200 REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT

1

2

200
REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT
Culese de Hegyi Árpád - Gedeon
preparate cu blenderul Soia-lakt

Editura MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL Arad, 2006

3

MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL S. cod 310389 Tel. C-tin Brâncuºi nr. 87./Fax: 0257 .Editare ºi copertã: MIHAELA AMBRO Termenii care aparþin medicinei au fost verificaþi de dr.L. VALENTIN NÃDêAN Tipãrit la S.251626 e-mail: mmi@rdslink.C. Str.R.ro ISBN (10) 973-7650-33-6 ISBN (13) 978-973-7650-33-7 4 . Arad.

Partea I 5 .

Nu include erori de exploatare a aparatului (ex. spargeri din cauza ºocurilor. alune. precum ºi alte plante tari/uscate care necesitã fierbere ºi mãcinare. Atenþie! Partea de sus a aparatului (motorul) se monteazã cu ciocul spre mânerul vasului. Deasupra mânderului se aflã un mic cocoºel de plastic care se potriveºte suub ciocul pãrþii de sus unde acþioneazã un întrerupãtor de siguranþã (la ridicarea motorului din apã acesta întrerupe curentul de la termoplonjon pentru ca sã nu se ardã). orez negru. Mod de utilizare • Dupã ce s-a asamblat filtrul cu unitatea principalã. cocos. folosinþe industriale. ovãz. conectare suprasolicitatã la curent electric dupã terminarea procesului de preparare).capacitatea de boabe înmuiate 150g . puneþi întregul set în picioare vertical.(2 pahare) . Când auziþi 6 . ulei canola ºi conservanþi. • Puneþi boabe de soia înmuiate în filtru. BLENDERUL SOIA-LAKT Recomandare .603s . conectaþi la prizã ºi apãsaþi butonul “steeped bean”. Cu aparatele noastre de soia se poate face mâncare de soia proaspãtã. nuci.numele modelului KB . Acoperiþi aparatul.puterea de încãlzire 700w . Laptele de soia cumpãrat din comerþ conþine aditivi ca stabilizatori. sau combinaþii ale acestora. fãrã ingrediente adãugate.volumul de apã 1100-1300 ml .100g (1pahar) Vi se oferã o garanþie de 12 luni de la data vânzãrii în cazul problemelor tehnice de funcþionare rezultate din fabricarea defectuoasã a acestuia. orz. exploatare. Vezi carnetul de garanþie. dupã dorinþã.PROSPECT Aparatul electric “Soia-lakt”. intrarea apei la motor. nãut.energia electrica de funcþionare 220v-50hz . Prinicipalele specificaþii ale aparatului Soia-lakt . umplând vasul cu apã.A. 2 pahare. este un aparat cu care se poate obþine lapte din cereale ºi leguminoase: soia.puterea motorului 250w .capacitatea de boabe de soia uscate . ºi fructe scorþoase migdal. ºi totodatã pot da un gust plãcut.

• La spãlare/curãþare: Nu introduceþi aparatul cu partea electricã (motorul) în apã pentru a nu se umezi în interior! Þineþi sub jet doar partea de jos a aparatului (cuþitul. Curãþarea aparatului • Scoateþi afarã filtrul prin rotirea sa în sens invers acelor de ceasornic. scoateþi pulpa (okara) fiind resturile de boabe de soia.) Motorul va face încã câteva rotiri înainte ca aparatul sã reîncãlzeascã apa. • Laptele poate fi consumat imediat. Când laptele de soia este gata pentru procesat se va auzi o melodie. electrozii. • În filtru veþi avea pulpa ºi coaja rãmase de la boabele de soia.) de boabe de soia uscate. • Dacã procesaþi un pahar (8 gr. Când procesarea laptelui este gata va cânta o melodie. dupã care clãtiþi cu apã. • Nu înmuiaþi boabele mai mult de 16 ore. • Când puneþi apã prea multã existã pericolul sã dea spuma afarã. • Folosiþi buretele de spãlat vase (cu partea mai asprã) pentru a îndepãrta resturile de lapte de soia închegate pe conducta de încãlzire. Dupã aceea apa va fi încãlzitã la 80°C în aproximativ 12-20 minute. apoi þineþi sub jet de apã. Motorul face câteva rotiri înainte ca aparatul sã înceapã din nou sã încãlzeascã apa. senzorul). numitã okara/brânzã din care puteþi pregãti diferite reþete culinare. în caz contrar sistemul electric va fi afectat sau distrus. unitatea centralã începe sã lucreze.beep-ul. • Timpul de înmuiere este de aproximativ 5-8 ore vara ºi 8-12 ore 7 . Introduceþi filtrul în apã caldã ºi cu periuþa frecaþi bine gãurile acestuia. Motorul începe imediat sã macine boabele. • Capacitatea de boabe de soia înmuiate nu trebuie sã depãºeascã 150g. Aparatul încãlzeºte apa la 80° C în aproximativ 10 minute. spãlaþi vasul ºi elementele aparatului ºi curãþaþi cu o perie filtrul. • Apa trebuie sã intre în spaþiul de prelucrare a laptelui. Întregul proces dureazã aproximativ 18-25 minute. apãsaþi butonul “dry bean”. Când în vas nu este destulã apã sau deloc se va auzi un beep de avertizare. • Umpleþi cu apã curatã vasul aparatului ºi înmuiaþi conducta de încãlzire câteva minute. (Timpul depinde de felul apei pe care o folosiþi. Fiþi atenþi la urmãtoarele cazuri • Aparatul are un dispozitiv de siguranþã.

Voltajul este prea slab 2. boabele de soia nu vor fi zdobite corect la urmãtoarea folosire a aparatului. Laptele de soia închegat nu a fost îndepãrtat de pe filtru 3. temperaturã. • Volumul de apã trebuie neapãrat sã fie între 1300-1500 ml (vezi tipul aparatului). Prea multe sau prea puþine boabe de soia 8 . cauze ºi soluþii ale acestora • Nu funcþioneazã dupã ce apãsaþi butonul “start” Cauze: 1. În decurs de 3 secunde va reporni automat procesul de fierbere la prepararea laptelui. Asiguraþi-vã cã nu a rãmas nici un fel de reziduri de boabe de la folosirea anterioarã. Voltajul are frecvent variaþii de valoare Soluþii: Verificaþi sursa de alimentare • Boabele de soia nu sunt mãcinate Cauze: 1. Timpul de înmuiere nu este suficient 2. Verificaþi dacã butonul este apãsat corect Soluþii: Conectaþi aparatul la sursa de alimentare ºi apãsaþi butonul “start” • Unitatea centralã nu încãlzeºte Cauze: 1. • Dacã simþiþi cã laptele nu este destul de dulce sau de fin puneþi filtrul în unitatea principalã ºi apãsaþi butonul “heating”.iarna.Verificaþi dacã aparatul este conectat corect la sursa de alimentare 2. Toate aceste procese de curãþare sunt necesare pentru a obþine un lapte gustos ºi de ca litate! • Tineþi aparatul în locuri uscate ºi bine aerisite! Probleme de utilizare. Dacã nu este îndepãrtat laptele închegat. electricitate ºi tipul de boabe de soia. ºi spumarea apei. • Filtrul trebuie curãþat sau înmuiat dupã fiecare folosire a aparatului. În caz contrar va rezulta mai puþin lapte sau nu vor putea fi sfãrâmate boabele. • Durata procesului diferã în funcþie de mediul înconjurãtor.

care iubeºte asemãnãrile ºi asocierile. În egalã mãsurã au promovat ºi japonezii aceastã plantã. Este ceva îndesat în Capul Împotriva Curgerii 2. Chinezii o cunosc din timpuri strãvechi. ºi este posibil ca la ei sã-ºi fi gãsit locul în alimentaþia zilnicã chiar mai devreme. iar mai târziu ºi în þãrile vest europene. La sfârºitul secolului al XX-lea. Curãþaþi bine filtrul 3. Curãþaþi Capul Împotriva Curgerii 2. împreunã cu orezul. prin anii 1700. a creat ºi expresii speciale pentru definirea plantei. Din Marea Britanie s-a extins obiceiul de a o întrebuinþa în domeniu alimentar. În concluzie. Voltajul este prea mare Soluþii: 1. vorbind despre soia ca despre carnea fãrã oase. reprezintã alimentul de bazã al populaþiei precum în Europa acesta este pâinea ºi carnea. Puneþi cantitatea corespunzãtoare de boabe de soia • Aparatul aruncã spuma afarã (inundã) Cauze: 1. Englezii spun cã un cãlãtor a adus boabele minune la sfârºitul secolului al XVII-lea. Verificaþi sursa de alimentare B. la începutul secolului XVIII. orz ºi mei). a devenit una din cele mai cultivate plante de pe glob. sau carnea pãmântului. Mai înmuiaþi boabele timp mai îndelungat 2. fiind catalogatã ca plantã sãlbaticã. fiind privitã ca o curiozitate. în grãdinile botanice mai importante din Europa. grâu. 9 . iar nemþii atribuie aducerea plantei în þara lor unui botanist. Folosirea ei însã a început abia dupã câteva sute de ani. Limba japonezã. În China anticã. În aceastã zonã a lumii soia. Este menþionatã în scrieri vechi câteva mii de ani. dar care este utilizatã de puþin timp.Soluþii: 1. DESPRE PLANTA LEGUMINOASÃ SOIA Istoria ºi cariera boabelor minune Soia este o plantã cu o istorie veche. se gãsea deja aceastã plantã deosebitã. soia era consideratã una dintre cele cinci culturi sacre (alãturi de orez.

cererea lor pe piaþã a crescut foarte mult. roºie. toate acestea devenind parte din preferinþele culinare ale consumatorilor. rotundã. mare. În acest sens s-au dezvoltat foarte multe fabrici de presat ulei. Unele soiuri cresc. aparþinând familiei leguminoaselor. Astfel continentul european nu este tocmai potrivit pentru cultivarea plantei de soia. ovalã. Argentina ºi Japonia. Componenþa acesteia diferã în funcþie de zonã. Denumirea de „soia”. scundã sau înaltã. maro. De menþionat cã la început era utilizatã pentru uleiul pe care îl conþine. coaja seminþei de soia. verde. în mod benefic. neagrã. specia având aproximativ 1500 de soiuri. Datoritã conþinutului mare de proteine. Floarea este de culoare alb liliachiu. SUA este cel mai mare producãtor de soia. Procentul de grãsime la soia crudã este de 10 . asemenea celor ale fasolei. zilele de varã cu soare arzãtor nefiind ideale pentru ea. soia este consideratã un aliment de bazã. Soia se aseamãnã cu fasolea tufoasã (scundã). glucide 33%. Totodatã fãina derivatã ca borhot servea de furaje pentru animale. minerale 2. Modul de folosire este determinat de aceste soiuri. sunt în pãstãi. este una genericã. iar aici nu ne referim doar la uleiul de soia. fiind cãutate mai ales seminþele care aveau un grad ridicat de ulei. mãruntã. nu atât dezvoltarea plantei în întregul ei. ci ºi la pãsatul din boabe de soia. ea fiind uºor de prelucrat. anotimp. Boabele. ajungând la înãlþimea de doi metri.1%. Rareori se gãsesc mai mult de trei boabe într-o pãstaie. 100 de grame de soia conþin: proteine 34-35%. cât dezvoltarea boabelor de soia. paiele ºi chiar la frunzele plantei de soia. Astãzi utilizarea acestei plante s-a extins foarte mult. Aceasta se constatã privind.În Europa ºi America soia a fost adoptatã pe scarã largã abia prin anii ‘60. condiþii meteorologice. energia solarã. importatorii nereuºind sã þinã pas cu cerinþa. anumite soiuri se preteazã anumitor preparate culinare. Acest lucru a dus la descoperirea boabelor de soia ca aliment. cu un procentaj de 65% din producþia globului. China. Dupã ce boabele de soia au ajuns sã fie cunoscute. Este o plantã de varã. dar expunerea îndelungatã la soare îi este dãunãtoare. Creºte în acelaºi tip de pãmânt ca ºi porumbul. Soia este o plantã care poate folosi. Este galbenã. cu precãdere pentru persoanele care au adoptat un regim alimentar vegetarian. fiind urmatã de Brazilia. grãsimi 25%.

devenind cel mai cãutat aliment în supermarket-uri. fructe ºi cereale. 11 . Soia ºi derivatele ei se folosesc de asemenea în industria chimicã. din soia furajerã prost prelucratã ºi din aditivi chimici s-a alcãtuit celebrul „salam cu soia”. printre care sã-ºi gãseascã loc ºi folosirea boabelor de soia într-o anumitã proporþie. produsele de panificaþie. ajungând astfel sã folosim doar soia ºi preparate din soia. nãscându-se chiar adevãrate “legende“ despre “presupusele” sale efecte negative. Din fericire. vopselelor. care a devenit un fel de simbol al tristei dictaturi. la fabricarea vinului. în restaurantele asiatice sau în cele cu profil naturist. etc. prelucrate în forme foarte diversificate. în ultimii ani. De aceea se recomandã o alimentaþie variatã ºi cât mai diversificatã. Soia este o plantã cu totul deosebitã. pãsatul de soia. Urmãtoarele produse alimentare conþin derivate din soia: alimentele calorice pentru copii. când din resturi de carne. La noi în þarã. industria hârtiei ºi industria textilã. stopului de spumã. soia a fost consideratã de cãtre români ca fiind ceva negativ. Aceastã decizie nu este bunã nici din punct de vedere economic ºi nici din punct de vedere al sãnãtãþii.20% iar cel de apã de 8-9%. lecitina. produsele cu soia. Aceasta în timp ce în Statele Unite ºi în Occident. fãina de soia. erau o adevãratã delicatesã. Soia ºi preparatele din soia trebuie folosite ca alimentaþie de bazã fiind o alternativã la alimentele tradiþionale din bucãtãria noastrã. O alimentaþie unilateralã nu conduce la o dezvoltare sãnãtoasã ºi echilibratã. ªi mai ales în perioadele de post. Datoritã acestei realitaþi predecembriste. soia a devenit cunoscutã în anii ‘80. aceasta veritabilã modã a produselor de soia a pãtruns ºi la noi în þarã fiind. linoleumului. a materiei de ferment . pentru cã soia este relativ ieftinã ºi totodatã are un grad ridicat de proteine. Din acest motiv multã vreme concetãþenii noºtri au respins acest aliment. Programul de analizã nutriþionalã aratã cã procentul de substanþe minerale se ridicã la cel mult 2. ºi la 3% la boabele crude ºi uscate. care s-au dovedit a fi nefondate ºi neadevãrate.1% la boabele fierte ºi uscate. supele din conserve. cu multe zarzavaturi.drojdia. componentele ei putând fi valorificate ºi în alte domenii de activitate. Soia nu este folositã exclusiv în alimentaþie. Putem spune cã am descoperit alimentul secolului XXI. tot mai mult prezentã în magazine. uleiul de soia. Nu trebuie sã înlocuim toate alimentele.

Informaþii despre soiurile boabelor de soia Bucãtãria asiaticã are cea mai îndelungatã tradiþie în folosirea plantei ºi a boabelor de soia. Pentru a pregãti ºi consuma diferitele preparate de soia este necesarã atât cunoaºterea soiurilor, cât ºi a avantajelor ºi dezavantajelor diferitelor moduri de preparare. Galben Este soiul cel mai cunoscut ºi cel mai frecvent folosit. Din el se realizeazã uleiul de soia, pateul de soia, „pulpa de soia”, (okara) de soia, brânza (Tofu) de soia, laptele de soia, fãina de soia. Are un nivel ridicat de grãsime (aprox 18-20%), însã e lipsit de colesterol. În stare crudã nu e comestibilã – ca orice alt soi de „leguminoase” – substanþa otrãvitoare pe care o conþine este antitripsina. Prin fierbere sau prin alte tratamente termice aceastã substanþã otrãvitoare este distrusã. Poate fi folosit ºi ca aliment de bazã, având un gust asemãnãtor produselor din carne. Boabe mungo Se numeºte ºi mung, sau bob verde de soia. Acesta se foloseºte ca sãmânþã pentru semãnat. Este o plantã nepretenþioasã, neavând nevoie de foarte multã îngrijire de specialitate. Odatã semãnatã, creºte spontan ºi continuu. Boabe azuchi În Japonia se numeºte diamant roºu. Acesta este bobul de soia de culoare roºie care este destul de gingaº ºi se cultivã destul de greu. Chiar ºi în þara de origine se cultivã mai rar. Este preferat nu atât datoritã gustului, cât datoritã culorii. Cu ajutorul lui se dã culoare ºi gust dulciurilor. La fierbere se înmoaie mai repede decât soia galbenã. Are un gust deosebit ºi, de asemenea, are proprietãþi benefice în special în ceea ce priveºte tratarea problemelor de rinichi. Este foarte scump, dar este de ajuns ºi în cantitãþi mici. Fãina de soia Seamãnã cu fãina de grâu, dar întrebuinþarea ei este diferitã de cea a celorlalte cereale. Deoarece are o capacitate mai mare de absorbþie a

12

umezelii, necesitã mai multã apã decât fãina de grâu. Se obþine din bobul galben de soia, fiind prima datã extras din acesta gustul amãrui, coaja ºi antitripsina. Deoarece fãina nu conþine antitripsinã, ea poate fi folositã pentru prepararea unor alimente. Cunoaºtem trei feluri de fãinã: a. fãina integralã sau „fãinã complexã”, din care nu s-a extras grãsimea, adicã uleiul; b. fãina degresatã, din care s-a îndepãrtat uleiul; c. fãina amelioratã prin adaos de lecitinã. Fãina complexã se proceseazã prin prãjire ºi astfel se anuleazã efectul antitripsinei din soia. În urma prãjirii se schimbã gustul ºi drept urmare este folositã cu precãdere la preparate dulci. Recomandãm folosirea fãinei degresate, deoarece din ea este extras gustul amãrui, ºi este mai finã decât fãina de soia integralã. Se obþine foarte simplu, prin mãcinarea boabelor de soia uscate. Combinatã (în proporþie de 5-15%) cu fãina de grâu, este folositã pentru obþinerea unei pâini ºi a unor produse de patiserie extrem de gustoase. De asemenea, din fãina de soia se preparã produse de panificaþie pentru diabetici, întrucât este mult mai sãracã în zaharuri decât grâul sau alte cereale. Laptele de soia Se preparã prin înmuierea prealabilã a boabelor de soia galbenã în cca. 4-8 ore, dupã care se macinã si se fierbe. Se gãseºte ºi în comerþ la pahar îmbuteliat ºi la litru. În cazul în care este preparat cu blenderul Soia-lakt trebuie aromatizat, pãstrând totuºi gustul specific de soia. Gustul specific de soia poate fi îndepãrtat prin opãrirea boabelor, dupã timpul de înmuiere în apã, (6 ore) dupã care se foloseºte la pregãtirea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt. Sunt persoane cãrora le place acest gust specific de soia. Laptele de soia din magazine nu are acest gust specific, fiind preparat din prafuri. Pe lângã folosirea sa la prepararea diferitelor reþete, este potrivit ºi pentru diverse cure. Este recomandat în special mamelor care alãpteazã, deoarece ajutã la abundenþa laptelui ºi atât pielea mamei cât ºi a copilului devin foarte frumoase. Se produce pe scarã industrialã ºi în România ºi se gãseºte în prezent în supermarket-uri ºi în magazinele naturiste, fiind un excelent substitut pentru laptele de vacã. Cu excepþia sugarilor, pentru care laptele

13

matern este fãr îndoialã cel mai bun, este indicat tuturor categoriilor de vârstã, fiind un produs bogat în zaharuri uºor asimilabile, în grãsimi ºi aminoacizi esenþiali. Granule de soia sau carne vegetarianã În SUA se fabricã din melasã - masã fibroasã rãmasã în urma presãrii uleiului. Prin eliminarea proteinei, soia rãmâne fibroasã, tare, foarte asemãnãtoare cu carnea, chiar ºi gustul fiind puþin asemãnãtor acesteia. (În multe locuri este numitã carne de soia.) Este aproape în totalitate lipsitã de grãsime, dar din cauzã cã produsul finit se obþine printr-un procedeu realizat în laborator, adepþii alimentaþiei naturiste nu o considerã un produs naturist veritabil. Existã ºi o metodã de preparare a acesteia în gospodãrie („Granule din gluten sau fãinã de soia”). Preparatã poate satisface chiar ºi cele mai rafinate gusturi. Este foarte utilã datoritã multiplelor ei întrebuinþãri, datoritã faptului cã poate fi depozitatã uºor ºi, de asemenea, pentru cã nu are un nivel ridicat de grãsimi, fiind uºor digerabilã. Când este fabricatã fãrã utilizarea unor proceduri chimice - prin presare - îºi pãstreazã aproape în totalitate proprietãþile, fiind astfel un aliment naturist de bazã. Se gãseºte în comerþ sub formã de granule, ºniþele, sau cuburi. Ulei de soia Dintre toate produsele din soia uleiul este cel mai cunoscut. Se opþine prin presare ºi este foarte potrivit pentru degresare. Marele sãu avantaj este cã, fiind foarte sãþios, ne fereºte de tentaþia de a consuma cantitãþi prea mari. Este indispensabil unei alimentaþii sãnãtoase. Este utilizat în producerea mai multor preparate, este elementul de bazã din care se confecþioneazã margarina de masã, este folosit în industria panificaþiei ºi a cofetãriei. Conþine 60% acizi graºi, în primul rând acizi linoleici. Are un gust foarte bun, ºi este uºor digerabil. Poate fi folosit la salate, produse de panificaþie, dulcuri, etc. Uleiul de soia conþine elemente similare cu cele din untura de peºte: lecitina, vitamine din grupa B si E, macro- ºi microelemente. Lecitina este o fosfolipidã care joacã un rol extrem de important în schimbul de grãsimi ºi de colesterol, are acþiune lipotropã, reduce acumularea grãsimilor în ficat, facilitând arderea lor.

14

Dupã aceastã perioadã primeºte gustul final.265 e. în China. Vietnam) reþete milenare. generalul Jiawei din statul Zhou a suferit o înfrângere ºi sa retras cu armata sa în cetatea Jimen. dupã ce Zhu Yuanzhang a urcat pe tron. Se preparã prin fermentarea soiei mãcinate în combinaþie cu diverse cereale. China. sã înceteze lupta timp de trei zile ºi sã cearã populaþiei cetãþii sã prepare brânzã de soia pentru armatã. familia sa era foarte sãracã. Circulã în rândul poporului numeroase poveºti interesante legate de brânza de soia. pentru a-i potoli foamea. înscriind brânza de soia în catalogul reþetelor culinare ale palatului imperial. Thailanda.) în volumul “Generalitãþi ºi detalii privind plantele”. morþi de obosealã.n. alb.). Existã Miºo roºu. spre a nu uita sãrãcia din copilãrie. Conþine: 20% proteine.Sos de soia Se pregãteºte prin procesare industrialã ºi este folosit la aromatizãri ºi ca aliment pe lângã produse de bazã. Dupã 15 . O altã poveste spune cã în perioada istoricã a celor trei state combatante (anii 220 . în timpul unui rãzboi între statul Zhou ºi statul Wei. denumitã ºi tofu. Vã redãm douã dintre acestea. el a fost nevoit sã lucreze la un mic restaurant din localitatea Fong Yang. Cremã de soia – Miso Se foloseºte ca aromatizant ºi se potriveºte aproape la orice mâncare. 10% hidrat de carbon ºi 10% sare. existând în fiecare þarã cu tradiþie în acest sens (Japonia. Subofiþerul Dongjun i-a sugerat generalului Jiawei sã se închidã porþile cetãþii. el a cerut bucãtarului imperial sã-i prepare o mâncare din brânzã de soia la fiecare ospãþ. pe numele sãu Zhu Yuanzhang. Mai târziu. Obtinerea lui este în extremul Orient o adevãratã artã. brânza de soia are. o istorie de peste 2100 de ani. Comandanþii ºi soldaþii erau într-o stare jalnicã. perioada de reacþie este de 2-3 ani. în cazul lui Miºo alb. Brânzã de soia – Tofu (Dou fu) Dupã cum este consemnat de cãtre marele farmacolog Li Shizhen (1518-1593 e. Este gustoasã ºi are un grad foarte ridicat de proteine.n. În timpul copilãriei primului împãrat al dinastiei Ming (anii 12381644 e.).n. De exemplu. negru. Pentru a-ºi câºtiga pâinea de toate zilele. Un bucãtar pe nume Huang îi dãdea din milã o farfurie de brânzã de soia. Sosurile de soia se folosesc în special ca adaos la orez ori la brânza din soia.

sculpturã ºi medicina tradiþionalã chinezeascã. praz tãiat mãrunt. sos de soia. marele discipol al lui Sajiamuni.) Aroma e neutrã. în funcþie de localitate. ulei de susan ºi praf de gust (Weijing). amestecându-se cu sare. E alimentul ideal pentru cura de slãbire . Deci. În Asia brânza de soia esta înlocuitoarea cãrnii. cât ºi pe cea americanã sau europeanã. probleme cardiologice. dar neconþinând toxinele din carne. deoarece întãreºte sistemul osos ºi dantura. este foarte uºor de digerat.). de reþete cu specific diferit. Se preparã foarte simplu ºi în gospodãrii. 16 . ºi metoda de preparare a brânzei de soia. bãtrânii. În timpul dinastiei Tang (anii 618-907 e. neputându-se consuma o cantitate foarte mare. având funcþiile cãrnii. Astfel va creºte nivelul de calciu care este mult mai ridicat decât în laptele de vacã. A ajuns în Japonia ducând cu el. copiii o pot folosi cu încredere. a mânca brânza de soia este un obicei al întregului popor chinez”. (vezi reþeta de preparat Tofu. alãturi de budism. Este saturabilã. Se gãseºte ºi în magazine ca produs finit. În legãturã cu brânza de soia ºi derivatele acesteia. armata statului Zhou ºi-a refãcut capacitatea fizicã ºi a obþinut apoi o mare victorie împotriva armatei statului Wei. chiar mii. Doctorul Sun Yatsen. iar cea de nord reprezintã o materie primã pentru diferite alte preparate culinare.100 g conþin 85 calorii. Cea de sud se poate mânca crudã. care a condus revoluþia din 1911. arhitecturã. Precizãm cã în China brânza de soia fragedã se numeºte brânza de soia de sud.trei zile. a scos în evidenþã valoarea nutritivã a brânzei de soia. Pentru copiii în creºtere este foarte benefic. arteriale. Este recomandatã de medici în diete. în timpul cãreia a rãsturnat ultima dinastie feudalã chinezã ºi a instituit în China republica. deoarece ea constituie carnea vegetalã. nu are un gust propriu. Vara poate fi consumatã rece pe când iarna se potriveºte la mâncãrurile calde sau fierbinþi. Se obþine din prelucrarea în continuare a laptelui de soia pânã la coagularea lui. bolnavii. În multe locuri e mult mai apreciatã decât carnea. iar cea mai puþin fragedã se numeºte brânza de soia de nord. traversând oceanul. arãtând cã “în reþeta vegetarienilor chinezi. Poate fi coagulatã cu clorid de calciu. Nu e fibroasã ºi conþine o cantitate redusã de glucide (hidrocarbonate). În Asia se foloseºte la ameliorarea multor boli ca: diabet. de aceea se poate combina cu orice fel de preparate.n. existã sute. La ora actualã brânza de soia a devenit un aliment mondial ºi se gãseºte atât pe piaþa asiaticã. Jianzheng a pornit din Yangzhou. brânza de soia este nelipsitã.

Cercetãrile care au fost fãcute pânã în prezent au scos în evidenþã faptul cã pe lângã o bogatã colecþie de vitamine ºi minerale pe care le conþine. asigurã permeabilitatea ºi flexibilitatea vaselor de sânge. în mare mãsurã. regenerarea pielii ºi creºtere. se confruntã într-o mãsurã mult mai micã cu boli cum ar fi cancerul. Rãmâne în filtrul blenderului Soialakt. Astfel. împiedicã mutaþiile celulelor normale în celule canceroase. pentru a vedea care este secretul acestei plante. adepþilor alimentaþiei naturiste. celor care urmãresc o viaþã sãnãtoasã. soia are în plus niºte substanþe speciale. cercetãtorii din întreaga lume au început studii aprofundate.. Soia conþine cei 10 aminoacizi care sunt necesari pentru componenþa proteinei.) Aminoacizii care se aflã în proteinele din soia. numite izoflavone. vegetarienilor. Soia mai are însã o calitate: ea poate fi transformatã într-o veritabilã carte de bucate . ateroscleroza. iar acele produse care sunt sãþioase. CALITÃÞILE NUTRIÞIONALE ªI AVANTAJELE CONSUMULUI DE SOIA • Produsele de soia care sunt sãrace în calorii sunt utile pentru pãstrarea sau reducerea greutãþii corporale. C. senilitatea. ajutã ºi la construirea proteinelor în corp.. Sunt ideale pentru cei care doresc sã-ºi menþinã greutatea corporalã constantã. Numele provine din japonezã. accidentul vascular etc. însemnând „mult stimatã coajã”. (La fel de eficient pot fi absorbite ca cele din lapte de vacã. Atenþia deosebitã care a fost acordatã acestei leguminoase provine din faptul cã s-a observat statistic cã anumite populaþii asiatice care o consumã din belºug. sportivilor. • “Carnea” de soia protejeazã vasele de sânge în timp ce grãsimile din carne sunt un inamic redutabil al acestora. • Preparatele din soia pot fi folosite ca sursã de proteine în cura vegetarianã. Pornind de la aceste date. deoarece conþin necesarul de aminoacizi pentru întreþinerea normalã a metabolismului.Pulpa de soia – Okara Este alimentul din soia cu nivelul cel mai scãzut de calorii putând fi folosit ca element de bazã la foarte multe reþete. care mãresc imunitatea. În urma pregãtirii laptelui de soia se obþine ca un produs secundar. la boli cãrora medicina modernã nu le-a dat de capãt. precum lizina. îmbogãþesc 17 . ce conferã o anumitã protecþie. ajutã la limitarea cantitãþii de alimente consumate. sau din carnea de pasãre.

medicii recomandau diabeticilor insulino-dependenþi sã consume cât mai multã carne. Pentru fragilitate vascularã se recomandã consumul zilnic de alimente pe bazã de soia cât mai puþin procesatã. Alþi nutrienþi din compoziþia produselor din soia: pe lângã faptul cã reprezintã o sursã de proteine ºi calciu. acest efect se datoreazã unor compuºi numiþi izoflavone. În privinþa consumului de soia ca aliment. datele înclinã înspre efectele favorabile. De fapt. Soia acþioneazã în acest sens la reducerea colesterolului. spre proprietãþile protectoare. Boabele de soia au un nivel scãzut de glucide ºi nu conþin colesterol. un posibil efect protector al fitoestrogenilor faþã de cancerul de sân. existã alte studii epidemiologice care susþin. Studiile observaþionale fãcute pe adventiºtii de ziua a ºaptea din California sugereazã de asemenea o legãturã favorabilã între consumul de leguminoase (inclusiv soia) ºi scãderea riscului de cancer de sân ºi prostatã. colon. (Decesurile din cauza inimii sunt frecvente la diabetici). de asemenea previn bolile de inimã. Mai mult. În þãrile în care produsele din soia fac parte în mod regulat din meniu. Preparatele din soia reduc riscul cancerului de sân în procent de 60% dacã sunt consumate încã din copilãrie. În urmã cu 20-30 de ani. carnea perturbã grav metabolismul din cauza toxinelor. Preparatele din soia sunt foarte potrivite ºi pentru tratamentele dietetice. magneziu. soia este un adevãrat prieten al sistemului cardiovascular. a tensiunii ºi la prevenirea formarii arterosclerozei. Despre aceºti compuºi se crede cã inhibã în cancer dezvoltarea a noi vase de sânge. numiþi izoflavonoizi. 18 . “înfometând” astfel tumoarea ºi stopând dezvoltarea ei. aceste produse au un aport moderat de zinc. • Conþine numeroase substanþe care pot proteja organismul împotriva cancerului. Studiile epidemiologice fãcute în Asia aratã cã atât cancerul de sân cât ºi cel de prostatã sunt mai rare în aceastã parte a globului ºi acest lucru s-ar datora tocmai consumului crescut de soia. pentru diabetici. Diabetul este o boalã de nutriþie ºi regimul alimentar joacã rol mai mult decât de cruþare sau protejare a stomacului sau intestinului. ºi a unor compuºi înrudiþi. uter. fiind de ajutor ºi în ischemia cardiacã. deºi nu conþine zaharuri. întrucât aceasta este foarte bogatã în calorii ºi nu conþine hidraþi de carbon. Noile studii au arãtat cã. fier ºi seleniu. sunt benefice în perioada de menopauzã ºi încetinesc/reduc pierderea de calciu. frecvenþa bolilor cardio-vasculare este scãzutã. în tratarea sechelelor dupã accidente vasculare.proteinele din cereale ºi împreunã au un efect mai eficient decât cele de origine animalã.

pentru cã are foarte puþin amidon. • Mâncãrurile din soia sunt gustoase ºi dau o energie specificã ce sporeºte buna dispoziþie ºi stimuleazã regenerarea Alzheimer. estrogenul fiind hormonul care determinã asimilarea calciului ºi consolidarea oaselor. reduc [riscul de] cancerul de colon . Conþinutul de calciu însã variazã în funcþie de metoda de obþinere a brânzei tofu. Conþinutul de calciu este de trei ori mai mic la tofu care a fost coagulat fãrã sãruri de calciu (nigari). dispar simptome cum ar fi migrena sau crampele asociate menstrelor (când sunt tulburãri specifice debutului de menopauzã: bufeuri. la populaþia baºtinaºã . au arãtat cã acest aliment protejeazã celulele nervoase. perioada de sângerare în timpul ciclului menstrual se reduce cu aproximativ 2 zile. carnea agraveazã boala în loc sã o stabilizeze.se recomandã consumul zilnic de soia în forme cât mai apropiate de cele naturale. • Soia ajutã la prevenirea osteoporozei. Pentru diabetici soia este un adevãrat medicament. adãugate într-o digestie sãnãtoasã. Produsele din soia au un conþinut bogat de calciu. În cazul celor care înlocuiesc laptele de vacã cu lapte de soia. nutriþioniºtii recomandã folosirea laptelui de soia ameliorat/fortificat cu calciu. Studii fãcute de medicii americani în statul Hawaii. Soia are o acþiune estrogenã. • Produsele din soia fermentate au efecte probiotice cu efect în menþinerea sãnãtãþii intestinelor. Soluþia: consumaþi carne vegetalã. demenþa senilã. Acestea.mare consumatoare de soia. Experimentele medicale au constatat cã duce la scãderea nivelului de zahãr din sânge ºi creºte capacitatea celulelor de a absorbi glucoza. • Boabele de soia conþin o moleculã asemãnãtoare estrogenului care se ataºeazã receptorilor de estrogen º ajutã la echilibrarea hormonalã! Astfel poate contribui la prevenirea sau diminuarea simptomelor menopauzei. care sunt foarte bogate în proteine ºi nu au în schimb toxicitatea produselor de origine animalã. adicã produse cu soia. ajutã la buna funcþionare. la vârste înaintate. În schimb conþine hidrat de carbon. În dereglãri ale ciclului menstrual. La femeile care consumã zilnic produse cu soia. mai ales laptele ºi fãina. sunt un excelent ajutor pentru stoparea procesului de pierdere a substanþei osoase.Mai mult decât atât. hipermenoree . transpiraþii nocturne). o porþie de tofu contine aproximativ 20% din necesarul zilnic de calciu.adicã al intestinului gros. Reduc riscul deranjurilor digestive datoritã conþinutului bogat de fibre. Produsele de soia. 19 . De exemplu. Combinând consumul de produse din soia cu o activitate fizicã regulatã puteþi ajuta la prevenirea osteoporozei. a memoriei ºi a altor funcþii mentale.

de soia pe zi sunt mult mai ferite de cancer. mãreºte efectul de protecþie împotriva apariþiei ºi dezvoltãrii formelor de cancer. Un studiu recent al World Cancer Research Fund. d) Cercetãrile Universitãþii Chineze din Hong Kong în colaborare cu Universitatea din Manchester. susþin cã boabele de soia au calitatea de a ne proteja împotriva dezvoltãrii cancerului de prostatã ºi a celui mamar. iaurtul de soia ºi tofu. Asia. prezintã de asemeni niveluri mult mai ridicate de izoflavonoide (de genul genistein ºi daidzein) în comparaþie cu femeile din alte societãþi industrializate. Femeile din Japonia ºi din China. Nivelul izoflavonoidelor din sânge a fost stabilit a fi de 110 ori mai mare în cazul japonezilor cu o incidenþã scãzutã a cancerului de prostatã. contra cancerului la colon. a celui la sân ºi uterin. reprezintã un alt compus anticancer cheie care poate suprima formarea tumorilor cu 71%. doar 4% dintre femei au aceastã afecþiune. în timp ce produsele mai mult procesate sunt sursa cea mai sãracã! • Preparatele din soia “sunt o alternativã salutatã” pentru oamenii care au o intoleranþã la lactozã sau sunt alergici la laptele tradiþional de origine animalã. faþã de 42% în Marea Britanie. afirmã cã fitoestrogenul îmbunãtãþeste calitatea þesutului mamar ºi poate scãdea (cu cca 50%) riscul apariþiei cancerului de sân. În Japonia. urmãrind comportamentul celor douã izoflavonoide confirmã cã consumul de soia regulat ºi pe termen lung. Lecitina din soia are posibile efecte benefice Lecitina este o substanþa naturalã ale crei efecte curative sunt puþin 20 . unde soia se consumã din belºug. Femeile japoneze cu risc redus de dezvoltare al cancerului mamar. susþine cã inhibitorul de proteinazã Bowman-Birk (IBB) din soia. unde consumul de soia este cel mai mare. decât în cazul finlandezilor. c) Adepþii acestei leguminoase. Europa s-a confirmat faptul cã persoanele care consumã 50 gr. b) ªcoala de Medicinã din cadrul Universitãþii din Pennsylvania. În þãrile asiatice. Soia acþioneazã mai ales contra cancerului la prostatã.• Cercetãri: a) În Statele Unite. au o incidenþã a cancerului uterin ºi de sân cu pânã la 400% mai redusã decât compatrioatele lor care au emigrat în America sau în Europa ºi care au adoptat dieta de acolo. numãrul femeilor care suferã de cancer de sân este scãzut. Cele mai bogate surse de izoflavonoide sunt laptele din soia.

persoanelor expuse stresului. converteºte colesterolul ºi alte lipide în substanþe hidrosolubile. de exemplu) se poate consuma mai des decât cea obiºnuitã. contribuind astfel la eliminarea lor din organism. suplimentul de lecitinã stimulând metabolismul neuronului ºi accelerând transmiterea impulsului nervos. Cantitãþile crescute sunt lipsite de orice pericol. etc. previne apariþia diverselor eczeme. Lecitina reduce nivelul sanguin al colesterolului. Datoritã efectelor sale asupra metabolismului lipidelor este recomandat ºi pentru sportivi. Se cunoaºte de multã vreme rolul lecitinei în activitatea nervoasã. Consumul sistematic poate încetini sau chiar opri creºterea ori formarea litiazelor colesterolice din colecist. Împiedicã formarea plãcilor de aterom de pe pereþii arteriali ºi fortificã musculatura cardiacã.cunoscute. contribuie la intensificarea capacitãþii de memorizare ºi are un uºor efect sedativ. de altfel 30% din greutatea materiei nervoase este reprezentatã de lecitinã. persoanelor care prezintã probleme de memorie sau cãrora le-a scãzut capacitatea de concentrare. necunoscându-se efecte secundare. Este indispensabilã ºi pentru ameliorarea durerilor articulare ale sportivilor. Este un excelent tonic pentru persoanele în vârstã. Inozitolul se gãseºte în proporþie mare în structura creierului. Asigurã o culoare sãnãtoasã a pielii ºi combate cãderea pãrului. împiedicând depunerea acestora în ficat. care ºi-au pierdut apetitul. de fapt fosfatidilcolina ºi fosfatidilinozitolul Colina care intrã în structura membranelor celulare ºi se întâlneºte sub formã combinatã cu diverse vitamine. Consumul de lecitinã timp mai îndelungat poate încetini sau chiar opri dezvoltarea litiazei colesterolice. În acest sens este recomandat un consum suplimentar de lecitinã persoanelor ce desfãºoarã intensiv activitãþi intelectuale. Principalele sale componente sunt colina ºi inozitolul. cât ºi colina contribuie la arderea ºi descompunerea grãsimilor. Consumul sistematic de lecitinã permite celor suferinzi de artropatii sã-ºi desfãºoare activitãþile zilnice obiºnuite. 21 . Sursa cea mai bunã de lecitinã este uleiul de soia sau laptele de soia. Atât inozitolul. apatice. Atenþie! În cazul unor dureri articulare deosebit de intense (în dependenþã de schimbãrile atmosferice. În combinaþie cu mierea de albine ajutã la intensificarea funcþiilor cerebrale. Reduce în mare mãsurã sau chiar eliminã durerile articulare. Lecitina ajutã persoanelor sensibile la factorii de mediu. Accelereazã tranzitul intestinal ºi previne balonarea.

Existã însã ºi soia modificatã genetic. riscuri. coaja devine mai frumoasã ºi mai coloratã. Soluþii pentru deranjuri la consumul de soia E vorba de efecte adverse. tensiune. alimentele pe bazã de soia pot fi folosite cu încredere. prãjiturã. salam. kefir. pateu. sãnãtoase ºi pe toate gusturile. adãugând lapte de soia putem folosi mai puþine ouã. probleme arteriale. pâine. aºa cum susþin anumite grupãri. • Sosul de soia e condimentul ideal pentru cã scoate în evidenþã gustul mâncãrii. S-a dovedit din punct de vedere ºtiinþific cã modificãrile genetice ale plantei nu au nici un efect negativ. drob. • Produsele din soia reprezintã o parte importantã din dieta asiaticilor. reumatism. iaurt. a culorii. budincã. acid uric. • Nu în ultimul rând este un aliment mult mai economic ºi mai ieftin decât carnea sau laptele de vacã. fripturã. Albuºul se bate mai uºor folosind lapte de soia. 22 . sosuri. • Brânza de soia are avantajul cã e lipsitã de gust. diverse creme.Alte întrebuinþãri ºi avantaje ale alimentelor din soia • Din laptele de soia se poate prepara un numãr variat de reþete delicioase. etc. supã. mici. tulburãri funcþionale cauzate de consumul de soia. Este baza idealã pentru uleiuri aromatizate. colesterol redus. ciocolatã. piatrã de rinichi. îngheþatã.) • Laptele de soia poate înlocui ouãle. • Este un aliment necesar în dieta bolnavilor hepatici. sarmale. • Pentru diete cu restricþii de sare. (Creme de fructe. • Laptele de soia poate fi folosit la înlocuirea totalã a laptelui de vacã. • Absenþa gustului în cazul uleiului de soia reprezintã un avantaj deoarece permite altor gusturi ºi arome sã se facã simþite. putând fi astfel aromatizatã cu orice gust sau aromã. cum ar fi spre exemplu: diferite varietãþi de brânzã. a coacerii. probleme de rinichi. fiind cunoscut faptul cã aceste produse joacã un rol principal în prevenirea unor boli. maionezã. E mai uºor digerabil decât laptele de origine animalã. piftele ºi multe altele. chiftele. • Proteina de soia pãstreazã amidonul ºi întãreºte repede alimentele. • Fãina de soia îmbunãtãþeºte pãstrarea produselor de panificaþie.

De fapt. De remarcat faptul cã frecvenþa cu care apare intoleranþa este relativ micã ºi nu se datoreazã soiei în sine. Consumul zilnic în cantitate moderatã nu numai cã este lipsit de riscuri. conform piramidei alimentaþiei. respiraþie dificilã. Produsele din soia pot fi folosite în zilele de post. (IMPORTANT) 23 . dar nu semnificative în ce priveºte. carne. . c) Se recomandã un consum moderat de soia. conjunctivitã.91 gr.3 gr. • Modalitãþi prin care pot fi eliminate efectele nedorite ale produselor din soia: a) Nu concentratele proteice sunt rele în sine. Existã riscuri reale. dermatitã atipicã. boabe de soia preparate cu blenderul Soia-lakt urmãtoarea compoziþie: . În acest caz. natto prafuri ºi pilule din extract de soia.81 gr.Fibre alimentare: 1. Trebuie sã ºtiþi cã alergia nu apare odatã cu prima utilizare a acestor produse. corpul neavând timp sã dezvolte anticorpi. diaree.Glucide: 1. Excesul de concentrate proteice cauzeazã probleme cu precãdere la sportivii vegetarieni care vor sã-ºi creascã masa muscularã. trebuie consumatã de 2-3 ori (porþii)/zi. Unele persoane au acest tip de alergie la gluten. ci felului în care reacþioneazã organismul cuiva. colitã. Problema se aflã în organismul persoanei în cauzã. FDA ºi Asociaþia Dieteticã Americanã recomandã consumul de soia nu consumul componentelor extrase din soia ºi opteazã pentru produsele mai puþin procesate precum tofu. putându-se servi împreunã cu cereale integrale sau carne slabã. hipotensiune.75 g .• Consumul de produse din soia poate cauza ºi reacþii alergice. de exemplu. izoflavonele administrate ca extracte sau suplimenþi concentraþi.Proteine: 2. stãri de vomã. lapte. febrã. corpul percepe soia ca fiind dãunãtoare ºi produce substanþe pentru a se apãra. Analiza la 100 ml lapte de soia preparat cu Soia-lakt Programul de analizã indicã pentru 100 gr. fructe. . miso. laptele de soia. tempeh. Intoleranþa la soia poate apãrea dupã 48 de ore de la consumarea ei ºi se poate recunoaºte dupã simptome precum: acnee. mâncãrimi. eczeme.Grãsimi (lipide): 1. Existã o singurã soluþie: sã nu consume produsele care provoacã alergii. putem spune cã soia împreunã cu celelalte alimente proteice în a cãror grupã intrã ºi ea. dar este chiar recomandat din cauza beneficiilor dovedite. ci folosirea lor în cantitãþi prea mari. etc. Din acest motiv.

23 mg .58 mg .Fier: 0. Reziduuri minerale la cel mult la 2.17 mg .Mangan: 0. Boabele de soia conþin urmãtoarele valori în % Proteine: 36.5% /100g./100g Lecitinã: 2 mg/100g Calorii: 416 Kcal/100g Colesterol: 0 Minerale ºi vitamine: Magneziu: 242 mg/100 g Calciu: 260 mg/100 g Vitamina: E 1.1% la boabele uscate fierte.5 mg B1 = 0.07 mg Laptele de vacã A = 140 mg D = 44 mg B1 = 0. Grãsimi: (20%) Apã: (10%) Celulozã: (9.16 mg Vitamina B2: 0.Zinc: 0.17 mg 1 Microgram de Vitamina D. ºi la 3% la boabele uscate crude./100g Grãsimi vegetale: 20 gr.7 mg/100 g 24 .13 mg B2 = 0.Calciu: 4 mg Vitamine în 100g lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt A = 217 mg D = 2.Potasiu: (Kaliu): 141 mg .95 mg/100 g Vitamina: B1 0.. Conþinutul a 100 g boabe de soia exprimat în grame Proteine: 40 gr.08 mg Vitamina A 3 ER + carotenoizi 3ER ER = Echivalenþi retinol Vitamina D: 0 Vitamina B1: 0.87 mg/100 g Fier: 15. vit B1 ºi B2 sunt similare.03 mg B2 = 0.3%).

3 (7001500) 16.3.8 (420) 1. Necesarul de energie consumabilã pentru un bãrbat de 65 kg în decurs de 24 ore Muncã Muncã Muncã Muncã ex-trem uºoarã moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 48 (1100) 5.7 1500) (3500) (4000) Necesarul de energie consumabilã pentru o femeie de 55 kg în decurs de 24 ore Muncã uºoarã MJ (kcal) 3.8 (420) 1.1 980) 8.9 (2600) 2. sau lipsa vitaminelor necesare.1 (500) Muncã (8 ore) Odihnã la pat 2.2 (2200) 10.2.8 (420) Muncã Muncã Muncã ex-trem moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 4.9 (1400) 7.5 (1800) 1.5 (3000) 25 .6 (700.3 (2700) gie în general 3.0.8 (420) Muncã (8 ore) Odihnã la pat (8 ore) Activitãþi timp liber (8 ore) Consum energie în general 2.1 980) 12.3.1 980) 4.3 (800) 1.(580.4.4.4 (2000) 9.0.3 1500) Consum ener.0-6.2 (1000) 5.Tabel cu valoarea nutritivã a alimentelor În tabelele urmãtoare se poate urmãri nivelul de calorii ºi valori alimentare pentru a vã verifica echilibrul corporal sau dieta vegetarianã.2.1 980) 4.3 12.8 (1400) 8.5 (3000) 14.4.3 1500) 6. în cazul unor perioade de post se poate verifica valoarea alimentaþiei ºi se poate compara cu perioadele de alimentatie obiºnuitã.0 (2400) 2.1 (500) (8 ore) Activitãþi timp 3.1 (500) 2.11. pentru a nu avea senzaþia de subnutriþie.(5804.06.4.(700liber (8 ore) 6. de asemenea. sau pentru a calcula alimentaþia necesarã pentru controlul greutãþii corporale (slãbire).1 (500) 2.0 (1900) 10.(580.(5804.(700.

8 0.6 8.8 1.4 15.8 1.1 8.8 0.1 55.0 13.3 10.3 73.0 14.0 9.4 10.4 15.8 1.0 73.2 10.0 14.0 170 82.3 53.0 1.1 1.1 0.0 10.0 10.0 13.1 45.Valoarea nutritivã a alimentelor Alimentul 100 g Valoare energeticã kJ (kcal) Proteine g Grãsimi g Glucide g Cereale ºi produse din cereale Grâu încolþit Pãsat de grâu Tãrâþe de grâu Fãinã integralã de grâu Fãinã albã de grâu Fãinã de mãlai Orez curãþat Fãinã de secarã Paste fãinoase Gluten (fãinã de soia extrudatã) Proteine de soia .0 0.izolat Fulgi de ovãz Pesmet Pâine albã Pâine semialbã Pâine semialbã cu cartofi Pâine graham Pâine de secarã Pâine nesãratã Pâine cu soia Tofu cu Soia-lakt Tofu la cuptor sau din comerþ 1600 1423 1090 1431 1443 1452 1443 1439 1573 1402 1656 1573 1431 1092 1075 958 1109 1067 1289 970 1935 1095 380 340 260 342 345 347 345 344 376 335 372 376 342 261 257 229 265 255 308 230 25.0 53.8 8.0 9.4 70.8 64.8 26.6 54.5 52.1 12.5 41.3 47.0 3.0 93.0 92.0 141 121 26 .0 5.9 0.6 3.0 1.0 0.8 6.4 40.0 67.0 9.6 76.5 9.2 77.3 1.5 54.2 0.5 73.4 70.

4 0.5 2. lapte bãtut.8 0.1 20.1 Grãsimi Slãninã crudã.5 1.3 0.4 0.gras Smântânã Unt Kas îndesat Ou 1 buc = 40 g fãrã coajã 250 268 723 3026 1568 276 60 64 173 724 375 66 3.5 3.0 16. dovleac 2925 3736 3757 3180 3757 699 893 898 760 898 4.7 84.2 9.8 4.0 40. gâscã Ficat de gâscã Curcan Cãprioarã Porcine gras Porcine slab Mistreþ Hering Crap 812 502 460 531 1590 1891 708 427 1640 602 460 1063 418 194 120 110 127 380 452 169 102 392 144 110 254 100 19.5 75.5 1.4 0.5 16.4 0.0 99.0 6.5 20.Cãrnuri Oaie Vitã Pui Gãinã Raþã. albã Unsoare de gâscã Unsoare de porc Margarinã (de plante) Ulei de floarea soarelui.5 50.4 0.5 0.2 0.5 20.5 20.2 16.3 0.7 19.4 3.8 99.4 21.5 3.1 0.0 12. 35.0 29.8 5.3 27 .4 1. kefir .3 0.0 80.4 26.6 4.5 0.6 4.8 0.2 0.5 21.9 37.9 0.5 0.6 3.3 21.6 13.1 4.0 3.0 0.0 99.4 - Lactate Lapte de vacã Joghurt.8 2.7 4.0 22.8 14.2 0.

5 1.5 0.1 0.2 0.0 3.2 1.9 1.6 20.2 10.8 14.1 0.3 7.2 28 .1 0.1 1.5 1.6 1.4 0.0 5.1 2.2 1.4 1.7 23.2 0.Albuº de ou 1 buc = 24 g 59 14 3.4 1.9 5.4 2.7 8.0 24.2 0.9 26.0 1.4 0.3 5. ciuperci. Pleurotus Mere Ionatane Banana Lãmâie Grapefruit Caise 385 126 67 159 121 130 272 531 92 121 251 146 126 46 163 121 167 368 84 1310 1393 1858 1331 163 175 126 431 105 146 192 92 30 16 38 29 31 65 127 22 29 60 35 30 11 39 29 40 88 20 313 333 444 318 39 42 30 103 25 35 46 2.6 0.2 21.1 1.2 0.0 1.9 0.1 0.3 0.1 0.8 8.4 1.6 7.2 2.4 0.2 Zarzavaturi.2 1.0 0.2 0.5 51.3 0.2 0.0 7.2 0.1 1. fructe. pãstãioase.0 41.7 1.0 6.7 0.4 0.3 6.6 0.1 4.4 0.5 0.3 0.1 0.9 3.9 9.9 2.0 1. lemnoase Cartofi Sfeclã roºie Salatã Gulie Konopidã Varzã cãpãþânã ºi roºie Varzã de varã Porumb fiert Roºii Pãtrunjel rãdãcinã Pãtrunjel verdeaþã Morcovi Dovlecei Castraveþi Ceapã roºie Þelinã rãdãcinã Fasole verde Mazãre verde Ardei crud Fasole uscatã Linte uscatã Fãinã de soia Fãinã de soia degresatã Ciupercã de câmp Ciup.7 14.9 0.3 0.0 6.2 4.0 54.1 26.3 1.0 24.6 5.9 20.1 6.1 53.3 1.0 1.6 4.4 2.8 3.0 5.

2 1.8 3.5 15.5 18.4 13.7 1.4 0.9 8.8 0.7 57.6 20.1 0.3 0.7 4.0 47.5 0.6 33.0 9.5 51.8 27.3 6.6 1.7 0.2 63.4 1.Piersici Pere Mandarine Portocale Zmeurã Prune bistriþene Struguri Pepene galben Pepene verde Cireºe Viºine Mãcieºe Stafide Nuci Arahide Castane Migdale Mac Alune de pãdure Seminþe de dovleac ºi floarea soarelui 167 209 184 167 117 238 318 163 121 255 213 209 1201 2740 2560 700 2630 2250 2900 2662 40 50 44 40 28 57 76 39 29 61 51 50 286 654 610 167 327 537 691 636 0.2 38.0 11.6 29 .0 12.0 65.2 0.1 18.6 2.5 14.7 14.5 52.2 0.5 5.7 0.5 0.7 32.6 6.0 11.8 8.5 0.0 9.6 0.7 3.5 6.4 0.9 0.8 0.8 23.3 0.7 0.8 0.3 0.5 9.6 26.0 8.

alune. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette 30 .Conþinutul de colesterol la cîteva alimente exprimat în mg Alimentul . arahide.100 g Lapte Unsoare de porc Unt Caº Suncã Carne de gãinã Ficat de gãinã Ficat de vitã Carne de vitã Carne de porc Sânge Creier Peºte Conservã de vitã Ouã Friºcã (30% grãsime) Smântânã 10% grãsime Caº 30-45% grãsime Lemnoase (nuci. cocos) Soia Conþinutul de colesterol în mg 28 143 187 140-170 126 93 200 262 116 98 190 3000 30 70 280 102 34 105 0 0 Sursa: „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr.

Partea a II-a “Nu e meºteºug a gãti mâncare. ci e meºteºug a o potrivi” proverb francez 31 .

motiv pentru care se schimbã valoarea produsului ºi gustul ºi astfel nu vã ies reþetele care sunt bazate pe laptele de soia crudã! 3 Boabele de soia se usucã ºi se pãstreazã asemenea boabelor de fasole la loc rece ºi uscat. A nu se confunda sau folosi laptele de soia care se gãseºte îmbuteliat în comerþ. 3 Reþetele de faþã. am menþionat dupã titlul reþetei ºi elementul de bazã din categoria produselor de soia rezultate din blenderul de Soia-lakt: lapte de soia. 3 Pentru reþetele în care se foloseºte lapte de soia se menþioneazã folosirea laptelui crud rezultat prin procesarea cu aparatul Soia-lakt la care se anexeazã aceastã carte. în marea lor majoritate.SFATURI UTILE LA PREPARAREA REÞETELOR 3 Soia înmuiatã: 10 g boabe de soia. 3 Majoritatea reþetelor se bazeazã pe preparate din soia (cea mai frecvent folositã ºi cea mai bogatã în vitamine). 32 . îndulcitori ºi arome. are aditivi. dar puþine dintre ele conþin ºi recomandãri pentru ovo-lacto-vegetarieni. deoarece acel preparat este condimentat. deºi probabil veþi avea ºi preparate din alte cereale sau fructe (cu coajã tare). Puneþi capacul borcanului ºi pãstraþi în frigider pânã când aveþi nevoie sã folosiþi la diferite reþete de soia. Untul se poate înlocui cu unt de cocos sau margarinã. 3 Pentru a uºura cãutarea unor reþete cu ingredientele pe care probabil le aveþi deja. Puneþi soia într-un borcan de 2 kg cu suficientã apã rece pentru a umple borcanul. 3 O canã de pulpã corespunde la o porþie de pulpã rezultat din procesul unei preparãri cu aparatul Soia-lakt. Okara/pulpã de soia ºi Tofu. sunt vegetariene.

3 Puteþi folosi în loc de laptele de vacã obiºnuit. semnul ½ reprezintã o jumãtate de cantitate. adicã cele netratate cu chimicale.3 Preparatele din soia nu se recomandã pentru pãstrare pe perioade lungi de timp. 100 gr. 200 gr. la fripturi sau chifteluþe. Tofu nu se pune la congelator deoarece îºi schimbã culoarea ºi devine cãrnoasã. pireu de cartofi. ar fi ½ pahar. Laptele de soia la frigider pãstrat mai mult de 5 zile nu se mai recomandã a fi folosit. dacã e cu putinþã. laptele de soia. Laptele de soia este laptele bucãtãriei viitoare! 3 În cazul coajei de lãmâie sau de portocale recomandãm fructele bio. 3 Reþetele din carte în general se referã la porþii de patru personae cu puþine excepþii care sunt de porþii de 1 persoanã. pentru cã sunt mai sensibile la temperaturã ºi uºor se ard. 3 Alimentele vegetariene la tratãrile termice sã nu dãm la foc atât de puternic ca la alimentele cãrnoase. 3 Fructele tratate deja termic sau compoturile. 3 Dacã mâncarea cu soia se rãceºte. (ex. soia trebuie condimentatã mai mult decât carnea. nu mai este la fel de fragedã 33 . spanac. smântânã de exemplu este echivalent ca volum cu 1 pahar. Astfel nu mai poate fi folosit numai fiert în supe sau fript. ¼ un sfert etc. la toate reþetele de gãtit. aproximativ 1 sãptãmânã. Tofu ºi ocara se pãstreazã în vid de apã la frigider. De asemenea. pentru cã au un conþinut mic de vitamine ºi au concentrat ridicat de sare ºi zahãr. se foloseºte mai mult usturoi decât în mod obiºnuit. 3 Pentru a avea un gust plãcut. sã nu le întrebuinþãm la preparatele cu soia. 3 La cantitãþile date. etc) Are aceleaºi caracteristici/comportament.

. cu ciuperci sau alte arome. gluten de grâu ºi nucã mãcinatã.este un fel de tocãniþã la conservã.Carne vegetalã în sos tomat .Lapte de soia . de aceea este preferabil sã se gãteascã doar cantitatea care se consumã la o singurã masã. .este obþinut din uleiul boabelor de soia ºi nu conþine colesterol. zahãr ºi caramel.Soia granule . . cu sare sau cu alte condimente (mãrar. . chiftele. .ºi gustoasã. drob.au în compoziþie lapte.în comerþ se gãseºte în variantã îndulcitã. .Salam vegetal . este mult mai uºor digerabil decât pateul din carne. .Pateu vegetal . 3 Produsele de soia care se gãsesc în magazine sunt: . chimen).se foloseºte în loc de carne tocatã la sarmale.sunt preparate din brânzã de soia. 34 .Ulei pur vegetal din soia .se preparã diverse mâncãruri cum ar fi tocãniþa de post.se prezintã în mai multe sortimente: natur.picant.seamãnã mai degrabã cu parizerul ºi este bogat condimentat. ulei ºi fãinã de soia.Soia cuburi .Crochete vegetale în sos tomat . Poate fi consumatã ºi cu paste fãinoase. .Crochete vegetale dulci . musaca.Tofu (brânza de soia) . .

SANDVICIURI.PÂINE. PIZZA 35 . ALUATURI.

1½ canã apã. tofu. ½ linguriþã sare. Una din urmãtoarele: chimen / borº / mac / susan. Cu puþinã fãinã se întinde subþire.margarinã sau ulei.fãinã cu tãrâþe. 1 lingurã sos sau bazã de soia. 20-30 minute). 1 ceaºcã orez sau ovãz. 1 ou. pentru ungerea platoului . 1 praf de copt. de 2-3 mm. 1 linguriþã salvie. 3 linguri ulei de mãsline. Se coace la 170° C pânã se rumenesc frumos (aprox. baza de soia ºi oul. Se presarã cu chimen/boia/mac/susan ºi bucãþele de mãsline. se taie fâºii de 1 cm lãþime. Se rãstoarnã în castron ºi se adaugã fãinã. cu excepþia fãinii. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc unde se toarnã tofu. Biscuiþi din orz cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 2/3 cãni fãinã de orz. Se frãmântã timp de aproximativ 1 minut. Se poate fierbe sub presiune timp de 1 orã. 1 lingurã drojdie. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. 3. 1½ linguriþã sare. apoi se mixeazã pânã devine o pastã finã. Mod de preparare: Se pun toate ingredientele. Franzelã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti pulpã de soia. 36 . Pentru întindere . 4 ceºti apã. fãinã integralã.1. în blender ºi se macinã mãrunt. 2 cepe. Mod de preparare: Se pune pulpã de soia în blender cu apã ºi ceapã. 2 ceºti piure de tomate. uleiul. ½ canã pulpã de soia. Cu o lingurã mare se ia ºi se pune în forme tapetate. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. Se coace la 150o C. 100 gr. Se adaugã la celelalte ingrediente ºi se toarnã într-o formã de pâine. Mod de preparare: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa.(reþeta 6) Ingrediente: 200 gr. 2. Batoane cu tofu Timp de preparare: 30 minute Din coca asemãnãtoare cu pizza cu tofu.

½ canã.1 canã. 1 praf de copt.3 linguri.1 linguriþã. Napolitanã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2¼ ceºti apã. în forme de napolitane. Se serveºte cu mult pãtrunjel verde. fãinã integralã.2 linguri. usturoi (pisat) . 2 cepe mari.½ canã. suc de roºii .Rezultã 4-6 porþii. 3 linguri ulei de mãsline.1 linguriþã. sare vrac . 2 ciorchini de usturoi.1 lingurã. Mod de preparare: Se înãbuºã ceapa ºi þelina cu laptele de soia timp de 5 minute într-o cratiþã. 4. Se modeleazã coca sub formã de rulou ºi se taie în fragmente cu grosimea de 1 cm. tofu. ½ linguriþã sare. 1 ceaºcã pulpã de soia. Hamburger de Tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Brânza de soia (tofu) . 10 boabe de mãsline uscate.4 cãþei. fulgi de ovãz (fierþi) . Se pun fragmentele într-un vas de yena sau într-un vas de lut ºi se dau la cuptor 20 minute. orez (fiert) . 5. boia dulce . 4 linguri ulei. la 180o C. þelinã . Se amestecã toate ingredientele. vegeta naturalã . 126). 100 gr.2 cãni. Variaþie: Aluatul se poate îndulci cu stafide tãiate fin. ceapã (tocatã mãrunt) . Mod de preparare: Toate ingredientele se prelucreazã cu mixerul pentru a forma un aluat. 1 lingurã sos sau bazã de soia (vezi reþetele123. nucã (mãcinatã) .1 canã.margarinã sau ulei. Pentru întindere se foloseºte fãinã cu tãrâþe. 10 37 . 6. 1 ou. Pentru umpluturã: 300 gr. 1½ ceºti fulgi de ovãz. iar pentru ungerea platoului . 121. lapte de soia . Se bagã în cuptor circa 12 minute.1 ½ canã. apoi se frãmântã pânã se omogenizeazã. 2 linguri bazã de soia. 125. tofu. Pizza cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pentru 1 blat de pizza cu diametru de 30 cm: 200 gr.

Sandvici cu maionezã de tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: clãtite groase din soia. 1 vârf de cuþit piper. fiartã. Se toarnã în forma în care este foaia ºi se lasã sã se coacã încã 30 de minute la 180°C. crenguþe de 38 . Se serveºte cu salatã proaspãtã. linte. Peste blatul copt deja se vor pune ºi felii de roºii cu puþinã boia. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc. Deasupra se aºazã cerculeþele de ceapã. Pentru umpluturã: Ceapa tãiatã în fâºii lungi se opãreºte în puþin ulei. Se aranjeazã în mod uniform feliile de tofu apoi se toarnã peste ele toatã umplutura rãmasã. sare. uleiul. Se taie mãrunt frunzele de busuioc ºi se presarã peste tofu. apoi se fierb cu roºii ºi verdeaþã. Din ingredientele 1 se frãmântã un aluat. Se rumenesc cepele în puþinã apã ºi sos de soia. 2 cepe. 1 lingurã sare. Se coace la foc potrivit în poziþia cea mai de sus din cuptor. Se adaugã lintea. mai întâi la 115° C. pânã se înmoaie. Se întinde o foaie de ½ cm grosime ºi se aºazã într-o formã. Deasupra se macinã puþinã boia. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. Se scot sâmburii din mãsline ºi se taie în bucãþi dure.frunze de busuioc proaspete sau uscate. Se coace câte 5 minute. Se taie tofu în fâºii de 3 cm grosime ºi se aºazã într-o farfurie adâncã. Plãcintã de linte cu sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente 1 (pentru cocã): 3 ceºti fãinã de grâu. dupã care se adaugã tofu. Sosul de soia se amestecã cu uleiul din vas ºi se toarnã peste tofu. 25 ml sos de soia cu 25 ml apã. roºii. 8. baza de soia ºi oul. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. Mod de preparare: Pentru blat: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. apoi la 105° C. maionezã de tofu. 1 ceaºcã apã caldã (sau mai puþinã). 7. Cu puþinã fãinã se întinde sub formã de blat pentru pizza ºi se aºazã pe un platou uns. 2 roºii. 1 ceaºcã susan mãcinat. 500 gr. verdeaþã. Ingrediente 2 (garniturã cu linte): 300 gr.

pânã la prepararea sa finalã prin fierbere. sos de soia. o felie de roºie. 2 ouã sau / 3 cartofi rãzãluiþi. fãinã integralã. ceapã. ceapã. avocado. mãsline. caº de vacã rãzãluit 39 . 9. Se lasã la uscat o orã. Se aºazã la soare sau la 90o C în cuptor pânã se usucã complet. Se amestecã toate ingredientele ca sã devinã o cocã tare. cu tofu ºi sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 lingurã pastã de avocado. 10. apã . 100 gr. Mod de preparare: Se fierbe pulpa timp de 15 minute în apã ºi se mixeazã în blender. 2 linguri seminþe de chimen. Se pãstreazã în loc uscat sau la frigider. Se adaugã germeni de lucernã ºi picãturi de suc de lãmâie. Sandvici cu avocado. castravete. pe o masã sau un platou.1 linguriþã. Se taie în fâºii subþiri. dovlecei. Se pune deasupra o felie subþire de tofu care a fost în prealabil înmuiat în sos de soia ºi o felie de roºie. Se obþine o pastã finã. ¼ l apã mineralã carbogazoasã. o felie de pâine din grâu integral prãjitã. Tort din ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 300 gr. dovlecei. ceapã ºi morcovi. 300 gr. 1 linguriþã (micã) delikat. mãsline. Se ruleazã cât de subþire se poate. 2 linguriþe sare. sare .1 canã. pulpã de soia (okara). avocado. 11. morcovi. ½ canã ulei.½ canã. mãrar. germeni de lucernã.pãtrunjel. castravete. 2 linguri gluten (fãinã de soia). Se orneazã cu frunze de pãtrunjel. Se pune în cuptor ºi se coace pânã se încãlzeºte tofu. o felie subþire de tofu. Se pun felii subþiri de roºii. Mod de preparare: Se întinde puþinã maionezã pe clãtite. Tãiþei din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Mod de preparare: Se întinde din abundenþã pastã de avocado pe o felie de pâine din grâu integral prãjitã.1½ canã. Se ruleazã clãtita ºi se mãnâncã în loc de sandvici. roºii. fãinã integralã de grâu . frunze de pãtrunjel.

1 linguriþã praf de copt. Tort din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Pentru un tort cu diametrul de 25 cm. Ingrediente: 200 gr. În afarã de ulei ºi de ceapã. 300 gr. 100 gr. 50 gr. 150 gr. 12. Se macinã chimenul ºi se amestecã cu fãina integralã.12 jumãtãþi miez de nucã. ½ linguriþã sare. se rãzuiesc morcovii ºi se opãreºte totul timp de 5 minute la foc mic. 1½ ceaºcã mãlai. 40 . (Sã avem grijã ca aburii sã nu scape din vidul de sub capac. pulpã de soia. ceapã/ praz. sau în cuptor ventilat cu aer fierbinte la 150o C. se adaugã la ceapã/praz ºi se mai prãjeºte încã 5 minute. precum ºi smântâna cu baza de soia ºi cu ouãle. Se pune uleiul într-o tigaie cu capac ºi se înfierbântã dupã care se presarã ceapa. morcovi. Coca se pune în formã unsã ºi se ornamenteazã deasupra cu nuci. 13. Se coace 30 de minute în cuptor obiºnuit la 190o C. Mod de preparare: Se taie ceapa/prazul mãrunt. 2-3 roºii. Pentru ornament . 1 lingurã unt/margarinã. fãinã integralã (cu tãrâþe). 2 linguri unt. Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi condimentele. 1 cutie de porumb fiert. brânzã de vacã. Se macinã nucile dur împreunã cu pulpa de soia. Se bate spumã albuºul de ou care se adaugã la zarzavaturile opãrite ºi la amestecul de fãinã. Mod de preparare: Se usucã pulpa de soia la foc mic pârlind-o puþin ºi mestecând continuu circa 5 minute. sau cu felii de roºii ºi caº. 1 linguriþã sare.) Cu ajutorul unei farfurii plate se întoarce coca ºi se frige ºi pe cealaltã parte.ºi felii de roºii pentru ornamentat. apoi se toarnã coca în mod uniform. Se menþine totul acoperit timp de 10 minute. 1 lingurã bazã de soia. 1 canã smântânã. Turte de mãlai cu lapte de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 ceaºcã lapte de soia. 5 ouã. 1 linguriþã miere. 1 linguriþã vegeta. restul ingredientelor se mãrunþesc ºi se amestecã. Se taie ca tortul.

Mod de preparare: Se dã în clocot laptele de soia. Se pot pãstra la congelator ºi se reîncãlzesc în cuptor sau în aparatul de prãjit pâine. fãinã integralã de grâu. 5 curmale. Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti de apã. ¾ ceaºcã fãinã de porumb sau de mei.(rãmas dupã procesarea laptelui de nucã) ½ ceaºcã pulpã de soia. Se pune în tigaia de teflon sub formã de turte care se rumenesc pe ambele pãrþi. 2 linguriþe vanilie. sare. 3 ceºti apã. Se coc timp de 12 minute sau pânã când nu mai ies aburi. Se unge grãtarul pentru vafe. Se amestecã toate ingredientele. 2 ceºti cu fulgi de ovãz. Se adaugã mierea ºi se amestecã cu: mãlai. Dacã compoziþia este prea groasã. ½ ceaºcã miez de nucã. Se servesc fierbinþi. curmalele. Se adaugã la acest amestec urmãtoarele ingrediente: fulgi de ovãz. vanilia. porumb fiert. 14. se mai adaugã apã ºi se amestecã în mixer înainte de a o turna pentru urmãtoarele vafe. ¾ ceaºcã fãinã integralã de grâu. fãinã de porumb sau de mei. apoi se toarnã din compoziþie. Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 2 ceºti de apã. 41 . 1 linguriþã sare. miezul de nucã. o ceaºcã pulpã de soia. sare.

42 .

CREME SÃRATE. CREME DULCI 43 . UMPLUTURI SÃRATE. PATEURI.MAIONEZE.

500 gr. ardei tocat. ciuperci. ºi alte legume.5 kg cartofi se scobesc astfel încât sã rãmânã un perete destul de gros pentru a nu se rupe. dupã plãcerea fiecãruia. bulion. mãrar verde. mãrarul tocat fin. Se adaugã bulion sau 2 roºii decojite ºi se fierbe totul pânã se formeazã un sos. Se mai poate adãuga. Mod de preparare: 1. Ardei umpluþi cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 orã Ingrediente: 2 cepe. Pentru ca compoziþia sã nu se desfacã se adaugã fãinã de mei ºi se amestecã pentru omogenizare. vegeta naturalã. 2 cepe. Se orneazã cu mãsline ºi pãtrunjel verde (4 porþii). ½ linguriþã boia de ardei dulce. 4 ardei (potriviþi pentru umplut). 1 kg ardei. se ia de pe foc ºi se pune sare ºi verdeaþã tocatã mãrunt. 1 canã pulpã de soia. mãsline ºi frunze de pãtrunjel pentru ornat. ardeiul tocat cubuleþe mici. amestecând mereu pentru a nu se prinde de fundul vasului. maionezã. o ceapã micã. se taie în douã (pe lungime). 2 linguri fãinã de mei. se taie în lungime ºi se fierb cu resturile scobite din cartofi. Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 2 kg cartofi fierþi în coajã. Umplutura se face din pulpã de soia cu vegeta naturalã ºi puþinã 44 . Se potriveºte de sare.5 kg de cartofi se curãþã. Ardeii se spalã bine. sare. ceapa tocatã mãrunt. Mod de preparare: tofu se zdrobeºte (se rade) ºi se amestecã cu boiaua. 0. Ardei umpluþi cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt. 2 cãni pulpã de soia. boia de ardei dulce. tofu. 1 þelinã.15. Orezul se spalã ºi se scurge. aprox. se curãþã de seminþe ºi se umplu cu pasta obþinutã din amestecul de mai sus. 17. Cu aceastã compoziþie se umplu ardeii care se pun la fiert în apa cu bulion. apoi se adaugã la legumele fierte împreunã cu pulpa de soia. morcovii ºi þelina se dau prin rãzãtoare. 2 morcovi. 400 g orez. Se cãlesc toate în puþinã apã cu vegeta naturalã. 16.

100 gr. se adaugã 250 gr. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã ºi se amestecã bine cu ulei. tofu.sare. 1 lingurã pãtrunjel sau mãrar. soia se scoate cu spumiera. 1 vârf de cuþit piper mãcinat proaspãt. Se orneazã cu pãtrunjel verde tocat ºi mãsline. cu atât soia va fi mai gustoasã). Amestecãm toate ingredientele la un loc. ciuperci tãiate mãrunt. ciuperci tãiate bucãþele ºi fierte cu vegeta naturalã. 50 gr. ¼ linguriþã chimen. Aceasta se taie mãrunt ºi se adaugã la sfârºit împreunã cu pãtrunjelul sau cu mãrarul. 1 lingurã ulei. ½ linguriþã mãghiran uscat ºi zdrobit. Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. 1 lingurã suc de mãr tocat la turmix. Gustul este mai fin dacã se preparã totul într-un mixer. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã. tofu. 45 . 1 ceapã tãiatã mãrunt (cu cât supa în care fierbe soia este mai bunã. 250 gr. 1 lingurã vegeta ºi alte condimente opþionale. Pentru a obþine un gust mai fin se mixeazã totul dupã care se þine la frigider cel mult 5 zile. ½ linguriþã sare de mare. smântânã din lapte de vacã sau de soia. apoi cu toate ingredientele la un loc în afarã de ceapã. Amestecul se pune în jumãtãþile de cartofi. Dacã pasta este foarte moale. se toarnã peste cartofi. o ceapã. 1 lingurã oþet de mere. Castravetele se taie cubuleþe mãrunte iar mãrul se rãzãluieºte. 19. 1 lingurã ulei. ½ linguriþã boia de ardei. 2 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. 1 mãr acriºor. se scurge ºi se amestecã cu bulionul ºi cu 1 ceapã tocatã ºi cãlitã. 1 lingurã pãtrunjel tãiat mãrunt. se amestecã bine cu ulei. iar dacã este mai consistentã se pune pe un platou ºi se aºazã cartofii peste ea. Cremã de tofu cu castraveþi muraþi Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. castraveþi muraþi. 18. La frigider poate sta ºi 5 zile. Dupã ce a fiert.

Mod de preparare: Pulpa de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. dacã nãutul este nesãrat). o ceapã micã. Icre de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã (250 ml) pulpã de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. 46 . usturoiul ºi seminþele de susan. 2 cãni lapte de soia. amestecându-se continuu. 1 vârf de cuþit sare. (opþional).20. Se lasã sã se solidifice puþin. Compoziþia va trebui sã aibã consistenþa unui terci. sare (dacã e nevoie). Cremã din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã pulpã de migdale. 1 ceaºcã apã. Mod de preparare: Se mixeazã pânã se omogenizeazã. 23. 1 lingurã pãtrunjel tocat. Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/ soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 ceºti pulpã de nãut sau soia. lzeamã de lãmâie. ½ canã seminþe de susan. sarea (aproximativ ½ linguriþã. 21. 6-8 curmale. 22. 150 ml ulei de floarea soarelui. sare dupã gust. ½ linguriþã sare. ½ linguriþã vanilie. se toarnã într-un vas ºi se fierbe la foc mic cca. Mod de preparare: Se mixeazã fasolea. Gajar cu lapte de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 cãni morcovi cruzi tocaþi. 2 linguri miere. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã bine ºi se pun la rece. 15 minute. 1 porþie. Se fierbe totul într-un vas mare la foc mic timp de 1 orã pânã când se evaporã lichidul ºi rãmâne o pastã groasã. 3 linguri suc de lãmâie. Se serveºte pe pâine prãjitã cu pãtrunjel. Rezultã 3-4 porþii. 2 linguri amidon. Se pune pe o farfurie sau pe un platou pentru a se rãci ºi a se îngroºa. 1 cãþel de usturoi (opþional). Rezultã 4 porþii. Se presarã praf de usturoi dacã nu se foloseºte cãþelul de usturoi.

usturoi . 4 linguri griº. 150 ml smântânã de soia (reþeta 45) 1 linguriþã suc de lãmâie. lapte de soia . amestecându-se continuu. 1 ceapã potrivitã ca mãrime. Pasta obþinutã se pune într-o cratiþã ºi se fierbe 15 minute la foc mic. Mod de preparare: Griºul se fierbe 4-5 minute. 25. ½ lingurã suc de lãmâie. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer pânã devin o cremã. 2 avocado. Rezultã 5 porþii. Pastã de avocado cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã miez de nucã. suc de lãmâie . Când se terminã uleiul. se adaugã zeama de lãmâie. ¼ ceaºcã ceapã tocatã. Icre vegetariene cu smântânã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ l apã.1 canã. Se amestecã cu celelalte ingrediente.1½ canã.Dupã ce s-a rãcit.30 ml. 24. Mod de preparare: Pulpa de soia se mixeazã în blender cu ½ de canã lapte de soia. Se mixeazã bine. Dacã pasta obþinutã este prea tare se adaugã puþinã apã înainte de a încorpora smântâna. ceapã tocatã fin ½ buc. (rãmas de la laptele de nucã) ½ ceaºcã apã. Maioneza rezultatã. 26.1 linguriþã. Se foloseºte ca ºi maioneza obiºnuitã. Apoi se toarnã ulei ca la maionezã. toate deodatã. fiind mai sãnãtoasã deoarece nu conþine colesterol. se pune în borcane cu capac ºi se pãstreazã la frigider. se ia din compoziþie o canã sau mai mult. 47 . apoi se lasã la rãcit. Se poate pune boia dulce pentru culoare ºi mãsline pentru ornament.1 canã. ulei . Maionezã din pulpã de soia sau tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Pulpã de soia sau tofu . se adaugã sare ºi ceapã ºi se amestecã. sare dupã gust. sare .7 cãþei. Se lasã apoi sã se rãceascã. Se pune în blender împreunã cu restul îngredientelor. aproximativ 1 l. folosind mixerul. Este necesar ca ceapa sã fie focatã foarte fin.

Se amestecã bine obþinându-se o pastã consistentã. în acelaºi fel în care este consumatã ºi maioneza. O canã din apa în care au fiert ciupercile se amestecã cu toate ingredientele ºi se dã la blender 2 minute. Pastã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia. 150 g tofu. vegeta.27. Se serveºte ca pastã pe pâine. 1½ canã lapte de soia. Adãugaþi apã ºi fierbeþi la foc mic amestecând continuu timp de 3 minute. Reduceþi focul ºi mai fierbeþi 10 minute. se spalã ºi se fierb ciupercile cu 1 litru de apã timp de 20 de minute. 48 . sare vrac . Mod de preparare: Mixaþi pulpa de soia cu laptele de soia în mixer pânã rezultã o pastã finã. 29. Puneþi ºi ingredientele rãmase.7 bucãþi. Se adaugã tofu ras. ½ linguriþã sare. pulpã de soia fiartã . suc de roºii ¼ canã.1 linguriþã. smântâna. Mod de preparare: Se curãþã. ceapa tãiatã mãrunt. vegeta. Uscaþi toatã fãina împreunã pentru 15 minute la 150o C. se spalã ºi se rade pe rãzãtoarea finã. ¼ linguriþã praf de usturoi. Dacã este prea groasã se mai adaugã puþinã apã. Se amestecã cu o lingurã pentru a o omogeniza înainte de servire. 1¾ canã apã. boiaua. Mod de preparare: Se curãþã þelina. Se serveºte ca aperitiv.1 litru. Rezultã 8 porþii. 100 g ceapã. 1 linguriþã de miere. 28. Pasta rezultatã se poate pãstra în frigider pânã la 2 sãptãmâni. 200 g smântânã de soia. Pasta de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Ciuperci Champignon .½ canã. 2 linguri suc de lãmâie.4 linguri. amestecând bine. Pastã de þelinã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 500 g þelinã. 1/3 canã fãinã albã. ulei de mãsline . mãsline (nesãrate fãra sâmburi) .½ kilogram. apã . la foc mic. 1 linguriþã boia dulce. usturoi 2 cãþei. Se foloseºte pentru sandviciuri sau ca ºi garniturã pentru salatã.

1 vârf de cuþit pudrã de usturoi. maioneza. Se fierbe compoziþia pânã se îngroaºã. ½ linguriþã pudrã de ceapã. sarea ºi usturoiul pisat. ardeiul capia.30. 1 linguriþã delikat. maionezã de pufuleþi. cimbru. sare. 2 linguriþe suc de lãmâie. Se amestecã cu pulpa de nãut. 300 ml ulei. sare. 1 morcov. busuioc. 1 gogoºar (opþional). Pateu de linte din pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. sare ºi usturoi pisat. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. apoi se adaugã sucul de lãmâie. 50-60 gr. 1 lingurã muºtar. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. ardei capia roºu. cimbru. pudra de ceapã ºi cimbrul în mixer. Se amestecã cu pulpã de linte. apa. Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia. Pastã din miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã. 1 ceapã. apoi se zdrobesc. usturoi. 400 g cartofi. maionezã. apoi se zdrobesc. 1 ceaºcã apã. maionezã de pufuleþi. pudra de usturoi. maioneza. amestecându-se mereu. usturoi. sare. maionezã de pufuleþi. 2 castraveþi muraþi. 31. sare. 32. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de nãut. usturoi. sarea ºi usturoiul pisat. apoi se zdrobesc. 33. Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. 400 g cartofi. 49 . sarea. 400 g cartofi. Mod de preparare: Se dau nucile. 1 lingurã zeamã de lãmâie. ½ linguriþã sare. Se amestecã cu pulpa de linte. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. 34.

Dupã ce s-a scurs bine se toacã. (5 porþii) 38. sare dupã gust. Pateu de mazãre verde cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 g mazãre verde (crudã). dupã rãcire se vor mixa. 35. Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 3 cartofi. Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: O canã pulpã de nãut (rãmas de la prepararea laptelui de nãut cu Soia-lakt).5 cãþei. apoi se pune la scurs într-o strecurãtoare.1 linguriþã. Pateu de spanac cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 1 kg de spanac. Se þine pe foc pânã se fierb/opãresc ºi legumele. sare. tofu. 100 ml maionezã de soia. Toate ingredientele se dau la mixer 2-3 minute. apã .½ canã. usturoi . 37. apoi aromele.1 litru.1 canã. 150 gr. Uleiul se adaugã treptat. Se serveºte ca pastã pe pâine. smântânã ºi sare. Mod de preparare: Spanacul se spalã bine. dupã gust. maionezã de soia . muºtarul ºi zeama de lãmâie. sare vrac .Mod de preparare: La porþia de pulpã de soia se adaugã un morcov ºi o ceapã mãrunþite. 50 gr. apoi se amestecã cu tofu ras fin. La sfârºit se poate adãuga gogoºarul ºi castraveþii muraþi tocaþi mãrunt (în acest caz nu se renunþã la muºtar ºi lãmâie). mãrar verde. Mod de preparare: Cartofii decojiþi se zdrobesc. 100 ml smântânã. 36. Se mixeazã în mixer împreunã cu celelalte ingrediente. 150 ml ma- 50 . pãtrunjel verde .1 legãturã. 4-5 cãþei de usturoi.2 bucãþi. tofu. Mod de preparare: Mazãrea se fierbe ºi se pune într-o strecurãtoare pânã se scurge bine de apã. Rezultã 5 porþii. se opãreºte în apã cu puþinã sare. Pentru a obþine o pastã omogenã ºi finã. o ceapã. cartofi (fierti în coajã) .

Se mixeazã pânã se obþine o pastã spumoasã. suc de lãmâie dupã gust. Pateu de þelinã cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 þelinã micã. dupã gust. 1 legãturã pãtrunjel. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de nãut. Când sunt fierte. 42. Rezultã 6 porþii. Mod de preparare: Cartofii se fierb separat ºi se zdrobesc. facultativ 4-6 mãsline. 1 ceapã. Mod de preparare: Se mixeazã bine toate ingredientele pânã când compoziþia ajunge la consistenþa unui pateu. ½ canã zeamã/lapte de nãut. Se lasã la rece câteva ore înainte de a se consuma. 1 þelinã micã. 2 linguri de susan uºor prãjit. 39. 1 linguriþã sare. Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute 51 . 1 ceapã tãiatã mãrunt. în afarã de ceapã. ceapa crudã tocatã fin. ½ linguriþã boia de ardei dulce. 40. sare. Rezultat: 1½ canã pateu de þelinã. 1 canã tofu moale. Mod de preparare: Se curãþã ºi se rade þelina. 41. Pateu cu susan din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de nãut. 1 morcov. 1 linguriþã condiment Plafar.ionezã de soia. Mod de preparare: Se fierb legumele. ½ linguriþã busuioc. ceapa ºi restul ingredientelor. 1 linguriþã sare. sarea ºi uleiul. Se poate folosi imediat sau se pãstreazã la frigider pentru mai târziu. pentru un gust mai bun. 10 ml suc de lãmâie. ½ linguriþã mãghiran. Se amestecã toate ingredientele bine într-un castron. se scurg de zeamã ºi se paseazã împreunã cu pulpa de nãut (rãmas în filtru Soia-lakt). Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã. Se amestecã nãutul cu cartofii. 2-3 cãþei de usturoi.

Smântânã de soia din lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: 6 linguri orez. Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Mod de preparare: 1 canã pulpã de soia. 500 ml ulei (aproximativ). 43. dupã care se adaugã celelalte ingrediente. (cca. Compoziþia este mai gustoasã cu verdeaþã proaspãtã sau germeni. (rãmas de la laptele de alune) 1 morcov potrivit. Se amestecã pulpa de soia cu delikatul. 100 gr. ceapã. 6 linguri) sau un cartof ras. 1 canã apã. Compoziþia astfel obþinutã poate fi folositã pentru ardei umpluþi sau sãrmãluþe. 2 cãni de tomate (sau roºii proaspete fierte ºi decojite). 1 pa-chet de soia granule. Mod de preparare: Se aleg 10 roºii mai mari. la foc mic. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin ºi se condimenteazã pentru a obþine un gust mai deosebit. vegeta dupã gust.Ingrediente: 500 gr. 45. cu mãrar ºi pãtrunjel. se lasã 2-3 minute la mixat 52 . usturoi. fulgi de cartofi 30 gr. mãrar. Mod de preparare: Pulpa de soia ºi cartofii se amestecã. De asemenea se pot modela în fãinã ºi se vor fierbe ca ºi periºoare. pãtrunjel. Peste ele se toarnã apã (aproape cât sã le acopere) ºi puþin ulei ºi se lasã sã fiarbã pânã se înmoaie roºiile. cu 2 cepe tocate mãrunt. 44. sare. piper. orez fiert. ulei. pulpã de alune neprãjite. 2-3 linguri de orez. Mod de preparare: Orezul se pune la fiert. li se taie capacul ºi se scobesc în interior. Se umplu roºiile cu aceastã compoziþie ºi se aºazã în cratiþã. suc de lãmâie. delikat. Se fierb aproximativ o orã (trebuie sã treacã prin aceastã etapã) într-o tavã adâncã. 1 canã pulpã de soia. 2 cepe. Se servesc fierbinþi ºi cu smântânã. sare. cu 2-3 linguri de orez nefiert. apoi se rãceºte ºi se pune în mixer împreunã cu laptele de soia. 250 ml lapte de soia. Roºii umplute cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 h (complexitate redusã) Ingrediente: 10 roºii mai mari.

Rezultã untul de soia. 1-2 linguri miere. Rezistã în frigider 3-5 zile. la frigider. apa ºi condimentele. Ne putem opri la aceastã etapã pãstrând untul în frigider. ca la maionezã (se ia cãpãcelul de la capacul de mixer ºi pe acolo se picurã uleiul). cimbru .1 canã. Se pãstreazã în caserole sau borcane. cu mixerul. ¼ linguriþã praf de usturoi. 46. Cremã de banane cu lapte de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 l lapte de nuci. sare vrac .½ linguriþã. 1 linguriþã pastã de ceapã cu sare. pânã când pasta se îngroaºã. usturoi . lapte de soia . 1½ ceaºcã apã. ¼ linguriþã boia de ardei.1 linguriþã. CREME 48. 3-4 linguri fãinã de cartofi.1 linguriþã. treptat. puþinã sare. Se fierbe ºi se lasã sã se îngroaºe. Unt din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã pulpã de migdale. ulei de floarea soarelui . Se adaugã încet fãina de cartofi pânã când compoziþia se îngroaºã ºi devine finã. procedãm la fel. În final se adaugã sucul de lãmâie ºi sare dupã gust. Mod de preparare: Pulpa de soia se dã la blender cu laptele de soia pânã se obþine o pastã de consistenþã mai vârtoasã care se preparã ca o maionezã.5 cãþei. Se adaugã sarea ºi se mixeazã l minut. Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 53 .1 canã. Rezultã o pastã untoasã. apã 1½ canã. Dacã dorim sã obþinem pateu de soia adãugãm celelalte ingrediente ºi le mixãm timp de 2 minute.1 canã. doar cã vom pune ulei mai mult. ¼ canã tapioca.1 linguriþã. 47.dupã care se adaugã uleiul. Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de migdale. busuioc . adãugând ulei în picãturi. condimente dupã gust. maghiran . Dacã dorim sã facem maionezã.

Mod de preparare: Pulpa de orz se dã la mixer cu laptele de soia. vanilia. Se fierbe 5 minute. Cremã de mere cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Se curãþã de sâmburi 2 mere “galben delicios” ºi se pun în mixer (nu se curãþã de coajã). În laptele de soia se topeºte la foc mic mierea ºi untura. (reþeta 28). 1 lingurã suc de lãmâie. 50. 2 linguriþe cacao. unt de cocos sau margarinã eventual ulei. 100 gr. Se toarnã peste cereale sau se serveºte în cupe pentru fructe. cacaua. 200 ml ulei. 2-3 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie sau 2-3 plicuri zahãr vanilat ºi scorþiºoarã. 1 l lapte de soia. 49. Mod de preparare: Se mixeazã pânã când nucile devin o pastã finã. Se amestecã bine. 1 linguriþã suc de lãmâie. la care se adaugã sare. miere. se pune 54 .vanilie (opþional). ½ ceaºcã miez de nucã (rãmas din prepararea laptelui de nucã). apoi se amestecã la un loc cu baza de soia. 1canã pulpã de soia. Se poate folosi la diferite reþete sau la masa de dimineaþã cu cereale sau pâine prãjitã. amestecând din când în când. 51. Cremã de ciocolatã din soia Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. Acesta se amestecã cu preparatul de orz pânã devine omogen. Cremã de soia cu fructe din lapte soia. Se adaugã ½ ceaºcã suc de mere. pulpã de soia Timp de preparare: 1 h Ingrediente: 1 canã lapte soia (250 ml) soia. sarea. pulpã din orz. Rezultã 4-5 porþii. Mod de preparare: Se lasã tapioca la înmuiat în lapte de nuci timp de 15 minute. Mod de preparare: În laptele preparat cu aparatul Soia-Lakt se amestecã pulpa de soia. 1 vârf de cuþit sare. Pasta obþinutã. Se pãstreazã în borcan închis la frigider maxim 2 sãptãmâni. 3 linguri bazã sau pastã de soia. scorþiºoara. Se ia de pe foc ºi se adaugã 2-3 banane feliate. fructe de sezon. 100 gr.

1 ceaºcã de apã. Când s-a rãcit. laptele de soia. 8 curmale.1 canã. Cremã din lapte de soia pentru desert Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Lapte de soia concentrat . stafide . se pune din nou în blender clasic (rece) împreunã cu fructele. Mode de preparare: Se amestecã în mixer toate ingrediente. vanilie (esenþã naturalã) . miere 4 linguri. etc.2 cãni.2 cãni. Cremã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia .1 linguriþã. mierea ºi sarea se amestecã într-un mixer de tocat pânã se face o pastã finã. Când este gata. se rãstoarnã într-un borcan cu capac ºi se foloseºte ca orice cremã.½ canã.2 linguri. amestecându-se pânã la omogenizare. 52. miere . iar la urmã sucul de lãmâie.într-o tigaie de teflon ºi se fierbe la foc mic timp de 20 de minute amestecându-se continuu.½ canã. lapte de soia . Crema poate fi folositã la tort din biscuiþi. esenþã de vanilie .2 linguriþe. Se consumã cu fursecuri sau biscuiþi.½ canã. puþinã sare. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele timp de 2 minute. 54. orez fiert . Se lasã la rece. Mod de preparare: Pulpa de soia. zeama de la 1 lãmâie. la care se adaugã treptat uleiul ºi lãmâia. La sfârºit se adaugã vanilia ºi afinele. sare ¼ linguriþã. 55 .¼ canã. 53.1 canã. ½ linguriþã vanilie. Cremã din miez de nucã Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã(de la laptele de nucã). Cantitãþile sunt calculate pentru 5 porþii. deoarece se prinde foarte repede. cocos . Se mixeazã bine apoi se adaugã treptat uleiul. clãtite. afine . ulei .

Dupã aceasta. Mod de preparare: Se amestecã în mixer nucile cu sucul de ananas pânã se obþine o cremã.55. puþinã vanilie. Mod de preparare: Se pun curmalele în apã clocotitã ºi se decojesc. Se spalã bine prunele. 56 . ½ ceaºcã suc de ananas. ½ ceaºcã apã. Se pune puþin în congelator ºi se serveºte. ¼ linguriþã vanilie. Cremã din miez de nucã ºi banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¼ ceaºcã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). 2 linguri curmale tãiate. 1 vârf de cuþit sare. câteva picãturi suc de lãmâie. 56. Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã suc de struguri albi sau de mere. Se amestecã toate ingredientele în mixer. 58. se lasã la frigider pentru ca sã se întãreascã. ¼ ceaºcã pulpã de migdale. 1 lingurã miere sau 2 linguri curmale tãiate mãrunt. ¼ linguriþã esenþã de migdale (sau de arþar). 1½ l lapte de soia Mod de preparare: Se mixeazã nuca cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. 1 canã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). se curãþã de sâmburi ºi se adaugã în mixer împreunã cu nucile. Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de “lapte de soia concentrat” rece. 2 curmale. 3 banane congelate. 57. Se adaugã celelalte ingrediente. La îngroºarea compoziþiei se adaugã sucul de lãmâie. Pastã de prune cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ kg prune. Mod de preparare: Primele patru ingrediente se mixeazã bine.

3 cãni lapte de soia. 1 ceaºcã stafide. 1 lingurã coajã de lãmâie rasã. Se toarnã sucul de portocale ºi se adaugã stafidele. Pastã de stafide. 57 . 1 ceaºcã pulpã de migdale. ½ linguriþã coriandru. 60. apoi se fac pireu. ½ linguriþã miere. Se lasã sã se odihneascã puþin motorul. miez de nucã ºi pulpã migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã (rãmas de la procesarea laptelui de nucã). Mod de preparare: Se mixeazã alunele pânã se obþine o pastã finã. Se procedeazã identic pânã când pasta devine finã ºi bunã de tartinat. Se amestecã cu lapte ºi se serveºte. se adunã alunele mãcinate de pe pereþii robotului în partea de jos a vasului. 1 ceaºcã suc de portocale. amestecânduse bine. Se taie nucile fin. Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de curmale. apoi se mixeazã din nou. 3 linguri lapte de soia sau de nuci.59. Pastã din pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 400 g pulpã de alune. în borcane de sticlã. Se pãstreazã la frigider. Mod de preparare: Se fierb curmalele în apã. 61. 1 ceaºcã pulpã de migdale sau nuci (poate fi combinat ºi cu un procent de pulpã de soia). Se amestecã cu coaja de lãmâie rasã ºi coriandru. Mod de preparare: Se mixeazã nuca ºi migdalele cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã.

58 .

SALATE 59 .

banana se decojeºte ºi se taie felii.d. Totul se fierbe 20 minute. 2 cepe. 200 gr. Se amestecã soia cu ceapa. pulpã de soia. Se serveºte cu mujdei de usturoi. Toate ingredientele rãmase se amestecã împreunã. 1 lingurã rasã praf pentru supã (sau delicat). smântânã. Salatã de germeni cu tofu Timp de preparare: 15 minute. praful pentru supã sau delikatul. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se taie felii. ½ l apã. apoi se pune umplutura º. 1 linguriþã chimen. Ultimul strat trebuie sã fie de cartofi.m. 4-5 linguriþe de cafea muºtar. în orice combinaþie: 60 . Înainte de folosire se lasã cel puþin 10 minute sã se omogenizeze gusturile. busuiocul.a. Ceapa se taie peºtiºori ºi se fierbe 3 minute. sare dupã gust ºi fãinã înmuiatã în apã. 2 linguri busuioc mãrunþit. 1 canã lapte de soia. Se dã la cuptor pânã când cartofii se rumenesc uºor. ½ linguriþã de cafea boia de ardei dulce. 64. Soia se fierbe în apã cu vegeta naturalã ºi sare de mare dupã gust. 2 castraveþi muraþi în oþet dulce. Salatã de ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 200 gr. 2 linguri ulei. 1 canã pulpã de soia. 2 banane. Cartofi cu pulpã de soia la cuptor Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 kg cartofi fierþi în coajã. 4 cepe. în afarã de pãtrunjelul care se presarã deasupra. 1 lingurã pãtrunjel. Castravetele murat în oþet dulce se taie cubuleþe. se unge cu ulei amestecat cu boia de ardei dulce. Ingrediente: 2 ceºti de oleaginoase încolþite. apoi se scoate ºi se scurge. foaia de dafin ºi ceapa. sare de mare. condimentele.62. 3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. 1 lingurã oþet de mere / sau sucul de la ½ lãmâie. Se tapeteazã o tavã sau un vas de yena cu pesmet ºi se aºazã un strat de cartofi. 3 linguri fãinã. 63. Se adaugã toatã apa. 1 foaie de dafin. 500 ml bulion. Mod de preparare: În prima fazã pulpa de soia se amestecã cu laptele de soia ºi se macinã la blender pânã devine o pastã finã. Dupã ce s-a scos din cuptor ºi s-a rãcit puþin.

