Sunteți pe pagina 1din 16

5/2/12 11:00 PM

Guvernul Romniei

Ordonan!" nr. 21/1992


din 21/08/1992 Versiune actualizata la data de 27/12/2008

privind protec!ia consumatorilor@

___________ @Text actualizat la data de 27.12.2008 avndu-se n vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007. Actul include modific"rile din urm"toarele acte: - Legea nr. 363/2007 publicat" n MOF nr. 899 din 28/12/2007 - O.U.G. nr. 174/2008 publicat" n MOF nr. 795 din 27/11/2008. CAPITOLUL I Dispozi!ii generale Art. 1. - (1) Statul, prin mijloacele prev"zute de lege, protejeaz" cet"!enii n calitatea lor de consumatori, asigurnd cadrul necesar accesului nengr"dit la produse #i servicii, inform"rii lor complete despre caracteristicile esen!iale ale acestora, ap"r"rii #i asigur"rii drepturilor #i intereselor legitime ale persoanelor fizice mpotriva unor practici incorecte, particip"rii acestora la fundamentarea #i luarea deciziilor ce i intereseaz" n calitate de consumatori.@ (2) Prevederile prezentei ordonan!e se aplic" la comercializarea produselor noi, folosite sau recondi!ionate #i a serviciilor destinate consumatorilor, cu excep!ia produselor care se comercializeaz" ca antichit"!i #i a produselor necesar fi reparate sau recondi!ionate pentru a fi utilizate, cu condi!ia ca operatorul economic s" informeze cump"r"torul despre aceasta. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. II pct. 1 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 2. - n sensul prezentei ordonan!e, se n!elege prin: 1. calitate - ansamblul de propriet"!i #i caracteristici ale unui produs sau serviciu, care i confer" aptitudinea de a satisface, conform destina!iei acestuia, necesit"!ile explicite sau implicite; 2. consumator - orice persoan" fizic" sau grup de persoane fizice constituite n asocia!ii, care ac!ioneaz" n scopuri din afara activit"!ii sale comerciale, industriale sau de produc!ie, artizanale ori liberale;@ 3. operator economic - persoan" fizic" sau juridic", autorizat", care n cadrul activit"!ii sale profesionale fabric", import", transport" sau comercializeaz" produse ori p"r!i din acestea sau presteaz" servicii; 4. produc"tor: a) operatorul economic care fabric" un produs finit sau o component" a unui produs; b) operatorul economic care fabric" materie prim"; c) operatorul economic care #i aplic" denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs; d) operatorul economic care recondi!ioneaz" produsul; e) operatorul economic sau distribuitorul care prin activitatea sa modific" caracteristicile produsului; f) reprezentantul nregistrat n Romnia al unui operator economic care nu are sediul n Romnia sau, n cazul inexisten!ei acestuia, importatorul produsului; g) operatorul economic care import" produse n vederea realiz"rii ulterioare a unei opera!iuni de vnzare, nchiriere, leasing sau orice alt" form" de distribu!ie specific" derul"rii afacerii; h) distribuitorul produsului importat, n cazul n care nu se cunoa#te importatorul, chiar dac" produc"torul este men!ionat; i) distribuitorul produsului, n cazul n care importatorul nu poate fi identificat, dac" nu informeaz" persoana prejudiciat" n termen de 30 de zile de la cererea acesteia asupra identit"!ii importatorului; 5. distribuitor - operatorul economic din lan!ul de distribu!ie; 6. vnz"tor - distribuitorul care ofer" produsul consumatorului; 7. prestator - operatorul economic care furnizeaz" servicii; 8. produs - bun material a c"rui destina!ie final" este consumul sau utilizarea individual" ori colectiv"; sunt considerate produse energia electric", energia termic", apa #i gazele livrate pentru consumul individual; 9. produs sigur - produsul care, folosit n condi!ii normale sau previzibile, nu prezint" riscuri sau care prezint" riscuri minime, !innd seama de ntrebuin!area acestuia; riscul se consider" acceptabil #i compatibil cu un grad nalt de
http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html Page 1 of 16

5/2/12 11:00 PM

protec!ie pentru siguran!a #i s"n"tatea consumatorilor, n func!ie de urm"toarele aspecte: a) caracteristicile produsului, ale ambal"rii #i ale instruc!iunilor de montaj #i ntre!inere; b) efectul asupra altor produse, mpreun" cu care acesta poate fi folosit; c) modul de prezentare a produsului, etichetarea, instruc!iunile de folosire #i orice alte indica!ii #i informa!ii furnizate de produc"tor; d) categoria de consumatori expus" riscului prin folosirea produsului; 10. produs periculos - produsul care nu poate fi definit ca produs sigur; 11. produs cu defecte - produsul la care modul de prezentare, utilizarea previzibil" #i data achizi!ion"rii nu ofer" siguran!" consumatorului, producnd pagube acestuia; 12. pagub" - prejudiciul creat consumatorului prin utilizarea unui produs periculos sau a unui produs cu defecte, precum #i cel creat de servicii necorespunz"toare furnizate de prestator. Prejudiciul poate fi material, v"t"marea integrit"!ii corporale sau a s"n"t"!ii, precum #i pierderea vie!ii. n cazul utiliz"rii unui produs cu defecte, se consider" pagub" deteriorarea sau distrugerea oric"rui bun, altul dect produsul cu defecte, cu condi!ia ca bunul respectiv s" fie n mod normal destinat folosin!ei sau consumului privat #i s" fi fost folosit de persoana prejudiciat" pentru uz sau consum personal, iar valoarea pagubei s" nu fie mai mic" de 200 lei; 13. produs de folosin!" ndelungat" - produsul relativ complex, constituit din piese #i subansambluri, proiectat #i construit pentru a putea fi utilizat pe durat" medie de utilizare #i asurpa c"ruia se pot efectua repara!ii sau activit"!i de ntre!inere; 14. serviciu - activitatea, alta dect cea din care rezult" produse, efectuat" n scopul satisfacerii unor necesit"!i ale consumatorilor; 15. declara!ie de conformitate - declara!ia f"cut" de c"tre un produc"tor sau un prestator, prin care acesta informeaz", pe propria r"spundere, despre faptul c" un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ; 16. clauz" abuziv" - o clauz" contractual" care nu a fost negociat" direct cu consumatorul #i care prin ea ns"#i sau mpreun" cu alte prevederi din contract creeaz", n detrimentul consumatorului #i contrar cerin!elor bunei-credin!e, un dezechilibru semnificativ ntre drepturile #i obliga!iile p"r!ilor; 17. termen de garan!ie - limita de timp, care curge de la data dobndirii produsului sau serviciului, pn" la care produc"torul sau prestatorul #i asum" responsabilitatea remedierii sau nlocuirii produsului ori serviciului achizi!ionat, pe cheltuiala sa, dac" deficien!ele nu sunt imputabile consumatorului; 18. termen de valabilitate/data de minim" durabilitate pentru produsele nealimentare - limita de timp/data stabilit" de produc"tor pn" la care un produs #i p"streaz" caracteristicile specifice ini!iale, dac" au fost respectate condi!iile de transport, manipulare, depozitare #i p"strare;@ 181. data-limit" de consum pentru produsele alimentare - limita de timp/data stabilit" de produc"tor pn" la care produsele care din punct de vedere microbiologic au un grad ridicat de perisabilitate #i sunt susceptibile ca dup" un timp scurt s" prezinte un pericol imediat pentru s"n"tatea consumatorilor #i p"streaz" caracteristicile specifice, dac" au fost respectate condi!iile de transport, manipulare, depozitare #i p"strare;@ 19. data durabilit"!ii minimale - data stabilit" de produc"tor pn" la care un produs alimentar #i p"streaz" caracteristicile specifice n condi!ii de depozitare corespunz"toare; produsele pentru care se stabile#te data durabilit"!ii minimale nu trebuie s" fie periculoase nici dup" aceast" dat"; 20. durata medie de utilizare - intervalul de timp, stabilit n documente tehnice normative sau declarat de c"tre produc"tor ori convenit ntre p"r!i, n cadrul c"ruia produsele de folosin!" ndelungat" trebuie s" #i men!in" caracteristicile func!ionale, dac" au fost respectate condi!iile de transport, manipulare, depozitare #i exploatare; 21. viciu ascuns - deficien!a calitativ" a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscut" #i nici nu putea fi cunoscut" de c"tre consumator prin mijloacele obi#nuite de verificare; 22. practici comerciale abuzive #i/sau incorecte - orice ac!iune, inac!iune, conduit", demers sau comunicare comercial", inclusiv publicitate, din partea unui operator economic n rela!ie direct" cu promovarea, vnzarea sau furnizarea unui produs sau serviciu, care aduce atingere n mod direct intereselor consumatorilor; 23. punere pe pia!" - ac!iunea de a face disponibil pentru prima dat", contra cost sau gratuit, un produs sau un serviciu n vederea distribuirii sau utiliz"rii.@ 24. costul total al creditului pentru consumator - toate costurile, inclusiv dobnda, comisioanele, taxele #i orice alt tip de costuri pe care trebuie s" le suporte consumatorul n leg"tur" cu contractul de credit #i care sunt cunoscute de c"tre creditor, cu excep!ia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, n special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, n cazul n care ob!inerea creditului sau ob!inerea acestuia potrivit clauzelor #i condi!iilor prezentate este condi!ionat" de ncheierea unui contract de servicii;@ 25. valoarea total" pl"tibil" de consumator - suma dintre valoarea total" a creditului #i costul total al creditului pentru consumator;@ 26. valoarea total" a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispozi!ie n baza unui contract de credit;@ 27. imobil - construc!ia #i/sau terenul pe care se afl" sau urmeaz" s" se ridice o construc!ie, care fac obiectul unui contract de vnzare-cump"rare; 28. intermediere imobiliar" - activitate de mijlocire a tranzac!iilor de vnzare-cump"rare sau de nchiriere a imobilelor;@
http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html Page 2 of 16

5/2/12 11:00 PM

imobilelor;@ 29. servicii imobiliare - una sau mai multe dintre urm"toarele activit"!i: - promovarea n vederea vnz"rii, cump"r"rii sau nchirierii de imobile; - consultan!" n vederea vnz"rii, cump"r"rii sau nchirierii de imobile; - intermedierea imobiliar"; - administrarea imobilelor;@ 30. agen!ie imobiliar" - operator economic, furnizor de servicii imobiliare, care ac!ioneaz" n numele #i n interesul unor ter!i.@ __________ @Pct. 2 #i 23 au fost modificate prin art. XI pct. 1 din Legea nr. 363/2007. - Pct. 18 a fost modificat prin art. II pct. 2 din O.U.G. nr. 174/2008. - Pct. 181 a fost introdus prin art. II pct. 3 din O.U.G. nr. 174/2008. - Pct. 24-30 au fost introduse prin art. II pct. 4 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 3. - Principalele drepturi ale consumatorilor sunt: a) de a fi proteja!i mpotriva riscului de a achizi!iona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea s" le prejudicieze via!a, s"n"tatea sau securitatea ori s" le afecteze drepturile #i interesele legitime; b) de a fi informa!i complet, corect #i precis asupra caracteristicilor esen!iale ale produselor #i serviciilor, astfel nct decizia pe care o adopt" n leg"tur" cu acestea s" corespund" ct mai bine nevoilor lor, precum #i de a fi educa!i n calitatea lor de consumatori; c) de a avea acces la pie!e care le asigur" o gam" variat" de produse #i servicii de calitate; d) de a fi desp"gubi!i pentru pagubele generate de calitatea necorespunz"toare a produselor #i serviciilor, folosind n acest scop mijloace prev"zute de lege; e) de a se organiza n asocia!ii de consumatori, n scopul ap"r"rii intereselor lor.@ __________ @Litera e) a fost modificat" prin art. XI pct. 2 din Legea nr. 363/2007. CAPITOLUL II Protec!ia vie!ii, s"n"t"!ii #i securit"!ii consumatorilor Art. 4. - (1) Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate n condi!ii normale, pot pune n pericol via!a, s"n"tatea sau securitatea consumatorilor. (2) Se interzic producerea, importul #i comercializarea produselor falsificate sau contraf"cute. Art. 5. - (1) Produsele se comercializeaz" numai n cadrul termenului de valabilitate/datei de minim" durabilitate pentru produsele nealimentare sau al datei-limit" de consum pentru produsele alimentare/datei durabilit"!ii minimale stabilite de produc"tor. (2) Se interzice modificarea termenului de valabilitate/datei de minim" durabilitate sau a datei-limit" de consum/datei durabilit"!ii minimale nscrise pe produs, pe etichet", pe ambalaj sau, dup" caz, n documentele nso!itoare.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. II pct. 5 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 6. - (1) Guvernul, prin organismele sale specializate, stabile#te norme #i reglement"ri specifice sau le mbun"t"!e#te pe cele existente, cnd se impune protec!ia vie!ii, s"n"t"!ii sau securit"!ii consumatorilor, n urm"toarele cazuri: a) fabricarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea, preg"tirea pentru vnzare #i vnzarea produselor; b) furnizarea #i utilizarea produselor, precum #i prestarea serviciilor. (2) Normele #i reglement"rile se refer" la grupe de produse #i servicii care, anual, sunt nominalizate #i actualizate de c"tre Guvern, dac" acest lucru se impune. Art. 7. - Operatorii economici sunt obliga!i: a) produc"torii: - Abrogat;@ - s" pun" pe pia!" numai produse sigure #i, dac" actele normative n vigoare prev"d, acestea s" fie testate #i/sau certificate; - s" pun" pe pia!" numai produse care respect" condi!iile prescrise sau declarate; - s" opreasc" livr"rile, respectiv s" retrag" de pe pia!" #i/sau de la consumatori produsele la care organele abilitate ori speciali#tii proprii au constatat nendeplinirea caracteristicilor prescrise, declarate sau care ar putea afecta via!a, s"n"tatea, securitatea ori interesul economic al consumatorilor, dac" aceast" m"sur" constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformit"!ile respective;@ - s" asigure, att pe durata de fabrica!ie, ct #i dup" scoaterea din programul de fabrica!ie, pentru perioada cel pu!in egal" cu durata medie de utilizare, calculat" de la data vnz"rii ultimelor produse, direct sau prin ter!i abilita!i, piesele de schimb aferente #i service-ul necesar produselor de folosin!" ndelungat";
http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html Page 3 of 16

5/2/12 11:00 PM

de schimb aferente #i service-ul necesar produselor de folosin!" ndelungat"; - s" foloseasc" n activitatea de produc!ie #i depozitare spa!ii corespunz"toare.@ b) distribuitorii: - s" se asigure c" produsele oferite spre comercializare sunt sigure #i respect" condi!iile prescrise sau declarate; - s" nu comercializeze produse despre care de!in informa!ii sau consider" c" pot fi periculoase; - s" anun!e, imediat, autorit"!ile publice competente, precum #i produc"torul despre existen!a pe pia!" a oric"rui produs de care au cuno#tin!" c" este periculos; - s" retrag" de la comercializare produsele la care organele abilitate de lege au constatat c" nu ndeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, dac" aceasta constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformit"!ile respective; - s" asigure condi!iile tehnice stabilite de produc"tor pe timpul transportului, manipul"rii, depozit"rii #i desfacerii produselor; c) prestatorii de servicii: - s" foloseasc", n cadrul serviciilor prestate, numai produse #i proceduri sigure #i, dup" caz, dac" actele normative n vigoare prev"d, acestea s" fie testate #i/sau certificate, #i s" anun!e imediat existen!a pe pia!" a oric"rui produs despre care au cuno#tin!" c" este periculos; - s" presteze numai servicii care nu afecteaz" via!a, s"n"tatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora; - s" respecte condi!iile prescrise sau declarate, precum #i clauzele prev"zute n contracte; - s" asigure, la prestarea serviciilor nealimentare, condi!ii igienice, condi!iile stabilite de produc"tor, de actele normative n vigoare, precum #i cele specifice desf"#ur"rii activit"!ii;@ - Abrogat.@ __________ @Liniu!a 1 a literei a) a fost abrogat prin art. XI pct. 3 din Legea nr. 363/2007. - Liniu!a 4 a literei c) a fost modificat" prin art. XI pct. 4 din Legea nr. 363/2007. - Liniu!a 5 a literei c) a fost abrogat prin art. XI pct. 5 din Legea nr. 363/2007. - Liniu!a 4 a literei a) a fost modificat" prin art. II pct. 6 din O.U.G. nr. 174/2008. - Liniu!a 6 a literei a) a fost introdus" prin art. II pct. 7 din O.U.G. nr. 174/2008. - Liniu!a 4 a literei c) a fost modificat" prin art. II pct. 8 din O.U.G. nr. 174/2008. CAPITOLUL III Protec!ia intereselor economice ale consumatorilor Art. 8. - Guvernul adopt" reglement"ri specifice n scopul prevenirii #i combaterii practicilor ce d"uneaz" intereselor economice ale consumatorilor. Art. 9. - Operatorii economici sunt obliga!i s" pun" pe pia!" numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, s" se comporte n mod corect n rela!iile cu consumatorii #i s" nu foloseasc" practici comerciale abuzive. Art. 91. - (1) n cazul serviciilor financiare, consumatorul are dreptul de a fi informat n mod corect, nc" din faza precontractual", asupra tuturor condi!iilor contractuale. (2) La solicitarea unei oferte de credit, furnizorul de servicii financiare are obliga!ia de a oferi gratuit consumatorului, pe hrtie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare ori alt document care s" men!ioneze costurile totale ce vor fi suportate de consumator #i un exemplar al proiectului contractului de credit.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. II pct. 9 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 92. - (1) Orice form" de publicitate referitoare la contractele de credit care indic" o rat" a dobnzii sau orice alte cifre referitoare la costul creditului pentru consumator va cuprinde urm"toarele informa!ii standard, prin intermediul unui exemplu reprezentativ: a) rata dobnzii aferente creditului, fix" #i/sau variabil", mpreun" cu informa!ii privind orice costuri incluse n costul total al creditului pentru consumator; b) valoarea total" a creditului; c) dobnda anual" efectiv", conform prevederilor legale specifice; d) durata contractului de credit; e) valoarea total" pl"tibil" de consumator. (2) n orice form" de publicitate, informa!iile referitoare la costuri vor fi scrise vizibil #i u#or de citit, n acela#i cmp vizual #i cu caractere de aceea#i m"rime. (3) n cazurile n care, pentru acordarea creditului, consumatorul este obligat s" ncheie un contract de asigurare, se va men!iona acest lucru n publicitate.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. II pct. 9 din O.U.G. nr. 174/2008.
http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html Page 4 of 16

5/2/12 11:00 PM

Art. 93. - n cadrul contractelor ncheiate cu consumatorii, furnizorii de servicii financiare sunt obliga!i s" respecte urm"toarele reguli: a) contractele vor fi redactate n scris, vizibil #i u#or de citit, cu o m"rime a fontului utilizat de minimum 10, pe hrtie sau pe alt suport durabil, n cel pu!in dou" exemplare, fiind remis cte un exemplar original fiec"rei p"r!i. Culoarea de fond a hrtiei pe care este redactat contractul trebuie s" fie n contrast cu cea a fontului utilizat; b) dobnzile, precum #i toate comisioanele, taxele, tarifele, spezele bancare sau orice alte costuri aferente acord"rii #i derul"rii contractului, respectiv aferente unor servicii n privin!a c"rora consumatorul nu dispune de libertate de alegere vor fi men!ionate n contract, f"r" a se face trimiteri la condi!ii generale de afaceri ale furnizorului de servicii financiare, lista de tarife #i comisioane sau orice alt nscris; c) n situa!iile n care exist" drept de rambursare anticipat", comisionul de rambursare anticipat" a creditului se determin" n strns" leg"tur" cu pierderile creditorului aferente ramburs"rii anticipate #i nu trebuie s" constituie un obstacol dispropor!ionat n exercitarea dreptului consumatorului de a rambursa anticipat creditul; d) n contractul de credit/depozit se vor men!iona #i costurile de administrare, de retragere numerar #i/sau de depunere numerar aferente contului curent, care cad n sarcina consumatorului, dac" furnizorul de servicii financiare percepe astfel de comisioane. Costurilor aferente contului curent men!ionate mai sus nu le sunt aplicabile prevederile lit. e); e) f"r" a prejudicia prevederile privind modificarea dobnzii, pe parcursul derul"rii contractului: 1. se interzice majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a oric"ror altor costuri men!ionate n contract; 2. se interzice introducerea #i perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri care nu au fost men!ionate n contract; f) n contract se va men!iona tipul de dobnd", variabil" #i/sau fix", iar dac" dobnda este fix" numai pentru o anumit" perioad", aceasta va fi precizat" cu exactitate; g) n contractele de credit cu dobnd" variabil" se vor aplica urm"toarele reguli: 1. varia!ia ratei dobnzii trebuie s" fie independent" de voin!a furnizorului de servicii financiare, raportat" la fluctua!iile unor indici de referin!" verificabili, men!iona!i n contract, sau la modific"rile legislative care impun acest lucru; 2. dobnda poate varia n func!ie de dobnda de referin!" a furnizorului de servicii financiare, cu condi!ia ca aceasta s" fie unic" pentru toate produsele financiare destinate persoanelor fizice ale operatorului economic respectiv #i s" nu fie majorat" peste un anumit nivel, stabilit prin contract; 3. formula dup" care se calculeaz" varia!ia dobnzii trebuie indicat" n mod expres n contract, cu precizarea periodicit"!ii #i/sau a condi!iilor n care survine modificarea ratei dobnzii, att n sensul major"rii, ct #i n cel al reducerii acesteia; h) sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului de servicii financiare s" modifice unilateral clauzele contractuale f"r" ncheierea unui act adi!ional, acceptat de consumator; i) orice notificare cu privire la modificarea con!inutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmis" consumatorilor cu cel pu!in 30 de zile nainte de intrarea acesteia n vigoare. Consumatorul are la dispozi!ie un termen de 15 zile de la primirea notific"rii pentru a comunica op!iunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condi!ii. Neprimirea unui r"spuns din partea consumatorului n termenul men!ionat anterior nu este considerat" acceptare tacit"; j) pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, conform condi!iilor contractuale, furnizorul de servicii financiare este obligat s" notifice consumatorul, n func!ie de op!iunea scris" a acestuia, exprimat" n contract, prin una sau mai multe metode: scrisoare recomandat", e-mail, sms, #i va pune la dispozi!ia acestuia un nou grafic de rambursare; k) furnizorul de servicii financiare va lua toate m"surile necesare pentru a efectua repararea n termen de maximum 15 zile a eventualelor prejudicii cauzate consumatorului prin nerespectarea obliga!iilor asumate prin contract #i va face dovada demersurilor ntreprinse n acest sens; l) contractul de credit va con!ine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul s" fie aten!ionat despre raportarea la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare #i/sau la alte structuri asem"n"toare existente, n cazul n care acesta ntrzie cu achitarea ratelor scadente, dac" exist" aceast" obliga!ie de raportare; m) la ncetarea contractului, inclusiv prin ajungere la termen, reziliere sau denun!are unilateral" din partea consumatorului, furnizorul de servicii financiare va oferi gratuit consumatorului un document care s" ateste faptul c" au fost stinse toate obliga!iile dintre p"r!i. Totodat", se vor nchide #i conturile aferente serviciului financiar de baz" furnizat, f"r" a fi necesar" depunerea unei alte cereri de c"tre consumator #i f"r" plata unor costuri suplimentare. Contul nu va fi nchis n situa!ia n care acesta este poprit sau indisponibilizat, conform legii, pentru ndeplinirea de c"tre consumator a unor obliga!ii asumate fa!" de furnizorul de servicii financiare nsu#i sau fa!" de ter!i.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. II pct. 9 din O.U.G. nr. 174/2008.

http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html

Page 5 of 16

5/2/12 11:00 PM

Art. 94. - n cazul serviciilor de intermediere imobiliar", consumatorul va fi informat n scris, corect, complet #i precis, nc" din faza precontractual", cu privire la: a) pre!urile practicate n pia!" pentru tipul de imobil ce urmeaz" a face obiectul intermedierii imobiliare, conform informa!iilor existente n baza de date a agen!iei imobiliare; b) deficien!e #i alte inconveniente cunoscute de agen!ia imobiliar" sau pe care n mod rezonabil putea s" le cunoasc", incluznd surse de zgomot, umezeal", poluare, miros, pericol de inunda!ii sau surp"ri, organizarea n apropiere a unor manifest"ri populare periodice, istoricul terenului sau al cl"dirii, posibile dezavantaje ale vecin"t"!ilor; c) nivelul comisionului practicat de agen!ia imobiliar"; d) situa!ia juridic" a imobilului; e) nivelul estimativ al costurilor ce urmeaz" s" fie suportate de consumator, pentru ob!inerea documentelor #i ntocmirea actelor necesare ncheierii contractului.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. II pct. 9 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 95. - Contractul de intermediere imobiliar" va cuprinde cel pu!in urm"toarele elemente: a) datele de identificare a p"r!ilor; b) obiectul contractului/natura serviciului prestat; c) pre!ul solicitat de proprietar/pe care este dispus s" l pl"teasc" cump"r"torul; d) termenul de valabilitate al contractului; e) condi!iile n care contractul poate fi denun!at unilateral; f) condi!iile n care contractul poate fi reziliat; g) nivelul maxim al comisionului datorat de consumator agen!iei imobiliare pentru contractul ce urmeaz" s" se ncheie; h) clauza de exclusivitate, n cazul n care aceasta a fost acceptat" de p"r!i; i) precizarea situa!iilor n care consumatorul datoreaz" comision agen!iei imobiliare; j) drepturile #i obliga!iile p"r!ilor; k) situa!iile de for!" major"; l) data ncheierii contractului.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. II pct. 9 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 96. - Contractele de intermediere imobiliar" n care consumatorul are calitatea de poten!ial cump"r"tor vor con!ine, n plus fa!" de cele prev"zute la art. 94, urm"toarele elemente: 1. caracteristicile generale ale imobilului, care pot influen!a decizia de cump"rare, incluznd nivelul de finisare, dimensiuni, vechime #i pozi!ionarea fa!" de punctele cardinale; 2. tarifele pentru serviciile prestate.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. II pct. 9 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 97. - O tranzac!ie imobiliar" se consider" ncheiat" n momentul n care vnz"torul #i cump"r"torul au semnat actul de vnzare-cump"r"re.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. II pct. 9 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 98. - Contractul de intermediere imobiliar" sau alte eventuale contracte accesorii ncheiate ntre consumator #i agen!ia imobiliar" nu pot con!ine clauze penale care s" oblige consumatorul care nu #i ndepline#te angajamentele contractuale la plata unei sume mai mari dect onorariul pe care l-ar fi pl"tit n cazul ncheierii tranzac!iei.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. II pct. 9 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 99. - Agen!ia imobiliar" nu poate solicita din partea consumatorului plata comisionului n oricare dintre urm"toarele situa!ii: a) cnd ntre consumator #i agen!ia imobiliar" nu este ncheiat un contract de intermediere; b) cnd contractul de vnzare-cump"rare/nchiriere nu s-a ncheiat; c) cnd contractul nu are stipulat" clauza de exclusivitate, iar tranzac!ia s-a realizat f"r" participarea agen!iei imobiliare.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. II pct. 9 din O.U.G. nr. 174/2008.

http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html

Page 6 of 16

5/2/12 11:00 PM

Art. 910. - Nu se permite plata n avans a comisionului, par!ial" sau total", dect cu acordul scris al consumatorului #i cu precizarea situa!iilor n care agen!ia imobiliar" este obligat" s" napoieze consumatorului sumele primite n avans.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. II pct. 9 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 911. - n baza contractului de intermediere imobiliar" dintre agen!ia imobiliar" #i cump"r"tor, agen!ia trebuie s" asigure vizionarea imobilelor ce corespund preferin!elor consumatorului, nainte de ncheierea contractului de vnzarecump"rare.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. II pct. 9 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 10. - Drepturile consumatorilor, la ncheierea contractelor, sunt: a) libertatea de a lua decizii la achizi!ionarea de produse #i servicii, f"r" a li se impune n contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte n vnzare, de natur" a influen!a op!iunea acestora;@ b) de a beneficia de o redactare clar" #i precis" a clauzelor contractuale, indicarea exact" a pre!urilor #i tarifelor #i, dup" caz, a condi!iilor de garan!ie;@ c) de a fi exonera!i de plata produselor #i serviciilor care nu au fost solicitate, precum #i de achitarea pre!urilor, tarifelor, taxelor, comisioanelor, dobnzilor #i penalit"!ilor care nu au fost stipulate ini!ial n contracte sau n alte documente aferente contractelor;@ d) de a fi desp"gubi!i pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale; e) de a li se asigura service-ul necesar #i piese de schimb pe toat" durata medie de utilizare a produsului, stabilit" n documentele tehnice normative sau declarat" de c"tre produc"tor ori convenit" de p"r!i; f) de a pl"ti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaz", sume stabilite cu exactitate, n prealabil; majorarea pre!ului, tarifului, taxelor, comisioanelor, dobnzilor, penalit"!ilor #i a altor eventuale costuri stabilite ini!ial este posibil" numai cu acordul scris al consumatorului;@ g) de a sesiza asocia!iile de consumatori #i organele administra!iei publice asupra nc"lc"rii drepturilor #i intereselor lor legitime, n calitate de consumatori, #i de a face propuneri referitoare la mbun"t"!irea calit"!ii produselor #i serviciilor;@ h) de a fi notifica!i n scris cu privire la orice modificare ca urmare a prevederilor contractuale referitoare la valoarea dobnzilor, comisioanelor, penalit"!ilor sau oric"ror altor costuri, cu cel pu!in 30 de zile nainte de aplicarea noilor valori;@ i) de a fi notifica!i cu 30 de zile nainte de data la care contractul se prelunge#te n mod automat pentru o perioad" de timp determinat" sau nedeterminat", n vederea formul"rii n scris de c"tre consumator a unei op!iuni de prelungire a valabilit"!ii acestuia.@ __________ @Litera g) a fost modificat" prin art. XI pct. 6 din Legea nr. 363/2007. - Literele a), b), c), f) #i h) au fost modificate prin art. II pct. 10 din O.U.G. nr. 174/2008. - Litera i) a fost introdus" prin art. II pct. 11 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 11. - (1) Produsele #i serviciile oferite consumatorilor se m"soar" cu mijloace de m"surare #i control adecvate, verificate metrologic, potrivit reglement"rilor legale. (2) Indica!iile mijloacelor de m"surare trebuie s" fie lizibile #i la vederea cump"r"torului. Art. 12. - (1) Consumatorii au dreptul de a pretinde vnz"torilor sau prestatorilor de servicii remedierea ori nlocuirea gratuit" a produselor #i serviciilor ob!inute, precum #i desp"gubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficien!elor constatate n cadrul termenului de garan!ie sau de valabilitate. Dup" expirarea acestui termen, consumatorii pot pretinde remedierea sau nlocuirea produselor/serviciilor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse ap"rute pe durata medie de utilizare a acestora. (2) Vnz"torul sau prestatorul de servicii suport" toate cheltuielile legate de aceste deficien!e, situa!ie care nu l exonereaz" de r"spundere pe produc"tor n rela!ia cu acesta.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. II pct. 12 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 13. - (1) Remedierea deficien!elor ap"rute la produse sau servicii ori nlocuirea produselor care nu corespund n cadrul termenului de garan!ie sau de valabilitate #i care nu sunt imputabile consumatorului se face n termen de maximum 15 zile din momentul cnd operatorul economic a luat la cuno#tin!" de deficien!ele respective. (2) n cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alin. (1) curge de la data finaliz"rii expertizei tehnice
http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html Page 7 of 16

5/2/12 11:00 PM

efectuate de un organism tehnic neutru.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. II pct. 13 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 14. - n cazul produselor #i serviciilor alimentare, al produselor nealimentare pentru care produc"torul stabile#te termen de valabilitate/data de minim" durabilitate, care pot afecta via!a sau s"n"tatea consumatorilor ori care prezint" abateri de la caracteristicile prescrise sau declarate, vnz"torul/prestatorul de servicii este obligat, la cererea consumatorului, s" le nlocuiasc" de ndat", s" le refac" sau s" restituie contravaloarea acestora.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. II pct. 14 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 15. - (1) Refacerea serviciului sau, n cazul n care acest lucru nu este posibil, restituirea contravalorii serviciului prestat se face imediat dup" constatarea nencadr"rii acestuia n condi!iile prescrise sau declarate de prestatorul de servicii, dac" aceast" situa!ie nu este imputabil" consumatorului. (2) Restituirea contravalorii serviciului se face la valoarea stabilit" n contract. (3) Operatorul economic are acelea#i obliga!ii pentru serviciul ref"cut ca #i pentru serviciul prestat ini!ial. (4) Persoanele mputernicite conform art. 54 s" constate contraven!iile #i s" aplice sanc!iunile prev"zute de prezenta ordonan!" vor stabili odat" cu sanc!iunea #i m"suri de remediere sau, dac" acest lucru nu este posibil, nlocuirea ori restituirea contravalorii serviciilor, dup" caz.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. II pct. 15 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 16. - (1) Consumatorul poate solicita plata unor desp"gubiri, potrivit clauzelor contractuale sau dispozi!iilor legale, n cazul remedierii ori al nlocuirii produselor sau serviciilor necorespunz"toare. (2) Solu!ionarea solicit"rii pl"!ii unor prejudicii morale sau daune conexe remedierii ori a nlocuirii produselor sau serviciilor necorespunz"toare cerute de consumatori sau de operatorii economici este de competen!a instan!ei judec"tore#ti competente ori a organismului de mediere competent. Art. 17. - n cadrul termenului de garan!ie, prestatorii de servicii asigur" toate opera!iunile necesare remedierii deficien!elor constatate la serviciile prestate sau nlocuirii produselor utilizate n cadrul serviciilor respective, inclusiv transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea #i ambalarea acestora.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. II pct. 16 din O.U.G. nr. 174/2008. CAPITOLUL IV Informarea #i educarea consumatorilor Art. 18. - Consumatorii au dreptul de a fi informa!i, n mod complet, corect #i precis, asupra caracteristicilor esen!iale ale produselor #i serviciilor oferite de c"tre operatorii economici, astfel nct s" aib" posibilitatea de a face o alegere ra!ional", n conformitate cu interesele lor, ntre produsele #i serviciile oferite #i s" fie n m"sur" s" le utilizeze, potrivit destina!iei acestora, n deplin" securitate. Art. 19. - Informarea consumatorilor despre produsele #i serviciile oferite se realizeaz", n mod obligatoriu, prin elemente de identificare #i caracterizare ale acestora, care se nscriu n mod vizibil, lizibil, u#or de n!eles, ntr-o form" care s" nu permit" #tergerea #i s" nu fie inscrip!ionate n locuri obscure, s" nu fie ntrerupte prin desen sau imagini, dup" caz, pe produs, etichet", ambalaj de vnzare sau n cartea tehnic", contract, instruc!iunile de folosire ori altele asemenea, ce nso!esc produsul sau serviciul, n func!ie de natura acestuia.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. II pct. 17 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 20. - (1) Produc"torul trebuie s" informeze despre denumirea produsului, denumirea #i/sau marca produc"torului, cantitatea #i, dup" caz, termenul de valabilitate/data de minim" durabilitate sau data-limit" de consum/data durabilit"!ii minimale, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice #i calitative, compozi!ia, aditivii folosi!i, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau p"strare, despre contraindica!ii.@ (2) Produc"torii #i importatorii din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene au obliga!ia s" #i precizeze adresa po#tal" a sediului social n elementele de identificare. Produc"torii, ambalatorii sau distribuitorii din state membre ale Uniunii Europene au obliga!ia s" #i precizeze adresa po#tal" a sediului social unde pot fi contacta!i.@ (3) Produsele de folosin!" ndelungat" trebuie s" fie nso!ite de certificatul de garan!ie #i, dac" reglement"rile n vigoare prev"d, de declara!ia de conformitate, precum #i de cartea tehnic" ori de instruc!iunile de folosire, instalare, exploatare, ntre!inere, eliberate de produc"tor. (4) Vnz"torii #i prestatorii de servicii trebuie s" informeze consumatorii despre pre!ul final al produsului sau despre tariful serviciului prestat, pe care l suport" consumatorul, care s" cuprind" toate costurile, inclusiv taxa pe valoarea
http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html Page 8 of 16

