arendarea, concesionarea, \nchirierea [i leasingul de bunuri imobile, cu urm`toarele excep]ii: 1. opera]iunile de cazare care sunt efectuate \n cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu func]ie similar`, inclusiv \nchirierea terenurilor amenajate pentru camping; 2. \nchirierea de spa]ii sau loca]ii pentru parcarea autovehiculelor; 3. \nchirierea utilajelor [i a ma[inilor fixate definitiv \n bunuri imobile; 4. \nchirierea seifurilor. Facturarea chiriei se \ncadreaz` la opera]iunile scutite de tax`, ceea ce \nseamn` c` facturile vor fi emise f`r` a calcula taxa pe valoarea ad`ugat`. |ns` \n cazul \n care se dore[te taxarea acestei opera]iuni, se va proceda \n conformitate cu normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Norme metodologice: 38. (1) |n sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal [i f`r` s` contravin` prevederilor art. 161 din Codul fiscal, orice persoan` impozabil` poate opta pentru taxarea oric`reia dintre opera]iunile scutite de tax` prev`zute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, \n ceea ce prive[te un bun imobil sau o parte a acestuia. (2) |n aplicarea alin. (1), un bun imobil reprezint` o construc]ie care are \n]elesul prev`zut la art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 2 din Codul fiscal [i orice teren. (3) Op]iunea prev`zut` la alin. (1) se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat \n anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice [i se va exercita de la data \nscris` \n notificare. O copie de pe notificare va fi transmis` clientului. Depunerea cu \ntrziere a notific`rii nu va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare. |n situa]ia \n care op]iunea se exercit` numai pentru o parte din bunul imobil, aceast` parte din bunul imobil care se inten]ioneaz` a fi utilizat pentru opera]iuni taxabile se va comunica \n notificarea transmis` organului fiscal. Pentru bunurile imobile sau p`r]ile din bunurile imobile pentru care au fost \ncheiate contracte de leasing \nainte de data ader`rii [i care se deruleaz` [i dup` data ader`rii, notificarea se va depune \n termen de 90 de zile de la data ader`rii, \n situa]ia \n care proprietarul bunului dore[te s` continue regimul de taxare pentru opera]iunea de leasing cu bunuri imobile. Locatorul emite periodic facturi pentru chirie (\n exemplul nostru presupunem c` se factureaz` chiria pe 3 luni).

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Reflectarea \n contabilitate Op]iunea de taxare a opera]iunii (\nchiriere): % 471 Cheltuieli \nregistrate \n avans 4426 TVA deductibil` = 401 Furnizori 3.570 3.000 570

|n exerci]iul financiar curent se \nregistreaz` cheltuiala cu chiria lunar: 1.000 ron (contravaloarea chiriei pe o lun`).

612 Cheltuieli cu redeven]e [i chirii

471 Cheltuieli \nregistrate \n avans

1.000

3. Achizi]ie autoutilitar` prin contract de leasing financiar (valoare autoutilitar` 15.000 euro, avans 0, durat` leasing 5 ani) a. |nregistrarea contractului de leasing: (15.000 euro x 4,25) la curs istoric: 2133 Mijloace de transport = 167 63.750 Alte \mprumuturi [i datorii asimilate

b. |nregistrarea primei rate a contractului de leasing conform facturii primite de la furnizor: % 167 Alte \mprumuturi [i datorii asimilate 666 Cheltuieli privind dobnzile 668 Alte cheltuieli financiare la data emiterii facturii [i data \nregistr`rii contractului de leasing = 404 Furnizori de imobiliz`ri 1.328,70 1.062,50 233,75 32,45

not+
|ncepnd cu luna imediat urm`toare punerii \n func]iune a mijloacelor fixe se procedeaz` la amortizarea acestora. Metoda utilizat` \n acest exemplu este metoda amortiz`rii liniare.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

6811 Cheltuieli de exploatare cu amortizarea imobiliz`rilor

2813 Amortizarea instala]iilor [i mijloacelor de transport

1. Aprovizionarea cu obiecte de inventar de la furnizori pe baz` de factur` fiscal`

a. \nregistrarea facturii: % 303 Obiecte de inventar 4426 TVA deductibil` = 401 Furnizori 1.034,71 869,50 165,21

b. plata furnizorilor: 401 Furnizori = 5121 Conturi la b`nci \n lei 1.034,71

c. darea \n folosin]` a bunurilor: 603 Cheltuieli cu obiecte de inventar = 303 Obiecte de inventar 869,50

2. Aprovizionarea cu m`rfuri [i materiale de la furnizori \n baza notei de comand` (antecalcula]ie lucrare) |n urma aprovizion`rii trebuie \ntocmite NIR-uri, precum [i fi[e de magazie (pentru depozit).

not+
Potrivit O.G. nr. 28/1995, agen]ii economici care efectueaz` lucr`ri de bunuri sau prest`ri de servicii direct c`tre popula]ie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi fiscale, sunt obliga]i s` utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. 3. Pe baza devizului de lucr`ri [i a bonului de consum se emite factura c`tre client pentru: a. m`rfuri consumate \n lucrare: 4111 Clien]i = % 707 Venituri din vnzare marf` 4427 TVA colectat` 2.530,43 2.126,41 404,02

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

not+
2.126, 41 lei = pre]ul de achizi]ie + adaosul comercial b. servicii prestate: 4111 Clien]i = % 704 Venituri din lucr`ri [i servicii 4427 TVA colectat` 1.224,87 1.029,30 195,57

not+
1.029,30 ron = costul manoperei Costul manoperei se exprim` ca tarif/or` x nr. ore lucrate conform devizului de lucr`ri. Acest tarif este men]ionat \n contractul \ncheiat cu clientul. Costul manoperei include [i cheltuiala cu materialele consumabile. |n exemplul nostru vom utiliza un tarif de 60 lei/or` [i un num`r de 9 ore lucrate.

c. scoaterea din gestiune (pe baza bonului de consum): 607 Cheltuieli privind m`rfurile 6021 Cheltuieli cu materiale auxiliare = 371 M`rfuri 3021 Materiale auxiliare 1.635,70

489,30

not+
Scoaterea din gestiune se face la pre]ul de achizi]ie. Devizul de lucr`ri care st` la baza unei note de comand` [i unei antecalcula]ii de pre] se compune din: materiale folosite (m`rfuri); materiale consumabile; manopera (stabilit` pe ore de lucru).

not+
a. Metoda de evaluare a stocului utilizat` este FIFO (First In First Out). Aceasta are avantajul c` valoarea stocului este calculat` ]innd cont de pre]ul de achizi]ie din cele mai recente intr`ri. |n condi]ii de infla]ie reduce riscul de subevaluare a stocurilor. b. Eviden]a m`rfurilor se ]ine la pre]ul de cump`rare sau la costul de achizi]ie (diferen]a \ntre 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor [i 607 Cheltuieli privind m`rfurile reprezint` marja comercial`, ce se reflect` \n soldul creditor al contului 121 Profit [i pierdere).
6

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

4. Plata furnizorului de m`rfuri [i consumabile: 401 Furnizori = 5121 Conturi la b`nci \n lei 2.528,75

5. |ncasarea de la client (prin banc`): 5121 Conturi la b`nci \n lei = 4111 Clien]i 3.755,29

6. |nregistrarea cheltuielilor cu utilit`]ile, conform facturilor primite de la furnizori: Telecomunica]ii % 626 Cheltuieli po[tale [i taxe telecomunica]ii 4426 TVA deductibil` = 401 Furnizori 995,15 836,26 158,89

Energia [i apa % 605 Cheltuieli cu energia [i apa 4426 TVA deductibil` = 401 Furnizori 1.894,17 1.591,74 302,43

Alte servicii executate de ter]i: % 628 Cheltuieli cu servicii la ter]i 4426 TVA deductibil` = 401 Furnizori 1.115,24 937.18 178.06

Plata furnizorilor: 401 Furnizori


Revista Romn` de Monografii Contabile

5121 Conturi la b`nci \n lei


www.cd.monografii.ro

4,004.56

www.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

7. |nregistrarea statului de salarii cu re]inerile salariatului [i contribu]iile datorate de societate:

641 Cheltuieli cu salarii personal

421 Personal salarii datorate

16.706

421 Personal salarii datorate

% 4.831 4312 1.756 Contribu]ie salaria]i la asigur`ri sociale (10,5%) 4372 83 Contribu]ie salaria]i la [omaj (0,5%) 4314 920 Contribu]ie salaria]i la s`n`tate (5,5%) 444 2.072 Impozitul pe salarii

6451 Cheltuieli privind contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale

4311 Contribu]ia unit`]ii la asigur`ri sociale (20,8%)

3.475

6453 Cheltuieli privind contribu]ia unit`]ii asigur`rile sociale de s`n`tate

4313 Contribu]ie unitate la s`n`tate (5,2%)

869

6452 Cheltuieli privind contribu]ia unit`]ii la [omaj

43711 Contribu]ie unitate fond garantare (0,25%)

42

6452 Cheltuieli privind contribu]ia unit`]ii la [omaj

4371 Contribu]ie unitate la [omaj (0,5%)

84

6453 Cheltuieli privind contribu]ia unit`]ii asigur`rile sociale de s`n`tate

43131 Contribu]ie unitate la s`n`tate/ concedii [i indemniza]ii (0,85%)

142

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

635 Cheltuieli cu alte impozite [i taxe

4477 Fonduri speciale, taxe si v`rs`minte (0,75% sau 0,25%)

125

6451 Cheltuieli priv. contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale

43111 Contribu]ie unitate la asigur`ri sociale (0,.224%) fond risc

37

Plat` salarii nete:

421 Personal salarii datorate

5311 Casa \n lei

11.875

sau 421 Personal salarii datorate = 5121 Conturi la b`nci \n lei 11.875

8. Se primesc tichete de mas` pe baz` de factur` [i se distribuie salaria]ilor pe baz` de tabel nominal, conform pontaj.

% 5328 Alte valori 628 Cheltuieli cu servicii la ter]i 4426 TVA deductibil`

401 Furnizori

1.598,24 1.526,40 60,37 11,47

not+
TVA facturat` este aferent` strict comisionului.

Distribuirea tichetelor: 642 Cheltuieli cu tichetele de mas` acordate salaria]ilor = 5328 Alte valori 1.526,40

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Plata furnizorului: 401 Furnizori = 5121 Conturi la b`nci \n lei 1.598,24

not+
Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de mas` pentru fiecare zi lucr`toare, potrivit art. 11 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas`. De asemenea, pentru zilele de concediu de odihn`, concediu medical, pentru zilele absente, cele de s`rb`toare legal` [i cele \n care angaja]ii sunt pleca]i \n delega]ii sau deta[`ri, NU se acord` tichete de mas`. 9. Opera]ia final` este cea de \nchidere a veniturilor [i cheltuielilor (prin intermediul contului 121 Profit [i pierdere). |n afara documentelor men]ionate anterior, pentru desf`[urarea activit`]ii, societatea trebuie s` \ntocmeasc` urm`toarele registre: registrul de cas` (\n care sunt men]ionate toate opera]iile cu numerar); jurnalul de cump`r`ri [i jurnalul de vnz`ri. Totodat`, eviden]a contabil` trebuie s` fie ]inut` conform legisla]iei \n vigoare: Legea contabilit`]ii nr. 82/1991, O.M.F.P. nr. 1.752/2005 [i Anexa privind func]ionarea conturilor (Anexa din 12/12/2007 la Ordinul nr. 2.374/2007 privind modificarea [i completarea O.M.F.P. nr. 1.752/2005), Codul fiscal. De asemenea, pentru o mai bun` desf`[urare a activit`]ii, este foarte util` cunoa[terea prevederilor H.G. nr. 394/1995 completat` cu H.G. nr. 876/1996 privind obliga]iile ce revin agen]ilor economici persoane fizice sau juridice \n comercializarea produselor de folosin]` \ndelungat`, destinate consumatorilor.

10

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro

S-ar putea să vă placă și