Sunteți pe pagina 1din 9

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Monografie privind scoaterea din func]iune a mijloacelor fixe neamortizate
Ie[irea mijloacelor fixe din patrimoniu se poate efectua \n urm`toarele moduri: prin scoaterea din func]iune; G prin vnzare; G prin dona]ie; G prin aport \n natur` la capitalul altor entit`]i economice; G prin lips` la inventar.
G

Conform art. 24 alin. (15) din Codul fiscal: C[tigurile sau pierderile rezultate din vnzarea sau din scoaterea din func]iune a mijloacelor fixe se calculeaz` pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezint` valoarea fiscal` de intrare a mijloacelor fixe, diminuat` cu amortizarea fiscal`. Din punct de vedere fiscal, pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determin` f`r` a lua \n calcul amortizarea contabil`. C[tigurile sau pierderile rezultate din scoaterea din func]iune a acestor mijloace fixe se calculeaz` pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezint` valoarea fiscal` de intrare a mijloacelor fixe, diminuat` cu amortizarea fiscal`.
Prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, avem urm`toarele prevederi privind deductibilitatea valorii r`mase neamortizate: (15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determin` f`r` a lua \n calcul amortizarea contabil` [i orice reevaluare contabil` a acestora. C[tigurile sau pierderile rezultate din vnzarea sau din scoaterea din func]iune a acestor mijloace fixe se calculeaz` pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezint` valoarea fiscal` de intrare a mijloacelor fixe, diminuat` cu amortizarea fiscal`. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabil` eviden]iat` \n sold la 31 decembrie 2003, amortizarea se calculeaz` \n baza valorii r`mase neamortizate, pe durata normal` de utilizare r`mas`, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pn` la aceast` dat`. Valoarea r`mas` neamortizat`, \n cazul mijloacelor fixe amortizabile vndute, este deductibil` la calculul profitului impozabil \n situa]ia \n care acestea sunt valorificate prin unit`]i specializate sau prin licita]ie organizat` potrivit legii.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Norme metodologice: 715. |n categoria unit`]ilor specializate, conform art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, se \ncadreaz` persoanele juridice care, potrivit obiectului de activitate, intermediaz` \nstr`inarea de propriet`]i imobiliare [i a altor mijloace fixe, departamentele specializate aflate \n structura organizatoric` a contribuabililor [i alte unit`]i cu activit`]i similare. Prin valoarea fiscal` r`mas` neamortizat`, \n cazul mijloacelor fixe amortizabile vndute, se \n]elege diferen]a dintre valoarea de intrare fiscal` [i valoarea amortiz`rii fiscale, din care se scad sumele rezultate \n urma valorific`rii acestora. Pentru determinarea valorii r`mase neamortizate, \n cazul mijloacelor fixe cu valoare contabil` eviden]iat` \n sold la 31 decembrie 2003, \n valoarea de intrare fiscal` se includ [i reevalu`rile efectuate, potrivit legii, pn` la acea dat`. 716. |n aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, cheltuielile \nregistrate ca urmare a cas`rii unui mijloc fix cu valoarea de intrare incomplet amortizat` sunt cheltuieli efectuate \n scopul realiz`rii de venituri impozabile. Prin casarea unui mijloc fix se \n]elege opera]ia de scoatere din func]iune a activului respectiv, urmat` de dezmembrarea acestuia [i valorificarea p`r]ilor componente rezultate, prin vnzare sau prin folosirea \n activitatea curent` a contribuabilului. |n continuare sunt prezentate monografiile \n fiecare caz.

Exemplu
1. Ie[irea mijloacelor fixe amortizate par]ial prin casare [i recuperare de materiale

Societatea X are o utilitar` ce nu mai corespunde standardelor [i se dore[te casarea acesteia. Valoarea de intrare 3.600 lei, perioada de amortizare 6 ani, perioada r`mas` de amortizat 12 luni.

a) Scoatere din eviden]` mijloc fix valoarea amortizat`: 2813 Cheltuieli privind activele cedate [i alte opera]ii de capital = 2133 Mijloace de transport 3.000

b) |nregistrarea cheltuielilor ocazionate de casarea mijloacelor fixe valoarea neamortizat`: 6583 Cheltuieli privind activele cedate = 2133 Mijloace de transport 600

c) |nregistrarea ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor [i materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe: 3024 Piese de schimb = 7583 Venituri din vnzarea activelor [i alte opera]ii de capital 1.000

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

2. Ie[irea mijlocului fix din gestiune prin vnzare


a) Vnzarea mijlocului fix: 411 Clien]i = % 7583 Venituri din vnzarea activelor [i alte operatii de capital 4427 TVA colectat` 1.190 1.000

190

b) Scoaterea din eviden]` a mijlocului fix: % = 2133 Mijloace de transport 3.600

2813 Amortizarea instala]iilor, mijloacelor de transport, animalelor [i planta]iilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate [i alte opera]ii de capital

3.000

600

3. Ie[irea mijloacelor fixe prin dona]ie

6582 Dona]ii [i subven]ii acordate

2133 Mijloace de transport

600

Dac` s-a dep`[it cota legal` admis` pentru dona]ii si subven]ii, se \nregistreaz` TVA colectat`.

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate

4427 TVA colectat`

114

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

4. Ie[irea mijloacelor fixe prin aport \n natur= la capitalul altor entit=]i economice
% = 2133 Mijloace de transport 3.600

2813 Amortizarea instala]iilor, mijloacelor de transport, animalelor [i planta]iilor 261/262/263 Titluri de participare

3.000

600

|n cazul \n care bunul adus ca aport la capital este evaluat la o valoare mai mare dect diferen]a dintre valoarea bunului [i valoarea amortizat` (de exemplu 1.000 lei fa]` de 600 lei), aceasta se eviden]iaz` astfel: 261/262/263 Titluri de participare = 1043 Prime de aport 400

5. Ie[irea mijloacelor fixe prin lipsuri la inventar


Atunci cnd lipsa la inventar nu se imput`, ie[irea este o simpl` scoatere din gestiune conform notelor prezentate anterior. |n cazul imput`rii: % 2813 Amortizarea instala]iilor, mijloacelor de transport, animalelor [i planta]iilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate [i alte opera]ii de capital = 2133 Mijloace de transport 3.600 3.000

600

Imputarea lipsei de inventar [i colectarea TVA aferente: 4282 = Alte crean]e \n leg`tur` cu personalul % 7583 Venituri din vnzarea activelor [i alte opera]ii de capital 4427 TVA colectat` 1.190 1.000

190

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro