i a r c o n s u m u l . a s i g u r ` t or i i s . p å n ` a tu n ci m o to r u l e c o n o m i ei . F ` r ` al te r n a t iv e d e c r e[ t er e a af a c er i lo r . d e l a n i v el u l r ec o r d d e 4. { i n u l e . i a r p r of i - A tu r i l e a u sc ` z u t d e a p r o a p e [a s e o r i . f i r m e l e [ i p o p u l a ] i a [ i .ar pu tea \ncheia p er ioa da de de clin? Ju c ` t o r i i d e p e p i a ] a f i n a n c i a r . n ic i u n u l d i n s e gm en te l e p ie ] ei – a u to . D e p e n d e n t ` \n p r o p o r ]i e d e p e s te 6 0 % d e i n d u s tr i a a u to . f i r m e l e d e l e a s i n g s -a u c o n f r u n t a t \ n 20 09 c u c e l m a i d r a m a ti c a n a l e x is t e n ] ei l o r . P er i o a d a d i f i c i l ` s . p i a ] a a s i g u r ` r i l o r a c o n s e m n a t p r i m a s c` d e r e d e d u p ` a n u l 1 9 9 0 .i a lt ` p r o b le m` . \ n c o n d i ] ii l e \n c ar e s . [ i a a d m i n i st r a t m u l t or a o l e c ]i e c a r e i . partenerul corect Adrian Dumitrache.a a d u s c u p i ci o a r e l e p e p ` m å n t.Editorial Criza financiar`. s u b pre s i un e a un o r a c ] i o n a ri c a r e a u c e ru t m a na g e r i l o r t r e c e r e a pe pr o f i t .au \n j u m `t `] i t \n 2 00 9 \n l i p sa c r e d i te l o r [ i f i n a n ] ` r i l o r \ n l e a s i n g. 8 m il ia r d e d e e u r o \ n u r m` c u u n an . d u bl e f a ]` d e a n u l p r e c ed en t. m a i a l e s d i n s ec t o r u l i m ob i l i a r .a u a d a p t a t o p e r a ] i u n i l e l a n o u a r e a l i t a t e .p a t r u a n i . d u p ` c e a n i l a r ån d au o p er a t i n f u z i i d e c ap i t al p en t r u ac o p er ir e a p ie r d e r i lo r . . ec h i p a m e n t e sa u i m o b i l i a r e – n u a sc ` p a t d e r ec u l u l e c o n o m i e i . a e l i m i n a t o se r i e d e d e z e c h i l i b r e d i n e co n om i e .a u c o n f r u n t at c u o c r e[ t er e r ap i d ` a \ m p r u m u t u r i l o r n e p e r f or m a n t e. ev o l u ]i e l a ca r e a c o n t r i b u i t [ i c o n t r a c] i a v e n i tu r i l or d i n p o l i ] e d e v i a ] ` . I ndi cato r ii macr oe co no mici a u c ontinu at s ` se de gra de ze [i \ n 2 009. b` n c i l e [ i . a f l a t e \ n c ` \ n t r . | n a c e s t c on te x t [ i c u o p e r s p ec t i v ` i n c e r t ` a v en i t u r i l o r . s o c iet ` ]i l e r eu [ i n d a s t f el s ` i n v e r se z e tr e n d u l d i n u l t i m i i tr e i a n i. dar sp un to tu [i c ` nu se a[t eap t` la un n o u a v å n t \ n ur m ` t o r i i t r e i . 4 m i li ar d e d e le i d i n 2 0 08 . a i n t r a t \ n c ol a p s.a b `g at d ir e c t \n p ` m å n t ( f a li m en t ) .a u co n c e n t r a t p e m e n ] i n er e a p o r t of o l i u l u i d e c l i e n ] i [ i ef i c i e n t i z a r ea a c t i v i t ` ] i l o r d e su b s c r i e r e [ i pl a t ` a de s p ` g ub i r i l o r . a s t a. C u c r ed i t a r ea p e a v a r i e . d e la 4 . redactor-[ef n u l 2 00 9 a ar ` t at p o p u l a] i ei c ` t r a i u l p e d a to r i e n u p oa t e ]i n e o v e [ n ic i e. . c ån d a f o s t r ap o r t at ` p r i ma s c `d e r e t r i me s t r i a l ` a P I B d i n u l ti m i i o p t a n i . al e c `r e i v å n z `r i s . C r i z a fi n a n c i a r ` a f o s t u n p a r t e n e r c o r e c t . n 2 . Pr a c ti c . Cånd s. C ` p e u n ii i .a f ` c u t s i m ] i t ` s p r e sf å r [ i t u l a n u l u i 2 00 8.a fo s t u [ o r . M `s u r i le a u a v u t e f ec tu l s c o n t at [ i p i er d e r i le a u s c ` z u t c u p e s t e 80 % .b a n c a r ` s e f e r e s c s ` d e a un pr o no sti c fe rm. d a r i m p a ct u l n e g a t i v a f o s t a n u l a t d e r e z u l t a te l e bu n e l a n ou ` l u n i . L a r å n d u l l o r .a u a j u st a t c h e l t u i el i l e . aju ta] i [i de ins tab ilita tea me diul ui p o l i t i c [ i l i p s a u n o r m ` s u r i r e a l i s t e d e s u s ] i n e r e a e c o n o m i e i d in p ar t e a Gu v er n u lu i . i ar in v es t it o r i lo r c ` p l an u r i l e d e a f a c er i n er e a l i s te s u n t so r t it e e [ ec u l u i. d u p ` ce f i n a n ] ` r i l e l a n i v e l u l p i e ]e i a u s c ` z u t c u p e st e 70 % .o i n e r ] i e p oz i t i v ` . \ n t a n d e m c u p r o v i z i o a n el e . c a r e a s c ` z u t c u p e s t e 7 % fa ] ` d e 2 0 0 8 .

.

directorul de vånz`ri al NBG Leasing Analiz`: Mai pu]in optimism \n pia]a de leasing Interviu: Bogdan Cernescu.82. directorul general al RBS Romånia Analiz`: B`ncile au sim]it doar temporar gustul pierderilor Interviu: Sergiu Oprescu. directorul general al Intesa Sanpaolo Bank Cronologie 2009 5 7 10 12 26 28 29 31 36 CASETA REDAC}IONAL~ REDACTOR-{EF Adrian DUMITRACHE REDACTORI: Alexandra CHELU Cristina CUNCEA Ioana MOLDOVAN Angela PL~CINT~ Roxana PRICOP Ovidiu TEMPEA PUBLISHER: Teodora IUGA ART DIRECTOR & DTP: Felix IONESCU GRAPHIC DESIGNER COPERT~: R`zvan IORDACHE CUSTOMER SUPPORT: Nicoleta BUGA TRAFFIC MANAGER: Sorin CIURARU BRAND MANAGER: Doru PU{CA{U CORECTUR~: Theodor ZAMFIR CONFERENCE AND PRINT DEVELOPMENT MANAGER: Raluca VOIVOZEANU VÅNZ~RI: Mircea NEAGU Octavian PETRESCU Ramona P|RVULESCU Simona SIMION Roxana {TEF~NESCU Tel. partener al Mu[at & Asocia]ii Analiz`: Fondurile de private equity ies din amor]eal` Informa]ii companii: Consultan]` juridic` Case de insolven]` Consultan]` fiscal` [i audit Fonduri de investi]ii Indexul general al companiilor 117 118 126 128 132 136 139 141 143 4 . managing director al Immorent Romånia Informa]ii companii de leasing Cronologie 2009 75 76 78 88 90 96 PIA}A DE CAPITAL Analiz`: Corec]ii spre stabilizare pe pia]a de capital Analiz`: Investitorii vor re\ncepe s` se uite la fondurile de ac]iuni Informa]ii fonduri mutuale 101 104 109 114 CONSULTAN}~ Analiz`: Pentru casele de avocatur`.56.56. pre[edintele CEC Bank Interviu: Johan Gabriels.82.: 031. pre[edintele EximBank Interviu: Nicola Calabro’. pre[edintele Alpha Bank Informa]ii b`nci Interviu: Ionu] Costea.416 vinzari@mediafax.ro DIRECTOR VÅNZ~RI: {tefan PARASCHIV DIRECTOR FINANCIAR: Dana COZAC DIRECTOR BUSINESS: C`lin BUZEA DIRECTOR GENERAL MEDIAFAX: CRISTIAN DIMITRIU TIPAR {I PREPRESS: RH PRINTING ASIGUR~RI {I PENSII PRIVATE Analiz`: Primul an de sc`dere pe pia]a asigur`rilor Analiz`: Criza financiar` „a c`zut bine” pensiilor private Informa]ii companii: Asigur`tori Brokeri de asigur`ri Fonduri de pensii private Cronologie 2009 45 48 56 60 66 69 71 LEASING Interviu: Dan Cristian Pelcu]`.Sumar B~NCI Interviu: Radu Ghe]ea.424 Fax: 031. criza e \n alt` parte Interviu: Anca Buta Mu[at.

.

.

|n 2009. ceea ce ne-a sus]inut semnificativ s` ob]inem o cre[tere a activelor cu peste 54%. CEC Bank spre ce se orienteaz` \n perioada urm`toare? Prioritar` \n acest moment este acordarea de credite care s` faciliteze accesarea fondurilor UE. Care sunt pa[ii urm`tori? CEC Bank vrea s` fie o banc` universal`. soldul depozitelor atrase a urcat cu 22%. dar [i imagistic. a f`cut posibil` ie[irea din criz` [i construirea „Micului Paris”. Ce s-ar fi \ntåmplat dac` r`måneam banc` de economii sau care acorda credite doar persoanelor fizice? Jum`tate din activitate ar fi disp`rut.4 milioane de clien]i. Urm`rim acest lucru de trei ani. |n acest moment. Nu putem r`måne cu vechile gratii la ferestre. Din 2007 pån` \n 2010 noi am crescut creditul pentru persoane juridice de la aproximativ 20% din total portofoliu pån` la 46%. Dac` \n 2007-2008 am cochetat foarte mult cu ideea creditului ipotecar [i a creditului de consum. a cererii bancabile. pre[edintele CEC Bank. re]eaua b`ncii ne-au permis s` r`månem o banc` important` \n ceea ce prive[te atragerea de depozite. cånd agricultura. a \n]eles c` trebuie s` ne transform`m \ntr-o banc` universal` [i contribuie la realizarea obiectivelor stabilite prin strategia b`ncii. echipa este destul de sudat`. dar nu \nseamn` c` nu suntem preocupa]i de atragerea unor speciali[ti [i a unor tineri gata s` se angajeze \n eforturile de dezvoltare a b`ncii. Vrem ca acest lucru s` se vad` atåt prin calitatea serviciilor. Aceste lucruri ne-au permis s` fim institu]ia de credit cu una dintre cele mai mari cre[teri de depozite atrase. Mai reprezint` un avantaj pentru CEC Bank faptul c` a plecat de la statutul de banc` de economii? Tradi]ia. al`turi de petrol. mai bine spus. pe care tocmai amintea]i c` dori]i s-o moderniza]i \n totalitate. dup` 1933. numele. al`turi de petrol. Dup` BCR. Personal. Dorin]a noastr` este s` cre`m un portofoliu echilibrat. cånd. Ovidiu Tempea De cånd a]i preluat conducerea CEC Bank a \nceput o repozi]ionare vizibil`. apreciaz` Radu Ghe]ea. cåt [i prin modul de abordare a clien]ilor [i afacerilor.Interviu Ghe]ea: Agricultura va scoate Romånia din criz` Agricultura va avea un aport determinant la ie[irea din criza economic`. a agriculturii [i autorit`]ilor publice locale. Faptul c` suntem banc` universal` ne permite s` ne ajust`m strategia pe termen scurt. n Financiar 2010 7 . suntem a doua banc` din punct de vedere al num`rului de clien]i. cu 3. Mai toate b`ncile vorbesc de lipsa cererii pe partea de creditare sau. a f`cut posibil` atåt revenirea economiei. Agricultura are \n mod constant o pondere de 18% din portofoliu. Cum s-a realizat transformarea la nivelul personalului? Sunt foarte mul]umit de faptul c` oamenii din CEC. Apreciez acest lucru cu atåt mai mult cu cåt pentru foarte mul]i dintre angaja]ii CEC a deveni salariat al CEC Bank a \nsemnat multe eforturi de preg`tire profesional`. Ave]i \n continuare cea mai mare re]ea de sucursale. Am modernizat undeva la 600 de sucursale [i mai avem \nc` pe atåt. \ntreaga echip`. cred c` agricultura romåneasc` este printre pu]inele sectoare care pot avea un aport determinant la ie[irea din criza economic`. \n special \n domeniul agriculturii. a[a cum s-a \ntåmplat \n 1933. \n condi]iile \n care \ntreg soldul \mprumuturilor s-a triplat \n aceast` perioad` de la aproximativ 3 miliarde de lei la peste 9 miliarde de lei. conform ultimelor statistici. de schimbare de atitudine fa]` de client. A mai f`cut-o o dat`. Vom duce la bun sfår[it procesul de schimbare a imaginii CEC. dar foarte important este c` nivelul de credite neperformante pe acest segment e aproape zero. {i nu e ceva punctual. cu 50% persoane fizice [i 50% persoane juridice. Nu mai suntem o cas` de economii. administra]iilor publice locale [i mediul rural. acum suntem angrena]i aproape 100% \n creditarea IMM-urilor. \n func]ie de condi]iile pie]ei. cåt [i construirea „Micului Paris”.

Pentru o ]ar` emergent`. 8 Advertorial . \n timp ce comportamentul consumatorilor continu` s` fie dominat de pruden]` [i team`. pentru proiecte de dezvoltare ajustate nevoilor economiei [i consolidarea veniturilor bugetare prin m`rirea bazei de impozitare“. pentru cre[terea \ncrederii popula]iei \n produsele de economisire oferite de institu]iile de credit. cåt [i prin reducerea num`rului deponen]ilor persoane juridice cu 0.761 de deponen]i. apreciaz` Eugen Dijm`rescu. au avut loc ajust`ri esen]iale \n comportamentul pie]elor financiare. Depozite garantate vs.332. corelat` direct cu evolu]ia veniturilor. reprezint` corec]ii ale comportamentului de economisire anterior. al dezvolt`rii [i diversit`]ii instrumentelor de plasament pe pie]ele financiare. fapt ce are consecin]e importante asupra gradului de economisire. respectiv cel de economisire. Doar garantarea depozitelor nu este suficient` pentru a face din rata economisirii suportul cre[terii ratei investi]iilor \n PIB. |n acest context. La 31 decembrie 2009. Politicile economice ar trebui s` devin` pro-active pentru \ntreprinz`tori. Fie c` vorbim de ]`ri cu economii dezvoltate sau emergente. Concomitent. Aceast` dinamic`.B`nci FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR |N SISTEMUL BANCAR CONTINU~ S~ JOACE UN ROL ESEN}IAL |N STABILITATEA SISTEMULUI FINANCIAR-BANCAR Scena dezbaterilor publice continu` s` fie dominat` de discu]iile privind efectele crizei economice. afectate \n continuare de criz` [i de m`surile de control sever al veniturilor.2% fa]` de sfår[itul anului 2008. procesul de economisire va fi puternic influen]at de situa]ia economic` general` [i de nivelul veniturilor individuale. pe plan interna]ional. este explicat` printr-o sc`dere mai accentuat` a num`rului total al deponen]ilor persoane fizice (cu 5. Fondul de Garantare a Depozitelor \n Sistemul Bancar (FGDB) a continuat s`-[i exercite rolul s`u \n crearea [i men]inerea stabilit`]ii financiar-bancare. existen]a unui sistem bancar solid [i m`surile pruden]iale adoptate de Banca Na]ional` au f`cut ca Romånia s` fie ocolit` de falimente bancare. iar economiile popula]iei aflate \n depozite bancare s` fie suportul pentru cre[terea ofertei de bunuri [i servicii pe pia]a intern` [i extern`. Cel mai recent sondaj de opinie realizat la solicitarea FGDB (2009) arat` c` insuficienta informare [i amplificarea sentimentului de insecuritate au f`cut ca 14% din popula]ie s` cread` doar \n „seiful“ din cas` [i mai pu]in \n alte forme de economisire.9%. r`måne un element cheie \n analiza modului \n care statele vor reu[i s` dep`[easc` costurile crizei [i efectele sale pe termen lung. Inten]iile de economisire pentru anul 2010. comportamentul de consum. directorul FGDB. |n viitor. cum este Romånia. volumul economiilor popula]iei este afectat atåt de m`rimea veniturilor. afirm` Eugen Dijm`rescu. activitatea institu]iilor responsabile cu asigurarea [i garantarea economiilor popula]iei este cu atåt mai important` cu cåt. cåt [i de valoarea lunar` a co[ului de consum de m`rfuri [i servicii“. num`rul total al titularilor de depozite a sc`zut cu 5.4%). „Evolu]ia economisirii este un barometru al \ncrederii popula]iei \n politicile economice [i monetare. |n ciuda turbulen]elor de pe pie]ele financiare interna]ionale. Acela[i studiu dezv`luie faptul c` economiile popula]iei s-au concentrat \n special \n depozite \n lei (14%) [i conturi curente \n lei (10%) [i mai pu]in \n carduri de debit (8%). ajungånd la 17. depozite negarantate 6% Depozite garantate Depozite negarantate 94% Datele incluse \n grafic sunt la 31 decembrie 2009 „Sc`derea economisirii atrage dup` sine reducerea disponibilului de creditare [i investi]ii \n economie. \n defavoarea consumului. determinate de sc`derea veniturilor [i a remuner`rii depozitelor bancare.

Modul \n care FGDB [i-a dus la \ndeplinire atribu]iile oferite prin lege se reflect` [i \n ceea ce prive[te plata compensa]iilor la institu]iile de credit \n faliment.2% \n 2009 din volumul depozitelor garantate. Pentru a se asigura aplicarea acestor prevederi [i \ncadrarea \n termenele respective. din momentul \n care depozitele au devenit indisponibile. Implicarea.000 de euro. Pån` la 31 decembrie 2009. FGDB a pl`tit compensa]ii \n favoarea unui num`r de 327. De asemenea.Nout`]i \n domeniul reglement`rilor legale La nivelul Uniunii Europene s-a acordat o aten]ie din ce \n ce mai mare institu]iilor responsabile cu asigurarea stabilit`]ii financiare. 39/1996 privind înfiin]area [i func]ionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Financiar 2010 9 . \n caz de necesitate. \n special ale celor din Uniunea European`. |n contextul crizei financiare interna]ionale. Activitatea FGDB ca schem` de garantare a depozitelor \n sistemul bancar Prin amendamentele aduse legii de func]ionare a FGDB la sfår[itul primului semestru al anului 20091. Au fost ajustate plafonul de garantare a depozitelor [i termenul de plat` a compensa]iilor \n cazul falimentului institu]iilor de credit [i au fost adoptate noi m`suri destinate consolid`rii \ncrederii deponen]ilor \n s`n`tatea [i stabilitatea sistemelor bancare: Protejarea unor valori mai ridicate ale economiilor cet`]enilor sau \ntreprinderilor mici [i mijlocii prin cre[terea [i egalizarea plafoanelor de garantare la 50. a fost \nt`rit` capacitatea Fondului de a asigura plata compensa]iilor \n condi]iile major`rii plafonului de garantare a depozitelor [i a reducerii semnificative a termenului de plat` a compensa]iilor. la solicitarea lor de c`tre Fond. Anul 2009 a dus la modific`ri substan]iale ale schemelor de garantare. institu]iile de credit participante la FGDB [i-au adaptat sistemele informatice pentru a asigura existen]a \n permanen]` a unei eviden]e complete [i exacte cuprinzånd: datele referitoare la deponen]ii garanta]i. cåt [i cu ceilal]i actori din sistem pentru a men]ine \ncrederea popula]iei \n sistemul financiar-bancar. echivalent \n lei. Cre[terea capacit`]ii institu]iilor [i schemelor de garantare de a reac]iona mai rapid la eventualele „accidente“ din sistemul bancar prin reducerea termenului pentru \nceperea pl`]ilor compensa]iilor de la 3 luni la 20 de zile lucr`toare. depozitele garantate ale acestora. FGDB r`måne singura institu]ie a c`rei principal` misiune este aceea de a garanta depozitele \n sistemul bancar [i de a contribui la stabilitatea acestuia pe termen mediu [i lung. FGDB a recuperat 31. sub form` de \mprumut. pån` acum. Mai buna rela]ionare [i informare a publicului larg cu privire la m`surile de siguran]` oferite de schemele de garantare aferente. crean]ele exigibile ale institu]iei de credit fa]` de ace[tia. precum [i orice alte informa]ii utile determin`rii valorii compensa]iei la care este \ndrept`]it. FGDB este preocupat de limitarea apelului la credite stand-by \n favoarea consolid`rii resurselor destinate compensa]iilor prin modificarea necesar` a cotei anuale a contribu]iilor b`ncilor participante la schem` [i administrarea corespunz`toare a propriilor resurse. guvernele trebuie s` pun` la dispozi]ia schemelor de garantare sumele suplimentare necesare acoperirii compensa]iilor. s-a ajustat contribu]ia anual` a institu]iilor de credit participante la 1 Plata compensa]iilor la b`ncile \n faliment se prezint` astfel: Total Nova Bank Banca Columna Banca Turco-Romån` Banca Romån` de Scont Banca Interna]ional` a Religiilor Bankcoop Banca “Albina” 0 % pl`]i efective de compensa]ii 20 40 60 80 100 % deponen]i care au fost compensa]i Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr.465 de deponen]i. FGDB coopereaz` atåt cu banca central`. Pentru acomodarea cre[terii plafonului de garantare cu necesitatea FGDB de a acoperi eventualele compensa]ii. [i a altor institu]ii ale statului \n solu]ionarea problemelor cauzate de situa]ii excep]ionale – b`nci centrale. 80/2009 pentru modificarea [i completarea Ordonan]ei Guvernului nr. Astfel.1% \n 2008 la 0. inclusiv schemelor de garantare a depozitelor.12% din totalul crean]elor sale asupra b`ncilor \n faliment. FGDB a continuat monitorizarea [i sprijinirea lichidatorilor \n aplicarea procedurii falimentului la b`ncile la care a avut calitatea de creditor \n vederea recuper`rii unor sume cåt mai mari din crean]ele sale. Fond de la 0.

RBS a dezvoltat un portofoliu de canale de servicii alternative electronice care acoper` majoritatea nevoilor clien]ilor. precum [i produse de creditare. oferim produse [i servicii pentru clien]i persoane fizice.). Interviu cu Johan Gabriels. La final de 2009 am lansat Phone Banking. dar [i a preferin]elor acestora. iar la \nceput de 2010 am lansat iBanking. Credem \n ceea ce construim [i nu ne oprim aici. |n ceea ce ne prive[te. lider \n ceea ce prive[te inova]ia de produs [i calitatea serviciilor. credite pentru uz personal. cum ar fi cele dedicate companiilor. De-a lungul celor 15 ani de existen]` a opera]iunilor b`ncii \n Romånia. \n principal. Dintre oportunit`]ile de care \ncerc`m s` profit`m \n urm`toarea perioad` se pot aminti: m`rirea gradului de penetrare pe segmentele tradi]ionale de clien]i. produse [i servicii excelente. inten]ionånd s` ne conserv`m portofoliul existent [i s` \l dezvolt`m selectiv pe anumite segmente. Datorit` abord`rii noastre pru- 10 Advertorial . | nc` de la intrarea sa pe pia]a romåneasc`.) [i s` recanalizeze acest timp c`tre proiecte personale [i c`tre familie. de la cele standard la cele mai complexe. pre[edinte al RBS Romånia Care sunt priorit`]ile [i obiectivele RBS pentru anul acesta? Suntem deschi[i c`tre noi oportunit`]i de afaceri. Gama noastr` de produse Corporate Banking const` \n servicii de tranzac]ii bancare [i de trezorerie. am navigat prin aceast` perioad` furtunoas` al`turi de clien]ii no[tri [i am lucrat \mpreun` cu ei pentru a g`si situa]iile [i solu]iile reciproc avantajoase \n a[a fel \ncåt \ntr-un final s` ie[im \mpreun` \nving`tori. lans`ri de noi produse [i servicii dedicate persoanelor fizice [i clien]ilor no[tri Royal Preferred Banking. rate credite etc. De aceea. avånd \n vedere evolu]ia obiceiurilor de consum ale clien]ilor de servicii financiare de retail. oricånd. ne concentr`m asupra canalelor alternative [i. include conturi curente. institu]ii financiare etc. credite ipotecare. participarea \n tranzac]ii cu vizibilitate. sucursala virtual` aflat` la dispozi]ia clien]ilor no[tri oriunde. Marea majoritate a acestora sunt salaria]i (cu un program fix).B`nci De 15 ani \n Romånia O poveste de succes despre valoarea experien]ei |n RBS Romånia cunoa[tem [i credem \n valoarea experien]ei cå[tigate \n 15 ani de zile. carduri de debit [i de credit. Factorii care au contribuit \n trecut la succesul nostru vor continua s` fie prezen]i \n 2010 [i mai departe: oameni minuna]i. \n solu]iile solide oferite [i \n echipa unic` de profesioni[ti. care r`spund celor mai sofisticate nevoi financiare. \n special cele cu poten]ial de export [i dezvoltare. Nici Romånia nu face excep]ie. dar cu un num`r de obliga]ii financiare \n cre[tere (furnizori de servicii. |n ceea ce prive[te strategia pentru clien]i persoane fizice. banca [i-a construit o reputa]ie solid` de partener profesionist [i de \ncredere. echipa noastr` [i-a construit o reputa]ie impresionant` \n dezvoltarea unor rela]ii solide de afaceri cu clien]i corporativi [i persoane fizice. Obiectivul b`ncii noastre a fost acela de a construi aceste rela]ii pe m`sur` ce a crescut odat` cu pia]a romåneasc` de profil. planuri de economii. sectorului public [i clien]ilor persoane fizice. serviciu prin care clien]ii pot efectua prin telefon diverse opera]iuni bancare. credite personale cu ipotec`. facilit`]i de overdraft. cu un program aglomerat. Lucr`m preponderent cu corpor a]ii multina]ionale. precum [i companii de pe pia]a local`. companii interna]ionale care deruleaz` afaceri \n Romånia. noi parteneriate \n sectorul public. Gama noastr` de produse \n continu` diversificare. astfel c` nu se poate spune c` modul \n care au reac]ionat b`ncile de aici a fost diferit fa]` de reac]iile \nregistrate pe pia]a bancar` interna]ional`. solu]ia noastr` de internet banking. asupra serviciilor financiare electronice. au nevoie de solu]ii eficiente care s` reduc` timpul petrecut cu achitarea obliga]iilor de natur` financiar` (pl`]i de utilit`]i. Ce impact a avut criza financiar` asupra b`ncilor \n general [i asupra RBS Romånia \n special [i ce m`suri a]i luat pentru a ie[i din dificultate? Cu siguran]` c` recentele evenimente economice au produs multiple efecte \n lan] \n economiile na]ionale ale tuturor statelor. ne-am pozi]ionat \ntotdeauna ca o banc` de rela]ii. |ncepånd din septembrie 2004.

ne-am pozi]ionat \ntotdeauna ca o banc` de rela]ii. Pite[ti [i Timi[oara. oricine \[i poate administra mai bine banii [i bugetul personal astfel \ncåt s` aib` un plus de echilibru financiar [i s` fie mai preg`tit pentru viitor. precum [i realit`]ile [i priorit`]ile locale. implicarea angaja]ilor. nu putem spune c` am sim]it criza cu aceea[i acuitate ca alte institu]ii bancare. Obiectivul programului este s` ofere acces la informare [i educa]ie financiar` pentru un num`r tot mai mare de persoane. Momentan ne concentr`m pe urm`toarele zone: reducerea impactului asupra mediului. prima edi]ie a programului MoneySense s-a desf`[urat \n 2010 \n 36 de licee din Bucure[ti. indiferent de industrie. care se desf`[oar` de peste 15 ani. administrarea finan]elor personale [i dezvoltarea unei afaceri. avem o pozi]ie foarte bun` \n ceea ce prive[te lichiditatea. Johan Gabriels. Gala]i. fiind unul dintre cele mai importante programe de acest tip din Marea Britanie [i Irlanda. tendin]` pe care am manifestat-o \ntotdeauna. sprijinirea comunit`]ilor locale [i educa]ia financiar`. Cluj-Napoca. Care este strategia de CSR a RBS Romånia? Prin responsabilitatea corporatist` \n]elegem s` includem aspectele de dezvoltare durabil` \n strategia de business. acoperind no]iuni de baz` legate de b`nci. Cu ajutorul acestui program. Oradea. a[a cum au f`cut-o toate companiile de pe pia]`. pre[edinte al RBS Romånia dente [i selective fa]` de clien]i [i deal-uri. n Financiar 2010 11 . Prin intermediul parteneriatului cu Funda]ia CREDE [i AIESEC Romånia [i cu sprijinul voluntarilor b`ncii. cåt [i clien]i actuali [i poten]iali. Am ales aceste direc]ii avånd \n vedere strategia grupului. Bra[ov. MoneySense este programul de educa]ie financiar` al grupului RBS. Evident c` am luat m`suri de optimizare a costurilor. Ce a]i \ntreprins \n direc]ia educa]iei financiare? |n 2010 RBS Romånia a lansat MoneySense – un program de educa]ie financiar` destinat publicului larg. atåt tineri. |n plus.|n ceea ce ne prive[te. am navigat prin aceast` perioad` furtunoas` al`turi de clien]ii no[tri [i am lucrat \mpreun` cu ei pentru a g`si situa]iile [i solu]iile reciproc avantajoase \n a[a fel \ncåt \ntr-un final s` ie[im \mpreun` \nving`tori. MoneySense ofer` oric`rei persoane interesate asisten]` [i informa]ii financiare despre finan]ele personale [i despre servicii financiare. datorat` bazei foarte solide de depozite. produse bancare.

Alexandra Chelu 12 Analiz` . ca de altfel pentru \ntreg sectorul privat. |ns` tranzi]ia rapid` de la expansiunea exuberant` la controlul costurilor [i ajutorul b`ncii centrale au f`cut ca sistemul bancar local s` consemneze doar temporar pierderi.B`nci B`ncile au sim]it doar temporar gustul pierderilor Anul 2009 a \nsemnat pentru b`nci. o perioad` de ajustare pentru a face fa]` noilor condi]ii din mediul economic.

.

a provizioanelor constituite. b`ncile s-au confruntat cu o cre[tere rapid` a creditelor neperformante [i. Relaxare. prin urmare. activele nete ale sistemului bancar au crescut \n 2009 cu 5. Totu[i.4 miliarde de lei la 330.6 miliarde de lei. din cauza recesiunii marilor economii europene. dup` intrarea Romåniei \n Uniunea European`. iar profitul sectorului bancar a fost de 5. de la 314. precum [i de intensificarea dificult`]ilor privind ob]inerea de finan]are. aceasta fiind principala cauz` care a f`cut ca sistemul bancar s` \nregistreze \n premier` pierderi \n primul trimestru al anului trecut. cauzate \n principal de majorarea cheltuielilor. ceea ce \nsemna c` sunt supravegheate tot din str`in`tate. efectele crizei au fost puternic resim]ite. Popula]ia a fost puternic afectat` de \nghe]area credit`rii. iar unele b`nci au reu[it s`-[i adapteze opera]iunile pentru a \ncheia anul cu profituri semnificative. 22 de b`nci din cele 42 de institu]ii existente au \nregistrat anul trecut profituri cu o valoare cumulat` care dep`[e[te de trei ori nivelul cå[tigului rezultat la nivelul sistemului bancar. Mai mult. BNR se confrunta cu persisten]a presiunilor infla]ioniste. generate \n principal de deprecierea leului \n condi]iile accentu`rii aversiunii fa]` de risc a investitorilor. ceea ce a condus la o reducere drastic` a cererii interne.B`nci E conomia romåneasc` s-a trezit dup` anul 2008 f`r` niciun sprijin. Sistemul bancar a fost for]at s` \nve]e din mers regulile crizei.7 ori mai mic decåt valoarea record de 4. |n acest context. firmele au fost afectate atåt de sc`derea cererii interne. cåt [i a celei externe. |n plus. care au compensat la nivelul sectorului rezultatele negative rapor- tate de alte institu]ii concurente. \n condi]iile \n care sectorul public se confrunta deja cu probleme legate de cre[terea deficitului bugetar. anul trecut s-a revenit la supravegherea local` a tuturor opera]iunilor bancare prin intrarea \n vigoare a unui ordin BNR care prevede c` [i sucursalele b`ncilor str`ine prezente \n Romånia trebuie s` raporteze lunar informa]ii financiar-contabile detaliate. |n pofida reducerii semnificative a profitului. Astfel. \n contextul \n care valoarea provizioanelor constituite aproape s-a dublat.1%. dar mai ales de incertitudinile privind siguran]a locului de munc`. situa]ie specific` pentru Romånia \n anii electorali. inclusiv pe partea de investi]ii [i costuri cu salaria]ii.4 miliarde de lei \nregistrat` \n 2008. dar nu a renun]at la pruden]` [i la supravegherea atent` a institu]iilor de credit prezente pe pia]a local`. sucursalele institu]iilor de credit europene au dreptul s` opereze pe baza autoriza]iilor ob]inute de b`ncile-mam`. astfel c` au trecut anul trecut la ajustarea semnificativ` a opera]iunilor desf`[urate. dar cu pruden]` Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) a relaxat anul trecut politica monetar` [i normele pentru acordarea anumitor tipuri de \mprumuturi. \n contextul \n care. Pentru \nceput. de peste 770 de milioane de lei. sc`derea veniturilor. 14 Analiz` .

.

\n condi]iile \n care o sc`dere de asemenea amploare nu mai fusese realizat` de mai bine de doi ani. B`ncile care au participat la aceste acorduri sunt Erste Bank. Aceste dou` m`suri au venit \n contextul \n care profiturile b`ncilor erau puternic afectate de constituirea a tot mai multe provizioane.5 puncte procentuale. BNR a mai luat [i alte decizii pentru a ajuta sectorul bancar. BEI [i BNR s` nu retrag` capital [i au garantat participarea cu capital suplimentar pentru sus]inerea subsidiarelor locale. \n condi]iile \n care efectele crizei interna]ionale se resim]eau puternic \n economia local`. Ulterior. banca central` a eliberat treptat fonduri din rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor b`ncilor. restric]ie care intrase \n vigoare doar cu cåteva luni \nainte. de 31. \n cumul de 2. Un prim pas \n acest sens a fost f`cut \n luna martie. Concomitent. Société Générale.B`nci Evolu]ia ratei de politic` monetar` [i a ratelor rezervelor minime obligatorii \n 2009 Data [edin]ei de politic` monetar` Rata dobånzii de politic` monetar` Rata rezervelor minime obligatorii Lei Valut` 4 februarie 2009 10% 18% 40% 6 mai 2009 9. banca central` a realizat anul trecut teste de stres care au indicat o nevoie 16 Analiz` .75 puncte procentuale. iar creditarea \nghe]ase. Eurobank EFG. Astfel. Un alt semnal c` BNR sus]ine reluarea sustenabil` a credit`rii economiei a fost dat \n luna mai. cu 73% mai mult decåt valoarea contractat` \n 2008.5% 18% 40% 30 iunie 2009 9% 15% 35% 4 august 2009 8.5% 15% 30% 29 septembrie 2009 8% 15% 30% 16 noiembrie 2009 8% 15% 25% Sursa: Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) Pentru limitarea efectelor crizei interna]ionale. pentru \mbun`t`]irea situa]iei lichidit`]ii de pe pia]a local`. cu peste 15% mai mult comparativ cu 2008.25 de puncte procentuale. Alpha Bank. cånd banca central` a decis o reducere a dobånzii de politic` monetar` cu 0. fa]` de 40%. \n contextul \n care condi]iile de lichiditate de pe pia]a interbancar` s-au stabilizat. ceea ce a avut ca efect eliberarea a circa 800 milioane de euro. dar a stabilit totodat` ca b`ncile s` prevad` \n noile norme interne un avans minim pl`tit de client la acest tip de \mprumuturi. dup` ce \n 2008 operase [ase major`ri ale ratei. Mai mult. Lombard. BNR a acordat b`ncilor \mprumuturi overnight prin facilitatea permanent`. care controleaz` circa 70% din pia]a din Romånia. Mai mult. BNR a acceptat \n prima lun` a anului trecut s` elimine obliga]ia de a aplica teste de stres pentru clien]ii care solicit` credite ipotecare [i imobiliare cu garan]ii ipotecare. Piraeus Bank [i UniCredit. cu 0. printre care a introdus posibilitatea de a putea reduce nivelul provizioanelor constituite la creditele considerate pierdere (restan]e peste 90 de zile sau credite pentru care s-au ini]iat proceduri judiciare) cu 25% din valoarea garan]iilor aferente [i de a \ncadra \ntr-o clas` de risc inferioar` creditele restructurate. pe care a redus-o de cinci ori anul trecut. banca central` a decis s` reduc` pentru prima dat` dup` mai bine de un an [i jum`tate rata dobånzii. BNR a hot`råt s` urmeze o politic` de relaxare [i \n ceea ce prive[te dobånda de politic` monetar`. grupurile-mam` care controleaz` principalele nou` institu]ii de credit cu capital str`in din Romånia s-au angajat \n fa]` reprezentan]ilor FMI. \n sum` de aproape 155 de miliarde de lei. |nc` din a doua [edin]` de politic` monetar`. la 10% pe an. National Bank of Greece. BERD.25% la 8%. Pe de alt` parte. b`ncile-mam` ale primelor nou` institu]ii de credit din Romånia au semnat pån` \n luna august scrisori de angajament individuale cu BNR pentru men]inerea nivelului expunerii pe pia]a local` la nivelul de la finele lunii martie 2009. adic` de a constitui provizioane mai mici pentru acestea. Comisiei Europene. cånd s-a decis reducerea la zero a ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele \n valut` cu scaden]` rezidual` mai mare de doi ani. Totodat`. Volksbank. BNR a redus rata rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei de la 18% la 15% [i a celor \n valut` de la 40% la 25%. Raiffeisen International. [i a ratei de solvabilitate a sucursalelor peste 10%. institu]iile au realizat depozite overnight \nsumånd 56 de miliarde de lei. prin trei decizii separate. din luna februarie.5 miliarde de euro. \n condi]iile \n care gradul de nerambursare pentru acest tip de \mprumuturi era mult mai mic decåt \n cazul creditelor de consum [i nevoi personale negarantate. de la 10.

.

2 158.9 August 198. [i a ajuns la 40.9 117.9 -4.2 158.9 Decembrie 199.8% la finele anului 2008 la 14% \n decembrie 2009.6 100.9 80. Cu toate acestea.1 Martie 202.4 102.4 63.3 154.9 Mai 199.7% anul trecut. dobånzile au atins \n prima parte a anului trecut niveluri maxime atåt \n ceea ce prive[te creditele noi \n lei.9 117. Gradul de intermediere financiar` a urcat treptat \n ultimii ani de la 26.4 57.7 122.1% a fost mai mare decåt sc`derea soldului credit`rii. care asigurau randamente ridicate. un risc 18 Analiz` .8 +4 +23. dar mai ales ne\ncrederea popula]iei \n siguran]a veniturilor [i a locului de munc`.3 99. B`ncile au creditat statul.B`nci Evolu]ia creditelor [i depozitelor \n 2009 Creditul neguvernamental (mld.0 +10.6 117.6 61.1 56.1 99.2 154.7 120. sub form` de capital [i \mprumuturi subordonate. expunerea pe Romånia a grupurilor care controleaz` principalele nou` b`nci cu capital str`in a fluctuat pe parcursul anului trecut.0 101.6 79. totu[i. |n acest context.3 96. Dac` b`ncile au \nceput s` reduc` treptat \n a doua parte a anului trecut dobånzile acordate la depozitele \n lei.1 96. dep`[ind \n decembrie 2009 valorile din toamna lui 2008.2 167. dar multiplele incertitudini existente au condus la \nghe]area credit`rii [i la concentrarea pe atragerea de resurse de pe pia]a intern`. Rata medie a solvabilit`]ii la nivelul sistemului a crescut de la 13. a suferit unele modific`ri [i a \nceput s` func]ioneze cu adev`rat abia \n toamna anului trecut. dar programul a \ntåmpinat probleme de la lansare. bancherii au scos \n eviden]` nevoia de a fi puse la dispozi]ie instrumente de investi]ii adecvate.8 57.6 101.2 79.4 83.4 62.6% \n termeni reali.6 163.1 95. b`ncile au adus \n Romånia anul trecut circa 500 de milioane de euro.7%. gradul de intermediere financiar`.000 de euro.7 100. Totu[i.6 Februarie 206.1 Iunie 198.7 102. calculat ca raport \ntre \mprumuturile sectorului privat [i PIB. b`ncile au trecut la investi]ii mai sigure. iar \n decembrie 2009 a anun]at c` toate major`rile de capital operate de b`ncile comerciale \ncepånd din iunie 2008 au fost solicitate de reprezentan]ii b`ncii centrale.9 83.9 79. [i au urmat cu greu trendul descendent al dobånzii de politic` monetar`.1 154.7 155.9 117.8 79.7 +5 Sursa: Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) Depozitele reziden]ilor clien]i neguvernamentali (mld.1 161. a companiilor \n revenirea cererii [i economiei [i a b`ncilor \n clien]ii noi [i siguran]a ramburs`rii \mprumuturilor au condus la pr`bu[irea credit`rii sectorului neguvernamental \n 2009. Concomitent.1 81.8 56.7 Octombrie 201. \n condi]iile \n care numai componenta \n lei s-a diminuat cu 9%.1 118. Dobånzile ridicate al creditelor \n lei. \n titluri de stat. Pe de-o parte. b`ncile mam` [i-au majorat expunerea pe Romånia pån` la finele lunii decembrie a anului trecut pån` la nivelul convenit \n martie 2009. Prima locuin]` a fost cump`rat` prin intermediul acestui program \n luna iulie.7 56. cånd s-au resim]it pe plan local efectele crizei financiare. \n contextul \n care declinul economiei cu 7. nu sectorul privat La \nceputul lui 2009.4 Noiembrie 200. lei) Luna Credit total Lei Valut` Ianuarie 206. Pån` la finele anului trecut. b`ncile din Romånia s-au trezit \n fa]a unui peisaj economic cu totul schimbat comparativ cu evolu]ia din anii anteriori [i au \ncercat s`-[i revizuiasc` strategiile de pia]`. dup` ce \n 2007 [i 2008 avansase foarte rapid cu 50.7 121.6 Aprilie 200.5 161.7 58.6 83. |n primul rånd.8% \n 2006 la 38.5 97.7 118. pån` la valorile din primul semestru din 2008.9 120.6 de capital suplimentar pentru b`ncile comerciale de cel mult un miliard de euro.0 80. lei) Depozite totale Lei Valut` 154.0 119.5% \n 2008.9 Septembrie 198.1 Iulie 197.2 58. a dep`[it anul trecut pragul de 40%.7 65. mai pu]in de jum`tate din plafonul de un miliard de lei aprobat ini]ial de Guvern. dar [i depozitele nou constituite. Fondul Na]ional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a primit aproximativ 11.8 79. Per total. ratele la creditele \n moned` na]ional` au continuat s` se situeze la niveluri ridicate.7 123.1 Varia]ie 2009/2008 (%) +0.1 162.8 58. existånd totu[i [i o excep]ie. Singurul impuls pentru creditarea sectorului privat a fost dat anul trecut de programul guvernamental „Prima Cas`“. prin care creditele contractate de o persoan` pentru cump`rarea primei locuin]e erau garantate de stat \n limit` maxim` de 60.5% [i respectiv 25.500 de cereri \n cadrul programului [i a acordat garan]ii \nsumånd 485 de milioane de euro.5 82. soldul creditelor acordate sectorului neguvernamental a sc`zut anul trecut cu 3. pe baza major`rii credit`rii. iar pe de alt` parte FMI a ar`tat c` este [i va fi flexibil [i c`.

.

3% 1.9% 2.9% din total re]ea. a avansului provizioanelor. \n valoare de 1.1% 7. prin urmare.8% la finele anului trecut.6% 13. Credit Europe Bank 1.9% 2.8% \n termeni nominali.4% Sursa: Ziarul Financiar Eficien]` [i gestiune a riscurilor Juc`torii din sistemul bancar au mizat mult timp pe expansiune [i creditare [i.2 miliarde de euro. Alpha Bank 5. Astfel.3% 11.724 de persoane. Banca Romåneasc` 2. BRD 15. dar [i de ne\ncrederea \n perspectivele economice care a determinat oamenii s` vrea s` de]in` rezerve \n eventualitatea apari]iei unor probleme financiare \n viitor.6% 4.5 miliarde de euro prin emiterea de titluri \n valut` [i aproape 65 de miliarde de lei prin titluri \n lei.1%. chiar dac` volumul a r`mas mult mai redus. CEC Bank 4. RBS Bank 2. creditarea sectorului guvernamental a \nflorit [i a avansat cu aproape 160% \n termeni reali. Mai exact. BCR 20. Citibank 1.8% 12. au fost nevoi]i s`-[i eficientizeze opera]iunile axate \n principal pe vånzarea de credite [i s` treac` la un management mult mai atent al riscurilor.9% 1. 20 Analiz` .03% \n decembrie 2009 la 112. Banca Transilvania 5.3% 6. raportul dintre creditele acordate [i depozitele atrase de la clientel` s-a redus de la 122. dup` ce condi]iile economice s-au schimbat radical.2% 14. Topul b`ncilor dup` active Banca Cot` de pia]` Cot` de pia]` 2008 2009 1. Dinamica depozitelor \n lei [i valut` din 2009 indic` ne\ncredere \n evolu]ia monedei na]ionale. care [i-a redus treptat dependen]a de finan]`rile externe. managementul costurilor [i al riscurilor. Bancpost 4. MFP a mai contractat de la b`ncile comerciale un \mprumut de tip club loan.4% 5.1% 3.5% 6.3% 6. care a fost stimulat` de dobånzile ridicate. Astfel.7% 4. Unicredit }iriac Bank 5.9% 9. Numai Ministerul Finan]elor Publice a \mprumutat anul trecut de la b`ncile locale peste 2. iar prezen]a teritorial` a b`ncilor a sc`zut cu 127 de sucursale. care au mu[cat puternic din cå[tigurile b`ncilor. Personalul angajat \n sectorul bancar s-a redus anul trecut cu 5.8% 6. Astfel. la 67. Evolu]ia \nregistrat` de creditare [i economisire anul trecut a avut un efect pozitiv asupra sistemului bancar romånesc. nivelul profitului de salariat a \nregistrat o sc`dere mai redus` decåt declinul profitabilit`]ii sistemului bancar. \n timp ce raportul dintre active [i num`rul salaria]i a crescut de dou` ori mai rapid decåt avansul valorii activelor. Pe m`sur` ce strategiile b`ncilor se reorientau c`tre atragere de depozite. respectiv 3. adic` spre cre[terea stabilit`]ii. c` nu mai este nevoie de men]inerea tuturor acelor salaria]i sprecializa]i pe vånzarea de credite [i c` este nevoie de g`sirea de solu]ii pentru temperarea cre[terii creditelor neperformante [i.9% 6% 8. volumul depozitelor reziden]ilor clien]i neguvernamentali a avansat anul trecut cu 10.5% 6.6% 14. reprezentånd 1. \n condi]iile \n care cre[terea economiilor \n valut` a fost de aproape [ase ori mai rapid` decåt avansul depozitelor \n lei. Raiffeisen Bank 5.898 de oameni. ING Bank 3.4% 10. Totodat`.7% 15. Volksbank 6.425 de unit`]i. la 6.3% 19% 2. O evolu]ie mai favorabil` a avut-o economisirea. s-a observat c` nu toate unit`]ile teritoriale sunt profitabile sau au poten]ial.5% 3. Piraeus Bank 3% 2.4% 5.B`nci sc`zut [i accesul la lichiditate de la BNR prin intermediul opera]iunilor repo.

B`nci

Inten]ioneaz` romånii s` contracteze credite \n acest an?
CREDITE VIITOARE
ORICE TIP 6%

Mai mult de jum`tate dintre cei care inten]ioneaz` s`-[i ia un credit \n urm`torul an de]in deja un credit

Credit bancar

5%

|mprumut de tip leasing pentru autoturism/e

2%

|mprumut f`cut la anumite magazine (de electrocasnice, mobil`, haine etc.)
Sursa:

2%

Baz`: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i)

Totu[i, rentabilitatea activit`]ii de baz`, adic` raportul dintre veniturile opera]ionale [i cheltuielile opera]ionale, a coboråt de la 179,56% \n decembrie 2008 la 156,35% la finele anului trecut. {i rentabilitatea activelor [i cea a capitalului s-au redus anul trecut de la 1,56% la 0,24% [i respectiv de la 17,04% la 2,73%. Concomitent, unele dintre riscurile asociate credit`rii masive din perioada de boom economic s-au materializat. Astfel, cre[terea ratei [omajului [i sc`derea veniturilor au determinat popula]ia s` nu mai ramburseze creditele contractate, iar reducerea produc]iei [i vånz`rilor, neplata la timp a datoriilor [i situa]iile de insolven]` sau faliment au determinat firmele s` opreasc` plata ratelor la \mprumuturi. Totodat`, un rol important \n cre[terea creditelor neperformante l-au avut majorarea ratelor dobånzilor [i deprecierea leului comparativ cu euro, care au dus la cre[terea valorii ratelor lunare la creditele contractate \n valut`. Soldul creditelor restante a crescut de 2,9 ori anul trecut, la 8,14 miliarde de lei, iar ponderea \mprumuturilor restante \n total a avansat de la 1,4% la peste 4%. Obliga]iile restante la creditele \n valut` au crescut mult mai rapid anul trecut decåt cele la \mprumuturile \n lei, adic` de 3,7 ori comparativ cu de 2,45 ori. Pentru a tempera avansul creditelor restante [i al provizioanelor, dar [i pentru evitarea execut`rilor silite ale unor garan]ii cu pre]uri \n sc`dere [i destul de nelichide, b`ncile au apelat din ce \n ce mai mult la restructurarea creditelor, adic` la modificarea unor caracteristici ale \mprumuturilor, cum ar fi durata, scaden]ele anumitor rate, acordarea de perioade de gra]ie astfel \ncåt persoana care le-a contractat s` poat` achita ratele.

Anul trecut, b`ncile nu s-au confruntat numai cu probleme legate de creditele neperformante, ci [i cu majorarea f`r` precedent a sumelor refuzate la plat` cu instrumente de debit, respectiv bilete la ordin, cecuri [i cambii, cu cre[terea fraudelor, precum [i cu mai multe jafuri, toate aceste fenomene fiind caracteristice perioadelor de recesiune economic`.

Clasamentul celor mai importante 15 b`nci din Romånia
|n topul celor mai importante 15 b`nci din Romånia \n func]ie de cota de pia]` de]inut` dup` active nu au intrat nume noi anul trecut comparativ cu 2008, dar opt institu]ii de credit [i-au modificat pozi]ia \n clasament. Primele trei b`nci prezente pe pia]a local` au r`mas acelea[i, respectiv BCR, BRD [i Volksbank, dar au pierdut din cotele de pia]` de]inute. Astfel, cota de pia]` cumulat` controlat` de cele trei institu]ii s-a redus cu peste 3 puncte procentuale, sub 40%. Pentru ocuparea pozi]iilor 4 - 9 din topul principalelor b`nci din Romånia a existat anul trecut o concuren]` ridicat` [i nu a fost suficient ca b`ncile s`-[i men]in` cota de pia]` pentru plasarea pe aceea[i pozi]ie, existånd chiar exemple de institu]ii care [i-au majorat cota de pia]`, dar au coboråt \n clasament. Cel mai abrupt declin din clasament a fost \nregistrat de Raiffeisen Bank, care, de[i [i-a urcat u[or cota de pia]`, la 6%, a coboråt de pe locul patru pån` pe pozi]ia a [aptea. {i Banca Transilvania [i-a majorat cota de pia]`, dar a coboråt un loc \n clasament, pån` pe 8. La polul opus, cea mai spectaculoas` evolu]ie a raportat-o CEC Bank, care a urcat de pe locul 9 pe locul 5.

22

Analiz`

Cu ce scop \[i vor lua romånii un credit bancar?
Destina]ia creditului bancar
89% 6%
Pentru construc]ii/ amenajarea locuin]ei Pentru a-mi cump`ra o locuin]` 23% 15% 10% 8% 8% 8% 5% 3% 3% 10% 10%

5%
Inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an NU inten]ioneaz` s` ia un credit Indeci[i/ Nu [tiu

Pentru refinan]are Pentru studiile personale/ ale copiilor Pur [i simplu pentru traiul de zi cu zi Pentru a cump`ra ma[in` / autoturism Pentru evenimente importante (nun]i, botez etc.) Pentru a achita diverse servicii medicale/ medicamente Alt motiv |nc` nu [tiu Refuz

Baz`: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i)

Baz`: To]i cei care inten]ioneaz` s` ia un credit \n urm`torul an (N = 40 de responden]i)
Sursa:

Ce caracteristici va avea creditul pe care inten]ioneaz` s`-l ia \n urm`torul an?
89% 6%
Ron
Inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an Nu inten]ioneaz` s` ia un credit Indeci[i/ Nu [tiu

Moneda
55% 28% 18%

5%

Euro Nu [tiu

.

Valoare rat` Perioad`

0 - 100 RON Mai pu]in de 2 ani 3 - 4 ani 5 - 9 ani Cel pu]in 10 ani
Sursa:
15% 13% 40% 33%

20% 40% 20% 8% 13%

101 - 500 RON
Medie: 6 ani

501 - 1.000 RON 1001 - 1.500 RON peste 1.500 RON

Medie: 635 RON

Financiar 2010

23

[i numai \n primul trimestru capitalurile de rang I din sistemul bancar au crescut cu dou` miliarde de lei. 28% doresc un credit \n euro.5%. [i de ING Bank Romånia. \n condi]iile \n care activitatea bancar` s-a reluat pe mai multe segmente. rata solvabilit`]ii la nivelul sistemului bancar a avansat la 14. |n continuare. Piraeus Bank Romånia. Se anticipeaz` c` nici \n acest an creditarea nu va sus]ine dezvoltarea activit`]ii economice. \n cel mai pesimist scenariu. Bancherii sus]in \ns` c`. pe locul 4. Pozi]iile 11-15 au fost ocupate anul trecut de acelea[i institu]ii ca [i \n 2008. din care 800 de milioane de lei reprezint` major`ri de capital efectuate de [ase institu]ii de credit [i restul includerea profiturilor nedistribuite [i a primelor de emisiune incluse \n rezerve. care s-a men]inut pe 10. reducånd rata dobånzii de patru ori pån` \n luna mai. Topul principalelor zece b`nci din Romånia este completat de Bancpost.25%. a apelat deja la o surs` de creditare. care au contractat \mprumuturi de aproximativ 20 de miliarde de lei. cu vårsta cuprins` \ntre 16 [i 64 de ani. \n timp ce Banca Romåneasc` a urcat pe locul 12. dar nu [i pe creditare. O alt` veste \mbucur`toare pentru pia]a bancar` din Romånia pare s` vin` din partea reorient`rii romånilor c`tre creditele \n lei. de[i creditarea nu d` semne de revenire [i. care pot beneficia [i de programul Prima Cas`. b`ncile au continuat s` capitalizeze opera]iunile din Romånia. Cu toate acestea. iar jum`tate dintre ace[tia de]in deja alt \mprumut. Dintre cei ce vor s` \[i fac` un \mprumut. reprezentånd circa o cincime din creditele destinate popula]iei. iar UniCredit }iriac Bank a reu[it s`-[i men]in` pozi]ia a [asea \n clasament datorit` major`rii cotei de pia]` de la 5. Astfel. majoritatea optånd pentru un \mprumut bancar cu o scaden]` de cinci-[ase ani [i rat` lunar` de aproximativ 600 de lei. cei mai mul]i la un credit bancar. Unul din trei romåni din mediul urban. b`ncile se vor ocupa \n continuare mai mult de restructurare decåt de acordarea de noi \mprumuturi. cel mai pro- 24 Analiz` . mai ales \n råndul tinerilor pån` la 34 ani. potrivit studiului realizat de 360insights.9% [i respectiv la 0. reamenajarea [i decorarea locuin]ei sau pentru achizi]ia propriu-zis` a unei case sau a unui apartament. care a coboråt \n 2009 cu o pozi]ie. f`cånd astfel schimb cu RBS Bank Romånia. \n contextul \n care doar 6% din romånii din mediul urban inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an. de la 8% la nivelul minim record de 6. b`ncile nu trebuie s` se \ngrijoreze prea mult \n privin]a major`rii restan]elor la credite. [i grecii de la Alpha Bank au avansat \n clasament cu o pozi]ie. iar 18% au declarat c` nu [tiu.7% dup` primele trei luni ale acestui an [i rentabilitatea capitalului [i cea a activelor s-au \mbun`t`]it semnificativ. pentru majoritatea aten]ia se va \ndrepta spre creditele bancare [i \ntr-o m`sur` foarte mic` spre leasing sau \mprumuturi la magazine. sistemul bancar ar putea fi afectat de t`ierea veniturilor angaja]ilor din sectorul public. pe care l-au utilizat pentru traiul de zi cu zi. Totodat`.1%. potrivit unui studiu al companiei de cercetare 360insights realizat pentru Mediafax. Speran]e mici pentru reluarea credit`rii B`ncile au \nceput acest an cu dreptul [i au reu[it s` ob]in` numai \n primul trimestru un profit de 440 de milioane de lei. solvabilitatea medie a b`ncilor nu va sc`dea sub 10%. cu intrarea \n incapacitate de plat` a jum`tate dintre clien]ii din sistemul public. Astfel. {i BNR a continuat relaxarea politicii monetare \n prima parte a acestui an. pe locul 9. Credit Europe Bank [i Citibank au reu[it s`-[i p`streze pozi]iile \n top. 55% dintre persoanele care inten]ioneaz` s` contracteze un \mprumut vor ca acesta s` fie denominat \n lei. babil. S-ar p`rea c` perspectiva sistemului bancar este favorabil`.B`nci Totodat`. la 5.5% la 6. \n detrimentul celor \n valut`. De interes r`måne pentru un procent mai mic [i achizi]ionarea unei noi locuin]e. \n condi]iile \n care ritmul de cre[tere s-a temperat \n prima parte a acestui an. Creditele bancare vor fi \n principal destinate reamenaj`rii locuin]ei.

ci este determinat` de num`rul redus de produse bancare folosite. Sau. \n timp ce 17% dintre responden]i au pretins c` au o foarte bun` cunoa[tere a clauzelor. respectiv la 14. poten]ialul pie]ei bancare din Romånia pare s` fie ridicat. pentru ca acest lucru s` se \ntåmple. Exist` totu[i 18% dintre debitori care sus]in c` ar returna suma. fiind nevoie de o regåndire a strategiei. ceea ce ar \nsemna modificarea a circa opt milioane de contracte de creditare pån` la finele lunii septembrie.000 de euro. iar rezultatul s-a observat \n profitul realizat de b`nci \n primul trimestru al acestui an. Mai mult. Din nefericire. La nivel european exist` o directiv` care prevede c` obliga]ia b`ncii de limitare la 1% a comisionului de rambursare anticipat` pentru creditele de consum negarantate. Cu toate acestea. potrivit studiului 360insights. O schimbare major` \n sistemul bancar ar putea fi realizat` prin intrarea \n vigoare a unor noi reguli de protec]ie a consumatorilor. \n condi]iile \n care studiul companiei de cercetare 360insights arat` c` aproape 7 din 10 din cei ce au un credit bancar spun c` nu ar rambursa mai devreme suma \mprumutat` \n situa]ia \n care comisionul de rambursare ar fi eliminat. Totodat`. iar portofoliul de titluri de stat de]inut de b`nci a ajuns deja la niveluri destul de mari. Astfel.89 % dintre cei intervieva]i \n cadrul unui sondaj de opinie realizat de 360insights pentru Mediafax nu inten]ioneaz` s` contracteze un credit \n 2010. cu valori cuprinse \ntre 200 [i 75. indiferent de valoarea total` a creditului. n Financiar 2010 25 . aceea[i ordonan]` de urgen]` include mai multe obliga]ii privind o mai bun` informare a clien]ilor b`ncilor. este evident c` modificarea contractelor va presupune unele costuri pentru b`nci. Totu[i. dar nu se [tie cåt de mult va influen]a popula]ia. iar responsabil pentru acest lucru este chiar Guvernul Romåniei. B`ncile din Romånia au realizat anul trecut c` nu mai pot cre[te prin metodele tradi]ionale de creditare. precum [i contractelor de leasing. fie pentru c` se gåndesc s` apeleze la un credit de refinan]are. este nevoie ca motoarele economiei s` reporneasc`. mizåndu-se destul de mult pe ideea „un produs . B`ncile ar trebui s` fie atente la cum se comport` cu clien]ii. sistemul bancar nu poate func]iona de unul singur \ntr-o economie. nu poate credita la infinit numai Ministerul Finan]elor.7% din totalul activelor. [i mai mult de 60% din cei ce folosesc astfel de produse apeleaz` la o singur` banc`. f`r` a ]ine cont de riscurile pe termen mediu sau lung. nu numai pentru cele \ncheiate dup` data intr`rii \n vigoare. Astfel c` sacrificarea profiturilor pentru restructurare [i eficientizare a avut drept miz` construirea unor baze solide pe care s` fie fundamentat` cre[terea \n viitor. care ar trebui s` stimuleze puternic concuren]a \ntre b`nci. Pe de alt` parte.o banc`”. \n principal din cauza lipsei resurselor (motiv men]ionat mai ales de cei cu venituri mici si medii) [i. fie pentru c` au banii cu care pot achita. Totu[i. legisla]ia se aplic` din luna iunie inclusiv pentru contractele aflate \n derulare. Criza financiar` interna]ional` a fost un sfetnic bun pentru multe dintre institu]iile financiare care erau obi[nuite s` alerge dup` cot` de pia]`. activitatea de baz` a b`ncilor fiind creditarea economiei. \n orice caz. astfel \ncåt se aplic` tuturor contractelor de credit. \ntr-o m`sur` mai mic`. inclusiv creditelor ipotecare [i imobiliare. Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Consumatorilor a elaborat un proiect de ordonan]` de urgen]` care extinde prevederile directivei europene. \n contextul \n care romånii folosesc \n medie unul sau dou` produse bancare. pentru c` paleta restråns` de institu]ii de credit la care apeleaz` romånii nu este tocmai efectul loialit`]ii crescute. 59% dintre debitori au un nivel mediu al cuno[tin]elor privind contractele bancare. autorit`]ile nu au venit pån` \n prezent cu nicio m`sur` clar` de stimulare a produc]iei sau consumului. a faptului c` cei \ndatora]i spun c` sunt multumi]i cu modul \n care decurge creditul (aceast` atitudine fiind mai degrab` caracteristic` celor cu venituri mari). clauze care par a fi binevenite \n contextul \n care 24% dintre romånii din mediul urban au admis c` de]in un nivel sc`zut de informare [i cunoa[tere a clauzelor incluse \n contractele cu b`ncile. |ns`.

transparen]a [i onestitatea sunt valorile care au asigurat Alpha Bank Romånia ascensiunea \n topul b`ncilor din Romånia. \n 2009. a fost lansat Alpha Administrator. Cum a r`spuns Alpha Bank acestor provoc`ri? 26 Interviu . Noua majorare de capital reprezint` \nc` o confirmare a angajamentului Grupului Alpha Bank pentru subsidiara sa din Romånia [i o dovad` de \ncredere pe termen lung. primul program de fidelizare a clien]ilor bancari din Romånia. dar sunt [i institu]ii de credit care au anun]at deja c` vor relua extinderea re]elei teritoriale odat` cu revenirea economiei. banca a lansat Alpha Club. [i lanseaz` primul produs bancar dedicat acestora . Mai pot aminti c`.Alpha IMMTurism. Cum s-a diferen]iat Alpha Bank fa]` de competitori. Sergiu Oprescu. iar \n acest an banca intr` pe o alt` ni[`. a agen]iilor de turism [i hotelierilor. clien]ii ce acceseaz` credite care dep`[esc 30. Alpha Bank era prima banc` str`in` care intra pe pia]a din Romånia \n 1994. care a fost atuul? Inovarea. Anul trecut. Rela]ia transparent` [i onest` cu clien]ii a contribuit semnificativ la formarea unui portofoliu de o calitate foarte bun`. Dezvoltarea a fost una treptat`. Alpha Bank [i-a majorat la \nceputul anului 2010 capitalul social cu aproximativ 70 de milioane de euro.B`nci Oprescu: Transparen]a a contribuit semnificativ la formarea unui portofoliu de o calitate foarte bun` Inovarea.6% din total portofoliu. primul produs bancar din Romånia dedicat asocia]iilor de proprietari.000 de euro sau echivalent beneficiaz` de reduceri [i facilit`]i la magazinele partenere prin intermediul Alpha Club. Apoi. De ce mai este nevoie? Transparen]` [i onestitate. Lupta pentru cot` de pia]` din anii anteriori crizei a for]at multe b`nci s` fie inovative. aplicate atåt \n interiorul b`ncii. Acestea sunt dou` dintre valorile organiza]iei. programul Alpha Club a fost extins [i pentru clien]ii ce constituie la Alpha Bank depozite de minim 10. Intrarea de la \nceput pe acest segment reu[e[te s` aduc` o recunoa[tere suplimentar` b`ncii. ce compenseaz` faptul c` ceilal]i competitori au re]ele de unit`]i de dimensiuni mai mari. Astfel. Mai mult. Alpha Bank Romånia a reu[it \n 2009 s` se plaseze pe pozi]ia a treia \n topul b`ncilor \n ceea ce prive[te creditele acordate \n prima faz` a programului Prima Cas`. S` nu uit`m c`. opera]iune ce permite b`ncii o cre[tere a fondurilor proprii [i \i asigur` o solvabilitate peste media sistemului. prin investirea sistematic` a resurselor [i cre[tere organic`. Multe b`nci au fost nevoite s`-[i restrång` re]eaua teritorial` anul trecut. \n 2000. iar unele chiar au reu[it. Drept urmare. cåt [i \n rela]ia cu clien]ii. Din vara anului 2007. pentru a controla costurile. Contextul actual nu este \ns` unul dintre cele mai favorabile.000 euro sau echivalent. Ovidiu Tempea |n 2009 Alpha Bank a aniversat 15 ani de activitate pe pia]a din Romånia. la finalul anului 2009 creditele neperformante reprezentau doar 2. Am fost mereu o banc` inovativ`. anul trecut Alpha Bank urc` pe locul patru \n topul b`ncilor. dup` active. \n 2007. Cum vede]i implicarea [i dezvoltarea b`ncii pe pia]a local`? |ntr-adev`r. dar [i unul dintre cele mai bune portofolii de credite din pia]`. Alpha Bank a deschis pia]a creditelor ipotecare \n Romånia. Alpha Bank a fost una dintre cele nou` b`nci semnatare ale acordului cu Fondul Monetar Interna]ional \n martie 2009. Banca [i-a men]inut \n mod constant expunerea asumat` \n cadrul acordului \n toat` perioada ce a urmat \ntålnirii de la Viena [i pån` \n prezent. consider` pre[edintele b`ncii. mai ales pentru b`ncile cu capital grecesc. prin lansarea Alpha Housing. De altfel.

activitatea la POS-uri nu a fost oprit` deloc. a produselor [i serviciilor noi pentru clien]ii b`ncii. preponderent \n Balcani.Alpha Bank [i-a majorat la \nceputul anului 2010 capitalul social cu aproximativ 70 de milioane de euro. Alpha a trecut la utilizarea solu]iei de core-banking FlexCube . la fel cum nu s-au schimbat conturile [i parolele de acces ale clien]ilor la serviciul de internet-banking. |n ceea ce prive[te beneficiile pentru clien]i. la ATM sau POS sau pe internet [i dezvoltarea rapid`. A fost. Aceasta \n condi]iile \n care nu a fost nevoie s` fie oprit`. aspect ce contureaz` o carte de vizit` important`. Un pas important l-a constituit anul trecut [i schimbarea sistemului informatic. Solu]ia este implementat` \n 390 de b`nci din 125 de ]`ri. orientat` spre client.furnizat` de Oracle. produse [i servicii similare pentru clien]ii Grupului. Alt aspect care vorbe[te de la sine despre aceast` implementare ca despre una de succes este num`rul sc`zut de reclama]ii \nregistrate din partea clien]ilor [i utilizatorilor. n Financiar 2010 27 . |n 2009 Alpha Bank a reu[it s` men]in` re]eaua teritorial` format` din 200 de unit`]i [i s-a focalizat pe eficientizarea acesteia. probabil. un proiect de mare anvergur`. mai mult de [ase ore. la ore rezonabile. prin parametriz`ri. activitatea de carduri. Alpha Click. a tranzac]iilor bancare indiferent de canalul de distribu]ie: \n re]eaua de sucursale. dar [i celor viitoare. impactul asupra clientelei B`ncii a fost minimizat. A fost nevoie s` migr`m simultan atåt corebanking-ul propriu-zis. opera]iune ce permite b`ncii o cre[tere a fondurilor proprii [i \i asigur` o solvabilitate peste media sistemului. De asemenea. \n ideea de a dezvolta sinergic. [i cel mai complex proiect de acest gen finalizat pån` acum \n Romånia. Astfel. real time. \n viitor. ce a necesitat o preg`tire prealabil` de 18 luni. noul sistem ne aduce dou` schimb`ri majore: operarea \n variant` online „pur”. Decizia de implementare a noului sistem informatic a fost luat` la nivel de Grup Alpha Bank. De[i are o conota]ie negativ`. |ncepånd cu 2 noiembrie 2009. pentru a adopta o tehnologie unitar`. vechiul cod IBAN al conturilor clien]ilor nu a fost schimbat. este un indicator extrem de important. care s` r`spund` mai bine cerin]elor din zilele noastre. cåt [i un num`r de peste zece aplica]ii \ntr-un singur week-end. iar emo]iile au fost pe m`sur`. iar activitatea re]elei de ATM-uri a fost \ntrerupt` timp de doar patru ore. Hot`rårea a vizat toat` zona \n care Alpha Bank opereaz` \n regiune.

977 400.070.140. crt.ro www.695. 5. sect.831. Bucure ti 021-405.alphabank. 1.0.667.047 1.470.453. jud. SIF Helmuth Hintringer . 1.000 136.Retail Banking 0. Autog rii nr. 5.20 200 Alpha Bank AE .34%.870 228.101.Director Executiv Georgiana Mincu . Paul Ichim .33.carpatica.ro www.170.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.1175%.274.203.Vicepre edin i Ionu Costea .916.0.ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 1.468. Bucure ti 021-303. 237B.Director Executiv participa ie str in .32 2 atebank@atebank.110 Sold credit neguvernamental 15.08162% Total active N/A N/A Sergiu Oprescu .061.699 Total depozite 33.0001%.841 79.556 487.297. SIF Moldova .ro www.662.39. cod 050092. Capital social (lei) Nr.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) ATE BANK ROMÂNIA Calea Grivi ei nr.835.900 7. Bucure ti 021-314.bfer.99. Sibiu. Alpha Advisory .914 2. Eirini Brintakis 0. Bucure ti 021-303.66% Gheorghe Cismaru . sect.07. Wolfgang Schoiswohl SAI Aviva Investors România Corporate Banking 0. 62A.20. Bucure ti 021-209.759.750 665 EGB Ceps Holding GmbH 69.Vicepre edinte Muntenia .67.0013%.364 3.877 Sold credit neguvernamental — — Dominic Bruynseels .083 Petre Tulin .952.5%.374%.12 021-303.508. Alpha Finance România 0.973 45. cod 010732.38 6 pr@eximbank.860.32684%. Tristar .940.6%. Atelierele CFR Grivi a 9.600 Sergiu Ioan Manea . 3 relatiipublice@carpatica.95.91 4 office@bfer.0002%.59130%.21.468.50 198 Nicolae Surdu . Regina Elisabeta nr.886 Sold credit neguvernamental 1.00012%.951.20 34 Integral participa ie privat . sect.000 18.31.37 021-405. Ion Dobrica . 021-303.110.Pre edinte Doina Toader .404.336 Total active N/A 58.108 Sold credit neguvernamental 405.600.441. Actinvest .371 centrala@carpatica.287.000 4 Valer Blidar .862 11 Stat .270 899.ro Indicator / an (lei)* 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA COMERCIAL FEROVIAR Str.214 Total depozite 1. SIF Banat-Cri ana . Sibiu 0269-223.388.0.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA COMERCIAL CARPATICA Str.402. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie ALPHA BANK ROMÂNIA Calea Doroban ilor nr.626% Lumini a Manolache.65.Chief Executive Officer Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK Splaiul Independen ei nr.0. sect.6%.70 1 info@alphabank.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) 958. Vasile R ileanu. sect.Membru Nicolae Petria .236.CFO & CRO Transilvania .000.96 5 bcr@bcr.4.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform RAS) 79.443.Pre edinte / Director General Lauren iu Bouleanu Vicepre edinte / Director General Adjunct Nicolae Dardac.ro 792.804 64. cod 030016.078 2009 (conform RAS) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 2.661 Total depozite 5. SIF Oltenia Executiv Opera iuni 6.5% participa ie str in Sotirios Skandamis .ro www. SIF-uri regionale .336.223.07.6%. 24.637 Total depozite 19.077. Carina Import Export Martin Skopek .954 2. 1.37.902 800.526.0020%. Astra Vagoane C l tori . Alpha Finance AE .789 Ilie Carabulea .076.Pre edinte al Directoratului / Director General George Ciob na u .91.839.Director Executiv Total active 2.bcr.Membri Total depozite N/A 10.380.Director General Epameinondas Papanikolau Director General Adjunct Alina Pascu .atebank.00 021-311.520.922 (-)21.00.90 021-312.26%. persoane fizice .Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 168.32. 1.760.949.00012%.Pre edinte Executiv / Membru CA Christos Giampanas .628 1.00 021-231.811.Director General Adjunct Participa ie român .660 214.418 3.237.410.ro www.356.40.07.013.859. Popa Tatu nr. din care 89.5% Cornelia Tatiana Barbu Director General Adjunct Rezultat net (profit sau pierdere) N/A 373.425.419.201 35.503.799. 3.272.257 28 Informa]ii b`nci .5719% Total active 64.0.25%.668 1.824.Director General Adjunct Sold credit neguvernamental 602. Cozamin .Membru Rezultat net (profit sau pierdere) 801.988 141.ro.0006%.ro www.6%. SIF Oana Petrescu .3063%.588.753 Total depozite 196.745. Milord Impex 0.985 0269-233. Gheorghe Florin Sîrbu .793 Sold credit neguvernamental N/A N/A BANCA COMERCIAL ROMÂN Bd.eximbank.540 Total active 993.026.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 3. 15.

Ovidiu Tempea De ce absorb]ia fondurilor europene ar trebui s` fie o prioritate \n aceast` perioad`? Implicarea cåt mai activ` \n cre[terea absorb]iei fondurilor europene esta una dintre direc]iile strategice pe care va merge \n acest an EximBank [i asta pentru c` noi consider`m c` banii europeni reprezint` unul dintre motoarele care ar putea determina o evolu]ie pozitiv` a PIB. un instrument prin care banca \[i exprim` inten]ia de a pune la dispozi]ia societ`]ii fondurile necesare sus]inerii proiectului.Interviu Ionu] Costea. dat` fiind perioada foarte scurt` de timp scurs` de la momentul lans`rii acestui pachet de produse. n Financiar 2010 29 . cånd am lansat un \ntreg pachet pentru sus]inerea firmelor care au proiecte finan]ate din fonduri structurale. De[i companiile romåne[ti s-au acomodat mai greu cu sistemul de lucru pe proiect. am oferit suport pentru 13 proiecte care au implicat fonduri de peste 25 de milioane de lei. dar putem spune c` rezultatele sunt destul de bune. Pentru implementarea acestui pachet am organizat sesiuni de preg`tire cu for]a de vånz`ri. Prin acest produs. Sigur c` mai avem \n analiz` multe alte proiecte. dar nu cred c` se poate spune c` nu s-au f`cut progrese importante. am \nceput s` fim mult mai activi pe acest segment spre sfår[itul anului trecut. Care este nivelul cofinan]`rilor acordate de EximBank pån` \n prezent? A[a cum am spus. Care este oferta EximBank pentru cei care doresc s` acceseze fonduri europene? C`tre ce domenii sunt \ndreptate produsele EximBank? Am luat decizia de a ne implica pe aceast` ni[` spre finalul anului trecut. o societate care a \ncheiat un contract de finan]are cu autoritatea de management poate ob]ine 100% din valoarea cheltuielilor eligibile [i neeligibile aferente contribu]iei proprii. Ce \ngreuneaz` procesul absorb]iei de fonduri europene [i ce solu]ii vede]i pentru rezolvarea problemelor? Este adev`rat c` se \nregistreaz` \nc` un nivel redus al pl`]ilor c`tre beneficiari. \n func]ie de tipul proiectului. Cred c` cifrele sunt acceptabile. care sper`m c` se vor finaliza \n mod pozitiv. lucru care arat` c` \nc` mai exist` probleme. I o nu ] C o ste a . s-a \nregistrat. crearea de noi locuri de munc`. |n plus. totu[i. Acestea pot asigura tot pån` la 100% valoarea finan]`rii europene ob]inute. un num`r semnificativ de pove[ti de succes. oferim Credite destinate prefinan]`rii nevoilor companiilor pentru acoperirea decalajului de timp care apare \ntre momentul pl`]ilor f`cute c`tre furnizori \n cadrul proiectului [i cel al \ncas`rilor de la autoritatea de management. cu condi]ia accept`rii acestuia de c`tre autoritatea de management. astfel c` firmele [i administra]iile publice cu proiecte finan]ate din fonduri ale UE pot contacta oricare dintre unit`]ile EximBank pentru consultan]` personalizat`. adic` la cre[terea produc]iei [i a exporturilor care vor compensa astfel reducerea consumului. Pån` \n prezent. i a r o t r a n s p a r e n ] ` m a i m a r e [ i o c o m u n i c a r e m ai ac t i v ` v o r r e p r e z e n t a s o l u ] i i l e p e n t r u \ m b u n ` t ` ] i r e a a b s or b] i e i . EximBank: Banii europeni pot fi unul dintre motoarele cre[terii economice A b s o r b ] i a f on d u r i l or e u r o p e n e e s t e e s e n ] i a l ` p e n t r u r e l a n s a r e a e c o n o m i e i . De aceea. EximBank poate acorda Credite de investi]ii destinate cofinan]`rii componentei care reprezint` contribu]ia proprie a firmei. Un grad mai mare de atragere a banilor europeni va conduce la o majorare a volumului investi]iilor. co ns i de r ` p r e [ e di n te l e E x i m B a nk. |n pachet mai avem [i Scrisori de confort. De asemenea. Astfel. EximBank poate garanta creditele contractate de companii de la b`ncile comerciale pentru implementarea proiectelor sus]inute din fonduri structurale. Cred c` o popularizare mai mare a reu[itelor ar determina mai mul]i \ntreprinz`tori s` \ndr`zneasc` s` construiasc` un astfel de proiect. consider`m c` se impune necesitatea unei mai mari transparen]e [i unei comunic`ri mai active \ntre participan]ii la proces.

38 7 office@italo-romena.000.93.26*** Sold credit neguvernamental 3.599 Total active 9.994.700.11 021-320.000. 8.220 151 National Bank of Greece 89.000.342.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) 7.ro www.000.296.000 de euro 22 Veneto Banca Holding Scpa 76.981.Director Sucursala Bucure ti Franco Antiga .ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA TRANSILVANIA Str.000.115 61.830.653. Bucure ti 021-232.077.italo-romena.000.Mo.ro www.825. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31. sect.269 12.07%.014.559.000.ro 11 www.472.000 748.992.000 1.291.996% din capitalul Millennium Bank Jose Toscano . 1. stabilite de BNR 30 Informa]ii b`nci .Director General România.261.933.594. 1.43*** 4.000 74 BCP Internacional II Sociedade Unipessoal .316 Total depozite 12.16 www.ro Indicator / an (lei) 47.9.000 (31 decembrie 2009) 37 Bank Leumi Ie-Israel B.313 Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare 15%.748. divizie a B ncii Mondiale .835 N/A Total depozite 9.Vicepre edinte Executiv Kyriakos Kydis .M.959.70.179 10 contact@bancatransilvania.979.s. Ma.709.00 021-305.458.086.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 75.214.bancatransilvania.2282.164.949.98% Michael Ionidea .300 8 021-529.302.229.000 Sold credit neguvernamental 949. Bari iu nr. parter.047.527.Va.451.Se.000 Total active 1.310. Capital social (lei) Nr.000 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 1. sect. Spa 6.91.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 396.Director General Adjunct Horia Ciorcil . Bucure ti 021-308.038 Total active 17.295.424 662.85. Ion Câmpineanu nr. 2-4.33*** Total depozite 1.590. jud. iar restul este de inut de Banco Comercial Portugues N/A Rezultat net (profit sau pierdere) (-)121.756.480.Director General Gheorghe Muntean .052.000 1. International Finance Corporation.banca-romaneasca.12.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.Director Financiar Coordonator Agis Leopoulos . Bucure ti 0372-228.07.559.00%. sect.20%.100 N/A Sold credit neguvernamental 8.000.941.103.70.779 19.150 0264-407. 11.000 2.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA MILLENNIUM Pia a Presei Libere nr. Cluj-Napoca.000.6. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie BANCA ITALO ROMENA Spa Str.979.72% Crina Cosma .500. sect.130.99.934.100.9793** 52.180.784 Sold credit neguvernamental (brut) 11.681 1.714.Membr a Grupului National Bank of Greece Str.935.75 021-206. .376.399 N/A 248. Bucure ti 021-305. al i ac ionari Sold credit neguvernamental 5.000 Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite 424.000 2009 (conform IFRS) 12.000. Aviatorilor nr. Bank of Cyprus .12 021-232.635 14.50 office@leumi.12.337.840. Mi.9133** Total active 4.6827 i un curs mediu 2009 de 4.523.20 sugestiiclienti@bancpost.80 (2009) 286 EFG Eurobank Ergasias 98.164. G.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 BANK LEUMI ROMÂNIA Bd. sect. Gara Her str u nr.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 129.62%.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 14.66*** 4. European Bank for Reconstruction and Development .130.3.474.000.00% Antonio Bianchin .097.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA ROMÂNEASC . crt.ro 12 www. 13-17.893 Total depozite 3.345. 45.07.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCPOST* Calea Vitan nr.102 4.55. turnul Sudic.000 940.05.754*** 1. cl direa City Gate.00. 3. 2.00%.000 (-)161. al i ac ionari . 021-305.Vicepre edinte Executiv Mihai Bogza .169.000.171.leumi.millenniumbank.00%.2373. Bucure ti 021-206. s.883 peste 500 Robert Rekkers .Director General Nicolae Tarcea . Cluj 0264-407.000 716.000. 1.500. 6-6A.559. 3-5.000.ro www.6*** 465.000 ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3.230.259.90.022 5.853.10.468.9% Lauren iu Gabriel Mitrache Pre edinte Executiv Zvi Itzkovitz .648. 99.bancpost.269.2008 de 3.7%.12. et.2009 de 4. al ii 0.419 8.Director General Adjunct Traian Halalai .865 20.000 Total depozite 737.91 9 office@brom.825 N/A Total active 15.870.255.9852 i la cursul zilei de 31.

Avem \ncredere \n continuare \n evolu]ia pozitiv` a b`ncii pe plan local pe fondul suportului [i sinergiilor importante cu banca mam` .09 miliarde de lei (258 de milioane de euro). \ns` \n acela[i timp sportul. companii. cu un grad de lichiditate excelent. Ca [i strategie. „Overland for Smile“ . iar cele cu adev`rat performante [i care au o viziune pe termen lung pe pia]a din Romånia vor reu[i s` se adapteze [i s` fac` fa]` cu succes [i \n viitor. pentru a-[i consolida pozi]ia \n aceast` pia]`. de la 328 de milioane de lei pån` la 495 de milioane de lei. Ac]ionarul nostru este unul dintre cele mai solide grupuri financiare. „Bursa Intercultura”. lichiditatea este mai sc`zut` [i \n acest fel exist` o selec]ie natural` a tuturor organiza]iilor.Interviu Intesa Sanpaolo vrea cre[terea re]elei [i nu exclude achizi]iile Intesa Sanpaolo Bank \[i va relua extinderea teritorial` dup` revenirea economiei. ale c`rui activit`]i interna]ionale se concentreaz` \n zona Europei Centrale [i de Est [i a bazinului mediteranean. intitulat generic „Cre[tem \mpreun`”. Aici opereaz` \n 13 ]`ri printr-o re]ea comercial` de aproape 2. cåt [i \n privin]a depozitelor atrase de la clien]i.protec]ia drepturilor omului. banca din Romånia fiind prima din cadrul grupului Intesa Sanpaolo care a adoptat noul brand n`scut \n urma fuziunii a dou` dintre primele trei b`nci din Italia. Care sunt principalele elemente ale strategiei Intesa Sanpaolo Bank pentru acest an? Pe ce se pune accent din punctul de vedere al produselor [i serviciilor oferite? Pentru 2010 obiectivul b`ncii noastre este de consolidare [i cre[tere a cotei de pia]`. pån` la 1. \n Romånia. nu este exclus ca Intesa Sanpaolo s` fac` [i o achizi]ie \n Romånia. banca noastr` \[i va relua expansiunea teritorial` de \ndat` ce perspectivele economice vor fi mai favorabile astfel \ncåt \n viitorul apropiat s` ating` o mas` critic` de circa 150-200 de unit`]i pentru a fi cåt mai aproape de clien]i. Ovidiu Tempea Care sunt principalele particularit`]i ale pie]ei bancare din Romånia \n acest an. facilitånd asisten]` social`. \n parteneriat cu organiza]ia Salva]i Copiii Romånia. cu acoperire na]ional`. c`rora li se ofer` oportunitatea de a studia \n Italia. prognozele pe termen scurt nu sunt optimiste [i multe sectoare de activitate au \n continuare de suferit. Kennedy Europe”. ce deserve[te printr-o re]ea de circa 100 de unit`]i atåt clien]i persoane fizice. de la 294 de milioane de lei pån` la 582 de milioane de lei. Care este politica b`ncii \n Romånia [i care sunt direc]iile majore de ac]iune? Ca [i direc]ie prioritar` sus]inem copiii. \n parteneriat cu clubul de fotbal AC Milan. De altfel. Associazione Bambini \n Romånia proiect de prevenire a abandonului infantil orientat c`tre tinerele mame [i c`tre familiile cu dificult`]i financiare. un important proiect social na]ional.grupul Intesa Sanpaolo. aceasta dureaz` ceva mai mult. Intesa Sanpaolo Bank a \nregistrat \n 2009 o cre[tere de 73% a depozitelor atrase de la clien]i. spune directorul general al b`ncii.5 milioane de clien]i. \ns` dac` vor exista oportunit`]i. atåt partea de credite acordate. Grupul Intesa Sanpaolo este puternic implicat \n zona responsabilit`]ii sociale. Anul acesta am ini]iat. avånd ca obiectiv \n viitorul apropiat atingerea unei mase critice de 150-200 de sucursale. |n acela[i timp. Acesta are ca obiectiv diminuarea impactului negativ al migra]iei economice a p`rin]ilor \n Italia asupra copiilor r`ma[i singuri acas`. iar \n ultimii ani a avut o evolu]ie destul de dinamic` pe pia]a local`. prin Funda]ia „Robert F. depozitele clien]ilor corporate au crescut cu 50%. Romånia a intrat mai tårziu \n criz` [i. \n actualul context economic? Actualul context economic al Romåniei nu este unul foarte favorabil. Cum se pozi]ioneaz` \n prezent pe pia]a romåneasc`? Intesa Sanpaolo Bank este un nume relativ nou pe pia]a local`. destinat` tinerilor cu poten]ial din liceele romåne[ti. nu doar a b`ncilor. n Financiar 2010 31 . printre care: „Speak Truth to Power“ . Nicola Calabro’. arta [i cultura. Punctual am sus]inut sau dezvoltat alte ini]iative.000 de unit`]i [i peste 8. Intesa Sanpaolo este unul dintre cele mai mari [i mai solide grupuri financiare din zona euro. profitabilitatea este afectat`. iar anul 2010 va fi unul destul de dificil. psihologic` [i pedagogic` copiilor ai c`ror p`rin]i sunt pleca]i la munc` \n Italia. tinerii [i proiectele de educa]ie. ecologia [i protec]ia mediului. Intesa Sanpaolo Bank este parte a unuia dintre cele mai mari grupuri financiare prezente \n Romånia. Intesa Sanpaolo Bank este o banc` universal`. un avantaj competitiv extrem de important \n condi]iile actuale de pia]`. „Milan Junior Camp”. Travers`m o perioad` mai dificil`. miz`m \n continuare pe o cre[tere organic`. cåt [i IMM-uri. |n prezent. Pia]a bancar` local` se confrunt` cu acelea[i provoc`ri ca [i \ntreaga economie per ansamblu. Banca [i-a dublat portofoliul de depozite atrase de la clien]ii persoane fizice. care nu exclude o posibil` achizi]ie pe pia]a local`. prin urmare.tratamentul stomatologic al copiilor institu]ionaliza]i printr-o caravan` medical` \n \ntreaga ]ar`.

CEO Riccardo Parasporo .544 Alexandru Ioan Ciobanu Pre edinte Comitet Executiv Karmen Gudrun Schuster.000 13. reprezentat prin Ministerul Finan elor Cristian Tudorancea.cec.60%.800.000.2282.922. 11-15.2009 de 4.Primvicepre edinte Ac ionar unic statul român.100.000 8.660. SIF Moldova . Bucure ti 021-312. BERD . Mirela Iovu Vicepre edin i Total active 13.000 33. cod 061331.000.ro Indicator / an (lei) Nr.629. Bucure ti 021-301.330.ro www.998.4.bankofcyprus.V.Pre edinte Rezultat net Total active Sold credit neguvernamental Total depozite (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) 64.901.80%.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 15.000.000 — Banca Comercial Român . sect.889. sect.0244%.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) CEC BANK Calea Victoriei nr.75482% Sold credit neguvernamental 2.000.711. 0. Bucure ti 021-406.20% Martin Škopek .12.525. Hervé Barbazange. cl direa Bucharest Financial Plazza.217.ro www.Pre edinte Publice Popa. 26Z.000 50.800. SIF Transilvania .900.806. Bucure ti 0257-308.880 1.627.290. sect. 1-7.249.001.000.284 70.9852 i la cursul zilei de 31.brd.511.Pre edinte Omer Tetik .000 Guy Poupet .crediteurope.329.090. Sorin Mihai 5.12.Director 0.353. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BC INTESA SANPAOLO ROMÂNIA Str.110 91 Nicola Calabro .PrimVicepre edinte Mirela Bordea. 1. Paul Prodan .91. SIF Muntenia Petre Bunescu.000.000.40. sect. 11-13. sect.2009 de 4.301.000 779.Director BNP Paribas Personal Finance General 74.02.00.000 2009 (conform IFRS) N/A 8. Simest S.51% Total active 49.p.285.bcrlocuinte.315 Gheorghe Carabasan .833.000.560*** 2.040*** 251.06 info@bcrlocuinte.264.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BCR BANCA PENTRU LOCUIN E Calea Victoriei nr. 5.260*** Total depozite 343.760*** 706.20 021-312.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS auditate) 2009 (conform RAS neauditate) CETELEM IFN Str.738 Total active 2.451.792.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) CREDIT EUROPE BANK* Bd.2282. turn BRD.cetelem.000 de euro 15 Bank of Cyprus PLC Nicosia .018.000** N/A N/A * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.500.518 930 (la 31 decembrie 2009) Rezultat net (profit sau pierdere) 1.797.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Bd.66.61.614 Sold credit neguvernamental 1.000 Total active N/A N/A Total depozite N/A N/A Société Générale .74%.12.4. 3.000 9. Popa.4. 3.103. crt.5. Ion Mihalache nr.Pre edinte CA Total depozite 28.com www.600 168 Gilles Zeitoun . . cod 030022.000 Total depozite 11.25.346. 1. stabilite de BNR 32 Informa]ii b`nci .980*** Intesa Sanpaolo S.005 2.00 021-409.26%.200 0257-285. SIF Guy Poupet . Clucerului nr.500 1.400.19 18 office@cetelem.58 17 office@cec. et.970** Total active 2.590 Sold credit neguvernamental — — Murat Sabaz . 5.000. SIF Banat Claudiu Cercel .9755%.00%. Erwin Bernhard Vicepre edin i ai Comitetului Executiv Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite 631.000 6.662 938.99%. 78-80.000.747.200*** 3.285. Bucure ti 021-312.335 14 headoffice@intesasanpaolo.96. 6.11.955.05 15 021-312.111. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie 11.512.20.000 Rezultat net (profit sau pierdere) 45. 15.300.000 Sold credit neguvernamental 8.CBO Giovanni Ravasio .345.66 19 office@crediteurope. 1.00001% Executiv Total active 1.10.24518%.5. Mihaela Radu Gra ian Ghe ea .00 021-317.723. S Bausparkasse AG .100% Georgios Christoforou General Manager Bank of Cyprus România Theodoros Aristodemou Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 12. et.2008 de 3.100. 0257-285.Director General Oltenia .59.000 29.727. 1.000 Sold credit neguvernamental 32.000 20. Timi oara nr. Tipografilor nr.35 N/A Credit Europe Bank N.50%.00.000 92.098.240. (100% Intesa Sanpaolo Group) 99.00 021-301.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web BANK OF CYPRUS (ROMÂNIA) Calea Doroban ilor nr.Directori Cri ana .380.000 46.882 Total depozite — — 675.9852 i la cursul zilei de 31.19 021-310.000. cod 010565. Capital social (lei) Nr.36 16 communication@brd.340 316.36%.ro www.ro www. Sedat Topcu.intesasanpaolobank.251. al i Generali Adjunc i ac ionari .61% Mirela Bordea .450** 37.000.436. Credisson Holding LDT 25.02.000. Bruno Salmon Emanuela Randjak . Bucure ti 021-311.bankofcyprus.2008 de 3.055.ro www. Bucure ti 021-409.Vicepre edinte Executiv Retail / BCR Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A 696.000 2.554.12.39%.000.Vicepre edin i Louis Michel Henri Duray Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) (-)25.000 949.06 13 info@ro.A.437.000.000.388.000. 187B. corp B3-B4.850. al ii .ro www. sect. sect.221 3.3.p.273.000.708 (-)56.733.003.91.A.

ro www.19%.35-40 0043-174.040.79%.ro www.ro www. 11-13. Vasile Lasc r nr.19 % Director General Adjunct Rezultat net (profit sau pierdere) (-)28.605.000.506 605.49%.emporiki.687.688 Sold credit neguvernamental 452.a 1010.01 23 office@ingbank.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) GE GARANTI BANK Str.852 487.03%.19%.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite N/A N/A 299.179 Sold credit neguvernamental 390. Jean.671 170.7.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) N/A 7 Dexia Credit Local . Director General Athena Hellenic Engineering. Emporiki Bank Bulgaria EAD Benoit Sarraute.000.dexia.Director General Mi u Negri oiu . CEO Wholesale Banking Rezultat brut (profit sau pierdere) 106. Vel Pitar .65.000. Bucure ti 021-222. et. Bucure ti 021-208.600.Pre edinte Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Sold credit neguvernamental 433.librabank.100% Pierre Verot .ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) MARFIN BANK (ROMÂNIA) Str. sect. cl direa F.99%.414. sect.794 Total depozite 205.188 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 33 .88%.60 021-208.70 021-310.100% Mi u Negri oiu .87%.05 (la 1 mai 2010) 35 Pierre Jacques Martin Emporiki Bank of Greece .Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 9.234 770.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) LIBRA BANK Str.350 (-)77.1% Christos Stylianides .000 Total active 11.99.000. Electroaparataj .81 25 office@marfinbank.000.414. . IMS Propriet i . Sucursala Bucure ti* Bd. Viena 0043-174. Capital social (lei) Nr.020.609.000 51 Turkiye Garanti Bankas A. sect.211 522.524.037 331.65 21 conect@emporiki. 4-6.00 021-222.ro www. Austria.000 Romarta .garantibank.000 7. sect.116.162 Total active 729.747.790 27 Marfin Egnatia Bank Greece .000 8.CEO Stephane Vermeire . 1.000.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.000.03% Total active 693.457.05%.31.Pre edinte al Comitetului de ar .040.Director General Adjunct Murat Atay .240.Director General Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite N/A N/A _ N/A ING Group N. 2.079.7.961 507.000 24 N/A Emilian Bituleanu .2.00 021-206.80. sect. Emanoil Porumbaru nr.com Indicator / an (lei) 2008 2009 EMPORIKI BANK .CEO Dimitios Zoumproulis Deputy CEO Cornel Theodor St nescu Deputy CEO Total depozite 582. John S.774.16. apte Spice .marfinbank. Bucure ti 021-208.65 24 info@librabank. Semilunei nr.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 ING BANK Amsterdam N.808 392.92.673 142.905. Metex Big . 90-92.090.321.378.250. . 40-40bis. 5. Andropoulos . 2.35-49 20 www. 1.V. BIL Investi ii 5.226. 6. Novo Parc 3. 5.980.10.ro www.000 154.431.112 620. persoane fizice . cod 011342.92.000.000. Denis 0.211 348. General Electric Capital Corporation 30% Burak Yildiran .000 Total depozite 7.161 Stylianos Sofianos . Kiseleff nr.174 4.869.François Alfred Marie Pinchon Industrial & Touristic Company Director General Adjunct Pre edinte CA 0.450.0.70%.49.42.14. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG Fischhof 3. Bucure ti 021-408.107.ing.000 84.741 Total depozite 145.86 22 info@garantibank.39. Mihaela Valentina Turbureanu .47%.42. Broadhurst Investments Limited . Amsterdam .415.000 11.039.060.953.000.58%. crt.915. Bucure ti 021-206.33. 2.1.00 021-230.584.ROMÂNIA Str.V.132 Sold credit neguvernamental 7. Fabrica de Glucoz nr.619 Total active 589.

12. jud.Pre edinte Executiv Florin Kubinschi .858. Pipera-Tunari nr.2008 de 3.670 2009 (conform IFRS) 994.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) PORSCHE BANK ROMÂNIA os.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 181. Ilfov 021-208.30 27 office@otpbank.21%.090. 1.2373.337.87.99971%. 1.038.500 OTP BANK ROMÂNIA Str.922.278 Total depozite 1.2282.9** Total active 1.346.435 Total active 3.326.00 31 021-232.047 26 info@romexterra.13. IFC .00020738% Directorat Francisc Csaba Bakk .ro www.052. ProCredit Holding .989.99 246. Commerzbank 21.23.708 9.0748% Total active 2.665. 29-31.16 info@railoc.705 2.1.00029% Stavros Lekkakos .22%.727.53%.646.Director General Adjunct Michail Lachanas .ro www.583 Sold credit neguvernamental 2.16.501.000 52 MKB Bank ZRT . cod 011017. persoane juridice cu capital de stat .66 (-)22.228. IPC .Divizia Retail / Membru 0.849.748.18 ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3.088. 5. Pre edinte Directorat Adjunct . Bucure ti 021-303.689 48. Bucure ti 021-317.Director General Executiv Emanuel Odobescu .36 29 office@porschebank.33.660 Total depozite 3.9852 i la cursul zilei de 31.porschebank.60. 0265-266.930.947 Sold credit neguvernamental 46.3107%.878.69.Director General Adjunct Sold credit neguvernamental — — Total depozite 2.26.369.154. et.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Membru Directorat Diósi László .105. 18. Elefterie Business Center. et.850 1 Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Ionu Purice .procreditbank. Bucure ti 021-307. persoane fizice .10 564. Nicolae Titulescu nr.777 Dan Sandu . Bausparkasse Schwabish Hall Germania 33.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 PROCREDIT BANK Str.877 Patyi Sandor .282.626.56. cod 020337.26.Director General Adjunct Nikolaos Cheinoporos . 66-68.621. 62-64.133.17.879. al i ac ionari 0.00 021-305.32. sect.872. Voluntari.Director General Adjunct Divizia Creditare i Administrare Risc / Membru Directorat Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) PIRAEUS BANK ROMÂNIA os. persoane juridice cu capital privat . stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.304 1.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 66.piraeusbank.ro www.940 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 269.Director General Adjunct Divizia IT i Logistic / OTP Bank Nyrt .004.69. 0265-266.305 Total depozite 230.298. sect.ro www.Pre edinte Comitet Executiv / Director General Rezultat net (profit sau pierdere) (-)7. Bucure ti 021-233.300.99.863.657 85.301 40.ro Indicator / an (lei)* 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) 272.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS)* RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUIN E Bd.99979262%.6827 i un curs mediu 2009 de 4. Bucure ti 021-201.64 764.810 4.Pre edinte CA Vicepre edin i Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) (-)2.Grecia 99. Dimitrie Pompeiu nr.26. 1 Bis.351. Marius Solescu Andrei Stamatian .8*** Total depozite 595.825.38 021-208.4. Buze ti nr.mkbromexterra.288 1.079. Buze ti nr.682.Director General Adjunct / Membru Comitet Executiv Dana Enache .641 021-317. sect.Director Divizie / Membru Comitet Executiv Marius Sindile . 2.10.389.558. 1.82.940.otpbank.12.1460%.ro www.Vicepre edinte Executiv Sold credit neguvernamental 1.908.69 021-303. 6A.560 1 Raiffeisen Bank România 33.1.631.621.694 950.rbl.304.57.168.82.445. Elefterie nr.1.Vicepre edinte Executiv Mircea Benescu . Raiffeisen Bausparkasse Austria .246.121.ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 9.536.074. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie MKB ROMEXTERRA BANK Str. 2 i 4.96% Sold credit neguvernamental N/A N/A Asmus Rotne . crt.735.120 106 Komorowicz János .8*** 131.30.891.2009 de 4. 2.922 (-)10.157 318.412.433 3.096.Director General Merkantil Bank Zrt.396.68 28 office@piraeusbank. sect.304. sect.4685%.574.562 C t lin Pârvu .Director General Adjunct / Vicepre edinte Directorat Bodó György .63 30 headoffice@procreditbank.ro www.Director Divizie / Membru Comitet Executiv Sold credit neguvernamental 859. Capital social (lei) Nr.540 Total active 9.ro 462.494 2.324%.909.597.48 1. Sf.35% Aurelia Cionga.331.Director General / Ljubi i Gábor .674 2.12.169.06%.00 021-307. spa iu 20A.57. EBRD .548. stabilite de BNR 34 Informa]ii b`nci .190 43 Gian Marco Felice .324%.03%.389.8*** Total depozite N/A N/A 118.262.Pre edinte Alexander Nekolar Vicepre edinte N/A Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A KfW . tronson 2.720 187 Piraeus Bank SA .855 52.

000*** Sold credit neguvernamental 13. Ghe arilor nr.ro www.277. .ro www. Bucure ti 021-318.CEE BeteiligungsgmbH .Vicepre edinte (Div.8310361%. Trezorerie) R zvan Munteanu .291. al i ac ionari.640.379.689.0. Bucure ti 021-202. Arno Grundstücksverwaltungs Gesellschaft m.0132897%. Roxana Bolocan .000.com www. 1.ro 379.917.173. sect.50.429.939.b.458. cod 011857.Country Head of Retail Robert Karreman .2282.4739% Financiar Marius Mardale .9852 i la cursul zilei de 31.99. Opera iuni & IT) Vladimir Kalinov .00 33 021-319. persoane fizice str ine . cod 011469.99.000 130.04.986.378. Bank Austria .560.5588435%.20.Vicepre edinte (Div. Unirii nr.unicredittiriac.COO Liudmila Drozdea .000 559 (la 31 decembrie 2009) Raiffeisen International Bank-Holding AG (Austria) .000.p. .Director Banca Popolare di Vicenza . 99.Country Head of Global Transaction Banking Total depozite 14.000 Jhon Bell . dintre care 3 dedicate Royal Preferred Banking The Royal Bank of Scotland N.912 Total active 9.6827 i un curs mediu 2009 de 4.139. persoane juridice române 0. stabilite de BNR Financiar 2010 35 .Pre edinte Rezultat net (profit sau pierdere) 100. 15. WTC-B. 2.00. Tiberiu Bica Postelnicu.0.000 30 de loca ii.531.000 7.12.196.00 32 centrala@rzb.2009 de 4. Alin Merer .075.ro@rbs.000.16 34 office@roib. sect. 3.0.20 021-200.00 021-209.032.000 540.20.2008 de 3.000 328.300. G2A.127 13.2373.raiffeisen.2286933%.Head of Corporate Clients Robert Hadley .896 Florin D nescu .Vicepre edinte Executiv Stanislav Goranov Georgiev Vicepre edinte Executiv Daniela Bodirc Vicepre edinte Executiv Septimiu Postelnicu Vicepre edinte Executiv Total depozite 6.976 Daniel Kendrick Roberts.08. et. crt.165. 10.roib.0.000 12. et.330.000 14.145.H .10. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie RAIFFEISEN BANK Pia a Charles de Gaulle nr.364. 23-25.420.000 N/A 15.Director Economic Adrian Ioan Cosmescu Pre edinte CA Rezultat net Total active Sold credit neguvernamental Total depozite (profit sau pierdere) 68. Retail) Carl Rossey . tronson 1 i 2.A. sect.150.000.ro www.107.4739%.000 UniCredit Bank Austria .0.000. 5/2005) 2009 (conform ordinului BNR nr.24.95.100. sect.000.rbs.000*** — — Eugen Dijm rescu .15 021-318. Bucure ti 031-423. Hora iu Giovani chiopu .614.700.431 4.495.CEO / Pre edinte Executiv Zoltan Major . stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 358. Mioara Popescu. Corpora ii) James Daniel Stewart .4.259.com Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) ROMANIAN INTERNATIONAL BANK Bd.20 38 de sucursale. al i ac ionari. 171.22 35 office@unicredit.000. Eduard-Alin Ni u.674 52. Florina Liviana Roberts. Bucure ti 021-306.000.28.639 — — * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3. Redrum International Investments B. Sonia Ghica.00 021-230.9% Johan Gabriels .28.Prim-vicepre edinte (Div.386.A.326 975.V.000.ro www. Risc) Steven Cornelis van Groningen Pre edinte Total active 19.12.95. 3.540 5. Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH .51% Rezultat net (profit sau pierdere) 614.05 37 031-423. al i ac ionari.2** Total depozite 2.011880635%.07.359.000*** Johann Lurf . corp A3. sect. Bucure ti 021-209.318. al ii .850.545.190.000.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform IFRS) FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR Str.000 308.Vicepre edin i Volksbank International AG . 2.000. 2.288 22.0132897%.130.742 1.198.176. 1. Ion Ghica.000 Valentin Vancea.Vicepre edin i Executivi Sold credit neguvernamental N/A N/A C t lin R svan Radu . 1.0.343.70 34 Florin D nescu . 5/2005) 132.0.050. Ion Ni u.49%.888 2.88 36 marketing@volksbank.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Total depozite N/A N/A UNICREDIT IRIAC BANK Str.0. Negru Vod nr.00 office@fgdb.20. Mara St nic .118790649%.000 Sold credit neguvernamental 9.018007504% Corneliu Dan Pascariu Pre edinte CA Total active 17.000. persoane juridice str ine . bl.Director Adjunct Vasile Bleotu .300. intrarea E.000 Sold credit neguvernamental Total depozite 8.65.000. al i ac ionari.479. Vesanio Trading Limited .000.69 clientservice.04.0132897%.44.000.Pre edinte Executiv C t lin Ion Zoican.500.Director Alexandru Matei .766 — — 2008 (conform ordinului BNR nr.Vicepre edinte (Div.Country Risk Officer Radu Ropota .600.179584377%.President Rezultat net (profit sau pierdere) 62.RO Popolare S.Director Resurse Umane Total active 21. Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH 0.0132897%.000 10. 021-202.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) RBS ROMÂNIA Pia a Montreal nr.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 1.11.424. sect.0000049%. Mihai Bravu nr.787.323. Valeriu Mo oeanu Sold credit neguvernamental 4.400. .volksbank.28.000 290.369.937.ro www. 031-423.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.000 Marinel Burduja .0522%.000.000.000 9. Unicredit Leasing România S.000 20. 67.Vicepre edinte (Div. Capital social (lei) Nr.500.Director Marketing EM.fgdb. 3. persoane fizice române . dintre care 24 de Agen ii Metro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) VOLKSBANK ROMÂNIA* os.V.0.540 219. cod 030774. Bucure ti 021-200.000 20.

respectiv cu Fondul de Garantare a Creditului Rural [i Fondul Na]ional pentru |ntreprinderi Mici [i Mijlocii. 5 milioane de lei la 662. cu un interval de varia]ie de un punct procentual.25 puncte procentuale.B`nci CRONOLOGIE B~NCI . respectiv. Contractul a fost semnat \n luna septembrie.2 milioane de lei.2009 IANUARIE Consiliul de Administra]ie al BNR a men]inut dobånda de politic` monetar` la 10. BCR a anun]at c` a instalat terminale electronice de plat` cu cardul (POS-uri) \n centrele de abonamente ale Regiei Autonome de Transport Bucure[ti.5 milioane de carduri active. 36 Cronologie . utilizate pentru plata cu cardul la comercian]i. titlurile urmånd s` fie listate la bursele de la Bucure[ti [i Londra. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0. [i s` men]in` nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i. care contribuie la elaborarea [i implementarea strategiilor de dezvoltare a Visa Europe pe plan local privind \ncurajarea pl`]ilor cu cardul. Asocia]ia Na]ional` a Exportatorilor [i Importatorilor din Romånia [i Consiliul Na]ional al |ntreprinderilor Private Mici [i Mijlocii din Romånia [i cu dou` fonduri de garantare. la fel ca [i cea fixat` pentru 2009. la 10% pe an. BCR a dep`[it nivelul record de 2. Libra Bank a anun]at c` va lansa propria re]ea de terminale POS. BNR a publicat un proiect de reglementare prin care salariile managerilor din sistemul bancar trebuie corelate cu obiectivele [i strategia pe termen lung ale fiec`rei institu]ii de credit. pentru promovarea [i vånzarea de produse specifice \ntreprinderilor mici [i mijlocii [i companiilor exportatoare. Ac]ionarii Bancpost au aprobat majorarea capitalului social al b`ncii de la 448. FEBRUARIE Banca European` pentru Investi]ii a anun]at c` ar putea \mprumuta Bancpost cu pån` la 80 de milioane de euro.25% [i nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii la 40% din resursele \n valut` [i 18% din sumele \n lei atrase de institu]iile de credit. B`ncile din Romånia care fac parte din asocia]ia Visa Europe au decis \nfiin]area unui organism consultativ. gradului de \ndatorare al clien]ilor care solicit` credite ipotecare [i imobiliare cu garan]ii ipotecare. 40%.5%. \n valoa re de 115 milioane de lei [i 50 de milioane de lei. Visa Forum. BNR a stabilit ]inta de infla]ie pentru 2010 la 3. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis eliminarea obliga]iei de a aplica teste de stres pentru calcularea Eximbank [i CEC Bank au semnat un acord de parteneriat cu Asocia]ia Oamenilor de Afaceri din Romånia. Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a lansat primele dou` emisiuni de obliga]iuni \n lei. pentru finan]area de proiecte propuse de \ntreprinderi mici [i mijlocii.

Banca Romåneasc` [i-a majorat capitalul social cu 183 de milioane de lei (43. cu angajamentul r`scump`r`rii) \n calculul dobånzii de referin]` publicat` de banca central`.Millennium Bank Romånia [i-a majorat capitalurile cu 285. \n cadrul unei \ntålniri la Viena.5 milioane de euro). Banca Mondial` [i Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare urmånd s` ajung` la 19. titluri de c`tre institu]iile de credit la banca central`. cu perspectiv` negativ`. la 748. cånd institu]iile de credit constituiau provizioane pentru \ntreaga sum` restant` [i dobånzile aferente. BNR a decis c` b`ncile pot reduce nivelul provizioanelor constituite la creditele considerate pierdere (restan]e peste 90 de zile sau credite pentru care s-au ini]iat proceduri judiciare) cu 25% din valoarea garan]iilor aferente.46 milioane de lei. Credit Europe Bank a \ncheiat un parteneriat cu Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` [i Fondul de Garantare a Creditului Rural. Banca European` pentru Investi]ii a lansat o emisiune de obliga]iuni \n lei. acorduri scrise de la grupurile-mam` ale principalelor nou` b`nci cu capital str`in din Romånia.000 de euro la 50. Uniunea European`. \ncepånd cu luna februarie.000 de euro pentru clien]ii persoane fizice. \n valoare de maxim 70% din pl`]i. listat` la Luxemburg. MARTIE BNR a anun]at c` a decis s` introduc`. Carmen Radu. a schimbat [ase din cei [apte membri ai consiliului de administra]ie al b`ncii. ac]ionarul majoritar al Eximbank. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a contractat de la b`nci o linie de credit stand-by reprezentånd echivalentul \n lei al sumei de 300 de milioane de euro. Bancpost [i-a majorat capitalul social de la 448. Romånia a convenit asupra unui acord stand-by pe doi ani cu Fondul Monetar Interna]ional pentru 12. Millennium BCP. Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare acord` BCR un \mprumut de 100 de milioane de euro. Grupul Royal Bank of Scotland a inclus opera]iunile din Romånia pe lista activelor de vånzare. FMI a ob]inut. pentru acordarea de cre dite celor care beneficiaz` de subven]ia la hectar. a urcat de la 77.6% la 84. \n valoare de 150 de milioane de lei.7% din titlurile b`ncii.75 milioane de lei la 370. prin care acestea s-au angajat s` nu retrag` capital [i s` participe cu capital suplimentar pentru sus]inerea subsidiarelor locale.5 milioane de lei la 662. Banca Na]ional` a Romåniei [i-a lansat un nou site. opera]iune \n urma c`reia participa]ia ac]ionarului majoritar. pentru finan]area \ntreprinderilor mici [i mijlocii. EFG Eurobank. opera]iunile de tip repo (vånzarea unor Financiar 2010 37 .2 milioane de lei. comparativ cu situa]ia existent` la acel moment. secretar de stat \n Ministerul Finan]elor Publice. Bogdan Alexandru Dr`goi. inclusiv pe pre[edintele institu]iei. iar capitalul social a crescut de la 227. pachetul total de finan]are extern` de la Fond.6 milioane de lei. prin aport de la banca-mam`. mandatul s`u urmånd s` expire \n 2013.95 miliarde de euro. a fost ales membru \n Consiliul de Directori al B`ncii Europene pentru Investi]ii.42 milioane de lei. opera]iune care era necesar` pentru sus]inerea deciziei de majorare a plafonului de garantare de la echivalentul a 20. cu maturitate \n 2016. care a fost \nlocuit` de Ionu] Costea. Standard & Poor’s a confirmat ratingul „BB+“ pentru credite pe termen lung al BCR.95 miliarde de euro.

dup` ce [eful b`ncii.39 miliarde de euro. astfel \ncåt s` se asigure c` rata de solvabilitate a fiec`rei institu]ii va fi men]inut` peste 10%. a decedat \n urma unui atac de cord. BNR a redus cu 5% nivelul comisioanelor percepute institu]iilor de credit pentru pl`]ile de mare valoare sau urgente \n sistemul cu decontare pe baz` brut` \n timp real (ReGIS). la un pre] de emisiune \n sc`dere cu 19 bani fa]` de valoarea de subscriere de la majorarea din martie. pentru finan]area proiectelor \ntreprinderilor mici [i mijlocii.524%. BCR a solicitat Standard & Poor’s s` retrag` ratingul b`ncii pentru datoriile pe termen lung. Banca European` pentru Investi]ii [i-a majorat capitalul subscris cu 67 de miliarde de euro.5 miliarde de euro \n Romånia \n 2009. Banca European` de Investi]ii a numit-o pe Milena Messori \n func]ia de director pentru Romånia al institu]iei. Alpha Bank a lansat serviciul de acceptare a pl`]ilor cu card la comercian]i. dar a exclus pasivele \n valut` cu scaden]e reziduale de peste doi ani din calculul rezervei. la 878. iar agen]ia de evaluare financiar` a anun]at c` a confirmat calificativul „BB+“. Tamer Ozatakul. nivel cu dou` puncte procentuale peste limita minim` legal` \n vigoare. industrie [i infrastructur`. prin intermediul POS-urilor.58 milioane de lei. stres. prin conversia unor credite de la banca-mam` [i prin noi aporturi \n numerar. la 136 de milioane de lei. de 8%. \nlocuindu-l pe Goetz Von Thadden. fondurile urmånd s` fie utilizate pentru sus]inerea proiectelor aflate \n derulare. Totodat`. f`r` s` mai a[tepte decizia instan]elor judec`tore[ti privind insolven]a. Murat Sabaz. FMI a cerut BNR s` determine necesarul de capital suplimentar pentru b`ncile comerciale. FMI a mai cerut ca BNR s` aib` o implicare mai mare \n ini]ierea procedurilor de insolven]` [i lichidare la b`nci [i s` poat` avea dreptul s` stabileasc`.36 milioane de lei. [i c` nu va mai supraveghea institu]ia de credit din Romånia. ceea ce a condus la eliberarea a circa 800 de milioane de euro. Prim-vicepre[edintele Credit Europe Bank. 38 Cronologie . fondurile fiind \mp`r]ite \n mod egal \ntre IMM-uri. \n locul lui Berat Icinsel care a coordonat activitatea institu]iei din octombrie 2005. Romånia participånd la opera]iune [i men]inåndu-[i participa]ia la capital la 0. la 232. pe baza testelor de Libra Bank [i-a majorat capitalul cu patru milioane de lei. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` men]in` dobånda de politic` monetar` la 10% [i ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i respectiv 40%. a preluat func]ia de pre[edinte interimar al Credit Europe Bank. Bancpost a propus ac]ionarilor o nou` cre[tere a capitalului. APRILIE GarantiBank Romånia l-a numit \n func]ia de director general pe Murat Atay. Banca European` de Investi]ii a anun]at c` ar putea acorda BCR un \mprumut de pån` la 150 de milioane de euro. cånd o institu]ie de credit nu mai poate rambursa un depozit [i plata acestuia intr` \n competen]a Fondului de Garantare. cu perspectiv` negativ`.B`nci Banca European` de Investi]ii a anun]at c` are ca obiectiv acordarea de proiecte de 1. cu 216.

44 milioane de lei.5 puncte procentuale. pre[edintele CEC Bank. Guvernul a anun]at c` va lansa programul „Prima Cas`”.2 de milioane de lei. Conducerea B`ncii Comerciale Carpatica a propus ac]ionarilor majorarea capitalului cu 28 de milioane de lei.000 de euro. OTP Bank Romånia a anun]at c` va primi o linie de finan]are de la banca-mam` din Ungaria. la 229. respectiv de cåte 3. \n valoare de 40 de milioane de euro. B`ncile-mam` ale principalelor nou` institu]ii de credit cu capital str`in din Romånia au convenit.49% din capitalul social. GE Garanti Bank.MAI Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0. cåt [i titlurile pe care urmau s` le primeasc` \n urma capitaliz`rii primelor de emisiune. printr-o investi]ie de [ase milioane de euro. jude]ul Alba. \n colaborare cu americanii de la GE Money. [i l-au confirmat pe pre[edintele Raiffeisen Romånia. SIF Banat-Cri[ana. directorul general adjunct al BRD Groupe Société Générale. din motive de afaceri [i de comun acord cu institu]ia financiar`. \n vederea finan]`rii proiectelor \ntreprinderilor mici [i mijlocii. la Bruxelles. scrisori de angajament individuale cu BNR privind men]inerea liniilor de finan]are la nivelul din martie [i a ratei solvabilit`]ii peste 10%. prin care creditele contractate de o persoan` pentru cump`rarea primei locuin]e urmau s` fie garantate de stat \n limita maxim` de 60. Banca European` de Investi]ii a anun]at c` va acorda un \mprumut de 50 de milioane de euro pentru Piraeus Bank Romånia. Radu Ghe]ea. respectiv la produc`torul de hårtie Pehart Tec Petre[ti. Moody’s a retras ratingurile B`ncii Comerciale Carpatica. institu]ia fiind \n curs de ob]inere a unei licen]e de func]ionare de la BNR. Grupul turc Dogus. pentru al patrulea mandat consecutiv. la 194.04 milioane de lei. ac]ionarul majoritar al Bancpost. IUNIE Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a anun]at c` particip`. Prima locuin]` a fost cump`rat` prin intermediul acestui program \n luna iulie. ca vicepre[edinte al asocia]iei. iar m`sura nu reflect` modificarea bonit`]ii acesteia. Banca Romåneasc` a anun]at c` Andreas Maragkoudakis se retrage din pozi]ia de director general. Crina Cosma. SIF Transilvania [i SIF Moldova au våndut c`tre EFG Eurobank. interimatul urmånd s` fie asigurat de directorul general adjunct. Financiar 2010 39 . prin aport \n numerar. \n maxim 30 de zile. [i s` men]in` ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i respectiv 40%. fiecare pentru peste 12 milioane de euro. cu scaden]` de doi ani.5% pe an. Cele dou` grupuri erau deja prezente pe pia]a local`. SIF Oltenia. pachetele de ac]iuni pe care le de]ineau la banc`. a \nregistrat la Registrul Comertului o nou` banc`. la capitalul unei societ`]i comerciale romåne[ti. pentru a sus]ine liniile de afaceri ale institu]iei [i a asigura o rezisten]` mai bun` la [ocurile macroeconomice [i sistemice. avånd parteneriate \n cadrul Garanti Bank [i GE Money Romånia. c` vor semna. a fost reales \n func]ia de pre[edinte al Asocia]iei Romåne a B`ncilor. la 9. Steven van Groningen. o institu]ie financiar` nebancar`. pentru prima dat`. MKB Romexterra Bank [i-a majorat capitalul social cu 20. \n timp ce reprezentan]ii b`ncilor l-au numit \n func]ia de prim-vicepre[edinte pe Petre Bunescu.

868 milioane de lei (2 milioane de euro) prin reinvestirea unei p`r]i a profitului \nregistrat \n anul anterior. Plafonul de garantare a depozitelor bancare a crescut de la 20. [i s` scad` ratele rezervelor minime obligatorii cu 5 puncte pentru valut`. pentru acordarea de credite pentru fermieri [i pentru firmele cu activit`]i \n domeniul agricol. nivelul capitalului de care trebuie s` dispun` este egal cu cel pu]in echivalentul \n lei a 200. anun]ånd c` va lansa un produs similar de credite ipotecare.5 puncte procentuale rata dobånzii de politic` monetar`. Piraeus Bank Romånia a propus ac]ionarilor cre[terea capitalului social cu aproximativ 20 de milioane de euro.Groupe Société Générale [i Raiffeisen Bank. prin aport \n numerar de la Piraeus Bank Grecia [i \nglobarea profitului nerepartizat realizat \n 2008.185 milioane de lei. el aflåndu-se la conducerea BNR de 19 ani. f`r` garan]ia Guvernului.B`nci Raiffeisen Bank [i RêvEurope au lansat primul card de debit prepl`tit din Romånia. IULIE Ministerul Finan]elor a anun]at c` va emite certificate de depozit pentru agricultori.2 miliarde de euro de la opt b`nci. la 950. M ugu r Is `re scu a fo st i nc lu s \n Wor ld Re cor ds Academy drept cel mai longeviv guvernator al unei b`nci centrale din lume. ca urmare a condi]iilor dificile de operare [i a provoc`rilor privind calitatea activelor.000 de euro [i pentru persoanele juridice. la 35% din pasivele b`ncilor. [i 8. disponibil f`r` a fi necesar` deschiderea unui cont curent [i destinat tinerilor care folosesc numerarul [i fac tranzac]ii pe internet. BRD . a anun]at c` va \mprumuta BCR cu pån` la 50 de milioane de euro. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` cu 0. dintre care maxim 18 milioane de euro de la Piraeus Bank Grecia. Ac]ionarii Piraeus Bank Romånia au decis majorarea capitalului social cu 76.99% din ac]iuni. de la 9. pentru creditarea \ntreprinderilor mici [i mijlocii. cu posibilitate de revizuire \n sc`dere.5% la 9%. International Finance Corporation. ING Bank Romånia s-a retras din programul „Prima Cas`“.85 milioane de lei. respectiv din septembrie 1990. dup` sistemul aplicat la sfår[itul anului 2008 \n cazul persoanelor fizice. care de]ine 99. prin care ace[tia vor putea beneficia de \mprumuturi de la b`nci garantate de stat. printr-un program similar cu 40 Cronologie .000 de euro. „Prima Cas`“. la o dobånd` de 5% pe an \n euro [i cu scaden]` la doi ani. [i cu 3 puncte pentru lei. Ministerul Finan]elor Publice a \mprumutat 1. BNR a lansat un proiect de regulament prin care institu]iile financiare nebancare care vånd credite ipotecare trebuie s` de]in` un capital social de cel pu]in trei milioane de euro. Moody’s a plasat sub supraveghere. la 15%. BNR a lansat un proiect de regulament prin care provizioanele b`ncilor pentru creditele \n valut` acordate popula]iei scad la nivelul celor constituite la \mprumuturile f`r` risc valutar. Banca Comercial` Carpatica a semnat un acord de finan]are cu Banca European` de Investi]ii \n valoare de 10 milioane de euro. membr` a grupului B`ncii Mondiale.000 de euro la 50. Pentru societ`]ile nebancare orientate pe alte tipuri de credite. ratingurile pentru depozite \n lei acordate BCR.

International Finance Corporation. Asocia]ia Anali[tilor Financiar-Bancari din Romånia a aderat la Federa]ia European` a Asocia]iilor de Anali[ti apreciind c` institu]ia de credit poate beneficia de sprijin substan]ial de la compania-mam`. de la „D“.2 milioane de lei la 949. pe termen scurt. care permite atragerea de finan]`ri prin intermediul emisiunilor de obliga]iuni de diferite tipuri [i \n valute variate.5% pe an. care are calitatea de sucursal`.000 de membri. de la 9% la 8. Financiar 2010 41 . BCR a adoptat un program de emitere de obliga]iuni pe termen mediu. \ntrucåt pre]urile primite de la poten]ialii cump`r`tori au fost considerate prea mici. de la 719. care cuprinde 25 de societ`]i na]ionale din domeniul investi]iilor din Europa. precum [i autoriza]ia de constituire a b`ncii pe care o va controla Horia Manda. decizie care reflect` sprijinul pe care banca \l poate ob]ine. pe termen lung. va acorda B`ncii Transilvania un \mprumut negarantat de 50 de milioane de euro. la „BB minus“. divizia de investi]ii a B`ncii Mondiale. prin recapitalizarea unei p`r]i din profitul ob]inut \n 2008. \ns` a retrogradat ratingul de stabilitate financiar` pe cont propriu la „D/E“. cu perspectiv` stabil`. \n locul lui Petre Tulin. Financiari.5 puncte procentuale. Statul a majorat capitalul CEC Bank cu 230 de milioane de lei. la „BBB“. care fusese inclus` \n februarie pe o list` a subsidiarelor scoase la vånzare. cu perspectiv` „negativ`“. cu perspectiv` „negativ`“. valoarea total` a programului fiind de trei miliarde de euro. AUGUST Consiliul de Administra]ie al BNR a hot`råt s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0. Fitch Ratings a confirmat ratingul B`ncii Transilvania pentru datoriile pe termen lung \n valut`. la nevoie. [i s` coboare ratele rezervelor minime obligatorii pentru valut` de la 35% la 30% din pasivele b`ncilor cu scaden]` sub doi ani. reprezentånd 15. grupul UniCredit. care a plecat ca director general la Banca Comercial` Feroviar`.Fitch Ratings a confirmat ratingul UniCredit }iriac Bank pentru datoriile pe termen lung \n valut` la nivelul „BBB“. acuzånd cre[terea puternic` a provizioanelor [i profitabilitatea redus`. Fitch a confirmat ratingul de credit pe termen lung al B`ncii Romåne[ti la „BBB“. din partea companiei-mam`. Banca Comercial` Romån` l-a numit pe Alexandru Ciobanu la conducerea BCR Banca pentru Locuin]e \ncepånd cu jum`tatea lunii octombrie. National Bank of Greece. Fitch a confirmat ratingurile de credit ale Bancpost. cu perspectiv` negativ`. \n principal pentru credite c`tre furnizorii micro [i mici de servicii medicale. [i „F3“. Grupurile-mam` ale principalelor nou` b`nci cu capital str`in din Romånia au finalizat [i semnat scrisori bilate rale de angajament pentru men]inerea nivelului expunerii pe pia]a local` [i a ratei de solvabilitate a sucursalelor peste 10%.28 milioane de lei. dac` ar fi necesar. precum [i calificativul pentru datoria pe termen scurt \n valut` la „B“ [i cel individual la „D“. Royal Bank of Scotland a decis s` p`streze filiala din Romånia. Consiliul de Administra]ie al BNR a aprobat autoriza]iile de func]ionare pentru Banca Feroviar` [i pentru GarantiBank.

Totodat`.971 miliarde de lei. \n func]ia de pre[edinte. prin aport \n numerar din partea ac]ionarului majoritar. de la 128.07 milioane de lei. fost director general al sucursalei Fortis Bank din Romånia. cu scaden]a la o s`pt`mån`.5% pe an. cerea institu]iei de credit cu Nicolae Surdu. cu o dobånd` de 8% pe an. fie prin deschiderea unora noi. Consiliul de administra]ie mai este format din doi viceguvernatori. Nicolaie Hoan]`.5 puncte procentuale a ratei dobånzii de politic` monetar`. Johan Gabriels va fi director general al b`ncii. \n premier` pe pia]a din Romånia.5% la 8% pe an. [i din patru membri: Nicolae D`nil`. a fost \nlocuit de la condu- SEPTEMBRIE OTP Bank Romånia a anun]at c` vrea s`-[i m`reasc` \n urm`torii cinci ani re]eaua de sucursale de la 106 la 200. Napoleon Pop. egal` cu rata de politic` monetar`.79% ac]iunile emise de c`tre institu]ia de credit \n cadrul opera]iunii de majorare a capitalului social. Piraeus Bank Romånia a \nceput s` vånd` aur clien]ilor. prin intermediul c`reia a injectat \n pia]` 11.8 milioane de lei. reconfirmåndu-l pe Mugur Is`rescu pentru un nou mandat de guvernator [i pe Florin Georgescu \n func]ia de prim-viceguvernator. Dinu Marin [i Virgil Stoenescu.B`nci BNR a \mprumutat b`ncile cu 8. Agnes Nagy. pentru a-l \nlocui pe Alexandru Ciobanu. 42 Cronologie . Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a acordat un credit subordonat de 25 de milioane de euro c`tre Raiffeisen Bank Romånia. RBS Bank Romånia a anun]at c` \ncepånd cu luna octombrie. echivalentul a 42 de milioane de lei. respectiv Cristian Popa [i Bogdan Olteanu. Pre[edintele [i directorul general al B`ncii Comerciale Carpatica. dup` ce olandezul Peter Weiss va prelua func]ia de director general al RBS Grecia. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis reducerea cu 0. fie prin achizi]ionarea unei b`nci mai mici. un credit pentru tinerii c`s`tori]i. aceasta fiind cea mai mare opera]iune de acest fel din istoria b`ncii centrale. de[i contractul de privatizare prevedea ca banca s` fie listat` \n toamna anului 2009. OCTOMBRIE BNR a realizat cea mai mare opera]iune de tip repo. Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Banca pentru Locuin]e a aprobat numirea lui Andrei Stamatian. Marfin Bank Romånia [i-a majorat capitalul social cu zece milioane de euro. astfel c` valoarea acestuia va cre[te cu 26.47 miliarde de lei printr-o opera]iune de tip repo. la o dobånd` de 8.7 milioane de lei. de la 8. pentru cump`rarea primei locuin]e. director pentru proiecte strategice \n cadrul Raiffeisen Bank.69 milioane de lei la 170. Ac]ionarii B`ncii Comerciale Carpatica au subscris \n propor]ie de 95. banca central` a men]inut nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` ale institu]iilor de credit. Banca Italo Romena a lansat. la 228. ca alternativ` la programul „Prima Cas`“. Ac]ionarii BCR au decis ca listarea BCR s` fie amånat` cel pu]in doi ani. Marfin Egnatia Bank. Parlamentul a ales un nou Consiliu de Administra]ie al BNR.

CA al BNR a decis s` reduc` nivelul ratei rezervelor minime obligatorii constituite de b`nci la pasivele \n valut` cu scaden]` sub doi ani de la 30% la 25%. se va retrage de la conducerea institu]iei de credit.Citibank a lansat. Patrick Gelin. Fitch a men]inut sistemul bancar din Romånia \n categoria de risc ridicat la expunerea sistemic` din sectorul de profil. 2010 [i 2011 un set de situa]ii financiare anuale conforme cu ProCredit Bank [i-a majorat capitalul social cu 12. Ac]ionarii B`ncii Comerciale Carpatica au aprobat trecerea la sistemul dualist de conducere a institu]iei. cu un interval de varia]ie de plus/minus un punct procentual. |mprumutul a fost aprobat \n decembrie. prin Directorat [i Consiliu de Supraveghere.62% din capitalul social. International Finance Corporation a anun]at c` va intra \n ac]ionariatul B`ncii Transilvania cu o participa]ie de 3. Grupul austriac Erste a interpus \n rela]ia sa de ac]ionar majoritar al BCR dou` vehicule cu statut juridic de SRL \nfiin]ate recent \n Austria. Agen]ia Fitch reconfirm` calificativele acordate BRDGroupe Société Générale.000 de euro. RAS. EGB Ceps Beteilungen GmbH [i EGB. NOIEMBRIE Consiliul de Administra]ie al BNR a hot`råt s` men]in` rata dobånzii de politic` monetar` la 8% [i ratele pentru rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei la 15% [i \n valut` la 30%.55 milioane de lei. standardele interna]ionale de contabilitate. |n prezent. disponibil \n lei [i destinat companiilor cu o cifr` de afaceri anual` de minimum 500. IFRS.5 puncte comparativ cu obiectivul de 3. b`ncile raporteaz` c`tre BNR [i MFP rezultatele financiare \n conformitate cu standardele romåne[ti de contabilitate.Groupe Société Générale a anun]at c` pre[edintele [i directorul general al b`ncii. cu perspectiv` negativ` pentru termen lung. Fitch a confirmat calificativul „BBB“ acordat BCR pentru credite pe termen lung \n moned` local` [i str`in`. Nicolae Financiar 2010 43 . de la „C/D“. Banca European` de Investi]ii anun]` c` negociaz` cu Alpha Bank Romånia acordarea unui credit de 50 de milioane de euro. Conducerea executiv` a b`ncii este format` din directorul general. care vor fi trimise la Banca Na]ional` a Romåniei [i Ministerul Finan]elor Publice. BRD . opera]iuni de retail. prin conversia \n ac]iuni a unor obliga]iuni \n valoare de 20 de milioane de dolari. respectiv ratingul „BBB“ pentru creditele pe termen lung. Millennium Bank a lansat serviciul de factoring. urmånd s` fie \nlocuit de Guy Marie Charles Poupet. pentru prima dat` \n Romånia. BNR a prezentat un proiect de ordin potrivit c`ruia institu]iile de credit \ntocmesc pentru 2009. ratingul „F3“ pentru creditele pe termen scurt [i ratingul „2“ pentru suportul acordat de ac]ionarul majoritar. Consiliul de administra]ie al BNR a stabilit ca ]inta de infla]ie pentru anul 2011 s` se situeze la nivelul de 3%.5% fixat pentru anul 2010. \n sc`dere cu 0. dar a revizuit \n sc`dere ratingul individual la „D“. la 118. cu perspectiv` negativ`.92 milioane de lei (echivalentul a trei milioane de euro).

pentru 58 de milioane de euro.0863 miliarde de lei. opera]iunea Ministerul Finan]elor a \mprumutat de la b`nci o sum` record. Bank of Cyprus. aflat` la Arad.6 milioane de lei. [i trei directori generali adjunc]i. n DECEMBRIE Banca Transilvania a anun]at c` \[i va majora capitalul social cu 26. cea mai mare banc` din Cipru. [i a confirmat calificativele pentru credite pe termen lung [i scurt \n moned` local` [i valut`. dar ar putea calcula colateralul prin aplicarea unei marje la valoarea titlului.B`nci Surdu. de la 194. Fitch a revizuit \n sc`dere ratingul individual al ProCredit Bank Romånia.96 milioane de titluri. Banca Comercial` Feroviar` [i-a lansat opera]iunile bancare. Standard & Poor’s a retras ratingurile pentru credite pe termen lung [i scurt ale MKB Romexterra Bank.44 milioane de lei la 292. Ion Dobric` [i George Ciob`na[u.423 miliarde de euro. Moody’s a revizuit \n sc`dere unele ratinguri ale BCR. Banca austriac` de private banking Gutmann. prin emisiunea a 26. dup` revizuirea \n sc`dere a calificativelor grupurilor bancare elene National Bank of Greece [i EFG Eurobank. 44 Cronologie . BNR a ar`tat c` va accepta titlurile de stat \n valut` emise de Ministerul Finan]elor Publice drept garan]ie la facilitatea de credit Lombard. fiind \nregistrat` la Registrul Comer]ului \n data de 1 decembrie. care se aflau sub supraveghere.25% pe an. la un randament mediu de 4. BNR a aprobat fuziunea dintre Raiffeisen Banca pentru Locuin]e [i HVB Banca pentru Locuin]e.7068% din ac]iunile B`ncii Transilvania.35 milioane de lei. Fitch a confirmat ratingurile pentru Banca Romåneasc` [i Bancpost. care administreaz` active de 10 miliarde de euro. ca urmare a condi]iilor dificile de operare [i a problemelor legate de calitatea activelor. prin emiterea unui num`r de 34. respectiv Gheorghe Cismaru. a cump`rat 9. la 1.91 milioane de lei. la cererea institu]iei financiare romåne[ti. prin vånzarea de titluri de stat \n valut` cu scaden]` la un an. odat` cu inaugurarea primei sucursale teritoriale. titluri destinate de]in`torilor de obliga]iuni care au optat pentru transformarea acestora \n ac]iuni. a anun]at c` va deschide la \nceputul anului 2010 un birou de reprezentare la Bucure[ti. care vor fi instalate la comercian]i. BRD [i Raiffeisen Bank.64 milioane de ac]iuni. care controleaz` cele dou` institu]ii de credit din Romånia. cu perspectiv` stabil`. Conducerea b`ncii este asigurat` de Petre Tulin (foto). Conducerea MKB Romexterra Bank propune ac]ionarilor majorarea capitalul social cu 97. primele servicii oferite referindu-se la depozite [i deschiderea de conturi curente. Banca Comercial` Carpatica a lansat serviciul de acceptare la plat` a cardurilor prin intermediul propriilor terminale POS. de 1. de la „D“ la „D/E“. Ac]ionarii Volksbank Romånia au aprobat majorarea capitalurilor b`ncii cu 200 de milioane de euro.

.

\n contextul \n care romånii nu con[tientizeaz` \nc` necesitatea asigur`rii. A]i lansat de curånd o campanie de responsabilitate social`. UNIQA Asigur`ri aduce pentru clien]ii s`i solu]ii inovatoare pe pia]a de asigur`ri din Romånia. explozie. Strategia UNIQA Asigur`ri pentru 2009 a avut \n vedere \n primul rånd \mbun`t`]irea structurii produselor astfel \ncåt s` se alinieze din toate punctele de vedere conceptului de „solu]ii simple”: produse u[or de \n]eles. Aceast` campanie se va desf`[ura pe termen lung. mai ales \n perioada de criz` actual`. pentru a veni \n \ntåmpinarea acestora cu o colaborare bazat` pe onestitate [i comunicare transparent`. satisfac]ia clien]ilor. iar tendin]a aceasta se p`streaz` [i pentru anul \n curs. Pentru aceasta. avånd \n vedere c` mul]i clien]i trec prin perioade dificile. cutremur. colaje. servicii [i beneficii suplimentare clien]ilor no[tri. lider al pie]ei austriece [i juc`tor important pe toate cele 21 de pie]e \n care are activitate. printre altele. La \nceputul anului 2009.Asigur`ri UNIQA Asigur`ri se orienteaz` \n 2010 c`tre segmentul de retail Compania UNIQA Asigur`ri [i-a propus pentru anul \n curs s` \[i creasc` volumul vånz`rilor fa]` de anul precedent. Prin strategia abordat`. asigur`torul \[i va direc]iona eforturile \n principal c`tre segmentul retail. reducånd timpul alocat \n]elegerii [i cump`r`rii unui produs de asigurare. Prima etap` a acestei campanii. De asemenea. tr`snet. machete care s` ilustreze tema concursului. Pentru realizarea obiectivului s`u principal. n 46 Advertorial . Este greu de estimat \ns` \n acest moment cifra de cre[tere. dezvoltarea unor proiecte speciale. |n prezent. unul dintre cele mai dinamice [i profitabile grupuri de asigur`ri din centrul [i sud-estul Europei. este necesar` crearea unui interes mediatic pentru necesitatea diverselor forme de asigurare. \n 2010 vånz`rile vor fi direc]ionate \n principal c`tre segmentul retail prin produse u[or de asimilat de c`tre clien]i. segmentul de clien]i persoane juridice va fi abordat prin produse specifice [i corelate [i cu situa]ia economic` actual` a Romåniei. este: „Cum am grij` de casa mea?”. romånii nu con[tientizeaz` necesitatea asigur`rii [i nu consider` prioritar` achizi]ionarea de produse de asigurare. Cum a]i descrie anul 2009 pentru UNIQA Asigur`ri? |n primul an dup` preluarea de c`tre UNIQA Group. |n acest sens. iar amploarea acesteia va fi crescut` pas cu pas. [i totodat` numele concursului de crea]ie la care sunt invita]i copiii. solu]ii inovatoare sau platforme de responsabilitate social`. RCA [i CASCO fiind cel mai frecvent cerute de c`tre consumatorul romån. De asemenea. afirm` Alfred Vlcek. Astfel. suplimentare fa]` de poli]a de asigurare. s` \i informeze despre riscurile la care este expus` propria lor cas` \n caz de incendiu. inunda]ie sau furt. proceduri simple. Ce m`suri trebuie adoptate pentru stimularea cre[terii vånz`rilor pe pia]a de asigur`ri? O prim` m`sur` pentru stimularea cre[terii vånz`rii de produse de asigurare ar fi educarea popula]iei \n acest sens. grindin`. Copiii sunt invita]i s` \[i foloseasc` inventivitatea pentru a realiza desene. capitalul social a fost majorat cu 45 de milioane de euro. vicepre[edinte Directorat [i CSO al UNIQA Asigur`ri. Campania „Casa mea e UNIQA” \[i propune s` \i educe pe copii \n scopul auto-protec]iei. un mod de lucru care simplific` via]a clien]ilor. oferind un pachet de produse. aceasta fiind o investi]ie major` realizat` de UNIQA Group pentru crearea unui fundament financiar necesar pentru implementarea proiectelor companiei pe termen mediu. Care va fi evolu]ia vånz`rilor anul acesta comparativ cu 2009? Chiar dac` pia]a de asigur`ri a \nregistrat sc`dere \n anul 2009. UNIQA Asigur`ri a urm`rit optimizarea procesului de constatare [i evaluare a daunelor [i oferirea de servicii de cea mai \nalt` calitate. am dezvoltat un concept de „Parteneriat de Calitate cu Brokerii“. cel mai bun exemplu fiind UNIQA MeteoAlert – avertizarea prin SMS sau e-mail a fenomenelor meteo extreme. furtun`. ne dorim schimbarea percep]iei asupra ideii tradi]ionale de „asigurare”. UNIQA Asigur`ri a implementat [i a dezvoltat cu succes proiectele de integrare [i aliniere la standardele UNIQA. |n plus. |n ce const` aceast` campanie? Strategia [i filozofia UNIQA Group includ. Toate acestea sunt gåndite \n primul rånd ca solu]ii de preven]ie [i de protec]ie a clien]ilor. obiectivul UNIQA Asigur`ri pentru anul 2010 \l reprezint` cre[terea volumului vånz`rilor fa]` de anul precedent.

.

\n medie. Adrian Dumitrache 48 Analiz` .Asigur`ri Primul an de sc`dere Anul 2009 a fost primul dup` 1990 \n care veniturile asigur`torilor din subscrieri au sc`zut. iar \n ultimii patru ani a crescut. cu peste 20%. \n condi]iile \n care \n intervalul 1997-1999 pia]a s-a dublat de la an la an.

dinamica cre[terii fiind \ns` \n regres cu peste 21 de puncte procentuale fa]` de rezultatul din 2008/2007. asigur`torii se a[teptau ca subscrierile pe segmentele RCA [i CASCO s` stagneze sau. care genera pierderi celor deja asigura]i.1% fa]` de 2008. s` creasc` u[or. cu toate c` unele voci din industrie. estim`ri confirmate de cifrele finale.3%. care au \ncercat s` \[i sporeasc` subscrierile pe segmentele non-auto.84 miliarde de lei. defalcat. Practic. sc`derea puternic` a valorii de r`scump`rare \n cazul poli]elor de tip unit-linked (cu component` investi]ional` sau de economisire. la 8. clasa X) [i CASCO (clasa III). legate de evolu]ia L titlurilor de participare la fonduri de investi]ii) \n a doua jum`tate a anului 2008 a provocat un recul al vånz`rilor \n prima parte a anului trecut.56 miliarde de lei. Asigur`rile generale: RCA \n cre[tere. au urcat cu 21. Dac` asigur`rile generale au continuat s` sus]in` veniturile totale ale industriei. la 2. poli]ele RCA.21 miliarde de lei \n 2009. cu tot optimismul afi[at de companii. Pån` la urm`. cifrele anun]ate de Comisia de Supraveghere a Asigur`rilor (CSA) ar`tånd un regres al primelor de 1. Cu o pondere de peste 80% \n veniturile pie]ei. pe fondul manifest`rii efectelor crizei financiare. prognozele celor mai pu]in optimi[ti au fost mai aproape de rezultatul final al pie]ei asigur`rilor din 2009. |n schimb. |n plus. Astfel. facultative [i cu tarife exprimate de cele Financiar 2010 49 . atr`geau aten]ia c` atingerea volumului de prime din 2008 va fi un rezultat bun. cu 2% mai mult fa]` de anul precedent. caz fericit. poli]ele de via]` au tras \n jos rezultatele finale. CASCO \n regres Per ansamblu. mai rezervate. Pe fondul c`derii vånz`rilor auto \n leasing [i pe credit [i diminu`rii veniturilor popula]iei. Totu[i. asigur`torilor fiindu-le foarte greu s` conving` poten]iali clien]i s` \ncheie un astfel de contract. care arat` un avans de circa 3% al primelor fa]` de 2008. primele subscrise anul trecut pe cele dou` clase totalizånd 5. obligatorii [i cu tarife \n cre[tere de la an la an. c`derea primelor fiind de 13% comparativ cu 2008. asigur`rile de via]` au resim]it cel mai puternic efectele crizei financiare. situa]ia se prezint` diferit. asigur`rile CASCO. \n ciuda contextului financiar dificil [i cu eforturi din partea asigur`torilor. cu impact negativ asupra vånz`rilor companiilor de profil. asigur`rile generale au adus companiilor subscrieri de 7.a finele anului 2008 [i \n primele luni ale anului trecut.24 miliarde de lei. cre[terea [omajului [i sc`derea veniturilor salaria]ilor diminuånd interesul poten]ialilor clien]i pentru acest tip de contracte. asigur`rile generale sunt dominate \n continuare de poli]ele de r`spundere civil` auto (RCA. \n contextul \n care PIB-ul Romåniei se va contracta. estim`rile oficiale [i ale companiilor privind evolu]ia pie]ei asigur`rilor \n ansamblul ei indicau o cre[tere a subscrierilor cu pån` la 10%.

|n tab`ra optimi[tilor.8% \n total daune. respectiv 5.080 100 147. probabil.8%. ritmul de cre[tere a daunelor a fost superior celui consemnat \n cazul primelor subscrise pe ambele grupe de asigur`ri \n perioada 2002-2009. „Pe fondul cre[terii tarifelor [i al demar`rii activit`]ii PAID. asigur`rile auto (CASCO [i RCA) au r`mas [i \n 2009 principala „surs`” generatoare de daune [i.33 miliarde de lei. a spus fostul CEO al Allianz}iriac. Cristian Constantinescu.595 30. Acela[i pesimism l-au afi[at [i pre[edintele Directoratului Uniqa. la 4. Asirom [i Omniasig. precum [i aplic`rii unor m`suri de reducere a cheltuielilor cu indemniza]iile pe rela]ia asigur`tor-unit`]i de repara]ii auto.8 71. o contrac]ie a subscrierilor cu 5-10%.1% \n 2008. la 37. adic` 4.6%. cre[terea primelor din asigur`ri generale era motivat` de revenirea „pe plus” a economiei na]ionale \n a doua parte a anului [i lansarea Pool-ului de Asigurare |mpotriva Dezastrelor (PAID). la \nceputul anului \ntr-un seminar de specialitate.5% (de la 89. sc`derea ponderii desp`gubirilor pe CASCO poate fi pus` [i pe seama reducerii subscrierilor primelor cu 6.3% \n intervalul 2008/2007. |n euro. dar [i-au diminuat ponderea \n total indemniza]ii pl`tite.4 226. se a[tepta ca subscrierile din CASCO s` se reduc` mai mult din cauza c`derii vånz`rilor de autovehicule \n leasing [i prin credit bancar. de 15% \n 2009.181 miliarde de lei.8% mai mult fa]` de 2008. ritmul de cre[tere a daunelor a coboråt cu 8. maxim 10%. |n cazul asigur`rilor RCA. fapt care a atras [i un volum de riscuri mai sc`zut acoperit de asigur`tori. de la 30.526 de unit`]i.6%.48 miliarde de lei (circa 1. avånd o pondere de 86. pe fondul unui ritm de depreciere mai ridicat al cursului mediu al monedei na]ionale. fa]` de 2009. la 3.7%. evolu]ie care poate fi explicat` prin dublarea ponderi desp`gubi rilor pl`tite de companii pentru asigur`rile de credite [i asigur`rile de incendiu [i calamit`]i naturale.6 324.625 261. Radu Must`]ea. Cu excep]ia anului 2007. la fel ca [i reprezentan]ii CSA.6827 lei. format` din reprezentan]ii Astra. Potrivit datelor reglementatorului. Alin Buc[a. Comparativ cu intervalul 2008/2007.2% din totalul desp`gubirilor provin din contracte de asigur`ri generale. [i mai pu]in din cauza deprecierii leului \n raport cu moneda european`.4%. 50 Analiz` . prima sc`dere dup` anul 1990. Motivul? C`derea pie]ei auto. de la 20. Unii s-au ar`tat optimi[ti [i au spus. implicit. Din datele CSA reiese c` desp`gubirile pe CASCO au crescut cu 17. \n timp ce al]ii au anticipat o stragnare sau. \n condi]iile \n care \ncas`rile din prime au sc`zut cu 1. diferen]a revenind achizi]iilor prin credit bancar [i cash.Asigur`ri Vehicule Vånz`ri \n leasing Vånz`ri cash/rate Total vånz`ri Sursa: APIA Unit`]i 105. c` pia]a va avansa cu 5%. care au prognozat o contrac]ie a veniturilor din prime de 5-10% la nivelul pie]ei. anul trecut. de la 59. pia]a asigur`rilor va \nregistra o cre[tere de cel pu]in Daunele \[i continu` avansul Anul trecut.1 37. \n urcare cu 25% fa]` de 2008. r`spunsurile asigur`torilor la \ntrebarea „Cum va evolua pia]a de profil \n 2010?” nu au f`cut posibil` trasarea unui trend clar [i cert privind evolu]ia subscrierilor comparativ cu 2009.6% \n perioada 2008/2007.9 110. 95.4%. cu 24.436 74. ponderea acestora situåndu-se la 4. care \n 2009 [i-a continuat aprecierea fa]` de leu.2373 lei/euro. motivånd c` asigur`rile n-au cum s` evolueze pozitiv dac` economia na]ional` va merge r`u.1%. Directorul general al Astra.44 miliarde de lei pentru ambele grupe de asigur`ri.485 69.4 puncte procentuale. la 262. unde poli]a CASCO este obligatorie. Ileana Horvath. nu v`d ce alte segmente de asigur`ri ar putea s` compenseze reducerile de subscrieri din poli]e auto“. companiile au pl`tit indemniza]ii (desp`gubiri) de 5. \n timp ce indemniza]iile pl`tite pentru poli]ele de via]` au sporit cu 19.1 miliarde de euro). leasingul a avut o pondere de 25.5% fa]` de 2008. vånz`rile de vehicule \n leasing au sc`zut cu 61. desp`gubirile au crescut u[or.83 milioane de lei. care va genera sinergii pozitive \n domeniul asigur`rilor de bunuri [i cl`diri. La fel ca [i \n anii preceden]i [i respectånd structura consemnat` pe partea de subscrieri. Astfel.6% \n 2009. Dac` vånz`rile de autovehicule vor sc`dea cu 20% \n acest an.819 2007 Pondere (%) 28. [i directorul general al Euroins. Criza va lovi asigur`rile [i \n 2010 La \nceputul acestui an. de 6. cu 0.962 100 mai multe ori \n euro. comparativ cu 10.3 puncte procentuale. \n totalul vånz`rilor de vehicule aferente anului 2009.6% \n 2008) \n totalul indemniza]iilor pl`tite pentru asigur`ri generale. la 30.194 366. la 3. pia]a asigur`rilor generale va evolua mai prost decåt \n 2009. au consemnat.5% fa]` de 2008. „|n acest an. avansul indemniza]iilor pl`tite a fost de 8. mai degrab`.526 25.2 100 2008 2009 Unit`]i Pondere (%) Unit`]i Pondere (%) 97. De asemenea. Datele centralizate de Asocia]ia Produc`torilor [i Importatorilor de Autovehicule (APIA) au confirmat previziunile reprezentantului Astra.3% la 55. cu impact asupra indemniza]iilor pl`tite. De asemenea. urmånd s` scad` cu cel pu]in 5%. desp`gubiri pl`tite asigura]ilor de companiile de profil.

.

dar f`r` rezultate pozitive |n ultimii cinci ani. pre[edintele UNSAR [i fostul CEO al Allianz-}iriac. M`surile Guvernului vor lovi \n investi]ii [i consum. eventualele sc`deri pe unele segmente de pia]` vor fi suplinite de startul activit`]ii PAID“. \n sensul introducerii de facilit`]i fiscale. Cristian Constantinescu. „Este pu]in probabil ca afacerile s` creasc` astfel \ncåt s` r`sufl`m u[ura]i la finalul anului [i s` avem o stagnare. atåt pe segmentul tradi]ional. Ultimul demers \n aceast` direc]ie a fost anun]at la \nceputul acestui an de c`tre Uniunea Na]ional` a Societ`]ilor de Asigurare [i Reasigurare din Romånia (UNSAR). dar rezultatele din primul trimestru i-au demonstrat c` a fost prea optimist. au \ncheiat parteneriate de tip bancassurance [i au alocat fonduri semnificative pentru promovarea asigur`rilor de via]` \n råndul clien]ilor. \n 2009. asigur`torii [i CSA [i-au revizuit estim`rile privind pia]a de profil \n acest an.3% fa]` de martie 2009. a declarat. De asemenea. conform UNSAR. plus prognoza \n sc`dere a PIB. care. evolu]ie sus]inut` de declinul cu 25. cre[terea industriei asigur`rilor \n ansamblul ei pe o perioad` \ndelungat` de timp. membru \n Directoratul Omniasig. [i anun]area de c`tre Guvern a m`surilor de austeritate (sc`derea pensiilor cu 15% [i a salariilor bugetarilor cu 25% de la 1 iunie).33%. \n sc`dere cu 5.65% din PIB. dup` ce pre[edintele institu]iei. „Probabil c` 2010 va fi pentru economia na]ional` cel mai dificil an de dup` 1989. iar rezultatele din primul trimestru ale pie]ei asigur`rilor arat` clar c` pia]a s-a «mi[cat» \n ritmul evolu]iilor macroeconomice. Avånd \n vedere evolu]ia pie]ei de leasing. la 2. Asigur`rile de via]` . Angela Toncescu. Totodat`.62% al subscrierilor pe linia poli]elor CASCO. \mpreun` cu CSA. La \nceputul lunii martie. companiile [i-au extins re]elele de distribu]ie [i portofoliile. \ntr-un interval de cinci ani. cel mai probabil sc`derea se va adånci”. \n timp ce poli]ele RCA vor cre[te \n valoare absolut`. {eful UNSAR spune c`. consistent. C`derea pie]ei \n primul trimestru a fost efectul reducerii veniturilor din asigur`ri generale cu 7. a spus Constantinescu. cåt [i pe unit-linked. Segmentul CASCO s-a stabilizat. Toncescu a estimat o cre[tere a pie]ei asigur`rilor de cel pu]in 5% \n 2010. a declarat Liviu Stoicescu. reprezentan]ii companiilor prezente \n sectorul asigur`rilor de via]` nu au contenit s` afirme c` pia]a de profil are un poten]ial extraordinar de cre[tere. comparativ cu 0. a propus Guvernului acordarea unei deductibilit`]i fiscale pentru primele subscrise la contractele de asigur`ri de via]` cu o maturitate mai mare de 10 ani. |n acest context. la \nceputul anului. introducerea deductibilit`]ii va conduce dublarea penetr`rii \n PIB. ar putea s` sus]in`. {i CSA a intrat \n tab`ra pesimi[tilor. care. acest segment financiar ar putea reprezenta 0. ceea ce va \ntårzia revenirea pie]ei“. estimase c` pia]a asigur`rilor va sc`dea cu 5-10%. Pentru industria de asigur`ri de via]`.cu poten]ial. dac` ar fi valorificat pe deplin. Astfel. 52 Analiz` . asigur`torii au \ncercat [i continu` s` \ncerce s` conving` autorit`]ile s` adopte m`suri pentru sprijinirea acestui sector. a anun]at c` este posibil ca sfår[itul anului 2010 s` aduc` o stagnare a primelor subscrise la nivelul \nregistrat \n 2009. Evenimentele recente ne \ndrept`]esc s` credem c` situa]ia nu se va \mbun`t`]i \n perioada urm`toare.6%.Asigur`ri 5%. Dup` afi[area rezultatelor din primul trimestru.29 miliarde de lei. \n luna mai. \n limita de 400 de euro pe an pentru angajat [i angajator.

8 milioane de lei. estimat` la circa 10 milioane de euro. „Ceilal]i sunt fie \n starea de incertitudine. care au investit \n ultimii trei ani \n deschiderea de filiale locale. Incertitudine \n 2010 Dup` reculul de 13% \n 2009.7%. avansul primelor subscrise fiind de 6. urmeaz` s` finalizeze achizi]ia Omniasig Asigur`ri de Via]` \n 2010. \n ciuda poten]ialului. Totu[i. \n condi]iile \n care cea mai mare parte a popula]iei nu dispune de un bagaj minim de cuno[tin]e financiare [i nu con[tientizeaz` importan]a unei poli]e de via]`. [i nu \n 2009. Acest rezultat demon- Financiar 2010 53 .„Criza financiar` va lovi cu adev`rat industria asigur`rilor \n acest an. prin poten]ialul ridicat de cre[tere al pie]ei romåne[ti. Ergo Asigur`ri de Via]` [i Aegon Asigur`ri de Via]`. la 419. asigur`rile de via]` au revenit pe plus \n primele trei luni ale acestui an. a[a cum ne-am a[teptat cu to]ii. care au \nregistrat o cre[tere de 42. prin schimbarea profilului [i denumirii Agras Asigur`ri. Un sondaj de opinie realizat pentru MEDIAFAX de firma de cercetare 360insights arat` c` dintre romånii care nu au poli]` de via]` doar 23% spun c` vor \ncheia una \n urm`torii cinci ani sau poate chiar mai tårziu.625 miliarde de lei [i reducerea ponderii sub 20% \n total pia]`. iar grupul austriac Uniqa se preg`te[te s` lanseze \n toamna acestui an opera]iunile Uniqa Asigur`ri de Via]`. motivånd tranzac]ia. se arat` \n studiul 360Omnibus.4% fa]` de primele trei luni ale anului 2009. la 1. „Evolu]ia ascendent` a primelor pe acest segment de pia]` a fost influen]at` \n mare m`sur` de subscrierile pentru asigur`rile de via]` [i anuit`]i legate de fonduri de investi]ii.“ Radu Must`]ea. fie sunt vehemen]i [i spun c` nu \[i vor face niciodat` o astfel de asigurare. |n plus. [eful Astra Poten]ialul pie]ei a atras [i interesul marilor grupuri financiare. grupul francez AXA. ultimele companii intrate fiind BRD Asigur`ri de Via]`. cel mai mare asigur`tor european. |n plus. iar incertitudinea locului de munc` a redus interesul pentru \ncheierea unui contract de asigurare. Printre cei care refuz` achizi]ia unui astfel de produs se num`r` \n principal vårstnicii”. salariile s-au \nscris pe o pant` descendent` \ncepånd cu 2009. rezultatele pie]ei asigur`rilor de via]` se las` \nc` a[teptate.

|n privin]a evolu]iei subscrierilor BCR Asigur`ri de Via]`. de[i condi]iile macroeconomice nu au urmat tendin]ele estimate la \nceput de an. Cornelia Coman. La finele anului 2008. \n cre[tere cu 44.3% fa]` de 2007. La finele anului precedent. \n condi]iile \n care rata [omajului va cre[te [i veniturile angaja]ilor vor sc`dea. Angela Toncescu. Asiban [i BT Asigur`ri. unde infuziile de capital din partea grupului elve]ian Royalton Partners au totalizat 114. \n 2009. un num`r de 16 companii de asigur`ri au efectuat. inclusiv OTP Garancia. dup` ce \n 2009 au urcat cu aproximativ 60%. suma neincluzånd infuziile de capital realizate de grupul francez Groupama pentru definitivarea fuziunii dintre BT Asigur`ri [i Asiban. Nu m` a[tept ca industria asigur`rilor de via]`. grupurile austriece Uniqa [i VIG erau cei mai importan]i investitori din pia]a local` a asigur`rilor. ci anticipez o stagnare sau o cre[tere de 2-3% fa]` de anul precedent“. compania controlat` de grupul Generali PPF Holding a raportat cea mai mare pierdere \n råndul asigur`torilor locali – 184.97 milioane de lei.625 miliarde de lei \n 2009. Respectiv pentru acoperirea pierderilor din anii preceden]i. La råndul s`u. romånii au \nceput s` con[tientizeze importan]a acestor produse de protec]ie [i economisire-investire pe termen lung”. Florentina Vizinteanu.Asigur`ri streaz` c`. care se tem c` m`surile de austeritate anun]ate de Guvern vor avea ca efect \ncetinirea ritmului de cre[tere a primelor pe segmentul asigur`rilor de via]`. Dup` francezii de la Groupama. a declarat pre[edintele CSA. consider` c` anul 2010 va fi unul dificil. cei mai pu]ini. La sfår[itul anului trecut. cei mai mul]i. pierderile Ardaf s-au \njum`t`]it. printre care s-au num`rat [i reducerea num`rului de salaria]i cu peste 45%. care \n 2009 a adus peste un miliard de lei \n Romånia. cre[tere de cåteva procente fa]` de 2009. Theodor Alexandrescu. \n ansamblul ei. Vizinteanu a spus c` bugetul pe anul 2010 prevede un avans al primelor. „Pentru asigur`rile de via]`. caz fericit. \n condi]iile \n care se va pune accent pe cre[terea vånz`rilor de poli]e individuale.76 milioane de lei.99 milioane de lei [i decembrie 2009 – 197.75 milioane de lei. Cu un efort mai mare pe partea de distribu]ie.852 miliarde de lei. Ultimele dou` au fuzionat \n a doua parte a anului 2009 sub denumirea Groupama Asigur`ri. urmånd ca [i OTP Garancia s` fie absorbit` \n cursul acestui an. evolu]ia pie]ei va fi una pozitiv` \n acest an“. Rezultatul din primul trimestru nu-i euforizeaz` pe asigur`tori. a c`ror pondere \n structura veniturilor companiei a crescut puternic \n 2009.8 milioane de lei. Potrivit CSA. Ultima opera]iune s-a realizat prin compensarea unei crean]e de 37. la 255 de milioane de lei. la activul net [i marja de solvabilitate. m` a[tept ca subscrierile s` avanseze cu pån` la 10% \n 2010.5 milioane de lei pentru Uniqa Asigur`ri (fost` Unita). directorul general al ING Asigur`ri de Via]`. ope rate \n februarie 2009 – 36.5 milioane de euro plus dobånda aferent` [i aport \n numerar. [i pentru respectarea tuturor prevederilor legale referitoare 54 Analiz` . a spus Alexandrescu. Reprezentantul Alico Asigur`ri Romånia. Cu toate c` Ardaf nu a ap`rut \n cursul anului trecut \n clasamentul \ntocmit lunar de ONRC. Pe de alt` parte. dup` ce a achizi]ionat-o \n 2008. primele luni ale acestui an au fost mai bune decåt perioada similar` din 2009. controlate de Groupama. care a alocat 175. a afirmat directorul general al BCR Asigur`ri de Via]`. al treilea juc`tor pe acest segment de pia]`. dup` ce asigur`torul a aplicat o serie de m`suri de diminuare a cheltuielilor. Infuzii de capital pe timp de criz` Asigur`torii au continuat [i \n 2009 s` opereze infuzii de capital pentru dezvoltarea activit`]ii. pe locul doi \n topul opera]iunilor de majorare de capital se situeaz` grupul austriac Uniqa. iar rezultatul final al industriei va ar`ta stagnare pe \ntreg anul 2010 sau. potrivit datelor Bursei de Valori Bucure[ti. cel mai mare asigur`tor local de profil. Pe locul trei s-a plasat Certasig. capitalul social subscris [i v`rsat al celor 43 de societ`]i era de 2. a afirmat c` subscrierile companiei au stagnat \n 2009 [i a anticipat c` veniturile vor cre[te \n acest an. major`ri de capital \n valoare de 536 de milioane de lei. datele centralizate de Oficiul Na]ional al Registrului Comer]ului (ONRC) arat` c` aporturile ac]ionarilor asigur`torilor au totalizat 1. s` \ncheie pe minus anul 2010. asigur`torul a beneficiat anul trecut de infuzii de capital de 234. „Pe ansamblul pie]ei asigur`rilor. |n 2008.

El a spus c` anul 2010 va fi unul dificil pentru industria asigur`rilor. acolo unde se mai poate“.6 ani 22% 14% 5% 5% Nu [tiu Medie: 1. fiind cel mai ridicat din istoria grupului italian pe pia]a local`. Pentru a diminua efectele negative ale major`rii TVA. comparativ cu un rezultat negativ de 67. inclusiv cu daunele.9 milioane de lei.3 milioane de lei. „Primele de asigurare nu sunt purt`toare de TVA. al`turi de reducerea costurilor opera]ionale.7 milioane de lei \n urm` cu un an.Ce asigur`ri private au romånii [i cånd inten]ioneaz` s`-[i fac` dac` nu au? Asigurare de via]` Baza: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i) Da Nu 17% 83% Asigurare privat` de s`n`tate Da Nu Asigurare pentru locuin]` Da Nu 14% 86% 21% 79% Cånd inten]ioneaz` s`-[i fac` 56% 57% 54% Medie: 1. n Financiar 2010 55 . profitul net a crescut de peste 17 ori.5 ani 21% Medie: 1. {i Astra [i Generali au \ncheiat „pe plus” anul precedent.2 milioane de lei.9 milioane de lei.5 milioane de lei \n urm` cu un an. a[a cum ne-am a[teptat cu to]ii.5 ori fa]` de anul precedent. rezultatul negativ fiind de aproximativ zece ori mai mare decåt \n 2008. dar rezultatul final r`måne incert. |n schimb. rezultat pus pe seama. criza financiar` va lovi cu adev`rat industria asigur`rilor \n acest an. conform raportului anual al directoratului societ`]ii. asigur`torii vor continua s` \ncerce s` reduc` cheltuielile opera]ionale pentru men]inerea sau cre[terea profitabilit`]ii activit`]ii. Din datele comunicate de societ`]i. care a raportat un cå[tig brut de 52.2 milioane de lei. care a condus la un control mai bun al cheltuielilor. \n condi]iile \n care Guvernul ar putea proceda la majorarea taxei pe valoarea ad`ugat` (TVA) \n vederea diminu`rii deficitului bugetului de stat.5 milioane de lei. respectiv 55.4 milioane de lei \n 2008. Dar tot \n 2010. asigur`torii vor proceda la cre[terea cota]iilor de prim`. BCR Asigur`ri a consemnat pierderi pentru al doilea an consecutiv.65 milioane de lei. Al doilea asigur`tor \n topul profitabilit`]ii este Omniasig VIG. inclusiv pe partea de indemniza]ii pl`tite clien]ilor. de la 582. [i Asirom – 4. urmat de Allianz-}iriac – 29. [i nu \n 2009. Pe fondul unei estim`ri negative privind evolu]ia subscrierilor \n acest an. a afirmat [eful Astra. evolu]ie determinat` [i de impactul crizei financiare asupra subscrierilor. mai ales \n a doua parte a anului. |n cazul Generali. a ar`tat Must`]ea. a unui management adecvat al costurilor administrative [i al rezultatelor semnificative ale investi]iilor. ING Asigur`ri de Via]` a fost cel profitabil asigur`tor \n 2009. printre altele. care „a \nceput greu [i va continua la fel pån` \n decembrie“. vor fi identificate solu]iile care vor conduce la cre[terea subscrierilor asigur`torilor \n anii urm`tori“. asigur`torii pl`tesc TVA pentru orice cheltuial` efectuat`. asigur`torii romåni au devenit mai eficien]i \n 2009 [i [i-au redus puternic pierderile.3 ani 18% 7% 3% 4% Nu [tiu 4% 8% 4% 5% 5% 7% Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau repede mai mult Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau mai mult repede Nu [tiu Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau mai mult repede Baza: To]i cei care nu au asigurare de via]` (N = 664 de responden]i) Sursa: Baza: To]i cei care nu au asigurare de s`n`tate privat` (N = 687 de responden]i) Baza: To]i cei care nu au asigurare pentru locuin]` (N = 629 de responden]i) Pierderile au sc`zut puternic \n 2009 Sub presiunea ac]ionarilor.7 mili oane de lei \n 2009. de la pierderi de 143. respectiv 15. Potrivit datelor CSA. Printre asigur`torii care au trecut pe profit \n 2009 se num`r` Uniqa – 2. profiturile celor doi asigur`tori ridicånd-se la 6. \n cre[tere de 4. Orice majorare a TVA va influen]a direct cheltuielile asigur`torului [i rezultatul financiar al societ`]ii. |n schimb. cu un cå[tig net de 77. „aceast` restabilire“ a rezultatelor financiare a fost influen]at` de faptul c` [ase societ`]i care \nregistraser` pierderi \n 2008 au avut un rezultat pozitiv anul trecut.47 milioane de lei. „Practic. la 103. Radu Must`]ea.

De asemenea. „Fondurile de pensii private au ob]inut \n cursul anului de criz` 2009 randamente investi]ionale atractive pentru to]i cei cinci milioane de participan]i. de 11.7% pentru Pilonul II [i de 15. activele fondurilor de pensii obligatorii [i facultative (Pilonul III) au atins un nivel de 2. concomitent cu majorarea cotei ac]iunilor \n activele fondurilor la peste 9%.5%. au ajutat administratorii s` ob]in` pentru contribu]iile participan]ilor un randament mediu de 17. valori peste cele consemnate \n 2008. Confedera]iei Sindicale Cartel-Alfa [i Blocului L 56 Analiz` . fiind ob]inute \ntr-un an de criz` profund` pe pie]ele financiare globale“. dobånzile medii la depozitele bancare au fost \ntre 12%-13%. se ar`ta \ntr-un comunicat al APAPR dat publicit`]ii la \nceputul anului. avansul fa]` de decembrie 2008 fiind de 182. Pre[edintele APAPR. Din aceast` perspectiv`.5%. \n ansamblul ei.2282 lei/euro. \n cursul lui 2009 titlurile de stat au produs pentru investitori randamente de 10%-11%. Adrian Dumitrache a finele anului precedent.5%. industria de profil. cu atåt mai mult performan]ele reu[ite \n 2009 sunt remarcabile. „|n sectorul pensiilor private este important ca administratorii s` sporeasc` valoarea economiilor participan]ilor \n condi]ii de risc cåt mai redus.7%. peste rata infla]iei. potrivit datelor Asocia]iei pentru Pensiile Administrate Privat din Romånia (APAPR). Rezultatele fondurilor de pensii din 2009. spune c` rezultatele investi]ionale pe 2009 arat` c` administratorii fondurilor de pensii au reu[it s` ob]in` echilibrul fragil \ntre performan]` [i siguran]`. dobånzile ridicate la depozitele bancare [i titlurile de stat [i revenirea pie]ei de capital \n partea a doua a anului. a comentat And`nu]. iar infla]ia estimat` pentru sfår[itul anului 2009 este de 4%-5%“. calculat` decembrie 2009/decembrie 2008.12.59 miliarde de lei (612. adic` atingerea unui raport optim \ntre risc [i randament. nu valideaz` eforturile Grupului de Economie Aplicat`.9% pentru Pilonul III. Pentru compara]ie. a avut un an bun \n 2009.74%. respectiv 2. valabil la 31. de la 2% la 2.55 milioane de euro la un curs de 4.2009). Datele Institutului Na]ional de Statistic` arat` c` rata infla]iei s-a situat anul trecut la 4. Crinu And`nu].Pensii private Criza financiar` „a c`zut bine” pensiilor private Cu excep]ia nerespect`rii calendarului ini]ial privind majorarea contribu]iei la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II).

Comparativ cu 2008.07 milioane de lei \n 2008. Administratorii au \ncheiat pe minus Al doilea an de func]ionare al Pilonului II a diminuat pierderile administratorilor de fonduri de pensii cu peste 96%.17. |n schimb.67 milioane de lei [i Eureko Pensii . Pe de alt` parte.3 milioane de lei (+682%).900 de persoane. cumulat.384.000 de persoane. astfel.97 milioane de lei. conform datelor financiare anun]ate de administratori. cifr` care se situeaz` \ns` sub estimarea pre[edintelui CSSPP. lei 831.2007 Active nete Clien]i . la 187. s` modifice legea privind pensiile private obligatorii \n sensul introducerii unui randament minim garantat egal cu rata infla]iei. care se a[tepta la \nceputul anului trecut la dublarea acestui indicator. Mircea Oancea. respectiv circa 2. la 29. care a \ncheiat cu un cå[tig net de 111. O a treia ini]iativ` a fost \naintat` de doi deputa]i PSD \n cursul lunii mai \n ciuda recomand`rilor FMI [i a faptului c` Pilonul II din Romånia este un sistem de pensii de tip „contribu]ii definite”. care au \ncercat. Ultima ini]iativ` \n acest sens a fost respins` de Senat \n luna mai a acestui an. reprezentånd 7.000 de persoane. Aviva Pensii 15.44 milioane de lei \n urm` cu un an. ponderea conturilor goale (\n care nu s-a v`rsat nicio contribu]ie) pe Pilonul II a continuat s` scad`.6 milioane de lei la finele anului trecut. \n acest an. cre[terea medie lunar` a num`rului de clien]i la Pilonul III s-a situat sub 1. \n mai 2008.166 2. lei Fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) Fonduri de pensii facultative (Pilonul III) 14.22.887 Tip fonduri / Perioada 2008 2009 Active nete Clien]i Active net Clien]i . fiind urmat de AZT Viitorul T`u (Allianz-}iriac Pensii Private) 59.000 de participan]i.8% \n 2009. dup` ce \n aprilie un demers similar privind schimbarea Legii 411/2004 a primit vot negativ. a reu[it s` \[i diminueze rezultatul negativ cu 98.756 lei.82 milioane de lei \n 2008.4%. care a sporit incertitudinea locurilor de munc` [i a diminuat veniturile salaria]ilor. Pe Pilonul III.mil.03 milioane de lei. Estim`rile arat` c` administratorii vor consemna pierderi [i \n urm`torii ani.mil.31 milioane de lei. Cel mai important administrator de pe Pilonul II dup` volumul activelor administrate [i al clien]ilor. au amånat momentul deciziei de semnare a unui contract de pensie facultativ`.66 milioane de lei \n 2008.041 187.92 milioane de lei.031. doar 3% dintre romåni vor \ncheia un contract de pensie facultativ`.08% din total la sfår[itul anului 2009.913 milioane. de la pierderi de 11.565 milioane de persoane au primit \n contul individual de pensie cel pu]in o contribu]ie de la lansarea sistemului. dar nu [tiu cånd anume vor da curs unui astfel de demers. |n privin]a administratorilor. Calculele estimative au fost date peste cap de criza financiar`. ING Fond de Pensii. respectiv circa 534. anul 2009 a adus un plus de peste 381. Pe pozi]ia a doua s-a plasat Aviva Pensii.25 milioane de lei \n 2008.288 Sursa: CSSPP Not`: Primele contribu]ii la Pilonul III au fost virate \n mai 2007.286 150.11. comparativ cu 11% \n decembrie 2008 [i 23.mil. la 300. \n cre[tere cu 927% fa]` de 2008.512 lei la finele anului precedent. |n privin]a evolu]iei num`rului de contributori \nscri[i la Pilonul II. lei . iar pe Pilonul II \n mai 2008. \n condi]iile \n care 32% dintre romåni [i-au propus s` devin` clien]i ai unui fond de profil. de la 159.588.2%. s` \ncheie anul 2009 pe profit net. a atins 260 de milioane de lei. care au dep`[it 500 de milioane de euro.421 2.385 4.116 84. avansul a fost de 13. Pilonul III are un poten]ial puternic de cre[tere \n urm`torii ani. Financiar 2010 57 .93 milioane de lei. la 2. principala surs` de venit o constituie comisioanele percepute contributorilor la fond. intrarea pe profit a tuturor societ`]ilor fiind a[teptat` \n 2012 sau 2013. fie prin intermediul unor parlamentari. cu un profit net de 141.315 50.565. respectiv de 8. Tendin]a de cre[tere modest` se va men]ine [i \n acest an.2%.1% \n mai 2008. Dintre acestea.895 4.7%.887 Total 14.181 4.172 de persoane. iar recuperarea investi]iilor. potrivit datelor unui studiu realizat pentru MEDIAFAX de firma de cercetare 360insights. randamentele ridicate ale plasamentelor au ajutat toate fondurile de pe Pilonul II. bazåndu-se pe o alt` filozofie comparativ cu sistemele de tip „beneficii definite”.172 916. la 4. num`rul clien]ilor a urcat cu 24. P`strånd tendin]a \nregistrat` \n 2008.426 4. fie direct.12. conform datelor 360Omnibus. 4. \n preajma anului 2020.2 milioane de lei. Locul trei revine Generali Fond de Pensii. procentaj care va cre[te la 7% \n urm`torii 2-3 ani. care a trecut de la un rezultat negativ de 41. dar [i \n 2009. de la 30. Pentru ace[tia.182.752. Profituri semnificative au raportat [i fondurile administrate de Alico Pensii .68 milioane de lei (+683%) [i Aripi (Generali Fond de Pensii) .315 50. \n 2008. cel mai profitabil a fost Prima Pensie . Na]ional Sindical. Potrivit CSSPP. Cel mai profitabil fond a fost cel administrat de ING Fond de Pensii. care. entit`]i diferite de administratori. la un cå[tig net de 271. care arat` c`. de la pierderi de 92. care.745 204. de la 851. conform datelor Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

peste performan]a medie ponderat` a industriei.000 de participan]i reflect` [i nivelul peste care un administrator \[i poate recupera investi]iile \ntr-un interval de timp rezonabil [i acceptat de ac]ionari.173 de clien]i [i de]inea a doua pozi]ie \n ierarhia fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) dup` valoarea activelor nete. \n septembrie 2007. cea mai mare parte a ac]iunilor de]inute la BCR Asigur`ri de Via]` [i BCR Asigur`ri. cu un profit de peste 100 de lei. administratorul [i-a majorat capitalul cu \nc` 39 de milioane de lei. conform datelor publicate de administrator \n Monitorul Oficial. La finele anului 2009. \n mai 2008. |n cursul anului 2009. la 140 de milioane de lei. de transparen]` [i guvernan]` corporativ`. proces care a durat doi ani de zile“. Vienna Insurance Group. Bancpost Fond de Pensii [i KD Fond de Pensii. La \nceputul acestui an. Obiectivul declarat al managementului BCR Pensii Private \nainte de \nceperea campaniei de aderare la Pilonul II. tranzac]ia a luat \n calcul [i perspectivele de dezvoltare a industriei de profil. \n urm`torii trei ani.000 de participan]i dup` primii trei ani de la data constituirii. Pragul de 50.500 de clien]i. Cele dou` opera]iuni au adus Eureko Pensii circa 34. \n timp ce administratorii au raportat pierderi nete de 11. care oblig` un fond de pensii de pe Pilonul II s` aib` cel pu]in 50.2% pe Pilonul II dup` num`rul de participan]i (313. El a ar`tat c` astfel de procese au avut loc [i \n alte state unde func]ioneaz` Pilonul II. BCR Prudent avea 48. Mircea Oancea. conform datelor APAPR de la finele lunii aprilie 2010. la 179 de milioane de lei. Autorizat` definitiv de CSSPP \n decembrie 2009. BCR Pensii Private a pl`tit pentru preluarea BCR Prudent suma de 2. Lista fondurilor de pe Pilonul II susceptibile s` devin` ]inta unei prelu`ri le includea pe cele administrate de Bancpost Fond de Pensii.42 milioane de lei.156. a ajuns la un portofoliu de peste 378. |n a doua parte a anului trecut. prin preluarea administr`rii fondului BCR Prudent de la BCR Asigur`ri de Via]`. se marcheaz` \ncheierea procesului de consolidare a Pilonului II prin astfel de opera]iuni.2 milioane de euro. Valoarea cumulat` a tranzac]iilor nu a fost dat` publicit`]ii. a fost atingerea unei cote de 30% pe acest segment de pia]`. a declarat pre[edintele CSSPP. aporturile ac]ionarilor BCR Pensii Private aduse la capitalul social s-au ridicat la 90 de milioane de lei. OTP Fond de Pensii (OTP) [i Prima Pensie Fond de Pensii (Prima Pensie).1 milioane de lei. Ne\ndeplinirea acestei obliga]ii conduce la retragerea autoriza]iei de func]ionare de c`tre autoritatea de reglementare. BCR Pensii Private a ajuns la o cot` de 6. Campionul achizi]iilor \n 2009 a fost BCR Pensii Private. care a preluat fondurile gestionate de Consolid`ri pe Pilonul II A[a cum era de a[teptat.316. KD Fond de Pensii. parte a grupului olandez cu acela[i nume. surse din pia]a de profil estimånd c` grupul olandez a pl`tit \ntre 5 [i 7 milioane de euro pentru preluarea ambelor fonduri. grupul BCR.aprilie 2010. toate fondurile de pensii au \ncheiat pe plus. Altfel spus. care a autorizat definitiv preluarea KD de c`tre Eureko. La momentul vir`rii primei contribu]ii. |n plus.000 de participan]i la finele lunii martie. BCR Pensii Private a intrat [i pe segmentul pensiilor facultative (Pilonul III). principalul motiv fiind legisla]ia. |n urma celor trei achizi]ii. Valoarea cumulat` a celor trei opera]iuni s-a ridicat la 23. fondurile de pe Pilonul II vor fi comparate cu rata minim` 58 Analiz` .6 milioane de euro. Un alt juc`tor care [i-a consolidat prezen]a pe Pilonul II a fost Eureko Pensii Private. reprezentånd o majorare de la 50 de milioane de lei la 140 de milioane de lei. pia]a fondurilor de pensii private obligatorii a continuat \n 2009 procesul de consolidare \nceput \n a doua parte a anului 2008. care. fondul administrat de BCR avea 124. adic` mai pu]in de 3%.934) [i la 5% dup` valoarea activelor nete (156. [i a afirmat c`.166 de participan]i dintr-un total de 4. conform datelor CSSPP. operat` \n a doua parte a anului trecut. opera]iunea a fost efectul tranzac]iei prin care este valoarea medie aproximativ` acumulat` \n conturile individuale ale viitorilor pensionari \n intervalul mai 2008 . cum ar fi Polonia sau Ungaria.72 milioane de lei. trimestrial. potrivit datelor CSSPP. care totalizau 42. care a preluat fondurile gestionate de Omniasig 625 de lei Fond de Pensii (Omniforte). cå[tigul net ridicåndu-se la 20. „Prin ultima decizie a Consiliului CSSPP adoptat` \n 13 aprilie 2010. \n condi]iile \n care. a våndut c`tre alt grup financiar din Austria. Intrarea BCR Pensii Private pe Pilonul III a fost \nso]it` [i de o majorare de capital de 65 de milioane de lei. pe pia]` vor rezista doar fondurile cu randamente investi]ionale ridicate.8 milioane de lei). controlat de Erste. Prima Pensie [i OTP Fond de Pensii. consolidarea pie]ei locale va avea la baz` criterii de eficien]` [i competitivitate.Pensii private Pe Pilonul III. conform datelor publicate \n Monitorul Oficial. astfel.

mai 2008. Na]ionalizarea pensiilor private Contribu]iile virate fondurilor de pe Pilonul II \n perioada mai 2008-aprilie 2010 au \nsumat 2. de fapt. iar la dou` trimestre consecutive sub acest nivel. a mai spus And`nu]. |n plus. |n perioada de aproape doi ani de la lansare. fie intr` \n faliment“. „Prin aceast` m`sur`. nivelul contribu]iei r`måne sub calendarul stabilit ini]ial. diminuarea contribu]iei ar putea \ntårzia cu cå]iva ani intrarea pe profit a tuturor administratorilor de pe Pilonul II.de rentabilitate la nivelul pie]ei. Cornelia Coman.4% din deficitul bugetar al Romåniei. cheltuielile administratorilor nu se mai pot sus]ine din veniturile acestora. \n timp ce activele nete au ajuns la 3. cum s-a estimat ini]ial prin planul de afaceri aprobat \n urm` cu trei ani. Pe de alt` parte. Guvernul a anun]at. La \nceputul anului. cei cinci milioane de contributori au pierdut deja 200 de milioane de euro \n 2009 [i 2010. m`sura din 2009 va reduce pensiile private ale actualilor salaria]i cu pån` la 15%“. Punerea \n practic` a m`surii de reducere a contribu]iei ne d` peste cap planul de afaceri al companiei“. ac]ionarii administratorilor se vor gåndi de dou` ori dac` mai aloc` bani pentru un business care va intra pe profit (breakeven) peste 20 sau chiar 30 de ani. \n pofida acestei major`ri. bani ac]ionarilor.63 miliarde de lei. cåt [i a celor cinci milioane de participan]i. Potrivit reprezentantului APAPR. care a precizat c` economiile realizate \n urma m`surii nu acoper` decåt o parte foarte redus` din deficitul de 2. administratorul are dou` posibilit`]i: fie cere. „Dac` e[ti investitor \n Romånia [i vezi c` o astfel de m`sur` se ia dup` numai doi ani de la startul sistemului. din nou. |n urma tuturor fuziunilor. asist`m la instigarea unei genera]ii \mpotriva altor genera]ii“. potrivit datelor APAPR. a spus Jawad. dar. participant` la Pilonul II de pensii. a ar`tat pre[edintele Consiliului de Administra]ie al ING Fond de Pensii. comparativ cu 18 la startul Pilonului II.5 miliarde de euro al bugetului de pensii \n 2010. la na]ionalizarea mascat` a pensiilor private din Romånia. pe o durat` de cotizare de 30 de ani. din perspectiva intereselor unui investitor.5%. o parte dintre administratori. Pilonul II a consemnat un randament mediu anual de 18. Deci. „Prin reducerea contribu]iei. t`ierea a dou` puncte procentuale din contribu]ia Pilonului II va aduce statului economii de 660 de milioane de lei \n 2010. a explicat And`nu]. preluånd [ocurile unei rea[ez`ri brutale a economiei. |n martie 2010. a afirmat And`nu]. startul cu contribu]ii solide este de maxim` importan]` pentru sistem“. pentru c` ac]ionarii nu vor sus]ine un business f`r` certitudinea recuper`rii investi]iilor \ntr-un interval rezonabil [i prestabilit.5% la 0. \n contextul major`rii contribu]iei de la 2% la 2. Nu exist` \nc` un punct de vedere comun la nivelul Asocia]iei. CSSPP retrage licen]a de administrare. atåt a administratorilor. La patru trimestre consecutive de subperforman]`. Optimismul administratorilor s-a transformat \n agonie dup` ce. Potrivit calculelor APAPR. care au ajuns la 5. Reducerea contribu]iei virate la Pilonul II de pensii va amplifica pierderile induse participan]ilor prin plafonarea \n 2009 a nivelului acesteia la 2% [i nerespectarea major`rii la 3% \n 2010. al restructur`rilor. potrivit legii. nu te sim]i deloc \ncurajat s` investe[ti \n dezvoltarea pie]ei locale. fondurile de pensii private obligatorii au \ncasat prima contribu]ie majorat` la 2. M`sura Executivului. mai ales din partea celor afla]i \n a doua parte a clasamentului“. n Financiar 2010 59 . care administreaz` cel mai mare fond de pe Pilonul II.9%.4 miliarde de lei pån` \n 2011.1% din PIB). a fost puternic contestat` de administratori [i APAPR. „Asist`m. Pe termen lung. mai ales cei din a doua jum`tate a clasamentului. adic` 1.03 milioane la finele lunii aprilie. iar fondurile de pensii vor deveni un juc`tor important pe pia]a financiar` [i de capital din Romånia. |n plus. va conduce la o pensie cu pån` la 30% mai mic`. „Studii independente arat` c` o contribu]ie cu un punct procentual mai mic`. iar m`sura le va produce \n continuare pierderi de \nc` 800 de milioane de euro pån` \n 2017. Crinu And`nu]. \n \ncercarea de a diminua deficitul bugetar. „Un astfel de demers amån` rezolvarea de facto a problemelor din societatea romåneasc` [i este cu atåt mai nedrept cu cåt genera]ia tån`r`. CSSPP instituie procedura de supraveghere special` asupra administratorului. respectiv 3% pentru 2010. Pre[edintele APAPR. a spus c` reducerea contribu]iei la Pilonul II \nseamn` falimentarea „cu bun`-[tiin]`“ a sistemului de pensii private. sumele virate c`tre Pilonul II urmånd s` scad` cu 2. a pl`tit deja pre]ul lipsei de viziune economic` \n 2009 [i 2010. Reprezentan]ii APAPR spun c`. sustenabilitatea [i adecvarea Pilonului II sunt vitale pentru o pensie privat` la un nivel decent \n viitor. putem asista la decizii de retragere de pe Pilonul II. Jum`tate din pensia privat` acumulat` \n statele cu experien]` \n domeniu provine de fapt din contribu]iile virate \n prima treime a perioadei de acumulare. Diferen]a de 511 milioane de lei reprezint` profitul (net de toate comisioanele) realizat de fonduri pentru participan]ii la sistem. s-ar putea retrage de pe pia]`. spune [eful APAPR. reprezentan]ii administratorilor [i APAPR au estimat c` activele Pilonului II vor dep`[i pragul de un miliard de euro \n decembrie 2010. c` va reduce contribu]ia virat` c`tre fondurile de pensii private obligatorii.5%. spun reprezentan]ii APAPR. |n acest caz. a spus Coman. |n cazul primei variante. a spus And`nu]. a[teptat` \ncepånd cu luna iunie. \n septembrie 2007. Besim Jawad. [i nu \n 10 ani. la doar doi ani de la startul Pilonului II. pe pia]a autohton` de pensii private obligatorii au r`mas nou` fonduri.5% din salariul brut al celor cinci milioane de participan]i. adic` din comisioanele aplicate participan]ilor. de la 2. estimat la 46 de miliarde de lei (9. „Marii investitori nu vor merge pe måna micilor politicieni romåni. [omajului [i dificult`]ilor financiare“. potrivit datelor avansate de directorul general al Eureko Pensii.14 miliarde de lei. \n mai 2010. \n mai 2008.

139.ro.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 78.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 327.507. persoane fizice .ro Indicator financiar . Apasco .Director General Alin Tudor B iescu . .68%.53%.11 4 relatii. Stizo .0.Pre edinte Adina B cioiu .12.17%. 1.astraonline.ro www. Polizu.5670%. 58-60. Uniqa Beteiligungs 27.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURARE REASIGURARE ARDAF* Str.630.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ALLIANZ.785.639.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) AEGON ASIGUR RI DE VIA Calea Doroban ilor nr.80.1645%.ro 5 www.3851% Stanislav Uma .ro www.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 17.Director General Adjunct 2009 . 80-84.IRIAC ASIGUR RI* Str. Aegon Tsjechie Holding B.000 (AG+AV) 11.60%.80.26%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 39.904 (AV) 2010 . M101. www.abcasigurari.alico.712.22.ardaf.0.41.76 office@ardaf. 3.436 9.180. Proimsat 0.Membru Directorat 2009 . 98-100.000 N/A 2010 . 021-318.4775%.51. jud.3580% Rangam Bir .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 66.685 2010 .517.99.206. Bucure ti 021-230.ro Indicator financiar .24% Mircea-Florin Hristofor .63%. Frigotehnica . sector 1.79.000 N/A Allianz New Europe Holding GmbH 52. info@aegon.000 (AV) 357.astrasante.843 2010 .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 192. coala Floreasca nr. Nerva Traian nr.400 1 Aegon Woningen Nova B.ro www.Vicepre edinte Directorat R zvan Ieremia .Pre edinte Directorat Dacian Vinereanu .publice@allianztiriac.150.30% Radu Must ea .ro Indicator financiar . crt.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 .3.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ALICO ASIGUR RI ROMÂNIA (fost AIG Life Asigur ri România) Bd.22.198. sect.000 2010 .329.ro 6 www.astrasig.Pre edinte CA Silvia Sîrb .911 N/A Alico .209 2 contact@aegon. Iridex Group Construc ii .250. .Pre edinte CA Victoria Dumitru . sect.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.Director Executiv Adjunct 2009 .778 (-)90.0. bl. et.80. 1.089 6. Bucure ti 021-208.01%. 10.60.91%. Iridex Group Import Export .0.20 021-317. 47-53.80. cod 010616.99%.ro.1% Gabor Kepecs . Capital social (lei) Nr.20%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.ro.0.534 peste 250 Nova Trade .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 1.Director Asigur ri 2009 .V.80.72.0.41.650.99 1 abc.ro www.86 021-318. Apa Proiect .763.515. al i ac ionari . Generali PPF Holding BV 18. 021-208.25%.16%.1. nr.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA Str.0480%.Director Financiar Radu Br g rea .147.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 60 Informa]ii asigur`tori .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 13.132 N/A 240.600 53 Hidroconstruc ia . puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ABC ASIGUR RI REASIGUR RI Str. 1. 44. 24.200 0264-224. www.59.53.954.75 office@astrasig.160.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 2.000 29. Vesanio Trading LTD.ro Indicator financiar . Emivas .673 (-)219.aegon. alte persoane fizice i juridice 0.18. Bucure ti 021-208. Cominco .Director General 2009 .000 87.Director Opera iuni 2009 .17.99%.22.01% Theodor Alexandrescu .asigreasig@abcasigurari. Bucure ti 021-317.0. Cluj 0264-224.74. 021-318.ro Indicator financiar .038.2.81 021-208.Director General Alexandru Ionescu . al i ac ionari .6 > 200 Iberian Structured Investment I BV 81. Cluj-Napoca. Al i ac ionari (< 5% fiecare) . C derea Bastiliei nr.4.67%.allianztiriac.327. 3.01 3 h. Bucure ti 021-318.38%. sect.V.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 799. Lasc r Catargiu nr.o@alico.ro Indicator financiar .Director General Ciprian L dunc .81 021-230. Energoconstruc ia .00 021-208. sect.Director General Adjunct Alexandru Popescu .

47%.Vicepre edinte Directorat 85.62 021-230.04.53% Iordanis Hadjiossif .83. Bucure ti 021-206.462 124.Director General Adjunct 2009 .533.0.100. 31-33.853.57%.ro Indicator financiar .81. 021-310. C t lin Alexandru Huic .Membru Directorat persoane fizice . Hepites .25 021-601. Elena V c rescu nr.Director General Elena Lupu .001.Membru Directorat 2009 .690 N/A Aviva International Holdings Limited 99.08 9 office@asitokapital.858 1 .35%.bcrasigviata.ro Indicator financiar . Heliofarm .62%.87.55%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 9.190 2.asirom.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.432.85%.Mariana Diaconescu . persoane fizice .113 1.436 1. sect.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) AVIVA ASIGUR RI DE VIA * Str.0.ro Indicator financiar .000 1 Lauren iu Huic .68.Membru Directorat Ion Br tulescu .agen ii Boris Schneider .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 21.4860%. Farmacom . Bucure ti 021-203.ro Indicator financiar .aviva. Arena Group . Buze ti nr. et.022 (AV) 2010 .63.003 (AV) 24. Capital social (lei) Nr.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ATE INSURANCE ROMÂNIA Calea Grivi ei nr.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 33.3.90.11.85%.000 13. 10 elena.41%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 2.00 021-203. 7 asimed@gmail.ro Indicator financiar .ro Indicator financiar .Membru Directorat 2009 .30 46 .Pre edinte Directorat Wiener Stadtische Versicherung AG Viena .400.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 39.ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Bd. sect.CEO Aviva Grup România Daniela Vasile .387 — 126.Pre edinte Directorat Mihai Belicciu .63.ro www.ro www.524 2010 . 90 .12% Florina Vizinteanu .301.Pre edinte CA Valentin Mi ov . Carol I nr. sect. 2.330 370.932.88. 1. al i ac ionari persoane fizice 0.ro www.sediu central Agrotiki Insurance Grecia . înlocuitor de drept al Directorului General 2009 .493.83.620.Membru Directorat Cristian Botez .613.307 88.936 (AV) 2010 .Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) — 255.41% Lauren iu Huic .265. 021-230. 99.711. Rabat nr.15 office@ateinsurance.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 . 1.47% ATE Leasing Grecia . Imeco . sect.783.13. 1.0.84%.39 021-331. sect. 5-6. Meduman . 21.sucursale.09.14 021-310.Pre edinte CA / Director General 2009 .39 office@asig-asimed.5.9124%.949 (AV) 165.576.800 55 Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group .068% Constantin Tampiza .Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) 1.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASITO KAPITAL Bd. Bucure ti 021-331.CEO Aviva Pensii Eugen Voicu .970.2.Director General Marcel Pîrciog .ro.6. Radu George Cazacincu 0. 24.577. 62-64.846 (AV) 2010 .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) BCR ASIGUR RI DE VIA VIENNA INSURANCE GROUP Str. Bucure ti 021-230.68.917.1.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 556.000 2010 . Gheorghe Laz r nr.3.ro.324.825 — N/A (AV) 157.lei Prime brute subscrise Rezultat brut (profit sau pierdere) 11.0.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURAREA ROMÂNEASC . persoane juridice .246 135.900 1 Norcroos Insurance Company Ltd.09%.asitokapial.ro www.99% Mihai Popescu .88 8 cabinet@asirom. Olfarm . 100A.ateinsurance.1. Bucure ti 021-601.87.187 — 1.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. 1.Pre edinte CA Dan Mihail Stoicescu .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 61 . crt.204.01 11 office@aviva.9320%.99.35.68. Martin Haschka .0.6016% Daniela Meghea .40 021-230.Director Financiar.46%.10.59 12 office@bcrasigviata.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.com www. sect. 8A.lupu@ateinsurance.12.001 — 947.1. Banca Comercial Român .CEO Aviva Investors România 2009 . 86 reprezentan e.asig-asimed. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ASIGURARE REASIGURARE ASIMED Str.020. Galenus 3. Bucure ti 021-310.41%.ro www.

100. 5.637.080.11.298.725. Cardif Assurance Vie.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 642.com www.616.235 250.Director General Adjunct 2009 . Bucure ti 021-311.359 N/A Ilie Carabulea .420 021-311. Bucure ti 031-226.CEO 2009 . sect.92.146.Pre edinte Directorat (CEO) Adina Edelmaier . Sibiu.664 — (-)55. Nicolae Caramfil nr. sect.20.49% Philippe Perret . 153-155.Pre edinte CA Carmen Bahrim .Pre edinte CA Damien Marechal . 1.65% Nigel Williams .cardif.000.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 1.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web BCR ASIGUR RI VIENNA INSURANCE GROUP Str.00 16 ro-office@cardif.500 930 SOGECAP .Pre edinte CA Mario Kostov .bcrasig.29.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 62 Informa]ii asigur`tori .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASSURANCE VIE S. Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S. Autog rii nr.724 (AV) 2010 .221.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 6. Sibiu 0269-222.00 17 ro-office@cardif.ro Indicator financiar .13 14 office. www.173 (AV) 2010 .11.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) BRD ASIGUR RI DE VIA Splaiul Independen ei nr. crt. cod 020057.brdasigurarideviata. jud.300.11 031-226.066. 0269-220.com www. cod 020057.647. Grigore Mora nr.877.ro Indicator financiar .741 — N/A (AV) 6.Pre edinte CA Mariana Flucu .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASIGUR RI Bd. Bucure ti 021-408.799 2010 .210. Dacia nr. 1.CEO 2009 . 153-155. 2.000 — 39.Membru Directorat (COO) 2009 .180 154 Wiener Staedtische Versicherung AG 95.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 15. Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet .51%.ro www. bl. 1.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 360.1.61% 2009 . 2.04 021-311. 2. 153-155.29.387. 61B.00 15 ro-office@cardif.ro www.1.11. Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet . tronson 1.11.513 — 22.970. Bucure ti 031-226.42%.Membru Directorat (CFO) Sergiu Loghin .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 2010 .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 9.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 5.09% Mihail Tec u . et.039.CEO 2009 .11. 2.A.ro Indicator financiar .29 021-408.538. Cardif Assurance Vie. Cardif Assurance Vie.brdasigurarideviata@brd.202 0269-211.certasig.000 — (-)37. persoane fizice .6. Bucure ti 021-405.087.50.ro www.500. sect. persoane fizice 3.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 594.97%.215.ro. et. sect.000 1 BNP Paribas Assurance.98.0.cardif.ro Indicator financiar .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) * Prime subscrise incepând cu luna august 2009 Nr. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere 123.11 031-226.487 20. sect. PARIS Sucursala Bucure ti Bd.000 1 BNP Paribas Assurance.Director General Vasile Sava . Dacia nr.cardif.809.74.Director Executiv 2009 .35%. Bucure ti 031-226. sect.ro Indicator financiar .56 19 office@certasig.90 13 office@bcrasig. 0372-187.729* N/A 2010 .ro Indicator financiar . 0269-205.Director General Atlassib .904 10 CertAsig Holdings SA . 23.11 031-226.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 196.572 — 105.11.com www. et.44. 2. cod 020057. Transcar . 15.A.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 22.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARPATICA ASIG Str.707 (-)411.323 (AV) 83.00%. BRD .Pre edinte CA Mario Kostov . Dacia nr.ro Indicator financiar .040.91.91%. PARIS . BCR .Pre edinte CA James Grindley .000 90 2010 .971 (AV) 2010 .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 7. persoane fizice .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CERTASIG ASIGURARE I REASIGURARE Str. Capital social (lei) Nr.133 18 office@carpaticaasig. 2.800.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 7.000 1 BNP Paribas Assurance.bcrasigurari.000 (AV) 27.Sucursala Bucure ti Bd.

000 N/A Mihnea Tobescu .49 21 office@ceasigurari.402 — 3. (Olanda) 99.025% Josef Adelmann . persoane fizice .36 20 ask. B6.9. cod 020337.efgeurolife.Director General Roxana Brani te .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 4.793 (AV) 2010 .84 22 asigurari@eurolife.ro Indicator financiar .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ERGO ASIGUR RI DE VIA Intrarea Murmurului nr.40.ro www.Director Subscriere Costin Istrate .052.595. EFG Eurolife Life Insurance . WTCB.0472% Alexandros Sarrigeorgiou . Eurobank Cards 0.Director Economic 2009 . Eurobank EFG Business Services . Bucure ti 031-224. bl.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 12.310 83 Credit Europe Group N. et.ro Indicator financiar .Pre edinte CA / Director General Carmen Radu .ergo.85%.gr www. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere CHARTIS ROMÂNIA* (fost AIG România) Pia a Montreal nr.05% Alexandros Sarrigeorgiou .com www. et. 10.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 10.645 — 2. sect.00 031-224. 6A.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 162. cam.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 14.Director General Adjunct 2009 .21 021-300. Austria 99.998.7192%. Asigur ri generale (AG) N/A N/A Asigur ri de via — (AV) 2010 . Bucure ti 031-423.00.533.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 56.Director General Adjunct 2009 . Germany 0.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 13.V. 2.ro Indicator financiar .307 41 de agen ii i puncte de lucru Eureko B.efgeurolife.eureko. cod 020337. bl.Director General Simona Petrache . et. cam. EFG Business Services . Dimitrie Pompeiu nr.0.720 6.9%.371.726 (AV) 2010 .01%.975%.Director General / Membru CA 2009 . Ergo International AG.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EFG EUROLIFE ASIGUR RI GENERALE Bd.67.Pre edinte CA Anita Ni ulescu . EFG Eurobank Ergasias .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EFG EUROLIFE ASIGUR RI DE VIA Bd. .341 2010 .701.86. EFG Eurolife General Insurance .00 021-408.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EUREKO ASIGUR RI Bd.168.chartisinsurance.com Indicator financiar . Dimitrie Pompeiu nr.132 2010 .99.Director Managementul Riscului Aurel Fr il .00. Capital social (lei) Nr.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 14.00132% Frans van der Ent . 5.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A Activ din 2010 (AV) 2010 .99% Mihnea Tobescu .chartis@chartisinsurance. Eurobank EFG Cards .04.84 23 asigurari@eurolife.67. Achmea Holding N. 5.002.007. 5. 12. Bucure ti 021-408. sect.914%.99868%. 6A. Bucure ti 021-300.Director General Radu Manoliu . Bucure ti 031-423.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 42.585 34.000. sect.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 63 .000 — EFG Eurolife Life Insurance .4.0. 4. 1.051. parter. Chartis Europe 99.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 17.0. 25-29.0.567 (-)19.gr www.96. parter.0.977.86.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. cod 014114. 2. cl direa Olympus.0.ro Indicator financiar .Director General Adjunct 2009 . 5.340. 1. cl direa Olympus. 1-11.ceasigurari.133. tronson 3. sect.Pre edinte CA Ina Cre oiu . cam.ro Indicator financiar .302.Director General .Pre edinte CA Mesut Yeti kul .83 031-418.40.092 — EFG Eurolife General Insurance .000 (AV) 14. 2-4.04. 1.V.Pre edinte CA Magdalena Mocanu .8424%.71 021-202. Bucure ti 021-202.5%.72 asigurari@eureko.V.9. intrarea D.192.83 031-418. sect.129.000 — 3. crt.ro www. 3.0472%.70 24 office@ergo.086% Recai Dala .05%.3440%. .200 1 Ergo Austria International AG.ro 25 www.Director General Adjunct Recep Cetintemel .85.96. Decebal nr.000. EFG Eurobank Ergasias . sect.373.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CREDIT EUROPE ASIGUR RIREASIGUR RI Splaiul Unirii nr.

Director General Adjunct 2009 . crt.75 021-307.ro www. cod 011171.0.Pre edinte Consiliu de Supraveghere Indicator financiar .34571%.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE Str.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 352.785865%. Capital social (lei) Nr.200 peste 300 de agen ii i puncte de lucru Groupama SA .84.Director Comercial Ovidiu Racoveanu . sect. Prof.000029% Denis Rousset .144.441 2010 .697.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 64 Informa]ii asigur`tori .80.99.ro www.073. .9999(9)%.generali.101. Bucure ti 021-305.99.p.400. Ion Mihalache nr. 021-307.42690%.027021%. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE Bd. Doukas-Pavlos Palaiologos 0.99.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 61. Groupama Investissements SAS .01547%. unit i ale coopera iei de consum .057. Radiocomunica ii . Po ta Român 0.275 55 Grazer Wechselseitige Versicherung AG 99.0. Konstantinos Argyropoulos 0.500.0000(1)% Vittorio Rispoli .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 422.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 45.591. unit i asociate în sistem creditcoop .02% Othmar Ederer . 2. Gheorghe Polizu nr. Fata Vita s.00.99.ro www.Director General Monica Sp taru .Pre edinte Alin Iulius Buc a . sect.ro Indicator financiar .71.07.groupama. Bucure ti 021-317.garanta.Director Financiar Adrian Marin . sect.450.euroins.ro www.510. Jean Valvis 4.000 2010 .35 021-312.054422%.ro Indicator financiar .100 13 Fata Assigurazioni Danni s. 10-12.ro Indicator financiar .Pre edinte CA Diego De Gennaro .67 31 office@groupama.422.a. turn Centrul de Afaceri Obor.Director General Bogdan Pîrvu . Pantelimon nr.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 80.ro www.60. 1.99. Bucure ti 021-307.755.10 021-312.Director General Marian Bache .94. 021-326.000 99.917.Director General Adjunct 2009 .000 84.487.000 15.Director General Dan Bold .605.000 28. Vulturilor nr. GW Beteiligungswerbs-undverwaltungs GmbH .00071%.787 7.170 N/A N/A (AV) 28.24694%.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GROUPAMA ASIGUR RI* Str. Mihai Eminescu nr.999971%.a.47 021-230.000 2010 .000 90 Generali Holding Vienna .99. 19-21.900. 1. Centrocoop 0.Date finale neauditate Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) N/A — N/A (AV) 2010 .0.262 N/A N/A (AV) 2010 .0.ro Indicator financiar .Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 14.00 021-310.Director Financiar 2009 .98%. 45.Director Executiv Mircea Georgescu .000 20.130112%.grawe.fata-asigurari.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) FATA ASIGUR RI os.50. 7-8.70. 58-60.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 1.36.11 021-317.Director General Georgiana Miron .008 10.Director Economic 2009 .20 29 info@generali.41 27 office@fata-asigurari.00071% Doukas Paleologos .Pre edinte CA Gerasimos Gazis .002580% Marie Kovarova . cod 030857.238.793 120.87%. Ioannis Vasilatos .0.663 771.300.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 280.0.00. Bucure ti 021-230.44 30 office@grawe.750 — N/A (AV) 2010 .500.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. cl direa Conect 3.83.0.Director General Adjunct Paul Swoboda .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GARANTA ASIGUR RI Bd.100. Dimitrie Pompeiu nr. 021-307.Director General / Pre edinte Directorat Pavel Paidar .12% Kiril Boshov . 1.Pre edinte CA Peter Kasyk .16.0.00071%.ro Indicator financiar .p. Astra .03.ro 129.174 957. 10A.974 (AV) GENERALI ASIGUR RI Str. et. Romtelecom .00.37.07. sect.Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) 34. bl.Director Asigur ri Generale Stefan Vancek .ro www.100.000 80 Euroins PLC . Bucure ti 021-312.875 (subscris i v rsat) 10 The Ethniki Hellenic General Insurance Company .597 74. et.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 2009 .Director Asigur ri de Via Emil Boldu . 98A. Bucure ti 021-312.96285%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 430.Responsabil Comunicare 2009 . 2. al i ac ionari 15. sect.80 28 info@garanta. 99.Trimestrul I Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 26.018. sect. 2.14 26 secretariat@euroins. 3.

48 N/A 2010 .80 021-402.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 11.V 99.platinumasigurari.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 61.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 2009 .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 5.691.0000016%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 36.omniasiglife.Director General Anca B b nea .40. crt. 9Bis.ro www.ro Indicator financiar . sector 1.Director General Adjunct Indicator financiar . 13.Membru în Directorat Indicator financiar .Director General 2009 .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP Bd.0.084.ro 2009 .99992% Uma Stanislav .89% Liviu Stoicescu .01 office@omniasiglife.50.730.91.ro Indicator financiar .Pre edinte Directorat / Director General Luiza Mihaela Unghianu .86%.31 N/A 206. persoane Constantin Marica .00 021-200.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.85.25%. 1. 28.Membru Directorat 2009 .9999936%. 1.ro 33 www. ING Verzekeringen Intertrust II BV 0.114.Pre edinte CA Iuliana Hampu . puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ING ASIGUR RI DE VIA Str. Nationale-Nederlanden Intertrust BV .938. jud.000 77.252.ro Indicator financiar . Vienna Insurance Group 0.ro www.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 100% asigur ri auto 20.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) ** Informa iile transmise în euro de companiile de asigur ri au fost transformate în lei la un curs mediu stabilit de BNR la 4. sect.902.ro 62. Capital social (lei) Nr. sect.50.476.000 (AV) 2010 .31. alte persoane fizice . sect.Pre edinte Directorat Vienna Insurance Group . 5.lei Prime brute subscrise Rezultat brut (profit sau pierdere) PLATINUM ASIGUR RI-REASIGUR RI Str.Vicepre edinte Directorat / Director General Adjunct Venera-Camelia Gössnitzer-Scafes . persoane juridice române . Costache Negri nr.omniasig.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL* Str.0.000.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 527.0000016%.120 260 Constantin Toma . Bucure ti 021-408.88.516 — (-)8.495.0000016%. Bucure ti 021-200.91.633 2010 .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 100% asigur ri auto N/A — N/A (AV) 12. 1.ro 35 www. ING Verzekeringen Intertrust III BV .clienti@omniasig.9984%.ro 34 www.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 25.36 36 office@porschebank. Pechea nr.290 N/A Iberian Structured Investments I BV 99.28 suport. Efraim Naimer.01258% Zlatka ular .000 1 Vienna International Holding .0. Ilfov 021-208. 2.26. Iulia Chicus Pre edin i CA Efraim Naimer . Polizu 58-60.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.0.38 021-208.14 021-322.98.42 021-231.0.Director General Adjunct Gabriela Maria .81 32 asigurari@ing.Vicepre edinte Directorat fizice române . 1-5.85.00.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 .Director General 2009 .761.622 66 ING Continental Europe Holdings B.98742%. Aviatorilor nr. Pipera-Tunari nr.100. Bucure ti 021-322.00.802** — N/A (AV) 2010 .ingasigurari.Director Sucursal 2009 .100% austriac Virgil Chiric .000 — 52.00 021-408.320.Sucursala România os.rai-ria.749. Bucure ti 021-402.ro www. Bucure ti 021-231.2373 lei pentru 2009 Financiar 2010 65 . Clucerului nr.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) N/A 1 Porsche Versicherungs AG Salzburg . ING Verzekeringen Intertrust IV BV . et.0.00 office@platinumasigurari.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) OMNIASIG ASIGUR RI DE VIA Str.0000016% Aurelia Coman . 1.450.144 (AV) 2010 . 021-231. Gh.631.99.26. Voluntari.porschebank.11 37 office@rai-ria.0016% Constantin Toma.50.ro Indicator financiar .000 53 Omniasig Vienna Insurance Group 99.106. sect.

1. AIG România. Bucure ti 021-313.com Asigur ri generale Garanta Asigur ri.79. Bucure ti 031-730.BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE Str. cod 010095.iriac Asigur ri Cristiana Mihalcea . sect. Signal Krankenversicherung a. Carpatica Asig.701. Uniqa Versicherungen AG . et.aon.99. Eureko Asigur ri.02 office@activasigurari.uniqa. analiz i suport în rezolvarea respect criteriile de bonitate ale Aon daunelor.372 — 3.79. echipamentelor electronice.200 166 de sucursale.54 021-408.140.82 021-212. Bucure ti 021-212.71. 26. Victoria Center.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 1. C.16 021-315. Omniasig.REASIGURARE Str. managementul portofoliilor de asigur ri. persoane: asigur ri de via .0.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) UNIQA ASIGUR RI DE VIA * Str.0001% Ileana Horvath .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) BROKERI Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) UNIQA ASIGUR RI Bd. Allianz.Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) — N/A N/A (AV) 2010 . propriet i: asigurare de cl diri i bunuri. sect. c r u intern.30. 021-212.08.00 021-322.85 Indicator financiar . Hâr ova nr. crt. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere SIGNAL IDUNA ASIGUR RI DE VIA Str.iduna.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 35.551. de accidente. r spundere civil pentru mijloace de transport aerian.Date finale neauditate Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 496. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv ACTIV ASIGUR RI .134.M. Grigore Alexandrescu nr. agricole. Euroins România Asigurare Reasigurare. Bucure ti 3 0372-195.nl www. 85. 2. puncte de lucru Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH . consultan de management de risc Karina Ro u .268. 4.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 320. agen ii. RCA.57. pentru pierderi din întreruperea activit ii.79. 18-18A.58 karina_rosu@aon.8429%. profesional .0.signal.1189%.08. r spundere civil legal . credite i garan ii Platinum Asigur ri Reasigur ri.04.Marketing & Communication Manager 2009 . 3.000 N/A 2010 .Vicepre edinte Rainer Rudi Günter Schönberg Vicepre edinte 2009 . marketing al prospectelor schemelor de pensii Asigur tori locali i interna ionali care facultative.79.58. sect. 30. sect.73 38 office@signal-iduna. Groupama Asigur ri Florin Sava . Aviva Asigur ri de Via .ro Indicator financiar .55 alphabrokers@alphabank.501. Dacia nr.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 554. medical pentru c l torii în str in tate.Membru Directorat 2009 .300. Breer . 145. de avarii accidentale la ma ini i utilaje.ro www..Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GMBH . Uniqa Asigur ri. 9B.750.94 40 021-313. avia ie i transport: cargo. asigur ri de: mijloace de transport aerian.Director Toate clasele de asigur ri generale i asigur ri de via . crt. Alexandru Philippide nr. 021-455.43 secretary@uniqa. Uniqa International Versicherungs-Holding GMBH 0. cod 031409.04.R.471 (AV) 2010 . de s n tate. BCR Asigur ri.400 5 Signal Iduna Holding AG.9999%.477.40 N/A Uniqa Asigur ri .ro AON ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE Calea Victoriei nr.ro www. de construc ii-montaj.01 031-410. Asigurarea Româneasc Asirom Vienna Insurance Group.Pre edinte Directorat / Director General Alfred Vlcek . 3.activasigurari.General Manager ALPHA INSURANCE BROKERS SOCIETATE DE BROKERAJ ÎN ASIGURARE .ro Auto: Casco.849 (AV) 29. carte verde. Bucure ti 1 031-410. Asito Kapital. Societatea de Asigurare Reasigurare Astra.04. 2 Bucure ti 021-455. Uniqa International Versicherungs-Holding GmbH .571. Generali Asigur ri. maritime.00.0373%.G Leslie J.0009% Ioana Laura Pasca . Credit Europe Asigur ri Reasigur ri. sect. 1. Allianziriac Asigur ri. Asigurare Reasigurare Ardaf.CEO * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 66 Informa]ii asigur`tori I brokeri de asigur`ri .638 — 2. 1. sect. Capital social (lei) Nr.ro 39 www. Vulturilor nr.69.52.ro Indicator financiar .Director General Adjunct Attila Nagy .

36. Omniasig. 0743-044.Director General Claudia Garbis .881 office@destine-broker.68. 29. Uniqa. Asigurarea Româneasc .Director General Asigur ri de via i non-via Grawe. BCR Asigur ri. asigurarea animalelor.ro www.30 021. Fata Asigur ri. BCR Asigur ri. B.ro www. 3.35 office@foruminsurance. Generali. Groupama Asigur ri. Uniqa Asigur ri.ro FINANCE BROKER DE ASIGURARE Bd. Allianz.BROKER DE ASIGURARE I REASIGURARE Str. Bucure ti 10 021-317. ABC Asigur ri. ABC Asigur ri. 0744-707. Groupama.65. RCA Allianz. City Insurance. 26Z.rca-craiova. Generali. Astra. Uniqa. 2. Bucure ti 8 021-336. EEI-Asigurare Echipamente Electronice.iriac Asigur ri.77. Certasig. asigur ri generale Credit Europe Asigur ri-Reasigur ri. camera A.ro Toate clasele de asigurare Alico.96.iriac. Generali. Astra Asigur ri Florin Floris .iriac Asigur ri. Groupama. Eureko Raoul Moro anu . sect. 1.ro Asigur ri de: accidente. asisten medical pentru cet eni str ini în România.64 office@fastbrokers. Otopeni. Generali Asigur ri.56. Asigur ri Fortis.880 0344-801. crt. 1.iancu@eurialbroker. 24. 42.I. Euroins. et. imobile. et. sect. sect.33 021-315. ap. 6. 80.fastbrokers.iriac. 69. Ploie ti. Allianz. Ardaf. Groupama Asigur ri. Ardaf. asigur ri de bunuri. Allianz.52. Timi oara nr. asigur ri de r spunde civil profesional etc. Ilfov 021-202.radu@asigest. P5A. Eureko. Aviva. Omniasig Vienna Insurance Group. 28. Asirom etc. 1. Asirom. 0740-243. jud. sect.REASIGURARE Str. Certasig. poli e buchet. 6.15.Director EOS RISQ ROMÂNIA . Garanta. 5. bunuri neînmatriculabile. Dolj 4 0251-598.ro www. George Co buc nr. Euroins România Asigurare-Reasigurare. George Missail nr. Platinum Asigur ri-Reasigur ri Iulian Gheorghiu .15. Omniasig. Prahova 6 0344-801. bl. Mircea Vulc nescu nr.ro Toate clasele de asigurare To i asigur torii autoriza i i / sau înregistra i de Comisia de Supraveghere a Asigur rilor Eric Andre Bellando .30. birou 7C03.Director General Asigur ri de via .56.BROKER DE ASIGURARE . Carpatica. r spundere civil general .eurialbroker. RCA. asigur ri de locuin e. asigurarea culturilor agricole. BCR Asigur ri.35 021-335.iriac Asigur ri.foruminsurance. 4. OTP Garancia.245 0251-598.20. Groupama Asigur ri. CASCO.ro Toate clasele de asigurare Allianz. Craiova.55 roxana. ap. 021-202.ro FAST BROKERS . Astra Asigur ri.409 g. Carpatica.Director General Asigur ri generale non-via i via Allianz. Astra Asigur ri. Credit Europe. Omniasig Asigur ri de Via . BCR Asigur ri Vienna Insurance Group.99 021-336. Bucure ti 5 021-650. CAR.Director Vânz ri Financiar 2010 67 . Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv ASIGEST AGRI BROKER DE ASIGURARE Str. Generali. facultative pentru corp-nav . Bucure ti 12 021-335.66 epm@epm. sc. Euroins. sc. bunuri.eosrisq.ro www. Omniasig. Uniqa. via .iriac Asigur ri. Asirom.Administrator Cristina O et .308. 1. Astra Asigur ri Kerem Sekizyarali .01. sect. George Radu .Director Adjunct Maria Chiril . Anchor Plaza.99. Asirom.com EURIAL BROKER DE ASIGURARE Calea Bucure ti nr. jud.759 021-317.30 office@eosrisq. Aviva.36.com EPM ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str. Ardaf.02 021-650.99.ro FORUM INSURANCE BROKER Str. poli a de asigurare medical .009 9 021-202. Omniasig Asigurare Reasigurare.03 office@dcainsurance. Bucure ti 11 021-308. Astra Friederich Geist . 021-650. Cuza nr. malpraxis. jud. Uniqa Irina Traicu . 6A.Administrator Andreea Nicolescu . CARGO.36.31 contact@fba. corp B. Generali. 24. Bucure ti 7 021-314. Sfânta Vineri nr. CARTE VERDE. Ardaf. Uniqa. Asirom. Astra. ING Asigur ri Romeo Boc nescu . CMR. CMR.Director General D&CA INSURANCE BROKER Str. Generali Asigur ri.01.01.99.ro www. Omniasig. Omniasig. Vasile Lupu nr.Director Executiv DESTINE BROKER DE ASIGURARE Str. Asirom Vienna Insurance Group. Credit Europe Asigur ri. Signal Iduna. asigur ri de c l torie. 5. Bibescu Vod nr.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.Director Executiv CASCO. BCR Asigur ri. Groupama. Uniqa Asigur ri.409.01. sect. A. BCR Asigur ri. Uniqa Asigur ri.epm. Fata Asigur ri. Euroins.ro www.com. bl.Director Executiv Toate clasele de asigurare Allianz. Euroins.

BCR montaj i r spunderea constructorului. asigur ri de Calea Floreasca nr. Ardaf.Administrator Executiv 68 Informa]ii brokeri de asigur`ri I fonduri de pensii .iriac.Managing Partner Allianz.ro protec ia mediului înconjur tor. Generali Asigur ri.30.Director Financiar LACOLI BROKER DE ASIGURARE Bd. Groupama. Signal Iduna. Groupama.iriac.grassavoye. Asirom. Ardaf.ro Asigurare pentru bunuri: cl diri. QBE. Groupama. Arge 0248-223. UniqaA. 2-3.69 021-231. RCA.Director Vânz ri Adrian Lambrulescu . Prahova 0244-567. asigur ri de via private i pensii Astra.ro www.iriac.londonbrokers.Director General N/A N/A Laurent Charlier . accident Generali Asigur ri.21. Credit Europe. Euroins.551 0264-588. turi ti. Asito Kapital.marsh.06. Uniqa Sebastian Romulus Mati an .42 021-212.14. Generali. Platinium angaja i. echipamente. echipamente electronice. 3. Omniasig. CMR. REASIGURARE CASCO.inkbroker. 7A. BCR Asigur ri. Asirom. Ardaf.Director General Asigur ri generale.ro www. 021-212. Armindenului nr. sect. cazurile de avarii accidentale. QBE. s n tate. Insurance. 1. disability management. 10 A.416. Voluntari.70 secretariat@grassavoye. Asirom. asigur ri de accidente: Asigur ri. jud.91. et.ro OVB ALLFINANZ ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str.porschebank.CEO Asigur ri auto RCA & CASCO Porsche Asigur ri. Omniasig.61 office@londonbrokers.59 021-310. r spunderea produc torului. Uniqa.iriac. 90. Chartis. Bucure ti 14 021-231. Carpatica Asig. Omniasig Alexandru Apostol . Ardaf.74 crime. asigur ri financiare. 30. Fata r spundere profesional . 169A. utilajelor i instala iilor pentru Generali. 0743-144.General Manager Asigur ri generale i asigur ri de via Allianz. asigurarea ma inilor.96. stocuri de marf i alte bunuri.ro www. 16. Conect Business Park. Asirom VIG.Director General casco. 18 cod 014459. Craiova. jud. bl.ro GRAS SAVOYE ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE I REASIGURARE Str. 021-212.22. City r spundere civil general . Groupama. BCR Asigur ri. Dimitrie Pompeiu nr. 2. 0720-990.40. ABC Asigur ri. Groupama.BROKER DE ASIGURARE Str. 6. Garanta. errors & ommissions.BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE Bd. 3. r spundere civil legal . Pite ti.ro Allianz. Amtrust. 021-232. Bankers Blanket Bond. Republicilor nr. Cargo.484 pitesti@lacolibroker. Cluj-Napoca. Dolj 13 0251-461. asigurarea auto: Asigur ri. 1.ro www.iriac.mgb. D&O. Omniasig. jud. 2. Ploie ti. malpraxis.ro Asigur ri generale: r spundere civil general .Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Lidia Aurora Radu .ro INK CONSULTAN . 2. Ilfov 21 021-208. asigurarea de Asito Kapital. conduc tori auto. Chartis. Olari nr. Generali.91. Asirom. jud. lucr ri de construc ii Euroins. Cluj 20 0264-588. BCR Asigur ri.36 office@porschebank.02 intelectual capital.575 0244-567. Uniqa etc. Asirom. Floreasca credit comercial. Bucure ti 15 021-212. România Muncitoare nr.66 client@inkbroker.ro www. Bucure ti interna ional 021-310. ACE. asigurare echipamente electronice.lacoli.ro www. 19 0720-990. Bucure ti de bun execu ie. Astra. MAXYGO BROKER DE ASIGURARE Str. Astra. Carte Verde.ro Toate clasele de asigurare Allianz. Euroins.ro www. crt.Director General Asigur ri de via .iriac. Lauren iu Vl descu . Uniqa.207 16 0248-633.133 0251-461. Certasig.38 021-208. 36. asigur ri de pierderi financiare: asigurarea cl dirilor i con inutului întreruperea afacerii LONDON BROKERS . sect.552 office@ovb.iriac Wanda Nahlik . Orice tip de asigurare practicabil pe pia a local i 17 cod 020337.416 lidia. asigur ri pentru office@marsh. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv GELIAS BROKER DE ASIGURARE Str. Generali. sect. asigur ri de bunuri. Eureko. Omniasig. Generali. asigur ri Business Park. Allianz. 021-310.14. Zidari nr. ING Asigur ri de Via . Euroins. employee benefits www. CAR.ro etc. MARSH BROKER ASIGURAREr spundere profesional . Eureko. asigur ri de garan ii. construc ii. Eureko. sect.ovb. Allianz. Groupama.ro PORSCHE BROKER DE ASIGURARE os. corp A1.503.gelias. Signal Iduna Ovidiu Demetrescu . et. Allianz. Carpatica Asigur ri. cl direa C3. asigurarea de incendiu i alte calamit i. et. numero i al i asigur tori interna ionali Cristian Fugaciu .radu@gelias.26. ap. Eureko Asigur ri. Lloyds Syndicate. Pipera-Tunari nr. Garanta. Omniasig. Franz Liszt nr. 2. BCR Asigur ri. Astra. Carpatica Asig. BCR Asigur ri. Astra Alina Valcereanu .18. jud.ro www.iriac. Allianz. computer 021-232.055. Uniqa.26. 13D. Astra. aparate.06.14. Omniasig Asigur ri.58. Generali Asigur ri. risc politic.964 office@mgb.Director General tefan Alexandru Florea . RCA.

Bucure ti 021-403. carte verde.290 office@aegon.44.99 021-336.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Carpatica. Roumanie Assurance Intern ional. CASCO.iriac. ap.iriac Asigur ri. Lasc r Catargiu nr. Eureko. Bucure ti 021-207.Pre edinte CA / Director General AZT Viitorul T u Fond de pensii AZT Viitorul T u administrat privat 1.14.871 AZT Moderato . Groupama.562 AZT Vivace . 5.377 office@powerholding.21.141 0341-177. George Co buc nr.36. et.Administrator Euroins.577 021-330. BCR Asigur ri.dobrescu@safetybroker. Bolidului nr.alicopensii.Director General Alico . Euroins. i non-via ) Certasig.allianztiriac. Asirom.iriac.ro ALLIANZ. 69. Certasig. 9.ro RAIFFEISEN BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE Calea 13 Septembrie nr. CMR.ro 153.47 ramona.77. Ardaf.safetybroker.671 de pensii facultative AZT Vivace . Generali Asigur ri.62. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv POWER INSURANCE BROKER Str. ING. Astra Asigur ri. Groupama Ani oara R dulescu .38% Crinel Valer And nu . et. Bucure ti 021-745. Astra. Generali. Uniqa Asigur ri Toate tipurile de asigur ri generale i asigur ri de s n tate i via To i asigur torii top 10 din România Dan Pena . Total participan i la 31. Nicolae Caramfil nr. 24 cam. cod 010665. Uniqa Asigur ri Iulia Osman .2009. Silviu Macrineanu .44.25.Generali.70 pensii@allianztiriac.ro www.442 de participan i s-a încasat administrat privat cel pu in o contribu ie în fond 3. Astra. Euroins. dup activul net Conducere executiv AEGON .33. sect. din Vital . 5. BCR Asigur ri.CEO Financiar 2010 69 . Astra. sect. et. Mihaela Miron . propriet i. 90.2009 Cot de pia la 31. 4.ro www. 9. via i medical pentru angaja i Allianz. asigur ri de: bunuri.94.22% AZT Vivace .12. Credit Europe Asigur ri.Director Executiv Asigur ri de via i non-via Grawe. Asirom. Chartis România.200 0264-302. jud.ro www.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Bd. Generali Asigur ri. crt. 4-6.psgasigurari.111 021-208.Director General Asigur ri generale i de via Marius Guruianu . Generali Asigur ri. 1.66 office@safe-invest. 6.71 26 021-413.ro www.ro www. 1. 021-745.277. cod 014141.IRIAC PENSII PRIVATE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str.33. Constan a. sect. Asito Kapital. Asirom. BT Asigur ri Transilvania. 189.36.aegonpensii. Asirom. 47-53.ro ALICO .Fond de pensii care pentru 137. r spundere civil .Director General Astra.255.13% Marius Ra iu . Bucure ti 23 0740-113. Omniasig. Ciprian Porumbescu nr.Director Vânz ri Asigur ri.66 021-403.44. Bupa International. sect.Director General Toate clasele de asigurare Allianz.56% AZT Moderato . Bucure ti 27 021-200.60 office. BCR Asigur ri.62. Omniasig.21.ro www.77 021-200.9. QBE Insurence (Europe) Limited Marea Britanie sucursala România.198 7. Omniasig Asigur ri. Asirom.01.iriac.Fond de pensii administrat privat 287. 98-100.powerholding. Ardaf. 0733-753. 1.12.17. Cluj-Napoca.ro UNICREDIT INSURANCE BROKER Str.08% (în func ie de active) Mihai Coca-Cozma . Ion Sl tineanu nr. Uniqa Asigur ri Viorel Vasile . Uniqa.ro SAFETY BROKER DE ASIGURARE Str. Credit Europe. Asito Capital. sect. 0241-558. Bucure ti 2 021-208. Groupama Asigur ri.09. 1. Ardaf. Groupama Asigur ri. sect.CARGO.ro PSG INSURANCE BROKER Splaiul Unirii nr.Corporate Insurance Director Crengu a Apostol .78 office@unicredit-broker.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Calea Doroban ilor nr. crt.844 de participan i valida i în fond. BCR Asigur ri. 25 Bucure ti 021-336. 25.Fond de pensii facultative AZT Viitorul T u .26.00 021-207.Director Executiv Bianca Preda .Leasing Insurance Director FONDURI DE PENSII Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele i tipul fondurilor administrate Nr. Carpatica. Omniasig. Uniqa. 3 cod 010602. jud.Fond AZT Moderato . Eureko Allianz. sect. Aviva Martin Herzel . 6.26 office@psgasg.69.ro SAFE INVEST ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str.rbar@rzb. 2.3.Director Executiv RCA. 60.45 office@alicopensii.ro Toate tipurile de asigur ri (via Allianz.77. Cluj 1 0264-302. Constan a 22 0341-177.

raiffeisenfonduri.244. et.bobocea@apapr.173 BCR .Director General Radu Cr ciun .brdpensii.Prudent 25. Opera Center.Fond de pensii administrat privat Eureko Confort .Pre edinte / Director General Felicia Victoria Popovici Vicepre edinte 70 Informa]ii fonduri de pensii .12.brdpensii@brd.ro BCR PENSII . Bucure ti 4 021-207. cod 010602. Decebal nr.405 BRD Medio .ro www.Director Investi ii Aripi .2.713 3.ingpensii.p2@bcr.81 pensii@ing.Fond de pensii facultative ING Optim .115.Director General Anne-Marie Manca .20% Besim Jawad .65.Director General Eureko . 1.59% BRD Medio .70% Fabien Lecoq .7% (pentru pensii obligatorii . 4-spa iul A i et.076 (pentru pensii facultative) 42. 5-spa iul B.02 pensiaviva@aviva. sect.eureko. Bucure ti 5 021-203.20.zona sud.42% BRD Primo .50 021-313.8.80 021-402. Bucure ti 11 021-402. 15. et.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str.718 Aripi . 2.465. 4.Prudent .72 021-207. 4.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str. et.51.33 pensii@raiffeisenfonduri.17.andanut@apapr.ro BRD .Fond de pensii facultative 6.73% Mihaela-Simona Di escu Pre edinte Directorat / Director General Cristian Ilies Vasile .4. Costache Negri nr.29.16% Ioan Vreme .0.08% Stabil .Fond de pensii administrat privat Stabil .539 BRD .0.Fond de pensii administrat privat (pensii obligatorii) 1. Bucure ti 7 Primo .12.40. sect. Bucure ti 10 021-402. în func ie de active) Aurelia Coman . 1-5. 1.2009 Cot de pia la 31.ro http://pensii. 58-60.70 crinu.Fond de pensii administrat privat (pensii obligatorii administrate privat) BCR .Fond de pensii private www.ro GENERALI .cumulat pe cele 2 fonduri. Costache Negri nr. 1.ro. 5.20. dup activul net Nr.generali. 26. Opera Center.781 BRD Primo .20 Fondul de pensii facultative BRD office.ro www. et.70 pensii@generali.Fond de pensii facultative Aripi .85.Fond de pensii facultative Eureko . 2.Secretar General Pensia Viva .ro www.Administrator BCR . 6. sect.00 021-203.0. Fondul de pensii facultative BRD et.ro — — — Crinel Valer And nu .ro www.Prudent .Director Executiv / Membru Directorat Fondul de pensii administrat privat BRD .96% BCR .Pre edinte Mihai Bobocea .301 (pentru pensii obligatorii) 39.85. sect. bl. Conducere executiv ASOCIA IA PENTRU PENSIILE ADMINISTRATE PRIVAT DIN ROMÂNIA Str. et.628. mihai.Director General Raiffeisen Acumulare .81 pensii@ing.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele i tipul fondurilor administrate Total participan i la 31. sect.2009. tronson 1. 100. Bucure ti 6 021-308. sect.34% (pentru pensii obligatorii .1.Societate de Administrare a Fondurilor BRD .84. 3.ro www.35 contact.85.1. 2 . sect.aviva.Fond de pensii private de Pensii Private obligatorii Splaiul Independen ei nr.ro www.ingpensii.Director General ING .48. Polizu nr.1.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Str. cod 050082. 76-80. et.ro AVIVA . cl direa Olympia Tower. 8 Bucure ti 021-317. 1.85. Biharia nr.21.ro ING ASIGUR RI DE VIA Str.21.335.Director Juridic ING Clasic .932 Eureko Confort .51.98 pensii@eureko.Fond de pensii facultative 71.00 facultative 021-408.ro www.în func ie de active) Marius Popescu . 1-5. 5.11 021-312.29.80 021-402. cod 011062.2.2.627 (la 16 aprilie 2010) N/A Eugen Voicu .7% Eureko Confort . Bucure ti 12 021-306.05. Bucure ti 9 021-313.ro ING PENSII Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Str. 5.ro facultative EUREKO .Fond de pensii private 021-408.apapr.Director Financiar R ducu Marian Petrescu .pensiibcr.86 021-317.84.Fond de pensii facultative (pensii facultative administrate privat) BCR . 25-29.593 Eureko .270 Stabil .03 021-232.ro SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT Pia a Charles de Gaulle nr.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Bd. Buze ti nr.ro Medio .6% Mihail C t lin Ion . et. sect. 2. 15.Fond de pensii obligatoriu 366. 6. Ion Sl tineanu nr. 1.105 BCR . crt. sect.

2009 IANUARIE {oferii cu poli]e CASCO implica]i \n accidente de circula]ie soldate doar cu avarierea propriului vehicul pot solicita asigur`torului.7 milioane de lei. Unita [i-a majorat capitalul social cu 175 de milioane de lei. care-l va \nlocui pe Daniel Tudor. \n cre[tere cu 22. Financiar 2010 71 . potrivit datelor CSA. Interamerican \[i va schimba denumirea \n Eureko Romånia [i va aloca \n 2009 fonduri de circa 20 de mi li oane de euro pentru sus]inerea procesului de rebranding. BRD Asigur`ri de Via]`. cu prime de 1.8 miliarde de lei. Pe segmentul asigur`rilor generale.CRONOLOGIE ASIGUR~RI {I PENSII PRIVATE . auto. respectiv 8. documentele pentru repara]ia ma[inii f`r` s` mai fie nevoi]i s` ajung` la Poli]ie pentru formalit`]i. Aegon Asigur`ri de Via]` are ca obiectiv plasarea printre primii cinci juc`tori din industria de profil pån` la finele anului 2013. cu un minim de 22. CSA a hot`råt deschiderea procedurii de redresare financiar` la KD Life. la 286 de milioane de lei. \ncheiat \n noiembrie 2008. Pia]a asigur`rilor se va situa \n acest an sub nivelul consemnat \n 2008.98 miliarde de lei. Ileana Horvath a preluat conducerea Unita. dup` ce acesta a demisionat la 1 februarie. Credit Europe Life Asigur`ri.1. Grupul olandez Aegon va prelua controlul integral asupra BT Aegon Fond de Pensii.4% fa]` de 2007. volumul subscrierilor a fost de 6. dar cu o cot` de pia]` \n sc`dere cu 1.4 puncte procentuale. Angela Toncescu. Fondurile de pensii private obligatorii din multe state ale Europei Centrale [i de Est au avut \n 2008 randamente negative. Interamerican va renun]a. potrivit OCDE. la 15. Astra va asigura aeronavele Romavia [i r`spunderea companiei fa]` de ter]i din activit`]i aeronautice pentru 1. MARTIE Subscrierile Astra au urcat cu 75% \n 2008.78 miliarde de lei. FEBRUARIE Plafonarea contribu]iei la fondurile de pensii private obligatorii la 2% \n 2009 va reduce cu peste 80 de milioane de euro suma virat` \n acest an \n conturile celor peste patru milioane de persoane \nscrise la acest sistem. a anun]at pre[edintele CSA.78 miliarde de lei.7% [i Asirom. Cristian Constantinescu.21 miliarde de lei [i o cot` de 13. la 654. fiind urmat` de Omniasig .18 milioane de dolari.8%. prin achizi]ia participa]iei de 50% de]inut` de Banca Transilvania pentru 11 milioane de euro. dup` ce Radu Vasilescu [i-a reziliat pe cale amiabil` contractul de management cu grupul austriac Uniqa. Pia]a asigur`rilor va cre[te cu 5-15% \n 2009. reprezentånd 79. de la 1 mai. ERGO Asigur`ri de Via]` [i Uniqa Asigur`ri de Via]` se afl` \n diverse stadii privind autorizarea pe pia]a de profil. Subscrierile la nivelul pie]ei au atins 8. Asigur`rile de via]` au avansat cu 24. sum` care va asigura o dezvoltare solid` a societ`]ii.38 miliarde de lei. la 2. potrivit datelor CSA. potrivit directorului general al Allianz-}iriac. Primele intermediate de societ`]ile de brokeraj au crescut cu peste 40% \n 2008. conform estim`rilor reprezentan]ilor companiilor de profil. avansul fa]` de 2007 fiind de circa 22%.78 miliarde de lei.5% din totalul veniturilor la nivelul pie]ei. urmånd s` \[i concentreze eforturile pe activit`]ile de pensii private. s`n`tate [i asigur`ri de via]`. potrivit datelor CSA. Allianz-}iriac a r`mas anul trecut pe primul loc \n topul asigur`torilor. pentru bunuri [i r`spundere civil`.1% \n 2008. Subscrierile AIG Life au crescut cu 30% \n 2008. la 1.5% \n Ungaria. Ardaf l-a numit \n func]iile de director general [i pre[edinte al Consiliului de Administra]ie pe cehul Uma Stanislav. de la 1 ianuarie. la poli]ele Cargo. tranzac]ia urmånd s` fie finalizat` \n trimestrul al doilea al acestui an. \n timp ce brokerii au anticipat o stagnare a veniturilor din subscrieri comparativ cu 2008. la 320 de milioane de lei. \n timp ce fondurile din Romånia au \nregistrat un cå[tig mediu anualizat de 11%. potrivit datelor APAPR.

la 356. respectiv \n anul 2021. \n timp ce primele au avansat cu 19. de la 2.3%. Pierderile Asirom s-au dublat \n 2008. membru \n board-ul Uniqa Group.45 milioane de lei.24 milioane de lei \n 2009. Omniasig [i Asirom ocup` primele trei locuri \n topul asigur`torilor dup` subscrierile din poli]e generale [i de via]` la finele primului trimestru. potrivit directorului general al CSSPP. Recuperarea investi]iilor administratorilor de fonduri de pensii private se va face \n 15 ani.46% \n primele trei luni. 72 Cronologie . participarea Omniasig a urcat pe prima pozi]ie \n topul companiilor care practic` asigur`ri generale.97 milioane de lei. care urm`resc un orizont investi]ional pe termen lung pentru a cre[te eficien]a administr`rii riscurilor.17 milioane de lei. Pia]a asigur`rilor a crescut cu 1. la 67. Uniqa Asigur`ri de Via]` \[i va lansa opera]iunile \n toamn`. potrivit pre[edintelui CSA. apar]inånd grupului austriac cu acela[i nume. Anul 2008 a fost ultimul \n care ritmul de cre[tere al pie]ei asigur`rilor a fost de „dou` cifre“. Ac]ionarii Ardaf au aprobat asigur`torului la constituirea PAID. dup` ob]inerea autoriza]iei de func]ionare din partea CSA.03 miliarde de lei \n primul trimestru. de 184. Groupama Asigur`ri va deveni opera]ional` \n septembrie. Asiban [i OTP Garancia.31 milioane de lei. f`r` ca legea s` oblige dep`[irea acestui indicator. BT Asigur`ri [i OTP Garancia sub brand-ul Groupama Asigur`ri.42 miliarde de lei.02%. Angela Toncescu. potrivit raportului anual al B`ncii Na]ionale a Romåniei privind stabilitatea financiar`. la 129.2 ori. Ac]ionarii Astra au respins modificarea siglei companiei.000 de lei. potrivit lui Marius Bulugea. pentru 3. Grupul austriac Uniqa va lua m`surile legale pentru a \nl`tura brandul Uniqa din sigla companiei Astra. \n timp ce poli]ele de via]` au generat venituri de 392.45 milioane de lei. citate de APAPR. \n perioada 1 mai 2009 . Orientarea pie]ei primare a titlurilor de stat c`tre scaden]e pe termen scurt dezavantajeaz` fondurile de pensii [i asigur`torii de via]`. situa]ia fiind neschimbat` fa]` de decembrie 2008. [i participarea la PAID.30 aprilie 2010. cånd a dep`[it 24%.6 milioane de lei. \n timp ce profitul net va atinge 24.5 milioane de dolari. potrivit unor studii ale OECD. Cristian Ro[u. conform datelor CSA. Grupul francez Groupama a solicitat CSA integrarea opera]iunilor Asiban. director \n CSA.2%. o estimare realist` pentru acest an fiind dificil` \n condi]iile actuale. Doar 30% dintre cei opt milioane de proprietari vor \ncheia o poli]` \n baza legii privind asigurarea obligatorie a locuin]elor (AOL) \n primul an de aplicare. Asigur`rile generale au atins 2. IUNIE Allianz-}iriac. \n condi]iile \n care veniturile pe segmentul poli]elor de via]` au sc`zut cu 5. Ponderea ac]iunilor cotate \n activul net al fondurilor de pensii private obligatorii s-ar putea dubla pån` la finele anului. ponderea acestora fiind de 16. MAI Ardaf a \ncheiat [i anul 2008 cu pierderi. iar pe asigur`rile generale au avansat cu 3.53% \n luna aprilie. \n timp ce subscrierile au avansat de 2. dup` ce grupul Groupama a primit acordul CSA pentru fuziunea BT Asigur`ri. dac` evolu]ia titlurilor cotate pe burs` se va \nscrie pe un trend cresc`tor. care r`måne cel mai mare juc`tor la nivelul \ntregii pie]e. care viza eliminarea referirii la brandul Uniqa.Asigur`ri [i pensii private APRILIE Astra va asigura aeronavele Tarom [i r`spunderea companiei fa]` de ter]i din activit`]i aeronautice. minim 1. la 704 milioane de lei. cånd companiile de administrare vor ob]ine profit (breakeven) din aceast` activitate.8% din totalul subscrie rilor la nivelul industriei. Subscrierile Generali vor totaliza 510. Generali a lansat o poli]` de asigurare de via]` cu acumulare de capital care va bonifica sumele depuse. la 2.65 milioane de lei. cu o dobånd` anual` de 15%. Sistemele de pensii private obligatorii similare celui romånesc au \nregistrat de la lansare [i pån` \n prezent randamente mult peste infla]ie. devansånd Allianz-}iriac dup` primele subscrise \n primul trimestru. \n cre[tere cu 214.91%.6% fa]` de 2007. potrivit lui Andreas Brandstetter. dac` ac]ionarii asigur`torului nu decid acest lucru. potrivit CSA. Ac]ionarii Generali au hot`råt majorarea capitalului social cu 9. respectiv 83.

Cre[terea nivelului contribu]iilor la fondurile de pensii private obligatorii la cel pu]in 6% din venitul brut salarial \n patru ani. \n pofida sc`derii PIB. Defalcat.41 milioane de lei [i Asiban . la 169. \n timp ce desp`gubirile pl`tite au avansat cu 7%.72 milioane de lei. iar pån` la finele anului va fi integrat` [i OTP Garancia \n noua companie. CSSPP a decis autorizarea prealabil` a prelu`rii de c`tre BCR Fond de Pensii a fondurilor administrate de Prima Pensie Fond de Pensii [i OTP Fond de Pensii. majorarea sumelor pl`tite pentru daune pe segmentul poli]elor auto [i r`scump`r`rile anticipate la asigur`rile de via]` reprezint` principalele riscuri pentru pia]a asigur`rilor. SEPTEMBRIE Banca Transilvania [i Aegon au lansat un produs financiar care combin` un cont de economii cu o asigurare de via]`. potrivit standardelor interna]ionale de contabilitate.100 de dosare de daune prin constatul amiabil. Ardaf \[i va majora capitalul social cu 197.88% din titlurile emise pentru aceast` opera]iune. administrat de Omniasig Fond de Pensii.76 milioane de lei. potrivit directorului general al BCR Asigur`ri de Via]`. dup` ce ac]ionarii au subscris ac]iuni reprezentånd 98. obli ga torii [i facultative.132.32% fa]` de 30 iunie. potrivit raportului anual al BNR privind stabilitatea financiar`. CSA a autorizat fuziunea Asiban [i BT Asigur`ri sub denumirea Groupama Asigur`ri. \n cuantum de 200 de milioane de lei. aportul acestora la capitalul social al PAID fiind de 19. Uniqa .95 milioane de lei. la 4.67 miliarde de lei. Grupul francez Groupama a lansat opera]iunile filialei din Romånia. respectiv 51% din num`rul total de daune avizate. prognozat` de autorit`]i la 88.61%. potrivit pre[edintelui CSSPP.4% \n primele [ase luni.34 milioane de lei. cu vårste \ntre 18 [i 50 ani. creat` din fuziunea Asiban [i BT Asigur`ri. au ajuns la 1. care s-a ridicat la 849.Temperarea ritmului de cre[tere a subscrierilor.143.04 milioane de lei. Mircea Oancea. Activele nete ale fondurilor de pensii private.76 milioane de lei.35 milioane de lei.51 milioane de lei. Subscrierile Astra au crescut cu 62. ar conduce la un volum de active solid [i eficient. \n timp ce daunele pl`tite au avansat cu 33. la 306.11 milioane de lei. potrivit CSSPP. \n loc de opt ani. AUGUST Subscrierile Astra au crescut cu 62. cånd subscrierile au atins 1. destinat persoanelor fizice. avånd o pondere de 54. Subscrierile VIG pe pia]a romåneasc` au sc`zut cu 13. pe baza autoriz`rii definitive a fuziunii acordat` de CSSPP la 24 iunie. la 411.87 milioane de lei.41 milioane de lei. Un num`r de 13 asigur`tori au semnat actele de constituire a societ`]ii care va emite poli]ele de asigurare obligatorie a locuin]elor.23 milioane de lei.2% \n total. BCR Fond de Pensii a finalizat fuziunea prin absorb]ie cu fondul Omniforte.856 miliarde lei la finele lunii iulie. la 446.48 milioane de lei. Ardaf a \ncheiat anul 2008 cu un rezultat negativ de 184.2% \n primele [ase luni. potrivit datelor din raportul anual al CSA. BCR Asigur`ri de Via]` [i BCR au lansat o poli]` de asigurare de via]` cu component` investi]ional` care garanteaz` clien]ilor la scaden]` un randament minim de 84% la investi]ia \n lei [i de 45% la cea \n euro. Ardaf. \n primele trei s`pt`måni de la intrarea \n vigoare a procedurii. \n cre[tere cu 8. Uniqa [i Asiban au \ncheiat anul 2008 cu cele mai mari pierderi din industria asigur`rilor. la 261. la 313 milioane de euro. Financiar 2010 73 .97 milioane de lei. la 595. Subscrierile ING Asigur`ri au sc`zut cu 4. Subscrierile Omniasig au sc`zut cu 3% \n primul semestru.6% \n primele [ase luni.8 miliarde de lei. pentru acoperirea pierderilor \nregistrate \n urma fuziunii cu Asiban. la 676 de milioane de lei. la 411. Florentina Vizinteanu. la 148. la 596 de milioane de lei.5%. Asigur`torii au avizat un num`r de peste 13.5% \n primele [ase luni. Ac]ionarii Groupama Asigur`ri au hot`råt diminuarea capitalului social cu 872. Subscrierile Omniasig au sc`zut cu 3% \n primele [ase luni.4% \n primele [ase luni. Pia]a asigur`rilor de via]` va cre[te \n 2009 cu 2-3% fa]` de 2008. Subscrierile Allianz-}iriac au sc`zut cu 3%. IULIE Subscrierile la nivelul pie]ei au crescut cu 5. la 1 iulie.

CSA a autorizat ERGO Asigur`ri de Via]`. DECEMBRIE Pia]a local` a asigur`rilor va cre[te \n acest an cu cel mult 5% fa]` de 2008. la 232 de milioane de lei. prin schimbarea obiectului de activitate al Agras (ASA). Subscrierile Astra au urcat cu 22% \n primele nou` luni.4% din PIB \n 2010 la 15. BCR Fond de Pensii a pl`tit 14. prin absorb]ia celui din urm`. urmånd s` activeze. iar autorizarea definitiv` va putea fi decis` dup` consultarea participan]ilor KD. CSSPP a hot`råt autorizarea prealabil` a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat Eureko [i KD. Subscrierile asigur`torilor au crescut cu 0. Activele nete ale fondurilor de pensii private. controlat` de Uniqa Asigur`ri (fost` Unita).8% \n 2060. atåt pentru angajat. director \n CSA. sistemul bonus-malus \n tarifarea poli]elor RCA. n NOIEMBRIE Ac]ionarii Delta Addendum Asigur`ri Generale au hot`råt majorarea capitalului cu 2. Subscrierile Allianz-}iriac pe \ntreg anul 2009 vor fi mai reduse cu 6% fa]` de nivelul consemnat \n urm` cu un an.95% fa]` de 30 septembrie. \ncepånd cu 1 ianuarie 2010. Ac]ionarii BCR Asigur`ri au hot`råt majorarea capitalului social cu 57. cheltuielile Romåniei cu pensiile vor cre[te de la 8. la 611.156 milioane de lei. potri vit pre[edintelui PAID. Societ`]ile de asigur`ri vor aplica. astfel \ncåt [oferii care nu sunt implica]i \n accidente vor pl`ti cu 10% mai pu]in \n 2010. [i va continua s` avanseze \n acela[i ritm \n 2010.4 miliarde de lei. fondurile atrase urmånd s` consolideze pozi]ia companiei pe pia]`. Orange Romånia a lansat un serviciu de asigurare de daune (prin London General Insurance) pentru telefoanele mobile.7 miliarde de lei. ducånd Romånia pe locul 5 \n topul statelor UE27 cu cele mai mari cheltuieli cu pensiile \n PIB. la 6.07 milioane de lei. UNSAR [i CSA vor transmite Executivului o scrisoare prin care vor solicita aplicarea unei deductibilit`]i \n cazul asigur`rilor de via]` \n limita a 400 euro/an. un randament mediu de 17. \ncepånd cu 1 mai 2010. Cristian Constantinescu. potrivit pre[edintelui CSA. prin aport \n numerar. [i dizolvarea voluntar` a companiei. respectiv de 14.1% \n primele nou` luni.5 milioane de lei. iar daunele au avansat cu 16%.384 miliarde de lei. Marius Bulugea. Stefan Vancek l-a \nlocuit pe Drago[ C`lin \n func]ia de director comercial al Generali. a fost numit director general al PAID. administratorul fostului fond de pensii Omniforte.297 miliarde de lei la finele lunii octombrie. devenind parteneri exclusivi ai companiei. Subscrierile ING Asigur`ri au sc`zut cu 9% \n primele nou` luni. Fondurile de pensii private obligatorii [i facultative au ob]inut. Angela Toncescu.Asigur`ri [i pensii private OCTOMBRIE Grupul austriac Uniqa inten]ioneaz` s` intre pe pia]a romåneasc` a asigur`rilor de via]` pån` la finele lunii iunie 2010. \n func]ia de consilier al viitorului [ef al celui mai mare asigur`tor local.5%. se va retrage din aceast` pozi]ie 74 Cronologie . pentru o perioad` de timp. Poli]ele RCA vor fi emise. Doar 30% din cele peste opt milioane de locuin]e vor avea o poli]` \ncheiat` \n baza legii privind asigurarea obligatorie (AOL) \n primul an de aplicare. \n timp ce rata infla]iei s-a ridicat la 4. parte a grupului Munich Re. Constantin Toma. obligatorii [i facultative. care acoper` repara]iile sau \nlocuirea lor. au ajuns la 2. cånd societatea a consemnat venituri de 1. la circa 9. la 743 de milioane de lei. la 387. \n timp ce daunele pl`tite au crescut cu 19%. societatea mizånd pe subscrieri de 85 de milioane de lei pån` \n 2012 prin intermediul acestui canal. |n urm`torii 50 de ani.65%. la 22. cåt [i pentru angajator. \n cre[tere cu 5.37 milioane de lei.5 milioane de lei. de la 1 ianuarie 2010. la 971 de milioane de lei. Uniqa a lansat un concept de afaceri care va permite angaja]ilor [i brokerilor posibilitatea de a-[i dezvolta propria afacere. \n timp ce profitul brut s-a dublat la 75. \n ultimele 12 luni.64 milioane de euro pentru preluarea integral` a TBIH Management Services (fost` Omniasig Pensii). potrivit datelor APAPR.38 milioane de lei. Subscrierile Allianz-}iriac au sc`zut cu 6% \n primele nou` luni. Directorul general al Allianz-}iriac. potrivit unui raport al CE. societate de]inut` de asigur`torul german ERGO.57 milioane de lei. potrivit CSSPP. la 131. numai \n sistem electronic.9%.

.

|n principal. precum [i o gestiune de „fier” a recuper`rii debitelor de la clien]ii restan]ieri. al`turi de cel al m`surilor de austeritate luate de Guvern. Ce mijloace au la dispozi]ie societ`]ile de leasing pentru a reu[i s` se men]in` pe linia de plutire \ntr-un an care se anun]` dificil? Mijloacele de men]inere pe linia de plutire sunt pu]ine ca num`r [i mai mult sau mai pu]in limitate ca efect.5%. \n urma ultimelor evolu]ii macroeconomice. {i NBG LEASING a consemnat un declin al contract`rilor noi \n primele trei luni ale acestui an.Leasing NBG LEASING vrea \n 2010 \n top cinci Pia]a leasingului va continua s` scad` [i \n acest an. consider` directorul de vånz`ri al NBG LEASING. imobiliarele [i transportul rutier de m`rfuri. majoritatea doritorilor de autovehicule noi. rezultatele din primul trimestru „translatåndu-se” practic c`tre aprilie-mai. |n plus. ne a[tept`m chiar la o sc`dere a pie]ei pe \ntregul an. ale angaja]ilor din mediul privat. \n spe]` construc]iile. ace[tia sunt multipli atåt ca num`r. Dan Cristian Pelcu]`. extinderea parteneriatelor comerciale cu diver[i importatori sau re]ele de dealeri din industria auto [i intrarea \n top cinci juc`tori din pia]` ca volum al afacerilor \ncheiate \n 2010. mai devreme de un orizont de doi-trei ani nu se \ntrev`d cre[teri cuantificate cu dou` cifre pentru pia]a de profil din cauza reculului economic general [i al restrångerii drastice a sectoarelor economice care generau afaceri de valori mari pentru industria leasingului. comparativ cu acela[i interval din 2009. cåt [i ca natur`. al c`rui start a avut loc spre finele lunii februarie. inclusiv o parte dintre companii. potrivit Asocia]iei Produc`torilor [i Importatorilor de Automobile. iar aceasta din urm` a \nregistrat un recul al vånz`rilor de 43. probabil. pruden]ialitate [i aplicarea principiului dispers`rii riscurilor \n activitatea curent` de creditare. cu 33% dup` criteriul valoric [i cu 6% dup` cel numeric. iar datele statistice care se vor publica ne vor confirma [i ne vor furniza cifra acestui declin. Pornind de la aceste premise. comparativ cu 2009. respectiv s` fie destul de restrictiv` cåt s` protejeze compania de riscurile poten]iale legate de gestiunea portofoliului existent. juc`torii din pia]` trebuie s` adopte o politic` de vånz`ri [i de marketing care s` fie \n concordan]` cu parametrii actuali ai pie]ei [i cu politica de risc. Totodat`. respectiv suspendarea investi]iilor publice [i reducerea veniturilor bugetarilor [i. au amånat decizia pån` la intrarea \n vigoare a noului program „Rabla”. societ`]ile de leasing pot opta pentru o politic` de risc bine adaptat` la actualele condi]ii ale pie]ei. Adrian Dumitrache Cum aprecia]i c` a evoluat pia]a leasingului \n primele luni ale acestui an? Dar NBG LEASING? De cånd a \nceput criza financiar`. putem spune c` pia]a leasingului va consemna un regres \n primele trei luni. n 76 Interviu . dar s` nu „omoare” afacerile noi. pia]a de profil se afl` \n cea mai mare interdependen]` cu industria auto. |n ce interval de timp va atinge pia]a de leasing din Romånia ratele de cre[tere ob]inute anterior? |n opinia noastr`. Cum va evolua pia]a de leasing \n acest an comparativ cu 2009? De[i u[oara revigorare a afacerilor din martie [i aprilie ne d`deau speran]e pentru o u[oar` cre[tere la finele acestui an. |n privin]a factorilor cauzali ai involu]iei. Unul dintre ace[tia a fost introducerea taxei de poluare pentru prima \nmatriculare pe teritoriul Romåniei \n cazul tuturor autovehiculor dotate cu motoare pån` la genera]ia Euro IV (inclusiv) [i cre[terea acestei taxe pentru categoriile deja taxate \n baza vechii legisla]ii. sub impactul contrac]iei vånz`rilor auto [i imobiliare. Ce obiective [i-a stabilit conducerea NBG LEASING pentru acest an? Obiectivele NBG LEASING pentru acest an vizeaz` sterilizarea portofoliului de clien]i.

.

a fost puternic afectat de sc`derea vånz`rilor de ma[ini noi.Leasing Mai pu]in optimism \n pia]` Industria de leasing a fost anul trecut sectorul economiei cel mai lovit de criz`. Leasingul. Angela Pl`cint` 78 Analiz` . stråns legat de pia]a auto. iar estim`rile pentru 2010 nu sunt nici ele optimiste. dar [i de restrångerea bugetelor de investi]ii ale clien]ilor companii.

.

000 la 30. cu 34%. companiile de leasing au recuperat zeci de mii de bunuri de la clien]ii care nu [i-au mai putut pl`ti ratele. unul din trei clien]i ai institu]iilor financiare nebancare a \nregistrat \n 2009 \ntårzieri la plat`. finan]`rile acordate pentru achizi]ia de echipamente s-au redus cu 76%. Problema este la camioane [i autoutilitare. apar pierderi [i dezechilibre de capital.3 miliarde de euro la finele anului trecut. din acest motiv. clien]ii au \nceput s` aib` dificult`]i din ce \n ce mai mari la plata ratelor. Impactul mare a fost \n vara [i toamna anului trecut. care nu ac]ioneaz` pe o pia]` puternic reglementat`. Drept urmare. Nu exist` statistici oficiale cu privire la num`rul bunurilor recuperate de la debutul crizei pe pia]a local`. iar cele pentru real estate au sc`zut ceva mai pu]in. {eful MKB Romexterra Leasing afirm` c` pre]urile nu sunt reduse. Acum probabil un nou val de recuper`ri va lovi clien]ii mari. ritmul recuper`rilor este constant. a mai spus Constantinescu. exact cånd num`rul recuper`rilor a \nceput s` creasc`. Trebuie s` g`sim un echilibru \ntre dorin]a de a vinde stocurile [i presiunea capitalului“. „Fa]` de 2009. firmele de leasing au fost 80 Analiz` . calculele pe care [i le fac sunt diferite de cele ale unui dealer auto.000 de bunuri.3 miliarde de euro. Finan]atorii spun c`.6 milioane de euro. Cele mai mari companii din aceast` pia]` sunt UniCredit Leasing Corporation [i BCR Leasing. dar este constant`. \n condi]iile \n care au \ncheiat un volum foarte redus de contracte [i au \nregistrat sc`deri chiar [i de 90% a valorii bunurilor finan]ate. care au invadat pia]a second-hand. cel pu]in la compania noastr` nu sunt mi[c`ri semnificative. cel mai important segment al pie]ei de leasing. pån` la 1. CEO al MKB Romexterra Leasing. Unele companii din top zece au ie[it din acest clasament. pån` la 261. pån` la 232. cum ar fi adecvarea capitalului. s-au redus cu 75%. |n acela[i timp. Constantinescu se a[teapt` ca \n urm`toarele luni s` vin` un nou val de rezilieri de contracte [i recuper`ri de bunuri. dar estim`rile neoficiale merg de la 10. |n acela[i timp. iar ceea ce a fost de reziliat s-a reziliat deja. \n timp ce pentru ma[ini mai exist` o oarecare cerere. pån` la 839. numai cu hot`råre judec`toreasc` Din aprilie anul trecut. care sunt dependen]i de stat [i nu \[i \ncaseaz` facturile“. Majoritatea companiilor au \nregistrat pierderi din cauza \ntårzierilor mari la plat` ale clien]ilor [i a rezilierii a zeci de mii de contracte. Finan]`rile pentru achizi]ia de automobile. pia]a a sc`zut dramatic cu 72% \n 2009. „|n sectorul autoturismelor exist` cerere. camioanele [i autoutilitarele nu intereseaz` pe nimeni. Pia]a de leasing a coboråt de la 4.2 milioane de euro.Leasing | n aceste condi]ii. nu este foarte mare. Dac` vindem cu discounturi masive. [i atunci avem nevoie de infuzii de capital de la ac]ionari. potrivit datelor Asocia]iei Societ`]ilor Financiare (ALB). unde pia]a este blocat`“. „Noi suntem nevoi]i s` avem \n vedere [i alte reguli. spune Cornel Coca Constantinescu. deoarece firmele de leasing nu sunt vånz`tori de ma[ini [i.6 milioane de euro. autoutilitare [i camioane. avånd \n vedere c` mul]i clien]i lucreaz` cu statul [i nu \[i \ncaseaz` banii la timp. Dup` ce \n anii de dinainte de criz` pia]a de leasing cre[tea cu 4060% pe an. Executarea silit`. a explicat reprezentantul MKB Romexterra Leasing. Potrivit ALB. \n condi]iile \n care majoritatea finan]atorilor nici nu se gåndesc s` fac` reduceri masive de pre]uri pentru a sc`pa de stocuri pe o pia]` f`r` cerere.8 miliarde de euro \n 2008 la 1. Companiile de leasing au tot mai multe bunuri recuperate – num`rul lor a crescut semnificativ \n ultima jum`tate de an la majoritatea firmelor – dar nu reu[esc s` le vånd`. sc`derea masiv` din 2009 a reprezentat o lovitur` puternic`.

spre deosebire de executori. \mpreun` cu termenul de formulare [i judecare a recursului. \n maximum o Financiar 2010 81 . dup` ce Curtea Constitu]ional` a schimbat procedura de executare silit` [i a introdus obligativitatea ob]inerii acordului unui judec`tor pentru a \ncepe executarea. adic` \n maximum trei-patru zile lucr`toare. afirm` Cristian Petre.6 obligate s` ob]in` o hot`råre judec`toreasc` \nainte de a executa silit un client. Pån` la aceast` schimbare. cererea ar trebui solu]ionat` de urgen]` [i cu prec`dere. Pe de o parte. Din p`cate. Dac` cererea este respins`. executarea silit` se f`cea \n baza contractului de leasing. firmele de leasing spun c` aceast` schimbare le aduce pierderi importante. Teoretic. cred c` putem vorbi \n total de circa patru-[ase luni. Pån` la mijlocul lunii aprilie 2009 un client r`u-platnic putea fi executat silit doar \n baza contractului de leasing sau a unui alt contract cu titlu executoriu. executivi de top din pia]a de leasing [i-au schimbat jobul din prim`vara lui 2009 pån` \n prezent [i numai unul dintre ace[tia a revenit la conducerea unei alte companii de leasing deci ar fi interesa]i \n principal de execu]ia rapid` a bunurilor. dar \n practic` termenul poate fi [i de una-dou` luni. sunt tot mai mul]i debitori r`u-platnici care \n aceast` perioad` \[i \nstr`ineaz` chiar [i fictiv bunurile“. care este impar]ial. „Acum executorul judec`toresc ales de c`tre creditor este obligat s` cear` \ncuviin]area execut`rii silite la instan]a judec`toreasc`. \ns` unii avoca]i sus]in c` \n acest fel clientul are [ansa la un proces echitabil. senior partner \n cadrul casei de avocatur` D`nil` Petre & Asocia]ii. Companiile de leasing au \nceput s` recupereze mult mai greu ma[inile [i alte bunuri de la clien]ii r`u-platnici. deoarece decizia execut`rii este luat` de un judec`tor. iar executorii judec`tore[ti afirm` c` procesul de executare silit` va dura mult mai mult [i va fi mai greoi. care primesc onorarii de la firmele pentru care lucreaz`.

firmele de leasing au \nregistrat pierderi importante. 405. Potrivit bilan]urilor publicate pe site-ul Ministerului Finan]elor. pe de o parte. au existat cazuri de firme mici. sus]ine R`zvan Diaconescu. pe care l-am våndut“. cea mai mare companie de pe pia]a de leasing.000 de euro) [i un teren cu imobil situat \n Voluntari. „Dac` ]ii foarte mult o ma[in` sau un echipament. iar pentru pierderea \nregistrat` compania poate da \n judecat` clientul. pentru c` vor ]ine bloca]i banii pentru clien]i r`u-platnici”. implicit. fie le \nchiriem“. ceea ce \nseamn` c` pia]a de leasing este pe pierdere net`. va sc`dea profitul. pierderi pentru companiile de leasing. profiturile totale ale companiilor mari [i medii au fost de circa 42 de milioane de euro. una dintre companiile de talie medie din pia]a de leasing financiar. un imobil din Buftea (TBI Leasing. de c`tre un executor judec`toresc. Echipamentele scumpe se vånd greu. Printre cele mai scumpe bunuri recuperate se num`r` echipamente cu pre]uri cuprinse \ntre 220. dar pre]urile nu sunt cele pe care le a[tept`m noi. iar pia]a fiind a[a cum este. de peste 100 de milioane de euro. iar multe companii de leasing vor avea pierderi. aceste firme \[i schimbau foarte des sediul [i deveneau greu de g`sit. adaug` Mircea. cel mai scump bun recuperat a fost un automobil Mercedes de 100. care ob]ineau de la mai mul]i finan]atori bani pentru acela[i echipament sau pentru bunuri care \n realitate nu existau. 82 Analiz` . cånd. general al TBI Leasing. La noi. 428. Multe firme de leasing au \ncercat s` \[i majoreze cota de pia]` \n 2008. directorul general al Impuls Leasing. Dup` ob]inerea finan]`rilor. \[i pierde din valoare [i atunci unele companii mai las` din pre]. „Exist` cerere. \n condi]iile \n care \n 2007 minusul fusese de 34 de milioane de euro.000 de euro. Din acest motiv folosim imobilele recuperate fie ca depozite. spune el. dar este clar c` tendin]a este de \nr`ut`]ire. firmele de leasing spun c` vånzarea bunurilor recuperate se face \n pierdere. |n oferta de bunuri recuperate a firmelor de leasing cele mai scumpe sunt un imobil cu teren din Ploie[ti (431. de apartament.000 de euro. afirm` Florentina Mircea. astfel \ncåt \n pia]` au ap`rut multe fraude.000 de euro). dac` procesul de executare silit` dureaz` mult. spune Dan Constantinescu. o vil` din Råmnicu Vålcea (TBI Leasing. nimeni nu vinde acum. fiind sigur c` \ntr-un an sau un an [i jum`tate pia]a imobiliar` se va mi[ca“. „Bunurile imobiliare nu «cer de måncare» \n mod deosebit.000 de euro. O perioad` mai lung` de recuperare a bunurilor de la r`u-platnici \nseamn` provizioane mai mari [i. directorul de talie mare [i medie au \nregistrat \n 2008 o pierdere cumulat` de 115 milioane de euro. Pu]ine companii [i-au publicat rezultatele finale pentru 2009 \n ceea ce prive[te profitul sau pierderea. firmele de leasing Cele mai scumpe bunuri recuperate Printre miile de bunuri recuperate de la debutul crizei de firmele de leasing se num`r` [i cåteva imobile [i terenuri al c`ror pre] dep`[e[te 400. De exemplu.000 [i 280. directorul executiv de vånz`ri al UniCredit Leasing Corporation. De asemenea. dup` cum spun managerii companiilor de leasing. dar pentru ma[ini se mai g`sesc cump`r`tori.Leasing s`pt`mån`. jude]ul Ilfov (Marfin Leasing. 348.000 de euro. Pe de alt` parte. Marfin Leasing). iar \n multe cazuri analiza de risc a clien]ilor s-a f`cut \ntr-un timp scurt. poten]ialii cump`r`tori a[teapt` noi ieftiniri. iar de cealalt` parte finan]atorii sper` la o revenire a pie]ei imobiliare. foarte greu de våndut \n aceast` perioad`. |n 2008.000 de euro). |n general. „Automat vor cre[te provizioanele. valoarea ma[inii scade.

.

). una dintre cele mai mari companii din pia]a de leasing financiar. Cei [ase manageri sunt Adrian Alexe (directorul general al }iriac Leasing). pentru c` foloseau banii \n alt` parte. R`zvan Diaconescu.000 de euro. |n ceea ce prive[te cifra de afaceri. spune Razzetto. nu \l finan]`m. Acum.000 de euro \n cazul avansurilor \ntre 20 [i 40%. deoarece \n acest caz se poate vedea u[or comportamentul lor la plata ratelor. acest nivel minim al avansului era practicat de toate firmele de leasing. Cristian {endroiu (directorul executiv al }iriac Leasing). |nainte clien]ii voiau avansuri cåt mai mici. {ase executivi de top din pia]a de leasing [i-au schimbat jobul din prim`vara lui 2009 pån` \n prezent [i numai unul dintre ace[tia a revenit la conducerea unei alte companii de leasing. Pe de alt` parte. |n acest fel. }iriac [i Raiffeisen se num`r` printre cele mai mari firme din pia]a de leasing. clientul trebuie s` vin` cu 3. trebuie s` analiz`m [i toate cifrele. dar sunt mai pu]ini cei care se calific` la un avans minim. unii nu suport` acest lucru.000-8. Mircea Dihel (directorul general al OTP Leasing). firmele de leasing au \n`sprit condi]iile de creditare. finan]atorul se asigur` c` recupereaz` cåt mai mult din suma acordat` \n cazul \n care clientul nu mai poate pl`ti ratele. ceea ce \nseamn` c` situa]ia se poate redresa“. „Dac` poten]ialul client are deja credite mari la b`nci. chiar dac` cererea de leasing este \nc` foarte sc`zut`. cum ar fi imobiliarele. \n timp ce to]i ceilal]i au ie[it deocamdat` din aceast` industrie.n. \n prezent doar 10% se mai calific`“. \ns` \n prezent majoritatea cer clientului s` achite 20-40% din valoarea bunului finan]at. Dar cea mai bun` situa]ie o au firmele care lucreaz` deja cu finan]atorul.r. directorul general al Afin Leasing. clien]ii vor s` aib` o rat` cåt mai mic` [i dau avansuri mai mari“. {ase executivi de top.Leasing |n ultimul an. toat` lumea [tie c` sunt firme care manevreaz` profitul [i pierderile a[a cum vor. |nainte de criz`. „Dac` \nainte de criz` 50% din clien]ii noi se calificau pentru un avans de pån` la 15%. toate companiile au \nregistrat o sc`dere. Nu putem avea \ncredere doar \n informa]iile de la Centrala Riscurilor Bancare (cu privire la \ntårzierile la plat` . iar apoi gradul de \ndatorare. Dintre ace[tia. iar acestea s` fie foarte bune“.000 de euro la un avans de 15%. BCR. dar una este s` pierzi 50% din clien]i. afirm` Diaconescu. „Noi nu am schimbat sistemul de scoring la acordarea finan]`rii. spune c` sunt mul]i clien]i care cer ei \n[i[i s` pl`teasc` avansuri mai mari. |n alte 84 Analiz` . [i alta este s` pierzi 20%. Claudiu St`nescu (directorul general al BCR Leasing) [i Demostene Chivulescu (directorul general al Romstal Leasing). adaug` el. doar Dihel (32 de ani) a trecut de la conducerea OTP Leasing la cea a }iriac Leasing. ne trebuie «cifre tari» pentru a-l finan]a cu avans minim. pentru c` nimic nu mai merge. Ne uit`m [i la profitabilitate. dar suma ajunge la 4. directorul general al Impuls Leasing.capital social mare [i profit . pentru c` \n 2009 to]i au avut rezultate proaste. explic` Fabio Razzetto. dar cu precau]ie. „Sunt situa]ii \n care directorii pleac` deoarece este frustrant s` vezi c` scade businessul. Num`rul companiilor care se calific` pentru o finan]are \n leasing cu avans foarte mic a sc`zut semnificativ \n ultimul an [i numai firmele cu o situa]ie financiar` foarte bun` . schimba]i Criza a adus schimb`ri importante nu doar \n bilan]urile companiilor.pot cump`ra acum ma[ini sau echipamente cu avans de 5-15%. |n cazul achizi]iei unei ma[ini de 20. dup` ce a avut cre[teri de 30-40% \n anii anteriori. „Dac` vorbim de un client nou. Primul indicator la care se uit` Afin Leasing atunci cånd acord` o finan]are este nivelul capitalului companiei. ceea ce \nseamn` c` nu mai ai niciun viitor. ci [i \n conducerea lor. majorånd avansurile cerute la acordarea de finan]`ri. Mihaela Mateescu (directorul general al Raiffeisen Leasing).

Nu exist` statistici oficiale cu privire la num`rul bunurilor recuperate de la debutul crizei pe pia]a local`, dar estim`rile neoficiale merg de la 10.000 la 30.000 de bunuri, care au invadat pia]a second-hand.
situa]ii este vorba [i de presiunea ac]ionarilor, care vor s` pun` oameni mai ieftini la conducerea companiei“, afirm` George Butunoiu, unul dintre cei mai cunoscu]i headhunteri de pe pia]a local`. |n condi]iile \n care pia]a a sc`zut dramatic, afacerile unora dintre companii s-au diminuat chiar [i cu 90%, iar num`rul de r`u-platnici cre[tea constant, executivii au fost pu[i poate \n cea mai dificil` situa]ie din cariera lor. Mai mult, firmele de leasing s-au ales cu mii de ma[ini recuperate de la clien]ii care nu [i-au mai putut pl`ti ratele, ma[ini pe care \ncearc` sa le revånd` pe o pia]` auto care nu merge foarte bine. {irul plec`rilor a \nceput cu }iriac Leasing, \n prim`vara anului trecut, cånd Adrian Alexe, 42 de ani, a plecat de la conducerea companiei, \mpreun` cu directorul executiv, Cristian {endroiu. Alexe a fost \nlocuit de Mircea Dihel, fost director general al OTP Leasing, iar \n locul lui {endroiu a venit Cristian Chelu, fost director financiar la KBC Consumer Finance. |ntre timp, Chelu a plecat de la }iriac Leasing. Pån` la sfår[itul lui 2009 a mai avut loc o schimbare de management, directorul general la Romstal Leasing, Demostene Chivulescu, fiind \nlocuit cu Gabriel Diamandopol, iar anul 2010 a \nceput cu noi surprize. Mihaela Mateescu, 41 de ani, a plecat de la conducerea Raiffeisen Leasing, dup` patru ani \n care a ocupat pozi]ia de director general. O lun` mai tårziu s-a schimbat [i directorul general al BCR Leasing, Claudiu St`nescu, 39 de ani, p`r`sind compania dupa [apte ani. Odat` cu pr`bu[irea afacerilor au sc`zut serios [i veniturile executivilor din leasing. „La firmele mari, salariile executivilor de top sunt la nivelul celui de vicepre[edinte de banc`, adic` 6.000-7.000 de euro pe lun` net. Acesta este salariul fix, la care se adaug` [i o parte variabil`, \n func]ie de performan]`, care poate dubla salariul. Bonusurile au sc`zut \ns` chiar [i cu 90% sau 100%“, mai spune George Butunoiu.

Cum va evolua leasingul auto?
Pia]a de leasing auto, care \n anii ei buni a trecut de trei miliarde de euro, va r`måne \nghe]at` [i \n 2010, dup` ce anul trecut a sc`zut cu 75%, [i va fi dominat` de ma[inile second-hand, \n condi]iile \n care \n anii trecu]i acestea de]ineau o pondere de sub 10%, consider` managerii firmelor de leasing.

Financiar 2010

85

Leasing
De pia]a de leasing auto depind [i alte afaceri, cum ar fi asigur`rile, deoarece \n cazul ma[inilor cump`rate \n leasing \ncheierea unei poli]e Casco este obligatorie, ceea ce le aducea mult business asigur`torilor. Impactul negativ al leasingului auto s-a v`zut deja \n pia]a asigur`rilor \n primul trimestru: vånz`rile de poli]e CASCO s-au redus cu 26%. „Cred c` anul acesta leasingul auto nu va reprezenta mai mult de 50% din \ntreaga pia]`, iar ponderea cea mai mare va fi a finan]`rilor pentru ma[ini second-hand. Oferta de second-hand este foarte mare, se g`sesc ma[ini bune, cu rulaj mic, la pre]uri atractive“, spune Florentina Mircea, directorul general al TBI Leasing. Dan Constantinescu, directorul executiv de vånz`ri al UniCredit Leasing, cea mai mare companie din pia]a leasingului financiar, estimeaz` c` finan]`rile pentru autoturisme vor r`måne la acela[i nivel ca anul trecut. „Ce motive ar putea avea aceast` pia]` s` mearg` mai bine? Lucrurile vor fi dificile \n prima parte a anului, dar \n semestrul doi ar putea s` \[i revin` cererea. Abia \n 2011 ne putem a[tepta la o cre[tere a leasingului auto“, afirm` Constantinescu. Cererea de autovehicule va r`måne \n continuare foarte slab`, deoarece nici clien]ii companii, nici persoanele fizice nu vor s` se angajeze \n contracte de \mprumut pe termen de 3-4 ani, consider` R`zvan Diaconescu, directorul general al Impuls Leasing. „M` a[tept ca pia]a auto s` fie pu]in mai bun` decåt anul trecut datorit` programului Remat, dar leasingul de autovehicule cred c` va sc`dea. Problema este c` nu sunt clien]i nici pentru ma[ini noi, nici pentru second-hand. Persist` ne\ncrederea \n climatul economic, ceea ce conduce la o fric` de a face investi]ii. Clien]ii nu se angajeaz` la \mprumuturi pe 3-4 ani, pentru c` nu [tiu nici ce se va \ntåmpla \n urm`toarele [ase luni“, explic` Diaconescu. El vede anul acesta o cre[tere a ponderii masinilor la måna a doua \n pia]a de leasing auto, finan]atorii fiind foarte interesa]i de dezvoltarea acestui segment, atåt pentru c` au multe ma[ini recuperate de revåndut, cåt [i pentru c` pia]a de ma[ini noi nu merge deloc bine. Pia]a de leasing, o industrie care \n urm` cu numai doi ani se apropia de pragul de cinci miliarde de euro, se va confrunta cu \nc` un an extrem de dificil, dup` ce \n 2009 a fost cel mai lovit sector al economiei, cu o sc`dere de 72%. De[i la \nceputul lui 2010 majoritatea companiilor vorbeau despre un an mai bun, rezultatele primului trimestru \i vor determina s` \[i regåndeasc` planurile ini]iale. De ce nu \[i revine pia]a? Companiile, principalii clien]i ai finan]atorilor, [i-au \nghe]at planurile de investi]ii, \n condi]iile \n care habar nu au dac` va fi majorat` TVA [i cota unic`, ceea ce le-ar afecta afacerile. Aceea[i nesiguran]` se resimte [i \n råndul clien]ilor persoane fizice, spun managerii din leasing. „|n continuare exist` foarte multe incertitudini, am constatat acest lucru [i la companii foarte mari, care [i-au pus pe «hold» investi]iile. Acest lucru afecteaz` companiile de leasing”, explic` Felix Daniliuc, directorul general al Raiffeisen Leasing. „Pe de alt` parte, cred c` atåt autorit`]ile, cåt [i juc`torii din pia]` nu au reu[it s` transmit` un mesaj de \ncredere c`tre companii, \n special c`tre IMM. Mi-e team` c` nimeni nu con[tientizeaz` faptul c` 2010 este un an crucial, nu mai avem rezervele din 2008, din care am tr`it \n 2009. Nu ne mai permitem un an de a[teptare [i nu m` refer aici doar la firmele de leasing, ci la \ntreaga economie”, mai spune el. Primul trimestru din 2010 se num`r` printre cele mai proaste perioade din istoria pie]ei de leasing, \n principal deoarece clien]ii companii nu mai investesc \n parcuri auto. Finan]`rile pentru achizi]ia de ma[ini s-au redus cu 36% \n aceast` perioad`, pån` la 141,5 milioane de euro. „Primul trimestru a fost unul dintre cele mai slabe trimestre din istoria pie]ei de leasing, cred c` numai \n 20002001 a fost mai prost, cånd erau \nc` foarte pu]ine firme de leasing pe pia]`. Acest lucru se \ntåmpl` \n primul rånd din cauza sc`derii vånz`rilor de ma[ini”, spune R`zvan Diaconescu, directorul general al Impuls Leasing. De asemenea, \n actualul climat economic, cånd prognozele oficiale cu privire la evolu]ia economiei se schimb` de la o s`pt`mån` la alta, iar oamenii de afaceri [i angaja]ii se

Sc`dere de 32% \n primul trimestru din 2010
|n primul trimestru din 2010, pia]a de leasing [i-a continuat declinul [i a sc`zut cu 32%, potrivit ALB. Valoarea bunurilor finan]ate a fost de 242,7 milioane de euro, fa]` de 356 de milioane de euro \n primele trei luni din 2009. „Una dintre principalele cauze ale acestei evolu]ii o constituie birocra]ia excesiv` [i de lung` durat` a procedurii judiciare de executare silit`, precum [i lipsa unor m`suri fiscale [i macroeconomice de sus]inere a agen]ilor economici \n perioada de criz` financiar`“, a declarat Adriana Ahciarliu, secretarul general al ALB. Anun]area rezultatelor pie]ei de leasing pentru primul trimestru i-a determinat pe mul]i manageri de companii s` \[i regåndeasc` planurile f`cute la \nceputul anului. Dac` \n ianuarie \nc` mai sperau la cre[tere, acum este clar: leasingul va sc`dea din nou.

86

Analiz`

Pia]a de leasing auto, care \n anii ei buni a trecut de trei miliarde de euro, va r`måne \nghe]at` [i \n 2010, dup` ce anul trecut a sc`zut cu 75%.
gåndesc cu team` c` nu va putea fi evitat` majorarea TVA [i a cotei unice, nimeni nu mai achizi]ioneaz` nimic. „Nimeni nu [tie ce se \ntåmpl`. Toat` lumea \[i amån` achizi]iile, deoarece nu [tie dac` va fi majorat` TVA sau nu. O majorare a TVA se va vedea imediat \n pre]ul ma[inilor. Pe de alt` parte, tot mai pu]ini din cei care solicit` o finan]are se [i calific`. Anul 2009 a fost foarte prost, iar rezultatele companiilor nu arat` deloc bine. Nu mai po]i s` le acorzi finan]`ri, poate doar cu avans foarte mare, pe care nu mul]i \[i permit s` \l pl`teasc`”, adaug` directorul Impuls Leasing. O alt` cauz` a evolu]iei negative a leasingului sunt datoriile acumulate de stat c`tre firme private, \n special \n infrastructur`, ceea ce aduce companiile \n imposibilitatea de a-[i mai pl`ti ratele pentru finan]`rile contractate. „De vin` sunt [i blocajele, sunt \n continuare mul]i clien]i care a[teapt` s` primeasc` bani de la stat [i nu \i mai primesc”, spune Daniliuc de la Raiffeisen Leasing. De altfel, arieratele statului c`tre sectorul privat au dep`[it ]intele agreate cu Fondul Monetar Interna]ional, fiind solicitate derog`ri la toate evalu`rile. Anul 2010 se va \ncheia, cel mai probabil, cu o sc`dere a pie]ei comparativ cu nivelul deja foarte jos din 2009, \ns` unii manageri mai optimi[ti v`d o stagnare. „Pentru urm`toarele trimestre estimez aproximativ aceea[i evolu]ie ca \n T1, poate pu]in sub 30% totu[i, avånd \n vedere c` anul trecut \n primul trimestru s-au realizat cele mai mari volume, iar celelalte au fost mai slabe”, afirm` R`zvan Diaconescu de la Impuls Leasing. Pe de alt` parte, [eful Raiffeisen Leasing se a[teapt` la o sc`dere ceva mai redus` a pie]ei, care a coboråt anul trecut la nivelul de 1,33 miliarde de euro. „Eu \mi p`strez nota de optimism [i m` a[tept ca pia]a s` fie de 1,2-1,3 miliarde de euro la sfår[itul anului (ca valoare a bunurilor finan]ate - n.r.). Atåt eu, cåt [i mul]i colegi de-ai mei de la alte companii de leasing avem bugetate cre[teri pentru 2010, dar nu vom putea controla reac]ia pie]ei”, spune Felix Daniliuc. Directorul general al MKB Romexterra Leasing, Cornel Coca Constantinescu, se a[teapt` la o diminuare cu o treime a pie]ei de leasing. „Cred c` la sfår[itul anului pia]a va fi cu 30% sub nivelul din 2009, ne \ntoarcem \n continuare \n timp. Se va echilibra totu[i structura pie]ei \ntre auto, echipamente [i real estate, cred c` se va reduce dependen]a de vånz`rile de ma[ini”, consider` Constantinescu. Sc`derea puternic` a pie]ei s-a v`zut deja \n råndul juc`torilor mici: cåteva zeci de companii de leasing de mici dimensiuni au ie[it de pe pia]` \n ultimul an, deoarece ac]ionarii nu le-au mai putut sus]ine cu fonduri. Thomas Tolazzi, directorul general al BCR Leasing, estimeaz` c` pia]a de leasing va r`måne anul acesta la nivelul din 2009, de 1,3 miliarde de euro. Tolazzi a preluat conducerea firmei de leasing \n februarie, \nlocuindu-l pe Claudiu St`nescu. Anterior, Tolazzi a fost director de risc pe segmentul de clien]i corporate din cadrul BCR, cea mai mare banc` de pe pia]a romåneasc`. „}intele de vånz`ri pentru 2010 sunt corelate cu tendin]a cererii, \nc` redus`. Din aceast` perspectiv`, volumul anticipat al pie]ei va fi apropiat celui din 2009. Clien]ii, atåt persoane juridice, cåt [i fizice, manifest` \nc` o relativ` pruden]` \n asumarea de noi obliga]ii pe plat`, iar firmele de leasing aplic` criterii de eligibilitate mai pu]in permisive, pentru a putea controla riscul“, sus]ine Tolazzi, ad`ugånd c` recuperarea de bunuri va r`måne principala activitate a firmelor de leasing [i \n 2010. „Dup` un an \n care firmele de leasing s-au v`zut nevoite s` fac` fa]` severei dilu`ri a portofoliilor, supradimension`rii rapide a stocului de vehicule reposedate, cre[terii provizioanelor [i pierderilor rezultate din revånzare, priorit`]ile lor r`mån acelea[i: cur`]area portofoliilor, un atent management al riscurilor [i optimizarea proceselor de colectare a debitelor“, spune Tolazzi. Peste 90% dintre clien]ii firmelor de leasing sunt persoane juridice, iar cele mai mari probleme la rambursarea ratelor le-au \ntåmpinat IMM-urile din sectorul construc]iilor, al transporturilor [i din industrie. n

Financiar 2010

87

Odat` ce consumul scade. dar probabil c` m`surile drastice care urmeaz` s` fie implementate o s`-i dea o lovitur` destul de zdrav`n`. s-a \ntåmplat acela[i lucru. s` \ncepi s` le vinzi. Cam pentru unul din cinci clien]i a fost nevoie de restructurare. Pe partea de echipamente am fost mai relaxa]i. Cum a \nceput acest an pentru Immorent? Lucrurile au devenit u[or mai previzibile din toamna anului trecut. pe real estate. a fost mai nimic. pe cei care nu au [anse s` \[i mai revin`. Deci astea au fost principalele dou` considerente care au determinat reducerea finan]`rilor. Restul factorilor decurg din ele: o politic` de risc mult mai restrictiv`. al ac]ionarilor. ci suntem undeva la 30 de milioane de euro. subsidiara local` de leasing imobiliar a grupului Erste Bank. s` le restructurezi. costurile de lichiditate au explodat \ncepånd din 2008 [i au continuat [i \n 2009. 88 Interviu . spune Bogdan Cernescu. Vestea bun` \n acest an ar putea fi c` formarea brut` de capital fix. Sunt [i ve[ti bune. dup` corec]iile puternice de anul trecut? Prost.Leasing Immorent caut` oportunit`]i de refinan]are [i terenuri pentru birouri Immorent Romånia. Po]i s` delimitezi foarte clar perdan]ii. |n general. de parc` nimic nu s-ar fi \ntåmplat. Cristina Cuncea Cum a trecut pia]a de leasing de anul trecut [i implicit Immorent? Anul trecut a fost an de criz`. Pe de alt` parte. Lucrurile \ncep s` se schimbe. E clar c` \n ceea ce prive[te Romånia toat` lumea este \n a[teptare. adic` circa 10 milioane de euro. dar m`car [tim unde sunt extremele. sunt [anse ca pia]a s` se dezghe]e [i vom vedea finan]`ri. cred c` au fost cam 10% din totalul portofoliului. pentru c` anul trecut era foarte dificil s` tranzac]ionezi pentru c` era o mare discrepan]` \ntre ceea ce \[i doreau clien]ii [i p`rerea noastr`. avånd \n vedere dificult`]ile cu care s-au confruntat multe companii ca urmare a crizei? Au fost restructur`ri mai ales pe partea de echipamente. vezi sectorul auto. de cei care au cele mai bune [anse s` ias` din perioada asta proast`. dar o s` ia ceva timp s` reintr`m pe pia]` [i nici nu sunt multe firme care s` vrea s` investeasc`. probabil c` nevoia de lichiditate este atåt de stringent`. Ajustarea a[tept`rilor a fost foarte lent`. Starea proast` a economiei a antrenat reticen]a investitorilor. Cea mai mare parte a finan]`rilor a fost pentru real estate. au fost tranzac]ii. Pentru un an cum a fost anul trecut spunem c` nu a fost r`u. iar \n ciuda declara]iilor pe care le fac juc`torii. ci pe controlul a ceea ce aveam. bani mult mai scumpi. |n condi]iile \n care anul trecut nu ne-am mai concentrat pe generarea de noi afaceri. Cum vede]i evolu]ia pie]ei de real estate \n acest an? Sunt semne de revigorare. la fel [i clien]ii. A fost greu pentru c` toate lucrurile pe care nu le-ai f`cut bine \n anii anteriori [i-au prezentat nota de plat` acum. la fel ca [i \n 2008. Ca valoare. probabil. refinan]`ri. ceea ce d` o speran]` firmelor de leasing. dar la un moment dat devine o problem` de lichiditate. Voin]` exist` la nivelul nostru. Anul 2010 a debutat sub semnul incertitudinii. chiar dac` toat` lumea vorbe[te de un an de criz`. atunci nu cred c` se va \ntåmpla nimic spectaculos anul acesta. cu un impact dur asupra economiei. anul trecut s` mearg` pe extinderi de facilit`]i din dorin]a de a nu avea provizioane [i de a nu-[i afecta capitalurile. pe zona de imobiliare st`m bine. e greu s` reporne[ti motoarele. trebuie s` faci ceva cu portofoliul de imobiliare care nu performeaz`. Au preferat. dar veneau mai ales din pipeline-ul din 2008. doar anumite sectoare se mi[c`. Dac` vor accepta al]i parametri. Este bine [i pentru c` cea mai mare parte a finan]`rilor a fost legat` de imobiliare [i [tim cu to]ii c` 2009 a fost un an nefast pentru acest segment. mai ales. nivel similar cu cel din 2008. cånd \]i faci planuri s` stai \ntr-o afacere 15-20 de ani e[ti mult mai atent. nici b`ncile nu s-au gr`bit s`-[i restructureze portofoliul [i nu este doar cazul Romåniei. \ncåt firmele sunt preg`tite s` accepte al]i parametri. A fost mult mai pu]in business [i mult mai mult` aten]ie pe partea de control al riscurilor [i al costurilor. Este o mare zon` de gri \n mijloc. Prin septembrie 2009 aveam discu]ii cu proprietari care r`m`seser` la evalu`rile lor de la \nceputul lui 2008. [i va func]iona probabil pån` cånd vor merge programele „Rabla” de prin alte ]`ri. Dac` nu. Nimeni nu vrea s` investeasc` sau s` se \ndatoreze \ntr-un an de criz`. adic` investi]iile \n active fixe \n economie s` nu mai fie pe trend negativ. Retail-ul s-a dovedit destul de rezistent pån` \n momentul `sta. A]i restructurat finan]`ri \n 2009 sau \n acest an. respectiv 50 de milioane de euro volumul finan]`rilor. Dar din punct de vedere al volumelor finan]ate \n acest an. va continua s` fie foarte selectiv` \n finan]area companiilor [i se va axa \n acest an \n c`utarea de oportunit`]i pe segmentul dezvolt`rii imobiliare [i pe cel al refinan]`rilor. cel pu]in \n Europa. peste tot. care nu au avut nicio problem` \n a se \ndatora la nesfår[it [i acolo au fost probleme. Vedem [i noi cifrele [i statisticile [i vedem cam ce a mi[cat. managing director al companiei. Pe de alt` parte. e clar c` [i celelalte ramuri se duc \n jos \ntr-o economie care se bazeaz` mai ales pe consum ca motor de cre[tere. N-am atins cåt voiam s` atingem. Clar c` ceea ce se poate baza pe export func]ioneaz`.

putem s` le monitoriz`m. O reac]ie gr`bit` a b`ncilor n-ar face decåt s` introduc` noi factori distructivi \n pia]`. vom c`uta oportunit`]i de refinan]are. ne uit`m [i la proiecte din zona industrial`.25 milioane de metri p`tra]i.000-7. Loc este \n pia]`. Are sens s` dai 3. Ave]i o estimare a volumelor finan]ate prin leasing \n acest an? Este greu. la niveluri descurajante. Astfel. de[i sunt la 60-65% mai mici decåt \n 2008. de 6. Mai avem un teren la Oradea. n Financiar 2010 89 . am terminat procesul de planificare.000 de euro pe metru p`trat? Probabil c` Dar ave]i terenuri \n Bucure[ti [i \n ]ar`.000-50. care sunt \nc` sus. cei care caut` teren \l g`sesc greu ast`zi. dac` g`sim ceva interesant [i credem \n el. Dac` vom atinge 30 de milioane de euro. Ca valoare.” Bogdan Cernescu. C`ut`m \n continuare terenuri \n afara Bucure[tiului pentru astfel de dezvolt`ri. „Cam pentru unul din cinci clien]i a fost nevoie de restructurare. unde a]i anun]at proiecte imobiliare. Leasingul devine interesant numai din prisma faptului c` vorbim de termene lungi. este cerere mai ales pe partea de refinan]are. Presiunea va fi mare pe vånz`torii de terenuri. Suntem \n faza de autorizare. conceptul este valabil \n continuare.000 de metri p`tra]i. pentru c` noi viz`m \n special Bucure[tiul. Nu din cauz` c` nu exist` cerere. retail. unde pre]urile au fost destul de rezistente. nivelul din 2009 va fi bine. b`ncile [i firmele de leasing jonglau cu \mprumuturi care reprezentau peste 80% din valoarea investi]iei [i atunci chiar s` vrei s` refinan]ezi imobilele respective este imposibil. pe segmentul de refinan]`ri este foarte greu s` te apropii de tranzac]ii. adic` circa 10 milioane de euro. \i dai clientului o gur` de oxigen [i \i echilibrezi bilan]ul. |n dezvoltarea imobiliar` sunt dou` abord`ri: fie ai o bucat` de teren care \[i caut` un uz. pentru c` mai devreme sau mai tårziu lucrurile se vor pune \n mi[care. Deci acest sector este \nghe]at din cauza asta [i p`rerea mea este c` a[a va r`måne o bun` parte de vreme. probabil c` numai jum`tate din suprafa]` este de calitate. Pe partea de development. Partea de reziden]ial deocamdat` nu o facem. Noi mai avem \ns` un avantaj. a[a cum am f`cut la intrarea pe pia]` \n 2006. da. cånd valorile de pia]` erau sus. {i aici e greu. dar retailerii nu mai sunt dornici s` se extind` sau dac` o fac caut` zone centrale la chirii mici. iar cei care au teren constat` c` prin prisma evenimentelor recente acesta nu se mai potrive[te ideii pe care o aveau. de 30. dintre care unul \n parteneriat cu Rompetrol. Pe de alt` parte. Pe partea de birouri sunt multe companii care \[i mut` sediile. Ce ve]i face practic \n acest an avånd \n vedere estim`rile privind investi]iile de capital [i cele privind pia]a imobiliar`? Ce-am f`cut [i pån` acum. retail [i logistic [i. Nu ne-am ferit niciodat` de proiecte greenfield. dar e o problem` de pre].nu. Pe de alt` parte. reziden]ial). Multe propriet`]i au fost refinan]ate \n 2007-2008. Negociem \n prezent finan]`ri \n valoare de 7-8 milioane de euro pe real estate. Cred c` pre]ul corect este undeva la jum`tate. care indic` 1. Vom face achizi]ii oportunistic. |n ce stadiu sunt aceste proiecte? Proiectul din Bucure[ti merge \nainte. logistic`. iar un astfel de concept poate s` aib` succes \n ora[ele secundare. dar sunt proprietari care cer \n continuare 3. de asemenea.000 de metri p`tra]i.000 de euro. dup` mine. depinde de capacitatea noastr` de a identifica teren. schema [i cau]i teren. Mie mi-ar veni foarte u[or s` transform o facilitate de finan]are care a fost oferit` acum doi sau trei ani pe cinci-[apte ani \n ceva pe 12-15 ani. fie ai chiria[ul. cu excep]ia cazurilor \n care proprietarii sunt dispu[i s` aduc` ceva capital propriu. vom vedea multe lucruri amånate. dar pu]ine sunt statisticile despre cl`dirile de calitate. pentru c` \n unele cazuri PUZ-urile expir` [i noile reglement`ri \n domeniu nu vor permite ob]inerea acelora[i parametri. managing director Immorent Se va \ntåmpla \n acest an? Va fi un proces lung [i de durat` [i \n fond. dar a[a cum spuneam e greu s` ba]i palma pe o valoare de pia]` mutual consfin]it`. [i \n momentul \n care avem posibilitatea o s` ne implic`m \n astfel de proiecte. nu mai sunt 5. Sigur. Vom fi selectivi. iar pe pia]` nu sunt multe proiecte de calitate. cred c` au fost cam 10% din totalul portofoliului. Sunt statistici legate de suprafa]a de birouri. Prima faz` va avea doar birouri. proiecte de birouri. dar \n zonele care se preteaz` foarte bine unei dezvolt`ri de tip office pre]urile sunt \nc` sus. Pån` \n momentul \n care pre]urile nu se vor duce \n acea zon` \mi vine foarte greu s` cred c` cineva se va apuca s` construiasc` din nou. Avem propria echip` de ingineri. de arhitectur`. ceea ce face foarte dificil` orice discu]ie. cred c` e mai bine s` fie a[a.000 de euro pe metru p`trat. au sc`zut. Ave]i un buget pentru achizi]ii de terenuri? Nu. pentru c` este cerere pentru dezvolt`ri de calitate indiferent de zon` (birouri. Sunt oferte. |n aceste condi]ii.

ro Indicator financiar . Bucure ti 031-425.00.Director Comercial 2009 . Theodor Pallady nr. 1.20% Robert Rekkers . .100% Autohellas A.Director General Daniela Davidescu .905 (-)1. Bucure ti 021-407.266.48 021-301.com Indicator financiar . 1. 1-2.49.82. Antin Participants 5 S.3606%.88. puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr.16.Date estimative N/A N/A N/A N/A 20.18% Echipamente .ro Indicator financiar .ro 6 www.000. Alpha Advisory România .000 90 Informa]ii companii de leasing .5% Sectorul imobiliar .41.90. 1-7. 021-264.29 2 office@hertzlease.2% 2009 .Date finale 138. 14-18.030%.Date estimative N/A N/A N/A N/A Dominic Bruynseels .Date estimative N/A N/A N/A N/A 36. 103-103A.324.ro 3 www. et.62 camelia.Date estimative 36.000* N/A N/A N/A 12.341.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Capital social (lei) Nr. 1.48.ro Indicator financiar .000.E Theofilos Romaios .A. sect.80%.ro Indicator financiar . Financiara SA Costin Ciotec . 021-301. . 1.04 brd.bcr-leasing.313.000 2010 .Pre edinte CA Titus Nicoar .ro 4 www. Marius Ro u Managing Directors 2009 . 12.52 031-425.44% Imobile .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .Director General 2009 .000. I 7.816 0264-444. cod 011014.E.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BT LEASING TRANSILVANIA Str.0. 2.ro 5 www.Director Comercial N/A N/A N/A N/A Autovehicule comerciale .82.Pre edinte Consiliu Supraveghere Thomas Tolazzi .41.hertzlease. Ion Mihalache nr.Date finale 2010 .Director Managementul Riscurilor i Back Office 2010 .Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web ALPHA LEASING ROMÂNIA IFN Calea Buze ti nr. Cluj-Napoca.49.73.000 10.000 1 Leasing financiar Alpha Bank A. bl.Date finale 73.98% 16 reprezentan i zonali industriale i agricole . crt.17% 2009 .049 8.E.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BNP PARIBAS LEASE GROUP IFN Str. jud.S.bnpparibas-leasegroup. sect.73. Alpha Finance România 5.400.90. cod 031105.18% BRD Groupe Société Générale 9. Cluj 0264-438.000 N/A N/A Autoturisme . Alpha Bank România .970% C t lin Scutaru .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BCR LEASING IFN Pia a Alba Iulia nr.ro Indicator financiar . sect.1.551. et.000.790.ro www.15%. 99.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BRD SOGELEASE IFN Bd. Bucure ti 021-301.770.20% Imobiliar .000 Echipamente medicale. sect.16% 2009 .90.graiter@bplg.10 021-323.35.6912%.600 1 Închirieri auto .150 office@btleasing.ro 1 www. et. 3.993 26 BT Investment . Bucure ti 021-323. 47.000%.51. sect.0070% Sergiu Bogdan Oprescu .24 marketing@alphaleasing.49.Date finale 10.62.729 N/A N/A BNP Paribas Lease Group 99.000 40.sogelease@brd.Director General 2010 .Pre edinte CA Camelia Mihalache.Date estimative N/A N/A N/A N/A 3.09 021-314. Alpha Leasing A. Bucure ti 021-264.Director General 10.84 office@bcr-leasing. et. persoane fizice Adjunct 0. intrarea A. 1.E.63% Echipamente / utilaje .000 27.00 021-407.000 64.39% Autoturisme .14% Echipamente de construc ii .alphaleasing.22% Echipamente IT i office .294.074 12.36.22% Vehicule comerciale . 031-425. Banca Transilvania .27.0. 8.Date estimative N/A N/A N/A N/A Jean-Claude Boloux . Traian nr.395. Bari iu nr. birou 1.T.94%.Pre edinte Banca Comercial Român Directorat / Director General 89.9412%.btleasing.695. 3.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) AUTOTECHNICA FLEET SERVICES (HERTZ LEASE) Bd. . Structur ac ionariat Conducere executiv 4.06% Philippe Chabert . 4.400 23 Autovehicule . et.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .Director General Camelia Graiter .257.brdleasing.

30 office@capital-leasing. General Insurance of Cyprus Ltd.000 2009 .Date estimative N/A N/A N/A N/A 3.218.301 15.000 32.00 021-301.ro Indicator financiar .000.40%.Date estimative 24.Director General 2009 .deutsche-leasing. sect.15.44 (capital de dotare) 1 N/A Capital str in .Date finale 13.565 Bank of Cyprus Public Company Ltd.99.0012%. Gheorghe Anca-Iulia Buza .356. Nica Dumitru Adjunct 1% C lin R zvan Negoi .444 — Credit Europe Bank .52 elena. 26Z. 2.360.Vicepre edinte Cristina Camelia Gogan Vicepre edinte Adjunct Baris Dogan .000.Sucursala România IFN os. 021-301. 0.21. .000 20.93. cod 020334. Mortgage Bank of Cyprus 0.40.sucursal CFS Poland . Bucure ti-Târgovi te nr.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .21.00065% Cl diri i terenuri .91.000 35.796.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . 2.Date estimative N/A N/A N/A N/A Kerem Sekizyarali .000 43.43 1 N/A Andreas Eliades .Pre edinte CA Bogdan Ivanov .233.000 30. Structur ac ionariat Conducere executiv CAPITAL LEASING IFN Str. .Director General C t lin Liviu .100% Magdalena Nae .ro Indicator financiar .crediteuropeleasing. .000.Date estimative N/A N/A N/A N/A 14.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) DEL FIN LEASING IFN Str.941 (-)480.Date finale 22.40.508 28.794 12.0012% 72.41%.com Indicator financiar . Ilfov 021-317.236.Pre edinte CA AliRiza Koska .Director Financiar 2009 .Pre edinte CA Lauren iu Moza . sect.31 021-327.Director General Alexandrina .76 021-409. puncte de leasing / Pondere în total lucru finan are % Nr.55.bankofcyprus.236 2010 .Director Sucursal R zvan Unga . corp A.841.128 30.000 — N/A N/A Christian Garabet . 6.197 17.9952%. jud.ro Indicator financiar . Timi oara nr. Matei Voievod nr.55 contact@crediteuropeleasing. et.31. 40.Vicepre edinte Beril Topciu . 0.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .cat.unga@cat.80 021-252.capital-leasing.00 021-308. et.uta@ro.1% 0.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) DEUTSCHE LEASING ROMÂNIA Str. et. 1.85 office@delfinleasing.18. 3.com. 6.com Indicator financiar .26. Vehicule .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CREDIT EUROPE LEASING IFN Bd.939 18. Mogo oaia.99935%.31.7.19 info@dlro.08% Echipamente .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 5.0.295. 12A. 25.0012%.537. Bucure ti 021-409.ro 11 www. Nica CristinaAdjunct Gabriela . 187B.Director General Adrian Petr reanu . o. 105C.9%.91% Iuliu Viorel Nica . Eurolife Ltd. 2-4.25 021-317.42. Gheorghe Andreea Elena Bodin .99. Bucure ti 021-308.075.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CYPRUS LEASING ROMÂNIA IFN Calea Doroban ilor nr.29 8 razvan.com www.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . Ledra Estate Ltd.15.02% Imobile .300.87% Credit Europe Ipotecar Echipamente .Date estimative 27.55. Sfânta Vineri nr. bl. 2.1.9%.000.delfinleasing. Bucure ti 021-252. Anchor Plaza.812 91.000.333.619.Vicepre edinte Adjunct 50.Director General Adjunct 2009 .92. crt.ro Indicator financiar .Date estimative N/A N/A N/A N/A Financiar 2010 91 .000 1 N/A Deutsche Leasing Group Cedric Chilian .com 10 www.31.15. Bucure ti 021-301. Gara Her str u nr.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND Sp z o.198. magda.ro 9 www.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Obiectul contractului de Nr. corp A.000. sect. 7.03% 2009 .ro 7 www.Pre edinte CA / Director General Nica Iuliu Viorel . Bucure ti 021-327.0012%.ro 12 www.000 2 Auto .Director General Adjunct 2010 .bankofcyprus.nae@cat. sect. sect.Director Executiv 2009 .

15. Eurobank EFG Telessis & Vânz ri Finance Societate Anonim de Servicii de Investi ii .ro www.Date finale 25. jud.430. Dolj 0251-410.0015%.0.000 398.21 021-323.98%.500 1 Leasing imobiliar . puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr. 7.190 415.Date estimative 1.Date estimative 77.Director General EFG Asset Management Societate Adjunct Anonim de Servicii de Investi ii Gina Constantin .1% 2009 .0015%. Cluj-Napoca. 5.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .438 Bogdan Cernescu .78%.06.400.982 15. Tudor Arghezi nr.16.Director 725.Date finale 371. Georg Hansjürgens .169 1. cod 020334.500. Eurobank Beatrice Smeu . 113.320 1.493.23%.99%.200 2010 .61. Horea nr.214%.30% Leasing autovehicule . Bucure ti 021-387.000 19.Pre edinte CA Adrian Nicolaescu .helcoleasing.000.Date finale N/A N/A N/A 140.000. Dimitrie Pompeiu nr.473.Director Marketing 0. 0351-467.7.ro 16 www.Director Financiar 45.000 1.deutsche-leasing.52% Leasing mobiliar . Bucure ti 021-301.80 — Autoturisme .400.04.000.01 office@immorent. 2-4.ro 14 www.00 021-301.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) IMOLEASING IFN Str. 5.ro Indicator financiar .000 1 N/A Deutsche Leasing Group Eckhard Creutzburg.07%.00 021-404. Structur ac ionariat Conducere executiv 750. crt.imogrup. 0351-461.Director Opera ional Ionel Popescu .0015% 2010 . sect.ro 18 www.Date estimative N/A N/A N/A N/A EFG New Europe Holding BV 92.Date finale 341.48% Immorent International Holding GmbH .000 65.ro 15 www.550.immorent.Director General Leasing .0.02% Iosif Pop . EFG Eurobank Ergasias Sorin Manolescu . 021-301.Pre edinte CA / Managing Director Anina Iordache . 266-268.473 698.700. Popescu Ionel .000. Subholding Immorent GmbH .655.023.588.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) EFG LEASING IFN Bd.749 (-)614.Pre edinte CA Cristina Ioana Cec lecean . sect. Bucure ti 021-308.0.5%.fms.14.689 Gemisa Investments LTD 62.210 537. sect.000 46.977 356. 2. Craiova.20% Leasing utilaje . 3.400.14 office@fms.717.20%.331 (integral din provizioane) 2010 .15. Bogdan Lauren iu Vergil . jud.719.Date estimative 55.99.ro Indicator financiar .2% Daniel Ivan .636. Ivan Daniel .777 office@helcoleasing.000.675 0264-595. Cluj 0264-595.Director Executiv 2009 .14.50% Persoane juridice .1. 8.000 2. cam.768 2.Pre edinte CA .Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web DEUTSCHE LEASING ROMÂNIA OPERA IONAL Str.Director Executiv Lauren iu Bogdan .lei Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) Capital social (lei) Nr.480 2010 .000 92 Informa]ii companii de leasing .000.000 2. Bucure ti 021-404.18. cam.000 (-)6. Ro ca Drago Ilie Chiril .722 12. 6A.000 70.400.com Indicator financiar . Gara Her str u nr.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) HELCO LEASING IFN Bd.19 13 info@dlro.520 6 100% 2009 .ro Indicator financiar . Decebal nr.Managing Director Mihaela erb noiu .000 2. 6. 2. persoane fizice .Director General 2009 .521 274.000 34. sect.000 1.ro Indicator financiar .00 021-387.Date estimative 443. EFG Eurobank Ergasias Georgios Pentaliotis .Date finale 13.360 0241-418.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) FLEET MANAGEMENT SERVICES Calea Rahovei nr.097.000 N/A 2. et. 23.106 2010 . 2. et.ro 17 www.553.004 1.123.efgleasing.0. 5.100% 2009 . et.676 office@imogrup.15.250 4 Leasing imobiliar .000 160.000 5.250.Membrii CA 2009 .970 233.840.61.000 3.000 1 100% Patru persoane fizice Petru Radu Hurezeanu .61.Date estimative 2.ro Indicator financiar .13 clientvoice@efgleasing.275.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) IMMORENT ROMÂNIA IFN Str.

Unirii nr.Date estimative 720. Runoto Holding B. Tronido Finance B.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) INTESA SANPAOLO LEASING ROMÂNIA Bd.Director Financiar Alina Ursache .Date finale 21.000 90.inglease.Director 2009 .5%.000 N/A N/A Bastiaan Pieter Hoekstra .2% 2009 . .Date estimative 11.000 1 N/A Privat .ro Indicator financiar .Date estimative 100.99%.000 N/A N/A Financiar 2010 93 .485. J3a. crt.100% Riccardo Parasporo . ING Lease Interfinance BV 0.000 N/A N/A ING Lease Holding B.10% 90%.0025% Michael Unterguggenberger Pre edinte CA / Director General Adjunct R zvan Diaconescu .000. R zvan Diaconescu .000 70.00 021-200.0025%.ro Indicator financiar .842.V. 61-63.11 office@impuls-leasing. sect.Vicepre edinte CA / Director General 2010 . 11-15. puncte de lucru / Pondere în total finan are % Structur ac ionariat Conducere executiv IMPULS-LEASING ROMÂNIA IFN Str. 8 filiale Autoturisme .Director Risc Iulia Tudorache .000.000 1.000 85. Tipografilor nr.21 office@inglease.0.V. bl.95.51% Imobiliar .000.ro Indicator financiar .15% Impuls-Leasing International AG Vehicule comerciale grele .000 N/A 1. 021-311.000 N/A N/A 2010 . 0.leasing@intesasanpaolo. Capital social (lei) Obiectul contractului de leasing Nr.000.18.0025%.390.200.Director Vânz ri Nicolae Andreica . Bucure ti 021-305.ro 20 www.99.97.432.300 1 Auto i echipamente .Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. 0.883.000 RON 1 sediu central.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 680.V.ro 19 www.000.000 2010 .18. .0025%.Pre edinte CA Adriana Dumitrescu .44 021-308.375.000 9. 2. Echipamente de construc ii . Bucure ti 021-200.71.45.46 21 office.489 16.000 39.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) ING LEASE ROMÂNIA Bd.49% 2009 .Date finale 1. 3.000.40 021-311.V. Luigi Galvani nr.71. 1. sect.00.65% Vehicule comerciale u oare . ING Aircraft Lease B.Date finale 84.225 N/A 655. sect.5% Echipamente industriale . Bucure ti 021-308.000.Director Opera iuni 100.8% Michael Unterguggenberger . 76.impuls-leasing.Pre edinte CA Mihaela Petricean .

000 — N/A LeasePlan Corporation NV Bogdan Apahidean .079.16.60% 2010 . Voluntari. Bilciure ti nr.ro 22 www. Nicolae Titulescu nr.Director General 2009 .ro Indicator financiar . 2. puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr.36 office@porschebank.Date estimative N/A N/A N/A N/A 94 Informa]ii companii de leasing .21.ro Indicator financiar . jud.16.40.ro 24 www.95 office@italoromenaleasing.36 office@porschebank. 2.14671577%. sect. jud.20.10. 021-316. 29-31.26.160 1 Leasing opera ional auto . Voluntari.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) NBG LEASING IFN Str.Director General Diana Vi an .26.26% Altele .porschebank.53.Date estimative N/A N/A N/A N/A 18. 1.49 23 office@leaseplan. sect.000 Teodor Valentinov Marinov Pre edinte CA Constantin Jean D nail .00040% 2009 . Dimitrie Cantemir nr.000. sect.0.20.Pre edinte CA Carmelo Larosa .3.Director General C t lin Rizea .99 office@nbgleasing.Date finale 28.Director Executiv 2009 . 1.700.ro Indicator financiar . Ilfov 021-208. Banca Româneasc 0.000 — 42.150. jud.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PORSCHE LEASING ROMÂNIA IFN os.000 — 24.ro Indicator financiar .000 Auto & moto . Piraeus Bank 99.33 Indicator financiar . Ilfov 021-407.100% Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Kurt Leitner .85319621%.ro www. Veneto Banca .leaseplan.600.italoromenaleasing.Date finale 121.00 021-405. 4C.00002934%. bl. B2.268.000 87. Bucure ti 021-316. Pipera-Tunari nr.Date estimative 36.38 021-208.000 (-)1.ro 26 www.porschebank.000 N/A N/A 2010 .Administrator 2009 .19% Franco Antiga .ro Indicator financiar .Date estimative N/A N/A N/A N/A 11.00 021-407. 1. 4. Bucure ti 021-409.Date estimative N/A N/A N/A N/A 12.ro 27 www. crt.250. Voluntari. et.500. Structur ac ionariat Conducere executiv ITALO ROMENA LEASING IFN Bd.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .0.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .80% Imobile . 4.81%.Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Nr.nbgleasing. Pipera Tunari nr.Director General Octavian-Andrei Coiciu Trifan Director 9.26.000 1 Leasing financiar auto . 5. 3.494.Director General Ileana Mihaela Burcioiu .000.000 (-)1. 021-409. Construdava Business Center.0.02 021-404.100% finan are.20. 20-22.230.Date finale 18.000 N/A N/A N/A 2010 .39. et.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 139.400 N/A National Bank of Greece 99. servicii de management de flot Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Alexander Nekolar .0.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .21.38 021-208. Stavros Lekkakos .416 — Leasing financiar Veneto Banca Holding scpa 99.00002934%.Director General Adjunct 34.00. Michail Lachanas .000. Ilfov 021-208.500 N/A N/A 25 2009 .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PORSCHE MOBILITY os. sc. C t lin Pârvu .Pre edinte CA Alexandru Toader .26.94 021-316.Date estimative N/A N/A N/A N/A Piraeus Bank România 0.10.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) LEASEPLAN ROMÂNIA os.370.2. Bucure ti 021-405.956.99960%. Pipera-Tunari nr.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN Bd.00002934% C t lin Pârvu .360.34% Echipamente .93. 1.Director Opera iuni 2009 . et.

000. mezanin.935.90% Echipamente .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) ROMSTAL LEASING IFN Str.Date estimative N/A N/A N/A N/A Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 95 .Pre edinte CA Ioan Manea . 1. E4.A . et.Date estimative N/A N/A N/A N/A 73.ro Indicator financiar .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . Bucure ti 021-405.Director General 2009 . 1. Raiffeisen Bank.7%.42 client@romstal-leasing.euro 14.ro Indicator financiar .22% Imobiliar .98 office@raiffeisen-leasing.30 021-326.000 13 Autovehicule . 31 ifntopleasing@yahoo.Date estimative N/A N/A N/A N/A 36.ro 32 www.55.400 10 TBIF Financial Services. sect. 1.20%.9% Imobiliar .462.50% 2009 .49%. 3A.445.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .ro 29 www. 1.romstal-leasing.Pre edinte CA / Director General Daniela Cristina Andrei .40. Traian Sevastian Baicu 2010 .Date estimative N/A N/A N/A N/A 4.unicreditleasing. jud. Bra ov. 118. Bucure ti 021-323. 3. et.ro Indicator financiar .32. Ivo Florentina Virginia Mircea Alexandrov Gueorguiev.ro Indicator financiar . Grand Offices Marriott. parter + et.77 021-200.Director General Adjunct 2009 . bl.1%.0.400 12 Vehicule .602.77.0.p.000.9% Echipamente .77.CEO 2009 . sect. 0268-315.topleasing. 20. Bra ov 0268-315.andrei24@gmail.14% Raiffeisen-Leasing International GmbH. 9.Pre edinte Raiffeisen Bank Felix Daniliuc . 3.81% Echipamente .685. 8-12.932. 021-231.15% Imobile .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) UNICREDIT LEASING CORPORATION* Str. Nicolae Caramfil nr.64% Echipamente .11% Auto second-hand .raiffeisen-leasing. puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr. Cristina Andrei .79.000 2010 .Director General Nina Puiu .peste 99% (ac ionar majoritar) Gabriel Diamandopol .88.87 bucuresti@unicreditleasing.H Executiv Vânz ri 0.com www.Director 2009 .000 — N/A Vlad Hiottu . sect. UniCredit iriac Bank . Pu ul lui Zamfir nr. 5. Bucure ti 021-231. BA Dan Constantinescu .00 021-323. Matei Basarab nr.88. echipamente. 90. imobiliar 2009 .Director General BA CA Export Leasing GmbH) .005 1. Structur ac ionariat Conducere executiv RAIFFEISEN LEASING IFN Calea 13 Septembrie nr.000 N/A N/A N/A 2010 .68 a.4% KBC Lease .1%.Date finale 289. sect.74 office@tbileasing.33.660 18. sc.b. 25.42 021-404.173 0268-319.ro 28 www.229.transilvanialeasing.994.30% Imobile .172. Florentina Pre edinte CA / Director General Virginia Mircea.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . Alexandra Hiottu 11%. UniCredit Global Leasing Export GmbH (fosta Andreas Obrist . Bucure ti 021-403.531 12.50%. România .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TOP LEASING IFN Bd. cod 014141. Unirii nr. crt.1% 575.38.Date estimative N/A N/A N/A N/A 44.ro 33 www.50% Steven van Groningen . 5.ro Indicator financiar .com.43.ro Indicator financiar . Austria .1% N/A M rioara Mema . 57. Bucure ti 021-200.19.Director Eurolease Beteiligungsgesellschaft m.34 021-403.40% Aurel Andrei .Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Nr. Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH .480 17 sucursale Auto. ap.70 — Auto .232.tbileasing. Eroilor nr.455 office@transilvanialeasing.53.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TRANSILVANIA LEASING IFN Bd.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TBI LEASING IFN Str. sect.Date finale N/A N/A N/A N/A Auto noi .ro 30 www.Date finale 14.Date estimative N/A N/A N/A N/A UniCredit Global Leasing S.

parte a grupului Eurolines. Mazda Romånia [i UniCredit Leasing au \nfiin]at primul serviciu de finan]are al importatorului m`rcii japoneze. la 4. Rice. FEBRUARIE BRD Sogelease. \ntrucåt banca este doar un intermediar. Mercedes-Benz Leasing IFN [i Mercedes-Benz Service Leasing. segment \nc` viabil pe pia]a de leasing. care-l va \nlocui pe Stephen 96 Cronologie . fondurile fiind destinate credit`rii IMM-urilor. VB Leasing Romånia vrea s` finan]eze \n 2009 bunuri \n valoare de 182 de milioane de euro. pe fondul major`rii valorii \mprumuturilor [i a extinderii teritoriale cu nou` unit`]i. iar dac` num`rul cazurilor de neplat` va cre[te [i \n sectorul de creditare. la 15%. controlat` integral de grupul elen. dublu fa]` de rezultatul din 2007. dealer Opel [i Chevrolet.2009 IANUARIE Ponderea leasing-ului \n achizi]ia de autoturisme autohtone noi a crescut cu trei puncte procentuale \n 2008 fa]` de 2007.37 miliarde de lei. Mazda Finance. Mugur Is`rescu. Tot mai mul]i romåni cedeaz` ma[inile cump`rate c`tre companiile de leasing. \ntrucåt nu a transmis raport`rile prev`zute de legisla]ie. pe fondul reorient`rii c`tre finan]area de echipamente. divizia local` a EFG Eurobank Ergasias. subsidiarele locale de finan]are ale grupului auto german Daimler. controlat de omul de afaceri Drago[ Anastasiu. acesta preluånd o func]ie de conducere \n cadrul grupului britanic din care face parte compania specializat` \n credite de consum acordate la domiciliu. atunci acest lucru va afecta tot popula]ia. \n timp ce procentul automobilelor de import achizi]ionate prin acest tip de finan]are a r`mas constant. cu 32% peste soldul din 2007. Consiliul Concuren]ei a aprobat preluarea Impuls Leasing International de c`tre Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. divizia de leasing a Di-Bas Auto.5 ori peste nivelul din 2007. \n special de construc]ii. BNR a interzis companiei Eurobus Leasing IFN. \n cre[tere cu 11% fa]` de nivelul din 2007. EFG Retail Services IFN. num`rul total al firmelor afiliate ajungånd astfel la 39 de societ`]i. respectiv BRD Finance [i AT Leasing. pentru a facilita achizi]ia modelelor m`rcii. la 34% din livr`ri. \n timp ce ALD Automotive [i-a crescut cu 85% parcul administrat \n leasing. care va reuni activit`]ile celor dou` firme de pe pia]a de retail cu ma[ini second-hand. de la sfår[itul lunii februarie. Provident Financial Romånia IFN l-a numit ca director general pe Russell Johnsen. dar se a[teapt` pentru 2009 la reducerea valorii bunurilor finan]ate. Di-Bas Leasing. \n cre[tere cu 13. MARTIE Asocia]ia Societ`]ilor Financiare . Valoarea fraudelor \nregistrate \n 2008 de companiile de leasing din Romånia s-a ridicat la 10-20 de milioane de euro. dar [i al leasingului de echipamente cu 14%. divizia de leasing financiar a BRDGroupe Société Générale. AAA New Kopel. UniCredit Leasing a finan]at \n 2008 bunuri de peste 555 de milioane de euro. aceasta urmånd s` fie radiat` din Registrul general. dup` ce a constatat c` prin aceast` tranzac]ie nu se creeaz` sau consolideaz` o pozi]ie dominant` pe pia]`. compania vizeaz` s`-[i majoreze valoarea contractelor \ncheiate cu 50%. Sixt New Kopel [i AAA Auto Group au \nfiin]at o companie mixt` \n Romånia. la 120 de milioane de euro. va contracta o linie de credit \n valoare de [apte milioane de euro de la Intesa Sanpaolo Romånia. Compania de leasing opera]ional [i \nchirieri auto Sixt New Kopel a \ncheiat \n 2008 contracte de 80 de milioane de euro \n Romånia. specializat` \n carduri de credit [i finan]`ri de consum.Leasing CRONOLOGIE LEASING . de 3. Banca European` pentru Investi]ii a anun]at c` va acorda BRD Sogelease IFN un \mprumut de 15 milioane de euro.77 milioane de lei de la Eurobank EFG Private Bank Luxemburg. au ob]inut un credit de 15 milioane de euro de la ING Bank sucursala Bucure[ti.828 de vehicule. \n cre[tere cu circa 16% fa]` de nivelul din 2007. a declarat guvernatorul BNR.ALB Romånia are. s` mai desf`[oare activitatea de finan]are. pe fondul avansului cu 25% al finan]`rilor pentru segmentul de autovehicule. majoritatea fiind pe segmentul echipamentelor. Pentru 2009. Jean-Claude Boloux. Provident Financial Romånia IFN a acordat \n 2008 credite de consum de peste 42 de milioane de euro.75% fa]` de 2008. va \mprumuta 673. BCR Leasing a finan]at \n 2008 bunuri de 462 de milioane de euro. doi noi membri. potrivit pre[edintelui ALB Romånia. \n scopul diminu`rii impactului crizei financiare actuale. a \nregistrat la finele lui 2008 contracte de leasing \n valoare de 1.

Raiffeisen Leasing IFN a finan]at \n 2008 circa 3. pentru a se dezvolta pe pia]a ma[inilor rulate.Compania de leasing opera]ional Arval Romånia.26 milioane de lei la circa 39 de milioane de lei. Porsche Leasing a \nregistrat \n primul trimestru o cot` de pia]` de 18%. pe fondul major`rii valorii investi]iei pe proiect.35% fa]` de 2007 [i cu peste 40% mai pu]in decåt obiectivul anun]at anterior. potrivit raportului BNR pentru 2008. Persoanele care \nlocuiesc ma[inile prin programul „Rabla“ vor putea folosi leasingul [i creditul pentru finan]area achizi]iei.5% capitalului social al institu]iei financiare nebancare.3% fa]` de aceea[i perioad` din 2008. dealer pentru m`rcile Fiat [i Iveco. capitalul social cu circa dou` milioane de lei. potrivit unui ordin al ministrului mediului. rent-a-car [i vånz`ri auto second-hand AAA New Kopel \[i va extinde re]eaua \n alte patru ora[e. denumit Cisco EasyLease. M`surile se aplic` de la 1 mai 2009 pån` la 31 decembrie 2010. de 261 de milioane de euro. [i-a majorat. Adriana Ahciarliu. MAI Medicredit Leasing a finan]at \n primul trimestru din 2009 bunuri \n valoare de 4. \ntrucåt investitorii se tem s`-[i mai asume obliga]ii de plat`. Meridian Leasing Credit IFN. \n urma verific`rilor efectuate. avånd \n vedere c` lunile aprilie [i mai au fost profitabile. dublu fa]` de aceea[i perioad` a anului anterior. prin \ncorporarea profitului nerepartizat.3 milioane de lei (139. printr-un parteneriat cu grupul Romil.000 de contracte \n valoare total` de 191 de milioane de euro. la 15 milioane de lei. }iriac Leasing [i AT Leasing de la clien]ii intra]i \n incapacitate de plat`.9 milioane de lei la 125. IULIE BT Leasing Transilvania IFN [i-a majorat capitalul social cu 2. Ac]ionarii Domenia Credit au decis la finele lunii aprilie s` majoreze cu 49. Institu]iile financiare nebancare au \nregistrat \n 2008 pierderi de 513. MKB Romexterra Leasing a finan]at \n 2008 bunuri \n valoare de 59 de milioane de euro. Banca Na]ional` a Romåniei a suspendat \n 2008 activitatea de creditare a 19 IFN. \n cre[tere cu 22. Imposibilitatea companiilor care achizi]ioneaz` ma[ini \n leasing de a-[i deduce TVA va determina cre[terea costurilor aferente leasingului. compania estimånd o evolu]ie bun` [i \n al doilea trimestru. de la 36. Compania de leasing opera]ional Fleet Management Services va scoate la vånzare ma[inile recuperate de Alpha Leasing. \n cadrul unui centru logistic de 3.2 milioane de euro.01 milioane de lei. cånd a våndut [i a r`scump`rat \n leasing hotelul Ibis din Constan]a. rezultatul fiind influen]at de evolu]ia economic` negativ`. \n sc`dere cu 24. inclusiv pentru contractele de leasing financiar. prin aport \n numerar din partea a trei ac]ionari existen]i. pe fondul unei revigor`ri a afacerilor. parte a grupului Meridian.5 milioane de lei. iar compania [i-a minimizat riscurile.7% fa]` de aceea[i perioad` din 2008. la 8.4 milioane de euro).74 milioane de lei. s` \ncheie contracte de leasing sau de \nchiriere. Continental a derulat o opera]iune similar` \n 2008. [i au limitat la 30% posibilitatea de deducere \n cazul contractelor de leasing opera]ional. de la 83. IUNIE NBG Leasing a finan]at \n primul trimestru bunuri de 30 de milioane de euro.6 milioane de lei (13. sub nivelul din anul anterior. UniCredit Leasing Corporation [i Cisco Capital au lansat un program de finan]are. de circa 100 de milioane de euro. \n sc`dere cu 47.66 milioane de euro) \n 2007. care presupune r`scump`rarea unit`]ii \n leasing de la o societate specializat` \n astfel de tranzac]ii. Guvernul va interzice institu]iilor publice s` cumpere autoturisme. la care se adaug` participa]ia a patru ac]ionari noi. APRILIE Continental Hotels va vinde hotelul Hello din Bucure[ti \ntr-o tranzac]ie de tip sale lease-back. conform ultimei forme a ordonan]ei privind reducerea cheltuielilor bugetare. Bac`u [i Suceava. Credit Europe Ipotecar IFN. fa]` de un profit de 45. destinat firmelor mici [i mijlocii pentru achizi]ia de tehnologii de comunica]ii. \[i va reduce capitalul social cu 60 de milioane de lei. parte a BNP Paribas Group. [i a dat peste 140 de avertismente. \n aprilie. Compania de leasing opera]ional. Constan]a. divizia de finan]`ri ipotecare a grupului turc Credit Europe Bank. \ntrucåt acestea nu respectau prevederile legisla]iei speciale. respectiv Ia[i.000 de metri p`tra]i pe care-l va deschide \n 2009. ca urmare a vånz`rii portofoliului de crean]e ipotecare care \nregistreaz` \ntårzieri la pl`]i de pån` la 90 de zile c`tre Credit Europe Bank NV (Olanda). care mai stabile[te c` un proprietar poate beneficia Financiar 2010 97 . aproape dublu fa]` de 2008. avans determinat de cre[terea interesului pentru finan]area achizi]iei de flote prin leasing opera]ional. Autorit`]ile au eliminat deducerea TVA pentru achizi]iile de vehicule de pasageri cu cel mult nou` locuri. a declarat secretarul general al Asocia]iei Societ`]ilor Financiare. estimeaz` o cifr` de afaceri de 1617 milioane de euro \n 2009.

Comisia European` a aprobat preluarea controlului comun al companiei de leasing auto LeasePlan. prin aportul \n capital al ac]ionarului majoritar.28 milioane de euro). Ralfi IFN.1 milioane de lei (zece milioane de euro).52 mili oane de lei (7.11 milioane de lei la 176. la 142. \n urma unui parteneriat. destinat finan]`rii IMM-urilor. \n acela[i scop. Jean-Claude Boloux. nivel sub cel \nregistrat \n 2006. cu finan]are de la societatea de credite de consum Cetelem. AUGUST Sixt New Kopel va importa pe pia]a romåneasc` ma[inile produc`torului Chery Automobile din China. prezent` [i \n Romånia. cånd s-a situat la 4. dup` o opera]iune similar` \n mai. recent. a semnat un acord de creditare de 80 de milioane de euro cu Bancpost. de la 69. 98 Cronologie .6 milioane de lei.98 milioane de lei. Dogus GE Olanda. de 5. \n urma unui parteneriat semnat la finele lunii iulie. de 2. [i-a majorat \n iunie capitalul social cu 37.93 milioane de lei. Totodat`.68 milioane de lei.13 miliarde de euro. Provident Financial Romånia IFN a acordat \n primul semestru credite de consum de peste 30 de milioane de euro. la fel ca b`ncile.88 milioane de lei la 111. de c`tre constructorul auto german Volkswagen [i Fleet Investments. de dou` ori mai mic decåt cel raportat \n 2007. prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar. Fortis Lease Group. unde vor raporta \ntårzierile la plat` ale clien]ilor. prin aportul \n numerar al ac]ionarului majoritar. Fortis Lease Romånia IFN [i-a majorat capitalul social cu 90 de milioane de lei. de 64.3 ori peste valoarea din perioada similar` a anului anterior. Pia]a de leasing ar putea sc`dea \n 2009 cu 60-65% fa]` de 2008. Sc`derea preconizat` ar duce la o valoare a bunurilor finan]ate de 2. Clien]ii persoane fizice ai companiei AAA New Kopel vor putea achizi]iona autovehicule rulate \n rate f`r` avans. \ntrucåt nu afecteaz` concuren]a \n spa]iul economic european. compania de credite de consum a GE Money. dup` ce. programul „Rabla“ a fost extins [i pentru vehiculele comerciale u[oare. [i sus]ine c` a investit \n 2009 zece milioane de euro \n infrastructur` [i personal. SEPTEMBRIE Compania de leasing Motoractive [i-a majorat capitalul social cu 42. distribu]ia urmånd s` \nceap` dup` ce ma[inile vor primi certificatul de omologare conform cu normele UE. Banca European` pentru Investi]ii a acordat un \mprumut de 60 de milioane de euro c`tre EFG Leasing Romånia. potrivit ALB Romånia. a declarat pre[edintele ALB Romånia. Companiile de leasing \nregistrate \n Registrul Special la banca central` sunt obligate s` se \nscrie pån` la 31 decembrie \n Centrala Riscurilor Bancare.4 milioane de lei. Alpha Leasing IFN a realizat \n 2008 un profit net de 2.99 milioane de euro). la 122.817 miliarde de euro.89-3. \n timp ce veniturile totale s-au dublat de la 84. Operatorul de leasing opera]ional ALD Automotive [i BRD Finance au \ncheiat un parteneriat pentru comercializarea de vehicule second-hand c`tre persoane fizice.49 milioane de lei. Dogus GE.Leasing de prima de la stat pentru fiecare autovehicul casat.64 milioane de lei (15.

45 milioane de lei (1. Porsche Mobility. a semnat \n primele nou` luni 50 de contracte noi pentru 1.5 milioane de lei c`tre Credit Europe Leasing IFN. va atrage un \mprumut de 30 de milioane de dolari de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC). [i-a majorat capitalul social cu 8. Compania de credite de consum BRD Finance IFN are un nou director general.65 milioane de euro. contribuind astfel la majorarea fondurilor proprii ale companiei. companie specializat` \n acordarea de credite prin telefon. \n func]ie de valoarea bunurilor finan]ate. la 34.6%. [i-a majorat capitalul social cu 8. similar cu 2009. fiind finan]ate \n special bunuri produse local. numit \n locul lui Vincent Paul Emile Delatte. firma francez` Cofidis. prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar.98 milioane de euro). care s` le reprezinte \n fa]a autorit`]ilor. la 21. ca urmare a orient`rii clien]ilor spre acest tip de servicii. Eurohold. spun reprezentan]ii firmelor de profil. citat de cotidianul Dnevnik. parte a BNP Paribas Group. independent` de organiza]iile care reunesc firmele de leasing financiar. peste dublul nivelului din aceea[i perioad` din 2008. OCTOMBRIE Clien]ii companiilor de leasing opera]ional s-au orientat. Bernard Yves Marcel Histe.079 milioane de lei. O parte dintre companiile de leasing opera]ional doresc s` \nfiin]eze o asocia]ie de profil. spre deosebire de prima parte a anului 2008.100 de contracte noi. compania de leasing opera]ional a Porsche Finance Group. a anun]at grupul bulgar. acesta renun]ånd la func]ie. estimeaz` c`-[i va spori flota cu circa 1. pån` la o scaden]` maxim` de patru ani. la 9%. Credit Europe Bank a acordat un \mprumut subordonat \n valoare de 32. la 29%. Porsche Leasing a semnat \n primul semestru din 2009 circa 4. Piraeus Leasing.000 de unit`]i \n 2010. ac]ionarul majoritar al Euroins. se afl` \n negocieri pentru achizi]ia unei companii romåne[ti de leasing. prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar. Piraeus Bank Grecia. Verida Credit IFN. Financiar 2010 99 . \n ultima perioad`.46 milioane de lei (dou` milioane de euro). la 26-27 de milioane de euro. \n sc`dere cu circa 50%. aflat` \n pragul falimentului. Compania de leasing opera]ional Arval Romånia. cu o valoare a bunurilor de 72 de milioane de euro. c`tre extinderea contractului. [i estimeaz` s` ajung` pån` la sfår[itul anului la 1. [i a mai multor re]ele de dealeri auto din Romånia [i Macedonia. divizia local` de leasing a grupului financiar elen Piraeus. \n condi]iile economice actuale. iar pentru ma[inile de import achizi]ionate \n acest sistem declinul a fost de patru puncte.300 de ma[ini.Pia]a de leasing a sc`zut \n primul semestru cu 73. la 776. banii fiind utiliza]i pentru finan]area clien]ilor.75 milioane de lei (5.600 de unit`]i. Ponderea leasingului \n achizi]ia de autoturisme noi produse \n Romånia a sc`zut cu opt puncte procentuale \n primele nou` luni fa]` de aceea[i perioad` din 2008. aferente contractelor noi. companie specializat` \n acordarea de credite ipotecare. iar cifra de afaceri va avansa cu 60%. Acest \mprumut reprezint` prima investi]ie a OPIC pe pia]a ipotecar` romåneasc`. o agen]ie guvernamental` american`. preferånd aceast` op]iune \n locul contract`rii de ma[ini noi. Cofidis IFN. cele dou` tipuri de produse avånd uneori interese diferite. \n urma semn`rii unui acord. pe fondul reducerii semnificative pe segmentul vehiculelor [i al echipamentelor industriale din cauza crizei financiare.18 milioane de euro).

de la 16% \n aceea[i perioad` din 2008. potrivit ALB Romånia. dup` ce va fi \ncheiat procesul de autorizare de c`tre banca central`. recuperate de la clien]i. Mandatul lui Daniliuc este valabil pån` la 30 septembrie 2012.63 milioane de euro.500 de ma[ini. iar pozi]ia de director financiar a fost preluat` de Ovidiu DECEMBRIE Aproape toate IFN \nregistrate \n Registrul Special la banca central` au aderat pån` \n decembrie la Centrala Riscurilor Bancare. Liviu Dan.4 milioane de lei la 45 de milioane de lei. de 77%. aproape 500 de bunuri recuperate de la clien]ii r`u-platnici. potrivit datelor BNR. \nc` cinci companii fiind \n proces de finalizare a documenta]iei pentru racordarea la baza de date. prin care persoanele care de]in o proprietate pot refinan]a creditele multiple atrase printr-unul singur cu ipotec`. valoarea acestora fiind de 2. Acest proces de aderare trebuie s` se \ncheie pån` la 31 decembrie. la 209. Romstal Leasing [i-a schimbat conducerea. \n Olanda.cesiune. Asocia]ia preconizeaz` pentru 2010 un nivel similar celui din 2009. Valoarea bunurilor finan]ate \n leasing la nivel na]ional a \nregistrat \n primele nou` luni un declin de 74%. Compania de \mprumuturi ipotecare Domenia Credit IFN. \n locul lui Mihai-Robert Pintilie.Leasing Raiffeisen Leasing IFN are un nou director general adjunct. precum [i adoptarea standardelor interna]ionale de contabilitate pentru provizioane. \n func]ia de director de resurse umane a fost numit` Simona Ion. Companiile de leasing au solicitat pre[edintelui Traian B`sescu s` nu promulge un proiect de lege pentru amendarea unei ordonan]e de guvern.ro. Finan]`rile pentru autovehicule au ajuns la 685. pe fondul stagn`rii credit`rii bancare. la 183. \n trei etape. iar cifra de afaceri se va majora de patru ori.www. Consiliul de Administra]ie numindu-l \n aceast` func]ie pe Felix-Silviu Daniliuc.04 milioane de euro. noua institu]ie de credit urmånd s` se numeasc` Patria Bank. \n locul lui Demostene Chivulescu. la zece milioane de euro. BCR Fleet Management. noul director general al companiei fiind Gabriel Diamandopol. MKB Romexterra Leasing a våndut. pe maxim 30 de ani. Directorul general adjunct al Raiffeisen Leasing. Un pachet de ac]iuni reprezentånd 47.07 miliarde de euro. a lansat un credit de consolidare a datoriilor.350 de unit`]i \n 2008. \n cre[tere de la 1. care-[i desf`[oar` activitatea sub brandul GE Money.3 milioane de lei (pu]in peste un milion de euro). pe fondul crizei economico-financiare. pån` la sfår[itul lunii octombrie. \n sc`dere cu 74% fa]` de 2008. votat de Camera Deputa]ilor. care prevede ca ratele de leasing s` fie fixe [i pl`tite lunar. pentru suma de 4. la care s-au aplicat reduceri diferen]iate de 1530%. la 1.95 milioane de euro.25 miliarde de euro. a fost numit director general al companiei. Pia]a na]ional` de leasing va ajunge \n 2009 la 1. al c`rei mandat s-a \ncheiat la 31 decembrie 2009. pe fondul reorient`rii clien]ilor c`tre acest tip de finan]are. Compania estimeaz` c` va \ncheia 2009 cu credite acordate \n valoare de 8-10 milioane de euro. Felix Daniliuc. potrivit estim`rilor ALB Romånia.18 miliarde de euro \n aceea[i perioad` a anului trecut. Totodat`.15% din capitalul social al firmei Metropolitan Leasing Bucure[ti a fost våndut pe pia]a RASDAQ a Bursei de Valori Bucure[ti. \n sc`dere cu 10-15% fa]` de 2008. Clien]ii companiilor de leasing care au achizi]ionat un bun prin acest sistem [i se afl` \n incapacitate de plat` a ratelor pot ceda contractul de leasing altor persoane interesate prin intermediul unui site web dedicat . de la 4. \nlocuind-o pe Mihaela Mateescu. Leasingul de echipamente a consemnat cea mai mare sc`dere. 60 de camioane cu remorci ata[ate. iar leasingul imobiliar a \nregistrat un declin de 40%. Compania de microfinan]are Capa Finance IFN [i-a propus s` se transforme \n banc` \n prim`vara lui 2010. \n sc`dere cu 76%. Ponderea soldului creditelor acordate de IFN \nscrise \n Registrul Special a ajuns dup` primele nou` luni la 18% \n totalul sistemului bancar. Raiffeisen Leasing a våndut. de la 22.5 milioane de euro. \n octombrie. Compania de leasing opera]ional LeasePlan va \ncheia 2009 cu o flot` de 2. Oltenia Leasing IFN \[i va schimba denumirea \n Biroul de Investi]ii Regional Oltenia IFN [i inten]ioneaz` s`-[i dubleze capitalul social. Companiile de leasing solicit` b`ncii centrale majorarea procentului de deductibilitate a provizioanelor de la 25% la 50%. NOIEMBRIE BCR Leasing IFN va furniza servicii de leasing opera]ional [i administrare de flote auto printr-o companie nou \nfiin]at`. majoritatea fiind livrate \n str`in`tate. n 100 Cronologie . care l-a \nlocuit pe Adrian Sambris. precum [i o perioad` nelimitat` a contractului de leasing.

.

.

.

Pia]a de capital Corec]ii spre stabilizare Dup` un debut pozitiv \n acest an. Ioana Moldovan 104 Analiz` . Tendin]a descendent` reprezint` \ns` calea c`tre stabilizare. Bursa de Valori Bucure[ti a intrat \ntr-o nou` etap` de corec]ii substan]iale. consider` anali[tii pie]ei de capital.

|ntårzierea este cauzat` de faptul c` Guvernul nu a finalizat \nc` documenta]ia necesar` pentru ca Templeton s` devin` efectiv administrator. Astfel. a fluxurilor financiare [i de investi]ii \nseamn` c` pie]ele financiare evolueaz` dup` modele similare.84% din ac]iunile OMV Petrom din de]inerea actual` a institu]iei.53%. BET-FI. prin listare la BVB sau licita]ie cu strigare. De[i ini]ial se vorbea de o posibil` listare \n toamna acestui an. sau la companii nelistate \n prezent. De asemenea. Bursa a \nceput \ns` s` scad`. |n a[teptarea revigor`rii Investitorii romåni [i str`ini a[teapt`. ac]iunile celor cinci SIF-uri au avansat \n primul trimestru cu 34. Actualul trend descendent se va concretiza \ntr-o ajustare substan]ial`. precum Transelectrica.ON Gaz Distribu]ie. Globalizarea economiilor. din ce \n ce mai agresiv. \n special a Fondului Proprietatea [i a companiilor din energie. Acesta urmeaz` s` fie \nregistrat la CNVM \n categoria Alt Organism de Plasament Colectiv special. ajungånd astfel s` acumuleze pierderi masive.ON Gaz Romånia [i E. iar unele cota]ii au sc`zut chiar sub nivelul de la finele anului trecut. iar Bursa a fost caracterizat` \n tot acest interval de o volatilitate ridicat`. Pe de alt` parte.66%. indicele SIF-urilor. ac]iunile au pierdut avansul consemnat \n primul trimestru. „Programul de vånzare a unor participa]ii de]inute de stat la companii importante ar aduce o situa]ie de tip win-win: pe de o parte sprijin pentru dezvoltarea pie]ei Financiar 2010 105 . iar cele mai lichide zece companii aveau o cre[tere timid`. iar indicele general BET-C a avansat cu 29. ministerul vrea s` scoat` la vånzare cåte 17% din ac]iunile GDF SUEZ Energy Romånia. sus]ine c` pia]a de capital romåneasc` va continua s` fie influen]at` de sentimentul de pe pie]ele externe. Cele mai mari pierderi au fost \nregistrate de SIF-uri. iar ulterior. ini]ial \ntr-un ritm mai lent. [eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR. „Revigorarea BVB nu se poate realiza f`r` aportul major al statului \n privin]a list`rii de noi companii. dar pia]a se va stabiliza odat` cu calmarea temerilor cu privire la criza datoriilor”. din luna mai. Transgaz. E. De asemenea. iar dup` \nscriere va \ncepe preg`tirea pentru listarea Fondului la BVB. \ntrucåt nu are bani pentru a participa la majorarea de capital programat` de companie. iar BET a urcat cu 27. „Corela]ia BVB cu pie]ele externe va r`måne una ridicat`.17%. |n aceste condi]ii. [eful diviziei de fonduri suverane a Franklin Templeton. la dezvoltarea pie]ei. Bursa de Valori Bucure[ti s-a men]inut pe trendul ascendent consemnat \n 2009. \n special a Fondului Proprietatea [i a companiilor din energie. de mai mul]i ani. a ar`tat C`runtu. |n plus. Conpet [i Oil Terminal. se situa cu circa 15% sub nivelul de la sfår[itul anului trecut. listarea Fondului Proprietatea. spune c` „este foarte greu de crezut c` pia]a se va mai \ntoarce la minimele de anul trecut.8%.[i va spori semnificativ lichiditatea zilnic` a pie]ei. de 20. Guvernul inten]ioneaz` s` vånd` pe burs` ac]iuni la companii listate. David Smart. de numai 6%. spre finalul lunii mai. [eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR | n primele trei luni din 2010.63%. \n condi]iile \n care pia]a p`stra un avans de 9.” Mihai C`runtu. Brokerii [i oficialii pie]ei de capital sunt de p`rere c` listarea Fondului Proprietatea va atrage mul]i investitori . cåt [i romåni . de asemenea. contribuind. al c`ror declin zilnic mediu a ajuns aproape de 14% \ntr-una dintre [edin]e. Sc`derile au fost accentuate de ie[irea din pia]` a unor investitori mari. Evolu]ia pie]elor externe va r`måne principalul factor de determinare a evolu]iilor de la BVB [i \n 2010”. unde se pare c` Guvernul ar inten]iona s` ac]ioneze \n sfår[it \n mod concret”. cu sc`deri zilnice de pån` la 10%. unde se pare c` Guvernul ar inten]iona s` ac]ioneze \n sfår[it \n mod concret.„Revigorarea BVB nu se poate realiza f`r` aportul major al statului \n privin]a list`rii de noi companii. este de p`rere [eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR. |ncepånd cu jum`tatea lunii aprilie. R`zvan Pa[ol.atåt str`ini. a declarat recent c` opera]iunea nu va avea loc \n 2010. \n condi]iile turbulen]elor de pe pie]ele financiare din Europa. cum ar fi Romgaz. Distrigaz Sud Re]ele. Mihai Iulian C`runtu. Directorul general al firmei de brokeraj Intercapital Invest. a afirmat Pa[ol. Ministerul Economiei a anun]at c` va vinde prin intermediul bursei un pachet reprezentånd 11. Activele FP vor fi administrate de compania Franklin Templeton Investment Management. dar care vor intra la cota bursei.

\n 2009 BVB s-a \ntors \n urm` cu mai mult de patru ani. de 27.55% \n 2009. Astfel.33%. a explicat Pa[ol.37 milioane de lei. cåt [i private”. bursa local` a f`cut un salt de 75. pia]a bursier` din Romånia va deveni mai atractiv` [i va cunoa[te un amplu proces de dezvoltare. \n condi]iile \n care toate inten]iile Guvernului de a lista companii din portofoliu se vor concretiza. odat` cu reluarea cre[terilor pe bursele externe. astfel c` \n scurt timp BVB va deveni o companie listat`. \n lunile ianuarie [i februarie bursa de la Bucure[ti a sc`zut cu 34. Opera]iunea a fost aprobat` atåt de CNVM. La råndul lor. a afirmat Mihai C`runtu. BETC. linie care a fost urmat` [i de pia]a local` de capital. Astfel. Un alt eveniment important care va contribui la dezvoltarea pie]ei de capital romåne[ti este listarea BVB pe propria platform`.68% peste nivelul de la sfår[itul anului 2008. cea mai puternic` revenire fiind \nregistrat` de cele cinci societ`]i de investi]ii financiare (SIF). de la \nceputul lunii martie indicele general a urcat de 2. Ulterior.2 ori. astfel c` lichidit`]ile au migrat dinspre pie]ele de capital spre sistemul bancar. indicele extins BET-XT.31% fa]` de nivelul din ultima [edin]` din 2008. „Capitalizarea este extrem de sc`zut` pentru o ]ar` precum Romånia dac` ne raport`m la orice burs` din regiune. A[adar. un avans de 90. Totodat`. pia]a a fost mai pu]in lichid`. Perspectivele sunt \mbun`t`]ite [i de posibila listare la Burs` a companiilor private. Corelarea cu bursele externe a fost vizibil` [i \n octombrie 2009. Brokerii consider` c` ritmul de recuperare ar fi putut fi mult mai accelerat. au consemnat un avans mediu de 71. La nivelul capitaliz`rii. Lichiditatea medie de anul trecut sugereaz` de altfel foarte clar c` problema bursei de la Bucure[ti st` \n lipsa sa de adåncime indus` de lipsa din pia]` a unor societ`]i importante atåt de stat. valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor de la BVB. reprezentan]ii Sibex au anun]at c` sunt \n discu]ii cu mai multe companii care inten]ioneaz` s` se listeze pe pia]a spot de la Sibiu. Astfel. astfel c` la finalul anului 2009 indicele general al bursei. investitorii de la BVB au ridicat din nou pre]urile ac]iunilor. Cu toate acestea. ale c`ror pre]uri aproape s-au triplat. \n condi]iile \n care apetitul investitorilor a fost afectat de criza de \ncredere 106 Analiz` .1%. era \n urcare cu 37.373 miliarde de lei. fiind cu aproape 27% mai mic` decåt cea din 2008. |n contextul crizei de pe pie]ele financiare.53%. lichiditatea sc`zut` din pia]a monetar` a determinat majorarea dobånzilor. de corec]iile consemnate de pie]ele mari. \ns` [i de instabilitatea politic` de la acea vreme din Romånia.07 miliarde de lei. \nglobate \n indicele BET-NG. respectiv de 34. cånd bursele mature externe s-au \nscris pe o traiectorie ascendent`. care au consemnat. la 80. \ns` nu au oferit detalii. \n medie. BVB a recuperat o parte din pierderile masive suferite \n 2008.8 milioane de lei. de peste 70%. a crescut cu 66. investitorii c`utånd plasamente cåt mai sigure cu un randament ridicat. Primele dou` luni ale anului trecut au fost marcate de pesimismul investitorilor \n privin]a evolu]iei economiei mondiale [i a pie]elor financiare. iar ac]iunile companiilor din sectorul energetic. Percep]ia investitorilor s-a inversat rapid \ns` la \nceputul lunii martie. iar cele mai lichide zece titluri au dus indicele BET cu 61. din perspectiva lichidit`]ii pie]ei.Pia]a de capital de capital [i pe de alt` parte fonduri pentru stat”. influen]at` cu excep]ia celei de la Sofia. cånd pia]a local` de capital a sc`zut u[or. Bursa a recuperat anul trecut o parte din pierderi |n anul anterior. \n condi]iile \n care corec]iile de pe pia]a local` au fost mai dure decåt sc`derile burselor externe \n anul anterior. de 20. cåt [i de Consiliul operatorului de pia]`.2%. care include cele mai tranzac]ionate 25 de companii listate. un ritm mai alert fiind \nregistrat de ac]iunile celor cinci SIF-uri.

varia]ie % .08 28.344.362.76 13.207.76 4.23 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti RASDAQ .076.025.882.847.894.690..210..128.02 20.72 39.827.56 4.34 2.399.86 14.32 -69.444.065.934.765.80 8.896..496.indici An 2005 2006 2007 2008 2009 RASDAQ-C .355 13.13 RAQ-I .77 37.254.294.68 24.691..789.60 31.tranzac]ii An 2005 2006 2007 2008 2009 Nr. tranzac]ii 144.117.31 23.90 8.85 14.79 12.239..10 56.62 668.370.758.74 32.526 Nr.32 17.58 -40.52 RAQ-II .17 2.586.744 1.347.201.22 47.36 -0.16 4.089.64 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti Bursa de Valori Bucure[ti .puncte .02 1. tranzac]ii 1.85 21.005.674.44 RAQ-II .590.358.36 5.varia]ie % -1.731 1.962.168.508.78 6.68 BET-C BET-C BET-FI BET-FI ROTX ROTX .Valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor cu ac]iuni la BVB s-a \ntors \n 2009 \n urm` cu mai mult de patru ani.24 14.305.02 2.85 1.76 175.89 100.96 73.puncte .258.834.puncte .071.492.96 2.6 milioane de lei.734.714.984.345.991.puncte .40 10.707.544.77 55.550.53 -84.752.549.809.787.91 6.varia]ie % .428.562.821.23 9.618.491.357.18 22.303.41 17.89 4..12 -50.49 63.518.690.164 6.53 12.96 90.496.01 3.220.38 22.239.000.802.096.446.549.80 BET-XT BET-XT BET-NG BET-NG .088.33 4.18 25.341.349.16 71.82 277.701.643.884.puncte 1.239.705.16 73.618.36 -76.234.60 12.64 78. Bursa de Valori Bucure[ti .14 33.398 1.665.341.825.64 2. [edin]e de tranzac]ionare 247 248 250 250 250 Nr.64 80.57 61..puncte .431.099.050.025 Nr.55 66. [edin]e de tranzac]ionare 247 246 250 250 250 Nr.000.588.060 1.359.puncte 4.389.33 9.669.891 1.31 461.992. ac]iuni Valoare Valoare medie Capitalizare tranzac]ionate (lei) zilnic` (lei) (lei) 16.25 8.47 4.016.159.451.678.022.05 2.599.indici An 2005 2006 2007 2008 2009 BET BET .34 12.261 9.57 RAQ-I .311.00 23.125.77 23.varia]ie % 64.05 8.901.483 4.10 -70.varia]ie % .545.984.33 1.975.437.411.950.43 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti Financiar 2010 107 .301 5.varia]ie % 3.55 596.505.642.092.varia]ie % N/A N/A N/A N/A 1.118 187.168.00 N/A 1.58 85.51 16.55 2.21 5.tranzac]ii An 2005 2006 2007 2008 2009 Nr.varia]ie % 6.70 5.801.149.10 -70.14 2.628.446.93 96.885.718 Valoare Valoare medie Capitalizare (lei) zilnic` (lei) (lei) 1.248.939.51 RASDAQ-C .093 1.346 143.38 27.05 6.13 50.962.314.88 38. ac]iuni tranzac]ionate 1.680.148.001.355.91 2.43 -72.26 348.074.puncte 1.882.79 4.586.977.68 847.867 372. de 31.10 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti RASDAQ .011.48 -55.865.67 46.00 N/A 1.puncte .varia]ie % -20.297 1.410.722.076.865.795. coborånd sub nivelul consemnat \n 2005.47 32..15 45.677.910.40 24.95 66.44 12.065.238.89 575.957 7.886.67 67.

|n cadrul acesteia. Pentru anul \n curs.91 miliarde de lei. cåt [i \n dolari. \n consecin]`. \ns` s-a anun]at c` a fost realizat` conform \n]elegerii din august 2007. pentru 1. dar.99% din capitalul BT.98% din capital. la finele anului trecut. Totu[i. Bank of Cyprus a anun]at. Totodat`. de asemenea. cu o valoare de 1. Cele mai tranzac]ionate au fost contractele futures cu activ suport pe ac]iunile SIF Oltenia. dup` Banca European` pentru Sibex s-a listat pe propria platform` Valoarea tranzac]iilor realizate \n 2009 la Sibex s-a ridicat la 2. Teodor Ancu]a. un nou sistem de tranzac]ionare achizi]ionat de la Trayport Londra. cu 67. Investitorii au cump`rat 44. \n condi]iile \n care cota]iile au fost mai reduse. La \nceputul anului 2010. \n reducerea plasamentelor de pe pia]a derivatelor”. Nicio listare de amploare \n 2009 Cu toate c` pia]a s-a \nscris pe un trend ascendent din a treia lun` a anului trecut. Pe pia]a futures [i options au fost tranzac]ionate 2. la BVB au venit trei noi emiten]i. Volumul mediu zilnic a fost de circa 10.6 milioane de lei. \ns` IPO-urile au fost de mici dimensiuni. astfel c` valoarea opera]iunii s-a ridicat la 8.9 milioane de lei. de opt milioane de lei. O alt` tranzac]ie important` din 2009 a vizat preluarea unui pachet de aproape 10% din ac]iunile B`ncii Transilvania (BT). Bursa urm`re[te cre[terea lichidit`]ii pån` la un nivel de patru milioane de contracte [i crearea unui departament care s` se ocupe de atragerea cåt mai multor market-makeri pe acest segment de pia]`. Economia Romåniei este una emergent`. iar la jum`tatea lunii mai 2010 a anun]at c` vrea s`-[i majoreze participa]ia la Banca Transilvania la 20%. cu 31% sub cel din anul anterior. n 108 Analiz` . OTP Wise RO intrånd la tranzac]ionare pe 8 octombrie 2009. \n 2009 compania petrolier` de stat din Kazahstan a preluat integral grupul.3% valoarea programat` a opera]iunii. Tranzac]iile cu derivatele pe SIF Oltenia au acoperit 86% din rulajul futures total al anului. situa]ie care s-a reflectat \n diminuarea resurselor financiare ale investitorilor [i. Dup` ce \n 2007 a våndut 75% din capitalul The Rompetrol Group (TRG) c`tre KazMunaiGaz (KMG). c` a cump`rat 9. denominate atåt \n lei. cu o valoare nominal` de 200 de lei. prin intermediul The Rompetrol Group. fiind prima societate listat` pe aceast` platform`. iar OTP Green Energy pe 1 aprilie 2010.8 milioane de lei. cu o valoare nominal` de 200 de lei. Practic. Prima opera]iune a fost derulat` \n intervalul 29 iunie 24 iulie [i a vizat vånzarea de unit`]i de fond OTP Wise RO. Sibex a lansat pia]a spot.6 miliarde de dolari. \n anii intermediari lichiditatea medie zilnic` situåndu-se peste acest nivel. suma atras` dep`[ind cu 8. de 31. \n intervalul 4 noiembrie . Sibex [i-a propus s` atrag` cåt mai mul]i emiten]i pe pia]a spot [i s` realizeze cåteva list`ri duble \mpreun` cu Bursa de la Var[ovia. au fost våndute titluri de 8.2 decembrie 2009. Acest risc este important prin prisma efectelor avute asupra activit`]ii Sibex. Depozitarul Sibex. dar [i pe fondul sc`derii volumelor de tranzac]ionare. ce a avut grade ridicate de cre[tere anual` a indicatorilor macroeconomici. cåt [i la Rompetrol Well Services. Cea de-a doua ofert` a fost cea a fondului \nchis de investi]ii OTP Green Energy. KazMunaiGaz a intrat sub inciden]a deciziei CNVM de la jum`tatea anului 2009. \n februarie Farmaceutica Remedia Deva a intrat la tranzac]ionare pe pia]a reglementat`. Bursa de la Sibiu [i-a \nfiin]at propriul depozitar. Cele dou` fonduri de investi]ii au fost listate la BVB.7 milioane de lei. prin transfer de pe pia]a RASDAQ. achizi]ionånd \n iunie restul de 25% din ac]iunile TRG. [i a devenit astfel al doilea mare ac]ionar al b`ncii. Valoarea tranzac]iei nu a fost f`cut` public`.5 milioane de contracte. „|n contextul crizei economice globale din 2009 s-au resim]it efecte deosebit de grave asupra economiei na]ionale. Compania de administrare a våndut 43. \n decembrie. iar \n aprilie 2009 societ`]ile COMCM Constan]a [i Boromir Prod Buz`u au fost transferate la cota BVB.7% din titlurile institu]iei de credit. Ulterior.1 milioane de contracte. [i a lansat. banca cipriot` [i-a majorat participa]ia la 9. Sibex a introdus la tranzac]ionare contracte futures cu activ suport pe indicele Dow Jones. care s`-i sporeasc` atractivitatea. Tranzac]ia anului a fost \ns` ie[irea omului de afaceri Dinu Patriciu din Rompetrol.583 de unit`]i de fond. c` a ob]inut deja aprobarea b`ncii centrale din Cipru \n acest sens [i \n prezent a[teapt` avizul BNR. pentru dou` fonduri \nchise de investi]ii. Astfel.739 de unit`]i de fond. [i sc`deri abrupte \ncepånd cu instalarea crizei financiare. BVB n-a avut parte de nicio ofert` public` ini]ial` (IPO) de amploare. Reconstruc]ie [i Dezvoltare. oferte publice de preluare atåt la Rompetrol Rafinare. valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor cu ac]iuni la BVB a coboråt sub nivelul consemnat \n 2005. \ns` primele transferuri cu aceste instrumente au fost realizate \n ianuarie 2010.9% valoarea programat` a opera]iunii. |n 2009. \n 2009 au fost derulate la BVB dou` astfel de opera]iuni. pentru 58 de milioane de euro. Bursa de la Sibiu a introdus la tranzac]ionare derivate cu activ suport pe certificatele de emisii de dioxid de carbon.Pia]a de capital ap`rut` pe pie]ele financiare interna]ionale.000 contracte/sesiune. Totodat`. Pe segmentul derivatelor. fiind transferate 2. \n vederea sporirii atractivit`]ii acesteia. care controleaz` 14. ini]iate de societatea de administrare a investi]iilor OTP Asset Management. de [ase milioane de lei. iar valoarea medie de 9. suma atras` dep`[ind cu 48.46 miliarde de lei. la finele anului. a afirmat pre[edintele Sibex. De asemenea. astfel c` a fost obligat` s` deruleze.3% sub nivelul consemnat \n 2008.

fondurile cu profil sc`zut de risc vor continua s` de]in` suprema]ia.Pia]a de capital Investitorii vor re\ncepe s` se uite la fondurile de ac]iuni |n 2010. cåt mai ales la volumele de intr`ri atrase de la investitori. pentru al treilea an consecutiv. atåt la nivelul activelor nete. Roxana Pricop Financiar 2010 109 .

35 miliarde de lei. cu un record de 101. cele dou` fonduri monetare au reu[it s` atrag` \mpreun` intr`ri nete de 1. EAM al`turi de Raiffeisen Asset Management (RAM) vor continua s` \[i consolideze cotele de pia]`. Fa]` de sfår[itul anilor ’90. reprezentånd circa 60% din sumele totale de 2. \n timp ce fondurile monetare au scris din nou istorie. Evolu]ia din 2009 vine \n contradic]ie cu ceea ce s-a \ntåmplat \n urm` cu trei ani. pentru ca fondurile de ac]iuni s` revin` \n aten]ia investitorilor este nevoie de timp [i de ve[ti bune privind \ns`n`to[irea economiei. |n schimb. Datorit` evolu]iei acestor dou` fonduri.3 miliarde de lei de la investitori [i s` aduc` industria fondurilor mutuale la un maxim istoric.au fost principalii contributori la atingerea maximelor istorice. „Cred c` la finele anului vom vedea mai multe fonduri raportånd intr`ri nete consistente. cum a fost cazul fondului Active Dinamic. avånd \n vedere c` randamentele ridicate alimentate de raliul prelungit al bursei au atras pu]ini investitori. Cea de-a doua component` a industriei. ar putea servi drept o mån` de ajutor pentru administratorii independen]i \n lupta pentru cre[terea cotelor de pia]`. ne putem a[tepta ca fondurile de ac]iuni s` aib` o evolu]ie similar` cu cea a fondurilor monetare“. cånd principalul indice bursier BET s-a apreciat cu peste 60%. un num`r de 11. „Putem vorbi despre o rena[tere a fondurilor mutuale. acestea nu [i-au dezam`git investitorii \n 2009. La nivelul principalilor juc`tori din pia]`. Fondurile monetare au atras de la investitori aproape 600 de milioane de lei. iar statul va lua \n calcul s` pl`teasc` din datorii externe prin listarea unor pachete de ac]iuni la Burs`. reu[ind s` atrag` peste 1. cu active \n gestiune de peste 1.Pia]a de capital ifrele pentru primul trimestru confirm` acest lucru. al`turi de relaxarea normelor privind publicitatea fondurilor de investi]ii. chiar dac` randamentele acestor fonduri erau \n sc`dere. reu[ind astfel s` ajung` la active nete totale de 3. Anul trecut. cel 110 Analiz` . vorbim despre al]i protagoni[ti [i despre cu totul alte mecanisme de siguran]`“. C 2009 . cånd cota]iile ac]iunilor au atins minime. Primul trimestru arat` mugurii unui interes crescånd pentru fondurile de ac]iuni: intr`ri nete de 42. fondurile deschise de ac]iuni au revenit pe primele pozi]ii \n topul celor mai performante fonduri de investi]ii. Profitånd la maximum de raliul prelungit al Bursei de anul trecut. structura pie]ei s-a schimbat complet. aducånd randamente anuale de pån` la 100% pentru investitorii cu stomacul suficient de rezistent pentru a-[i asuma riscurile aferente. Revenirea fondurilor de ac]iuni \n topul perfomerilor are loc dup` ce \n 2008 acestea s-au situat la extrema opus`.5% atins de performerul anului trecut . dup` un an 2009 \n care sumele intrate \n acest tip de fonduri au fost \n valoare total` de 27 de milioane de lei. denumite [i fonduri deschise de investi]ii.3 miliarde de lei. dou` fonduri monetare . a mai spus Neac[u. respectiv fondurile monetare [i cele de obliga]iuni. |n 2008. Performan]a fondurilor de investi]ii din 2009 nu ar fi fost posibil` f`r` fondurile mutuale.4 miliarde de lei. Industria fondurilor de investi]ii a b`tut recorduri [i a marcat premiere \n 2009. pu]ini au fost investitorii care s-au putut bucura de aceste performan]e. Mai exact.48 miliarde de lei. Al`turi de fondurile dominante ale ultimelor [ase trimestre. la volume mai pu]in spectaculoase \ns`“. La nivelul activelor nete totale. peste 70% din activele totale ale industriei fiind investite \n fonduri monetare [i de obliga]iuni.724 de investitori aveau plasamente \n fondurile de ac]iuni. au \nregistrat o triplare a averii pån` la maximul istoric de 3. \nregistrånd o cre[tere de peste 70% a activelor. precum cei de la BRD Asset Management. despre o recå[tigare a vizibilit`]ii pierdute \n urm` cu aproape zece ani.2 miliarde de lei atrase de industrie \n ansamblu.anul recordurilor \n serie De[i dramaticele sc`deri ale pie]elor de capital cauzate de pr`bu[irea b`ncii de investi]ii Lehman Brothers \n toamna anului 2008 anun]au o revenire lent` [i dureroas` a investi]iilor. vånzarea fondurilor mutuale a devenit posibil` prin agen]i de distribu]ie \ncepånd din martie 2010. „Modernizarea“ re]elelor de distribu]ie. care au raportat intr`ri nete record de 1. a spus Drago[ Neac[u. \ns` [i al]i administratori bancari.cu profil de risc ridicat. mai mult cu 256% fa]` de anul precedent. cånd principalul indice bursier BET a urcat cu 61%. industria fondurilor mutuale a devenit dominat` de fonduri cu profil de risc conservator. aducånd pierderi de pån` la 80% investitorilor. Sc`derea dobånzilor bancare va contribui la crearea premiselor necesare re\ntoarcerii investitorilor spre investi]ii mai riscante.6 milioane de lei. fondurile \nchise de investi]ii. cånd declan[area crizei financiare din vara anului 2007 a mai adus 800 de noi investitori \n fondurile de ac]iuni din august pån` la finele anului. \n timp ce mai pu]in de 6% din active sunt plasate \n fonduri de ac]iuni .BCR Monetar (administrat de EAM) [i Raiffeisen Monetar (RAM) . BT Asset Management [i OTP Asset Management. la sfår[itul anului trecut fondurile de ac]iuni num`rau doar cu 147 de investitori mai mul]i. sunt a[tepta]i s` \nregistreze importante cre[teri de active. De[i pe pia]` activeaz` un num`r de peste 50 de fonduri mutuale. Chiar dac` fondurile de ac]iuni au ajuns s` de]in` o reprezentare redus` \n geografia fondurilor mutuale.fondul de ac]iuni Active Dinamic (Swiss Capital). dac` la finele lunii februarie 2009. Pe de alt` parte. \n num`r de 13. iar indicele celor cinci societ`]i de investi]ii financiare (BET-FI) s-a apreciat cu 90%. fondurile de ac]iuni au \nregistrat randamente medii de 54%. Dup` doar un an de absen]`. iar fondurile mutuale au adus randamente de pån` la 101. \n num`r de 64 la finele anului trecut. au evoluat mai „lent“.5%. Anul trecut. anul 2009 a contrazis [i cele mai pesimiste a[tept`ri [i a adus rena[terea fondurilor de investi]ii din propria cenu[`. fondurile de investi]ii. „Dac` \n urm`torii doi ani vom avea parte de list`rile promise. cel mai mare administrator de fonduri. ne putem a[tepta ca fondurile diversificate [i de ac]iuni s` \nregistreze intr`ri nete. a afirmat Drago[ Neac[u. acesta a ar`tat c` ponderea fondurilor diversificate [i de ac]iuni \n industrie nu poate cre[te foarte mult cu marfa existent` \n momentul de fa]` pe BVB.4 miliarde de lei. pre[edintele Erste Asset Management (EAM). |n urma unor modific`ri legislative. pån` la un total de 138 de milioane de lei. ducånd industria fondurilor mutuale la un nou record: primul miliard de euro \n active.

5 miliarde de lei. Acest an va r`måne ca un punct de reper \n istoria fondurilor“. pre[edintele RAM.„Cred c` la finele anului vom vedea mai multe fonduri raportånd intr`ri nete consistente. Austriecii de la Erste [i Raiffeisen s-au \ntrecut \n recorduri Domina]ia b`ncilor pe pia]a fondurilor mutuale a luat forme tot mai pronun]ate \n 2009. provenit` mai degrab` din lans`ri de produse decåt din interesul investitorilor pentru acest tip de fonduri. La finalul anului trecut. respectiv BRD Diverso [i BRD Ac]iuni. cu fondul monetar Raiffeisen Europlus denominat \n euro. lans`rile de produse au fost sub nivelul din 2008. activele aflate \n portofoliul EAM au crescut de cinci ori \n 2009. De asemenea. Mai exact. continuånd performan]ele \ncepute cu un an \n urm`. cånd a \nregistrat o dublare a activelor. BRD Asset Management a lansat dou` fonduri mutuale cu expunere pe ac]iuni. reu[ind o performan]` spectaculoas` anul trecut: activele administratorului au crescut de la 80 de mili- Financiar 2010 111 . Nou-intrate pe pia]` au fost [i fondurile \nchise de ac]iuni Everest [i Leader. dar [i al randamentelor.4%. \n condi]iile \n care apetitul pentru risc al investitorilor a fost la cote sc`zute. administrate de Aviva Investors. Drago[ Neac[u. Pentru administratorii bancari care au avut fonduri monetare [i de obliga]iuni. al volumului de active. Privind \n func]ie de categoriile de fonduri mutuale [i profilul de risc. ne putem a[tepta ca fondurile diversificate [i de ac]iuni s` \nregistreze intr`ri nete.35 miliarde de lei ale fondurilor mutuale. au de]ineri \n fondurile monetare. KD Investments a decis retragerea de pe pia]` a fondului KD Multifond. RAM. num`rul de investitori \n fonduri mutuale nu a ajuns \nc` la nivelul maxim atins \n 1999. existånd chiar [i \nchideri de fonduri. la volume mai pu]in spectaculoase \ns`. precum cele de ac]iuni. \ntr-un produs de mas` gra]ie for]ei de vånz`ri“. respectiv fondurile monetare [i cele de obliga]iuni. iar acest lucru se vede la nivelul evolu]iei num`rului de investitori. lansate de OTP Asset Management . al doilea juc`tor din pia]`. cu active \n gestiune de peste 890 de milioane de lei. dintre care nou` sunt administratori bancari [i controleaz` cumulat circa 90% din pia]`. anul 2009 a fost cå[tig`tor. Chiar [i a[a. Lans`rile de produse au aglomerat mai ales pia]a fondurilor \nchise de investi]ii. |n ceea ce prive[te fondurile de deschise. eveniment care a avut un puternic impact negativ asupra pie]ei.500. singurul fond de fonduri din industrie. de la 381.7 milioane de lei [i o cot` de pia]` de 40. a afirmat pre[edintele EAM.000 de investitori. fondurile \nchise de investi]ii au atras 700 de noi clien]i anul trecut. cu un num`r de 47. cu active nete totale de 1.000 de investitori la finele anului 2009. mai mult cu 70.800 de persoane.au atras cele mai consistente sume de la investitori [i au fost principalii juc`tori pe pia]a de IPO-uri a Bursei de Valori Bucure[ti. Al`turi de fondurile dominante ale ultimelor [ase trimestre. raportånd un num`r total de 91. |n 2009. cum a fost cazul celor dou` fonduri administrate de Prime Asset Management. care func]iona asemenea unui club de investi]ii.6% \n 2008 la 1. l`sånd tot mai pu]in spa]iu de manevr` administratorilor independen]i. la \nceputul acestui an. a afirmat Mihail Ion. vine \ns` puternic din spate. al doilea mare administrator de fonduri. respectiv un num`r de 69. \nainte de pr`bu[irea Fondului Na]ional de Investi]ii. Num`rul de investitori \n fonduri mutuale a dep`[it 164. „Am reu[it s` transform`m fondul mutual dintr-un produs de ni[`. Mai mult.000 de investitori fa]` de anul precedent. \n condi]iile \n care re]eaua de distribu]ie [i promovarea produselor \n råndul clien]ilor bancari a ajuns s` conteze tot mai mult. urmate de fondurile de diversificate. EAM s-a men]inut pe pozi]ia de lider \n 2009. cu un randament de aproape 14%. Adresåndu-se investitorilor sofistica]i [i cu disponibilit`]i b`ne[ti ridicate.OTP Wise [i Green Energy. administrat de Aviva Investors. un num`r de 19 administratori \[i disputau activele de 3. au investit 11. pre[edintele Erste Asset Management mai performant fond mutual a fost fondul de obliga]iuni Orizont. fondul monetar din portofoliul administratorului a reu[it s` devin` primul fond mutual care a spart pragul de un miliard de lei \n active. Performan]ele fondurilor de ac]iuni nu s-au reg`sit \n intr`rile nete. „2009 a fost un an foarte bun.5 miliarde de lei [i o cot` de pia]` de 45. cei mai mul]i investitori. avånd \n vedere c` suma net` atras` de la investitori \n 2009 a fost de 27 de milioane de lei.“ Drago[ Neac[u. |n fondurile mai riscante. urmat` apoi de RAM. acestea fiind \mp`r]ite \ntre dou` categorii de risc: ridicat [i redus. ca urmare a retragerii principalului investitor.000. de dou` ori mai pu]in decåt num`rul persoanelor care au banii investi]i \n fondurile de obliga]iuni. Dou` fonduri cu capital garantat .

Astfel. Al`turi de banc`.Altius .000 de investitori. „Fondul \nchis este cu capital garantat. Pentru administratorii independen]i. societatea de brokeraj Intercapital Invest a achizi]ionat integral Investica Asset Management. care le-a adus unele dintre cele mai bune randamente din ultimii ani. Valoarea total` a subscrierilor a fost de 8. Al`turi de list`rile la Burs`. administratorul [i-a schimbat denumirea \n Intercapital Investments Management [i a lansat dou` fonduri mutuale: iFond Monetar [i iFond Ac]iuni. \n timp ce pentru Investica Asset Management anul 2009 a dus la schimbarea ac]ionarilor. pentru care anul 2009 a \nsemnat o dublare a activelor [i urcarea cu un loc \n clasamentul administratorilor de fonduri. reu[ind performan]a de a marca prima [i singura listare din 2009. indiferent de evolu]ia pie]elor financiare sau a pre]ului fondului la burs`.2 milioane de lei. Oferta public` de titluri derulat` de OTP Green Energy a fost subscris` \n totalitate. pre[edintele Globinvest. a reu[it s` atrag` peste 45 de milioane de lei de la investitori \n 2009. retragerile investitorilor din fonduri s-au temperat.1 milioane de lei. care a trecut pe pozi]ia a treia. principala coordonat` a anului 2009 a fost raliul prelungit de pe Burs`. „Anul 2009 a fost un an d`t`tor de speran]e: pia]a de ac]iuni a intrat pe un trend cresc`tor. [i c` permite acestora s` ias` din fond pentru a-[i maximiza profitul. pentru ca la \nceputul acestui an s` fie luat` decizia \nchiderii celor dou` fonduri locale . urmeaz` s` \l lans`m \n septembrie.list`rile la Bursa de Valori Bucure[ti. pån` la 72. 112 Analiz` . dup` ce [i-a restructurat portofoliul de produse prin fuziunea mai multor fonduri \n 2008. de patru pån` la cinci milioane de euro“.fondul de investi]ii imobiliare. fiind cump`rate titluri \n valoare de opt milioane de lei.000-300. \n care investeau \n total 38 de persoane.9 milioane de lei. a explicat pre[edintele RAM. care. „Fondul este destinat investitorilor califica]i. cu active nete totale de 138 de milioane de lei de la 91. Eugen Voicu. fondul \nchis de investi]ii STK Emergent (listat pe Bursa de Valori Bucure[ti \n 2008) [i cele dou` fonduri cu capital garantat administrate de OTP Asset Management. anul 2009 a \nsemnat pentru pia]a fondurilor \nchise.primul fond de investi]ii imobiliare lansat de acesta . Lansat la finele anului trecut. administratorul a urcat pe pozi]ia secund`. Principalele avantaje ale fondului constau \n faptul c` ofer` garan]ia c` investitorii nu \[i vor pierde investi]ia ini]ial` \n fond. a estimat pre[edintele Aviva Investors. Sper`m ca \n primul an de func]ionare s` atragem 30 de milioane de euro de la investitori prin intermediul a patru emisiuni de titluri“. prin fondul de obliga]iuni lansat \n 2008. care face parte din grupul financiar UniCredit }iriac. cu active nete \n gestiune de peste 90 de milioane de lei \n fonduri mutuale. dup` ce oferta public` de titluri derulat` de fond a \nregistrat cel mai ridicat nivel de suprasubscriere de la IPO-ul lansat de Transgaz (TGN) la finele lui 2007. |n toamna anului trecut. provenind de la un fond deschis de ac]iuni . De apetitul ridicat al investitorilor pentru fondurile cu risc sc`zut a profitat [i BT Asset Management.Bancpost Active Balanced (diversificat) [i Bancpost Plus (monetar). EFG Mutual Funds Management a \nregistrat \n 2009 o cre[tere de 3% a activelor.000 de lei. cu active nete \n gestiune de 153 de milioane de lei [i parte din grupul financiar al B`ncii Transilvania. Un alt administrator bancar. Nu pentru to]i administratorii de fonduri apartenen]a la un grup bancar a coincis cu o cre[tere a cotei de pia]`. Cum cea mai mare parte dintre administratorii independen]i gestioneaz` fonduri de ac]iuni. La fel a f`cut [i OTP Asset Management. a spus pre[edintele OTP AM. Investica administra active de 3. ce urmeaz` a fi listat. Fondul imobiliar este un proiect mai vechi al lui Eugen Voicu. cu active \n gestiune de peste 55 de milioane de lei. Pioneer Asset Management. Mihail Ion. administratorul a reluat un proiect mai vechi . „Evolu]ia fondului monetar Raiffeisen \n 2009 se datoreaz` \n mare parte performan]ei produsului [i preg`tirii profesionale a for]ei de vånz`ri. Vom fi pe deplin multumi]i atunci cånd vom recupera integral aceste pierderi“. Pentru unii dintre ace[tia. Fondul Raiffeisen Monetar a fost principalul contributor la performan]a f`r` precedent \n industrie. pån` pe pozi]ia a cincea. [i lans`ri de produse. C`t`lin Iancu. Fondurile \nchise au adus singurele IPO-uri de pe Burs` Fondurile \nchise au continuat anul trecut o tendin]` \nceput` \n 2008 . De asemenea. iar fondurile administrate au reu[it s` recupereze un sfert din pierderile \nregistrate \n anul 2007 [i 2008. \ndreptat spre plasamente \n proiecte comerciale. Administratorii de la OTP preg`tesc pentru anul 2010 \nc` un fond \nchis de investi]ii. Aviva Properties este singurul fond de investi]ii imobiliare de pe pia]a local`. iar apoi s` \l list`m la Burs`. Fondul \nchis de investi]ii cu capital garantat OTP WiseRo s-a listat la Burs` \n toamna anului trecut. |n scurt timp de la listarea WiseRo pe Burs`. a decis s` delege administrarea fondurilor din portofoliu c`tre divizia austriac` a Pioneer Investments. de]inut` de familia senatorului UDMR Verestoy Attila. La data tranzac]iei. precum Prime Asset Management. Valoarea fondului \nchis va fi ceva mai mare.OTP Green Energy. Unul dintre cei mai activi administratori a fost Aviva Investors. administratorii de la OTP AM au lansat un nou fond \nchis cu capital garantat . am preg`tit for]a de vånz`ri [i am reu[it s` integr`m fondurile mutuale \n produsele de economisire ale b`ncii“.[i de la un fond \nchis . cel mai mare administrator independent. devansånd societatea BRD Asset Management. dup` ce Imoplus . investitorii f`cånd subscrieri cu 49. care a lansat anul trecut dou` fonduri \nchise de ac]iuni: Leader [i Everest. acest lucru a cauzat retragerea din pia]`. a spus Ilie Cenan. La \nceputul acestui an.Pia]a de capital oane de lei la un miliard de lei la finele lui 2009. Oferta de fonduri \nchise listate la Burs` a crescut astfel pån` la patru: Fondul Oamenilor de Afaceri (tranzac]ionat pe pia]a RASDAQ din anul 2000).1% mai mult decåt valoarea ofertei. destinat list`rii la Burs`. fondul fiind listat \n prima parte a acestui an. Dup` ce \n 2008 au decis delegarea administr`rii c`tre divizia greceasc`. anul 2009 nu a adus schimb`ri importante fa]` de anii preceden]i la nivelul activelor [i al num`rului de investitori. \ntr-o tranzac]ie estimat` la 200.Infinity.nu a supravie]uit mai mult de doi ani din cauza restric]iilor legislative.

\n special datorit` numelor mari din asset management care s-au b`tut pentru a-i deveni administrator. Transgaz). raportat la situa]ia altor pie]e de acest tip din Europa“. Dac` pe pie]ele externe industria conturilor individuale este dominat` de b`nci care pun la dispozi]ie produse personalizate de administrare a averilor. pia]a conturilor reprezentånd mai pu]in de 2% din pia]a fondurilor de investi]ii. Gestionate de Globinvest. |n ceea ce prive[te randamentele aduse anul trecut. al`turi de evolu]ia pozitiv` a subscrierilor \n conturi au dus la cre[terea industriei.8 milioane de lei. Fondul este \n continuare controlat de stat. putånd face plasamente mai riscante [i aduce randamente mai ridicate investitorilor. investitorii \n conturi sunt cuno[tin]e sau prieteni de-ai administratorului. num`rul administratorilor activi pe aceast` pia]` s-a \njum`t`]it pån` la [apte. fondurile \nchise de ac]iuni administrate de Globinvest ocup` dou` pozi]ii \n top trei performeri.000 de lei. \n condi]iile \n care re]eaua de distribu]ie [i promovarea produselor \n råndul clien]ilor bancari a ajuns s` conteze tot mai mult. Cu toate acestea. a controlului asupra Fondului. din totalul de 24 care activau pe pia]`. iar „privatizarea“ ac]ionariatului este strict dependent` de reducerea participa]iei statului [i. Fondul Proprietatea a[teapt` \nc` de la \nfiin]area din 2005 s` fie listat la burs`. respectiv 34%. Mihail Ioan. pentru c` va aduce investitori str`ini“. pån` la valoarea de 50 de milioane de lei la finele anului trecut.000 de lei. directorul de investi]ii al Aviva Investors. Prin intermediul Templeton. dispropor]ia uria[` dintre activele din conturi individuale [i cele din fonduri de investi]ii se p`streaz`. |n alte cazuri. |n cazul RAM. dac` \n Financiar 2010 113 . a spus. implicit. care de]ine expunere pe pie]ele externe de ac]iuni. „Evolu]ia Bursei din primul semestru. Cu active \n gestiune de aproape trei miliarde de euro [i participa]ii \n portofoliu la cele mai importante companii din sectorul energetic (Petrom. Astfel. societ`]ile de administrare care fac parte din grupuri financiare beneficiaz` de o re]ea proprie de vånz`ri. sau clien]i care investesc lunar \n cont“. cu conturi \n gestiune \n valoare de 27 de milioane de lei. dar [i de plasamentele clien]ilor care au apelat la serviciile de private banking ale b`ncii din grup. pe pia]a local` administratorii de fonduri mutuale [i brokerii sunt cei care ofer` investitorilor cu bani alternative investi]ionale. administratorii atrag investitorii din råndul celor care investesc deja \n fondurile mutuale [i care de]in disponibilit`]i b`ne[ti de peste 100. ac]ionar la Fond. Fondul Proprietatea (FP) a ]inut cap de afi[ \n 2009. a afirmat Nicolae Ivan. Spre deosebire de 2008. prin intermediul Ministerului Finan]elor Publice. conturile individuale apar]in investitorilor institu]ionali. Conturile individuale sunt produse investi]ionale care se adreseaz` \n special persoanelor cu disponibilit`]i financiare ridicate. l`sånd tot mai pu]in spa]iu de manevr` administratorilor independen]i. Prin selec]ia administratorului . Suma cu care poate fi deschis un astfel de cont variaz` \ntre 100. nu doar Fondul. care de]ine aproape 60% din capital. De[i nu este \nc` listat la Bursa de Valori Bucure[ti. a spus R`zvan Rusu. \n schimbul unui comision de administrare anual de 2-3%. gestionau 122 de conturi individuale cu active nete totale de 26. au \ncheiat anul trecut cu randamente de 38%. la råndul s`u. urmat de Aviva Investors. n Mai pu]ini juc`tori cu mai mul]i bani \n conturi individuale Pia]a conturilor individuale de investi]ii gestionate de administratorii de fonduri a profitat din plin de raliul bursier de anul trecut [i a marcat o dublare a activelor.Domina]ia b`ncilor pe pia]a fondurilor mutuale a luat forme tot mai pronun]ate \n 2009. De cele mai multe ori. Transelectrica. „Fondul Proprietatea sub administrarea Templeton este o ancor` de siguran]` pentru \ntreaga Romånie. ci \ntreaga pia]` de capital vor intra \n aten]ia investitorilor str`ini“.Franklin Templeton. RAM este liderul pie]ei. Pe de alt` parte. „Exist` clien]i care \[i deschid un cont cu dou` milioane de lei. Conturile individuale benficiaz` de reglement`ri mult mai laxe privind strategiile de investi]ii \n compara]ie cu fondurile de investi]ii. fondurile de ac]iuni FAPT [i Euglobinvest. nivelul de dezvoltare r`måne coboråt. pentru ca mai apoi s` fac` retrageri lunare. pentru ca primul loc s` fie de]inut de fondul \nchis de ac]iuni BT Invest. John Chrissoveloni.000 de lei [i 400. a spus pre[edintele RAM. de flexibilitate [i personalizarea investi]iilor. Dup` cinci ani de la \nfiin]are. care administra la finele anului trecut conturi de 16 milioane de lei. \n 2009 a fost f`cut cel mai mare pas \nspre aducerea Fondului pe pia]a de capital. anul 2008 un num`r de 12 societ`]i de administrare a investi]iilor (SAI-uri). iar procedura de \nregistrare la Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare (CNVM) ca fond \nchis de investi]ii a \nceput \n acest an. la sfår[itul anului trecut activele celor [apte juc`tori activi au urcat pån` la 50 de milioane de lei. fondatorul Fondului. cu un randament de 77% \n 2009 [i administrat de BT Asset Management. „Cine conduce compania este cea mai important` \ntrebare la care un investitor a[teapt` r`spuns atunci cånd vrea s` investeasc`. |n ciuda evolu]iei optimiste din 2009. Investitorul beneficiaz`.

400.000 59. 021-308. 20.ro Napoca .Director General Ac iuni Europa Regional Diverso Europa Regional 9.945.000 52. de minim 10% FDI Diverso Europa Regional .000 18.14.Director General Adjunct Bancpost Plus FDI Bancpost Plus .036 0264-301.000 12.Fond diversificat Fondul de Ac iuni Privat Transilvania Fond de ac iuni Euroglobinvest . Universit ii nr. Buze ti nr. 1.26% 1.Fond de Aviva Investors Orizont obliga iuni Aviva Investors Tezaur .563. sect.ro www.ro BCR Europa Conservator. Cluj-Napoca.600. sect.Pre edinte Directorat / Director General 48. cod 400091.308. crt.Fond monetar FDI Bancpost Active Balanced . BCR Europa Avansat .ro@avivainvestors.Director General Adjunct Drago Neac u .com www.000 — — 7. 3.22. 1. et.00% 16.0% 15.900. Dorului nr.Fond de ac iuni 12.Fond deschis de ERSTE ASSET MANAGEMENT investi ii de obliga iuni i instrumente cu venit fix Str.42.Director General Adjunct Simfonia 1 BRD ASSET MANAGEMENT Str. 4.532 0369-430.000 41.95% 4.995 BCR Expert . Bucure ti 1 021-203.ro www.Director General Carpatica Stock .35% 6.Fond diversificat dinamic Carpatica Global .01 Ilie Bi Cenan .000 Eugen Voicu . 106. cam. cl direa Premium Point. 1-3.414.111.38% 11.940. 23.72 26.erste-am.541. et. jud. 25.000 7.800.62.Fond diversificat Bancpost Active Balanced 23.14.90% 4. sect.Pia]a de capital Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.600.Fond deschis de investi ii monetar BCR Obliga iuni .Fond monetar Aviva Investors Tezaur FDI Simfonia 1 .251.979. 1.14. corp B. 6-6A.000 BT ASSET MANAGEMENT Bd.000 19.Fond diversificat dinamic Aviva Investors XT Index Aviva Investors XT Index . sect.400.761.015. ap.854.78% 44.43% 9.28 021-327.51% 37.Fond specializat în plasamente diversificate.btam.34 21.300. Sibiu.9% 7.Pre edinte CA Gheorghe Walter Blaj . Cluj 7 0264-595.95% 238.153. cod 031296.7% 37.68% 7. jud. Cluj-Napoca. 21 Decembrie 1989 nr.400.97% Florentina Alexandrina Neam u Director General Constantin Florin Keran .Director General Ionela Hidan . precum i în instrumente monetare i cu venit fix.7% 8. Uruguay nr.Fond specializat în investi ii preponderent în ac iuni pe pie e reglementate.10 office@brdam.92 BCR Monetar 15.925 glob@globinvest.300.000 9.999 6 investi ii diversificat 0372-870.Fond de ac iuni BT Maxim .132. structurat într-un mix de ac iuni 50% i instrumente de pia a monetar 50% BT Obliga iuni .67 33.533 office@sai-carpatica.51 Radu Hanga .Fond de ac iuni (lansat în februarie 2010) Aviva Investors Capital Plus Aviva Investors Capital Plus .474.85% 19.Fonduri de fonduri BCR Obliga iuni BCR Dinamic BCR Expert BCR Europa Conservator BCR Europa Mixt BCR Europa Avansat Napoca GLOBINVEST Str.85 office@eurobankfunds.0% 8.5% 624. et.Fond diversificat defensiv Aviva Investors Orizont .5% 818. et. Clucerul Udricani nr.Director General 15.43 021-320. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv AVIVA INVESTORS ROMÂNIA Str. 14.sai-carpatica.000 56.Fond de investi ii specializat în plasamente în obliga iuni i instrumente cu venit fix FDI Ac iuni Europa Regional .Fond de obliga iuni / monetar BT Clasic . 3.88% 18. Sibiu 4 0369-430. 4. Cluj 3 0264-301.ro www.900.000 20.300.ro Concerto 17.25. 4.Fond diversificat BT Index .100.Fond de ac iuni (pe pie ele de capital europene) Transilvania Fondul Privat Comercial Fondul de Ac iuni Privat Transilvania Euroglobinvest 114 Informa]ii fonduri mutuale .62% 31.925 0264-595. D.62.000 14.Fond deschis de investi ii office@erste-am.931.670.000 14.035 btam@btam.95 12. 3.756.ro CARPATICA ASSET MANAGEMENT Str. 104.41% 12.brdam.600. de pân la 90%. jud.ro BT Obliga iuni BT Clasic BT Index BT Maxim 14.Fond de ac iuni Transilvania .000 Dan Nicu .14 office.48% BCR Monetar .ro www.870.ro de ac iuni www. bl.Fond de investi ii monetar FDI Concerto .eurobankfunds.75 Daniel Stifter .280.406. Bucure ti 2 021-327.27 11.000 17.000 16.000 62.100.Fond deschis de 0372-269.ro Aviva Investors Intercapital Aviva Investors Intercapital .87% 5. Bucure ti BCR Dinamic . BCR Europa Mixt.ro EFG EUROBANK MUTUAL FUNDS MANAGEMENT ROMÂNIA SAI Calea Vitan nr.globinvest.222.Fond diversificat defensiv Carpatica Stock Carpatica Global 16.Fond diversificat Fondul Privat Comercial .46 37. 76-80.76% 27.ro www. tronson 2.004% 55.00 021-203. ap. 5 Bucure ti 021-308.avivainvestors. et. 2.178.

Director General Jan Pricop . 021-316.90 foa@foa. Siriului nr.Director General Claudia Racovi an . 4.302.097.Fond diversificat KD Optimus 37.Fond de obliga iuni denominat în euro RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT Raiffeisen Confort .42 info@kd-group. sect.390. 15.000 30. tranzac ionat la BVB 021-387. 25.53% SIF Muntenia 1.80% 603.87.55.Fond de ac iuni lansat în martie 2010 iFond Monetar — — — KD Maximus KD Maximus . 1.000 N/A 8.Pre edinte / Director General Marius Olteanu .Fond de ac iuni FDI OTP BalansisRO .130.660. et.Fond cu capital Pia a Charles de Gaulle nr.35% Fondul Oamenilor de Afaceri 21.17.50. 1.Director Vânz ri / Marketing George Alberts .ro C t lin Iancu .83 18.634. crt. Aviatorilor nr.81% 13.pioneerinvestments.39% 2.45.471.05.marinescu@munteniainvest.40% 4.17.000 17. simbol GRE) .160.ro Integro .781.955. sect. sect.000 16. bl. sect.Director General Neli Neac u . 74-76.17. specializat în investi ii în ac iuni Omninvest FDI Omninvest . sect. Bucure ti 021-230. 1. Bucure ti SIF Muntenia .Fond difersificat defensiv FII Star Value .87.I. 1. Bucure ti 9 021-650. 91-111.820.26.Fond de 021-312. Bucure ti 12 021-210.ro www.Fond deschis de investi ii / fond de obliga iuni i instrumente cu venit fix Integro Stabilo Raiffeisen Monetar .kd-group.535. protejat. Dacia nr. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv — FDI iFond Monetar .02% 33.Organism de plasament 10 021-387.78 office@sai-star.Fond închis de investi ii Star Next Star Focus Financiar 2010 115 .65 office@otpfonduri.P. Bd. categoria A. Dacia nr.Fond diversificat flexibil FDI Star Focus . F1.69 031-308.130.Fond monetar lansat în februarie 2010 FDI iFond Ac iuni .Director General Adjunct Leonard Vi an .53 Dorin D nescu . 8D.ifond. sect.ro www.000 N/A 8.71% 22. ap.Fond închis de investi ii cu capital garantat OTP Green Energy (listat la BVB.Fond monetar Raiffeisen Euro Plus .44 021-650.Fond închis de investi ii cu capital garantat Petre Pavel Szel .ro KD INVESTMENTS ROMÂNIA Calea Giule ti nr.060.ro Nr.Fond diversificat Omnitrust FDI Star Next .55.40 21.904.32.52% 931.780.610.ro SIRA Str. corp B.ro Raiffeisen Strategii Valutare .22 16. et. 4. altul decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.Fond deschis de investi ii KD Optimus .81% 8.I.32.ro STAR ASSET MANAGEMENT Calea Floreasca nr.000 N/A 4.Director General Adjunct iFond Ac iuni MUNTENIA INVEST Splaiul Unirii nr. et.08% 38. 031-308.Fond diversificat FDI OTP ComodisRO . simbol WRO) .956 24.30% 6.O.770.Fond închis de investi ii Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Confort Raiffeisen Benefit Raiffeisen România Ac iuni Raiffeisen Prosper Raiffeisen Strategii Valutare Mihail C t lin Ion .551.ro www.sai-star. 2.Fond deschis de investi ii / fond diversificat Stabilo .63. Bucure ti 14 0372-131. 1. Finlanda nr.04. et.66.25% 9.04.000 38.00.630.870 021-233.11 Raiffeisen România Ac iuni .7% 1.00.55.23% 41.16 021-210.A.000 13.foa.33 ac iuni pensii@raiffeisenfonduri.143.49 021-222.204 7.17.89 Raiffeisen Monetar 14. 1. 41.ro FDI OTP AvantisRO . 33.000 euro 12.360. 16. 83.09 maria.ro www. 6. strategia CPPI sect.651.50 office@ifond.000 33. Bucure ti 16 021-316.Conduc tor Unitate Florin Dolea . 2.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT Bd.ro www.ro www. 1.12 OTP AvantisRO OTP BalansisRO OTP Comodis RO OTP GarantisRO OTP WiseRo OTP Green Energy 15.110.000 70. corp A.Fond închis de investi ii cu capital garantat OTP WiseRo (listat la BVB.239. sect.000 56.36% 8.94 31.79% 20.Fond de ac iuni FDI Omnitrust .Fond diversificat 13 021-306. Bucure ti Raiffeisen Benefit .00. Bd.A.17 office@pioneerinvestments.086.sai-sira. Bucure ti 8 021-222.Fond monetar OTP GarantisRO .10 colectiv închis constituit ca societate pe ac iuni.92% 4.ro Fondul Oamenilor de Afaceri Organism de plasament colectiv. sect.78 021-316.66 8.ro Raiffeisen Prosper .318.50 office@sai-sira.67% 78.otpfonduri.Pre edinte / Director General OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.Pre edinte / Director General Felicia Victoria Popovici Vicepre edinte SAFI INVEST Str.182. 3. 56. 021-230.78.700.Pre edinte PIONEER ASSET MANAGEMENT S.Fond de ac iuni www.206.C. cod 014455.79 15 021-230.Director Executiv Ioan Gheorghiu .raiffeisenfonduri.000 N/A 73.921.ro www. Bucure ti 11 031-308.

384.15/2004) Str.409.029 Mihai Fercal . Cluj-Napoca.500. 19.Fond flexibil Vanguard Protector . cod 600164.614.8327 0251-419.Pre edinte / Director General Ion Mihail . Tuf nele nr. et.824 Costel Ceocea . 1.1% 3.22 office@sai-swisscapital. 16.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE OLTENIA* 1. 2-4.13 FDI Zepter Obliga iuni .26 8. I DE INVESTI II Profit net (lei) 2009 Conducere executiv Nume companie Total activ (lei) Adres coresponden Activ net (lei) 31.188.712. 1.2009 Telefon Valoare unitar (lei) Fax Num r societ i în portofoliu E-mail Web SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE BANAT-CRI ANA 1.8087 0257-234. 11-15.42.014 (calculat la 31.sifolt.32. Constantin Brâncu i nr. Cluj 18 0264-406.09.185.Fond diversificat (conform prospectului de emisiune).ro TARGET ASSET MANAGEMENT Str.165 sifbc@sif1.42. 4B.ro www. et.055. cam.649.activedinamic.36 Splaiul Unirii nr.12.660 Ioan Cuzman .ro www.2009. sect. 1.2767 0234-57.55 jud.Director General Adjunct 116.04.332.93. Arad 1 2. sect. Tipografilor nr. TRANSILVANIA cf.2009) 0268-473. 1.Fond de ac iuni ZEPTER (conform prospectului de emisiune).296.080 0264-444.96% 7. fond Str.12. 33.000 Calea Victoriei nr.404.Conduc tori Radu Hora iu Taica .548.tradeville.627.12.985.561.Fond diversificat Vanguard Protector FDI Zepter Ac iuni . Pictor Aman nr. Bucure ti 17 021-408.426.56 Marko Simic . www. Nicolae Iorga nr.Director General Florina Cursaru .068 jud.Director Management de Portofoliu 116 Informa]ii fonduri mutuale I SIF-uri .726. cod 200767. fond www. Bra ov.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE 1. 3. jud.806. Bac u 2 2.12.062 sifm@sifm.826. Florian Ladislau Csorba .51 9.targetasset.20 021-408.65 sai@munteniainvest. jud.ro * Sursa informa iilor financiare este Asocia ia Administratorilor de Fonduri din România 112.97 Petre Pavel Szel . Brându elor nr.171. crt. Craiova.ro www.Pre edinte / Director General Carmen Dumitrescu .872.eu Nr. 021-387. 133.Pre edinte / Director General 187. sect.04. 1.04.4905 (31. 94C.Director General Fortuna Classic FDI Fortuna Classic .7% 5.Director General Adjunct Valeria Avram .Director General erban Alexandru Nascu .ro www.472 Str. 0744-775.ro VANGUARD ASSET MANAGEMENT Bd.340 public@sifolt.55 Str.215.132.199.ro www. cod 400458.761.663. 021-336.sifm.Director General Adjunct Dan Simionescu . parter.14 echilibrat (conform AAF) 021-528. 0268-473.Director General Adjunct Matilda Moraru.500.ro www. 5. Arad.67% 1. Regulament CNVM nr.67.000 jud.54% 410.541.Ac iuni Active Dinamic 18. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv 101.473 305 0257-250. Bra ov 5 cf.690.Vicepre edinte / Director General Adjunct 82.67% 2.651.91 19% 9.Fond de obliga iuni office@zepter-invest.771. 1.32.04 10.26 021-336. 8.Pre edinte / Director General Claudiu Liviu Doros .181. Dolj 4 2.fortuna. 2.12.717.781.siftransilvania.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE MUNTENIA 1.28 16.908.09 230 021-387.ro www. Bac u.ro.ro diversificat defensiv conform AAF) Zepter Ac iuni Zepter Mixt Zepter Obliga iuni SOCIET Nr.773 229 0234-570.678. 0268-415. 3. 021-528.ro (conform prospectului de emisiune).12.Director General Tudor Ciurezu .Fond monetar Fortuna Gold Oportunit i Na ionale Oportunit i Na ionale .92.61 1.Director General AdjunctDezvoltare Gabriela Grigore . cod 040035.32.2009.25.2009) marketing@transif.643.529 1. cl direa A2.398 150 0251-419.471. Unirii nr.33 vam@vanguard.sif1.022.40.15/2004) 0268-416. 4.12 Bucure ti 3 1.168.10. fond diversificat 20 021-528.Director General Adjunct Opera iuni 101.108 Dinel Staicu .Fond diversificat FDI Fortuna Gold .Pia]a de capital Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT Str. bl.74% FDI Active Dinamic .sifmuntenia.585.737.156.500 saitarget@targetasset.32.531.ro www. crt.351.Director Strategii Investi ionaleAnalize-Pia de Capital Lucian Ionescu .8235 021-387.93.216 265 (31.67 8.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE MOLDOVA 1.zepter-invest. diversificat flexibil (conform AAF) Bucure ti FDI Zepter Mixt . cod 310158.859. 021-387. Bucure ti 19 021-336. Regulament CNVM nr.279 (calculat la 31. S-Park. 35A. cod 500057.

Consultan]`

Criza e \n alt` parte
Cifrele mari privind pia]a avocaturii de afaceri ar sugera, la o prim` vedere, c` \n Romånia criza mondial` nu s-a f`cut sim]it` nici anul trecut, o serie de juc`tori importan]i \nregistrånd chiar venituri superioare celor din 2008, cånd multe segmente ale economiei au atins vårfuri istorice.

Ovidiu Tempea

118

Analiz`

rimele zece companii dup` \ncas`ri au cumulat anul trecut venituri de aproape 90 de milioane de euro, rezultat care s-a plasat aproape insesizabil sub nivelul din urm` cu doi ani. Dintre acestea, patru case de avocatur` au reu[it performan]e peste cele realizate \n 2008, iar situa]ia se reg`se[te [i \n cazul unor companii din continuarea clasamentului. La o analiz` mai atent` se observ` \ns` o repozi]ionare destul de rapid` pentru majoritatea caselor de avocatur` de pe domeniile care s-au pr`bu[it c`tre activit`]ile care \nfloresc \n special \n condi]ii de criz`. De fapt, pia]a avocaturii a beneficiat atåt de cererea mai mare pentru servicii juridice specifice perioadelor de recesiune, cum sunt litigiile, falimentele [i reorganiz`rile, cåt [i de deficitul cultural al managerilor romåni, trezi]i de efectele crizei c` au insuficiente resurse la nivel juridic. Estim`rile privind pia]a total` a avocaturii de afaceri se plaseaz` \ntr-un interval destul de larg, motivat, ca [i \n anii preceden]i, de dispersia [i num`rul mare al celor care activeaz` \n domeniu, mai ales \n afara primilor 20 de actori. Totu[i, majoritatea celor chestiona]i de MEDIAFAX plaseaz` \ncas`rile totale undeva la 150-200 de milioane de euro, cu o majoritate \nclinånd spre limita superioar` a intervalului.

P

Imobiliarele [i fuziunile n-au mai „\ngr`[at” bugetele
Vedetele din 2007-2008 – tranzac]iile imobiliare [i finan]area proiectelor din pia]a de real estate – nu doar c` au disp`rut aproape \n totalitate din bilan]urile caselor de avocatur`, dar au creat [i probleme de costuri, \n condi]iile \n care departamentele de specialitate au crescut mai mult decåt consistent \n anii de boom. „Pe fondul crizei, domeniul care a \nregistrat cea mai mare sc`dere fa]` de 2008 a fost cel imobiliar. Pia]a de fuziuni [i achizi]ii, incluzånd aici [i imobiliarele, a sc`zut cu peste 70%, ceea ce s-a reflectat [i \n activitatea firmelor de avocatur`, dup` ce 2007 [i 2008 au consemnat vårfuri de activitate cu un num`r record de tranzac]ii”, afirm` Gabriel Zbårcea, managing partner la }uca Zbårcea & Asocia]ii (TZA), cea mai mare cas` de avocatur` din ultimii doi ani dup` \ncas`ri. O estimare mult mai pesimist` are Gabriel Biri[, partener al Biri[ Goran, care sus]ine c` sumele \ncasate de casele de avocatur` din real estate au sc`zut chiar cu 90% fa]` de 2008. „Pån` la finele lui 2008, existau [i foarte multe cabinete cu trei-patru avoca]i care lucrau exclusiv pe imobiliare [i aveau \ncas`ri de 2-3-5 milioane de euro. Pia]a (imobiliar` – n.r.) este acum cvasi-blocat` [i a[a va fi \n continuare”, spune Biri[. Pe de alt` parte, au existat [i societ`]i de avocatur` care au constituit o excep]ie de la aceast` regul` a anului 2009, una dintre ele fiind Popovici Ni]u & Asocia]ii.

Financiar 2010

119

precum „Pe fondul crizei. a explicat Ni]u. activitatea pe 2009 a fost \n cre[tere pe partea de litigii [i arbitraje [i insolven]`. am \ncheiat [i cea mai important` tranzac]ie din domeniu – achizi]ia de c`tre CEZ a pachetelor minoritare de ac]iuni de la Fondul Proprietatea [i Electrica de]inute \n CEZ Distribu]ie [i CEZ Vånzare”. managing partner la Popovici Ni]u & Asocia]ii (PNA). a conchis Zbårcea. Numeroase au fost. investi]iile. La fel s-a \ntåmplat [i \n 2006 [i \n 2009. |n 1997-1998. Apoi. cu istoric institu]ional). Nu exist` nicio firm` din aceast` ]ar` care s` fi fost implicat` \n toate proiectele pe partea de energie nuclear` din ultimii 15 ani (a se vedea cele patru unit`]i ale Centralei Nucleare de la Cernavod`). de asemenea. mai ales \n ceea ce prive[te refinan]`rile [i restructurarea portofoliilor de credite. care spune c` a dezvoltat multiple proiecte \n domeniul energiei. \n spatele acestei sustenabilit`]i. aveam \n portofoliu trei-patru fonduri de investi]ii. ceea ce a f`cut ca anul trecut s` nu difere de 2008 sau anteriorii \n termeni de volum de munc` [i/sau \ncas`ri”. care au o component` important` de dreptul muncii. Aceasta a fost mereu abordarea: \ncerc`m s` lucr`m simultan cu un investitor major. domeniul care a \nregistrat cea mai mare sc`dere fa]` de 2008 a fost cel imobiliar. care au reprezentat motorul de anul trecut. am reu[it s` ob]inem 15-20% din venituri din proiecte din domeniul imobiliar. dezvoltarea. un dezvoltator de talie mare. un finan]ator important [i un operator de mari dimensiuni”. El sus]ine c`. a sc`zut cu peste 70%. incluzånd aici [i imobiliarele. |n opinia reprezentantului PNA. „|n mod normal. consultan]a \n imobiliare a fost oarecum anticiclic`. noi ne-am concentrat pe \ncheierea de parteneriate cu investitorii institu]ionali”. managing partner la }uca Zbårcea & Asocia]ii 120 Analiz` . El a ar`tat c` \n ultimele dou` decenii societatea [i-a bazat strategia pe investitori institu]ionali. „Cånd \n 2007 cele mai multe firme de avocatur` ob]ineau cifre de afaceri impresionante oferind asisten]` \n tranzac]ii imobiliare speculative. avem o experien]` echivalent` neegalat` pån` acum \n proiectele privind produc]ia [i distribu]ia energiei eoliene [i energiei fotovoltaice. \n opinia managerului de la TZA. Litigiile. Pia]a de fuziuni [i achizi]ii. cererea de servicii pe zona de dreptul muncii a crescut semnificativ fa]` de 2008. O abordare similar` a avut [i Popovici Ni]u & Asocia]ii. „Noi am mers foarte bine pe proiectele de energie. [i proiectele de restructurare [i reorganizare corporativ`. „De altfel. Pentru noi.” Gabriel Zbårcea.Consultan]` „Suntem implica]i \n imobiliare de mul]i ani. finan]atori [i operatori. De altfel. |ns`. de exemplu. am activat [i \n trecut pe pia]a energiei ca unul dintre principalii juc`tori. finan]area [i operarea \n domeniul imobiliar sunt cele patru direc]ii care trebuie avute \n vedere atunci cånd sunt identificate afacerile din acest sector. transfer de personal. p`rerea mea este c` am ac]ionat \n toate proiectele de pionierat din acest domeniu. a ad`ugat Ni]u. El spune. mai aveam acela[i num`r de dezvoltatori (\n m`sura posibilit`]ilor. energia [i restructur`rile mai au resurse Potrivit lui Gabriel Zbårcea. st` aten]ia \n selec]ia clien]ilor cu care firma a ales s` aib` un parteneriat. spune Florian Ni]u. mai ales \n ceea ce prive[te implementarea de m`suri de concediere colectiv`. c` au existat proiecte pe segmentul de banking.

|n opinia Monei Mu[at. pe lång` contrac]ia pie]ei. cåt [i la nivel sectorial. „|n timp ce pe fuziuni [i achizi]ii. Ea mai spune c` una dintre dintre tendin]ele vizibile a fost [i orientarea unor case de avocatur` cu prec`dere c`tre contractele cu statul. \n restructur`ri corporative [i de credite. real estate sau finan]`ri num`rul de proiecte a sc`zut considerabil. proprietate intelectual`. a ad`ugat Mona Mu[at.„Pia]a evolueaz` \n sensul consolid`rii [i vom mai vedea fuziuni [i achizi]ii.” Gabriel Biri[. pia]a avoca]ial` este un barometru al \ntregii economii. Financiar 2010 121 . \ntre firme de gabarit comparabil. co-managing partner al Mu[at & Asocia]ii. sus]ine Florian Ni]u. dreptul muncii sau fiscalitate s-a observat o cre[tere a cererii de servicii juridice. care dispun de resursele [i expertiza necesare pentru a gestiona dosare complexe \n varii domenii ale dreptului”. Acest context a avantajat firmele full services. de circa 15%-20%. s-a observat o reorientare general` a cererii de servicii juridice. de talia Mu[at & Asocia]ii. reflectånd cu acurate]e schimb`rile care au loc atåt la nivel macroeconomic. chiar [i \ntre egali. Mu[at consider` c`. anul trecut. concuren]`. partener al Biri[ Goran [i \n cele din domeniul hidroenergiei”.

\mp`rt`[esc inevitabil dificult`]ile sectorului privat. care au o pondere de 99% \n portofoliul nostru de clien]i”. precum Mu[at & Asocia]ii. afirm` [i Mona Mu[at. inclusiv sub aspect financiar. miz`m \n continuare pe investitorii priva]i. Florian Ni]u a ar`tat c` \n ciuda unei pie]e „destul de aride”. tranzac]ii mai pu]ine [i valori 90 122 de milioane de euro este nivelul cumulat al veniturilor realizate \n 2009 de primele zece case de avocatur`. \n care ne-am asigurat deja rolul de consultan]i principali. \n care ne-am asigurat deja rolul de consultan]i principali”. rezultat apropiat de cel ob]inut \n urm` cu doi ani. firma a continuat s` avizeze un num`r important de tranzac]ii [i s` se implice \n aproape toate investiga]iile importante din domeniul concuren]ei [i antitrustului desf`[urate de Consiliul Concuren]ei. Stagnare pentru 2010.” Florian Ni]u. Ideea unor venituri mai consistente pentru firmele care au avut contracte cu statul este sus]inut` [i de Gabriel Biri[. TZA \ntrevede aceea[i tendin]` de sc`dere a real estate-ului. \n timp ce casele de avocatur` care au mizat pe consultan]a acordat` institu]iilor publice [i/sau entit`]ilor de]inute de stat au beneficiat de onorarii consistente. reu[ind s` ocoleasc` efectele crizei. „Am fost implica]i \n investiga]ia privind retailerii. produc`torii [i comercian]ii de cereale. a ar`tat Mu[at.Consultan]` „Am fost implica]i \n investiga]ia privind retailerii. Exist` investiga]ii \n desf`[urare \n industria farmaceutic`. drept concuren]ial sau fiscalitate au existat \n cadrul firmei cu mult \nainte de declan[area crizei [i dispunem deja de o expertiz` considerabil` [i de un portofoliu vast de clien]i \n aceste domenii”. care se arat` \ns` circumspect c` pe viitor va mai reprezenta un avantaj. reprezentånd clien]i individuali sau asocia]ii industriale. Exist` investiga]ii \n desf`[urare \n industria farmaceutic`. precum restructur`ri [i insolven]e. a mai spus Florian Ni]u. dar cu diferen]e Pentru 2010. managing partner la Popovici Ni]u & Asocia]ii „Este binecunoscut c` firmele de avoca]i care mizeaz` pe clien]ii priva]i. produc`torii [i comercian]ii de cereale. Analiz` . |n ceea ce ne prive[te. acestea fiind doar cåteva exemple. proprietate intelectual`. „Domeniile «hot». acestea fiind doar cåteva exemple.

.

Cred c` \n linia a doua. a conchis Ni]u. „Pia]a consultan]ei s-a confruntat cu un prim an de sc`dere \n 2009 dup` o perioad` destul de \ndelungat` de cre[tere accelerat`. spune Mona Mu[at. a mai spus Biri[. de stimulare a investi]iilor str`ine directe. „A[ spune \ns` c` aceast` competi]ie este suportabil`. a ad`ugat Ni]u. bugetele de consultan]` ale companiilor s-au redus \n aceast` perioad` de 124 Analiz` . iar \n perioada urm`toare vom r`måne fideli acestei strategii”. situa]ia va fi foarte schimb`toare. El a ad`ugat c` firma va urm`ri [i alte proiecte enun]ate sau aflate \n diverse stadii de implementare. „|n acest context. fie pentru a compensa astfel insuficienta dezvoltare a unor arii de expertiz`. dar [i la o \mbun`t`]ire a activit`]ii pe fuziuni [i achizi]ii. „Nu cred \ns` nici \ntr-o explozie a pie]ei insolven]ei. dar [i reducerii accentuate a num`rului de fuziuni [i achizi]ii.Georgia . concomitent cu o „explozie” a cererii de servicii de asisten]` \n contencios administrativ. precizånd c`. |n plus. urmare a crizei. [i predictibilitate. Poate fi vorba de reorientare sau de \nt`rirea unor departamente care pot fi profitabile \n urm`toarea perioad`. „Cel mai important este s` se adopte diverse m`suri de atragere a capitalurilor.Consultan]` mult sc`zute fa]` de perioada boom-ului de acum cå]iva ani. care \n urm` cu doi ani era estimat` la aproape 300 de milioane de euro. inclusiv \n zona caselor de avocatur` din top 20. demarate [i marile proiecte de infrastructur`. |n plus. [i identific` \n linii generale acelea[i domenii deficitare care au afectat [i avocatura de afaceri. ceea ce va duce la o cre[tere a contesta]iilor”. |n cele mai multe cazuri. „Vedem o atitudine extrem de agresiv` [i uneori abuziv` a organelor de control. trecåndu-se de la atitudinea «S` a[tept`m [i s` vedem». „Pia]a evolueaz` \n sensul consolid`rii [i vom mai vedea fuziuni [i achizi]ii. \n acest moment. pentru c` ar fi nevoie [i de un patrimoniu al debitorului insolvent. „De asemenea. \n domeniul privat vom vedea dezvolt`ri pozitive. dar [i cåteva tranzac]ii \n curs. cu prelu`ri [i fuziuni. debitorii nu mai au nimic”. dar [i de companiile cu resurse financiare. proiectul nuclear de la Cernavod`. El crede c` pe zona de litigii va continua s` creasc` cererea. \ntre firme de gabarit comparabil”. pozi]ia pe pia]`. Auditul [i consultan]a de afaceri – mult mai afectate de criz` Marile companii de audit [i consultan]` recunosc \n schimb o restrångere sensibil` a pie]ei.Romånia Interconnection (AGRI). El crede c` 2010 va fi un an dificil [i nu exclude anumite replieri pe pia]`. Gabriel Biri[ se a[teapt` la fuziuni sau achizi]ii. Ea este de acord c` o alt` tendin]` vizibil`. cu apari]ii meteorice. ne a[tept`m la o revigorare a sectorului privat”. o reprezint` orientarea c`tre fuziuni [i pe pia]a avoca]ial`. care au acum posibilitatea s` \[i consolideze. ca urmare a interesului crescut manifestat de fondurile de private equity. Este nevoie de consecven]` \n men]inerea regimului fiscal. Consolidarea pie]ei se va manifesta \n principal prin concentrarea marilor proiecte de asisten]`. de asemenea. care vor dobåndi acces inclusiv la proiectele complexe. proiectul hidrocentralei de la Tarni]a. dar estimeaz` o for]are a pie]ei din partea b`ncilor. El crede c` pe parcursul urm`torilor ani vor supravie]ui cei care vor [ti s` speculeze oportunit`]ile pie]ei [i mai ales cei care se vor adapta \n condi]iile economice actuale. la un pre] considerabil mai mic comparativ cu anii trecu]i. adic` respectarea promisiunilor electorale. se vor eviden]ia [i la noi firmele tip ni[` de practic`. „|n prezent. El nu mizeaz` \ns` pe o dezghe]are semnificativ` a pie]ei de fuziuni [i achizi]ii. a mai spus Zbårcea. Nu \n ultimul rånd. cel pu]in pentru patru-[ase firme principale independente care [i-au consolidat destul de bine pozi]ia pe pia]` \n ultimii 10-15 ani. Pentru comunitatea de afaceri. chiar [i \ntre egali. se poate observa deja o schimbare \n abordarea antreprenorilor locali. a mai spus Mona Mu[at. „Ca ansamblu. proprietate intelectual`. Acest lucru s-a datorat \n special sc`derii sectorului imobiliar. reforma sectorului energetic. pe care sper`m s` le finaliz`m \n perioada urm`toare. a completat Biri[. Clien]ii trebuie s` [tie c` pot s`-[i fac` un plan de afaceri pe cå]iva ani”. consultan]` [i reprezentare \n jurul a cåtorva firme considerate mari”. Vom miza \n continuare pe proiecte \n domeniul energiei. noi avem multe proiecte privind rela]ia proprietar-chiria[. fie pentru completarea portofoliului de clien]i. suntem de p`rere c` vom asista \n curånd [i la o reluare a unora dintre proiectele imobiliare [i de infrastructur` puse \n a[teptare \n ultima perioad`. pentru servicii aferente ariei de specializare”. la «Hai s` vedem ce putem face» de acum \nainte”. „Mu[at & Asocia]ii a optat \ntotdeauna pentru cre[terea organic`. care vor sus]ine o bun` parte din afaceri pe 2010”. El crede \ntr-o consolidare a pozi]iei caselor de avocatur` plasate pe primele cinci pozi]ii. cei cu expertiz` real` [i capabili de inova]ie vor fi avantaja]i. \n timp ce pentru sectorul public 2010 se anun]` a fi un an \ngrozitor. drept concuren]ial sau fiscalitate. pia]a este foarte competitiv`. care nu vor mai a[tepta la nesfår[it restructurarea de credite. afirm` Gabriel Zbårcea. La råndul s`u. Trebuie. Pentru 2010. \n special \n råndul juc`torilor de talie mic` [i medie. cum ar fi vånzarea / listarea unor pachete de ac]iuni de]inute la companiile energetice [i la alte societ`]i din portofoliu. specializate \ntr-un domeniu. a explicat Biri[. afirm` Florian Ni]u. f`r` asocieri cu firme str`ine sau juc`tori de pe pia]a local`. proiectul gazoductului Azerbaidjan . Mona Mu[at se a[teapt` \n continuare la cre[teri pe restructur`ri [i insolven]e. adoptat` \n 2008-2009. considerånd c` absorb]ia societ`]ii D`nescu & Asocia]ii de c`tre Popoviciu Ni]u & Asocia]ii ar putea ajuta compania din urm` s` evolueze mai rapid \n acest an. a firmelor medii.

pe m`sur` ce nivelul infrac]ionalit`]ii economice c`reia \i cad victim` companiile va cre[te \n acest climat economic dificil. inclusiv datorit` necesit`]ii companiilor de a-[i recupera TVA la timp. Country Managing Partner. el se a[teapt` ca ac]ionarii [i finan]atorii/creditorii s` solicite analize mai detaliate ale situa]iilor financiare [i ale activelor pentru a distinge companiile s`n`toase de cele care prezint` un grad mai ridicat de risc. PricewaterhouseCoopers. Vom asista la o \nt`rire a cooper`rii dintre firmele de insolven]` [i b`ncile de]in`toare de portofolii de crean]e neperformante pentru c`utarea unor solu]ii optime de valorificare a acestor crean]e”. \n c`utare de solu]ii de optimizare fiscal` pentru conservarea lichidit`]ii. S-a manifestat o presiune puternic` din partea clien]ilor \n sensul diminu`rii onorariilor pentru toate tipurile de servicii”. ceea ce creeaz` noi oportunit`]i de afaceri pentru firmele de consultan]` pe partea de investiga]ie economic` [i litigii”. pe fondul relu`rii apetitului investitorilor pentru companiile cu perspective de dezvoltare pe termen mediu [i lung [i al nevoii antreprenorilor romåni de a-[i finan]a extinderea sau de a-[i valorifica investi]ia.” Vasile Iuga. Astfel. „Cu condi]ia adopt`rii unei legisla]ii corespunz`toare cu privire la parteneriatele public-private. „S-ar putea s` vedem o cerere sporit` pentru servicii de consultan]` \n materie de prevenire [i identificare a fraudelor. „|n schimb. pre[edintele Deloitte Romånia. Segmentul de consultan]` pe litigii fiscale ar putea. Acest lucru va afecta [i serviciile de consultan]` din acest sector”. „M` refer \n primul rånd la serviciile de consultan]` pentru reorganizarea afacerii [i insolven]`. a declarat Vasile Iuga. El apreciaz` c` au fost \ns` [i segmente ale serviciilor de consultan]` care au crescut anul trecut. favorizate paradoxal de mediul economic mai dificil. |n privin]a serviciilor de audit. {eful PricewaterhouseCoopers se a[teapt` la o intensificare a activit`]ii de fuziuni [i achizi]ii. s-au \nregistrat cre[teri \n zona consultan]ei pentru reorganizarea afacerilor [i insolven]`. anumite segmente vor fi mai dinami ce. s` cunoasc` o cre[tere. anticipånd c` aceea[i tendin]` se va men]ine [i \n 2010. Nu trebuie s` uit`m poten]ialul de asisten]` pentru accesarea fondurilor europene. dar [i a diferitelor forme pe care le \mbrac` aceast` activitate. spune c` pia]a a sc`zut dramatic \n special \n zona de fuziuni [i achizi]ii. accentul fiind pus \n principal pe reducerea costurilor. n Financiar 2010 125 . De asemenea. Vasile Iuga se a[teapt` la o stagnare sau chiar o sc`dere a pie]ei consultan]ei per ansamblu \n acest an. a ad`ugat Iuga. Asist`m la sporirea disputelor \ntre ac]ionari. pe fondul men]inerii unui climat economic dificil. de asemenea. Country Managing Partner. care vor fi din ce \n ce mai solicitate \n aceast` perioad` economic` dificil`. Totu[i. a continuat oficialul PricewaterhouseCoopers. George Mucibabici. plin de incertitudini. tot mai multe companii vor apela la servicii de consultan]` fiscal`. a mai spus Iuga. PricewaterhouseCoopers recesiune.„Vom asista la o \nt`rire a cooper`rii dintre firmele de insolven]` [i b`ncile de]in`toare de portofolii de crean]e neperformante pentru c`utarea unor solu]ii optime de valorificare a acestor crean]e. \n condi]iile \n care Romånia are la dispozi]ie fonduri de 30 de miliarde de euro post-aderare pån` \n 2013”. anticip`m \nc` un an dificil pentru sectorul imobiliar. a conchis Iuga. a crescut activitatea de consultan]` pentru clien]i afla]i \n dispute fiscale cu autorit`]ile. cu foarte pu]ine tranzac]ii [i de mic` anvergur`. El a punctat c`. El spune c` este greu de furnizat o estimare corect` a pie]ei din cauza num`rului mare de firme care activeaz` \n domeniu. pot ap`rea oportunit`]i de consultan]` interesante [i \n acest sector.

investigare [i sanc]ionare \n aceast` direc]ie. Cånd exist` riscul unei inspec]ii inopinate? Riscul unei astfel de inspec]ii exist` ori de cåte ori Consiliul Concuren]ei are suspiciuni cu privire la existen]a unei \n]elegeri sau practici anticoncuren]iale. |n acest context de pia]`. plångere penal` introdus` de c`tre Consiliul Concuren]ei \mpotriva administratorilor. Nu mai vedem cascada de oferte avantajoase de dinaintea crizei. Care sunt \nc`lc`rile cele mai grave ale legii concuren]ei de care ar trebui s` se fereasc` orice agent economic? Ce este de neiertat \n opinia Consiliului Concuren]ei? Sunt cåteva restric]ion`ri grave ale concuren]ei \n opinia legiuitorului [i implicit a Consiliului Concuren]ei. arat` \ntr-un interviu Anca Buta Mu[at. spre deosebire de anul 2008 [i cei preceden]i. au ap`rut reglement`ri mai aspre [i mai oneroase pentru to]i agen]ii economici implica]i (produc`tori. Consiliul Concuren]ei consider` c` agen]ii economici sunt mai tenta]i s` se \n]eleag` [i s` elimine concuren]a \ntre ei. De aceea. coordonatoarea departamentelor de Drept Concuren]ial [i Proprietate Intelectual`. concuren]a nu \nseamn` un concurs. Cum a afectat criza economic` concuren]a \n Romånia? |n contextul actualei crize. partajarea pie]ei \ntre concuren]i [i participarea la licita]ii cu oferte trucate. concuren]a \nseamn` bun`starea consumatorilor. |n plus. O aplicare rigid` a legii poate conduce la rezultatul nefericit \n care concuren]ii sunt mai proteja]i decåt consumatorii. altruist [i \ng`duitor fa]` de adversari. nulitatea unor contracte esen]iale pentru obiectul principal de activitate. precum inspec]ia inopinat` la sediul agentului economic cånd autoritatea de concuren]` poate verifica tot. Ovidiu Tempea Ce \nseamn` concuren]a \n sensul legii? Spre surprinderea multora. Agen]ii economici se gåndesc de dou` ori [i chiar ezit` s` ias` \n fa]` cu o ofert` la jum`tatea pre]ului oferit de concurent. o competi]ie \n cadrul c`reia ceilal]i se a[teapt` la un comportament \ntrutotul de „fair play”. clien]ii firmei sanc]ionate pot cere daune \n instan]`. |ns` \n \n]elesul legii concuren]ei. Totodat`.Consultan]` Practici anticoncuren]iale: Multe riscuri pot fi pre\ntåmpinate printr-o instruire adecvat` a angaja]ilor |n contextul crizei. practica autorit`]ii de concuren]`. Care sunt consecin]ele la care o companie trebuie s` se a[tepte atunci cånd \ncalc` legea? Amenzi semnificative de pån` la 10% din cifra de afaceri realizat` \n anul anterior. anumite \n]elegeri sau practici concertate care aduc beneficii consumatorului final sunt permise. \n detrimentul acestora din urm`. \n anumite industrii precum cea farmaceutic`. De asemenea. Nu sunt de ignorat nici instrumentele de investiga]ie ale Consiliului Concuren]ei. companiile sunt mai atente la ofertele pe care le lanseaz` pe pia]`. Nici nu este nevoie ca o investiga]ie s` fie deschis` de Consiliul Concuren]ei \n prealabil. \n]elegerile care pot afecta comer]ul intracomunitar (cum ar fi interzicerea sau limitarea exporturilor) pot atrage aplicarea normelor din Tratatul UE [i implicit r`spunderea [i a altor societ`]i din grup [i amenzi substan]ial mai mari. |n]eleg c` cel mai important instrument de control al Consiliului Concuren]ei este inspec]ia inopinat`. Este posibil ca \n urma unei inspec]ii inopinate Consiliul Concuren]ei s` deschid` investiga]ii subsecvente atunci cånd 126 Interviu . se axeaz` pe preven]ie. astfel c` autoritatea de concuren]` [i-a intensificat activit`]ile de preven]ie. coexist` \ntr-un anumit mediu. De aceea. care vizeaz` \n principal fixarea pre]urilor. \n ciuda faptului c` restrång concuren]a. investigare (controale [i inspec]ii) [i sanc]ionare. O astfel de \n]elegere de regul` vizeaz` pre]ul sau partajarea pie]ei. calculatoarele angaja]ilor [i ale directorilor etc. inclusiv coresponden]a. impact negativ asupra reputa]iei [i imaginii \n pia]` sunt cåteva dintre consecin]ele negative la care se expun agen]ii economici atunci cånd \ncalc` legea. partener al Mu[at & Asocia]ii. Concuren]a este un fenomen normal care apare \n mod natural ori de cåte ori cel pu]in doi agen]i economici. sau doi participan]i. Acesta este obiectivul principal pe care l-a avut \n vedere legiuitorul [i care astfel trebuie s` guverneze interpretarea [i aplicarea legii. distribuitori [i farmacii). companiile sunt mai tentate s` se \n]eleag` [i s` elimine concuren]a dintre ele.

Documentele [i informa]iile ridicate de Consiliul Concuren]ei constituie dovezi [i \n fa]a instan]elor cu ultim grad de jurisdic]ie. O astfel de rezisten]` la exercitarea dreptului legal al Consiliului Concuren]ei de a desf`[ura o inspec]ie la sediu poate constitui totodat` o circumstan]` agravant`. Pe scurt. E important \n acest sens ca agentul economic respectiv s` fie primul care ajut` Consiliul Concuren]ei s` depisteze \n]elegerea de tip cartel. Anumite documente [i informa]ii nu pot fi accesate [i copiate de Consiliul Concuren]ei. programe interactive accesibile pe intranet [i. el nu are nevoie de aprobarea prealabil` a celorlal]i participan]i la \n]elegere. atunci cånd ace[tia nu coopereaz` cu inspectorii de concuren]` [i \ntårzie accesul acestora la documente. redactarea unor manuale care detaliaz` prevederile legale [i ating anumite puncte sensibile specifice activit`]ii agentului economic respectiv. n Financiar 2010 127 . E important de re]inut c` nu orice participant la \n]elegere care ofer` dovezi poate beneficia de imunitate total`. Coresponden]a. Avocatul se poate asigura ca aceste rigori s` fie respectate. {i cum se poate ap`ra un agent economic \n cadrul unei inspec]ii neanun]ate a Consiliului Concuren]ei? Cel mai important lucru este ca agentul economic investigat s` fie preg`tit pentru o astfel de procedur`. fire[te. Consiliul Concuren]ei nu are \ns` puteri nelimitate. primul cå[tig`. {i. De asemenea. detalia]i pe scurt care sunt avantajele politicii de clemen]` a Consiliului Concuren]ei despre care s-a scris foarte mult \n ultima vreme. \n ciuda faptului c` are un element de subiectivitate. Odat` cu \nmul]irea inspec]iilor inopinate ale Consiliului Concuren]ei. implicarea avocatului \n subiect \nc` de la \nceput. spore[te cuantumul amenzii. Recunosc c`. e obligatoriu ca angaja]ii s` fie informa]i \n prealabil despre ce \nseamn` o inspec]ie inopinat`. Scoas` din context. De[i \n practica Comisiei Europene greu mai \ntålne[ti un caz de \n]elegere de tip cartel f`r` a avea la baz` o aplica]ie a unui participant pentru a beneficia de o astfel de clemen]`. am dezvoltat \n cadrul practicii de drept concuren]ial a Mu[at & Asocia]ii de mai mul]i ani un modul de training adresat angaja]ilor [i administratorilor \n vederea asigur`rii respect`rii prevederilor legale. ]inånd cont de consecin]e [i avantajele descrise mai sus. \n Romånia se vede clar o reticen]` din partea agen]ilor economici de a dezv`lui o \n]elegere anticoncuren]ial` [i de a furniza dovezile necesare sanc]ion`rii acesteia. \ntåi \n scop preventiv [i abia apoi corectiv. De aceea. este cel mai adesea folosit` de Consiliul Concuren]ei ca dovad` care probeaz` existen]a unui comportament anticoncuren]ial tacit. angaja]ii nu sunt obliga]i s` acorde interviuri \n cadrul unei inspec]ii la sediu. \ntrucåt le va fi foarte greu s` \[i construiasc` o ap`rare \n fa]a Consiliului Concuren]ei [i a instan]elor de judecat` cu care s` combat` dovezile clare furnizate [i aflate \n posesia Consiliului Concuren]ei. discu]ii interactive cu ace[tia. nu \n ultimul rånd. e esen]ial`. coresponden]a poate denatura mesajul ei real. Acest modul cuprinde instruirea angaja]ilor [i separat a administratorilor. care. {i el trebuie s` ac]ioneze \n conformitate cu anumite rigori impuse de lege. clemen]a \nseamn` cooperarea cu Consiliul Concuren]ei \n vederea depist`rii [i sanc]ion`rii unui cartel sau al unui alt tip de \n]elegere \n schimbul imunit`]ii totale sau a reducerii amenzii. clien]ii ne-au solicitat tot mai frecvent sprijinul \n aceast` etap` preventiv`. Important de subliniat este faptul c` de multe ori Consiliul Concuren]ei culege informa]ii din pres` sau de la concuren]ii firmei respective. lucru pe care Consiliul Concuren]ei nu \l pune \n vedere angaja]ilor de fiecare dat`. Un comunicat oferit presei \ntr-o exprimare nefericit` poate da na[tere unor suspiciuni din partea Consiliului Concuren]ei [i \l poate conduce pe acesta la u[a biroului directorului general. A]i recomanda unui agent economic s` aplice pentru o astfel de clemen]` a Consiliului Concuren]ei? Depinde de miz` [i de riscuri. pentru a [ti exact care este tipul de comportament care trebuie adoptat \n rela]ionarea direct` cu inspectorii de concuren]`. uneori. Pentru c` discu]ia a atins [i acest aspect sensibil al investiga]iilor desf`[urate de Consiliul Concuren]ei. greu de demontat \n instan]`. Riscul e mare. simularea unei inspec]ii inopinate la sediu. motiv pentru care prezen]a avocatului este extrem de important`. Dincolo de asta. De aceea. Avantajul Consiliului Concuren]ei este c` i se ofer` dovezi clare. Cu alte cuvinte. Ceilal]i participan]i sunt afecta]i major. |n acest sens. \n mod inevitabil. trebuie subliniat c` inspec]ia inopinat` la sediul firmei este cel mai eficient instrument de ob]inere a unor dovezi privind posibile \nc`lc`ri ale regulilor de concuren]`. dac` este nevoie. Fiind angaja]i ai societ`]ii respective. reprezint` cea mai bun` alternativ`.exist` dovezi ale altor practici sau \n]elegeri decåt cele avute \n vedere ini]ial. societatea poate fi amendat` pentru c` a viciat procedura. care sunt puterile de investiga]ie ale Consiliului Concuren]ei [i a[tept`rile sale \n ceea ce prive[te conduita agentului economic investigat. Cel mai adesea primul contact al inspectorilor de concuren]` este cu angaja]ii de la recep]ie.

9 Servicii legate de consum 10 Energie [i mediu 7.6 Total 221 de milioane de euro Num`r de investi]ii 1 2 4 4 3 1 2 4 4 4 3 Sursa: Date ale PEREP (Private Equity Research Exchange Platform) puse la dispozi]ie de SEEPEA (South Eastern Europe’s Private Equity Association) 128 Analiz` . dup` un an \n care majoritatea administratorilor de vehicule de investi]ii admiteau c` prefer` s` a[tepte s` vad` \ncotro se \ndreapt` lucrurile decåt s` se implice \n noi afaceri pe pia]a local` [i nu numai.8 Real estate 0.4 Servicii medicale 24.6 Construc]ii 1 Bunuri de consum [i retail 29.8 Comunica]ii 2 Computere [i electronice 11. Cristina Cuncea Distribu]ia investi]iilor fondurilor \n Romånia pe domenii (2009) Sector Procent din total (%) Servicii de afaceri [i industriale 1.Consultan]` Fondurile de private equity ies din amor]eal` Pia]a de private equity pare c` \ncepe s` se dezghe]e.8 Servicii financiare 8.2 Produse chimice [i materiale 2.

.

dar situa]ia macroeconomic` ar putea s` limiteze activitatea de private equity. Chiar dac` \nsumate acestea nu egaleaz` nici m`car cea mai mare preluare realizat` anul trecut (achizi]ia re]elei de retail Profi de c`tre Enterprise Investors pentru 66 de milioane de euro). Aceste servicii sunt din ce \n ce mai acceptate \n Romånia”. Mai mult. de]inut` de omul de afaceri Eric Kish. |n Romånia. a precizat Bugic`. dac` nu se scap` de sub control criza datoriilor. medicul cardiolog Wargha Enayati. care a ie[it \n acest an din ac]ionariatul Centrului Medical Unirea (CMU). Mai pu]in dramatic vede lucrurile \n ceea ce prive[te reducerea consumului Mihai Sfin]escu. directorul de investi]ii al fondului 3TS Capital Partners. luånd locul construc]iilor \n preferin]ele investitorilor. „Am c`utat un fond de investi]ii pentru c` pia]a pe care activ`m reprezint` o oportunitate pentru urm`torii 3-5 ani [i avem nevoie de capital uman. Fondul de investi]ii Advent Interna]ional a preluat 80% din ac]iunile re]elei de clinici medicale private. El a subliniat c` majoritatea companiilor de vånzare depind de evolu]ia disponibilit`]ilor b`ne[ti ale popula]iei [i toate sectoarele vor avea de suferit din cauza reducerii fondurilor alocate pentru consum. ci evolu]ia macroeconomic` [i pia]a. juc`riilor sau cel tipografic. care este afectat` de sc`derea consumului [i care ar putea s` sufere \n continuare”. „Pe lång` domeniile tradi]ionale \n care fondurile de investi]ii caut` proiecte. mai ales c` aceste companii au \nceput s` creasc`”.n. Enterprise Investors a preluat 56% din ac]iunile companiei romåne[ti de externalizare a serviciilor de resurse umane Smartree Romånia. care de]ine Covalact Sfåntu-Gheorghe. a spus Sfin]escu. unde de]inea 49% din capital.). pentru c` [i \n stagnare sunt firme care pot cre[te”. care \nainte de tranzac]ie de]inea integral Smartree. |n opinia sa. a declarat reprezentantul Enterprise Investors. a precizat Nacu. \n condi]iile \n care \n primul trimestru din 2009 fondurile nu f`cuser` nicio tranzac]ie. noua ]int` \n 2010? Firmele din produc]ie [i retailul de alimente au fost ]inta fondurilor anul trecut. administrat de Axxess Capital. prin fondul de venture capital Enterprise Venture Fund 1.7 miliarde de euro. nu mai sunt \n a[teptare. fiind tranzac]ionate firme din sectorul serviciilor specializate. a declarat la data achizi]iei Kish. BAF a finalizat o investi]ie de [apte milioane de euro \n ac]iuni la produc`torul [i distribuitorul de juc`rii Noriel. Restul de 20% din ac]iunile companiei r`mån \n proprietatea fondatorului acesteia. „Vor fi mai multe tranzac]ii \n acest an. Ace[tia \ns` au \nc` a[tept`ri mari. Evolu]ia pie]ei de private equity (mil.Consultan]` ondurile de private equity au f`cut deja cinci tranzac]ii \n acest an. Nu avem expunere pe zonele care vor fi afectate de reducerea salariilor [i pensiilor. Este un semnal c` lucrurile \[i revin. Chiar dac` economia intr` \n stagnare. potrivit surselor din pia]`. iar \n 2010 aten]ia a fost atras` de afaceri de ni[`. vedem un reviriment. a c`ror valoare a dep`[it 50 de milioane de euro. pentru c` antreprenorii sunt pu]in mai deschi[i la atragerea unui fond de investi]ii \n ac]ionariat. „Probabil c` va r`måne pentru un timp cea mai mare tranzac]ie (Profi .r.r. el a explicat c` este foarte greu s` iei \n calcul achizi]ia de proiecte \n sectoarele unde nu s-a atins \nc` nivelul minim de sc`dere. poate cu dou`-trei excep]ii”. Din p`cate. country manager al fondului de investi]ii american F Sigmableyzer. |n prima jum`tate a anului au fost mai multe tranzac]ii decåt \n tot anul trecut \n total. care a \nceput acest an cu o nou` achizi]ie. Optimist este [i Radu Bugic`. partener \n cadrul Enterprise Investors. Primulact Miercurea Ciuc [i Lactate Harghita din Cristuru Secuiesc. pe pia]` nu sunt prea multe alternative de investi]ii.3 miliarde de euro \n 116 companii dintr-o gam` variat` de sectoare [i au våndut 91 de investi]ii cu venituri totale de 1. „Antreprenorii \n]eleg c` alierea cu un astfel de investitor le-ar oferi for]`. ar putea ap`rea \n continuare oportunit`]i de ni[`. care au investit 1.4 miliarde de euro. atåt \n Romånia. „Nu e nimic dramatic pentru noi. administratorul fondului 3i. pentru c` majoritatea firmelor sufer` [i nu po]i face investi]ii \n astfel de situa]ii”. achizi]ionat \n 2007.). pentru trei milioane de euro. tranzac]ii ar mai putea avea loc pe pia]` pån` la sfår[itul anului.n. Outsourcing-ul a devenit o alternativ` bun` pentru companii \n vederea reducerii costurilor. fondurile de private equity pot fi active. se poate spune c` este totu[i un semn bun pentru 2010. prima jum`tate a anului trecut a fost cel mai r`u moment pentru pia]a de private equity. fondurile avånd ca scop extinderea lan]ului de retail al grupului. valoarea tranzac]iei dep`[ind 40 de milioane de euro. \n total de 1. Enayati de]inea pachetul majoritar de 51%. euro) An Valoare 2007 305 2008 290 2009 221 2010 50* Sursa: Date ale PEREP (Private Equity Research Exchange Platform) puse la dispozi]ie de SEEPEA (South Eastern Europe’s Private Equity Association) * Potrivit informa]iilor disponibile pån` la 1 iunie 2010 130 Analiz` . Vrem s` intr`m pe segmentul serviciilor de temporary staffing (\nchiriere de personal . iar interesul fondurilor a crescut. Pån` la momentul \ncheierii tranzac]iei. Dar nu acesta este principalul motiv pentru care pia]a de private equity ar putea s` fie sub nivelul din 2009. cåt [i \n lume. Vor fi deal-uri mai mici dar mai multe. Afacerile de ni[`. |n opinia sa. Enterprise Investors administreaz` [apte fonduri de private equity [i venture capital. printre care Macon Deva [i Siveco. a declarat Cristian Nacu. 3i a ie[it din ac]ionariatul re]elei de clinici medicale private Centrul Medical Unirea. Antreprenorii au \n]eles c` au nevoie de sprijin. Enterprise Investors a investit pån` \n prezent 160 de milioane de euro \n companii locale din diverse sectoare. O alt` premier` \n acest an a fost achizi]ia realizat` de fondul de investi]ii Balkan Accession Fund (BAF).

\n func]ie de r`spunsul pie]ei. Enterprise Investors mai are disponibili pentru investi]ii circa 300 de milioane de euro din dou` fonduri: Polish Enterprise Fund VI cu un capital de 658 de milioane de euro [i Enterprise Venture Fund. care remarc` fa]` de anul trecut o \mbun`t`]ire a percep]iei investitorilor.” Radu Bugic`. Financiar 2010 131 . cåt [i din partea altor fonduri de investi]ii”. Apetit pentru investi]ii exist` atåt din partea noastr`. „Ne uit`m la mai multe oportunit`]i. Anii 2007-2008 au fost ani buni pentru companii. Vehiculul de investi]ii BAF are. Exist` \ns` companii care sunt \n plin proces de strångere a unor noi fonduri. care [i-a propus ca pån` la sfår[itul anului s` atrag` de la investitori 150 de milioane de euro. a afirmat Bugic`. pentru c` anul trecut a fost un an atipic. Spre exemplu. vechime [i activitate intens` pe pia]a local`. avem \ntålniri cu investitori [i sper`m ca pån` la sfår[itul anului s`-l ridic`m. bani ce vor fi folosi]i pentru extindere. Sfin]escu spune c` „deocamdat` sunt discu]ii”.au våndut 36. {i Sigmableyzer mai are bani pentru „cump`r`turi” . La råndul s`u. dar [i Frigotehnica sau BitDefender.familia Marcu [i IFC . cu atåt este mai greu s` le \ncheiem \n acest an”. a explicat reprezentantul 3TS Capital. compania de \nchiriere de echipamente Industrial Access. Antreprenorii au \n]eles c` au nevoie de sprijin. El spune. cum sunt juc`riile sau chiar retailul cu haine pentru copii. ci de modelul de business. „Suntem \n proces de fund raising. Ne uit`m atåt la achizi]ii \n vederea consolid`rii portofoliului. Investim \n general [apte milioane de euro pe proiect. Oportunit`]i sunt. Anii trecu]i se cump`rau [i alte businessuri care nu mergeau foarte bine. pentru c` pe pia]` era supralichiditate. nu neap`rat legate de pre]. a ar`tat Bugic`. a[a cum este cazul 3TS Capital Partners. cåt [i la afaceri din industria alimentar` [i agribusiness pentru opera]iuni de majorare de capital. |n aceste condi]ii nu mai po]i extrapola evolu]iile afacerilor. care s-au dovedit profitabile. a ad`ugat Nacu.25% din titluri fondului privat SGAM Eastern Europe. oficialul Sigmableyzer este de p`rere c` serviciile specializate. dar cu cåt ne apropiem mai mult de jum`tatea anului. dup` anii 20062008. de[i \n opinia sa nu prea mai sunt companii de vånzare. cånd toat` lumea a[tepta s` vad` ce se va \ntåmpla. tranzac]ie estimat` la peste 20 de milioane de euro. Primul closing \l vom face la mai pu]in de 150 de milioane de euro. ci trebuie s` analizezi mai atent modelul de business [i cum vor fi afectate firmele de influen]ele macroeconomice”. precum [i domenii subreprezentate. pentru c` \[i pot consolida acum afacerile la pre]uri mult mai mici decåt au f`cut pån` acum achizi]ii”. iar \n 2009 au luat-o \n jos. Pe anumite ni[e exist` mai mult confort. [i mai sus”. sper`m s` \ncheiem anul acesta o tranzac]ie. a explicat Nacu.„Vor fi mai multe tranzac]ii \n acest an. subsidiar` a grupului francez Société Générale. „Noi sper`m s` mai \ncheiem \nc` una-dou` tranzac]ii mici cu fondul de venture capital [i una mai mare. iar \nchiderea final` ar putea fi. nu mai sunt \n a[teptare. unde de]ine institu]ia de microfinan]are Patria Credit. country manager al Sigmableyzer |n urma investi]iei. „Noriel [i Smartree au fost afaceri care erau pe pia]` [i au fost analizate de mult` lume. de asemenea. iar interesul fondurilor a crescut. dar sunt [i oportunit`]i pentru cei care sunt prezen]i pe pia]a materialelor de construc]ii. BAF a ajuns la o participa]ie de circa 40%. SGAM Eastern Europe este fondul privat de investi]ii al Société Générale Assset Management. dar [ansele de finalizare \n 2010 sunt din ce \n ce mai mici”. a conchis Sfin]escu. dar care erau pe pie]e \n cre[tere (materialele de construc]ii).circa 75 de milioane de euro. Sfin]escu consider` c` fa]` de anul trecut. anul trecut. de asemenea. ac]ionarii furnizorului de servicii medicale private MedLife . chiar dac` nu la nivelul din 2007. a spus Mihai Sfin]escu. a apreciat reprezentantul 3TS Capital Partners. |n ceea ce prive[te o posibil` tranzac]ie pe pia]a local`. „Mai avem 70-75 de milioane de investit. dar e mai dificil de evaluat. „R`mån \ns` \n aten]ia fondurilor [i industria alimentar` [i celelalte ramuri legate de aceasta. dar nu e ceva iminent. dar au preten]ii mai mari. „Revenim la un mod normal de lucru. care din punctul meu de vedere au fost atipici. \n valoare de 105 milioane de euro. care a constat \n achizi]ia de ac]iuni obi[nuite. dar putem face [i excep]ii”. sunt atractive pentru investi]ii. Se vånd businessuri care sunt bune sau care dau impresia c` sunt bune. iar pre]urile cre[teau peste noapte”. e posibil s` facem o achizi]ie. c` [i sectorul farma este unul atractiv pentru investitori. Faptul c` sectorul farma [i cel al serviciilor de s`n`tate sunt printre preferatele fondurilor reiese [i din faptul c` \n ultimii ani au avut loc o serie de tranzac]ii cu astfel de afaceri. dar [i de titluri nou emise de grupul Noriel. n Preg`ti]i pentru noi achizi]ii „Mai tragem speran]a s` mai \ncheiem tranzac]ii \n acest an. acum investitorii sunt mai deschi[i spre achizi]ii.

61. Tymbark. Excelsior Center.25 021-212. autorit i locale.dreptul muncii. litigii. Costache Negri nr.87. dreptul Foods România. Johnson & Johnson. Bucure ti 4 021-264. GDF-Suez Doru C t lin Bo tin .47.com www. sect. 77. privatizare. IPC Investments. Astaldi.iriac. Schroder restructurare.25. 021-212. Erste Bank der i achizi ii (M&A). AstraZeneca Marian Dinu .com www. drept bancar i financiar. fiscalitate.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr.21.. Citibank International Plc. Sema Parc. BRD Groupe Société Générale.eu 24 peste 130 Max Boegl. Advent Interna ional. telecomunica ii Credit Suisse.Partener Coordonator 2 20 Kraft Foods. penal. împrumuturi.800 0372-155. gaze. Energy Holding. Europa Capital. Bucure ti 7 021-316. sect. UTI Business Center. protec ia datelor cu caracter personal.11 secretariat@badea. protec ia Grup.com/romania 4 33 Dreptul societ ilor comerciale. British American Tobacco. drept corporatist. dreptul muncii.07.61.Managing Partner 5 30 Gam variat de servicii juridice. Metropolis Center. bancar-financiar.00 021-666. telecom Dreptul societar i comercial. dreptul concuren ei.10. 021-319.ro 2 14 Infrastructur rutier . 2.Avocat Coordonator 6 24 Drept comercial i corporatist. 5. parteneriat public-privat i achizi ii publice.david-baias.31. dreptul Investment Management Limited. fuziuni i achizi ii. Relad. ING Bank. familiei. protec ia Image). petrol i gaze. Eli Lilly consumatorilor. crt.44. inclusiv restructur ri.bostinalawyers. imobiliare. import / export. cod 010624.com www. sect. telecom. fuziuni i achizi ii. 6.com www. sect.66 3 021-211. Grigore Alexandrescu nr. dreptul concuren ei (antitrust) i litigii Real estate.16. Top Diagnostics. IGD Adama. Bucure ti 021-211.. 1. Vasile Lasc r nr. 1.21. pie e de capital. mediului. muncii N/A Elena Bu tea . cod 020021. insolven .48.Deputy Managing Partner Cezar Gusu . private equity.50 021-316. Carpatcement Holding fuziuni i achizi ii. 2. utilit i i mediu. sect. Bucure ti 1 021-666. Unicredit.50 021-264. (real estate). et. lichid ri. M&A. infrastructur . drept imobiliar (HeidelbergCement). real estate.11 office@bulboaca.Deputy Managing Partner bpv GRIGORESCU Str. Silvestru nr. pie e de capital. insolven . Bucure ti 5 021-408. Anheuser-Busch InBev. corporate.com BU TEA-DEHEZA I ASOCIA II Bd. cod 020492. 1. Portico Investments Ltd. Sparkassen Immobilien AG / Immorent.ccpa. sect. AVAS. sect. fiscalitate i asigur ri.70 021-202. 33. First Titla Insurance plc. litigii. restructur ri i insolven . sect.Avocat Coordonator CECILIA POPA I ASOCIA II Str. Baumit. pia de capital. Delhaize The Lion (Mega propriet ii intelectuale. Fondul Proprietatea. Academiei nr.60 office@bpv-grigorescu.eu www.mail@david-baias. Dole Europe SAS datelor Adrian-C t lin Bulboac . energie i resurse naturale.00 021-408. Bucure ti 9 0372-155.com BULBOAC & ASOCIA II Str. aripa de est. RAFO. dreptul muncii. fuziuni i achizi ii. 2.ro 3 40 Drept financiar i bancar.51 office@lawoffice.birisgoran. concuren i ajutoare de stat. Generali Lend Lease. Petrom. drept comercial i achizi ii publice Sorin David . project finance.cliffordchance. Ascom concuren ei. Unicredit Bank Austria. petrol. dreptul muncii i pensii.bulboaca. litigii. 31.89. 29.07. drept funciar N/A Cecilia Popa . energie.exproprieri. 1. achizi ii publice i concesiuni. Axa. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv BADEA CLIFFORD CHANCE Str. Bucure ti 6 021-212. Upground Estates Daniel Badea . Constantin Daniel nr. BCR Erste Group. pharma. drept imobiliar.bpv-grigorescu. et. Opera Center. et. IT&C. energie. dreptul concuren ei.23.cliffordchance.. proprietate intelectual i massmedia. asigur ri Drept societar i comercial. rela ii de munc . Bucure ti 2 021-260.10.ro www. achizi ii publice i dezvoltare. imobiliare i construc ii.20 office@birisgoran. Morgan Stanley.810 bucharest@dlapiper.00. energie. litigii (comercial i civil). ac ionariat. fiscal. fuziuni i achizi ii. dreptul concuren ei.dlapiper.Managing Partner 2 8 Consultan i asisten juridic în domeniile dreptului civil. 20. Dionisie Lupu nr. drept imobiliar i al construc iilor. resurse umane . litigii i arbitraje. Kraft proprietate intelectual .ro www. 89-97. fuziuni Statul Român / Ministerul Finan elor Publice. dreptul muncii. garan ii imobiliare i mobiliare. 12. drept bancar i finan ri. litigii i execut ri silite. Petrom. Deutsche Bank. Grupul Caroli.ro DLA PIPER Str. investi ii.com BIRI GORAN Str. concentrându-se în special pe tranzac ii imobiliare.ro 5 32 N/A C t lin Grigorescu .89. drept fiscal.ro www.Managing Partner BO TIN I ASOCIA II Str. 1.Avocat Coordonator D&B DAVID I BAIAS Str.10 021-260. litigii i arbitraj Gabriel Biri . fuziuni i achizi ii. drept bancar i finan ri. Bank private equity. Rafin ria Steaua stat. comercial.16. 021-319. Tri Investments.Country Managing Partner 132 Informa]ii consultan]` juridic` .03 office@bostinalawyers.71 office. ap. bancar. Dacia nr. Orange. Bucure ti 8 021-202.87.48. Emanoil Porumbaru nr. 1. transporturi.com. FourWinds Capital Management (US) Inc. dreptul concuren ei i ajutoare de General Eletric (GE Money). 1-5.Avocat Coordonator Anca Man . 28-30. Oltchim. drept financiarOesterreichischen Sparkassen AG. ArcelorMittal. 9. Austria Creditanstalt AG. Spire Group. dreptul Român . scheme de capital. MTCTI. transporturi.21 office@busteasiasociatii.

real estate.626 021-318. Arval dreptul fiscal.ro ENESCU. FLOROV & ASOCIA II Splaiul Independen ei nr. 2. proprietate intelectual .Filiala de Distribu ie Dragomir Stan . Bucure ti 17 021-210.81 021-335. publicitate. comercial. Legal Watch™ (monitorizare riscuri legale).11. dreptul medical. Manager 2 6 Drept comercial. litigii Sisteme.ro www. Bancpost. Cisco Systems Eirinikos Platis .87 platisbazilescu@ro. Oberthur România. drept fiscal. Leonhard Weiss.ro M RG RIT. 1.29 office@epp-avocati. Firebird Funds. Cerutti.01 10 intelectuale. achizi ii. Bucure ti 12 031-104.epp-avocati. fuziuni i achizi ii. Alumil Group. TEF NESCU & ASOCIA II Drept societar i comercial.11. dreptul muncii. et.26. resurse naturale. Gerom. 4. 021-210. sect.ro publice i concesiuni / reglement ri UE.45 office@dutescu. Bere Azuga.26.ro www. Yves litigii în fa instan elor de drept comun i Rocher România. Constantin Noica nr. concuren . ProCredit Bank. litigii Banca Comercial Român . Banca Româneasc .ro FILIP & ASOCIA II Str. sect.16. 2. real estate.com www. 63-39.26.11.com E. drept imobiliar i construc ii. litigii i arbitraj.Avocat Partener Coordonator 2 5 Drept comercial. pie e de capital. comerciale (inclusiv recuperare crean e). Trustul de Instala ii Montaj i Construc ii Cluj-Napoca (TIM). Dr.71.41.ey. et. ap.mircea-asociatii. PLASTIS. drept imobiliar. Can Pack România debitori i încasare crean e). achizi ii contact@mazars. dreptul muncii.Avocat Partener i Furnizare a Energiei Electrice „Electrica drept comercial i corporatist. drept civil. Electrica.15 office@dragomirlaw.854 0364-819. Garanta. drept penal de afaceri.S. crt.Avocat Coordonator Octavian Tomus . Heineken România. 30. asigur ri.63 office@mfplawyers. NBG Securities. Pirelli Eco Technology. www. Swisscom AG.com N/A Adriana Duncea . sect. Hoffmann Group München GmbH. privatiz ri. Gen. Lidl România.Avocat Coordonator 3 6 Financiar-bancar. dreptul propriet ii intelectuale. C. 4. dreptul mediului.Senior Associate Lawyer. PANAIT. A.6. dreptul energiei. MEI Romanie Bulgarije Funds. AEW Central Europe. QVT Funds.Senior Associate Lawyer. 13 Bucure ti 021-402. ap.ro www. BAZILESCU Societate Profesional de Avoca i cu R spundere Limitat Str.17.filipsiasociatii.80. 159.80. dreptul mediului N/A Radu tefan Cernov .Avocat Coordonator 2 16 Bancar-financiar. bancar.dragomirlaw. 31B. dreptul propriet ii 031-229. sect. Cluj-Napoca. 44. fuziuni i achizi ii. 031-100.16.37.com www. 021-335. 4. Head of Legal Department Cosmin tef nescu . servicii exclusive: Training Stanleybet România. achizi ii. telecomunica ii. Debt Protect™ (monitorizare Român . corporate. Axente Sever nr. Bucure ti 2 (în drept bancar. dreptul muncii. Daf Trucks NV. fuziuni i Service Lease. 1.mazars.46 031-104. 6.27 031-100. Alpha Bank.11. Legal Outsourcing™ (externalizarea asisten ei juridice) Raluca tefan . 6. dreptul propriet ii intelectuale. Traian Doda nr. fuziuni i Str. concuren . dreptul muncii. cod 060754. bl. 0372-734.72 office@mircea-asociatii. 1. Transferoviar Group. recuper ri crean e N/A Filip Cosmin .69. POP I ASOCIA II Str. Electrica . Bucure ti 16 021-337. sc.71. cod 400428. Pu kin nr.ro 2 12 Dreptul comercial. GPV Group. Compania Na ional de Autostr zi i Drumuri Na ionale din România.Managing Partner Financiar 2010 133 . dreptul mediului. Prista Oil. dreptul muncii. sect. pia de capital. Aktor Group. Coordonator dreptul muncii. Kellogg Brown & Root. achizi ii publice. Luxoft. Grupul de Certificare Sisteme de Management Cristian Du escu . drept societar. telecomunica ii i IT.mfplawyers. sect. sect.ro. litigii. ProCredit Holding AG arbitrale C t lin M rg rit . România. Bucure ti 14 031-100.931 office@filipsiasociatii. 2. fuziuni i achizi ii. 1.2. Exalco. dreptul comunica iilor. Cluj 15 0264-504. drept societar. drept administrativ-contencios administrativ East Capital.dutescu.Managing Partner 6 15 Corporativ i comercial. Po ta Juridic™. ajutoare de stat. Premium Plaza Building. Alpha Leasing IFN. IT&C.98.41. dreptul penal al afacerilor. Lukoil Infrastructur i drept imobiliar. energie i resurse Electrice „Electrica Transilvania Nord". Caelum Development. Nova Trade.com DU ESCU I ASOCIA II Str. achizi ii publice i Pirelli România.ro www.00 021-310. Eurosport. Economu Cez rescu nr. 16. litigii i arbitraje www. cod 011033. Popa Rusu nr. proprietate intelectual i Transilvania Sud" i Electrica . Agen ia Na ional de Ocupare a For ei de Munc DUNCEA. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv DRAGOMIR I ASOCIA II Str.platisbazilescu. finan ri. Bucure ti 10 021-316.80.ro 2 17 Petrotel-Lukoil. 9.Avocat Coordonator MIRCEA I ASOCIA II Str. achizi ii publice. C t lin Chelu.00 11 România) dreptul concuren ei. reorganizare i lichidare judiciar . 031-229. jud.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr.ro www. parter.Avocat Coordonator Tsvetan Florov . energie i infrastructur . proprietate intelectual . Felix nr. Prysmian Cabluri i concesiuni.99 021-211.40.marccuspartners.Filiala de Distribu ie i Furnizare a Energiei e-law.

10. drept bancar i Romtrans. private equity. ING Bank. comercial i al concuren ei. 43. Gameloft România. Raiffeisen Bank.Partener 5 33 Arbitraj / litigii. Unilever South Central drept fiscal.57 021-250. cod 011141. GTC. membr a National Bank of Greece Group. fiscalitate. Nicolae Titulescu nr.39.pnpartners. 1. practicieni Gardiner & Theobald. Microsoft dreptul mediului.02 areff@deloittece. dreptul România. 6. 19 et.08 021-312. 169A. sect. Orange. finan ri de proiecte. litigii. EFG Eurobank Costin T r cil . Partner dreptul mediului. 5. parteneriate publicoprivate. litigii. dezvoltare imobiliar & ArcelorMittal. Odyssey drept fiscal.. . dreptul Mortgage Bank.77. Novartis. Bucure ti 25 031-405.04. fuziuni & achizi ii / Cargill. asigur ri. crt. Bucharest Business Park. imigrare. 021-223.00. industrii: CMT / TMT (comunica ii.ro www.. cod 010567. & Wavin România. privatizare. drept bancar i finan ri.Avocat Partener. et. drept corporatist / comercial. Bucure ti 20 021-312. Tnuva. dreptul muncii. ING Bank.allenovery. RBS Bank (România) S. AEW Europe. 021-256. 021-223. Imtech N. concuren .ro REFF & ASOCIA II SCA . Floreasca Business Park.20. muncii. Wavin Kft. Richter Gedeon. sect. finan e & pie e Hewlett Packard.Societate de avocatur afiliat Deloitte România os. 1. General C t lin B iculescu .nndkp. 5.pelifilip. Fresenius. drept societar.79. pie e de capital / IPO (oferte publice ini iale). proiecte / PPP.psa. proprietate intelectual & copyright.A.51. SBS comerciale Broadcasting Corporation Fuziuni i achizi ii. proprietate intelectual . drept bancar Francisc Eduard Peli . drept imobiliar.00. Oracle. sector public.75. fuziuni i achizi ii. sect. proprietate intelectual i Europe.01 office@pelifilip..Managing Partner 5 30 Fuziuni i achizi ii. Auchan.10. Bayer Healthcare AG. taxe i Foods Inc. Generali..ro www. concuren .37.ro www. A&D Pharma Group. cod 011853. membri UNPIR Drept societar / comercial (incluzând subdiviziunile dreptul muncii i dreptul concuren ei). Trade Center (GTC). RBS (Royal Bank of Fuziuni & achizi ii. et. investi ii i Emerson Corp tranzac ii imobiliare. Eurohold. Intel. Amiral Ioan Murgescu nr. proprietate intelectual . Bank of Cyprus. Smithfield muncii. cod 014459. 239.39. M&A.Partener Coordonator Andrei Burz-Pînzaru . 1. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv MU AT & ASOCIA II Bd.A. real estate. Electrolux.05 office@pnpartners.V. 1. i achizi iilor. OMV / Petrom.Co-Managing s n tate i industria farmaceutic . Manuela Nestor Partner Coordinators PACHIU & ASSOCIATES Str.B. Deutsche Bank concuren ei. energie i Philip Morris resurse naturale. sect. energie & resurse naturale. Bucure ti 21 021-527.A.17 021-223. energie i Bank. garan ii.12. sect. litigii de drept Iveco International Trading Finance.A..com www. tranzac ii imobiliare. Immoeast. AIG Lincoln. 1.A. Romstrade. IT & telecomunica ii.com/rtpr 5 24 Lauren iu Pachiu . executori IFN. et. cl direa B. industria farmaceutic . Bucure ti 23 021-317. Erste drept financiar i bancar. privatiz ri. 2. Banca Româneasc S. GlaxoSmithKline. Autogrill. comun & arbitrale. sect. dreptul muncii. real estate Advent International. protec ia datelor.ro www. energie. 60. Investkredit Bank. Enterprise Investors. Bucure ti 021-201. 1. Motors.00 021-527. energie. drept imobiliar.10 office@nndkp. CFO Integrator. General Electric. de capital. Dacia nr.com/ro/legal RTPR ALLEN & OVERY Bd.Senior Partner KBC Bank. cod 020061.85.57. Bucure ti-Ploie ti nr. Eli Lilly. 4-10. AFI Europe. Citibank. Vodafone România farmaceutice Asisten juridic pe o gam larg de probleme comerciale i societare i are specializare extins în domeniul fuziunilor Billa România (Rewe Group). aripa de est. PPF Partners. tehnologie). Citibank.59. NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN os.20. Fortis Bank. pie e de capital.Managing Partner Ergasias i Bancpost S.. Immoeast.Co-Managing Partner Bank.00 021-201. 1A. concuren . Ferrosan. faliment.77 031-405.musat. sect. Petrom. energie / utilit i. Immoeast. Bucure ti 22 021-256. dreptul Bechtel. AON. drept societar. FDI / Greenfield / Brownfield. UPC România 134 Informa]ii consultan]` juridic` . CVC Capital Partners. Filasa & Sanafi. 5. precum i litigii & arbitraje Thyssen Krupp. AT&T. Afin Leasing AG & Afin Leasing IFN. Westdeutsche Immobilienbank AG.16. Ford Motor Company. Unicredit Bank infrastructur . 021-317.19 021-317.95 general@musat.Managing Partner 2 20 Alexandru Reff . taxe i optimiz ri fiscale transna ionale Vinci & Aktor.com www.V. Rompetrol. FHB pia a de capital. Coordonator 3 13 Consultan corporate . 3. Globe contracte comerciale i achizi ii publice. Hercesa N/A 10 65 Ernest Popovici .77. cod 011022. Donaldson Europe B. concuren / antitrust. Andami Comp în insolven . Mun ii Tatra nr. infrastructur i PPP.78 office@rtprallenovery.61 021-319. executare silit . drept bancar.commercial. Orange. Unicredit iriac Bank S.66 office@psa.pachiu.82. drept bancar i finan ri.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr.com www.deloitte. 24 Bucure ti 021-222. 4. drept societar.com PETRESCU. problemelor de Porsche.56. 2. insolven . Group. Aegis litigii comerciale i fiscale Group. INR Management muncii. telecomunica ii & IT. iriac Group. Continental Wind Partners.09 pr@pachiu. domeniul reglementar i litigii & arbitraj New Europe Property Investment plc. insolven i dreptul Austria. Scotland). Real Estate.ro POPOVICI NI U & ASOCIA II Calea Doroban i nr. Fuziuni i achizi ii. Gheorghe Mu at . drept bancar. sect.Galenica consultan pentru proiecte industriale. intrarea A. titluri de valoare i Communication. imobiliare. autoriza i de MJ.com www. finan rilor. Cyprus Leasing IFN. media.com PELI FILIP Calea Floreasca nr. 4-8. Aviatorilor nr. drept interna ional privat. RCS&RDS. Vifor (International) Inc.Senior Partner Florian Ni u . energie. Group.82. et. pie e de capital.ro 12 95 Enel. ERBAN & ASOCIA II Str. pie e de capital. Bucure ti 18 021-202. cod 013681. OTP proprietate intelectual .ro 15 110 Ion Nestor. Mona Mu at . dreptul muncii. KBC Bank NV.12.

arbitraj. drept imobiliar & construc ii.00 021-314. finan e-b nci (inclusiv restructurarea împrumuturilor). Heitman International.ro www. energie. 7.ro.90 office@vf. asigur ri. finan ri de proiect.ro www. Nicolae Filipescu nr.Managing Partners 2 7 B nci i finan ri.99 office@tuca. cod 011141.01 bucharest-office@whitecase.com www.Managing Partner concuren . 1. 143.09.91 office@schoenherr. Bucure ti 34 031-224.84. Staicovici nr. Auchan. 30. private equity. solu ionarea disputelor.whitecase.PPP. dreptul maritim i al transportului OMV Petrom Marketing. 2.49.stoica-asociatii. et. achizi ii i fuziuni.09. drept maritim / Morris transporturi.tuca. fuziuni i achizi ii. dreptul muncii. farmaceutic i bio. sect. Europolis AG.Avocat Asociat Senior Sorin Mitel . litigii. Avicola Crevedia. America House. dreptul concuren ei.30 office@globalfininvest. energie / resurse naturale. Bucure ti 32 021-314.89. comunica ii electronice / IT.com www.02. tirbei Vod nr. proprietate intelectual i drepturi de autor. proprietate intelectual . drept comercial. achizi ii / privatiz ri.Partener Executiv Financiar 2010 135 .88. et. 4-8. Berlew . litigii i arbitraj. fuziuni i achizi ii.49. Ion Ionescu de la Brad nr.com SCHNECKER VAN WYK & PEARSON ROMÂNIA Bd. Union International Center II. 4. Christopher D. Marriott.67.concesiuni . dreptul muncii. Philip proprietate intelectual .salans.ro VOICU & FILIPESCU Str. restructurare i insolven . dreptul muncii. Dacia nr.90 021-204. România.ro www. sect.eu 4 35 Drept corporatist i comercial. telecomunica ii i media. GDF Suez. Verbund STOICA & ASOCIA II Str. fuziuni i achizi ii. reprezentare în litigii. Todor. crt. avia ie. IT.31. 1.92 office@serbanmares.92.ro VIL U & MITEL Calea Grivi ei nr. Dr.60 office@vilaumitel. Bel Rom.Managing Partner ArcelorMittal. litigii civile. achizi ii publice. Energias de Portugal. sect. precum: financiar-bancar.33 021-233.92. Bucure ti 031-805.92. Bank. OMV Petrom. Whirlpool Europe. Banca European bancar i financiar. A&D Pharma. General Constantin Budi teanu nr. pia de capital. cod 050558. proprietate intelectual 6 29 N/A Drago Vil u . retail Societ i comerciale i drept comercial.ro 10 40 Affichage Holding. fiscalitate Drept bancar i financiar. litigii. dreptul muncii. sect.31.tiin e. restructur ri / privatiz ri. N. Municipiul Suceava. et.ckc.serbanmares. 1. Banca Comercial Român . litigii. proprietate intelectual . Enterprise Sebastian Gutiu .90 021-319.Groupe Société Générale. Vienna Insurance Group. drept societar i comercial. Renault. resurse naturale i servicii publice Servicii de asisten juridic în domenii cheie ale dezvolt rii afacerilor lor.30 021-402. comerciale i penale. Alstom Transport.vilaumitel. 1. fuziuni i achizi ii. Procter & Gamble. mediere i solu ionarea disputelor Hornbach. PPF Investments. drept fiscal i financiar. Siemens România. arbitraj N/A Gheorghe erban . Colgate-Palmolive bancar / financiar. private equity. Bucure ti 33 021-314. Group / Banca Comercial PPP. AIG. BERD. cod 013813. BRD . achizi ii publice . Erste arbitraje. Generali PPF Holding. 1. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv SALANS MOORE I ASOCIA II Str. 1. infrastructur . dreptul concuren ei.tuca. Termica Suceava. PAID. Bucure ti 29 021-402. Louis Delhaize.Avocat Asociat Senior 10 38 Accenture. 45.31. energie. drept corporatist. PACHIU Str. energie i resurse naturale. 031-805. Unicredit iriac Bank Anda G. dreptul mediului. dreptul muncii. fuziuni i achizi ii.88. litigii / CEZ România.55. 021-314.67. Raiffeisen Daniel Voicu. LBBW. concesiuni / achizi ii publice. concuren . imobiliar. PNE Wind regulatory.com 6 17 Drept comercial. litigii i arbitraje. www.57 021-314. financiar i pie e de capital. asigur ri / pensii. drept fiscal. imobiliare. Petrom LPG. Hilton International. 28C. concuren .globalfininvest. drept imobiliar. dreptul Ardaf. dreptul muncii. industria alimentar .84.31 sca@stoica-asociatii. Coca-Cola. e-business Compania Hotelier Intercontinental. pie e de capital. sect.com www.90 30 031-805. 1. România. Daimler AG. dreptul mediului Delia Pachiu . Carrefour România. drept civil. pia a muncii (inclusiv concedieri colective). sect. PPP i PFI. 26-28.Senior Managing Partner 6 57 Drept financiar-bancar & pia de capital. BBC World Service.ro www. sect. International Finance Corporation. cod 010741.00 031-224. 5.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. drept imobiliar i construc ii. investi ii str ine i privatiz ri.43. aripa de vest.43.51 bucharest@salans. dreptul muncii. Erste imobiliar i construc ii.vf. drept penal. Bucure ti 26 021-312.com SCHOENHERR I ASOCIA II Bd. energie.50 021-312. Gabriel Zbârcea . drept de Investi ii. Nicolae Titulescu nr. proprietate intelectual . drept bancar. drept Florentin uca . Nuclearelectrica.02. drept imobiliar. Uniqa Group Austria.schoenherr. Bucure ti 27 021-233.Managing Partner Investors. Kronospan. 8. pie e de pentru Reconstruc ie i Dezvoltare. Mugur Filipescu Managing Partners 3 N/A Drept societar i comercial.Partener Fondator ERBAN. drept societar. 1. MARE I ASOCIA II Bd. Banca European concuren ei. Regia Autonom pentru Activit i Nucleare. Român .Avocat 15 80 Fuziuni. drept China Development Bank.ro WHITE & CASE. et. Radio XXI. ICON Niels Schnecker . Bucure ti 31 021-204. pie e de capital. 5. 2. Ericsson Telecommunications dreptul mediului. Poligrafiei nr. mezanin. IT i comunica ii.ro www. Continental AG. Romtelecom Valeriu Stoica . Bucure ti 28 021-319.ro UCA ZBÂRCEA & ASOCIA II os.ro www. Atel Group. sect. sect. capital. Overseas Private Investment Corporation. Honda. dreptul concuren ei. 2. cod 020961.

Alro. Raiffeisen Bryan W. UniCredit iriac i privatizare. sect. falimente) N/A Maria Andreea Mazilu . Radu Vod nr. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv WOLF THEISS I ASOCIA II Str.17. Cuprom. Starwood EAME License and Services Company BVBA AG. 8. achizi ii publice / Bank. M101. Nova Imobiliare 6 33 Drept bancar i financiar. ap. dreptul muncii. Mario Soft Ioan Mandache Nistor . 1. cl direa BCC. Kraft Foods. Rodmir Expert.V. Bucure ti 36 021-311. Metagrimex Business.Assistant Manager Credit Bank. Adidas România. sect. sc. et. et. mediului.05. Leasing Capital. CEC Bank. real estate. 1. Ioana Raco i. sect.bfjconsulting. pia a de capital CASE DE INSOLVEN Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. servicii juridice de reglementare.25 bucuresti@wolftheiss. Mivan Kier insolven . competi ie & antitrust. Nordcapital New Energy GmbH.19 office@zrp.Asociat Coordonator Consultan juridic i economic în domeniul reorganiz rii i lichid rii. Bancpost. 38.03. 0744-517. DEGI Construdava. Axinte Uricariul nr.77 business.77 031-407. m suri de supraveghere 5 021-330. bl. 1. et. D14.Gobain Construction proprietate intelectual . sect. Vimetco N.17 021-311. 58-60.ro 3 24 B nci i finan e. lichidare judiciar . reorganizare. regulatory & procurement. bl. 3. 021-212. 6. 3. Balkan Corporation. drept societar / comercial. drept imobiliar. radiere lichidare.77 office@bfjconsulting. Negoiu nr.ro Administrare judiciar .ro www. 3. 1.Managing Partner Zentralbank Österreich AG.D.ro www. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact AA TOTAL INSOLVENCY IPURL Str. Indac Investment Grup. 16. cl direa City Business Center. 83. Bucure ti 2 0744-370.ro . Rulmen i Slatina. parteneriat public-privat.34 1 021-212. Gheorghe Polizu nr. Petrom. analiza i identificarea Life Drugstores.restructuring@bdo.com ZAMFIRESCU RACO I PREDOIU Str.33.21.com BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL Str. International Diagnostic Center. New prevenire a insolven ei. Bucure ti 3 021-311. solu ionarea disputelor. Banca reorganizare pentru societ i aflate în insolven .12 amdgrupexpert@yahoo. 4. Grigore Alexandrescu nr.94. Meinl International Power Limited. reorganiz ri de societ i i lichid ri Intertrans.ro Consultan i servicii de specialitate în domeniul lichid rilor (voluntare.ro www. 2. Siea. bl. achizi ii .97. cod 011062. Eco Ledo Net evaluarea posibilit ilor de recuperare a crean elor împotriva societ ilor aflate în dificultate / insolven BEST INSOLVENCY SPRL Str. 21. sc. Cefin realizarea i implementarea planurilor de Niculae B lan . fuziuni. Geanina Oancea .81.72 gabrielabreza@yahoo.. Agrotop Cereal. Tebe România.21.bdo. 8.administrarelichidare.Partner Rena terea Creditului Românesc realizarea i implementarea planurilor de redresare / Mirona Anghel .959 031-824. Cepiem.P.16. ap. procedur ap.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. Bucure ti 35 021-308.ro AMD GRUP EXPERT SPRL Str. 13. Danone energie i resurse naturale.A.343 031-815.94. Nerva Traian nr.com www. concuren . Jardine . Agrodan Agroexport Dumitru Marinescu . 1. consultan juridic pentru recuperarea Joint Venture Limited Newpark crean elor împotriva societ ilor aflate în insolven .Co-Managing Partners Products România.lichidare-dizolvare. Confex Interna ional.dizolvare@lichidare-dizolvare.05. Bucure ti 6 031-407. 3.87. 30. Trapis New Florin B lescu .34 lichidare. litigii. sucursala Bucure ti. sect. Bucure ti de lichidare voluntar .76 021-319. sect. dreptul P.ro N/A Gabriela Breza .83. Prima Broker de Asigurare. 3. 242. Activit i privind procedurile de insolven . Chimica. Smartech.88 office@administrarelichidare. dizolvare.Asociat Unic ADMINISTRARE REORGANIZARE LICHIDARE-ARL IPURL Calea C l ra i nr. Interactive Entertainment. Bucure ti 021-212. Jean Louis Calderon nr. Agresiv 2000. et. Bucure ti 021-319.17.com BFJ CONSULTING GROUP Str. crt.17. sect. crt.ro www. et. dreptul muncii.Administrator Coordonarea cazurilor de insolven / reorganizare / faliment. 1.99 financiar i administrare special 021-330. Creative Catering 136 Informa]ii consultan]` juridic` I case de insolven]` . solu iilor optime pentru ie irea dintr-o anumit pia . Bright Media.36.dizolvare@yahoo. B8. Imperial Design. Erste Group Bank AG. bl.Partener Coordonator Real Estate Alpha.wolftheiss. 1. C lin-Andrei Zamfirescu Saint . Grup Guard Bucure ti. corporate / fuziuni & achizi ii. cod 020037. Daestoville. tax Deutsche Bahn AG. drepturi de proprietate intelectual i IT.zrp. 77.00 021-308.81. 4 sect. 4.Lichidator Exercitarea profesiei de practician în insolven Euro Club Hoteluri i Restaurante.Asociat Coordonator Invest.com www. ap. 13. asisten juridic pentru societ ile aflate în K-Tech Electronics. 2. Alma 93 Impex. sc. CEZ Group. Auto Imagini Impex '94.

Flanco Interna ional CASA DE INSOLVEN TRANSILVANIA necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea Bucure ti. Budai Deleanu nr.com B neasa.59 alexandru_mohora@yahoo. 9 ap. consultan în SPRL pre-insolven . lichidare judiciar i lichidare office@bostinainsolvency. bl. Mega Pac Impex. 27. LG Metal Industry.31. proceduri de lichidare voluntar i amiabil .ro N/A Andrei Sarban. 021-319. evalu ri. Romval Cluj. et. 74. sect. sect.eu voluntar www. 107-119. 0730-098.58. 3. pe baza unui plan de reorganizare a activit ii. Ilke. sect.25 021-318.03. 107.44. diviz ri. Bucure ti 13 021-318. întocmirea analizelor economico-financiare Direct Arge . PS0264-444.Practician în Insolven BO TIN & ASSOCIATES INSOLVENCY Consultan complet . Simionescu nr. 2.Asociat Financiar 2010 137 . office@citr. sc. de la auditul ini ial.74.25 021-212. Com Vico etc.Managing Partner 12 0264-444. Ges.ro www.10 021-260.43 reorganizare. Bucure ti 7 021-260. 4. Drupo. lichid ri. 021-212.insolvency@yahoo.Asociat Coordonator Alina Alexandru . 2. administrare / lichidare judiciar .35.ro Lichidare judiciar i administrativ . crt. Deltatex Bra ov.com Reorganizarea i lichidarea sociat ilor aflate în insolven . evalu ri societ i comerciale i active.00 de criz pân la gestionarea procedurilor de 021-319. Cluj-Napoca. reorganiz ri judiciare N/A Gabriel Biri .com CABINET INDIVIDUAL PRACTICIAN ÎN INSOLVEN Calea V c re ti nr. B. 0264-444. 70. restructurare în vederea reabilit rii economicofinanciare a agen ilor economici. 203.66. Irina Arn utu Asocia i Coordonatori Lichid ri voluntare. Construc ii Feroviare Str. 0724-169. Rexcom Interna ional. managementul situa iilor de criz .51 021-232. Chrytis Bra ov. sect. Integral Proiect. sect. de analiz a Bucure ti 8 dosarelor de recuper ri de crean e i a situa iilor 021-319. 8. 021-210.ro întocmirea proiectului de plan de lichidare. servicii de consultan în pre-insolven Înfiin at în decembrie 2009 Gerard Roberto Mitru . Inter Equipment.Practician Coordonator Monalisa Investments. efectuarea de studii de fezabilitate în vederea modific rilor în structura capitalului Lichid ri judiciare i voluntare. 1. proceduri de prevenire a insolven ei. conducerea sau Intex Timi oara.Asistent Manager ISD INSOLVENCY SPRL Bd. Bucure ti 15 021-212. Maglificio Primavera. Cluj de redresare.98. I. Hristo Botev nr. întocmirea proiectului sau a planului de reorganizare i supravegherea realiz rii acestuia. de încetare de pl i i a previzion rii posibilit ilor Timi oara. 43. www. Agropol. parter.bostinainsolvency.filiala Ploie ti.Asociat Coordonator Întocmirea unui raport de analiz a societ ii debitoare.07. jud.07. 1.com CAPITAL INSOL SPRL Str. Ciprom .98 generalgroupexpert@gmail. Comstal Marketing.821. administrare special . E1. Disim Conpro. sect. Alexandru Silviu Mohora Administrator Titular Servicii în cadrul procedurilor de insolven . Tofan Group Interna ional Bucure ti. cod 021306. 86. Oliver Invest Alba valorificarea activelor societ ii aflate în insolven . AM Enterprises.61. 29.capitalinsol.ro www.com Lichidare voluntar i judiciar . URSE I ASOCIA II SPRL Bd. bl. Plastex GENERAL GROUP EXPERT SPRL os. Bucure ti 021-894. DGL Construct.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. 1.328 021-253. Fetrans.00. Ciprom. Carol Fashion.44. managementul situa iilor de criz . 77. supraveghere financiar .25 dinu. proceduri de lichidare voluntar Rossane Consulting. Mecdru Cluj-Napoca. bl. Negolen. AZ COM Maramure .Andrei Cionc .21 isd. sc. reorganiz ri judiciare ale societ ilor aflate în dificultate financiar . 4. 1. valorific ri crean e i active Societatea de Construc ii Poduri Arpom. 10 ap. ap. 16. asigurarea managementului de criz . sc. administrare special . strategii de redresare a societ ii.48. A.21 mhzamfir@yahoo. Bucure ti 0722-274. asisten juridic GFC Solutions Company. Agroserv Exim.58. consultan i asistare juridic de specialitate.823 valorificate prin vânzare.ro supravegherea activit ii societ ii debitoare.00. Tiger Security Grup Ion Popescu .21. întocmirea rapoartelor de evaluare a Telezimex Cluj-Napoca. ap. servicii de elaborare de planuri i Str. Mihai Bravu nr. Bucure ti 14 021-250.urse@gmail. Rodipet Courier. Dan Urse . 4. Mihai Bravu nr. reorganizare. contabilitate 122 de clien i în lichidare voluntar / sau judiciar i Mihai Zamfir .20 office@birisgoran. Dacia nr. diagnosticul juridic al patrimoniului firmei. 2. Bucure ti 11 021-232.61. Emanoil Porumbaru nr.654 021-250. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact BIRI GORAN INSOLVEN SPRL Str. 8.527 021-315.74. Intrare Gh. Leonardo Bihor. Tristar Group.822 unor active sau bunuri care urmeaz a fi Napoca.51 office@capitalinsol. ap.citr.birisgoran.46.Practician în Insolven Consultan . Foresta Nehoiu. 1.25. Sistal Total. Geroco Group Elena Bu tea . Transporturi Bucure tii Noi Interna ional. sect.73.eu CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVEN ZAMFIR MIHAI os. Jean Louis Calderon nr.21. sect. Georgiana Grosu . mandatar ad-hoc.Secretar Vinalcool. conciliator-concordat preventiv. 2. conducerea activit ii de lichidare a bunurilor societ ii (lichidator) DINU.

ro.rovigo.53. sect. Flamingo International. Srinkler firme.44. Auto Mondo Campany. Skills Network Cornel Iona cu . Full Beer.Lichidator crean elor. negocieri ale datoriilor Construction.86.39.991 021-369. debitorului.59 office@pminsolv.00. 031-423.com LOGICONTA IPURL Str. A.ro ROMINSOLV SPRL Splaiul Unirii nr.64 office@rovigo.Partener Flamingo. 1-5.ro www. Rulmentul. 4.94. Contab Veritas Impex. cod 011853. 61.Practician Coordonator 138 Informa]ii case de insolven]` I consultan]` fiscal` [i audit . Geomi Investment. Mihai Bravu nr. sect.27. bl.musat. cadrul procedurilor de insolven : recuper ri Italo-Romena Leasing IFN.79. Cosimet insolven ei.23 logiconta@clicknet.04.Economist Servicii de prevenire a insolven ei i servicii în Thyssen Krupp. sect. Speran a Munteanu .60 zanfirstefania@yahoo. (fosta IMGB).pminsolv. 33. DV Automedia.ro www.. în cadrul concordatului preventiv. Conservarea Minelor (ICM).53 Religiilor. întocmirea planului de reorganizare. RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL Nuclearmontaj. 28. 0722-291. Bucure ti 21 021-315. monitorizare. sc. Petromar. Biat servicii de mandatar ad-hoc. 2.ro Investi ii i Dezvoltare www. 0371-108.57.449 021-569. 3.Asociat Fondator Leasing IFN. restructurarea portofoliului de credite. 1. Caterpillar. Cine Video Orient Unu. participarea al turi de debitor Estate.95 general@musat. 3. Star Slot.60. Terravision (în insolven ) Radu Stoicoviciu.Office Manager PSV Company. A. recuperare crean e. valorificare active.ro Evaluarea întreprinderii. Str. Dr. procedur de dizolvare i lichidare East Bridge Group voluntar PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY SERVICES SPRL Str. ILS Real readucerea bunurilor înstr inate fraudulos în patrimoniul debitoarei.13. Bankcoop.Senior Manager PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL Str. Aviatorilor nr. et.ro www. sect. Bucure ti insolven . Lirei nr.Parteneri Asocia i Paul Stanciu . et. Gigant Construct. sc. Beyler (în insolven ). 9. 0724-323. mandat ad-hoc. lichidare judiciar / F. Fleischmeister Produc ie. 223. Romfood Prod la continuarea activit ii sale prin reorganizare Vasile Deleanu .ro Identificarea m surilor de redresare i elaborarea planurilor de reorganizare pentru companii aflate în Diekat Construct.53 Coordonator falimente. Unicom Osys.it Reorganiz ri i lichid ri judiciare tefania Zanfir .27. lichid ri voluntare Ceta.ro Compania de Construc ii Unicon & Partner. ap. proceduri de insolven : de companii. bl.94 sclidersa@yahoo. Tchibo Kft. 4. Copper 23 021-321. mandatul ad-hoc.30 021-321. 3.ro MU AT & ASOCIA II Cas de Insolven SPRL Bd. Cerelast. atribu iunile Intercontrol. insolven .16.LICHIDARE I REORGANIZARE Str. AXA Management. Steaua de Mare (în falimente.rominsolv.44. Alon Consult. Tami administratorului special în procedura insolven ei.706 031-805. stabilirea cauzelor ALT Group Bet.Asociat ac iuni / obiec iuni.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.Asociat Coordonator Lichid ri voluntare i judiciare Nicolae Grigorescu .Managing Partner Viviana Stoicescu .Practician Asisten i reprezentare în procedurile de sect. C. recuperare de crean e. www. Banca de office@rva. 021-223.pwc. Projects Computers Group. inventarierea i valorificarea bunurilor Czech Republic. farmaceutice.442 021-210. Miruna Suciu . Iorom Trading. R&M Mobil . Republica.29. procesarea c rnii.C. 4.67. Bucure ti 17 021-252. Bucure ti 18 021-202. Dunarom Trading Company Gheorghe Piperea .Coordonator Activitate Mircea Deaconu . interfon 23C. Turturelelor nr. sect. reorganizare). Extrapan. Petrotrans.59. Elran Investments Iuliana Craiciu . lichidare voluntar i recuper ri crean e Beech Capital. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact LIDER . 11A. promovarea de Haighton Trading.Asociat Coordonator Administrare judiciar . 43.57.40. reorganizare i administrare judiciar . reorganiz ri judiciare. agricultur i cre terea animalelor. Vald-Rom 21 Pronto.Director Executiv 021-321. Best Media Press. Silver Line. IHC Group. Incov (în reorganizare). Goodies 97. Dr Reddy’s Laboratories. Eco Autogaz. 23-24.ro ROVIGO SPRL Intrarea Mare al Josef Pilsudski nr. TSR Ana-Maria Pl cintescu . Raiffeisen Bank.58. Rustic Turism STEFY IPURL os. valorificarea bunurile companiei falite. sect. 290. Costache Negri nr. în afara instan ei sau sub control Romply (în reorganizare). UTB. Ecotehnic Service & Equipment.E. verificarea / încasarea Ltd. et. restructur ri retail etc. Staicovici nr. Banca Interna ional a Doina Otilia Milu .E. Bucure ti 20 031-805. asocia ii i funda ii care nu mai desf oar Consult nicio activitate Irina Marin . Romtool VDA Products. industria petrolier .rva. RAAPPS. Prodimpex. 5. concordatul preventiv. Navol. Maccon Industry. 3.00 021-202. Bucure ti 22 021-210.40.N. SC Pentru Închiderea i Gestionarea procedurilor de concordat preventiv. solu ii de închidere controlat a activit ii.85. lichid ri voluntare reorganizare). 4. 2 recuper ri crean e. 16 Bucure ti 021-569.23 021-252.doingbusinessinromania. et.57. Ca avencu.Asociat International. Exponent Travel. AX Solutions Commerce. 0722-715. crt. Rotras (în judiciar. sect. lichid ri judiciare. Mona Mu at . reorganizarea acesteia sub controlul organelor de conducere sau al judec torului sindic prin plan de reorganizare.com www.42 home@rominsolv. 1. ap. Biat Constructions examinarea situa iei economice a debitorului.16.00 021-223.com/ro Restructur ri în afara instan ei din domeniul FMCG. Service Pompe Injectoare.. Bucure ti 24 021-369. Tractorul voluntar . Medeus & Co Octav Arin St nescu . Bucure ti 19 021-202. Tele 7 ABC. administrare. Analiza i evaluarea afacerii.53. opera iuni de lichidare i radiere pentru Construction.pwc. Aversa. tranzac ionarea de drepturi litigioase Tismarom. 2. Gabroveni nr. Alpha crean e.ro www.Lichidator Maria Raluca Jianu .00 office@ro. 3. Interna ional Cargo Transport.

impozite indirecte.Managing Partner Ruxandra Jianu . 20. 021-319. 31. 1.000 0372-286.com www. Suki Group tefan Burtic .03 office@bostinatax. ap. bl.44. 24.94.79 office@valor. consultan în tehnologie i integrare de sisteme. expertiza tehnic i evaluare. precum i gestionarea procedurilor de lichidare voluntar / amiabil . Balcan N. Medicover. 1 cl direa H1. Coifer.77 office@bdo. Frigotehnica. informare periodic cu privire la modific ri ale actelor normative.66. cod 031041.ro BDO TAX Str.Country Managing Director Andreea Niculae . VLADU VERA IPURL insolven ei. Nerva Traian nr.bdo.76 021-319. Bucure ti 5 021-319. întocmirea proiectului sau a planului de 0241-625.Partener Consultan curent în leg tur cu aplicarea legisla iei fiscale (impozite directe. servicii UE i suport Policolor. Blue Air. Vladu Vera . Bucure ti 3 021-319. structurare / restructurare investi ii.94. Silviu Manolescu . consultan general cu privire la problemele curente generate din desf urarea normal a activit ii societ ii).accenture. cl direa City Business Center.bostinatax. Westgate Park.79 021-314. Bere Rahova.ro VALOR SPRL Str.birisgoran. 7.48. proceduri de prevenire a insolven ei. Antibiotice. Pirelli. 7.60. impozite i taxe pentru IMM-uri) Emilian Duca . Dorna optimizarea pachetelor salariale). 0241-741. Bucure ti 2 021-319. Digital institu ional. sect. crt. servicii CFR Infrastructur . 3. 0241-625.eu www. Canpentru persoane deta ate . Hotel Granat Cap Aurora.Partner Servicii în domeniul consultan ei fiscale (preg tirea de opinii cu privire la problemele fiscale legate de activitatea societ ii. asisten fiscal pentru persoane fizice (servicii Agricover. Kronospan. 6. contabile. 4. 1. RATB. OMV. Bucure ti 4 021-260. Way Media Interna ional. asisten la control. 3.20 tax@birisgoran. sc.482. 77. et. consultan în resurse umane. 0241-741. crt. AMSTERDAM.Director Financiar 2010 139 .77 tax@bdo.administrare expatria i.com comerciale.ro BO TIN ACCOUNTING & FISCAL CONSULTING Aleea Alexandru nr. 28. et. reorganizare i supravegherea realiz rii acestuia. bl. întocmirea proiectului de plan de lichidare etc. pre uri de transfer).valor. cl direa City Business Center.Administrator CONSULTAN Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. business process outsourcing (BPO) N/A Maurizio Barini .ro www. consultan în Atlassib.570 Agromec Seimeni.tzainsolventa. sect.Practician în Insolven Lichid ri voluntare i judiciare Acumulatorul.94. 3. contencios administrativ) N/A Gabriel Biri . 1. OTP Bank.570 B lcescu colectarea i recuperarea crean elor civile i vladu_vera@yahoo.Practician în Insolven Robert Ro u .ro www.V.ro BDO AUDIT Str. Nerva Traian nr. 4-8. activit ii societ ii debitoare. servicii în domeniul contabilit ii N/A Bogdan Popa . cod 011141. FISCAL I AUDIT Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv ACCENTURE CENTRAL EUROPE B.Sucursala Bucure ti Str. sect. M101. 1. reprezentare i asisten în rela ia cu autorit ile.ro Societate constituit de firma de avocatur uca Zbârcea & Asocia ii.88 021-319.99 ciprian. Beiersdorf. Lasselsberger. Preciziei nr.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Constan a. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact TZA INSOLVEN SPRL os. 2. 8.Director General managementul riscului.Financial Services Lead Audit financiar.ro www.10 021-260. supraveghere financiar i administrare special Piraeus Bank. Emanoil Porumbaru nr. Pentarom Construct de insolven . DHL. Agromec Ostrov. cod 031041. Bucure ti 25 021-204. îndepline te competen e specifice administratorului judiciar / lichidatorului. bl. MKB Romexterra Bank. Pack. Volksbank Ciprian Dragomir . sect.ro www. Agrocom Medgidia.07. Consulting Sud. 1. gestionarea procedurii Tar Ovidiu 06.bdo. sect.ro www. audit intern.07. training Cable Systems Impozitarea companiilor (planificare fiscal intern i interna ional . OLANDA . de faliment i de reorganizare. Farmexpert.eu Consultan în management.94. jud. Vininterconect. Ion Câmpineanu nr. Bucure ti 26 021-314. Dumitru Marinescu nr. sect.44. 20A.001 romania@accenture.88. consultan de specialitate cu privire la impozitele directe i indirecte datorate c tre bugetul statului. 1. a procedurilor de lichidare amiabil i de prevenire a Agropit Pietreni. servicii de Sandoz-Novartis. Bucure ti 0372-286. America House. BCR. M101. solu ii tehnologice. et. Constan a 27 Bucure ti. et.ro BIRI GORAN TAX CONSULTING Str.88.482.dragomir@tzainsolventa. et. Fulger.60. Nicolae Titulescu nr.90 021-204.76 021-319. 3. domenii de Lactate specializare fiscal (TVA i taxe vamale. R zvan Iv nescu Asocia i Coordonatori Gestionarea procedurilor de lichidare voluntar . asisten financiar . conducerea în tot sau în parte a Str. Agiloq Agigea.

Global City Informa ii de afaceri (rapoarte de credit despre Groupama Asigur ri. rapoarte de credit. Constan a.Senior Partner KPMG în România Servicii de audit.632 office@crgnexia.61 021-222. contabilitate i raport ri IFRS.kpmg. iriac Asigur ri. 208. asisten fiscal i Agrana România. Bucure ti-Ploie ti. 66.16. sect. 2. comunicare intern .Office Managing Partner România & Balkan Region N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli . P. 3.Country Managing Partner ICAP ROMÂNIA BUSINESS INFORMATION SERVICES & CONSULTANTS Arval Service Lease România. cod 014453. Compania Na ional sectorul privat. asisten în 0741-800. cod 011141. inclusiv servicii de os. et. 14 0741-800. Energobit.Office Managing Partner România & Balkan Region N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli .com www. studii Sodexo Pass România. The Rompetrol Group.ro www. coeziunea echipelor.26. Griro.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. 10. ap. asisten fiscal .97 031-815.ro www. cod 060754.53. cod 011033. et. sect. Comcereal. UniCredit iriac Bank. aripa de est. aripa de est. TMK Group.Managing Director BNR. Head of Audit & Assurance Gabriel incu .60. consultan în management. optimizare procese interne. 021-206.16. sect. sect. cl direa Premium Plaza. monitorizare parteneri de afaceri.). 6.24.icap.iquest-consulting. Nicolae Titulescu nr. sect. servicii de resurse umane. dezvoltarea abilit ilor de Actaris Itron.00 021-310. asisten în afaceri în Banca Comercial Român .com www.47. Aker Br ila. Dr.71. restructurare Karim Kheirat .20 021-231. planificare fiscal interna ional . 3.ro www. consultan în tehnologia informa iilor (integrarea bazelor de date. Rovinari i Turceni.40. Bucure ti Banca Transilvania. 31B.ro erban Toader .com www. 5. GDF Suez Energy România Camelia Horlaci . aripa de est.61 021-222.O. 4-8. Curtea de Conturi a României.com Colectare crean e comerciale B2B & B2C.Director PR & Marketing Angajamente de audit i de revizuire. Bucure ti 6 021-231. atât din Po ta Român . servicii de deta are interna ional . Bucure ti 10 021-222.60 managementul crean elor Cosmote Romanian Mobile 021-206. servicii de contabilitate i salarizare Comvex. verificarea sistemelor de contabilitate i a mijloacelor de control intern. et. 1.Office Managing Partner România & Balkan Region Audit financiar.00 ciprian. rating i informa ii despre companii. stabilirea pre urilor de transfer. consultan în domeniul impozitelor i taxelor.ro ERNST & YOUNG Str. Automobile Dacia. DN 1. 1. 63-69. Mihail Kog lniceanu nr. managementul facturilor. Mangalia. sect. Head of Tax & Outsourcing 140 Informa]ii consultan]` fiscal` [i audit I fonduri de investi]ii .26. Economu Cez rescu nr. Complexul Energetic cu reglement rile în vigoare www. crt.ro IQUEST CONSULTING Bd. cl direa O21. precum i servicii de consultan pe probleme de contabilitate i analiza diagnosticului financiar Servicii în domenii precum: capitalul uman (proiectarea organigramei.ro CONSULTING R GROUP Bd.ey. fuziuni i achizi ii. 39.ro DELOITTE AUDIT os.16.deloitte.79 Telecommunications icap@icap. Nicolae Titulescu nr. et. asisten tranzac ii. Mamaia nr.22 office@coface. Roche România. Citibank România.deloitte. contabilitate de gestiune Servicii de audit în sistem românesc i interna ional. Allianzconsultan în afaceri. dezvoltarea i Rompetrol Downstream. cod 050104. sect. Inscut Bucure ti Lumini a Ristea . companii).ro Transelectrica. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv COFACE ROMÂNIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES Calea Floreasca nr. alerte fiscale. date de marketing N/A Cristian Ionescu .moga@iquestint.Managing Partner Vasile Andrian . 1. servicii de consultan financiar i pentru afaceri. os.com www. Bucure ti 15 031-229. Voluntari. Bucure ti 11 021-402. 2-3. consultan contabilitate fiscal i N/A Jean-Pierre Vigroux .Administrator N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli . transpunerea situa iilor financiare. revizii fiscale. Bucure ti 13 021-313.700 de Transport al Energiei Electrice vederea respect rii cerin elor de conformitate kpmgro@kpmg. nr. merchandising design. Constan a 7 0241-606. Cosmote. Goodyear Dunlop Tires România.00 031-229. Enel MAZARS ROMÂNIA Str. audit intern. 3.deloitte. Germanos.Partner. cod 013685.93 office@ro. 1. 69-71.Country Manager Ciprian Alpiu Moga . Ilfov sectoriale. jud. 1. audit i optimizare comercial . Iacob Felix nr. func ii i responsabilit i etc.16. Ambient. DC Communication motivare i comunicare. 4-8.16.com www. Business Park.16. due diligence. CEZ. asistarea managementului schimbului de date) Consultan strategic în domeniul fiscal.ro DELOITTE TAX os.01 contact@mazars. consultan pentru strategii financiare. Bucure ti-Nord nr.622 0241-691.ro www. 4. cât i din cel public. Nicolae Titulescu nr.60 romania@deloittece.60 romania@deloittece.Senior Manager. Romtelecom.ro Craiova.800 organiza ii din diverse domenii. restructurare i accesare de fonduri pentru Box 18-191. Bucure ti 8 021-222. 12 jud. 1.60. impozite indirecte.crgnexia.26. Bucure ti 9 021-222.60 romania@deloittece.ro DELOITTE CONSULTAN os. cod 011141. sect. 49.com Consultan în retail: strategie pentru magazine. KPMG ROMÂNIA Servicii de audit.61 021-222. cod 011141. et. 4-8. recrutarea de profile Cora România & Ungaria. Lafarge.Director General Iuliana Floricica .mazars.coface. coaching pentru manageri. et. inginere ti i IT dificile.ey. impozite directe.

ro www. taxe.mircea-asociatii.globalfininvest.pms. consultan economicoMarinopoulos România. dimensiunea pachetului de ac iuni. 1. Enal efectuarea de analize economico-financiare. Baumix.06. Prim ria management de proiect (construc ii civile i Mihail Kog lniceanu. Constan a 19 0241-616. 1. Constan a. Traian Doda nr. sect. active în industria financiar-bancar . alina. sect. Pirelii România Raluca tefan . Lundbeck. Edilbalk.com Consultan fiscal N/A Marius Ionescu.99 021-211.pachet semnificativ Mihai Sfin escu . Bucure ti 18 021-202.60 msfintescu@3tscapital. Esilicon România. management opera ional. tranzac ii imobiliare. sect. Clucerului nr.Managing Partner Consultan fiscal general .Senior Managing Partner Drept fiscal.ro www. Hotel interna ionale. jud. et. Euroconfort antreprenoriat i abilit i multiple de management Costin Octavian orici Managing Partner SCHNECKER VAN WYK & PEARSON PRO ACCOUNTING & TAX Bd. Hagisport. 3TS Cisco Fund 230. 2.20 marius. Emporiki Bank România. 4. 021-210.86.98.com 3TS Fund II. asigur ri. cursuri individualizate.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. litigii sectorul imobiliar. 8. sect. fuziuni Companii multina ionale i române ti i achizi ii. cod 013681.ro www. ob inerea de finan ri i implementare Spiru Haret. administrare fiscal . Can Pack România. Persoan de contact 3TS CAPITAL PARTNERS Str. valoarea tranzac iei) Nr. sect.72 office@mircea-asociatii. Bucure ti 1 031-100. 1. 5. Avicola Crevedia.90 17 021-317.000. cod 013813. litigii fiscale Oberthur Technologies România.00 021-201. 2. Infosan Bucure ti.48 office@taxhouse. re eaua de firme 3 E proiecte finan ate din surse europene i Services România.Partener Financiar 2010 141 . cod 050552.ro www.Managing Partner FONDURI DE INVESTI II Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele fondurilor active administrate Capital strâns (euro) / Capital investit (euro) Tranzac ii încheiate în 2009 (numele companiei. 8. managementul finan rilor europene.ro TAXHOUSE Str.com www. Granulat. auditor i consultant fiscal la societ ile comerciale Florentina u nea Administrator PRICEWATERHOUSECOOPERS ROMÂNIA Str. reprezentant / împuternicit. fiscale industria farmaceutic etc. consultan în materia taxelor i impozitelor. pre uri de transfer.ro Organizarea / supervizarea contabilit ii. 2. ap. consultan fiscal i consultan pentru afaceri.85. divizare. Ion Ionescu de la Brad nr. Ferdinand nr. Grigore Alexandrescu nr.02. leasing. îndeplinirea potrivit dispozi iilor Corporation.com/ro PROJECT MANAGEMENT SOLUTION Bd.06.pwc. petrol. specializate pe diferite sectoare N/A Vasile Iuga . sector auto. Costache Negri nr.00 office@ro.finconta.02. Albe ti nr.ro www.808 costin. 1. Antalis.ro Audit financiar.96 office@finconta. 55. Iron Mountain de fuziune. restructur ri. Soare Services. Bucure ti 021-317.12.pwc.16. 021-316.com www.16.45. 1. et. et. training autorizat în management de International Sinaia.3tscapital.000 / 185. 1. Uti Group legale a mandatului de cenzor. revizii i certific ri fiscale.Parteneri PKF FINCONTA Str.31. crt. crt.31. sect. Bucure ti asisten în rela ia cu autorit ile.561 0241-616. Bucure ti 16 021-201. et.000. business plan-uri. 1. audit România. due diligence 20 021-233.06. Universitatea industriale). Angela Ro ca .sorici@pms. optimizare / planificare fiscal .com SOCIETATEA CIVIL DE AVOCATUR MIRCEA I ASOCIA II Str.000 Internet Corp .43. Timberprom Niels Schnecker .33 fiscal. energie. due România. Haras. 4. Novensys financiar i fiscal .00 021-202. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN CONSULTAN FISCAL os. 1A. Marks & Spencer diligence de achizi ii.30 office@globalfininvest. Infochem GMBH. 59. Stanleybet.47 021-316.nndkp.59 031-100.taxhouse. Alina Timofti. Bucure ti 21 021-210. Bucharest Business Park.12. pre uri de transfer.ro Hornbach. proiecte Rossi. 0241-619. ramburs ri de impozite i bunuri de larg consum.com www.80. inspec ii fiscale. Consultan fiscal . Gen. Bucure ti 22 021-316. proiect. 4. Bucure ti-Ploie ti nr. întocmirea / verificarea i certificarea bilan urilor contabile. Gino financiar contabil i evalu ri patrimoniale.808.timofti@nndkp.43. 1-5. corp A. sect. industrie grea. Primavera Grup.ionescu@nndkp. consultan contabil 021-233.Country Managing Partner Management strategic pentru companii i administra ia public . certific ri fiscale.ro. Ana-Maria Miron .

com ARX EQUITY PARTNERS Str. Grigore Alexandrescu nr. Accession Mezzanine Capital II 376. Bucure ti-Ploie ti nr. 42-44. 3. 11-15. cod 050574.05.000 / N/A _ Ruxandra Pan .000.00 Fund. 1.26 pana@mezzmanagement.84 bucharest@arxequity.19 021-230.N/A Anca Ionescu .000.ro www.com www. 1.22 office@sigmableyzer.23 021-401. Bucure ti 2 021-211.84. 3A. 1. 1. GED REEI 336.000 Fund Profi Rom Food (prin Polish Enterprise Fund VI): 100% / 66 mil. Roma nr.10. 1. 12Bis. Global Emerging Property Fund 021-310. valoarea tranzac iei) Nr. 13.gedcapital. euro în tranzac ie.11.34.000.Investment Analyst Kerten N/A / N/A N/A Aurelian Trifa .81 021-231.N/A.000.30.000.Investment Director Accession Mezzanine Capital I.000 2009 .Investment Manager Polish Enterprise Fund VI. cod 050579.000. Bucure ti 021-317. sect. 021-305.34.000.com PINEBRIDGE INVESTMENTS Str.94.01.ro www.com ENTERPRISE INVESTORS Str. Bucure ti 8 021-230.01. parter. Bucure ti 10 021-231.ro www.29 office@globalfinance. 5.16. Dr ghiescu nr.com www. Bucharest Office Str. 1.000.54 romania@kerten.32.85 021-314.eu www. Numele fondurilor active administrate Capital strâns (euro) / Capital investit (euro) Persoan de contact Advent Central and Eastern Europe IV.com.com www. et. S-Park.05. LP 523. Romniceanu nr. 5.52.000.02 021-211.ro (prin Happy Tour) .22. Octavian Moraru nr.000. 36.000.ro GED Str. Metropolis Center.Director Reprezentan România 142 Informa]ii fonduri de investi]ii . aripa de est.300. Banul Antonache nr.arxequity.preluare pachet majoritar Meda Mic unescu . Dr. urmând s investeasc peste 12 mil.000 / 1.Diamedix: mix de achizi ie de ac iuni (80%) i m rire de capital / 12 mil.83 office@pinebridge. Enterprise Venture 1.11.ro www. sect.000 / 150.ei.000.Infopress: achizi ia a 92% din companie. Paravion. 1. euro Cristian Nacu . sect.com Tranzac ii încheiate în 2009 (numele companiei.com ORESA VENTURES ROMÂNIA os. Frumoas nr. Bucure ti 4 021-314. euro. Bucure ti 11 021-410. 021-202.com 350.93 info@ei. bl.16.000 _ Valentin uteu .Director ARX CEE III 102. sect. sect. Bucure ti 9 021-361. sect.000 / 120.00 021-410. sect.sigmableyzer.preluare pachet majoritar Lexum (CZ) .000 _ Doina Popescu .81.com. 3.02 stcaciuc@adventinternational. GED SUR Fund I.000 / 15.06 021-231.000.pinebridge. SouthEastern Europe GLOBAL FINANCE Str.com MEZZANINE MANAGEMENT GmbH.com www.65 inforo@oresaventures. Bucure ti 6 021-310. 1. et. printr-o m rire de capital.mezzmanagement. 42A.000 / 200.gr KERTEN CAPITAL INVESTMENTS Str.58.000. crt. Bucure ti 7 021-231. sect.oresaventures.globalfinance.000 / N/A _ Radu Bugic .000 Kakadu (PL) .000 / 200.05. 1. 89-97.Managing Director PineBridge New Europe Partners II.66.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web ADVENT INTERNATIONAL ROMÂNIA Str. Travel House (prin Happy Tour) .000 / N/A. 330.adventinternational.com.62 021-361.700.000. euro / investi ia total GED în cadrul companiei va ajunge la 12 mil. Advent Central and Eastern Europe III 1.000. 3. Tipografilor nr. 2010 . Bucure ti 3 021-410.000 N/A Cornel Marian .kerten. 021-202.Investment Director Oresa Ventures N/A / 100.32. G.000 200.01.94. tirbei Vod nr.14. euro.Partner GED Iberian Fund I.000.000. South East Europe et. Dr.com www.Managing Director SigmaBleyzer South East Europe Fund IV 250.00.com SIGMABLEYZER INVESTMENT GROUP LLC Str.00 5 021-318. sect.GED Deputy Managing Director.83 bucharest@gedcapital. anca.000 / N/A Centrul Medical Unirea: 80% Ozone Laboratories: 100% (prin LaborMed) PlantExtrakt: 100% din portofoliul de branduri (prin LaborMed) Sebastian Tcaciuc . Sold. dimensiunea pachetului de ac iuni. GED Eastern Fund II. Total Energy Business: 60% / 6 mil. 56.ionescu@gedcapital.

Societate Profesional` de Avoca]i cu R`spundere Limitat` 133 EFG Eurobank Mutual Funds Management Romånia SAI 114 EFG Eurolife Asigur`ri de Via]` 63 EFG Eurolife Asigur`ri Generale 63 EFG Leasing IFN 92 Emporiki Bank-Romånia 33 Enescu. o.Sucursala Bucure[ti 62 Carpatica Asig 62 Carpatica Asset Management 114 Casa de Insolven]` Transilvania 137 Caterpillar Financial Services Poland Sp z o. 60 Asito Kapital 61 Asocia]ia pentru Pensiile Administrate Privat din Romånia 70 ATE Bank Romånia 28 ATE Insurance Romånia 61 Autotechnica Fleet Services (Hertz Lease) 90 Aviva . 28 Alpha Insurance Brokers Societate de Brokeraj \n Asigurare .Asirom Vienna Insurance Group 61 Asigurare-Reasigurare Astra 51. Amsterdam. Sucursala Romånia IFN 91 CEC Bank 32 Cecilia Popa [i Asocia]ii 132 Certasig Asigurare [i Reasigurare 62 Cetelem IFN 32 Chartis Romånia 63 Coface Romånia Credit Management Services 140 Consulting R Group 140 Credit Europe Asigur`ri-Reasigur`ri 63 Credit Europe Bank 32 Credit Europe Leasing IFN 91 Cross Monitorizare 93 Cyprus Leasing Romånia IFN 91 D&B David [i Baias 132 D&CA Insurance Broker 67 Del Fin Leasing IFN 91 Deloitte Audit 140 Deloitte Consultan]` 140 Deloitte Tax 140 Destine Broker de Asigurare 67 Deutsche Leasing Romånia 91 Deutsche Leasing Romånia Opera]ional 92 Dexia Kommunalkredit Bank AG 12. Bazilescu . Olanda Sucursala Bucure[ti 21.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 69 Alico Asigur`ri Romånia 60 Allianz }iriac Asigur`ri 60 Allianz-}iriac Pensii Private . 28 Banca Italo Romena Spa 30 Banca Millennium 30 Banca Romåneasc` Membr` a Grupului National Bank of Greece 30 Banca Transilvania 30 Bancpost 30 Bank Leumi Romånia 30 Bank of Cyprus (Romånia) 32 BC Intesa Sanpaolo Romånia 13. Pop [i Asocia]ii 133 Enterprise Investors 129.Groupe Société Générale 32 BRD .Broker de Asigurare .A. 142 EOS Risq Romånia .Reasigurare 67 Fata Asigur`ri 64 Filip & Asocia]ii 133 Finance Broker de Asigurare 67 Financiar 2010 143 .Broker de Asigurare-Reasigurare 66 Administrare Reorganizare Lichidare-ARL IPURL 136 Advent International Romånia 142 Aegon .Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 70 BRD Asigur`ri de Via]` 62 BRD Asset Management 114 BRD Sogelease IFN 79.Sucursala Bucure[ti 62 Cardif Assurance Vie S.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 69 Aegon Asigur`ri de Via]` 60 Alico .Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 BDO Audit 139 BDO Business Restructuring SPRL 136 BDO Tax 139 Best Insolvency SPRL 136 BFJ Consulting Group 136 Biri[ Goran 132 Biri[ Goran Insolven]` SPRL 137 Biri[ Goran Tax Consulting 139 BMFM 102. {tef`nescu & Asocia]ii 133 Du]escu [i Asocia]ii 121. 133 E.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 69 Alpha Bank Romånia 15. Panait. 16. Paris .A. 66 ARX Equity Partners 142 Asigest Agri Broker de Asigurare 67 Asigurare Reasigurare Ardaf 60 Asigurare Reasigurare Asimed 61 Asigurarea Romåneasc` . Urse [i Asocia]ii SPRL 137 DLA Piper 132 Dragomir [i Asocia]ii 133 Duncea. 139 Activ Asigur`ri . 90 BT Asset Management 114 BT Leasing Transilvania 90 Bulboac` & Asocia]ii 132 Bu[tea-Deheza [i Asocia]ii 132 Cabinet Individual de Insolven]` Zamfir Mihai 137 Cabinet Individual Practician \n Insolven]` 137 Capital Insol SPRL 137 Capital Leasing IFN 91 Cardif Asigur`ri 62 Cardif Assurance Risques Divers S.Broker de Asigurare [i Reasigurare 67 EPM Romånia Broker de Asigurare 67 Ergo Asigur`ri de Via]` 63 Ernst & Young 140 Erste Asset Management 114 Eureko .Societate de Administrate a unui Fond de Pensii 70 Aviva Asigur`ri de Via]` 61 Aviva Investors Romånia 114 Badea Clifford Chance 132 Banca Comercial` Carpatica 28 Banca Comercial` Feroviar` 28 Banca Comercial` Romån` 28 Banca de Export-Import a Romåniei Eximbank 17.Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 Eureko Asigur`ri 63 Eurial Broker de Asigurare 67 Euroins Asigurare Reasigurare 64 Fast Brokers .V. 32 BCR Asigur`ri de Via]` Vienna Insurance Group 61 BCR Asigur`ri Vienna Insurance Group 62 BCR Banca pentru Locuin]e 32 BCR Leasing IFN 90 BCR Pensii . 103 BNP Paribas Lease Group IFN 90 Bo[tin` & Associates Insolvency SPRL 137 Bo[tin` Accounting & Fiscal Consulting 139 Bo[tin` [i Asocia]ii 132 Companie Pagina bpv Grigorescu 132 BRD . 33 Dinu. 14. Paris .Reasigurare 66 Alpha Leasing Romånia IFN 90 AMD Grup Expert SPRL 136 Anchor Grup 3 AON Romånia Broker de Asigurare Reasigurare 49. Plastis. C.Index Companie Pagina 360 Insights 6 3TS Capital Partners 141 AA Total Insolvency IPURL 136 ABC Asigur`ri Reasigur`ri 60 Accenture Central Europe B.

Sucursala Romånia 65 Power Insurance Broker 69 PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services SPRL 138 PricewaterhouseCoopers Romånia 141 PRO Management Insolv IPURL 138 Procredit Bank 34 Project Management Solution 141 PSG Insurance Broker 69 Raiffeisen Asset Management 115 Raiffeisen Banca pentru Locuin]e 34 Raiffeisen Bank 35 Raiffeisen Broker de Asigurare-Reasigurare 69 Raiffeisen Leasing IFN 95 RBS Romånia 1. Sucursala Bucure[ti 33 ING Lease Romånia 93 ING Pensii . 134 Mu[at [i Asocia]ii Cas` de Insolven]` SPRL 138 NBG Leasing IFN 77. 66 Uniqa Asigur`ri de Via]` 66 Valor SPRL 139 Vanguard Asset Management 116 Vil`u & Mitel 135 Vladu Vera VERA IPURL 139 Voicu & Filipescu 135 Volksbank Romånia 35 White & Case. 9. Mare[ [i Asocia]ii 135 Sigmableyzer Investment Group LLC 142 Signal Iduna Asigur`ri de Via]` 66 Sira 115 Societatea Civil` de Avocatur` Mircea [i Asocia]ii 141 SIF Banat-Cri[ana 116 SIF Moldova 116 SIF Muntenia 116 SIF Oltenia 116 SIF Transilvania 116 Star Asset Management 115 Stefy IPURL 138 Stoica & Asocia]ii 135 Swiss Capital Asset Management 116 Target Asset Management 116 Taxhouse 141 TBI Leasing IFN 95 Top Leasing IFN 95 Transilvania Leasing IFN 95 }uca Zbårcea & Asocia]ii 135 TZA Insolven]` SPRL 139 Unicredit Insurance Broker 69 Unicredit Leasing Corporation 95 Unicredit }iriac Bank 35 Uniqa Asigur`ri 46. 70 ING Bank Amsterdam N. 47. 135 Schnecker Van Wyk & Pearson Pro Accounting & Tax 141 Schnecker Van Wyk & Pearson Romånia 135 Schoenherr [i Asocia]ii 135 {erban. 94 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen 134 Nestor Nestor Diculescu Kinkston Petersen Consultan]` Fiscal` 141 Omniasig Asigur`ri de Via]` 65 Omniasig Vienna Insurance Group 65 Oresa Ventures Romånia 142 OTP Asset Management Romånia SAI 115 OTP Bank Romånia 34 OVB Allfinanz Romånia Broker de Asigurare 68 Pachiu & Associates 134 Peli Filip 134 Petrescu. {erban & Asocia]ii 134 Pinebridge Investments 142 Pioneer Asset Management S.Lichidare [i Reorganizare 138 Logiconta IPURL 138 London Brokers .Broker de Asigurare 68 Intercapital Investment Management 115 Intesa Sanpaolo Leasing Romånia 93 Iquest Consulting 140 ISD Insolvency SPRL 137 Italo Romena Leasing IFN 94 KD Investments Romånia 115 Kerten Capital Investments 142 KPMG Romånia 140 Lacoli Broker de Asigurare 68 Leaseplan Romånia 94 Libra Bank 33 Lider .Broker de Asigurare-Reasigurare 68 Marfin Bank Romånia 33 M`rg`rit. Pachiu 135 Wolf Theiss [i Asocia]ii 136 Zamfirescu Raco]i Predoiu 136 Zepter 116 144 . 115 Piraeus Bank Romånia 34 Piraeus Leasing Romånia IFN 94 PKF Finconta 141 Platinum Asigur`ri-Reasigur`ri 65 Companie Pagina Popovici Ni]u & Asocia]ii 134 Porsche Bank Romånia 34 Porsche Broker de Asigurare 68 Porsche Leasing Romånia IFN 94 Porsche Mobility 94 Porsche Versicherungs AG Salzburg .Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 70 INK Consultan]` .A.I. 92 Imoleasing IFN 92 Impuls-Leasing Romånia IFN 81.Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 Generali Asigur`ri 64 Global Finance 142 Globinvest 114 Gras Savoye Romånia Broker de Asigurare [i Reasigurare 68 Grawe Romånia Asigurare 64 Groupama Asigur`ri 64 Helco Leasing IFN 92 Icap Romånia Business Information Services & Consultants 140 Immorent Romånia IFN 83. 35 REFF & Asocia]ii SCA .Index Companie Pagina Fleet Management Services 92 FNGCIMM 19 Fondul de Garantare a Depozitelor \n Sistemul Bancar 8.Societate de avocatur` afiliat` Deloitte Romånia 134 Romanian International Bank 35 Rominsolv SPRL 138 Romstal Leasing IFN 95 Roumanie Assurance International 65 Rovigo SPRL 138 RTPR Allen & Overy 134 RVA Insolvency Specialists SPRL 138 Safe Invest Romånia Broker de Asigurare 69 Safety Broker de Asigurare 69 Safi Invest 115 SAI Raiffeisen Asset Management 70 Salans Moore [i Asocia]ii 119. 93 ING Asigur`ri de Via]` 65.V. Bucharest Office 142 Mircea [i Asocia]ii 133 MKB Romexterra Bank 34 Muntenia Invest 115 Mu[at [i Asocia]ii 123. Florov & Asocia]ii 133 Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare 68 Maxygo Broker de Asigurare 68 Mazars Romånia 140 Mezzanine Management GmbH. 35 Forum Insurance Broker 67 Garanta Asigur`ri 64 GE Garanti Bank 33 GED 142 Gelias Broker de Asigurare 68 General Group Expert SPRL 137 Generali .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful