I ndi cato r ii macr oe co no mici a u c ontinu at s ` se de gra de ze [i \ n 2 009. m a i a l e s d i n s ec t o r u l i m ob i l i a r . i a r c o n s u m u l .a u a j u st a t c h e l t u i el i l e . f i r m e l e [ i p o p u l a ] i a [ i .o i n e r ] i e p oz i t i v ` . n 2 .au \n j u m `t `] i t \n 2 00 9 \n l i p sa c r e d i te l o r [ i f i n a n ] ` r i l o r \ n l e a s i n g.p a t r u a n i . f i r m e l e d e l e a s i n g s -a u c o n f r u n t a t \ n 20 09 c u c e l m a i d r a m a ti c a n a l e x is t e n ] ei l o r .a u c o n f r u n t at c u o c r e[ t er e r ap i d ` a \ m p r u m u t u r i l o r n e p e r f or m a n t e. a f l a t e \ n c ` \ n t r . d e la 4 . Pr a c ti c . 4 m i li ar d e d e le i d i n 2 0 08 . . partenerul corect Adrian Dumitrache. aju ta] i [i de ins tab ilita tea me diul ui p o l i t i c [ i l i p s a u n o r m ` s u r i r e a l i s t e d e s u s ] i n e r e a e c o n o m i e i d in p ar t e a Gu v er n u lu i .a a d u s c u p i ci o a r e l e p e p ` m å n t. a s i g u r ` t or i i s . D e p e n d e n t ` \n p r o p o r ]i e d e p e s te 6 0 % d e i n d u s tr i a a u to . C r i z a fi n a n c i a r ` a f o s t u n p a r t e n e r c o r e c t . a i n t r a t \ n c ol a p s.i a lt ` p r o b le m` . L a r å n d u l l o r . C u c r ed i t a r ea p e a v a r i e .a b `g at d ir e c t \n p ` m å n t ( f a li m en t ) . a e l i m i n a t o se r i e d e d e z e c h i l i b r e d i n e co n om i e . dar sp un to tu [i c ` nu se a[t eap t` la un n o u a v å n t \ n ur m ` t o r i i t r e i . ev o l u ]i e l a ca r e a c o n t r i b u i t [ i c o n t r a c] i a v e n i tu r i l or d i n p o l i ] e d e v i a ] ` .a f ` c u t s i m ] i t ` s p r e sf å r [ i t u l a n u l u i 2 00 8. | n a c e s t c on te x t [ i c u o p e r s p ec t i v ` i n c e r t ` a v en i t u r i l o r . P er i o a d a d i f i c i l ` s . redactor-[ef n u l 2 00 9 a ar ` t at p o p u l a] i ei c ` t r a i u l p e d a to r i e n u p oa t e ]i n e o v e [ n ic i e. i a r p r of i - A tu r i l e a u sc ` z u t d e a p r o a p e [a s e o r i . p å n ` a tu n ci m o to r u l e c o n o m i ei . \ n t a n d e m c u p r o v i z i o a n el e . c a r e a s c ` z u t c u p e s t e 7 % fa ] ` d e 2 0 0 8 . d e l a n i v el u l r ec o r d d e 4.ar pu tea \ncheia p er ioa da de de clin? Ju c ` t o r i i d e p e p i a ] a f i n a n c i a r . i ar in v es t it o r i lo r c ` p l an u r i l e d e a f a c er i n er e a l i s te s u n t so r t it e e [ ec u l u i. a s t a. b` n c i l e [ i . d u p ` c e a n i l a r ån d au o p er a t i n f u z i i d e c ap i t al p en t r u ac o p er ir e a p ie r d e r i lo r . al e c `r e i v å n z `r i s . F ` r ` al te r n a t iv e d e c r e[ t er e a af a c er i lo r . s o c iet ` ]i l e r eu [ i n d a s t f el s ` i n v e r se z e tr e n d u l d i n u l t i m i i tr e i a n i. c ån d a f o s t r ap o r t at ` p r i ma s c `d e r e t r i me s t r i a l ` a P I B d i n u l ti m i i o p t a n i . p i a ] a a s i g u r ` r i l o r a c o n s e m n a t p r i m a s c` d e r e d e d u p ` a n u l 1 9 9 0 . Cånd s. d a r i m p a ct u l n e g a t i v a f o s t a n u l a t d e r e z u l t a te l e bu n e l a n ou ` l u n i . C ` p e u n ii i . { i n u l e .a u co n c e n t r a t p e m e n ] i n er e a p o r t of o l i u l u i d e c l i e n ] i [ i ef i c i e n t i z a r ea a c t i v i t ` ] i l o r d e su b s c r i e r e [ i pl a t ` a de s p ` g ub i r i l o r . 8 m il ia r d e d e e u r o \ n u r m` c u u n an . n ic i u n u l d i n s e gm en te l e p ie ] ei – a u to . d u bl e f a ]` d e a n u l p r e c ed en t.a fo s t u [ o r . [ i a a d m i n i st r a t m u l t or a o l e c ]i e c a r e i .Editorial Criza financiar`.a u a d a p t a t o p e r a ] i u n i l e l a n o u a r e a l i t a t e . . s u b pre s i un e a un o r a c ] i o n a ri c a r e a u c e ru t m a na g e r i l o r t r e c e r e a pe pr o f i t . d u p ` ce f i n a n ] ` r i l e l a n i v e l u l p i e ]e i a u s c ` z u t c u p e st e 70 % . M `s u r i le a u a v u t e f ec tu l s c o n t at [ i p i er d e r i le a u s c ` z u t c u p e s t e 80 % .b a n c a r ` s e f e r e s c s ` d e a un pr o no sti c fe rm. \ n c o n d i ] ii l e \n c ar e s . ec h i p a m e n t e sa u i m o b i l i a r e – n u a sc ` p a t d e r ec u l u l e c o n o m i e i .

.

pre[edintele Alpha Bank Informa]ii b`nci Interviu: Ionu] Costea. managing director al Immorent Romånia Informa]ii companii de leasing Cronologie 2009 75 76 78 88 90 96 PIA}A DE CAPITAL Analiz`: Corec]ii spre stabilizare pe pia]a de capital Analiz`: Investitorii vor re\ncepe s` se uite la fondurile de ac]iuni Informa]ii fonduri mutuale 101 104 109 114 CONSULTAN}~ Analiz`: Pentru casele de avocatur`.416 vinzari@mediafax.: 031. pre[edintele CEC Bank Interviu: Johan Gabriels. directorul general al RBS Romånia Analiz`: B`ncile au sim]it doar temporar gustul pierderilor Interviu: Sergiu Oprescu.82.82.56.424 Fax: 031. criza e \n alt` parte Interviu: Anca Buta Mu[at. directorul de vånz`ri al NBG Leasing Analiz`: Mai pu]in optimism \n pia]a de leasing Interviu: Bogdan Cernescu.Sumar B~NCI Interviu: Radu Ghe]ea. pre[edintele EximBank Interviu: Nicola Calabro’. directorul general al Intesa Sanpaolo Bank Cronologie 2009 5 7 10 12 26 28 29 31 36 CASETA REDAC}IONAL~ REDACTOR-{EF Adrian DUMITRACHE REDACTORI: Alexandra CHELU Cristina CUNCEA Ioana MOLDOVAN Angela PL~CINT~ Roxana PRICOP Ovidiu TEMPEA PUBLISHER: Teodora IUGA ART DIRECTOR & DTP: Felix IONESCU GRAPHIC DESIGNER COPERT~: R`zvan IORDACHE CUSTOMER SUPPORT: Nicoleta BUGA TRAFFIC MANAGER: Sorin CIURARU BRAND MANAGER: Doru PU{CA{U CORECTUR~: Theodor ZAMFIR CONFERENCE AND PRINT DEVELOPMENT MANAGER: Raluca VOIVOZEANU VÅNZ~RI: Mircea NEAGU Octavian PETRESCU Ramona P|RVULESCU Simona SIMION Roxana {TEF~NESCU Tel.56.ro DIRECTOR VÅNZ~RI: {tefan PARASCHIV DIRECTOR FINANCIAR: Dana COZAC DIRECTOR BUSINESS: C`lin BUZEA DIRECTOR GENERAL MEDIAFAX: CRISTIAN DIMITRIU TIPAR {I PREPRESS: RH PRINTING ASIGUR~RI {I PENSII PRIVATE Analiz`: Primul an de sc`dere pe pia]a asigur`rilor Analiz`: Criza financiar` „a c`zut bine” pensiilor private Informa]ii companii: Asigur`tori Brokeri de asigur`ri Fonduri de pensii private Cronologie 2009 45 48 56 60 66 69 71 LEASING Interviu: Dan Cristian Pelcu]`. partener al Mu[at & Asocia]ii Analiz`: Fondurile de private equity ies din amor]eal` Informa]ii companii: Consultan]` juridic` Case de insolven]` Consultan]` fiscal` [i audit Fonduri de investi]ii Indexul general al companiilor 117 118 126 128 132 136 139 141 143 4 .

.

.

Ave]i \n continuare cea mai mare re]ea de sucursale. A mai f`cut-o o dat`. Nu putem r`måne cu vechile gratii la ferestre. Agricultura are \n mod constant o pondere de 18% din portofoliu. cåt [i prin modul de abordare a clien]ilor [i afacerilor. pre[edintele CEC Bank. Dac` \n 2007-2008 am cochetat foarte mult cu ideea creditului ipotecar [i a creditului de consum. dar [i imagistic. cåt [i construirea „Micului Paris”. Din 2007 pån` \n 2010 noi am crescut creditul pentru persoane juridice de la aproximativ 20% din total portofoliu pån` la 46%. Dorin]a noastr` este s` cre`m un portofoliu echilibrat. \n condi]iile \n care \ntreg soldul \mprumuturilor s-a triplat \n aceast` perioad` de la aproximativ 3 miliarde de lei la peste 9 miliarde de lei. a cererii bancabile. Ovidiu Tempea De cånd a]i preluat conducerea CEC Bank a \nceput o repozi]ionare vizibil`. Apreciez acest lucru cu atåt mai mult cu cåt pentru foarte mul]i dintre angaja]ii CEC a deveni salariat al CEC Bank a \nsemnat multe eforturi de preg`tire profesional`. |n acest moment. de schimbare de atitudine fa]` de client. mai bine spus. cu 3. Faptul c` suntem banc` universal` ne permite s` ne ajust`m strategia pe termen scurt. Nu mai suntem o cas` de economii. re]eaua b`ncii ne-au permis s` r`månem o banc` important` \n ceea ce prive[te atragerea de depozite. conform ultimelor statistici. administra]iilor publice locale [i mediul rural. pe care tocmai amintea]i c` dori]i s-o moderniza]i \n totalitate. a[a cum s-a \ntåmplat \n 1933. \ntreaga echip`. cånd agricultura. CEC Bank spre ce se orienteaz` \n perioada urm`toare? Prioritar` \n acest moment este acordarea de credite care s` faciliteze accesarea fondurilor UE. Ce s-ar fi \ntåmplat dac` r`måneam banc` de economii sau care acorda credite doar persoanelor fizice? Jum`tate din activitate ar fi disp`rut. numele. echipa este destul de sudat`. soldul depozitelor atrase a urcat cu 22%. apreciaz` Radu Ghe]ea. al`turi de petrol. Am modernizat undeva la 600 de sucursale [i mai avem \nc` pe atåt. Mai toate b`ncile vorbesc de lipsa cererii pe partea de creditare sau. suntem a doua banc` din punct de vedere al num`rului de clien]i. dar foarte important este c` nivelul de credite neperformante pe acest segment e aproape zero. \n special \n domeniul agriculturii. Vom duce la bun sfår[it procesul de schimbare a imaginii CEC. Vrem ca acest lucru s` se vad` atåt prin calitatea serviciilor. \n func]ie de condi]iile pie]ei. Dup` BCR. acum suntem angrena]i aproape 100% \n creditarea IMM-urilor. a f`cut posibil` ie[irea din criz` [i construirea „Micului Paris”. cånd.4 milioane de clien]i. Urm`rim acest lucru de trei ani. al`turi de petrol. Cum s-a realizat transformarea la nivelul personalului? Sunt foarte mul]umit de faptul c` oamenii din CEC. dar nu \nseamn` c` nu suntem preocupa]i de atragerea unor speciali[ti [i a unor tineri gata s` se angajeze \n eforturile de dezvoltare a b`ncii. a \n]eles c` trebuie s` ne transform`m \ntr-o banc` universal` [i contribuie la realizarea obiectivelor stabilite prin strategia b`ncii. cu 50% persoane fizice [i 50% persoane juridice. |n 2009.Interviu Ghe]ea: Agricultura va scoate Romånia din criz` Agricultura va avea un aport determinant la ie[irea din criza economic`. ceea ce ne-a sus]inut semnificativ s` ob]inem o cre[tere a activelor cu peste 54%. Care sunt pa[ii urm`tori? CEC Bank vrea s` fie o banc` universal`. {i nu e ceva punctual. a agriculturii [i autorit`]ilor publice locale. cred c` agricultura romåneasc` este printre pu]inele sectoare care pot avea un aport determinant la ie[irea din criza economic`. Aceste lucruri ne-au permis s` fim institu]ia de credit cu una dintre cele mai mari cre[teri de depozite atrase. Mai reprezint` un avantaj pentru CEC Bank faptul c` a plecat de la statutul de banc` de economii? Tradi]ia. a f`cut posibil` atåt revenirea economiei. n Financiar 2010 7 . Personal. dup` 1933.

existen]a unui sistem bancar solid [i m`surile pruden]iale adoptate de Banca Na]ional` au f`cut ca Romånia s` fie ocolit` de falimente bancare. Doar garantarea depozitelor nu este suficient` pentru a face din rata economisirii suportul cre[terii ratei investi]iilor \n PIB. determinate de sc`derea veniturilor [i a remuner`rii depozitelor bancare. este explicat` printr-o sc`dere mai accentuat` a num`rului total al deponen]ilor persoane fizice (cu 5. apreciaz` Eugen Dijm`rescu. Pentru o ]ar` emergent`. directorul FGDB. procesul de economisire va fi puternic influen]at de situa]ia economic` general` [i de nivelul veniturilor individuale. volumul economiilor popula]iei este afectat atåt de m`rimea veniturilor.332. cåt [i de valoarea lunar` a co[ului de consum de m`rfuri [i servicii“.761 de deponen]i. Depozite garantate vs. 8 Advertorial . al dezvolt`rii [i diversit`]ii instrumentelor de plasament pe pie]ele financiare. reprezint` corec]ii ale comportamentului de economisire anterior. afectate \n continuare de criz` [i de m`surile de control sever al veniturilor.9%. \n defavoarea consumului. Acela[i studiu dezv`luie faptul c` economiile popula]iei s-au concentrat \n special \n depozite \n lei (14%) [i conturi curente \n lei (10%) [i mai pu]in \n carduri de debit (8%). num`rul total al titularilor de depozite a sc`zut cu 5. cum este Romånia. Fondul de Garantare a Depozitelor \n Sistemul Bancar (FGDB) a continuat s`-[i exercite rolul s`u \n crearea [i men]inerea stabilit`]ii financiar-bancare. comportamentul de consum.4%). iar economiile popula]iei aflate \n depozite bancare s` fie suportul pentru cre[terea ofertei de bunuri [i servicii pe pia]a intern` [i extern`. La 31 decembrie 2009. corelat` direct cu evolu]ia veniturilor. pentru proiecte de dezvoltare ajustate nevoilor economiei [i consolidarea veniturilor bugetare prin m`rirea bazei de impozitare“. pe plan interna]ional. respectiv cel de economisire.B`nci FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR |N SISTEMUL BANCAR CONTINU~ S~ JOACE UN ROL ESEN}IAL |N STABILITATEA SISTEMULUI FINANCIAR-BANCAR Scena dezbaterilor publice continu` s` fie dominat` de discu]iile privind efectele crizei economice. |n viitor. afirm` Eugen Dijm`rescu. \n timp ce comportamentul consumatorilor continu` s` fie dominat de pruden]` [i team`. |n ciuda turbulen]elor de pe pie]ele financiare interna]ionale. cåt [i prin reducerea num`rului deponen]ilor persoane juridice cu 0. ajungånd la 17. |n acest context. „Evolu]ia economisirii este un barometru al \ncrederii popula]iei \n politicile economice [i monetare. Aceast` dinamic`. Inten]iile de economisire pentru anul 2010. pentru cre[terea \ncrederii popula]iei \n produsele de economisire oferite de institu]iile de credit. Concomitent. depozite negarantate 6% Depozite garantate Depozite negarantate 94% Datele incluse \n grafic sunt la 31 decembrie 2009 „Sc`derea economisirii atrage dup` sine reducerea disponibilului de creditare [i investi]ii \n economie. au avut loc ajust`ri esen]iale \n comportamentul pie]elor financiare. Cel mai recent sondaj de opinie realizat la solicitarea FGDB (2009) arat` c` insuficienta informare [i amplificarea sentimentului de insecuritate au f`cut ca 14% din popula]ie s` cread` doar \n „seiful“ din cas` [i mai pu]in \n alte forme de economisire. Politicile economice ar trebui s` devin` pro-active pentru \ntreprinz`tori.2% fa]` de sfår[itul anului 2008. r`måne un element cheie \n analiza modului \n care statele vor reu[i s` dep`[easc` costurile crizei [i efectele sale pe termen lung. fapt ce are consecin]e importante asupra gradului de economisire. activitatea institu]iilor responsabile cu asigurarea [i garantarea economiilor popula]iei este cu atåt mai important` cu cåt. Fie c` vorbim de ]`ri cu economii dezvoltate sau emergente.

precum [i orice alte informa]ii utile determin`rii valorii compensa]iei la care este \ndrept`]it.2% \n 2009 din volumul depozitelor garantate. Implicarea. cåt [i cu ceilal]i actori din sistem pentru a men]ine \ncrederea popula]iei \n sistemul financiar-bancar. Anul 2009 a dus la modific`ri substan]iale ale schemelor de garantare. sub form` de \mprumut. Fond de la 0.Nout`]i \n domeniul reglement`rilor legale La nivelul Uniunii Europene s-a acordat o aten]ie din ce \n ce mai mare institu]iilor responsabile cu asigurarea stabilit`]ii financiare. s-a ajustat contribu]ia anual` a institu]iilor de credit participante la 1 Plata compensa]iilor la b`ncile \n faliment se prezint` astfel: Total Nova Bank Banca Columna Banca Turco-Romån` Banca Romån` de Scont Banca Interna]ional` a Religiilor Bankcoop Banca “Albina” 0 % pl`]i efective de compensa]ii 20 40 60 80 100 % deponen]i care au fost compensa]i Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. Au fost ajustate plafonul de garantare a depozitelor [i termenul de plat` a compensa]iilor \n cazul falimentului institu]iilor de credit [i au fost adoptate noi m`suri destinate consolid`rii \ncrederii deponen]ilor \n s`n`tatea [i stabilitatea sistemelor bancare: Protejarea unor valori mai ridicate ale economiilor cet`]enilor sau \ntreprinderilor mici [i mijlocii prin cre[terea [i egalizarea plafoanelor de garantare la 50. Activitatea FGDB ca schem` de garantare a depozitelor \n sistemul bancar Prin amendamentele aduse legii de func]ionare a FGDB la sfår[itul primului semestru al anului 20091. din momentul \n care depozitele au devenit indisponibile. a fost \nt`rit` capacitatea Fondului de a asigura plata compensa]iilor \n condi]iile major`rii plafonului de garantare a depozitelor [i a reducerii semnificative a termenului de plat` a compensa]iilor. De asemenea. Pentru acomodarea cre[terii plafonului de garantare cu necesitatea FGDB de a acoperi eventualele compensa]ii. \n caz de necesitate. [i a altor institu]ii ale statului \n solu]ionarea problemelor cauzate de situa]ii excep]ionale – b`nci centrale. \n special ale celor din Uniunea European`. 39/1996 privind înfiin]area [i func]ionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Financiar 2010 9 . FGDB a continuat monitorizarea [i sprijinirea lichidatorilor \n aplicarea procedurii falimentului la b`ncile la care a avut calitatea de creditor \n vederea recuper`rii unor sume cåt mai mari din crean]ele sale. Pån` la 31 decembrie 2009. Pentru a se asigura aplicarea acestor prevederi [i \ncadrarea \n termenele respective. la solicitarea lor de c`tre Fond. 80/2009 pentru modificarea [i completarea Ordonan]ei Guvernului nr. Cre[terea capacit`]ii institu]iilor [i schemelor de garantare de a reac]iona mai rapid la eventualele „accidente“ din sistemul bancar prin reducerea termenului pentru \nceperea pl`]ilor compensa]iilor de la 3 luni la 20 de zile lucr`toare.1% \n 2008 la 0.12% din totalul crean]elor sale asupra b`ncilor \n faliment.000 de euro. Mai buna rela]ionare [i informare a publicului larg cu privire la m`surile de siguran]` oferite de schemele de garantare aferente. guvernele trebuie s` pun` la dispozi]ia schemelor de garantare sumele suplimentare necesare acoperirii compensa]iilor. inclusiv schemelor de garantare a depozitelor. FGDB a recuperat 31. |n contextul crizei financiare interna]ionale. FGDB a pl`tit compensa]ii \n favoarea unui num`r de 327. Astfel.465 de deponen]i. FGDB coopereaz` atåt cu banca central`. crean]ele exigibile ale institu]iei de credit fa]` de ace[tia. echivalent \n lei. institu]iile de credit participante la FGDB [i-au adaptat sistemele informatice pentru a asigura existen]a \n permanen]` a unei eviden]e complete [i exacte cuprinzånd: datele referitoare la deponen]ii garanta]i. FGDB r`måne singura institu]ie a c`rei principal` misiune este aceea de a garanta depozitele \n sistemul bancar [i de a contribui la stabilitatea acestuia pe termen mediu [i lung. Modul \n care FGDB [i-a dus la \ndeplinire atribu]iile oferite prin lege se reflect` [i \n ceea ce prive[te plata compensa]iilor la institu]iile de credit \n faliment. FGDB este preocupat de limitarea apelului la credite stand-by \n favoarea consolid`rii resurselor destinate compensa]iilor prin modificarea necesar` a cotei anuale a contribu]iilor b`ncilor participante la schem` [i administrarea corespunz`toare a propriilor resurse. pån` acum. depozitele garantate ale acestora.

\n special cele cu poten]ial de export [i dezvoltare. Credem \n ceea ce construim [i nu ne oprim aici. rate credite etc. Obiectivul b`ncii noastre a fost acela de a construi aceste rela]ii pe m`sur` ce a crescut odat` cu pia]a romåneasc` de profil. dar cu un num`r de obliga]ii financiare \n cre[tere (furnizori de servicii. de la cele standard la cele mai complexe. astfel c` nu se poate spune c` modul \n care au reac]ionat b`ncile de aici a fost diferit fa]` de reac]iile \nregistrate pe pia]a bancar` interna]ional`. Lucr`m preponderent cu corpor a]ii multina]ionale. Nici Romånia nu face excep]ie. lans`ri de noi produse [i servicii dedicate persoanelor fizice [i clien]ilor no[tri Royal Preferred Banking. carduri de debit [i de credit. participarea \n tranzac]ii cu vizibilitate. au nevoie de solu]ii eficiente care s` reduc` timpul petrecut cu achitarea obliga]iilor de natur` financiar` (pl`]i de utilit`]i. | nc` de la intrarea sa pe pia]a romåneasc`. \n principal. Interviu cu Johan Gabriels. include conturi curente. asupra serviciilor financiare electronice. Gama noastr` de produse \n continu` diversificare. De-a lungul celor 15 ani de existen]` a opera]iunilor b`ncii \n Romånia. serviciu prin care clien]ii pot efectua prin telefon diverse opera]iuni bancare. facilit`]i de overdraft. Factorii care au contribuit \n trecut la succesul nostru vor continua s` fie prezen]i \n 2010 [i mai departe: oameni minuna]i. La final de 2009 am lansat Phone Banking. produse [i servicii excelente. De aceea. credite personale cu ipotec`. ne-am pozi]ionat \ntotdeauna ca o banc` de rela]ii. pre[edinte al RBS Romånia Care sunt priorit`]ile [i obiectivele RBS pentru anul acesta? Suntem deschi[i c`tre noi oportunit`]i de afaceri. precum [i produse de creditare. credite pentru uz personal.) [i s` recanalizeze acest timp c`tre proiecte personale [i c`tre familie. Datorit` abord`rii noastre pru- 10 Advertorial . |n ceea ce prive[te strategia pentru clien]i persoane fizice. am navigat prin aceast` perioad` furtunoas` al`turi de clien]ii no[tri [i am lucrat \mpreun` cu ei pentru a g`si situa]iile [i solu]iile reciproc avantajoase \n a[a fel \ncåt \ntr-un final s` ie[im \mpreun` \nving`tori. Marea majoritate a acestora sunt salaria]i (cu un program fix). planuri de economii.). RBS a dezvoltat un portofoliu de canale de servicii alternative electronice care acoper` majoritatea nevoilor clien]ilor. dar [i a preferin]elor acestora. oricånd. cu un program aglomerat. banca [i-a construit o reputa]ie solid` de partener profesionist [i de \ncredere. |ncepånd din septembrie 2004. ne concentr`m asupra canalelor alternative [i. echipa noastr` [i-a construit o reputa]ie impresionant` \n dezvoltarea unor rela]ii solide de afaceri cu clien]i corporativi [i persoane fizice. cum ar fi cele dedicate companiilor. Dintre oportunit`]ile de care \ncerc`m s` profit`m \n urm`toarea perioad` se pot aminti: m`rirea gradului de penetrare pe segmentele tradi]ionale de clien]i. Ce impact a avut criza financiar` asupra b`ncilor \n general [i asupra RBS Romånia \n special [i ce m`suri a]i luat pentru a ie[i din dificultate? Cu siguran]` c` recentele evenimente economice au produs multiple efecte \n lan] \n economiile na]ionale ale tuturor statelor. precum [i companii de pe pia]a local`. lider \n ceea ce prive[te inova]ia de produs [i calitatea serviciilor. care r`spund celor mai sofisticate nevoi financiare. institu]ii financiare etc. noi parteneriate \n sectorul public.B`nci De 15 ani \n Romånia O poveste de succes despre valoarea experien]ei |n RBS Romånia cunoa[tem [i credem \n valoarea experien]ei cå[tigate \n 15 ani de zile. solu]ia noastr` de internet banking. avånd \n vedere evolu]ia obiceiurilor de consum ale clien]ilor de servicii financiare de retail. inten]ionånd s` ne conserv`m portofoliul existent [i s` \l dezvolt`m selectiv pe anumite segmente. iar la \nceput de 2010 am lansat iBanking. \n solu]iile solide oferite [i \n echipa unic` de profesioni[ti. oferim produse [i servicii pentru clien]i persoane fizice. credite ipotecare. Gama noastr` de produse Corporate Banking const` \n servicii de tranzac]ii bancare [i de trezorerie. sectorului public [i clien]ilor persoane fizice. |n ceea ce ne prive[te. companii interna]ionale care deruleaz` afaceri \n Romånia. sucursala virtual` aflat` la dispozi]ia clien]ilor no[tri oriunde.

acoperind no]iuni de baz` legate de b`nci. oricine \[i poate administra mai bine banii [i bugetul personal astfel \ncåt s` aib` un plus de echilibru financiar [i s` fie mai preg`tit pentru viitor. atåt tineri. care se desf`[oar` de peste 15 ani. MoneySense este programul de educa]ie financiar` al grupului RBS. Evident c` am luat m`suri de optimizare a costurilor. indiferent de industrie. tendin]` pe care am manifestat-o \ntotdeauna. Care este strategia de CSR a RBS Romånia? Prin responsabilitatea corporatist` \n]elegem s` includem aspectele de dezvoltare durabil` \n strategia de business. Obiectivul programului este s` ofere acces la informare [i educa]ie financiar` pentru un num`r tot mai mare de persoane. avem o pozi]ie foarte bun` \n ceea ce prive[te lichiditatea. prima edi]ie a programului MoneySense s-a desf`[urat \n 2010 \n 36 de licee din Bucure[ti. Am ales aceste direc]ii avånd \n vedere strategia grupului. Prin intermediul parteneriatului cu Funda]ia CREDE [i AIESEC Romånia [i cu sprijinul voluntarilor b`ncii. administrarea finan]elor personale [i dezvoltarea unei afaceri. precum [i realit`]ile [i priorit`]ile locale.|n ceea ce ne prive[te. fiind unul dintre cele mai importante programe de acest tip din Marea Britanie [i Irlanda. |n plus. produse bancare. n Financiar 2010 11 . datorat` bazei foarte solide de depozite. Cluj-Napoca. cåt [i clien]i actuali [i poten]iali. Johan Gabriels. sprijinirea comunit`]ilor locale [i educa]ia financiar`. nu putem spune c` am sim]it criza cu aceea[i acuitate ca alte institu]ii bancare. MoneySense ofer` oric`rei persoane interesate asisten]` [i informa]ii financiare despre finan]ele personale [i despre servicii financiare. Cu ajutorul acestui program. pre[edinte al RBS Romånia dente [i selective fa]` de clien]i [i deal-uri. Gala]i. Bra[ov. Momentan ne concentr`m pe urm`toarele zone: reducerea impactului asupra mediului. Pite[ti [i Timi[oara. a[a cum au f`cut-o toate companiile de pe pia]`. Ce a]i \ntreprins \n direc]ia educa]iei financiare? |n 2010 RBS Romånia a lansat MoneySense – un program de educa]ie financiar` destinat publicului larg. am navigat prin aceast` perioad` furtunoas` al`turi de clien]ii no[tri [i am lucrat \mpreun` cu ei pentru a g`si situa]iile [i solu]iile reciproc avantajoase \n a[a fel \ncåt \ntr-un final s` ie[im \mpreun` \nving`tori. ne-am pozi]ionat \ntotdeauna ca o banc` de rela]ii. Oradea. implicarea angaja]ilor.

B`nci B`ncile au sim]it doar temporar gustul pierderilor Anul 2009 a \nsemnat pentru b`nci. o perioad` de ajustare pentru a face fa]` noilor condi]ii din mediul economic. |ns` tranzi]ia rapid` de la expansiunea exuberant` la controlul costurilor [i ajutorul b`ncii centrale au f`cut ca sistemul bancar local s` consemneze doar temporar pierderi. Alexandra Chelu 12 Analiz` . ca de altfel pentru \ntreg sectorul privat.

.

7 ori mai mic decåt valoarea record de 4. 14 Analiz` . iar unele b`nci au reu[it s`-[i adapteze opera]iunile pentru a \ncheia anul cu profituri semnificative. |n pofida reducerii semnificative a profitului. ceea ce a condus la o reducere drastic` a cererii interne. 22 de b`nci din cele 42 de institu]ii existente au \nregistrat anul trecut profituri cu o valoare cumulat` care dep`[e[te de trei ori nivelul cå[tigului rezultat la nivelul sistemului bancar. prin urmare. din cauza recesiunii marilor economii europene. dar mai ales de incertitudinile privind siguran]a locului de munc`. cauzate \n principal de majorarea cheltuielilor. generate \n principal de deprecierea leului \n condi]iile accentu`rii aversiunii fa]` de risc a investitorilor. sucursalele institu]iilor de credit europene au dreptul s` opereze pe baza autoriza]iilor ob]inute de b`ncile-mam`.B`nci E conomia romåneasc` s-a trezit dup` anul 2008 f`r` niciun sprijin. precum [i de intensificarea dificult`]ilor privind ob]inerea de finan]are. activele nete ale sistemului bancar au crescut \n 2009 cu 5.4 miliarde de lei la 330. dar nu a renun]at la pruden]` [i la supravegherea atent` a institu]iilor de credit prezente pe pia]a local`.1%. dar cu pruden]` Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) a relaxat anul trecut politica monetar` [i normele pentru acordarea anumitor tipuri de \mprumuturi. dup` intrarea Romåniei \n Uniunea European`. iar profitul sectorului bancar a fost de 5. aceasta fiind principala cauz` care a f`cut ca sistemul bancar s` \nregistreze \n premier` pierderi \n primul trimestru al anului trecut. Mai mult. Pentru \nceput.4 miliarde de lei \nregistrat` \n 2008. firmele au fost afectate atåt de sc`derea cererii interne. care au compensat la nivelul sectorului rezultatele negative rapor- tate de alte institu]ii concurente. efectele crizei au fost puternic resim]ite. b`ncile s-au confruntat cu o cre[tere rapid` a creditelor neperformante [i.6 miliarde de lei. Astfel. Popula]ia a fost puternic afectat` de \nghe]area credit`rii. \n condi]iile \n care sectorul public se confrunta deja cu probleme legate de cre[terea deficitului bugetar. cåt [i a celei externe. de la 314. \n contextul \n care valoarea provizioanelor constituite aproape s-a dublat. |n plus. situa]ie specific` pentru Romånia \n anii electorali. astfel c` au trecut anul trecut la ajustarea semnificativ` a opera]iunilor desf`[urate. Totu[i. |n acest context. inclusiv pe partea de investi]ii [i costuri cu salaria]ii. ceea ce \nsemna c` sunt supravegheate tot din str`in`tate. de peste 770 de milioane de lei. Relaxare. anul trecut s-a revenit la supravegherea local` a tuturor opera]iunilor bancare prin intrarea \n vigoare a unui ordin BNR care prevede c` [i sucursalele b`ncilor str`ine prezente \n Romånia trebuie s` raporteze lunar informa]ii financiar-contabile detaliate. BNR se confrunta cu persisten]a presiunilor infla]ioniste. Sistemul bancar a fost for]at s` \nve]e din mers regulile crizei. a provizioanelor constituite. sc`derea veniturilor. \n contextul \n care.

.

BNR a acceptat \n prima lun` a anului trecut s` elimine obliga]ia de a aplica teste de stres pentru clien]ii care solicit` credite ipotecare [i imobiliare cu garan]ii ipotecare. pentru \mbun`t`]irea situa]iei lichidit`]ii de pe pia]a local`. dup` ce \n 2008 operase [ase major`ri ale ratei. Piraeus Bank [i UniCredit.5% 15% 30% 29 septembrie 2009 8% 15% 30% 16 noiembrie 2009 8% 15% 25% Sursa: Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) Pentru limitarea efectelor crizei interna]ionale. \n cumul de 2. Ulterior. printre care a introdus posibilitatea de a putea reduce nivelul provizioanelor constituite la creditele considerate pierdere (restan]e peste 90 de zile sau credite pentru care s-au ini]iat proceduri judiciare) cu 25% din valoarea garan]iilor aferente [i de a \ncadra \ntr-o clas` de risc inferioar` creditele restructurate. BNR a acordat b`ncilor \mprumuturi overnight prin facilitatea permanent`. BERD.75 puncte procentuale. care controleaz` circa 70% din pia]a din Romånia.B`nci Evolu]ia ratei de politic` monetar` [i a ratelor rezervelor minime obligatorii \n 2009 Data [edin]ei de politic` monetar` Rata dobånzii de politic` monetar` Rata rezervelor minime obligatorii Lei Valut` 4 februarie 2009 10% 18% 40% 6 mai 2009 9. institu]iile au realizat depozite overnight \nsumånd 56 de miliarde de lei. b`ncile-mam` ale primelor nou` institu]ii de credit din Romånia au semnat pån` \n luna august scrisori de angajament individuale cu BNR pentru men]inerea nivelului expunerii pe pia]a local` la nivelul de la finele lunii martie 2009.5 puncte procentuale. \n contextul \n care condi]iile de lichiditate de pe pia]a interbancar` s-au stabilizat. |nc` din a doua [edin]` de politic` monetar`. banca central` a eliberat treptat fonduri din rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor b`ncilor. Volksbank. Comisiei Europene. Totodat`. Pe de alt` parte. de la 10. grupurile-mam` care controleaz` principalele nou` institu]ii de credit cu capital str`in din Romånia s-au angajat \n fa]` reprezentan]ilor FMI. pe care a redus-o de cinci ori anul trecut. cu 0. cånd s-a decis reducerea la zero a ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele \n valut` cu scaden]` rezidual` mai mare de doi ani. iar creditarea \nghe]ase. fa]` de 40%. Aceste dou` m`suri au venit \n contextul \n care profiturile b`ncilor erau puternic afectate de constituirea a tot mai multe provizioane. cu 73% mai mult decåt valoarea contractat` \n 2008.25 de puncte procentuale. Lombard. \n condi]iile \n care efectele crizei interna]ionale se resim]eau puternic \n economia local`. din luna februarie. Alpha Bank. banca central` a decis s` reduc` pentru prima dat` dup` mai bine de un an [i jum`tate rata dobånzii. Concomitent. B`ncile care au participat la aceste acorduri sunt Erste Bank. BNR a hot`råt s` urmeze o politic` de relaxare [i \n ceea ce prive[te dobånda de politic` monetar`. BEI [i BNR s` nu retrag` capital [i au garantat participarea cu capital suplimentar pentru sus]inerea subsidiarelor locale. restric]ie care intrase \n vigoare doar cu cåteva luni \nainte. cånd banca central` a decis o reducere a dobånzii de politic` monetar` cu 0. ceea ce a avut ca efect eliberarea a circa 800 milioane de euro. Astfel. Raiffeisen International. cu peste 15% mai mult comparativ cu 2008. Un alt semnal c` BNR sus]ine reluarea sustenabil` a credit`rii economiei a fost dat \n luna mai. de 31. \n sum` de aproape 155 de miliarde de lei. Un prim pas \n acest sens a fost f`cut \n luna martie.25% la 8%. \n condi]iile \n care o sc`dere de asemenea amploare nu mai fusese realizat` de mai bine de doi ani.5% 18% 40% 30 iunie 2009 9% 15% 35% 4 august 2009 8. adic` de a constitui provizioane mai mici pentru acestea. Mai mult. \n condi]iile \n care gradul de nerambursare pentru acest tip de \mprumuturi era mult mai mic decåt \n cazul creditelor de consum [i nevoi personale negarantate. la 10% pe an. National Bank of Greece. Eurobank EFG. banca central` a realizat anul trecut teste de stres care au indicat o nevoie 16 Analiz` . prin trei decizii separate. BNR a redus rata rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei de la 18% la 15% [i a celor \n valut` de la 40% la 25%. dar a stabilit totodat` ca b`ncile s` prevad` \n noile norme interne un avans minim pl`tit de client la acest tip de \mprumuturi.5 miliarde de euro. Société Générale. Mai mult. BNR a mai luat [i alte decizii pentru a ajuta sectorul bancar. [i a ratei de solvabilitate a sucursalelor peste 10%.

.

1 154. b`ncile au adus \n Romånia anul trecut circa 500 de milioane de euro. \n condi]iile \n care numai componenta \n lei s-a diminuat cu 9%. |n acest context.1 Varia]ie 2009/2008 (%) +0.1% a fost mai mare decåt sc`derea soldului credit`rii.3 99.5% [i respectiv 25. |n primul rånd. ratele la creditele \n moned` na]ional` au continuat s` se situeze la niveluri ridicate. lei) Depozite totale Lei Valut` 154. gradul de intermediere financiar`. Fondul Na]ional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a primit aproximativ 11.000 de euro. dar [i depozitele nou constituite. pån` la valorile din primul semestru din 2008.4 62. calculat ca raport \ntre \mprumuturile sectorului privat [i PIB.5 97.7 123.1 81. iar pe de alt` parte FMI a ar`tat c` este [i va fi flexibil [i c`.9 117.1 99.6% \n termeni reali.4 83.1 95. un risc 18 Analiz` .8 56.7 155.6 61.0 +10.8 79.6 100. dup` ce \n 2007 [i 2008 avansase foarte rapid cu 50.0 80.8 +4 +23.7 58.4 Noiembrie 200. Gradul de intermediere financiar` a urcat treptat \n ultimii ani de la 26.5% \n 2008.5 161.9 August 198.7 100.1 96.2 158.8% la finele anului 2008 la 14% \n decembrie 2009. Concomitent.6 Februarie 206.4 57. bancherii au scos \n eviden]` nevoia de a fi puse la dispozi]ie instrumente de investi]ii adecvate.7 Octombrie 201.2 158.9 Mai 199. Dobånzile ridicate al creditelor \n lei.1 162.3 96.7 122.8 57. Singurul impuls pentru creditarea sectorului privat a fost dat anul trecut de programul guvernamental „Prima Cas`“. nu sectorul privat La \nceputul lui 2009.0 101.0 119.7 118.9 120. expunerea pe Romånia a grupurilor care controleaz` principalele nou` b`nci cu capital str`in a fluctuat pe parcursul anului trecut.1 Iunie 198.7%.4 102.9 Decembrie 199.9 117.7 102.1 56. Pån` la finele anului trecut.1 118. Dac` b`ncile au \nceput s` reduc` treptat \n a doua parte a anului trecut dobånzile acordate la depozitele \n lei.7 +5 Sursa: Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) Depozitele reziden]ilor clien]i neguvernamentali (mld.9 80.6 79.6 Aprilie 200. b`ncile din Romånia s-au trezit \n fa]a unui peisaj economic cu totul schimbat comparativ cu evolu]ia din anii anteriori [i au \ncercat s`-[i revizuiasc` strategiile de pia]`.5 82.1 Iulie 197.3 154. existånd totu[i [i o excep]ie. \n titluri de stat. pe baza major`rii credit`rii. [i a ajuns la 40. Per total.6 101. care asigurau randamente ridicate.7 121.8 58. b`ncile au trecut la investi]ii mai sigure.500 de cereri \n cadrul programului [i a acordat garan]ii \nsumånd 485 de milioane de euro.9 Septembrie 198. soldul creditelor acordate sectorului neguvernamental a sc`zut anul trecut cu 3. cånd s-au resim]it pe plan local efectele crizei financiare.2 167. iar \n decembrie 2009 a anun]at c` toate major`rile de capital operate de b`ncile comerciale \ncepånd din iunie 2008 au fost solicitate de reprezentan]ii b`ncii centrale.9 117.6 163. Rata medie a solvabilit`]ii la nivelul sistemului a crescut de la 13. Prima locuin]` a fost cump`rat` prin intermediul acestui program \n luna iulie.B`nci Evolu]ia creditelor [i depozitelor \n 2009 Creditul neguvernamental (mld.7 120.6 117. Totu[i. Cu toate acestea. \n contextul \n care declinul economiei cu 7. dar programul a \ntåmpinat probleme de la lansare. lei) Luna Credit total Lei Valut` Ianuarie 206.2 79.8 79. mai pu]in de jum`tate din plafonul de un miliard de lei aprobat ini]ial de Guvern.9 79.1 161. a dep`[it anul trecut pragul de 40%.7 56. b`ncile mam` [i-au majorat expunerea pe Romånia pån` la finele lunii decembrie a anului trecut pån` la nivelul convenit \n martie 2009.6 83.7% anul trecut. dobånzile au atins \n prima parte a anului trecut niveluri maxime atåt \n ceea ce prive[te creditele noi \n lei.9 83.8% \n 2006 la 38.7 65. B`ncile au creditat statul.4 63.6 de capital suplimentar pentru b`ncile comerciale de cel mult un miliard de euro. a suferit unele modific`ri [i a \nceput s` func]ioneze cu adev`rat abia \n toamna anului trecut. dep`[ind \n decembrie 2009 valorile din toamna lui 2008.9 -4. [i au urmat cu greu trendul descendent al dobånzii de politic` monetar`. prin care creditele contractate de o persoan` pentru cump`rarea primei locuin]e erau garantate de stat \n limit` maxim` de 60. dar mai ales ne\ncrederea popula]iei \n siguran]a veniturilor [i a locului de munc`. dar multiplele incertitudini existente au condus la \nghe]area credit`rii [i la concentrarea pe atragerea de resurse de pe pia]a intern`. sub form` de capital [i \mprumuturi subordonate. a companiilor \n revenirea cererii [i economiei [i a b`ncilor \n clien]ii noi [i siguran]a ramburs`rii \mprumuturilor au condus la pr`bu[irea credit`rii sectorului neguvernamental \n 2009.1 Martie 202. Pe de-o parte. totu[i.2 154.2 58.

.

5 miliarde de euro prin emiterea de titluri \n valut` [i aproape 65 de miliarde de lei prin titluri \n lei. ING Bank 3. creditarea sectorului guvernamental a \nflorit [i a avansat cu aproape 160% \n termeni reali. raportul dintre creditele acordate [i depozitele atrase de la clientel` s-a redus de la 122. Astfel. la 67.1%. \n condi]iile \n care cre[terea economiilor \n valut` a fost de aproape [ase ori mai rapid` decåt avansul depozitelor \n lei. Credit Europe Bank 1. dup` ce condi]iile economice s-au schimbat radical. Dinamica depozitelor \n lei [i valut` din 2009 indic` ne\ncredere \n evolu]ia monedei na]ionale. Totodat`.B`nci sc`zut [i accesul la lichiditate de la BNR prin intermediul opera]iunilor repo.8% la finele anului trecut. care a fost stimulat` de dobånzile ridicate. Astfel. chiar dac` volumul a r`mas mult mai redus. dar [i de ne\ncrederea \n perspectivele economice care a determinat oamenii s` vrea s` de]in` rezerve \n eventualitatea apari]iei unor probleme financiare \n viitor. \n valoare de 1. volumul depozitelor reziden]ilor clien]i neguvernamentali a avansat anul trecut cu 10. Banca Romåneasc` 2. managementul costurilor [i al riscurilor.3% 11.7% 15.6% 13. nivelul profitului de salariat a \nregistrat o sc`dere mai redus` decåt declinul profitabilit`]ii sistemului bancar.3% 6.724 de persoane. adic` spre cre[terea stabilit`]ii.6% 14.3% 19% 2.4% 10. O evolu]ie mai favorabil` a avut-o economisirea.4% Sursa: Ziarul Financiar Eficien]` [i gestiune a riscurilor Juc`torii din sistemul bancar au mizat mult timp pe expansiune [i creditare [i.425 de unit`]i. Evolu]ia \nregistrat` de creditare [i economisire anul trecut a avut un efect pozitiv asupra sistemului bancar romånesc.5% 3. Pe m`sur` ce strategiile b`ncilor se reorientau c`tre atragere de depozite.9% din total re]ea.1% 3. Bancpost 4. Numai Ministerul Finan]elor Publice a \mprumutat anul trecut de la b`ncile locale peste 2. \n timp ce raportul dintre active [i num`rul salaria]i a crescut de dou` ori mai rapid decåt avansul valorii activelor.8% 12. Alpha Bank 5. care [i-a redus treptat dependen]a de finan]`rile externe. BCR 20.9% 9.9% 1.9% 6% 8. Topul b`ncilor dup` active Banca Cot` de pia]` Cot` de pia]` 2008 2009 1. Volksbank 6. reprezentånd 1. a avansului provizioanelor.3% 1. BRD 15.6% 4.8% 6.5% 6. Raiffeisen Bank 5. au fost nevoi]i s`-[i eficientizeze opera]iunile axate \n principal pe vånzarea de credite [i s` treac` la un management mult mai atent al riscurilor. s-a observat c` nu toate unit`]ile teritoriale sunt profitabile sau au poten]ial. Citibank 1.9% 2. Banca Transilvania 5.2% 14. RBS Bank 2. prin urmare.898 de oameni.8% \n termeni nominali.4% 5.2 miliarde de euro.03% \n decembrie 2009 la 112.9% 2. iar prezen]a teritorial` a b`ncilor a sc`zut cu 127 de sucursale.5% 6. care au mu[cat puternic din cå[tigurile b`ncilor. Personalul angajat \n sectorul bancar s-a redus anul trecut cu 5.1% 7. Mai exact. c` nu mai este nevoie de men]inerea tuturor acelor salaria]i sprecializa]i pe vånzarea de credite [i c` este nevoie de g`sirea de solu]ii pentru temperarea cre[terii creditelor neperformante [i. MFP a mai contractat de la b`ncile comerciale un \mprumut de tip club loan. Astfel. Piraeus Bank 3% 2. respectiv 3. 20 Analiz` .4% 5. CEC Bank 4.7% 4. la 6.3% 6. Unicredit }iriac Bank 5.

B`nci

Inten]ioneaz` romånii s` contracteze credite \n acest an?
CREDITE VIITOARE
ORICE TIP 6%

Mai mult de jum`tate dintre cei care inten]ioneaz` s`-[i ia un credit \n urm`torul an de]in deja un credit

Credit bancar

5%

|mprumut de tip leasing pentru autoturism/e

2%

|mprumut f`cut la anumite magazine (de electrocasnice, mobil`, haine etc.)
Sursa:

2%

Baz`: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i)

Totu[i, rentabilitatea activit`]ii de baz`, adic` raportul dintre veniturile opera]ionale [i cheltuielile opera]ionale, a coboråt de la 179,56% \n decembrie 2008 la 156,35% la finele anului trecut. {i rentabilitatea activelor [i cea a capitalului s-au redus anul trecut de la 1,56% la 0,24% [i respectiv de la 17,04% la 2,73%. Concomitent, unele dintre riscurile asociate credit`rii masive din perioada de boom economic s-au materializat. Astfel, cre[terea ratei [omajului [i sc`derea veniturilor au determinat popula]ia s` nu mai ramburseze creditele contractate, iar reducerea produc]iei [i vånz`rilor, neplata la timp a datoriilor [i situa]iile de insolven]` sau faliment au determinat firmele s` opreasc` plata ratelor la \mprumuturi. Totodat`, un rol important \n cre[terea creditelor neperformante l-au avut majorarea ratelor dobånzilor [i deprecierea leului comparativ cu euro, care au dus la cre[terea valorii ratelor lunare la creditele contractate \n valut`. Soldul creditelor restante a crescut de 2,9 ori anul trecut, la 8,14 miliarde de lei, iar ponderea \mprumuturilor restante \n total a avansat de la 1,4% la peste 4%. Obliga]iile restante la creditele \n valut` au crescut mult mai rapid anul trecut decåt cele la \mprumuturile \n lei, adic` de 3,7 ori comparativ cu de 2,45 ori. Pentru a tempera avansul creditelor restante [i al provizioanelor, dar [i pentru evitarea execut`rilor silite ale unor garan]ii cu pre]uri \n sc`dere [i destul de nelichide, b`ncile au apelat din ce \n ce mai mult la restructurarea creditelor, adic` la modificarea unor caracteristici ale \mprumuturilor, cum ar fi durata, scaden]ele anumitor rate, acordarea de perioade de gra]ie astfel \ncåt persoana care le-a contractat s` poat` achita ratele.

Anul trecut, b`ncile nu s-au confruntat numai cu probleme legate de creditele neperformante, ci [i cu majorarea f`r` precedent a sumelor refuzate la plat` cu instrumente de debit, respectiv bilete la ordin, cecuri [i cambii, cu cre[terea fraudelor, precum [i cu mai multe jafuri, toate aceste fenomene fiind caracteristice perioadelor de recesiune economic`.

Clasamentul celor mai importante 15 b`nci din Romånia
|n topul celor mai importante 15 b`nci din Romånia \n func]ie de cota de pia]` de]inut` dup` active nu au intrat nume noi anul trecut comparativ cu 2008, dar opt institu]ii de credit [i-au modificat pozi]ia \n clasament. Primele trei b`nci prezente pe pia]a local` au r`mas acelea[i, respectiv BCR, BRD [i Volksbank, dar au pierdut din cotele de pia]` de]inute. Astfel, cota de pia]` cumulat` controlat` de cele trei institu]ii s-a redus cu peste 3 puncte procentuale, sub 40%. Pentru ocuparea pozi]iilor 4 - 9 din topul principalelor b`nci din Romånia a existat anul trecut o concuren]` ridicat` [i nu a fost suficient ca b`ncile s`-[i men]in` cota de pia]` pentru plasarea pe aceea[i pozi]ie, existånd chiar exemple de institu]ii care [i-au majorat cota de pia]`, dar au coboråt \n clasament. Cel mai abrupt declin din clasament a fost \nregistrat de Raiffeisen Bank, care, de[i [i-a urcat u[or cota de pia]`, la 6%, a coboråt de pe locul patru pån` pe pozi]ia a [aptea. {i Banca Transilvania [i-a majorat cota de pia]`, dar a coboråt un loc \n clasament, pån` pe 8. La polul opus, cea mai spectaculoas` evolu]ie a raportat-o CEC Bank, care a urcat de pe locul 9 pe locul 5.

22

Analiz`

Cu ce scop \[i vor lua romånii un credit bancar?
Destina]ia creditului bancar
89% 6%
Pentru construc]ii/ amenajarea locuin]ei Pentru a-mi cump`ra o locuin]` 23% 15% 10% 8% 8% 8% 5% 3% 3% 10% 10%

5%
Inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an NU inten]ioneaz` s` ia un credit Indeci[i/ Nu [tiu

Pentru refinan]are Pentru studiile personale/ ale copiilor Pur [i simplu pentru traiul de zi cu zi Pentru a cump`ra ma[in` / autoturism Pentru evenimente importante (nun]i, botez etc.) Pentru a achita diverse servicii medicale/ medicamente Alt motiv |nc` nu [tiu Refuz

Baz`: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i)

Baz`: To]i cei care inten]ioneaz` s` ia un credit \n urm`torul an (N = 40 de responden]i)
Sursa:

Ce caracteristici va avea creditul pe care inten]ioneaz` s`-l ia \n urm`torul an?
89% 6%
Ron
Inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an Nu inten]ioneaz` s` ia un credit Indeci[i/ Nu [tiu

Moneda
55% 28% 18%

5%

Euro Nu [tiu

.

Valoare rat` Perioad`

0 - 100 RON Mai pu]in de 2 ani 3 - 4 ani 5 - 9 ani Cel pu]in 10 ani
Sursa:
15% 13% 40% 33%

20% 40% 20% 8% 13%

101 - 500 RON
Medie: 6 ani

501 - 1.000 RON 1001 - 1.500 RON peste 1.500 RON

Medie: 635 RON

Financiar 2010

23

\n timp ce Banca Romåneasc` a urcat pe locul 12. \n condi]iile \n care activitatea bancar` s-a reluat pe mai multe segmente. reducånd rata dobånzii de patru ori pån` \n luna mai. Se anticipeaz` c` nici \n acest an creditarea nu va sus]ine dezvoltarea activit`]ii economice. \n detrimentul celor \n valut`. pe locul 9. Credit Europe Bank [i Citibank au reu[it s`-[i p`streze pozi]iile \n top. Topul principalelor zece b`nci din Romånia este completat de Bancpost. O alt` veste \mbucur`toare pentru pia]a bancar` din Romånia pare s` vin` din partea reorient`rii romånilor c`tre creditele \n lei. iar jum`tate dintre ace[tia de]in deja alt \mprumut. reprezentånd circa o cincime din creditele destinate popula]iei. Totodat`. cel mai pro- 24 Analiz` . Bancherii sus]in \ns` c`.5% la 6. potrivit unui studiu al companiei de cercetare 360insights realizat pentru Mediafax. Speran]e mici pentru reluarea credit`rii B`ncile au \nceput acest an cu dreptul [i au reu[it s` ob]in` numai \n primul trimestru un profit de 440 de milioane de lei. sistemul bancar ar putea fi afectat de t`ierea veniturilor angaja]ilor din sectorul public. pe care l-au utilizat pentru traiul de zi cu zi. reamenajarea [i decorarea locuin]ei sau pentru achizi]ia propriu-zis` a unei case sau a unui apartament. care s-a men]inut pe 10. de la 8% la nivelul minim record de 6. Cu toate acestea. \n contextul \n care doar 6% din romånii din mediul urban inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an.7% dup` primele trei luni ale acestui an [i rentabilitatea capitalului [i cea a activelor s-au \mbun`t`]it semnificativ. pe locul 4.1%. la 5. b`ncile au continuat s` capitalizeze opera]iunile din Romånia. care pot beneficia [i de programul Prima Cas`. \n cel mai pesimist scenariu. iar 18% au declarat c` nu [tiu. a apelat deja la o surs` de creditare. {i BNR a continuat relaxarea politicii monetare \n prima parte a acestui an. [i grecii de la Alpha Bank au avansat \n clasament cu o pozi]ie. Piraeus Bank Romånia.B`nci Totodat`. dar nu [i pe creditare. cu intrarea \n incapacitate de plat` a jum`tate dintre clien]ii din sistemul public. din care 800 de milioane de lei reprezint` major`ri de capital efectuate de [ase institu]ii de credit [i restul includerea profiturilor nedistribuite [i a primelor de emisiune incluse \n rezerve. De interes r`måne pentru un procent mai mic [i achizi]ionarea unei noi locuin]e. solvabilitatea medie a b`ncilor nu va sc`dea sub 10%. Unul din trei romåni din mediul urban. care a coboråt \n 2009 cu o pozi]ie.25%. pentru majoritatea aten]ia se va \ndrepta spre creditele bancare [i \ntr-o m`sur` foarte mic` spre leasing sau \mprumuturi la magazine. S-ar p`rea c` perspectiva sistemului bancar este favorabil`. Astfel. rata solvabilit`]ii la nivelul sistemului bancar a avansat la 14. majoritatea optånd pentru un \mprumut bancar cu o scaden]` de cinci-[ase ani [i rat` lunar` de aproximativ 600 de lei. Astfel. babil. [i de ING Bank Romånia. b`ncile nu trebuie s` se \ngrijoreze prea mult \n privin]a major`rii restan]elor la credite. iar UniCredit }iriac Bank a reu[it s`-[i men]in` pozi]ia a [asea \n clasament datorit` major`rii cotei de pia]` de la 5.9% [i respectiv la 0. |n continuare. cu vårsta cuprins` \ntre 16 [i 64 de ani. de[i creditarea nu d` semne de revenire [i. Pozi]iile 11-15 au fost ocupate anul trecut de acelea[i institu]ii ca [i \n 2008.5%. b`ncile se vor ocupa \n continuare mai mult de restructurare decåt de acordarea de noi \mprumuturi. \n condi]iile \n care ritmul de cre[tere s-a temperat \n prima parte a acestui an. Dintre cei ce vor s` \[i fac` un \mprumut. Creditele bancare vor fi \n principal destinate reamenaj`rii locuin]ei. mai ales \n råndul tinerilor pån` la 34 ani. [i numai \n primul trimestru capitalurile de rang I din sistemul bancar au crescut cu dou` miliarde de lei. potrivit studiului realizat de 360insights. care au contractat \mprumuturi de aproximativ 20 de miliarde de lei. 28% doresc un credit \n euro. cei mai mul]i la un credit bancar. f`cånd astfel schimb cu RBS Bank Romånia. 55% dintre persoanele care inten]ioneaz` s` contracteze un \mprumut vor ca acesta s` fie denominat \n lei.

aceea[i ordonan]` de urgen]` include mai multe obliga]ii privind o mai bun` informare a clien]ilor b`ncilor. Astfel c` sacrificarea profiturilor pentru restructurare [i eficientizare a avut drept miz` construirea unor baze solide pe care s` fie fundamentat` cre[terea \n viitor. Cu toate acestea. ci este determinat` de num`rul redus de produse bancare folosite. indiferent de valoarea total` a creditului. Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Consumatorilor a elaborat un proiect de ordonan]` de urgen]` care extinde prevederile directivei europene. sistemul bancar nu poate func]iona de unul singur \ntr-o economie. ceea ce ar \nsemna modificarea a circa opt milioane de contracte de creditare pån` la finele lunii septembrie. Mai mult. a faptului c` cei \ndatora]i spun c` sunt multumi]i cu modul \n care decurge creditul (aceast` atitudine fiind mai degrab` caracteristic` celor cu venituri mari). O schimbare major` \n sistemul bancar ar putea fi realizat` prin intrarea \n vigoare a unor noi reguli de protec]ie a consumatorilor. care ar trebui s` stimuleze puternic concuren]a \ntre b`nci. poten]ialul pie]ei bancare din Romånia pare s` fie ridicat. astfel \ncåt se aplic` tuturor contractelor de credit. \n condi]iile \n care studiul companiei de cercetare 360insights arat` c` aproape 7 din 10 din cei ce au un credit bancar spun c` nu ar rambursa mai devreme suma \mprumutat` \n situa]ia \n care comisionul de rambursare ar fi eliminat. cu valori cuprinse \ntre 200 [i 75. B`ncile din Romånia au realizat anul trecut c` nu mai pot cre[te prin metodele tradi]ionale de creditare. nu numai pentru cele \ncheiate dup` data intr`rii \n vigoare. fie pentru c` au banii cu care pot achita. La nivel european exist` o directiv` care prevede c` obliga]ia b`ncii de limitare la 1% a comisionului de rambursare anticipat` pentru creditele de consum negarantate. inclusiv creditelor ipotecare [i imobiliare. f`r` a ]ine cont de riscurile pe termen mediu sau lung. B`ncile ar trebui s` fie atente la cum se comport` cu clien]ii. |ns`. autorit`]ile nu au venit pån` \n prezent cu nicio m`sur` clar` de stimulare a produc]iei sau consumului. Totu[i. fiind nevoie de o regåndire a strategiei.o banc`”. \n principal din cauza lipsei resurselor (motiv men]ionat mai ales de cei cu venituri mici si medii) [i. Exist` totu[i 18% dintre debitori care sus]in c` ar returna suma. n Financiar 2010 25 . legisla]ia se aplic` din luna iunie inclusiv pentru contractele aflate \n derulare. Totodat`. Sau. clauze care par a fi binevenite \n contextul \n care 24% dintre romånii din mediul urban au admis c` de]in un nivel sc`zut de informare [i cunoa[tere a clauzelor incluse \n contractele cu b`ncile. respectiv la 14.89 % dintre cei intervieva]i \n cadrul unui sondaj de opinie realizat de 360insights pentru Mediafax nu inten]ioneaz` s` contracteze un credit \n 2010.000 de euro. Criza financiar` interna]ional` a fost un sfetnic bun pentru multe dintre institu]iile financiare care erau obi[nuite s` alerge dup` cot` de pia]`. iar rezultatul s-a observat \n profitul realizat de b`nci \n primul trimestru al acestui an. [i mai mult de 60% din cei ce folosesc astfel de produse apeleaz` la o singur` banc`. iar portofoliul de titluri de stat de]inut de b`nci a ajuns deja la niveluri destul de mari. Totu[i. este evident c` modificarea contractelor va presupune unele costuri pentru b`nci. \n orice caz. dar nu se [tie cåt de mult va influen]a popula]ia. Astfel. pentru c` paleta restråns` de institu]ii de credit la care apeleaz` romånii nu este tocmai efectul loialit`]ii crescute. fie pentru c` se gåndesc s` apeleze la un credit de refinan]are. Din nefericire. nu poate credita la infinit numai Ministerul Finan]elor. este nevoie ca motoarele economiei s` reporneasc`. \n timp ce 17% dintre responden]i au pretins c` au o foarte bun` cunoa[tere a clauzelor.7% din totalul activelor. mizåndu-se destul de mult pe ideea „un produs . \ntr-o m`sur` mai mic`. \n contextul \n care romånii folosesc \n medie unul sau dou` produse bancare. 59% dintre debitori au un nivel mediu al cuno[tin]elor privind contractele bancare. precum [i contractelor de leasing. pentru ca acest lucru s` se \ntåmple. iar responsabil pentru acest lucru este chiar Guvernul Romåniei. Pe de alt` parte. potrivit studiului 360insights. activitatea de baz` a b`ncilor fiind creditarea economiei.

\n 2000. dar sunt [i institu]ii de credit care au anun]at deja c` vor relua extinderea re]elei teritoriale odat` cu revenirea economiei. Astfel. mai ales pentru b`ncile cu capital grecesc. prin investirea sistematic` a resurselor [i cre[tere organic`. a agen]iilor de turism [i hotelierilor. opera]iune ce permite b`ncii o cre[tere a fondurilor proprii [i \i asigur` o solvabilitate peste media sistemului. S` nu uit`m c`. a fost lansat Alpha Administrator. Contextul actual nu este \ns` unul dintre cele mai favorabile.000 euro sau echivalent. \n 2007. dar [i unul dintre cele mai bune portofolii de credite din pia]`. Din vara anului 2007. Ovidiu Tempea |n 2009 Alpha Bank a aniversat 15 ani de activitate pe pia]a din Romånia. Cum vede]i implicarea [i dezvoltarea b`ncii pe pia]a local`? |ntr-adev`r. Sergiu Oprescu.B`nci Oprescu: Transparen]a a contribuit semnificativ la formarea unui portofoliu de o calitate foarte bun` Inovarea. Rela]ia transparent` [i onest` cu clien]ii a contribuit semnificativ la formarea unui portofoliu de o calitate foarte bun`. Multe b`nci au fost nevoite s`-[i restrång` re]eaua teritorial` anul trecut. la finalul anului 2009 creditele neperformante reprezentau doar 2. cåt [i \n rela]ia cu clien]ii. aplicate atåt \n interiorul b`ncii. Alpha Bank [i-a majorat la \nceputul anului 2010 capitalul social cu aproximativ 70 de milioane de euro. consider` pre[edintele b`ncii. primul produs bancar din Romånia dedicat asocia]iilor de proprietari. Mai pot aminti c`. Lupta pentru cot` de pia]` din anii anteriori crizei a for]at multe b`nci s` fie inovative. Mai mult.6% din total portofoliu. Drept urmare. Intrarea de la \nceput pe acest segment reu[e[te s` aduc` o recunoa[tere suplimentar` b`ncii. iar unele chiar au reu[it.000 de euro sau echivalent beneficiaz` de reduceri [i facilit`]i la magazinele partenere prin intermediul Alpha Club. banca a lansat Alpha Club. Anul trecut. Acestea sunt dou` dintre valorile organiza]iei. Noua majorare de capital reprezint` \nc` o confirmare a angajamentului Grupului Alpha Bank pentru subsidiara sa din Romånia [i o dovad` de \ncredere pe termen lung. \n 2009. pentru a controla costurile. anul trecut Alpha Bank urc` pe locul patru \n topul b`ncilor. De altfel. programul Alpha Club a fost extins [i pentru clien]ii ce constituie la Alpha Bank depozite de minim 10. transparen]a [i onestitatea sunt valorile care au asigurat Alpha Bank Romånia ascensiunea \n topul b`ncilor din Romånia. clien]ii ce acceseaz` credite care dep`[esc 30. Alpha Bank a deschis pia]a creditelor ipotecare \n Romånia. Apoi. iar \n acest an banca intr` pe o alt` ni[`. dup` active. Cum a r`spuns Alpha Bank acestor provoc`ri? 26 Interviu . Am fost mereu o banc` inovativ`. ce compenseaz` faptul c` ceilal]i competitori au re]ele de unit`]i de dimensiuni mai mari. Alpha Bank a fost una dintre cele nou` b`nci semnatare ale acordului cu Fondul Monetar Interna]ional \n martie 2009. Dezvoltarea a fost una treptat`. Alpha Bank Romånia a reu[it \n 2009 s` se plaseze pe pozi]ia a treia \n topul b`ncilor \n ceea ce prive[te creditele acordate \n prima faz` a programului Prima Cas`. Banca [i-a men]inut \n mod constant expunerea asumat` \n cadrul acordului \n toat` perioada ce a urmat \ntålnirii de la Viena [i pån` \n prezent. prin lansarea Alpha Housing. Alpha Bank era prima banc` str`in` care intra pe pia]a din Romånia \n 1994. care a fost atuul? Inovarea. Cum s-a diferen]iat Alpha Bank fa]` de competitori.Alpha IMMTurism. De ce mai este nevoie? Transparen]` [i onestitate. [i lanseaz` primul produs bancar dedicat acestora . primul program de fidelizare a clien]ilor bancari din Romånia.

cåt [i un num`r de peste zece aplica]ii \ntr-un singur week-end. iar activitatea re]elei de ATM-uri a fost \ntrerupt` timp de doar patru ore. impactul asupra clientelei B`ncii a fost minimizat. pentru a adopta o tehnologie unitar`. noul sistem ne aduce dou` schimb`ri majore: operarea \n variant` online „pur”. produse [i servicii similare pentru clien]ii Grupului. aspect ce contureaz` o carte de vizit` important`. orientat` spre client. activitatea la POS-uri nu a fost oprit` deloc. mai mult de [ase ore. |n 2009 Alpha Bank a reu[it s` men]in` re]eaua teritorial` format` din 200 de unit`]i [i s-a focalizat pe eficientizarea acesteia. De[i are o conota]ie negativ`. Hot`rårea a vizat toat` zona \n care Alpha Bank opereaz` \n regiune. De asemenea. |ncepånd cu 2 noiembrie 2009. Alpha Click. [i cel mai complex proiect de acest gen finalizat pån` acum \n Romånia. activitatea de carduri. Alt aspect care vorbe[te de la sine despre aceast` implementare ca despre una de succes este num`rul sc`zut de reclama]ii \nregistrate din partea clien]ilor [i utilizatorilor. Astfel. iar emo]iile au fost pe m`sur`. \n ideea de a dezvolta sinergic. n Financiar 2010 27 . a produselor [i serviciilor noi pentru clien]ii b`ncii. Un pas important l-a constituit anul trecut [i schimbarea sistemului informatic. la ore rezonabile. Aceasta \n condi]iile \n care nu a fost nevoie s` fie oprit`. probabil. \n viitor. care s` r`spund` mai bine cerin]elor din zilele noastre. Solu]ia este implementat` \n 390 de b`nci din 125 de ]`ri.Alpha Bank [i-a majorat la \nceputul anului 2010 capitalul social cu aproximativ 70 de milioane de euro. prin parametriz`ri. dar [i celor viitoare. Decizia de implementare a noului sistem informatic a fost luat` la nivel de Grup Alpha Bank. Alpha a trecut la utilizarea solu]iei de core-banking FlexCube . |n ceea ce prive[te beneficiile pentru clien]i. un proiect de mare anvergur`. A fost. la fel cum nu s-au schimbat conturile [i parolele de acces ale clien]ilor la serviciul de internet-banking. ce a necesitat o preg`tire prealabil` de 18 luni. la ATM sau POS sau pe internet [i dezvoltarea rapid`. este un indicator extrem de important. A fost nevoie s` migr`m simultan atåt corebanking-ul propriu-zis. a tranzac]iilor bancare indiferent de canalul de distribu]ie: \n re]eaua de sucursale. opera]iune ce permite b`ncii o cre[tere a fondurilor proprii [i \i asigur` o solvabilitate peste media sistemului. preponderent \n Balcani.furnizat` de Oracle. vechiul cod IBAN al conturilor clien]ilor nu a fost schimbat. real time.

6%.914 2.07.699 Total depozite 33.65.32.00012%.CFO & CRO Transilvania .37 021-405. 021-303.70 1 info@alphabank. Astra Vagoane C l tori .Pre edinte / Director General Lauren iu Bouleanu Vicepre edinte / Director General Adjunct Nicolae Dardac.5%. Eirini Brintakis 0.12 021-303.824.108 Sold credit neguvernamental 405.274. 3.201 35.468.0.38 6 pr@eximbank.0.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.759.32684%. 1.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform RAS) 79.637 Total depozite 19.410. Autog rii nr.380.26%.793 Sold credit neguvernamental N/A N/A BANCA COMERCIAL ROMÂN Bd.5719% Total active 64.0006%. Paul Ichim .91. cod 030016.070. sect.470.59130%. Vasile R ileanu. 62A.alphabank.Director General Adjunct Sold credit neguvernamental 602.ro www. Bucure ti 021-209.811.236.0001%. Ion Dobrica .Director General Epameinondas Papanikolau Director General Adjunct Alina Pascu .0. din care 89. Wolfgang Schoiswohl SAI Aviva Investors România Corporate Banking 0.077. Sibiu 0269-223.371 centrala@carpatica.ro 792.bfer. 1.297.418 3.96 5 bcr@bcr.257 28 Informa]ii b`nci . SIF Oana Petrescu . Alpha Finance AE . sect.ro.Pre edinte Doina Toader .287.404.214 Total depozite 1.988 141.95.34%.626% Lumini a Manolache.750 665 EGB Ceps Holding GmbH 69.00012%.949.08162% Total active N/A N/A Sergiu Oprescu . Actinvest .839. 237B.900 7.789 Ilie Carabulea .000 136.1175%.ro www.20 200 Alpha Bank AE .877 Sold credit neguvernamental — — Dominic Bruynseels .20 34 Integral participa ie privat .0013%.07. persoane fizice .6%.0.973 45.00 021-311.520.5% Cornelia Tatiana Barbu Director General Adjunct Rezultat net (profit sau pierdere) N/A 373.508.662.110.237.Retail Banking 0. Popa Tatu nr.eximbank.083 Petre Tulin .Director Executiv participa ie str in .99.588. 5. Carina Import Export Martin Skopek .0002%.336.356.ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 1.ro www.388.bcr.Membru Nicolae Petria .916. 1.170.419.859. SIF-uri regionale .374%.0020%.Pre edinte al Directoratului / Director General George Ciob na u . sect.076.0. SIF Oltenia Executiv Opera iuni 6.985 0269-233.753 Total depozite 196. crt.745.21.860.841 79.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) ATE BANK ROMÂNIA Calea Grivi ei nr. sect.425.600 Sergiu Ioan Manea . sect.33.364 3.526.272.660 214.ro www. SIF Banat-Cri ana .443.Pre edinte Executiv / Membru CA Christos Giampanas .Chief Executive Officer Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK Splaiul Independen ei nr.5% participa ie str in Sotirios Skandamis .4. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie ALPHA BANK ROMÂNIA Calea Doroban ilor nr. 24.07. Bucure ti 021-405. cod 010732. Sibiu. SIF Helmuth Hintringer .977 400.951.862 11 Stat . Bucure ti 021-303.carpatica.6%. Bucure ti 021-314.50 198 Nicolae Surdu .40.atebank.110 Sold credit neguvernamental 15.831.902 800.31.00. Milord Impex 0.468.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 168.000 4 Valer Blidar .39.870 228.270 899.600. cod 050092.013.101.940.667.000 18. Atelierele CFR Grivi a 9.37.6%.441.25%.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 3.Director General Adjunct Participa ie român .336 Total active N/A 58.223. jud.954 2.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) 958.Vicepre edin i Ionu Costea .Director Executiv Total active 2. 1. Tristar . 5.ro www.Membru Rezultat net (profit sau pierdere) 801.ro www. Alpha Finance România 0. Bucure ti 021-303.32 2 atebank@atebank.078 2009 (conform RAS) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 2.402. SIF Moldova .20.760.203.66% Gheorghe Cismaru .628 1.90 021-312. Alpha Advisory .661 Total depozite 5.799.695.91 4 office@bfer. Regina Elisabeta nr.922 (-)21.047 1.140.886 Sold credit neguvernamental 1.952.00 021-231. Gheorghe Florin Sîrbu .835.Director Executiv Georgiana Mincu . 3 relatiipublice@carpatica.540 Total active 993.804 64.Membri Total depozite N/A 10.Vicepre edinte Muntenia .ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA COMERCIAL CARPATICA Str. Capital social (lei) Nr.556 487.67.668 1. Cozamin .026.503. 15.000.453.ro Indicator / an (lei)* 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA COMERCIAL FEROVIAR Str.061.3063%.

dar nu cred c` se poate spune c` nu s-au f`cut progrese importante. i a r o t r a n s p a r e n ] ` m a i m a r e [ i o c o m u n i c a r e m ai ac t i v ` v o r r e p r e z e n t a s o l u ] i i l e p e n t r u \ m b u n ` t ` ] i r e a a b s or b] i e i . dat` fiind perioada foarte scurt` de timp scurs` de la momentul lans`rii acestui pachet de produse. am oferit suport pentru 13 proiecte care au implicat fonduri de peste 25 de milioane de lei. dar putem spune c` rezultatele sunt destul de bune. \n func]ie de tipul proiectului. EximBank poate garanta creditele contractate de companii de la b`ncile comerciale pentru implementarea proiectelor sus]inute din fonduri structurale. un num`r semnificativ de pove[ti de succes. Care este oferta EximBank pentru cei care doresc s` acceseze fonduri europene? C`tre ce domenii sunt \ndreptate produsele EximBank? Am luat decizia de a ne implica pe aceast` ni[` spre finalul anului trecut. consider`m c` se impune necesitatea unei mai mari transparen]e [i unei comunic`ri mai active \ntre participan]ii la proces. un instrument prin care banca \[i exprim` inten]ia de a pune la dispozi]ia societ`]ii fondurile necesare sus]inerii proiectului. cu condi]ia accept`rii acestuia de c`tre autoritatea de management. I o nu ] C o ste a . EximBank poate acorda Credite de investi]ii destinate cofinan]`rii componentei care reprezint` contribu]ia proprie a firmei. cånd am lansat un \ntreg pachet pentru sus]inerea firmelor care au proiecte finan]ate din fonduri structurale. Pentru implementarea acestui pachet am organizat sesiuni de preg`tire cu for]a de vånz`ri. Pån` \n prezent. am \nceput s` fim mult mai activi pe acest segment spre sfår[itul anului trecut. De aceea. EximBank: Banii europeni pot fi unul dintre motoarele cre[terii economice A b s o r b ] i a f on d u r i l or e u r o p e n e e s t e e s e n ] i a l ` p e n t r u r e l a n s a r e a e c o n o m i e i . Un grad mai mare de atragere a banilor europeni va conduce la o majorare a volumului investi]iilor. adic` la cre[terea produc]iei [i a exporturilor care vor compensa astfel reducerea consumului. Astfel. Ovidiu Tempea De ce absorb]ia fondurilor europene ar trebui s` fie o prioritate \n aceast` perioad`? Implicarea cåt mai activ` \n cre[terea absorb]iei fondurilor europene esta una dintre direc]iile strategice pe care va merge \n acest an EximBank [i asta pentru c` noi consider`m c` banii europeni reprezint` unul dintre motoarele care ar putea determina o evolu]ie pozitiv` a PIB. crearea de noi locuri de munc`. totu[i. co ns i de r ` p r e [ e di n te l e E x i m B a nk. |n plus. Ce \ngreuneaz` procesul absorb]iei de fonduri europene [i ce solu]ii vede]i pentru rezolvarea problemelor? Este adev`rat c` se \nregistreaz` \nc` un nivel redus al pl`]ilor c`tre beneficiari. s-a \nregistrat. Cred c` o popularizare mai mare a reu[itelor ar determina mai mul]i \ntreprinz`tori s` \ndr`zneasc` s` construiasc` un astfel de proiect. De asemenea. |n pachet mai avem [i Scrisori de confort. Acestea pot asigura tot pån` la 100% valoarea finan]`rii europene ob]inute. care sper`m c` se vor finaliza \n mod pozitiv. Prin acest produs. oferim Credite destinate prefinan]`rii nevoilor companiilor pentru acoperirea decalajului de timp care apare \ntre momentul pl`]ilor f`cute c`tre furnizori \n cadrul proiectului [i cel al \ncas`rilor de la autoritatea de management.Interviu Ionu] Costea. o societate care a \ncheiat un contract de finan]are cu autoritatea de management poate ob]ine 100% din valoarea cheltuielilor eligibile [i neeligibile aferente contribu]iei proprii. Care este nivelul cofinan]`rilor acordate de EximBank pån` \n prezent? A[a cum am spus. n Financiar 2010 29 . Sigur c` mai avem \n analiz` multe alte proiecte. astfel c` firmele [i administra]iile publice cu proiecte finan]ate din fonduri ale UE pot contacta oricare dintre unit`]ile EximBank pentru consultan]` personalizat`. Cred c` cifrele sunt acceptabile. lucru care arat` c` \nc` mai exist` probleme. De[i companiile romåne[ti s-au acomodat mai greu cu sistemul de lucru pe proiect.

6*** 465. iar restul este de inut de Banco Comercial Portugues N/A Rezultat net (profit sau pierdere) (-)121.979.709.500. 3. 45.468.05.214.ro Indicator / an (lei) 47.75 021-206.825.bancatransilvania. Bucure ti 021-308.399 N/A 248. Bari iu nr.20 sugestiiclienti@bancpost. .ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA TRANSILVANIA Str. cl direa City Gate.33*** Total depozite 1.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 14.italo-romena.bancpost. turnul Sudic.000 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 1.000.000 de euro 22 Veneto Banca Holding Scpa 76.941.865 20.Se. G. Gara Her str u nr. al i ac ionari Sold credit neguvernamental 5.754*** 1.893 Total depozite 3.99.840.559.086.992.00%.376.784 Sold credit neguvernamental (brut) 11.681 1.500.981.038 Total active 17.935.000. 3-5.70.91 9 office@brom.756.523. stabilite de BNR 30 Informa]ii b`nci .077. Bucure ti 021-206. International Finance Corporation.85.949.62%.72% Crina Cosma .748.337. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.451. Capital social (lei) Nr.Director General România.648.000 940.022 5. 8. 99.102 4.00.527.07%.000 716.00%.000 ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3.424 662.7%.000 1.000 (-)161.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 BANK LEUMI ROMÂNIA Bd.300 8 021-529.150 0264-407.594.269.559.229.313 Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare 15%.171.2373.000.653.ro www. Spa 6. Ma.599 Total active 9.000.000 Sold credit neguvernamental 949.Membr a Grupului National Bank of Greece Str.259.Director General Nicolae Tarcea .472.000.000. s.000.635 14.295.Mo.255.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCPOST* Calea Vitan nr.66*** 4.419 8.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 396.00%.12.014.000. 6-6A.115 61.052.100.130.9852 i la cursul zilei de 31.979. parter. Bucure ti 021-305.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA MILLENNIUM Pia a Presei Libere nr.Director Financiar Coordonator Agis Leopoulos . et.825 N/A Total active 15.00 021-305.000 Total active 1.80 (2009) 286 EFG Eurobank Ergasias 98. Ion Câmpineanu nr. Bucure ti 021-232.164.00% Antonio Bianchin .6827 i un curs mediu 2009 de 4.220 151 National Bank of Greece 89.269 12.Director Sucursala Bucure ti Franco Antiga .Director General Gheorghe Muntean . al ii 0.Vicepre edinte Executiv Mihai Bogza .ro 12 www.590.9% Lauren iu Gabriel Mitrache Pre edinte Executiv Zvi Itzkovitz . sect. Mi.835 N/A Total depozite 9. sect. crt.Director General Adjunct Horia Ciorcil .316 Total depozite 12.9133** Total active 4. 1.959.830.6.90.853.933. divizie a B ncii Mondiale . 13-17.91.Director General Adjunct Traian Halalai .000.345.996% din capitalul Millennium Bank Jose Toscano .342. sect.559. al i ac ionari .000 748. 1.43*** 4.103.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) 7.leumi.16 www.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. 2-4.000.100 N/A Sold credit neguvernamental 8. Cluj 0264-407. 021-305.164.9793** 52. jud.10.934.458.26*** Sold credit neguvernamental 3.12.12 021-232.000 1.480. 2.296.2282. 11.714.3. Bucure ti 0372-228.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 75.11 021-320.M.000 74 BCP Internacional II Sociedade Unipessoal .000. Aviatorilor nr.230.2008 de 3. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie BANCA ITALO ROMENA Spa Str.302.07.millenniumbank.20%.s. sect.ro www.93.000 Total depozite 737. sect.Va.179 10 contact@bancatransilvania.130. Bank of Cyprus .98% Michael Ionidea .097.474.55.261.07.310.12.000.000 2.000 Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite 424.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA ROMÂNEASC .883 peste 500 Robert Rekkers .047.banca-romaneasca.291.70. Cluj-Napoca. European Bank for Reconstruction and Development .ro www.994.ro 11 www.38 7 office@italo-romena.169.50 office@leumi.000.2009 de 4.000 (31 decembrie 2009) 37 Bank Leumi Ie-Israel B.779 19.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 129.000.700.180.9.000 2009 (conform IFRS) 12.870. 1.Vicepre edinte Executiv Kyriakos Kydis .

nu este exclus ca Intesa Sanpaolo s` fac` [i o achizi]ie \n Romånia. depozitele clien]ilor corporate au crescut cu 50%. Travers`m o perioad` mai dificil`. printre care: „Speak Truth to Power“ . Intesa Sanpaolo este unul dintre cele mai mari [i mai solide grupuri financiare din zona euro. nu doar a b`ncilor. destinat` tinerilor cu poten]ial din liceele romåne[ti. \ns` \n acela[i timp sportul. Associazione Bambini \n Romånia proiect de prevenire a abandonului infantil orientat c`tre tinerele mame [i c`tre familiile cu dificult`]i financiare. De altfel. ale c`rui activit`]i interna]ionale se concentreaz` \n zona Europei Centrale [i de Est [i a bazinului mediteranean. prin urmare. care nu exclude o posibil` achizi]ie pe pia]a local`. „Bursa Intercultura”. |n acela[i timp. prin Funda]ia „Robert F. |n prezent. Anul acesta am ini]iat. Banca [i-a dublat portofoliul de depozite atrase de la clien]ii persoane fizice. Aici opereaz` \n 13 ]`ri printr-o re]ea comercial` de aproape 2. n Financiar 2010 31 . tinerii [i proiectele de educa]ie. pån` la 1. Cum se pozi]ioneaz` \n prezent pe pia]a romåneasc`? Intesa Sanpaolo Bank este un nume relativ nou pe pia]a local`. ce deserve[te printr-o re]ea de circa 100 de unit`]i atåt clien]i persoane fizice. psihologic` [i pedagogic` copiilor ai c`ror p`rin]i sunt pleca]i la munc` \n Italia. Ca [i strategie. Pia]a bancar` local` se confrunt` cu acelea[i provoc`ri ca [i \ntreaga economie per ansamblu. Kennedy Europe”. Nicola Calabro’. „Milan Junior Camp”. un important proiect social na]ional. Intesa Sanpaolo Bank este o banc` universal`. banca noastr` \[i va relua expansiunea teritorial` de \ndat` ce perspectivele economice vor fi mai favorabile astfel \ncåt \n viitorul apropiat s` ating` o mas` critic` de circa 150-200 de unit`]i pentru a fi cåt mai aproape de clien]i.grupul Intesa Sanpaolo. Punctual am sus]inut sau dezvoltat alte ini]iative. miz`m \n continuare pe o cre[tere organic`. Romånia a intrat mai tårziu \n criz` [i. facilitånd asisten]` social`.Interviu Intesa Sanpaolo vrea cre[terea re]elei [i nu exclude achizi]iile Intesa Sanpaolo Bank \[i va relua extinderea teritorial` dup` revenirea economiei. atåt partea de credite acordate. Grupul Intesa Sanpaolo este puternic implicat \n zona responsabilit`]ii sociale. iar cele cu adev`rat performante [i care au o viziune pe termen lung pe pia]a din Romånia vor reu[i s` se adapteze [i s` fac` fa]` cu succes [i \n viitor.5 milioane de clien]i. Ac]ionarul nostru este unul dintre cele mai solide grupuri financiare. lichiditatea este mai sc`zut` [i \n acest fel exist` o selec]ie natural` a tuturor organiza]iilor. intitulat generic „Cre[tem \mpreun`”. ecologia [i protec]ia mediului.000 de unit`]i [i peste 8. \n parteneriat cu clubul de fotbal AC Milan. Acesta are ca obiectiv diminuarea impactului negativ al migra]iei economice a p`rin]ilor \n Italia asupra copiilor r`ma[i singuri acas`. profitabilitatea este afectat`. iar anul 2010 va fi unul destul de dificil. cu acoperire na]ional`. cåt [i \n privin]a depozitelor atrase de la clien]i. un avantaj competitiv extrem de important \n condi]iile actuale de pia]`. pentru a-[i consolida pozi]ia \n aceast` pia]`. Care sunt principalele elemente ale strategiei Intesa Sanpaolo Bank pentru acest an? Pe ce se pune accent din punctul de vedere al produselor [i serviciilor oferite? Pentru 2010 obiectivul b`ncii noastre este de consolidare [i cre[tere a cotei de pia]`. banca din Romånia fiind prima din cadrul grupului Intesa Sanpaolo care a adoptat noul brand n`scut \n urma fuziunii a dou` dintre primele trei b`nci din Italia. Intesa Sanpaolo Bank este parte a unuia dintre cele mai mari grupuri financiare prezente \n Romånia. \n parteneriat cu organiza]ia Salva]i Copiii Romånia. spune directorul general al b`ncii. Ovidiu Tempea Care sunt principalele particularit`]i ale pie]ei bancare din Romånia \n acest an. cåt [i IMM-uri. \n Romånia. aceasta dureaz` ceva mai mult. Avem \ncredere \n continuare \n evolu]ia pozitiv` a b`ncii pe plan local pe fondul suportului [i sinergiilor importante cu banca mam` . de la 328 de milioane de lei pån` la 495 de milioane de lei. de la 294 de milioane de lei pån` la 582 de milioane de lei. iar \n ultimii ani a avut o evolu]ie destul de dinamic` pe pia]a local`. Care este politica b`ncii \n Romånia [i care sunt direc]iile majore de ac]iune? Ca [i direc]ie prioritar` sus]inem copiii. avånd ca obiectiv \n viitorul apropiat atingerea unei mase critice de 150-200 de sucursale. „Overland for Smile“ . cu un grad de lichiditate excelent. \n actualul context economic? Actualul context economic al Romåniei nu este unul foarte favorabil. prognozele pe termen scurt nu sunt optimiste [i multe sectoare de activitate au \n continuare de suferit.tratamentul stomatologic al copiilor institu]ionaliza]i printr-o caravan` medical` \n \ntreaga ]ar`. \ns` dac` vor exista oportunit`]i.protec]ia drepturilor omului. c`rora li se ofer` oportunitatea de a studia \n Italia. companii.09 miliarde de lei (258 de milioane de euro). Intesa Sanpaolo Bank a \nregistrat \n 2009 o cre[tere de 73% a depozitelor atrase de la clien]i. arta [i cultura.

brd. 0.000 Guy Poupet . sect. 1.880 1.00 021-409.CEO Riccardo Parasporo . sect. 1-7.005 2.ro www.crediteurope.91. 1.ro www. S Bausparkasse AG .80%.66 19 office@crediteurope. 0257-285.000 29. SIF Guy Poupet . al i Generali Adjunc i ac ionari .2282.901.p. Paul Prodan .111.708 (-)56.900.91.980*** Intesa Sanpaolo S.Pre edinte Publice Popa.PrimVicepre edinte Mirela Bordea.000. et.Directori Cri ana .25.000 33.9852 i la cursul zilei de 31.738 Total active 2.001.100% Georgios Christoforou General Manager Bank of Cyprus România Theodoros Aristodemou Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 12.bcrlocuinte.4.098.Director BNP Paribas Personal Finance General 74.61.723.06 info@bcrlocuinte.59.V. Mirela Iovu Vicepre edin i Total active 13.000 Total depozite 11.000. Bruno Salmon Emanuela Randjak . cod 061331.000 8.CBO Giovanni Ravasio .090.00. Clucerului nr.ro www.ro www. Erwin Bernhard Vicepre edin i ai Comitetului Executiv Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite 631.Vicepre edin i Louis Michel Henri Duray Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) (-)25.20% Martin Škopek .24518%. Hervé Barbazange.35 N/A Credit Europe Bank N.ro www.12.Pre edinte Rezultat net Total active Sold credit neguvernamental Total depozite (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) 64. Bucure ti 021-301.797.000.000.Pre edinte CA Total depozite 28. Mihaela Radu Gra ian Ghe ea .000 Sold credit neguvernamental 32. SIF Muntenia Petre Bunescu.02.889.249.96.000 20. SIF Moldova .733.040*** 251.451.711.727.544 Alexandru Ioan Ciobanu Pre edinte Comitet Executiv Karmen Gudrun Schuster.264.ro www.00%.2009 de 4. 187B. et.000 13.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 15.000. Sorin Mihai 5.018.922.833.20.000.Director General Oltenia .000.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BCR BANCA PENTRU LOCUIN E Calea Victoriei nr.000.00 021-317. sect.284 70.260*** Total depozite 343.Vicepre edinte Executiv Retail / BCR Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A 696.12.00001% Executiv Total active 1.285. BERD .19 18 office@cetelem.74%. 78-80.000.300. corp B3-B4. 11-15.4.525.p.285.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) CEC BANK Calea Victoriei nr.bankofcyprus. stabilite de BNR 32 Informa]ii b`nci .388.330.100.000.26%.660.000.301.850.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS auditate) 2009 (conform RAS neauditate) CETELEM IFN Str. Ion Mihalache nr.345.560*** 2. Bucure ti 021-312.ro Indicator / an (lei) Nr.000 2. reprezentat prin Ministerul Finan elor Cristian Tudorancea.5. SIF Transilvania .000.06 13 info@ro. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.000 de euro 15 Bank of Cyprus PLC Nicosia . 1.792.02.000. 26Z.629.554.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web BANK OF CYPRUS (ROMÂNIA) Calea Doroban ilor nr.200 0257-285.110 91 Nicola Calabro .955. Bucure ti 021-312. 3. al ii .58 17 office@cec.590 Sold credit neguvernamental — — Murat Sabaz .600 168 Gilles Zeitoun .000 Rezultat net (profit sau pierdere) 45.5.10.290.500.315 Gheorghe Carabasan . 6.12. Bucure ti 021-311. (100% Intesa Sanpaolo Group) 99. Timi oara nr.cetelem.998.003. Bucure ti 021-406.000 Total active N/A N/A Total depozite N/A N/A Société Générale .662 938.000 — Banca Comercial Român .75482% Sold credit neguvernamental 2.200*** 3.36 16 communication@brd.000. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie 11.000 2009 (conform IFRS) N/A 8.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) CREDIT EUROPE BANK* Bd.221 3.2008 de 3.346.Director 0.000** N/A N/A * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.512.A.000 6.436. cod 010565. Popa.335 14 headoffice@intesasanpaolo. 3.760*** 706.000 50. crt.000 92.cec.240.99%.511.217. Bucure ti 0257-308. .19 021-310.000.000 779. sect.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BC INTESA SANPAOLO ROMÂNIA Str. 5.61% Mirela Bordea . Sedat Topcu.800.103.51% Total active 49.437. Simest S.Pre edinte Omer Tetik . Capital social (lei) Nr. 5. Bucure ti 021-409.12.000.36%.intesasanpaolobank. 11-13. cl direa Bucharest Financial Plazza.50%.00.500 1.400.40. turn BRD.800.39%.000.055. SIF Banat Claudiu Cercel .450** 37. Tipografilor nr.05 15 021-312.A. Credisson Holding LDT 25.273.0244%.518 930 (la 31 decembrie 2009) Rezultat net (profit sau pierdere) 1.9852 i la cursul zilei de 31. sect.20 021-312.627.4. 1.251.970** Total active 2.2282.9755%.3.11.60%.bankofcyprus. 15.00 021-301.353.000 Sold credit neguvernamental 8. cod 030022.Primvicepre edinte Ac ionar unic statul român.614 Sold credit neguvernamental 1.329.2009 de 4.882 Total depozite — — 675.com www.66.747.000 9.806.000 949.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Bd.100. sect.2008 de 3. sect.380.000 46.000.340 316.

211 522.100% Mi u Negri oiu .ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) N/A 7 Dexia Credit Local .741 Total depozite 145.060.000.00 021-206.42.506 605.953.ing.000 84.65.V.794 Total depozite 205.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) GE GARANTI BANK Str.Pre edinte al Comitetului de ar . Jean.65 21 conect@emporiki.619 Total active 589.03%.000. 4-6.321. Novo Parc 3.000 Total depozite 7.000 154.CEO Dimitios Zoumproulis Deputy CEO Cornel Theodor St nescu Deputy CEO Total depozite 582.Pre edinte Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Sold credit neguvernamental 433.ro www.70%.79%.240.747.81 25 office@marfinbank.1% Christos Stylianides .961 507. Kiseleff nr.14.609.037 331. 2.000 24 N/A Emilian Bituleanu .10.ro www.000.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 ING BANK Amsterdam N. General Electric Capital Corporation 30% Burak Yildiran . 2.161 Stylianos Sofianos . crt.179 Sold credit neguvernamental 390.03% Total active 693.92.132 Sold credit neguvernamental 7.211 348.01 23 office@ingbank. sect.86 22 info@garantibank. sect.000. IMS Propriet i .414.915.49%.774. Emanoil Porumbaru nr.31.33. Andropoulos .19%.35-49 20 www.234 770.378.524. Bucure ti 021-408.19 % Director General Adjunct Rezultat net (profit sau pierdere) (-)28.49.00 021-230.garantibank.000 8.François Alfred Marie Pinchon Industrial & Touristic Company Director General Adjunct Pre edinte CA 0. Viena 0043-174.673 142.415.47%.226.99. Capital social (lei) Nr.000 Romarta .marfinbank.05%.457.431. Vel Pitar .090.000 Total active 11.000. persoane fizice .60 021-208.040. 2. sect.000.107.450. .87%.35-40 0043-174.ro www.687. sect.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) MARFIN BANK (ROMÂNIA) Str.7. 6.174 4. Denis 0. Vasile Lasc r nr. 1.020.70 021-310. et.ROMÂNIA Str. 5.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) LIBRA BANK Str.869.a 1010.671 170.7.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite N/A N/A 299. cod 011342.116.emporiki. apte Spice .162 Total active 729.05 (la 1 mai 2010) 35 Pierre Jacques Martin Emporiki Bank of Greece . Semilunei nr.000. Bucure ti 021-208.80.039.000 11. 90-92.0. John S.42.188 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 33 . Mihaela Valentina Turbureanu . 1.19%.112 620.250.00 021-222.dexia. Metex Big .600. Emporiki Bank Bulgaria EAD Benoit Sarraute.1.808 392. cl direa F.ro www.688 Sold credit neguvernamental 452. CEO Wholesale Banking Rezultat brut (profit sau pierdere) 106.000.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 9.905. Director General Athena Hellenic Engineering.88%. Bucure ti 021-206.Director General Adjunct Murat Atay .350 (-)77.16.040. BIL Investi ii 5.V. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG Fischhof 3.790 27 Marfin Egnatia Bank Greece .605.414. Fabrica de Glucoz nr.92. Electroaparataj .ro www. Bucure ti 021-208. 11-13.980. sect.852 487.CEO Stephane Vermeire .99%.39.58%.100% Pierre Verot .librabank.000. 5. .Director General Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite N/A N/A _ N/A ING Group N.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Amsterdam . Sucursala Bucure ti* Bd. 40-40bis.000.2. Austria.079.65 24 info@librabank.com Indicator / an (lei) 2008 2009 EMPORIKI BANK . Bucure ti 021-222.000 7. Broadhurst Investments Limited .Director General Mi u Negri oiu .584.000 51 Turkiye Garanti Bankas A.

412.82.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 181. al i ac ionari 0.16.piraeusbank.9** Total active 1.326.ro www.536.708 9. Voluntari. Pipera-Tunari nr.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) PORSCHE BANK ROMÂNIA os.298.ro www.940 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 269.304 1.863.121.720 187 Piraeus Bank SA . spa iu 20A.105.947 Sold credit neguvernamental 46.748. 66-68. 2.2373. 2 i 4.57.Director General Adjunct Nikolaos Cheinoporos .583 Sold credit neguvernamental 2. 62-64.288 1.Director General Adjunct Sold credit neguvernamental — — Total depozite 2.00 021-307.660 Total depozite 3. 0265-266. 18. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.21%. 29-31.304.Vicepre edinte Executiv Sold credit neguvernamental 1. 1.850 1 Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Ionu Purice . Bucure ti 021-233.60.2009 de 4.99971%.99979262%.246. 2.228.879.ro www.ro Indicator / an (lei)* 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) 272.Pre edinte Comitet Executiv / Director General Rezultat net (profit sau pierdere) (-)7.8*** 131. Bucure ti 021-317. sect.922.0748% Total active 2.69.891.82. Nicolae Titulescu nr.30 27 office@otpbank.26.ro 462.396.346.99.Director General Executiv Emanuel Odobescu .088.96% Sold credit neguvernamental N/A N/A Asmus Rotne .282.10 564.00 31 021-232.389.Vicepre edinte Executiv Mircea Benescu .445.3107%.10. Buze ti nr.597. sect. persoane juridice cu capital de stat . 1.494 2.735.052. Bausparkasse Schwabish Hall Germania 33.03%.560 1 Raiffeisen Bank România 33.558.30. Membru Directorat Diósi László .922 (-)10.665.Director General Adjunct / Vicepre edinte Directorat Bodó György .1460%.porschebank.Pre edinte CA Vicepre edin i Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) (-)2. Pre edinte Directorat Adjunct . Raiffeisen Bausparkasse Austria .133. Dimitrie Pompeiu nr.16 info@railoc. EBRD .670 2009 (conform IFRS) 994.64 764. ProCredit Holding .540 Total active 9. stabilite de BNR 34 Informa]ii b`nci .1.682.53%.810 4.574.36 29 office@porschebank.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.17. et. Bucure ti 021-307. crt.Director General Merkantil Bank Zrt.705 2.930.57.337.12.33.621.69.674 2. et.548. Bucure ti 021-201.324%. Elefterie Business Center.278 Total depozite 1.ro www.procreditbank.12.435 Total active 3.777 Dan Sandu .304.641 021-317.22%.989.500 OTP BANK ROMÂNIA Str.26.2008 de 3.Divizia Retail / Membru 0. Ilfov 021-208.38 021-208.694 950. sect.262. Marius Solescu Andrei Stamatian . sect. Capital social (lei) Nr.99 246.Director General Adjunct Michail Lachanas .mkbromexterra.038.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 PROCREDIT BANK Str.Director General Adjunct Divizia Creditare i Administrare Risc / Membru Directorat Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) PIRAEUS BANK ROMÂNIA os.12. 5.154. 1. cod 020337.631.1.079.626.096. Bucure ti 021-303.168.8*** Total depozite N/A N/A 118.Director General Adjunct / Membru Comitet Executiv Dana Enache .190 43 Gian Marco Felice .26.000 52 MKB Bank ZRT .35% Aurelia Cionga.1.9852 i la cursul zilei de 31.ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 9.4.169. IFC .6827 i un curs mediu 2009 de 4. Sf.4685%.23.940. tronson 2.00020738% Directorat Francisc Csaba Bakk .369.858.120 106 Komorowicz János .389. Elefterie nr.13.18 ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3.Director Divizie / Membru Comitet Executiv Marius Sindile .300.855 52.305 Total depozite 230.909. Commerzbank 21.908.301 40.047 26 info@romexterra.090.otpbank.rbl.872.87.68 28 office@piraeusbank.825.8*** Total depozite 595.2282.63 30 headoffice@procreditbank.Director General Adjunct Divizia IT i Logistic / OTP Bank Nyrt .501.433 3.657 85.351.562 C t lin Pârvu .00029% Stavros Lekkakos .66 (-)22. 1 Bis. 6A.ro www.646.Grecia 99.32.689 48. 0265-266.331.Pre edinte Alexander Nekolar Vicepre edinte N/A Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A KfW .ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS)* RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUIN E Bd.00 021-305.56.324%.074. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie MKB ROMEXTERRA BANK Str.849.157 318. persoane fizice .878.Pre edinte Executiv Florin Kubinschi . sect.48 1. jud. cod 011017.621.06%. persoane juridice cu capital privat .004. Buze ti nr.ro www.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 66.727.877 Patyi Sandor . IPC .69 021-303.Director General / Ljubi i Gábor .Director Divizie / Membru Comitet Executiv Sold credit neguvernamental 859.

04.000.000. Valeriu Mo oeanu Sold credit neguvernamental 4.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Total depozite N/A N/A UNICREDIT IRIAC BANK Str.000 UniCredit Bank Austria . sect.075. sect.ro www.190.000 290.917. crt.640.Pre edinte Rezultat net (profit sau pierdere) 100.69 clientservice.9% Johan Gabriels .700.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform IFRS) FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR Str.0132897%.540 5.0.000 7.0. Retail) Carl Rossey .A.4.00 021-230. Bucure ti 021-200.0.50. bl. . al i ac ionari.0.896 Florin D nescu .20. 99.11.000.343.00 021-209.018007504% Corneliu Dan Pascariu Pre edinte CA Total active 17. 031-423.912 Total active 9. Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH 0.000.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) RBS ROMÂNIA Pia a Montreal nr.99.318. Bucure ti 021-318.145.639 — — * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3.050.000. Bucure ti 031-423. G2A.0. Unirii nr.000 Marinel Burduja .000. 23-25.531.000. . Risc) Steven Cornelis van Groningen Pre edinte Total active 19. Vesanio Trading Limited . intrarea E. cod 011469.12. Bucure ti 021-202. al ii .20.429.000 20. Opera iuni & IT) Vladimir Kalinov . Hora iu Giovani chiopu .65.288 22.p.COO Liudmila Drozdea .000.24. cod 030774. dintre care 24 de Agen ii Metro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) VOLKSBANK ROMÂNIA* os. Trezorerie) R zvan Munteanu . persoane juridice str ine .000*** Johann Lurf .179584377%.495.000.600.20 38 de sucursale.766 — — 2008 (conform ordinului BNR nr.000 20.07.165.000 12.173.Head of Corporate Clients Robert Hadley .420.fgdb. 5/2005) 2009 (conform ordinului BNR nr.ro 379.2008 de 3.ro www.6827 i un curs mediu 2009 de 4.Director Banca Popolare di Vicenza .2286933%.Vicepre edinte Executiv Stanislav Goranov Georgiev Vicepre edinte Executiv Daniela Bodirc Vicepre edinte Executiv Septimiu Postelnicu Vicepre edinte Executiv Total depozite 6.49%. 1. 15.127 13.000 Jhon Bell .Vicepre edinte (Div. 1.939.President Rezultat net (profit sau pierdere) 62.000*** Sold credit neguvernamental 13.16 34 office@roib.10. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie RAIFFEISEN BANK Pia a Charles de Gaulle nr. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31. persoane fizice române .V. Unicredit Leasing România S.roib. al i ac ionari.000.291.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.0. sect.000 10.Country Head of Global Transaction Banking Total depozite 14. Bucure ti 021-306.130.000 130.011880635%. 67. Ion Ghica. persoane fizice str ine .20. Florina Liviana Roberts.Vicepre edin i Executivi Sold credit neguvernamental N/A N/A C t lin R svan Radu .2282.28.20 021-200.000 Sold credit neguvernamental 9.00 33 021-319.4739% Financiar Marius Mardale .Director Alexandru Matei . Mihai Bravu nr. 2. Mara St nic .000 14.326 975.850.150.479. 3.300.raiffeisen.Director Resurse Umane Total active 21.Director Adjunct Vasile Bleotu . Negru Vod nr.2373.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 1.540 219. et. persoane juridice române 0. Sonia Ghica. Corpora ii) James Daniel Stewart .00 32 centrala@rzb.Vicepre edinte (Div.032.378. Ion Ni u. al i ac ionari.70 34 Florin D nescu .ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 358.674 52.95.rbs.0132897%.500.44.198.458.ro www.2009 de 4.379.107.000 Valentin Vancea.22 35 office@unicredit.888 2. Redrum International Investments B. 5/2005) 132.000.2** Total depozite 2.00 office@fgdb. stabilite de BNR Financiar 2010 35 .0.139.ro www.0522%.Vicepre edin i Volksbank International AG . 021-202.986.8310361%.15 021-318.V.176. Ghe arilor nr. Tiberiu Bica Postelnicu. 10.Director Economic Adrian Ioan Cosmescu Pre edinte CA Rezultat net Total active Sold credit neguvernamental Total depozite (profit sau pierdere) 68.000 N/A 15. Capital social (lei) Nr.359.100.RO Popolare S.259.Country Head of Retail Robert Karreman .000. 2.000 559 (la 31 decembrie 2009) Raiffeisen International Bank-Holding AG (Austria) .com www.08.Director Marketing EM.323.0.000 30 de loca ii.431 4. 171.H .00. Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH .Prim-vicepre edinte (Div.Vicepre edinte (Div. et.0132897%. corp A3.A.0000049%. Roxana Bolocan .330. 2.ro www.424.ro@rbs.51% Rezultat net (profit sau pierdere) 614.000 328.com Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) ROMANIAN INTERNATIONAL BANK Bd.0132897%.95. sect.614.000 540.500. Eduard-Alin Ni u.000.196.000. 1. Mioara Popescu.000 9.unicredittiriac.560.b. Alin Merer .000 308.5588435%.787.689. Bucure ti 021-209. sect. cod 011857.976 Daniel Kendrick Roberts.000. Arno Grundstücksverwaltungs Gesellschaft m.000.28.88 36 marketing@volksbank.277.364.9852 i la cursul zilei de 31.05 37 031-423.Pre edinte Executiv C t lin Ion Zoican.CEE BeteiligungsgmbH .000 Sold credit neguvernamental Total depozite 8.CEO / Pre edinte Executiv Zoltan Major .000*** — — Eugen Dijm rescu . Bank Austria . WTC-B.400.300. 3.4739%.000. tronson 1 i 2.Vicepre edinte (Div.04.369.volksbank.Country Risk Officer Radu Ropota .742 1.118790649%. al i ac ionari.12. dintre care 3 dedicate Royal Preferred Banking The Royal Bank of Scotland N.386.937.99. .28.545. sect. 3.0.

B`nci CRONOLOGIE B~NCI . B`ncile din Romånia care fac parte din asocia]ia Visa Europe au decis \nfiin]area unui organism consultativ. care contribuie la elaborarea [i implementarea strategiilor de dezvoltare a Visa Europe pe plan local privind \ncurajarea pl`]ilor cu cardul. FEBRUARIE Banca European` pentru Investi]ii a anun]at c` ar putea \mprumuta Bancpost cu pån` la 80 de milioane de euro. 40%. gradului de \ndatorare al clien]ilor care solicit` credite ipotecare [i imobiliare cu garan]ii ipotecare.5%. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0. Contractul a fost semnat \n luna septembrie. la fel ca [i cea fixat` pentru 2009. cu un interval de varia]ie de un punct procentual. 5 milioane de lei la 662. 36 Cronologie . Ac]ionarii Bancpost au aprobat majorarea capitalului social al b`ncii de la 448. respectiv. utilizate pentru plata cu cardul la comercian]i. Asocia]ia Na]ional` a Exportatorilor [i Importatorilor din Romånia [i Consiliul Na]ional al |ntreprinderilor Private Mici [i Mijlocii din Romånia [i cu dou` fonduri de garantare. Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a lansat primele dou` emisiuni de obliga]iuni \n lei. titlurile urmånd s` fie listate la bursele de la Bucure[ti [i Londra.2 milioane de lei. BCR a anun]at c` a instalat terminale electronice de plat` cu cardul (POS-uri) \n centrele de abonamente ale Regiei Autonome de Transport Bucure[ti. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis eliminarea obliga]iei de a aplica teste de stres pentru calcularea Eximbank [i CEC Bank au semnat un acord de parteneriat cu Asocia]ia Oamenilor de Afaceri din Romånia.5 milioane de carduri active. pentru promovarea [i vånzarea de produse specifice \ntreprinderilor mici [i mijlocii [i companiilor exportatoare. Libra Bank a anun]at c` va lansa propria re]ea de terminale POS. [i s` men]in` nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i. Visa Forum. la 10% pe an. respectiv cu Fondul de Garantare a Creditului Rural [i Fondul Na]ional pentru |ntreprinderi Mici [i Mijlocii. BNR a publicat un proiect de reglementare prin care salariile managerilor din sistemul bancar trebuie corelate cu obiectivele [i strategia pe termen lung ale fiec`rei institu]ii de credit.25 puncte procentuale. \n valoa re de 115 milioane de lei [i 50 de milioane de lei. pentru finan]area de proiecte propuse de \ntreprinderi mici [i mijlocii. BNR a stabilit ]inta de infla]ie pentru 2010 la 3.25% [i nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii la 40% din resursele \n valut` [i 18% din sumele \n lei atrase de institu]iile de credit. BCR a dep`[it nivelul record de 2.2009 IANUARIE Consiliul de Administra]ie al BNR a men]inut dobånda de politic` monetar` la 10.

mandatul s`u urmånd s` expire \n 2013. cu maturitate \n 2016. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.Millennium Bank Romånia [i-a majorat capitalurile cu 285.5 milioane de lei la 662.6% la 84. opera]iunile de tip repo (vånzarea unor Financiar 2010 37 . opera]iune care era necesar` pentru sus]inerea deciziei de majorare a plafonului de garantare de la echivalentul a 20. Romånia a convenit asupra unui acord stand-by pe doi ani cu Fondul Monetar Interna]ional pentru 12. FMI a ob]inut. cånd institu]iile de credit constituiau provizioane pentru \ntreaga sum` restant` [i dobånzile aferente. Bogdan Alexandru Dr`goi. BNR a decis c` b`ncile pot reduce nivelul provizioanelor constituite la creditele considerate pierdere (restan]e peste 90 de zile sau credite pentru care s-au ini]iat proceduri judiciare) cu 25% din valoarea garan]iilor aferente. a schimbat [ase din cei [apte membri ai consiliului de administra]ie al b`ncii.7% din titlurile b`ncii. Banca European` pentru Investi]ii a lansat o emisiune de obliga]iuni \n lei. Millennium BCP. prin care acestea s-au angajat s` nu retrag` capital [i s` participe cu capital suplimentar pentru sus]inerea subsidiarelor locale.000 de euro la 50. Banca Romåneasc` [i-a majorat capitalul social cu 183 de milioane de lei (43.95 miliarde de euro. ac]ionarul majoritar al Eximbank. Standard & Poor’s a confirmat ratingul „BB+“ pentru credite pe termen lung al BCR. Credit Europe Bank a \ncheiat un parteneriat cu Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` [i Fondul de Garantare a Creditului Rural. \n cadrul unei \ntålniri la Viena.6 milioane de lei. \n valoare de 150 de milioane de lei. Banca Mondial` [i Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare urmånd s` ajung` la 19. inclusiv pe pre[edintele institu]iei. prin aport de la banca-mam`. listat` la Luxemburg. Banca Na]ional` a Romåniei [i-a lansat un nou site. iar capitalul social a crescut de la 227. secretar de stat \n Ministerul Finan]elor Publice. comparativ cu situa]ia existent` la acel moment.95 miliarde de euro. cu angajamentul r`scump`r`rii) \n calculul dobånzii de referin]` publicat` de banca central`. care a fost \nlocuit` de Ionu] Costea. MARTIE BNR a anun]at c` a decis s` introduc`. Carmen Radu.000 de euro pentru clien]ii persoane fizice. acorduri scrise de la grupurile-mam` ale principalelor nou` b`nci cu capital str`in din Romånia. pachetul total de finan]are extern` de la Fond.42 milioane de lei. Uniunea European`. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a contractat de la b`nci o linie de credit stand-by reprezentånd echivalentul \n lei al sumei de 300 de milioane de euro. \n valoare de maxim 70% din pl`]i. a fost ales membru \n Consiliul de Directori al B`ncii Europene pentru Investi]ii.2 milioane de lei. \ncepånd cu luna februarie. a urcat de la 77. la 748. EFG Eurobank. Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare acord` BCR un \mprumut de 100 de milioane de euro. Grupul Royal Bank of Scotland a inclus opera]iunile din Romånia pe lista activelor de vånzare. pentru finan]area \ntreprinderilor mici [i mijlocii. Bancpost [i-a majorat capitalul social de la 448.46 milioane de lei.75 milioane de lei la 370. cu perspectiv` negativ`. pentru acordarea de cre dite celor care beneficiaz` de subven]ia la hectar. opera]iune \n urma c`reia participa]ia ac]ionarului majoritar. titluri de c`tre institu]iile de credit la banca central`.5 milioane de euro).

38 Cronologie . industrie [i infrastructur`. Banca European` de Investi]ii a numit-o pe Milena Messori \n func]ia de director pentru Romånia al institu]iei.36 milioane de lei. la 136 de milioane de lei. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` men]in` dobånda de politic` monetar` la 10% [i ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i respectiv 40%. stres.58 milioane de lei. Murat Sabaz. astfel \ncåt s` se asigure c` rata de solvabilitate a fiec`rei institu]ii va fi men]inut` peste 10%. a decedat \n urma unui atac de cord. \n locul lui Berat Icinsel care a coordonat activitatea institu]iei din octombrie 2005. fondurile fiind \mp`r]ite \n mod egal \ntre IMM-uri. Bancpost a propus ac]ionarilor o nou` cre[tere a capitalului. Prim-vicepre[edintele Credit Europe Bank. f`r` s` mai a[tepte decizia instan]elor judec`tore[ti privind insolven]a. cu perspectiv` negativ`. dup` ce [eful b`ncii. Romånia participånd la opera]iune [i men]inåndu-[i participa]ia la capital la 0.B`nci Banca European` de Investi]ii a anun]at c` are ca obiectiv acordarea de proiecte de 1. Tamer Ozatakul. prin intermediul POS-urilor. ceea ce a condus la eliberarea a circa 800 de milioane de euro. la 232. fondurile urmånd s` fie utilizate pentru sus]inerea proiectelor aflate \n derulare. BNR a redus cu 5% nivelul comisioanelor percepute institu]iilor de credit pentru pl`]ile de mare valoare sau urgente \n sistemul cu decontare pe baz` brut` \n timp real (ReGIS). Totodat`.39 miliarde de euro. prin conversia unor credite de la banca-mam` [i prin noi aporturi \n numerar. BCR a solicitat Standard & Poor’s s` retrag` ratingul b`ncii pentru datoriile pe termen lung.5 miliarde de euro \n Romånia \n 2009. la un pre] de emisiune \n sc`dere cu 19 bani fa]` de valoarea de subscriere de la majorarea din martie. dar a exclus pasivele \n valut` cu scaden]e reziduale de peste doi ani din calculul rezervei. FMI a mai cerut ca BNR s` aib` o implicare mai mare \n ini]ierea procedurilor de insolven]` [i lichidare la b`nci [i s` poat` avea dreptul s` stabileasc`. APRILIE GarantiBank Romånia l-a numit \n func]ia de director general pe Murat Atay. pe baza testelor de Libra Bank [i-a majorat capitalul cu patru milioane de lei. cu 216.524%. cånd o institu]ie de credit nu mai poate rambursa un depozit [i plata acestuia intr` \n competen]a Fondului de Garantare. Banca European` de Investi]ii a anun]at c` ar putea acorda BCR un \mprumut de pån` la 150 de milioane de euro. nivel cu dou` puncte procentuale peste limita minim` legal` \n vigoare. FMI a cerut BNR s` determine necesarul de capital suplimentar pentru b`ncile comerciale. \nlocuindu-l pe Goetz Von Thadden. pentru finan]area proiectelor \ntreprinderilor mici [i mijlocii. la 878. de 8%. a preluat func]ia de pre[edinte interimar al Credit Europe Bank. iar agen]ia de evaluare financiar` a anun]at c` a confirmat calificativul „BB+“. [i c` nu va mai supraveghea institu]ia de credit din Romånia. Alpha Bank a lansat serviciul de acceptare a pl`]ilor cu card la comercian]i. Banca European` pentru Investi]ii [i-a majorat capitalul subscris cu 67 de miliarde de euro.

\n vederea finan]`rii proiectelor \ntreprinderilor mici [i mijlocii.5% pe an. Banca European` de Investi]ii a anun]at c` va acorda un \mprumut de 50 de milioane de euro pentru Piraeus Bank Romånia.49% din capitalul social. \n colaborare cu americanii de la GE Money. \n maxim 30 de zile. Conducerea B`ncii Comerciale Carpatica a propus ac]ionarilor majorarea capitalului cu 28 de milioane de lei. directorul general adjunct al BRD Groupe Société Générale. [i s` men]in` ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i respectiv 40%. Prima locuin]` a fost cump`rat` prin intermediul acestui program \n luna iulie. la 9. scrisori de angajament individuale cu BNR privind men]inerea liniilor de finan]are la nivelul din martie [i a ratei solvabilit`]ii peste 10%. cåt [i titlurile pe care urmau s` le primeasc` \n urma capitaliz`rii primelor de emisiune. SIF Banat-Cri[ana. pentru prima dat`. la Bruxelles. \n valoare de 40 de milioane de euro.44 milioane de lei. a \nregistrat la Registrul Comertului o nou` banc`. Guvernul a anun]at c` va lansa programul „Prima Cas`”. jude]ul Alba. Banca Romåneasc` a anun]at c` Andreas Maragkoudakis se retrage din pozi]ia de director general.5 puncte procentuale. c` vor semna. interimatul urmånd s` fie asigurat de directorul general adjunct. la 194. Radu Ghe]ea. Cele dou` grupuri erau deja prezente pe pia]a local`. MKB Romexterra Bank [i-a majorat capitalul social cu 20.000 de euro. pre[edintele CEC Bank.2 de milioane de lei. SIF Oltenia. pentru al patrulea mandat consecutiv. Moody’s a retras ratingurile B`ncii Comerciale Carpatica. SIF Transilvania [i SIF Moldova au våndut c`tre EFG Eurobank. la capitalul unei societ`]i comerciale romåne[ti. prin aport \n numerar. din motive de afaceri [i de comun acord cu institu]ia financiar`. printr-o investi]ie de [ase milioane de euro. cu scaden]` de doi ani. avånd parteneriate \n cadrul Garanti Bank [i GE Money Romånia. respectiv la produc`torul de hårtie Pehart Tec Petre[ti. iar m`sura nu reflect` modificarea bonit`]ii acesteia. pachetele de ac]iuni pe care le de]ineau la banc`.04 milioane de lei. IUNIE Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a anun]at c` particip`. fiecare pentru peste 12 milioane de euro. la 229. respectiv de cåte 3. ac]ionarul majoritar al Bancpost. pentru a sus]ine liniile de afaceri ale institu]iei [i a asigura o rezisten]` mai bun` la [ocurile macroeconomice [i sistemice.MAI Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0. OTP Bank Romånia a anun]at c` va primi o linie de finan]are de la banca-mam` din Ungaria. prin care creditele contractate de o persoan` pentru cump`rarea primei locuin]e urmau s` fie garantate de stat \n limita maxim` de 60. \n timp ce reprezentan]ii b`ncilor l-au numit \n func]ia de prim-vicepre[edinte pe Petre Bunescu. B`ncile-mam` ale principalelor nou` institu]ii de credit cu capital str`in din Romånia au convenit. Steven van Groningen. a fost reales \n func]ia de pre[edinte al Asocia]iei Romåne a B`ncilor. ca vicepre[edinte al asocia]iei. Crina Cosma. GE Garanti Bank. institu]ia fiind \n curs de ob]inere a unei licen]e de func]ionare de la BNR. [i l-au confirmat pe pre[edintele Raiffeisen Romånia. Financiar 2010 39 . o institu]ie financiar` nebancar`. Grupul turc Dogus.

prin care ace[tia vor putea beneficia de \mprumuturi de la b`nci garantate de stat. a anun]at c` va \mprumuta BCR cu pån` la 50 de milioane de euro.2 miliarde de euro de la opt b`nci. la 950. printr-un program similar cu 40 Cronologie . anun]ånd c` va lansa un produs similar de credite ipotecare.868 milioane de lei (2 milioane de euro) prin reinvestirea unei p`r]i a profitului \nregistrat \n anul anterior. respectiv din septembrie 1990. f`r` garan]ia Guvernului. International Finance Corporation. disponibil f`r` a fi necesar` deschiderea unui cont curent [i destinat tinerilor care folosesc numerarul [i fac tranzac]ii pe internet.000 de euro [i pentru persoanele juridice. Plafonul de garantare a depozitelor bancare a crescut de la 20. ratingurile pentru depozite \n lei acordate BCR. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` cu 0. IULIE Ministerul Finan]elor a anun]at c` va emite certificate de depozit pentru agricultori. dup` sistemul aplicat la sfår[itul anului 2008 \n cazul persoanelor fizice. la o dobånd` de 5% pe an \n euro [i cu scaden]` la doi ani.Groupe Société Générale [i Raiffeisen Bank. Ministerul Finan]elor Publice a \mprumutat 1. [i 8. „Prima Cas`“.000 de euro la 50.99% din ac]iuni. pentru creditarea \ntreprinderilor mici [i mijlocii. Piraeus Bank Romånia a propus ac]ionarilor cre[terea capitalului social cu aproximativ 20 de milioane de euro. dintre care maxim 18 milioane de euro de la Piraeus Bank Grecia. M ugu r Is `re scu a fo st i nc lu s \n Wor ld Re cor ds Academy drept cel mai longeviv guvernator al unei b`nci centrale din lume. pentru acordarea de credite pentru fermieri [i pentru firmele cu activit`]i \n domeniul agricol.85 milioane de lei. nivelul capitalului de care trebuie s` dispun` este egal cu cel pu]in echivalentul \n lei a 200. membr` a grupului B`ncii Mondiale. la 15%. ca urmare a condi]iilor dificile de operare [i a provoc`rilor privind calitatea activelor. el aflåndu-se la conducerea BNR de 19 ani.B`nci Raiffeisen Bank [i RêvEurope au lansat primul card de debit prepl`tit din Romånia. Ac]ionarii Piraeus Bank Romånia au decis majorarea capitalului social cu 76. BNR a lansat un proiect de regulament prin care institu]iile financiare nebancare care vånd credite ipotecare trebuie s` de]in` un capital social de cel pu]in trei milioane de euro. care de]ine 99. [i s` scad` ratele rezervelor minime obligatorii cu 5 puncte pentru valut`. de la 9. BRD . [i cu 3 puncte pentru lei. Moody’s a plasat sub supraveghere. Banca Comercial` Carpatica a semnat un acord de finan]are cu Banca European` de Investi]ii \n valoare de 10 milioane de euro. la 35% din pasivele b`ncilor. prin aport \n numerar de la Piraeus Bank Grecia [i \nglobarea profitului nerepartizat realizat \n 2008.5% la 9%.185 milioane de lei. BNR a lansat un proiect de regulament prin care provizioanele b`ncilor pentru creditele \n valut` acordate popula]iei scad la nivelul celor constituite la \mprumuturile f`r` risc valutar. cu posibilitate de revizuire \n sc`dere.000 de euro.5 puncte procentuale rata dobånzii de politic` monetar`. Pentru societ`]ile nebancare orientate pe alte tipuri de credite. ING Bank Romånia s-a retras din programul „Prima Cas`“.

din partea companiei-mam`. Fitch Ratings a confirmat ratingul B`ncii Transilvania pentru datoriile pe termen lung \n valut`. precum [i calificativul pentru datoria pe termen scurt \n valut` la „B“ [i cel individual la „D“. va acorda B`ncii Transilvania un \mprumut negarantat de 50 de milioane de euro. Financiari. de la 9% la 8. Banca Comercial` Romån` l-a numit pe Alexandru Ciobanu la conducerea BCR Banca pentru Locuin]e \ncepånd cu jum`tatea lunii octombrie. care are calitatea de sucursal`. \ns` a retrogradat ratingul de stabilitate financiar` pe cont propriu la „D/E“. National Bank of Greece. [i s` coboare ratele rezervelor minime obligatorii pentru valut` de la 35% la 30% din pasivele b`ncilor cu scaden]` sub doi ani. Fitch a confirmat ratingurile de credit ale Bancpost. \n locul lui Petre Tulin. reprezentånd 15. grupul UniCredit. dac` ar fi necesar. la „BB minus“. de la 719. Financiar 2010 41 . BCR a adoptat un program de emitere de obliga]iuni pe termen mediu. valoarea total` a programului fiind de trei miliarde de euro. Asocia]ia Anali[tilor Financiar-Bancari din Romånia a aderat la Federa]ia European` a Asocia]iilor de Anali[ti apreciind c` institu]ia de credit poate beneficia de sprijin substan]ial de la compania-mam`.5 puncte procentuale. Royal Bank of Scotland a decis s` p`streze filiala din Romånia. Grupurile-mam` ale principalelor nou` b`nci cu capital str`in din Romånia au finalizat [i semnat scrisori bilate rale de angajament pentru men]inerea nivelului expunerii pe pia]a local` [i a ratei de solvabilitate a sucursalelor peste 10%. acuzånd cre[terea puternic` a provizioanelor [i profitabilitatea redus`. care permite atragerea de finan]`ri prin intermediul emisiunilor de obliga]iuni de diferite tipuri [i \n valute variate. [i „F3“. \n principal pentru credite c`tre furnizorii micro [i mici de servicii medicale.5% pe an. care cuprinde 25 de societ`]i na]ionale din domeniul investi]iilor din Europa. Statul a majorat capitalul CEC Bank cu 230 de milioane de lei. de la „D“.000 de membri. la „BBB“. care fusese inclus` \n februarie pe o list` a subsidiarelor scoase la vånzare.Fitch Ratings a confirmat ratingul UniCredit }iriac Bank pentru datoriile pe termen lung \n valut` la nivelul „BBB“.28 milioane de lei. cu perspectiv` „negativ`“. la nevoie. AUGUST Consiliul de Administra]ie al BNR a hot`råt s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0. decizie care reflect` sprijinul pe care banca \l poate ob]ine. International Finance Corporation. Consiliul de Administra]ie al BNR a aprobat autoriza]iile de func]ionare pentru Banca Feroviar` [i pentru GarantiBank. cu perspectiv` negativ`.2 milioane de lei la 949. cu perspectiv` stabil`. pe termen lung. Fitch a confirmat ratingul de credit pe termen lung al B`ncii Romåne[ti la „BBB“. cu perspectiv` „negativ`“. divizia de investi]ii a B`ncii Mondiale. care a plecat ca director general la Banca Comercial` Feroviar`. pe termen scurt. \ntrucåt pre]urile primite de la poten]ialii cump`r`tori au fost considerate prea mici. precum [i autoriza]ia de constituire a b`ncii pe care o va controla Horia Manda. prin recapitalizarea unei p`r]i din profitul ob]inut \n 2008.

Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a acordat un credit subordonat de 25 de milioane de euro c`tre Raiffeisen Bank Romånia. fie prin achizi]ionarea unei b`nci mai mici. Totodat`. 42 Cronologie .8 milioane de lei. la o dobånd` de 8. Consiliul de administra]ie mai este format din doi viceguvernatori. astfel c` valoarea acestuia va cre[te cu 26. pentru a-l \nlocui pe Alexandru Ciobanu. ca alternativ` la programul „Prima Cas`“. Dinu Marin [i Virgil Stoenescu. respectiv Cristian Popa [i Bogdan Olteanu. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis reducerea cu 0. Banca Italo Romena a lansat. Ac]ionarii B`ncii Comerciale Carpatica au subscris \n propor]ie de 95. banca central` a men]inut nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` ale institu]iilor de credit. Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Banca pentru Locuin]e a aprobat numirea lui Andrei Stamatian. Pre[edintele [i directorul general al B`ncii Comerciale Carpatica. egal` cu rata de politic` monetar`. de la 128. la 228. reconfirmåndu-l pe Mugur Is`rescu pentru un nou mandat de guvernator [i pe Florin Georgescu \n func]ia de prim-viceguvernator. cu o dobånd` de 8% pe an. \n premier` pe pia]a din Romånia. prin aport \n numerar din partea ac]ionarului majoritar. Johan Gabriels va fi director general al b`ncii. Marfin Bank Romånia [i-a majorat capitalul social cu zece milioane de euro. Piraeus Bank Romånia a \nceput s` vånd` aur clien]ilor. Parlamentul a ales un nou Consiliu de Administra]ie al BNR. OCTOMBRIE BNR a realizat cea mai mare opera]iune de tip repo. de la 8. a fost \nlocuit de la condu- SEPTEMBRIE OTP Bank Romånia a anun]at c` vrea s`-[i m`reasc` \n urm`torii cinci ani re]eaua de sucursale de la 106 la 200.47 miliarde de lei printr-o opera]iune de tip repo. Agnes Nagy. Marfin Egnatia Bank. de[i contractul de privatizare prevedea ca banca s` fie listat` \n toamna anului 2009. prin intermediul c`reia a injectat \n pia]` 11.5% pe an. cerea institu]iei de credit cu Nicolae Surdu. RBS Bank Romånia a anun]at c` \ncepånd cu luna octombrie. fost director general al sucursalei Fortis Bank din Romånia.69 milioane de lei la 170. pentru cump`rarea primei locuin]e.5% la 8% pe an. Ac]ionarii BCR au decis ca listarea BCR s` fie amånat` cel pu]in doi ani. echivalentul a 42 de milioane de lei.79% ac]iunile emise de c`tre institu]ia de credit \n cadrul opera]iunii de majorare a capitalului social. un credit pentru tinerii c`s`tori]i. fie prin deschiderea unora noi.B`nci BNR a \mprumutat b`ncile cu 8. Napoleon Pop.5 puncte procentuale a ratei dobånzii de politic` monetar`.7 milioane de lei. Nicolaie Hoan]`.971 miliarde de lei. director pentru proiecte strategice \n cadrul Raiffeisen Bank.07 milioane de lei. [i din patru membri: Nicolae D`nil`. dup` ce olandezul Peter Weiss va prelua func]ia de director general al RBS Grecia. aceasta fiind cea mai mare opera]iune de acest fel din istoria b`ncii centrale. \n func]ia de pre[edinte. cu scaden]a la o s`pt`mån`.

Fitch a men]inut sistemul bancar din Romånia \n categoria de risc ridicat la expunerea sistemic` din sectorul de profil. Patrick Gelin. de la „C/D“.92 milioane de lei (echivalentul a trei milioane de euro).Citibank a lansat. Fitch a confirmat calificativul „BBB“ acordat BCR pentru credite pe termen lung \n moned` local` [i str`in`. CA al BNR a decis s` reduc` nivelul ratei rezervelor minime obligatorii constituite de b`nci la pasivele \n valut` cu scaden]` sub doi ani de la 30% la 25%. opera]iuni de retail. \n sc`dere cu 0.5% fixat pentru anul 2010. Millennium Bank a lansat serviciul de factoring.55 milioane de lei. se va retrage de la conducerea institu]iei de credit. RAS. NOIEMBRIE Consiliul de Administra]ie al BNR a hot`råt s` men]in` rata dobånzii de politic` monetar` la 8% [i ratele pentru rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei la 15% [i \n valut` la 30%. Nicolae Financiar 2010 43 . prin Directorat [i Consiliu de Supraveghere. BNR a prezentat un proiect de ordin potrivit c`ruia institu]iile de credit \ntocmesc pentru 2009. Consiliul de administra]ie al BNR a stabilit ca ]inta de infla]ie pentru anul 2011 s` se situeze la nivelul de 3%. respectiv ratingul „BBB“ pentru creditele pe termen lung.62% din capitalul social. IFRS. EGB Ceps Beteilungen GmbH [i EGB. prin conversia \n ac]iuni a unor obliga]iuni \n valoare de 20 de milioane de dolari. cu perspectiv` negativ`. b`ncile raporteaz` c`tre BNR [i MFP rezultatele financiare \n conformitate cu standardele romåne[ti de contabilitate.000 de euro. International Finance Corporation a anun]at c` va intra \n ac]ionariatul B`ncii Transilvania cu o participa]ie de 3. Conducerea executiv` a b`ncii este format` din directorul general. |mprumutul a fost aprobat \n decembrie. Ac]ionarii B`ncii Comerciale Carpatica au aprobat trecerea la sistemul dualist de conducere a institu]iei. ratingul „F3“ pentru creditele pe termen scurt [i ratingul „2“ pentru suportul acordat de ac]ionarul majoritar. |n prezent.5 puncte comparativ cu obiectivul de 3. disponibil \n lei [i destinat companiilor cu o cifr` de afaceri anual` de minimum 500. cu un interval de varia]ie de plus/minus un punct procentual. Agen]ia Fitch reconfirm` calificativele acordate BRDGroupe Société Générale. Banca European` de Investi]ii anun]` c` negociaz` cu Alpha Bank Romånia acordarea unui credit de 50 de milioane de euro. pentru prima dat` \n Romånia.Groupe Société Générale a anun]at c` pre[edintele [i directorul general al b`ncii. la 118. care vor fi trimise la Banca Na]ional` a Romåniei [i Ministerul Finan]elor Publice. Grupul austriac Erste a interpus \n rela]ia sa de ac]ionar majoritar al BCR dou` vehicule cu statut juridic de SRL \nfiin]ate recent \n Austria. 2010 [i 2011 un set de situa]ii financiare anuale conforme cu ProCredit Bank [i-a majorat capitalul social cu 12. cu perspectiv` negativ` pentru termen lung. standardele interna]ionale de contabilitate. urmånd s` fie \nlocuit de Guy Marie Charles Poupet. BRD . dar a revizuit \n sc`dere ratingul individual la „D“.

Standard & Poor’s a retras ratingurile pentru credite pe termen lung [i scurt ale MKB Romexterra Bank.64 milioane de ac]iuni. Fitch a revizuit \n sc`dere ratingul individual al ProCredit Bank Romånia.6 milioane de lei. la un randament mediu de 4. aflat` la Arad. cu perspectiv` stabil`. Banca Comercial` Feroviar` [i-a lansat opera]iunile bancare. Fitch a confirmat ratingurile pentru Banca Romåneasc` [i Bancpost.44 milioane de lei la 292. opera]iunea Ministerul Finan]elor a \mprumutat de la b`nci o sum` record. prin emisiunea a 26. dup` revizuirea \n sc`dere a calificativelor grupurilor bancare elene National Bank of Greece [i EFG Eurobank. ca urmare a condi]iilor dificile de operare [i a problemelor legate de calitatea activelor. Ion Dobric` [i George Ciob`na[u. fiind \nregistrat` la Registrul Comer]ului \n data de 1 decembrie. Conducerea b`ncii este asigurat` de Petre Tulin (foto). Moody’s a revizuit \n sc`dere unele ratinguri ale BCR. a anun]at c` va deschide la \nceputul anului 2010 un birou de reprezentare la Bucure[ti. dar ar putea calcula colateralul prin aplicarea unei marje la valoarea titlului. prin emiterea unui num`r de 34. titluri destinate de]in`torilor de obliga]iuni care au optat pentru transformarea acestora \n ac]iuni. Bank of Cyprus.423 miliarde de euro. odat` cu inaugurarea primei sucursale teritoriale. [i trei directori generali adjunc]i. de la „D“ la „D/E“.B`nci Surdu. BRD [i Raiffeisen Bank.0863 miliarde de lei. pentru 58 de milioane de euro. la 1. care controleaz` cele dou` institu]ii de credit din Romånia.91 milioane de lei. a cump`rat 9. cea mai mare banc` din Cipru. BNR a aprobat fuziunea dintre Raiffeisen Banca pentru Locuin]e [i HVB Banca pentru Locuin]e. BNR a ar`tat c` va accepta titlurile de stat \n valut` emise de Ministerul Finan]elor Publice drept garan]ie la facilitatea de credit Lombard. de la 194. n DECEMBRIE Banca Transilvania a anun]at c` \[i va majora capitalul social cu 26. Ac]ionarii Volksbank Romånia au aprobat majorarea capitalurilor b`ncii cu 200 de milioane de euro. Conducerea MKB Romexterra Bank propune ac]ionarilor majorarea capitalul social cu 97. primele servicii oferite referindu-se la depozite [i deschiderea de conturi curente. respectiv Gheorghe Cismaru. [i a confirmat calificativele pentru credite pe termen lung [i scurt \n moned` local` [i valut`. 44 Cronologie . prin vånzarea de titluri de stat \n valut` cu scaden]` la un an.35 milioane de lei. de 1. care vor fi instalate la comercian]i. Banca austriac` de private banking Gutmann. care se aflau sub supraveghere. Banca Comercial` Carpatica a lansat serviciul de acceptare la plat` a cardurilor prin intermediul propriilor terminale POS.96 milioane de titluri. la cererea institu]iei financiare romåne[ti.25% pe an. care administreaz` active de 10 miliarde de euro.7068% din ac]iunile B`ncii Transilvania.

.

asigur`torul \[i va direc]iona eforturile \n principal c`tre segmentul retail. oferind un pachet de produse. grindin`. colaje. |n plus. suplimentare fa]` de poli]a de asigurare. printre altele. furtun`. explozie. satisfac]ia clien]ilor. UNIQA Asigur`ri a urm`rit optimizarea procesului de constatare [i evaluare a daunelor [i oferirea de servicii de cea mai \nalt` calitate. iar amploarea acesteia va fi crescut` pas cu pas. Toate acestea sunt gåndite \n primul rånd ca solu]ii de preven]ie [i de protec]ie a clien]ilor. Ce m`suri trebuie adoptate pentru stimularea cre[terii vånz`rilor pe pia]a de asigur`ri? O prim` m`sur` pentru stimularea cre[terii vånz`rii de produse de asigurare ar fi educarea popula]iei \n acest sens. obiectivul UNIQA Asigur`ri pentru anul 2010 \l reprezint` cre[terea volumului vånz`rilor fa]` de anul precedent. Pentru aceasta. este: „Cum am grij` de casa mea?”. Prin strategia abordat`. vicepre[edinte Directorat [i CSO al UNIQA Asigur`ri. UNIQA Asigur`ri a implementat [i a dezvoltat cu succes proiectele de integrare [i aliniere la standardele UNIQA. romånii nu con[tientizeaz` necesitatea asigur`rii [i nu consider` prioritar` achizi]ionarea de produse de asigurare. cutremur. tr`snet. inunda]ie sau furt. La \nceputul anului 2009. servicii [i beneficii suplimentare clien]ilor no[tri. ne dorim schimbarea percep]iei asupra ideii tradi]ionale de „asigurare”. reducånd timpul alocat \n]elegerii [i cump`r`rii unui produs de asigurare. Copiii sunt invita]i s` \[i foloseasc` inventivitatea pentru a realiza desene. \n contextul \n care romånii nu con[tientizeaz` \nc` necesitatea asigur`rii. s` \i informeze despre riscurile la care este expus` propria lor cas` \n caz de incendiu. \n 2010 vånz`rile vor fi direc]ionate \n principal c`tre segmentul retail prin produse u[or de asimilat de c`tre clien]i. Prima etap` a acestei campanii. pentru a veni \n \ntåmpinarea acestora cu o colaborare bazat` pe onestitate [i comunicare transparent`. |n acest sens. machete care s` ilustreze tema concursului. un mod de lucru care simplific` via]a clien]ilor. segmentul de clien]i persoane juridice va fi abordat prin produse specifice [i corelate [i cu situa]ia economic` actual` a Romåniei. proceduri simple. capitalul social a fost majorat cu 45 de milioane de euro. Cum a]i descrie anul 2009 pentru UNIQA Asigur`ri? |n primul an dup` preluarea de c`tre UNIQA Group. iar tendin]a aceasta se p`streaz` [i pentru anul \n curs. avånd \n vedere c` mul]i clien]i trec prin perioade dificile. De asemenea. A]i lansat de curånd o campanie de responsabilitate social`. cel mai bun exemplu fiind UNIQA MeteoAlert – avertizarea prin SMS sau e-mail a fenomenelor meteo extreme. Astfel. unul dintre cele mai dinamice [i profitabile grupuri de asigur`ri din centrul [i sud-estul Europei. am dezvoltat un concept de „Parteneriat de Calitate cu Brokerii“. aceasta fiind o investi]ie major` realizat` de UNIQA Group pentru crearea unui fundament financiar necesar pentru implementarea proiectelor companiei pe termen mediu. n 46 Advertorial . Este greu de estimat \ns` \n acest moment cifra de cre[tere. Campania „Casa mea e UNIQA” \[i propune s` \i educe pe copii \n scopul auto-protec]iei. RCA [i CASCO fiind cel mai frecvent cerute de c`tre consumatorul romån. este necesar` crearea unui interes mediatic pentru necesitatea diverselor forme de asigurare. [i totodat` numele concursului de crea]ie la care sunt invita]i copiii. Pentru realizarea obiectivului s`u principal. UNIQA Asigur`ri aduce pentru clien]ii s`i solu]ii inovatoare pe pia]a de asigur`ri din Romånia. |n ce const` aceast` campanie? Strategia [i filozofia UNIQA Group includ. solu]ii inovatoare sau platforme de responsabilitate social`. Aceast` campanie se va desf`[ura pe termen lung. lider al pie]ei austriece [i juc`tor important pe toate cele 21 de pie]e \n care are activitate. De asemenea. Care va fi evolu]ia vånz`rilor anul acesta comparativ cu 2009? Chiar dac` pia]a de asigur`ri a \nregistrat sc`dere \n anul 2009.Asigur`ri UNIQA Asigur`ri se orienteaz` \n 2010 c`tre segmentul de retail Compania UNIQA Asigur`ri [i-a propus pentru anul \n curs s` \[i creasc` volumul vånz`rilor fa]` de anul precedent. afirm` Alfred Vlcek. |n prezent. mai ales \n perioada de criz` actual`. Strategia UNIQA Asigur`ri pentru 2009 a avut \n vedere \n primul rånd \mbun`t`]irea structurii produselor astfel \ncåt s` se alinieze din toate punctele de vedere conceptului de „solu]ii simple”: produse u[or de \n]eles. dezvoltarea unor proiecte speciale.

.

cu peste 20%.Asigur`ri Primul an de sc`dere Anul 2009 a fost primul dup` 1990 \n care veniturile asigur`torilor din subscrieri au sc`zut. Adrian Dumitrache 48 Analiz` . \n medie. \n condi]iile \n care \n intervalul 1997-1999 pia]a s-a dublat de la an la an. iar \n ultimii patru ani a crescut.

au urcat cu 21. la 2.a finele anului 2008 [i \n primele luni ale anului trecut. dinamica cre[terii fiind \ns` \n regres cu peste 21 de puncte procentuale fa]` de rezultatul din 2008/2007. care genera pierderi celor deja asigura]i.24 miliarde de lei. asigur`torilor fiindu-le foarte greu s` conving` poten]iali clien]i s` \ncheie un astfel de contract. pe fondul manifest`rii efectelor crizei financiare. asigur`rile CASCO. \n ciuda contextului financiar dificil [i cu eforturi din partea asigur`torilor. asigur`rile de via]` au resim]it cel mai puternic efectele crizei financiare. cu 2% mai mult fa]` de anul precedent.84 miliarde de lei. estim`ri confirmate de cifrele finale. Asigur`rile generale: RCA \n cre[tere. atr`geau aten]ia c` atingerea volumului de prime din 2008 va fi un rezultat bun. Practic. asigur`rile generale sunt dominate \n continuare de poli]ele de r`spundere civil` auto (RCA. clasa X) [i CASCO (clasa III). cifrele anun]ate de Comisia de Supraveghere a Asigur`rilor (CSA) ar`tånd un regres al primelor de 1. legate de evolu]ia L titlurilor de participare la fonduri de investi]ii) \n a doua jum`tate a anului 2008 a provocat un recul al vånz`rilor \n prima parte a anului trecut.56 miliarde de lei. Pån` la urm`. asigur`torii se a[teptau ca subscrierile pe segmentele RCA [i CASCO s` stagneze sau. Pe fondul c`derii vånz`rilor auto \n leasing [i pe credit [i diminu`rii veniturilor popula]iei. poli]ele de via]` au tras \n jos rezultatele finale. asigur`rile generale au adus companiilor subscrieri de 7. primele subscrise anul trecut pe cele dou` clase totalizånd 5. c`derea primelor fiind de 13% comparativ cu 2008. cu toate c` unele voci din industrie. Cu o pondere de peste 80% \n veniturile pie]ei. sc`derea puternic` a valorii de r`scump`rare \n cazul poli]elor de tip unit-linked (cu component` investi]ional` sau de economisire. |n schimb. CASCO \n regres Per ansamblu. obligatorii [i cu tarife \n cre[tere de la an la an. \n contextul \n care PIB-ul Romåniei se va contracta.3%. cre[terea [omajului [i sc`derea veniturilor salaria]ilor diminuånd interesul poten]ialilor clien]i pentru acest tip de contracte. cu impact negativ asupra vånz`rilor companiilor de profil. estim`rile oficiale [i ale companiilor privind evolu]ia pie]ei asigur`rilor \n ansamblul ei indicau o cre[tere a subscrierilor cu pån` la 10%. Dac` asigur`rile generale au continuat s` sus]in` veniturile totale ale industriei. poli]ele RCA.21 miliarde de lei \n 2009. la 8. care au \ncercat s` \[i sporeasc` subscrierile pe segmentele non-auto. s` creasc` u[or. Totu[i. situa]ia se prezint` diferit. care arat` un avans de circa 3% al primelor fa]` de 2008. facultative [i cu tarife exprimate de cele Financiar 2010 49 . prognozele celor mai pu]in optimi[ti au fost mai aproape de rezultatul final al pie]ei asigur`rilor din 2009. Astfel.1% fa]` de 2008. cu tot optimismul afi[at de companii. caz fericit. |n plus. defalcat. mai rezervate.

leasingul a avut o pondere de 25.4 puncte procentuale. Cristian Constantinescu. Directorul general al Astra. se a[tepta ca subscrierile din CASCO s` se reduc` mai mult din cauza c`derii vånz`rilor de autovehicule \n leasing [i prin credit bancar. care va genera sinergii pozitive \n domeniul asigur`rilor de bunuri [i cl`diri. Acela[i pesimism l-au afi[at [i pre[edintele Directoratului Uniqa. De asemenea. asigur`rile auto (CASCO [i RCA) au r`mas [i \n 2009 principala „surs`” generatoare de daune [i.526 de unit`]i. \n totalul vånz`rilor de vehicule aferente anului 2009. la 37.819 2007 Pondere (%) 28.1%. Datele centralizate de Asocia]ia Produc`torilor [i Importatorilor de Autovehicule (APIA) au confirmat previziunile reprezentantului Astra.5% fa]` de 2008.625 261.Asigur`ri Vehicule Vånz`ri \n leasing Vånz`ri cash/rate Total vånz`ri Sursa: APIA Unit`]i 105. 95. \n urcare cu 25% fa]` de 2008. de 15% \n 2009.3 puncte procentuale. avansul indemniza]iilor pl`tite a fost de 8.6% \n perioada 2008/2007. pe fondul unui ritm de depreciere mai ridicat al cursului mediu al monedei na]ionale. unde poli]a CASCO este obligatorie. pia]a asigur`rilor va \nregistra o cre[tere de cel pu]in Daunele \[i continu` avansul Anul trecut. nu v`d ce alte segmente de asigur`ri ar putea s` compenseze reducerile de subscrieri din poli]e auto“. Motivul? C`derea pie]ei auto. \n timp ce al]ii au anticipat o stragnare sau. desp`gubirile au crescut u[or. Unii s-au ar`tat optimi[ti [i au spus.6 324. motivånd c` asigur`rile n-au cum s` evolueze pozitiv dac` economia na]ional` va merge r`u.595 30.83 milioane de lei. companiile au pl`tit indemniza]ii (desp`gubiri) de 5. avånd o pondere de 86. sc`derea ponderii desp`gubirilor pe CASCO poate fi pus` [i pe seama reducerii subscrierilor primelor cu 6. cu 0. la \nceputul anului \ntr-un seminar de specialitate. fapt care a atras [i un volum de riscuri mai sc`zut acoperit de asigur`tori.1% \n 2008.4%. c` pia]a va avansa cu 5%. au consemnat.44 miliarde de lei pentru ambele grupe de asigur`ri.3% \n intervalul 2008/2007. Comparativ cu intervalul 2008/2007. mai degrab`.8%. prima sc`dere dup` anul 1990.33 miliarde de lei. la 4. a spus fostul CEO al Allianz}iriac. \n condi]iile \n care \ncas`rile din prime au sc`zut cu 1. de 6.6% \n 2008) \n totalul indemniza]iilor pl`tite pentru asigur`ri generale. cu 24. adic` 4.194 366. probabil. la 3. Alin Buc[a.2 100 2008 2009 Unit`]i Pondere (%) Unit`]i Pondere (%) 97. evolu]ie care poate fi explicat` prin dublarea ponderi desp`gubi rilor pl`tite de companii pentru asigur`rile de credite [i asigur`rile de incendiu [i calamit`]i naturale. vånz`rile de vehicule \n leasing au sc`zut cu 61.962 100 mai multe ori \n euro. dar [i-au diminuat ponderea \n total indemniza]ii pl`tite. de la 30.5% (de la 89. la 30.485 69.7%.4 226.6% \n 2009. implicit. desp`gubiri pl`tite asigura]ilor de companiile de profil. format` din reprezentan]ii Astra. [i mai pu]in din cauza deprecierii leului \n raport cu moneda european`.526 25. Cu excep]ia anului 2007. Criza va lovi asigur`rile [i \n 2010 La \nceputul acestui an. o contrac]ie a subscrierilor cu 5-10%. Astfel.2373 lei/euro. cu impact asupra indemniza]iilor pl`tite. [i directorul general al Euroins. ponderea acestora situåndu-se la 4. ritmul de cre[tere a daunelor a coboråt cu 8. care \n 2009 [i-a continuat aprecierea fa]` de leu. precum [i aplic`rii unor m`suri de reducere a cheltuielilor cu indemniza]iile pe rela]ia asigur`tor-unit`]i de repara]ii auto. 50 Analiz` .4%.6%. Radu Must`]ea. de la 20. |n cazul asigur`rilor RCA. maxim 10%. \n timp ce indemniza]iile pl`tite pentru poli]ele de via]` au sporit cu 19.6827 lei. de la 59. care au prognozat o contrac]ie a veniturilor din prime de 5-10% la nivelul pie]ei. Ileana Horvath.080 100 147.6%. r`spunsurile asigur`torilor la \ntrebarea „Cum va evolua pia]a de profil \n 2010?” nu au f`cut posibil` trasarea unui trend clar [i cert privind evolu]ia subscrierilor comparativ cu 2009.1 miliarde de euro).8% mai mult fa]` de 2008. |n euro. respectiv 5.181 miliarde de lei. diferen]a revenind achizi]iilor prin credit bancar [i cash. anul trecut. la fel ca [i reprezentan]ii CSA. De asemenea. Dac` vånz`rile de autovehicule vor sc`dea cu 20% \n acest an. la 3. Asirom [i Omniasig.8 71. ritmul de cre[tere a daunelor a fost superior celui consemnat \n cazul primelor subscrise pe ambele grupe de asigur`ri \n perioada 2002-2009.8% \n total daune. Potrivit datelor reglementatorului.1 37.3% la 55. la 262. urmånd s` scad` cu cel pu]in 5%. „Pe fondul cre[terii tarifelor [i al demar`rii activit`]ii PAID. „|n acest an. La fel ca [i \n anii preceden]i [i respectånd structura consemnat` pe partea de subscrieri.436 74. comparativ cu 10. |n tab`ra optimi[tilor.2% din totalul desp`gubirilor provin din contracte de asigur`ri generale.5% fa]` de 2008. cre[terea primelor din asigur`ri generale era motivat` de revenirea „pe plus” a economiei na]ionale \n a doua parte a anului [i lansarea Pool-ului de Asigurare |mpotriva Dezastrelor (PAID).9 110. fa]` de 2009.48 miliarde de lei (circa 1. pia]a asigur`rilor generale va evolua mai prost decåt \n 2009. Din datele CSA reiese c` desp`gubirile pe CASCO au crescut cu 17.

.

iar rezultatele din primul trimestru ale pie]ei asigur`rilor arat` clar c` pia]a s-a «mi[cat» \n ritmul evolu]iilor macroeconomice. La \nceputul lunii martie. Avånd \n vedere evolu]ia pie]ei de leasing. De asemenea. Totodat`. a declarat Liviu Stoicescu. \n sc`dere cu 5. membru \n Directoratul Omniasig. [i anun]area de c`tre Guvern a m`surilor de austeritate (sc`derea pensiilor cu 15% [i a salariilor bugetarilor cu 25% de la 1 iunie). \n timp ce poli]ele RCA vor cre[te \n valoare absolut`. Cristian Constantinescu. cåt [i pe unit-linked. {eful UNSAR spune c`. \mpreun` cu CSA. evolu]ie sus]inut` de declinul cu 25.62% al subscrierilor pe linia poli]elor CASCO. Pentru industria de asigur`ri de via]`.6%. atåt pe segmentul tradi]ional. Angela Toncescu. la 2. conform UNSAR. Toncescu a estimat o cre[tere a pie]ei asigur`rilor de cel pu]in 5% \n 2010. Evenimentele recente ne \ndrept`]esc s` credem c` situa]ia nu se va \mbun`t`]i \n perioada urm`toare. M`surile Guvernului vor lovi \n investi]ii [i consum. comparativ cu 0. care. companiile [i-au extins re]elele de distribu]ie [i portofoliile. dac` ar fi valorificat pe deplin. acest segment financiar ar putea reprezenta 0. \n luna mai. eventualele sc`deri pe unele segmente de pia]` vor fi suplinite de startul activit`]ii PAID“. a spus Constantinescu. {i CSA a intrat \n tab`ra pesimi[tilor. Ultimul demers \n aceast` direc]ie a fost anun]at la \nceputul acestui an de c`tre Uniunea Na]ional` a Societ`]ilor de Asigurare [i Reasigurare din Romånia (UNSAR). dar rezultatele din primul trimestru i-au demonstrat c` a fost prea optimist. asigur`torii au \ncercat [i continu` s` \ncerce s` conving` autorit`]ile s` adopte m`suri pentru sprijinirea acestui sector. au \ncheiat parteneriate de tip bancassurance [i au alocat fonduri semnificative pentru promovarea asigur`rilor de via]` \n råndul clien]ilor. reprezentan]ii companiilor prezente \n sectorul asigur`rilor de via]` nu au contenit s` afirme c` pia]a de profil are un poten]ial extraordinar de cre[tere. Dup` afi[area rezultatelor din primul trimestru. care. consistent. plus prognoza \n sc`dere a PIB. cel mai probabil sc`derea se va adånci”. C`derea pie]ei \n primul trimestru a fost efectul reducerii veniturilor din asigur`ri generale cu 7. a propus Guvernului acordarea unei deductibilit`]i fiscale pentru primele subscrise la contractele de asigur`ri de via]` cu o maturitate mai mare de 10 ani. 52 Analiz` . |n acest context.65% din PIB. pre[edintele UNSAR [i fostul CEO al Allianz-}iriac. „Probabil c` 2010 va fi pentru economia na]ional` cel mai dificil an de dup` 1989. estimase c` pia]a asigur`rilor va sc`dea cu 5-10%. „Este pu]in probabil ca afacerile s` creasc` astfel \ncåt s` r`sufl`m u[ura]i la finalul anului [i s` avem o stagnare. Segmentul CASCO s-a stabilizat.29 miliarde de lei.Asigur`ri 5%.cu poten]ial. \n 2009. \n sensul introducerii de facilit`]i fiscale. dup` ce pre[edintele institu]iei. la \nceputul anului. a declarat. \ntr-un interval de cinci ani. Astfel. ar putea s` sus]in`.3% fa]` de martie 2009. a anun]at c` este posibil ca sfår[itul anului 2010 s` aduc` o stagnare a primelor subscrise la nivelul \nregistrat \n 2009. ceea ce va \ntårzia revenirea pie]ei“. Asigur`rile de via]` . dar f`r` rezultate pozitive |n ultimii cinci ani.33%. cre[terea industriei asigur`rilor \n ansamblul ei pe o perioad` \ndelungat` de timp. introducerea deductibilit`]ii va conduce dublarea penetr`rii \n PIB. \n limita de 400 de euro pe an pentru angajat [i angajator. asigur`torii [i CSA [i-au revizuit estim`rile privind pia]a de profil \n acest an.

la 419. cel mai mare asigur`tor european. Ergo Asigur`ri de Via]` [i Aegon Asigur`ri de Via]`. Incertitudine \n 2010 Dup` reculul de 13% \n 2009. se arat` \n studiul 360Omnibus. \n ciuda poten]ialului. |n plus.„Criza financiar` va lovi cu adev`rat industria asigur`rilor \n acest an. „Ceilal]i sunt fie \n starea de incertitudine. grupul francez AXA. Printre cei care refuz` achizi]ia unui astfel de produs se num`r` \n principal vårstnicii”.4% fa]` de primele trei luni ale anului 2009. \n condi]iile \n care cea mai mare parte a popula]iei nu dispune de un bagaj minim de cuno[tin]e financiare [i nu con[tientizeaz` importan]a unei poli]e de via]`.625 miliarde de lei [i reducerea ponderii sub 20% \n total pia]`. fie sunt vehemen]i [i spun c` nu \[i vor face niciodat` o astfel de asigurare. prin schimbarea profilului [i denumirii Agras Asigur`ri.8 milioane de lei. [eful Astra Poten]ialul pie]ei a atras [i interesul marilor grupuri financiare. asigur`rile de via]` au revenit pe plus \n primele trei luni ale acestui an. Acest rezultat demon- Financiar 2010 53 . care au \nregistrat o cre[tere de 42. [i nu \n 2009. a[a cum ne-am a[teptat cu to]ii. la 1. Totu[i. iar grupul austriac Uniqa se preg`te[te s` lanseze \n toamna acestui an opera]iunile Uniqa Asigur`ri de Via]`. motivånd tranzac]ia. |n plus. care au investit \n ultimii trei ani \n deschiderea de filiale locale. prin poten]ialul ridicat de cre[tere al pie]ei romåne[ti. rezultatele pie]ei asigur`rilor de via]` se las` \nc` a[teptate. estimat` la circa 10 milioane de euro.“ Radu Must`]ea. salariile s-au \nscris pe o pant` descendent` \ncepånd cu 2009. „Evolu]ia ascendent` a primelor pe acest segment de pia]` a fost influen]at` \n mare m`sur` de subscrierile pentru asigur`rile de via]` [i anuit`]i legate de fonduri de investi]ii.7%. avansul primelor subscrise fiind de 6. urmeaz` s` finalizeze achizi]ia Omniasig Asigur`ri de Via]` \n 2010. Un sondaj de opinie realizat pentru MEDIAFAX de firma de cercetare 360insights arat` c` dintre romånii care nu au poli]` de via]` doar 23% spun c` vor \ncheia una \n urm`torii cinci ani sau poate chiar mai tårziu. iar incertitudinea locului de munc` a redus interesul pentru \ncheierea unui contract de asigurare. ultimele companii intrate fiind BRD Asigur`ri de Via]`.

de[i condi]iile macroeconomice nu au urmat tendin]ele estimate la \nceput de an. a c`ror pondere \n structura veniturilor companiei a crescut puternic \n 2009. pierderile Ardaf s-au \njum`t`]it.Asigur`ri streaz` c`. al treilea juc`tor pe acest segment de pia]`. directorul general al ING Asigur`ri de Via]`. cre[tere de cåteva procente fa]` de 2009. „Pe ansamblul pie]ei asigur`rilor. pe locul doi \n topul opera]iunilor de majorare de capital se situeaz` grupul austriac Uniqa. La sfår[itul anului trecut. evolu]ia pie]ei va fi una pozitiv` \n acest an“. \n condi]iile \n care rata [omajului va cre[te [i veniturile angaja]ilor vor sc`dea.8 milioane de lei. Cornelia Coman. Vizinteanu a spus c` bugetul pe anul 2010 prevede un avans al primelor. suma neincluzånd infuziile de capital realizate de grupul francez Groupama pentru definitivarea fuziunii dintre BT Asigur`ri [i Asiban. Reprezentantul Alico Asigur`ri Romånia. Nu m` a[tept ca industria asigur`rilor de via]`. Potrivit CSA. capitalul social subscris [i v`rsat al celor 43 de societ`]i era de 2. a spus Alexandrescu. consider` c` anul 2010 va fi unul dificil. Infuzii de capital pe timp de criz` Asigur`torii au continuat [i \n 2009 s` opereze infuzii de capital pentru dezvoltarea activit`]ii.99 milioane de lei [i decembrie 2009 – 197. cei mai mul]i. major`ri de capital \n valoare de 536 de milioane de lei. \n ansamblul ei. caz fericit. s` \ncheie pe minus anul 2010. urmånd ca [i OTP Garancia s` fie absorbit` \n cursul acestui an. romånii au \nceput s` con[tientizeze importan]a acestor produse de protec]ie [i economisire-investire pe termen lung”. La råndul s`u. Asiban [i BT Asigur`ri. datele centralizate de Oficiul Na]ional al Registrului Comer]ului (ONRC) arat` c` aporturile ac]ionarilor asigur`torilor au totalizat 1. a afirmat c` subscrierile companiei au stagnat \n 2009 [i a anticipat c` veniturile vor cre[te \n acest an. Ultimele dou` au fuzionat \n a doua parte a anului 2009 sub denumirea Groupama Asigur`ri. un num`r de 16 companii de asigur`ri au efectuat. printre care s-au num`rat [i reducerea num`rului de salaria]i cu peste 45%.75 milioane de lei. |n privin]a evolu]iei subscrierilor BCR Asigur`ri de Via]`. dup` ce \n 2009 au urcat cu aproximativ 60%. inclusiv OTP Garancia. Angela Toncescu. La finele anului 2008. ope rate \n februarie 2009 – 36.852 miliarde de lei. Cu toate c` Ardaf nu a ap`rut \n cursul anului trecut \n clasamentul \ntocmit lunar de ONRC. cel mai mare asigur`tor local de profil. controlate de Groupama. ci anticipez o stagnare sau o cre[tere de 2-3% fa]` de anul precedent“. asigur`torul a beneficiat anul trecut de infuzii de capital de 234. care se tem c` m`surile de austeritate anun]ate de Guvern vor avea ca efect \ncetinirea ritmului de cre[tere a primelor pe segmentul asigur`rilor de via]`. Pe locul trei s-a plasat Certasig. Ultima opera]iune s-a realizat prin compensarea unei crean]e de 37. |n 2008. Pe de alt` parte. dup` ce asigur`torul a aplicat o serie de m`suri de diminuare a cheltuielilor. m` a[tept ca subscrierile s` avanseze cu pån` la 10% \n 2010. la 255 de milioane de lei.3% fa]` de 2007. Dup` francezii de la Groupama. \n condi]iile \n care se va pune accent pe cre[terea vånz`rilor de poli]e individuale. unde infuziile de capital din partea grupului elve]ian Royalton Partners au totalizat 114.97 milioane de lei. \n cre[tere cu 44.5 milioane de euro plus dobånda aferent` [i aport \n numerar. „Pentru asigur`rile de via]`. Rezultatul din primul trimestru nu-i euforizeaz` pe asigur`tori. La finele anului precedent.76 milioane de lei. [i pentru respectarea tuturor prevederilor legale referitoare 54 Analiz` . grupurile austriece Uniqa [i VIG erau cei mai importan]i investitori din pia]a local` a asigur`rilor. Florentina Vizinteanu. a declarat pre[edintele CSA. care \n 2009 a adus peste un miliard de lei \n Romånia.5 milioane de lei pentru Uniqa Asigur`ri (fost` Unita). compania controlat` de grupul Generali PPF Holding a raportat cea mai mare pierdere \n råndul asigur`torilor locali – 184.625 miliarde de lei \n 2009. cei mai pu]ini. la activul net [i marja de solvabilitate. Cu un efort mai mare pe partea de distribu]ie. care a alocat 175. primele luni ale acestui an au fost mai bune decåt perioada similar` din 2009. Respectiv pentru acoperirea pierderilor din anii preceden]i. potrivit datelor Bursei de Valori Bucure[ti. Theodor Alexandrescu. \n 2009. iar rezultatul final al industriei va ar`ta stagnare pe \ntreg anul 2010 sau. a afirmat directorul general al BCR Asigur`ri de Via]`. dup` ce a achizi]ionat-o \n 2008.

Din datele comunicate de societ`]i. Radu Must`]ea. Pe fondul unei estim`ri negative privind evolu]ia subscrierilor \n acest an. acolo unde se mai poate“. \n cre[tere de 4. dar rezultatul final r`måne incert. |n cazul Generali. asigur`torii romåni au devenit mai eficien]i \n 2009 [i [i-au redus puternic pierderile. |n schimb.7 milioane de lei \n urm` cu un an. n Financiar 2010 55 . de la pierderi de 143. rezultat pus pe seama. inclusiv cu daunele. \n condi]iile \n care Guvernul ar putea proceda la majorarea taxei pe valoarea ad`ugat` (TVA) \n vederea diminu`rii deficitului bugetului de stat. a afirmat [eful Astra. Al doilea asigur`tor \n topul profitabilit`]ii este Omniasig VIG. asigur`torii vor continua s` \ncerce s` reduc` cheltuielile opera]ionale pentru men]inerea sau cre[terea profitabilit`]ii activit`]ii. de la 582. criza financiar` va lovi cu adev`rat industria asigur`rilor \n acest an. asigur`torii vor proceda la cre[terea cota]iilor de prim`. respectiv 15. „Practic.3 milioane de lei. ING Asigur`ri de Via]` a fost cel profitabil asigur`tor \n 2009. care „a \nceput greu [i va continua la fel pån` \n decembrie“. al`turi de reducerea costurilor opera]ionale. El a spus c` anul 2010 va fi unul dificil pentru industria asigur`rilor. vor fi identificate solu]iile care vor conduce la cre[terea subscrierilor asigur`torilor \n anii urm`tori“. evolu]ie determinat` [i de impactul crizei financiare asupra subscrierilor.5 ani 21% Medie: 1.2 milioane de lei.5 ori fa]` de anul precedent. „Primele de asigurare nu sunt purt`toare de TVA. „aceast` restabilire“ a rezultatelor financiare a fost influen]at` de faptul c` [ase societ`]i care \nregistraser` pierderi \n 2008 au avut un rezultat pozitiv anul trecut.9 milioane de lei. a[a cum ne-am a[teptat cu to]ii. rezultatul negativ fiind de aproximativ zece ori mai mare decåt \n 2008. Pentru a diminua efectele negative ale major`rii TVA. urmat de Allianz-}iriac – 29. a unui management adecvat al costurilor administrative [i al rezultatelor semnificative ale investi]iilor. cu un cå[tig net de 77.9 milioane de lei. Orice majorare a TVA va influen]a direct cheltuielile asigur`torului [i rezultatul financiar al societ`]ii. a ar`tat Must`]ea.47 milioane de lei.7 mili oane de lei \n 2009. Dar tot \n 2010. profiturile celor doi asigur`tori ridicånd-se la 6.65 milioane de lei.4 milioane de lei \n 2008. fiind cel mai ridicat din istoria grupului italian pe pia]a local`. |n schimb. Potrivit datelor CSA.5 milioane de lei \n urm` cu un an.6 ani 22% 14% 5% 5% Nu [tiu Medie: 1. Printre asigur`torii care au trecut pe profit \n 2009 se num`r` Uniqa – 2. [i nu \n 2009.5 milioane de lei. [i Asirom – 4. care a raportat un cå[tig brut de 52. la 103. respectiv 55. printre altele. asigur`torii pl`tesc TVA pentru orice cheltuial` efectuat`. care a condus la un control mai bun al cheltuielilor. inclusiv pe partea de indemniza]ii pl`tite clien]ilor. {i Astra [i Generali au \ncheiat „pe plus” anul precedent.2 milioane de lei. conform raportului anual al directoratului societ`]ii. comparativ cu un rezultat negativ de 67.3 ani 18% 7% 3% 4% Nu [tiu 4% 8% 4% 5% 5% 7% Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau repede mai mult Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau mai mult repede Nu [tiu Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau mai mult repede Baza: To]i cei care nu au asigurare de via]` (N = 664 de responden]i) Sursa: Baza: To]i cei care nu au asigurare de s`n`tate privat` (N = 687 de responden]i) Baza: To]i cei care nu au asigurare pentru locuin]` (N = 629 de responden]i) Pierderile au sc`zut puternic \n 2009 Sub presiunea ac]ionarilor. BCR Asigur`ri a consemnat pierderi pentru al doilea an consecutiv. profitul net a crescut de peste 17 ori.Ce asigur`ri private au romånii [i cånd inten]ioneaz` s`-[i fac` dac` nu au? Asigurare de via]` Baza: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i) Da Nu 17% 83% Asigurare privat` de s`n`tate Da Nu Asigurare pentru locuin]` Da Nu 14% 86% 21% 79% Cånd inten]ioneaz` s`-[i fac` 56% 57% 54% Medie: 1. mai ales \n a doua parte a anului.

7% pentru Pilonul II [i de 15. cu atåt mai mult performan]ele reu[ite \n 2009 sunt remarcabile. respectiv 2. Din aceast` perspectiv`.9% pentru Pilonul III.59 miliarde de lei (612. calculat` decembrie 2009/decembrie 2008. De asemenea.12. peste rata infla]iei. Pentru compara]ie. spune c` rezultatele investi]ionale pe 2009 arat` c` administratorii fondurilor de pensii au reu[it s` ob]in` echilibrul fragil \ntre performan]` [i siguran]`. Datele Institutului Na]ional de Statistic` arat` c` rata infla]iei s-a situat anul trecut la 4. nu valideaz` eforturile Grupului de Economie Aplicat`. Rezultatele fondurilor de pensii din 2009. dobånzile medii la depozitele bancare au fost \ntre 12%-13%. au ajutat administratorii s` ob]in` pentru contribu]iile participan]ilor un randament mediu de 17. industria de profil.5%. dobånzile ridicate la depozitele bancare [i titlurile de stat [i revenirea pie]ei de capital \n partea a doua a anului.74%. „|n sectorul pensiilor private este important ca administratorii s` sporeasc` valoarea economiilor participan]ilor \n condi]ii de risc cåt mai redus. Adrian Dumitrache a finele anului precedent. \n ansamblul ei. a avut un an bun \n 2009. se ar`ta \ntr-un comunicat al APAPR dat publicit`]ii la \nceputul anului. Confedera]iei Sindicale Cartel-Alfa [i Blocului L 56 Analiz` .2009). \n cursul lui 2009 titlurile de stat au produs pentru investitori randamente de 10%-11%. de la 2% la 2. valabil la 31.7%. concomitent cu majorarea cotei ac]iunilor \n activele fondurilor la peste 9%. a comentat And`nu]. Pre[edintele APAPR. „Fondurile de pensii private au ob]inut \n cursul anului de criz` 2009 randamente investi]ionale atractive pentru to]i cei cinci milioane de participan]i. adic` atingerea unui raport optim \ntre risc [i randament. potrivit datelor Asocia]iei pentru Pensiile Administrate Privat din Romånia (APAPR).2282 lei/euro.5%. valori peste cele consemnate \n 2008.Pensii private Criza financiar` „a c`zut bine” pensiilor private Cu excep]ia nerespect`rii calendarului ini]ial privind majorarea contribu]iei la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II). avansul fa]` de decembrie 2008 fiind de 182.5%. activele fondurilor de pensii obligatorii [i facultative (Pilonul III) au atins un nivel de 2. fiind ob]inute \ntr-un an de criz` profund` pe pie]ele financiare globale“.55 milioane de euro la un curs de 4. de 11. iar infla]ia estimat` pentru sfår[itul anului 2009 este de 4%-5%“. Crinu And`nu].

s` modifice legea privind pensiile private obligatorii \n sensul introducerii unui randament minim garantat egal cu rata infla]iei. dar nu [tiu cånd anume vor da curs unui astfel de demers.565. entit`]i diferite de administratori.172 916. respectiv circa 2. astfel. P`strånd tendin]a \nregistrat` \n 2008. Administratorii au \ncheiat pe minus Al doilea an de func]ionare al Pilonului II a diminuat pierderile administratorilor de fonduri de pensii cu peste 96%.000 de persoane. Financiar 2010 57 . intrarea pe profit a tuturor societ`]ilor fiind a[teptat` \n 2012 sau 2013.12. \n preajma anului 2020.31 milioane de lei. s` \ncheie anul 2009 pe profit net. comparativ cu 11% \n decembrie 2008 [i 23.3 milioane de lei (+682%). Pentru ace[tia. a reu[it s` \[i diminueze rezultatul negativ cu 98. conform datelor Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). \n mai 2008.421 2.385 4. Pe Pilonul III. de la 851. \n acest an.2007 Active nete Clien]i .82 milioane de lei \n 2008.7%.25 milioane de lei \n 2008. |n privin]a evolu]iei num`rului de contributori \nscri[i la Pilonul II.22.172 de persoane. cre[terea medie lunar` a num`rului de clien]i la Pilonul III s-a situat sub 1. randamentele ridicate ale plasamentelor au ajutat toate fondurile de pe Pilonul II. cumulat.041 187. cu un profit net de 141.913 milioane. bazåndu-se pe o alt` filozofie comparativ cu sistemele de tip „beneficii definite”. de la 30. ponderea conturilor goale (\n care nu s-a v`rsat nicio contribu]ie) pe Pilonul II a continuat s` scad`.08% din total la sfår[itul anului 2009.166 2.588. Pilonul III are un poten]ial puternic de cre[tere \n urm`torii ani. Pe pozi]ia a doua s-a plasat Aviva Pensii.116 84.887 Total 14.426 4.2%. conform datelor financiare anun]ate de administratori. cel mai profitabil a fost Prima Pensie .mil. Ultima ini]iativ` \n acest sens a fost respins` de Senat \n luna mai a acestui an. Tendin]a de cre[tere modest` se va men]ine [i \n acest an.11. Locul trei revine Generali Fond de Pensii.17.2 milioane de lei. fie prin intermediul unor parlamentari. lei .315 50. Cel mai profitabil fond a fost cel administrat de ING Fond de Pensii. au amånat momentul deciziei de semnare a unui contract de pensie facultativ`.286 150.1% \n mai 2008. Profituri semnificative au raportat [i fondurile administrate de Alico Pensii . Mircea Oancea.97 milioane de lei. la 187. a atins 260 de milioane de lei. O a treia ini]iativ` a fost \naintat` de doi deputa]i PSD \n cursul lunii mai \n ciuda recomand`rilor FMI [i a faptului c` Pilonul II din Romånia este un sistem de pensii de tip „contribu]ii definite”.07 milioane de lei \n 2008. iar pe Pilonul II \n mai 2008. Comparativ cu 2008.512 lei la finele anului precedent. \n 2008. lei Fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) Fonduri de pensii facultative (Pilonul III) 14. Pe de alt` parte. respectiv de 8. Na]ional Sindical. \n cre[tere cu 927% fa]` de 2008. de la pierderi de 11. principala surs` de venit o constituie comisioanele percepute contributorilor la fond. Potrivit CSSPP. respectiv circa 534. Calculele estimative au fost date peste cap de criza financiar`.315 50. Estim`rile arat` c` administratorii vor consemna pierderi [i \n urm`torii ani.000 de persoane. avansul a fost de 13. doar 3% dintre romåni vor \ncheia un contract de pensie facultativ`. cifr` care se situeaz` \ns` sub estimarea pre[edintelui CSSPP.44 milioane de lei \n urm` cu un an. care au \ncercat. la 4. Dintre acestea.mil. care a sporit incertitudinea locurilor de munc` [i a diminuat veniturile salaria]ilor. ING Fond de Pensii. fie direct.92 milioane de lei.756 lei.384. care.8% \n 2009. care. potrivit datelor unui studiu realizat pentru MEDIAFAX de firma de cercetare 360insights. 4. \n condi]iile \n care 32% dintre romåni [i-au propus s` devin` clien]i ai unui fond de profil.745 204.67 milioane de lei [i Eureko Pensii .887 Tip fonduri / Perioada 2008 2009 Active nete Clien]i Active net Clien]i . Cel mai important administrator de pe Pilonul II dup` volumul activelor administrate [i al clien]ilor.4%.182. num`rul clien]ilor a urcat cu 24. |n privin]a administratorilor.68 milioane de lei (+683%) [i Aripi (Generali Fond de Pensii) .mil.900 de persoane. anul 2009 a adus un plus de peste 381. care se a[tepta la \nceputul anului trecut la dublarea acestui indicator. la 2. la un cå[tig net de 271. reprezentånd 7. care a trecut de la un rezultat negativ de 41.03 milioane de lei.6 milioane de lei la finele anului trecut. la 300. care a \ncheiat cu un cå[tig net de 111. |n schimb.66 milioane de lei \n 2008.031. lei 831.2%. conform datelor 360Omnibus. Aviva Pensii 15.565 milioane de persoane au primit \n contul individual de pensie cel pu]in o contribu]ie de la lansarea sistemului. dup` ce \n aprilie un demers similar privind schimbarea Legii 411/2004 a primit vot negativ.93 milioane de lei.752. la 29.181 4.895 4. de la pierderi de 92. procentaj care va cre[te la 7% \n urm`torii 2-3 ani. iar recuperarea investi]iilor. de la 159. dar [i \n 2009. care arat` c`. care au dep`[it 500 de milioane de euro.288 Sursa: CSSPP Not`: Primele contribu]ii la Pilonul III au fost virate \n mai 2007. fiind urmat de AZT Viitorul T`u (Allianz-}iriac Pensii Private) 59.000 de participan]i.

„Prin ultima decizie a Consiliului CSSPP adoptat` \n 13 aprilie 2010. surse din pia]a de profil estimånd c` grupul olandez a pl`tit \ntre 5 [i 7 milioane de euro pentru preluarea ambelor fonduri. a våndut c`tre alt grup financiar din Austria.500 de clien]i. La finele anului 2009. Autorizat` definitiv de CSSPP \n decembrie 2009. la 179 de milioane de lei.1 milioane de lei. care totalizau 42. Valoarea cumulat` a celor trei opera]iuni s-a ridicat la 23. la 140 de milioane de lei.316. prin preluarea administr`rii fondului BCR Prudent de la BCR Asigur`ri de Via]`. peste performan]a medie ponderat` a industriei. La \nceputul acestui an. Campionul achizi]iilor \n 2009 a fost BCR Pensii Private.2% pe Pilonul II dup` num`rul de participan]i (313.6 milioane de euro.aprilie 2010. administratorul [i-a majorat capitalul cu \nc` 39 de milioane de lei. KD Fond de Pensii. Valoarea cumulat` a tranzac]iilor nu a fost dat` publicit`]ii. pe pia]` vor rezista doar fondurile cu randamente investi]ionale ridicate. de transparen]` [i guvernan]` corporativ`. consolidarea pie]ei locale va avea la baz` criterii de eficien]` [i competitivitate. [i a afirmat c`.72 milioane de lei. |n cursul anului 2009. care. a fost atingerea unei cote de 30% pe acest segment de pia]`.156. Vienna Insurance Group. Bancpost Fond de Pensii [i KD Fond de Pensii. care a preluat fondurile gestionate de Omniasig 625 de lei Fond de Pensii (Omniforte). conform datelor APAPR de la finele lunii aprilie 2010. |n a doua parte a anului trecut. Pragul de 50. \n septembrie 2007.8 milioane de lei). proces care a durat doi ani de zile“. operat` \n a doua parte a anului trecut. conform datelor publicate de administrator \n Monitorul Oficial. La momentul vir`rii primei contribu]ii. trimestrial. opera]iunea a fost efectul tranzac]iei prin care este valoarea medie aproximativ` acumulat` \n conturile individuale ale viitorilor pensionari \n intervalul mai 2008 .42 milioane de lei. \n timp ce administratorii au raportat pierderi nete de 11. toate fondurile de pensii au \ncheiat pe plus. BCR Prudent avea 48. Ne\ndeplinirea acestei obliga]ii conduce la retragerea autoriza]iei de func]ionare de c`tre autoritatea de reglementare. controlat de Erste. Intrarea BCR Pensii Private pe Pilonul III a fost \nso]it` [i de o majorare de capital de 65 de milioane de lei. \n mai 2008. principalul motiv fiind legisla]ia. parte a grupului olandez cu acela[i nume.2 milioane de euro.934) [i la 5% dup` valoarea activelor nete (156. care oblig` un fond de pensii de pe Pilonul II s` aib` cel pu]in 50. potrivit datelor CSSPP. tranzac]ia a luat \n calcul [i perspectivele de dezvoltare a industriei de profil. cea mai mare parte a ac]iunilor de]inute la BCR Asigur`ri de Via]` [i BCR Asigur`ri. Obiectivul declarat al managementului BCR Pensii Private \nainte de \nceperea campaniei de aderare la Pilonul II. fondul administrat de BCR avea 124. Prima Pensie [i OTP Fond de Pensii. a ajuns la un portofoliu de peste 378. |n plus. cu un profit de peste 100 de lei.000 de participan]i la finele lunii martie.173 de clien]i [i de]inea a doua pozi]ie \n ierarhia fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) dup` valoarea activelor nete. Altfel spus. cum ar fi Polonia sau Ungaria. conform datelor publicate \n Monitorul Oficial. El a ar`tat c` astfel de procese au avut loc [i \n alte state unde func]ioneaz` Pilonul II. a declarat pre[edintele CSSPP. care a preluat fondurile gestionate de Consolid`ri pe Pilonul II A[a cum era de a[teptat. |n urma celor trei achizi]ii. pia]a fondurilor de pensii private obligatorii a continuat \n 2009 procesul de consolidare \nceput \n a doua parte a anului 2008. conform datelor CSSPP. OTP Fond de Pensii (OTP) [i Prima Pensie Fond de Pensii (Prima Pensie). astfel. Cele dou` opera]iuni au adus Eureko Pensii circa 34. BCR Pensii Private a intrat [i pe segmentul pensiilor facultative (Pilonul III). \n condi]iile \n care. grupul BCR.000 de participan]i reflect` [i nivelul peste care un administrator \[i poate recupera investi]iile \ntr-un interval de timp rezonabil [i acceptat de ac]ionari. Mircea Oancea. fondurile de pe Pilonul II vor fi comparate cu rata minim` 58 Analiz` . BCR Pensii Private a ajuns la o cot` de 6. care a autorizat definitiv preluarea KD de c`tre Eureko. BCR Pensii Private a pl`tit pentru preluarea BCR Prudent suma de 2. Un alt juc`tor care [i-a consolidat prezen]a pe Pilonul II a fost Eureko Pensii Private. adic` mai pu]in de 3%. \n urm`torii trei ani. se marcheaz` \ncheierea procesului de consolidare a Pilonului II prin astfel de opera]iuni.000 de participan]i dup` primii trei ani de la data constituirii.166 de participan]i dintr-un total de 4. Lista fondurilor de pe Pilonul II susceptibile s` devin` ]inta unei prelu`ri le includea pe cele administrate de Bancpost Fond de Pensii. reprezentånd o majorare de la 50 de milioane de lei la 140 de milioane de lei. cå[tigul net ridicåndu-se la 20.Pensii private Pe Pilonul III. aporturile ac]ionarilor BCR Pensii Private aduse la capitalul social s-au ridicat la 90 de milioane de lei.

potrivit datelor avansate de directorul general al Eureko Pensii. \n \ncercarea de a diminua deficitul bugetar. diminuarea contribu]iei ar putea \ntårzia cu cå]iva ani intrarea pe profit a tuturor administratorilor de pe Pilonul II. CSSPP instituie procedura de supraveghere special` asupra administratorului. iar fondurile de pensii vor deveni un juc`tor important pe pia]a financiar` [i de capital din Romånia. Potrivit calculelor APAPR. Reprezentan]ii APAPR spun c`. |n perioada de aproape doi ani de la lansare. cheltuielile administratorilor nu se mai pot sus]ine din veniturile acestora. Pre[edintele APAPR. Pilonul II a consemnat un randament mediu anual de 18.5 miliarde de euro al bugetului de pensii \n 2010. |n acest caz. pentru c` ac]ionarii nu vor sus]ine un business f`r` certitudinea recuper`rii investi]iilor \ntr-un interval rezonabil [i prestabilit. reprezentan]ii administratorilor [i APAPR au estimat c` activele Pilonului II vor dep`[i pragul de un miliard de euro \n decembrie 2010. mai ales din partea celor afla]i \n a doua parte a clasamentului“. putem asista la decizii de retragere de pe Pilonul II. de fapt. „Prin reducerea contribu]iei. „Un astfel de demers amån` rezolvarea de facto a problemelor din societatea romåneasc` [i este cu atåt mai nedrept cu cåt genera]ia tån`r`. „Studii independente arat` c` o contribu]ie cu un punct procentual mai mic`. iar la dou` trimestre consecutive sub acest nivel. spun reprezentan]ii APAPR. M`sura Executivului. Punerea \n practic` a m`surii de reducere a contribu]iei ne d` peste cap planul de afaceri al companiei“. mai ales cei din a doua jum`tate a clasamentului. din perspectiva intereselor unui investitor. t`ierea a dou` puncte procentuale din contribu]ia Pilonului II va aduce statului economii de 660 de milioane de lei \n 2010.5%. va conduce la o pensie cu pån` la 30% mai mic`.4% din deficitul bugetar al Romåniei. Pe de alt` parte. estimat la 46 de miliarde de lei (9. Optimismul administratorilor s-a transformat \n agonie dup` ce. sumele virate c`tre Pilonul II urmånd s` scad` cu 2. „Asist`m. Cornelia Coman. La patru trimestre consecutive de subperforman]`. Guvernul a anun]at. a spus Coman. a pl`tit deja pre]ul lipsei de viziune economic` \n 2009 [i 2010. a mai spus And`nu]. dar. a[teptat` \ncepånd cu luna iunie. a fost puternic contestat` de administratori [i APAPR. Pe termen lung. a spus c` reducerea contribu]iei la Pilonul II \nseamn` falimentarea „cu bun`-[tiin]`“ a sistemului de pensii private. \n contextul major`rii contribu]iei de la 2% la 2. \n timp ce activele nete au ajuns la 3. Crinu And`nu]. La \nceputul anului. startul cu contribu]ii solide este de maxim` importan]` pentru sistem“. a ar`tat pre[edintele Consiliului de Administra]ie al ING Fond de Pensii. iar m`sura le va produce \n continuare pierderi de \nc` 800 de milioane de euro pån` \n 2017.14 miliarde de lei. Diferen]a de 511 milioane de lei reprezint` profitul (net de toate comisioanele) realizat de fonduri pentru participan]ii la sistem. |n plus. o parte dintre administratori. care au ajuns la 5. mai 2008. administratorul are dou` posibilit`]i: fie cere. Reducerea contribu]iei virate la Pilonul II de pensii va amplifica pierderile induse participan]ilor prin plafonarea \n 2009 a nivelului acesteia la 2% [i nerespectarea major`rii la 3% \n 2010. care a precizat c` economiile realizate \n urma m`surii nu acoper` decåt o parte foarte redus` din deficitul de 2. cei cinci milioane de contributori au pierdut deja 200 de milioane de euro \n 2009 [i 2010. c` va reduce contribu]ia virat` c`tre fondurile de pensii private obligatorii. |n plus. adic` din comisioanele aplicate participan]ilor. CSSPP retrage licen]a de administrare. „Dac` e[ti investitor \n Romånia [i vezi c` o astfel de m`sur` se ia dup` numai doi ani de la startul sistemului. al restructur`rilor. [i nu \n 10 ani. fondurile de pensii private obligatorii au \ncasat prima contribu]ie majorat` la 2. \n mai 2008. „Marii investitori nu vor merge pe måna micilor politicieni romåni. a spus And`nu]. Besim Jawad. Deci. cum s-a estimat ini]ial prin planul de afaceri aprobat \n urm` cu trei ani. preluånd [ocurile unei rea[ez`ri brutale a economiei. sustenabilitatea [i adecvarea Pilonului II sunt vitale pentru o pensie privat` la un nivel decent \n viitor. Potrivit reprezentantului APAPR.9%. \n mai 2010. pe o durat` de cotizare de 30 de ani. atåt a administratorilor. de la 2. pe pia]a autohton` de pensii private obligatorii au r`mas nou` fonduri.5%.4 miliarde de lei pån` \n 2011. „Prin aceast` m`sur`. a spus Jawad. din nou.de rentabilitate la nivelul pie]ei. s-ar putea retrage de pe pia]`. care administreaz` cel mai mare fond de pe Pilonul II. fie intr` \n faliment“. asist`m la instigarea unei genera]ii \mpotriva altor genera]ii“. potrivit legii. adic` 1.5% din salariul brut al celor cinci milioane de participan]i. |n urma tuturor fuziunilor. |n cazul primei variante.1% din PIB). Jum`tate din pensia privat` acumulat` \n statele cu experien]` \n domeniu provine de fapt din contribu]iile virate \n prima treime a perioadei de acumulare. [omajului [i dificult`]ilor financiare“. respectiv 3% pentru 2010. a explicat And`nu]. nu te sim]i deloc \ncurajat s` investe[ti \n dezvoltarea pie]ei locale. la na]ionalizarea mascat` a pensiilor private din Romånia. cåt [i a celor cinci milioane de participan]i. n Financiar 2010 59 . a afirmat And`nu]. nivelul contribu]iei r`måne sub calendarul stabilit ini]ial. Nu exist` \nc` un punct de vedere comun la nivelul Asocia]iei.03 milioane la finele lunii aprilie.63 miliarde de lei. m`sura din 2009 va reduce pensiile private ale actualilor salaria]i cu pån` la 15%“.5% la 0. bani ac]ionarilor. \n pofida acestei major`ri. \n septembrie 2007. ac]ionarii administratorilor se vor gåndi de dou` ori dac` mai aloc` bani pentru un business care va intra pe profit (breakeven) peste 20 sau chiar 30 de ani. la doar doi ani de la startul Pilonului II. |n martie 2010. Na]ionalizarea pensiilor private Contribu]iile virate fondurilor de pe Pilonul II \n perioada mai 2008-aprilie 2010 au \nsumat 2. comparativ cu 18 la startul Pilonului II. participant` la Pilonul II de pensii. spune [eful APAPR. potrivit datelor APAPR.

Director Opera iuni 2009 .250.99.147.160.ardaf.Pre edinte CA Silvia Sîrb .0.Director General Adjunct 2009 .ro.51.089 6.400 1 Aegon Woningen Nova B.Director General Alexandru Ionescu . Al i ac ionari (< 5% fiecare) .20 021-317.630.763. .38%.843 2010 . M101.80.80.68%.Pre edinte Adina B cioiu .01%.astraonline.Pre edinte CA Victoria Dumitru .000 29.Director Financiar Radu Br g rea .22.ro Indicator financiar . 44.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 78.132 N/A 240. Apasco . 3. 1.515.aegon. Apa Proiect .180.5670%.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 799. persoane fizice .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 60 Informa]ii asigur`tori . Aegon Tsjechie Holding B.91%.ro Indicator financiar . .IRIAC ASIGUR RI* Str.ro Indicator financiar .V. www.22. 80-84.0. Cominco .327.astrasig.asigreasig@abcasigurari.139.1% Gabor Kepecs .abcasigurari. Polizu. Nerva Traian nr.41.99 1 abc.778 (-)90.99%. bl.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.16%.206.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 327.53%.75 office@astrasig.41.ro Indicator financiar .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURARE REASIGURARE ARDAF* Str.Director Executiv Adjunct 2009 . 47-53.79. Cluj-Napoca.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA Str.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ALICO ASIGUR RI ROMÂNIA (fost AIG Life Asigur ri România) Bd.0. 1. info@aegon.785.01 3 h.Director General Ciprian L dunc .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 192. sect.80.18.ro www.80. Bucure ti 021-318.01% Theodor Alexandrescu . Lasc r Catargiu nr.6 > 200 Iberian Structured Investment I BV 81.3851% Stanislav Uma .99%.Director General Adjunct Alexandru Popescu .12. Frigotehnica .000 87. Bucure ti 021-230.allianztiriac.954.000 (AV) 357. Energoconstruc ia .0480%.53. Vesanio Trading LTD.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 .24% Mircea-Florin Hristofor .astrasante. Iridex Group Construc ii .639.3580% Rangam Bir .673 (-)219. nr. jud.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. 98-100. Uniqa Beteiligungs 27. Emivas .81 021-230.00 021-208.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 13. Bucure ti 021-208. Bucure ti 021-208.600 53 Hidroconstruc ia .650.60.ro www.200 0264-224.17.ro.20%.0.1645%.Director General Alin Tudor B iescu .0.ro www.ro 6 www. al i ac ionari .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 1.911 N/A Alico . crt. Generali PPF Holding BV 18.ro www. sect.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 39.507. 021-208.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 66.904 (AV) 2010 .436 9.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ALLIANZ.Vicepre edinte Directorat R zvan Ieremia .198. www.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 2. 58-60.V.ro Indicator financiar .ro 5 www.76 office@ardaf.alico.712. 021-318.Membru Directorat 2009 .2. 24.4.60%.publice@allianztiriac.685 2010 . Cluj 0264-224.30% Radu Must ea .11 4 relatii.517. Capital social (lei) Nr.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 17.Director Asigur ri 2009 .ro. coala Floreasca nr.150. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ABC ASIGUR RI REASIGUR RI Str. 3. Proimsat 0.209 2 contact@aegon.000 N/A 2010 .000 N/A Allianz New Europe Holding GmbH 52.0. 1.ro Indicator financiar .86 021-318.26%.81 021-208.Director General 2009 .000 2010 .3.72.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) AEGON ASIGUR RI DE VIA Calea Doroban ilor nr.329.038.o@alico.25%. Bucure ti 021-317.1. sect.Pre edinte Directorat Dacian Vinereanu . et.74.0.67%. Iridex Group Import Export .80.4775%.63%.534 peste 250 Nova Trade . 10. sect. 021-318. al i ac ionari . C derea Bastiliei nr. alte persoane fizice i juridice 0. cod 010616.22.59.000 (AG+AV) 11. Stizo .17%. sector 1.

57%.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 . Arena Group .63.9124%.068% Constantin Tampiza .858 1 .6016% Daniela Meghea . Hepites .1.09. C t lin Alexandru Huic .Vicepre edinte Directorat 85.59 12 office@bcrasigviata.99% Mihai Popescu .15 office@ateinsurance.533.0. Martin Haschka .62%.000 13.83. sect.lei Prime brute subscrise Rezultat brut (profit sau pierdere) 11.88.ro.35.001.970.1.9320%.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) AVIVA ASIGUR RI DE VIA * Str.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 9.246 135.307 88.Pre edinte CA Valentin Mi ov . Gheorghe Laz r nr.ro www.35%. Bucure ti 021-331. 7 asimed@gmail.12.022 (AV) 2010 . 021-230.ro www.39 office@asig-asimed. 99.000 1 Lauren iu Huic .2. Farmacom . sect. 1.04.ro Indicator financiar .ro Indicator financiar . crt.949 (AV) 165. 31-33.000 2010 .08 9 office@asitokapital.asitokapial.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 33.agen ii Boris Schneider .900 1 Norcroos Insurance Company Ltd.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) — 255.lupu@ateinsurance.003 (AV) 24.85%. sect.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Bucure ti 021-601.936 (AV) 2010 .55%.3.432.690 N/A Aviva International Holdings Limited 99.84%. sect. 5-6.11.ro www. al i ac ionari persoane fizice 0.932.90.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 61 .6.01 11 office@aviva.ro Indicator financiar .204.Membru Directorat Ion Br tulescu .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ATE INSURANCE ROMÂNIA Calea Grivi ei nr.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASITO KAPITAL Bd.0.436 1.1.CEO Aviva Investors România 2009 . 1.sediu central Agrotiki Insurance Grecia .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) BCR ASIGUR RI DE VIA VIENNA INSURANCE GROUP Str.Director Financiar.Pre edinte Directorat Mihai Belicciu .462 124.39 021-331. sect.13.001 — 947.Membru Directorat Cristian Botez .41% Lauren iu Huic . 2.100. Olfarm .301.0.ro.87.846 (AV) 2010 .ro Indicator financiar .800 55 Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group .5.190 2.324. et. Carol I nr.Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) 1.25 021-601.62 021-230.Pre edinte CA Dan Mihail Stoicescu .ateinsurance.3.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 21.Membru Directorat persoane fizice .0.14 021-310.68. 21.ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Bd.711.com www.aviva.265.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.620. persoane juridice .613.41%.sucursale.41%.917.Pre edinte Directorat Wiener Stadtische Versicherung AG Viena .853.00 021-203.400.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 39. Galenus 3.ro www.47% ATE Leasing Grecia .4860%. Rabat nr.53% Iordanis Hadjiossif .187 — 1. Buze ti nr. 8A. 62-64. Banca Comercial Român .Mariana Diaconescu .CEO Aviva Grup România Daniela Vasile .ro Indicator financiar .88 8 cabinet@asirom.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 556. 90 . Bucure ti 021-230.CEO Aviva Pensii Eugen Voicu .387 — 126.40 021-230.Membru Directorat 2009 . Heliofarm . 1.577.0.Director General Adjunct 2009 . Bucure ti 021-203.99.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 2.576.Director General Elena Lupu .12% Florina Vizinteanu .783.87. înlocuitor de drept al Directorului General 2009 .ro www.113 1.47%. Radu George Cazacincu 0.63. Imeco .Pre edinte CA / Director General 2009 .493.020. Elena V c rescu nr.ro Indicator financiar .83. 021-310. Bucure ti 021-310.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.85%.30 46 .asirom.825 — N/A (AV) 157.330 370.81.asig-asimed.10.09%.524 2010 .Membru Directorat 2009 .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURAREA ROMÂNEASC . 86 reprezentan e. Meduman . 1. sect.46%. persoane fizice .Director General Marcel Pîrciog .bcrasigviata.68. Capital social (lei) Nr. Bucure ti 021-206. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ASIGURARE REASIGURARE ASIMED Str.68. 10 elena. 24. 100A.

Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 594.11.98. Sibiu. Bucure ti 021-408.ro.09% Mihail Tec u . 2.11 031-226.com www. jud.080.000 1 BNP Paribas Assurance.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 7.92.359 N/A Ilie Carabulea .91%. 2.210.ro www.56 19 office@certasig. Sibiu 0269-222.bcrasig.877. 5.298.00%.brdasigurarideviata.180 154 Wiener Staedtische Versicherung AG 95. Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 196.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 642.000 1 BNP Paribas Assurance.29 021-408.brdasigurarideviata@brd.04 021-311. 2.Director General Adjunct 2009 .725.Director General Atlassib . Bucure ti 021-311. et.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CERTASIG ASIGURARE I REASIGURARE Str. BRD .Pre edinte CA Mariana Flucu . 0372-187.44.49% Philippe Perret .90 13 office@bcrasig. Cardif Assurance Vie. Bucure ti 031-226. Transcar .513 — 22. PARIS Sucursala Bucure ti Bd.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 6.040.certasig.A.221.300. 1. sect.CEO 2009 .066.com www. cod 020057.637. Cardif Assurance Vie. cod 020057. 1.799 2010 .Pre edinte CA Mario Kostov .133 18 office@carpaticaasig.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 15. Grigore Mora nr.1.ro Indicator financiar .538.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) * Prime subscrise incepând cu luna august 2009 Nr.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 9.00 15 ro-office@cardif.970. Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet .173 (AV) 2010 .1.42%. et. BCR .387. 153-155. crt. sect.com www.ro Indicator financiar . Bucure ti 031-226.cardif.707 (-)411.29. www.000 1 BNP Paribas Assurance.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 1. persoane fizice .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 5.323 (AV) 83.729* N/A 2010 .000 — 39.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web BCR ASIGUR RI VIENNA INSURANCE GROUP Str. cod 020057.420 021-311. 61B.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 2010 . 0269-205.51%.50.800. Autog rii nr.ro www.500.572 — 105. 1. Bucure ti 031-226.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 22.ro Indicator financiar .cardif.Sucursala Bucure ti Bd.215. Cardif Assurance Vie.11.97%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 62 Informa]ii asigur`tori .61% 2009 .91.Pre edinte CA Mario Kostov .11 031-226. persoane fizice 3.20.Pre edinte CA Carmen Bahrim .11. Dacia nr. sect.CEO 2009 .616. Dacia nr.000 90 2010 .235 250. Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet .000 — (-)37. 15.039. Capital social (lei) Nr.ro Indicator financiar .11.00 17 ro-office@cardif.Membru Directorat (COO) 2009 . puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere 123. Nicolae Caramfil nr.cardif. PARIS . 100. et.202 0269-211.500 930 SOGECAP . Bucure ti 021-405.146.ro Indicator financiar .ro Indicator financiar .00 16 ro-office@cardif.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 7. sect.000 (AV) 27. tronson 1.74.Pre edinte CA Damien Marechal .664 — (-)55. 153-155. Dacia nr.11.11 031-226.6.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARPATICA ASIG Str.Director Executiv 2009 . bl.11.Pre edinte Directorat (CEO) Adina Edelmaier . 23.A.35%.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) BRD ASIGUR RI DE VIA Splaiul Independen ei nr.Director General Vasile Sava .CEO 2009 .29.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASIGUR RI Bd. 153-155. 2.Membru Directorat (CFO) Sergiu Loghin .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 360. persoane fizice .000.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S. 2. 2.724 (AV) 2010 .0.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASSURANCE VIE S.741 — N/A (AV) 6.647. 0269-220.ro www. sect.bcrasigurari.Pre edinte CA James Grindley .13 14 office.904 10 CertAsig Holdings SA . sect.ro Indicator financiar .087.971 (AV) 2010 .487 20.809.65% Nigel Williams .

Bucure ti 031-423.ro Indicator financiar . Eurobank EFG Business Services .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 10.595.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ERGO ASIGUR RI DE VIA Intrarea Murmurului nr.eureko.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A Activ din 2010 (AV) 2010 .8424%.726 (AV) 2010 .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 13. (Olanda) 99.975%.86. Dimitrie Pompeiu nr.168.977.9. Austria 99.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 4. 1.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 14.Pre edinte CA Anita Ni ulescu .0. Bucure ti 021-300. cod 014114.ro www.Director General Simona Petrache .052. Asigur ri generale (AG) N/A N/A Asigur ri de via — (AV) 2010 . sect.371.00. 4.Pre edinte CA Magdalena Mocanu . Ergo International AG.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EFG EUROLIFE ASIGUR RI DE VIA Bd.04.Director General / Membru CA 2009 . Bucure ti 031-224. bl.373.21 021-300.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 162.Pre edinte CA / Director General Carmen Radu . Capital social (lei) Nr.701. intrarea D.5%.Director General Roxana Brani te .ergo.645 — 2.36 20 ask.gr www.Director General Adjunct 2009 .67.71 021-202. 2-4. 2.0472%.V.402 — 3. 3.200 1 Ergo Austria International AG.00132% Frans van der Ent . crt.05%.chartisinsurance.Director General Adjunct 2009 .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EUREKO ASIGUR RI Bd.000 — 3. tronson 3.84 23 asigurari@eurolife. parter. cl direa Olympus.ro Indicator financiar .307 41 de agen ii i puncte de lucru Eureko B.0. EFG Eurobank Ergasias . 12.0472% Alexandros Sarrigeorgiou .4. EFG Business Services .83 031-418.Director General Adjunct Recep Cetintemel . Bucure ti 031-423. cam.000 (AV) 14. 1. sect.83 031-418.Director General .01%. cl direa Olympus. Achmea Holding N.ro 25 www.Pre edinte CA Mesut Yeti kul . EFG Eurobank Ergasias .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 14. .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 63 . sect.Director General Adjunct 2009 .85.efgeurolife. 1-11.Director Subscriere Costin Istrate .Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 17.99.Director Managementul Riscului Aurel Fr il . 10. Bucure ti 021-408. EFG Eurolife Life Insurance .340.ro Indicator financiar .9.ro Indicator financiar . Eurobank Cards 0.7192%.ro www. Dimitrie Pompeiu nr. EFG Eurolife General Insurance .051. et.192.40. cam.84 22 asigurari@eurolife.133.0. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere CHARTIS ROMÂNIA* (fost AIG România) Pia a Montreal nr.793 (AV) 2010 . cod 020337.0.Director Economic 2009 .998.341 2010 .99% Mihnea Tobescu .533.129. 5.V.99868%.302.67.72 asigurari@eureko.567 (-)19. cod 020337.000 — EFG Eurolife Life Insurance . 5. 6A. parter.00 021-408.ceasigurari.05% Alexandros Sarrigeorgiou .85%. Germany 0.086% Recai Dala . cam.002.com Indicator financiar .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EFG EUROLIFE ASIGUR RI GENERALE Bd.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 56.ro Indicator financiar .310 83 Credit Europe Group N.00 031-224.96.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 12. et.chartis@chartisinsurance. 5.007.86. et.00.0.96.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.70 24 office@ergo. Decebal nr.025% Josef Adelmann .720 6. bl.000 N/A Mihnea Tobescu .000. sect.092 — EFG Eurolife General Insurance . sect.V. 5.585 34.efgeurolife. sect. persoane fizice . 6A.3440%.914%. 2. 1. Bucure ti 021-202.Pre edinte CA Ina Cre oiu .Director General Radu Manoliu . . WTCB. Chartis Europe 99.40.49 21 office@ceasigurari. B6.000.0.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 42.04.132 2010 . 25-29.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CREDIT EUROPE ASIGUR RIREASIGUR RI Splaiul Unirii nr. Eurobank EFG Cards .gr www.9%.com www.

sect.Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) 34.ro www.100.174 957.84.98%. Astra .999971%.238.Director General Adjunct 2009 .000 2010 .057.p.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.11 021-317.073.96285%.00.12% Kiril Boshov .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) FATA ASIGUR RI os.101.0.99.37. 1.99. 58-60. Bucure ti 021-305.01547%.697.67 31 office@groupama. Bucure ti 021-312.14 26 secretariat@euroins.Pre edinte CA Diego De Gennaro .Director Executiv Mircea Georgescu .Pre edinte Consiliu de Supraveghere Indicator financiar . Radiocomunica ii .99. unit i asociate în sistem creditcoop . Doukas-Pavlos Palaiologos 0.a.200 peste 300 de agen ii i puncte de lucru Groupama SA . Ion Mihalache nr.Director General Dan Bold .Director Financiar Adrian Marin .Pre edinte Alin Iulius Buc a . sect.027021%.75 021-307.510.605. Mihai Eminescu nr.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE Str. bl.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 80. Gheorghe Polizu nr.000 2010 .99.755.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 1. crt.Director Economic 2009 .400. Romtelecom .83. 10A.0. . al i ac ionari 15. Vulturilor nr.0.36. 10-12.00.487. 2. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE Bd. 7-8.Trimestrul I Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 26. 3. cod 011171. 99.750 — N/A (AV) 2010 . Prof.02% Othmar Ederer .0. Konstantinos Argyropoulos 0.0000(1)% Vittorio Rispoli . 021-307.35 021-312.Director Comercial Ovidiu Racoveanu .ro Indicator financiar .Director General Adjunct Paul Swoboda .Director General Georgiana Miron .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 2009 .Director General Monica Sp taru .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 430.000 99.Pre edinte CA Gerasimos Gazis .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 422.100 13 Fata Assigurazioni Danni s. 45.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GARANTA ASIGUR RI Bd.422.275 55 Grazer Wechselseitige Versicherung AG 99.018. 2. GW Beteiligungswerbs-undverwaltungs GmbH . cod 030857.generali. sect. 2.03.00071%.ro www.07.917.Director General / Pre edinte Directorat Pavel Paidar .793 120.ro Indicator financiar .87%.groupama.44 30 office@grawe.0.000 84.0. unit i ale coopera iei de consum . Bucure ti 021-312. 021-326. Bucure ti 021-230.p. Fata Vita s.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 14. 1.900. Bucure ti 021-307.974 (AV) GENERALI ASIGUR RI Str.ro www.10 021-312.99.00071%. cl direa Conect 3.000 28.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 61.34571%. Jean Valvis 4.47 021-230. Bucure ti 021-317.41 27 office@fata-asigurari.07.80.ro Indicator financiar .130112%.Director General Adjunct 2009 .000029% Denis Rousset .16.Director Financiar 2009 .591.24694%.Director General Marian Bache .663 771.00071% Doukas Paleologos . Pantelimon nr.ro Indicator financiar .80 28 info@garanta.441 2010 .ro www.euroins.a.500.Director Asigur ri de Via Emil Boldu . Groupama Investissements SAS . 19-21. 021-307.000 15.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 64 Informa]ii asigur`tori .71. sect.008 10. 1.ro www.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 352.50. et.875 (subscris i v rsat) 10 The Ethniki Hellenic General Insurance Company .Director Asigur ri Generale Stefan Vancek . Centrocoop 0.144.60.500.787 7.42690%. Capital social (lei) Nr.262 N/A N/A (AV) 2010 .Date finale neauditate Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) N/A — N/A (AV) 2010 . Dimitrie Pompeiu nr.20 29 info@generali.0.garanta.fata-asigurari. turn Centrul de Afaceri Obor.Responsabil Comunicare 2009 .597 74.0. Po ta Român 0.ro www.300.054422%.00 021-310.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 45.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 280.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GROUPAMA ASIGUR RI* Str.Director General Bogdan Pîrvu . 98A.94. et.450.grawe.ro Indicator financiar .00.ro 129.9999(9)%.99.100. sect.785865%.170 N/A N/A (AV) 28. sect.000 80 Euroins PLC .002580% Marie Kovarova . Ioannis Vasilatos .000 90 Generali Holding Vienna .Pre edinte CA Peter Kasyk .70.000 20.

sect.omniasig.Pre edinte CA Iuliana Hampu .28 suport.100.ro www.lei Prime brute subscrise Rezultat brut (profit sau pierdere) PLATINUM ASIGUR RI-REASIGUR RI Str.91. 9Bis.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ING ASIGUR RI DE VIA Str.516 — (-)8.ro 2009 .252.Membru Directorat 2009 .Director General 2009 .000 77.000 53 Omniasig Vienna Insurance Group 99. persoane Constantin Marica .98.000 1 Vienna International Holding .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 100% asigur ri auto 20. Nationale-Nederlanden Intertrust BV .0.omniasiglife.ro www.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 .11 37 office@rai-ria. alte persoane fizice .V 99. 2. 28. Pipera-Tunari nr.50.26.691.00 021-200. Aviatorilor nr. Capital social (lei) Nr.01258% Zlatka ular .622 66 ING Continental Europe Holdings B.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 2009 .99992% Uma Stanislav .Vicepre edinte Directorat fizice române . Bucure ti 021-200.00 021-408.631.Director General Adjunct Indicator financiar . Ilfov 021-208.38 021-208. 1.99.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 5.00.000.100% austriac Virgil Chiric .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 11. Vienna Insurance Group 0.Sucursala România os.938.730.476.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.000 (AV) 2010 . ING Verzekeringen Intertrust II BV 0.120 260 Constantin Toma .Director General Anca B b nea .0016% Constantin Toma. 1. Bucure ti 021-231. 1. Costache Negri nr.802** — N/A (AV) 2010 . Pechea nr.0000016%.0000016% Aurelia Coman . Voluntari.porschebank.761.Vicepre edinte Directorat / Director General Adjunct Venera-Camelia Gössnitzer-Scafes .0.50.ro 34 www. sector 1.Director General 2009 .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 25.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 527.0000016%.50.450.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) N/A 1 Porsche Versicherungs AG Salzburg .ro Indicator financiar .Pre edinte Directorat Vienna Insurance Group .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) OMNIASIG ASIGUR RI DE VIA Str.ro 33 www.48 N/A 2010 . Polizu 58-60.ro www.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 36.114. sect.98742%.00 office@platinumasigurari.2373 lei pentru 2009 Financiar 2010 65 . Iulia Chicus Pre edin i CA Efraim Naimer .495.26.platinumasigurari.40.ro Indicator financiar .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL* Str.88.633 2010 .902.85. Clucerului nr.Pre edinte Directorat / Director General Luiza Mihaela Unghianu .0. Gh. persoane juridice române .320.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG .ro 62.ingasigurari.89% Liviu Stoicescu .clienti@omniasig.0. 1-5.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 100% asigur ri auto N/A — N/A (AV) 12.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) ** Informa iile transmise în euro de companiile de asigur ri au fost transformate în lei la un curs mediu stabilit de BNR la 4.01 office@omniasiglife.ro 35 www.14 021-322.Director Sucursal 2009 .42 021-231. Bucure ti 021-402. Efraim Naimer.ro Indicator financiar . ING Verzekeringen Intertrust IV BV .144 (AV) 2010 .084.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP Bd.25%.85.80 021-402.rai-ria.31 N/A 206. ING Verzekeringen Intertrust III BV . Bucure ti 021-408.Membru în Directorat Indicator financiar .9984%. et. 13. jud. sect.31.106.86%.0. crt. Bucure ti 021-322.0000016%. 5.81 32 asigurari@ing. 1.000 — 52. 021-231. sect.9999936%.749.ro Indicator financiar .0.00.36 36 office@porschebank.290 N/A Iberian Structured Investments I BV 99.Director General Adjunct Gabriela Maria .91.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 61.

000 N/A 2010 . cod 031409. 1. marketing al prospectelor schemelor de pensii Asigur tori locali i interna ionali care facultative.40 N/A Uniqa Asigur ri .82 021-212.01 031-410. Groupama Asigur ri Florin Sava . 85.79. Allianz. consultan de management de risc Karina Ro u . 26.Membru Directorat 2009 . sect.268.Pre edinte Directorat / Director General Alfred Vlcek .58. Eureko Asigur ri.BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE Str. Alexandru Philippide nr.aon.M. sect.Director Toate clasele de asigur ri generale i asigur ri de via .701.02 office@activasigurari. carte verde. AIG România.9999%.85 Indicator financiar .04. 1.iduna.477.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) UNIQA ASIGUR RI Bd.CEO * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 66 Informa]ii asigur`tori I brokeri de asigur`ri . Bucure ti 021-313.79. et. r spundere civil pentru mijloace de transport aerian. Bucure ti 031-730. Bucure ti 1 031-410. Allianziriac Asigur ri. analiz i suport în rezolvarea respect criteriile de bonitate ale Aon daunelor.R. 9B.signal.com Asigur ri generale Garanta Asigur ri.134.551.. 021-455.G Leslie J. RCA.58 karina_rosu@aon.ro Indicator financiar .ro Auto: Casco. sect.400 5 Signal Iduna Holding AG. maritime. 145.ro AON ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE Calea Victoriei nr.1189%.750.372 — 3. echipamentelor electronice. crt. Dacia nr.iriac Asigur ri Cristiana Mihalcea .04. Carpatica Asig. Asito Kapital.73 38 office@signal-iduna.00 021-322.16 021-315.30.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 35.94 40 021-313.Marketing & Communication Manager 2009 .Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) — N/A N/A (AV) 2010 . de s n tate.71.activasigurari.Director General Adjunct Attila Nagy .REASIGURARE Str. Grigore Alexandrescu nr. r spundere civil legal .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) UNIQA ASIGUR RI DE VIA * Str. profesional .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 554.08.ro Indicator financiar . 3.0.0009% Ioana Laura Pasca .99. 30.571.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Asigurarea Româneasc Asirom Vienna Insurance Group.79. BCR Asigur ri.00. 021-212. Omniasig. c r u intern.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 320. avia ie i transport: cargo. sect. de accidente.0001% Ileana Horvath . 4. C.54 021-408. agen ii.ro www. de construc ii-montaj.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) BROKERI Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.849 (AV) 29. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv ACTIV ASIGUR RI .ro www. Vulturilor nr.79. Bucure ti 021-212.General Manager ALPHA INSURANCE BROKERS SOCIETATE DE BROKERAJ ÎN ASIGURARE . asigur ri de: mijloace de transport aerian. propriet i: asigurare de cl diri i bunuri. 2. Euroins România Asigurare Reasigurare. Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GMBH . puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere SIGNAL IDUNA ASIGUR RI DE VIA Str.uniqa.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 1. medical pentru c l torii în str in tate.300. pentru pierderi din întreruperea activit ii. cod 010095.Vicepre edinte Rainer Rudi Günter Schönberg Vicepre edinte 2009 .nl www. Uniqa Versicherungen AG . Breer .57. Capital social (lei) Nr.638 — 2.Date finale neauditate Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 496. Uniqa Asigur ri.0.69.08.140. Uniqa International Versicherungs-Holding GmbH .471 (AV) 2010 . Bucure ti 3 0372-195.04. puncte de lucru Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH .52. 1. Generali Asigur ri.0373%. Hâr ova nr. 3. Victoria Center. Aviva Asigur ri de Via . Signal Krankenversicherung a. Credit Europe Asigur ri Reasigur ri.200 166 de sucursale. de avarii accidentale la ma ini i utilaje.ro 39 www. sect. persoane: asigur ri de via .501. crt. credite i garan ii Platinum Asigur ri Reasigur ri.43 secretary@uniqa. agricole.55 alphabrokers@alphabank. Societatea de Asigurare Reasigurare Astra. sect. Uniqa International Versicherungs-Holding GMBH 0. 2 Bucure ti 021-455. Asigurare Reasigurare Ardaf. 18-18A.8429%. managementul portofoliilor de asigur ri.

Generali Asigur ri. Asirom Vienna Insurance Group.Administrator Andreea Nicolescu . bunuri neînmatriculabile.ro www. Astra Asigur ri Florin Floris .881 office@destine-broker. 29. Astra Asigur ri.66 epm@epm. 28. Euroins. Bucure ti 7 021-314.52.56.Director EOS RISQ ROMÂNIA . B. 0740-243. asisten medical pentru cet eni str ini în România. ABC Asigur ri. Omniasig Asigur ri de Via .Director General Asigur ri generale non-via i via Allianz.com EPM ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str. 69.245 0251-598. sect. Generali.ro Toate clasele de asigurare Allianz. sect.68. Ilfov 021-202. Dolj 4 0251-598.35 office@foruminsurance.Director Vânz ri Financiar 2010 67 . 80.ro www. A. Eureko Raoul Moro anu . bl. BCR Asigur ri Vienna Insurance Group. 36. OTP Garancia.ro FAST BROKERS . RCA. sc.02 021-650. 6.ro Toate clasele de asigurare Alico.com. camera A. Generali. Platinum Asigur ri-Reasigur ri Iulian Gheorghiu . Groupama Asigur ri.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Euroins.409 g.01. Asirom. corp B.15. Mircea Vulc nescu nr. et. Bucure ti 12 021-335. Anchor Plaza. BCR Asigur ri. City Insurance. Astra Friederich Geist . birou 7C03. 4.iriac Asigur ri.880 0344-801. 6A. facultative pentru corp-nav . 5. Fata Asigur ri. Astra Asigur ri. asigurarea animalelor. Groupama. P5A.foruminsurance. Carpatica. Generali.iriac Asigur ri. CARGO. via . poli e buchet.96. George Missail nr. Groupama Asigur ri. Aviva. Garanta.fastbrokers. Omniasig. Groupama Asigur ri. Cuza nr.01. 24. sc.iriac Asigur ri. Groupama. Craiova. Ardaf. sect.03 office@dcainsurance.radu@asigest.com EURIAL BROKER DE ASIGURARE Calea Bucure ti nr. Omniasig Vienna Insurance Group. Uniqa Asigur ri. Ardaf.99. Asirom.eosrisq.Director General Asigur ri de via i non-via Grawe. Carpatica. 24.33 021-315. Certasig.009 9 021-202. 021-650.36. 1. 0744-707. CMR.iancu@eurialbroker. Groupama. Ardaf. Allianz. Uniqa Asigur ri. Generali. 6.eurialbroker. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv ASIGEST AGRI BROKER DE ASIGURARE Str.Director General Asigur ri de via . poli a de asigurare medical .ro www. 1. BCR Asigur ri. Aviva. bunuri.BROKER DE ASIGURARE . Ardaf. ABC Asigur ri. Astra. asigurarea culturilor agricole. Sfânta Vineri nr.iriac Asigur ri.15. ING Asigur ri Romeo Boc nescu . Ploie ti. Eureko. Credit Europe Asigur ri. asigur ri generale Credit Europe Asigur ri-Reasigur ri. Credit Europe. Omniasig Asigurare Reasigurare. George Radu .ro Asigur ri de: accidente.20. sect.I. Vasile Lupu nr. jud.rca-craiova. Generali Asigur ri.REASIGURARE Str. Uniqa. Uniqa. Euroins. Bucure ti 11 021-308. Omniasig. imobile. Bibescu Vod nr. BCR Asigur ri. asigur ri de c l torie. RCA Allianz.Director Executiv Toate clasele de asigurare Allianz. EEI-Asigurare Echipamente Electronice.Director General Claudia Garbis . ap. Asirom etc.Director Executiv CASCO. sect. ap. crt. 5. Asirom. Omniasig. et.Director Adjunct Maria Chiril . 1.Administrator Cristina O et . 42. 2.iriac. Uniqa Irina Traicu . Bucure ti 10 021-317. Omniasig. Otopeni.BROKER DE ASIGURARE I REASIGURARE Str. Uniqa. BCR Asigur ri.Director Executiv DESTINE BROKER DE ASIGURARE Str.99. CASCO. bl.77. 0743-044.ro www. Allianz. jud.epm. asigur ri de locuin e.ro www. sect. 3. Generali.Director General D&CA INSURANCE BROKER Str.01.iriac.64 office@fastbrokers. Signal Iduna.ro www. Bucure ti 5 021-650. Astra Asigur ri Kerem Sekizyarali .409. 021-202. Asigurarea Româneasc . Fata Asigur ri. BCR Asigur ri.30.65.30 021. Asirom. asigur ri de bunuri.ro FORUM INSURANCE BROKER Str.99 021-336. CMR.ro Toate clasele de asigurare To i asigur torii autoriza i i / sau înregistra i de Comisia de Supraveghere a Asigur rilor Eric Andre Bellando . Euroins. jud. Prahova 6 0344-801. Uniqa Asigur ri. Asigur ri Fortis.35 021-335.308.56. 1.01.36. Bucure ti 8 021-336. 26Z. Uniqa. Certasig.30 office@eosrisq.55 roxana. Astra. asigur ri de r spunde civil profesional etc. CARTE VERDE. Timi oara nr. CAR. malpraxis. Omniasig.ro FINANCE BROKER DE ASIGURARE Bd.99.31 contact@fba.759 021-317. r spundere civil general . George Co buc nr. Euroins România Asigurare-Reasigurare. Allianz.

21. bl. crt. jud. Asito Kapital.14. jud.Director Financiar LACOLI BROKER DE ASIGURARE Bd. Omniasig Alexandru Apostol . Certasig. Dolj 13 0251-461. Fata r spundere profesional . 2. UniqaA.iriac Wanda Nahlik .ro www. Pite ti. 36. Armindenului nr.91. 0720-990. REASIGURARE CASCO. 0743-144.416 lidia.ro www. Bucure ti de bun execu ie.61 office@londonbrokers. Generali. ACE.ovb. Eureko. Ardaf. Omniasig. Ardaf.iriac. Carte Verde. Ploie ti. Asirom. utilajelor i instala iilor pentru Generali.416.ro Asigur ri generale: r spundere civil general . asigur ri financiare. Voluntari. Eureko Asigur ri. Allianz. CAR. Carpatica Asig. Ardaf.ro Toate clasele de asigurare Allianz. jud.055. Uniqa Sebastian Romulus Mati an . cl direa C3. r spunderea produc torului. Asirom. Lloyds Syndicate. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv GELIAS BROKER DE ASIGURARE Str. turi ti. 16.133 0251-461. et. Pipera-Tunari nr. jud. 13D.ro GRAS SAVOYE ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE I REASIGURARE Str.lacoli.BROKER DE ASIGURARE Str. Garanta.gelias.42 021-212. Groupama. Uniqa etc.552 office@ovb. Astra. Uniqa. stocuri de marf i alte bunuri. BCR Asigur ri. Bucure ti 14 021-231. MARSH BROKER ASIGURAREr spundere profesional .484 pitesti@lacolibroker. RCA. Asirom. 90. asigurarea de Asito Kapital. Prahova 0244-567. Carpatica Asig. asigurarea ma inilor. asigur ri de pierderi financiare: asigurarea cl dirilor i con inutului întreruperea afacerii LONDON BROKERS .Director General Asigur ri de via . MAXYGO BROKER DE ASIGURARE Str. Asirom VIG. 1. 19 0720-990. 2. Franz Liszt nr. BCR montaj i r spunderea constructorului. echipamente. Astra.ro Allianz. 169A.iriac.CEO Asigur ri auto RCA & CASCO Porsche Asigur ri. conduc tori auto. Bankers Blanket Bond. Garanta. Allianz. ABC Asigur ri. România Muncitoare nr.26. Cargo. Cluj-Napoca. City r spundere civil general . asigurare echipamente electronice. Asirom.36 office@porschebank.02 intelectual capital.iriac. Uniqa. 30. Platinium angaja i.503.69 021-231.ro www.ro OVB ALLFINANZ ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str. BCR Asigur ri.iriac. Craiova. r spundere civil legal .iriac. lucr ri de construc ii Euroins.551 0264-588.Director General casco. BCR Asigur ri.inkbroker.Director General tefan Alexandru Florea . 7A. RCA. Euroins. Astra. asigurarea de incendiu i alte calamit i.14.Managing Partner Allianz.18.ro PORSCHE BROKER DE ASIGURARE os. 3.radu@gelias. Signal Iduna. ap.06.Director General N/A N/A Laurent Charlier . asigur ri de Calea Floreasca nr. Eureko. Groupama.30.58. Omniasig Asigur ri. risc politic.ro www. QBE.06. cazurile de avarii accidentale.porschebank.40. Asirom. 6. asigur ri de via private i pensii Astra.ro INK CONSULTAN .Director General Asigur ri generale. sect. accident Generali Asigur ri. Eureko.964 office@mgb. s n tate.ro protec ia mediului înconjur tor. 18 cod 014459. Dimitrie Pompeiu nr. Allianz. sect. Arge 0248-223.mgb.General Manager Asigur ri generale i asigur ri de via Allianz. Chartis. numero i al i asigur tori interna ionali Cristian Fugaciu . errors & ommissions. asigur ri pentru office@marsh. Groupama.22. echipamente electronice.Director Vânz ri Adrian Lambrulescu . 3. Floreasca credit comercial. 2-3. Bucure ti 15 021-212. asigur ri de accidente: Asigur ri. jud. asigur ri Business Park.38 021-208. Omniasig.ro www.BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE Bd. QBE. ING Asigur ri de Via . 1.iriac. aparate. Republicilor nr.96. Chartis. Uniqa.ro etc. Conect Business Park.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. BCR Asigur ri. 021-310. 021-212. malpraxis. Omniasig. Astra Alina Valcereanu . Generali. Euroins. BCR Asigur ri.66 client@inkbroker. sect. 021-232. Generali Asigur ri. Amtrust. sect.575 0244-567. 2. Zidari nr. Generali.26. Astra. Orice tip de asigurare practicabil pe pia a local i 17 cod 020337.91. Olari nr.ro www.ro www. Omniasig. Bucure ti interna ional 021-310. Signal Iduna Ovidiu Demetrescu . Groupama. Groupama. asigurarea auto: Asigur ri. Allianz. Carpatica Asigur ri. Insurance.59 021-310. construc ii. employee benefits www. 10 A.Administrator Executiv 68 Informa]ii brokeri de asigur`ri I fonduri de pensii . 2. Ardaf. et. Omniasig.207 16 0248-633. corp A1. Generali.grassavoye. Credit Europe.londonbrokers. Ilfov 21 021-208. asigur ri de garan ii. Generali Asigur ri.iriac. CMR.74 crime. D&O.ro Asigurare pentru bunuri: cl diri. Euroins. disability management. 021-212.marsh. et. computer 021-232. Lauren iu Vl descu . Groupama.70 secretariat@grassavoye. asigur ri de bunuri.ro www. Lidia Aurora Radu .14. Cluj 20 0264-588.

44. BT Asigur ri Transilvania.77.allianztiriac. 2.Director Executiv Asigur ri de via i non-via Grawe. Ion Sl tineanu nr. ING. Astra.94.ro UNICREDIT INSURANCE BROKER Str.Director General Alico .442 de participan i s-a încasat administrat privat cel pu in o contribu ie în fond 3.powerholding. cod 010665. ap.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. 9. Astra. Carpatica. Astra Asigur ri.ro www. 021-745. sect. Asirom. Total participan i la 31. jud. Euroins. 0733-753. Aviva Martin Herzel . Bucure ti 2 021-208.21.17.62.CARGO. 60.ro www.Fond de pensii facultative AZT Viitorul T u . George Co buc nr. BCR Asigur ri.ro www. et. 6.psgasigurari. Credit Europe. 90. Groupama Asigur ri. Mihaela Miron .200 0264-302.iriac. 24 cam. sect. Eureko. CMR. 6. 98-100.22% AZT Vivace .CEO Financiar 2010 69 . Asirom.iriac.Pre edinte CA / Director General AZT Viitorul T u Fond de pensii AZT Viitorul T u administrat privat 1.Director General Astra.12.Director Executiv RCA.01. sect. 1. Uniqa. Ardaf.111 021-208.rbar@rzb.iriac. Uniqa Asigur ri Iulia Osman . sect.38% Crinel Valer And nu .47 ramona. crt.21.00 021-207. asigur ri de: bunuri. BCR Asigur ri. Omniasig.78 office@unicredit-broker. i non-via ) Certasig. 25. carte verde.alicopensii. BCR Asigur ri.290 office@aegon. Generali Asigur ri. CASCO.56% AZT Moderato . sect. cod 014141.IRIAC PENSII PRIVATE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str. Chartis România. Bolidului nr. jud. Omniasig Asigur ri.66 021-403.871 AZT Moderato . Eureko Allianz. Silviu Macrineanu . 1. et. Uniqa Asigur ri Viorel Vasile .2009.26.577 021-330.ro ALLIANZ. Lasc r Catargiu nr. Nicolae Caramfil nr.69. Uniqa Asigur ri Toate tipurile de asigur ri generale i asigur ri de s n tate i via To i asigur torii top 10 din România Dan Pena .safetybroker.671 de pensii facultative AZT Vivace . QBE Insurence (Europe) Limited Marea Britanie sucursala România. Generali.36.33.277. Constan a 22 0341-177. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv POWER INSURANCE BROKER Str.25. Generali Asigur ri. Bucure ti 021-745.198 7. Bupa International. 3 cod 010602.Director General Toate clasele de asigurare Allianz. 5.66 office@safe-invest. Bucure ti 021-207. Groupama Ani oara R dulescu . propriet i. 5.36. 9.Fond de pensii administrat privat 287.Fond AZT Moderato .aegonpensii.Corporate Insurance Director Crengu a Apostol . Carpatica. Ciprian Porumbescu nr.14.9.44.ro www. 0241-558. 69. Asito Kapital.3.ro www. Credit Europe Asigur ri. Bucure ti 23 0740-113.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Bd.77.ro www. Asito Capital.141 0341-177.Fond de pensii care pentru 137.13% Marius Ra iu . din Vital . 47-53.33.77 021-200. dup activul net Conducere executiv AEGON . via i medical pentru angaja i Allianz.45 office@alicopensii. et. sect. Groupama Asigur ri.08% (în func ie de active) Mihai Coca-Cozma . Omniasig. 4-6.09. Cluj-Napoca.562 AZT Vivace . Astra.844 de participan i valida i în fond.99 021-336. Bucure ti 021-403.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Calea Doroban ilor nr.ro SAFETY BROKER DE ASIGURARE Str. Uniqa.2009 Cot de pia la 31. Euroins.Generali. Groupama.Director Vânz ri Asigur ri.iriac Asigur ri.Leasing Insurance Director FONDURI DE PENSII Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele i tipul fondurilor administrate Nr.26 office@psgasg.Director Executiv Bianca Preda .377 office@powerholding. Asirom. 4. Asirom.Director General Asigur ri generale i de via Marius Guruianu . r spundere civil .60 office.44. 25 Bucure ti 021-336.dobrescu@safetybroker. Ardaf. Constan a.255. sect. BCR Asigur ri.ro RAIFFEISEN BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE Calea 13 Septembrie nr.Administrator Euroins. Ardaf. crt. Roumanie Assurance Intern ional.ro ALICO . 189. Certasig.ro SAFE INVEST ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str. 1. Bucure ti 27 021-200.12. Omniasig. Generali Asigur ri. 1.70 pensii@allianztiriac.ro 153.ro Toate tipurile de asigur ri (via Allianz.62.ro PSG INSURANCE BROKER Splaiul Unirii nr. Cluj 1 0264-302. Asirom.71 26 021-413.

Costache Negri nr.Director General Radu Cr ciun . Conducere executiv ASOCIA IA PENTRU PENSIILE ADMINISTRATE PRIVAT DIN ROMÂNIA Str. 1.6% Mihail C t lin Ion .405 BRD Medio .1.115.ro SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT Pia a Charles de Gaulle nr. bl. sect. 2 . sect.02 pensiaviva@aviva.781 BRD Primo . 6.Director General ING . sect. 4. cod 050082. 5.ro http://pensii. mihai. 1. Bucure ti 9 021-313. 5.42% BRD Primo .80 021-402.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str. 15.Director Investi ii Aripi . 5-spa iul B.00 021-203.ro BCR PENSII .ro facultative EUREKO .Fond de pensii facultative Eureko .20% Besim Jawad . cl direa Olympia Tower.59% BRD Medio .173 BCR .86 021-317.Fond de pensii facultative 6.50 021-313.627 (la 16 aprilie 2010) N/A Eugen Voicu .ro www.Fond de pensii obligatoriu 366. sect.eureko. cod 010602. 4.34% (pentru pensii obligatorii .Pre edinte Mihai Bobocea .7% (pentru pensii obligatorii .ro — — — Crinel Valer And nu .29.Director General Eureko . Bucure ti 7 Primo .brdpensii@brd. 6.628.85. 5. 4-spa iul A i et.076 (pentru pensii facultative) 42.ro www. sect.84.Prudent .Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str.35 contact.40.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Str. Fondul de pensii facultative BRD et.zona sud. 26.pensiibcr.în func ie de active) Marius Popescu .85. 2.96% BCR .03 021-232. et. Polizu nr.Director Juridic ING Clasic .65.2.21.1.70% Fabien Lecoq .244.0.ro ING ASIGUR RI DE VIA Str.Societate de Administrare a Fondurilor BRD . 1-5.718 Aripi .05.ro AVIVA .ro.33 pensii@raiffeisenfonduri.Fond de pensii facultative 71.08% Stabil .Fond de pensii administrat privat (pensii obligatorii administrate privat) BCR . Bucure ti 12 021-306. 3.2. 1. et.98 pensii@eureko.Fond de pensii facultative ING Optim .17. Buze ti nr. et.2009 Cot de pia la 31.2. sect. et.85.Fond de pensii administrat privat (pensii obligatorii) 1.105 BCR .apapr.Director General Raiffeisen Acumulare .Fond de pensii private de Pensii Private obligatorii Splaiul Independen ei nr.270 Stabil .ingpensii. 8 Bucure ti 021-317.cumulat pe cele 2 fonduri.81 pensii@ing.generali.81 pensii@ing.70 pensii@generali. et. Opera Center. Bucure ti 6 021-308.ro BRD .51. 76-80.593 Eureko .Fond de pensii facultative Aripi .p2@bcr.1.Fond de pensii private 021-408. tronson 1.Fond de pensii administrat privat Stabil .ro www. 1.70 crinu. sect.Administrator BCR .ro GENERALI . Bucure ti 10 021-402.85.11 021-312.ro www.brdpensii. Biharia nr.ro www.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Bd. Decebal nr.Director Financiar R ducu Marian Petrescu .72 021-207.16% Ioan Vreme . 25-29. Opera Center.ro Medio .Director General Anne-Marie Manca . sect.73% Mihaela-Simona Di escu Pre edinte Directorat / Director General Cristian Ilies Vasile . et. sect. cod 011062.00 facultative 021-408. Ion Sl tineanu nr.7% Eureko Confort .Fond de pensii facultative (pensii facultative administrate privat) BCR .0.andanut@apapr.335.48.12.ingpensii.Prudent . în func ie de active) Aurelia Coman . 58-60. Costache Negri nr.20.713 3.80 021-402. 2.ro ING PENSII Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Str.Prudent 25. 100.0.51.29. et.20 Fondul de pensii facultative BRD office.ro www. 2. crt.Director Executiv / Membru Directorat Fondul de pensii administrat privat BRD . 1-5.raiffeisenfonduri. dup activul net Nr.2009.465. 15. Bucure ti 11 021-402.12.539 BRD .84.301 (pentru pensii obligatorii) 39. Bucure ti 5 021-203.21.Secretar General Pensia Viva .bobocea@apapr.aviva.Fond de pensii private www.932 Eureko Confort . 1.20.4.Fond de pensii administrat privat Eureko Confort .Pre edinte / Director General Felicia Victoria Popovici Vicepre edinte 70 Informa]ii fonduri de pensii .8.ro www. Bucure ti 4 021-207.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele i tipul fondurilor administrate Total participan i la 31.

BRD Asigur`ri de Via]`. reprezentånd 79. potrivit datelor CSA.1% \n 2008. cu prime de 1. la 2. la 320 de milioane de lei. potrivit datelor CSA. urmånd s` \[i concentreze eforturile pe activit`]ile de pensii private. respectiv 8. Astra va asigura aeronavele Romavia [i r`spunderea companiei fa]` de ter]i din activit`]i aeronautice pentru 1. potrivit datelor CSA. s`n`tate [i asigur`ri de via]`.8%. \n timp ce fondurile din Romånia au \nregistrat un cå[tig mediu anualizat de 11%. sum` care va asigura o dezvoltare solid` a societ`]ii. Financiar 2010 71 . \n cre[tere cu 22.4% fa]` de 2007.5% \n Ungaria.5% din totalul veniturilor la nivelul pie]ei. Asigur`rile de via]` au avansat cu 24. de la 1 mai.18 milioane de dolari. \n timp ce brokerii au anticipat o stagnare a veniturilor din subscrieri comparativ cu 2008. tranzac]ia urmånd s` fie finalizat` \n trimestrul al doilea al acestui an. Fondurile de pensii private obligatorii din multe state ale Europei Centrale [i de Est au avut \n 2008 randamente negative. Subscrierile AIG Life au crescut cu 30% \n 2008. a anun]at pre[edintele CSA. fiind urmat` de Omniasig .98 miliarde de lei. de la 1 ianuarie. Ardaf l-a numit \n func]iile de director general [i pre[edinte al Consiliului de Administra]ie pe cehul Uma Stanislav. MARTIE Subscrierile Astra au urcat cu 75% \n 2008. Subscrierile la nivelul pie]ei au atins 8.1.7 milioane de lei.78 miliarde de lei. \ncheiat \n noiembrie 2008. volumul subscrierilor a fost de 6. prin achizi]ia participa]iei de 50% de]inut` de Banca Transilvania pentru 11 milioane de euro. Pia]a asigur`rilor se va situa \n acest an sub nivelul consemnat \n 2008. FEBRUARIE Plafonarea contribu]iei la fondurile de pensii private obligatorii la 2% \n 2009 va reduce cu peste 80 de milioane de euro suma virat` \n acest an \n conturile celor peste patru milioane de persoane \nscrise la acest sistem. la 286 de milioane de lei. care-l va \nlocui pe Daniel Tudor. Unita [i-a majorat capitalul social cu 175 de milioane de lei. la 654. potrivit datelor APAPR. Credit Europe Life Asigur`ri.2009 IANUARIE {oferii cu poli]e CASCO implica]i \n accidente de circula]ie soldate doar cu avarierea propriului vehicul pot solicita asigur`torului. la poli]ele Cargo. dup` ce Radu Vasilescu [i-a reziliat pe cale amiabil` contractul de management cu grupul austriac Uniqa. pentru bunuri [i r`spundere civil`. CSA a hot`råt deschiderea procedurii de redresare financiar` la KD Life.21 miliarde de lei [i o cot` de 13. potrivit directorului general al Allianz-}iriac.78 miliarde de lei.7% [i Asirom. Pe segmentul asigur`rilor generale. Grupul olandez Aegon va prelua controlul integral asupra BT Aegon Fond de Pensii. potrivit OCDE. dar cu o cot` de pia]` \n sc`dere cu 1.4 puncte procentuale. Interamerican \[i va schimba denumirea \n Eureko Romånia [i va aloca \n 2009 fonduri de circa 20 de mi li oane de euro pentru sus]inerea procesului de rebranding. Aegon Asigur`ri de Via]` are ca obiectiv plasarea printre primii cinci juc`tori din industria de profil pån` la finele anului 2013. Cristian Constantinescu. conform estim`rilor reprezentan]ilor companiilor de profil. dup` ce acesta a demisionat la 1 februarie. Allianz-}iriac a r`mas anul trecut pe primul loc \n topul asigur`torilor. la 1.78 miliarde de lei. avansul fa]` de 2007 fiind de circa 22%. Primele intermediate de societ`]ile de brokeraj au crescut cu peste 40% \n 2008. Interamerican va renun]a. ERGO Asigur`ri de Via]` [i Uniqa Asigur`ri de Via]` se afl` \n diverse stadii privind autorizarea pe pia]a de profil.CRONOLOGIE ASIGUR~RI {I PENSII PRIVATE . auto. documentele pentru repara]ia ma[inii f`r` s` mai fie nevoi]i s` ajung` la Poli]ie pentru formalit`]i. cu un minim de 22. la 15.8 miliarde de lei. Angela Toncescu.38 miliarde de lei. Ileana Horvath a preluat conducerea Unita. Pia]a asigur`rilor va cre[te cu 5-15% \n 2009.

IUNIE Allianz-}iriac.31 milioane de lei.97 milioane de lei. care r`måne cel mai mare juc`tor la nivelul \ntregii pie]e. minim 1. care urm`resc un orizont investi]ional pe termen lung pentru a cre[te eficien]a administr`rii riscurilor.Asigur`ri [i pensii private APRILIE Astra va asigura aeronavele Tarom [i r`spunderea companiei fa]` de ter]i din activit`]i aeronautice.42 miliarde de lei. \n timp ce poli]ele de via]` au generat venituri de 392. Omniasig [i Asirom ocup` primele trei locuri \n topul asigur`torilor dup` subscrierile din poli]e generale [i de via]` la finele primului trimestru. dup` ob]inerea autoriza]iei de func]ionare din partea CSA.65 milioane de lei. \n perioada 1 mai 2009 . Asiban [i OTP Garancia. la 356. ponderea acestora fiind de 16. de 184. membru \n board-ul Uniqa Group. Orientarea pie]ei primare a titlurilor de stat c`tre scaden]e pe termen scurt dezavantajeaz` fondurile de pensii [i asigur`torii de via]`. Recuperarea investi]iilor administratorilor de fonduri de pensii private se va face \n 15 ani. Grupul austriac Uniqa va lua m`surile legale pentru a \nl`tura brandul Uniqa din sigla companiei Astra. Cristian Ro[u. potrivit unor studii ale OECD. Ac]ionarii Generali au hot`råt majorarea capitalului social cu 9. dac` ac]ionarii asigur`torului nu decid acest lucru.6% fa]` de 2007.03 miliarde de lei \n primul trimestru.46% \n primele trei luni. o estimare realist` pentru acest an fiind dificil` \n condi]iile actuale. la 129.91%.45 milioane de lei. cånd companiile de administrare vor ob]ine profit (breakeven) din aceast` activitate. Generali a lansat o poli]` de asigurare de via]` cu acumulare de capital care va bonifica sumele depuse. respectiv \n anul 2021. Pia]a asigur`rilor a crescut cu 1.45 milioane de lei. Ac]ionarii Ardaf au aprobat asigur`torului la constituirea PAID. dac` evolu]ia titlurilor cotate pe burs` se va \nscrie pe un trend cresc`tor.30 aprilie 2010. potrivit CSA. iar pe asigur`rile generale au avansat cu 3. Asigur`rile generale au atins 2. la 2. Grupul francez Groupama a solicitat CSA integrarea opera]iunilor Asiban. Doar 30% dintre cei opt milioane de proprietari vor \ncheia o poli]` \n baza legii privind asigurarea obligatorie a locuin]elor (AOL) \n primul an de aplicare. situa]ia fiind neschimbat` fa]` de decembrie 2008. Uniqa Asigur`ri de Via]` \[i va lansa opera]iunile \n toamn`. \n cre[tere cu 214. Angela Toncescu. Ac]ionarii Astra au respins modificarea siglei companiei. Sistemele de pensii private obligatorii similare celui romånesc au \nregistrat de la lansare [i pån` \n prezent randamente mult peste infla]ie.53% \n luna aprilie. dup` ce grupul Groupama a primit acordul CSA pentru fuziunea BT Asigur`ri. Groupama Asigur`ri va deveni opera]ional` \n septembrie. conform datelor CSA. la 67.000 de lei.02%. potrivit lui Marius Bulugea. potrivit lui Andreas Brandstetter. [i participarea la PAID. respectiv 83. 72 Cronologie . director \n CSA. apar]inånd grupului austriac cu acela[i nume. \n condi]iile \n care veniturile pe segmentul poli]elor de via]` au sc`zut cu 5.24 milioane de lei \n 2009. \n timp ce subscrierile au avansat de 2. participarea Omniasig a urcat pe prima pozi]ie \n topul companiilor care practic` asigur`ri generale. citate de APAPR. pentru 3. BT Asigur`ri [i OTP Garancia sub brand-ul Groupama Asigur`ri. la 704 milioane de lei. \n timp ce primele au avansat cu 19. MAI Ardaf a \ncheiat [i anul 2008 cu pierderi.2 ori. potrivit pre[edintelui CSA. f`r` ca legea s` oblige dep`[irea acestui indicator.2%. cånd a dep`[it 24%. Subscrierile Generali vor totaliza 510. potrivit raportului anual al B`ncii Na]ionale a Romåniei privind stabilitatea financiar`. \n timp ce profitul net va atinge 24.8% din totalul subscrie rilor la nivelul industriei.5 milioane de dolari. Ponderea ac]iunilor cotate \n activul net al fondurilor de pensii private obligatorii s-ar putea dubla pån` la finele anului. care viza eliminarea referirii la brandul Uniqa.6 milioane de lei. Pierderile Asirom s-au dublat \n 2008. potrivit directorului general al CSSPP. devansånd Allianz-}iriac dup` primele subscrise \n primul trimestru. Anul 2008 a fost ultimul \n care ritmul de cre[tere al pie]ei asigur`rilor a fost de „dou` cifre“. cu o dobånd` anual` de 15%.3%.17 milioane de lei. de la 2.

Ardaf \[i va majora capitalul social cu 197. Mircea Oancea. care s-a ridicat la 849. obli ga torii [i facultative.4% \n primele [ase luni.23 milioane de lei. la 596 de milioane de lei. BCR Asigur`ri de Via]` [i BCR au lansat o poli]` de asigurare de via]` cu component` investi]ional` care garanteaz` clien]ilor la scaden]` un randament minim de 84% la investi]ia \n lei [i de 45% la cea \n euro. SEPTEMBRIE Banca Transilvania [i Aegon au lansat un produs financiar care combin` un cont de economii cu o asigurare de via]`. \n timp ce desp`gubirile pl`tite au avansat cu 7%. \n primele trei s`pt`måni de la intrarea \n vigoare a procedurii.100 de dosare de daune prin constatul amiabil. Ardaf. la 595.67 miliarde de lei. potrivit directorului general al BCR Asigur`ri de Via]`. Activele nete ale fondurilor de pensii private. potrivit raportului anual al BNR privind stabilitatea financiar`. \n pofida sc`derii PIB.6% \n primele [ase luni.51 milioane de lei. aportul acestora la capitalul social al PAID fiind de 19.2% \n primele [ase luni. Defalcat. potrivit CSSPP. la 148. Subscrierile Allianz-}iriac au sc`zut cu 3%. ar conduce la un volum de active solid [i eficient. potrivit pre[edintelui CSSPP. la 306.34 milioane de lei. la 411. la 446. Un num`r de 13 asigur`tori au semnat actele de constituire a societ`]ii care va emite poli]ele de asigurare obligatorie a locuin]elor.87 milioane de lei. au ajuns la 1. Subscrierile VIG pe pia]a romåneasc` au sc`zut cu 13.132. respectiv 51% din num`rul total de daune avizate. Uniqa [i Asiban au \ncheiat anul 2008 cu cele mai mari pierderi din industria asigur`rilor. la 1 iulie.95 milioane de lei. cånd subscrierile au atins 1. la 169. la 676 de milioane de lei. majorarea sumelor pl`tite pentru daune pe segmentul poli]elor auto [i r`scump`r`rile anticipate la asigur`rile de via]` reprezint` principalele riscuri pentru pia]a asigur`rilor. la 4.76 milioane de lei.5% \n primele [ase luni.48 milioane de lei. Subscrierile Omniasig au sc`zut cu 3% \n primul semestru.35 milioane de lei. \n timp ce daunele pl`tite au avansat cu 33. CSA a autorizat fuziunea Asiban [i BT Asigur`ri sub denumirea Groupama Asigur`ri.8 miliarde de lei. Subscrierile Omniasig au sc`zut cu 3% \n primele [ase luni. \n cuantum de 200 de milioane de lei.76 milioane de lei. Subscrierile Astra au crescut cu 62. potrivit standardelor interna]ionale de contabilitate. la 313 milioane de euro. \n cre[tere cu 8. iar pån` la finele anului va fi integrat` [i OTP Garancia \n noua companie. pe baza autoriz`rii definitive a fuziunii acordat` de CSSPP la 24 iunie.4% \n primele [ase luni. Florentina Vizinteanu. Pia]a asigur`rilor de via]` va cre[te \n 2009 cu 2-3% fa]` de 2008. \n loc de opt ani.2% \n total.Temperarea ritmului de cre[tere a subscrierilor. Subscrierile ING Asigur`ri au sc`zut cu 4.11 milioane de lei. Cre[terea nivelului contribu]iilor la fondurile de pensii private obligatorii la cel pu]in 6% din venitul brut salarial \n patru ani. BCR Fond de Pensii a finalizat fuziunea prin absorb]ie cu fondul Omniforte.04 milioane de lei. AUGUST Subscrierile Astra au crescut cu 62. dup` ce ac]ionarii au subscris ac]iuni reprezentånd 98. Ardaf a \ncheiat anul 2008 cu un rezultat negativ de 184. creat` din fuziunea Asiban [i BT Asigur`ri.61%. potrivit datelor din raportul anual al CSA. destinat persoanelor fizice.856 miliarde lei la finele lunii iulie. avånd o pondere de 54. Ac]ionarii Groupama Asigur`ri au hot`råt diminuarea capitalului social cu 872. Uniqa . cu vårste \ntre 18 [i 50 ani. Asigur`torii au avizat un num`r de peste 13.72 milioane de lei.41 milioane de lei. la 261.41 milioane de lei [i Asiban . prognozat` de autorit`]i la 88. administrat de Omniasig Fond de Pensii.97 milioane de lei. CSSPP a decis autorizarea prealabil` a prelu`rii de c`tre BCR Fond de Pensii a fondurilor administrate de Prima Pensie Fond de Pensii [i OTP Fond de Pensii. Financiar 2010 73 . IULIE Subscrierile la nivelul pie]ei au crescut cu 5.143.88% din titlurile emise pentru aceast` opera]iune. la 411. Grupul francez Groupama a lansat opera]iunile filialei din Romånia. pentru acoperirea pierderilor \nregistrate \n urma fuziunii cu Asiban.32% fa]` de 30 iunie.5%.

care acoper` repara]iile sau \nlocuirea lor. ducånd Romånia pe locul 5 \n topul statelor UE27 cu cele mai mari cheltuieli cu pensiile \n PIB. Marius Bulugea. se va retrage din aceast` pozi]ie 74 Cronologie . Subscrierile ING Asigur`ri au sc`zut cu 9% \n primele nou` luni. |n urm`torii 50 de ani. Fondurile de pensii private obligatorii [i facultative au ob]inut.5 milioane de lei. Cristian Constantinescu. CSA a autorizat ERGO Asigur`ri de Via]`. potrivit unui raport al CE. Subscrierile Allianz-}iriac pe \ntreg anul 2009 vor fi mai reduse cu 6% fa]` de nivelul consemnat \n urm` cu un an.1% \n primele nou` luni. sistemul bonus-malus \n tarifarea poli]elor RCA. la 971 de milioane de lei. iar daunele au avansat cu 16%. Doar 30% din cele peste opt milioane de locuin]e vor avea o poli]` \ncheiat` \n baza legii privind asigurarea obligatorie (AOL) \n primul an de aplicare. director \n CSA. societatea mizånd pe subscrieri de 85 de milioane de lei pån` \n 2012 prin intermediul acestui canal. Poli]ele RCA vor fi emise.8% \n 2060.384 miliarde de lei. DECEMBRIE Pia]a local` a asigur`rilor va cre[te \n acest an cu cel mult 5% fa]` de 2008. Directorul general al Allianz-}iriac. Societ`]ile de asigur`ri vor aplica. \n cre[tere cu 5. CSSPP a hot`råt autorizarea prealabil` a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat Eureko [i KD. Uniqa a lansat un concept de afaceri care va permite angaja]ilor [i brokerilor posibilitatea de a-[i dezvolta propria afacere.95% fa]` de 30 septembrie. astfel \ncåt [oferii care nu sunt implica]i \n accidente vor pl`ti cu 10% mai pu]in \n 2010.5%. de la 1 ianuarie 2010.Asigur`ri [i pensii private OCTOMBRIE Grupul austriac Uniqa inten]ioneaz` s` intre pe pia]a romåneasc` a asigur`rilor de via]` pån` la finele lunii iunie 2010. cheltuielile Romåniei cu pensiile vor cre[te de la 8. prin schimbarea obiectului de activitate al Agras (ASA). la 22. pentru o perioad` de timp. la 387. Ac]ionarii BCR Asigur`ri au hot`råt majorarea capitalului social cu 57. au ajuns la 2. controlat` de Uniqa Asigur`ri (fost` Unita).5 milioane de lei. \ncepånd cu 1 ianuarie 2010. atåt pentru angajat.57 milioane de lei. BCR Fond de Pensii a pl`tit 14.9%. potrivit datelor APAPR. parte a grupului Munich Re. la circa 9. Orange Romånia a lansat un serviciu de asigurare de daune (prin London General Insurance) pentru telefoanele mobile. urmånd s` activeze.64 milioane de euro pentru preluarea integral` a TBIH Management Services (fost` Omniasig Pensii).65%. devenind parteneri exclusivi ai companiei. cånd societatea a consemnat venituri de 1. respectiv de 14. Stefan Vancek l-a \nlocuit pe Drago[ C`lin \n func]ia de director comercial al Generali. administratorul fostului fond de pensii Omniforte. societate de]inut` de asigur`torul german ERGO. a fost numit director general al PAID. Angela Toncescu. \n ultimele 12 luni.4% din PIB \n 2010 la 15.4 miliarde de lei. n NOIEMBRIE Ac]ionarii Delta Addendum Asigur`ri Generale au hot`råt majorarea capitalului cu 2. prin absorb]ia celui din urm`. UNSAR [i CSA vor transmite Executivului o scrisoare prin care vor solicita aplicarea unei deductibilit`]i \n cazul asigur`rilor de via]` \n limita a 400 euro/an.37 milioane de lei. potrivit CSSPP.297 miliarde de lei la finele lunii octombrie. [i va continua s` avanseze \n acela[i ritm \n 2010. prin aport \n numerar. la 131. \ncepånd cu 1 mai 2010. la 232 de milioane de lei. \n timp ce daunele pl`tite au crescut cu 19%. potri vit pre[edintelui PAID.38 milioane de lei. Constantin Toma. fondurile atrase urmånd s` consolideze pozi]ia companiei pe pia]`. iar autorizarea definitiv` va putea fi decis` dup` consultarea participan]ilor KD. numai \n sistem electronic.7 miliarde de lei. la 743 de milioane de lei. la 611. Subscrierile Astra au urcat cu 22% \n primele nou` luni.156 milioane de lei.07 milioane de lei. la 6. cåt [i pentru angajator. Subscrierile Allianz-}iriac au sc`zut cu 6% \n primele nou` luni. \n func]ia de consilier al viitorului [ef al celui mai mare asigur`tor local. [i dizolvarea voluntar` a companiei. potrivit pre[edintelui CSA. Subscrierile asigur`torilor au crescut cu 0. Activele nete ale fondurilor de pensii private. un randament mediu de 17. \n timp ce profitul brut s-a dublat la 75. obligatorii [i facultative. \n timp ce rata infla]iei s-a ridicat la 4.

.

consider` directorul de vånz`ri al NBG LEASING. cu 33% dup` criteriul valoric [i cu 6% dup` cel numeric. juc`torii din pia]` trebuie s` adopte o politic` de vånz`ri [i de marketing care s` fie \n concordan]` cu parametrii actuali ai pie]ei [i cu politica de risc. dar s` nu „omoare” afacerile noi. comparativ cu 2009. Adrian Dumitrache Cum aprecia]i c` a evoluat pia]a leasingului \n primele luni ale acestui an? Dar NBG LEASING? De cånd a \nceput criza financiar`. al`turi de cel al m`surilor de austeritate luate de Guvern. respectiv s` fie destul de restrictiv` cåt s` protejeze compania de riscurile poten]iale legate de gestiunea portofoliului existent. ace[tia sunt multipli atåt ca num`r. pruden]ialitate [i aplicarea principiului dispers`rii riscurilor \n activitatea curent` de creditare. |n ce interval de timp va atinge pia]a de leasing din Romånia ratele de cre[tere ob]inute anterior? |n opinia noastr`. rezultatele din primul trimestru „translatåndu-se” practic c`tre aprilie-mai. iar datele statistice care se vor publica ne vor confirma [i ne vor furniza cifra acestui declin. al c`rui start a avut loc spre finele lunii februarie. imobiliarele [i transportul rutier de m`rfuri. Ce mijloace au la dispozi]ie societ`]ile de leasing pentru a reu[i s` se men]in` pe linia de plutire \ntr-un an care se anun]` dificil? Mijloacele de men]inere pe linia de plutire sunt pu]ine ca num`r [i mai mult sau mai pu]in limitate ca efect. ne a[tept`m chiar la o sc`dere a pie]ei pe \ntregul an. putem spune c` pia]a leasingului va consemna un regres \n primele trei luni. au amånat decizia pån` la intrarea \n vigoare a noului program „Rabla”. potrivit Asocia]iei Produc`torilor [i Importatorilor de Automobile. |n principal. precum [i o gestiune de „fier” a recuper`rii debitelor de la clien]ii restan]ieri. respectiv suspendarea investi]iilor publice [i reducerea veniturilor bugetarilor [i. mai devreme de un orizont de doi-trei ani nu se \ntrev`d cre[teri cuantificate cu dou` cifre pentru pia]a de profil din cauza reculului economic general [i al restrångerii drastice a sectoarelor economice care generau afaceri de valori mari pentru industria leasingului. Pornind de la aceste premise. cåt [i ca natur`. |n plus. Ce obiective [i-a stabilit conducerea NBG LEASING pentru acest an? Obiectivele NBG LEASING pentru acest an vizeaz` sterilizarea portofoliului de clien]i. sub impactul contrac]iei vånz`rilor auto [i imobiliare. Cum va evolua pia]a de leasing \n acest an comparativ cu 2009? De[i u[oara revigorare a afacerilor din martie [i aprilie ne d`deau speran]e pentru o u[oar` cre[tere la finele acestui an. inclusiv o parte dintre companii. ale angaja]ilor din mediul privat. \n spe]` construc]iile. {i NBG LEASING a consemnat un declin al contract`rilor noi \n primele trei luni ale acestui an. Totodat`. iar aceasta din urm` a \nregistrat un recul al vånz`rilor de 43. extinderea parteneriatelor comerciale cu diver[i importatori sau re]ele de dealeri din industria auto [i intrarea \n top cinci juc`tori din pia]` ca volum al afacerilor \ncheiate \n 2010. societ`]ile de leasing pot opta pentru o politic` de risc bine adaptat` la actualele condi]ii ale pie]ei. Unul dintre ace[tia a fost introducerea taxei de poluare pentru prima \nmatriculare pe teritoriul Romåniei \n cazul tuturor autovehiculor dotate cu motoare pån` la genera]ia Euro IV (inclusiv) [i cre[terea acestei taxe pentru categoriile deja taxate \n baza vechii legisla]ii.5%. majoritatea doritorilor de autovehicule noi. probabil. n 76 Interviu . \n urma ultimelor evolu]ii macroeconomice. pia]a de profil se afl` \n cea mai mare interdependen]` cu industria auto. comparativ cu acela[i interval din 2009.Leasing NBG LEASING vrea \n 2010 \n top cinci Pia]a leasingului va continua s` scad` [i \n acest an. Dan Cristian Pelcu]`. |n privin]a factorilor cauzali ai involu]iei.

.

stråns legat de pia]a auto. a fost puternic afectat de sc`derea vånz`rilor de ma[ini noi. Leasingul. Angela Pl`cint` 78 Analiz` .Leasing Mai pu]in optimism \n pia]` Industria de leasing a fost anul trecut sectorul economiei cel mai lovit de criz`. iar estim`rile pentru 2010 nu sunt nici ele optimiste. dar [i de restrångerea bugetelor de investi]ii ale clien]ilor companii.

.

pån` la 1. cel pu]in la compania noastr` nu sunt mi[c`ri semnificative. |n acela[i timp. cum ar fi adecvarea capitalului. s-au redus cu 75%. {eful MKB Romexterra Leasing afirm` c` pre]urile nu sunt reduse. Drept urmare. camioanele [i autoutilitarele nu intereseaz` pe nimeni. Dac` vindem cu discounturi masive.2 milioane de euro. Cele mai mari companii din aceast` pia]` sunt UniCredit Leasing Corporation [i BCR Leasing.3 miliarde de euro la finele anului trecut.6 milioane de euro. dar este constant`. care au invadat pia]a second-hand. iar ceea ce a fost de reziliat s-a reziliat deja. pån` la 261. autoutilitare [i camioane. firmele de leasing au fost 80 Analiz` .6 milioane de euro. Trebuie s` g`sim un echilibru \ntre dorin]a de a vinde stocurile [i presiunea capitalului“. apar pierderi [i dezechilibre de capital. \n condi]iile \n care majoritatea finan]atorilor nici nu se gåndesc s` fac` reduceri masive de pre]uri pentru a sc`pa de stocuri pe o pia]` f`r` cerere. care nu ac]ioneaz` pe o pia]` puternic reglementat`. [i atunci avem nevoie de infuzii de capital de la ac]ionari. ritmul recuper`rilor este constant. potrivit datelor Asocia]iei Societ`]ilor Financiare (ALB). Potrivit ALB. |n acela[i timp. numai cu hot`råre judec`toreasc` Din aprilie anul trecut. „Noi suntem nevoi]i s` avem \n vedere [i alte reguli. „Fa]` de 2009. Constantinescu se a[teapt` ca \n urm`toarele luni s` vin` un nou val de rezilieri de contracte [i recuper`ri de bunuri.000 de bunuri. calculele pe care [i le fac sunt diferite de cele ale unui dealer auto. avånd \n vedere c` mul]i clien]i lucreaz` cu statul [i nu \[i \ncaseaz` banii la timp. nu este foarte mare. pia]a a sc`zut dramatic cu 72% \n 2009.3 miliarde de euro. Majoritatea companiilor au \nregistrat pierderi din cauza \ntårzierilor mari la plat` ale clien]ilor [i a rezilierii a zeci de mii de contracte. Problema este la camioane [i autoutilitare. exact cånd num`rul recuper`rilor a \nceput s` creasc`. din acest motiv. Impactul mare a fost \n vara [i toamna anului trecut.Leasing | n aceste condi]ii. sc`derea masiv` din 2009 a reprezentat o lovitur` puternic`. Companiile de leasing au tot mai multe bunuri recuperate – num`rul lor a crescut semnificativ \n ultima jum`tate de an la majoritatea firmelor – dar nu reu[esc s` le vånd`. Acum probabil un nou val de recuper`ri va lovi clien]ii mari. cu 34%.8 miliarde de euro \n 2008 la 1. \n timp ce pentru ma[ini mai exist` o oarecare cerere. unde pia]a este blocat`“. pån` la 839. clien]ii au \nceput s` aib` dificult`]i din ce \n ce mai mari la plata ratelor. Finan]`rile pentru achizi]ia de automobile. a mai spus Constantinescu.000 la 30. iar cele pentru real estate au sc`zut ceva mai pu]in. CEO al MKB Romexterra Leasing. unul din trei clien]i ai institu]iilor financiare nebancare a \nregistrat \n 2009 \ntårzieri la plat`. dar estim`rile neoficiale merg de la 10. spune Cornel Coca Constantinescu. a explicat reprezentantul MKB Romexterra Leasing. Executarea silit`. Pia]a de leasing a coboråt de la 4. pån` la 232. finan]`rile acordate pentru achizi]ia de echipamente s-au redus cu 76%. cel mai important segment al pie]ei de leasing. Nu exist` statistici oficiale cu privire la num`rul bunurilor recuperate de la debutul crizei pe pia]a local`. \n condi]iile \n care au \ncheiat un volum foarte redus de contracte [i au \nregistrat sc`deri chiar [i de 90% a valorii bunurilor finan]ate. Unele companii din top zece au ie[it din acest clasament. Finan]atorii spun c`. care sunt dependen]i de stat [i nu \[i \ncaseaz` facturile“. „|n sectorul autoturismelor exist` cerere. companiile de leasing au recuperat zeci de mii de bunuri de la clien]ii care nu [i-au mai putut pl`ti ratele. deoarece firmele de leasing nu sunt vånz`tori de ma[ini [i. Dup` ce \n anii de dinainte de criz` pia]a de leasing cre[tea cu 4060% pe an.

dar \n practic` termenul poate fi [i de una-dou` luni. care primesc onorarii de la firmele pentru care lucreaz`. Pån` la aceast` schimbare. Dac` cererea este respins`. Din p`cate. afirm` Cristian Petre.6 obligate s` ob]in` o hot`råre judec`toreasc` \nainte de a executa silit un client. Teoretic. \ns` unii avoca]i sus]in c` \n acest fel clientul are [ansa la un proces echitabil. Companiile de leasing au \nceput s` recupereze mult mai greu ma[inile [i alte bunuri de la clien]ii r`u-platnici. sunt tot mai mul]i debitori r`u-platnici care \n aceast` perioad` \[i \nstr`ineaz` chiar [i fictiv bunurile“. \mpreun` cu termenul de formulare [i judecare a recursului. cererea ar trebui solu]ionat` de urgen]` [i cu prec`dere. „Acum executorul judec`toresc ales de c`tre creditor este obligat s` cear` \ncuviin]area execut`rii silite la instan]a judec`toreasc`. Pån` la mijlocul lunii aprilie 2009 un client r`u-platnic putea fi executat silit doar \n baza contractului de leasing sau a unui alt contract cu titlu executoriu. executivi de top din pia]a de leasing [i-au schimbat jobul din prim`vara lui 2009 pån` \n prezent [i numai unul dintre ace[tia a revenit la conducerea unei alte companii de leasing deci ar fi interesa]i \n principal de execu]ia rapid` a bunurilor. dup` ce Curtea Constitu]ional` a schimbat procedura de executare silit` [i a introdus obligativitatea ob]inerii acordului unui judec`tor pentru a \ncepe executarea. adic` \n maximum trei-patru zile lucr`toare. \n maximum o Financiar 2010 81 . firmele de leasing spun c` aceast` schimbare le aduce pierderi importante. deoarece decizia execut`rii este luat` de un judec`tor. spre deosebire de executori. senior partner \n cadrul casei de avocatur` D`nil` Petre & Asocia]ii. Pe de o parte. care este impar]ial. cred c` putem vorbi \n total de circa patru-[ase luni. executarea silit` se f`cea \n baza contractului de leasing. iar executorii judec`tore[ti afirm` c` procesul de executare silit` va dura mult mai mult [i va fi mai greoi.

O perioad` mai lung` de recuperare a bunurilor de la r`u-platnici \nseamn` provizioane mai mari [i. un imobil din Buftea (TBI Leasing. Multe firme de leasing au \ncercat s` \[i majoreze cota de pia]` \n 2008. dar este clar c` tendin]a este de \nr`ut`]ire.000 de euro. Pu]ine companii [i-au publicat rezultatele finale pentru 2009 \n ceea ce prive[te profitul sau pierderea. iar pentru pierderea \nregistrat` compania poate da \n judecat` clientul. firmele de leasing Cele mai scumpe bunuri recuperate Printre miile de bunuri recuperate de la debutul crizei de firmele de leasing se num`r` [i cåteva imobile [i terenuri al c`ror pre] dep`[e[te 400. 348. directorul de talie mare [i medie au \nregistrat \n 2008 o pierdere cumulat` de 115 milioane de euro. iar pia]a fiind a[a cum este. „Dac` ]ii foarte mult o ma[in` sau un echipament. afirm` Florentina Mircea. pentru c` vor ]ine bloca]i banii pentru clien]i r`u-platnici”. firmele de leasing spun c` vånzarea bunurilor recuperate se face \n pierdere. foarte greu de våndut \n aceast` perioad`. cel mai scump bun recuperat a fost un automobil Mercedes de 100. Pe de alt` parte.000 de euro. profiturile totale ale companiilor mari [i medii au fost de circa 42 de milioane de euro. de peste 100 de milioane de euro. pe care l-am våndut“. spune Dan Constantinescu. adaug` Mircea. \n condi]iile \n care \n 2007 minusul fusese de 34 de milioane de euro. Dup` ob]inerea finan]`rilor. Echipamentele scumpe se vånd greu. cea mai mare companie de pe pia]a de leasing. La noi. iar multe companii de leasing vor avea pierderi. 82 Analiz` . de c`tre un executor judec`toresc. 428. „Automat vor cre[te provizioanele. 405. care ob]ineau de la mai mul]i finan]atori bani pentru acela[i echipament sau pentru bunuri care \n realitate nu existau. firmele de leasing au \nregistrat pierderi importante. spune el. astfel \ncåt \n pia]` au ap`rut multe fraude. jude]ul Ilfov (Marfin Leasing. aceste firme \[i schimbau foarte des sediul [i deveneau greu de g`sit. Potrivit bilan]urilor publicate pe site-ul Ministerului Finan]elor. dar pentru ma[ini se mai g`sesc cump`r`tori. general al TBI Leasing. o vil` din Råmnicu Vålcea (TBI Leasing. dup` cum spun managerii companiilor de leasing. Printre cele mai scumpe bunuri recuperate se num`r` echipamente cu pre]uri cuprinse \ntre 220. directorul executiv de vånz`ri al UniCredit Leasing Corporation.000 de euro.000 de euro) [i un teren cu imobil situat \n Voluntari. Din acest motiv folosim imobilele recuperate fie ca depozite. pierderi pentru companiile de leasing. au existat cazuri de firme mici. directorul general al Impuls Leasing. ceea ce \nseamn` c` pia]a de leasing este pe pierdere net`. |n oferta de bunuri recuperate a firmelor de leasing cele mai scumpe sunt un imobil cu teren din Ploie[ti (431. sus]ine R`zvan Diaconescu. |n 2008. valoarea ma[inii scade. iar de cealalt` parte finan]atorii sper` la o revenire a pie]ei imobiliare. una dintre companiile de talie medie din pia]a de leasing financiar. De asemenea. Marfin Leasing).000 de euro). va sc`dea profitul. „Bunurile imobiliare nu «cer de måncare» \n mod deosebit. fiind sigur c` \ntr-un an sau un an [i jum`tate pia]a imobiliar` se va mi[ca“. poten]ialii cump`r`tori a[teapt` noi ieftiniri. nimeni nu vinde acum. \[i pierde din valoare [i atunci unele companii mai las` din pre].000 [i 280.Leasing s`pt`mån`.000 de euro). iar \n multe cazuri analiza de risc a clien]ilor s-a f`cut \ntr-un timp scurt. fie le \nchiriem“. de apartament. |n general. De exemplu. dar pre]urile nu sunt cele pe care le a[tept`m noi. dac` procesul de executare silit` dureaz` mult. implicit. pe de o parte. „Exist` cerere. cånd.000 de euro.

.

n. directorul general al Impuls Leasing. Primul indicator la care se uit` Afin Leasing atunci cånd acord` o finan]are este nivelul capitalului companiei. doar Dihel (32 de ani) a trecut de la conducerea OTP Leasing la cea a }iriac Leasing. dar cu precau]ie. dar sunt mai pu]ini cei care se calific` la un avans minim. dar suma ajunge la 4. schimba]i Criza a adus schimb`ri importante nu doar \n bilan]urile companiilor.capital social mare [i profit . pentru c` \n 2009 to]i au avut rezultate proaste. Nu putem avea \ncredere doar \n informa]iile de la Centrala Riscurilor Bancare (cu privire la \ntårzierile la plat` . acest nivel minim al avansului era practicat de toate firmele de leasing. nu \l finan]`m. Pe de alt` parte. Dar cea mai bun` situa]ie o au firmele care lucreaz` deja cu finan]atorul.pot cump`ra acum ma[ini sau echipamente cu avans de 5-15%. explic` Fabio Razzetto. „Sunt situa]ii \n care directorii pleac` deoarece este frustrant s` vezi c` scade businessul. Dintre ace[tia. \ns` \n prezent majoritatea cer clientului s` achite 20-40% din valoarea bunului finan]at. \n prezent doar 10% se mai calific`“. toate companiile au \nregistrat o sc`dere. clien]ii vor s` aib` o rat` cåt mai mic` [i dau avansuri mai mari“. ceea ce \nseamn` c` nu mai ai niciun viitor. „Dac` vorbim de un client nou. Acum. toat` lumea [tie c` sunt firme care manevreaz` profitul [i pierderile a[a cum vor. Mihaela Mateescu (directorul general al Raiffeisen Leasing). finan]atorul se asigur` c` recupereaz` cåt mai mult din suma acordat` \n cazul \n care clientul nu mai poate pl`ti ratele. firmele de leasing au \n`sprit condi]iile de creditare. ceea ce \nseamn` c` situa]ia se poate redresa“. unii nu suport` acest lucru.). \n timp ce to]i ceilal]i au ie[it deocamdat` din aceast` industrie. „Noi nu am schimbat sistemul de scoring la acordarea finan]`rii. |n acest fel. iar acestea s` fie foarte bune“. pentru c` nimic nu mai merge. pentru c` foloseau banii \n alt` parte. Mircea Dihel (directorul general al OTP Leasing). ci [i \n conducerea lor. {ase executivi de top din pia]a de leasing [i-au schimbat jobul din prim`vara lui 2009 pån` \n prezent [i numai unul dintre ace[tia a revenit la conducerea unei alte companii de leasing. |nainte de criz`. Ne uit`m [i la profitabilitate. Claudiu St`nescu (directorul general al BCR Leasing) [i Demostene Chivulescu (directorul general al Romstal Leasing).r. spune c` sunt mul]i clien]i care cer ei \n[i[i s` pl`teasc` avansuri mai mari. trebuie s` analiz`m [i toate cifrele. |n cazul achizi]iei unei ma[ini de 20. dar una este s` pierzi 50% din clien]i. BCR. cum ar fi imobiliarele. Cristian {endroiu (directorul executiv al }iriac Leasing). adaug` el. [i alta este s` pierzi 20%.000 de euro.000-8. |n alte 84 Analiz` .000 de euro \n cazul avansurilor \ntre 20 [i 40%. |nainte clien]ii voiau avansuri cåt mai mici. spune Razzetto. dup` ce a avut cre[teri de 30-40% \n anii anteriori. directorul general al Afin Leasing. deoarece \n acest caz se poate vedea u[or comportamentul lor la plata ratelor.000 de euro la un avans de 15%. Num`rul companiilor care se calific` pentru o finan]are \n leasing cu avans foarte mic a sc`zut semnificativ \n ultimul an [i numai firmele cu o situa]ie financiar` foarte bun` . {ase executivi de top. afirm` Diaconescu. ne trebuie «cifre tari» pentru a-l finan]a cu avans minim. |n ceea ce prive[te cifra de afaceri. R`zvan Diaconescu. iar apoi gradul de \ndatorare. Cei [ase manageri sunt Adrian Alexe (directorul general al }iriac Leasing). clientul trebuie s` vin` cu 3. }iriac [i Raiffeisen se num`r` printre cele mai mari firme din pia]a de leasing. una dintre cele mai mari companii din pia]a de leasing financiar. majorånd avansurile cerute la acordarea de finan]`ri. „Dac` \nainte de criz` 50% din clien]ii noi se calificau pentru un avans de pån` la 15%.Leasing |n ultimul an. „Dac` poten]ialul client are deja credite mari la b`nci. chiar dac` cererea de leasing este \nc` foarte sc`zut`.

Nu exist` statistici oficiale cu privire la num`rul bunurilor recuperate de la debutul crizei pe pia]a local`, dar estim`rile neoficiale merg de la 10.000 la 30.000 de bunuri, care au invadat pia]a second-hand.
situa]ii este vorba [i de presiunea ac]ionarilor, care vor s` pun` oameni mai ieftini la conducerea companiei“, afirm` George Butunoiu, unul dintre cei mai cunoscu]i headhunteri de pe pia]a local`. |n condi]iile \n care pia]a a sc`zut dramatic, afacerile unora dintre companii s-au diminuat chiar [i cu 90%, iar num`rul de r`u-platnici cre[tea constant, executivii au fost pu[i poate \n cea mai dificil` situa]ie din cariera lor. Mai mult, firmele de leasing s-au ales cu mii de ma[ini recuperate de la clien]ii care nu [i-au mai putut pl`ti ratele, ma[ini pe care \ncearc` sa le revånd` pe o pia]` auto care nu merge foarte bine. {irul plec`rilor a \nceput cu }iriac Leasing, \n prim`vara anului trecut, cånd Adrian Alexe, 42 de ani, a plecat de la conducerea companiei, \mpreun` cu directorul executiv, Cristian {endroiu. Alexe a fost \nlocuit de Mircea Dihel, fost director general al OTP Leasing, iar \n locul lui {endroiu a venit Cristian Chelu, fost director financiar la KBC Consumer Finance. |ntre timp, Chelu a plecat de la }iriac Leasing. Pån` la sfår[itul lui 2009 a mai avut loc o schimbare de management, directorul general la Romstal Leasing, Demostene Chivulescu, fiind \nlocuit cu Gabriel Diamandopol, iar anul 2010 a \nceput cu noi surprize. Mihaela Mateescu, 41 de ani, a plecat de la conducerea Raiffeisen Leasing, dup` patru ani \n care a ocupat pozi]ia de director general. O lun` mai tårziu s-a schimbat [i directorul general al BCR Leasing, Claudiu St`nescu, 39 de ani, p`r`sind compania dupa [apte ani. Odat` cu pr`bu[irea afacerilor au sc`zut serios [i veniturile executivilor din leasing. „La firmele mari, salariile executivilor de top sunt la nivelul celui de vicepre[edinte de banc`, adic` 6.000-7.000 de euro pe lun` net. Acesta este salariul fix, la care se adaug` [i o parte variabil`, \n func]ie de performan]`, care poate dubla salariul. Bonusurile au sc`zut \ns` chiar [i cu 90% sau 100%“, mai spune George Butunoiu.

Cum va evolua leasingul auto?
Pia]a de leasing auto, care \n anii ei buni a trecut de trei miliarde de euro, va r`måne \nghe]at` [i \n 2010, dup` ce anul trecut a sc`zut cu 75%, [i va fi dominat` de ma[inile second-hand, \n condi]iile \n care \n anii trecu]i acestea de]ineau o pondere de sub 10%, consider` managerii firmelor de leasing.

Financiar 2010

85

Leasing
De pia]a de leasing auto depind [i alte afaceri, cum ar fi asigur`rile, deoarece \n cazul ma[inilor cump`rate \n leasing \ncheierea unei poli]e Casco este obligatorie, ceea ce le aducea mult business asigur`torilor. Impactul negativ al leasingului auto s-a v`zut deja \n pia]a asigur`rilor \n primul trimestru: vånz`rile de poli]e CASCO s-au redus cu 26%. „Cred c` anul acesta leasingul auto nu va reprezenta mai mult de 50% din \ntreaga pia]`, iar ponderea cea mai mare va fi a finan]`rilor pentru ma[ini second-hand. Oferta de second-hand este foarte mare, se g`sesc ma[ini bune, cu rulaj mic, la pre]uri atractive“, spune Florentina Mircea, directorul general al TBI Leasing. Dan Constantinescu, directorul executiv de vånz`ri al UniCredit Leasing, cea mai mare companie din pia]a leasingului financiar, estimeaz` c` finan]`rile pentru autoturisme vor r`måne la acela[i nivel ca anul trecut. „Ce motive ar putea avea aceast` pia]` s` mearg` mai bine? Lucrurile vor fi dificile \n prima parte a anului, dar \n semestrul doi ar putea s` \[i revin` cererea. Abia \n 2011 ne putem a[tepta la o cre[tere a leasingului auto“, afirm` Constantinescu. Cererea de autovehicule va r`måne \n continuare foarte slab`, deoarece nici clien]ii companii, nici persoanele fizice nu vor s` se angajeze \n contracte de \mprumut pe termen de 3-4 ani, consider` R`zvan Diaconescu, directorul general al Impuls Leasing. „M` a[tept ca pia]a auto s` fie pu]in mai bun` decåt anul trecut datorit` programului Remat, dar leasingul de autovehicule cred c` va sc`dea. Problema este c` nu sunt clien]i nici pentru ma[ini noi, nici pentru second-hand. Persist` ne\ncrederea \n climatul economic, ceea ce conduce la o fric` de a face investi]ii. Clien]ii nu se angajeaz` la \mprumuturi pe 3-4 ani, pentru c` nu [tiu nici ce se va \ntåmpla \n urm`toarele [ase luni“, explic` Diaconescu. El vede anul acesta o cre[tere a ponderii masinilor la måna a doua \n pia]a de leasing auto, finan]atorii fiind foarte interesa]i de dezvoltarea acestui segment, atåt pentru c` au multe ma[ini recuperate de revåndut, cåt [i pentru c` pia]a de ma[ini noi nu merge deloc bine. Pia]a de leasing, o industrie care \n urm` cu numai doi ani se apropia de pragul de cinci miliarde de euro, se va confrunta cu \nc` un an extrem de dificil, dup` ce \n 2009 a fost cel mai lovit sector al economiei, cu o sc`dere de 72%. De[i la \nceputul lui 2010 majoritatea companiilor vorbeau despre un an mai bun, rezultatele primului trimestru \i vor determina s` \[i regåndeasc` planurile ini]iale. De ce nu \[i revine pia]a? Companiile, principalii clien]i ai finan]atorilor, [i-au \nghe]at planurile de investi]ii, \n condi]iile \n care habar nu au dac` va fi majorat` TVA [i cota unic`, ceea ce le-ar afecta afacerile. Aceea[i nesiguran]` se resimte [i \n råndul clien]ilor persoane fizice, spun managerii din leasing. „|n continuare exist` foarte multe incertitudini, am constatat acest lucru [i la companii foarte mari, care [i-au pus pe «hold» investi]iile. Acest lucru afecteaz` companiile de leasing”, explic` Felix Daniliuc, directorul general al Raiffeisen Leasing. „Pe de alt` parte, cred c` atåt autorit`]ile, cåt [i juc`torii din pia]` nu au reu[it s` transmit` un mesaj de \ncredere c`tre companii, \n special c`tre IMM. Mi-e team` c` nimeni nu con[tientizeaz` faptul c` 2010 este un an crucial, nu mai avem rezervele din 2008, din care am tr`it \n 2009. Nu ne mai permitem un an de a[teptare [i nu m` refer aici doar la firmele de leasing, ci la \ntreaga economie”, mai spune el. Primul trimestru din 2010 se num`r` printre cele mai proaste perioade din istoria pie]ei de leasing, \n principal deoarece clien]ii companii nu mai investesc \n parcuri auto. Finan]`rile pentru achizi]ia de ma[ini s-au redus cu 36% \n aceast` perioad`, pån` la 141,5 milioane de euro. „Primul trimestru a fost unul dintre cele mai slabe trimestre din istoria pie]ei de leasing, cred c` numai \n 20002001 a fost mai prost, cånd erau \nc` foarte pu]ine firme de leasing pe pia]`. Acest lucru se \ntåmpl` \n primul rånd din cauza sc`derii vånz`rilor de ma[ini”, spune R`zvan Diaconescu, directorul general al Impuls Leasing. De asemenea, \n actualul climat economic, cånd prognozele oficiale cu privire la evolu]ia economiei se schimb` de la o s`pt`mån` la alta, iar oamenii de afaceri [i angaja]ii se

Sc`dere de 32% \n primul trimestru din 2010
|n primul trimestru din 2010, pia]a de leasing [i-a continuat declinul [i a sc`zut cu 32%, potrivit ALB. Valoarea bunurilor finan]ate a fost de 242,7 milioane de euro, fa]` de 356 de milioane de euro \n primele trei luni din 2009. „Una dintre principalele cauze ale acestei evolu]ii o constituie birocra]ia excesiv` [i de lung` durat` a procedurii judiciare de executare silit`, precum [i lipsa unor m`suri fiscale [i macroeconomice de sus]inere a agen]ilor economici \n perioada de criz` financiar`“, a declarat Adriana Ahciarliu, secretarul general al ALB. Anun]area rezultatelor pie]ei de leasing pentru primul trimestru i-a determinat pe mul]i manageri de companii s` \[i regåndeasc` planurile f`cute la \nceputul anului. Dac` \n ianuarie \nc` mai sperau la cre[tere, acum este clar: leasingul va sc`dea din nou.

86

Analiz`

Pia]a de leasing auto, care \n anii ei buni a trecut de trei miliarde de euro, va r`måne \nghe]at` [i \n 2010, dup` ce anul trecut a sc`zut cu 75%.
gåndesc cu team` c` nu va putea fi evitat` majorarea TVA [i a cotei unice, nimeni nu mai achizi]ioneaz` nimic. „Nimeni nu [tie ce se \ntåmpl`. Toat` lumea \[i amån` achizi]iile, deoarece nu [tie dac` va fi majorat` TVA sau nu. O majorare a TVA se va vedea imediat \n pre]ul ma[inilor. Pe de alt` parte, tot mai pu]ini din cei care solicit` o finan]are se [i calific`. Anul 2009 a fost foarte prost, iar rezultatele companiilor nu arat` deloc bine. Nu mai po]i s` le acorzi finan]`ri, poate doar cu avans foarte mare, pe care nu mul]i \[i permit s` \l pl`teasc`”, adaug` directorul Impuls Leasing. O alt` cauz` a evolu]iei negative a leasingului sunt datoriile acumulate de stat c`tre firme private, \n special \n infrastructur`, ceea ce aduce companiile \n imposibilitatea de a-[i mai pl`ti ratele pentru finan]`rile contractate. „De vin` sunt [i blocajele, sunt \n continuare mul]i clien]i care a[teapt` s` primeasc` bani de la stat [i nu \i mai primesc”, spune Daniliuc de la Raiffeisen Leasing. De altfel, arieratele statului c`tre sectorul privat au dep`[it ]intele agreate cu Fondul Monetar Interna]ional, fiind solicitate derog`ri la toate evalu`rile. Anul 2010 se va \ncheia, cel mai probabil, cu o sc`dere a pie]ei comparativ cu nivelul deja foarte jos din 2009, \ns` unii manageri mai optimi[ti v`d o stagnare. „Pentru urm`toarele trimestre estimez aproximativ aceea[i evolu]ie ca \n T1, poate pu]in sub 30% totu[i, avånd \n vedere c` anul trecut \n primul trimestru s-au realizat cele mai mari volume, iar celelalte au fost mai slabe”, afirm` R`zvan Diaconescu de la Impuls Leasing. Pe de alt` parte, [eful Raiffeisen Leasing se a[teapt` la o sc`dere ceva mai redus` a pie]ei, care a coboråt anul trecut la nivelul de 1,33 miliarde de euro. „Eu \mi p`strez nota de optimism [i m` a[tept ca pia]a s` fie de 1,2-1,3 miliarde de euro la sfår[itul anului (ca valoare a bunurilor finan]ate - n.r.). Atåt eu, cåt [i mul]i colegi de-ai mei de la alte companii de leasing avem bugetate cre[teri pentru 2010, dar nu vom putea controla reac]ia pie]ei”, spune Felix Daniliuc. Directorul general al MKB Romexterra Leasing, Cornel Coca Constantinescu, se a[teapt` la o diminuare cu o treime a pie]ei de leasing. „Cred c` la sfår[itul anului pia]a va fi cu 30% sub nivelul din 2009, ne \ntoarcem \n continuare \n timp. Se va echilibra totu[i structura pie]ei \ntre auto, echipamente [i real estate, cred c` se va reduce dependen]a de vånz`rile de ma[ini”, consider` Constantinescu. Sc`derea puternic` a pie]ei s-a v`zut deja \n råndul juc`torilor mici: cåteva zeci de companii de leasing de mici dimensiuni au ie[it de pe pia]` \n ultimul an, deoarece ac]ionarii nu le-au mai putut sus]ine cu fonduri. Thomas Tolazzi, directorul general al BCR Leasing, estimeaz` c` pia]a de leasing va r`måne anul acesta la nivelul din 2009, de 1,3 miliarde de euro. Tolazzi a preluat conducerea firmei de leasing \n februarie, \nlocuindu-l pe Claudiu St`nescu. Anterior, Tolazzi a fost director de risc pe segmentul de clien]i corporate din cadrul BCR, cea mai mare banc` de pe pia]a romåneasc`. „}intele de vånz`ri pentru 2010 sunt corelate cu tendin]a cererii, \nc` redus`. Din aceast` perspectiv`, volumul anticipat al pie]ei va fi apropiat celui din 2009. Clien]ii, atåt persoane juridice, cåt [i fizice, manifest` \nc` o relativ` pruden]` \n asumarea de noi obliga]ii pe plat`, iar firmele de leasing aplic` criterii de eligibilitate mai pu]in permisive, pentru a putea controla riscul“, sus]ine Tolazzi, ad`ugånd c` recuperarea de bunuri va r`måne principala activitate a firmelor de leasing [i \n 2010. „Dup` un an \n care firmele de leasing s-au v`zut nevoite s` fac` fa]` severei dilu`ri a portofoliilor, supradimension`rii rapide a stocului de vehicule reposedate, cre[terii provizioanelor [i pierderilor rezultate din revånzare, priorit`]ile lor r`mån acelea[i: cur`]area portofoliilor, un atent management al riscurilor [i optimizarea proceselor de colectare a debitelor“, spune Tolazzi. Peste 90% dintre clien]ii firmelor de leasing sunt persoane juridice, iar cele mai mari probleme la rambursarea ratelor le-au \ntåmpinat IMM-urile din sectorul construc]iilor, al transporturilor [i din industrie. n

Financiar 2010

87

adic` investi]iile \n active fixe \n economie s` nu mai fie pe trend negativ. va continua s` fie foarte selectiv` \n finan]area companiilor [i se va axa \n acest an \n c`utarea de oportunit`]i pe segmentul dezvolt`rii imobiliare [i pe cel al refinan]`rilor. Vedem [i noi cifrele [i statisticile [i vedem cam ce a mi[cat. anul trecut s` mearg` pe extinderi de facilit`]i din dorin]a de a nu avea provizioane [i de a nu-[i afecta capitalurile. Vestea bun` \n acest an ar putea fi c` formarea brut` de capital fix. costurile de lichiditate au explodat \ncepånd din 2008 [i au continuat [i \n 2009. cånd \]i faci planuri s` stai \ntr-o afacere 15-20 de ani e[ti mult mai atent. dar m`car [tim unde sunt extremele. Retail-ul s-a dovedit destul de rezistent pån` \n momentul `sta. trebuie s` faci ceva cu portofoliul de imobiliare care nu performeaz`. respectiv 50 de milioane de euro volumul finan]`rilor. |n general. bani mult mai scumpi.Leasing Immorent caut` oportunit`]i de refinan]are [i terenuri pentru birouri Immorent Romånia. Pe de alt` parte. s` le restructurezi. Dac` nu. dar la un moment dat devine o problem` de lichiditate. ceea ce d` o speran]` firmelor de leasing. Restul factorilor decurg din ele: o politic` de risc mult mai restrictiv`. Cea mai mare parte a finan]`rilor a fost pentru real estate. spune Bogdan Cernescu. dup` corec]iile puternice de anul trecut? Prost. sunt [anse ca pia]a s` se dezghe]e [i vom vedea finan]`ri. cel pu]in \n Europa. Nimeni nu vrea s` investeasc` sau s` se \ndatoreze \ntr-un an de criz`. atunci nu cred c` se va \ntåmpla nimic spectaculos anul acesta. Pe de alt` parte. chiar dac` toat` lumea vorbe[te de un an de criz`. Dar din punct de vedere al volumelor finan]ate \n acest an. la fel ca [i \n 2008. Ca valoare. pe cei care nu au [anse s` \[i mai revin`. probabil. Pe partea de echipamente am fost mai relaxa]i. Cristina Cuncea Cum a trecut pia]a de leasing de anul trecut [i implicit Immorent? Anul trecut a fost an de criz`. care nu au avut nicio problem` \n a se \ndatora la nesfår[it [i acolo au fost probleme. Ajustarea a[tept`rilor a fost foarte lent`. au fost tranzac]ii. Odat` ce consumul scade. Cam pentru unul din cinci clien]i a fost nevoie de restructurare. refinan]`ri. de cei care au cele mai bune [anse s` ias` din perioada asta proast`. doar anumite sectoare se mi[c`. cu un impact dur asupra economiei. pe real estate. N-am atins cåt voiam s` atingem. Clar c` ceea ce se poate baza pe export func]ioneaz`. E clar c` \n ceea ce prive[te Romånia toat` lumea este \n a[teptare. peste tot. Pentru un an cum a fost anul trecut spunem c` nu a fost r`u. A fost greu pentru c` toate lucrurile pe care nu le-ai f`cut bine \n anii anteriori [i-au prezentat nota de plat` acum. de parc` nimic nu s-ar fi \ntåmplat. Anul 2010 a debutat sub semnul incertitudinii. |n condi]iile \n care anul trecut nu ne-am mai concentrat pe generarea de noi afaceri. A fost mult mai pu]in business [i mult mai mult` aten]ie pe partea de control al riscurilor [i al costurilor. adic` circa 10 milioane de euro. al ac]ionarilor. dar probabil c` m`surile drastice care urmeaz` s` fie implementate o s`-i dea o lovitur` destul de zdrav`n`. A]i restructurat finan]`ri \n 2009 sau \n acest an. Au preferat. Cum a \nceput acest an pentru Immorent? Lucrurile au devenit u[or mai previzibile din toamna anului trecut. managing director al companiei. Dac` vor accepta al]i parametri. dar o s` ia ceva timp s` reintr`m pe pia]` [i nici nu sunt multe firme care s` vrea s` investeasc`. nivel similar cu cel din 2008. Deci astea au fost principalele dou` considerente care au determinat reducerea finan]`rilor. pe zona de imobiliare st`m bine. Este bine [i pentru c` cea mai mare parte a finan]`rilor a fost legat` de imobiliare [i [tim cu to]ii c` 2009 a fost un an nefast pentru acest segment. probabil c` nevoia de lichiditate este atåt de stringent`. ci suntem undeva la 30 de milioane de euro. \ncåt firmele sunt preg`tite s` accepte al]i parametri. iar \n ciuda declara]iilor pe care le fac juc`torii. subsidiara local` de leasing imobiliar a grupului Erste Bank. 88 Interviu . la fel [i clien]ii. dar veneau mai ales din pipeline-ul din 2008. ci pe controlul a ceea ce aveam. e greu s` reporne[ti motoarele. s-a \ntåmplat acela[i lucru. avånd \n vedere dificult`]ile cu care s-au confruntat multe companii ca urmare a crizei? Au fost restructur`ri mai ales pe partea de echipamente. Prin septembrie 2009 aveam discu]ii cu proprietari care r`m`seser` la evalu`rile lor de la \nceputul lui 2008. Lucrurile \ncep s` se schimbe. Este o mare zon` de gri \n mijloc. nici b`ncile nu s-au gr`bit s`-[i restructureze portofoliul [i nu este doar cazul Romåniei. Sunt [i ve[ti bune. Cum vede]i evolu]ia pie]ei de real estate \n acest an? Sunt semne de revigorare. Voin]` exist` la nivelul nostru. e clar c` [i celelalte ramuri se duc \n jos \ntr-o economie care se bazeaz` mai ales pe consum ca motor de cre[tere. a fost mai nimic. cred c` au fost cam 10% din totalul portofoliului. mai ales. pentru c` anul trecut era foarte dificil s` tranzac]ionezi pentru c` era o mare discrepan]` \ntre ceea ce \[i doreau clien]ii [i p`rerea noastr`. [i va func]iona probabil pån` cånd vor merge programele „Rabla” de prin alte ]`ri. Starea proast` a economiei a antrenat reticen]a investitorilor. vezi sectorul auto. Po]i s` delimitezi foarte clar perdan]ii. s` \ncepi s` le vinzi.

Pe partea de birouri sunt multe companii care \[i mut` sediile. Noi mai avem \ns` un avantaj. care indic` 1. Suntem \n faza de autorizare. ne uit`m [i la proiecte din zona industrial`. da.000 de euro pe metru p`trat. a[a cum am f`cut la intrarea pe pia]` \n 2006. ceea ce face foarte dificil` orice discu]ie.” Bogdan Cernescu. b`ncile [i firmele de leasing jonglau cu \mprumuturi care reprezentau peste 80% din valoarea investi]iei [i atunci chiar s` vrei s` refinan]ezi imobilele respective este imposibil. Ave]i o estimare a volumelor finan]ate prin leasing \n acest an? Este greu. Vom face achizi]ii oportunistic. Avem propria echip` de ingineri. Ave]i un buget pentru achizi]ii de terenuri? Nu. Pån` \n momentul \n care pre]urile nu se vor duce \n acea zon` \mi vine foarte greu s` cred c` cineva se va apuca s` construiasc` din nou. iar un astfel de concept poate s` aib` succes \n ora[ele secundare. Presiunea va fi mare pe vånz`torii de terenuri. Nu ne-am ferit niciodat` de proiecte greenfield. Sigur. Ce ve]i face practic \n acest an avånd \n vedere estim`rile privind investi]iile de capital [i cele privind pia]a imobiliar`? Ce-am f`cut [i pån` acum. Pe de alt` parte. adic` circa 10 milioane de euro. Cred c` pre]ul corect este undeva la jum`tate. reziden]ial). Dac` vom atinge 30 de milioane de euro. Sunt oferte. fie ai chiria[ul.000 de metri p`tra]i. de arhitectur`. dar a[a cum spuneam e greu s` ba]i palma pe o valoare de pia]` mutual consfin]it`. logistic`. unde pre]urile au fost destul de rezistente. Pe partea de development. Negociem \n prezent finan]`ri \n valoare de 7-8 milioane de euro pe real estate. \i dai clientului o gur` de oxigen [i \i echilibrezi bilan]ul. nu mai sunt 5. Vom fi selectivi. Leasingul devine interesant numai din prisma faptului c` vorbim de termene lungi. Loc este \n pia]`. vom vedea multe lucruri amånate. dar e o problem` de pre]. de 6.nu. pentru c` este cerere pentru dezvolt`ri de calitate indiferent de zon` (birouri. au sc`zut.000-7. {i aici e greu.25 milioane de metri p`tra]i. |n aceste condi]ii. proiecte de birouri. Sunt statistici legate de suprafa]a de birouri. depinde de capacitatea noastr` de a identifica teren. de[i sunt la 60-65% mai mici decåt \n 2008. Astfel.000 de metri p`tra]i.000-50.000 de euro. dac` g`sim ceva interesant [i credem \n el. Prima faz` va avea doar birouri. O reac]ie gr`bit` a b`ncilor n-ar face decåt s` introduc` noi factori distructivi \n pia]`. Are sens s` dai 3. dar pu]ine sunt statisticile despre cl`dirile de calitate.000 de euro pe metru p`trat? Probabil c` Dar ave]i terenuri \n Bucure[ti [i \n ]ar`. |n dezvoltarea imobiliar` sunt dou` abord`ri: fie ai o bucat` de teren care \[i caut` un uz. Mie mi-ar veni foarte u[or s` transform o facilitate de finan]are care a fost oferit` acum doi sau trei ani pe cinci-[apte ani \n ceva pe 12-15 ani. cei care caut` teren \l g`sesc greu ast`zi. C`ut`m \n continuare terenuri \n afara Bucure[tiului pentru astfel de dezvolt`ri. retail. de 30. schema [i cau]i teren. pentru c` mai devreme sau mai tårziu lucrurile se vor pune \n mi[care. de asemenea. Mai avem un teren la Oradea. care sunt \nc` sus. Ca valoare. Pe de alt` parte. Partea de reziden]ial deocamdat` nu o facem. Multe propriet`]i au fost refinan]ate \n 2007-2008. probabil c` numai jum`tate din suprafa]` este de calitate. Deci acest sector este \nghe]at din cauza asta [i p`rerea mea este c` a[a va r`måne o bun` parte de vreme. pentru c` noi viz`m \n special Bucure[tiul. putem s` le monitoriz`m. este cerere mai ales pe partea de refinan]are. conceptul este valabil \n continuare. „Cam pentru unul din cinci clien]i a fost nevoie de restructurare. iar cei care au teren constat` c` prin prisma evenimentelor recente acesta nu se mai potrive[te ideii pe care o aveau. dintre care unul \n parteneriat cu Rompetrol. [i \n momentul \n care avem posibilitatea o s` ne implic`m \n astfel de proiecte. iar pe pia]` nu sunt multe proiecte de calitate. la niveluri descurajante. am terminat procesul de planificare. cred c` au fost cam 10% din totalul portofoliului. dar retailerii nu mai sunt dornici s` se extind` sau dac` o fac caut` zone centrale la chirii mici. dup` mine. vom c`uta oportunit`]i de refinan]are. n Financiar 2010 89 . retail [i logistic [i. Nu din cauz` c` nu exist` cerere. managing director Immorent Se va \ntåmpla \n acest an? Va fi un proces lung [i de durat` [i \n fond. cu excep]ia cazurilor \n care proprietarii sunt dispu[i s` aduc` ceva capital propriu. unde a]i anun]at proiecte imobiliare. |n ce stadiu sunt aceste proiecte? Proiectul din Bucure[ti merge \nainte. nivelul din 2009 va fi bine. cånd valorile de pia]` erau sus. pe segmentul de refinan]`ri este foarte greu s` te apropii de tranzac]ii. dar \n zonele care se preteaz` foarte bine unei dezvolt`ri de tip office pre]urile sunt \nc` sus. pentru c` \n unele cazuri PUZ-urile expir` [i noile reglement`ri \n domeniu nu vor permite ob]inerea acelora[i parametri. dar sunt proprietari care cer \n continuare 3. cred c` e mai bine s` fie a[a.

euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BRD SOGELEASE IFN Bd.000 1 Leasing financiar Alpha Bank A.729 N/A N/A BNP Paribas Lease Group 99.35.Director General 10.9412%.Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web ALPHA LEASING ROMÂNIA IFN Calea Buze ti nr.E. Alpha Leasing A.18% BRD Groupe Société Générale 9.sogelease@brd.Pre edinte CA Titus Nicoar .49.bnpparibas-leasegroup.62 camelia. 103-103A. Cluj 0264-438. crt.030%. Ion Mihalache nr.alphaleasing.ro 4 www.049 8.Director General Camelia Graiter .98% 16 reprezentan i zonali industriale i agricole .90.48 021-301. cod 031105. intrarea A.266.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Capital social (lei) Nr.0. Theodor Pallady nr.ro Indicator financiar .1.90.E.ro Indicator financiar .20% Robert Rekkers .10 021-323.82. 031-425. et. sect. puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr. et.000%. 8. Antin Participants 5 S.ro 6 www. Structur ac ionariat Conducere executiv 4.09 021-314. Marius Ro u Managing Directors 2009 .2% 2009 .Director Comercial 2009 .62.6912%. birou 1. Bucure ti 031-425.993 26 BT Investment .41.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) AUTOTECHNICA FLEET SERVICES (HERTZ LEASE) Bd.com Indicator financiar .39% Autoturisme .22% Echipamente IT i office .52 031-425.Date estimative N/A N/A N/A N/A 3. 021-301. Bucure ti 021-323. 1-2. .970% C t lin Scutaru .hertzlease.graiter@bplg.bcr-leasing.ro 5 www.Director Comercial N/A N/A N/A N/A Autovehicule comerciale . 1.29 2 office@hertzlease. Financiara SA Costin Ciotec .ro 1 www.73.770.Director General 2010 .ro Indicator financiar .49.51.000 64. Alpha Advisory România .E Theofilos Romaios .Director General Daniela Davidescu . 4.Date estimative N/A N/A N/A N/A 20.14% Echipamente de construc ii .Date finale 10. 3.80%.000 40.790.395.Date estimative N/A N/A N/A N/A 36.ro Indicator financiar . bl.400 23 Autovehicule .90.48. 14-18. 2.000 10. I 7. Cluj-Napoca.27.000 27.41.000 2010 .94%.63% Echipamente / utilaje . Bucure ti 021-264.000 N/A N/A Autoturisme . Alpha Finance România 5.Date finale 2010 .88.Date estimative 36.44% Imobile .Director Managementul Riscurilor i Back Office 2010 .18% Echipamente .82.294.000.Date estimative N/A N/A N/A N/A Dominic Bruynseels .20% Imobiliar .T.A.Date estimative N/A N/A N/A N/A Jean-Claude Boloux .100% Autohellas A. et.000. sect.S.Pre edinte Banca Comercial Român Directorat / Director General 89.73. Alpha Bank România .000.E.ro www.600 1 Închirieri auto .ro 3 www. Banca Transilvania .16.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BNP PARIBAS LEASE GROUP IFN Str.24 marketing@alphaleasing.3606%.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .06% Philippe Chabert .04 brd.36.551.84 office@bcr-leasing. Bucure ti 021-407.Pre edinte Consiliu Supraveghere Thomas Tolazzi . 3. 021-264.Date finale 73.905 (-)1.49.313. 1.400.btleasing.brdleasing.16% 2009 .074 12.000. 1-7.ro Indicator financiar .5% Sectorul imobiliar .000* N/A N/A N/A 12. et.Date finale 138.0. 99. Traian nr.324.000 Echipamente medicale.17% 2009 . Bari iu nr.695. . 1. Bucure ti 021-301. 1. . et. sect.341. 1.22% Vehicule comerciale .00 021-407.0070% Sergiu Bogdan Oprescu .257.Director General 2009 . 12. 47.150 office@btleasing. cod 011014.816 0264-444.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .00. sect.15%. jud. persoane fizice Adjunct 0.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BT LEASING TRANSILVANIA Str.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BCR LEASING IFN Pia a Alba Iulia nr.000 90 Informa]ii companii de leasing .Pre edinte CA Camelia Mihalache. sect.

2.unga@cat.000 43.000 2 Auto .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . 3.295. Anchor Plaza.ro 12 www.21.25 021-317.18.075. sect.31.bankofcyprus.15.Director General 2009 .000. Sfânta Vineri nr. 1.delfinleasing.Sucursala România IFN os.236.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND Sp z o. Mortgage Bank of Cyprus 0. et. cod 020334.02% Imobile .com.233.0012%.000 1 N/A Deutsche Leasing Group Cedric Chilian . Bucure ti 021-252.Date estimative 27.ro Indicator financiar .00065% Cl diri i terenuri . Bucure ti 021-301. et. 105C. sect.Vicepre edinte Adjunct 50.000 20.com Indicator financiar .08% Echipamente .29 8 razvan.0.Date finale 13.capital-leasing.000.com www.9952%.Director General Adjunct 2009 .1.000. 6.000 2009 .91.92.000.93.Pre edinte CA AliRiza Koska .941 (-)480.deutsche-leasing.Vicepre edinte Beril Topciu .99935%.218. Gheorghe Anca-Iulia Buza .40.444 — Credit Europe Bank .000 30. Nica CristinaAdjunct Gabriela . Eurolife Ltd.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) DEUTSCHE LEASING ROMÂNIA Str.com Indicator financiar .841.1% 0.ro 11 www.236 2010 .40. Ilfov 021-317. Ledra Estate Ltd.Date estimative N/A N/A N/A N/A 3.55 contact@crediteuropeleasing.Date estimative N/A N/A N/A N/A Kerem Sekizyarali . 7.crediteuropeleasing.Pre edinte CA Lauren iu Moza . Gheorghe Andreea Elena Bodin . 6. sect.000 35.619.19 info@dlro.537.Date estimative N/A N/A N/A N/A Financiar 2010 91 .Date estimative N/A N/A N/A N/A 14. magda.0012%.Director General C t lin Liviu .85 office@delfinleasing. Vehicule .nae@cat. Gara Her str u nr. bl.508 28. 021-301.ro Indicator financiar .41%.99.31. Bucure ti 021-409. et.Director General Adjunct 2010 . 12A.Director General Alexandrina .000 — N/A N/A Christian Garabet .bankofcyprus.ro Indicator financiar .76 021-409.0012% 72.99. . 187B.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) DEL FIN LEASING IFN Str.80 021-252.301 15. .sucursal CFS Poland .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 5.Director Financiar 2009 .300.00 021-301.9%.40%. 0.Director Sucursal R zvan Unga .55.15.com 10 www.Pre edinte CA / Director General Nica Iuliu Viorel .812 91.31. crt.000 32.26.Director General Adrian Petr reanu .43 1 N/A Andreas Eliades .360.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . Matei Voievod nr.Date estimative 24. jud. General Insurance of Cyprus Ltd.794 12.796.30 office@capital-leasing.9%.197 17.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CYPRUS LEASING ROMÂNIA IFN Calea Doroban ilor nr.44 (capital de dotare) 1 N/A Capital str in . puncte de leasing / Pondere în total lucru finan are % Nr.ro Indicator financiar .Vicepre edinte Cristina Camelia Gogan Vicepre edinte Adjunct Baris Dogan .52 elena.ro 9 www.565 Bank of Cyprus Public Company Ltd.uta@ro. sect.7.31 021-327.333.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . Mogo oaia. corp A.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Obiectul contractului de Nr. Bucure ti 021-327.15.91% Iuliu Viorel Nica .ro 7 www.0012%.128 30. Nica Dumitru Adjunct 1% C lin R zvan Negoi .Pre edinte CA Bogdan Ivanov .03% 2009 .939 18. Bucure ti 021-308.000. Timi oara nr.55.87% Credit Europe Ipotecar Echipamente . 2.198.Director Executiv 2009 .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CREDIT EUROPE LEASING IFN Bd.00 021-308.356. o.Date finale 22.42. sect. 2-4. 25.cat. corp A. 2. Bucure ti-Târgovi te nr.000. 26Z.100% Magdalena Nae .21. 40. Structur ac ionariat Conducere executiv CAPITAL LEASING IFN Str. 0.

250 4 Leasing imobiliar .com Indicator financiar . puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr.097. jud. Cluj-Napoca.000 34.Director Executiv Lauren iu Bogdan .689 Gemisa Investments LTD 62.000 2.493.000 3.438 Bogdan Cernescu . 2.Date finale 371. Ro ca Drago Ilie Chiril .749 (-)614.717.Pre edinte CA / Managing Director Anina Iordache .61.Date estimative 77.21 021-323. 5.400.0.20%.000.0015%.imogrup.Date estimative 2. Decebal nr.efgleasing.977 356.000 1. 7.000.023.0.430.19 13 info@dlro.520 6 100% 2009 .20% Leasing utilaje .00 021-301. 8. 0351-461.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) HELCO LEASING IFN Bd.00 021-387.169 1.61.ro Indicator financiar . crt.99%. Craiova. cam. sect.23%.80 — Autoturisme .550. sect. Bucure ti 021-387.000 65.04. Bucure ti 021-404.722 12.Director General 2009 . Tudor Arghezi nr.000 160.000 19. 6.01 office@immorent.004 1.000.deutsche-leasing. et.000 70.Date estimative N/A N/A N/A N/A EFG New Europe Holding BV 92.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .500 1 Leasing imobiliar .000. 3.Date estimative 443.Pre edinte CA Adrian Nicolaescu . 021-301. Eurobank EFG Telessis & Vânz ri Finance Societate Anonim de Servicii de Investi ii . Popescu Ionel .1.473.18.500.000 N/A 2.400.100% 2009 .00 021-404.immorent.655.400.Pre edinte CA Cristina Ioana Cec lecean .840.000.Director General Leasing .636. 6A.16.Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web DEUTSCHE LEASING ROMÂNIA OPERA IONAL Str.719.48% Immorent International Holding GmbH .2% Daniel Ivan .ro Indicator financiar .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) EFG LEASING IFN Bd.0. sect.52% Leasing mobiliar .fms.Managing Director Mihaela erb noiu .61.700. 266-268.000. Subholding Immorent GmbH .331 (integral din provizioane) 2010 . 0351-467.521 274.1% 2009 .ro Indicator financiar . Horea nr.07%.ro Indicator financiar .50% Persoane juridice . Cluj 0264-595.000 92 Informa]ii companii de leasing .Director 725.ro www.14.14.588.Date finale 13. 5.473 698.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) IMOLEASING IFN Str. Ivan Daniel .970 233.0. Bucure ti 021-301.15.Date finale 25. Gara Her str u nr. Eurobank Beatrice Smeu .Date finale N/A N/A N/A 140.Director Marketing 0.777 office@helcoleasing. 5.ro 17 www.250. EFG Eurobank Ergasias Georgios Pentaliotis .123.675 0264-595.7. et.190 415.000 2.ro Indicator financiar .480 2010 .Director Executiv 2009 .15.5%.ro 15 www.02% Iosif Pop .275. 113. et.ro 18 www.000 1.Director General EFG Asset Management Societate Adjunct Anonim de Servicii de Investi ii Gina Constantin .helcoleasing.0015% 2010 .Date estimative 55.214%. Dimitrie Pompeiu nr.ro 14 www.98%. persoane fizice . jud.000 1 N/A Deutsche Leasing Group Eckhard Creutzburg.000 398.lei Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) Capital social (lei) Nr.982 15.200 2010 . cam. 2.78%. Georg Hansjürgens .30% Leasing autovehicule . sect.000 2.000 46. cod 020334. 23. Bucure ti 021-308.000 1 100% Patru persoane fizice Petru Radu Hurezeanu . 2-4. 2.14 office@fms.000 5.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) FLEET MANAGEMENT SERVICES Calea Rahovei nr.06.99.Date finale 341.360 0241-418.Pre edinte CA . EFG Eurobank Ergasias Sorin Manolescu .210 537.553.Director Opera ional Ionel Popescu .106 2010 .400.Date estimative 1.Membrii CA 2009 .676 office@imogrup.768 2.15.13 clientvoice@efgleasing. Dolj 0251-410.0015%. Bogdan Lauren iu Vergil .ro 16 www.000 (-)6.Director Financiar 45.320 1. Structur ac ionariat Conducere executiv 750.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) IMMORENT ROMÂNIA IFN Str.

100% Riccardo Parasporo . Echipamente de construc ii . Bucure ti 021-308. 0.2% 2009 .40 021-311. ING Lease Interfinance BV 0. Runoto Holding B.Pre edinte CA Mihaela Petricean .000.000 85.44 021-308.95.489 16. 2.00 021-200.49% 2009 . ING Aircraft Lease B.ro 20 www.000 N/A N/A ING Lease Holding B.Date finale 1.432.ro Indicator financiar .71.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.0025%.V.leasing@intesasanpaolo. Bucure ti 021-305. Tipografilor nr.000 N/A N/A Bastiaan Pieter Hoekstra .485. Tronido Finance B. .ro Indicator financiar .8% Michael Unterguggenberger .000 N/A N/A Financiar 2010 93 .71.000 N/A N/A 2010 .00.000 N/A 1.000.Pre edinte CA Adriana Dumitrescu . 8 filiale Autoturisme .000 1. sect.Date finale 21.0025% Michael Unterguggenberger Pre edinte CA / Director General Adjunct R zvan Diaconescu .375.65% Vehicule comerciale u oare .Director 2009 .Date estimative 720.V.11 office@impuls-leasing.51% Imobiliar . 11-15. .200.000 2010 . J3a.000.Director Financiar Alina Ursache .impuls-leasing.18. R zvan Diaconescu .5% Echipamente industriale .300 1 Auto i echipamente .842.0025%.Date estimative 100.0025%. bl. puncte de lucru / Pondere în total finan are % Structur ac ionariat Conducere executiv IMPULS-LEASING ROMÂNIA IFN Str.Date estimative 11.000 90.ro Indicator financiar .97. sect.5%. 61-63.18.000 1 N/A Privat .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 680.inglease. Unirii nr.Date finale 84.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) ING LEASE ROMÂNIA Bd.46 21 office.Director Risc Iulia Tudorache .000.0.99%. Bucure ti 021-200.000.V. 76. Capital social (lei) Obiectul contractului de leasing Nr.21 office@inglease.000.15% Impuls-Leasing International AG Vehicule comerciale grele . 021-311.000 39. 0. Luigi Galvani nr.99. 3.V.Vicepre edinte CA / Director General 2010 .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) INTESA SANPAOLO LEASING ROMÂNIA Bd.000 70.Director Vânz ri Nicolae Andreica .000. 1. sect.883.000 RON 1 sediu central. crt.000 9.10% 90%.Director Opera iuni 100.225 N/A 655.390.45.ro 19 www.

250.000 1 Leasing financiar auto .Pre edinte CA Carmelo Larosa .38 021-208.Director General C t lin Rizea . sect.Pre edinte CA Alexandru Toader .0.0. sc. Voluntari. 1.21.00002934%.porschebank.ro 26 www.000 87.400 N/A National Bank of Greece 99. Dimitrie Cantemir nr.500.Date estimative 36. B2.956.0.10.26. Ilfov 021-208.000 — 42.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .000 (-)1. Voluntari.700.34% Echipamente .268. 3.39.000 N/A N/A 2010 .Date estimative N/A N/A N/A N/A Piraeus Bank România 0. et.ro 22 www. 2.Director General Ileana Mihaela Burcioiu .85319621%. et.2.porschebank.60% 2010 .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . C t lin Pârvu . 4.99960%.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) LEASEPLAN ROMÂNIA os.Date finale 121.40. 29-31. Bucure ti 021-405. Bucure ti 021-409.ro Indicator financiar . sect. Ilfov 021-407.000. Banca Româneasc 0. Construdava Business Center.20.00002934%.Date estimative N/A N/A N/A N/A 18. Stavros Lekkakos . sect.93. Piraeus Bank 99.ro Indicator financiar .ro Indicator financiar .00.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN Bd.95 office@italoromenaleasing.16. Nicolae Titulescu nr.00040% 2009 .80% Imobile .000 — 24.02 021-404. puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr.000 N/A N/A N/A 2010 .26% Altele . jud.000 (-)1. Bucure ti 021-316.21.360.Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Nr. Voluntari.ro Indicator financiar .000.leaseplan.Date finale 28.26. 5. 1. servicii de management de flot Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Alexander Nekolar .Director Executiv 2009 .ro Indicator financiar . 021-409.494.100% Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Kurt Leitner .Director Opera iuni 2009 .16.ro www. Pipera-Tunari nr.14671577%.150.26. Veneto Banca .81%.53.000 — N/A LeasePlan Corporation NV Bogdan Apahidean .Director General 2009 . Bilciure ti nr.Date estimative N/A N/A N/A N/A 12.nbgleasing.100% finan are. 2. Structur ac ionariat Conducere executiv ITALO ROMENA LEASING IFN Bd.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PORSCHE MOBILITY os.Director General Diana Vi an . Michail Lachanas .26.19% Franco Antiga . Pipera Tunari nr.10.00002934% C t lin Pârvu .000.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) NBG LEASING IFN Str. bl. 20-22. 4.ro 24 www.Date estimative N/A N/A N/A N/A 11. 1. 4C.49 23 office@leaseplan.36 office@porschebank. jud. Ilfov 021-208. jud.94 021-316.Administrator 2009 .99 office@nbgleasing.36 office@porschebank.000 Auto & moto .Date estimative N/A N/A N/A N/A 94 Informa]ii companii de leasing . crt.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 139.Director General Octavian-Andrei Coiciu Trifan Director 9.3.20.600.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PORSCHE LEASING ROMÂNIA IFN os.500 N/A N/A 25 2009 .160 1 Leasing opera ional auto .079.00 021-405.370. 021-316.416 — Leasing financiar Veneto Banca Holding scpa 99.0.00 021-407.Date finale 18.italoromenaleasing.33 Indicator financiar .38 021-208.20. 1.000 Teodor Valentinov Marinov Pre edinte CA Constantin Jean D nail .230. et. Pipera-Tunari nr.ro 27 www.Director General Adjunct 34.

ro Indicator financiar .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) UNICREDIT LEASING CORPORATION* Str.Date estimative N/A N/A N/A N/A 44.33. 5.Date estimative N/A N/A N/A N/A Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 95 .445.531 12. Unirii nr.50% Steven van Groningen .topleasing.com.400 12 Vehicule .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TRANSILVANIA LEASING IFN Bd.ro Indicator financiar .50%.9% Echipamente . 90.ro 33 www. Nicolae Caramfil nr.andrei24@gmail.660 18. 25. ap.ro Indicator financiar .005 1.173 0268-319.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .53.22% Imobiliar . sect.com www.232.1%. 1. cod 014141.455 office@transilvanialeasing.ro 28 www.000 — N/A Vlad Hiottu . crt. 3.Date estimative N/A N/A N/A N/A 73.19.685.68 a. Alexandra Hiottu 11%.98 office@raiffeisen-leasing.77. bl.Date finale 289. Bucure ti 021-231. Bucure ti 021-200. 3.38. Bra ov.87 bucuresti@unicreditleasing.932.tbileasing.935. 1. BA Dan Constantinescu . 31 ifntopleasing@yahoo.77 021-200.1%.30% Imobile .000. 5. et.81% Echipamente .9% Imobiliar . sect.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TOP LEASING IFN Bd.Pre edinte Raiffeisen Bank Felix Daniliuc .15% Imobile .40.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TBI LEASING IFN Str. 118. sect.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . UniCredit Global Leasing Export GmbH (fosta Andreas Obrist .4% KBC Lease .Director Eurolease Beteiligungsgesellschaft m.43.Director General Adjunct 2009 . 1.Pre edinte CA Ioan Manea . puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr.49%. 0268-315.raiffeisen-leasing. Florentina Pre edinte CA / Director General Virginia Mircea.30 021-326.34 021-403. parter + et.transilvanialeasing.ro 29 www.A . imobiliar 2009 . Structur ac ionariat Conducere executiv RAIFFEISEN LEASING IFN Calea 13 Septembrie nr. mezanin. UniCredit iriac Bank .Date finale N/A N/A N/A N/A Auto noi .0.1% N/A M rioara Mema .0.peste 99% (ac ionar majoritar) Gabriel Diamandopol .74 office@tbileasing.Date estimative N/A N/A N/A N/A UniCredit Global Leasing S.Date finale 14.64% Echipamente .000 N/A N/A N/A 2010 .462.994.40% Aurel Andrei .602. Austria . jud.000 13 Autovehicule .000. Grand Offices Marriott.Director General Nina Puiu .88.romstal-leasing.ro 30 www.000 2010 . Pu ul lui Zamfir nr.1% 575.11% Auto second-hand . 20.77. Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH . Cristina Andrei .32.b. Matei Basarab nr.7%.20%.ro Indicator financiar . Traian Sevastian Baicu 2010 . Bra ov 0268-315.42 client@romstal-leasing. 57.90% Echipamente . Eroilor nr.ro 32 www.Director 2009 . 3A.400 10 TBIF Financial Services. 021-231.euro 14.unicreditleasing. 1. sect. sc. Bucure ti 021-323.79.55. sect.70 — Auto .88.Date estimative N/A N/A N/A N/A 36. echipamente.ro Indicator financiar . et.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Nr. Raiffeisen Bank.14% Raiffeisen-Leasing International GmbH.172.50% 2009 .p.CEO 2009 .Director General 2009 .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . E4.H Executiv Vânz ri 0.42 021-404.ro Indicator financiar . 8-12.00 021-323.Date estimative N/A N/A N/A N/A 4. Bucure ti 021-403.Director General BA CA Export Leasing GmbH) .229. 9.480 17 sucursale Auto.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) ROMSTAL LEASING IFN Str. Bucure ti 021-405. Ivo Florentina Virginia Mircea Alexandrov Gueorguiev.Pre edinte CA / Director General Daniela Cristina Andrei . România .

iar dac` num`rul cazurilor de neplat` va cre[te [i \n sectorul de creditare. dup` ce a constatat c` prin aceast` tranzac]ie nu se creeaz` sau consolideaz` o pozi]ie dominant` pe pia]`. care-l va \nlocui pe Stephen 96 Cronologie . aceasta urmånd s` fie radiat` din Registrul general. pe fondul major`rii valorii \mprumuturilor [i a extinderii teritoriale cu nou` unit`]i. de la sfår[itul lunii februarie. Valoarea fraudelor \nregistrate \n 2008 de companiile de leasing din Romånia s-a ridicat la 10-20 de milioane de euro. Provident Financial Romånia IFN l-a numit ca director general pe Russell Johnsen. la 120 de milioane de euro. Mugur Is`rescu. a \nregistrat la finele lui 2008 contracte de leasing \n valoare de 1.37 miliarde de lei. Consiliul Concuren]ei a aprobat preluarea Impuls Leasing International de c`tre Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. pe fondul reorient`rii c`tre finan]area de echipamente. la 34% din livr`ri. de 3.828 de vehicule. parte a grupului Eurolines. la 15%. BNR a interzis companiei Eurobus Leasing IFN. Tot mai mul]i romåni cedeaz` ma[inile cump`rate c`tre companiile de leasing. Pentru 2009. dar [i al leasingului de echipamente cu 14%. Jean-Claude Boloux. pentru a facilita achizi]ia modelelor m`rcii. MARTIE Asocia]ia Societ`]ilor Financiare . doi noi membri. AAA New Kopel. acesta preluånd o func]ie de conducere \n cadrul grupului britanic din care face parte compania specializat` \n credite de consum acordate la domiciliu.75% fa]` de 2008. au ob]inut un credit de 15 milioane de euro de la ING Bank sucursala Bucure[ti. Sixt New Kopel [i AAA Auto Group au \nfiin]at o companie mixt` \n Romånia. segment \nc` viabil pe pia]a de leasing. subsidiarele locale de finan]are ale grupului auto german Daimler. divizia de leasing financiar a BRDGroupe Société Générale. cu 32% peste soldul din 2007. FEBRUARIE BRD Sogelease. dar se a[teapt` pentru 2009 la reducerea valorii bunurilor finan]ate. pe fondul avansului cu 25% al finan]`rilor pentru segmentul de autovehicule. \n timp ce procentul automobilelor de import achizi]ionate prin acest tip de finan]are a r`mas constant. \n timp ce ALD Automotive [i-a crescut cu 85% parcul administrat \n leasing. va contracta o linie de credit \n valoare de [apte milioane de euro de la Intesa Sanpaolo Romånia. la 4.Leasing CRONOLOGIE LEASING . \n cre[tere cu circa 16% fa]` de nivelul din 2007. dealer Opel [i Chevrolet. Provident Financial Romånia IFN a acordat \n 2008 credite de consum de peste 42 de milioane de euro. potrivit pre[edintelui ALB Romånia.2009 IANUARIE Ponderea leasing-ului \n achizi]ia de autoturisme autohtone noi a crescut cu trei puncte procentuale \n 2008 fa]` de 2007.77 milioane de lei de la Eurobank EFG Private Bank Luxemburg. Rice. UniCredit Leasing a finan]at \n 2008 bunuri de peste 555 de milioane de euro. divizia local` a EFG Eurobank Ergasias. EFG Retail Services IFN. Banca European` pentru Investi]ii a anun]at c` va acorda BRD Sogelease IFN un \mprumut de 15 milioane de euro. Compania de leasing opera]ional [i \nchirieri auto Sixt New Kopel a \ncheiat \n 2008 contracte de 80 de milioane de euro \n Romånia. compania vizeaz` s`-[i majoreze valoarea contractelor \ncheiate cu 50%. va \mprumuta 673. respectiv BRD Finance [i AT Leasing. Di-Bas Leasing. care va reuni activit`]ile celor dou` firme de pe pia]a de retail cu ma[ini second-hand. \n cre[tere cu 13.ALB Romånia are. Mercedes-Benz Leasing IFN [i Mercedes-Benz Service Leasing.5 ori peste nivelul din 2007. Mazda Romånia [i UniCredit Leasing au \nfiin]at primul serviciu de finan]are al importatorului m`rcii japoneze. Mazda Finance. VB Leasing Romånia vrea s` finan]eze \n 2009 bunuri \n valoare de 182 de milioane de euro. fondurile fiind destinate credit`rii IMM-urilor. \n special de construc]ii. controlat` integral de grupul elen. s` mai desf`[oare activitatea de finan]are. \ntrucåt banca este doar un intermediar. specializat` \n carduri de credit [i finan]`ri de consum. atunci acest lucru va afecta tot popula]ia. dublu fa]` de rezultatul din 2007. controlat de omul de afaceri Drago[ Anastasiu. \n cre[tere cu 11% fa]` de nivelul din 2007. BCR Leasing a finan]at \n 2008 bunuri de 462 de milioane de euro. a declarat guvernatorul BNR. divizia de leasing a Di-Bas Auto. \n scopul diminu`rii impactului crizei financiare actuale. \ntrucåt nu a transmis raport`rile prev`zute de legisla]ie. num`rul total al firmelor afiliate ajungånd astfel la 39 de societ`]i. majoritatea fiind pe segmentul echipamentelor.

denumit Cisco EasyLease.74 milioane de lei. M`surile se aplic` de la 1 mai 2009 pån` la 31 decembrie 2010. de la 36. IUNIE NBG Leasing a finan]at \n primul trimestru bunuri de 30 de milioane de euro. \n sc`dere cu 24. Compania de leasing opera]ional Fleet Management Services va scoate la vånzare ma[inile recuperate de Alpha Leasing. Persoanele care \nlocuiesc ma[inile prin programul „Rabla“ vor putea folosi leasingul [i creditul pentru finan]area achizi]iei. pentru a se dezvolta pe pia]a ma[inilor rulate.000 de metri p`tra]i pe care-l va deschide \n 2009.5% capitalului social al institu]iei financiare nebancare. Ac]ionarii Domenia Credit au decis la finele lunii aprilie s` majoreze cu 49. \ntrucåt acestea nu respectau prevederile legisla]iei speciale. \[i va reduce capitalul social cu 60 de milioane de lei. Autorit`]ile au eliminat deducerea TVA pentru achizi]iile de vehicule de pasageri cu cel mult nou` locuri. [i a dat peste 140 de avertismente. \n sc`dere cu 47.6 milioane de lei (13. inclusiv pentru contractele de leasing financiar. [i-a majorat. pe fondul unei revigor`ri a afacerilor.66 milioane de euro) \n 2007. rezultatul fiind influen]at de evolu]ia economic` negativ`. sub nivelul din anul anterior. \ntrucåt investitorii se tem s`-[i mai asume obliga]ii de plat`. cånd a våndut [i a r`scump`rat \n leasing hotelul Ibis din Constan]a.9 milioane de lei la 125.4 milioane de euro). Raiffeisen Leasing IFN a finan]at \n 2008 circa 3. s` \ncheie contracte de leasing sau de \nchiriere. care mai stabile[te c` un proprietar poate beneficia Financiar 2010 97 . prin aport \n numerar din partea a trei ac]ionari existen]i. avånd \n vedere c` lunile aprilie [i mai au fost profitabile. capitalul social cu circa dou` milioane de lei. dublu fa]` de aceea[i perioad` a anului anterior. Continental a derulat o opera]iune similar` \n 2008. printr-un parteneriat cu grupul Romil. IULIE BT Leasing Transilvania IFN [i-a majorat capitalul social cu 2.000 de contracte \n valoare total` de 191 de milioane de euro. Meridian Leasing Credit IFN. la care se adaug` participa]ia a patru ac]ionari noi. UniCredit Leasing Corporation [i Cisco Capital au lansat un program de finan]are. de 261 de milioane de euro. Credit Europe Ipotecar IFN. parte a grupului Meridian. fa]` de un profit de 45. potrivit raportului BNR pentru 2008. Guvernul va interzice institu]iilor publice s` cumpere autoturisme. [i au limitat la 30% posibilitatea de deducere \n cazul contractelor de leasing opera]ional. respectiv Ia[i. a declarat secretarul general al Asocia]iei Societ`]ilor Financiare. iar compania [i-a minimizat riscurile. parte a BNP Paribas Group. \n cre[tere cu 22. Porsche Leasing a \nregistrat \n primul trimestru o cot` de pia]` de 18%.01 milioane de lei.7% fa]` de aceea[i perioad` din 2008.Compania de leasing opera]ional Arval Romånia. Adriana Ahciarliu.35% fa]` de 2007 [i cu peste 40% mai pu]in decåt obiectivul anun]at anterior. MAI Medicredit Leasing a finan]at \n primul trimestru din 2009 bunuri \n valoare de 4. conform ultimei forme a ordonan]ei privind reducerea cheltuielilor bugetare. compania estimånd o evolu]ie bun` [i \n al doilea trimestru. de la 83. Banca Na]ional` a Romåniei a suspendat \n 2008 activitatea de creditare a 19 IFN. ca urmare a vånz`rii portofoliului de crean]e ipotecare care \nregistreaz` \ntårzieri la pl`]i de pån` la 90 de zile c`tre Credit Europe Bank NV (Olanda). \n aprilie. \n cadrul unui centru logistic de 3. Constan]a. Compania de leasing opera]ional.2 milioane de euro. avans determinat de cre[terea interesului pentru finan]area achizi]iei de flote prin leasing opera]ional. de circa 100 de milioane de euro. Institu]iile financiare nebancare au \nregistrat \n 2008 pierderi de 513. aproape dublu fa]` de 2008. divizia de finan]`ri ipotecare a grupului turc Credit Europe Bank. pe fondul major`rii valorii investi]iei pe proiect. dealer pentru m`rcile Fiat [i Iveco.3 milioane de lei (139. care presupune r`scump`rarea unit`]ii \n leasing de la o societate specializat` \n astfel de tranzac]ii. la 15 milioane de lei. Bac`u [i Suceava. APRILIE Continental Hotels va vinde hotelul Hello din Bucure[ti \ntr-o tranzac]ie de tip sale lease-back. prin \ncorporarea profitului nerepartizat. Imposibilitatea companiilor care achizi]ioneaz` ma[ini \n leasing de a-[i deduce TVA va determina cre[terea costurilor aferente leasingului. \n urma verific`rilor efectuate.26 milioane de lei la circa 39 de milioane de lei. MKB Romexterra Leasing a finan]at \n 2008 bunuri \n valoare de 59 de milioane de euro. estimeaz` o cifr` de afaceri de 1617 milioane de euro \n 2009. la 8. rent-a-car [i vånz`ri auto second-hand AAA New Kopel \[i va extinde re]eaua \n alte patru ora[e.3% fa]` de aceea[i perioad` din 2008. }iriac Leasing [i AT Leasing de la clien]ii intra]i \n incapacitate de plat`.5 milioane de lei. potrivit unui ordin al ministrului mediului. destinat firmelor mici [i mijlocii pentru achizi]ia de tehnologii de comunica]ii.

6 milioane de lei. SEPTEMBRIE Compania de leasing Motoractive [i-a majorat capitalul social cu 42. de 5. Ralfi IFN. prezent` [i \n Romånia. destinat finan]`rii IMM-urilor. de 2. [i sus]ine c` a investit \n 2009 zece milioane de euro \n infrastructur` [i personal. Alpha Leasing IFN a realizat \n 2008 un profit net de 2. prin aportul \n numerar al ac]ionarului majoritar. 98 Cronologie . nivel sub cel \nregistrat \n 2006. distribu]ia urmånd s` \nceap` dup` ce ma[inile vor primi certificatul de omologare conform cu normele UE.28 milioane de euro).1 milioane de lei (zece milioane de euro). \n acela[i scop. Clien]ii persoane fizice ai companiei AAA New Kopel vor putea achizi]iona autovehicule rulate \n rate f`r` avans. la fel ca b`ncile. recent.89-3.4 milioane de lei. Banca European` pentru Investi]ii a acordat un \mprumut de 60 de milioane de euro c`tre EFG Leasing Romånia. Companiile de leasing \nregistrate \n Registrul Special la banca central` sunt obligate s` se \nscrie pån` la 31 decembrie \n Centrala Riscurilor Bancare.52 mili oane de lei (7. \n urma unui parteneriat. de la 69. la 122. compania de credite de consum a GE Money.13 miliarde de euro.98 milioane de lei. Fortis Lease Romånia IFN [i-a majorat capitalul social cu 90 de milioane de lei. a semnat un acord de creditare de 80 de milioane de euro cu Bancpost. \ntrucåt nu afecteaz` concuren]a \n spa]iul economic european. AUGUST Sixt New Kopel va importa pe pia]a romåneasc` ma[inile produc`torului Chery Automobile din China.68 milioane de lei. Totodat`. Comisia European` a aprobat preluarea controlului comun al companiei de leasing auto LeasePlan. Sc`derea preconizat` ar duce la o valoare a bunurilor finan]ate de 2. potrivit ALB Romånia. unde vor raporta \ntårzierile la plat` ale clien]ilor.93 milioane de lei.99 milioane de euro). programul „Rabla“ a fost extins [i pentru vehiculele comerciale u[oare.3 ori peste valoarea din perioada similar` a anului anterior. prin aportul \n capital al ac]ionarului majoritar. Jean-Claude Boloux. prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar.11 milioane de lei la 176. Fortis Lease Group. a declarat pre[edintele ALB Romånia. cu finan]are de la societatea de credite de consum Cetelem. Dogus GE. Pia]a de leasing ar putea sc`dea \n 2009 cu 60-65% fa]` de 2008. dup` o opera]iune similar` \n mai. [i-a majorat \n iunie capitalul social cu 37.64 milioane de lei (15.817 miliarde de euro. \n urma unui parteneriat semnat la finele lunii iulie.88 milioane de lei la 111.49 milioane de lei. la 142. Provident Financial Romånia IFN a acordat \n primul semestru credite de consum de peste 30 de milioane de euro. dup` ce. Operatorul de leasing opera]ional ALD Automotive [i BRD Finance au \ncheiat un parteneriat pentru comercializarea de vehicule second-hand c`tre persoane fizice. de dou` ori mai mic decåt cel raportat \n 2007. de c`tre constructorul auto german Volkswagen [i Fleet Investments. Dogus GE Olanda. de 64. cånd s-a situat la 4. \n timp ce veniturile totale s-au dublat de la 84.Leasing de prima de la stat pentru fiecare autovehicul casat.

cu o valoare a bunurilor de 72 de milioane de euro. prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar.18 milioane de euro). a semnat \n primele nou` luni 50 de contracte noi pentru 1. ac]ionarul majoritar al Euroins. independent` de organiza]iile care reunesc firmele de leasing financiar. pån` la o scaden]` maxim` de patru ani. banii fiind utiliza]i pentru finan]area clien]ilor. contribuind astfel la majorarea fondurilor proprii ale companiei. peste dublul nivelului din aceea[i perioad` din 2008.300 de ma[ini. va atrage un \mprumut de 30 de milioane de dolari de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Porsche Mobility. la 21. Eurohold. la 34. la 29%. [i-a majorat capitalul social cu 8. companie specializat` \n acordarea de credite prin telefon. \n sc`dere cu circa 50%. spre deosebire de prima parte a anului 2008. firma francez` Cofidis. Credit Europe Bank a acordat un \mprumut subordonat \n valoare de 32. Financiar 2010 99 . [i estimeaz` s` ajung` pån` la sfår[itul anului la 1. compania de leasing opera]ional a Porsche Finance Group. [i-a majorat capitalul social cu 8. \n condi]iile economice actuale.100 de contracte noi.6%.5 milioane de lei c`tre Credit Europe Leasing IFN. Acest \mprumut reprezint` prima investi]ie a OPIC pe pia]a ipotecar` romåneasc`. OCTOMBRIE Clien]ii companiilor de leasing opera]ional s-au orientat. aflat` \n pragul falimentului. \n ultima perioad`. Cofidis IFN. Porsche Leasing a semnat \n primul semestru din 2009 circa 4. iar pentru ma[inile de import achizi]ionate \n acest sistem declinul a fost de patru puncte. numit \n locul lui Vincent Paul Emile Delatte. la 26-27 de milioane de euro. spun reprezentan]ii firmelor de profil. similar cu 2009. se afl` \n negocieri pentru achizi]ia unei companii romåne[ti de leasing. fiind finan]ate \n special bunuri produse local. c`tre extinderea contractului. o agen]ie guvernamental` american`. Piraeus Bank Grecia.75 milioane de lei (5. companie specializat` \n acordarea de credite ipotecare. Ponderea leasingului \n achizi]ia de autoturisme noi produse \n Romånia a sc`zut cu opt puncte procentuale \n primele nou` luni fa]` de aceea[i perioad` din 2008.Pia]a de leasing a sc`zut \n primul semestru cu 73. ca urmare a orient`rii clien]ilor spre acest tip de servicii.98 milioane de euro). acesta renun]ånd la func]ie. preferånd aceast` op]iune \n locul contract`rii de ma[ini noi. Bernard Yves Marcel Histe. O parte dintre companiile de leasing opera]ional doresc s` \nfiin]eze o asocia]ie de profil. Verida Credit IFN.600 de unit`]i. \n func]ie de valoarea bunurilor finan]ate. estimeaz` c`-[i va spori flota cu circa 1. pe fondul reducerii semnificative pe segmentul vehiculelor [i al echipamentelor industriale din cauza crizei financiare.45 milioane de lei (1. a anun]at grupul bulgar.65 milioane de euro. la 776.46 milioane de lei (dou` milioane de euro).000 de unit`]i \n 2010. Piraeus Leasing. Compania de leasing opera]ional Arval Romånia. citat de cotidianul Dnevnik. aferente contractelor noi. prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar. care s` le reprezinte \n fa]a autorit`]ilor. la 9%. \n urma semn`rii unui acord. [i a mai multor re]ele de dealeri auto din Romånia [i Macedonia. divizia local` de leasing a grupului financiar elen Piraeus. iar cifra de afaceri va avansa cu 60%. parte a BNP Paribas Group. Compania de credite de consum BRD Finance IFN are un nou director general.079 milioane de lei. cele dou` tipuri de produse avånd uneori interese diferite.

majoritatea fiind livrate \n str`in`tate. a fost numit director general al companiei. BCR Fleet Management. Compania de \mprumuturi ipotecare Domenia Credit IFN. \n locul lui Demostene Chivulescu. noua institu]ie de credit urmånd s` se numeasc` Patria Bank.www. care-[i desf`[oar` activitatea sub brandul GE Money. la zece milioane de euro. Consiliul de Administra]ie numindu-l \n aceast` func]ie pe Felix-Silviu Daniliuc. potrivit ALB Romånia. a lansat un credit de consolidare a datoriilor. \nlocuind-o pe Mihaela Mateescu.ro. dup` ce va fi \ncheiat procesul de autorizare de c`tre banca central`.500 de ma[ini.07 miliarde de euro. la 1. Totodat`. \n sc`dere cu 10-15% fa]` de 2008. la 183. Compania de microfinan]are Capa Finance IFN [i-a propus s` se transforme \n banc` \n prim`vara lui 2010. \n cre[tere de la 1.4 milioane de lei la 45 de milioane de lei. \nc` cinci companii fiind \n proces de finalizare a documenta]iei pentru racordarea la baza de date. Raiffeisen Leasing a våndut.95 milioane de euro. Directorul general adjunct al Raiffeisen Leasing.04 milioane de euro. Companiile de leasing solicit` b`ncii centrale majorarea procentului de deductibilitate a provizioanelor de la 25% la 50%.Leasing Raiffeisen Leasing IFN are un nou director general adjunct. MKB Romexterra Leasing a våndut. noul director general al companiei fiind Gabriel Diamandopol. \n octombrie. Compania de leasing opera]ional LeasePlan va \ncheia 2009 cu o flot` de 2. pe fondul reorient`rii clien]ilor c`tre acest tip de finan]are. al c`rei mandat s-a \ncheiat la 31 decembrie 2009. Liviu Dan. Compania estimeaz` c` va \ncheia 2009 cu credite acordate \n valoare de 8-10 milioane de euro. Oltenia Leasing IFN \[i va schimba denumirea \n Biroul de Investi]ii Regional Oltenia IFN [i inten]ioneaz` s`-[i dubleze capitalul social. Companiile de leasing au solicitat pre[edintelui Traian B`sescu s` nu promulge un proiect de lege pentru amendarea unei ordonan]e de guvern.5 milioane de euro. iar pozi]ia de director financiar a fost preluat` de Ovidiu DECEMBRIE Aproape toate IFN \nregistrate \n Registrul Special la banca central` au aderat pån` \n decembrie la Centrala Riscurilor Bancare. \n Olanda. Acest proces de aderare trebuie s` se \ncheie pån` la 31 decembrie. Un pachet de ac]iuni reprezentånd 47. Asocia]ia preconizeaz` pentru 2010 un nivel similar celui din 2009.cesiune. n 100 Cronologie . aproape 500 de bunuri recuperate de la clien]ii r`u-platnici. de la 4. \n sc`dere cu 74% fa]` de 2008. 60 de camioane cu remorci ata[ate. \n trei etape. de 77%. valoarea acestora fiind de 2.18 miliarde de euro \n aceea[i perioad` a anului trecut. recuperate de la clien]i.15% din capitalul social al firmei Metropolitan Leasing Bucure[ti a fost våndut pe pia]a RASDAQ a Bursei de Valori Bucure[ti. precum [i adoptarea standardelor interna]ionale de contabilitate pentru provizioane. Finan]`rile pentru autovehicule au ajuns la 685.3 milioane de lei (pu]in peste un milion de euro). Pia]a na]ional` de leasing va ajunge \n 2009 la 1. pån` la sfår[itul lunii octombrie. Clien]ii companiilor de leasing care au achizi]ionat un bun prin acest sistem [i se afl` \n incapacitate de plat` a ratelor pot ceda contractul de leasing altor persoane interesate prin intermediul unui site web dedicat . pe fondul crizei economico-financiare. pe fondul stagn`rii credit`rii bancare. prin care persoanele care de]in o proprietate pot refinan]a creditele multiple atrase printr-unul singur cu ipotec`. iar leasingul imobiliar a \nregistrat un declin de 40%. Romstal Leasing [i-a schimbat conducerea. Valoarea bunurilor finan]ate \n leasing la nivel na]ional a \nregistrat \n primele nou` luni un declin de 74%. Leasingul de echipamente a consemnat cea mai mare sc`dere. iar cifra de afaceri se va majora de patru ori.25 miliarde de euro. potrivit datelor BNR. pentru suma de 4. care l-a \nlocuit pe Adrian Sambris. \n sc`dere cu 76%. Mandatul lui Daniliuc este valabil pån` la 30 septembrie 2012. NOIEMBRIE BCR Leasing IFN va furniza servicii de leasing opera]ional [i administrare de flote auto printr-o companie nou \nfiin]at`. potrivit estim`rilor ALB Romånia. \n func]ia de director de resurse umane a fost numit` Simona Ion. precum [i o perioad` nelimitat` a contractului de leasing. \n locul lui Mihai-Robert Pintilie. Felix Daniliuc. pe maxim 30 de ani. la care s-au aplicat reduceri diferen]iate de 1530%. Ponderea soldului creditelor acordate de IFN \nscrise \n Registrul Special a ajuns dup` primele nou` luni la 18% \n totalul sistemului bancar. care prevede ca ratele de leasing s` fie fixe [i pl`tite lunar. la 209. de la 22.350 de unit`]i \n 2008. de la 16% \n aceea[i perioad` din 2008. votat de Camera Deputa]ilor.63 milioane de euro.

.

.

.

Bursa de Valori Bucure[ti a intrat \ntr-o nou` etap` de corec]ii substan]iale. Ioana Moldovan 104 Analiz` .Pia]a de capital Corec]ii spre stabilizare Dup` un debut pozitiv \n acest an. Tendin]a descendent` reprezint` \ns` calea c`tre stabilizare. consider` anali[tii pie]ei de capital.

[i va spori semnificativ lichiditatea zilnic` a pie]ei. E. al c`ror declin zilnic mediu a ajuns aproape de 14% \ntr-una dintre [edin]e. sus]ine c` pia]a de capital romåneasc` va continua s` fie influen]at` de sentimentul de pe pie]ele externe. Distrigaz Sud Re]ele.66%. Ministerul Economiei a anun]at c` va vinde prin intermediul bursei un pachet reprezentånd 11. iar dup` \nscriere va \ncepe preg`tirea pentru listarea Fondului la BVB. iar Bursa a fost caracterizat` \n tot acest interval de o volatilitate ridicat`. |n aceste condi]ii. a fluxurilor financiare [i de investi]ii \nseamn` c` pie]ele financiare evolueaz` dup` modele similare. a ar`tat C`runtu. precum Transelectrica. din ce \n ce mai agresiv. „Revigorarea BVB nu se poate realiza f`r` aportul major al statului \n privin]a list`rii de noi companii. Brokerii [i oficialii pie]ei de capital sunt de p`rere c` listarea Fondului Proprietatea va atrage mul]i investitori .ON Gaz Distribu]ie. \n special a Fondului Proprietatea [i a companiilor din energie. |n a[teptarea revigor`rii Investitorii romåni [i str`ini a[teapt`. [eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR | n primele trei luni din 2010. R`zvan Pa[ol. dar pia]a se va stabiliza odat` cu calmarea temerilor cu privire la criza datoriilor”. iar BET a urcat cu 27. iar cele mai lichide zece companii aveau o cre[tere timid`. unde se pare c` Guvernul ar inten]iona s` ac]ioneze \n sfår[it \n mod concret”. din luna mai. Activele FP vor fi administrate de compania Franklin Templeton Investment Management. la dezvoltarea pie]ei. a declarat recent c` opera]iunea nu va avea loc \n 2010. |n plus. iar indicele general BET-C a avansat cu 29. cåt [i romåni .ON Gaz Romånia [i E. Actualul trend descendent se va concretiza \ntr-o ajustare substan]ial`. [eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR. Cele mai mari pierderi au fost \nregistrate de SIF-uri. [eful diviziei de fonduri suverane a Franklin Templeton. Mihai Iulian C`runtu. |ncepånd cu jum`tatea lunii aprilie. Conpet [i Oil Terminal.17%. de numai 6%. Pe de alt` parte. \ntrucåt nu are bani pentru a participa la majorarea de capital programat` de companie. spre finalul lunii mai. listarea Fondului Proprietatea. a afirmat Pa[ol. cum ar fi Romgaz. \n condi]iile turbulen]elor de pe pie]ele financiare din Europa.8%. Transgaz. Guvernul inten]ioneaz` s` vånd` pe burs` ac]iuni la companii listate. iar unele cota]ii au sc`zut chiar sub nivelul de la finele anului trecut. ministerul vrea s` scoat` la vånzare cåte 17% din ac]iunile GDF SUEZ Energy Romånia. dar care vor intra la cota bursei. spune c` „este foarte greu de crezut c` pia]a se va mai \ntoarce la minimele de anul trecut. de asemenea. cu sc`deri zilnice de pån` la 10%. ini]ial \ntr-un ritm mai lent.„Revigorarea BVB nu se poate realiza f`r` aportul major al statului \n privin]a list`rii de noi companii. \n special a Fondului Proprietatea [i a companiilor din energie. prin listare la BVB sau licita]ie cu strigare. Acesta urmeaz` s` fie \nregistrat la CNVM \n categoria Alt Organism de Plasament Colectiv special. de mai mul]i ani. ac]iunile au pierdut avansul consemnat \n primul trimestru. se situa cu circa 15% sub nivelul de la sfår[itul anului trecut. iar ulterior. BET-FI.” Mihai C`runtu. este de p`rere [eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR. de 20. indicele SIF-urilor. De[i ini]ial se vorbea de o posibil` listare \n toamna acestui an.atåt str`ini. Directorul general al firmei de brokeraj Intercapital Invest.63%. Globalizarea economiilor. |ntårzierea este cauzat` de faptul c` Guvernul nu a finalizat \nc` documenta]ia necesar` pentru ca Templeton s` devin` efectiv administrator. ac]iunile celor cinci SIF-uri au avansat \n primul trimestru cu 34.84% din ac]iunile OMV Petrom din de]inerea actual` a institu]iei.53%. Astfel. ajungånd astfel s` acumuleze pierderi masive. Evolu]ia pie]elor externe va r`måne principalul factor de determinare a evolu]iilor de la BVB [i \n 2010”. David Smart. unde se pare c` Guvernul ar inten]iona s` ac]ioneze \n sfår[it \n mod concret. Bursa a \nceput \ns` s` scad`. „Corela]ia BVB cu pie]ele externe va r`måne una ridicat`. De asemenea. sau la companii nelistate \n prezent. Bursa de Valori Bucure[ti s-a men]inut pe trendul ascendent consemnat \n 2009. contribuind. „Programul de vånzare a unor participa]ii de]inute de stat la companii importante ar aduce o situa]ie de tip win-win: pe de o parte sprijin pentru dezvoltarea pie]ei Financiar 2010 105 . De asemenea. \n condi]iile \n care pia]a p`stra un avans de 9. Sc`derile au fost accentuate de ie[irea din pia]` a unor investitori mari.

\nglobate \n indicele BET-NG. fiind cu aproape 27% mai mic` decåt cea din 2008.1%. Bursa a recuperat anul trecut o parte din pierderi |n anul anterior. Astfel. Totodat`. astfel c` \n scurt timp BVB va deveni o companie listat`. \n condi]iile \n care toate inten]iile Guvernului de a lista companii din portofoliu se vor concretiza. care au consemnat. Opera]iunea a fost aprobat` atåt de CNVM. indicele extins BET-XT. cea mai puternic` revenire fiind \nregistrat` de cele cinci societ`]i de investi]ii financiare (SIF). care include cele mai tranzac]ionate 25 de companii listate. Perspectivele sunt \mbun`t`]ite [i de posibila listare la Burs` a companiilor private. \ns` [i de instabilitatea politic` de la acea vreme din Romånia. de la \nceputul lunii martie indicele general a urcat de 2. Primele dou` luni ale anului trecut au fost marcate de pesimismul investitorilor \n privin]a evolu]iei economiei mondiale [i a pie]elor financiare. a afirmat Mihai C`runtu. BVB a recuperat o parte din pierderile masive suferite \n 2008. \n condi]iile \n care corec]iile de pe pia]a local` au fost mai dure decåt sc`derile burselor externe \n anul anterior. a crescut cu 66. din perspectiva lichidit`]ii pie]ei. bursa local` a f`cut un salt de 75.2 ori.55% \n 2009.53%. Lichiditatea medie de anul trecut sugereaz` de altfel foarte clar c` problema bursei de la Bucure[ti st` \n lipsa sa de adåncime indus` de lipsa din pia]` a unor societ`]i importante atåt de stat. cåt [i de Consiliul operatorului de pia]`. cånd pia]a local` de capital a sc`zut u[or.2%. pia]a bursier` din Romånia va deveni mai atractiv` [i va cunoa[te un amplu proces de dezvoltare. Percep]ia investitorilor s-a inversat rapid \ns` la \nceputul lunii martie. \ns` nu au oferit detalii. La nivelul capitaliz`rii. linie care a fost urmat` [i de pia]a local` de capital. cånd bursele mature externe s-au \nscris pe o traiectorie ascendent`. a explicat Pa[ol. de peste 70%. astfel c` la finalul anului 2009 indicele general al bursei. pia]a a fost mai pu]in lichid`. Astfel. era \n urcare cu 37. odat` cu reluarea cre[terilor pe bursele externe. „Capitalizarea este extrem de sc`zut` pentru o ]ar` precum Romånia dac` ne raport`m la orice burs` din regiune. A[adar. iar ac]iunile companiilor din sectorul energetic. investitorii c`utånd plasamente cåt mai sigure cu un randament ridicat. cåt [i private”. iar cele mai lichide zece titluri au dus indicele BET cu 61. \n condi]iile \n care apetitul investitorilor a fost afectat de criza de \ncredere 106 Analiz` . la 80. \n 2009 BVB s-a \ntors \n urm` cu mai mult de patru ani. Astfel. Cu toate acestea. Un alt eveniment important care va contribui la dezvoltarea pie]ei de capital romåne[ti este listarea BVB pe propria platform`. La råndul lor. Brokerii consider` c` ritmul de recuperare ar fi putut fi mult mai accelerat. de 20.373 miliarde de lei. respectiv de 34. de 27. de corec]iile consemnate de pie]ele mari.33%. Corelarea cu bursele externe a fost vizibil` [i \n octombrie 2009. au consemnat un avans mediu de 71.07 miliarde de lei. influen]at` cu excep]ia celei de la Sofia. lichiditatea sc`zut` din pia]a monetar` a determinat majorarea dobånzilor. un avans de 90. valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor de la BVB.31% fa]` de nivelul din ultima [edin]` din 2008.8 milioane de lei. \n lunile ianuarie [i februarie bursa de la Bucure[ti a sc`zut cu 34. investitorii de la BVB au ridicat din nou pre]urile ac]iunilor. \n medie. un ritm mai alert fiind \nregistrat de ac]iunile celor cinci SIF-uri. BETC.68% peste nivelul de la sfår[itul anului 2008. ale c`ror pre]uri aproape s-au triplat. Ulterior. |n contextul crizei de pe pie]ele financiare.37 milioane de lei.Pia]a de capital de capital [i pe de alt` parte fonduri pentru stat”. reprezentan]ii Sibex au anun]at c` sunt \n discu]ii cu mai multe companii care inten]ioneaz` s` se listeze pe pia]a spot de la Sibiu. astfel c` lichidit`]ile au migrat dinspre pie]ele de capital spre sistemul bancar.

643.025...32 -69.puncte .125. tranzac]ii 144.939.67 67.91 6.239.55 66. de 31. Bursa de Valori Bucure[ti .93 96.011.678.00 N/A 1.38 22.puncte 1.puncte .89 100.809.050.62 668.13 50.36 5.847.02 1.tranzac]ii An 2005 2006 2007 2008 2009 Nr.294.690.025 Nr.91 2.40 24.64 80.825. tranzac]ii 1..207.544.446.234.894.34 2.60 12.77 55.31 23.16 73.70 5.910.705.076.14 2.24 14.38 27.885.882.55 2.05 8.22 47.410.33 9.492.96 90.065.314.022.80 8.78 6.355 13.590.690.099.74 32.618.834.64 2.301 5.79 12.02 20.305.82 277.496.96 73.000.25 8.23 9.586.680.431.884.201.089.718 Valoare Valoare medie Capitalizare (lei) zilnic` (lei) (lei) 1.51 16.220.731 1.48 -55.562.52 RAQ-II . coborånd sub nivelul consemnat \n 2005.303.001.puncte .43 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti Financiar 2010 107 .239.701.puncte 4.95 66.58 -40.618.549.992.43 -72.89 575.867 372.802.977.345.398 1.36 -76. [edin]e de tranzac]ionare 247 246 250 250 250 Nr.15 45.00 N/A 1.89 4.261 9.239.40 10.varia]ie % -20.149.549.957 7.238.44 12.168.41 17.00 23.074.77 37.Valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor cu ac]iuni la BVB s-a \ntors \n 2009 \n urm` cu mai mult de patru ani.297 1.891 1.varia]ie % .451.18 22.18 25.57 61.68 24.483 4..076.21 5.49 63.358.370.02 2..628.093 1.varia]ie % .varia]ie % 64.801.096.indici An 2005 2006 2007 2008 2009 RASDAQ-C .puncte .865.518.258.6 milioane de lei.16 4.85 1.85 14.varia]ie % 6.691.526 Nr.76 4.508.128.10 -70.58 85.01 3.505.varia]ie % 3.44 RAQ-II .901.437.545.344.349.341.76 175.744 1.707.882.962.341.33 4.12 -50.347.67 46.896.168.31 461.34 12.248.210.14 33.088.79 4..164 6.08 28.991.90 8.indici An 2005 2006 2007 2008 2009 BET BET .10 56.071.752.714.975.060 1.05 2.984.787.varia]ie % -1.96 2.886.puncte 1.722.865.tranzac]ii An 2005 2006 2007 2008 2009 Nr.962.76 13.26 348.10 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti RASDAQ .092.254.148.80 BET-XT BET-XT BET-NG BET-NG .550.586.varia]ie % N/A N/A N/A N/A 1.827.411.359.399.789.55 596.355.934.47 4.758.734.389.53 -84.10 -70.32 17.428..88 38.795.642.puncte .puncte .496.85 21.86 14.16 71.05 6.669.446.77 23.17 2.821.47 32.117.23 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti RASDAQ .68 847.56 4.57 RAQ-I .016.588.005.674.60 31.64 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti Bursa de Valori Bucure[ti .362.765.665.varia]ie % .72 39.36 -0.491.118 187.53 12.68 BET-C BET-C BET-FI BET-FI ROTX ROTX . ac]iuni Valoare Valoare medie Capitalizare tranzac]ionate (lei) zilnic` (lei) (lei) 16.950.64 78.346 143.599.000.159.33 1.444..065.984.51 RASDAQ-C .311.677.357.13 RAQ-I . ac]iuni tranzac]ionate 1. [edin]e de tranzac]ionare 247 248 250 250 250 Nr.

Prima opera]iune a fost derulat` \n intervalul 29 iunie 24 iulie [i a vizat vånzarea de unit`]i de fond OTP Wise RO. Totodat`. O alt` tranzac]ie important` din 2009 a vizat preluarea unui pachet de aproape 10% din ac]iunile B`ncii Transilvania (BT). Tranzac]ia anului a fost \ns` ie[irea omului de afaceri Dinu Patriciu din Rompetrol. OTP Wise RO intrånd la tranzac]ionare pe 8 octombrie 2009. De asemenea. fiind transferate 2. Bursa de la Sibiu a introdus la tranzac]ionare derivate cu activ suport pe certificatele de emisii de dioxid de carbon. iar valoarea medie de 9. n 108 Analiz` . dar. de asemenea. cu o valoare nominal` de 200 de lei.1 milioane de contracte. cåt [i la Rompetrol Well Services.3% valoarea programat` a opera]iunii. Sibex [i-a propus s` atrag` cåt mai mul]i emiten]i pe pia]a spot [i s` realizeze cåteva list`ri duble \mpreun` cu Bursa de la Var[ovia. \n 2009 compania petrolier` de stat din Kazahstan a preluat integral grupul.99% din capitalul BT. un nou sistem de tranzac]ionare achizi]ionat de la Trayport Londra. iar OTP Green Energy pe 1 aprilie 2010. Bursa de la Sibiu [i-a \nfiin]at propriul depozitar. cu o valoare de 1.7 milioane de lei. \n reducerea plasamentelor de pe pia]a derivatelor”. achizi]ionånd \n iunie restul de 25% din ac]iunile TRG. Sibex a introdus la tranzac]ionare contracte futures cu activ suport pe indicele Dow Jones. suma atras` dep`[ind cu 48. \n intervalul 4 noiembrie . Volumul mediu zilnic a fost de circa 10. astfel c` a fost obligat` s` deruleze. suma atras` dep`[ind cu 8.98% din capital. Practic. Depozitarul Sibex. prin intermediul The Rompetrol Group. c` a ob]inut deja aprobarea b`ncii centrale din Cipru \n acest sens [i \n prezent a[teapt` avizul BNR. dup` Banca European` pentru Sibex s-a listat pe propria platform` Valoarea tranzac]iilor realizate \n 2009 la Sibex s-a ridicat la 2. \n condi]iile \n care cota]iile au fost mai reduse.3% sub nivelul consemnat \n 2008. pentru 58 de milioane de euro. ce a avut grade ridicate de cre[tere anual` a indicatorilor macroeconomici.6 miliarde de dolari. cåt [i \n dolari.6 milioane de lei. \ns` s-a anun]at c` a fost realizat` conform \n]elegerii din august 2007.5 milioane de contracte. |n 2009. de 31.739 de unit`]i de fond.9% valoarea programat` a opera]iunii. La \nceputul anului 2010. Acest risc este important prin prisma efectelor avute asupra activit`]ii Sibex.583 de unit`]i de fond. Sibex a lansat pia]a spot. Bursa urm`re[te cre[terea lichidit`]ii pån` la un nivel de patru milioane de contracte [i crearea unui departament care s` se ocupe de atragerea cåt mai multor market-makeri pe acest segment de pia]`. Bank of Cyprus a anun]at. Teodor Ancu]a. Astfel. fiind prima societate listat` pe aceast` platform`. Compania de administrare a våndut 43.2 decembrie 2009. denominate atåt \n lei. \n 2009 au fost derulate la BVB dou` astfel de opera]iuni. Valoarea tranzac]iei nu a fost f`cut` public`. valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor cu ac]iuni la BVB a coboråt sub nivelul consemnat \n 2005. ini]iate de societatea de administrare a investi]iilor OTP Asset Management. Ulterior.8 milioane de lei. Pe segmentul derivatelor. de opt milioane de lei. cu o valoare nominal` de 200 de lei.91 miliarde de lei. au fost våndute titluri de 8. „|n contextul crizei economice globale din 2009 s-au resim]it efecte deosebit de grave asupra economiei na]ionale. Economia Romåniei este una emergent`. Pentru anul \n curs. banca cipriot` [i-a majorat participa]ia la 9. astfel c` valoarea opera]iunii s-a ridicat la 8. Totodat`. Cea de-a doua ofert` a fost cea a fondului \nchis de investi]ii OTP Green Energy. Dup` ce \n 2007 a våndut 75% din capitalul The Rompetrol Group (TRG) c`tre KazMunaiGaz (KMG). [i a devenit astfel al doilea mare ac]ionar al b`ncii. [i sc`deri abrupte \ncepånd cu instalarea crizei financiare. de [ase milioane de lei. \n anii intermediari lichiditatea medie zilnic` situåndu-se peste acest nivel. a afirmat pre[edintele Sibex. iar la jum`tatea lunii mai 2010 a anun]at c` vrea s`-[i majoreze participa]ia la Banca Transilvania la 20%. care s`-i sporeasc` atractivitatea. iar \n aprilie 2009 societ`]ile COMCM Constan]a [i Boromir Prod Buz`u au fost transferate la cota BVB. Cele dou` fonduri de investi]ii au fost listate la BVB. \n februarie Farmaceutica Remedia Deva a intrat la tranzac]ionare pe pia]a reglementat`. pentru dou` fonduri \nchise de investi]ii. \ns` IPO-urile au fost de mici dimensiuni. Tranzac]iile cu derivatele pe SIF Oltenia au acoperit 86% din rulajul futures total al anului. KazMunaiGaz a intrat sub inciden]a deciziei CNVM de la jum`tatea anului 2009. prin transfer de pe pia]a RASDAQ. |n cadrul acesteia. \n consecin]`.Pia]a de capital ap`rut` pe pie]ele financiare interna]ionale. la BVB au venit trei noi emiten]i. la finele anului trecut. Nicio listare de amploare \n 2009 Cu toate c` pia]a s-a \nscris pe un trend ascendent din a treia lun` a anului trecut. la finele anului.46 miliarde de lei. pentru 1.9 milioane de lei.7% din titlurile institu]iei de credit.000 contracte/sesiune. c` a cump`rat 9. cu 31% sub cel din anul anterior. Reconstruc]ie [i Dezvoltare. dar [i pe fondul sc`derii volumelor de tranzac]ionare. Pe pia]a futures [i options au fost tranzac]ionate 2. \n vederea sporirii atractivit`]ii acesteia. care controleaz` 14. oferte publice de preluare atåt la Rompetrol Rafinare. \ns` primele transferuri cu aceste instrumente au fost realizate \n ianuarie 2010. [i a lansat. \n decembrie. Investitorii au cump`rat 44. situa]ie care s-a reflectat \n diminuarea resurselor financiare ale investitorilor [i. Cele mai tranzac]ionate au fost contractele futures cu activ suport pe ac]iunile SIF Oltenia. Totu[i. BVB n-a avut parte de nicio ofert` public` ini]ial` (IPO) de amploare. cu 67.

cåt mai ales la volumele de intr`ri atrase de la investitori. atåt la nivelul activelor nete. Roxana Pricop Financiar 2010 109 .Pia]a de capital Investitorii vor re\ncepe s` se uite la fondurile de ac]iuni |n 2010. fondurile cu profil sc`zut de risc vor continua s` de]in` suprema]ia. pentru al treilea an consecutiv.

Anul trecut. cel 110 Analiz` . a mai spus Neac[u. cu active \n gestiune de peste 1. Mai exact. aducånd pierderi de pån` la 80% investitorilor. \nregistrånd o cre[tere de peste 70% a activelor. iar indicele celor cinci societ`]i de investi]ii financiare (BET-FI) s-a apreciat cu 90%.4 miliarde de lei.2 miliarde de lei atrase de industrie \n ansamblu. chiar dac` randamentele acestor fonduri erau \n sc`dere. acestea nu [i-au dezam`git investitorii \n 2009.5%. au \nregistrat o triplare a averii pån` la maximul istoric de 3. fondurile de investi]ii.anul recordurilor \n serie De[i dramaticele sc`deri ale pie]elor de capital cauzate de pr`bu[irea b`ncii de investi]ii Lehman Brothers \n toamna anului 2008 anun]au o revenire lent` [i dureroas` a investi]iilor. reprezentånd circa 60% din sumele totale de 2. Al`turi de fondurile dominante ale ultimelor [ase trimestre. a spus Drago[ Neac[u. fondurile deschise de ac]iuni au revenit pe primele pozi]ii \n topul celor mai performante fonduri de investi]ii. structura pie]ei s-a schimbat complet. acesta a ar`tat c` ponderea fondurilor diversificate [i de ac]iuni \n industrie nu poate cre[te foarte mult cu marfa existent` \n momentul de fa]` pe BVB. sunt a[tepta]i s` \nregistreze importante cre[teri de active. iar fondurile mutuale au adus randamente de pån` la 101.6 milioane de lei.cu profil de risc ridicat. Pe de alt` parte.fondul de ac]iuni Active Dinamic (Swiss Capital). „Modernizarea“ re]elelor de distribu]ie. al`turi de relaxarea normelor privind publicitatea fondurilor de investi]ii. pentru ca fondurile de ac]iuni s` revin` \n aten]ia investitorilor este nevoie de timp [i de ve[ti bune privind \ns`n`to[irea economiei. ne putem a[tepta ca fondurile de ac]iuni s` aib` o evolu]ie similar` cu cea a fondurilor monetare“. Dup` doar un an de absen]`. Performan]a fondurilor de investi]ii din 2009 nu ar fi fost posibil` f`r` fondurile mutuale. a afirmat Drago[ Neac[u.4 miliarde de lei. cånd cota]iile ac]iunilor au atins minime. reu[ind astfel s` ajung` la active nete totale de 3. La nivelul principalilor juc`tori din pia]`. respectiv fondurile monetare [i cele de obliga]iuni. |n 2008. ar putea servi drept o mån` de ajutor pentru administratorii independen]i \n lupta pentru cre[terea cotelor de pia]`. cel mai mare administrator de fonduri. Evolu]ia din 2009 vine \n contradic]ie cu ceea ce s-a \ntåmplat \n urm` cu trei ani. cu un record de 101. la sfår[itul anului trecut fondurile de ac]iuni num`rau doar cu 147 de investitori mai mul]i.3 miliarde de lei de la investitori [i s` aduc` industria fondurilor mutuale la un maxim istoric. vorbim despre al]i protagoni[ti [i despre cu totul alte mecanisme de siguran]`“. vånzarea fondurilor mutuale a devenit posibil` prin agen]i de distribu]ie \ncepånd din martie 2010. cele dou` fonduri monetare au reu[it s` atrag` \mpreun` intr`ri nete de 1. C 2009 . anul 2009 a contrazis [i cele mai pesimiste a[tept`ri [i a adus rena[terea fondurilor de investi]ii din propria cenu[`. |n urma unor modific`ri legislative. Chiar dac` fondurile de ac]iuni au ajuns s` de]in` o reprezentare redus` \n geografia fondurilor mutuale. mai mult cu 256% fa]` de anul precedent. denumite [i fonduri deschise de investi]ii. Primul trimestru arat` mugurii unui interes crescånd pentru fondurile de ac]iuni: intr`ri nete de 42. dac` la finele lunii februarie 2009. La nivelul activelor nete totale. care au raportat intr`ri nete record de 1. Profitånd la maximum de raliul prelungit al Bursei de anul trecut. EAM al`turi de Raiffeisen Asset Management (RAM) vor continua s` \[i consolideze cotele de pia]`. Anul trecut. ne putem a[tepta ca fondurile diversificate [i de ac]iuni s` \nregistreze intr`ri nete. pån` la un total de 138 de milioane de lei. aducånd randamente anuale de pån` la 100% pentru investitorii cu stomacul suficient de rezistent pentru a-[i asuma riscurile aferente. \n num`r de 13. la volume mai pu]in spectaculoase \ns`“. ducånd industria fondurilor mutuale la un nou record: primul miliard de euro \n active. Fondurile monetare au atras de la investitori aproape 600 de milioane de lei. De[i pe pia]` activeaz` un num`r de peste 50 de fonduri mutuale. pu]ini au fost investitorii care s-au putut bucura de aceste performan]e. \n num`r de 64 la finele anului trecut. fondurile de ac]iuni au \nregistrat randamente medii de 54%. despre o recå[tigare a vizibilit`]ii pierdute \n urm` cu aproape zece ani. cånd principalul indice bursier BET a urcat cu 61%. un num`r de 11.724 de investitori aveau plasamente \n fondurile de ac]iuni. cånd declan[area crizei financiare din vara anului 2007 a mai adus 800 de noi investitori \n fondurile de ac]iuni din august pån` la finele anului. pre[edintele Erste Asset Management (EAM). avånd \n vedere c` randamentele ridicate alimentate de raliul prelungit al bursei au atras pu]ini investitori.5% atins de performerul anului trecut . \n timp ce fondurile monetare au scris din nou istorie.48 miliarde de lei. „Putem vorbi despre o rena[tere a fondurilor mutuale. |n schimb. „Dac` \n urm`torii doi ani vom avea parte de list`rile promise. Datorit` evolu]iei acestor dou` fonduri.Pia]a de capital ifrele pentru primul trimestru confirm` acest lucru. industria fondurilor mutuale a devenit dominat` de fonduri cu profil de risc conservator. \ns` [i al]i administratori bancari.BCR Monetar (administrat de EAM) [i Raiffeisen Monetar (RAM) . „Cred c` la finele anului vom vedea mai multe fonduri raportånd intr`ri nete consistente. \n timp ce mai pu]in de 6% din active sunt plasate \n fonduri de ac]iuni . reu[ind s` atrag` peste 1. Sc`derea dobånzilor bancare va contribui la crearea premiselor necesare re\ntoarcerii investitorilor spre investi]ii mai riscante. Fa]` de sfår[itul anilor ’90. Industria fondurilor de investi]ii a b`tut recorduri [i a marcat premiere \n 2009. cånd principalul indice bursier BET s-a apreciat cu peste 60%. Cea de-a doua component` a industriei. au evoluat mai „lent“. iar statul va lua \n calcul s` pl`teasc` din datorii externe prin listarea unor pachete de ac]iuni la Burs`.3 miliarde de lei. fondurile \nchise de investi]ii. dou` fonduri monetare .35 miliarde de lei. cum a fost cazul fondului Active Dinamic. precum cei de la BRD Asset Management. Revenirea fondurilor de ac]iuni \n topul perfomerilor are loc dup` ce \n 2008 acestea s-au situat la extrema opus`. BT Asset Management [i OTP Asset Management. dup` un an 2009 \n care sumele intrate \n acest tip de fonduri au fost \n valoare total` de 27 de milioane de lei. peste 70% din activele totale ale industriei fiind investite \n fonduri monetare [i de obliga]iuni.au fost principalii contributori la atingerea maximelor istorice.

a afirmat pre[edintele EAM. Al`turi de fondurile dominante ale ultimelor [ase trimestre. respectiv un num`r de 69. iar acest lucru se vede la nivelul evolu]iei num`rului de investitori. fondul monetar din portofoliul administratorului a reu[it s` devin` primul fond mutual care a spart pragul de un miliard de lei \n active. Acest an va r`måne ca un punct de reper \n istoria fondurilor“.000 de investitori fa]` de anul precedent. Performan]ele fondurilor de ac]iuni nu s-au reg`sit \n intr`rile nete. |n 2009. Mai exact. cei mai mul]i investitori. De asemenea. vine \ns` puternic din spate. acestea fiind \mp`r]ite \ntre dou` categorii de risc: ridicat [i redus.500. administrate de Aviva Investors.6% \n 2008 la 1. ne putem a[tepta ca fondurile diversificate [i de ac]iuni s` \nregistreze intr`ri nete. cu un num`r de 47. de la 381. l`sånd tot mai pu]in spa]iu de manevr` administratorilor independen]i.„Cred c` la finele anului vom vedea mai multe fonduri raportånd intr`ri nete consistente. continuånd performan]ele \ncepute cu un an \n urm`. pre[edintele RAM.au atras cele mai consistente sume de la investitori [i au fost principalii juc`tori pe pia]a de IPO-uri a Bursei de Valori Bucure[ti. \n condi]iile \n care apetitul pentru risc al investitorilor a fost la cote sc`zute.000 de investitori la finele anului 2009. a afirmat Mihail Ion.4%. Dou` fonduri cu capital garantat .“ Drago[ Neac[u.7 milioane de lei [i o cot` de pia]` de 40. cum a fost cazul celor dou` fonduri administrate de Prime Asset Management. dintre care nou` sunt administratori bancari [i controleaz` cumulat circa 90% din pia]`. Drago[ Neac[u. al volumului de active. \n condi]iile \n care re]eaua de distribu]ie [i promovarea produselor \n råndul clien]ilor bancari a ajuns s` conteze tot mai mult. singurul fond de fonduri din industrie. cu active \n gestiune de peste 890 de milioane de lei. la volume mai pu]in spectaculoase \ns`. administrat de Aviva Investors. avånd \n vedere c` suma net` atras` de la investitori \n 2009 a fost de 27 de milioane de lei. activele aflate \n portofoliul EAM au crescut de cinci ori \n 2009. provenit` mai degrab` din lans`ri de produse decåt din interesul investitorilor pentru acest tip de fonduri. cu active nete totale de 1. mai mult cu 70. au investit 11. al doilea juc`tor din pia]`. cånd a \nregistrat o dublare a activelor. Nou-intrate pe pia]` au fost [i fondurile \nchise de ac]iuni Everest [i Leader. Privind \n func]ie de categoriile de fonduri mutuale [i profilul de risc. care func]iona asemenea unui club de investi]ii. Chiar [i a[a. La finalul anului trecut. BRD Asset Management a lansat dou` fonduri mutuale cu expunere pe ac]iuni.000 de investitori. urmat` apoi de RAM. fondurile \nchise de investi]ii au atras 700 de noi clien]i anul trecut. \nainte de pr`bu[irea Fondului Na]ional de Investi]ii. EAM s-a men]inut pe pozi]ia de lider \n 2009.5 miliarde de lei [i o cot` de pia]` de 45. lans`rile de produse au fost sub nivelul din 2008. lansate de OTP Asset Management . RAM. urmate de fondurile de diversificate.800 de persoane. „2009 a fost un an foarte bun. cu un randament de aproape 14%. de dou` ori mai pu]in decåt num`rul persoanelor care au banii investi]i \n fondurile de obliga]iuni. dar [i al randamentelor. precum cele de ac]iuni. |n ceea ce prive[te fondurile de deschise. Pentru administratorii bancari care au avut fonduri monetare [i de obliga]iuni. anul 2009 a fost cå[tig`tor. \ntr-un produs de mas` gra]ie for]ei de vånz`ri“.5 miliarde de lei. Adresåndu-se investitorilor sofistica]i [i cu disponibilit`]i b`ne[ti ridicate. eveniment care a avut un puternic impact negativ asupra pie]ei. pre[edintele Erste Asset Management mai performant fond mutual a fost fondul de obliga]iuni Orizont.35 miliarde de lei ale fondurilor mutuale. respectiv BRD Diverso [i BRD Ac]iuni. raportånd un num`r total de 91. „Am reu[it s` transform`m fondul mutual dintr-un produs de ni[`. Mai mult.OTP Wise [i Green Energy. ca urmare a retragerii principalului investitor. KD Investments a decis retragerea de pe pia]` a fondului KD Multifond. un num`r de 19 administratori \[i disputau activele de 3. num`rul de investitori \n fonduri mutuale nu a ajuns \nc` la nivelul maxim atins \n 1999. Num`rul de investitori \n fonduri mutuale a dep`[it 164. Lans`rile de produse au aglomerat mai ales pia]a fondurilor \nchise de investi]ii. cu fondul monetar Raiffeisen Europlus denominat \n euro. existånd chiar [i \nchideri de fonduri. la \nceputul acestui an. reu[ind o performan]` spectaculoas` anul trecut: activele administratorului au crescut de la 80 de mili- Financiar 2010 111 . |n fondurile mai riscante.000. Austriecii de la Erste [i Raiffeisen s-au \ntrecut \n recorduri Domina]ia b`ncilor pe pia]a fondurilor mutuale a luat forme tot mai pronun]ate \n 2009. respectiv fondurile monetare [i cele de obliga]iuni. al doilea mare administrator de fonduri. au de]ineri \n fondurile monetare.

Bancpost Active Balanced (diversificat) [i Bancpost Plus (monetar). \ndreptat spre plasamente \n proiecte comerciale. pentru ca la \nceputul acestui an s` fie luat` decizia \nchiderii celor dou` fonduri locale . am preg`tit for]a de vånz`ri [i am reu[it s` integr`m fondurile mutuale \n produsele de economisire ale b`ncii“. dup` ce [i-a restructurat portofoliul de produse prin fuziunea mai multor fonduri \n 2008. dup` ce Imoplus . provenind de la un fond deschis de ac]iuni .Altius .000 de investitori. C`t`lin Iancu. Dup` ce \n 2008 au decis delegarea administr`rii c`tre divizia greceasc`. Aviva Properties este singurul fond de investi]ii imobiliare de pe pia]a local`.Pia]a de capital oane de lei la un miliard de lei la finele lui 2009.1 milioane de lei. prin fondul de obliga]iuni lansat \n 2008. Pentru administratorii independen]i.Infinity. Mihail Ion. 112 Analiz` . Fondul Raiffeisen Monetar a fost principalul contributor la performan]a f`r` precedent \n industrie. „Anul 2009 a fost un an d`t`tor de speran]e: pia]a de ac]iuni a intrat pe un trend cresc`tor. Investica administra active de 3. Sper`m ca \n primul an de func]ionare s` atragem 30 de milioane de euro de la investitori prin intermediul a patru emisiuni de titluri“.1% mai mult decåt valoarea ofertei. pentru care anul 2009 a \nsemnat o dublare a activelor [i urcarea cu un loc \n clasamentul administratorilor de fonduri. „Fondul \nchis este cu capital garantat. De apetitul ridicat al investitorilor pentru fondurile cu risc sc`zut a profitat [i BT Asset Management. |n toamna anului trecut. iar apoi s` \l list`m la Burs`. pre[edintele Globinvest. a spus pre[edintele OTP AM.nu a supravie]uit mai mult de doi ani din cauza restric]iilor legislative.9 milioane de lei. care le-a adus unele dintre cele mai bune randamente din ultimii ani.[i de la un fond \nchis .000 de lei. destinat list`rii la Burs`.2 milioane de lei. de patru pån` la cinci milioane de euro“. EFG Mutual Funds Management a \nregistrat \n 2009 o cre[tere de 3% a activelor. Vom fi pe deplin multumi]i atunci cånd vom recupera integral aceste pierderi“. La \nceputul acestui an. cu active nete \n gestiune de peste 90 de milioane de lei \n fonduri mutuale. societatea de brokeraj Intercapital Invest a achizi]ionat integral Investica Asset Management. administratorul a reluat un proiect mai vechi . Valoarea total` a subscrierilor a fost de 8. fondul \nchis de investi]ii STK Emergent (listat pe Bursa de Valori Bucure[ti \n 2008) [i cele dou` fonduri cu capital garantat administrate de OTP Asset Management. Oferta public` de titluri derulat` de OTP Green Energy a fost subscris` \n totalitate. anul 2009 a \nsemnat pentru pia]a fondurilor \nchise. devansånd societatea BRD Asset Management. a decis s` delege administrarea fondurilor din portofoliu c`tre divizia austriac` a Pioneer Investments. dup` ce oferta public` de titluri derulat` de fond a \nregistrat cel mai ridicat nivel de suprasubscriere de la IPO-ul lansat de Transgaz (TGN) la finele lui 2007.primul fond de investi]ii imobiliare lansat de acesta . „Fondul este destinat investitorilor califica]i. acest lucru a cauzat retragerea din pia]`. administratorul a urcat pe pozi]ia secund`. Eugen Voicu. Unul dintre cei mai activi administratori a fost Aviva Investors.fondul de investi]ii imobiliare. de]inut` de familia senatorului UDMR Verestoy Attila. reu[ind performan]a de a marca prima [i singura listare din 2009. fondul fiind listat \n prima parte a acestui an. Fondul \nchis de investi]ii cu capital garantat OTP WiseRo s-a listat la Burs` \n toamna anului trecut. Astfel. a spus Ilie Cenan. urmeaz` s` \l lans`m \n septembrie. „Evolu]ia fondului monetar Raiffeisen \n 2009 se datoreaz` \n mare parte performan]ei produsului [i preg`tirii profesionale a for]ei de vånz`ri.list`rile la Bursa de Valori Bucure[ti. Al`turi de banc`. Valoarea fondului \nchis va fi ceva mai mare. a estimat pre[edintele Aviva Investors. cu active nete totale de 138 de milioane de lei de la 91. fiind cump`rate titluri \n valoare de opt milioane de lei. Pentru unii dintre ace[tia. \ntr-o tranzac]ie estimat` la 200. Un alt administrator bancar. Lansat la finele anului trecut. |n scurt timp de la listarea WiseRo pe Burs`. precum Prime Asset Management. \n care investeau \n total 38 de persoane. cu active \n gestiune de peste 55 de milioane de lei. administratorii de la OTP AM au lansat un nou fond \nchis cu capital garantat . care.000-300. Pioneer Asset Management. care a trecut pe pozi]ia a treia. \n timp ce pentru Investica Asset Management anul 2009 a dus la schimbarea ac]ionarilor. [i lans`ri de produse. investitorii f`cånd subscrieri cu 49. cu active nete \n gestiune de 153 de milioane de lei [i parte din grupul financiar al B`ncii Transilvania. pån` la 72. De asemenea. care face parte din grupul financiar UniCredit }iriac. anul 2009 nu a adus schimb`ri importante fa]` de anii preceden]i la nivelul activelor [i al num`rului de investitori. Fondul imobiliar este un proiect mai vechi al lui Eugen Voicu. principala coordonat` a anului 2009 a fost raliul prelungit de pe Burs`. care a lansat anul trecut dou` fonduri \nchise de ac]iuni: Leader [i Everest. Nu pentru to]i administratorii de fonduri apartenen]a la un grup bancar a coincis cu o cre[tere a cotei de pia]`. ce urmeaz` a fi listat. Al`turi de list`rile la Burs`. iar fondurile administrate au reu[it s` recupereze un sfert din pierderile \nregistrate \n anul 2007 [i 2008. a reu[it s` atrag` peste 45 de milioane de lei de la investitori \n 2009. La data tranzac]iei. administratorul [i-a schimbat denumirea \n Intercapital Investments Management [i a lansat dou` fonduri mutuale: iFond Monetar [i iFond Ac]iuni. pån` pe pozi]ia a cincea. La fel a f`cut [i OTP Asset Management. indiferent de evolu]ia pie]elor financiare sau a pre]ului fondului la burs`. cel mai mare administrator independent. Administratorii de la OTP preg`tesc pentru anul 2010 \nc` un fond \nchis de investi]ii. Fondurile \nchise au adus singurele IPO-uri de pe Burs` Fondurile \nchise au continuat anul trecut o tendin]` \nceput` \n 2008 . Cum cea mai mare parte dintre administratorii independen]i gestioneaz` fonduri de ac]iuni. retragerile investitorilor din fonduri s-au temperat. Principalele avantaje ale fondului constau \n faptul c` ofer` garan]ia c` investitorii nu \[i vor pierde investi]ia ini]ial` \n fond. Oferta de fonduri \nchise listate la Burs` a crescut astfel pån` la patru: Fondul Oamenilor de Afaceri (tranzac]ionat pe pia]a RASDAQ din anul 2000).OTP Green Energy. [i c` permite acestora s` ias` din fond pentru a-[i maximiza profitul. a explicat pre[edintele RAM.

num`rul administratorilor activi pe aceast` pia]` s-a \njum`t`]it pån` la [apte. pia]a conturilor reprezentånd mai pu]in de 2% din pia]a fondurilor de investi]ii. raportat la situa]ia altor pie]e de acest tip din Europa“. dispropor]ia uria[` dintre activele din conturi individuale [i cele din fonduri de investi]ii se p`streaz`. „Exist` clien]i care \[i deschid un cont cu dou` milioane de lei. |n cazul RAM. dac` \n Financiar 2010 113 . investitorii \n conturi sunt cuno[tin]e sau prieteni de-ai administratorului. Fondul Proprietatea a[teapt` \nc` de la \nfiin]area din 2005 s` fie listat la burs`. de flexibilitate [i personalizarea investi]iilor. Gestionate de Globinvest. Fondul Proprietatea (FP) a ]inut cap de afi[ \n 2009. Fondul este \n continuare controlat de stat. anul 2008 un num`r de 12 societ`]i de administrare a investi]iilor (SAI-uri). \n 2009 a fost f`cut cel mai mare pas \nspre aducerea Fondului pe pia]a de capital. iar „privatizarea“ ac]ionariatului este strict dependent` de reducerea participa]iei statului [i. dar [i de plasamentele clien]ilor care au apelat la serviciile de private banking ale b`ncii din grup. cu conturi \n gestiune \n valoare de 27 de milioane de lei. cu un randament de 77% \n 2009 [i administrat de BT Asset Management. Transgaz). pe pia]a local` administratorii de fonduri mutuale [i brokerii sunt cei care ofer` investitorilor cu bani alternative investi]ionale. \n condi]iile \n care re]eaua de distribu]ie [i promovarea produselor \n råndul clien]ilor bancari a ajuns s` conteze tot mai mult. pån` la valoarea de 50 de milioane de lei la finele anului trecut. a afirmat Nicolae Ivan. fondurile \nchise de ac]iuni administrate de Globinvest ocup` dou` pozi]ii \n top trei performeri. Suma cu care poate fi deschis un astfel de cont variaz` \ntre 100. prin intermediul Ministerului Finan]elor Publice. a spus pre[edintele RAM. l`sånd tot mai pu]in spa]iu de manevr` administratorilor independen]i. RAM este liderul pie]ei. pentru c` va aduce investitori str`ini“. fondurile de ac]iuni FAPT [i Euglobinvest. administratorii atrag investitorii din råndul celor care investesc deja \n fondurile mutuale [i care de]in disponibilit`]i b`ne[ti de peste 100.Domina]ia b`ncilor pe pia]a fondurilor mutuale a luat forme tot mai pronun]ate \n 2009. fondatorul Fondului. De[i nu este \nc` listat la Bursa de Valori Bucure[ti. conturile individuale apar]in investitorilor institu]ionali. ci \ntreaga pia]` de capital vor intra \n aten]ia investitorilor str`ini“.000 de lei. care de]ine expunere pe pie]ele externe de ac]iuni. societ`]ile de administrare care fac parte din grupuri financiare beneficiaz` de o re]ea proprie de vånz`ri. „Fondul Proprietatea sub administrarea Templeton este o ancor` de siguran]` pentru \ntreaga Romånie. implicit. „Evolu]ia Bursei din primul semestru. Investitorul beneficiaz`.000 de lei [i 400. Dac` pe pie]ele externe industria conturilor individuale este dominat` de b`nci care pun la dispozi]ie produse personalizate de administrare a averilor. Spre deosebire de 2008. iar procedura de \nregistrare la Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare (CNVM) ca fond \nchis de investi]ii a \nceput \n acest an.8 milioane de lei. a spus. sau clien]i care investesc lunar \n cont“. Mihail Ioan.Franklin Templeton. John Chrissoveloni. \n special datorit` numelor mari din asset management care s-au b`tut pentru a-i deveni administrator. Prin selec]ia administratorului . De cele mai multe ori. respectiv 34%. \n schimbul unui comision de administrare anual de 2-3%. la sfår[itul anului trecut activele celor [apte juc`tori activi au urcat pån` la 50 de milioane de lei. Cu toate acestea.000 de lei. Transelectrica. din totalul de 24 care activau pe pia]`. Prin intermediul Templeton. a controlului asupra Fondului. la råndul s`u. pentru ca mai apoi s` fac` retrageri lunare. a spus R`zvan Rusu. Conturile individuale sunt produse investi]ionale care se adreseaz` \n special persoanelor cu disponibilit`]i financiare ridicate. care administra la finele anului trecut conturi de 16 milioane de lei. |n ciuda evolu]iei optimiste din 2009. Conturile individuale benficiaz` de reglement`ri mult mai laxe privind strategiile de investi]ii \n compara]ie cu fondurile de investi]ii. care de]ine aproape 60% din capital. directorul de investi]ii al Aviva Investors. Dup` cinci ani de la \nfiin]are. Cu active \n gestiune de aproape trei miliarde de euro [i participa]ii \n portofoliu la cele mai importante companii din sectorul energetic (Petrom. nu doar Fondul. |n ceea ce prive[te randamentele aduse anul trecut. al`turi de evolu]ia pozitiv` a subscrierilor \n conturi au dus la cre[terea industriei. gestionau 122 de conturi individuale cu active nete totale de 26. urmat de Aviva Investors. Astfel. |n alte cazuri. „Cine conduce compania este cea mai important` \ntrebare la care un investitor a[teapt` r`spuns atunci cånd vrea s` investeasc`. n Mai pu]ini juc`tori cu mai mul]i bani \n conturi individuale Pia]a conturilor individuale de investi]ii gestionate de administratorii de fonduri a profitat din plin de raliul bursier de anul trecut [i a marcat o dublare a activelor. pentru ca primul loc s` fie de]inut de fondul \nchis de ac]iuni BT Invest. nivelul de dezvoltare r`måne coboråt. au \ncheiat anul trecut cu randamente de 38%. ac]ionar la Fond. Pe de alt` parte. putånd face plasamente mai riscante [i aduce randamente mai ridicate investitorilor.

76-80.004% 55.900.940.10 office@brdam.400.000 7.Pre edinte CA Gheorghe Walter Blaj .43 021-320.000 52. Bucure ti BCR Dinamic .000 12.Director General Adjunct Drago Neac u .Fond deschis de investi ii office@erste-am.62.Director General Adjunct Bancpost Plus FDI Bancpost Plus .38% 11. et.92 BCR Monetar 15.ro www.870.Fond specializat în investi ii preponderent în ac iuni pe pie e reglementate. 021-308. corp B.btam.251.42.600. 2.88% 18.ro Napoca . sect. jud.600.Fond diversificat BT Index .95 12.280.14.Fond diversificat defensiv Aviva Investors Orizont .Fond de ac iuni 12. Universit ii nr. Cluj-Napoca. 4.Director General Adjunct Simfonia 1 BRD ASSET MANAGEMENT Str.Fonduri de fonduri BCR Obliga iuni BCR Dinamic BCR Expert BCR Europa Conservator BCR Europa Mixt BCR Europa Avansat Napoca GLOBINVEST Str.995 BCR Expert .400.eurobankfunds. 1.25.Fond diversificat defensiv Carpatica Stock Carpatica Global 16.925 glob@globinvest.000 Dan Nicu . D. 25.7% 37.979. sect.308. cl direa Premium Point.Director General 15.Fond diversificat Fondul Privat Comercial .Director General Carpatica Stock . et.Fond specializat în plasamente diversificate.925 0264-595.563. structurat într-un mix de ac iuni 50% i instrumente de pia a monetar 50% BT Obliga iuni . 3. Sibiu.76% 27.erste-am.600.95% 238.132.000 16. cod 400091.670. Cluj 3 0264-301.ro CARPATICA ASSET MANAGEMENT Str.0% 8.sai-carpatica. cam.Fond diversificat dinamic Carpatica Global .51 Radu Hanga .474.14 office.300.300. Cluj-Napoca. 106.globinvest.78% 44.67 33.72 26.178.541.62% 31.28 021-327.85 office@eurobankfunds.Fond de ac iuni BT Maxim .ro www.62.Fond deschis de 0372-269.406.Fond diversificat dinamic Aviva Investors XT Index Aviva Investors XT Index .Director General Ionela Hidan . sect.532 0369-430.97% Florentina Alexandrina Neam u Director General Constantin Florin Keran . Cluj 7 0264-595.300. cod 031296.43% 9.41% 12. 4. 21 Decembrie 1989 nr.931. 4.854.ro www.14.75 Daniel Stifter .000 18. Dorului nr.ro EFG EUROBANK MUTUAL FUNDS MANAGEMENT ROMÂNIA SAI Calea Vitan nr.Fond de ac iuni Transilvania . 6-6A.7% 8.35% 6. 1-3.00 021-203.000 14.999 6 investi ii diversificat 0372-870.68% 7. 1. Uruguay nr.015. ap.Fond diversificat Bancpost Active Balanced 23.ro Aviva Investors Intercapital Aviva Investors Intercapital . 20. et.27 11.14. 14. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv AVIVA INVESTORS ROMÂNIA Str. tronson 2.00% 16.222.Fond deschis de ERSTE ASSET MANAGEMENT investi ii de obliga iuni i instrumente cu venit fix Str.5% 818.Fond de ac iuni (pe pie ele de capital europene) Transilvania Fondul Privat Comercial Fondul de Ac iuni Privat Transilvania Euroglobinvest 114 Informa]ii fonduri mutuale . precum i în instrumente monetare i cu venit fix. de minim 10% FDI Diverso Europa Regional .035 btam@btam.000 20.0% 15.000 Eugen Voicu .ro www.90% 4. 3. Bucure ti 1 021-203.800. 104.400.brdam.ro Concerto 17.Fond monetar FDI Bancpost Active Balanced .756. BCR Europa Avansat .100.95% 4.Fond de investi ii specializat în plasamente în obliga iuni i instrumente cu venit fix FDI Ac iuni Europa Regional .000 19. jud.000 BT ASSET MANAGEMENT Bd. de pân la 90%.5% 624.111.000 17.000 9.ro BT Obliga iuni BT Clasic BT Index BT Maxim 14. sect.153. 23. 3.945.000 62.Fond de investi ii monetar FDI Concerto .414. Clucerul Udricani nr. Sibiu 4 0369-430.01 Ilie Bi Cenan .ro BCR Europa Conservator.48% BCR Monetar .Director General Ac iuni Europa Regional Diverso Europa Regional 9.Pia]a de capital Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.Pre edinte Directorat / Director General 48.51% 37. bl. jud.761.100. ap.000 14.900.Fond deschis de investi ii monetar BCR Obliga iuni .Fond de ac iuni (lansat în februarie 2010) Aviva Investors Capital Plus Aviva Investors Capital Plus .9% 7.Fond monetar Aviva Investors Tezaur FDI Simfonia 1 .ro@avivainvestors.ro www.87% 5.avivainvestors.46 37. et.000 41.85% 19.Fond de obliga iuni / monetar BT Clasic .ro de ac iuni www.26% 1.Fond de Aviva Investors Orizont obliga iuni Aviva Investors Tezaur .533 office@sai-carpatica.22. 5 Bucure ti 021-308.036 0264-301. 1. crt.000 59. Bucure ti 2 021-327.000 — — 7.000 56. Buze ti nr. et.Fond diversificat Fondul de Ac iuni Privat Transilvania Fond de ac iuni Euroglobinvest .com www.34 21. BCR Europa Mixt.

634.110.79 15 021-230.sai-sira. 41.956 24.04. Bucure ti 12 021-210.08% 38.81% 8. Bucure ti Raiffeisen Benefit .Fond diversificat 13 021-306.Fond deschis de investi ii / fond de obliga iuni i instrumente cu venit fix Integro Stabilo Raiffeisen Monetar . 1.09 maria.ro Raiffeisen Prosper .130.53 Dorin D nescu .Fond închis de investi ii cu capital garantat OTP Green Energy (listat la BVB.65 office@otpfonduri. categoria A. Dacia nr.55.ifond. Bucure ti 9 021-650. Bd.50 office@sai-sira. et. protejat.000 N/A 8.sai-star.955.40% 4.17.ro www. 33. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv — FDI iFond Monetar .Director General Neli Neac u .45.ro Raiffeisen Strategii Valutare .00.Fond deschis de investi ii KD Optimus .otpfonduri.87.Fond de 021-312.02% 33.Fond monetar Raiffeisen Euro Plus .Fond închis de investi ii cu capital garantat Petre Pavel Szel . et.53% SIF Muntenia 1.Director Executiv Ioan Gheorghiu .700. bl.Pre edinte PIONEER ASSET MANAGEMENT S.000 70.904.921. 2.870 021-233.000 38.66.ro Integro .foa.17.000 33.12 OTP AvantisRO OTP BalansisRO OTP Comodis RO OTP GarantisRO OTP WiseRo OTP Green Energy 15.Fond de ac iuni www.Fond monetar lansat în februarie 2010 FDI iFond Ac iuni . 15.060.52% 931.kd-group.Fond cu capital Pia a Charles de Gaulle nr. 1. sect.Fond de ac iuni FDI OTP BalansisRO .Pre edinte / Director General Marius Olteanu .17 office@pioneerinvestments.820. 1. altul decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.66 8.Fond diversificat KD Optimus 37.651.130. 031-308.ro www.22 16. 16. crt. strategia CPPI sect.302.05.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT Bd. ap. simbol WRO) .182.ro SIRA Str. 1.10 colectiv închis constituit ca societate pe ac iuni. 6.086.78.Conduc tor Unitate Florin Dolea .pioneerinvestments.90 foa@foa.000 30.Fond de ac iuni FDI Omnitrust .63.00.Organism de plasament 10 021-387.49 021-222.000 17.ro FDI OTP AvantisRO .80% 603.610.097.551.17.000 13.I.A.Fond de ac iuni lansat în martie 2010 iFond Monetar — — — KD Maximus KD Maximus .204 7.83 18.50.16 021-210.000 euro 12.160.318.ro Fondul Oamenilor de Afaceri Organism de plasament colectiv.92% 4.69 031-308.000 16.79% 20.ro C t lin Iancu .Pre edinte / Director General OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.C.000 56.781. Aviatorilor nr.I. 74-76.Fond diversificat flexibil FDI Star Focus .000 N/A 4.26.Director Vânz ri / Marketing George Alberts .17. et.000 N/A 8.ro STAR ASSET MANAGEMENT Calea Floreasca nr.Fond închis de investi ii cu capital garantat OTP WiseRo (listat la BVB. 56. sect. sect. simbol GRE) .Director General Adjunct Leonard Vi an .ro www.360.39% 2.94 31.23% 41. 1. Dacia nr. Bucure ti SIF Muntenia .390.42 info@kd-group. 91-111.535.Fond monetar OTP GarantisRO . et.55.206.ro KD INVESTMENTS ROMÂNIA Calea Giule ti nr.Fond diversificat FDI OTP ComodisRO . sect. 2.Fond închis de investi ii Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Confort Raiffeisen Benefit Raiffeisen România Ac iuni Raiffeisen Prosper Raiffeisen Strategii Valutare Mihail C t lin Ion . 1. corp A.ro www.630. 3.770.000 N/A 73. sect.87.Director General Adjunct iFond Ac iuni MUNTENIA INVEST Splaiul Unirii nr.Fond de obliga iuni denominat în euro RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT Raiffeisen Confort .P.239.35% Fondul Oamenilor de Afaceri 21. Bucure ti 021-230. 25.78 office@sai-star. Bucure ti 8 021-222.marinescu@munteniainvest.143.O. sect.04.Director General Claudia Racovi an .471.11 Raiffeisen România Ac iuni . 1.ro www.32. sect. sect.25% 9.71% 22. Bucure ti 14 0372-131.A. corp B. cod 014455. 4.50 office@ifond. F1.36% 8.30% 6.Fond închis de investi ii Star Next Star Focus Financiar 2010 115 .67% 78.ro Nr.ro www. specializat în investi ii în ac iuni Omninvest FDI Omninvest .Director General Jan Pricop . 8D.raiffeisenfonduri. Bucure ti 16 021-316.Pre edinte / Director General Felicia Victoria Popovici Vicepre edinte SAFI INVEST Str.33 ac iuni pensii@raiffeisenfonduri. 4. tranzac ionat la BVB 021-387.Fond deschis de investi ii / fond diversificat Stabilo . 021-316.Fond diversificat Omnitrust FDI Star Next .40 21. 021-230.660.Fond difersificat defensiv FII Star Value .7% 1.89 Raiffeisen Monetar 14. Bd.55.81% 13.780. Siriului nr. Finlanda nr.ro www. 83. Bucure ti 11 031-308.32.00.78 021-316.44 021-650.

Pictor Aman nr.Fond diversificat FDI Fortuna Gold .500.93.67 8.Pre edinte / Director General Claudiu Liviu Doros .404. Cluj 18 0264-406.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE MUNTENIA 1.Fond de obliga iuni office@zepter-invest. cam.14 echilibrat (conform AAF) 021-528.132.Director General Florina Cursaru . 35A.7% 5. et.181. sect. 3.Director General AdjunctDezvoltare Gabriela Grigore . S-Park.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE MOLDOVA 1.20 021-408. sect. 1. fond Str. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv 101. cod 200767.22 office@sai-swisscapital. 11-15. Bucure ti 19 021-336.Director General Fortuna Classic FDI Fortuna Classic .643.sifolt.712.67% 1. 0744-775.168.ro (conform prospectului de emisiune). 021-387.663.91 19% 9. 021-387. cl direa A2.Director General Adjunct Valeria Avram .targetasset. crt.398 150 0251-419.Director General Adjunct Dan Simionescu . et.472 Str. Bucure ti 17 021-408. bl.ro VANGUARD ASSET MANAGEMENT Bd. Craiova.8327 0251-419.04.09.824 Costel Ceocea .12.56 Marko Simic . 1.185.199.12. 19.216 265 (31.Pre edinte / Director General Ion Mihail .54% 410.908.340 public@sifolt.04.171.ro TARGET ASSET MANAGEMENT Str. Dolj 4 2.Fond monetar Fortuna Gold Oportunit i Na ionale Oportunit i Na ionale . 1. 1.Pre edinte / Director General 187.42.12. diversificat flexibil (conform AAF) Bucure ti FDI Zepter Mixt . 5.ro www. 021-528. Brându elor nr.Conduc tori Radu Hora iu Taica .384.806.61 1. 133.561.737.sif1.614. cod 310158.fortuna. jud.2009) 0268-473. Bra ov.471. cod 040035. Arad 1 2.426. Bac u 2 2.97 Petre Pavel Szel .500.Director General Adjunct 116.156.409.67.74% FDI Active Dinamic .2009 Telefon Valoare unitar (lei) Fax Num r societ i în portofoliu E-mail Web SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE BANAT-CRI ANA 1. 1.771.279 (calculat la 31.781.Director Strategii Investi ionaleAnalize-Pia de Capital Lucian Ionescu .Fond flexibil Vanguard Protector .36 Splaiul Unirii nr.33 vam@vanguard.32. 94C.2009.ro www.15/2004) Str.8087 0257-234. Constantin Brâncu i nr.872.Ac iuni Active Dinamic 18.ro www.04.13 FDI Zepter Obliga iuni .09 230 021-387.660 Ioan Cuzman . Regulament CNVM nr.826. jud. fond www.022.ro www.2009.15/2004) 0268-416.12.32.ro diversificat defensiv conform AAF) Zepter Ac iuni Zepter Mixt Zepter Obliga iuni SOCIET Nr. 33. I DE INVESTI II Profit net (lei) 2009 Conducere executiv Nume companie Total activ (lei) Adres coresponden Activ net (lei) 31. Arad.649.55 Str.sifm.1% 3.67% 2.541.000 jud.062 sifm@sifm.Pia]a de capital Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT Str.93.ro www.65 sai@munteniainvest.529 1.Director Management de Portofoliu 116 Informa]ii fonduri mutuale I SIF-uri . 16.500 saitarget@targetasset.Fond diversificat (conform prospectului de emisiune). 4B.04 10.531. cod 500057.4905 (31.12 Bucure ti 3 1.ro www.10. sect. 021-336.96% 7.548. Unirii nr. 2-4.ro.12.165 sifbc@sif1.sifmuntenia.985.Director General erban Alexandru Nascu .8235 021-387. 4. www. 0268-415.Director General Adjunct Matilda Moraru.32.28 16. Tuf nele nr.32.Director General Tudor Ciurezu .ro www.215.627.92.Fond diversificat Vanguard Protector FDI Zepter Ac iuni .Fond de ac iuni ZEPTER (conform prospectului de emisiune).42.12. crt.zepter-invest.859. 3.2009) marketing@transif. fond diversificat 20 021-528.26 021-336.678.40.activedinamic.761. 0268-473.siftransilvania.188.651.014 (calculat la 31. Florian Ladislau Csorba . cod 400458.51 9.Pre edinte / Director General Carmen Dumitrescu . 2.473 305 0257-250.108 Dinel Staicu . Bra ov 5 cf.585.tradeville. 1.Vicepre edinte / Director General Adjunct 82.717.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE 1. Tipografilor nr. Bac u.029 Mihai Fercal . Nicolae Iorga nr.055. 8.2767 0234-57. cod 600164. parter.25.000 Calea Victoriei nr.726.773 229 0234-570. Regulament CNVM nr.296.55 jud. TRANSILVANIA cf.ro * Sursa informa iilor financiare este Asocia ia Administratorilor de Fonduri din România 112.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE OLTENIA* 1. Cluj-Napoca.ro www.Director General Adjunct Opera iuni 101.eu Nr.332.26 8.351.068 jud.690.080 0264-444.

Consultan]`

Criza e \n alt` parte
Cifrele mari privind pia]a avocaturii de afaceri ar sugera, la o prim` vedere, c` \n Romånia criza mondial` nu s-a f`cut sim]it` nici anul trecut, o serie de juc`tori importan]i \nregistrånd chiar venituri superioare celor din 2008, cånd multe segmente ale economiei au atins vårfuri istorice.

Ovidiu Tempea

118

Analiz`

rimele zece companii dup` \ncas`ri au cumulat anul trecut venituri de aproape 90 de milioane de euro, rezultat care s-a plasat aproape insesizabil sub nivelul din urm` cu doi ani. Dintre acestea, patru case de avocatur` au reu[it performan]e peste cele realizate \n 2008, iar situa]ia se reg`se[te [i \n cazul unor companii din continuarea clasamentului. La o analiz` mai atent` se observ` \ns` o repozi]ionare destul de rapid` pentru majoritatea caselor de avocatur` de pe domeniile care s-au pr`bu[it c`tre activit`]ile care \nfloresc \n special \n condi]ii de criz`. De fapt, pia]a avocaturii a beneficiat atåt de cererea mai mare pentru servicii juridice specifice perioadelor de recesiune, cum sunt litigiile, falimentele [i reorganiz`rile, cåt [i de deficitul cultural al managerilor romåni, trezi]i de efectele crizei c` au insuficiente resurse la nivel juridic. Estim`rile privind pia]a total` a avocaturii de afaceri se plaseaz` \ntr-un interval destul de larg, motivat, ca [i \n anii preceden]i, de dispersia [i num`rul mare al celor care activeaz` \n domeniu, mai ales \n afara primilor 20 de actori. Totu[i, majoritatea celor chestiona]i de MEDIAFAX plaseaz` \ncas`rile totale undeva la 150-200 de milioane de euro, cu o majoritate \nclinånd spre limita superioar` a intervalului.

P

Imobiliarele [i fuziunile n-au mai „\ngr`[at” bugetele
Vedetele din 2007-2008 – tranzac]iile imobiliare [i finan]area proiectelor din pia]a de real estate – nu doar c` au disp`rut aproape \n totalitate din bilan]urile caselor de avocatur`, dar au creat [i probleme de costuri, \n condi]iile \n care departamentele de specialitate au crescut mai mult decåt consistent \n anii de boom. „Pe fondul crizei, domeniul care a \nregistrat cea mai mare sc`dere fa]` de 2008 a fost cel imobiliar. Pia]a de fuziuni [i achizi]ii, incluzånd aici [i imobiliarele, a sc`zut cu peste 70%, ceea ce s-a reflectat [i \n activitatea firmelor de avocatur`, dup` ce 2007 [i 2008 au consemnat vårfuri de activitate cu un num`r record de tranzac]ii”, afirm` Gabriel Zbårcea, managing partner la }uca Zbårcea & Asocia]ii (TZA), cea mai mare cas` de avocatur` din ultimii doi ani dup` \ncas`ri. O estimare mult mai pesimist` are Gabriel Biri[, partener al Biri[ Goran, care sus]ine c` sumele \ncasate de casele de avocatur` din real estate au sc`zut chiar cu 90% fa]` de 2008. „Pån` la finele lui 2008, existau [i foarte multe cabinete cu trei-patru avoca]i care lucrau exclusiv pe imobiliare [i aveau \ncas`ri de 2-3-5 milioane de euro. Pia]a (imobiliar` – n.r.) este acum cvasi-blocat` [i a[a va fi \n continuare”, spune Biri[. Pe de alt` parte, au existat [i societ`]i de avocatur` care au constituit o excep]ie de la aceast` regul` a anului 2009, una dintre ele fiind Popovici Ni]u & Asocia]ii.

Financiar 2010

119

|n 1997-1998.Consultan]` „Suntem implica]i \n imobiliare de mul]i ani. Pia]a de fuziuni [i achizi]ii. |ns`. La fel s-a \ntåmplat [i \n 2006 [i \n 2009. am activat [i \n trecut pe pia]a energiei ca unul dintre principalii juc`tori. un finan]ator important [i un operator de mari dimensiuni”. El sus]ine c`. Aceasta a fost mereu abordarea: \ncerc`m s` lucr`m simultan cu un investitor major. cu istoric institu]ional). dezvoltarea. [i proiectele de restructurare [i reorganizare corporativ`. a conchis Zbårcea. \n opinia managerului de la TZA. c` au existat proiecte pe segmentul de banking. domeniul care a \nregistrat cea mai mare sc`dere fa]` de 2008 a fost cel imobiliar. de exemplu. \n spatele acestei sustenabilit`]i. care spune c` a dezvoltat multiple proiecte \n domeniul energiei. precum „Pe fondul crizei. a sc`zut cu peste 70%. mai aveam acela[i num`r de dezvoltatori (\n m`sura posibilit`]ilor. avem o experien]` echivalent` neegalat` pån` acum \n proiectele privind produc]ia [i distribu]ia energiei eoliene [i energiei fotovoltaice. p`rerea mea este c` am ac]ionat \n toate proiectele de pionierat din acest domeniu. managing partner la }uca Zbårcea & Asocia]ii 120 Analiz` . Numeroase au fost. cererea de servicii pe zona de dreptul muncii a crescut semnificativ fa]` de 2008. st` aten]ia \n selec]ia clien]ilor cu care firma a ales s` aib` un parteneriat.” Gabriel Zbårcea. spune Florian Ni]u. incluzånd aici [i imobiliarele. „Cånd \n 2007 cele mai multe firme de avocatur` ob]ineau cifre de afaceri impresionante oferind asisten]` \n tranzac]ii imobiliare speculative. activitatea pe 2009 a fost \n cre[tere pe partea de litigii [i arbitraje [i insolven]`. finan]atori [i operatori. Nu exist` nicio firm` din aceast` ]ar` care s` fi fost implicat` \n toate proiectele pe partea de energie nuclear` din ultimii 15 ani (a se vedea cele patru unit`]i ale Centralei Nucleare de la Cernavod`). consultan]a \n imobiliare a fost oarecum anticiclic`. care au reprezentat motorul de anul trecut. am \ncheiat [i cea mai important` tranzac]ie din domeniu – achizi]ia de c`tre CEZ a pachetelor minoritare de ac]iuni de la Fondul Proprietatea [i Electrica de]inute \n CEZ Distribu]ie [i CEZ Vånzare”. investi]iile. aveam \n portofoliu trei-patru fonduri de investi]ii. Litigiile. „De altfel. am reu[it s` ob]inem 15-20% din venituri din proiecte din domeniul imobiliar. De altfel. a ad`ugat Ni]u. „Noi am mers foarte bine pe proiectele de energie. energia [i restructur`rile mai au resurse Potrivit lui Gabriel Zbårcea. noi ne-am concentrat pe \ncheierea de parteneriate cu investitorii institu]ionali”. El spune. managing partner la Popovici Ni]u & Asocia]ii (PNA). mai ales \n ceea ce prive[te implementarea de m`suri de concediere colectiv`. a explicat Ni]u. „|n mod normal. O abordare similar` a avut [i Popovici Ni]u & Asocia]ii. de asemenea. |n opinia reprezentantului PNA. un dezvoltator de talie mare. finan]area [i operarea \n domeniul imobiliar sunt cele patru direc]ii care trebuie avute \n vedere atunci cånd sunt identificate afacerile din acest sector. transfer de personal. Pentru noi. Apoi. mai ales \n ceea ce prive[te refinan]`rile [i restructurarea portofoliilor de credite. care au o component` important` de dreptul muncii. ceea ce a f`cut ca anul trecut s` nu difere de 2008 sau anteriorii \n termeni de volum de munc` [i/sau \ncas`ri”. El a ar`tat c` \n ultimele dou` decenii societatea [i-a bazat strategia pe investitori institu]ionali.

reflectånd cu acurate]e schimb`rile care au loc atåt la nivel macroeconomic. Acest context a avantajat firmele full services.” Gabriel Biri[.„Pia]a evolueaz` \n sensul consolid`rii [i vom mai vedea fuziuni [i achizi]ii. Ea mai spune c` una dintre dintre tendin]ele vizibile a fost [i orientarea unor case de avocatur` cu prec`dere c`tre contractele cu statul. pia]a avoca]ial` este un barometru al \ntregii economii. Financiar 2010 121 . proprietate intelectual`. concuren]`. a ad`ugat Mona Mu[at. co-managing partner al Mu[at & Asocia]ii. chiar [i \ntre egali. „|n timp ce pe fuziuni [i achizi]ii. \ntre firme de gabarit comparabil. real estate sau finan]`ri num`rul de proiecte a sc`zut considerabil. Mu[at consider` c`. pe lång` contrac]ia pie]ei. s-a observat o reorientare general` a cererii de servicii juridice. de circa 15%-20%. dreptul muncii sau fiscalitate s-a observat o cre[tere a cererii de servicii juridice. anul trecut. partener al Biri[ Goran [i \n cele din domeniul hidroenergiei”. cåt [i la nivel sectorial. |n opinia Monei Mu[at. sus]ine Florian Ni]u. \n restructur`ri corporative [i de credite. care dispun de resursele [i expertiza necesare pentru a gestiona dosare complexe \n varii domenii ale dreptului”. de talia Mu[at & Asocia]ii.

acestea fiind doar cåteva exemple. care se arat` \ns` circumspect c` pe viitor va mai reprezenta un avantaj. „Am fost implica]i \n investiga]ia privind retailerii. Ideea unor venituri mai consistente pentru firmele care au avut contracte cu statul este sus]inut` [i de Gabriel Biri[. produc`torii [i comercian]ii de cereale. Exist` investiga]ii \n desf`[urare \n industria farmaceutic`. reprezentånd clien]i individuali sau asocia]ii industriale. acestea fiind doar cåteva exemple. \n care ne-am asigurat deja rolul de consultan]i principali. \mp`rt`[esc inevitabil dificult`]ile sectorului privat. \n care ne-am asigurat deja rolul de consultan]i principali”. TZA \ntrevede aceea[i tendin]` de sc`dere a real estate-ului.Consultan]` „Am fost implica]i \n investiga]ia privind retailerii. dar cu diferen]e Pentru 2010. rezultat apropiat de cel ob]inut \n urm` cu doi ani. precum restructur`ri [i insolven]e. miz`m \n continuare pe investitorii priva]i. drept concuren]ial sau fiscalitate au existat \n cadrul firmei cu mult \nainte de declan[area crizei [i dispunem deja de o expertiz` considerabil` [i de un portofoliu vast de clien]i \n aceste domenii”. „Domeniile «hot». Exist` investiga]ii \n desf`[urare \n industria farmaceutic`. Florian Ni]u a ar`tat c` \n ciuda unei pie]e „destul de aride”. afirm` [i Mona Mu[at. proprietate intelectual`. care au o pondere de 99% \n portofoliul nostru de clien]i”. |n ceea ce ne prive[te. Stagnare pentru 2010. Analiz` . a ar`tat Mu[at. inclusiv sub aspect financiar. produc`torii [i comercian]ii de cereale. reu[ind s` ocoleasc` efectele crizei. firma a continuat s` avizeze un num`r important de tranzac]ii [i s` se implice \n aproape toate investiga]iile importante din domeniul concuren]ei [i antitrustului desf`[urate de Consiliul Concuren]ei. managing partner la Popovici Ni]u & Asocia]ii „Este binecunoscut c` firmele de avoca]i care mizeaz` pe clien]ii priva]i. a mai spus Florian Ni]u. tranzac]ii mai pu]ine [i valori 90 122 de milioane de euro este nivelul cumulat al veniturilor realizate \n 2009 de primele zece case de avocatur`. \n timp ce casele de avocatur` care au mizat pe consultan]a acordat` institu]iilor publice [i/sau entit`]ilor de]inute de stat au beneficiat de onorarii consistente.” Florian Ni]u. precum Mu[at & Asocia]ii.

.

\n acest moment. afirm` Florian Ni]u. cei cu expertiz` real` [i capabili de inova]ie vor fi avantaja]i. |n plus. fie pentru a compensa astfel insuficienta dezvoltare a unor arii de expertiz`. „Vedem o atitudine extrem de agresiv` [i uneori abuziv` a organelor de control. spune Mona Mu[at. specializate \ntr-un domeniu. \n special \n råndul juc`torilor de talie mic` [i medie. La råndul s`u. El nu mizeaz` \ns` pe o dezghe]are semnificativ` a pie]ei de fuziuni [i achizi]ii. trecåndu-se de la atitudinea «S` a[tept`m [i s` vedem». dar [i cåteva tranzac]ii \n curs. El crede c` pe zona de litigii va continua s` creasc` cererea. afirm` Gabriel Zbårcea. urmare a crizei. [i identific` \n linii generale acelea[i domenii deficitare care au afectat [i avocatura de afaceri. drept concuren]ial sau fiscalitate. Vom miza \n continuare pe proiecte \n domeniul energiei. a mai spus Mona Mu[at. pentru c` ar fi nevoie [i de un patrimoniu al debitorului insolvent. El crede \ntr-o consolidare a pozi]iei caselor de avocatur` plasate pe primele cinci pozi]ii. \n domeniul privat vom vedea dezvolt`ri pozitive. dar estimeaz` o for]are a pie]ei din partea b`ncilor. debitorii nu mai au nimic”. |n plus. proiectul nuclear de la Cernavod`. se vor eviden]ia [i la noi firmele tip ni[` de practic`. a completat Biri[. se poate observa deja o schimbare \n abordarea antreprenorilor locali. de asemenea. o reprezint` orientarea c`tre fuziuni [i pe pia]a avoca]ial`. „Nu cred \ns` nici \ntr-o explozie a pie]ei insolven]ei. Cred c` \n linia a doua. ne a[tept`m la o revigorare a sectorului privat”. f`r` asocieri cu firme str`ine sau juc`tori de pe pia]a local`.Romånia Interconnection (AGRI). iar \n perioada urm`toare vom r`måne fideli acestei strategii”. „A[ spune \ns` c` aceast` competi]ie este suportabil`. dar [i reducerii accentuate a num`rului de fuziuni [i achizi]ii. consultan]` [i reprezentare \n jurul a cåtorva firme considerate mari”. a explicat Biri[. „Pia]a consultan]ei s-a confruntat cu un prim an de sc`dere \n 2009 dup` o perioad` destul de \ndelungat` de cre[tere accelerat`. „|n acest context. care vor sus]ine o bun` parte din afaceri pe 2010”. proiectul hidrocentralei de la Tarni]a. El crede c` 2010 va fi un an dificil [i nu exclude anumite replieri pe pia]`. Acest lucru s-a datorat \n special sc`derii sectorului imobiliar. chiar [i \ntre egali. cu prelu`ri [i fuziuni. Gabriel Biri[ se a[teapt` la fuziuni sau achizi]ii. „|n prezent. cel pu]in pentru patru-[ase firme principale independente care [i-au consolidat destul de bine pozi]ia pe pia]` \n ultimii 10-15 ani. Pentru 2010. a conchis Ni]u. adoptat` \n 2008-2009. „Pia]a evolueaz` \n sensul consolid`rii [i vom mai vedea fuziuni [i achizi]ii. Mona Mu[at se a[teapt` \n continuare la cre[teri pe restructur`ri [i insolven]e.Georgia . [i predictibilitate. care au acum posibilitatea s` \[i consolideze. cum ar fi vånzarea / listarea unor pachete de ac]iuni de]inute la companiile energetice [i la alte societ`]i din portofoliu. care vor dobåndi acces inclusiv la proiectele complexe. Auditul [i consultan]a de afaceri – mult mai afectate de criz` Marile companii de audit [i consultan]` recunosc \n schimb o restrångere sensibil` a pie]ei. care \n urm` cu doi ani era estimat` la aproape 300 de milioane de euro. pentru servicii aferente ariei de specializare”. proprietate intelectual`. Nu \n ultimul rånd. a ad`ugat Ni]u. precizånd c`. suntem de p`rere c` vom asista \n curånd [i la o reluare a unora dintre proiectele imobiliare [i de infrastructur` puse \n a[teptare \n ultima perioad`. Trebuie. cu apari]ii meteorice. ceea ce va duce la o cre[tere a contesta]iilor”. a mai spus Zbårcea. inclusiv \n zona caselor de avocatur` din top 20. a mai spus Biri[. noi avem multe proiecte privind rela]ia proprietar-chiria[. pia]a este foarte competitiv`. Clien]ii trebuie s` [tie c` pot s`-[i fac` un plan de afaceri pe cå]iva ani”. pozi]ia pe pia]`. „Ca ansamblu. ca urmare a interesului crescut manifestat de fondurile de private equity. reforma sectorului energetic. \n timp ce pentru sectorul public 2010 se anun]` a fi un an \ngrozitor. „De asemenea. la un pre] considerabil mai mic comparativ cu anii trecu]i. de stimulare a investi]iilor str`ine directe. demarate [i marile proiecte de infrastructur`. dar [i de companiile cu resurse financiare. a firmelor medii. „Mu[at & Asocia]ii a optat \ntotdeauna pentru cre[terea organic`. situa]ia va fi foarte schimb`toare. El a ad`ugat c` firma va urm`ri [i alte proiecte enun]ate sau aflate \n diverse stadii de implementare. care nu vor mai a[tepta la nesfår[it restructurarea de credite. Consolidarea pie]ei se va manifesta \n principal prin concentrarea marilor proiecte de asisten]`. bugetele de consultan]` ale companiilor s-au redus \n aceast` perioad` de 124 Analiz` . considerånd c` absorb]ia societ`]ii D`nescu & Asocia]ii de c`tre Popoviciu Ni]u & Asocia]ii ar putea ajuta compania din urm` s` evolueze mai rapid \n acest an. pe care sper`m s` le finaliz`m \n perioada urm`toare. |n cele mai multe cazuri. fie pentru completarea portofoliului de clien]i. proiectul gazoductului Azerbaidjan . Este nevoie de consecven]` \n men]inerea regimului fiscal. El crede c` pe parcursul urm`torilor ani vor supravie]ui cei care vor [ti s` speculeze oportunit`]ile pie]ei [i mai ales cei care se vor adapta \n condi]iile economice actuale. \ntre firme de gabarit comparabil”.Consultan]` mult sc`zute fa]` de perioada boom-ului de acum cå]iva ani. Pentru comunitatea de afaceri. adic` respectarea promisiunilor electorale. concomitent cu o „explozie” a cererii de servicii de asisten]` \n contencios administrativ. la «Hai s` vedem ce putem face» de acum \nainte”. dar [i la o \mbun`t`]ire a activit`]ii pe fuziuni [i achizi]ii. Ea este de acord c` o alt` tendin]` vizibil`. „Cel mai important este s` se adopte diverse m`suri de atragere a capitalurilor. Poate fi vorba de reorientare sau de \nt`rirea unor departamente care pot fi profitabile \n urm`toarea perioad`.

” Vasile Iuga. ceea ce creeaz` noi oportunit`]i de afaceri pentru firmele de consultan]` pe partea de investiga]ie economic` [i litigii”. favorizate paradoxal de mediul economic mai dificil. pot ap`rea oportunit`]i de consultan]` interesante [i \n acest sector. Vasile Iuga se a[teapt` la o stagnare sau chiar o sc`dere a pie]ei consultan]ei per ansamblu \n acest an. Vom asista la o \nt`rire a cooper`rii dintre firmele de insolven]` [i b`ncile de]in`toare de portofolii de crean]e neperformante pentru c`utarea unor solu]ii optime de valorificare a acestor crean]e”. s` cunoasc` o cre[tere. Totu[i. n Financiar 2010 125 . a continuat oficialul PricewaterhouseCoopers. El a punctat c`. cu foarte pu]ine tranzac]ii [i de mic` anvergur`. Asist`m la sporirea disputelor \ntre ac]ionari. „S-ar putea s` vedem o cerere sporit` pentru servicii de consultan]` \n materie de prevenire [i identificare a fraudelor. El apreciaz` c` au fost \ns` [i segmente ale serviciilor de consultan]` care au crescut anul trecut. el se a[teapt` ca ac]ionarii [i finan]atorii/creditorii s` solicite analize mai detaliate ale situa]iilor financiare [i ale activelor pentru a distinge companiile s`n`toase de cele care prezint` un grad mai ridicat de risc. Nu trebuie s` uit`m poten]ialul de asisten]` pentru accesarea fondurilor europene. pe fondul men]inerii unui climat economic dificil. |n privin]a serviciilor de audit. PricewaterhouseCoopers recesiune. \n condi]iile \n care Romånia are la dispozi]ie fonduri de 30 de miliarde de euro post-aderare pån` \n 2013”. care vor fi din ce \n ce mai solicitate \n aceast` perioad` economic` dificil`. anticip`m \nc` un an dificil pentru sectorul imobiliar. s-au \nregistrat cre[teri \n zona consultan]ei pentru reorganizarea afacerilor [i insolven]`. pre[edintele Deloitte Romånia. a mai spus Iuga.„Vom asista la o \nt`rire a cooper`rii dintre firmele de insolven]` [i b`ncile de]in`toare de portofolii de crean]e neperformante pentru c`utarea unor solu]ii optime de valorificare a acestor crean]e. {eful PricewaterhouseCoopers se a[teapt` la o intensificare a activit`]ii de fuziuni [i achizi]ii. Acest lucru va afecta [i serviciile de consultan]` din acest sector”. Country Managing Partner. anumite segmente vor fi mai dinami ce. anticipånd c` aceea[i tendin]` se va men]ine [i \n 2010. Country Managing Partner. de asemenea. S-a manifestat o presiune puternic` din partea clien]ilor \n sensul diminu`rii onorariilor pentru toate tipurile de servicii”. a crescut activitatea de consultan]` pentru clien]i afla]i \n dispute fiscale cu autorit`]ile. dar [i a diferitelor forme pe care le \mbrac` aceast` activitate. pe m`sur` ce nivelul infrac]ionalit`]ii economice c`reia \i cad victim` companiile va cre[te \n acest climat economic dificil. accentul fiind pus \n principal pe reducerea costurilor. plin de incertitudini. El spune c` este greu de furnizat o estimare corect` a pie]ei din cauza num`rului mare de firme care activeaz` \n domeniu. spune c` pia]a a sc`zut dramatic \n special \n zona de fuziuni [i achizi]ii. George Mucibabici. inclusiv datorit` necesit`]ii companiilor de a-[i recupera TVA la timp. „Cu condi]ia adopt`rii unei legisla]ii corespunz`toare cu privire la parteneriatele public-private. tot mai multe companii vor apela la servicii de consultan]` fiscal`. a ad`ugat Iuga. De asemenea. „|n schimb. a conchis Iuga. pe fondul relu`rii apetitului investitorilor pentru companiile cu perspective de dezvoltare pe termen mediu [i lung [i al nevoii antreprenorilor romåni de a-[i finan]a extinderea sau de a-[i valorifica investi]ia. Segmentul de consultan]` pe litigii fiscale ar putea. PricewaterhouseCoopers. „M` refer \n primul rånd la serviciile de consultan]` pentru reorganizarea afacerii [i insolven]`. a declarat Vasile Iuga. Astfel. \n c`utare de solu]ii de optimizare fiscal` pentru conservarea lichidit`]ii.

coordonatoarea departamentelor de Drept Concuren]ial [i Proprietate Intelectual`. distribuitori [i farmacii). \n detrimentul acestora din urm`. De aceea. concuren]a nu \nseamn` un concurs. investigare (controale [i inspec]ii) [i sanc]ionare. partajarea pie]ei \ntre concuren]i [i participarea la licita]ii cu oferte trucate. companiile sunt mai atente la ofertele pe care le lanseaz` pe pia]`. O aplicare rigid` a legii poate conduce la rezultatul nefericit \n care concuren]ii sunt mai proteja]i decåt consumatorii. |n acest context de pia]`. astfel c` autoritatea de concuren]` [i-a intensificat activit`]ile de preven]ie. care vizeaz` \n principal fixarea pre]urilor. au ap`rut reglement`ri mai aspre [i mai oneroase pentru to]i agen]ii economici implica]i (produc`tori. |n]eleg c` cel mai important instrument de control al Consiliului Concuren]ei este inspec]ia inopinat`. Nu mai vedem cascada de oferte avantajoase de dinaintea crizei. Care sunt consecin]ele la care o companie trebuie s` se a[tepte atunci cånd \ncalc` legea? Amenzi semnificative de pån` la 10% din cifra de afaceri realizat` \n anul anterior. spre deosebire de anul 2008 [i cei preceden]i. investigare [i sanc]ionare \n aceast` direc]ie. Nu sunt de ignorat nici instrumentele de investiga]ie ale Consiliului Concuren]ei. arat` \ntr-un interviu Anca Buta Mu[at. |n plus. calculatoarele angaja]ilor [i ale directorilor etc. Agen]ii economici se gåndesc de dou` ori [i chiar ezit` s` ias` \n fa]` cu o ofert` la jum`tatea pre]ului oferit de concurent. anumite \n]elegeri sau practici concertate care aduc beneficii consumatorului final sunt permise. \n anumite industrii precum cea farmaceutic`. partener al Mu[at & Asocia]ii. Consiliul Concuren]ei consider` c` agen]ii economici sunt mai tenta]i s` se \n]eleag` [i s` elimine concuren]a \ntre ei. Cum a afectat criza economic` concuren]a \n Romånia? |n contextul actualei crize. \n]elegerile care pot afecta comer]ul intracomunitar (cum ar fi interzicerea sau limitarea exporturilor) pot atrage aplicarea normelor din Tratatul UE [i implicit r`spunderea [i a altor societ`]i din grup [i amenzi substan]ial mai mari. clien]ii firmei sanc]ionate pot cere daune \n instan]`. Ovidiu Tempea Ce \nseamn` concuren]a \n sensul legii? Spre surprinderea multora. Care sunt \nc`lc`rile cele mai grave ale legii concuren]ei de care ar trebui s` se fereasc` orice agent economic? Ce este de neiertat \n opinia Consiliului Concuren]ei? Sunt cåteva restric]ion`ri grave ale concuren]ei \n opinia legiuitorului [i implicit a Consiliului Concuren]ei. Cånd exist` riscul unei inspec]ii inopinate? Riscul unei astfel de inspec]ii exist` ori de cåte ori Consiliul Concuren]ei are suspiciuni cu privire la existen]a unei \n]elegeri sau practici anticoncuren]iale. |ns` \n \n]elesul legii concuren]ei. Concuren]a este un fenomen normal care apare \n mod natural ori de cåte ori cel pu]in doi agen]i economici. se axeaz` pe preven]ie. De asemenea. Este posibil ca \n urma unei inspec]ii inopinate Consiliul Concuren]ei s` deschid` investiga]ii subsecvente atunci cånd 126 Interviu . sau doi participan]i. Nici nu este nevoie ca o investiga]ie s` fie deschis` de Consiliul Concuren]ei \n prealabil. o competi]ie \n cadrul c`reia ceilal]i se a[teapt` la un comportament \ntrutotul de „fair play”. concuren]a \nseamn` bun`starea consumatorilor. precum inspec]ia inopinat` la sediul agentului economic cånd autoritatea de concuren]` poate verifica tot. O astfel de \n]elegere de regul` vizeaz` pre]ul sau partajarea pie]ei. inclusiv coresponden]a. companiile sunt mai tentate s` se \n]eleag` [i s` elimine concuren]a dintre ele. \n ciuda faptului c` restrång concuren]a. nulitatea unor contracte esen]iale pentru obiectul principal de activitate. practica autorit`]ii de concuren]`. De aceea. Acesta este obiectivul principal pe care l-a avut \n vedere legiuitorul [i care astfel trebuie s` guverneze interpretarea [i aplicarea legii.Consultan]` Practici anticoncuren]iale: Multe riscuri pot fi pre\ntåmpinate printr-o instruire adecvat` a angaja]ilor |n contextul crizei. Totodat`. impact negativ asupra reputa]iei [i imaginii \n pia]` sunt cåteva dintre consecin]ele negative la care se expun agen]ii economici atunci cånd \ncalc` legea. plångere penal` introdus` de c`tre Consiliul Concuren]ei \mpotriva administratorilor. altruist [i \ng`duitor fa]` de adversari. coexist` \ntr-un anumit mediu.

Cel mai adesea primul contact al inspectorilor de concuren]` este cu angaja]ii de la recep]ie. Pentru c` discu]ia a atins [i acest aspect sensibil al investiga]iilor desf`[urate de Consiliul Concuren]ei.exist` dovezi ale altor practici sau \n]elegeri decåt cele avute \n vedere ini]ial. implicarea avocatului \n subiect \nc` de la \nceput. Fiind angaja]i ai societ`]ii respective. este cel mai adesea folosit` de Consiliul Concuren]ei ca dovad` care probeaz` existen]a unui comportament anticoncuren]ial tacit. Avocatul se poate asigura ca aceste rigori s` fie respectate. discu]ii interactive cu ace[tia. societatea poate fi amendat` pentru c` a viciat procedura. nu \n ultimul rånd. programe interactive accesibile pe intranet [i. \ntåi \n scop preventiv [i abia apoi corectiv. Scoas` din context. e obligatoriu ca angaja]ii s` fie informa]i \n prealabil despre ce \nseamn` o inspec]ie inopinat`. E important de re]inut c` nu orice participant la \n]elegere care ofer` dovezi poate beneficia de imunitate total`. clien]ii ne-au solicitat tot mai frecvent sprijinul \n aceast` etap` preventiv`. ]inånd cont de consecin]e [i avantajele descrise mai sus. Acest modul cuprinde instruirea angaja]ilor [i separat a administratorilor. clemen]a \nseamn` cooperarea cu Consiliul Concuren]ei \n vederea depist`rii [i sanc]ion`rii unui cartel sau al unui alt tip de \n]elegere \n schimbul imunit`]ii totale sau a reducerii amenzii. coresponden]a poate denatura mesajul ei real. Anumite documente [i informa]ii nu pot fi accesate [i copiate de Consiliul Concuren]ei. angaja]ii nu sunt obliga]i s` acorde interviuri \n cadrul unei inspec]ii la sediu. reprezint` cea mai bun` alternativ`. detalia]i pe scurt care sunt avantajele politicii de clemen]` a Consiliului Concuren]ei despre care s-a scris foarte mult \n ultima vreme. el nu are nevoie de aprobarea prealabil` a celorlal]i participan]i la \n]elegere. care. De aceea. {i. trebuie subliniat c` inspec]ia inopinat` la sediul firmei este cel mai eficient instrument de ob]inere a unor dovezi privind posibile \nc`lc`ri ale regulilor de concuren]`. De[i \n practica Comisiei Europene greu mai \ntålne[ti un caz de \n]elegere de tip cartel f`r` a avea la baz` o aplica]ie a unui participant pentru a beneficia de o astfel de clemen]`. am dezvoltat \n cadrul practicii de drept concuren]ial a Mu[at & Asocia]ii de mai mul]i ani un modul de training adresat angaja]ilor [i administratorilor \n vederea asigur`rii respect`rii prevederilor legale. dac` este nevoie. motiv pentru care prezen]a avocatului este extrem de important`. Avantajul Consiliului Concuren]ei este c` i se ofer` dovezi clare. spore[te cuantumul amenzii. E important \n acest sens ca agentul economic respectiv s` fie primul care ajut` Consiliul Concuren]ei s` depisteze \n]elegerea de tip cartel. |n acest sens. uneori. Ceilal]i participan]i sunt afecta]i major. \n ciuda faptului c` are un element de subiectivitate. De asemenea. redactarea unor manuale care detaliaz` prevederile legale [i ating anumite puncte sensibile specifice activit`]ii agentului economic respectiv. n Financiar 2010 127 . Recunosc c`. Coresponden]a. {i cum se poate ap`ra un agent economic \n cadrul unei inspec]ii neanun]ate a Consiliului Concuren]ei? Cel mai important lucru este ca agentul economic investigat s` fie preg`tit pentru o astfel de procedur`. e esen]ial`. Cu alte cuvinte. Odat` cu \nmul]irea inspec]iilor inopinate ale Consiliului Concuren]ei. \n Romånia se vede clar o reticen]` din partea agen]ilor economici de a dezv`lui o \n]elegere anticoncuren]ial` [i de a furniza dovezile necesare sanc]ion`rii acesteia. Documentele [i informa]iile ridicate de Consiliul Concuren]ei constituie dovezi [i \n fa]a instan]elor cu ultim grad de jurisdic]ie. Dincolo de asta. A]i recomanda unui agent economic s` aplice pentru o astfel de clemen]` a Consiliului Concuren]ei? Depinde de miz` [i de riscuri. lucru pe care Consiliul Concuren]ei nu \l pune \n vedere angaja]ilor de fiecare dat`. Riscul e mare. greu de demontat \n instan]`. \n mod inevitabil. Consiliul Concuren]ei nu are \ns` puteri nelimitate. simularea unei inspec]ii inopinate la sediu. primul cå[tig`. fire[te. Important de subliniat este faptul c` de multe ori Consiliul Concuren]ei culege informa]ii din pres` sau de la concuren]ii firmei respective. \ntrucåt le va fi foarte greu s` \[i construiasc` o ap`rare \n fa]a Consiliului Concuren]ei [i a instan]elor de judecat` cu care s` combat` dovezile clare furnizate [i aflate \n posesia Consiliului Concuren]ei. pentru a [ti exact care este tipul de comportament care trebuie adoptat \n rela]ionarea direct` cu inspectorii de concuren]`. Un comunicat oferit presei \ntr-o exprimare nefericit` poate da na[tere unor suspiciuni din partea Consiliului Concuren]ei [i \l poate conduce pe acesta la u[a biroului directorului general. atunci cånd ace[tia nu coopereaz` cu inspectorii de concuren]` [i \ntårzie accesul acestora la documente. O astfel de rezisten]` la exercitarea dreptului legal al Consiliului Concuren]ei de a desf`[ura o inspec]ie la sediu poate constitui totodat` o circumstan]` agravant`. {i el trebuie s` ac]ioneze \n conformitate cu anumite rigori impuse de lege. Pe scurt. De aceea. care sunt puterile de investiga]ie ale Consiliului Concuren]ei [i a[tept`rile sale \n ceea ce prive[te conduita agentului economic investigat.

6 Total 221 de milioane de euro Num`r de investi]ii 1 2 4 4 3 1 2 4 4 4 3 Sursa: Date ale PEREP (Private Equity Research Exchange Platform) puse la dispozi]ie de SEEPEA (South Eastern Europe’s Private Equity Association) 128 Analiz` .6 Construc]ii 1 Bunuri de consum [i retail 29.2 Produse chimice [i materiale 2. dup` un an \n care majoritatea administratorilor de vehicule de investi]ii admiteau c` prefer` s` a[tepte s` vad` \ncotro se \ndreapt` lucrurile decåt s` se implice \n noi afaceri pe pia]a local` [i nu numai.8 Comunica]ii 2 Computere [i electronice 11.9 Servicii legate de consum 10 Energie [i mediu 7.8 Real estate 0. Cristina Cuncea Distribu]ia investi]iilor fondurilor \n Romånia pe domenii (2009) Sector Procent din total (%) Servicii de afaceri [i industriale 1.8 Servicii financiare 8.Consultan]` Fondurile de private equity ies din amor]eal` Pia]a de private equity pare c` \ncepe s` se dezghe]e.4 Servicii medicale 24.

.

pentru c` antreprenorii sunt pu]in mai deschi[i la atragerea unui fond de investi]ii \n ac]ionariat. Fondul de investi]ii Advent Interna]ional a preluat 80% din ac]iunile re]elei de clinici medicale private. Dar nu acesta este principalul motiv pentru care pia]a de private equity ar putea s` fie sub nivelul din 2009. Vor fi deal-uri mai mici dar mai multe. Outsourcing-ul a devenit o alternativ` bun` pentru companii \n vederea reducerii costurilor. iar \n 2010 aten]ia a fost atras` de afaceri de ni[`. directorul de investi]ii al fondului 3TS Capital Partners. care este afectat` de sc`derea consumului [i care ar putea s` sufere \n continuare”. „Antreprenorii \n]eleg c` alierea cu un astfel de investitor le-ar oferi for]`. \n total de 1. Afacerile de ni[`. Primulact Miercurea Ciuc [i Lactate Harghita din Cristuru Secuiesc.n. |n prima jum`tate a anului au fost mai multe tranzac]ii decåt \n tot anul trecut \n total. unde de]inea 49% din capital. 3i a ie[it din ac]ionariatul re]elei de clinici medicale private Centrul Medical Unirea. valoarea tranzac]iei dep`[ind 40 de milioane de euro. Mai pu]in dramatic vede lucrurile \n ceea ce prive[te reducerea consumului Mihai Sfin]escu. nu mai sunt \n a[teptare. care a \nceput acest an cu o nou` achizi]ie. Enayati de]inea pachetul majoritar de 51%. atåt \n Romånia.n.4 miliarde de euro. Restul de 20% din ac]iunile companiei r`mån \n proprietatea fondatorului acesteia. Enterprise Investors a preluat 56% din ac]iunile companiei romåne[ti de externalizare a serviciilor de resurse umane Smartree Romånia. BAF a finalizat o investi]ie de [apte milioane de euro \n ac]iuni la produc`torul [i distribuitorul de juc`rii Noriel. care \nainte de tranzac]ie de]inea integral Smartree. a precizat Bugic`. \n condi]iile \n care \n primul trimestru din 2009 fondurile nu f`cuser` nicio tranzac]ie. Din p`cate. ci evolu]ia macroeconomic` [i pia]a. medicul cardiolog Wargha Enayati. dar situa]ia macroeconomic` ar putea s` limiteze activitatea de private equity. mai ales c` aceste companii au \nceput s` creasc`”. a declarat Cristian Nacu.). care de]ine Covalact Sfåntu-Gheorghe. noua ]int` \n 2010? Firmele din produc]ie [i retailul de alimente au fost ]inta fondurilor anul trecut. dac` nu se scap` de sub control criza datoriilor. Ace[tia \ns` au \nc` a[tept`ri mari. de]inut` de omul de afaceri Eric Kish. country manager al fondului de investi]ii american F Sigmableyzer. juc`riilor sau cel tipografic. a spus Sfin]escu. fondurile de private equity pot fi active.3 miliarde de euro \n 116 companii dintr-o gam` variat` de sectoare [i au våndut 91 de investi]ii cu venituri totale de 1. vedem un reviriment. „Pe lång` domeniile tradi]ionale \n care fondurile de investi]ii caut` proiecte. Antreprenorii au \n]eles c` au nevoie de sprijin. Este un semnal c` lucrurile \[i revin.r. se poate spune c` este totu[i un semn bun pentru 2010. Optimist este [i Radu Bugic`. iar interesul fondurilor a crescut.Consultan]` ondurile de private equity au f`cut deja cinci tranzac]ii \n acest an. a declarat la data achizi]iei Kish. El a subliniat c` majoritatea companiilor de vånzare depind de evolu]ia disponibilit`]ilor b`ne[ti ale popula]iei [i toate sectoarele vor avea de suferit din cauza reducerii fondurilor alocate pentru consum. tranzac]ii ar mai putea avea loc pe pia]` pån` la sfår[itul anului. cåt [i \n lume. Enterprise Investors a investit pån` \n prezent 160 de milioane de euro \n companii locale din diverse sectoare. „Am c`utat un fond de investi]ii pentru c` pia]a pe care activ`m reprezint` o oportunitate pentru urm`torii 3-5 ani [i avem nevoie de capital uman. luånd locul construc]iilor \n preferin]ele investitorilor. Aceste servicii sunt din ce \n ce mai acceptate \n Romånia”. administratorul fondului 3i. administrat de Axxess Capital.r. partener \n cadrul Enterprise Investors. |n opinia sa. a declarat reprezentantul Enterprise Investors. Nu avem expunere pe zonele care vor fi afectate de reducerea salariilor [i pensiilor. Pån` la momentul \ncheierii tranzac]iei. achizi]ionat \n 2007. a precizat Nacu. pentru trei milioane de euro.). O alt` premier` \n acest an a fost achizi]ia realizat` de fondul de investi]ii Balkan Accession Fund (BAF). care au investit 1. printre care Macon Deva [i Siveco. Enterprise Investors administreaz` [apte fonduri de private equity [i venture capital. Evolu]ia pie]ei de private equity (mil. Chiar dac` \nsumate acestea nu egaleaz` nici m`car cea mai mare preluare realizat` anul trecut (achizi]ia re]elei de retail Profi de c`tre Enterprise Investors pentru 66 de milioane de euro). |n Romånia. „Probabil c` va r`måne pentru un timp cea mai mare tranzac]ie (Profi . el a explicat c` este foarte greu s` iei \n calcul achizi]ia de proiecte \n sectoarele unde nu s-a atins \nc` nivelul minim de sc`dere. euro) An Valoare 2007 305 2008 290 2009 221 2010 50* Sursa: Date ale PEREP (Private Equity Research Exchange Platform) puse la dispozi]ie de SEEPEA (South Eastern Europe’s Private Equity Association) * Potrivit informa]iilor disponibile pån` la 1 iunie 2010 130 Analiz` . potrivit surselor din pia]`. pentru c` majoritatea firmelor sufer` [i nu po]i face investi]ii \n astfel de situa]ii”. Vrem s` intr`m pe segmentul serviciilor de temporary staffing (\nchiriere de personal . Mai mult. |n opinia sa. fondurile avånd ca scop extinderea lan]ului de retail al grupului. poate cu dou`-trei excep]ii”. pentru c` [i \n stagnare sunt firme care pot cre[te”. a c`ror valoare a dep`[it 50 de milioane de euro. prin fondul de venture capital Enterprise Venture Fund 1. care a ie[it \n acest an din ac]ionariatul Centrului Medical Unirea (CMU). „Vor fi mai multe tranzac]ii \n acest an. pe pia]` nu sunt prea multe alternative de investi]ii. fiind tranzac]ionate firme din sectorul serviciilor specializate. „Nu e nimic dramatic pentru noi.7 miliarde de euro. ar putea ap`rea \n continuare oportunit`]i de ni[`. prima jum`tate a anului trecut a fost cel mai r`u moment pentru pia]a de private equity. Chiar dac` economia intr` \n stagnare.

subsidiar` a grupului francez Société Générale. e posibil s` facem o achizi]ie. Faptul c` sectorul farma [i cel al serviciilor de s`n`tate sunt printre preferatele fondurilor reiese [i din faptul c` \n ultimii ani au avut loc o serie de tranzac]ii cu astfel de afaceri.25% din titluri fondului privat SGAM Eastern Europe. acum investitorii sunt mai deschi[i spre achizi]ii. a conchis Sfin]escu. a apreciat reprezentantul 3TS Capital Partners. de asemenea. SGAM Eastern Europe este fondul privat de investi]ii al Société Générale Assset Management. [i mai sus”. „Mai avem 70-75 de milioane de investit. c` [i sectorul farma este unul atractiv pentru investitori. unde de]ine institu]ia de microfinan]are Patria Credit. dar e mai dificil de evaluat. Pe anumite ni[e exist` mai mult confort. dar [i de titluri nou emise de grupul Noriel. dar au preten]ii mai mari. „Suntem \n proces de fund raising. „R`mån \ns` \n aten]ia fondurilor [i industria alimentar` [i celelalte ramuri legate de aceasta. \n func]ie de r`spunsul pie]ei. Enterprise Investors mai are disponibili pentru investi]ii circa 300 de milioane de euro din dou` fonduri: Polish Enterprise Fund VI cu un capital de 658 de milioane de euro [i Enterprise Venture Fund. n Preg`ti]i pentru noi achizi]ii „Mai tragem speran]a s` mai \ncheiem tranzac]ii \n acest an. cåt [i la afaceri din industria alimentar` [i agribusiness pentru opera]iuni de majorare de capital. cånd toat` lumea a[tepta s` vad` ce se va \ntåmpla. care din punctul meu de vedere au fost atipici. ci trebuie s` analizezi mai atent modelul de business [i cum vor fi afectate firmele de influen]ele macroeconomice”. pentru c` anul trecut a fost un an atipic. {i Sigmableyzer mai are bani pentru „cump`r`turi” . sper`m s` \ncheiem anul acesta o tranzac]ie. care [i-a propus ca pån` la sfår[itul anului s` atrag` de la investitori 150 de milioane de euro. Spre exemplu. iar \nchiderea final` ar putea fi. de[i \n opinia sa nu prea mai sunt companii de vånzare. Sfin]escu consider` c` fa]` de anul trecut. a[a cum este cazul 3TS Capital Partners. Se vånd businessuri care sunt bune sau care dau impresia c` sunt bune. sunt atractive pentru investi]ii. |n aceste condi]ii nu mai po]i extrapola evolu]iile afacerilor. anul trecut. care a constat \n achizi]ia de ac]iuni obi[nuite. Sfin]escu spune c` „deocamdat` sunt discu]ii”. compania de \nchiriere de echipamente Industrial Access. Financiar 2010 131 . Investim \n general [apte milioane de euro pe proiect. dar cu cåt ne apropiem mai mult de jum`tatea anului. Anii 2007-2008 au fost ani buni pentru companii. Exist` \ns` companii care sunt \n plin proces de strångere a unor noi fonduri. a explicat Nacu. country manager al Sigmableyzer |n urma investi]iei. a ar`tat Bugic`. |n ceea ce prive[te o posibil` tranzac]ie pe pia]a local`. vechime [i activitate intens` pe pia]a local`. de asemenea. avem \ntålniri cu investitori [i sper`m ca pån` la sfår[itul anului s`-l ridic`m. a explicat reprezentantul 3TS Capital. Primul closing \l vom face la mai pu]in de 150 de milioane de euro. care remarc` fa]` de anul trecut o \mbun`t`]ire a percep]iei investitorilor. ac]ionarii furnizorului de servicii medicale private MedLife .au våndut 36. a ad`ugat Nacu. BAF a ajuns la o participa]ie de circa 40%. iar \n 2009 au luat-o \n jos. cåt [i din partea altor fonduri de investi]ii”. nu mai sunt \n a[teptare. El spune. a spus Mihai Sfin]escu. a afirmat Bugic`. iar interesul fondurilor a crescut. pentru c` \[i pot consolida acum afacerile la pre]uri mult mai mici decåt au f`cut pån` acum achizi]ii”. cu atåt este mai greu s` le \ncheiem \n acest an”. „Revenim la un mod normal de lucru. iar pre]urile cre[teau peste noapte”. Antreprenorii au \n]eles c` au nevoie de sprijin. dar [i Frigotehnica sau BitDefender. Vehiculul de investi]ii BAF are. Ne uit`m atåt la achizi]ii \n vederea consolid`rii portofoliului.” Radu Bugic`. pentru c` pe pia]` era supralichiditate. Anii trecu]i se cump`rau [i alte businessuri care nu mergeau foarte bine. ci de modelul de business. tranzac]ie estimat` la peste 20 de milioane de euro. dar nu e ceva iminent. chiar dac` nu la nivelul din 2007. La råndul s`u. dar putem face [i excep]ii”.circa 75 de milioane de euro. care s-au dovedit profitabile. bani ce vor fi folosi]i pentru extindere. dar [ansele de finalizare \n 2010 sunt din ce \n ce mai mici”. „Ne uit`m la mai multe oportunit`]i. precum [i domenii subreprezentate. Oportunit`]i sunt. Apetit pentru investi]ii exist` atåt din partea noastr`. „Noriel [i Smartree au fost afaceri care erau pe pia]` [i au fost analizate de mult` lume. \n valoare de 105 milioane de euro. „Noi sper`m s` mai \ncheiem \nc` una-dou` tranzac]ii mici cu fondul de venture capital [i una mai mare. cum sunt juc`riile sau chiar retailul cu haine pentru copii. dup` anii 20062008. dar care erau pe pie]e \n cre[tere (materialele de construc]ii). dar sunt [i oportunit`]i pentru cei care sunt prezen]i pe pia]a materialelor de construc]ii.familia Marcu [i IFC .„Vor fi mai multe tranzac]ii \n acest an. nu neap`rat legate de pre]. oficialul Sigmableyzer este de p`rere c` serviciile specializate.

00 021-408. achizi ii publice i dezvoltare. Carpatcement Holding fuziuni i achizi ii. parteneriat public-privat i achizi ii publice.Avocat Coordonator Anca Man . crt. sect. Delhaize The Lion (Mega propriet ii intelectuale.66 3 021-211. Anheuser-Busch InBev. et.Avocat Coordonator CECILIA POPA I ASOCIA II Str. M&A.07. Petrom. AVAS. Opera Center. pharma.com BU TEA-DEHEZA I ASOCIA II Bd.60 office@bpv-grigorescu.44.Deputy Managing Partner Cezar Gusu . asigur ri Drept societar i comercial. dreptul Investment Management Limited. 1. telecomunica ii Credit Suisse. 28-30. Bucure ti 6 021-212. litigii. Silvestru nr. RAFO.51 office@lawoffice. investi ii. 021-319. sect.21. transporturi. Kraft proprietate intelectual . Emanoil Porumbaru nr. Spire Group. et. import / export. Ascom concuren ei. pia de capital. dreptul Român . mediului. comercial.bpv-grigorescu.bostinalawyers. sect.47. 29. cod 020492.10. First Titla Insurance plc.70 021-202. lichid ri. dreptul concuren ei.Partener Coordonator 2 20 Kraft Foods. MTCTI. imobiliare i construc ii.com BULBOAC & ASOCIA II Str. Portico Investments Ltd. aripa de est. familiei. muncii N/A Elena Bu tea . Unicredit Bank Austria. Sparkassen Immobilien AG / Immorent. private equity. 77. Tri Investments.10. 1.dlapiper. (real estate).bulboaca.25. Bucure ti 1 021-666. Petrom. 021-212. BRD Groupe Société Générale.exproprieri. Bucure ti 8 021-202. Morgan Stanley. fuziuni i achizi ii.com www. Bucure ti 021-211.com www. Rafin ria Steaua stat.. dreptul concuren ei. Constantin Daniel nr. bancar.16.com/romania 4 33 Dreptul societ ilor comerciale. GDF-Suez Doru C t lin Bo tin .Country Managing Partner 132 Informa]ii consultan]` juridic` . inclusiv restructur ri.61. Oltchim. ArcelorMittal. Dionisie Lupu nr. Metropolis Center. Advent Interna ional. Schroder restructurare.ro DLA PIPER Str. Top Diagnostics. Grigore Alexandrescu nr. Deutsche Bank. pie e de capital. BCR Erste Group. Baumit. insolven . sect. IPC Investments. sect.48.Managing Partner 2 8 Consultan i asisten juridic în domeniile dreptului civil. Dacia nr. 33. fiscalitate.21 office@busteasiasociatii. fuziuni Statul Român / Ministerul Finan elor Publice.cliffordchance. 2. achizi ii publice i concesiuni. autorit i locale.16.07.com. Eli Lilly consumatorilor.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. IT&C. utilit i i mediu. cod 010624. drept bancar i financiar.ro 3 40 Drept financiar i bancar.89. et. dreptul muncii. drept comercial i achizi ii publice Sorin David . Grupul Caroli. 2.50 021-316. telecom. litigii. Bucure ti 4 021-264. Europa Capital. drept bancar i finan ri.eu 24 peste 130 Max Boegl. 1.810 bucharest@dlapiper.87. 6. litigii. bancar-financiar. Bucure ti 2 021-260. fuziuni i achizi ii. 1-5.50 021-264. 31. dreptul concuren ei i ajutoare de General Eletric (GE Money).20 office@birisgoran. fuziuni i achizi ii.Managing Partner BO TIN I ASOCIA II Str.ro www. real estate. transporturi. Bucure ti 7 021-316. Erste Bank der i achizi ii (M&A).birisgoran. petrol. 1. rela ii de munc .iriac. dreptul muncii i pensii. scheme de capital. Costache Negri nr. ING Bank. pie e de capital. Axa. 20.10 021-260.Deputy Managing Partner bpv GRIGORESCU Str.31.cliffordchance. 2. energie i resurse naturale. British American Tobacco.21. Dole Europe SAS datelor Adrian-C t lin Bulboac .48. energie. proprietate intelectual i massmedia. Bucure ti 9 0372-155. FourWinds Capital Management (US) Inc. Bucure ti 5 021-408. fiscalitate i asigur ri. drept funciar N/A Cecilia Popa . imobiliare.. Upground Estates Daniel Badea .ccpa.dreptul muncii. Johnson & Johnson.com www. drept financiarOesterreichischen Sparkassen AG.Managing Partner 5 30 Gam variat de servicii juridice. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv BADEA CLIFFORD CHANCE Str. fiscal. drept fiscal.03 office@bostinalawyers.800 0372-155. infrastructur . împrumuturi. Austria Creditanstalt AG. 9. Sema Parc. resurse umane . 12. Generali Lend Lease. dreptul muncii. Bank private equity. fuziuni i achizi ii.11 office@bulboaca. dreptul concuren ei. litigii i execut ri silite. dreptul Foods România.Avocat Coordonator D&B DAVID I BAIAS Str. project finance.87.00. concentrându-se în special pe tranzac ii imobiliare.ro www.11 secretariat@badea. drept corporatist. drept bancar i finan ri. sect. dreptul muncii. Citibank International Plc. Tymbark. AstraZeneca Marian Dinu . ac ionariat. penal. Relad.25 021-212. Excelsior Center. Academiei nr. litigii (comercial i civil).ro 2 14 Infrastructur rutier . 1. drept imobiliar (HeidelbergCement). fuziuni i achizi ii. cod 020021. Fondul Proprietatea. telecom Dreptul societar i comercial.23.61. Orange. IGD Adama.71 office. drept imobiliar.ro www. 021-319. Energy Holding.eu www.com BIRI GORAN Str. corporate.89..ro 5 32 N/A C t lin Grigorescu . insolven . energie. protec ia datelor cu caracter personal. ap. 89-97. UTI Business Center.david-baias. protec ia Grup. restructur ri i insolven . Vasile Lasc r nr. litigii i arbitraj Gabriel Biri . protec ia Image). gaze. 5. sect. concuren i ajutoare de stat. privatizare.00 021-666. litigii i arbitraje. Unicredit. petrol i gaze. drept imobiliar i al construc iilor.com www. garan ii imobiliare i mobiliare. Astaldi.mail@david-baias. dreptul concuren ei (antitrust) i litigii Real estate. 1. sect.Avocat Coordonator 6 24 Drept comercial i corporatist. energie.

fuziuni i achizi ii. POP I ASOCIA II Str. Economu Cez rescu nr. dreptul comunica iilor. et. sect.Senior Associate Lawyer. Daf Trucks NV. Cluj 15 0264-504. litigii i arbitraj. Manager 2 6 Drept comercial. Pu kin nr. www.com www.40. achizi ii publice. fuziuni i Str. sect. energie i infrastructur .00 021-310. 6.platisbazilescu. 4. sect. dreptul mediului.Avocat Coordonator 2 16 Bancar-financiar. proprietate intelectual .11.ro www. drept civil.Managing Partner 6 15 Corporativ i comercial. România.854 0364-819. Caelum Development. 1. 13 Bucure ti 021-402. pie e de capital.81 021-335. bl.com www. publicitate. drept societar. dreptul muncii. sect.15 office@dragomirlaw. Axente Sever nr. jud. dreptul propriet ii intelectuale.Filiala de Distribu ie Dragomir Stan . 021-335. dreptul mediului N/A Radu tefan Cernov . dreptul propriet ii 031-229.ro www. 31B. Garanta.69. drept imobiliar. 6. Cluj-Napoca. sect. 16.mazars. Compania Na ional de Autostr zi i Drumuri Na ionale din România. 4.80. Lukoil Infrastructur i drept imobiliar.ey. litigii Banca Comercial Român .ro 2 17 Petrotel-Lukoil.S.71.com DU ESCU I ASOCIA II Str. achizi ii. Lidl România. 4. dreptul mediului. real estate. fuziuni i achizi ii. ap.26. Bucure ti 2 (în drept bancar. dreptul penal al afacerilor.Avocat Coordonator Tsvetan Florov .ro www. servicii exclusive: Training Stanleybet România. bancar. Cisco Systems Eirinikos Platis . 1. cod 011033.marccuspartners. litigii i arbitraje www. PLASTIS. dreptul medical. 0372-734. ap. drept fiscal. A. FLOROV & ASOCIA II Splaiul Independen ei nr. GPV Group.17. Legal Outsourcing™ (externalizarea asisten ei juridice) Raluca tefan . Arval dreptul fiscal.Avocat Partener i Furnizare a Energiei Electrice „Electrica drept comercial i corporatist. drept penal de afaceri. et. Dr.Avocat Coordonator MIRCEA I ASOCIA II Str.Senior Associate Lawyer.ro ENESCU. 63-39. C t lin Chelu. concuren . Popa Rusu nr.71. Gerom. sect. Bucure ti 12 031-104. comercial.Managing Partner Financiar 2010 133 .63 office@mfplawyers. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv DRAGOMIR I ASOCIA II Str.26. AEW Central Europe. Traian Doda nr. parter. crt.27 031-100.Avocat Coordonator Octavian Tomus . privatiz ri. telecomunica ii i IT. energie i resurse Electrice „Electrica Transilvania Nord". dreptul muncii.72 office@mircea-asociatii. ProCredit Bank.45 office@dutescu.com N/A Adriana Duncea . Bucure ti 17 021-210. comerciale (inclusiv recuperare crean e). 031-229. drept administrativ-contencios administrativ East Capital.ro 2 12 Dreptul comercial.Avocat Partener Coordonator 2 5 Drept comercial.46 031-104. 2. cod 400428.11. cod 060754. Po ta Juridic™. Agen ia Na ional de Ocupare a For ei de Munc DUNCEA. Cerutti. 44. Prysmian Cabluri i concesiuni.ro www.ro publice i concesiuni / reglement ri UE.ro M RG RIT. achizi ii publice i Pirelli România. finan ri. ProCredit Holding AG arbitrale C t lin M rg rit . PANAIT. Debt Protect™ (monitorizare Român . litigii Sisteme. Oberthur România. dreptul muncii. achizi ii. reorganizare i lichidare judiciar . dreptul propriet ii intelectuale. fuziuni i achizi ii.41. 1. resurse naturale. dreptul muncii. 031-100. ajutoare de stat. dreptul muncii. pia de capital.931 office@filipsiasociatii. drept societar.80.epp-avocati. C.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr.2. Constantin Noica nr. Nova Trade. QVT Funds. Transferoviar Group. Bere Azuga. recuper ri crean e N/A Filip Cosmin . 2. Bucure ti 16 021-337.26. Prista Oil.80.Avocat Coordonator 3 6 Financiar-bancar. fuziuni i Service Lease. proprietate intelectual i Transilvania Sud" i Electrica . MEI Romanie Bulgarije Funds. BAZILESCU Societate Profesional de Avoca i cu R spundere Limitat Str.99 021-211. Head of Legal Department Cosmin tef nescu . telecomunica ii. asigur ri. Felix nr.00 11 România) dreptul concuren ei. Firebird Funds. Electrica .16. Alpha Bank.626 021-318.98.11.dutescu. Bancpost. concuren . Can Pack România debitori i încasare crean e).16. sect. Kellogg Brown & Root. Banca Româneasc . Alumil Group. 159. 30. Gen. litigii. drept imobiliar i construc ii. proprietate intelectual . Premium Plaza Building.87 platisbazilescu@ro. Aktor Group. 021-210. Bucure ti 10 021-316.com E.29 office@epp-avocati.dragomirlaw.ro. Leonhard Weiss.37. Heineken România. corporate. Eurosport.ro FILIP & ASOCIA II Str. Yves litigii în fa instan elor de drept comun i Rocher România. 1. Bucure ti 14 031-100. 2.ro www. Trustul de Instala ii Montaj i Construc ii Cluj-Napoca (TIM). 9. Grupul de Certificare Sisteme de Management Cristian Du escu . Electrica. Luxoft.11. Alpha Leasing IFN. Swisscom AG. Coordonator dreptul muncii. IT&C. real estate. sc.6. NBG Securities. TEF NESCU & ASOCIA II Drept societar i comercial. achizi ii contact@mazars. Legal Watch™ (monitorizare riscuri legale).Filiala de Distribu ie i Furnizare a Energiei e-law. Pirelli Eco Technology.01 10 intelectuale. Exalco.filipsiasociatii. Hoffmann Group München GmbH.41. dreptul energiei. achizi ii publice.mfplawyers.mircea-asociatii.

AT&T. Vifor (International) Inc. Bucure ti-Ploie ti nr. Bank of Cyprus. cod 011141.nndkp. sect. cod 014459. Gheorghe Mu at .ro www. 3. membri UNPIR Drept societar / comercial (incluzând subdiviziunile dreptul muncii i dreptul concuren ei).allenovery. sect. sect. Imtech N. Unicredit iriac Bank S. Amiral Ioan Murgescu nr. cod 020061.10. Citibank. CFO Integrator.82. A&D Pharma Group. real estate Advent International. Unicredit Bank infrastructur . concuren . Vodafone România farmaceutice Asisten juridic pe o gam larg de probleme comerciale i societare i are specializare extins în domeniul fuziunilor Billa România (Rewe Group).20. Scotland).com www. EFG Eurobank Costin T r cil . intrarea A. 021-223. 19 et.04. GlaxoSmithKline. ING Bank. Odyssey drept fiscal. proprietate intelectual . 5. ING Bank. iriac Group. RBS Bank (România) S.com www. NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN os. Intel.02 areff@deloittece. energie. et. litigii.. problemelor de Porsche. cod 013681. Bucure ti 18 021-202. finan e & pie e Hewlett Packard. finan rilor. real estate. Oracle. dreptul Bechtel.ro REFF & ASOCIA II SCA .B. AFI Europe.37. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv MU AT & ASOCIA II Bd.08 021-312. 2. pie e de capital. concuren / antitrust.09 pr@pachiu. 43. sect. Nicolae Titulescu nr.Managing Partner Ergasias i Bancpost S. 1.Partener 5 33 Arbitraj / litigii. Continental Wind Partners. comercial i al concuren ei.A.01 office@pelifilip. cod 010567. concuren . Generali.com www.Senior Partner Florian Ni u . Immoeast. dezvoltare imobiliar & ArcelorMittal. Deutsche Bank concuren ei.ro www. 1.Societate de avocatur afiliat Deloitte România os. Smithfield muncii. cod 011853. Novartis. RBS (Royal Bank of Fuziuni & achizi ii. fiscalitate. Coordonator 3 13 Consultan corporate .com www.77.10 office@nndkp. domeniul reglementar i litigii & arbitraj New Europe Property Investment plc. Mona Mu at . 1.Senior Partner KBC Bank. Fuziuni i achizi ii.pelifilip. energie. proprietate intelectual .16. dreptul muncii. executori IFN.12. Citibank.musat. proprietate intelectual & copyright. Petrom.10. parteneriate publicoprivate. privatiz ri. RCS&RDS. protec ia datelor. imobiliare. Andami Comp în insolven . Eurohold. AON.Partener Coordonator Andrei Burz-Pînzaru . Group. 6. Bucure ti 22 021-256. FDI / Greenfield / Brownfield. Manuela Nestor Partner Coordinators PACHIU & ASSOCIATES Str. drept bancar i finan ri. General C t lin B iculescu . Bucure ti 25 031-405. insolven i dreptul Austria. pie e de capital. drept bancar.77. Filasa & Sanafi. 1. Cyprus Leasing IFN.17 021-223. Bucure ti 21 021-527. tranzac ii imobiliare. 1.51. Real Estate. Orange.19 021-317. Donaldson Europe B. et. et. M&A. titluri de valoare i Communication. Partner dreptul mediului.deloitte. telecomunica ii & IT.ro www. FHB pia a de capital.Avocat Partener.57. ERBAN & ASOCIA II Str. Ford Motor Company.Managing Partner 5 30 Fuziuni i achizi ii.pnpartners. OMV / Petrom. pie e de capital / IPO (oferte publice ini iale). finan ri de proiecte. 24 Bucure ti 021-222. Ferrosan. Afin Leasing AG & Afin Leasing IFN. proprietate intelectual i Europe. Erste drept financiar i bancar. fuziuni & achizi ii / Cargill. Westdeutsche Immobilienbank AG. 5. GTC.A.95 general@musat. drept imobiliar. Bucure ti 20 021-312.66 office@psa.Co-Managing s n tate i industria farmaceutic . drept corporatist / comercial. Gameloft România. Banca Româneasc S. Bucure ti 23 021-317.20.. dreptul muncii. private equity. Wavin Kft. drept bancar Francisc Eduard Peli . 4. comun & arbitrale. drept bancar i finan ri.77 031-405. 60. sector public.59. energie / utilit i. investi ii i Emerson Corp tranzac ii imobiliare. sect. Microsoft dreptul mediului.commercial. 4-10. membr a National Bank of Greece Group. Floreasca Business Park.ro 15 110 Ion Nestor. 239. OTP proprietate intelectual . Eli Lilly.05 office@pnpartners.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. concuren . Romstrade. tehnologie).56.ro 12 95 Enel. Group. garan ii. autoriza i de MJ..00 021-527. executare silit . cod 011022.00. faliment. 2.. drept imobiliar. industria farmaceutic . media. UPC România 134 Informa]ii consultan]` juridic` .com/ro/legal RTPR ALLEN & OVERY Bd. litigii.com/rtpr 5 24 Lauren iu Pachiu . Dacia nr. Autogrill. 021-317. IT & telecomunica ii. dreptul România. Aviatorilor nr. sect. sect. muncii. 021-256. drept societar. AEW Europe. drept bancar. AIG Lincoln. infrastructur i PPP.A. drept interna ional privat. energie. practicieni Gardiner & Theobald.. Enterprise Investors. Rompetrol. . KBC Bank NV. 1. sect. et. General Electric.61 021-319. Fortis Bank. Bayer Healthcare AG.V.Managing Partner 2 20 Alexandru Reff .39.12. INR Management muncii. Raiffeisen Bank. precum i litigii & arbitraje Thyssen Krupp. Auchan. aripa de est.Galenica consultan pentru proiecte industriale.. Orange. energie i Philip Morris resurse naturale. Investkredit Bank.75. Motors. energie i Bank. dreptul muncii. Fresenius. 1A. PPF Partners. proiecte / PPP.ro POPOVICI NI U & ASOCIA II Calea Doroban i nr. Aegis litigii comerciale i fiscale Group. 5. Bucharest Business Park. Tnuva. Hercesa N/A 10 65 Ernest Popovici . crt. Globe contracte comerciale i achizi ii publice. asigur ri. insolven .A. drept societar. CVC Capital Partners.A. & Wavin România. drept societar.com PETRESCU. taxe i optimiz ri fiscale transna ionale Vinci & Aktor. 169A.00. Bucure ti 021-201. taxe i Foods Inc.psa. pie e de capital.pachiu.39. Unilever South Central drept fiscal. Richter Gedeon. SBS comerciale Broadcasting Corporation Fuziuni i achizi ii.Co-Managing Partner Bank. industrii: CMT / TMT (comunica ii. 4-8. litigii de drept Iveco International Trading Finance.00 021-201.79. drept bancar i Romtrans. cl direa B. energie & resurse naturale.82. Immoeast.ro www. privatizare.85.57 021-250. imigrare. Immoeast. dreptul Mortgage Bank. Trade Center (GTC).V. Mun ii Tatra nr.78 office@rtprallenovery. de capital. 021-223. Electrolux.com PELI FILIP Calea Floreasca nr. fuziuni i achizi ii. i achizi iilor.

dreptul concuren ei. drept bancar. Termica Suceava. pie e de capital. 1.90 021-204. precum: financiar-bancar. avia ie. arbitraj N/A Gheorghe erban . financiar i pie e de capital. dreptul muncii. Heitman International. 1. PPP i PFI. et. dreptul muncii. Bucure ti 33 021-314.09. PAID. Dr.09. 1. PACHIU Str. capital. BBC World Service. drept imobiliar. drept civil. achizi ii / privatiz ri. cod 010741.Managing Partner Investors.92 office@serbanmares.99 office@tuca. cod 011141. BERD. 5. drept fiscal. Enterprise Sebastian Gutiu . 7. cod 050558.tiin e. litigii. Bucure ti 31 021-204. infrastructur . sect. sect. asigur ri / pensii.ro WHITE & CASE.ro www.com www. Bucure ti 34 031-224. Bucure ti 28 021-319.90 office@vf. dreptul Ardaf. drept corporatist. Auchan. energie. LBBW. Procter & Gamble.88.84. Generali PPF Holding. concuren . dreptul concuren ei.30 021-402. MARE I ASOCIA II Bd. drept penal. sect. GDF Suez.67. Avicola Crevedia.01 bucharest-office@whitecase. International Finance Corporation. tirbei Vod nr.schoenherr. Bucure ti 29 021-402. Raiffeisen Daniel Voicu. IT. 2.90 021-319. 26-28. Vienna Insurance Group. 1.vf. Kronospan. drept Florentin uca . Banca European bancar i financiar. Român .ro www. N.00 021-314. Berlew . retail Societ i comerciale i drept comercial. dreptul muncii.91 office@schoenherr. Energias de Portugal.84. reprezentare în litigii. Banca Comercial Român .ro VIL U & MITEL Calea Grivi ei nr.Managing Partners 2 7 B nci i finan ri.com SCHNECKER VAN WYK & PEARSON ROMÂNIA Bd. PNE Wind regulatory.55. et. AIG.com SCHOENHERR I ASOCIA II Bd.ro UCA ZBÂRCEA & ASOCIA II os. Louis Delhaize. 021-314.eu 4 35 Drept corporatist i comercial. 8. litigii. mediere i solu ionarea disputelor Hornbach.31 sca@stoica-asociatii. Atel Group.90 30 031-805. dreptul muncii. pia a muncii (inclusiv concedieri colective). farmaceutic i bio. drept imobiliar. Nicolae Filipescu nr. drept fiscal i financiar. Dacia nr.ro www.89. Gabriel Zbârcea . crt.92. proprietate intelectual . drept de Investi ii.stoica-asociatii. 1. proprietate intelectual 6 29 N/A Drago Vil u . 5. energie. proprietate intelectual . Bank.43. drept societar i comercial. investi ii str ine i privatiz ri. achizi ii publice . România. drept imobiliar i construc ii. 28C.Avocat Asociat Senior 10 38 Accenture. sect. Alstom Transport. Unicredit iriac Bank Anda G. America House. BRD .49. sect. dreptul concuren ei.PPP. Coca-Cola.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. restructurare i insolven . restructur ri / privatiz ri. Bucure ti 27 021-233. energie i resurse naturale. drept maritim / Morris transporturi. Group / Banca Comercial PPP.ro. energie / resurse naturale. Hilton International. achizi ii publice.30 office@globalfininvest. Daimler AG. fuziuni i achizi ii.globalfininvest. dreptul mediului. Banca European concuren ei. drept China Development Bank. PPF Investments.Avocat 15 80 Fuziuni. Renault.67. Erste arbitraje.com www. 143. et.Avocat Asociat Senior Sorin Mitel . imobiliar. 1. sect.Managing Partner concuren .33 021-233.51 bucharest@salans. România. fuziuni i achizi ii. Mugur Filipescu Managing Partners 3 N/A Drept societar i comercial.92.31. e-business Compania Hotelier Intercontinental. industria alimentar . proprietate intelectual i drepturi de autor.50 021-312. fiscalitate Drept bancar i financiar. dreptul muncii.vilaumitel. fuziuni i achizi ii. private equity. fuziuni i achizi ii. concuren . Todor.02.tuca.57 021-314. sect. Carrefour România.Managing Partner ArcelorMittal. energie. Romtelecom Valeriu Stoica . Marriott.43. dreptul muncii. telecomunica ii i media.02. arbitraj.ro 10 40 Affichage Holding. 4. resurse naturale i servicii publice Servicii de asisten juridic în domenii cheie ale dezvolt rii afacerilor lor. comerciale i penale. achizi ii i fuziuni. Erste imobiliar i construc ii. Verbund STOICA & ASOCIA II Str. Nicolae Titulescu nr.31. Radio XXI. sect. comunica ii electronice / IT.concesiuni .60 office@vilaumitel. asigur ri. dreptul muncii. 031-805. Philip proprietate intelectual . 30. finan e-b nci (inclusiv restructurarea împrumuturilor). litigii. 45.Groupe Société Générale. www. 2.88.whitecase. mezanin. Honda.ro VOICU & FILIPESCU Str. Bucure ti 26 021-312.92. fuziuni i achizi ii. Bucure ti 32 021-314. proprietate intelectual .tuca. finan ri de proiect. Bucure ti 031-805. pia de capital. Europolis AG. pie e de capital.Senior Managing Partner 6 57 Drept financiar-bancar & pia de capital. Staicovici nr. A&D Pharma. sect. drept comercial. litigii civile. IT i comunica ii.com 6 17 Drept comercial. cod 013813. solu ionarea disputelor.ckc. Municipiul Suceava. 2. litigii i arbitraje. Continental AG. Overseas Private Investment Corporation.ro www. Ion Ionescu de la Brad nr. private equity. Bel Rom. 4-8. Whirlpool Europe. pie e de pentru Reconstruc ie i Dezvoltare. cod 020961. 1.31. Petrom LPG. Regia Autonom pentru Activit i Nucleare. litigii i arbitraj.Partener Executiv Financiar 2010 135 .ro www. Christopher D. OMV Petrom. aripa de vest. concesiuni / achizi ii publice.49. litigii / CEZ România. Poligrafiei nr. ICON Niels Schnecker .00 031-224. imobiliare. dreptul mediului Delia Pachiu . Uniqa Group Austria. 1.serbanmares. General Constantin Budi teanu nr.com www. Siemens România.Partener Fondator ERBAN. drept societar. et. Colgate-Palmolive bancar / financiar. Nuclearelectrica. drept imobiliar & construc ii. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv SALANS MOORE I ASOCIA II Str. Union International Center II. Ericsson Telecommunications dreptul mediului.salans.ro www. dreptul maritim i al transportului OMV Petrom Marketing.

Rodmir Expert. 1. cod 020037. analiza i identificarea Life Drugstores.94. Ioana Raco i. Creative Catering 136 Informa]ii consultan]` juridic` I case de insolven]` .81. Jean Louis Calderon nr.21.lichidare-dizolvare. 2. real estate.ro www. 1. 021-212. Nerva Traian nr. Nova Imobiliare 6 33 Drept bancar i financiar. Agrodan Agroexport Dumitru Marinescu . sect. 3.343 031-815.com www. Raiffeisen Bryan W. lichidare judiciar . et. 30. 3. sect. achizi ii publice / Bank. sc.17 021-311. Negoiu nr. Activit i privind procedurile de insolven . Bucure ti 3 021-311. Mivan Kier insolven .17. fuziuni. Bucure ti 35 021-308.21. 3. radiere lichidare. Jardine . sect. servicii juridice de reglementare.A.05. 4 sect.bdo.87. Leasing Capital.zrp. CEZ Group. Bucure ti 6 031-407.V.Partner Rena terea Creditului Românesc realizarea i implementarea planurilor de redresare / Mirona Anghel .restructuring@bdo. Vimetco N. Siea. dizolvare. Daestoville. Chimica. 58-60. Prima Broker de Asigurare. ap. et. tax Deutsche Bahn AG. 77. competi ie & antitrust. reorganiz ri de societ i i lichid ri Intertrans. Interactive Entertainment. sect. bl. M101. Danone energie i resurse naturale.77 office@bfjconsulting.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. Imperial Design. mediului. 2. Cuprom. 1. Agrotop Cereal. ap. Cefin realizarea i implementarea planurilor de Niculae B lan . Grigore Alexandrescu nr. Bucure ti 021-212.ro N/A Gabriela Breza . Mario Soft Ioan Mandache Nistor . Kraft Foods. Agresiv 2000. falimente) N/A Maria Andreea Mazilu . Geanina Oancea . procedur ap.00 021-308. Alma 93 Impex.25 bucuresti@wolftheiss. bl. bl. dreptul P. Tebe România. 16.ro www. solu ionarea disputelor. Smartech. et.D. drepturi de proprietate intelectual i IT. 8. Starwood EAME License and Services Company BVBA AG.Partener Coordonator Real Estate Alpha. solu iilor optime pentru ie irea dintr-o anumit pia .81.Asociat Coordonator Invest. dreptul muncii.76 021-319. Nordcapital New Energy GmbH. Trapis New Florin B lescu . Axinte Uricariul nr. 6. cl direa City Business Center. Rulmen i Slatina. Eco Ledo Net evaluarea posibilit ilor de recuperare a crean elor împotriva societ ilor aflate în dificultate / insolven BEST INSOLVENCY SPRL Str. Bucure ti 021-319. Meinl International Power Limited.Co-Managing Partners Products România. Gheorghe Polizu nr. m suri de supraveghere 5 021-330. 13. et. 83. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv WOLF THEISS I ASOCIA II Str.com BFJ CONSULTING GROUP Str.72 gabrielabreza@yahoo. CEC Bank. drept imobiliar.77 031-407. Bancpost.ro www. asisten juridic pentru societ ile aflate în K-Tech Electronics. International Diagnostic Center.ro AMD GRUP EXPERT SPRL Str. 13. Erste Group Bank AG.Assistant Manager Credit Bank..com BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL Str.Asociat Coordonator Consultan juridic i economic în domeniul reorganiz rii i lichid rii.16. Auto Imagini Impex '94. concuren . achizi ii . regulatory & procurement. 1. Confex Interna ional.36. 1.bfjconsulting.ro Consultan i servicii de specialitate în domeniul lichid rilor (voluntare. Grup Guard Bucure ti. drept societar / comercial. 242. Banca reorganizare pentru societ i aflate în insolven . 3. cl direa BCC.83. D14. C lin-Andrei Zamfirescu Saint . sc. 1.P. 1. 4.34 1 021-212.Administrator Coordonarea cazurilor de insolven / reorganizare / faliment. consultan juridic pentru recuperarea Joint Venture Limited Newpark crean elor împotriva societ ilor aflate în insolven .05.Gobain Construction proprietate intelectual .99 financiar i administrare special 021-330.77 business. Alro.33. litigii. crt. Petrom.17. 8. 21.wolftheiss. Indac Investment Grup. sc. reorganizare.ro 3 24 B nci i finan e. parteneriat public-privat. DEGI Construdava.12 amdgrupexpert@yahoo.dizolvare@lichidare-dizolvare.Lichidator Exercitarea profesiei de practician în insolven Euro Club Hoteluri i Restaurante. dreptul muncii.94.com www. Bucure ti 2 0744-370. UniCredit iriac i privatizare.ro Administrare judiciar . corporate / fuziuni & achizi ii.dizolvare@yahoo.ro .com ZAMFIRESCU RACO I PREDOIU Str. crt.88 office@administrarelichidare. sucursala Bucure ti.ro www. 3. cod 011062. sect. Bright Media.administrarelichidare. Adidas România. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact AA TOTAL INSOLVENCY IPURL Str. 38. sect. pia a de capital CASE DE INSOLVEN Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Bucure ti 36 021-311. 0744-517.959 031-824. Radu Vod nr. Cepiem. ap.19 office@zrp.Managing Partner Zentralbank Österreich AG.34 lichidare. Balkan Corporation.Asociat Unic ADMINISTRARE REORGANIZARE LICHIDARE-ARL IPURL Calea C l ra i nr.97. B8.17. et.03. New prevenire a insolven ei. Bucure ti de lichidare voluntar . sect. 4. bl. Metagrimex Business.

8. Foresta Nehoiu. Transporturi Bucure tii Noi Interna ional. 021-210. administrare / lichidare judiciar . E1. Comstal Marketing. Jean Louis Calderon nr. 4.00. Georgiana Grosu .328 021-253. 2.822 unor active sau bunuri care urmeaz a fi Napoca. evalu ri societ i comerciale i active. Sistal Total. PS0264-444.58. Intrare Gh. 2. diviz ri. reorganizare. consultan în SPRL pre-insolven . URSE I ASOCIA II SPRL Bd. Maglificio Primavera. AM Enterprises.com Reorganizarea i lichidarea sociat ilor aflate în insolven . jud. asigurarea managementului de criz .25 021-212.Asistent Manager ISD INSOLVENCY SPRL Bd.07.eu voluntar www. ap. 0724-169. 9 ap.urse@gmail. www. Plastex GENERAL GROUP EXPERT SPRL os. 16. întocmirea proiectului sau a planului de reorganizare i supravegherea realiz rii acestuia. pe baza unui plan de reorganizare a activit ii.citr.25 021-318.com B neasa. Bucure ti 7 021-260. Deltatex Bra ov. Bucure ti 11 021-232.filiala Ploie ti.Andrei Cionc . 203. Ciprom . întocmirea rapoartelor de evaluare a Telezimex Cluj-Napoca. sect. 021-319.35. 2.51 office@capitalinsol. Irina Arn utu Asocia i Coordonatori Lichid ri voluntare. contabilitate 122 de clien i în lichidare voluntar / sau judiciar i Mihai Zamfir . evalu ri.823 valorificate prin vânzare. office@citr.21 isd. Geroco Group Elena Bu tea . Agropol.44. bl.07.00. 43. Rexcom Interna ional. Tristar Group. diagnosticul juridic al patrimoniului firmei. managementul situa iilor de criz .Asociat Coordonator Alina Alexandru . efectuarea de studii de fezabilitate în vederea modific rilor în structura capitalului Lichid ri judiciare i voluntare. 27.58. supraveghere financiar . 8. Disim Conpro. Leonardo Bihor.com CAPITAL INSOL SPRL Str. de încetare de pl i i a previzion rii posibilit ilor Timi oara. administrare special . Drupo. Oliver Invest Alba valorificarea activelor societ ii aflate în insolven .ro www. ap. parter. Mecdru Cluj-Napoca. Bucure ti 0722-274. întocmirea analizelor economico-financiare Direct Arge .98 generalgroupexpert@gmail. Com Vico etc. et. 1.48. sect.ro întocmirea proiectului de plan de lichidare. Romval Cluj. Mihai Bravu nr. 10 ap.43 reorganizare. managementul situa iilor de criz . 77.birisgoran. 3. 29.bostinainsolvency. sc.com Lichidare voluntar i judiciar .25 dinu. sect. Fetrans.com CABINET INDIVIDUAL PRACTICIAN ÎN INSOLVEN Calea V c re ti nr.59 alexandru_mohora@yahoo. Tiger Security Grup Ion Popescu . mandatar ad-hoc. Bucure ti 021-894.insolvency@yahoo.capitalinsol. Cluj-Napoca.66. Mega Pac Impex.Secretar Vinalcool. sc. Carol Fashion.44. 4. sc. Rodipet Courier. Budai Deleanu nr. consultan i asistare juridic de specialitate. 74. proceduri de lichidare voluntar i amiabil .Practician în Insolven Consultan . Hristo Botev nr. Construc ii Feroviare Str. AZ COM Maramure . strategii de redresare a societ ii.Asociat Financiar 2010 137 . de analiz a Bucure ti 8 dosarelor de recuper ri de crean e i a situa iilor 021-319. Agroserv Exim. 4.74. Alexandru Silviu Mohora Administrator Titular Servicii în cadrul procedurilor de insolven .61. 1. Chrytis Bra ov. proceduri de lichidare voluntar Rossane Consulting. restructurare în vederea reabilit rii economicofinanciare a agen ilor economici.46. cod 021306.20 office@birisgoran. lichidare judiciar i lichidare office@bostinainsolvency. lichid ri.03. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact BIRI GORAN INSOLVEN SPRL Str.Practician Coordonator Monalisa Investments. sect.61.654 021-250. A.74.21. Ciprom. 70. asisten juridic GFC Solutions Company. 0730-098.51 021-232. sect. 107. 2.Asociat Coordonator Întocmirea unui raport de analiz a societ ii debitoare.eu CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVEN ZAMFIR MIHAI os. Ilke. Inter Equipment.821. Simionescu nr. 0264-444. B. valorific ri crean e i active Societatea de Construc ii Poduri Arpom. 1. conducerea activit ii de lichidare a bunurilor societ ii (lichidator) DINU. conciliator-concordat preventiv. Bucure ti 15 021-212. Flanco Interna ional CASA DE INSOLVEN TRANSILVANIA necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea Bucure ti. Mihai Bravu nr. 021-212. sect. administrare special .527 021-315. Bucure ti 14 021-250. sect. reorganiz ri judiciare N/A Gabriel Biri . I. Bucure ti 13 021-318.ro N/A Andrei Sarban. Dacia nr. sect.98.31.ro Lichidare judiciar i administrativ .21 mhzamfir@yahoo. Negolen.Practician în Insolven BO TIN & ASSOCIATES INSOLVENCY Consultan complet .73.10 021-260. proceduri de prevenire a insolven ei. conducerea sau Intex Timi oara.Managing Partner 12 0264-444. Integral Proiect. Tofan Group Interna ional Bucure ti.21.ro www. crt. reorganiz ri judiciare ale societ ilor aflate în dificultate financiar . 86. de la auditul ini ial. ap. 107-119.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Emanoil Porumbaru nr. bl. servicii de elaborare de planuri i Str. Dan Urse . Cluj de redresare. servicii de consultan în pre-insolven Înfiin at în decembrie 2009 Gerard Roberto Mitru . 1. bl.00 de criz pân la gestionarea procedurilor de 021-319. DGL Construct. 1.ro supravegherea activit ii societ ii debitoare. LG Metal Industry.25. Ges.

participarea al turi de debitor Estate.rominsolv.79. A. et. Mona Mu at .Lichidator crean elor. Analiza i evaluarea afacerii. Speran a Munteanu .58. debitorului.30 021-321.ro ROVIGO SPRL Intrarea Mare al Josef Pilsudski nr. Projects Computers Group. Mihai Bravu nr. Contab Veritas Impex. proceduri de insolven : de companii. 0722-715. Alon Consult. Copper 23 021-321. 223.ro www. Conservarea Minelor (ICM).com www. Bucure ti 21 021-315.00 office@ro. Tchibo Kft. reorganizare i administrare judiciar . Best Media Press.Partener Flamingo. Geomi Investment. cadrul procedurilor de insolven : recuper ri Italo-Romena Leasing IFN. 61. recuperare crean e. lichid ri judiciare.13. verificarea / încasarea Ltd.86. sc. 3.pminsolv. restructur ri retail etc.27.com/ro Restructur ri în afara instan ei din domeniul FMCG. întocmirea planului de reorganizare. Bucure ti 20 031-805.23 logiconta@clicknet.ro Compania de Construc ii Unicon & Partner. Bucure ti 18 021-202. SC Pentru Închiderea i Gestionarea procedurilor de concordat preventiv. Navol. 3. procedur de dizolvare i lichidare East Bridge Group voluntar PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY SERVICES SPRL Str. Terravision (în insolven ) Radu Stoicoviciu. asocia ii i funda ii care nu mai desf oar Consult nicio activitate Irina Marin .16. sc.40. 1. 4. Exponent Travel. Raiffeisen Bank. 2. 2. 4.27. Auto Mondo Campany.39. promovarea de Haighton Trading. valorificarea bunurile companiei falite. Bucure ti 19 021-202. recuperare de crean e. Petromar. Iorom Trading.67.95 general@musat. în cadrul concordatului preventiv. Alpha crean e. Steaua de Mare (în falimente.ro ROMINSOLV SPRL Splaiul Unirii nr. lichid ri voluntare reorganizare).Asociat ac iuni / obiec iuni. Bucure ti 17 021-252. Incov (în reorganizare).16. AXA Management. atribu iunile Intercontrol. 43. C. Service Pompe Injectoare.ro www. inventarierea i valorificarea bunurilor Czech Republic. Banca Interna ional a Doina Otilia Milu . UTB. Gigant Construct. (fosta IMGB).doingbusinessinromania.44.N. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact LIDER . Banca de office@rva. Elran Investments Iuliana Craiciu . Interna ional Cargo Transport.E. Star Slot.Office Manager PSV Company. www.Asociat Coordonator Lichid ri voluntare i judiciare Nicolae Grigorescu .Senior Manager PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL Str. A.53 Coordonator falimente. 021-223. Miruna Suciu . lichid ri voluntare Ceta. monitorizare. Str. interfon 23C.59.60 zanfirstefania@yahoo. sect. Costache Negri nr. Dr Reddy’s Laboratories. industria petrolier . bl.53 Religiilor. 031-423. în afara instan ei sau sub control Romply (în reorganizare).00. administrare. Lirei nr. Cosimet insolven ei. ILS Real readucerea bunurilor înstr inate fraudulos în patrimoniul debitoarei.Coordonator Activitate Mircea Deaconu . et.pwc.94 sclidersa@yahoo. sect. insolven .53. 4. 3. opera iuni de lichidare i radiere pentru Construction. Aviatorilor nr. Ca avencu. Rulmentul.442 021-210. RAAPPS.991 021-369. Extrapan. Turturelelor nr.23 021-252. Tractorul voluntar . lichidare judiciar / F. ap.E. Rustic Turism STEFY IPURL os.04. valorificare active. Bucure ti 22 021-210. reorganizare).Managing Partner Viviana Stoicescu .Asociat International. restructurarea portofoliului de credite. 1. Flamingo International.pwc. 0371-108.29.Lichidator Maria Raluca Jianu .ro Identificarea m surilor de redresare i elaborarea planurilor de reorganizare pentru companii aflate în Diekat Construct. solu ii de închidere controlat a activit ii. 5.42 home@rominsolv. Cine Video Orient Unu.Asociat Fondator Leasing IFN. Bucure ti 24 021-369. sect. sect. farmaceutice.Economist Servicii de prevenire a insolven ei i servicii în Thyssen Krupp.59 office@pminsolv. 290. Staicovici nr. DV Automedia. crt. Medeus & Co Octav Arin St nescu . Rotras (în judiciar.Parteneri Asocia i Paul Stanciu . 11A. Petrotrans. ap. AX Solutions Commerce. Dunarom Trading Company Gheorghe Piperea . Romtool VDA Products. Bankcoop. Beyler (în insolven ). RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL Nuclearmontaj.00 021-223.44.57.57. Ecotehnic Service & Equipment.it Reorganiz ri i lichid ri judiciare tefania Zanfir .Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. 33. Tami administratorului special în procedura insolven ei. Srinkler firme. 1-5.musat.C. procesarea c rnii.53. 23-24. agricultur i cre terea animalelor. Full Beer.Asociat Coordonator Administrare judiciar .94. Unicom Osys. mandat ad-hoc... Caterpillar.rovigo.LICHIDARE I REORGANIZARE Str. Aversa.Practician Coordonator 138 Informa]ii case de insolven]` I consultan]` fiscal` [i audit . 0724-323. Republica. lichidare voluntar i recuper ri crean e Beech Capital. IHC Group.449 021-569. et. Bucure ti insolven . negocieri ale datoriilor Construction.ro www. Prodimpex. Dr.Director Executiv 021-321. Biat servicii de mandatar ad-hoc.706 031-805.ro Evaluarea întreprinderii. et. 2 recuper ri crean e. mandatul ad-hoc.rva.85.ro www. 0722-291.40. bl. Cerelast. Skills Network Cornel Iona cu . Romfood Prod la continuarea activit ii sale prin reorganizare Vasile Deleanu . 16 Bucure ti 021-569. 9.Practician Asisten i reprezentare în procedurile de sect. concordatul preventiv. 3. Eco Autogaz.00 021-202. Gabroveni nr. reorganiz ri judiciare. 3. sect. tranzac ionarea de drepturi litigioase Tismarom.com LOGICONTA IPURL Str. Tele 7 ABC.57. 28. Goodies 97. stabilirea cauzelor ALT Group Bet. R&M Mobil . Fleischmeister Produc ie. Biat Constructions examinarea situa iei economice a debitorului.ro. sect. sect. cod 011853. Maccon Industry. reorganizarea acesteia sub controlul organelor de conducere sau al judec torului sindic prin plan de reorganizare. TSR Ana-Maria Pl cintescu .64 office@rovigo.ro Investi ii i Dezvoltare www.60.ro MU AT & ASOCIA II Cas de Insolven SPRL Bd. 4. Vald-Rom 21 Pronto. Silver Line.

M101. asisten la control. VLADU VERA IPURL insolven ei. 3. Hotel Granat Cap Aurora.94. Silviu Manolescu . Suki Group tefan Burtic . 77. expertiza tehnic i evaluare. impozite indirecte.ro BIRI GORAN TAX CONSULTING Str.com www. Agrocom Medgidia. BCR. solu ii tehnologice.482. Fulger. asisten financiar . 0241-741.88. Vladu Vera .ro BDO TAX Str. crt. 6. Emanoil Porumbaru nr. 1 cl direa H1. Antibiotice. consultan general cu privire la problemele curente generate din desf urarea normal a activit ii societ ii).eu Consultan în management.ro Societate constituit de firma de avocatur uca Zbârcea & Asocia ii. domenii de Lactate specializare fiscal (TVA i taxe vamale. cod 031041.birisgoran. sc. 20A. bl. Canpentru persoane deta ate .ro www. a procedurilor de lichidare amiabil i de prevenire a Agropit Pietreni.Partener Consultan curent în leg tur cu aplicarea legisla iei fiscale (impozite directe.Director General managementul riscului. sect. Digital institu ional.Administrator CONSULTAN Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. 1. contencios administrativ) N/A Gabriel Biri . Agiloq Agigea. Bucure ti 2 021-319.Practician în Insolven Lichid ri voluntare i judiciare Acumulatorul. 20. Pack. Agromec Ostrov. servicii UE i suport Policolor.ro BDO AUDIT Str. M101. consultan de specialitate cu privire la impozitele directe i indirecte datorate c tre bugetul statului.bostinatax. 1. sect. 3. Nerva Traian nr. cl direa City Business Center. Bucure ti 0372-286. consultan în Atlassib.001 romania@accenture. supraveghere financiar i administrare special Piraeus Bank. Constan a.99 ciprian.66.eu www.bdo. Bere Rahova.ro BO TIN ACCOUNTING & FISCAL CONSULTING Aleea Alexandru nr. cod 031041.Practician în Insolven Robert Ro u . Farmexpert. 3. 31. Vininterconect. Coifer. OLANDA . 4.ro www. 1. Dumitru Marinescu nr.570 Agromec Seimeni.Managing Partner Ruxandra Jianu . cl direa City Business Center. contabile. gestionarea procedurii Tar Ovidiu 06.79 office@valor.10 021-260.ro www.88 021-319. 0241-625. pre uri de transfer).dragomir@tzainsolventa.ro www. de faliment i de reorganizare.valor.94. Bucure ti 4 021-260.76 021-319. et. 1.Partner Servicii în domeniul consultan ei fiscale (preg tirea de opinii cu privire la problemele fiscale legate de activitatea societ ii.Director Financiar 2010 139 . FISCAL I AUDIT Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv ACCENTURE CENTRAL EUROPE B. întocmirea proiectului de plan de lichidare etc. 0241-741. et. 7.07. Medicover.bdo.03 office@bostinatax. reorganizare i supravegherea realiz rii acestuia. Westgate Park.com comerciale.90 021-204. asisten fiscal pentru persoane fizice (servicii Agricover. Bucure ti 3 021-319.88. sect. Constan a 27 Bucure ti. jud.20 tax@birisgoran. Volksbank Ciprian Dragomir . training Cable Systems Impozitarea companiilor (planificare fiscal intern i interna ional . conducerea în tot sau în parte a Str. RATB. 7.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Kronospan. Preciziei nr. impozite i taxe pentru IMM-uri) Emilian Duca .482. 8.44.60. consultan în tehnologie i integrare de sisteme. activit ii societ ii debitoare. R zvan Iv nescu Asocia i Coordonatori Gestionarea procedurilor de lichidare voluntar . America House. Lasselsberger. 24.77 tax@bdo. audit intern.V. 3.44. OTP Bank. et.94.94. sect. Beiersdorf. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact TZA INSOLVEN SPRL os. 1. bl. MKB Romexterra Bank.570 B lcescu colectarea i recuperarea crean elor civile i vladu_vera@yahoo. ap. et. Balcan N.77 office@bdo. servicii de Sandoz-Novartis. Consulting Sud.48. consultan în resurse umane. Blue Air. AMSTERDAM.000 0372-286.ro VALOR SPRL Str.tzainsolventa. et.ro www. 021-319.administrare expatria i. sect. 1.76 021-319. Nerva Traian nr. sect.Financial Services Lead Audit financiar. Bucure ti 25 021-204.Sucursala Bucure ti Str. îndepline te competen e specifice administratorului judiciar / lichidatorului. servicii CFR Infrastructur .07. Frigotehnica. reprezentare i asisten în rela ia cu autorit ile. Dorna optimizarea pachetelor salariale).accenture. cod 011141. business process outsourcing (BPO) N/A Maurizio Barini .79 021-314. 28.60. structurare / restructurare investi ii. Bucure ti 26 021-314. întocmirea proiectului sau a planului de 0241-625. Pirelli. Bucure ti 5 021-319. precum i gestionarea procedurilor de lichidare voluntar / amiabil . bl. servicii în domeniul contabilit ii N/A Bogdan Popa . Ion Câmpineanu nr. DHL. Way Media Interna ional. crt. informare periodic cu privire la modific ri ale actelor normative. OMV. 2. 4-8. Pentarom Construct de insolven .Country Managing Director Andreea Niculae . Nicolae Titulescu nr. proceduri de prevenire a insolven ei.

cod 014453.800 organiza ii din diverse domenii.com www. aripa de est. Bucure ti 13 021-313. cât i din cel public. audit i optimizare comercial . Constan a. Enel MAZARS ROMÂNIA Str.coface. 3. cl direa Premium Plaza. asisten în afaceri în Banca Comercial Român .Administrator N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli .mazars. rating i informa ii despre companii. et. consultan în tehnologia informa iilor (integrarea bazelor de date. dezvoltarea i Rompetrol Downstream. servicii de deta are interna ional . Aker Br ila. Romtelecom. TMK Group. nr. consultan în management. sect.ro DELOITTE AUDIT os.ro Transelectrica. GDF Suez Energy România Camelia Horlaci . merchandising design. impozite directe. 2.Country Manager Ciprian Alpiu Moga . cl direa O21.60 romania@deloittece. 4-8.60 romania@deloittece. Lafarge.97 031-815.700 de Transport al Energiei Electrice vederea respect rii cerin elor de conformitate kpmgro@kpmg. 5.ro DELOITTE TAX os.ro www. Nicolae Titulescu nr. asisten fiscal .61 021-222. servicii de contabilitate i salarizare Comvex. sect. Complexul Energetic cu reglement rile în vigoare www.93 office@ro. fuziuni i achizi ii. consultan contabilitate fiscal i N/A Jean-Pierre Vigroux . Bucure ti 6 021-231.com www. sect. monitorizare parteneri de afaceri. UniCredit iriac Bank.icap.61 021-222. cod 060754. Bucure ti-Nord nr. os.16.deloitte. 1.ro DELOITTE CONSULTAN os. et. sect. Bucure ti 11 021-402. Iacob Felix nr. Nicolae Titulescu nr. Curtea de Conturi a României. companii). Economu Cez rescu nr. Allianzconsultan în afaceri.com www. Nicolae Titulescu nr.24. Germanos. Bucure ti Banca Transilvania. transpunerea situa iilor financiare. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv COFACE ROMÂNIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES Calea Floreasca nr. iriac Asigur ri. Bucure ti 10 021-222.26. verificarea sistemelor de contabilitate i a mijloacelor de control intern. sect. et.Managing Partner Vasile Andrian .iquest-consulting.20 021-231. cod 011141. servicii de resurse umane. et. P. Business Park.ro Craiova. 1. Head of Tax & Outsourcing 140 Informa]ii consultan]` fiscal` [i audit I fonduri de investi]ii . cod 011033. Constan a 7 0241-606. stabilirea pre urilor de transfer. ap. restructurare Karim Kheirat . atât din Po ta Român . revizii fiscale.Partner.632 office@crgnexia. 49. audit intern.60. coaching pentru manageri. inclusiv servicii de os.com www.22 office@coface. KPMG ROMÂNIA Servicii de audit. Comcereal. asistarea managementului schimbului de date) Consultan strategic în domeniul fiscal.60 managementul crean elor Cosmote Romanian Mobile 021-206. precum i servicii de consultan pe probleme de contabilitate i analiza diagnosticului financiar Servicii în domenii precum: capitalul uman (proiectarea organigramei.Country Managing Partner ICAP ROMÂNIA BUSINESS INFORMATION SERVICES & CONSULTANTS Arval Service Lease România. Head of Audit & Assurance Gabriel incu . servicii de consultan financiar i pentru afaceri. rapoarte de credit.moga@iquestint.60 romania@deloittece.00 ciprian. recrutarea de profile Cora România & Ungaria. impozite indirecte.26. consultan în domeniul impozitelor i taxelor. Mangalia. sect. DN 1.622 0241-691. Energobit. consultan pentru strategii financiare. Mamaia nr.53. Roche România. 1. 1.61 021-222. coeziunea echipelor.deloitte.kpmg. contabilitate de gestiune Servicii de audit în sistem românesc i interna ional. due diligence. comunicare intern .Office Managing Partner România & Balkan Region N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli .ro IQUEST CONSULTING Bd.26.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.16. 2-3.com www.ro ERNST & YOUNG Str.71.47. 31B.Director General Iuliana Floricica .Office Managing Partner România & Balkan Region N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli . Citibank România. Bucure ti 9 021-222. dezvoltarea abilit ilor de Actaris Itron.Senior Partner KPMG în România Servicii de audit. 021-206. 1.79 Telecommunications icap@icap. 4-8.16. 208. inginere ti i IT dificile. studii Sodexo Pass România.00 031-229.Senior Manager.ro CONSULTING R GROUP Bd.ey. Automobile Dacia. Global City Informa ii de afaceri (rapoarte de credit despre Groupama Asigur ri. cod 011141. sect. managementul facturilor. planificare fiscal interna ional . The Rompetrol Group.ro www.Managing Director BNR. Cosmote. Ambient. aripa de est.01 contact@mazars.deloitte. 1. Voluntari.crgnexia. 12 jud. 66. Bucure ti-Ploie ti. Griro. func ii i responsabilit i etc. DC Communication motivare i comunicare. Compania Na ional sectorul privat. 6. 4.00 021-310. 10. Rovinari i Turceni. asisten fiscal i Agrana România. contabilitate i raport ri IFRS. 3.ey. restructurare i accesare de fonduri pentru Box 18-191. alerte fiscale. et. CEZ.ro erban Toader . 63-69. 4-8. Ilfov sectoriale.60.40. Inscut Bucure ti Lumini a Ristea . Mihail Kog lniceanu nr. date de marketing N/A Cristian Ionescu .com Consultan în retail: strategie pentru magazine.com Colectare crean e comerciale B2B & B2C.16. 69-71. 14 0741-800.16.ro www. Bucure ti 15 031-229. asisten în 0741-800. 39. cod 050104.O. Dr. jud. cod 011141. Bucure ti 8 021-222. sect. Goodyear Dunlop Tires România.ro www.). 3. aripa de est.Office Managing Partner România & Balkan Region Audit financiar. asisten tranzac ii.16. cod 013685. optimizare procese interne. et.Director PR & Marketing Angajamente de audit i de revizuire. crt.

3TS Cisco Fund 230.86.00 021-201. Bucure ti 1 031-100. 4. et.06. et.808.taxhouse. sect.pwc. training autorizat în management de International Sinaia. et.20 marius. pre uri de transfer.31. Primavera Grup. Bucure ti asisten în rela ia cu autorit ile. re eaua de firme 3 E proiecte finan ate din surse europene i Services România. Albe ti nr. ramburs ri de impozite i bunuri de larg consum. Marks & Spencer diligence de achizi ii. 1A.06. 021-210. tranzac ii imobiliare. Traian Doda nr.12. business plan-uri.ro Organizarea / supervizarea contabilit ii. Consultan fiscal . Antalis. întocmirea / verificarea i certificarea bilan urilor contabile. 5.96 office@finconta. Bucure ti 22 021-316. 1.48 office@taxhouse.43. Stanleybet. Hagisport. Novensys financiar i fiscal . energie. sector auto. sect. 8. 55. 1. 2. corp A.ro www.80.000 Internet Corp . fuziuni Companii multina ionale i române ti i achizi ii.16.Senior Managing Partner Drept fiscal. sect. 1. Bucure ti 21 021-210. Gino financiar contabil i evalu ri patrimoniale.00 office@ro. Baumix. Uti Group legale a mandatului de cenzor. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN CONSULTAN FISCAL os. cod 013681. due România. Gen. Timberprom Niels Schnecker .Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. due diligence 20 021-233. 2. Ana-Maria Miron . Soare Services. petrol.90 17 021-317.43.pachet semnificativ Mihai Sfin escu . Clucerului nr.98. Emporiki Bank România. Esilicon România. audit România.ro www. reprezentant / împuternicit. restructur ri. certific ri fiscale.808 costin. management opera ional. Grigore Alexandrescu nr. 1.ro Hornbach.02. valoarea tranzac iei) Nr.60 msfintescu@3tscapital. litigii fiscale Oberthur Technologies România.com 3TS Fund II. Constan a. 59. 1.16.33 fiscal.00 021-202.72 office@mircea-asociatii. 1.pms. crt.com Consultan fiscal N/A Marius Ionescu.99 021-211. Enal efectuarea de analize economico-financiare. consultan în materia taxelor i impozitelor.85.Partener Financiar 2010 141 .Parteneri PKF FINCONTA Str. 1. et. 2.timofti@nndkp.06. cursuri individualizate. Bucure ti-Ploie ti nr.561 0241-616.ro TAXHOUSE Str.mircea-asociatii.000.com www. cod 013813. Iron Mountain de fuziune.47 021-316. Lundbeck. active în industria financiar-bancar .Country Managing Partner Management strategic pentru companii i administra ia public .59 031-100. crt. leasing. sect. îndeplinirea potrivit dispozi iilor Corporation.nndkp.Managing Partner Consultan fiscal general . optimizare / planificare fiscal . Prim ria management de proiect (construc ii civile i Mihail Kog lniceanu. jud.31. consultan contabil 021-233. consultan economicoMarinopoulos România. alina. dimensiunea pachetului de ac iuni. Costache Negri nr. Pirelii România Raluca tefan . revizii i certific ri fiscale. inspec ii fiscale.com www. Alina Timofti. Avicola Crevedia.12. auditor i consultant fiscal la societ ile comerciale Florentina u nea Administrator PRICEWATERHOUSECOOPERS ROMÂNIA Str. taxe. 8. proiect. Bucharest Business Park.pwc. fiscale industria farmaceutic etc. administrare fiscal . Angela Ro ca . ap. Constan a 19 0241-616.ionescu@nndkp. sect.000 / 185. Universitatea industriale). 4.com www. 4. Edilbalk. 021-316.ro www. divizare. 0241-619. ob inerea de finan ri i implementare Spiru Haret. Infochem GMBH. sect.com SOCIETATEA CIVIL DE AVOCATUR MIRCEA I ASOCIA II Str. Ion Ionescu de la Brad nr.com/ro PROJECT MANAGEMENT SOLUTION Bd.globalfininvest.ro www. 1-5. cod 050552. Bucure ti 18 021-202. Bucure ti 021-317.ro.ro www. asigur ri. sect. pre uri de transfer. consultan fiscal i consultan pentru afaceri. Hotel interna ionale.ro Audit financiar. litigii sectorul imobiliar.02. Haras. industrie grea. Infosan Bucure ti. Granulat.3tscapital. specializate pe diferite sectoare N/A Vasile Iuga .Managing Partner FONDURI DE INVESTI II Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele fondurilor active administrate Capital strâns (euro) / Capital investit (euro) Tranzac ii încheiate în 2009 (numele companiei. managementul finan rilor europene. proiecte Rossi. Bucure ti 16 021-201.000.45.sorici@pms. Ferdinand nr. Euroconfort antreprenoriat i abilit i multiple de management Costin Octavian orici Managing Partner SCHNECKER VAN WYK & PEARSON PRO ACCOUNTING & TAX Bd. Can Pack România.finconta.30 office@globalfininvest. Persoan de contact 3TS CAPITAL PARTNERS Str.

000.ro www.11. 42A.Partner GED Iberian Fund I.000 / 120. Global Emerging Property Fund 021-310. 2010 .30. 1. Bucure ti 11 021-410. Accession Mezzanine Capital II 376.81 021-231.ei. G. 1. Bucure ti 021-317.com ENTERPRISE INVESTORS Str.14. Travel House (prin Happy Tour) . cod 050579.gr KERTEN CAPITAL INVESTMENTS Str. GED SUR Fund I.000 Fund Profi Rom Food (prin Polish Enterprise Fund VI): 100% / 66 mil. 1. Dr ghiescu nr.000. sect. Dr. Bucure ti 10 021-231.Director Reprezentan România 142 Informa]ii fonduri de investi]ii . Tipografilor nr. GED REEI 336.000.ro www.000.23 021-401. Bucure ti 6 021-310. Dr. 89-97.93 info@ei.000.Investment Manager Polish Enterprise Fund VI.32. printr-o m rire de capital.00 5 021-318.Diamedix: mix de achizi ie de ac iuni (80%) i m rire de capital / 12 mil.ro (prin Happy Tour) .globalfinance.com www.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web ADVENT INTERNATIONAL ROMÂNIA Str.11.05. aripa de est. et.000 / 15. valoarea tranzac iei) Nr.000 / N/A _ Radu Bugic . euro în tranzac ie. Bucure ti 4 021-314. 3A. 1.94.000 200.000 _ Valentin uteu .94.00 Fund. sect.kerten. 021-202.Managing Director PineBridge New Europe Partners II.34. sect. cod 050574.65 inforo@oresaventures.000.16.com 350.01.83 office@pinebridge. sect.10.000 / N/A Centrul Medical Unirea: 80% Ozone Laboratories: 100% (prin LaborMed) PlantExtrakt: 100% din portofoliul de branduri (prin LaborMed) Sebastian Tcaciuc .62 021-361.com www.000 / 1.oresaventures.84 bucharest@arxequity. sect.000. Roma nr.000 / 200.ro www. Bucure ti 9 021-361. Paravion. 12Bis. tirbei Vod nr.ro GED Str.eu www.84.000. 5.02 stcaciuc@adventinternational.com ARX EQUITY PARTNERS Str. euro. S-Park.85 021-314.01.34. Grigore Alexandrescu nr.06 021-231.000.Managing Director SigmaBleyzer South East Europe Fund IV 250.com MEZZANINE MANAGEMENT GmbH. 1.com.sigmableyzer.19 021-230.00 021-410. sect.66. 1. Bucure ti 3 021-410. 1.000 N/A Cornel Marian . dimensiunea pachetului de ac iuni. Metropolis Center.adventinternational.Investment Analyst Kerten N/A / N/A N/A Aurelian Trifa . 5. 021-305. Bucure ti-Ploie ti nr. sect.54 romania@kerten. Numele fondurilor active administrate Capital strâns (euro) / Capital investit (euro) Persoan de contact Advent Central and Eastern Europe IV.29 office@globalfinance. 330. Bucure ti 2 021-211.52.000. 13. 56.GED Deputy Managing Director.com SIGMABLEYZER INVESTMENT GROUP LLC Str. SouthEastern Europe GLOBAL FINANCE Str.000 / 200.16.preluare pachet majoritar Lexum (CZ) . parter. Bucharest Office Str.000. 11-15. Enterprise Venture 1. Octavian Moraru nr.81.ionescu@gedcapital. et.mezzmanagement. 42-44.000. bl.58. euro Cristian Nacu .000 / N/A _ Ruxandra Pan .com. Frumoas nr.N/A Anca Ionescu .26 pana@mezzmanagement.com www.000.02 021-211.000 2009 . 3. sect. 36.ro www.000. urmând s investeasc peste 12 mil. Bucure ti 8 021-230. Total Energy Business: 60% / 6 mil. Advent Central and Eastern Europe III 1.com Tranzac ii încheiate în 2009 (numele companiei. euro / investi ia total GED în cadrul companiei va ajunge la 12 mil.preluare pachet majoritar Meda Mic unescu .300.000 / N/A.Director ARX CEE III 102. Romniceanu nr. 3.000 Kakadu (PL) . euro.22 office@sigmableyzer.32.700.83 bucharest@gedcapital.com www.000. 021-202. sect. 1. 3.Investment Director Oresa Ventures N/A / 100. South East Europe et.05. anca.000 _ Doina Popescu . Sold.05.000 / 150.01.arxequity. crt.N/A.000. 1.Infopress: achizi ia a 92% din companie. Banul Antonache nr.000.000.com. LP 523.Investment Director Accession Mezzanine Capital I.com ORESA VENTURES ROMÂNIA os.22. GED Eastern Fund II.gedcapital. Bucure ti 7 021-231.00.com PINEBRIDGE INVESTMENTS Str.pinebridge.com www.

C. 28 Banca Italo Romena Spa 30 Banca Millennium 30 Banca Romåneasc` Membr` a Grupului National Bank of Greece 30 Banca Transilvania 30 Bancpost 30 Bank Leumi Romånia 30 Bank of Cyprus (Romånia) 32 BC Intesa Sanpaolo Romånia 13. 28 Alpha Insurance Brokers Societate de Brokeraj \n Asigurare . 90 BT Asset Management 114 BT Leasing Transilvania 90 Bulboac` & Asocia]ii 132 Bu[tea-Deheza [i Asocia]ii 132 Cabinet Individual de Insolven]` Zamfir Mihai 137 Cabinet Individual Practician \n Insolven]` 137 Capital Insol SPRL 137 Capital Leasing IFN 91 Cardif Asigur`ri 62 Cardif Assurance Risques Divers S.Reasigurare 67 Fata Asigur`ri 64 Filip & Asocia]ii 133 Finance Broker de Asigurare 67 Financiar 2010 143 . Panait.Broker de Asigurare .Sucursala Bucure[ti 62 Carpatica Asig 62 Carpatica Asset Management 114 Casa de Insolven]` Transilvania 137 Caterpillar Financial Services Poland Sp z o. Pop [i Asocia]ii 133 Enterprise Investors 129. 66 ARX Equity Partners 142 Asigest Agri Broker de Asigurare 67 Asigurare Reasigurare Ardaf 60 Asigurare Reasigurare Asimed 61 Asigurarea Romåneasc` .Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 BDO Audit 139 BDO Business Restructuring SPRL 136 BDO Tax 139 Best Insolvency SPRL 136 BFJ Consulting Group 136 Biri[ Goran 132 Biri[ Goran Insolven]` SPRL 137 Biri[ Goran Tax Consulting 139 BMFM 102. 60 Asito Kapital 61 Asocia]ia pentru Pensiile Administrate Privat din Romånia 70 ATE Bank Romånia 28 ATE Insurance Romånia 61 Autotechnica Fleet Services (Hertz Lease) 90 Aviva .Sucursala Bucure[ti 62 Cardif Assurance Vie S. Urse [i Asocia]ii SPRL 137 DLA Piper 132 Dragomir [i Asocia]ii 133 Duncea. 142 EOS Risq Romånia . Paris . 139 Activ Asigur`ri . Sucursala Romånia IFN 91 CEC Bank 32 Cecilia Popa [i Asocia]ii 132 Certasig Asigurare [i Reasigurare 62 Cetelem IFN 32 Chartis Romånia 63 Coface Romånia Credit Management Services 140 Consulting R Group 140 Credit Europe Asigur`ri-Reasigur`ri 63 Credit Europe Bank 32 Credit Europe Leasing IFN 91 Cross Monitorizare 93 Cyprus Leasing Romånia IFN 91 D&B David [i Baias 132 D&CA Insurance Broker 67 Del Fin Leasing IFN 91 Deloitte Audit 140 Deloitte Consultan]` 140 Deloitte Tax 140 Destine Broker de Asigurare 67 Deutsche Leasing Romånia 91 Deutsche Leasing Romånia Opera]ional 92 Dexia Kommunalkredit Bank AG 12. 103 BNP Paribas Lease Group IFN 90 Bo[tin` & Associates Insolvency SPRL 137 Bo[tin` Accounting & Fiscal Consulting 139 Bo[tin` [i Asocia]ii 132 Companie Pagina bpv Grigorescu 132 BRD .Groupe Société Générale 32 BRD .Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 69 Alpha Bank Romånia 15. o. Bazilescu . Olanda Sucursala Bucure[ti 21.Broker de Asigurare [i Reasigurare 67 EPM Romånia Broker de Asigurare 67 Ergo Asigur`ri de Via]` 63 Ernst & Young 140 Erste Asset Management 114 Eureko . 133 E. 33 Dinu. Plastis. Paris . 16.Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 Eureko Asigur`ri 63 Eurial Broker de Asigurare 67 Euroins Asigurare Reasigurare 64 Fast Brokers .Reasigurare 66 Alpha Leasing Romånia IFN 90 AMD Grup Expert SPRL 136 Anchor Grup 3 AON Romånia Broker de Asigurare Reasigurare 49.Index Companie Pagina 360 Insights 6 3TS Capital Partners 141 AA Total Insolvency IPURL 136 ABC Asigur`ri Reasigur`ri 60 Accenture Central Europe B. 32 BCR Asigur`ri de Via]` Vienna Insurance Group 61 BCR Asigur`ri Vienna Insurance Group 62 BCR Banca pentru Locuin]e 32 BCR Leasing IFN 90 BCR Pensii .Broker de Asigurare-Reasigurare 66 Administrare Reorganizare Lichidare-ARL IPURL 136 Advent International Romånia 142 Aegon .Societate de Administrate a unui Fond de Pensii 70 Aviva Asigur`ri de Via]` 61 Aviva Investors Romånia 114 Badea Clifford Chance 132 Banca Comercial` Carpatica 28 Banca Comercial` Feroviar` 28 Banca Comercial` Romån` 28 Banca de Export-Import a Romåniei Eximbank 17.A.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 70 BRD Asigur`ri de Via]` 62 BRD Asset Management 114 BRD Sogelease IFN 79. Amsterdam.A.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 69 Aegon Asigur`ri de Via]` 60 Alico .V. 14.Asirom Vienna Insurance Group 61 Asigurare-Reasigurare Astra 51.Societate Profesional` de Avoca]i cu R`spundere Limitat` 133 EFG Eurobank Mutual Funds Management Romånia SAI 114 EFG Eurolife Asigur`ri de Via]` 63 EFG Eurolife Asigur`ri Generale 63 EFG Leasing IFN 92 Emporiki Bank-Romånia 33 Enescu. {tef`nescu & Asocia]ii 133 Du]escu [i Asocia]ii 121.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 69 Alico Asigur`ri Romånia 60 Allianz }iriac Asigur`ri 60 Allianz-}iriac Pensii Private .

Broker de Asigurare-Reasigurare 68 Marfin Bank Romånia 33 M`rg`rit.Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 Generali Asigur`ri 64 Global Finance 142 Globinvest 114 Gras Savoye Romånia Broker de Asigurare [i Reasigurare 68 Grawe Romånia Asigurare 64 Groupama Asigur`ri 64 Helco Leasing IFN 92 Icap Romånia Business Information Services & Consultants 140 Immorent Romånia IFN 83.Lichidare [i Reorganizare 138 Logiconta IPURL 138 London Brokers . 93 ING Asigur`ri de Via]` 65.A. {erban & Asocia]ii 134 Pinebridge Investments 142 Pioneer Asset Management S. 47.I.Broker de Asigurare 68 Intercapital Investment Management 115 Intesa Sanpaolo Leasing Romånia 93 Iquest Consulting 140 ISD Insolvency SPRL 137 Italo Romena Leasing IFN 94 KD Investments Romånia 115 Kerten Capital Investments 142 KPMG Romånia 140 Lacoli Broker de Asigurare 68 Leaseplan Romånia 94 Libra Bank 33 Lider . 70 ING Bank Amsterdam N. 35 REFF & Asocia]ii SCA . Mare[ [i Asocia]ii 135 Sigmableyzer Investment Group LLC 142 Signal Iduna Asigur`ri de Via]` 66 Sira 115 Societatea Civil` de Avocatur` Mircea [i Asocia]ii 141 SIF Banat-Cri[ana 116 SIF Moldova 116 SIF Muntenia 116 SIF Oltenia 116 SIF Transilvania 116 Star Asset Management 115 Stefy IPURL 138 Stoica & Asocia]ii 135 Swiss Capital Asset Management 116 Target Asset Management 116 Taxhouse 141 TBI Leasing IFN 95 Top Leasing IFN 95 Transilvania Leasing IFN 95 }uca Zbårcea & Asocia]ii 135 TZA Insolven]` SPRL 139 Unicredit Insurance Broker 69 Unicredit Leasing Corporation 95 Unicredit }iriac Bank 35 Uniqa Asigur`ri 46.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 70 INK Consultan]` . Bucharest Office 142 Mircea [i Asocia]ii 133 MKB Romexterra Bank 34 Muntenia Invest 115 Mu[at [i Asocia]ii 123.Sucursala Romånia 65 Power Insurance Broker 69 PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services SPRL 138 PricewaterhouseCoopers Romånia 141 PRO Management Insolv IPURL 138 Procredit Bank 34 Project Management Solution 141 PSG Insurance Broker 69 Raiffeisen Asset Management 115 Raiffeisen Banca pentru Locuin]e 34 Raiffeisen Bank 35 Raiffeisen Broker de Asigurare-Reasigurare 69 Raiffeisen Leasing IFN 95 RBS Romånia 1. 35 Forum Insurance Broker 67 Garanta Asigur`ri 64 GE Garanti Bank 33 GED 142 Gelias Broker de Asigurare 68 General Group Expert SPRL 137 Generali .Index Companie Pagina Fleet Management Services 92 FNGCIMM 19 Fondul de Garantare a Depozitelor \n Sistemul Bancar 8. 9. 135 Schnecker Van Wyk & Pearson Pro Accounting & Tax 141 Schnecker Van Wyk & Pearson Romånia 135 Schoenherr [i Asocia]ii 135 {erban. 134 Mu[at [i Asocia]ii Cas` de Insolven]` SPRL 138 NBG Leasing IFN 77. 66 Uniqa Asigur`ri de Via]` 66 Valor SPRL 139 Vanguard Asset Management 116 Vil`u & Mitel 135 Vladu Vera VERA IPURL 139 Voicu & Filipescu 135 Volksbank Romånia 35 White & Case. Florov & Asocia]ii 133 Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare 68 Maxygo Broker de Asigurare 68 Mazars Romånia 140 Mezzanine Management GmbH. 115 Piraeus Bank Romånia 34 Piraeus Leasing Romånia IFN 94 PKF Finconta 141 Platinum Asigur`ri-Reasigur`ri 65 Companie Pagina Popovici Ni]u & Asocia]ii 134 Porsche Bank Romånia 34 Porsche Broker de Asigurare 68 Porsche Leasing Romånia IFN 94 Porsche Mobility 94 Porsche Versicherungs AG Salzburg . 94 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen 134 Nestor Nestor Diculescu Kinkston Petersen Consultan]` Fiscal` 141 Omniasig Asigur`ri de Via]` 65 Omniasig Vienna Insurance Group 65 Oresa Ventures Romånia 142 OTP Asset Management Romånia SAI 115 OTP Bank Romånia 34 OVB Allfinanz Romånia Broker de Asigurare 68 Pachiu & Associates 134 Peli Filip 134 Petrescu. 92 Imoleasing IFN 92 Impuls-Leasing Romånia IFN 81. Sucursala Bucure[ti 33 ING Lease Romånia 93 ING Pensii . Pachiu 135 Wolf Theiss [i Asocia]ii 136 Zamfirescu Raco]i Predoiu 136 Zepter 116 144 .Societate de avocatur` afiliat` Deloitte Romånia 134 Romanian International Bank 35 Rominsolv SPRL 138 Romstal Leasing IFN 95 Roumanie Assurance International 65 Rovigo SPRL 138 RTPR Allen & Overy 134 RVA Insolvency Specialists SPRL 138 Safe Invest Romånia Broker de Asigurare 69 Safety Broker de Asigurare 69 Safi Invest 115 SAI Raiffeisen Asset Management 70 Salans Moore [i Asocia]ii 119.V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful