p å n ` a tu n ci m o to r u l e c o n o m i ei .a fo s t u [ o r . F ` r ` al te r n a t iv e d e c r e[ t er e a af a c er i lo r . I ndi cato r ii macr oe co no mici a u c ontinu at s ` se de gra de ze [i \ n 2 009.a u co n c e n t r a t p e m e n ] i n er e a p o r t of o l i u l u i d e c l i e n ] i [ i ef i c i e n t i z a r ea a c t i v i t ` ] i l o r d e su b s c r i e r e [ i pl a t ` a de s p ` g ub i r i l o r . L a r å n d u l l o r . [ i a a d m i n i st r a t m u l t or a o l e c ]i e c a r e i . f i r m e l e d e l e a s i n g s -a u c o n f r u n t a t \ n 20 09 c u c e l m a i d r a m a ti c a n a l e x is t e n ] ei l o r . d u bl e f a ]` d e a n u l p r e c ed en t. C u c r ed i t a r ea p e a v a r i e . C r i z a fi n a n c i a r ` a f o s t u n p a r t e n e r c o r e c t .p a t r u a n i . . c ån d a f o s t r ap o r t at ` p r i ma s c `d e r e t r i me s t r i a l ` a P I B d i n u l ti m i i o p t a n i . d e la 4 . dar sp un to tu [i c ` nu se a[t eap t` la un n o u a v å n t \ n ur m ` t o r i i t r e i . a s t a. C ` p e u n ii i . d a r i m p a ct u l n e g a t i v a f o s t a n u l a t d e r e z u l t a te l e bu n e l a n ou ` l u n i . n 2 . Cånd s. | n a c e s t c on te x t [ i c u o p e r s p ec t i v ` i n c e r t ` a v en i t u r i l o r . { i n u l e . ec h i p a m e n t e sa u i m o b i l i a r e – n u a sc ` p a t d e r ec u l u l e c o n o m i e i . aju ta] i [i de ins tab ilita tea me diul ui p o l i t i c [ i l i p s a u n o r m ` s u r i r e a l i s t e d e s u s ] i n e r e a e c o n o m i e i d in p ar t e a Gu v er n u lu i . a s i g u r ` t or i i s . i ar in v es t it o r i lo r c ` p l an u r i l e d e a f a c er i n er e a l i s te s u n t so r t it e e [ ec u l u i. ev o l u ]i e l a ca r e a c o n t r i b u i t [ i c o n t r a c] i a v e n i tu r i l or d i n p o l i ] e d e v i a ] ` . D e p e n d e n t ` \n p r o p o r ]i e d e p e s te 6 0 % d e i n d u s tr i a a u to . M `s u r i le a u a v u t e f ec tu l s c o n t at [ i p i er d e r i le a u s c ` z u t c u p e s t e 80 % . i a r p r of i - A tu r i l e a u sc ` z u t d e a p r o a p e [a s e o r i . partenerul corect Adrian Dumitrache.i a lt ` p r o b le m` . P er i o a d a d i f i c i l ` s .a u a j u st a t c h e l t u i el i l e .a b `g at d ir e c t \n p ` m å n t ( f a li m en t ) . \ n t a n d e m c u p r o v i z i o a n el e .ar pu tea \ncheia p er ioa da de de clin? Ju c ` t o r i i d e p e p i a ] a f i n a n c i a r . c a r e a s c ` z u t c u p e s t e 7 % fa ] ` d e 2 0 0 8 . 8 m il ia r d e d e e u r o \ n u r m` c u u n an . a i n t r a t \ n c ol a p s. al e c `r e i v å n z `r i s . n ic i u n u l d i n s e gm en te l e p ie ] ei – a u to . .b a n c a r ` s e f e r e s c s ` d e a un pr o no sti c fe rm.a f ` c u t s i m ] i t ` s p r e sf å r [ i t u l a n u l u i 2 00 8. s o c iet ` ]i l e r eu [ i n d a s t f el s ` i n v e r se z e tr e n d u l d i n u l t i m i i tr e i a n i. redactor-[ef n u l 2 00 9 a ar ` t at p o p u l a] i ei c ` t r a i u l p e d a to r i e n u p oa t e ]i n e o v e [ n ic i e. \ n c o n d i ] ii l e \n c ar e s . a e l i m i n a t o se r i e d e d e z e c h i l i b r e d i n e co n om i e .a u a d a p t a t o p e r a ] i u n i l e l a n o u a r e a l i t a t e . s u b pre s i un e a un o r a c ] i o n a ri c a r e a u c e ru t m a na g e r i l o r t r e c e r e a pe pr o f i t .a u c o n f r u n t at c u o c r e[ t er e r ap i d ` a \ m p r u m u t u r i l o r n e p e r f or m a n t e. d u p ` c e a n i l a r ån d au o p er a t i n f u z i i d e c ap i t al p en t r u ac o p er ir e a p ie r d e r i lo r .a a d u s c u p i ci o a r e l e p e p ` m å n t. b` n c i l e [ i . p i a ] a a s i g u r ` r i l o r a c o n s e m n a t p r i m a s c` d e r e d e d u p ` a n u l 1 9 9 0 . a f l a t e \ n c ` \ n t r . Pr a c ti c . i a r c o n s u m u l . f i r m e l e [ i p o p u l a ] i a [ i . m a i a l e s d i n s ec t o r u l i m ob i l i a r . d e l a n i v el u l r ec o r d d e 4. d u p ` ce f i n a n ] ` r i l e l a n i v e l u l p i e ]e i a u s c ` z u t c u p e st e 70 % .Editorial Criza financiar`. 4 m i li ar d e d e le i d i n 2 0 08 .o i n e r ] i e p oz i t i v ` .au \n j u m `t `] i t \n 2 00 9 \n l i p sa c r e d i te l o r [ i f i n a n ] ` r i l o r \ n l e a s i n g.

.

: 031.ro DIRECTOR VÅNZ~RI: {tefan PARASCHIV DIRECTOR FINANCIAR: Dana COZAC DIRECTOR BUSINESS: C`lin BUZEA DIRECTOR GENERAL MEDIAFAX: CRISTIAN DIMITRIU TIPAR {I PREPRESS: RH PRINTING ASIGUR~RI {I PENSII PRIVATE Analiz`: Primul an de sc`dere pe pia]a asigur`rilor Analiz`: Criza financiar` „a c`zut bine” pensiilor private Informa]ii companii: Asigur`tori Brokeri de asigur`ri Fonduri de pensii private Cronologie 2009 45 48 56 60 66 69 71 LEASING Interviu: Dan Cristian Pelcu]`. partener al Mu[at & Asocia]ii Analiz`: Fondurile de private equity ies din amor]eal` Informa]ii companii: Consultan]` juridic` Case de insolven]` Consultan]` fiscal` [i audit Fonduri de investi]ii Indexul general al companiilor 117 118 126 128 132 136 139 141 143 4 .82. pre[edintele Alpha Bank Informa]ii b`nci Interviu: Ionu] Costea. managing director al Immorent Romånia Informa]ii companii de leasing Cronologie 2009 75 76 78 88 90 96 PIA}A DE CAPITAL Analiz`: Corec]ii spre stabilizare pe pia]a de capital Analiz`: Investitorii vor re\ncepe s` se uite la fondurile de ac]iuni Informa]ii fonduri mutuale 101 104 109 114 CONSULTAN}~ Analiz`: Pentru casele de avocatur`. directorul general al Intesa Sanpaolo Bank Cronologie 2009 5 7 10 12 26 28 29 31 36 CASETA REDAC}IONAL~ REDACTOR-{EF Adrian DUMITRACHE REDACTORI: Alexandra CHELU Cristina CUNCEA Ioana MOLDOVAN Angela PL~CINT~ Roxana PRICOP Ovidiu TEMPEA PUBLISHER: Teodora IUGA ART DIRECTOR & DTP: Felix IONESCU GRAPHIC DESIGNER COPERT~: R`zvan IORDACHE CUSTOMER SUPPORT: Nicoleta BUGA TRAFFIC MANAGER: Sorin CIURARU BRAND MANAGER: Doru PU{CA{U CORECTUR~: Theodor ZAMFIR CONFERENCE AND PRINT DEVELOPMENT MANAGER: Raluca VOIVOZEANU VÅNZ~RI: Mircea NEAGU Octavian PETRESCU Ramona P|RVULESCU Simona SIMION Roxana {TEF~NESCU Tel. directorul general al RBS Romånia Analiz`: B`ncile au sim]it doar temporar gustul pierderilor Interviu: Sergiu Oprescu. criza e \n alt` parte Interviu: Anca Buta Mu[at. directorul de vånz`ri al NBG Leasing Analiz`: Mai pu]in optimism \n pia]a de leasing Interviu: Bogdan Cernescu.56.416 vinzari@mediafax.56.Sumar B~NCI Interviu: Radu Ghe]ea.424 Fax: 031. pre[edintele EximBank Interviu: Nicola Calabro’. pre[edintele CEC Bank Interviu: Johan Gabriels.82.

.

.

a[a cum s-a \ntåmplat \n 1933. mai bine spus. Din 2007 pån` \n 2010 noi am crescut creditul pentru persoane juridice de la aproximativ 20% din total portofoliu pån` la 46%. cånd agricultura. dar nu \nseamn` c` nu suntem preocupa]i de atragerea unor speciali[ti [i a unor tineri gata s` se angajeze \n eforturile de dezvoltare a b`ncii.4 milioane de clien]i. dup` 1933. al`turi de petrol. re]eaua b`ncii ne-au permis s` r`månem o banc` important` \n ceea ce prive[te atragerea de depozite. conform ultimelor statistici. Aceste lucruri ne-au permis s` fim institu]ia de credit cu una dintre cele mai mari cre[teri de depozite atrase. |n 2009. a \n]eles c` trebuie s` ne transform`m \ntr-o banc` universal` [i contribuie la realizarea obiectivelor stabilite prin strategia b`ncii. \n func]ie de condi]iile pie]ei. pe care tocmai amintea]i c` dori]i s-o moderniza]i \n totalitate. Dup` BCR. dar foarte important este c` nivelul de credite neperformante pe acest segment e aproape zero. Nu mai suntem o cas` de economii. {i nu e ceva punctual. ceea ce ne-a sus]inut semnificativ s` ob]inem o cre[tere a activelor cu peste 54%. cu 3. a f`cut posibil` ie[irea din criz` [i construirea „Micului Paris”. cåt [i prin modul de abordare a clien]ilor [i afacerilor. Care sunt pa[ii urm`tori? CEC Bank vrea s` fie o banc` universal`. Ce s-ar fi \ntåmplat dac` r`måneam banc` de economii sau care acorda credite doar persoanelor fizice? Jum`tate din activitate ar fi disp`rut. administra]iilor publice locale [i mediul rural. soldul depozitelor atrase a urcat cu 22%. acum suntem angrena]i aproape 100% \n creditarea IMM-urilor. cu 50% persoane fizice [i 50% persoane juridice. Apreciez acest lucru cu atåt mai mult cu cåt pentru foarte mul]i dintre angaja]ii CEC a deveni salariat al CEC Bank a \nsemnat multe eforturi de preg`tire profesional`. |n acest moment. suntem a doua banc` din punct de vedere al num`rului de clien]i. numele. cåt [i construirea „Micului Paris”. Mai reprezint` un avantaj pentru CEC Bank faptul c` a plecat de la statutul de banc` de economii? Tradi]ia. Personal. A mai f`cut-o o dat`. Mai toate b`ncile vorbesc de lipsa cererii pe partea de creditare sau. Am modernizat undeva la 600 de sucursale [i mai avem \nc` pe atåt. CEC Bank spre ce se orienteaz` \n perioada urm`toare? Prioritar` \n acest moment este acordarea de credite care s` faciliteze accesarea fondurilor UE. echipa este destul de sudat`. pre[edintele CEC Bank. \n condi]iile \n care \ntreg soldul \mprumuturilor s-a triplat \n aceast` perioad` de la aproximativ 3 miliarde de lei la peste 9 miliarde de lei. Agricultura are \n mod constant o pondere de 18% din portofoliu.Interviu Ghe]ea: Agricultura va scoate Romånia din criz` Agricultura va avea un aport determinant la ie[irea din criza economic`. Vom duce la bun sfår[it procesul de schimbare a imaginii CEC. Cum s-a realizat transformarea la nivelul personalului? Sunt foarte mul]umit de faptul c` oamenii din CEC. dar [i imagistic. a agriculturii [i autorit`]ilor publice locale. Dac` \n 2007-2008 am cochetat foarte mult cu ideea creditului ipotecar [i a creditului de consum. Faptul c` suntem banc` universal` ne permite s` ne ajust`m strategia pe termen scurt. cred c` agricultura romåneasc` este printre pu]inele sectoare care pot avea un aport determinant la ie[irea din criza economic`. Ovidiu Tempea De cånd a]i preluat conducerea CEC Bank a \nceput o repozi]ionare vizibil`. Ave]i \n continuare cea mai mare re]ea de sucursale. Vrem ca acest lucru s` se vad` atåt prin calitatea serviciilor. al`turi de petrol. a f`cut posibil` atåt revenirea economiei. cånd. a cererii bancabile. \ntreaga echip`. de schimbare de atitudine fa]` de client. \n special \n domeniul agriculturii. Dorin]a noastr` este s` cre`m un portofoliu echilibrat. apreciaz` Radu Ghe]ea. Nu putem r`måne cu vechile gratii la ferestre. Urm`rim acest lucru de trei ani. n Financiar 2010 7 .

procesul de economisire va fi puternic influen]at de situa]ia economic` general` [i de nivelul veniturilor individuale. afirm` Eugen Dijm`rescu. comportamentul de consum. al dezvolt`rii [i diversit`]ii instrumentelor de plasament pe pie]ele financiare. Fie c` vorbim de ]`ri cu economii dezvoltate sau emergente. cum este Romånia. fapt ce are consecin]e importante asupra gradului de economisire. „Evolu]ia economisirii este un barometru al \ncrederii popula]iei \n politicile economice [i monetare. Politicile economice ar trebui s` devin` pro-active pentru \ntreprinz`tori. afectate \n continuare de criz` [i de m`surile de control sever al veniturilor. reprezint` corec]ii ale comportamentului de economisire anterior. existen]a unui sistem bancar solid [i m`surile pruden]iale adoptate de Banca Na]ional` au f`cut ca Romånia s` fie ocolit` de falimente bancare.2% fa]` de sfår[itul anului 2008. 8 Advertorial . Acela[i studiu dezv`luie faptul c` economiile popula]iei s-au concentrat \n special \n depozite \n lei (14%) [i conturi curente \n lei (10%) [i mai pu]in \n carduri de debit (8%). |n ciuda turbulen]elor de pe pie]ele financiare interna]ionale. Aceast` dinamic`. pentru proiecte de dezvoltare ajustate nevoilor economiei [i consolidarea veniturilor bugetare prin m`rirea bazei de impozitare“.9%. depozite negarantate 6% Depozite garantate Depozite negarantate 94% Datele incluse \n grafic sunt la 31 decembrie 2009 „Sc`derea economisirii atrage dup` sine reducerea disponibilului de creditare [i investi]ii \n economie. Concomitent. determinate de sc`derea veniturilor [i a remuner`rii depozitelor bancare. corelat` direct cu evolu]ia veniturilor. apreciaz` Eugen Dijm`rescu. cåt [i prin reducerea num`rului deponen]ilor persoane juridice cu 0. num`rul total al titularilor de depozite a sc`zut cu 5. |n viitor.761 de deponen]i. activitatea institu]iilor responsabile cu asigurarea [i garantarea economiilor popula]iei este cu atåt mai important` cu cåt. pe plan interna]ional. Pentru o ]ar` emergent`. Doar garantarea depozitelor nu este suficient` pentru a face din rata economisirii suportul cre[terii ratei investi]iilor \n PIB.B`nci FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR |N SISTEMUL BANCAR CONTINU~ S~ JOACE UN ROL ESEN}IAL |N STABILITATEA SISTEMULUI FINANCIAR-BANCAR Scena dezbaterilor publice continu` s` fie dominat` de discu]iile privind efectele crizei economice. respectiv cel de economisire. cåt [i de valoarea lunar` a co[ului de consum de m`rfuri [i servicii“.4%). \n timp ce comportamentul consumatorilor continu` s` fie dominat de pruden]` [i team`. iar economiile popula]iei aflate \n depozite bancare s` fie suportul pentru cre[terea ofertei de bunuri [i servicii pe pia]a intern` [i extern`. Inten]iile de economisire pentru anul 2010. Cel mai recent sondaj de opinie realizat la solicitarea FGDB (2009) arat` c` insuficienta informare [i amplificarea sentimentului de insecuritate au f`cut ca 14% din popula]ie s` cread` doar \n „seiful“ din cas` [i mai pu]in \n alte forme de economisire. |n acest context. \n defavoarea consumului. Fondul de Garantare a Depozitelor \n Sistemul Bancar (FGDB) a continuat s`-[i exercite rolul s`u \n crearea [i men]inerea stabilit`]ii financiar-bancare. Depozite garantate vs. au avut loc ajust`ri esen]iale \n comportamentul pie]elor financiare. volumul economiilor popula]iei este afectat atåt de m`rimea veniturilor.332. La 31 decembrie 2009. pentru cre[terea \ncrederii popula]iei \n produsele de economisire oferite de institu]iile de credit. ajungånd la 17. este explicat` printr-o sc`dere mai accentuat` a num`rului total al deponen]ilor persoane fizice (cu 5. directorul FGDB. r`måne un element cheie \n analiza modului \n care statele vor reu[i s` dep`[easc` costurile crizei [i efectele sale pe termen lung.

precum [i orice alte informa]ii utile determin`rii valorii compensa]iei la care este \ndrept`]it. Pån` la 31 decembrie 2009. \n special ale celor din Uniunea European`.Nout`]i \n domeniul reglement`rilor legale La nivelul Uniunii Europene s-a acordat o aten]ie din ce \n ce mai mare institu]iilor responsabile cu asigurarea stabilit`]ii financiare. |n contextul crizei financiare interna]ionale. inclusiv schemelor de garantare a depozitelor. Implicarea. FGDB a recuperat 31. a fost \nt`rit` capacitatea Fondului de a asigura plata compensa]iilor \n condi]iile major`rii plafonului de garantare a depozitelor [i a reducerii semnificative a termenului de plat` a compensa]iilor. Anul 2009 a dus la modific`ri substan]iale ale schemelor de garantare. guvernele trebuie s` pun` la dispozi]ia schemelor de garantare sumele suplimentare necesare acoperirii compensa]iilor. Au fost ajustate plafonul de garantare a depozitelor [i termenul de plat` a compensa]iilor \n cazul falimentului institu]iilor de credit [i au fost adoptate noi m`suri destinate consolid`rii \ncrederii deponen]ilor \n s`n`tatea [i stabilitatea sistemelor bancare: Protejarea unor valori mai ridicate ale economiilor cet`]enilor sau \ntreprinderilor mici [i mijlocii prin cre[terea [i egalizarea plafoanelor de garantare la 50. Astfel.1% \n 2008 la 0. din momentul \n care depozitele au devenit indisponibile. depozitele garantate ale acestora. Pentru acomodarea cre[terii plafonului de garantare cu necesitatea FGDB de a acoperi eventualele compensa]ii. la solicitarea lor de c`tre Fond. Activitatea FGDB ca schem` de garantare a depozitelor \n sistemul bancar Prin amendamentele aduse legii de func]ionare a FGDB la sfår[itul primului semestru al anului 20091. 80/2009 pentru modificarea [i completarea Ordonan]ei Guvernului nr.000 de euro. FGDB r`måne singura institu]ie a c`rei principal` misiune este aceea de a garanta depozitele \n sistemul bancar [i de a contribui la stabilitatea acestuia pe termen mediu [i lung. 39/1996 privind înfiin]area [i func]ionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Financiar 2010 9 . echivalent \n lei. s-a ajustat contribu]ia anual` a institu]iilor de credit participante la 1 Plata compensa]iilor la b`ncile \n faliment se prezint` astfel: Total Nova Bank Banca Columna Banca Turco-Romån` Banca Romån` de Scont Banca Interna]ional` a Religiilor Bankcoop Banca “Albina” 0 % pl`]i efective de compensa]ii 20 40 60 80 100 % deponen]i care au fost compensa]i Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. crean]ele exigibile ale institu]iei de credit fa]` de ace[tia. [i a altor institu]ii ale statului \n solu]ionarea problemelor cauzate de situa]ii excep]ionale – b`nci centrale. FGDB a continuat monitorizarea [i sprijinirea lichidatorilor \n aplicarea procedurii falimentului la b`ncile la care a avut calitatea de creditor \n vederea recuper`rii unor sume cåt mai mari din crean]ele sale.2% \n 2009 din volumul depozitelor garantate. Pentru a se asigura aplicarea acestor prevederi [i \ncadrarea \n termenele respective. Modul \n care FGDB [i-a dus la \ndeplinire atribu]iile oferite prin lege se reflect` [i \n ceea ce prive[te plata compensa]iilor la institu]iile de credit \n faliment.12% din totalul crean]elor sale asupra b`ncilor \n faliment. sub form` de \mprumut. \n caz de necesitate.465 de deponen]i. FGDB a pl`tit compensa]ii \n favoarea unui num`r de 327. De asemenea. Cre[terea capacit`]ii institu]iilor [i schemelor de garantare de a reac]iona mai rapid la eventualele „accidente“ din sistemul bancar prin reducerea termenului pentru \nceperea pl`]ilor compensa]iilor de la 3 luni la 20 de zile lucr`toare. Mai buna rela]ionare [i informare a publicului larg cu privire la m`surile de siguran]` oferite de schemele de garantare aferente. FGDB coopereaz` atåt cu banca central`. cåt [i cu ceilal]i actori din sistem pentru a men]ine \ncrederea popula]iei \n sistemul financiar-bancar. institu]iile de credit participante la FGDB [i-au adaptat sistemele informatice pentru a asigura existen]a \n permanen]` a unei eviden]e complete [i exacte cuprinzånd: datele referitoare la deponen]ii garanta]i. Fond de la 0. pån` acum. FGDB este preocupat de limitarea apelului la credite stand-by \n favoarea consolid`rii resurselor destinate compensa]iilor prin modificarea necesar` a cotei anuale a contribu]iilor b`ncilor participante la schem` [i administrarea corespunz`toare a propriilor resurse.

ne-am pozi]ionat \ntotdeauna ca o banc` de rela]ii. credite personale cu ipotec`. carduri de debit [i de credit. Marea majoritate a acestora sunt salaria]i (cu un program fix). lans`ri de noi produse [i servicii dedicate persoanelor fizice [i clien]ilor no[tri Royal Preferred Banking. avånd \n vedere evolu]ia obiceiurilor de consum ale clien]ilor de servicii financiare de retail. De-a lungul celor 15 ani de existen]` a opera]iunilor b`ncii \n Romånia. Nici Romånia nu face excep]ie. |ncepånd din septembrie 2004. institu]ii financiare etc. \n principal. Datorit` abord`rii noastre pru- 10 Advertorial . Ce impact a avut criza financiar` asupra b`ncilor \n general [i asupra RBS Romånia \n special [i ce m`suri a]i luat pentru a ie[i din dificultate? Cu siguran]` c` recentele evenimente economice au produs multiple efecte \n lan] \n economiile na]ionale ale tuturor statelor. credite pentru uz personal. noi parteneriate \n sectorul public. |n ceea ce ne prive[te. RBS a dezvoltat un portofoliu de canale de servicii alternative electronice care acoper` majoritatea nevoilor clien]ilor. Lucr`m preponderent cu corpor a]ii multina]ionale. participarea \n tranzac]ii cu vizibilitate. credite ipotecare. astfel c` nu se poate spune c` modul \n care au reac]ionat b`ncile de aici a fost diferit fa]` de reac]iile \nregistrate pe pia]a bancar` interna]ional`. \n solu]iile solide oferite [i \n echipa unic` de profesioni[ti. dar cu un num`r de obliga]ii financiare \n cre[tere (furnizori de servicii. lider \n ceea ce prive[te inova]ia de produs [i calitatea serviciilor. Dintre oportunit`]ile de care \ncerc`m s` profit`m \n urm`toarea perioad` se pot aminti: m`rirea gradului de penetrare pe segmentele tradi]ionale de clien]i. precum [i companii de pe pia]a local`. dar [i a preferin]elor acestora. produse [i servicii excelente. rate credite etc. au nevoie de solu]ii eficiente care s` reduc` timpul petrecut cu achitarea obliga]iilor de natur` financiar` (pl`]i de utilit`]i. Factorii care au contribuit \n trecut la succesul nostru vor continua s` fie prezen]i \n 2010 [i mai departe: oameni minuna]i. oferim produse [i servicii pentru clien]i persoane fizice. pre[edinte al RBS Romånia Care sunt priorit`]ile [i obiectivele RBS pentru anul acesta? Suntem deschi[i c`tre noi oportunit`]i de afaceri. precum [i produse de creditare. cu un program aglomerat.B`nci De 15 ani \n Romånia O poveste de succes despre valoarea experien]ei |n RBS Romånia cunoa[tem [i credem \n valoarea experien]ei cå[tigate \n 15 ani de zile.).) [i s` recanalizeze acest timp c`tre proiecte personale [i c`tre familie. La final de 2009 am lansat Phone Banking. solu]ia noastr` de internet banking. inten]ionånd s` ne conserv`m portofoliul existent [i s` \l dezvolt`m selectiv pe anumite segmente. Obiectivul b`ncii noastre a fost acela de a construi aceste rela]ii pe m`sur` ce a crescut odat` cu pia]a romåneasc` de profil. Credem \n ceea ce construim [i nu ne oprim aici. echipa noastr` [i-a construit o reputa]ie impresionant` \n dezvoltarea unor rela]ii solide de afaceri cu clien]i corporativi [i persoane fizice. Gama noastr` de produse Corporate Banking const` \n servicii de tranzac]ii bancare [i de trezorerie. |n ceea ce prive[te strategia pentru clien]i persoane fizice. sucursala virtual` aflat` la dispozi]ia clien]ilor no[tri oriunde. facilit`]i de overdraft. | nc` de la intrarea sa pe pia]a romåneasc`. cum ar fi cele dedicate companiilor. De aceea. de la cele standard la cele mai complexe. sectorului public [i clien]ilor persoane fizice. planuri de economii. care r`spund celor mai sofisticate nevoi financiare. companii interna]ionale care deruleaz` afaceri \n Romånia. \n special cele cu poten]ial de export [i dezvoltare. Interviu cu Johan Gabriels. Gama noastr` de produse \n continu` diversificare. am navigat prin aceast` perioad` furtunoas` al`turi de clien]ii no[tri [i am lucrat \mpreun` cu ei pentru a g`si situa]iile [i solu]iile reciproc avantajoase \n a[a fel \ncåt \ntr-un final s` ie[im \mpreun` \nving`tori. asupra serviciilor financiare electronice. include conturi curente. banca [i-a construit o reputa]ie solid` de partener profesionist [i de \ncredere. iar la \nceput de 2010 am lansat iBanking. serviciu prin care clien]ii pot efectua prin telefon diverse opera]iuni bancare. ne concentr`m asupra canalelor alternative [i. oricånd.

Gala]i. Ce a]i \ntreprins \n direc]ia educa]iei financiare? |n 2010 RBS Romånia a lansat MoneySense – un program de educa]ie financiar` destinat publicului larg. administrarea finan]elor personale [i dezvoltarea unei afaceri. Cluj-Napoca. acoperind no]iuni de baz` legate de b`nci. produse bancare. prima edi]ie a programului MoneySense s-a desf`[urat \n 2010 \n 36 de licee din Bucure[ti. pre[edinte al RBS Romånia dente [i selective fa]` de clien]i [i deal-uri. cåt [i clien]i actuali [i poten]iali. Bra[ov. a[a cum au f`cut-o toate companiile de pe pia]`. atåt tineri. Johan Gabriels.|n ceea ce ne prive[te. Prin intermediul parteneriatului cu Funda]ia CREDE [i AIESEC Romånia [i cu sprijinul voluntarilor b`ncii. datorat` bazei foarte solide de depozite. |n plus. ne-am pozi]ionat \ntotdeauna ca o banc` de rela]ii. Care este strategia de CSR a RBS Romånia? Prin responsabilitatea corporatist` \n]elegem s` includem aspectele de dezvoltare durabil` \n strategia de business. n Financiar 2010 11 . MoneySense ofer` oric`rei persoane interesate asisten]` [i informa]ii financiare despre finan]ele personale [i despre servicii financiare. Obiectivul programului este s` ofere acces la informare [i educa]ie financiar` pentru un num`r tot mai mare de persoane. Momentan ne concentr`m pe urm`toarele zone: reducerea impactului asupra mediului. avem o pozi]ie foarte bun` \n ceea ce prive[te lichiditatea. implicarea angaja]ilor. Cu ajutorul acestui program. Am ales aceste direc]ii avånd \n vedere strategia grupului. nu putem spune c` am sim]it criza cu aceea[i acuitate ca alte institu]ii bancare. precum [i realit`]ile [i priorit`]ile locale. tendin]` pe care am manifestat-o \ntotdeauna. fiind unul dintre cele mai importante programe de acest tip din Marea Britanie [i Irlanda. care se desf`[oar` de peste 15 ani. Pite[ti [i Timi[oara. oricine \[i poate administra mai bine banii [i bugetul personal astfel \ncåt s` aib` un plus de echilibru financiar [i s` fie mai preg`tit pentru viitor. Oradea. Evident c` am luat m`suri de optimizare a costurilor. indiferent de industrie. MoneySense este programul de educa]ie financiar` al grupului RBS. am navigat prin aceast` perioad` furtunoas` al`turi de clien]ii no[tri [i am lucrat \mpreun` cu ei pentru a g`si situa]iile [i solu]iile reciproc avantajoase \n a[a fel \ncåt \ntr-un final s` ie[im \mpreun` \nving`tori. sprijinirea comunit`]ilor locale [i educa]ia financiar`.

|ns` tranzi]ia rapid` de la expansiunea exuberant` la controlul costurilor [i ajutorul b`ncii centrale au f`cut ca sistemul bancar local s` consemneze doar temporar pierderi. o perioad` de ajustare pentru a face fa]` noilor condi]ii din mediul economic.B`nci B`ncile au sim]it doar temporar gustul pierderilor Anul 2009 a \nsemnat pentru b`nci. Alexandra Chelu 12 Analiz` . ca de altfel pentru \ntreg sectorul privat.

.

\n contextul \n care valoarea provizioanelor constituite aproape s-a dublat. 22 de b`nci din cele 42 de institu]ii existente au \nregistrat anul trecut profituri cu o valoare cumulat` care dep`[e[te de trei ori nivelul cå[tigului rezultat la nivelul sistemului bancar.7 ori mai mic decåt valoarea record de 4.4 miliarde de lei \nregistrat` \n 2008. dar nu a renun]at la pruden]` [i la supravegherea atent` a institu]iilor de credit prezente pe pia]a local`. Popula]ia a fost puternic afectat` de \nghe]area credit`rii. de la 314. inclusiv pe partea de investi]ii [i costuri cu salaria]ii. care au compensat la nivelul sectorului rezultatele negative rapor- tate de alte institu]ii concurente. sc`derea veniturilor. cåt [i a celei externe. Totu[i.6 miliarde de lei. precum [i de intensificarea dificult`]ilor privind ob]inerea de finan]are. Sistemul bancar a fost for]at s` \nve]e din mers regulile crizei. iar profitul sectorului bancar a fost de 5. \n condi]iile \n care sectorul public se confrunta deja cu probleme legate de cre[terea deficitului bugetar. efectele crizei au fost puternic resim]ite. 14 Analiz` . situa]ie specific` pentru Romånia \n anii electorali. astfel c` au trecut anul trecut la ajustarea semnificativ` a opera]iunilor desf`[urate. generate \n principal de deprecierea leului \n condi]iile accentu`rii aversiunii fa]` de risc a investitorilor. dar mai ales de incertitudinile privind siguran]a locului de munc`. b`ncile s-au confruntat cu o cre[tere rapid` a creditelor neperformante [i. dar cu pruden]` Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) a relaxat anul trecut politica monetar` [i normele pentru acordarea anumitor tipuri de \mprumuturi. Relaxare. cauzate \n principal de majorarea cheltuielilor. prin urmare. ceea ce \nsemna c` sunt supravegheate tot din str`in`tate. Pentru \nceput. sucursalele institu]iilor de credit europene au dreptul s` opereze pe baza autoriza]iilor ob]inute de b`ncile-mam`. |n plus. Astfel.4 miliarde de lei la 330. dup` intrarea Romåniei \n Uniunea European`. ceea ce a condus la o reducere drastic` a cererii interne. a provizioanelor constituite. aceasta fiind principala cauz` care a f`cut ca sistemul bancar s` \nregistreze \n premier` pierderi \n primul trimestru al anului trecut. de peste 770 de milioane de lei. din cauza recesiunii marilor economii europene. |n pofida reducerii semnificative a profitului. \n contextul \n care. BNR se confrunta cu persisten]a presiunilor infla]ioniste. firmele au fost afectate atåt de sc`derea cererii interne. activele nete ale sistemului bancar au crescut \n 2009 cu 5. anul trecut s-a revenit la supravegherea local` a tuturor opera]iunilor bancare prin intrarea \n vigoare a unui ordin BNR care prevede c` [i sucursalele b`ncilor str`ine prezente \n Romånia trebuie s` raporteze lunar informa]ii financiar-contabile detaliate. Mai mult.1%. |n acest context. iar unele b`nci au reu[it s`-[i adapteze opera]iunile pentru a \ncheia anul cu profituri semnificative.B`nci E conomia romåneasc` s-a trezit dup` anul 2008 f`r` niciun sprijin.

.

Société Générale. BNR a redus rata rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei de la 18% la 15% [i a celor \n valut` de la 40% la 25%. Raiffeisen International. |nc` din a doua [edin]` de politic` monetar`.25% la 8%. la 10% pe an. cu peste 15% mai mult comparativ cu 2008.5% 18% 40% 30 iunie 2009 9% 15% 35% 4 august 2009 8. Mai mult. iar creditarea \nghe]ase. printre care a introdus posibilitatea de a putea reduce nivelul provizioanelor constituite la creditele considerate pierdere (restan]e peste 90 de zile sau credite pentru care s-au ini]iat proceduri judiciare) cu 25% din valoarea garan]iilor aferente [i de a \ncadra \ntr-o clas` de risc inferioar` creditele restructurate. BERD. Totodat`. Ulterior. Piraeus Bank [i UniCredit. Aceste dou` m`suri au venit \n contextul \n care profiturile b`ncilor erau puternic afectate de constituirea a tot mai multe provizioane. de 31. Lombard. National Bank of Greece.25 de puncte procentuale. \n contextul \n care condi]iile de lichiditate de pe pia]a interbancar` s-au stabilizat. fa]` de 40%. banca central` a eliberat treptat fonduri din rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor b`ncilor. grupurile-mam` care controleaz` principalele nou` institu]ii de credit cu capital str`in din Romånia s-au angajat \n fa]` reprezentan]ilor FMI. Alpha Bank. BNR a acordat b`ncilor \mprumuturi overnight prin facilitatea permanent`. cu 0. prin trei decizii separate. Un prim pas \n acest sens a fost f`cut \n luna martie. \n condi]iile \n care gradul de nerambursare pentru acest tip de \mprumuturi era mult mai mic decåt \n cazul creditelor de consum [i nevoi personale negarantate. BNR a acceptat \n prima lun` a anului trecut s` elimine obliga]ia de a aplica teste de stres pentru clien]ii care solicit` credite ipotecare [i imobiliare cu garan]ii ipotecare. de la 10. Volksbank. pentru \mbun`t`]irea situa]iei lichidit`]ii de pe pia]a local`. Astfel.5 puncte procentuale. [i a ratei de solvabilitate a sucursalelor peste 10%. Comisiei Europene.B`nci Evolu]ia ratei de politic` monetar` [i a ratelor rezervelor minime obligatorii \n 2009 Data [edin]ei de politic` monetar` Rata dobånzii de politic` monetar` Rata rezervelor minime obligatorii Lei Valut` 4 februarie 2009 10% 18% 40% 6 mai 2009 9.5 miliarde de euro. cu 73% mai mult decåt valoarea contractat` \n 2008. pe care a redus-o de cinci ori anul trecut. Mai mult. restric]ie care intrase \n vigoare doar cu cåteva luni \nainte. care controleaz` circa 70% din pia]a din Romånia. dup` ce \n 2008 operase [ase major`ri ale ratei. Concomitent. BEI [i BNR s` nu retrag` capital [i au garantat participarea cu capital suplimentar pentru sus]inerea subsidiarelor locale. BNR a mai luat [i alte decizii pentru a ajuta sectorul bancar. banca central` a realizat anul trecut teste de stres care au indicat o nevoie 16 Analiz` .5% 15% 30% 29 septembrie 2009 8% 15% 30% 16 noiembrie 2009 8% 15% 25% Sursa: Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) Pentru limitarea efectelor crizei interna]ionale. Un alt semnal c` BNR sus]ine reluarea sustenabil` a credit`rii economiei a fost dat \n luna mai. \n cumul de 2. \n condi]iile \n care efectele crizei interna]ionale se resim]eau puternic \n economia local`. B`ncile care au participat la aceste acorduri sunt Erste Bank. institu]iile au realizat depozite overnight \nsumånd 56 de miliarde de lei. b`ncile-mam` ale primelor nou` institu]ii de credit din Romånia au semnat pån` \n luna august scrisori de angajament individuale cu BNR pentru men]inerea nivelului expunerii pe pia]a local` la nivelul de la finele lunii martie 2009. banca central` a decis s` reduc` pentru prima dat` dup` mai bine de un an [i jum`tate rata dobånzii. cånd s-a decis reducerea la zero a ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele \n valut` cu scaden]` rezidual` mai mare de doi ani. adic` de a constitui provizioane mai mici pentru acestea.75 puncte procentuale. ceea ce a avut ca efect eliberarea a circa 800 milioane de euro. Eurobank EFG. din luna februarie. \n condi]iile \n care o sc`dere de asemenea amploare nu mai fusese realizat` de mai bine de doi ani. cånd banca central` a decis o reducere a dobånzii de politic` monetar` cu 0. Pe de alt` parte. dar a stabilit totodat` ca b`ncile s` prevad` \n noile norme interne un avans minim pl`tit de client la acest tip de \mprumuturi. BNR a hot`råt s` urmeze o politic` de relaxare [i \n ceea ce prive[te dobånda de politic` monetar`. \n sum` de aproape 155 de miliarde de lei.

.

Singurul impuls pentru creditarea sectorului privat a fost dat anul trecut de programul guvernamental „Prima Cas`“. mai pu]in de jum`tate din plafonul de un miliard de lei aprobat ini]ial de Guvern.7 155. Dac` b`ncile au \nceput s` reduc` treptat \n a doua parte a anului trecut dobånzile acordate la depozitele \n lei.4 57. bancherii au scos \n eviden]` nevoia de a fi puse la dispozi]ie instrumente de investi]ii adecvate. \n condi]iile \n care numai componenta \n lei s-a diminuat cu 9%. lei) Depozite totale Lei Valut` 154.000 de euro.9 79.5 97.6 117. dar mai ales ne\ncrederea popula]iei \n siguran]a veniturilor [i a locului de munc`.6 100. un risc 18 Analiz` .7%. B`ncile au creditat statul.4 83.1 81.2 58.1 99. dar multiplele incertitudini existente au condus la \nghe]area credit`rii [i la concentrarea pe atragerea de resurse de pe pia]a intern`.6 79.9 117.1 162. totu[i.7 100. Totu[i. b`ncile au adus \n Romånia anul trecut circa 500 de milioane de euro.2 167. \n titluri de stat.7 56. a dep`[it anul trecut pragul de 40%.8 56. dar [i depozitele nou constituite.4 63. dar programul a \ntåmpinat probleme de la lansare.1 95.6% \n termeni reali.B`nci Evolu]ia creditelor [i depozitelor \n 2009 Creditul neguvernamental (mld.7 58.2 158. existånd totu[i [i o excep]ie. |n primul rånd.5% \n 2008. gradul de intermediere financiar`. Prima locuin]` a fost cump`rat` prin intermediul acestui program \n luna iulie.9 Septembrie 198. Pe de-o parte.1% a fost mai mare decåt sc`derea soldului credit`rii. |n acest context. dep`[ind \n decembrie 2009 valorile din toamna lui 2008. sub form` de capital [i \mprumuturi subordonate.7 Octombrie 201. Gradul de intermediere financiar` a urcat treptat \n ultimii ani de la 26. b`ncile din Romånia s-au trezit \n fa]a unui peisaj economic cu totul schimbat comparativ cu evolu]ia din anii anteriori [i au \ncercat s`-[i revizuiasc` strategiile de pia]`.8 58. \n contextul \n care declinul economiei cu 7. calculat ca raport \ntre \mprumuturile sectorului privat [i PIB. [i a ajuns la 40.0 101.1 Martie 202.7 123. dobånzile au atins \n prima parte a anului trecut niveluri maxime atåt \n ceea ce prive[te creditele noi \n lei.1 154.6 163.1 118. Rata medie a solvabilit`]ii la nivelul sistemului a crescut de la 13.9 Decembrie 199. pån` la valorile din primul semestru din 2008.5% [i respectiv 25.1 Varia]ie 2009/2008 (%) +0.6 101.5 161.8% \n 2006 la 38. Dobånzile ridicate al creditelor \n lei.7 +5 Sursa: Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) Depozitele reziden]ilor clien]i neguvernamentali (mld. Pån` la finele anului trecut.9 83.6 Februarie 206.9 120.7 120. expunerea pe Romånia a grupurilor care controleaz` principalele nou` b`nci cu capital str`in a fluctuat pe parcursul anului trecut.0 119.8 79. ratele la creditele \n moned` na]ional` au continuat s` se situeze la niveluri ridicate. care asigurau randamente ridicate.7 118.6 83.7 102.4 102. iar pe de alt` parte FMI a ar`tat c` este [i va fi flexibil [i c`.0 80.9 -4. Concomitent.1 Iunie 198.8 57. Fondul Na]ional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a primit aproximativ 11. a suferit unele modific`ri [i a \nceput s` func]ioneze cu adev`rat abia \n toamna anului trecut.8 +4 +23. Per total.3 99.9 117.0 +10.1 161.4 62. prin care creditele contractate de o persoan` pentru cump`rarea primei locuin]e erau garantate de stat \n limit` maxim` de 60.4 Noiembrie 200. soldul creditelor acordate sectorului neguvernamental a sc`zut anul trecut cu 3.6 de capital suplimentar pentru b`ncile comerciale de cel mult un miliard de euro.1 56.2 154.9 117.7% anul trecut. nu sectorul privat La \nceputul lui 2009.9 80.5 82.6 Aprilie 200.9 Mai 199.7 122. b`ncile mam` [i-au majorat expunerea pe Romånia pån` la finele lunii decembrie a anului trecut pån` la nivelul convenit \n martie 2009. b`ncile au trecut la investi]ii mai sigure.8 79.2 158.6 61. a companiilor \n revenirea cererii [i economiei [i a b`ncilor \n clien]ii noi [i siguran]a ramburs`rii \mprumuturilor au condus la pr`bu[irea credit`rii sectorului neguvernamental \n 2009.9 August 198.500 de cereri \n cadrul programului [i a acordat garan]ii \nsumånd 485 de milioane de euro. cånd s-au resim]it pe plan local efectele crizei financiare. pe baza major`rii credit`rii.1 Iulie 197.1 96. [i au urmat cu greu trendul descendent al dobånzii de politic` monetar`. dup` ce \n 2007 [i 2008 avansase foarte rapid cu 50. lei) Luna Credit total Lei Valut` Ianuarie 206.7 65. Cu toate acestea.8% la finele anului 2008 la 14% \n decembrie 2009.3 96.3 154.2 79.7 121. iar \n decembrie 2009 a anun]at c` toate major`rile de capital operate de b`ncile comerciale \ncepånd din iunie 2008 au fost solicitate de reprezentan]ii b`ncii centrale.

.

4% Sursa: Ziarul Financiar Eficien]` [i gestiune a riscurilor Juc`torii din sistemul bancar au mizat mult timp pe expansiune [i creditare [i.9% 2.3% 11.3% 6. a avansului provizioanelor.03% \n decembrie 2009 la 112. care au mu[cat puternic din cå[tigurile b`ncilor. Pe m`sur` ce strategiile b`ncilor se reorientau c`tre atragere de depozite. RBS Bank 2.7% 4. la 67.6% 4.1%. Astfel. BCR 20.4% 5.5% 6. BRD 15. Banca Romåneasc` 2. Piraeus Bank 3% 2.898 de oameni. MFP a mai contractat de la b`ncile comerciale un \mprumut de tip club loan.2% 14. Credit Europe Bank 1. 20 Analiz` . la 6. care a fost stimulat` de dobånzile ridicate.9% 1.5 miliarde de euro prin emiterea de titluri \n valut` [i aproape 65 de miliarde de lei prin titluri \n lei. care [i-a redus treptat dependen]a de finan]`rile externe. \n valoare de 1. Unicredit }iriac Bank 5. Citibank 1. Evolu]ia \nregistrat` de creditare [i economisire anul trecut a avut un efect pozitiv asupra sistemului bancar romånesc.9% 6% 8. Bancpost 4.6% 14. Personalul angajat \n sectorul bancar s-a redus anul trecut cu 5. iar prezen]a teritorial` a b`ncilor a sc`zut cu 127 de sucursale. Dinamica depozitelor \n lei [i valut` din 2009 indic` ne\ncredere \n evolu]ia monedei na]ionale. volumul depozitelor reziden]ilor clien]i neguvernamentali a avansat anul trecut cu 10. chiar dac` volumul a r`mas mult mai redus. managementul costurilor [i al riscurilor. dar [i de ne\ncrederea \n perspectivele economice care a determinat oamenii s` vrea s` de]in` rezerve \n eventualitatea apari]iei unor probleme financiare \n viitor. Astfel. Astfel. au fost nevoi]i s`-[i eficientizeze opera]iunile axate \n principal pe vånzarea de credite [i s` treac` la un management mult mai atent al riscurilor. ING Bank 3.9% 2.8% 6.8% la finele anului trecut.3% 19% 2.4% 5. Totodat`. raportul dintre creditele acordate [i depozitele atrase de la clientel` s-a redus de la 122. \n condi]iile \n care cre[terea economiilor \n valut` a fost de aproape [ase ori mai rapid` decåt avansul depozitelor \n lei. reprezentånd 1.2 miliarde de euro.1% 7. s-a observat c` nu toate unit`]ile teritoriale sunt profitabile sau au poten]ial. prin urmare. Numai Ministerul Finan]elor Publice a \mprumutat anul trecut de la b`ncile locale peste 2.8% \n termeni nominali.8% 12.7% 15.425 de unit`]i. adic` spre cre[terea stabilit`]ii.3% 6. CEC Bank 4.9% 9. \n timp ce raportul dintre active [i num`rul salaria]i a crescut de dou` ori mai rapid decåt avansul valorii activelor.5% 6.6% 13. Raiffeisen Bank 5.B`nci sc`zut [i accesul la lichiditate de la BNR prin intermediul opera]iunilor repo.724 de persoane. nivelul profitului de salariat a \nregistrat o sc`dere mai redus` decåt declinul profitabilit`]ii sistemului bancar.4% 10. respectiv 3. dup` ce condi]iile economice s-au schimbat radical. Banca Transilvania 5. creditarea sectorului guvernamental a \nflorit [i a avansat cu aproape 160% \n termeni reali.3% 1. O evolu]ie mai favorabil` a avut-o economisirea. Topul b`ncilor dup` active Banca Cot` de pia]` Cot` de pia]` 2008 2009 1.1% 3. Mai exact.9% din total re]ea. Alpha Bank 5. Volksbank 6.5% 3. c` nu mai este nevoie de men]inerea tuturor acelor salaria]i sprecializa]i pe vånzarea de credite [i c` este nevoie de g`sirea de solu]ii pentru temperarea cre[terii creditelor neperformante [i.

B`nci

Inten]ioneaz` romånii s` contracteze credite \n acest an?
CREDITE VIITOARE
ORICE TIP 6%

Mai mult de jum`tate dintre cei care inten]ioneaz` s`-[i ia un credit \n urm`torul an de]in deja un credit

Credit bancar

5%

|mprumut de tip leasing pentru autoturism/e

2%

|mprumut f`cut la anumite magazine (de electrocasnice, mobil`, haine etc.)
Sursa:

2%

Baz`: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i)

Totu[i, rentabilitatea activit`]ii de baz`, adic` raportul dintre veniturile opera]ionale [i cheltuielile opera]ionale, a coboråt de la 179,56% \n decembrie 2008 la 156,35% la finele anului trecut. {i rentabilitatea activelor [i cea a capitalului s-au redus anul trecut de la 1,56% la 0,24% [i respectiv de la 17,04% la 2,73%. Concomitent, unele dintre riscurile asociate credit`rii masive din perioada de boom economic s-au materializat. Astfel, cre[terea ratei [omajului [i sc`derea veniturilor au determinat popula]ia s` nu mai ramburseze creditele contractate, iar reducerea produc]iei [i vånz`rilor, neplata la timp a datoriilor [i situa]iile de insolven]` sau faliment au determinat firmele s` opreasc` plata ratelor la \mprumuturi. Totodat`, un rol important \n cre[terea creditelor neperformante l-au avut majorarea ratelor dobånzilor [i deprecierea leului comparativ cu euro, care au dus la cre[terea valorii ratelor lunare la creditele contractate \n valut`. Soldul creditelor restante a crescut de 2,9 ori anul trecut, la 8,14 miliarde de lei, iar ponderea \mprumuturilor restante \n total a avansat de la 1,4% la peste 4%. Obliga]iile restante la creditele \n valut` au crescut mult mai rapid anul trecut decåt cele la \mprumuturile \n lei, adic` de 3,7 ori comparativ cu de 2,45 ori. Pentru a tempera avansul creditelor restante [i al provizioanelor, dar [i pentru evitarea execut`rilor silite ale unor garan]ii cu pre]uri \n sc`dere [i destul de nelichide, b`ncile au apelat din ce \n ce mai mult la restructurarea creditelor, adic` la modificarea unor caracteristici ale \mprumuturilor, cum ar fi durata, scaden]ele anumitor rate, acordarea de perioade de gra]ie astfel \ncåt persoana care le-a contractat s` poat` achita ratele.

Anul trecut, b`ncile nu s-au confruntat numai cu probleme legate de creditele neperformante, ci [i cu majorarea f`r` precedent a sumelor refuzate la plat` cu instrumente de debit, respectiv bilete la ordin, cecuri [i cambii, cu cre[terea fraudelor, precum [i cu mai multe jafuri, toate aceste fenomene fiind caracteristice perioadelor de recesiune economic`.

Clasamentul celor mai importante 15 b`nci din Romånia
|n topul celor mai importante 15 b`nci din Romånia \n func]ie de cota de pia]` de]inut` dup` active nu au intrat nume noi anul trecut comparativ cu 2008, dar opt institu]ii de credit [i-au modificat pozi]ia \n clasament. Primele trei b`nci prezente pe pia]a local` au r`mas acelea[i, respectiv BCR, BRD [i Volksbank, dar au pierdut din cotele de pia]` de]inute. Astfel, cota de pia]` cumulat` controlat` de cele trei institu]ii s-a redus cu peste 3 puncte procentuale, sub 40%. Pentru ocuparea pozi]iilor 4 - 9 din topul principalelor b`nci din Romånia a existat anul trecut o concuren]` ridicat` [i nu a fost suficient ca b`ncile s`-[i men]in` cota de pia]` pentru plasarea pe aceea[i pozi]ie, existånd chiar exemple de institu]ii care [i-au majorat cota de pia]`, dar au coboråt \n clasament. Cel mai abrupt declin din clasament a fost \nregistrat de Raiffeisen Bank, care, de[i [i-a urcat u[or cota de pia]`, la 6%, a coboråt de pe locul patru pån` pe pozi]ia a [aptea. {i Banca Transilvania [i-a majorat cota de pia]`, dar a coboråt un loc \n clasament, pån` pe 8. La polul opus, cea mai spectaculoas` evolu]ie a raportat-o CEC Bank, care a urcat de pe locul 9 pe locul 5.

22

Analiz`

Cu ce scop \[i vor lua romånii un credit bancar?
Destina]ia creditului bancar
89% 6%
Pentru construc]ii/ amenajarea locuin]ei Pentru a-mi cump`ra o locuin]` 23% 15% 10% 8% 8% 8% 5% 3% 3% 10% 10%

5%
Inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an NU inten]ioneaz` s` ia un credit Indeci[i/ Nu [tiu

Pentru refinan]are Pentru studiile personale/ ale copiilor Pur [i simplu pentru traiul de zi cu zi Pentru a cump`ra ma[in` / autoturism Pentru evenimente importante (nun]i, botez etc.) Pentru a achita diverse servicii medicale/ medicamente Alt motiv |nc` nu [tiu Refuz

Baz`: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i)

Baz`: To]i cei care inten]ioneaz` s` ia un credit \n urm`torul an (N = 40 de responden]i)
Sursa:

Ce caracteristici va avea creditul pe care inten]ioneaz` s`-l ia \n urm`torul an?
89% 6%
Ron
Inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an Nu inten]ioneaz` s` ia un credit Indeci[i/ Nu [tiu

Moneda
55% 28% 18%

5%

Euro Nu [tiu

.

Valoare rat` Perioad`

0 - 100 RON Mai pu]in de 2 ani 3 - 4 ani 5 - 9 ani Cel pu]in 10 ani
Sursa:
15% 13% 40% 33%

20% 40% 20% 8% 13%

101 - 500 RON
Medie: 6 ani

501 - 1.000 RON 1001 - 1.500 RON peste 1.500 RON

Medie: 635 RON

Financiar 2010

23

{i BNR a continuat relaxarea politicii monetare \n prima parte a acestui an. potrivit studiului realizat de 360insights. reducånd rata dobånzii de patru ori pån` \n luna mai. rata solvabilit`]ii la nivelul sistemului bancar a avansat la 14.7% dup` primele trei luni ale acestui an [i rentabilitatea capitalului [i cea a activelor s-au \mbun`t`]it semnificativ. care au contractat \mprumuturi de aproximativ 20 de miliarde de lei.1%. De interes r`måne pentru un procent mai mic [i achizi]ionarea unei noi locuin]e. care pot beneficia [i de programul Prima Cas`. pentru majoritatea aten]ia se va \ndrepta spre creditele bancare [i \ntr-o m`sur` foarte mic` spre leasing sau \mprumuturi la magazine. \n timp ce Banca Romåneasc` a urcat pe locul 12. care s-a men]inut pe 10. la 5. reamenajarea [i decorarea locuin]ei sau pentru achizi]ia propriu-zis` a unei case sau a unui apartament.9% [i respectiv la 0. \n contextul \n care doar 6% din romånii din mediul urban inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an. dar nu [i pe creditare. [i de ING Bank Romånia. a apelat deja la o surs` de creditare. iar jum`tate dintre ace[tia de]in deja alt \mprumut. 28% doresc un credit \n euro. Totodat`. [i grecii de la Alpha Bank au avansat \n clasament cu o pozi]ie. b`ncile nu trebuie s` se \ngrijoreze prea mult \n privin]a major`rii restan]elor la credite.5% la 6. |n continuare. solvabilitatea medie a b`ncilor nu va sc`dea sub 10%. sistemul bancar ar putea fi afectat de t`ierea veniturilor angaja]ilor din sectorul public. potrivit unui studiu al companiei de cercetare 360insights realizat pentru Mediafax. Pozi]iile 11-15 au fost ocupate anul trecut de acelea[i institu]ii ca [i \n 2008. de la 8% la nivelul minim record de 6. Astfel. Speran]e mici pentru reluarea credit`rii B`ncile au \nceput acest an cu dreptul [i au reu[it s` ob]in` numai \n primul trimestru un profit de 440 de milioane de lei. Bancherii sus]in \ns` c`. majoritatea optånd pentru un \mprumut bancar cu o scaden]` de cinci-[ase ani [i rat` lunar` de aproximativ 600 de lei. Unul din trei romåni din mediul urban. cu vårsta cuprins` \ntre 16 [i 64 de ani. cu intrarea \n incapacitate de plat` a jum`tate dintre clien]ii din sistemul public. iar UniCredit }iriac Bank a reu[it s`-[i men]in` pozi]ia a [asea \n clasament datorit` major`rii cotei de pia]` de la 5. 55% dintre persoanele care inten]ioneaz` s` contracteze un \mprumut vor ca acesta s` fie denominat \n lei. pe locul 9. Credit Europe Bank [i Citibank au reu[it s`-[i p`streze pozi]iile \n top. care a coboråt \n 2009 cu o pozi]ie. S-ar p`rea c` perspectiva sistemului bancar este favorabil`. cei mai mul]i la un credit bancar. Dintre cei ce vor s` \[i fac` un \mprumut.5%. \n condi]iile \n care activitatea bancar` s-a reluat pe mai multe segmente.B`nci Totodat`. Topul principalelor zece b`nci din Romånia este completat de Bancpost. cel mai pro- 24 Analiz` . [i numai \n primul trimestru capitalurile de rang I din sistemul bancar au crescut cu dou` miliarde de lei. iar 18% au declarat c` nu [tiu. pe locul 4. Creditele bancare vor fi \n principal destinate reamenaj`rii locuin]ei. Se anticipeaz` c` nici \n acest an creditarea nu va sus]ine dezvoltarea activit`]ii economice. mai ales \n råndul tinerilor pån` la 34 ani. f`cånd astfel schimb cu RBS Bank Romånia. Piraeus Bank Romånia.25%. Cu toate acestea. \n detrimentul celor \n valut`. reprezentånd circa o cincime din creditele destinate popula]iei. pe care l-au utilizat pentru traiul de zi cu zi. b`ncile au continuat s` capitalizeze opera]iunile din Romånia. babil. O alt` veste \mbucur`toare pentru pia]a bancar` din Romånia pare s` vin` din partea reorient`rii romånilor c`tre creditele \n lei. Astfel. \n cel mai pesimist scenariu. din care 800 de milioane de lei reprezint` major`ri de capital efectuate de [ase institu]ii de credit [i restul includerea profiturilor nedistribuite [i a primelor de emisiune incluse \n rezerve. b`ncile se vor ocupa \n continuare mai mult de restructurare decåt de acordarea de noi \mprumuturi. de[i creditarea nu d` semne de revenire [i. \n condi]iile \n care ritmul de cre[tere s-a temperat \n prima parte a acestui an.

mizåndu-se destul de mult pe ideea „un produs . Cu toate acestea. B`ncile din Romånia au realizat anul trecut c` nu mai pot cre[te prin metodele tradi]ionale de creditare. precum [i contractelor de leasing. activitatea de baz` a b`ncilor fiind creditarea economiei. Sau. iar responsabil pentru acest lucru este chiar Guvernul Romåniei. \n contextul \n care romånii folosesc \n medie unul sau dou` produse bancare. a faptului c` cei \ndatora]i spun c` sunt multumi]i cu modul \n care decurge creditul (aceast` atitudine fiind mai degrab` caracteristic` celor cu venituri mari). |ns`. legisla]ia se aplic` din luna iunie inclusiv pentru contractele aflate \n derulare. Astfel c` sacrificarea profiturilor pentru restructurare [i eficientizare a avut drept miz` construirea unor baze solide pe care s` fie fundamentat` cre[terea \n viitor. Din nefericire. Astfel. nu numai pentru cele \ncheiate dup` data intr`rii \n vigoare. pentru ca acest lucru s` se \ntåmple. ci este determinat` de num`rul redus de produse bancare folosite. indiferent de valoarea total` a creditului. astfel \ncåt se aplic` tuturor contractelor de credit. B`ncile ar trebui s` fie atente la cum se comport` cu clien]ii. Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Consumatorilor a elaborat un proiect de ordonan]` de urgen]` care extinde prevederile directivei europene. La nivel european exist` o directiv` care prevede c` obliga]ia b`ncii de limitare la 1% a comisionului de rambursare anticipat` pentru creditele de consum negarantate. \n principal din cauza lipsei resurselor (motiv men]ionat mai ales de cei cu venituri mici si medii) [i. Mai mult. cu valori cuprinse \ntre 200 [i 75. este nevoie ca motoarele economiei s` reporneasc`. autorit`]ile nu au venit pån` \n prezent cu nicio m`sur` clar` de stimulare a produc]iei sau consumului. Totu[i. potrivit studiului 360insights. 59% dintre debitori au un nivel mediu al cuno[tin]elor privind contractele bancare. \n condi]iile \n care studiul companiei de cercetare 360insights arat` c` aproape 7 din 10 din cei ce au un credit bancar spun c` nu ar rambursa mai devreme suma \mprumutat` \n situa]ia \n care comisionul de rambursare ar fi eliminat. care ar trebui s` stimuleze puternic concuren]a \ntre b`nci. aceea[i ordonan]` de urgen]` include mai multe obliga]ii privind o mai bun` informare a clien]ilor b`ncilor. iar portofoliul de titluri de stat de]inut de b`nci a ajuns deja la niveluri destul de mari. dar nu se [tie cåt de mult va influen]a popula]ia. Totu[i.o banc`”. inclusiv creditelor ipotecare [i imobiliare. Totodat`. \n timp ce 17% dintre responden]i au pretins c` au o foarte bun` cunoa[tere a clauzelor.7% din totalul activelor. Pe de alt` parte. pentru c` paleta restråns` de institu]ii de credit la care apeleaz` romånii nu este tocmai efectul loialit`]ii crescute. Criza financiar` interna]ional` a fost un sfetnic bun pentru multe dintre institu]iile financiare care erau obi[nuite s` alerge dup` cot` de pia]`. fie pentru c` au banii cu care pot achita. nu poate credita la infinit numai Ministerul Finan]elor. fie pentru c` se gåndesc s` apeleze la un credit de refinan]are. \ntr-o m`sur` mai mic`. poten]ialul pie]ei bancare din Romånia pare s` fie ridicat. respectiv la 14. sistemul bancar nu poate func]iona de unul singur \ntr-o economie. [i mai mult de 60% din cei ce folosesc astfel de produse apeleaz` la o singur` banc`.000 de euro. Exist` totu[i 18% dintre debitori care sus]in c` ar returna suma. fiind nevoie de o regåndire a strategiei. iar rezultatul s-a observat \n profitul realizat de b`nci \n primul trimestru al acestui an. \n orice caz.89 % dintre cei intervieva]i \n cadrul unui sondaj de opinie realizat de 360insights pentru Mediafax nu inten]ioneaz` s` contracteze un credit \n 2010. ceea ce ar \nsemna modificarea a circa opt milioane de contracte de creditare pån` la finele lunii septembrie. O schimbare major` \n sistemul bancar ar putea fi realizat` prin intrarea \n vigoare a unor noi reguli de protec]ie a consumatorilor. f`r` a ]ine cont de riscurile pe termen mediu sau lung. n Financiar 2010 25 . este evident c` modificarea contractelor va presupune unele costuri pentru b`nci. clauze care par a fi binevenite \n contextul \n care 24% dintre romånii din mediul urban au admis c` de]in un nivel sc`zut de informare [i cunoa[tere a clauzelor incluse \n contractele cu b`ncile.

Lupta pentru cot` de pia]` din anii anteriori crizei a for]at multe b`nci s` fie inovative. \n 2007. Cum vede]i implicarea [i dezvoltarea b`ncii pe pia]a local`? |ntr-adev`r. ce compenseaz` faptul c` ceilal]i competitori au re]ele de unit`]i de dimensiuni mai mari. Mai mult. Cum s-a diferen]iat Alpha Bank fa]` de competitori. pentru a controla costurile. Am fost mereu o banc` inovativ`. dar [i unul dintre cele mai bune portofolii de credite din pia]`. transparen]a [i onestitatea sunt valorile care au asigurat Alpha Bank Romånia ascensiunea \n topul b`ncilor din Romånia. \n 2009. Sergiu Oprescu. mai ales pentru b`ncile cu capital grecesc. prin investirea sistematic` a resurselor [i cre[tere organic`.B`nci Oprescu: Transparen]a a contribuit semnificativ la formarea unui portofoliu de o calitate foarte bun` Inovarea. primul program de fidelizare a clien]ilor bancari din Romånia.000 de euro sau echivalent beneficiaz` de reduceri [i facilit`]i la magazinele partenere prin intermediul Alpha Club. la finalul anului 2009 creditele neperformante reprezentau doar 2. Contextul actual nu este \ns` unul dintre cele mai favorabile. Banca [i-a men]inut \n mod constant expunerea asumat` \n cadrul acordului \n toat` perioada ce a urmat \ntålnirii de la Viena [i pån` \n prezent. De altfel. iar unele chiar au reu[it. a agen]iilor de turism [i hotelierilor. \n 2000. dar sunt [i institu]ii de credit care au anun]at deja c` vor relua extinderea re]elei teritoriale odat` cu revenirea economiei. care a fost atuul? Inovarea. aplicate atåt \n interiorul b`ncii. S` nu uit`m c`. Drept urmare. Apoi. Alpha Bank a fost una dintre cele nou` b`nci semnatare ale acordului cu Fondul Monetar Interna]ional \n martie 2009. Alpha Bank Romånia a reu[it \n 2009 s` se plaseze pe pozi]ia a treia \n topul b`ncilor \n ceea ce prive[te creditele acordate \n prima faz` a programului Prima Cas`. programul Alpha Club a fost extins [i pentru clien]ii ce constituie la Alpha Bank depozite de minim 10.6% din total portofoliu. Astfel. Intrarea de la \nceput pe acest segment reu[e[te s` aduc` o recunoa[tere suplimentar` b`ncii. Alpha Bank era prima banc` str`in` care intra pe pia]a din Romånia \n 1994. prin lansarea Alpha Housing. iar \n acest an banca intr` pe o alt` ni[`. anul trecut Alpha Bank urc` pe locul patru \n topul b`ncilor. Cum a r`spuns Alpha Bank acestor provoc`ri? 26 Interviu . Din vara anului 2007. Alpha Bank [i-a majorat la \nceputul anului 2010 capitalul social cu aproximativ 70 de milioane de euro. a fost lansat Alpha Administrator.000 euro sau echivalent. opera]iune ce permite b`ncii o cre[tere a fondurilor proprii [i \i asigur` o solvabilitate peste media sistemului.Alpha IMMTurism. Mai pot aminti c`. De ce mai este nevoie? Transparen]` [i onestitate. primul produs bancar din Romånia dedicat asocia]iilor de proprietari. Alpha Bank a deschis pia]a creditelor ipotecare \n Romånia. Rela]ia transparent` [i onest` cu clien]ii a contribuit semnificativ la formarea unui portofoliu de o calitate foarte bun`. Acestea sunt dou` dintre valorile organiza]iei. clien]ii ce acceseaz` credite care dep`[esc 30. Noua majorare de capital reprezint` \nc` o confirmare a angajamentului Grupului Alpha Bank pentru subsidiara sa din Romånia [i o dovad` de \ncredere pe termen lung. [i lanseaz` primul produs bancar dedicat acestora . consider` pre[edintele b`ncii. cåt [i \n rela]ia cu clien]ii. Anul trecut. dup` active. Dezvoltarea a fost una treptat`. Ovidiu Tempea |n 2009 Alpha Bank a aniversat 15 ani de activitate pe pia]a din Romånia. Multe b`nci au fost nevoite s`-[i restrång` re]eaua teritorial` anul trecut. banca a lansat Alpha Club.

la ATM sau POS sau pe internet [i dezvoltarea rapid`. Alpha a trecut la utilizarea solu]iei de core-banking FlexCube . activitatea la POS-uri nu a fost oprit` deloc. Astfel. n Financiar 2010 27 . Un pas important l-a constituit anul trecut [i schimbarea sistemului informatic. ce a necesitat o preg`tire prealabil` de 18 luni. De[i are o conota]ie negativ`.Alpha Bank [i-a majorat la \nceputul anului 2010 capitalul social cu aproximativ 70 de milioane de euro. orientat` spre client. Solu]ia este implementat` \n 390 de b`nci din 125 de ]`ri. Aceasta \n condi]iile \n care nu a fost nevoie s` fie oprit`. [i cel mai complex proiect de acest gen finalizat pån` acum \n Romånia. la ore rezonabile. este un indicator extrem de important. probabil. a produselor [i serviciilor noi pentru clien]ii b`ncii. la fel cum nu s-au schimbat conturile [i parolele de acces ale clien]ilor la serviciul de internet-banking. |ncepånd cu 2 noiembrie 2009. activitatea de carduri. Alpha Click. real time. prin parametriz`ri. \n viitor. |n 2009 Alpha Bank a reu[it s` men]in` re]eaua teritorial` format` din 200 de unit`]i [i s-a focalizat pe eficientizarea acesteia. opera]iune ce permite b`ncii o cre[tere a fondurilor proprii [i \i asigur` o solvabilitate peste media sistemului. vechiul cod IBAN al conturilor clien]ilor nu a fost schimbat. care s` r`spund` mai bine cerin]elor din zilele noastre. un proiect de mare anvergur`. noul sistem ne aduce dou` schimb`ri majore: operarea \n variant` online „pur”. preponderent \n Balcani. iar emo]iile au fost pe m`sur`. Hot`rårea a vizat toat` zona \n care Alpha Bank opereaz` \n regiune. aspect ce contureaz` o carte de vizit` important`. \n ideea de a dezvolta sinergic. |n ceea ce prive[te beneficiile pentru clien]i. A fost nevoie s` migr`m simultan atåt corebanking-ul propriu-zis. produse [i servicii similare pentru clien]ii Grupului. Alt aspect care vorbe[te de la sine despre aceast` implementare ca despre una de succes este num`rul sc`zut de reclama]ii \nregistrate din partea clien]ilor [i utilizatorilor. De asemenea. A fost. dar [i celor viitoare. a tranzac]iilor bancare indiferent de canalul de distribu]ie: \n re]eaua de sucursale. mai mult de [ase ore. Decizia de implementare a noului sistem informatic a fost luat` la nivel de Grup Alpha Bank. iar activitatea re]elei de ATM-uri a fost \ntrerupt` timp de doar patru ore. pentru a adopta o tehnologie unitar`. cåt [i un num`r de peste zece aplica]ii \ntr-un singur week-end.furnizat` de Oracle. impactul asupra clientelei B`ncii a fost minimizat.

31.668 1. 1.140.520.Vicepre edin i Ionu Costea .916.Director Executiv Total active 2.33. Milord Impex 0.07.Director Executiv Georgiana Mincu .alphabank.336.ro.6%.0.977 400.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) ATE BANK ROMÂNIA Calea Grivi ei nr.985 0269-233.886 Sold credit neguvernamental 1. SIF Moldova .835.00 021-231.824.000 18. Alpha Finance AE .20 34 Integral participa ie privat .96 5 bcr@bcr.047 1.70 1 info@alphabank.453.839.949.Retail Banking 0.287. Sibiu. Autog rii nr.00012%.ro www.108 Sold credit neguvernamental 405. Regina Elisabeta nr. Alpha Advisory . 5. Tristar .811.5%.468.0013%.364 3.ro 792.402. Astra Vagoane C l tori .443.0. Capital social (lei) Nr.ro www. Actinvest .6%. Cozamin .371 centrala@carpatica.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 3.201 35.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 168.914 2. 237B.Membri Total depozite N/A 10.425.272.000 136. SIF Helmuth Hintringer . 5.5% participa ie str in Sotirios Skandamis .026.600.503.ro Indicator / an (lei)* 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA COMERCIAL FEROVIAR Str.12 021-303.Director Executiv participa ie str in .380.750 665 EGB Ceps Holding GmbH 69.Chief Executive Officer Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK Splaiul Independen ei nr.91 4 office@bfer.988 141.Pre edinte Executiv / Membru CA Christos Giampanas .841 79.662.083 Petre Tulin .468. cod 030016.bcr.336 Total active N/A 58.900 7. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie ALPHA BANK ROMÂNIA Calea Doroban ilor nr.556 487. 24.32684%.95.Director General Adjunct Sold credit neguvernamental 602.804 64.877 Sold credit neguvernamental — — Dominic Bruynseels . SIF-uri regionale .atebank.870 228.32.0.588.07.6%.418 3.470. cod 050092.0.00.20. sect.600 Sergiu Ioan Manea .699 Total depozite 33.00 021-311.67.973 45.3063%.Pre edinte Doina Toader .ro www. 3.ro www.91. din care 89.526. Paul Ichim .37. Wolfgang Schoiswohl SAI Aviva Investors România Corporate Banking 0.374%.0001%.951. persoane fizice .Membru Rezultat net (profit sau pierdere) 801.00012%.540 Total active 993. cod 010732.Pre edinte / Director General Lauren iu Bouleanu Vicepre edinte / Director General Adjunct Nicolae Dardac.753 Total depozite 196.08162% Total active N/A N/A Sergiu Oprescu . 3 relatiipublice@carpatica.Membru Nicolae Petria .660 214.1175%.745.223.39.99. sect. sect.508.236.078 2009 (conform RAS) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 2.32 2 atebank@atebank.38 6 pr@eximbank.59130%. Bucure ti 021-314. SIF Oltenia Executiv Opera iuni 6.070.4.carpatica. sect. Carina Import Export Martin Skopek .90 021-312.061.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA COMERCIAL CARPATICA Str.076. sect.65. SIF Oana Petrescu .759.Vicepre edinte Muntenia .Director General Adjunct Participa ie român . 62A.626% Lumini a Manolache. Ion Dobrica .6%.628 1.5719% Total active 64.0006%.ro www.50 198 Nicolae Surdu .831.66% Gheorghe Cismaru .CFO & CRO Transilvania .21. Popa Tatu nr.859.954 2. 1.441. Vasile R ileanu.26%.40. Bucure ti 021-303.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) 958.922 (-)21.257 28 Informa]ii b`nci .274.000 4 Valer Blidar .356.Pre edinte al Directoratului / Director General George Ciob na u .237. Eirini Brintakis 0. 1.170.760.862 11 Stat . crt. Bucure ti 021-405.902 800.388.20 200 Alpha Bank AE . 15. Atelierele CFR Grivi a 9.419.Director General Epameinondas Papanikolau Director General Adjunct Alina Pascu . Bucure ti 021-303.eximbank.661 Total depozite 5.203.013.ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 1.37 021-405.ro www.793 Sold credit neguvernamental N/A N/A BANCA COMERCIAL ROMÂN Bd.404.667.940. Alpha Finance România 0.bfer.297.077.25%. Sibiu 0269-223.110 Sold credit neguvernamental 15.0020%.07.34%.101.952.410.270 899. jud.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Gheorghe Florin Sîrbu .637 Total depozite 19.5% Cornelia Tatiana Barbu Director General Adjunct Rezultat net (profit sau pierdere) N/A 373.214 Total depozite 1.000.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform RAS) 79. Bucure ti 021-209.799.695. 1.110.860.0002%.789 Ilie Carabulea . SIF Banat-Cri ana .0. 021-303.

totu[i. dat` fiind perioada foarte scurt` de timp scurs` de la momentul lans`rii acestui pachet de produse. De[i companiile romåne[ti s-au acomodat mai greu cu sistemul de lucru pe proiect. Prin acest produs. EximBank poate garanta creditele contractate de companii de la b`ncile comerciale pentru implementarea proiectelor sus]inute din fonduri structurale. dar putem spune c` rezultatele sunt destul de bune. \n func]ie de tipul proiectului. Pån` \n prezent.Interviu Ionu] Costea. De aceea. Cred c` cifrele sunt acceptabile. am oferit suport pentru 13 proiecte care au implicat fonduri de peste 25 de milioane de lei. cu condi]ia accept`rii acestuia de c`tre autoritatea de management. s-a \nregistrat. Ce \ngreuneaz` procesul absorb]iei de fonduri europene [i ce solu]ii vede]i pentru rezolvarea problemelor? Este adev`rat c` se \nregistreaz` \nc` un nivel redus al pl`]ilor c`tre beneficiari. Sigur c` mai avem \n analiz` multe alte proiecte. crearea de noi locuri de munc`. n Financiar 2010 29 . consider`m c` se impune necesitatea unei mai mari transparen]e [i unei comunic`ri mai active \ntre participan]ii la proces. EximBank poate acorda Credite de investi]ii destinate cofinan]`rii componentei care reprezint` contribu]ia proprie a firmei. care sper`m c` se vor finaliza \n mod pozitiv. adic` la cre[terea produc]iei [i a exporturilor care vor compensa astfel reducerea consumului. De asemenea. astfel c` firmele [i administra]iile publice cu proiecte finan]ate din fonduri ale UE pot contacta oricare dintre unit`]ile EximBank pentru consultan]` personalizat`. i a r o t r a n s p a r e n ] ` m a i m a r e [ i o c o m u n i c a r e m ai ac t i v ` v o r r e p r e z e n t a s o l u ] i i l e p e n t r u \ m b u n ` t ` ] i r e a a b s or b] i e i . un instrument prin care banca \[i exprim` inten]ia de a pune la dispozi]ia societ`]ii fondurile necesare sus]inerii proiectului. o societate care a \ncheiat un contract de finan]are cu autoritatea de management poate ob]ine 100% din valoarea cheltuielilor eligibile [i neeligibile aferente contribu]iei proprii. co ns i de r ` p r e [ e di n te l e E x i m B a nk. Cred c` o popularizare mai mare a reu[itelor ar determina mai mul]i \ntreprinz`tori s` \ndr`zneasc` s` construiasc` un astfel de proiect. Un grad mai mare de atragere a banilor europeni va conduce la o majorare a volumului investi]iilor. oferim Credite destinate prefinan]`rii nevoilor companiilor pentru acoperirea decalajului de timp care apare \ntre momentul pl`]ilor f`cute c`tre furnizori \n cadrul proiectului [i cel al \ncas`rilor de la autoritatea de management. cånd am lansat un \ntreg pachet pentru sus]inerea firmelor care au proiecte finan]ate din fonduri structurale. un num`r semnificativ de pove[ti de succes. |n plus. |n pachet mai avem [i Scrisori de confort. I o nu ] C o ste a . Pentru implementarea acestui pachet am organizat sesiuni de preg`tire cu for]a de vånz`ri. EximBank: Banii europeni pot fi unul dintre motoarele cre[terii economice A b s o r b ] i a f on d u r i l or e u r o p e n e e s t e e s e n ] i a l ` p e n t r u r e l a n s a r e a e c o n o m i e i . am \nceput s` fim mult mai activi pe acest segment spre sfår[itul anului trecut. Astfel. dar nu cred c` se poate spune c` nu s-au f`cut progrese importante. lucru care arat` c` \nc` mai exist` probleme. Care este nivelul cofinan]`rilor acordate de EximBank pån` \n prezent? A[a cum am spus. Care este oferta EximBank pentru cei care doresc s` acceseze fonduri europene? C`tre ce domenii sunt \ndreptate produsele EximBank? Am luat decizia de a ne implica pe aceast` ni[` spre finalul anului trecut. Acestea pot asigura tot pån` la 100% valoarea finan]`rii europene ob]inute. Ovidiu Tempea De ce absorb]ia fondurilor europene ar trebui s` fie o prioritate \n aceast` perioad`? Implicarea cåt mai activ` \n cre[terea absorb]iei fondurilor europene esta una dintre direc]iile strategice pe care va merge \n acest an EximBank [i asta pentru c` noi consider`m c` banii europeni reprezint` unul dintre motoarele care ar putea determina o evolu]ie pozitiv` a PIB.

681 1. Cluj-Napoca.80 (2009) 286 EFG Eurobank Ergasias 98. 11.000 Sold credit neguvernamental 949. 2.11 021-320.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 BANK LEUMI ROMÂNIA Bd.472.313 Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare 15%.840.992. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31. 3.00%.Director Sucursala Bucure ti Franco Antiga .451.6827 i un curs mediu 2009 de 4.169.022 5.93.635 14.000.345.98% Michael Ionidea .559.000.Director General Adjunct Traian Halalai .07.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) 7.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCPOST* Calea Vitan nr.097.316 Total depozite 12. International Finance Corporation.2009 de 4.55.038 Total active 17. European Bank for Reconstruction and Development .754*** 1.Director General Gheorghe Muntean .779 19.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.077.523.500.000.748.500.934.825.6.949.9852 i la cursul zilei de 31.07.086.296. Ion Câmpineanu nr.979. turnul Sudic.527.830.171.33*** Total depozite 1.Director General Adjunct Horia Ciorcil .07%.00%.12.70.709. cl direa City Gate.Mo.italo-romena. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie BANCA ITALO ROMENA Spa Str.399 N/A 248. s.millenniumbank.100.047.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 14. al i ac ionari .269 12.Membr a Grupului National Bank of Greece Str. 1.230.835 N/A Total depozite 9. Ma.2373.000 de euro 22 Veneto Banca Holding Scpa 76.2282. 3-5.180.26*** Sold credit neguvernamental 3. iar restul este de inut de Banco Comercial Portugues N/A Rezultat net (profit sau pierdere) (-)121.164. Bucure ti 021-308. Spa 6.559. sect.ro 11 www. Aviatorilor nr. .714.Director General Nicolae Tarcea .291.91.000. sect.000.259.756.12.Se.000.s.115 61. 1.ro www.458.66*** 4.102 4.000 Total active 1.014.000.653.220 151 National Bank of Greece 89.ro Indicator / an (lei) 47.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA TRANSILVANIA Str.468.941. Bank of Cyprus .Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 75.164.000 940. Gara Her str u nr. 021-305. sect.000 (-)161.130.9.85.bancpost.000.91 9 office@brom. jud.16 www.12. 45.00 021-305.700.342.leumi.2008 de 3.ro www.255.000 716.419 8.99.bancatransilvania.337.000 Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite 424.130.825 N/A Total active 15.981.9% Lauren iu Gabriel Mitrache Pre edinte Executiv Zvi Itzkovitz . 1. 99.300 8 021-529.424 662.9793** 52.62%.banca-romaneasca.883 peste 500 Robert Rekkers .00%. Bari iu nr.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA MILLENNIUM Pia a Presei Libere nr.000.50 office@leumi.052.000 1.ro 12 www. sect.935.599 Total active 9.20 sugestiiclienti@bancpost. Bucure ti 0372-228. al i ac ionari Sold credit neguvernamental 5.150 0264-407.7%. parter.261.ro www.M.979.000 ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3.05.000 1. Bucure ti 021-305. al ii 0. Cluj 0264-407.43*** 4.480.594.Vicepre edinte Executiv Kyriakos Kydis .9133** Total active 4.559.648.994.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA ROMÂNEASC . G.000.90.269.996% din capitalul Millennium Bank Jose Toscano .20%.000 74 BCP Internacional II Sociedade Unipessoal .Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 129.474.933.10. 8.000.103.000 2.000 748.100 N/A Sold credit neguvernamental 8. et.6*** 465. crt.302.3.295. sect. 13-17. divizie a B ncii Mondiale .310.00% Antonio Bianchin .000.75 021-206.784 Sold credit neguvernamental (brut) 11. 6-6A.000.70.000.214.Vicepre edinte Executiv Mihai Bogza . stabilite de BNR 30 Informa]ii b`nci .959.376.179 10 contact@bancatransilvania.000 (31 decembrie 2009) 37 Bank Leumi Ie-Israel B.865 20. Bucure ti 021-232. 2-4.893 Total depozite 3.38 7 office@italo-romena.590.000 2009 (conform IFRS) 12.Director General România.Director Financiar Coordonator Agis Leopoulos . Capital social (lei) Nr.72% Crina Cosma .00.12 021-232.229.000 Total depozite 737.870. Bucure ti 021-206.000 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 1.Va. Mi.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 396.853.

Nicola Calabro’. spune directorul general al b`ncii. cu acoperire na]ional`. aceasta dureaz` ceva mai mult. nu este exclus ca Intesa Sanpaolo s` fac` [i o achizi]ie \n Romånia. ale c`rui activit`]i interna]ionale se concentreaz` \n zona Europei Centrale [i de Est [i a bazinului mediteranean. Ovidiu Tempea Care sunt principalele particularit`]i ale pie]ei bancare din Romånia \n acest an.5 milioane de clien]i. \n parteneriat cu organiza]ia Salva]i Copiii Romånia. \n parteneriat cu clubul de fotbal AC Milan. |n prezent. destinat` tinerilor cu poten]ial din liceele romåne[ti. iar cele cu adev`rat performante [i care au o viziune pe termen lung pe pia]a din Romånia vor reu[i s` se adapteze [i s` fac` fa]` cu succes [i \n viitor. de la 328 de milioane de lei pån` la 495 de milioane de lei. Kennedy Europe”. miz`m \n continuare pe o cre[tere organic`. de la 294 de milioane de lei pån` la 582 de milioane de lei. intitulat generic „Cre[tem \mpreun`”. n Financiar 2010 31 . companii. Intesa Sanpaolo este unul dintre cele mai mari [i mai solide grupuri financiare din zona euro. nu doar a b`ncilor. Aici opereaz` \n 13 ]`ri printr-o re]ea comercial` de aproape 2. un important proiect social na]ional. Punctual am sus]inut sau dezvoltat alte ini]iative. Intesa Sanpaolo Bank este parte a unuia dintre cele mai mari grupuri financiare prezente \n Romånia. un avantaj competitiv extrem de important \n condi]iile actuale de pia]`. ecologia [i protec]ia mediului.09 miliarde de lei (258 de milioane de euro). Travers`m o perioad` mai dificil`. Romånia a intrat mai tårziu \n criz` [i. Anul acesta am ini]iat. „Overland for Smile“ . banca noastr` \[i va relua expansiunea teritorial` de \ndat` ce perspectivele economice vor fi mai favorabile astfel \ncåt \n viitorul apropiat s` ating` o mas` critic` de circa 150-200 de unit`]i pentru a fi cåt mai aproape de clien]i. prin urmare. iar anul 2010 va fi unul destul de dificil. arta [i cultura. iar \n ultimii ani a avut o evolu]ie destul de dinamic` pe pia]a local`. avånd ca obiectiv \n viitorul apropiat atingerea unei mase critice de 150-200 de sucursale.tratamentul stomatologic al copiilor institu]ionaliza]i printr-o caravan` medical` \n \ntreaga ]ar`. „Milan Junior Camp”. \ns` dac` vor exista oportunit`]i. Acesta are ca obiectiv diminuarea impactului negativ al migra]iei economice a p`rin]ilor \n Italia asupra copiilor r`ma[i singuri acas`. Cum se pozi]ioneaz` \n prezent pe pia]a romåneasc`? Intesa Sanpaolo Bank este un nume relativ nou pe pia]a local`. Care sunt principalele elemente ale strategiei Intesa Sanpaolo Bank pentru acest an? Pe ce se pune accent din punctul de vedere al produselor [i serviciilor oferite? Pentru 2010 obiectivul b`ncii noastre este de consolidare [i cre[tere a cotei de pia]`.Interviu Intesa Sanpaolo vrea cre[terea re]elei [i nu exclude achizi]iile Intesa Sanpaolo Bank \[i va relua extinderea teritorial` dup` revenirea economiei. Pia]a bancar` local` se confrunt` cu acelea[i provoc`ri ca [i \ntreaga economie per ansamblu. profitabilitatea este afectat`. Avem \ncredere \n continuare \n evolu]ia pozitiv` a b`ncii pe plan local pe fondul suportului [i sinergiilor importante cu banca mam` .protec]ia drepturilor omului. printre care: „Speak Truth to Power“ . pentru a-[i consolida pozi]ia \n aceast` pia]`. Ac]ionarul nostru este unul dintre cele mai solide grupuri financiare. prognozele pe termen scurt nu sunt optimiste [i multe sectoare de activitate au \n continuare de suferit. Associazione Bambini \n Romånia proiect de prevenire a abandonului infantil orientat c`tre tinerele mame [i c`tre familiile cu dificult`]i financiare.grupul Intesa Sanpaolo. atåt partea de credite acordate. tinerii [i proiectele de educa]ie. \ns` \n acela[i timp sportul. De altfel. cu un grad de lichiditate excelent. cåt [i IMM-uri.000 de unit`]i [i peste 8. Grupul Intesa Sanpaolo este puternic implicat \n zona responsabilit`]ii sociale. \n actualul context economic? Actualul context economic al Romåniei nu este unul foarte favorabil. Care este politica b`ncii \n Romånia [i care sunt direc]iile majore de ac]iune? Ca [i direc]ie prioritar` sus]inem copiii. „Bursa Intercultura”. depozitele clien]ilor corporate au crescut cu 50%. Banca [i-a dublat portofoliul de depozite atrase de la clien]ii persoane fizice. Intesa Sanpaolo Bank a \nregistrat \n 2009 o cre[tere de 73% a depozitelor atrase de la clien]i. Ca [i strategie. facilitånd asisten]` social`. c`rora li se ofer` oportunitatea de a studia \n Italia. banca din Romånia fiind prima din cadrul grupului Intesa Sanpaolo care a adoptat noul brand n`scut \n urma fuziunii a dou` dintre primele trei b`nci din Italia. psihologic` [i pedagogic` copiilor ai c`ror p`rin]i sunt pleca]i la munc` \n Italia. cåt [i \n privin]a depozitelor atrase de la clien]i. \n Romånia. lichiditatea este mai sc`zut` [i \n acest fel exist` o selec]ie natural` a tuturor organiza]iilor. ce deserve[te printr-o re]ea de circa 100 de unit`]i atåt clien]i persoane fizice. pån` la 1. prin Funda]ia „Robert F. care nu exclude o posibil` achizi]ie pe pia]a local`. Intesa Sanpaolo Bank este o banc` universal`. |n acela[i timp.

Director 0.200*** 3. SIF Muntenia Petre Bunescu.24518%.cetelem. SIF Banat Claudiu Cercel .000 — Banca Comercial Român .833.000 Total active N/A N/A Total depozite N/A N/A Société Générale .806.436.Pre edinte Omer Tetik . Ion Mihalache nr. et. Bucure ti 021-301.512.285.000. cod 030022.bankofcyprus.Director BNP Paribas Personal Finance General 74.36%.000 Sold credit neguvernamental 32.000 Sold credit neguvernamental 8.A.9852 i la cursul zilei de 31. 187B.9852 i la cursul zilei de 31.5. Clucerului nr.285.000 Guy Poupet .733.26%.249.330.217.39%. S Bausparkasse AG . 5. 1.ro www.525.000 Total depozite 11.450** 37.100. 26Z.Pre edinte Publice Popa.797.090.590 Sold credit neguvernamental — — Murat Sabaz .61% Mirela Bordea .000 2009 (conform IFRS) N/A 8.240.980*** Intesa Sanpaolo S.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web BANK OF CYPRUS (ROMÂNIA) Calea Doroban ilor nr. (100% Intesa Sanpaolo Group) 99.000.00001% Executiv Total active 1.A.747.12.20 021-312.901.p.12.711.19 18 office@cetelem.2282.708 (-)56.315 Gheorghe Carabasan . sect.bcrlocuinte.340 316.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BCR BANCA PENTRU LOCUIN E Calea Victoriei nr.com www. corp B3-B4. 3. cod 010565.20% Martin Škopek .Vicepre edin i Louis Michel Henri Duray Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) (-)25.74%. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31. crt. 0257-285.12. 11-15.660. sect.10.970** Total active 2.000. Timi oara nr.00.0244%.005 2. Popa. SIF Transilvania .544 Alexandru Ioan Ciobanu Pre edinte Comitet Executiv Karmen Gudrun Schuster.02.CEO Riccardo Parasporo .61. sect.36 16 communication@brd.900. Bruno Salmon Emanuela Randjak . Capital social (lei) Nr.V.000 Rezultat net (profit sau pierdere) 45. Bucure ti 021-312.437. SIF Guy Poupet .200 0257-285.800.66 19 office@crediteurope.p. 3.000.000.003.66.crediteurope.2009 de 4. 15.00 021-317.850.662 938.000.760*** 706.001.955. .25.098.560*** 2.2009 de 4. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie 11.251. 1.Pre edinte Rezultat net Total active Sold credit neguvernamental Total depozite (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) 64.ro Indicator / an (lei) Nr.58 17 office@cec.3.91.345. Credisson Holding LDT 25.800. Hervé Barbazange. 0.000.000.388.60%.11.Director General Oltenia .100.05 15 021-312.922. Mirela Iovu Vicepre edin i Total active 13. Simest S.000.554.300.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 15.627.273.380.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) CEC BANK Calea Victoriei nr.CBO Giovanni Ravasio .110 91 Nicola Calabro .intesasanpaolobank.000 20. sect. sect.000 6.600 168 Gilles Zeitoun .727.000 33. Bucure ti 021-409.055.91.040*** 251.000 949.Primvicepre edinte Ac ionar unic statul român.51% Total active 49.103.000 46. sect. Bucure ti 021-406.000 29.4. 6.2008 de 3. Erwin Bernhard Vicepre edin i ai Comitetului Executiv Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite 631.000. Tipografilor nr.ro www.018. al ii .000.000 de euro 15 Bank of Cyprus PLC Nicosia .000 2.00%.000 9. 78-80.ro www. Sedat Topcu.cec.9755%.PrimVicepre edinte Mirela Bordea.346. 11-13.301. reprezentat prin Ministerul Finan elor Cristian Tudorancea.75482% Sold credit neguvernamental 2.100% Georgios Christoforou General Manager Bank of Cyprus România Theodoros Aristodemou Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 12.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS auditate) 2009 (conform RAS neauditate) CETELEM IFN Str.511. 5. al i Generali Adjunc i ac ionari .738 Total active 2.792.000.290.2282.35 N/A Credit Europe Bank N. sect.000 13.882 Total depozite — — 675.400.ro www.4.614 Sold credit neguvernamental 1.500 1.264.000. SIF Moldova . et. Bucure ti 021-312.500.000.329.19 021-310.5. Sorin Mihai 5.Pre edinte CA Total depozite 28.629. 1.80%.99%.880 1. Bucure ti 021-311.06 13 info@ro.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BC INTESA SANPAOLO ROMÂNIA Str.00 021-409. Bucure ti 0257-308.06 info@bcrlocuinte.000.59.000** N/A N/A * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.000 50.02.353.00 021-301.Directori Cri ana .000 8.723.000.000 92.260*** Total depozite 343.bankofcyprus.518 930 (la 31 decembrie 2009) Rezultat net (profit sau pierdere) 1.221 3.40. Mihaela Radu Gra ian Ghe ea .284 70.889.111. turn BRD.20.000 779. cl direa Bucharest Financial Plazza. stabilite de BNR 32 Informa]ii b`nci .00.000. BERD .4. cod 061331. Paul Prodan .2008 de 3.brd.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) CREDIT EUROPE BANK* Bd.Vicepre edinte Executiv Retail / BCR Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A 696.12.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Bd.ro www.998. 1-7.96.000.335 14 headoffice@intesasanpaolo.451.ro www.50%. 1.

99. 6.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 ING BANK Amsterdam N. 2.Pre edinte al Comitetului de ar . 1.39.619 Total active 589.000. 40-40bis.com Indicator / an (lei) 2008 2009 EMPORIKI BANK .211 348.250. Sucursala Bucure ti* Bd.506 605.000 7.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.7.35-40 0043-174. Austria. persoane fizice .ro www. Andropoulos .19%.039.35-49 20 www.060. 5.10.000.673 142.090.414.03% Total active 693. Capital social (lei) Nr. sect.116. Mihaela Valentina Turbureanu . sect.ro www.92.Director General Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite N/A N/A _ N/A ING Group N. et. Bucure ti 021-222.CEO Dimitios Zoumproulis Deputy CEO Cornel Theodor St nescu Deputy CEO Total depozite 582. Emanoil Porumbaru nr.774.19 % Director General Adjunct Rezultat net (profit sau pierdere) (-)28.584.415. Bucure ti 021-208.1% Christos Stylianides . Bucure ti 021-408. 2.88%. Bucure ti 021-208.70%.03%.19%.47%.234 770.321.961 507.040.65 24 info@librabank.42.ro www. IMS Propriet i . Broadhurst Investments Limited .CEO Stephane Vermeire .000.000. 4-6.emporiki.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite N/A N/A 299. sect. Semilunei nr.000.Director General Adjunct Murat Atay .16. CEO Wholesale Banking Rezultat brut (profit sau pierdere) 106.garantibank.Director General Mi u Negri oiu .V. apte Spice .980. Kiseleff nr.808 392.000.65 21 conect@emporiki.211 522.49%.450.05 (la 1 mai 2010) 35 Pierre Jacques Martin Emporiki Bank of Greece .80.000.161 Stylianos Sofianos . Vasile Lasc r nr.378.162 Total active 729.92. sect.671 170. Emporiki Bank Bulgaria EAD Benoit Sarraute.000 154.000.188 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 33 .794 Total depozite 205.100% Mi u Negri oiu .107. Denis 0.790 27 Marfin Egnatia Bank Greece .05%.79%. Bucure ti 021-206. cl direa F. Electroaparataj . 5.688 Sold credit neguvernamental 452.414. Jean.marfinbank.14.226. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG Fischhof 3.86 22 info@garantibank.112 620.457.70 021-310.000 84. Vel Pitar . 90-92.000 Total depozite 7.ro www. 1.01 23 office@ingbank. Amsterdam .ro www. Viena 0043-174.0.000.42.ROMÂNIA Str.65. 11-13.000.852 487.132 Sold credit neguvernamental 7.Pre edinte Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Sold credit neguvernamental 433.58%. crt.99%.040.747.V.687.00 021-222.33.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 9.953.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) MARFIN BANK (ROMÂNIA) Str. Fabrica de Glucoz nr. BIL Investi ii 5.179 Sold credit neguvernamental 390.020.431.000 11.350 (-)77.037 331.600.a 1010.100% Pierre Verot .1.7.741 Total depozite 145.524.000 51 Turkiye Garanti Bankas A. John S.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) LIBRA BANK Str.000 Total active 11.174 4.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) N/A 7 Dexia Credit Local .dexia. Director General Athena Hellenic Engineering.079.François Alfred Marie Pinchon Industrial & Touristic Company Director General Adjunct Pre edinte CA 0.905.605.609.240. Metex Big .ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) GE GARANTI BANK Str.915. 2.81 25 office@marfinbank.87%.librabank.00 021-206. cod 011342.31. General Electric Capital Corporation 30% Burak Yildiran .60 021-208. sect.00 021-230.869.000 8. .2.49. Novo Parc 3.ing.000 Romarta . .000 24 N/A Emilian Bituleanu .

et.665.501. Bucure ti 021-307.17. persoane juridice cu capital privat . jud.00 021-305.038.850 1 Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Ionu Purice . 29-31.procreditbank.22%.433 3.33.10. 1. Pipera-Tunari nr.00029% Stavros Lekkakos .090.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.1460%.porschebank.69 021-303.48 1.9** Total active 1. crt.157 318.3107%.30 27 office@otpbank.445.64 764.Director General / Ljubi i Gábor .4. Dimitrie Pompeiu nr. Pre edinte Directorat Adjunct .396. cod 011017. Nicolae Titulescu nr.66 (-)22.30.16 info@railoc.00 31 021-232.877 Patyi Sandor .324%.Director General Adjunct Divizia IT i Logistic / OTP Bank Nyrt .13.Director Divizie / Membru Comitet Executiv Sold credit neguvernamental 859.12.908.68 28 office@piraeusbank.21%.53%.282.36 29 office@porschebank.105.849.621.855 52.670 2009 (conform IFRS) 994.922 (-)10.909.ro 462.154.597.305 Total depozite 230.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) PORSCHE BANK ROMÂNIA os.ro www.657 85.922.82. 2.079.169.288 1.004.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS)* RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUIN E Bd.641 021-317.69. 18.99 246.052.351.57.87.8*** Total depozite N/A N/A 118.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 181. Marius Solescu Andrei Stamatian .Director General Executiv Emanuel Odobescu .ro www.Vicepre edinte Executiv Sold credit neguvernamental 1.301 40.560 1 Raiffeisen Bank România 33.0748% Total active 2.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 66.1. 0265-266. 0265-266.ro www. IPC .23. 6A.Director General Adjunct Divizia Creditare i Administrare Risc / Membru Directorat Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) PIRAEUS BANK ROMÂNIA os.412.60. Membru Directorat Diósi László .Pre edinte CA Vicepre edin i Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) (-)2.Director General Adjunct / Membru Comitet Executiv Dana Enache .38 021-208.ro www.35% Aurelia Cionga.300. Elefterie Business Center.748.56. Bucure ti 021-303.872. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31. Elefterie nr.121.562 C t lin Pârvu .940. sect. stabilite de BNR 34 Informa]ii b`nci .298.mkbromexterra.32.Divizia Retail / Membru 0.047 26 info@romexterra.99. 2.2009 de 4. spa iu 20A.228. Raiffeisen Bausparkasse Austria .682.12.324%. Bucure ti 021-317. persoane juridice cu capital de stat . al i ac ionari 0.06%.1.858.278 Total depozite 1.548.500 OTP BANK ROMÂNIA Str.096.088. ProCredit Holding .331.Pre edinte Alexander Nekolar Vicepre edinte N/A Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A KfW . 1 Bis.369.694 950. 66-68.26.99971%.Director General Merkantil Bank Zrt.389. sect.8*** Total depozite 595.Vicepre edinte Executiv Mircea Benescu .2373.540 Total active 9.558.190 43 Gian Marco Felice .583 Sold credit neguvernamental 2. Bucure ti 021-233.879.69.1.891.00020738% Directorat Francisc Csaba Bakk .940 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 269. Buze ti nr.Director General Adjunct Sold credit neguvernamental — — Total depozite 2. Sf.621.Pre edinte Executiv Florin Kubinschi .930.689 48. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie MKB ROMEXTERRA BANK Str. 1. 1.Director General Adjunct / Vicepre edinte Directorat Bodó György .ro www.708 9. Capital social (lei) Nr.133.626.631.piraeusbank.Director General Adjunct Nikolaos Cheinoporos . 5. persoane fizice . 62-64.262.57.10 564. sect. Bucure ti 021-201. IFC .03%. sect.Director General Adjunct Michail Lachanas .00 021-307.825.96% Sold credit neguvernamental N/A N/A Asmus Rotne .26.720 187 Piraeus Bank SA .735.810 4.99979262%. tronson 2.660 Total depozite 3.18 ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3.947 Sold credit neguvernamental 46.Director Divizie / Membru Comitet Executiv Marius Sindile .82. et. cod 020337.074.2008 de 3.ro www.304. Bausparkasse Schwabish Hall Germania 33.8*** 131.494 2. Voluntari. EBRD . 2 i 4.246.ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 9.26.6827 i un curs mediu 2009 de 4.12. Ilfov 021-208.674 2.Pre edinte Comitet Executiv / Director General Rezultat net (profit sau pierdere) (-)7. Buze ti nr.304.63 30 headoffice@procreditbank.536.389.989.574.863.777 Dan Sandu .435 Total active 3.Grecia 99.rbl.878.346.otpbank.326.120 106 Komorowicz János . sect.727.2282.9852 i la cursul zilei de 31.337.000 52 MKB Bank ZRT .168. Commerzbank 21.646.16.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 PROCREDIT BANK Str.304 1.705 2.ro Indicator / an (lei)* 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) 272.4685%.

050.560.291.05 37 031-423. 23-25.2282.20 021-200.0.766 — — 2008 (conform ordinului BNR nr. 2.President Rezultat net (profit sau pierdere) 62.359.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform IFRS) FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR Str. Hora iu Giovani chiopu .ro www.00.369. Bucure ti 021-306.20 38 de sucursale. Capital social (lei) Nr.000 Marinel Burduja .6827 i un curs mediu 2009 de 4.2286933%.000. 1.0. Bank Austria . Bucure ti 021-200.018007504% Corneliu Dan Pascariu Pre edinte CA Total active 17.Director Marketing EM.07.545. Ion Ghica.420.000.95. cod 011469.65. Mara St nic .0.Director Banca Popolare di Vicenza . 171. Alin Merer .939.700.0000049%.000.28.917.000.H .300.9852 i la cursul zilei de 31. G2A.000 Jhon Bell . Bucure ti 031-423.0.330. Retail) Carl Rossey .95.378. Risc) Steven Cornelis van Groningen Pre edinte Total active 19.000*** — — Eugen Dijm rescu .Vicepre edinte (Div.12.937. dintre care 24 de Agen ii Metro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) VOLKSBANK ROMÂNIA* os.386. sect.roib. sect.raiffeisen.0132897%. Vesanio Trading Limited .11. 99.22 35 office@unicredit.000 30 de loca ii.15 021-318.Country Head of Retail Robert Karreman .000. 3.12.Vicepre edinte (Div.343. 5/2005) 2009 (conform ordinului BNR nr.000 20.000 20.Pre edinte Executiv C t lin Ion Zoican. 2. Roxana Bolocan . Mihai Bravu nr. al i ac ionari.Head of Corporate Clients Robert Hadley .326 975. 15.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Total depozite N/A N/A UNICREDIT IRIAC BANK Str.88 36 marketing@volksbank.00 32 centrala@rzb.Country Head of Global Transaction Banking Total depozite 14.Vicepre edinte (Div.p.787. 2.986.Vicepre edin i Volksbank International AG . Unirii nr.000. Ghe arilor nr. stabilite de BNR Financiar 2010 35 .28.04. persoane fizice str ine .Country Risk Officer Radu Ropota .100. sect.000 10.196.850.075. sect.000.429.volksbank.ro www.011880635%. al i ac ionari. persoane fizice române .531.CEE BeteiligungsgmbH . Florina Liviana Roberts. sect.70 34 Florin D nescu .Pre edinte Rezultat net (profit sau pierdere) 100.fgdb.V.107.ro 379.000*** Johann Lurf .000.69 clientservice.130.Director Alexandru Matei .04.639 — — * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3.500.364.8310361%.2008 de 3.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 1.ro www.2009 de 4.A.ro www. 5/2005) 132. 1. al i ac ionari.540 219.000 559 (la 31 decembrie 2009) Raiffeisen International Bank-Holding AG (Austria) .99.49%.323.00 021-209.495.2373.000 7. Unicredit Leasing România S.000 9.888 2. Mioara Popescu.ro@rbs.424.000 308. .614.032.277.CEO / Pre edinte Executiv Zoltan Major . bl.000.2** Total depozite 2.000*** Sold credit neguvernamental 13. Tiberiu Bica Postelnicu. et.379. Opera iuni & IT) Vladimir Kalinov .00 021-230. Redrum International Investments B. et.640.000. al i ac ionari.0.976 Daniel Kendrick Roberts. persoane juridice române 0. tronson 1 i 2.118790649%. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie RAIFFEISEN BANK Pia a Charles de Gaulle nr. WTC-B.20.0132897%.9% Johan Gabriels .20.ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 358.000.600. Valeriu Mo oeanu Sold credit neguvernamental 4.0522%.176.10.000 540. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31. cod 030774. Sonia Ghica.44. dintre care 3 dedicate Royal Preferred Banking The Royal Bank of Scotland N.000.300.000.0.000 UniCredit Bank Austria .000.0.000 Sold credit neguvernamental Total depozite 8. Negru Vod nr. Corpora ii) James Daniel Stewart .4739% Financiar Marius Mardale .4739%. 3.00 33 021-319. crt.Director Adjunct Vasile Bleotu .000 N/A 15. sect. . corp A3.com Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) ROMANIAN INTERNATIONAL BANK Bd.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.50.A.431 4. Bucure ti 021-318.000 12.V.400.99.150.000 14.458.b.179584377%.000.Prim-vicepre edinte (Div.000 Sold credit neguvernamental 9. 1.288 22. .4.000 Valentin Vancea.com www.08.28.912 Total active 9.00 office@fgdb.127 13.500.190.16 34 office@roib. Bucure ti 021-209.0132897%.165. 67.24.198.Director Resurse Umane Total active 21.0. intrarea E.5588435%.rbs.ro www.689.0132897%.479.318. cod 011857.Vicepre edin i Executivi Sold credit neguvernamental N/A N/A C t lin R svan Radu .000 130. Arno Grundstücksverwaltungs Gesellschaft m.540 5. 10.51% Rezultat net (profit sau pierdere) 614.Vicepre edinte (Div.000.139. 3. Bucure ti 021-202.259. al ii . Trezorerie) R zvan Munteanu . 021-202.000 328.674 52. Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH 0. Eduard-Alin Ni u.unicredittiriac.173.000 290. 031-423.COO Liudmila Drozdea .RO Popolare S.Director Economic Adrian Ioan Cosmescu Pre edinte CA Rezultat net Total active Sold credit neguvernamental Total depozite (profit sau pierdere) 68.Vicepre edinte Executiv Stanislav Goranov Georgiev Vicepre edinte Executiv Daniela Bodirc Vicepre edinte Executiv Septimiu Postelnicu Vicepre edinte Executiv Total depozite 6.20.896 Florin D nescu .145.0. persoane juridice str ine .742 1.000. Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH . Ion Ni u.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) RBS ROMÂNIA Pia a Montreal nr.

Consiliul de Administra]ie al BNR a decis eliminarea obliga]iei de a aplica teste de stres pentru calcularea Eximbank [i CEC Bank au semnat un acord de parteneriat cu Asocia]ia Oamenilor de Afaceri din Romånia. pentru finan]area de proiecte propuse de \ntreprinderi mici [i mijlocii.5%. \n valoa re de 115 milioane de lei [i 50 de milioane de lei.5 milioane de carduri active. BCR a dep`[it nivelul record de 2. la fel ca [i cea fixat` pentru 2009. utilizate pentru plata cu cardul la comercian]i. pentru promovarea [i vånzarea de produse specifice \ntreprinderilor mici [i mijlocii [i companiilor exportatoare.25% [i nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii la 40% din resursele \n valut` [i 18% din sumele \n lei atrase de institu]iile de credit. la 10% pe an. Visa Forum. care contribuie la elaborarea [i implementarea strategiilor de dezvoltare a Visa Europe pe plan local privind \ncurajarea pl`]ilor cu cardul. Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a lansat primele dou` emisiuni de obliga]iuni \n lei. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0. 5 milioane de lei la 662. B`ncile din Romånia care fac parte din asocia]ia Visa Europe au decis \nfiin]area unui organism consultativ.2009 IANUARIE Consiliul de Administra]ie al BNR a men]inut dobånda de politic` monetar` la 10. 36 Cronologie . BNR a stabilit ]inta de infla]ie pentru 2010 la 3.2 milioane de lei. gradului de \ndatorare al clien]ilor care solicit` credite ipotecare [i imobiliare cu garan]ii ipotecare. BCR a anun]at c` a instalat terminale electronice de plat` cu cardul (POS-uri) \n centrele de abonamente ale Regiei Autonome de Transport Bucure[ti. titlurile urmånd s` fie listate la bursele de la Bucure[ti [i Londra. [i s` men]in` nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i. 40%. Libra Bank a anun]at c` va lansa propria re]ea de terminale POS. cu un interval de varia]ie de un punct procentual. BNR a publicat un proiect de reglementare prin care salariile managerilor din sistemul bancar trebuie corelate cu obiectivele [i strategia pe termen lung ale fiec`rei institu]ii de credit.25 puncte procentuale.B`nci CRONOLOGIE B~NCI . respectiv. Contractul a fost semnat \n luna septembrie. respectiv cu Fondul de Garantare a Creditului Rural [i Fondul Na]ional pentru |ntreprinderi Mici [i Mijlocii. FEBRUARIE Banca European` pentru Investi]ii a anun]at c` ar putea \mprumuta Bancpost cu pån` la 80 de milioane de euro. Asocia]ia Na]ional` a Exportatorilor [i Importatorilor din Romånia [i Consiliul Na]ional al |ntreprinderilor Private Mici [i Mijlocii din Romånia [i cu dou` fonduri de garantare. Ac]ionarii Bancpost au aprobat majorarea capitalului social al b`ncii de la 448.

ac]ionarul majoritar al Eximbank. opera]iunile de tip repo (vånzarea unor Financiar 2010 37 . Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare acord` BCR un \mprumut de 100 de milioane de euro. cu angajamentul r`scump`r`rii) \n calculul dobånzii de referin]` publicat` de banca central`. Carmen Radu. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.95 miliarde de euro. \n valoare de maxim 70% din pl`]i. inclusiv pe pre[edintele institu]iei. la 748.7% din titlurile b`ncii.000 de euro pentru clien]ii persoane fizice. FMI a ob]inut.5 milioane de lei la 662. mandatul s`u urmånd s` expire \n 2013. pentru finan]area \ntreprinderilor mici [i mijlocii. secretar de stat \n Ministerul Finan]elor Publice. iar capitalul social a crescut de la 227. EFG Eurobank. a schimbat [ase din cei [apte membri ai consiliului de administra]ie al b`ncii.42 milioane de lei. Millennium BCP.6 milioane de lei. Banca European` pentru Investi]ii a lansat o emisiune de obliga]iuni \n lei. pentru acordarea de cre dite celor care beneficiaz` de subven]ia la hectar. opera]iune care era necesar` pentru sus]inerea deciziei de majorare a plafonului de garantare de la echivalentul a 20. Romånia a convenit asupra unui acord stand-by pe doi ani cu Fondul Monetar Interna]ional pentru 12. listat` la Luxemburg.5 milioane de euro).2 milioane de lei. MARTIE BNR a anun]at c` a decis s` introduc`. Credit Europe Bank a \ncheiat un parteneriat cu Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` [i Fondul de Garantare a Creditului Rural.46 milioane de lei. \ncepånd cu luna februarie.75 milioane de lei la 370.Millennium Bank Romånia [i-a majorat capitalurile cu 285.95 miliarde de euro. BNR a decis c` b`ncile pot reduce nivelul provizioanelor constituite la creditele considerate pierdere (restan]e peste 90 de zile sau credite pentru care s-au ini]iat proceduri judiciare) cu 25% din valoarea garan]iilor aferente. Uniunea European`. cu maturitate \n 2016. care a fost \nlocuit` de Ionu] Costea. comparativ cu situa]ia existent` la acel moment. Banca Romåneasc` [i-a majorat capitalul social cu 183 de milioane de lei (43. acorduri scrise de la grupurile-mam` ale principalelor nou` b`nci cu capital str`in din Romånia. a fost ales membru \n Consiliul de Directori al B`ncii Europene pentru Investi]ii. Grupul Royal Bank of Scotland a inclus opera]iunile din Romånia pe lista activelor de vånzare. prin care acestea s-au angajat s` nu retrag` capital [i s` participe cu capital suplimentar pentru sus]inerea subsidiarelor locale. pachetul total de finan]are extern` de la Fond. Banca Mondial` [i Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare urmånd s` ajung` la 19. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a contractat de la b`nci o linie de credit stand-by reprezentånd echivalentul \n lei al sumei de 300 de milioane de euro. cånd institu]iile de credit constituiau provizioane pentru \ntreaga sum` restant` [i dobånzile aferente.000 de euro la 50.6% la 84. Bancpost [i-a majorat capitalul social de la 448. titluri de c`tre institu]iile de credit la banca central`. opera]iune \n urma c`reia participa]ia ac]ionarului majoritar. \n cadrul unei \ntålniri la Viena. a urcat de la 77. Standard & Poor’s a confirmat ratingul „BB+“ pentru credite pe termen lung al BCR. cu perspectiv` negativ`. Banca Na]ional` a Romåniei [i-a lansat un nou site. Bogdan Alexandru Dr`goi. \n valoare de 150 de milioane de lei. prin aport de la banca-mam`.

FMI a cerut BNR s` determine necesarul de capital suplimentar pentru b`ncile comerciale. la 232.5 miliarde de euro \n Romånia \n 2009.B`nci Banca European` de Investi]ii a anun]at c` are ca obiectiv acordarea de proiecte de 1. \nlocuindu-l pe Goetz Von Thadden. a decedat \n urma unui atac de cord. prin intermediul POS-urilor. dar a exclus pasivele \n valut` cu scaden]e reziduale de peste doi ani din calculul rezervei. FMI a mai cerut ca BNR s` aib` o implicare mai mare \n ini]ierea procedurilor de insolven]` [i lichidare la b`nci [i s` poat` avea dreptul s` stabileasc`. dup` ce [eful b`ncii.39 miliarde de euro. Prim-vicepre[edintele Credit Europe Bank. f`r` s` mai a[tepte decizia instan]elor judec`tore[ti privind insolven]a. la 878. Alpha Bank a lansat serviciul de acceptare a pl`]ilor cu card la comercian]i. Murat Sabaz.36 milioane de lei. Banca European` de Investi]ii a numit-o pe Milena Messori \n func]ia de director pentru Romånia al institu]iei. Totodat`. prin conversia unor credite de la banca-mam` [i prin noi aporturi \n numerar. Bancpost a propus ac]ionarilor o nou` cre[tere a capitalului. ceea ce a condus la eliberarea a circa 800 de milioane de euro. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` men]in` dobånda de politic` monetar` la 10% [i ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i respectiv 40%. cu 216. la 136 de milioane de lei. cånd o institu]ie de credit nu mai poate rambursa un depozit [i plata acestuia intr` \n competen]a Fondului de Garantare. Tamer Ozatakul. fondurile fiind \mp`r]ite \n mod egal \ntre IMM-uri. pe baza testelor de Libra Bank [i-a majorat capitalul cu patru milioane de lei. 38 Cronologie . de 8%. Banca European` de Investi]ii a anun]at c` ar putea acorda BCR un \mprumut de pån` la 150 de milioane de euro. pentru finan]area proiectelor \ntreprinderilor mici [i mijlocii. a preluat func]ia de pre[edinte interimar al Credit Europe Bank. BCR a solicitat Standard & Poor’s s` retrag` ratingul b`ncii pentru datoriile pe termen lung. Romånia participånd la opera]iune [i men]inåndu-[i participa]ia la capital la 0.58 milioane de lei. [i c` nu va mai supraveghea institu]ia de credit din Romånia. iar agen]ia de evaluare financiar` a anun]at c` a confirmat calificativul „BB+“. Banca European` pentru Investi]ii [i-a majorat capitalul subscris cu 67 de miliarde de euro. la un pre] de emisiune \n sc`dere cu 19 bani fa]` de valoarea de subscriere de la majorarea din martie. industrie [i infrastructur`. BNR a redus cu 5% nivelul comisioanelor percepute institu]iilor de credit pentru pl`]ile de mare valoare sau urgente \n sistemul cu decontare pe baz` brut` \n timp real (ReGIS). astfel \ncåt s` se asigure c` rata de solvabilitate a fiec`rei institu]ii va fi men]inut` peste 10%. fondurile urmånd s` fie utilizate pentru sus]inerea proiectelor aflate \n derulare.524%. \n locul lui Berat Icinsel care a coordonat activitatea institu]iei din octombrie 2005. APRILIE GarantiBank Romånia l-a numit \n func]ia de director general pe Murat Atay. cu perspectiv` negativ`. stres. nivel cu dou` puncte procentuale peste limita minim` legal` \n vigoare.

prin care creditele contractate de o persoan` pentru cump`rarea primei locuin]e urmau s` fie garantate de stat \n limita maxim` de 60. Banca European` de Investi]ii a anun]at c` va acorda un \mprumut de 50 de milioane de euro pentru Piraeus Bank Romånia. prin aport \n numerar.000 de euro. Grupul turc Dogus. \n valoare de 40 de milioane de euro. printr-o investi]ie de [ase milioane de euro. c` vor semna. la 194. ac]ionarul majoritar al Bancpost. a fost reales \n func]ia de pre[edinte al Asocia]iei Romåne a B`ncilor. Financiar 2010 39 . IUNIE Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a anun]at c` particip`. B`ncile-mam` ale principalelor nou` institu]ii de credit cu capital str`in din Romånia au convenit. la 9. Steven van Groningen. pre[edintele CEC Bank. respectiv de cåte 3. interimatul urmånd s` fie asigurat de directorul general adjunct. OTP Bank Romånia a anun]at c` va primi o linie de finan]are de la banca-mam` din Ungaria. fiecare pentru peste 12 milioane de euro. SIF Oltenia. SIF Transilvania [i SIF Moldova au våndut c`tre EFG Eurobank. institu]ia fiind \n curs de ob]inere a unei licen]e de func]ionare de la BNR. jude]ul Alba. pachetele de ac]iuni pe care le de]ineau la banc`. avånd parteneriate \n cadrul Garanti Bank [i GE Money Romånia. Moody’s a retras ratingurile B`ncii Comerciale Carpatica.5% pe an.04 milioane de lei. pentru prima dat`. \n timp ce reprezentan]ii b`ncilor l-au numit \n func]ia de prim-vicepre[edinte pe Petre Bunescu. Prima locuin]` a fost cump`rat` prin intermediul acestui program \n luna iulie. din motive de afaceri [i de comun acord cu institu]ia financiar`. Guvernul a anun]at c` va lansa programul „Prima Cas`”. respectiv la produc`torul de hårtie Pehart Tec Petre[ti. cåt [i titlurile pe care urmau s` le primeasc` \n urma capitaliz`rii primelor de emisiune. \n colaborare cu americanii de la GE Money.44 milioane de lei. Cele dou` grupuri erau deja prezente pe pia]a local`. Banca Romåneasc` a anun]at c` Andreas Maragkoudakis se retrage din pozi]ia de director general. ca vicepre[edinte al asocia]iei. a \nregistrat la Registrul Comertului o nou` banc`. GE Garanti Bank. la Bruxelles. o institu]ie financiar` nebancar`. directorul general adjunct al BRD Groupe Société Générale. pentru a sus]ine liniile de afaceri ale institu]iei [i a asigura o rezisten]` mai bun` la [ocurile macroeconomice [i sistemice. \n vederea finan]`rii proiectelor \ntreprinderilor mici [i mijlocii. iar m`sura nu reflect` modificarea bonit`]ii acesteia. MKB Romexterra Bank [i-a majorat capitalul social cu 20. \n maxim 30 de zile. Crina Cosma. SIF Banat-Cri[ana. [i s` men]in` ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i respectiv 40%. [i l-au confirmat pe pre[edintele Raiffeisen Romånia. Conducerea B`ncii Comerciale Carpatica a propus ac]ionarilor majorarea capitalului cu 28 de milioane de lei.MAI Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0. la capitalul unei societ`]i comerciale romåne[ti.49% din capitalul social. la 229. cu scaden]` de doi ani.2 de milioane de lei.5 puncte procentuale. scrisori de angajament individuale cu BNR privind men]inerea liniilor de finan]are la nivelul din martie [i a ratei solvabilit`]ii peste 10%. pentru al patrulea mandat consecutiv. Radu Ghe]ea.

Banca Comercial` Carpatica a semnat un acord de finan]are cu Banca European` de Investi]ii \n valoare de 10 milioane de euro. BNR a lansat un proiect de regulament prin care institu]iile financiare nebancare care vånd credite ipotecare trebuie s` de]in` un capital social de cel pu]in trei milioane de euro.99% din ac]iuni. Pentru societ`]ile nebancare orientate pe alte tipuri de credite. prin care ace[tia vor putea beneficia de \mprumuturi de la b`nci garantate de stat. printr-un program similar cu 40 Cronologie . BRD . [i 8. ING Bank Romånia s-a retras din programul „Prima Cas`“.5% la 9%. M ugu r Is `re scu a fo st i nc lu s \n Wor ld Re cor ds Academy drept cel mai longeviv guvernator al unei b`nci centrale din lume.85 milioane de lei. IULIE Ministerul Finan]elor a anun]at c` va emite certificate de depozit pentru agricultori. „Prima Cas`“. anun]ånd c` va lansa un produs similar de credite ipotecare. Moody’s a plasat sub supraveghere. de la 9. la 35% din pasivele b`ncilor. prin aport \n numerar de la Piraeus Bank Grecia [i \nglobarea profitului nerepartizat realizat \n 2008.Groupe Société Générale [i Raiffeisen Bank. membr` a grupului B`ncii Mondiale. dintre care maxim 18 milioane de euro de la Piraeus Bank Grecia.000 de euro la 50. Piraeus Bank Romånia a propus ac]ionarilor cre[terea capitalului social cu aproximativ 20 de milioane de euro. nivelul capitalului de care trebuie s` dispun` este egal cu cel pu]in echivalentul \n lei a 200. disponibil f`r` a fi necesar` deschiderea unui cont curent [i destinat tinerilor care folosesc numerarul [i fac tranzac]ii pe internet.5 puncte procentuale rata dobånzii de politic` monetar`. [i cu 3 puncte pentru lei. Plafonul de garantare a depozitelor bancare a crescut de la 20. dup` sistemul aplicat la sfår[itul anului 2008 \n cazul persoanelor fizice. cu posibilitate de revizuire \n sc`dere. a anun]at c` va \mprumuta BCR cu pån` la 50 de milioane de euro. la 950.000 de euro.868 milioane de lei (2 milioane de euro) prin reinvestirea unei p`r]i a profitului \nregistrat \n anul anterior. pentru acordarea de credite pentru fermieri [i pentru firmele cu activit`]i \n domeniul agricol. respectiv din septembrie 1990.000 de euro [i pentru persoanele juridice. BNR a lansat un proiect de regulament prin care provizioanele b`ncilor pentru creditele \n valut` acordate popula]iei scad la nivelul celor constituite la \mprumuturile f`r` risc valutar. ratingurile pentru depozite \n lei acordate BCR. Ministerul Finan]elor Publice a \mprumutat 1.B`nci Raiffeisen Bank [i RêvEurope au lansat primul card de debit prepl`tit din Romånia. care de]ine 99. el aflåndu-se la conducerea BNR de 19 ani. la o dobånd` de 5% pe an \n euro [i cu scaden]` la doi ani. International Finance Corporation.185 milioane de lei. pentru creditarea \ntreprinderilor mici [i mijlocii. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` cu 0.2 miliarde de euro de la opt b`nci. [i s` scad` ratele rezervelor minime obligatorii cu 5 puncte pentru valut`. Ac]ionarii Piraeus Bank Romånia au decis majorarea capitalului social cu 76. la 15%. f`r` garan]ia Guvernului. ca urmare a condi]iilor dificile de operare [i a provoc`rilor privind calitatea activelor.

cu perspectiv` stabil`. care permite atragerea de finan]`ri prin intermediul emisiunilor de obliga]iuni de diferite tipuri [i \n valute variate. la nevoie. Asocia]ia Anali[tilor Financiar-Bancari din Romånia a aderat la Federa]ia European` a Asocia]iilor de Anali[ti apreciind c` institu]ia de credit poate beneficia de sprijin substan]ial de la compania-mam`. BCR a adoptat un program de emitere de obliga]iuni pe termen mediu. prin recapitalizarea unei p`r]i din profitul ob]inut \n 2008. cu perspectiv` negativ`. care a plecat ca director general la Banca Comercial` Feroviar`. de la 9% la 8. [i s` coboare ratele rezervelor minime obligatorii pentru valut` de la 35% la 30% din pasivele b`ncilor cu scaden]` sub doi ani. reprezentånd 15. care are calitatea de sucursal`. National Bank of Greece. pe termen scurt.2 milioane de lei la 949. Grupurile-mam` ale principalelor nou` b`nci cu capital str`in din Romånia au finalizat [i semnat scrisori bilate rale de angajament pentru men]inerea nivelului expunerii pe pia]a local` [i a ratei de solvabilitate a sucursalelor peste 10%.Fitch Ratings a confirmat ratingul UniCredit }iriac Bank pentru datoriile pe termen lung \n valut` la nivelul „BBB“.5% pe an. decizie care reflect` sprijinul pe care banca \l poate ob]ine. precum [i autoriza]ia de constituire a b`ncii pe care o va controla Horia Manda. de la 719. Financiari. [i „F3“. pe termen lung. AUGUST Consiliul de Administra]ie al BNR a hot`råt s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0. la „BB minus“. Financiar 2010 41 . Consiliul de Administra]ie al BNR a aprobat autoriza]iile de func]ionare pentru Banca Feroviar` [i pentru GarantiBank. Fitch a confirmat ratingul de credit pe termen lung al B`ncii Romåne[ti la „BBB“. Royal Bank of Scotland a decis s` p`streze filiala din Romånia. \ns` a retrogradat ratingul de stabilitate financiar` pe cont propriu la „D/E“. la „BBB“.5 puncte procentuale. International Finance Corporation. din partea companiei-mam`. care fusese inclus` \n februarie pe o list` a subsidiarelor scoase la vånzare. precum [i calificativul pentru datoria pe termen scurt \n valut` la „B“ [i cel individual la „D“.28 milioane de lei. Banca Comercial` Romån` l-a numit pe Alexandru Ciobanu la conducerea BCR Banca pentru Locuin]e \ncepånd cu jum`tatea lunii octombrie. Fitch a confirmat ratingurile de credit ale Bancpost.000 de membri. care cuprinde 25 de societ`]i na]ionale din domeniul investi]iilor din Europa. \n principal pentru credite c`tre furnizorii micro [i mici de servicii medicale. de la „D“. cu perspectiv` „negativ`“. divizia de investi]ii a B`ncii Mondiale. acuzånd cre[terea puternic` a provizioanelor [i profitabilitatea redus`. Statul a majorat capitalul CEC Bank cu 230 de milioane de lei. valoarea total` a programului fiind de trei miliarde de euro. va acorda B`ncii Transilvania un \mprumut negarantat de 50 de milioane de euro. Fitch Ratings a confirmat ratingul B`ncii Transilvania pentru datoriile pe termen lung \n valut`. \n locul lui Petre Tulin. \ntrucåt pre]urile primite de la poten]ialii cump`r`tori au fost considerate prea mici. cu perspectiv` „negativ`“. grupul UniCredit. dac` ar fi necesar.

respectiv Cristian Popa [i Bogdan Olteanu. astfel c` valoarea acestuia va cre[te cu 26. pentru cump`rarea primei locuin]e. la 228. ca alternativ` la programul „Prima Cas`“. director pentru proiecte strategice \n cadrul Raiffeisen Bank.79% ac]iunile emise de c`tre institu]ia de credit \n cadrul opera]iunii de majorare a capitalului social. \n premier` pe pia]a din Romånia. de la 128.5 puncte procentuale a ratei dobånzii de politic` monetar`. Dinu Marin [i Virgil Stoenescu. a fost \nlocuit de la condu- SEPTEMBRIE OTP Bank Romånia a anun]at c` vrea s`-[i m`reasc` \n urm`torii cinci ani re]eaua de sucursale de la 106 la 200. Agnes Nagy. pentru a-l \nlocui pe Alexandru Ciobanu. Banca Italo Romena a lansat.B`nci BNR a \mprumutat b`ncile cu 8. Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a acordat un credit subordonat de 25 de milioane de euro c`tre Raiffeisen Bank Romånia.47 miliarde de lei printr-o opera]iune de tip repo. cu scaden]a la o s`pt`mån`. un credit pentru tinerii c`s`tori]i.971 miliarde de lei. RBS Bank Romånia a anun]at c` \ncepånd cu luna octombrie.07 milioane de lei. Napoleon Pop. \n func]ia de pre[edinte. Totodat`. Nicolaie Hoan]`. fie prin achizi]ionarea unei b`nci mai mici. prin intermediul c`reia a injectat \n pia]` 11.8 milioane de lei.5% la 8% pe an. la o dobånd` de 8. aceasta fiind cea mai mare opera]iune de acest fel din istoria b`ncii centrale. cu o dobånd` de 8% pe an. Piraeus Bank Romånia a \nceput s` vånd` aur clien]ilor. Ac]ionarii BCR au decis ca listarea BCR s` fie amånat` cel pu]in doi ani. reconfirmåndu-l pe Mugur Is`rescu pentru un nou mandat de guvernator [i pe Florin Georgescu \n func]ia de prim-viceguvernator. echivalentul a 42 de milioane de lei. Marfin Egnatia Bank. egal` cu rata de politic` monetar`. Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Banca pentru Locuin]e a aprobat numirea lui Andrei Stamatian. fost director general al sucursalei Fortis Bank din Romånia. Consiliul de administra]ie mai este format din doi viceguvernatori. de la 8. [i din patru membri: Nicolae D`nil`.7 milioane de lei. Pre[edintele [i directorul general al B`ncii Comerciale Carpatica. banca central` a men]inut nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` ale institu]iilor de credit. prin aport \n numerar din partea ac]ionarului majoritar. Ac]ionarii B`ncii Comerciale Carpatica au subscris \n propor]ie de 95. Johan Gabriels va fi director general al b`ncii. 42 Cronologie . de[i contractul de privatizare prevedea ca banca s` fie listat` \n toamna anului 2009. cerea institu]iei de credit cu Nicolae Surdu.5% pe an.69 milioane de lei la 170. Marfin Bank Romånia [i-a majorat capitalul social cu zece milioane de euro. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis reducerea cu 0. OCTOMBRIE BNR a realizat cea mai mare opera]iune de tip repo. Parlamentul a ales un nou Consiliu de Administra]ie al BNR. fie prin deschiderea unora noi. dup` ce olandezul Peter Weiss va prelua func]ia de director general al RBS Grecia.

opera]iuni de retail. Patrick Gelin. Banca European` de Investi]ii anun]` c` negociaz` cu Alpha Bank Romånia acordarea unui credit de 50 de milioane de euro. Conducerea executiv` a b`ncii este format` din directorul general. respectiv ratingul „BBB“ pentru creditele pe termen lung. ratingul „F3“ pentru creditele pe termen scurt [i ratingul „2“ pentru suportul acordat de ac]ionarul majoritar. Agen]ia Fitch reconfirm` calificativele acordate BRDGroupe Société Générale. cu perspectiv` negativ` pentru termen lung. \n sc`dere cu 0. BNR a prezentat un proiect de ordin potrivit c`ruia institu]iile de credit \ntocmesc pentru 2009.5% fixat pentru anul 2010. Ac]ionarii B`ncii Comerciale Carpatica au aprobat trecerea la sistemul dualist de conducere a institu]iei. pentru prima dat` \n Romånia. urmånd s` fie \nlocuit de Guy Marie Charles Poupet.5 puncte comparativ cu obiectivul de 3. de la „C/D“. la 118.55 milioane de lei. se va retrage de la conducerea institu]iei de credit. b`ncile raporteaz` c`tre BNR [i MFP rezultatele financiare \n conformitate cu standardele romåne[ti de contabilitate.Groupe Société Générale a anun]at c` pre[edintele [i directorul general al b`ncii. Grupul austriac Erste a interpus \n rela]ia sa de ac]ionar majoritar al BCR dou` vehicule cu statut juridic de SRL \nfiin]ate recent \n Austria. BRD . International Finance Corporation a anun]at c` va intra \n ac]ionariatul B`ncii Transilvania cu o participa]ie de 3. RAS. |n prezent. IFRS. CA al BNR a decis s` reduc` nivelul ratei rezervelor minime obligatorii constituite de b`nci la pasivele \n valut` cu scaden]` sub doi ani de la 30% la 25%. 2010 [i 2011 un set de situa]ii financiare anuale conforme cu ProCredit Bank [i-a majorat capitalul social cu 12. cu perspectiv` negativ`. dar a revizuit \n sc`dere ratingul individual la „D“.92 milioane de lei (echivalentul a trei milioane de euro). Consiliul de administra]ie al BNR a stabilit ca ]inta de infla]ie pentru anul 2011 s` se situeze la nivelul de 3%. |mprumutul a fost aprobat \n decembrie. Fitch a men]inut sistemul bancar din Romånia \n categoria de risc ridicat la expunerea sistemic` din sectorul de profil.62% din capitalul social. prin Directorat [i Consiliu de Supraveghere. Millennium Bank a lansat serviciul de factoring. care vor fi trimise la Banca Na]ional` a Romåniei [i Ministerul Finan]elor Publice. standardele interna]ionale de contabilitate. EGB Ceps Beteilungen GmbH [i EGB. NOIEMBRIE Consiliul de Administra]ie al BNR a hot`råt s` men]in` rata dobånzii de politic` monetar` la 8% [i ratele pentru rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei la 15% [i \n valut` la 30%. cu un interval de varia]ie de plus/minus un punct procentual. disponibil \n lei [i destinat companiilor cu o cifr` de afaceri anual` de minimum 500. prin conversia \n ac]iuni a unor obliga]iuni \n valoare de 20 de milioane de dolari.Citibank a lansat. Nicolae Financiar 2010 43 .000 de euro. Fitch a confirmat calificativul „BBB“ acordat BCR pentru credite pe termen lung \n moned` local` [i str`in`.

aflat` la Arad. odat` cu inaugurarea primei sucursale teritoriale.96 milioane de titluri. de 1.6 milioane de lei. primele servicii oferite referindu-se la depozite [i deschiderea de conturi curente. care administreaz` active de 10 miliarde de euro. BRD [i Raiffeisen Bank. Banca Comercial` Carpatica a lansat serviciul de acceptare la plat` a cardurilor prin intermediul propriilor terminale POS. [i a confirmat calificativele pentru credite pe termen lung [i scurt \n moned` local` [i valut`.0863 miliarde de lei. ca urmare a condi]iilor dificile de operare [i a problemelor legate de calitatea activelor. cu perspectiv` stabil`. Fitch a revizuit \n sc`dere ratingul individual al ProCredit Bank Romånia. Bank of Cyprus. Ion Dobric` [i George Ciob`na[u. Fitch a confirmat ratingurile pentru Banca Romåneasc` [i Bancpost. care se aflau sub supraveghere. Banca austriac` de private banking Gutmann.44 milioane de lei la 292. la cererea institu]iei financiare romåne[ti.B`nci Surdu. care vor fi instalate la comercian]i. Standard & Poor’s a retras ratingurile pentru credite pe termen lung [i scurt ale MKB Romexterra Bank. a anun]at c` va deschide la \nceputul anului 2010 un birou de reprezentare la Bucure[ti. BNR a ar`tat c` va accepta titlurile de stat \n valut` emise de Ministerul Finan]elor Publice drept garan]ie la facilitatea de credit Lombard.7068% din ac]iunile B`ncii Transilvania. BNR a aprobat fuziunea dintre Raiffeisen Banca pentru Locuin]e [i HVB Banca pentru Locuin]e. prin emiterea unui num`r de 34.25% pe an.35 milioane de lei. dar ar putea calcula colateralul prin aplicarea unei marje la valoarea titlului. respectiv Gheorghe Cismaru. la un randament mediu de 4.91 milioane de lei. pentru 58 de milioane de euro. prin emisiunea a 26. titluri destinate de]in`torilor de obliga]iuni care au optat pentru transformarea acestora \n ac]iuni. Banca Comercial` Feroviar` [i-a lansat opera]iunile bancare. de la „D“ la „D/E“. fiind \nregistrat` la Registrul Comer]ului \n data de 1 decembrie. Moody’s a revizuit \n sc`dere unele ratinguri ale BCR. cea mai mare banc` din Cipru. [i trei directori generali adjunc]i. Conducerea b`ncii este asigurat` de Petre Tulin (foto). a cump`rat 9.423 miliarde de euro.64 milioane de ac]iuni. 44 Cronologie . n DECEMBRIE Banca Transilvania a anun]at c` \[i va majora capitalul social cu 26. opera]iunea Ministerul Finan]elor a \mprumutat de la b`nci o sum` record. la 1. care controleaz` cele dou` institu]ii de credit din Romånia. Conducerea MKB Romexterra Bank propune ac]ionarilor majorarea capitalul social cu 97. Ac]ionarii Volksbank Romånia au aprobat majorarea capitalurilor b`ncii cu 200 de milioane de euro. de la 194. dup` revizuirea \n sc`dere a calificativelor grupurilor bancare elene National Bank of Greece [i EFG Eurobank. prin vånzarea de titluri de stat \n valut` cu scaden]` la un an.

.

Copiii sunt invita]i s` \[i foloseasc` inventivitatea pentru a realiza desene. De asemenea. vicepre[edinte Directorat [i CSO al UNIQA Asigur`ri. furtun`. iar tendin]a aceasta se p`streaz` [i pentru anul \n curs. servicii [i beneficii suplimentare clien]ilor no[tri. Aceast` campanie se va desf`[ura pe termen lung. De asemenea. A]i lansat de curånd o campanie de responsabilitate social`. s` \i informeze despre riscurile la care este expus` propria lor cas` \n caz de incendiu. |n plus. pentru a veni \n \ntåmpinarea acestora cu o colaborare bazat` pe onestitate [i comunicare transparent`. |n prezent. tr`snet. unul dintre cele mai dinamice [i profitabile grupuri de asigur`ri din centrul [i sud-estul Europei. cutremur. obiectivul UNIQA Asigur`ri pentru anul 2010 \l reprezint` cre[terea volumului vånz`rilor fa]` de anul precedent. colaje. satisfac]ia clien]ilor. afirm` Alfred Vlcek. avånd \n vedere c` mul]i clien]i trec prin perioade dificile. segmentul de clien]i persoane juridice va fi abordat prin produse specifice [i corelate [i cu situa]ia economic` actual` a Romåniei. \n contextul \n care romånii nu con[tientizeaz` \nc` necesitatea asigur`rii. RCA [i CASCO fiind cel mai frecvent cerute de c`tre consumatorul romån. Campania „Casa mea e UNIQA” \[i propune s` \i educe pe copii \n scopul auto-protec]iei. este: „Cum am grij` de casa mea?”. \n 2010 vånz`rile vor fi direc]ionate \n principal c`tre segmentul retail prin produse u[or de asimilat de c`tre clien]i.Asigur`ri UNIQA Asigur`ri se orienteaz` \n 2010 c`tre segmentul de retail Compania UNIQA Asigur`ri [i-a propus pentru anul \n curs s` \[i creasc` volumul vånz`rilor fa]` de anul precedent. [i totodat` numele concursului de crea]ie la care sunt invita]i copiii. Astfel. |n acest sens. n 46 Advertorial . Toate acestea sunt gåndite \n primul rånd ca solu]ii de preven]ie [i de protec]ie a clien]ilor. Prima etap` a acestei campanii. reducånd timpul alocat \n]elegerii [i cump`r`rii unui produs de asigurare. inunda]ie sau furt. iar amploarea acesteia va fi crescut` pas cu pas. lider al pie]ei austriece [i juc`tor important pe toate cele 21 de pie]e \n care are activitate. UNIQA Asigur`ri aduce pentru clien]ii s`i solu]ii inovatoare pe pia]a de asigur`ri din Romånia. Cum a]i descrie anul 2009 pentru UNIQA Asigur`ri? |n primul an dup` preluarea de c`tre UNIQA Group. Pentru aceasta. mai ales \n perioada de criz` actual`. dezvoltarea unor proiecte speciale. capitalul social a fost majorat cu 45 de milioane de euro. Ce m`suri trebuie adoptate pentru stimularea cre[terii vånz`rilor pe pia]a de asigur`ri? O prim` m`sur` pentru stimularea cre[terii vånz`rii de produse de asigurare ar fi educarea popula]iei \n acest sens. ne dorim schimbarea percep]iei asupra ideii tradi]ionale de „asigurare”. Prin strategia abordat`. Strategia UNIQA Asigur`ri pentru 2009 a avut \n vedere \n primul rånd \mbun`t`]irea structurii produselor astfel \ncåt s` se alinieze din toate punctele de vedere conceptului de „solu]ii simple”: produse u[or de \n]eles. asigur`torul \[i va direc]iona eforturile \n principal c`tre segmentul retail. explozie. suplimentare fa]` de poli]a de asigurare. proceduri simple. Este greu de estimat \ns` \n acest moment cifra de cre[tere. Care va fi evolu]ia vånz`rilor anul acesta comparativ cu 2009? Chiar dac` pia]a de asigur`ri a \nregistrat sc`dere \n anul 2009. |n ce const` aceast` campanie? Strategia [i filozofia UNIQA Group includ. machete care s` ilustreze tema concursului. am dezvoltat un concept de „Parteneriat de Calitate cu Brokerii“. oferind un pachet de produse. un mod de lucru care simplific` via]a clien]ilor. aceasta fiind o investi]ie major` realizat` de UNIQA Group pentru crearea unui fundament financiar necesar pentru implementarea proiectelor companiei pe termen mediu. UNIQA Asigur`ri a implementat [i a dezvoltat cu succes proiectele de integrare [i aliniere la standardele UNIQA. La \nceputul anului 2009. Pentru realizarea obiectivului s`u principal. romånii nu con[tientizeaz` necesitatea asigur`rii [i nu consider` prioritar` achizi]ionarea de produse de asigurare. cel mai bun exemplu fiind UNIQA MeteoAlert – avertizarea prin SMS sau e-mail a fenomenelor meteo extreme. este necesar` crearea unui interes mediatic pentru necesitatea diverselor forme de asigurare. grindin`. solu]ii inovatoare sau platforme de responsabilitate social`. UNIQA Asigur`ri a urm`rit optimizarea procesului de constatare [i evaluare a daunelor [i oferirea de servicii de cea mai \nalt` calitate. printre altele.

.

\n condi]iile \n care \n intervalul 1997-1999 pia]a s-a dublat de la an la an. iar \n ultimii patru ani a crescut.Asigur`ri Primul an de sc`dere Anul 2009 a fost primul dup` 1990 \n care veniturile asigur`torilor din subscrieri au sc`zut. Adrian Dumitrache 48 Analiz` . \n medie. cu peste 20%.

56 miliarde de lei. la 8.1% fa]` de 2008. Totu[i. asigur`torilor fiindu-le foarte greu s` conving` poten]iali clien]i s` \ncheie un astfel de contract. asigur`rile generale au adus companiilor subscrieri de 7. care arat` un avans de circa 3% al primelor fa]` de 2008.a finele anului 2008 [i \n primele luni ale anului trecut. legate de evolu]ia L titlurilor de participare la fonduri de investi]ii) \n a doua jum`tate a anului 2008 a provocat un recul al vånz`rilor \n prima parte a anului trecut. cu tot optimismul afi[at de companii. asigur`rile de via]` au resim]it cel mai puternic efectele crizei financiare. asigur`rile CASCO. prognozele celor mai pu]in optimi[ti au fost mai aproape de rezultatul final al pie]ei asigur`rilor din 2009. facultative [i cu tarife exprimate de cele Financiar 2010 49 . obligatorii [i cu tarife \n cre[tere de la an la an. la 2. s` creasc` u[or. cu impact negativ asupra vånz`rilor companiilor de profil. asigur`rile generale sunt dominate \n continuare de poli]ele de r`spundere civil` auto (RCA. Astfel. cifrele anun]ate de Comisia de Supraveghere a Asigur`rilor (CSA) ar`tånd un regres al primelor de 1.3%. CASCO \n regres Per ansamblu. \n ciuda contextului financiar dificil [i cu eforturi din partea asigur`torilor. \n contextul \n care PIB-ul Romåniei se va contracta. poli]ele RCA. Asigur`rile generale: RCA \n cre[tere. cu toate c` unele voci din industrie. care au \ncercat s` \[i sporeasc` subscrierile pe segmentele non-auto. estim`rile oficiale [i ale companiilor privind evolu]ia pie]ei asigur`rilor \n ansamblul ei indicau o cre[tere a subscrierilor cu pån` la 10%. mai rezervate. caz fericit.84 miliarde de lei. clasa X) [i CASCO (clasa III). defalcat.24 miliarde de lei. situa]ia se prezint` diferit. primele subscrise anul trecut pe cele dou` clase totalizånd 5. pe fondul manifest`rii efectelor crizei financiare. estim`ri confirmate de cifrele finale. sc`derea puternic` a valorii de r`scump`rare \n cazul poli]elor de tip unit-linked (cu component` investi]ional` sau de economisire. dinamica cre[terii fiind \ns` \n regres cu peste 21 de puncte procentuale fa]` de rezultatul din 2008/2007. Practic. au urcat cu 21.21 miliarde de lei \n 2009. cu 2% mai mult fa]` de anul precedent. Cu o pondere de peste 80% \n veniturile pie]ei. poli]ele de via]` au tras \n jos rezultatele finale. Pån` la urm`. Dac` asigur`rile generale au continuat s` sus]in` veniturile totale ale industriei. |n plus. cre[terea [omajului [i sc`derea veniturilor salaria]ilor diminuånd interesul poten]ialilor clien]i pentru acest tip de contracte. atr`geau aten]ia c` atingerea volumului de prime din 2008 va fi un rezultat bun. Pe fondul c`derii vånz`rilor auto \n leasing [i pe credit [i diminu`rii veniturilor popula]iei. asigur`torii se a[teptau ca subscrierile pe segmentele RCA [i CASCO s` stagneze sau. |n schimb. care genera pierderi celor deja asigura]i. c`derea primelor fiind de 13% comparativ cu 2008.

8%.6 324.3% \n intervalul 2008/2007. r`spunsurile asigur`torilor la \ntrebarea „Cum va evolua pia]a de profil \n 2010?” nu au f`cut posibil` trasarea unui trend clar [i cert privind evolu]ia subscrierilor comparativ cu 2009. implicit. de la 20.4%. ritmul de cre[tere a daunelor a coboråt cu 8.33 miliarde de lei.8% mai mult fa]` de 2008. pia]a asigur`rilor generale va evolua mai prost decåt \n 2009. vånz`rile de vehicule \n leasing au sc`zut cu 61. pe fondul unui ritm de depreciere mai ridicat al cursului mediu al monedei na]ionale.Asigur`ri Vehicule Vånz`ri \n leasing Vånz`ri cash/rate Total vånz`ri Sursa: APIA Unit`]i 105. pia]a asigur`rilor va \nregistra o cre[tere de cel pu]in Daunele \[i continu` avansul Anul trecut. fa]` de 2009. Astfel.1%. unde poli]a CASCO este obligatorie. Asirom [i Omniasig. cre[terea primelor din asigur`ri generale era motivat` de revenirea „pe plus” a economiei na]ionale \n a doua parte a anului [i lansarea Pool-ului de Asigurare |mpotriva Dezastrelor (PAID). Comparativ cu intervalul 2008/2007.2373 lei/euro. avansul indemniza]iilor pl`tite a fost de 8. comparativ cu 10. evolu]ie care poate fi explicat` prin dublarea ponderi desp`gubi rilor pl`tite de companii pentru asigur`rile de credite [i asigur`rile de incendiu [i calamit`]i naturale. „Pe fondul cre[terii tarifelor [i al demar`rii activit`]ii PAID. Directorul general al Astra.6% \n perioada 2008/2007. asigur`rile auto (CASCO [i RCA) au r`mas [i \n 2009 principala „surs`” generatoare de daune [i. la 37. desp`gubiri pl`tite asigura]ilor de companiile de profil. dar [i-au diminuat ponderea \n total indemniza]ii pl`tite. Radu Must`]ea. format` din reprezentan]ii Astra. Datele centralizate de Asocia]ia Produc`torilor [i Importatorilor de Autovehicule (APIA) au confirmat previziunile reprezentantului Astra.6%.194 366.4 226.2% din totalul desp`gubirilor provin din contracte de asigur`ri generale. de la 59. diferen]a revenind achizi]iilor prin credit bancar [i cash. la 3.6% \n 2009. care \n 2009 [i-a continuat aprecierea fa]` de leu. desp`gubirile au crescut u[or. o contrac]ie a subscrierilor cu 5-10%. [i mai pu]in din cauza deprecierii leului \n raport cu moneda european`. cu 0.1 miliarde de euro). |n cazul asigur`rilor RCA. 95. \n timp ce indemniza]iile pl`tite pentru poli]ele de via]` au sporit cu 19. au consemnat.9 110. |n euro. Unii s-au ar`tat optimi[ti [i au spus.436 74.7%.625 261. 50 Analiz` . c` pia]a va avansa cu 5%. la 4. care va genera sinergii pozitive \n domeniul asigur`rilor de bunuri [i cl`diri.6%. urmånd s` scad` cu cel pu]in 5%.8 71. companiile au pl`tit indemniza]ii (desp`gubiri) de 5. la fel ca [i reprezentan]ii CSA.6% \n 2008) \n totalul indemniza]iilor pl`tite pentru asigur`ri generale. Potrivit datelor reglementatorului. \n condi]iile \n care \ncas`rile din prime au sc`zut cu 1. Alin Buc[a. \n totalul vånz`rilor de vehicule aferente anului 2009. anul trecut.6827 lei. precum [i aplic`rii unor m`suri de reducere a cheltuielilor cu indemniza]iile pe rela]ia asigur`tor-unit`]i de repara]ii auto. Criza va lovi asigur`rile [i \n 2010 La \nceputul acestui an. prima sc`dere dup` anul 1990. la \nceputul anului \ntr-un seminar de specialitate. cu 24. Cu excep]ia anului 2007. motivånd c` asigur`rile n-au cum s` evolueze pozitiv dac` economia na]ional` va merge r`u. leasingul a avut o pondere de 25. Dac` vånz`rile de autovehicule vor sc`dea cu 20% \n acest an. „|n acest an.962 100 mai multe ori \n euro. Ileana Horvath. probabil. la 262.5% fa]` de 2008. respectiv 5. sc`derea ponderii desp`gubirilor pe CASCO poate fi pus` [i pe seama reducerii subscrierilor primelor cu 6. se a[tepta ca subscrierile din CASCO s` se reduc` mai mult din cauza c`derii vånz`rilor de autovehicule \n leasing [i prin credit bancar. |n tab`ra optimi[tilor. [i directorul general al Euroins. de la 30.83 milioane de lei. De asemenea.595 30. Acela[i pesimism l-au afi[at [i pre[edintele Directoratului Uniqa. \n timp ce al]ii au anticipat o stragnare sau.3 puncte procentuale.5% (de la 89.4%.526 de unit`]i. Din datele CSA reiese c` desp`gubirile pe CASCO au crescut cu 17. La fel ca [i \n anii preceden]i [i respectånd structura consemnat` pe partea de subscrieri. de 6. ritmul de cre[tere a daunelor a fost superior celui consemnat \n cazul primelor subscrise pe ambele grupe de asigur`ri \n perioada 2002-2009.080 100 147.48 miliarde de lei (circa 1.5% fa]` de 2008. Cristian Constantinescu. avånd o pondere de 86. la 3.2 100 2008 2009 Unit`]i Pondere (%) Unit`]i Pondere (%) 97.44 miliarde de lei pentru ambele grupe de asigur`ri. mai degrab`.8% \n total daune. care au prognozat o contrac]ie a veniturilor din prime de 5-10% la nivelul pie]ei. fapt care a atras [i un volum de riscuri mai sc`zut acoperit de asigur`tori. maxim 10%. ponderea acestora situåndu-se la 4. cu impact asupra indemniza]iilor pl`tite. \n urcare cu 25% fa]` de 2008. de 15% \n 2009. la 30.526 25. De asemenea.1 37.3% la 55.4 puncte procentuale.819 2007 Pondere (%) 28.485 69.1% \n 2008. a spus fostul CEO al Allianz}iriac. adic` 4. nu v`d ce alte segmente de asigur`ri ar putea s` compenseze reducerile de subscrieri din poli]e auto“. Motivul? C`derea pie]ei auto.181 miliarde de lei.

.

a declarat. la \nceputul anului. Angela Toncescu. care. ceea ce va \ntårzia revenirea pie]ei“. atåt pe segmentul tradi]ional. asigur`torii au \ncercat [i continu` s` \ncerce s` conving` autorit`]ile s` adopte m`suri pentru sprijinirea acestui sector. dar f`r` rezultate pozitive |n ultimii cinci ani.Asigur`ri 5%. Totodat`. Astfel. De asemenea. Toncescu a estimat o cre[tere a pie]ei asigur`rilor de cel pu]in 5% \n 2010. au \ncheiat parteneriate de tip bancassurance [i au alocat fonduri semnificative pentru promovarea asigur`rilor de via]` \n råndul clien]ilor. cåt [i pe unit-linked. {i CSA a intrat \n tab`ra pesimi[tilor. M`surile Guvernului vor lovi \n investi]ii [i consum. asigur`torii [i CSA [i-au revizuit estim`rile privind pia]a de profil \n acest an. \n timp ce poli]ele RCA vor cre[te \n valoare absolut`. \n 2009. Ultimul demers \n aceast` direc]ie a fost anun]at la \nceputul acestui an de c`tre Uniunea Na]ional` a Societ`]ilor de Asigurare [i Reasigurare din Romånia (UNSAR). plus prognoza \n sc`dere a PIB. \n luna mai. \mpreun` cu CSA. iar rezultatele din primul trimestru ale pie]ei asigur`rilor arat` clar c` pia]a s-a «mi[cat» \n ritmul evolu]iilor macroeconomice. conform UNSAR. |n acest context. introducerea deductibilit`]ii va conduce dublarea penetr`rii \n PIB. care. Pentru industria de asigur`ri de via]`. eventualele sc`deri pe unele segmente de pia]` vor fi suplinite de startul activit`]ii PAID“. a anun]at c` este posibil ca sfår[itul anului 2010 s` aduc` o stagnare a primelor subscrise la nivelul \nregistrat \n 2009. \ntr-un interval de cinci ani. estimase c` pia]a asigur`rilor va sc`dea cu 5-10%. Dup` afi[area rezultatelor din primul trimestru. reprezentan]ii companiilor prezente \n sectorul asigur`rilor de via]` nu au contenit s` afirme c` pia]a de profil are un poten]ial extraordinar de cre[tere. companiile [i-au extins re]elele de distribu]ie [i portofoliile. Asigur`rile de via]` . a propus Guvernului acordarea unei deductibilit`]i fiscale pentru primele subscrise la contractele de asigur`ri de via]` cu o maturitate mai mare de 10 ani. \n sc`dere cu 5.33%. a spus Constantinescu. cel mai probabil sc`derea se va adånci”.65% din PIB. dup` ce pre[edintele institu]iei. C`derea pie]ei \n primul trimestru a fost efectul reducerii veniturilor din asigur`ri generale cu 7. La \nceputul lunii martie. Segmentul CASCO s-a stabilizat. dar rezultatele din primul trimestru i-au demonstrat c` a fost prea optimist. consistent. \n limita de 400 de euro pe an pentru angajat [i angajator.cu poten]ial.29 miliarde de lei. evolu]ie sus]inut` de declinul cu 25. Avånd \n vedere evolu]ia pie]ei de leasing. dac` ar fi valorificat pe deplin. membru \n Directoratul Omniasig. {eful UNSAR spune c`. pre[edintele UNSAR [i fostul CEO al Allianz-}iriac. cre[terea industriei asigur`rilor \n ansamblul ei pe o perioad` \ndelungat` de timp. [i anun]area de c`tre Guvern a m`surilor de austeritate (sc`derea pensiilor cu 15% [i a salariilor bugetarilor cu 25% de la 1 iunie). a declarat Liviu Stoicescu. la 2.62% al subscrierilor pe linia poli]elor CASCO. „Este pu]in probabil ca afacerile s` creasc` astfel \ncåt s` r`sufl`m u[ura]i la finalul anului [i s` avem o stagnare. Evenimentele recente ne \ndrept`]esc s` credem c` situa]ia nu se va \mbun`t`]i \n perioada urm`toare.6%. 52 Analiz` .3% fa]` de martie 2009. ar putea s` sus]in`. Cristian Constantinescu. acest segment financiar ar putea reprezenta 0. comparativ cu 0. „Probabil c` 2010 va fi pentru economia na]ional` cel mai dificil an de dup` 1989. \n sensul introducerii de facilit`]i fiscale.

salariile s-au \nscris pe o pant` descendent` \ncepånd cu 2009.4% fa]` de primele trei luni ale anului 2009.8 milioane de lei. asigur`rile de via]` au revenit pe plus \n primele trei luni ale acestui an. cel mai mare asigur`tor european. \n condi]iile \n care cea mai mare parte a popula]iei nu dispune de un bagaj minim de cuno[tin]e financiare [i nu con[tientizeaz` importan]a unei poli]e de via]`. Incertitudine \n 2010 Dup` reculul de 13% \n 2009. motivånd tranzac]ia. se arat` \n studiul 360Omnibus. rezultatele pie]ei asigur`rilor de via]` se las` \nc` a[teptate. \n ciuda poten]ialului. „Evolu]ia ascendent` a primelor pe acest segment de pia]` a fost influen]at` \n mare m`sur` de subscrierile pentru asigur`rile de via]` [i anuit`]i legate de fonduri de investi]ii. prin schimbarea profilului [i denumirii Agras Asigur`ri.7%. prin poten]ialul ridicat de cre[tere al pie]ei romåne[ti. urmeaz` s` finalizeze achizi]ia Omniasig Asigur`ri de Via]` \n 2010. estimat` la circa 10 milioane de euro. |n plus. ultimele companii intrate fiind BRD Asigur`ri de Via]`. Ergo Asigur`ri de Via]` [i Aegon Asigur`ri de Via]`.“ Radu Must`]ea. [eful Astra Poten]ialul pie]ei a atras [i interesul marilor grupuri financiare. a[a cum ne-am a[teptat cu to]ii. care au investit \n ultimii trei ani \n deschiderea de filiale locale. iar incertitudinea locului de munc` a redus interesul pentru \ncheierea unui contract de asigurare. Acest rezultat demon- Financiar 2010 53 . |n plus.625 miliarde de lei [i reducerea ponderii sub 20% \n total pia]`. la 1. iar grupul austriac Uniqa se preg`te[te s` lanseze \n toamna acestui an opera]iunile Uniqa Asigur`ri de Via]`. „Ceilal]i sunt fie \n starea de incertitudine. la 419. Un sondaj de opinie realizat pentru MEDIAFAX de firma de cercetare 360insights arat` c` dintre romånii care nu au poli]` de via]` doar 23% spun c` vor \ncheia una \n urm`torii cinci ani sau poate chiar mai tårziu. fie sunt vehemen]i [i spun c` nu \[i vor face niciodat` o astfel de asigurare.„Criza financiar` va lovi cu adev`rat industria asigur`rilor \n acest an. Totu[i. care au \nregistrat o cre[tere de 42. avansul primelor subscrise fiind de 6. [i nu \n 2009. grupul francez AXA. Printre cei care refuz` achizi]ia unui astfel de produs se num`r` \n principal vårstnicii”.

\n condi]iile \n care se va pune accent pe cre[terea vånz`rilor de poli]e individuale. ci anticipez o stagnare sau o cre[tere de 2-3% fa]` de anul precedent“. Respectiv pentru acoperirea pierderilor din anii preceden]i. Dup` francezii de la Groupama. s` \ncheie pe minus anul 2010. a declarat pre[edintele CSA. directorul general al ING Asigur`ri de Via]`. „Pentru asigur`rile de via]`.852 miliarde de lei. m` a[tept ca subscrierile s` avanseze cu pån` la 10% \n 2010. compania controlat` de grupul Generali PPF Holding a raportat cea mai mare pierdere \n råndul asigur`torilor locali – 184. La sfår[itul anului trecut. Reprezentantul Alico Asigur`ri Romånia.5 milioane de lei pentru Uniqa Asigur`ri (fost` Unita). grupurile austriece Uniqa [i VIG erau cei mai importan]i investitori din pia]a local` a asigur`rilor. printre care s-au num`rat [i reducerea num`rului de salaria]i cu peste 45%. \n condi]iile \n care rata [omajului va cre[te [i veniturile angaja]ilor vor sc`dea. Rezultatul din primul trimestru nu-i euforizeaz` pe asigur`tori. |n privin]a evolu]iei subscrierilor BCR Asigur`ri de Via]`. \n 2009. iar rezultatul final al industriei va ar`ta stagnare pe \ntreg anul 2010 sau. a afirmat directorul general al BCR Asigur`ri de Via]`. de[i condi]iile macroeconomice nu au urmat tendin]ele estimate la \nceput de an. cre[tere de cåteva procente fa]` de 2009. Cu un efort mai mare pe partea de distribu]ie. Ultima opera]iune s-a realizat prin compensarea unei crean]e de 37.5 milioane de euro plus dobånda aferent` [i aport \n numerar. un num`r de 16 companii de asigur`ri au efectuat.3% fa]` de 2007. datele centralizate de Oficiul Na]ional al Registrului Comer]ului (ONRC) arat` c` aporturile ac]ionarilor asigur`torilor au totalizat 1. cei mai pu]ini. a spus Alexandrescu. major`ri de capital \n valoare de 536 de milioane de lei. |n 2008. al treilea juc`tor pe acest segment de pia]`.97 milioane de lei. dup` ce asigur`torul a aplicat o serie de m`suri de diminuare a cheltuielilor. Pe de alt` parte. Nu m` a[tept ca industria asigur`rilor de via]`. evolu]ia pie]ei va fi una pozitiv` \n acest an“. Theodor Alexandrescu. a afirmat c` subscrierile companiei au stagnat \n 2009 [i a anticipat c` veniturile vor cre[te \n acest an. a c`ror pondere \n structura veniturilor companiei a crescut puternic \n 2009. la 255 de milioane de lei. romånii au \nceput s` con[tientizeze importan]a acestor produse de protec]ie [i economisire-investire pe termen lung”. controlate de Groupama. unde infuziile de capital din partea grupului elve]ian Royalton Partners au totalizat 114.75 milioane de lei. \n ansamblul ei. consider` c` anul 2010 va fi unul dificil. La råndul s`u. Florentina Vizinteanu. \n cre[tere cu 44. capitalul social subscris [i v`rsat al celor 43 de societ`]i era de 2.76 milioane de lei. Infuzii de capital pe timp de criz` Asigur`torii au continuat [i \n 2009 s` opereze infuzii de capital pentru dezvoltarea activit`]ii. pe locul doi \n topul opera]iunilor de majorare de capital se situeaz` grupul austriac Uniqa. care se tem c` m`surile de austeritate anun]ate de Guvern vor avea ca efect \ncetinirea ritmului de cre[tere a primelor pe segmentul asigur`rilor de via]`. potrivit datelor Bursei de Valori Bucure[ti. [i pentru respectarea tuturor prevederilor legale referitoare 54 Analiz` . cel mai mare asigur`tor local de profil. Asiban [i BT Asigur`ri. Angela Toncescu.Asigur`ri streaz` c`. la activul net [i marja de solvabilitate. La finele anului 2008. ope rate \n februarie 2009 – 36. inclusiv OTP Garancia. La finele anului precedent. primele luni ale acestui an au fost mai bune decåt perioada similar` din 2009. urmånd ca [i OTP Garancia s` fie absorbit` \n cursul acestui an. Potrivit CSA. Vizinteanu a spus c` bugetul pe anul 2010 prevede un avans al primelor. care \n 2009 a adus peste un miliard de lei \n Romånia. dup` ce \n 2009 au urcat cu aproximativ 60%. Pe locul trei s-a plasat Certasig. asigur`torul a beneficiat anul trecut de infuzii de capital de 234. „Pe ansamblul pie]ei asigur`rilor. cei mai mul]i. Ultimele dou` au fuzionat \n a doua parte a anului 2009 sub denumirea Groupama Asigur`ri.625 miliarde de lei \n 2009. Cu toate c` Ardaf nu a ap`rut \n cursul anului trecut \n clasamentul \ntocmit lunar de ONRC. care a alocat 175. pierderile Ardaf s-au \njum`t`]it. dup` ce a achizi]ionat-o \n 2008. caz fericit. suma neincluzånd infuziile de capital realizate de grupul francez Groupama pentru definitivarea fuziunii dintre BT Asigur`ri [i Asiban.8 milioane de lei. Cornelia Coman.99 milioane de lei [i decembrie 2009 – 197.

47 milioane de lei. asigur`torii vor continua s` \ncerce s` reduc` cheltuielile opera]ionale pentru men]inerea sau cre[terea profitabilit`]ii activit`]ii. respectiv 15. Dar tot \n 2010. inclusiv cu daunele. fiind cel mai ridicat din istoria grupului italian pe pia]a local`. a afirmat [eful Astra. Al doilea asigur`tor \n topul profitabilit`]ii este Omniasig VIG. Pe fondul unei estim`ri negative privind evolu]ia subscrierilor \n acest an. {i Astra [i Generali au \ncheiat „pe plus” anul precedent. criza financiar` va lovi cu adev`rat industria asigur`rilor \n acest an. care a condus la un control mai bun al cheltuielilor. asigur`torii romåni au devenit mai eficien]i \n 2009 [i [i-au redus puternic pierderile. comparativ cu un rezultat negativ de 67.65 milioane de lei.3 milioane de lei. inclusiv pe partea de indemniza]ii pl`tite clien]ilor. |n schimb. profiturile celor doi asigur`tori ridicånd-se la 6.7 mili oane de lei \n 2009. Printre asigur`torii care au trecut pe profit \n 2009 se num`r` Uniqa – 2. acolo unde se mai poate“. vor fi identificate solu]iile care vor conduce la cre[terea subscrierilor asigur`torilor \n anii urm`tori“. Radu Must`]ea. asigur`torii vor proceda la cre[terea cota]iilor de prim`. \n cre[tere de 4. Pentru a diminua efectele negative ale major`rii TVA. Din datele comunicate de societ`]i. la 103. care a raportat un cå[tig brut de 52.5 milioane de lei \n urm` cu un an. care „a \nceput greu [i va continua la fel pån` \n decembrie“.5 milioane de lei. Potrivit datelor CSA. |n schimb. BCR Asigur`ri a consemnat pierderi pentru al doilea an consecutiv. de la pierderi de 143.7 milioane de lei \n urm` cu un an. ING Asigur`ri de Via]` a fost cel profitabil asigur`tor \n 2009. „aceast` restabilire“ a rezultatelor financiare a fost influen]at` de faptul c` [ase societ`]i care \nregistraser` pierderi \n 2008 au avut un rezultat pozitiv anul trecut. a ar`tat Must`]ea. conform raportului anual al directoratului societ`]ii. [i Asirom – 4. a[a cum ne-am a[teptat cu to]ii. asigur`torii pl`tesc TVA pentru orice cheltuial` efectuat`. profitul net a crescut de peste 17 ori.3 ani 18% 7% 3% 4% Nu [tiu 4% 8% 4% 5% 5% 7% Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau repede mai mult Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau mai mult repede Nu [tiu Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau mai mult repede Baza: To]i cei care nu au asigurare de via]` (N = 664 de responden]i) Sursa: Baza: To]i cei care nu au asigurare de s`n`tate privat` (N = 687 de responden]i) Baza: To]i cei care nu au asigurare pentru locuin]` (N = 629 de responden]i) Pierderile au sc`zut puternic \n 2009 Sub presiunea ac]ionarilor.6 ani 22% 14% 5% 5% Nu [tiu Medie: 1. Orice majorare a TVA va influen]a direct cheltuielile asigur`torului [i rezultatul financiar al societ`]ii. „Primele de asigurare nu sunt purt`toare de TVA. evolu]ie determinat` [i de impactul crizei financiare asupra subscrierilor. rezultat pus pe seama. urmat de Allianz-}iriac – 29.9 milioane de lei. mai ales \n a doua parte a anului. „Practic. de la 582. \n condi]iile \n care Guvernul ar putea proceda la majorarea taxei pe valoarea ad`ugat` (TVA) \n vederea diminu`rii deficitului bugetului de stat. respectiv 55.2 milioane de lei. n Financiar 2010 55 .Ce asigur`ri private au romånii [i cånd inten]ioneaz` s`-[i fac` dac` nu au? Asigurare de via]` Baza: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i) Da Nu 17% 83% Asigurare privat` de s`n`tate Da Nu Asigurare pentru locuin]` Da Nu 14% 86% 21% 79% Cånd inten]ioneaz` s`-[i fac` 56% 57% 54% Medie: 1.5 ani 21% Medie: 1. [i nu \n 2009. a unui management adecvat al costurilor administrative [i al rezultatelor semnificative ale investi]iilor. al`turi de reducerea costurilor opera]ionale. |n cazul Generali. rezultatul negativ fiind de aproximativ zece ori mai mare decåt \n 2008. printre altele.4 milioane de lei \n 2008.5 ori fa]` de anul precedent.2 milioane de lei. El a spus c` anul 2010 va fi unul dificil pentru industria asigur`rilor. cu un cå[tig net de 77. dar rezultatul final r`måne incert.9 milioane de lei.

potrivit datelor Asocia]iei pentru Pensiile Administrate Privat din Romånia (APAPR). concomitent cu majorarea cotei ac]iunilor \n activele fondurilor la peste 9%.2282 lei/euro. „Fondurile de pensii private au ob]inut \n cursul anului de criz` 2009 randamente investi]ionale atractive pentru to]i cei cinci milioane de participan]i. avansul fa]` de decembrie 2008 fiind de 182. \n cursul lui 2009 titlurile de stat au produs pentru investitori randamente de 10%-11%.7% pentru Pilonul II [i de 15. nu valideaz` eforturile Grupului de Economie Aplicat`. se ar`ta \ntr-un comunicat al APAPR dat publicit`]ii la \nceputul anului. dobånzile ridicate la depozitele bancare [i titlurile de stat [i revenirea pie]ei de capital \n partea a doua a anului. spune c` rezultatele investi]ionale pe 2009 arat` c` administratorii fondurilor de pensii au reu[it s` ob]in` echilibrul fragil \ntre performan]` [i siguran]`. Rezultatele fondurilor de pensii din 2009. \n ansamblul ei. dobånzile medii la depozitele bancare au fost \ntre 12%-13%.Pensii private Criza financiar` „a c`zut bine” pensiilor private Cu excep]ia nerespect`rii calendarului ini]ial privind majorarea contribu]iei la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II). De asemenea. Pre[edintele APAPR.2009). Confedera]iei Sindicale Cartel-Alfa [i Blocului L 56 Analiz` . de la 2% la 2. cu atåt mai mult performan]ele reu[ite \n 2009 sunt remarcabile. valori peste cele consemnate \n 2008. activele fondurilor de pensii obligatorii [i facultative (Pilonul III) au atins un nivel de 2. fiind ob]inute \ntr-un an de criz` profund` pe pie]ele financiare globale“. de 11.5%. a comentat And`nu]. Pentru compara]ie. calculat` decembrie 2009/decembrie 2008. valabil la 31. iar infla]ia estimat` pentru sfår[itul anului 2009 este de 4%-5%“.9% pentru Pilonul III.5%. a avut un an bun \n 2009. industria de profil. peste rata infla]iei. au ajutat administratorii s` ob]in` pentru contribu]iile participan]ilor un randament mediu de 17. adic` atingerea unui raport optim \ntre risc [i randament. Crinu And`nu].59 miliarde de lei (612. Adrian Dumitrache a finele anului precedent.74%. respectiv 2. Din aceast` perspectiv`.55 milioane de euro la un curs de 4. Datele Institutului Na]ional de Statistic` arat` c` rata infla]iei s-a situat anul trecut la 4. „|n sectorul pensiilor private este important ca administratorii s` sporeasc` valoarea economiilor participan]ilor \n condi]ii de risc cåt mai redus.12.5%.7%.

166 2.286 150.mil.mil. Calculele estimative au fost date peste cap de criza financiar`. s` modifice legea privind pensiile private obligatorii \n sensul introducerii unui randament minim garantat egal cu rata infla]iei. dar nu [tiu cånd anume vor da curs unui astfel de demers.000 de persoane.512 lei la finele anului precedent. conform datelor 360Omnibus. Pentru ace[tia. care a trecut de la un rezultat negativ de 41. la 2. \n acest an.2007 Active nete Clien]i .7%. care. fie direct.895 4. ponderea conturilor goale (\n care nu s-a v`rsat nicio contribu]ie) pe Pilonul II a continuat s` scad`. |n privin]a administratorilor.08% din total la sfår[itul anului 2009. care. Comparativ cu 2008. Potrivit CSSPP.2%. lei Fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) Fonduri de pensii facultative (Pilonul III) 14.03 milioane de lei. dup` ce \n aprilie un demers similar privind schimbarea Legii 411/2004 a primit vot negativ.25 milioane de lei \n 2008. comparativ cu 11% \n decembrie 2008 [i 23. la 4.8% \n 2009.588. lei .97 milioane de lei. respectiv de 8. avansul a fost de 13. cifr` care se situeaz` \ns` sub estimarea pre[edintelui CSSPP.181 4. \n mai 2008.4%. fie prin intermediul unor parlamentari.565. Administratorii au \ncheiat pe minus Al doilea an de func]ionare al Pilonului II a diminuat pierderile administratorilor de fonduri de pensii cu peste 96%. care se a[tepta la \nceputul anului trecut la dublarea acestui indicator. O a treia ini]iativ` a fost \naintat` de doi deputa]i PSD \n cursul lunii mai \n ciuda recomand`rilor FMI [i a faptului c` Pilonul II din Romånia este un sistem de pensii de tip „contribu]ii definite”.565 milioane de persoane au primit \n contul individual de pensie cel pu]in o contribu]ie de la lansarea sistemului.887 Tip fonduri / Perioada 2008 2009 Active nete Clien]i Active net Clien]i .1% \n mai 2008.07 milioane de lei \n 2008. conform datelor Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). |n privin]a evolu]iei num`rului de contributori \nscri[i la Pilonul II.68 milioane de lei (+683%) [i Aripi (Generali Fond de Pensii) . lei 831.913 milioane. Ultima ini]iativ` \n acest sens a fost respins` de Senat \n luna mai a acestui an. entit`]i diferite de administratori. cel mai profitabil a fost Prima Pensie . care a sporit incertitudinea locurilor de munc` [i a diminuat veniturile salaria]ilor. randamentele ridicate ale plasamentelor au ajutat toate fondurile de pe Pilonul II. cu un profit net de 141.11.2 milioane de lei.421 2. respectiv circa 534. doar 3% dintre romåni vor \ncheia un contract de pensie facultativ`. cre[terea medie lunar` a num`rului de clien]i la Pilonul III s-a situat sub 1.mil. Tendin]a de cre[tere modest` se va men]ine [i \n acest an. de la pierderi de 11. Estim`rile arat` c` administratorii vor consemna pierderi [i \n urm`torii ani.12.22. iar pe Pilonul II \n mai 2008. la 187. P`strånd tendin]a \nregistrat` \n 2008.000 de persoane.426 4.000 de participan]i.66 milioane de lei \n 2008. cumulat. \n 2008. care arat` c`. procentaj care va cre[te la 7% \n urm`torii 2-3 ani. bazåndu-se pe o alt` filozofie comparativ cu sistemele de tip „beneficii definite”. astfel.182.116 84.93 milioane de lei. a atins 260 de milioane de lei. ING Fond de Pensii. la un cå[tig net de 271. |n schimb. num`rul clien]ilor a urcat cu 24. Pe Pilonul III.315 50.82 milioane de lei \n 2008. principala surs` de venit o constituie comisioanele percepute contributorilor la fond.172 916. la 300.172 de persoane. Pilonul III are un poten]ial puternic de cre[tere \n urm`torii ani. Locul trei revine Generali Fond de Pensii. dar [i \n 2009. Aviva Pensii 15. care au dep`[it 500 de milioane de euro. \n condi]iile \n care 32% dintre romåni [i-au propus s` devin` clien]i ai unui fond de profil.385 4.384.288 Sursa: CSSPP Not`: Primele contribu]ii la Pilonul III au fost virate \n mai 2007.92 milioane de lei. \n cre[tere cu 927% fa]` de 2008.041 187.745 204. Dintre acestea. Pe de alt` parte.315 50. de la 851. Mircea Oancea. Profituri semnificative au raportat [i fondurile administrate de Alico Pensii . conform datelor financiare anun]ate de administratori. reprezentånd 7. Financiar 2010 57 . Cel mai important administrator de pe Pilonul II dup` volumul activelor administrate [i al clien]ilor. Cel mai profitabil fond a fost cel administrat de ING Fond de Pensii.67 milioane de lei [i Eureko Pensii .031.3 milioane de lei (+682%). au amånat momentul deciziei de semnare a unui contract de pensie facultativ`.756 lei. Na]ional Sindical.887 Total 14. care au \ncercat. intrarea pe profit a tuturor societ`]ilor fiind a[teptat` \n 2012 sau 2013. \n preajma anului 2020. la 29. iar recuperarea investi]iilor.31 milioane de lei. Pe pozi]ia a doua s-a plasat Aviva Pensii.17. respectiv circa 2. potrivit datelor unui studiu realizat pentru MEDIAFAX de firma de cercetare 360insights. a reu[it s` \[i diminueze rezultatul negativ cu 98. de la 159.752.900 de persoane. 4. care a \ncheiat cu un cå[tig net de 111.2%. fiind urmat de AZT Viitorul T`u (Allianz-}iriac Pensii Private) 59.6 milioane de lei la finele anului trecut.44 milioane de lei \n urm` cu un an. de la pierderi de 92. anul 2009 a adus un plus de peste 381. de la 30. s` \ncheie anul 2009 pe profit net.

42 milioane de lei. tranzac]ia a luat \n calcul [i perspectivele de dezvoltare a industriei de profil. opera]iunea a fost efectul tranzac]iei prin care este valoarea medie aproximativ` acumulat` \n conturile individuale ale viitorilor pensionari \n intervalul mai 2008 . toate fondurile de pensii au \ncheiat pe plus. BCR Prudent avea 48. trimestrial.aprilie 2010. Mircea Oancea. Ne\ndeplinirea acestei obliga]ii conduce la retragerea autoriza]iei de func]ionare de c`tre autoritatea de reglementare. la 179 de milioane de lei. a declarat pre[edintele CSSPP.2 milioane de euro. KD Fond de Pensii. „Prin ultima decizie a Consiliului CSSPP adoptat` \n 13 aprilie 2010. parte a grupului olandez cu acela[i nume. La momentul vir`rii primei contribu]ii. conform datelor publicate \n Monitorul Oficial. BCR Pensii Private a ajuns la o cot` de 6. cå[tigul net ridicåndu-se la 20. adic` mai pu]in de 3%. |n cursul anului 2009. astfel. conform datelor publicate de administrator \n Monitorul Oficial. reprezentånd o majorare de la 50 de milioane de lei la 140 de milioane de lei. a ajuns la un portofoliu de peste 378. \n septembrie 2007. |n plus. conform datelor CSSPP. conform datelor APAPR de la finele lunii aprilie 2010. la 140 de milioane de lei.Pensii private Pe Pilonul III. \n condi]iile \n care. \n mai 2008. de transparen]` [i guvernan]` corporativ`. potrivit datelor CSSPP. peste performan]a medie ponderat` a industriei. La \nceputul acestui an. Cele dou` opera]iuni au adus Eureko Pensii circa 34.934) [i la 5% dup` valoarea activelor nete (156. care a preluat fondurile gestionate de Omniasig 625 de lei Fond de Pensii (Omniforte).173 de clien]i [i de]inea a doua pozi]ie \n ierarhia fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) dup` valoarea activelor nete. prin preluarea administr`rii fondului BCR Prudent de la BCR Asigur`ri de Via]`. Altfel spus. |n a doua parte a anului trecut.316. \n urm`torii trei ani. Valoarea cumulat` a tranzac]iilor nu a fost dat` publicit`]ii.72 milioane de lei. Bancpost Fond de Pensii [i KD Fond de Pensii. Autorizat` definitiv de CSSPP \n decembrie 2009. aporturile ac]ionarilor BCR Pensii Private aduse la capitalul social s-au ridicat la 90 de milioane de lei. |n urma celor trei achizi]ii.1 milioane de lei.000 de participan]i la finele lunii martie. fondurile de pe Pilonul II vor fi comparate cu rata minim` 58 Analiz` . surse din pia]a de profil estimånd c` grupul olandez a pl`tit \ntre 5 [i 7 milioane de euro pentru preluarea ambelor fonduri. pe pia]` vor rezista doar fondurile cu randamente investi]ionale ridicate.000 de participan]i reflect` [i nivelul peste care un administrator \[i poate recupera investi]iile \ntr-un interval de timp rezonabil [i acceptat de ac]ionari. La finele anului 2009. El a ar`tat c` astfel de procese au avut loc [i \n alte state unde func]ioneaz` Pilonul II. proces care a durat doi ani de zile“. Campionul achizi]iilor \n 2009 a fost BCR Pensii Private. fondul administrat de BCR avea 124.6 milioane de euro.000 de participan]i dup` primii trei ani de la data constituirii. OTP Fond de Pensii (OTP) [i Prima Pensie Fond de Pensii (Prima Pensie). Intrarea BCR Pensii Private pe Pilonul III a fost \nso]it` [i de o majorare de capital de 65 de milioane de lei. care oblig` un fond de pensii de pe Pilonul II s` aib` cel pu]in 50. cu un profit de peste 100 de lei. principalul motiv fiind legisla]ia. Lista fondurilor de pe Pilonul II susceptibile s` devin` ]inta unei prelu`ri le includea pe cele administrate de Bancpost Fond de Pensii.2% pe Pilonul II dup` num`rul de participan]i (313. BCR Pensii Private a pl`tit pentru preluarea BCR Prudent suma de 2. care. controlat de Erste. Pragul de 50. care a autorizat definitiv preluarea KD de c`tre Eureko. Obiectivul declarat al managementului BCR Pensii Private \nainte de \nceperea campaniei de aderare la Pilonul II.166 de participan]i dintr-un total de 4. se marcheaz` \ncheierea procesului de consolidare a Pilonului II prin astfel de opera]iuni. consolidarea pie]ei locale va avea la baz` criterii de eficien]` [i competitivitate. \n timp ce administratorii au raportat pierderi nete de 11. care totalizau 42. Valoarea cumulat` a celor trei opera]iuni s-a ridicat la 23. a våndut c`tre alt grup financiar din Austria. cea mai mare parte a ac]iunilor de]inute la BCR Asigur`ri de Via]` [i BCR Asigur`ri.156. BCR Pensii Private a intrat [i pe segmentul pensiilor facultative (Pilonul III). pia]a fondurilor de pensii private obligatorii a continuat \n 2009 procesul de consolidare \nceput \n a doua parte a anului 2008. a fost atingerea unei cote de 30% pe acest segment de pia]`. [i a afirmat c`. Prima Pensie [i OTP Fond de Pensii.500 de clien]i. cum ar fi Polonia sau Ungaria. Un alt juc`tor care [i-a consolidat prezen]a pe Pilonul II a fost Eureko Pensii Private. Vienna Insurance Group.8 milioane de lei). grupul BCR. care a preluat fondurile gestionate de Consolid`ri pe Pilonul II A[a cum era de a[teptat. operat` \n a doua parte a anului trecut. administratorul [i-a majorat capitalul cu \nc` 39 de milioane de lei.

sumele virate c`tre Pilonul II urmånd s` scad` cu 2.1% din PIB). a afirmat And`nu].4 miliarde de lei pån` \n 2011.de rentabilitate la nivelul pie]ei. care administreaz` cel mai mare fond de pe Pilonul II. a mai spus And`nu]. Nu exist` \nc` un punct de vedere comun la nivelul Asocia]iei. |n perioada de aproape doi ani de la lansare. Optimismul administratorilor s-a transformat \n agonie dup` ce. cei cinci milioane de contributori au pierdut deja 200 de milioane de euro \n 2009 [i 2010. dar. a pl`tit deja pre]ul lipsei de viziune economic` \n 2009 [i 2010.9%. cum s-a estimat ini]ial prin planul de afaceri aprobat \n urm` cu trei ani.5%. potrivit datelor APAPR. din perspectiva intereselor unui investitor. la doar doi ani de la startul Pilonului II.63 miliarde de lei.14 miliarde de lei. a spus c` reducerea contribu]iei la Pilonul II \nseamn` falimentarea „cu bun`-[tiin]`“ a sistemului de pensii private. a spus Coman. |n martie 2010. va conduce la o pensie cu pån` la 30% mai mic`. fondurile de pensii private obligatorii au \ncasat prima contribu]ie majorat` la 2. Pilonul II a consemnat un randament mediu anual de 18.4% din deficitul bugetar al Romåniei. La patru trimestre consecutive de subperforman]`. s-ar putea retrage de pe pia]`. mai ales cei din a doua jum`tate a clasamentului. t`ierea a dou` puncte procentuale din contribu]ia Pilonului II va aduce statului economii de 660 de milioane de lei \n 2010. estimat la 46 de miliarde de lei (9. Guvernul a anun]at. Reprezentan]ii APAPR spun c`. diminuarea contribu]iei ar putea \ntårzia cu cå]iva ani intrarea pe profit a tuturor administratorilor de pe Pilonul II. a explicat And`nu]. „Marii investitori nu vor merge pe måna micilor politicieni romåni. asist`m la instigarea unei genera]ii \mpotriva altor genera]ii“. care a precizat c` economiile realizate \n urma m`surii nu acoper` decåt o parte foarte redus` din deficitul de 2. administratorul are dou` posibilit`]i: fie cere. m`sura din 2009 va reduce pensiile private ale actualilor salaria]i cu pån` la 15%“. respectiv 3% pentru 2010. de fapt. \n timp ce activele nete au ajuns la 3. \n contextul major`rii contribu]iei de la 2% la 2. Na]ionalizarea pensiilor private Contribu]iile virate fondurilor de pe Pilonul II \n perioada mai 2008-aprilie 2010 au \nsumat 2. mai ales din partea celor afla]i \n a doua parte a clasamentului“. CSSPP retrage licen]a de administrare. cheltuielile administratorilor nu se mai pot sus]ine din veniturile acestora. cåt [i a celor cinci milioane de participan]i. „Dac` e[ti investitor \n Romånia [i vezi c` o astfel de m`sur` se ia dup` numai doi ani de la startul sistemului. iar m`sura le va produce \n continuare pierderi de \nc` 800 de milioane de euro pån` \n 2017. preluånd [ocurile unei rea[ez`ri brutale a economiei. putem asista la decizii de retragere de pe Pilonul II. [omajului [i dificult`]ilor financiare“.5% din salariul brut al celor cinci milioane de participan]i. Diferen]a de 511 milioane de lei reprezint` profitul (net de toate comisioanele) realizat de fonduri pentru participan]ii la sistem. o parte dintre administratori. potrivit legii. \n pofida acestei major`ri. de la 2. adic` din comisioanele aplicate participan]ilor. mai 2008. nu te sim]i deloc \ncurajat s` investe[ti \n dezvoltarea pie]ei locale. a fost puternic contestat` de administratori [i APAPR. CSSPP instituie procedura de supraveghere special` asupra administratorului. atåt a administratorilor. Besim Jawad. \n septembrie 2007. iar fondurile de pensii vor deveni un juc`tor important pe pia]a financiar` [i de capital din Romånia. |n plus. nivelul contribu]iei r`måne sub calendarul stabilit ini]ial. spun reprezentan]ii APAPR. a spus And`nu]. \n mai 2008. c` va reduce contribu]ia virat` c`tre fondurile de pensii private obligatorii. |n urma tuturor fuziunilor. „Prin reducerea contribu]iei. adic` 1. Reducerea contribu]iei virate la Pilonul II de pensii va amplifica pierderile induse participan]ilor prin plafonarea \n 2009 a nivelului acesteia la 2% [i nerespectarea major`rii la 3% \n 2010. sustenabilitatea [i adecvarea Pilonului II sunt vitale pentru o pensie privat` la un nivel decent \n viitor. fie intr` \n faliment“. la na]ionalizarea mascat` a pensiilor private din Romånia. [i nu \n 10 ani. pentru c` ac]ionarii nu vor sus]ine un business f`r` certitudinea recuper`rii investi]iilor \ntr-un interval rezonabil [i prestabilit. Potrivit reprezentantului APAPR. pe o durat` de cotizare de 30 de ani. La \nceputul anului. „Un astfel de demers amån` rezolvarea de facto a problemelor din societatea romåneasc` [i este cu atåt mai nedrept cu cåt genera]ia tån`r`. Pre[edintele APAPR.5%. bani ac]ionarilor. Pe de alt` parte. |n plus. startul cu contribu]ii solide este de maxim` importan]` pentru sistem“. n Financiar 2010 59 . participant` la Pilonul II de pensii. iar la dou` trimestre consecutive sub acest nivel.5 miliarde de euro al bugetului de pensii \n 2010. ac]ionarii administratorilor se vor gåndi de dou` ori dac` mai aloc` bani pentru un business care va intra pe profit (breakeven) peste 20 sau chiar 30 de ani. a[teptat` \ncepånd cu luna iunie.03 milioane la finele lunii aprilie. \n mai 2010. reprezentan]ii administratorilor [i APAPR au estimat c` activele Pilonului II vor dep`[i pragul de un miliard de euro \n decembrie 2010.5% la 0. Punerea \n practic` a m`surii de reducere a contribu]iei ne d` peste cap planul de afaceri al companiei“. din nou. al restructur`rilor. spune [eful APAPR. a spus Jawad. |n acest caz. Crinu And`nu]. „Asist`m. Potrivit calculelor APAPR. M`sura Executivului. \n \ncercarea de a diminua deficitul bugetar. Cornelia Coman. a ar`tat pre[edintele Consiliului de Administra]ie al ING Fond de Pensii. Deci. Pe termen lung. potrivit datelor avansate de directorul general al Eureko Pensii. pe pia]a autohton` de pensii private obligatorii au r`mas nou` fonduri. care au ajuns la 5. |n cazul primei variante. comparativ cu 18 la startul Pilonului II. Jum`tate din pensia privat` acumulat` \n statele cu experien]` \n domeniu provine de fapt din contribu]iile virate \n prima treime a perioadei de acumulare. „Studii independente arat` c` o contribu]ie cu un punct procentual mai mic`. „Prin aceast` m`sur`.

25%.400 1 Aegon Woningen Nova B.3851% Stanislav Uma .ro.000 (AG+AV) 11.517.76 office@ardaf.20 021-317.ro 5 www.16%.81 021-230. Iridex Group Import Export .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA Str. 3.80. Al i ac ionari (< 5% fiecare) .904 (AV) 2010 .72.ro.59. 24. 1. al i ac ionari .000 (AV) 357.ro Indicator financiar .Director General Ciprian L dunc .aegon.198. Nerva Traian nr.685 2010 .30% Radu Must ea . info@aegon.ro 6 www.00 021-208.5670%.1% Gabor Kepecs .600 53 Hidroconstruc ia .41. Proimsat 0.99 1 abc.763.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 60 Informa]ii asigur`tori .ro.712.ro www.436 9.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 192.17%.0.1.000 2010 .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 1.91%.Pre edinte Adina B cioiu .67%. coala Floreasca nr.99%.Director General Alexandru Ionescu .86 021-318.IRIAC ASIGUR RI* Str. Cominco .327.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 2.ro www.60.99.150.Director Opera iuni 2009 .ro Indicator financiar .astrasig. 44.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 . Lasc r Catargiu nr.12.Director General Adjunct 2009 .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ALICO ASIGUR RI ROMÂNIA (fost AIG Life Asigur ri România) Bd. alte persoane fizice i juridice 0. 80-84.80.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 799. Bucure ti 021-317.22. 98-100.Director General Alin Tudor B iescu . al i ac ionari .4775%.41.3580% Rangam Bir .Vicepre edinte Directorat R zvan Ieremia .Director Asigur ri 2009 .0. bl. sector 1. sect.ro www.650.01 3 h. cod 010616.alico.26%.630.Director Executiv Adjunct 2009 .18.astraonline. Bucure ti 021-208.250.Membru Directorat 2009 .2.53%.79. 3. M101. Apasco . 10.V. Apa Proiect .534 peste 250 Nova Trade . 1.089 6. Iridex Group Construc ii . Energoconstruc ia . www.Pre edinte Directorat Dacian Vinereanu .ro Indicator financiar .24% Mircea-Florin Hristofor . Bucure ti 021-208.1645%.01%.139.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 13.22. 47-53.80.000 N/A 2010 .38%. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ABC ASIGUR RI REASIGUR RI Str.0.60%. Polizu.63%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 66.51. Bucure ti 021-230.asigreasig@abcasigurari. 1.911 N/A Alico .68%. .V. Emivas .Pre edinte CA Silvia Sîrb .200 0264-224.publice@allianztiriac. sect. Stizo .o@alico.53. Capital social (lei) Nr. nr.astrasante.22. Vesanio Trading LTD.785.75 office@astrasig.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 17.ro Indicator financiar . sect. C derea Bastiliei nr.132 N/A 240.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 78.515.11 4 relatii. persoane fizice .Director General 2009 . jud.0480%. et. crt.038.000 N/A Allianz New Europe Holding GmbH 52.180.147.3.81 021-208.17.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) AEGON ASIGUR RI DE VIA Calea Doroban ilor nr.778 (-)90.639.74. Frigotehnica .209 2 contact@aegon.Director Financiar Radu Br g rea .99%.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 327.01% Theodor Alexandrescu . .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURARE REASIGURARE ARDAF* Str.6 > 200 Iberian Structured Investment I BV 81.ro www.ro Indicator financiar .abcasigurari.0.0.000 87.954. 021-318.329.4.206.ardaf.Pre edinte CA Victoria Dumitru . sect.allianztiriac.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.673 (-)219. Bucure ti 021-318. Generali PPF Holding BV 18.160.80.0. www.000 29.80.843 2010 .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 39. Cluj-Napoca.Director General Adjunct Alexandru Popescu .ro Indicator financiar .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ALLIANZ.507. 021-318.20%. Aegon Tsjechie Holding B. 58-60.0. 021-208. Cluj 0264-224. Uniqa Beteiligungs 27.

sect.533. Farmacom . Arena Group . 21.711.85%.84%.Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) 1.ro Indicator financiar .ro Indicator financiar .62 021-230.87.Pre edinte CA Dan Mihail Stoicescu .59 12 office@bcrasigviata.Director General Marcel Pîrciog .CEO Aviva Grup România Daniela Vasile .ro www. Radu George Cazacincu 0.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 33. Olfarm .187 — 1.62%.ro Indicator financiar .Pre edinte Directorat Wiener Stadtische Versicherung AG Viena .400. Bucure ti 021-206. persoane fizice .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 2. 24.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) — 255.577.Director General Elena Lupu .825 — N/A (AV) 157.68.113 1.900 1 Norcroos Insurance Company Ltd.47% ATE Leasing Grecia .CEO Aviva Pensii Eugen Voicu .Membru Directorat Ion Br tulescu . 86 reprezentan e.4860%. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ASIGURARE REASIGURARE ASIMED Str.970. C t lin Alexandru Huic .83.Pre edinte CA Valentin Mi ov . et.265.asirom. 021-310.12% Florina Vizinteanu .aviva.690 N/A Aviva International Holdings Limited 99.ro www.001 — 947.576.88 8 cabinet@asirom.853.022 (AV) 2010 . Elena V c rescu nr.09%.63.asig-asimed.5.40 021-230.47%. sect. 62-64.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 9.25 021-601.Pre edinte CA / Director General 2009 . Heliofarm . Capital social (lei) Nr.63.068% Constantin Tampiza .com www. Meduman .68.agen ii Boris Schneider .330 370.Membru Directorat 2009 .01 11 office@aviva.39 021-331.46%.87.0.99% Mihai Popescu .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ATE INSURANCE ROMÂNIA Calea Grivi ei nr. 90 .13.sediu central Agrotiki Insurance Grecia .Membru Directorat persoane fizice . 1. Imeco .Membru Directorat 2009 .387 — 126.2. 021-230.3.000 1 Lauren iu Huic . Bucure ti 021-331.800 55 Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group .Mariana Diaconescu .CEO Aviva Investors România 2009 .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) BCR ASIGUR RI DE VIA VIENNA INSURANCE GROUP Str.11. Hepites . Rabat nr. crt. 2.462 124.301. înlocuitor de drept al Directorului General 2009 . Galenus 3. sect.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASITO KAPITAL Bd.12.Membru Directorat Cristian Botez . 31-33.30 46 .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.000 13. sect. sect. 1.6016% Daniela Meghea .949 (AV) 165. 8A.1.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 21.524 2010 .asitokapial.10.ro www.lei Prime brute subscrise Rezultat brut (profit sau pierdere) 11. Gheorghe Laz r nr.000 2010 .Director Financiar.917.ro www.sucursale.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURAREA ROMÂNEASC .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 .83.ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Bd.57%. Bucure ti 021-230. Martin Haschka .3. Bucure ti 021-601.14 021-310. persoane juridice .bcrasigviata.1.08 9 office@asitokapital.246 135.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.99.6.41%.00 021-203.858 1 .ateinsurance.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 556. 10 elena. 7 asimed@gmail.15 office@ateinsurance. sect.ro. 100A.0.0.41% Lauren iu Huic .846 (AV) 2010 .932.003 (AV) 24.001.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) AVIVA ASIGUR RI DE VIA * Str.88. Banca Comercial Român .0.ro Indicator financiar .90. 1.Director General Adjunct 2009 .190 2. Bucure ti 021-203.39 office@asig-asimed.620.9320%. Buze ti nr.432.04.09.9124%. 5-6.783.lupu@ateinsurance. 1.41%.85%.35.Pre edinte Directorat Mihai Belicciu .35%. Carol I nr.68.020.ro www.307 88.613.ro Indicator financiar .53% Iordanis Hadjiossif .204.ro. 99.493.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 39.Vicepre edinte Directorat 85.0. Bucure ti 021-310.936 (AV) 2010 .436 1.324.100.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 61 .55%. al i ac ionari persoane fizice 0.81.ro Indicator financiar .1.

CEO 2009 .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S. BCR .Membru Directorat (CFO) Sergiu Loghin . 2. 2.Director General Adjunct 2009 . 5.000 1 BNP Paribas Assurance.ro www.certasig.487 20.ro Indicator financiar .44.11.29.Pre edinte CA Mario Kostov . tronson 1.11.51%.637.000 — (-)37.971 (AV) 2010 .1. Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet .56 19 office@certasig.61% 2009 .724 (AV) 2010 .com www.040.235 250.Pre edinte CA Mario Kostov . Dacia nr.ro www.A.387.CEO 2009 . 23.cardif.11 031-226.brdasigurarideviata@brd.11.420 021-311. Transcar .Pre edinte CA Mariana Flucu .ro Indicator financiar . 2.20.Pre edinte CA James Grindley .500 930 SOGECAP .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 1.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARPATICA ASIG Str. persoane fizice .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 7.49% Philippe Perret . PARIS Sucursala Bucure ti Bd.Director Executiv 2009 .Pre edinte CA Damien Marechal .039. sect.11.11 031-226. et.ro Indicator financiar .572 — 105. 15.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 5.A.bcrasigurari. BRD . 0372-187.CEO 2009 .664 — (-)55. PARIS .Pre edinte CA Carmen Bahrim .359 N/A Ilie Carabulea . 2.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web BCR ASIGUR RI VIENNA INSURANCE GROUP Str. 1.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASSURANCE VIE S.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 9.42%.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 22.741 — N/A (AV) 6.298.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) * Prime subscrise incepând cu luna august 2009 Nr.616.98. persoane fizice .000 90 2010 .202 0269-211.ro Indicator financiar .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 62 Informa]ii asigur`tori .00 17 ro-office@cardif.6.000 1 BNP Paribas Assurance. cod 020057.080.Membru Directorat (COO) 2009 . 2. 1.74.91.877. persoane fizice 3. Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet .ro Indicator financiar .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CERTASIG ASIGURARE I REASIGURARE Str. sect.00 15 ro-office@cardif. 0269-220.000 — 39.90 13 office@bcrasig.500.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) BRD ASIGUR RI DE VIA Splaiul Independen ei nr.Director General Vasile Sava . sect. www.00%.725. 153-155.215. 61B.180 154 Wiener Staedtische Versicherung AG 95.173 (AV) 2010 . sect.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASIGUR RI Bd. Bucure ti 031-226.221.97%.300.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 2010 .11. bl. et.cardif.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 7.000. Capital social (lei) Nr. sect.04 021-311. Dacia nr. Sibiu. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere 123.809.09% Mihail Tec u .323 (AV) 83. 0269-205.ro Indicator financiar .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 642.00 16 ro-office@cardif. Cardif Assurance Vie.65% Nigel Williams . Bucure ti 031-226.647.513 — 22.com www.92.11 031-226.35%. Cardif Assurance Vie. Nicolae Caramfil nr.800. sect.000 1 BNP Paribas Assurance. 153-155.0. 100. 153-155.538.com www.ro Indicator financiar . Bucure ti 021-405.cardif.13 14 office. Grigore Mora nr.729* N/A 2010 . Cardif Assurance Vie.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 196.Director General Atlassib . Bucure ti 031-226. Autog rii nr. Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet .087.210.066.707 (-)411.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 6. cod 020057.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 594. jud. 1.29.000 (AV) 27.11.133 18 office@carpaticaasig.bcrasig.ro www.29 021-408. cod 020057.ro.brdasigurarideviata.91%. Bucure ti 021-311. Dacia nr.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 360. Sibiu 0269-222.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 15. 2. et. Bucure ti 021-408.50.146.Sucursala Bucure ti Bd. crt.799 2010 .970.904 10 CertAsig Holdings SA .1.Pre edinte Directorat (CEO) Adina Edelmaier .

sect.40.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 63 .086% Recai Dala .gr www.340.V. Asigur ri generale (AG) N/A N/A Asigur ri de via — (AV) 2010 . 1.Director Economic 2009 .Pre edinte CA Magdalena Mocanu .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 12.Director General Adjunct 2009 .371.chartisinsurance.975%.V.99% Mihnea Tobescu .000. EFG Business Services . 5. Dimitrie Pompeiu nr. cam.00 021-408. Capital social (lei) Nr. 6A.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EFG EUROLIFE ASIGUR RI GENERALE Bd.96.4.83 031-418. 2. 10.efgeurolife. Eurobank EFG Cards . persoane fizice .49 21 office@ceasigurari.00.533. cod 020337.36 20 ask.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 14.71 021-202.Director General .133. Austria 99. sect.200 1 Ergo Austria International AG.67.998. et.83 031-418.051.Director General Simona Petrache . et.eureko. 1.0.86.793 (AV) 2010 .Director General / Membru CA 2009 . tronson 3. 5.ro www.9. Bucure ti 031-224.40.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A Activ din 2010 (AV) 2010 .0472%.05% Alexandros Sarrigeorgiou .Pre edinte CA Ina Cre oiu .914%.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EFG EUROLIFE ASIGUR RI DE VIA Bd.gr www. Ergo International AG. cod 020337.86.Director General Adjunct Recep Cetintemel . Bucure ti 021-202.Director General Adjunct 2009 . Bucure ti 031-423. Dimitrie Pompeiu nr.ergo.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 162.5%.Director General Roxana Brani te .000 — EFG Eurolife Life Insurance . 1-11.9.00.7192%. EFG Eurobank Ergasias .ceasigurari. intrarea D.84 22 asigurari@eurolife.645 — 2.000 (AV) 14.04.96. Bucure ti 021-408.092 — EFG Eurolife General Insurance . sect. EFG Eurolife Life Insurance . 3.85%. 12.ro Indicator financiar .132 2010 . 2-4. 25-29.00132% Frans van der Ent .192. cam. et.0472% Alexandros Sarrigeorgiou . 1.99868%.ro Indicator financiar .341 2010 .402 — 3. 5.977.Pre edinte CA Anita Ni ulescu . Chartis Europe 99.ro www.373. parter.9%. Bucure ti 021-300.002.129.com www. sect.ro 25 www.70 24 office@ergo.72 asigurari@eureko.701.ro Indicator financiar .000.0.025% Josef Adelmann . Achmea Holding N.84 23 asigurari@eurolife. WTCB.726 (AV) 2010 . .000 N/A Mihnea Tobescu .052.Director Subscriere Costin Istrate .chartis@chartisinsurance.com Indicator financiar .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CREDIT EUROPE ASIGUR RIREASIGUR RI Splaiul Unirii nr.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 4. (Olanda) 99.307 41 de agen ii i puncte de lucru Eureko B.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 14.ro Indicator financiar . crt. sect.Director General Adjunct 2009 .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 10. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere CHARTIS ROMÂNIA* (fost AIG România) Pia a Montreal nr.000 — 3.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 13.0.05%.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ERGO ASIGUR RI DE VIA Intrarea Murmurului nr. Decebal nr. Bucure ti 031-423. 5.04.V.85.310 83 Credit Europe Group N.168. Eurobank EFG Business Services .Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 17.01%.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EUREKO ASIGUR RI Bd. parter.Pre edinte CA / Director General Carmen Radu . cl direa Olympus.Director Managementul Riscului Aurel Fr il .8424%. B6.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 56.67.Pre edinte CA Mesut Yeti kul . . cam.21 021-300. bl. 6A.efgeurolife.0.ro Indicator financiar . cl direa Olympus. Germany 0.Director General Radu Manoliu .Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. cod 014114.302.00 031-224.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 42.595. sect.0. bl. Eurobank Cards 0. 2.0.99. EFG Eurobank Ergasias .720 6.585 34.567 (-)19. EFG Eurolife General Insurance . 4.007.3440%.

Director Executiv Mircea Georgescu .60.20 29 info@generali.42690%. 021-307.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 430.Director General Adjunct Paul Swoboda .Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) 34.597 74.ro Indicator financiar . Bucure ti 021-230. Bucure ti 021-317.Pre edinte CA Diego De Gennaro . turn Centrul de Afaceri Obor. sect.Director General Monica Sp taru .Director General Dan Bold .Director Economic 2009 .44 30 office@grawe. Ion Mihalache nr.36.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 61.Pre edinte Alin Iulius Buc a . Fata Vita s.99.ro www.0.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 280.euroins. bl.787 7. Romtelecom . Capital social (lei) Nr.Director Asigur ri de Via Emil Boldu .000 90 Generali Holding Vienna .83.96285%. Mihai Eminescu nr. 58-60.500.000 99.605.00071% Doukas Paleologos . unit i asociate în sistem creditcoop .00 021-310.37.98%.000 20.ro www.99.99.002580% Marie Kovarova .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GARANTA ASIGUR RI Bd.99. Bucure ti 021-307.a. 10A.917.500. Centrocoop 0.144. et.Director General Adjunct 2009 . sect.Pre edinte Consiliu de Supraveghere Indicator financiar .groupama.02% Othmar Ederer .Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.10 021-312.000 2010 .00.03.ro Indicator financiar .grawe.591.Director General Georgiana Miron .441 2010 .99.900.000 2010 .12% Kiril Boshov . 1. Jean Valvis 4.34571%.Director General Adjunct 2009 .785865%.9999(9)%.0.275 55 Grazer Wechselseitige Versicherung AG 99. Ioannis Vasilatos . GW Beteiligungswerbs-undverwaltungs GmbH .garanta. Dimitrie Pompeiu nr.99.00071%.073.84. Pantelimon nr.07. 1. 2. .0.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 45. sect.ro www. Bucure ti 021-312.238. unit i ale coopera iei de consum .450.Director Asigur ri Generale Stefan Vancek . et. 1.027021%.00.0.100 13 Fata Assigurazioni Danni s. sect.Director General Marian Bache .054422%.487.35 021-312.170 N/A N/A (AV) 28. Radiocomunica ii .80 28 info@garanta.fata-asigurari.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 64 Informa]ii asigur`tori .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE Str.697.ro Indicator financiar .101.07.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GROUPAMA ASIGUR RI* Str.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 422.174 957.262 N/A N/A (AV) 2010 . cl direa Conect 3. sect.793 120.Pre edinte CA Gerasimos Gazis . Groupama Investissements SAS . 19-21.ro Indicator financiar .80. 10-12.130112%.70.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 352.000 15.300. al i ac ionari 15. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE Bd.999971%.018. 021-326. crt.Date finale neauditate Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) N/A — N/A (AV) 2010 .200 peste 300 de agen ii i puncte de lucru Groupama SA .94.16.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 2009 .ro www.008 10.Responsabil Comunicare 2009 . Astra .50. Gheorghe Polizu nr.ro Indicator financiar . 45.0000(1)% Vittorio Rispoli .ro 129.11 021-317. 99. Bucure ti 021-312.000 80 Euroins PLC .67 31 office@groupama. Konstantinos Argyropoulos 0.ro www.510.01547%.71. cod 030857.a.755.0.100.00.100.p. Doukas-Pavlos Palaiologos 0.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 14. Po ta Român 0.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) FATA ASIGUR RI os.Trimestrul I Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 26. 98A.000029% Denis Rousset .000 84. Bucure ti 021-305.875 (subscris i v rsat) 10 The Ethniki Hellenic General Insurance Company .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 1.400.0.75 021-307. 3. sect. Prof. 2.663 771.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 80.00071%.ro www.Director Comercial Ovidiu Racoveanu .Director General Bogdan Pîrvu . 7-8.422.87%.Director Financiar 2009 . cod 011171.14 26 secretariat@euroins. 021-307.Director General / Pre edinte Directorat Pavel Paidar .47 021-230.057.0. Vulturilor nr.000 28.0.41 27 office@fata-asigurari.Director Financiar Adrian Marin . 2.Pre edinte CA Peter Kasyk .974 (AV) GENERALI ASIGUR RI Str.p.generali.750 — N/A (AV) 2010 .24694%.

252.26.99992% Uma Stanislav .50.120 260 Constantin Toma . Bucure ti 021-402.0.Director General 2009 .631.730.ro www.42 021-231.40. Ilfov 021-208.clienti@omniasig. 1.38 021-208.ro www.ingasigurari. alte persoane fizice .749.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) ** Informa iile transmise în euro de companiile de asigur ri au fost transformate în lei la un curs mediu stabilit de BNR la 4.85.9999936%.31.00 021-408. sect.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) N/A 1 Porsche Versicherungs AG Salzburg .100% austriac Virgil Chiric . sect.lei Prime brute subscrise Rezultat brut (profit sau pierdere) PLATINUM ASIGUR RI-REASIGUR RI Str.81 32 asigurari@ing. Clucerului nr.48 N/A 2010 .ro 35 www.91.0000016%.761.98742%.25%. crt.Director General 2009 .084.Membru în Directorat Indicator financiar .0.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 25.V 99.Sucursala România os.802** — N/A (AV) 2010 .ro 2009 . 13.50. jud.Membru Directorat 2009 .ro 62. Pechea nr.ro www. 021-231.0016% Constantin Toma.938. Efraim Naimer.Vicepre edinte Directorat fizice române .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL* Str.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 100% asigur ri auto 20. Polizu 58-60.Director General Adjunct Indicator financiar .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 5.36 36 office@porschebank. ING Verzekeringen Intertrust II BV 0.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. 5.porschebank.Director General Adjunct Gabriela Maria .100. Gh.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 527. persoane juridice române .31 N/A 206. Bucure ti 021-200.50.9984%.290 N/A Iberian Structured Investments I BV 99.14 021-322.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) OMNIASIG ASIGUR RI DE VIA Str.0.26.00. Capital social (lei) Nr.691.622 66 ING Continental Europe Holdings B. Vienna Insurance Group 0. Costache Negri nr.80 021-402. Bucure ti 021-408.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 .0000016%.00.omniasig.Pre edinte Directorat / Director General Luiza Mihaela Unghianu .85.633 2010 . puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ING ASIGUR RI DE VIA Str. sect. sect.0.01258% Zlatka ular .ro 33 www.Pre edinte CA Iuliana Hampu .ro Indicator financiar .ro Indicator financiar .rai-ria.Director General Anca B b nea .106.Pre edinte Directorat Vienna Insurance Group .000.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 100% asigur ri auto N/A — N/A (AV) 12. 1-5.000 1 Vienna International Holding . Bucure ti 021-231. 9Bis.88. Nationale-Nederlanden Intertrust BV . et. Voluntari.ro Indicator financiar .000 — 52.000 53 Omniasig Vienna Insurance Group 99. 28.Director Sucursal 2009 .28 suport.0.11 37 office@rai-ria. Iulia Chicus Pre edin i CA Efraim Naimer .platinumasigurari.000 (AV) 2010 .516 — (-)8.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP Bd. 1.00 office@platinumasigurari. sector 1. persoane Constantin Marica .89% Liviu Stoicescu . 2.00 021-200.476.000 77.2373 lei pentru 2009 Financiar 2010 65 . Aviatorilor nr.Vicepre edinte Directorat / Director General Adjunct Venera-Camelia Gössnitzer-Scafes .320. Pipera-Tunari nr.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 36.0000016%.114.450.902.ro Indicator financiar .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 11. 1. Bucure ti 021-322.99.86%. 1.91.98.0.495. ING Verzekeringen Intertrust IV BV .01 office@omniasiglife.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 2009 . ING Verzekeringen Intertrust III BV .omniasiglife.144 (AV) 2010 .ro 34 www.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 61.0000016% Aurelia Coman .

52. puncte de lucru Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH . 1.30. BCR Asigur ri. 1.400 5 Signal Iduna Holding AG.uniqa. agen ii. 26.501.ro AON ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE Calea Victoriei nr. maritime. avia ie i transport: cargo.. Dacia nr. AIG România. Allianziriac Asigur ri. Omniasig.Date finale neauditate Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 496.Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) — N/A N/A (AV) 2010 . Uniqa Versicherungen AG .55 alphabrokers@alphabank.0. C.0009% Ioana Laura Pasca . r spundere civil pentru mijloace de transport aerian.nl www.signal.99.701.0. Euroins România Asigurare Reasigurare.268. Bucure ti 031-730. Asigurarea Româneasc Asirom Vienna Insurance Group.iriac Asigur ri Cristiana Mihalcea . Societatea de Asigurare Reasigurare Astra. de avarii accidentale la ma ini i utilaje.Pre edinte Directorat / Director General Alfred Vlcek . 2. Generali Asigur ri.43 secretary@uniqa. 30.73 38 office@signal-iduna.477. profesional .69.04.R.ro 39 www. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv ACTIV ASIGUR RI . 021-212.ro www.300. 85.04.40 N/A Uniqa Asigur ri . de s n tate.140.Vicepre edinte Rainer Rudi Günter Schönberg Vicepre edinte 2009 .REASIGURARE Str.94 40 021-313. 3. 3.08.57.79.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) UNIQA ASIGUR RI Bd.iduna. Bucure ti 3 0372-195. de accidente. cod 031409.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 35. 021-455.79.BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE Str.00. 145.849 (AV) 29.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) BROKERI Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.CEO * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 66 Informa]ii asigur`tori I brokeri de asigur`ri . Signal Krankenversicherung a.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) UNIQA ASIGUR RI DE VIA * Str. Vulturilor nr. 4.02 office@activasigurari. RCA. Grigore Alexandrescu nr. Bucure ti 021-313.16 021-315.9999%.Marketing & Communication Manager 2009 . Uniqa International Versicherungs-Holding GMBH 0.58. Aviva Asigur ri de Via .08. pentru pierderi din întreruperea activit ii. managementul portofoliilor de asigur ri.General Manager ALPHA INSURANCE BROKERS SOCIETATE DE BROKERAJ ÎN ASIGURARE .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 554.Membru Directorat 2009 .79.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 1. asigur ri de: mijloace de transport aerian. 18-18A.aon.000 N/A 2010 .85 Indicator financiar .01 031-410.M.79. echipamentelor electronice.activasigurari.750. Eureko Asigur ri. 9B. propriet i: asigurare de cl diri i bunuri. sect. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere SIGNAL IDUNA ASIGUR RI DE VIA Str. 2 Bucure ti 021-455. Bucure ti 1 031-410.Director Toate clasele de asigur ri generale i asigur ri de via . c r u intern.551. 1. Bucure ti 021-212. Breer . marketing al prospectelor schemelor de pensii Asigur tori locali i interna ionali care facultative.571. sect.0373%. sect.200 166 de sucursale.com Asigur ri generale Garanta Asigur ri.Director General Adjunct Attila Nagy . crt. medical pentru c l torii în str in tate.471 (AV) 2010 . Uniqa International Versicherungs-Holding GmbH . Uniqa Asigur ri. consultan de management de risc Karina Ro u .04.0001% Ileana Horvath . Capital social (lei) Nr.ro Indicator financiar . cod 010095. Asito Kapital. Alexandru Philippide nr.8429%.71. credite i garan ii Platinum Asigur ri Reasigur ri.ro Auto: Casco.54 021-408. agricole.372 — 3. sect. de construc ii-montaj.00 021-322.ro www.58 karina_rosu@aon. Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GMBH . Credit Europe Asigur ri Reasigur ri. analiz i suport în rezolvarea respect criteriile de bonitate ale Aon daunelor. Hâr ova nr. Groupama Asigur ri Florin Sava . persoane: asigur ri de via . Carpatica Asig. et.82 021-212. sect. crt. carte verde. Allianz.1189%. sect.638 — 2. Asigurare Reasigurare Ardaf. r spundere civil legal .Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Victoria Center.134.ro Indicator financiar .G Leslie J.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 320.

Euroins. Ardaf. 2. bunuri neînmatriculabile. OTP Garancia. 6A. Astra Asigur ri. CMR. r spundere civil general .eurialbroker. Omniasig. Fata Asigur ri. Mircea Vulc nescu nr. 4. sc. Uniqa.308.99 021-336. camera A.ro www. Omniasig Asigur ri de Via . Otopeni. Generali Asigur ri. Omniasig.33 021-315. BCR Asigur ri.Director General Claudia Garbis . birou 7C03.759 021-317. 80. EEI-Asigurare Echipamente Electronice.iriac Asigur ri. Groupama. Euroins. 26Z. Credit Europe. Asirom etc.fastbrokers.ro Toate clasele de asigurare Allianz.96. 021-202.REASIGURARE Str. Fata Asigur ri. George Radu .Administrator Andreea Nicolescu . asigur ri de c l torie.foruminsurance. Generali Asigur ri. Ardaf. sect. 24. sc. Certasig. George Missail nr. facultative pentru corp-nav . et. Ardaf.iriac.30.Director General D&CA INSURANCE BROKER Str. P5A. George Co buc nr. CAR. Generali. Uniqa Asigur ri.ro www. bl. Dolj 4 0251-598. CASCO.245 0251-598. Aviva. BCR Asigur ri.iriac. Generali. corp B. Omniasig Vienna Insurance Group.com EURIAL BROKER DE ASIGURARE Calea Bucure ti nr.ro FORUM INSURANCE BROKER Str.ro Asigur ri de: accidente.Director General Asigur ri generale non-via i via Allianz.Administrator Cristina O et . 0744-707.68.I.Director EOS RISQ ROMÂNIA . Astra Friederich Geist . Astra. Bibescu Vod nr. Bucure ti 5 021-650. Bucure ti 11 021-308.Director Executiv CASCO. Asirom. BCR Asigur ri. 6. Uniqa Asigur ri. 021-650. ABC Asigur ri. CARGO.20. Carpatica. Bucure ti 8 021-336. Carpatica. sect. sect. ING Asigur ri Romeo Boc nescu . Uniqa Irina Traicu . Bucure ti 7 021-314. Asirom. Credit Europe Asigur ri.56.881 office@destine-broker. Generali.65. sect. 28. Asigur ri Fortis. Craiova. Certasig.epm. BCR Asigur ri. Vasile Lupu nr. 0740-243. Groupama Asigur ri. asisten medical pentru cet eni str ini în România. Sfânta Vineri nr. Euroins România Asigurare-Reasigurare.30 021. 29. Euroins. RCA Allianz. ap.99.01. Cuza nr. Bucure ti 10 021-317.01. bunuri. Ilfov 021-202. CARTE VERDE. Omniasig. Uniqa.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.ro www. Allianz. Allianz.iriac Asigur ri. via .35 021-335. 36. Allianz. 1.BROKER DE ASIGURARE I REASIGURARE Str. jud.ro FAST BROKERS . Aviva.99. 3. 24.ro Toate clasele de asigurare Alico. 0743-044. Astra. Omniasig Asigurare Reasigurare. Groupama Asigur ri.880 0344-801.Director Executiv DESTINE BROKER DE ASIGURARE Str. Astra Asigur ri Kerem Sekizyarali . Euroins. Timi oara nr.35 office@foruminsurance. Omniasig. Groupama Asigur ri.Director Adjunct Maria Chiril .ro FINANCE BROKER DE ASIGURARE Bd. Groupama.Director General Asigur ri de via i non-via Grawe. Astra Asigur ri.99. A. poli e buchet. ap.com EPM ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str. 1. sect.Director Executiv Toate clasele de asigurare Allianz.02 021-650.rca-craiova.15. poli a de asigurare medical .66 epm@epm.36. Groupama. 6. Omniasig.ro www. 5.Director Vânz ri Financiar 2010 67 .eosrisq. ABC Asigur ri. Asirom.31 contact@fba. Generali. asigur ri generale Credit Europe Asigur ri-Reasigur ri. asigur ri de r spunde civil profesional etc. 42. Uniqa.iriac Asigur ri.52. Asirom Vienna Insurance Group. malpraxis. Signal Iduna.64 office@fastbrokers. BCR Asigur ri. Ardaf.409.ro Toate clasele de asigurare To i asigur torii autoriza i i / sau înregistra i de Comisia de Supraveghere a Asigur rilor Eric Andre Bellando .BROKER DE ASIGURARE . Eureko.36. asigurarea culturilor agricole.01. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv ASIGEST AGRI BROKER DE ASIGURARE Str. asigurarea animalelor. Asigurarea Româneasc .iancu@eurialbroker.com.55 roxana. et. jud. asigur ri de bunuri. CMR. City Insurance.30 office@eosrisq. Ploie ti. BCR Asigur ri Vienna Insurance Group.009 9 021-202. Uniqa Asigur ri. 69. imobile.ro www. sect.409 g. 1. Anchor Plaza.03 office@dcainsurance.ro www.radu@asigest. Platinum Asigur ri-Reasigur ri Iulian Gheorghiu . Generali. Eureko Raoul Moro anu . 1. B. crt. Uniqa. Astra Asigur ri Florin Floris .56. 5. Prahova 6 0344-801. jud. RCA.77. asigur ri de locuin e.iriac Asigur ri.01.15.Director General Asigur ri de via . Garanta. Asirom. Bucure ti 12 021-335. bl.

91. Orice tip de asigurare practicabil pe pia a local i 17 cod 020337. et. corp A1. BCR Asigur ri.Administrator Executiv 68 Informa]ii brokeri de asigur`ri I fonduri de pensii . Insurance. et. Groupama.38 021-208. Euroins. 36.70 secretariat@grassavoye. jud.575 0244-567. Allianz. Pite ti. risc politic. City r spundere civil general . BCR Asigur ri. ACE.Director General Asigur ri de via .Director General N/A N/A Laurent Charlier . sect.marsh. asigur ri de bunuri. Eureko.21. Allianz.grassavoye. cl direa C3. accident Generali Asigur ri. QBE. REASIGURARE CASCO. malpraxis. Certasig.06.ro protec ia mediului înconjur tor. 18 cod 014459. disability management.74 crime. 021-212.055.ro etc.14.porschebank. jud.ro Allianz.69 021-231. MARSH BROKER ASIGURAREr spundere profesional .General Manager Asigur ri generale i asigur ri de via Allianz. 3. Arge 0248-223. 2. lucr ri de construc ii Euroins. Dimitrie Pompeiu nr. Platinium angaja i. Groupama.ro www. Omniasig Alexandru Apostol . sect. RCA. 2. Asirom.ro www. Republicilor nr. UniqaA. asigur ri Business Park. asigur ri de Calea Floreasca nr.91.ro www. Ploie ti. Ardaf. Bankers Blanket Bond. Uniqa Sebastian Romulus Mati an . Allianz. Ardaf.36 office@porschebank. Generali. Cluj-Napoca. Amtrust. Generali Asigur ri. crt. asigur ri de garan ii. 169A. RCA. sect. ABC Asigur ri. r spundere civil legal .ro GRAS SAVOYE ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE I REASIGURARE Str.14.552 office@ovb.Managing Partner Allianz. Uniqa.radu@gelias. Euroins.96. asigur ri de accidente: Asigur ri. BCR Asigur ri. sect. Groupama.22.iriac.484 pitesti@lacolibroker. Dolj 13 0251-461.06.londonbrokers. Omniasig. 19 0720-990. Asirom. Omniasig. Groupama. Eureko.ro Toate clasele de asigurare Allianz.30.Director Vânz ri Adrian Lambrulescu . 7A.mgb. Prahova 0244-567. Craiova. conduc tori auto.02 intelectual capital. 0743-144. echipamente.ro www. 1. Chartis. BCR Asigur ri. Groupama. Ardaf.Director General casco. Asirom. România Muncitoare nr. Euroins.ro PORSCHE BROKER DE ASIGURARE os.inkbroker. numero i al i asigur tori interna ionali Cristian Fugaciu .ro OVB ALLFINANZ ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str. Bucure ti 15 021-212. Carpatica Asigur ri. Signal Iduna.416. Ardaf.ro www. computer 021-232.gelias.14.ro INK CONSULTAN .Director General tefan Alexandru Florea .iriac.ro www.BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE Bd.iriac. Omniasig. 1. 3. asigurarea auto: Asigur ri. Bucure ti de bun execu ie. cazurile de avarii accidentale. Lloyds Syndicate. QBE. echipamente electronice.ro Asigurare pentru bunuri: cl diri. jud.CEO Asigur ri auto RCA & CASCO Porsche Asigur ri.iriac Wanda Nahlik . jud. employee benefits www. Eureko Asigur ri. 90. 2. 2-3. 13D. Cluj 20 0264-588. errors & ommissions. r spunderea produc torului. Allianz.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. s n tate.58. Uniqa. et. Generali. Carpatica Asig.iriac.Director Financiar LACOLI BROKER DE ASIGURARE Bd.iriac. Lidia Aurora Radu .iriac. asigurarea de Asito Kapital. Asirom VIG. ap. Asirom. Ilfov 21 021-208.26. Generali.416 lidia.133 0251-461. asigurarea ma inilor. 021-232. Omniasig. Eureko.42 021-212. Bucure ti interna ional 021-310. Uniqa etc.964 office@mgb.BROKER DE ASIGURARE Str. 30. 6. Zidari nr. stocuri de marf i alte bunuri.18. Astra. Omniasig Asigur ri. Franz Liszt nr.61 office@londonbrokers. Generali. aparate.ro www. 021-310. Voluntari. turi ti. asigurare echipamente electronice.40. Conect Business Park. 0720-990. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv GELIAS BROKER DE ASIGURARE Str. Fata r spundere profesional . Credit Europe. asigur ri pentru office@marsh. asigur ri financiare. asigur ri de via private i pensii Astra. Asirom. Astra. BCR montaj i r spunderea constructorului. asigurarea de incendiu i alte calamit i.551 0264-588.66 client@inkbroker. Chartis.ro Asigur ri generale: r spundere civil general . 16. Astra Alina Valcereanu . CMR. Carte Verde.lacoli. Uniqa. 2.503. Groupama. utilajelor i instala iilor pentru Generali.ovb. Carpatica Asig.iriac. Bucure ti 14 021-231. Lauren iu Vl descu . MAXYGO BROKER DE ASIGURARE Str. Signal Iduna Ovidiu Demetrescu . asigur ri de pierderi financiare: asigurarea cl dirilor i con inutului întreruperea afacerii LONDON BROKERS . Omniasig. bl. 021-212. BCR Asigur ri. Astra. Generali Asigur ri. construc ii. Pipera-Tunari nr. Astra. Armindenului nr. Asito Kapital.26.Director General Asigur ri generale.59 021-310. D&O. Olari nr. CAR. ING Asigur ri de Via .ro www. Garanta. Cargo. Floreasca credit comercial. Garanta.207 16 0248-633. 10 A. jud.

277. et.44. 189. Astra.442 de participan i s-a încasat administrat privat cel pu in o contribu ie în fond 3. 5.77. Bucure ti 021-403.577 021-330. Asirom. CMR.871 AZT Moderato .ro PSG INSURANCE BROKER Splaiul Unirii nr.rbar@rzb.78 office@unicredit-broker. 1.198 7. Carpatica.21.00 021-207. 4.Generali. 90. Astra.Corporate Insurance Director Crengu a Apostol .13% Marius Ra iu .71 26 021-413. Constan a 22 0341-177. Uniqa Asigur ri Iulia Osman . Mihaela Miron .dobrescu@safetybroker.safetybroker.allianztiriac. 5.ro 153. crt. r spundere civil .powerholding.562 AZT Vivace . propriet i.33.2009 Cot de pia la 31.08% (în func ie de active) Mihai Coca-Cozma . Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv POWER INSURANCE BROKER Str.01.66 office@safe-invest. 47-53. i non-via ) Certasig. asigur ri de: bunuri.56% AZT Moderato .iriac Asigur ri. Silviu Macrineanu . 2.25. Asito Capital. Credit Europe Asigur ri.ro UNICREDIT INSURANCE BROKER Str.Leasing Insurance Director FONDURI DE PENSII Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele i tipul fondurilor administrate Nr.77 021-200. Generali Asigur ri. Ciprian Porumbescu nr.Director General Alico .Director General Asigur ri generale i de via Marius Guruianu .9.Director Vânz ri Asigur ri.iriac. Generali.77.12. Lasc r Catargiu nr. Asirom. Generali Asigur ri. Groupama Ani oara R dulescu .Fond AZT Moderato .45 office@alicopensii. Ardaf. ap.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Calea Doroban ilor nr. sect.Director General Toate clasele de asigurare Allianz. 0733-753.66 021-403.ro RAIFFEISEN BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE Calea 13 Septembrie nr. Asirom. Uniqa.ro SAFETY BROKER DE ASIGURARE Str.iriac. Roumanie Assurance Intern ional. George Co buc nr. Omniasig. Omniasig. BCR Asigur ri. CASCO.671 de pensii facultative AZT Vivace .200 0264-302. Certasig.22% AZT Vivace . Uniqa Asigur ri Viorel Vasile . BCR Asigur ri. Ardaf. sect. Carpatica. sect. et.Fond de pensii care pentru 137.141 0341-177. Asirom. Aviva Martin Herzel . et.aegonpensii. carte verde. Eureko. Nicolae Caramfil nr.70 pensii@allianztiriac.3.iriac.IRIAC PENSII PRIVATE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str.ro www. Omniasig Asigur ri. 1. Ardaf.Pre edinte CA / Director General AZT Viitorul T u Fond de pensii AZT Viitorul T u administrat privat 1. jud.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.377 office@powerholding.99 021-336. Asirom.255.ro www.17. via i medical pentru angaja i Allianz.94. Generali Asigur ri.12.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Bd. BCR Asigur ri.CEO Financiar 2010 69 .14. 9. Groupama.ro ALICO . 60.ro www.ro SAFE INVEST ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str. Groupama Asigur ri.36. 0241-558. 1.Administrator Euroins.47 ramona. 6. Cluj-Napoca.69.ro www. Asito Kapital.psgasigurari.44.111 021-208. sect.21.ro ALLIANZ.38% Crinel Valer And nu .26. 021-745.62. 4-6. Euroins. Total participan i la 31. Constan a. Bucure ti 021-745. dup activul net Conducere executiv AEGON . sect.CARGO.ro www.36. Omniasig. 24 cam. Eureko Allianz. crt. 69.26 office@psgasg.Fond de pensii administrat privat 287. QBE Insurence (Europe) Limited Marea Britanie sucursala România. cod 014141. 1. Bucure ti 021-207. Bucure ti 2 021-208.62. Euroins. Bucure ti 27 021-200.ro Toate tipurile de asigur ri (via Allianz. Bupa International. Cluj 1 0264-302. BCR Asigur ri. 9. 98-100. 25 Bucure ti 021-336.2009. jud. 3 cod 010602. Bucure ti 23 0740-113. Ion Sl tineanu nr.844 de participan i valida i în fond. Groupama Asigur ri.290 office@aegon. BT Asigur ri Transilvania.44. sect.Director Executiv Asigur ri de via i non-via Grawe. sect. Astra Asigur ri. 6.Director General Astra.Fond de pensii facultative AZT Viitorul T u .09.Director Executiv RCA. Uniqa Asigur ri Toate tipurile de asigur ri generale i asigur ri de s n tate i via To i asigur torii top 10 din România Dan Pena . Bolidului nr.33. Uniqa.alicopensii. Chartis România. ING. Credit Europe.60 office.Director Executiv Bianca Preda . 25. cod 010665.ro www. Astra. din Vital .

81 pensii@ing. et.85.2.apapr.85.Director Juridic ING Clasic .p2@bcr.84. sect.bobocea@apapr.51. sect. Bucure ti 5 021-203.593 Eureko .ro.brdpensii@brd. 2.ro www. Conducere executiv ASOCIA IA PENTRU PENSIILE ADMINISTRATE PRIVAT DIN ROMÂNIA Str. 1-5.17.pensiibcr.465. 2 .andanut@apapr.ro www. 5-spa iul B.Fond de pensii private www. 5.02 pensiaviva@aviva. 5. Biharia nr.40. et.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str. 5.Societate de Administrare a Fondurilor BRD .98 pensii@eureko. 76-80.Fond de pensii obligatoriu 366. Costache Negri nr.21. et.48.34% (pentru pensii obligatorii .73% Mihaela-Simona Di escu Pre edinte Directorat / Director General Cristian Ilies Vasile .2009 Cot de pia la 31.0.ro — — — Crinel Valer And nu . cod 011062. 26.Director Executiv / Membru Directorat Fondul de pensii administrat privat BRD . Bucure ti 6 021-308.12.1.ro SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT Pia a Charles de Gaulle nr.42% BRD Primo .70 pensii@generali.Fond de pensii administrat privat Eureko Confort . Costache Negri nr.03 021-232. tronson 1.718 Aripi .ro ING PENSII Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Str. Fondul de pensii facultative BRD et.29.Prudent .51.29.Director Investi ii Aripi . 3.539 BRD .59% BRD Medio .Pre edinte / Director General Felicia Victoria Popovici Vicepre edinte 70 Informa]ii fonduri de pensii . 4. cod 050082. 8 Bucure ti 021-317. 25-29. 1. sect. Bucure ti 4 021-207.16% Ioan Vreme .81 pensii@ing. Bucure ti 10 021-402.08% Stabil .ro facultative EUREKO .70% Fabien Lecoq .Prudent 25.2009. 1-5.ro AVIVA .Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele i tipul fondurilor administrate Total participan i la 31. 15.70 crinu.Director General Raiffeisen Acumulare .Fond de pensii facultative (pensii facultative administrate privat) BCR . mihai. 100. 6.85.115.7% (pentru pensii obligatorii .Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str.932 Eureko Confort .Fond de pensii facultative Eureko .Fond de pensii administrat privat (pensii obligatorii) 1.301 (pentru pensii obligatorii) 39.ro ING ASIGUR RI DE VIA Str.20% Besim Jawad . cod 010602. 6. sect.Prudent . et.Director Financiar R ducu Marian Petrescu .335. bl. Opera Center.00 021-203.628.4. Polizu nr.2.ro BCR PENSII . sect.Fond de pensii administrat privat Stabil .86 021-317.Director General Eureko .20 Fondul de pensii facultative BRD office. Opera Center.Administrator BCR .105 BCR .50 021-313. cl direa Olympia Tower.713 3.11 021-312.627 (la 16 aprilie 2010) N/A Eugen Voicu .ro www.ro BRD . sect.0. 1.Fond de pensii facultative 71. în func ie de active) Aurelia Coman .00 facultative 021-408.270 Stabil .Pre edinte Mihai Bobocea .Director General ING .Fond de pensii facultative 6.173 BCR .brdpensii. dup activul net Nr. Buze ti nr.aviva.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Str.8. Ion Sl tineanu nr.80 021-402.35 contact.85.ingpensii. et.781 BRD Primo . 2. sect. 15. et. et. Bucure ti 7 Primo .Fond de pensii private 021-408. sect.65. Bucure ti 11 021-402.96% BCR . 1.0.84. sect.12. 4-spa iul A i et.cumulat pe cele 2 fonduri. 4.ro www.Director General Anne-Marie Manca .7% Eureko Confort .Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Bd. Bucure ti 9 021-313. crt.ro http://pensii. Decebal nr.în func ie de active) Marius Popescu .ro www.Fond de pensii facultative ING Optim .ro Medio .21.Fond de pensii private de Pensii Private obligatorii Splaiul Independen ei nr.076 (pentru pensii facultative) 42.244. 2.1.80 021-402.ro GENERALI .Secretar General Pensia Viva . Bucure ti 12 021-306.eureko.Director General Radu Cr ciun .405 BRD Medio .ro www. 1.05.Fond de pensii administrat privat (pensii obligatorii administrate privat) BCR .Fond de pensii facultative Aripi .ingpensii.1.33 pensii@raiffeisenfonduri. 1.2.72 021-207.ro www. 58-60.generali.20.20.zona sud.6% Mihail C t lin Ion .raiffeisenfonduri.

dar cu o cot` de pia]` \n sc`dere cu 1. cu prime de 1. prin achizi]ia participa]iei de 50% de]inut` de Banca Transilvania pentru 11 milioane de euro. Subscrierile la nivelul pie]ei au atins 8. Unita [i-a majorat capitalul social cu 175 de milioane de lei. ERGO Asigur`ri de Via]` [i Uniqa Asigur`ri de Via]` se afl` \n diverse stadii privind autorizarea pe pia]a de profil. Pia]a asigur`rilor se va situa \n acest an sub nivelul consemnat \n 2008. \n cre[tere cu 22. la 320 de milioane de lei. potrivit datelor CSA.1. \n timp ce fondurile din Romånia au \nregistrat un cå[tig mediu anualizat de 11%. Ileana Horvath a preluat conducerea Unita. la poli]ele Cargo. \ncheiat \n noiembrie 2008. cu un minim de 22.1% \n 2008. sum` care va asigura o dezvoltare solid` a societ`]ii.4% fa]` de 2007. avansul fa]` de 2007 fiind de circa 22%.18 milioane de dolari. tranzac]ia urmånd s` fie finalizat` \n trimestrul al doilea al acestui an. CSA a hot`råt deschiderea procedurii de redresare financiar` la KD Life.78 miliarde de lei. pentru bunuri [i r`spundere civil`. s`n`tate [i asigur`ri de via]`. la 15. Cristian Constantinescu. \n timp ce brokerii au anticipat o stagnare a veniturilor din subscrieri comparativ cu 2008.5% \n Ungaria. BRD Asigur`ri de Via]`.38 miliarde de lei. respectiv 8.8 miliarde de lei.5% din totalul veniturilor la nivelul pie]ei. Primele intermediate de societ`]ile de brokeraj au crescut cu peste 40% \n 2008. la 1. Aegon Asigur`ri de Via]` are ca obiectiv plasarea printre primii cinci juc`tori din industria de profil pån` la finele anului 2013. Interamerican va renun]a. Interamerican \[i va schimba denumirea \n Eureko Romånia [i va aloca \n 2009 fonduri de circa 20 de mi li oane de euro pentru sus]inerea procesului de rebranding. Financiar 2010 71 . volumul subscrierilor a fost de 6. Pia]a asigur`rilor va cre[te cu 5-15% \n 2009. potrivit datelor CSA. conform estim`rilor reprezentan]ilor companiilor de profil. urmånd s` \[i concentreze eforturile pe activit`]ile de pensii private. potrivit datelor CSA. Subscrierile AIG Life au crescut cu 30% \n 2008. potrivit datelor APAPR.CRONOLOGIE ASIGUR~RI {I PENSII PRIVATE . reprezentånd 79. Allianz-}iriac a r`mas anul trecut pe primul loc \n topul asigur`torilor. documentele pentru repara]ia ma[inii f`r` s` mai fie nevoi]i s` ajung` la Poli]ie pentru formalit`]i.7% [i Asirom. Pe segmentul asigur`rilor generale. de la 1 mai. Grupul olandez Aegon va prelua controlul integral asupra BT Aegon Fond de Pensii. dup` ce Radu Vasilescu [i-a reziliat pe cale amiabil` contractul de management cu grupul austriac Uniqa. care-l va \nlocui pe Daniel Tudor. dup` ce acesta a demisionat la 1 februarie. de la 1 ianuarie.7 milioane de lei. la 286 de milioane de lei. potrivit directorului general al Allianz-}iriac.8%. la 654. Angela Toncescu. la 2.98 miliarde de lei. a anun]at pre[edintele CSA. Credit Europe Life Asigur`ri. MARTIE Subscrierile Astra au urcat cu 75% \n 2008.4 puncte procentuale. fiind urmat` de Omniasig .78 miliarde de lei. auto.2009 IANUARIE {oferii cu poli]e CASCO implica]i \n accidente de circula]ie soldate doar cu avarierea propriului vehicul pot solicita asigur`torului. Ardaf l-a numit \n func]iile de director general [i pre[edinte al Consiliului de Administra]ie pe cehul Uma Stanislav.78 miliarde de lei. Asigur`rile de via]` au avansat cu 24.21 miliarde de lei [i o cot` de 13. Fondurile de pensii private obligatorii din multe state ale Europei Centrale [i de Est au avut \n 2008 randamente negative. potrivit OCDE. FEBRUARIE Plafonarea contribu]iei la fondurile de pensii private obligatorii la 2% \n 2009 va reduce cu peste 80 de milioane de euro suma virat` \n acest an \n conturile celor peste patru milioane de persoane \nscrise la acest sistem. Astra va asigura aeronavele Romavia [i r`spunderea companiei fa]` de ter]i din activit`]i aeronautice pentru 1.

f`r` ca legea s` oblige dep`[irea acestui indicator. dac` evolu]ia titlurilor cotate pe burs` se va \nscrie pe un trend cresc`tor. la 129.24 milioane de lei \n 2009. Ponderea ac]iunilor cotate \n activul net al fondurilor de pensii private obligatorii s-ar putea dubla pån` la finele anului. potrivit CSA.03 miliarde de lei \n primul trimestru. [i participarea la PAID.97 milioane de lei. \n condi]iile \n care veniturile pe segmentul poli]elor de via]` au sc`zut cu 5. ponderea acestora fiind de 16. potrivit lui Marius Bulugea. o estimare realist` pentru acest an fiind dificil` \n condi]iile actuale.45 milioane de lei.2 ori. care r`måne cel mai mare juc`tor la nivelul \ntregii pie]e. potrivit unor studii ale OECD. BT Asigur`ri [i OTP Garancia sub brand-ul Groupama Asigur`ri.30 aprilie 2010.02%. \n cre[tere cu 214. \n timp ce subscrierile au avansat de 2. participarea Omniasig a urcat pe prima pozi]ie \n topul companiilor care practic` asigur`ri generale. potrivit raportului anual al B`ncii Na]ionale a Romåniei privind stabilitatea financiar`. la 356.Asigur`ri [i pensii private APRILIE Astra va asigura aeronavele Tarom [i r`spunderea companiei fa]` de ter]i din activit`]i aeronautice. Orientarea pie]ei primare a titlurilor de stat c`tre scaden]e pe termen scurt dezavantajeaz` fondurile de pensii [i asigur`torii de via]`. Grupul austriac Uniqa va lua m`surile legale pentru a \nl`tura brandul Uniqa din sigla companiei Astra.65 milioane de lei. \n timp ce poli]ele de via]` au generat venituri de 392. Sistemele de pensii private obligatorii similare celui romånesc au \nregistrat de la lansare [i pån` \n prezent randamente mult peste infla]ie. minim 1.000 de lei. \n timp ce profitul net va atinge 24. potrivit directorului general al CSSPP. Angela Toncescu. Ac]ionarii Generali au hot`råt majorarea capitalului social cu 9. Generali a lansat o poli]` de asigurare de via]` cu acumulare de capital care va bonifica sumele depuse. de 184. dup` ce grupul Groupama a primit acordul CSA pentru fuziunea BT Asigur`ri. Recuperarea investi]iilor administratorilor de fonduri de pensii private se va face \n 15 ani. Pierderile Asirom s-au dublat \n 2008. dac` ac]ionarii asigur`torului nu decid acest lucru. apar]inånd grupului austriac cu acela[i nume. situa]ia fiind neschimbat` fa]` de decembrie 2008. IUNIE Allianz-}iriac. la 67. Ac]ionarii Ardaf au aprobat asigur`torului la constituirea PAID.2%. respectiv 83. Groupama Asigur`ri va deveni opera]ional` \n septembrie. Asiban [i OTP Garancia.31 milioane de lei. la 704 milioane de lei. Anul 2008 a fost ultimul \n care ritmul de cre[tere al pie]ei asigur`rilor a fost de „dou` cifre“.91%. director \n CSA. 72 Cronologie . membru \n board-ul Uniqa Group. la 2. cånd companiile de administrare vor ob]ine profit (breakeven) din aceast` activitate. Asigur`rile generale au atins 2. potrivit lui Andreas Brandstetter. Doar 30% dintre cei opt milioane de proprietari vor \ncheia o poli]` \n baza legii privind asigurarea obligatorie a locuin]elor (AOL) \n primul an de aplicare. Uniqa Asigur`ri de Via]` \[i va lansa opera]iunile \n toamn`. Grupul francez Groupama a solicitat CSA integrarea opera]iunilor Asiban. Pia]a asigur`rilor a crescut cu 1. dup` ob]inerea autoriza]iei de func]ionare din partea CSA.6% fa]` de 2007.3%. cu o dobånd` anual` de 15%. \n perioada 1 mai 2009 . Cristian Ro[u. de la 2. \n timp ce primele au avansat cu 19. pentru 3. MAI Ardaf a \ncheiat [i anul 2008 cu pierderi. potrivit pre[edintelui CSA. care urm`resc un orizont investi]ional pe termen lung pentru a cre[te eficien]a administr`rii riscurilor. iar pe asigur`rile generale au avansat cu 3.53% \n luna aprilie.46% \n primele trei luni.5 milioane de dolari. Omniasig [i Asirom ocup` primele trei locuri \n topul asigur`torilor dup` subscrierile din poli]e generale [i de via]` la finele primului trimestru. respectiv \n anul 2021. Subscrierile Generali vor totaliza 510. conform datelor CSA.8% din totalul subscrie rilor la nivelul industriei.42 miliarde de lei.17 milioane de lei.6 milioane de lei. Ac]ionarii Astra au respins modificarea siglei companiei.45 milioane de lei. care viza eliminarea referirii la brandul Uniqa. cånd a dep`[it 24%. devansånd Allianz-}iriac dup` primele subscrise \n primul trimestru. citate de APAPR.

administrat de Omniasig Fond de Pensii.97 milioane de lei. Activele nete ale fondurilor de pensii private. Ardaf a \ncheiat anul 2008 cu un rezultat negativ de 184.41 milioane de lei.5%. potrivit directorului general al BCR Asigur`ri de Via]`.88% din titlurile emise pentru aceast` opera]iune.67 miliarde de lei. la 169. la 676 de milioane de lei.132. dup` ce ac]ionarii au subscris ac]iuni reprezentånd 98. CSSPP a decis autorizarea prealabil` a prelu`rii de c`tre BCR Fond de Pensii a fondurilor administrate de Prima Pensie Fond de Pensii [i OTP Fond de Pensii. iar pån` la finele anului va fi integrat` [i OTP Garancia \n noua companie.143.6% \n primele [ase luni.61%. ar conduce la un volum de active solid [i eficient. Financiar 2010 73 . la 411. potrivit datelor din raportul anual al CSA. \n timp ce desp`gubirile pl`tite au avansat cu 7%. Pia]a asigur`rilor de via]` va cre[te \n 2009 cu 2-3% fa]` de 2008. BCR Asigur`ri de Via]` [i BCR au lansat o poli]` de asigurare de via]` cu component` investi]ional` care garanteaz` clien]ilor la scaden]` un randament minim de 84% la investi]ia \n lei [i de 45% la cea \n euro.87 milioane de lei. obli ga torii [i facultative.51 milioane de lei. Ardaf. CSA a autorizat fuziunea Asiban [i BT Asigur`ri sub denumirea Groupama Asigur`ri. Asigur`torii au avizat un num`r de peste 13. majorarea sumelor pl`tite pentru daune pe segmentul poli]elor auto [i r`scump`r`rile anticipate la asigur`rile de via]` reprezint` principalele riscuri pentru pia]a asigur`rilor. la 596 de milioane de lei. Subscrierile Allianz-}iriac au sc`zut cu 3%. avånd o pondere de 54. la 313 milioane de euro. SEPTEMBRIE Banca Transilvania [i Aegon au lansat un produs financiar care combin` un cont de economii cu o asigurare de via]`. \n timp ce daunele pl`tite au avansat cu 33. cånd subscrierile au atins 1.856 miliarde lei la finele lunii iulie. la 1 iulie.100 de dosare de daune prin constatul amiabil.11 milioane de lei. la 411. Subscrierile Omniasig au sc`zut cu 3% \n primele [ase luni. Ardaf \[i va majora capitalul social cu 197. pe baza autoriz`rii definitive a fuziunii acordat` de CSSPP la 24 iunie.76 milioane de lei. Grupul francez Groupama a lansat opera]iunile filialei din Romånia.23 milioane de lei. cu vårste \ntre 18 [i 50 ani.95 milioane de lei. Defalcat.2% \n primele [ase luni.8 miliarde de lei.Temperarea ritmului de cre[tere a subscrierilor. Subscrierile Astra au crescut cu 62. potrivit raportului anual al BNR privind stabilitatea financiar`. BCR Fond de Pensii a finalizat fuziunea prin absorb]ie cu fondul Omniforte. \n cuantum de 200 de milioane de lei. Uniqa [i Asiban au \ncheiat anul 2008 cu cele mai mari pierderi din industria asigur`rilor.2% \n total. IULIE Subscrierile la nivelul pie]ei au crescut cu 5.72 milioane de lei. potrivit CSSPP. Un num`r de 13 asigur`tori au semnat actele de constituire a societ`]ii care va emite poli]ele de asigurare obligatorie a locuin]elor. au ajuns la 1. Florentina Vizinteanu.41 milioane de lei [i Asiban . AUGUST Subscrierile Astra au crescut cu 62.4% \n primele [ase luni. destinat persoanelor fizice. Mircea Oancea.35 milioane de lei. \n loc de opt ani. \n primele trei s`pt`måni de la intrarea \n vigoare a procedurii. Uniqa .48 milioane de lei. la 4.76 milioane de lei.04 milioane de lei. la 446.5% \n primele [ase luni. la 148. Subscrierile Omniasig au sc`zut cu 3% \n primul semestru.34 milioane de lei. \n cre[tere cu 8. aportul acestora la capitalul social al PAID fiind de 19. Subscrierile ING Asigur`ri au sc`zut cu 4. care s-a ridicat la 849. la 306. pentru acoperirea pierderilor \nregistrate \n urma fuziunii cu Asiban. potrivit standardelor interna]ionale de contabilitate. \n pofida sc`derii PIB. la 595. creat` din fuziunea Asiban [i BT Asigur`ri. prognozat` de autorit`]i la 88. respectiv 51% din num`rul total de daune avizate. Subscrierile VIG pe pia]a romåneasc` au sc`zut cu 13.4% \n primele [ase luni. potrivit pre[edintelui CSSPP. la 261. Cre[terea nivelului contribu]iilor la fondurile de pensii private obligatorii la cel pu]in 6% din venitul brut salarial \n patru ani. Ac]ionarii Groupama Asigur`ri au hot`råt diminuarea capitalului social cu 872.32% fa]` de 30 iunie.

5 milioane de lei. Directorul general al Allianz-}iriac.38 milioane de lei. la 743 de milioane de lei. \n timp ce daunele pl`tite au crescut cu 19%. la 22. [i va continua s` avanseze \n acela[i ritm \n 2010.8% \n 2060. potrivit unui raport al CE. cånd societatea a consemnat venituri de 1. CSA a autorizat ERGO Asigur`ri de Via]`.384 miliarde de lei. se va retrage din aceast` pozi]ie 74 Cronologie . la 971 de milioane de lei. Subscrierile asigur`torilor au crescut cu 0. la 6. controlat` de Uniqa Asigur`ri (fost` Unita). Orange Romånia a lansat un serviciu de asigurare de daune (prin London General Insurance) pentru telefoanele mobile.4% din PIB \n 2010 la 15. Activele nete ale fondurilor de pensii private. respectiv de 14. iar autorizarea definitiv` va putea fi decis` dup` consultarea participan]ilor KD. Subscrierile Astra au urcat cu 22% \n primele nou` luni. numai \n sistem electronic.4 miliarde de lei. cåt [i pentru angajator. a fost numit director general al PAID. administratorul fostului fond de pensii Omniforte. director \n CSA. urmånd s` activeze. Angela Toncescu. \n timp ce rata infla]iei s-a ridicat la 4. de la 1 ianuarie 2010. Ac]ionarii BCR Asigur`ri au hot`råt majorarea capitalului social cu 57. CSSPP a hot`råt autorizarea prealabil` a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat Eureko [i KD. Doar 30% din cele peste opt milioane de locuin]e vor avea o poli]` \ncheiat` \n baza legii privind asigurarea obligatorie (AOL) \n primul an de aplicare.297 miliarde de lei la finele lunii octombrie. [i dizolvarea voluntar` a companiei. la circa 9. sistemul bonus-malus \n tarifarea poli]elor RCA. potrivit datelor APAPR.07 milioane de lei. \ncepånd cu 1 ianuarie 2010. BCR Fond de Pensii a pl`tit 14. la 131.65%. un randament mediu de 17. societatea mizånd pe subscrieri de 85 de milioane de lei pån` \n 2012 prin intermediul acestui canal. potri vit pre[edintelui PAID. prin schimbarea obiectului de activitate al Agras (ASA).156 milioane de lei. la 611. Fondurile de pensii private obligatorii [i facultative au ob]inut. \n ultimele 12 luni. Cristian Constantinescu.57 milioane de lei.64 milioane de euro pentru preluarea integral` a TBIH Management Services (fost` Omniasig Pensii). pentru o perioad` de timp. \ncepånd cu 1 mai 2010. obligatorii [i facultative. prin absorb]ia celui din urm`.7 miliarde de lei. la 232 de milioane de lei. societate de]inut` de asigur`torul german ERGO. fondurile atrase urmånd s` consolideze pozi]ia companiei pe pia]`. Subscrierile ING Asigur`ri au sc`zut cu 9% \n primele nou` luni. potrivit pre[edintelui CSA. \n func]ia de consilier al viitorului [ef al celui mai mare asigur`tor local. \n cre[tere cu 5.37 milioane de lei. \n timp ce profitul brut s-a dublat la 75. Poli]ele RCA vor fi emise. UNSAR [i CSA vor transmite Executivului o scrisoare prin care vor solicita aplicarea unei deductibilit`]i \n cazul asigur`rilor de via]` \n limita a 400 euro/an. potrivit CSSPP. prin aport \n numerar. la 387.Asigur`ri [i pensii private OCTOMBRIE Grupul austriac Uniqa inten]ioneaz` s` intre pe pia]a romåneasc` a asigur`rilor de via]` pån` la finele lunii iunie 2010. au ajuns la 2.95% fa]` de 30 septembrie. Subscrierile Allianz-}iriac au sc`zut cu 6% \n primele nou` luni. Societ`]ile de asigur`ri vor aplica.5 milioane de lei. devenind parteneri exclusivi ai companiei.1% \n primele nou` luni. DECEMBRIE Pia]a local` a asigur`rilor va cre[te \n acest an cu cel mult 5% fa]` de 2008. Uniqa a lansat un concept de afaceri care va permite angaja]ilor [i brokerilor posibilitatea de a-[i dezvolta propria afacere. n NOIEMBRIE Ac]ionarii Delta Addendum Asigur`ri Generale au hot`råt majorarea capitalului cu 2.9%. Marius Bulugea. parte a grupului Munich Re. care acoper` repara]iile sau \nlocuirea lor. cheltuielile Romåniei cu pensiile vor cre[te de la 8. astfel \ncåt [oferii care nu sunt implica]i \n accidente vor pl`ti cu 10% mai pu]in \n 2010. Subscrierile Allianz-}iriac pe \ntreg anul 2009 vor fi mai reduse cu 6% fa]` de nivelul consemnat \n urm` cu un an. atåt pentru angajat. |n urm`torii 50 de ani.5%. Stefan Vancek l-a \nlocuit pe Drago[ C`lin \n func]ia de director comercial al Generali. ducånd Romånia pe locul 5 \n topul statelor UE27 cu cele mai mari cheltuieli cu pensiile \n PIB. iar daunele au avansat cu 16%. Constantin Toma.

.

comparativ cu 2009. comparativ cu acela[i interval din 2009. rezultatele din primul trimestru „translatåndu-se” practic c`tre aprilie-mai. extinderea parteneriatelor comerciale cu diver[i importatori sau re]ele de dealeri din industria auto [i intrarea \n top cinci juc`tori din pia]` ca volum al afacerilor \ncheiate \n 2010. precum [i o gestiune de „fier” a recuper`rii debitelor de la clien]ii restan]ieri. pia]a de profil se afl` \n cea mai mare interdependen]` cu industria auto. \n spe]` construc]iile. Totodat`.Leasing NBG LEASING vrea \n 2010 \n top cinci Pia]a leasingului va continua s` scad` [i \n acest an. n 76 Interviu . juc`torii din pia]` trebuie s` adopte o politic` de vånz`ri [i de marketing care s` fie \n concordan]` cu parametrii actuali ai pie]ei [i cu politica de risc. ace[tia sunt multipli atåt ca num`r. cåt [i ca natur`. potrivit Asocia]iei Produc`torilor [i Importatorilor de Automobile. imobiliarele [i transportul rutier de m`rfuri. respectiv s` fie destul de restrictiv` cåt s` protejeze compania de riscurile poten]iale legate de gestiunea portofoliului existent. pruden]ialitate [i aplicarea principiului dispers`rii riscurilor \n activitatea curent` de creditare. societ`]ile de leasing pot opta pentru o politic` de risc bine adaptat` la actualele condi]ii ale pie]ei. ne a[tept`m chiar la o sc`dere a pie]ei pe \ntregul an. Adrian Dumitrache Cum aprecia]i c` a evoluat pia]a leasingului \n primele luni ale acestui an? Dar NBG LEASING? De cånd a \nceput criza financiar`. iar aceasta din urm` a \nregistrat un recul al vånz`rilor de 43. mai devreme de un orizont de doi-trei ani nu se \ntrev`d cre[teri cuantificate cu dou` cifre pentru pia]a de profil din cauza reculului economic general [i al restrångerii drastice a sectoarelor economice care generau afaceri de valori mari pentru industria leasingului. al c`rui start a avut loc spre finele lunii februarie. cu 33% dup` criteriul valoric [i cu 6% dup` cel numeric. iar datele statistice care se vor publica ne vor confirma [i ne vor furniza cifra acestui declin. inclusiv o parte dintre companii. \n urma ultimelor evolu]ii macroeconomice. Cum va evolua pia]a de leasing \n acest an comparativ cu 2009? De[i u[oara revigorare a afacerilor din martie [i aprilie ne d`deau speran]e pentru o u[oar` cre[tere la finele acestui an. majoritatea doritorilor de autovehicule noi. Dan Cristian Pelcu]`. respectiv suspendarea investi]iilor publice [i reducerea veniturilor bugetarilor [i. al`turi de cel al m`surilor de austeritate luate de Guvern. consider` directorul de vånz`ri al NBG LEASING. probabil. Ce mijloace au la dispozi]ie societ`]ile de leasing pentru a reu[i s` se men]in` pe linia de plutire \ntr-un an care se anun]` dificil? Mijloacele de men]inere pe linia de plutire sunt pu]ine ca num`r [i mai mult sau mai pu]in limitate ca efect. |n principal. putem spune c` pia]a leasingului va consemna un regres \n primele trei luni. Unul dintre ace[tia a fost introducerea taxei de poluare pentru prima \nmatriculare pe teritoriul Romåniei \n cazul tuturor autovehiculor dotate cu motoare pån` la genera]ia Euro IV (inclusiv) [i cre[terea acestei taxe pentru categoriile deja taxate \n baza vechii legisla]ii.5%. |n plus. dar s` nu „omoare” afacerile noi. ale angaja]ilor din mediul privat. Pornind de la aceste premise. au amånat decizia pån` la intrarea \n vigoare a noului program „Rabla”. sub impactul contrac]iei vånz`rilor auto [i imobiliare. Ce obiective [i-a stabilit conducerea NBG LEASING pentru acest an? Obiectivele NBG LEASING pentru acest an vizeaz` sterilizarea portofoliului de clien]i. |n privin]a factorilor cauzali ai involu]iei. {i NBG LEASING a consemnat un declin al contract`rilor noi \n primele trei luni ale acestui an. |n ce interval de timp va atinge pia]a de leasing din Romånia ratele de cre[tere ob]inute anterior? |n opinia noastr`.

.

stråns legat de pia]a auto. a fost puternic afectat de sc`derea vånz`rilor de ma[ini noi. Leasingul.Leasing Mai pu]in optimism \n pia]` Industria de leasing a fost anul trecut sectorul economiei cel mai lovit de criz`. iar estim`rile pentru 2010 nu sunt nici ele optimiste. Angela Pl`cint` 78 Analiz` . dar [i de restrångerea bugetelor de investi]ii ale clien]ilor companii.

.

Nu exist` statistici oficiale cu privire la num`rul bunurilor recuperate de la debutul crizei pe pia]a local`. Impactul mare a fost \n vara [i toamna anului trecut. unde pia]a este blocat`“. cu 34%. Finan]atorii spun c`. Majoritatea companiilor au \nregistrat pierderi din cauza \ntårzierilor mari la plat` ale clien]ilor [i a rezilierii a zeci de mii de contracte. numai cu hot`råre judec`toreasc` Din aprilie anul trecut. care nu ac]ioneaz` pe o pia]` puternic reglementat`. deoarece firmele de leasing nu sunt vånz`tori de ma[ini [i. firmele de leasing au fost 80 Analiz` . apar pierderi [i dezechilibre de capital. dar este constant`. a mai spus Constantinescu. avånd \n vedere c` mul]i clien]i lucreaz` cu statul [i nu \[i \ncaseaz` banii la timp. „|n sectorul autoturismelor exist` cerere. calculele pe care [i le fac sunt diferite de cele ale unui dealer auto. Cele mai mari companii din aceast` pia]` sunt UniCredit Leasing Corporation [i BCR Leasing.3 miliarde de euro la finele anului trecut. |n acela[i timp.Leasing | n aceste condi]ii. iar cele pentru real estate au sc`zut ceva mai pu]in. pån` la 261. \n timp ce pentru ma[ini mai exist` o oarecare cerere. din acest motiv.000 de bunuri. |n acela[i timp.6 milioane de euro. iar ceea ce a fost de reziliat s-a reziliat deja. cel mai important segment al pie]ei de leasing. Pia]a de leasing a coboråt de la 4. camioanele [i autoutilitarele nu intereseaz` pe nimeni. CEO al MKB Romexterra Leasing. {eful MKB Romexterra Leasing afirm` c` pre]urile nu sunt reduse. nu este foarte mare.8 miliarde de euro \n 2008 la 1. Problema este la camioane [i autoutilitare. spune Cornel Coca Constantinescu. „Fa]` de 2009. Constantinescu se a[teapt` ca \n urm`toarele luni s` vin` un nou val de rezilieri de contracte [i recuper`ri de bunuri. Dup` ce \n anii de dinainte de criz` pia]a de leasing cre[tea cu 4060% pe an. cel pu]in la compania noastr` nu sunt mi[c`ri semnificative. companiile de leasing au recuperat zeci de mii de bunuri de la clien]ii care nu [i-au mai putut pl`ti ratele. dar estim`rile neoficiale merg de la 10. Drept urmare. Potrivit ALB.3 miliarde de euro. cum ar fi adecvarea capitalului. Dac` vindem cu discounturi masive. Acum probabil un nou val de recuper`ri va lovi clien]ii mari. pån` la 232. Unele companii din top zece au ie[it din acest clasament. care au invadat pia]a second-hand. Finan]`rile pentru achizi]ia de automobile.000 la 30. Trebuie s` g`sim un echilibru \ntre dorin]a de a vinde stocurile [i presiunea capitalului“. pia]a a sc`zut dramatic cu 72% \n 2009. finan]`rile acordate pentru achizi]ia de echipamente s-au redus cu 76%. [i atunci avem nevoie de infuzii de capital de la ac]ionari.2 milioane de euro. exact cånd num`rul recuper`rilor a \nceput s` creasc`. sc`derea masiv` din 2009 a reprezentat o lovitur` puternic`. \n condi]iile \n care majoritatea finan]atorilor nici nu se gåndesc s` fac` reduceri masive de pre]uri pentru a sc`pa de stocuri pe o pia]` f`r` cerere. Executarea silit`. a explicat reprezentantul MKB Romexterra Leasing. pån` la 1. pån` la 839. care sunt dependen]i de stat [i nu \[i \ncaseaz` facturile“. clien]ii au \nceput s` aib` dificult`]i din ce \n ce mai mari la plata ratelor. Companiile de leasing au tot mai multe bunuri recuperate – num`rul lor a crescut semnificativ \n ultima jum`tate de an la majoritatea firmelor – dar nu reu[esc s` le vånd`. \n condi]iile \n care au \ncheiat un volum foarte redus de contracte [i au \nregistrat sc`deri chiar [i de 90% a valorii bunurilor finan]ate. s-au redus cu 75%. autoutilitare [i camioane.6 milioane de euro. unul din trei clien]i ai institu]iilor financiare nebancare a \nregistrat \n 2009 \ntårzieri la plat`. „Noi suntem nevoi]i s` avem \n vedere [i alte reguli. potrivit datelor Asocia]iei Societ`]ilor Financiare (ALB). ritmul recuper`rilor este constant.

Companiile de leasing au \nceput s` recupereze mult mai greu ma[inile [i alte bunuri de la clien]ii r`u-platnici. sunt tot mai mul]i debitori r`u-platnici care \n aceast` perioad` \[i \nstr`ineaz` chiar [i fictiv bunurile“. care este impar]ial. deoarece decizia execut`rii este luat` de un judec`tor. Pe de o parte. Din p`cate. adic` \n maximum trei-patru zile lucr`toare. „Acum executorul judec`toresc ales de c`tre creditor este obligat s` cear` \ncuviin]area execut`rii silite la instan]a judec`toreasc`. cred c` putem vorbi \n total de circa patru-[ase luni. Pån` la aceast` schimbare. afirm` Cristian Petre. executivi de top din pia]a de leasing [i-au schimbat jobul din prim`vara lui 2009 pån` \n prezent [i numai unul dintre ace[tia a revenit la conducerea unei alte companii de leasing deci ar fi interesa]i \n principal de execu]ia rapid` a bunurilor. dup` ce Curtea Constitu]ional` a schimbat procedura de executare silit` [i a introdus obligativitatea ob]inerii acordului unui judec`tor pentru a \ncepe executarea. care primesc onorarii de la firmele pentru care lucreaz`. iar executorii judec`tore[ti afirm` c` procesul de executare silit` va dura mult mai mult [i va fi mai greoi. Pån` la mijlocul lunii aprilie 2009 un client r`u-platnic putea fi executat silit doar \n baza contractului de leasing sau a unui alt contract cu titlu executoriu. \mpreun` cu termenul de formulare [i judecare a recursului. Teoretic. spre deosebire de executori. firmele de leasing spun c` aceast` schimbare le aduce pierderi importante.6 obligate s` ob]in` o hot`råre judec`toreasc` \nainte de a executa silit un client. dar \n practic` termenul poate fi [i de una-dou` luni. \n maximum o Financiar 2010 81 . \ns` unii avoca]i sus]in c` \n acest fel clientul are [ansa la un proces echitabil. Dac` cererea este respins`. senior partner \n cadrul casei de avocatur` D`nil` Petre & Asocia]ii. executarea silit` se f`cea \n baza contractului de leasing. cererea ar trebui solu]ionat` de urgen]` [i cu prec`dere.

Echipamentele scumpe se vånd greu. jude]ul Ilfov (Marfin Leasing. 428. iar multe companii de leasing vor avea pierderi. La noi. ceea ce \nseamn` c` pia]a de leasing este pe pierdere net`. valoarea ma[inii scade. 405. O perioad` mai lung` de recuperare a bunurilor de la r`u-platnici \nseamn` provizioane mai mari [i. fiind sigur c` \ntr-un an sau un an [i jum`tate pia]a imobiliar` se va mi[ca“. Multe firme de leasing au \ncercat s` \[i majoreze cota de pia]` \n 2008.000 de euro. implicit. cånd. „Bunurile imobiliare nu «cer de måncare» \n mod deosebit. pe de o parte. o vil` din Råmnicu Vålcea (TBI Leasing. cel mai scump bun recuperat a fost un automobil Mercedes de 100. cea mai mare companie de pe pia]a de leasing. De exemplu. iar pentru pierderea \nregistrat` compania poate da \n judecat` clientul.000 de euro). astfel \ncåt \n pia]` au ap`rut multe fraude. pe care l-am våndut“.000 de euro. una dintre companiile de talie medie din pia]a de leasing financiar. Dup` ob]inerea finan]`rilor. general al TBI Leasing. Potrivit bilan]urilor publicate pe site-ul Ministerului Finan]elor. |n general. un imobil din Buftea (TBI Leasing. care ob]ineau de la mai mul]i finan]atori bani pentru acela[i echipament sau pentru bunuri care \n realitate nu existau. directorul de talie mare [i medie au \nregistrat \n 2008 o pierdere cumulat` de 115 milioane de euro. de apartament. profiturile totale ale companiilor mari [i medii au fost de circa 42 de milioane de euro.000 de euro) [i un teren cu imobil situat \n Voluntari. directorul executiv de vånz`ri al UniCredit Leasing Corporation. iar de cealalt` parte finan]atorii sper` la o revenire a pie]ei imobiliare.Leasing s`pt`mån`. nimeni nu vinde acum. iar \n multe cazuri analiza de risc a clien]ilor s-a f`cut \ntr-un timp scurt. spune Dan Constantinescu. De asemenea. sus]ine R`zvan Diaconescu. firmele de leasing spun c` vånzarea bunurilor recuperate se face \n pierdere.000 de euro.000 de euro. au existat cazuri de firme mici. adaug` Mircea. „Dac` ]ii foarte mult o ma[in` sau un echipament. pentru c` vor ]ine bloca]i banii pentru clien]i r`u-platnici”. Pu]ine companii [i-au publicat rezultatele finale pentru 2009 \n ceea ce prive[te profitul sau pierderea. iar pia]a fiind a[a cum este. dar este clar c` tendin]a este de \nr`ut`]ire. firmele de leasing Cele mai scumpe bunuri recuperate Printre miile de bunuri recuperate de la debutul crizei de firmele de leasing se num`r` [i cåteva imobile [i terenuri al c`ror pre] dep`[e[te 400. dac` procesul de executare silit` dureaz` mult.000 [i 280. Marfin Leasing). 348. fie le \nchiriem“.000 de euro). de peste 100 de milioane de euro. dup` cum spun managerii companiilor de leasing. directorul general al Impuls Leasing. afirm` Florentina Mircea. Pe de alt` parte. 82 Analiz` . spune el. de c`tre un executor judec`toresc. „Automat vor cre[te provizioanele. Printre cele mai scumpe bunuri recuperate se num`r` echipamente cu pre]uri cuprinse \ntre 220. \n condi]iile \n care \n 2007 minusul fusese de 34 de milioane de euro. dar pre]urile nu sunt cele pe care le a[tept`m noi. pierderi pentru companiile de leasing. aceste firme \[i schimbau foarte des sediul [i deveneau greu de g`sit. poten]ialii cump`r`tori a[teapt` noi ieftiniri. „Exist` cerere. |n 2008. |n oferta de bunuri recuperate a firmelor de leasing cele mai scumpe sunt un imobil cu teren din Ploie[ti (431. firmele de leasing au \nregistrat pierderi importante. foarte greu de våndut \n aceast` perioad`. va sc`dea profitul. Din acest motiv folosim imobilele recuperate fie ca depozite. dar pentru ma[ini se mai g`sesc cump`r`tori. \[i pierde din valoare [i atunci unele companii mai las` din pre].

.

|n cazul achizi]iei unei ma[ini de 20. doar Dihel (32 de ani) a trecut de la conducerea OTP Leasing la cea a }iriac Leasing. toat` lumea [tie c` sunt firme care manevreaz` profitul [i pierderile a[a cum vor. ne trebuie «cifre tari» pentru a-l finan]a cu avans minim. „Dac` poten]ialul client are deja credite mari la b`nci. }iriac [i Raiffeisen se num`r` printre cele mai mari firme din pia]a de leasing. ceea ce \nseamn` c` nu mai ai niciun viitor. „Dac` \nainte de criz` 50% din clien]ii noi se calificau pentru un avans de pån` la 15%. Dintre ace[tia. majorånd avansurile cerute la acordarea de finan]`ri. iar acestea s` fie foarte bune“. una dintre cele mai mari companii din pia]a de leasing financiar. Cristian {endroiu (directorul executiv al }iriac Leasing). schimba]i Criza a adus schimb`ri importante nu doar \n bilan]urile companiilor. directorul general al Impuls Leasing.000 de euro \n cazul avansurilor \ntre 20 [i 40%. pentru c` nimic nu mai merge. nu \l finan]`m. iar apoi gradul de \ndatorare. afirm` Diaconescu. toate companiile au \nregistrat o sc`dere. clien]ii vor s` aib` o rat` cåt mai mic` [i dau avansuri mai mari“.r. cum ar fi imobiliarele. Claudiu St`nescu (directorul general al BCR Leasing) [i Demostene Chivulescu (directorul general al Romstal Leasing).capital social mare [i profit . „Dac` vorbim de un client nou. Ne uit`m [i la profitabilitate. |nainte de criz`. trebuie s` analiz`m [i toate cifrele. \ns` \n prezent majoritatea cer clientului s` achite 20-40% din valoarea bunului finan]at. \n prezent doar 10% se mai calific`“. |n acest fel. acest nivel minim al avansului era practicat de toate firmele de leasing. Num`rul companiilor care se calific` pentru o finan]are \n leasing cu avans foarte mic a sc`zut semnificativ \n ultimul an [i numai firmele cu o situa]ie financiar` foarte bun` . {ase executivi de top. |n alte 84 Analiz` . {ase executivi de top din pia]a de leasing [i-au schimbat jobul din prim`vara lui 2009 pån` \n prezent [i numai unul dintre ace[tia a revenit la conducerea unei alte companii de leasing. „Sunt situa]ii \n care directorii pleac` deoarece este frustrant s` vezi c` scade businessul.000 de euro. |n ceea ce prive[te cifra de afaceri. Cei [ase manageri sunt Adrian Alexe (directorul general al }iriac Leasing). directorul general al Afin Leasing. deoarece \n acest caz se poate vedea u[or comportamentul lor la plata ratelor. pentru c` \n 2009 to]i au avut rezultate proaste. chiar dac` cererea de leasing este \nc` foarte sc`zut`. firmele de leasing au \n`sprit condi]iile de creditare. \n timp ce to]i ceilal]i au ie[it deocamdat` din aceast` industrie.). Acum. explic` Fabio Razzetto. Primul indicator la care se uit` Afin Leasing atunci cånd acord` o finan]are este nivelul capitalului companiei. Pe de alt` parte. Mihaela Mateescu (directorul general al Raiffeisen Leasing).000-8. clientul trebuie s` vin` cu 3. pentru c` foloseau banii \n alt` parte. |nainte clien]ii voiau avansuri cåt mai mici. ci [i \n conducerea lor. unii nu suport` acest lucru.Leasing |n ultimul an. R`zvan Diaconescu.pot cump`ra acum ma[ini sau echipamente cu avans de 5-15%. spune Razzetto. dar una este s` pierzi 50% din clien]i. [i alta este s` pierzi 20%. „Noi nu am schimbat sistemul de scoring la acordarea finan]`rii. Nu putem avea \ncredere doar \n informa]iile de la Centrala Riscurilor Bancare (cu privire la \ntårzierile la plat` . dup` ce a avut cre[teri de 30-40% \n anii anteriori. dar cu precau]ie. spune c` sunt mul]i clien]i care cer ei \n[i[i s` pl`teasc` avansuri mai mari. dar suma ajunge la 4. BCR. ceea ce \nseamn` c` situa]ia se poate redresa“. finan]atorul se asigur` c` recupereaz` cåt mai mult din suma acordat` \n cazul \n care clientul nu mai poate pl`ti ratele. adaug` el.000 de euro la un avans de 15%.n. Mircea Dihel (directorul general al OTP Leasing). dar sunt mai pu]ini cei care se calific` la un avans minim. Dar cea mai bun` situa]ie o au firmele care lucreaz` deja cu finan]atorul.

Nu exist` statistici oficiale cu privire la num`rul bunurilor recuperate de la debutul crizei pe pia]a local`, dar estim`rile neoficiale merg de la 10.000 la 30.000 de bunuri, care au invadat pia]a second-hand.
situa]ii este vorba [i de presiunea ac]ionarilor, care vor s` pun` oameni mai ieftini la conducerea companiei“, afirm` George Butunoiu, unul dintre cei mai cunoscu]i headhunteri de pe pia]a local`. |n condi]iile \n care pia]a a sc`zut dramatic, afacerile unora dintre companii s-au diminuat chiar [i cu 90%, iar num`rul de r`u-platnici cre[tea constant, executivii au fost pu[i poate \n cea mai dificil` situa]ie din cariera lor. Mai mult, firmele de leasing s-au ales cu mii de ma[ini recuperate de la clien]ii care nu [i-au mai putut pl`ti ratele, ma[ini pe care \ncearc` sa le revånd` pe o pia]` auto care nu merge foarte bine. {irul plec`rilor a \nceput cu }iriac Leasing, \n prim`vara anului trecut, cånd Adrian Alexe, 42 de ani, a plecat de la conducerea companiei, \mpreun` cu directorul executiv, Cristian {endroiu. Alexe a fost \nlocuit de Mircea Dihel, fost director general al OTP Leasing, iar \n locul lui {endroiu a venit Cristian Chelu, fost director financiar la KBC Consumer Finance. |ntre timp, Chelu a plecat de la }iriac Leasing. Pån` la sfår[itul lui 2009 a mai avut loc o schimbare de management, directorul general la Romstal Leasing, Demostene Chivulescu, fiind \nlocuit cu Gabriel Diamandopol, iar anul 2010 a \nceput cu noi surprize. Mihaela Mateescu, 41 de ani, a plecat de la conducerea Raiffeisen Leasing, dup` patru ani \n care a ocupat pozi]ia de director general. O lun` mai tårziu s-a schimbat [i directorul general al BCR Leasing, Claudiu St`nescu, 39 de ani, p`r`sind compania dupa [apte ani. Odat` cu pr`bu[irea afacerilor au sc`zut serios [i veniturile executivilor din leasing. „La firmele mari, salariile executivilor de top sunt la nivelul celui de vicepre[edinte de banc`, adic` 6.000-7.000 de euro pe lun` net. Acesta este salariul fix, la care se adaug` [i o parte variabil`, \n func]ie de performan]`, care poate dubla salariul. Bonusurile au sc`zut \ns` chiar [i cu 90% sau 100%“, mai spune George Butunoiu.

Cum va evolua leasingul auto?
Pia]a de leasing auto, care \n anii ei buni a trecut de trei miliarde de euro, va r`måne \nghe]at` [i \n 2010, dup` ce anul trecut a sc`zut cu 75%, [i va fi dominat` de ma[inile second-hand, \n condi]iile \n care \n anii trecu]i acestea de]ineau o pondere de sub 10%, consider` managerii firmelor de leasing.

Financiar 2010

85

Leasing
De pia]a de leasing auto depind [i alte afaceri, cum ar fi asigur`rile, deoarece \n cazul ma[inilor cump`rate \n leasing \ncheierea unei poli]e Casco este obligatorie, ceea ce le aducea mult business asigur`torilor. Impactul negativ al leasingului auto s-a v`zut deja \n pia]a asigur`rilor \n primul trimestru: vånz`rile de poli]e CASCO s-au redus cu 26%. „Cred c` anul acesta leasingul auto nu va reprezenta mai mult de 50% din \ntreaga pia]`, iar ponderea cea mai mare va fi a finan]`rilor pentru ma[ini second-hand. Oferta de second-hand este foarte mare, se g`sesc ma[ini bune, cu rulaj mic, la pre]uri atractive“, spune Florentina Mircea, directorul general al TBI Leasing. Dan Constantinescu, directorul executiv de vånz`ri al UniCredit Leasing, cea mai mare companie din pia]a leasingului financiar, estimeaz` c` finan]`rile pentru autoturisme vor r`måne la acela[i nivel ca anul trecut. „Ce motive ar putea avea aceast` pia]` s` mearg` mai bine? Lucrurile vor fi dificile \n prima parte a anului, dar \n semestrul doi ar putea s` \[i revin` cererea. Abia \n 2011 ne putem a[tepta la o cre[tere a leasingului auto“, afirm` Constantinescu. Cererea de autovehicule va r`måne \n continuare foarte slab`, deoarece nici clien]ii companii, nici persoanele fizice nu vor s` se angajeze \n contracte de \mprumut pe termen de 3-4 ani, consider` R`zvan Diaconescu, directorul general al Impuls Leasing. „M` a[tept ca pia]a auto s` fie pu]in mai bun` decåt anul trecut datorit` programului Remat, dar leasingul de autovehicule cred c` va sc`dea. Problema este c` nu sunt clien]i nici pentru ma[ini noi, nici pentru second-hand. Persist` ne\ncrederea \n climatul economic, ceea ce conduce la o fric` de a face investi]ii. Clien]ii nu se angajeaz` la \mprumuturi pe 3-4 ani, pentru c` nu [tiu nici ce se va \ntåmpla \n urm`toarele [ase luni“, explic` Diaconescu. El vede anul acesta o cre[tere a ponderii masinilor la måna a doua \n pia]a de leasing auto, finan]atorii fiind foarte interesa]i de dezvoltarea acestui segment, atåt pentru c` au multe ma[ini recuperate de revåndut, cåt [i pentru c` pia]a de ma[ini noi nu merge deloc bine. Pia]a de leasing, o industrie care \n urm` cu numai doi ani se apropia de pragul de cinci miliarde de euro, se va confrunta cu \nc` un an extrem de dificil, dup` ce \n 2009 a fost cel mai lovit sector al economiei, cu o sc`dere de 72%. De[i la \nceputul lui 2010 majoritatea companiilor vorbeau despre un an mai bun, rezultatele primului trimestru \i vor determina s` \[i regåndeasc` planurile ini]iale. De ce nu \[i revine pia]a? Companiile, principalii clien]i ai finan]atorilor, [i-au \nghe]at planurile de investi]ii, \n condi]iile \n care habar nu au dac` va fi majorat` TVA [i cota unic`, ceea ce le-ar afecta afacerile. Aceea[i nesiguran]` se resimte [i \n råndul clien]ilor persoane fizice, spun managerii din leasing. „|n continuare exist` foarte multe incertitudini, am constatat acest lucru [i la companii foarte mari, care [i-au pus pe «hold» investi]iile. Acest lucru afecteaz` companiile de leasing”, explic` Felix Daniliuc, directorul general al Raiffeisen Leasing. „Pe de alt` parte, cred c` atåt autorit`]ile, cåt [i juc`torii din pia]` nu au reu[it s` transmit` un mesaj de \ncredere c`tre companii, \n special c`tre IMM. Mi-e team` c` nimeni nu con[tientizeaz` faptul c` 2010 este un an crucial, nu mai avem rezervele din 2008, din care am tr`it \n 2009. Nu ne mai permitem un an de a[teptare [i nu m` refer aici doar la firmele de leasing, ci la \ntreaga economie”, mai spune el. Primul trimestru din 2010 se num`r` printre cele mai proaste perioade din istoria pie]ei de leasing, \n principal deoarece clien]ii companii nu mai investesc \n parcuri auto. Finan]`rile pentru achizi]ia de ma[ini s-au redus cu 36% \n aceast` perioad`, pån` la 141,5 milioane de euro. „Primul trimestru a fost unul dintre cele mai slabe trimestre din istoria pie]ei de leasing, cred c` numai \n 20002001 a fost mai prost, cånd erau \nc` foarte pu]ine firme de leasing pe pia]`. Acest lucru se \ntåmpl` \n primul rånd din cauza sc`derii vånz`rilor de ma[ini”, spune R`zvan Diaconescu, directorul general al Impuls Leasing. De asemenea, \n actualul climat economic, cånd prognozele oficiale cu privire la evolu]ia economiei se schimb` de la o s`pt`mån` la alta, iar oamenii de afaceri [i angaja]ii se

Sc`dere de 32% \n primul trimestru din 2010
|n primul trimestru din 2010, pia]a de leasing [i-a continuat declinul [i a sc`zut cu 32%, potrivit ALB. Valoarea bunurilor finan]ate a fost de 242,7 milioane de euro, fa]` de 356 de milioane de euro \n primele trei luni din 2009. „Una dintre principalele cauze ale acestei evolu]ii o constituie birocra]ia excesiv` [i de lung` durat` a procedurii judiciare de executare silit`, precum [i lipsa unor m`suri fiscale [i macroeconomice de sus]inere a agen]ilor economici \n perioada de criz` financiar`“, a declarat Adriana Ahciarliu, secretarul general al ALB. Anun]area rezultatelor pie]ei de leasing pentru primul trimestru i-a determinat pe mul]i manageri de companii s` \[i regåndeasc` planurile f`cute la \nceputul anului. Dac` \n ianuarie \nc` mai sperau la cre[tere, acum este clar: leasingul va sc`dea din nou.

86

Analiz`

Pia]a de leasing auto, care \n anii ei buni a trecut de trei miliarde de euro, va r`måne \nghe]at` [i \n 2010, dup` ce anul trecut a sc`zut cu 75%.
gåndesc cu team` c` nu va putea fi evitat` majorarea TVA [i a cotei unice, nimeni nu mai achizi]ioneaz` nimic. „Nimeni nu [tie ce se \ntåmpl`. Toat` lumea \[i amån` achizi]iile, deoarece nu [tie dac` va fi majorat` TVA sau nu. O majorare a TVA se va vedea imediat \n pre]ul ma[inilor. Pe de alt` parte, tot mai pu]ini din cei care solicit` o finan]are se [i calific`. Anul 2009 a fost foarte prost, iar rezultatele companiilor nu arat` deloc bine. Nu mai po]i s` le acorzi finan]`ri, poate doar cu avans foarte mare, pe care nu mul]i \[i permit s` \l pl`teasc`”, adaug` directorul Impuls Leasing. O alt` cauz` a evolu]iei negative a leasingului sunt datoriile acumulate de stat c`tre firme private, \n special \n infrastructur`, ceea ce aduce companiile \n imposibilitatea de a-[i mai pl`ti ratele pentru finan]`rile contractate. „De vin` sunt [i blocajele, sunt \n continuare mul]i clien]i care a[teapt` s` primeasc` bani de la stat [i nu \i mai primesc”, spune Daniliuc de la Raiffeisen Leasing. De altfel, arieratele statului c`tre sectorul privat au dep`[it ]intele agreate cu Fondul Monetar Interna]ional, fiind solicitate derog`ri la toate evalu`rile. Anul 2010 se va \ncheia, cel mai probabil, cu o sc`dere a pie]ei comparativ cu nivelul deja foarte jos din 2009, \ns` unii manageri mai optimi[ti v`d o stagnare. „Pentru urm`toarele trimestre estimez aproximativ aceea[i evolu]ie ca \n T1, poate pu]in sub 30% totu[i, avånd \n vedere c` anul trecut \n primul trimestru s-au realizat cele mai mari volume, iar celelalte au fost mai slabe”, afirm` R`zvan Diaconescu de la Impuls Leasing. Pe de alt` parte, [eful Raiffeisen Leasing se a[teapt` la o sc`dere ceva mai redus` a pie]ei, care a coboråt anul trecut la nivelul de 1,33 miliarde de euro. „Eu \mi p`strez nota de optimism [i m` a[tept ca pia]a s` fie de 1,2-1,3 miliarde de euro la sfår[itul anului (ca valoare a bunurilor finan]ate - n.r.). Atåt eu, cåt [i mul]i colegi de-ai mei de la alte companii de leasing avem bugetate cre[teri pentru 2010, dar nu vom putea controla reac]ia pie]ei”, spune Felix Daniliuc. Directorul general al MKB Romexterra Leasing, Cornel Coca Constantinescu, se a[teapt` la o diminuare cu o treime a pie]ei de leasing. „Cred c` la sfår[itul anului pia]a va fi cu 30% sub nivelul din 2009, ne \ntoarcem \n continuare \n timp. Se va echilibra totu[i structura pie]ei \ntre auto, echipamente [i real estate, cred c` se va reduce dependen]a de vånz`rile de ma[ini”, consider` Constantinescu. Sc`derea puternic` a pie]ei s-a v`zut deja \n råndul juc`torilor mici: cåteva zeci de companii de leasing de mici dimensiuni au ie[it de pe pia]` \n ultimul an, deoarece ac]ionarii nu le-au mai putut sus]ine cu fonduri. Thomas Tolazzi, directorul general al BCR Leasing, estimeaz` c` pia]a de leasing va r`måne anul acesta la nivelul din 2009, de 1,3 miliarde de euro. Tolazzi a preluat conducerea firmei de leasing \n februarie, \nlocuindu-l pe Claudiu St`nescu. Anterior, Tolazzi a fost director de risc pe segmentul de clien]i corporate din cadrul BCR, cea mai mare banc` de pe pia]a romåneasc`. „}intele de vånz`ri pentru 2010 sunt corelate cu tendin]a cererii, \nc` redus`. Din aceast` perspectiv`, volumul anticipat al pie]ei va fi apropiat celui din 2009. Clien]ii, atåt persoane juridice, cåt [i fizice, manifest` \nc` o relativ` pruden]` \n asumarea de noi obliga]ii pe plat`, iar firmele de leasing aplic` criterii de eligibilitate mai pu]in permisive, pentru a putea controla riscul“, sus]ine Tolazzi, ad`ugånd c` recuperarea de bunuri va r`måne principala activitate a firmelor de leasing [i \n 2010. „Dup` un an \n care firmele de leasing s-au v`zut nevoite s` fac` fa]` severei dilu`ri a portofoliilor, supradimension`rii rapide a stocului de vehicule reposedate, cre[terii provizioanelor [i pierderilor rezultate din revånzare, priorit`]ile lor r`mån acelea[i: cur`]area portofoliilor, un atent management al riscurilor [i optimizarea proceselor de colectare a debitelor“, spune Tolazzi. Peste 90% dintre clien]ii firmelor de leasing sunt persoane juridice, iar cele mai mari probleme la rambursarea ratelor le-au \ntåmpinat IMM-urile din sectorul construc]iilor, al transporturilor [i din industrie. n

Financiar 2010

87

e greu s` reporne[ti motoarele. adic` circa 10 milioane de euro. Vestea bun` \n acest an ar putea fi c` formarea brut` de capital fix. \ncåt firmele sunt preg`tite s` accepte al]i parametri. trebuie s` faci ceva cu portofoliul de imobiliare care nu performeaz`. la fel [i clien]ii. Dac` vor accepta al]i parametri. A fost greu pentru c` toate lucrurile pe care nu le-ai f`cut bine \n anii anteriori [i-au prezentat nota de plat` acum. respectiv 50 de milioane de euro volumul finan]`rilor. ci pe controlul a ceea ce aveam. Retail-ul s-a dovedit destul de rezistent pån` \n momentul `sta. avånd \n vedere dificult`]ile cu care s-au confruntat multe companii ca urmare a crizei? Au fost restructur`ri mai ales pe partea de echipamente. sunt [anse ca pia]a s` se dezghe]e [i vom vedea finan]`ri. Pe de alt` parte. de cei care au cele mai bune [anse s` ias` din perioada asta proast`. s-a \ntåmplat acela[i lucru. dup` corec]iile puternice de anul trecut? Prost. dar la un moment dat devine o problem` de lichiditate. pe real estate. Clar c` ceea ce se poate baza pe export func]ioneaz`. ceea ce d` o speran]` firmelor de leasing. probabil. Starea proast` a economiei a antrenat reticen]a investitorilor. Anul 2010 a debutat sub semnul incertitudinii. au fost tranzac]ii. dar m`car [tim unde sunt extremele. chiar dac` toat` lumea vorbe[te de un an de criz`. Odat` ce consumul scade. Deci astea au fost principalele dou` considerente care au determinat reducerea finan]`rilor. [i va func]iona probabil pån` cånd vor merge programele „Rabla” de prin alte ]`ri. Ca valoare. |n condi]iile \n care anul trecut nu ne-am mai concentrat pe generarea de noi afaceri. vezi sectorul auto.Leasing Immorent caut` oportunit`]i de refinan]are [i terenuri pentru birouri Immorent Romånia. nici b`ncile nu s-au gr`bit s`-[i restructureze portofoliul [i nu este doar cazul Romåniei. s` \ncepi s` le vinzi. peste tot. dar o s` ia ceva timp s` reintr`m pe pia]` [i nici nu sunt multe firme care s` vrea s` investeasc`. subsidiara local` de leasing imobiliar a grupului Erste Bank. cu un impact dur asupra economiei. cel pu]in \n Europa. refinan]`ri. Prin septembrie 2009 aveam discu]ii cu proprietari care r`m`seser` la evalu`rile lor de la \nceputul lui 2008. atunci nu cred c` se va \ntåmpla nimic spectaculos anul acesta. pe cei care nu au [anse s` \[i mai revin`. e clar c` [i celelalte ramuri se duc \n jos \ntr-o economie care se bazeaz` mai ales pe consum ca motor de cre[tere. cånd \]i faci planuri s` stai \ntr-o afacere 15-20 de ani e[ti mult mai atent. Voin]` exist` la nivelul nostru. costurile de lichiditate au explodat \ncepånd din 2008 [i au continuat [i \n 2009. A fost mult mai pu]in business [i mult mai mult` aten]ie pe partea de control al riscurilor [i al costurilor. nivel similar cu cel din 2008. a fost mai nimic. la fel ca [i \n 2008. doar anumite sectoare se mi[c`. Cam pentru unul din cinci clien]i a fost nevoie de restructurare. Nimeni nu vrea s` investeasc` sau s` se \ndatoreze \ntr-un an de criz`. s` le restructurezi. pentru c` anul trecut era foarte dificil s` tranzac]ionezi pentru c` era o mare discrepan]` \ntre ceea ce \[i doreau clien]ii [i p`rerea noastr`. dar veneau mai ales din pipeline-ul din 2008. Este o mare zon` de gri \n mijloc. ci suntem undeva la 30 de milioane de euro. |n general. probabil c` nevoia de lichiditate este atåt de stringent`. Pentru un an cum a fost anul trecut spunem c` nu a fost r`u. Este bine [i pentru c` cea mai mare parte a finan]`rilor a fost legat` de imobiliare [i [tim cu to]ii c` 2009 a fost un an nefast pentru acest segment. mai ales. Dar din punct de vedere al volumelor finan]ate \n acest an. E clar c` \n ceea ce prive[te Romånia toat` lumea este \n a[teptare. adic` investi]iile \n active fixe \n economie s` nu mai fie pe trend negativ. Restul factorilor decurg din ele: o politic` de risc mult mai restrictiv`. Cristina Cuncea Cum a trecut pia]a de leasing de anul trecut [i implicit Immorent? Anul trecut a fost an de criz`. Cum a \nceput acest an pentru Immorent? Lucrurile au devenit u[or mai previzibile din toamna anului trecut. spune Bogdan Cernescu. care nu au avut nicio problem` \n a se \ndatora la nesfår[it [i acolo au fost probleme. Au preferat. N-am atins cåt voiam s` atingem. de parc` nimic nu s-ar fi \ntåmplat. anul trecut s` mearg` pe extinderi de facilit`]i din dorin]a de a nu avea provizioane [i de a nu-[i afecta capitalurile. Pe de alt` parte. managing director al companiei. Cea mai mare parte a finan]`rilor a fost pentru real estate. A]i restructurat finan]`ri \n 2009 sau \n acest an. al ac]ionarilor. Sunt [i ve[ti bune. Po]i s` delimitezi foarte clar perdan]ii. Dac` nu. iar \n ciuda declara]iilor pe care le fac juc`torii. Ajustarea a[tept`rilor a fost foarte lent`. bani mult mai scumpi. Pe partea de echipamente am fost mai relaxa]i. 88 Interviu . Lucrurile \ncep s` se schimbe. cred c` au fost cam 10% din totalul portofoliului. va continua s` fie foarte selectiv` \n finan]area companiilor [i se va axa \n acest an \n c`utarea de oportunit`]i pe segmentul dezvolt`rii imobiliare [i pe cel al refinan]`rilor. Vedem [i noi cifrele [i statisticile [i vedem cam ce a mi[cat. Cum vede]i evolu]ia pie]ei de real estate \n acest an? Sunt semne de revigorare. dar probabil c` m`surile drastice care urmeaz` s` fie implementate o s`-i dea o lovitur` destul de zdrav`n`. pe zona de imobiliare st`m bine.

ne uit`m [i la proiecte din zona industrial`. dar retailerii nu mai sunt dornici s` se extind` sau dac` o fac caut` zone centrale la chirii mici. Loc este \n pia]`. care indic` 1. logistic`. |n aceste condi]ii. putem s` le monitoriz`m. Partea de reziden]ial deocamdat` nu o facem. Ca valoare. Ce ve]i face practic \n acest an avånd \n vedere estim`rile privind investi]iile de capital [i cele privind pia]a imobiliar`? Ce-am f`cut [i pån` acum.000-50. de 6.000 de metri p`tra]i. cei care caut` teren \l g`sesc greu ast`zi. vom c`uta oportunit`]i de refinan]are. Pe partea de development. Astfel. Prima faz` va avea doar birouri. dac` g`sim ceva interesant [i credem \n el. fie ai chiria[ul. Leasingul devine interesant numai din prisma faptului c` vorbim de termene lungi. Cred c` pre]ul corect este undeva la jum`tate. {i aici e greu.000-7. Sunt statistici legate de suprafa]a de birouri.000 de euro. adic` circa 10 milioane de euro. de arhitectur`. Sunt oferte. de[i sunt la 60-65% mai mici decåt \n 2008. Presiunea va fi mare pe vånz`torii de terenuri. dar a[a cum spuneam e greu s` ba]i palma pe o valoare de pia]` mutual consfin]it`. Vom face achizi]ii oportunistic. iar pe pia]` nu sunt multe proiecte de calitate. Suntem \n faza de autorizare. |n dezvoltarea imobiliar` sunt dou` abord`ri: fie ai o bucat` de teren care \[i caut` un uz. Ave]i un buget pentru achizi]ii de terenuri? Nu. Ave]i o estimare a volumelor finan]ate prin leasing \n acest an? Este greu. Pe partea de birouri sunt multe companii care \[i mut` sediile. \i dai clientului o gur` de oxigen [i \i echilibrezi bilan]ul. Mie mi-ar veni foarte u[or s` transform o facilitate de finan]are care a fost oferit` acum doi sau trei ani pe cinci-[apte ani \n ceva pe 12-15 ani. „Cam pentru unul din cinci clien]i a fost nevoie de restructurare. schema [i cau]i teren. Multe propriet`]i au fost refinan]ate \n 2007-2008. conceptul este valabil \n continuare. iar cei care au teren constat` c` prin prisma evenimentelor recente acesta nu se mai potrive[te ideii pe care o aveau. dup` mine. ceea ce face foarte dificil` orice discu]ie. de asemenea. Avem propria echip` de ingineri. am terminat procesul de planificare.000 de euro pe metru p`trat. dar e o problem` de pre]. cånd valorile de pia]` erau sus. Dac` vom atinge 30 de milioane de euro. Sigur.nu.000 de euro pe metru p`trat? Probabil c` Dar ave]i terenuri \n Bucure[ti [i \n ]ar`. b`ncile [i firmele de leasing jonglau cu \mprumuturi care reprezentau peste 80% din valoarea investi]iei [i atunci chiar s` vrei s` refinan]ezi imobilele respective este imposibil. Are sens s` dai 3. vom vedea multe lucruri amånate. dar sunt proprietari care cer \n continuare 3. probabil c` numai jum`tate din suprafa]` este de calitate. Negociem \n prezent finan]`ri \n valoare de 7-8 milioane de euro pe real estate. |n ce stadiu sunt aceste proiecte? Proiectul din Bucure[ti merge \nainte. cred c` au fost cam 10% din totalul portofoliului. Deci acest sector este \nghe]at din cauza asta [i p`rerea mea este c` a[a va r`måne o bun` parte de vreme. Nu ne-am ferit niciodat` de proiecte greenfield. Mai avem un teren la Oradea. dar \n zonele care se preteaz` foarte bine unei dezvolt`ri de tip office pre]urile sunt \nc` sus. Vom fi selectivi. Pe de alt` parte.25 milioane de metri p`tra]i. Pån` \n momentul \n care pre]urile nu se vor duce \n acea zon` \mi vine foarte greu s` cred c` cineva se va apuca s` construiasc` din nou. nivelul din 2009 va fi bine. depinde de capacitatea noastr` de a identifica teren. care sunt \nc` sus. Noi mai avem \ns` un avantaj. pentru c` \n unele cazuri PUZ-urile expir` [i noile reglement`ri \n domeniu nu vor permite ob]inerea acelora[i parametri. este cerere mai ales pe partea de refinan]are. reziden]ial). pentru c` mai devreme sau mai tårziu lucrurile se vor pune \n mi[care. unde a]i anun]at proiecte imobiliare. Pe de alt` parte. iar un astfel de concept poate s` aib` succes \n ora[ele secundare. cu excep]ia cazurilor \n care proprietarii sunt dispu[i s` aduc` ceva capital propriu. O reac]ie gr`bit` a b`ncilor n-ar face decåt s` introduc` noi factori distructivi \n pia]`. de 30. dar pu]ine sunt statisticile despre cl`dirile de calitate. dintre care unul \n parteneriat cu Rompetrol. pentru c` este cerere pentru dezvolt`ri de calitate indiferent de zon` (birouri. pentru c` noi viz`m \n special Bucure[tiul. C`ut`m \n continuare terenuri \n afara Bucure[tiului pentru astfel de dezvolt`ri. nu mai sunt 5.” Bogdan Cernescu. retail. da. cred c` e mai bine s` fie a[a. [i \n momentul \n care avem posibilitatea o s` ne implic`m \n astfel de proiecte. Nu din cauz` c` nu exist` cerere. la niveluri descurajante. managing director Immorent Se va \ntåmpla \n acest an? Va fi un proces lung [i de durat` [i \n fond. unde pre]urile au fost destul de rezistente.000 de metri p`tra]i. proiecte de birouri. au sc`zut. n Financiar 2010 89 . a[a cum am f`cut la intrarea pe pia]` \n 2006. pe segmentul de refinan]`ri este foarte greu s` te apropii de tranzac]ii. retail [i logistic [i.

Date estimative N/A N/A N/A N/A Dominic Bruynseels . 1.9412%. .100% Autohellas A.ro 3 www.90. sect.Date finale 138. 103-103A. 3. jud.41.Date estimative N/A N/A N/A N/A 20. 031-425. Alpha Advisory România . crt.000 Echipamente medicale.000. Cluj 0264-438.049 8. et.0.brdleasing.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BT LEASING TRANSILVANIA Str.A.22% Vehicule comerciale . Bucure ti 021-323.905 (-)1.341. Traian nr.000 64.Date finale 2010 .970% C t lin Scutaru .20% Imobiliar .10 021-323.400.80%.Director Managementul Riscurilor i Back Office 2010 . I 7. Structur ac ionariat Conducere executiv 4.88. Alpha Finance România 5.5% Sectorul imobiliar . cod 031105.000 27.ro 5 www. sect.000.Director General 2010 .Pre edinte Consiliu Supraveghere Thomas Tolazzi .2% 2009 .Director General Camelia Graiter . 1.20% Robert Rekkers .294.bcr-leasing.ro Indicator financiar . 4. sect.16.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . Bucure ti 021-407.bnpparibas-leasegroup. 1.Date finale 73. sect.000 1 Leasing financiar Alpha Bank A.48.49.000.000* N/A N/A N/A 12.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BRD SOGELEASE IFN Bd.18% BRD Groupe Société Générale 9.00 021-407. 8. Bucure ti 021-264.Date estimative N/A N/A N/A N/A 3. Theodor Pallady nr.35. 021-264.36.Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web ALPHA LEASING ROMÂNIA IFN Calea Buze ti nr.T.3606%.770. 14-18.6912%.hertzlease. persoane fizice Adjunct 0.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) AUTOTECHNICA FLEET SERVICES (HERTZ LEASE) Bd.Pre edinte CA Titus Nicoar .S.324.313.73.0.15%. 2.52 031-425. Antin Participants 5 S.98% 16 reprezentan i zonali industriale i agricole .Director General 10. Alpha Bank România .030%.27.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . Bari iu nr.1.com Indicator financiar .49. Alpha Leasing A.0070% Sergiu Bogdan Oprescu .sogelease@brd.074 12. Bucure ti 021-301.000 10.63% Echipamente / utilaje . et. Ion Mihalache nr. . intrarea A.993 26 BT Investment . Financiara SA Costin Ciotec .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BCR LEASING IFN Pia a Alba Iulia nr.Director General Daniela Davidescu .84 office@bcr-leasing.ro www.Date finale 10.09 021-314.16% 2009 .Director Comercial 2009 .000%. bl.44% Imobile .790. Banca Transilvania .94%.82.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Capital social (lei) Nr.000 90 Informa]ii companii de leasing .ro Indicator financiar .395.14% Echipamente de construc ii . birou 1.graiter@bplg.695.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BNP PARIBAS LEASE GROUP IFN Str.17% 2009 . 12.04 brd. 1.btleasing.51. cod 011014.29 2 office@hertzlease.00.150 office@btleasing.729 N/A N/A BNP Paribas Lease Group 99.Pre edinte Banca Comercial Român Directorat / Director General 89.18% Echipamente .E Theofilos Romaios .06% Philippe Chabert .257.ro 4 www.816 0264-444.49. 3.24 marketing@alphaleasing.Date estimative N/A N/A N/A N/A Jean-Claude Boloux . Cluj-Napoca.E.000 2010 .600 1 Închirieri auto .73.alphaleasing. 99. et. 021-301.Director General 2009 .ro Indicator financiar .ro 6 www. . 47.Date estimative 36.E.22% Echipamente IT i office .ro Indicator financiar .400 23 Autovehicule . puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr.000 N/A N/A Autoturisme .551. et.266.62 camelia.90.Pre edinte CA Camelia Mihalache.E. 1. sect.48 021-301. 1-7.000.Date estimative N/A N/A N/A N/A 36.ro 1 www. 1-2.82.62.90. Marius Ro u Managing Directors 2009 . Bucure ti 031-425.41.Director Comercial N/A N/A N/A N/A Autovehicule comerciale .ro Indicator financiar .39% Autoturisme .000 40. et.

Director Sucursal R zvan Unga .Date estimative N/A N/A N/A N/A 14.capital-leasing.9%.Date finale 13.Date estimative N/A N/A N/A N/A 3. 6.deutsche-leasing. Matei Voievod nr.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CYPRUS LEASING ROMÂNIA IFN Calea Doroban ilor nr.000 20.Date finale 22.075. Ledra Estate Ltd. bl. Bucure ti 021-301.unga@cat.91. Bucure ti 021-252.crediteuropeleasing.000.cat.000.941 (-)480. sect.08% Echipamente .Date estimative N/A N/A N/A N/A Kerem Sekizyarali . 2-4.99.537. Bucure ti 021-409.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .ro 7 www.7.0012% 72. 0.99.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CREDIT EUROPE LEASING IFN Bd.000.356.ro 11 www. corp A.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .444 — Credit Europe Bank .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .com 10 www.ro Indicator financiar . 2.Director Financiar 2009 . Nica CristinaAdjunct Gabriela . 2.Vicepre edinte Adjunct 50.com Indicator financiar .ro Indicator financiar . cod 020334. crt.0012%. Gheorghe Andreea Elena Bodin . Eurolife Ltd. corp A. .1% 0. 2.21.41%. sect.301 15.000 2 Auto .Date estimative N/A N/A N/A N/A Financiar 2010 91 .44 (capital de dotare) 1 N/A Capital str in .52 elena.31 021-327.000 35.Director General 2009 . 021-301.233.26. sect.15.87% Credit Europe Ipotecar Echipamente . jud.Pre edinte CA AliRiza Koska .9952%.30 office@capital-leasing.Date estimative 27. 3.com www. et.40%.bankofcyprus. sect.00 021-301. et.Director General Adrian Petr reanu .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) DEL FIN LEASING IFN Str.delfinleasing.31.55.619.Vicepre edinte Beril Topciu .55. 26Z.93. 105C.31.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .333. 40.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Obiectul contractului de Nr.29 8 razvan. Mogo oaia.Vicepre edinte Cristina Camelia Gogan Vicepre edinte Adjunct Baris Dogan .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND Sp z o.nae@cat. 187B.0012%. 0.0.295.Pre edinte CA Lauren iu Moza .508 28.939 18. 25. .000 — N/A N/A Christian Garabet .ro 9 www.15.128 30.000.43 1 N/A Andreas Eliades .Director General Adjunct 2009 .85 office@delfinleasing.Director Executiv 2009 .Director General Adjunct 2010 .000 43.42.000 1 N/A Deutsche Leasing Group Cedric Chilian .99935%.91% Iuliu Viorel Nica .812 91. Vehicule .0012%. 12A.sucursal CFS Poland .31.000 30. 6.80 021-252.565 Bank of Cyprus Public Company Ltd.03% 2009 . Anchor Plaza.18. Sfânta Vineri nr.00 021-308.ro Indicator financiar .Director General Alexandrina .000 2009 . Nica Dumitru Adjunct 1% C lin R zvan Negoi .00065% Cl diri i terenuri . puncte de leasing / Pondere în total lucru finan are % Nr. 7.841.ro Indicator financiar .236.55 contact@crediteuropeleasing.ro 12 www.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 5. Bucure ti 021-327.25 021-317. Mortgage Bank of Cyprus 0.com. o.92.000.19 info@dlro.300. General Insurance of Cyprus Ltd. magda.197 17.40. Gheorghe Anca-Iulia Buza . et. Bucure ti-Târgovi te nr. sect.76 021-409.15.Date estimative 24.40.21.bankofcyprus. 1. Bucure ti 021-308.com Indicator financiar . Gara Her str u nr.000.796.236 2010 .uta@ro. Structur ac ionariat Conducere executiv CAPITAL LEASING IFN Str.000 32.100% Magdalena Nae .02% Imobile .794 12. .Director General C t lin Liviu .360.Sucursala România IFN os.198.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) DEUTSCHE LEASING ROMÂNIA Str. Ilfov 021-317.1.9%.Pre edinte CA / Director General Nica Iuliu Viorel . Timi oara nr.218.Pre edinte CA Bogdan Ivanov .

Date estimative N/A N/A N/A N/A EFG New Europe Holding BV 92.097.0015%.400.19 13 info@dlro.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) EFG LEASING IFN Bd.Pre edinte CA Adrian Nicolaescu .Pre edinte CA .676 office@imogrup.Date estimative 55.0. Bucure ti 021-308.655. cod 020334.7.000 70.14 office@fms.000 2.14.689 Gemisa Investments LTD 62.250. Bucure ti 021-404.ro Indicator financiar .1. Dolj 0251-410.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) IMMORENT ROMÂNIA IFN Str.000 N/A 2.ro Indicator financiar .000 34. 2.430. Popescu Ionel .0.ro 17 www.400.Director Executiv Lauren iu Bogdan .02% Iosif Pop .493.immorent. persoane fizice .ro 15 www. 2-4. 5.ro 16 www.749 (-)614.275.768 2.106 2010 . Structur ac ionariat Conducere executiv 750.000.000.52% Leasing mobiliar .61.000 3.Date estimative 77.675 0264-595.Director 725.500 1 Leasing imobiliar .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) FLEET MANAGEMENT SERVICES Calea Rahovei nr.123.ro Indicator financiar .01 office@immorent.970 233.636.Director Marketing 0.20% Leasing utilaje .000 398.719.473 698.20%. 2.000 19. sect. Tudor Arghezi nr. 6A. 5. Cluj 0264-595. 8. sect.521 274. Horea nr.360 0241-418.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .000 2.98%.16.1% 2009 .400.helcoleasing.Date estimative 1.61. Dimitrie Pompeiu nr.Date finale N/A N/A N/A 140.50% Persoane juridice .00 021-387.21 021-323.00 021-404.000 1. sect.000 1 N/A Deutsche Leasing Group Eckhard Creutzburg.Pre edinte CA / Managing Director Anina Iordache . et. 266-268. Gara Her str u nr.30% Leasing autovehicule .000 92 Informa]ii companii de leasing .331 (integral din provizioane) 2010 .100% 2009 .520 6 100% 2009 . 3.000.214%.15. 2. 113.18. cam.588.Date estimative 443.ro Indicator financiar .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) IMOLEASING IFN Str.23%. 6. Eurobank Beatrice Smeu .977 356.Director General 2009 .Date finale 13.000 160.000 65.400.14.Date finale 341.777 office@helcoleasing.000.Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web DEUTSCHE LEASING ROMÂNIA OPERA IONAL Str.200 2010 .ro Indicator financiar . puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr. Bucure ti 021-301.78%. 5.320 1.04.190 415. Ro ca Drago Ilie Chiril . Bogdan Lauren iu Vergil .15.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) HELCO LEASING IFN Bd.lei Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) Capital social (lei) Nr.982 15. 0351-461.Director General Leasing . crt. Bucure ti 021-387.Director Opera ional Ionel Popescu .0015%.efgleasing.438 Bogdan Cernescu .000.550. Cluj-Napoca. et.15.fms.80 — Autoturisme . Craiova.840.000 (-)6. 021-301.Director Financiar 45.000 1 100% Patru persoane fizice Petru Radu Hurezeanu .500.000 46.717. sect.169 1.700.023.004 1.0015% 2010 . 0351-467.Date estimative 2.Date finale 25.722 12. EFG Eurobank Ergasias Georgios Pentaliotis .Director General EFG Asset Management Societate Adjunct Anonim de Servicii de Investi ii Gina Constantin .000 1.00 021-301.000. Eurobank EFG Telessis & Vânz ri Finance Societate Anonim de Servicii de Investi ii . jud.99%.13 clientvoice@efgleasing.2% Daniel Ivan .07%.Managing Director Mihaela erb noiu .Pre edinte CA Cristina Ioana Cec lecean .61.99.06.Date finale 371.ro www. 7.000 5. Decebal nr.473.210 537. et.Director Executiv 2009 . Subholding Immorent GmbH . Georg Hansjürgens .480 2010 .deutsche-leasing.0. jud.48% Immorent International Holding GmbH .imogrup.com Indicator financiar . 23. cam.ro 14 www.250 4 Leasing imobiliar .Membrii CA 2009 .0.000 2. EFG Eurobank Ergasias Sorin Manolescu . Ivan Daniel .5%.553.ro 18 www.

000.485. bl.Director Opera iuni 100.V.0025%. 1.5% Echipamente industriale .000 85.000 N/A 1.18.Date estimative 11.390.51% Imobiliar . sect.V. Runoto Holding B.000 N/A N/A 2010 .Date estimative 100.0025% Michael Unterguggenberger Pre edinte CA / Director General Adjunct R zvan Diaconescu .V.ro 19 www.883.00 021-200.95.100% Riccardo Parasporo .71.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) ING LEASE ROMÂNIA Bd.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. J3a.0. 3. Echipamente de construc ii .00.15% Impuls-Leasing International AG Vehicule comerciale grele . R zvan Diaconescu .Pre edinte CA Adriana Dumitrescu . 76.99%.000 39.000 1. ING Lease Interfinance BV 0. Bucure ti 021-305.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) INTESA SANPAOLO LEASING ROMÂNIA Bd.842. .489 16. Bucure ti 021-200. Unirii nr.71.45.44 021-308. 8 filiale Autoturisme . 11-15.000 1 N/A Privat .000 9.leasing@intesasanpaolo. puncte de lucru / Pondere în total finan are % Structur ac ionariat Conducere executiv IMPULS-LEASING ROMÂNIA IFN Str. 021-311.000 90.impuls-leasing. 0.000.000.97.V.5%.Date finale 1.000 N/A N/A Financiar 2010 93 .ro Indicator financiar .000 N/A N/A ING Lease Holding B. Tronido Finance B.000.Director Vânz ri Nicolae Andreica .000. sect.375.18.Date finale 84.Director 2009 .000. .432.10% 90%. 2. sect.000 2010 .000 RON 1 sediu central.300 1 Auto i echipamente .000.ro Indicator financiar . Luigi Galvani nr.0025%.21 office@inglease.Date estimative 720.000 70.ro 20 www. 61-63.46 21 office.Director Financiar Alina Ursache .11 office@impuls-leasing.2% 2009 . Capital social (lei) Obiectul contractului de leasing Nr.99.40 021-311.Vicepre edinte CA / Director General 2010 .Director Risc Iulia Tudorache .inglease. Bucure ti 021-308. Tipografilor nr.0025%.Date finale 21.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 680.ro Indicator financiar .000 N/A N/A Bastiaan Pieter Hoekstra .Pre edinte CA Mihaela Petricean .200. ING Aircraft Lease B.49% 2009 .225 N/A 655.8% Michael Unterguggenberger . 0. crt.65% Vehicule comerciale u oare .

360.93.000 (-)1. bl. servicii de management de flot Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Alexander Nekolar .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN Bd.Director General C t lin Rizea .26. 5.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PORSCHE LEASING ROMÂNIA IFN os.Date finale 18.100% Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Kurt Leitner .000 Auto & moto . Bucure ti 021-316.33 Indicator financiar . Voluntari.ro 22 www. sect.26. sc. 021-316.3.Date estimative N/A N/A N/A N/A 94 Informa]ii companii de leasing .39.49 23 office@leaseplan.19% Franco Antiga .00 021-405.16.Director General Ileana Mihaela Burcioiu . Nicolae Titulescu nr.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 139.20.0.ro Indicator financiar . Dimitrie Cantemir nr.000 — 24. Pipera-Tunari nr. jud.268.38 021-208.000 1 Leasing financiar auto . 1.00002934% C t lin Pârvu .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) NBG LEASING IFN Str. jud.416 — Leasing financiar Veneto Banca Holding scpa 99.Director General Diana Vi an .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PORSCHE MOBILITY os.99960%.Date estimative N/A N/A N/A N/A 18. crt.079. 4.Administrator 2009 . 1.0. sect.16.porschebank.160 1 Leasing opera ional auto . Ilfov 021-407.Director General Adjunct 34.0.Pre edinte CA Alexandru Toader .99 office@nbgleasing.Director Opera iuni 2009 .ro Indicator financiar . Banca Româneasc 0.500.2. Ilfov 021-208. 1.000 Teodor Valentinov Marinov Pre edinte CA Constantin Jean D nail . Michail Lachanas . Structur ac ionariat Conducere executiv ITALO ROMENA LEASING IFN Bd.60% 2010 . 1.Date finale 121.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .36 office@porschebank. Construdava Business Center.000.26% Altele . 4C.ro www.10.150. sect.80% Imobile .20.00.38 021-208.000 87.956. 3. Pipera-Tunari nr.leaseplan. Voluntari.0.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) LEASEPLAN ROMÂNIA os. et.00002934%.26.81%.494.ro 24 www.ro Indicator financiar .700.porschebank.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .53. 20-22.94 021-316. puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr.500 N/A N/A 25 2009 .10.00002934%. Pipera Tunari nr.000 N/A N/A 2010 . B2.ro 27 www. et. 021-409. et.21.Pre edinte CA Carmelo Larosa . 2. 29-31. jud.34% Echipamente .00040% 2009 .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .000 — N/A LeasePlan Corporation NV Bogdan Apahidean .02 021-404.250.400 N/A National Bank of Greece 99.20.ro Indicator financiar .21.230. 4.40.000. Bucure ti 021-409.000 — 42.000 N/A N/A N/A 2010 . Veneto Banca . Stavros Lekkakos .000 (-)1.95 office@italoromenaleasing.Date estimative 36.Date estimative N/A N/A N/A N/A 11. C t lin Pârvu .Date estimative N/A N/A N/A N/A 12.ro 26 www.370. Bucure ti 021-405.Director General 2009 . 2.italoromenaleasing.Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Nr.600.nbgleasing.000. Piraeus Bank 99.Director General Octavian-Andrei Coiciu Trifan Director 9. Bilciure ti nr. Voluntari.100% finan are.Date finale 28.ro Indicator financiar .36 office@porschebank.85319621%.26.Director Executiv 2009 .00 021-407. Ilfov 021-208.Date estimative N/A N/A N/A N/A Piraeus Bank România 0.14671577%.

euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TBI LEASING IFN Str. sect. Matei Basarab nr.Date estimative N/A N/A N/A N/A 4.55.Date estimative N/A N/A N/A N/A 36.64% Echipamente . sect.43.22% Imobiliar . Bucure ti 021-323. Florentina Pre edinte CA / Director General Virginia Mircea.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TOP LEASING IFN Bd.33. 90.98 office@raiffeisen-leasing. Bucure ti 021-200. puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr.480 17 sucursale Auto.685. jud.peste 99% (ac ionar majoritar) Gabriel Diamandopol .30% Imobile .Date estimative N/A N/A N/A N/A UniCredit Global Leasing S.com.932.A .42 client@romstal-leasing.000 — N/A Vlad Hiottu . mezanin. 3A. 1.77.400 12 Vehicule .000.Director General Adjunct 2009 . 9. Nicolae Caramfil nr.Date finale 289.77.euro 14. sc.Date finale N/A N/A N/A N/A Auto noi .ro Indicator financiar .Director General BA CA Export Leasing GmbH) .9% Echipamente .raiffeisen-leasing.15% Imobile .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . 20.19. Raiffeisen Bank.H Executiv Vânz ri 0. Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH .77 021-200. 118.935. 5.68 a.40% Aurel Andrei .ro Indicator financiar . Eroilor nr.ro 32 www.462.transilvanialeasing.CEO 2009 .50% Steven van Groningen .000 13 Autovehicule .unicreditleasing.Director General Nina Puiu .50% 2009 . 5.Pre edinte CA / Director General Daniela Cristina Andrei . 25.Director 2009 . Pu ul lui Zamfir nr.173 0268-319.172.000. cod 014141.660 18.005 1.Director Eurolease Beteiligungsgesellschaft m.81% Echipamente .4% KBC Lease .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .ro Indicator financiar .53.70 — Auto .50%. Ivo Florentina Virginia Mircea Alexandrov Gueorguiev. Grand Offices Marriott.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .88. 3.0. 3. imobiliar 2009 . Bucure ti 021-403. 31 ifntopleasing@yahoo.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Nr. Bucure ti 021-231. echipamente. et. bl. UniCredit Global Leasing Export GmbH (fosta Andreas Obrist .1%.ro Indicator financiar .30 021-326. Structur ac ionariat Conducere executiv RAIFFEISEN LEASING IFN Calea 13 Septembrie nr.b.49%.1% 575.90% Echipamente .Date finale 14. 1.20%.14% Raiffeisen-Leasing International GmbH.ro 29 www. Bra ov 0268-315.Pre edinte CA Ioan Manea . sect.531 12. 1. Alexandra Hiottu 11%.11% Auto second-hand .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TRANSILVANIA LEASING IFN Bd. sect.602.000 2010 .ro 28 www.topleasing.38.32.87 bucuresti@unicreditleasing. 57.1% N/A M rioara Mema .000 N/A N/A N/A 2010 . UniCredit iriac Bank .0.74 office@tbileasing.Pre edinte Raiffeisen Bank Felix Daniliuc . România .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) UNICREDIT LEASING CORPORATION* Str.994. 0268-315.p.ro 33 www.42 021-404. et.Director General 2009 .9% Imobiliar .1%. 021-231. parter + et.ro Indicator financiar .455 office@transilvanialeasing.Date estimative N/A N/A N/A N/A Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 95 .88.tbileasing.79. Cristina Andrei .232. Austria . Bra ov. ap.7%. Bucure ti 021-405. 8-12.com www.229.00 021-323. Traian Sevastian Baicu 2010 . crt. sect.Date estimative N/A N/A N/A N/A 44.34 021-403. E4.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) ROMSTAL LEASING IFN Str.40.Date estimative N/A N/A N/A N/A 73. 1. BA Dan Constantinescu .400 10 TBIF Financial Services. Unirii nr.445.romstal-leasing.ro Indicator financiar .andrei24@gmail.ro 30 www.

va \mprumuta 673. \ntrucåt nu a transmis raport`rile prev`zute de legisla]ie. divizia de leasing financiar a BRDGroupe Société Générale. \n timp ce ALD Automotive [i-a crescut cu 85% parcul administrat \n leasing. Mercedes-Benz Leasing IFN [i Mercedes-Benz Service Leasing. divizia de leasing a Di-Bas Auto. dar [i al leasingului de echipamente cu 14%. la 120 de milioane de euro. au ob]inut un credit de 15 milioane de euro de la ING Bank sucursala Bucure[ti. pe fondul major`rii valorii \mprumuturilor [i a extinderii teritoriale cu nou` unit`]i.ALB Romånia are. Banca European` pentru Investi]ii a anun]at c` va acorda BRD Sogelease IFN un \mprumut de 15 milioane de euro. compania vizeaz` s`-[i majoreze valoarea contractelor \ncheiate cu 50%. iar dac` num`rul cazurilor de neplat` va cre[te [i \n sectorul de creditare. controlat` integral de grupul elen. Tot mai mul]i romåni cedeaz` ma[inile cump`rate c`tre companiile de leasing. VB Leasing Romånia vrea s` finan]eze \n 2009 bunuri \n valoare de 182 de milioane de euro.77 milioane de lei de la Eurobank EFG Private Bank Luxemburg. la 4. dup` ce a constatat c` prin aceast` tranzac]ie nu se creeaz` sau consolideaz` o pozi]ie dominant` pe pia]`. Consiliul Concuren]ei a aprobat preluarea Impuls Leasing International de c`tre Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. parte a grupului Eurolines. fondurile fiind destinate credit`rii IMM-urilor. BCR Leasing a finan]at \n 2008 bunuri de 462 de milioane de euro. cu 32% peste soldul din 2007. pe fondul avansului cu 25% al finan]`rilor pentru segmentul de autovehicule. acesta preluånd o func]ie de conducere \n cadrul grupului britanic din care face parte compania specializat` \n credite de consum acordate la domiciliu. Pentru 2009. Di-Bas Leasing. \n cre[tere cu 13. specializat` \n carduri de credit [i finan]`ri de consum. potrivit pre[edintelui ALB Romånia. AAA New Kopel. care va reuni activit`]ile celor dou` firme de pe pia]a de retail cu ma[ini second-hand. la 15%. EFG Retail Services IFN. Provident Financial Romånia IFN l-a numit ca director general pe Russell Johnsen.2009 IANUARIE Ponderea leasing-ului \n achizi]ia de autoturisme autohtone noi a crescut cu trei puncte procentuale \n 2008 fa]` de 2007. controlat de omul de afaceri Drago[ Anastasiu. \n cre[tere cu circa 16% fa]` de nivelul din 2007.828 de vehicule. aceasta urmånd s` fie radiat` din Registrul general. \n timp ce procentul automobilelor de import achizi]ionate prin acest tip de finan]are a r`mas constant. care-l va \nlocui pe Stephen 96 Cronologie . va contracta o linie de credit \n valoare de [apte milioane de euro de la Intesa Sanpaolo Romånia. Sixt New Kopel [i AAA Auto Group au \nfiin]at o companie mixt` \n Romånia. \n special de construc]ii. a \nregistrat la finele lui 2008 contracte de leasing \n valoare de 1. doi noi membri. pentru a facilita achizi]ia modelelor m`rcii.37 miliarde de lei. de la sfår[itul lunii februarie. UniCredit Leasing a finan]at \n 2008 bunuri de peste 555 de milioane de euro. a declarat guvernatorul BNR. dealer Opel [i Chevrolet. Rice. Valoarea fraudelor \nregistrate \n 2008 de companiile de leasing din Romånia s-a ridicat la 10-20 de milioane de euro. segment \nc` viabil pe pia]a de leasing. atunci acest lucru va afecta tot popula]ia. Jean-Claude Boloux.75% fa]` de 2008. MARTIE Asocia]ia Societ`]ilor Financiare . Mugur Is`rescu.Leasing CRONOLOGIE LEASING . divizia local` a EFG Eurobank Ergasias. dublu fa]` de rezultatul din 2007. pe fondul reorient`rii c`tre finan]area de echipamente. la 34% din livr`ri. majoritatea fiind pe segmentul echipamentelor. Mazda Romånia [i UniCredit Leasing au \nfiin]at primul serviciu de finan]are al importatorului m`rcii japoneze. s` mai desf`[oare activitatea de finan]are. Mazda Finance. Provident Financial Romånia IFN a acordat \n 2008 credite de consum de peste 42 de milioane de euro. dar se a[teapt` pentru 2009 la reducerea valorii bunurilor finan]ate. BNR a interzis companiei Eurobus Leasing IFN. subsidiarele locale de finan]are ale grupului auto german Daimler. \ntrucåt banca este doar un intermediar. de 3. Compania de leasing opera]ional [i \nchirieri auto Sixt New Kopel a \ncheiat \n 2008 contracte de 80 de milioane de euro \n Romånia. FEBRUARIE BRD Sogelease. \n scopul diminu`rii impactului crizei financiare actuale. respectiv BRD Finance [i AT Leasing. \n cre[tere cu 11% fa]` de nivelul din 2007.5 ori peste nivelul din 2007. num`rul total al firmelor afiliate ajungånd astfel la 39 de societ`]i.

de 261 de milioane de euro. aproape dublu fa]` de 2008. Autorit`]ile au eliminat deducerea TVA pentru achizi]iile de vehicule de pasageri cu cel mult nou` locuri. sub nivelul din anul anterior. [i-a majorat. potrivit unui ordin al ministrului mediului. Imposibilitatea companiilor care achizi]ioneaz` ma[ini \n leasing de a-[i deduce TVA va determina cre[terea costurilor aferente leasingului. \n urma verific`rilor efectuate. prin aport \n numerar din partea a trei ac]ionari existen]i. printr-un parteneriat cu grupul Romil. pe fondul major`rii valorii investi]iei pe proiect. dublu fa]` de aceea[i perioad` a anului anterior.26 milioane de lei la circa 39 de milioane de lei. M`surile se aplic` de la 1 mai 2009 pån` la 31 decembrie 2010. parte a BNP Paribas Group. }iriac Leasing [i AT Leasing de la clien]ii intra]i \n incapacitate de plat`. Banca Na]ional` a Romåniei a suspendat \n 2008 activitatea de creditare a 19 IFN.4 milioane de euro). rezultatul fiind influen]at de evolu]ia economic` negativ`. prin \ncorporarea profitului nerepartizat.Compania de leasing opera]ional Arval Romånia.000 de contracte \n valoare total` de 191 de milioane de euro. pe fondul unei revigor`ri a afacerilor.5 milioane de lei. la 8. MAI Medicredit Leasing a finan]at \n primul trimestru din 2009 bunuri \n valoare de 4. \[i va reduce capitalul social cu 60 de milioane de lei. Bac`u [i Suceava.35% fa]` de 2007 [i cu peste 40% mai pu]in decåt obiectivul anun]at anterior.2 milioane de euro. care mai stabile[te c` un proprietar poate beneficia Financiar 2010 97 . destinat firmelor mici [i mijlocii pentru achizi]ia de tehnologii de comunica]ii. la care se adaug` participa]ia a patru ac]ionari noi. la 15 milioane de lei. iar compania [i-a minimizat riscurile. pentru a se dezvolta pe pia]a ma[inilor rulate. care presupune r`scump`rarea unit`]ii \n leasing de la o societate specializat` \n astfel de tranzac]ii. IULIE BT Leasing Transilvania IFN [i-a majorat capitalul social cu 2. conform ultimei forme a ordonan]ei privind reducerea cheltuielilor bugetare. Raiffeisen Leasing IFN a finan]at \n 2008 circa 3.66 milioane de euro) \n 2007. Porsche Leasing a \nregistrat \n primul trimestru o cot` de pia]` de 18%. de la 83. \n aprilie. Continental a derulat o opera]iune similar` \n 2008. Credit Europe Ipotecar IFN. respectiv Ia[i. MKB Romexterra Leasing a finan]at \n 2008 bunuri \n valoare de 59 de milioane de euro. APRILIE Continental Hotels va vinde hotelul Hello din Bucure[ti \ntr-o tranzac]ie de tip sale lease-back. \ntrucåt investitorii se tem s`-[i mai asume obliga]ii de plat`. s` \ncheie contracte de leasing sau de \nchiriere.6 milioane de lei (13.01 milioane de lei. \n cadrul unui centru logistic de 3. avans determinat de cre[terea interesului pentru finan]area achizi]iei de flote prin leasing opera]ional.3% fa]` de aceea[i perioad` din 2008.7% fa]` de aceea[i perioad` din 2008. potrivit raportului BNR pentru 2008. Guvernul va interzice institu]iilor publice s` cumpere autoturisme.3 milioane de lei (139. Ac]ionarii Domenia Credit au decis la finele lunii aprilie s` majoreze cu 49. Persoanele care \nlocuiesc ma[inile prin programul „Rabla“ vor putea folosi leasingul [i creditul pentru finan]area achizi]iei. \n sc`dere cu 47. dealer pentru m`rcile Fiat [i Iveco. Meridian Leasing Credit IFN.74 milioane de lei. Compania de leasing opera]ional. [i au limitat la 30% posibilitatea de deducere \n cazul contractelor de leasing opera]ional. \ntrucåt acestea nu respectau prevederile legisla]iei speciale. capitalul social cu circa dou` milioane de lei. parte a grupului Meridian. ca urmare a vånz`rii portofoliului de crean]e ipotecare care \nregistreaz` \ntårzieri la pl`]i de pån` la 90 de zile c`tre Credit Europe Bank NV (Olanda). denumit Cisco EasyLease. rent-a-car [i vånz`ri auto second-hand AAA New Kopel \[i va extinde re]eaua \n alte patru ora[e. Compania de leasing opera]ional Fleet Management Services va scoate la vånzare ma[inile recuperate de Alpha Leasing. divizia de finan]`ri ipotecare a grupului turc Credit Europe Bank. cånd a våndut [i a r`scump`rat \n leasing hotelul Ibis din Constan]a. avånd \n vedere c` lunile aprilie [i mai au fost profitabile. de la 36. Institu]iile financiare nebancare au \nregistrat \n 2008 pierderi de 513. Constan]a. \n sc`dere cu 24. compania estimånd o evolu]ie bun` [i \n al doilea trimestru.9 milioane de lei la 125.000 de metri p`tra]i pe care-l va deschide \n 2009. [i a dat peste 140 de avertismente. fa]` de un profit de 45. IUNIE NBG Leasing a finan]at \n primul trimestru bunuri de 30 de milioane de euro. UniCredit Leasing Corporation [i Cisco Capital au lansat un program de finan]are. estimeaz` o cifr` de afaceri de 1617 milioane de euro \n 2009. Adriana Ahciarliu. inclusiv pentru contractele de leasing financiar. a declarat secretarul general al Asocia]iei Societ`]ilor Financiare.5% capitalului social al institu]iei financiare nebancare. \n cre[tere cu 22. de circa 100 de milioane de euro.

la 122. distribu]ia urmånd s` \nceap` dup` ce ma[inile vor primi certificatul de omologare conform cu normele UE.64 milioane de lei (15. \n urma unui parteneriat semnat la finele lunii iulie. potrivit ALB Romånia. de la 69. [i sus]ine c` a investit \n 2009 zece milioane de euro \n infrastructur` [i personal. Dogus GE Olanda. Totodat`. Fortis Lease Group. [i-a majorat \n iunie capitalul social cu 37.1 milioane de lei (zece milioane de euro). prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar. de 64.52 mili oane de lei (7. SEPTEMBRIE Compania de leasing Motoractive [i-a majorat capitalul social cu 42.Leasing de prima de la stat pentru fiecare autovehicul casat.4 milioane de lei. prin aportul \n numerar al ac]ionarului majoritar. AUGUST Sixt New Kopel va importa pe pia]a romåneasc` ma[inile produc`torului Chery Automobile din China. programul „Rabla“ a fost extins [i pentru vehiculele comerciale u[oare.68 milioane de lei. dup` ce. Ralfi IFN. prin aportul \n capital al ac]ionarului majoritar. compania de credite de consum a GE Money. dup` o opera]iune similar` \n mai. Jean-Claude Boloux. de c`tre constructorul auto german Volkswagen [i Fleet Investments. destinat finan]`rii IMM-urilor. de dou` ori mai mic decåt cel raportat \n 2007. Comisia European` a aprobat preluarea controlului comun al companiei de leasing auto LeasePlan. Dogus GE.93 milioane de lei.11 milioane de lei la 176. Companiile de leasing \nregistrate \n Registrul Special la banca central` sunt obligate s` se \nscrie pån` la 31 decembrie \n Centrala Riscurilor Bancare.99 milioane de euro). \n acela[i scop.88 milioane de lei la 111. la 142. unde vor raporta \ntårzierile la plat` ale clien]ilor. nivel sub cel \nregistrat \n 2006. prezent` [i \n Romånia. Clien]ii persoane fizice ai companiei AAA New Kopel vor putea achizi]iona autovehicule rulate \n rate f`r` avans. a semnat un acord de creditare de 80 de milioane de euro cu Bancpost.98 milioane de lei.817 miliarde de euro. Alpha Leasing IFN a realizat \n 2008 un profit net de 2. Pia]a de leasing ar putea sc`dea \n 2009 cu 60-65% fa]` de 2008. 98 Cronologie . de 5.13 miliarde de euro. \n urma unui parteneriat. a declarat pre[edintele ALB Romånia. de 2.28 milioane de euro). Operatorul de leasing opera]ional ALD Automotive [i BRD Finance au \ncheiat un parteneriat pentru comercializarea de vehicule second-hand c`tre persoane fizice. \n timp ce veniturile totale s-au dublat de la 84. Banca European` pentru Investi]ii a acordat un \mprumut de 60 de milioane de euro c`tre EFG Leasing Romånia. cu finan]are de la societatea de credite de consum Cetelem.49 milioane de lei. la fel ca b`ncile.89-3. \ntrucåt nu afecteaz` concuren]a \n spa]iul economic european. cånd s-a situat la 4. recent.3 ori peste valoarea din perioada similar` a anului anterior. Provident Financial Romånia IFN a acordat \n primul semestru credite de consum de peste 30 de milioane de euro.6 milioane de lei. Fortis Lease Romånia IFN [i-a majorat capitalul social cu 90 de milioane de lei. Sc`derea preconizat` ar duce la o valoare a bunurilor finan]ate de 2.

ca urmare a orient`rii clien]ilor spre acest tip de servicii. ac]ionarul majoritar al Euroins. Acest \mprumut reprezint` prima investi]ie a OPIC pe pia]a ipotecar` romåneasc`. Compania de credite de consum BRD Finance IFN are un nou director general. \n urma semn`rii unui acord. care s` le reprezinte \n fa]a autorit`]ilor. OCTOMBRIE Clien]ii companiilor de leasing opera]ional s-au orientat. c`tre extinderea contractului. Ponderea leasingului \n achizi]ia de autoturisme noi produse \n Romånia a sc`zut cu opt puncte procentuale \n primele nou` luni fa]` de aceea[i perioad` din 2008. o agen]ie guvernamental` american`. estimeaz` c`-[i va spori flota cu circa 1. [i-a majorat capitalul social cu 8. parte a BNP Paribas Group. \n condi]iile economice actuale. spun reprezentan]ii firmelor de profil. O parte dintre companiile de leasing opera]ional doresc s` \nfiin]eze o asocia]ie de profil. pån` la o scaden]` maxim` de patru ani. aflat` \n pragul falimentului. banii fiind utiliza]i pentru finan]area clien]ilor. numit \n locul lui Vincent Paul Emile Delatte. independent` de organiza]iile care reunesc firmele de leasing financiar. va atrage un \mprumut de 30 de milioane de dolari de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC).75 milioane de lei (5. \n ultima perioad`.6%. companie specializat` \n acordarea de credite prin telefon. Eurohold. Porsche Leasing a semnat \n primul semestru din 2009 circa 4. companie specializat` \n acordarea de credite ipotecare. la 776.100 de contracte noi. la 9%.46 milioane de lei (dou` milioane de euro). iar cifra de afaceri va avansa cu 60%. a anun]at grupul bulgar. Verida Credit IFN. aferente contractelor noi. cu o valoare a bunurilor de 72 de milioane de euro. Financiar 2010 99 . \n sc`dere cu circa 50%. Bernard Yves Marcel Histe. peste dublul nivelului din aceea[i perioad` din 2008. cele dou` tipuri de produse avånd uneori interese diferite. la 21. fiind finan]ate \n special bunuri produse local.18 milioane de euro). [i estimeaz` s` ajung` pån` la sfår[itul anului la 1. Cofidis IFN. prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar.000 de unit`]i \n 2010. firma francez` Cofidis. [i-a majorat capitalul social cu 8.300 de ma[ini. citat de cotidianul Dnevnik. Piraeus Leasing. se afl` \n negocieri pentru achizi]ia unei companii romåne[ti de leasing.079 milioane de lei. similar cu 2009. [i a mai multor re]ele de dealeri auto din Romånia [i Macedonia. Piraeus Bank Grecia.45 milioane de lei (1. la 29%. la 26-27 de milioane de euro. la 34.Pia]a de leasing a sc`zut \n primul semestru cu 73. preferånd aceast` op]iune \n locul contract`rii de ma[ini noi. a semnat \n primele nou` luni 50 de contracte noi pentru 1. Porsche Mobility. \n func]ie de valoarea bunurilor finan]ate.98 milioane de euro). compania de leasing opera]ional a Porsche Finance Group. spre deosebire de prima parte a anului 2008.65 milioane de euro. divizia local` de leasing a grupului financiar elen Piraeus.600 de unit`]i. iar pentru ma[inile de import achizi]ionate \n acest sistem declinul a fost de patru puncte.5 milioane de lei c`tre Credit Europe Leasing IFN. pe fondul reducerii semnificative pe segmentul vehiculelor [i al echipamentelor industriale din cauza crizei financiare. Credit Europe Bank a acordat un \mprumut subordonat \n valoare de 32. contribuind astfel la majorarea fondurilor proprii ale companiei. prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar. Compania de leasing opera]ional Arval Romånia. acesta renun]ånd la func]ie.

\n sc`dere cu 74% fa]` de 2008. recuperate de la clien]i. Asocia]ia preconizeaz` pentru 2010 un nivel similar celui din 2009.15% din capitalul social al firmei Metropolitan Leasing Bucure[ti a fost våndut pe pia]a RASDAQ a Bursei de Valori Bucure[ti. care-[i desf`[oar` activitatea sub brandul GE Money. Ponderea soldului creditelor acordate de IFN \nscrise \n Registrul Special a ajuns dup` primele nou` luni la 18% \n totalul sistemului bancar. Felix Daniliuc. \nlocuind-o pe Mihaela Mateescu. prin care persoanele care de]in o proprietate pot refinan]a creditele multiple atrase printr-unul singur cu ipotec`.3 milioane de lei (pu]in peste un milion de euro). Compania estimeaz` c` va \ncheia 2009 cu credite acordate \n valoare de 8-10 milioane de euro. Compania de \mprumuturi ipotecare Domenia Credit IFN. 60 de camioane cu remorci ata[ate. noul director general al companiei fiind Gabriel Diamandopol. al c`rei mandat s-a \ncheiat la 31 decembrie 2009. precum [i o perioad` nelimitat` a contractului de leasing. \n cre[tere de la 1. pe maxim 30 de ani. Leasingul de echipamente a consemnat cea mai mare sc`dere. precum [i adoptarea standardelor interna]ionale de contabilitate pentru provizioane. BCR Fleet Management. Consiliul de Administra]ie numindu-l \n aceast` func]ie pe Felix-Silviu Daniliuc. la 209. Valoarea bunurilor finan]ate \n leasing la nivel na]ional a \nregistrat \n primele nou` luni un declin de 74%. iar leasingul imobiliar a \nregistrat un declin de 40%.cesiune. a lansat un credit de consolidare a datoriilor. Companiile de leasing solicit` b`ncii centrale majorarea procentului de deductibilitate a provizioanelor de la 25% la 50%.95 milioane de euro. \n octombrie. n 100 Cronologie . pentru suma de 4.www.63 milioane de euro. Oltenia Leasing IFN \[i va schimba denumirea \n Biroul de Investi]ii Regional Oltenia IFN [i inten]ioneaz` s`-[i dubleze capitalul social. de la 16% \n aceea[i perioad` din 2008. potrivit ALB Romånia. care prevede ca ratele de leasing s` fie fixe [i pl`tite lunar. Clien]ii companiilor de leasing care au achizi]ionat un bun prin acest sistem [i se afl` \n incapacitate de plat` a ratelor pot ceda contractul de leasing altor persoane interesate prin intermediul unui site web dedicat . votat de Camera Deputa]ilor. potrivit datelor BNR. de la 22.Leasing Raiffeisen Leasing IFN are un nou director general adjunct. \n func]ia de director de resurse umane a fost numit` Simona Ion.4 milioane de lei la 45 de milioane de lei. Compania de microfinan]are Capa Finance IFN [i-a propus s` se transforme \n banc` \n prim`vara lui 2010. care l-a \nlocuit pe Adrian Sambris. pån` la sfår[itul lunii octombrie. Pia]a na]ional` de leasing va ajunge \n 2009 la 1. a fost numit director general al companiei. \n trei etape. la zece milioane de euro. Companiile de leasing au solicitat pre[edintelui Traian B`sescu s` nu promulge un proiect de lege pentru amendarea unei ordonan]e de guvern. Liviu Dan.25 miliarde de euro. Directorul general adjunct al Raiffeisen Leasing. valoarea acestora fiind de 2. \nc` cinci companii fiind \n proces de finalizare a documenta]iei pentru racordarea la baza de date. Romstal Leasing [i-a schimbat conducerea. la 183. la care s-au aplicat reduceri diferen]iate de 1530%. Finan]`rile pentru autovehicule au ajuns la 685. dup` ce va fi \ncheiat procesul de autorizare de c`tre banca central`. noua institu]ie de credit urmånd s` se numeasc` Patria Bank. aproape 500 de bunuri recuperate de la clien]ii r`u-platnici. Raiffeisen Leasing a våndut. pe fondul stagn`rii credit`rii bancare. potrivit estim`rilor ALB Romånia.18 miliarde de euro \n aceea[i perioad` a anului trecut. la 1. Mandatul lui Daniliuc este valabil pån` la 30 septembrie 2012. iar pozi]ia de director financiar a fost preluat` de Ovidiu DECEMBRIE Aproape toate IFN \nregistrate \n Registrul Special la banca central` au aderat pån` \n decembrie la Centrala Riscurilor Bancare. MKB Romexterra Leasing a våndut. NOIEMBRIE BCR Leasing IFN va furniza servicii de leasing opera]ional [i administrare de flote auto printr-o companie nou \nfiin]at`. \n sc`dere cu 76%. pe fondul crizei economico-financiare. \n Olanda. Acest proces de aderare trebuie s` se \ncheie pån` la 31 decembrie.5 milioane de euro. iar cifra de afaceri se va majora de patru ori. Compania de leasing opera]ional LeasePlan va \ncheia 2009 cu o flot` de 2. majoritatea fiind livrate \n str`in`tate.500 de ma[ini. \n locul lui Mihai-Robert Pintilie. pe fondul reorient`rii clien]ilor c`tre acest tip de finan]are. Un pachet de ac]iuni reprezentånd 47.04 milioane de euro. de 77%. \n sc`dere cu 10-15% fa]` de 2008. Totodat`.07 miliarde de euro. de la 4.ro.350 de unit`]i \n 2008. \n locul lui Demostene Chivulescu.

.

.

.

Ioana Moldovan 104 Analiz` . consider` anali[tii pie]ei de capital. Tendin]a descendent` reprezint` \ns` calea c`tre stabilizare.Pia]a de capital Corec]ii spre stabilizare Dup` un debut pozitiv \n acest an. Bursa de Valori Bucure[ti a intrat \ntr-o nou` etap` de corec]ii substan]iale.

de 20. Pe de alt` parte. De asemenea. a ar`tat C`runtu. Conpet [i Oil Terminal. Cele mai mari pierderi au fost \nregistrate de SIF-uri.63%. „Programul de vånzare a unor participa]ii de]inute de stat la companii importante ar aduce o situa]ie de tip win-win: pe de o parte sprijin pentru dezvoltarea pie]ei Financiar 2010 105 . ac]iunile celor cinci SIF-uri au avansat \n primul trimestru cu 34. la dezvoltarea pie]ei. indicele SIF-urilor. ini]ial \ntr-un ritm mai lent. |n aceste condi]ii. iar dup` \nscriere va \ncepe preg`tirea pentru listarea Fondului la BVB. Sc`derile au fost accentuate de ie[irea din pia]` a unor investitori mari. „Revigorarea BVB nu se poate realiza f`r` aportul major al statului \n privin]a list`rii de noi companii. De[i ini]ial se vorbea de o posibil` listare \n toamna acestui an. cåt [i romåni . de numai 6%. iar cele mai lichide zece companii aveau o cre[tere timid`. se situa cu circa 15% sub nivelul de la sfår[itul anului trecut. cu sc`deri zilnice de pån` la 10%. \ntrucåt nu are bani pentru a participa la majorarea de capital programat` de companie. precum Transelectrica. este de p`rere [eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR.53%.17%.8%. Mihai Iulian C`runtu. iar Bursa a fost caracterizat` \n tot acest interval de o volatilitate ridicat`. Brokerii [i oficialii pie]ei de capital sunt de p`rere c` listarea Fondului Proprietatea va atrage mul]i investitori . E. |n a[teptarea revigor`rii Investitorii romåni [i str`ini a[teapt`. De asemenea. contribuind. iar indicele general BET-C a avansat cu 29. \n condi]iile turbulen]elor de pe pie]ele financiare din Europa. Transgaz.„Revigorarea BVB nu se poate realiza f`r` aportul major al statului \n privin]a list`rii de noi companii. Evolu]ia pie]elor externe va r`måne principalul factor de determinare a evolu]iilor de la BVB [i \n 2010”. \n special a Fondului Proprietatea [i a companiilor din energie. R`zvan Pa[ol. din luna mai. Acesta urmeaz` s` fie \nregistrat la CNVM \n categoria Alt Organism de Plasament Colectiv special. Distrigaz Sud Re]ele. „Corela]ia BVB cu pie]ele externe va r`måne una ridicat`. Astfel. |ncepånd cu jum`tatea lunii aprilie. David Smart. [eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR | n primele trei luni din 2010. \n condi]iile \n care pia]a p`stra un avans de 9. ministerul vrea s` scoat` la vånzare cåte 17% din ac]iunile GDF SUEZ Energy Romånia.ON Gaz Distribu]ie.” Mihai C`runtu. \n special a Fondului Proprietatea [i a companiilor din energie. Ministerul Economiei a anun]at c` va vinde prin intermediul bursei un pachet reprezentånd 11. din ce \n ce mai agresiv. [eful diviziei de fonduri suverane a Franklin Templeton.atåt str`ini. dar pia]a se va stabiliza odat` cu calmarea temerilor cu privire la criza datoriilor”. prin listare la BVB sau licita]ie cu strigare. a declarat recent c` opera]iunea nu va avea loc \n 2010. de mai mul]i ani. iar unele cota]ii au sc`zut chiar sub nivelul de la finele anului trecut.ON Gaz Romånia [i E. Activele FP vor fi administrate de compania Franklin Templeton Investment Management. de asemenea. ac]iunile au pierdut avansul consemnat \n primul trimestru. unde se pare c` Guvernul ar inten]iona s` ac]ioneze \n sfår[it \n mod concret. sau la companii nelistate \n prezent. BET-FI. Actualul trend descendent se va concretiza \ntr-o ajustare substan]ial`. ajungånd astfel s` acumuleze pierderi masive. sus]ine c` pia]a de capital romåneasc` va continua s` fie influen]at` de sentimentul de pe pie]ele externe. Bursa a \nceput \ns` s` scad`. Guvernul inten]ioneaz` s` vånd` pe burs` ac]iuni la companii listate. Globalizarea economiilor. Directorul general al firmei de brokeraj Intercapital Invest.[i va spori semnificativ lichiditatea zilnic` a pie]ei. listarea Fondului Proprietatea.66%. spre finalul lunii mai. iar ulterior. iar BET a urcat cu 27. cum ar fi Romgaz. a afirmat Pa[ol. [eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR. Bursa de Valori Bucure[ti s-a men]inut pe trendul ascendent consemnat \n 2009. al c`ror declin zilnic mediu a ajuns aproape de 14% \ntr-una dintre [edin]e. |n plus. a fluxurilor financiare [i de investi]ii \nseamn` c` pie]ele financiare evolueaz` dup` modele similare.84% din ac]iunile OMV Petrom din de]inerea actual` a institu]iei. dar care vor intra la cota bursei. unde se pare c` Guvernul ar inten]iona s` ac]ioneze \n sfår[it \n mod concret”. spune c` „este foarte greu de crezut c` pia]a se va mai \ntoarce la minimele de anul trecut. |ntårzierea este cauzat` de faptul c` Guvernul nu a finalizat \nc` documenta]ia necesar` pentru ca Templeton s` devin` efectiv administrator.

07 miliarde de lei. BETC. Perspectivele sunt \mbun`t`]ite [i de posibila listare la Burs` a companiilor private. un ritm mai alert fiind \nregistrat de ac]iunile celor cinci SIF-uri. \n medie. astfel c` la finalul anului 2009 indicele general al bursei. care au consemnat. lichiditatea sc`zut` din pia]a monetar` a determinat majorarea dobånzilor. reprezentan]ii Sibex au anun]at c` sunt \n discu]ii cu mai multe companii care inten]ioneaz` s` se listeze pe pia]a spot de la Sibiu. indicele extins BET-XT.373 miliarde de lei. investitorii c`utånd plasamente cåt mai sigure cu un randament ridicat. Corelarea cu bursele externe a fost vizibil` [i \n octombrie 2009. au consemnat un avans mediu de 71. respectiv de 34.1%. \n condi]iile \n care corec]iile de pe pia]a local` au fost mai dure decåt sc`derile burselor externe \n anul anterior. Primele dou` luni ale anului trecut au fost marcate de pesimismul investitorilor \n privin]a evolu]iei economiei mondiale [i a pie]elor financiare. influen]at` cu excep]ia celei de la Sofia. Opera]iunea a fost aprobat` atåt de CNVM. a explicat Pa[ol. La nivelul capitaliz`rii. Bursa a recuperat anul trecut o parte din pierderi |n anul anterior. de 27. pia]a bursier` din Romånia va deveni mai atractiv` [i va cunoa[te un amplu proces de dezvoltare.55% \n 2009. cånd pia]a local` de capital a sc`zut u[or. \ns` nu au oferit detalii. A[adar. cåt [i de Consiliul operatorului de pia]`. era \n urcare cu 37. de la \nceputul lunii martie indicele general a urcat de 2.8 milioane de lei. La råndul lor. a afirmat Mihai C`runtu. astfel c` lichidit`]ile au migrat dinspre pie]ele de capital spre sistemul bancar. la 80. cea mai puternic` revenire fiind \nregistrat` de cele cinci societ`]i de investi]ii financiare (SIF).37 milioane de lei. de corec]iile consemnate de pie]ele mari. de peste 70%.33%. Cu toate acestea. Astfel. valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor de la BVB. Brokerii consider` c` ritmul de recuperare ar fi putut fi mult mai accelerat. fiind cu aproape 27% mai mic` decåt cea din 2008. Ulterior. cåt [i private”. Percep]ia investitorilor s-a inversat rapid \ns` la \nceputul lunii martie. cånd bursele mature externe s-au \nscris pe o traiectorie ascendent`. un avans de 90. pia]a a fost mai pu]in lichid`. de 20. linie care a fost urmat` [i de pia]a local` de capital. BVB a recuperat o parte din pierderile masive suferite \n 2008. care include cele mai tranzac]ionate 25 de companii listate. \n condi]iile \n care toate inten]iile Guvernului de a lista companii din portofoliu se vor concretiza. Astfel. Totodat`. Astfel.2%. Un alt eveniment important care va contribui la dezvoltarea pie]ei de capital romåne[ti este listarea BVB pe propria platform`. \nglobate \n indicele BET-NG. \n lunile ianuarie [i februarie bursa de la Bucure[ti a sc`zut cu 34. ale c`ror pre]uri aproape s-au triplat. \ns` [i de instabilitatea politic` de la acea vreme din Romånia.53%.Pia]a de capital de capital [i pe de alt` parte fonduri pentru stat”.31% fa]` de nivelul din ultima [edin]` din 2008. odat` cu reluarea cre[terilor pe bursele externe. „Capitalizarea este extrem de sc`zut` pentru o ]ar` precum Romånia dac` ne raport`m la orice burs` din regiune. |n contextul crizei de pe pie]ele financiare. a crescut cu 66. bursa local` a f`cut un salt de 75. din perspectiva lichidit`]ii pie]ei.68% peste nivelul de la sfår[itul anului 2008. astfel c` \n scurt timp BVB va deveni o companie listat`. iar ac]iunile companiilor din sectorul energetic.2 ori. iar cele mai lichide zece titluri au dus indicele BET cu 61. Lichiditatea medie de anul trecut sugereaz` de altfel foarte clar c` problema bursei de la Bucure[ti st` \n lipsa sa de adåncime indus` de lipsa din pia]` a unor societ`]i importante atåt de stat. \n 2009 BVB s-a \ntors \n urm` cu mai mult de patru ani. \n condi]iile \n care apetitul investitorilor a fost afectat de criza de \ncredere 106 Analiz` . investitorii de la BVB au ridicat din nou pre]urile ac]iunilor.

00 N/A 1.tranzac]ii An 2005 2006 2007 2008 2009 Nr.varia]ie % .248.96 90. Bursa de Valori Bucure[ti .41 17.40 10.10 -70.51 RASDAQ-C .33 9.23 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti RASDAQ .011.72 39.821.690.24 14.939.882.44 RAQ-II .894.55 66.02 1.731 1.indici An 2005 2006 2007 2008 2009 BET BET .40 24.puncte .847.674.68 847.14 33.16 73.88 38.22 47.32 -69.787.234.092.60 12.677.984.399.58 -40.347.314.410.puncte .201.164 6.496.36 -76.618.491.025.77 23.825.705.53 -84.puncte 1.962.065..446.428.43 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti Financiar 2010 107 ..359.801.690.68 24.79 12.795.239.117.76 175.827. ac]iuni tranzac]ionate 1.76 4.526 Nr.puncte 4.718 Valoare Valoare medie Capitalizare (lei) zilnic` (lei) (lei) 1.05 2.050.64 2.492.508.36 5.076.643.varia]ie % 6.099.23 9.865.446.882.38 27.10 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti RASDAQ .varia]ie % .550.346 143.239.758. tranzac]ii 144.34 2.093 1.451..33 1.950.85 1.91 2.93 96.977.258.47 4.865.586.168.31 23.341.159.168.64 78.809.680.85 21.puncte .86 14.301 5.00 N/A 1.05 8.834.77 37. tranzac]ii 1.89 575.varia]ie % N/A N/A N/A N/A 1.431.975.16 4.765.362.52 RAQ-II .885.544.691.53 12.305.puncte .311.261 9.669.238.896.789.91 6.10 56.78 6.210.12 -50.05 6.000.34 12.79 4.005.31 461.95 66.910.628.58 85.33 4.02 20.89 100.74 32.149.08 28.82 277.96 2.444.57 61.707.49 63.70 5.957 7.678.586.26 348.562. [edin]e de tranzac]ionare 247 248 250 250 250 Nr.96 73.16 71.714.62 668.17 2.76 13.483 4..496.02 2.64 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti Bursa de Valori Bucure[ti .47 32.67 46.588. [edin]e de tranzac]ionare 247 246 250 250 250 Nr.065.80 8.345.Valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor cu ac]iuni la BVB s-a \ntors \n 2009 \n urm` cu mai mult de patru ani.00 23.744 1.80 BET-XT BET-XT BET-NG BET-NG .891 1.618.varia]ie % -1.074.991.77 55. ac]iuni Valoare Valoare medie Capitalizare tranzac]ionate (lei) zilnic` (lei) (lei) 16.802.01 3.549.303.357.125.025 Nr.294.358.90 8.590.148.344.016.254.68 BET-C BET-C BET-FI BET-FI ROTX ROTX ..128.67 67.001.545.indici An 2005 2006 2007 2008 2009 RASDAQ-C .18 22.000.722.088.89 4.44 12.867 372.6 milioane de lei.13 RAQ-I .701.56 4.096.varia]ie % .13 50.25 8.varia]ie % 64.puncte .15 45.18 25.38 22.21 5.puncte 1..10 -70.36 -0.118 187.398 1.370.734.85 14.51 16.518..389.55 596.060 1. de 31.355 13.505.355.349.934.884.32 17.962.901.220.varia]ie % 3.411.297 1.599.642.022.55 2.665.071.984..207.076.puncte .43 -72. coborånd sub nivelul consemnat \n 2005.64 80.341.239.089.992.549.886.752.varia]ie % -20.48 -55.57 RAQ-I .60 31.14 2.437.tranzac]ii An 2005 2006 2007 2008 2009 Nr.

2 decembrie 2009. fiind prima societate listat` pe aceast` platform`.739 de unit`]i de fond. \ns` s-a anun]at c` a fost realizat` conform \n]elegerii din august 2007. Reconstruc]ie [i Dezvoltare. prin intermediul The Rompetrol Group.1 milioane de contracte. de 31. Bursa de la Sibiu a introdus la tranzac]ionare derivate cu activ suport pe certificatele de emisii de dioxid de carbon.8 milioane de lei. iar la jum`tatea lunii mai 2010 a anun]at c` vrea s`-[i majoreze participa]ia la Banca Transilvania la 20%. \n 2009 compania petrolier` de stat din Kazahstan a preluat integral grupul. ini]iate de societatea de administrare a investi]iilor OTP Asset Management. Acest risc este important prin prisma efectelor avute asupra activit`]ii Sibex. de [ase milioane de lei. a afirmat pre[edintele Sibex. cåt [i \n dolari. \n reducerea plasamentelor de pe pia]a derivatelor”. [i a devenit astfel al doilea mare ac]ionar al b`ncii.7 milioane de lei. Bank of Cyprus a anun]at. O alt` tranzac]ie important` din 2009 a vizat preluarea unui pachet de aproape 10% din ac]iunile B`ncii Transilvania (BT). Valoarea tranzac]iei nu a fost f`cut` public`. \ns` primele transferuri cu aceste instrumente au fost realizate \n ianuarie 2010. Sibex [i-a propus s` atrag` cåt mai mul]i emiten]i pe pia]a spot [i s` realizeze cåteva list`ri duble \mpreun` cu Bursa de la Var[ovia. de asemenea.9 milioane de lei. pentru 58 de milioane de euro. c` a cump`rat 9. Sibex a introdus la tranzac]ionare contracte futures cu activ suport pe indicele Dow Jones. denominate atåt \n lei. n 108 Analiz` . astfel c` a fost obligat` s` deruleze. c` a ob]inut deja aprobarea b`ncii centrale din Cipru \n acest sens [i \n prezent a[teapt` avizul BNR. Totu[i. astfel c` valoarea opera]iunii s-a ridicat la 8. Volumul mediu zilnic a fost de circa 10. iar OTP Green Energy pe 1 aprilie 2010. Bursa urm`re[te cre[terea lichidit`]ii pån` la un nivel de patru milioane de contracte [i crearea unui departament care s` se ocupe de atragerea cåt mai multor market-makeri pe acest segment de pia]`. Compania de administrare a våndut 43. Totodat`. de opt milioane de lei. \n intervalul 4 noiembrie . care s`-i sporeasc` atractivitatea. Bursa de la Sibiu [i-a \nfiin]at propriul depozitar.6 miliarde de dolari. cu 31% sub cel din anul anterior. iar \n aprilie 2009 societ`]ile COMCM Constan]a [i Boromir Prod Buz`u au fost transferate la cota BVB. fiind transferate 2.6 milioane de lei. cu 67. \n consecin]`.7% din titlurile institu]iei de credit. [i sc`deri abrupte \ncepånd cu instalarea crizei financiare. OTP Wise RO intrånd la tranzac]ionare pe 8 octombrie 2009. BVB n-a avut parte de nicio ofert` public` ini]ial` (IPO) de amploare. dup` Banca European` pentru Sibex s-a listat pe propria platform` Valoarea tranzac]iilor realizate \n 2009 la Sibex s-a ridicat la 2. un nou sistem de tranzac]ionare achizi]ionat de la Trayport Londra. pentru dou` fonduri \nchise de investi]ii. |n 2009. cu o valoare de 1. cu o valoare nominal` de 200 de lei.000 contracte/sesiune. [i a lansat. pentru 1. \n condi]iile \n care cota]iile au fost mai reduse.3% valoarea programat` a opera]iunii. Ulterior. Sibex a lansat pia]a spot. Tranzac]iile cu derivatele pe SIF Oltenia au acoperit 86% din rulajul futures total al anului. prin transfer de pe pia]a RASDAQ. la finele anului trecut. Nicio listare de amploare \n 2009 Cu toate c` pia]a s-a \nscris pe un trend ascendent din a treia lun` a anului trecut. Prima opera]iune a fost derulat` \n intervalul 29 iunie 24 iulie [i a vizat vånzarea de unit`]i de fond OTP Wise RO. Economia Romåniei este una emergent`.98% din capital. La \nceputul anului 2010. \n anii intermediari lichiditatea medie zilnic` situåndu-se peste acest nivel. Totodat`. Dup` ce \n 2007 a våndut 75% din capitalul The Rompetrol Group (TRG) c`tre KazMunaiGaz (KMG).91 miliarde de lei.583 de unit`]i de fond. oferte publice de preluare atåt la Rompetrol Rafinare.Pia]a de capital ap`rut` pe pie]ele financiare interna]ionale. dar. care controleaz` 14. Cea de-a doua ofert` a fost cea a fondului \nchis de investi]ii OTP Green Energy. suma atras` dep`[ind cu 48. cu o valoare nominal` de 200 de lei. Cele dou` fonduri de investi]ii au fost listate la BVB. situa]ie care s-a reflectat \n diminuarea resurselor financiare ale investitorilor [i.9% valoarea programat` a opera]iunii. cåt [i la Rompetrol Well Services. Practic. Pentru anul \n curs. „|n contextul crizei economice globale din 2009 s-au resim]it efecte deosebit de grave asupra economiei na]ionale. De asemenea. Pe pia]a futures [i options au fost tranzac]ionate 2. ce a avut grade ridicate de cre[tere anual` a indicatorilor macroeconomici. KazMunaiGaz a intrat sub inciden]a deciziei CNVM de la jum`tatea anului 2009. la finele anului. dar [i pe fondul sc`derii volumelor de tranzac]ionare. \n decembrie. \n vederea sporirii atractivit`]ii acesteia. banca cipriot` [i-a majorat participa]ia la 9. iar valoarea medie de 9.99% din capitalul BT. Depozitarul Sibex. \ns` IPO-urile au fost de mici dimensiuni.5 milioane de contracte.3% sub nivelul consemnat \n 2008. suma atras` dep`[ind cu 8. Teodor Ancu]a. |n cadrul acesteia. Investitorii au cump`rat 44. Tranzac]ia anului a fost \ns` ie[irea omului de afaceri Dinu Patriciu din Rompetrol. Astfel. \n februarie Farmaceutica Remedia Deva a intrat la tranzac]ionare pe pia]a reglementat`. Cele mai tranzac]ionate au fost contractele futures cu activ suport pe ac]iunile SIF Oltenia. Pe segmentul derivatelor. achizi]ionånd \n iunie restul de 25% din ac]iunile TRG.46 miliarde de lei. \n 2009 au fost derulate la BVB dou` astfel de opera]iuni. la BVB au venit trei noi emiten]i. au fost våndute titluri de 8. valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor cu ac]iuni la BVB a coboråt sub nivelul consemnat \n 2005.

atåt la nivelul activelor nete.Pia]a de capital Investitorii vor re\ncepe s` se uite la fondurile de ac]iuni |n 2010. Roxana Pricop Financiar 2010 109 . cåt mai ales la volumele de intr`ri atrase de la investitori. fondurile cu profil sc`zut de risc vor continua s` de]in` suprema]ia. pentru al treilea an consecutiv.

„Modernizarea“ re]elelor de distribu]ie. \nregistrånd o cre[tere de peste 70% a activelor. ducånd industria fondurilor mutuale la un nou record: primul miliard de euro \n active.724 de investitori aveau plasamente \n fondurile de ac]iuni. fondurile de ac]iuni au \nregistrat randamente medii de 54%. „Putem vorbi despre o rena[tere a fondurilor mutuale. C 2009 . Al`turi de fondurile dominante ale ultimelor [ase trimestre.6 milioane de lei. structura pie]ei s-a schimbat complet. Industria fondurilor de investi]ii a b`tut recorduri [i a marcat premiere \n 2009. \n num`r de 64 la finele anului trecut. Primul trimestru arat` mugurii unui interes crescånd pentru fondurile de ac]iuni: intr`ri nete de 42. denumite [i fonduri deschise de investi]ii. cånd principalul indice bursier BET a urcat cu 61%. care au raportat intr`ri nete record de 1. Pe de alt` parte. ne putem a[tepta ca fondurile diversificate [i de ac]iuni s` \nregistreze intr`ri nete. la volume mai pu]in spectaculoase \ns`“. mai mult cu 256% fa]` de anul precedent. EAM al`turi de Raiffeisen Asset Management (RAM) vor continua s` \[i consolideze cotele de pia]`. cånd declan[area crizei financiare din vara anului 2007 a mai adus 800 de noi investitori \n fondurile de ac]iuni din august pån` la finele anului. cånd cota]iile ac]iunilor au atins minime.Pia]a de capital ifrele pentru primul trimestru confirm` acest lucru. vånzarea fondurilor mutuale a devenit posibil` prin agen]i de distribu]ie \ncepånd din martie 2010. industria fondurilor mutuale a devenit dominat` de fonduri cu profil de risc conservator. acesta a ar`tat c` ponderea fondurilor diversificate [i de ac]iuni \n industrie nu poate cre[te foarte mult cu marfa existent` \n momentul de fa]` pe BVB. reprezentånd circa 60% din sumele totale de 2.2 miliarde de lei atrase de industrie \n ansamblu. au evoluat mai „lent“. pu]ini au fost investitorii care s-au putut bucura de aceste performan]e. Datorit` evolu]iei acestor dou` fonduri. ar putea servi drept o mån` de ajutor pentru administratorii independen]i \n lupta pentru cre[terea cotelor de pia]`. cum a fost cazul fondului Active Dinamic. a spus Drago[ Neac[u.3 miliarde de lei de la investitori [i s` aduc` industria fondurilor mutuale la un maxim istoric. Anul trecut.35 miliarde de lei. iar fondurile mutuale au adus randamente de pån` la 101. Fondurile monetare au atras de la investitori aproape 600 de milioane de lei. Profitånd la maximum de raliul prelungit al Bursei de anul trecut.4 miliarde de lei.BCR Monetar (administrat de EAM) [i Raiffeisen Monetar (RAM) . Fa]` de sfår[itul anilor ’90. sunt a[tepta]i s` \nregistreze importante cre[teri de active. Dup` doar un an de absen]`. pre[edintele Erste Asset Management (EAM).5% atins de performerul anului trecut . iar indicele celor cinci societ`]i de investi]ii financiare (BET-FI) s-a apreciat cu 90%. reu[ind s` atrag` peste 1. ne putem a[tepta ca fondurile de ac]iuni s` aib` o evolu]ie similar` cu cea a fondurilor monetare“. \n timp ce mai pu]in de 6% din active sunt plasate \n fonduri de ac]iuni . De[i pe pia]` activeaz` un num`r de peste 50 de fonduri mutuale. cel 110 Analiz` .4 miliarde de lei. \n num`r de 13. cu active \n gestiune de peste 1. \ns` [i al]i administratori bancari. Chiar dac` fondurile de ac]iuni au ajuns s` de]in` o reprezentare redus` \n geografia fondurilor mutuale. \n timp ce fondurile monetare au scris din nou istorie. vorbim despre al]i protagoni[ti [i despre cu totul alte mecanisme de siguran]`“. chiar dac` randamentele acestor fonduri erau \n sc`dere. La nivelul principalilor juc`tori din pia]`. reu[ind astfel s` ajung` la active nete totale de 3. Sc`derea dobånzilor bancare va contribui la crearea premiselor necesare re\ntoarcerii investitorilor spre investi]ii mai riscante. iar statul va lua \n calcul s` pl`teasc` din datorii externe prin listarea unor pachete de ac]iuni la Burs`. despre o recå[tigare a vizibilit`]ii pierdute \n urm` cu aproape zece ani. anul 2009 a contrazis [i cele mai pesimiste a[tept`ri [i a adus rena[terea fondurilor de investi]ii din propria cenu[`.5%. „Cred c` la finele anului vom vedea mai multe fonduri raportånd intr`ri nete consistente. |n schimb. |n 2008. pentru ca fondurile de ac]iuni s` revin` \n aten]ia investitorilor este nevoie de timp [i de ve[ti bune privind \ns`n`to[irea economiei. |n urma unor modific`ri legislative.48 miliarde de lei. acestea nu [i-au dezam`git investitorii \n 2009. fondurile de investi]ii. dou` fonduri monetare . La nivelul activelor nete totale.3 miliarde de lei. Cea de-a doua component` a industriei. pån` la un total de 138 de milioane de lei. peste 70% din activele totale ale industriei fiind investite \n fonduri monetare [i de obliga]iuni. al`turi de relaxarea normelor privind publicitatea fondurilor de investi]ii. cel mai mare administrator de fonduri. au \nregistrat o triplare a averii pån` la maximul istoric de 3. a afirmat Drago[ Neac[u. la sfår[itul anului trecut fondurile de ac]iuni num`rau doar cu 147 de investitori mai mul]i. Anul trecut. dac` la finele lunii februarie 2009. BT Asset Management [i OTP Asset Management.au fost principalii contributori la atingerea maximelor istorice. Performan]a fondurilor de investi]ii din 2009 nu ar fi fost posibil` f`r` fondurile mutuale.cu profil de risc ridicat.fondul de ac]iuni Active Dinamic (Swiss Capital). Revenirea fondurilor de ac]iuni \n topul perfomerilor are loc dup` ce \n 2008 acestea s-au situat la extrema opus`. precum cei de la BRD Asset Management. fondurile \nchise de investi]ii. aducånd randamente anuale de pån` la 100% pentru investitorii cu stomacul suficient de rezistent pentru a-[i asuma riscurile aferente. cånd principalul indice bursier BET s-a apreciat cu peste 60%. Evolu]ia din 2009 vine \n contradic]ie cu ceea ce s-a \ntåmplat \n urm` cu trei ani. cu un record de 101.anul recordurilor \n serie De[i dramaticele sc`deri ale pie]elor de capital cauzate de pr`bu[irea b`ncii de investi]ii Lehman Brothers \n toamna anului 2008 anun]au o revenire lent` [i dureroas` a investi]iilor. avånd \n vedere c` randamentele ridicate alimentate de raliul prelungit al bursei au atras pu]ini investitori. Mai exact. fondurile deschise de ac]iuni au revenit pe primele pozi]ii \n topul celor mai performante fonduri de investi]ii. cele dou` fonduri monetare au reu[it s` atrag` \mpreun` intr`ri nete de 1. „Dac` \n urm`torii doi ani vom avea parte de list`rile promise. a mai spus Neac[u. dup` un an 2009 \n care sumele intrate \n acest tip de fonduri au fost \n valoare total` de 27 de milioane de lei. aducånd pierderi de pån` la 80% investitorilor. respectiv fondurile monetare [i cele de obliga]iuni. un num`r de 11.

lans`rile de produse au fost sub nivelul din 2008. respectiv BRD Diverso [i BRD Ac]iuni. au de]ineri \n fondurile monetare. dar [i al randamentelor.4%. Performan]ele fondurilor de ac]iuni nu s-au reg`sit \n intr`rile nete.000 de investitori. Austriecii de la Erste [i Raiffeisen s-au \ntrecut \n recorduri Domina]ia b`ncilor pe pia]a fondurilor mutuale a luat forme tot mai pronun]ate \n 2009. dintre care nou` sunt administratori bancari [i controleaz` cumulat circa 90% din pia]`. urmate de fondurile de diversificate. \n condi]iile \n care apetitul pentru risc al investitorilor a fost la cote sc`zute. administrate de Aviva Investors. acestea fiind \mp`r]ite \ntre dou` categorii de risc: ridicat [i redus. |n ceea ce prive[te fondurile de deschise. ca urmare a retragerii principalului investitor. La finalul anului trecut. precum cele de ac]iuni.OTP Wise [i Green Energy. respectiv un num`r de 69.35 miliarde de lei ale fondurilor mutuale. cu fondul monetar Raiffeisen Europlus denominat \n euro.500. Privind \n func]ie de categoriile de fonduri mutuale [i profilul de risc. „2009 a fost un an foarte bun.6% \n 2008 la 1. care func]iona asemenea unui club de investi]ii. vine \ns` puternic din spate. Pentru administratorii bancari care au avut fonduri monetare [i de obliga]iuni. „Am reu[it s` transform`m fondul mutual dintr-un produs de ni[`. la volume mai pu]in spectaculoase \ns`. BRD Asset Management a lansat dou` fonduri mutuale cu expunere pe ac]iuni. Dou` fonduri cu capital garantat . Al`turi de fondurile dominante ale ultimelor [ase trimestre.800 de persoane. cei mai mul]i investitori.„Cred c` la finele anului vom vedea mai multe fonduri raportånd intr`ri nete consistente. num`rul de investitori \n fonduri mutuale nu a ajuns \nc` la nivelul maxim atins \n 1999. urmat` apoi de RAM. Acest an va r`måne ca un punct de reper \n istoria fondurilor“. reu[ind o performan]` spectaculoas` anul trecut: activele administratorului au crescut de la 80 de mili- Financiar 2010 111 . cu active nete totale de 1. EAM s-a men]inut pe pozi]ia de lider \n 2009.7 milioane de lei [i o cot` de pia]` de 40. al doilea juc`tor din pia]`. raportånd un num`r total de 91.au atras cele mai consistente sume de la investitori [i au fost principalii juc`tori pe pia]a de IPO-uri a Bursei de Valori Bucure[ti. lansate de OTP Asset Management .5 miliarde de lei [i o cot` de pia]` de 45.000 de investitori fa]` de anul precedent. cu un randament de aproape 14%. cånd a \nregistrat o dublare a activelor. RAM. \ntr-un produs de mas` gra]ie for]ei de vånz`ri“. un num`r de 19 administratori \[i disputau activele de 3. cum a fost cazul celor dou` fonduri administrate de Prime Asset Management. de la 381. existånd chiar [i \nchideri de fonduri. fondul monetar din portofoliul administratorului a reu[it s` devin` primul fond mutual care a spart pragul de un miliard de lei \n active. continuånd performan]ele \ncepute cu un an \n urm`. Drago[ Neac[u. pre[edintele Erste Asset Management mai performant fond mutual a fost fondul de obliga]iuni Orizont. cu un num`r de 47. ne putem a[tepta ca fondurile diversificate [i de ac]iuni s` \nregistreze intr`ri nete. de dou` ori mai pu]in decåt num`rul persoanelor care au banii investi]i \n fondurile de obliga]iuni. anul 2009 a fost cå[tig`tor. |n 2009. respectiv fondurile monetare [i cele de obliga]iuni. Adresåndu-se investitorilor sofistica]i [i cu disponibilit`]i b`ne[ti ridicate. fondurile \nchise de investi]ii au atras 700 de noi clien]i anul trecut. Lans`rile de produse au aglomerat mai ales pia]a fondurilor \nchise de investi]ii. activele aflate \n portofoliul EAM au crescut de cinci ori \n 2009. Mai mult. avånd \n vedere c` suma net` atras` de la investitori \n 2009 a fost de 27 de milioane de lei. mai mult cu 70. cu active \n gestiune de peste 890 de milioane de lei. la \nceputul acestui an. Num`rul de investitori \n fonduri mutuale a dep`[it 164. a afirmat pre[edintele EAM. eveniment care a avut un puternic impact negativ asupra pie]ei. pre[edintele RAM. KD Investments a decis retragerea de pe pia]` a fondului KD Multifond. singurul fond de fonduri din industrie.000 de investitori la finele anului 2009. administrat de Aviva Investors. |n fondurile mai riscante. \n condi]iile \n care re]eaua de distribu]ie [i promovarea produselor \n råndul clien]ilor bancari a ajuns s` conteze tot mai mult. \nainte de pr`bu[irea Fondului Na]ional de Investi]ii. al doilea mare administrator de fonduri. l`sånd tot mai pu]in spa]iu de manevr` administratorilor independen]i. Nou-intrate pe pia]` au fost [i fondurile \nchise de ac]iuni Everest [i Leader.“ Drago[ Neac[u.5 miliarde de lei. iar acest lucru se vede la nivelul evolu]iei num`rului de investitori. De asemenea. Chiar [i a[a. a afirmat Mihail Ion. provenit` mai degrab` din lans`ri de produse decåt din interesul investitorilor pentru acest tip de fonduri. al volumului de active. au investit 11.000. Mai exact.

\n care investeau \n total 38 de persoane. Fondul imobiliar este un proiect mai vechi al lui Eugen Voicu. retragerile investitorilor din fonduri s-au temperat. administratorul a reluat un proiect mai vechi . „Fondul este destinat investitorilor califica]i. Valoarea fondului \nchis va fi ceva mai mare.list`rile la Bursa de Valori Bucure[ti. devansånd societatea BRD Asset Management. anul 2009 nu a adus schimb`ri importante fa]` de anii preceden]i la nivelul activelor [i al num`rului de investitori. am preg`tit for]a de vånz`ri [i am reu[it s` integr`m fondurile mutuale \n produsele de economisire ale b`ncii“.OTP Green Energy. care a lansat anul trecut dou` fonduri \nchise de ac]iuni: Leader [i Everest. cu active nete totale de 138 de milioane de lei de la 91. De apetitul ridicat al investitorilor pentru fondurile cu risc sc`zut a profitat [i BT Asset Management. „Anul 2009 a fost un an d`t`tor de speran]e: pia]a de ac]iuni a intrat pe un trend cresc`tor. Valoarea total` a subscrierilor a fost de 8. Nu pentru to]i administratorii de fonduri apartenen]a la un grup bancar a coincis cu o cre[tere a cotei de pia]`. C`t`lin Iancu. Pioneer Asset Management. precum Prime Asset Management. cu active nete \n gestiune de 153 de milioane de lei [i parte din grupul financiar al B`ncii Transilvania. Vom fi pe deplin multumi]i atunci cånd vom recupera integral aceste pierderi“. anul 2009 a \nsemnat pentru pia]a fondurilor \nchise. de]inut` de familia senatorului UDMR Verestoy Attila. \ndreptat spre plasamente \n proiecte comerciale. Al`turi de list`rile la Burs`. Mihail Ion. cu active nete \n gestiune de peste 90 de milioane de lei \n fonduri mutuale. reu[ind performan]a de a marca prima [i singura listare din 2009. Pentru administratorii independen]i. administratorii de la OTP AM au lansat un nou fond \nchis cu capital garantat . a estimat pre[edintele Aviva Investors.9 milioane de lei. „Evolu]ia fondului monetar Raiffeisen \n 2009 se datoreaz` \n mare parte performan]ei produsului [i preg`tirii profesionale a for]ei de vånz`ri. fondul fiind listat \n prima parte a acestui an. Unul dintre cei mai activi administratori a fost Aviva Investors. pån` la 72. pån` pe pozi]ia a cincea. pentru care anul 2009 a \nsemnat o dublare a activelor [i urcarea cu un loc \n clasamentul administratorilor de fonduri. Pentru unii dintre ace[tia. cu active \n gestiune de peste 55 de milioane de lei. cel mai mare administrator independent.000-300. societatea de brokeraj Intercapital Invest a achizi]ionat integral Investica Asset Management. de patru pån` la cinci milioane de euro“. Dup` ce \n 2008 au decis delegarea administr`rii c`tre divizia greceasc`. care a trecut pe pozi]ia a treia. Fondurile \nchise au adus singurele IPO-uri de pe Burs` Fondurile \nchise au continuat anul trecut o tendin]` \nceput` \n 2008 . Investica administra active de 3.Altius . Lansat la finele anului trecut. \n timp ce pentru Investica Asset Management anul 2009 a dus la schimbarea ac]ionarilor. dup` ce oferta public` de titluri derulat` de fond a \nregistrat cel mai ridicat nivel de suprasubscriere de la IPO-ul lansat de Transgaz (TGN) la finele lui 2007.000 de investitori.primul fond de investi]ii imobiliare lansat de acesta . Fondul \nchis de investi]ii cu capital garantat OTP WiseRo s-a listat la Burs` \n toamna anului trecut.Bancpost Active Balanced (diversificat) [i Bancpost Plus (monetar).Infinity. „Fondul \nchis este cu capital garantat. Fondul Raiffeisen Monetar a fost principalul contributor la performan]a f`r` precedent \n industrie. a spus Ilie Cenan. principala coordonat` a anului 2009 a fost raliul prelungit de pe Burs`.nu a supravie]uit mai mult de doi ani din cauza restric]iilor legislative. a explicat pre[edintele RAM. administratorul a urcat pe pozi]ia secund`. iar apoi s` \l list`m la Burs`.fondul de investi]ii imobiliare. Oferta public` de titluri derulat` de OTP Green Energy a fost subscris` \n totalitate. pre[edintele Globinvest.1% mai mult decåt valoarea ofertei.000 de lei. administratorul [i-a schimbat denumirea \n Intercapital Investments Management [i a lansat dou` fonduri mutuale: iFond Monetar [i iFond Ac]iuni. iar fondurile administrate au reu[it s` recupereze un sfert din pierderile \nregistrate \n anul 2007 [i 2008. [i c` permite acestora s` ias` din fond pentru a-[i maximiza profitul. \ntr-o tranzac]ie estimat` la 200. fiind cump`rate titluri \n valoare de opt milioane de lei. Cum cea mai mare parte dintre administratorii independen]i gestioneaz` fonduri de ac]iuni. care le-a adus unele dintre cele mai bune randamente din ultimii ani. destinat list`rii la Burs`. investitorii f`cånd subscrieri cu 49. Astfel.2 milioane de lei. ce urmeaz` a fi listat. pentru ca la \nceputul acestui an s` fie luat` decizia \nchiderii celor dou` fonduri locale . a spus pre[edintele OTP AM. 112 Analiz` . urmeaz` s` \l lans`m \n septembrie. prin fondul de obliga]iuni lansat \n 2008. Oferta de fonduri \nchise listate la Burs` a crescut astfel pån` la patru: Fondul Oamenilor de Afaceri (tranzac]ionat pe pia]a RASDAQ din anul 2000). Un alt administrator bancar. dup` ce Imoplus . Principalele avantaje ale fondului constau \n faptul c` ofer` garan]ia c` investitorii nu \[i vor pierde investi]ia ini]ial` \n fond. La data tranzac]iei. |n scurt timp de la listarea WiseRo pe Burs`. provenind de la un fond deschis de ac]iuni . indiferent de evolu]ia pie]elor financiare sau a pre]ului fondului la burs`. fondul \nchis de investi]ii STK Emergent (listat pe Bursa de Valori Bucure[ti \n 2008) [i cele dou` fonduri cu capital garantat administrate de OTP Asset Management. EFG Mutual Funds Management a \nregistrat \n 2009 o cre[tere de 3% a activelor. acest lucru a cauzat retragerea din pia]`. a decis s` delege administrarea fondurilor din portofoliu c`tre divizia austriac` a Pioneer Investments. De asemenea. Eugen Voicu. Aviva Properties este singurul fond de investi]ii imobiliare de pe pia]a local`. Sper`m ca \n primul an de func]ionare s` atragem 30 de milioane de euro de la investitori prin intermediul a patru emisiuni de titluri“. Al`turi de banc`.1 milioane de lei. La fel a f`cut [i OTP Asset Management. |n toamna anului trecut. dup` ce [i-a restructurat portofoliul de produse prin fuziunea mai multor fonduri \n 2008.[i de la un fond \nchis . La \nceputul acestui an. Administratorii de la OTP preg`tesc pentru anul 2010 \nc` un fond \nchis de investi]ii.Pia]a de capital oane de lei la un miliard de lei la finele lui 2009. care. [i lans`ri de produse. a reu[it s` atrag` peste 45 de milioane de lei de la investitori \n 2009. care face parte din grupul financiar UniCredit }iriac.

Prin selec]ia administratorului . la råndul s`u. num`rul administratorilor activi pe aceast` pia]` s-a \njum`t`]it pån` la [apte. Astfel. ci \ntreaga pia]` de capital vor intra \n aten]ia investitorilor str`ini“. De cele mai multe ori.Franklin Templeton. administratorii atrag investitorii din råndul celor care investesc deja \n fondurile mutuale [i care de]in disponibilit`]i b`ne[ti de peste 100. Fondul Proprietatea (FP) a ]inut cap de afi[ \n 2009. investitorii \n conturi sunt cuno[tin]e sau prieteni de-ai administratorului. l`sånd tot mai pu]in spa]iu de manevr` administratorilor independen]i. Transgaz). Fondul este \n continuare controlat de stat. Investitorul beneficiaz`.000 de lei.000 de lei [i 400. de flexibilitate [i personalizarea investi]iilor. a spus R`zvan Rusu. Fondul Proprietatea a[teapt` \nc` de la \nfiin]area din 2005 s` fie listat la burs`. Dup` cinci ani de la \nfiin]are. Transelectrica. John Chrissoveloni. pentru ca primul loc s` fie de]inut de fondul \nchis de ac]iuni BT Invest. Dac` pe pie]ele externe industria conturilor individuale este dominat` de b`nci care pun la dispozi]ie produse personalizate de administrare a averilor. „Cine conduce compania este cea mai important` \ntrebare la care un investitor a[teapt` r`spuns atunci cånd vrea s` investeasc`. raportat la situa]ia altor pie]e de acest tip din Europa“. dar [i de plasamentele clien]ilor care au apelat la serviciile de private banking ale b`ncii din grup. pentru ca mai apoi s` fac` retrageri lunare. Conturile individuale benficiaz` de reglement`ri mult mai laxe privind strategiile de investi]ii \n compara]ie cu fondurile de investi]ii. Spre deosebire de 2008. De[i nu este \nc` listat la Bursa de Valori Bucure[ti. anul 2008 un num`r de 12 societ`]i de administrare a investi]iilor (SAI-uri). nu doar Fondul. \n schimbul unui comision de administrare anual de 2-3%. directorul de investi]ii al Aviva Investors. care de]ine aproape 60% din capital. pån` la valoarea de 50 de milioane de lei la finele anului trecut. \n special datorit` numelor mari din asset management care s-au b`tut pentru a-i deveni administrator. Gestionate de Globinvest. respectiv 34%. sau clien]i care investesc lunar \n cont“. „Fondul Proprietatea sub administrarea Templeton este o ancor` de siguran]` pentru \ntreaga Romånie. a spus. a spus pre[edintele RAM. iar „privatizarea“ ac]ionariatului este strict dependent` de reducerea participa]iei statului [i. nivelul de dezvoltare r`måne coboråt. \n 2009 a fost f`cut cel mai mare pas \nspre aducerea Fondului pe pia]a de capital. Pe de alt` parte. RAM este liderul pie]ei.Domina]ia b`ncilor pe pia]a fondurilor mutuale a luat forme tot mai pronun]ate \n 2009. Prin intermediul Templeton. urmat de Aviva Investors. iar procedura de \nregistrare la Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare (CNVM) ca fond \nchis de investi]ii a \nceput \n acest an. care administra la finele anului trecut conturi de 16 milioane de lei.8 milioane de lei. |n ceea ce prive[te randamentele aduse anul trecut. n Mai pu]ini juc`tori cu mai mul]i bani \n conturi individuale Pia]a conturilor individuale de investi]ii gestionate de administratorii de fonduri a profitat din plin de raliul bursier de anul trecut [i a marcat o dublare a activelor. a controlului asupra Fondului. cu conturi \n gestiune \n valoare de 27 de milioane de lei. au \ncheiat anul trecut cu randamente de 38%. fondatorul Fondului. „Exist` clien]i care \[i deschid un cont cu dou` milioane de lei. a afirmat Nicolae Ivan.000 de lei. Cu toate acestea. pia]a conturilor reprezentånd mai pu]in de 2% din pia]a fondurilor de investi]ii. implicit. pe pia]a local` administratorii de fonduri mutuale [i brokerii sunt cei care ofer` investitorilor cu bani alternative investi]ionale. gestionau 122 de conturi individuale cu active nete totale de 26. conturile individuale apar]in investitorilor institu]ionali. societ`]ile de administrare care fac parte din grupuri financiare beneficiaz` de o re]ea proprie de vånz`ri. din totalul de 24 care activau pe pia]`. Suma cu care poate fi deschis un astfel de cont variaz` \ntre 100. Mihail Ioan. Cu active \n gestiune de aproape trei miliarde de euro [i participa]ii \n portofoliu la cele mai importante companii din sectorul energetic (Petrom. dispropor]ia uria[` dintre activele din conturi individuale [i cele din fonduri de investi]ii se p`streaz`. fondurile de ac]iuni FAPT [i Euglobinvest. prin intermediul Ministerului Finan]elor Publice. cu un randament de 77% \n 2009 [i administrat de BT Asset Management. \n condi]iile \n care re]eaua de distribu]ie [i promovarea produselor \n råndul clien]ilor bancari a ajuns s` conteze tot mai mult. la sfår[itul anului trecut activele celor [apte juc`tori activi au urcat pån` la 50 de milioane de lei. fondurile \nchise de ac]iuni administrate de Globinvest ocup` dou` pozi]ii \n top trei performeri. care de]ine expunere pe pie]ele externe de ac]iuni. al`turi de evolu]ia pozitiv` a subscrierilor \n conturi au dus la cre[terea industriei. „Evolu]ia Bursei din primul semestru. |n alte cazuri. |n ciuda evolu]iei optimiste din 2009. Conturile individuale sunt produse investi]ionale care se adreseaz` \n special persoanelor cu disponibilit`]i financiare ridicate. putånd face plasamente mai riscante [i aduce randamente mai ridicate investitorilor. ac]ionar la Fond. |n cazul RAM. pentru c` va aduce investitori str`ini“. dac` \n Financiar 2010 113 .

5 Bucure ti 021-308. sect.72 26.75 Daniel Stifter .ro BCR Europa Conservator. 4.000 52. D.Fond monetar Aviva Investors Tezaur FDI Simfonia 1 .51 Radu Hanga . 4.26% 1.400. et.000 BT ASSET MANAGEMENT Bd. bl. 6-6A.ro www.Fond de investi ii monetar FDI Concerto .Pia]a de capital Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.27 11.Director General 15.95% 4. ap.000 41.999 6 investi ii diversificat 0372-870.000 16.85% 19.Fond diversificat dinamic Aviva Investors XT Index Aviva Investors XT Index .38% 11.756.300. Dorului nr. 3. 20.Director General Adjunct Simfonia 1 BRD ASSET MANAGEMENT Str.ro@avivainvestors. sect. 3. ap. et. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv AVIVA INVESTORS ROMÂNIA Str.004% 55.300.Fond monetar FDI Bancpost Active Balanced .900.000 12.Fond diversificat defensiv Aviva Investors Orizont . corp B.Fond specializat în plasamente diversificate.92 BCR Monetar 15.ro Napoca . de minim 10% FDI Diverso Europa Regional .541.Fond deschis de 0372-269.14.800.ro www.000 Eugen Voicu .7% 8.000 62. 1. sect.Fond de ac iuni Transilvania . 4.22.42.532 0369-430.87% 5. Clucerul Udricani nr.000 18.100.95 12. jud.153.000 9.78% 44. crt. sect.Fond de ac iuni 12.brdam. 23. 25.35% 6.945. Cluj 7 0264-595. et.Fond de ac iuni (pe pie ele de capital europene) Transilvania Fondul Privat Comercial Fondul de Ac iuni Privat Transilvania Euroglobinvest 114 Informa]ii fonduri mutuale .925 glob@globinvest.14. Buze ti nr.015.Fond diversificat Bancpost Active Balanced 23.000 59.ro EFG EUROBANK MUTUAL FUNDS MANAGEMENT ROMÂNIA SAI Calea Vitan nr.62.940.979.ro Concerto 17.Fond diversificat Fondul Privat Comercial . 1.14 office.46 37.85 office@eurobankfunds.00% 16.com www.Fond diversificat BT Index .ro Aviva Investors Intercapital Aviva Investors Intercapital . 3. Cluj 3 0264-301. structurat într-un mix de ac iuni 50% i instrumente de pia a monetar 50% BT Obliga iuni .Director General Carpatica Stock .Director General Adjunct Drago Neac u .avivainvestors. cl direa Premium Point.62.43% 9.51% 37.222.Fond deschis de investi ii monetar BCR Obliga iuni . Bucure ti BCR Dinamic .48% BCR Monetar .Fond diversificat Fondul de Ac iuni Privat Transilvania Fond de ac iuni Euroglobinvest .34 21.035 btam@btam.68% 7. jud.7% 37.88% 18. cod 400091. Uruguay nr.10 office@brdam.300. de pân la 90%. jud.25.925 0264-595.00 021-203.251.sai-carpatica.000 17. Sibiu. 76-80.400. 1-3.ro BT Obliga iuni BT Clasic BT Index BT Maxim 14. 1. 14.854.Director General Ionela Hidan .Fond diversificat dinamic Carpatica Global .931.ro www.Fond deschis de investi ii office@erste-am.036 0264-301. Bucure ti 1 021-203. 2.ro CARPATICA ASSET MANAGEMENT Str. Universit ii nr.414.132. Sibiu 4 0369-430. cam.62% 31.280.9% 7.Fond diversificat defensiv Carpatica Stock Carpatica Global 16.globinvest.600. cod 031296.000 14.14.btam. Cluj-Napoca.Fonduri de fonduri BCR Obliga iuni BCR Dinamic BCR Expert BCR Europa Conservator BCR Europa Mixt BCR Europa Avansat Napoca GLOBINVEST Str.Fond de ac iuni BT Maxim . Cluj-Napoca.erste-am.995 BCR Expert .761.000 56. et.900.5% 818.ro de ac iuni www.97% Florentina Alexandrina Neam u Director General Constantin Florin Keran .600.Fond de ac iuni (lansat în februarie 2010) Aviva Investors Capital Plus Aviva Investors Capital Plus .0% 15.76% 27.870.Fond de obliga iuni / monetar BT Clasic .000 — — 7.Fond de Aviva Investors Orizont obliga iuni Aviva Investors Tezaur .533 office@sai-carpatica.01 Ilie Bi Cenan . 104.Pre edinte CA Gheorghe Walter Blaj .90% 4.000 19.474.Fond de investi ii specializat în plasamente în obliga iuni i instrumente cu venit fix FDI Ac iuni Europa Regional .43 021-320.100. 021-308. BCR Europa Avansat .670.600.67 33.111. 21 Decembrie 1989 nr.000 20.178.000 7.Director General Adjunct Bancpost Plus FDI Bancpost Plus .Director General Ac iuni Europa Regional Diverso Europa Regional 9.563. Bucure ti 2 021-327.Fond deschis de ERSTE ASSET MANAGEMENT investi ii de obliga iuni i instrumente cu venit fix Str. precum i în instrumente monetare i cu venit fix.406.000 14. et.0% 8.eurobankfunds.Fond specializat în investi ii preponderent în ac iuni pe pie e reglementate. tronson 2.41% 12.95% 238.ro www.000 Dan Nicu .308.ro www. 106.5% 624.28 021-327.400.Pre edinte Directorat / Director General 48. BCR Europa Mixt.

Fond de ac iuni FDI OTP BalansisRO . Bucure ti Raiffeisen Benefit . 83.Fond monetar OTP GarantisRO . sect.206.89 Raiffeisen Monetar 14.651.55.O.marinescu@munteniainvest.65 office@otpfonduri.ro SIRA Str. 021-230. 56.060.Fond deschis de investi ii / fond de obliga iuni i instrumente cu venit fix Integro Stabilo Raiffeisen Monetar .66 8.630.87.700. Bucure ti 14 0372-131. Bucure ti 12 021-210.45.81% 8.A.ro www. crt.ro Raiffeisen Prosper .Fond de ac iuni www.000 38.C.Fond diversificat 13 021-306.17. et. Finlanda nr.26.Fond închis de investi ii cu capital garantat OTP Green Energy (listat la BVB.Fond difersificat defensiv FII Star Value .04.ro www.08% 38. 41.Pre edinte / Director General Felicia Victoria Popovici Vicepre edinte SAFI INVEST Str. ap.50 office@sai-sira.Organism de plasament 10 021-387.raiffeisenfonduri.ifond.22 16. 4.63. 33.Director General Adjunct Leonard Vi an . 1. Bucure ti 8 021-222. 2.55.7% 1.Fond de 021-312. 3.820.Fond închis de investi ii Star Next Star Focus Financiar 2010 115 .55. 1.16 021-210.Pre edinte PIONEER ASSET MANAGEMENT S.69 031-308.ro STAR ASSET MANAGEMENT Calea Floreasca nr. 1.Fond de ac iuni FDI Omnitrust .904.Fond deschis de investi ii KD Optimus .Fond închis de investi ii cu capital garantat Petre Pavel Szel .30% 6. 6.53% SIF Muntenia 1.551. categoria A. et.A. Aviatorilor nr. sect.53 Dorin D nescu .42 info@kd-group. sect.05.097.35% Fondul Oamenilor de Afaceri 21.I.Fond diversificat Omnitrust FDI Star Next . simbol GRE) . Bucure ti SIF Muntenia . 021-316.318.Fond cu capital Pia a Charles de Gaulle nr.Fond deschis de investi ii / fond diversificat Stabilo . 91-111. 1.P.000 56.Pre edinte / Director General OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.52% 931. strategia CPPI sect.11 Raiffeisen România Ac iuni .182.000 euro 12. protejat. Dacia nr.Director Vânz ri / Marketing George Alberts .390. Bucure ti 16 021-316.Fond închis de investi ii cu capital garantat OTP WiseRo (listat la BVB.Fond diversificat FDI OTP ComodisRO .870 021-233.ro KD INVESTMENTS ROMÂNIA Calea Giule ti nr. et. Bucure ti 021-230. Bucure ti 11 031-308. 1.80% 603.Fond de obliga iuni denominat în euro RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT Raiffeisen Confort . Bd. sect.Director General Neli Neac u .000 13.12 OTP AvantisRO OTP BalansisRO OTP Comodis RO OTP GarantisRO OTP WiseRo OTP Green Energy 15.ro Nr.02% 33.36% 8. 1.Conduc tor Unitate Florin Dolea .39% 2. altul decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.ro Fondul Oamenilor de Afaceri Organism de plasament colectiv.sai-star. tranzac ionat la BVB 021-387.143.Pre edinte / Director General Marius Olteanu .Fond de ac iuni lansat în martie 2010 iFond Monetar — — — KD Maximus KD Maximus .ro www.I. 74-76.471.086.49 021-222.ro www.770.ro C t lin Iancu .71% 22.Fond monetar lansat în februarie 2010 FDI iFond Ac iuni .17.78 office@sai-star.78.535. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv — FDI iFond Monetar .83 18.Director General Jan Pricop .40 21. 15.955.000 16.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT Bd.87.otpfonduri.32.sai-sira. 2.000 N/A 8.kd-group.90 foa@foa. Dacia nr.130. sect.79 15 021-230. specializat în investi ii în ac iuni Omninvest FDI Omninvest .pioneerinvestments.44 021-650. simbol WRO) .ro www. corp B. F1.110.17.302.66.78 021-316.00.634.000 17.781.81% 13.000 N/A 8. bl.50 office@ifond.000 N/A 4.67% 78. sect. sect.000 N/A 73.000 70. cod 014455.33 ac iuni pensii@raiffeisenfonduri.204 7.130.ro www.32. Bucure ti 9 021-650.10 colectiv închis constituit ca societate pe ac iuni.921. Siriului nr.Fond monetar Raiffeisen Euro Plus .239.25% 9.160.foa.04.Director General Claudia Racovi an .Fond închis de investi ii Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Confort Raiffeisen Benefit Raiffeisen România Ac iuni Raiffeisen Prosper Raiffeisen Strategii Valutare Mihail C t lin Ion . 031-308.610. 25. sect.360.000 33.956 24.17.ro FDI OTP AvantisRO .Director General Adjunct iFond Ac iuni MUNTENIA INVEST Splaiul Unirii nr. 4.17 office@pioneerinvestments. 1.780.Fond diversificat flexibil FDI Star Focus .Director Executiv Ioan Gheorghiu . 16.92% 4.40% 4.00.94 31.ro www.000 30.50.660. 8D.23% 41.79% 20. Bd.09 maria.ro Integro .Fond diversificat KD Optimus 37.ro Raiffeisen Strategii Valutare .00. et. corp A.

Ac iuni Active Dinamic 18.Fond diversificat FDI Fortuna Gold .188.Fond diversificat Vanguard Protector FDI Zepter Ac iuni .2009) marketing@transif.28 16. sect.859. jud.014 (calculat la 31.473 305 0257-250.Pia]a de capital Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT Str. 0744-775.000 Calea Victoriei nr.32.029 Mihai Fercal . crt.548. Bra ov 5 cf.ro.Pre edinte / Director General Claudiu Liviu Doros . S-Park. et. Regulament CNVM nr.7% 5.471. 0268-415.908.Director General Adjunct Opera iuni 101.2009) 0268-473. fond Str.181.8235 021-387. Bac u 2 2. cod 040035.340 public@sifolt.2009.216 265 (31.61 1.726.55 jud. cod 310158.92.siftransilvania. Arad.fortuna. 1.561.332.12 Bucure ti 3 1. Pictor Aman nr. 1.26 8. 16.22 office@sai-swisscapital.500.67% 2.8327 0251-419.108 Dinel Staicu .12. 0268-473.ro * Sursa informa iilor financiare este Asocia ia Administratorilor de Fonduri din România 112. 2-4. Brându elor nr.ro www.Director Management de Portofoliu 116 Informa]ii fonduri mutuale I SIF-uri .171.eu Nr.529 1.771.sifmuntenia.15/2004) 0268-416.ro www.sifm.132.Fond de ac iuni ZEPTER (conform prospectului de emisiune).Director General Adjunct Valeria Avram . 4B.12.13 FDI Zepter Obliga iuni .614.585.Pre edinte / Director General 187.Pre edinte / Director General Carmen Dumitrescu . fond www.12. sect. 1.Director General Adjunct Matilda Moraru. I DE INVESTI II Profit net (lei) 2009 Conducere executiv Nume companie Total activ (lei) Adres coresponden Activ net (lei) 31.409. 021-387. cod 200767.ro diversificat defensiv conform AAF) Zepter Ac iuni Zepter Mixt Zepter Obliga iuni SOCIET Nr. crt.15/2004) Str.Director General Florina Cursaru .649. cam.74% FDI Active Dinamic .54% 410.32.09 230 021-387.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE MUNTENIA 1. 11-15.20 021-408.51 9.761. parter.824 Costel Ceocea .activedinamic. 021-387.04 10.737.Conduc tori Radu Hora iu Taica .67% 1.Director General AdjunctDezvoltare Gabriela Grigore . 19. 94C. Nicolae Iorga nr.000 jud.2009 Telefon Valoare unitar (lei) Fax Num r societ i în portofoliu E-mail Web SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE BANAT-CRI ANA 1.165 sifbc@sif1.404.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE MOLDOVA 1.04.531.tradeville.156.12.ro www.55 Str. 021-528.Director General erban Alexandru Nascu . 35A. Bucure ti 19 021-336. bl. cl direa A2.872. 021-336.67 8.Pre edinte / Director General Ion Mihail .32.Director General Adjunct 116. Dolj 4 2. Cluj-Napoca.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE 1. 5.Director General Tudor Ciurezu .Director General Fortuna Classic FDI Fortuna Classic .1% 3.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE OLTENIA* 1.Director Strategii Investi ionaleAnalize-Pia de Capital Lucian Ionescu . 3.426.10. cod 400458. Tipografilor nr.384.12.42. 1.56 Marko Simic .sifolt.Fond flexibil Vanguard Protector .ro www. Bac u.ro www.33 vam@vanguard.472 Str. cod 600164.ro VANGUARD ASSET MANAGEMENT Bd. diversificat flexibil (conform AAF) Bucure ti FDI Zepter Mixt .8087 0257-234.ro www.ro TARGET ASSET MANAGEMENT Str.055. Cluj 18 0264-406.36 Splaiul Unirii nr.sif1.651.Director General Adjunct Dan Simionescu .712. 8.91 19% 9.690.2767 0234-57.targetasset. Arad 1 2.781.14 echilibrat (conform AAF) 021-528.541.022.40.185.93.080 0264-444.ro (conform prospectului de emisiune). jud.2009.04.806.96% 7. 3.12.062 sifm@sifm.65 sai@munteniainvest. Bucure ti 17 021-408.773 229 0234-570.Fond monetar Fortuna Gold Oportunit i Na ionale Oportunit i Na ionale .ro www.Fond de obliga iuni office@zepter-invest.826. www.04. et.627.93.199. Tuf nele nr.42. fond diversificat 20 021-528.09.985. TRANSILVANIA cf.zepter-invest.4905 (31.500 saitarget@targetasset. 4.67.25.26 021-336.168. sect.660 Ioan Cuzman . 1. cod 500057. 2.279 (calculat la 31.215. 133.32.398 150 0251-419.717.ro www. 1.500. Craiova.97 Petre Pavel Szel . Bra ov. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv 101. Unirii nr.663.643. Regulament CNVM nr. Constantin Brâncu i nr. Florian Ladislau Csorba .Fond diversificat (conform prospectului de emisiune). 33.351.678.Vicepre edinte / Director General Adjunct 82.068 jud.296.

Consultan]`

Criza e \n alt` parte
Cifrele mari privind pia]a avocaturii de afaceri ar sugera, la o prim` vedere, c` \n Romånia criza mondial` nu s-a f`cut sim]it` nici anul trecut, o serie de juc`tori importan]i \nregistrånd chiar venituri superioare celor din 2008, cånd multe segmente ale economiei au atins vårfuri istorice.

Ovidiu Tempea

118

Analiz`

rimele zece companii dup` \ncas`ri au cumulat anul trecut venituri de aproape 90 de milioane de euro, rezultat care s-a plasat aproape insesizabil sub nivelul din urm` cu doi ani. Dintre acestea, patru case de avocatur` au reu[it performan]e peste cele realizate \n 2008, iar situa]ia se reg`se[te [i \n cazul unor companii din continuarea clasamentului. La o analiz` mai atent` se observ` \ns` o repozi]ionare destul de rapid` pentru majoritatea caselor de avocatur` de pe domeniile care s-au pr`bu[it c`tre activit`]ile care \nfloresc \n special \n condi]ii de criz`. De fapt, pia]a avocaturii a beneficiat atåt de cererea mai mare pentru servicii juridice specifice perioadelor de recesiune, cum sunt litigiile, falimentele [i reorganiz`rile, cåt [i de deficitul cultural al managerilor romåni, trezi]i de efectele crizei c` au insuficiente resurse la nivel juridic. Estim`rile privind pia]a total` a avocaturii de afaceri se plaseaz` \ntr-un interval destul de larg, motivat, ca [i \n anii preceden]i, de dispersia [i num`rul mare al celor care activeaz` \n domeniu, mai ales \n afara primilor 20 de actori. Totu[i, majoritatea celor chestiona]i de MEDIAFAX plaseaz` \ncas`rile totale undeva la 150-200 de milioane de euro, cu o majoritate \nclinånd spre limita superioar` a intervalului.

P

Imobiliarele [i fuziunile n-au mai „\ngr`[at” bugetele
Vedetele din 2007-2008 – tranzac]iile imobiliare [i finan]area proiectelor din pia]a de real estate – nu doar c` au disp`rut aproape \n totalitate din bilan]urile caselor de avocatur`, dar au creat [i probleme de costuri, \n condi]iile \n care departamentele de specialitate au crescut mai mult decåt consistent \n anii de boom. „Pe fondul crizei, domeniul care a \nregistrat cea mai mare sc`dere fa]` de 2008 a fost cel imobiliar. Pia]a de fuziuni [i achizi]ii, incluzånd aici [i imobiliarele, a sc`zut cu peste 70%, ceea ce s-a reflectat [i \n activitatea firmelor de avocatur`, dup` ce 2007 [i 2008 au consemnat vårfuri de activitate cu un num`r record de tranzac]ii”, afirm` Gabriel Zbårcea, managing partner la }uca Zbårcea & Asocia]ii (TZA), cea mai mare cas` de avocatur` din ultimii doi ani dup` \ncas`ri. O estimare mult mai pesimist` are Gabriel Biri[, partener al Biri[ Goran, care sus]ine c` sumele \ncasate de casele de avocatur` din real estate au sc`zut chiar cu 90% fa]` de 2008. „Pån` la finele lui 2008, existau [i foarte multe cabinete cu trei-patru avoca]i care lucrau exclusiv pe imobiliare [i aveau \ncas`ri de 2-3-5 milioane de euro. Pia]a (imobiliar` – n.r.) este acum cvasi-blocat` [i a[a va fi \n continuare”, spune Biri[. Pe de alt` parte, au existat [i societ`]i de avocatur` care au constituit o excep]ie de la aceast` regul` a anului 2009, una dintre ele fiind Popovici Ni]u & Asocia]ii.

Financiar 2010

119

dezvoltarea. Nu exist` nicio firm` din aceast` ]ar` care s` fi fost implicat` \n toate proiectele pe partea de energie nuclear` din ultimii 15 ani (a se vedea cele patru unit`]i ale Centralei Nucleare de la Cernavod`). \n opinia managerului de la TZA. Aceasta a fost mereu abordarea: \ncerc`m s` lucr`m simultan cu un investitor major. [i proiectele de restructurare [i reorganizare corporativ`. |ns`. finan]area [i operarea \n domeniul imobiliar sunt cele patru direc]ii care trebuie avute \n vedere atunci cånd sunt identificate afacerile din acest sector. noi ne-am concentrat pe \ncheierea de parteneriate cu investitorii institu]ionali”. mai aveam acela[i num`r de dezvoltatori (\n m`sura posibilit`]ilor.Consultan]` „Suntem implica]i \n imobiliare de mul]i ani. ceea ce a f`cut ca anul trecut s` nu difere de 2008 sau anteriorii \n termeni de volum de munc` [i/sau \ncas`ri”. cererea de servicii pe zona de dreptul muncii a crescut semnificativ fa]` de 2008. domeniul care a \nregistrat cea mai mare sc`dere fa]` de 2008 a fost cel imobiliar. Pia]a de fuziuni [i achizi]ii. care au reprezentat motorul de anul trecut. incluzånd aici [i imobiliarele. st` aten]ia \n selec]ia clien]ilor cu care firma a ales s` aib` un parteneriat. am reu[it s` ob]inem 15-20% din venituri din proiecte din domeniul imobiliar. |n 1997-1998. un finan]ator important [i un operator de mari dimensiuni”. transfer de personal. precum „Pe fondul crizei. am activat [i \n trecut pe pia]a energiei ca unul dintre principalii juc`tori. de exemplu. El sus]ine c`. investi]iile. managing partner la Popovici Ni]u & Asocia]ii (PNA). „De altfel. spune Florian Ni]u. p`rerea mea este c` am ac]ionat \n toate proiectele de pionierat din acest domeniu. Litigiile. consultan]a \n imobiliare a fost oarecum anticiclic`. care spune c` a dezvoltat multiple proiecte \n domeniul energiei. avem o experien]` echivalent` neegalat` pån` acum \n proiectele privind produc]ia [i distribu]ia energiei eoliene [i energiei fotovoltaice. am \ncheiat [i cea mai important` tranzac]ie din domeniu – achizi]ia de c`tre CEZ a pachetelor minoritare de ac]iuni de la Fondul Proprietatea [i Electrica de]inute \n CEZ Distribu]ie [i CEZ Vånzare”. activitatea pe 2009 a fost \n cre[tere pe partea de litigii [i arbitraje [i insolven]`. Apoi. mai ales \n ceea ce prive[te refinan]`rile [i restructurarea portofoliilor de credite. „Cånd \n 2007 cele mai multe firme de avocatur` ob]ineau cifre de afaceri impresionante oferind asisten]` \n tranzac]ii imobiliare speculative. „Noi am mers foarte bine pe proiectele de energie. managing partner la }uca Zbårcea & Asocia]ii 120 Analiz` . Numeroase au fost. a conchis Zbårcea. mai ales \n ceea ce prive[te implementarea de m`suri de concediere colectiv`. |n opinia reprezentantului PNA. un dezvoltator de talie mare. \n spatele acestei sustenabilit`]i. aveam \n portofoliu trei-patru fonduri de investi]ii. El a ar`tat c` \n ultimele dou` decenii societatea [i-a bazat strategia pe investitori institu]ionali. Pentru noi. care au o component` important` de dreptul muncii. El spune. de asemenea. „|n mod normal. a ad`ugat Ni]u. c` au existat proiecte pe segmentul de banking.” Gabriel Zbårcea. De altfel. energia [i restructur`rile mai au resurse Potrivit lui Gabriel Zbårcea. a explicat Ni]u. O abordare similar` a avut [i Popovici Ni]u & Asocia]ii. a sc`zut cu peste 70%. La fel s-a \ntåmplat [i \n 2006 [i \n 2009. finan]atori [i operatori. cu istoric institu]ional).

dreptul muncii sau fiscalitate s-a observat o cre[tere a cererii de servicii juridice. co-managing partner al Mu[at & Asocia]ii. de talia Mu[at & Asocia]ii. sus]ine Florian Ni]u. cåt [i la nivel sectorial. chiar [i \ntre egali. Financiar 2010 121 . anul trecut. \ntre firme de gabarit comparabil. real estate sau finan]`ri num`rul de proiecte a sc`zut considerabil. care dispun de resursele [i expertiza necesare pentru a gestiona dosare complexe \n varii domenii ale dreptului”.„Pia]a evolueaz` \n sensul consolid`rii [i vom mai vedea fuziuni [i achizi]ii. \n restructur`ri corporative [i de credite. proprietate intelectual`. pe lång` contrac]ia pie]ei. s-a observat o reorientare general` a cererii de servicii juridice. de circa 15%-20%. „|n timp ce pe fuziuni [i achizi]ii. a ad`ugat Mona Mu[at.” Gabriel Biri[. concuren]`. Ea mai spune c` una dintre dintre tendin]ele vizibile a fost [i orientarea unor case de avocatur` cu prec`dere c`tre contractele cu statul. Mu[at consider` c`. pia]a avoca]ial` este un barometru al \ntregii economii. |n opinia Monei Mu[at. partener al Biri[ Goran [i \n cele din domeniul hidroenergiei”. Acest context a avantajat firmele full services. reflectånd cu acurate]e schimb`rile care au loc atåt la nivel macroeconomic.

produc`torii [i comercian]ii de cereale. TZA \ntrevede aceea[i tendin]` de sc`dere a real estate-ului. managing partner la Popovici Ni]u & Asocia]ii „Este binecunoscut c` firmele de avoca]i care mizeaz` pe clien]ii priva]i. produc`torii [i comercian]ii de cereale. \n care ne-am asigurat deja rolul de consultan]i principali”. rezultat apropiat de cel ob]inut \n urm` cu doi ani. acestea fiind doar cåteva exemple. precum Mu[at & Asocia]ii. tranzac]ii mai pu]ine [i valori 90 122 de milioane de euro este nivelul cumulat al veniturilor realizate \n 2009 de primele zece case de avocatur`. reprezentånd clien]i individuali sau asocia]ii industriale. a ar`tat Mu[at. \n care ne-am asigurat deja rolul de consultan]i principali. \n timp ce casele de avocatur` care au mizat pe consultan]a acordat` institu]iilor publice [i/sau entit`]ilor de]inute de stat au beneficiat de onorarii consistente. Exist` investiga]ii \n desf`[urare \n industria farmaceutic`. firma a continuat s` avizeze un num`r important de tranzac]ii [i s` se implice \n aproape toate investiga]iile importante din domeniul concuren]ei [i antitrustului desf`[urate de Consiliul Concuren]ei. miz`m \n continuare pe investitorii priva]i. precum restructur`ri [i insolven]e. drept concuren]ial sau fiscalitate au existat \n cadrul firmei cu mult \nainte de declan[area crizei [i dispunem deja de o expertiz` considerabil` [i de un portofoliu vast de clien]i \n aceste domenii”. inclusiv sub aspect financiar. „Am fost implica]i \n investiga]ia privind retailerii. Florian Ni]u a ar`tat c` \n ciuda unei pie]e „destul de aride”. Stagnare pentru 2010. |n ceea ce ne prive[te. Ideea unor venituri mai consistente pentru firmele care au avut contracte cu statul este sus]inut` [i de Gabriel Biri[. „Domeniile «hot». reu[ind s` ocoleasc` efectele crizei. dar cu diferen]e Pentru 2010. acestea fiind doar cåteva exemple.” Florian Ni]u. a mai spus Florian Ni]u. \mp`rt`[esc inevitabil dificult`]ile sectorului privat. Exist` investiga]ii \n desf`[urare \n industria farmaceutic`. Analiz` . care au o pondere de 99% \n portofoliul nostru de clien]i”.Consultan]` „Am fost implica]i \n investiga]ia privind retailerii. proprietate intelectual`. afirm` [i Mona Mu[at. care se arat` \ns` circumspect c` pe viitor va mai reprezenta un avantaj.

.

a completat Biri[. [i predictibilitate. iar \n perioada urm`toare vom r`måne fideli acestei strategii”. pentru servicii aferente ariei de specializare”. chiar [i \ntre egali. Gabriel Biri[ se a[teapt` la fuziuni sau achizi]ii. dar [i cåteva tranzac]ii \n curs. Vom miza \n continuare pe proiecte \n domeniul energiei. urmare a crizei. ceea ce va duce la o cre[tere a contesta]iilor”. Trebuie. pozi]ia pe pia]`. consultan]` [i reprezentare \n jurul a cåtorva firme considerate mari”. debitorii nu mai au nimic”. adoptat` \n 2008-2009. a explicat Biri[. „Pia]a consultan]ei s-a confruntat cu un prim an de sc`dere \n 2009 dup` o perioad` destul de \ndelungat` de cre[tere accelerat`. La råndul s`u. Clien]ii trebuie s` [tie c` pot s`-[i fac` un plan de afaceri pe cå]iva ani”.Consultan]` mult sc`zute fa]` de perioada boom-ului de acum cå]iva ani. la «Hai s` vedem ce putem face» de acum \nainte”. \n timp ce pentru sectorul public 2010 se anun]` a fi un an \ngrozitor. Cred c` \n linia a doua. a mai spus Mona Mu[at.Georgia . pentru c` ar fi nevoie [i de un patrimoniu al debitorului insolvent. de stimulare a investi]iilor str`ine directe. concomitent cu o „explozie” a cererii de servicii de asisten]` \n contencios administrativ. bugetele de consultan]` ale companiilor s-au redus \n aceast` perioad` de 124 Analiz` . |n plus. dar estimeaz` o for]are a pie]ei din partea b`ncilor. se poate observa deja o schimbare \n abordarea antreprenorilor locali. Consolidarea pie]ei se va manifesta \n principal prin concentrarea marilor proiecte de asisten]`. proiectul nuclear de la Cernavod`. proiectul hidrocentralei de la Tarni]a. cu apari]ii meteorice. „Mu[at & Asocia]ii a optat \ntotdeauna pentru cre[terea organic`. Mona Mu[at se a[teapt` \n continuare la cre[teri pe restructur`ri [i insolven]e. El crede \ntr-o consolidare a pozi]iei caselor de avocatur` plasate pe primele cinci pozi]ii. reforma sectorului energetic. Pentru comunitatea de afaceri. \ntre firme de gabarit comparabil”. Nu \n ultimul rånd. f`r` asocieri cu firme str`ine sau juc`tori de pe pia]a local`. pia]a este foarte competitiv`. situa]ia va fi foarte schimb`toare. „A[ spune \ns` c` aceast` competi]ie este suportabil`. proprietate intelectual`. „|n acest context. Ea este de acord c` o alt` tendin]` vizibil`. „Nu cred \ns` nici \ntr-o explozie a pie]ei insolven]ei. fie pentru completarea portofoliului de clien]i. a firmelor medii. „Pia]a evolueaz` \n sensul consolid`rii [i vom mai vedea fuziuni [i achizi]ii. ne a[tept`m la o revigorare a sectorului privat”. dar [i reducerii accentuate a num`rului de fuziuni [i achizi]ii. pe care sper`m s` le finaliz`m \n perioada urm`toare. [i identific` \n linii generale acelea[i domenii deficitare care au afectat [i avocatura de afaceri. a ad`ugat Ni]u. demarate [i marile proiecte de infrastructur`. cel pu]in pentru patru-[ase firme principale independente care [i-au consolidat destul de bine pozi]ia pe pia]` \n ultimii 10-15 ani. specializate \ntr-un domeniu. Este nevoie de consecven]` \n men]inerea regimului fiscal. inclusiv \n zona caselor de avocatur` din top 20. Acest lucru s-a datorat \n special sc`derii sectorului imobiliar. o reprezint` orientarea c`tre fuziuni [i pe pia]a avoca]ial`. a mai spus Biri[. El a ad`ugat c` firma va urm`ri [i alte proiecte enun]ate sau aflate \n diverse stadii de implementare. \n acest moment. se vor eviden]ia [i la noi firmele tip ni[` de practic`. trecåndu-se de la atitudinea «S` a[tept`m [i s` vedem». \n domeniul privat vom vedea dezvolt`ri pozitive. proiectul gazoductului Azerbaidjan . Auditul [i consultan]a de afaceri – mult mai afectate de criz` Marile companii de audit [i consultan]` recunosc \n schimb o restrångere sensibil` a pie]ei. cu prelu`ri [i fuziuni. El nu mizeaz` \ns` pe o dezghe]are semnificativ` a pie]ei de fuziuni [i achizi]ii. drept concuren]ial sau fiscalitate. care nu vor mai a[tepta la nesfår[it restructurarea de credite. afirm` Gabriel Zbårcea. fie pentru a compensa astfel insuficienta dezvoltare a unor arii de expertiz`. a conchis Ni]u. \n special \n råndul juc`torilor de talie mic` [i medie. Pentru 2010. care \n urm` cu doi ani era estimat` la aproape 300 de milioane de euro. „Vedem o atitudine extrem de agresiv` [i uneori abuziv` a organelor de control. dar [i la o \mbun`t`]ire a activit`]ii pe fuziuni [i achizi]ii. care au acum posibilitatea s` \[i consolideze. considerånd c` absorb]ia societ`]ii D`nescu & Asocia]ii de c`tre Popoviciu Ni]u & Asocia]ii ar putea ajuta compania din urm` s` evolueze mai rapid \n acest an. „De asemenea. cei cu expertiz` real` [i capabili de inova]ie vor fi avantaja]i. noi avem multe proiecte privind rela]ia proprietar-chiria[.Romånia Interconnection (AGRI). El crede c` 2010 va fi un an dificil [i nu exclude anumite replieri pe pia]`. spune Mona Mu[at. |n cele mai multe cazuri. adic` respectarea promisiunilor electorale. de asemenea. El crede c` pe zona de litigii va continua s` creasc` cererea. „Cel mai important este s` se adopte diverse m`suri de atragere a capitalurilor. a mai spus Zbårcea. la un pre] considerabil mai mic comparativ cu anii trecu]i. |n plus. ca urmare a interesului crescut manifestat de fondurile de private equity. care vor sus]ine o bun` parte din afaceri pe 2010”. cum ar fi vånzarea / listarea unor pachete de ac]iuni de]inute la companiile energetice [i la alte societ`]i din portofoliu. El crede c` pe parcursul urm`torilor ani vor supravie]ui cei care vor [ti s` speculeze oportunit`]ile pie]ei [i mai ales cei care se vor adapta \n condi]iile economice actuale. dar [i de companiile cu resurse financiare. precizånd c`. Poate fi vorba de reorientare sau de \nt`rirea unor departamente care pot fi profitabile \n urm`toarea perioad`. „Ca ansamblu. care vor dobåndi acces inclusiv la proiectele complexe. „|n prezent. afirm` Florian Ni]u. suntem de p`rere c` vom asista \n curånd [i la o reluare a unora dintre proiectele imobiliare [i de infrastructur` puse \n a[teptare \n ultima perioad`.

s-au \nregistrat cre[teri \n zona consultan]ei pentru reorganizarea afacerilor [i insolven]`. Vom asista la o \nt`rire a cooper`rii dintre firmele de insolven]` [i b`ncile de]in`toare de portofolii de crean]e neperformante pentru c`utarea unor solu]ii optime de valorificare a acestor crean]e”. pot ap`rea oportunit`]i de consultan]` interesante [i \n acest sector. a crescut activitatea de consultan]` pentru clien]i afla]i \n dispute fiscale cu autorit`]ile. a conchis Iuga. spune c` pia]a a sc`zut dramatic \n special \n zona de fuziuni [i achizi]ii. anticipånd c` aceea[i tendin]` se va men]ine [i \n 2010. De asemenea.„Vom asista la o \nt`rire a cooper`rii dintre firmele de insolven]` [i b`ncile de]in`toare de portofolii de crean]e neperformante pentru c`utarea unor solu]ii optime de valorificare a acestor crean]e. care vor fi din ce \n ce mai solicitate \n aceast` perioad` economic` dificil`. {eful PricewaterhouseCoopers se a[teapt` la o intensificare a activit`]ii de fuziuni [i achizi]ii. plin de incertitudini. pe m`sur` ce nivelul infrac]ionalit`]ii economice c`reia \i cad victim` companiile va cre[te \n acest climat economic dificil. pe fondul men]inerii unui climat economic dificil. anumite segmente vor fi mai dinami ce. a mai spus Iuga. dar [i a diferitelor forme pe care le \mbrac` aceast` activitate. \n c`utare de solu]ii de optimizare fiscal` pentru conservarea lichidit`]ii. Asist`m la sporirea disputelor \ntre ac]ionari. El apreciaz` c` au fost \ns` [i segmente ale serviciilor de consultan]` care au crescut anul trecut. „M` refer \n primul rånd la serviciile de consultan]` pentru reorganizarea afacerii [i insolven]`. a ad`ugat Iuga. Nu trebuie s` uit`m poten]ialul de asisten]` pentru accesarea fondurilor europene. El spune c` este greu de furnizat o estimare corect` a pie]ei din cauza num`rului mare de firme care activeaz` \n domeniu. „|n schimb. PricewaterhouseCoopers. „Cu condi]ia adopt`rii unei legisla]ii corespunz`toare cu privire la parteneriatele public-private. Vasile Iuga se a[teapt` la o stagnare sau chiar o sc`dere a pie]ei consultan]ei per ansamblu \n acest an. Astfel. Acest lucru va afecta [i serviciile de consultan]` din acest sector”. s` cunoasc` o cre[tere. Country Managing Partner. PricewaterhouseCoopers recesiune. Totu[i. n Financiar 2010 125 . favorizate paradoxal de mediul economic mai dificil. accentul fiind pus \n principal pe reducerea costurilor. |n privin]a serviciilor de audit. George Mucibabici. tot mai multe companii vor apela la servicii de consultan]` fiscal`.” Vasile Iuga. El a punctat c`. cu foarte pu]ine tranzac]ii [i de mic` anvergur`. S-a manifestat o presiune puternic` din partea clien]ilor \n sensul diminu`rii onorariilor pentru toate tipurile de servicii”. Segmentul de consultan]` pe litigii fiscale ar putea. pre[edintele Deloitte Romånia. „S-ar putea s` vedem o cerere sporit` pentru servicii de consultan]` \n materie de prevenire [i identificare a fraudelor. Country Managing Partner. el se a[teapt` ca ac]ionarii [i finan]atorii/creditorii s` solicite analize mai detaliate ale situa]iilor financiare [i ale activelor pentru a distinge companiile s`n`toase de cele care prezint` un grad mai ridicat de risc. a continuat oficialul PricewaterhouseCoopers. inclusiv datorit` necesit`]ii companiilor de a-[i recupera TVA la timp. de asemenea. \n condi]iile \n care Romånia are la dispozi]ie fonduri de 30 de miliarde de euro post-aderare pån` \n 2013”. a declarat Vasile Iuga. pe fondul relu`rii apetitului investitorilor pentru companiile cu perspective de dezvoltare pe termen mediu [i lung [i al nevoii antreprenorilor romåni de a-[i finan]a extinderea sau de a-[i valorifica investi]ia. ceea ce creeaz` noi oportunit`]i de afaceri pentru firmele de consultan]` pe partea de investiga]ie economic` [i litigii”. anticip`m \nc` un an dificil pentru sectorul imobiliar.

Care sunt consecin]ele la care o companie trebuie s` se a[tepte atunci cånd \ncalc` legea? Amenzi semnificative de pån` la 10% din cifra de afaceri realizat` \n anul anterior. De asemenea. Acesta este obiectivul principal pe care l-a avut \n vedere legiuitorul [i care astfel trebuie s` guverneze interpretarea [i aplicarea legii. Care sunt \nc`lc`rile cele mai grave ale legii concuren]ei de care ar trebui s` se fereasc` orice agent economic? Ce este de neiertat \n opinia Consiliului Concuren]ei? Sunt cåteva restric]ion`ri grave ale concuren]ei \n opinia legiuitorului [i implicit a Consiliului Concuren]ei. inclusiv coresponden]a. \n detrimentul acestora din urm`. se axeaz` pe preven]ie. spre deosebire de anul 2008 [i cei preceden]i. O aplicare rigid` a legii poate conduce la rezultatul nefericit \n care concuren]ii sunt mai proteja]i decåt consumatorii. Consiliul Concuren]ei consider` c` agen]ii economici sunt mai tenta]i s` se \n]eleag` [i s` elimine concuren]a \ntre ei. coexist` \ntr-un anumit mediu. precum inspec]ia inopinat` la sediul agentului economic cånd autoritatea de concuren]` poate verifica tot. partener al Mu[at & Asocia]ii. |n acest context de pia]`. clien]ii firmei sanc]ionate pot cere daune \n instan]`. au ap`rut reglement`ri mai aspre [i mai oneroase pentru to]i agen]ii economici implica]i (produc`tori. o competi]ie \n cadrul c`reia ceilal]i se a[teapt` la un comportament \ntrutotul de „fair play”. Nu mai vedem cascada de oferte avantajoase de dinaintea crizei. investigare (controale [i inspec]ii) [i sanc]ionare. altruist [i \ng`duitor fa]` de adversari. \n anumite industrii precum cea farmaceutic`. Concuren]a este un fenomen normal care apare \n mod natural ori de cåte ori cel pu]in doi agen]i economici. De aceea. investigare [i sanc]ionare \n aceast` direc]ie. Cum a afectat criza economic` concuren]a \n Romånia? |n contextul actualei crize. O astfel de \n]elegere de regul` vizeaz` pre]ul sau partajarea pie]ei.Consultan]` Practici anticoncuren]iale: Multe riscuri pot fi pre\ntåmpinate printr-o instruire adecvat` a angaja]ilor |n contextul crizei. Cånd exist` riscul unei inspec]ii inopinate? Riscul unei astfel de inspec]ii exist` ori de cåte ori Consiliul Concuren]ei are suspiciuni cu privire la existen]a unei \n]elegeri sau practici anticoncuren]iale. sau doi participan]i. plångere penal` introdus` de c`tre Consiliul Concuren]ei \mpotriva administratorilor. concuren]a nu \nseamn` un concurs. De aceea. companiile sunt mai tentate s` se \n]eleag` [i s` elimine concuren]a dintre ele. astfel c` autoritatea de concuren]` [i-a intensificat activit`]ile de preven]ie. Agen]ii economici se gåndesc de dou` ori [i chiar ezit` s` ias` \n fa]` cu o ofert` la jum`tatea pre]ului oferit de concurent. practica autorit`]ii de concuren]`. Ovidiu Tempea Ce \nseamn` concuren]a \n sensul legii? Spre surprinderea multora. arat` \ntr-un interviu Anca Buta Mu[at. coordonatoarea departamentelor de Drept Concuren]ial [i Proprietate Intelectual`. concuren]a \nseamn` bun`starea consumatorilor. |ns` \n \n]elesul legii concuren]ei. care vizeaz` \n principal fixarea pre]urilor. Totodat`. Nici nu este nevoie ca o investiga]ie s` fie deschis` de Consiliul Concuren]ei \n prealabil. distribuitori [i farmacii). \n ciuda faptului c` restrång concuren]a. anumite \n]elegeri sau practici concertate care aduc beneficii consumatorului final sunt permise. companiile sunt mai atente la ofertele pe care le lanseaz` pe pia]`. Nu sunt de ignorat nici instrumentele de investiga]ie ale Consiliului Concuren]ei. calculatoarele angaja]ilor [i ale directorilor etc. |n]eleg c` cel mai important instrument de control al Consiliului Concuren]ei este inspec]ia inopinat`. partajarea pie]ei \ntre concuren]i [i participarea la licita]ii cu oferte trucate. |n plus. Este posibil ca \n urma unei inspec]ii inopinate Consiliul Concuren]ei s` deschid` investiga]ii subsecvente atunci cånd 126 Interviu . nulitatea unor contracte esen]iale pentru obiectul principal de activitate. impact negativ asupra reputa]iei [i imaginii \n pia]` sunt cåteva dintre consecin]ele negative la care se expun agen]ii economici atunci cånd \ncalc` legea. \n]elegerile care pot afecta comer]ul intracomunitar (cum ar fi interzicerea sau limitarea exporturilor) pot atrage aplicarea normelor din Tratatul UE [i implicit r`spunderea [i a altor societ`]i din grup [i amenzi substan]ial mai mari.

pentru a [ti exact care este tipul de comportament care trebuie adoptat \n rela]ionarea direct` cu inspectorii de concuren]`. Cel mai adesea primul contact al inspectorilor de concuren]` este cu angaja]ii de la recep]ie. spore[te cuantumul amenzii. el nu are nevoie de aprobarea prealabil` a celorlal]i participan]i la \n]elegere. Documentele [i informa]iile ridicate de Consiliul Concuren]ei constituie dovezi [i \n fa]a instan]elor cu ultim grad de jurisdic]ie. atunci cånd ace[tia nu coopereaz` cu inspectorii de concuren]` [i \ntårzie accesul acestora la documente. coresponden]a poate denatura mesajul ei real. Un comunicat oferit presei \ntr-o exprimare nefericit` poate da na[tere unor suspiciuni din partea Consiliului Concuren]ei [i \l poate conduce pe acesta la u[a biroului directorului general. uneori. fire[te. societatea poate fi amendat` pentru c` a viciat procedura. e esen]ial`. {i el trebuie s` ac]ioneze \n conformitate cu anumite rigori impuse de lege. care sunt puterile de investiga]ie ale Consiliului Concuren]ei [i a[tept`rile sale \n ceea ce prive[te conduita agentului economic investigat. {i cum se poate ap`ra un agent economic \n cadrul unei inspec]ii neanun]ate a Consiliului Concuren]ei? Cel mai important lucru este ca agentul economic investigat s` fie preg`tit pentru o astfel de procedur`. clemen]a \nseamn` cooperarea cu Consiliul Concuren]ei \n vederea depist`rii [i sanc]ion`rii unui cartel sau al unui alt tip de \n]elegere \n schimbul imunit`]ii totale sau a reducerii amenzii. care. e obligatoriu ca angaja]ii s` fie informa]i \n prealabil despre ce \nseamn` o inspec]ie inopinat`. Acest modul cuprinde instruirea angaja]ilor [i separat a administratorilor. detalia]i pe scurt care sunt avantajele politicii de clemen]` a Consiliului Concuren]ei despre care s-a scris foarte mult \n ultima vreme. simularea unei inspec]ii inopinate la sediu. \n mod inevitabil. {i. nu \n ultimul rånd. reprezint` cea mai bun` alternativ`. De[i \n practica Comisiei Europene greu mai \ntålne[ti un caz de \n]elegere de tip cartel f`r` a avea la baz` o aplica]ie a unui participant pentru a beneficia de o astfel de clemen]`. \ntåi \n scop preventiv [i abia apoi corectiv. redactarea unor manuale care detaliaz` prevederile legale [i ating anumite puncte sensibile specifice activit`]ii agentului economic respectiv. am dezvoltat \n cadrul practicii de drept concuren]ial a Mu[at & Asocia]ii de mai mul]i ani un modul de training adresat angaja]ilor [i administratorilor \n vederea asigur`rii respect`rii prevederilor legale. E important \n acest sens ca agentul economic respectiv s` fie primul care ajut` Consiliul Concuren]ei s` depisteze \n]elegerea de tip cartel. Ceilal]i participan]i sunt afecta]i major. Avocatul se poate asigura ca aceste rigori s` fie respectate. \ntrucåt le va fi foarte greu s` \[i construiasc` o ap`rare \n fa]a Consiliului Concuren]ei [i a instan]elor de judecat` cu care s` combat` dovezile clare furnizate [i aflate \n posesia Consiliului Concuren]ei. Anumite documente [i informa]ii nu pot fi accesate [i copiate de Consiliul Concuren]ei. Dincolo de asta. O astfel de rezisten]` la exercitarea dreptului legal al Consiliului Concuren]ei de a desf`[ura o inspec]ie la sediu poate constitui totodat` o circumstan]` agravant`. trebuie subliniat c` inspec]ia inopinat` la sediul firmei este cel mai eficient instrument de ob]inere a unor dovezi privind posibile \nc`lc`ri ale regulilor de concuren]`. \n Romånia se vede clar o reticen]` din partea agen]ilor economici de a dezv`lui o \n]elegere anticoncuren]ial` [i de a furniza dovezile necesare sanc]ion`rii acesteia. Important de subliniat este faptul c` de multe ori Consiliul Concuren]ei culege informa]ii din pres` sau de la concuren]ii firmei respective. Recunosc c`. ]inånd cont de consecin]e [i avantajele descrise mai sus. Avantajul Consiliului Concuren]ei este c` i se ofer` dovezi clare. motiv pentru care prezen]a avocatului este extrem de important`. Fiind angaja]i ai societ`]ii respective. A]i recomanda unui agent economic s` aplice pentru o astfel de clemen]` a Consiliului Concuren]ei? Depinde de miz` [i de riscuri. discu]ii interactive cu ace[tia. Odat` cu \nmul]irea inspec]iilor inopinate ale Consiliului Concuren]ei. lucru pe care Consiliul Concuren]ei nu \l pune \n vedere angaja]ilor de fiecare dat`. Pe scurt. \n ciuda faptului c` are un element de subiectivitate. Riscul e mare. Coresponden]a. clien]ii ne-au solicitat tot mai frecvent sprijinul \n aceast` etap` preventiv`. dac` este nevoie. De aceea. angaja]ii nu sunt obliga]i s` acorde interviuri \n cadrul unei inspec]ii la sediu. este cel mai adesea folosit` de Consiliul Concuren]ei ca dovad` care probeaz` existen]a unui comportament anticoncuren]ial tacit. Cu alte cuvinte. De aceea.exist` dovezi ale altor practici sau \n]elegeri decåt cele avute \n vedere ini]ial. primul cå[tig`. De asemenea. programe interactive accesibile pe intranet [i. n Financiar 2010 127 . Pentru c` discu]ia a atins [i acest aspect sensibil al investiga]iilor desf`[urate de Consiliul Concuren]ei. E important de re]inut c` nu orice participant la \n]elegere care ofer` dovezi poate beneficia de imunitate total`. implicarea avocatului \n subiect \nc` de la \nceput. Scoas` din context. |n acest sens. Consiliul Concuren]ei nu are \ns` puteri nelimitate. greu de demontat \n instan]`.

Cristina Cuncea Distribu]ia investi]iilor fondurilor \n Romånia pe domenii (2009) Sector Procent din total (%) Servicii de afaceri [i industriale 1.Consultan]` Fondurile de private equity ies din amor]eal` Pia]a de private equity pare c` \ncepe s` se dezghe]e.4 Servicii medicale 24.6 Total 221 de milioane de euro Num`r de investi]ii 1 2 4 4 3 1 2 4 4 4 3 Sursa: Date ale PEREP (Private Equity Research Exchange Platform) puse la dispozi]ie de SEEPEA (South Eastern Europe’s Private Equity Association) 128 Analiz` .8 Real estate 0.8 Servicii financiare 8.2 Produse chimice [i materiale 2.6 Construc]ii 1 Bunuri de consum [i retail 29.9 Servicii legate de consum 10 Energie [i mediu 7. dup` un an \n care majoritatea administratorilor de vehicule de investi]ii admiteau c` prefer` s` a[tepte s` vad` \ncotro se \ndreapt` lucrurile decåt s` se implice \n noi afaceri pe pia]a local` [i nu numai.8 Comunica]ii 2 Computere [i electronice 11.

.

3 miliarde de euro \n 116 companii dintr-o gam` variat` de sectoare [i au våndut 91 de investi]ii cu venituri totale de 1. Dar nu acesta este principalul motiv pentru care pia]a de private equity ar putea s` fie sub nivelul din 2009. Vrem s` intr`m pe segmentul serviciilor de temporary staffing (\nchiriere de personal . pentru c` antreprenorii sunt pu]in mai deschi[i la atragerea unui fond de investi]ii \n ac]ionariat. printre care Macon Deva [i Siveco. a spus Sfin]escu.Consultan]` ondurile de private equity au f`cut deja cinci tranzac]ii \n acest an.r. ci evolu]ia macroeconomic` [i pia]a. Mai pu]in dramatic vede lucrurile \n ceea ce prive[te reducerea consumului Mihai Sfin]escu. vedem un reviriment. Vor fi deal-uri mai mici dar mai multe. \n condi]iile \n care \n primul trimestru din 2009 fondurile nu f`cuser` nicio tranzac]ie. poate cu dou`-trei excep]ii”. a declarat Cristian Nacu. Afacerile de ni[`. dac` nu se scap` de sub control criza datoriilor. directorul de investi]ii al fondului 3TS Capital Partners. iar interesul fondurilor a crescut. se poate spune c` este totu[i un semn bun pentru 2010. pentru c` majoritatea firmelor sufer` [i nu po]i face investi]ii \n astfel de situa]ii”. Enterprise Investors a investit pån` \n prezent 160 de milioane de euro \n companii locale din diverse sectoare. euro) An Valoare 2007 305 2008 290 2009 221 2010 50* Sursa: Date ale PEREP (Private Equity Research Exchange Platform) puse la dispozi]ie de SEEPEA (South Eastern Europe’s Private Equity Association) * Potrivit informa]iilor disponibile pån` la 1 iunie 2010 130 Analiz` . BAF a finalizat o investi]ie de [apte milioane de euro \n ac]iuni la produc`torul [i distribuitorul de juc`rii Noriel. Pån` la momentul \ncheierii tranzac]iei. fondurile de private equity pot fi active. Enterprise Investors a preluat 56% din ac]iunile companiei romåne[ti de externalizare a serviciilor de resurse umane Smartree Romånia.r. a declarat la data achizi]iei Kish. „Vor fi mai multe tranzac]ii \n acest an. dar situa]ia macroeconomic` ar putea s` limiteze activitatea de private equity. pentru c` [i \n stagnare sunt firme care pot cre[te”. „Nu e nimic dramatic pentru noi. |n prima jum`tate a anului au fost mai multe tranzac]ii decåt \n tot anul trecut \n total. prima jum`tate a anului trecut a fost cel mai r`u moment pentru pia]a de private equity. care de]ine Covalact Sfåntu-Gheorghe.).7 miliarde de euro. Chiar dac` \nsumate acestea nu egaleaz` nici m`car cea mai mare preluare realizat` anul trecut (achizi]ia re]elei de retail Profi de c`tre Enterprise Investors pentru 66 de milioane de euro). care a \nceput acest an cu o nou` achizi]ie. country manager al fondului de investi]ii american F Sigmableyzer. Aceste servicii sunt din ce \n ce mai acceptate \n Romånia”. tranzac]ii ar mai putea avea loc pe pia]` pån` la sfår[itul anului.n. O alt` premier` \n acest an a fost achizi]ia realizat` de fondul de investi]ii Balkan Accession Fund (BAF). Restul de 20% din ac]iunile companiei r`mån \n proprietatea fondatorului acesteia. „Probabil c` va r`måne pentru un timp cea mai mare tranzac]ie (Profi . care au investit 1. Outsourcing-ul a devenit o alternativ` bun` pentru companii \n vederea reducerii costurilor. Enayati de]inea pachetul majoritar de 51%. nu mai sunt \n a[teptare. fiind tranzac]ionate firme din sectorul serviciilor specializate. Este un semnal c` lucrurile \[i revin. Nu avem expunere pe zonele care vor fi afectate de reducerea salariilor [i pensiilor. iar \n 2010 aten]ia a fost atras` de afaceri de ni[`. „Antreprenorii \n]eleg c` alierea cu un astfel de investitor le-ar oferi for]`. a c`ror valoare a dep`[it 50 de milioane de euro. mai ales c` aceste companii au \nceput s` creasc`”. Ace[tia \ns` au \nc` a[tept`ri mari. prin fondul de venture capital Enterprise Venture Fund 1. cåt [i \n lume. pe pia]` nu sunt prea multe alternative de investi]ii. Antreprenorii au \n]eles c` au nevoie de sprijin. pentru trei milioane de euro. luånd locul construc]iilor \n preferin]ele investitorilor. Evolu]ia pie]ei de private equity (mil. administratorul fondului 3i. care \nainte de tranzac]ie de]inea integral Smartree. partener \n cadrul Enterprise Investors. El a subliniat c` majoritatea companiilor de vånzare depind de evolu]ia disponibilit`]ilor b`ne[ti ale popula]iei [i toate sectoarele vor avea de suferit din cauza reducerii fondurilor alocate pentru consum. Fondul de investi]ii Advent Interna]ional a preluat 80% din ac]iunile re]elei de clinici medicale private. |n Romånia. a precizat Nacu. Din p`cate. el a explicat c` este foarte greu s` iei \n calcul achizi]ia de proiecte \n sectoarele unde nu s-a atins \nc` nivelul minim de sc`dere. valoarea tranzac]iei dep`[ind 40 de milioane de euro. \n total de 1. medicul cardiolog Wargha Enayati. Chiar dac` economia intr` \n stagnare. achizi]ionat \n 2007. administrat de Axxess Capital. ar putea ap`rea \n continuare oportunit`]i de ni[`. 3i a ie[it din ac]ionariatul re]elei de clinici medicale private Centrul Medical Unirea. unde de]inea 49% din capital. „Am c`utat un fond de investi]ii pentru c` pia]a pe care activ`m reprezint` o oportunitate pentru urm`torii 3-5 ani [i avem nevoie de capital uman. potrivit surselor din pia]`. |n opinia sa. juc`riilor sau cel tipografic. a declarat reprezentantul Enterprise Investors. Optimist este [i Radu Bugic`. care a ie[it \n acest an din ac]ionariatul Centrului Medical Unirea (CMU). a precizat Bugic`. noua ]int` \n 2010? Firmele din produc]ie [i retailul de alimente au fost ]inta fondurilor anul trecut. „Pe lång` domeniile tradi]ionale \n care fondurile de investi]ii caut` proiecte.). atåt \n Romånia. de]inut` de omul de afaceri Eric Kish. care este afectat` de sc`derea consumului [i care ar putea s` sufere \n continuare”. Mai mult.n. Enterprise Investors administreaz` [apte fonduri de private equity [i venture capital.4 miliarde de euro. fondurile avånd ca scop extinderea lan]ului de retail al grupului. Primulact Miercurea Ciuc [i Lactate Harghita din Cristuru Secuiesc. |n opinia sa.

dar care erau pe pie]e \n cre[tere (materialele de construc]ii). iar \nchiderea final` ar putea fi. a ad`ugat Nacu. nu mai sunt \n a[teptare. „Noi sper`m s` mai \ncheiem \nc` una-dou` tranzac]ii mici cu fondul de venture capital [i una mai mare. care a constat \n achizi]ia de ac]iuni obi[nuite. Faptul c` sectorul farma [i cel al serviciilor de s`n`tate sunt printre preferatele fondurilor reiese [i din faptul c` \n ultimii ani au avut loc o serie de tranzac]ii cu astfel de afaceri. Sfin]escu spune c` „deocamdat` sunt discu]ii”. iar interesul fondurilor a crescut. {i Sigmableyzer mai are bani pentru „cump`r`turi” . El spune. dar [ansele de finalizare \n 2010 sunt din ce \n ce mai mici”. „Revenim la un mod normal de lucru. dup` anii 20062008. \n valoare de 105 milioane de euro. e posibil s` facem o achizi]ie. Enterprise Investors mai are disponibili pentru investi]ii circa 300 de milioane de euro din dou` fonduri: Polish Enterprise Fund VI cu un capital de 658 de milioane de euro [i Enterprise Venture Fund. dar putem face [i excep]ii”. Pe anumite ni[e exist` mai mult confort.circa 75 de milioane de euro. avem \ntålniri cu investitori [i sper`m ca pån` la sfår[itul anului s`-l ridic`m. |n ceea ce prive[te o posibil` tranzac]ie pe pia]a local`. a explicat reprezentantul 3TS Capital. sunt atractive pentru investi]ii. vechime [i activitate intens` pe pia]a local`. [i mai sus”. a explicat Nacu. Sfin]escu consider` c` fa]` de anul trecut. Apetit pentru investi]ii exist` atåt din partea noastr`. Oportunit`]i sunt. iar \n 2009 au luat-o \n jos. ac]ionarii furnizorului de servicii medicale private MedLife . dar au preten]ii mai mari. Investim \n general [apte milioane de euro pe proiect. de asemenea. de asemenea. tranzac]ie estimat` la peste 20 de milioane de euro.25% din titluri fondului privat SGAM Eastern Europe. |n aceste condi]ii nu mai po]i extrapola evolu]iile afacerilor. bani ce vor fi folosi]i pentru extindere. anul trecut. Anii 2007-2008 au fost ani buni pentru companii. n Preg`ti]i pentru noi achizi]ii „Mai tragem speran]a s` mai \ncheiem tranzac]ii \n acest an. cånd toat` lumea a[tepta s` vad` ce se va \ntåmpla. nu neap`rat legate de pre]. \n func]ie de r`spunsul pie]ei. pentru c` \[i pot consolida acum afacerile la pre]uri mult mai mici decåt au f`cut pån` acum achizi]ii”. „Noriel [i Smartree au fost afaceri care erau pe pia]` [i au fost analizate de mult` lume. Se vånd businessuri care sunt bune sau care dau impresia c` sunt bune. c` [i sectorul farma este unul atractiv pentru investitori. dar nu e ceva iminent. a afirmat Bugic`. pentru c` pe pia]` era supralichiditate. a ar`tat Bugic`. Vehiculul de investi]ii BAF are. de[i \n opinia sa nu prea mai sunt companii de vånzare. cu atåt este mai greu s` le \ncheiem \n acest an”. precum [i domenii subreprezentate. a[a cum este cazul 3TS Capital Partners. care remarc` fa]` de anul trecut o \mbun`t`]ire a percep]iei investitorilor. care s-au dovedit profitabile. country manager al Sigmableyzer |n urma investi]iei. „Mai avem 70-75 de milioane de investit.familia Marcu [i IFC . SGAM Eastern Europe este fondul privat de investi]ii al Société Générale Assset Management. acum investitorii sunt mai deschi[i spre achizi]ii. Anii trecu]i se cump`rau [i alte businessuri care nu mergeau foarte bine. dar sunt [i oportunit`]i pentru cei care sunt prezen]i pe pia]a materialelor de construc]ii. oficialul Sigmableyzer este de p`rere c` serviciile specializate. sper`m s` \ncheiem anul acesta o tranzac]ie. chiar dac` nu la nivelul din 2007. care din punctul meu de vedere au fost atipici. iar pre]urile cre[teau peste noapte”. cåt [i din partea altor fonduri de investi]ii”. ci de modelul de business. dar cu cåt ne apropiem mai mult de jum`tatea anului. compania de \nchiriere de echipamente Industrial Access. Spre exemplu. Financiar 2010 131 . „R`mån \ns` \n aten]ia fondurilor [i industria alimentar` [i celelalte ramuri legate de aceasta. „Ne uit`m la mai multe oportunit`]i. care [i-a propus ca pån` la sfår[itul anului s` atrag` de la investitori 150 de milioane de euro. a spus Mihai Sfin]escu. Antreprenorii au \n]eles c` au nevoie de sprijin.au våndut 36.” Radu Bugic`. unde de]ine institu]ia de microfinan]are Patria Credit. a conchis Sfin]escu. Exist` \ns` companii care sunt \n plin proces de strångere a unor noi fonduri. ci trebuie s` analizezi mai atent modelul de business [i cum vor fi afectate firmele de influen]ele macroeconomice”. Primul closing \l vom face la mai pu]in de 150 de milioane de euro. La råndul s`u. dar [i Frigotehnica sau BitDefender. a apreciat reprezentantul 3TS Capital Partners. Ne uit`m atåt la achizi]ii \n vederea consolid`rii portofoliului. subsidiar` a grupului francez Société Générale. „Suntem \n proces de fund raising. pentru c` anul trecut a fost un an atipic. cåt [i la afaceri din industria alimentar` [i agribusiness pentru opera]iuni de majorare de capital. dar e mai dificil de evaluat. cum sunt juc`riile sau chiar retailul cu haine pentru copii. BAF a ajuns la o participa]ie de circa 40%.„Vor fi mai multe tranzac]ii \n acest an. dar [i de titluri nou emise de grupul Noriel.

First Titla Insurance plc. Generali Lend Lease. energie. import / export. Europa Capital. sect. litigii i arbitraje. BRD Groupe Société Générale.ro 5 32 N/A C t lin Grigorescu . cod 010624. fuziuni i achizi ii. bancar. insolven . 20. AVAS. telecomunica ii Credit Suisse. cod 020492. 1. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv BADEA CLIFFORD CHANCE Str.51 office@lawoffice. protec ia Grup.48. Fondul Proprietatea. imobiliare i construc ii.11 office@bulboaca.Managing Partner 5 30 Gam variat de servicii juridice.eu 24 peste 130 Max Boegl. muncii N/A Elena Bu tea . et. sect. inclusiv restructur ri.21. Bucure ti 021-211.20 office@birisgoran. drept bancar i finan ri. achizi ii publice i dezvoltare. dreptul concuren ei i ajutoare de General Eletric (GE Money).eu www. ING Bank.ccpa. utilit i i mediu. crt. Bucure ti 4 021-264.dlapiper.ro 3 40 Drept financiar i bancar. infrastructur . fuziuni Statul Român / Ministerul Finan elor Publice. dreptul Foods România. project finance. dreptul muncii i pensii. dreptul concuren ei. Petrom. UTI Business Center. BCR Erste Group. 2. (real estate).03 office@bostinalawyers. Costache Negri nr. sect. penal.Avocat Coordonator D&B DAVID I BAIAS Str. Baumit. drept imobiliar i al construc iilor. pharma.com www.00 021-408.00 021-666. fuziuni i achizi ii. 29. imobiliare. Unicredit. privatizare. Silvestru nr. fiscal. Bucure ti 9 0372-155. asigur ri Drept societar i comercial. garan ii imobiliare i mobiliare. drept corporatist. Bucure ti 7 021-316. Constantin Daniel nr.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. private equity. 9. Rafin ria Steaua stat. Portico Investments Ltd. Kraft proprietate intelectual . resurse umane . Excelsior Center. Sparkassen Immobilien AG / Immorent. dreptul concuren ei (antitrust) i litigii Real estate. 1. restructur ri i insolven . 1. dreptul Român .60 office@bpv-grigorescu. fuziuni i achizi ii. 5. Delhaize The Lion (Mega propriet ii intelectuale. FourWinds Capital Management (US) Inc. concuren i ajutoare de stat.com BIRI GORAN Str. litigii i arbitraj Gabriel Biri . proprietate intelectual i massmedia. IGD Adama. mediului.89. sect.800 0372-155.21. Dacia nr.07. pie e de capital. Spire Group. aripa de est. 28-30. RAFO.25 021-212. concentrându-se în special pe tranzac ii imobiliare. dreptul muncii. 2. sect.00. Academiei nr. dreptul muncii. drept financiarOesterreichischen Sparkassen AG. petrol.exproprieri. drept imobiliar (HeidelbergCement).70 021-202. real estate. Johnson & Johnson. împrumuturi. sect. litigii. Erste Bank der i achizi ii (M&A). comercial.50 021-264.bostinalawyers. corporate. Anheuser-Busch InBev. fuziuni i achizi ii.48.89. dreptul concuren ei.bpv-grigorescu. Sema Parc.Partener Coordonator 2 20 Kraft Foods. litigii. IPC Investments. MTCTI. Unicredit Bank Austria. litigii. Metropolis Center.bulboaca.44. Top Diagnostics. Relad.87.25.cliffordchance. drept bancar i financiar.com.07. et. protec ia datelor cu caracter personal. drept fiscal. 1-5. Grupul Caroli. Morgan Stanley. lichid ri.com BULBOAC & ASOCIA II Str.ro DLA PIPER Str. ap.com www. drept bancar i finan ri. AstraZeneca Marian Dinu . litigii (comercial i civil).16.cliffordchance. telecom.11 secretariat@badea. Dionisie Lupu nr. Astaldi.dreptul muncii. Citibank International Plc.Country Managing Partner 132 Informa]ii consultan]` juridic` . 2.. Bucure ti 1 021-666. 1.66 3 021-211.birisgoran.. scheme de capital. Bank private equity. 021-319. autorit i locale. Orange. energie. M&A.50 021-316. IT&C. transporturi.10 021-260. Advent Interna ional. sect. sect.Deputy Managing Partner bpv GRIGORESCU Str. 33. pie e de capital. Axa. Petrom.47. Grigore Alexandrescu nr. Oltchim. 89-97. telecom Dreptul societar i comercial. Bucure ti 5 021-408.Managing Partner 2 8 Consultan i asisten juridic în domeniile dreptului civil. achizi ii publice i concesiuni.ro www. GDF-Suez Doru C t lin Bo tin . Bucure ti 2 021-260.Managing Partner BO TIN I ASOCIA II Str. Energy Holding. Upground Estates Daniel Badea .71 office. dreptul concuren ei.com BU TEA-DEHEZA I ASOCIA II Bd. 12. familiei. energie i resurse naturale. 021-212. insolven . Carpatcement Holding fuziuni i achizi ii.810 bucharest@dlapiper.com/romania 4 33 Dreptul societ ilor comerciale. Schroder restructurare.com www.ro www. Ascom concuren ei. Tri Investments. Bucure ti 8 021-202. Opera Center. Deutsche Bank. pia de capital.ro www. dreptul Investment Management Limited. drept comercial i achizi ii publice Sorin David . transporturi. Austria Creditanstalt AG. 021-319.Avocat Coordonator 6 24 Drept comercial i corporatist.31. parteneriat public-privat i achizi ii publice. cod 020021. petrol i gaze. rela ii de munc .61.david-baias.Deputy Managing Partner Cezar Gusu . ArcelorMittal. drept imobiliar. fiscalitate i asigur ri.87. ac ionariat. Bucure ti 6 021-212. 6. protec ia Image).Avocat Coordonator CECILIA POPA I ASOCIA II Str. 1. Eli Lilly consumatorilor. Tymbark. drept funciar N/A Cecilia Popa . litigii i execut ri silite. gaze.23.21 office@busteasiasociatii.61. Dole Europe SAS datelor Adrian-C t lin Bulboac . 1..Avocat Coordonator Anca Man .com www. energie. dreptul muncii. British American Tobacco.10.iriac.ro 2 14 Infrastructur rutier . Vasile Lasc r nr. 31. investi ii.10. Emanoil Porumbaru nr. bancar-financiar.16. et.mail@david-baias. fuziuni i achizi ii. fiscalitate. 77.

Heineken România. 9. Banca Româneasc . sect. resurse naturale.63 office@mfplawyers. Grupul de Certificare Sisteme de Management Cristian Du escu .Managing Partner Financiar 2010 133 . drept societar.80.ro www. drept penal de afaceri. Bucure ti 10 021-316.16. dreptul muncii. 1. bancar.Filiala de Distribu ie Dragomir Stan . sect. Agen ia Na ional de Ocupare a For ei de Munc DUNCEA.26.11. sect. Alpha Leasing IFN. Bancpost. fuziuni i Service Lease.15 office@dragomirlaw. BAZILESCU Societate Profesional de Avoca i cu R spundere Limitat Str. real estate.87 platisbazilescu@ro. telecomunica ii i IT.00 11 România) dreptul concuren ei. Arval dreptul fiscal. Compania Na ional de Autostr zi i Drumuri Na ionale din România.Avocat Coordonator Octavian Tomus . telecomunica ii. 159.854 0364-819. energie i resurse Electrice „Electrica Transilvania Nord".dragomirlaw. Electrica.filipsiasociatii. C t lin Chelu. 021-335. pia de capital.931 office@filipsiasociatii.com N/A Adriana Duncea . sc. 1. energie i infrastructur . Kellogg Brown & Root.01 10 intelectuale.com www. 1. Bucure ti 14 031-100. achizi ii publice i Pirelli România. Cluj 15 0264-504.Avocat Coordonator 3 6 Financiar-bancar. Garanta. MEI Romanie Bulgarije Funds.Senior Associate Lawyer. Bere Azuga. Pu kin nr. litigii Sisteme.80. IT&C. recuper ri crean e N/A Filip Cosmin . parter. 13 Bucure ti 021-402. Hoffmann Group München GmbH. litigii i arbitraj.6.80.626 021-318. jud.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. fuziuni i Str. et. Debt Protect™ (monitorizare Român . fuziuni i achizi ii. dreptul muncii.Avocat Coordonator Tsvetan Florov .Avocat Partener i Furnizare a Energiei Electrice „Electrica drept comercial i corporatist. dreptul propriet ii intelectuale. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv DRAGOMIR I ASOCIA II Str. proprietate intelectual . 16.98. Gen.ro 2 17 Petrotel-Lukoil. crt. litigii i arbitraje www.11.ro ENESCU. 031-229.Filiala de Distribu ie i Furnizare a Energiei e-law. Cluj-Napoca.72 office@mircea-asociatii. Lukoil Infrastructur i drept imobiliar. FLOROV & ASOCIA II Splaiul Independen ei nr. litigii Banca Comercial Român . Yves litigii în fa instan elor de drept comun i Rocher România. Legal Outsourcing™ (externalizarea asisten ei juridice) Raluca tefan . Bucure ti 16 021-337. servicii exclusive: Training Stanleybet România. Economu Cez rescu nr. 031-100. privatiz ri. dreptul medical. dreptul propriet ii intelectuale. drept imobiliar i construc ii. Can Pack România debitori i încasare crean e).69. corporate. sect. cod 011033.ro www. Prysmian Cabluri i concesiuni. ap. 6.ro FILIP & ASOCIA II Str. dreptul mediului.37.epp-avocati. PLASTIS.29 office@epp-avocati.S. Cisco Systems Eirinikos Platis . proprietate intelectual i Transilvania Sud" i Electrica .17. et. Traian Doda nr. Daf Trucks NV. ProCredit Bank. sect.16. dreptul muncii. Leonhard Weiss. Aktor Group. Nova Trade. Premium Plaza Building. Caelum Development.00 021-310. dreptul muncii. real estate. achizi ii. 0372-734. cod 400428. 4. bl. Oberthur România.com DU ESCU I ASOCIA II Str. Swisscom AG. Bucure ti 12 031-104. Pirelli Eco Technology. 31B. achizi ii publice. Dr. 4.com www.ro www. A.41. GPV Group.40. proprietate intelectual . sect.ro M RG RIT. dreptul comunica iilor.26. Alumil Group. C. Lidl România.platisbazilescu. drept administrativ-contencios administrativ East Capital. PANAIT. Axente Sever nr. Cerutti.Avocat Partener Coordonator 2 5 Drept comercial.Managing Partner 6 15 Corporativ i comercial.81 021-335. Constantin Noica nr. dreptul propriet ii 031-229. AEW Central Europe. 2. TEF NESCU & ASOCIA II Drept societar i comercial. 2. drept societar.71. achizi ii contact@mazars. drept fiscal. Transferoviar Group.ro publice i concesiuni / reglement ri UE. dreptul muncii.ro 2 12 Dreptul comercial. NBG Securities. Coordonator dreptul muncii. fuziuni i achizi ii.99 021-211. Bucure ti 17 021-210.mazars. publicitate. România. drept imobiliar. Legal Watch™ (monitorizare riscuri legale). ProCredit Holding AG arbitrale C t lin M rg rit . cod 060754. 021-210.46 031-104. 2.ro. reorganizare i lichidare judiciar .27 031-100. Eurosport. Po ta Juridic™. Gerom. Trustul de Instala ii Montaj i Construc ii Cluj-Napoca (TIM). pie e de capital.26.com E. Head of Legal Department Cosmin tef nescu .11. QVT Funds. dreptul energiei.dutescu. finan ri. Felix nr. fuziuni i achizi ii. litigii.mircea-asociatii. ap.mfplawyers. ajutoare de stat. Exalco. Electrica . Manager 2 6 Drept comercial. sect. Luxoft.Avocat Coordonator MIRCEA I ASOCIA II Str.41.ro www. 30.45 office@dutescu.11. Firebird Funds.ey. drept civil. dreptul mediului.Avocat Coordonator 2 16 Bancar-financiar. 6. 63-39. Prista Oil. comerciale (inclusiv recuperare crean e). achizi ii publice. 44.ro www. concuren .Senior Associate Lawyer. achizi ii. Popa Rusu nr. www. 1. Bucure ti 2 (în drept bancar. POP I ASOCIA II Str. concuren .71. Alpha Bank.2. dreptul penal al afacerilor. 4.marccuspartners. asigur ri. dreptul mediului N/A Radu tefan Cernov . comercial.

et. Immoeast. drept corporatist / comercial. Fuziuni i achizi ii. Real Estate. 021-256. 1. sect.ro www. real estate Advent International. proprietate intelectual . 1. 19 et. Bucharest Business Park. proiecte / PPP. Bucure ti 22 021-256. cod 011141. real estate.Galenica consultan pentru proiecte industriale. 60. asigur ri.V. drept bancar i Romtrans. Odyssey drept fiscal. Citibank. Trade Center (GTC).00 021-527. Manuela Nestor Partner Coordinators PACHIU & ASSOCIATES Str. cod 011853. Gheorghe Mu at .deloitte. & Wavin România. Gameloft România. Wavin Kft. Orange. 4-8. et. 1.66 office@psa. Novartis. crt.77. et. comun & arbitrale.37.Senior Partner KBC Bank. sect. litigii de drept Iveco International Trading Finance. telecomunica ii & IT. AON. Investkredit Bank. Vifor (International) Inc.19 021-317. insolven . Filasa & Sanafi. Bucure ti 021-201. proprietate intelectual i Europe.pachiu. dreptul muncii. Aegis litigii comerciale i fiscale Group.psa. membri UNPIR Drept societar / comercial (incluzând subdiviziunile dreptul muncii i dreptul concuren ei). Bucure ti-Ploie ti nr. 1A. UPC România 134 Informa]ii consultan]` juridic` . Nicolae Titulescu nr. 4-10. Unilever South Central drept fiscal. drept interna ional privat. Dacia nr. Mun ii Tatra nr. private equity.ro POPOVICI NI U & ASOCIA II Calea Doroban i nr.com/rtpr 5 24 Lauren iu Pachiu . AFI Europe. 5.Co-Managing s n tate i industria farmaceutic . media. pie e de capital.ro 12 95 Enel.Managing Partner 2 20 Alexandru Reff .A. Immoeast... infrastructur i PPP. Aviatorilor nr. Amiral Ioan Murgescu nr. GTC. garan ii. concuren / antitrust.Managing Partner Ergasias i Bancpost S. concuren . . RBS Bank (România) S.78 office@rtprallenovery. cod 011022.79. AEW Europe. 5. dezvoltare imobiliar & ArcelorMittal. protec ia datelor. Fortis Bank. Ford Motor Company.nndkp. PPF Partners. 1.ro www. pie e de capital. tranzac ii imobiliare. OMV / Petrom. cod 013681. Bucure ti 25 031-405. 1.61 021-319. drept bancar i finan ri. RBS (Royal Bank of Fuziuni & achizi ii.A.Societate de avocatur afiliat Deloitte România os. 6. General Electric. proprietate intelectual . RCS&RDS. cod 010567.allenovery. fuziuni & achizi ii / Cargill. parteneriate publicoprivate. taxe i Foods Inc.. 5. ERBAN & ASOCIA II Str. INR Management muncii. Globe contracte comerciale i achizi ii publice. dreptul Bechtel. 43. Smithfield muncii.20. ING Bank. NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN os.B. Tnuva. Autogrill. sect. Generali. autoriza i de MJ. IT & telecomunica ii. Afin Leasing AG & Afin Leasing IFN. concuren . Eurohold. Richter Gedeon.. Microsoft dreptul mediului. litigii. KBC Bank NV. investi ii i Emerson Corp tranzac ii imobiliare.Senior Partner Florian Ni u . pie e de capital / IPO (oferte publice ini iale). CFO Integrator. Bank of Cyprus. Intel.85.com www. Bayer Healthcare AG. Banca Româneasc S. executare silit .10. Orange. 24 Bucure ti 021-222. Imtech N.82. Group.Avocat Partener. Unicredit iriac Bank S.com www. ING Bank. finan rilor. practicieni Gardiner & Theobald. Citibank. 2. Bucure ti 21 021-527. Continental Wind Partners. muncii.. Petrom. AIG Lincoln.12. faliment.10. aripa de est. M&A. Raiffeisen Bank. sect.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr.00. drept bancar i finan ri.A.ro REFF & ASOCIA II SCA . sect.Managing Partner 5 30 Fuziuni i achizi ii. energie / utilit i.57.commercial. domeniul reglementar i litigii & arbitraj New Europe Property Investment plc.16. de capital. 169A. intrarea A. executori IFN.com www.39.57 021-250.75. Auchan.02 areff@deloittece. 021-223. Scotland).20.A. Hercesa N/A 10 65 Ernest Popovici .Partener Coordonator Andrei Burz-Pînzaru . sector public. CVC Capital Partners. Partner dreptul mediului. Vodafone România farmaceutice Asisten juridic pe o gam larg de probleme comerciale i societare i are specializare extins în domeniul fuziunilor Billa România (Rewe Group). industrii: CMT / TMT (comunica ii. imobiliare. concuren . pie e de capital. tehnologie).01 office@pelifilip. i achizi iilor.. Donaldson Europe B. Bucure ti 20 021-312. dreptul Mortgage Bank.77 031-405. energie i Philip Morris resurse naturale. proprietate intelectual & copyright.39. 3. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv MU AT & ASOCIA II Bd. energie. Ferrosan. privatizare. dreptul muncii.A. A&D Pharma Group. Fresenius. Romstrade. litigii.00. Cyprus Leasing IFN.10 office@nndkp.ro 15 110 Ion Nestor. EFG Eurobank Costin T r cil . insolven i dreptul Austria. cl direa B. 239. AT&T.V. taxe i optimiz ri fiscale transna ionale Vinci & Aktor. privatiz ri. 1. Motors. et. drept societar. Eli Lilly.05 office@pnpartners.51. 4. FHB pia a de capital. drept imobiliar.00 021-201. 021-223. FDI / Greenfield / Brownfield.ro www. dreptul muncii. energie. sect.com PETRESCU. energie.09 pr@pachiu. Enterprise Investors. finan e & pie e Hewlett Packard. membr a National Bank of Greece Group. sect. 2. precum i litigii & arbitraje Thyssen Krupp.77. SBS comerciale Broadcasting Corporation Fuziuni i achizi ii. Floreasca Business Park. drept bancar. Westdeutsche Immobilienbank AG. drept bancar. Andami Comp în insolven . finan ri de proiecte. Rompetrol. Coordonator 3 13 Consultan corporate . GlaxoSmithKline. fiscalitate.Partener 5 33 Arbitraj / litigii. Deutsche Bank concuren ei. problemelor de Porsche. imigrare. dreptul România. titluri de valoare i Communication. energie & resurse naturale. industria farmaceutic .com www.56. energie i Bank. fuziuni i achizi ii.musat.Co-Managing Partner Bank. drept societar. Oracle. drept bancar Francisc Eduard Peli . Bucure ti 23 021-317.12.04. iriac Group. Erste drept financiar i bancar. comercial i al concuren ei. Mona Mu at . Immoeast. Unicredit Bank infrastructur .95 general@musat. drept imobiliar.com PELI FILIP Calea Floreasca nr.pelifilip. cod 020061.ro www. General C t lin B iculescu .com/ro/legal RTPR ALLEN & OVERY Bd.pnpartners. sect. Bucure ti 18 021-202.82. cod 014459. drept societar.17 021-223. Group.08 021-312. 021-317.59. OTP proprietate intelectual . Electrolux.

Philip proprietate intelectual .PPP.com www.tuca. A&D Pharma.ro www. Bucure ti 27 021-233. Continental AG. Bucure ti 31 021-204. Daimler AG.Senior Managing Partner 6 57 Drept financiar-bancar & pia de capital. fiscalitate Drept bancar i financiar. drept fiscal i financiar. IT. Bucure ti 29 021-402. sect. proprietate intelectual 6 29 N/A Drago Vil u . cod 050558. drept penal. PACHIU Str. imobiliare. 28C. drept Florentin uca . drept civil. dreptul muncii. dreptul muncii. dreptul muncii. energie / resurse naturale. Auchan. 1. tirbei Vod nr.09. mezanin. Municipiul Suceava.ro WHITE & CASE. BRD . Staicovici nr. finan e-b nci (inclusiv restructurarea împrumuturilor).89.Groupe Société Générale.Partener Fondator ERBAN. dreptul muncii. 031-805. America House. 4-8. comerciale i penale. Bucure ti 031-805. 45. et. dreptul muncii. investi ii str ine i privatiz ri. crt. Christopher D.vf. Dr.09. drept comercial. fuziuni i achizi ii.concesiuni . PPF Investments. litigii i arbitraje.schoenherr.com www. Renault.tiin e. cod 013813. 2. 4. România. BERD. drept bancar.92.com 6 17 Drept comercial. Alstom Transport. proprietate intelectual .84. industria alimentar . et. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv SALANS MOORE I ASOCIA II Str. fuziuni i achizi ii. drept maritim / Morris transporturi.ckc. 1. pia de capital. dreptul mediului. cod 010741. Enterprise Sebastian Gutiu . dreptul muncii.Partener Executiv Financiar 2010 135 .Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr.00 031-224. asigur ri / pensii.43.49. proprietate intelectual .ro www.00 021-314.91 office@schoenherr.33 021-233. www. sect. Român . energie. avia ie. Todor.84. 1. N.88. Europolis AG. et.ro VIL U & MITEL Calea Grivi ei nr. 1.01 bucharest-office@whitecase. Carrefour România.ro UCA ZBÂRCEA & ASOCIA II os. et. Group / Banca Comercial PPP. Atel Group.globalfininvest.99 office@tuca. Banca Comercial Român . resurse naturale i servicii publice Servicii de asisten juridic în domenii cheie ale dezvolt rii afacerilor lor. drept China Development Bank. Banca European bancar i financiar. 143. PNE Wind regulatory.67.eu 4 35 Drept corporatist i comercial. mediere i solu ionarea disputelor Hornbach. BBC World Service. Mugur Filipescu Managing Partners 3 N/A Drept societar i comercial. IT i comunica ii.30 office@globalfininvest. 5.Avocat Asociat Senior 10 38 Accenture. 2.ro www. sect. Raiffeisen Daniel Voicu. Louis Delhaize. Petrom LPG.55. restructurare i insolven .57 021-314. concuren . AIG. dreptul muncii. dreptul concuren ei. fuziuni i achizi ii. drept imobiliar. Whirlpool Europe. Bucure ti 28 021-319. Hilton International.ro www. 021-314. Generali PPF Holding. sect. OMV Petrom. private equity. fuziuni i achizi ii. pie e de pentru Reconstruc ie i Dezvoltare. dreptul concuren ei. sect. MARE I ASOCIA II Bd. drept imobiliar i construc ii. energie i resurse naturale. Romtelecom Valeriu Stoica . Union International Center II. arbitraj. 1. pie e de capital. energie.ro 10 40 Affichage Holding. achizi ii publice .Avocat 15 80 Fuziuni. PPP i PFI. drept imobiliar. comunica ii electronice / IT. România. Bel Rom. solu ionarea disputelor.tuca.31 sca@stoica-asociatii. Nicolae Filipescu nr. LBBW.92 office@serbanmares. Verbund STOICA & ASOCIA II Str. Ericsson Telecommunications dreptul mediului. imobiliar.Managing Partner concuren . financiar i pie e de capital. dreptul concuren ei. pia a muncii (inclusiv concedieri colective). Bucure ti 32 021-314. Nuclearelectrica. Bucure ti 33 021-314. Colgate-Palmolive bancar / financiar. Heitman International. 8. Honda. Nicolae Titulescu nr.02. capital.30 021-402. Ion Ionescu de la Brad nr. arbitraj N/A Gheorghe erban . ICON Niels Schnecker . concuren .31. telecomunica ii i media. precum: financiar-bancar. Berlew .92.92. 1. Procter & Gamble. 7.ro VOICU & FILIPESCU Str.90 office@vf. infrastructur .60 office@vilaumitel.90 30 031-805. drept imobiliar & construc ii.90 021-204. proprietate intelectual .49.whitecase. General Constantin Budi teanu nr. Erste imobiliar i construc ii.vilaumitel. e-business Compania Hotelier Intercontinental. Erste arbitraje. concesiuni / achizi ii publice. finan ri de proiect. farmaceutic i bio.90 021-319. achizi ii publice. Energias de Portugal. sect. energie. litigii. fuziuni i achizi ii.43.ro www. Radio XXI.67. asigur ri.com SCHNECKER VAN WYK & PEARSON ROMÂNIA Bd. Gabriel Zbârcea . cod 011141. 1. litigii. 26-28. restructur ri / privatiz ri.Managing Partner ArcelorMittal. 1.88. drept societar.31.Managing Partner Investors. retail Societ i comerciale i drept comercial. Kronospan. Uniqa Group Austria. dreptul mediului Delia Pachiu . achizi ii / privatiz ri. cod 020961. 2. Siemens România.50 021-312.salans. Avicola Crevedia. Dacia nr. Poligrafiei nr. Bucure ti 26 021-312. drept fiscal. drept corporatist. pie e de capital. litigii civile.com SCHOENHERR I ASOCIA II Bd. litigii. Marriott.stoica-asociatii. 30. PAID. Overseas Private Investment Corporation.51 bucharest@salans.com www. private equity. sect. Unicredit iriac Bank Anda G. sect. drept de Investi ii. litigii / CEZ România. International Finance Corporation.31. Banca European concuren ei.Managing Partners 2 7 B nci i finan ri. Coca-Cola. Bucure ti 34 031-224. Termica Suceava. dreptul Ardaf. achizi ii i fuziuni.02. 5. Bank.ro www. Regia Autonom pentru Activit i Nucleare. dreptul maritim i al transportului OMV Petrom Marketing. drept societar i comercial. reprezentare în litigii. proprietate intelectual i drepturi de autor.ro. litigii i arbitraj.Avocat Asociat Senior Sorin Mitel . GDF Suez. Vienna Insurance Group. aripa de vest. sect.serbanmares.

ap. litigii. falimente) N/A Maria Andreea Mazilu .ro Consultan i servicii de specialitate în domeniul lichid rilor (voluntare. 1. pia a de capital CASE DE INSOLVEN Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. analiza i identificarea Life Drugstores. sect. lichidare judiciar . m suri de supraveghere 5 021-330. et.com www. 13. cod 020037. CEC Bank.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. achizi ii .dizolvare@yahoo.34 1 021-212.17. consultan juridic pentru recuperarea Joint Venture Limited Newpark crean elor împotriva societ ilor aflate în insolven .17 021-311. et. 1. UniCredit iriac i privatizare.17.Managing Partner Zentralbank Österreich AG. regulatory & procurement. 3. dreptul muncii.wolftheiss. Grigore Alexandrescu nr.88 office@administrarelichidare. bl. Meinl International Power Limited.administrarelichidare. 4 sect. 3.restructuring@bdo. Indac Investment Grup. 8.bfjconsulting. Rodmir Expert. 1. 83. bl.ro www. bl. Bucure ti de lichidare voluntar . Bucure ti 6 031-407.21.Lichidator Exercitarea profesiei de practician în insolven Euro Club Hoteluri i Restaurante.81. Jardine . Leasing Capital. Rulmen i Slatina.17. sc. Vimetco N.P.00 021-308. Bucure ti 2 0744-370. achizi ii publice / Bank. drept imobiliar. 021-212. cl direa City Business Center.ro .com ZAMFIRESCU RACO I PREDOIU Str.343 031-815.99 financiar i administrare special 021-330.Co-Managing Partners Products România. Nerva Traian nr. Adidas România. DEGI Construdava. procedur ap. 4.87. 21.Partner Rena terea Creditului Românesc realizarea i implementarea planurilor de redresare / Mirona Anghel . dizolvare.Assistant Manager Credit Bank. Bucure ti 021-319. Mario Soft Ioan Mandache Nistor . 30.ro AMD GRUP EXPERT SPRL Str. Radu Vod nr.ro 3 24 B nci i finan e. servicii juridice de reglementare.25 bucuresti@wolftheiss. Geanina Oancea . Agresiv 2000. Eco Ledo Net evaluarea posibilit ilor de recuperare a crean elor împotriva societ ilor aflate în dificultate / insolven BEST INSOLVENCY SPRL Str. Alma 93 Impex.ro N/A Gabriela Breza .ro www. 1.Administrator Coordonarea cazurilor de insolven / reorganizare / faliment. Banca reorganizare pentru societ i aflate în insolven .dizolvare@lichidare-dizolvare. sect. Bucure ti 021-212. sect. 0744-517. Grup Guard Bucure ti. Cuprom.ro Administrare judiciar . CEZ Group. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv WOLF THEISS I ASOCIA II Str.bdo. 8. Nova Imobiliare 6 33 Drept bancar i financiar. Kraft Foods. Nordcapital New Energy GmbH. 2. 3. ap.77 031-407. 2. B8.19 office@zrp. Danone energie i resurse naturale. M101.83. Ioana Raco i. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact AA TOTAL INSOLVENCY IPURL Str. Alro. parteneriat public-privat. 242.Gobain Construction proprietate intelectual . drepturi de proprietate intelectual i IT.A. ap.34 lichidare. Daestoville. 13. reorganiz ri de societ i i lichid ri Intertrans. dreptul muncii. Agrodan Agroexport Dumitru Marinescu . New prevenire a insolven ei.16. tax Deutsche Bahn AG. Chimica.33. Starwood EAME License and Services Company BVBA AG. C lin-Andrei Zamfirescu Saint .94. 4. International Diagnostic Center. sucursala Bucure ti.81.76 021-319. sect.com BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL Str. 3. Confex Interna ional.03. mediului. Axinte Uricariul nr.97. 16.Asociat Coordonator Consultan juridic i economic în domeniul reorganiz rii i lichid rii. 3. Bancpost. Auto Imagini Impex '94.36.77 business. Raiffeisen Bryan W.ro www. Siea. Interactive Entertainment. sect.ro www. D14. sc. Prima Broker de Asigurare.D. et. Metagrimex Business. Creative Catering 136 Informa]ii consultan]` juridic` I case de insolven]` . 1.Asociat Coordonator Invest. Cepiem. Negoiu nr. real estate. 38. radiere lichidare. sc. asisten juridic pentru societ ile aflate în K-Tech Electronics. Gheorghe Polizu nr. Smartech. fuziuni. Mivan Kier insolven .77 office@bfjconsulting. 58-60. concuren .zrp. Agrotop Cereal. et. crt. Tebe România. solu iilor optime pentru ie irea dintr-o anumit pia .Asociat Unic ADMINISTRARE REORGANIZARE LICHIDARE-ARL IPURL Calea C l ra i nr.05.12 amdgrupexpert@yahoo.V. 1. Petrom. corporate / fuziuni & achizi ii. cl direa BCC. Bucure ti 35 021-308.05..com www.94. cod 011062. 1. Cefin realizarea i implementarea planurilor de Niculae B lan . sect. Trapis New Florin B lescu . Balkan Corporation. Erste Group Bank AG.Partener Coordonator Real Estate Alpha.21. competi ie & antitrust. dreptul P. Jean Louis Calderon nr. 77. 6. solu ionarea disputelor. Bucure ti 3 021-311.959 031-824. crt.72 gabrielabreza@yahoo.com BFJ CONSULTING GROUP Str. et. reorganizare. sect. drept societar / comercial. Imperial Design. Bright Media. Activit i privind procedurile de insolven . Bucure ti 36 021-311. bl.lichidare-dizolvare.

Managing Partner 12 0264-444. consultan i asistare juridic de specialitate. întocmirea proiectului sau a planului de reorganizare i supravegherea realiz rii acestuia. Mecdru Cluj-Napoca. 27.98 generalgroupexpert@gmail. sect. www. Bucure ti 14 021-250. Alexandru Silviu Mohora Administrator Titular Servicii în cadrul procedurilor de insolven .527 021-315. sect. I. 4. sect. evalu ri.21 isd. diagnosticul juridic al patrimoniului firmei. sc. Oliver Invest Alba valorificarea activelor societ ii aflate în insolven . 4. supraveghere financiar . 16. Construc ii Feroviare Str. Hristo Botev nr.07. Ilke. 021-210. sect.Asistent Manager ISD INSOLVENCY SPRL Bd. 74.48. reorganiz ri judiciare N/A Gabriel Biri . proceduri de lichidare voluntar Rossane Consulting.654 021-250.73.21. 021-319. 10 ap. asigurarea managementului de criz . 8. 021-212. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact BIRI GORAN INSOLVEN SPRL Str. 2. 77. de încetare de pl i i a previzion rii posibilit ilor Timi oara. AM Enterprises.61. Bucure ti 021-894. bl. Foresta Nehoiu. mandatar ad-hoc. 4. sect. 9 ap. AZ COM Maramure . 43. 0730-098. Inter Equipment. Ciprom . 1. Negolen.25 021-318. ap. Plastex GENERAL GROUP EXPERT SPRL os. reorganizare.com Lichidare voluntar i judiciar . 0724-169. întocmirea rapoartelor de evaluare a Telezimex Cluj-Napoca. crt. office@citr.00 de criz pân la gestionarea procedurilor de 021-319.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.com CABINET INDIVIDUAL PRACTICIAN ÎN INSOLVEN Calea V c re ti nr. proceduri de prevenire a insolven ei. Geroco Group Elena Bu tea . Maglificio Primavera. reorganiz ri judiciare ale societ ilor aflate în dificultate financiar .urse@gmail.44.43 reorganizare. lichidare judiciar i lichidare office@bostinainsolvency.25 021-212. Mihai Bravu nr.03. PS0264-444. Intrare Gh.44. administrare special .ro N/A Andrei Sarban. cod 021306. Rexcom Interna ional. Fetrans.00. 107-119. 1. Ciprom.ro întocmirea proiectului de plan de lichidare. LG Metal Industry. contabilitate 122 de clien i în lichidare voluntar / sau judiciar i Mihai Zamfir . Tiger Security Grup Ion Popescu .58.21 mhzamfir@yahoo. managementul situa iilor de criz . sect. Drupo.Asociat Financiar 2010 137 .filiala Ploie ti.20 office@birisgoran. 86.07. Leonardo Bihor. sc. Deltatex Bra ov. 203. pe baza unui plan de reorganizare a activit ii. Tofan Group Interna ional Bucure ti.25. lichid ri. Agropol. ap.51 office@capitalinsol. Flanco Interna ional CASA DE INSOLVEN TRANSILVANIA necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea Bucure ti.eu voluntar www. Emanoil Porumbaru nr. sect. Dan Urse .Andrei Cionc .Practician Coordonator Monalisa Investments. asisten juridic GFC Solutions Company. consultan în SPRL pre-insolven . 2.74.Practician în Insolven BO TIN & ASSOCIATES INSOLVENCY Consultan complet . et.822 unor active sau bunuri care urmeaz a fi Napoca. E1.66. Mega Pac Impex. servicii de elaborare de planuri i Str. DGL Construct. Simionescu nr. diviz ri. Georgiana Grosu .10 021-260. Comstal Marketing. evalu ri societ i comerciale i active. strategii de redresare a societ ii. Jean Louis Calderon nr. 2.com CAPITAL INSOL SPRL Str. Romval Cluj.51 021-232.31. 1. Agroserv Exim. administrare special . 1. 8.61. proceduri de lichidare voluntar i amiabil . Integral Proiect.com Reorganizarea i lichidarea sociat ilor aflate în insolven .35.46. 70. Chrytis Bra ov.eu CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVEN ZAMFIR MIHAI os. de la auditul ini ial. Bucure ti 11 021-232. Tristar Group.citr. Dacia nr. URSE I ASOCIA II SPRL Bd. restructurare în vederea reabilit rii economicofinanciare a agen ilor economici.98. Cluj-Napoca. conciliator-concordat preventiv.25 dinu.insolvency@yahoo. sect. B. Bucure ti 15 021-212. Irina Arn utu Asocia i Coordonatori Lichid ri voluntare.com B neasa. bl.00. întocmirea analizelor economico-financiare Direct Arge .21. Disim Conpro.ro supravegherea activit ii societ ii debitoare. parter. 29.birisgoran. Cluj de redresare. Transporturi Bucure tii Noi Interna ional. conducerea activit ii de lichidare a bunurilor societ ii (lichidator) DINU. 1. de analiz a Bucure ti 8 dosarelor de recuper ri de crean e i a situa iilor 021-319.ro Lichidare judiciar i administrativ . Bucure ti 0722-274.Secretar Vinalcool. Sistal Total. Budai Deleanu nr. sc.ro www.823 valorificate prin vânzare. bl.59 alexandru_mohora@yahoo. A. 107. servicii de consultan în pre-insolven Înfiin at în decembrie 2009 Gerard Roberto Mitru . efectuarea de studii de fezabilitate în vederea modific rilor în structura capitalului Lichid ri judiciare i voluntare.821. valorific ri crean e i active Societatea de Construc ii Poduri Arpom. Carol Fashion. Com Vico etc. 2. Bucure ti 13 021-318. 0264-444. Mihai Bravu nr. 3. administrare / lichidare judiciar .capitalinsol.Practician în Insolven Consultan . Ges. jud. managementul situa iilor de criz .Asociat Coordonator Alina Alexandru .bostinainsolvency.Asociat Coordonator Întocmirea unui raport de analiz a societ ii debitoare. Rodipet Courier.328 021-253. ap. Bucure ti 7 021-260.74.ro www. conducerea sau Intex Timi oara.58.

bl.Managing Partner Viviana Stoicescu . Petromar. cod 011853. Elran Investments Iuliana Craiciu . 4. valorificarea bunurile companiei falite.40. Bucure ti 19 021-202. Bucure ti 17 021-252.39.27. Gabroveni nr. 1. 0722-291. Lirei nr. Speran a Munteanu . Iorom Trading. tranzac ionarea de drepturi litigioase Tismarom.Asociat International. mandatul ad-hoc. Aversa. 3.23 logiconta@clicknet. 3. procedur de dizolvare i lichidare East Bridge Group voluntar PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY SERVICES SPRL Str.991 021-369. lichidare voluntar i recuper ri crean e Beech Capital. Bucure ti 20 031-805. lichid ri voluntare reorganizare). Gigant Construct. în afara instan ei sau sub control Romply (în reorganizare). Fleischmeister Produc ie.rva. mandat ad-hoc.60. ap.44.rovigo.79. lichid ri judiciare. verificarea / încasarea Ltd. lichidare judiciar / F. atribu iunile Intercontrol.442 021-210.59. Alpha crean e.59 office@pminsolv. Star Slot. et.85. Cerelast.706 031-805.com/ro Restructur ri în afara instan ei din domeniul FMCG. restructurarea portofoliului de credite. reorganizare). www.53 Coordonator falimente. Extrapan. Vald-Rom 21 Pronto.ro www.C. 0371-108. Conservarea Minelor (ICM). proceduri de insolven : de companii.00.Asociat Fondator Leasing IFN. Projects Computers Group.57. Petrotrans. crt. Alon Consult..64 office@rovigo. Ca avencu. monitorizare. participarea al turi de debitor Estate.Asociat Coordonator Administrare judiciar .00 office@ro. bl.ro ROMINSOLV SPRL Splaiul Unirii nr. TSR Ana-Maria Pl cintescu . Copper 23 021-321. Republica. Cosimet insolven ei.pwc. sect. 0724-323. IHC Group. opera iuni de lichidare i radiere pentru Construction. 2.it Reorganiz ri i lichid ri judiciare tefania Zanfir . Romfood Prod la continuarea activit ii sale prin reorganizare Vasile Deleanu . A. Bucure ti 22 021-210.Practician Asisten i reprezentare în procedurile de sect.57.Asociat ac iuni / obiec iuni. Raiffeisen Bank. reorganizarea acesteia sub controlul organelor de conducere sau al judec torului sindic prin plan de reorganizare.Parteneri Asocia i Paul Stanciu . Turturelelor nr.. 16 Bucure ti 021-569. Costache Negri nr.Practician Coordonator 138 Informa]ii case de insolven]` I consultan]` fiscal` [i audit . interfon 23C.00 021-202.16. Tractorul voluntar . Rotras (în judiciar.Asociat Coordonator Lichid ri voluntare i judiciare Nicolae Grigorescu . 1-5. Steaua de Mare (în falimente. administrare. procesarea c rnii.ro www.00 021-223. Navol.ro Evaluarea întreprinderii. Romtool VDA Products. Best Media Press. 021-223.Lichidator crean elor.60 zanfirstefania@yahoo. Rustic Turism STEFY IPURL os. ap. reorganizare i administrare judiciar . sect. (fosta IMGB).doingbusinessinromania. Unicom Osys. Tele 7 ABC.Office Manager PSV Company. Contab Veritas Impex.ro MU AT & ASOCIA II Cas de Insolven SPRL Bd. asocia ii i funda ii care nu mai desf oar Consult nicio activitate Irina Marin .ro Investi ii i Dezvoltare www.ro. Aviatorilor nr.E. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact LIDER . 33. Cine Video Orient Unu.Economist Servicii de prevenire a insolven ei i servicii în Thyssen Krupp. sect. Mona Mu at . recuperare crean e. negocieri ale datoriilor Construction. UTB. et. valorificare active. et. în cadrul concordatului preventiv.95 general@musat. 4. Bankcoop. reorganiz ri judiciare. 23-24.94 sclidersa@yahoo. debitorului. 2. lichid ri voluntare Ceta. cadrul procedurilor de insolven : recuper ri Italo-Romena Leasing IFN. 28. 031-423. Service Pompe Injectoare. Ecotehnic Service & Equipment. Terravision (în insolven ) Radu Stoicoviciu. Bucure ti 18 021-202. 4. sc. Flamingo International. Analiza i evaluarea afacerii. Incov (în reorganizare).N. Medeus & Co Octav Arin St nescu .com www. et. Banca de office@rva. 1. 9. promovarea de Haighton Trading. Biat servicii de mandatar ad-hoc.53.pwc.449 021-569.ro www. sc.53 Religiilor. sect.ro www. 3.LICHIDARE I REORGANIZARE Str. Bucure ti 21 021-315. Beyler (în insolven ).27. R&M Mobil . insolven .E.ro Compania de Construc ii Unicon & Partner. Tchibo Kft. AX Solutions Commerce.Lichidator Maria Raluca Jianu .44.94. 223.pminsolv. 0722-715. Bucure ti insolven . Dr. agricultur i cre terea animalelor. 3.67. Bucure ti 24 021-369.30 021-321. Goodies 97.ro ROVIGO SPRL Intrarea Mare al Josef Pilsudski nr. sect. Dunarom Trading Company Gheorghe Piperea . Dr Reddy’s Laboratories.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Banca Interna ional a Doina Otilia Milu . Staicovici nr. farmaceutice.rominsolv.musat. Silver Line. 2 recuper ri crean e. recuperare de crean e. Maccon Industry. Interna ional Cargo Transport. Caterpillar. RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL Nuclearmontaj. Rulmentul.53. 11A. sect.com LOGICONTA IPURL Str. solu ii de închidere controlat a activit ii.13.ro Identificarea m surilor de redresare i elaborarea planurilor de reorganizare pentru companii aflate în Diekat Construct. Mihai Bravu nr.Partener Flamingo.57. 43. 4. Prodimpex. Miruna Suciu .04. restructur ri retail etc.Coordonator Activitate Mircea Deaconu .16. AXA Management. Str.58. 3. Skills Network Cornel Iona cu . industria petrolier .86. DV Automedia. sect. Auto Mondo Campany. Biat Constructions examinarea situa iei economice a debitorului. Exponent Travel. 5. inventarierea i valorificarea bunurilor Czech Republic. A. Tami administratorului special în procedura insolven ei. Full Beer. SC Pentru Închiderea i Gestionarea procedurilor de concordat preventiv.23 021-252. ILS Real readucerea bunurilor înstr inate fraudulos în patrimoniul debitoarei. concordatul preventiv.29. Geomi Investment. Srinkler firme. 290. stabilirea cauzelor ALT Group Bet.Director Executiv 021-321.Senior Manager PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL Str.40.42 home@rominsolv. Eco Autogaz. 61. întocmirea planului de reorganizare. C. RAAPPS.

tzainsolventa. informare periodic cu privire la modific ri ale actelor normative.000 0372-286. 3. AMSTERDAM.Director Financiar 2010 139 .03 office@bostinatax. M101. 1. bl.79 office@valor. 77.Practician în Insolven Lichid ri voluntare i judiciare Acumulatorul. expertiza tehnic i evaluare. OMV. Vladu Vera . contabile. Nerva Traian nr.Director General managementul riscului.94. pre uri de transfer). America House. Nicolae Titulescu nr. training Cable Systems Impozitarea companiilor (planificare fiscal intern i interna ional .ro BDO AUDIT Str. cod 031041. Preciziei nr. consultan de specialitate cu privire la impozitele directe i indirecte datorate c tre bugetul statului.Partener Consultan curent în leg tur cu aplicarea legisla iei fiscale (impozite directe. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact TZA INSOLVEN SPRL os. Canpentru persoane deta ate . impozite i taxe pentru IMM-uri) Emilian Duca . 4-8.60. 8. îndepline te competen e specifice administratorului judiciar / lichidatorului. FISCAL I AUDIT Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv ACCENTURE CENTRAL EUROPE B. Bucure ti 2 021-319. reprezentare i asisten în rela ia cu autorit ile. consultan în resurse umane. Vininterconect. Emanoil Porumbaru nr. et. 3. 1. OTP Bank.60.ro BIRI GORAN TAX CONSULTING Str. Digital institu ional.Financial Services Lead Audit financiar. 0241-741. et. 0241-625.ro BDO TAX Str. Antibiotice. gestionarea procedurii Tar Ovidiu 06. 3.77 office@bdo. impozite indirecte.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. 4. consultan general cu privire la problemele curente generate din desf urarea normal a activit ii societ ii). business process outsourcing (BPO) N/A Maurizio Barini . 1. Blue Air. Constan a 27 Bucure ti.ro Societate constituit de firma de avocatur uca Zbârcea & Asocia ii.94. 1. bl. cl direa City Business Center.ro www. Westgate Park. Bucure ti 25 021-204. 7. 1 cl direa H1. Dorna optimizarea pachetelor salariale). structurare / restructurare investi ii. servicii de Sandoz-Novartis. Ion Câmpineanu nr. Volksbank Ciprian Dragomir . cl direa City Business Center. Bucure ti 3 021-319. 2.76 021-319. R zvan Iv nescu Asocia i Coordonatori Gestionarea procedurilor de lichidare voluntar . Agrocom Medgidia. sect. Kronospan. supraveghere financiar i administrare special Piraeus Bank. activit ii societ ii debitoare. Pirelli. RATB. Silviu Manolescu . Bucure ti 26 021-314. a procedurilor de lichidare amiabil i de prevenire a Agropit Pietreni. et. crt. Agromec Ostrov. precum i gestionarea procedurilor de lichidare voluntar / amiabil . bl.ro www. et. 1. asisten la control. Lasselsberger.eu Consultan în management. solu ii tehnologice.Partner Servicii în domeniul consultan ei fiscale (preg tirea de opinii cu privire la problemele fiscale legate de activitatea societ ii. 0241-741. Bucure ti 4 021-260. de faliment i de reorganizare. consultan în Atlassib. M101. Nerva Traian nr. conducerea în tot sau în parte a Str. Way Media Interna ional.com www. sect. cod 011141. 3. Constan a.99 ciprian.ro BO TIN ACCOUNTING & FISCAL CONSULTING Aleea Alexandru nr. Balcan N. 31. Bucure ti 0372-286. jud.44. Dumitru Marinescu nr.Managing Partner Ruxandra Jianu .570 B lcescu colectarea i recuperarea crean elor civile i vladu_vera@yahoo. MKB Romexterra Bank.administrare expatria i. Pack. 1. Agiloq Agigea.76 021-319.07. Suki Group tefan Burtic . Bere Rahova.Country Managing Director Andreea Niculae . VLADU VERA IPURL insolven ei. BCR. întocmirea proiectului sau a planului de 0241-625. întocmirea proiectului de plan de lichidare etc.482.ro www.Sucursala Bucure ti Str. 20. crt.com comerciale.88 021-319. Beiersdorf. consultan în tehnologie i integrare de sisteme. et.66. Hotel Granat Cap Aurora. 28. servicii UE i suport Policolor.ro www.bdo.eu www.ro www.77 tax@bdo.44.94. servicii CFR Infrastructur .ro VALOR SPRL Str. proceduri de prevenire a insolven ei. Farmexpert. cod 031041. Bucure ti 5 021-319. reorganizare i supravegherea realiz rii acestuia. sect. sc. 021-319.V. 24. DHL.accenture. 7.001 romania@accenture. servicii în domeniul contabilit ii N/A Bogdan Popa . Medicover. sect. OLANDA .90 021-204. Consulting Sud.valor. asisten fiscal pentru persoane fizice (servicii Agricover. Coifer. sect. contencios administrativ) N/A Gabriel Biri .dragomir@tzainsolventa. sect. Pentarom Construct de insolven .79 021-314. Frigotehnica.20 tax@birisgoran.570 Agromec Seimeni. asisten financiar . 20A.10 021-260.bdo.bostinatax. audit intern.48.88. domenii de Lactate specializare fiscal (TVA i taxe vamale. 6.birisgoran. Fulger.07.Administrator CONSULTAN Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.94.Practician în Insolven Robert Ro u .482. ap.88.

3. verificarea sistemelor de contabilitate i a mijloacelor de control intern. audit i optimizare comercial . 1. asisten tranzac ii.ro erban Toader . 1. Bucure ti 10 021-222. inclusiv servicii de os. coeziunea echipelor. Comcereal. Bucure ti 8 021-222. Allianzconsultan în afaceri. 1. sect. Bucure ti 6 021-231.00 031-229.coface. et.800 organiza ii din diverse domenii. comunicare intern . consultan în domeniul impozitelor i taxelor.ey.ro www. consultan pentru strategii financiare. 31B. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv COFACE ROMÂNIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES Calea Floreasca nr. audit intern.26. revizii fiscale. transpunerea situa iilor financiare.79 Telecommunications icap@icap. cod 060754.iquest-consulting. Inscut Bucure ti Lumini a Ristea . restructurare Karim Kheirat . asisten fiscal . Enel MAZARS ROMÂNIA Str. planificare fiscal interna ional .). 4.61 021-222. Ambient. servicii de resurse umane.700 de Transport al Energiei Electrice vederea respect rii cerin elor de conformitate kpmgro@kpmg. impozite directe. Energobit. Aker Br ila. rapoarte de credit.Office Managing Partner România & Balkan Region Audit financiar.deloitte. cât i din cel public. Nicolae Titulescu nr. ap. sect. studii Sodexo Pass România. 3. 2-3. GDF Suez Energy România Camelia Horlaci . nr.ro CONSULTING R GROUP Bd. 5. servicii de contabilitate i salarizare Comvex.Office Managing Partner România & Balkan Region N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli .ro www. Rovinari i Turceni. asisten fiscal i Agrana România. DC Communication motivare i comunicare. Constan a 7 0241-606. consultan contabilitate fiscal i N/A Jean-Pierre Vigroux .O.Country Managing Partner ICAP ROMÂNIA BUSINESS INFORMATION SERVICES & CONSULTANTS Arval Service Lease România. merchandising design. atât din Po ta Român .moga@iquestint. Bucure ti-Nord nr.16.com www. consultan în management.16. 63-69.40.60 romania@deloittece. 66.26. Nicolae Titulescu nr.60 romania@deloittece.97 031-815.com Colectare crean e comerciale B2B & B2C. managementul facturilor. Head of Audit & Assurance Gabriel incu .Country Manager Ciprian Alpiu Moga . contabilitate de gestiune Servicii de audit în sistem românesc i interna ional.16. Roche România. et. Economu Cez rescu nr.com www. CEZ. os. inginere ti i IT dificile.Partner. sect. coaching pentru manageri.ro IQUEST CONSULTING Bd. Compania Na ional sectorul privat. rating i informa ii despre companii. consultan în tehnologia informa iilor (integrarea bazelor de date. 208.ro www.22 office@coface. jud.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Bucure ti 9 021-222. Head of Tax & Outsourcing 140 Informa]ii consultan]` fiscal` [i audit I fonduri de investi]ii . cod 011141. 14 0741-800. cod 011033.icap. Lafarge.71. Goodyear Dunlop Tires România. DN 1.deloitte.ro ERNST & YOUNG Str.24. Global City Informa ii de afaceri (rapoarte de credit despre Groupama Asigur ri. Automobile Dacia.20 021-231. date de marketing N/A Cristian Ionescu . cl direa Premium Plaza.60 managementul crean elor Cosmote Romanian Mobile 021-206. Griro. recrutarea de profile Cora România & Ungaria. UniCredit iriac Bank. crt.ey. servicii de consultan financiar i pentru afaceri.Office Managing Partner România & Balkan Region N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli . 1.Senior Partner KPMG în România Servicii de audit. dezvoltarea i Rompetrol Downstream. iriac Asigur ri. Mangalia. Voluntari.00 021-310. fuziuni i achizi ii. Constan a. Germanos. aripa de est.kpmg.crgnexia.Senior Manager. cod 014453. sect.com Consultan în retail: strategie pentru magazine. monitorizare parteneri de afaceri.16. Complexul Energetic cu reglement rile în vigoare www. Bucure ti 11 021-402. 2. precum i servicii de consultan pe probleme de contabilitate i analiza diagnosticului financiar Servicii în domenii precum: capitalul uman (proiectarea organigramei. TMK Group. 10.Managing Director BNR.ro DELOITTE AUDIT os.ro DELOITTE TAX os. 021-206.ro www.01 contact@mazars.ro Transelectrica.Director General Iuliana Floricica . Dr. Bucure ti Banca Transilvania.622 0241-691. et.26.47. Bucure ti 13 021-313.com www.ro Craiova. restructurare i accesare de fonduri pentru Box 18-191.Director PR & Marketing Angajamente de audit i de revizuire. 49.com www. companii).16. Mihail Kog lniceanu nr. cod 013685.com www. P. asisten în afaceri în Banca Comercial Român . 4-8. 1. Ilfov sectoriale. et. stabilirea pre urilor de transfer. et. sect. 4-8. The Rompetrol Group. sect. cl direa O21. 69-71.ro DELOITTE CONSULTAN os. Curtea de Conturi a României.Administrator N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli . asisten în 0741-800.632 office@crgnexia. Mamaia nr. due diligence.16. optimizare procese interne.60.mazars. sect. cod 050104. et. func ii i responsabilit i etc.61 021-222.60 romania@deloittece. Bucure ti-Ploie ti. Iacob Felix nr. cod 011141.deloitte. 12 jud. aripa de est.53. Citibank România. KPMG ROMÂNIA Servicii de audit. Bucure ti 15 031-229. Cosmote.Managing Partner Vasile Andrian . asistarea managementului schimbului de date) Consultan strategic în domeniul fiscal. 3. Romtelecom.00 ciprian. 39. Business Park. 4-8. alerte fiscale. cod 011141. aripa de est. sect. servicii de deta are interna ional . Nicolae Titulescu nr.93 office@ro. dezvoltarea abilit ilor de Actaris Itron.60. impozite indirecte.61 021-222. 1. contabilitate i raport ri IFRS. 6.

Persoan de contact 3TS CAPITAL PARTNERS Str.000 / 185. Avicola Crevedia. Alina Timofti.86. restructur ri. et. 2. Bucure ti 21 021-210. Uti Group legale a mandatului de cenzor. energie. Timberprom Niels Schnecker . valoarea tranzac iei) Nr.ro Audit financiar. Bucure ti 22 021-316. Costache Negri nr.finconta.00 021-202.ro www. pre uri de transfer. 1A. jud.com www. petrol.96 office@finconta. Gen. sect. audit România.30 office@globalfininvest. Traian Doda nr.mircea-asociatii. Bucure ti asisten în rela ia cu autorit ile.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. consultan în materia taxelor i impozitelor. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN CONSULTAN FISCAL os.Country Managing Partner Management strategic pentru companii i administra ia public .taxhouse. 2. 8. 021-316.85.31. Pirelii România Raluca tefan .ro www.3tscapital.pwc. Edilbalk. alina.48 office@taxhouse. 1.06.Partener Financiar 2010 141 .Managing Partner FONDURI DE INVESTI II Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele fondurilor active administrate Capital strâns (euro) / Capital investit (euro) Tranzac ii încheiate în 2009 (numele companiei. 4. taxe. consultan fiscal i consultan pentru afaceri. Gino financiar contabil i evalu ri patrimoniale.ro www.16. divizare.pwc.ro.sorici@pms. Ferdinand nr.06. specializate pe diferite sectoare N/A Vasile Iuga .com SOCIETATEA CIVIL DE AVOCATUR MIRCEA I ASOCIA II Str. Euroconfort antreprenoriat i abilit i multiple de management Costin Octavian orici Managing Partner SCHNECKER VAN WYK & PEARSON PRO ACCOUNTING & TAX Bd. re eaua de firme 3 E proiecte finan ate din surse europene i Services România. 1. 1. sect. 0241-619.00 021-201. 1. fuziuni Companii multina ionale i române ti i achizi ii. 1-5.Parteneri PKF FINCONTA Str. 5. sector auto. sect.02.12.com www. Infochem GMBH.90 17 021-317. Haras. Angela Ro ca . optimizare / planificare fiscal .Senior Managing Partner Drept fiscal.20 marius. Constan a 19 0241-616. Antalis. îndeplinirea potrivit dispozi iilor Corporation.00 office@ro.000. corp A.16.ionescu@nndkp. ramburs ri de impozite i bunuri de larg consum. revizii i certific ri fiscale. Bucure ti 16 021-201. întocmirea / verificarea i certificarea bilan urilor contabile.globalfininvest. sect.Managing Partner Consultan fiscal general . Clucerului nr.com/ro PROJECT MANAGEMENT SOLUTION Bd. sect. certific ri fiscale. et.02. due diligence 20 021-233.com Consultan fiscal N/A Marius Ionescu. active în industria financiar-bancar . managementul finan rilor europene. cod 050552. Can Pack România. Lundbeck. Hagisport. Ana-Maria Miron .000 Internet Corp . cursuri individualizate. industrie grea. 8. Stanleybet.timofti@nndkp.ro TAXHOUSE Str. crt. business plan-uri. litigii fiscale Oberthur Technologies România.com www.47 021-316. 021-210. Ion Ionescu de la Brad nr. leasing.808.99 021-211. Esilicon România. Bucharest Business Park. sect.12.43. 2. Hotel interna ionale. Emporiki Bank România. cod 013681. management opera ional. 59. asigur ri. fiscale industria farmaceutic etc. Bucure ti 18 021-202.com 3TS Fund II.80. tranzac ii imobiliare. consultan contabil 021-233.45.60 msfintescu@3tscapital. Bucure ti 021-317.000. due România. inspec ii fiscale. Constan a. Bucure ti-Ploie ti nr. Enal efectuarea de analize economico-financiare.ro www. Marks & Spencer diligence de achizi ii.ro Hornbach.pachet semnificativ Mihai Sfin escu . sect. Primavera Grup. Universitatea industriale).06. pre uri de transfer. Grigore Alexandrescu nr. 1. proiecte Rossi.43. Iron Mountain de fuziune. Prim ria management de proiect (construc ii civile i Mihail Kog lniceanu. Infosan Bucure ti. Baumix. reprezentant / împuternicit. crt. 1. Soare Services. administrare fiscal . consultan economicoMarinopoulos România. training autorizat în management de International Sinaia. Granulat. et. 4. ap. et.808 costin. 3TS Cisco Fund 230. 1.33 fiscal. Novensys financiar i fiscal .98. dimensiunea pachetului de ac iuni.pms.59 031-100. Bucure ti 1 031-100.72 office@mircea-asociatii. auditor i consultant fiscal la societ ile comerciale Florentina u nea Administrator PRICEWATERHOUSECOOPERS ROMÂNIA Str.nndkp. 55.31. 4. litigii sectorul imobiliar. Consultan fiscal .ro www. ob inerea de finan ri i implementare Spiru Haret.561 0241-616.ro Organizarea / supervizarea contabilit ii. proiect. cod 013813. Albe ti nr.

LP 523.gedcapital.000 / N/A _ Radu Bugic . 42A. 1. 5.84.000.58. SouthEastern Europe GLOBAL FINANCE Str. Enterprise Venture 1. Paravion. sect.com PINEBRIDGE INVESTMENTS Str.00.22 office@sigmableyzer. euro în tranzac ie. Bucure ti 6 021-310.22.GED Deputy Managing Director. 1.Director Reprezentan România 142 Informa]ii fonduri de investi]ii .00 5 021-318.000. Bucure ti 4 021-314. sect.gr KERTEN CAPITAL INVESTMENTS Str.com www.000.000 Kakadu (PL) .84 bucharest@arxequity.com SIGMABLEYZER INVESTMENT GROUP LLC Str. crt. sect.eu www.19 021-230.000 / N/A _ Ruxandra Pan . 12Bis. Sold.ro www. sect. aripa de est.preluare pachet majoritar Lexum (CZ) .81.ro www. 021-202.29 office@globalfinance. Travel House (prin Happy Tour) .000 _ Valentin uteu . Tipografilor nr. Dr ghiescu nr.ro www.34.com www.oresaventures.000.000 / 1. euro / investi ia total GED în cadrul companiei va ajunge la 12 mil.com Tranzac ii încheiate în 2009 (numele companiei.com 350.000. 42-44.26 pana@mezzmanagement.Investment Analyst Kerten N/A / N/A N/A Aurelian Trifa .ionescu@gedcapital.16.000 / N/A Centrul Medical Unirea: 80% Ozone Laboratories: 100% (prin LaborMed) PlantExtrakt: 100% din portofoliul de branduri (prin LaborMed) Sebastian Tcaciuc .05.Partner GED Iberian Fund I.com.11. Advent Central and Eastern Europe III 1.01. Bucure ti 11 021-410. G.ro (prin Happy Tour) .com ENTERPRISE INVESTORS Str.32.000.ro GED Str. sect. Bucure ti 7 021-231.52. Frumoas nr.Managing Director SigmaBleyzer South East Europe Fund IV 250. anca.000. Roma nr.Investment Director Accession Mezzanine Capital I.700. euro. GED REEI 336. cod 050579. GED SUR Fund I.000 N/A Cornel Marian . South East Europe et. 1. Total Energy Business: 60% / 6 mil.000.000. valoarea tranzac iei) Nr. Bucure ti 8 021-230. Global Emerging Property Fund 021-310.com MEZZANINE MANAGEMENT GmbH.66.05.000.N/A. 021-202. 1.00 021-410. tirbei Vod nr.94. GED Eastern Fund II.ro www.02 stcaciuc@adventinternational.83 office@pinebridge. Dr. 2010 .com ARX EQUITY PARTNERS Str.000.Managing Director PineBridge New Europe Partners II.85 021-314.Investment Manager Polish Enterprise Fund VI. 1.11.000 200. Bucure ti 2 021-211.30. sect.arxequity. printr-o m rire de capital. Bucharest Office Str.23 021-401.000.com www.32.300. euro.000. Metropolis Center. 1. 3.000 / N/A.94. et. 89-97.01.Diamedix: mix de achizi ie de ac iuni (80%) i m rire de capital / 12 mil.com www. Romniceanu nr. parter.93 info@ei. Bucure ti 10 021-231. Bucure ti-Ploie ti nr.000 2009 . 1. Bucure ti 021-317. 3.83 bucharest@gedcapital. sect. 021-305.06 021-231. 1. Octavian Moraru nr. 1.adventinternational. dimensiunea pachetului de ac iuni.pinebridge.05. Dr. S-Park. cod 050574.kerten.000 / 200.ei.000. 3A. 3.000 Fund Profi Rom Food (prin Polish Enterprise Fund VI): 100% / 66 mil. 56. urmând s investeasc peste 12 mil.000 / 120.000.02 021-211. sect. et.81 021-231. 330.000 / 200.000. Bucure ti 3 021-410.000 / 15. Banul Antonache nr.sigmableyzer.000 / 150.com www. Numele fondurilor active administrate Capital strâns (euro) / Capital investit (euro) Persoan de contact Advent Central and Eastern Europe IV. Grigore Alexandrescu nr. 5. 11-15.00 Fund.65 inforo@oresaventures. Accession Mezzanine Capital II 376.com.Investment Director Oresa Ventures N/A / 100.01.34.000 _ Doina Popescu .Infopress: achizi ia a 92% din companie.preluare pachet majoritar Meda Mic unescu .62 021-361.54 romania@kerten.mezzmanagement. sect.10. 13. bl.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web ADVENT INTERNATIONAL ROMÂNIA Str.000. Bucure ti 9 021-361.N/A Anca Ionescu .14. euro Cristian Nacu .com ORESA VENTURES ROMÂNIA os.com.globalfinance.Director ARX CEE III 102. 36.000.16.

Paris .Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 69 Alpha Bank Romånia 15.Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 BDO Audit 139 BDO Business Restructuring SPRL 136 BDO Tax 139 Best Insolvency SPRL 136 BFJ Consulting Group 136 Biri[ Goran 132 Biri[ Goran Insolven]` SPRL 137 Biri[ Goran Tax Consulting 139 BMFM 102. Urse [i Asocia]ii SPRL 137 DLA Piper 132 Dragomir [i Asocia]ii 133 Duncea. Olanda Sucursala Bucure[ti 21.Sucursala Bucure[ti 62 Carpatica Asig 62 Carpatica Asset Management 114 Casa de Insolven]` Transilvania 137 Caterpillar Financial Services Poland Sp z o. C. 32 BCR Asigur`ri de Via]` Vienna Insurance Group 61 BCR Asigur`ri Vienna Insurance Group 62 BCR Banca pentru Locuin]e 32 BCR Leasing IFN 90 BCR Pensii .Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 Eureko Asigur`ri 63 Eurial Broker de Asigurare 67 Euroins Asigurare Reasigurare 64 Fast Brokers . o. 28 Banca Italo Romena Spa 30 Banca Millennium 30 Banca Romåneasc` Membr` a Grupului National Bank of Greece 30 Banca Transilvania 30 Bancpost 30 Bank Leumi Romånia 30 Bank of Cyprus (Romånia) 32 BC Intesa Sanpaolo Romånia 13. 16. Sucursala Romånia IFN 91 CEC Bank 32 Cecilia Popa [i Asocia]ii 132 Certasig Asigurare [i Reasigurare 62 Cetelem IFN 32 Chartis Romånia 63 Coface Romånia Credit Management Services 140 Consulting R Group 140 Credit Europe Asigur`ri-Reasigur`ri 63 Credit Europe Bank 32 Credit Europe Leasing IFN 91 Cross Monitorizare 93 Cyprus Leasing Romånia IFN 91 D&B David [i Baias 132 D&CA Insurance Broker 67 Del Fin Leasing IFN 91 Deloitte Audit 140 Deloitte Consultan]` 140 Deloitte Tax 140 Destine Broker de Asigurare 67 Deutsche Leasing Romånia 91 Deutsche Leasing Romånia Opera]ional 92 Dexia Kommunalkredit Bank AG 12. 14.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 69 Alico Asigur`ri Romånia 60 Allianz }iriac Asigur`ri 60 Allianz-}iriac Pensii Private .V. Amsterdam.Societate Profesional` de Avoca]i cu R`spundere Limitat` 133 EFG Eurobank Mutual Funds Management Romånia SAI 114 EFG Eurolife Asigur`ri de Via]` 63 EFG Eurolife Asigur`ri Generale 63 EFG Leasing IFN 92 Emporiki Bank-Romånia 33 Enescu. 33 Dinu.Sucursala Bucure[ti 62 Cardif Assurance Vie S. Bazilescu . Panait.Broker de Asigurare-Reasigurare 66 Administrare Reorganizare Lichidare-ARL IPURL 136 Advent International Romånia 142 Aegon . 28 Alpha Insurance Brokers Societate de Brokeraj \n Asigurare .Societate de Administrate a unui Fond de Pensii 70 Aviva Asigur`ri de Via]` 61 Aviva Investors Romånia 114 Badea Clifford Chance 132 Banca Comercial` Carpatica 28 Banca Comercial` Feroviar` 28 Banca Comercial` Romån` 28 Banca de Export-Import a Romåniei Eximbank 17. 66 ARX Equity Partners 142 Asigest Agri Broker de Asigurare 67 Asigurare Reasigurare Ardaf 60 Asigurare Reasigurare Asimed 61 Asigurarea Romåneasc` .Reasigurare 67 Fata Asigur`ri 64 Filip & Asocia]ii 133 Finance Broker de Asigurare 67 Financiar 2010 143 . Pop [i Asocia]ii 133 Enterprise Investors 129. Plastis.Broker de Asigurare .Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 69 Aegon Asigur`ri de Via]` 60 Alico . 139 Activ Asigur`ri .Index Companie Pagina 360 Insights 6 3TS Capital Partners 141 AA Total Insolvency IPURL 136 ABC Asigur`ri Reasigur`ri 60 Accenture Central Europe B. 90 BT Asset Management 114 BT Leasing Transilvania 90 Bulboac` & Asocia]ii 132 Bu[tea-Deheza [i Asocia]ii 132 Cabinet Individual de Insolven]` Zamfir Mihai 137 Cabinet Individual Practician \n Insolven]` 137 Capital Insol SPRL 137 Capital Leasing IFN 91 Cardif Asigur`ri 62 Cardif Assurance Risques Divers S. {tef`nescu & Asocia]ii 133 Du]escu [i Asocia]ii 121.Groupe Société Générale 32 BRD . 60 Asito Kapital 61 Asocia]ia pentru Pensiile Administrate Privat din Romånia 70 ATE Bank Romånia 28 ATE Insurance Romånia 61 Autotechnica Fleet Services (Hertz Lease) 90 Aviva . Paris .Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 70 BRD Asigur`ri de Via]` 62 BRD Asset Management 114 BRD Sogelease IFN 79.A.A.Asirom Vienna Insurance Group 61 Asigurare-Reasigurare Astra 51. 142 EOS Risq Romånia . 103 BNP Paribas Lease Group IFN 90 Bo[tin` & Associates Insolvency SPRL 137 Bo[tin` Accounting & Fiscal Consulting 139 Bo[tin` [i Asocia]ii 132 Companie Pagina bpv Grigorescu 132 BRD .Broker de Asigurare [i Reasigurare 67 EPM Romånia Broker de Asigurare 67 Ergo Asigur`ri de Via]` 63 Ernst & Young 140 Erste Asset Management 114 Eureko . 133 E.Reasigurare 66 Alpha Leasing Romånia IFN 90 AMD Grup Expert SPRL 136 Anchor Grup 3 AON Romånia Broker de Asigurare Reasigurare 49.

Index Companie Pagina Fleet Management Services 92 FNGCIMM 19 Fondul de Garantare a Depozitelor \n Sistemul Bancar 8.I. 115 Piraeus Bank Romånia 34 Piraeus Leasing Romånia IFN 94 PKF Finconta 141 Platinum Asigur`ri-Reasigur`ri 65 Companie Pagina Popovici Ni]u & Asocia]ii 134 Porsche Bank Romånia 34 Porsche Broker de Asigurare 68 Porsche Leasing Romånia IFN 94 Porsche Mobility 94 Porsche Versicherungs AG Salzburg . 70 ING Bank Amsterdam N.A.Societate de avocatur` afiliat` Deloitte Romånia 134 Romanian International Bank 35 Rominsolv SPRL 138 Romstal Leasing IFN 95 Roumanie Assurance International 65 Rovigo SPRL 138 RTPR Allen & Overy 134 RVA Insolvency Specialists SPRL 138 Safe Invest Romånia Broker de Asigurare 69 Safety Broker de Asigurare 69 Safi Invest 115 SAI Raiffeisen Asset Management 70 Salans Moore [i Asocia]ii 119. 134 Mu[at [i Asocia]ii Cas` de Insolven]` SPRL 138 NBG Leasing IFN 77. 135 Schnecker Van Wyk & Pearson Pro Accounting & Tax 141 Schnecker Van Wyk & Pearson Romånia 135 Schoenherr [i Asocia]ii 135 {erban.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 70 INK Consultan]` .Lichidare [i Reorganizare 138 Logiconta IPURL 138 London Brokers . 92 Imoleasing IFN 92 Impuls-Leasing Romånia IFN 81. 47. {erban & Asocia]ii 134 Pinebridge Investments 142 Pioneer Asset Management S.Sucursala Romånia 65 Power Insurance Broker 69 PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services SPRL 138 PricewaterhouseCoopers Romånia 141 PRO Management Insolv IPURL 138 Procredit Bank 34 Project Management Solution 141 PSG Insurance Broker 69 Raiffeisen Asset Management 115 Raiffeisen Banca pentru Locuin]e 34 Raiffeisen Bank 35 Raiffeisen Broker de Asigurare-Reasigurare 69 Raiffeisen Leasing IFN 95 RBS Romånia 1. 93 ING Asigur`ri de Via]` 65.Broker de Asigurare-Reasigurare 68 Marfin Bank Romånia 33 M`rg`rit. 94 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen 134 Nestor Nestor Diculescu Kinkston Petersen Consultan]` Fiscal` 141 Omniasig Asigur`ri de Via]` 65 Omniasig Vienna Insurance Group 65 Oresa Ventures Romånia 142 OTP Asset Management Romånia SAI 115 OTP Bank Romånia 34 OVB Allfinanz Romånia Broker de Asigurare 68 Pachiu & Associates 134 Peli Filip 134 Petrescu. Sucursala Bucure[ti 33 ING Lease Romånia 93 ING Pensii . 35 Forum Insurance Broker 67 Garanta Asigur`ri 64 GE Garanti Bank 33 GED 142 Gelias Broker de Asigurare 68 General Group Expert SPRL 137 Generali .V.Broker de Asigurare 68 Intercapital Investment Management 115 Intesa Sanpaolo Leasing Romånia 93 Iquest Consulting 140 ISD Insolvency SPRL 137 Italo Romena Leasing IFN 94 KD Investments Romånia 115 Kerten Capital Investments 142 KPMG Romånia 140 Lacoli Broker de Asigurare 68 Leaseplan Romånia 94 Libra Bank 33 Lider . Mare[ [i Asocia]ii 135 Sigmableyzer Investment Group LLC 142 Signal Iduna Asigur`ri de Via]` 66 Sira 115 Societatea Civil` de Avocatur` Mircea [i Asocia]ii 141 SIF Banat-Cri[ana 116 SIF Moldova 116 SIF Muntenia 116 SIF Oltenia 116 SIF Transilvania 116 Star Asset Management 115 Stefy IPURL 138 Stoica & Asocia]ii 135 Swiss Capital Asset Management 116 Target Asset Management 116 Taxhouse 141 TBI Leasing IFN 95 Top Leasing IFN 95 Transilvania Leasing IFN 95 }uca Zbårcea & Asocia]ii 135 TZA Insolven]` SPRL 139 Unicredit Insurance Broker 69 Unicredit Leasing Corporation 95 Unicredit }iriac Bank 35 Uniqa Asigur`ri 46. 9. Florov & Asocia]ii 133 Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare 68 Maxygo Broker de Asigurare 68 Mazars Romånia 140 Mezzanine Management GmbH. Bucharest Office 142 Mircea [i Asocia]ii 133 MKB Romexterra Bank 34 Muntenia Invest 115 Mu[at [i Asocia]ii 123. 66 Uniqa Asigur`ri de Via]` 66 Valor SPRL 139 Vanguard Asset Management 116 Vil`u & Mitel 135 Vladu Vera VERA IPURL 139 Voicu & Filipescu 135 Volksbank Romånia 35 White & Case.Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 Generali Asigur`ri 64 Global Finance 142 Globinvest 114 Gras Savoye Romånia Broker de Asigurare [i Reasigurare 68 Grawe Romånia Asigurare 64 Groupama Asigur`ri 64 Helco Leasing IFN 92 Icap Romånia Business Information Services & Consultants 140 Immorent Romånia IFN 83. Pachiu 135 Wolf Theiss [i Asocia]ii 136 Zamfirescu Raco]i Predoiu 136 Zepter 116 144 . 35 REFF & Asocia]ii SCA .