Sunteți pe pagina 1din 9

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Monografie privind opera]iunile legate de deprecierea stocurilor
O societate care face import de flori din Olanda pe baz` de factur` \n care TVA deductibil` (4426) nu se reg`se[te f`cndu-se taxare invers` 4426-4427 constat` c`, la sfr[itul lunii (anului), multe din flori au fost distruse din diverse cauze. Datorit` acestora, societatea face un proces-verbal de scoatere din eviden]` a respectivelor flori, \nregistrnd astfel: 607 371 378 371 4428 371 |n acest caz, 607 este considerat cheltuial` nedeductibil`? Este obligatoriu s` fie calculat` TVA colectat`, respectiv 4427, atta timp ct \n factur` nu se reg`se[te TVA deductibil`, respectiv 4426?
|n conformitate cu Codul fiscal, art. 1301: (1) Se consider` achizi]ie intracomunitar` de bunuri ob]inerea dreptului de a dispune, ca [i un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destina]ia indicat` de cump`r`tor, de c`tre furnizor, de c`tre cump`r`tor sau de c`tre alt` persoan`, \n contul furnizorului sau al cump`r`torului, c`tre un stat membru, altul dect cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. De asemenea, conform Codului fiscal, art. 1321, alin (1), (2), (3): (1) Locul achizi]iei intracomunitare de bunuri se consider` a fi locul unde se g`sesc bunurile \n momentul \n care se \ncheie expedierea sau transportul bunurilor. (2) |n cazul achizi]iei intracomunitare de bunuri, prev`zut` la art. 126 alin. (3) lit. a), dac` cump`r`torul \i comunic` furnizorului un cod de \nregistrare \n scopuri de TVA valabil, emis de autorit`]ile unui stat membru, altul dect cel \n care are loc achizi]ia intracomunitar`, conform alin. (1), locul respectivei achizi]ii intracomunitare se consider` \n statul membru care a emis codul de \nregistrare \n scopuri de TVA. (3) Dac` o achizi]ie intracomunitar` a fost supus` la plata taxei \n alt stat membru, conform alin. (1), [i \n Romnia, conform alin. (2), baza de impozitare se reduce \n mod corespunz`tor \n Romnia (taxare invers`). |n cazul unei achizi]ii intracomunitare, taxa pe valoarea adaugat` se datoreaz` \n Romnia [i datorit` faptului c` societatea este \nregistrat` ca pl`titoare de TVA \n Romnia [i se \ndeplinesc condi]iile de recunoa[tere a tranzac]iei drept achizi]ie intracomunitar`. Se face \nregistrarea 4426 = 4427, f`r` a achita efectiv aceast` tax` la stat.
Revista Romn` de Monografii Contabile
G

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Acest lucru nu \nseamn` \ns` c` nu s-a dedus TVA. Dac` s-ar fi utilizat bunurile par]ial sau integral \ntr-o opera]iune scutit` f`r` drept de deducere, ar fi existat obliga]ia ajust`rii TVA deduse ini]ial prin \nregistrarea 4426 = 4427 [i s-ar fi virat prin decont (pro-rata), par]ial sau integral, TVA c`tre buget.

Reflectarea \n contabilitate
Achizi]ie intracomunitar` bunuri (marf`): 371 M`rfuri 4426 TVA deductibil` = 401 Furnizori 4427 TVA colectat`

Potrivit Codului fiscal art. 128 alin. (8), nu constituie livrare de bunuri, \n sensul alin. (1) lit. b), bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate. |n normele metodologice date \n aplicarea acestui paragraf se men]ioneaz` la punctul (9). |n sensul art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, nu se consider` livrare de bunuri cu plat` bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, dac` sunt \ndeplinite \n mod cumulativ urm`toarele condi]ii: a) bunurile nu sunt imputabile; b) degradarea calitativ` a bunurilor se datoreaz` unor cauze obiective dovedite cu documente; c) se face dovada c` s-au distrus bunurile [i nu mai intr` \n circuitul economic. Astfel, dac` se poate documenta respectarea condi]iilor de mai sus, nu exist` obliga]ia colect`rii TVA \n sensul ajust`rii TVA deduse ini]ial la momentul achizi]iei intracomunitare. Altfel, TVA trebuie colectat` prin \nregistrarea 635 = 4427, iar costul este considerat nedeductibil, potrivit prevederilor de mai jos. Scoaterea din eviden]` a m`rfii degradate: 607 Cheltuieli privind m`rfurile 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri = 371 M`rfuri 371 M`rfuri

|n privin]a deductibilit`]ii costului de desc`rcare a stocurilor deteriorate, Codul fiscal men]ioneaz` la art. 21 Cheltuieli alin. (4): Urm`toarele cheltuieli nu sunt deductibile lit. c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lips` din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost \ncheiate contracte de asigurare, precum [i taxa pe valoarea ad`ugat` aferent`, dac` aceasta este datorat` potrivit prevederilor titlului VI. Nu intr` sub inciden]a acestor prevederi stocurile [i mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamit`]i naturale sau a altor cauze de for]` major`, \n condi]iile stabilite prin norme.

ATEN}IE
Astfel, dac` stocurile degradate nu sunt imputabile, dar exist` un contract de asigurare \ncheiat pentru astfel de situa]ii [i se \ncaseaz` desp`gubiri de la compania de asigur`ri, costul va fi considerat deductibil. Altfel, costul va fi considerat nedeductibil.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Tratamentul din punctul de vedere al TVA


635 Cheltuieli cu alte impozite [i taxe = 4427 (nedeductibil) TVA colectat`

Conform Ordinului nr. 1.752/2005, art. 130, necesar \n utilizarea contului 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri: (3) Diferen]ele de pre] fa]` de costul de achizi]ie sau de produc]ie trebuie eviden]iate distinct \n contabilitate, fiind recunoscute \n costul activului. Cu ajutorul acestui cont se ]ine eviden]a adaosului comercial (marja comerciantului) aferent m`rfurilor din unit`]ile comerciale. Contul 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri este un cont rectificativ al valorii de \nregistrare a m`rfurilor. |n creditul contului 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri se \nregistreaz`: valoarea adaosului comercial aferent m`rfurilor intrate \n gestiune (371). |n debitul contului 378 Diferen]e de pre] la m`rfuri se \nregistreaz`: valoarea adaosului comercial aferent m`rfurilor ie[ite din gestiune (371). (4) Repartizarea diferen]elor de pre] asupra valorii bunurilor ie[ite [i asupra stocurilor se efectueaz` cu ajutorul unui coeficient care se calculeaz` astfel:

Soldul ini]ial al diferen]elor de pre]

Diferen]e de pre] aferente + intr`rilor \n cursul perioadei, cumulat de la \nceputul exerci]iului financiar pn` la finele perioadei de referin]` x 100 Valoarea intr`rilor \n + cursul perioadei la pre] de \nregistrare, cumulat de la \nceputul exerci]iului financiar pn` la finele perioadei de referin]`

Coeficient de2) = repartizare

Soldul ini]ial al stocurilor la pre] de \nregistrare

Acest coeficient se \nmul]e[te cu valoarea bunurilor ie[ite din gestiune la pre] de \nregistrare, iar suma rezultat` se \nregistreaz` \n conturile corespunz`toare \n care au fost \nregistrate bunurile ie[ite. La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul ini]ial al contului de m`rfuri [i valoarea intr`rilor de m`rfuri nu vor include TVA neexigibil`. (5) Coeficien]ii de repartizare a diferen]elor de pre] pot fi calcula]i la nivelul conturilor sintetice de gradul I [i II, prev`zute \n planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri. (6) La sfr[itul perioadei, soldurile conturilor de diferen]e se cumuleaz` cu soldurile conturilor de stocuri, la pre] de \nregistrare, astfel \nct aceste conturi s` reflecte valoarea stocurilor la costul de achizi]ie sau costul de produc]ie, dup` caz. (7) Diferen]ele de pre] se \nregistreaz` propor]ional att asupra valorii bunurilor ie[ite, ct [i asupra bunurilor r`mase \n stoc.
Revista Romn` de Monografii Contabile www.monografii.ro www.cd.monografii.ro www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

(8) |n comer]ul cu am`nuntul poate fi utilizat` metoda pre]ului cu am`nuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase [i cu mi[care rapid`, care au marje similare [i pentru care nu este practic s` se foloseasc` alt` metod`. |n aceast` situa]ie, costul bunurilor vndute se calculeaz` prin deducerea valorii marjei brute din pre]ul de vnzare al stocurilor. Orice modificare a pre]ului de vnzare presupune recalcularea marjei brute. Conform Ordinului nr. 1.752/2005, art. 131: (1 ) La ie[irea din gestiune a stocurilor [i altor active fungibile, acestea se evalueaz` [i se \nregistreaz` \n contabilitate prin aplicarea uneia din urm`toarele metode: a) metoda primul intrat primul ie[it FIFO; b) metoda costului mediu ponderat CMP; c) metoda ultimul intrat primul ie[it LIFO. (2) Dac` valoarea prezentat` \n bilan], rezultat` dup` aplicarea metodelor specificate \n alin. (1), difer` \n mod semnificativ, la data bilan]ului, de valoarea determinat` pe baza ultimei valori de pia]` cunoscute \nainte de data bilan]ului, valoarea acestei diferen]e trebuie prezentat` \n notele explicative ca total pe categorie de active. (3) Potrivit metodei primul intrat primul ie[it (FIFO), bunurile ie[ite din gestiune se evalueaz` la costul de achizi]ie sau de produc]ie al primei intr`ri (lot). Pe m`sura epuiz`rii lotului, bunurile ie[ite din gestiune se evalueaz` la costul de achizi]ie sau de produc]ie al lotului urm`tor, \n ordine cronologic`. (4) Metoda costului mediu ponderat (CMP) presupune calcularea costului fiec`rui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate \n stoc la \nceputul perioadei [i a costului elementelor similare produse sau cump`rate \n timpul perioadei. Media poate fi calculat` periodic sau dup` fiecare recep]ie. (5) Potrivit metodei ultimul intrat primul ie[it (LIFO), bunurile ie[ite din gestiune se evalueaz` la costul de achizi]ie sau de produc]ie al ultimei intr`ri (lot). Pe m`sura epuiz`rii lotului, bunurile ie[ite din gestiune se evalueaz` la costul de achizi]ie sau de produc]ie al lotului anterior, \n ordine cronologic`. (6) Metoda aleas` trebuie aplicat` cu consecven]` pentru elemente similare de natura stocurilor [i a activelor fungibile de la un exerci]iu financiar la altul. Dac`, \n situa]ii excep]ionale, administratorii decid s` schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, \n notele explicative trebuie s` se prezinte urm`toarele informa]ii: motivul schimb`rii metodei [i efectele sale asupra rezultatului.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro

S-ar putea să vă placă și