P. 1
Primar Matematica I Cadru Didactic

Primar Matematica I Cadru Didactic

|Views: 33|Likes:
Published by karinapet

More info:

Published by: karinapet on Dec 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

22

Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar

Prezentarea unitãþii

NUMÃR DE ORE:

învãþare: 3 ore

OBIECTIVE:

•sã foloseascã în calcule simbolurile operatorii:
+, –, =;
•sã calculeze rezultatul unor exerciþii bazate pe
o singurã operaþie în care un numãr este
format din zeci ºi unitãþi, iar celalalt este
format numai din unitãþi;
•sã precizeze semnele de operaþie cu numerele
componenete dintr-un exerciþiu dat;
•sã schimbe numere sau semne de operaþii
false, astfel încât operaþia sã devinã adevãratã
propunând mai multe soluþii;
•sã schimbe numere sau semne de operaþii,
astfel încât propoziþiile adevãrate sã devinã
false, propunând mai multe soluþii;
•sã verifice validitatea unor rezultate ale
adunãrii / scãderii folosind operaþia inversã;
•sã aplice procedee de calcul rapide: asocieri,
comutãri, completãri, estimãri;
•sã aplice în calcule înþelegând semnificaþia lor
relaþii matematice: mai mare, mai mic;

ACTIVITÃÞI PROPUSE:

•adunarea ºi scãderea cu numere naturale de
la 0 la 20; verificarea rezultatelor cu ajutorul
obiectelor: cãrþi de joc, monede ºi bancnote,
dominouri, zaruri;
•scrierea unor, „arbori de calcul“; efectuarea
unor adunãri cu mai mulþi termeni, având ca
suport obiecte sau desene;
•jocuri: „În câte moduri poþi plãti un obiect
care costã 18 de lei?“;
•compunerea ºi descompunerea numerelor în sume
sau diferenþe de numere cu ajutorul dominourilor;
•operarea cu numere prin calcul mintal,
folosind monede, cãrþi de joc, zaruri sau
desene; exerciþii de scriere a acestor operaþii;

MATERIALE:

fiºe, obiecte pentru realizarea de mulþimi;
markere, pixuri, creioane colorate, cretã
coloratã, suporturi de hârtie de scris variate
(velinã, dictando, cu reþea de pãtrãþele), cãrþi
de joc, zaruri, dominouri, monede;
•decupaje din reviste, ziare, liste de preþuri,
bonuri, orare etc.

FORME DE ACTIVITATE:

în perechi: exerciþii de comparare a unor numere;
•individual: proiectul „Tot felul de cifre“.

Sugestii metodologice

A. ORIENTARE

•Spuneþi cursanþilor ce vreþi sã faceþi ºi ce
aºteptãri aveþi de la ei.
•Discutaþi cu ei despre ce anume vor sã înveþe.
•Realizaþi un brainstorming prin care sã aflaþi
ce ºtiu deja despre semnificaþia operaþiilor de
adunare ºi de scãdere. Realizaþi o ºtafetã în
care sã implicaþi cât mai mulþi cursanþi în
rezolvarea de adunãri sau scãderi.

B. ACHIZIÞII

Activitãþile ce vizeazã operaþiile de adunare ºi
de scãdere a numerelor naturale au în vedere
urmãtoarele achiziþii:
a) Algoritmul adunãrii unui numãr mai mic
decât 20 (format din zeci ºi din unitãþi) cu
un numãr mai mic decât 10, a cãror sumã
este 20 sau mai micã decât 20.

Pentru adunarea unui numãr format dintr-o
zece ºi din unitãþi cu un numãr format din
unitãþi se adunã unitãþile între ele, apoi
rezultatul se adunã cu zecea primului numãr.

Deºi lucrãm cu persoane a cãror gândire a
depãºit stadiul concret, este util sã utilizãm
materiale – suport intuitiv cum ar fi: cãrþi de joc,
zaruri, dominouri, monede, balanþa etc. pentru a
asigura acþiunea nemijlocitã cu obiectul cunoaºterii.
Se pot folosi desene, reprezentãri.
Saltul cãtre faza abstractã necesitã parcurgerea
unor etape de lucru cu obiecte aflate la
îndemâna adulþilor.

Exemplu: În câte moduri se poate depozita o
cantitate de 19 l de ulei, dacã existã vase de
1 l, 2 l, 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 8 l, 18 l, 17 l,
16 l, 15 l, 14 l, 12 l, 13 l, 11 l.

Toate soluþiile se pot transpune practic sub
forma unor operaþii de adunare cu doi sau mai
mulþi termeni. Motivarea alegerii se poate face
prin operaþia inversã, de scãdere ºi, în acest
mod, se face ºi verificarea rezultatelor.

Exemplu: ªtiind cã preþurile unor obiecte sunt:
17 lei, 19 lei, 18 lei, aflã cât vor fi ele dupã o
reducere de 3 lei.

Situaþiile problematice trebuie sã aibã relevanþã,
altfel nu stârnesc interesul celor care învaþã.

Exemplu: Câþi lei mi-o fi dat casiera dacã am avut
12 lei, iar acum dupã ce mi-a restituit banii am
19 lei? Are cineva o cale de rezolvare?

Se procedeazã prin orice modalitate le este la
îndemânã, numai sã se gãseascã soluþia:
încercãri, numãrare, completare, chiar ºi
simularea cu ajutorul balanþei.

Fiºa de evaluare formativã:

1.Asiguraþi suportul concret cum ar fi:
desene, scheme, monede, cãrþi de joc etc.
însoþirea calculelor de desene, scheme;
2. Calculeazã: 12 + 4; 1 + 13; 4 + 11;
19 – 2; 18 – 1; 14 – 2;
3.Adaugã numãrul 2 la fiecare dintre
numerele: 11, 13, 14, 18.
4.Scade pe 6 din fiecare dintre numerele:
19, 18, 17.

Ghidul cadrului didactic • Matematicã I23

Exemplu:

12 + 5= 10 + 2 + 5 =
= 10 + (2 + 5) =
= 10 + 7 =
= 17
b) Algoritmul scãderii unui numãr mai mic
decât 10 dintr-un numãr format din zeci ºi
din unitãþi mai mic decât 20.

Se scad unitãþile celui de-al doilea numãr
din unitãþile primului numãr.

Exemplu:

18 – 5= 10 + 8 – 5 =
= 10 + (8 – 5) =
= 10 + 3 =
= 13

C. APLICAÞII

Tipurile de activitãþi de la unitatea precedentã cu
tema adunarea ºi scãderea se pot relua, dar ºi
diversifica în cadrul acestei unitãþi care are ca
temã adunarea ºi scãderea numerelor 0–20.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->