200 REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT

1

2

200
REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT
Culese de Hegyi Árpád - Gedeon
preparate cu blenderul Soia-lakt

Editura MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL Arad, 2006

3

L. Str. 87. C-tin Brâncuºi nr.ro ISBN (10) 973-7650-33-6 ISBN (13) 978-973-7650-33-7 4 .251626 e-mail: mmi@rdslink. VALENTIN NÃDêAN Tipãrit la S./Fax: 0257 . Arad. MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL S.R.C. cod 310389 Tel.Editare ºi copertã: MIHAELA AMBRO Termenii care aparþin medicinei au fost verificaþi de dr.

Partea I 5 .

puterea de încãlzire 700w .(2 pahare) . precum ºi alte plante tari/uscate care necesitã fierbere ºi mãcinare.603s . folosinþe industriale. sau combinaþii ale acestora. ºi totodatã pot da un gust plãcut. exploatare. BLENDERUL SOIA-LAKT Recomandare . orez negru. umplând vasul cu apã. Vezi carnetul de garanþie. Atenþie! Partea de sus a aparatului (motorul) se monteazã cu ciocul spre mânerul vasului.energia electrica de funcþionare 220v-50hz . Când auziþi 6 . ulei canola ºi conservanþi. Acoperiþi aparatul.capacitatea de boabe de soia uscate . Mod de utilizare • Dupã ce s-a asamblat filtrul cu unitatea principalã. cocos. nãut. Deasupra mânderului se aflã un mic cocoºel de plastic care se potriveºte suub ciocul pãrþii de sus unde acþioneazã un întrerupãtor de siguranþã (la ridicarea motorului din apã acesta întrerupe curentul de la termoplonjon pentru ca sã nu se ardã). Cu aparatele noastre de soia se poate face mâncare de soia proaspãtã. fãrã ingrediente adãugate. ovãz. conectaþi la prizã ºi apãsaþi butonul “steeped bean”. 2 pahare. Nu include erori de exploatare a aparatului (ex.volumul de apã 1100-1300 ml . spargeri din cauza ºocurilor. intrarea apei la motor.100g (1pahar) Vi se oferã o garanþie de 12 luni de la data vânzãrii în cazul problemelor tehnice de funcþionare rezultate din fabricarea defectuoasã a acestuia. ºi fructe scorþoase migdal. Prinicipalele specificaþii ale aparatului Soia-lakt . Laptele de soia cumpãrat din comerþ conþine aditivi ca stabilizatori.puterea motorului 250w . conectare suprasolicitatã la curent electric dupã terminarea procesului de preparare). orz. alune. puneþi întregul set în picioare vertical.capacitatea de boabe înmuiate 150g . dupã dorinþã. nuci. este un aparat cu care se poate obþine lapte din cereale ºi leguminoase: soia.A.PROSPECT Aparatul electric “Soia-lakt”.numele modelului KB . • Puneþi boabe de soia înmuiate în filtru.

Când procesarea laptelui este gata va cânta o melodie. în caz contrar sistemul electric va fi afectat sau distrus. Introduceþi filtrul în apã caldã ºi cu periuþa frecaþi bine gãurile acestuia. • Capacitatea de boabe de soia înmuiate nu trebuie sã depãºeascã 150g. apãsaþi butonul “dry bean”. Când în vas nu este destulã apã sau deloc se va auzi un beep de avertizare. (Timpul depinde de felul apei pe care o folosiþi. • Apa trebuie sã intre în spaþiul de prelucrare a laptelui. apoi þineþi sub jet de apã. numitã okara/brânzã din care puteþi pregãti diferite reþete culinare. electrozii. • La spãlare/curãþare: Nu introduceþi aparatul cu partea electricã (motorul) în apã pentru a nu se umezi în interior! Þineþi sub jet doar partea de jos a aparatului (cuþitul. • Umpleþi cu apã curatã vasul aparatului ºi înmuiaþi conducta de încãlzire câteva minute. • Folosiþi buretele de spãlat vase (cu partea mai asprã) pentru a îndepãrta resturile de lapte de soia închegate pe conducta de încãlzire. dupã care clãtiþi cu apã. senzorul). Motorul face câteva rotiri înainte ca aparatul sã înceapã din nou sã încãlzeascã apa. • Laptele poate fi consumat imediat. Când laptele de soia este gata pentru procesat se va auzi o melodie. spãlaþi vasul ºi elementele aparatului ºi curãþaþi cu o perie filtrul. Curãþarea aparatului • Scoateþi afarã filtrul prin rotirea sa în sens invers acelor de ceasornic. Dupã aceea apa va fi încãlzitã la 80°C în aproximativ 12-20 minute. • Când puneþi apã prea multã existã pericolul sã dea spuma afarã. Întregul proces dureazã aproximativ 18-25 minute. • Nu înmuiaþi boabele mai mult de 16 ore. Motorul începe imediat sã macine boabele.beep-ul.) de boabe de soia uscate. scoateþi pulpa (okara) fiind resturile de boabe de soia. unitatea centralã începe sã lucreze.) Motorul va face încã câteva rotiri înainte ca aparatul sã reîncãlzeascã apa. • În filtru veþi avea pulpa ºi coaja rãmase de la boabele de soia. • Dacã procesaþi un pahar (8 gr. Fiþi atenþi la urmãtoarele cazuri • Aparatul are un dispozitiv de siguranþã. • Timpul de înmuiere este de aproximativ 5-8 ore vara ºi 8-12 ore 7 . Aparatul încãlzeºte apa la 80° C în aproximativ 10 minute.

boabele de soia nu vor fi zdobite corect la urmãtoarea folosire a aparatului. În decurs de 3 secunde va reporni automat procesul de fierbere la prepararea laptelui. • Dacã simþiþi cã laptele nu este destul de dulce sau de fin puneþi filtrul în unitatea principalã ºi apãsaþi butonul “heating”. ºi spumarea apei. electricitate ºi tipul de boabe de soia. Verificaþi dacã butonul este apãsat corect Soluþii: Conectaþi aparatul la sursa de alimentare ºi apãsaþi butonul “start” • Unitatea centralã nu încãlzeºte Cauze: 1. • Volumul de apã trebuie neapãrat sã fie între 1300-1500 ml (vezi tipul aparatului). Voltajul este prea slab 2. Prea multe sau prea puþine boabe de soia 8 . Dacã nu este îndepãrtat laptele închegat. cauze ºi soluþii ale acestora • Nu funcþioneazã dupã ce apãsaþi butonul “start” Cauze: 1.iarna. temperaturã. În caz contrar va rezulta mai puþin lapte sau nu vor putea fi sfãrâmate boabele. • Filtrul trebuie curãþat sau înmuiat dupã fiecare folosire a aparatului. Laptele de soia închegat nu a fost îndepãrtat de pe filtru 3. Toate aceste procese de curãþare sunt necesare pentru a obþine un lapte gustos ºi de ca litate! • Tineþi aparatul în locuri uscate ºi bine aerisite! Probleme de utilizare.Verificaþi dacã aparatul este conectat corect la sursa de alimentare 2. Voltajul are frecvent variaþii de valoare Soluþii: Verificaþi sursa de alimentare • Boabele de soia nu sunt mãcinate Cauze: 1. • Durata procesului diferã în funcþie de mediul înconjurãtor. Timpul de înmuiere nu este suficient 2. Asiguraþi-vã cã nu a rãmas nici un fel de reziduri de boabe de la folosirea anterioarã.

iar mai târziu ºi în þãrile vest europene. Verificaþi sursa de alimentare B. iar nemþii atribuie aducerea plantei în þara lor unui botanist. dar care este utilizatã de puþin timp. grâu. fiind privitã ca o curiozitate. reprezintã alimentul de bazã al populaþiei precum în Europa acesta este pâinea ºi carnea. În China anticã. Este ceva îndesat în Capul Împotriva Curgerii 2. Voltajul este prea mare Soluþii: 1. în grãdinile botanice mai importante din Europa. Din Marea Britanie s-a extins obiceiul de a o întrebuinþa în domeniu alimentar. a creat ºi expresii speciale pentru definirea plantei. Englezii spun cã un cãlãtor a adus boabele minune la sfârºitul secolului al XVII-lea.Soluþii: 1. În egalã mãsurã au promovat ºi japonezii aceastã plantã. La sfârºitul secolului al XX-lea. Chinezii o cunosc din timpuri strãvechi. împreunã cu orezul. care iubeºte asemãnãrile ºi asocierile. orz ºi mei). sau carnea pãmântului. Limba japonezã. ºi este posibil ca la ei sã-ºi fi gãsit locul în alimentaþia zilnicã chiar mai devreme. a devenit una din cele mai cultivate plante de pe glob. soia era consideratã una dintre cele cinci culturi sacre (alãturi de orez. Mai înmuiaþi boabele timp mai îndelungat 2. Curãþaþi bine filtrul 3. 9 . Puneþi cantitatea corespunzãtoare de boabe de soia • Aparatul aruncã spuma afarã (inundã) Cauze: 1. prin anii 1700. DESPRE PLANTA LEGUMINOASÃ SOIA Istoria ºi cariera boabelor minune Soia este o plantã cu o istorie veche. În aceastã zonã a lumii soia. Curãþaþi Capul Împotriva Curgerii 2. la începutul secolului XVIII. Folosirea ei însã a început abia dupã câteva sute de ani. vorbind despre soia ca despre carnea fãrã oase. Este menþionatã în scrieri vechi câteva mii de ani. se gãsea deja aceastã plantã deosebitã. fiind catalogatã ca plantã sãlbaticã. În concluzie.

maro. nu atât dezvoltarea plantei în întregul ei. toate acestea devenind parte din preferinþele culinare ale consumatorilor. anotimp. ajungând la înãlþimea de doi metri. SUA este cel mai mare producãtor de soia. Boabele. Argentina ºi Japonia. mare. cât dezvoltarea boabelor de soia. Creºte în acelaºi tip de pãmânt ca ºi porumbul. dar expunerea îndelungatã la soare îi este dãunãtoare.1%. energia solarã. Astãzi utilizarea acestei plante s-a extins foarte mult. Este o plantã de varã. paiele ºi chiar la frunzele plantei de soia. ci ºi la pãsatul din boabe de soia. Astfel continentul european nu este tocmai potrivit pentru cultivarea plantei de soia. Dupã ce boabele de soia au ajuns sã fie cunoscute. soia este consideratã un aliment de bazã. Datoritã conþinutului mare de proteine. roºie. verde. Componenþa acesteia diferã în funcþie de zonã. grãsimi 25%. fiind urmatã de Brazilia. iar aici nu ne referim doar la uleiul de soia.În Europa ºi America soia a fost adoptatã pe scarã largã abia prin anii ‘60. Rareori se gãsesc mai mult de trei boabe într-o pãstaie. mãruntã. coaja seminþei de soia. Soia se aseamãnã cu fasolea tufoasã (scundã). ea fiind uºor de prelucrat. minerale 2. este una genericã. China. neagrã. Totodatã fãina derivatã ca borhot servea de furaje pentru animale. scundã sau înaltã. zilele de varã cu soare arzãtor nefiind ideale pentru ea. cu un procentaj de 65% din producþia globului. Modul de folosire este determinat de aceste soiuri. asemenea celor ale fasolei. Unele soiuri cresc. Floarea este de culoare alb liliachiu. sunt în pãstãi. anumite soiuri se preteazã anumitor preparate culinare. 100 de grame de soia conþin: proteine 34-35%. Procentul de grãsime la soia crudã este de 10 . ovalã. Este galbenã. Soia este o plantã care poate folosi. în mod benefic. Acest lucru a dus la descoperirea boabelor de soia ca aliment. glucide 33%. cererea lor pe piaþã a crescut foarte mult. importatorii nereuºind sã þinã pas cu cerinþa. De menþionat cã la început era utilizatã pentru uleiul pe care îl conþine. Aceasta se constatã privind. specia având aproximativ 1500 de soiuri. aparþinând familiei leguminoaselor. fiind cãutate mai ales seminþele care aveau un grad ridicat de ulei. cu precãdere pentru persoanele care au adoptat un regim alimentar vegetarian. Denumirea de „soia”. În acest sens s-au dezvoltat foarte multe fabrici de presat ulei. rotundã. condiþii meteorologice.

Aceastã decizie nu este bunã nici din punct de vedere economic ºi nici din punct de vedere al sãnãtãþii. 11 . care a devenit un fel de simbol al tristei dictaturi. produsele cu soia. Putem spune cã am descoperit alimentul secolului XXI. a materiei de ferment . care s-au dovedit a fi nefondate ºi neadevãrate. printre care sã-ºi gãseascã loc ºi folosirea boabelor de soia într-o anumitã proporþie. stopului de spumã. nãscându-se chiar adevãrate “legende“ despre “presupusele” sale efecte negative. pentru cã soia este relativ ieftinã ºi totodatã are un grad ridicat de proteine. O alimentaþie unilateralã nu conduce la o dezvoltare sãnãtoasã ºi echilibratã. în ultimii ani. Urmãtoarele produse alimentare conþin derivate din soia: alimentele calorice pentru copii. lecitina. vopselelor. La noi în þarã. etc. Soia nu este folositã exclusiv în alimentaþie. soia a devenit cunoscutã în anii ‘80. ªi mai ales în perioadele de post. fãina de soia. De aceea se recomandã o alimentaþie variatã ºi cât mai diversificatã. din soia furajerã prost prelucratã ºi din aditivi chimici s-a alcãtuit celebrul „salam cu soia”. componentele ei putând fi valorificate ºi în alte domenii de activitate. Din fericire. prelucrate în forme foarte diversificate. industria hârtiei ºi industria textilã. linoleumului. Datoritã acestei realitaþi predecembriste. Aceasta în timp ce în Statele Unite ºi în Occident. aceasta veritabilã modã a produselor de soia a pãtruns ºi la noi în þarã fiind. Soia este o plantã cu totul deosebitã. Programul de analizã nutriþionalã aratã cã procentul de substanþe minerale se ridicã la cel mult 2. în restaurantele asiatice sau în cele cu profil naturist. când din resturi de carne. Soia ºi derivatele ei se folosesc de asemenea în industria chimicã. Soia ºi preparatele din soia trebuie folosite ca alimentaþie de bazã fiind o alternativã la alimentele tradiþionale din bucãtãria noastrã.drojdia. erau o adevãratã delicatesã. devenind cel mai cãutat aliment în supermarket-uri. la fabricarea vinului. uleiul de soia. cu multe zarzavaturi. tot mai mult prezentã în magazine. Nu trebuie sã înlocuim toate alimentele. soia a fost consideratã de cãtre români ca fiind ceva negativ.20% iar cel de apã de 8-9%. supele din conserve. ajungând astfel sã folosim doar soia ºi preparate din soia. produsele de panificaþie. fructe ºi cereale. pãsatul de soia.1% la boabele fierte ºi uscate. Din acest motiv multã vreme concetãþenii noºtri au respins acest aliment. ºi la 3% la boabele crude ºi uscate.

Informaþii despre soiurile boabelor de soia Bucãtãria asiaticã are cea mai îndelungatã tradiþie în folosirea plantei ºi a boabelor de soia. Pentru a pregãti ºi consuma diferitele preparate de soia este necesarã atât cunoaºterea soiurilor, cât ºi a avantajelor ºi dezavantajelor diferitelor moduri de preparare. Galben Este soiul cel mai cunoscut ºi cel mai frecvent folosit. Din el se realizeazã uleiul de soia, pateul de soia, „pulpa de soia”, (okara) de soia, brânza (Tofu) de soia, laptele de soia, fãina de soia. Are un nivel ridicat de grãsime (aprox 18-20%), însã e lipsit de colesterol. În stare crudã nu e comestibilã – ca orice alt soi de „leguminoase” – substanþa otrãvitoare pe care o conþine este antitripsina. Prin fierbere sau prin alte tratamente termice aceastã substanþã otrãvitoare este distrusã. Poate fi folosit ºi ca aliment de bazã, având un gust asemãnãtor produselor din carne. Boabe mungo Se numeºte ºi mung, sau bob verde de soia. Acesta se foloseºte ca sãmânþã pentru semãnat. Este o plantã nepretenþioasã, neavând nevoie de foarte multã îngrijire de specialitate. Odatã semãnatã, creºte spontan ºi continuu. Boabe azuchi În Japonia se numeºte diamant roºu. Acesta este bobul de soia de culoare roºie care este destul de gingaº ºi se cultivã destul de greu. Chiar ºi în þara de origine se cultivã mai rar. Este preferat nu atât datoritã gustului, cât datoritã culorii. Cu ajutorul lui se dã culoare ºi gust dulciurilor. La fierbere se înmoaie mai repede decât soia galbenã. Are un gust deosebit ºi, de asemenea, are proprietãþi benefice în special în ceea ce priveºte tratarea problemelor de rinichi. Este foarte scump, dar este de ajuns ºi în cantitãþi mici. Fãina de soia Seamãnã cu fãina de grâu, dar întrebuinþarea ei este diferitã de cea a celorlalte cereale. Deoarece are o capacitate mai mare de absorbþie a

12

umezelii, necesitã mai multã apã decât fãina de grâu. Se obþine din bobul galben de soia, fiind prima datã extras din acesta gustul amãrui, coaja ºi antitripsina. Deoarece fãina nu conþine antitripsinã, ea poate fi folositã pentru prepararea unor alimente. Cunoaºtem trei feluri de fãinã: a. fãina integralã sau „fãinã complexã”, din care nu s-a extras grãsimea, adicã uleiul; b. fãina degresatã, din care s-a îndepãrtat uleiul; c. fãina amelioratã prin adaos de lecitinã. Fãina complexã se proceseazã prin prãjire ºi astfel se anuleazã efectul antitripsinei din soia. În urma prãjirii se schimbã gustul ºi drept urmare este folositã cu precãdere la preparate dulci. Recomandãm folosirea fãinei degresate, deoarece din ea este extras gustul amãrui, ºi este mai finã decât fãina de soia integralã. Se obþine foarte simplu, prin mãcinarea boabelor de soia uscate. Combinatã (în proporþie de 5-15%) cu fãina de grâu, este folositã pentru obþinerea unei pâini ºi a unor produse de patiserie extrem de gustoase. De asemenea, din fãina de soia se preparã produse de panificaþie pentru diabetici, întrucât este mult mai sãracã în zaharuri decât grâul sau alte cereale. Laptele de soia Se preparã prin înmuierea prealabilã a boabelor de soia galbenã în cca. 4-8 ore, dupã care se macinã si se fierbe. Se gãseºte ºi în comerþ la pahar îmbuteliat ºi la litru. În cazul în care este preparat cu blenderul Soia-lakt trebuie aromatizat, pãstrând totuºi gustul specific de soia. Gustul specific de soia poate fi îndepãrtat prin opãrirea boabelor, dupã timpul de înmuiere în apã, (6 ore) dupã care se foloseºte la pregãtirea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt. Sunt persoane cãrora le place acest gust specific de soia. Laptele de soia din magazine nu are acest gust specific, fiind preparat din prafuri. Pe lângã folosirea sa la prepararea diferitelor reþete, este potrivit ºi pentru diverse cure. Este recomandat în special mamelor care alãpteazã, deoarece ajutã la abundenþa laptelui ºi atât pielea mamei cât ºi a copilului devin foarte frumoase. Se produce pe scarã industrialã ºi în România ºi se gãseºte în prezent în supermarket-uri ºi în magazinele naturiste, fiind un excelent substitut pentru laptele de vacã. Cu excepþia sugarilor, pentru care laptele

13

matern este fãr îndoialã cel mai bun, este indicat tuturor categoriilor de vârstã, fiind un produs bogat în zaharuri uºor asimilabile, în grãsimi ºi aminoacizi esenþiali. Granule de soia sau carne vegetarianã În SUA se fabricã din melasã - masã fibroasã rãmasã în urma presãrii uleiului. Prin eliminarea proteinei, soia rãmâne fibroasã, tare, foarte asemãnãtoare cu carnea, chiar ºi gustul fiind puþin asemãnãtor acesteia. (În multe locuri este numitã carne de soia.) Este aproape în totalitate lipsitã de grãsime, dar din cauzã cã produsul finit se obþine printr-un procedeu realizat în laborator, adepþii alimentaþiei naturiste nu o considerã un produs naturist veritabil. Existã ºi o metodã de preparare a acesteia în gospodãrie („Granule din gluten sau fãinã de soia”). Preparatã poate satisface chiar ºi cele mai rafinate gusturi. Este foarte utilã datoritã multiplelor ei întrebuinþãri, datoritã faptului cã poate fi depozitatã uºor ºi, de asemenea, pentru cã nu are un nivel ridicat de grãsimi, fiind uºor digerabilã. Când este fabricatã fãrã utilizarea unor proceduri chimice - prin presare - îºi pãstreazã aproape în totalitate proprietãþile, fiind astfel un aliment naturist de bazã. Se gãseºte în comerþ sub formã de granule, ºniþele, sau cuburi. Ulei de soia Dintre toate produsele din soia uleiul este cel mai cunoscut. Se opþine prin presare ºi este foarte potrivit pentru degresare. Marele sãu avantaj este cã, fiind foarte sãþios, ne fereºte de tentaþia de a consuma cantitãþi prea mari. Este indispensabil unei alimentaþii sãnãtoase. Este utilizat în producerea mai multor preparate, este elementul de bazã din care se confecþioneazã margarina de masã, este folosit în industria panificaþiei ºi a cofetãriei. Conþine 60% acizi graºi, în primul rând acizi linoleici. Are un gust foarte bun, ºi este uºor digerabil. Poate fi folosit la salate, produse de panificaþie, dulcuri, etc. Uleiul de soia conþine elemente similare cu cele din untura de peºte: lecitina, vitamine din grupa B si E, macro- ºi microelemente. Lecitina este o fosfolipidã care joacã un rol extrem de important în schimbul de grãsimi ºi de colesterol, are acþiune lipotropã, reduce acumularea grãsimilor în ficat, facilitând arderea lor.

