P. 1
III.Noţiunile de bază ale semanticii. SENSUL CVINTULUI

III.Noţiunile de bază ale semanticii. SENSUL CVINTULUI

|Views: 639|Likes:
Published by Silvia Zamurca

More info:

Published by: Silvia Zamurca on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2014

pdf

text

original

3. Noţiunile de bază ale semanticii 3.0.

Orice cuvânt din limbă are un anumit mod de organizare, posedă o anumită formă şi un anumit conţinut. Din aceste considerente, cuvântul este definit în calitate de unitate biplană, constituită din formă (semnificant) și conținut (semnificat). În planul formei este vorba de organizarea fonematică şi morfematică (latura materială). Din punctul de vedere al structurii fonematice cuvântul poate fi descompus în elemente de expresie subordonate - foneme, iar din punct de vedere morfematic e alcătuit dintr-un ansamblu de morfeme. Un element central al cuvântului este rădăcina, dar şi alte unităţi ce poartă o semnificaţie lexicală sau gramaticală afixele. În planul conţinutului, e vorba de sens sau valoarea semantică a cuvântului (latura ideală). F. de Saussure a introdus termenii speciali pentru desemnarea celor două laturi ale cuvântului: semnificant pentru latura materială şi semnificat pentru latura ideală. Semnificatul cuvântului este un ansamblu de seme lexicale şi gramaticale. 3.0.1. Conceptele fundamentale în delimitarea planului conținutului unui cuvânt sunt: sensul şi semnificaţia. Sensul este partea ideală a unităților de limbă (morfeme, cuvinte şi propoziţi). Prin sens se înţelege şi modul în care cuvântul semnifică. Semnificaţia exprimă relaţia dintre cuvinte şi lumea existentă Semnificaţia și sensul sunt consideraţi termeni (cvasi)sinonimi utilizaţi pentru desemnarea procesului de asociere a obiectului, fiinţei, noţiunii unui semn susceptibil să-l evoce. Distincţia dintre aceşti termeni constă în faptul că semnificaţia se realizează în şi prin context, deci e condiţionată de procesul comunicării şi se plasează între semantică şi pragmatică, iar sensul este un ansamblu de unităţi semnificative (seme) ce există şi independent de context. Din punct de vedere al structurii, termenul semnificaţie, spre deosebire de sens este motivat. Sufixul semn (-ifica) înseamnă a face ceva, în cazul nostru o secvenţă sonoră, să devină semn, adică să aibă sens. O legătură directă între o secvenţă sonoră şi un sens dat nu există. Această legătură este arbitrară la cuvintele nederivate, o relaţie motivată poate fi la cuvintele derivate, la cele onomatopeice. Totodată, cuvântul are un caracter convenţional în situația ăn care este vorba de sensurile utilizate într-o limbă, la un moment dat. Pentru semnificaţia lexicală a părţilor de vorbire autosemantice importante sunt semnificatul referenţial şi semnificatul categorial. Deseori lexemul este utilizat în calitate de sinonim absolut al termenului cuvânt. Diferenţa între lexem şi cuvânt constă în faptul că primul corespunde elementului lexical polisemantic dezambiguizat. Astfel, un cuvânt poate fi polisemantic, iar un lexem nu, din care motiv un cuvânt polisemantic se redă prin atâtea lexeme câte sensuri are. 3.0.2. În lingvistică modernă, pentru cele două aspecte ale cuvântului (formal-material şi ideal-semantic) se mai utilizează termenii lexem (cuvânt), semantem (ansamblu de sememe), semem (sens). Structura semantică a lexemului este constituită dintr-un ansamblu de sensuri care se construiesc după o schemă concretă de relaţii. Structura semantică este caracteristică pentru toate nivelurile bilaterale ale limbii: lexematic, morfematic, derivaţional, gramatical. Unitatea de bază a structurii semantice este semantemul – o unitate abstractă, care înglobează un şir de sensuri concrete şi exprimă cele mai generale trăsături ale lor. Semantemul reprezintă partea ideală a unui cuvânt polisemantic. În procesul de comunicare semantemul are funcţie distinctivă şi se realizează prin sememe. Sememul este unul dintre sensurile cuvântului, adică exprimă tipul de sens dat în concordanţă cu situaţia concretă de comunicare. Altfel spus, în lingvistica actuală, semnatemul (structura semantică a cuvântului polisemantic) este constituit dintr-un ansamblu de semem (sensuri) care se construiesc după o schemă concretă de relaţii. Sememul este alcătuit din seme sau trăsături diferenţiale semantice, elemente semantice minimale, ireductibile semantic, stabilite pe baza opoziţiilor distinctive, care diferenţiază un semem de altul. Semele ordonate într-un anumit fel formează sensul cuvântului. Cu cât un sens este mai concret, cu atât mai multe seme conţine. Şi invers, cu cât sensul este mai abstract, cu atât mai puţine seme are. Ansamblul

de seme care formează sensul cuvântului are o existenţă virtuală, capabilă să se actualizeze în contexte adecvate. Cercetările arată că într-un anumit context sau poziţie din ansamblul de seme ale unui cuvânt se realizează doar o parte, iar celelalte rămân latente, realizându-se în alte contexte. Prin această virtualitate a ei, trăsătura diferenţială semantică poate fi definită ca o posibilitate de ocurenţă într-un context sau într-o serie de contexte date. În fine, este necesar să reținem că semnificatul cuvântului este un ansamblu de seme lexicale şi gramaticale. În lingvistică pentru cele două aspecte ale cuvântului (formal-material şi ideal-semantic) se utilizează termenii semantem (ansamblu de sememe), semem (sens) şi lexem (cuvânt). Aşadar, semele sunt nişte mărci ale structurii semantice şi numărul lor este finit. Din seria de seme identificabile, putem menţiona următoarele tipuri:material/nonmaterial; concret/abstract; animat/inanimat; real/fantastic; dinamic/static; uman/nonuman; calitate/noncalitate; feminin /masculin; acţiune/stare; acţiune/devenire; acţiune/relaţie; obiect/subiect; identitate/nonidentitate; finalitate/nonfinalitate; cauzalitate/noncauzalitate; temporalitate/nontemporalitate; intenţionalitate/neintenţionalitate etc. Această gamă de seme sau mărci semantice caracterizează diverse aspecte ale sememelor, cum ar fi cel denotativ (sensul referenţial, relaţia dintre semnificat şi denotat), cel noţional sau categorial (sensul conceptual – imaginea reală a denotatului în conştiinţa vorbitorilor); cel sintactic sau structural care exprimă relaţiile dintre sememe pe axa paradigmatică şi sintagmatică şi cel pragmatic sau situativ care indică atitudinea vorbitorului faţă de denotat. Pentru semnificaţia lexicală a părţilor de vorbire autosemantice importante sunt primele două, adică semnificatul denotativ sau referenţial şi semnificatul categorial. Așadar, sememul este alcătuit dintr-un ansamblu de seme (trăsături semantice diferenţiale) care redă semnificatul unui cuvânt şi are drept corespondent formal lexemul. Prin seme se stabilesc diferenţele dintre sensurile cuvintelor şi li se atribuie un caracter distinctiv. Deci, semul se defineşte drept componentul sensului lexical al cuvântului. La cuvintele polisemantice, fiecare din sensurile lui constituie un semem.Fiecare sens al unui cuvânt polisemantic e considerat lexem independent. Semul şi sememul ţin de metalimbajul semantic, lexemul şi cuvântul aparţin unei limbi naturale date. Sarcina lexicologiei şi gramaticii este descrierea cuvântului în raport cu conţinutul, iar sarcina foneticii e caracterizarea cuvântului sub aspectul formei, inclusiv fenomenele sonore – accentul şi intonaţia. 3.1. Definiţia sensului cuvântului 3.1.0. La definirea sensului cuvântului se iau în considerare, pe de o parte, importanţa sensurilor în comunicare, faptul că acestea se află în anume relaţii cu obiectele, fenomenele, procesele, însuşirile etc. ce există în realitate, pe de altă parte, natura acestora, modul lor de apariţie. Din cele mai vechi timpuri până în prezent, problema sensului cuvântului, al raportului dintre acesta şi designatum (obiectul desemnat) i-a preocupat pe filosofi, psihologi, lingvişti etc. S-a susţinut ideea unei înţelegeri între vorbitori referitor la folosirea în comun a unori denumiri şi se considera că la baza cuvintelor stă natura lucrurilor percepute de oameni, însuşirile obiectelor denumite. Astăzi, nu e acceptată această idee, iar limba este percepută ca un sistem natural de semne ce nu se bazează pe convenţii. Câştigă teren ideea că sensul oricărui cuvânt se defineşte prin opoziţie cu sensurile celorlalte cuvinte ale limbii, astfel sensul reprezintă funcţia unui element, cu referire la sistemul din care face parte. 3.1.1. Semasiologia are drept obiect de studiu planul de conţinut al unităţilor lexicale, adică semnificatul, deşi planul expresiei, forma cuvântului (semnificantul) este în permanenţă prezentă în conştiinţa cercetătorului ca suport material al laturii ideale a limbii. În istoria lingvisticii savanţii nu rareori se limitau doar la studierea laturii formale a limbii, o atare situaţie fiind

condiţionată de faptul că „limba întotdeauna a constituit obiectul de studiu al unei serii întregi de ştiinţe, incluzând mai întâi filosofia, lingvistica, psihologia еtс. Studierea separată a limbii de diverse ştiinţe a creat, spre regret, iluzia cum că lingvisticii îi revine numai studierea organizării formale a limbii. Însă astfel de poziţii extreme demonstrau cu promptitudine inconsistenţa lor metodologică şi lingvistica revenea întotdeauna la obiectul ei autentic – limba cu multitudinea ei de forme şi de valori semantice” (Kолшанский, 1976, 6). La etapa actuală, chiar şi adepţii lingvisticii descriptive, limitându-se la studierea relaţiilor formale pure dintre unităţile de limbă, sunt forţaţi de realitatea concretă să apeleze la latura semantică a unităţilor de limbă, căutând să includă sensul în forma semnului verbal. 3.1.2. Se ştie, că lingvistica se ocupă de studierea ştiinţifică a limbajului uman, interpretându-l drept un sistem de semnificaţi, semnificanţi şi funcţii sintactice. Orientarea „antisemantică şi antisintactică” a lingvisticii din sec. al XIX-lea (de Mauro, 91) reclama o analiză pur formală a limbilor, cu toate că este imposibil a vorbi de foneme, de logoforme, fără a se recurge la sensul cuvintelor, întrucât „interesul pentru latura funcţionării semantice şi sintactice a unei limbi poate fi redus la minimum, dar nu se poate face abstracţie de această latură în mod real şi total” (de Mauro, 91). Tocmai acesta este motivul constituirii relativ tardive a semasiologiei ca disciplină autonomă, unica care oferă posibilitatea cercetării multilaterale a sensului lexical. Lingvistica presaussureană excludea, aşadar, analiza sensului din preocupările cercetătorilor, dat fiind că acesta era definit numai din punct de vedere referenţial (denotativ), ceea ce crea impresia că sensul nu aparţine domeniului de investigaţie al lingvisticii. Această contradicţie a lingvisticii tradiţionale a fost soluţionată cu succes de F. de Saussure. Pornind de la faptul că limba este un sistem ai cărui termeni sunt solidari, unde valoarea unuia nu rezultă decât din prezenţa simultană a altora, s-a ajuns la concluzia că în limbă nu există idei date dinainte, după cum nu există nici imagini acustice, ci numai valori emanând din sistem. Sau altfel spus, în limbă, concepută din perspectiva lingvisticii sincronice ca sistem, nu există decât diferenţe, fără termeni pozitivi: limba nu comportă nici idei, nici sunete care ar preexista sistemului limbii, ci numai diferenţe conceptuale şi fonice, ieşite din acest sistem. Întrucât semnul verbal se constituie prin unirea arbitrară a unui semnificant cu un semnificat, valoarea unui anumit semn verbal poate fi stabilită numai în opoziţie cu valorile altor semne verbale. Aşadar, F. de Saussure, fiind conştient de natura referenţială a sensului cuvântului, defineşte sensul în termeni de limbă, ca un rezultat al opoziţiilor existente în interiorul sistemului limbii, fundamentând în felul acesta necesitatea teoretică şi practică a studierii sensului în lingvistică. Așa cum s-a constatat anterior, limba este interpretată ca un sistem de comunicare compus din semnificat şi din semnificant. În acest context apare necesitatea de a identifica natura relaţiei în care se regăsesc acestle două componente. Una dintre cele mai pertinente viziuni în problema sensului, adoptată de semantica modernă, este cea stabilită la începutul secolului XX de Ferdinand de Saussure1. După el, semnul lingvistic este reunirea solidară şi arbitrară a imaginii obiectului numit, căruia el i-a spus signifié (şi după el i s-a mai spus designatul, denotatul) cu imaginea corpului fonetic al semnului, căruia el i-a spus signifiant (semnificantul, designantul). Stricto senso, acestia ar fi o imagine şi un concept unite de o legatură psihologică asociativă. De obicei, ideea lui Saussure este redată grafic printr-o elipsă împărţită orizontal în doua: o parte închipuie semnificatul (signifié), cealalta semnificantul (signifiant). 3.1.5. Sensul lexical reprezintă ansamblul trăsăturilor esenţiale, generale pe care vorbitorii le atribuie unui cuvânt. Sensul cuvintelor este definit în dicţionarele explicative. Astfel, în raport cu capacitatea de a poseda sau nu semnificaţie lexicală, cuvintele se numesc semnificative şi nesemnificative. În clasa cuvintelor semnificative intră: substantivul, adjectivul, numeralul, pronumele, verbul, adverbul, iar articolul, prepoziţia, conjuncţia,particula constituie clasa cuvintelor nesemnificative. Unele cuvinte semnificative uneori îşi pot pierde sensul lexical, de exemplu, verbele auxiliare. Acest fenomen se numeşte desemantizare. Sensul lexical şi

Sensurile lexicale constituie obiectul de studiu al lexicologiei. dar poate fi şi de natură logică (la relaţiile dintre cuvinte). un indiciu inerent. în cazul prepoziţiilor. definiţii de natură logică. în principiu. abstract şi tipizat al obiectului.1. sensul cuvântului poate fi definit drept un ansamblu de trăsături distinctive ale unui anumit segment din realitatea obiectivă. în limbă există cuvinte cu o structură semantică simplă (un sens principal şi mai multe sensuri secundare) şi cuvinte cu o structură semantică complexă (mai multe sensuri principale şi alte sensuri secundare). Ca urmare a procesului cognitiv în conştiinţă se formează o imagine tipizată. căci numai în rezultatul unirii imaginii conceptuale tipizate şi invariante a clasei date de obiecte şi a complexului sonor corespunzător ia naştere cuvântul. ca şi denumirea. însuşiri etc. omul reduce informaţia despre lume la o cantitate finită de trăsături. Paralel cu formarea imaginii tipizate şi invariante ca urmare a reflectării obiectelor şi fenomenelor din realitatea obiectivă. această imagine fiind legată cu un anumit semnificant printr-o relaţie determinată istoriceşte şi socialmente (Brecle. reflectat în conştiinţa umană în calitate da imagine tipizată şi asociat cu un anumit complex sonor. generalizantă a unei anumite clase de obiecte. sensul. Sensul unor cuvinte este de natură noţională (cuvintele onomatopeice). unitate lexicală bilaterală. care include trăsăturile distinctive ale clasei date de obiecte. problema sensului lexical se pune exclusiv din perspectiva funcţiilor cognitivnominative şi comunicative ale limbii. Referitor la importanţa sensului. pe care vorbitorii unei limbi concrete îl fac reprezentant general. pentru a-l reprezenta în totalitatea sa. în conştiinţă nu are loc reflectarea tuturor caracteristicilor unei clase de denotaţi. În baza celor menţionate. Astfel. are la bază o noţiune. desemnează. nu este decât un semn distinctiv. sentimentele omului.gramatical sunt sensurile de bază ale cuvântului semnificativ. psihica şi 2) relaţionale. toate acestea fiind. care exprimă ideea unei colectivităţi despre sunetul respectiv. dar. care interpretează sensul lexical în calitate de realitate intelectuală. Din enumerarea succintă a definiţiilor sensului lexical. Unele cuvinte se întrebuinţează în anumite domenii cu sensuri speciale. Cu alte cuvinte. Pentru toate concepţiile cu privire la definirea sensului lexical este comun faptul că sensul este interpretat drept un element al procesului dialectic complex de reflectare a lumii exterioare în conştiinţa omului. fenomene. dat fiind că memoria umană este incapabilă să reţină toată informaţia despre obiecte şi fenomene. întrucât semnificaţia se constituie cu preponderenţă în procesul de cunoaştere a lumii. Se poate afirma că sensul este ceea ce numeşte. Rosseti). Totodată sensul unui cuvânt se poate defini prin opoziţie cu sensurile celorlalte cuvinte ale limbii. astfel trimite la o clasă întreagă de obiecte. 3. denotă un cuvânt dat într-o limbă dată. care pot fi asociate cu imaginea acustică chiar şi în lipsa denotatului. unde fiecare sens este element component al acestui câmp. La substantivele proprii. În baza acestui fapt sensul cuvântului este definit ca o imagine gеneralizantă a realităţii obiective reflectate în conştiinţa omului. distingem două categorii de definiţii: 1) mentaliste. sensul are funcţie de identificare. de aceea în memorie se depozitează numai trăsăturile diferenţiale ale segmentului din realitate. în cadrul unui câmp lexico-semantic. Din această perspectivă sensul cuvântului este imaginea conceptuală a obiectelor reflectate în conştiinţa omului. În procesul de cunoaştere a lumii. denumeşte. în acelaşi timp. În acest caz. Definiţia în cauză este în principiu bazată pe gnoseologie şi. pentru a deosebi. Sensul fiind o reflectare a însuşirilor generale şi esenţiale ale unei categorii de obiecte. ci numai a trăsăturilor esenţiale ale acestora. are loc determinarea complexului sonor pentru a desemna conceptul dat. şi esenţa unui anumit referent din clasa dată. de exemplu. Un cuvânt poate reflecta ansamblul de trăsături specifice unui obiect desemnat. obligatoriu al denotatului. conjuncţiilor. rare. până în cele mai mici amănunte. chiar şi atunci când cunoaşterea este asistată de afectul. deşi se bazează pe descrierea ..6. un oarecare individ de altul. filosofică sau psihologică. ce urmează a fi reflectat în conştiinţă. care interpretează sensul cuvântului drept relaţie dintre complexul sonor şi clasa de obiecte desemnate de complexul material dat sau dintre diferite sensuri pe axa paradigmatică şi sintagmatică. din punct de vedere denotativ. alte cuvinte au sensuri ce se utilizează frecvent.

conform opiniei lui V. Unităţile lexicale au caracter bidimensional. Solnţev foloseşte termenii în cauză pentru a desemna invariantele şi variantele morfemelor. Mai mult. din cuvântul meri se actualizează într-o cantitate practic incalculabilă de variante şi. Zveghințev.4. nu putem spune acelaşi lucru despre delimitarea invariantelor şi variantelor pentru planul conţinutului. pornind de la totalitatea utilizării unităţii respective cu sensul dat (de Mauro. dat fiind că limitele variabilităţii unităţilor din planul expresiei sunt impuse de conţinutul invariant şi de pragul admisibil al varierii formei.4. Vinogradov. Solnțev. dintre invarianta sememului şi varianta lui. Forma şi conţinutul evoluţionează în conformitate cu legile lor specifice. aici termenii daţi se folosesc pentru a denumi invarianta şi varianta planului de expresie al unităţilor lexicale).0. ci. se declară că evidenţierea invariantelor şi variantelor în planul conţinutului „este posibilă numai prin abstracţie” (Solnțev). Luându-se ca punct de plecare caracterul material al invariantelor şi variantelor din planul expresiei. forma – după legile fonetice şi morfologice. vor apărea unităţi lexicale noi: mari (în cazul aperturii maximale) şi mici (în cazul aperturii minimale). ca şi semnul în genere. Atât unităţile planului de expresie. Asemenea definire a sensului lexical este condiţionată de supraestimarea factorului individual şi de interpretarea unilaterală a corelaţiei dintre sensul virtual (unitate de limbă) şi cel actual (unitate de vorbire). întrucât cuvântul. cea comunicativă. nu este elaborată în termeni lingvisitici şi din perspeciva ştiinţei despre limbă. dintre sememele generale şi cele individuale. distingem pentru nivelul lexical al limbii trei tipuri de unităţi invariante şi variante: 1) invariante şi variante pentru planul de expresie. adică în limbă. la nivelul lexical fiind reprezentată de l e x e m. în acest caz. În virtutea acestui fapt problema identificării invariantelor şi variantelor se referă nu numai la unităţile biplane ale limbii. deoarece. Prin urmare. de aceea pare a fi categorică afirmaţia lui V. semnificantul şi semnificatul constituind un tot indisolubil. dar nu absolută. Nida). în afara contextului. întrucât categoriile reflexive nu pot varia aşa.4. Or. mai curând. 3. cât şi cele ale planului de conţinut sunt entităţi abstracte. acest sunet nu poate avea apertură maximală sau minimală. izomorfismul.componentelor distinctive ale denotaţilor. totuşi. 2) invariante şi variante pentru planul de conţinut. adică s o n e m e şi a l o s o n e (deși V. bconform căruia „orice modificare a formei semiotice (– a sonorităţii). în virtutea faptului că existenţa formei limbii fără un conţinut corespunzător este o absurditate tot atât de mare. Punând la bază opoziţia virtual / actual. Datorită acestui fapt între invariantele formei şi cele ale conţinutului atestăm o interdependenţă relativă. Dacă majoritatea cercetătorilor recunoaşte existenţa obiectivă a invariantelor şi variantelor pentru planul expresiei.1. determină în mod potenţial apariţia unor sensuri noi”. susține V. dintre unităţile planului de expresie şi cele ale planului de conţinut nu este perfect. întrucât ea „poate fi pusă separat pentru planul expresiei şi pentru planul conţinutului”. cum variază obiectele materiale. fără a înceta să fie semn. este unitatea bidimensională. admiţând numai existenţa actuală a sememului. negăm existenţa lui virtuală. adică l e x e m e şi lexe. adică s e m e m e şi a l o s e m e m e şi 3) invariante şi variante pentru planul de expresie şi pentru cel de conţinut concomitent (pentru unităţile biplane). adică a sonemelor sau a nomemelor. constructe. de lipsa „unei interpretări explicite a diverselor tipuri de sensuri şi a utilizărilor cuvintelor” şi de confundarea „sensului cuvântului şi a utilizării lui funcţionale în calitate de nume convenţional al unui lucru”. întrucât exclude posibilitatea folosirii unităţilor lexicale în calitate de semne verbale şi contestă funcţia primordială a limbii. singura unitate. 3. iar conţinutul – după legile semanticii. nu poate fi unidimensional. obiecte conceptuale. din perspectivă filosofică a gnoseologiei. Unii lingvişti definesc sensul cuvântului. existentă obiectiv. Astfel sunetul e. Solnțev. ca şi existenţa conţinutului fără forma respectivă. . O atare stare de lucruri este determinată. de exemplu. Invarianta şi varianta semantică 3. ceea ce este inadmisibil.

de aceea în acest În concluzie ţinem să relatăm că delimitarea invariantei şi variantei semantice are o importanţă deosebită pentru lingvistică. nu poate exista în stare pură. Distincţia dintre invarianta şi varianta semantică continuă. L. şi coincide. de deprindere socială consacrată istoric. Pentru a desemna unitatea invariantă a planului de conţinut. ca şi celelalte invariante. invarianta semanică este identificată cu sememul. Invarianta semantică. în timp ce pentru planul conţinutului invariantele sunt proprietăţile generale ale unităţilor. Prin urmare. a virtualului (Bidu și Miţu. în principiu. iar varianta – în calitate de modele concrete ale acestei esenţe. iar actualul drept realizare în vorbire.5. Hyelmslev interpreta invarianta în calitate de esenţă. invariante. implicit sau explicit. adică invarianta semantică. iar varianta sementică cu alosememul. realizarea în vorbire a sememului. Având în vedere faptul că actul comunicativ este realizabil numai în virtutia existenţei în limbă a unităţilor reproductibile. tradiţia saussureană referitoare la existenţa semnelor în sistemul limbii şi în vorbire. dar şi de izomorfismul cu planul expresiei. deşi pentru planul expresiei invariante sunt proprietăţile generale ale substanţei sonore a limbii. definim i n v a r i a n t a s e m a n t i c a drept totalitate de seme obligatorii şi permanente din structura semică a elementului. termin inadecvat.4. fără a lua în considerare interpretarea virtuală. În baza celor afirmate conchidem că invarianta semantică (– sememul) aparţine sistemului limbii. cu caracter invariant a unei anumite unităţi de limbă. Este un lucru general acceptat că obiectul denumit şi corpul fonetic prin care se face denumirea se asociază numai prin imaginile lor. profesional şi de studii al posesorilor limbii date. 3. sistemului ei. Courtés. diferite sensuri ale unuia şi aceluiaşi cuvânt nu variază între ele.5. 3.4.4. adică a sememului cu diverse modificări posibile în componenţa semică a acestuia. precum şi cele dictate de necesităţile concrete ale actului comunicativ. fiind reflectări ale diferitelor clase de obiecte”. Ullmann etc. este recunoscută de mai mulţi lingvişti. inutil” (Rey). 3. dar variante – actualizarea concretă.0. reflectate în conştiinţa noastră. în măsura în care acestia reflectă obiectiv realitatea din limbă. determinată de uz. Guiraud. . strict vorbind.). ea este lipsită de existenţă materială şi aparţine limbii. întrucât. Duchaček. susține Solnțev. căci a vorbi „despre semn şi sens … in abstracto. iar v a r i a n t a s e m a n t i c ă drept actualizare. întrucât mecanismul funcţionării limbii rezidă în jocul permanent al virtualului şi al actualului (Ullmann). concepând virtualul drept o proprietate permanentă şi imanentă. Tuţescu. cantitatea incalculabilă a actualizărilor sememelor în vorbire se reduce în limbă la un număr finit de invariante semantice. survenite ca urmare a deosebirilor din nivelul cultural. Aşadar. 3.3. în timp ce variantele sunt realizări materiale ale unităţilor de limbă în vorbire. ca şi orice invariantă din sistemul limbii „se manifestă în variantele sale ca şi generalul în particular… Invarianta şi varianta semantică sunt caracteristici diferite ale unora şi aceloraşi obiecte: din punctul de vedere al proprietăţilor lor generale şi din punctul de vedere al proprietăţilor lor individuale” (Solnțev). Fiecare utilizare a lexemului în vorbire reclamă anumite varieri în planul conţinutului. adică este entitate de limbă. ci se concentrează întrun cuvânt. adică este un fapt de vorbire. Greimas. importanţa delimitării invariantei şi variantei semantice este indiscutabilă. în principiu. modificările informaţiei şi efectele lor este. Denotaț ie ș i conotaț ie 3. în timp ce varianta semantică (– alosememul) este o manifestare concretă a entităţii invariante.Opoziţia virtual / actual.4. între corpul fonetic în calitate de realitate fizica şi obiect în aceeaşi calitate fiind un raport uzual. cu definiţiile lexicografice din dicţionarele explicative. a fost propusă sintagma terminologică „variantă lexico-semantică” (Zveghințev). dar variante – parametrii acustici ai sunetelor realizate în vorbire. manifestare în vorbire a invariantei semantice. adică datorită transpoziţiilor permanente ale virtualului în actual şi invers.2. Prin urmare. Determinarea invariantei / variantei semantice este justificată nu numai de necesitatea delimitării unor entităţi eterogene.

morman de zăpadă”). „insectă” şi „ pilot”.2. 3. analizabile în afară de context. denotaţia va fi „a. Este legată direct. Termenul denotaţie (din fr. Aceasta reuneşte elemente semantice nonsubiective. lucru. pentru a reţine astfel ceea ce le identifică. cuvintele dintr-o limba nu reflectă atât realitatea înconjurătoare. pentru „avion”. privite sub una dintre aspectele sau printr. în stricta lui destinaţie de comunicare şi de informare exactă. este necesar ca între el şi obiectul sau obiectele desemnate să se stabilească o legatură constantă de substituire cu o imagine generală. denotaţia reprezintă latura cognitivă a conţinutului unui cuvânt. dar şi exprimarea unor sentimente sau atitudini. de realitatea extralingvistică. conceptul trimite la un obiect (sau la un grup de obiecte) facând parte dintr-un ansamblu. Numele nu se atribuie în mod deliberat. însuşiri etc. pe cel juridic-administrativ şi parţial pe cel cotidian. trimiţând la o clasă de obiecte pentru care există un concept. esenţial şi relativ stabil. ci numai în situația în care obiectele sunt necesare omului. semnul scaun fiind o asociaţie dintre conceptul „obiect pentru stat. Se știe că denotaţia este un act determinat de complexitatea relaţiilor dintre oameni şi experienţele lor și ca urmare apare dilema dacă un cuvânt denumeşte esenţa obiectelor sau o latură oarecare a lor. acţiune. iar procedeul constă în reorientarea cuvântului către obiecte. cât interesele oamenilor care o vorbesc”. însuşirile etc.5. Denotaţia este identificată cu acel concept corespunzător unei clase de obiecte și reprezintă o codificare culturală. în timp ce membrii tribului Hopi folosesc un singur cuvânt. Cea mai simplă interpretare a semnificaţiei este de a o considera obiectual: semnificaţia cuvântului pajişte este obiectul „pajişte”. De exemplu. acţiune. fiinţă. zburator. deschizându-se astfel discuţia asupra semnificaţiei.. din care considerente oamenii sunt puși în situația de a le numi. nemediat. Un cuvânt poate denumi o categorie de obiecte. în funcție de gradul de cultură şi de civilizaţie a unei comunităţi lingvistice. ilustrând această afirmație prin faptul că eschimoşii au patru cuvinte diferite pentru substantivul zăpadă („zăpadă pe pamânt”. desemnarea sau denumirea segmentelor din realitate este actul prin care unui obiect (lucru. c sunt scaune”. F. Sensul denotativ implică proprietatea termenilor şi caracterizează limbajul tehnico-ştiinţific.una dintre însuşirile lor posibile cuprinse în semnificaţie. În această ordine de idei. „ zăpadă care cade”. precisă. Definirea sensului denotativ este strâns legată de natura referentului printr-o raportare la proprietăţile clasei de obiecte aşa cum sunt văzute de o comunitate social-istorică dată. 3. iar acest lucru se produce în virtutea faptului că obiectele (lucrurile. Particularizarea semnificaţiei se face în şi prin contexte. fenomen. este elementul central al sensului lexical și atribuie un nume unui obiect. b.5. de discurs sau de enunțare.Și ca urmare denotaţia sau denotarea. El defineşte realitatea la care se referă cuvântul. „ zapada care troieneşte”. caracteristicile generale duc la gruparea obiectelor în clase pe care acestea le evocă. deoarece în procesul de comunicare se urmăreşte nu doar transmiterea de informaţii. Prin denotaţie. denotaţia se caracterizează printr-un sens conceptual (sau cognitiv) pur intelectual. grupare care este întotdeauna însoţită de excluderea caracteristicilor diferenţiatoare ale obiectelor. cu un spătar” şi imaginea acustica [scaun]. fenomen. La rândul lor.1. cu patru picioare. reprezentând sensul lui propriu. Clasa scaunelor existente sau posibile constituie denotaţia semnului „scaun”. eveniment. Astfel. fiinţă. cu o suprafaţă plană. Dar pentru ca un corp fonetic să poată desemna un segment de realitate. menţionat primul în dicţionarele de limbă. idee) i se atribuie un nume.R Palmer susține în lucrarea sa „ Semantics” că „deseori. acţiuni. a unui cuvânt. care reflectă o atitudine colectivă (socială) a vorbitorilor faţă de referent. realizând funcţia de comunicare şi pe cea referenţială ale limbajului. asigurând identitatea sermantică și .) acţionează asupra oamenilor în cele mai variate moduri. de bază. semnificaţia cuvântului maşină este obiectul„maşină” etc. Fiind parte reprezentativă a aspectului semnificativ al unui cuvânt. eveniment. evenimente. De aceea se şi spune că orice cuvânt generalizează sau exprimă generalul. dénotation) se afla in opozitie cu acela de conotaţie şi are în vedere semnificaţia clară. Denotaţia unei unităţi lexicale se defineşte în raport cu desemnarea. în timp ce „acest scaun” sau „acele trei scaune” constituie desemnarea semnului scaun într-un anumit discurs vizând o intenţionalitate aparte. dar şi nuanţe afective legate de acestea.

Astfel se formează sensurile figurate. dincolo de percepția ei afectivă. al unui cuvânt. în timp ce aceste stări sunt sugerate la chinezi și la japonezi prin culoarea alb. De exemplu. acsete valori putând fi delimite în anumite contexte.echilibrul semantic al cuvântului. este și o oglindă a personalității noastre și deci influențează comunicarea. iar conotaţia cuvântului respectiv . În Europa semnifică dragoste. denotaţia este acea latură a semnificaţiei care. Conotaţia apare pe baza tropilor prin care cuvintele își modifică sensul lor propriu. Cuvintele au o semnificaţie generală (valabilă pentru toţi vorbitorii) şi una variabilă (prezentă doar la unii dintre vorbitori). În țările cu populație africană negrul sugerează binele. Denotaţia substantivului viperă este „specie de şerpi.„persoană şireată şi vicleană”. variabil. În funcţie de context. Folosirea frecventă a conotațiilor în uzul limbii conduce. având prin excelență valoare denotativă pentru unitățile lexicale. De exemplu. este mai mult sau mai puţin identică. Substantivul american poate avea însă diferite adaosuri semantice: pentru islamişti după declanșarea de către SUA a războiului împotriva terorismului în Afganistan. folosite în mod subiectiv.3. în primul rând. afective. Conotaţia poate fi definită şi ca un ansamblu de asocieri cognitive şi afective pe care le trezesc un cuvânt. sugestiile metaforice ale limbajului. ci la un grup sau la o clasă de obiecte. Limbajul culorilor este un domeniu care își manifestă specificitatea în funcție de contextul socio-cultural. cu coada lungă şi stufoasă”. 3. care îşi paralizează prada cu ajutorul veninului”. Așadar. Unele conotaţii pot avea uz general. Denotaţia. negrul este culoarea tristeții. este necesar să reținem că denotația nu trimite la un obiect izolat. De exemplu. de exemplu. în raport cu intenţia celui ce comunică sau cu cea estetică a scriitorului. Exemple de acest tip sunt conotaţiile cu caracter social (de exemplu. lanţurile sinonimice (polisemia cuvintelor). de pildă. iar albul răul. fie conţinuturile abstracte la care se referă. un enunţ la un cititor sau un ascultator. pierzându-și exspresivitatea şi căpătând un sens denotativ: piciorul scaunului. doliului. cu blana roşcată. substantivul american vizează acea persoană. individualizând fie obiectele în sens larg. o sintagmă. pe care se poate şedea sau dormi”. datorită caracterului secundar. pe lângă semnificaţie. de cele mai multe ori. Conotaţia aduce cu sine o asociere cu aspectul evaluativ şi valoric al cuvintelor. cultură care le ameninţă modul de viaţă şi sistemul de valori. caracteristicele unor culori). în China roşul este asociat cu bucurie și festivitate. un surplus semantic. este foarte importantă în realizarea funcţiei de comunicare. Așadar. în funcţie de cultura şi de experienţa intelectuală a celui vizat. nevăzător pentru orb. În cultura indienilor americani semnifică masculinitate. gura văii. în funcţie de context. conotation) reprezintă totalitatea sensurilor figurate pe care le poate dezvolta un cuvânt. Desemnarea unor valori evaluative ce exprimă diverse atitudini sau poziţii sociale reprezintă un alt tip de conotaţii: măgar cu caracter depreciativ sau tabuurile sociale: om plin pentru om gras. american poate avea variabile semnificaţii secundare. conotaţiile pot fi diferite. Astfel substantivul american are drept semnificaţie „individ care are cetăţenie americană”. adiacent. ea rămâne intim legată de semnificaţia lui de bază. patul puştii (conotaţie care . Aceasta este denotaţtia sau latura denotativă pe care o semnifică substantivul american. Semnificația culorilor poate fi diferită în diferite culturi. Chiar dacă o conotaţie instituie un sens colateral. iar în Japonia cu luptă și mânie. fiind legată direct de obiectul real sau de referent și raportându-se la o clasă de obiecte pentru care există un concept. Aceste asociaţii pe baza cărora apar unele sensuri expresive sunt conotaţiile. semnul canapea are la bază un concept „mobilă cu spătar şi cu braţe. Culoarea. piciorul scaunului. conotaţia exprimă valori secundare. îmbinările frazeologice sau alte combinaţii de cuvinte. la lexicalizarea lor.5. În fine. cu botul îngust şi urechile ascuţite. Se au în vedere. în raport cu denotația. capitonată. cuvintele au. inima pădurii etc. denotaţia cuvântului vulpe este „ mamifer sălbatic carnivor. Pentru europeni. în stilul beletristic. exspresive legate de sensul denotativ. denumiri acceptate de uz: cotul râului. sonoritatea muzicală a cuvintelor. eventual în asociere cu o evaluare diferită (pozitivă sau negativă). perfidă de sex feminin”. Termenul conotaţie (din fr. realizându-se astfel o evoluţie semantică. pentru toţi cei care aparţin unei comunităţi de limbă. în timp ce conotaţia acestui substantiv se formulează în felul următor: „persoană răutăcioasă. Totodată. Aşa cum am văzut.

la axa spațială. popular.„lipsă de seriozitate”. dumneavoastră -pronume de politeţe. cum ar fi familiar. diferite tipuri de conotaţii: a) conotaţii stilistice care se referă la apartenenţa cuvintelor la stilurile funcționale ale limbii. pentru dilentantism (peiorativ) . d. În această ordine de idei. raportarea la normele limbii literare acordă cuvintelor conotaţiile de corect şi incorect.). de jale. care coincide de obicei cu denotaţia. pentru târâtură (depreciativ). Cu alte cuvinte. rău. 3. argotic. mai ales familiar. acceptabil. pentru pers. dar nu complet denotativ. a cotonogi etc. la axa temporală (învechit sau arhaizant). evident. c. inacceptabil. În mod spontan. rugăminte. exprimarea spontană. orice cuvânt trimite la referentul lui. 3. Nuanţele afectiv-apreciative formează o gamă bogată de valori conotative care redau diverse atitudini ale vorbitorului faţă de obiectul denumit. frumos. la sfera funcţională a cuvântului (de pildă. Foarte multe cuvinte cu sensuri denotative dispun în paralel de sensuri conotative. b. poartă de regulă conotaţii negative: chiul.termen de afecţiune. exprimând un sentiment de dor. univoc şi limitat funcţional prin definiţie”. avea sensul „persoană cunoscută în urma hoţiei”. doină „cântec elegiac tipic pentru lirica noastră populară. Cantitatea de conotaţie admisă în mesaj nu poate fi niciodată egală cu numărul de semne utilizate într-un mesaj. nu este acordată preferință unor cuvinte din limbajul argotic sau din limbajul regional etc. teritorială (popular. Sensul conotativ al multor cuvinte este înregistrart de dicţionare prin mărci indicate înaintea definiţiei lexicografice. mesajul are nevoie de un cadru denotativ minim. lingviștii au identificat. monadă. chiar atunci când este ermetic. dar acestea nu conţin conotaţii decât în mod excepţional. „el poate fi imaginat şi chiar construit. aşa cum conchide Ion Coteanu. este necesar să aven în vedere că acestea nu sunt întotdeauna sensuri distincte ale cuvintelor. regional). urmează să fie eliminată când termenul ne interesează pentru una dintre conotaţiile lui. transcedental .reprezintă o asemănare printr-o metaforă). Vorbind despre conotaţii. arhaic. ce cântă foarte frumos”. în funcție de domeniul lor de producere. pozitiv. După cum observa Ion Coteanu. un limbaj denotativ pur este tot ata de imposibil în sistemul limbilor naturale şi. urs „om greoi şi mătăhălos”. hodorog. De regulă. negativ şi pozitiv etc. se susține că nici un mesaj nu se construieşte fără cuvinte de legatură.) conotaţii social-politice care rezultă din interpretarea şi aprecierea denotatelor din punctul de vedere al concepţiei politice şi filozofice dominantă într-o anumită epocă a dezvoltării ei. pentru mâncău. urât care determină gradul de angajare a insului la imperativele mesajului). de dragoste” sau tarantelă „dans popular italienesc. În fine.) conotaţii etno-geografice conțin informaţii referitoare la integrarea denotatului într-o anumită zonă sau arie cultural-geografică. în anumite situații ele fiind numai componente ale sensului lexical ce cuprind un câmp vast de valori (bine.5. Să reținem că unitățile lexicale monosemantice au doar conţinut semantic denotativ. tărtăcuţă (glumeţ). negativ. la frecvenţa folosirii cuvântului (cum este conotaţia rar) şi la caracterul nuanţei afectiv-apreciative (de exemplu. adresare. Dacă un limbaj conotativ pur este imposibil. e. plăcut şi dezagreabil cum este în definiţia pentru privighetoare „mică pasăre călătoare. De pildă.filozofie). (dragă . De exemplu. De pildă. limbajul cel mai puternic marcat stilistic nu este decât dominat de conotaţii.5. f. Ca exemplu poate servi substantivul haiduc care. lexicul colocvial. ontic. la raportarea la normele limbii literare. Din aceste considerente este imposibilă existenţa reală a unui limbaj conotativ pur. dacă. .) conotaţii estetice se identifică prin prezența unor valori ataşate cuvântului care plasează obiectul denumit pe scara axiologică între categoriile frumos şi urât. Pornind de la ideea că informaţiile din dicţionarele care se referă la valorile conotative ale cuvintelor sunt lacunare şi inconsecvente.5. regional etc. de culoare brună-roşcată. chix. algoritmic.) conotaţiile moraletice care includ un vast sistem de aprecieri pe scara valorilor cuprinse între polii bine şi rău. în dicţionarul lui Tiktin din 1903.) conotaţii ale etichetei verbale se referă la anumite nuanţe care diferenţiază formele de salut. fără unelte gramaticale. executat într-un ritm vioi”. adică deținea o conotaţie negativă. interdicţie etc. care se va estompa în dicţionarele ulteriore. a II-a).4. care sunt şi ele semne. dar ca limbaj artificial.

6. timp sau diateză etc. ci numai un mamifer din familia felinelor. cu înfăţişare nobilă. După cum spunea Ion Coteanu. cardiologie. de grup restrâns. care atrage şi şochează. însă. Conotaţiile sunt. frecvent folosit. Conotaţia şi denotaţia sunt valori ale semnului verbal. variabil (sau chiar accidental). nici rege al animalelor. c) general-umană (de exemplu.6. d) legată de proprietăţile unui obiect ori de însuşirile unei fiinţe (conotaţia cuvântului piatră este duritatea amorfă. a memoriza. conotaţia formează clasa de valori cea mai eterogenă a semnificantului unui cuvânt. Ion Coteanu compară substantivele care denumesc obiecte concrete.5. să dezvolte şi alte sensuri. piuliță etc. afectivă) şi după gradul de generalitate (individuală. ar fi mai uşor să stabilim şi rolul contextului. Folosit cu valoare conotativă. profesională. exclude orice referire la faptul că animalul astfel numit este luat adesea drept o fiinţă cu putere fizică excepţională. Totodată. dacă conotațiile ar fi întotdeauna net diferenţiate. În consecinţă. de exemplu. portocală etc. caz în care distincţia se face clar. .6. Conotaţia se suprapune deci denotaţiei ca o reprezentare suplimentară. avion. libertate etc. Valoarea denotativă a semnulului leu. Pe de altă parte. dar care se rezumă ca poroces la o asociaţie de idei. cruzime. înţelese ca atribute ale acestuia. prin repetiţie. având în general origini variate. conotaţiile pot fi multiple. devenind astfel polisemantic. iar la verb se şi confundă adesea din cauza nuanţelor suplimentare introduse de mod. leucoplast. De pildă. Sorin Stati. care se manifestă în grad maxim atunci când se identifică cu tropii (figurile de stil). Dacă se poate vorbi de o conotaţie oarecum consacrată. posibiltatea ca un cuvânt monosemantic. acad. b) colectivă (pentru toate persoanele cultivate în şcoala românească. semnul leu trezeşte în mintea noastră ideea de nobleţe.0. 3. sunt identificate următoarele tipuri de conotaţii: a) individuală (de pildă.Paul Miclău propune o altă clasificare a conotaţiei după natura ei (referenţială. atribute ale felinei Panthera leo. şi unele cuvinte relativ frecvent întrebuinţate: a conecta. nici urât. respectiv cu cea a câmpului semnificaţional din lingvistica textului considerând conotaţia şi denotaţia . a cuvântului vulpe este şiretenia etc. adevărata problemă rezidă din modul de interpretare a celor două domenii principale ale conţinutului semnatic al semnului: denotaţia şi conotaţia. în general. Monosemie și polisemie 3. fotoliu are conotaţia semantică de destindere. neam. socială. deopotrivă. bazate fiecare pe alt raport: denotaţia pe raportul dintre semn şi obiect în genere. asocierea unei persoane cu un anumit parfum sau a unui parfum cu o anumită persoană). datorită caracterului lor individual. confort. dar de foarte multe ori ele se confundă. Astfel. nici frumos. Tipurile de conotaţii discutate anterior coincid mai curând cu noţiunea de câmp asociativ al lui Ferdinand de Saussure. emotiv. conotaţia cuvintelor mamă. Monosemia saui monosemantismul este proprietatea unor cuvinte de a avea un singur sens. morală. electrocardiogramă. conotaţia pe raporturi dintre semn şi unele însuşiri ale obiectului. Luceafarul a devenit simbolul geniului nefericit şi solitar). ori a scriitorului.7. suține că „graniţa dintre conotaţie şi denotaţie e foarte greu de fixat. cu substantivele abstracte unde conotaţia şi denotaţia sunt apropiate. În schimb. auditorul şi lectorul. provenită din conotaţia referentului.). intenţionat în raport cu diverse contexte lingvistice şi extralingvistice. lămâie. legate de libertatea de expresie a vorbitorului. citând opinia lui Solomon Marcus. Există. naţională. Cuvinte monosemantice au numai sens denotativ. linotip. există şi elementul conotativ de maximă noutate. descriptiv și sunt specifice pentru anumite domenii de activitate a oamenilor din societate. ligament. Din punctul de vedere al opoziției colectiv/individual. 3. 3. există o continuă migraţie a sensurilor conotative spre cele denotative”. Limbajul poetic este cel mai spectaculos şi cel care inovează mereu în privinţa înţelesurilor nebănuite ale cuvintelor.valori ale semnului. internaţională).5.). În timp ce denotaţia rămâne una singura şi limpede. datorată când practicii. subiectiv (imaginar. operativ). patrie. când imaginatiei. În funcție de numărul de sensuri pe care le poate avea un cuvânt deosebim: cuvinte monosemantice şi polisemantice. constând în faptul că o anumită formă dispune de un anumit sens (explicat într-un singur articol în dicţionar). sunt monosemantici termenii tehnici şi ştiinţifici: astronautică. de măreţie.

Polisemia este un fenomen de limbă care constituie una din caracteristicile fundamentale ale sistemului lexical în parte şi ale limbilor naturale în genere prin care acestea se individualizează în raport cu limbile artificiale elaborate după principiul „un singur semn – un singur sens”. Polisemia sau polisemantismul este capacitatea cuvântului de a avea mai multe sensuri şi se opune monosemiei sau monosemantismului. unii lingvişti considerând-o drept principalul mijloc de îmbogăţire calitativă a lexicului. creşterea calitativă a vocabularului este mai importantă decât cea cantitativă. urmează să amintim că unităţile lexicale sunt polisemantice numai în dicţionare. întrucât.3. „caracterul concret al practicii este ilimitat. în timp ce în context unităţile de vocabular. se monosemantizează. care urmează să fie examinate mai jos. specialiştii în semasiologie şi lexicografie sunt obligaţi să ia în considerare posibilitatea identificării în structura cuvântului polisemantic a sensurilor în baza unei metode adecvate de interpretare. polisemia (pe care. Evident. Vinogradov. Evseev şi V. aşa cum constată Iu. omonime. De altfel. ci apare în utma evoluției semantice a unităților lexicale. sunt inventate obiecte noi. din perspectivă istorică. actualizându-se. mai corect a mutaţiilor semantice. care determină dinamismul sistemului – sinonime. în opninia lui J. un „efect indispensabil al disproporţiei existente între numărul de semne şi cantitatea colosală de noţiuni. întrucât permite să reconstruim sistemul de sensuri ale unui cuvânt. Dată fiind această sotuaţie. Termenul polisemie este format din adj. Prin urmare. întrucât produce . sēma „semn.6. cât celor care o folosesc”. paronime. în primul rând. calităţi noi.6. urmează să constatăm corelaţia existentă între polisemie şi monosemie. adică reunirea unor sensuri diferite într-un singur semn verbal. apar ocupaţii. iar în baza analizei relaţiilor reciproce dintre cuvinte putem reface. cât şi în funcţie de viziunea subiectivă a lingvistului. polisemia este. sens”. De altfel.6. unii lingvişti o mai numesc şi derivare semantică) un este un fenomen semantic izolat. 3. hiponime. adică cuvântul în vorbire are un singur sens. gr.1. Casares. În al doilea rând.2. care îşi caută o formă de exprimare în limbă”. Dat fiind că limba dispune de un număr limitat de unităţi lexicale. În general. Mai întâi. Polisemia.V. probabil că nu ar fi nevoie de cuvinte polisemantice. Dacă am admite că omul cult are nevoie de circa cinci mii de cuvinte monosemantice pentru a exprima o cantitate similară de noţiuni. acţiuni.3. urmează să constatăm că. care necesită a fi denumite. reprezentând un ansamblu de virtualităţi semantice. în special pentru cea istorică. gr. În istoria lingvisticii polisemia lexicală a fost calificată ca fiind un fenomen negativ şi un argument forte al imperfecţiunii şi al impreciziei limbajului uman. adică polisemia este o consecinţă a modificărilor de sens. studierea polisemiei are o mare importanţă pentru lexicografie. care. în principiu. sunt „cu totul şi cu totul întâmplătoare” şi „se datorează nu atât limbii. reprezintă. denumire rezervată pentru cuvintele cu un singur sens (fenomen specific mai ales terminologiei ştiinţifice şi tehnice). ea este totuşi un fenomen specific de limbă care urmează să fie analizat din mai multe puncte de vedere şi. în timp ce resursele chiar ale celei mai bogate limbi sunt strict limitate”. polis „mult” şi s. din punctul de vedere al interpretării ei semasiologice şi lexicografice. Deşi polisemia nu corelează în niciun fel cu celelalte relaţii din planul expresiei (omolexia. de altfel. Cauza principală a polisemiei rezidă în faptul că în timpul evoluţiei istorice a societăţii umane sunt descoperite fenomene şi realităţi noi. În acelaşi timp. cuvintele îşi neutralizează sensurile de care nu au nevoie în momentul respectiv. este un lucru bine cunoscut că evoluţia semantică a vocabularului constituie una dintre posibilităţile principale de sporire calitativă a sistemului lexical. consideră I. întrucât în vorbire. polisemia este rezultatul evoluţiei semantice a unităţilor lexicale în diacronie. Totodată. în fiecare act concret al comunicării. Se ştie că majoritatea unităţilor lexicale de uz general sunt polisemantice. antisemia şi eterosemia) şi din planul expresiei şi conţinutului simultan (parasemolxia). relaţiile externe ale cuvântului. polisemia este definită drept o coexistenţă a mai multor semnificate în acelaşi semnificant. Şerban. polisemia există la nivelul sistemului limbii (langue) şi al normei. În mod tradiţional. o urmare a evoluţiei semantice a cuvântului. antonime. paralexia şi eterolexia). cu excepţia calambururilor sau a amfiboliilor. 3. Karaulov. afirmă acad. pentru a denumi realităţile noi sunt utilizate cuvintele deja existente în limbă şi ca urmare unul şi acelaşi cuvânt ajunge să devină purtătorul câtorva semnificaţii lexicale distincte. V. În această ordine de idei. în cazul polisemiei acţionează legea de economie a limbii. din planul conţinutului (omosemia. alonime etc. deşi astfel de sensuri pot fi mai puţine sau mai multe atât în funcţie de fiecare cuvânt concret.

Prin urmare. după care vor urma. ci şi pentru exprimarea gândurilor şi sentimentelor umane. De altfel. acesta fiind urmat de sensurile derivate. Bouton exprimă grafic această legitate în felul următor: . calităţilor şi acţiunilor din realitate. O altă problemă legată direct de polisemie este cea privind dezintegrarea cuvântului polisemantic în unităţi lexicale distincte. m. În unele cazuri dezintegrarea semantică se datorează unor forme sufixate sau nesufixate. aceasta fiind denumită dualism asimetric al semnului lingvistic (S. celelalte sensuri. Astfel. n. cel mai cunoscut al cuvântului polisemantic. „încheietură a braţului cu antebraţul” şi cot2 coturi s. logică şi cibernetică s-a ajuns la concluzia falsă că limba naturală este imperfectă în raport cu limbajele formalizate folosite în domeniile enumerate mai sus. raport1 raporturi „relaţie” s. 3. în timp ce un dicţionar uzual sau al limbii contemporane va plasa pe primul loc sensul cel mai curent. şi raport2 rapoarte s. Problema în cauză este examinată în mod suficient în subcapitolul dedicat omonimiei sau omolexiei. univoc.5. „maşină de tors”. se produce dezintegrarea unităţii lexicale în două sau mai multe unităţi distincte. tendinţa semnificantului de a avea mai multe sensuri. lexicograful are sarcina de a elabora o structurare corectă şi bine argumentată a sensurilor cuvântului polisemantic în funcţie de tipologia şi destinaţia dicţionarului. Astfel. incapabil de a exprima legăturile pe care le stabilesc oamenii între obiecte şi fenomene. „arbore”.6. Constituirea polisemiei este determinată de anumite restricţii.ambiguitate în procesul de decodificare a mesajului verbal. odată ce vorbitorii limbii încetează să sesizeze legătura semantică dintre unele sensuri ale unui cuvânt polisemantic. Dacă iniţial problema polisemiei limbilor naturale era etichetată în calitate de defect al limbii naturale în studiile unor filosofi ca Francis Bacon sau John Locke. adică dispunerea sensurilor se va realiza în următoarea ordine: pe primul loc va figura sensul etimologic. în ordine logică.4. torcătoare1 torcătoare s. dat fiind că polisemia unui element lexical poate evolua doar într-o anumită direcţie şi această evoluţie este limitată de anumite necesităţi sociale (mai curând expresive). În această ordine de idei am putea aduce mai multe probe care ar justifica existenţa polisemiei în limbajul uman. rolul decisiv al dezintegrării revenindu-i diferenţierii formale a cuvântului nou apărut (cot1 coate s. de a reflecta mişcarea minţii şi a cunoaşterii umane de la concret la abstract şi capacitatea omului de a trece prin filtrul sensibilităţii şi afectivităţii sale realităţile percepute sau gândite. Mai mult. corn2 cornuri „varietate de franzelă” şi corn3 corni s. Când vine vorba despre modalităţile de interpretare lexicografică a polisemiei. ea s-ar transforma dintr-un sistem de comunicare suplu şi nuanţat întrun sistem rigid.6. ca şi tendinţa contrarie manifestată de semnificat de a fi exprimat prin mai multe forme materiale (sinonimia) este una din legile de bază de dezvoltare şi funcţionare a sistemului lexical. „excrescenţă osoasă”. Carcevschi). n. Ch. al confuziilor patologice care necesită intervenţii «terapeutice»”. Astfel. St. care serveşte nu numai pentru denumirea obiectelor. urmează să avem în vedere că limba este fenomen complex. dicţionarul istoric presupune o structurare etimologică a sensurilor.6. Ullman susţine că „polisemia ne permite să exploatăm raţional potenţialul de cuvinte atribuindu-le mai multe sensuri distincte. corn1 coarne s. f. 3.n. 3.6. Se ştie că. „cotitură”. sub influenţa limbajelor formale din matematică.f. dacă sunt verbe (a acorda1 acord „a pune la dispoziţie cu bună-voinţă” şi a acorda2 acordez „(instrumente muzicale) a regla potrivind coardele”). omonime sau omolexe. prezenţa polisemiei în toate idiomurile vorbite pe glob este o lege a dezvoltării şi funcţionării limbajului uman şi una dintre categoriile semasiologice cu caracter universal. Dacă limba ar fi un sistem formalizat. „femeie care toarce” şi torcătoare2 torcători s. care acceptă unele sensuri noi şi le repudiază pe altele. în omonime. Mai întâi. ulterior această idee a început să fie acceptată chiar de unii semasiologi. Preţul acestei raţionalizări este riscul ambiguităţii. „dare de seamă”). n. n.

cea de mijloc de transmitere a informaţiei sau de comunicare. piciorul scaunului. picioarele dulapului. adică un singur cuvânt. Restricţiile de limbă şi cele sociale nu au un caracter absolut. Meteorologia este ştiinţa care studiază proprietăţile atmosferei şi fenomenele care se petrec în interiorul ei. E ca în minte să te am Și-ncet să te apropii (Mihai Eminescu). 3. „ (la munte sau la deal) parte inferioară”. iar cu sensul unui al treilea cuvânt – relaţii de eterosemie. picior de vers. Abaterea prea mare de la acest echilibru ar putea periclita realizarea funcţiei principale a limbii. adică sensurile unui cuvânt polisemantic reprezintă o ierarhie. În funcție de aceste contexte se stabilesc următoarele sensuri: „(la om şi la animale) membru care susţine corpul şi serveşte la deplasare”. „(la snopi) grămadă aşezată în cruce”. Această metodă se utilizează. În procesul de diferenţiere a sensurilor cuvintelor polisemantice.7. 3. ”. Delimitarea sensurilor unui cuvânt se realizează în baza metodei de analiză combinatorie. rolul fundfamental îl are contextul de utilizre a cuvântului respectiv. eterolexie şi chiar de antisemie. prin identificarea contextelor sau posibilităţilor de combinare pentru cuvântul respectiv. „fiecare din ramificaţiile unei tulpini de plantă”. iar pe linia altui sens – în relaţii de parasemie. evoluţia planului de conţinut al limbii este limitată atât sub aspect social. De altfel. picioarele Ceahlăului. Cuvântul polisemantic e compus din două sau mai multe sensuri. a închiria „a da în chirie” şi „a lua în chirie”. sensurile cuvântului polisemantic sunt înregistrate sub cifre sau semne grafice diferite. Într-un cuvânt. „diviziune a unui întreg (a unui popor. care nu se produce în mod arbitrar. în limba română. sarcina lexicologilor şi a lexicografilor se reduce la identificarea sensurilor şi asociaţiilor în baza cărora au apărut sensurile derivate.10. fapt infirmat de existenţa polisemiei în limbă. În opinia unor lingvişti. „(în trecut) unitate de măsură a . Sensurile pe care le putem identifica din aceste contexte sunt următoarele: 1. a unei căi de comunicaţie. 2.9. identificăm următoarea legitate: cu cât o unitate este mai frecventă. picioarele anterioare.8. toate relaţiile semantice existente. 2. „ (la unele obiecte de mobilier) parte care serveşte la susţinere”. a unei ape curgătoare. ci dispune de o anumită orientare logică şi sistemică. Totodată. Interpretând astfel polisemia. Există chiar situaţii în care un sens dat al cuvântului polisemantic stabileşte cu sensul unui alt cuvânt relaţii de parasemie. cu atât are mai multe sensuri distincte. Ramurile indoeuropene se întindeau între Oceanul Atlantic şi Oceanul Indian (Lucian Blaga). În această ordine de idei. 3. dacă ar fi absolute. În dicţionare. a se ridica în picioare. p o l i s e m i a este un fenomen lexico-semantic constând în posibilitatea unei unităţi lexicale de a dispune de mai multe sensuri (sememe). a unui domeniu de activitate”. „diviziune a unei ştiinţe. Aşadar. În fine. urmează să admitem că vectorul rezultant ar nu are în permanenţă o poziţie constantă în raport cu axele x şi y. din unul din sensurile existente în structura semantică a cuvântului polisemantic. ea fiind posibilă numai în anumite limite şi predeterminată de conţinutul sensului motivator. deşi poziţia lui ideală ar fi cea de bisectoare.)”.6. Dacii sau Geţii erau ei înşişi o seminţie indoeuropeană. De altfel. dintre care unul este principal. Astfel. Drept urmare. fiecare clasă de denotaţi ar avea o singură acoperire formală. 3. Și dacă ramuri bat în geam Și se cutremur plopii. pe baza relaţiilor de similitudine sau de contiguitate. cât şi lingvistic.Întrucât vectorii ax şi ay nu au în permanenţă o intensitate identică. fiind vorba de enantiosemie sau de polarizare semantică (de exemplu. Aşadar. 3. a împrumuta „a da un împrumut” şi „a lua un împrumut”). cuvintele devin unităţi polisemantice în urma evoluţiei lor semantice.6. cuvântul ramură se foloseşte în următoarele contexte: 1. pe linia unui sens ele pot intra în relaţii de sinonimie (sau omosemice) cu sensurile altor cuvinte.6. polisemia nu se poate dezvolta în orice direcţie. mai ales. unui cuvânt i se pot atribui atâtea sensuri în câte contexte specifice este utilizat în momentul dat într-o limbă. De exemplu. Una din ramurile sale de cercetare este climatologia. De exemplu. vom remarca că sensuri diferite ale aceluiaşi cuvânt polisemantic pot stabili relaţii antisemice. întrucât. pentru substantivul picior identificăm următoarele contexte: piciorul stâng. cuvintele polisemantice constituie peste 80% din lexicul activ. ţinem să amintim că unităţile polisemantice pot întruni. de exemplu). a unui domeniu de activitate etc. 3. pe linia diferitelor sensuri. iar fiecare semem derivat este format. se stabileşte un oarecare echilibru între tendinţa sememelor de a evolua şi restricţiile sociale şi de limbă (evitarea hipertrofierii semantice a unităţilor polisemantice. la trei picioare depărtare. care se află într-un raport de interdependenţă şi care alcătuiesc o structură ierarhică. în procesul de elaborare a dicţionarelor explicative.6.

moşneag. 3) Fiinţă salvatoare. sens primar şi sens derivat. O altă cauză a apariției polisemiei sunt împrumuturile şi influenţele unor cuvinte străine. disproporţia între numărul limitat al mijloacelor materiale de care dispune limba şi caracterul nelimitat al experienţei umane. sens secundar sau derivat) sunt necesare studierii evoluţiei semantice.7. unchi. nas. valoare adecvată / valoare ocazională se reduc la cunoscuta opoziţie virtual / actual. sens particular etc.7.. În semasiologia tradiţională se disting sememe uzuale şi ocazionale (H. Făcând o analiză minuţioasă a acestei enumerări constatăm. cu excepţia . sens propriu. cu cele ale metasemiei. Dicționarele prezintă structura semantică a cuvintelor polisemantice. Potebnea). indicând atât diferenţe semantice. Cauzele apariției polisemiei sunt multiple. dinte. 5) Vehicul special amenajat care transportă accidentaţi sau grav bolnavi la o instituţie spitalicească de urgenţă. gât. Serviciu medical destinat să dea primul ajutor accidentaţilor sau bolnavilor care au nevoie de o intervenţie medicală urgentă. denominativ. vorbitorii limbii atribuie aceluiași cuvânt mai multe semnificaţii lexicale. sens secundar. semne în limbă şi semne în vorbire. Foarte frecvent. 3. Prin urmare. 2) Obiect sau circumstanță salvatoare. 2) (rar) Bărbat privit în raport cu nepoţii săi. cauzele apariţiei polisemiei sunt multiple şi acestea coincid.11. ci diferite aspecte între care vorbitorii limbii respective stabilesc anumite asociaţii. inclusiv tendinţa spre economie pe care o manifestă limba. Unele (sens originar. Alte cauze ale polisemiei sunt: caracterul inegal în care se dezvoltă.6. Stern). în lingvistica funcţională se delimitează „funcţii primare şi secundare ale cuvântului” (E. ureche etc. „(în versificație) unitate ritmică. adică sensurile derivate pot fi împrumutate.) Frate (sau văr) al unuia dintre părinţi. celelalte se utilizează de preferinţă în semantica sincronică. respectiv. semn în limbă / semn în vorbire. 4. 3) (pop. Datorită acestei mari varietăţi terminologice. compusă dintr-un număr fix de silabe lungi şi scurte sau accentuate şi neaccentuate”. Foarte frecvent.12. conotativ. sens principal. că opoziţiile sens uzual / sens ocazional. cap. directe şi figurate (H. 3. De exemplu. picior. în care mai apar sens denotativ. apropiate şi îndepărtate (P. se întâlnesc în lucrările de semantică formule ca: sens fundamental (sau de bază). secundar. care vor fi analizate multilateral în capitolul consacrat identificării cauzelor mutaţiilor de sens. tendinţa omului spre exspresivitate şi plasticitate. După calitatea lor generală. general şi. sens derivat. având lungimea de aproximativ o treime dintr-un metru”. privit în raport cu copiii acestora. limba. pe de altă parte. principal. Tipurile de sememe (sau de sensuri lexicale) 3. În măsura în care vorbitorii stabilesc unele asociații psihice între diferite categorii de referenți din lumea înconjurătoare se formează mai multe derivate semantice. sens originar. ambulanţă. Un alt cuvânt ce exprimă mai multe sensuri este moș: 1) (folosit şi ca termen de adresare) Bărbat ajuns la o vârstă înaintată. mână. bunic. Paul). limbă. cât şi contextuale. în credinţele religioase) Ziuă din ajunul sărbătorii pogorârii duhului sfânt. Pentru a denumi realităţi cunoscute. sens general.) se aplică pentru a denumi alte categorii de obiecte în baza unor asociații de similitudine sau de contiguitate.0. formulele care conţin într-un fel sau altul ideea de sens general sunt egale cu ceea ce se mai numeşte şi semnificaţie. adică la opoziţia invariantă / variantă semantică. sens primordial. substantivul salvare este prezentat în dicționare cu următoarele sensuri: 1) Scoatere dintr-o situaţie complicată. copiate sau calchiate după un model străin. ochi. constastăm că o unitate de vocabular nu denumeşte doar un singur aspect din realitate. păr. sens general şi sens particular. Kurylowicz). Carcevsky) etc. „valoare adecvată şi valoare ocazională a semnului” (S. 5) (la pl. formulele care conţin într-un fel sau altul ideea de sens general sunt egale cu ceea ce se mai numeşte şi semnificaţie. în linii mari. viaţa socială. gură. În urma analizei definiției lexicografie. 3.6. sensurile sunt grupate în trei mari tipuri.lungimii. deget. pe de o parte. denumirile unor părţi sau organe ale corpului omenesc (burtă. De exemplu. cot. 4) Persoană care aparţine generaţiilor precedente.

Sememele derivate denominative şi cele expresive apar ca urmare a unor cauze diferite. pop. pentru diferite persoane poate avea diferite sensuri directe”. din perspectiva importanţei sensului în limbă. sugestiv. Această constatare poate fi acceptată numai cu rezerva că uneori omul caută nu pur şi simplu să denumească realitatea. b.1. Primare sunt acele sememe. După provenienţa lor.) sensuri relaţionale (gramatical relaţionale).) sensuri denominative (denotative. şi sememele derivate expresive pot avea orientare denominativă. sensurile cuvintelor polisemantice sunt primare. ci de caracterizare”. . Prin urmare. 3. Clasificarea sememelor în primare şi derivate se bazează pe existenţa a două tipuri de denominare: directă şi indirectă. pot fi denotative şi conotative. Opoziţia sens de bază / sens derivat ţine de aspectul diacronic al evoluţiei structurilor semantice. sensurile secundare pot fi figurate şi denumesc fenomenele. pitoresc. de bază şi derivate. E cazul unui cuvânt care trece din fondul lexical comun în sistemul terminologic al unei ştiinţe. Principala deosebire dintre aceste două subtipuri de sensuri derivate constă în faptul că primele servesc la desemnarea unor segmente noi din realitatea obiectivă. iar secundele. Deşi în mod practic atestăm o multitudine de tipuri de sensuri.celui gramatical: a. Sensurile uzuale sunt cunoscute şi folosite în mod constant de toţi vorbitorii. După valoarea stilistică – sens neutru şi expresiv. în timp ce sensurile derivate sunt dependente din punct de vedere semantic. 3. sunt necesare anumite precizări în această privință. care sunt încă lipsite de nume speciale. Sensurile ocazionale se întâlnesc în contexte izolate. paralel cu cea expresivă. Sensurile derivate în scopuri denominative devin de cele mai multe ori fapte de limbă. În funcţie de natura lor. Sensurile neutre îndeplinesc funcţia de nominaţie şi nu exprimă o valoare stilistică. Sensurile generale sunt folosite în toate stilurile limbii. celelalte fiind derivate. adică determinate de alte sensuri. Sensurile de bază sunt mai cunoscute. Cele menţionate până aici converg spre contestarea afirmaţiei lui A. la un moment dat şi în funcţie de rolul acestuia în structura semantică a cuvintelor polisemantice. dacă acestea au o largă circulaţie în limbă.) etc. După sfera de întrebuinţare avem sens general şi special. care în secţiune sincronică sunt independente. Sensurile derivate. se distinge un sens principal. care s-au format de la primele. Sensurile exspresive sunt cele marcate stilistic şi conţin pe lângă o valoare conotativă. la caracteristica diacronică (învechit. Pentru e evita eventualele confuzii în procesul de delimitare a tipurilor de sensuri. la origine (împr. iar sensurile derivate sunt sensuri secundare. nou). dar şi să o denumească în mod expresiv. Astfel. o informaţie suplimentară referitoare la stil (livr.) sensuri conotative (afective sau expresive) și c. suntem de părerea că toate aceste varietăți de sensuri se reduc la două: sensuri şi sensuri secundare (derivate). afectivă. ele reprezintă semnificaţia de bază a cuvintelor.7. la răspândirea teritorială (reg..2. apelative sau cognitive). „întotdeauna îndeplinesc o funcţie nu denominativă. întrucât ele iau naştere pentru a denumi segmentele din realitatea obiectivă. mai des utilizate.). în operele scriitorilor. Litvinenko. în opinia cercetătoarei N. După gradul de stabilitate sensul poate fi uzual şi ocazional. sunt de două tipuri: derivate denominative şi derivate expresive. deoarece fiecare cuvânt în plan sincronic are un singur sens direct. la rândul lor. La examinarea relaţiei cuvântului cu obiectul denumit se poate constata că sensul principal este direct şi este purtător al valorii nominative. fără a căpăta o largă circulaţie în limbă. Ele includ sensurile principale. După gradul de abstractizare a sensului se disting sensuri concrete şi abstracte. dar şi cele derivate sau figurate. fiind formate de la ele pe baza diverselor tipuri de asociaţii. fam. conform căreia „unul şi acelaşi cuvânt în diverse condiţii. opus unor sensuri secundare. Amosova. Sensurile neutre sunt sensurile proprii ale cuvintelor. adică nu sunt determinate de alte sensuri. după ordinea apariţiei.. sensurile din structura semantică a cuvintelor polisemantice.7. adică au orientare şi bază genetică distincte. sensurile speciale se utilizea în anume sfere funcţionale ale limbii. obiectele indirect.).

acesta determină apariția în mintea vorbitorului a imaginii unui obiect. are un sens comun. pe umeri un rucsac. secundare (derivate): gură de canal. iar celelalte sensuri se subordonează acestuia în ordinea derivării lor. Cu toate acestea sunt absolut necesare unele concretizări de rigoare. sensurile lexicale se clasifică în denotative (fundamentale. Silviu Berejan. deoarece chintesenţa acestui tip de semem este tocmai expresivitatea. cât şi la cele denominative. Litvinenko). În primul rând. Cu alte cuvinte. sensurile derivate expresive întră în diferite relaţii semantice cu alte sensuri. afirmă V.7. și relaț ionale (de exemplu. Ele sunt: a. sfera lui de întrebuinţare etc. conceptul se actualizează în mod indirect atât la sememele derivate expresive. În situația în care cuvântul denumeşte (denotează). cercetarea mutaţiilor semantice din vorbire va permite. Sensurile derivate expresive pot fi divizate în două categorii distincte: de limbă şi de vorbire. pe care îl denumeşte global. orice cuvânt al limbii trimite la un obiect concret sau abstract. în timp ce legătura dintre seensurile directe şi cele derivate denominative este mai apropiată. sens proprii / sens figurat. gura văii.) sensuri relaţionale (gramatical-relaţionale). cele două tipuri de sememe derivate se diferenţiază prin faptul că distanţa semantină dintre sensurile directe şi cele derivate expresive este mai mare. Studierea primei categorii întră în competenţa semasiologiei. este lipsită de temei aserţiunea cum că „sensul figurat” se referă la sensurile care încă nu s-au eliberat de imagine. stilistice): Peo gură de rai. care analizează abaterile posibile în vorbire de la normele de limbă general acceptate şi efectele expresive obţinute în urma acestor abateri”. Vinogradov. în general. apelative sau cognitive). umerii obrajilor. iar de studierea celei de a doua „trebuie să se ocupe şi se ocupă stilistica. susține acad. La rândul lor. în literatura de specialitate fiind identificate diverse tipologii ale sensului: sens fundamental. cât şi de cele derivate (acest fapt le uneşte). numai combinându-se cu anumite cuvinte strict determinate” şi au un conţinut semic mai variat decât cele primare. Această relaţie directă care .Sensurile derivate expresive apar ca urmare a reprezentării emotiv-estetice a realităţii şi exprimă atitudinea subiectului faţă de realitatea desemnată. expresive. c. După calitatea lor generală. Sensul de bază domină sfera semantică a cuvântului. În principiu. Cuvântul. plasticitatea. folosit în mod curent. care este sensul lui de bază. 3. anulării expresivităţii. delimitată de buze”. Așadar. din cauza lipsei unui alt tip de actualizare. sens principal / secundar. În primul rând. decât a celor derivate expresive. b. Tot în această ordine de idei urmează să menţionăm şi o altă legitate: sensurile derivate ale multor cuvinte „se pot actualiza.) sensuri conotative (afective sau expresive). picior „(la om şi la animale) membru care susţine corpul şi serveşte la deplasare”. În baza acestor considerente putem ajunge la concluzia că sensurile derivate expresive nu devin directe ca urmare a estompării. din care cauză şi expresivitatea fie că este mai mică. de aceea şi expresivitatea este mai accentuată. fie că în genere lipseşte. determină locul şi importanţa lui în structura semantică a cuvântului polisemantic. semantica prepozițiilor). de bază): gura cască. Vinogradov. sens uzual / ocazional. Mai mult. În al doilea rând. sensurile lexicale constituie obiectul de studiu al lexicologiei. fiind analizate în contextul de actualizare. umerii hainei etc. a unei acţiuni. Identificarea sensurilor derivate denominative cu cele derivate expresive este inadmisibilă. conform opiniei lui V. În acest cay el este folosit cu sensul propriu: gură „(la oameni) cavitate în partea inferioară a feţei. reprezentând astfel o treaptă de tranziţie de la „metafora proaspătă” la „sensul direct. Frecvenţa cu care apare un anume sens al cuvântului. sensurile sunt grupate în trei mari tipuri. … pe ai ţării umeri dalbi”. În al doilea rând. sens primar / derivat etc. pronosticaria direcţiei de evoluţie semantică a sensului dat. deşi ambele tipuri de sememe pot fi motivate atât de sensurile primare. proprii. În afară de aceasta.3.) sensuri denominative (denotative. ci datorită faptului că în asemenea cazuri ele trec în categoria sememelor derivate denominative. conotative (figurate. dependenţa contextuală a sememelor derivate denominative este mai mică. obişnuit” (A. adică primele sunt mai puţin determinate de relaţiile sintagmatice decât secundele. cu excepţia celui gramatical. „tendinţele potenţiale de evoluţie semantică a cuvântului”. sememele derivate cunosc două forme de existenţă: denominativă şi figurată.

”. În felul acesta. referentul desemnat prin cuvânt asigură o utilizare adecvată a lui. trezeşte în minte imaginea obişnuită a unui obiect. care în principiu nu ar fi condiţionate contextual. sensul conotativ al cuvântului gură sugerează teritoriul unde se-ntâlnesc ciobanii din baladă. deși sensurile derivate denotative nu întotdeauna sunt lipsite de plasticitate expresivă: gură de metrou. cuvântul implică aspecte cognitive.. de bază. După cum spunea şi Coteanu. orice cuvânt polisemantic e prezentat în dicţionar mai întâi cu sensul propriu. În exemplele pe-o gură de rai. umerii obrajilor şi umerii hainei. în timp ce sensurile derivate pot fi atât denotative. Pentru a combina sensurile cuvintelor în enunţuri se consideră că trebuie cunoscut în prealabil sensul denotativ al cuvintelor. figurate sau conotative. apoi cu sensurile derivate. a unei acţiuni și este folosit cu sensul propriu: gură „cavitate bucală. Ca reflectare a unor factori extralingvistici şi lingvistici. mutația de sens. care este sensul de bază. un act de cunoaştere atât privitoare la limbă. Vorbind despre sensurile denotative trebuie să amintim că în orice sens lexical reflectă mai mult sau mai puţin evident un segment din realitatea obiectivă. cât și conotative (expresive. iar sensurile respective sunt sensuri denotative (fundamentale. orice cuvânt al limbii trimite la un obiect concret sau abstract. deci extralingvistică. iar cuvântul umeri sugerează munţii ţării. Sensul denotativ presupune o definire „externă” . aşa se explică de ce fiecare limbă are specificul ei semantic. inclusiv cele denotative. ca în cazul sensurilor conotative. iar sensurile respective sunt sensuri denotative. fiind intrată în uz. Ele sunt însă . sensurile denotative sunt determinate eminamente din punct de vedere paradigmatic și în cea mai mică măsură din punct de vedere sintagmatic. Cuvântul. mult corectat dacă se ştie că este un “fotoliu adânc și larg. gură de apă. 3. De altfel. în timp ce sensurile derivate (conotative. Totodată. cunoaşterea relativ exactă a datelor extralingvistice privind obiectul. În acest caz. secundare sau expresive) cunosc o determinare maximă din punct de vedere sintagmatic (contextual) și minimă din punct de vedere paradigmatic. Cunoaşterea sensurilor oricăror cuvinte obligă la raportarea unei anumite forme la o anumită realitate extralingvistică la care se referă (referent). gura podului.4. ci reprezintă reflectarea în conștiință a acelor note ale realităţii concrete pe care limba le reţine. vom stărui în mod special asupra trăsăturilor de bază ale tuturor tipurilor de sensuri lexicale.se stabileşte între cuvânt şi obiectul desemnat poartă numele de denotaţie. În cele ce urmează. sensurile derivate denotative mai poartă numele de sensuri secundare ale cuvântului și se bazează pe o modificare a sensului de primar al cuvântului. De aceea. Obiectul semanticii lexicale paradigmatice îl formează în general sensurile denotative (de bază) ale cuvintelor. sensurile delimitate prin relaţiile lor paradigmatice dintr-o limbă dată (ceea ce ne-ar permite o anumită alegere). având un spătar înalt cu rezemătoare laterale pentru cap” Pentru a identifica un obiect din realitate ca fiind o berjeră este necesar să se ştie că „acest tip de fotoliu” are „părţi laterale înalte pentru sprijinit capul”. gura văii. în general. Sensurile denominative apar în foarte multe cuvinte însoţite de sensurile conotative. pe care îl denumeşte global. figurate sau stilistice). Sensul de bază este prin excelență un sens denotativ. Această relaţie directă care se stabileşte între cuvânt şi obiectul desemnat poartă numele de denotaţie. diferit de o altă limbă. folosit în mod curent. Când cuvântul denumeşte (denotează). le lexicalizează şi pe baza cărora o limbă îşi stabileşte propriul sistem de opoziţii. În principiu. are un sens comun.. gura sobei. sensurile conotative care nu mai impresionează sau conțin o expresivitate redusă devin sensuri derivate (secundare). Trăsăturile semantice cuprinse în sensul cuvântului nu sunt caracteristici fizice ale universului extralingvistic. cât şi privitoare la realitatea extralingvistrică.7. Acestea din urmă sugerează ceva. Astfel este dat ca exemplu cuvântul berjeră fiind important de ştiut că în acest caz se desemnează un obiect şi nu o fiinţă. nu mai produce surpriză și nu mai conține valoare expresivă. adică strâns legată de extralingvistic printr-o directă raportare la proprietăţile clasei de obiecte aşa cum sunt văzute de o anumită comunitate social-istorică dată. proprii. prin intermediul unor însuşiri ale obiectului. vorbitorii limbii române actuale. gura sacului. pe ai ţării umeri dalbi. de exemplu. ceea ce înseamnă un nivel general de cunoaştere a cuvântului. De obicei.

sunt sensurile pe care vorbitorii sau scriitorii le folosesc pentru claritatea exprimării sau pentru plasticitatea ei. ele sunt o categorie istorică. Cele din limba literaturii artistice sunt de obicei individuale. Ambele tipuri de sensuri figurate se stabilesc în societate sau în gândirea unui individ. a nu ţine pe cineva cureaua. ca urmare a evoluţiei societăţii. respectiv zgârcită. ţigănuş. Chiar conotaţiile care-şi pierd caracterul expresiv iniţial rămân tot conotaţii. devieri de la sensul denotativ. Sensurile conotative sau figurate sunt acelea care nu mai coincid cu noţiunea. De pildă cromatic are înţelesul de „lentilă care nu descompune raza de lumină în culorile spectrului”. descoperirea denotaţiei devine şi mai grea din cauza polisemiei. 3. dând ca exemplu cuvântul căţel care înseamnă “pui de câine”. Cuvintele monosemantice. iar denumirea în acelaşi fel a unei părţi din căpăţâna de usturoi nu diferă prin nimic de cea anterioară. cu mai multe sensuri. dar şi “pui de lup sau pui de vulpe”. deși toate acestea se reduc la cel derivat. Sensul conotativ cunoaște mai multe denumiri (expresiv. îmbrăcat în mătase pentru veşminte de mătase.). a coace turta cuiva. Regula „fiecare cuvânt are un singur sens denotativ” prezintă o mare importanţă pentru conţinutul semantic. Interjecţiile de exemplu nu denumesc. Semnificaţia de pui de este unică dacă se referă la vulpe. Schimbări considerate devieri sau abateri de la denotaţie se realizează prin tropi sau figuri semantice (metafora și metonimia): ochiul boului. În afara interjecţiilor. În limba română contemporană sensurile conotative sunt numite şi afective sau expresive şi se găsesc în mod virtual în denotaţie. La multe cuvinte. Dacă sensul figurat poate fi creaţia unui singur vorbitor. specifice ale obiectului sau clasei de obiecte reflectate în noţiune. stilistic. încât distanţa dintre a face mâncare şi a face o prostie dă impresia că nu poate fi acoperită de acelaşi sens denotativ. El denumeşte în plus diverse dispozitive tehnice şi fiecare din compartimentele unui bulb de usturoi. omuşor pentru uvulă.5. de strictă specialitate. fie prin contiguitate. Sensul conotativ mai este numit figurat. frica. Când sensul denotativ ocupă singur conţinutul semantic avem monosemantism. pe baza unor asociaţii de idei. derivat. suferinţa etc. sensul conotativ se prezintă sub două .şi singure în termenii tehnici. întristarea. se observă lexicalizarea tropilor prin generalizarea sensului modificat al cuvintelor care au suferit o mutație semantică fie prinsimilitudine. În cazul unora ca şi în expresia mi-a fugit ochiul. Cu toate acestea verbul este interpretat ca indicator al unor acţiuni sau activităţi a căror direcţie este complementul direct. El cuprinde trăsăturile esenţiale. Unii lingvişti consideră că în cadrul unui cuvânt polisemantic unul singur dintre sensuri este denotativ pur. Denumirea unui dispozitiv mecanic prin căţel se datorează unei metafore pe care o putem reface uşor. fiind şi ea tot o metaforă. Se întâlnesc însă şi în vorbirea comună nu numai în operele literare. dar acestui ceva nu i se poate atribui decât valoarea unei conotaţii. linge-blide. dispun numai de un sens denotativ-descriptiv (de obicei înregistrat primul în dicţionare) şi acesta reprezintă elementul relativ stabil al uzului unui cuvânt. croitor. … pe ai ţării umeri dalbi”. Ele nu reproduc caracteristici ale senzaţiilor sau sentimentelor provocate. secundar etc. durerea. un marghiloman. Se deosebesc sensurile figurate aparţinând limbii comune şi sensurile figurate aparţinând limbii literaturii artistice. în condiţiile recepţionării şi interpretării încărcăturii lui afective de către ceilalţi vorbitori. A face este un verb cu atâtea contexte posibile. expresiv sau stilistic: Pe-o gură de rai. coincide cu sensul propriu al cuvântului. am cumparat un Grigorescu. creastacocoşului. descriptiv (sau sens propriu). sensul fundamental. realizarea valorii figurative se face numai în societate. iar cuvintele polisemantice. Sensul denotativ este opus sensurilor conotative sau secundare. În ştiinţa literaturii sensurile figurate ale cuvintelor au primit denumirea de tropi. lup sau alt animal din familia zoologică a lui canis. zgârâie-brânză pentru o persoană linguşitoare. a-i sări muştarul. ci comunică ceva. lopătar. Există însă şi sensuri conotative neînsoţite de o denotaţie. iar celelalte valori nu sunt proprii.7. care leagă o anumită formă de un anumit sens. a puterii de abstractizare şi contribuie la sporirea expresivităţii limbii şi plasticitatea imaginii artistice. plăcerea. Sensul figurat al cuvântului apare pe baza sensului propriu. numit și de bază sau propriu. Din acest punct de vedere. Sensul denotativ sau propriu al cuvântului este acel sens din sfera semantică a cuvântului care reflectă noţiunea. au în principiu numai sens denotativ. ci evocă bucuria.

de sfera de generalitate a uzului acelui sens (sensurile secundare înregistrate de dicţionare sunt general admise. fores („uşă”. Stilul operelor ştiinţifice. gura văii. cu timpul s-a pierdut: fără provine din lat. Așadar. fiind intrată în uz. reprezentând denumirea sau denotaţia. dar nu exprimă asocierea ca atare.6. b) sens denominativ (denotativ) + sens conotativ + sens gramatical. în măiculiţă! prezenţa conotaţiei se recunoaşte de la prima vedere.7. care dezambiguizează comunicarea. în primul rând.7.9. 3. În fine. din care se dezvoltă direct sau indirect (prin intermediul altui sens secundar). Unii sunt de părere că aceste cuvinte sunt „cuvinte fără sens deplin”. Sensul relaţional se redă de regulă prin unelte gramaticale. ceea ce conferă acestora expresivitate. nu se ştie exact la ce stare sufletească trebuie raportată ea. substantivul gură sugerează teritoriul unde se-ntâlnesc ciobanii din baladă. Așadar. Unele dintre sensurile secundare au un caracter figurat mai mult sau mai puţin evident.). ca instrument: călătoreşte cu avionul. Mecanismul lor este acela de îndepărtare de la un denotat. În exemplul Peo gură de rai. el este combinat cu denotaţia şi conotaţia. vorbirea pretenţioasă este dominat de sensuri denotative şi de cuvintele monosemantice pentru precizia şi claritatea comunicării. pe ai ţării umeri dalbi. sensurile conotative. Subiectivitatea lor există în grade variate.aspecte: într-un cuvânt a cărui expresivitate este asigurată fie pentru că are forma de vocativ.7. iar cuvântul umeri sugerează munţii ţării. Orice cuvânt polisemantic e dat în dicţionar mai întâi cu sensul propriu. sensurile conotative care nu mai impresionează de la orice cuvânt devin sensuri derivate sa secundare. ca posesiune: pisica cu clopoţei nu prinde şoareci. Conotaţia presupune o relaţie indirectă între cuvânt şi obiect.7. se recurge la adaptări. gura sobei. desprinse dintr-o anumită denotaţie. umerii obrajilor şi umerii hainei. așadar. Cuvântul sugerează ceva. În concluzie. Se admite că unul dintre sensuri este mai stabil. Modificarea însă. prin intermediul unor însuşiri ale obiectului. Sens gramatical propriu-zis au toate cuvintele. Constatăm. cu toate că. cuvântul are o forţă generică. de cele mai multe ori condiţionate contextual. conotaţiile sau sensurile figurate. fie din alte motive. De aceea. sensul relaţional se redă de regulă prin unelte gramaticale. atât asemănările cât şi diferenţele. indicativ. adică la trimiteri în planuri secunde. toate celelalte sensuri (numite şi conotaţii) sunt secundare în raport cu primul. De exemplu. dar deosebite de cel relativ. c) sens conotativ + sens gramatical și e) sens relaţional. de fiecare dată. activ). apoi cu sensurile derivate. inclusiv cele derivate în genere (unul sau mai multe) sunt variaţii semantice mai mult sau mai puţin independente. Dezvoltarea sensurilor secundare se face prin deplasări semantice favorizate de modificarea unor componente. Sensurile derivate sau secundare ale cuvântului se întemeiază pe o modificare a sensului de bază. de a exprima clase şi nu poate să particularizeze în orice situaţie. Astfel. fără context. Iorgu Iordan şi Vladimir Robu precizează că un cuvânt ca lucrez are pe lângă sensul lexical şi sensuri gramaticale (pers. care elaborează imaginea artistică. 3. gura podului.7. Comun pentru diferite tipuri de sensuri este faptul că se pune în mişcare pentru . necuprinzând nici una din trăsăturile ei definitorii. Prepoziţia ajută la expunerea ideii de asociere. o suprapunere parţială între definirea tipurilor de sens la autori diferiţi. Denotaţia şi conotaţia sunt modalităţi de a reflecta realitatea prin cuvinte.I. Astfel. fie pe aceea de imperativ. Valoarea conotativă a cuvântului se pune în evidenţă numai în context. 3. relaţii prin care se pun în evidenţă.8. prin conotaţie. chiar dacă au fost cândva purtătoare de sens lexical noţional. interesează în mod special problema studiului cuvintelor şi sensurilor acestora în funcție de diferite relaţiile între sensurile cuvintelor. privită ca adăugare: cântaţi cu toţii. gura sacului. 3. în timp ce operele beletristice se singularizează prin sensuri secundare. derivate și cuvintele polisemantice. gură de apă. nu mai produce surpriză: gură de metrou. fiind determinată. prezent. ca modalitate: aşteaptă cu sufletul la gură. formulele generale de distribuire a sensurilor în cuvânt sunt: a) sens denominativ (denotativ) + sens gramatical. alte conotaţii pot lua naştere numai în anumite situaţii de comunicare). în procesul de identificare a sensurilor (denotative și derivate). pl.

susţine că toate sensurile secundare sunt figurate: a devora (despre animale) „a mânca cu lăcomie”. că adjectivul modic înseamnă “mic. ale cărui sememe se află în relaţii de determinare sau de subordonare.8. gura văii. În funcţie de tipurile de sensuri derivate. ca determinant al substantivelor preţ sau sumă. pământ negru are sensul de “impuritate”.vorbitor (ajutat de consultarea definiţiilor de dicţionar) un mecanism de selecţie care permite alegerea unui sens în raport cu alte cuvinte sau alte sensuri care i-ar putea lua locul într-un anumit context. marcarea figurată rezultând din faptul că subiectul şi obiectul sunt limitate: focul a devorat casa. Lupta s-a soldat cu o victorie. iar pentru cuvintele polisemantice contextul e absolut indispensabil. Ion a devorat o carte. Schimbarea totală a subiectului şi a obiectului duce la delimitarea altor sensuri (conotative pure). sănătate” şi se actualizează numai în contextul “obrajii”. Așadar. Posibilitatea de a construi un enunţ de tipul: patima îl devorează. ci unul bine structurat şi obiectiv. Toate sensurile se reunesc prin media componentelor: „a consuma” + „într-un anumit fel”. polisemia a fost considerată de majoritatea lingviştilor ca factor de ambiguitate în limbă şi implicit în comunicarea verbală. conotaţia fiind doar marca “ironic”. de obicei. Al doilea sens considerat explicit figurat de dicţionar desemnează „a consuma”. 3. fără valoare”. În cazul polisemiei. care poate fi înţeles atât ca enunţ. Tot negru în contexte ca tină neagră. lingvistul şi vorbitorul se află în faţa unei multiple posibilităţi de selecţie lexicală. de delimitarea lor relativ precisă şi . de obicei. implicit. . adică structura semantică a cuvântului polisemantic. nu este suficient să ştim. Pentru a face delimitarea conotaţiilor trebuie cunoscută exact denotaţia. sensul derivat coincide cu cel ecundar: gură de canal. În acelaşi limbaj negru capătă sensul de “strălucire” numai în contextele „păr. Astfel. sensul conotativ al lui roşu în limbajul poetic popular este de “prospeţime. conotative).8. umerii obrajilor. apropiat de sensurile conotative pure. caracteritată printr-o multitudine de aspecte. mustăcioară”. Astfel. Contextul conţine astfel tot ce este necesar pentru identificarea exactă a sensurilor (denotative şi mai ales derivate.0. umerii hainei. sporeşte expresivitatea pentru că depăşeşte condiţiile indicate de dicţionar. cu cele idewntificate în dicţionare. Ssensurile realizate în context pot coincide. cuvintele monosemantice nu au nevoie de context. ci trebuie să reţinem din indicaţiile dicţionarului că acest cuvânt poate apărea numai în anumite contexte. deoarece sensul este o entitate complexă.sau contextual. cele secundare. Tipologia sensurilor e variată. În literatura de specialitate se disting și alte tipuri de sensuri: echivoc sau ambiguu (în acest context este concludent exemplul Dă haina copilului. în raport cu care conotaţiile se depărtează în măsură mai mare sau mai mică: dacă subiectul este tot “animat” sensul este tot „a mânca (într-un anumit fel) ”. Coteanu. fapt ce permite să interpretăm semantemul în calitate de microsistem şi să-l prezentăm în dicţionar în funcţie de caracteristicile sale de microsistem. semantemul sau ansamblul de sememe. De pildă. Sensurile cuvintelor polisemantice pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere. Tipologia polisemiei 3. secundare. reprezintă un microsistem ierarhic ordonat. într-o măsură mai mare sau mai mică. fie în calitate de atribut) și incompatibil sau absurd ca în exemplele ce urmează: Avansează la stânga. însoțesc lexicografice ale sensurilor derivate. în care substantivul copilului poate fi interpretat fie în calitate de complement indirect. conotative) în limbajul poetic. (despre oameni ironic) „a înghiţi pe nemestecate”. de exemplu. şi mărci stilistice speciale care. O corectă analiză în limbă şi. cât şi ca variantă a limbii în care e încadrat enunţul respectiv. corecta utilizare a sensurilor unui cuvânt polisemantic în vorbire obligă ca o interpretare mai complexă trebuie dată preferinţelor contextuale stricte manifestate de sensurile derivate (inclusiv. de pildă. de relaţiile lor cu sensul principal. îl devorează din ochi. În special sensurile conotative pot fi decodificate de receptorul mesajului numai dacă are la dispoziţie un context. Existenţa acestor relaţii de dependenţă nu are un caracter arbitrar. Condiţionarea contextului implică. Prin analogie cu structura internă a sememului.

în linii mari. care participă la formarea substantivelor cu semnificaţia „autor al acţiunii”. ascuţită la un capăt. identificându-se un sens separat (=semem) cu structura semantică (=semantem) a cuvântului polisemantic. De altfel. a amărî. substantivul acar este prezentat în dicţionar cu următorul inventar de sememe: „1) Muncitor la calea ferată care manevrează acele. În urma analizei structurii semantice a substantivului acar. Primul şi al doilea semem se opun celui de-al treilea şi din punct de vedere gramatical. independente sub raport semantic unul faţă de altul. iar dependenţa structurală. vorbind despre semantem sau despre structura semantică a cuvântului. fiind derivate din sensuri diferite ale substantivului ac.8.Cercetarea interdependenţei sememelor din cadrul unui semantem se află încă în stare incipi-entă. iar cel de-al doilea semem şi cel de-al treilea semem sunt motivate de sensul direct al substantivului ac „unealtă mică de oţel. Dependenţa motivaţională. macagiu. existenţa relaţiilor de coordonare între sememele unui semantem este o realitate obiectivă. Analiza structurii semantice a cuvântului polisemantic confirmă existenţa a două tipuri de relaţii între sememele unui semantem: de dependenţă motivaţională şi de dependenţă structurală. Din aceste considerente ele urmează a fi prezentate în dicţionarul explicativ în calitate de unităţi lexicale distincte. aceste sememe sunt unităţi lexicale derivate în mod independent de la substantivul ac şi deci între ele lipseşte orice raport de derivare semantică. în timp ce cel de-al treilea semem se referă la substantivele neutre. amărui). În concluzie.n. Cu alte cuvinte. Aşadar. De exemplu. parţial sau total. La o analiză profundă a structurii semantemelor cuvintelor polisemantice. Persoană care face ace. excepţie făcând doar unele dintre ele (amarnic. semantica cuvântului motivator. Componenţa semantică a semantemului acar se află în dependen-ţă directă de natura afixului -ar. De exemplu.1. Cu toate acestea. reproduc sensurile derivantului. ca între orice unităţi lexicale luate arbitrar din sistemul lexical al limbii. iar la derivarea celui de-al treilea semem sufixul -ar formează substantive cu semnificaţia „instrument al acţiunii”. iar între ele nu există relaţii de dependenţă semantică sau de coordonare. ci relaţii de paritate semantică. ci unul din sensurile sale. a se amărî. chiar însuşi conceptul „structură semantică a cuvântului” este interpretat de diferiţi specialişti în contradictoriu. 3) Cutiuţă de păstrat ace”. În continuare vom insista asupra relaţiilor de coordonare şi subordonare. se reduce la două modalităţi principale de manifestare: implicativă şi similativă. amăreală). Mai mult. cât şi ca pro-cedeu derivativ. atestăm această modalitate de structurare a sememelor unui semantem la cuvintele derivate care reproduc. Întrucât unitatea semantică elementară nu este cuvântul. polisemia sau structura semantică a cuvântului polisemantic. Să comparăm: amar1 . la rândul ei. amăriu. 2) înv. se realizează în două subtipuri distincte: coordonator şi subordonator. întrucât primele două seme ţin de genul masculin. Astfel. amărăciune. Aşadar. din care motiv limitele lui de aplicare sunt indefinite şi confuze.. structura semantică a cuvântului se prezintă ca o totalitate de sensuri (= sememe) ierarhic organizate. derivate cu afixe omonime sau polisemantice de la unul şi acelaşi radical. aproape toate derivatele adjectivului amar (amar s. iar la celălalt având o gaură prin care se trece aţa. fără a semnala prezenţa unor relaţii de derivare semantică între sememe sau de derivare lexicală între sememele cuvântului derivat şi sememele cuvântului derivant. Examinarea dicţionarelor explicative permite să conchidem că această varietate de relaţii dintre sememe are o frecvenţă redusă. întrucât în majoritatea cazurilor avem de a face cu omolexe. se poate constata că relaţiile de coordonare sau coordonatoare reflectă conexiunea care există obiectiv între două sau mai multe sememe. prac-tic. fiind formate cu ajutorul unor sufixe omonime. întrebuinţată la cusut”. cele trei sememe ale substantivului acar urmează să fie considerate omonime atât din punctul de vedere al originii lor. 3. suntem în drept să conchidem că cele trei sememe sunt în realitate trei unităţi lexicale distincte. am constatat că toate cele trei seme-me derivă de la primul şi al doilea semem ale substantivului ac: primul semem al semantemului acar este motivat de sememul „piesă de metal care serveşte la mutarea trenurilor de pe o linie pe alta" al substantivului ac. conţinutul cuvântului este uneori conceput drept o totalitate de trăsături semantice. adică sememul. avem în vedere.

respectiv. amăreală „gust amar” şi „suferinţă fizică sau morală”. de independenţă. al doilea semem derivă din primul semem având la bază asociaţia „similitudinea destinaţiei". amar2 s. În acest caz. În primul rând. Relaţia de subordonare sau subordonatoare dintre sememele unui semantem se manifestă între două sau mai multe sememe aflate în raporturi semantice de dependenţă unilaterală.8. Această varietate de conexiuni din interiorul semantemului are caracter uiniversal. constatăm că acestea reproduc în fiecare semem aparte unul din sen-surile adjectivului amar. Relaţiile de subordonare dintre sememele semantemuluii copoi pot fi exprimate grafic în felul următor: Dispunerea sememelor pe verticală indică dependenţa lor logică şi semantică şi. În continuare am identificat subtipul de semanteme cu sememe derivate omogene. „gust amar” şi „suferinţă fizică sau morală”. adică din punct de vedere logic se află în relaţii de egalitate şi deci legătura dintre ele este de coordonare.n. De exemplu. exis-tenţa relaţiei de subordonare între aceste sememe. al treilea semem derivă din cel de-al doilea semem pe baza aceleiaşi asociaţii „similitudinea destinaţiei”. ceea ce din punct de vedere grafic poate fi prezentat în felul următor: Schema de mai sus este identică pentru toate semantemele cu radicalul amar analizate anterior. semantemul substantivului copoi este format din următoarele sememe: „1) Câine de vânătoare cu botul lung şi corpul înalt şi sub-ţire. adică în situaţia în care un semem este subordonat din punct de vedere derivativ şi semantic altui semem. Dacă comparăm sensurile derivatelor. acestea având un sem comun care serveşte drept suport pentru formarea tuturor sememelor derivate. amărăciune „gust amar” şi „suferinţă fizică sau morală”. ogar. 3.„care are gustul pelinului sau al fierii” şi „care produce suferinţe fizice sau morale”. interpretate în continuare în calitate de subtipuri. avem de a face cu se-manteme sememele cărora se află în relaţii de coordonare.. Prin urmare. 3) Agent de poliţie”.8. 3. este vorba de subtipul incluziunii de treaptă care se caracterizează prin faptul că primul semem motivează apariţia celui de-al doilea semem.3. fără a exista între sememele derivate postadjectivale vreo legătură derivativă. a amărî „(produse alimentare) a face să devină amar” şi „(persoane) a face să se întristeze”. etc. iar al doilea semem serveşte drept punct de pornire pentru derivarea celui de-al treilea semem etc. adică acest subtip se individualizează prin faptul că sememele derivate sunt motivate de . Dispunerea orizontală a sememelor în schemă demonstrează că acestea sunt independente. 2) Câine dresat special şi folosit la urmărirea infractorilor. în acest caz identificând raporturi de paritate. a se amărî „(despre produse alimentare) a deveni amar” şi „(despre persoane a deveni trist”. este specifică pentru cea mai mare parte a unităţilor de vocabular polisemantice şi cunoaşte o serie de manifestări concrete.2.

6) (despre părţi ale corpului) A reveni la condiţia iniţială (după o leziune).unul şi acelaşi sem din componenţa semică a sememului primar sau derivant. de aceea pare a fi categorică afirma-ţia cum că „în structura unui cuvânt polisemantic există un sens către care converg toate celelalte. subţire şi ascuţită la un capăt. lungă şi ascuţită”. Datorită acestui fapt toate sememele de-rivate au un sem comun care poate fi denumit arhisem. 6) (la conifere) Frunză îngustă. a se restabili. a dospi. care serveşte la mutarea trenurilor de pe o linie pe alta. pe baza unei asemănări oarecare a însuşirilor. viespi. arici) Organ de apărare sau de atac în formă de ghimpe sau de vârf ascuţit.) noi. folosit la cusut. 3) (despre aluat) A se înfoia sub acţiunea unui ferment. pe care le însumează” (Diaconescu). verbul a creşte are următoarea structură semantică: „1) (despre organisme animale şi vegetale) A deveni mai mare ca urmare a evoluţiei naturale. a se reface. macaz. 7) A petrece copilăria. 2) Obiect subţire şi ascuţit folosit la fixare sau prindere. Elementul semantic comun al sememelor derivate din componenţa semantemului verbului a creşte este arhisemul „a deveni (sau a face să devină) mai mare”.Subtipul cu sememe omogene este propriu nu numai pentru structura semantică a substantivului. adică sem specific pentru o mulţime dată de sememe. iar la celălalt capăt având o gaură prin care se trece aţa. de altfel. a se regenera. 2) (despre persoane) A ajunge la o treaptă nouă de dezvoltare intelectuală. subţire şi ascuţită. Astfel. ţânţari. De exemplu. de durată etc. nu este caracteristic pentru toate tipurile de semanteme. 5) (la unele animale: albine. care. semantemul substantivului ac este lexicografiat în dicţionar în felul următor: „1) Unealtă mică de oţel. 5) A căpăta proprietăţi calitative (de volum. legătura dintre sememele omogene şi sememul derivant este subordonatoare. 3) (la unele aparate) Parte mobilă. Deci. se află în raport de subordonare faţă de sememul derivant şi în raport de paritate unul faţă de altul. Arhisemul tuturor sememelor derivate ale semantemului ac este semul „obiect subţire şi ascuţit”. Exemplele analizate aici demonstrează exis-tenţa reală a sensului principal. 8) (copii) A educa şi a întreţine până la maturitate. derivând de la unul şi acelaşi arhisem. corespunzând arhisemului „obiect subţire şi ascuţit”. Relaţiile de subordonare din semantemul a creşte se prezintă grafic în felul următor: Subtipul acesta nu este unicul în cadrul tipului subordonator. 4) Pie-să de metal. Semantemul substantivului ac poate fi prezentat grafic astfel: Sememele derivate pornesc din acelaşi punct al sememului derivant. ci şi pentru structura semantică a cuvintelor care fac parte din alte clase morfologice. Acest subtip de relaţii subordonatoare se caracterizează prin faptul că toate sememele unui seman-tem. de formă subţire şi ascuţită. ci numai pentru acel tip care înglobează două sau mai multe sememe omogene cu un sem motivant comun în structura semică a sememului derivant. 4) (despre ape) A depăşi nivelul obişnuit. În această ordine de idei se pune şi problema sensului principal care a provocat dezbateri îndelungate şi a cunos-cut interpretări variate şi contradictorii în semasiologie. iar legătura dintre sememele derivate omogene este coordonatoare. a se mări. care indică valorile unei mărimi variabile sau parametrii unui sistem tehnic. Şi încă un detaliu . pe baza căruia au apărut sememele derivate. 9) (plante sau animale domestice) A îngriji pentru a se dezvolta normal”. a evolua. de intensitate.

Comunitate de oameni care acţionează în vederea atingerii unui scop comun. deşi toate sememele unui semantem dat derivă de la unul şi acelaşi semem primar. de artă sau a monedelor şi serveşte ca echivalent general prin care se exprimă valoarea mărfii. dar pe baza relaţiei „similitudinea destinaţiei”. în timp ce al patrulea şi al cincilea semem derivă din primul pe baza asociaţiei „similitudine cantitativă”. al patrulea semem . al treilea semem derivă tot din primul semem. În baza celor constatate. determinată de eterogenitatea semelor motivatoare din sememul derivant.de esenţă în acest context: sensul sau sememul principal nu coincide integral cu sememul derivant.8.5. 3) Strălucire orbitoare. este considerat drept sens cu cea mai mare frecvenţă în limbă şi cu dependenţă minimă de context. adică înglobează doar unul sau câteva seme din componenţa sememului motivator.8. 2) To-talitate a trupelor de uscat (în opoziţie cu forţele maritime şi aeriene). constatăm fără dificultate că toate sememele derivă din primul semem.4. ci numai parţial. care vine primul în mintea vorbitorului sau ascultătorului în momentul pronunţării sau perceperii cuvântului respectiv.6. 2) Obiect de mare valoare.obiect produs din acest metal” şi al cincilea semem . 3. 4) Fir făcut din acest metal. care se foloseşte la fabricarea unor obiecte de podoabă. (despre oameni) Grup mare. Subtipul incluziv omogen-eterogen sau mixt se evidenţiază prin faptul că semantemul în-globează concomitent atât subtipul incluziv de treaptă.pe baza asociaţiei de contiguitate „metal de valoare – avuţie”. Următorul subtip este cel cu sememe eterogene sau cu diferiţi componenţi semantici care se singularizează prin faptul că. cât şi ete-rogene. relaţiile dintre sememele semantemului aur se prezintă în felul următor: Faptul că sememele derivate pornesc din puncte diferite ale sememului primar indică natura lor eterogenă. cât şi subtipul omogen sau eterogen. conţinând atât sememe omogene. galben strălucitor. acestea nu sunt omogene. toate derivate de diferite seme ale sememului primar. Analizând relaţiile de dependenţă dintre sememele semantemului armată. 4) fig.pe baza asociaţiei de similitudine „manifestare exterioară”. Concludentă în această ordine de idei este structura semantică a semantemului armată: „1) Totalitate a forţelor armate (ale unui stat). al treilea semem . bun conducător de căldură şi de electricitate. Cele afirmate mai sus se prezintă grafic astfel: 3.pe baza asociaţiei de contigu-itate „metal . Analizând relaţiile existente între sememele semantemului aur. Anume acest detaliu diferenţiază sensul principal ca sursă de formare a unor sensuri noi şi. ca realitate de limbă. întrucât derivă de la diferite seme din componen-ţa sememului derivant. fiecare fiind motivat de asociaţii specifice şi distincte: al doilea semem derivă din primul pe baza asociaţiei de similitudine „valoare mare”. Subtipul de sememe omogene-eterogene se impune prin cumularea într-un singur subtip a celor două subtipuri precedente: omogen şi eterogen. ceată”. 5) Totalitate de bunuri materiale (ale unei per-soane)”. 3. droaie. În această ordine de idei este edificator următorul exemplu: aur „1) Metal nobil preţios. 3) Formaţie militară operativă alcătuită din câteva unităţi mari (corpuri sau divizii). 5) fig. am constatat că cel de-al doilea semem este subordonat primului în baza relaţiei de contiguitate „totul pentru parte”. inoxidabil.8. foarte maleabil şi ductil. sau .

Acest tip se evidenţiază prin faptul că un semantem dat poate include sememe care constituie. Este suficient să examinăm raporturile de dependenţă dintre sememele semantemului figură pen-tru a determina că cel de-al doilea semem derivă din primul pe baza relaţiei de contiguitate „obiect -imaginea obiectului respectiv”. figură „1) Ansamblu de trăsături specifice feţei. la balet. coor-donator-subordonator.7. nebun. 2) Imagine a unui obiect sau a unei fiinţe.8. tipul coordonator. . 6) Poziţie sau ansamblu de poziţii realizate în timpul unor mişcări speciale (la dans. am atestat existenţa unui tip mixt. exemplul dat conţine toate subtipurile de relaţii atestate în cadrul tipului subordonator. Al treilea semem derivă din primul.ambe-le subtipuri simultan. persoană marcantă.8.tipul subordonator. ca şi al treilea semem. turn. crai). În fine.obiect cu această imagine”. în fine. 3. ele fiind o reproducere (sub alt aspect categorial) a semanticii adjectivului acru: „care are gustul oţetului sau al fructelor verzi” şi „care vădeşte în permanenţă rea dispoziţie şi nemulţumire”.obiect care dispune de această calitate”. „stare de rea dispoziţie şi nemulţumire" şi „mâncare sau băutură acră”. Cu alte cuvinte. în sport. având la bază asociaţia de contiguitate „calitate abstractă . cal. personalitate. Alături de tipul coordonator şi cel subordonator. Primele două sememe constituie tipul coordonator. al doilea şi al treilea semem formează subti-pul incluziunii de treaptă. 3) vorb. al patrulea semem este determinat de-al doilea semem având la bază asociaţia de contiguitate „imagine . sememul al şaselea este generat de primul prin asociaţia de similitudine „ansamblu sau totalitate”. De exemplu. În aceas-tă ordine de idei este edificator următorul exemplu. cel de-al cincilea derivă din primul fiind mediat de asociaţia de contiguitate „parte pentru tot” şi. în timp ce primul. Om cu merite în viaţa publică. Tipurile identificate au un caracter universal. al treilea (sau al cincilea) şi al şaselea reprezintă subtipul eterogen. pe de o parte. fizionomie. în pilotaj etc. întrucât între acestea lipsesc relaţii de deri-vare semantică. Relaţiile dintre sememele se-mantemului acreală pot fi prezentate astfel: 3.8. 4) Carte de joc care reprezintă per-soane (valet.)”. damă. totodată. ţinem să conchidem că sememele unui semantem reprezintă o structură ierarhică riguroasă. reprezentate printr-un desen. constatăm că al treilea şi al cincilea semem constituie subtipul omogen. constituind astfel tipul subordonator. caracterizată prin existenţa a trei tipuri de relaţii: coordonatoare. Relaţiile dintre sememele semantemului figură se prezintă grafic în felul următor: Analizând dependenţa sememelor din schema de mai sus. iar pe de altă parte . chip. pictură sau sculptură. pion). relaţiile dintre sememele al doilea. al treilea semem este motivat de asemenea de primul prin asociaţia de contiguitate „parte pentru tot”. Sememul acreală este prezentat în dicţionar cu următoarele sememe: „gust amar”. subordonatoare şi coor-donatoare-subordonatoare. 5) (la jocul de şah) Piesă cu semnificaţie deosebită (rege. regină.

adică are orientare activă. cu atât structura semantică a cuvintelor este mai amplă şi mai complexă. 2) omogen. Această legitate are o importanţă deosebită. adică un sistem care se bazează pe convenţii explicite” (E. f) numiţi tipurile de sensuri lexicale. S-a constatat că numărul de sememe ale unui semantem este direct proporţional cu radicalul pătrat al frecvenţei cuvântului respectiv. semnificaţie. Se iau termenii: semantem (ansamblu de sememe). de aceea sememul motivat presupune existenţa unui semem motivant. materializându-se într-un număr finit de subtipuri concrete: 1) incluziv de treaptă. c) argumentaţi idea că limba „alcătuieşte un sistem natural de semne. 3. semem (sens) şi lexem (cuvânt). Se dau noţiunele: sens. b) relevaţi legătura între o secvenţă sonoră şi un sens dat pe baza fragmentului „Un cuvânt are un sens sau un ansamblu de sensuri într-o anumită limbă în mod necesar. Relaţiile dintre sememul derivant şi cel derivat sunt de dependenţă unilaterală. d) comparaţi această idee cu altele ce ţin de problema sensului cuvântului.10. 3) eterogen. nici momentul în care această relaţie s-a instituit şi a devenit funcţională. e) demonstraţi existenţa în limbă a unor relaţii între semnificaţiile unităţilor sistemului lexical. sens lexical. Cerinţe: a) confruntaţi aceste concepte. 3.Verificaţi-vă cunoştinţele a. . Vasiliu). fără a se putea stabili însă nici cauzele care au determinat relaţia de denotaţie respectivă. 2. în timp ce sememele derivate sunt determinate într-un fel sau altul mai mult de relaţiile sintagmatice şi mai puţin de cele paradigmatice. întrucât cercetarea sumară a vocabularului limbii demonstrează dependenţa polisemiei de frecvenţa utilizării cuvintelor în vorbire: cu cât frecvenţa este mai mare.” (I. Întrebări 1. b) explicaţi termenii. d) relevaţi deosebirile dintre sem şi semem / lexem şi cuvânt. Termenii speciali pentru desemnarea celor două laturi ale cuvâtului sunt: a) --------------b) --------------Explicaţi noţiunele date. câtul expresiei fiind o constantă (Guiraud). 4) omogen-eterogen şi 5) mixt.tipul subordonator fiind cel mai frecvent şi cel mai variat. Groza). c) enumeraţi câteva mărci ale structurii semantice a unui cuvânt. formulaţi deosebirea dintre acestea. Cerinţe: a) examinaţi caracteristicile principale ale termenilor daţi. Examinaţi teoriile ce ţin de această problemă. în acelaşi timp sememul derivant conţine poten-ţialitatea producerii unui sau altui semem. Primar sau principal este acel semem care este determinat în cea mai mare măsură de relaţiile paradigmatice şi în cea mai mică mă-sură de relaţiile sintagmatice.

strămoş. Definiţi următoarele noţiuni: denotaţie. 5. oraşul arăta ca o îmensă omidă neagră” (O. c) descrieţi deosebirelor de sens dintre acestea. Sadoveanu). a străbate. Relevaţi deosebirile dintre aceste noţiuni. Paler). respectiv un sens conotativ” (I. Stancu). Paler). c) continuaţi şirul exemplelor. 1. „Par sau. a prescurta. B. simţise ceva pe cărarea de dincolo de stufuri” (M. călăreţul de opreşte şi priveşte cercetător spre muchiile dealului” (C.prepoziţia C. a străfulgera. prescurtat. „Cu tot vuietul vântului. b) continuaţi seria exemplelor de acest fel.4. cu picioarele bine înfipte în pământ. C. 2. pretimpuriu. Cerinţe: a) explicaţi sensul termenilor cu/ fără ajutorul dicţionarului. „Acum. verbul. Petrescu). Cerinţe: în şirul de texte a) identificaţi şi grupaţi cuvintele ce reflectă diferite tipuri de relaţii la nivelul semnificatului. Se propun următoarele cuvinte: prejudicată. b) prin ce se deosebesc semnificaţiile figurate de cele proprii ale cuvântului.articolul. conotaţie 1. Coteanu) b. a se încrede. b) precizaţi cuvintelor de bază de la care s-au format cuvintele date şi explicaţi-le. am părut un ardelean sobru. ilustraţi prin exemple. e) identificați alte cuvinte de acest fel. a întipări. b) argumentaţi alegerea. foşnea în bătaia vântului pădurea întunecată” (Z. serios şi ursuz” (O. pe luncă şi pe coasta dealului. „Dincolo de râu. Exerciţii 1. conjuncţia. Se iau perechile de termeni: Fulger Muşama a fulgera a muşamaliza . argumentaţi răspunsul. 2. oricum. Încercuiţi varianta corectă: a) în clasa cuvintelor semnificative / nesemnificative intră: A. d) grupaţi termenii după caracterul motivat / nemotivat al acestora. Evidenţiaţi ideea următorului fragment: „E de ajuns pe de altă parte ca unui obiect să i se dea alt nume prin analogie ca să avem o conotaţie. „Înfiorat. Ce stă la baza conotaţiei? a) ilustraţi răspunsul.substantivul B.pronumele A. a reveni.

a izvorî.Luciu Buzunar Izvor Cerinţe: a străluci a buzunări a izvorî a) comparaţi sensurile substantivelor cu sensurile verbului derivat. mască. b) motivaţi legătura de sens şi de formă între aceste cuvinte. a arde. a scârţâi. floare. c) completaţi seriile de cuvinte. d) precizaţi sensurile cuvintelor respective. e) redactaţi contexte adecvate pentru fiecare sens. Se propun cuvintele: dulce. pată. 4. a coborî. în mod corespunzător. a scăpăra. b) completarea următorului tabel: Sensuri proprii Pimar Sensuri figurate Secundar . Cerinţe: a) precizarea sensurilor cuvintelor cu / fără ajutorul dicţionarului.

ori în luptă să ne luptăm?” (V. îşi zdreleşte valurile năprasnice de bolovani.Agârbiceanu). părinte Alexei!” (N. fără voie. 5. cântul tău lucrează peste ţară / şi mierea o adaugă-n ştiubei. mai ales când era vorba de afacerile ei” (G. rece.c) redactarea unor enunţuri ţinând cont de sensurile acestor cuvinte. răbdătoare. cînd ceva pârâi sub picioarele lui şi-ntr-o clipă apa verde. Drumul soarelui este tot mai obosit şi mai scurt. Bolitineanu). simţii un fior rece cum îmi trece ca un fulger prin trup” (I. calculată. în săbii se ne tăiem. „Omul are mai multe valuri în viaţă”(proverb). „Era pricepută. Rebreanu). rece. „E sabie în sabie în ţară! Au năvălit tătarii” (V.. „Angheluş era gata să iasă la mal. . Pann).Agârbiceanu). îl trase sub podul de gheaţă” (I. selectaţi zece cuvinte şi stabiliţi semnificaţiile acestora în diferite contexte după modelul de mai sus. Frunzele s-au aurit pe ramuri..” (G.. „Cum vrei să ne batem? În buzdugane să ne lovim. Într-un colţ de cer mocneşte un nor vânăt. „Ararului spuse cuvintele acestea cu multă convingere şi. „În puterea unei nopţi de vară[. „Cine scoate sabia de sabie va pieri” (proverb). Vântul le clatină uşor şi ele cad pe rând într-o ploie lină. Călinescu). 6.. Alecsandri).. Alecsandri). Cerinț e: a) descrieţi deosebirile semantice dintre cuvintele evidenţiate. Dabija). „Azi. Examinaţi textele: „S-a pregătit pădurea de toamnă.. Meniuc). c) consultaţi dicţionarul.] marea se frământă. Se propun textele: „În sfârşit ziua cea mare răsări frumoasă.. „Limba taie mai mult decât sabia” (A. (L. „Soarele răsare focul splendid luce. b) explicaţi îmbinarea fior rece şi utilizaţi cuvântul fior în contexte ce sugerează alte stări sufleteşti. / P-armele lor mândre cade şi străluce” (D. / şi grâul îl ajută să răsară de sub zăpezi.

Sus în deal la strungă. zbor în aer şi de crengi se dezlipesc. Petrescu). f) utilizaţi cuvintele cu valoare conotativă în alte contexte.. nouri negri... / Lung îşi scutură spre vale./ Apoi pleacă mai departe / Pustiind cărările / Cu alai de frunze moarte să colinde zările” (G. Cerinţe: a) confruntaţi modul de a descrie toamnai în textele date.. acum pare ruginită. d) înlocuiţi-le cu unităţi lexicale cu valore denotativă. c) explicaţi valoarea sugestivă a acestor cuvinte. Alecsandri). Păsările s-au adunat somnoroase la cuiburi. / Peste şolduri triumfale / haina iluzorie. e) relevaţi deosebirea de sens şi de utilizare între termenii fiecărei perechi. / Din tuspatru părţi a lumii se ridică nalt pe ceruri / Ca balauri din poveste. „Vesela verde câmpie acu-i tristă. Blânda batere de vânt s-a ascuns printre sălcii. / Lunca bătută de brumă. / Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet amenesc. S-a întors toamna.. „Iat-o!. A rămas numai argintul pe ape. plini de geruri. Topârceanu). / Frunzele-i cad.. b) identificaţi cuvintele cu valoare conotativă.Aurul din văzduh s-a topit. g) redactaţi o descriere a unei zile de toamnă utilizând cuvinte cu o pronunţată încărcătură conotativă.” (V. . veştezită. / Ca-ntr-un nimb de glorie. răsfoind cu iuţeală filele ceaslovului naturii” (C. / Aşternând pământului / Haina ei cu trenă lungă / De culoarea vântului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->