Sunteți pe pagina 1din 24

CONSTRUCTII PENTRU AMATORI.

PUBLICATIE LUNARA E D I T A T DE REVISTA" TIINTA I TEHNICA" 24 PAGINI- 2 LEI-
-= -=
- --
- -
- -
I ii
1ntrebar.a cititorului va fi legitimi: la ce ar putea folosi
In primul rind, la redarea muzicII, din diverse surse

La redar dhscurilor micro I la flcute la microfon, la audl.re. unor
tot legat de acestui ampiificator, vom reaminti el un cap de magnetofon de orice
plasat la intrare. de microfon. poate .aigur.
benzi magnanea gata inregistrati cu maximum
Dar nu anticipAm utUlzlrile ,1 IlAtui amllUflcator-'nalnte :':':;
In ,

-
-
Fatl d, montajele M Impllflcatoa,.. cu tuburi
,leetronICI, .,.,p1l!iCllolrele cu tr.ntl.toare IU o .erl4l
de 1'Ilnl-'" In cee. ce priVIM" dimensiune. mult
ma} redu,," fldelilate ludlo mal bUrll, deglUi mult
mii putini dlduri, datorii' randamenlulili rldlul,
.. u o duralt d, Illploatal1l mail mare" 'Inl mal u.or
de construit. Nu Irebuie trecut .ub tic.,. p,lncipalui
deu"anlaJ _ pO.lbilltale. de defecta' .. AmplUicato ...
reia modarne cu tanlistoare lolo.esc scheme din
ce In ce "uli 101l.Uuta, m. alei '" "'a'_ pula,a
_ llnal allm.nt&IOr. elia Ind faptul cI, cu c"
un montaj .ra mal puUna ple .. II .c"11III nu
na'l' le limita per.metrilor mulml. cu etlt Uabllttatee
_ Idlel aolldlletM - montajului a.te mal bunI. Nu
pOlla II vorb blnelntele .. de a .. getl In directia
Ilmplltlclrll. deoarec:e perform.ntlll 'lor av.. da
luf.rll
In ImpUftcatorui prezenlet mIII )O .. In Itgutl 1, I-'U
prlvAzut din p,ollcll ... o Ieria da Ilmpliftdrl manlta
.. reducA rI.cul de defecfllre.
AmpliflutOfUl ..... lc:Itu" din urmAtoarlil blocuri:
pr mp'lnc.lor, cu doul IrlnzlltOlrl; .hi dafuor
pe tran.formator Ilmeble; etllltnlll tArfllranlform.tOl'
de ktlre:: celulA Um.nwrl.
PrHmplltk:atorul 1olo .... t. douA Ulnd.to.re obl,-
nUIte cu g.erm.nlu. din UN T, .... prafeflbll .. '"
d. de orice tip de t,bric:ltl., da
EFT 317-'111 .. u echl"alenl AI dol1. tranllltor
poata fi .. ac.la,1 lip ... unul ban"
Intarmadla" a.u lIudlofroc:vc.nll. F.cto,,,1 .. ampllfl-
c ..... 1 Irand.toar.lor - Int ... 30 fi 100. In lunctll dl
acaat 'actor lrebull r.glata vllo.r .. r.,lltlntel. mar
CIti cu It.lutl. prin ca,. se .. Igurl polarllar. bazei
primului Il'.nlllto,. AClat tip de pr.ampllflc:llor are
un zgomot da Ionel deaaehi!. redua odatl f.glal,
nu pr.dnta lup t9fmlcf,. Tot In acast preampllflcator
at. pr.v'zut ti un regl ... 10nalltllU printr-un circuit
d .... aclia negeUva aelectlwl 6e Iracvenll.
ElaJut det.zor pe Irenllorll'llior 1010'MI. un Iran-
d.tor de! putera cava mai mar .. de mplu EFT 125,
orlca tip de tra"zlstor care poat. dllipa Intr. 200 ..
1 000 rrlN .. poet. 101011 In ac."1A functia. cu conditia
da. ,uporla pa colectOl" c'l pulln o Ianllune da 25 V.
Tren,formaforu! de defaz'" po.I. fi procurat dl"
com.rt.lllnd cel fololH ta .paratui Electronice .Sponl.
E! po.t. II conlacllo"at de amator prin bobln"aa
unul mi" de tola lIe de parrnall01 de 0,5._ le"" lac:-
Uun., lIe da 1,5 ... 2,15 eml Iola laro.lUclu. PrimaTul, .1
Intr-un caz,tiln C"'lalt, va av,,' 500 da .plre, boblnate
cu conduclor emaitat de 0,011._ 0,12 mm dl.m.'ru
Secundarul va IV" In ambele cazuri 2,., 40(1 de
bobln." cu conductOl emallal de! 0,\5 mIn
dl.m.tru. Nu e.te neca ai se ... bob"' ..
blltl" al IKundarulul ..... cum aoro"-' Pl'et-
tloa In uneia luer'rl. In Ichlmb, sa recomand' Inlar-
Cllarea unul .Ire' de 1011' .ubtlre paralloall din 200
In 200 da .plre .. primar, uo Itret bun da 11olallelnlr.
primar " .ecundar (trai slratun da foltli par,llnal'
sau plnzl .ubtlr. ul alatA). Bobinajul poate" executat
tip emOIO,.. 1II Introduc.r. lokllor pe miu le 'III
laN un IntraU .. o. 0,2 ... 0,3 mm. Tran.lormalorulul
.umbliii .. 'lilIac. o "r:.bll de fiar In nda-
ru ecren'rII luL Sa poate folosi labll de! fIar d ...
cutII da con,erv., IIpill cu co.ltor. Conexlunlll tran.-
form.lorulul .. vor tr.ce prlntr-'IA orificiu .1 cutiei.
Etajul linii Ilmatrlc: .. t. echipat cu douA lranl l.
tOlfe de pute" de ecel'" tJtI. de dllipalli ao 'fIIIIL
Tipuri lolollblla: OC iM. A5l 115, EFT 2311 aau ech,v ...
lenlL Trenzl.tOlrel. vor Il ale .. p.rec ..... pe cit po,lbll
cu 1lC.la,llactor da amplifica" " - 30- 100) ,1 .c .....
curent Iniilai da colector. felul de aille ala" cu I,..n,
formalor da dalazare, permit. sa III ""Ite defaet.r ..
elelulul finei prin darlvl tarmlcl. l,anll.tO'11
fiind IlolaU din punct ckI vide,.. al compon..,l" con-
tinu. d. , .. tul monl.Julul. IIn,1a ..
monlNZl In mod obllg.lorlu pa radlatoar.
conlectlon.t. din aluminiu, .rlmA iaU CUplU, d.:I mm
grosime. In figura :1 .. dau cOlela minima perlru
radiatoare, de a .. m.n .. ,1 penlru radietorui dlodel
PRFAHPI.IFICATOR
50+25'0
j"F
....
DEFAZOR
d. redresare. Radlatoarel. pot Il ... ICUlal. , 1 cu un
gabarll mal mare: panlru Iranll,loar.1e lina" o 1rUP'"
tat' de circa 100 Cro" penlru lIecare .. ta pe deplin
"tlatlelto., .. Inlr tajul IInai ,1 datator .d.1I un
circuit da raaclie negaUvl, C'1lI raduce dl.,onlunlla
.1 Ilrge.le curba d. rl.puna, .lImlnlnd relOnantele
' .. n_lorm.lorurul dela.or. Oacl 'e tJuno .. _ In func,}-
UMa montNIIlul In dduIQf lI .. de un Z8f)mot AluLical
puternic. Ins.amn' d circuitul da reactia aclloneeu.
fnv .... ,1 trebuie al II Invlrael ... naul clrcuilulul;
penllu aceasta este .ullclent .... Invar.az. capetele
primarului Iransformatorulul de dafaur .. Tot la pune-
r .. tn lutu;:tlun. ilebule sa .. raol.zl v.loar&l fll1ll-
t.n,aI not.tA 3 klloohml, cu ,telUl', as'fel CI nlvelut
audltlal ai scadA cam la JumlllllL Mlcloraral u.g ..
retA valorii al POIIa duce III luloolcllarea monla-
lulul,
,.,Ir .. allllului I,nlll .. lac. printr _un condensator.
Iirl I"n,Iorm.tOl' dll 1.,lr.. Elt. lo,rte Important
ca .. orlca pun.r. In luncUun monl.'ulul d'lworul
.. lia b,ansat, Ittl'" '"n,IIIo,,,1e l,n.1a pot leei din
uz. Valollr .. cond.n .. IOlulul de cupl" cu difuzorul
ara o m.." Importlo'_. (:u c:" '1.10 ..... lui esla mat
mar., cu atit r.chll" ,,.na'II.lor Ioa .... te mal buni
tf puterea c,d.1I dllulolulul mal ma,.. In unor

fii

JF.
1/1111
Flg, I


Iranzl,tolr. CI' dmh 1) dlslpllJe de SI W, se 1'0
obtine 20 W le le,rr. cu dlltonlunl nemlsurabile.
E't.,jul final po.le N echipat si cu 1,.nll.lo.r. pU$8
In plr.le', puler.,. nedr,tor,IOllltl crfl.c:lnd cor."
pllnll.tor. Pili"" maltlmt cu 5X dt.lelT.lunl poate
depasi din dlslp.,re cu condlt'- lolo.l rH unI)!'
radlatolr. ,llellnle. Pentru prollcllll etajului IInal
'-IIU luai o 1,,1e de miturI. Alt1er, In circuitul emlto&-
relor .-IU d llPUI fur.tente d, Umllar. II curentul ui ,
Cir. mAr.,c ,1 It.bliitalea ,ermlc'. Rur,tenlele se
c:onfe<:tlolleuA din cit iva centimetri de sirma da
,,'chIUn' plntru re,ou eleclrlc, Inlafurale pe o ben-
!lla de pertlnax . au pe tubul unei rhlslenle defecte.
Valoarea nu " te cr lllcl, poate oscila Int re O,ilS .
t.o5 ohmi. Pentru a lI(elnllmlllna dalactafllll Iranzll-
toer.lor IInale, In .... Ie cu colectorul '1,11 T ... t_ inler-
calatil ligurantA IUllbll' de 2A, care tit ardl 1n ClIul
cind din gr"ealt se decOnect.azil dJlUlorul. n .,.ralel
pe circuitul de 1.,ire ,.Ie dispus un grup RC, car,
are dr'IX .cop sa dUca .. m ... e ''''nluaJ Irecveme
uJlrllonlc.,
R.drHorui ... 'IcAtult din tranllormatorul de ralea
Tr2' dlocUI de putere ,i un c;ondensator de UltrAJ..
Pentru ca tol montajul amplltlc;alorului .... fie realillt
lub forml moderna. cu t""IUme dt cru .... unu..
metri. banlformatorul a, lJteculi pe un miI! cu
c;"'lrali laii de 3._ 5 cm, In.ltlme. peelletutul de lole
mnd de 1,5._ 2,5 cm. Secl lun .. mlelutUi .... ,.,ea ded
lnlr .05 cm" ,1 12,5 cm". Se .... pratlnl o SlCllun. In
Jutul a circa 8 cm', car. COn.,lne " pentru realilllflll
ampliflcatorulul In dublu uempl., penlru radere
,lerlOfonicA. P.ntru radare mono, In 'elul pralenlal,
un miI! de.f.._ , cn1' ilie lutlelanl. P,ntru un miez
de I cm", lelil dlteta de bobln,!: portlunea A-B a,.
720 de Ipl,. cu conduelor ele 0,3 mm: B-C a",8OO ele
Iplr .. 0,25-4.3 mm: lecundarul ar. 33 ele Iplr. intr.
punct.ta O-E ce, V ,'t.rn,tlv, pentru aUment,r ..
unul beeulet de IV, tolo." pentru IImnaUz,rlll lunC=:
lIoMrtl amlllllic,torulul) " (0) de Ipl,.. Inlr. punc
t,le E_F. In tot,I,,--IIU!', bobl ... t CI' cond""t ... "m.U.1
de t,5 .mm diim.tru. Cu cn .. \II reaUze mai
plai Itan_lDI'melorui de ret ... cu .tn tot amollfle,-
DII .. ..... .-..01."'."..,. .. " .. " _ ... ' ... " "''''
plat tranlfgrmatorul dt '.1' .. cu ,IH tot ,mpllflce-
10n:1 "".Itmal piat, tiind lingura ilie .... ma! vol).lmlnoa"
car. dicteazA dlmen_lunlle ,paralulul. EI .,a fi fixat In
IUDOrtul ampllilutorului prin preloa,... SIU ,uruburl,
boblnajul dlltantlndu-.. d. lundul "111,111.11 IIrln tuburi
confecllolIItle dIn t,bl' d. "umlnlu Inruhtll. Dlod.
redresolr. v, " de orice tip da pul" .. Cllf' .... reziste
cel pulln la 2A. Tn lip" .. pot folosi loncllun, vallde
de Ir,nllalo". d. pul .... defect,le (baza la
piUI) sau chiar dlod. radresoa", d, tensiune mal
mllra, leg'l. do,"", In tir' rf" da delectare.


.,0 .,0


-o

Conden.atollllt.
l,Irll vor aveti
25V. fiind
de
mal I lgur . In
loare de valoef'--"
toare de v.ron
dorite,
Re.stut
re Inlr.l? , 1
at;hemA,

o
oo

" I
"

O
" I

ramura .Umen-
eet 1'1.1\ 11'1 de
o 'In,luIle
cazurilor
"
"
I
I
'ti

ECRANA3
TABLA
TRJt/VSFORMA rOR
DEFAZAIIE
Ata cum ..... apul miii .ua, .mpllflcatorui po"',
fi reaUzlfI ,1 In "eflentl Itereo, IIrln dubl ..... AlImel"ll ..
dati elle n .. labltlzat, poata lee. 'ati unei ....
,ac.T.ta unei-Ii;'
menea modlflelrl
Amplific,torul pOlite fi ,ealizat ,1 lub o fOlm' mei
almplificati, cu o puler. de reda ... de maximum 'IN,
allmenl,torul tiind r.alllat cu un limplu trenlform,tor
de sonerie ($ - 8V). 10lte condensato,rele pullnd
fi le o tensiune de t"nCllon,r. de 25V, tranlllto,r.
I1nale pot fi de lip mal mIc, de 5._ tOlN, p.ntru rMerlll
de dl!lcurl, forma mlnl.tur,l, , empltllcetorulul per
millnd monlelea, la un loc cu plcupul, Inlr-O mic!
vallZ' platI.
CAPAC
0 00
........
........ CII
00."" ..
...... _-.
o
B

I

Redarea electroacustlc.il. de inalta f idelitate
prin intermediul unul singur difuzor prezinta
o serle de deficiente, astfel incit, in vederea
unor redAri calitatfve, se folosesc cel
trei difuzoare. Gama de frecvente se Importe
in trei zone cu mijloace electronice, la redare
folosindu-se difuzoare special concepute pen-
tru gama de corespunzAtoare: 1) bas;
2) medII; 3) Inalte.
4!) medii ; J) Inalte.
Cu ajutorul filtreler corespunzi!iloare, se poa-
te obtine ca Intreaga de frecvente sa lie
in zone, iar zonele sA alba
da separatie. Aceasta separatie se 'ace
in punctul de trecere de la un difuzor le altul.
De ca trecerea nu este pentru
a evita unei atenuArI artificiale,
ro vederea unor redAri calitativ superioare,
se construiesc aparate de radio cu mai multe
difuzoare (2-5). Redarea la aceste aparate se
face In conditii net superioare de aparatele
cu un singur difuzor, insa, da10rltt lipsei de
acest gen de este un compro-
mis din punct de vedere acustic, intrudt, dato-
diferentelor de rezonanla, fiecare dlfulor

Naleriale
in
sectiune
I
vufti
I
DIN NOU
DESPRE:
e in

ea
a
ca la e
ar trebui sa alba o cutie separata. Rezultatele
cele mIIi bune se obtin cu ajutorul cutiilor sepa-
rille calculate pentru difuzorul corespunzAtOI
(vezi numarul din mai 1971 al revistei noastre)
Pentru evitarea unor calcule complicate, in
fig. t dAm unei cuuf GlSoneu. Fig. 2 repre-
aspectul exterior ai cutieI.
Cutia este fAcuta pentru redarea frecventelor
joase. Are avantajul unul randament foarte
Joase. Are avantajul unuI ranoamem mane
bun la o dimensiune redus pOSibilitatea
folosirii unor difuzoare cu dlametre diferite
de cel avind rezultate similare. S-a
folosit un difuzor tip EAG Hx403 spire (R.P.
UngarA) cuj2S=:Jl cm, 20N de rezo-
nantA de 36Hl. este de ISD.Se pol
folosi , la nevoie, alte tipuri din cele care se
gAsesc in comert pentru aparllte de radio SIIU
televizoare, avind la adaptarea corespun-
zAtoare a Impedanlei. Dintre difuzoarele rom-
recomandam difuzorul de ffl nent/I,
rat.lloreceptorul eeModerOlt,
Cutia Sonell este inspirata de la cutiile
de dlfuloare tip Karlson, avind unele
I
I I
"
"
N ICOLAE CALAHBOS
modiflc!rI care permit reducerea gabarltulul,
pAstrind totodata calflatlle, O parte din sunetl!
(aprollimativ peste 1SOHz) les dir,ct din cutie,
o alt parte Ins6, In special sub t50Hz, vibreazA
in cele doua camere de 1 3 au
prlh fante.""t 4. 4 seamanA cu o
fanta de bass-reflex. Fanta 2 are prin
portlunea exponentialA. Aceasta portluIM ne
de o pilnie hlperbl)lIca, insa
emln'''''. "" U plln_ -n'Jl"TfNIIo., IIVIlIU lII::Ia
dlmen.lunl muti mAI ,.rtu Curbar. fantel
de dlsper'Kt 0110 dllili In r:oordon,'1 -.y In ta-
belul din 110 1 E.te lhtOIl"'1J11 cit Imponanla
executia rigidA cutiei p."ItU o ''Iita o auto-
rezonanta.. Ciocnind p.,otoll calltll, " -are val e
sa dea un sunet de ,,1'","11 In cu contrar.
trebuie luale mAsuri de rlgldllate ,1 CL'
cu materiale fonoabsorbante flg 3 arola avan-
taJele nete ale cuilei IISoneu rar.,lta din mA-
surAtorI.
Pentru redarea frecventelor miJlocII Inalte
s-au folosit difuzoare " GoodmanSll, tipul ItMI-
DAX 100, de - 1511 respectiv, uTRE-
BAX 100, de 29N - 15lt
cu ... \1 ..... fANTll DIE DI .fOIERSIIE
IN COORDON ... T IE xv
X mm.

,
"

"
"
H
,m
"

'" "
'"

'" "
... ..

_\
..
'"
...
'"
'" '"
...
'"
... ...
'"
."
...
'"
.., ...
...
'"
r
Fig. Indica srhema executAnl cutiel,pentru
cele doua difuzoare. CutII contine, de aseme-
nea. " piesele fttttelor de bandl..
Fig 5 prezint! schema de coneltluni II hltre-
lor, precum rezuHatuf masurAtorilor
lele-limitA de separall8 sint da 750Hz 3 rSOHz
Atenuar8l!ll 'lltrului eSla de 12dB/oda'fl.
Pentru CIII care nu pot procura difuzoarele
mentionata. re:omandlm SI executa cutie con
form fiU 6, momind mal multe difuzoare cu
membren! din cele Cllre se gAHSC in comert.
Pentru tonuri inalte se recomanda un numIT
de doua ori mal mare de difuzoare ca pentru
frecventele miJlocii. Difuzoare" electrostatiee
care se gAsesc in sint recomandabila
pentru tonuri foarte inalte dau un rezultat
ellcelent daci. sini montate Impreun! Ctl ditu-
zOll'ela cu membral'll. Atragem Insi Inc6 o daU!i
_ttntia asupra concordanlel de
tare II Impedantelor.
SISTEME DE DIFUZOARE LA
.MPLIFICATOARELE STEREOFONICE
__ .... obtinerii unei Impresil spatiale
a mUlicli, se folosesc aparate cu amplificatoare
speciale cu douA, patru sau chiar opt canale.
ConsiderAm cA prinCIpiile de baz ale imagls-
lr6rilor stereofonlce sInt cunoscute In
Slsta asupra sistemelor de.d.fUZ08t8 in vederea
red6ril stereofonice. In cele ce urmeazA. luAm
in conSIdera111 sistemul stereofonic cu doua
canale _ stInga (5) - dreapta (O) -, acest
sistem flioo cel mal rAspindit le noi.
Fig. 7 lndlc6 modul obl,nurt de a
sistemului de difuzoare la o redare stereofond
cu d0u6 canale. S. observa ca numiTUl
$1, respectiv, al dlfuzoarelor se dubleaza
zatea difuzoarelor .ste Informall,,-&' intrucit acest
lucru depinda atit de dimensiuni" proprtelA-
1It. acusttce ale camerei cit ,1 de numArul
.mnt. .... nIII .udilOrlulul
amplasarea auditoriulUI
Cutia pentru sunetele Joase, 8..-Ind gabaritul
cel mal mare ,i -tiind totodatA cea mal cosltsitoa-
re, este unicA ('16 0Im o o singurA
culle, cu un difuzor pentru sunele joase,
pantru.ule doua cAl), dlfuzoarele pentru mIJlocII
lnelte rAminind separate pentru fiecare cale
(vezI fig. 8, 9 ,1 10).
La ampllficatoarele cu tranzistorI, in punctele
nolate cu X se intercaleazA un condensator
de 5OO)JF; totodata trebuie avut 90)6 ca ampli-
flcatoarele sa fie suflclenl de stabile la o sarcina
capacltlv6.
Pentru a lmDunatAti caracteristicile sistemu-
lui, se pot atenua $1 mal mult frecventele mijlocii
inalte care ajung la difuzorul de joase cu
ajutorul unul lant de filtre Re trece jos.
Conform figurii 11, o SK11uoe (verJgA) a fiI-
!rulul RC trece Jon consta din R, C
1
, care
asigura atenuare de 6dBloct&d; se pune
In continuare a doua R
2
C
2
, teoretic
alen.uarea ajunge la 12dB/octav4, insa trebuie
,.- fl8 de zece ori mal mare decil R pentru
e\'itarea unei Interdependente. ValorlA; Re se
dupa formula C-T/R, unde C_capa_
dtDtea '" mlcrofarazl; T-constanla de timp in
R=rezlslenla in ohml.
Dlm un labeI cu constantele de IImp nece-

__ .J"N" penlru frecventele-limita de separatie.


kK:\J lnd valorile In formula, se calculeazA
valorile Re
F(Hz) T(tcsec.)
60
, 700
10
'800
80
, 000
90 1800
100 1 600
''''
1300
150 1100
Penuu obtinerea unei atenuAr! mai mari
de frecvente medII Inalte la difuzorul dt1 joase,
e.lllsta alte 501u11i, care sint prea complicate
costisitoare, ajungind sau chiar
pratul unui difuzor pentru frecvente Joase,
astlel Inell nu mal prezinta nici un Interes sa
le prezentAm.


t.,.,


6

medit & ine/Ie
S
...
. .,. ....
----
1
J ' ,."
1 p<:'IOI/
'"
''"


'"
\
..
..
" I I
I I
"-
"'
/ 1/
/
.. ;:fI


u

1dreaplo
-

AM
PRIMIT
DE LA
CITITOR
CONVERTOR
PENTRU
,
.CONVERTOR PENTRU
BENZILE DE RADIOAMATORI
APARAT UNIVERSAL
CU TUB CU NEON

MANIPULATOR
PENTRU ALFABETUL MORSE

o
urt. Ea conlectlonat' pa un miII obl.nult d.
I.roult " .. a 15 da .plr .. Din conducta. de cupru
amallal CI dlamftrul da 0.15 """ L. III bobin .. d In
,Intut cartra'" C.'CII.eI "ar. 20 da ,plla dll1 conduc
tor .1 d,amatrul cse O,R mm, aco.dut pe hac .. en\lllnt.,.
media" dOlllA Inlr. I 400" I 500 I< Hl cu alu'
lorul condanaalorulul Irlmar CT. I:t. 100 pF,
SOblnal1 se ,.allulU' pe Circa .. de 30 mm dlam ..
'flI, cu conducta. da cupru emaUat cu dllmetrul de
0.11 mm, ch. doua pa IC"I,t C.'CII$1. III Inume:
L , ,- u LI.!Il L. , cu L.. , dlllln\8 Oln . .. bOl)lnlJll"1mi dIJ
2 mm. uoblnele . Inl .chlmbllIO .... Ilind montlte h
culOlurl de tuburi e'ectronlc..
Acordu pa dlr lta 'recvant . cuprins. fn cadrUl
benzllo, de radloamato.l ... Iaca cu lIjulorul conda ....
laloa IOI "arlablle pe un a. CV" CV. de 100 pf tie--
CI'" AIIIII,,"I"" con"artorului .. faca da la red
IIOru1 receptorului. legatuII lnt.a I .. tfel con"artolu.
lui al antena receptorului " tace prlntrun ublJ
coulal cu Impadanla d. l&!l. cu o lungimii mulm!
de 50 Cln.
DRlGAN AllODOR
R&glar .. Con".,loruhj.j "1111 .. acordud
receptorul in! .. I 11100 I<Ht " ' SOO KHl. Intrun p.unct
unda nu .. aude NcI o ..,; .... punct ce ta not ... zi.
deQelece , .l mir'l e def ini ti ,
S. Ijuillau cOnd,n .. lor1,ll trlmer CT. plnl obt,",
", mlxl!!"l,Im de zgomol de bantll In dlfUlorul recep'
n. mlxlmum da zgomot de J:l.andll In difuzorul , ec.p..
lorulul Sa Introduc bobinele cOIUpul"Aloa ...
dorU ... le conaet.na anlane la convertor. Apa,
III cu ajutorul un .. ""erodln lie" unor "1111 cu lrec
CUnolcUtl, III 11<1191' "[marul CT. Pina ce
banda ",plcU"II poate fi acoperiti in Intreg lin" prin
de capacitate a celor dau' condenIllIO ....
. iablle pa un u . Dupa eca.l .. II reglen'
CT, pl".. LlllUldmum da I"mnll, apoi al1e .uficlan'"
manew .. , .. condanlatoarelor w,rlablle pentru recep.-
l,a diferitelor Italll.
-
F ... ln .............. w...t" .... 1 ..... ..t" .. . ,,, ..... 1. ____ .,,, . ,. __ ... .. ----.'
FoIOI"" duc. La mlri r. con.,d .... -
b," II ti .. lecU.it6\,1 'lICe1Ilo.relor, In
$peclal pentru benzile cu hecvel'lta mal ""erl tum . 11'11
c .. 'e de U , 21. 28 MHr .i. 144 MHr.
Converloful nu el'e etlce'fll decit Uf! IIl11lchlmbatol
de Ir.cven!i la le''''111 drulll gasim o Iracvenlfi Inl er-
medlOlra a. o VIItoa,. me' ri dicati. (In "'1'1"111, o. ordi-
nUl II I 5CJG..1 eoo KH1). Rlceplorul PfOIHloI'!!s" ac:o"
Cu circuitele d, Intr.,., pe aoc: ... t.I ',acvantlln
'ltfmedllrfi Folosi,. aplrltulul ImbunaUlit .. '. simtI-

Banda N umlir de
MH.
L,
.,
L, L.


.. 15 6
7 6
"
16

.. 5
"

,
11 ti

7

,
"
TELE-
COMANDA
IGUSTI"
In,. M. ZAMfiR
Amltorllor da automatfzilrl le prezanlAm schlma
unul dlapozltly de tafecomand' cu III canale cere
fUr'lc1loneazl in Ipet1rul frecvenlelor aculllce, dllpo-
zltiv ce poate fi uUliul Int,..g combini muzicalA, la
comanda unor machef. sau juca'il
101' ,.portul semnal parazit. '"plcltll sensib,lit.'".
" ell mln' hec.qnlale Iml;I"1 l uplrilolre In benllkl
de fldlOll'l'IIton
Convor1orul dIn li"" .... 11tu.atil .. al. 11mplu .1 '010-
... t. un .Ingur tub altctronlc, trlodlh._od' lip
ECH II, la ur.ltiodllndtplln .. talunct!a da o.cllatol
iocal. Iar ha.ode da .chlmbAtor da frecvlIfIlA (ml.ar)
Trln.lo.mlltorul da flecvlIfIlA Intarmediln10 ta
compu. ,tin boblnel. Lo. ti l., lt a.t. o bob!"" obi.
" Uiti pentru unda m.ct,r. df' prefarln" pe miN da la.o--
I
I
L ___
Semnllul aCUIUc alt. racepllonat da microlonui
piezoelectric M ti Impllll,.. da I"nllstorll T " T T
(empllilcatolui d. eudlolrer;ventA). la,lrea
lorulul aSia cuplati II pal lu IiIt" l C. acordata lIecara
,
+
251)v
pe cit" o "eevanlt de telecomand,. f rer; ... ntele de
1 1150 HL. 2 2SO Hz. 2 750 HZ813 250 Hl.
Flacara $emnal dA natIe ... Ia bolnele III1.ulul. un ..
,.",'u,,1 ce ae amplifica prin l ranzlstorul T., . sa radr.
,
r
I
t
1
I
1,
GHEORGHE UHGUREANU
OatOrllA cablaielOl' ImprlllUlte, tot miii
multi radloamalorl IIdoplll procedee moderne la rea-
liza'" tonltructJUor lor.
Suportulllolanle,le un materlalleno le: Itr.tltlell cu
LlmplulurA de hIrtie (pertlnu), cu ,uAlurA de bumbac,
.tlell ate. l1li1,1 alle materiala Izolanle, d, oblcellermo-
IIUlde. GrosImea uzuall luponulul Ilolanl ule de
0,1; 1,11: 2.4 .au 3.2 mm.
Follile m.talle. pentru .topetl, .. luportull,lj Ilolent,
de '-aull din cupru, au o pun'a'e ma,e. POfOIllaltl
micA ,1 o .... o.lm. " .. riind Inl,o 0,035 mm II O,, m".
Procedee'e de melaUzar. chimica constau In redu-
ce' .. unel-4,ri a metalulul ce urme.zA Ii depus, cu
ajulon.' unul agent r.duc"Of ." ... "Ie. Reduce' ....
laea chiar pe luportulul Izolanl ,1 IMnlru
ImbunatatI'" aderentel Slratulul metaliC .lnl "eC'UAI
.. bl ,1 deg.eUlr .. ".Iportulul Izollnl.
uOul alral de cupru .I&tllollilt pe o pl.ci m.'aUel
cutall, jMr1ect dteapll, d.n .. mibl mltrltl. Placa 11'Ie!a-
llei (calodul) folo.ltA CI matrl!l1 Impr.u'" cu o plac'
eia cupru (anodul) plaH" laii In fiiii le o dl.lanll de
2-3 cm II Introduc Inll-Ln .... de eticII leu melMIa!
plutlc (eleetrollJorul) ee coollne un electronI acid.
Un proc"eu ollglnel ,1 Inlereunt, concepul de
subsamnelul, coo.tI din Inlocuirea anodulul de cupru
lub lorma de placa cu un anod Improvizat dlntrun
strat dl daseurl da CUptU c'pan, .Irme, 'uturl) de
dimensiuni dlle"le, curllite bIne In prealabU. care ..
.. tem unUorm pe fundul unul V15 cOlespunllllor
{ev.ntual, o chluveti 10tog .. lleI. I1Ic'pillolTeJ, licln-
du .. un contact -'eclrle cit mei bun. M.lrlta melellcl
(caledul) .. 'fi pla .. oritontal, blna n .. 11. d",uplI
"lIlulul de de.eun. p'lttf .. du_se o diltanlll' un p" ...
I-'Iam corllp .. ntlllol. la acest plocedau metalul .... 1
d.pune pe mllflti circulind dl JOI In sut, Impur'"111e
rtmlnlnd In tOlull., llfiiltul mataJIc depU:t va fi loarte
pur al compecl, ca" ce .... miri ti mal mull .. alO" ...
ecaatul procedeu economIc.
C. malrlll melaUd penlru depuneree peliculei d.
cupru (cetodul) .. poele folosi o placi de olel, cupru,
aluminiu, plumb. Pregllllfl!ll.up"fetel malellce conllll
'" obtine un&! pe!lcule separaloare, panlru
Ca lolte da cupru ali le poall d'l!.prlnde cu u,urlnll.
Met"lela da olel 111,1 euplu s.e ,,,teazll (:1,1 .ullurl de
lodlu, se oJldealil tiU te Irell.A cu o solutia da 0,1"
uari In benzlnll. Olalul Ino:o:idebll, cro-
mele, elumlnlul.au plumbul formBlld p.I ..... 1a lapara-
101" 1'11 .. ,,11 al nu necullll nld un IlIlemenl da pasi_
.. Izala.
Panlru d"p" .... 'f'A cuprulul ... 1010 1. un alaelrol!t
acid. fOlrt. accallbll, avl ... d uu,,'tN'" compozl\,a ,1
urmllorul regIm dl I .. clu;
Sulll! de cupru (plalrl vlnlltl) - 200--250 Q'hlru
Acid 5uliullc ConCIOIr.t - 50-70 OIlitru
Temperatura de lucru - 15-2S'C
Oeosllal81 de curenl - 1-6 AJmp.
Vllale dl dap .. na .. a cuplului la o de .. silale OI
CUlenl de 1 AJmp e"a OI 12,5 microni pe or., lat la
2 AJmp OI 2!1 de mlClonl pe ori tolusl o
miri .. a denlllllli de curenl PHt. limita prelcrlaJ /"IU
IlIe recom.ndeblll In condllllle unul IImelor decll
daca te obllne un procedeu de agltll,. a elacHolllulul
prin blllrbotllfe. CunOlclnd auast! 'eguli de depunere
a cup.ululln tuncll. da d.n.lletea de curen!. grOllm ..
slraiului de cupru nee ... r ... poale t'abni In Pf_tab ..
pri .. ealcul In fapor'! cu durall elacltollzel.
Oupi obUn .. ealollei d. cupru, ac.asta M de.plinda
cu griil da pa lup"lal' catodulul, splilll. se u.ucl,
se IIpe,!e de placa I,Olaloa" ,1 ti preleazl pulernic
pina ,. evapOfill'N .olv.nlulul d,n adeziv.
Ad.rlvullolo.iI nu Irebule eli albi proptlell,lllzic"
mecanlu, Ilrmlc:a ,1 .Ieclrlc. m.1 slabe decI! suportul
iIOIIllO( " nu Irebule .. albi etecte (:orOtill e.upr.
lollel de cupr ...
Straliflcat.le placate cu m.tal lrebul. ti talls'aci
anumite c.mll Imp .... de conditIIle de eJploalare, ca;
'ezl&tenll la dezlipire e fohel de cupru de pe .tlIIUI
11011110" rezistenti la ,ocul termiC pro-du& In clllulllpl.
lu.llor cu COillor; cereclarlsllcUe aleclrlc. referitoare
10 la .uportul IIOlant planellelaa $1 "aI" 11,1'
p.eletelor de cupru .1 a suprafetei neacoparlle cu
CUPlU,
oaea te luc, .. zll cu materilla core&pul"lzilIOlra ,1
conform Indicatlllol, 1. VOI obllne .trallllcat8 placat
de buni ClI.ale, In Cln""11 luflclente .i la un prel de
COSi redu .. oferind p."ment.IOnJlui letisfaclil deo-
sabita.
Olnl.. metodele thlmlc. de ducera a m.m..
11,111,11 s. POlt. folosi IIrglntarlla prin proced.ul oglinzii
d. Irglnl, 1010,ind ca solutie o IlitI compl ' arno-
niiC/lI' d. I/glnl, care lIe reduca cu g1uC011. fO.mlll-
dahlda 111,1 lulfal de hld'81ldl, proced.u cunoscui de
,lIdlo.malorl .1 poale experlmllnl,1 cu alta ocali ,1
.. uP" drula moi mallnslsllm,
S. POltl r .. UUI Insa o cuptlr. chlmlr;.6. procedeu
mull mII econom\(:.. Atesta se bazeazA pe reduc.rea
UCOI'. F .... hng cu aldehld' tormlcl In condlllll. ung-
10.11. pile. ... blatA (a5plflzlta) si deg,es,t"
.. Introduce pe fundul unr.M ves Im.iI.1, potrivit ea
"""mI, In ca,. .,-atslm o solulll de lulfal de cupru
aparat universal
cu tub cu neon T.h. L M'REA
(pfatrt. .. lnl'I), apoi pesta .. o aolulle OI tartrat 11- AfI cum am aritat h numarul trecut al r ... I.I.
tlUn (De I.amplu. u.e 5elyn.,U." , op'lnd .... _ noulr .. co .. ,lruc," ung "",ral. cu tub cu .. eo .... "
In momentul lormlri/ olldulul hldra'a' c'II.lormatlIII tlmplll " u,or d. rlllibat de orlClamlltor Altall .. om
Intlpu'," r.dllolYlln !nlreglma Adtuoam Ildahld,i prellnla un Ip.rlll unl .. ersal de Inc.rdu c. necllltll
""""d (formaU ni) In canllt.te destul de mara (for- - f bUCfI radio ,1 un tub cu neon. C. lub cu nlOn ..
lormld (Io,mallnll) In ntlt.te d .. U,!1 de mal! (Ior- - IS buc,a r.d,o .. un lub cu neon. Ca lub cu 1'101' ..
matlna In Ixcel &Ceelereall dapun"N), InclinAm de rtoeomancl' lubul lovlatlt de tip MH-3 leu orice aII
cJtwva ori vaS\lI, apoi Inalblm soM'- pinA apa .. ari- tub eu neon cu lanslun .. de aprloder. de 6040 V
mire . Din acenbl clipi d'm va.ulu o mia cale de Sch_ apalliulul .. 'e timpII (I'g 1). AlMlratul .. 'fi
rOlllle " prec,pltarea cuprulul se CO<'l"O"" linguri. mon'- Inll-O cu"e OI lebll AU pllSIiC: cu d,,"enllu .. l'e
SIralul de cupru ob,'nut .. d.pune 01M la Qlollm_ (0)1 10 K 3 cm. lateral se 'lOt monta borne" 1-" IW
nace .. rt II prezlntl culo.r ... a,amellull,u"rt .., ... 'UPerlNr, A, B. C, O ti becul cu .. _ Cu
Penlru CUPII!.',. ch.mld .. mei DOm folo .. II ul"fft6. .cII! aparat .. POlI fac. MIII ... un. Pfoba
10"" aolul"; -Incarc.,. .. cond.nulo ... lo . la borne" A-8
C"bPnld baz,c de cupru pro .. pli PIKip,lat-I800 .. VI conlCo I'Irlsl.nti R de Ig 110 _Ia bofn" CO
GhC.,lnl6e 94% - 110 O condan..lorr.M C Cllre .. !nCMlei lfig. 2). la mlfillre
SOlII causllei tolulle de 20% -1 litru "
.Eenlrv-reducl'" .. depun8f" chln.+d cupn.,lul, se apld l.nllun .. conLn" Ea - ., Vini'''' .. (:O-
oblfnut6 de culoare elb"'rj'f\.::hl ..... adau-
Q,i o tOlu,lle dl atr!eh>Oa fOlmiel. Se proced .. d ntoel .. zl rel''' .... la R len5lun... de alimenlllta.
ca mal lUt, 1., depunatN VI 20-30 de mlnule ApOI .. conacleeuli cOndrtnlltCIrul C. Oacll cond .....
Penl'u obtlner .. carbonatulul 'be.r1C de cupru ta
dizolvillo apa cea 250 O lutllll 6e cuPru, .. Incllzestl .alo ... 1 .. 'a bun. atu .. d INcuI c" ncon ... p" .. '" u ..
.olulla pIn' la 'IO--5O"C ti .. o lolulle conc..... (imp, dupa ca,.. el .. IMOa. Cu ee ... sitlem .. pot
tratl s, ClldA de catbon.1 de .odlu (iodi de rule ealc'" Inc ... ca condftn .. to .... OI .. miii ma" da 3 nF
neUi) pInII la complele decolorere olullei. Precipita-
luI "',d. dl earbonet da cuP'U lormal .. tep.,-I pton
deeant.llre
Proc.d .... dumlce deseflse prezintA de!a.anllJuI
cA I'ralul rn ..... e a,. o MI_lid8ttr.M da "aba
pe suportul izolant Jn cazul cind decapa,... al upeO-
ur .. rw eu loat lieule bine.
1,&

9
, .

\".:u c" Cleste .. aloarea condensato.ulUi, cu Itlt Crette
,1 timpul ci este .prlnl betul cU neo ... 1 .. Calul cind
coodensalorul e.le Icurlcllculte!. becul cu neon ra-
mIne tol Impur eprinl, Iar cind condellllliotui etle
Inlre[upt, beeul cu neon nu " apflnd!!l de I,?c.
Inlr8[\l pt, beCul cu n.on nu " aprinde da loc.
_ Inc., c",,, boblnalo. al transformato.ra to,.
panlru bobinele cu toducleme nu prea marI se '.ca
montaJ .. 1 din IIg. 3, In CI,. Inlre bornele C ,1 O sa Iice
un scurtclleull L.. coneclar.a len!JIunR Ea _ ., V In
bobina L epara o tentlune conl,ealec"omOloare da
tOlati auto{ndUC!IIl, tenllune c. dUCI II epnnd"ee
bec;.ut .... cu neon. In cazul cind bObina nu eate lnlr.
rupli 1111 cind II nu are un numit de "lire," ICUrt
CIICUII, la cll1ltoel.,... Iau dec:onactar ... 1r.M EtI becul cu
neon M aplinde Plflllu un tI"'9 foarte K .. rt. In Caii
bacul ClI naon nu .. aprinda. Pentru bobtn. cu
tnduclan'l mal marI. 1. c.,. 110.11,10. contraelectro-
moloare etle mare. .. monllld reZlllatlta R. panl"" a
prolil/e tUbJI ClI neon, Cu acatt sls-tem sa pot mbura
,1 Inl'tur,rUe ' .... 101
( V, urm.)
.'

f

E.


' /OK
Procedeul@lae!told}cdeobll".reelou!oJdecU"'"f1
bp ..... lICallotl pe sltllui IlOI .... eu UI'I edezlv, dea' le
plll"a .. edere pete un procedeu cOOlpltcal, .. te '"
rtoahll'eloarte SImplu, Konomk fi producll ..
Ob1!ne, .. 10lWor de cupru con.bI In depunarea

11-;; . ---1
c.
ro -
r-r J

salla plin d.oda ou, ajungInd la bau Ir.enz:"'orult,,
T, o ten.iuM ti mai mile; In f.luI aCHla curenlul de
(:olltlO/ cr"1e mult ,1 raleul R Iti l1faoa IrmiluII.
Bobinele l sinI confltCllonata Ot fer,tII cu
dIa metrul 'erIOl de " mrn. "Inci eo de Ipira dm
Cu(m 0,1 mm
Ceplt,t.t .. monlaUi In paraJel bob,"" $I.bo-
1e,1. frec .. enta de rezonantA a 'led,,,1 1,1101 si VI a ...
urmAtoarei ..
C, - C .. - 0,015 )'fi C, - 0,01 p;
C .. - 1100 pF.
TranZltlo,,1 tolo6l11 sJnl da EFT W uu 11 13 cu
mei m.,. de 311.. S. VOI , ..... cu
Int ... nll d. lOO-3(1(11"l..
Ca lurtl de "mnllla emiile II ooa"101011 un nu ..... ,
.emnalul de la un oeneratOI "F AU lIul.,alul propnu.
MontaJul se .,1(:1,1" pe clr(:ult cII mal comp.cl,
preferabll'mprlmal, aJ ti aUmenl"!! ti o .urtl de
II II (doul baterII de 4,5 V) .
In tchama alitufilllll a 1051 d","81 un atngUI can.al.
, .. tul fiind Identle. ca .cheml
MANIPULATOR
PENTRU ALFABETUL MORSE'
de
y,
6e ca,IL
M H"
matanal
"" ..
.
+
fJ
, .
,
RADIO

AVANSATI

Tn Ilgure 2 .It. arttal un etal final pentru .udil_
In difulor. Prin 101011r811 11.11 nu mai eslll necelar
IA 18 fololeasel calca. In etajul final &II loloeeete
orlealip de tranzl.tor de mic! pllierll, d. 1150-300 da
probat In prHlabll. de polari
zare, notata cu Ilelula, .. ta10naazl la pun ar .. In
Tranlformttorul da poate li de
orice tip, lia pentru montaJe fI".1e cu tranzi.toare
(In ICest caz .. vor dalfaca tolele ,1 " vor aSlmbla
la loc E + " cu un lntrellOf dlntr o ben1116 de hlnlll),
tia forma1 mal mic da la un radlorec.ptor cu tuburi.
Difuzorul poet. Ii da orlca lip, ..... a pref .... un
format miniatura, cu toata ci .re un randament
mal Ilab, dIn CIIuza volumului mal radus pa c.r&-!
ocupa. Locul difuzorului In CI.eta aparatului va fi
In spatela casetlri .. 1.1 pa ItJndul el, lun.tul trecind
printr-o relea de micI orlflcil
SE TAIE.
In .. O. D. GEORGESCU
Un maAI numar de radlo.malori construiesc moo-
... . _ "0 ........ __ ._ . ..
Un mare nurnAr de radlolll'l'Ullon construia" mon.-
tall cu tranzistoeI., dar nu totasauna pot si obtinA
rezultate optime din lipsa unor Instrumente de ma-
lurA IptlciallZllte, cel pulln un avometru ,1 un In-
careltor de trand'loara. Montajul prezanta' mal
foi permite verifica,. rapIda II IranzlsloaralM direct
pe tadloreceptje, permitind, prin compalatl sorta-
leii. 101 dupl factorul de amplificare dupa grupe
de functiona'. In redlofreevenlA sau
Montajul .. te construii dupA schema din figura t.
esta un clasic receptor ladlo, cu amplificare directa,
car. lolose,te Ilanzlstolul TI In lunctla de ampli-
ficator da TIIdlofrecvenlA .perlodlc., cu 1 .. 11. pe
razlllenl6, o celula da detec11e cu dublare de 'an
liune, 1n funcllon .. z6 doua d.odI punctllorme
$1 un ataj amptlficator de eudiolrecventt cu tr.n-
zlltorul T, _ PfIfltru aud.11I se o casca
radio cu de 500-4000 ohml.
Radloreceptorul se mont .. za flra tranzl.toare
1.1". din diode, acHIM urmInd d fIe in
nl,te borM tocmaI In vederea verlflcAril lot
Montalul proprlu-zll .ste alcAtuit cu o loene
m.re tolerant' In CHIl ce alegerea valorilor
pi .. elor, In limitele IndicatI rendamen-
tul optim, flrt a ..... nevoie de valori ultraprecl ....
Cala doua poten1lomatre de 1 M n ee,.,eae le r.
glar. pol.m6ril balelot tranzlstoerelor care se lel-
teeza, Este pollbilll aehlmbarea valorii lor Intre
0,25 ,1 2 MQ, eleglnd In eensul unei v.lori mal mici
a o rezillan!! Intre b.ta ,1 masa
da .... Ioar. mal mici -In preajma a 15 Kn.;ln cazu!
unei .... Iorl mari. polenl'omelrulul, rezl.lanl8 ...a
aYIIIl o valoare mara_ Deoarece senslbilltatee recep-
torului cu ampHllcar. directA asle radusl, ca ta
orice tip de apar'" din .c ... ta familia, S-II r.nuntal
Sk .,. ,
,
11
ltll< ,.-
"
HHIIO(

i !!
T.
"
7
"
'.
ii
..


.L
f!)

la .. unul condensator de acord variabil.' _
la foloalr. unul condenl.tor de .cord .... nab.1 ,1 -
la folosIrea unul comutator da gaml, preferlndu-..
acordul p"n condana.tOAril comutablle, pe cele
trei mal uzuale la noI In I.rlll, doua In gema
de unde m.dll ,i UtMI In gama de unde lungI.
Antena al'a o bart de f.rlUi cu secliune rotunda
sau dreptunghlulatl, C1J o lungime minima de 7 cm.
Pe ecealtA bara de feritA, d .. eupra unei carcase
subtiri din hirtie rulata, s. boblneaz.t t50 de spire
cu conductor da 0,15 mm cu orice fel de Izo-
lalle, spirt lingi spirt. Bobln.Jul .. plasuzi
un capat al barlll dll feritA, Acealta elle bobina L, .
Ea se acordeua fix, pe cel. trei fr.cvente, prin
condenl.toare a caror valoare ee .... determina
rlmental, Intre 100 ,i 700 pF. ACNIUI determinare
se .... Iaca cu ajulorul unul condens.ter .... rlabil,
JnlocuindU_H apoi condensatotul C1J con
densaloare Ib. 111.1 grupa de condenlatoare plala ..
In paralel; de .xemplu, pentru 1715 pF, nac ... r
Intr- un caz, MI pun in paralel cond.ns.toare de
100+50+25 pF. Acordul nefUnd pr. critic, ... alorlle
sint u,or de determinat ,i d. lort.l Condlnlltoatele
trebuie InlA al fie de buna caUtata.
In cazul regiunilor unde cImpul de radlofr8Cy.nlA
este .Iab din cauza conditiilor geografice NU In
cuul blocurilor din beton armal .. poate bran ..
o anlanA ext.rloara la borna A, ..... ntual boma A
poet. fi legata la reteaua de alimentare cu curent
electric, r.!eaua Jucind rolul da anl.na. Conaanl.
torul din circ uliul anlenel In acest caz trabula ..
aiba tanllunea da luncttonare la cal pUl'n 500 V
BobIna l" de cupl.], se boblneazl petle boblne
t, II va a ..... 10 , .. 115 splre, cu Icata,1 tip de con-
duCIOt,
In relt, mont.luI I"IU mal meriUi comentarii, fiind
deoeeblt de simplu de lnlelill ,i 'J:Kutal
:::
,
D, .. ",r. 'Hr
"
,;
Fig. I
PtCIOIlltJ.f
J'E INTROOUCIO
jlI o,os O,'S
FIg. 3
Alim.nterea .. face da la o bateria da g V. Durata
da In cazul tastaril de tr.nliltoar.,
dur.na peste un an da zile. Ea poate fllnloculll cu
doua baterii plate da lenternA legate m eeria, cara
ocupa, ca-I dr.pt, un muti mai mare.
In figura 3 se .11Ita lelul cum pot fi real Luta conec-
to.rala pentru brenprll8 trenzistoarelor ,1 dlodei.
Se tolol.te tubulet ... .Ie unul culot de
lub .Iactronlc octal. In c.ra se Introduc mlnun-
chluri de IlrmA de olel, c.re permit contacte
Ilgura.
Tn figura 4 .. ta aratati o .... rlantA pOllbl1l de rea-
liz .... a ea .. t" lparatulul. Ea se asambleaz' prin
IIplra cu 1011.1118 de poli.tlren dizolva! In tlner, din
m.'erial plaliic de 2 ' , _ 5 mm grosIme, Dupa decu-
pare " lipit., .. ,telul .. ', cu e' .. poall
vopll cu lte nltrocalulodc (Duce, No ... olln) MU ..
pensulutl cu tlner, c .... 11 da un .spect marmo ... l
pa ca .. ll .. pol faea In douA f.lurl, lla prin
plrogravurt (bavurlla ea IndeparteazA cu
cu ... opslrea traMulul gravlt cu ... ops. nltro diluata,
toata opaf1l1la car1nd dea.abili Ind.mlnllr., fie prm

I
l ,.sdq....
".
IqJ
, ..
M'

":1'
*
.. ""' ....
"
'.
..
+
'"
...
FII 2
r
notare eu IUf negru sau coJoral, pe suprat.ta frecata
cu In prealabil , peste care se penauleazl
tinar, Inlcripllile fiind protajata fi avind aspectul de
gravur6. Elte bine ca inainte de I trec. III marcafOII
aparatului eu Inscriptii amatorul sa IacA probe
palllte pe buclll de platile In nici un CAl nu 1.la
de dorit .. te c:onlec!IOnele cuii/J aparatuluI din
metll! NU S. '1opse.uel cu 'Iopa ... metalileta,
dm cauza complicatii problemelor de IIOIa'14I $1 II
ecranaril bare! de lenli
Pentru Incepul se dau! tranzistoare ,1 o
diodA de.pre caro ematorul are certitudln .. fune-
lionlrll 10f. So bran,eazl uontiatorul de radlolree-
"enta In bomele respecllVI, d lranzilto-
nd at doU .. - ClRI poala fi o. orice tiP, dioda ..
bran'''16 la t1ndul " respectind polanlatea. POlen-
Ilomairete pentru regla, .. polarillril 'lor fi plas.te
la JumlUlI"" curseI. Dacii montalul I fost corecl
.cula!. cind se rOle,l. conden,atorul variabil,
vremelniC bran, .. Ia bornele boblnel LI' se rece.,.
Ilon"ll poelul local. RotJnd polenllomelrale de
pol.rirere, .. obI'"' maximum de audille, car" In
Ului monle,ulul de fe,l, cu trenzlstoartl cu ampll-
licar. medie, da o audi1111 foarte puter'lca In calci,
aUllbl1a In camerl. cu ca.ca pe mas!. Se iesI 11lItl-
Zistorui de tadiolrecvanta TI la loeutlui, d. uem.
1''' dlod. " ea trece: la .. tranzistoarelor
pe care 'e ere amatorul, tiind bornele TI
Se COr.cle.z. In fiacan! caz polanz.rea din polen-.:
flometrul 'elptteliv pe me.lmum de _,udltle A.stfel
'Iomelful respectIV pe mallimum de audijle. Astfel
.. pol SOr18 Imediat tranzistoarele delecta, cele cu
11,111 axagerel- foloslblla numai la circulle de outo-
matizarl nepretenlioaae, etaje finale, ca diode, pl.
cum '1 tranzlaloarele bune. A.cHlea din urma se
vor Incarca In pozitia T, de redlofrecventA, pu-
.orta din acest .. tranZistoare pentN clr-
cUlle" de redlofrecvenfj. Un .. tranzl.loare nu pol
fi g!.Il1te ea denumire In cataloagele de apeclalltate,
FiII. 4
allele pot avea ,1 .. rl.8" altele au Iistemui de
necunoscul Conectaree lor In aparat. In
orice pozitia, nu poate duce la defectarea lor, Inlru-
cit Ichema Re. aleasA Umllaed po.lbilit.llie ele
disln.tgere a lor la minimum. chiar timp Indelungat
.ub len. lune. Din tranzl.toerele IIOrtol1l pentru re-
unele lunCMneazl perlect In gama ele
unde lungi, In .chlmb au rand.ment redui In gama
ele unde medlL Asemanee tranziSloar, pol echipa
etaje de amplificare da inte/mediarl.. Cu
cit randamantule.te mal bun In gama de unde medii,
CIJ atit se poate aprecia faptul ca tlllnzistorui re.pec-
tiv poate da randament bun In functae de schimbi-
torul de f/ecvanll pentru unde medii sau chiar
pantru unde Icurt ..
Se pot Incerea ,i dioda, la borna O
eventuel, chiar Iranzistori dafectatl, cu o
valldl. Audille eate asigurata In lipsa diode! O de
dioda O.' In prezenta diode! O audltia _
ca intan.llAt .. In cazu{ unei dtode seu JonCllunl de
IranZlllor necore.punli!lloare, audilill dllpara Iau
ca inten.1talo,
Mulli ciillori no-au lesuat aparitia unui fenomen 8uplrttor la imaginea unor televizoare,
Manffaltaree constA in Nperea si deplasarea apre dreapta a partii de su. a ImaginII,
Se ob .. rvl ca se pot face uneia remediarl, pinii la dispanjia completA II ICeltul n_luns, daca .a
act10neazl asupre butonuluI IinU .au butonului" conlra.t.
La multi CititOri acesl fapt. ,1 anume ramedlarol plin acliOnar .. acestor doua butoana,
a creat o .dev.,.. .. derut4.
In ... n1., fenomenul .. amplitudinii prea mari Impulsuriler Oe a;aUzare, ce,.. In
mod obl,nuitllnt Ac .. te Impulluri, difarenlrate de cllcull .. mfluentMzI functionar. osclla-
torulul de IinU, dInd fenomenului 8ua-amlnlil.
De multe ori, manifesliiree daranJamentulul este Intermlt.nta, adica prIM deplasaru tevenirea
de .ua I Imaginii.
Pantru remedie,.. .. actloneazl asup'" circuitelor de slncronlZa,e, ,1 anume _ cauti redu cer.
ampl1tudinU Impulsurilor da aincronlzarll, care .. aplici oldlalorulul ele bataial linii.
Praelle, " eOlleeteal1li o retl"entl/ de I pIn' la 20 ka. In serie cu condenAlorul deo cuplaj. Intre
cllcultuf de a Impul.urilor oacllatorul de IIn1l.
Sa mal poata remedia deranjamanlul prin valorii conductor de cuplaj
de Inlrara sa lolo ... ta conden_lorlll
cu aer cu capacitat. rrUllimi de 500
pF. PantN ... II dIOda
O de lip O 2, IN34, OA85 "u EFO.
de fabrlcal" romlneascl
_ In" L MIHAIL
- In 1. MIHAIL
In prImul numar al raviiler noaslra
am prazentat schema celUI mal simplu
radloreceplor, ,1 anume I cetul cu
SimplI .. la un aSlfei de lparat
nivelul IISIe destul de slab,
deoarece el le bazeaza numai pe
capta!! de anllnl Pentru II
Imbulllilii randamentul unul astfel
de aparat III POlite adAuga un amplrfl-
cator cu doua tranzlstoara, cum
vom Irita In cele ce urmeazA. Avind
In vedora ca o parte din cltilorl nu au
la dlsPolltle primul numAr al revl.tol
noaalre, vom descrie o noul
ta a etaiuiui cu simpli delectie. lI'
"gura 1 .. le dati schlma etajulUI
cu simpli delectll, aceslul
atar este foarte simplA Bobinele l,
l, se reallZHlI pe o carcllsA de ma-
terfel pla.tlc cu dlametrul de 8-10
mm, cu miel de 141(11111. S. Indld H
101os,m o carcas! de matenal plastic
cu 3 sau mal multI gal81l Se bobina
105 sp"" cu .lrmA din CuEm cu dia-
metrul da 0,2--0,4 mm. Pe fiecare
galei sa VO/' gll,i 35 de .plr. Cele tDei
,pira form.azl bobina L." Intre bor-
nele 3-01 Pilite bobIna L. &1 boblnaa-
zi bobina L., care ara de ,pita. C\J
cl!e t5 .plra pe fiacare galat (Iig. 21.
.... ___ , .1 ...... ,..'., n .. nl",
cite 15 spmi pe Ilaca,.. galat (hg. 2),
foloalnd aceea,1 armA ca: ,1 pen\n.l
bobina L, Pantru acordul circuitulUI
Sarcina deteclorulul asle potentlo
metrul P ,1 eondenHlorul C,. In ca
zul uUhdrii fIrI ampllflealor,
ClJ Impedanta de 2 ooon se conectu-
zi le bornele A-8. Dupl ce , .... acOl-
dat CirCUitul de Intrate pe un POIt. ..
reglotll miazul boblnelor L. -L, pert-
Iru reali zarea adaptarll, cara se m.
ndesll prin ludl1la cu volumul maxim.
Penlru a avu o ... cu volum mare,
conectam la bornala C-8 al11phflee-
lOtul din "gura 3. In cazul deiectofutui
da.crls In nr t/llJ7O (decembrie) al
noa.iI" .. monta in locui
ca$tll T un potan1lome1ru de 50 kn
ti merge" ampliflcato/ul din flgu
ra 3 de la CUisor": polanhome1fuluf
fi maai. Ampllhc.atorul este un .mph
hcator au 2 "anziatoa.a de lip EFT
152. EfT 352, 11" 16A elc. Este un am
pllflcator RC .Implu, allmental de la
len.lun&ll E , care elle o bate"a da
V ffeceplorul are ,1 un Inlr.
fUpjtOf 1, PenlllJ conSlructonl lnc.
aenl montaj ve fi de rea
, .. , .. .. --
, ....... , ........... "'r .. ""' .. " .. c, .. m "'e:.-
pltOll, ac", monlaJ va li da r ..
!ilat da relullelll foarte bune
F16. 1
1
, O
PI
1:
II
'.it
C,
II l2 ,
Cv
1'-0
' -
. I
II)
" f
J
4
/
6
A
l
C
2

Aeord Voi,.J!,m
o I o
F/6.2
3
"
R, R,
1

/ 1!JOI\

+
'i' C,
'i',
1
11).<10
c'+ '.2

6V

bV
1
1-


Fig. ,
II teltnld,.
practic
util
rapid
SUPORT
PCitEIOAIE
Ing. V. LAURIC
$tiah ca Iucluri devenite banale prin -
ca IUClun d .... enlte banale plin
utilizarii lor \111 enervante
prm delordinea pe care o produc pot
de."anl obiect d.
Pe ma.,. de lucru, creloen-ele
loc mal pulln \It polrt .. _mlc.1I
", printr-un .sorhmenl c:olor,slJc ..
_val. 'lOt cr .. o ambu.n;.ll plAcuta
pentru lucru.
Ca material Irom 101081 lemn OII fag,
,tetar SilU, dIIc6 avem .nOrOC' ehiar
t.dlcm6 de nuc_
Ne ... om procura deci ma. hUli o
buc.t! de lemn cu d,m.",iU1I1" mint.
me _ 85)(90 "'"' La un slrung pentru
melale sau lamn _ prelucrea..r6 un
trunchi de con, conform figuriI.
'" baza mica ae pracllc! ,apte gaun
8)(56 mm), tiin care faM cu cen-
'r." pe un cerc de 3'2 mm d,amelru,
IlIr un. in miJloc.
In final, .uportul se cu
hlrtle IIbraz,Y; S8 IUIIIUHt$'a cu lac
de mobile..
/1
"

Ro

lin
"
, I I I
, ,
, '
, '
I I I I
, l '
.1"'.1 -1_, __
- I I -
I I I
. ..........
CI t.:.. C")

t,
-- -11 - -
"

4. ,
LOCALIZAREA
DEFECTIUNI LOR
N .
Delecllune d tul de r.lntlnltllcurt.
clreuUu' s-u 'ntreruperea conduclorl-
tor 'n Intenorul perelilor loculmej pro
neplAceri destul de mer!, care It
soldeal' ade.eorl cu InlAlurar .. len
cu,eUI pe portiuni apreclablle, Un CUI
b.:ut la In!lmplare In perete nu Infll.
1r.ll1e de Ipt pot scurtclrcuJta NU
Intrerupe Iirele, Impunindu-M o ada-
.... ratll munci de deteeliv, de .Ilie Intregi,
ptlll la 10c.Uz.r .. deleclulul.
P.ntru determln.rea rapid' " como-
dll, cu apro.'matle de cii] .... cenllmelrl,
a locului ,lIpecllv, v' olerlm .cham.
unu! dllPozltlv c .... detarmlnA cu pra-
ch" poural clblUfllor II lona defec-
tiunII. Plel.-le "eurre penlru coo-
Itruel,a IC.llul Iparat te glllnc, d.
Obtcll, In labor.torul orlc'rul ejeetro-
nill Imator.
Elementul de delectle ilIe lormlt din"
Ir-o bOb!"" L (flg, 1) cu mlerul din Iola
E de tranlfo,mator. (Se pOl folo" IOla
de IIpul EI3O. EIC uru EI") 80blnejul
reUllel'v conlll dIn aprO.'mlll ... <1(1 000-
VI NVI <'4.... n' .. <'4'" .......... ...... _
rllPK1", conlta d.n aprOJIrn.-ttv.o 000-
50 000 de "'ra din conductor .m'IIIt de
0.05 mm. Se poate lolosl "
unul tran.lormalo, de )oa" frecven"
UlU al unuI releu scos d,n U.l, In
KHt cat. du'" ",hurtl,.. Induehvl-
tll'l L va l,.w " adoptlm un conden-
"'01" {C ,', a ClrUl ..... ,. at. determI-
nati da cond" .. de rwonantl CirCUl-
lullt! olcilanl Le, cu IrtIC ... de 50 Hr

,
"--,unde w_ 314, deci
wC
c - ::-:;::-:-
"'L
In .. LIVIU HAATIN
In c.zul ueculArlj boblne,ulut reco-
mandal, .... ,oar .. lut C e.te de aprod-
mlt,v 10 nF. Semn_lur, amplificat prin
montalul cllllc p ... unlal (tr.nzlstonl
T " T., T ,. T.)I" aplld IIIlnl611Ur8(IIII
uriel ci,,, cu mpedanja de cea 300 dll
Ohml , Evld.nt. .. POlte 101011 Il UI"I di-
fuzor mlnletu", cu Impedal"lkl cIII 5 sau
'ol'lml, cuplet prll"l Intarmecltul ul"lullraO-
.Iormator de r.,I, .. AUmant..ree "'e
as gurahl d. doui baterII ele 3 V Il ..
POllt. m.ntlne cu Ijutorul unul bUIOI"I
num" In timpul .p .... rN Icestula. In
.cIII 1.1, conlumu' de energl. aste
IIlTllat II petlolda I!t care eleclulm
de'ecler. proptlu-zla'. Inlregul mon-
tii .. poala pla .. 'nl.-o ..... onlerA IIU
Inl'-o culla o. de dlmenliunl
.dec"'lta, tinind COn! '1"1" de faplul ci
elemenTul d. detectie Irebule IA ..
,II. Ia e.'"mll.t ... c .. t&ia
Pentru detecla"e scurtclrcultelor ..
.... proc.da COl"llorm .cheme! prezentate
In fig. 2. Inlrerupllld "na dlntreleolluli1e
dotel ce'I>I mal .propiate de locul SCU,I
.. " .. '." _ ' __ '_0. .Jo
dOI" cel" mal apropiate de tocul scurt-
Clrcullulul, sa In'erla,I un aparllt .lac
ttfc da 500-1000 W, lulld.m de ma ..
.,.,.,Iru provoca In conductorut acurl-
ci,cull" un cimp eleclromegnellc 10-
lan .. Se plimW.poj detKlorul pe per.
.. d ... lungul conduclo,ulul, plnl In
punclul Tn care lun"\It pro.oeet de
cl", pul mag"rtlc al conduclorulu1 dls-
lotal.
In conductorilor Intreruptl (Ilg
3) .. pune lub len.lun .. lalei conduc-
torul rllpectlv . ' se deleclew In mod
""'lIar locul Inlre,upe-ril CImpul radiat
., loCaei Citi, con,lcI.rtlbll redul, pr.
.uoune utiliza'. unei citii In locul
dlblOfului m,nllluri, In Ipeclel In locu-
11'- zgomoto",sa .
, Sdlerrw elet:tr/Cj
, o.I.t., .. SA:urtclfr;u/lelot
3 Dt!WN

.
LISTA DE MATERIALE
1 d,lulOf mlnlatu'I
(3 Iau 5 ohml)
Miez ttalo ( EI $O)
2 balerY a 3 II

I Intreruj)jlor
3 tran,i,lor! EFT 152,
EFT 352, P l&A sau
(T,T, T.)
1 tranllSIOI EFT 121-12.3,
EFT 321-323 P16 A llIU
OC 308 ( T , )
1

..

1

t
i
r
SA
O
I'rof. L. RADOV
Se ftle ci rltYluele se pierd .desea. de Iteu 5t!
l"Ilra lor in volume repruentind colectii
un an. pe 6 lUni JiiU ch'ilr pe 3111111 (dilei eUl ... orta;.
de revllil .. mal ,rw.se). Penu'lI il 1"1:e.,. 'eJUN colet-
1"'. Joi ne prt,it,m mal ,ntil nQu!nlJele s, Jeult'",
clei de tlmpl)nl!. p.p (.;le; de Im,donl. fc;qrfec . un
11<:11111, budll de pind. li,il din hirue d. Ilar.
albl ,roasl pentru fOn<\I. tlrton JI eolol'1lU
pentru coperte. Miii intii $COiltem copertele (iedte,
rn.ste. apoi dudo,m (_!".Ie li le nontm. dHllel"d
,. ... hl.,. In 101: foile rupte :le lipeK (2) Se ,lln,.d
coperte. ,1 fo,le. Wtindu-. III' COtOl'" " in Cilp Se
indIVnl (o,." ... foile _llnt. d,n Int'flOl" $0,
inllntt de in",. couere coleqlei, se '''MI b ornl
{lI Penl .... forUl MI indoa, .. O roa'" de hin,., ,1101 ,_oul
(a In Ii,url) fi .. ta" dupl formiltul r ... ,uel,
slndu4 cu 0,5 in dlrtllie ( .. )
Se ule dou5 fI,il de pind (lun,lme 10, 1,S cm)
( .;,:::
(,
-
TDAR
S t ude nt V. CALINISCU
Gh"e. unul disc: unei benzi de
megne!olon, atelile 'n raft. IIIJt, U,UI.
tii daci pulem pOdtlon, precl, locul el.
Ideea 'ndIC.lorulul eon.tI Inll.() ,em-
naUIIIte lumlnoasl cor .. punzAtoare
'"UT
unul disc, benzi, unei CArii Inu
unul grup da dllcurl, cirll.
Pllvlnd dehnul ,IAlurat, se
ea fleclrul lift , .. ala,eal', 1. parte.
,uperlolll1,o 1t,1e de ,!Jcll mliii iaU o
U,1e d., m ... pllStellr.n,Iucl06.1n II).
lele dtelll .. III un ,Ir de beculet.,
Aprinde" .. unul bec mltche.,1 '" drep.-
lui 'Au oblec.lul clul.1
Pentru dirtl. ullllufM temuiul eslft
.... nl.Joasi In ceea CII p"ve,le do,1N
Iind de cI." (din ,pita), a etllui eom-
pon,n,a nu poalft " obler"ata decI!:
deplll'nd cartile dl" la,l.
tndeur", le lae. utllllind un tablou
de coniac te. Un contact mobil (I"dnur)
Inchide circuitele cor punleIO/.,. Il ..
clrul becul", Pe tabloul de contacle
.e nUmefOteul fiecare eonlm I.U, ,1
mal bine, se nOI eul direct tlUul, .utorul.
Se rec:omandll ulltlllt .. *.,mIOf de
6 V allmentalft la 5 V (lr.n,lo.lmalo.l de
lonerle) pentru durablllt.te ma"tA.
(COHr",UAM ""AG 14)
CIr. "OI" cuprinde co.torul volumului (S), Se ,.uetle
mijlocul fudculel, se iri cap " se ;rteepe
f' nind mru stinp In Interlo.rul bseiculel, iv Cell druptl
in (6--7). Prima $i ultima fudcul5 s.e CO$
in 1ndoituril (8) dupl fledrei fnciCUIoi se
upelele n,iilor de pinn se lipesc b for
U\url cu Cupl Iau CUIUt fneieulele.
se d! totorul "oiumuiui tu tiei de timpllrie. se llIJl
'" $It usuce " apoi Ioe totorul prin clo.dnlre
(11). l.l apetele COlorulul se lipesc dou5 bentl", de
material textll hlret) (12) Pentru coperte se fo.loseM;
douS budti de ,,"tOll clre depi,esc pe 3 luurl cu elte
0.5--0.7 cm fo.rmatul re"IHel Co.lturile co.pertelor le
Inuresc pnn Llplre c;u budll de prnd (13)
Coto.rul se dlntr.() bucadi de pinzl gre
depllll$te w l-'4 cm cotorulul re"inel
a"nd de cm (H)
Copertele III acoperi III exterior cu hirtii! (010"t1.
ale ci". mlr,i,. le lipesc (15)
In coperte se Introduce "olumul pre,JtIt Ifli tum
Ill'llritn (16) Sot fOl"ntulul de coperta
Interlo.ui (16) $lIn in spate: se pune. vo.lumuL la
predo pe 1-2 zile. Acum vo.lumul gau " poate
fi pus in bibllo.tecl (17)
Oad revlsttl. care '" It.,l nu sint apntt, el 'Iplte
dl" foi "olant .. se formeld un bloc: de foi are se
pe margIni. se preShl$C forulUrile. s.e Incadread
cu ele blocul de file SI M: prinde i" praf (19). Cea mal
Implli prll:$l de'" foi de ,re. luin",
cu $foari. de prenre rqUndu,.. pnn
sforil pe un (ul !ilU un cre,ol\. Apoi pe CO'COf'" beem
(U o pili SlU cu un Jerinriu trei unale $1 Introducem
in "''''' budp de Jlo ... ' muo.u: 'n del (lO). p.ue
vom lipi filll ele pinii (21)
coperalOf' ,1 renul
C2 in cuul precedent
@
:
Ilt
".
". ". .... " ... ...... ". '
m
J
I P,.;,;."::
Vi
--.
,. >. ..
...
-
=
=
DIN CTEVA ELEMENTE
o III came-
rei, o nota de un efect
estetic deosebit se pot obllne dese-
ori cu ajutorul unul perete
interior.
va propunem in rindurile de fatA
realll8rea unui astfel de perete,
prezentata tiind, evident,
susceplibilA de modificari, In func-
tie de gustul fantezia dv.
Aspectul general, deosebit de
plAcut, se desprinde din fotografia
al!bJratl. Construella este reaU-
tera dintr-un numar de casele cu-
bice alternind cu piAei dreptun-
ghiulara masive. Intregul ansam-
blu este suS11nut de doua 1118 cu
profil patrat sau dreptunghiular din
metal sau lemn (preferabil din me-
tal).
Citeva un buchet de flori.
un bibelou, o cutie cu tigAri i$i pot
un loc potrivit In una dintre
casetele pereteluI.
Casetele se realizeazA din lemn
Casetele 'se din lemn
conform schilel, prin Imblnare cu
cepurl sau canalurl. Ele se fixealA
cu de placile laterale
sau de tijele-suport pentru pozitiile
extreme.
PlAcile intermediare sint, de ase-
menea, din lemn, grosImea lor tre-
buie sA SO mm pentru
a permite o stringere SigurA, pe
de o parte, din considerente este-
tice, pe de alti parle.
Flnisarea presupune o
foarte finA o li!!Icuire precedata
de o bAitulre in culoarea doritA.
Se pot blitul, penlru un aspect
deosebIt, in nuanle diferite plAcile
casetele sau se poate lem-
nul direct, pAstrind culoarea sa
naturala. Desigur, in de
gusturi de de Inca-
drare, de armonIzare cu reslul mo-
biiierulul, se va alege solutia potri-
vitA. Dimensionarea este simplA,
tinind conl de forma plACilor $i
casetelor.
l 1 __
"
unde l - lungimea loIalA a pere-
telui data de permis con-

n - numArul de coloane (5 pe
desen). _
desen). _
Pe limitrile sint Im-
puse de inAllimea pe care o ale-
gem. In incheiere trebuie facuta
observalia ca in de locul
pe caseta se modifica
numllrul de gAuri de prindere. Pe
desen s-au notat cu prin-
derlle cu holz$uruburi.
DISPOZITIV PENTRU
PERDELE
In .. M, LAURIC
de mata .... petrece plin .. ntun1e ca In figura, apoi ..
mali.eaza capetel. str1n., .. tfellnc1t se formeaza un fAri s"r,!t..
Inelul A e,t. fi. pe ,ln6, In timp ce Inelul B es1It l.gat de ,nurul 3-
CInd d. ,nur In sensul inelul B va li tru de ,nur
catre A, antrenind dupa lina $1 Inelel. celela,t .. libere; perdeaua H str1nge la
Sllnga.
CInd IA din nou pardeaua. veli trage de ramu,. cealaltl
a B se valndrapta catre tragind dupa sine perdeaua.
Daca preferall perd .. dubla se delface la mijloc), dispoLltrvul "le
dat Inelele A B d.vln ambela fi ... iar inelul C sa VI lega de UNI dintre
ramurile ,nurulul ,1 O de culaltL
DIspozitivul poate li usor mecanIzat pnn antr.ner. Kripetelul simplu, de
}os, cu a/utorul unul mic .Iectnc.
LI,tI d. mat.rial .: 2 sImpli, un scripete dublu, d. matase,
sau Iirma, Ine. de perde&.
B,
,
4
SIMPLE


PENTRU
BALCON
LAMPA


Sug tii d. A. GHIEORGHIU
#ritle


I
MIC ATELIER
REPARATII
PENTRU
Student cALI N VASI LE
Dui loculn{Ol d .. , nu tste 5ufltlent de SlflollSi Incit .si Instalara unul mic
iteUer pentru (urentl! uu I unuI mic lilborator (radio. fato etc.), plnrlri;
uneltelor mlterialelor ... OI.p;lrltelor pont' fi u$Or ruolntJ, daCi de un col( de
oomll.ri. liMr,
Din fig. 2 te desprinde Ideea reaillirii unul mic duliplOl" mobil In ure se polite pSstnl
utlta/1I1 dll," care in timp devine mn! Sili blnc de lucru (fi,_ 1).
Cele doul pirt' mobile 5e: pluen.l (onvenabll, Il1tl1l M lul o rrwl nb:mbltl (fl ..
pe UrQ. dintre pl'1I), Cire dispune de o plici protectoare pentru perete
se realizeazl din plli d lemnOI5e de 1-2 cm ,l'OsltM: (scinduri, p&nel)
,i profile de lemn de rorml dreptunr:hlularl p'entl. O alti \<lrlilntl (oonll" construlr.a
unul schelet lemnoc (Ilg l) pe care se prind pereI" literali $1 (superior Jllnrerior)
din arton prfllt (P.V. C.).
Flnl$aro annmblulul le face In fUrlqle de gunurilc ,,1 fleclrUl1
vopsire. Ilculre elc.). Cartanul prent are auntaJul unel supnlete lucloue, cu upect pllc::ut
de furnlr.
componente
(1) ,1 (2) sint cele dcul mobile. De corpul (2) w prinde cu o balama (6). prin Inter-
mediul profilului (11) ImlnlmumSxS), mna de lucru (3). PlaD protectoare (.f) e.ne Inlcu-
lati <lI dtre Dalamauar!rJ de mua "entru Itringerlle lu.l plaa (.fJ mw (lI , 1 impreunl
II ridici pe latenll a corpului (2). ProOlul {101 are rol exclu$lv de tprliirl
In InterlOl' $lllt fi xate o de nlnlhlu,1 pentru spriji nul rafturllor. rafturi aranjate
conyenabll, In funqhl de
promele ('Il (mInimum .f x '" cm) sint elemente de bul. in ore se momun roellele (8).
In Inchelerl nngem ci dimensiunea reperulul (11 ) este dictia, 6t
lunqlonall D Ibtemul pladi-ma.sJ s5 se po.atl rod la vert laUi
1:
t
,,.,1
:1
.,
r ...
_l { (
l

Jm

['ro
-
Iffi
'IjI
PAT
Pat ul basculant anunlat In numArul
.. se poate construi relativ simplu, pu-
tind" Indus Intr-o biblioteca sau un

Lada se va confectiona astfal: un
cadru din scindura da brad 15x40
cm cu lunglml!e Indicate In fig. 1, al
clrul fund se ya (ulize din placaj
melaminat - furnlr cu grosimea da
8 mm. Asamblarea aceslor piese se
face fU ajutorul unor ,uruburl ele lemn
cu {lJ 5 mm scurte, prin IntermedIul
unor coli' re. In IadA sa va o 811.1.
tea din buret, cu ele cca
100 mm.
Articulatiile vor confectiona (:on
form fig. a: lnlr-o din tabla (1)
cu grosimea de 2 mm, avind dlmenslu
nlle: pj"90x110, montat! In eadru, se
Introduce resortul (2) astfel Incit cele
f
1

l

J
doua capete libera sA poatA fi fixate
unul de cadru, cellllaH da IadA.
Un bolt din lemn cu VII
constitui axul artlcula!iaL
Brajul dinspre IadA al arcului sa
fixeazA da aceasta cu ajutorul unei
clame din tablA, In timp ce bralul din
spre cadru sa fllaatA cu ajutorul unul
opritor simplu pantru a putea regla
tanslunea din resort
Datele con.tructiva ale resor1ulUi
au fost calculata pentru echilibrarea
patului in Ipoteza ca acesta are greu-
tatea de :J) kg. Daca ln54 resortul nu
aste confectional dm materialul indical
seu greutatea patuJul dlferli ele cee
calculati, va fi necesal un reglaj pfln
modilicarea unghiului dintra cele douA
bf. ale arculUi cu ajutorul opmoru
luI.
,
F JI :
-
-
---)
-- -
'"
ARC7
- l'
ROPUNE:
Rellllui delCrl, poate I! 101061t de 1010_
amalorl p'nlru bloc/lrl .llltI deblocArI
temporin!e
Regla, .. timpului d, se lae.
cu 11,1111011,11 pOl,nllometrulul P. Ap,,..
lui Iucleul In Intervalul de timp 2--30
de ucunde. Timpul d, lIelionlTII POI'I
li mall! prin cupl., .. In plr.'eI cu con-
d.nutoril e, ti C, unol cond.nstlto.rtI
,uohmentar. ,1 prin InlOCUI'" polen-
lIom.llulul P cu unul d. valoare maj
mer .
dl.pozltlvulul
In pOllUa .... comutillorului K, con.
dllln.alolrele C, ti C. H Incllfci. Pe"-
\1'\1 limitarei! cUfenlllor ele Inc.trcl' ...
poa'e manIe In rle cu IIc"tlll: o raz',-
lenlll de 1000000000n pozllla _bJl II co-
rnulalolulul K, condensata.rete .e de ..
ureA pe reliltenf./l potentJornetrulul P.
producind o 'enltune neg.ivi pe bln
trlntl'loTUlul, Intrind In conducU. tren-
{J5torul, prin r.leul R, trec. un curent
,el.U ... m.,e, cere produce .nCI.n.,., ..
H. PrIn conl.clele acestulli se Inchid.
cIrcuitul beeulul dIn .per.tul d. m.llll.
In p.rtiel cu contacl.r. leleulul !le
mont.atA InlrerupAtorul ' " cu ajutorul
cArUi. tloate 1, men\fnm Inchll circuItul
beculul. lucru "eees. pe,,11l,I regla' ..
.p.r.tulul d, miril.
AUm.nt.rea se t.c. de iii relN prIn-
t"lj/I transformelor IIp _Ou".I'e._, se-
cundalul W"d tebobi"a1 1. " V (4S0 da
sPire). rans!lj/l.,. secund.1t t. re--
dre.ati prlntf-o dlodl lip OR 301. OR
302, EfO 105 s.u o celulA de 181.",1.1 "
Iilhaili da grupul lC formati dl" ,ocul
S ,1 condansaloel'" C .. C ' Socut
se poa'. conlecUoOll Pttn bobfn.rea a
'600 d. Ipir" cu .fllnA Cu.Em de 0.15
mm pe un m,ez cu de
0,5 cm".
esta nec.salt In "'ederea
Intr.lrll In "'Ibralle a ,.'eulul.
nlr.'IIP'toruJ I .. Iolos"'a iii conec
1.,. diIPOZlllvu\uL AHment.'. eale
semnaUz.ti prin becul de neon de lip
lSO-32 NU lSF-32. Pentru IImll.rea
curlMutui prin becul de neon II mon
tena razl.tlln'" de 500-1 000 kD.
Translorm.lorul dll ral88 M p.oteja.zi
pnn fUllbl1i de 0,12 A O.
as.m.nea. circuitul ele ut1l1l1r. ..tII
prot.lat printr-o slguranl.l de 1 amper.
RezIstente RI senoe,ta pentru !Imi!
.... deschld8l'1 lranziiiloruluL
Rarl'lente R. ser ... esr IIrolelare.
Ir.nl'llorulul 1,.
Tr.nzJstorul esl. de lip p...n...p, de au
dlol"'e ... anl4. de I!III mw De mplu;
fi" 13, EFT 121. EFT 322. EFT 351
UNREVELAIDlR
DEOSEBIT
Proeuul d. levelare al. anumite p.rticulalllli!!, alUncl cInd fIImu'
lui s '"eul la lumIna bUtlulul Astf.l rezultatele obtinut. prin Ir.larea Intrun
revelator uzual nu .Inllntold .. una dintre cele mei r.u,iI .
Cont' .... efllnd unei p.l,.rI 'alg rasplndil. printr. amalo,!, I,abu". sa Ipunem
ci tulgerul .Iectronlc nu mIIle,,. contrulul. Electul real este, d,mpol" ... I, o
mlctorare " lacto,ulul de conlrast a materialulu.l negsllv datorlti, In pTlmul
rma. IImpulul de pun.,e fo;o,rte scurt .1 o mirlr. a contr.ltulul subleclulul
detoriU modului specific de Jlumln ... adIcA fo.rle directIonat, Ironlal .. cu o
surd d. dim.n.lunl geom.tlle. miel In .Iari d' .c .. sla, lumlOll blilzulul plo-
duc. o Icld.r. a gen81"ale a filmului.
Panlru a verlUea cele d. mal IUS, amatorul uebula ea Incerca, de enmplu, ai
... cul. lotocopll cu IIlulorul lulgerulul eleeltonle aau si lucrete cu un ec"an
foarl. dlfuzanl. bln.lntelN .ecaleullnd timp" da .. pun.re.
Recl,ligar .. lnl'flgll.analbilititi, cu phtr.rSll un .. gr.nulal" lulleienl d.llne
fi cu o repartlZ.fII co,.eta tonalita!IIQf din umbrA. .. poal. t.ee cu "1.110(\11
te1elelOf pe car. Yl te r.com.ndilm.
1) Penlru subl.cta Indeplrtate f7-11 mI sau p.nlru blillUrl cu dlspOlltiv. de
dllull. a luminII;
m.tot
suKIt de sodiu anhldtu
hldroehlno"
c.rbon" d. IOdlu anhldru
bromu,I d. polaslu
apl plnl la. . . .
r ..... I.r 5 mlnul. ,. td'c.
II) P.ntru subiect flala In planull aplopla'.;
melol ..
sullil de lodlu anhldru
hldrochlnon
boru .
apl ..... .....
' .... el.,.a: &-II minute la 18"C.
. "
.30,
. "
. 40 g
."
.11
. 2.5 g
.75 g
"
"
II
Alentle In. dOIHl ,a,.Ui ean1itat.a de api .sta d. 1 1, nu .pln' III I 1_.
Ac .. U pot II con,ld.rell en. ,giel pentru flImele pule la lumina
naturala sau a becurllor cu Incand.lcentl .

DE
In .. EKA"T 1. FUENC
Rehtul era rezlll.nta de 2000.,1 un
curent d cl,onar. de lG-40 mA
Cabl .... 1. poale I.ee pe plaei ela
1 tolll, perflnea d. dlm.nsluOlle 120.
100)(1,5.
Cas.l paratulul s lIeeul! din ma
tellal plulle seu lurnir I}cull.
Alul polenliomel,ulul .. sco.t, alat'

-b.
A' ,
+"
'""

'.
I
"

<

'M
-

'"


" .
'H'

,1 tle-c. prin c.ntrul unul cadran gredat
tn s.cund . elta d. prll.ral Uf'I poten
Ilom.lru IIn .. r, elaoerac:e In .c.st cu
,1 sea,. ta linear ....
EI.lonarea .. poate lace cu un cro-
nometru sau un CH' Cii .ecundar.
MOlllajul I 10.1 ,.allzal ,1 d.1 la
lI,t,c\ .. d.pllni.
,......, ..

. '"
..
A'
." .. a
r,

. '"

--.

STICLEI

PENTRU
Exisd o unanlmiute in el sticlele intre care se
dlapotitivele sint IJvrate de dtre
degresate. curiurea suplimentari ia montaj fiind
contraindicad.
majoritatea ramelor noi sau ramele pe care le refolo
sl m sint evident murdare sau grase trebuIe inainte
de a trece la montaj .
Pentru aceasta vI rezolvare'
1 sticlele ntr-o a unuI deter
gent uzual (perlan, dero. deval) :
2. indeplrdm detergentul prin in let viu de
citeva minute;
3. 1 minut sticlele ntr-o solutie detergent! OR,WO
F 90S concenrrui din se
in de 5 cm
3
la IItrul de
<4. punem sticlele la uscat, in ... a se
atinge intre ele, pe un material absorbant (de exemplu,

in asiguli scurgerea
a apei uscare a sticlelor. fiii pete dep<>
zite de slruri.
I
1
,..


=

t. Cum P'Ot .... " du. doriti ...
m'rirl foarte m.,I, " capul apa lulul dv.
d, mlrli nu .1 poate rldlea 'a'"lltlm .. n __
clu,L
2. De obicei, lumlnodb.t .. obiectivului
apa I"I,,1 d, mlrit t. p,,, mld pentru
p.olect dlapozltl ... , lo,. U p, upun,m ci
ap.flltu! de fotOOUltl.' Iri un obiectiv foa
t. luminos. Sinte11 d, acord cu Id ... <IIdilp.
tltli obiectivului d, 'oii .par.tul '010 1,. .p'"
rItul d, marit?
3. Apa.atul d ... d, mlult nu .... rIma pin_
tru mI ... colo" Solutl .. Int"pun,.11 fIItrelo.
1n're obiectiv ,1 plan,.ta ilplratulul .. t.
corectl?
.. EI.lon,., clllndrul,,1 o.ada' cu car.
mll"r.p volumul 101u'lIIo. d, d ..... lopa ...
.. te tAcuti La 2O-C. Dael !oluf! nu puteti
".U.I conditia de temperaturl 111 Umpul
mlluri.Ii, c. c:orectll t"bul. flcuta?
S. Apa distilata pentru lo,,,tlll. d. d.v ..
lop.,. ta .... ,," .. b.del .au .cld.?
.. R.t.ta r.v.l.to,lIo, m.t.l.hldrochl ... o-
... Icl d. oblc.I, pr.pa,a, ... cu cu
1:1 OI' I .... ' ... t uUlIII,iL C ... I ... Umpli
d.cA ac tI p, ctlplle ... u t. , pactatO
7, Cu cit apA e.t. mal uld.,cu atit .pAla
r ",.t.rl.lulul t. I ... t ....... Cit du.
.aau .pllal.a cOlecl1 T... apA 1, SCI"IIC?
L l.ecutat' O fotDQrafia T ... h-o ... oapte
fir. , ..... 1 c .. Ump .. 1 d. eIlPun.,. d. O o.i.
Cu", 1/0' aplrea at.I.1e In lot09rafl.7
.. III.c .. tall retu,ul ". un podllv , ... ltull
cu un crelo ... ",0.1 .. Cite 91 ell comlteU?
,o. C. d.numesc fi .. lclanil un rcorp .....
9,uII?
mner pistol
PENTRU
APARATUL
FOrrO
Minerul din Itgura al6tural6 permi:' prelungirea
timpilor de alpunar. din mina piRI .. t/5 secunde
tact riscul'" a ob\lne o fotografie "",uta.
Se confection .. zl! din lemn sau din material
plutlc. ,1 .... evtlll forme astfel .'eaSli Incit sa pe,-
mitl priza comoda. mIInII.
Se .... da o deosebita f1l'l1lilrlt elterloa,.
a mlnarulul.
Surubul ,.ndaUnat pentru ata,area apa-
ratului de folograliat la miner. AC1,onarH obtura-
torulul .. lac. cu ajutorul unui flulbil,
al c6rul capllt este fillat In Interiorul unul canal
clIIndrlC atrApuna prin corpul mlnerulul.
Umaru! de aslgurar. 2 ImpiedicA rolir811 libera a
eparatulul 1010 ,1 putem renuntll, eventual, la ace'l
dl.pozltl ....
Ca Incheiere, o sugestte: In miner pot fllntroduse
diferite accesorII (filtre) daca pracl.clm o scobi-
tura de dlmenaiunl corespunzatoare, pe care o eco-
perim cu un capac prins cu eteme elutlee.
I _ C'U np
?-
um.w de $iguraJllI,
J _ p1ktJM d. III".
m4, f - ,,"ub C1l
CiIP 5 - JII-
rub, 6 - plul,II,
, - eotpul mlrt11-
lui.

. ../4-....
'1"
TREI IDEI... SIMPLE
DACA DE PREPARARE
A FOTOGRAFICE
S'NT PLICTICOASE-..
... Vom recurge la un amestecator meca
nlzal Este vorba de un electflc ali-
mentat de la baterie. de tipul celO( Intrebuln
tate pentru actlonarea Jucatlnor. Cllre, prm
intermediul unUi demult!,phcator, o
spiralA de amestecare. Intregul dispozitiv
se fixeaza de margln6ll vasului in care se face
dizolvarea substantelor DacA ni se pare
ca dlspozitil/ul este prea lIener!'c, vom
lensluo811 de alimentare. o figura 1
slot prezentate amAnuntele, Iar adaptarfle,
in functie de materialele pe care le avem la
IndemInA, sint de fAcut DacA
nu are reductor, nu vom Incerca sa taiem
ci vom recurge la solutia demultl-
pUclrll prin Intermediul curelelor de cauciuc
vechi, procurat. de la un magnetofon.
Spirala de amestecare .se confectioneaza
din 0lel Inoxldabll sau din material plastiC
Prinderea molOtasulul pe lama" se face
prin Intermediul unor coltare metalice.
DACA DE FILTRARE
A FOTOGRAFICE
DUREAzl PREA MULT ...
. .. va recomandAm dispozitiVUl din figura 2,
al cllrui principiu este clasic In laboratoarele
de chimie. Dac! se aSigur!. o corecta elan-
a sistemului, para de caucIuc, actionind
ca o aspiatoare, creeaza o depresiu-
ne In Interiorul paharulUI. suficIenta pentru
a accelera trecerea solutiei prin hirtia de
filllu.
TANCUL OE DEVELOPARE
POATE FI INLOCUIT
DE DouA BAGHETE DE STICLA
O TAVA:
Recurgind ta rel/elarea tn minA. Filmul se
sprijina cu spatele pe baghete, astfel Incit
se preintimpin zgirletea lui.
developarea se va face in intuneric complel
Dispozitivul este ulii Si pentru del/eloparea
dlapozillvelor atunci cind nu sintem poseso-
riI unui tanc cu sprralA transparentA. In acest
ca:.t se tlllecutA prima devetopare in tanc.ul
pe cara il al/am, iar restul operatiilor se e.a-
cuIA in tav4,astfet Incit nu mal este necesar
sa relnlroducem filmul In tal'lcul de develo-
pare, In figura 3 sint prezentate
de constructie.
7
8
" .. 11'11 reall:u.tl
9
d. In .. D. PETltO,.OL

3
Fig. r I - p.hat dR
.,nes/ee; ? _ splr,"
de .mulee".. J -
.. u/ 5plr.lel d. amts
lee"., oi - laml de
sustl"". , dls{xu!tl
(ubU d. 1 mm).
5 - mal""'$ .I:lrlc,
15 _ Itm.l de ghidllle ,
"ulu/, 7 - de
c.ur:lur:; ,-",IiM d/ll
pl.sl;c $tiU pllJC"J. Ii
_ C'UfHl de C"UCIIIC.
5
4
Fig. 2: , - PiJhllf
dtl 51;c:", 2 _ dep din
C'.ur;iuC' "' - plfn/r de
(tIr,.r.; oi - tub d.
'I/cll; 5 - PiJfl d,
C',uCiur:.
rit
4
5
/
/
1
J
"

5
\...-1_2
8
1
1
J
!t-,
F'11"' N ., d. de-
, - btf1hat,
d. $t.t:M, , - ",,,.,1 d.
.pr'l'" /.ElI . .. -
,ur ub d. n",". 5-
1."" d. &pI1/ln l-
ghal.lor; 6 _ C1',(/c/f
da (1J." fNI/1I!.r.i
REVELATOR PENTRU NEGATIVE SUBEXPUSE
SInt cazuri c1nd un anumit negai..., trebuie sal ... al unUl IiIm subexpu8, ... a recomandam urmatorul re-
cu orice pret. Pentru e.ploalar ... tuturor detaliilor velator:
Solutia t
Metol . . . . . .
Sulfit de .odtu anhldru
Hldrochlnon6 . . .
Ap6 . ....
-.
10.
-.
pina la 1 litru
la prepararea 101uijeo I le 'Ia respecta ordinea
clasica de dizolvare a lub.tanlelor
Pentru Intrebunlar. se adauga la o parte dm
solutia I o part. din a II .. " .pa.
Solutia a II-a
Hidrodd de sodiu
Blomur! de Dot.slu
1:l g
. "
Durata r.velarli elte de cea 8 minute III t8"c
Durata de conseNare II soiul mor lun.atecele estE'
redusA.
lI1l

,
1
j
I
ATELIER - ATELIER
T
R- ATELIER -
- -
FERASTRAU
PENTRU METALE
Feristrliul de tiin metale este format <"ntt-un
udru metalic. piesele de prinde,. ,1 In t lndlnl
.li pinzei 5' minerul de lemn pentru t ine re
de sim: indoirea cadru-
lui. executara prIn pilire Ji ,iurire I pleselo
de prlnderel pinzei. apoi Oxare.a mlnerulul.
Scuti universali, neeeuri oricirul atelier. se
"eul din cu ajutorul pilei ,1 ill mllinii de Clurit.
Dupli te muerlalul brut .li fost dimensl onu, se traseul
Vlllbll partea ce trebuie indepirud din meul. Prelucrarea
se hce prin plUrea (u pile late a exterloue.
Iar laura pentru coada ciocan ului ,. oblln. mal int ii prin
Ilurire (u un bur,hlu adecvat. apoi se .Idua la dimensiUne
prin plIIre cu pile rotUnde.
'n final. Coanul este SUpUI de dllre.

.30
1. 'ntoarc-tl capul .paratului d.
mlrit In Juru' tllel de ... tf
.,. pod'L Daci apa'.
tul dv. nu dllpun. d c ,tI
bllHata, pe un perete prin
rutum.,.. capului ap .... tulul MIII
cu ajutorul un" ogllnll Incllnate
lin d. t.mfMr.turi UIUa-
2. NIL ExlsU. riscul deterloflri l
prin tOC t.rmlc a obl.ellvulul
3. Nu. Irn.gln. obtinuta ....
nlM:J.rl.
lIl!
1. ab.t.rit. sint n-ulll.blla.
5. Acid&.
l R ..... I.torul &re CI .ctl ... ttat.
mal ,labI de<:" c .. P,"",ai.
7. la 5O"C .. topette g.,.tlna.
.. c.. nlfle ... c. d. cerc lumlnoue.
.. Nu ... cutl r.tututl pe poli.
ti .... IUltrult., nu cu c,.lonul fi cu
atn mai cu un cr.lon moal ..
10. Un COfP c .... bt;o...t. total
lumlnoaM ti calorle .
---- - -j
--- -- --1
i

o\'
-

,
-, ,

\.
COMPAS DE TRASAT
Compasul servelte la tranreil unor arce de
cerc pe p,eseJe necesitlnd ulterior o prelucnre
corespunzhoare. Operat iil e princi pale In exe
cu t.are si nt : pillre., ,Suri rea li nJtuire.a la lumblare
compuuiul se ,Jefuiesc cu pind
",brulvi.

r
..
ECHER DE 90CU
li trasar. un IlnR perfect drepte per-
pend,cula ... pentru viitOlorele dellmltlrf a" unor
lupnfe{e It utlliz.eul echeN!.
Se eltl!euu pnn pllire si ,lurire.
'fOf fi bine ,lefultl! pentru II avu
o buni precIzie in truare
r-----------------,,-.
f/O,2
iSe,! "1
,
I.
COMPAS
DE GROSIME
diametrelor unor cili ndri_
ce se executi cu compasul pentru grosi me. Execu-
sculel se filce u,or: dupl ce materlilui a fost
dimensionat trasat. 5e decupeazl brut cu ferb-
ului, apoi .se pllqtfl. ,lure,te JI fln lseul. Se
ascut virfurile. apoi se cementenl
SCULE
I
" .'
..,. 1
, I
OI,po1.l1l" de Plia lata semifmA, Plia lata IIOa. su-
bler, lin!al gradat, ac da trasat, pila lata dublullna, plia
.. mlrolunda dubluflna, dalta lata, punctat or, Ciocan 500 g,
compa! de trasat, meng hlrWi de pil it oblic, burghiu .plra!
5 burghiu ,pira! 6,5 mm; , cret6. lerl.lrau metalie,
'eroclanura de potaSIU, tie forJA, plnd ,mlrghel
ulei. '

DE EXECUTAT
I Plllr. ,1 ,Iefulr. brll1eJor la grosime.
II Ascutlr. virfurilor bra1f1N)f.
111 Tresar. ,1 alu.tarea celor doua rondala.
IV Montarea. cemenla,.. ,1 fl nlsarea compasulul.
Deschiderea noului an ,colar a coincis cu crearea pe
Unsi fiecare de Invltlmint a unor ate llere specia.
linte, menite si educe tineretul in spiritul muncii,
sl1 deprlndl cu practice, sl1 apropie de profilul
exact aJ viitoarelor sale indeletniciri.
Formindu,i Inel din anII de ,coall capacitatea de a
executa independent diverse sau chiar in intregime
piese. subansambluri, aparate etc., tinl.rul de azi se pregi.
te,te In fapt pentru vIItoarei sale profesII.
Venind In intlmplnarea diferitelor practice
In cadrul acestor nou create atellere, revista
noastri 1,1 propune si publice cu regularitate lucrirl practice
de atelier de cel mal diferit profii, Invltindu,i totodatl
cititorii slj trimiti lucrlrile interesante executate in ate
lierul ,colii,
...
. '"
,
EXECUTATE LA GRUPUL $COLAA 23 AUGUST> -
-;() -
-
".'1;
.: ,'.
,"
-
1
I
CONSTRUCTII
CONSULTATII
SUGESTII .
S ODA
S 100
INSTALATIA
V. prezlntilm pe acUl1lnllalal1a elec-
trIci noului autolurl.m Skod .. 5
100. 1"ItalaUI electrici a auI0Iu"5mll-
11,11 S 100. fOit tomplllllii eu mtll multa
dlapozltlva practIcI (In COmparaU_ cu
1 000 MB). CablaJul. 101' ,1 el mode'
nltal Pe"lrl,l montll' fi demont.,.
mai u,oar6. Cllbl_luI 1011 dlvllli In
dO'" cllculle, unul anterior " unul
oost,riOl, cuplate' Plin Intermediul unei
ns. mulilpola,. cu le conlecle. Prm
Il,a rnultlpolar. sti conaclull ,lleblolll
de bord la "ham. generaLi de cablaj,
SA .edem cara ,11'11 el4lmantela noi In
Inslalatil electricI;
- un 'ela'ermomeftu pentru lichidul
'Iclr. cu 1,,",ml.1e electricA fi Im
pulsurllOf Intre se,llOnll ',lmI5101 ,1
aparat,
- un comulator III lumInilor utlrl.
oare (126) cu Ire! politii (Inchis, lumi",

de paie" . lumIni de me-rs).. TreclrN
de pe 1111 lun(ll pe llUA ICUrti a lalu-
rilor t i Inverl IN raallzNzA cu o maolt!
(129) 111uall lub volan Cu aceN,1
manel' .. actloneaz' ,1 cluonulluml-
nOlia.
Inllnla.l" lIumlnlll! bordului la
po8UI modiileli cu o rezlltant!IIGlabll6
(131)
Comutatorul IlmnaUlatoarelor de
vlrlje (12n cupllllA Ilmultan loala 4
cllplloarela printr-un ,.lau.
fI'a pr.dzu!! o "". plntru o timpi:
de montal (1 U ).
Motolul ttlrgitOlulul dl parbriz (134)
lre 70 de ele 50 de
rotatlVmlnul lolerlor). Un regula tor v.
riul bAull1e , terglitolulul 111 4 domlnll,
,1 anum" 8) din pOll11a Oa IP.e
stfngl - 70 de WIA, PfI minut bl primi
... tllzi 8pra dreaptl - 3IS de bAtAI pe
mlnul: c) I doUli ... ltalA 5prl dleapta
- 12-15 bAIII pe mlnul: d) I t,era
vllld. Ipre dreapll - 5-7 b'lIli pa mi-
nut Pa ploaie poltl ... 1I1, regulalorul tla.-
gl par brizul cu Intr.ruperl automele
din timp In IImp,
Esta prevllul un al daU. comul.tor
de Ilop corespunzator eelul d .... 1 dOil ..
circuIt d. Irlnara; da llilmene .. l.mp4
de controlpenlru functron.r. carbura-
torulul da .tlrl
S_I Introdu. II un Iar pantru mari
Inapoi.
FarurUI la S too .Int comple! modlll-
caII lita dl 1 000 MB
Olamllrul parabollcI a 10ISt
ml rlt la 180 mm. Rl mac/omatiM leoata
u,or dupA I"bllll unul,urub din pallea
Inl.,lo.,ii, la 50 mm In lUnga d<t la ua
vertlcaJ4 a larulul. O rondelA de cauciuc.
reI"'. ,urubul dupa 'Iiibire 11-1 al.lgurl
. {",====o====="''' .. .. _------
,
lJ
-
-
I '
-

... . , I
lIil
-
LEGENDA LA S CHEMA
ELECTRIC. S 1110
I DO - bat,rle
ttt - comulator
' 12 - oen.,alor
la - re.eu
104 - demaror
1(15 - bOblflA
,. _ cablul bOblnei dl'trlbullorulul
117 - dilitribullol
t. _ cablu ta bUl!!
, .. - Ilgurln"" I,mpllol'"
11 0, 111, 1t%, 113 - .techer multlpolal
11. - fi". pentru lampa d, montaJ
'15 - comul.'Glul plelon1.,-'
111 - (omulatorul d, la u'"' al
117 - pllfonl'"
UI -clnon
11', 12t -comutalor dl plafon
121 _ gen".tol de Impulsuri de cllplr.
' 22. 123 - cl1pltoare fali
l ZA_ 125 - cllpltoar. lat.ral,
l:ti _ comulator oentru lum,nl de parcare .'
de mers
In - cornulatorul luminilor de a,IIUlar.
121 - controlul lumlnll de
121 - comutllol fazl lung' _ .eurll
130 - comulator penlru IImnaUzllto". de vlra,e
131 - cornut.'ar p'n(fU loc"zire (v'rlllillor)
132 - venlnalolul incllllrjj
133 _ coml,lt.to,ul ,llfgAlorului de
_ molOrul ,lelgAlorului da pllbrl:!;
ISS - manometru
1)6 - SUllot de lemperaluri
137 - plulllo'ul Indicaioruiul d, benlin'
131 - regulal or cu rali,'antl panlru Humlna.eit
tablOului cSe bord
131 _ tablou de bord
U' - lai' lung' dreapta
141 -lui luno' .Ung.t
142 - lazi Icurtl dreapta
I II _ 'III' scurt, ,lIoga
144 - lumini de parcarI dlaaDIa
145 - lumini de palur lInlJ8
ta, - iummA de gaba.1t lipale dl'''pla
"" _ lumll"l' de gablii/it loate sllnga
1'* - luminii oenll u num'r
, .. - comuletorul fafulul de ce'IA
150 -fiii de ceata
151 - conlrolul carbur ....lorulul de dem"aj
clderll, DupA ca ..... ICOI
rema, deylO acce.l blle 4 Ifurubutl cu
cl re e.le filet tot !arul ele aripa aulol u-
ri.mulul. Oupol 'IIblrea ec .. tor Iuru-
b ... rt .. pOlite Icoall larul din (lrohrl ...
La IlQlaJul II:lIulul ae"IYeae 3 ,uruburi
- unul Jos ,1 doullaterall, Daci falim
cu 'Ulubelnl." /lCntl 'Ufuburl. a.e
poate balcula tot larul: cu aCI.tl Ilei
,uruburl M poatl rag" foarte precis
dlreclla conulul luminati.
Becul a.e poala schimb. loartl u,or.
Dupa el ... 'COI rama ,operloall,
SI ,IAbe,te ,uruIMlul cllllldrlc, car
.. glle,te rn dreapta ,urubuiui de
1101.1 d. jo.. SIIblrea Ic"lul lUlub
pelmlta .eollal" MgmenlulUi da lablA
.pre dflQt.. In ace!trfl timp capul
turub ... lul de '.-01111 dep'aelndu_M din
canllul segmanlulul l' cblnd prin O' ...
ra 10l undl. Apoi, prin pre.lunN ula."
PfI geam, In pari" Inlerloerl. .. pOlle
balCula lalul In turul a doua baii mile,
care .. gllnc In planul ca'Of dout
,uruburl da rlQlaJ IatIr.' .. Dupa1 baieti-
IJlfea larulul, beeul de'llne loarte u,or
Icce.lbll. C.blurlle IIIluO(l la o duHe de
b.chlllt . Becul .. ta .uIUnul de un
ClPIC c"e M pOall Illbl U'Of p"nlt--o
apl .. " u,olll ti 10111 pll dreaplL
U Ichlmbli,.a bleulul. Iltut .. b.s-
culeazl doal, dtell nu mii treb ...... COIS
afara.
La basculare a larulul ... reco-
mand. cur'!!r .. ambelOf daschldlri dM
partea de 10.-llta I carces&!- de apll
de ploa SIlY .pAtarea.
Pentru scoater .. 'arulul din carcasa
... !lbette ,u,ubullnllllOI al ballmalel
"'- .. __ . _ ,,_ .o,.
.. l'lbe,le lUlubullnlerior al balamalll
din drlapta (In drreetle de me,,) tl sa
.eoale ,ulubul de IU$. Prin daplaiilea
uomentulul le sco.le tot larul.
Pentru eehlmbarea ogHnlH p.rabotica
cu geamul dl.penor se .eo.t. aeetl
.uban",mblu do" rima IOllrioarA cro-
mata. de car. ..tI' Ibat cu cl.me.
c.,.. lotri In de-c:ullllf Ile ramei. pe o
de caUCIUC. Prin ap.li .. re utQ4-
It ,1 depla'''N .rculliol .. pot Icoata
gernlturill .1 ogllnd1l p"lbolicii
"
II
. mm.
pe un mlcu
chelului de la
IPIII din

de Cu-Em
1111-& are 1
Q .0.18 mm
.folmatorului
.. diode O cu
O . ...
lnlralilul montaj ee Introduce 10l r+O cutie
adecvati dill mtlt.1 sau malerla! plastic ,1 II
prevhut eu 2 buete monlate pe o piIGulAl
I,olanl" In cllre trebUie sa ee IntroducA IIeche-
rul de aUmlntare a eparalulUl de ras alectrlc
O,.lao" Intre ele buc .. 1or a5le de " mm.
Alenlle Irebule acordalli Ilollrll In secundar,
unde apar tan.luni Inalte, .1 bran.Arn apara-
lulul pe tensluna. de 220 V.
P. S. Indujunl da "mpll, IchellUl
.ulul nu ridici probleme. Pentru .... " .. c.r.,
urmilili In nr. 12 rubrrC& el.clro-
niCI-aula
.,
1
J
b
" 11
ARE FRINE
FOARTE BUNE.
DAR MERITA

TENTIE'
,
In" 1. VIRGIL
Vira I trecuL n.-am felntor. din I;onc;edrul In Cir. Cu m .. lmum dl .tlnll ... IC ... tll
.,.. ,flH;lulIt un .dedrlt IUfl'l&u cu (lulomobllul 1_ o.rnlturl, CIII' .e curiti .IP". eu 11eoo1.
mar. ,III munte. In Interiorul IlrI.rulul .. IUlIUa. conform liguI; r t
Printr .,uvlnlrurltu tolec!lonllte cu IC .. t priit!. dl,p01U1vul dIn ,chItli de mii Jo. (1Ig. 2'. uri Icum vi
ma.ln. _ cu cere Im p,rcur. tlle mii de kUometrlln lucI foi de Umliilor
cetl mai diferIte coodllil-Ife tiIN! clte.l. Prlnll 1IIItl, S p .... d, cit ori pedala de frtna (aI"u". sperie
vom obS&fVI .. eOltl nOlStrl dlrlnlle dlK produc: 'Iplul el vom a-I.., o .enulll cludatl. old''- .... mergI
Igomole '''lipee'e 11111 In IImpul mflr,ulul cit 81 1, 1, InClput .'n gol,.) pIn. c. pl'tona,ul Y1I le,1 din ci.
lr1n .... u,oarl la,. uneorI. dt,cu,Ue se Ind In" mal Undru plni ia IImitato,
mult decit no,mll, ca ,1 cum plllcute" de 1,106 a, 1'lICa Se cu,.ta liant 101 cu alcool pl,lonul,I 10CliUI ga,-
pe""a",nl. "1lurli d,n tlf,er.
S. ,ti. c. "Inele disc au ca unul d,nt,. a.ant.,. ,. 6e luc'u a pillonulu ... un!iJlt cu unsoare
g'"'' aulomatA a /ocu.ilo, Inl,a pl.cu'. SI di5e (Ia .pact." p.n!nl 1.10'1. dilC Spagraph (.R.naulilt nr
.aloa, .. de cea 0,1 mml. 806-149), unsoare cu clre .. umple ,1 loc .. ul d. pe
rol In aceastl op ... \18 a Indeplina,te o lup,a'.I. Intarlo,'. a g.mlturil de p.oteclie. D.c!
.,.nltl,' ... "'10 .... din cauciuc cu car. "le Innll,. nu dl,punem 6e un,oa" speclalll. pulem tOloll
PllloMtIll .ee.pIOl" da frina, . In Ilmpul rul.juIUI, pe un,oa,. slUconlcJI curati '1111,1 In .maslllC cu .ra'"
10_" o'oanela punl"OI" .. d.pun ce nu pol fi cololdal.
1101 dezligreabll. Remedierea losle loarte ,Impll, con,
Iind din cu \lr..,. lup,alelel da lucru 1 pl.cutetor cu o
pe,le de II,mll. 'naInte de monillree la loc. materialul
de Iflcllune se readuc. le lorma perfect planA prin
,Iefultea tU plnzi IprlJln,tII pe o
cu,ati (de uemplu, stlcll). Trepldajllie la IrIna pol
fi c.uute de UlU,. p,ematurll sau Chilii( d. 1111511 tllm-
poanelor de cauciuc pe cara le IlIrlllnl,t,le,uL Acute
t.mpoane se .or Inlocui tn caz ele ne.ol. cu .1Iel, noi
confectionate din lurtun dl c.ucluc,
Monlarea la loc pe dilc a elrlalulul nu neeeSltA pre-
cautii speciale decit le ateUI8I lampOllnelor de cau-
CIUc.. O ulllml ,8(:omandara: In nici un caz nu "te
permisi murdlrl,. lupralelelor de lucru ... placute-
lor cu p,oduse petroliere nu slmlla.a. In acelt
(oahclentul de freca", .a pollie ,educe de la,. - 0,35
chiar pIr>t la jl-_ 0,011
In,e"I'lale plin oPl1l11lia obl,nulti o. .pjlara_ Cu aJuto,ul dllpodt,vulul d,n 110- t se ImpInga plsto
II.cI.c.'" garniiulii de Clucluc cu pral IIU ch,a' nu' InapDlln alne, Cl Jum.tale din curlt (Iig. 3)_ Se , /
I'It-fOI. p'eeotn Il "'ltunde'. e.anluela a .ceslor-. pe fraga: ti .. ltIalati p.ln ,ati ,p" 'tin;. " II Inl,oduc
.,,,,,,1111. a Impledld ,eaduce- cu atenlle .a.n,lu,a d. 'n locul II, dupl car,
IN ""lIco;lelo' de Irlni In poziile de leplu" produCln- se conl1nul Implno.ra. plslonulul pin. II fund
du ... o conhnu. a ec.,to ... pe diSC cu con,. Acum ne vom ocupa d. placulalll Inn" Canalul \ .
Cln\_ dOlilra cela mei nepl.cula, pract'cat In mate.talul de frlct.ul'le ne Indld Itarea de !
Opelalili dto cur.\lre nu e,le o. loc complocatll. puU"" uzuri 1 plicul el, O .clde'l pinA III CCII 1,5' '/
II .h>f;luati o. orice automobUilt amllO, Inlaltrm cu mm 0'11 indIci IlIplul el pllcu\." l'lbul u:hlmb.ta - , ""
,,",011 "",Ibdl". Avanll.iul electulrll ac.,II" chiar de In curind (500-1000 km). - .-
, ...... _ , __ .. __ , ..... ... . ... . .t!.'!.':'! --....... _ --.
JuM" rll:bdar .. AvanllJ411 ,IKlu.'il aceltela chlilr de 'n cu,lnd (500--1000 kml. _ I . --=
prOprletaful .utolurl."tulul r.'PlICllv elta In primul O o,ol,ma nevnllo,mI 1 plleule! (pel1e i mm dl'. --....:::=- --
,Ind actl, .1 de IlactuaTe. ran,.lnlre copI'a) ,Itl dalo". unei u,oa.e delo,mlrl
y
r r" ! ,-/ .. c:- . :J'
Dupll rIdicarea m .. lnll pe c,lc ,1 Icolter. rotii, se 1I1,II1Ulul ,otll. Cenl,area fl,l,fUlul pe dlK .. valace ;, p'-
leal cel. doull cuII IPlnla-clte, bat !iuportil Insi numai la Inlocul.ea pllculelo, cu allele noi I k r- .
,
-;,.
J
aOateme. ,1 etnerul (polcolwl pO"lIIboll) ette ICO. Materialul dl I.,ctlune depua pe luportul melallc II .; " '- """'----
din locui du Impraun. cu pllcutlle (Ia r01ile din IPal. pl.cul" !nCG.por .. ,. '" Ijmllullunc110n.rll pe ./ I " ,
se el&elueeta fn pIUI ,1 desl.c&raa unul ,u,ub). DupA llilla de luc,u o .. ne de P.rtICUIe .ttllne, In specIal r ,-...., I
!ndepirtarN IIlIlcu\elo, IPar. capul plltonulul din lontl, d.tl .. 11 d,n dlacul d. Irlni. Acali. ,.rtl,"" I .c: -
_',,_"._
__ _________ _ __________ m_._'_._"'_._'_'"_._-_'_' _m_o_m_._'_'"_'_'_"_'_"_"_0_'_"_'_0_'_"_"_"....,"". ;: f'
'n I1mpul In motor Ip.r depunerI.
Curallr. lor tacuta cu atent,. fi In con-
ditII bIne stabllite_
O parte din depuneri .. ICU'OI odata cu
ulalul uzal. Trebuie .vut Insa In vedere ca dopul
ckI goU,e si rIt Ia nivelul cel mal sc'zut al blill de
ulei: H nu elba o ..... entu.lalovltur., c.re ulmpl ..
dlca uleiul $6 se .curg! complet. Chla' o mica
denlvell" Itrag. adunarN aproape In totalitata
a cara .,or conduc pol la Impuri'!
car .. ulalului proaspat. la .chlmbar. uleiuiui
.. te ut.1 .. sa f.ca o lpalare a motorulul cu
ulotl4<li neadlll !. Foloslr. unul ulai de eall1.te
Inferlo.ra v. atrage dlgradar. ulelulul proaspil
Introdui In moto,.
Dupa o altiel o..plla .. a mOlorului pe piesele
Interlollre ti pe canalele dl ung.le ramin In cont ...
nuare depu!1e,ila ader .... t FOlo'lfaa unOl" ,ub-
,tante care si aceale depuneri nu
.lle recomandabila, c.d Icestea nu dizolva de-
punerill, d doar le Inmoaie, Iar apoi" In timpul
functloniril moto'ulul ele .. Ot desp,inde de pa
perell, var Impurll,ea uleIUl, .or ImbiCII filllUl .'
.... Sla pe.lcolul .a oblurez8 Unul sau altul
dintre canalele de ungere, ceea ce .r Illraoe grI-
parea relpe<:lIvJlOf CUljnatL
Curallfaa complltl a motorulul de depunefl
recomand'm d .. executa doar odaIA cu de-
montarea acestuia
DacA depunenle pe piesele mOlorulul sinI In-
aamnale, dat maIorul nu natesitalnca o ,ePII'"
In .. R. MOSCOVICI
118 care sa .tragl demontar. sa completl, 11
obllne o cur.lire mullumltoa'e demontind bala
de ulei ,i capacul culbulorilor. Cural". II va
lac. cu peria ,i pen.ula. Atenlle deoaeblti Ir.
buia acordlU, lpali.ii abundentl - de preferm-
II cu moto,ml.
Tn cazul damonta,ll complete a molorUlul, curl
llrea pieselor se e .. acuta cu .0lulllle de mIII
JOI:
Pentru pille Pantru pl.l.
Subllanla din alai l1li1.1 din alumIniu
fonti
caustlei
.OH
'00 I -
caldnllt.
.. CO, - '00 I
'cromat dl pot .. lu

51 51
IA""
1 m,u I litru
PIesele sa menI'" 2-3 o,a in solutii IncalZit!
la IKl-95"C, dupl care se cur.ta cu pan.ula NU
parul, IlIt.poI II Ipall In apa. Sp.I .... rllmpelor
de ungere atit In bloc cH $lIn arbo'el, coliI ..
electueaz. cu un Jet abundant de al'I
Atentie deosebita trebUie acordata maSurilor
de prevenire accidentelor d.lorlt8 Itroplril
corpulUI cu lolutille de .pllare.

,
"
)
\
r

,
'nspir.t de manie cuc.ml .Ie omului
cOnt,mpo,." In dom.n.ul cerclUllrll s0-
tUlui .eh!:"ar, npul)oc aHobby. - r ...
p.Htlrtd CI id .. condllloo.r"" (llre,I.,
stmgUliut.) lle unul zbo, IptaLunl-
propune Plrticiplnlliol un dlvertlsm.nt
nu hpllt d. InstructivA;. adi"
lotle. deci, In pllnl 'IJt .... cos micI, o
c.rcliill rlpld .. dar eflcl.nti ac.stul
flScinanl .. 1.Ut netu,al al Plmlntulul
t1 o lnepol.re SPII b.tl de Ilo.are, cu
cII: mei mult malll'll aelon.r " cu cit
mii pullne caNIl.ltl d. combu.nbll ,1
orlgen. consumlt. In timpul cl.lllo.
ri.1, CiTEVA CUVINTE DESPRE
.SPATIUu._ DI!.lOC
'1 IUGULILE ACESTUI .zBOR
SUENAlh
llmpul precum" de repar1Il.'"
rOCllor (pAlr'I.1e "alb,,..) ,Ia
1,lmllor (piltrlt..... ori) dupl ah
nlurl.
F.-c jucllOf urm",,1a .. aduci
dm IIICN_II. eilalotle Imaglnerl o cantl-
ta'e cit mIII mar. ct. mate,.." documen-
Iar el .. se Inloan:. pe PCmlnt el( mal
flplill. Cel cllra nu 'III Itbutl .. obl'oII
mal.filll documentllf va trebui" 'nce,-
ni .. ajungi teafir pe TauL
Jocul tn" nu urm're,tl un ,lmplu
IICIO ... TerTII - SeI.". - Terra; In
con.eclntl. nu e.l ura .. Intoarce
primul "ta cl,tlgJlor, ti UI car, aduc.
eanillet CN mare 6e rod (kg)
" numitul cel mal mIra ele pelicula.
Valoarea mat.rialul 1.11 adui .,.11 calcuhll'
dUH aterll.'. " numai In .d,bQralorl.
rn conSlt(:lnlA. rachetele .. UliI' pe
locLiI de IlInllln! (T), 11_r1ul viteza de
Inainte de I"cepelu lOall ... e- - Ina.nlare fiind .i':!dIClle. ca 1. to."
locul d. lan sara (1), .r..ttul ,1 wlI'''1 d.
ln.lnll d. Inc.per", JoculuI. ""11 "' .. _ Inllnt3n tiind alndlcatel, ca le loaie
cupa cu c.Ie 3 .rachet (In locurtle de acest t.I, pron atUnClr .. cu
d n, d tAtural.) dlO ure, p,11'I IndOi ,.rul. Jucitorul 1,1 va plasa rach.ta
re corespunliloare ,1 IIplr., v'II con- p. Icel punct Ilb el treslului cari 'tii
II/;Iiona mlclll rachltt de lormll pira- ,elulla prin zar. S4I poa. In!!mpr. ea pe
mldllA care vor marc . 6Ii 'iet.r. dlIA, uni dintr. clfrlle Indleall pe traseu ..
poliua d .... In pallul. de .... Ii. mal mull. rach.tl (fiind vorba tie
menea, din 11,1. cu pll" ,paUu cosmic. spatlu_ e Iullclenl ,1
pAtrlt.I." ro,,, ti albaslt., m.rclnd nu vor .lista ellmlnlri din moU", de
,especllv apunctal .. (c.ntltatlle) de od ,patlu),
gen ,1 combullibil pe care la IIV'U la Cel c.ra nlma"ste Insi pe un IrIS8Y
dl$polil!1I, dv In timpul cilllorrll, p.I. unde apa' pierderi Imporlanla de oaJ..
trltl'''a g.lb.n. menit. ai conlem gen nu combulttbll va ti .rclu, din loc
nell _lIogramala de roci I.nm eu In cllQ4 'n ca" III va li .oulzat to.la
QI'" vi ",.OOIllU de pe Luni .1. In sflrtil, r.zarv.l .. FII(:,nI .. ifri numerol."
plUital.t, gri Clnl ,or marca grellc IraSlului Indici o O9Ir .. l ... u o sllu ..
num'rul de lllme docum.nta ... pe ca" lIe specill". sr Inum.:
l ... tI r Hul In timpul ac.Slul zbo. 1 - .'a<1;
Rep.t.lm decl pltri,.lele li cllr.1e 2 - delocllune, cu pl.rd.r .. I
Indici: 3 P O.;
_ cei. rolR ,1, , .. pacII" Ilb .. tr., 3 - decupllre; mII 'l<IC!, defecllun.
cantitiltll. de o.lgen ,1 combulllbll... Ia ml/;anlsmul de cuplall, cen c.
1,2,5 sau 10 punct. (unlllll); ImpUcI:
- cel. galb.ne c.ntJlllila da .oc.l Il replrtlle In Yld .. _ 5 P.O. plard.re
sal.narl._ citi 10 kg flec.r.; .. u
- cele ori numlrul d. flIme docum.n- b) repetlratl manevra! de cup!!u.,
laII ... grupe da cit. 10 !!Im.. ,1 .tuncl:
Fleclre judtor 1,1 aleg. o rlch.'A II, pe Iraseul "' .
respectiv. unul dintr. cele Irel IIfI"111.l pe Irasetlll B, C
-
A 8 $eu C Indlcela P' I.ranul -
4 P.C. oi.rdef';
S P.C. pl.rde,.;
Irli'UI P.O. (llpuRcle" oJugen) P.C. (punct combultl bll )
l-
A ..
B 80
C
"
Capa1iuI) cte }oc, urmlrtd ai primea.ca
apoi, In functie cte trlHUI .t .. , o _do
IlIf,. t.hnlcA conform IIg 1
Preclzlm d mii multlludlorl 'ti PPI
eJl9I unul II .c.lali Ir ... u.
DESFASURAREA .lOCULUI
Unul dlntf1!l luciiorl. d. lieclr. d.tI.
.ltul. 'tii prelua condueer .. locului, de
,enlnd 1S1f .. rhpunl6tor p.nlru Imp;Ar.
tirea c.nlllliii de odO" (pltr".1e ro-
lUI Il de combusllbl (o.ltr.llelaalb ,r.).
al v. r"pund . tolooatA, cte c.lcular ..
o rdlfllor d. OJllo., ,1 combultlbll fn
..
..
"
FiG- I
4 - coraclar" Ir'SlUlul;
tO p,c plerder.;
a I P.C. olerderl;
C II P,C, pIerdere;
'-lmp.cl d. 1'11.110 .. 1 (gradul d.
, .. .,t .... al n.vel ". Ii deci. tot prin tar,
r.,pecllY;
le I ,fl.ur. grava (juctto.ul pi-
r.l .. ,la Jocul);
i. 2, 3- liluri la r'lervoru! ele o.,
g.n, moment din ca,.." le fleC.rI
arunc." cu IIrul, Jucilolul v.
pierd. clle 1 P,O.;
1.4, 5 rlaurt III rel .... orul de
momenl d,n car.,
1. 1I1(:1t. aruncata cu zarul, lu,
ellorul v. pierd. 1 PC.,
t.8 . ccldent nelnlemnet,l.lrl
pierderi de o.lgen sau combusti.
bll, deci conllnUlllel cAllloli.1.
(P,eell,lm ci In avarillor de
grldul!! -i- 5 est. pOSibila. Ia alegere,
(Preclzlm el In Calul d.
oradulll + li ilIe ppslblll, la al.ger.,
o repar.lia ln al.r. n.v.I, Iltu'lle ln
ca,. ludlO.ul pierde dintr-o
dat! 15 P.O .. firi an. pl.rderl ul.
tarloarL In acesi CIU Ind nu-l vor
mal rimlne dlltul. puncte p.nlru
nlel o .Iti vlilo"l pierdere de od
gen I.U combUIUbll.)
- R.dUClr. Vlt'lli da lbor la In
trar .. pe orbII. tunarl, mal '.!lCI, me-
canilmul de Irlnat. - defect. Ooeralille
nec ... re II decid fat prin za .
1, 1 P' t",euI A .. ludtorul pl.
ril.,t.locul
p.lr.s .. l. 8, C . . . racheta
Incepe tborut de 'ntoatcer .
le 2.:t - m,n.vre suplimenta" de
cp'eel .... , IrelilUlu!:
A .10 P .C. p .. rderi:
8 . . I P .C. pierderi;
C ..... 2 P.C. pierderi.
1 - Deeuollr. modulului 61 nlvl (nu
.sla 'alabl! p.nlru A), dar mecanismul
da decuplar. nu funcllon",&; se mal
.,uncl p d.U cu urui:
la 1. S, iS._ludlorul rlmlne pe lraseu,
nu ... Ienln.zl, ci se Inlparc. pe
Pimlnt ... 3 P.O. pierdere;
la 2, 4,' . . . mlnene d. flIPllr.!n
. . . 5 P.O. pierdere.
1 - Aurll la asel.nlzare, decide zarul
din nou:
1 - rech.l varl.11, lucl.torul eli
minat;
II - ... Ienlure fortltl. " Inloarcere
Imediati pe Pimlnl;
3+' - rachetaalo,t dar In
urma reparaUllor .fectuate lud
torul pl.rde 2 p,e.
'-AlllenlzarH. reu,lI. Tlmo 1
cind atundrf cu larul (aII celorlalti
p.rtldp,ntl) rach.ta rlmll'll pe.upraflta
SeI"'11 (Jucltorul In clud ded nu ....
perticlpa III 5 .tunelr!) p.nlru colecta
rod 111'1'11,. " I flc. 'otog,.fli. o.
panlru flee .... rind o. .rul'lC'''' cu urui
(ill ea,. nu .. p.rtlclpA) II conlumA
1 '1' .CHlti parloadA de ,ed .... PI
LunI. In ac ... lmbul 2 PO c;onlumal
upllmanhlr, .. pot obtll'll cI'- 10 lIu o.
roci AU 19 oellcule (mallmul De c.r.-l
POlt. obttn. IUcltprul .. sel.n!nta va fi
deci de 20 kg da rod "u (Ia .Ieg.r.)
20 de p.llcula pantru flec, .. rind OI
arunc .. e cu larul. LI I"tlllul joculUI m.1
POIIN oblm. al un oremlu.
,. - Sltu.tle ,pl/;illci penlN eel c. ...
I Ir.cut d .... " te obllgal .i I
glMaacl un loc polrlvlt p.nlru re.,.,..
r .. spr. Plmlnt, c .... CII n w. cosliit ...
aurplu. d. combu.tibll:
p'f'1lru A _5 p.e.
p.ntruB,C . _3P.C_
(Inlollc .... pe Pilmlnl .. va
de p. Ic.sl loc d. r.l.n .. r.
sitlndu .. i. rnIOlr"" peste puJlb.
tul II -, dar 101 In lunclla de lIiI r).
atI.L ""-__
1. 1 - mOlparel. nu luncllonall'l,
dac. II r.p.ti man.v ... (S p.e.
plerd.r.) IIU Judtorul mii dl o
dali cu larul ,1. In IC'" cu..
d.cI. 11 ecadall latiti 1 I 10lt IU"
mInat;
2"': .hlrtul I reu,lt; Inc.PI drumul
d. 'ntOltc.,a.
PlftlfU '!artul de Inloarcer. reu,it
lucllarul obtine 10 Ir.g de rOCi III ..
nlri In p!UI, d pierde t PC,
11 - RecuPII,.. cu nllv, (nu "te
C_lut p.nlru rut. ); der _ mecallllml.ll
de cuplare nu funchoneazl. Jucilprul
poal 1eg.;
.1 - "p.reiol ln vid. . 5 P_e.
pllrd.r.:
b) - "o.ta .... .. de cuplar.
.3 PC_ o ... d.r .
U - Manevrl de I inl,. OI orb.ti
"UIl81" Rec"'. II'ICOnluri Ind P dlta
SellO, (o r. 3 P.O,),
13 _ D.factlune '- bordul de coman
d.l Se mal dl o d_tI cu tirul;
le T - "plI"'\la n. t.uI!I; JucAtorul
1111 elll'll.nat
2;' - reparetla flU'tt, lucilOrli1
pierd. 3 PO.
14 _ Rac .... t. nu poale Inlra pe orbita
t., .. lrl, dar te po.lblll coractarea
14 _ Rech.1a nu poal. Inlr. pa orbita
lereslrl, dar '511 posibili corlClarea
traililulul, ceea c. In ... mnll o oleldll';
p.nlru A 10 P_C
p.nlru B 'P.C,
pentru C " 2 p,e
IS - Coreelaf. I" .. ulu':
A 5 PC_ pierd
8, C . .2 PC. pl.,.dlr'
11 - Parl,ullia deflCl. nu II
daschld; decida din nou larul:
la 1, 3, 5 - jucllorul I olellll;
la 2, 4. e - plra,ut.1e .. daachld
17 - "' I.rlzaraa a flu,ll. (Mentlpn'm
ci rach.ta nu trebuie II. II.rltlll .UCI
pe locul d. Iln,at . )
VALORIFICAREA IN LABORATOR
Dupl CI a IIlrlt.t, flecar. IlIc.llor v.
trece la evalu.r.a m.lart.lulul .du .
P.nIN .c.asta liIc .... luc.llor .... Irunca
d. do .... ori cu zarul. P rl"" ,runC'fI
decide 1$IIpre valorH In,Ulei racll."
1
aduse; cifra Indicati OI II', ___
cu ko d. rOci adu .. , fiind eg.\.I cU '
vala"ea ,tIlnllllci (II dau
A doua Munc .... cu llrul de
valoare. IUmelor adu .. :
le 1 ... imaOlnll. filmului
re; valoarea - O .
2.;3.., cifra Indleal.l de zar, Inmul_
cu num.lrul IUm.lor .du .. , Indici
valoarea ,tllNlllet .xp.di ....
(se dall puncle).
la numlrul punctelor oblinull II mai
adallgl50 da puncl. p.ntru at.tlta,. ,1
cit. 10 puncte penlru p.rload. cit I
rlm .. p. S.len&. CI,t1giltor .... cel
care obtine punclajul marim
10 10
10 10 5
2 2 2 5
2 2 2 2 2
1 1 1 2 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
10 10 10
10 10 10
5 5 5 5 5
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10 10
10 10 10
10 10 10 10
10 10 10
,

; .
I I
Tehn. NtC. HANU
mu1tivlbrltor (1 II.c:venUi de 3().....4()
MulU'Ilbralorul ar. &c;:hema din fig. 3. Din acea,&6
5<:hom! M "ede ci f1l1i1 de schemele c;:la'ice numel
Ploc4ldeut do "arie"'- II la<:lolulul de umplere eSle
deo,ebit Ac;:est SIstem pr.zon'" a"antajul unIII scheme
simple $1 permite oblinlHU unor Impullurl c;:um
III In fig, 4.
Functlonau.. multMbrlllorulu/ decurge In modul
urmAtor:
Presupun,,", In slare de blocalll trand,lorul T,
de<;i pe acnl Iranllstor "II c;:ldo o le"$lune IIPro.l.
timp, condenlEatorul C, III
FIG."
t. u
T
t
1'162
St" .. de blocare II T MI menl,nll ani
IImp dt c;:ondeo15atorul C. se de.ca,d prin rel15len\a
R, $1 Hetlun .. I pol.n,iom.lruIUI P.
F/6.J

clrcultu-
dlredle.
rOII, din
Timpul de poale" verlai cu aJulorr.tt CUllO-
rulul $lec .. 1 IImp d,cleazil duratll vllrlabllllalaclorului
de umplere.
i, ... (U"I'I rei ... din
DupA descArcarea condenSiilolulul c., tranzIstorul
T, se deschide ,,1,e "II bloca Irllnzlilorul T., IlImlnlnd
In acealta atllre efi IImp SII de"ald condonsalOlul
C,. Cele doul c;:onden .. lollre tiind egale $1 daci r.
r., 'lor "'Ulle timpi egali de c;:onduclle $1 bloule.

... .. vor
deci robotul ve merge
IV'" ,Ituel'e
."emplu cel
ceUIIalt
Oac;.t prin modlflc;:area pOliliel curlorulul !le alu nOe
la allulliill <:Ind ," vor rezultll pentru tl"lInllllo.,e
aliln de conduc;:\I'I! ele dur.le dlfeflt .. In acesl Iei ..
obtin lacton eSlI umpl.'111 "lInabll!, ".rler. filclndu-se
In mod continuu.
c,
motorul
$1 roata
mar.,.
It, .re ,1 rolul de r&llstllnl! da sllfcln!
pentru t,"nllstorul T" Iar rezillentelll I +R. SElrvO$(:
penlru ba .. 01 ac tul Penl.u
Irantiilorui T. pal.rlzarea bazei $II fIIce c;:u rez'l/en-
tele r. ,1 R", la, lallslMIa R .. ae\ll fIIzlslenl!! da sarc,n!.
Din euaslA CluZI. .... nla mul1,vlbr.torulul VII
ttebu. ,. tie ,ulieienl de lehull, pentru el aillei ''''e<.
motala.elor ar ImpledlCli buna lor lunC\loner.,
ACHstA f.ec_anll Ind nu poate fi coboriti prea
mult datarlti faptului el ar II necesare cond.n.ahl.'.
de CUplaj Pl. mari. Din le811e motive ... a'es pentru
Om colectolul lra.nJ:lslorulul T. III culege semnalul
util cu cer. se modulealil put1i1Ia.( .. dat! de 01c;:1I ..
lorui c;:u C;:Ullrt.
Procurar. Ie.nlcloaail a pieselor nu IldJC<I diflcul.
lit'-
Este de dorft CI polen!lometrul P It .Ibil o ",.rlaU.,
Inie" ralli lantei.
"
de III set'. de
Houslon
III adunarea COs-.
el. In coo-
fL'<t)lta'e
12. m/lle-
<o -
"m
apa' miii
u,ollr . ca po\l.shs.
ra,. (con,lder 'N pe
s,,,' fOilrle nernuttor
d PlutO. din .. ob-
I .. ",:,,;, constatat - de liecl" datA
calculatA P*fllru .eesl
, ",." . C ,aloar. car. I
II pare
'"'
Dr. In. R. zJ.Gl NESCU
ptlm. delectare d. mOllllC:ule n spl,ul
,nIll151e111' el ul'lGi glllfU.1 edertoa",
S<" ammles'e c;:1 o 6&$(ope,.... 1"'''Har!
'" Gazul mlerslatar C;:U011l15 1'1 CI ea
Lac'" 5-iI ob\in\rt QI opt an.t 11'1 urmA.
Dup! p',e'N U'1t II Ikul
dalCooerir.a. dt L Wellat;h- .... e1,$lj
o '"IMeSanIA .. m,"lud,,", ,nlte C;:1"le
douA g.laxi cel In ca pII"1I$1II
.cesl OH!
Cunoscutul a.stronaul.", ...
, ... Cunmngham. care a IIc;:ul parte din
ac.hlp.,ul na'eI _Apello .. 1In lborui de
11 IIIa. Clfc;:umlertslru 11_). a
r"'''''efel! N prin den'!"" d,n funC;:lIa
de .ef iii grupului de uhon.ull c;:are !Se
pregll .. u pentru a de5et'1l VliloeJ"tll:
".1,. ,Wnlltic.il orbita'" .m"-'(;fIM aSky--
laba. Anun\lndu-$' demllla, Cunnlno-
hem e moliv.t-o Clilldnd Congresul
penlru reduc;:erUe de fonduri alocate
programului spatial emerlun. Demisia
M, .u",!!!nitl d"lul de repede dupl
relr.gere. altUI .slronaul J ..
m" a reduI" numlnll a'tlro-
n.ut.leN" amencanJ In lervlCiu aei,,,
CompanIIle IllUrop_ Melh ,i Slar,
ure IUoCreatl p1If'Itrv organu.\.ia spat ..
" .I.llopeatlil ESRO, IIU sta.blUI costul
eontreelulul tn "ederea ,Iudlllc. pre-
limlmue nec;:esare penlru c;:onSlrui,ell
,1 len,ara. pnmulu\ salIIIIil euro.,...n
,UlntlflC stationar GEOS la ,um. de
100 OOU de re. luc.rar .. urmea.r:iI 1,
pleda'" pln6 1. luI .nulu . MentlO-
n'm d In gfuoul Meth ,11'11 c;:uOlinA
,ectUIe cu profil spallfll .Ie IIrmelor:
Erno. M.t,." Sa.b, H.wker Slddel.y,
Flat. AEG(TIIIIelunkwl ti Alcalel. 1.-
SI., c;:uprlnde: BAC. Contre"a .. 0 0(-
ni.,. Erlc;: .. on, CGE-Ftar, Fokul, Mor.-
taelel, S.ba li
I, lma c;:on .. en\iel de COlabo'Il'1f
'ncllp a'8 intre Ac;:adem." dll ""nte d.n
Un.une. SO"letlcl" N.A.S.A .. 1--11 pro-
cedat la un $(:himb de moSi" d@ 101
Iun.r; 1 ... grame !!duI. de alun -III
8U 10" lEChlmbata cu o (:Inl"ale lIimi-
ar. reeO'ta" de aAptlllo .. lI '1. Ies-
pectl". de ecn'p.,ul .. eApo.IOJt+I2.
1" ace .. 'el. .. tI\ 'OI PulH .ltlCl ...
<,n comperelie o,recU: Of' "h,mb dtt
11110''''.111 ,1"tlt,lK;8 pr'W1nd n.IU11l .talu-
'f n.t din dt\leti-fll lone I.Ie Lun, ..
La cel de-aI 11-1H SimpollOn Inl"
n.t,onel ili Soe,elAlII aslronom'ce amI!-
Tict,"e. (:II(c;:ellllolul emerlC;:!In Jllmes
tong de la Je1 PropulslOn L.bor.loly e
p.etenla1 olanul rulinlln ACtlll pa C;:lIfe
o conduce. refe .. 'or III pregilt,nle In
consllulrii un. etatil ,llInl,11(;8
Ipllll.la da t,p 10bol. CINI u,m .. d a fi
lanlell tn 11181 tn d"ee, .. pl ... et .. J ....
p.t.,. Oupt Utl zbm de c;:ca 150 da liJe,
11a.llI.ln greutati! !Se 1130 kgl (din cara
110 kOI nu mei aparelulil) ..... IllatalillltA
'" lu,ul planelei Jupiter, alec;:tulnd
101.11. In .plo.'mall\l 15 Ilie lerestre!
OI. M. Langseth de le Obseftlalolul
geologic;: Lamonl-Ooherl)', <:are a fOlt
1n5i1rc.nal cu -stud,erea fi ,nlerp,elarN
rezultatelor fOrajeiOf te(m<_ elllCtuate
de .,.;:h,pajW na ... ei .ApoIlOJt+15 JM LunA,
_ onunt.1 rac.anl cii 1.m.,....lura ,ub-
101UIU' lunar cre,. In ,.port eu odln.
<:Imea ,1 esle mIII mare dtIClt .. aprecia
pIn' acum. Aslle'. le O,I!I m edlncime,
temperatura Inregislratl 10,1 de 23
de gl.de Celsius, CU ap'o.p_ 20 de
grade mal mull dec:.11 SP .,tept.u s&-
.,nl

,
P.,ff/l
'4
'"
'-"
IA O.f(JUTOH
O-HJ?tF
:rtn
0,
.,
t,
Fferi'
clona dI detectort lcOIIIerma li R
subsuu .. " .., echl90merM electfOlll(" uit.,.., atD.
In dlrKlKI eCW>duc6fDtV/ul outo. dr:tecto-
,III poate stobiH ;lItr-o dt
"IfIOYdpo 'il matellolllir:rrtG "o-ICTd " HIk
Jlu,,,'
o ..
cutie
"automat"
-- ,
,
Constructia pe care 11-0 propunem I-O reahzall
are utl UzArl pur distractive. Ea ne aminte,t., desigur,
II O forma mult simplificati. de jocurile-automat,
al dror principiu de functionare II , 1 repeta d. altfel,
Printr un orificiu aflat in partea superloart a cutiei
se arunci o bila (dintre acel .. fololite le ' anisul
de mad.). Tn cidere , mlng .. se lov.,te da
;;,;, .. ;;;: ........ ;i ..... schimbe Din care
fefNl(Uicl .... Ivi ea oare?
Pi'ONblhtlt mi ng811 s6 aparA, la o cAdere
(.11 o probablllbdl egalA, din orlcara dintre cate Iral
fere.trulcl esle de 1/3. Numai ci c utla noal tra are
ahfturUe di-.wae In fel Inelt prin una dintre
1-*1,. bU ..... cAdea foarte IV (cind ceda se ma r
cheua 100 de punele), Iar din celela ltl doul daslul
t .. rrYft:h8lllA 5 20 de puncle).
Schl1a noaslri ofer! date orientative (In mm)
pentru construclia propua1. Cutie poala fi mai mici
s au mai mara, dupa Dis tanlar .. ,lIfturllor
nll mArut lor .. s tabilesc e xperimental. Daca .ln
IIrma proba lor tia IJilperlment ramin orlflcil cere nu
wor fi fol09ita, ala ee pol chit ul a poi vopsi.
Se utilizeazA , Mt url metalice (cuie, de exempl u)
sau ,tlfturl din temn.
Fl rest rulclla dlfl cere wa mingea vor a vea
45 x45 rnrn.
J gheabul ca re duce s pre ferastruica ee va fi ..
IncUnat. Automat ul nostru v. fi reglat alltel Incit
sa fie cu tOhM Inlaturata posi bilitatea ca mingea III
rAmina vreodata blocatl )n interior.
ObrlMrea _
_
s(ericftltsJl
"""'"
II mlnri10r
.. ,."
..
dofIoold.
ruolYGtd
mll/Jumltl
-
.
.
(It,d I nJGl"t.
celor
puternici
Sini mulli amatori de culturilm. car. doresc sl-, I
modelUl corpul. Unii foloh" cl.,leefe llnIOllr6-
VI propunem un IIp.ret foarta IlmIJIII. Clre conlrlbu'-
la dezvoltarea mll,chllor mUnllor el piclOllr,lor.
Sali le..-tul mic aparlrl . ata o plae' de lemn le,a,
In mijlocul dtale "te Ibat un clrUg. De aea" c:rrUg
M fI.Mli un 'anI metalic CII o mane'l (de pildi. un
ghlc:lon de blclcletl). Intre lanl " mane'" .. pOlle
onl8l'CSt. un an: de 20 cm lungime; " 20 lIg 10111 de
=d&ll. Lungimea lantull,r/ sa reglHl' iti lunc:l" de
"'- omului 6e lIJ.erciliulelec::lult. apOi .. prin'
........ da werl;a re-speetlv.!.
" l8ftdtJul t : Maneta " nivelul genunc:hllor. TnC(II'
cat! .. vt Indreptali SIni solicitate talele " umerii,
( lI;a":l1l ul 2: Foloal nd loat! lungim. tal'llulul, rldl-
ca\l manlla cn mal lUI d' ''lIpra capuluI.
Exetert llll): Menat. t. nivelul gitului, bra,el e 'al, r"
la nlv.'ul IImerllor, palmele In jos.. RidicaU maneta.
E rel t i ul 1: Lantul la nivelul lIenunchflor. Fhdlca
Ii-vi pe degetele de II picioare, Indoltl "nunchU.
rldlca11 manela.
b etcr'hol 5! IndOit! putin ,l lNelCltl li
ridicat! manela foloalnd mu,chii , paleflll, lanlul fiind
InUn pre .".Ia ti manela la nly-' ul coapaelot.
ExerciJi ul II: Mlnet.lla nlve-lu l .. lnhmSe
lantul sPre '_\1'" .. rldlu maneta cit mal alls.. Flecale
eterciliu se repetl: de doua ori. cu pali ZI! de 11-7
cunde. In Ilmp da 10 ,ecunde.
ELEMENTE
CHIMICE
ORIZONTAL: 1) Elamenl chimie de culoare cenll,1e
cu aseminiloare cu ale CllrbonuluL - ... '
altul de ac_ti culoare, der cu mira. de IIsturol ..
clrul comput! . l nI OlrhltOll; 2) Elemenl chimIC de cu-
Ioa,. albi cu ploprletiij r.dloacti'!' ... - ti .11111 d.
aceea,l culoare, loarte mal .. blt. fUnd 10lod la dlferole
alll.le NU la acoperir .. unor metale; 31 Element chimiC
din lamilia matelelor alcallne. de culoare arglntle.
moale tf loarle u,or - ea,e aII propriel.llile unui acld
(Iem.); 4) Florlan Dumllre$cu - Stadlll In delyolll!llH
unul lenomen - Scull 5) Ion Horia - Prinse In cuill;
6) A acoperi cu o poJohll' lubtlre de aur_ A Intra In
reactia de comblnltla CII Pe cal; 7) locali
tate In Scotia - Barc' pantru dou' persoane; 8) Ele-
meni chimic. din lamlll, plmlnlurllo, Iare. da cilioare
elb-afglntle. ca,e II ler plerda _ aII
elamenl din grupa ' antanldelor care In combinltil
lunclloneazA lrivalenl; Il) Tran.lormar. pe care o suie-
rI .ub.tanlele chimice aub acltun.. unor agenti
fllld sau ch!mid In IIrma careia apar lubstante nol_
Pentru ea 18 nle .. ue; 10) Simbolul unulelemenl Chi-
mic ce se gluste In canlllili mld In blend.l _ Reniu
m-' mult de lumatale! - Ascenslun.; 11) Supuli
unei opelatii da Inlectlle .ub preSIUnea mOrlarului-
Tot (mold.); I t!) J uri. ulrice.qll'8 doctor (abr. tai.) _
- Gust acid (rar); 13) Element chimic usor, de
cilioare argintie, folollt pe .carl largi. In IndUlOlrle si
tehnlcl._ - ti .lmboJul unul elemenl chimic Incolor '1
Inodor lolosit la reclamer. lumInoase.
VERTICAL: 1) Elemenl chimic de cutoare gilbule cu
mirai nepllicut Int labulnlat In tehnlOil ,1 INdlcin' .. .
H.tI aH fiement radioactiv- ,Intetlc de culoare alb-
.rglnUa fi cu danelllltH 11.1; 2J chimic alb-
erglnUu mal dur decJt plallna ,1 eu 'empeo:lliure de topi-
re lOlrte Illalt4. _- alt elem4nt 'Nor'" r .... _mlmllor
cu platina; l) In pllltlnil - IIICICJI'III' Intu"8COasi -
Aflrm-tle Indolelnicl; 4) Apt cu gfiaatl- Oull., pe,lI
lor, 5) CerboaicA - Etamant chImic cenusiu. foarte
refractar, caaabli fi greu fl Capete del rtdiul -
AndrHICU Elen. - Confident; T) Totatital_ insla'.
llitor dintr-un teborator; 8) Etement chimic ,.... ce se
glsltte Tn natllrA numai sub forml da odd. avInd es-
pectul IInui p""- alb _ Po.t ,oman (TIberiU); 9) In mij-
locul - .1 tn mljlocut flerulllH _ Senslbolo
(fig. ): 101 Eleme"' chimic gaz" CII praprialAlI radloac--
tlve, obttnut prin dednfagrerH radlulul, &Jtlclu'ul, ee
"nlutul _ PQstlR' tirlnesc - Simbolili rulenlll lul;
It) Noml lJ1 ... .mtW Egipt - 12) Dln,II.,. .
A.tTu - Element c himic de cut oare
malubl! ductil. bun condudtor de eleetrlehllfr.
13) Ramuri a chimiei cara .tudlaz' nucleul alomlo1-
Comblnlltle organlel obl'"uli din alcooD IIlU fenoll.
Prot. GHEORGHE , ,. .... U -
JOCULUI
DIN NR. TRECUT
RADIOAMATOIUSM
t - MORSE - SPORT: . 1 U C:'TATOIit - "-
al GI _ RECEPTII; al AIA _ ROMA _ va.
5) IMI _ RA. _ VID: ') U - ANOO _ MAT le;
1J RFTEA - CASA: '1 A MD _ SOARE - D.
Il lol ll'IA - UNI _ AA, 10) ITIRI!" _
It) UE _ IZOLA TIE'.
COPERT A
C ....... erali" ,.all.alI prllI 1" ...,.PIi
11_ .. 4 c lil" _ ti .... of ... - ci .. ,", a poll-
e .... " 48 V.
..
dialog
o CONDITIE
A
,
Una din caraclerislicJle lundamen cere ati lnlHnlt un asemenea obstacol
lale ale tilniei umane care o dElOSI Trebuie s3 (&101'1811 lablrlnturile In
calitativ de toate celelalte vl81ul ordinea dali CA, 8, C, O E), In timp
108rll o constituie capacitatea de a d. 5 minut ..
an11(!lpa rezultatul actiunilor sale. Daca. COnfrunt." solutiile dv. cu SoIUIII-
11'1 actiVitAtile cotidiene posibilitatea le corecte ale testului publicate mal
de 8 pre\'edea asigurA o adaptare f1'HI ' !Os. acordlndu-vll c!te un puncl pentru
buni\ la mediu, In creatia $Iilntlflc! $1 labirint eorect rezolvat Suma
lehnlc! aceletl catltate reprezinta o punctelor faporta!l-o la ela-
cof'ditill de baza 8 inventiviUitli. 10nul de mal )os:
labirintul conslltule unul din cele Capacitate foarte buni da
mei simple uli" instrumente da los- previzluna " . ,. . . 5 puncte.
laro folosil In leboratorul de psihologie Capacltata buni de p(evi.
Animalele rezolva un asemenBlt lebi dune . . . . . . 4 puncte.
rml In mod prII Cite, prin melodii Tncer Capacltete satlsl6cAtoare
"
::==== " I II erorilor, furnlzlndune asI. - dll-p.fevlzlune .. . . . S p'unele
rilor II erOrilor, furnizndu-ne esl - de previziune .. ,.. 3 puncte

fel deie privind capacitalea viteza Capacitate nesatlsfAcltoa
de Invitare pe baza formArii unor re- re de previziune ... 0-2 puncte .
lIeU' conditlonllie motOrii.
numeroaselor de alegere,
dlnbe care doar una reprezinta solutia A
corecta. aceasta metoda ara InsA un
randamenl
:1""-"" .... rn cazul prezentlril unul labirint
desenat numaI la om) In care
toala obstacolele se pot vedaa in ace-
limp, glsirea drumului corect prin
ellm.,area mmtaIA a cAilor )mpropril
8IIltarae obstacolelor IndicA cA per-
$l)an8 ure posibilitatea de
a alege in conformitate cu ceea ce
prevede penlru viilor, demon-
streazA capacit"tea de preVIZiune.
Aveli da rezolvat cinci asemenea
labirinturi. Pornind din din stin-
ga sus al filft:trrul lablrlnt,cAutatl dn ...
mul cored pentru a pute-a prin
COlTul din dreapta jos. merclndu-I cu
o Unie care nu are sa se Intrelale
cu ea nic1 cu vreo alta linie.
In cazul din la
o asemenea situatie sau dall de un
obstacol (drumul este inchis) puteTi
relua de la inceput sau din locul in
r
:t
-;
t--
COLABORATORII AI
IDg, R. COMAN OI". iD.&'o L FLORV Tehn. Ac. HANtJ
loc- M. IVANCIOVlClelq. M.LAURlCelq. V. LAURIC
Biolog EL MANTU Ing. L MARTIN e In,. L
e ID" R. MOSCOVIC1 Prof. 1. Ing. D.
PETROPOL Fi.z. VLAICU RADU. Ing. L RUBEI... 10S.
II.. SUCIU Arb. E. VERNESCU Ing. O. ZAMFIRESCU
Dr. iRI" FL zAGANESCU

cr e.R.
Prezentarea artistic:4: ADRJAN MA TEESCU
Pre'Zutarea grafiCII : ARCADIE DANELIUC
ti admlnlstra,la: Bucure,tl, Plata Selnt.il1
Telefon: 17.t., Int.nor USI n34
TIp-w .. ecutat la Combinatul pollgraflc.IC", Scinteii.

FILATEUE
Dt u.lnd .-a II .... In
UII. dinUI 1<.,..
m"",elI: Imi.lu'" 110,1 ..
le '0",.".,11 1"litul./t
.Turl.m .
S,,"," .. '" formati din
e ""","Inll c.
I v.rO'.! ti ,.p ... ln" cii'.
mit tru_sa " ,mbl ..
10 .... locuri tM
In gd.ul ee .. l .. ...
, Im lIustr." .Iallun, ll .
locurile. IIlIo.ul1. p .. cum r-------=
ti obule: Ii"!1 IIlrllllc ..
B. C" UIUI. a.bel
Pol.n. B,.,o<, OOJl" Du-
narii. BlIla Sov.l ..
,11. 111010.. 11 ..
slltiunl !;It. !Ia IIlorai _
v"n .... Jllpll. ,1 H"p!""
- t.c obl_tul IInlll .In-
OII!" Umbn. In nlol,. d,
2,40 III.
(IJAAIJN. DIN PAG. ff)
Conshllcllu contactelor al, principial
contactarENI. 8e simplificA det6 se utl-
lluiui uo alstem magnetic:.
Conlaclelu sini simple pl'cule. pAI..,.
,. S"U d,n lab" de o!al moah:
lipite cu un edezlv pe o placi de Dtlcal.
tellloht SIIU alt matarlallzolent. io placa,
coreaDufizilor fleclrul contact, aste o
O .. uri prin care trece fi rul de legitun1
co.ltorit pa sp .. tele plicullili de lier.
Indeltorul este alcitult dlot,_un mie
magnat permenanl care esle conacl"l
prlntrun IIr la borna a doua e uoul
Irell.!llormetor de .Iooerle. Prima bornla
acestuia a8te mad pentrll loate becu
lelele.
Forma t' dlmen.iunlle IndelOrtllll1
alnl lunctle de lorma ,1 cotele magne-
C. un exemplu. panlfU un megoel
pastili dim Indallorului.
Meonetul aste Upit dea plilc:l. dIn meterlal
Izolenl. Un orillclu permite uoellame si
contacleu megnetul. lama Irece prin-
tr-o degajere e plicll ,1 Iese deDI,'nd
marginea lndelo,ulul cu 2-3 mm. An.
samblul esle dellnlt prin llplrea unei
plici .uperloare dltl eceliJfl material.
COlele d .. te 81nl orlenlllilve.
Pentru amatorii electronl,t!. H poete
construi un dispozitiv cu Irenllsto"
ce" ai realizeze CI Uumln .. 11t pul.elorle.
--
DEZLEGAREA TESTULUI
. PREVIZIUNE.,
O CONDITIE A INVENTIVITATII


-
- .-
_ -::J:.--.-
_ -::"

1
tii , , ; f ,