Sunteți pe pagina 1din 24

.

PUBLICATIE
SUMAR
SUB SEMNUL iNDEPLINIRII
HOT CONGRESULUI
AL XII-LEA Al p.e.R. ...... pag. 2-3
S c ris oare c itito ri
Scurtcircuit

PENTRU ELEVI . . . . . . . . pag. 4-5
Dioda Zener
Surse de tensiune - surse de curent
Tester
CQ-YO . . . . . . . . . . . .. pag. 6-7
RTTY - Reglarea
teleimprimator
Convertor pentru banda de 10 m
CITITORII . . . pag. 8-9
Semafor electronic
Amplificator
Temporizator
Radioreceptor
Adaptor
PENTRU TINERII DIN
. . . . . pag. 10
mpletituri din nuiele
PUBLICITATE ....... , . pag. 11
OPTIMIZAREA CONSUMULUI
DE ENERGIE . . . . . . . . . . . pag. 12-13
Minipunct termic
Circuite pentru iluminatul economic
AUTO-MOTO. . . . . . . . .. pag. 14-15
Consumul de combustibil
Element economizor depoluant
'.
FOTOTEHNICA. . . . pag. 16
Disc portobiective
TEHNiCA MODERNA pag. 17
Fotodioda
PENTRU TINERELE
GOSPODINE .. pag. 18
Suport pentru reviste
pentru camera copiilor

AUTOMATIZARI . . . . . . .. pag. 19
Avertizoare
de veghe
DESIGN. . . . . . . . . . pag. 20-21
Interior '80
REVIST A REVISTELOR . pag. 22
Pentru fJnrbriz
Amplificator video
Voltmetru
Ohmmetru
VFO
MOZAIC. . . . . . . . . . . . . pag. 23
Scaun practic
Tehnici de YOGA
Cuvinte
A . . . pag. 24
Radioservice
Ul XI,NR.110
Este necesar firesc ca
n al zecelea an de a
revistei Tehnium ne
n ce activitatea a
corespuns pentru care a
fost mai nti ca
3upliment al revistei
apoi ca de sine
vedem,
cum putem inaltelor exi-
stabilite de Congresul al
XII-lea al partidului n acest do-
meniu.
trebuie plasat n
contextul permanente a
profesionale a tinerilor, a
lor mereu sporite
pentru a accesu-
lui din ce n ce mai larg la tehnolo-
giile de vrf oferite de dezvoltarea
a economiei noastre

In acest final de cincinal al re-
debut
de deceniu al tehnicii, ca-
ar fi inutil sub-
liniem propagandei teh-
n rndul maselor
largi de oameni ai muncii n
particular, n rndul tinerei gene-

Ca un prim pas n acest domeniu
s-a realizat o mai judicioa-
a romnesc de
toate gradele, potrivit
actuale de perspec-
a economiei patriei noastre
a celor mai avansate moderne
tehnologice
de pe plan mondial. Festivalul na-
tional Cntarea Romniei - am-
manifestare a ma-
selor - cuprinde o
de stimulare
a tehnice, afla-
acum la cea de-a doua
Ca parte u-

cuprinde o varietate de forme
pentru afirmarea spiritului de crea-
tivitate, ingeniozitate, a talentului
pasiunii tinerei n
narea problemelor ridicate de eco-
nomia privind moder-
nizarea a proceselor de
promovarea neconte-
a progresului tehnologic. n
acest sens, tinerilor
au fost si vor fi concentrate n re-
zolvarea' problemelor ridicate de
actuala de energie,
n economisirea materiilor prime,
materialelor a combustibililor.
Revenind la ntrebarea ini-
trebuie formulat n
:ontextul
mai sus, cont,
evident, de speci"ficul revistei noas-
tre.
Trebuie am
putea fi de de modes-
tie, revista s-a bucurat
de la de o au-
la tinerii cititori, actualmente
cu mult posi-
noastre de Aceas-
ta nu nu sntem
de faptul revista noas-
poate mai bine mai
prompt tinerilor
cititori.
Este demn de luat n considerare
faptul incepnd cu
apare o
pentru pion ieri Start
spre viitor, care propune
contribuie la orientarea
stimuleze creati-
vitatea a pionie-
rilor lor printr-o va-
rietate de formule publicistice, fapt
care o reconsiderare a
continutului unor rubrici ale re-
vistei noastre, pentru a realiza o
armonizare a instructiv-
educative.
Sarcinile noastre sporesc
n perspectiva timpului li-
ber al tinerilor prin realizarea
surilor de reducere a
de lucru, sarcini viznd o
mai la perfec-
la stimula-
rea tehnice, la orien-
tarea pasiunilor inspre domenii de
mare interes pentru dezvoltarea
a noastre. Or, este
in a'cest context, un rol
important n folosirea a
timpului liber l au mijloacele de
informare n cu
atunci cnd ele vin completeze
n mod armonios activitatea pro-
oferind o atrac-
n sensul a ceea ce numim n
limbaj curent Din
paleta a de folo-
sire a timpului liber, importante
fiind toate laturile umane
specifice acestui domen'iu\ ince-
pind cu latura termi-
nnd cu cea un loc
aparte l
tocmai faptului
ne n perioada unui intens
proces de industrializare ce se des-
n paralel cu impor-
pe
acest sens, evident, o
cu totul trebuie acor-
n continuare diver-
selor structuri de
a tineretului, a modului
n care acestea snt sprijinite de
organismele responsabile. De la
bun inceput vom remarca necesi-
tatea ca pentru viitor aceste ac-
poarte amprenta unei ati-
tudini mai incisive, contribuind mai
activ la impulsionarea din
acest domeniu. O particu-
de stimulare a tehnice,
de anu I trecut, este aceea
a concursurilor pe domeniile di-
verse ale pasiunilor constructorilor
amatori, pentru nceput ac-
sub genericul VO fiind
pe radioamatorilor.
Vom n timp, un
echilibru optim al domeniilor, po-
trivit tinerilor pe ca-
tegorii de profesii interese, astfel
nct electronica -
o
mult de tineri -
fie reprezentativ cu
zone de utile, spre e-
xemplu, tinerelor fete, tinerilor din
etc.
Necesitatea unor do-
menii mai diverse n ce-
de a
din ce n ce mai intense ale eco-
nomiei n ceea ce pri-
aportul tinerilor la rezolvarea
unor probleme specifice n timpul
liber. Este un evident acela
n contextul atragerii masive a
tineretului n procesul ne-
mijlocite a bunurilor materiale -
deci n industrie - al diversifi-
substantiale a serviciilor la
domiciliu, necesarul de
n anumite domenii sau
n anumite momente, capacitatea
de satisfacere din partea
Or, printr-o prin-
tr-o instruire mijloacelor
de mass-media, o parte din ser-
viciile de sau
care nu un nalt grad de
calificare, pot fi preluate de
tineri, degajnd importante capa-
de de nspre
sectorul industrial. Printre nume-
roase le exemple ce pot fi date,
care, dealtfel, vor constitui subiec-
te concrete tratate n coloanele re-
vstei noastre, se i'ntreti-
nerea receptoarelor
radio de televiziune, a aparatelor
electrocasnice, a unor mecanisme
simple (yale, etc.), a ame-
n interiorul etc.
problema este destul de
vom aborda n con-
tinuare domenii de care
anticipeze orienteze pasiu-
nile tinerilor cititori. Un e-
xemplu semnificativ n acest sens
ar fi acela al informaticii, categoric
un domeniu al viitorului, care, o-
cu pe a micro-
procesoarelor, va produce o mu-
n ponderea pre-
tinerilor constructori a-
matori. ntr-un viitor
nu prea problemele de
vor trece pe
un plan secundar, de proble-
mele structurilor elec-
tl'Onice, ceea ce va genera o
categorie a
In ne vom ca prin
de abordare a subiec-
telor tratate acestora
fie unei cit mai largi
categorii de cititori, limbajul fiind
pe cit posibil neprofesionist. Ple-
cind de la premisa revista T eh-
nium se in paralel
celor dar celor mai
vor coexista n continuare n
paginile materiale
de intr-un domeniu oare-
care privind (un
ABC al pasiunilor tehnice), dar
articole care solicite
avansate in domeniu.
Ne vom ct
mai sche-
melor propuse spre publicare, in
fel incit pe cit este
posibil, publicarea unor scheme
care ar putea ridica probleme pen-
tru constructorii amatori,
du-le un volum de timp nejustificat
de mare.
cum observat, din acest
ne-am propus
in limitele ce le avem
la o mai tine-
conferind rubrici
un simbol adecvat.
a ne propune aici ex-
punem n programul nos-
tru de pentru viitor, pro-
gram inspirat nemijlocit din recen-
tele documente adoptate la cei
de-al XII-lea Congres al partidului,
ei deschis
tuturor propunerilor dumneavoas-
menite optimizeze activita-
tea a revistei noastre.
iOAN ALBeSCu
:."':' ..
"1
il
o
PENTRU PIONIERI SI SCOLARI
JIITORUL
INCEPE
AZI'
TEHNIUM 1/80
, ,
Sub titlul acestei rubrici ne propu-
nem cazuri, pro-
bleme care bunul mers al
constructorilor amatori.
ca subiectele acestei rubrici
nu fie att 'de numeroase, iar cele
publicate grabnic re-
zolvarea cu concursul tuturor factori-
lor responsabili. pe dum-
cititori, ne scri-
pentru a ne semnala neco-
legate de aprovizio-
narea cu materiale, aparate, elemente
de necesare cercurilor teh-
nico-aplicative, de aspecte organiza-
torice ale muncii constructorilor a-
matori etc.
*
n cu aproape un an, prezen-
tam n paginile revistei noastre, n-
tr-un reportaj publicitar, gama produ-
selor ntreprinderii de aparate electrice
de din din care o
mare parte o constituie aparatele de
control destinate construc-
torilor amatori. Cu acea ocazie, subli-
niam majoritatea aparatelor din
ntreprinderi! snt
portabile, au un gabarit redus, domenii
largi de o sensibilitate ridi-
o snt ro-
buste - conditii ce le recomandau
celor de domeniul
electronicii, electrotehnicii etc.
Gradul de interes pentru asemenea
aparate (multimetre, megaohmmetre
magnetoelectrice, voltmetre cu
testere, wattmetre) a fost imediat ates-
tat de mare de scrisori primite
la n care se modali-
tatea unor astfel de instru-
mente absolut necesare constructo-
rilor amatori.
Am efectuat o n
la cteva mari magazine de
specialitate. Aparate electrice de
din nu au fost
oferite n
ceea ce aparatele de
control procurate din import, aces-
tea s-au foarte rar n
total
La Magazinul Dioda, res-
ponsabil Matei ne confirma
cererea mare de aparate de
control, care n-a putut fi
dect pentru cteva zeci de
care au amperme-
tre-voltmetre din import, la costul de
1 246 de lei, dar ... in cu cteva
luni.
La scurt timp de la inaugurare, emi-
siunea-concurs Viitorul incepe azi
a angajat ntr-o a
tehnice tineri din ntreaga
Succesul primei la
proba de inventivitate Tribuna idei-
lor a suris
Alba, autorii unui interesant studiu
dedicat de valorificare a
resurselor energetice secundare cu
term ic n T ntreprin-
derea Aiud. La
trimise de reprezen-
Cu bucurie revistei Start spre viitor,
astfel cea mai in peisajul publicisticii care
propune de informare a celor mai
tinere ale patriei.
Revista Start spre viitor este o cu atit mai mult cu cit ea
vine acopere o de reprezentative ale pionierilor
cu reale n contextul actual al cincinalului
revistei Tehnium acest prilej pentru a transmite colegilor
de la revista Start spre viitor urarea de succes deplin n nobila
responsabila misiune de partid pentru formarea deprinderilor teh-
nice ale celor mai tineri cititori, de a unei
fructuoase, formeze un sistem unitar coerent de
a tinerei
Nici la Magazinul Electrotehnica
nu a surs constructorilor ama-
tori, care de luni de zile n-
se zadarnic despre
posibilitatea unor astfel de
aparate. La magazinul de specialitate
din strada Academiei, din vara anului
1979, cind au sosit 10 de instru-
mente de acestea tot din
import), nu s-a mai nici o livrare
pentru a satisface cererea solicitan-

intreprinderea a
naintat formele de contractare direc-
de specialitate din Ministerul Co-
Interior
metalo-chimice), la anu-
lui 1979 nu s-a nici un pas con-
cret n vederea cu
aparatele necesare constructorilor a-
matori.
Argumentele invocate de reprezen-
Ministerului Interior
reveniri din partea ntreprin-
derii care, ni s-a explicat,
nu poate asigura decit un service n
zona nu a rezolvat pro-
blema tarifelor de repa-
precum pieselor de schimb.
n timp, ntr-o scrisoare adre-
noastre, se negru
pe alb aparatele snt n curs de
omologare ele nu snt).
Oricare ar fi chiar
unui singur service la nu
ar complica prea mult problema (argu-
mentul contra, invocat de reprezentan-
M.C.I., fiind transportului),
deoarece piese fragile, alte
componente TV se trimit prin
de de Magazinul Dioda,
beneficiarilor din provincie,
lor privind deteriorarea aces-
tora fiind minim.
Lipsa de interes pentru ca-
tegorie de aparate de
reiese din faptul nu se
alte ntreprinderi pot produce
produc aparate de control,
care satisfac amatorilor.
De Cooperativa Radio- Pro-
gres, care instrumente de
control pentru radioamatori, este prac-
tic o pentru co-
metalo-chimice.
Normal ar fi ca organele
ncepnd cu din magazinele
de specialitate terminnd cu facto-
rii responsabili din
de resort, testeze cu mai
de ce nu?, solici-
dintre care con-
Prahova
au ocupat celelalte locuri de pe
podium.
Calde autorilor
ce au reprezentat cele trei
precum echipajului Vaslui,
n prima confruntare
a emisiunii concurs Viitorul incepe
azi.
n continuare tema
spre rezolvare pentru luna
februarie.
REDACTIA
structorii amatori o
parte. De asemenea, e-
a de piese aparate
necesare amatorilor consti-
tuie, n fond, un 'indicator capabil
rezolve care de
luni de zile (chiar ani) rezolvarea.
Pe de parte, nu putem afirma
n dialog cu
nu au nici o Intrarea
n circuitul comercial intern, n maga-
zinele de stat, se face cu
complete, cu asigurarea
tuturor legale necesare in-
n magazine. Or, la
lunii decembrie, M.C.I.-ului
nu li s-au dat curs de ntreprin-
derea
este cazul fie ter-
minat dialogul hrtiilor n interesul unei
largi categorii de con-
structorii amatori, aparatele de
control le snt att de utile.
ntruct chiar produsele din import
(mult mai scumpe dect cele din pro-
nu snt asigurate pentru
a satisface cererea consumatorilor
(pentru anul 1979 s-au contractat 5000
de ampermetre-voltmetre, care
n-au acoperit nici 5 la din
cerere), este imperios necesar un con-
tact eficient constructiv ntre ntre-
prinderea organele
pentru ca termenele de in-
trare n magazine pentru aparatele
electrice de nu se prelun-
la infinit, aducnd n continu-
are prejudicii constructorilor amatori.
Constituind o
pentru asigurarea tehnice a
tinerei pentru
a numeroase categorii de ti-
neri de radio,
electro-
asigurarea tuturor componen-
telor bazei materiale a de
profil o ndatorire, poli-
de la care nu se pot
sustrage nici
lui, nici intreprinderile
puternic asupra
birocratismului, ntr-un spirit de
conlucrare eficace, re-
pot anula o
anomalie n
acest domeniu: producem n
aparate electrice de de bu-
calitate, iar n
cnd cnd, de fapt, foarte rar,
aparate din import scumpe n
insuficiente.

Tema nI'. 3
de optimizare a transportu-
lui urban n municipiul de
mijloace.
Se cer a) flu-
traficului, dirijarea
lui b) economia de carbu-
rant; c) accesul prompt la locurile de
d) reducerea n zonele
dens populate; e) utilizarea
a mijloacelor clasice noi de transport.
3
ELEMENTE
DE CIRCUIT
DIODA llNIR
cum s-a n articolele
precedente, n polarizare dioda
Zener se ca o sem i-
conductoare deci poate fi
prin metodele cunoscute de
la diode (vezi numerele -; 8/1979 ale
revistei noastre).
n polarizare dioda Zener
ncepe semnificativ abia
atunci cnd tensiunea jonc-
se apropie de valoarea de refe-
UZ' valoare ce poate fi
ntre 3 200 V, n de tipul dio-
dei. Prin urmare, pentru a verifica o
stabilizatoare n polarizare in-
este o de ten-
Fiz. A. MRCULESCU
siune (de regla-
a valoare fie mai mare
dect tensiunea de
UZ' Dioda se n serie cu sursa,
prin intermediul unei rezistente de li-
mitare a curentului. n paralel dioda
se un voltmetru de tensiu-
ne pus pe un domeniu adec-
vat de
n fig. 12 este sugerat un montaj
practic pentru verificarea diodelor Ze-
ner cu tensiunea de mai
de 24 V. Deoarece constru'ctorii nce-
nu dispun, n general, de surse
reglabile n intervalul 0-30 V, s-a indi-
cat legarea n serie a trei baterii minia-
IIRII OI TIISIIII-
IURSIII CIRIIT
Indiferent de natura sa, un generator
electric de tensiune poate fi
caracterizat prin intrinseci.
anume tensiunea (sau elec-
tromotoare, E, r.
Curentul electric, 1, nu
sursa, sa fiind de
valoarea a din circuit.
Aceasta din se compune din re-
a sursei (r)
R. La rndul
suma tuturor rezis-
nseriate n circuit, inclusiv cele
ale firelor de cu-
rentului 1 care trece prin circuitul simplu
din fig. 1 de mile E, r R este
prin legea lui Ohm
E = rI + RI. Pe de parte, pe baza
Al
1'-
",.1
10

8

6
E5 r
4
z
I.U
2 CJ
B
+
---tIJIII> 1
0,2
4
MARK ANDRES
legi a lui Ohm, produsul RI re-
de tensiune pe rezis-
U = RI = E - rI. Cum n
valoarea lui R au fost incluse rezisten-
distribuite pe firele de conexiune,
tensiunea U se la
bornele sursei, la A-B
ale circuitului exterior, de unde denu-
mirea de tensiune la borne. Din expre-
sia de mai sus, ca din prac-
se deduce valoarea tensiunii la
borne nu este ci direct
cu curentului prin
circuit, respectiv invers cu

0,4-
tensiunii U n de cu-
rentul 1 se poate reprezenta grafic prin-
tr-o de U =E - rI, care
HA)
0,6 0,8 1,0 1,2
de 9 V, care permit ten-
siunilor fixe de 9 V, 18 V 27 V,
prin mutarea contactului mobil K. Ve-
rificarea se ncepe de la tensiunea mai
de 9 V, cu voltmetrul pe o
de 10-12 V. Snt posibiie

a) Voltmetrul o tensiune de
0,5-0,8 V, care nu se apre-
ciabil prin trecerea comutatorului K
pe de 18 V.Dioda
a fost pe dos,
instrumentului corespunznd tensiunii
directe pe Se
,...-------0
dioda se reia
b) Voltmetrul o tensiune oa-
recare ntre 3 V 8-8,5 V, valoare ce
tensiunea de re-
Uz a diode!. Pentru a ne con-
vinge de acest lucru, trecem comuta-
torul pe 18 V, acu-
lui, care trebuie devieze foarte
de la
c) voltmetrului n apropie-
o
0,2 0,4 0,6
U
;rT1
4
\tS iti

;_8
\!J
'P
II
8
&&1
rea valorii de 9 V nu este
Este posibil ca dioda tocmai
tensiune de dar este
mult mai probabil ca instrumentul
indice, de fapt, tensiunea bateriei (mi-
nus foarte pe
serie de 1 kQ), dioda fiind
(U
7
.;, U). Se trece voltmetrul pe o
de 25-30 V, apoi se K
pe 18 V se reia
acului este acum ntre 8,5-
9 V 16-17 V, aceasta corespunde
tensiunii de UZ' O citire n
R
1kn
DZ
12
jurul valorii de 18 Veste din nou ne-
fiind comuta-
rea lui K pe 27 V.
n cazul unei diode volt-
metrul n zero, iar
pentru o
instrumentului corespunde tensiunii U
aplicate i :llinus pe
serie R, de obicei n com-
cu a volt-
metru lui).
3
0,8 1,0 1,2 1,4
HAl
U
5
Is
6
siune electromotoare, E, dar
interne diferite, r
O
=0<r
1
<r
2
<r
3
. Se
tensiunea la borne
atinge axele de coordonate U 1 n
punctele U =E (I = O) respectiv 1 =
=Is=E/r (curentul de scurtcircuit, cnd
U=O).
n fig. 2 au fost trasate graficele U =f(I)
pentru patru surse avnd ten-
cu att mai n de curent cu
ct rezistenta a sursei este mai
n dazul (teoretic, ideal),
cnd rezistenta a sursei este
(r o = tensiunea la borne nu mai de-
pinde curentul prin circuit, graficui
fiind o cu axa orizon-
1. Un generator electric care are
se
de tensiune sau
de tensiune El poate de-
bita teoretic orice curent, mo-
difica tensiunea la borne.
TEHNIUM 1/80
IIIIIR
*
Din schema (fig. 1) se ve-
de este vorba de un amplificator
n curent continuu cu trei etaje. La
nivelul etaj s-au borne
pentru conectarea pieselor de verificat.
testeruiui este prin
aprinderea beculul L.
Montajul trei tranzistoare cu-
rente (pnp, cu siliciu). Pentru T
1
T
2
(BC 177, BC 251) 'se vor sorta exem-
plare cu factorul beta peste 200, avnd
reziduali ct mai mici. T 3 poate
fi de tip BD 136, BD 138, BD '140.
Valorile rezistentelor nu snt critice.
Singura care se experimen-
tal este R3' ea fiind n fel
nCt becul L fie complet stins cnd
toate bornele snt libere. va prefera
o valoare ct mai mare (eventual se
poate suprima R3' este ndepli-

Bornele lE'se' servesc la verificarea
pieselor contactelor care
o n curent continuu cu-
ntre o 25 n. Prin urmare, se
Stabilizatoarele de tensiune utilizate
de amatori pot fi considerate cu o
ca surse de tensiune con-
Avantajul major al
tensiunii la horne acesteia
de valoarea de este
prin riscul auto distrugerii sursei in
cazul unui scurtcircuit accidental la ie-
atunci cnd rezistenta
scade foarte mult, tinzn'd
zero, curentul debitat creste n
mod stabilizatorui
tnd tensiune la borne.
n piesele componente
special elementele regulatoare serie)
suprasolicitate se pot distruge, .uneori
n intervale extrem de scurte de timp.
Din acest motiv, stabilizatoarele de ten-
siune snt de cu cir-
cuite speciale de care au men-
rea de a reduce tensiunea la borne
TEHNUJM 1/80
M. ALEXANDRU,
pot verifica aici
semiconductoare de medie mare
putere, condensatoare electrolitice cu
capacitatea de peste 2 (respec-
tnd polaritatea), comutatoare, con-
tinuitatea unor circuite electrice etc.
Piesa este cu bate-
ria de 4,5 V cu becul L (fig. 2).
Bornele E'S' (.B')-C' permit veri-
ficarea a tranzistoarelor de me-
die mare putere, de tip pnp sau
npn. Emitorul, baza colectorul tran-
zistorului se respectiv, n
E', B' C' pentru pnp (fig. 3), iar pentru
npn n C', J3' E' (fig. 4). Conectnd
nti emitorul colectorul, becul tre-
buie stins. La conectarea
bazei, becul trebuie ilumineze nor-
mal.
Bornele EmB-C snt destinate veri-
ti anzistoarelor de putere.
Emitorul, baza si colectorul tranzisto-
rului se n E, B respec-
tiv, C pentru pnp (fig. 5) n C, B
respectiv, E. pentru npn (fig. 6). Se
emitor-colec-
tor (ntre E C), respectind polarita-
tea; becul trebuie stins. La
conectarea bazei, becul ncepe ilu-
mineze de la o a curso-
rului p, n de
factorul de amplificare. Pentru a com-
B
p
o
NI
N
B
CM
o
para mai diferite tranzistoare, este
util se un
tambur divizat de la O la 100.
La bornele E-C mai pot fi verificate
electrice cuprinse n inter-
valul orientativ 0-3 kO, condensatoare-
le electrolitice avnd capacitatea peste
50 ,uF (cu respectarea pre-
cum semiconductoare
de putere.
Bornele M'N' M-N servesc la
verificarea rezistentelor si con densa-
toarelor. Astfel, nt're M" N' se pot
conecta cu valoarea ntre
500 kO condensatoare cu capaci-
tatea ntre 0,5 100 ;-t.F. La
bornele M-N sensibilitatea este mai
1
mare, putndu-se verifica
ia cea 30 Ma condensatoare cu
capacitatea de peste 2 nF. Limitele
acestor domenii snt orientative, ele
depinzind de calitatea tranzistoarelor
utilizate.
La verificarea condensatoarelor e-
lectrolitice se va respecta polaritatea
(plusul condensatorului la bornele N,
N', Esau E'). nainte de repetarea unei
condensatorul trebuie des-
(de exemplu printr-un bec de
becul nu se aprinde
deloc, condensatoru! este ntreru pt,
capacitate sau nu se ncad
n domeniul de sensibilitate ales.
becul se aprinde nu se mai stinge,
condensatorul este sau cu
pierderi foarte mari (se
bornele cu sensibilitate mai
5
L
p
+
o
Pentru un condensator bun, becul se
aprinde brusc se stinge lent,
un anumit interval de timp (care este
cu valoarea
In fig. 7 este o sugestie
de cablaj de a pieselor pe
panoul frontal al cutiei n care se in-
troduce aparatul. este din-
spre interior, la scara 1 :1.
vederea a
panou lui frontal. Se tran-
zistorul T
3
este montat pe un mic
radiator n de U (cca 8 cm
2
).
Becul este mascat printr-un
de plastic semitransparent.
utilizate snt borne de de la
radioreceptoarele portabile.

II II


+=-

.. L 4,5 V
2
R8
36011
c
B'
L
E' (+)
6
4,5 V
+
c
Oe
B
E'

E
o
II
ee
T1
CQ-YO
TT'
REGLAREA
TELEIMPRIMATOR
NICOARA PAULIAN - V03 SE.J
BORCEANU - Y03 CP
DAN LIVIU VOICULESCU - Y03 ..IX
teleimprimator snt mult
prea complexe, ele neputind fi coJ.1-
struite de radioamatori. In
schimb, pot fi procurate de la diverse
servicii de ca aparate
scoase dinuz,prin radioclubul central.
n momentul n care noul venit n
RTTY procure o
telex, n sigur se va afla n
a numeroase probleme.
La noi n se de
R.D.G. produse de firma
RFT. Tipurile mai comune snt T51
T65 (cu sau cu Cele cu
inconvenientul nu
pot folosi comenzile de LF CR (line
feed - avansul rindului respectiv,
carriage return - ntoarcerea carului),
fare snt pe
In orice caz, trebuie cont la trans-
mitere de acest lucru si la intervale de
aproximativ 60-70 de 'caractere,
sate pe rnd cele clape, pentru a
intoarce carul corespondentului cu
care In caz contrar, ii vom
crea probleme serioase, deoarece, de
multe ori, el nu are posibilitatea
singur carul.
o cu car are 76 de caractere
pe un rtnd. .
T51 un cablu de
racordare la un al doilea pentru
Acesta din
are patru fire ce merg la un
de un tip special. Se ma-
la (inainte se va verifica
pe eticheta de la motor tensiunea
este n acest moment, mo-
torul ncepe se se ma-
un zgomot puternic, sacadat,
datorat mecanismelor n la
de tip T65 acest zgomot este
mai redus.
n continuare se vor identifica firele
de lucru ale ii. Se va folosi un
ohmmetru se va prin per-
ntre cefe patru fire
luate dte (cu Se
vor identifica cele fire care
scurtcircuit total (zero ohmi) ca
fiind contactele Ce-
lelalte fire
bobina electromagnetului cititor pre-
o de cteva sute de
ohmi. Se reintroduce n
se o tensiune de 12 V pe
firele identificate ca fiind ale electro-
magnetului cititor. totul este n
sacadat va inceta
se va auzi doar zgomotul uniform al
motorului. Apoi se vor nserla firele
cu firele electromag-
netului cu bateria de 12 V (polarita-
tea nu are Din nou zgo-
motul sacadat trebuie La
unei clape a tastaturii, pe
hirtie va trebui caracterul res-
pectiv. Se vor folosi caracterele R Y
(litere de test n telex) ce vor fi trans-
mise 1n unul altul se va
COIVIRTIR
PEITRU BAIDA DE 10 m
Radioamatorii care recep-
toare cu prima
de 10,7 MHz pot construi un conver-
tor pentru banda 28-3) MHz, n felul
aces1a avnd acces la emisiunile trans-
mise prin Montajul descris
mai jos este relativ simplu nu ne-
reglaje laborioase,
calitativ radioamatorilor dor-
nici de OX-uri.
Piesa o constituie un
condensator variabil cu 4
Pentru acestei piese s-au
cuplat condensatoare de tip
Mama ia demultiplicare), ca n
fig. 1. Tamburii pe care este
sfoara de snt de la radiorecep-
torul IV.
Filtrul de la intrarea convertorului
o atenuare a
"''''''ro " "",,",,"1" 35 reduce
TRIFU eUMITRESCU -
Y03 BAL
BFX89 in mixer a unui tranzistor cu
efect de Cmp (BFW 10, 11, 12).
Oscilatorul cu
A-'

T.U.-u{u
(TtL.)
F1LTRELOR DE
"

manevra prghia din dreapta
sus a
corect de RY pe 80 la
din cursa pirghie! este
corect In caz contrar,
trebuie apelat la un specialist. Oricum,
chiar la o de 40 la ea
este Pirghia se va fixa la
mijlocul dintre extremele la care nu
mai corect
Pasul este acela de a regla
viteza motorului, n cazul n care este
de tipul cu governor. Pe axul motoru-
lui, spre stnga lui, se o cu
marcaje albe o randali-
cu un Rotita va fi
cu o (1n timpul mersului) cu
se va roti de Prin
I
I
I
semnalelor nedorite.
propriu al convertorului
este foarte mic, folosirii n
amplificatorul de RF a unui tranzistor
I : L _____________________________________________
6
LED
1
CDB 486


2
rubare, viteza invers. Pentru
reglaje pe viteza de 50 Bauds un
diapazon special ce poate fi eventual
procurat de la un serviciu de
nere a acestor Viteza va trebui
fie mai dect cea
de diapazon (se va
de reglaj cu aproximativ 5 ture).
O de reglare a motoru-
lui este cea Se va lipi
o de maximum 1 cm de
culoare sau argintie)
radial pe discul motorului. Se
motorul ntr-o fluo-
rescent. Pe disc va o
de elice, care.! viteza este
va In caz contrar, se va roti
de reglai la
O.
111 Ecl'tln
BFX89 'OFW
10,11;12
este foarte stabil
urma 'C'C'-"U'QLIJ
date: n
TEHNIUM 1/80
,...l ,....
4
r
+ 6V

FILTRULUI
DEIIMARK
tC
...,.
lE
.... .....
:x
y:
...
IESIREA
-4- FILTRULUI
3A
L..------__ --J.,O -6V
F!LTRELOR
DE "MARK'\ ,\SPAC E"
1N4148
de mai sus. Apoi se va de-
cu aproximativ 5 ture
pentru aducerea la viteza de 45 Bauds.
n reglaiul poate fi
din mers, prin
unor radioamatori din dar acest
lucru nu poate fi dect con-
struirea adaptorului. De aceea este
recomandabil a nu se umbla la regula-
torul centrifugal dect construi-
rea adaptorului, deoarece
snt, n general, gata reglate pe 50
Bauds.
Ca intretinere este bine ca din cnd
n cnd (ia o se din
cele de pis-
(un fel de ambreiaje) mai ales cel
din dreapta spate, care la o
mai Se va folosi numai
ulei pentru mecanisme fine.
SISTEME DE ACORD
in general, este o
emisiune RTTY ureche, dar
este foarte dificil acordezi Rx-ul
pe o emisiune RTTY cu preci-
minute, fuga de este de
10 kHz; n ore, alunecarea
de este de 200 Hz pe
Aceste rezultate snt efectul com-
cu temperatura a montajului
prin introducerea unui condensator
ceramic de culoare gri cu punct negru,
de 47 pF (n notat cu
Condensatoareie de acord respec-
tiv, de cuplaj ntre etaje snt cu die-
lectric mica. Tensiunea de alimentare
este
3B
zia de T.U. (30 Hz) atunci
Cnd acesta din nu este
cu un dispozitiv oarecare de acord.
Orice de a lucra n RTTY cu
un T. U. care nu are un sistem
de acord va fi de pierderea
unei mari de hirtie de timp.
Au fost imaginate mai multe sisteme
de acord care, in de complexi-
tatea schemei, dau o cantitate mai
sau mai mare de pri-
vind starea acordului. In general, n
schemele date n trecut al
revistei au fost sisteme de
acord, dar problema este att de
nct am considerat util o aprofun-
prin prezentarea altor sisteme
ce pot fi adaptate la diferite T.U.-uri.
Cel mai simplu sistem ca
indicator de acord un LED care este
comandat de la TTL a T.U.-ului
(fig. 1). Pe o
acordul este corect, LED-ul va
fi aprins. In timpul unui sem-
nal RTTY, LED-ul va clipi n ritmul
Montajul se pe o de
cablaj imprimat cu o grosime de 4 mm,
pentru a asigura o cit mai mare sta-
bilitate Cuplaiul cu sistemul
de demultiplicare se face de la axul
condensatorului variabil
tor oscllatorului locai, pentru a evita
erorile de acord.
Schema este n
fig. 2, iar tabelul Cll datele
bobinelor.
DATELE BOBINELOR

TEHNIUM 1/80

7
-
-I
semnalelor Sistemul poa
te fi completat cu un osciloscop cu
care se va semnalul din punc-
tul A. n acest punct semnalele au o
amplitudine de aproximativ 3,5 V. Baza
de timp a osciloscAopului se pe
20 ms/div. In aceste se
poate o emisiune
de una cu un
oarecare antrenament.
. O dezvoltare a sistemului cu LED
este n fig. 2. Dispozitivul
trei LED-uri cu ajutorul
rora se poate observa n orice
starea semnalului Pe po-
acordului optim, n regim dina-
mic, LED 2 va fi aprins n
n timp ce LED 1 LED 3 vor clipi
alternativ, n ritmul semnalelor RTTY.
Sistemul se la T.U. de tipul
tonuri cu filtre separate pentru
mark space. EI se,va conecta
la de mark respectiv,
space ale T.U.-ului.
O este aceea care folo-
un microampermetru. n prin-
cipal metode de conec-
tare. Prima (fig. 3a) este
mai ales la sistemele cu PLL dis-
criminator, iar a doua, la sisteme cu
, tonuri. La schema din fig. 3a,
n timpul unui semnal
RTTY, acordul corect este indicat de
o oscilare a acului indicator
al microampermetrului ntr-o si-
atunci cnd se o valoare pre-
a curentului de Grafi-
cul U = f(1) pentru un stabilizator auto-
protejat ca n fig. 3.
Am deci sursa de tensiune
un caz particular
de generator electric, anume acela n
care este sau poate fi
aproximativ Ce se n
cu extrema in
cazul surselor cu foarte
mare?
Analiznd din fig. 2 n sens
invers, pe ce
a sursei, curentul maxim
debitat tinznd spre zero. n acest
fel se interesul practic, deoarece
cu o
nu s-ar deranja constru-
o de la care nu se poate
curent. Situatia se
cu in-
tensiunea
constant
de curent constant).
cum sursele de tensiune con-
este limitarea curentului
DE"SPACE.,.." _--+++-_
a
la cadranului. Cnd se
tonul de space, acul
indicator se spre unul din
capetele cadranului (n de sen-
sul de conectare al microamperme-
trului). P2 se
astfel nct, semnal, acul indicator
(CONTINUARE iN PAG. 13)
n caz de scurtcircuit, la sursele de cu-
rent constant se impune limitarea ten-
siunii Iaborne n caz de ntrerupere
a circuitului de (alt-
feL prin deschiderea circuitului exterior
ntreaga tensiune e1ectromotoare s-ar re-
la borne). Caracteristica U = f(I)
pentru o de curent constant cu
limitare de tensiune ca n fig. 5.
O posibilitate de a
la circuit deschis este indi-
n fig. 6. Att timp ct R
este n circuitul de
tensiunea U la bornele A-B este con-
cu produsul RI (1 = con-
tensiunea de Uz,
a diodei Zener este mai mare dect U,
putem considera dioda negIi-
jnd curentul foarte mic absorbit de ea.
n cazul unei ntreruperi accidentale a
circuitului exterior, tensiunea la bornele
A-B brusc, dar nu poate
valoarea Uz, dioda se deschide, pre-
luind ntregul curent de
Ca o concluzie, constructorul amator
trebuie sursele de tensiune
au rezistenta foarte
iar sursele de constant au
foarte mare. Ambele
snt
ciale de

Bibliografie: Tout l'Electronique nr.
446/1979.
7
si
scopul de perete Se-
mafor, dar se a
de antrenament cu cartul sau
Folosind circuitul integrat TBA 820,
se poate realiza amplificatorul audio
din figura 1, alimentat de la o tensiune
de 9 V.
Banda de trecere este 20-20000 Hz,
cu distorsiuni mai mici de 3 la
Consumul maxim la 9 Veste de cca
350 mA, curentul de repaus de cca
5 mA, sensibilitatea de 15 mV la o
de intrare de cca 15 kQ.
P de 250 kQ
pentru reglarea
Fig
r.
ca semafor pentru gazeta de
fete, se poate la sern1f<egLablle.
n fig. 2 este ca-psula circui-
tului integrat. Dintre cele 14
se numai 10, restul servind
pentru fixarea pe placa cir-
cu)tului imprimat.
In fig. 3 se schema de cablaj pe
placa cu dimensiunile de
38x63 mm, la scara 1:1.
Alimentarea amplificatorului se poa-
te realiza de la baterii sau alimentator
de !:I V stabilizat.
8Sl.
+
V
9V
ce
M
1
3
63
1/80
rEI'1I111A108
Sint un cititor al revistei Teh-
nium de la sa
pentru de la bun nceput revista
mi s-a deosebit de interesan-
am devenit un abonat
permanent.
Am realizat mai multe construc-
electronice trimit, pentru
inceput, n de a fi publica-
unui temporizator
electronic.
'*
o economie de energie
poate fi prin utilizarea unui
dispozitiv de temporizare pentru por-
nirea sau oprirea un
anume interval dinainte stabilit, a unor
consumatori eleCtrici.
Schema pe care o poate
fi pentru cu o du-
ntre O 5 minute.
Montajul se dela o
Ing- COSTACHE FLOREA,

de tensiune ntre 24 V
30 V, nu
Experimental s-a o eroare
de maximum 5 la n interiorul in-
tervalului de temporizare, care este
cu reglare
Intervalul de temporizare este reali-
zat prin condensatorului C
cu un curent constant dat de genera-
torul de curent realizat cu tranzisto-
rul TI' Acest lucru circuitului
liniaritatea intervalului de temporizare
cu P
1
=
250 kO, liniar.
K este normal des-
chis, el servind la con-
densatorului C (se nchide pentru un
timp scurt), n vederea inceperii unui
nou ciclu de temporizare.
Reglarea ntr-o
n intervalul 0-5 minute se
din Pz =
100 kO, cu P
1
la maxim,
IAllfllle"r",
Montajul este de tip reflex,
fiind recomandat n special construc-
torilor
Primul etaj, realizat cu tranzistorul
TI piesele aferente, este un amplifi-
cator RF AF de tip reflex.
este cu ajutorul cir-
cuitului Semnalele culese de
circuitul s1nt induse n bo-
bina lz ce snt amplificate n
RF de Ti, detectate de dioda D
1
amplificate n AF de DR
permite trecerea de cu-
rent continuu spre etaje
AF.
Radioreceptorul se cu
baterii R6 (de 1,5 V) in
schema
deosebit de
modul de conectare la un aparat de
(transceiver) care 'Iu
este cu baleiaj automat. In
dreapta liniei punctate snt prezentate
piesele oscilatorului local (VFO) din
transceiver, iar n stnga schema adap-
torului.
Analiznd schema, care se caracte-
prin redus de piese,
se poate vedea tranzistoarele com-
plementare T
1
- T
z
cu aferente
un de semnal
dinte de
Frecventa este de con-
stanta de timp Ct-R
z
, iar amplitudinea
de Pl'
InrniPrHl1i de baleiere (n mod nor-
mal de kilohertzi) este determi-
nat de caracteristica d iodei varicap
BA, a condensatorului Cx (montate
n transceiver) de amplitudinea ten-
siuniide a varicapuluL Au
fost evitate n schema trans-
celverului. S-au utilizat componente
de comutare reglaj auxiliare. Ampli-
tudinea tensiunii de n po-
automaAt se cu poten-
Pl' In manual a co-
mutatorului se caracte-
risticile ale transceiverul.uL n
TEHNIUM 1/80
MATEI TECUCEANU.

serie.
Bobina Li are 80 de spire, Lz =8 spire,
L3=4 spire, toate din CuEm !J; 0,12.
Bobinele Lz L3 se peste
L
t
DR este construit pe un tor
dle sau miez de tip
250-400 de Diodele snt de
de Valorile con-
critice.
Condensatoru! are valoarea
de 270 pF este de tip
N. MATEESCU,

n de a
tensiunea de a
""'I'"i,..."",,, ,1"1 se culege de pe cursorul
Pz. care permite dez-
a receptorului (RIT)
de la emisie.
Atunci cnd contactele releului snt
n de emisie, tensiunea de
a varicapu!ui se de
pe un divizor de tensiune fix kO-
1,2 kO).
Realizarea a adaptorului va
avea o foarte bine
Piesele vor fi plantate pe o
de circuit imprimat din stido-
introduse ntr-o cutie reali-
de fier de 1 mm.
ntre adaptor aparat vor
fi mai scurte, cu cablu
coaxial blindat.
Valoarea lui Cr se alege ce-
Pentru CI =10 ,u.F, perioada de
balaiere este de aproximativ 4 secun-
de. La o valoare de 100 fLF pentru CI'
perioada este de aproximativ 40 de
secunde.
MODUL DE ARIE
Se releul RL n re-
iar Pz se po-
n de mijloc. Comuta-
iar n gama timpul se re-
liniar continuu din P
l
Modificarea intervalului de tempo-
rizare se prin schimbarea con-
densatort.ilui C ntre 100 1 000 p..FI
min. 20 V.
Reieul RL, de tip are o
tensiune de lucru mai de 24 V
o mai mare de 400 O.
RL are o tensiune prea se
n serie cu el o

K se pentru
(2-3 s). EI poate fi nlocuit prin con-
tactele unui releu ncorporat ntr-un
alt temporizator.
posibilitatea unor
comenzi foarte mult temporizate prin
conectarea n a n astfel de
circuite de temporizare.
r -------...:..---------------,

J!
acest
Am evitat acest
vederea sche-
mei. baleiat se
sau ngusta cu ajutorul
postul n
Kl n manual
torul se exact pe tra.,..,,,,,.n'l-,,,
postului. .
este deosebit
n benzile de 28 MHz
dar se poate folosi
RL
PINTRU
TINI I
.. ' DI AIRICI U
t PL TI
DI
UI
mari sau mici, rotunde sau
dreptunghiulare, ovale sau conice, cu
sau
capac sau fi
din nuiele de lungi,
elastice care se
lungul fibrei.
Pentru a a mpletire
se folosesc de
un an, care snt lungi. O-
biectele mai mari, ca scheletul ca-
se fac din nuiele de salcie de
doi ani. O nuia desprin-
derea coji! de pe ea, trebuie
Nuielele
folosite la au
lungimea de cel cm dia-
metrul, n locul unde au fost
de 5-10 mm. Este suficient a verifica o
nuia din salcia asupra
oprit, pentru a celelalte
nuiele din salcia siflt bune
sau nu pentru a fi mpletite. In orice
caz, la o nuia miezul, n locul
unde a fost este foarte mic,
abia distingindu-se.
PREGATIREA NUIELELOR
IN VEDEREA IMPLETIRII
Nuielele pot fi recoltate n tot timpul,
anului. recoltarea lor se face
coaja de pe nuiele se
prinde cu a fi ne-
voie de o prelucrare In ce-
lelalte anotimpuri, pentru a desprinde
coaja, nuielele trebuie la muiat
n timp de o
fntr-o albie. rn primul caz, se
nUielele n se pune
7
10
n mijlocul lor o greutate (o
se n Pentru a nu fi
luate de curentul de ele vor fi
legate de un bine n mal.
rn cel de-al doilea caz, apa din albie
va fi in fiecare zi, timp de
o
Termel1ul de prelucrare a nuieielor
se reduce mult ele sint puse ia
foc timp de o
ntr-un vas metalic. ce se
se trece la in cojii,
folosind in acest scop un instrument
ca cel din fig. 1. EI se compune din
tije metalice, cu marginile ascu-
avind lungime, tijele se
bat - concomitent - cu un ciocan
in baza de lemn a une masive,
a unei mese sau a unui Se
apoi cu (pornind din
partea punnd
pe o de 5-7 cm. Capetele
superioare se in
du-se astfel instrumentul
Coaja se punnd nuiaua cu
mai gros (partea unde a fost
n de ea
cu mna mna
pe nuia. nu se o
tare a cojii, se
Nuielele astfel se
grosime. lor poate fi
sporit pe seama nuielelor groase care
vor fi despicate in sau n patru
De lemnul prea umed
nu se poate despica, de aceea el va
fi uscat la temperatura camerei.
OPERATIA DE IMPLETIRE
mai multe feluri de mpletituri.
Cea mai este impletitura
(fig. 2), n care pot fi executate.
cte rinduri. O varietate a
acestei mpletituri este impletitura n
rinduri oblice (fig. 3), la care, alter-
nnd nuiele colorate diferit, se
o expresie
Impletitura (fig, 4) se folo-
atunci
trebuie fie foarte rezistente.
Bordura care o
tip 1n marginile fun-
dului se apoi alte nu-
iele (fig. 10) care se ndoaie pentru a
forma un unghi drept cu el se trece
n continuare la impletirea acestora,
executind o tip
(fig. 11).
lmpletirea a 5-6 rinduri se
bordura (vezi
figurile 5 6), Ultimul rind al bordurii
este a tip
bordura se con-
mnerul (fig. 12).
Elementul lui de este o nuia de
salcie cu grosimea de 8-10 mm,
i se de arc, Capetele nuielei
se ascut se trec prin bordura
lui. Se ea cea mai
ca mner n caz afir-
care- in
timp se ca 1n fi-
gurile 5 6. _ ......... ......
La unui din nuie-
le se ncepe cu realizarea scheletului
fundului acestuia. Se iau trei nuiele a
lungime corespunde cu lungi-
mea fundului viitorului Ele vor
avea, fiecare, cte 8 mm grosime. La
o de fiecare cu
din fundului
cele trei nuiele se la ambele ca-
pete cu ajutorul unei nuiele
(fig. 7). Cu lama unui cutit se
partea din mijloc a nuielelor
legate se trec prin
elementele transversale (lungimea lor
corespunde fundului
care se tot cu ajutorul unor
nuiele (fig. 8). Se desfac intr-un
evantai capetele a elemente trans-
versale a altor longitudinale
(fig. 9) se incepe impletirea fundului
pe scheletul obtinut Impleti-
tura de mijloc a scheletului va fi m-
iar cea de pe margini,
care trebuie. fie mai o
6 I


mativ, se la
ei. Se iau trei nuiele,
&e trec (dintr-o parte) prin bordura
care, in rinduri unifor-
me, se in intregime
lungimea bazet mlnerului. Terminind
capetele nuieielor se lea-
de la al mi-
nerului. este gata!
MARIA pAUN
12
TEHNIUM 1/80
La locui de sau la domiciliu, n panouri-
lor de a sau la bordul
mijloacelor de transport, n camera de zi, n
sau n dormitoare - cu alte cuvinte, aproape peste
tot -- ne ntlnim, zilnic, cu produsele binecunoscutei
lntreprinderi de aparataj electric de Titu:
conectoare, soduri pentru
butoane de cu co"-
mutatoare de
de veghe, prize simple, duble triple etc., etc.
Cu timp n de
giu - I.A.E.L-Titu -
beneficiarii din intreaga
de la intrare.
aceasta un
reieu electromagnetic tip
cu perechi de contacte normal
ri r2'
Automatul se pe panou cu ajutorul a
M4. Se ce
placa de a bornelor de se reali-
TEHNIUM 1/80
r2
a
electrice conform schemei imprima-
te pe respectind ordinea de la stnga la
dreapta, n in care se poate citi corect sche-
ma. La bornele 1, 2 3 se cele trei con-
ductoare ce deservesc circuitele de alimentare ale
becurilo!" (li' L
2
... Ln) butoanelo!" de (8 -
toate in paralel); conductoarele care
cu tensiune ntregul sistem se la bor-
nele 1 Se va folosi conductor cu de
2,5 In final, placa de se la
loc.
Aparatul din momentul (timp
de 1-2 secunde) pe unul din butoanele de
Becurile se automat intervalul de
care a reglat P.
iluminare poate fi prin repe-
a butoaneior.
Pentru fw' lctiionare
adresa:
NTREPRINDEREA DE APARATAJ DE
TITU,
str. nr. 79, Dimbovita, telefon: 147955,
tele x: 17228.
4
D5
PL
27Z

.,..----." R5 68flF
270.n. 63W
1W
I T f I f I
I
Ili
I
11
OPTIMIZARBA
caNSU ULUI
DI I laii
destul -de multe ao:spc)danl
care pe iernii este
de binecunoscutele sobe de
Articolul de se adresea-
de
realizeze
contactul cu atmosfera. Energia ter-
a gazelor ajunse n camera su-
poate fi pentru
unui volum de destinat
unui consum casnic a
fi
bustibil
se atit o alimentare
cu ct sistemul de
zire
Alimentare cu
care trebuie realizat este

rezervor
cu sau capac;
'- un rezervor pentru rece, Rr,
cu sau
-
avea un
este cu
f!otor
site la WC-urO
tarea celor rezervoare se face
astfel nct ntre ele
Flotorul robinetului de Rr
pe apa Re.
se circuitul
Rr-Sc-Rc-consumator. Apa
Ing. C. VASal-ESeU
este cu rece
cu ajutorul robinetului cu flotor. Func-
este prin con-
sum, nivelul din Rc tinde sca-'
vaselor comunicante,
va ajunge n Rc singurul
respectiv Se. Flo-
unui de ni-
robinetului la care este
un element de
care apare supra-
rezervoare, acesta
conducta
mum
riie de
lui n
Rezervoarele la un ni-
vel superior consumatorilor, de exem-
IiIIU
este bine
loc vizibii 1n
pentru a se verifica
eit nu apar
r---------------,,..--------.--------..-...--------..-----,----,-- .---r---r------,----..,._-------..
r
0.----; o
>
o
N
N
>
o
N
N
K
60W
60W
5
2
>
o
N
N
1/2
,-----'1
1@ID.@.1/3
K ' K
1 2
13 - - 1
L---1
STI N S
6
APRINS
b)
e)
dl
contact.
moo:1 .. Phmi"
o o S T NS
aprinse APRINS
o aprins ECONOMIC
1 aprinse A P RIN S
K2

aprinse n serie
1/3
b} o 2 STINS
e) aprins
1/2
d) 2 aprins aprins
__________________________ __________ ____ --__ __ __ ____ ______
B

O OiUI1.I1
1
---
I
Tfich-;S(i
STI N S

Vedere de sus:
contillcte
1/80
Schema este

plus,
C2, C3
Corpurile
paralel, n
c

1. O dar pen-
tru reducerea consumului casnic de ener-
gie o constituie adaptarea per-
a nivelului de iluminare a ca-
merei de locuit la activitatea ce se des-
n Trebuie po-
sibilitatea unei reduse, eco-
nomice a ce va fi ori
de ..Cte ori nu este nevoie de
Astfel de situatii intervin destul
de frecvent: la programu-
lui TV de pentru orientare n
timpul la supravegherea unui
copil mic care doarme
In orice cu circuite poate
fi montat un bec de putere (15 W)
care dezideratul de mai sus.
Schema din fig. 1 are un
neajuns: adesea se ca la
derea becurilor puternice fie
aprins cel de 15 W. Aportul lu-
minos este minim, dar consumul o
mai
tul economiei realizate.
Pentru a evita si-
a fazei slabe si a celei pu-
ternice, propunem din 2,
prin modificare a
la Comutatorul folosit
este de tip pe
lui se vor din 3.

a realiza
TEHNHJM
DE LA RETEAUA
p
,;:::.:::::z:,!<t::::::s..- . r;::::.===[1
DE
t
permite trecerea de la
pe baterii invers, de la unele
receptoare (<<Nordic). Tabelul nr. 8 sin-
care pot n
functionarea circuitului.
3. debaraua snt pen-
tru depozitare, care de trebuie
iluminate doar n timpul scurt ct se
deschide pentru a se umbla acolo.
de activitatea n curs,
uneori stingem becul care, greu obser-
vabiL ore n energia. Reco-
automatizarea acestei
prin folosirea unuf micro de
tip Electroaparataj, cu aspectul din
fig. 9. El este procurabil ca de
schimb pentru de
MG 4. n repaus,
face contactul NI (normal nchis); cnd
se pe de realizea-
contactul ND (normal deschis). Mon-
tat pe tocul ca n fig. 10, el poate
comanda stingerea becului la nchide-
rea folosind contactul NI. nchi-
zndu-se, pe prin inter-
mediul unei pioneze care lem-
nul de o deformare
vedem cum se pot realiza
rile electrice. Simpla nlocuire a ntre-
tor ului din perete cu contactul NI
conduce la o comutare exclusiv auto-
(fig. 11 a). Se poate ntre-
de perete conectat n serie
(fig. 11 b), ceea ce permite n plus stin-
gerea a luminii, de
cnd se prin
deschiderea Conectarea n paralel
11 c) posibilitatea aprinde-
manuale a luminii, chiar cu n-
cnd se un timp mai n-
delungat n se evi-
tarea aer prin des-

ambele comenzi manuale de-
sus utile ele fi rea-
circuitul din Se
un
4
a
de n de """"",m,II

de lucru este
aerisire.
se
Din P1 se excursia maxima
a acului indicator cele ca-
pete ale cadranului.
la schema din 3b acordul corect
este indicat de un maxim stabil, ace-
pentru cazul Cnd se
semnal RTTY, ct pentru
tonului de sp)ace. Pen-
tru o functionare trebuie ca
nivelurile de la celor fil-
tre fie egale. P se
astfel nct maximumul se
afle undeva la 80 la din
pe cadranul instru-
mentului.
n final este prezentat un sistem
aplicabil n cazul T.U.-urilor cu
tonuri prin utilizarea unui osciloscop.
Osciloscopul ce va fi folosit trebu ie
intrarea amplifi-
catorului pentru deplasarea spotului
pe Modul de conectare
este n fig. 4. Se presupune
nivelurile semnalelor la filtre-
lor snt egale,
n cazul unui acord corect, imaginea
pe ecranul osciloscopului
trebuie forma din fig. 5a, iar
unghiul va avea 90, Cnd unghiul
este diferit de 90 (fig. 5 b)
emisiunea corespondentului are o
de 170 Hz, Cnd co-
respondentul emislunea
sa are o cauza tre-
buie n T.U.-ul propriu, unde
dintre centrale
ale celor filtre este posibil
fie 170 Hz.
reducere a lor
dintre axele celor
va n continuare de
u Iti este
4V 0-
IaTa
"CONSUlUL RATIONAL
DE COMBUSTIBIL
o care se poate
ivi n camera de nivel constant este
modificarea nivelului benzinei in ba-
zinul acestui compartiment,
n special, de deformarea
pieselor pe care se acul de
nchidere (poantoul). Coborirea nive-
lului benzinei, care conduce la
rea arnestecului deci ia abaterea de
la dozajul economic la con-
sumului specific de combustibil, are
efecte mai accentuate. Este o-
mai ales nive-
lului benzinei care mbo-
excesiv amestecul furnizat mo-
torului.
nivelului benzinei poate fj
de spargerea plutitorului
n acest caz, plutitorul este preferabil
fie nlocuit, nu reparat, cnd con-
permit, deoarece prin reparare
greutatea sa iar nivelul benzi-
nei se de frecarea n
sau chiar blocarea
acestora de uzura acului a sediului
sau acului n ghid (n
deschIs), precum de deforrnarea
lamelei de sprijin a acului. Cu
ultimei celelalte
de
riSIpirea acesteia producnd necCi-
rea motorului o a consu-
mului cu la 3 litri la suta kilo-
metri. acestor
mai ultima, poate n
motorul oprit,
rea a
aceasta
acest
se

conduce ax-
a amestecului este nfundarea
sitei filtrante de ia intrarea benzinei
n carburator, de mbcsirea
ei cu ori cu gumele pe care
le n mod curent benzinele.
n cazul amestecului,
14
Or. ing. M. STRATULAT
consumul pe
exteroare care
obturarea sitei se face
prin reducerea puterii moforului, mai
ales la sarcini mari, Cnd mo-
torul nu mai trage.
Debitui de mai poate fi
afectat de ntreruperea
dintre camera de nivel constant
partea a camere de ames-
tec. Se poate ntmpla ca, printr-un
montaj defectuos sau o
a carburatorului,
se infunde, ntrerupnd
de aer dintre cele ca-
mere. Obturarea im-
portante ale presiunii din camera de
nivel constant deci ale debitului de
de jiclorul principal.
In deteriorarea garniturii din-
tre capacul corpul carburatorului
ori de strngere
a acestora surse importante
de care pot provoca
incendii la bordul
in cu circuitul principal,
se n camera de nivel constant,
ceva mai sus de baza ei,. se plasat,
de jicloru! principal; element
determinant n clozarea benzinei, el
poate consumul prin
iicarea sale de curgere. Re-
ducerea acesteia intervine fie
de fie
marea
mai mult sau mai normale (pro-
de curgerea cu viteze mari a
benzinei cu mecanice fine),
sau ca urmare a defectuoase
cu corpuri tari. Este absolut necesar
se metoda sec-
de curgere introducerea de
n jiciorului sau a
cositoririi sale poate conduce ia efecte
necontrolabile, de cele mai multe ori
inverse de cele scontate, sporind
consumul, deoarece este practic im-
posibil se cu precizie
prin astfel de procedee no-
de curgere. Fabricile dimensio-
cu mare precizie jicloarele la
forme dimensiuni ale orificiului de
curgere care dau consumul cel mai
mic, astfel nct orice a debi-
tutui de conduce ia
consumului specific de combustibil.
La modificarea debitului de
de jiclorul principal mai poate
contribui emulsorul, dar mai ales
iiclorul de aer compensator;
de curgere a acestuia reduce
debitu! de invers. Mai frec-
vent ultimul caz, care intervine
prin depunerea ce
n aerul filtrant. de
se procedeu
de n de-
scrise la jiclorul principal.
De fapt, cu acestea au fost epuizate
ce pot n cir-
cuitul principal ce conduc ia
consumului de
n ceea ce la
regimul de mers incet, cea mai frear
ce poate in-
terveni n sistemului care
alimentarea motorului este de-
reglarea sa. se la
mersul incet, un motor cu cilindreea
de un litru circa 300 grame
de ntr-o ar acest
consum de poate fi neglijat.
Frecventa in functiune a sis-
temului de mers incet este mai
mare decit s-ar la prima vedere.
EI devine activ imediat pornirea
motorului in perioada aces-
tuia, in timpul etajelor in
de pe timpul fr-
al opririlor vehiculului, ca
atunci Cnd motorul la
sarcini foarte mici, o foarte
mare parte din timpul de exploatare a
motorului, grevnd deci consumul de
n cazul sale. Pentru
realizarea unui consum economic
a motorului, se
impune ca sistemul de mers Tncet
asigure o la care fi-
un amestec foarte precis do-
zat. De exemplu, de ralanti pen-
tru Daca-1100 este de 650 rot/min;
iar pentru (,Dacia-1300 de 750 la
800 rot/min; desigur, la alte tura-
este mai sau mai mare. Regla-
jul se oparind asupra a do-
existente ia cele mai multe
carburatoare: care
obturatorului cel de dozare a
amestecului la ralanti. Primul influen-
nivelul iar al doilea mai a-
les uniformitatea mersului la ralanti,
hmersu! rotund cum se in
termeni uzuali. Un reglaj corect se efec-
astfel: se de
a sensul
nerii nivelu!ui tura1iei la ralanti
de se il"l\l'1..+.o,.,+o

aitul) cind se ajunge
(se observa
sau acest
astfel de mers este
ale motorului, iar
fe:starea de se-
Sizat o rateurile din toba de
Intr-un astfel de caz,
bul pentru reglarea amestecu-
lui se cu ntr-un
sens .. sau i.n jurul
medii stabilite mai rnamte ce se
o uniformitate
a motorului zgomote
n
Este absolut necesar se
toate reglaje!e trebuie fie executate
cu filtrul de aer n stare mon-
tat pe motor, precum cu reglarea
a aprinderii.
organele din circuitul de mers
incet (ralanti) nu snt n stare,
reglajul ralantiului devine foarte dificil
sau chiar imposibil, 01", stabilire
regimul se repede. Totun.'
darea jicloareior de ralanti (de
de aer) a 'respective,
uzura conului sau a
lui pentru reglajul fac imposibi-
optimizarea. a
Jlcloarelor a canaliza-
aferente, inlocuirea de
reglare a scaunului
sint strict necesare in
acest caz.
Tn cu (eco-
nomizorul), se nu toate carbu-
ratoarele snt cu acest cir-
cuit. De carburatorul Solex 32
OlT A 3, montat pe motorul autoturis-
!'lel?r Dacia-1100, are
In timp ce unele carburatoare W-201
W-211, montate pe motoarele auto-
camioanelor Bucegi
ale autoturismelor ARO, sint lipsite de
acest circuit. La alte carburatoare, cum
este CARFIL 32 IRM, montat pe auto-
turismul {{Dacia-1300,
dar nu este cu ..
de comandlf. poate con
stitui o de numai
supapa sa se in
deschis, sau membrana ei (in
cazul carburatorului de pe ({Dacia-
1100, de exemplu) se sparge.
supapei sau inlocuirea membranei n
astfel de cazuri este obligatorie.
sistemul de pornire cu
poate deveni o de pierdere a
carburantului. La pornire, sa,
ca cea a obturatorului, trebuie
fie in de temperatura
de cea a motorului (mai
ales).
Blocarea clapetei de aer sau a su-
papei acesteia, imposibilitatea nchi-
derii sau deschiderii totale a clapetei
sau defectarea sistemului de
nare a acesteia snt impor-
tante surse de a benzinei. Spre
exemplu, blocarea clapetei de aer in
tr-o de-
presiunea, care
cipal face ca la regimurile de
n sarcini mijlocii amestecul
fie mult prea bogat, iar motorul
neeconomic, Imposibiiita-
tea inchiderii totale a clapetei de aer
pornirea motorului rece
pe timp friguros impunnd repetarea
nu de ori a de pornire,
risipa de alte
efecte mai grave, cum snt
uleiului de cilindru lui, dilua-
rea carter uzura prema-
a motorului.
Pompa de accelerare cu sistemul
de 00
De asemenea,
blocarea supapei de refulare in
deschis are ca efect curgerea
a benzinei din n camera de
amestec la mari, ca pompa
fie Se
aceasta este o pierdere care nu poate
TEHNIUM 1/80 I
ElEIEll
ECOIOMIIOR
SI
I
1111
Ing- GRIGORE
Elementul economizor depoluant
studiat realizat pentru autoturismul
Dacia-1300 la Institutul de
pentru autoturisme Pi-
este destinat autovehiculelor echi-
pate cu motoare cu ardere cu
carburator.
Ei in n regimurile de
mers in gol ale motorului. In
aceste regimuri, motorul
cu clapeta de
cu o mai mare.
Pentru acest regim autovehiculul
o parte din energia
pentru nvingerea de na-
intare, fie necesar ca motorul
dezvolte putere
carburatorului n aces-
te este
deoarece, din cauza depresiunii mari
din spatele clapetei de de-
bitul de combustibil ce se scurge prin
sistemul de alimentare la ralanti este
mare implicit amestecul carburant
este bogat.
fie dect prin deblocarea,
sau inlocuirea supapei,
caz.
Tot astfel, pierderea
pompei lor de
stringere (Ia pompele cu
conduce la irosirea benzinei. In
dereglarea cursei pistonului sau mem-
branei (Ia unele sau deta-
lonarea arcului elastice de
poate modifica modul de
puns al pompei, iar modificarea
a provocat o sporire a de-
bitului pompei la a
pedalei de se produce o
de n regimurile de ac-
celerare;
ne oprim asupra a ceea
ce in termeni se
aer fals, a de aer din
spre cilindri pe aite trasee
dect cele constructiv in
acest scop.
pot constitui o a
consumului de carburant.
Prin (aerului fals la can-
titatea de aer strict de carbura-
tor, dozajul amestecului preparat la
nivel economic se ceea ce
are ca rezultat deteriorarea
stabile a motorului la ralanti
terea consumului. Ultimul efect se am-
atunci cnd, n de
se remedierea defec- .
tului prin debitului de combus-
tibil, amestecul.
de aer fals se poate
datora strngerii incomplete a carbu-
ratol'uiui la galeria de admisiune, uzu-
rii axului obturatorului,
spargerii garniturii termoizolante a car
buratorului, strngerii incorecte a ga-
leriei de admisiune la sau
garnituri! Aer
fals mai de
admisiune racordu-
rilor dispozitivelor de avans la
dere
ture (existent
cum este
pentru

admisiune.
TEHNIUM 1/80
Aceasta un consum inutil
de combustibil, o a emisiilor
polusnte o a motorului da-
mari de combustibil
din amestec, din care o parte nu arde
lubrifiantui de pe
drului.
Tot depresiunii mari din
spatele dapetei de are loc
o a uleiului n
de deasupra pistonului, n spe-
cial n cazul uzurii ghidurilor supapelor,
a pistonului a cilindri-
lor, ceea ce atrage sine
oxidului de carbon a
hidrocarburiior din gazele de ardere,
ce are loc nu numai in re-
gimul de mers n gol dar n
perioada de nceput a regimului de
mers n
Elementul economizor depoluant
realizat cercetat de institutul
nostru pentru autoturismele Dacia
este prezentat n figura
EI se compune din corpul 1 n formi
de T, partea legindu-st
ia traiectul de a gazelor din
carterul matorului, iar partea inferioare
la galeria de a motorului.
Ramura din dreapta o
avnd elementele: un arc elicoidai 2,
pastila 3 cu arificii dispuse pe un cerc
scaunul 4, cu un orificiu
calibrat. se la
traiectul de alimentare cu aer a car-
stare arcul 2 este pre-
tensionat cu o ceva mai mare
dect ce pe pastila 3,
depresiunii din galeria de as-
a motorului n regim de ralanti.
In regim de mers in gol de-
presiunea din galeria de
te, iar cu care este pastila
3 de pe scaunul 4 invinge de pre-
Cauza nr. 1 a accidentelor ae CII cu
comise de de auto-
vehicule n este nea
daptarea vitezei la concrete
de Cnd vorbim de
de trafic, avem n vedere starea arterei
rutiere ca urmare a ploii, aco-
cu polei, etc.),
gradul de a sectorului de
drum respectiv, de vizibili-
tate etc.
Factorii deloc neglijabili care tre-
buie in calcul sint
auto, starea
lui (bolnav, obosit
etc,), gradul de al autovehicu-
lului etc.
autovehiculul se de multe
ori in stare trebuie
avute n vedere lui
constructive. Deloc lipsit de impor-
este modul cum
pe drumuri alunecoase. Se
in de drum umed, unele
snt mai dificil de pilotat.
Tocmai de acest ultim factor nu a
seama un din Bucu-
posesor de permjs de con-
ducere din anul 1975, cu peste 70000
km la volan, el doi factori im-
nnlrf;:linf,' i - necesitatea a circula
plus, respectiv
a cu numeroase puncte
GAZECARTER MOTOR
o
/ II /
/ /

tensionare a arcului 2,
trunderea unei
de aer 1n sistemul de alimentare cu
amestec carburant a motorului.
S-a o reducere a oxidulu! de
carbon cu cea 5 la a hexanului
cu cea 7 la a oxizilor de azot n
echivalent N0
2
cu cea:2 la
Consumul de combustibil n regim
de mers urban s-a diminuat cu cca
8 la
avantajul
este implicit, are un pret
putnd fi pe auto-
vehiculele aflate n exploatare.

CTEVA ',lllEIE
lE ACrlAllrArE
cile, chiar periculoase (Miercurea Ciuo-

la km 62, autovehiculul ntr-o
deosebit de
rul nu reduce din timp viteza, nu mai
poate cei 80 de cai putere ai
partea
face un salt spectaculos de la cca
2 m un gard,
care ntr-un stilp de
nere al electrice. In momentul
cind unul
dintre pasageri se sperie sare din
nimerind, cu
n stilpul cu pricina. Este grav
transportat la spital.
la toate de
se mai una nu de im-
Nedotarea cu cen-
turi de Salvarea n aseme-
nea cazuri nu vine de la deschiderea
de la din ci de
ia portul centurii de S-a
calculat portul centurii de
de locurilor din
ale autovehiculelor ar salva anual
de la moarte sau de la leziuni grave
500-600 de persoane.
ultima de timp se con-
nu cazuri in care, n mod
tineri conduc diverse
motodcle-
Cei
Colonel VICTOR SeOA
Pe cei la asemenea n-
i reflecteze la
toarele:
- conducerii autovehicu-
lului este un proces care se
n timp. Snt necesare, n majoritatea
cazurilor, multe ore de antrenament.
Chiar dreptului de a
conduce, mai are de
multe lucruri. Abia 50-60 de
mii de kilometri
auto poate considera are o oarecare
n domeniul auto-
vehiculului.
- legea,
care conduce permis este in ge-
neral inhibat, conduce cu
teptindu-se oricind la o ntlnire cu
organele de control. n
asemenea el poate oricind
comite un accident.
- De cele mai multe ori, cel care
conduce permis
ori nu deloc regulile de
Este deci in
predispus la comiterea unui accident
din pricina normelor de

factori care
rnl-,tl'ihlli&:l ia sporirea con-
ducerii permis,
....o""r"',.inlfOi
a evenimentelor
din
snt tineri.
15
multe care impun
schimbarea a obiectivului
aparatului de amintim astfel
cazul n care se multe foto-
grafii atit film de 35 mm, ct
film de 00 mm, sau cazul n care,
se fac relativ fotografii,
diij considerente de ncadrare sau
rire, trebuie se probe cu
sau chiar trei obiective.
Celor le !1Topunem con-
struirea unui disc cu obiective, orice
schimbare necesitnd o rotire
punere la punct a
corespunde aparatului
de KROKUS 3 sau 4, dar, desigur,
DETALIU
Ing- V. CALINESCU
sau cu unele mici poate
fi la alte modele de aparate
de
O imagine de ansamblu este n
figura 1. a-a corespunde
cotei maxime de gabarit. Orientarea ei
nu este n acest caz cel pu-
pe o (perpendicu-
pe planul desenului) diri consi-
derente de gabarit.
intregul sistem se prinde de placa
portobiectiv a aparatului de prin
intermediul suport 2. anali-
figura 2. componen,te snt:
1. placa portobiectiv a aparatului de
2. placa suport; 3. cu cap
D U B-B
necat M3 x 5; 4. discul portobiective
propriu-zis; 5. obiective (3 obiective,
n cazul nostru cu focala de 55, 80
105 mm); 6. ax; 7. 8.
9. de strngere; 10. arc;
11. (2 12. inel; 13.
intermediar; 14. de indexare; 15.
material textil; 16. M3x7 (cu
cap cilindric sau semirotund), 3 bu-
17. burduful aparatului de
acum aspectele con-

n placa 1 se fac 4 filetate M3
n cu de 3,4 mm
din placa suport 2. Reperul 2 se face
din de dural de 4 mm.
Prinderea 2de placa 1 se face
cu 3. Placa 2 se
coroana a reperului 1.
3 M3 din jurul a!ezajului de
APARAT
DE
10,2 mm se dau la montaj prin cores-
cu reperul 6. Cu linie ntre-
s-au marcat 3 conice (afla-
te pe partea a care
destinate
Discul 4 se face din de dural
de 5 mm. Gaura cu diametrul
C este bilei de indexare.
Valoarea se
procurarea bilei, care poate avea
metrul de 3-4 mm. Diametrul C este
cu 0,1-0,3 mm mai mare dect diame-
trul bilei. Obiectivele S, indiferent de
tipul constructiv sau de vor
avea de maximum 42 mm
filet) filetul de prindere M42 x 1.
Desigur, ,utilizarea unor obiective de
mai veche, cu M39x1, este
folosind un inel intermediar
sau modificnd filetate din disc.
Este de se
inel cont azi
toate obiectivele nor-
au filet M42x 1.
folosirea de
la de Evident, se poate
un obiectiv mai lung, anuln-
du-se posibilitatea folosirii filtru lui ro
montat ia aparatul de
Rotirea discului se face n jurul axu
lui confectionat din Axul se
de cu
Pentru a nu inutil
axului se
montHldu,-se
1/SQ
REPER?
f TU 10 A
Fiz. M. NEGREANU
Fiz. GH. sAL.UTA
ntre (dispozitiv optoelectro-
Ilic semiconductor) dioda semiconduc-
toare mari deosebiri con-
structive; a) la o semiconductoare
zonei difuzate este aco-
cu un strat metalic ce constituie
unul dintre electrozi, n ti mp ce la o
este
n ntregime cu un strat antireflectant (ea
constituind zona a dispozi-
tivului), colectarea fiind rea-
cu ajutorul unei inelare
(fig 7.1); b) capsula diodelor semicon-
ductoare este n general (exceptnd
cazul celor ncapsulate n n timp
ce la fotodiode unei zone trans-
parente a capsulei, pentru
luminii, este
fotodiodelor se
pe efectul fotoelectric intern, aceste dis-
pozitive fiind concepute pentru a fi uti-
lizate n regim de polarizare
o se miconductoare este polari-
invers (fig. 7.2), are loc o extindere
a regiunii de (liniile punc-
tate din fig. 7.2), iar n
(E = curentul prin este foarte
7.3). Acest curent se
termic n regiunea
la L" Lp
de cu-
nt.un.eri,c. I
D
(dark = ntuneric,
o [oto-
a
caracteristicii curent-tensiune fiind cu att
mai cu ct iluminarea
7.3).
de caracteristici curent-tensi li-
ne n fig. 7.3 este pentru
fotodiodele cu siliciu. Se inde-
curentului de iluminare de ten-
siunea VI< n
pierea tensIUnii de V BR a
unii, avnd loc la tensiuni
de ordinul zecilor sau sutelor de
Deoarece nu fotogene-
este direct cu ilumina-
rea, curent ul IL depinde liniar de aceasta
pe un domeniu foarte larg, la niveluri
foarte mari de iluminare remarcndu-se o
de saturare (fig. 704).
Sectiune: K
strat AR
n

p '"
.t
+
n"
,e
n"
K P
A
Vedere de sus:
1
RE PE R 8
n o poate
functiona ca o
din
fiind valorii
fotosensibile. Este util
n schimb, celulele foto-
fi utilizate destul de eficient
ca snt selectate exemplare
care au curentul de ntuneric redus
tensiunea de suficient de mare.
n fig. 7.5 se modul n care se
dreapta de a fotodiodei

t 150
<C

..::J
o 2
7.4
4 6 8
E, ------
sarea se face prin stringere
Se exclude presarea prin lo-
vire. se face din
Discul 4 este mentinut presat de
arcul 10, a se cu
8, care la rndul ei se
cu de stringere 9," Re-
perele 8 9 se fac din sau
se pot croma mat. Arcul 10 se face
din de otel-arc de 0,8-1 mm, are
4-6 spire, lungimea de aproxi-
mativ 20 mm, diametrul mediu de
22-26 mm.
Arcul trebuie compenseze greu-
tatea discului cu obiectivele montate,
asigure contactul dintre disc
placa suport (prin intermediul unui
strat dintr-un material textil) dea
pentru sistemul
desenele de
cteva tolerante mai
pentru unele de
Respectarea lor o
tUllct:iOiUU'e a discului, calitatea mon-
uniformitatea cmpului ima-
de modul de utilizare a aces-
teia. fotodiodei se
de
unirea de pe axa tensiu-
tensiunii Va aplicate
cu punctul valorii Va/Ra,
Ra fiind n
cu dispozitivul. Punctul de
nare P se la dreptei de
cu caracteristica curent-tensiune
nivelului de iluminare la
care se (de exemplu, Ez). n
cazul n care fotodioda este drept
punctul de
nare P' se la curbei din
(CONTINUARE iN PAG. 21)
7.5
6
v
TI BBILI IDSPODI B
SUPORT
PE T U
REVISTE
TOMINA GHERGHINA
Un suport pentru ziare reviste
plasat n holul de ia intrare, cuier
pentru umbrele, va fi cel
mai bun remediu mpotriva zia-
relor revistelor pe diferite de
fapt care, pe nota de
dezordine pe care o pune n
locul n care
deci
Dorind buna dv. dispo-
unui
astfel de suport, dar nu de orice fel,
ci unul portativ, ca trans-
porta n orice unde
ultimele
Pentru o mai vom
prezenta de des-
n principalele sale compo-
nente, anume: picioarele de sprijin,
KRU5T A FILIP
ii se
cea
n loc, cuie.
dintre
adecvate,
se
o serie
18
suportul propriu-zis mnerul.
Picioarele de sprijin vor fi execu-
tate dintr-o de sau plat-
cu grosimea de 1 mm
de 40 mm, din care se vor
cu lungimea de 450 mm fiecare
cu lungimea de 300 mm.
Cu ajutorul prin loviri
cu ciocanul se vor curba cele
de 450 mm, cum se vede
n fig. a1, apoi la mijloc se vor da
cu diametrul de 3 mm, necesare
cu pirghia a2,
din cu lungimea de 300 mm. La
de 50 mm de fiecare al
prghiei se va da Cte o cu dia-
metrul de 6 mm
t

mnerului c. Alte patru cite
de fiecare parte, necesare prinderi
pirghiei de -picioarele de sprijin, vor
fi date la 20 mm de fiecare

Suportul propriu-zis se
din de 4-6 mm grosime,
din care vom o a
cte 400 mm fiecare,reprezentnd barele
1-6 din fig. b, opt a 350 mm
fiecare, necesare orna-
mentelor suportului (fig. b 7) la care,
ca pentru picioarele de sprijin, forma
va fi prin ndoire cu
lovire cu cioca-
asemenea,
inte-
a a.cestea
se vor sprijini sertarele. Toate piesele
nul figura n
bare cu lungimea de 660 mm, ndoite n
forma unui trapez baza mare
(fig. b8).
Pentru miner vom
de 6 mm diametru, din care
vom o de 1120 mm, curbn-
d-o ulterior n forma literei U (fig. c).
Cu ajutorul unei filiere cu filet me-
tric se pe o de
15 mm, cele capete ale
mnerului (fig. c 1).
La montare in ordinea ur-
vom imbina prin lipire ele-
mentele 1-8 ale cadrului (fig. b); apoi
cu patru nituri de 3 mm grosime vom
prinde pirghia de picioarele suportu-
lui (fig. a), vom cadrul, deja m-
binat, fixndu-1 prin lipire n cteva <il
puncte, iar apoi din
vom o cu dimensiunile de
40 x 60 mm pe care, ce o tivim,
o vom n interiorul cadrului de
prinznd-o de acesta prn lipire.
Pentru orientare suportul mon-
tat din fig. d.
Ultima este montarea m-
nerului :c, pe care o vom face intro-
duCnd mai nti cte o (fig. c 2)
pe fiecare cap't, apoi mnerul se va
trece prin pnza
pirghie!, care vom aplica o a
doua (fig. c 3) vom
strns cu o M 6.
s
,
MARiA pAUN
Din resturi de fire de sau de
bumbac diferit colorate, dar de
grosime unele fire snt mai sub-
ele se pun 1n sau trei pentru
a grosimea se pot
mid folosind o
al corespun-
grosimii
Se un de ochiuri cu
lungimea de 80 cm se pe
el Fiecare rnd se ter-
cu un de ochiuri.
Benzile, lucrate n culori diferite, au
variate, n de cantitatea
de fir de care dispunem n culoarea
. II;IIU'''',.,.., este
de de
componente se prin rinde-
luire o sau hrtie
pe
dintr-un loc n
De la caz la caz,

cii pot fi modificate.
.u
Principial, avertizoarele se pot con-
strui avnd la traductoare meca-
nice, optice, chimice, acustice sau
electromagnetice, de fenome-
nul de viteza de a
n fenomen, de fiabilita-
tea aparaturii folosite.
In materialul de vom prezenta
numai anumite montaje menite a aver-
tiza deschiderea sau nchiderea unor
cazuri des ntlnite pe care
constructori a le
Astfel, n fig. 1 este utilizat un trans-
formator de sonerie. Te'nsiunea din
secundar este (el' 4 diode
1N4001 sau o punte) la bornele con-
densatorului se 12 V, releul R\
fiind
Contactele S1' S2' S3 snt montate
la Cnd toate snt nchis_e,
releul R
2
alimentare prin con-
tactele S prin contactele releu lui RJ'
Releul R
2
fiind contactele
sale snt avertizoru! ne-
primind tensiune. Se aver-
tizorul n numai cnd
una din este sau cnd se
ntrerupe firul de interconexiune.
La ntreruperea electrice, con-
tactele releu lui R, alimentarea
cu energie de la bateria B (3 baterii de
4,5 V legate n serie). Releele
la 12 V la un curent de cel mult
80 mA. Se poate folosi alt tip de
relee, dar trebuie tensiunea
IZ 1
Ing. 1.
de alimentare.
Cnd n loc de baterii se
un acumulator, releul R i dispare, sis-
temul de alimentare ca n
fig. 2, n lipsa tensiunii alimen-
tarea fiind de acumulator.
Tot pe principiu de
se montajul din fig. 3. Cnd
toate snt nchise, tranzistorul T
este blocat, baza fiind la
emitor. Becul este aprins. La deschi-
derea unei baza tranzistorului
prin bec un nega-
tiv; tranzistorul se deschide averti-
zorul A alimentare. Tranzis-
torul este de tip AD 155, dar poate fi
folosit orice tranzistor de putere.
Un model similar cu cel prezentat
n fig. 3 este cel d in fig. 4, aici tran-
zistorul fiind inlocuit cu un tiristor.
o a fost averti-
zorul A alimentare func-
chiar a fost
(contactul S). Oprirea alarmei se face
prin desfacerea contactului R (normal
nchis). Tiristorul se alege n
de consumul avertizorului. Aici,
avertizorul este de tip sonerie sau
claxon, nu mai apare n con-
tactul R, la nchiderea ti-
ristorul se automat.
Cnd se o prelungire a
se un sistem
ca n fig. 5. Acesta se foarte
bine la autoturisme.
DE VEGHE
n nr. 5/1979 al revistei noastre a fost
unui fotoreleu
destinat de veghe pe timp
de noapte a holurilor de trecere, a ca-
merelor de copii etc. propu-
nem o a acestui montaj,
prin inlocuirea tranzistorului
final cu un tiristor.
Din schema (fig. 1) se ob-
principiul de este
becul L atunci Cnd
fotodioda FD se n intuneric, res-
pectiv se stinge Cnd fotodioda este
natural sau artificial. Pragul
de sensibilitate este reglabil din po-
P.
Tiristorul poate fi de orice tip, avnd
curentul nominal cuprins ntre 1
10 A tensiunea anod-catod
de peste 50 V.
Alimentarea se face cu tensiune
pulsatorie prin redresarea n
punte (Dt -D
1
) a tensiunii alternative
din secundarul transformatorului Tr.
Montaiul nu admite filtrarea tensiunii
redresate.
Pentru a comanda un "bec de 6
A (de la farul s-a
un transformator
miezului de cca
de spire CuEm mm
100 de spire CuEm 0,59 mm seCun-
dar (transformatorul de
de la televizoarele Rubin).
TEHNIUM 1/80
becul
fie stins complet.
Fotodioda poate fi de orice tip, e-
Cnd snt nchise, contactele K
snt iar condensatorul de
200,AtF este cu tensiunea ba-
teriei. Astfel, tranzistorul TI este des-
chis, iar T
2
blocat. prin cir-
cuitullui TI releul R nu curent
suficient spre a se Cnd
unul din contactele K se nchide,
tranzistorul T
l
se iar T
2
tre-
ce n stare de releul R pri-
mind suficient curent spre a se an-
clan La redeschiderea contactului
K, tranzistorul TI blocat un
timp dependent oe valorile condensa-

1
1 N4001
1000
.foF
+ 1i>=--oJJ ;
12.V
-$
'" f'\ k 51 S2
.:::..,' n
torului montate n
circuitul de Cu valorile din sche-
ntirziere se poate regla
ntre o un minut. Tranzis-
torul TI este BC 107. Tranzistorul T
2
se alege n de releul R. La un
releu de 12 V/40 mA, T
2
este tot SC 107.
Pentru relee ce curenti mai
mari se un BD 135 ..
Ca avertizoare sonore se
soneriile claxoanele sau
montajele electronice de mon-
taje prezentate n paginile revistei
noastre.
+
IACUMULATOR
5
1-----..----+----4>+ 12V
ventual chiar' un fototranzistor sau o
Desigur, montajul se adre-
acelor constructori care
un astfel de dispozitiv.
n fig. 2 se o de cablai
la scara 1 :1.
Cutia n care se introduce aparatul
va . fi cu de aerisire.
Fotodioda se pe capac, iar
2
soclul becul ui pe peretele frontal, avnd
ca lumina de bec nu
direct pe
Consumul montajului de la
este de cca 20-25 mA cu becul aprins
de numai 5 mA cu becul stins, deci
cu totul nesemnificativ in
cu al unui bec de

4 X N40Q7
1
19
D
B
S
1
INTERIOR 'sa
Sub acest titlu ne propunem pu-
o serie de articole cu care
venim n ajutorul celor ce vor
mobileze sau decoreze aparta-
mentul 1n care locuiesc. Sfaturile
prezentate se cu
celor ce se n case
noi, dar multe dintre ele pot fi folosite
de cei ce vor remobileze
casa sau redecoreze un apar-
tament vech i.
Evolund din antichitate n
zilele noastre, mobilierul o
" de forme caracteristice,
utilizarea si ornamentarea lor con-
stituind specifice de la un
istoric altul.
ml"lrn,::.n1" important n istoria ar-
tei mobilierului a fost trecerea la fabri-
carea mobilei cu mijloace industriale,
fapt ce a dus la ieftinirea
ei Din acest moment nu se mai
poate vorbi de un stil n mobilier, ci
de o Cf;lea ce
orice este efe-
canoanelor fapt
. ce pe
ntr-o a ........ '''' .. ,,''', ... ,
consumului. Se
care au cedat au
Un efectuat de firma
man n filiale a scos la

toriior se spre mobilierul mo-
dulat,
de dnd
omului
rea unui stil
schimbarea
merei la fiecare COl110malle.
la noi n se
module.
E. V designer
Din ce n ce mai des, amatorii soli-
sfaturi cu privire la mobilarea,
modulelor, acordul cro-
matic al pieselor etc.
satisfacem. nainte de toate, trebuie
amintim cititorului mobilarea
unei case incepe cu covo-
rului cu montatul perdeleior.
constata s-a:
mult este
aproape...
vorbim despre covor, care
este piesa cea mai n crea-
rea dorite. Tot mai des se
varianta integrale,
chiar n camerele parchetate, de-
oarece iluzia asi-
o mai izolare
atmos'fera de
camerele acoperite cu
linolellm mochetarea ntregii supra-
este obligatorie. Ne vom ocupa mai
nti de camera de care se mai nu-
salon sau Dat
fiind n
petrecem majoritatea
va acor-
ei ct mai intime mai
ma re, se va im-
n zone: sau"
de format
carlaoele fotolii, pe
delcol'atlorii o numesc service,
rrluzicale, te-
si cele mai obiecte, de
cele mai multe ori nefericit asociate.
se desigur, faptu-
lui o prin
imitatori care nu totdeauna
imprime personalitatea n arta
aranjamentului unor obiecte.
Mitul marelui perete se
pare apune, locul lui fiind luat de
piesele mai mici modulate, care per-
mit numeroase care vin
1n ntmpinarea noastre de
schimbare.
ne nti de
de care este mai greu de
construit manu proprio, pe care
l de obicei, din
Cea mai este cea
din canapea cu locuri
fotolii, pe care o pre-
cnd avem o mare, n
care o putem n mijloc
cu fotoliile. Tn dintre piese
o pe care putem
pune pahare, sau un televizor
portabil, preferat pentru mic
pe care-I pentru faptul nu
mai plasarea garnituri; n
unde era televi-
zorul. In dreapta stnga canapelei
se la
nivelul canapelei, pe care snt
care
prin iluminare zona, dnd un
farmec intimitate locului. Pe
mai putem scrumiere,
flori sau un obiect decorativ. n
fig. nr. 1 se o de
amplasare a pieselor garniturii.
este aceea a unei
canapele de care,
autorului, este cea mai
din punctul de vedere ai
oc'upate, ct faptului poa-
te fi in numeroase variante,
fiind principiul modu-
lelor. Pentru amplasarea canapelei
mobilierului, intocmim cu pre-
Clz!e un plan la scara 1/10 al camerei
il n culoarea mochete!
alese. Separat din carton
alb, tot la scara 1/10, tuturor
de de care UI:::IUUIII"::Il
a celor pe care le vom construi
prin camera
cnd le
sim locui. Metoda este trecvent utili-
de decoratori, fiind foarte suges-

O este n fig. 2,
unde canapeaua este ntr-un
care prin dimensiuni este prezent
n toate din apartamentele
nou construite. Cei ce pentru
canapea de o
pot comanda la un. atelier specializat
in sau pot
construi singuri un mi-
nimum de scule pentru
cteva ace groase de Fiecare
modul este compus din cte un posta-
ment perne, cu ta-
buretului din stnga ansamblului, care
are doar o In nr. 3 putem
vedea forma dimensiunile posta-
care se din pla-
caJ de 10-12 mm, de la de-
pozitele de materiale de constructii;
se n
care se cu aracet.
Capacul, construit tot din placaj de
10-12 mm, este prins de cu bala-
male, iar fundul este confectionat
din placaj de 3-4 mm;
ncleiere se netezesc capetele
cu un se la rindea
toate marginile. Cei ce doresc pot
monta cte patru picioare din trilln-
ghiuri de prinse pe
fundul Alte construc-
tive la alegerea cititorului, care
va descoperi alte
fuirea intregii cu glaspapir
se chituiesc eventualele
24 de ore se face ultima cu un
glaspapir mai fin, care lada se
n alb sau se cu
o oarecare (stejar, paltin etc.)
se mat, desenul
lemnului nealterat. Se
cinci asemenea sau mai multe, n
de disponibil de fan-
tezia cititorului. Cu per,.
neior \lom pierde vreme,
ce le vom monta, vom constata
efectul decorativ comoditatea lor
nu snt intrecute de nici o in-

TEHNIUM 1/80
nchis sau alte culori ca: verde, co-
niac, etc. Se vor evita culo-
rile reci, precum cele stridente, care
de confort.
Croi rea se face conform schi-
nr. 5. Cele de catifea
se alipesc la

iar peste supra-
(dosuri) care n
suprapunem 2 de sac rezistente
se cos cu ac de cu
toate laturile,
snd la mijlocul uneia din laturile mici
o Se cu
cele patru eventual se
mai prin coaserea
'"
spatar
ID
O')

85
(URMARE DIN PAG.17)
:c,dqnul IV, corespullzat()are nivelului
de iluminare la care se cu o
- ce trece prin origi ne face cu
axa un unghi a
cste cu de O
proprietate a fotodiodelor este
timpul de mai redus, la arii foto-
sensibile egale, dect al celulelor fotovol-
taice sau al fototranzistoarelor. Aceasta
se jonc-
unii at unci cnd i se o polarizare
(fig. 7.6). Pentru aces-
tui feno men vom asi mila cu
un condensator plan ale ar
snt regiunile p Il, dielectricul fiind re-
prezentat de zona de
de de liberi
deci, cu conductivitate
rea tensiunii inverse aplicate conduce la
o a de
ceea ce cu o a distan-
dintre ar condensatorului. Ca
urmare, capacitatea scade, iar
constanta de ti mp a circuitului se
Ti mpii de ai fotodiodeJ or
cu siliciu snt de microsecundci.
Pentru putea la semnae
T.EHNIUM 1/80
nasture
l u mi noase cu mai ridicate 5-,1 \J
realizat fotodiodele Schottky fotodio-
deie p-i-n, Fotodioda Schottky este for-
dintr-un strat metalic depus pc un
material semiconductor, metalul fiind ast-
fel ales nct formeze cu semiconduc-
torul un contact redresor. Functionarea
acest ui tip de este ase
cu a celei cu prin dl-
fuzie, lipsa sarcinilor electrice con-
ducnd la valori foarte mici ale timril()r
de (sub 1 ns).
. Fotodiodele p-i-n permit lucrul CU frec-
ale semnalului lumino, cu 2-3 or-
dine de mai mari dect n ca7ul
fotodiodelor realizate prin difuzie (de lip
pn sau np). O astfel de are
ntre zona p zona n o regiune semicon-
ductoare
Se astfel o mare
ntre regiunea p regiunea Il, capacitatea
dispozitivului micsorndu-se considerabil.
n continuare enumera defini pe
scurt principalii para metri ai unei foto-
diode pentru ca cititorul folosi
datele de catalog ale acestor
1. Sensibilitatea (S) este
sforii de de' ntoar-
cem pe dos perna o umplem cu
de burete (poliuretan)
cam ct o (avem n vedere ca n
din a pernei
mai mult). Se coase pe unde am intro-
dus poliuretan a per-
nei va fi la perete).
pentru fiecare cte
8 nasturi metalici
cu un ochi, conform fig. 4.
nasturi se cu material
ca pernele; n continuare petrecem
o prin gaura nastu-
relui cu ajutorul unui ac foarte gros
de perna prin-
dem pe parte a pernei
lalt nasture. Mai o
pungere a pernei la 5-6 mm de vechea
pe pernei
tot la 5-6 mm de locul primei
pungeri. Aici vom strnge vom lega
cele capete de
du-le o sau de ori n jurul
valoarea curentului invers valoarea illJ-
la care se acest curent, 1<;1
o tensiune S.;
n nA/lx sau n mA/1 m.
2. Tensiunea (V
R
) este tensiLI-
Ile';! la care dispozitivul poate fi utiliz!!!
in circuit, garantndu-se buna lui func-

3. Curentul de ntuneric (Iv) este indi-
cal de de fotodiode la o anu-
valoare a tensiunii inverse.
Ti mpul de (t
r
) de
der.: (t
J
) intervalul temporal
n care curentul de la 10% la
90'Jo respectiv, de la 90% la 10% din
\aloarea la iluminarea cu un im-
puls luminos dreptunghiular (fig. 7.7).
5. Sensibilitatea (S )
fotodiodei la diferite lungimi
crligului nasturelui;
se face pentru fiecare din cele patru
perechi de nasturi ai pernei conform
fig. 5. este pentru a
evita deplasarea de burete.
Perna pentru sprijin se
la fel, conform dimensiunilor in-
dicate in fig. 4, de asemenea ndesn-
du-se mai mult burete in de
jos a pernei.
Pernele de sprijin se de perete
cu ajutorul unor urechi pe care le
coasem cu de
nunchiuriie de la n acest scop
vom bate (sau n perete, la
de
cuie necesar. n fig. 5 se pot vedea
trei asemenea module montate, unde
clar formele pernelor de
stat de sprijin.
n viitor vom reveni cu alte
variante cu sugestii pentru
a camerei de zi. atunci,
spor la
de ale luminii incidente. De obicei
se sub de grafic. Forma
a un ui ase menea grafic este n
fig. 7.8 pentru o cu siliciu
una cu germaniu.
Caracteristica de directivitate a unei
fotodiode a
curentului acesteia n de unghiul
de a luminii pe foto-
sensi O ase menea este
n fig. 7.9 pentru o
cu una cu Se poate
observa directivitatea mai a
fotodiodelor cu
n tabelul se dau caracteristi-
cile fotodiodelor ce se produc n l il
noi seriile DF (LP.R.S.) ROL
(I.e. e. E.), iar n fi g. '7. J O snt prezentate
capsulele lor.
. '(CONTINUARE rN NR. VIITOR)
'firiI PAIBIIZ
Se tot mai mult ca
de parbriz o
n de starea timpu-
lui. Acest deziderat se poate
cu un montaj electronic.
Un circuit basculant (tranzistoarele
TI T
2
) pune n stare de
sau blocare tranzistorul T
3
, care
curentul de colector poate an-
releul. Prin contactele releului
alimentare motorul
torului de parbriz. Sistemul
la 12 V pe autovehiculele cu
minusul la
HORIZONTI TECHNIKI-
R.P.
,--------- --,
I I
AIPllllCArl'
V'BEI
Montajul tranzistoare
BF 179 montate cu radiatoare. Calita-
tea montajului n amplificarea
mare liniaritate n Forma
impulsurilor amplificate poate fi re-
din R.
la intrare se poate aplica semnal de
la un detector video, fiind cu-
la un tub catodic.
TOUTE L'ELECTRONIQUE
-FRANTA
+ 300 V
+12V
220 nf
330 (2
+Q 3 .. 30 pf
'2 v
4,7
k0
R
10 k0
- 12 V
22
Vlllr-
IIErlU
Cu o foarte mare de in-
trare, de ordinul a 22 Ma, voltmetrul
un tranzistor cu efect de'
cmp de tipul 2N2498. Instrumentul
poate intre 0,5 V
1 kV pe 8 scale. se
un tranzistor de tip BF 244, se inver-
polaritatea bateriei, a diodei
a instrumentului.
CQ-S.U.A.
IHllErlU
Aparatul se prin simplitate,
n sensul un singur cir- IlO
cuit integrat de tipul 709. Domeniul de
a necunoscute se
cuprinde ntre O Re. In cazul nostru,
Re=100 ko, deci valoarea
pentru Rx este tot 100 ko. se
valoarea pentru Re, se
gama valorilor pentru Rx.
Rezistorul Re trebuie
de 1%.
RADIO TELEVIZIA
ELECTRON ICA -
R.P. BULGARIA
,
R..r
1
,3
rll
Oscilatorul din schema ge-
semnal ntre 5,775 6 MHz,
modulat n Montajul a fost
conceput experimentat pentru ban-
da de 144 MHz prin spre
a excita aparatul FT -250. Bobina li are
I
I
I
I
I
I
I
r
19 spire din CuEm 0,5, bobinate pe o
de la aparatele de radio re-
(carcasa de la US).
RADIOTECHNIKA
- R.P. UNGARA
1..------ _____________________ _
3xBFY 33
TEHNIUM 1/80
Printre autoturismului se
uneori copii. Este normal ca
ocupe locul pe scaunul din
spate. Pentru o pre-
modul n care se poate realiza
un scaun practic ce poate fi
de speteaza scaunului din spate
(fig. 1).
Astfel, din PAL sau scnduri din
lemn de moale
toarele piese:' cu dimensiunile
de 360 x 210 mm, speteaza de 550 x
400 mm scaunului, de
cu dimensiunile de 300 x
310x250 mm. n fig. 2 snt prezentate
piesele componente, ct modul de
mbinare a acestora. Din piele
sau de
la dimensiunile pieselor lem-
noase 8-10 cm, materia-
lul necesar scaunului. Mne-
rele se pe exterior inte-
rior - deci lungimea de material
trebuie fie de 510 mm. Capitonaiul
se din sau bu-
rete, peste care se se
pielea (materialul textil). A-
prin sever examen multi-
milenar, Yoga, proces n evo-
adaptare s-a do-
vedit un instrument complex, cu o
de n toate activi-
umane, att n
ameliorarea propriei ct
n optimizarea randamentului pro-
fesional. n faptul
pornind de la conceptul mor-
fologice a tuturor com-
ponentelor omului, Yoga ne-
sale procedee un caracter
integral, afectnd simultan organismul
biologic, structuriie psiho-comporta-
mentale, precum planurile ideativ-
creative. acest lucru, pu-
tea extrage un maxim profit din seria
tehnicilor simple, accesibil prezentate
n ru Efectul va creste
apreciabil le considera si-
multan acte de auto-
control automode!are, conducnd
la rearmonizarea la rezo-
cu
vnd la toate piesele gata
tapitate, trecem la montarea si reali-
zarea a scaunului.
componente se ntre ele
prin ncleiere, iar pentru o
mai cu ajutorul unor holzsuru-
buri. De iur-mprejurul marginii scau-
nului, pentru a se putea realiza
prindem, tot cu ajutorul unor
fier cornier de 20x 20 mm.
In partea de sus a spetezei se real j-
indoitura care la fixarea
scaunului.
TEIIIIICI
DE
YIISA
III
Pref. MARIO VASILESCU
corpului, la freca-
rea tot mai a palmelor (bine
uscate), aproximativ 1 minut, respi-
rnd profund concentrndu-ne a-
supra miinilor. Cei foarte
pot repetat aerul n piept cte
2-3 secunde (lucru interzis cardiaci-
lor hipertensivilor ce se vor
cu o Cnd pal-
mele snt bine le pe
pleoapele scobitura din
tatea a podului
exact ochiul. Degetele miinii drepte
vrful celor stngi (Ia
nivelul calm, adnc,
imaginnd la trecerea
durii n ochi, rotunjimea glo-
bilor. la difuzarea
n tot craniu-
lui. Cnd palmele se
ntreg procedeul de 2-5 ori. la nevoie
se poate repeta la fiecare 1-2 ore.
astfel nu numai reflexul
ce nu!)
ci
400
Pentru o mai mare a co-
pilului n timpul mersului se poate
utiliza un ham (fig. 3). '
TEIINICA
ORIZONTAL
1) Aici este una din capo-
doperele lui Saligny - Inginer, cer-
al istoriei ferate romne.
2} Radu Rosetti, colaborator la Teh-
nium - Clubul - n
3) A construit prima cu
\abur n Bucuresti - Savant romn
gerontolog. 4) General Agreement on
;',Tariffs and Trade (abr.) -
. tele politehnice, construc-
{tor de ferate. 5) Tratat cu aer -
t;, Sub zero grade. 6) mixte! -
Cu plugul. 7) Rezultat... 8)
unghiul drept - volumul
Teoria 9) -
Savant romn. 10) -
A da cu ciocanul. 11) Savant romn
cu n - Cui
tehnic.
VERTICAL
1) Inventatorul injectorului cu
Loc de 2) Cu Carul Mic
300
II
Mare - volumul de eseuri
Acvariu. 3) ntemeietorul fizicii ele-
mentare din Moldova. 4) Pietre semi-
- becului cu
gaz. 5) Incursiune. 6) In - Fes-
te - Beriliu. 7) Operat pe - n
ntregime. 8) Fizician romn - Ca-
racteristic. 9) Liceul Nicolae Grigo-
rescu - A scris cartea de geologie
Farmecul 10) Savant ro-
mn din domeniul geologiei - Auto-
asupra compozi-
chimice a petroleurilor romne.
11) Aprinde focul-Istoric romn sau
inginer romn cu
n exploatarea petrolului.
REZOLVAREA
JOCURILOR DIN
TRECUT
CRISTEA SORIN -
Tranzistoarele EFT 212-214 pot fi
nlocuite cu AS2 15 - ASZ 17.
SlOKE TIBOR - Oradea;
UN AlEXA:" DRESCU - Sinaia;
MARIUS - Alba hs-
!ia; ALDEA ADRIAN -
Nu ndeplinesc de publi-
care. alte rea-
lizate de dv.
VLAD DAN - jud. Cluj; ROIZEN
MIHAIL -
Materialele prim ite de la dv. au fost
ute pentru pu blicare.
MIHAI -
Am publicat o serie de aparate de
de mare precizie vom mai
continua .. Referitor la constructia in-
strumentelor de nul, nu do-

Sumarui revistei la de an ca-
lendaristic nu poate fi publicat din
de
IONESCU DAN -
la soclul tubului catodic
8L029 snt: 1-4 filament; 2 - catod;
3 - G1; 5 - G3; 7-8 - orizon-
9 - G2+G4 <+1,2 kV); 10-11 -
deflexie Tensiunea de fila-
,ment - 6,3 V/O,6 A. .
MODI iOZSEF - jud, Cluj
aparatul constituie sau nu o
aceasta o decide Oficiul de
Stat pentru (O.S.i.M.).
VAN CEA flORIN - Oradea
Nu schema
n amplificator condensa-
toarele de decuplare. Montaje cu
TBA 810 au fost publicate.
RADOllAN - Pi-

Legarea difuzoarelor spre a
o legea
n serie n paralel a rezis-
tentelor.
Deci, spre a 8 n, n
serie difuzoare de 4 n.
STAN M. MIHAIL -
Vilcea
Schema ce
la spre descifrare, nu' este
un amplificator pentru ci un
n gama undelor scurte.
RADU ION - jud.
Gama undelor ultrascurte nu se
poate transforma n gama undelor
lungi.
imaginea de calitate din te-
levizorul dv. este din cauza antenei.
Despre motocicletei am
mai publicat n 1977; deci
revistei Tehnium.
SLATINAT GH. -
Schema magnetofonului MAIAK-
203 va fi pu n
iRA TIU PETRU - Baia Mare
multe scheme care pot rea-
liza mixarea a sau mai multe
programe; se cele
mai simple eficace. Schema pro-
de dv., fiind prea
nu poate fi
ducerea
. de
MUNTEANU illE-
Am publicat deja
HI-FI de 25 W.
de ma..9netofon se poate
BARASCU ION - jUi .
Nu schema
Maja.
ROMEO LANSIU BOG
Vilcea
Vom publica schema
Despre
feclele casetelor magnetice
blicat unele materiale \lor
asupra acestui subiect.
BURA CORNELIU - Bucur
I
i
Am primit schemele de la d
publica un articol detaliat despre
receptorului ia care re
I.M.
4 kHz. Puterea de- (I.P.R.S.).
este de 500 mW.
O particularitate a schemei:
rea se face n curent continuu.
Alimentarea casetofonului se poate
Tranzistoarele 2S8303 se pot n-
locui cu BC179, 2SB186 cu EFT 333,
iar 2SB22 cu EFT 353.
0l,2SB 303 02, 2SB 186 06, 2SA 202 03, 2SB 186 04,05, 2SB 22
o
- CI
+ 220/1

IOV
@=:
c 258303
8 258186
E 25822
2SA 202
IOV
R3
IOK
R2 R5
18K 68
- ta +
C9 33"
6.3V
ing. IOANEREMIAALBESCU
S.ep,.etaJ" ing. I LIE MIHAESCU-
R29 I K R28 6.8K


R27 18K +:t 330 ....
RI6680 RI? 100 3V

1- =

I 1-

CI40.01"
I
;+c

*
- C2_
+ 470"
IOV