Sunteți pe pagina 1din 16
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

ENERGII

VINDECÃTOARE

Nr.6 - 30 iunie 2010 ENERGII VINDECÃTOARE Newsletter oferit de www.psihoterapie-online.webs.com
Nr.5 - 31 mai 2010 Nr.6 - 30 iunie 2010 Cavântul editorului pag.3 Sisteme de

Nr.5 - 31 mai 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010

Cavântul editorului pag.3 Sisteme de vindecare pag.4 RUGACIUNEAÁ Vindecãtori pag.7 ALEX ORBITO Vindecãri pag.9
Cavântul editorului pag.3
Sisteme de vindecare pag.4
RUGACIUNEAÁ
Vindecãtori pag.7
ALEX ORBITO
Vindecãri pag.9
MÁRTURIA UNEI VINDECÁRI
SPONTANE
Artã ºi vindecare pag.11
PABLO AMARIGO-PICTORUL
SHAMAN
Instrumente în vindecare pag.12
BOLURILE CÂNTÁTOARE
Locuri vindecãtoare pag.13
CENTRII ENERGETICI AI
PÁMÂNTULUI (II)-
LACUL TITICACA
Studii ºi cercetãri pag.14
EXPERIMENTUL INTENTIE (II)
Editor:

Borza Raluca Matilda

Corectura:

Gordin Dan

contact:

Borza Raluca Matilda psihoterapieonline@yahoo.com

2

Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

Cuvântul editorului

doar un

rezumat micuþ, acum, când revista Energii Vindecãtoare apare deja de jumãtate de an.

Nu am nici un îndemn de spus astãzi

Paginile pe care le-aþi citit ºi pe care le veþi citi în continuare sunt jocul meu cu voi. Este ca într-un balansoar în care facem cu schimbul:

când eu sunt jos pentru ca voi sã fiþi sus ºi sã vedeþi cât mai departe dincolo de mine, când eu sunt sus, susþinutã de voi, pentru a avea o perspectivã mai amplã acolo unde voi nu puteþi vedea în spatele vostru. ªi e frumos, e

tare frumos

pentru cã doar împreunã

puteam vedea cu adevãrat totul!

Vã îmbrãþiºez cu drag,

Borza Raluca Matilda

Psihoterapeut Editor ”Energii Vindecatoare” Newsletter

Psihoterapeut Editor ”Energii Vindecatoare” Newsletter Fazele lunii Luna noua 11 iulie 2010 h:22.6 Luna plina

Fazele lunii

Luna noua

11 iulie 2010 h:22.6

Luna plina

26 iulie 2010 h:16.6

PSIHOTERAPIE ON-LINE! in toate localitatile din tara! pin intemediul Skype sau Yahoo Messenger! cu plata
PSIHOTERAPIE ON-LINE!
in toate localitatile din tara!
pin intemediul Skype sau Yahoo Messenger!
cu plata in Banca
SIMPLU!
ID: psihoteapieonline; psihoterapieonline@yahoo.com
www.psihoterapie-online.webs.com
tel:0724-622274

3

N r . 6 - 3 0 i u n i e 2 0 1
N r . 6 - 3 0 i u n i e 2 0 1
N r . 6 - 3 0 i u n i e 2 0 1
N r . 6 - 3 0 i u n i e 2 0 1

Nr.6 - 30 iunie 2010

N r . 6 - 3 0 i u n i e 2 0 1 0
N r . 6 - 3 0 i u n i e 2 0 1 0

SISTEME DE VINDECARE

N r . 6 - 3 0 i u n i e 2 0 1 0

RUGRUGÃÃCIUNEACIUNEA

Când am început acest proiect, revista Energii

Vindecãtoare,

cãutãtorului ºi nu

despre rugãciune nu ºtiu

mare lucru decât propriile

m e l e

citeam

dimineaþa ºi seara din câte o

amintesc

limpede cã acea perioadã a fost una din cele mai echilibrate ºi mai pline de luminã din viaþa mea.

cãrticicã

copilãrie,

d i n

în cea a expertului. Nici

în postura

m-am

aºezat

d i n în cea a expertului. Nici în postura m-am a º ezat e x

e x p e r i e n þ e

când

ººi

îmi

Nu am realizat niciodatã rugãciuni pentru

sãnãtate sau vindecare, însã senzaþia cu care am

rãmas este aceea cã aº putea

cineva dincolo de mine, mult mai puternic ºi mai iubitor decât îmi pot imagina. Acesta este darul acelor experienþe din copilãrie, sentiment a cãrei intensitate nu am atins-o niciodatã prin nici o altã tehnicã, nici mãcar prin meditaþie.

oricând sã apelez la

Plinã de curiozitate aºadar, am cãutat, prin biblioteci ºi pe internet, informaþii care sã lege cumva aceastã practicã de posibilitãþile noastre de a ne vindeca. Am gãsit câteva adrese nu foarte incitante ºi câteva cãrþi, mai mult sau mai puþin la subiect, însã o temã interesantã a reieºit rugãciunea este un numitor comun pentru multe dintre religiile lumii, iar practicarea acestora este foarte similarã în majoritatea culturilor, indiferent dacã este realizatã individual sau în grupuri, într-un cadru formal sau în momente diferite ale zilei, în bisericã, în sinagogã sau în ashram.

Rugãciunea este expresia universalã a comunicãrii cu Dumnezeu, recunoscutã de multe culturi din timpuri imemoriale. Fie ca parte a slujbei rituale din cadru formal sau

realizatã individual, fie ºi doar ca moment tãcut, rugãciunea este parte a vieþii oamenilor din numeroase religii.

În iudaism, spre exemplu, rugãciunea este un

lege

comunitatea ºi sã transmitã aceastã experienþã din generaþie în generaþie. Shema este recitatã

atunci când mergi la culcare ºi dimineaþã când te trezeºti. Amidah constituie partea centralã a unei

z i l n i c e

set

elaborat

de

ritualuri

construit

a unei z i l n i c e set elaborat de ritualuri construit sã p

p r a c t i c i

i u d e i l o r c o n þ i n e

desfãºuratã de 3 ori. R u g ã c i u n e a

p o a t e Ps a l m i ,

expresia unor cereri de vindecare sau iertare, recunoºtinþã sau emoþii puternice ce transportã fiinþa dincolo de cuvintele rugãciunii în sine.

Baza rugãciunii creºtine, pe de altã parte, vine

din cererea realizatã de discipolii lui Isus de a-i învãþa practica rugãciunii. În rãspuns, acesta le-

de-acum

rugãciunea Tatãl Nostru, folositã frecvent în

ne

aducem aminte de

d e n u m e r o a s e l e

fãcute

un anumit p e n t r u

î n d e p l i n i r e a diferitelor dorinþe, i n c l u s i v p e n t r u însãnãtoºire, cum este Rugãciunea Lumânãrilor Aprinse (pe care o veþi regãsi la finalul acestui articol) ºi de Sfântul Maslu, una din tainele bisericeºti care vizeazã iertarea ºi vindecarea.

a oferit creºtinilor de-atunci

ºi

numeroase ritualuri de vindecare.

a oferit cre º tinilor de-atunci º i numeroase ritualuri de vindecare. Sã a s e

a s e m e n e a

rugãciuni

dupã t i p i c

4

º tinilor de-atunci º i numeroase ritualuri de vindecare. Sã a s e m e n
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Rugãciunea în Islam este unul dintre cei cinci stâlpi ai religiei, ce include de asemenea

Rugãciunea în Islam este unul dintre cei cinci stâlpi ai religiei, ce include de asemenea declararea credinþei, post în perioada Ramadanului, practica donaþiilor caritabile cãtre nevoiaºi ºi cel puþin un pelerinaj la Mecca. Realizarea rugãciunii se supune unui set foarte specific de reguli aceasta se realizeazã de cinci ori pe zi. Înainte de realizarea ei trebuie sã te purifici prin spãlarea feþei, mâinilor, picioarelor ºi curãþarea gurii, nasului ºi dinþilor.

puterea acesteia, întrebarea cum se realizeazã de fapt vindecarea îºi gãseºte deocamdatã rãspunsul doar în urmãtorul verset:

„Toate câte cereþi, rugându-vã, sã credeþi cã le- aþi primit deja ºi le veþi avea!" (Evanghelia dupã Marcu, cap. 11, verset 24).

Cu aceastã atitudine, alãtur în finalul acestui material ºi o rugãciune faimoasã între creºtinii din România pentru rezultatele obþinute cu ajutorul acesteia Rugãciunea Lumânãrilor Aprinse.

Alãturi de meditaþie, rugãciunea este gãsitã ºi în hinduism, ca

m e t o d ã

Dumneazeu. În fapt, una dintre cele mai cunoscute scrieri hinduse, Bhagavada Gita, poate fi

recitata asemeni unei rugãciuni. 1. Prima zi se þine post, curãþenie trupeascã ºi sufleteascã. Înainte de miezul nopþii, având

grijã sã nu treceþi în ziua urmãtoare cu rugãciunea, se aprind 40 de lumânãri luate de la Bisericã ºi care vor trebui sã ardã pânã la capãt. Pentru fiecare lumânare se rosteºte, în genunchi, „Tatãl nostru” de 4 ori. Aºadar veþi spune „Tatãl nostru” de 160 de ori. La sfârºit spuneþi Rugãciunea Lumânãrilor Aprinse, o singurã datã.

acestora activeazã puterea rugãciunii. 2. Urmãtoarele ºapte zile se aprind zilnic câte 6 lumânãri.(aceste lumânãri nu au legãturã cu cele deja aprinse) Pentru fiecare lumânare se spune „Tatãl nostru” iar la final, o singurã datã, Rugãciunea Lumânãrilor Aprinse. În aceastã perioadã se þine post ºi curãþenie trupeascã ºi

Nativii Americani realizeazã ºi ei cântece, dansuri ººi ceremonii în care adreseazã diferite cereri. Credinþa Sikh, din India, combinã rugãciunea islamicã ºi hindusã. Credinþa Bahaii, care combina înþelepciunea Torei, a Noului Testament ºi a Coranului, are însã ºi texte proprii care includ colecþii de rugãciuni. Într-un cuvânt, întreaga planetã se roagã, iar rugãciunea pentru sãnãtate ºi vindecare este una dintre cele mai arzãtoare ºi pline de iubire practici. Deºi numeroase studii au dovedit

Ritualul Rugãciunii Lumânãrilor Aprinse are trei pãrþi mari ºi se desfãºoarã de-a lungul a 7 sãptãmâni.

mari º i se desfã º oarã de-a lungul a 7 sãptãmâni. Cum se realizeazã? d

Cum se realizeazã?

d e

a p r o p i e r e d e

În budismul tibetan se folosesc steguleþe ºi roþi de rugãciune pe care sunt scrise cereri sau texte sacre. Acestea sunt agãþate în temple sau în locuri speciale ºi se crede cã puterea lor este activatã atunci când vântul suflã prin ele. Roþile de rugãciune sunt asemãnãtoare unor cilindre înscrise pe partea exterioarã cu rugãciuni ºi care au în interior mantre. Acþiunea de rotire a

º i care au în interior mantre. Ac þ iunea de rotire a sufleteascã. 3. Urmãtoarele
º i care au în interior mantre. Ac þ iunea de rotire a sufleteascã. 3. Urmãtoarele

sufleteascã. 3. Urmãtoarele ºase sãptãmâni, în zilele de miercuri ºi vineri se aprinde câte o lumânare pentru care se spune „Tatãl nostru” (aceste lumânãri nu au legãturã cu cele deja aprinse). La sfârºit se rosteºte o singurã datã Rugãciunea Lumânãrilor Aprinse. Resturile rãmase de la lumânãri se duc la Bisericã.

5

Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

Notã: se recomandã ca în acest parcurs sã cereþi ºi ajutorul unui preot care sã se roage la Bisericã pentru dumneavoastrã, însã acest lucru nu este obligatoriu.

dumneavoastrã, însã acest lucru nu este obligatoriu. Textul Rugãciunii Lumânãrilor Aprinse: „Doamne, a º a

Textul Rugãciunii Lumânãrilor Aprinse:

„Doamne, aºa de repede, precum arde lumânarea mea luatã din sfânta bisericã, tot aºa sã-mi ajute Dumnezeu, Maicã Precista ºi Toþi Sfinþii, ca sã piarã tot atât de repede toate fãcãturile, spurcãciunile, toate relele ºi patimile, blestemele ºi lucrurile diavoleºti, farmecele, descântecele, meºteºugurile ºi uneltele diavoleºti de la locul unde stau, de la casa mea, din familia mea, de la cei bântuiþi de patimi (bãuturã, cafea, tutun, curvie, jocuri de noroc, neascultare ºi nesupunere, înjurãturile de cele sfinte), din capul meu, din trupul meu, din sufletul meu, din familia mea. Doamne, ajutã-mã sã-mi recapãt sãnãtatea, liniºtea, sporul ºi prosperitatea casei, serviciului, a locului unde lucrez, sã fiu binevãzut, sã am spor în casã, în vite, în pãsãri, sã fiu ferit de accidente ºi de rele întâmplãri, eu ºi casa mea, familia ºi colaboratorii de la muncã. Doamne, sã se depãrteze vrãjmaºii ºi sã se îmblânzeascã, sã am soarta bunã de la Dumnezeu, sã mi se dezlege cununiile ºi fãcãturile, sã fiu ferit de argintul viu ºi lucrurile vrãjitoreºti sau sã nu aibã putere asupra asupra mea. Doamne, fereºte casa mea de urã ºi invidie, de certuri, de bãtãi, de boli molipsitoare, de beþii, de anturaj prost. Doamne, fereºte familia mea ºi sufletele noastre de toate încercãrile ºi rautãþile ºi dã-ne, Doamne, sãnãtate, împliniri, realizãri ºi viaþa

fãrã de primejdii. Doamne, întãreºte-mã ºi pãstreazã-mi credinþa strãmoºilor, credinþa creºtinilor. Doamne, ocroteºte-i pe pãrinþii mei, pe fraþii mei, pe surorile mele (numele), dezleagã blestemele viilor ºi ale morþilor cãzute asupra noastrã ºi lumineazã mintea ºi soarta copiilor noºtri, dã-le spor la învãþãturã ºi reuºita în viaþã. Doamne, vegheazã ºi întãreºte tineretul ºi copii celor de-un neam ºi de-o credinþã cu noi. Doamne, ai grijã de toþi copii ºi înþelepþeºte-i ºi pe copii mei (numele). Doamne, dã-ne pâinea cea de toate zilele ºi liniºtea Ta cea sfântã! Doamne, sã se împlineascã toate rugãciunile noastre! Doamne, ajutã-ne! Doamne, iartã-ne! Doamne, miluieººte-ne! Doamne, fie-þi milã de noi! Doamne al Puterilor, fii cu noi! Amin!”

Sã vã fie spre sãnãtate ºi vindecare!

6

Nr.6 - 30 iunie 2010 V I N D E C A T O R
Nr.6 - 30 iunie 2010 V I N D E C A T O R
Nr.6 - 30 iunie 2010 V I N D E C A T O R
Nr.6 - 30 iunie 2010 V I N D E C A T O R

Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010 V I N D E C A T O R I
Nr.6 - 30 iunie 2010 V I N D E C A T O R I

VINDECATORI

Nr.6 - 30 iunie 2010 V I N D E C A T O R I

ALEXALEX ORBITOORBITO

ALEX ALEX ORBITO ORBITO i m p o s i b i l existã doar în

clik aici! sau fa copy-paste in browser aºezã mâinile pe stomacul acesteia ºi apãsã uºor,

nume importante în acest domeniu. murise, aºa cum se temuse el ºi observã cã

Pânã la vârsta de 14 ani, viaþa sa a decurs normal, când o serie de vise îl aduc într-o conjuncturã interesantã. În aceeaºi noapte trei persoane viseazã prima vindecare pe care urmeazã sã o realizeze Alex. Prima dintre acestea este o vecinã de-a sa, paralizatã de 10

7

Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

Munca sa a cunoscut recunoaºterea internaþionalã când actriþã Shirley MacLain a descris procedurile sale în cartea „Going Within”. Din 1990, Alex Orbito a cãlãtorit în 300 de zile pe an ºi a vizitat mai mult de 60 de þãri în toatã lumea vindecând, dupã unele voci, aproximativ un milion de oameni.

dupã unele voci, aproximativ un milion de oameni. PSIHOTERAPIE ON-LINE! in toate localitatile din tara! pin
PSIHOTERAPIE ON-LINE! in toate localitatile din tara! pin intemediul Skype sau Yahoo Messenger! cu plata
PSIHOTERAPIE ON-LINE!
in toate localitatile din tara!
pin intemediul Skype sau Yahoo Messenger!
cu plata in Banca
SIMPLU!
ID: psihoteapieonline; psihoterapieonline@yahoo.com
www.psihoterapie-online.webs.com
tel:0724-622274

8

Nr.6 - 30 iunie 2010 V I N D E C A R I
Nr.6 - 30 iunie 2010 V I N D E C A R I
Nr.6 - 30 iunie 2010 V I N D E C A R I
Nr.6 - 30 iunie 2010 V I N D E C A R I

Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010 V I N D E C A R I
Nr.6 - 30 iunie 2010 V I N D E C A R I

VINDECARI

Nr.6 - 30 iunie 2010 V I N D E C A R I

UN UN CAZ CAZ DE DE VINDECARE VINDECARE

SPONTANÃ SPONTANÃ

Deºi oficial se vorbeºte destul de puþin despre cazuri în care oamenii s-au însãnãtoºit „peste noapte”, asemenea situaþii se întâlnesc mult mai des decât am fi tentaþi sã credem. Iatã, spre exemplu, istoria lui Judy Williams, aºa cum o povesteºte chiar ea:

Când am pãºit în livadã,

„Era în toamna anului 1964. Aveam 18 ani. Nu mã simþeam bine de ceva vreme ºi nu cunoºteam motivul stãrii mele. Mama mea curãþa cãmara, aºa cum o fãcea în fiecare an. M-am întins pe canapea simiþindu-mã vinovatã cã nu o puteam ajuta. Am stat astfel o vreme pânã când am decis cã s-ar putea sã îmi fie mai bine dacã mã ridic ºi

acoperitã de o luminã minunatã. Nu am simþit

niciodatã o iubire atât

o

încep sã fac un pic de miºcare. înþelegere atât de profundã ºi compasiune pentru viaþa mea. Am simþiþi pur ºi simplu cum

Am spãlat rafturile, am curãþat toate vasele ºi urma sã aºez o mare parte din acestea la locul lor, când privirea mi s-a întunecat ºi din gurã a început sã îmi curgã sânge. Urmãtorul lucru de care îmi aduc aminte este cã mã aflam în baie, înconjuratã de mama ºi de fratele meu care îmi schimbaserã hainele. Sunaserã dupã o ambulanþã, dar aceasta nu venise încã, aºa cã mama ºi fratele meu m-au dus la camera de gardã a Spitalului Creºtin al Comunitãþii, aflat

în partea de sud a oraºului Chicago. „dincolo” ºi sã vãd ceea ce pãrea sã fie întregul

Univers. Era absolut minunat ºi am realizat faptul cã ºtiu absolut tot ce s-a întâmplat sau se va întâmpla aveam cunoaºterea completã a tuturor lucrurilor.

La un moment, pentru o fracþiune de secundã, am trãit ceea ce aº numi o recapitulare a întregii vieþi. Totul s-a întâmplat deodatã ºi s-a terminat într-o clipã. Mi s-a spus cã viaþa mea a fost bunã. Abia atunci am realizat cã nu am corp ºi pentru un moment m-am speriat. Mi s-a permis sã merg

stãteam în aceastã lumina ºi eram iubitã. Nu ºtiu cât timp a durat aceastã experienþã, însã ºtiu sigur cã îmi doream sã rãmân aici.

întrevadã o livadã superbã acoperitã de copaci ºi flori roz. Era atât de frumos! Îmi doream sã ajung acolo. Eram miratã, fiindcã în viaþa mea pãmânteanã nici mãcar nu îmi plãcea culoarea roz.

mea pãmânteanã nici mãcar nu îmi plãcea culoarea roz. a m f o s t t

a m

f o s t

t r a s ã

instantaneu

în

partea

s t â n g ã º i

a m f o s t

d e c o m p l e t ã ,

Ajunsã acolo, în camera de urgenþã, sângele a început din nou sã îmi curgã din gura atât de puternic încât am murdãrit întreaga uniformã a asistentei care se afla cu mine. Îmi aduc aminte cã îmi era foarte, foarte frig. Când au încercat sã îmi introducã perfuzia, am simþit ca ºi cum braþul meu s-ar fi rupt. Au început sã pompeze

sânge ºi în urmãtoarea clipã am leºinat din nou. trebui sã merg înapoi. În aceeaºi clipã m-am

trezit în camera de urgenþã, pe pat, având alãturi de mine un preot care oficia o slujbã.

Am fost din nou înconjuratã de luminã albã ºi mi-am reafirmat dorinþa de a rãmâne acolo, însã mi s-a spus cã treaba mea nu s-a terminat ºi cã va

Am simþit cum îmi pãrãseam corpul, pornind de la creºtetul capului prin centrul pieptului. Mã miºcam rapid printr-un tunel întunecat. Am zãrit ceea ce pãrea sã fie o deschizãturã prin care pãtrundea lumina ºi care lãsa sã se

9

Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

Mai târziu am aflat cã mamei ºi fratelui meu li se spusese cã murisem. Pompaserã deja foarte mult sânge în mine. Atunci când m-am „întors”, sângerarea s-a oprit ºi nu s-a putut gãsi nici un fel de explicaþie pentru ceea ce se întâmplase. Au bãnuit cã se putea datora unui ulcer, însã analizele nu au evidenþiat aºa ceva ºi deºi ar fi trebuit sã existe multã durere la nivelul abdomenului, nu am simþit aºa ceva. Nu m-am considerat niciodatã capabilã de aºa ceva înainte de aceastã experienþã. Însã ani dupã aceea, am început sã caut ºi m-am alãturat aproape fiecãrei grupãri religioase pe care am întâlnit-o, încercând sã gãsesc un rãspuns despre motivul pentru care trebuia sã mã întorc, ce anume trebuia sã fac ºi de asemenea, de a gãsi un loc în care aº putea readuce ºi retrãi ceea ce am simþit „dincolo”. Nu am vorbit despre aceastã experienþã pentru foarte mult timp, fiindcã îmi era teamã cã oamenii mã vor crede nebunã. Încã nu ºtiu motivul pentru care mi s-a întâmplat acest lucru sau ce anume ar trebui sã fac. Probabil cã trebuie doar sã povestesc celorlalþi cã existã ceva ce am putea numi „Partea cealaltã” ºi cã moartea nu este ceva de care ar trebui sã ne temem.” Probabil cã pentru mulþi dintre dumneavoastrã aceastã poveste nu ar fi nimic din ce nu aþi citit sau auzit mãcar. Însã evitaþi o astfel de catalogare ºi pentru câteva clipe meditaþi asupra fenomenului vindecãrii spontane, a faptului cã trãiþi pe o planetã în care aceste lucruri sunt posibile ºi oameni care, indiferent de religie sau alt fel de credinþe, au trecut prin astfel de experienþe. Pe Pãmânt, poate chiar lângã dumneavoastrã, oamenii se vindecã miraculos. De ce nu vi s-ar întâmpla ºi dumneavoastrã sau celor apropiaþi?

Aticol peluat de pe http://www.chicagoiands.org/stories/Judy_Will iams_html

10

Nr.6 - 30 iunie 2010 A R T A S I V I N D
Nr.6 - 30 iunie 2010 A R T A S I V I N D
Nr.6 - 30 iunie 2010 A R T A S I V I N D
Nr.6 - 30 iunie 2010 A R T A S I V I N D

Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010 A R T A S I V I N D E
Nr.6 - 30 iunie 2010 A R T A S I V I N D E

ARTA SI VINDECARE

Nr.6 - 30 iunie 2010 A R T A S I V I N D E

PABLO PABLO AMARIGO AMARIGO

PICTORUL PICTORUL ªHAMAN ªHAMAN

AMARIGO AMARIGO PICTORUL PICTORUL ª HAMAN ª HAMAN Pre þ de câteva zile am avut în

Preþ de câteva zile am avut în status-ul din Yahoo Messenger urmãtoarea întrebare: Ce este acea magie pe care o cãutãm cu toþii în viaþã? Am primit diferite îndrumãri sau rãspunsuri de la prieteni vechi sau de la prietenii noi care citesc aceastã revistã ºi care ºi-au adãugat adresa mea de messenger în lista lor. Le mulþumesc tuturor ºi le ofer la rândul meu un rãspuns prin acest articol.

Magicul este atmosfera nepãtrunsului, este emanaþia tuturor întrebãrilor care nu îºi vor putea gãsi rãspunsul în frazã. Magicul este cuvântul reprezentativ pentru lucrãrile pline de culoare ºi detaliu ale lui Pablo Amarigo, un foarte apreciat artist peruvian, cunoscut pentru picturi ale viziunilor sale în timpul sesiunilor de transã shamanicã sub influenþa plantei Ayahuasca.

de transã shamanicã sub influen þ a plantei Ayahuasca. Nãscut într-o familie sãracã în care erau
de transã shamanicã sub influen þ a plantei Ayahuasca. Nãscut într-o familie sãracã în care erau
de transã shamanicã sub influen þ a plantei Ayahuasca. Nãscut într-o familie sãracã în care erau
de transã shamanicã sub influen þ a plantei Ayahuasca. Nãscut într-o familie sãracã în care erau

Nãscut într-o familie sãracã în care erau foarte mulþi copii, drumul sãu spre artã a fost destul de anevoios, fiind nevoit sã lucreze încã de mic. La vârsta de 17 ani se îmbolnãveºte grav ºi, dupã o perioadã lungã de suferinþã, este vindecat de o „currandera” localã. Nemaiputând sã lucreze pentru urmãtorii doi ani, Pablo îºi gãseºte refugiul în desen, folosind ca materiale de lucru cutii aruncate, funingine ºi rujuri ale surorilor sale. Pânã la trecerea sa „în lumea de dincolo”, anul trecut în noiembrie, el a lucrat ca vindecãtor shaman în tradiþia mestizo, a ajutat la conducerea ººcolii de picturã Usko-Ayar ºi a

pictat el însuºi numeroase lucrãri. Amarigo, ce conþine multe din lucrãrile sale cu explicaþii ale viziunilor reprezentate:

Pe internet puteþi gãsi o carte scrisã de Pablo

Iatã câteva dintre viziunile sale reprezentate plastic. http://www.4shared.com/get/20373957/d91cde3

1/Ayahuasca_Visions_by_Shaman_Pa.html

11

N r . 6 - 3 0 i u n i e 2 0 1
N r . 6 - 3 0 i u n i e 2 0 1
N r . 6 - 3 0 i u n i e 2 0 1
N r . 6 - 3 0 i u n i e 2 0 1

Nr.6 - 30 iunie 2010

N r . 6 - 3 0 i u n i e 2 0 1 0
N r . 6 - 3 0 i u n i e 2 0 1 0

INSTRUMENTE IN VINDECARE

N r . 6 - 3 0 i u n i e 2 0 1 0

BOLBOLURILEURILE CCÂÂNTNTÃÃTOARETOARE

Dacã încercaþi pentru câteva clipe sã vã aduceþi aminte secvenþa unu

film în care se dorea crearea unei stãri de suspans, atunci aþi reuºit deja sã pãtrundeþi în atmosfera

creatã

cântãtoare.

http://www.youtube.com/watch?v=_x

Originile acestui instrument folosit pentru meditaþie ºi vindecare s-au pierdut, tot aºa cum s-a pierdut ºi metoda tradiþionalã de realizare a acestora. Acest fapt nu i-a împiedicat însã pe contemporani sã aplice noi metode, construindu-le cu ajutorul mâinilor sau al maºinãriilor. Bolurile cântãtoare sunt acum alcãtuite din bronz, fier ºi cupru, însã cele mai vechi dintre ele erau constituite dintr-un aliaj de 7 metale diferite, fiecare corespunzând unei p l a n e t e d i n s i s t e m u l s o l a r. Legendele spun cã unele metale erau luate din meteoriþi cãzuþi pe

suprafaþa Pãmântului. http://www.youtube.com/watch?v=Lv

suprafa þ a Pãmântului. http://www.youtube.com/watch?v=Lv alfa, delta º i teta, ajutând la realizarea unei

alfa, delta ºi teta, ajutând la realizarea unei relaxãri profunde ºi la stãri ce favorizeazã vindecarea. Auzul lor face ca energia veche ce este blocatã sã fie eliberatã, fãcând loc unei noi energii sã curgã. Iatã de exemplu un fragment dintr-o sesiune de vindecare:

prin utilizarea bolulilor

R2IZQhR7I&feature=related

Bolurile cânt ãtoare sunt un instrument multifonic (care produce mai multe note deodatã). Muzica este rezultatul frecãrii bolului cu un fel de ciocan înfãºurat la unul din capete cu un material plastic, cu piele sau lemn. Se produce astfel un sunet continuu. O altã manierã de a cânta este lovirea cu un ciocan înfãºurat într-un material moale, ce determina producerea unui sunet cald, ca de clopot. Iatã cum se aud acestea în cadrul unui concert de boluri cântãtoare ºi percuþie:

REmNEKF-c

Iar în continuare, aveþi câteva înregistrãri speciale pentru curãþarea ºi energizarea unor centri energetici:

curã þ area º i energizarea unor centri energetici: În afarã bolurilor din aliaj º i

În afarã bolurilor din aliaj ºi cu o datã destul de recentã, sunt bolurile cântãtoare din cristal. Cuarþul de cristal are capacitatea de a amplifica, transforma, stoca, focaliza ºi transforma energia.

Indiferent de material, bolurile largi Swadihstana

reverbereazã mult mai puternic, oferind un ton

http://www.youtube.com/watch?v=lf5itKRAXs4

ce vibreazã pentru o perioadã mai mare de timp

Muladhara

ºi, deºi mãrimea nu determinã în mod necesar

http://www.youtube.com/watch?v=RlvLVRN8kv

nota, acestea au un sunet mai grav, în octave

c

joase. Oricare ar fi mãrimea bolului, fiecare

Anahata

deschide, echilibreazã ºi calibreazã centrii http://www.youtube.com/watch?v=Yfpwf9Dkrt

energetici ai corpului.

Q

Ca multe alte forme ale terapiei prin sunet, bolurile determinã apariþia undelor cerebrale

Audiþie plãcutã!

12

Nr.6 - 30 iunie 2010 LOCURI VINDECATOARE
Nr.6 - 30 iunie 2010 LOCURI VINDECATOARE
Nr.6 - 30 iunie 2010 LOCURI VINDECATOARE
Nr.6 - 30 iunie 2010 LOCURI VINDECATOARE

Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010 LOCURI VINDECATOARE
Nr.6 - 30 iunie 2010 LOCURI VINDECATOARE

LOCURI VINDECATOARE

Nr.6 - 30 iunie 2010 LOCURI VINDECATOARE

CENTRII CENTRII ENERGETICI ENERGETICI AI AI PÃMÂNTULUI PÃMÂNTULUI

LACUL LACUL TITICACA TITICACA

am vorbit despre

primul centru energetic al Pãmântului, astãzi continuãm cu centrul al doilea, Lacul Titicaca, un loc plin de mister, de poveste, istorie ºi sãrbãtoare. Acesta se gãseºte la graniþa dintre Peru ºi Bolivia, lângã Copacabana ºi este unul dintre cele mai întinse ºi mai adânci lacuri din

trecut

Dacã

în

numãrul

lume. În jurul sãu se aflã aproximativ 41 de insule, trei dintre ele fiind mai însemnate:

Insula Soarelui, Insula Lunii ºi Insula Plutitoare.

Conform tradiþiei Incaºe, din acest lac a rãsãrit zeul creator Viracocha ºi a creat lumea, comandând apariþia aºtrilor. Ulterior el i-a fãurit din piatrã pe Mallku Kapac ºi Mama Ocllo primii oameni, un fel de Adam ºi Eva în tradiþia localã.

În urmã cu 10 ani, înãuntrul lacului a fost

descoperit un templu antic uriaº, cu o întindere

de aproximativ douã ori mai mare decât cea a

unui teren de fotbal. Se estimeazã cã acesta are între 1000 ºi 1500 de ani. O altã descoperire interesantã este altarul din piatrã de pe Insula

Soarelui ºi ruinele de aici, distribuite asemeni unui labirint în care se bãnuieºte cã erau antrenaþi preoþii incaºi.

O legendã foarte frumoasã ºi care meritã

atenþia noastrã spune cã în perioada în care

Lemuria se scufunda, unuia dintre cei mai mari conducãtori ai acesteia, Lordul Aramu Muru, i

s-a dat misiunea de a aduce Discul Solar de Aur

de la Templul Iluminãrii în zona Lacului Titicaca pentru a fi în siguranþã. În perioada incaºã, Discul Solar a fost transferat la Cusco ºi aºezat în Templul Soarelui, unde a rãmas pânã la venirea spaniolilor. În acea perioadã Discul Solar a fost returnat Lacului Titicaca ºi aºezat în Oraºul Eteric Etern aflat în lac. Acest disc era

utilizat ca un calculator cosmic care primea

informaþii prin intermediul luminii direct de la

Sursa

din

Minþii

Universale,

Wirachicha,

centrul

galaxiei.

Prin

intermediul

acestuia,

lemurieinii

ºi

mai

târziu

incaºii

accesau

î n þ e l e p c i u n e a

s a c rã .

accesau î n þ e l e p c i u n e a s a

Conform caledarului incaº, în anul 1987 se pare cã am fi intrat în acea perioadã de

reîntoarcere a luminii în care acest disc se va reactiva, iar oraºul din lac va reapãrea.

Acest lucru rãmâne de vãzut! Pânã atunci, tot de vãzut avem ºi câteva imagini din acest minunat loc considerat, dupã cum spuneam, cel de-al doilea centru energetic al planetei noastre.

cel de-al doilea centru energetic al planetei noastre. Lacul Titicaca Labirint (Insula Soarelui) Altar (Insula

Lacul Titicaca

cel de-al doilea centru energetic al planetei noastre. Lacul Titicaca Labirint (Insula Soarelui) Altar (Insula Soarelui)

Labirint (Insula Soarelui)

cel de-al doilea centru energetic al planetei noastre. Lacul Titicaca Labirint (Insula Soarelui) Altar (Insula Soarelui)

Altar (Insula Soarelui)

13

Nr.6 - 30 iunie 2010 STUDII SI CERCETARI
Nr.6 - 30 iunie 2010 STUDII SI CERCETARI
Nr.6 - 30 iunie 2010 STUDII SI CERCETARI
Nr.6 - 30 iunie 2010 STUDII SI CERCETARI

Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010 STUDII SI CERCETARI
Nr.6 - 30 iunie 2010 STUDII SI CERCETARI

STUDII SI CERCETARI

Nr.6 - 30 iunie 2010 STUDII SI CERCETARI

EXPERIMENTULEXPERIMENTUL INTENINTENÞÞIEIE (II)(II)

În numãrul anterior am deschis subiectul intenþionãrii ºi a condiþiilor probate ºtiinþific ce trebuie îndeplinite pentru a materializa ceea ce s-a intenþionat. Câþiva dintre dumneavoastrã au gãsit în articol sugestii de a-ºi îmbunãtãþi practica terapeuticã, de a face modificãri în cabinetele lor sau chiar în casele în care locuiesc, astfel încât intenþia de a vindeca sã fie

cât mai bine susþinutã. relaxãrii. Studiile asupra cãlugãrilor budiºti au

6.Starea de focalizare intensã Aceastã stare începe într-adevãr cu starea de meditaþie despre care am vorbit în numãrul anterior, însã este foarte diferitã ºi urmeazã

mult cu cât atunci când cineva se adreseazã unui terapeut, el se afla deja într-o stare destul de criticã.

arãtat un aspect interesant în activitatea lor cerebralã, atunci când realizeazã intenþionarea. Aceastã activitate este atât de intensã, încât ajunge sã semene foarte bine cu activitatea cerebralã a criminalilor, ieºind din alfa ºi ajung în gamma pentru o perioadã scurtã. Reþineþi deciºifocalizarea!

Experimentul Intenþie ºi de alte câteva aspecte extrem de importante. 7.Repetarea mentalã Repetarea rezultatului folosind toate simþurile este comunã ºi s-a dovedit extrem de

5.Activitatea solarã importantã în realizarea performanþei tuturor

marilor sportivi. Aceasta înseamnã cã trebuie sã te imaginezi complet în acea situaþie, ca ºi cum o traieºti deja, în exact aceleaºi calitãþi emoþionale ºi senzoriale ca ºi în realitate, ca ºi cum acel lucru se întâmplã. Toate acestea trebuie sã fie înglobate în repetarea mentalã

Spuneam aºadar despre importanþa spaþiului de intenþionare, despre stare fiziologicã din procesul intenþionãrii ºi despre chestiuni neurologice, cum sunt undele cerebrale ºi ne opriserãm la meditaþie. Pe lângã acestea, Lynne McTaggart mai vorbeºte în cartea

lângã acestea, Lynne McTaggart mai vorbe º te în cartea Cu to þ ii facem parte

Cu toþii facem parte dintr- un sistem energetic mai larg. Aºadar energia Soarelui, a Lunii ºi a p l a n e t e l o r a f e c t e a z ã câmpul energetic uman ºi prin aceasta, capacitatea noastrã de a intenþiona, de a face lucrurile posibile. Lynn MacTaggart nu se referã aici la ºtiinþa astrologiei, ci la faptul cã existã un timp potrivit de a intenþiona ºi anume atunci când activitatea solarã este mai intensã. În acest sens e a re c o m a n d ã c o n s u l t a re a c e n t r u l u i meteorologic al NOAA (Administraþia Naþionalã a Oceanelor ºi a Atmosferei). (link) Mergând acolo, trebuie sã verificaþi activitatea solarã ºi aspectele meteorologice în spaþiu, care trebuie sã fie de la medie pânã la foarte ridicatã. Pentru realizarea intenþiilor de vindecare însã, cel mai bun moment este cel prezent, cu atât mai

8.Fuzionarea

În cele mai reuºite cazuri de intenþionare, precum ºi din relatãrile celor mai vestiþi t e r a p e u þ i , s - a d e s c o p e r i t c ã m i n t e a vindecãtorului ºi cea a pacientului intrã în rezonanþã, se contopesc chiar. Într-un studiu realizat la Universitatea din California, cupluri în care unul dintre parteneri suferea de cancer, erau rugate sã trimitã intenþie unul altuia, stând în camere diferite. În acest proces, ritmul bãtãilor inimii a început sã se sincronizeze, respiraþia ºi undele cerebrale de asemenea. Aceºti parametri se aliniau ca ºi cum întreagã

14

Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

Aceasta rezonanþã sau stare de fuziune se atinge printr-un sentiment de compasiune, de apropiere faþã de pacient ºi faþã de suferinþa acestuia. Vindecarea este transmisã prin intermediul inimii, dovedind încã odatã cã aceasta este prima inteligenþã a corpului, ºi nu creierul.

9. ºi 10.ªi în fine, ultimele douã condiþii pentru intenþionarea de succes a unui rezultat, inclusiv

a unei însãnãtoºiri, este formularea foarte

specificã a rezultatului ºi capacitatea de a te da

la o parte ºi de a permite lucrurilor sã se

întâmple.

Dupã cum aþi putut observa, Lynne McTaggart pomeneºte câteva reguli despre care au mai povestit ºi alþii în numeroase rânduri, dar aduce ºi multe aspecte noi, toate sintetizate din studii ºi cercetãrii riguroase. Ce vã doresc mai departe este ca ºi dumneavoastrã sã gãsiþi în munca de vindecãtor aceeaºi pasiune, curiozitate ºi dedicare pentru riguros, de care aceastã jurnalistã a dat dovadã în cã utar ea capacitãþilor noastre de a ne însãnãtoºi!

riguros, de care aceastã jurnalistã a dat dovadã în cã utar ea capacitã þ ilor noastre

15

Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010

Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010
Nr.6 - 30 iunie 2010

Pentru a primii lunar revista Energii Vindecãtoare alãturaþi-vã grupului Energii_Vindecatoare_Newsletter sau screþi la psihoterapieonline@yahoo.com

16