Sunteți pe pagina 1din 9

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Monografie privind bunurile second-hand
O societate comercial` X achizi]ioneaz` la data de 09.08.2007 un autoturism second-hand \n valoare de 5830,33 euro, din Germania, pentru revnzare. A fost comunicat cod de \nregistrare \n scop de TVA, iar facturarea s-a f`cut la valoarea net`. |n data de 13.08.2007 a fost vndut` \n valoare de 23.990,40 lei. Care sunt \nregistr`rile contabile \n cazul cnd achizi]ionarea se face la valoarea brut` (inclusiv TVA) tot pentru un autoturism second-hand? Cum se \ntocme[te factura pentru revnzare? La coloana de TVA se trece suma calculat` asupra marjei profitului?
Ca element introductiv v` propunem s` urm`rim definirea no]iunii de mijloc second-hand [i ceea ce-l diferen]iaz` de un mijloc fix nou. Conform art. 311 din Directiva 112, avem: (1) bunuri second-hand \nseamn` bunuri mobile corporale, care pot fi reutilizate, \n aceea[i stare sau dup` repara]ii, altele dect obiecte de art`, obiecte de colec]ie sau antichit`]i [i altele dect metale pre]ioase sau pietre pre]ioase, astfel cum sunt definite de statele membre; Conform art. 327 din Directiva 112, avem: 3. |n sensul alineatului (1), vehiculele terestre, navele [i aeronavele prev`zute la articolul 2 alineatul (2) litera (a) sunt considerate mijloace de transport second-hand, dac` sunt bunuri second-hand care nu \ndeplinesc condi]iile necesare pentru a fi considerate mijloace de transport noi. |n primul rnd se face o diferen]iere \ntre mijloacele de transport noi [i mijloacele de transport vechi \n func]ie de criteriile prev`zute la art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal. |n sensul TVA, prin mijloace de transport noi se \n]elege:
G

\n cazul vehiculelor terestre care au un motor a c`rui capacitate dep`[e[te 48 cm3 sau a c`ror putere dep`[e[te 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri (...) s` nu fi fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data intr`rii \n func]iune sau s` nu fi efectuat deplas`ri care dep`[esc 6.000 km; \n cazul aeronavelor a c`ror greutate la decolare dep`[e[te 1.550 kg, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu excep]ia aeronavelor folosite pe liniile aeriene care opereaz` cu plat`, \n principal, pe rute interna]ionale, s` nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intr`rii \n func]iune sau s` nu fi efectuat zboruri a c`ror durat` total` dep`[e[te 40 de ore;
G

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

\n cazul navelor care dep`[esc 7,5 m lungime, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu excep]ia navelor maritime folosite pentru naviga]ie \n apele interna]ionale [i care transport` c`l`tori cu plat` sau pentru desf`[urarea de activit`]i comerciale, industriale sau de pescuit ori pentru opera]iuni de salvare sau asisten]` \n larg ori pentru pescuitul de coast`, s` nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intr`rii \n func]iune sau s` nu fi efectuat deplas`ri a c`ror durat` total` dep`[e[te 100 de ore.

Reglement`rile \n acest domeniu sunt deosebit de complexe [i situa]iile pot fi din cele mai variate \n func]ie de persoanele care cump`r` astfel de bunuri [i de regimul care s-a aplicat \n cel`lalt stat membru. Pornind de la datele situa]iei prezentate avem cuno[tin]` c` societatea este o persoan` impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA \n Romnia, care a comunicat codul de \nregistrare \n scopuri de TVA [i c` factura s-a f`cut la valoarea net`. Nu se specific` [i modul de facturare, motiv pentru care exist` mai multe situa]ii. |n cazul bunurilor second-hand putem avea trei situa]ii:

Cazul 1
Regimul special se aplic` atunci cnd: G vnz`torul este o persoan` impozabil` revnz`toare, care ac]ioneaz` \n aceast` calitate; G bunurile au fost taxate \n statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, \n sensul art. 26 (a) din Directiva a 6-a. Este foarte important modul de facturare al furnizorului din Germania. Numai \n cazul \n care acesta a aplicat [i el regimul special, \l poate aplica [i societatea X \n continuare, a[a cum este prev`zut la art. 1522 din Codul fiscal. Dac` a aplicat regimul special de taxare, pe factura emis` de el nu apare suma TVA, dar trebuie s` apar` o men]iune referitoare la aplicarea regimului special. |n cazul \n care apare pe factura emis` de furnizor oricare din aceste elemente, se va aplica \n continuare regimul special de taxare \ntruct societatea X este persoan` impozabil` revnz`toare.

ATEN}IE!
|n acest caz, societatea X nu are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile second-hand, \n m`sura \n care livrarea acestor bunuri se taxeaz` \n regim special. A[adar, \n cazul aplic`rii acestui regim de taxare nu se poate efectua \nregistrarea contabil` 4426 = 4427, \ntruct prin aceast` formul` contabil` se consider` c` s-a exercitat dreptul de deducere a taxei. |nregistr`rile contabile \n acest caz sunt: achizi]ie la valoarea de 5.840,33 euro (1 euro = 3,1702 lei) 5.840,33 x 3,1702 = 18.515,01 lei

371 M`rfuri

401 Furnizori

18.515, 01

vnzare la pre]ul de 23.116,40 lei. |n acest caz se aplic` TVA la marja profitului. Marja profitului este diferen]a dintre pre]ul de vnzare aplicat de societatea X [i pre]ul de cump`rare.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Pe factura \ntocmit` de societatea X nu trebuie \nscris` taxa aferent` livr`rilor de bunuri supuse regimului special, \n mod distinct. Men]iunea TVA inclus` [i nedeductibil` va \nlocui suma taxei datorate, pe facturi [i alte documente emise cump`r`torului. De asemenea, pe factura emis` de societatea X trebuie s` apar` trimiterea la art. 1522 din Codul fiscal sau la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice alt` trimitere care s` indice faptul c` a fost aplicat unul dintre regimurile respective. Marja profitului = 23.116,40 18.515,01 = 4.601,39 TVA = 4.601,39 x 19% = 874,26 lei

4111 Clien]i

% 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor 4427 TVA colectat`

23.990,66 23.116,40 874,26

Cazul 2
Mijlocul de transport care nu este nou a fost vndut de o persoan` impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA \n cel`lalt stat membru [i nu a aplicat regimul special second-hand. Prin comunicarea codului de TVA furnizorului, acesta va scuti de TVA livrarea intracomunitar`. Furnizorul va emite o factur` f`r` TVA \n care va men]iona c` s-a aplicat scutirea de TVA pentru livrarea intracomunitar`, iar \n Romnia cump`r`torul va avea obliga]ia de plat` TVA pentru AIC de mijloace de transport, respectiv prin aplicarea de taxare invers` \nscriind TVA \n rndurile 4 [i 14 din decontul de TVA [i vor declara \n declara]ia recapitulativ` acest AIC.

ATEN}IE!
Este important de re]inut c` la revnzarea bunului, cump`r`torul din Romnia nu va putea aplica regimul special pentru bunuri second-hand prev`zut la art.1522 din Codul fiscal. |n acest caz avem \nregistr`rile:

achizi]ie: 371 M`rfuri = 401 Furnizori 18.515,01

aplicarea tax`rii inverse la AIC \n Romnia: TVA = 18.515,01 x 19% = 3.517,85 lei 4426 TVA deductibil`

4427 TVA colectat`

3.517,85

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

vnzare la pre]ul de 23.116,40 lei: TVA = 23.116,40 x 19% = 4.392,12 Se va \ntocmi factura c`tre client cu cota TVA 19%. 4111 Clien]i = % 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor 4427 TVA colectat` 27.508,52 23.116,40 4.392,12

Cazul 3
|n cazul \n care, \n factura \ntocmit` de furnizor este \nscris` [i valoarea TVA din statul s`u membru, societatea X nu are dreptul s` \[i deduc` taxa. Va fi recuperat` aceast` tax` prin pre]ul de vnzare de la clientul acesteia \n momentul vnz`rii autovehiculului. Se va \ntocmi factura c`tre client cu TVA, cu cota standard 19%. |nregistr`rile contabile \n aceast` situa]ie sunt:

achizi]ie: 371 M`rfuri = 401 Furnizori la \ntreaga valoare inclusiv TVA

vnzare la pre]ul de 23.116,40 lei: 4111 Clien]i = % 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor 4427 TVA colectat` 27.508,52 23.116,40 4.392,12

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro