PIONEER

2011
Science with Service Delivering Success

FILOZOFIA PIONEER PE TERMEN LUNG

Henry Wallace, unul dintre primii dezvoltatori ai semin]elor hibride de porumb, a fondat Pioneer Hi-Bred International Inc. în SUA în 1926. El a considerat şi a dovedit c`, prin controlul poleniz`rii încrucişate al diferitelor plante, se pot crea hibrizi noi care s` aib` caracteristici îmbun`t`]ite, aliniate la condi]iile specifice de dezvoltare şi la cerin]ele de produc]ie. Începând de la aceast` descoperire inovatoare, firma Pioneer a devenit lider mondial în tehnologia de ameliorare a plantelor, investind milioane de dolari în fiecare an pentru a crea produse performante. Compania este reprezentat` în mai mult de 63 de ]`ri din toat` lumea, dezvoltând, producând, vânzând şi sprijinind cele mai bune linii disponibile de producere a semin]elor. Obiectivele companiei Cele trei obiective-cheie de cercetare şi dezvoltare ale companiei sunt: 1. Creşterea produc]iei pe unitatea de suprafa]` 2. Reducerea pierderilor de recolt`, a costurilor şi a riscurilor fermierilor 3. Crearea valorii în recolt`

Pioneer Hi-Bred International Inc. reprezint` o combina]ie unic` de civiliza]ii diferite, experien]` şi cunoştiin]e acumulate în toate ]`rile lumii în care activeaz`. Tehnologiile noastre, precum şi mediul de afaceri s-au schimbat permanent de-a lungul anilor, îns`, putem afirma cu fermitate c` misiunea noastr` în ceea ce priveşte activitatea de cercetare, producere şi comercializare a produselor, precum şi mentalitatea personalului Pioneer, a r`mas neschimbat` fa]` de principiile care au fost instituite la data înfiin]`rii companiei, şi anume: 1. realiz`m produse performante, adaptate fiec`rui tip de pia]`; 2. colabor`m în mod onest cu to]i clien]ii şi partenerii noştri de afaceri; 3. promov`m produsele în mod sus]inut, respectând în totalitate principiile de pia]`; 4. suntem al`turi de clien]ii şi partenerii noştri, asigurându-le tot sprijinul de care au nevoie (produse performante, asisten]` tehnic`, etc.) pentru a ob]ine profitul maxim posibil folosind produsele noastre. Firma Pioneer este lider mondial în producerea, procesarea şi comercializarea semin]elor de porumb. Cei peste optzeci de ani de experien]` în domeniul cercet`rii garanteaz` calitatea produselor prezente în pia]`.

Încrederea dumneavoastr` se datoreaz` în primul rând faptului c` experimentele şi cercet`rile noastre se realizeaz` în toate micro-arealele de cultur` în care dumneavoastr` folosi]i semin]ele Pioneer. Fermierii români sunt în permanen]` informa]i despre rezultatele noastre.

CUPRINS
Echipa Pioneer Cercetarea {tiin]ific` Nomenclatura Pioneer Zonele de Favorabilitate Hibrizii noi Pioneer PR39D81 HELGA PR39R20 PR39B76 PR39F58 PR38N86 PR38R92 CLARICA P9025 PR38V91 PR38A79 PR38A24 PR37D25 P9578 P9494 PR37N01 PR37Y12 PR37M34 Pag 2 Pag 4 Pag 6 Pag 8 Pag 10 Pag 11 Pag 12 Pag 13 Pag 14 Pag 15 PAG 16 Pag 17 Pag 18 Pag 19 Pag 20 Pag 21 Pag 22 Pag 23 Pag 24 Pag 25 Pag 26 Pag 27 Pag 28 Pag 29 Pag 30 Pag 31 Pag 32 Pag 33 Pag 34 Pag 35 Pag 36 Pag 37 Pag 38 Pag 39 Produc]ia [i utilizarea furajelor de calitate Con]inutul \n semin]e CORALBA PR34Y02 Caracteristicile hibrizilor de porumb Inoculan]ii Pioneer PR63A86 PR63A90 PR64F50 PR64A83 PR64A89 Lupoaie (Orobanche Cumana) PR64F66 PR64A71 Hibrizi de floarea soarelui rezisten]i la erbicidele sulfonil-ureice Noua genera]ie de hibrizi de floarea soarelui P64LE19 P64LE20 PR64E71 PR64E83 PR63H45 PR64H32 Caracteristicile hibrizilor de floarea soarelui Hibrizi de rapi]` Recomand`rile Pioneer pentru cultivatorii de hibrizi de rapi]` Maximus Soiuri de soia Sta]ia de condi]ionare Portfolio Farm Customer Service Speciali[tii echipei Pioneer Pag 75 Pag 77 Pag 78 Pag 79 Pag 80 Pag 60 Pag 61 Pag 62 Pag 63 Pag 64 Pag 65 Pag 66 Pag 67 Pag 71 Pag 74 Pag 40 Pag 41 Pag 42 Pag 43 Pag 44 Pag 45 Pag 50 Pag 51 Pag 52 Pag 53 Pag 54 Pag 55 Pag 56 Pag 57 Pag 58

Ave]i încredere în Pioneer, pentru c` întotdeauna calitatea semin]elor Pioneer este garantat`! Ave]i încredere în noi, pentru c` Pioneer v` ajut` într-un mod direct şi personal! Marca Pioneer este asociat` cu no]iunea de calitate excep]ional`. În anii din urm`, tot mai mul]i fermieri au putut observa c` angaja]ii Pioneer ofer` întotdeauna o mâna de ajutor fermierilor români în toate fazele derul`rii verigilor tehnologice. Specialiştii Pioneer au ca sarcin` principal` consilierea dumneavoastr` în toate problemele specifice. Serviciul de deservire al clien]ilor Pioneer cuprinde toate acele activit`]i ale firmei, care asigur` fermierului o mai bun` informare care s` se materializeze în cele mai bune rezultate posibile. To]i angaja]ii şi colaboratorii Pioneer sunt conştien]i de faptul c` succesul firmei noastre se bazeaz` pe succesul fiec`ruia dintre dumneavoastr`.

PR37F73 COLOMBA PR36R10 PR36D79 PR36V52 PR36V74 PR36K67 PR35F38 PR35P12 FLORENCIA PR35T36

1

ECHIPA PIONEER LUCREAZ~ PENTRU
PIONEER sprijin` deciziile clien]ilor
Ave]i o mul]ime de decizii de luat atunci când cultiva]i plante de o via]`. Una dintre cele mai importante este cu cine s` colabora]i, cu cine s` face]i afaceri. În mod evident, vre]i resurse fiabile şi eficiente. Uneori îns`, este la fel de important s` colabora]i cu persoane de încredere, persoane care s` prezinte interes pentru satisfacerea nevoilor dumneavoastr`. Echipa specialiştilor în vânz`ri Pioneer reprezint` punctul cheie în rela]iile cu dumneavoastr`. Ei depun eforturi pentru a v` men]ine încrederea şi pentru a v` oferi sfaturi de care s` beneficia]i pe termen lung. Încerc`m s` vindem, dar în acelaşi timp s` v` sf`tuim pentru a ob]ine cele mai bune performan]e cu produsele şi serviciile noastre. Acest aspect se refer` la modul în care, în afacerile agricole se poate profita de avantajul de a fi informat şi de a avea surse de informa]ie de încredere. Fiecare persoan` care de]ine o afacere trebuie s` dispun` de un consiliu consultativ, necesit` consilieri de încredere care s` îl sprijine în luarea unor decizii grele, decisive. Şi cercet`torii Pioneer au de luat decizii în ceea ce priveşte produsele, caracteristicile acestora. Ca şi cultivatorii, trebuie s` decid` cu ce produse vor continua şi la care vor renun]a. Iar Pioneer nu poate lua decizii care s` conduc` la îmbun`t`]irea produselor f`r` sprijinul unor oameni în]elep]i. Ca şi majoritatea de]in`torilor de afaceri în agricultur`, şi specialiştii Pioneer colecteaz` la rândul lor informa]ii, f`când astfel alegeri bine gândite. Ne-ar face pl`cere s` facem parte din cercul dumneavoastr` de consilieri. Specialiştii noştri în vânz`ri v` pot furniza informa]ii care s` v` ajute s` lua]i deciziile dificile. Suntem conştien]i c` dumneavoastr`, fiind de]in`torul afacerii, trebuie s` lua]i decizia final`, dar dorim s` ave]i certitudinea c` pute]i conta pe sfaturile practice şi pe sprijinul oferit de personalul PIONEER. Succesul firmei noastre se bazeaz` pe succesul fiec`ruia dintre dumneavoastr` ! Echipa PIONEER

KARA BÉLA Operations Sales Manager East Europe

CHAVDAR DOCHEV Director Opera]iuni România Tel.: 021 303 53 02 Fax: 021 303 53 01 E-mail: chavdar.dochev@pioneer.com MARIA C|RJ~ Director Tehnic & Marketing Tel.: 021 303 53 07; Fax: 021 303 53 00 Mobil: 0746 228 902 E-mail: maria.cirja@pioneer.com SEVASTIAN PROCA Director Regional - România Nord Zonele: 3, 6, 7, 8, 9 Mobil: 0742 017 977 E-mail: sevastian.proca@pioneer.com JEAN IONESCU Director Regional - România Sud Zonele: 1, 2, 4, 5 Mobil: 0740 111 034 E-mail: jean.ionescu@pioneer.com

2

E-mail: florian.com MIKY BABU{COV Director Zona 6 Mobil: 0742 258 878.com IOAN NEŞTIAN Director Zona 3 Mobil: 0745 625 674.nestian@pioneer.com FLORIAN BONCHIŞ Director Zona 8 Mobil: 0745 122 989. E-mail: cristian.com VI VIII IX V VII IV III II I 3 . E-mail: liliana. E-mail: dorin.com BOGDAN HU{TIU Director Zona 2 Mobil: 0742 955 479.com CRISTIAN DELIU Director Zona 7 Mobil: 0742 258 879.babuscov@pioneer.com LILIANA CIULU Director Zona 5 Mobil: 0746 204 477.burciu@pioneer.dragusin@pioneer.com DORIN BURCIU Director Zona 9 Mobil: 0751 010 487. E-mail: bogdan. E-mail: viorel.hustiu@pioneer.SUCCESUL FERMIERILOR DIN ROMÂNIA VIOREL DR~GUŞIN Director Zona 1 Mobil: 0746 230 344. E-mail: ioan. E-mail: miky.ciulu@pioneer.deliu@pioneer.bonchis@pioneer.

ECHIPA DE CERCETARE DIN ROMÂNIA 4 . din fazele timpurii de ameliorare pân` la precomerciali. acoperind grupele de maturitate de la timpurie pân` la semitardiv` (FAO 250-550) şi se face pe zeci de mii de parcele experimentale. dar şi al stabilit`]ii produc]iei şi însuşirilor agronomice cu importan]` economic`: • • • • • toleran]a la secet` şi arşi]` toleran]a la temperaturile sc`zute din prim`var` rezisten]a la frângerea şi c`derea tulpinilor toleran]a la principalele boli şi d`un`tori ritm rapid de pierdere a apei din bob la maturitate. programul de cercetare la porumb este axat pe testarea complex` în condi]iile ecologice ale României a noilor hibrizi de porumb Pioneer. etc Re]eaua ecologic` de testare cuprinde un num`r de 12 localit`]i. prin folosirea unei baze umane şi materiale superioare corespunz`toare. sub aspectul performan]elor de produc]ie. amplasate pe întreg teritoriul ]`rii.CERCETAREA ŞTIIN}IFIC~ GARAN}IA UNOR HIBRIZI SUPERIORI De mai bine de un deceniu.

PE PIA}A ROMÂNEASC~ Experimentarea în culturi comparative reprezint` primul pas şi cel mai important dintr-un sistem complex de încercare şi selec]ie a hibrizilor de porumb superiori. Ing. Dr. Sistemul complex şi ştiin]ific de cercetare practicat de c`tre compania Pioneer în România şi peste tot în lume. marca Pioneer. la care departamentul de cercetare din România este parte activ`.acela de a ac]iona cu şi în favoarea fermierilor de pretutindeni. Cioc`zanu Ion Director de cercetare 5 . adapta]i condi]iilor specifice din România şi cu însuşiri agronomice valoroase. în prezent stau la dispozi]ia dumneavoastr` în Europa peste 260 de hibrizi de porumb superiori. reprezint` garan]ia superiorit`]ii produselor Pioneer şi confirmarea crezului companiei noastre . care sunt propuşi a fi introduşi în cultur` în urm`torii ani. Datorit` rezultatelor cercet`rilor firmei Pioneer. din grupe de maturitate diferite.

Ajut` fermierii s` identifice mai rapid componentele genetice de baz` şi caracteristicile pe care le urm`resc în semin]ele achizi]ionate. Pentru o explica]ie mai detaliat` despre modul cum func]ioneaz` sistemul de denumire studia]i Noul Sistem de Numerotare din tabelul de mai jos: Beneficiile acestui sistem: Creşte abilitatea noastr` de a identifica noi caracteristici şi tehnologii captivante pe care le oferim clien]ilor.Noua nomenclatur` Pioneer® a hibrizilor de porumb Nu este foarte dificil s` în]elege]i noul sistem o dat` ce l-a]i decodat. Noua denumire a hibrizilor de porumb P 95 78 E Num`r randomizat Hibrid Pioneer CRM Grupa de maturitate 01-99 Valabil pentru fiecare CRM Caracteristica hibridului Waxy (E) 6 . Noul num`r pentru hibridul de porumb se bazeaz` pe maturitate.

Noua nomenclatur` Pioneer® a hibrizilor de floarea-soarelui Pentru o explica]ie mai detaliat` despre modul cum func]ioneaz` sistemul de denumire studia]i Noul Sistem de Numerotare din tabelul de mai jos: Noua denumire a hibrizilor de floarea-soarelui P 64 LE 19 L = Hibrid Linoleic Hibrid Pioneer E = Rezisten]` la Express 6 = Hibrid de floarea-soarelui 4 = Maturitatea hibridului 19 = Num`r randomizat 7 .

Zonele de favorabilitate a hibrizilor de porumb marca Pioneer® LEGENDA n Zona I n Zona II n Zona III n Zona IV n Zona V n Zona VI 8 .

3 (par]ial). 3. 8. 5. 8 Hibrizi tardivi 500-550 108 1. 5. 5. 7. 4. 6. 8. 6. 7. 6. 4. 9 Clarica PR28R92 Hibrizi semitimpurii 350-400 95 3. 2. 9 Hibrizi timpurii 280-300 90 3. 4. 9 PR38A24 P9578 Stira PR37D25 PR37Y12 PR37N01 P9494 PR37M34 PR37F73 PR36R10 PR36V52 PR36V74 PR36D79 Colomba PR35F38 PR35P12 PR36K67 PR35T36 Florencia PR36R10 PR36V52 PR36V74 PR36D79 Colomba PR35F38 PR35P12 PR36K67 PR35T36 Florencia PR36R10 PR36V52 PR36V74 PR36D79 Colomba PR35F38 PR35P12 PR36K67 PR35T36 Florencia 400-450 100 1. 9 Coralba PR34Y02 Coralba PR34Y02 Coralba PR34Y02 9 . 8 Hibrizi semitardivi 450-500 103 1. 7. 8. 6. 7. 2. 6.Zonele de favorabilitate a hibrizilor de porumb marca Pioneer® ZONAREA TERMIC~ A HIBRIZILOR DE PORUMB MARCA PIONEER |N FUNC}IE DE CELE 6 ZONE DE FAVORABILITATE TERMIC~ PENTRU PORUMB DIN ROMÂNIA ZONA I >16000C ZONA II 1500-16000C ZONA III 1400-15000C ZONA IV 1200-14000C PR39D81 Helga PR39B76 PR39R20 PR39F58 PR38R92 PR38N86 PR38V91 PR38A79 P9025 Clarica Monalisa PR38A24 P9578 Stira PR37D25 PR37Y12 PR37N01 P9494 PR37M34 PR37F73 PR36R10 PR36V52 PR36V74 PR36D79 Colomba ZONA V 1000-12000C PR39D81 Helga PR39B76 PR39R20 PR39F58 PR38R92 PR38N86 PR38V91 PR38A79 P9025 Clarica Monalisa PR38A24 P9578 Stira PR37D25 PR37Y12 PR37N01 P9494 PR37M34 PR37F73 ZONA VI 800-10000C PR39D81 Helga PR39B76 PR39R20 PR39F58 PR38N86 PR38V91 PR38A79 P9025 Monalisa GRUPA DE MATURITATE A HIBRIZILOR FAO CRM ZONE DE VÂNZARE PIONEER Hibrizi extratimpurii 260-280 85 3. 2.

Hibrizi noi marca Pioneer® NOU PORUMB P9025 P9578 P9494 PR64F50 PR64F66 P64LE19 P64LE20 PR46W22 PR46W29 PR46W30 FAO 300 FAO 350 FAO 350 RM 43 RM 42 RM 46 RM 46 NOU NOU FLOAREA SOARELUI NOU NOU NOU NOU NOU RAPI}~ NOU NOU 10 .

000 5 2.000 0 0 BANAT MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA TRANSILVANIA MOLNAR LASZLO SC VIITORUL MAILAT SA MAILAT . Hibrizii Pioneer r`mân de baz` ! Umiditate (%) 8.4 17. bob semident de culoare galben intens. hibrizi cu poten]ial de produc]ie foarte bun.000 10 4.4 20 Produc]ie kg/ha 15 6.000 21. iar hibrizii de la Pioneer ocup` 100% din suprafa]`.000 plante/ha la irigat Hibrid simplu.000 . se poate recolta la începutul lui septembrie cu un procent de umiditate în boabe foarte sc`zut. Densitate: 65.000 Produc]ii Umiditate 25 10. Avantaje Tolerant la secet` • Pierde apa rapid la maturitate • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Rezisten]` foarte bun` la principalele boli ale porumbului. din care 500 ha de porumb. cu cel mai mic procent de umiditate în momentul recolt`rii din întreaga grup`.000 . Sunt foarte mul]umit de hibridul PR39D81 pe care l-am recoltat cu o produc]ie de peste 9.80. Se recomand` pentru produc]ia de etanol.8 17.Hibrid timpuriu Descriere FAO 270 CRM 84 PR39D81 Hibridul zonelor de nord Sfaturi pentru fermieri Este recomandat pentru toate zonele de cultur` ale porumbului.70.200 de ha.000 plante/ha la neirigat 70.2 16. REZULTATE DE PRODUC}IE PR39D81 12.ARAD Lucr`m 1. dar avem şi hibrizi noi. Plant` echilibrat`.000 11 .200 kg/ha la o umiditate de 18% înainte de 15 septembrie. Este deosebit de stabil datorit` rezisten]ei excep]ionale la condi]iile de secet`. timpuriu. ca PR37N01 şi PR37Y12. |n cazul în care se seam`n` la începutul lunii aprilie. este pretabil la îns`mân]are timpurie. ştiulete cu inser]ie medie.

plant` echilibrat`. 12 .000 plante/ha la neirigat 70.000 plante/ha la irigat Hibrid simplu. Densitate: 65. cu poten]ial de produc]ie ridicat şi constant.000 . timpuriu.70.80. Avantaje Tolerant la secet` şi ar[i]` • Prezint` caracterul „stay green“ • Pierde apa rapid la maturitate • Rezisten]` la frângere. Bobul dentat de culoare galben deschis. Plasticitate ecologic` ridicat`.000 .Hibrid timpuriu Descriere FAO 270 CRM 87 HELGA Se renun]` greu Sfaturi pentru fermieri Este recomandat în zonele subcolinare şi colinare. Realizeaz` uşor produc]ii de peste 8-9 t/ha.

500-3. Bob sticlos de culoare galben-portocaliu. Este deosebit de stabil datorit` toleran]ei la condi]iile de secet`. respectiv furnizor-beneficiar.70.000-12. Avantaje Tolerant la secet` • Pierde apa rapid la maturitate • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Rezisten]` foarte bun` la principalele boli ale porumbului • Con]inut foarte mare în amidon. Dup` anul 1990 cultiv frecvent hibrizii Pioneer şi m`rturisesc în modul cel mai sincer c` sunt un fan al companiei Pioneer. având în vedere materialul genetic pe care îl furnizeaz`. Se recomand` pentru produc]ia de etanol.000 kg/ha) şi 400-600 ha floarea soarelui (cu produc]ii de 2. cu cel mai mic procent de umiditate în momentul recolt`rii din întreaga grup`.100 şi 4. timpuriu. |n cazul \n care se seam`n` la începutul lunii aprilie.80. se poate recolta la începutul lui septembrie cu un procent de umiditate în boabe foarte sc`zut. foarte bun pentru produc]ia de m`lai.200 kg/ha). POPA EUGEN SC AICBAC SA BAC~U Sunt specialist în agricultur` de peste 40 de ani şi am cultivat suprafe]e importante de porumb. este pretabil la îns`mân]are timpurie. 13 .000 .Hibrid timpuriu Descriere FAO 280 CRM 86 PR39R20 Te salveaz` Sfaturi pentru fermieri Este recomandat pentru toate zonele de cultur` ale porumbului. Densitate: 65. 400-600 ha porumb (cu produc]ii de 8. Anual cultiv cu s`mân]` Pioneer suprafe]e cuprinse între 300-500 ha rapi]` (cu produc]ii cuprinse între 3.500 kg/ha).000 plante/ha la neirigat 70.000 . precum şi rela]iile dintre cei doi parteneri.000 plante/ha la irigat Hibrid simplu. floarea soarelui şi rapi]`.

bob dentat de culoare galben intens.5 11.4 18. peste 200 hectare de floarea soarelui şi circa 200 de hectare de soia.000 22.500 5 10.500 Produc]ii Umiditate 30 12. iar la porumbul pentru siloz am mers pe hibridul PR34Y02.000 plante/ha la neirigat 70. cu un raport produc]ie-umiditate foarte bun.NEAM} |n anul 2010 societatea TCE 3 BRAZI Piatra Neam] a cultivat cu s`mân]` PIONEER peste 1. 14 Umiditate (%) 20 .000 plante/ha la irigat 15 11. REZULTATE DE PRODUC}IE PR39B76 12. Avantaje Tolerant la secet` • Prezint` caracterul „stay green“ • Pierde apa rapid la maturitate • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Rezisten]` foarte bun` la principalele boli ale porumbului. este pretabil la îns`mân]are timpurie.000 10 10. timpuriu.70.000 .1 25 Densitate: 65. hibrid la care am ob]inut peste 60 t/ha. PR39B76 [i PR39F58). La floarea soarelui cele mai bune rezultate le-am ob]inut an de an la hibridul PR63A90.000 0 MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA TRANSILVANIA VASILE IACOB TCE 3 BRAZI PIATRA NEAM} . La cultura porumbului am mers în principal pe hibrizi extratimpurii (PR39D81. Produc]ie kg/ha Hibrid simplu.Hibrid timpuriu Descriere FAO 280 CRM 85 PR39B76 Campionul 250 Sfaturi pentru fermieri Este recomandat pentru toate zonele de cultur` ale porumbului.80. Planta foarte înalt` cu inser]ie medie a ştiuletelui.600 de hectare de porumb.500 18. Este deosebit de stabil datorit` rezisten]ei excep]ionale la condi]iile de secet`. tolereaz` seceta foarte bine pentru aceast` grup` de maturitate.000 .

SATU MARE Dac` vine vorba de precocitatea hibrizilor am putea discuta îndelung.1 6. Consider foarte important s` cuprind mai multe grupe de maturitate. devin favori]ii mei.4 18.Hibrid timpuriu Descriere FAO 285 CRM 91 PR39F58 Campionul timpuriu Sfaturi pentru fermieri Este recomandat pentru zonele colinare de cultur` ale porumbului.80. Avantaje Tolerant la secet` • Pierde apa rapid la maturitate • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Rezisten]` foarte bun` la principalele boli ale porumbului. Personal aleg în fiecare an hibrizi din grupe FAO diferite.0 15 4. cu cel mai mic procent de umiditate în momentul recolt`rii din întreaga grup`.000 16. Umiditate (%) 8. Plant` înalt` cu inser]ie medie. Este deosebit de stabil datorit` rezisten]ei excep]ionale la condi]iile de secet`. Hibrizii timpurii şi extratimpurii sunt nelipsi]i deoarece m` ajut` s` eliberez terenul din timp.000 . bob dentat de culoare galben` cu un con]inut foarte ridicat în amidon. REZULTATE DE PRODUC}IE PR39F58 12.000 . iar dac` se diferen]iaz` fa]` de normalitate şi prin cantitatea recoltat`.000 21. cum este cazul hibridului Pioneer PR39F58.70.000 25 Produc]ie kg/ha 19.000 5 0 0 BANAT MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA TRANSILVANIA SÂNT~UAN VASILE SC AGROMOL SRL T~{NAD . Se recomand` pentru produc]ia de biogaz. Densitate: 65.000 Produc]ii Umiditate 30 10. este pretabil la îns`mân]are timpurie.000 10 2.000 plante/ha la neirigat 70.8 20 15 .000 plante/ha la irigat Hibrid simplu. timpuriu.

70.000 10.0 15 10 5 0 BANAT MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA TRANSILVANIA 16 Umiditate (%) 21. semitimpuriu.9 19.000 .000 plante/ha la neirigat 65. Reac]ioneaz` foarte bine la o tehnologie intensiv`. subcolinare şi colinare. Avantaje Tolerant la secet` şi arşi]` • Prezint` caracterul „stay green“ • Pierde apa rapid la maturitate. |n condi]iile asigur`rii cu substan]e nutritive corespunz`toare este capabil de produc]ii excep]ionale.600 9. bob semidentat de culoare galben`. REZULTATE DE PRODUC}IE PR38N86 11.800 Produc]ii Umiditate 30 25 Produc]ie kg/ha 10. ştiulete cu inser]ie \nalt`.800 9.400 16. Plant` foarte înalt`.400 11. oferind produc]ii neaşteptat de mari \n condi]ii de clim` semiumed`.000 .9 20 . Densitate: 60.Hibrid semitimpuriu Descriere FAO 300 CRM 90 PR38N86 Modest dar puternic Sfaturi pentru fermieri Este recomandat în zonele de câmpie.8 18.000 9.000 plante/ha la irigat Hibrid simplu.400 10.200 11.200 10.65.600 10.

000 plante/ha la irigat Hibrid simplu.65.000 4.000 plante/ha la neirigat 65. bob semidentat de culoare galben`. semitimpuriu.000 10.5 20 17 .70. Plant` echilibrat`.000 Produc]ii Umiditate 30 25 Produc]ie kg/ha 8. Densitate: 60.000 12. |n condi]iile asigur`rii cu substan]e nutritive corespunz`toare este capabil de produc]ii excep]ionale. oferind produc]ii neaşteptat de mari în condi]ii de clim` semiumed`. subcolinare şi colinare. REZULTATE DE PRODUC}IE PR38R92 14.9 15 10 5 0 BANAT MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA TRANSILVANIA Umiditate (%) 22.000 6.Hibrid semitimpuriu Descriere FAO 300 CRM 90 PR38R92 Clasic Sfaturi pentru fermieri Este recomandat în zonele de câmpie.000 .000 2. ştiulete cu inser]ie înalt`.000 .000 0 20.9 18. Avantaje Raport excelent între produc]ie şi umiditate • Toleran]` foarte bun` la secet` Rezisten]` excelent` la t`ciunele comun (Ustilago maydis) • Vitez` foarte bun` de pierdere a apei din boabe dup` maturitatea fiziologic`. Reac]ioneaz` foarte bine la o tehnologie intensiv`.0 17.

000 .000 . cu poten]ial de produc]ie mare.000 plante/ha la irigat 80. Bob semident.000 plante/ha siloz Hibrid simplu.70. Plant` cu arhitectur` echilibrat` şi inser]ie medie a ştiuletelui. Densitate: 65.100.80. timpuriu.000 plante/ha la neirigat 70. subcolinare şi colinare cu frecvente temperaturi sc`zute în prim`var`. galben-portocaliu.Hibrid timpuriu Descriere FAO 300 CRM 89 CLARICA Bun [i la siloz Sfaturi pentru fermieri Este recomandat în zonele de câmpie. Avantaje Tolerant la secet` şi arşi]` • Prezint` caracterul „stay green“ • Pierde apa rapid la maturitate • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere.000 . 18 . dep`şind frecvent pragul de 9 tone/ha. Poten]ialul ridicat de produc]ie şi con]inutul mare de proteine în bob face ca acest hibrid s` fie cultivat de fermieri care folosesc recolta pentru zootehnia proprie.

Umiditate (%) 20 19 .000 6.4 Produc]ii Umiditate 30 25 Densitate: 60.000 .000 8. REZULTATE DE PRODUC}IE P9025 14.2 20. Avantaje Plant` de în`l]ime medie • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Rezisten]` foarte bun` la t`ciunele zbur`tor • Foarte bun` toleran]` la secet` • Pierde rapid apa la maturitate.65. Inten]ionez ca în cultura anului urm`tor s` introduc pe lâng` hibrizii consacra]i şi hibrizi de genera]ie nou` pe care i-am urm`rit în loturile demonstrative.SATU MARE Pentru a lucra eficient aceste terenuri.Hibrid semitimpuriu Descriere NOU FAO 300 CRM 90 P9025 Caractere noi Sfaturi pentru fermieri Zonele de cultur` recomandate pentru acest hibrid sunt cele semiaride şi semiumede din vestul şi sud-estul ]`rii.000 .000 0 10 19.000 4.000 plante/ha la neirigat 65.000 2.000 10.000 12. Plant` echilibrat` cu inser]ie medie a ştiuletelui. bob semisticlos cu infuzie de indurata. cu o capacitate foarte mare de produc]ie şi un foarte bun raport produc]ie/umiditate. ştiulete conic.1 20.0 20. Tehnologie îmbinat` bineîn]eles cu hibrizi de cea mai bun` calitate. Produc]ie kg/ha Hibrid semitimpuriu. dovad` c` şi în acest an am cultivat hibrizi Pioneer în propor]ie majoritar`.70.000 plante/ha la irigat 15 5 0 BANAT MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA TRANSILVANIA CIUCO{ MARIUS SC AGROCRONOS SRL CAREI . Eu sunt adeptul siguran]ei. f`r` tehnologie nu po]i face nimic.

ceea ce m` determin` s` afirm c` o s`mân]` de calitate constituie factorul decisiv în realizarea unor produc]ii ridicate.Hibrid semitimpuriu Descriere FAO 300 CRM 91 PR38V91 Te r`spl`te[te Sfaturi pentru fermieri Este recomandat în zonele de câmpie. Avantaje Tolerant la secet` [i arşi]` • Prezint` caracterul „stay green“ • Pierde apa rapid la maturitate.000 . ceea ce apreciez cel mai mult este performan]a constant` de la an la an a produc]iilor. ritmul rapid de pierdere al apei la maturitate. evitând astfel cheltuielile mari cu uscarea. ştiulete cu inser]ie înalt`. capabil de mari produc]ii indiferent de condi]iile zonei de cultur`. TRU}~ AUREL SC GRANROM SRL TURDA . Este un hibrid cu o mare capacitate de adaptare.000 plante/ha la neirigat 65.000 . Plant` foarte înalt`.CLUJ Pentru prima dat` am început s` cultiv hibrizi ai firmei Pioneer în anul 1996 şi de atunci am r`mas pl`cut impresionat de calitatea şi productivitatea acestora.65. semitimpuriu. 20 .000 plante/ha la irigat Hibrid simplu.70. |n ceea ce priveşte hibrizii de porumb. Densitate: 60. |n condi]iile asigur`rii cu substan]e nutritive corespunz`toare este capabil de produc]ii excep]ionale. iar sloganul firmei Pioneer „TEHNOLOGIA CARE PRODUCE“ i se potriveşte pe deplin. Reac]ioneaz` foarte bine la o tehnologie intensiv`. subcolinare şi colinare. bob dentat de culoare galben`.

600 10.70.100.200 10.65.8 15 10. cu un raport produc]ie-umiditate foarte bun pentru aceast` grup` de maturitate.000 9. REZULTATE DE PRODUC}IE PR38A79 10. iar raportul calitate-pre] este de departe mul]umitor.500 10.000 plante/ha la neirigat 65.Hibrid semitimpuriu Descriere FAO 300 CRM 91 PR38A79 Dubl` performan]` Sfaturi pentru fermieri Este recomandat pentru toate zonele de cultur` ale porumbului în special semi-aride înlocuind pe Monalisa şi pe PR38V91.400 19 17.100 10.000 plante/ha siloz 18 17. Cu Pioneer am avut întotdeauna satisfac]ie garantat`. Este deosebit de stabil datorit` rezisten]ei excep]ionale la condi]iile de secet`. semitimpuriu.900 9.000 . Când vine vorba de performan]` în România ne referim la produsele de cea mai înalt` calitate utilizate pentru culturile înfiin]ate.2 Produc]ii Umiditate 30 25 Densitate: 60. cu inser]ie medie a ştiule]ilor cu bob semidentat.SATU MARE Performan]a a fost întotdeauna precedentul succesului. fac diferen]a.000 .000 . |n plus.300 20 21 . Plant` echilibrat`. suportul oferit de specialişti şi opinia pe care ne-o facem prin loturile comparative.000 plante/ha la irigat 80. Umiditate (%) 10. Avantaje Tolerant la secet` şi arşi]` • Prezint` caracterul „stay green“ • Pierde apa rapid la maturitate • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Rezisten]` foarte bun` la principalele boli ale porumbului.800 10 5 0 BANAT MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA TRANSILVANIA CONEAC MARIAN SC AGROPORT & COMPANY SRL VEZENDIU . Produc]ie kg/ha Hibrid simplu.

Se recomand` ca furaj în hrana porcinelor şi p`s`rilor. bob semident de culoare galben-portocaliu. 22 Umiditate (%) 22. Monalisa şi PR38A24.5 16. media fiind peste 10. subcolinare şi colinare.000 8.70. Pentru boabe am cultivat hibrizii PR39D81.5 10.6 Produc]ii Umiditate 30 25 Densitate: 60.000 kg/ha.000 . Este deosebit de stabil datorit` rezisten]ei excep]ionale la condi]iile de secet`.65. Pe cele 150 ha cultivate cu hibridul PR38A24 am ob]inut produc]ii între 9. cu o capacitate de produc]ie remarcabil` pentru aceast` grup` de maturitate.0 15 10 5 BANAT B~R~GAN DOBROGEA MARAMURE{ {I CRI{ANA 0 MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA POP IOAN SC CERAGRIM SRL UNGHENI .000 0 18.000 24.000 2.000 . hibrizii de porumb Pioneer au demonstrat stabilitatea şi siguran]a produc]iilor mari care i-a consacrat.000 plante/ha la neirigat 65.000 6.8 15. Plant` de în`l]ime medie.Hibrid semitimpuriu Descriere FAO 350 CRM 96 PR38A24 Cel pe care te po]i baza Sfaturi pentru fermieri Este recomandat în zonele de câmpie.000 kg/ha. Avantaje Tolerant la secet` şi arşi]` • Prezint` caracterul „stay green“ • Pierde apa rapid la maturitate • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Rezisten]` foarte bun` la sfredelitorul porumbului (Ostrinia nublialis). Produc]ie kg/ha Hibrid simplu.2 15.100. semitimpuriu. cu inser]ie semi-înalt` a ştiuletelui.000 .0 21.8 20 .000 12.000 4.000 şi 12. Şi în condi]iile destul de dificile din punct de vedere climatic ale anului 2010. REZULTATE DE PRODUC}IE PR38A24 14.000 plante/ha la irigat 80.000 plante/ha siloz 17.MURE{ |n anul 2010 am cultivat o suprafa]` cu porumb de 410 ha din care 300 ha pentru boabe şi 110 pentru siloz. iar pentru siloz PR36K67.

000 10 2. foliaj abundent de culoare verde închis.6 15 4.000 22. Ştiulete cu inser]ie foarte înalt`.000 15.7 24.000 plante/ha la neirigat 65.000 . Este un hibrid recomandat pentru produc]ia de etanol.000 5 0 BANAT B~R~GAN DOBROGEA MARAMURE{ {I CRI{ANA 0 MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA Umiditate (%) 8.000 plante/ha la irigat Hibrid simplu cu poten]ial de produc]ie foarte ridicat.1 6.65.4 18.70. REZULTATE DE PRODUC}IE PR37D25 12. boabe semidentate.9 25 Produc]ie kg/ha 18.5 20 23 .000 24. Avantaje Tolerant la secet` • Pierde apa foarte bine • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere Rezisten]` foarte bun` la t`ciunele inflorescen]elor (Sorosporium hoci sorghi) şi sfredelitorul porumbului (Ostrinia nublialis).Hibrid semitimpuriu Descriere FAO 360 CRM 97 PR37D25 Timpuriu [i puternic Sfaturi pentru fermieri Se poate cultiva cu rezultate bune în toate zonele de câmpie. Se preteaz` la sem`natul timpuriu. Talie foarte înalt`. Densitate: 60.000 Produc]ii Umiditate 30 10.0 15.4 15.000 .

000 22 8.Hibrid semitimpuriu Descriere NOU FAO 380 CRM 94 P9578 Te uime[te Sfaturi pentru fermieri Zonele de cultur` recomandate pentru acest hibrid sunt cele semiaride din vestul şi sud-estul ]`rii. Avantaje Plant` de în`l]ime medie • Pierde apa foarte repede la maturitate • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Rezisten]` foarte bun` la t`ciunele zbur`tor • Bun` toleran]` la secet`.000 2.000 .000 plante/ha la irigat 5 0 BANAT MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA TRANSILVANIA JOL}A RADU SC VESTAGRAR SRL MARGHITA . Plant` de în`l]ime medie cu inser]ie înalt` a ştiuletelui. semidentate de culoare galben închis.65.000 4.BIHOR An de an cultiv hibrizii de porumb marca Pioneer. 24 Umiditate (%) 20 . cu capacitate de produc]ie superioar` grupei. pe lâng` hibrizii deja consacra]i.70. Produc]ie kg/ha Hibrid semitimpuriu.000 12. introduc în cultur` şi hibrizi noi de top.000 10.8 6.000 .000 16. REZULTATE DE PRODUC}IE P9578 14. |n urma rezultatelor ob]inute în loturile demo organizate împreun` cu firma Pioneer.000 plante/ha la neirigat 65. Boabele sunt mari. motiv pentru care eu cultiv şi totodat` recomand hibrizii de porumb Pioneer.000 0 10 19 18. {i în acest an hibrizii noi mi-au confirmat profitabilitatea.0 15 Produc]ii Umiditate 30 25 Densitate: 60.

000 20 10. |n ultimii ani pentru cultura de porumb am folosit numai s`mân]` hibrid` de ultim` genera]ie marca Pioneer.000 plante/ha la irigat 10 BANAT MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA TRANSILVANIA DAN DER{IDAN SC AGRODAV IMPEX SRL VALEA LUI MIHAI . Plant` echilibrat`.000 4. Avantaje Plant` de în`l]ime medie • Pierde apa foarte repede la maturitate • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Rezisten]` foarte bun` la t`ciunele zbur`tor • Bun` toleran]` la secet` • Toleran]` bun` la Fusarium.1 19 18 19.9 15 Produc]ii Umiditate 25 Densitate: 60. REZULTATE DE PRODUC}IE P9494 14.000 12.Hibrid semitimpuriu Descriere NOU FAO 380 CRM 97 P9494 Nu doar nou Sfaturi pentru fermieri Zonele de cultur` recomandate pentru acest hibrid sunt cele semiaride din vestul şi sud-estul ]`rii.000 5 2.000 8.BIHOR Pentru ca sfârşitul de an s` fie plin de satisfac]ii trebuie s` ai un start bun şi vigoare.70.000 6.65.000 . Umiditate (%) 25 .000 0 0 17. ştiulete conic îngroşat cu inser]ie medie şi boabe dentate. Rezultatele de produc]ie sunt deosebite.000 . Pentru mine aceasta înseamn` s`mân]` de calitate.000 plante/ha la neirigat 65. Produc]ie kg/ha Hibrid de top în ceea ce priveşte produc]ia în Europa de Est.

500 18.000 .Hibrid semitimpuriu Descriere FAO 380 CRM 97 PR37N01 Produc]ii Sfaturi pentru fermieri Este recomandat în zonele semiaride datorit` toleran]ei remarcabile la secet`. 26 Umiditate (%) 10.2 16.4 9.65. din care 1.500 25.000 BANAT B~R~GAN DOBROGEA MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA THORBEN GOSCH SC TAR-FARMING SRL SEMLAC .2 Densitate: 60. REZULTATE DE PRODUC}IE PR37N01 11. în mare parte hibrizi Pioneer. Produc]ie kg/ha Hibrid simplu. Am încredere în poten]ialul de produc]ie al noilor hibrizi Pioneer.300 de ha.ARAD Lucr`m în total 3. bob semident de culoare galben`.000 de ha anual cu porumb.8 23. cu capacitate de produc]ie foarte mare în condi]ii de clim` semiarid` din România.000 15.5 18.000 Produc]ii Umiditate 35 30 25 20 10. Avantaje Tolerant la secet` • Prezint` caracterul „stay green“ • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Rezistent la principalele boli ale porumbului. Produc]iile cele mai bune se ob]in la densit`]i ridicate.000 .70. inser]ie medie spre înalt` a ştiuletului. hibrid cu un poten]ial extraordinar de produc]ie adaptat perfect tehnologiilor intensive pe care noi le folosim.9 16. Plant` cu arhitectur` echilibrat`. dintre care am remarcat hibridul PR37N01.000 plante/ha la irigat 15 10 5 0 8.000 . un hibrid puternic care a rezistat foarte bine furtunilor din vara aceasta. semitimpuriu.7 9.6 23.500 8.000 plante/ha la neirigat 65.

|n continuare inten]ionez s` cultiv hibrizii Pioneer care \mi dau siguran]a produc]iei [i a calit`]ii acesteia.500 18. ştiulete cu inser]ie medie-înalt`. Anul acesta am cultivat mai mul]i hibrizi Pioneer din grupe diferite de maturitate urm`rind îndeaproape evolu]ia lor pe întreg ciclul de vegeta]ie.000 plante/ha la irigat Hibrid simplu.000 . Plant` cu arhitectur` echilibrat`. bob semident de culoare galben intens.2 20 16. semitimpuriu.000 10 9.000 .TULCEA Cultiv hibrizi de porumb Pioneer de 4 ani şi am ob]inut produc]ii foarte bune. cu rezisten]` foarte bun` la temperaturile sc`zute din prim`var`.Hibrid semitimpuriu Descriere FAO 380 CRM 97 PR37Y12 Rezistentul Sfaturi pentru fermieri Este recomandat în zonele de câmpie şi subcolinare cu frecvente temperaturi sc`zute în prim`var`.000 kg boabe la hectar.000 25 Produc]ie kg/ha 10. Produc]iile cele mai bune se ob]in la densit`]i ridicate. Umiditate (%) 20 27 .65.500 5 9.1 19 16.000 plante/ha la neirigat 65.500 Produc]ii Umiditate 30 11.4 16. REZULTATE DE PRODUC}IE PR37Y12 11.70. La hibrizii PR37Y12 şi PR37M34 am realizat produc]ii \n medie de 12. cu poten]ial de produc]ie foarte mare.1 15 10.0 19 18. unghiul de inser]ie al frunzelor mai mic.000 BANAT B~R~GAN DOBROGEA MARAMURE{ {I CRI{ANA 0 MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA B~RBIERU DUMITRU SC B~RBIERU PROD SRL JIJILA . Densitate: 60. Avantaje Tolerant la secet` • Prezint` caracterul „stay green“ • Pierde apa rapid la maturitate Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Rezistent la principalele boli ale porumbului inclusiv t`ciunele inflorescen]elor (Sorosporium holci sorghi).

28 Umiditate (%) . Produc]iile cele mai bune se ob]in la densit`]i ridicate.500 15. Densitate: 60.500 11. REZULTATE DE PRODUC}IE PR37M34 12. indiferent de condi]iile de mediu. produc]ia fiind cuprins` între 8-10 tone la hectar.65.9 16.000 .TIMI{ |n extremitatea cea mai vestic` a României.500 9.000 plante/ha la irigat Hibrid simplu. Planta este de în`l]ime medie.6 15 10 5 0 BANAT B~R~GAN DOBROGEA MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA BOH~NCANU IOAN SC AGROMIR PORDEANU SRL BEBA VECHE .500 18.000 .000 plante/ha la neirigat 65.2 16. dup` mul]i ani de experiment`ri.000 9.Hibrid semitimpuriu Descriere FAO 390 CRM 99 PR37M34 Ribera / Campionul Sfaturi pentru fermieri Este recomandat în zonele cu favorabilitate medie şi medie spre ridicat` pentru cultura porumbului şi \n sudul.000 8.0 20 21 18. Avantaje Tolerant la secet` • Prezint` caracterul „stay green“ • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere.000 Produc]ii Umiditate 35 30 25 20 Produc]ie kg/ha 10. Anual cultiv acest hibrid pe o suprafa]` de 100 ha. semitimpuriu.000 11. sud-vestul şi sud-estul României.70.8 10. la Beba Veche şi Pordeanu. ştiule]ii au inser]ie medie şi boabele sunt semidentate. am constatat c` hibridul PR37M34 d` anual cele mai bune produc]ii. adaptat la toate zonele de cultur` ale porumbului. cu capacitate de produc]ii foarte mari în zone cu condi]ii mijlocii şi bune.

000 12. PR35P12.000 0 16.70. Avantaje Tolerant la secet` • Prezint` caracterul „stay green“ • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere. Florencia.000 Produc]ii Umiditate 35 30 25 Produc]ie kg/ha 8.5 20 15 10 5 0 BANAT B~R~GAN DOBROGEA MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA STROE SILVIU SC RODESCO AGRICULTURE MO}~}EI .000 19.000 . Poate fi folosit ca furaj în hrana p`s`rilor şi animalelor. Densitate: 60. am ales şi genotipuri noi ca PR37F73. Societatea noastr` investeşte în tehnologie.000 .2 15. PR37N01.DOLJ |n ferma pe care o administrez.65. REZULTATE DE PRODUC}IE PR37F73 14.000 plante/ha la irigat Hibrid simplu.Hibrid semitimpuriu Descriere FAO 390 CRM 99 PR37F73 Adaptabil [i stabil Sfaturi pentru fermieri Se poate cultiva cu rezultate bune în toate zonele de câmpie şi deal.2 6. Umiditate (%) 29 . Rezultatele foarte bune de produc]ie ne-au convins c` PIONEER este cea mai bun` alegere.9 21.9 23.3 16. Acest hibrid are un comportament optim la o densitate mai redus` în func]ie de zon`. ştiulete cu inser]ie medie spre înalt`. iar produc]iile realizate sunt dintre cele mai mari.000 10.000 plante/ha la neirigat 65.000 4.8 18.000 2. bob dentat de culoare galben`. suprafa]a înfiin]at` cu porumb anul acesta a fost de 1. Plant` echilibrat` cu caractere agronomice excep]ionale. semitimpuriu. Al`turi de hibrizii consacra]i: Ribera.100 ha. cu o excep]ional` adaptabilitate şi stabilitate asigurând produc]ii stabile şi sigure.

bob dentat. adaptat la toate zonele de cultur` ale porumbului. semitimpuriu.65. Densitate: 60.000 plante/ha la irigat Hibrid simplu. Produc]iile cele mai bune se ob]in la densit`]i ridicate. 30 . sud-vestul şi sud-estul României.000 . Avantaje Tolerant la secet` • Prezint` caracterul „stay green“ • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere. Talia plantei şi în`l]imea de inser]ie înalte.70.000 . cu capacitate de produc]ii foarte mari în zone cu condi]ii mijlocii şi bune.000 plante/ha la neirigat 65.Hibrid semitimpuriu Descriere FAO 400 CRM 101 COLOMBA Veteranul Sfaturi pentru fermieri Este recomandat în zonele cu favorabilitate medie şi medie spre ridicat` pentru cultura porumbului şi \n sudul.

7 20 31 . boabe semidente. semitardiv.7 Produc]ie kg/ha 6. REZULTATE DE PRODUC}IE PR36R10 12. Umiditate (%) 8.BIHOR Loturile comparative sunt de un real folos deoarece m-au condus în a alege hibrizii Pioneer adapta]i arealului pe care îl cultiv`m şi mi-au dat încredere s` schimb hibridul favorit cu al]i hibrizi de tehnologie nou`.000 5 0 0 BANAT B~R~GAN DOBROGEA MUNTENIA OLTENIA MUDURA DACIAN SC TRANSMIHAI PREST SRL NOJORID . Avantaje Adaptabilitate la diferite condi]ii ecologice • Tolerant la secet`.000 10 2.000 . cu inser]ie medie a ştiuletelui. Datorit` faptului c` se men]ine verde pân` la maturitate se poate cultiva şi pentru siloz.000 .000 Produc]ii Umiditate 30 10. iar rezultatele au fost pe m`sur`.5 25 24.70.Hibrid semitardiv Descriere FAO 400 CRM 101 PR36R10 Se adapteaz` cel mai u[or Sfaturi pentru fermieri Zonele de cultur` recomandate pentru acest hibrid sunt cele de câmpie din sudul şi vestul ]`rii. Plant` de în`l]ime medie.6 15 4. Densitate: 55. cu randamente deosebite în anii secetoşi • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere.000 plante/ha la neirigat 65. cu o arhitectur` echilibrat` şi cu cea mai bun` capacitate de adaptare dintre to]i hibrizii grupei.000 20.000 25 23.65. Profesionalismul adoptat de specialiştii Pioneer m-a ajutat în alegerea hibrizilor.000 plante/ha la irigat Hibrid simplu.000 12.

000 0 BANAT B~R~GAN DOBROGEA MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA BUDAI MIHAI SC AGROIND CAUACEU SA DIOSIG .000 19.65. REZULTATE DE PRODUC}IE PR36D79 12. Mereu am fost preocupa]i de rezultatele de produc]ie ale noilor hibrizi.7 6.000 Produc]ii Umiditate 35 30 10.2 20 15 10 5 0 2.000 . Se vor evita zonele infectate de sfredelitorul porumbului (Ostrinia nublialis). are arhitectur` echilibrat` cu „stay green“ foarte bun la maturitate.000 .70.Hibrid semitardiv Descriere FAO 430 CRM 100 PR36D79 Produc]ii mari Sfaturi pentru fermieri Zonele de cultur` recomandate pentru acest hibrid sunt cele „semi-aride“ şi „semi-umede“ ale României.000 plante/ha la irigat Hibrid simplu.0 15. Avantaje Adaptabilitate la diferite condi]ii ecologice • Tolerant la secet` • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Ritm rapid de pierdere a apei din bob. 32 Umiditate (%) 8.3 17.000 plante/ha la neirigat 65. conic cu bob semidentat.000 19.BIHOR Societatea noastr` cultiv` hibrizii de porumb Pioneer înc` de la înfiin]are. Acest hibrid a comfirmat aştept`rile noastre fiind apreciat pentru rezisten]a sa deosebit` la condi]iile de stres din acest an.9 4. semitardiv.0 17. cu un poten]ial foarte ridicat de produc]ie. {tiuletele este lung.000 29 25 Produc]ie kg/ha 22.000 . Un exemplu în aceast` direc]ie îl constituie hibridul PR36D79. |nfloreşte devreme. Densitate: 55.

65.000 plante/ha la neirigat 65. vestul şi estul ]`rii.Hibrid semitardiv Descriere FAO 430 CRM 101 PR36V52 Cel f`r` preten]ii Sfaturi pentru fermieri Zonele de cultur` recomandate pentru acest hibrid sunt cele de câmpie şi deal din sudul.3 19. cu mare poten]ial de produc]ie şi un pachet de caractere agronomice şi rezisten]` la boli.0 17. ştiulete cu inser]ie medie.000 2. Umiditate (%) 33 .000 . semitardiv. Produc]iile bune ob]inute cu aceşti hibrizi înt`resc pe deplin sloganul Pioneer „Tehnologia care produce“.000 .000 plante/ha la irigat BANAT B~R~GAN DOBROGEA MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA LUKACS ALEXANDRU SC CIT SANT~U SA SANT~U .6 16.000 8.3 23.000 12. Plant` echilibrat`. Produc]ie kg/ha Hibrid simplu.000 19.6 6. bob semident de culoare galben intens. Avantaje Adaptabilitate la diferite condi]ii ecologice semi-aride şi semi-umede • Tolerant la secet` • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Rezisten]` foarte bun` la t`ciunele zbur`tor. performant.70.1 25 20 15 10 5 0 Produc]ii Umiditate 35 30 Densitate: 55. REZULTATE DE PRODUC}IE PR36V52 14.000 0 16.SATU MARE Performan]ele deosebite ale noilor hibrizi Pioneer m` determin` s` afirm c` o s`mân]` de calitate constituie factorul decisiv în realizarea unor produc]ii mari.000 29 10.000 4.

cu raport umiditate-produc]ie foarte bun pentru zonele semi-umede.000 8.TIMI{ Cultiv hibrizi PIONEER din anul 1998.Hibrid semitardiv Descriere FAO 430 CRM 101 PR36V74 Nou [i promite Sfaturi pentru fermieri Zonele de cultur` recomandate pentru acest hibrid sunt cele de câmpie şi deal din sudul.000 12. PR35T06 şi PR37D25.5 17. Am sem`nat cu densit`]i cuprinse între 62-65 mii plante/ha iar acum la recoltare am 57-62 mii plante/ha. foarte stabil datorit` toleran]ei la secet`.7 17. cu boabe dentate şi profunde. Avantaje Plant` de în`l]ime medie • Tolerant la secet` • Pierde apa foarte bine • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Rezisten]` foarte bun` la t`ciunele zbur`tor. la PR36V74 estimez o produc]ie de peste 14 t/ha.000 plante/ha la irigat BANAT B~R~GAN DOBROGEA MARAMURE{ {I CRI{ANA MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA BAZILIUC EUGEN SC ABELDA SRL JIMBOLIA .3 16. Produc]ie kg/ha Hibrid simplu. vestul şi estul ]`rii.000 plante/ha la neirigat 65.000 23. Plant` cu arhitectur` echilibrat`.000 .3 20 15 10 5 0 Produc]ii Umiditate 40 35 30 25 Densitate: 55. Este un hibrid cu ştiulete foarte mare. Anul acesta am 400 ha cu porumb din care jum`tate cu hibrizi Pioneer.000 . Anul acesta.000 0 19. semitardiv. iar în urma lotului de anul trecut am selectat 3 hibrizi ai firmei Pioneer: PR36V74. REZULTATE DE PRODUC}IE PR36V74 14.000 10.000 2.4 6. conic. cu inser]ie medie a ştiuletelui.000 4.7 18.70. 34 Umiditate (%) 29 .65.

Plant` cu talie înalt`.000 5 BANAT DOBROGEA MARAMURE{ {I CRI{ANA 0 MUNTENIA OLTENIA B~LOI {TEFAN SC AGROTEL 110 SA ALEXANDRIA .000 0 10 Produc]ii Umiditate 30 25 Produc]ie kg/ha 8.000 plante/ha la neirigat 65.3% / zi). Umiditate (%) 20. cu boabe semidentate de culoare galben`.000 10.000 2. REZULTATE DE PRODUC}IE PR36K67 14. semitardiv. Se recomand` a se sem`na cât mai devreme. cu un poten]ial foarte mare de produc]ie în condi]iile unei tehnologii intensive. Densitate: 55.65.000 plante/ha la irigat Hibrid simplu.TELEORMAN Societatea noastr` cultiv` an de an hibrizi de floarea soarelui şi porumb Pioneer.pe suprafa]a cultivat` de 350 ha realizând produc]ia de 9.70.000 4.500 kg/ha la umiditatea de 17%. La porumb. Este un hibrid recomandat pentru produc]ia de bioetanol.000 12.2 19.Hibrid semitardiv Descriere FAO 450 CRM 102 PR36K67 Cel mai productiv Sfaturi pentru fermieri Zonele de cultur` recomandate pentru acest hibrid sunt cele de câmpie din sudul şi vestul ]`rii destinate hibrizilor semitardivi.000 24.6 20 35 . hibridul PR36K67 s-a comportat remarcabil .8 15 6. Avantaje Adaptabilitate la diferite condi]ii ecologice • Tolerant la secet` • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Ritm rapid de pierdere a apei la maturitate (pân` la 0. inser]ie medie-înalt` a ştiuletelui.000 .000 . în condi]ii de secet` prelungit` în ultima parte a perioadei de vegeta]ie.5 23.9 18.

000 10. Avantaje Adaptabilitate la diferite condi]ii ecologice • Rezisten]` foarte bun` la secet` Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Ritm rapid de pierdere a apei. Anul viitor vom m`ri suprafa]a cultivat` cu acest hibrid.000 . semitardiv.000 12.2 Produc]ii Umiditate 25 23.5 16. bob semident cu infuzie de indurata.000 plante/ha la irigat 10 BANAT B~R~GAN DOBROGEA MARAMURE{ {I CRI{ANA MUNTENIA OLTENIA STOEAN MIHAI SC AGROZOOTEHNICA ADUNA}II COP~CENI . Plant` de în`l]ime medie.000 4. 36 Umiditate (%) . produc]ie foarte mul]umitoare în condi]iile climatice ale acestui an. cultivat pe suprafa]a de 100 ha a realizat o produc]ie de 9. Are un ritm rapid de creştere în primele faze de vegeta]ie. cu tehnologie intensiv` şi la irigat.1 20.000 6.000 0 0 20.65.3 18.70.000 plante/ha la neirigat 65. cu un poten]ial de produc]ie foarte ridicat (15-16 t/ha).000 . Produc]ie kg/ha Hibrid simplu.9 16.GIURGIU Hibridul de porumb PR35F38. REZULTATE DE PRODUC}IE PR35F38 14.Hibrid semitardiv Descriere FAO 450 CRM 107 PR35F38 Cel mai stabil Sfaturi pentru fermieri Zonele de cultur` recomandate pentru acest hibrid sunt cele de câmpie din sudul şi vestul ]`rii.000 5 2.100 kg/ha.000 8. ştiulete cu inser]ie medie.1 20 15 Densitate: 55.

000 ha pe care le exploat`m în zona Ianca. Umiditate (%) 20 37 . cu un poten]ial de produc]ie foarte ridicat (12-15 t/ha).7 17.65.000 21. Hibrizii semitardivi de porumb ne ofer` mereu satisfac]ia unor produc]ii de peste 10 tone boabe/ha. bob dentat de culoare galben`. Tulpin` înalt`.000 10 4.000 25. Ştiulete cu inser]ie medie.000 0 5 17.70.BR~ILA Din cele aproximativ 2.0 10.000 6.000 .7 15 Produc]ii Umiditate 30 25 Densitate: 55.3 18.Hibrid semitardiv Descriere FAO 470 CRM 104 PR35P12 Produc]ii sigure Sfaturi pentru fermieri Zonele de cultur` recomandate pentru acest hibrid sunt cele de câmpie din sudul şi vestul ]`rii. Avantaje Adaptabilitate la diferite condi]ii ecologice • Tolerant la secet` • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Ritm rapid de pierdere a apei.5 8. cu tehnologie intensiv` şi la irigat. Produc]ie kg/ha Hibrid simplu. „Stay green“ pronun]at la maturitate.000 2. în special PR35P12 la care am ob]inut peste 12 tone boabe/ha. jude]ul Br`ila.000 plante/ha la neirigat 65. frunze în pozi]ie semi-erect` de culoare verde închis. REZULTATE DE PRODUC}IE PR35P12 14.000 plante/ha la irigat BANAT B~R~GAN DOBROGEA MARAMURE{ {I CRI{ANA 0 MUNTENIA OLTENIA CALIMANDRIUC ANA SC MIOFAN AGROTRANS IANCA .7 20. peste 50% sunt înfiin]ate cu hibrizi Pioneer.000 .000 12. semitardiv.

1 19.Hibrid semitardiv Descriere FAO 490 CRM 104 FLORENCIA Rela]ia de lung` durat` Sfaturi pentru fermieri Zonele de cultur` recomandate pentru acest hibrid sunt cele de câmpie din sudul şi vestul ]`rii.6 15 9. REZULTATE DE PRODUC}IE FLORENCIA 11. afectate de secet`. semitardiv.000 18. Constanta produc]iilor ne face s` ob]inem siguran]` deplin` atunci când începem un nou an agricol. |n fiecare an am ales mai mul]i hibrizi şi întotdeauna am fost mul]umit.BIHOR |nc` de la început am cultivat hibrizi marca Pioneer. Este cert c` parteneriatul cu Pioneer reprezint` cheia profitabilit`]ii indiferent de incertitudinile pie]ei. Avantaje Adaptabilitate la diferite condi]ii ecologice • Pierde rapid apa la maturitatea fiziologic` „dry down“ • O foarte bun` rezisten]` la secet`.2 25 Produc]ie kg/ha 19.000 5 8. dentat galben-pai.5 16. cu prec`dere în zonele f`r` iriga]ii.500 20 . Plant` înalt` cu aparat foliar foarte bogat. arhitectur` echilibrat`. ştiulete cu inser]ie medie.8 18. cu o excelent` capacitate de produc]ie şi o remarcabil` rezisten]` la secet`.000 . Bob mare.500 BANAT B~R~GAN DOBROGEA MARAMURE{ {I CRI{ANA 0 MUNTENIA OLTENIA MOLNAR ISTVAN SC MOLERDTRANS SRL SALONTA .500 Produc]ii Umiditate 30 11. Densitate: 55.000 plante/ha la irigat Hibrid simplu.000 plante/ha la neirigat 65.70.5 10. |n fiecare an am ob]inut produc]ii bune sau foarte bune.000 25.65.000 .500 10 9. 38 Umiditate (%) 10.

tardiv.6 20. Are un ritm rapid de creştere în primele faze de vegeta]ie.6 18. Densitate: 55.000 . Umiditate (%) 21.70.000 10. Plant` cu talie medie. Avantaje Adaptabilitate la diferite condi]ii ecologice • Tolerant la secet` • Rezisten]` bun` la frângere şi c`dere • Ritm rapid de pierdere a apei.9 Produc]ii Umiditate 30 25 Produc]ie kg/ha 8.000 17. Se vor evita zonele infectate de sfredelitorul porumbului (Ostrinia nublialis).Hibrid tardiv Descriere FAO 500 CRM 107 PR35T36 |ncearc`-l s` te convingi Sfaturi pentru fermieri Zonele de cultur` recomandate pentru acest hibrid sunt cele „semi-aride” şi „semi-umede” ale României.000 24. Recomand cu încredere produsele PIONEER.000 0 5 BANAT B~R~GAN DOBROGEA MARAMURE{ {I CRI{ANA 0 MUNTENIA OLTENIA }~P|RDEA IONEL {I }~P|RDEA MARIUS GIULV~Z .000 2. cu un poten]ial de produc]ie foarte ridicat (15-16 t/ha).65.0 15 10 4.000 12. ştiulete cu inser]ie medie şi bob semisticlos de culoare galben-portocaliu.000 6.000 plante/ha la neirigat 65.3 20 39 .000 .TIMI{ An de an organiz`m împreun` cu compania PIONEER loturi demonstrative de porumb. la care preconizez o produc]ie de 11 t/ha.000 plante/ha la irigat Hibrid simplu.3 19. Anul acesta pe lâng` PR36K67 şi PR37Y12 am sem`nat şi PR35T36 pe o suprafa]` de 70 ha. de unde introducem apoi în cultur` hibrizii cei mai performan]i. REZULTATE DE PRODUC}IE PR35T36 14.

Produc]ia [i utilizarea furajelor de calitate HRANA DE CALITATE SUCCESUL OB}INERII PRODUC}IILOR RIDICATE DE LAPTE HRANA = HRANA INGERAT~ x CALITATE DIRIJAREA PROCESULUI DE FERMENTA}IE PE CALE BIOLOGIC~ pH sc`zut inhib` fermenta]ia secundar` CHO solubil în siloz 650 kg greutate Acizi organici (principal acid lactic) 15 kg SU/zi 20 kg lapte/zi pH scade rapid FERMENTA}IA ESTE REALIZAT~ BACTERIILE LACTICE ÎN CONDI}II ANAEROBE CU SUBSTRAT SUFICIENT • Amidon & Zah`r • Digestibilitate • Fibre • Vitamine & Minerale siloz stabil ÎNSILOZAREA ESTE UN PROCES DE FERMENTARE 40 .

Con]inut \n semin]e COMPOZI}IA PLANTEI DE PORUMB Tulpin` P`nuşi Frunze 20-40% 6-8% 15-25% STADIUL DE RECOLTARE METODA „LINIA LAPTELUI“ Linia laptelui 1/3 (28-30% SU) Linia laptelui 2/3 (30-35% SU) Rahis (spindle) Semin]e 6-10% 20-50% Punctul negru (matur) CON}INUTUL ÎN SEMIN}E ESTE DETERMINAT GENETIC 41 .

randament în semin]e ridicat. de form` conic` îngroşat`. bob dentat de culoare galben`. Jude]ul Mure[ ISTVAN NAGY Localitatea Band. foliaj bogat.000 plante recoltabile/ha Hibrid simplu.80. lung. Plant` foarte înalt`. 3 CSN Localitatea Ungheni. Avantaje Adaptabilitate la diferite condi]ii ecologice pentru siloz • Digestibilitate ridicat` a silozului • Stabilitate foarte bun` a produc]iilor de siloz. ştiulete cu inser]ie înalt`. tardiv.Hibrid pentru siloz Descriere FAO 500 CRM 107 CORALBA Nu cedeaz` Sfaturi pentru fermieri Zonele de cultur` recomandate pentru acest hibrid sunt nordul şi centrul ]`rii.000 . Jude]ul Mure[ SC SANAGRA SRL Localitatea Târn`veni. Densitate: 70. cu un poten]ial de produc]ie foarte ridicat (80-90 t/ha). Jude]ul Mure[ 42 .

foliaj bogat. 43 . iar vou`. PR34Y02 . şi aici men]ionez c` nu de]inem terenuri cu cea mai bun` clas` de fertilitate. ştiulete cu inser]ie medie. PR38A24 .60 ha şi PR34Y02 . v` recomand s` folosi]i în fermele dumneavoastr` numai hibrizi ai firmei PIONEER. tardiv. pentru buna colaborare pe care o avem cu specialiştii firmei din teritoriu. randament în semin]e ridicat. se pot achizi]iona de la firma Pioneer.60 ha. dragi colegi fermieri din toat` ]ara. Pentru produc]ia de porumb boabe am selec]ionat urm`torii hibrizi: PR38A79 100 ha. contribuind substan]ial prin valoarea sa energetic` ridicat` la sporirea şi ieftinirea produc]iei de carne şi lapte.100 ha. cu tulpina sub]ire. cu un poten]ial de produc]ie foarte ridicat (80-90 t/ha). care s` aduc` un aport mare de boabe în masa de porumb însilozat` care în final duce la un spor ridicat de produc]ie şi un PLUS DE BANI |N BUZUNARUL NOSTRU AL FERMIERILOR.500 kg/ha. Trebuie selec]iona]i hibrizi cu talie înalt`. PR38V91 . |n urma încheierii campaniei de recoltare a porumbului pentru siloz am r`mas pl`cut impresionat de rezultatele ob]inute şi anume: CORALBA . lung. numai de la firma Pioneer.000 plante recoltabile/ha Hibrid simplu.Jude]ul Mure[ SC AGROSILVAUR SRL Silozul este un furaj deosebit de valoros în alimenta]ia rumeg`toarelor şi în special a bovinelor. Este total greşit` premisa c` silozul po]i s`-l faci din orice fel de porumb. Avantaje Adaptabilitate la diferite condi]ii ecologice pentru siloz • Digestibilitate ridicat` a silozului • Stabilitate foarte bun` a produc]iilor de siloz. de calit`]ile masei verzi şi de reuşita însiloz`rii. la to]i aceşti hibrizi vom ob]ine produc]ii peste 10 tone boabe la hectar.76. (dealuri cu multe izvoare de coast`) am ales pentru produc]ia de siloz hibrizii CORALBA . din care 120 ha porumb pentru siloz şi 300 ha porumb pentru boabe.80. bob semidentat de culoare galben`.68. de form` conic` îngroşat`. Calitatea silozului depinde în primul rând de alegerea hibridului. Sub îndrumarea specialiştilor din cadrul firmei şi în urma rezultatelor ob]inute în loturile demonstrative pe care le realiz`m an de an împreun` pe terenurile societ`]ii. cu ştiule]i de dimensiune mare şi rahis sub]ire.Hibrid pentru siloz Descriere FAO 530 CRM 108 PR34Y02 Campion la proteine Sfaturi pentru fermieri Zonele de cultur` recomandate pentru acest hibrid sunt nordul şi centrul ]`rii Densitate: 70.000 .850 kg/ha. Vreau s` mul]umesc firmei PIONEER pentru calitatea ireproşabil` a semin]elor pe care le pune la dispozi]ia noastr` a fermierilor. Aceşti hibrizi. stima]i colegi fermieri din toat` ]ara. atât pentru produc]ia de siloz cât şi pentru produc]ia de boabe şi cu siguran]` nu ve]i regreta. Plant` foarte înalt`. Are un ritm rapid de creştere în primele faze de vegeta]ie.100 ha. DEGAN EMIL Iernut . Din estim`rile noastre f`cute pân` în prezent. |n societatea noastr` în acest an am cultivat o suprafa]` de 420 de ha de porumb.

9 9.5% 6 5 6 5 6 6 6 7 8 8 6 6 6 6 8 8 8 8 6 7 6 6 8 8 7 6 6 6 7 8 8 5 6 6 7 6 7 8 8 8 8 8 8 8 5 8 6 7 8 9 9 9 9 7 8 9 9 9 8 6 7 7 8 9 9 7 8 8 6 7 7 6 7 7 8 8 8 8 7 8 7 8 9 9 8 8 6 7 7 7 8 8 8 8 7 6 9 9 8 8 4.2 10.9 4.sensibil 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 6 8 7 7 7 8 8 8 7 7 8 7 7 7.8 3.8 9.5 9.5-4.9 3.2 10.8 10.8-11% Amidon .8 3.2 71.dentat 85 85 85 85 90 90 90 90 90 90 90 90 95 95 95 95 95 95 95 100 100 100 100 100 100 100 103 103 103 103 103 103 108 108 270 280 270 270 300 300 285 300 300 300 300 300 350 360 380 380 380 380 350 390 390 400 430 430 430 450 450 470 500 450 450 490 500 530 Produc]ie 7 .bun` 9 .8 3.2 71.9 4.8 10.5 10.sticlos 3 .semisticlos 4 .9 3.8 3.0 3.foarte bun` 4 2 5 5 4 4 5 5 4 2 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 3 4 5 5 5 |nsu[iri de rezisten]` 9 .65-73% Ulei .9 3.3.1 3.8 10.1 9.6 10.2 10 9.1 10.0 3.3 72 73 73 72 71.0 4.8 9.2 73 71 71 70 70 72 73 72 73 71 70 70 71 70 73 72 73 72 70 72 71 70 73 72 72 70 72.9 3.0 4.0 4.2 9.0 3.0 9.2 10.2 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 44 .7 10.8 9.1 9.9 4.mediu 4 .58 10.semidentat 5 .0 4.9 3.1 10.8 4.9 3.0 4.0 3.bun 9 8 8 7 8 9 8 9 9 8 8 6 8 8 9 9 9 9 8 9 8 8 9 9 9 8 9 8 9 9 9 8 9 9 5 .5 9.0 3.0 4.8 4.satisf`c`toare 8 .9 9.bun-foarte bun 6 .4 9.sub medie 3 .8 4.4 8 8 8 6 9 8 7 Calitate bob Proteine .1 4.8 3.excelent 8 .foarte bun` 7 .2 9.6 9.2 10.3 10.Principalele caracteristici morfologice [i \nsu[iri fiziologice ale hibrizilor de porumb Pioneer® MATURITATE CRM Zone TEXTURA BOBULUI Textura bobului FAO PRODUC}IE Toleran]` la secet` Not` pentru produc]ie \n raport cu umiditatea |NSU{IRI DE REZISTEN}~ Rezisten]` la t`ciunele comun (Ustilago maydis) Rezisten]` la fuzarioza [tiule]ilor (Fusarium sp) Pierderea apei din boabe la maturitatea fiziologic` CALITATEA BOBULUI Con]inutul \n protein` % Con]inutul \n amidon % ulei \n boabe BOABE UTILIZARE SILOZ S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S HIBRIDUL PR39D81 PR39R20 PR39B76 HELGA/3902 PR38R92 PR38N86 PR39F58 PR38V91 PR38A79 P9025 CLARICA/3893 MONALISA/3860 PR38A24 PR37D25 PR37Y12 PR37N01 P9578 P9494 STIRA PR37F73 PR37M34/RIBERA PR36R10 PR36V74 PR36V52 PR36D79 COLOMBA PR36K67 PR35P12 PR35T36 PR35F38 P0251 FLORENCIA/3573 CORALBA PR34Y02 LEGENDA Textura Bobului 2 .8 9.5 10 10.6 9.7 3.

Inoculan]ii Pioneer®
ADITIVII FURAJERI MARCA PIONEER OFER~ SOLU}II PENTRU MAJORITATEA PROBLEMELOR DE |NSILOZARE
Numele Produsului P 1188 P 1132 P 1155 P 11A44 P 1155 P 1188 P 1132 P 11C33 P 11G22 P 11B91 P11CFT P 11H50 PDFM
GR = granular WS = solubil \n ap` * - cu un rezervor plin

Tipul furajului Pentru toate tipurile de furaj (Multicrop) Siloz integral de porumb Fân de lucern` Pentru toate tipurile de furaj (Multicrop) Fân de lucern` Pentru toate tipurile de furaj (Multicrop) Siloz integral de porumb Siloz integral de porumb Ierburi [i cereale recoltabile integral Porumb cu umiditate ridicat` Siloz integral de porumb Siloz integral de lucern` *Aditiv furajer \n hrana porcilor [i a p`s`rilor

Formulare

Form` de ambalare 20 kg / sac

Rata de aplicare 0.5 kg / ton` 0.5 kg / ton` 1 kg / ton` 0.5 kg / ton` 0.8 g / ton` 0.8 g / ton`

Aparat aplicator

Rezervor

Volum inoculabil* 60 (120) tone

GR

20 kg / sac 10 / 20 kg / sac 20 kg / sac 5 sticle x 20 g / cutie 8 / 40 / 200 g / sticl`

Gandy (cu extensie)

30 (60) kg

60 (120) tone 30 (60) tone 60 (120) tone 25 tone

WS

Ag-spray

100 litri

WS 10 / 50 / 250 g / sticl` 75 / 375 g / sticl` WS GR 40 g / sticl` 20 kg / sac 1 g / ton` 1.5 g / ton` 0.8 g / ton` 0.5 kg / ton`

Appli-pro SLV (Ag-spray)

200 / 2 x 2.5 (100) litri

800 / 2 x 250 (50) tone

Appli-pro SLV

2 x 2.5 (100 litri)

2 x 250 (50) tone 20 - 40 tone

Appli-Pro® SLV
45

Ag-spray

Gandy

Opinii ale fermierilor
OALA ALIN SC FLORA-ARNO SRL ARAD - ARAD

Am preluat de la tat`l meu afacerea, am crescut suprafa]a pe care o lucr`m şi am ajuns la 1.100 de ha, din care 500 ha de porumb, în totalitate hibrizi Pioneer. Anul acesta, pe lâng` hibrizii consacra]i gen Clarica, am pus în cultur` hibrizi mai noi ca: PR38A24 şi PR37Y12, hibrizi cu un poten]ial extraordinar de produc]ie care pierd rapid apa la maturitate şi ne permit s` eliber`m terenul devreme pentru cultura premerg`toare.

DRAGOMIR COSTEL

SC AGROSERV DRAGOMIR SRL

CIOCÂRLIA - CONSTAN}A

Anul acesta am cultivat hibridul PR37Y12 pe o suprafa]` de 40 ha, ob]inând o productivitate medie de 8.000 kg/ha. Am r`mas uimit de adaptabilitatea acestui hibrid la condi]iile de mediu din Dobrogea. Voi cultiva cu siguran]` acest hibrid şi anul viitor pe o suprafa]` mult mai mare.

CERNAT EUGEN

SC CHARON AGRO SRL

MOVILA MIRESII - BR~ILA

|n acest an am cultivat pentru prima dat` atât la porumb cât şi la floarea soarelui hibrizi ai firmei Pioneer în loturi demonstrative. Rezultatele deosebite ob]inute m-au determinat s` aloc în prim`vara anului urm`tor o suprafa]` însemnat` hibrizilor de porumb şi floarea soarelui Pioneer, respectiv PR36V74 la porumb şi PR64A15 la floarea soarelui.

HOTNOG IONEL

SC GEADA SRL

MOVILA MIRESII - BR~ILA

Hibrizii de porumb Pioneer mi-au câştigat încrederea înc` din primul an în care i-am cultivat. Am cultivat în timp hibrizi precum FLORENCIA, PR35P12 iar în prezent PR35T36 de care sunt foarte mul]umit şi cu siguran]` îl voi men]ine în cultur` şi în anii viitori. De asemenea, am observat în loturile demonstrative pe care societatea noastr` le-a realizat anul acesta, hibrizi noi ai firmei Pioneer care s-au comportat exemplar, fapt care m-a determinat s` îi cultiv în viitor cu deplin` încredere. MARINCU{ DORU SC AGRO MARINCUS SRL LOVRIN - TIMI{

Anual cultiv o suprafa]` de 300 ha din hibridul PR38A24 şi 100 ha din hibridul PR35P12. |n ultimii 5 ani am ob]inut o produc]ie constant` de 7.000-8.000 kg/ha la PR38A24 şi peste 12.000 kg/ha PR35P12. Sunt foarte mul]umit de hibrizii PIONEER pentru c` an de an dau produc]ii stabile şi de aceea toat` suprafa]a cultivat` cu porumb este în procent de 100% cu Pioneer.
46

Opinii ale fermierilor

LEOLU GHEORGHE

SC TOLI COMPANY SRL

BAIA - TULCEA

Anul acesta am cultivat o suprafa]` de 50 ha de porumb de la firma Pioneer cu hibridul PR38A24, ob]inând o produc]ie de 8.300 kg/ha boabe stas chiar şi în condi]iile de anul acesta. Sunt foarte mul]umit de hibrizii Pioneer !

SGAIB~ ION

SC UNIREA RISIPI}I

RISIPI}I - DOLJ

An de an suprafa]a înfiin]at` cu porumb în ferma noastr` este de aproximativ 400 ha, în condi]ii de neirigare. Hibridul Ribera îl sem`n`m pe aprox. 30% din suprafa]`. Alegerea f`cut` s-a bazat pe faptul c` acest hibrid realizeaz` uşor la neirigat 9.000 Kg/ha şi mai ales pe faptul c` pierde foarte repede apa din bob la maturitate.

TITUS DAN

SA ZAH~RUL CORABIA

CORABIA - OLT

Suprafa]a sem`nat` cu porumb în acest an a fost de 270 ha, cu hibrizii PR37M34 şi PR37Y12. Produc]ia medie realizat` a fost de 9.200 Kg/ha. Stabilitatea ecologic` a acestor hibrizi, rezisten]a la stresul hidric şi termic care caracterizeaz` zona în care îmi desf`şor activitatea, m` determin` ca şi pe viitor s`-I folosesc. Siguran]a ob]inerii unor produc]ii ridicate şi constante o am numai cu genetica PIONEER.

RADU TRANDAFIR

APA - SATU MARE

|n 2010, pe lâng` tradi]ionalii PR38A24 şi PR37M34, am cultivat şi un hibrid nou PR38A79 pentru a putea recolta mai devreme în boabe. Pot s` spun c` la sfârşitul lunii septembrie are umiditate 17% şi o produc]ie foarte bun`.

MAROIU COSMA

SC COSMARA SRL

CET~}UIA - GIURGIU

Cultiv hibrizi Pioneer din anul 2006. Hibridul Florencia, cultivat pe o suprafa]` de 250 ha a ob]inut o produc]ie aşteptat` de mine - 9.800 kg/ha - cunoscând foarte bine hibridul pe care îl cultiv de 4 ani şi la care i-am aplicat toat` tehnologia, f`r` excep]ie.
47

Opinii ale fermierilor
MA{CA{ MARIUS SC BAVITCOM SRL ARP~{EL - BIHOR

Dac` vine vorba de preferin]e este cert c` am avut mereu al`turi hibridul A24. Este favoritul meu deoarece mi-a asigurat recoltarea cu cele mai bune umidit`]i şi produc]ii constante chiar şi în anii mai secetoşi. |n acelaşi top intr` şi al]i hibrizi consacra]i îns` în fiecare an loturile comparative îmi ofer` cel mai potrivit suport în luarea deciziilor.

TODERICA GHEORGHE {I TENT MARIAN

SC AGROTOTEN SRL

CAUACEU - BIHOR

Pioneer a fost mereu partenerul nostru favorit iar succesul este asigurat când alegem cele mai calitative produse de pe pia]`. |n fiecare an am ob]inut produc]ii deosebite cultivând hibrizii cu cele mai înalte standarde tehnologice. Loturile demonstrative, participarea la recolt`rile publice şi suportul profesioniştilor Pioneer ne-a ajutat s` facem cele mai potrivite alegeri.

VARGA MARCEL

SC RÂNDUNICA PREST SRL

ANDRID - SATU MARE

Din observa]iile f`cute pe loturile demonstrative, precum şi la cultura mare, am constatat c` hibrizii de porumb Pioneer se remarc` prin productivitate şi rezisten]` deosebit` la factorii negativi de mediu. Suntem una din unit`]ile agricole care an de an ne dorim s` ob]inem performan]e productive ridicate în condi]ii de siguran]`. Acesta este principalul motiv pentru care mergem pe mâna geneticii Pioneer şi a recomand`rilor f`cute de specialiştii Pioneer. POP LUCIAN SC ALEO AGRAR SRL ORADEA - BIHOR

Aş putea spune c` sunt un Pioneer din toate punctele de vedere. Agricultura este un domeniu destul de nou pentru mine dar sunt convins c` atunci când am optat s` merg pe mâna Pioneer, am tras lozul câştig`tor. |nfiin]area lotului comparativ, împreun` cu sfaturile specialiştilor Pioneer, sunt cel mai mare suport care poate fi oferit în alegerea hibrizilor pentru urm`torul sezon. Ca om de afaceri prosperitatea a însemnat întotdeauna alegerea partenerului potrivit. POPA ALIN S.C. POPA & TEWES SRL IERNUT - MURE{

Sunt un fan al hibrizilor de porumb Pioneer. Anul acesta am cultivat o suprafa]` de 120 ha cu PR38A79. Caracteristicile principale ale acestui hibrid - ritmul rapid de pierdere al apei, aspectul deosebit, calitatea boabelor şi nu în ultimul rând produc]ia, duce la o vânzare rapid` a produsului. Produc]ia ob]inut` pân` în prezent pe o suprafa]` de 48 ha, se situeaz` la cantitatea medie de 11.550 kg boabe/ha cu o umiditate de 16.5%.
48

SATU MARE Anul acesta am cultivat 1. Hibrizii Pioneer au ajutat la succes în acest sens şi au asigurat cele mai bune rezultate an de an.BIHOR Tehnologia cea mai nou` aplicat` nu ar da rezultate f`r` un material genetic de calitate. Cultiv`m hibrizi marca Pioneer de foarte mul]i ani. Investi]ia în cele mai calitative produse nu ne-a dezam`git nici în cei mai grei ani şi am dovedit din nou c` succesul este garantat al`turi de un lider mondial.SATU MARE Produsele Pioneer au fost întotdeauna la în`l]ime în culturile noastre. ceea ce arat` din nou de ce colaborarea noastr` cu Pioneer este atât de fructuoas`. 49 . V` recomand s` merge]i al`turi de cei mai buni ! TORJ ALIN SC TORJA SRL INAND . prin înfiin]area loturilor comparative. avem posibilitatea s` facem cea mai bun` alegere şi repartizare a hibrizilor în planul de culturi. |n acest an ne-au dep`şit toate aştept`rile şi ne-au înt`rit încrederea pe care oricum le-o acord`m.200 de ha de porumb din care 1.100 ha sunt ocupate de hibrizii Pioneer. Locul 1 în topul mondial le revine f`r` discu]ie. PECZ ADALBERT CSABA SA PETRE{TI PETRE{TI . îns` mai ales acum. Pioneer pentru noi înseamn` siguran]` şi profit. Alegem acest raport deoarece Pioneer este vechiul nostru partener care nu ne-a dezam`git niciodat`. Mai mult decât atât. RADU IOSIF SC TARCEA AGRO SRL TARCEA . an de an.Opinii ale fermierilor TIRPE GHEORGHE SC PATROL SERVICE SRL BIHARIA .BIHOR Am fost deschis întotdeauna spre noutate.BIHOR Prosperitatea în agricultur` şi utilarea fermei cu cea mai nou` tehnologie este posibil` numai atunci când se face performan]` cu produc]ii ridicate. când condi]iile economice sunt aşa cum le sim]im cu to]ii. ERDEI ALEXANDRU SC ANCA M&M SRL CHEREU{A . nu ne permitem s` d`m greş. aşadar şi în prim`vara viitoare voi introduce în culturile comerciale înc` un hibrid nou pe care l-am urm`rit pân` acum numai în loturile demonstrative.

50 Umiditate (%) 6.000 plante/ha la irigat Produc]ie kg/ha 9.0 2.57.000 plante/ha la neirigat 55. consider c` produc]ia medie de 2.0 3. O aten]ie deosebit` se va acorda amplas`rii culturii într-un asolament ra]ional de minimum 5-6 ani.800 kg/ha este foarte mul]umitoare. de culoare verde închis Capitul: mijlociu-mare.100 1.6 7.0 1. uşor convex S`mân]a: are MMB cuprins` între 60 g şi MHL=38-40 kg/hl Con]inut de ulei: este de 50% REZULTATE DE PRODUC}IE PR63A86 3. |n condi]iile anului 2010 (perioada 15 iunie-15 iulie a fost foarte ploioas` iar riscul de îmboln`vire a fost mare. chiar şi în zonele infestate cu lupoaie .2 6. perioad` urmat` apoi de c`lduri mari şi secet` puternic`).500 5.8 8.0 0.rasa E (Orobanche cumana).IALOMI}A |n fiecare an întreaga suprafa]` cultivat` cu floarea soarelui este rezervat` hibrizilor Pioneer.000 . PR64A83 şi PR64E83. Hibrid simplu timpuriu. înclinat.0 BANAT CRI{ANA MOLDOVA B~R~GAN MUNTENIA OLTENIA DOBROGEA SITARU NICOLAE SC ELSIT CIOCHINA CIOCHINA .300 7.000 .0 . 710) • Toleran]` la atacul de Phomopsis helianthi • Tolerant la Slerotinia • Rezisten]` foarte bun` la c`dere şi frângere • Grad înalt de autofertilitate.400 2.0 7.8 3.700 2. cu poten]ial de produc]ie ridicat şi cu o bun` stabilitate a produc]iei • Tolerant la secet` • Toleran]` la lupoaie rasa E (Orobanche cumana) Toleran]` man` (Plasmopora helianti rasa 304. bine acoperit cu semin]e.000 8.0 8. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis helianthi precum şi a infest`rii cu lupoaie. Densitate: 50.0 8. iar anul acesta am cultivat 340 ha cu hibrizii PR63A86.Hibrid timpuriu Descriere RM 37 PR63A86 Hibrid timpuriu cu o bun` capacitate de adaptare şi poten]ial mare de produc]ie. Talie: mijlocie Foliaj: bogat.600 3.0 2.55.0 4.0 Produc]ii Umiditate Sfaturi pentru fermieri Se recomand` a fi cultivat în toate zonele de cultur` a florii-soarelui din România.8 7.800 1.

55.rasa E (Orobanche cumana).400 2.BR~ILA Din structura culturilor pr`şitoare pe care le înfiin]ez an de an.100 1. Este cel mai cultivat hibrid de floarea soarelui din Europa (1 milion ha) Hibrid simplu timpuriu. chiar şi în zonele infestate cu lupoaie .800 1. hibrizii firmei Pioneer ocup` un procent de 100%.600 8. Densitate: 50. înclinat. bine acoperit cu semin]e.Hibrid timpuriu Descriere RM 40 PR63A90 Capabil de produc]ii mari în contextul celor mai diverse condi]ii climatice. de culoare verde închis Capitul: mijlociu-mare.900 3.000 plante/ha la neirigat 55.700 2.57. indiferent de condi]iile climatice întâlnite (ani ploioşi.500 7.5 Produc]ii Umiditate Sfaturi pentru fermieri Se recomand` a fi cultivat în toate zonele de cultur` a florii-soarelui din România.000 6.6 3. 51 Umiditate (%) . cu poten]ial de produc]ie ridicat şi cu o bun` stabilitate a produc]iei • Toleran]` la lupoaie rasa E (Orobanche cumana) • Toleran]` man` (Plasmopora helianti rasa European` 304) • Toleran]` la atacul de Phomopsis helianthi • Rezisten]` foarte bun` la c`dere şi frângere • Grad înalt de autofertilitate.300 7. Talie: mijlocie-\nalt` Foliaj: bogat. uşor convex S`mân]a: are MMB cuprins` între 60-65 g şi MHL=38-40 kg/hl Con]inut de ulei: este de 46% REZULTATE DE PRODUC}IE PR63A90 3.2 2.4 3.000 . ani secetoşi). Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis helianthi precum şi a infest`rii cu lupoaie.8 7.000 plante/ha la irigat Produc]ie kg/ha 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 CRI{ANA MOLDOVA B~R~GAN MUNTENIA OLTENIA DOBROGEA MOSESCU DOBRE INTREPRINDERE INDIVIDUAL~ COMUNA VIZIRU SAT LANURILE . dup` care l-am cultivat în fiecare an datorit` stabilit`]ii productive a acestuia. O aten]ie deosebit` se va acorda amplas`rii culturii într-un asolament ra]ional de minimum 5-6 ani.000 . Hibridul PR63A90 l-am observat pentru prima dat` în loturile demonstrative.7 7. }in s` afirm faptul c` sunt extrem de mul]umit şi încântat în acelaşi timp de produc]iile ob]inute şi cu siguran]` pe viitor voi cultiva în exclusivitate hibrizi ai firmei Pioneer.

0 8.300 8. O aten]ie deosebit` se va acorda amplas`rii culturii într-un asolament ra]ional de minimum 5-6 ani.100 1. chiar şi în cele infestate cu lupoaie .700 2.000 plante/ha la irigat Produc]ie kg/ha 10 9 8.rasa E (Orobanche cumana). semitimpuriu cu poten]ial foarte ridicat de produc]ie. cu MMB-ul 61-65 g [i MHL de 45-47 kg/hl Con]inut de ulei: 45-47% REZULTATE DE PRODUC}IE PR64F50 3.900 3. bine acoperit cu semin]e S`mân]a: de m`rime mijlocie. Talie: \nalt` Foliaj: abundent.000 .600 3.3 7. jum`tate înclinat.7 8 7 6 5 4 3 2 1 0 BANAT CRI{ANA MOLDOVA B~R~GAN MUNTENIA OLTENIA DOBROGEA 52 Umiditate (%) 3.800 1.2 2. Tolerant la lupoaie (Orobanche cumana) rasa E • Rezisten]` genetic` la man` rasele 304 şi 710 • Tolerant la Phomopsis şi Sclerotinia • Are o bun` rezisten]` la c`dere şi frângere • Toleran]` la secet` şi arşi]` • Grad ridicat de autofertilitate înregistrând produc]ii ridicate în zone cu entomofaun` polenizatoare mai redus`. de culoare verde închis Capitul: mediu-mare. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis helianthi precum şi a infest`rii cu lupoaie.Hibrid semitimpuriu Descriere NOU RM 43 PR64F50 Hibrid simplu.400 2.0 6.000 . Densitate: 50.9 Produc]ii Umiditate Sfaturi pentru fermieri Se recomand` a fi cultivat în toate zonele de cultur` a florii-soarelui din România.000 .1 7.000 plante/ha la neirigat 55.55. convex.57.500 8.

înclinat.000 2.C~L~RA{I Am descoperit în PR64A83 hibridul de floarea-soarelui care mi-a dat cele mai mari rezultate.800 1.52.700 2.000 .50. semitardiv cu poten]ial ridicat de produc]ie. 53 Umiditate (%) .1 7. Densitate: 48. ceea ce m` determin` ca şi în anii urm`tori s` cultiv acest hibrid şi s`-l recomand cu încredere c`tre to]i cultivatorii de floarea-soarelui.2 7. pentru c` este hibridul cu cel mai bun poten]ial.000 . Talie: \nalt` Foliaj: abundent. cu MMB-ul 55-65 g [i MHL de 41-42 kg/hl Con]inut de ulei: 48-49% Sfaturi pentru fermieri Se recomand` a fi cultivat în toate zonele de cultur` a florii-soarelui din România.0 BANAT MOLDOVA B~R~GAN MUNTENIA OLTENIA DOBROGEA EREMIA NICOLAE SC ENICMAR AGRO SRL ALEXANDRU ODOBESCU . Anul acesta am ob]inut o produc]ie de peste 3.5 REZULTATE DE PRODUC}IE PR64A83 Produc]ii Umiditate 10 9 8.Hibrid semitardiv Descriere RM 48 PR64A83 Hibrid simplu. plan.300 3.500 9.100 1.000 plante/ha la irigat Produc]ie kg/ha 3. de culoare verde închis Capitul: mare. O aten]ie deosebit` se va acorda amplas`rii culturii într-un asolament ra]ional de minimum 5-6 ani.6 8.600 3. Tolerant la lupoaie (Orobanche cumana) rasa E • Are o bun` rezisten]` la c`dere şi frângere • Toleran]` la secet` şi arşi]` • Grad ridicat de autofertilitate înregistrând produc]ii ridicate în zone cu entomofaun` polenizatoare mai redus`.3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8.900 3.000 kg/ha.000 plante/ha la neirigat 50.rasa E (Orobanche cumana). Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis helianthi precum şi a infest`rii cu lupoaie. chiar şi în cele infestate cu lupoaie .400 2. bine acoperit cu semin]e S`mân]a: de m`rime mijlocie.

800 1.000 .000 . cu pozi]ie penduloas`.000 .50.000 plante/ha la irigat Produc]ie kg/ha 10 9 8.300 9.600 3.9 Produc]ii Umiditate Sfaturi pentru fermieri Se recomand` a fi cultivat în toate zonele de cultur` a florii-soarelui din România. Constant am ob]inut produc]ii de peste 3. cu o bun` plasticitate ecologic` şi toleran]` la atacul de lupoaie rasa E (Orobanche cumana).400 2.5 8 7 6 5 4 3 2 2.2 8. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis helianthi precum şi a infest`rii cu lupoaie.8 8. de culoare verde cu nuan]e închise Capitul: mare.100 1.000 plante/ha la neirigat 50. 54 Umiditate (%) 3. bine acoperit cu semin]e S`mân]a: de m`rime mijlocie cu MMB 65 g şi MHL=40-43 kg/hl Con]inut de ulei: 46-47% REZULTATE DE PRODUC}IE PR64A89 3. Densitate: 48.3 8. anual. Am apreciat hibridul PR64A89 în lotul demonstrativ şi vrem s`-l cultiv`m pe suprafa]` mai mare. Talie: \nalt` Foliaj: abundent.52.700 2.900 3. convex.500 1 0 BANAT CRI{ANA MOLDOVA B~R~GAN MUNTENIA OLTENIA DOBROGEA IANCU NICOLETA II IANCU IANCA . Rezisten]` genetic` la atacul de man` (Plasmopara helianti) rasa 304. toleran]` bun` fa]` de p`tarea brun` şi frângerea tulpinilor cauzat` de patogenul Phomopsis helianthi • Tolerant fa]` de putregaiul alb şi cenuşiu al tulpinilor şi calatidiilor produs de Sclerotinia sclerotiorum • Hibridul are o bun` rezisten]` la secet` şi arşi]`. întreaga suprafa]` cultivat` cu floarea soarelui este rezistent` la sulfoniluree.Hibrid semitardiv Descriere RM 48 PR64A89 Hibrid simplu semitardiv.7 7. atât la floarea soarelui cât şi la porumb.2 6. ne-au oferit încredere şi posibilit`]i de investi]ie în consolidarea fermei.BR~ILA |ncepând din anul 2007. chiar şi în zonele infestate cu lupoaie rasa E (Orobanche cumana). existent` în România. O aten]ie deosebit` se va acorda amplas`rii culturii într-un asolament ra]ional de minimum 5-6 ani.200 kg/ha. Produc]iile constante pe care le-am ob]inut la to]i hibrizii Pioneer.

000 hectare în jude]ele Constan]a. afectând o suprafa]` de aproximativ 200. a avut loc o creştere a agresivit`]ii acestui parazit. Practicarea în ultimii ani de c`tre fermierii din arealul de r`spândire a parazitului a unei rota]ii nera]ionale. PR64A89. În ultimul timp. Dr. parazitul lupoaie sau Orobanche cumana a devenit tot mai agresiv pentru floarea-soarelui. Consider`m c` avem obliga]ia moral` şi profesional` de a semnala acest fenomen astfel încât s` se intervin` în timp util în vederea evit`rii prolifer`rii fenomenului. sunt rezisten]i la rasa E de lupoaie care predomin` în România la nivelul anului 2005.LUPOAIE (Orobanche cumana) Un parazit deosebit de p`gubitor pentru cultura florii-soarelui Lupoaia paraziteaz` cultura florii-soarelui şi produce pierderi însemnate de recolt`. noua genera]ie de hibrizi rezisten]i la rasele de Orobanche mai mult decât rasa E. în unele cazuri redus` la doi ani. grâu de toamn` . cu consecin]e negative considerabile asupra unei zone de mare însemn`tate pentru cultura florii-soarelui în ]ara noastr`. crearea de hibrizi cu rezisten]` genetic` fa]` de acest parazit. respectarea asolamentului. În ultima perioad`. cu tendin]a de extindere şi în zonele limitrofe acestui areal. |n anul 2008 s-a introdus hibridul PR64E71 rezistent la erbicidul Express® 50 SG. Compania Pioneer vine în sprijinul fermierilor cultivatori de floarea-soarelui şi are ca obiectiv strategic în programele de cercetare. Neno Nenov Cercet`tor Floarea-Soarelui Compania Pioneer pune la dispozi]ia cultivatorilor hibrizi rezisten]i la rasele cunoscute pân` în prezent. f`r` a se acorda aten]ia cuvenit` şi altor factori cum ar fi informarea şi instruirea corespunz`toare a fermierilor cu privire la folosirea de hibrizi rezisten]i. care pot ajunge pân` la compromiterea total` a culturii în situa]ia unei infest`ri puternice. dar mai ales la nivelul surprinz`tor de ridicat al extinderii şi gradului de atac al infest`rii cu aceast` nou` ras` în 2007. PR64A83. mai p`gubitoare. cât prev`d tehnologiile existente) a contribuit esen]ial la apari]ia de noi rase. prin apari]ia unor noi rase. Ing. Br`ila şi Buz`u. hibrizii PR63A90. Ialomi]a. PR64A86. Compania Pioneer a lansat pe pia]` în cursul anului 2006 hibridul PR64A71 cu rezisten]` total` fa]` de noile rase de lupoaie mai agresive decât rasa E.floarea-soarelui (în loc de minimum 4-5 ani. şi în special în 2008. monitorizarea atent` a evolu]iei raselor. 2008 şi 2009. 55 . ce au produs pagube în arealul cel mai afectat de lupoaie. Astfel. etc. Tulcea. Trebuie îns` s` subliniem c` utilizarea exclusiv` a controlului genetic nu este suficient` pentru încetinirea şi st`vilirea evolu]iei şi extinderii noilor rase de lupoaie. iar începând cu 2010 s-au lansat PR64F66 şi P64LE20.

Densitate: 52. chiar şi în cele infestate cu lupoaie mai mult decât rasa E (Orobanche cumana). O aten]ie deosebit` se va acorda amplas`rii culturii într-un asolament ra]ional de minimum 5-6 ani.100 1.600 3.7 Produc]ii Umiditate Sfaturi pentru fermieri Se recomand` a fi cultivat în toate zonele de cultur` a florii-soarelui din România.Hibrid timpuriu Descriere NOU RM 42 PR64F66 Hibrid simplu. jum`tate înclinat.4 6. de culoare verde închis Capitul: mediu-mare.700 2.400 2.2 6 . Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis helianthi precum şi a infest`rii cu lupoaie.000 plante/ha la irigat Produc]ie kg/ha 9 8 7.300 3.55. cu MMB-ul 60 g [i MHL de 38-40 kg/hl Con]inut de ulei: 47% REZULTATE DE PRODUC}IE PR64F66 3.6 7 2.5 8.000 plante/ha la neirigat 55.500 5 4 3 2 1 0 BANAT CRI{ANA B~R~GAN MUNTENIA OLTENIA DOBROGEA 56 Umiditate (%) 6.57. bine acoperit cu semin]e S`mân]a: de m`rime mijlocie.000 .0 7. Talie: medie Foliaj: abundent.800 1.000 8. Tolerant la lupoaie (Orobanche cumana) mai mult decât rasa E • Rezisten]` genetic` la man` rasa 304 • Tolerant la Phomopsis şi Sclerotinia • Are o bun` rezisten]` la c`dere şi frângere • Toleran]` la secet` şi arşi]`• Grad ridicat de autofertilitate înregistrând produc]ii ridicate în zone cu entomofaun` polenizatoare mai redus`.000 . timpuriu cu poten]ial foarte ridicat şi stabil de produc]ie.

500 0 BANAT CRI{ANA MOLDOVA B~R~GAN MUNTENIA OLTENIA DOBROGEA STANCIU TUDOREL SC ILDU SRL VÂLCELE .9 8.7 6. O aten]ie deosebit` se va acorda amplas`rii culturii într-un asolament ra]ional de minimum 5-6 ani.100 4 1. semitardiv. rase fiziologice mai agresive decât rasa E.C~L~RA{I Cultiv hibrizii Pioneer de foarte mul]i ani şi de fiecare dat` rezultatele au fost deosebite.400 6 2. Densitate: 48. Voi continua şi în anii urm`tori s` cultiv hibrizii Pioneer pentru c` numai împreun` cu aceşti hibrizi voi ob]ine cele mai bune rezultate. Talie: mijlocie-\nalt` Foliaj: abundent Capitul: mare.000 plante/ha la irigat Produc]ie kg/ha 3. fiind recomandat a fi cultivat în toate zonele de cultur`.2 8 .000 9. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis helianthi precum şi a infest`rii cu lupoaie.0 7. convex.000 .4 7. demonstrându-şi astfel poten]ialul s`u chiar şi în condi]ii extreme.800 2 1.700 kg/ha.50.9 12 10 8.000 . Hibrid simplu.55. cu rezisten]` genetic` la Lupoaie Orobanche cumana.Hibrid semitardiv Descriere RM 46 PR64A71 Toleran]a fa]` de bolile specifice precum şi comportamentul bun la condi]iile de stres confer` acestui hibrid un poten]ial de produc]ie sporit.700 8. 57 Umiditate (%) 2. cu o mare plasticitate ecologic`.000 plante/ha la neirigat 50. Este rezistent şi la rasa de man` 310 existent` în România.2 2. Anul acesta la hibridul PR64A71 am ob]inut 3. pozi]ie penduloas` S`mân]a: are MMB cuprins` între 60-65 g şi MHL=38-40 kg/hl Con]inut de ulei: 46-48% REZULTATE DE PRODUC}IE PR64A71 3.300 Produc]ii Umiditate Sfaturi pentru fermieri Se recomand` a fi cultivat cu prec`dere în arealul de r`spândire a lupoaiei din România şi în special pe terenurile infestate puternic cu lupoaie (Orobanche cumana).

erbicid \n postemergen]` pentru controlul buruienilor cu frunz` lat` = ExpressSunTM Extra protec]ie Extra produc]ie Extra profit TM TM ExpressSun TM . Pioneer [i companiilor afiliate.cea mai avansat` tehnologie \n cultura florii-soarelui Tehnologia ExpressSunTM const` \n cultivarea hibrizilor de floarea-soarelui Pioneer® PR64E83. PR64E71. Cirsium [i Datura. . Este cea mai eficient` [i avantajoas` tehnologie pentru ob]inerea unor culturi curate de buruieni [i produc]ii ridicate. ® [i TM sunt m`rci \nregistrate ale companiilor DuPont de Nemours. P64LE19 [i P64LE20 toleran]i la erbicidul sulfoniureic Express® 50 SG pentru controlul buruienilor cu frunz` lat` inclusiv speciile de Xanthium.DuPont ExpressSun Pioneer® Hibrizii PR64E83 PR64E71 P64LE19 P64LE20 + DuPont Express® 50 SG .

Cletodim etc. noile versiuni ale hibrizilor PR64E83 [i PR64E71. PR64E71. PR64E71. Quizalofop.Rezisten]` la Express [i Orobanche mai mult decât rasa E. |n cazul lui PR64E71 [i PR64E83 este interzis amestecul cu graminicide de tipul Haloxifop. Prin cultivarea acestor hibrizi se pot combate buruienile dicotiledonate prin aplicarea de tratamente în primele faze de vegeta]ie ale florii-soarelui. PLANT~ PREMERG~TOARE: Porumb HIBRID: PR64E83 Se interzice folosirea Express® în solele îns`mân]ate cu al]i hibrizi ! Evita]i confuziile ! Verfica]i dac` sunte]i în posesia hibridului PR64E83. Fermierii au realizat produc]ii deosebite cu ajutorul acestei tehnologii care a permis combaterea „buruienilor problem`”. |n 2009 se lanseaz` P64LE19 [i P64LE20. Este necesar` respectarea cu exactitate a recomand`rilor companiilor DuPont® şi Pioneer® pentru aplicarea erbicidului Express® 50 SG. P64LE19 [i P64LE20 ! Ve]i avea un lan de floarea-soarelui f`r` buruieni dicotiledonate.Hibrizi de floarea-soarelui rezisten]i la erbicidele sulfonil-ureice O mare problem` cu care se confrunt` cultura florii-soarelui în România este combaterea buruienilor dicotiledonate în perioada postemergent`. P64LE19 [i P64LE20 ! Aten]ie la litera E ! Aceasta trebuie s` fie cuprins` în codul hibridului PR64E83. Tratamentul se aplic` în primele faze de vegeta]ie ale florii-soarelui (4-6 frunze) când buruienile sunt în faza de „rozet`”. 59 Hibridul PR64E71 . P64LE19 [i P64LE20. stadiul de vegeta]ie al buruienilor trebuind s` fie acela de „rozet`“ iar al florii-soarelui de 4-6 frunze. Combaterea acestora pe cale mecanic` postemergent` nu este întotdeauna eficient`. Deosebit de p`gubitoare sunt p`l`mida (Cyrsium arvense) şi corne]ii (Xantium strumarium). Primul hibrid PR64E83 a fost lansat în anul 2006. Companiile DuPont® şi Pioneer® au dezvoltat o tehnologie de combatere postemergent` a buruienilor cu erbicidul Express® 50 SG aplicat unor hibrizi speciali de floarea soarelui ce au rezisten]` genetic` la acest tratament. iar \ncerc`rile cu diverse erbicide aplicate preemergent sau postemergent nu au fost eficiente sau au produs fenomene grave de fitotoxicitate la plantele de floarea-soarelui. În anul 2008 compania Pioneer adaug` în ofert` un nou hibrid PR64E71 rezistent atât la erbicidul Express® cât şi la rasele de lupoaie mai virulente decât rasa E cunoscut` pân` în anul 2006 în România. . PR64E71. în special p`l`mid` şi corne]i ! Doza de utilizare: 30 g/ha. Erbicidul se va folosi exclusiv \n solele \ns`mân]ate cu hibrizii Pioneer PR64E83. cu rezisten]` la erbicidul Express®.

85%) Semin]e tratate cu cel mai complet tratament fungic (Apron+Maxim) 60 P64LE20 . 710. 714 Rezisten]` la rasele de Orobanche mai agresive decât rasa E (P64LE20) Excep]ional` rezisten]` la secet` şi arşi]` Hibrizi cu cel mai mare procent de autopolenizare (min.Noua genera]ie de hibrizi de floarea soarelui ce apar]in tehnologiei Express® P64LE19 Avantaje: Rezisten]` total` la erbicidul Express® Rezisten]` genetic` la toate rasele de man` existente în România: 304.

Tolerant la lupoaie (Orobanche cumana) rasa E • Rezisten]` genetic` la man` rasa 304.000 . cu MMB-ul 61-65 g Con]inut de ulei: 45-46% REZULTATE DE PRODUC}IE P64LE19 3. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis helianthi precum şi a infest`rii cu lupoaie. bine acoperit cu semin]e S`mân]a: de m`rime mijlocie.800 1. semitimpuriu cu poten]ial foarte ridicat şi stabil de produc]ie. chiar şi în cele infestate cu lupoaie rasa E (Orobanche cumana). 710.3 Produc]ii Umiditate Sfaturi pentru fermieri Se recomand` a fi cultivat în toate zonele de cultur` a florii-soarelui din România.100 1. cu rezisten]` la erbicidul EXPRESS®.8 9.1 6. de culoare verde închis Capitul: mediu-mare. 714 • Tolerant la Phomopsis şi Sclerotinia • Are o bun` rezisten]` la c`dere şi frângere • Toleran]` la secet` şi arşi]` • Grad ridicat de autofertilitate înregistrând produc]ii ridicate în zone cu entomofaun` polenizatoare mai redus`. din cauza ploilor. ceea ce mi-a adus satisfac]ii la recoltare.000 plante/ha la irigat Produc]ie kg/ha 12 10 2. am întârziat erbicidatul şi am erbicidat târziu cu Express®.700 2.300 9. 61 Umiditate (%) 3. când floarea soarelui era la buton floral şi dintr-o singur` trecere am sc`pat de buruienile cu frunz` lat`.57.500 6 4 2 0 BANAT CRI{ANA MOLDOVA B~R~GAN MUNTENIA OLTENIA DOBROGEA GHEORGHI}~ {TEFAN SC ROSIMA PROD 95 SRL SÂMPETRU GERMAN .0 7.400 2. Talie: medie Foliaj: abundent.000 plante/ha la neirigat 55. Anul acesta.600 10.000 . Densitate: 52. de care am fost foarte încântat.000 8 .9 8.9 8.Hibrid semitimpuriu Descriere NOU RM 46 P64LE19 Hibrid simplu.900 3.ARAD La propunerea promotorului Pioneer am încercat pentru prima dat` hibridul de floarea soarelui P64LE19.3 3. O aten]ie deosebit` se va acorda amplas`rii culturii într-un asolament ra]ional de minimum 5-6 ani. jum`tate înclinat. pe terenuri cu grad ridicat de infestare cu buruieni dicotiledonate. iar floarea soarelui nu a prezentat nici un efect de fitotoxicitate.55.

cu MMB-ul 61-65 g Con]inut de ulei: 44-45% REZULTATE DE PRODUC}IE P64LE20 3. 710. de culoare verde închis Capitul: mediu-mare. Densitate: 52. semipendul. Tolerant la lupoaie (Orobanche cumana) rasa E • Rezisten]` genetic` la man` rasa 304.300 3.400 2.800 1.4 8 .000 .000 10.6 6 4 2 0 CRI{ANA MOLDOVA B~R~GAN MUNTENIA OLTENIA DOBROGEA 62 Umiditate (%) 8.57.100 1.Hibrid semitimpuriu Descriere NOU RM 46 P64LE20 Hibrid simplu.4 8. O aten]ie deosebit` se va acorda amplas`rii culturii într-un asolament ra]ional de minimum 5-6 ani. chiar şi în cele infestate cu lupoaie mai agresive decât rasa E (Orobanche cumana).55. pe terenuri cu grad ridicat de infestare cu buruieni dicotiledonate. cu rezisten]` la erbicidul EXPRESS®.500 7.000 plante/ha la irigat 12 10 Produc]ie kg/ha 2.000 .700 2. semitimpuriu cu poten]ial foarte ridicat şi stabil de produc]ie.000 plante/ha la neirigat 55.600 3.1 8. Talie: medie Foliaj: abundent.4 Produc]ii Umiditate Sfaturi pentru fermieri Se recomand` a fi cultivat în toate zonele de cultur` a florii-soarelui din România.7 6. 714 • Tolerant la Phomopsis şi Sclerotinia • Are o bun` rezisten]` la c`dere şi frângere • Toleran]` la secet` şi arşi]` • Grad ridicat de autofertilitate înregistrând produc]ii ridicate în zone cu entomofaun` polenizatoare mai redus`. bine acoperit cu semin]e S`mân]a: de m`rime mijlocie. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis helianthi precum şi a infest`rii cu lupoaie.

000 . jude]ul Br`ila.2 8 7 6. Densitate: 48.8 .000 kg/ha şi nici o plant` cu lupoaie. Hibridul PR64E71 este singurul care este total rezistent la aceste rase de lupoaie şi ne-a dat şi rezultate foarte bune de produc]ie.400 6 5 4 2. în ultimii trei ani în care l-am cultivat am ob]inut produc]ii de peste 3.5 7.1 8. Constant.100 3 2 1 1.500 0 BANAT CRI{ANA MOLDOVA B~R~GAN MUNTENIA OLTENIA DOBROGEA ROTARU DORU ADOR CONS SRL BORDEI VERDE . fiind recomandat a fi cultivat în toate zonele de cultur`. O aten]ie deosebit` se va acorda amplas`rii culturii într-un asolament ra]ional de minimum 5-6 ani.800 1. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis helianthi precum şi a infest`rii cu lupoaie. Talie: mijlocie-\nalt` Foliaj: abundent Capitul: mare. semitimpuriu cu rezisten]` genetic` la lupoie Orobanche cumana fa]` de rase fiziologice mai agresive decât rasa E. unde de câ]iva ani se semnaleaz` rase foarte agresive de lupoaie.000 REZULTATE DE PRODUC}IE PR64E71 Produc]ii Umiditate 10 9 8. convex. cu o mare plasticitate ecologic`.700 7.55.BR~ILA Exploata]ia noastr` se afl` la Bordei Verde. pozi]ie penduloas` S`mân]a: are MMB cuprins` între 60-65 g şi MHL=38-40 kg/hl Con]inut de ulei: 46-48% Sfaturi pentru fermieri Se recomand` a fi cultivat cu prec`dere în arealul de r`spândire a lupoaiei din România şi în special pe terenurile infestate puternic cu lupoaie (Orobanche cumana).000 plante/ha la neirigat 50.50. Ofer` posibilitatea combaterii postemergente a buruienilor dicotiledonate din cultura de floarea soarelui prin aplicarea erbicidului EXPRESS® produs de DuPont • Este rezistent la rasa de man` 310 existent` în România.000 plante/ha la irigat Produc]ie kg/ha 3.300 9.Hibrid semitimpuriu Descriere RM 46 PR64E71 Hibrid simplu.000 . 63 Umiditate (%) 2.6 7.4 2.5 3.

000 8. Hibridul prezint` o bun` rezisten]` la c`dere şi frângere • Toleran]` la secet` şi arşi]`.IALOMI}A Cultiv hibrizii Pioneer înc` de la înfiin]area societ`]ii.100 4 1. de culoare verde închis Capitul: mare cu pozi]ie înclinat` S`mân]a: are MMB cu o greutate de cca.4 6. Se recomand` tratarea semin]ei cu fungicide sau insecto-fungicide în func]ie de zona de cultur`.Hibrid semitardiv Descriere RM 48 PR64E83 Este primul hibrid Pioneer care ofer` posibilitatea combaterii postemergente a buruienilor dicotiledonate din cultura de floarea soarelui prin aplicarea erbicidului pe baz` de sulfonil uree Express® produs de Du Pont.1 8. iar tehnologia EXPRESS rezolv` f`r` probleme combaterea buruienilor. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis helianthi precum şi a infest`rii cu lupoaie. 64 Umiditate (%) 2.52.50. Se va acorda o deosebit` aten]ie calit`]ii tratamentului.000 . chiar şi în cele infestate cu lupoaie rasa E.000 . O aten]ie deosebit` se va acorda amplas`rii culturii într-un asolament ra]ional de minimum 5-6 ani.700 8.000 plante/ha la irigat 3.2 REZULTATE DE PRODUC}IE PR64E83 Produc]ii Umiditate 12 10 Produc]ie kg/ha 8. Densitate: 45. Ca şi în anii anteriori.0 2. cu poten]ial ridicat de produc]ie şi toleran]` genetic` la rasa E de lupoaie (Orobanche cumana). din 370 ha de floare.300 3.000 plante/ha la neirigat 50.400 7.7 6 2. iar rezultatele ob]inute an de an m-au determinat s`-i aleg pentru marea majoritate a suprafe]ei cultivate.9 10.500 0 BANAT CRI{ANA MOLDOVA B~R~GAN MUNTENIA OLTENIA DOBROGEA NEDU MARIN SC MIRACOM C~Z~NE{TI .400 kg/ha. 60 grame şi MHL de 41-42 Kg/hl Con]inut de ulei: 48-49% Sfaturi pentru fermieri Se recomand` a fi cultivat în toate zonele de cultur` a florii-soarelui din Romania recomandate hibrizilor semitardivi.5 8 . creşterea viguroas` şi uniform`.800 2 1. Apreciez la el r`s`rirea. produc]ia a fost excelent`: 3. Anul acesta. Talie: \nalt` Foliaj: abundent. 300 ha au fost rezervate hibridului PR64E83 pe care îl cultiv deja de 3 ani. PR64E83 este un hibrid simplu.

500 6 4 2 0 BANAT CRI{ANA MOLDOVA B~R~GAN MUNTENIA OLTENIA DOBROGEA Umiditate (%) 3. chiar şi în cele infestate cu lupoaie . Sfaturi pentru fermieri Se recomand` a fi cultivat în toate zonele de cultur` a florii soarelui din România. Densitate: 50.800 1.600 3.700 2. face parte din grupa de maturitate a hibrizilor timpurii. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis helianthi precum şi a infest`rii cu lupoaie.5 Produc]ie kg/ha 2.Hibrid timpuriu Descriere RM 38 PR64H45 Hibridul simplu precoce de floarea soarelui 64H45.57.0 6. cu con]inut ridicat de acid oleic în structura acizilor graşi nesatura]i.000 8. • Procentul acidului oleic este de 91%. • Grad ridicat de autofertilitate. • Rezisten]` sau toleran]` acceptabil` fa]` de bolile specifice florii-soarelui.900 3.2 8.100 1.000 plante/ha la irigat 3. iar con]inutul de ulei în semin]e (în substan]` uscat`) este de 47-49%.rasa E.000 .6 8.7 9.400 2.000 plante/ha la neirigat 55. • Toleran]` fa]` de parazitul lupoaie rasa E (Orobanche cumana). în special Sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis helianthi precum şi la frângerea din r`d`cin`.55.1 8 65 . • Hibridul are poten]ial ridicat de produc]ie pentru germoplasma de tip HO.300 REZULTATE DE PRODUC}IE PR64H45 Produc]ii Umiditate 12 10 8.000 . O aten]ie deosebit` se va acorda amplas`rii culturii într-un asolament ra]ional de minimum 5-6 ani. Asigurarea unei distan]e de izolare de 500 de metri fa]` de alt` sol` cultivat` cu floareasoarelui este necesar` în vederea ob]inerii con]inutului de acid oleic de peste 90%.3 8.

chiar şi în cele infestate cu lupoaie .100 1.800 1. Densitate: 50.55.9 Produc]ie kg/ha 2.000 8. • Poten]ial ridicat de produc]ie pentru germoplasma de tip HO în condi]iile aplic`rii unei tehnologii intensive. cu con]inut ridicat de acid oleic în structura acizilor graşi nesatura]i şi face parte din grupa de maturitate a hibrizilor timpurii.500 5 4 3 2 1 0 CRI{ANA B~R~GAN MUNTENIA OLTENIA DOBROGEA 66 Umiditate (%) 6 . Sfaturi pentru fermieri Se recomand` a fi cultivat în toate zonele de cultur` a florii soarelui din România.000 . • Grad ridicat de autofertilitate.5 6.1 7. • Rezistent fa]` de toate rasele de man` (Plasmopara helianthi) existente în România.400 2.000 .000 plante/ha la neirigat 55. • Toleran]` fa]` de parazitul lupoaie rasa E (Orobanche cumana).700 2.5 7 7. • Rezisten]` fa]` de atacul de Sclerotinia pe capitul.57.Hibrid timpuriu Descriere RM 43 PR64H32 PR64H32 este un hibrid simplu de floarea soarelui.300 3.000 plante/ha la irigat 3.600 3. Asigurarea unei distan]e de izolare de 500 de metri fa]` de alt` sol` cultivat` cu floareasoarelui este necesar` în vederea ob]inerii con]inutului de acid oleic de peste 90%. O aten]ie deosebit` se va acorda amplas`rii culturii într-un asolament ra]ional de minimum 5-6 ani.rasa E.3 REZULTATE DE PRODUC}IE PR64H32 Produc]ii Umiditate 9 8 7. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis helianthi precum şi a infest`rii cu lupoaie.

714 Rezisten]a la lupoaie E E mai mult decât E E E mai mult decât E E E mai mult decât E E Not` c`derea din r`d`cin` 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 6 Rezisten]a la Phoma 6 7 8 6 7 7 8 8 6 8 7 6 6 7 Rezisten]a la Sclerotinia 6 7 6 6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 6 Rezisten]a la secet` 7 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 7 7 Produc]ie 8 9 8 8 9 9 9 9 8 9 9 8 8 8 304. 710 304 304 304 304 304 304 304. 710 304 304. 710 304. 710.Principalele caracteristici morfologice [i \nsu[iri fiziologice ale hibrizilor de floarea soarelui Pioneer® Not` con]inut \n ulei 7 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 HIBRID PR63A86 PR63A90 PR64A71 PR64A83 PR64A89 PR64E71 PR64E83 PR64F50 PR64F66 P64LE19 P64LE20 PR64H32 PR64H45 PR64H47 LEGENDA RM 37 40 46 48 49 46 48 45 42 46 46 43 39 44 L . 710.foarte bun 7 .high oleic Linoleic/ High oleic L L L L L L L L L L L H H H NOTE 9 .linoleic H . 714 mai mult decât E 304. 710 304.excelent 8 .satisf`c`tor Rezisten]a la man` 304. 710 E E E 67 .bun 6 .

80% din suprafa]a cultivat` este reprezentat` de hibrizii Pioneer. Datorit` acestei tehnologii am reuşit s` men]in buruienile problem` sub control şi s` ob]in cele mai mari satisfac]ii. DECU LIVIU SC GRIVCO SA M~RCULE{TI . SAIN CORNEL SC ARENDA SAIN MIH~ILE{TI . Colaborarea cu compania PIONEER este una de lung` durat` atât la floarea soarelui cât şi la rapi]` şi porumb. tehnologia EXPRESS câştigându-mi pe deplin încrederea. sorg. respectiv PR64E83 şi PR64E71. deşi acest an a fost unul dificil pentru aceast` cultur`. Cu siguran]` vom cultiva produsele PIONEER şi în anul ce urmeaz`. bunul control al buruienilor datorit` rezisten]ei la erbicidul EXPRESS şi o productivitate ridicat` şi constant`. porumb.TELEORMAN Societatea noastr` cultiv` an de an hibrizi de floarea-soarelui şi porumb Pioneer. iar rezultatele au fost excep]ionale.BR~ILA La cultura de floarea soarelui. Anul acesta în cultura florii soarelui am cultivat 350 ha cu hibridul PR64E83.OLT |ntotdeauna am mizat pe genetica de cea mai bun` calitate şi de aceea în ultimii ani folosesc numai s`mân]` Pioneer. Principalele caracteristici ale acestui hibrid au constat în: uniformitatea culturii. Drept dovad`.400 kg/ha. {ARGAN IOSIF SC DON CARLOS SRL G~TAIA . am folosit numai hibridul PR64E83.Opinii ale fermierilor T~RANU MIRCEA SC AGROSUD SRL DUDE{TI . întreaga suprafa]` cu porumb cultivat` în acest an a fost ocupat` de hibridul PR36K67 la care am ob]inut produc]ii extraordinare în anii preceden]i. Rezultatul a fost o cultur` curat` de buruieni şi o produc]ie medie de 2. posibil` prin men]inerea sub control a tuturor speciilor de buruieni problem`. 68 . |n anul 2010 pe suprafa]a de 400 de hectare cultivate cu floarea soarelui. B~LOI {TEFAN SC AGROTEL 110 SA ALEXANDRIA .TIMI{ În prezent societatea Don Carlos exploateaz` 4.840 Kg/ha. rapi]` şi floarea soarelui.700 ha şi beneficiaz` de o diversificat` structur` de culturi: grâu. Lucrez cu hibrizii de porumb ai firmei Pioneer de foarte mult timp (înainte de 1990) şi pot s` v` spun c` sunt absolut încântat de rezultatele ob]inute. Anul acesta pe suprafa]a de 300 ha cultivate cu hibridul de floarea soarelui PR64E83 am realizat o produc]ie de 3.C~L~RA{I Am cultivat hibridul de floarea-soarelui PR64E83 pe cea mai mare parte din suprafa]a fermei.

rezultând o produc]ie medie de 3. dar rezultatele ob]inute m-au determinat s` o iau foarte în serios.TELEORMAN Societatea noastr` foloseşte de mai mul]i ani tehnologia ExpressSun™.IALOMI}A Agricultura am început-o ca pe un hobby. NIELS LARSEN CROSSWIND OLOSAG . iar produc]ia de 3. PROFIR MARIN SC MALPROD GRINDU GRINDU . GAE BENIAMIN SORIN SC CRISCOM SRL C~LM~}UIU .200 kg/ha. Sunt foarte mul]umit de controlul buruienilor. toat` Pioneer. singura op]iune privind cultivarea florii soarelui r`mâne folosirea hibrizilor rezisten]i la Express pentru controlul eficient al buruienilor. Pentru urm`torii ani.000 kg/ha m-a mul]umit întrutotul. STOEAN MIHAI SC AGROZOOTEHNICA ADUNA}II COP~CENI .CIURGIU Cunosc poten]ialul hibrizilor PIONEER de mul]i ani. Anul acesta am înfiin]at 150 ha cu PR64E83. indiferent de condi]iile anului de cultur`. Anul acesta am cultivat hibridul de floarea soarelui PR64E83 pe o suprafa]` de 480 ha.DOLJ |nc` din primul an când s-a introdus în cultur` hibridul PR64E83. rezistent` la erbicidul Express. Cultura curat` de buruieni.Opinii ale fermierilor FOTA CRISTIAN AF FOTA CIOROIA{I . În anul 2010 am avut în cultur` hibridul de floarea soarelui Pioneer PR64E83. De aceea recomand cu încredere aceast` tehnologie ca fiind singura care nu v` va dezam`gi. dar mai ales produc]iile realizate an de an în jurul valorii de 3. m-au convins c` am f`cut cea mai bun` alegere. realizând în condi]ii de neirigat o produc]ie medie de 3. pe o suprafa]` de 250 ha.TIMI{ Anul acesta am cultivat 420 ha de floarea soarelui. La ob]inerea acestor rezultate am avut în Pioneer un partener de n`dejde c`ruia i-am încredin]at întreaga suprafa]` cultivat` cu floarea soarelui.000 kg/ha.200 kg/ha. am avut încredere în tehnologia EXPRESS. 69 . având în vedere c` majoritatea solelor pe care s-a cultivat floarea soarelui au fost noi şi prezentau o rezerv` bogat` în buruieni.

SOFONE NICOLAIE SC VIANA LAND SRL TOPRAISAR-SAT BIRUIN}A . Anul viitor o s` cultiv acest hibrid pe o suprafa]` mult mai mare. 70 . Pe toat` suprafa]a cultivat` cu floarea soarelui s-au sem`nat numai hibrizi Pioneer. PETER DORNER SOCIETATEA AGRICOLA FRIMONT PALOTA . Anul acesta am cultivat 260 ha cu hibridul de floarea soarelui PR64A83. am fost foarte mul]umit de ei.TULCEA Cultiv hibrizii de floarea soarelui PR64A83 şi PR64E83 de 3 ani.060 Kg/ha.BIHOR Suntem vechi parteneri Pioneer. Sunt extrem de mul]umit deoarece am ob]inut o medie de 2. ob]inând o produc]ie medie de 3.800 kg/ha ceea ce a dus la un câştig substan]ial la aceast` cultur`.CONSTAN}A Anul acesta am cultivat hibridul PR64E71 pe o suprafa]` de 200 ha. Produc]ia putea fi mult mai mare dac` în a doua parte a lunii iulie şi toat` luna august nu s-ar fi manifestat fenomenul de arşi]` asociat cu secet` prelungit`. iar succesul a fost mereu asigurat al`turi de cei mai buni.300 kg/ha. Produc]ia medie ob]inut` la acest hibrid a fost de 3. Plasticitatea hibrizilor şi produc]iile bune m-au convins şi nu voi renun]a la ei nici în anii urm`tori.Opinii ale fermierilor NEGRI{AN NECULAE SC NECMAR SRL PECENEAGA . tehnologia EXPRESS cu hibridul PR64E83 a ocupat suprafa]a de 642 ha. Cu atât mai mult cu cât condi]iile economice actuale nu ne permit s` greşim când vine vorba de a alege cea mai performant` tehnologie. ceea ce ne-a permis s` realiz`m o uniformitate foarte bun` a densit`]ii (99. Sunt mul]umit de acest hibrid. am obtinut produc]ii de peste 2.GIURGIU Cultiv hibrizi Pioneer din anul 2006. în condi]iile în care la noi în zon` precipita]iile sunt pu]ine sau lipsesc.9% din plante . Anul acesta suprafa]a sem`nat` cu floarea soarelui a fost de 920 ha. germina]ie foarte bun`). MAROIU COSMA SC COSMARA SRL CET~}UIA . Produc]iile ridicate sunt cele care men]in hibrizii Pioneer în topul alegerilor noastre când ne gândim la siguran]a profitului.OLT Societatea pe care o administrez lucreaz` 4. TITUS DAN SA ZAH~RUL CORABIA CORABIA . Al`turi de hibrizii conven]ionali PR63A90.500 kg/ha. începând de la calitatea semin]ei (bine calibrat`. PR64A83.câte una în cuib).600 ha.

71 . |n`l]imea medie este de 120-125 cm. |n`l]imea medie a plantelor este 125-135 cm (în condi]ii normale de cultur`). con]inutul de glucozinola]i este foarte sc`zut. iar în`l]imea plantelor este de 130-140 cm. 12-14 µmol/g. D04 este unul dintre cei mai promi]`tori hibrizi de rapi]` Pioneer. PR45D04 Campionul \n ulei Este cel mai performant hibrid MAXIMUS®. |n`l]imea medie a plantelor este de 120-130 cm. Prezint` toleran]` avansat` la boli comparativ cu genera]ia anterioar` Maximus®. Con]inutul în ulei este foarte mare. în condi]ii normale de cultur`. are o mai bun` toleran]` la Sclerotinia şi va ar`ta mult mai bine la maturitate.Hibrizi de rapi]` Caracteristici generale SEMITIMPURIU SEMITIMPURIU TIMPURIU SEMITIMPURIU PR45D03 Steaua MAXIMUS® Recomandat pentru fiecare cultivator de rapi]` deoarece este cel mai rentabil dintre hibrizii din gama MAXIMUS®. similar cu PR46W14. Este foarte bine adaptat la sem`natul timpuriu. PR45D05 Pretendentul Pe lâng` rezisten]a la c`dere. PR45D03 prezint` fertilitate foarte bun` în silicve şi rezisten]` la iernare. iar con]inutul în glucozinola]i este foarte sc`zut (12-14 µmol/g). PR44D06 Prima pas`re Are un comportament stabil atât toamna cât şi iarna. Are con]inutul cel mai ridicat de ulei în portofoliul MAXIMUS® Pioneer. în condi]ii normale de creştere. în condi]ii normale de cultur` şi mediu. care \i asigur` rezisten]a la iernare. Con]inutul în glucozinola]i este 12-14 µmol/g. Con]inutul de glucozinola]i este 12-14 µmol/g. Deoarece acest hibrid provine din noua genera]ie. Are profil foarte bun în ceea ce priveşte rezisten]a la boli.

5-15 µmol/g în condi]ii normale de cultur`. Este un hibrid stabil în diferite condi]ii climatice şi de sol. Creşte foarte repede în toamn`. 11-14. rezisten]` bun` la iernare şi scuturare. ceea ce determin` o recoltare timpurie. În`l]imea medie a plantelor este 160-170 cm.8-15 µmol/g). |n`l]imea medie a plantelor este 160-170 cm. Chiar dac` în`l]imea plantei este de 155-165 cm în condi]ii normale. W10 este un hibrid competitiv pentru cultivatorii de soiuri. W20 are o rezisten]` excelent` la c`dere. ceea ce face s` fie o foarte bun` variant` pentru sem`natul târziu. performan]ele mari de produc]ie şi con]inutul foarte ridicat de ulei într-un hibrid. PR46W31 Cosmopolitan 72 Acest hibrid poate fi cultivat în toate zonele importante pentru cultura rapi]ei.Hibrizi de rapi]` Caracteristici generale SEMITIMPURIU SEMITIMPURIU SEMITIMPURIU SEMITIMPURIU PR46W10 Excelent raport pre]/produc]ie Apar]inând categoriei „Productivitate ridicat`“. . 10.5 µmol/g. se preteaz` la sem`natul târziu. recomand`m acest hibrid pentru sem`nat timpuriu. Deoarece are o creştere foarte rapid` în toamn`. Con]inutul în glucozinola]i este foarte sc`zut (10. PR46W31 este tolerant la secet` şi arşi]`. PR46W20 F`r` riscuri de c`dere Acest hibrid are un con]inut foarte mare în ulei. Prezint` toleran]` foarte bun` la secet` şi arşi]`. din Fran]a pân` în Rusia. 13-18 µmol/g. Con]inutul în glucozinola]i este mic. PR46W14 Rezistent la secet` PR46W14 grupeaz` stabilitatea. Media în`l]imii plantelor este de: 160-170 cm. Datorit` creşterii şi tendin]ei reduse de alungire în toamn`. |nfloreşte şi fructific` devreme. Con]inutul în glucozinola]i este foarte mic. con]inutul de glucozinola]i este extrem de redus.

Media în`l]imii plantelor este de 160-170 cm.Hibrizi de rapi]` Caracteristici generale SEMITIMPURIU SEMITIMPURIU SEMITIMPURIU NOU PR46W22 PR46W22 face parte din noua genera]ie de hibrizi de rapi]` cu produc]ie ridicat` şi o foarte bun` rezisten]` la c`dere. Media în`l]imii plantei este de 155-165 cm. NOU PR46W30 Are o creştere foarte rapid` în toamn` şi se preteaz` la sem`natul târziu. Prezint` o rezisten]` foarte mare la înghe]. 11-14.5 µmol/g în condi]ii normale de cultur`. 13-18 µmol/g. Se recomand` pentru sem`nat timpuriu. |nfloreşte şi fructific` devreme.5 µmol/g. Hibridul prezint` toleran]` foarte bun` la secet` şi arşi]`. ceea ce determin` o recoltare timpurie. 11-14. NOU PR46W29 W29 are un con]inut foarte mare în ulei [i o rezisten]` excelent` la c`dere. |n`l]imea plantei este de 155-165 cm în condi]ii normale. iar con]inutul în glucozinola]i este foarte mic. media con]inutului în glucozinola]i este foarte mic`. |nfloreşte şi fructific` devreme şi ofer` posibilitatea recolt`rii timpurii a culturii. Prezint` toleran]` ridicat` la secet` şi arşi]`. iar con]inutul \n glucozinola]i este mic. 73 .

000 silicve/m2 MAXIMUS® de la sem`nat la recoltat RECOLTAT SEM~NAT Un sistem de r`d`cini puternice Rezisten]` foarte bun` la iernare Asimilarea îmbun`t`]it` a nutrien]ilor Maturare uniform` şi rapid` Pierderi reduse O recoltare mai rapid` şi mai ieftin` Pericolul de alungire a tulpinii este foarte redus Nu exist` tendin]a creşterii exagerate înainte de iarn` 74 .Recomand`rile Pioneer pentru cultivatorii de hibrizi de rapi]` Maximus® În`l]ime mic` a plantei la înflorire Pierderi reduse la efectuarea tratamentelor terestre Rezisten]` remarcabil` la c`dere Ramificare bogat` Un num`r mare de silicve Maturare uniform` Avantajele hibrizilor Un num`r impresionant de silicve 8.

Densit`]ile de sem`nat trebuie s` asigure minimum 450. sferic. PR92M22 Soi semitimpuriu cu un excelent poten]ial productiv şi con]inut în protein` remarcabil. Se recomand` densit`]i de sem`nat mai mari. cu hilul de culoare galben-deschis`.000 de plante recoltabile la ha.000 de plante recoltabile la hectar. Densit`]ile de sem`nat trebuie s` asigure minimum 450. uniform. Se poate cultiva în toate zonele favorabile acestei culturi. 75 . Bobul este mare. Se poate cultiva în toate zonele favorabile acestei culturi. Datorit` precocit`]ii sale se poate cultiva şi spre zonele mai nordice. care s` asigure minimum 500. uniform. cu hilul de culoare cafenie. Se poate cultiva în toate zonele favorabile. Con]inut ridicat în protein`. Datorit` precocit`]ii sale se poate cultiva şi spre zonele mai nordice. Tolereaz` atacul de man` pe tulpin` şi p`st`i. Bob mare. PR91M10 SEMITIMPURIU SEMITIMPURIU TIMPURIU PR92B63 Soi semitimpuriu cu un excelent poten]ial productiv.000 de plante recoltabile la ha. sferic.Soiuri de soia Caracteristici generale Soi timpuriu din grupa I de maturitate. Con]inut în protein` ridicat (peste 36%).

Alte avantaje ale utiliz`rii acestui preparat sunt: . care poate aduce sporuri substan]iale de recolt`. . pe care firma Pioneer îl pune la dispozi]ia cultivatorilor. ferit de umezeal` şi de razele solare directe. În experien]ele efectuate în România s-a constatat o perfect` compatibilitate între soiurile de soia marca Pioneer şi produsul Nitragin Bac Soia.influen]eaz` pozitiv structura şi fertilitatea solului.s-a observat o mobilizare a fosfa]ilor pu]in mobili din sol. care distruge bacteriile). . MOD DE FOLOSIRE: se dizolv` con]inutul unui plic (300 g) în 0. Con]inutul unui plic serveşte pentru tratarea semin]ei pentru 1 ha (85-125 kg). prin simbioz` cu bacteriile din genul Rhizobium şi Bradyrhizobium. 76 .Soiuri de soia Caracteristici generale NITRAGIN BAC SOIA Prin tratamentul corespunz`tor al semin]elor de soia (marca Pioneer) cu produsul Nitragin Bac Soia. ob]ine]i sporuri însemnate de produc]ie. uşor solubil` în ap`. simpl`. se pot economisi pân` la 60 kg (îngr`ş`mânt substan]` activ`) care pot fi folosite la alte culturi. Astfel. P~STRAREA: produsul se p`streaz` în magazii r`coroase (sub 150 C). Se pot folosi diferite dispozitive (de tip porsolator) care îns` nu trebuie s` con]in` urme de substan]e toxice. Nitragin Bac Soia este o cultur` bacterian` pur` pe substrat solid (granule) în stare activ`. Folosirea preparatului bacterian Nitragin Bac Soia este o metod` ieftin`. soia are posibilitatea de a utiliza azotul atmosferic în nutri]ie.cultura care urmeaz` beneficieaz` de efectul acumul`rii biologice a azotului în sol. Tratarea umed` a semin]elor se realizeaz` prin aplicarea suspensiei cât mai uniform pe suprafa]a semin]elor.75-1 L ap` curat` la temperatura obişnuit`. ambalat în plicule]e de 300 g.calitatea produc]iei de soia se îmbun`t`]eşte prin creşterea con]inutului de azot din boabe. precum şi o calitate superioar` a produc]iei. ferindu-le de razele soarelui (s`mân]a tratat` se seam`n` în aceeaşi zi). Ca plant` leguminoas`. . în vase de plastic sau emailate (se evit` apa cu clor din re]eaua oraşelor.

R`spundem prompt. 73 de angaja]i lucreaz` pentru a îndeplini aceste cerin]e ad`ugând şi mult suflet în: Tehnologia care produce ! 77 . Dorim ca to]i angaja]ii nostrii s` se întoarc` acas` s`n`toşi şi în siguran]` la familiile lor. între]inere şi creativitate. C`ut`m s` concentr`m investi]iile spre oportunit`]i de creştere a afacerilor cât şi de a ajunge la un maxim al activit`]ii de producere şi procesare prin investi]ii.c`ut`m s` încadr`m în echipa noastr` pentru fiecare pozi]ie cea mai bun` persoan` posibil`.ne str`duim s` livr`m clien]ilor noştri produsele cerute la timp şi la locul potrivit. sigur şi la timp pentru a dezvolta cerin]ele şi aştept`rile lor. acest lucru ajut` la o continu` îmbun`t`]ire a activit`]ii. dezvoltarea sa profesional` cât şi atitudinea pozitiv` în scopul creşterii unei atmosfere pl`cute şi eficiente în cadrul echipei noastre. Angajamentul nostru c`tre calitate înseamn` s` ascult`m clien]ii.continu`m s` îmbun`t`]im eficien]a activit`]ii noastre pentru îndeplinirea cerin]elor fa]` de produsele şi serviciile noastre. Vom satisface cerin]ele clien]ilor oferind solu]ii în cadrul acestei activit`]i bine gestionate din punct de vedere managerial. puritate. dedica]ia. aspect comercial al semin]elor cât şi a valorii serviciilor noastre. Recrutarea şi dezvoltarea unei echipe profesioniste . Iat` şi câ]iva din factorii cheie în activitatea de produc]ie la Pioneer: Siguran]a la locul de munc` .suntem şi vom fi lideri pe pia]a semin]elor din România în special datorit` calit`]ii şi ne referim aici la germina]ie. apreciem foarte mult aportul fiec`rui angajat.este cea mai important` sarcin` de serviciu a fiec`ruia dintre noi. Permanenta îmbun`t`]ire a productivit`]ii . partenerii noştri şi s` în]elegem solicit`rile lor fa]` de produsele şi serviciile noastre. În cadrul echipei de produc]ie la Pioneer România. Calitatea . Furnizor de încredere . din punct de vedere profesional.Sta]ia de condi]ionare Pioneer înseamn` calitate ! Ne str`duim s` producem cele mai bune produse de pe pia]a semin]elor. activit`]ile pe care le desf`şur`m atât în câmp cât şi în sta]iile de procesare s` se fac` în deplin` protec]ie.

Portfolio Farm Sezonul 2010 a constituit anul de lansare a celui mai important program de promovare PIONEER® 6 Platforme de prezentare a celor mai performan]i hibrizi de porumb.Mure[ Agrotex Carei .Bihor Un nou proiect PIONEER® \n sprijinul clien]ilor 78 .Silistraru . floarea soarelui. soiuri de soia şi lucern` au f`cut ca peste 1500 fermieri s` fie prezen]i la manifest`rile organizate la: SC Agroleg SA .Br`ila SC Eximagro .Vestagrar Marghita .Ungheni .

Customer Service Specialiştii Pioneer au ca sarcin` principal` consilierea dumneavoastr` în toate problemele specifice. Serviciul de deservire al clien]ilor Pioneer cuprinde toate acele activit`]i ale firmei care asigur` fermierului o mai bun` informare care s` se materializeze în cele mai bune rezultate posibile. Suntem conştien]i c` succesul firmei noastre se bazeaz` pe succesul fiec`ruia dintre dumneavoastr` ! 79 .

Dolj UDRI{TE IONU} Dolj 0741 020 729 0749 251 481 0729 095 177 0755 123 362 0728 078 976 0769 626 254 0747 616 777 0740 969 753 0722 468 303 0740 381 372 0748 151 352 0765 418 066 0766 302 851 0755 031 699 0746 057 907 0743 162 181 0751 103 774 0741 268 913 TATU M~D~LINA 80 ASISTENT MARKETING {I VÂNZ~RI 0746 123 920 .ionescu@pioneer.com RADU MIRON Olt MORARU CRISTIAN Vâlcea.Speciali[tii Echipei Pioneer IONESCU JEAN DRAGU{IN VIOREL 0746 230 344 Director Vânz`ri Zona 1 E-mail: viorel. Olt CÎRSTEA M~D~LINA Dolj CROITORU ILIE Gorj. C`l`raşi 0748 858 809 DIRECTOR VÂNZ~RI . Mehedin]i. Giurgiu 0765 527 267 0740 111 034 CIULU LILIANA 0746 204 477 Director Vânz`ri Zona 5 E-mail: liliana.dragusin@pioneer.hustiu@pioneer.com PÂRVU FLORIN Teleorman B~CANU COSMIN Teleorman STANCIU CORINA Argeş C~LIN LUCIAN Teleorman.ciulu@pioneer.com N~STASE NICU Vrancea.ROMÂNIA SUD HU{TIU BOGDAN 0742 955 479 Director Vânz`ri Zona 2 E-mail: bogdan. Vrancea 0763 400 365 IONESCU JEAN 0740 111 034 Director Vânz`ri Zona 4 E-mail: jean.com PRODAN DORINA Tulcea NOVAC MARIAN Constan]a CONSTANTIN GEORGE Constan]a STAMATE NELU Tulcea SENIUC C~T~LIN Ialomi]a CORNI}~ GEORGIAN C`l`raşi PUŞCAŞU ALEXANDRU Ialomi]a. Buz`u CIOBOTARU COSMIN Br`ila DUMITRU MANUELA Br`ila SAGHIAN ALIN Gala]i.

bonchis@pioneer.com IRIMIE LILIANA Sibiu FLOREA TUDOR Cluj OANA OLIMPIU Alba 0746 085 606 0749 289 878 0728 023 289 0743 086 997 0740 076 490 0740 219 417 0746 036 977 0751 101 211 0745 858 044 0751 079 353 0743 131 990 0748 539 958 PICIOROAGA ŞTEFAN 0743 035 090 Vaslui 0729 823 803 0745 651 994 0748 401 092 GAVRIL~ VLAD ASISTENT MARKETING {I VÂNZ~RI 0744 373 331 . S`laj ACIU FLORIN Satu Mare 0765 384 872 BURCIU DORIN 0751 010 487 Director Vânz`ri Zona 9 E-mail: dorin.Speciali[tii Echipei Pioneer PROCA SEVASTIAN DIRECTOR VÂNZ~RI .nestian@pioneer.com LUCA SORIN Arad SÂMBOTIN ADRIAN Timiş PERTE CASIAN Timiş CRE}U FLORIN Timiş DEIAN CLAUDIU Timiş ZEMORA ANDREI Timiş ALDA ONI{OR Arad 0726 287 622 0741 180 508 0744 554 527 DELIU CRISTIAN 0742 258 879 Director Vânz`ri Zona 7 E-mail: cristian.burciu@pioneer. Bistri]a 0744 644 408 BONCHIŞ FLORIAN 0745 122 989 Director Vânz`ri Zona 8 E-mail: florian.com BURUIAN~ MIHAELA Iaşi HONCERIU VL~DU} Botoşani. Suceava M~GUREANU IONEL Neam] URICARU VALERIU Bac`u 0732 161 171 BABU{COV MIKY 0742 258 878 Director Vânz`ri Zona 6 E-mail: miky.deliu@pioneer.ROMÂNIA NORD 0742 017 977 NEŞTIAN IOAN 0745 625 674 Director Vânz`ri Zona 3 E-mail: ioan.babuscov@pioneer.com MESZAROS ZOLTAN Harghita.com SUCIU CRISTIAN Satu Mare SAVIN RAUL Bihor GOIA EMIL Maramureş. Covasna MURE{AN FLORIN Mure[.

00 Fax: 021/303.53.53. km. Comuna G`neasa. Jude]ul Ilfov Telefon: 021/303.01 www.pioneer.DN2. Sat Şindrili]a.7.com/romania Pioneer Hi-Bred România SRL . 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful