Sunteți pe pagina 1din 3

ACORD CADRU PRODUSE / SERVICII / LUCRARI

nr. data
Preambul

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a


contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu
modificari si
completari prin Legea nr.337/2006,
Intre

...........................................................................................
denumire
autoritate
contractanta adresa sediu .....................................................................
telefon/fax .............................................. numar de
inmatriculare
..................................................
cod
fiscal ................................... cont
trezorerie ............................................................................... reprezentat
prin
...........................................................................
(denumirea
conductorului),
funcia...................................... n calitate de promitent achizitor pe de o parte,
si
prestatorul ... ................ ........................... . denumire
operatorul
economic ............................................... adres sediu
........................................................................
telefon/fax
..........................................
numr
de
nmatriculare .....................................
cod fiscal ................................... cont (trezorerie,
banca) .....................................................................................................
......... reprezentat
prin
................................................................................................
(denumirea
conductorului) funcia...............................................
n calitate de prestator, pe de alt parte.
a intervenit prezentul acordcadru in conditiile in care partile promitente raman
neschimbate pe toata
durata de desfasurare.

2. Obligatiile promitentului - prestator

2.1 Promitentul - prestator se obliga, ca in baza contractelor subsecvente incheiate


cu promitentulachizitor,
sa furnizeze produsele / presteze serviciile / lucrariile
...................................................................., in conditiile convenite in prezentul acordcadru.

( Se specifica denumirea si cantitatile previzionate, precum si codul CPV)


2.2 Promitentul - prestator se obliga ca serviciile prestate sa respecte
cel putin calitatea
prevazuta in propunerea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru.
2.3 Promitentul - prestator se obliga sa nu transfere total sau partial
obligatiile asumate

prin prezentul acord-cadru.


3. Obligatiile promitentului - achizitor

3.1 Promitentul- prestator se obliga, ca in baza contractelor subsecvente atribuite


promitentului-furnizor,
sa achizitioneze produsele / presteze serviciile / execute lucrarile
.............................................................................. in conditiile convenite in prezentul
acord-cadru.

(Se specific denumirea i cantitile previzionate, precum si codul CPV)


3.2 Promitentul- achizitor se obliga s nu iniieze, pe durata
prezentului acord-cadru, o
nou procedur de atribuire, atunci cnd intenioneaz s presteze
servicii care fac
obiectul prezentului acord-cadru, cu excepia cazului n care
promitentul-prestator declara
nu mai are capacitatea de a le presta.

4 Pretul unitar al produselor / serviciilor / lucrarilor


4.1 Pretul unitar al produselor / serviciilor / lucrarilor, este de
. lei, sau dup caz
.. euro, la care se adaug TVA.
5. Cantitatea previzionata

5.1 Cantitatea previzionata de servicii ce vor fi prestate in baza


contractelor subsecvente
este de. ( se precizeaz cantitatea minim pentru
fiecare contract
subsecvent)
6. Durata acordului- cadru
6.1 Durata prezentului acord-cadru este de .luni/ani , incepand de la data de

(se nscrie perioada i data)


6.2 . Prezentul acord-cadru inceteaza sa produca efecte la data de ...............

( se nscrie data la care nceteaz contractul)

7. Ajustarea tarifului
7.1 - Preul se ajusteaz utiliznd formula de ajustare convenit, i va fi
introdus n
contractul subsecvent.
(dac este cazul, se precizeaza formula de ajustare)
8. Comunicari
8.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea
prezentului acord-cadru,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul
transmiterii cat si in
momentul primirii.

8.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama,


telex, fax sau e-mail
cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
Partile au inteles sa incheie azi ............ prezentul acord-cadru, in doua
exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.
( se precizeaz data semnrii de ctre pri i numarul de exemplare)
Promitent-achizitor
Promitentprestator
...........................................
..
(semnatura autorizat)
(semnatura autorizat)
LS
LS

S-ar putea să vă placă și