14

existând în fiecare þarã cu tradiþie în acest sens (Japonia. China. Dupã 15 .265 e. spre a nu uita sãrãcia din copilãrie. În timpul copilãriei primului împãrat al dinastiei Ming (anii 12381644 e. alb. în cazul lui Miºo alb. Comandanþii ºi soldaþii erau într-o stare jalnicã. Obtinerea lui este în extremul Orient o adevãratã artã. perioada de reacþie este de 2-3 ani. înscriind brânza de soia în catalogul reþetelor culinare ale palatului imperial.n. Conþine: 20% proteine. Vã redãm douã dintre acestea. în China. o istorie de peste 2100 de ani. Subofiþerul Dongjun i-a sugerat generalului Jiawei sã se închidã porþile cetãþii. Sosurile de soia se folosesc în special ca adaos la orez ori la brânza din soia. O altã poveste spune cã în perioada istoricã a celor trei state combatante (anii 220 . Circulã în rândul poporului numeroase poveºti interesante legate de brânza de soia. dupã ce Zhu Yuanzhang a urcat pe tron. el a cerut bucãtarului imperial sã-i prepare o mâncare din brânzã de soia la fiecare ospãþ. denumitã ºi tofu. Un bucãtar pe nume Huang îi dãdea din milã o farfurie de brânzã de soia. 10% hidrat de carbon ºi 10% sare. familia sa era foarte sãracã. Cremã de soia – Miso Se foloseºte ca aromatizant ºi se potriveºte aproape la orice mâncare. sã înceteze lupta timp de trei zile ºi sã cearã populaþiei cetãþii sã prepare brânzã de soia pentru armatã. el a fost nevoit sã lucreze la un mic restaurant din localitatea Fong Yang. Mai târziu. Se preparã prin fermentarea soiei mãcinate în combinaþie cu diverse cereale. Thailanda. Existã Miºo roºu. Brânzã de soia – Tofu (Dou fu) Dupã cum este consemnat de cãtre marele farmacolog Li Shizhen (1518-1593 e. brânza de soia are. Pentru a-ºi câºtiga pâinea de toate zilele. negru. generalul Jiawei din statul Zhou a suferit o înfrângere ºi sa retras cu armata sa în cetatea Jimen.). Dupã aceastã perioadã primeºte gustul final. De exemplu. pe numele sãu Zhu Yuanzhang.n. pentru a-i potoli foamea.Sos de soia Se pregãteºte prin procesare industrialã ºi este folosit la aromatizãri ºi ca aliment pe lângã produse de bazã.). Este gustoasã ºi are un grad foarte ridicat de proteine. morþi de obosealã.) în volumul “Generalitãþi ºi detalii privind plantele”.n. în timpul unui rãzboi între statul Zhou ºi statul Wei. Vietnam) reþete milenare.

care a condus revoluþia din 1911. În Asia se foloseºte la ameliorarea multor boli ca: diabet. a scos în evidenþã valoarea nutritivã a brânzei de soia. este foarte uºor de digerat. copiii o pot folosi cu încredere. de aceea se poate combina cu orice fel de preparate. Jianzheng a pornit din Yangzhou. ulei de susan ºi praf de gust (Weijing). În timpul dinastiei Tang (anii 618-907 e. Pentru copiii în creºtere este foarte benefic. bãtrânii. În legãturã cu brânza de soia ºi derivatele acesteia. În Asia brânza de soia esta înlocuitoarea cãrnii. Astfel va creºte nivelul de calciu care este mult mai ridicat decât în laptele de vacã. brânza de soia este nelipsitã. (vezi reþeta de preparat Tofu. Se obþine din prelucrarea în continuare a laptelui de soia pânã la coagularea lui. dar neconþinând toxinele din carne. în timpul cãreia a rãsturnat ultima dinastie feudalã chinezã ºi a instituit în China republica. arãtând cã “în reþeta vegetarienilor chinezi. Precizãm cã în China brânza de soia fragedã se numeºte brânza de soia de sud. sos de soia. praz tãiat mãrunt. chiar mii. 16 .trei zile. Doctorul Sun Yatsen. arteriale. deoarece ea constituie carnea vegetalã. marele discipol al lui Sajiamuni. având funcþiile cãrnii. iar cea de nord reprezintã o materie primã pentru diferite alte preparate culinare. a mânca brânza de soia este un obicei al întregului popor chinez”. sculpturã ºi medicina tradiþionalã chinezeascã. existã sute. Poate fi coagulatã cu clorid de calciu. ºi metoda de preparare a brânzei de soia. Cea de sud se poate mânca crudã.n. neputându-se consuma o cantitate foarte mare. armata statului Zhou ºi-a refãcut capacitatea fizicã ºi a obþinut apoi o mare victorie împotriva armatei statului Wei. Se gãseºte ºi în magazine ca produs finit. probleme cardiologice. alãturi de budism. În multe locuri e mult mai apreciatã decât carnea. La ora actualã brânza de soia a devenit un aliment mondial ºi se gãseºte atât pe piaþa asiaticã. E alimentul ideal pentru cura de slãbire . în funcþie de localitate. de reþete cu specific diferit. iar cea mai puþin fragedã se numeºte brânza de soia de nord. cât ºi pe cea americanã sau europeanã. Vara poate fi consumatã rece pe când iarna se potriveºte la mâncãrurile calde sau fierbinþi. traversând oceanul. amestecându-se cu sare. Deci. deoarece întãreºte sistemul osos ºi dantura. Este recomandatã de medici în diete.). bolnavii. nu are un gust propriu.100 g conþin 85 calorii. arhitecturã.) Aroma e neutrã. A ajuns în Japonia ducând cu el. Se preparã foarte simplu ºi în gospodãrii. Este saturabilã. Nu e fibroasã ºi conþine o cantitate redusã de glucide (hidrocarbonate).

deoarece conþin necesarul de aminoacizi pentru întreþinerea normalã a metabolismului. asigurã permeabilitatea ºi flexibilitatea vaselor de sânge. însemnând „mult stimatã coajã”.) Aminoacizii care se aflã în proteinele din soia. Soia conþine cei 10 aminoacizi care sunt necesari pentru componenþa proteinei.. C. iar acele produse care sunt sãþioase. Numele provine din japonezã. numite izoflavone. Atenþia deosebitã care a fost acordatã acestei leguminoase provine din faptul cã s-a observat statistic cã anumite populaþii asiatice care o consumã din belºug. cercetãtorii din întreaga lume au început studii aprofundate. adepþilor alimentaþiei naturiste. se confruntã într-o mãsurã mult mai micã cu boli cum ar fi cancerul. ce conferã o anumitã protecþie. pentru a vedea care este secretul acestei plante. vegetarienilor. accidentul vascular etc. Pornind de la aceste date. • Preparatele din soia pot fi folosite ca sursã de proteine în cura vegetarianã. Rãmâne în filtrul blenderului Soialakt. împiedicã mutaþiile celulelor normale în celule canceroase. celor care urmãresc o viaþã sãnãtoasã. Astfel. ajutã ºi la construirea proteinelor în corp. la boli cãrora medicina modernã nu le-a dat de capãt. (La fel de eficient pot fi absorbite ca cele din lapte de vacã. îmbogãþesc 17 . care mãresc imunitatea. Sunt ideale pentru cei care doresc sã-ºi menþinã greutatea corporalã constantã. Cercetãrile care au fost fãcute pânã în prezent au scos în evidenþã faptul cã pe lângã o bogatã colecþie de vitamine ºi minerale pe care le conþine. regenerarea pielii ºi creºtere. soia are în plus niºte substanþe speciale. sportivilor. • “Carnea” de soia protejeazã vasele de sânge în timp ce grãsimile din carne sunt un inamic redutabil al acestora. ateroscleroza. precum lizina. senilitatea.Pulpa de soia – Okara Este alimentul din soia cu nivelul cel mai scãzut de calorii putând fi folosit ca element de bazã la foarte multe reþete. Soia mai are însã o calitate: ea poate fi transformatã într-o veritabilã carte de bucate . în mare mãsurã. ajutã la limitarea cantitãþii de alimente consumate.. CALITÃÞILE NUTRIÞIONALE ªI AVANTAJELE CONSUMULUI DE SOIA • Produsele de soia care sunt sãrace în calorii sunt utile pentru pãstrarea sau reducerea greutãþii corporale. În urma pregãtirii laptelui de soia se obþine ca un produs secundar. sau din carnea de pasãre.

• Conþine numeroase substanþe care pot proteja organismul împotriva cancerului. Diabetul este o boalã de nutriþie ºi regimul alimentar joacã rol mai mult decât de cruþare sau protejare a stomacului sau intestinului. În urmã cu 20-30 de ani. carnea perturbã grav metabolismul din cauza toxinelor. Studiile epidemiologice fãcute în Asia aratã cã atât cancerul de sân cât ºi cel de prostatã sunt mai rare în aceastã parte a globului ºi acest lucru s-ar datora tocmai consumului crescut de soia. uter. Soia acþioneazã în acest sens la reducerea colesterolului. întrucât aceasta este foarte bogatã în calorii ºi nu conþine hidraþi de carbon. deºi nu conþine zaharuri. Preparatele din soia reduc riscul cancerului de sân în procent de 60% dacã sunt consumate încã din copilãrie. magneziu. în tratarea sechelelor dupã accidente vasculare. existã alte studii epidemiologice care susþin. sunt benefice în perioada de menopauzã ºi încetinesc/reduc pierderea de calciu.proteinele din cereale ºi împreunã au un efect mai eficient decât cele de origine animalã. numiþi izoflavonoizi. medicii recomandau diabeticilor insulino-dependenþi sã consume cât mai multã carne. ºi a unor compuºi înrudiþi. un posibil efect protector al fitoestrogenilor faþã de cancerul de sân. În þãrile în care produsele din soia fac parte în mod regulat din meniu. 18 . fiind de ajutor ºi în ischemia cardiacã. “înfometând” astfel tumoarea ºi stopând dezvoltarea ei. de asemenea previn bolile de inimã. colon. soia este un adevãrat prieten al sistemului cardiovascular. spre proprietãþile protectoare. Despre aceºti compuºi se crede cã inhibã în cancer dezvoltarea a noi vase de sânge. De fapt. a tensiunii ºi la prevenirea formarii arterosclerozei. Pentru fragilitate vascularã se recomandã consumul zilnic de alimente pe bazã de soia cât mai puþin procesatã. (Decesurile din cauza inimii sunt frecvente la diabetici). Mai mult. frecvenþa bolilor cardio-vasculare este scãzutã. fier ºi seleniu. Studiile observaþionale fãcute pe adventiºtii de ziua a ºaptea din California sugereazã de asemenea o legãturã favorabilã între consumul de leguminoase (inclusiv soia) ºi scãderea riscului de cancer de sân ºi prostatã. datele înclinã înspre efectele favorabile. Preparatele din soia sunt foarte potrivite ºi pentru tratamentele dietetice. pentru diabetici. acest efect se datoreazã unor compuºi numiþi izoflavone. aceste produse au un aport moderat de zinc. În privinþa consumului de soia ca aliment. Noile studii au arãtat cã. Alþi nutrienþi din compoziþia produselor din soia: pe lângã faptul cã reprezintã o sursã de proteine ºi calciu. Boabele de soia au un nivel scãzut de glucide ºi nu conþin colesterol.

nutriþioniºtii recomandã folosirea laptelui de soia ameliorat/fortificat cu calciu. Soluþia: consumaþi carne vegetalã. Produsele de soia. Experimentele medicale au constatat cã duce la scãderea nivelului de zahãr din sânge ºi creºte capacitatea celulelor de a absorbi glucoza. Soia are o acþiune estrogenã. Combinând consumul de produse din soia cu o activitate fizicã regulatã puteþi ajuta la prevenirea osteoporozei. mai ales laptele ºi fãina. sunt un excelent ajutor pentru stoparea procesului de pierdere a substanþei osoase. Conþinutul de calciu este de trei ori mai mic la tofu care a fost coagulat fãrã sãruri de calciu (nigari). o porþie de tofu contine aproximativ 20% din necesarul zilnic de calciu. Conþinutul de calciu însã variazã în funcþie de metoda de obþinere a brânzei tofu. De exemplu. Studii fãcute de medicii americani în statul Hawaii. hipermenoree . la populaþia baºtinaºã . • Mâncãrurile din soia sunt gustoase ºi dau o energie specificã ce sporeºte buna dispoziþie ºi stimuleazã regenerarea Alzheimer. perioada de sângerare în timpul ciclului menstrual se reduce cu aproximativ 2 zile. • Boabele de soia conþin o moleculã asemãnãtoare estrogenului care se ataºeazã receptorilor de estrogen º ajutã la echilibrarea hormonalã! Astfel poate contribui la prevenirea sau diminuarea simptomelor menopauzei. reduc [riscul de] cancerul de colon . ajutã la buna funcþionare.se recomandã consumul zilnic de soia în forme cât mai apropiate de cele naturale. • Soia ajutã la prevenirea osteoporozei. La femeile care consumã zilnic produse cu soia. care sunt foarte bogate în proteine ºi nu au în schimb toxicitatea produselor de origine animalã. carnea agraveazã boala în loc sã o stabilizeze. Reduc riscul deranjurilor digestive datoritã conþinutului bogat de fibre.Mai mult decât atât.mare consumatoare de soia. Produsele din soia au un conþinut bogat de calciu. transpiraþii nocturne). la vârste înaintate. pentru cã are foarte puþin amidon. dispar simptome cum ar fi migrena sau crampele asociate menstrelor (când sunt tulburãri specifice debutului de menopauzã: bufeuri. Pentru diabetici soia este un adevãrat medicament.adicã al intestinului gros. demenþa senilã. În dereglãri ale ciclului menstrual. estrogenul fiind hormonul care determinã asimilarea calciului ºi consolidarea oaselor. • Produsele din soia fermentate au efecte probiotice cu efect în menþinerea sãnãtãþii intestinelor. a memoriei ºi a altor funcþii mentale. 19 . Acestea. În schimb conþine hidrat de carbon. În cazul celor care înlocuiesc laptele de vacã cu lapte de soia. adãugate într-o digestie sãnãtoasã. adicã produse cu soia. au arãtat cã acest aliment protejeazã celulele nervoase.

reprezintã un alt compus anticancer cheie care poate suprima formarea tumorilor cu 71%. b) ªcoala de Medicinã din cadrul Universitãþii din Pennsylvania. Cele mai bogate surse de izoflavonoide sunt laptele din soia. de soia pe zi sunt mult mai ferite de cancer. prezintã de asemeni niveluri mult mai ridicate de izoflavonoide (de genul genistein ºi daidzein) în comparaþie cu femeile din alte societãþi industrializate. în timp ce produsele mai mult procesate sunt sursa cea mai sãracã! • Preparatele din soia “sunt o alternativã salutatã” pentru oamenii care au o intoleranþã la lactozã sau sunt alergici la laptele tradiþional de origine animalã. c) Adepþii acestei leguminoase. Femeile japoneze cu risc redus de dezvoltare al cancerului mamar. numãrul femeilor care suferã de cancer de sân este scãzut. unde consumul de soia este cel mai mare. contra cancerului la colon. afirmã cã fitoestrogenul îmbunãtãþeste calitatea þesutului mamar ºi poate scãdea (cu cca 50%) riscul apariþiei cancerului de sân. Asia. Femeile din Japonia ºi din China. unde soia se consumã din belºug. d) Cercetãrile Universitãþii Chineze din Hong Kong în colaborare cu Universitatea din Manchester. susþin cã boabele de soia au calitatea de a ne proteja împotriva dezvoltãrii cancerului de prostatã ºi a celui mamar. În þãrile asiatice. Europa s-a confirmat faptul cã persoanele care consumã 50 gr. faþã de 42% în Marea Britanie.• Cercetãri: a) În Statele Unite. a celui la sân ºi uterin. mãreºte efectul de protecþie împotriva apariþiei ºi dezvoltãrii formelor de cancer. urmãrind comportamentul celor douã izoflavonoide confirmã cã consumul de soia regulat ºi pe termen lung. Un studiu recent al World Cancer Research Fund. doar 4% dintre femei au aceastã afecþiune. iaurtul de soia ºi tofu. susþine cã inhibitorul de proteinazã Bowman-Birk (IBB) din soia. au o incidenþã a cancerului uterin ºi de sân cu pânã la 400% mai redusã decât compatrioatele lor care au emigrat în America sau în Europa ºi care au adoptat dieta de acolo. decât în cazul finlandezilor. Lecitina din soia are posibile efecte benefice Lecitina este o substanþa naturalã ale crei efecte curative sunt puþin 20 . Soia acþioneazã mai ales contra cancerului la prostatã. În Japonia. Nivelul izoflavonoidelor din sânge a fost stabilit a fi de 110 ori mai mare în cazul japonezilor cu o incidenþã scãzutã a cancerului de prostatã.

Datoritã efectelor sale asupra metabolismului lipidelor este recomandat ºi pentru sportivi. cât ºi colina contribuie la arderea ºi descompunerea grãsimilor. de altfel 30% din greutatea materiei nervoase este reprezentatã de lecitinã. Împiedicã formarea plãcilor de aterom de pe pereþii arteriali ºi fortificã musculatura cardiacã.cunoscute. Sursa cea mai bunã de lecitinã este uleiul de soia sau laptele de soia. Atenþie! În cazul unor dureri articulare deosebit de intense (în dependenþã de schimbãrile atmosferice. Consumul de lecitinã timp mai îndelungat poate încetini sau chiar opri dezvoltarea litiazei colesterolice. suplimentul de lecitinã stimulând metabolismul neuronului ºi accelerând transmiterea impulsului nervos. 21 . persoanelor expuse stresului. Principalele sale componente sunt colina ºi inozitolul. Cantitãþile crescute sunt lipsite de orice pericol. apatice. Inozitolul se gãseºte în proporþie mare în structura creierului. care ºi-au pierdut apetitul. Lecitina ajutã persoanelor sensibile la factorii de mediu. Accelereazã tranzitul intestinal ºi previne balonarea. de exemplu) se poate consuma mai des decât cea obiºnuitã. Este un excelent tonic pentru persoanele în vârstã. Consumul sistematic de lecitinã permite celor suferinzi de artropatii sã-ºi desfãºoare activitãþile zilnice obiºnuite. În combinaþie cu mierea de albine ajutã la intensificarea funcþiilor cerebrale. Lecitina reduce nivelul sanguin al colesterolului. Consumul sistematic poate încetini sau chiar opri creºterea ori formarea litiazelor colesterolice din colecist. Asigurã o culoare sãnãtoasã a pielii ºi combate cãderea pãrului. persoanelor care prezintã probleme de memorie sau cãrora le-a scãzut capacitatea de concentrare. contribuie la intensificarea capacitãþii de memorizare ºi are un uºor efect sedativ. Reduce în mare mãsurã sau chiar eliminã durerile articulare. contribuind astfel la eliminarea lor din organism. de fapt fosfatidilcolina ºi fosfatidilinozitolul Colina care intrã în structura membranelor celulare ºi se întâlneºte sub formã combinatã cu diverse vitamine. previne apariþia diverselor eczeme. împiedicând depunerea acestora în ficat. Se cunoaºte de multã vreme rolul lecitinei în activitatea nervoasã. converteºte colesterolul ºi alte lipide în substanþe hidrosolubile. Este indispensabilã ºi pentru ameliorarea durerilor articulare ale sportivilor. necunoscându-se efecte secundare. etc. În acest sens este recomandat un consum suplimentar de lecitinã persoanelor ce desfãºoarã intensiv activitãþi intelectuale. Atât inozitolul.

adãugând lapte de soia putem folosi mai puþine ouã. etc. kefir. reumatism. a coacerii. maionezã. • Este un aliment necesar în dieta bolnavilor hepatici. probleme de rinichi. sãnãtoase ºi pe toate gusturile. cum ar fi spre exemplu: diferite varietãþi de brânzã.Alte întrebuinþãri ºi avantaje ale alimentelor din soia • Din laptele de soia se poate prepara un numãr variat de reþete delicioase. • Pentru diete cu restricþii de sare. piftele ºi multe altele. tulburãri funcþionale cauzate de consumul de soia. putând fi astfel aromatizatã cu orice gust sau aromã. • Absenþa gustului în cazul uleiului de soia reprezintã un avantaj deoarece permite altor gusturi ºi arome sã se facã simþite. ciocolatã. fripturã. coaja devine mai frumoasã ºi mai coloratã. • Fãina de soia îmbunãtãþeºte pãstrarea produselor de panificaþie. salam. pateu. Existã însã ºi soia modificatã genetic. alimentele pe bazã de soia pot fi folosite cu încredere. Este baza idealã pentru uleiuri aromatizate. Albuºul se bate mai uºor folosind lapte de soia. • Nu în ultimul rând este un aliment mult mai economic ºi mai ieftin decât carnea sau laptele de vacã. pâine. diverse creme. riscuri. drob.) • Laptele de soia poate înlocui ouãle. (Creme de fructe. a culorii. • Sosul de soia e condimentul ideal pentru cã scoate în evidenþã gustul mâncãrii. aºa cum susþin anumite grupãri. iaurt. 22 . supã. • Brânza de soia are avantajul cã e lipsitã de gust. E mai uºor digerabil decât laptele de origine animalã. îngheþatã. tensiune. budincã. sarmale. • Produsele din soia reprezintã o parte importantã din dieta asiaticilor. S-a dovedit din punct de vedere ºtiinþific cã modificãrile genetice ale plantei nu au nici un efect negativ. • Proteina de soia pãstreazã amidonul ºi întãreºte repede alimentele. mici. acid uric. Soluþii pentru deranjuri la consumul de soia E vorba de efecte adverse. probleme arteriale. prãjiturã. piatrã de rinichi. fiind cunoscut faptul cã aceste produse joacã un rol principal în prevenirea unor boli. colesterol redus. • Laptele de soia poate fi folosit la înlocuirea totalã a laptelui de vacã. sosuri. chiftele.

tempeh. Existã o singurã soluþie: sã nu consume produsele care provoacã alergii. de exemplu.Fibre alimentare: 1. conjunctivitã. Consumul zilnic în cantitate moderatã nu numai cã este lipsit de riscuri. putându-se servi împreunã cu cereale integrale sau carne slabã. carne. dar este chiar recomandat din cauza beneficiilor dovedite. Problema se aflã în organismul persoanei în cauzã. c) Se recomandã un consum moderat de soia.Glucide: 1. . fructe. miso.Grãsimi (lipide): 1. ci folosirea lor în cantitãþi prea mari. colitã. Intoleranþa la soia poate apãrea dupã 48 de ore de la consumarea ei ºi se poate recunoaºte dupã simptome precum: acnee. mâncãrimi. corpul percepe soia ca fiind dãunãtoare ºi produce substanþe pentru a se apãra. Unele persoane au acest tip de alergie la gluten.75 g . Trebuie sã ºtiþi cã alergia nu apare odatã cu prima utilizare a acestor produse.Proteine: 2. Din acest motiv. dermatitã atipicã. stãri de vomã. În acest caz. laptele de soia. • Modalitãþi prin care pot fi eliminate efectele nedorite ale produselor din soia: a) Nu concentratele proteice sunt rele în sine. Existã riscuri reale. FDA ºi Asociaþia Dieteticã Americanã recomandã consumul de soia nu consumul componentelor extrase din soia ºi opteazã pentru produsele mai puþin procesate precum tofu. corpul neavând timp sã dezvolte anticorpi. boabe de soia preparate cu blenderul Soia-lakt urmãtoarea compoziþie: . . De remarcat faptul cã frecvenþa cu care apare intoleranþa este relativ micã ºi nu se datoreazã soiei în sine. lapte.3 gr. dar nu semnificative în ce priveºte. (IMPORTANT) 23 . ci felului în care reacþioneazã organismul cuiva. diaree. De fapt. hipotensiune. Analiza la 100 ml lapte de soia preparat cu Soia-lakt Programul de analizã indicã pentru 100 gr.81 gr. trebuie consumatã de 2-3 ori (porþii)/zi. respiraþie dificilã. conform piramidei alimentaþiei. Produsele din soia pot fi folosite în zilele de post. natto prafuri ºi pilule din extract de soia.91 gr.• Consumul de produse din soia poate cauza ºi reacþii alergice. Excesul de concentrate proteice cauzeazã probleme cu precãdere la sportivii vegetarieni care vor sã-ºi creascã masa muscularã. etc. putem spune cã soia împreunã cu celelalte alimente proteice în a cãror grupã intrã ºi ea. eczeme. izoflavonele administrate ca extracte sau suplimenþi concentraþi. febrã.

/100g Lecitinã: 2 mg/100g Calorii: 416 Kcal/100g Colesterol: 0 Minerale ºi vitamine: Magneziu: 242 mg/100 g Calciu: 260 mg/100 g Vitamina: E 1.Zinc: 0./100g Grãsimi vegetale: 20 gr.7 mg/100 g 24 .1% la boabele uscate fierte.58 mg . vit B1 ºi B2 sunt similare.5 mg B1 = 0.07 mg Laptele de vacã A = 140 mg D = 44 mg B1 = 0.08 mg Vitamina A 3 ER + carotenoizi 3ER ER = Echivalenþi retinol Vitamina D: 0 Vitamina B1: 0.Calciu: 4 mg Vitamine în 100g lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt A = 217 mg D = 2. ºi la 3% la boabele uscate crude. Boabele de soia conþin urmãtoarele valori în % Proteine: 36.Fier: 0.16 mg Vitamina B2: 0.87 mg/100 g Fier: 15.3%).13 mg B2 = 0.95 mg/100 g Vitamina: B1 0.Mangan: 0.17 mg .23 mg .17 mg 1 Microgram de Vitamina D.5% /100g. Conþinutul a 100 g boabe de soia exprimat în grame Proteine: 40 gr..03 mg B2 = 0.Potasiu: (Kaliu): 141 mg . Grãsimi: (20%) Apã: (10%) Celulozã: (9. Reziduuri minerale la cel mult la 2.

1 (500) 2.6 (700.4. Necesarul de energie consumabilã pentru un bãrbat de 65 kg în decurs de 24 ore Muncã Muncã Muncã Muncã ex-trem uºoarã moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 48 (1100) 5.3 12.1 980) 4.1 (500) Muncã (8 ore) Odihnã la pat 2.5 (3000) 25 .1 980) 4.(5804. sau pentru a calcula alimentaþia necesarã pentru controlul greutãþii corporale (slãbire).2. de asemenea.8 (420) Muncã (8 ore) Odihnã la pat (8 ore) Activitãþi timp liber (8 ore) Consum energie în general 2.1 980) 8.1 (500) 2.5 (3000) 14.0-6.(700liber (8 ore) 6.4.0 (1900) 10.2.4.3. în cazul unor perioade de post se poate verifica valoarea alimentaþiei ºi se poate compara cu perioadele de alimentatie obiºnuitã.8 (420) 1.1 980) 12.11.3 (800) 1.3 1500) 6.9 (2600) 2.0.8 (1400) 8.3 (2700) gie în general 3.3.0 (2400) 2.3 1500) Consum ener.3 (7001500) 16. sau lipsa vitaminelor necesare.2 (1000) 5.(580.1 (500) (8 ore) Activitãþi timp 3.5 (1800) 1.4.4 (2000) 9.(5804.8 (420) 1.0.8 (420) Muncã Muncã Muncã ex-trem moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 4.(700.Tabel cu valoarea nutritivã a alimentelor În tabelele urmãtoare se poate urmãri nivelul de calorii ºi valori alimentare pentru a vã verifica echilibrul corporal sau dieta vegetarianã.(580.06.7 1500) (3500) (4000) Necesarul de energie consumabilã pentru o femeie de 55 kg în decurs de 24 ore Muncã uºoarã MJ (kcal) 3.2 (2200) 10.9 (1400) 7. pentru a nu avea senzaþia de subnutriþie.

0 53.0 14.2 77.0 5.8 26.4 15.6 8.2 10.6 54.5 9.0 67.8 1.0 92.3 10.5 41.1 45.4 70.1 0.4 15.0 170 82.izolat Fulgi de ovãz Pesmet Pâine albã Pâine semialbã Pâine semialbã cu cartofi Pâine graham Pâine de secarã Pâine nesãratã Pâine cu soia Tofu cu Soia-lakt Tofu la cuptor sau din comerþ 1600 1423 1090 1431 1443 1452 1443 1439 1573 1402 1656 1573 1431 1092 1075 958 1109 1067 1289 970 1935 1095 380 340 260 342 345 347 345 344 376 335 372 376 342 261 257 229 265 255 308 230 25.0 10.4 40.0 13.1 8.8 1.5 54.0 14.1 55.1 1.0 9.0 93.4 70.9 0.5 52.8 6.0 1.0 13.8 1.8 8.3 73.0 9.0 0.Valoarea nutritivã a alimentelor Alimentul 100 g Valoare energeticã kJ (kcal) Proteine g Grãsimi g Glucide g Cereale ºi produse din cereale Grâu încolþit Pãsat de grâu Tãrâþe de grâu Fãinã integralã de grâu Fãinã albã de grâu Fãinã de mãlai Orez curãþat Fãinã de secarã Paste fãinoase Gluten (fãinã de soia extrudatã) Proteine de soia .6 3.0 1.8 64.3 47.1 12.0 73.5 73.4 10.0 3.6 76.0 10.0 141 121 26 .2 0.0 9.0 0.3 1.8 0.3 53.8 0.

0 16.0 0.3 0.0 12.4 21.0 22.5 21.6 3.9 37.5 0.5 3.2 0.8 2.1 4.2 0. albã Unsoare de gâscã Unsoare de porc Margarinã (de plante) Ulei de floarea soarelui.0 99.4 - Lactate Lapte de vacã Joghurt. kefir . gâscã Ficat de gâscã Curcan Cãprioarã Porcine gras Porcine slab Mistreþ Hering Crap 812 502 460 531 1590 1891 708 427 1640 602 460 1063 418 194 120 110 127 380 452 169 102 392 144 110 254 100 19. lapte bãtut.0 40.5 2.8 99.5 20.8 0.5 20.6 13.Cãrnuri Oaie Vitã Pui Gãinã Raþã.0 3.6 4.4 0.6 4.1 20.8 5. 35.1 Grãsimi Slãninã crudã.2 9.3 0.4 26.8 14.5 0.8 4.gras Smântânã Unt Kas îndesat Ou 1 buc = 40 g fãrã coajã 250 268 723 3026 1568 276 60 64 173 724 375 66 3.4 3.9 0.5 16.3 27 .4 0.5 75.7 84.1 0.5 50.3 21.4 1.5 20.5 3.4 0.4 0.5 1.5 0.3 0.7 4.2 0.0 99.0 6.7 19.0 29. dovleac 2925 3736 3757 3180 3757 699 893 898 760 898 4.0 80.5 1.4 0.2 16.8 0.

4 2.2 Zarzavaturi.2 2.8 14.4 0.2 1.Albuº de ou 1 buc = 24 g 59 14 3.3 7.1 1.3 1.1 1.9 3.2 1.2 28 .9 20.2 0.4 0.4 1.5 51.0 41.0 1.0 24.1 0.1 0.6 4.8 8.2 0.2 0.5 1.0 5.0 1.1 0.3 0.3 1.6 0.3 0.2 0.1 4.9 0.0 1.3 5.4 1.2 0.9 2.2 21.2 4.3 0.1 26.4 0.6 7.2 0. Pleurotus Mere Ionatane Banana Lãmâie Grapefruit Caise 385 126 67 159 121 130 272 531 92 121 251 146 126 46 163 121 167 368 84 1310 1393 1858 1331 163 175 126 431 105 146 192 92 30 16 38 29 31 65 127 22 29 60 35 30 11 39 29 40 88 20 313 333 444 318 39 42 30 103 25 35 46 2.5 0.9 26.0 5.0 24.0 6.5 0.9 9.1 0.6 20.0 6.4 2.2 10.3 6.2 0.0 7.2 1.4 0.1 0.1 53.9 1.9 0.7 23.7 14.0 3. lemnoase Cartofi Sfeclã roºie Salatã Gulie Konopidã Varzã cãpãþânã ºi roºie Varzã de varã Porumb fiert Roºii Pãtrunjel rãdãcinã Pãtrunjel verdeaþã Morcovi Dovlecei Castraveþi Ceapã roºie Þelinã rãdãcinã Fasole verde Mazãre verde Ardei crud Fasole uscatã Linte uscatã Fãinã de soia Fãinã de soia degresatã Ciupercã de câmp Ciup. ciuperci.9 5.4 1.7 1.5 1.7 8.1 6.6 1.1 1.7 0.1 0.6 0. pãstãioase.0 1.0 0.3 0. fructe.0 54.4 0.1 2.8 3.6 5.

6 26.8 0.2 38.7 3.5 0.9 8.6 29 .5 18.6 1.0 65.4 1.4 0.0 47.0 9.0 12.1 0.5 52.2 0.6 0.4 13.4 0.3 0.7 32.7 57.7 0.5 5.5 15.0 8.1 18.2 1.7 14.0 11.8 23.5 0.5 51.0 11.8 8.6 20.9 0.8 27.2 0.3 6.5 6.3 0.3 0.7 1.8 0.0 9.7 0.5 14.5 0.7 4.5 9.6 2.8 0.6 33.Piersici Pere Mandarine Portocale Zmeurã Prune bistriþene Struguri Pepene galben Pepene verde Cireºe Viºine Mãcieºe Stafide Nuci Arahide Castane Migdale Mac Alune de pãdure Seminþe de dovleac ºi floarea soarelui 167 209 184 167 117 238 318 163 121 255 213 209 1201 2740 2560 700 2630 2250 2900 2662 40 50 44 40 28 57 76 39 29 61 51 50 286 654 610 167 327 537 691 636 0.2 63.7 0.6 6.8 3.

Conþinutul de colesterol la cîteva alimente exprimat în mg Alimentul . alune. cocos) Soia Conþinutul de colesterol în mg 28 143 187 140-170 126 93 200 262 116 98 190 3000 30 70 280 102 34 105 0 0 Sursa: „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr. arahide.100 g Lapte Unsoare de porc Unt Caº Suncã Carne de gãinã Ficat de gãinã Ficat de vitã Carne de vitã Carne de porc Sânge Creier Peºte Conservã de vitã Ouã Friºcã (30% grãsime) Smântânã 10% grãsime Caº 30-45% grãsime Lemnoase (nuci. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette 30 .

Partea a II-a “Nu e meºteºug a gãti mâncare. ci e meºteºug a o potrivi” proverb francez 31 .

are aditivi. sunt vegetariene.SFATURI UTILE LA PREPARAREA REÞETELOR 3 Soia înmuiatã: 10 g boabe de soia. Puneþi capacul borcanului ºi pãstraþi în frigider pânã când aveþi nevoie sã folosiþi la diferite reþete de soia. deºi probabil veþi avea ºi preparate din alte cereale sau fructe (cu coajã tare). îndulcitori ºi arome. Puneþi soia într-un borcan de 2 kg cu suficientã apã rece pentru a umple borcanul. 3 Reþetele de faþã. 3 Pentru a uºura cãutarea unor reþete cu ingredientele pe care probabil le aveþi deja. în marea lor majoritate. 3 Pentru reþetele în care se foloseºte lapte de soia se menþioneazã folosirea laptelui crud rezultat prin procesarea cu aparatul Soia-lakt la care se anexeazã aceastã carte. 32 . 3 Majoritatea reþetelor se bazeazã pe preparate din soia (cea mai frecvent folositã ºi cea mai bogatã în vitamine). A nu se confunda sau folosi laptele de soia care se gãseºte îmbuteliat în comerþ. Untul se poate înlocui cu unt de cocos sau margarinã. 3 O canã de pulpã corespunde la o porþie de pulpã rezultat din procesul unei preparãri cu aparatul Soia-lakt. dar puþine dintre ele conþin ºi recomandãri pentru ovo-lacto-vegetarieni. Okara/pulpã de soia ºi Tofu. am menþionat dupã titlul reþetei ºi elementul de bazã din categoria produselor de soia rezultate din blenderul de Soia-lakt: lapte de soia. deoarece acel preparat este condimentat. motiv pentru care se schimbã valoarea produsului ºi gustul ºi astfel nu vã ies reþetele care sunt bazate pe laptele de soia crudã! 3 Boabele de soia se usucã ºi se pãstreazã asemenea boabelor de fasole la loc rece ºi uscat.

Laptele de soia este laptele bucãtãriei viitoare! 3 În cazul coajei de lãmâie sau de portocale recomandãm fructele bio. 200 gr. 3 Dacã mâncarea cu soia se rãceºte. se foloseºte mai mult usturoi decât în mod obiºnuit. (ex. De asemenea. laptele de soia. ar fi ½ pahar. la toate reþetele de gãtit. aproximativ 1 sãptãmânã. Laptele de soia la frigider pãstrat mai mult de 5 zile nu se mai recomandã a fi folosit. soia trebuie condimentatã mai mult decât carnea. 3 La cantitãþile date. Tofu ºi ocara se pãstreazã în vid de apã la frigider. smântânã de exemplu este echivalent ca volum cu 1 pahar. pentru cã sunt mai sensibile la temperaturã ºi uºor se ard. sã nu le întrebuinþãm la preparatele cu soia. Tofu nu se pune la congelator deoarece îºi schimbã culoarea ºi devine cãrnoasã. pentru cã au un conþinut mic de vitamine ºi au concentrat ridicat de sare ºi zahãr. 3 Alimentele vegetariene la tratãrile termice sã nu dãm la foc atât de puternic ca la alimentele cãrnoase.3 Preparatele din soia nu se recomandã pentru pãstrare pe perioade lungi de timp. semnul ½ reprezintã o jumãtate de cantitate. ¼ un sfert etc. spanac. 100 gr. dacã e cu putinþã. 3 Reþetele din carte în general se referã la porþii de patru personae cu puþine excepþii care sunt de porþii de 1 persoanã. adicã cele netratate cu chimicale. 3 Pentru a avea un gust plãcut. 3 Fructele tratate deja termic sau compoturile. nu mai este la fel de fragedã 33 . etc) Are aceleaºi caracteristici/comportament. la fripturi sau chifteluþe. Astfel nu mai poate fi folosit numai fiert în supe sau fript. 3 Puteþi folosi în loc de laptele de vacã obiºnuit. pireu de cartofi.

sunt preparate din brânzã de soia.au în compoziþie lapte. este mult mai uºor digerabil decât pateul din carne. 3 Produsele de soia care se gãsesc în magazine sunt: . . . . chiftele.este obþinut din uleiul boabelor de soia ºi nu conþine colesterol. 34 . .Pateu vegetal .Soia granule .picant. .ºi gustoasã.se foloseºte în loc de carne tocatã la sarmale. ulei ºi fãinã de soia.se preparã diverse mâncãruri cum ar fi tocãniþa de post. Poate fi consumatã ºi cu paste fãinoase.Crochete vegetale dulci .Ulei pur vegetal din soia .Carne vegetalã în sos tomat .Salam vegetal . gluten de grâu ºi nucã mãcinatã.Soia cuburi . zahãr ºi caramel.Tofu (brânza de soia) .Lapte de soia . . cu sare sau cu alte condimente (mãrar.se prezintã în mai multe sortimente: natur. chimen). . . drob. de aceea este preferabil sã se gãteascã doar cantitatea care se consumã la o singurã masã. cu ciuperci sau alte arome.în comerþ se gãseºte în variantã îndulcitã. .este un fel de tocãniþã la conservã.seamãnã mai degrabã cu parizerul ºi este bogat condimentat.Crochete vegetale în sos tomat . musaca.

ALUATURI.PÂINE. PIZZA 35 . SANDVICIURI.

2 cepe. Pentru întindere . 1 lingurã sos sau bazã de soia. de 2-3 mm.margarinã sau ulei. fãinã integralã. baza de soia ºi oul. Mod de preparare: Se pune pulpã de soia în blender cu apã ºi ceapã. 100 gr. Se frãmântã timp de aproximativ 1 minut.fãinã cu tãrâþe. Cu o lingurã mare se ia ºi se pune în forme tapetate. 1 praf de copt. Se coace la 150o C.1. Mod de preparare: Se pun toate ingredientele. apoi se mixeazã pânã devine o pastã finã. 2. Se adaugã la celelalte ingrediente ºi se toarnã într-o formã de pâine. 1½ linguriþã sare. pentru ungerea platoului . Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. 20-30 minute). 3 linguri ulei de mãsline. se taie fâºii de 1 cm lãþime. uleiul. 36 . 2 ceºti piure de tomate.(reþeta 6) Ingrediente: 200 gr. Se poate fierbe sub presiune timp de 1 orã. Cu puþinã fãinã se întinde subþire. 3. în blender ºi se macinã mãrunt. 1 ou. 1 ceaºcã orez sau ovãz. 1 linguriþã salvie. 4 ceºti apã. Franzelã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti pulpã de soia. Se coace la 170° C pânã se rumenesc frumos (aprox. ½ canã pulpã de soia. Biscuiþi din orz cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 2/3 cãni fãinã de orz. Mod de preparare: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. Batoane cu tofu Timp de preparare: 30 minute Din coca asemãnãtoare cu pizza cu tofu. 1½ canã apã. Se rãstoarnã în castron ºi se adaugã fãinã. 1 lingurã drojdie. ½ linguriþã sare. Una din urmãtoarele: chimen / borº / mac / susan. cu excepþia fãinii. tofu. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc unde se toarnã tofu. Se presarã cu chimen/boia/mac/susan ºi bucãþele de mãsline.

2 cepe mari. boia dulce . 126). 1 praf de copt. 1 ou. 3 linguri ulei de mãsline. Napolitanã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2¼ ceºti apã.2 linguri.margarinã sau ulei. 6. 10 37 . 1½ ceºti fulgi de ovãz. 1 lingurã sos sau bazã de soia (vezi reþetele123.3 linguri. 4 linguri ulei. lapte de soia . Mod de preparare: Toate ingredientele se prelucreazã cu mixerul pentru a forma un aluat. la 180o C. þelinã .4 cãþei.1 ½ canã. Se amestecã toate ingredientele.½ canã.1 canã. Se modeleazã coca sub formã de rulou ºi se taie în fragmente cu grosimea de 1 cm. 121. în forme de napolitane. Se pun fragmentele într-un vas de yena sau într-un vas de lut ºi se dau la cuptor 20 minute. Pizza cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pentru 1 blat de pizza cu diametru de 30 cm: 200 gr. 2 ciorchini de usturoi. 1 ceaºcã pulpã de soia. vegeta naturalã .1 linguriþã. apoi se frãmântã pânã se omogenizeazã. Pentru umpluturã: 300 gr. Hamburger de Tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Brânza de soia (tofu) .2 cãni. 10 boabe de mãsline uscate. usturoi (pisat) .Rezultã 4-6 porþii. ½ linguriþã sare. suc de roºii . nucã (mãcinatã) . 4. Se bagã în cuptor circa 12 minute. tofu. 100 gr.1 linguriþã. iar pentru ungerea platoului . 5.½ canã. Pentru întindere se foloseºte fãinã cu tãrâþe. Mod de preparare: Se înãbuºã ceapa ºi þelina cu laptele de soia timp de 5 minute într-o cratiþã.1 lingurã. 125. fãinã integralã. tofu. Se serveºte cu mult pãtrunjel verde. 2 linguri bazã de soia. orez (fiert) . fulgi de ovãz (fierþi) . Variaþie: Aluatul se poate îndulci cu stafide tãiate fin. sare vrac . ceapã (tocatã mãrunt) .1 canã.

Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc. 500 gr. fiartã. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului.frunze de busuioc proaspete sau uscate. Din ingredientele 1 se frãmântã un aluat. verdeaþã. linte. Se coace la foc potrivit în poziþia cea mai de sus din cuptor. Sandvici cu maionezã de tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: clãtite groase din soia. Se coace câte 5 minute. Se toarnã în forma în care este foaia ºi se lasã sã se coacã încã 30 de minute la 180°C. Se taie mãrunt frunzele de busuioc ºi se presarã peste tofu. Peste blatul copt deja se vor pune ºi felii de roºii cu puþinã boia. 2 roºii. uleiul. 2 cepe. Pentru umpluturã: Ceapa tãiatã în fâºii lungi se opãreºte în puþin ulei. 7. dupã care se adaugã tofu. crenguþe de 38 . 1 lingurã sare. 25 ml sos de soia cu 25 ml apã. apoi se fierb cu roºii ºi verdeaþã. Cu puþinã fãinã se întinde sub formã de blat pentru pizza ºi se aºazã pe un platou uns. 1 ceaºcã apã caldã (sau mai puþinã). pânã se înmoaie. baza de soia ºi oul. 1 vârf de cuþit piper. maionezã de tofu. Deasupra se macinã puþinã boia. sare. Plãcintã de linte cu sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente 1 (pentru cocã): 3 ceºti fãinã de grâu. Se scot sâmburii din mãsline ºi se taie în bucãþi dure. Se rumenesc cepele în puþinã apã ºi sos de soia. Se aranjeazã în mod uniform feliile de tofu apoi se toarnã peste ele toatã umplutura rãmasã. roºii. apoi la 105° C. Deasupra se aºazã cerculeþele de ceapã. mai întâi la 115° C. Se serveºte cu salatã proaspãtã. Mod de preparare: Pentru blat: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. Ingrediente 2 (garniturã cu linte): 300 gr. Sosul de soia se amestecã cu uleiul din vas ºi se toarnã peste tofu. Se taie tofu în fâºii de 3 cm grosime ºi se aºazã într-o farfurie adâncã. Se adaugã lintea. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. Se întinde o foaie de ½ cm grosime ºi se aºazã într-o formã. 8. 1 ceaºcã susan mãcinat.

frunze de pãtrunjel. 100 gr. 9. pânã la prepararea sa finalã prin fierbere.½ canã. ceapã. 2 ouã sau / 3 cartofi rãzãluiþi. mãsline. o felie de pâine din grâu integral prãjitã. Se taie în fâºii subþiri. caº de vacã rãzãluit 39 . castravete.1 linguriþã. germeni de lucernã. avocado. Mod de preparare: Se întinde din abundenþã pastã de avocado pe o felie de pâine din grâu integral prãjitã. o felie de roºie. Se amestecã toate ingredientele ca sã devinã o cocã tare. castravete. ceapã ºi morcovi. mãrar. Se lasã la uscat o orã. ceapã. morcovi. Se adaugã germeni de lucernã ºi picãturi de suc de lãmâie. apã . 1 linguriþã (micã) delikat. Se ruleazã cât de subþire se poate. o felie subþire de tofu. mãsline. Se orneazã cu frunze de pãtrunjel. pulpã de soia (okara).1½ canã. roºii. 300 gr.pãtrunjel. Tort din ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 300 gr. sos de soia. Mod de preparare: Se întinde puþinã maionezã pe clãtite. Se obþine o pastã finã. sare . pe o masã sau un platou.1 canã. Se ruleazã clãtita ºi se mãnâncã în loc de sandvici. fãinã integralã de grâu . fãinã integralã. 2 linguriþe sare. 10. ½ canã ulei. dovlecei. 2 linguri seminþe de chimen. Se pun felii subþiri de roºii. Tãiþei din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Se pãstreazã în loc uscat sau la frigider. avocado. Se pune deasupra o felie subþire de tofu care a fost în prealabil înmuiat în sos de soia ºi o felie de roºie. Se pune în cuptor ºi se coace pânã se încãlzeºte tofu. cu tofu ºi sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 lingurã pastã de avocado. ¼ l apã mineralã carbogazoasã. dovlecei. Sandvici cu avocado. 2 linguri gluten (fãinã de soia). Se aºazã la soare sau la 90o C în cuptor pânã se usucã complet. 11. Mod de preparare: Se fierbe pulpa timp de 15 minute în apã ºi se mixeazã în blender.

brânzã de vacã. 100 gr. 12. 1 canã smântânã. Se macinã chimenul ºi se amestecã cu fãina integralã. 50 gr. 2-3 roºii. 2 linguri unt.12 jumãtãþi miez de nucã. morcovi. precum ºi smântâna cu baza de soia ºi cu ouãle. 1 cutie de porumb fiert. Se macinã nucile dur împreunã cu pulpa de soia. sau cu felii de roºii ºi caº. restul ingredientelor se mãrunþesc ºi se amestecã. Ingrediente: 200 gr. (Sã avem grijã ca aburii sã nu scape din vidul de sub capac. apoi se toarnã coca în mod uniform. ½ linguriþã sare. Mod de preparare: Se taie ceapa/prazul mãrunt. 1 lingurã unt/margarinã. Pentru ornament . Se taie ca tortul. se rãzuiesc morcovii ºi se opãreºte totul timp de 5 minute la foc mic. se adaugã la ceapã/praz ºi se mai prãjeºte încã 5 minute.) Cu ajutorul unei farfurii plate se întoarce coca ºi se frige ºi pe cealaltã parte. 300 gr. Se coace 30 de minute în cuptor obiºnuit la 190o C. 1 linguriþã miere. În afarã de ulei ºi de ceapã. Turte de mãlai cu lapte de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 ceaºcã lapte de soia. 1 linguriþã vegeta. Mod de preparare: Se usucã pulpa de soia la foc mic pârlind-o puþin ºi mestecând continuu circa 5 minute. fãinã integralã (cu tãrâþe). 40 . ceapã/ praz. 1½ ceaºcã mãlai. Se menþine totul acoperit timp de 10 minute. 1 linguriþã praf de copt. Se bate spumã albuºul de ou care se adaugã la zarzavaturile opãrite ºi la amestecul de fãinã. 1 linguriþã sare. 1 lingurã bazã de soia. Se pune uleiul într-o tigaie cu capac ºi se înfierbântã dupã care se presarã ceapa. Tort din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Pentru un tort cu diametrul de 25 cm.ºi felii de roºii pentru ornamentat. 150 gr. 13. pulpã de soia. sau în cuptor ventilat cu aer fierbinte la 150o C. 5 ouã. Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi condimentele. Coca se pune în formã unsã ºi se ornamenteazã deasupra cu nuci.

fãinã de porumb sau de mei. 2 linguriþe vanilie. ½ ceaºcã miez de nucã. Se adaugã la acest amestec urmãtoarele ingrediente: fulgi de ovãz. o ceaºcã pulpã de soia. fãinã integralã de grâu. porumb fiert. Dacã compoziþia este prea groasã. vanilia. Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti de apã. 5 curmale. Se pune în tigaia de teflon sub formã de turte care se rumenesc pe ambele pãrþi. 14. ¾ ceaºcã fãinã de porumb sau de mei. Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 2 ceºti de apã. sare. ¾ ceaºcã fãinã integralã de grâu.(rãmas dupã procesarea laptelui de nucã) ½ ceaºcã pulpã de soia. sare.Mod de preparare: Se dã în clocot laptele de soia. 3 ceºti apã. Se servesc fierbinþi. 1 linguriþã sare. apoi se toarnã din compoziþie. 41 . miezul de nucã. Se coc timp de 12 minute sau pânã când nu mai ies aburi. Se unge grãtarul pentru vafe. Se pot pãstra la congelator ºi se reîncãlzesc în cuptor sau în aparatul de prãjit pâine. Se amestecã toate ingredientele. Se adaugã mierea ºi se amestecã cu: mãlai. 2 ceºti cu fulgi de ovãz. curmalele. se mai adaugã apã ºi se amestecã în mixer înainte de a o turna pentru urmãtoarele vafe.

42 .

MAIONEZE. UMPLUTURI SÃRATE. CREME SÃRATE. PATEURI. CREME DULCI 43 .

Se potriveºte de sare. Ardeii se spalã bine. 500 gr. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt. Se orneazã cu mãsline ºi pãtrunjel verde (4 porþii). 2 cãni pulpã de soia. 17. vegeta naturalã. Se cãlesc toate în puþinã apã cu vegeta naturalã. 0. ½ linguriþã boia de ardei dulce. se taie în douã (pe lungime).5 kg de cartofi se curãþã. bulion. 2 linguri fãinã de mei. 400 g orez. apoi se adaugã la legumele fierte împreunã cu pulpa de soia. ºi alte legume. sare. Cu aceastã compoziþie se umplu ardeii care se pun la fiert în apa cu bulion. 16. dupã plãcerea fiecãruia. 4 ardei (potriviþi pentru umplut). se curãþã de seminþe ºi se umplu cu pasta obþinutã din amestecul de mai sus. Ardei umpluþi cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 orã Ingrediente: 2 cepe. mãsline ºi frunze de pãtrunjel pentru ornat. o ceapã micã.15. ciuperci. morcovii ºi þelina se dau prin rãzãtoare. Se adaugã bulion sau 2 roºii decojite ºi se fierbe totul pânã se formeazã un sos. Mod de preparare: 1. se taie în lungime ºi se fierb cu resturile scobite din cartofi. 1 þelinã. 1 kg ardei. ardei tocat. Ardei umpluþi cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. 2 morcovi. 2 cepe. amestecând mereu pentru a nu se prinde de fundul vasului. Umplutura se face din pulpã de soia cu vegeta naturalã ºi puþinã 44 . Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 2 kg cartofi fierþi în coajã.5 kg cartofi se scobesc astfel încât sã rãmânã un perete destul de gros pentru a nu se rupe. Orezul se spalã ºi se scurge. boia de ardei dulce. mãrarul tocat fin. ceapa tocatã mãrunt. ardeiul tocat cubuleþe mici. aprox. se ia de pe foc ºi se pune sare ºi verdeaþã tocatã mãrunt. tofu. Se mai poate adãuga. maionezã. Mod de preparare: tofu se zdrobeºte (se rade) ºi se amestecã cu boiaua. 1 canã pulpã de soia. Pentru ca compoziþia sã nu se desfacã se adaugã fãinã de mei ºi se amestecã pentru omogenizare. mãrar verde.

45 . ½ linguriþã boia de ardei. se scurge ºi se amestecã cu bulionul ºi cu 1 ceapã tocatã ºi cãlitã.sare. Cremã de tofu cu castraveþi muraþi Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. 1 lingurã pãtrunjel tãiat mãrunt. 1 lingurã pãtrunjel sau mãrar. 1 lingurã suc de mãr tocat la turmix. ½ linguriþã sare de mare. tofu. 50 gr. 1 lingurã vegeta ºi alte condimente opþionale. 2 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. Amestecãm toate ingredientele la un loc. 1 mãr acriºor. Dacã pasta este foarte moale. se adaugã 250 gr. ciuperci tãiate bucãþele ºi fierte cu vegeta naturalã. 1 ceapã tãiatã mãrunt (cu cât supa în care fierbe soia este mai bunã. cu atât soia va fi mai gustoasã). 250 gr. iar dacã este mai consistentã se pune pe un platou ºi se aºazã cartofii peste ea. soia se scoate cu spumiera. Aceasta se taie mãrunt ºi se adaugã la sfârºit împreunã cu pãtrunjelul sau cu mãrarul. se amestecã bine cu ulei. apoi cu toate ingredientele la un loc în afarã de ceapã. tofu. La frigider poate sta ºi 5 zile. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã. 1 lingurã oþet de mere. smântânã din lapte de vacã sau de soia. Castravetele se taie cubuleþe mãrunte iar mãrul se rãzãluieºte. ciuperci tãiate mãrunt. Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. Pentru a obþine un gust mai fin se mixeazã totul dupã care se þine la frigider cel mult 5 zile. ¼ linguriþã chimen. ½ linguriþã mãghiran uscat ºi zdrobit. 18. 1 vârf de cuþit piper mãcinat proaspãt. Gustul este mai fin dacã se preparã totul într-un mixer. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã ºi se amestecã bine cu ulei. o ceapã. se toarnã peste cartofi. Dupã ce a fiert. Se orneazã cu pãtrunjel verde tocat ºi mãsline. castraveþi muraþi. Amestecul se pune în jumãtãþile de cartofi. 1 lingurã ulei. 100 gr. 1 lingurã ulei. 19.

½ linguriþã sare. ½ canã seminþe de susan. Cremã din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã pulpã de migdale. se toarnã într-un vas ºi se fierbe la foc mic cca. 150 ml ulei de floarea soarelui. 3 linguri suc de lãmâie. Se serveºte pe pâine prãjitã cu pãtrunjel. Rezultã 3-4 porþii. Icre de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã (250 ml) pulpã de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. 23. 15 minute. ½ linguriþã vanilie. Gajar cu lapte de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 cãni morcovi cruzi tocaþi. 22. Rezultã 4 porþii. 46 . Se pune pe o farfurie sau pe un platou pentru a se rãci ºi a se îngroºa. 1 ceaºcã apã. 2 linguri miere. Se fierbe totul într-un vas mare la foc mic timp de 1 orã pânã când se evaporã lichidul ºi rãmâne o pastã groasã. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã bine ºi se pun la rece. dacã nãutul este nesãrat). Compoziþia va trebui sã aibã consistenþa unui terci. 1 porþie. o ceapã micã. lzeamã de lãmâie.20. 2 linguri amidon. 21. sarea (aproximativ ½ linguriþã. 1 cãþel de usturoi (opþional). amestecându-se continuu. 1 vârf de cuþit sare. (opþional). Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/ soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 ceºti pulpã de nãut sau soia. Se presarã praf de usturoi dacã nu se foloseºte cãþelul de usturoi. Mod de preparare: Pulpa de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. Mod de preparare: Se mixeazã pânã se omogenizeazã. sare (dacã e nevoie). 2 cãni lapte de soia. sare dupã gust. 6-8 curmale. usturoiul ºi seminþele de susan. 1 lingurã pãtrunjel tocat. Mod de preparare: Se mixeazã fasolea. Se lasã sã se solidifice puþin.

Mod de preparare: Pulpa de soia se mixeazã în blender cu ½ de canã lapte de soia. 4 linguri griº. Se pune în blender împreunã cu restul îngredientelor. sare dupã gust. Este necesar ca ceapa sã fie focatã foarte fin. Pasta obþinutã se pune într-o cratiþã ºi se fierbe 15 minute la foc mic. Mod de preparare: Griºul se fierbe 4-5 minute. 47 . Se lasã apoi sã se rãceascã. se ia din compoziþie o canã sau mai mult. apoi se lasã la rãcit. fiind mai sãnãtoasã deoarece nu conþine colesterol. 25. 24. aproximativ 1 l. Dacã pasta obþinutã este prea tare se adaugã puþinã apã înainte de a încorpora smântâna. se adaugã sare ºi ceapã ºi se amestecã. Se mixeazã bine. Icre vegetariene cu smântânã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ l apã. 1 ceapã potrivitã ca mãrime.1 canã.Dupã ce s-a rãcit. ¼ ceaºcã ceapã tocatã. Se poate pune boia dulce pentru culoare ºi mãsline pentru ornament. ulei . se pune în borcane cu capac ºi se pãstreazã la frigider. suc de lãmâie . Când se terminã uleiul. se adaugã zeama de lãmâie. 26.1 canã. ceapã tocatã fin ½ buc.7 cãþei. lapte de soia .1½ canã. 2 avocado. toate deodatã. Pastã de avocado cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã miez de nucã. Maioneza rezultatã. Apoi se toarnã ulei ca la maionezã.30 ml. Se amestecã cu celelalte ingrediente. amestecându-se continuu. sare . Maionezã din pulpã de soia sau tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Pulpã de soia sau tofu . (rãmas de la laptele de nucã) ½ ceaºcã apã. usturoi . Rezultã 5 porþii. Se foloseºte ca ºi maioneza obiºnuitã. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer pânã devin o cremã.1 linguriþã. 150 ml smântânã de soia (reþeta 45) 1 linguriþã suc de lãmâie. ½ lingurã suc de lãmâie. folosind mixerul.

Adãugaþi apã ºi fierbeþi la foc mic amestecând continuu timp de 3 minute. 1¾ canã apã. Se amestecã cu o lingurã pentru a o omogeniza înainte de servire. sare vrac . 2 linguri suc de lãmâie. se spalã ºi se rade pe rãzãtoarea finã. O canã din apa în care au fiert ciupercile se amestecã cu toate ingredientele ºi se dã la blender 2 minute. boiaua. 1 linguriþã boia dulce. Se amestecã bine obþinându-se o pastã consistentã. ulei de mãsline . Se serveºte ca pastã pe pâine. 1 linguriþã de miere. amestecând bine. pulpã de soia fiartã . Pastã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia.27. la foc mic. Mod de preparare: Mixaþi pulpa de soia cu laptele de soia în mixer pânã rezultã o pastã finã. Mod de preparare: Se curãþã þelina. Puneþi ºi ingredientele rãmase. Uscaþi toatã fãina împreunã pentru 15 minute la 150o C. usturoi 2 cãþei. Se adaugã tofu ras. 29.½ kilogram. Pasta de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Ciuperci Champignon . 1½ canã lapte de soia. Pasta rezultatã se poate pãstra în frigider pânã la 2 sãptãmâni. Reduceþi focul ºi mai fierbeþi 10 minute. vegeta. 100 g ceapã.1 litru. Se foloseºte pentru sandviciuri sau ca ºi garniturã pentru salatã. 150 g tofu. ¼ linguriþã praf de usturoi.½ canã.4 linguri. Dacã este prea groasã se mai adaugã puþinã apã. apã . 48 . se spalã ºi se fierb ciupercile cu 1 litru de apã timp de 20 de minute. în acelaºi fel în care este consumatã ºi maioneza. ½ linguriþã sare. vegeta. suc de roºii ¼ canã. 1/3 canã fãinã albã. smântâna. ceapa tãiatã mãrunt. Pastã de þelinã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 500 g þelinã. 28. Se serveºte ca aperitiv. mãsline (nesãrate fãra sâmburi) . 200 g smântânã de soia.1 linguriþã. Mod de preparare: Se curãþã.7 bucãþi. Rezultã 8 porþii.

1 linguriþã delikat. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. busuioc. Se fierbe compoziþia pânã se îngroaºã. ardeiul capia. ½ linguriþã pudrã de ceapã. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. maionezã de pufuleþi. usturoi. amestecându-se mereu. Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte.30. sare. Se amestecã cu pulpa de nãut. 1 morcov. apoi se zdrobesc. ardei capia roºu. 1 ceaºcã apã. sarea. 400 g cartofi. Pateu de linte din pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. 1 ceapã. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. sare ºi usturoi pisat. 32. 400 g cartofi. maioneza. 2 linguriþe suc de lãmâie. 34. 300 ml ulei. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de nãut. 400 g cartofi. 1 vârf de cuþit pudrã de usturoi. pudra de usturoi. maionezã de pufuleþi. apoi se adaugã sucul de lãmâie. sare. maionezã. 49 . sare. apoi se zdrobesc. Se amestecã cu pulpã de linte. cimbru. 2 castraveþi muraþi. usturoi. sare. sarea ºi usturoiul pisat. cimbru. ½ linguriþã sare. 1 lingurã zeamã de lãmâie. usturoi. 31. 1 gogoºar (opþional). 50-60 gr. maionezã de pufuleþi. Mod de preparare: Se dau nucile. Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia. sarea ºi usturoiul pisat. 1 lingurã muºtar. apoi se zdrobesc. Se amestecã cu pulpa de linte. maioneza. pudra de ceapã ºi cimbrul în mixer. 33. apa. Pastã din miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã.

100 ml smântânã. Se þine pe foc pânã se fierb/opãresc ºi legumele. Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: O canã pulpã de nãut (rãmas de la prepararea laptelui de nãut cu Soia-lakt). Se serveºte ca pastã pe pâine.2 bucãþi. Uleiul se adaugã treptat. Dupã ce s-a scurs bine se toacã. Pateu de spanac cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 1 kg de spanac. mãrar verde. usturoi . 35.5 cãþei.1 canã.1 litru. pãtrunjel verde . smântânã ºi sare. tofu. 50 gr. Rezultã 5 porþii.1 linguriþã. (5 porþii) 38. cartofi (fierti în coajã) . Pentru a obþine o pastã omogenã ºi finã.½ canã. muºtarul ºi zeama de lãmâie. sare. Mod de preparare: Mazãrea se fierbe ºi se pune într-o strecurãtoare pânã se scurge bine de apã. Se mixeazã în mixer împreunã cu celelalte ingrediente.Mod de preparare: La porþia de pulpã de soia se adaugã un morcov ºi o ceapã mãrunþite. maionezã de soia . 3 cartofi. 36. dupã rãcire se vor mixa. 100 ml maionezã de soia. 150 gr. apoi se amestecã cu tofu ras fin.1 legãturã. se opãreºte în apã cu puþinã sare. apã . apoi se pune la scurs într-o strecurãtoare. sare vrac . apoi aromele. sare dupã gust. Toate ingredientele se dau la mixer 2-3 minute. dupã gust. Pateu de mazãre verde cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 g mazãre verde (crudã). tofu. o ceapã. Mod de preparare: Cartofii decojiþi se zdrobesc. 150 ml ma- 50 . 37. La sfârºit se poate adãuga gogoºarul ºi castraveþii muraþi tocaþi mãrunt (în acest caz nu se renunþã la muºtar ºi lãmâie). Mod de preparare: Spanacul se spalã bine. 4-5 cãþei de usturoi. Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Pulpã de soia .

Pateu cu susan din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de nãut. Mod de preparare: Se fierb legumele. Rezultat: 1½ canã pateu de þelinã. 42. 1 linguriþã sare. sare. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de nãut. 1 linguriþã condiment Plafar. Pateu de þelinã cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 þelinã micã. 39. facultativ 4-6 mãsline. Se mixeazã pânã se obþine o pastã spumoasã. dupã gust. Când sunt fierte. 1 ceapã. ½ linguriþã busuioc. suc de lãmâie dupã gust. 1 morcov. ½ canã zeamã/lapte de nãut. ½ linguriþã boia de ardei dulce. Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã. se scurg de zeamã ºi se paseazã împreunã cu pulpa de nãut (rãmas în filtru Soia-lakt). ceapa ºi restul ingredientelor. Rezultã 6 porþii. 10 ml suc de lãmâie. Mod de preparare: Se curãþã ºi se rade þelina. 40. 1 canã tofu moale. ceapa crudã tocatã fin. Mod de preparare: Se mixeazã bine toate ingredientele pânã când compoziþia ajunge la consistenþa unui pateu. Mod de preparare: Cartofii se fierb separat ºi se zdrobesc. Se poate folosi imediat sau se pãstreazã la frigider pentru mai târziu. pentru un gust mai bun. 1 ceapã tãiatã mãrunt. 1 linguriþã sare. 2-3 cãþei de usturoi. 2 linguri de susan uºor prãjit.ionezã de soia. Se amestecã nãutul cu cartofii. ½ linguriþã mãghiran. 1 þelinã micã. în afarã de ceapã. Se lasã la rece câteva ore înainte de a se consuma. 1 legãturã pãtrunjel. Se amestecã toate ingredientele bine într-un castron. 41. Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute 51 . sarea ºi uleiul.

apoi se rãceºte ºi se pune în mixer împreunã cu laptele de soia. se lasã 2-3 minute la mixat 52 . Smântânã de soia din lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: 6 linguri orez. pulpã de alune neprãjite. dupã care se adaugã celelalte ingrediente. Se servesc fierbinþi ºi cu smântânã. usturoi. 6 linguri) sau un cartof ras. vegeta dupã gust. (cca. la foc mic. pãtrunjel. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin ºi se condimenteazã pentru a obþine un gust mai deosebit. Compoziþia astfel obþinutã poate fi folositã pentru ardei umpluþi sau sãrmãluþe. Peste ele se toarnã apã (aproape cât sã le acopere) ºi puþin ulei ºi se lasã sã fiarbã pânã se înmoaie roºiile. 1 canã pulpã de soia. sare. sare. (rãmas de la laptele de alune) 1 morcov potrivit. delikat. 2 cãni de tomate (sau roºii proaspete fierte ºi decojite). Compoziþia este mai gustoasã cu verdeaþã proaspãtã sau germeni. Se amestecã pulpa de soia cu delikatul.Ingrediente: 500 gr. 2-3 linguri de orez. mãrar. cu 2-3 linguri de orez nefiert. Mod de preparare: Orezul se pune la fiert. li se taie capacul ºi se scobesc în interior. Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Mod de preparare: 1 canã pulpã de soia. orez fiert. 1 pa-chet de soia granule. fulgi de cartofi 30 gr. 250 ml lapte de soia. Roºii umplute cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 h (complexitate redusã) Ingrediente: 10 roºii mai mari. De asemenea se pot modela în fãinã ºi se vor fierbe ca ºi periºoare. 2 cepe. 500 ml ulei (aproximativ). 1 canã apã. Mod de preparare: Se aleg 10 roºii mai mari. cu mãrar ºi pãtrunjel. 44. 45. ceapã. 43. Mod de preparare: Pulpa de soia ºi cartofii se amestecã. ulei. suc de lãmâie. Se fierb aproximativ o orã (trebuie sã treacã prin aceastã etapã) într-o tavã adâncã. Se umplu roºiile cu aceastã compoziþie ºi se aºazã în cratiþã. 100 gr. piper. cu 2 cepe tocate mãrunt.

1 canã. la frigider. Cremã de banane cu lapte de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 l lapte de nuci.½ linguriþã. sare vrac . cimbru . Rezistã în frigider 3-5 zile. 1-2 linguri miere. ¼ linguriþã boia de ardei. Rezultã o pastã untoasã. Ne putem opri la aceastã etapã pãstrând untul în frigider. 46. Rezultã untul de soia. ¼ canã tapioca. cu mixerul. 47. lapte de soia . Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de migdale. CREME 48. apã 1½ canã. condimente dupã gust. doar cã vom pune ulei mai mult. În final se adaugã sucul de lãmâie ºi sare dupã gust.dupã care se adaugã uleiul. 1½ ceaºcã apã.1 linguriþã. Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . puþinã sare. busuioc . procedãm la fel. Unt din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã pulpã de migdale.1 linguriþã.1 canã. Dacã dorim sã facem maionezã. 1 linguriþã pastã de ceapã cu sare. ¼ linguriþã praf de usturoi. treptat. Se adaugã sarea ºi se mixeazã l minut. pânã când pasta se îngroaºã.1 linguriþã. maghiran . Se pãstreazã în caserole sau borcane. adãugând ulei în picãturi. Mod de preparare: Pulpa de soia se dã la blender cu laptele de soia pânã se obþine o pastã de consistenþã mai vârtoasã care se preparã ca o maionezã.1 canã. usturoi . apa ºi condimentele. Se fierbe ºi se lasã sã se îngroaºe. 3-4 linguri fãinã de cartofi. Dacã dorim sã obþinem pateu de soia adãugãm celelalte ingrediente ºi le mixãm timp de 2 minute.5 cãþei. ca la maionezã (se ia cãpãcelul de la capacul de mixer ºi pe acolo se picurã uleiul). ulei de floarea soarelui . 53 . Se adaugã încet fãina de cartofi pânã când compoziþia se îngroaºã ºi devine finã.

miere. apoi se amestecã la un loc cu baza de soia. Cremã de mere cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Se curãþã de sâmburi 2 mere “galben delicios” ºi se pun în mixer (nu se curãþã de coajã). Se toarnã peste cereale sau se serveºte în cupe pentru fructe. ½ ceaºcã miez de nucã (rãmas din prepararea laptelui de nucã). Se amestecã bine. Mod de preparare: Se mixeazã pânã când nucile devin o pastã finã. cacaua. 1canã pulpã de soia. Mod de preparare: Se lasã tapioca la înmuiat în lapte de nuci timp de 15 minute. unt de cocos sau margarinã eventual ulei. Se ia de pe foc ºi se adaugã 2-3 banane feliate. 1 vârf de cuþit sare. Cremã de soia cu fructe din lapte soia. 49. În laptele de soia se topeºte la foc mic mierea ºi untura. sarea. pulpã de soia Timp de preparare: 1 h Ingrediente: 1 canã lapte soia (250 ml) soia. 1 l lapte de soia. Cremã de ciocolatã din soia Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. Se fierbe 5 minute. 200 ml ulei. 3 linguri bazã sau pastã de soia. 100 gr. Mod de preparare: Pulpa de orz se dã la mixer cu laptele de soia. 1 linguriþã suc de lãmâie. fructe de sezon. Mod de preparare: În laptele preparat cu aparatul Soia-Lakt se amestecã pulpa de soia. se pune 54 . Acesta se amestecã cu preparatul de orz pânã devine omogen. vanilia. 50. Rezultã 4-5 porþii. (reþeta 28). Pasta obþinutã. la care se adaugã sare.vanilie (opþional). 100 gr. 2-3 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie sau 2-3 plicuri zahãr vanilat ºi scorþiºoarã. 1 lingurã suc de lãmâie. scorþiºoara. 51. amestecând din când în când. pulpã din orz. Se pãstreazã în borcan închis la frigider maxim 2 sãptãmâni. Se poate folosi la diferite reþete sau la masa de dimineaþã cu cereale sau pâine prãjitã. Se adaugã ½ ceaºcã suc de mere. 2 linguriþe cacao.

Mode de preparare: Se amestecã în mixer toate ingrediente. se rãstoarnã într-un borcan cu capac ºi se foloseºte ca orice cremã. Când s-a rãcit. vanilie (esenþã naturalã) . La sfârºit se adaugã vanilia ºi afinele. Se consumã cu fursecuri sau biscuiþi.2 cãni. miere 4 linguri. miere . Crema poate fi folositã la tort din biscuiþi. 8 curmale. 55 . clãtite. zeama de la 1 lãmâie. Cantitãþile sunt calculate pentru 5 porþii.2 cãni. puþinã sare. iar la urmã sucul de lãmâie. afine .într-o tigaie de teflon ºi se fierbe la foc mic timp de 20 de minute amestecându-se continuu. Mod de preparare: Pulpa de soia. etc. la care se adaugã treptat uleiul ºi lãmâia.½ canã. deoarece se prinde foarte repede. esenþã de vanilie . stafide .2 linguri. ½ linguriþã vanilie. mierea ºi sarea se amestecã într-un mixer de tocat pânã se face o pastã finã. sare ¼ linguriþã.½ canã. orez fiert . Cremã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia .¼ canã. se pune din nou în blender clasic (rece) împreunã cu fructele. Cremã din lapte de soia pentru desert Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Lapte de soia concentrat . Cremã din miez de nucã Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã(de la laptele de nucã). 54.½ canã. 1 ceaºcã de apã. laptele de soia. lapte de soia . Se mixeazã bine apoi se adaugã treptat uleiul. cocos .2 linguriþe. 53. amestecându-se pânã la omogenizare.1 canã.1 linguriþã.1 canã. 52. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele timp de 2 minute. ulei . Când este gata. Se lasã la rece.

56 . Mod de preparare: Se pun curmalele în apã clocotitã ºi se decojesc. Se amestecã toate ingredientele în mixer. Mod de preparare: Primele patru ingrediente se mixeazã bine. Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã suc de struguri albi sau de mere. Mod de preparare: Se amestecã în mixer nucile cu sucul de ananas pânã se obþine o cremã. 57. 2 linguri curmale tãiate. Cremã din miez de nucã ºi banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¼ ceaºcã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). ½ ceaºcã apã. câteva picãturi suc de lãmâie. Se adaugã celelalte ingrediente. 1 canã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). 58. ¼ ceaºcã pulpã de migdale. ¼ linguriþã vanilie. Pastã de prune cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ kg prune. 3 banane congelate. Se spalã bine prunele. 1 lingurã miere sau 2 linguri curmale tãiate mãrunt. Dupã aceasta. 1 vârf de cuþit sare. ½ ceaºcã suc de ananas. 56. ¼ linguriþã esenþã de migdale (sau de arþar).55. se lasã la frigider pentru ca sã se întãreascã. Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de “lapte de soia concentrat” rece. 2 curmale. 1½ l lapte de soia Mod de preparare: Se mixeazã nuca cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. Se pune puþin în congelator ºi se serveºte. La îngroºarea compoziþiei se adaugã sucul de lãmâie. se curãþã de sâmburi ºi se adaugã în mixer împreunã cu nucile. puþinã vanilie.

apoi se mixeazã din nou. 60. 1 ceaºcã pulpã de migdale. în borcane de sticlã. apoi se fac pireu. Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de curmale. Se amestecã cu coaja de lãmâie rasã ºi coriandru. Pastã din pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 400 g pulpã de alune. Se lasã sã se odihneascã puþin motorul. 1 ceaºcã stafide. Se procedeazã identic pânã când pasta devine finã ºi bunã de tartinat. 61. ½ linguriþã coriandru. Mod de preparare: Se mixeazã alunele pânã se obþine o pastã finã.59. amestecânduse bine. 1 lingurã coajã de lãmâie rasã. 3 linguri lapte de soia sau de nuci. 1 ceaºcã suc de portocale. Pastã de stafide. Se taie nucile fin. 57 . Se amestecã cu lapte ºi se serveºte. 1 ceaºcã pulpã de migdale sau nuci (poate fi combinat ºi cu un procent de pulpã de soia). Mod de preparare: Se mixeazã nuca ºi migdalele cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. se adunã alunele mãcinate de pe pereþii robotului în partea de jos a vasului. miez de nucã ºi pulpã migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã (rãmas de la procesarea laptelui de nucã). 3 cãni lapte de soia. Se pãstreazã la frigider. Mod de preparare: Se fierb curmalele în apã. ½ linguriþã miere. Se toarnã sucul de portocale ºi se adaugã stafidele.

58 .

SALATE 59 .

d. Salatã de ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 200 gr. Ceapa se taie peºtiºori ºi se fierbe 3 minute. 1 lingurã pãtrunjel. 2 castraveþi muraþi în oþet dulce. 1 canã lapte de soia. Toate ingredientele rãmase se amestecã împreunã. 2 linguri busuioc mãrunþit. Salatã de germeni cu tofu Timp de preparare: 15 minute. ½ l apã. sare dupã gust ºi fãinã înmuiatã în apã. smântânã.a. Înainte de folosire se lasã cel puþin 10 minute sã se omogenizeze gusturile. banana se decojeºte ºi se taie felii. condimentele. Se adaugã toatã apa. 1 lingurã oþet de mere / sau sucul de la ½ lãmâie. 1 lingurã rasã praf pentru supã (sau delicat). foaia de dafin ºi ceapa. Se serveºte cu mujdei de usturoi. Ingrediente: 2 ceºti de oleaginoase încolþite. 3 linguri fãinã. Totul se fierbe 20 minute. ½ linguriþã de cafea boia de ardei dulce. 2 banane. 64. Soia se fierbe în apã cu vegeta naturalã ºi sare de mare dupã gust. 3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat.m. 63.62. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se taie felii. sare de mare. Se tapeteazã o tavã sau un vas de yena cu pesmet ºi se aºazã un strat de cartofi. 4 cepe. Cartofi cu pulpã de soia la cuptor Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 kg cartofi fierþi în coajã. pulpã de soia. în afarã de pãtrunjelul care se presarã deasupra. se unge cu ulei amestecat cu boia de ardei dulce. praful pentru supã sau delikatul. busuiocul. 2 linguri ulei. 1 canã pulpã de soia. apoi se scoate ºi se scurge. Castravetele murat în oþet dulce se taie cubuleþe. 500 ml bulion. Se dã la cuptor pânã când cartofii se rumenesc uºor. 1 linguriþã chimen. 2 cepe. 200 gr. Ultimul strat trebuie sã fie de cartofi. apoi se pune umplutura º. în orice combinaþie: 60 . Se amestecã soia cu ceapa. 4-5 linguriþe de cafea muºtar. Dupã ce s-a scos din cuptor ºi s-a rãcit puþin. Mod de preparare: În prima fazã pulpa de soia se amestecã cu laptele de soia ºi se macinã la blender pânã devine o pastã finã. 1 foaie de dafin.

se lasã sã stea puþin. 1 linguriþã de cafea sare. 65. sucul de lãmâie ºi condimentele se toarnã peste cuburile de tofu. Salatã de spanac cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 150 gr. 4 linguri de ulei presat la rece. tofu. 66. pânã capãtã o culoare maronie). fie ca bazã de mâncare. de preferat nesãrate ºi neprãjite. sosul de soia ºi se lasã la mãcerat cam 20 de minute. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele încet ºi se consumã imediat. Dupã ce se amestecã totul. salata fiind deosebit de aspectuoasã. 1 lingurã muºtar boabe. 61 . nesãrate (se pun în tava de la cuptor ºi se mai amestecã din când în când. Cu uleiul ºi muºtarul se pregãteºte un sos. Se scurge ºi se taie totul în fâºii. salvie. Uleiul. Se orneazã cu o crenguþã de cimbru verde. 2 linguri muºtar. 1 vârf de cuþit tarhon. spanac proaspãt.). 1 lingurã sos de soia(*dacã nu gãsiþi în magazin ignoraþi). 1 ceapã mare (aprox. 50 gr.1 lingurã zahãr. Se adaugã sosul (opþional) peste ele ºi se amestecã cu grijã. 4 linguri oþet pentru salatã sau suc de lãmâie. 1 frunzã de mentã. ¼ linguriþã de cafea vegeta. 1 lingurã bazã de soia. Spanacul se curãþã de venele groase ºi se spalã împreunã cu salvia.2 cãni. Se adaugã oþetul. Se adaugã menta tãiatã mãrunt. 100 gr. ¼ ceaºcã boabe de soia prãjite. nãut.linte. se adaugã sare numai dacã este nevoie. fasole. 100 gr. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe de jumãtate de centimetru. 100 ml oþet de mere + 50 ml lapte de soia sau apã simplã. Pulpa se lasã la rãcit. 2-3 linguri seminþe de floarea-soarelui. ½ suc de lãmâie. ½ ceaºcã tofu ras sau tãiat cubuleþe mici. 50 ml ulei de mãsline. soia. Se poate servi pe un pat de frunze de salatã verde sau spanac. Poate fi servitã fie ca aperitiv. zahãrul. 2 roºii medii tãiate cubuleþe. Mod de preparare: Ceapa se toacã foarte mãrunt. tarhonul ºi boabele de muºtar opãrite cam un minut. Salatã de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia .

tofu ºi sarea. 67. Se pun ciupercile ºi se lasã pe foc câteva minute. 1 ceapã. 1 roºie mare sau 2 medii (tãiate cubuleþe) . cimbru. apoi smântâna de soia. Salata de varã cu roºii ºi tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ de salatã verde ruptã cu mâna în fâºii mici sau tocatã.Atenþie! Zarzavaturile astfel pregãtite se vor adãuga la preparatul cu tofu chiar înainte de folosire. se curãþã când sunt încã fierbinþi. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe. tofu. sare dupã gust. sare. Salatã picantã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 400 gr. ciupercile . tofu (brânzã de soia) cu mãrar sau simplã . Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. special pentru vinete. maionezã din soia (reþeta 25). 70. La sfârºit. tofu. sare dupã gust. condimente. zeamã de lãmâie.tãiatã cubuleþe. Mod de preparare: Vinetele se coc. morcovi. verdeaþã. Salatã de vinete cu maionezã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 kg vinete. se amestecã varza. 62 . mãrar ºi pãtrunjel. Se amestecã ºi se foloseºte ca aperitiv sau ca mâncare de bazã. 200 gr. o varzã micã (cam de un kg). ulei. varza . o conservã de ciuperci. Se toacã bine cu un cuþit de lemn sau plastic. 200 gr. o capãþânã de usturoi. Ceapa tocatã se cãleºte în ulei cu apã ºi condimente. 100 ml maionezã de soia (reþeta 25). apoi se pun la scurs 15 minute.fin. 68.100 gr. zeama de la ½ lãmâie.mãrunt. Se adaugã ceapa tãiatã mãrunt. o ceapã. 1 lingurã ulei (de preferat de mãsline). Se sãreazã dupã gust. 69. mãrar proaspãt tocat (merge ºi uscat). verdeaþa ºi zeama de lãmâie. Mod de preparare: Se amestecã bine totul într-un bol.

½ roºie. Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ avocado. morcovul ºi usturoiul pe rãzãtoarea mare. mãsline negre. Aceastã salatã. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. 71. 200 gr. braþele .mãsline înfipte în roºie. corpul . 63 . 2-3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat.lucernã sau mãsline înfipte în maionezã. cu partea bombatã în sus.beþiºoare de þelinã sau fâºii de avocado.jumãtate de roºie. 1 frunzã de salatã. dar poate fi servitã ºi cu cartofi fierþi sau cu pâine ca mâncare de bazã. Salatã rusticã de roºii cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500 gr. seminþe de lucernã germinate. roºii. ¼ ceaºcã tofu (sãrat). ½ linguriþã de cafea sare mãruntã. tãiat pe lungime. Mod de preparare: Roºiile spãlate se taie felii mãrunte ca ºi ceapa ºi se amestecã împreunã cu condimentele necesare. Mod de preparare: Pe un platou se pun seminþele de lucernã germinate peste care se aºazã celelalte ingrediente în formã de pãpuºã: capul .jumãtate de avocado. tofu. de regulã. e un aperitiv. ochii ºi gura . maionezã din tofu (reþeta 25). 1 lingurã ulei. Înainte de folosire se lasã 10 minute pentru omogenizare. Tofu se taie în cubuleþe de 1 cm ºi se adaugã încet la celelalte ingrediente deja amestecate. dupã care se amestecã cu maioneza ºi se orneazã cu verdeaþa. 72. 1 ceapã roºie.Mod de preparare: Se rade tofu. cu partea alungitã în sus ca sã formeze gâtul. pãrul .

64 .

ªNIÞELE. DROBURI 65 . CHIFTELE.

brânza se poate pãstra în congelator pânã ce este nevoie sã fie folositã. dizolvat în 1/4 canã apã. Dupã ce s-a întãrit la frigider. ¼ linguriþã pudrã de usturoi. mãrar sau altele 66 . c) suc de lamâie folosit ca ºi coagulant. 1½ linguriþã sare. 1/3 ceaºcã + 1 lingurã rasã gelatinã vegetalã. ca sã se dizolve. 2 linguriþe pudrã de ceapã. chimen. Se toarnã apã clocotitã peste gelatina înmuiatã ºi se dã la mixer puþin. În loc de ardei roºu capia. Se acoperã ºi se pune la frigider peste noapte. se folosesc 3 linguri de morcov ras. 100 gr. 74. Se toarnã într-o formã ºi se rãceºte. Se rãceºte câteva minute. fãrã ca sã se mai observe bucãþi de ardei. Mod de preparare: Se înmoaie gelatina într-o ceaºcã de apã în mixer. în timp ce se preparã celelalte ingrediente. fiind un element natural). 2-3 linguri suc de lãmâie*. 2 ceºti miez de nucã (rezultat din prepararea laptelui de nucã cu Soia-lakt). vegeta. b) 1 linguriþã sulfat de magneziu (procurat din farmacie). Brânzã americanã din miez de nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de apã. ingredientele marcate cu (*) trebuie sã fie dublate. 1-2 linguri condimente – ardei. Se adaugã nucile ºi se amestecã împreunã în mixer. 1¼ ceaºcã apã clocotitã. Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) Timp de preparare: 10 minute + 2-3 h scurgere Ingrediente: Din doi litri lapte de soia preparat cu Soia-lakt rezultã aprox 200 gr. tofu (brânzã).firma SC Hapax Company SRL). Observaþie: Pentru a prepara brânza albã. Se adaugã celelalte ingrediente.un fel de sare (se poate procura din aceeaºi sursã de unde aþi cumpãrat aparatele sau de la importator . 2 l lapte de soia coagulat prin una din urmãtoarele variante: a) 1 linguriþã de clorid de calciu (este extras din sare de mare. 3 linguri fulgi de drojdie. Chinezii numesc coagulantul “nigari” .73. ardei roºu capia sau ½ ardei mare sau 2 linguriþe boia de ardei dulce. Se amestecã compoziþia în mixer pânã devine o cremã. Amestecaþi uºor ºi aºteptaþi 5-10 minute pânã când laptele se limpezeºte.

Burger din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia . ciuperci. Se dã tava la cuptor 20 minute. dupã care se vor aduna fulguleþe în lapte. vegeta. cimbru. Zãrul obþinut în urma stoarcerii poate fi utilizat pentru udat flori. Se pune într-o tavã un rând de cartofi (jumãtate din cantitate) apoi tocãniþa de ciuperci.¼ canã. cayenne ºi frunze de pãtrunjel. Adãugat la ciorbe supe zãrul omogenizeazã gustul ºi creºte mult valoarea caloricã.busuioc. tofu ras ºi cartofii rãmaºi. varzã tocatã . La frigider se pãstreazã maxim 7 zile. 26 .vezi tabelul pag.¼ canã. Dacã avem la dispoziþie o formã pãtratã din lemn sau plastic este ºi mai estetic. Din cauza conþinutului ridicat de lecitinã poate fi consumat ºi ca bãuturã (în loc de borº).¾ canã. coriandru (arome pt. ulei . Se adaugã condimentele.dupã preferinþe. cârnaþi). 250 gr. spãlat pe pãr. întreþinerea tenului. cayenne ºi frunze pãtrunjel. ciuperci. Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. se amestecã coagulantul (nigari) ºi se lasã 2 minute. 1-3 cãþei usturoi (1 lingurã praf de usturoi). condimente . Rezultã 6 porþii. fãinã integralã de grâu . vegeta. dacã ne putem obiºnui cu gustul sãu specific. 500 gr. Mod de preparare: Cartofii se fierb în coajã ºi se rad pe rãzã-toare mare. 75. tãrâþe cernute .½ canã sau fãinã albã . Brânza astfel rezultatã are valoarea cea mai mare de proteine . Deasupra se pun 200 ml smântânã amestecatã cu fãinã ºi puþinã apã.1 canã. Se strecoarã prin tifon ºi se preseazã sub o greutate timp de aproximativ 15 minute.2 pahare.se depoziteazã în apã curatã care trebuie schimbatã zilnic. Mod de preparare: În laptele fierbinte. vegeta. ca aliment pentru animale. proaspãt preparat. 76. 2 linguri fãinã.1-2 linguri. morcov ras . 250 gr. 67 . tofu.½ canã (opþional). 200 ml smântânã de soia (reþeta 45). Tocãniþa se preparã din 500 gr. Apã curatã .

Cartofi cu tofu la tigaie Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. 8 cm ºi o înãlþime de 1 cm. 78. Se blendeazã ultimele 2 ingrediente 1-2 minute ºi se adaugã în castron. se adaugã cartofii tãiaþi mãrunt presãraþi cu piper negru.opþional. “Chicken Nuggets” tofu Timp de preparare: 45 minute 68 . Se întorc pe cealaltã parte ºi se mai lasã 10 minute. 77. Sunt delicioºi dacã sunt serviþi cu ketchup. piper negru dupã gust. ¼ l apã. 1 ceapã. Rezultã 13 burgeri. Se amestecã împreunã bine. Se aºazã burgerii în tava unsã cu margarinã. 2 linguri vegeta. mazãre.(rãmas de la prepararea laptelui de nucã) 2½ cãni fulgi de ovãz. Se pun la copt în tava unsã cu ulei. 1 linguriþã sare. Se fierbe sub capac timp de 15-20 minute. Mod de preparare: Se blendeazã primele 2 ingrediente pânã devin cremã. ¼ linguriþã maghiran. 1 lingurã vegeta. Se pune amestecul în tigaie ºi se adaugã praful de supã dizolvat în apã. ¼ canã apã. în cuptor. ½ linguriþã cimbru. Se lasã 15 minute pentru ca fulgii de ovãz sã absoarbã lichidul. Se formeazã burgerii folosind eventual o formã cilindricã de plastic care are un diametru de aprox. apoi tofu mãrunþit cuburi. 1 lingurã praf pentru supã. busuiocul ºi celãlalte ingrediente. 79. 3 linguri de apã ºi ½ linguriþã sare). 1¾ canã lapte de soia. 1 canã de ceapã (tocatã fin ºi cãlitã în 2 linguri de ulei.Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se formeazã burgerii. 1 lingurã ulei. 300 gr. Se pun într-un castron ºi se adaugã urmãtoarele 9 ingrediente. tofu. 1 canã miez de nucã. Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã mãsline negre fãrã sâmbure. ½ linguriþã pudrã de ceapã . 500 gr. apoi se amestecã. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în puþinã apã. Se coc câte 20 minute pe fiecare parte. 2 cãþei de usturoi. 1 linguriþã busuioc.

Într-un castron puþin adânc puneþi pesmetul împreunã cu condimentele ºi amestecaþi bine. Mod de preparare: Cartofii cruzi se dau pe rãzãtoare ºi se storc. tofu foarte ferm. Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + 40 minute coacerea Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia din blenderul Soia-lakt. se modeleazã chiftelele ºi se prãjesc în ulei. ceapã. 12 linguriþe praf de usturoi.30 gr. Mod de preparare: Îndepãrtaþi excesul de apã din tofu ºi puneþi-l în congelator într-o pungã de plastic bine sigilatã. 4 bucãþi cartofi. 81. apãsaþi uºor ca sã se elimine restul de apã. pânã când încep sã capete o culoare maroniu deschis ºi devin crocante. Preîncãlziþi cuptorul la 180o Celsius. fulgi de cartofi . ½ cãni (250 ml) pesmet. mãrar. dupã gust. fulgi. pãtrunjel frunze. dezgheþaþi-l punându-l într-un castron. Procedeul de îngheþare foloseºte la eliminarea apei din tofu. 1 lingurã seminþe de susan. Se congeleazã pentru cel puþin 24 de ore. vegeta dupã gust. Se servesc cu muºtar iute sau cu un sos. usturoi. sare. Dupã ce s-a dezgheþat bine. (cca. Chiftele vegetale din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia din blender Soia-lakt . ½ cãni (250 ml) apã. În alt castron puneþi apã ºi scufundaþi fiecare bucãþicã de tofu scuturând uºor excesul de apã. 2 linguri ovãz. sare dupã gust. Mod de preparare: Pulpa se amestecã cu cartofii ºi celelalte ingrediente. 1 ceapã. Tãiaþi tofu în cubuleþe de aproximativ doi centimetri ºi jumãtate. 7 cãþei usturoi. ¼ linguriþe piper negru. 6 linguri) sau cartof ras. 2 ouã. Puneþi cuburile de tofu învelite în pesmet într-o tigaie unsã cu ulei ºi coaceþi timp de 25-30 de minute. În urmãtoarea zi.1 canã. dar numai dupã ce aþi scos tofu din punga de plastic! Acoperiþi castronul ºi daþi cuptorul la 700 W verificând la fiecare 2-3 minute ca sã nu se coacã. Se 69 . 1 ou. piper.Ingrediente: 400 gr. sare. apoi daþi prin pesmetul condimentat. în cuptorul cu microunde*. 80.

adaugã restul ingredientelor, se frãmântã bine, se modeleazã chifteluþele ºi se aºazã în tava de teflon unsã în prealabil cu ulei. Se pun la cuptor. Dupã 20 de minute se întorc ºi se lasã pentru alte 20 de minute. 82. Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Brânzã tofu - 1 canã, pesmet - ½ canã, fulgi de ovãz 1/3 canã, nuci (mãcinate sau miezul rãmas de la prepararea laptelui de nucã) - ½ canã, susan - 3 linguri, ceapã (tocatã) - 3 bucãþi medii, pãtrunjel verde (tocat) - 1 legãturã (sau uscat 1 linguriþã), cimbru (pulbere) - 1 linguriþã, maghiran (pulbere) - ½ linguriþã, lapte de soia - 1 canã, ulei de mãsline - 2 linguri, sare vrac - ½ linguriþã. Mod de preparare: Brânza se taie sub formã de cubuleþe mici. Se amestecã toate ingredientele, cu excepþia uleiului de mãsline ºi a susanului, se omogenizeazã ºi se modeleazã în forme de chifteluþe sau drob. Se coc într-o tigaie de teflon. Pentru drob, se pregãteºte o tavã care se presarã cu pesmet, sau mãlai. Se întinde amestecul în tavã cu grosimea de aprox.1 cm, ºi se presarã cu susan. Se pune la cuptor 180o C ºi se lasã 20 minute. Rezultã un excelent drob care se serveºte cu diferite garnituri ºi sosuri sau cu ketchup. În loc de ovãz putem folosi orez, mei, hriºcã sau ciuperci. 83. Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 400 gr. curcan (ca pentru ºniþele), 2 linguriþe sos de soia(din comerþ), 1 lingurã amidon, 2 ardei roºii, 1 ardei iute roºu, 3 linguri sâmburi de dovleac, 5 linguri ulei de floarea soarelui, 1½ canã pulpã de soia. Mod de preparare: Carnea se taie transversal în fâºii înguste ºi se pune într-un bol. Se amestecã sosul de soia cu amidonul ºi se toarnã peste carne. Se lasã 30 de minute la marinat. Ardeii se taie fâºii înguste. Ardeiul iute se curãþã de seminþe ºi se taie inele subþiri. Sâmburii se prãjesc în tigaie fãrã ulei. În altã tigaie se pun 3 linguri de ulei la încins ºi se prãjeºte carnea, amestecând des. Se

70

scoate carnea din ulei ºi se pune deoparte. Restul de ulei se pune în tigaie ºi se prãjesc ardeii aproximativ 3 minute împreunã cu pulpa de soia. Se adaugã carnea, se condimenteazã cu sos de soia ºi se presarã cu sâmburii de dovleac. 84. Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 250 gr. cartofi fierþi în coajã, 1 cãpãþânã de usturoi, frunze de pãtrunjel ºi þelinã, condimente afumate sau caºcaval, 3 ouã. Mod de preparare: Pulpa de soia se amestecã cu cartofii zdrobiþi sau daþi prin rãzãtoare, cu usturoiul pisat, cu verdeaþa tocatã mãrunt ºi cu condimente dupã gust. Se amestecã totul omogen, se taie bucãþi în forma în care se serveºte ºi se pune într-o tavã la cuptor 20 minute. Dupã ce se scoate din cuptor se pune ulei deasupra. Tava se tapeteazã cu pesmet sau tarâþe fãrã ulei. 85. Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, 0,5 kg ciuperci, 1 legãturã de ceapã verde, 1 legãturã usturoi verde, 1 legãturã mãrar, 1 legãturã pãtrunjel, 5 ouã, piper, sare, delikat (dupã gust). Mod de preparare: Se spalã bine ciupercile ºi se mãrunþesc dacã sunt prea mari. Se amestecã pulpa ºi toate ingredientele la un loc. Se unge o tavã cu ulei ºi se tapeteazã cu fãinã. Se pune compoziþia ºi se dã la cuptor, la foc mic, timp de 50 de minute. 86. Drob din pâine ºi pulpã de soia Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 2 cepe, 2 linguri mãrar, 1 cãpãþânã de usturoi, mirodenii (cimbru), o felie de pâine, fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut, un cartof crud, ulei. Mod de preparare: La pulpa de soia se adaugã ceapa ºi mãrarul (care au fost fierte), usturoiul crud pisat, mirodeniile (cimbru), o felie de pâine înmuiatã în apã ºi stoarsã.

71

În loc de ouã, ca sã se lege compoziþia se adaugã fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut crud care se macinã (se poate adãuga ºi un cartof crud ras pe rãzãtoarea micã). Se unge tava cu ulei, se aºazã compoziþia ºi se pune în cuptor la foc moale, timp de o orã. Când se scoate din cuptor, se toarnã deasupra puþin ulei. 87. Fripturã mexicanã de tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu, 600 gr. dovlecei sau castraveþi, 285 gr. porumb fiert, ½ canã fãinã de tãrâþe, 2 linguriþe sare, ½ canã ulei de soia, 1 ceapã, 2 ardei roºii, 2 ardei verzi, ½ linguriþã boia de ardei, 1 legãturã pãtrunjel verde. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe pe care le lãsãm puþin la uscat. Fãina de tãrâþe se amestecã cu sarea ºi cu boiaua de ardei. Se tãvãlesc cubuleþele tofu prin aceastã fãinã, apoi se coc în ulei preîncãlzit cca. 10 minute pânã devin aurii. Se curãþã ceapa ºi castraveþii (sau dovleceii), dupã care se taie cubuleþe. Ceapa se dinstuie în uleiul de la tofu; se adaugã ardeiul tãiat fâºii, apoi castraveþii/dovleceii ºi se frig timp de 5 minute la foc potrivit amestecându-se în permanenþã. Se pune porumbul ºi o linguriþã de sare ºi se fierbe acest amestec timp de 10 minute sub capac. Se adaugã cubuleþele de tofu ºi se mai lasã 5 minute pe foc pentru a se omogeniza gusturile. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 88. Grãtar de tofu cu citrice Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu ferm, 2 bucãþi lãmâi, ¼ cãni (250 ml) suc de portocale, 2 linguri sirop de arþar, 2 linguri oþet de mere, 1 lingurã ulei de mãsline, 1½ linguriþe rozmarin, 2 cãþei de usturoi, 1½ linguriþe sos de soia, 1 vârf de cuþit piper negru. Mod de preparare: Se amestecã bine într-un castron toate ingredientele obþinându-se o soluþie pentru marinare. Separat se taie tofu în 89 felii, se aºazã într-un vas mare ºi se toarnã deasupra soluþia pentru marinare. Se acoperã ºi se bagã la frigider pentru cel puþin 8 ore. Se pre-

72

Iahnie-sos de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500gr. Smântâna se adaugã dupã îndepãrtarea de pe foc. Mod de preparare: Se fierbe soia împreunã cu ceapa ºi cu 1 canã de apã. 91. coriandru. 2 ceºti lapte de soia. 73 . 1 lingurã oregano. 1 lingurã chimen. Mâncare de porumb cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 3 ceºti pulpã de soia. 2 ciorchini de usturoi. 89. Ceapa se pune la cãlit în puþinã apã cu vegeta naturalã. 2 linguri pastã soia. ardeiul tocat mãrunt ºi puþin bulion. 1 roºie. ulei. 500 gr. 1 linguriþã sare. 100 gr. Se dã gust gust cu sos de soia. Se poate consuma cu pâine de porumb. 1 ceaºcã roºii tocate. La sfârºit se adaugã sare de mare dupã gust ºi puþin ulei. Se þin aproximativ 5 minute pe fiecare parte. Mod de preparare: Peste ceapa opãritã în apã ºi ulei se toarnã pasta de soia ºi se prãjeºte puþin. 2 cepe. dupã care se adaugã apa ºi condimentele. Se pun feliile de tofu pe grãtar ungându-se cu marinatã în timp ce se gãteºte. Totul se fierbe încã 15 minute. 1 ceaºcã ceapã verde tocatã. pulpã de nãut. 90. ardeiul tãiat fâºii ºi roºiile. Se consumã cu pilaf de orez.gãteºte grãtarul la temperaturã medie ºi se curãþã cu ulei de mãsline. 4 linguri ulei. dacã doriþi. vegeta naturalã. smântânã. sare. Mod de preparare: Pulpa de nãut rãmas din procesarea cu blenderul se condimenteazã cu coriandru (piper alb) dupã gust. foi de dafin. 3 ceºti cremã de porumb. Se adaugã nãutul ºi se mai dau câteva clocote. Rezultã 10-12 porþii (cãni) de mâncare. 1 ardei roºu ºi 1 ardei verde. 1 ceaºcã apã. verdeaþã pentru presãrat. roºii. Când se înmoaie se adaugã porumbul. roºiile ºi sarea. sau paste fierte. 2 cepe. Mãruntai picant cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 canã tofu. 1 canã apã. Se mai lasã pe foc 3-5 minute împreunã cu chimenul. La servire se poate adãuga lapte de soia.

pentru mai multe ore. pentru rumenire.92. Se aºazã borcanul pe un suport înclinat la 45 de grade. pesmet . ¼ l apã. nuci mãcinate . cu gura în jos. Mod de preparare: Se taie ºi se opãreºte ceapa în puþinã apã. boia de ardei dulce pentru culoare . Mod de preparare: Când fierbe apa. dupã care se scurge apa. 93. Muguri de soia fãrã procesare Timp necesar: 7 zile Ingrediente: 1 canã boabe de soia. se frãmântã tofu cu o furculiþã. Se unge tava cu puþin ulei ºi se coc în cuptor la foc mare timp de 20 minute. 94. Deasupra se poate presãra puþinã boia.2 cãni. Apoi. Se obþin germeni de soia fãrã procesare. sare . se presarã meiul ºi pulpa.1 bucatã. Atenþie la desprindere pentru a nu se sfãrâma. usturoi . Se lasã boabele la macerat timp de 12 ore. se zdrobeºte usturoiul apoi se amestecã toate ingredientele.½ lingurã. Se þine 10 minute pe foc. apã. Mod de preparare: Se ia un borcan de 800 ml ºi se umple pe un sfert cu boabe de soia bine spãlate ºi de bunã calitate. pânã când seminþele ger- 74 . vreme de 5-7 zile.¼ canã. Mei fiert cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 150 grame mei.3-4 cãþei.1 linguriþã.¼ canã.1 linguriþã. chimen . 2 dl lapte de soia. dupã care se îndepãrteazã ºi se lasã 15 minute la înmuiere ºi rãcire. condimente pentru cârnaþi . Se formeazã mici prin presare. Mâncarea obþinutã poate fi consumatã cu sosuri.1 linguriþã. astfel încât sã putem sã îl umplem. 1 borcan. Mici din tofu Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Tofu moale . ceapã . Se toarnã apã cãlduþã pânã la jumãtate ºi se leagã foarte bine la gurã cu un tifon. 2 cãni pulpã de soia. în afarã de boia. dupã care se întorc ºi se mai lasã puþin. ¼ linguriþã sare. laptele ºi sarea. respectiv sã scurgem apa din el fãrã a atinge germenii cu mâna.

dar sã nu stea în apã. De regulã. Musaca de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 1 kg de cartofi. Soia se amestecã cu condimentele ºi se cãleºte cu puþinã ceapã ºi verdeaþã. Pulpã de soia sau okara . Se dã la cuptor pânã se rumeneºte.) Salatele de cruditãþi preparate cu boabe de soia germinate sunt gustoase ºi deosebit de sãnãtoase. suc de lãmâie. Atunci când au fãcut colþiºori de 2-4 centimetri se scot germenii din borcan. depozitarea germenilor la frigider se face vreme de cel mult 7 zile. eventual ºi ceapã sau pãtrunjel verde. Consumat în stare crudã nu este gustos. se îndepãrteazã cojile rãmase precum ºi boabele care nu au germinat sau alte resturi ºi se depoziteazã la frigider. 95. dar este materia de bazã pentru foarte multe reþete. la care se adaugã puþin ulei. nu trebuie þinuþi la luminã ºi la temperaturi mai mari de 4o C. Nu poate fi numit surplus deoarece are un conþinut de 5% proteine ºi foarte multe fibre. Poate fi pãstrat la frigider 3-4 zile. Rezultatul obþinut prin procesarea altor cereale (orz.mineazã. 96. Compoziþia se pune într-o cratiþã unsã ºi tapetatã cu pesmet astfel: un rând de cartofi. pastã de roºii. condimente. sare. Germenii astfel obþinuþi nu trebuie sã aibã gust amar (dacã sunt amari înseamnã cã au fost lãsaþi prea mult în apã ºi s-au stricat). 1 porþie pulpã de soia. precum ºi ale boabelor de soia. vezi prima parte a cãrþii. un rând de soia ºi pastã de roºii. ovãz. în general. Se preparã sub formã de salatã. Are un rol important în digestie.ingredient de bazã Timp de preparare: 20 minute Este un produs obþinut în urma preparãrii laptelui de soia (rãmâne în filtrul blenderului Soia-lakt) ºi conþine pulpa ºi coaja boabelor de soia. orez 75 . astfel încât sã fie mereu umede. o ceapã. boabele se vor spãla de 2-4 ori pe zi scurgându-se de fiecare datã (aºezând borcanul cu gura în jos). Mod de preparare: Cartofii fierþi în coajã se curãþã ºi se feliazã. (Despre proprietãþile terapeutice ale acestor germeni.

cocos) poate fi folosit ca desert (budincã) amestecat cu gem sau fructe mãrunþite. Pastele se servesc calde. 1 ceaºcã apã fierbinte. 2 linguri fãina. Rezultã o compoziþie vâscoasã. Dupã ce s-a marinat. Pârjoale cu pulpã de migdale Timp de preparare: 15 minute + 40-60 minute coacere Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de migdale sau alune de pãdure rãmasã în filtru Soia-lakt. ½ ceaºcã nãut sau boabe de soia înmuiate peste noapte în ½ ceaºcã apã. Se formeazã pâini mici care se lasã sã se coacã bine. ulei pentru prãjit. se lasã la marinat 2 h la temperatura camerei sau peste noapte în frigider. ½ ceaºcã þelinã tãiatã mãrunt. Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 20 minute + timp de marinat 2h Ingrediente: 2 piepþi de pui dezosaþi. alune. sau ca element de bazã pentru reþetele gãsite în carte. Sunt foarte bune pentru cãlãtorie. migdal. Mod de preparare: Carnea de pui se taie în fâºii sau cubuleþe ºi se acoperã cu sosul de soia. 1 ceaºcã fulgi de ovãz. Paste italiene la cuptor cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 cãni paste fãinoase fierte (melciºori. Mod de preparare: Se mixeazã nãutul cu puþinã apã proaspãtã obþinându-se o cremã. 126). ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. Mod de preparare: Într-un vas yena uns cu ulei se aºazã alternativ un strat de paste. un strat de tofu ºi un strat de sos. 1 ceaºcã pesmet condimentat. 99. 2 cãni tofu. Se amestecã toate ingredientele ºi se lasã sã stea câteva minute. 1 linguriþã maghiran. la foc potrivit. într-o formã pentru pâine. sau vezi reþeta 123. Se taie migdalele. sos de soia (din comerþ.brun) sau fructe (nuci. 97. se presarã peste carne ºi sos 76 . ½ canã mãsline tãiate. 2 cãni sos de tomate. timp de 45-60 de minute. 1 linguriþã sare. acoperite. sau vezi reþeta 10). 98. Ultimul rând trebuie sã fie sosul care se orneazã cu mãsline. 1 ceapã tãiatã mãrunt. Vasul se pune la cuptor pentru 1520 minute.

1 ciorchine de usturoi. ¼ linguriþã de cafea.. caºcaval (de vacã). 1 vârf de cuþit sare. verdeaþã (cimbru. ¼ linguriþã chimen. Se serveºte cu orez fiert. cartof crud ras . 2 ouã (opþional). sare. 10 grame drojdie proaspãtã. 2/3 canã apã (250 ml). orez . 1 linguriþã boia dulce. cepe . boia ºi sare. Se prãjeºte amestecul în ulei încins. pãtrunjel) sare. Mod de preparare: Caºcavalul ras pe rãzãtoare. Se adaugã pulpa. se þin în prosop pentru a se menþine moi.1 bucatã.2 cãni de 200 gr. care se împarte în douã ºi se întinde pe dosul tãvii. ceapa ºi usturoiul tãiate mãrunt împreunã cu foile de dafin zdrobite se amestecã împreunã într-un vas. Se rãceºte. În aceastã compoziþie se pune cartoful crud ras pe rãzãtoarea micã. 2-3 linguri ulei ºi 1-2 linguri bulion. apoi se ruleazã ºi se înfãºoarã în folie de aluminiu pentru a sta bine strânsã. pateu de soia (vezi reþeta 47). 1 linguriþã vegeta. caºcaval afumat. verdeaþa.3-4 bucãþi. 2 cepe. Sarmale cu pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Pulpã de soia .3-5 linguri. 3 foi de dafin. Mod de preparare: Ceapa se înãbuºã cu puþinã apã ºi ulei.cele douã linguri de fãinã (aproximativ) ºi se amestecã bine. 250gr. Mod de preparare: Se face o cocã potrivit de groasã din ulei. Se lasã de 30 minute la rece. mãrar. ulei .4-6 linguri. boia de ardei. drojdie ºi fãinã. varzã dulce sau acrã. la foc mic. 20-25 de minute. 102. apã. bulion . 101. sarea.100 gr. Se taie dupã rãcire. tãiatã mãrunt. fãinã cât cuprinde. Salam de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + coacere 20-25 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. Se coace în cuptor. se amestecã ºi se fac sarmale cu 77 . Se unge fiecare foaie cu pateu de soia amestecat cu ceapã. Dupã ce se coc ambele foi. 100. Ruladã cu pateu de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1/3 canã ulei (250 ml). apoi se pune orezul 5 minute sã se umfle. 1 bucatã ceapã micã. 250gr. Se formeazã rulada ºi se împacheteazã în celofan.

se scurg bine. tofu ºi smântânã se face un sos care se amestecã cu spaghetele fierte. fierbinte. o lingurã ulei. ciuperci. mãrar. adãugaþi 1 linguriþã de nigari sau suc de lãmâie ºi amestecaþi bine. iar deasupra se rade tofu. se acoperã cu apã clocotitã se pun la fiert sau la cuptor. ciuperci fierte. tofu. apã. 1 linguriþã rasã de nigari (clorid de calciu). 100 gr. spaghete.foi de varzã dulce sau acrã. Se aºazã sarmalele în 2-3 straturi. Mod de preparare: La 1 l lapte de soia proaspãt. Se toacã puþinã varzã ºi se presarã într-o cratiþã în care au fost puse 2-3 linguri bulion. Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Sos alb: 2 linguri fãinã. 200 ml smântânã (reþeta 45). 250 ml bulion. 1 lingurã miere. preparat cu blenderul Soia-lakt. 50 gr. 104. piper. diferite condimente). (reþeta 45) Mod de preparare: Spaghetele se fierb în apã cu sare. foi dafin. Pe fundul unui vas de yena se pune jumãtate din sosul roºu. cimbru. Adãugaþi arome dupã preferinþe. arome (ardei. Turnaþi într-un tifon ºi lãsaþi la presat sub o presã (e mai estetic 78 . sare. apoi spaghetele ºi restul de sos roºu. Rezultã 3 porþii. fierbinte. Mod de preparare: Spaghetele (reþeta10) se fierb în apã sãratã. apoi se amestecã cu sosul alb. Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute (reþeta 10) Ingrediente: 200 gr. oregano. 150 gr. apã. porumb. vegeta. o lingurã porumb boabe. busuioc. 105. Tofu – mod de preparare II (idem 74) Timp de preparare: 15 minute + scurgere 2-3 h Ingrediente: 1 l lapte de soia proaspãt. Din ciuperci. Sos roºu: 2 linguri fãinã. Laptele se adunã formând noriºori (se taie). se trec sub un jet de apã rece. 103. Se obþin 5 porþii. brânzã tofu. chimen. Se dã la cuptor 20 de minute. 5 linguri smântânã de soia. Lãsaþi 2 minute.

2 linguriþe ulei de susan. ceea ce îi oferã un gust deosebit. un strat de vinete. bine scurs de apã. 1 canã de pesmet. Se taie bucata de tofu în 3 pãrþi egale. Când sunt coapte. sau alte sosuri). apoi în felii de 1 cm care se pun într-un vas. Mod de preparare: În reþeta de faþã. 2 cãþei de usturoi tocaþi. boia de ardei pentru gust. Zãrul de tofu de asemenea se poate folosi la gãtit. 126. accesorii la aparat). Se poate consuma sau gãti dupã preferinþe. roºii. Se amestecã pesmetul cu vegeta ºi se dã fiecare felie prin acest amestec. Se pun feliile de tofu. 1½ canã de apã caldã. 1 porþie “sos italian” (sau vezi reþeta 125. 200 gr. 6 bucãþi ceapã verde dulce (bulbul ºi frunzele tocate). Se toarnã peste feliile de tofu. Se obþin 4 porþii. Poate fi confecþionatã din lemn sau din plastic. Se combinã celelalte ingrediente ºi se amestecã într-un vas separat. Mod de preparare: Se curãþã vinetele ºi se taie în felii longitudinale cu grosimea de ½ cm. Se serveºte alãturi de salatã. Lãsaþi sã se scurgã 2-3 ore. 106. 1 lingurã mentã proaspãtã tocatã sau ½ lingurã mentã uscatã. Tofu la grille Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 600 gr. Se pregãteºte aparatul pentru grille (se poate utiliza ºi cel cu vergea pentru frigãrui). Se pune într-o tavã yena un strat de sos.dacã presa este pãtratã. felii de ceapã. pãtrunjel ºi/sau felii de castraveþi. 2 linguriþe ghimbir (ras sau praf). 3 linguri suc de lãmâie proaspãt. se acoperã ºi se lasã la rece 24 de ore. Vinete “Parmigiana” cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg de vinete. Tofu se pãstreazã în apã la frigider chiar ºi o sãptãmânã. tofu. tofu. 107. se ung cu restul de sos marinat ºi se lasã pânã se rumenesc pe ambele pãrþi. Nu se pune în congelator. tofu se þine într-un sos marinat cu gust de lãmâie cel puþin 24 de ore (ideal ar fi 2 sau 3 zile). Se aºazã într-o tavã de teflon ºi se coc la cuptor întorcându-se ºi pe cealaltã parte. 1 lingurã vegeta. un strat 79 . întorcându-le o datã sau de douã ori. se scot din cuptor.

4 linguri fãinã cu tãrâþe. pânã sunt puse toate ingredientele. Se continuã aºa. 2 linguriþe vegeta. În acest amestec se pune ceapa ºi zarzavaturile curãþate ºi tocate mãrunt. Se omogenizeazã ºi se formeazã chifteluþe care se frig în ulei 4-5 minute. Mod de preparare: În untul topit în tigaie se pune tofu zdrobit cu furculiþa ºi praf pentru supã sau vegeta. 108. tofu. ¼ linguriþã seminþe de mãrar mãcinate. puþin ulei. Se adaugã seminþele de mãrar ºi se îndepãrteazã tigaia de pe foc. sarea ºi oul. 1 ou. Se fierbe totul la foc mare timp de 2 minute amestecând continuu. pãstârnac. morcov. fãina. Zarzavaturi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. În loc de vinete se pot folosi dovlecei. 2 cepe. 80 . 1 linguriþã sare.de tofu. morcovi. amestec de zarzavaturi mãrunþite din rãdãcinã de pãtrunjel. Se dã la cuptor la foc moderat pentru 25 de minute. 100 gr.

SOSURI. TOCÃNIÞE 81 .

82 . Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în 2 linguri apã ºi ulei. 100 ml smântânã de soia (reþeta 45). Mod de preparare: Mazãrea dulce se fierbe 10 minute în puþinã apã. Mazãrea fiartã se scurge de zeamã ºi se pune într-un vas lângã tofu. Ceapa opãritã în unt se amestecã cu cubuleþele de tofu (cu latura de cca un cm) care în prealabil s-a scurs de zãr. Dupã ce se ia de pe foc se adaugã mãrarul ºi smântâna. 200 ml lapte de soia. Castraveþi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 gr. 111. 1 lingurã ulei. 1 ceapã. ½ linguriþã sare. 300 gr. la foc încet. Mazãrea proaspãtã se fierbe doar 5 minute. castraveþii tãiaþi felii subþiri se opãresc în apã sãratã 10 minute. Rezultã 3 porþii. sub capac. tofu. 1 linguriþã sare. Se zdrobeºte tofu cu furculiþa ºi se adaugã ¼ linguriþã sare ºi curry. ½ linguriþã vegeta. Se sãreazã dupã gust. Se adaugã sarea ºi vegeta ºi se lasã sã fiarbã la foc mic timp de 5 minute. Mod de preparare: Prazul se taie rondele ºi se cãleºte în apã cu puþinã sare pânã se înmoaie bine. Mazãre cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 500 gr. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 400 gr. praz. 400 gr. 110. mazãre dulce. 2 linguri pãtrunjel. Se presarã busuioc ºi se mai fierbe 5 minute sub capac. crudã (se poate ºi cu un singur tip de mazãre de care aveþi). castraveþi pentru salatã. În final se mai adaugã mãrarul tocat fin. 300 gr. Totul se fierbe împreunã 10 minute. sare dupã gust. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 1 legãturã mãrar. 200 gr. 2 linguri fãinã. 2 linguri unt. smântânã de soia (vezi reþeta 45). l lingurã mãrar mãrunþit.109. 1 ceapã. tofu. Se dizolvã fãina împreunã cu laptele de soia ºi smântâna de soia ºi se adaugã peste praz. mazãre proaspãtã.

spanac proaspãt. Mod de preparare: Dupã spãlare se fierbe spanacul în zãr de tofu (sau apã). ½ kg ciuperci (champignon). puþin unt. Când a scãzut 83 . pânã scade. Din albuºul de ou se face o spumã tare care se adaugã la cele de mai sus. 113. Se potriveºte cu salate. cu praful pentru supã. Omletã de ciuperci cu tofu Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: O ceapã. morcovi rãzãluiþi ºi cu 300 gr. 2 cãþei de usturoi. dar se înlocuieºte spanacul cu 200 gr. Se strecoarã ºi se toacã pe un platou. 250 gr. Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). 2 vârfuri de cuþit piper. o ceapã. cu drojdia. pulpã opãritã. sare dupã gust. dar se înlocuieºte spanacul cu 500 gr. 4 ouã. delikatul. Omletã din spanac cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 500 gr. 115. o linguriþã de ulei. 750 gr. Întro tigaie unsã cu ulei se frige totul ºi se consumã proaspãt. mazãre. Se fierbe împreunã pentru înmuiere timp de 10-15 minute. ciuperci ºi cu praz tãiat fâºii. 2 linguriþe fulgi de drojdie (drojdie uscatã). smântâna. 50 gr. tofu. o linguriþã de pãtrunjel verde. Se lasã la opãrit 10-15 minute sã se înmoaie de tot. 114. Se condimenteazã cu piper negru ºi cu boia de ardei. 1½ lingurã praf pentru supã/ vegeta.112. ½ canã smântânã sau ulei. fãinã integralã. Se condimenteazã cu piper. 1 lingurã delikat. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã împreunã cu ciupercile tocate solziºori ºi cu puþinã sare. Omletã cu praz ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Ceapa opãritã în puþinã margarinã se amestecã cu fãina integralã. pulpa de soia ºi spanacul zdrobit.

pânã când se usucã având consistenþa omletei de ou. ciuperci ºi 500 gr. 2½ cãni apã rece. 500 gr. iar în final uleiul. 118. Omletã de fructe cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. 34 cãþei de usturoi zdrobiþi. 150 gr. friºcã. pere. Se mixeazã bine pânã ajunge de consistenþa unei creme. 116. alune mãcinate. 50 gr. pulpã din blenderul Soia-lakt. viºine. Fasolea se fierbe. Se acoperã vasul ºi se mai þine puþin la foc redus. amestecându-se continuu. Se frige într-o tigaie unsã cu ulei ºi se consumã în stare proaspãtã. 2 cãni apã fiartã. 100 gr. Rezultã 2 porþii. se pune compoziþia în tigaie la foc încet. Mod de preparare: Pulpa de soia se pune în mixer cu apa. nuci sau migdale. uleiul ºi ceapa. 4 ouã. pânã se îngroaºã. Se mai poate adãuga ceapã verde tãiatã mãrunt ºi pãtrunjel verde. fãinã integralã sau fulgi de ovãz. dar înlocuim spanacul cu 200 gr. fasole. 84 . 1 lingurã vegeta. 117. Mod de preparare: Se bat albuºurile pânã se obþine o spumã tare ºi se amestecã cu toate celelalte ingrediente la un loc. 100 gr. prune). frunzele de pãtrunjel. zmeurã. Condimentãm cu piper ºi ½ linguriþã boia de ardei. miere sau zahãr brun. Omletã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie (sau 2 plicuri zahãr vanilat). Se adaugã usturoiul pisat. mere. Mod de preparare: Opãrim ciupercile cu ceapa pânã se înmoaie. 2 vârfuri de cuþit scorþiºoarã mãcinatã. fructe (pot fi agriºe. coaja rãzãluitã de la ½ lãmâie.apa se adaugã tofu ras ºi se mai lasã 1-2 minute la cãlit. cãpºuni. Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). 1 ceapã micã tãiatã mãrunt. 2 linguri de ulei. Se adaugã vegeta ºi usturoiul.

½ linguriþã vegeta. Sos de ceapã cu pulpã de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 2 ceºti apã. sau cu pâine integralã de grâu prãjitã. 2 linguri miere. dupã care se acoperã ºi se mai lasã la fiert încã 10 minute. Acestea se fierb pânã se înmoaie. cireºe. Se mixeazã ºi se fierb la foc potrivit împreunã cu restul ingredientelor. 1½ dl apã. amestecându-se continuu pânã se îngroaºã. Sosul are un gust deosebit dacã este servit alãturi de cartofi fierþi sau copþi. ½ linguriþã sare. 1 canã lapte de soia sau de nuci ½ ceaºcã pulpã de nuci. Omletã de tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ linguriþã praf de ceapã. Cireºele curãþate de sâmburi se adaugã com- 85 . Pentru diversificare se poate adãuga ceapã verde tocatã. se amestecã pânã se omogenizeazã. Omletã din conopidã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). cu pâine prajitã. 2 linguri pulpã de soia. 120. ¼ ceaºcã fãinã integralã de grâu. ½ linguriþã sare dacã este nevoie. Se serveºte ca ºi omleta. Se orneazã (dupã dorinþã) cu pãtrunjel verde tocat. apoi se condimenteazã cu ceapã. coaja rasã de la ½ lãmâie.119. amestecându-se bine cu lingura de lemn. 121. sau 1 plic zahãr vanilat. în afarã de cireºe. 2 cãni tofu. 122. Sos de cireºe cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. dacã doriþi. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. Se poate adãuga usturoi. Mod de preparare: Se înãbuºã 2 cepe tocate în ¼ ceaºcã apã pânã devin fragede. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. Mod de preparare: Se încãlzesc toate ingredientele într-o cratiþã. Se adaugã apã pentru a se obþine consistenþa doritã. Mod de preparare: Ingredientele. ½ linguriþã boia de ardei. conopidã în amestec cu broccoli (opþional). dar se înlocuieºte spanacul cu 150 gr. 1 lingurã rasã fãinã de mãlai.

suc de roºii .½ canã. Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . sare . brânzã rasã. 225 gr. zahãr brun .4 bucãþi.1 lingurã. se amestecã cu lingura ºi se fierbe pânã se îngroaºã compoziþia. cu excepþia amidonului. Totul se fierbe la foc mic amestecându-se continuu. bucãþi de ananas neîndulciþi . 86 . 125. Acest preparat este compatibil cu o masã de fructe. morcov (rãzuit) . 1 lingurã pastã de curmale.2 linguri.1 lingurã. Pentru ocazii speciale se pot adãuga struguri tãiaþi. ardei gras.1 ceaºcã. sare vrac .¼ linguriþã. miez de anghinare. compot fructe (cubuleþe) .o canã. Se adaugã amidonul dizolvat în puþinã apã. 124. 250 gr. ceapã .1 linguriþã. ciuperci. ºi se dau într-un clocot. Mod de preparare: Se pun ingredientele într-un vas. Se toarnã sosul peste blat (vezi reþeta 6 pentru blat pizza).1 linguriþã.1 lingurã. suc de lãmâie . viºine. La fel se preparã ºi sosul de zmeurã. 1 linguriþã busuioc. Se coace la 200o C timp de 10 minute.poziþiei de mai sus. 1 linguriþã sare. dovlecei. Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Sos de roºii . þelinã (rãzuitã) .¼ ceaºcã. mere. sos de roºii. Se garniseºte cu pãtrunjel sau se serveºte peste orez integral. Se pune tofu dulce ºi acru. ºi sucul lui.2 linguri.2 linguri. Mod de preparare: Se fierb cepele tocate în 2 linguri de apã. Sos de tofu pentru pizza Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 3 cepe. 1 linguriþã oregano.1 ceaºcã. amidon de porumb . conopidã (mãrunþitã) . tofu sfãrâmat cu furculiþa. pe un platou încãlzit ºi se toarnã sosul peste cuburile de tofu. Se adaugã ºi se fierb la foc mic ºi celelalte ingrediente. ciuperci . 123. Se mai pot folosi diferite ingrediente presãrate deasupra sosului: mãsline.

½ canã (sau nuci mãcinate). 2 cãni pulpã de soia.1 canã. 1 canã de ardei verde tãiat mãrunt. Se adaugã restul ingredientelor ºi se fierbe totul la foc încet 20-25 minute pânã când lichidul scade. sare dupã gust. Mod de preparare: Se fierbe soia în apã cu un strop de sare pânã se obþine un terci mai moale. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se fierb 20 de minute la foc mic.apã . 128. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele. Se omogenizeazã ºi se serveºte ca atare. vanilie . 2 cãni suc de roºii sau 1 canã pastã de roºii. 1 linguriþã miere (opþional). roºii decojite . Mod de preparare: Se cãleºte ceapa.½ canã.1 plic. 1 minut. morcov ras .2 linguri. apoi se dau la blender 2 minute.½ linguriþã. Compoziþia se serveºte numai proaspãtã. 2 linguri de ulei.½ lingurã. suc de lãmâie . 4 cãþei de usturoi tocat. ardeiul ºi usturoiul în puþinã apã ºi în cele douã linguri de ulei. se lasã sã se rãceascã. pulpã de soia . sare vrac . 87 . sare vrac .2 bucãþi. 127. apã . 1 linguriþã cimbru. Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã de ceapã tãiatã mãrunt. 2 foi de dafin.1 lingurã. Terci dulce din miez de nucã ºi soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Miez de nucã (rãmas din procesarea laptelui de nucã) .2 linguri. Se serveºte în stare proaspãtã. apã .4 cãni. miere . Se ia de pe foc. 2 linguriþe pãtrunjel verde.4 cãni.2 linguriþe. nucã mãcinatã . 1 canã zãr de tofu sau lapte de soia.2 cãni. Sos natural din brânzã tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Brânzã tofu . apoi se adaugã celelalte ingrediente. 126.

88 .

SUPE, CIORBE

89

129. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia, 4 linguri arpagic mãcinat cu râºniþa sau griº, 3 cãni bulion, 3 linguri ulei de mãsline, 1 ceapã, ¼ litri apã, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, 1 linguriþã busuioc mãcinat proaspãt, ¼ linguriþã boia de ardei, 2 linguri pãtrunjel mãrunþit. Mod de preparare: Se taie ceapa mãrunt ºi se opãreºte puþin în ulei sau numai în apã. Într-o altã oalã se fierbe praful de supã sau vegeta. Arpagicul mãcinat se amestecã cu bulion ºi ¼ l apã ºi se fierbe. Ciorba se fierbe la flacãrã micã timp de 5 minute. La servire se presarã deasupra pãtrunjel, dupã preferinþe. 130. Supã-cremã de soia din pulpã de soia Ingrediente: Pulpã de soia din blenderul Soia-lakt - 1 porþie, vegeta - 15 gr. (2 linguriþe), condimente ºi sare dupã preferinþã ºi gust. Mod de preparare: Se toarnã în ploaie aprox. 1200 ml apã fiartã peste amestecul de mai sus, dupã care se fierbe 15-20 min. Se adaugã dupã preferinþã verdeþuri, crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã) sau periºoare vegetale. 131. Supã-cremã de soia - tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 120 gr. fulgi de soia, douã linguriþe de condimente, sare dupa gust. Zãr de tofu - 1 l. Mod de preparare: Se toarnã 1200 ml zãr de tofu fierbinte peste amestecul din soia ºi condimente ºi se fierbe timp de 15-20 minute, dupã care se adaugã verdeþuri sau crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã). 132. Supã-cremã de cartofi cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: O ceapã, un morcov, un ardei, 1 kg de cartofi, 200 ml smântânã, o linguriþã boia, 2-3 foi de dafin, o lingurã vegeta, 3 linguri bulion, crutoane de pâine (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã), 100 gr. tofu, leuºtean ºi pãtrunjel (frunze).

90

Mod de preparare: Ceapa, morcovii ºi ardeiul se fierb în apa pentru supã, apoi se adaugã cartofii. Când aceºtia sunt fierþi, se pune vegeta, boiaua, bulionul, foile de dafin ºi leuºteanul. Se condimenteazã cu sare dupã gust. Se pune smântâna ºi se lasã la fiert încã 2-3 minute. Se mixeazã supa (în mixer). Se toarnã în farfurii, se adaugã crutoane de pâine peste care se rade tofu ºi se presarã deasupra frunze de pãtrunjel. Rezultã 5 l de ciorbã.
133. Supã egipteanã Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni boabe soia fierte sau pulpã de soia, 3 linguri ulei, 1 canã ceapã tocatã solziºori, ½ canã ardei tocat, ½ canã fãinã de mãlai (sau 2 cãni boabe de porumb fraged), ½ canã suc de roºii sau roºii proaspete tocate, 2 cãni dovlecel tãiat felii mici, ½ canã pãtrunjel verde tocat, 5 cãni de apã. Mod de preparare: Ceapa ºi ardeiul se cãlesc în ulei cu puþinã sare ºi apã. Lor li se adaugã soia fiartã, fãina, mãlaiul (sau porumbul) ºi dovlecelul tocat. Totul se lasã sã fiarbã împreunã. Când porumbul ºi dovlecelul sunt fierte, se adaugã sucul de roºii ºi se mai lasã 15 minute. Se potriveºte de sare. Pãtrunjelul verde se adaugã înainte de a se servi. Rezultã 6 porþii. În unele zone ale Europei de Est aceastã supã se pregãteºte cu boabe de porumb ºi se serveºte în boluri. 134. Supã de vegeta din zãrul de tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Zãr de tofu - 750 dl, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, paste fãinoase, 1-2 lingurã ulei, pãtrunjel. Mod de preparare: Dintr-un litru lapte de soia, în urma preparãrii brânzei, se obþin aproximativ 750 dl zãr. Acesta se pune la fiert cu o linguriþã de vegeta sau praf de supã ºi paste fãinoase pentru supe. Dupã ce pastele au fiert se poate da la oparte de pe foc. 135. Zãr de tofu Zãrul rãmas din prepararea tofu, poate fi folosit ºi la alte supe.

91

92 .

DULCIURI 93 .DESERTURI.

Folosiþi-vã imaginaþia! 137. 138. puþinã sare. afine. Se adaugã a doua compoziþie ºi se amestecã bine: ¾ ceaºcã lapte gros de soia sau de nuci. 2½ ceºti apã fierbinte. 1 linguriþã vanilie.136. 1 linguriþã sare. 3 banane. 2 ceºti fulgi de ovãz. 6 linguri cocos ras. 1 ceaºcã de caise uscate.). Se rãceºte compoziþia. 1 ceaºcã curmale bucãþi. timp de 20 minute. Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã pulpã de soia. Fiecare jumãtate se aºazã pe grãmãjoare de cereale. ¼ linguriþã vitamina C (dupã dorinþã). 1 ceaºcã sos de fructe (sos de cãpºuni. 2 ceºti stafide. Se curãþã 3 banane de coajã ºi se taie în jumãtate pe lungime. orez sau fulgi de ovãz. Se toarnã compoziþia de mai sus într-un vas ºi se amestecã bine cu: 2 ceºti fãinã integralã de grâu. 1 linguriþã coajã de portocalã. Se formeazã bile mici care se tãvãlesc prin nuci mãcinate. cremã de nuci etc. Se pun grãmãjoare cu lingura într-o tavã pentru biscuiþi.(rãmas în filtru Soia-lakt de la prepararea laptelui de cocos) Mod de preparare: Se umplu 2 ceºti mei fiert. cereale. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. 1 ceaºcã stafide. Se toarnã deasupra 1 ceaºcã sos de fructe apoi se presarã 6 linguri cocos ras. Biscuiþii Bonanza împreunã cu fructe formeazã o masã de dimineaþã sãnãtoasã ºi delicioasã. ½ ceaºcã fãinã de orz. 94 . Banane delicioase cu pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 2 ceºti mei fiert. Se lasã sã se rãceascã complet. orez sau fulgi de ovãz (compoziþia sã fie groasã). ¾ ceaºcã nuci. Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Se dau prin maºina de tocat: 1 ceaºcã curmale fãrã sâmburi. Se coc la 170° C. 1½ ceaºcã miez de nucã. 1 pacheþel drojdie.

5 cm grosime care se împarte în pãtrãþele ºi se umple cu urmãtoarea cremã: 500 gr. 1 ceaºcã carob chips (îndulcit cu pireu de curmale). Biscuiþi din pulpã de nuci Timp de preparare: 30 minute Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã apã. se adaugã restul ingredientelor. Mod de preparare: Se face maiaua din 2-3 linguri de fãinã amestecatã cu drojdie ºi puþinã apã. 200 gr. Se toarnã compoziþia într-un vas ºi se adaugã: 1¼ fãinã integralã. dupã întindere. tofu. 200 ml ulei. zahãr brun. Din fiecare parte se obþine. Se frãmântã cu apã cãlduþã pânã se obþine un aluat tare. Aluatul se împarte în trei pãrþi. 4 plicuri vanilie. 50 gr. un vârf cuþit de sare.139. ½ ceaºcã de curmale. Se amestecã toate ingredientele. Se pune cu linguriþa în tava de biscuiþi. stafide. Brânzoaice cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. 1 ceaºcã pulpã de nuci. Dupã ce s-a încorporat uleiul în fãinã. 300 ml ulei. 200 gr. Se lasã la dospit. pesmet (în cazul în care crema este prea moale). Restul de fãinã se amestecã cu uleiul. 140. 100 g pulpã de cocos (rãmas din blenderului Soia-lakt). 3 plicuri zahãr vanilat. coaja de la o lãmâie. (În lipsa acesteia se întinde pe o scândurã platã ºi se taie cu forma sau cu cuþitul dupã cum se doreºte). apoi se frãmântã cu apã mineralã. Se coace la temperatura de 170° C. sarea ºi maiaua. 95 . ½ linguriþã de drojdie uscatã. 141. câte o foaie de 0. Se fac biscuiþi cu ajutorul aparatului special de biscuiþi ce se ataºeazã maºinii de tocat. 50 g drojdie. apã mineralã. Biscuiþi cu pulpã de cocos Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. miere. 2 linguriþe vanilie. Mod de preparare: Fãina se amestecã cu nuca de cocos ºi uleiul. 1 linguriþã sare. 1 ceaºcã stafide. Se aºazã pe tavã ºi se coc în cuptor la foc potrivit. ½ linguriþã sare. coaja de la 2 lãmâi. timp de 20-25 minute. apã cãlduþã.

Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 250 gr. 300 ml apã caldã. Se toarnã în farfurioare pentru ºerbet. 5 linguri amidon de porumb. mãlai . Mod de preparare: Orezul se fierbe în laptele de soia.2 ceºti. Se adaugã mãlaiul.pânã devin o cremã. 1 linguriþã vanilie. apoi se pune nuca de cocos ºi stafidele.2 ceºti. pulpã de nucã. 20 gr. 120 gr. Se încãlzeºte cuptorul la 200o C.2 ceºti. 900 ml lapte de soia. orez. Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 ceºti lapte de nuci sau de ovãz. 1½ linguriþã sare. 50 gr. 96 . ½ linguriþã sare.Se coc brânzoaicele dupã care se trec printr-un sirop obþinut astfel: 300 g miere. miere sau pastã de curmale . 143. 142. Se pune din compoziþie în tava de brioºe ºi se coace timp de 35-40 de minute.¼ ceaºcã. fulgi de ovãz . 144. miere. ¼ ceaºcã cocos neîndulcit. se îndulceºte adãugându-se mierea. Brioºe cu porumb ºi soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Mod de preparare: Se amestecã în mixer toate ingredientele. 10-12 curmale. 50 gr. Se lasã la rãcit. 1 linguriþã cereale. stafide. Se pune în boluri ºi se orneazã. apã . Deasupra se poate presãra cocos ras sau nuci tãiate. Se acoperã cu o foaie de plastic.în afarã de mãlai . pulpã de cocos (rãmas de la prepararea laptelui de nucã ºi cocos cu blenderul Soia-lakt). Deasupra se presarã nucã de cocos sau miez de nucã mãcinatã (pentru 18 bucãþi).l lingurã.(din filtru Soialakt) 4 linguri pudrã de roºcove (carob). apoi se fierb pânã se îngroaºã compoziþia. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer .

(din filtru Soia-lakt) 1 ceaºcã cuburi de portocale. 2 ceºti apã. Se rãceºte ºi se serveºte. roºii. Se formeazã gãluºti. castraveþi. Mod de preparare: Se fierbe tapioca în suc pânã când compoziþia devine transparentã. 1 ceaºcã banane tãiate felii. ardei etc. 1½ . 147. Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia Timp de preparare: 55 minute Ingrediente 1: 1 ceaºcã pulpã de soia. Mod de preparare: Se pun cartofii la copt. 1½ canã miez de nucã. ½ ceaºcã apã. ½ ceaºcã seminþe de dovleac prãjite ºi mãcinate. Castane false din miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 cartofi. Se dã la o parte de pe foc ºi se adaugã fructele. (din filtru Soia-lakt) 1 pahar zahãr (200 gr. fierbinþi. dupã care se curãþã de coajã. 146. Mod de preparare: Ingredientele 1 se mixeazã pânã se obþine un pireu.).2 linguri tapioca (sau amidon). 45 de minute. Ingrediente 2: 1½ ceaºcã mei fiert. Acesta se amestecã cu ingredientele 2 ºi se lasã sã stea 5-10 minute.145. Budincã din pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de cocos. Reþeta de bazã pentru mei: ½ ceaºcã mei în 2 ceºti apã ºi ½ linguriþã sare se fierb aprox. puþinã salvie mãcinatã. 1 ceaºcã suc de ananas sau de portocale. ½ linguriþã sare. ½ ceaºcã susan mãcinat. Se pot folosi pentru sandviciuri ornate cu verdeaþã. 1 ceaºcã pesmet condimentat. cald. Se pune nuca amestecând bine pânã se formeazã o cremã. Din aceastã compoziþie se formeazã biluþe de forma unei nuci care se tãvãlesc prin zahãr pudrã ºi facultativ prin nucã de cocos. ½ ceaºcã migdale tãiate mãrunt. ¼ ceaºcã miez de seminþe de floarea soarelui. ºi se paseazã bine amestecându-se cu zahãrul ºi cu foarte puþinã sare. 3 linguri granule de drojdie. 1 ceaºcã de cuburi de ananas. 1 vârf de cuþit de sare. Se dau prin pesmet ºi se lasã sã se coacã 40 de minute într-o tavã la foc potrivit. 1 ceapã potrivitã. 97 .

spanac sau varzã cãlitã. Chifteluþe din tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 2 ceºti tofu. ketchup. 149.1 linguriþã.2 linguri.1 ceaºcã. Dupã preferinþã se adaugã încã puþinã apã.2/3 canã.1½ ceaºcã. Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Fulgi de ovãz . nucã de caju sau alte nuci. gelatinã vegetalã sau din in ¼ lingurã. tocate fin. ½ linguriþã sare. seminþe de floarea soarelui . Se servesc cu legume.148. Se coc la 190o C timp de ½ de orã. ½ ceaºcã pãtrunjel tocat sau ardei gras. Mod de preparare: Se mixeazã astfel încât compoziþia sã aibã consistenþa de cremã moale. Se rumenesc pe ambele pãrþi. 2 cepe verzi. puþinã vanilie. Se dã formã de clãtitã groasã de ½ cm. ceapã tocatã . fãinã integralã de grâu . Se toarnã câte ¼ ceaºcã din compoziþia rezultatã.2 linguri. Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Cartofi cruzi raºi pe rãzãtoare . miere . apoi se amestecã cu celelalte ingrediente. 2 ceºti orez brun fiert.1 bucatã. 151. 98 . lapte de soia . Mod de preparare: Se storc bine cartofii raºi într-un tifon. pe lângã aceasta mierea se poate înlocui cu 5 curmale tãiate mãrunt(sau pesmet dur). pulpã de soia . Ciocolata devine mai gustoasã prin adãugarea unei linguri de carob-pulbere.1 lingurã. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin. 150. sare de mare .1 lingurã. zahãr brun . în tigaie de teflon. sare . Ciocolatã din lapte de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Lapte de soia gros .1 canã.½ ceaºcã. fãinã integralã .1 linguriþã. Mod de preparare: Se fac chifteluþe ºi se tãvãlesc prin germenii de grâu.1 vârf de cuþit. So coc pe ambele pãrþi în tigaia de teflon.1½ lingurã. susan .½ ceaºcã. bananã .

Sugestie: Se pot aºeza în paharele de parfait în straturi cu fructe proaspete. amidon alimentar (sau praf de budincã). ½ ceaºcã miez de nucã. Se ung uniform foile de piºcot. 200 gr. 1 lãmâie stoarsã. 1 linguriþã suc de lãmâie. Dupã gust se amestecã mierea ºi coaja de lãmâie cu sucul de lãmâie. peste foaia obþinutã se întinde jumãtate din pasta de unt cu fãina. 250 gr. Cremã pentru piºcot din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 canã pulpã. miere. ½ linguriþã sare. 154. Se întinde ºi restul de pastã. 1 linguriþã suc de lãmâie. 152. Cremã de cãpºuni cu miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1½ ceaºcã apã rece. 99 . apoi rulãm din nou. de fãinã se amestecã cu sarea. gem sau nucã de miere. 4 plicuri vanilie. Mod de preparare: Pulpa ºi laptele de soia se mixeazã pânã se obþine o pastã finã. Aluatul se împarte în douã. Crema: 2. fãinã. unt. Mod de preparare: Foile: 250 gr. Untul se adaugã la sfârºit urmã. apã mineralã. 120 gr. miere sau zahãr brun. 1 ceaºcã de cãpºuni sau cireºe. Untul de cocos lãsat la loc cald se amestecã cu restul de fãinã obþinându-se o pastã. 250 gr. se rãceºte ºi se serveºte. sare. 1 canã lapte de soia. sucul de lãmâie ºi apa mineralã. unt de cocos. ¼ ceaºcã de curmale.5 l lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. Aluatul se întinde cu sucitorul. Cremeº cu lapte de soia Timp de preparare: 60 minute (cu blatul) Ingrediente: 500 gr.Gãtite fãrã ceapã se pot servi la micul dejun cu sos de mere.(din filtru Soia-lakt) ½ ceaºcã orez fiert. 1 coajã de lãmâie rasã. Se fac 2 foi care se coc pe dosul tãvii. 153. Mod de preparare: Se amestecã în mixer. Se face un aluat potrivit de tare. Foaia se ruleazã ºi se întinde din nou.

bazã de soia. Se pun 2 l de lapte de soia la fiert ºi se adaugã vanilia ºi coaja de lãmâie. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. 300 gr.coaja de la 2 lãmâi. scorþiºoarã. 100 . 156. 100 gr. 1 foietaj. 4 dl friºcã. unt de cocos. apoi mierea ºi coaja de portocale. Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. 1-2 cepe. Când fierbe laptele se pune amidonul dizolvat în ½ l lapte. prune. 2-3 linguri fãinã integralã. 2 vârfuri de cuþit piper. 157. Se toarnã în cãni ºi se pune la congelator. 2 linguri miere. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). viºine. 1 canã cartofi rãzuiþi. se pune mierea ºi untul de cocos. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. etc. fructe proaspete rãzuite (mere. Mod de preparare: În friºca bãtutã spumã se amestecã baza de soia ºi tofu zdrobit cu furculiþa. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã. pere. ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. ¼ linguriþã sare. fructe preparate termic (gem). Fructe cu tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. ¼ linguriþã de cafea. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). Se lasã sã fiarbã 2-3 minute. 1 lingurã vegeta. Viºinele se adaugã doar înainte de consum. 100 gr. zahãr brun sau miere 2-4 linguri. 1 canã zarzavaturi rãzãluite. Se ia de pe foc.) 1 foietaj. coajã de portocale. tofu. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. Foietaj dulce ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. 100 gr. Crema puþinã rãcitã se aºazã între cele 2 foi. 155.

Se mai bate 2 minute. 1 linguriþã vanilie. Mod de preparare: Oul se bate spumã împreunã cu vanilia ºi mierea.2 bucãþi. Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de nuci. spuma devine ºi mai tare. Se poate consuma cu fructe sau simplã.1 lingurã. nuci de caju sau alte nuci . Îngheþatã din spumã de lãmâie Timp de preparare: 5 minute.55 minute Ingrediente: 1 ou (opþional dacã sunteþi ovo-lacto-vegetarian). dupã care se adaugã laptele de soia.2 ceºti. 3 ceºti cu bucãþi de ananas.1 lingurã. Compoziþia se pune la îngheþat ºi se serveºte înainte de a fi prea tare. laptele de soia ºi sucul de ananas pânã rezultã o cremã. zdrobit fin în lapte de soia. suc de la ½ de lãmâie. Se obþin 4 litri. se fierbe 1 minut ºi se lasã la rãcit. Compoziþia rezultatã se pune în aparatul de îngheþatã. banane .½ ceaºcã. apã . 160. 6 ceºti suc de ananas sau lapte de cocos. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie sau 1 plic zahãr vanilat. Spuma astfel obþinutã se toarnã în vasul pentru cubuleþe de gheaþã de la frigider.12 buc. Dacã se amestecã cu puþin tofu (necondimentat). Îngheþatã “tutti-frutti” Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã (din filtru Soia-lakt) 2 ceºti lapte de soia. Se pun bananele ºi bucãþile de ananas ºi se amestecã din nou în mixer. curmale tãiate mãrunt .1 ceaºcã. Se þine o orã la frigider. miere . lapte de soia . Se adaugã suc concentrat de portocale ºi se mixeazã din nou. Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Amidon de porumb . 101 . îngheþare . Celelalte ingrediente se mixeazã la un loc ºi treptat se amestecã cu amidonul de porumb fiert în apã.158. apoi se toarnã zeama de lãmâie. 4 banane mari. 3 linguri lapte de soia preparat cu Soia-lakt. 159. ¾ ceaºcã suc concentrat de portocalã. 1 vârf de cuþit sare. Mod de preparare: Amidonul de porumb se înmoaie cel puþin 1 minut în apã.

½ linguriþã de drojdie uscatã. cartofi (pireu) . 163. 200 gr. Se amestecã ºi se frãmântã toate ingredientele. Se serveºte cu diverse sosuri. Nucile se pun într-o tavã presãratã cu pesmet ºi se dau la cuptor 15 minute.1 linguriþã.1 linguriþã. Crema: 750 ml lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. susan .1 lingurã (sau 1 linguriþã pulbere). Nuci din pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente pentru 40 nuci: 2 cãni pulpã de soia. pãtrunjel verde (tocat) . La acest sos de soia se 102 . Mod de preparare: Se amestecã bine toate ingredientele (în afarã de fãinã) pânã se topeºte zahãrul.3 bucãþi medii. sare vrac .2 cãni. coaja de la o lãmâie. Se fac 4 foi care se coc pe dosul tãvii. mierea ºi sucul de lãmâie. pânã se omogenizeazã. 2 plicuri vanilie. 162. fructe uscate 200-300 gr. nuci. 20 linguri zahãr (se recomandã zahãr brun). sau pe aburi.1 lingurã. “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 20 linguri ulei. fulgi de ovãz (fierþi) . Mod de preparare: Pulpa de soia se fierbe în apã cu 100 gr. Mod de preparare: Ceapa ºi pãtrunjelul se înãbuºã 5 minute cu bulion. la 180o C. fãinã cât cuprinde. Laptele se fierbe împreunã cu vanilia ºi coaja rasã de la o lãmâie. suc de roºii .½ canã. se adaugã griºul. miere ºi va-nilie (amestecând continuu).161. ceapã (tocatã mãrunt) .1 canã. Se pune fãina ºi se obþine un aluat potrivit de tare. cât o nucã mai mare. miere. Se întinde pe fiecare foaie. vegeta naturalã . pesmet . Se modeleazã coca rezultatã sub formã rotundã.2 cãni. Nuci de tofu ºi cereale Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Tofu . 7 linguri griº. alune sau cocos mãcinat. Se ia de pe foc ºi se adaugã untul de cocos. cu excepþia susanului.½ canã.2 cãni.1 canã. care se trece prin seminþele de susan. 4 plicuri vanilie. miere. mãmãligã . boia dulce . ½ l apã. 1 lãmâie (coaja ºi scul). 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. 20 linguri lapte de soia. 150 gr.

vor adãuga câte 100 gr.2 linguriþe. înainte de coacere. 1¼ ceºti apã.1 lingurã sau ceapã tocatã 1 bucatã.½ linguriþã. ºi se coace 170o C. Mod de preparare: Se adaugã 450 g pastã de dovleac ºi se amestecã bine. fructe diverse uscate ºi tãiate mãrunt (mere. Mod de preparare: Se amestecã totul în mixer. coajã de portocale ºi lãmâie). piersici. ½ ceaºcã de curmale. amidon de porumb .2 linguriþe.2 linguriþe. Se presarã boia de ardei dulce ºi pîtrunjel tocat pe deasupra.(din filtrul Soia-lakt) praf de ceapã .1 lingurã. suc de lãmâie .opþional). 450gr. Prãjiturã cu tofu (cremã) Timp de preparare: 40 minute 103 .dovleac pastã. Mai adaugãm la preparat ½ suc de lãmâie. stafide. tofu scurs de zãr 450 gr. Plãcintã de dovleac cu miez de nucã Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Se amestecã: 1 ceaºcã miez de nucã.. timp de o orã..1 ceaºcã. nuci . ½ linguriþã sare. ½ lingurã pudrã de nucºoarã. Se fierbe înãbuºit ceapa tocatã cu douã linguri de apã ºi se adaugã la restul compoziþiei împreunã cu 2 cepe verzi tocate mãrunt. Se descoperã de foaie ºi se lasã în continuare la copt pânã ce umplutura s-a întãrit. 166. 165. La umpluturã se pot adãuga. praf de usturoi . Rezultã 8 porþii. busuioc . Se toarnã toatã compoziþia într-o formã pentru plãcintã.(din filtru Soialakt) 1 lingurã coriandru. Formãm biluþe de mãrimea unei nuci ºi le tãvãlim prin nuci. sare . foietaj sau foaie de plãcintã. 1 linguriþã vanilie. Se dã într-un clocot o linguriþã de gelatinã vegetalã cu ¾ ceaºcã de apã care se adaugã la compoziþia de mai sus. 164. Plãcintã cu ceapã ºi tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Apã . alune sau cocos mãcinat (amestecat cu zahãr brun .½ ceaºcã. acoperitã cu o folie de aluminiu. nuci tãiate (½ ceaºcã) sau se pot presãra când se serveºte. Se pune peste o foaie de plãcintã pe jumãtate coaptã sau foietaj ºi se coace timp de 50 de minute la 170o C.

(de soia.4 cãni. vanilie . ulei . zeamã de lãmâie . pânã se rumeneºte. Dacã nu încap toate odatã. sare . cãpºuni sau ananas. 168.½ linguriþã .1 foaie. coriandru 1½ linguriþã. 3 linguri zahãr brun. 1 plic budincã dr. Se pune în vase mici umezite ºi se ornamenteazã cu fructe sau nuci/cocos rãzuite. seminþe de floarea soarelui .½ canã. Oetker. coriandru . Se lasã la foc încet pânã ce se îngroaºã.1 linguriþã. La jeleu se folosesc ºi fructe mixate.blat pentru prãjiturã (din comerþ sau preparat de dumneavoastrã dupã preferinþe) Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se dau prin mixer. morz. Tartã cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Foaie de tort din aluat fraged . Mod de preparare: Se dã laptele în clocot.). Dupã ce se rãceºte. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu ºi se amestecã într-un vas cu toate celelalte ingrediente. ovãz.½ linguriþã. suc de ananas ¼ -½ canã. etc. (Compotul de ananas se zdrobeºte parþial. 167.Ingrediente: Tofu . lãsând ºi bucãþele întregi.1 lingurã.) 169. la fel se procedeazã ºi cu cealaltã jumãtate. miere . se toarnã peste formã un jeleu fin de afine.4 cãni. sare . Se toarnã în douã forme mijlocii ºi se coace la cuptor 20-30 de minute pânã când marginile devin maronii iar compoziþia se întãreºte. Tofu cu miere Timp de preparare: 15 minute 104 .½ canã. suc de lãmâie .2 linguri. 2/3 canã miere sau zahãr brun. Jumãtate din cantitate se pune în robot ºi se mixeazã bine. tofu .2/3 canã. Budincã din lapte de cereale Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 0. esenþã de vanilie .5 l lapte din cereale. budinca ºi zahãrul se amestecã într-o farfurie cu 2-3 linguri lapte rece dupã care se adaugã la laptele în fierbere. se împart în douã.1 lingurã. Se toarnã compoziþia peste blat ºi se pune la cuptor pentru 20-30 minute.1 linguriþã.

Rezultat: 20 turtiþe (aproximativ 2 linguri fiecare). 2 linguri unt de cocos sau margarinã. Se fierbe la foc potrivit pânã devine spumoasã ºi bucãþelele de tofu încep sã devinã maronii. 2 linguri ulei. Mod de preparare: Untul. se amestecã toate ingredientele bine ºi se lasã compoziþia sã se odihneascã timp de 10 minute. ¼ canã apã. Se preseazã într-o tãviþã rotundã de yena. doar atât cât sã lege soia. 4 piersici. Seamãnã puþin la gust cu halviþa. Secret: Se poate folosi ºi morcovul rãmas dupã ce s-a extras sucul din el. Se adaugã puþin coriandru ºi suc de ananas. 1 canã miez de cocos. 2 portocale. ½ canã miere. dupã care se preseazã sub formã de turtiþe. Cu o lingurã mare se ia din compoziþie ºi se aºeazã pe tava unsã. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. sau 2 banane.Ingrediente: 200 gr. ½ canã fãinã de fulgi de ovãz sau fãinã integralã din grâu. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie. 1 linguriþã esenþã vanilie (sau dupã plac). 170. ½ linguriþã sare. Se consumã cald. Mod de preparare: Dupã ce morcovul a fost ras. 2 linguri miere. sau 2 plicuri zahãr vanilat. Dupã adãugarea fructelor se mai lasã sã fiarbã încã 5 minute amestecând încet ºi continuu. Crusta: Se mixeazã 2 cãni granule de soia. Se reduce la foc mic ºi se adaugã piersica tãiatã fâºii mãrunte. Li se dã formã rotunjitã ºi se coc aproximativ 20 minute pânã devin aurii. Tofu se taie cubuleþe ºi se amestecã cu ingredientele anterioare în tigaie. Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: 1 canã morcov ras mãrunt. tofu. mierea ºi condimentele se topesc întro tigaie. 105 .

106 .

SUCURI. RÃCORITOARE 107 .BÃUTURI. LAPTE.

6-9) 172. Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag. Lapte din seminþe de dovleac 187.SUCURI În sportul de performanþã este recunoscut rolul bãuturilor cu soia care sunt energizante. Se utilizeazã cu succes ºi în gospodãrie având o concentraþie ridicatã de calorii. Lapte de cocos 180. uºor digerabile. Lapte de mei 178. PREPARATE VARIATE 188. Lapte de nuci 181. Lapte din arahide etc. Lapte de seminþe de susan 186. Lapte de migdale 179. sting setea ºi îndepãrteazã obolseala acumulatã în timp. 1 bananã coaptã. Lapte de ovãz 173. Lapte de nucã Cashew 183. Lapte de nucã de Brazilia 184. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute 1/6 ceaºcã migdale mãcinate. Lapte de porumb 177. ½ linguriþã de 108 . Lapte de alune de pãdure 182. hrãnitoare. Lapte de orez brun 176. Lapte de hriºcã 175. PREPARATE DE BAZÃ VARIANTE DE LAPTE DIN CEREALE. Lapte de seminþe de floarea soarelui 185.RÃCORITOARE . Nu existã efecte secundare negative. Lapte din grâu încolþit 174. SEMINÞE ªI SÂMBURI DE FRUCTE: 171.

Lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Se amestecã în mixer pânã devin cremã. 1 ceaºcã apã ºi cuburi de gheaþã. Lapte de cocos ºi migdale Timp de preparare: 3 minute Ingrediente: 2 ceºti lapte de migdale. nucã de caju). se amestecã bine. Se adaugã apa (mai multã apã = mai puþin cremos. 109 . Se pune compoziþia într-un vas mai mare. 2 ceaºcã lapte de cocos. se acoperã ºi se pune la frigider. ¼ linguriþã sare. un praf de sare.vanilie. Mod de preparare: Se dã la mixer 1-2 minute. Bãuturã de carob cu lapte de soia Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: 2 cãni lapte de soia sau de nucã. numai dacã doriþi laptele îndulcit). ¼ linguriþã sare (sau mai puþin). se adaugã 1-2 ceºti apã. Se adaugã suficientã apã ca sã se obþinã în total 6 ceºti de lichid. Se poate strecura dupã dorinþã.2 ceºti lapte de nucã (sau migdale. mai puþinã apã = mai cremos). dar este excelent dacã se consumã fierbinte sau rece împreunã cu cereale. 191. în aºa fel încât cantitatea sã echivaleze cu un litru. ¼ linguriþã sare. 189. ¼ linguriþã vanilie. 2-4 linguri fãinã de carob. ¼ linguriþã vanilie. AROMATIZÃRI ALE PREPARATELOR 192. 2-6 curmale fãrã sâmburi (facultativ. 190. Acest lapte nu este o bãuturã. dar se scade cantitatea de nucã la ½ ceaºcã ºi se adaugã 1 ceaºcã de mei fiert. urmãtoarele ingrediente: 1½ . cât ºi pentru alte reþete care au lapte în compoziþie. Lapte de cereale Timp de preparare: 5 minute Se foloseºte reþeta „lapte de nucã”. 3-4 ceºti apã (dupã consistenþa doritã). Înainte de folosire. 2 linguri miere sau zahãr brun.

arome de îndulcire dupã gust. îngheþarea . ½ l lapte de soia. Se va prãji doar atât cât se foloseºte imediat. (Aceste preparate devin puþin mai groase ºi cremoase. deoarece îºi pierde aroma în câteva zile. dupã care urmeazã procesarea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt (vezi pag.) 196. Lapte de pasãre Timp de preparare: 5 minute. 4 linguri miere. 6-8).55 minute Ingrediente: 1 litru lapte de soia pregãtit cu aparatul Soia-lakt. sau pe plita sobei. Puteþi adãuga 3 curmale sau o bananã. Lapte de ananas Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 2 pahare mari de bãuturã: 150 gr. Mod de preparare: Se amestecã pulberea de cafea cu miere. 194. 193. ananas proaspãt. (Opþional se poate îndulci ºi mai mult). Mod de preparare: Boabele de soia se prãjesc într-o tigaie goalã. Mod de preparare: Ananasul se mãrunþeºte puþin ºi se mi-xeazã împreunã cu restul ingredientelor timp de 1 minut. ½ suc de grapefruit. 110 . Avantajul e cã nu se degradeazã atât de repede ca cele din lapte de vacã. 2 linguriþe de miere. Se poate încerca ºi cu alte fructe. 2 linguriþe miere. Se serveºte rece sau cald. Cacao de soia Timp de preparare: 17-30 minute Ingrediente: Boabe de soia. 5 linguri fulgi de ovãz. dar sunt gustoase.Mod de preparare: Se pun toate ingredientele în blender ºi se mixeazã pânã la omogenizare. o ceaºcã lapte de soia. 4 linguri bazã de soia. apoi se dizolvã în lapte fierbinte. Rezultã 4 porþii mici. sau în cuptor. 195. Atenþie! Se arde foarte uºor din cauza conþinutului ridicat de ulei din boabe. Cafea de cereale Inka cu lapte de soia Timp de preparare: 2 minute Ingrediente: 1 linguriþã de cafea de cereale Inka. 5 ouã.

Prepararea iaurtului din lapte de soia Timp de preparare: 42 minute + fermentare . Se lasã sã fiarbã pânã se întãresc gãluºtele. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Lapte de soia (sã nu fie fierbinte!) preparat cu blenderul Soia-lakt 4 cãni.Mod de preparare: Se separã albuºul de gãlbenuº. Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Mod de preparare: Puneþi 2 cãni “lapte de nucã” în blender. 3 l (puteþi refolosi ºi din iaurtul anterior pentru fermentare). 198.L. Mod de preparare: 1 litru de lapte din soia sau orez se rãceºte la 42o C mãsurând cu ajutorul termometrului. dupã care se scot. amestecând în acesta ºi fulgii de ovãz. Variante: fructele pot fi cãpºuni ºi 2 linguri de miere sau zmeurã. (Un pliculeþ de ferment pentru iaurt ajunge la 3 litri. Cotorul trebuie înlãturat. 1-4 banane.. Adãugaþi 3-4 mere spãlate care au fost tãiate în bucãþi de 1-2 cm..) 111 . Laptele se pune la fiert ºi în el se aºazã cu lingura albuºul ca niºte gãluºte. Hapax Company S. dar seminþele. Pentru prepararea unei creme fine de iaurt cu ferment (lacto bacilus. Din albuº se bate o spumã tare.) cremos ºi fin. miezul ºi coaja vor fi tãiate fin de blender. Mixaþi 1-2 minute. borcan. Se lasã la fiert pânã se îngroaºã. Mod de preparare: Mixaþi toate ingredientele la un loc ºi serviþi peste cereale. ferment (se poate comanda la firma importatoare S.C. termometru. cutie din amporã. Gãluºtele se pun în lapte doar la folosire. 1 plic vanilie. 1 vârf de cuþit sare.16 ore Ingrediente: Lapte din soia. ideal pentru desert dulce.). În lapte se mai adaugã gãlbenuºul de ou amestecat cu miere ºi baza de soia. acid lactic 95%. 197. 1 pachet la max.R. Amestecaþi fermentul de iaurt pânã se dizolvã complet. 199. timp de fermentare 6-8 ore la 42o C.

ºi închideþi borcanul. sau lapte de soia. 112 . tofu. piersici sau combinaþii). Shake de fructe cu tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 4 cãni: 100 gr. Puneþi borcanul în cutia de amporã ºi lãsaþi o perioadã de 6-8 ore la temperatura camerei. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã în blender timp de 1 minut. ¼ l apã. portocale. 1 linguriþã sirop de migdal. 1/2 bananã. dacã se doreºte mai uscat se preparã cu apã. 200. Turnaþi laptele cu fermentul în borcan. Poate fi servit cu o cupã de îngheþatã deasupra. sucul de la o ½ de lãmâie.Spãlaþi borcanul de iaurt cu apã fierbinte. Dacã se doreºte o consistenþã mai groasã (cremoasã) se recomandã folosirea laptelui de soia. 1 lingurã miere. viºine coapte. O Fermentaþi la C perioadã ore Pentru: Iaurt natural 42 5-7 Iaurt L(+) 42 6-8 Iaurt probiotic 38 9-11 Cremã de iaurt 42 6-8 Kefir 20 24 Lapte acru 20 18-22 Metoda B: folosiþi cristale (ciuperci) pentru iaurt sau kefir din lapte de vacã. 50 gr. A nu se miºca! Dupã aceasta lãsaþi borcanul cu iaurt 12 ore la frigider pentru a obþine gustul iaurtului ideal. cireºe. 1 linguriþã glucozã. cãpºuni (sau alte fructe: ananas. 100 gr.

2. Mureº.„A Biblia a helyes táplálkozásról”: Balázs Katalin Bp. „COLLECÞIE DE REÞETE VEGETARIENE” „Vegetarianus receptgyüjteména” Gyéresi Mária 2000 Tg. „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr. Nicolescu. 9. 3. 1991. „COLLECÞIE DE REÞETE LA ALIMENTAÞIA FÃRà CARNE” ”Receptgyüjtemény a húsnélküli táplálkozáshóz”: Frankné Tamás Anikó Bp.Lili Nicolescu ºi Cristian – Gh. 113 . 6. „REÞETE DIN BUCÃTÃRIA EDENICÔ Dr. 10. Doru Laza 2004 Fãgãraº. 7. „CARTEA MARE CU SOIA” – „Nagy szojáskönav”: Képes Ilona Bp. 8. „BUCÃTÃRIA VIEÞII SÃNÃTOASE”: Maria .BIBLIOGRAFIE 1. „BIBLIA DESPRE ALIMENTAÞIA CORECTÔ . 1991. Mureº. 1990. „REÞETE VEGETARIENE” Cornelia Dragachis 1999 Bucureºti. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette. „REÞETE CULINARE VEGETARIENE”: Liliana Nãdãºan ºi Valentin Nãdãºan 1993 Tg. „TOFU” Die besten Rezepte: Verena Krieger 2003 München. Viaþã ºi Sãnãtate Bucureºti 2000. 4. 5.

114 .

..... ALUATURI................ 41 MAIONEZE........................ 115 ............................ UMPLUTURI SÃRATE...................................................................... 37 Napolitanã cu pulpã de soia ..................... 6............................................. 36 Franzelã din pulpã de soia ................................................................... 35 Batoane cu tofu .............. 12........................................ 9.................................. 20. 32 1...... 11.................... 10.................................................................................................................................... CREME SÃRATE............................ 46 Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/soia ... Calitãþile nutriþionale ºi avantajele consumului de soia . 45 Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto .................................................. 39 Tort din ceapã cu pulpã de soia .......... PÂINE...................... 22..........Cuprins Partea 1 ........ Despre planta leguminoasã soia .................... 4................. 39 Tãiþei din pulpã de soia ............................................................................................................. SANDVICIURI.............. 46 Icre de soia cu pulpã de soia .......... 7............. 43 Ardei umpluþi cu pulpã de soia .................................... 3................................................. 14.......................... 8............. cu tofu ºi sos de soia ............................................... 44 Cremã de tofu cu castraveþi muraþi ....... 2.............................. 37 Pizza cu tofu . 6 B.............. 17..5 A .... 9 C................................. CREME DULCI ....................................................... 13.............................................. 5...... 36 Biscuiþi din orz cu pulpã de soia .... 40 Turte de mãlai cu lapte de soia ..................................... 45 Cremã din pulpã de migdale ...................................... 18.. 17 Partea a II-a ......... Blenderul Soia-Lakt ....... 36 Hamburger de Tofu .............. 23.................... 44 Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia ....... 44 Ardei umpluþi cu tofu .... 39 Tort din pulpã de soia .. 19.......... 46 15..... 37 Plãcintã de linte cu sos de soia ................. PIZZA ........ 38 Sandvici cu avocado.....................................................................................................31 Sfaturi utile la prepararea reþetelor ............................. 16... 38 Sandvici cu maionezã de tofu ... 40 Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia ......... 46 Gajar cu lapte de soia ...... 21................................... PATEURI................................................................................

....................................................... 55 Cremã din miez de nucã .. 50 Pateu de þelinã cu tofu ...................... 43...........................................................24........ 45........ miez de nucã ºi pulpã migdale .......................... 40........... 50 Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia .................. 44.. 53 Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia ............. 29....................................................... 51 Pateu cu susan din pulpã de nãut ................................ 36.............. 60....... 57 116 ............... 56 Pastã de prune cu miez de nucã .............. 32............ 38... 54.......................................................... 55............... 50 Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi ............... 55 Cremã din miez de nucã ºi banane ............................................... 61... 52 Smântânã de soia din lapte de soia ... 47 Pastã de avocado cu miez de nucã ..................... 31...................... 49................ Icre vegetariene cu smântânã de soia ................. 51................. 50 Pateu de spanac cu tofu ...... pulpã de soia .... 56 Pastã din pulpã de alune ......................................... 47 Maionezã din pulpã de soia sau tofu .................... 35................................................................................................ 48 Pastã de þelinã cu tofu ................. 48 Pastã de soia din pulpã de soia . 53 Cremã de ciocolatã din soia ......... 59. 56............ 52 Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia .................................. 49 Pateu de linte din pulpã de linte ............... 41.............................. 27..... 37............................................................................................ 26...................................... 54 Cremã de mere cu miez de nucã ....... 46..... 58................... 51 Pateu din pulpã de nãut ............... 51 Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune ...................... 54 Cremã de soia cu fructe din lapte soia.......................................................... 52.......................... 55 Cremã din lapte de soia pentru desert ... 51 Roºii umplute cu pulpã de soia ....................................................... 42..................... 52 Unt din pulpã de migdale ....... 54 Cremã de soia din pulpã de soia ................ 30........................... 25............................ 50...................... 53.. 53 Cremã de banane cu lapte de nuci .. 57 Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci ............................................ 49 Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia ............ 56 Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat ................................................................................................... 49 Pateu de mazãre verde cu tofu ......... 55 Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale ............. 39........................ 56 Pastã de stafide...................... 33... 57........................ 49 Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte ..................................................... 48.............. 28...................... 49 Pateu din pulpã de nãut ........ 34............ 47....................... 47 Pasta de ciuperci cu pulpã de soia ................ 48 Pastã din miez de nucã ..............................

..... 87........... 60 Salatã de soia cu pulpã de soia ...................................................................................... 81.... 68 Chiftele vegetale din pulpã de soia ...... 72 Iahnie-sos de nãut ................... 74 Mici din tofu .................. 90.................................... 66.............................. 69 Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz .... 70.............................................................................................................................. 67............................................................................... 92............. 80.................. 74.................. 63 Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu ................... 68 Cartofi cu tofu la tigaie .................................... 96........ 61 Salata de varã cu roºii ºi tofu ............................................................................................................................ 82............................ 71 Drob din pâine ºi pulpã de soia .. 71 Fripturã mexicanã de tofu ...........ingredient de bazã .... 62 Salatã de vinete cu maionezã de soia ................................................. 95.............. 68 “Chicken Nuggets” tofu ................... 68.......... 79...................... 72........................ 77............................................................................. 72 Grãtar de tofu cu citrice .. 86.... CHIFTELE....... 60 Salatã de ceapã cu pulpã de soia .......................... 73.......... 65 Brânzã americanã din miez de nucã ...................... 71 Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia . SALATE ..................................... 78... 59 Cartofi cu pulpã de soia la cuptor ..................................................... 62 Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci .. 83................. 62 Salatã rusticã de roºii cu tofu ............. 70 Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia .... 88........................ 69... 74 Muguri de soia fãrã procesare ..... 60 Salatã de germeni cu tofu ............... 76.......... 66 Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu ........................................................ 84.............. 73 Mei fiert cu pulpã de soia ................................................................................................. 61 Salatã de spanac cu tofu .................... 93..... 75 117 .......................... 73 Mâncare de porumb cu pulpã de soia ..................................... 94..................................................... 74 Musaca de cartofi cu pulpã de soia ..................... 63 ªNIÞELE................................................................. 69 Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia ......................... 64.... DROBURI ............................ 75 Pulpã de soia sau okara ............................. 67 Burger din pulpã de soia ............................ 73 Mãruntai picant cu tofu ................ 75.................................... 67 Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia ...................................... 63........... 66 Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) ..62...................... 89..................................... 85................ 65....................... 62 Salatã picantã cu tofu ..... 70 Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) ........ 71..... 91.

....... 86 Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia ... 117........... Ciorbã de bulion cu pulpã de soia ...... 122................................................................. 110....... Pârjoale cu pulpã de migdale .............. 76 Ruladã cu pateu de soia .. 89 129......... 77 Salam de soia cu pulpã de soia ..................................... 120....................................... 113............ 78 Tofu la grille .......... 86 Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe.... 90 118 ....................... 90 131.. 109........................................................................ 107.................... 127................................................................................. Supã-cremã de soia din pulpã de soia ................................ 87 Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia .. 128............... 86 Sos natural din brânzã tofu ........................... 85 Omletã din conopidã ºi pulpã de soia ............................. 82 Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia .......................... 84 Omletã de fructe cu pulpã de soia ............................... 116.............. 103.. 77 Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia ............................................................. 125....... 85 Sos de ceapã cu pulpã de nuci .................................... 105................................... 118..............................................................................tofu ................................................................................................................................ 78 Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia ........... 101....................... TOCÃNIÞE ......... 83 Omletã din pulpã de soia ........................................ 83 Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia .........97................... 124. 87 Terci dulce din miez de nucã ºi soia ....................................... 119................................ 82 Omletã din spanac cu pulpã de soia ............................ 83 Omletã de ciuperci cu tofu .......... 126.. 84 Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia ......... 83 Omletã cu praz ºi pulpã de soia ............... 121.. 98............................................ 84 Omletã de tofu ............................................... 112................... Supã-cremã de soia .......................... 76 Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) ......... 85 Sos de cireºe cu pulpã de soia .................. 81 Zarzavaturi cu tofu ....... 100........................................................................ 99....................................... 76 Paste italiene la cuptor cu tofu .... 80 Castraveþi cu tofu ............ 115.... 111................. 79 Vinete “Parmigiana” cu tofu .. 90 130...................... 85 Sos de tofu pentru pizza ......................................... 104. 78 Tofu – mod de preparare II (idem 74) ................... 123.................................................... 87 SUPE..... CIORBE ............ 82 Mazãre cu tofu ..................................................................... 114............................................................ 106............................................. 108....... 79 SOSURI...................

........................................ 103 Plãcintã de dovleac cu miez de nucã ... 161..................................... 93 Banane delicioase cu pulpã de cocos ........ 139. 101 Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia ..................132............. 94 Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia ................. 95 Biscuiþi din pulpã de nuci ................... 143................. 163....................................................... Supã-cremã de cartofi cu tofu ... 136..... 162...................................... 95 Brioºe cu porumb ºi soia ..... 96 Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz ............................................................................................. 166...................................................................... 97 Castane false din miez de nucã ........................................................................................................................................ 99 Cremeº cu lapte de soia ............................................................................. 152........... 100 Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia . 158.................................................................... 91 Supã de vegeta din zãrul de tofu .... 144.. 98 Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) .................. 96 Budincã din pulpã de cocos ...................... 97 Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia ..... 96 Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã ..... 90 Supã egipteanã ................................................ 98 Cremã de cãpºuni cu miez de nucã ........... 102 Nuci de tofu ºi cereale . 100 Îngheþatã “tutti-frutti” ........... 99 Foietaj dulce ºi pulpã de soia .. 142............................. 138............... 104 119 ........ 146............ 148................. 149..................................................... 157............... 167............. 151.......................... 95 Brânzoaice cu tofu . 91 Zãr de tofu . 102 Plãcintã cu ceapã ºi tofu ................................................................................ 153................................... 98 Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) ........ 91 DESERTURI................ 150. 159............................... 156............ 94 Biscuiþi cu pulpã de cocos ... 97 Chifteluþe din tofu ............................................. 101 “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia ............................................................................................. 94 Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia ........... 103 Prãjiturã cu tofu (cremã) .... 98 Ciocolatã din lapte de soia ................................... 134............................... 155........................... 160............................... 147.............................................................................................................. 100 Fructe cu tofu ..... 133....................... 101 Îngheþatã din spumã de lãmâie ............................. DULCIURI ..................................................... 141..................... 154................ 165....... 164.. 103 Budincã din lapte de cereale ................... 99 Cremã pentru piºcot din pulpã de soia .... 145.............. 140.................. 137... 102 Nuci din pulpã de soia . 135.........................................................

...................................................... 109 Bãuturã de carob cu lapte de soia ....................................... 174....................................... 108 Lapte de hriºcã .................................................... Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos .................. 111 Prepararea iaurtului din lapte de soia ........................ LAPTE .............................. 108 Lapte de porumb ............................. 108 Lapte de seminþe de susan ............... 6-9) ..... 199....................................................... 173........................................................................................................168....... 180............................ 190.............................. 187........... 108 Lapte de migdale......................................................................................................................... 110 Lapte de soia cu banane ..................................... Tartã cu tofu ..................... 109 Cacao de soia .................... 193................................................... 108 Lapte de nucã ......................................... 108 Lapte de nucã de Brazilia ...... 108 Lapte de cocos ............... 111 Shake de fructe cu tofu ......... 104 169................................ 110 Cafea de cereale Inka cu lapte de soia .......... 104 170......... 181........ 109 Lapte de cocos ºi migdale ....... 189......... 182............................................................... 112 Bibliografie ................ 108 Lapte din grâu încolþit .................................................. .. 108 Lapte de nucã Cashew ...... 175..... 108 Lapte din arahide etc... 108 Lapte de nuci....................................... 191............................................................................... 105 171..................... 109 Lapte de cereale ......... 198............................................................ 188......... SUCURI......................................................................................................... 197.. 108 Lapte de mei ................................ 194............................. 178. 179... 119 120 ....................................... BÃUTURI..................................................... 186..... 107 Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag....... 192.................. 200....... 184.......................................................................................................................... 108 Lapte de orez brun ..... 108 Lapte de seminþe de floarea soarelui ....................................................................................... 108 Lapte de alune de pãdure ......... 172....................... 185................................ 183......................................................... Tofu cu miere ............... 111 Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã ........... 108 Lapte de ovãz .................................. 177................. 110 Lapte de pasãre . 195..... 108 Lapte din seminþe de dovleac ............................................................................................... 176........................................ 108 Lapte de soia cu banane .................. 196... 110 Lapte de ananas...............

121 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful