Sunteți pe pagina 1din 9

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Monografie privind achizi]ia [i instalarea de aparatur`
Codul CAEN al acestei societ`]i este 4322 lucr`ri de instala]ii sanitare, de \nc`lzire [i de aer condi]ionat. Societatea cump`r` de la furnizori interni aparate de aer condi]ionat, centrale termice pe care le vinde mai departe unor persoane fizice/persoane juridice [i le instaleaz`. Putem vorbi de comer] cu am`nuntul? Articolele nu sunt numeroase. Au mi[care rapid`, \n sensul c` intr` \n aceast` lun`, iar cel trziu luna viitoare sunt vndute. Exist` obligativitatea casei de marcat sau, conform Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 28/1999, intr` \n categoria excep]iilor de la obligativitatea dot`rii cu case de marcat servicii de instala]ii, repara]ii [i \ntre]inere. Datoreaz` acciz`? Care este circuitul documentelor?

Reguli generale \n comer]ul cu am=nuntul


De regul`, comer]ul cu am`nuntul presupune existen]a unor puncte de desfacere sau a unor magazine. Consider`m c` societatea este un prestator de servicii, iar produsele cump`rate ar constitui materiale consumabile \n realizarea serviciilor pentru care este autorizat. Presupunem c` [i vnzarea aparatelor cu am`nuntul este cuprins` \ntr-un cod CAEN secundar. |nregistrarea bunurilor cump`rate se va face ca active circulante, iar scoaterea din gestiune se va face pe baza devizului de lucr`ri \ntocmite pentru fiecare lucrare \n parte. Monografia contabil` [i documentele financiar-contabile utilizabile sunt: a) Se achizi]ioneaz` produse ce vor fi utilizate \n realizarea lucr`rilor (aparate de aer condi]ionat, centrale termice, cabluri, ]evi, izola]ii, [uruburi, cuie).

% 3xx Stocuri 4426 TVA deductibil`

401 Furnizori

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

401 Furnizori

5121 Disponibil la banc`

Documente necesare:
G G G G

factur` fiscal`, ordin de plat`, chitan]`, certificat de garan]ie.

La recep]ia stocurilor se va \ntocmi NIR. |nregistrarea adaosului comercial aferent produselor instalate se face astfel: 371 M`rfuri = % 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri 4428 Taxa pe valoarea ad`ugat` neexigibil`

Diferen]a de pre] la m`rfuri reprezint` diferen]a dintre pre]ul de \nregistrare (facturare) [i pre]ul prestabilit aferent m`rfurilor ce se vnd \n unit`]ile comerciale (cu ridicata, cu am`nuntul, de alimenta]ie public`). b) Se lanseaz` o comand` pentru executarea unei lucr`ri. Se \ntocme[te un deviz al lucr`rii, unde sunt precizate [i materialele auxiliare necesare, ce vor fi scoase din gestiune pe baza bonului de consum. 6xx Cheltuieli cu stocurile {i concomitent: 332 Lucr`ri [i servicii \n curs de execu]ie = 711 Varia]ia stocurilor = 3xx Stocuri

La data finaliz`rii lucr`rilor se \ntocme[te PV de recep]ie a lucr`rilor, se emite factur` [i se descarc` gestiunea. 411 Clien]i = % 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor cu valoarea de vnzare a stocurilor utilizate \n realizarea lucr`rilor 704 Venituri din prestari servicii cu manopera aferent` lucr`rilor 4427 TVA colectat`
www.cd.monografii.ro www.contabilul.ro

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Desc`rcarea de gestiune: % 607 Cheltuieli privind m`rfurile 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri 4428 Taxa pe valoarea ad`ugat` neexigibil` = 371 M`rfuri

711 Varia]ia stocurilor Adaosul comercial aplicat se stabile[te astfel: K= SIC378 + RC378 x 100% SID371 + RD371 S4428

332 Lucr`ri [i servicii \n curs de execu]ie

SIC = Sold ini]ial creditor SID = Sold ini]ial debitor RC = Rulaj creditor RD = Rulaj debitor S = Sold final Dup` stabilirea coeficientului de adaos comercial (K), rulajul creditor al lui 707 se \nmul]e[te cu K, ob]inndu-se astfel valoarea lui 378. Pentru a ob]ine valoarea cheltuielilor cu marfa (ct. 607), se scade din rulajul contului 707 valoarea contului 378. |n func]ie de condi]iile prev`zute de contractul \ncheiat, pentru interven]iile ulterioare, manopera poate fi \nregistrat` astfel: Dac` produsul este \n garan]ie: 6xx Cheltuieli cu stocurile = 3xx Stocuri cu valoarea pieselor folosite

Se \ntocme[te un deviz de lucr`ri pentru a justifica desc`rcarea gestiunii. Nu se factureaz`. Dac` produsul nu mai este \n garan]ie (fie aceasta a expirat, fie nu au fost respectate condi]iile): 411 Clien]i = % 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor cu valoarea pieselor folosite 704 Venituri din prest`ri servicii cu valoarea manoperei 4427 TVA colectat`
G

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

ACCIZE
|n ceea ce prive[te accizele, acestea sunt \ncadrate \n dou` categorii: accize armonizate [i accize nearmonizate. Conform Codului fiscal, art. 162, accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaz` bugetului de stat, pentru urm`toarele produse provenite din produc]ia intern` sau din import: a) bere; b) vinuri; c) b`uturi fermentate, altele dect bere [i vinuri; d) produse intermediare; e) alcool etilic; f) produse din tutun; g) uleiuri minerale. Accizele nearmonizate se aplic` sortimentelor de cafea, confec]iilor din bl`nuri naturale, bijuteriilor din aur/platin`, armelor [i iahturilor. Astfel, firma nu datoreaz` acciz`, deoarece nu produce, nu import` [i nici nu comercializeaz` produse incluse \n categoriile de mai sus.

OBLIGATIVITATEA DE}INERII CASEI DE MARCAT FISCALE


|n ceea ce prive[te obligativitatea de]inerii aparatelor de marcat fiscale, O.U.G. nr. 28/1999, modificat` de O.G. nr. 47/2007 [i de Legea nr. 264/2008, publicat` \n M.Of. nr. 767 din 14.11.2008, precizeaz`:

Art. 1 (1) Operatorii economici care efectueaz` livr`ri de bunuri cu am`nuntul, precum [i prest`ri de servicii direct c`tre popula]ie sunt obliga]i s` utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
Totu[i, la art. 2 din O.U.G. nr. 28/1999 sunt prev`zute excep]iile de la regul`, iar printre acestea exist` [i urm`toarea:

l) serviciile de instala]ii, repara]ii [i \ntre]inere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;


|n cazul \n care ar fi fost prestate doar servicii de instala]ii, repara]ii [i \ntre]inere a bunurilor, avnd \n vedere legisla]ia men]ionat` anterior, nu consider`m necesar` de]inerea unei case de marcat. Totu[i, \ntruct societatea din exemplul de fa]` vinde [i aparatele care sunt ulterior montate/reparate, exist` obliga]ia de]inerii/utiliz`rii casei de marcat.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro

S-ar putea să vă placă și