5/2/12 11:00 PM

tariful serviciului prestat, pe care l suport" consumatorul, care s" cuprind" toate costurile, inclusiv taxa pe valoarea ad"ugat" #i toate costurile suplimentare, #i s" le ofere acestora toate informa!iile #i documentele tehnice, dup" caz, care trebuie s" nso!easc" produsul sau serviciul.@ (5) Toate informa!iile privitoare la produsele #i serviciile oferite consumatorilor, documentele nso!itoare, inclusiv cele referitoare la informa!iile privind securitatea produsului #i instruc!iunile de utilizare, precum #i contractele, inclusiv cele preformulate, trebuie s" fie scrise n limba romn", indiferent de !ara de origine a acestora, f"r" a exclude prezentarea acestora #i n alte limbi. (6) Fac excep!ie de la prevederile alin. (5) biletele de avion sau alte bilete de transport interna!ional, documentele elaborate n baza unor acorduri interna!ionale pe care Romnia le-a acceptat #i le-a semnat, precum #i voucherele turistice interna!ionale. (7) Operatorii economici de transport interna!ional care #i desf"#oar" activitatea pe teritoriul Romniei sunt obliga!i s" ofere n scris consumatorilor, n completare la biletul de transport, indiferent de forma de prezentare a acestuia, informa!ii n limba romn" referitoare la: itinerar, program, durat", distan!", locul alocat n mijlocul de transport, condi!iile generale de transport, precum #i orice alte informa!ii utile pentru consumatori, referitoare la serviciul respectiv.@ __________ @Alineatele (1), (2) #i (3) au fost modificate prin art. II pct. 18 din O.U.G. nr. 174/2008. - Alineatele (6) #i (7) au fost introduse prin art. II pct. 19 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 21. - Informa!iile referitoare la serviciile prestate trebuie s" cuprind" categoria calitativ" a serviciului, timpul de realizare, termenul de garan!ie, tariful, riscurile previzibile #i, dup" caz, declara!ia de conformitate. Art. 22. - Operatorii economici sunt obliga!i s" demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, cu ocazia cump"r"rii, modul de utilizare #i func!ionalitatea produselor ce urmeaz" a fi vndute; la lansarea pe pia!" a produselor, ace#tia sunt obliga!i s" efectueze demonstra!ii de utilizare. Art. 23. - Obliga!ia de a informa pe consumator potrivit art. 19, 20, 21 #i 22 nu poate fi nl"turat" prin invocarea secretului comercial sau profesional. Art. 24. - Se interzice prezentarea, prin orice mijloace, a afirma!iilor #i indica!iilor care nu sunt conforme cu parametrii ce caracterizeaz" produsele #i serviciile #i care nu pot fi probate. Art. 25. - Pre!urile #i tarifele trebuie indicate n mod vizibil #i ntr-o form" neechivoc", u#or de citit. Art. 26. - (1) Comercializarea produselor #i prestarea serviciilor se fac n locuri #i n spa!ii autorizate, conform reglement"rilor legale n vigoare. (2) Sunt obligatorii afi#area, n mod vizibil, a denumirii unit"!ii, a codului unic de nregistrare la registrul comer!ului, din care s" rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societ"!ii pentru care este autorizat" s" func!ioneze, precum #i afi#area #i respectarea orarului de func!ionare. (3) Orarele de func!ionare vor fi stabilite, dup" caz, n conformitate cu hot"rrile administra!iei publice locale. CAPITOLUL V Organe ale administra!iei publice pentru protec!ia consumatorilor Art. 27. - Autoritatea Na!ional" pentru Protec!ia Consumatorilor, organ de specialitate al administra!iei publice centrale, subordonat Guvernului, coordoneaz" #i realizeaz" politica Guvernului n domeniul protec!iei consumatorilor. Art. 28. - (1) Atribu!iile #i modul de organizare #i func!ionare ale Autorit"!ii Na!ionale pentru Protec!ia Consumatorilor, precum #i rela!iile dintre aceasta #i alte organisme competente n domeniu se stabilesc prin hot"rri ale Guvernului. (2) Guvernul va stabili reglement"ri n domeniul protec!iei consumatorilor pentru organele de specialitate ale administra!iei publice centrale #i, respectiv, pentru unele servicii publice ale ministerelor #i altor autorit"!i ale administra!iei publice centrale, organizate n jude!e #i n municipiul Bucure#ti. (3) Guvernul va stabili, prin hot"rri, reglement"ri-cadru n domeniul protec!iei consumatorilor, inclusiv reglement"ri privind modul de constituire, repartizare #i utilizare a unui fond de stimulare a personalului Autorit"!ii Na!ionale pentru Protec!ia Consumatorilor. (4) Taxele care se percep de c"tre serviciile sau organele administra!iei publice, cu rol n domeniul protec!iei consumatorilor, se stabilesc conform legii, iar tarifele pentru ncerc"rile efectuate n laboratoare proprii, subordonate sau agreate, conform actelor normative n vigoare. Art. 29. - Autoritatea Na!ional" pentru Protec!ia Consumatorilor, n baza consult"rii cu alte organisme interesate ale administra!iei publice centrale #i locale, precum #i cu cele neguvernamentale, elaboreaz" reglement"ri referitoare la modalit"!ile concrete de colaborare #i de sprijinire reciproc" #i le propune spre aprobare Guvernului. CAPITOLUL VI Asocia!iile de consumatori@ __________ @Titlul capitolului VI a fost modificat prin art. XI pct. 8 din Legea nr. 363/2007.
http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html Page 9 of 16

5/2/12 11:00 PM

Art. 30. - n sensul prezentei ordonan!e, asocia!iile de consumatori sunt considerate organiza!ii neguvernamentale, ca persoane juridice, conform legii, #i care, f"r" a urm"ri realizarea de profit pentru membrii lor, au ca unic scop ap"rarea drepturilor #i intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor, n general.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. XI pct. 9 din Legea nr. 363/2007. Art. 31. - Asocia!iile de consumatori pot fi parteneri sociali cu drept de reprezentare n consiliile consultative cu rol n domeniul protec!iei consumatorilor, n care organele administra!iei publice sunt reprezentate, dac" ndeplinesc condi!iile prezentei ordonan!e.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. XI pct. 10 din Legea nr. 363/2007. Art. 32. - Asocia!iile de consumatori care ap"r" drepturile #i interesele legitime ale consumatorilor, n general, sunt, de drept, parteneri sociali n consiliile consultative prev"zute n prezenta ordonan!", dac":@ a) la nivel na!ional, au cel pu!in 3.000 de membri #i filiale n cel pu!in 10 jude!e; b) la nivel jude!ean #i local, dac" au desf"#urat o activitate n domeniul protec!iei consumatorilor pe o perioad" de cel pu!in 3 ani. __________ @Partea introductiv" a fost modificat" prin art. XI pct. 11 din Legea nr. 363/2007. Art. 33. - Asocia!iile de consumatori care sunt constituite n scopul ap"r"rii intereselor numai ale membrilor lor pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare n organismele consultative cu rol n domeniul protec!iei consumatorilor #i n care organele administra!iei publice sunt reprezentate, numai dac" au cel pu!in 800 de membri.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. XI pct. 12 din Legea nr. 363/2007. Art. 34. - Dup" constituire, asocia!iile de consumatori vor solicita luarea lor n eviden!" de c"tre organul administra!iei publice pentru protec!ia consumatorilor de nivel central sau local, dup" caz.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. XI pct. 13 din Legea nr. 363/2007. Art. 35. - Personalul de conducere #i salaria!ii organelor de specialitate ale administra!iei publice, precum #i ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor #i ale celorlalte organe de specialitate ale administra!iei publice centrale, cu atribu!ii pe linia protec!iei consumatorilor nu au dreptul de a de!ine func!ii n organele de conducere ale asocia!iilor de consumatori.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. XI pct. 14 din Legea nr. 363/2007. Art. 36. - Asocia!iile de consumatori sunt consultate de c"tre serviciile #i organismele administra!iei publice prev"zute la art. 35, potrivit competen!elor, la elaborarea dispozi!iilor #i procedurilor cu caracter general #i a altor lucr"ri care au ca scop protec!ia consumatorilor, cu privire la:@ a) cunoa#terea cerin!elor consumatorilor privind sortimentele, calitatea #i cantitatea produselor #i serviciilor; b) formarea unei atitudini corecte a operatorilor economici angaja!i n producerea #i comercializarea produselor #i prestarea serviciilor, fa!" de calitatea acestora; c) prevenirea practicilor comerciale incorecte #i a publicit"!ii de natur" a afecta drepturile #i interesele legitime ale consumatorilor.@ __________ @Partea introductiv" a fost modificat" prin art. XI pct. 15 din Legea nr. 363/2007. - Litera c) a fost modificat" prin art. II pct. 20 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 37. - Asocia!iile de consumatori au urm"toarele drepturi #i obliga!ii:@ a) de a fi sprijinite logistic de c"tre organismele administra!iei publice centrale #i locale, n vederea atingerii obiectivelor lor; b) de a primi sume de la bugetul de stat #i de la bugetele locale; c) de a informa autorit"!ile competente cu privire la prezen!a pe pia!" a unor produse neconforme sau care pun n pericol via!a, s"n"tatea ori securitatea consumatorilor, cu privire la clauze abuzive n contracte #i practicile incorecte ale comercian!ilor n rela!ia cu consumatorii;@ d) de a solicita operatorilor economici realizarea de produse #i servicii n condi!ii speciale, n vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor cu handicap sau de vrsta a treia; e) de a fi consultate cu ocazia elabor"rii actelor normative, standardelor sau specifica!iilor care definesc caracteristicile tehnice #i calitative ale produselor #i serviciilor destinate consumatorilor;
http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html Page 10 of 16

5/2/12 11:00 PM

caracteristicile tehnice #i calitative ale produselor #i serviciilor destinate consumatorilor; f) Abrogat;@ g) de a informa opinia public", prin mass-media, asupra deficien!elor de calitate ale produselor #i serviciilor, precum #i asupra consecin!elor v"t"m"toare ale acestora pentru consumatori; h) de a introduce ac!iuni n justi!ie pentru ap"rarea drepturilor #i intereselor legitime ale consumatorilor; i) de a solicita serviciilor sau organelor administra!iei publice, prev"zute la art. 35, efectuarea de analize #i ncerc"ri ale produselor destinate consumatorilor #i de a publica rezultatele; j) Abrogat.@ __________ @Partea introductiv" #i litera c) au fost modificate prin art. XI pct. 16 din Legea nr. 363/2007. - Literele f) #i j) au fost abrogate prin art. XI pct. 17 din Legea nr. 363/2007. Art. 38. - Centrele de consultan!" #i informare ale consumatorilor pot fi organizate la nivel de birouri n structura organizatoric" a asocia!iilor de consumatori #i desf"#oar" activit"!i gratuite n folosul acestora, constnd n informa!ii, recomand"ri #i consultan!" privind problemele legate de achizi!ionarea unui produs sau serviciu.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. XI pct. 18 din Legea nr. 363/2007. Art. 39. - (1) Sumele primite de la bugetul de stat, prin intermediul Autorit"!ii Na!ionale pentru Protec!ia Consumatorilor, se utilizeaz" pentru nfiin!area #i func!ionarea centrelor de consultan!" #i informare a consumatorilor, respectiv pentru:@ a) salarizarea sau, dup" caz, remunerarea personalului utilizat n centrele de consultan!" #i informare a consumatorilor, care se va face n func!ie de timpul efectiv lucrat, pn" la nivelul maxim al func!iei echivalente utilizate n cadrul Autorit"!ii Na!ionale pentru Protec!ia Consumatorilor; b) cheltuieli materiale efectuate pentru ntre!inerea sediului #i a dot"rilor aferente; c) cheltuieli curente #i cele ocazionate de tip"rirea materialelor informative. (2) Sumele prev"zute la alin. (1) se utilizeaz" n condi!iile Legii nr. 500/2002 privind finan!ele publice, cu modific"rile ulterioare, iar sumele r"mase neutilizate la data ncheierii exerci!iului financiar se restituie la bugetul de stat. __________ @Partea introductiv" a alin. (1) au fost modificate prin art. XI pct. 19 din Legea nr. 363/2007. Art. 391. - (1) ncepnd cu anul 2008, Autoritatea Na!ional" pentru Protec!ia Consumatorilor cofinan!eaz" Centrul European al Consumatorilor. (2) Autoritatea Na!ional" pentru Protec!ia Consumatorilor va prevedea anual, n bugetul s"u, sume destinate cofinan!"rii Centrului European al Consumatorilor. (3) Controlul asupra activit"!ii desf"#urate de Centrul European al Consumatorilor, pentru sumele acordate de la bugetul de stat, se exercit" de c"tre Autoritatea Na!ional" pentru Protec!ia Consumatorilor.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. XI pct. 20 din Legea nr. 363/2007. Art. 40. - (1) Sumele primite de la bugetele locale prin hot"rri ale consiliilor locale sau, dup" caz, ale consiliilor jude!ene vor fi utilizate n condi!iile stabilite prin conven!iile ncheiate de acestea cu asocia!iile respective, conform legii. (2) Sumele prev"zute la alin. (1) se utilizeaz" n condi!iile Legii nr. 500/2002, cu modific"rile ulterioare, iar sumele r"mase neutilizate se restituie bugetelor locale respective. Art. 41. - Controlul asupra activit"!ilor desf"#urate n centrele de consultan!" #i informare a consumatorilor din cadrul asocia!iilor de consumatori, precum #i a Centrului European al Consumatorilor, care au primit sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se exercit" de c"tre Autoritatea Na!ional" pentru Protec!ia Consumatorilor.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. XI pct. 21 din Legea nr. 363/2007. Art. 42. - Reprezentan!ii asocia!iilor de consumatori nu au drept de control al operatorilor economici.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. XI pct. 22 din Legea nr. 363/2007. Art. 43. - Centrele de consultan!" #i informare a consumatorilor #i Centrul European al Consumatorilor pot beneficia asisten!" de specialitate din partea personalului Autorit"!ii Na!ionale pentru Protec!ia Consumatorilor, mputernicit n acest scop.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. XI pct. 23 din Legea nr. 363/2007.
http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html Page 11 of 16

5/2/12 11:00 PM

CAPITOLUL VII Consiliul consultativ Art. 44. - La nivel central #i local - jude!, ora#, comun" - se constituie cte un consiliu consultativ pentru protec!ia consumatorilor. Acesta are caracter consultativ #i asigur", la nivelurile respective, cadrul informa!ional #i organizatoric necesar: a) stabilirii #i aplic"rii politicii de protec!ie a consumatorilor; b) corel"rii ac!iunilor diverselor organisme ale administra!iei publice cu cele ale organiza!iilor neguvernamentale care au rol n realizarea protec!iei consumatorilor. Art. 45. - Consiliul consultativ pentru protec!ia consumatorilor este format din: a) reprezentan!i ai tuturor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor #i ale celorlalte organe de specialitate ale administra!iei publice centrale, care au competen!e cu caracter general sau special n domeniul protec!iei consumatorilor #i au structuri organizatorice la nivelul respectiv; b) prefect sau primar, dup" caz, sau reprezentan!i ai acestora; c) reprezentan!i ai asocia!iilor de consumatori;@ d) reprezentan!i ai altor organisme, dup" caz. __________ @Litera c) a fost modificat" prin art. XI pct. 24 din Legea nr. 363/2007. Art. 46. - Guvernul stabile#te, n mod concret, componen!a, atribu!iile #i modul de organizare #i func!ionare ale Consiliului consultativ pentru protec!ia consumatorilor, pe fiecare nivel n parte. CAPITOLUL VIII Raporturile juridice dintre consumatorii prejudicia!i #i operatorii economici Art. 47. - Ac!iunile n justi!ie ndreptate de c"tre asocia!iile de consumatori, nfiin!ate n condi!iile prev"zute la art. 32 #i 33, mpotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile #i interesele legitime ale consumatorilor sunt scutite de taxe de timbru.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. XI pct. 25 din Legea nr. 363/2007. Art. 48. - Ministerul Public poate interveni n ac!iunile civile introduse, n care sunt implicate interesele consumatorilor. CAPITOLUL IX Sanc!iuni Art. 49. - nc"lcarea prevederilor prezentei ordonan!e atrage r"spunderea material", civil", contraven!ional" sau penal", dup" caz. Art. 50. - (1) Constituie contraven!ii, dac" nu au fost s"vr#ite n astfel de condi!ii nct, potrivit legii penale, s" fie considerate infrac!iuni, #i se sanc!ioneaz" dup" cum urmeaz": a) nc"lcarea dispozi!iilor art. 4, art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a #i a 5-a liniu!", lit. c) prima #i a 2-a liniu!", cu amend" contraven!ional" de la 3.000 lei la 30.000 lei;@ b) nc"lcarea dispozi!iilor art. 7 lit. a) a 4-a liniu!", lit. b) a 3-a #i a 4-a liniu!", cu amend" contraven!ional" de la 2.500 lei la 25.000 lei; c) nc"lcarea dispozi!iilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a #i a 5-a liniu!", lit. c) a 3-a #i a 4-a liniu!", art. 9, art. 10 lit. a)f), h) #i i), art. 11 #i art. 14, cu amend" contraven!ional" de la 2.000 lei la 20.000 lei;@ d) nc"lcarea dispozi!iilor art. 13 alin. (1), art. 17-25 #i art. 26 alin. (1) #i (2), cu amend" contraven!ional" de la 1.000 lei la 10.000 lei;@ e) nc"lcarea dispozi!iilor art. 91, art. 92 #i art. 93, cu amend" contraven!ional" de la 5.000 lei la 50.000 lei;@ f) nc"lcarea dispozi!iilor art. 94-911, cu amend" contraven!ional" de la 3.000 lei la 30.000 lei.@ (2) Sanc!iunile se pot aplica #i persoanelor juridice. __________ @Literele a), c) #i d) de la alin. (1) au fost modificate prin art. II pct. 21 din O.U.G. nr. 174/2008. - Literele e) #i f) de la alin. (1) au fost modificate prin art. II pct. 22 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 51. - (1) mpiedicarea, sub orice form", a organelor administra!iei publice ns"rcinate cu protec!ia consumatorilor de a exercita atribu!iile de serviciu referitoare la prevenirea #i combaterea faptelor care pot afecta via!a, s"n"tatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora constituie contraven!ie #i se
http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html Page 12 of 16

5/2/12 11:00 PM

sanc!ioneaz" cu amend" de la 10.000 lei la 30.000 lei.@ (2) Nerespectarea dispozi!iilor legale privind protec!ia consumatorilor care, potrivit art. 50, constituie contraven!ie, dac" fapta a avut ca urmare v"t"marea s"n"t"!ii sau a integrit"!ii corporale a uneia sau mai multor persoane, se sanc!ioneaz" cu amend" contraven!ional" de la 20.000 lei la 100.000 lei. (3) Nerespectarea dispozi!iilor legale privind protec!ia consumatorilor care, potrivit art. 50, constituie contraven!ie, dac" fapta a avut ca urmare afectarea grav" #i n mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori, se sanc!ioneaz" cu amend" contraven!ional" de la 5.000 lei la 25.000 lei. (4) n cazul aplic"rii sanc!iunii amenzii pentru s"vr#irea faptei prev"zute la alin. (2) se va dispune #i nchiderea definitiv" a unit"!ii, putnd fi dispus" aceea#i m"sur" pentru s"vr#irea faptei prev"zute la alin. (3). (5) Contravenien!ii sunt obliga!i s" suporte, potrivit prevederilor legale n vigoare, #i cheltuielile efectuate de ter!i, persoane fizice sau juridice, n vederea vindec"rii persoanelor v"t"mate n calitatea lor de consumatori. (6) S"vr#irea repetat" a uneia dintre contraven!iile prev"zute la art. 50 se sanc!ioneaz" cu amend" contraven!ional" de la 1.000 lei la 10.000 lei.@ (7) Neaducerea la ndeplinire a m"surilor dispuse n termenele #i condi!iile prev"zute n procesele-verbale de constatare a contraven!iei se sanc!ioneaz" cu amend" contraven!ional" de la 2.000 lei la 20.000 lei.@ __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. II pct. 23 din O.U.G. nr. 174/2008. - Alineatele (6) #i (7) au fost introduse prin art. II pct. 24 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 52. - Valoarea amenzilor prev"zute la art. 50 #i 51 se va actualiza prin hot"rre a Guvernului. Art. 53. - Contravenientul poate achita, n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup" caz, de la data comunic"rii acestuia, jum"tate din minimul amenzii prev"zute la art. 50 alin. (1) lit. a)-d), agentul constatator f"cnd men!iune despre aceast" posibilitate n procesul-verbal.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. II pct. 25 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 54. - (1) Constatarea contraven!iilor #i aplicarea sanc!iunilor prev"zute la art. 50 #i 51 se fac de c"tre reprezentan!ii mputernici!i ai Autorit"!ii Na!ionale pentru Protec!ia Consumatorilor. (2) n cazul sanc!iunilor cu nchisoare contraven!ional", m"sura se aplic" de instan!a competent", la sesizarea organului din care face parte agentul constatator. (3) Organele de poli!ie sunt obligate s" acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor mputernicite prev"zute la alin. (1), aflate n exerci!iul func!iunii, sau s" le nso!easc", dup" caz. (4) Organele de control prev"zute la alin. (1) pot preleva produse n vederea test"rii acestora n laboratoare. Contravaloarea produselor prelevate #i a cheltuielilor legate de testarea lor se suport" de c"tre organul administra!iei publice, dac" n urma test"rii nu se constat" neconformit"!i fa!" de cerin!ele de securitate #i/sau de calitate prescrise ori declarate. n caz contrar, cheltuielile respective se suport" de c"tre operatorul economic. Art. 55. - Pentru limitarea prejudicierii consumatorilor, agentul constatator poate dispune urm"toarele m"suri: 1. oprirea definitiv" a comercializ"rii #i retragerea din circuitul consumului uman a produselor care: a) sunt periculoase, falsificate sau contraf"cute; b) au termenul de valabilitate/data de minim" durabilitate expirat/expirat" sau data-limit" de consum/data durabilit"!ii minimale dep"#it";@ c) sunt interzise consumului uman prin reglement"ri legale; d) nu respect" condi!iile de depozitare, p"strare #i expunere la comercializare sau la care s-a schimbat starea termic" ini!ial" f"r" ca operatorul economic s" fie autorizat n acest sens;@ e) prezint" semne organoleptice de alterare, modific"ri ale aspectului, culorii, consisten!ei, gustului, mirosului;@ f) prezint" semne de infestare cu parazi!i - ou", larve, forme adulte, vii sau moarte -, precum #i resturi ori semne ale activit"!ii acestora, cu excep!ia celor pentru care sunt prev"zute limite prin acte normative;@ g) prezint" urme de contact cu roz"toare;@ h) prezint" miros #i gust str"ine de natura produsului;@ i) prezint" miros #i gust sau pete de mucegai, cu excep!ia mucegaiurilor selec!ionate, admise de procesul tehnologic;@ j) con!in corpuri str"ine, cu excep!ia produselor pentru care sunt stabilite limite prin acte normative;@ k) nu prezint" documente de provenien!", conform prevederilor legale n vigoare.@ 2. oprirea temporar" a prest"rii serviciilor, importului, fabrica!iei, comercializ"rii produselor sau a utiliz"rii acestora la prestarea serviciilor, pn" la remedierea deficien!elor, n cazul n care: a) produsele nu sunt testate #i/sau certificate conform normelor legale; b) produsele nu ndeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, f"r" ca acestea s" fie periculoase; c) produsele nu prezint" elementele de identificare #i de caracterizare, precum #i documentele de nso!ire, conform prevederilor art. 18-22; d) se presteaz" servicii care pot pune n pericol via!a, s"n"tatea, securitatea sau interesele economice ale consumatorilor;@
http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html Page 13 of 16

5/2/12 11:00 PM

consumatorilor;@ 3. distrugerea produselor periculoase oprite definitiv de la comercializare, dac" aceasta constituie singurul mijloc care face s" nceteze pericolul. __________ @Litera d) de la pct. 2 a fost modificat" prin art. XI pct. 27 din Legea nr. 363/2007. - Litera b) de la pct. 1 a fost modificat" prin art. II pct. 26 din O.U.G. nr. 174/2008. - Literele d)-k) de la pct. 1 au fost introduse prin art. II pct. 27 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 56. - (1) Odat" cu aplicarea sanc!iunii amenzii contraven!ionale, agentul constatator poate propune una dintre urm"toarele sanc!iuni complementare: a) nchiderea temporar" a unit"!ii pe o durat" de cel mult 6 luni; b) nchiderea temporar" a unit"!ii pe o durat" de la 6 luni la 12 luni; c) nchiderea definitiv" a unit"!ii; d) suspendarea sau retragerea definitiv", dup" caz, a avizului, acordului sau a autoriza!iei de exercitare a unei activit"!i. (2) Sanc!iunea complementar" prev"zut" la alin. (1) lit. a) poate fi aplicat" n cazurile n care se constat": a) lipsa condi!iilor igienico-sanitare pentru produsele #i serviciile nealimentare; b) folosirea unor spa!ii #i condi!ii necorespunz"toare pentru produc!ie, depozitare, comercializare sau prestare de servicii;@ c) nerespectarea condi!iilor impuse de produc"tori privind manipularea, transportul, depozitarea #i comercializarea, dac" acestea sunt de natur" s" modifice, n mod periculos, caracteristicile ini!iale ale produsului respectiv; d) lipsa specifica!iilor tehnice, a instruc!iunilor #i a procedurilor de lucru la produc"torii #i prestatorii de servicii; e) lipsa certificatelor sau a avizelor necesare eliberate de laboratoarele de ncerc"ri sau de omolog"ri specifice; f) lipsa certificatelor de conformitate; g) comercializarea alimentelor care nu respect" condi!iile prescrise sau declarate, produse nepericuloase, dar care afecteaz" interesele economice ale consumatorilor;@ h) comercializarea alimentelor la care s-a modificat data-limit" de consum/termenul de valabilitate/data durabilit"!ii minimale.@ (3) Sanc!iunea complementar" prev"zut" la alin. (1) lit. b) poate fi aplicat" n cazurile n care se constat": a) folosirea practicilor de comercializare abuzive sau s"vr#irea repetat" a unor abateri sanc!ionate de organele de control n decurs de 6 luni de la prima constatare; b) refuzul operatorului economic de a permite, n prima faz", controlul organelor de specialitate #i la care, n urma unui control ulterior, se constat" deficien!e grave; c) Abrogat;@ d) nerespectarea sau neacordarea certificatelor de garan!ie pentru lucr"rile de prest"ri de servicii; e) utilizarea n activitatea de service a unor piese sau componente neomologate. (4) Sanc!iunea complementar" prev"zut" la alin. (1) lit. c) poate fi aplicat" n cazurile n care se constat": a) importul cu bun" #tiin!" al produselor care nu respect" condi!iile calitative prescrise sau declarate ori care sunt periculoase; b) prestarea de servicii care pun n pericol via!a, s"n"tatea sau siguran!a consumatorilor; c) punerea n vnzare a produselor despre care operatorii economici controla!i au cuno#tin!" c" sunt falsificate sau contraf"cute ori care au parametrii de securitate neconformi; d) recondi!ionarea #i/sau comercializarea de alimente pentru care agen!ii constatatori au dispus oprirea definitiv" de la comercializare #i retragerea din consumul uman;@ e) n cazul n care operatorul economic nu a sistat livr"rile sau nu a retras de la comercializare ori de la beneficiar produsele pentru care organele abilitate prin lege au constatat c" sunt periculoase sau c" nu ndeplinesc caracteristicile calitative prescrise ori declarate; f) mpiedicarea sub orice form" de c"tre operatorul economic sau de c"tre angaja!ii acestuia a organelor administra!iei publice ns"rcinate cu protec!ia consumatorilor #i supravegherea calit"!ii produselor #i serviciilor s" #i exercite atribu!iile de serviciu referitoare la prevenirea #i combaterea faptelor ce pot afecta via!a, s"n"tatea ori securitatea consumatorilor sau instigarea oric"rei alte persoane mpotriva acestor organe; g) comercializarea de produse interzise prin reglement"rile legale n vigoare; h) continuarea desf"#ur"rii activit"!ii dup" dispunerea m"surii de nchidere temporar", f"r" ob!inerea acordului prev"zut la alin. (7); i) nerespectarea m"surilor dispuse n temeiul art. 55. (5) n consecin!", sanc!iunea complementar" prev"zut" la alin. (1) lit. d) va avea acela#i regim, odat" cu sanc!iunea aplicat" men!ionat" la alin. (1) lit. a), b) sau c), dup" caz. (6) Sanc!iunea prev"zut" la alin. (1) lit. d) se aplic" de c"tre autorit"!ile publice competente care vor fi n#tiin!ate n acest sens. (7) Aplicarea sanc!iunilor prev"zute la alin. (1) lit. a), b) #i d) se suspend" numai cu acordul scris al Autorit"!ii Na!ionale pentru Protec!ia Consumatorilor sau al oficiilor jude!ene pentru protec!ia consumatorilor, dup" remedierea deficien!elor care au condus la aplicarea sanc!iunii complementare.
http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html Page 14 of 16

5/2/12 11:00 PM

deficien!elor care au condus la aplicarea sanc!iunii complementare. __________ @Litera b) de la alin. (2) a fost modificat" prin art. II pct. 28 din O.U.G. nr. 174/2008. - Literele g) #i h) de la alin. (2) au fost introduse prin art. II pct. 29 din O.U.G. nr. 174/2008. - Litera c) de la alin. (3) a fost abrogat" prin art. II pct. 30 din O.U.G. nr. 174/2008. - Litera d) de la alin. (4) a fost modificat" prin art. II pct. 31 din O.U.G. nr. 174/2008. Art. 57. - Sanc!iunile propuse pentru a fi aplicate potrivit art. 55 #i art. 56 alin. (1) lit. a)-c) se dispun, direct sau prin delegare, de c"tre conduc"torii autorit"!ilor publice prev"zute la art. 54, prin ordin sau decizie. Art. 58. - Sanc!iunile contraven!ionale complementare dispuse n condi!iile art. 55 #i 56 se vor materializa prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu. Art. 59. - Prevederilor art. 51, 55 #i 56 nu le sunt aplicabile dispozi!iile art. 32 alin. (3) teza nti din Ordonan!a Guvernului nr. 2/2001, aprobat" cu modific"ri #i complet"ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific"rile #i complet"rile ulterioare. Art. 60. - (1) n cazul n care contravenientul nu a achitat amenda n termen de 30 de zile de la r"mnerea definitiv" a sanc!iunii #i nu exist" posibilitatea execut"rii silite, institu!ia din care face parte agentul constatator va sesiza instan!a de judecat" pe a c"rei raz" teritorial" s-a s"vr#it contraven!ia, n vederea nlocuirii amenzii cu sanc!iunea oblig"rii contravenientului la prestarea unei activit"!i n folosul comunit"!ii, !inndu-se seama de partea din amend" care a fost achitat".@ (2) La primul termen de judecat", instan!a poate acorda contravenientului, la cererea acestuia, un termen de 30 de zile, n vederea achit"rii integrale a amenzii. (3) n cazul n care contravenientul nu a achitat amenda n termenul prev"zut la alin. (2), instan!a procedeaz" la transformarea amenzii n nchisoare contraven!ional". (4) Executarea sanc!iunii nchisorii contraven!ionale se prescrie n termen de un an de la data r"mnerii definitive a hot"rrii. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. XI pct. 28 din Legea nr. 363/2007. Art. 61. - (1) Produsele periculoase, falsificate sau contraf"cute se confisc" de organele abilitate de lege, la sesizarea agentului constatator, #i se distrug sau se valorific", dup" caz, conform prevederilor legale. (2) Veniturile ncasate ilicit de c"tre operatorii economici, ca urmare a nc"lc"rii prevederilor art. 4, art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a #i a 4-a liniu!", art. 7 lit. b) prima #i a 2-a liniu!" #i ale art. 7 lit. c) prima #i a 2-a liniu!", se preiau la bugetul de stat de organele abilitate ale Ministerului Finan!elor Publice. Art. 62. - Prevederile prezentei ordonan!e se completeaz" cu dispozi!iile Ordonan!ei Guvernului nr. 2/2001, aprobat" cu modific"ri #i complet"ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, ale Codului penal #i ale Codului de procedur" penal". Art. 63. - Aplicarea sanc!iunilor prev"zute n prezenta ordonan!" nu nl"tur" r"spunderea disciplinar" a f"ptuitorilor. Art. 64. - Dispozi!iile prezentei ordonan!e se completeaz" cu prevederile Codului civil. Art. 65. - Prevederile prezentei ordonan!e nu se aplic": a) pagubelor generate de produsele puse n circula!ie anterior datei intr"rii n vigoare a acesteia; b) pagubelor rezultate din accidentele nucleare. CAPITOLUL X Dispozi!ii finale #i tranzitorii Art. 66. - Guvernul va lua m"surile necesare pentru organizarea execut"rii prevederilor prezentei ordonan!e, precum #i pentru elaborarea de norme metodologice privind: a) condi!iile de realizare a expertizelor tehnice, n cazul unor vicii ascunse, pe categorii de produse #i servicii; b) modul de nlocuire, remediere sau restituire a contravalorii, pentru produsele sau serviciile care prezint" deficien!e; c) m"suri de prevenire #i limitare a prejudicierii consumatorilor, precum #i condi!iile n care acestea pot fi luate de c"tre organele administra!iei publice prev"zute la art. 54; d) con!inutul #i competen!a de aprobare a documentelor care atest" nivelul calitativ al produselor #i serviciilor; e) informarea #i educarea n domeniul protec!iei consumatorilor; f) condi!iile n care asocia!iile de consumatori, constituite potrivit art. 33, pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare;@ g) desf"#urarea activit"!ii consiliilor consultative pentru protec!ia consumatorilor; h) Abrogat.@ __________ @Litera f) a fost modificat" prin art. XI pct. 29 din Legea nr. 363/2007. - Litera h) a fost abrogat" prin art. XI pct. 30 din Legea nr. 363/2007.
http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html Page 15 of 16

5/2/12 11:00 PM

Art. 67. - ncepnd cu anul 2001, num"rul centrelor de consultan!" #i informare a consumatorilor pentru care se acord" sume de la bugetul de stat va fi stabilit prin hot"rre a Guvernului, dup" aprobarea legii bugetului de stat pe anul respectiv, cu ncadrarea n sumele aprobate cu aceast" destina!ie. Art. 68. - Autoritatea Na!ional" pentru Protec!ia Consumatorilor aprob" sau modific" criteriile de evaluare #i selectare a asocia!iilor de consumatori care nfiin!eaz" sau n cadrul c"rora func!ioneaz" centre de consultan!" #i informare a consumatorilor, precum #i modelul de conven!ie prev"zut la art. 40 alin. (1).@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. XI pct. 31 din Legea nr. 363/2007. Art. 69. - La data intr"rii n vigoare a prezentei ordonan!e, Legea nr. 4/1989 privind asigurarea #i controlul calit"!ii produselor #i serviciilor, Hot"rrea Guvernului nr. 335/1990 privind unele m"suri din domeniul asigur"rii #i controlului calit"!ii produselor, lucr"rilor de construc!ii #i serviciilor, precum #i din cel al metrologiei, Hot"rrea Guvernului nr. 545/1991 privind supravegherea calit"!ii produselor #i serviciilor n scopul prevenirii #i combaterii faptelor care pot afecta via!a #i s"n"tatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului nconjur"tor, precum #i orice alte dispozi!ii contrare se abrog". NOT$: Reproducem mai jos prevederile art. II alin. 2 din Ordonan!a Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea #i completarea Ordonan!ei Guvernului nr. 21/1992 privind protec!ia consumatorilor #i prevederile art. II din Legea nr. 37/2002 privind aprobarea Ordonan!ei Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea #i completarea Ordonan!ei Guvernului nr. 21/1992 privind protec!ia consumatorilor, care nu sunt ncorporate n prezenta form" republicat": - Art. II alin. 2 din Ordonan!a Guvernului nr. 58/2000: "Dispozi!iile actelor normative emise n aplicarea Ordonan!ei Guvernului nr. 21/1992 privind protec!ia consumatorilor se modific" #i se aplic" n mod corespunz"tor." - Art. II din Legea nr. 37/2002: "La data intr"rii n vigoare a prezentei legi, Ordonan!a Guvernului nr. 87/2000 privind r"spunderea produc"torilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase #i Ordonan!a Guvernului nr. 88/2000 privind finan!area centrelor de consultan!" #i informare a consumatorilor se abrog"."

http://www.anpc.gov.ro/anpc/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992.html

Page 16 of 16