Se poate servi pe un pat de frunze de salatã verde sau spanac. Salatã de spanac cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 150 gr.2 cãni. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe de jumãtate de centimetru. 50 ml ulei de mãsline. 100 gr. Cu uleiul ºi muºtarul se pregãteºte un sos. 4 linguri de ulei presat la rece. salata fiind deosebit de aspectuoasã. 4 linguri oþet pentru salatã sau suc de lãmâie. fie ca bazã de mâncare.1 lingurã zahãr. sucul de lãmâie ºi condimentele se toarnã peste cuburile de tofu. nesãrate (se pun în tava de la cuptor ºi se mai amestecã din când în când. 1 lingurã muºtar boabe. salvie. Se adaugã sosul (opþional) peste ele ºi se amestecã cu grijã. Se adaugã oþetul. 61 . Salatã de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . tarhonul ºi boabele de muºtar opãrite cam un minut. 100 gr. 1 ceapã mare (aprox. 50 gr. Dupã ce se amestecã totul.). 66. zahãrul. spanac proaspãt. Se scurge ºi se taie totul în fâºii. Se adaugã menta tãiatã mãrunt. 1 lingurã bazã de soia. ½ suc de lãmâie. 1 frunzã de mentã. ¼ ceaºcã boabe de soia prãjite. ¼ linguriþã de cafea vegeta. Mod de preparare: Ceapa se toacã foarte mãrunt. 2 roºii medii tãiate cubuleþe. 1 linguriþã de cafea sare. 2 linguri muºtar.linte. sosul de soia ºi se lasã la mãcerat cam 20 de minute. se adaugã sare numai dacã este nevoie. tofu. 1 lingurã sos de soia(*dacã nu gãsiþi în magazin ignoraþi). Poate fi servitã fie ca aperitiv. Se orneazã cu o crenguþã de cimbru verde. 2-3 linguri seminþe de floarea-soarelui. Uleiul. nãut. 100 ml oþet de mere + 50 ml lapte de soia sau apã simplã. se lasã sã stea puþin. pânã capãtã o culoare maronie). de preferat nesãrate ºi neprãjite. soia. 1 vârf de cuþit tarhon. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele încet ºi se consumã imediat. Pulpa se lasã la rãcit. fasole. Spanacul se curãþã de venele groase ºi se spalã împreunã cu salvia. 65. ½ ceaºcã tofu ras sau tãiat cubuleþe mici.

Salata de varã cu roºii ºi tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ de salatã verde ruptã cu mâna în fâºii mici sau tocatã.fin. Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. apoi smântâna de soia. 200 gr. varza . apoi se pun la scurs 15 minute. tofu (brânzã de soia) cu mãrar sau simplã . sare dupã gust. 200 gr. maionezã din soia (reþeta 25). ulei. tofu ºi sarea. La sfârºit. Salatã picantã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 400 gr. Ceapa tocatã se cãleºte în ulei cu apã ºi condimente. Se sãreazã dupã gust. special pentru vinete. se curãþã când sunt încã fierbinþi. 62 . mãrar proaspãt tocat (merge ºi uscat). Se adaugã ceapa tãiatã mãrunt. verdeaþa ºi zeama de lãmâie. 67. Mod de preparare: Se amestecã bine totul într-un bol. zeama de la ½ lãmâie. 1 roºie mare sau 2 medii (tãiate cubuleþe) . mãrar ºi pãtrunjel. tofu. 100 ml maionezã de soia (reþeta 25). o capãþânã de usturoi. o conservã de ciuperci. o varzã micã (cam de un kg). morcovi. 68. 70. 1 lingurã ulei (de preferat de mãsline). zeamã de lãmâie. Mod de preparare: Vinetele se coc. Se pun ciupercile ºi se lasã pe foc câteva minute. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe. 69.tãiatã cubuleþe. sare dupã gust. tofu. Se toacã bine cu un cuþit de lemn sau plastic. o ceapã. condimente. cimbru.100 gr. verdeaþã. ciupercile . sare. 1 ceapã. Se amestecã ºi se foloseºte ca aperitiv sau ca mâncare de bazã. Salatã de vinete cu maionezã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 kg vinete.Atenþie! Zarzavaturile astfel pregãtite se vor adãuga la preparatul cu tofu chiar înainte de folosire. se amestecã varza.mãrunt.

63 . 2-3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ avocado. 72. 1 frunzã de salatã. cu partea alungitã în sus ca sã formeze gâtul. 71. corpul . Salatã rusticã de roºii cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500 gr. 1 lingurã ulei. 200 gr. Tofu se taie în cubuleþe de 1 cm ºi se adaugã încet la celelalte ingrediente deja amestecate. ¼ ceaºcã tofu (sãrat). pãrul .mãsline înfipte în roºie. mãsline negre. ochii ºi gura . dupã care se amestecã cu maioneza ºi se orneazã cu verdeaþa.jumãtate de roºie. braþele . morcovul ºi usturoiul pe rãzãtoarea mare.beþiºoare de þelinã sau fâºii de avocado. 1 ceapã roºie. Mod de preparare: Roºiile spãlate se taie felii mãrunte ca ºi ceapa ºi se amestecã împreunã cu condimentele necesare.jumãtate de avocado.Mod de preparare: Se rade tofu. de regulã. ½ roºie. maionezã din tofu (reþeta 25). tofu.lucernã sau mãsline înfipte în maionezã. Înainte de folosire se lasã 10 minute pentru omogenizare. cu partea bombatã în sus. Aceastã salatã. e un aperitiv. tãiat pe lungime. Mod de preparare: Pe un platou se pun seminþele de lucernã germinate peste care se aºazã celelalte ingrediente în formã de pãpuºã: capul . ½ linguriþã de cafea sare mãruntã. dar poate fi servitã ºi cu cartofi fierþi sau cu pâine ca mâncare de bazã. seminþe de lucernã germinate. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. roºii.

64 .

DROBURI 65 .ªNIÞELE. CHIFTELE.

1-2 linguri condimente – ardei. ardei roºu capia sau ½ ardei mare sau 2 linguriþe boia de ardei dulce.73. Se toarnã într-o formã ºi se rãceºte. ca sã se dizolve. se folosesc 3 linguri de morcov ras. Se adaugã celelalte ingrediente. 3 linguri fulgi de drojdie. Dupã ce s-a întãrit la frigider. mãrar sau altele 66 . Observaþie: Pentru a prepara brânza albã. 1¼ ceaºcã apã clocotitã. Se adaugã nucile ºi se amestecã împreunã în mixer. 2 l lapte de soia coagulat prin una din urmãtoarele variante: a) 1 linguriþã de clorid de calciu (este extras din sare de mare. Se acoperã ºi se pune la frigider peste noapte. brânza se poate pãstra în congelator pânã ce este nevoie sã fie folositã. ingredientele marcate cu (*) trebuie sã fie dublate. Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) Timp de preparare: 10 minute + 2-3 h scurgere Ingrediente: Din doi litri lapte de soia preparat cu Soia-lakt rezultã aprox 200 gr. Mod de preparare: Se înmoaie gelatina într-o ceaºcã de apã în mixer. Chinezii numesc coagulantul “nigari” . 100 gr. În loc de ardei roºu capia. Amestecaþi uºor ºi aºteptaþi 5-10 minute pânã când laptele se limpezeºte. fiind un element natural). Brânzã americanã din miez de nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de apã. fãrã ca sã se mai observe bucãþi de ardei. Se rãceºte câteva minute. 2 ceºti miez de nucã (rezultat din prepararea laptelui de nucã cu Soia-lakt). în timp ce se preparã celelalte ingrediente. Se toarnã apã clocotitã peste gelatina înmuiatã ºi se dã la mixer puþin.firma SC Hapax Company SRL). 1½ linguriþã sare. vegeta. c) suc de lamâie folosit ca ºi coagulant. tofu (brânzã). chimen. 2 linguriþe pudrã de ceapã.un fel de sare (se poate procura din aceeaºi sursã de unde aþi cumpãrat aparatele sau de la importator . 74. ¼ linguriþã pudrã de usturoi. dizolvat în 1/4 canã apã. 1/3 ceaºcã + 1 lingurã rasã gelatinã vegetalã. Se amestecã compoziþia în mixer pânã devine o cremã. 2-3 linguri suc de lãmâie*. b) 1 linguriþã sulfat de magneziu (procurat din farmacie).

tofu ras ºi cartofii rãmaºi. Zãrul obþinut în urma stoarcerii poate fi utilizat pentru udat flori. Mod de preparare: Cartofii se fierb în coajã ºi se rad pe rãzã-toare mare.½ canã sau fãinã albã . 67 .se depoziteazã în apã curatã care trebuie schimbatã zilnic. dupã care se vor aduna fulguleþe în lapte. ciuperci. Din cauza conþinutului ridicat de lecitinã poate fi consumat ºi ca bãuturã (în loc de borº). 76. cayenne ºi frunze pãtrunjel. 2 linguri fãinã. Burger din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia . vegeta. întreþinerea tenului. Se adaugã condimentele. ca aliment pentru animale. cârnaþi). Adãugat la ciorbe supe zãrul omogenizeazã gustul ºi creºte mult valoarea caloricã.1-2 linguri.¾ canã. fãinã integralã de grâu . Se pune într-o tavã un rând de cartofi (jumãtate din cantitate) apoi tocãniþa de ciuperci. Brânza astfel rezultatã are valoarea cea mai mare de proteine . dacã ne putem obiºnui cu gustul sãu specific. morcov ras . cimbru. coriandru (arome pt. spãlat pe pãr. Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. 75. se amestecã coagulantul (nigari) ºi se lasã 2 minute. condimente . vegeta.dupã preferinþe. ulei . vegeta. 250 gr. Se dã tava la cuptor 20 minute.¼ canã. 26 . 250 gr. varzã tocatã . 200 ml smântânã de soia (reþeta 45).vezi tabelul pag. Tocãniþa se preparã din 500 gr. 500 gr. ciuperci. Mod de preparare: În laptele fierbinte. tãrâþe cernute .1 canã. Apã curatã . Dacã avem la dispoziþie o formã pãtratã din lemn sau plastic este ºi mai estetic. Se strecoarã prin tifon ºi se preseazã sub o greutate timp de aproximativ 15 minute.¼ canã. Deasupra se pun 200 ml smântânã amestecatã cu fãinã ºi puþinã apã.2 pahare. La frigider se pãstreazã maxim 7 zile.busuioc. Rezultã 6 porþii. tofu. proaspãt preparat.½ canã (opþional). 1-3 cãþei usturoi (1 lingurã praf de usturoi). cayenne ºi frunze de pãtrunjel.

Se fierbe sub capac timp de 15-20 minute. 2 linguri vegeta. 77. 1 lingurã vegeta. 1 linguriþã busuioc. Se lasã 15 minute pentru ca fulgii de ovãz sã absoarbã lichidul. ½ linguriþã pudrã de ceapã . apoi tofu mãrunþit cuburi. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în puþinã apã. 8 cm ºi o înãlþime de 1 cm. tofu. Se formeazã burgerii folosind eventual o formã cilindricã de plastic care are un diametru de aprox. 1 ceapã. 1¾ canã lapte de soia. 1 lingurã ulei. Se coc câte 20 minute pe fiecare parte. Se întorc pe cealaltã parte ºi se mai lasã 10 minute. ¼ canã apã.Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se formeazã burgerii. piper negru dupã gust. Se blendeazã ultimele 2 ingrediente 1-2 minute ºi se adaugã în castron. Sunt delicioºi dacã sunt serviþi cu ketchup. 1 lingurã praf pentru supã. “Chicken Nuggets” tofu Timp de preparare: 45 minute 68 . se adaugã cartofii tãiaþi mãrunt presãraþi cu piper negru. 1 canã de ceapã (tocatã fin ºi cãlitã în 2 linguri de ulei. 2 cãþei de usturoi. ½ linguriþã cimbru. Se aºazã burgerii în tava unsã cu margarinã. Se amestecã împreunã bine. Mod de preparare: Se blendeazã primele 2 ingrediente pânã devin cremã. ¼ l apã. Rezultã 13 burgeri. Se pun într-un castron ºi se adaugã urmãtoarele 9 ingrediente. mazãre. 500 gr.(rãmas de la prepararea laptelui de nucã) 2½ cãni fulgi de ovãz. în cuptor. Se pune amestecul în tigaie ºi se adaugã praful de supã dizolvat în apã. Cartofi cu tofu la tigaie Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. apoi se amestecã. 1 linguriþã sare. Se pun la copt în tava unsã cu ulei. 79. 1 canã miez de nucã. 78. busuiocul ºi celãlalte ingrediente. 3 linguri de apã ºi ½ linguriþã sare). Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã mãsline negre fãrã sâmbure. ¼ linguriþã maghiran. 300 gr.opþional.

sare dupã gust. Mod de preparare: Îndepãrtaþi excesul de apã din tofu ºi puneþi-l în congelator într-o pungã de plastic bine sigilatã. Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + 40 minute coacerea Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia din blenderul Soia-lakt. dezgheþaþi-l punându-l într-un castron. Se servesc cu muºtar iute sau cu un sos. 1 ou. În urmãtoarea zi.Ingrediente: 400 gr.30 gr. ¼ linguriþe piper negru. 80. în cuptorul cu microunde*. dupã gust. 12 linguriþe praf de usturoi. 2 linguri ovãz. pânã când încep sã capete o culoare maroniu deschis ºi devin crocante. 6 linguri) sau cartof ras. Într-un castron puþin adânc puneþi pesmetul împreunã cu condimentele ºi amestecaþi bine. 2 ouã. ceapã. fulgi de cartofi . 81. În alt castron puneþi apã ºi scufundaþi fiecare bucãþicã de tofu scuturând uºor excesul de apã. tofu foarte ferm. 1 lingurã seminþe de susan. mãrar. Procedeul de îngheþare foloseºte la eliminarea apei din tofu. apãsaþi uºor ca sã se elimine restul de apã. ½ cãni (250 ml) pesmet. pãtrunjel frunze. usturoi.1 canã. 4 bucãþi cartofi. Se congeleazã pentru cel puþin 24 de ore. 1 ceapã. 7 cãþei usturoi. Mod de preparare: Cartofii cruzi se dau pe rãzãtoare ºi se storc. Mod de preparare: Pulpa se amestecã cu cartofii ºi celelalte ingrediente. Preîncãlziþi cuptorul la 180o Celsius. fulgi. (cca. Chiftele vegetale din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia din blender Soia-lakt . sare. Dupã ce s-a dezgheþat bine. Tãiaþi tofu în cubuleþe de aproximativ doi centimetri ºi jumãtate. Se 69 . sare. piper. apoi daþi prin pesmetul condimentat. se modeleazã chiftelele ºi se prãjesc în ulei. vegeta dupã gust. Puneþi cuburile de tofu învelite în pesmet într-o tigaie unsã cu ulei ºi coaceþi timp de 25-30 de minute. ½ cãni (250 ml) apã. dar numai dupã ce aþi scos tofu din punga de plastic! Acoperiþi castronul ºi daþi cuptorul la 700 W verificând la fiecare 2-3 minute ca sã nu se coacã.

adaugã restul ingredientelor, se frãmântã bine, se modeleazã chifteluþele ºi se aºazã în tava de teflon unsã în prealabil cu ulei. Se pun la cuptor. Dupã 20 de minute se întorc ºi se lasã pentru alte 20 de minute. 82. Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Brânzã tofu - 1 canã, pesmet - ½ canã, fulgi de ovãz 1/3 canã, nuci (mãcinate sau miezul rãmas de la prepararea laptelui de nucã) - ½ canã, susan - 3 linguri, ceapã (tocatã) - 3 bucãþi medii, pãtrunjel verde (tocat) - 1 legãturã (sau uscat 1 linguriþã), cimbru (pulbere) - 1 linguriþã, maghiran (pulbere) - ½ linguriþã, lapte de soia - 1 canã, ulei de mãsline - 2 linguri, sare vrac - ½ linguriþã. Mod de preparare: Brânza se taie sub formã de cubuleþe mici. Se amestecã toate ingredientele, cu excepþia uleiului de mãsline ºi a susanului, se omogenizeazã ºi se modeleazã în forme de chifteluþe sau drob. Se coc într-o tigaie de teflon. Pentru drob, se pregãteºte o tavã care se presarã cu pesmet, sau mãlai. Se întinde amestecul în tavã cu grosimea de aprox.1 cm, ºi se presarã cu susan. Se pune la cuptor 180o C ºi se lasã 20 minute. Rezultã un excelent drob care se serveºte cu diferite garnituri ºi sosuri sau cu ketchup. În loc de ovãz putem folosi orez, mei, hriºcã sau ciuperci. 83. Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 400 gr. curcan (ca pentru ºniþele), 2 linguriþe sos de soia(din comerþ), 1 lingurã amidon, 2 ardei roºii, 1 ardei iute roºu, 3 linguri sâmburi de dovleac, 5 linguri ulei de floarea soarelui, 1½ canã pulpã de soia. Mod de preparare: Carnea se taie transversal în fâºii înguste ºi se pune într-un bol. Se amestecã sosul de soia cu amidonul ºi se toarnã peste carne. Se lasã 30 de minute la marinat. Ardeii se taie fâºii înguste. Ardeiul iute se curãþã de seminþe ºi se taie inele subþiri. Sâmburii se prãjesc în tigaie fãrã ulei. În altã tigaie se pun 3 linguri de ulei la încins ºi se prãjeºte carnea, amestecând des. Se

70

scoate carnea din ulei ºi se pune deoparte. Restul de ulei se pune în tigaie ºi se prãjesc ardeii aproximativ 3 minute împreunã cu pulpa de soia. Se adaugã carnea, se condimenteazã cu sos de soia ºi se presarã cu sâmburii de dovleac. 84. Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 250 gr. cartofi fierþi în coajã, 1 cãpãþânã de usturoi, frunze de pãtrunjel ºi þelinã, condimente afumate sau caºcaval, 3 ouã. Mod de preparare: Pulpa de soia se amestecã cu cartofii zdrobiþi sau daþi prin rãzãtoare, cu usturoiul pisat, cu verdeaþa tocatã mãrunt ºi cu condimente dupã gust. Se amestecã totul omogen, se taie bucãþi în forma în care se serveºte ºi se pune într-o tavã la cuptor 20 minute. Dupã ce se scoate din cuptor se pune ulei deasupra. Tava se tapeteazã cu pesmet sau tarâþe fãrã ulei. 85. Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, 0,5 kg ciuperci, 1 legãturã de ceapã verde, 1 legãturã usturoi verde, 1 legãturã mãrar, 1 legãturã pãtrunjel, 5 ouã, piper, sare, delikat (dupã gust). Mod de preparare: Se spalã bine ciupercile ºi se mãrunþesc dacã sunt prea mari. Se amestecã pulpa ºi toate ingredientele la un loc. Se unge o tavã cu ulei ºi se tapeteazã cu fãinã. Se pune compoziþia ºi se dã la cuptor, la foc mic, timp de 50 de minute. 86. Drob din pâine ºi pulpã de soia Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 2 cepe, 2 linguri mãrar, 1 cãpãþânã de usturoi, mirodenii (cimbru), o felie de pâine, fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut, un cartof crud, ulei. Mod de preparare: La pulpa de soia se adaugã ceapa ºi mãrarul (care au fost fierte), usturoiul crud pisat, mirodeniile (cimbru), o felie de pâine înmuiatã în apã ºi stoarsã.

71

În loc de ouã, ca sã se lege compoziþia se adaugã fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut crud care se macinã (se poate adãuga ºi un cartof crud ras pe rãzãtoarea micã). Se unge tava cu ulei, se aºazã compoziþia ºi se pune în cuptor la foc moale, timp de o orã. Când se scoate din cuptor, se toarnã deasupra puþin ulei. 87. Fripturã mexicanã de tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu, 600 gr. dovlecei sau castraveþi, 285 gr. porumb fiert, ½ canã fãinã de tãrâþe, 2 linguriþe sare, ½ canã ulei de soia, 1 ceapã, 2 ardei roºii, 2 ardei verzi, ½ linguriþã boia de ardei, 1 legãturã pãtrunjel verde. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe pe care le lãsãm puþin la uscat. Fãina de tãrâþe se amestecã cu sarea ºi cu boiaua de ardei. Se tãvãlesc cubuleþele tofu prin aceastã fãinã, apoi se coc în ulei preîncãlzit cca. 10 minute pânã devin aurii. Se curãþã ceapa ºi castraveþii (sau dovleceii), dupã care se taie cubuleþe. Ceapa se dinstuie în uleiul de la tofu; se adaugã ardeiul tãiat fâºii, apoi castraveþii/dovleceii ºi se frig timp de 5 minute la foc potrivit amestecându-se în permanenþã. Se pune porumbul ºi o linguriþã de sare ºi se fierbe acest amestec timp de 10 minute sub capac. Se adaugã cubuleþele de tofu ºi se mai lasã 5 minute pe foc pentru a se omogeniza gusturile. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 88. Grãtar de tofu cu citrice Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu ferm, 2 bucãþi lãmâi, ¼ cãni (250 ml) suc de portocale, 2 linguri sirop de arþar, 2 linguri oþet de mere, 1 lingurã ulei de mãsline, 1½ linguriþe rozmarin, 2 cãþei de usturoi, 1½ linguriþe sos de soia, 1 vârf de cuþit piper negru. Mod de preparare: Se amestecã bine într-un castron toate ingredientele obþinându-se o soluþie pentru marinare. Separat se taie tofu în 89 felii, se aºazã într-un vas mare ºi se toarnã deasupra soluþia pentru marinare. Se acoperã ºi se bagã la frigider pentru cel puþin 8 ore. Se pre-

72

vegeta naturalã. Mod de preparare: Pulpa de nãut rãmas din procesarea cu blenderul se condimenteazã cu coriandru (piper alb) dupã gust. ulei. 2 cepe. 4 linguri ulei. Se mai lasã pe foc 3-5 minute împreunã cu chimenul. 2 ceºti lapte de soia. dupã care se adaugã apa ºi condimentele. Rezultã 10-12 porþii (cãni) de mâncare. 73 . 2 ciorchini de usturoi. Se adaugã nãutul ºi se mai dau câteva clocote. foi de dafin. Se pun feliile de tofu pe grãtar ungându-se cu marinatã în timp ce se gãteºte. pulpã de nãut. sau paste fierte. ardeiul tãiat fâºii ºi roºiile. Ceapa se pune la cãlit în puþinã apã cu vegeta naturalã. 1 linguriþã sare. roºiile ºi sarea. Mãruntai picant cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 canã tofu. 89. 100 gr. 3 ceºti cremã de porumb. Iahnie-sos de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500gr. Mod de preparare: Se fierbe soia împreunã cu ceapa ºi cu 1 canã de apã.gãteºte grãtarul la temperaturã medie ºi se curãþã cu ulei de mãsline. 1 ardei roºu ºi 1 ardei verde. 500 gr. Se þin aproximativ 5 minute pe fiecare parte. verdeaþã pentru presãrat. 2 cepe. Se poate consuma cu pâine de porumb. roºii. 1 ceaºcã roºii tocate. sare. 1 lingurã oregano. ardeiul tocat mãrunt ºi puþin bulion. smântânã. 1 canã apã. Mod de preparare: Peste ceapa opãritã în apã ºi ulei se toarnã pasta de soia ºi se prãjeºte puþin. 2 linguri pastã soia. Smântâna se adaugã dupã îndepãrtarea de pe foc. 1 lingurã chimen. Când se înmoaie se adaugã porumbul. Se consumã cu pilaf de orez. 1 roºie. 91. Se dã gust gust cu sos de soia. 90. dacã doriþi. 1 ceaºcã ceapã verde tocatã. coriandru. 1 ceaºcã apã. Totul se fierbe încã 15 minute. La servire se poate adãuga lapte de soia. Mâncare de porumb cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 3 ceºti pulpã de soia. La sfârºit se adaugã sare de mare dupã gust ºi puþin ulei.

2 cãni. Apoi. ¼ linguriþã sare. 93. Se obþin germeni de soia fãrã procesare. 2 cãni pulpã de soia. usturoi . dupã care se îndepãrteazã ºi se lasã 15 minute la înmuiere ºi rãcire.1 linguriþã. ¼ l apã. Deasupra se poate presãra puþinã boia. Mod de preparare: Se taie ºi se opãreºte ceapa în puþinã apã.3-4 cãþei. chimen . pentru rumenire. apã. Se unge tava cu puþin ulei ºi se coc în cuptor la foc mare timp de 20 minute. în afarã de boia. pesmet . 2 dl lapte de soia. Mod de preparare: Se ia un borcan de 800 ml ºi se umple pe un sfert cu boabe de soia bine spãlate ºi de bunã calitate. sare . se zdrobeºte usturoiul apoi se amestecã toate ingredientele. cu gura în jos. boia de ardei dulce pentru culoare . laptele ºi sarea. pânã când seminþele ger- 74 .¼ canã. Mod de preparare: Când fierbe apa.1 linguriþã. Se formeazã mici prin presare. ceapã . 1 borcan.92.½ lingurã. se presarã meiul ºi pulpa. 94. Se lasã boabele la macerat timp de 12 ore. dupã care se întorc ºi se mai lasã puþin. Se toarnã apã cãlduþã pânã la jumãtate ºi se leagã foarte bine la gurã cu un tifon. Muguri de soia fãrã procesare Timp necesar: 7 zile Ingrediente: 1 canã boabe de soia.1 bucatã. se frãmântã tofu cu o furculiþã. respectiv sã scurgem apa din el fãrã a atinge germenii cu mâna. astfel încât sã putem sã îl umplem. pentru mai multe ore. Mâncarea obþinutã poate fi consumatã cu sosuri. Se þine 10 minute pe foc. condimente pentru cârnaþi . Mei fiert cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 150 grame mei.1 linguriþã. Atenþie la desprindere pentru a nu se sfãrâma. nuci mãcinate . Se aºazã borcanul pe un suport înclinat la 45 de grade. vreme de 5-7 zile. Mici din tofu Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Tofu moale . dupã care se scurge apa.¼ canã.

o ceapã. Compoziþia se pune într-o cratiþã unsã ºi tapetatã cu pesmet astfel: un rând de cartofi. eventual ºi ceapã sau pãtrunjel verde. dar este materia de bazã pentru foarte multe reþete. ovãz. 1 porþie pulpã de soia. Atunci când au fãcut colþiºori de 2-4 centimetri se scot germenii din borcan. Mod de preparare: Cartofii fierþi în coajã se curãþã ºi se feliazã. depozitarea germenilor la frigider se face vreme de cel mult 7 zile. Se dã la cuptor pânã se rumeneºte. precum ºi ale boabelor de soia. în general.ingredient de bazã Timp de preparare: 20 minute Este un produs obþinut în urma preparãrii laptelui de soia (rãmâne în filtrul blenderului Soia-lakt) ºi conþine pulpa ºi coaja boabelor de soia. vezi prima parte a cãrþii. Pulpã de soia sau okara . Se preparã sub formã de salatã. se îndepãrteazã cojile rãmase precum ºi boabele care nu au germinat sau alte resturi ºi se depoziteazã la frigider. boabele se vor spãla de 2-4 ori pe zi scurgându-se de fiecare datã (aºezând borcanul cu gura în jos). Soia se amestecã cu condimentele ºi se cãleºte cu puþinã ceapã ºi verdeaþã. pastã de roºii. De regulã. (Despre proprietãþile terapeutice ale acestor germeni. sare. la care se adaugã puþin ulei. suc de lãmâie. Germenii astfel obþinuþi nu trebuie sã aibã gust amar (dacã sunt amari înseamnã cã au fost lãsaþi prea mult în apã ºi s-au stricat). Rezultatul obþinut prin procesarea altor cereale (orz. Poate fi pãstrat la frigider 3-4 zile. Nu poate fi numit surplus deoarece are un conþinut de 5% proteine ºi foarte multe fibre. dar sã nu stea în apã. Are un rol important în digestie. 95. orez 75 .) Salatele de cruditãþi preparate cu boabe de soia germinate sunt gustoase ºi deosebit de sãnãtoase.mineazã. 96. nu trebuie þinuþi la luminã ºi la temperaturi mai mari de 4o C. condimente. Consumat în stare crudã nu este gustos. un rând de soia ºi pastã de roºii. astfel încât sã fie mereu umede. Musaca de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 1 kg de cartofi.

Sunt foarte bune pentru cãlãtorie. 2 linguri fãina. 1 linguriþã maghiran. acoperite. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. se presarã peste carne ºi sos 76 . 98. 1 ceaºcã fulgi de ovãz. ½ ceaºcã nãut sau boabe de soia înmuiate peste noapte în ½ ceaºcã apã. Mod de preparare: Într-un vas yena uns cu ulei se aºazã alternativ un strat de paste. 2 cãni sos de tomate. un strat de tofu ºi un strat de sos. Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 20 minute + timp de marinat 2h Ingrediente: 2 piepþi de pui dezosaþi. Ultimul rând trebuie sã fie sosul care se orneazã cu mãsline. Se taie migdalele. migdal. ulei pentru prãjit. Rezultã o compoziþie vâscoasã. 1 ceaºcã apã fierbinte. Mod de preparare: Carnea de pui se taie în fâºii sau cubuleþe ºi se acoperã cu sosul de soia. Se amestecã toate ingredientele ºi se lasã sã stea câteva minute. la foc potrivit. sau vezi reþeta 10). ½ canã mãsline tãiate. ½ ceaºcã þelinã tãiatã mãrunt.brun) sau fructe (nuci. 1 linguriþã sare. sau ca element de bazã pentru reþetele gãsite în carte. Dupã ce s-a marinat. 1 ceaºcã pesmet condimentat. cocos) poate fi folosit ca desert (budincã) amestecat cu gem sau fructe mãrunþite. alune. se lasã la marinat 2 h la temperatura camerei sau peste noapte în frigider. sos de soia (din comerþ. Se formeazã pâini mici care se lasã sã se coacã bine. 1 ceapã tãiatã mãrunt. 126). Pârjoale cu pulpã de migdale Timp de preparare: 15 minute + 40-60 minute coacere Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de migdale sau alune de pãdure rãmasã în filtru Soia-lakt. sau vezi reþeta 123. Vasul se pune la cuptor pentru 1520 minute. 99. Pastele se servesc calde. Mod de preparare: Se mixeazã nãutul cu puþinã apã proaspãtã obþinându-se o cremã. 97. timp de 45-60 de minute. într-o formã pentru pâine. Paste italiene la cuptor cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 cãni paste fãinoase fierte (melciºori. 2 cãni tofu.

verdeaþã (cimbru. 10 grame drojdie proaspãtã. ulei . 101. 1 linguriþã vegeta. ceapa ºi usturoiul tãiate mãrunt împreunã cu foile de dafin zdrobite se amestecã împreunã într-un vas. 2/3 canã apã (250 ml). varzã dulce sau acrã. 3 foi de dafin. Ruladã cu pateu de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1/3 canã ulei (250 ml). caºcaval afumat.3-5 linguri. Se serveºte cu orez fiert. pãtrunjel) sare. Se taie dupã rãcire. 20-25 de minute. caºcaval (de vacã). Se rãceºte. Mod de preparare: Ceapa se înãbuºã cu puþinã apã ºi ulei. 1 linguriþã boia dulce.cele douã linguri de fãinã (aproximativ) ºi se amestecã bine. Sarmale cu pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 1 vârf de cuþit sare.4-6 linguri.2 cãni de 200 gr. apã. ¼ linguriþã de cafea. verdeaþa. la foc mic. Se lasã de 30 minute la rece. apoi se ruleazã ºi se înfãºoarã în folie de aluminiu pentru a sta bine strânsã.. Se formeazã rulada ºi se împacheteazã în celofan. sare. se þin în prosop pentru a se menþine moi. boia de ardei. Se coace în cuptor. sarea. cartof crud ras . se amestecã ºi se fac sarmale cu 77 . Se prãjeºte amestecul în ulei încins.100 gr. 100. 2 cepe. În aceastã compoziþie se pune cartoful crud ras pe rãzãtoarea micã. Se adaugã pulpa. drojdie ºi fãinã. Mod de preparare: Caºcavalul ras pe rãzãtoare. 102. mãrar. apoi se pune orezul 5 minute sã se umfle. orez . 1 bucatã ceapã micã. tãiatã mãrunt.3-4 bucãþi. fãinã cât cuprinde. 250gr. boia ºi sare. 1 ciorchine de usturoi. pateu de soia (vezi reþeta 47). Dupã ce se coc ambele foi. 250gr. Salam de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + coacere 20-25 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. bulion . care se împarte în douã ºi se întinde pe dosul tãvii.1 bucatã. Se unge fiecare foaie cu pateu de soia amestecat cu ceapã. cepe . ¼ linguriþã chimen. 2 ouã (opþional). 2-3 linguri ulei ºi 1-2 linguri bulion. Mod de preparare: Se face o cocã potrivit de groasã din ulei.

sare. 100 gr. vegeta. 104. tofu ºi smântânã se face un sos care se amestecã cu spaghetele fierte. oregano. Tofu – mod de preparare II (idem 74) Timp de preparare: 15 minute + scurgere 2-3 h Ingrediente: 1 l lapte de soia proaspãt. fierbinte. Sos roºu: 2 linguri fãinã. Mod de preparare: Spaghetele (reþeta10) se fierb în apã sãratã. Se obþin 5 porþii. preparat cu blenderul Soia-lakt. Laptele se adunã formând noriºori (se taie). cimbru. 105. apoi se amestecã cu sosul alb. se trec sub un jet de apã rece. o lingurã porumb boabe. foi dafin. porumb. Din ciuperci. Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Sos alb: 2 linguri fãinã. 103. arome (ardei. Turnaþi într-un tifon ºi lãsaþi la presat sub o presã (e mai estetic 78 . 150 gr.foi de varzã dulce sau acrã. busuioc. (reþeta 45) Mod de preparare: Spaghetele se fierb în apã cu sare. Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute (reþeta 10) Ingrediente: 200 gr. adãugaþi 1 linguriþã de nigari sau suc de lãmâie ºi amestecaþi bine. Pe fundul unui vas de yena se pune jumãtate din sosul roºu. Se toacã puþinã varzã ºi se presarã într-o cratiþã în care au fost puse 2-3 linguri bulion. Adãugaþi arome dupã preferinþe. apã. se scurg bine. o lingurã ulei. fierbinte. Mod de preparare: La 1 l lapte de soia proaspãt. mãrar. diferite condimente). brânzã tofu. Se aºazã sarmalele în 2-3 straturi. 200 ml smântânã (reþeta 45). apã. se acoperã cu apã clocotitã se pun la fiert sau la cuptor. chimen. ciuperci. Lãsaþi 2 minute. 250 ml bulion. iar deasupra se rade tofu. Se dã la cuptor 20 de minute. spaghete. ciuperci fierte. apoi spaghetele ºi restul de sos roºu. 1 linguriþã rasã de nigari (clorid de calciu). piper. 50 gr. 1 lingurã miere. Rezultã 3 porþii. 5 linguri smântânã de soia. tofu.

Când sunt coapte. 2 cãþei de usturoi tocaþi. 1 canã de pesmet. roºii. Lãsaþi sã se scurgã 2-3 ore. Se amestecã pesmetul cu vegeta ºi se dã fiecare felie prin acest amestec. 1 lingurã mentã proaspãtã tocatã sau ½ lingurã mentã uscatã. boia de ardei pentru gust. 1½ canã de apã caldã. Zãrul de tofu de asemenea se poate folosi la gãtit. Vinete “Parmigiana” cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg de vinete. tofu. 2 linguriþe ulei de susan. 200 gr. un strat 79 . Se aºazã într-o tavã de teflon ºi se coc la cuptor întorcându-se ºi pe cealaltã parte. se acoperã ºi se lasã la rece 24 de ore. 107. 126. 1 porþie “sos italian” (sau vezi reþeta 125. Se poate consuma sau gãti dupã preferinþe. Mod de preparare: În reþeta de faþã. Se pune într-o tavã yena un strat de sos. pãtrunjel ºi/sau felii de castraveþi. Tofu se pãstreazã în apã la frigider chiar ºi o sãptãmânã. apoi în felii de 1 cm care se pun într-un vas. Se combinã celelalte ingrediente ºi se amestecã într-un vas separat. accesorii la aparat). tofu se þine într-un sos marinat cu gust de lãmâie cel puþin 24 de ore (ideal ar fi 2 sau 3 zile). Se toarnã peste feliile de tofu. Se taie bucata de tofu în 3 pãrþi egale. Se pregãteºte aparatul pentru grille (se poate utiliza ºi cel cu vergea pentru frigãrui). Se obþin 4 porþii. Mod de preparare: Se curãþã vinetele ºi se taie în felii longitudinale cu grosimea de ½ cm. sau alte sosuri). se scot din cuptor. Tofu la grille Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 600 gr. tofu. se ung cu restul de sos marinat ºi se lasã pânã se rumenesc pe ambele pãrþi. 106. Se serveºte alãturi de salatã. Poate fi confecþionatã din lemn sau din plastic. 3 linguri suc de lãmâie proaspãt. un strat de vinete. Nu se pune în congelator. Se pun feliile de tofu. întorcându-le o datã sau de douã ori. 2 linguriþe ghimbir (ras sau praf). ceea ce îi oferã un gust deosebit. 1 lingurã vegeta. 6 bucãþi ceapã verde dulce (bulbul ºi frunzele tocate). felii de ceapã. bine scurs de apã.dacã presa este pãtratã.

În loc de vinete se pot folosi dovlecei. fãina. Se continuã aºa. 108. 2 linguriþe vegeta. sarea ºi oul. 4 linguri fãinã cu tãrâþe. Se adaugã seminþele de mãrar ºi se îndepãrteazã tigaia de pe foc. morcovi. 1 ou. Mod de preparare: În untul topit în tigaie se pune tofu zdrobit cu furculiþa ºi praf pentru supã sau vegeta. tofu. pânã sunt puse toate ingredientele. 2 cepe. pãstârnac. morcov. Se omogenizeazã ºi se formeazã chifteluþe care se frig în ulei 4-5 minute. Zarzavaturi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. 100 gr. În acest amestec se pune ceapa ºi zarzavaturile curãþate ºi tocate mãrunt.de tofu. amestec de zarzavaturi mãrunþite din rãdãcinã de pãtrunjel. Se fierbe totul la foc mare timp de 2 minute amestecând continuu. puþin ulei. 1 linguriþã sare. ¼ linguriþã seminþe de mãrar mãcinate. 80 . Se dã la cuptor la foc moderat pentru 25 de minute.

TOCÃNIÞE 81 .SOSURI.

mazãre dulce. 200 ml lapte de soia. 1 lingurã ulei. 400 gr. la foc încet. crudã (se poate ºi cu un singur tip de mazãre de care aveþi). 1 legãturã mãrar. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în 2 linguri apã ºi ulei. Mazãrea fiartã se scurge de zeamã ºi se pune într-un vas lângã tofu. Se adaugã sarea ºi vegeta ºi se lasã sã fiarbã la foc mic timp de 5 minute. Mod de preparare: Mazãrea dulce se fierbe 10 minute în puþinã apã. 110. sare dupã gust. 2 linguri pãtrunjel. Totul se fierbe împreunã 10 minute. 1 linguriþã sare. castraveþi pentru salatã. tofu. ½ linguriþã sare. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. Mazãrea proaspãtã se fierbe doar 5 minute. 2 linguri fãinã. Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 400 gr. tofu. 82 . 200 gr.109. 300 gr. 1 ceapã. praz. Se dizolvã fãina împreunã cu laptele de soia ºi smântâna de soia ºi se adaugã peste praz. l lingurã mãrar mãrunþit. La sfârºit se presarã pãtrunjel. Castraveþi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 gr. mazãre proaspãtã. În final se mai adaugã mãrarul tocat fin. castraveþii tãiaþi felii subþiri se opãresc în apã sãratã 10 minute. 111. 1 ceapã. Mazãre cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 500 gr. Dupã ce se ia de pe foc se adaugã mãrarul ºi smântâna. 100 ml smântânã de soia (reþeta 45). Se zdrobeºte tofu cu furculiþa ºi se adaugã ¼ linguriþã sare ºi curry. ½ linguriþã vegeta. Se presarã busuioc ºi se mai fierbe 5 minute sub capac. smântânã de soia (vezi reþeta 45). 300 gr. Mod de preparare: Prazul se taie rondele ºi se cãleºte în apã cu puþinã sare pânã se înmoaie bine. 2 linguri unt. Rezultã 3 porþii. Ceapa opãritã în unt se amestecã cu cubuleþele de tofu (cu latura de cca un cm) care în prealabil s-a scurs de zãr. Se sãreazã dupã gust. sub capac.

Omletã din spanac cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 500 gr. sare dupã gust. morcovi rãzãluiþi ºi cu 300 gr. Mod de preparare: Dupã spãlare se fierbe spanacul în zãr de tofu (sau apã). Se potriveºte cu salate. 2 vârfuri de cuþit piper. 114. 250 gr. cu praful pentru supã. smântâna. Omletã de ciuperci cu tofu Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: O ceapã.112. o linguriþã de pãtrunjel verde. Din albuºul de ou se face o spumã tare care se adaugã la cele de mai sus. fãinã integralã. pânã scade. o ceapã. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã împreunã cu ciupercile tocate solziºori ºi cu puþinã sare. Se strecoarã ºi se toacã pe un platou. Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). 750 gr. ciuperci ºi cu praz tãiat fâºii. pulpã opãritã. 2 linguriþe fulgi de drojdie (drojdie uscatã). mazãre. 2 cãþei de usturoi. 113. 1½ lingurã praf pentru supã/ vegeta. Omletã cu praz ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Întro tigaie unsã cu ulei se frige totul ºi se consumã proaspãt. ½ kg ciuperci (champignon). Se lasã la opãrit 10-15 minute sã se înmoaie de tot. 115. Se fierbe împreunã pentru înmuiere timp de 10-15 minute. 50 gr. puþin unt. pulpa de soia ºi spanacul zdrobit. o linguriþã de ulei. dar se înlocuieºte spanacul cu 500 gr. dar se înlocuieºte spanacul cu 200 gr. delikatul. Se condimenteazã cu piper negru ºi cu boia de ardei. Se condimenteazã cu piper. cu drojdia. tofu. 1 lingurã delikat. Ceapa opãritã în puþinã margarinã se amestecã cu fãina integralã. Când a scãzut 83 . spanac proaspãt. 4 ouã. ½ canã smântânã sau ulei.

Condimentãm cu piper ºi ½ linguriþã boia de ardei. Se frige într-o tigaie unsã cu ulei ºi se consumã în stare proaspãtã. alune mãcinate. Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). pere. frunzele de pãtrunjel. se pune compoziþia în tigaie la foc încet. Omletã de fructe cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. 84 . 2 vârfuri de cuþit scorþiºoarã mãcinatã. 118. pânã se îngroaºã. dar înlocuim spanacul cu 200 gr. viºine. ciuperci ºi 500 gr. 500 gr. 34 cãþei de usturoi zdrobiþi. Mod de preparare: Pulpa de soia se pune în mixer cu apa. nuci sau migdale. 1 ceapã micã tãiatã mãrunt. prune). 100 gr. Se adaugã vegeta ºi usturoiul. Se adaugã usturoiul pisat. miere sau zahãr brun. Mod de preparare: Se bat albuºurile pânã se obþine o spumã tare ºi se amestecã cu toate celelalte ingrediente la un loc. 150 gr. Se mixeazã bine pânã ajunge de consistenþa unei creme. uleiul ºi ceapa. fasole. Fasolea se fierbe. iar în final uleiul. amestecându-se continuu. 1 lingurã vegeta. cãpºuni.apa se adaugã tofu ras ºi se mai lasã 1-2 minute la cãlit. Mod de preparare: Opãrim ciupercile cu ceapa pânã se înmoaie. coaja rãzãluitã de la ½ lãmâie. pânã când se usucã având consistenþa omletei de ou. 50 gr. 100 gr. 4 ouã. friºcã. Rezultã 2 porþii. 2 cãni apã fiartã. 2 linguri de ulei. Se acoperã vasul ºi se mai þine puþin la foc redus. fructe (pot fi agriºe. Se mai poate adãuga ceapã verde tãiatã mãrunt ºi pãtrunjel verde. 116. 2½ cãni apã rece. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie (sau 2 plicuri zahãr vanilat). pulpã din blenderul Soia-lakt. fãinã integralã sau fulgi de ovãz. 117. mere. Omletã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia. zmeurã.

¼ ceaºcã fãinã integralã de grâu. Cireºele curãþate de sâmburi se adaugã com- 85 . Sos de ceapã cu pulpã de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 2 ceºti apã. Sosul are un gust deosebit dacã este servit alãturi de cartofi fierþi sau copþi. dar se înlocuieºte spanacul cu 150 gr. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. Mod de preparare: Se înãbuºã 2 cepe tocate în ¼ ceaºcã apã pânã devin fragede. 121. cu pâine prajitã. se amestecã pânã se omogenizeazã. în afarã de cireºe. Se poate adãuga usturoi. sau 1 plic zahãr vanilat. dacã doriþi. ½ linguriþã vegeta. cireºe. dupã care se acoperã ºi se mai lasã la fiert încã 10 minute. Omletã din conopidã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). 1½ dl apã. Mod de preparare: Ingredientele. 2 linguri pulpã de soia. conopidã în amestec cu broccoli (opþional). 1 canã lapte de soia sau de nuci ½ ceaºcã pulpã de nuci. 120. sau cu pâine integralã de grâu prãjitã. 1 lingurã rasã fãinã de mãlai. Mod de preparare: Se încãlzesc toate ingredientele într-o cratiþã. Se mixeazã ºi se fierb la foc potrivit împreunã cu restul ingredientelor. Se adaugã apã pentru a se obþine consistenþa doritã. apoi se condimenteazã cu ceapã. Acestea se fierb pânã se înmoaie. ½ linguriþã sare. Pentru diversificare se poate adãuga ceapã verde tocatã.119. 2 linguri miere. Se serveºte ca ºi omleta. amestecându-se bine cu lingura de lemn. 2 cãni tofu. ½ linguriþã boia de ardei. coaja rasã de la ½ lãmâie. ½ linguriþã sare dacã este nevoie. amestecându-se continuu pânã se îngroaºã. Omletã de tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ linguriþã praf de ceapã. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. 122. Se orneazã (dupã dorinþã) cu pãtrunjel verde tocat. Sos de cireºe cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr.

Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Sos de roºii . sare vrac . zahãr brun .1 ceaºcã. 250 gr. tofu sfãrâmat cu furculiþa.4 bucãþi. ceapã . 225 gr. mere. suc de roºii . Acest preparat este compatibil cu o masã de fructe. miez de anghinare. ciuperci . amidon de porumb . Mod de preparare: Se fierb cepele tocate în 2 linguri de apã. 1 linguriþã sare. Se garniseºte cu pãtrunjel sau se serveºte peste orez integral. þelinã (rãzuitã) . se amestecã cu lingura ºi se fierbe pânã se îngroaºã compoziþia. brânzã rasã. 1 linguriþã busuioc. 125. pe un platou încãlzit ºi se toarnã sosul peste cuburile de tofu.½ canã. conopidã (mãrunþitã) . Se adaugã amidonul dizolvat în puþinã apã. sos de roºii. Mod de preparare: Se pun ingredientele într-un vas.1 lingurã. Se coace la 200o C timp de 10 minute. 1 linguriþã oregano.o canã.1 linguriþã. Sos de tofu pentru pizza Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 3 cepe. Se pune tofu dulce ºi acru.1 lingurã.2 linguri. 123. dovlecei. cu excepþia amidonului. Pentru ocazii speciale se pot adãuga struguri tãiaþi. ºi sucul lui. compot fructe (cubuleþe) .poziþiei de mai sus. Se adaugã ºi se fierb la foc mic ºi celelalte ingrediente. viºine. Se toarnã sosul peste blat (vezi reþeta 6 pentru blat pizza). Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia .1 lingurã. sare . morcov (rãzuit) . 1 lingurã pastã de curmale. Se mai pot folosi diferite ingrediente presãrate deasupra sosului: mãsline.¼ ceaºcã.2 linguri.1 linguriþã. suc de lãmâie . bucãþi de ananas neîndulciþi . ºi se dau într-un clocot. Totul se fierbe la foc mic amestecându-se continuu.1 ceaºcã. La fel se preparã ºi sosul de zmeurã. 124. 86 .2 linguri.¼ linguriþã. ciuperci. ardei gras.

Mod de preparare: Se cãleºte ceapa.4 cãni. Mod de preparare: Se fierbe soia în apã cu un strop de sare pânã se obþine un terci mai moale.apã . sare vrac . 4 cãþei de usturoi tocat. apoi se dau la blender 2 minute. Se serveºte în stare proaspãtã.4 cãni. 2 foi de dafin. 2 linguriþe pãtrunjel verde. vanilie . 2 cãni suc de roºii sau 1 canã pastã de roºii. miere . sare vrac . Sos natural din brânzã tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Brânzã tofu . Compoziþia se serveºte numai proaspãtã.½ linguriþã. pulpã de soia . 126. 2 linguri de ulei.1 plic.½ lingurã. 127. morcov ras .½ canã. nucã mãcinatã . 1 linguriþã miere (opþional). 1 canã zãr de tofu sau lapte de soia. apã . Se adaugã restul ingredientelor ºi se fierbe totul la foc încet 20-25 minute pânã când lichidul scade. ardeiul ºi usturoiul în puþinã apã ºi în cele douã linguri de ulei. 1 minut. Se ia de pe foc.1 canã.½ canã (sau nuci mãcinate).2 linguriþe.1 lingurã. Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã de ceapã tãiatã mãrunt. apã .2 linguri.2 cãni. 1 linguriþã cimbru. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele.2 linguri. roºii decojite . 2 cãni pulpã de soia. se lasã sã se rãceascã. sare dupã gust. suc de lãmâie . 128.2 bucãþi. Terci dulce din miez de nucã ºi soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Miez de nucã (rãmas din procesarea laptelui de nucã) . 87 . Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se fierb 20 de minute la foc mic. apoi se adaugã celelalte ingrediente. 1 canã de ardei verde tãiat mãrunt. Se omogenizeazã ºi se serveºte ca atare.

88 .

SUPE, CIORBE

89

129. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia, 4 linguri arpagic mãcinat cu râºniþa sau griº, 3 cãni bulion, 3 linguri ulei de mãsline, 1 ceapã, ¼ litri apã, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, 1 linguriþã busuioc mãcinat proaspãt, ¼ linguriþã boia de ardei, 2 linguri pãtrunjel mãrunþit. Mod de preparare: Se taie ceapa mãrunt ºi se opãreºte puþin în ulei sau numai în apã. Într-o altã oalã se fierbe praful de supã sau vegeta. Arpagicul mãcinat se amestecã cu bulion ºi ¼ l apã ºi se fierbe. Ciorba se fierbe la flacãrã micã timp de 5 minute. La servire se presarã deasupra pãtrunjel, dupã preferinþe. 130. Supã-cremã de soia din pulpã de soia Ingrediente: Pulpã de soia din blenderul Soia-lakt - 1 porþie, vegeta - 15 gr. (2 linguriþe), condimente ºi sare dupã preferinþã ºi gust. Mod de preparare: Se toarnã în ploaie aprox. 1200 ml apã fiartã peste amestecul de mai sus, dupã care se fierbe 15-20 min. Se adaugã dupã preferinþã verdeþuri, crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã) sau periºoare vegetale. 131. Supã-cremã de soia - tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 120 gr. fulgi de soia, douã linguriþe de condimente, sare dupa gust. Zãr de tofu - 1 l. Mod de preparare: Se toarnã 1200 ml zãr de tofu fierbinte peste amestecul din soia ºi condimente ºi se fierbe timp de 15-20 minute, dupã care se adaugã verdeþuri sau crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã). 132. Supã-cremã de cartofi cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: O ceapã, un morcov, un ardei, 1 kg de cartofi, 200 ml smântânã, o linguriþã boia, 2-3 foi de dafin, o lingurã vegeta, 3 linguri bulion, crutoane de pâine (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã), 100 gr. tofu, leuºtean ºi pãtrunjel (frunze).

90

Mod de preparare: Ceapa, morcovii ºi ardeiul se fierb în apa pentru supã, apoi se adaugã cartofii. Când aceºtia sunt fierþi, se pune vegeta, boiaua, bulionul, foile de dafin ºi leuºteanul. Se condimenteazã cu sare dupã gust. Se pune smântâna ºi se lasã la fiert încã 2-3 minute. Se mixeazã supa (în mixer). Se toarnã în farfurii, se adaugã crutoane de pâine peste care se rade tofu ºi se presarã deasupra frunze de pãtrunjel. Rezultã 5 l de ciorbã.
133. Supã egipteanã Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni boabe soia fierte sau pulpã de soia, 3 linguri ulei, 1 canã ceapã tocatã solziºori, ½ canã ardei tocat, ½ canã fãinã de mãlai (sau 2 cãni boabe de porumb fraged), ½ canã suc de roºii sau roºii proaspete tocate, 2 cãni dovlecel tãiat felii mici, ½ canã pãtrunjel verde tocat, 5 cãni de apã. Mod de preparare: Ceapa ºi ardeiul se cãlesc în ulei cu puþinã sare ºi apã. Lor li se adaugã soia fiartã, fãina, mãlaiul (sau porumbul) ºi dovlecelul tocat. Totul se lasã sã fiarbã împreunã. Când porumbul ºi dovlecelul sunt fierte, se adaugã sucul de roºii ºi se mai lasã 15 minute. Se potriveºte de sare. Pãtrunjelul verde se adaugã înainte de a se servi. Rezultã 6 porþii. În unele zone ale Europei de Est aceastã supã se pregãteºte cu boabe de porumb ºi se serveºte în boluri. 134. Supã de vegeta din zãrul de tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Zãr de tofu - 750 dl, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, paste fãinoase, 1-2 lingurã ulei, pãtrunjel. Mod de preparare: Dintr-un litru lapte de soia, în urma preparãrii brânzei, se obþin aproximativ 750 dl zãr. Acesta se pune la fiert cu o linguriþã de vegeta sau praf de supã ºi paste fãinoase pentru supe. Dupã ce pastele au fiert se poate da la oparte de pe foc. 135. Zãr de tofu Zãrul rãmas din prepararea tofu, poate fi folosit ºi la alte supe.

91

92 .

DESERTURI. DULCIURI 93 .

¼ linguriþã vitamina C (dupã dorinþã). 1 ceaºcã sos de fructe (sos de cãpºuni. Fiecare jumãtate se aºazã pe grãmãjoare de cereale. cereale. 138.). orez sau fulgi de ovãz (compoziþia sã fie groasã). Se pun grãmãjoare cu lingura într-o tavã pentru biscuiþi. ¾ ceaºcã nuci. timp de 20 minute. 1 pacheþel drojdie. cremã de nuci etc.136. 2 ceºti fulgi de ovãz. 1½ ceaºcã miez de nucã. 2 ceºti stafide. 6 linguri cocos ras. Se curãþã 3 banane de coajã ºi se taie în jumãtate pe lungime. Se toarnã deasupra 1 ceaºcã sos de fructe apoi se presarã 6 linguri cocos ras. Folosiþi-vã imaginaþia! 137. Se rãceºte compoziþia.(rãmas în filtru Soia-lakt de la prepararea laptelui de cocos) Mod de preparare: Se umplu 2 ceºti mei fiert. Se toarnã compoziþia de mai sus într-un vas ºi se amestecã bine cu: 2 ceºti fãinã integralã de grâu. Se formeazã bile mici care se tãvãlesc prin nuci mãcinate. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. ½ ceaºcã fãinã de orz. 1 linguriþã sare. 2½ ceºti apã fierbinte. 1 ceaºcã stafide. Se lasã sã se rãceascã complet. afine. Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Se dau prin maºina de tocat: 1 ceaºcã curmale fãrã sâmburi. Se adaugã a doua compoziþie ºi se amestecã bine: ¾ ceaºcã lapte gros de soia sau de nuci. Banane delicioase cu pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 2 ceºti mei fiert. 3 banane. Se coc la 170° C. Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã pulpã de soia. 1 ceaºcã curmale bucãþi. puþinã sare. 94 . Biscuiþii Bonanza împreunã cu fructe formeazã o masã de dimineaþã sãnãtoasã ºi delicioasã. 1 linguriþã vanilie. orez sau fulgi de ovãz. 1 linguriþã coajã de portocalã. 1 ceaºcã de caise uscate.

Brânzoaice cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. ½ ceaºcã de curmale. Se frãmântã cu apã cãlduþã pânã se obþine un aluat tare. 95 . 200 gr. ½ linguriþã sare. 200 gr. Se coace la temperatura de 170° C. se adaugã restul ingredientelor. 141. Restul de fãinã se amestecã cu uleiul. dupã întindere. 300 ml ulei. 200 ml ulei. apã mineralã. 50 g drojdie. timp de 20-25 minute. stafide. 3 plicuri zahãr vanilat. 1 linguriþã sare. Biscuiþi din pulpã de nuci Timp de preparare: 30 minute Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã apã. Aluatul se împarte în trei pãrþi. sarea ºi maiaua. Mod de preparare: Fãina se amestecã cu nuca de cocos ºi uleiul. Se amestecã toate ingredientele. Se toarnã compoziþia într-un vas ºi se adaugã: 1¼ fãinã integralã. Mod de preparare: Se face maiaua din 2-3 linguri de fãinã amestecatã cu drojdie ºi puþinã apã. tofu.139. Se aºazã pe tavã ºi se coc în cuptor la foc potrivit. ½ linguriþã de drojdie uscatã. apã cãlduþã. 1 ceaºcã pulpã de nuci. Biscuiþi cu pulpã de cocos Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. pesmet (în cazul în care crema este prea moale). 140. Se fac biscuiþi cu ajutorul aparatului special de biscuiþi ce se ataºeazã maºinii de tocat. coaja de la 2 lãmâi. apoi se frãmântã cu apã mineralã.5 cm grosime care se împarte în pãtrãþele ºi se umple cu urmãtoarea cremã: 500 gr. 4 plicuri vanilie. Din fiecare parte se obþine. câte o foaie de 0. zahãr brun. 1 ceaºcã stafide. miere. 100 g pulpã de cocos (rãmas din blenderului Soia-lakt). (În lipsa acesteia se întinde pe o scândurã platã ºi se taie cu forma sau cu cuþitul dupã cum se doreºte). 50 gr. coaja de la o lãmâie. Dupã ce s-a încorporat uleiul în fãinã. Se pune cu linguriþa în tava de biscuiþi. 2 linguriþe vanilie. 1 ceaºcã carob chips (îndulcit cu pireu de curmale). un vârf cuþit de sare. Se lasã la dospit.

10-12 curmale. Se încãlzeºte cuptorul la 200o C. 144. 1½ linguriþã sare. 300 ml apã caldã. 142. mãlai .2 ceºti. 96 . Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 ceºti lapte de nuci sau de ovãz. Brioºe cu porumb ºi soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: Pulpã de soia . apã . Se pune în boluri ºi se orneazã. Deasupra se presarã nucã de cocos sau miez de nucã mãcinatã (pentru 18 bucãþi). 5 linguri amidon de porumb.Se coc brânzoaicele dupã care se trec printr-un sirop obþinut astfel: 300 g miere. Se pune din compoziþie în tava de brioºe ºi se coace timp de 35-40 de minute. Deasupra se poate presãra cocos ras sau nuci tãiate.¼ ceaºcã. Se lasã la rãcit. Se toarnã în farfurioare pentru ºerbet. 900 ml lapte de soia. 1 linguriþã cereale. 143. Mod de preparare: Orezul se fierbe în laptele de soia. ¼ ceaºcã cocos neîndulcit. pulpã de cocos (rãmas de la prepararea laptelui de nucã ºi cocos cu blenderul Soia-lakt).în afarã de mãlai . Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 250 gr. miere sau pastã de curmale .2 ceºti. pulpã de nucã. apoi se pune nuca de cocos ºi stafidele. 50 gr. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer . 1 linguriþã vanilie.(din filtru Soialakt) 4 linguri pudrã de roºcove (carob). apoi se fierb pânã se îngroaºã compoziþia.l lingurã. miere. se îndulceºte adãugându-se mierea. orez. Se adaugã mãlaiul. 20 gr.2 ceºti.pânã devin o cremã. 120 gr. Se acoperã cu o foaie de plastic. stafide. ½ linguriþã sare. Mod de preparare: Se amestecã în mixer toate ingredientele. fulgi de ovãz . 50 gr.

Mod de preparare: Se fierbe tapioca în suc pânã când compoziþia devine transparentã.145. ½ linguriþã sare. 1 ceaºcã de cuburi de ananas. 146. ardei etc. Se dau prin pesmet ºi se lasã sã se coacã 40 de minute într-o tavã la foc potrivit. ½ ceaºcã migdale tãiate mãrunt. 1 vârf de cuþit de sare. 97 . roºii. Budincã din pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de cocos. ½ ceaºcã apã. 1 ceaºcã pesmet condimentat. ¼ ceaºcã miez de seminþe de floarea soarelui. fierbinþi. Acesta se amestecã cu ingredientele 2 ºi se lasã sã stea 5-10 minute. Castane false din miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 cartofi. 1½ canã miez de nucã. Reþeta de bazã pentru mei: ½ ceaºcã mei în 2 ceºti apã ºi ½ linguriþã sare se fierb aprox. ½ ceaºcã seminþe de dovleac prãjite ºi mãcinate. Mod de preparare: Ingredientele 1 se mixeazã pânã se obþine un pireu. 2 ceºti apã. ½ ceaºcã susan mãcinat. Se pot folosi pentru sandviciuri ornate cu verdeaþã. 147. castraveþi. Din aceastã compoziþie se formeazã biluþe de forma unei nuci care se tãvãlesc prin zahãr pudrã ºi facultativ prin nucã de cocos. Se rãceºte ºi se serveºte. Mod de preparare: Se pun cartofii la copt. dupã care se curãþã de coajã. Ingrediente 2: 1½ ceaºcã mei fiert.2 linguri tapioca (sau amidon). cald. ºi se paseazã bine amestecându-se cu zahãrul ºi cu foarte puþinã sare.). puþinã salvie mãcinatã. 1 ceaºcã suc de ananas sau de portocale. (din filtru Soia-lakt) 1 pahar zahãr (200 gr. 1½ . Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia Timp de preparare: 55 minute Ingrediente 1: 1 ceaºcã pulpã de soia. 1 ceaºcã banane tãiate felii. 3 linguri granule de drojdie.(din filtru Soia-lakt) 1 ceaºcã cuburi de portocale. Se dã la o parte de pe foc ºi se adaugã fructele. Se pune nuca amestecând bine pânã se formeazã o cremã. 45 de minute. Se formeazã gãluºti. 1 ceapã potrivitã.

spanac sau varzã cãlitã. Se toarnã câte ¼ ceaºcã din compoziþia rezultatã. Dupã preferinþã se adaugã încã puþinã apã. Mod de preparare: Se fac chifteluþe ºi se tãvãlesc prin germenii de grâu.1 linguriþã. 151. Ciocolatã din lapte de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Lapte de soia gros .1 bucatã. lapte de soia .1 linguriþã. sare de mare . So coc pe ambele pãrþi în tigaia de teflon.1½ lingurã. pulpã de soia . bananã . în tigaie de teflon.1½ ceaºcã. Mod de preparare: Se storc bine cartofii raºi într-un tifon. Se coc la 190o C timp de ½ de orã.2/3 canã. Ciocolata devine mai gustoasã prin adãugarea unei linguri de carob-pulbere. sare . 2 ceºti orez brun fiert.1 vârf de cuþit.1 ceaºcã. apoi se amestecã cu celelalte ingrediente. Se rumenesc pe ambele pãrþi.½ ceaºcã. ketchup. Se servesc cu legume. miere . Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin.2 linguri. Mod de preparare: Se mixeazã astfel încât compoziþia sã aibã consistenþa de cremã moale.148. puþinã vanilie. 149. nucã de caju sau alte nuci. pe lângã aceasta mierea se poate înlocui cu 5 curmale tãiate mãrunt(sau pesmet dur). ½ ceaºcã pãtrunjel tocat sau ardei gras.½ ceaºcã. ceapã tocatã . Chifteluþe din tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 2 ceºti tofu. 98 .1 canã.2 linguri. gelatinã vegetalã sau din in ¼ lingurã. Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Fulgi de ovãz . fãinã integralã de grâu . tocate fin. Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Cartofi cruzi raºi pe rãzãtoare . fãinã integralã . 150. zahãr brun .1 lingurã.1 lingurã. Se dã formã de clãtitã groasã de ½ cm. ½ linguriþã sare. susan . seminþe de floarea soarelui . 2 cepe verzi.

153. de fãinã se amestecã cu sarea. 154. 250 gr. apoi rulãm din nou. 1 ceaºcã de cãpºuni sau cireºe. Sugestie: Se pot aºeza în paharele de parfait în straturi cu fructe proaspete. gem sau nucã de miere. 1 canã lapte de soia. ½ ceaºcã miez de nucã. sare. Dupã gust se amestecã mierea ºi coaja de lãmâie cu sucul de lãmâie. unt. ½ linguriþã sare. Foaia se ruleazã ºi se întinde din nou. Se face un aluat potrivit de tare. Untul se adaugã la sfârºit urmã. 1 coajã de lãmâie rasã. 99 . amidon alimentar (sau praf de budincã). miere sau zahãr brun. fãinã. Se întinde ºi restul de pastã. Aluatul se împarte în douã. 1 lãmâie stoarsã.5 l lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. 152. unt de cocos. 1 linguriþã suc de lãmâie. se rãceºte ºi se serveºte. Cremã de cãpºuni cu miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1½ ceaºcã apã rece. 120 gr. Mod de preparare: Pulpa ºi laptele de soia se mixeazã pânã se obþine o pastã finã. apã mineralã. 4 plicuri vanilie. Crema: 2. 200 gr. sucul de lãmâie ºi apa mineralã. peste foaia obþinutã se întinde jumãtate din pasta de unt cu fãina. Mod de preparare: Foile: 250 gr. Se ung uniform foile de piºcot. miere. Se fac 2 foi care se coc pe dosul tãvii.(din filtru Soia-lakt) ½ ceaºcã orez fiert. Cremã pentru piºcot din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 canã pulpã. Mod de preparare: Se amestecã în mixer. Untul de cocos lãsat la loc cald se amestecã cu restul de fãinã obþinându-se o pastã. ¼ ceaºcã de curmale. 1 linguriþã suc de lãmâie. Cremeº cu lapte de soia Timp de preparare: 60 minute (cu blatul) Ingrediente: 500 gr. Aluatul se întinde cu sucitorul. 250 gr.Gãtite fãrã ceapã se pot servi la micul dejun cu sos de mere.

Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã. 100 gr. fructe preparate termic (gem). 157. zahãr brun sau miere 2-4 linguri. scorþiºoarã. ¼ linguriþã de cafea. apoi mierea ºi coaja de portocale.) 1 foietaj.coaja de la 2 lãmâi. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). 1 lingurã vegeta. 1-2 cepe. Viºinele se adaugã doar înainte de consum. unt de cocos. ¼ linguriþã sare. etc. bazã de soia. Se lasã sã fiarbã 2-3 minute. 1 canã cartofi rãzuiþi. 100 gr. se pune mierea ºi untul de cocos. 2-3 linguri fãinã integralã. 2 linguri miere. 2 vârfuri de cuþit piper. Crema puþinã rãcitã se aºazã între cele 2 foi. 1 canã zarzavaturi rãzãluite. Se ia de pe foc. 100 gr. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). 156. 4 dl friºcã. Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. Se toarnã în cãni ºi se pune la congelator. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. coajã de portocale. fructe proaspete rãzuite (mere. Fructe cu tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. 300 gr. viºine. 155. ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. tofu. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. Mod de preparare: În friºca bãtutã spumã se amestecã baza de soia ºi tofu zdrobit cu furculiþa. prune. Foietaj dulce ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. 100 . pere. 1 foietaj. Se pun 2 l de lapte de soia la fiert ºi se adaugã vanilia ºi coaja de lãmâie. Când fierbe laptele se pune amidonul dizolvat în ½ l lapte.

Mod de preparare: Amidonul de porumb se înmoaie cel puþin 1 minut în apã. 4 banane mari. Compoziþia se pune la îngheþat ºi se serveºte înainte de a fi prea tare.1 ceaºcã. Se pun bananele ºi bucãþile de ananas ºi se amestecã din nou în mixer. Se adaugã suc concentrat de portocale ºi se mixeazã din nou. Îngheþatã din spumã de lãmâie Timp de preparare: 5 minute. banane .½ ceaºcã. Se poate consuma cu fructe sau simplã. zdrobit fin în lapte de soia.1 lingurã. 1 linguriþã vanilie. Compoziþia rezultatã se pune în aparatul de îngheþatã. Se þine o orã la frigider. Îngheþatã “tutti-frutti” Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã (din filtru Soia-lakt) 2 ceºti lapte de soia. 101 . suc de la ½ de lãmâie. spuma devine ºi mai tare. îngheþare . Mod de preparare: Oul se bate spumã împreunã cu vanilia ºi mierea. 3 linguri lapte de soia preparat cu Soia-lakt.12 buc.2 ceºti. Se obþin 4 litri. 3 ceºti cu bucãþi de ananas. Se mai bate 2 minute. dupã care se adaugã laptele de soia. 1 vârf de cuþit sare. Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Amidon de porumb .158. 160.55 minute Ingrediente: 1 ou (opþional dacã sunteþi ovo-lacto-vegetarian). Celelalte ingrediente se mixeazã la un loc ºi treptat se amestecã cu amidonul de porumb fiert în apã. apã . 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie sau 1 plic zahãr vanilat. nuci de caju sau alte nuci . se fierbe 1 minut ºi se lasã la rãcit. Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de nuci. miere . lapte de soia . apoi se toarnã zeama de lãmâie. Spuma astfel obþinutã se toarnã în vasul pentru cubuleþe de gheaþã de la frigider. laptele de soia ºi sucul de ananas pânã rezultã o cremã. Dacã se amestecã cu puþin tofu (necondimentat). 159.1 lingurã.2 bucãþi. 6 ceºti suc de ananas sau lapte de cocos. ¾ ceaºcã suc concentrat de portocalã. curmale tãiate mãrunt .

ceapã (tocatã mãrunt) . care se trece prin seminþele de susan. suc de roºii . fulgi de ovãz (fierþi) . mierea ºi sucul de lãmâie. la 180o C. mãmãligã .½ canã. nuci.3 bucãþi medii. Mod de preparare: Ceapa ºi pãtrunjelul se înãbuºã 5 minute cu bulion.1 linguriþã. 162. Se pune fãina ºi se obþine un aluat potrivit de tare. cartofi (pireu) . 200 gr. se adaugã griºul. Mod de preparare: Pulpa de soia se fierbe în apã cu 100 gr. 20 linguri zahãr (se recomandã zahãr brun). coaja de la o lãmâie. sare vrac . Nuci de tofu ºi cereale Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Tofu . “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 20 linguri ulei. La acest sos de soia se 102 . 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. ½ linguriþã de drojdie uscatã. pânã se omogenizeazã. Se întinde pe fiecare foaie.161.½ canã. ½ l apã. Se amestecã ºi se frãmântã toate ingredientele. fructe uscate 200-300 gr. miere ºi va-nilie (amestecând continuu).1 lingurã. Se serveºte cu diverse sosuri. 163.1 linguriþã. miere. Se modeleazã coca rezultatã sub formã rotundã. boia dulce . 150 gr.1 canã. Nuci din pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente pentru 40 nuci: 2 cãni pulpã de soia. alune sau cocos mãcinat. 20 linguri lapte de soia. Crema: 750 ml lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. Nucile se pun într-o tavã presãratã cu pesmet ºi se dau la cuptor 15 minute. susan . fãinã cât cuprinde.1 lingurã (sau 1 linguriþã pulbere). pesmet .2 cãni.2 cãni. Laptele se fierbe împreunã cu vanilia ºi coaja rasã de la o lãmâie. 2 plicuri vanilie. miere.1 canã. cu excepþia susanului. Mod de preparare: Se amestecã bine toate ingredientele (în afarã de fãinã) pânã se topeºte zahãrul. 7 linguri griº. cât o nucã mai mare. vegeta naturalã . 4 plicuri vanilie. sau pe aburi. pãtrunjel verde (tocat) .2 cãni. 1 lãmâie (coaja ºi scul). Se fac 4 foi care se coc pe dosul tãvii. Se ia de pe foc ºi se adaugã untul de cocos.

450gr. stafide.2 linguriþe. nuci . sare . 165. foietaj sau foaie de plãcintã. 1¼ ceºti apã. 1 linguriþã vanilie. Prãjiturã cu tofu (cremã) Timp de preparare: 40 minute 103 . Formãm biluþe de mãrimea unei nuci ºi le tãvãlim prin nuci.dovleac pastã.. Mod de preparare: Se adaugã 450 g pastã de dovleac ºi se amestecã bine. tofu scurs de zãr 450 gr.2 linguriþe. fructe diverse uscate ºi tãiate mãrunt (mere. Se descoperã de foaie ºi se lasã în continuare la copt pânã ce umplutura s-a întãrit. alune sau cocos mãcinat (amestecat cu zahãr brun . coajã de portocale ºi lãmâie). Plãcintã cu ceapã ºi tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Apã . Se dã într-un clocot o linguriþã de gelatinã vegetalã cu ¾ ceaºcã de apã care se adaugã la compoziþia de mai sus. suc de lãmâie . 164. Se presarã boia de ardei dulce ºi pîtrunjel tocat pe deasupra. Se pune peste o foaie de plãcintã pe jumãtate coaptã sau foietaj ºi se coace timp de 50 de minute la 170o C. ½ lingurã pudrã de nucºoarã.opþional). 166.(din filtru Soialakt) 1 lingurã coriandru. Se fierbe înãbuºit ceapa tocatã cu douã linguri de apã ºi se adaugã la restul compoziþiei împreunã cu 2 cepe verzi tocate mãrunt.vor adãuga câte 100 gr. ½ ceaºcã de curmale. înainte de coacere. Plãcintã de dovleac cu miez de nucã Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Se amestecã: 1 ceaºcã miez de nucã. nuci tãiate (½ ceaºcã) sau se pot presãra când se serveºte. Rezultã 8 porþii.1 lingurã. busuioc .(din filtrul Soia-lakt) praf de ceapã . piersici.1 lingurã sau ceapã tocatã 1 bucatã..1 ceaºcã. acoperitã cu o folie de aluminiu.½ ceaºcã. La umpluturã se pot adãuga. Mod de preparare: Se amestecã totul în mixer.½ linguriþã. ½ linguriþã sare. timp de o orã. Mai adaugãm la preparat ½ suc de lãmâie. ºi se coace 170o C. Se toarnã toatã compoziþia într-o formã pentru plãcintã. amidon de porumb .2 linguriþe. praf de usturoi .

miere .1 foaie. 2/3 canã miere sau zahãr brun. vanilie . se împart în douã. etc. Mod de preparare: Se dã laptele în clocot.5 l lapte din cereale. sare . (de soia.½ canã.) 169.Ingrediente: Tofu . la fel se procedeazã ºi cu cealaltã jumãtate. Budincã din lapte de cereale Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 0. (Compotul de ananas se zdrobeºte parþial. Oetker. 167. Se toarnã compoziþia peste blat ºi se pune la cuptor pentru 20-30 minute. sare .1 lingurã. pânã se rumeneºte.1 linguriþã. esenþã de vanilie . suc de ananas ¼ -½ canã.). Se pune în vase mici umezite ºi se ornamenteazã cu fructe sau nuci/cocos rãzuite. zeamã de lãmâie . Dupã ce se rãceºte. tofu . 3 linguri zahãr brun.½ canã. Dacã nu încap toate odatã. ovãz.1 lingurã. coriandru . Jumãtate din cantitate se pune în robot ºi se mixeazã bine. coriandru 1½ linguriþã. La jeleu se folosesc ºi fructe mixate. seminþe de floarea soarelui . ulei .1 linguriþã. Tofu cu miere Timp de preparare: 15 minute 104 .½ linguriþã .2 linguri. cãpºuni sau ananas. Se toarnã în douã forme mijlocii ºi se coace la cuptor 20-30 de minute pânã când marginile devin maronii iar compoziþia se întãreºte.4 cãni. se toarnã peste formã un jeleu fin de afine.blat pentru prãjiturã (din comerþ sau preparat de dumneavoastrã dupã preferinþe) Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se dau prin mixer. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu ºi se amestecã într-un vas cu toate celelalte ingrediente. budinca ºi zahãrul se amestecã într-o farfurie cu 2-3 linguri lapte rece dupã care se adaugã la laptele în fierbere. suc de lãmâie . morz. lãsând ºi bucãþele întregi.4 cãni. 1 plic budincã dr. 168. Se lasã la foc încet pânã ce se îngroaºã.2/3 canã. Tartã cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Foaie de tort din aluat fraged .½ linguriþã.

4 piersici. Mod de preparare: Dupã ce morcovul a fost ras. Tofu se taie cubuleþe ºi se amestecã cu ingredientele anterioare în tigaie. Se reduce la foc mic ºi se adaugã piersica tãiatã fâºii mãrunte. Se adaugã puþin coriandru ºi suc de ananas. mierea ºi condimentele se topesc întro tigaie. doar atât cât sã lege soia. sau 2 plicuri zahãr vanilat.Ingrediente: 200 gr. 2 linguri unt de cocos sau margarinã. ¼ canã apã. Se preseazã într-o tãviþã rotundã de yena. 1 canã miez de cocos. tofu. 170. ½ canã fãinã de fulgi de ovãz sau fãinã integralã din grâu. Se consumã cald. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. 2 linguri ulei. Secret: Se poate folosi ºi morcovul rãmas dupã ce s-a extras sucul din el. Se fierbe la foc potrivit pânã devine spumoasã ºi bucãþelele de tofu încep sã devinã maronii. Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: 1 canã morcov ras mãrunt. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie. dupã care se preseazã sub formã de turtiþe. Rezultat: 20 turtiþe (aproximativ 2 linguri fiecare). Mod de preparare: Untul. Li se dã formã rotunjitã ºi se coc aproximativ 20 minute pânã devin aurii. 105 . 2 portocale. se amestecã toate ingredientele bine ºi se lasã compoziþia sã se odihneascã timp de 10 minute. 1 linguriþã esenþã vanilie (sau dupã plac). Cu o lingurã mare se ia din compoziþie ºi se aºeazã pe tava unsã. sau 2 banane. Seamãnã puþin la gust cu halviþa. Crusta: Se mixeazã 2 cãni granule de soia. 2 linguri miere. ½ linguriþã sare. ½ canã miere. Dupã adãugarea fructelor se mai lasã sã fiarbã încã 5 minute amestecând încet ºi continuu.

106 .

RÃCORITOARE 107 . SUCURI. LAPTE.BÃUTURI.

1 bananã coaptã. PREPARATE VARIATE 188. Lapte de seminþe de susan 186. Lapte de porumb 177. sting setea ºi îndepãrteazã obolseala acumulatã în timp. Lapte de nucã de Brazilia 184. Lapte de orez brun 176. Se utilizeazã cu succes ºi în gospodãrie având o concentraþie ridicatã de calorii. Lapte de mei 178. Lapte de hriºcã 175. Lapte de alune de pãdure 182. Lapte din grâu încolþit 174.SUCURI În sportul de performanþã este recunoscut rolul bãuturilor cu soia care sunt energizante. Lapte de migdale 179. Lapte din arahide etc. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute 1/6 ceaºcã migdale mãcinate. Lapte de nuci 181. Lapte de nucã Cashew 183. SEMINÞE ªI SÂMBURI DE FRUCTE: 171. ½ linguriþã de 108 . Lapte de ovãz 173.RÃCORITOARE . Lapte din seminþe de dovleac 187. 6-9) 172. hrãnitoare. PREPARATE DE BAZÃ VARIANTE DE LAPTE DIN CEREALE. uºor digerabile. Lapte de cocos 180. Nu existã efecte secundare negative. Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag. Lapte de seminþe de floarea soarelui 185.

Se adaugã suficientã apã ca sã se obþinã în total 6 ceºti de lichid. AROMATIZÃRI ALE PREPARATELOR 192. Se pune compoziþia într-un vas mai mare. Se adaugã apa (mai multã apã = mai puþin cremos. ¼ linguriþã vanilie. ¼ linguriþã sare (sau mai puþin). în aºa fel încât cantitatea sã echivaleze cu un litru. 191. Lapte de cocos ºi migdale Timp de preparare: 3 minute Ingrediente: 2 ceºti lapte de migdale. se acoperã ºi se pune la frigider. 2 ceaºcã lapte de cocos. Se poate strecura dupã dorinþã. 2-4 linguri fãinã de carob. Lapte de cereale Timp de preparare: 5 minute Se foloseºte reþeta „lapte de nucã”. cât ºi pentru alte reþete care au lapte în compoziþie. un praf de sare. 190. Bãuturã de carob cu lapte de soia Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: 2 cãni lapte de soia sau de nucã. 2 linguri miere sau zahãr brun.vanilie. se amestecã bine.2 ceºti lapte de nucã (sau migdale. mai puþinã apã = mai cremos). dar este excelent dacã se consumã fierbinte sau rece împreunã cu cereale. numai dacã doriþi laptele îndulcit). Lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Se amestecã în mixer pânã devin cremã. se adaugã 1-2 ceºti apã. dar se scade cantitatea de nucã la ½ ceaºcã ºi se adaugã 1 ceaºcã de mei fiert. nucã de caju). 2-6 curmale fãrã sâmburi (facultativ. ¼ linguriþã sare. ¼ linguriþã vanilie. Mod de preparare: Se dã la mixer 1-2 minute. Acest lapte nu este o bãuturã. 3-4 ceºti apã (dupã consistenþa doritã). Înainte de folosire. urmãtoarele ingrediente: 1½ . 189. ¼ linguriþã sare. 1 ceaºcã apã ºi cuburi de gheaþã. 109 .

55 minute Ingrediente: 1 litru lapte de soia pregãtit cu aparatul Soia-lakt.Mod de preparare: Se pun toate ingredientele în blender ºi se mixeazã pânã la omogenizare. (Opþional se poate îndulci ºi mai mult). Mod de preparare: Boabele de soia se prãjesc într-o tigaie goalã. îngheþarea . o ceaºcã lapte de soia. Cacao de soia Timp de preparare: 17-30 minute Ingrediente: Boabe de soia. Atenþie! Se arde foarte uºor din cauza conþinutului ridicat de ulei din boabe. arome de îndulcire dupã gust. Cafea de cereale Inka cu lapte de soia Timp de preparare: 2 minute Ingrediente: 1 linguriþã de cafea de cereale Inka. (Aceste preparate devin puþin mai groase ºi cremoase. dupã care urmeazã procesarea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt (vezi pag. Se poate încerca ºi cu alte fructe. 5 linguri fulgi de ovãz. Rezultã 4 porþii mici. ½ l lapte de soia. 193. Mod de preparare: Ananasul se mãrunþeºte puþin ºi se mi-xeazã împreunã cu restul ingredientelor timp de 1 minut. 195. dar sunt gustoase. 5 ouã. Avantajul e cã nu se degradeazã atât de repede ca cele din lapte de vacã. Lapte de ananas Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 2 pahare mari de bãuturã: 150 gr. 2 linguriþe miere. 194. 110 . 4 linguri miere. ananas proaspãt. apoi se dizolvã în lapte fierbinte. ½ suc de grapefruit. sau pe plita sobei. 2 linguriþe de miere. Se va prãji doar atât cât se foloseºte imediat.) 196. Mod de preparare: Se amestecã pulberea de cafea cu miere. Lapte de pasãre Timp de preparare: 5 minute. Se serveºte rece sau cald. deoarece îºi pierde aroma în câteva zile. 4 linguri bazã de soia. Puteþi adãuga 3 curmale sau o bananã. sau în cuptor. 6-8).

Gãluºtele se pun în lapte doar la folosire. Adãugaþi 3-4 mere spãlate care au fost tãiate în bucãþi de 1-2 cm. Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Mod de preparare: Puneþi 2 cãni “lapte de nucã” în blender. Mixaþi 1-2 minute.) cremos ºi fin. 1 pachet la max. miezul ºi coaja vor fi tãiate fin de blender.). Prepararea iaurtului din lapte de soia Timp de preparare: 42 minute + fermentare . dupã care se scot.R. (Un pliculeþ de ferment pentru iaurt ajunge la 3 litri. În lapte se mai adaugã gãlbenuºul de ou amestecat cu miere ºi baza de soia. Mod de preparare: 1 litru de lapte din soia sau orez se rãceºte la 42o C mãsurând cu ajutorul termometrului. Se lasã sã fiarbã pânã se întãresc gãluºtele. 1 vârf de cuþit sare.L. termometru. Hapax Company S.16 ore Ingrediente: Lapte din soia... Cotorul trebuie înlãturat. cutie din amporã. Variante: fructele pot fi cãpºuni ºi 2 linguri de miere sau zmeurã. amestecând în acesta ºi fulgii de ovãz. borcan. Din albuº se bate o spumã tare.Mod de preparare: Se separã albuºul de gãlbenuº.) 111 . ideal pentru desert dulce. dar seminþele. 3 l (puteþi refolosi ºi din iaurtul anterior pentru fermentare). ferment (se poate comanda la firma importatoare S. timp de fermentare 6-8 ore la 42o C. 197.C. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Lapte de soia (sã nu fie fierbinte!) preparat cu blenderul Soia-lakt 4 cãni. 1-4 banane. acid lactic 95%. Laptele se pune la fiert ºi în el se aºazã cu lingura albuºul ca niºte gãluºte. 199. Amestecaþi fermentul de iaurt pânã se dizolvã complet. Pentru prepararea unei creme fine de iaurt cu ferment (lacto bacilus. Se lasã la fiert pânã se îngroaºã. 1 plic vanilie. Mod de preparare: Mixaþi toate ingredientele la un loc ºi serviþi peste cereale. 198.

Puneþi borcanul în cutia de amporã ºi lãsaþi o perioadã de 6-8 ore la temperatura camerei. sucul de la o ½ de lãmâie. 1 linguriþã sirop de migdal. sau lapte de soia. O Fermentaþi la C perioadã ore Pentru: Iaurt natural 42 5-7 Iaurt L(+) 42 6-8 Iaurt probiotic 38 9-11 Cremã de iaurt 42 6-8 Kefir 20 24 Lapte acru 20 18-22 Metoda B: folosiþi cristale (ciuperci) pentru iaurt sau kefir din lapte de vacã. 1 linguriþã glucozã. Poate fi servit cu o cupã de îngheþatã deasupra. viºine coapte. ºi închideþi borcanul. Dacã se doreºte o consistenþã mai groasã (cremoasã) se recomandã folosirea laptelui de soia. Turnaþi laptele cu fermentul în borcan. 1 lingurã miere. 1/2 bananã. ¼ l apã. A nu se miºca! Dupã aceasta lãsaþi borcanul cu iaurt 12 ore la frigider pentru a obþine gustul iaurtului ideal. piersici sau combinaþii). dacã se doreºte mai uscat se preparã cu apã. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã în blender timp de 1 minut. Shake de fructe cu tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 4 cãni: 100 gr.Spãlaþi borcanul de iaurt cu apã fierbinte. 50 gr. cireºe. 200. portocale. 100 gr. 112 . cãpºuni (sau alte fructe: ananas. tofu.

„COLLECÞIE DE REÞETE LA ALIMENTAÞIA FÃRà CARNE” ”Receptgyüjtemény a húsnélküli táplálkozáshóz”: Frankné Tamás Anikó Bp. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette. 10. „COLLECÞIE DE REÞETE VEGETARIENE” „Vegetarianus receptgyüjteména” Gyéresi Mária 2000 Tg. Mureº. 2. „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr.BIBLIOGRAFIE 1. „BIBLIA DESPRE ALIMENTAÞIA CORECTÔ . „REÞETE DIN BUCÃTÃRIA EDENICÔ Dr. 1991. 6. Viaþã ºi Sãnãtate Bucureºti 2000. „TOFU” Die besten Rezepte: Verena Krieger 2003 München. „REÞETE VEGETARIENE” Cornelia Dragachis 1999 Bucureºti. 1990. 8. 4. 3. 9. Nicolescu. „CARTEA MARE CU SOIA” – „Nagy szojáskönav”: Képes Ilona Bp. „BUCÃTÃRIA VIEÞII SÃNÃTOASE”: Maria . Mureº. 7.Lili Nicolescu ºi Cristian – Gh. 1991.„A Biblia a helyes táplálkozásról”: Balázs Katalin Bp. 5. „REÞETE CULINARE VEGETARIENE”: Liliana Nãdãºan ºi Valentin Nãdãºan 1993 Tg. Doru Laza 2004 Fãgãraº. 113 .

114 .

.................. 46 Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/soia ............... CREME DULCI . 5........................... Calitãþile nutriþionale ºi avantajele consumului de soia ................................. 9 C................... 36 Hamburger de Tofu ............... PÂINE....... 6 B.................... 41 MAIONEZE.. 37 Pizza cu tofu .............................................................. PIZZA .................. 39 Tort din pulpã de soia ..... CREME SÃRATE.............................................. Despre planta leguminoasã soia ................................................................ 3............................ 44 Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia ......... 16............... 36 Franzelã din pulpã de soia ........ 32 1....................... 38 Sandvici cu avocado.......31 Sfaturi utile la prepararea reþetelor ............................ 4... 12......... 9............................................. 20............................... 37 Plãcintã de linte cu sos de soia ................ UMPLUTURI SÃRATE......................... 18........................ 22...................... 7............. 37 Napolitanã cu pulpã de soia .................... Blenderul Soia-Lakt ..... 6...................... 115 ............................................. 38 Sandvici cu maionezã de tofu ............................ 21.......................................... 46 15................................ 44 Cremã de tofu cu castraveþi muraþi ......................................................... 36 Biscuiþi din orz cu pulpã de soia ........................... ALUATURI..............................Cuprins Partea 1 ................................. SANDVICIURI.......... 19................................ 23... 17. 39 Tãiþei din pulpã de soia ............. 40 Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia ........... 14............................... 11.... 46 Gajar cu lapte de soia ... 35 Batoane cu tofu .............5 A ............ 2.................................................................... 8..................................................................................................... 44 Ardei umpluþi cu tofu ... 17 Partea a II-a ...................................................................... 10.............................................. 40 Turte de mãlai cu lapte de soia ......... 45 Cremã din pulpã de migdale ......................................................................................... 46 Icre de soia cu pulpã de soia ..................... 39 Tort din ceapã cu pulpã de soia ............................ cu tofu ºi sos de soia ..................................... PATEURI.................. 13...... 43 Ardei umpluþi cu pulpã de soia ......... 45 Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto ....................

48 Pastã de þelinã cu tofu ................................................ 54 Cremã de soia din pulpã de soia ...... 47 Maionezã din pulpã de soia sau tofu ..... 49 Pateu din pulpã de nãut ............. 54 Cremã de soia cu fructe din lapte soia....... 39.......... 26........................24............ 55 Cremã din lapte de soia pentru desert ......................... 41.............................................................................. 42.. 53 Cremã de banane cu lapte de nuci .................................................................... 52 Unt din pulpã de migdale ..... 58........................... 57................................. 52 Smântânã de soia din lapte de soia .. 51 Pateu cu susan din pulpã de nãut ......... 52 Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia ................... 51 Roºii umplute cu pulpã de soia ............... 49 Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia ...................................... 61... 46...... 29......... 50 Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi .. 43............. 50........ 48 Pastã din miez de nucã ............................. 49 Pateu de linte din pulpã de linte ........................ 50 Pateu de spanac cu tofu ....... 36...... 56 Pastã de stafide................................................................................................................................. 52............................................................................... 47........................................ 55................................................. 48 Pastã de soia din pulpã de soia .................. 60... Icre vegetariene cu smântânã de soia ....................................... 53 Cremã de ciocolatã din soia ... 44........... 51 Pateu din pulpã de nãut . 55 Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale ......................... pulpã de soia ... 50 Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia ..... miez de nucã ºi pulpã migdale ................................................................ 56................................................................ 56 Pastã de prune cu miez de nucã ................ 51................................................................... 50 Pateu de þelinã cu tofu ......... 49 Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte ....................................... 56 Pastã din pulpã de alune ....... 56 Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat ....... 49 Pateu de mazãre verde cu tofu .................................. 55 Cremã din miez de nucã ºi banane ... 27....... 33.................... 31................................................ 47 Pasta de ciuperci cu pulpã de soia ......... 57 116 ...................................................... 32............ 25...... 55 Cremã din miez de nucã ..... 49................................................... 28........................................................................................... 54 Cremã de mere cu miez de nucã ... 48............ 53........................... 47 Pastã de avocado cu miez de nucã ................. 40. 59... 57 Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci ... 37. 54..................... 45................ 38... 34......................................................................... 51 Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune .... 35........................... 53 Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia ......... 30...

............. 66 Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) ................... 66.... 67 Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia ................. 76....................... 63............................................................ 65...... 80......... 70.......................... 68 Cartofi cu tofu la tigaie ..... 72 Iahnie-sos de nãut ................................. 67.................................. 91.............. 77................................. 73....... 72.. 60 Salatã de germeni cu tofu ..... 74 Mici din tofu .................................................................................................. 95..................................... 71 Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia ...... 69........ 92................ 72 Grãtar de tofu cu citrice ......................... 67 Burger din pulpã de soia .............. 63 Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu ....................................................... 65 Brânzã americanã din miez de nucã .......................... 62 Salatã picantã cu tofu .................. SALATE .......... 59 Cartofi cu pulpã de soia la cuptor ................. 94....................................................................................... 64...................................................................................................... 74 Musaca de cartofi cu pulpã de soia ... 61 Salata de varã cu roºii ºi tofu ............................ 82................ 69 Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz ....... 90.................................................. 62 Salatã rusticã de roºii cu tofu .... 71 Drob din pâine ºi pulpã de soia .................. 71...................... 96.................... 84..............................................................................................ingredient de bazã .................................................................. 73 Mâncare de porumb cu pulpã de soia ............... 86........... 83...................... 74.......... 74 Muguri de soia fãrã procesare ....... 79..................................................... 63 ªNIÞELE............... 93.............. 70 Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) .......... 85. 88.......................... 62 Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci ............. 73 Mei fiert cu pulpã de soia ..... 78... 75 117 .................................................... 71 Fripturã mexicanã de tofu ......................... 66 Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu ............................................. 75 Pulpã de soia sau okara ...... 60 Salatã de soia cu pulpã de soia ... 61 Salatã de spanac cu tofu .62....................... 73 Mãruntai picant cu tofu ................ 70 Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia ....................... 62 Salatã de vinete cu maionezã de soia ...................................... 75............ 60 Salatã de ceapã cu pulpã de soia ............................. DROBURI ........ 68 Chiftele vegetale din pulpã de soia ................................................. 87.. 68...................... 89............ CHIFTELE............................................................. 68 “Chicken Nuggets” tofu .......................................................................................................... 81. 69 Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia ..........

................ 105....................................................................................................... 84 Omletã de tofu ....................... 82 Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia ........... 81 Zarzavaturi cu tofu ......................................................................................................................................... 85 Sos de tofu pentru pizza .... 110.... 90 130.....................97.... 83 Omletã din pulpã de soia ... 86 Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia ..... 107............................. 123........... Ciorbã de bulion cu pulpã de soia ....................................... 78 Tofu la grille ... 87 SUPE............. 76 Ruladã cu pateu de soia .................................. 104.................... 112............ 127........................ 90 131........ 103.......................................... 114............................................................... Supã-cremã de soia din pulpã de soia ............. 77 Salam de soia cu pulpã de soia ............................ CIORBE ... 83 Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia ...................................... 100................. 121............ 120.... 108....... 116.............................. 128................ 106........................... 115..................................................... 84 Omletã de fructe cu pulpã de soia ....... Supã-cremã de soia ...... 111............................ 79 Vinete “Parmigiana” cu tofu ....... 86 Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe.... 124............... 76 Paste italiene la cuptor cu tofu ........... 98.... 101..... 86 Sos natural din brânzã tofu .......................................... 87 Terci dulce din miez de nucã ºi soia ......... 85 Sos de cireºe cu pulpã de soia .............................................. 90 118 ............... TOCÃNIÞE ...................... 76 Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) ........ 99............tofu ............. 113..................................................................................... 83 Omletã cu praz ºi pulpã de soia ............... 85 Sos de ceapã cu pulpã de nuci .................................................... 85 Omletã din conopidã ºi pulpã de soia ..... Pârjoale cu pulpã de migdale ............................................... 77 Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia ............................................ 89 129.............. 119............... 84 Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia .......... 78 Tofu – mod de preparare II (idem 74) ..... 109....................... 79 SOSURI................................................................................................ 118............................................................................ 78 Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia ........................................... 125..................................................... 80 Castraveþi cu tofu ................ 82 Mazãre cu tofu ............... 82 Omletã din spanac cu pulpã de soia ....... 87 Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia ........ 126....... 83 Omletã de ciuperci cu tofu ............................. 117........................................................ 122................

.. 101 Îngheþatã din spumã de lãmâie .................................. 158........... 145....................132.. 147.... 98 Cremã de cãpºuni cu miez de nucã ....... 98 Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) ..... 102 Nuci din pulpã de soia .. 97 Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia ........................ 98 Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) ................................................. 160........ 96 Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz .... 141.............................. 150......... 140....................................... 102 Nuci de tofu ºi cereale .................................... 95 Brânzoaice cu tofu ...... 93 Banane delicioase cu pulpã de cocos .......... 90 Supã egipteanã ....................................................... 95 Biscuiþi din pulpã de nuci ...... 99 Foietaj dulce ºi pulpã de soia .......... 143....................................................................................................... 96 Budincã din pulpã de cocos ................................ 94 Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia ...................... 165.. 155.............................. 103 Budincã din lapte de cereale ............... 99 Cremã pentru piºcot din pulpã de soia .................................... 164........... 157.............................................. Supã-cremã de cartofi cu tofu .............. 154..................................................................................................... 144...... 95 Brioºe cu porumb ºi soia . 100 Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia ................................ DULCIURI ................. 96 Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã ........................................................ 152........................................ 148........................ 100 Fructe cu tofu ............................................ 94 Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia .. 138... 153........... 156...... 159.... 133............................................................................. 91 DESERTURI.......... 98 Ciocolatã din lapte de soia .............. 103 Prãjiturã cu tofu (cremã) ........................................................ 101 Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia .................... 146................ 99 Cremeº cu lapte de soia .. 149......................................................... 167......................................................................... 163.................................. 139.................. 97 Castane false din miez de nucã ... 101 “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia ...................................... 102 Plãcintã cu ceapã ºi tofu ................................... 100 Îngheþatã “tutti-frutti” ..................................................... 97 Chifteluþe din tofu ............................................ 166..................... 135.............. 161..................................... 94 Biscuiþi cu pulpã de cocos . 151........ 136............................................ 137............ 103 Plãcintã de dovleac cu miez de nucã ........................... 91 Zãr de tofu ...................... 142.................................................... 91 Supã de vegeta din zãrul de tofu ............................... 162. 134................................... 104 119 .............

............. SUCURI........ 6-9) ..................................... 108 Lapte de orez brun ..... 189................... 182......... 176........... 200..... 119 120 ......................................................................................... 109 Cacao de soia ............................................................... 186................... 172................................................................ 110 Lapte de pasãre ........................................................................ 108 Lapte de seminþe de susan .... 181.......... 195.............. 108 Lapte de nucã de Brazilia ....................... 194................................. 108 Lapte de nucã Cashew ................. 180........................ 192........ 108 Lapte de nuci........... 198.................. 108 Lapte de ovãz ................................... 108 Lapte de hriºcã ..................................................................... 187........... Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos ..168........................ 108 Lapte din arahide etc...................................................................... 108 Lapte de alune de pãdure ................. 108 Lapte de migdale............ 174................. 108 Lapte de cocos ......... 193....................................................... 188............................... 105 171............................................ 196.......................................................................... 111 Shake de fructe cu tofu ...................... ............. 185................................................................................................ 108 Lapte de mei ........................... 111 Prepararea iaurtului din lapte de soia ............ 190................................................................... LAPTE ......................... 175............................................................. 184.................................. 104 169................................. Tofu cu miere ........... 112 Bibliografie .. 109 Lapte de cocos ºi migdale ................................................................... 179......... BÃUTURI........ 108 Lapte de soia cu banane .................................. 108 Lapte din grâu încolþit ................................................................................................................................................................. 178........................ 183............... 109 Lapte de cereale ................... 108 Lapte de porumb ...... Tartã cu tofu ........ 177. 111 Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã ............ 110 Cafea de cereale Inka cu lapte de soia ....... 108 Lapte de nucã ....................... 108 Lapte de seminþe de floarea soarelui ................................................................................................. 107 Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag..... 197.................. 108 Lapte din seminþe de dovleac .................... 110 Lapte de soia cu banane ................. 173......................................................................................................... 191.............. 104 170................ 199........................................ 109 Bãuturã de carob cu lapte de soia ........... 110 Lapte de ananas..

121 .