Sunteți pe pagina 1din 24

2

,(Adresez chemarea de a strins cu activitatea de cercetare,


mai cu cu Trebuie nu nici un mo-
osocieta'te a . muncii libere, care in procesul diviziunii socialiste a
mUJlcii, fieccve trebuie la dezvoltarea
a patriei noastre. Numai prin - n aceasta com-
plexitatea muncii materiale fizice intelectuale ca un tot unitar, dialectic - vom
asigura formarea unui bun specialist muncitor pentru toate domeniile de activi-
tate, vom asigura ai industriei, . economiei, ai Romniei
socialiste comuniste!U
Aniversarea zilei de a'
peste 50 de ani de activitate revolu-
a secretarului general al
partidului, Republicii,
NICOLAE
puterea de sirT;lbol a
acestei zile expresia ce o
celor mai calde si mai alese senti-
mente, omagiul pe care t-
de ntregul
popor, l aduc celui ce se cu bi-
vie
le
ire n fruntea destinului nostru na-

Ctitor de' secretarul
general al partidului pas
cu pas, cu ncredere
destinele tinerei genera-
permanent, cu
n-
treaga activitate a Uniunii Tineretu-
lui Comunist, cu sarcina
de de a repre-
zenta o de for-
c c
mare revo-
prin pentru
a ntregului tineret.
in timp, gndurile de fierbin-
te dragoste
aie tinerei se
spre academician doctor
inginer
prim-viceprim-ministru al guvernu-
lui, ,Consiliului
nal al sa-
vant "de renume mondial, personali-
TEHNIUM 1/1987
tate proeminenta a carei
activitate 'a ridicat conti-
nuu chimia crend o
de mare valoare te-
militnd pentru
transformarea n instrument
al al progresului social.
Pe ntreg pretutin-
deni acolo unde
tineretul, n ntreprinderi
pe ogoare, n n in-
stitute de cercetare, pe de
activitatea sa vi'"
nemijlocit realizarea unei noi
a unei superioare efi;..
n toate domeniile. Munca
pentru constituie temelia trai-
pe care se se
moral-politice naintate
ale tineretului zilelor noastre, cres-
cut educat n spiritul
despre lume a
partidului nostru, al principiilor
normelor muncii
lor, ale eticii socialiste. EI
se cu pentru
Tinerii din noas-
ca de altfel ntreaga
n perioa-
da ce cu mndrie o numim
.. EPOCA NICOLAE
se n primele rnduri ale efortu-
rilor pentru utilizarea n folosul oa-
menilor a rezultatelor sti-
n spiritul pentru
pace a poporului nostru, re-
n n-
treaga lume,
Republi-
cii Socialiste Romnia,
NiCOLAE '
Beneficiem n munca de
ndrumarea a
,academician doctor inginer ELENA
savant om politic
de renume mondial, a prodi-
activitate contribuie decisiv
la afirmarea principiilor perene
generoase prin care poate
trebuie contribuie n exclusivi-
tate la fericirea nuia distrugerea
oamenilor.
Comitetul Romn "Oamenii
de pacea", al
este academician doctor
inginer ELENA mili-
ca crea-_
toare ale fie puse n
slujba progresului, ca ome-
nirea utilizeze
ale tehnicii n scopul Iichi-
Cuvintele abia pot- cuprinde bucu-
ria a celor tineri, a celor ce
se acum pe
pentru a deveni muncitori specia-
de continu-
atori a tot ce s-a sub condu-
cerea Partidulu Comunist Romn,
sub dreapta ndrumare
a secretarului general,
NICOLAE
Este un motiv de dra-
goste
faptul fiecare dintre noi ca,
de peste decenii de cnd n
fruntea partidului se to.-
NICOLAE
s-a, bucurat constant
de o de
sfaturi pentru ca
n de toate gradele
sa beneficieze de continue perfec-
de o nzestrare
pentru tot mai strnsa sa
TEHNIUM 1/1981
triumful' noului, pentru eliminarea a
tot ce este vechi perimat mai
corespunde progresului,
intereselor generale ale
Vibrantul al tuturor tine-
rilor votul unanim exprimat la
referendumul din 23 noiembrie
1986 a reprezentat un anga-
jament de al tinerei
de a
obiectivele stabilite de Congresul al
XIII-lea al Partidului Comunist Ro-
mn, de a traduce n la fiecare
loc de ndru-
ale secretarului ge-
neral al partidului, cel care, cu
clarviziune a con-
siderat ntotdeauna tineretul ca o
n
primele rnduri ale socie-
socialiste multilateral dezvoltate.
de pace
ale Romniei socia-
liste, apeluri la redu-
cerea ncordarii militare, masurile
concrete de 'reducere a cheltuielilor
decalajelor dintre era-
construirii
unei lumi mai bune mai drepte, a
prieteniei ntre popoare,
Participnd la concretizarea obiec-
tivelor prioritare ce revin de
energeticii nucleare, tinerii
de pe Platforma
n anul care a trecut,
au . proiectat, omolpgat executat
. numeroase aparate, echi-
pamente pentru energetica
marea industrie. Acestea vor con-
tribui la asigurarea unei supe-
rioare a produselor din diferite ramuri
ale industriei, la modernizarea'" uni-
noastre productive,
de mare de
secretarul general al n
cadrul Congresului

Amintim n acest sens proiectele
de echipamente pentru
Centralei nuclearo-elec-
trice Cernavoda, realizate n
Institutului de Reactori Nucleari
Energetici.
Tinerii din Institutul de si
Inginerie au contribuit l'a
proiectarea, iar cei din Fabrica de
la realizarea
a de nitrurare
placare a pompelor
agregatelor de vid preliminar
nalt, tot mai mult solici-
legare de de cercetare de

procesul de
constituie una dntre cele mai fertile
dintre cele mai origi-
nale generoase teze de
a secretarului general
al partidului, n
de Consiliul
al sub
conducerea a
academician doctor inginer ELENA
ce are n vedere per-
continua a
profesionale, mplini-
rea de creativitate, spori-
rea gradului de informare
precum aplicarea a
tehnice n prac-

Beneficiem n scoala n care
muncim de cabinete de spe-
cialitate. bine dotate. de ateliere-
efectivelor militare,
unanim al poporului romn la che-
marea a secretarului gene-
ral al partidului
de pace a noastre,
a unei
care ca un singur om
pentru construirea a viito-
rului ei luminos. .
Rod al unei gndiri novatoare, al
profunde a fenomene-
lor noi a evenimentelor,
al naltei responsabi-
de cauza socialismului
pol'itica de promo-
vare a concrete de dezar-
mare n timp ma-
rea dragoste manifestate
permanent de NICOLAE
pentru prezentul
viitorul tinerei care are n
un model de patriot
de comunist de
omenie, pentru care nu
mai scump dect acela de a face to-
tul, de consacra ntreaga ener-
tate de economia
Cu rezultate remarcabile se pre-
zinta si muncitorii tineri
din Institutul de Fizica si Tehnolo-
gia Aparaturii cu prin reali-
zarea de lasere pentru in-
dustriale, de viteze de
deplasare a pieselor mobile, alin ieri
pe mari, ultra-
sensibile poluare a mediului am-
biant etc.
Rezultate la fel de interesante si
de aplicabilitate au fost
nute de tinerii care acea
stare de agregare a materiei mai rar
pe dar
ta care, este plasma,
In acest domeniu, se
ntind de la plasme
"reci" la plasma termonu-
de la care se rezol-
varea problemelor energetice ale
Snt de amintit, de ase-
menea, tinerilor care
"contribuie la promovarea unor teh-
nologii noi, cum'
snt tehnologiile nucleare, sudura
cu fascicul pe electroni, polimeriza-
rea n cmp de gama sau
n vid; a celor din cadrul,
Institutului de Fizica Tehnologia
Materialelor, care produc materiale
noi, de tip ceramic, semiconductor
sau supraconductor, cu
largi. n defectoscopia
industriile electroteh-

a rom-
a fost elocvent
cu ocazia referendumului din 23
noiembrie 1986, manifestare a pro-
fundului democratism al ornduirii
noastre socialiste, cnd noi cer-
n care anu9.1 o pro-
mereu i co-
tele de plan, de video care
instruirii prin
prezentarea de filme didactice. De
asemenea, informatica este astazi,
la noi n un domeniu fami-
liar. din clasa a VI-a elevii se fa-
cu limbajul calculatoa-
relor, iar cei din clasele a IX-a parti-
ei la descifrarea tainelor dia-
logului cu instrumentele celei mai
naintate tehnici.
Avem cele mai bune de
avem profesori
. zi de zi sim-
dragostea a condu-
NICOLAE
ELENA
Le-am ascultat n-
demnurile ne-am format din
exemplul lor perso'nal de
un model, un ideal
ge pyterede bineiui fe-
ricirii poporului, nfloririi continue a
socialiste, Rom-
niei pe cele mai fnalte culmi de pro-,
gres victoriei cauzei
socialismului
ntr-o ntr-un
singur gnd, tinerii. Ro-
mniei socialiste folosesc acest
moment pentru
reafirma cele mai alese senti-'
mente de dragoste, recu-
de NICOLAE
de
,ELENA asigurndu-i
n timp omagiul cel mai
frumos care se poate aduce de
tre n momentul
unor dragi poporului
nostru l munca avintata
pentru pentru binele
poporului, pentru triumful cauzei
. partidului.

tehnicieni,
muncitori, am exprimat deplina
adeziune la politica de dezarmare
pace cu de
Partidul CornunistRomn, materia-
n numeroasele ini-
ale secretarului
general, NICOLAE
avnd drept obiectiv
asigurarea tuturor ca
poporul, n-
planurile de dezvoltare 50-
ntr-un 'climat de co-
laborare securitateinter-

de ce, acum, gndurile noastre \
se cu spre
patriei noastre socialiste,
NICOLAE
ELENA cei
care constituie pentru tinerii
rii modelul suprem de gndire cu-
Lunaianua-
rie este deja o n ma-
rea carte a istoriei cu . litere nepieri-
toare, 'o n care noi, tinerii cer-
ne unim glasurile,
de ntregul popor, ntr-o urare ve:
din tot sufletul si cu toata
dura sentimentelor noastre de dra-
goste La
ani, mult iubite stimate
NICOLAE mult sti-
ELENA
DANIEL GHEOFtGHE
secretarul Comitetului U. T.C.,
Centrul de

scump inimilor noastre tinere,
Un procent foarte bun de promo-
vabilitate, o mereu sporita
de disciplina rezulta-
tele bune ale utecistilor scolii noas-
tre n cadrul de munca
snt doar cteva din fap-
tele noastre! ale elevilor, pe care le
cu dragostea cu
profunda ce-
lor mai ilustre ale isto-
riei noastre contemporane,
spre binele le dorim ani
fericire. .
nOXANA DEZIDEftATU,
secretara Comitetui,ui U. T.C.,
nr. 85
3,
U"2 '1"2 +... (2)
avem mai multe
secundare, care vor,
"pe rind" (cte una o data),
vom considera drept P
2
pe cel 'mai
mare dintre aceste produse.
Pasul l constituie apre-
cierea, randarnentului de transfer.
Intotdeauna energia este transfe-
din primar n secundar cu anu-
tnit . pierderi (n miezul magnetic, n
conductoarele de bobina;'. prin
deci randamentul trans-
inevitabil subunitar.
Pe.ntru materialele feromagnetice
uzuale, cu respectarea a
mOdului de calcul descris, se poate
conta ln medie pe un randament de
cca 80/0,
0,80
miezul disponibil este mai
bun (permeabilitate mai
mare), cu att mai bine; va rezulta o
supradimensqnare care
transformatoruluio. mai
mare In exploatare. Intre
noi fie vorba, snt con-
structorii amatori care, o cu
pmcurarea unui pachet de tole, mai
au curiozitatea sau posibilitatea
determine permeabilitatea mag-
.
Pentru transfolmatoarele de re-
tensiunea U
1
este ea
teoretic, U
1
::::: 220 V (va-
loare eficace). Ne aici pe
medie (media valorilor eficace, de-
sigur). inevitabile nefi-
ind, n general, semnificative. Pen-
tru consumatori mai i se
poate pune problema
tensiunii secundare, de care nu ne
in Prezentul articol.
Din expresia (3) valoarea
U
1
deducem curentul
maxim absorbit de primar:
1
1
1
:::::
- U
1
220 V
(4)
Este vorba, desigu,r, de maximumul
valorii eficace; tocmai
pentru-ca. care au auzit
de valori medii, maxime eficace
nu vreo confuzie.
in majoritatea cazurilor, amatorii
_ construiesc' tfansformatoarele
folosind ca miez magnetic pachete
de tole de tip E+I din fier-siliciu,
montate (o E intro..!
pe o . parte a carcase!,.
toarea pe partea
I-urile ocuplnd li-
bere). La un astfel de miez pot fi de-
auau'.""'" (CuEm)
lmax (mA) la denslt. de curent
terminate cu
caracteristice anume aria
nii transversale, S aria ferestr'e, F.
Pentru precizarea acestor
'n figura este o ve-'
n a pachetului de
tole .. de tipE. Ar'ia S pro-
dus.ul dintre grosimea pachetului
elementului central al tolei
E,exprimat n centimetri iar
aria ferestrei, F, produsul dintre -
elementului central al tol ei
E de la acesta la .un ele-
ment lateral,exprimat n milimetri
'. .
Pentru a accepta puterea
P
1
pierderi n mie-
zul . magnetic, pachetul de tole tre-
buie o arie a trans-
versale cel cu:
, S ::::: y P
1
(5)
unde S e$ten centimeiri P1
in o de de
10-20%, atunc,! cnd e posibil,
bine nu conduce la o
supradimensionare
La rndul ei,
a mtezului, astfel
(minim accepta-
bil) de spire pe voit din
Pe bata acumulate, se
ca pentru
rarea, (pentru tole de cali-
tate medie) valoarea:
55
S
(6)
(n1 - ln spire pe voit, S - n centi-
metri iar 5.5 - o

, pierderilor suplimentare
sub forma de tensiune pe
conductoarele de bobinaj, mal ales
la mari, de spire pe
voit din
poate fi majorat cu la 10%,
se poate lua:
izolator,: n mm
2
).
Pentru transfprmatoarele mrCI,
care de o ,mai
a se adr.nite n
general o densitate,de curent i de
2-2,5 A/mm
2
. in cazul
secundare cu spire plasate
la exteriorul carcase!, se pot lua
valori de 3, phiar 3,5 A/mm
2
, ris-
cul periculoase (dar
cu de tensiune mai accentu-
la mari). Considernd o
valoare medie de 2,5 A/mm
2
, diame-
trul conductoarelor izolator)

d
0,'71 . (10)
Pentru interioare cu
mare de spire (care nu bene-
de o se
poate lua acoperitor
d 0,8' Vi (11)
n (10) (11) d
diametrulconductorului conside-
rat izolator" iar I intensitatea
a curentului (eficace) care


o ade-
seori de constructorii
anume aceea de a verifica n-
necesare (calCulate) n-
cap n fereastra miezului pe care
vrem n acest scop se
aria efec-
tiv' de transversale ale
conductoarelor di n toate
riie. La spirelor se .. va
cont de diametrul conductor.'ului In-
cluznd izolatorul, d
iz
(Sz = 0,8 .
. dfz). Se nUrylerele de
spire cu corespun-.
se pentru toate ln-
I
I
f
1
1
----;J I
"
'"
"
"-___ ....II'
n2 = 1,1' n
1
(7)
Cunoscnd tensh,mile U
1
U
2
, ca
numerele de spire pe voit n
1


putem acum determina numerele
de spire N
1
N
2
din primar, respec-
tiv din secundar:
N
1
nl' U
1
; N
2
= n
2
U
2
(8)
Etapa o ponstituieale-
gerea diametrelor minime pentru
conductoarele de bobinaj. De la ln-
ceput n pri-
orice supradimensionare este
bine din toate punctele de
vedere, cu considerente-
lor de gabarit de cost. Di.ametrele
minime snt determinate, Cum e
firesc, de valorile maxime ale cu-
ce vor riie,
factorul limitanl constituindu-I
densitatea de curent ad-
pentru pierderi neglijabile,
I
s
(9)
(j - n A/mm
2
;.1 - n A; s - aria sec-
transversalea conductorului
Rezultatul astfel
se cu 2,5-3, pentru a
cont de goale dintre.
spire, de ocupate de car-
de hrtiaizolatoare dintre
straturi etc. pachetul de toleales
trebuie aria ferestrei F mai
mare sau cu valoarea calcu-
mai sus.
_ n ncheiere, un tabel
cuprinznd prinqipalele ca-
racteristice ale conductoarelor de
bobinaj (CuEm), pentru diametre!e
uzuale.
TEHNIUM 1/1987
\ "
n numeroase practice
este util dispunem de un circuit
care ne avertizeze sonor atund
cnd temperatura ntr-o in-
. a sub o va-
loare ce prag
poate fi foarte
simplu suficient de precis apelnd
la cunoscutul oscilator de relaxare
realizat. de exemplu. cu un amplifi-
cator
Schema de principiu a unui astfel
de montaj este .. n figura 1. Se
poate folosi practic orice term istor
(R
th
) cu coeficient negativ de tem-
cu valoarea n-
tre 2 kn 200 kn. n de
acesta de pragul de
dorit se alege valoarea trimerului
Rl . care la stabilir.ea pra-
gului (amorsarea n mo-
mentul temperaturii sub
prag). Condensatorul C
1
poate
avea valori de zeci. la sute de
nanofarazi,
rea unui ton ct mai strident . pentru
a fi perceput.
Principiul de a fost
descris pe larg n cadrul grupajului
AO". Pe scurt,
circuitului n momentul
n care valoarea lui R
th
cu
foarte n( cca 1 %) valoarea re-
alu; R
l
. La tempera-
turii (n incinta n care este plasat
termist6rul), a
acestuia la un mo-
Printre multiplele variante de ohm-
metre liniare ce pot fi realizate cu
un amplificator de. uz
curent se schema
ndeosebi .n cazul
mici la
cca 100 m!l la cap de Exem-
plul numeric a fost calculat pentru
un instrument indicator cu 1 mA la
cap de pentru cinci domenii
de ntre 100 mn 10 kH,
dar schema poate fi
pentru alte ale instru-
mentului, respectiv alte domenii de
dorite.
Schema se compune din
blocuri distincte, anume un genera-
tor de curent constant (realizat cu
tranzistorul T
1
piesele aferente).
care pe necu-
Rx. un milivoltmetru c.c.
cu piesele aferente),
care de tensiune
de acest curent la bornele
lui Rx'
. ({3A 741 sau simi-
lar) n de am-
plificator neinversor de tensiune
cu de cca 100 (1
Rg/R
lO
). Grupul. R
12
-+- R
13
, plasat la
se la etalonare la 1
kO, deci pentru ca instrumentul de
1 mA indice la cap de ten-
siunea de trebuie fie de
1 kO . 1 mA 1 V. respectiv tensiu-
nea de intrare trebuie fie de cca
1 V: 100= 10mV.
Generatorul de curent
tranzistorul T
l
n montaj repetor pe
emitor. bazei fiind stabi-
lit la cca 5,6 V cu ajutorul diodei Ze-
ner, DZ. Prin urmare se n
emitor un constant de cca
5 V. tensiune
Rx prin in-
termediul uneia dintre
R3 +- Ra,care practic cu-
rentul prin Rx (pentru fiecare do-
meniu n parte.
este mult mai
mare ca Rx). Acest aranjament s-a
TEHNIUM 1/1987
ment dat pe Rl' amor-

schema
are neajunsuri care i limi-
aplica'bilitatea: necesitatea
'
(2)(7 pini)
Rth
unei surse de alimen-
tare (5 V +- 15 pe de
o parte, puterea
n difuzor sau pe. de
parte. Ambele inconveniente &e O-
simultan vom com-
1
pentru a ne-
semnificative ale curentului prin Rx
(mai mici de 0,2%) atunci cnd re-
de la
zero la valoarea
capului de pe fiecare dome-
niu n parte.
Masa sursei de 9 V
care milivoltmetrul se
va lega direct la generatorul de cu-
re.nt constant, ca o de pre-
pentru diminuarea
de tensiune parazite pe firele mili-
voltmetrulu.
T1
B(107
OZ
PLSV6Z
plica montajul, cum se
n figura 2. Alimentarea cu
tensiune. este aici
divizorului R
4
-R
s
, care asi-
punctul median de con-
densatorul C
z
reduce in-
a celor surse astfel
Puterea n difu-
zor este prin in-
tercalarea reoetorului pe emitor in
10
Etalonarea aparatului se real i-
folosind

cunos-
cute
asupra elementelor semireglabile
R
14
R
12
. Pentru nceput se trece
comutatorul K pe domeniul de 10 H.
se bornele Rx se
aduce acul instrumentului la zero
din R
14
(reglajul de offset).
rnd scurtcircuitul la Rx, acul tre-
buie devieze peste capul d!3
nu este
pentru timp scurt,
asigurate de Rll' R'2 R13 n serie
cu instrumentul. Se scurtcircui-
din nou bornele Rx, se trece
comutatorul K pe domeniul de 100
m!l se unei
minime a acului. prin retu-
a lui R
14
. Practic
trebuie o citire mai
100m.fi.
1k1l.
10kO.
AO:
(2x7 pni)
4
5
Rx R10
1kA.
contratimp realizat cu tranzis-
toarele T
1
T
2
(de exemplu,
AC181-AC180).
Cele pot rezolva la fel
de bine problema la
unui anumit prag de tem- ,
prestabilit; este suficient
se reciproc
R
l
R
th
.
+
9+18V
de 2. mn. acest lucru nu este
posibil, firul conduc-
tor O Va fost prost conectat salj
avem semnificative n
bornele scurtcircuitate.
Etalonarea se poate
efectua pe un singur domeniu. bi-
s-au foloSit rezis-
toare de precizie n grupul Rz .7- Ra.
De exemplu, cu comutatorul K pe
domeniul 1 kn,se Rx::::
1 kn (1%) se
acului la cap de din trimerul
R12
R9
100kll
R12
1kJl.
calibrare
1k.Q.
5
CONSTANTiN TUOOS',E,
V07AOT
ftECEPTOfWl
schimbare de
Mo.nito.r
- prima medie varia-
de la 6 -;- 6,5 MHz
- a do.ua medie Vo.ltmetrul
pe 500 kHz
Sensibilitatea - 0,2 pentru un
. semnal S9
Selectivitatea - 3 kHz pentru SSB
(0EM-500\
- 0,6 kHz' pentru
CW (EM0-0,6 C)
Stabilitatea - cea 150 Hz/h
Scala - cu electro.-
nic avnd rezo.-
sute de hertzi
VFO-uri nco.rpo.rate
Atenuato.r cu reglaj co.ntinuu la intrare
pentru cca 40 dB
Calibnito.r - cu cristal pe
100,000 kHz
RIT - cu de
!_2 kHz
Sistem CAA - cu len-
sau
Audio. - 3 W/8 fl

Benzile de lucru - 3,5; 7; 10; 14; 18;
21; 24; 28; 28,5
MHz
Mo.dul de lucru...:... SSB si CW
/ Puterea - pentru lucru sta-
100 W sau
3 W fo.lo.sind ali-
mentato.rul
- pentru lucru po.r-
tabil 3 W la 12 V
sau 8 W la 22 V
(baterii)
81 82 83 C CT
110
33 20,13 130
-
5 13 8 5 200
-
5 14
9,
5 100 40
3 10 7 3 62 40
3 9 6 3 51 25
,3 9 6' 3
- 40
3 8 5' 3
- 40
3 7 4 3
-
3 7 4' 3
- 25
C
10 MHz 240
13,5 MHz 180
4 MHz 1,2 N
8 MHz 300
12 MHz 2.00
15 MHz 100
18 MHz 75
22 MHz 51 .
22,5 MHz 33
6

0,3
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
CT
40
40
40
40
40
40
40
40
40
- care permite vi-
zualizarea semna-
lului la iesirea
transceiverului
- cu care
to.ate ten-
siunile de aiimen-
AlfT Q.RO o
o
10 3,5
".s1iI
10 7
10 "10
10 14
8 18
8 21
'h..7 24
7 28
7 28,5
F
F
F
F
F
043
F
A3
043
A
VOX
Generato.r
Mufe
tare ale transcei-
verului
- care co.m au-
to.mat la vo.ce sau
trans-
ceiverul pe emisie
- pentru co.ntro.lul
n sau difu-
zo.r atunci cnd se
n tele-
grafie
pentru nregistra-
re pe mag-
ct pen-
tru lucru n RTTY.
n figura 1 este sche-
ma-blo.c a transceiverului TR4-
SSB-CW.
Semnalul din prin
bo.rna ORP sau ORO cu ajuto.rul
releelo.r RL 1 sau RL3 care snt n
"no.rmal nchis", ajunge la ltI
amplificato.rul de
ARF.
Aici este amplificat redat pri-
2
x
BF256
mului mixer MX1 n care ajunge
semnalul de la o.scilato.rul cu cris-
tale OSC. o. mixare,
to.ate benzile de radio.amato.ri de US
snt trahspl::.lse ntr-o. mediFl
ntre 6 +- 6,5 MHz
(MF1).
Semnalul variabil se la mi-
xerul MX2 care cu VFOA
sau VFOB se ntr-o. me-
die de 500 kHz (MF2):
cu filtrelo.r de SSB
CW _
Cu ajuto.rul unui releu
care n "no.rmal InchiS
alege calea R semnalul
'de 500 kHz este aplicat primului
amplificato.r AFI1, trece prin
SSB 0EM-500 este din no.u ampli-
ficat de AFI2, AFI3, AFI4.
Asa cum se din schema-
blo.c', ntre etajele AFI3 AFI4 se
filtrul de telegrafie EM0-
O 6 C care po.ate fi co.nectat sau de-
conectat. Detecto.rul de pro.dus D
semnalul audio., care prin
$
//10
1
2
x
8f256
TEHNIUM 1/1987
/
I
/
I
amplificatorul de
AMPJF se la cca 3 W.
Etajele ARF, AFI2, AFI3, AFI4 se
sub controlul automat al
CAA cu
sau
Sistemul CAA poate fi deco-
nectat, iar n acest caz reglarea: am-
se face manual. .
Citirea semnalului se
face pe scala S a unui miliamper-
metru cu mai multe mon-
tat pe panoul frontal.
Pentru evitarea pornirilor instan-
tanee ale transceiverului pe emisie,
la semnale puternice din difuzor, la
iesirea lui AMP JF este un etaj ANTI
VOX ce semnalul audio
n tensiune se la
VOX pentru blocarea acestuia n
pauze de emisie. .
Pentru deosebite se poate
folosi calibratorul CAL cu
de 100,000 kHi.
Citirea de lucru a lui
TR4-SSB-CW se face pe DISPLAY
cu de sute de hertzi.
8F2.56
------r-------
I
/
I
I
/
La emisie, semnalul audiO prove-
nit din MIC n modulatorul
MOD de aici se mparte n
una spre VOX alta spre mo-
dulatorul MOD ECH. La iesirea ain
MOD ECH se semna'lul DSB,
care ajunge la releu pe borna E
(emisie) se etajului AFI1.
De fapt, etajele AFli AFI2 snt co-
mune la emisie. Astfel"la
lui AFI2 se semnalul
SSB cu de 500 kHz ce se
lui MX3, care, ajutat de VFOA
sau VFOB, l ntr-o me-
die de la 6 la 6,5
MHz.
Semnalul variabil ajunge n MX4,
unde se cu OSC si la ie-
toate benzile de radioamatori in
US.
mixerul MX4 este un ampli-
ficator acordat pe toate benzile a
iesire se duce la RL3.
De aici, la alegere, modul de
lucru portabil sau se folo-
sesc fie prefinalul PFORP finalul
ORP sau prefinalul PFQRO fina-
lul ORO cu ajutorul lui RL3.
Pentru vizualizarea semnalului la
se MONITORUL.
Voltmetrul digital toate
tensiunile de alimentare provenite
din alimentator,
Alirnentatorul se pentru
lucrul n cu putere ORO
de 100 W sau ORP de 3 W.
n portabil cu alimentare din ba-
terii nu este necesar alimentatorul.
Releul RL 1 comuta antena pe emi-
sie sau iar RL2
transceiverul de l pe pe emi-
sie.
Pentru autocontrol, n timpul
emisiei n telegrafie se au-
tomat generatorul de control tele-
'TEHNIUM 1/1987
grafic G:C.CW, iar pentru pornirea
a VOX-ului se ge-
neratorul de telegrafie
G.C.T.
Instrumentul de S se
poate comuta pe trei
1 - citirea curentului anodic de
la ORO
2 citirea tensiunii de RF din

3 -citirea semnalu-
lui la "S".
Snt prezentate n figura 2 snt
formate dn etaje: un amplifi-
cator de ARF cu
MOSFET de tipul BF960 un mixer
cu MOSFET de tipul 3N204.
Semnalul din se' pe
borna AR a unui cu
buton pe panoul frontal care asi-
o atenuare cu regiai continuu
de cca 40 dB.
Pe cursorul apar
Jv
RF
R
/,fiii
L-+----++{f--1
IDOl(
t1X2
doua diode pentru tran-
zistorului de la intrare n caz de su-
pratensiuni de RF sau
atmosferice,
Etajul amplificator este de tipul
cu circuit acordat la intrare la ie-
sire,
, Pentru. prentmpinarea autoosc-
n circuitul de s-a
montat o de 270 cupla-
jul se face pe o la 83,
Asupra. etajului amplificator de
contro-
lul automat al CAA.
de MX1
un tranzistor de tipul
3N204 cu aperiodica pe
de S.
Pentru comutarea benzilor, n
aceste etaje se folosesc patru
a 1 x 9 contacte ce fac parte din an-
samblul comutator monocoman-
dat.Condensatoarele variabile CVi
CV2 provin de la un condensator
de tip "Mamaia", la care s-au de-
montat rotorul si statorul. Am scos
una da una nu, att din rotor,
ct din stator, apoi la remontare
am un CV cu o capacitate
ntre 15 56 pF, Acest variabil are
bufon pe panou, ,
Bobinele le-am
datele din tabelul 1 pe carcase de
PVC cu miez pentru 3,5-7 MHz
miez pentru restul benzilor,
Aco'lo unde miezul am
montat trimer. Srma de bobinaj
este de cupru emailat.
n cadrul experi-
schemelor pentru aceste
etaje am folosit tranzistoare
de tipul BF256, care, montate dupa
din figura 2, dau rezultate,
foarte bune.
n aceasta recomand res-
osc .CRISTAL
Br 180
VF08
8F256


f1X3
pectarea cu a valorilor re-
din grila fetului al doilea,
al amplificatorului de RF, care snt
alese pentru tensiunea de 12 V ali-
mentare si cu CAA ntre 1 V si 9 V,
SI-am p'e cor-
pul unui rezistor de 100 !! 1 W, pe
care am bobinat n
fagure universal patru a 100
spire CiJ de 0,15 email - bum-
bac.
OSCllATonUL CU CFHSTAl
Este prezentat n figura 3 folo-
un tranzistor de tipul 40673,
iar la are un repetor pe emitor
cu BC 107. Dintre schemele experi-
mentate pentru acest oscilator am
optat asupra a tipuri, dintre
care: unul cu MOSFET si altul cu
BF180. La schema cu MOSFET am
cam nivel al
semnalului de pentru toate
2,5 V RF ,!=0,2 V
.abatere. La varianta cu BF180 nive-
lul este de cca 2 V cu :tO,5 V aba-
tere, La montarea a tran-
sceiverului aceste niveluri nu afec-
puterea de pe
emisie, ar la nu se
de montajul cu
MOSFET.
Osoilatorul este de tipul cu circuit
de acordat pe fundamentala
sau pe armonica A3, con-
form tabelului 2. Circuitul acordat
de iesire este format din bobina L2,
care' este i,ar schimbarea
se face prin comutarea
lor C CT.
Pentru formei sem-
nalului la am cuplajul
drenei cu circuitul acordAt rmn
montarea unei de 27 !!.
8C 107
X I1HZ BANDA MHZ
10 3,5
/3,5 7
It /0
8 /1;
12. . Ia
15 Zi
18 24
22 2.8
22,5 28,5
2N 2222
2)(8F256
jn tabelul din figura 3 se va-
lorile pentru toate ben-
zile de radioamatori n US.
Semnalul de se culege prin
bobina L1, peste L2, la
rece al acesteia,
Pentru sistemul DISPLAY se cu-
lege un semnal de 0,6 V RF prin re-
petorul BC107.
Bobina L2 se pe o
0 8 are 12 spire cu
de cupru-email de 0,4 mm, iar L 1-5
spire cu cupru-email de 0,2
mm peste rece al lui L2. fn-
tre bobine se o de na-
tron,
Pentru acordarea circuitului os-
ci lant de la se capa-
trimerele din tabelul 2. /
Comutarea a capa-
pe circuitul de din os-
cilator se face cu doi de 1 x 9
contacte ce fac parte din ansamblul
comun al comutatorului de game.
VFOA 2 LA .
(fig. 4)
Oscilatorul cu
vrOA de la 6,492 la 7,016 MHz si
mixerul al doilea la MX2.
VFOA este de tipul CLAPP cu
tranzistor\-ll BF256. n grila oscilato-
rului dioda 1N4148 cu rol de
limitare a de amplitudine
n cadrul gamei de Reac-
se aplica pe divizorul capacitiv
de 500 pF stiroflex, care face parte
din circuitul de acord
format dinL, CV1 cu
100 pF 30 pF' care stabilesc
gama de lucru.
lOr. ing- iOSIF LINGV A. Y, Y05AVNJ
electroniet CAROL ZEKNY
DUp8. cum este cunoscut, factorii
principali care duc la distrugerea
baterii/or de acumulatoare, n spe-
cial a celor ce n echiparea au-
tovehiculelor, snt:
-
suplimen-

- suprasolicitarea n timpul por-
nirilor de motoare reci, n special
iarna.
Aceste se
aproape total prin:
- a ba-
teriei, utiliznd un redresor alimen-
tat de la
- reglarea a regulatoru-
.Iui de curent de pe automobil;
- utilizarea unui redresor legat
n paralel pe bornele acumuiatoru-
lui pentru pornirile motoare/oI' reci
pe, timp de
In cele ce se dau cteva
constructive de
de acumulatoare, urmnd ca acei
va-
rianta n de desti-
najie materiale.
In figura 1 se un redresor
simplu, decuplarea curentului
de a bateriei pOSi-
de citire reglare a curentu-
lui de Utilizarea acestui
tip de este reco'manda-
pentru de de
cu perma-
a e/ectrolitului
din celulele acumulatorului (la
"fierberea" electrolitului se ntre-
rupe precum ca re-
dresor la pornirile motoa-
relor reci pe timp de
Transformatorul Tr. va fi de 250 VA
2 x 12 V n secundar pentru varianta
pentru autoturisme de
minimum 500 VA 2 x 24 V n secun-
dar pentru autocamioane' cu insta-
de 24 V. Diodele redre-
soare 01-D2 vor fi de tipul D50N05
sau echivalente pentru autoturisme,
respectiv KS1060, KU290 pentru au-
tocamioane, Desigur, montajul se
poate realiza cu tran,sformator
dar n acest caz se
va utiliza un redresor du
n punte, cum
figura 2. DiQdele vor fi din seria ce-
lor de 40 -;- 50 A, montafe pe radia-
tor suficient de mare.
Aceste redresoare (fig. 1-2) se
cu pe timp de
la pornirea motoarelor reci,
pentru protejarea bateriilor la su-
prasolicitare la curent. La redre-
soare se cabluri de
cu de cel 6
mm
2
Redresorul se n paralel
pe baterie, se se ncarce ba-
teria 10 -;- 20 de minute, care
se motorul "Ia cheie".
porllirea motorului, la 2 5
minute se redresorul se
scot cablurile de cordo-
nuJ din
In figura 3 se un redresor
relativ simplu, de re-
glare a curentului de
cu decuplare a
cnd bateria este complet
Recomand utilizarea montajului n
varianta de 12 V, urmnd ca bateriile
autocamioanelor cu de 24
V baterii de 12 V) fie n-
separat. Montajul cuprinde'
un tiristor de putere -elementul de
- un tiristor de pu-
tere, ca element de reglaj. Cu acest
montaj se pot completa montajele
8
din figurile 1 2 sau se realizeaza in-
dependent cu un transformator de
putere mai de 150-:- 200 VA,
numai pentru de
nu pornire.
Diodele snt de 10 20 A sau se
folosi redresoare din seriile
-;- 20 PM sau echivalente. Acest tip
de are avantajul nu ne-
o supraveghere
ntruct se automat la termi-
narea ciclului de
riscul baterie;, deci
al distrugerii el.
Ca dezavantaj se
lipsa de "reglare citire
a curentului de
Becul LI va fi de 12 V/2 W se va
aprinde puternic la ciclului
de semnaliznd
acesteia. PI se va
regla n fel nct decuplarea
loc la 14,5 V la bornele bateriei
de, 12 V. .
In figura 4 se un montaj
similar CL' cel din figura 3,
acesta dezavantajele pri-
mului prin aceea tiristorul de pu-
tere este comandat n nu
.,totul sau nimic". ci dintr-un gene-
rator cu tranzistor
TUJ, deci posibilitatea re-
curentului de ntr-o
Tr1
larga, n de capacita-
tea baterie; puse la de
scopul De asemenea, s-a
intercalat un ampermetru n serie
cu tiristorul pentru a se putea regla
curentul ,In de capacitatea
acumulatorului. Ampermetrul va fi
de15 -;- 25 A la de
La procesului de n-
LI va lumina puternic, indi-
Cnd procesului. Pentru cei
,ce nu tranzistor unijonc-
se schema unui simulator
n figura 7. n acest caz PI din fi-
gura 4 se va regla astfel ca decupla-
rea loc la 14,5 V la bornele
bateriei.
n figura 5' se schema
unui redresor complex care
servicii:
. si citirii cu-
,
S1

N 220V
SOHz
,IiY-------
02
S1' Tr

(/) 220V
SOHz
J
I
I
...---
1
T16N05
T22N05
Ba rie
rentului de 'incarcare n plaj"a O -;- 25 A;
- ntrerup,erea a
la baterie;, la ba-
terii cu-tensiunea de12 V;
. - cuplarea a
cnd, prin con-
sumatori sau ten-
siuQea la bornele baterie; scade sub
13,5 V;
T16N 05
L1
12V/2W
Th1
Baterie
1
R1
680
R4
1
100p.
R1
.470
1N4001
L1
d
Th 2
T1N05
n1= n2=
0,2 CuEm
Th2
T1 NOsS
TEHNIUM 1/1987
o 02 03
Sim a
2
OL 6
R1
MU
01
E
5
3,3K
EF AC
Pl10V 100n
R6 s la
1
- redresorului a ba-
teriei la legarea a acesteia;
- la tensiune nomi-
a bateriei n de tempe-
ratura cont de co-
eficientul termic al tensiunii elec-
tromotoare a bateriilor plumb/acid
sulfuric, de -4 mV/oC pentru baterii
de 12 V).
- posibilitatea de corec-
la curent constant a celulelor inde-
pendente sau a grupurilor de celule
ntre 2 V 28 V, n acest caz nefiind
la pro-
cesului pe M (manual).
Avnd n vedere serviciile mai sus
enumerate, se acest tip
de redresor se pentru:
- la tensiune nomi-
ci bateriilor auto de 12 V;
- de
> de tensiune pe celule grupuri de
celule;
- redresor tampon automat pen-
tru baterii de la 250
Ah.
Montajul se compune practic din
mari, una de "citire" a
tensiunii' de pe bornele acumulato-
rului a primarului trans-
formatorului de alta de re-'
glare a curentului de
Componenta DC6V2B(C) sau
DC6V8B(C) se poate nlocui cu o
Zener PL5V1 Z o
DRD2, ca n figura 6. Dioda
DC6V2B(C) sau DC6V8B(C) este
un element compensat termic.
La realizarea montajelor de mai
sus se va avea ca elementele
de putere - diodele tiristoarele
- fie montate pe radiatoare co-
mon-
tajelor este relativ consi-
nu este cazul o de-
scriem
De asemenea, se va cont la
cablarea montajului ca toate circui-
tele de (cele cu linie din
figuri) fie realizate cu conduc-
toare n
TEHNIUM 1/1987
2
R13
510
II 012 R12
/1N4001!11K
08 - 9 1N4001
T4
8(107
R11
10
AIPllfICAIDH-rORMATOR <PENTRU
INTRARE nE FRECVENTMETRU
..
La unui
foarte mult
amplificatorului de intrare, forma-
tor de semnale TTL, care
Ing- GEORGE PINTILIE. V03AVE
intrarea de a cere ct mai
trului propriu-zis. Un numeroase mon-
de calitate trebuie o senSIbi-
litate ct mai mare la o de tre- PAG. 23)

01 SV

JESIRE
2x1N4148 8F256 BFY 90 ROB733
9
Ing. AURELIAN MATEESCU
Amplificatorul audio prezentat n
materialul de a fost executat
schema n figura 1
este compus din etaje finale
identice care pot lucra n mo-
duri:
:- separat, n regim stereo, cnd
amplificatorul poate fi utilizat
pentru de fidelitate;
.,-"n regim monotonic, cu cele
etaje conectate "n punte"
("bridged" n Ib. caz n
care puterea debitata pe sarcina
suma puterilor separate
livrate de fiecare etaj n parte.
Caracteristicile tehnice ale unui
etaj final snt
- puterea de
de 40 80 n cele re:"
gimuri de este de:
stereo
mono
(punte)
R., = 40 R., = 8n
2 x .95 W 2 x 70 W
280 W 210 W
- sensibilitatea la intrare 775
mV (O dB);
- banda de
de amplificator pentru o atenuare
de:
- 0,5 dB cap de 20 Hz -
20000 Hz;
- 1 dB la cap de 16 Hz -
30000 Hz;
- separarea ntre canale pentru
un semnal cu de 10 kHz
este de circa 75 dB; "
- coeficientul de distorsiuni ar-
monice totale (lHD) este sub 1%;
- raportiJl semnal-zgomot mi-
nim 90 dB;
- valoarea raportul ui ntre ten-
siunea de unitatea de timp
este de 10 V/J.ts (slew rate);
- de intrare circa 20
kn.
amplificatorulul.
Schema este n fi-
gura 1. Se amplificatorul
are o de amplifi-
cator de putere.
Intrarea este din
etaje alimentate din ge-
neratoare de curent constant (T1 +
T2 T5; T3 + T4 T6). Tranzistorul
T9 este in montaj se
va fixa cu o de radiatorul tran-
zistoarelor finale, fiind izolat de ra,;"
diator cu o de cu va-
R20 permite regla-
rea curentului de repaus al amplifi-
catorului n lipsa semnalului. Pentru
evitarea distorsiunilor
rea a amplificatorului att la
puteri mici ct la putere
se reglarea curentului
de repaus la circa 100 mA. Se re-
utilizarea cte unei perechi
de tranzistoare de putere pe fiecare
a amplificatorului pentru a
se o capabilitate de curent
pentru n punte
pe o de 40.
Tranzistoarele T13 .reali-
tranzistoarelor fi-
nale la supracurent. LED-ul 05
pen-
tru a obliga utilizatorul
pentru ntreruperea
cauzei (scurtcircuit la
Oiodele 07 08
tranzistoarele finale atunci cnd
sarcina amplificatorului are un pu-
ternic caracter inductiv.
T20, T2i, LEO-ul 09 un
circuit care
tensiunii semnalului de la. intrare
aplicat amplificatorului, caz n care
distorsiunile armonice 1%.
LED-ul 010 alimentarea
cu energie a amplificatoru'ui.
Modul de conectare n punte (fig.
2) permite unei puteri de
mari, pentru sono-
n aer liber.
Pentru a corespunde acestor
scopuri, amplificatorul se va con-
strui numai cu componente de
calitate, sortate verificate
cu Se
. - utilizarea rezistoarelor cu peli-
(1%);
- condensatoarele electrolitice
tensiuni mari de lucru (63 V);
- tranzistoarele din etajele dife-
vor fi mperecheate pentru
reducerea distorsiunilor de racor-
dare (crossover);
tranzistoarele ce
grupurile Oarlington din final vor fi
atent mperecheate.
Alimentarea montajului pentru
puterii nominale se face
de la o de 35 V. Mon-
tajul este deosebit de stabil func'"
foarte bine de la tensiuni
de 4 V la 40 V. Pentru a nu
inutil gabaritul transformato-
rului de alimentare, ca pentru
unei bune ntre
canale, se va prefera utilizarea a
transformatoare separate, cte
unul pentru fiecare etaj final.
Se utilizarea unui
temporizator Ia pornire care cu-
PIESE
Rl = 27 kO; R2 =10 kD; Rl=
R45 = 100 O; R6.7 = 100 !'l; RS,9 =
Rlo.11 = 2,2 kD; RI2,1) = 2,2 kD; RI4
R" == 27 kO; R16.i7 =1 kD; RIs ==
== 220 n; R20 =1 kO; R21 == 2,2
= 2,2 kO; RN == 1 kD;. R25 == 220
== 1 kD; R27== 1 kD; R2x== 2200; R29
RlO = 2,2 R31 = 2,2 kUi Rn = 15
= 100 O; RJ4== 15 D; R35 == 100 D;
D; Rl7 == 680- 11; RlB == 200 11; R39 ==
W; R40 = 0,33 f/./5 Wi R41 == o, 10/5
== 680 n; = 0,33 .fl/5 W; R!4 == 0,33
"45 == o, 1 f/./5 Wi == 100/3 W; R47 =
R48 = 47 kfl.; = 10 U/3 W;R50 =1
R51 == "2 kD.; R52 == 1,2 kU; R53 == 5,6
-R54 = 47Q !l.
CI = 47 J.l.F/2S Vi C2 = 2,2 J.l.F/25 V; el
== 100 JLF/63 V; C4 == 0,1 J.l.F/100 Vi C5 =
J.l.F163 Vi C6 = 0,1 J.l.F/63 V; C7 == 470
Cs = 220 pF; C9,1O == 100 J.l.F/25 Vi CII =
pF 1500 V; CI2 == 47 pF; CI3 == o, 1 J.l.F1100
CI4 == 47 pF; CI5 = 1 "F/100 Vi Clb
== 1 "F1100 V; CI1 == 47 pF; CI8 == 47 pF; CI9:::.
=,0, 1 J.l.F/100 V; C20 = 22 pF
TI.2 == BC256; T3,4 = BC174; T5 =
== B014O;T6 = B0139; T7 == B014O; Ts =
= B0139; = B014O; TIO = B0239; TII ::::
== B0240; TI2 == BC256; TI3 = BC174; TI4 ==
== B044O; TI5 == B0439; T16,17 = BOY29
(SOT9209, 9309); TIX.19 = BOY29 ,
(2N6258, K0503); 0 1+4 == 1N4004; =
LED (rotu); 06 == BA 157; 07.X == 1N4007
(1N4004 -7 6); 09 = LED (rotu); 010 = LED
(Verde-galben); LI = 2
pleie incintele 3-5 secunde
de la cuplarea cu ener-
gie, conform unei scheme publi-
cate n paginile revistei "Tehnium",
Snt astfel protejate incintele acus-
tice de de ce au va-
lori mari la cuplarea
se bufnitura ce
apare n difuzoare n acest caz.
Tranzistoarele T7, T8 vor fi
zute cu radiatoare de circa 20 cm
2
T10 T11 cu radiatoare de circa 50
cm
2
, T14 T15 cu radiatoare de
circa 100 cm
2
, iar tranzistoarele fi-
Si,
-56v'cc-
1 nale cu radiatoare de circa 300 cm
2
fiecare.
Deoarece componentele de care
dispune fiecare constructor au ga-
barite diferite, nu a fost rezol-
varea cablajului imprimat, acesta
la constructo-
rului.
Se va avea ca traseele fie
suficient de late pentru a permite
. unor de valori
mari. Se cositori rea cabla-
jului.
unei bune ca
a parametrilor tehnici
,este de
calitatea componente-
lor.
Bobina Li are 16 spire bobinate n
straturi (9 + 7 sp;re) pe un ca-
libru de lemn cu 07 mm. Conducto-
ruj utilizat este CuEm 00,8 mm. Se
o de aproximativ
2J.tH.
Executat corect respectnd re-
singurul regla; este
cei al curentului de repaus.
BIBLIOGRAFIE:
1. revistei RADIO
(U.R.S.S.), 1986-1986
revistei RTE (RP. Bulga-
ria). 1985
TEHNIUM 1/1987
de interfon
se carac-
teristici specifice: .
- mare de posturi abonat
(peste 20);
- posibilitatea OricarUi abonat
de a lua cu oricare din res ..
tul a fJ nevoie de in-
unui operator la statia dis-
pecer;
-:- dintre dispecer
restul abonatilor se face prin trei
fire neecranate;
- lungimea a cablului
de pe care a fost experi:"
- 3 km;
- dispecer) este
semnali-
zare n cazul unui scurtcir-
cuit pe sau la
teia cu
Schema interfonului
n compli-
este de construit. Partea
a interfonului o consti-
tuie amplificatorul de medie putere
(5 - 6 W). realizat cu tranzistoarele
T 1-T 4 blocul de alimentare,
compus din transformatorul de
Tr.1 celula de redresare
filtrare (fig. 1).
Transformatorul . de ce-
lufa de redresare-filfrare trebuie di-
mensionate astfel ca ntre punctul 8
din si masa M avem o
tensiune de 22 Vcc la un curent de 1
A. Tranzistoarele finale T 3 T 4 se
vor monta pe radiatoare din alumi-
niu n de "U" cu de
aproximativ 30 cm
2
fiecare. Rezis-
R
4
se va alege n jurul valorii
notate n astfel ca ntre
punctul A masa M avem
tate din tensiunea de alimentare.
semireglabile R
1

Ri se vor regla numai monta-
conectarea tuturor
In ca!ul n care ulterior se mai fac
pe linie (se' mai morl-
alte posturi). se face o
reglare a acestor pentru
ca semnalul fie clar si nedisior-
sionat. .
Lampa 8
1
din ca
semnalizare ca
n cazul n care firul de alimentare
spre L3 are atingere cu
sau scurtcircuit cu firul
L
1
. Lampa 8
2
ca semnali-
zare ca n ca-
zul unui scurtcircuit ntre firele L1
L3 sau atingerea firului L1 cu
.
Autotransformatorul Tr.2 de ie-
(adaptarea liniei) se va realiza
pe ,un pachet de tole cu
de 2.5-3 cm
2

GEORGE COMAN
1-2 are 50 de spire
CuEm 0 0.45 mm, iar
2-3 are 300 de spire CuEm 0 0.3
mm. ambele bobinate n, acelasi
sens. ' .
Schema unui abonat al 'acestui
interfon este n figura 2.
Ea se compune dintr-un amplifica-
tor de microfon care se .n
un difuzor de radioficare
cu tip R-20039.
original al difuzo-
rului se va locul acestuia
fiind luat de Ra cu valoa-
rea ntre 1,5 5 kn.
Gondensatorul C
7
se va monta pe
contactele comutatorului dublu K1'
care n se n re ..

Transformatorul difuzorului de
radioficare neschimbat.
t
J
I
'1
J
I
I
J
I
f
f
I
f_
L3 LZ L1
----,
I
Re ,
1,SKI
I
I
----,
(7'
1n I
I
I
I
1
I
_J
I
L2
N
----------000:-----
l1
__ L2

1 2 J 1 2 3 1 2 3
1 2 3 123 1 2 3
Abonat1 Aoonat2 bonat3 Abonat4 AbonatS Abonatn
p-
p p p p p
RECONDITIONAREA
NlteatsTRARtlOR VEC+-It
nt PE fJ1SCURl Of: PATEfON
de discuri do-
resc transfere le pe

Cu ocazie se pot face co-
ale semnalului audio n vede-
rea zgomotelor datorate
uzurii discurilor ca si corectarea ca-
racteristicii de puternic
a n i.
n literatura de speciali-
tate un mare de
scheme ce permit corectarea sem:-
nalelor audio, reducerea zgomote-
lor n anumite benzi de
etc., scheme utiliznd filtre pasive
sau active. componente discrete,
amplificatoare de uz
general sau componente speciali-
zate. Aceste variante presupun cu-
mai avansate.
n o mai impor-
TEHNIUM 1/1987
MIHAI ANDREESCU
etc. n figurile ala-
turate filtre pasive ce se pot
construi cu minimum de compo-
nente si care dau rezultate foarte
bune pentru munca

n figura 1 este prezentat un mon-
taj care permite ..
lor medii n sen!sul aces-
tora. vechi au o pre-
a acestor care
poate merge la distorsionarea
a unor vrfuri de semnal.
La se curso-
lui Pl 'se din
semnalul un sunet ct mai
riu se
bune numai din P2.
se din P
1
pentru
rea unui semnal optim,
Montajui din figura 2 permite re-
ducerea (hiss)
datorat uzurii discurilor. Filtrui per-
mite atenuarea de
peste 5 000 Hz. Panta se
din P1' Se
ca cuplat la ie-
sire o de mini-
mum 47 kn. R
2
nu se va din
monraj n semnalu-
lui la intervine n
calcuiui de a fii
trului.
Se uWizarea de rezis-
tente cu con-
densatoare cu pierderi reduse, de
calitate (mylar. stirof!ex).
Cele montaje se introduc
ntr-o cutie din sub-
de cu
mufe de intrare Pe cutie se
prind iar restul
pieselor se pe termina-
lele acestora.
BlBlIOGfM,FlE:
Popular Eiectronics, 1983
Sursa de tensi,une spre
realizare este de tip ai
parametri se pot situa ntr-o
(je valori. Tensiunea de
poate fi ntre 2 V 30 V se
poate ajusta n jurul unei do-
rite sau se poate regla continuu n-
tr-unanumit domeniu. Curentul de
maxim se poate ntre
50 mA si 1. A. Cele tensiuni
date de' snt de'
opuse au valori egale cu o aba-
tere de. 0,2 V. Egalarea
celor tensiuni se
prin mperecnerea

R14 cu o precizie de 1%.
Domeniile de curent tensiune
se pot alege din gamefe
mai sus prin ichimbarea' valori.lor
co'mp1onente din montaj. Valo-
se afla prin
date
de
Fiz.
cu cel al calc:;ulatorului britanic
SPECTRLJM.
Toate componentele . sursei,
ceptnd transformatonjl de
se pe un singur cablaj im-
primat dublu plElcat, care este dat n
figurile 2 3. In general, F?diatoFul
necesar tranzistoarelor I
2
T
s
este
o de aluminiu cu apr'oxima-
ti.v aceleasi dimensiuni cu cele ale
cablaj ului , imprimat de care se \
poate .fixa cu r?atru sau
buri. In cazul In care puterea dlSI-
pe tranzistoare este mai mare.
dect cea care poate fi de
un astfel de radiator, tranzistoarele
T2 Ts se vor monta pe un radiator
separat, dimensionat corespu,n-
iar conexiunile dintre tranzIS-
toare si circuitul imprimat se vor
face prin intermediul a fire de

5
\ D1 O
2
.
R2 1 N411,8
Valoarea ... a tensiunii date
de se poate ajusta cu ajutorul
.A
3i
care
simultan de po-
ct dar meD-
constant raportul. In
cazul ,n care amatorul
realizeze
.1(:1 2. V la
16 V, R3 se
va monta pe p.anqul aparatului, de
unde se va cOnecta pe circuit prin
Intermediul .. a trei fire .de
Pentru dimensionarea elemente-
lor sursei pornim del.a
date:
V,l - tensiunea de la' ie-
sire;
, V2 -:- tensiunea de la
sire; . .
, 11 - curentul maxim de limitare a
sursei pentru tensiul1ea V
1
;
12 - curehtul maxim de limitare a
sursei pentru
Sursa trebuie se.>regl.eze ntre
V1 si V2 .cu ajutQrul
lui a stabi-
lizatorului de tensiune este n
figura 4, unpe V
r
estetensiu"ea de
a circuitului integrat
/iA 723 are valoarea de 7,15 0,25 V.
Tensiunea de iesire se stabili-
la o valoare pentru care' dife-
de tensiune dintre intrarea. in-
A 3
4
1N411;8
SC 251 A.
20 K.o.
1NI;148
150a
V
2
V
r R
1
/(R
2
+R
3
)
Pentru determinarea valorilor
Rl ! R2' R3' Rs

aleg valorile lui

R3' jliT
din .(2) se


raportul Rs/R
s
:
Rs' V
r
Pentru
sursa de

R
2

V
2
-- V
1
r (1 11-- 1
, R3 V
2
a limita consumul din
impunem
Rl R2 R3 ?:: 1 kn.
Circuitul de la curent
de tipul cu Q-
pentru tensiunea V
d
curentul se la valoarea '2,
TEHNIUM 1/1987
iar pentru tensiunea V
1
curentul se
la valoarea '1 < 1
2
,
limitare de curent este
n cazul unei surse de tensiune re-
pentru limitarea puterii disi-
pa te pe tranzistoarele T
2
T
s
atunci cnd sursa la ie-
o tensiune V
1
V
2

Circuitul de simplificat
pentru ramura de sus a sursei (+)
este dat n figura 5.
Limitarea de curent ncepe atunci
cnd: Rs
(Uo loR2o + UBE2)
- U
o
2:: U
BE
(3)
sau
unde ..lU
BE
U
BE
(R7+RS) -- U
BE2
' Rs
R7
U
BE
= U
BE21
atunci:
R
7
U
1
U
BE
. R
7
11 =R;' SI 12 = Rs-' .
U
2
+ U
BE
(4)
R
20
Se ,
1
/1
2
= V/V
21
iar cu-
rentul pentru scurtcircuit la
este:
_ R
7
U
BE
'se --,.- (5)
Rs R20
Se poate alege R
20
= U
2
/(20"2)'
iar din (4) se ra-
portul R
7
/R
s
; Rs se alege astfel ca
Rs = U
1
/(O,5 2 mA).
Pentru partea de
tensiunea U
BE2
este de
dioda 0
6
, iar R
1B
R
13
R
19
cores-
pund respectiv cu R
7
Rs R
lO
se
n mod analog.
Grupul D
4
R
lO
Os. R17 este o
la scurtcircuit suplimen-
Elementul serie T 2 se blo-
atunci cnd de ten-
siune pe el tensiunea de
stabilizare V
z
a diode; Zener 0
4
,
Tensiunea de stabilizare a diodelor
Zener 0
4
05 se cu re-

V
z
= 1,6 . U'ef 2V (6)
Tensiunea de 2 V este o margine
de iar U' este tensiunea
eficace n gol transformato-
rul de se
cnd este mai mare
de 4 V. D4' D5' RlO
R17 se vor monta du testarea
reglarea sursei.
In figura 6 este dispune-
rea componentelor pe placa de cir-
cuit imprimat.
Tensiunea eficace Uef pe care
trebuie o avem n la bor-
nele celor ale trans-
formatorului de se
cu
Uef = 1.1 x [U
a
(V
2
U
s
-:-
..lU +U
d
)/ I 2] (7)
TEHNIUM 1/1987
10 REMI
20 REM CIRCUITUL DE REGLARER
30 REM TENSIUNII '
4.0 REt-1
50 P R I NT .. In t r () duc Ea: tit e n s i U nE:
a fi) i n i rtt .Ei S i m a:x: i ro a II
6121 INPUT "Ul=".: l.)l} "t
I
2=>.: 1.)2
1'121 PR INT .. 1.) 1 = II .; 1.) 1,1 "l)2=;1"; 1;)2 ,
,=;0 "Introduceti te;-nsiune:
d de:" .. fe:fefinf.a"
90 l:NPUT "i,) r ::: II; IJR
10121 PRINT ",.)" ="; UR
110 INPUT
120 INT "P:;i =" .; 1=' '.1
130 INPUT "Rl =" ;
14.0 INT "R 1:::" ;R3
150 LET 1"=:, :::l) 1 ....1.)2
160 LET
17IZJ INT ti R2 ="
0 L ET ';':: :! J .::. +- i R 3 -+ .. 1 - r:") / P + 1 '1 .' I I Fi.
190 I P UT R 5 ti ; R i " . " '.' .
20121 PRINT "R5:::";R1
210 LET
22IZJ PRINT "Re,:"; R2
2:3!Zi PRINT II In t .. (1 d lJ C e: t. i (e: i. e: fa i
apropiate valori
per,t.ru RIS si R2" .
240 INPUT II Re. = It ,; R2 ,1 ".j:;!2 ::: ... j f:;:4
asIZJ PRINT R2. "R2="; R4
260 LET
270 LET RT=R3+R4+P
260 LET U1=VR*X2*R4/RT
290 LET U2=VR*X2*(R4+P)/RT
31210 P R I NT .. 1.) 1 '= II ,; 1,):1 .. " 1.) 2 = II .; U 2-
310 INPUT "LI='RINT '( /N ",; R$
:32IZJ IF FI $:::" 1::1" THEN 130 ::.U6 65121
:;i::;0 INT .. C3. d 1) rit i un n (1 '-r (
alcul cu noi valori pentru R6/R2
sau R5 introdlll:eti 1 sau 2"
340 INPUT .. *1*RS/R2 *2*RS *:3*1:0
n ".; R$ -
IF R$:::"l" THEN GO TO 24.121
IF R$:"2" THEN GO TO 190
IF R$::::"::;" THEN GO TO 41210
GO TO 13121
CIRCUITUL DE PROTECTIE
" Cir a: li 1. t L! l d :: P r 1) c t
e: as i gu ""1.)1/11 apro::{: ..... r
sta
54.0
2;50
560
570
5;::0
S';n2)
t:'00
610
620
E.:2.0
64.0
e,50
6E.0
"'{ /N ".; R$
GO :::UB 710
. 3. t. i (,.In ".; d $
GO TO 760
., i.) :li :::: ., ; 1) 1 ! Iii.) 2 :::: ., .; 1.)2
, , 1) r := ' , t) R
Rl .. "Flc.:::::".;
R3 I "P2::::".; R4
p
7-10 LPRINT
720 LPRII',JT
-;t'-;:'IZJ LPRINT
740 LPRINT
-;tt:;0 RETURN
760 REt-1
, "Ub: =" ,: UBE ,1 "R20="; r
"I:1.='; Il," 12=".; 13
"',):1.::::: II ,: l) 1 I "l,..l2::: ti ; 1,)2
tlR7:::"; RA "Re::'
770REM CALCULUL LUI Ue'
7e
i
0 REr-1
0 P R I NT , .. CaL c IJ 1. u l 1. IJ i U e f OI
i::i00 INPUT "I2:::";i2
J
"V2=";V2
610 P R I NT .. I;2 :::: II ; i;2" 2 ::::: "; v;::
620 INPUT "C:2 = II ; .:
830 PRINT udU -riplUl conden
sato.-"
840 PR INT "C2="; c, .
850 .LET
ee.0 PRINT "dU="; dlJ
870 IF dU>::::12 THEN PRINT '''C2 P
rea TO 820
aEa!! PR INT "Ua -ro a lW 9 in e" .:te si 9 u .-
an t a ti , .. LIS - ten Si u n ape e: le ro El: r, t li
'- se r i e .. " "Ud -I:ade ra de tens i une:
pe diOde"
890 LET ua=2: LET us=3
900 LET Ud=l
910 PRINT "ua:";ua .. "Ud=".; ud
920 PR INT "Us =" ; IJS
930 LET uef=1.lf(ua+(v2+us+du+u
d) ,/selR 2)
940 PRINT '''Ue:f='';ue:f
950 IF Uef>::::.9t40/SQR 2 THEN PR
INT 'flUef prea roare: redimensiona
ti ti, "suI-sa": GO TC' 620
9 E, 0 1 N P UT II con t in li ati ': /.f1 "; a $
970 IF a$="Ii" THEN GO TO 620
gei 0 REI"-1
990 REM CALCULUL RRDIRTORULUI
1000 REI"-" ....
10110 P R I NT .' II c: ale li tu l rad i ,:ii t CI 1- U t
u i P n t r uun t r.! n Zis t CI r II , "5LI P a f
ata totala a radiatorului va fi
E: 9 a i. a . C IJ s,t.! m a $o li P r a f e: te: lot "
1020 P R I NT , .. Ud' - ': adE: e ade: t e: n s,
iune: pe: diOde: apro:l(imativ it)"
10:::n3 LET Ud =1
104.0 IN P UT .. li e: f : II ; li : f , "(::2:" ; c
1050 P R 1 NT II U e f :::" ,: 1_112 f .' .. (: 2 :; Il ; C
10E.0 PRINT "1 -curentul. de:
bit a t d : " , " dis u r $, e: l.::t. t
x -(
sipata eprea mare
tranzi.stor": GIJ TtJ
LET
p I NT II A ::: ti ; a
:: ;
_la G
- ;
Ri: ;Ri
Ri::";Ri
PR INT (:1::::: 10 C 1'(1 *' .. ; a Cl'! ..
P R I NT '" D -Ei ': a sui- S ia e d e bit lE:
ce: i. a:s i .. , " 1: u ren t atu n ': i R t :::2
P R I NT II FI ::::: 10 efi) * OI ; a / :l0; OI ( ro "
IN P lIT Il con tin li ati '= _,' n "; a $
IF'. a $="n" THEN Gel TCI 1:1.30
STOP
13
IUIOIUBISlllf "OlleII"
REGLAJUL

La efectuarea de control al
a autoturismelor tre-
buie se respecte
autoturism
presiune n pneuri s:
de an-
a autoturismului.
autoturismului se
ntre sol suportului
Inferior, cu ajutorul tijei A: 223.:i 10
mm la Oltcit Club 230 10 mm la
Oltcit Special. Se se
fa?e
masurate ca Intre ele nu trebu ie
fie mai mult de 10 mm. n caz
contrar, trebuie reglajul
autoturismului.
Pentru reglarea
ce se puntea
se barele de torsiune
se lama de flexiune.
Se barei de tor-
siune n prinderea pe n su-
portul de' pe lama de flexiune. Roti-
rea barelor de torsiune cu un dinte
n cele prinderi
autoturismului cu 3-12 mm.
Reglajul efectuat pe o' parte modi-
Dr. ing. TRAIAN
reglajul pe parte
autoturism ului.
Sensul de al barelor de
torsiune la efectuarea reglajul.Ji se
n figura 4 (barele privite
prin spatele suportului lamei de fle-
xiune).
B. PUN'. EA SUSPENS!A SPATE
Executarea unor de con-
trol reglaj impune
. autoturismul tre-
buie fie n stare "gata de
grum", cu .5""1 de n rezervor.
In continuare se
spate, care trebu ie fie de 324 1 O
mm ntre traversa a
spate planul de sprijin al pe
sol cum s-a
anterior).
mile se prin rotirea barelor
de torsiune n suportul lor n
a canelurilor.
Alte caracteristici tehnice de care
trebuie se seama: jocul late-
ral al spate (2 mm);
(nchiderea
spate care nu este regla-
(2-5,6 mm), se poate controla
cu. autoturismuJ asezat pe o supra-
cu aparat opttC sau
cu un dispozitiv; spate
(fig. 5) sint n alezaj de o
- la cuplul de
37,5 daNm; fuzeta. este pe
cu un strns la cuplul de
1-9,5 daNm.
CONTROl.UL REGLAJUL
TIMII SPATE
spate, pentru
gama de autoturisme Oltcit (324
10 mm), se cu autoturis-
mul - ntre planul
de sprijin al partea de jos a
tubului traversei spate :..-,
ce mai nti s-a verificat pre-
siunea pneurilor. Se
mile de fiecare parte a autoturismu-
lui, se face media, iar
nu 10 mm.
La remontarea barelor de tor-
. siune spate, reglaj se are n
vedere respectarea a mon-
tarii barelor (stnga-dreapta), se
canelurile, se ung cu vase-
(tip S.1. 33) se folosesc garni-
turi noi.
REPARAREA
SUSPENSIEI
n normale de exploatare
solicitare a autoturismelor, pie-
sele de la cu solul au o re-
fiabilitate care permit uti-
lizarea a autoturisme-
lor de re-

La suspensia autoturis-
melor, uneori, n vi-
pe drumuri neamenajate sau
lovirii unor obstacole, mai ales n
cazul unui accident de se
impune executarea n "Service" a
unor de demontare si nlo-
cuire a unor piese. Se
s-au unele ale
caroseriei este necesar a se exe-
cuta reglarea controlul unghiuri-
lor
spate.
Astfel, la puntea se pot exe-
cuta de nlocuire
a categorii de piese:
superior, inferior, butuc
pivot, amortizor de
flexiune.
Similar, la puntea spate se pot
37,5 m.daN
5m.daN'
4,75 m.daN
14
executa ca:
montare punte spate, pentru exe-
cutarea unor nlocuiri de piese
componente, repararea unui an-
samblu butuc spate etc.
PUNTEA
A. iNLOCUIREA BRATELOR --
INFERIOR 2 SUPERIOR 1 -
ALE (FIG. 6)
Pentru executarea acestor lu-
cran snt necesare
S.D.V.-uri: extractor de rotule, dis-
pozitiv pentru verificarea unghiului
de dispozitiv pentru reglarea
unghiului de tije
nare la .. n fi-
gura 6 s .. au notat cu: 1 - supe-
rior; 2 - inferior; 3 - ax 4
- retu/e; S - inferior; 6
- sprijin; 7- 8 -
palier; 9, 10 - deflector; 11, 17, 18,
19 - 12 - buson obtura-
tor; 13 - 14 -
ace; 15 - 16 -
fixare 'palier pe caroserie;' 20,
21, 22 -
La demontarea bratului superior,
demontarea a conducte-
lor din zona de fixare a
amortizorului pe superior
(conductele antizgomot, de
ll{jin cutia la
Oltcit Special conductele de ac-
ces aer cald n de
cutia la
Oltcit Club) a capacului lateral de
acces, dup.i'i rirli0area bratului infe-
rior, care se poate face cu ajutorul
cricului, se (fig. 1): ro-
tula de 3 rotulele 1 ale
superior (cu ajutorul' ex-
_.-
inferioara - ale amortizorului.
este din.
. motiv9:
1, ia autotu-
rismulu
i
, din cauza uzurii avan-
sate a rotulelor 4 de fixare pe caro-
serie (fig. 6).
La montarea superior,
se succed invers demon-
cu la
fixarea a urechii amorti-
zorului se un cuplu
de strngere de 2,7 daN'm pentru
amortizoare tip "Boge" sau de 5,7
pentru amortizoare IPA-Sibiu sau
"Allinquant"; verificarea bur-
dufurilor de la bieletele de
Culorile amortizoarelor: -::-- gri
(Oltcit Special), bleu (Oltcit :Club)
gri pentru puntea spate, comune
pentru Oltcit Special Club.
La demontarea inferior,
suspendarea a au-
toturismului, se decupla-
rea rotulelor 2, 3 5 de pe portfu-
(fig. 1) cu ajutorul unui extrac-
tor de rotule, amortizorul apoi
inferior, numai ce s-a
reperat a barei de
torsiune. nu s-a, executat
se
mea trebuie avute n vedere
prezentate anterior (n
de prin
montarea ntr-o a
barei de torsiune, se reface monta-
jul prin la egalizarea
stnga-dreapta).
La montarea inferior se
verificarea garnituri-
lor de a rotulelor; se pozi-
inferior a se
strnge cele 4 de fixare pe
caroserie), se si re-
unghiul de
obligatorie ia fiecare demontare a
se amortizorul
(prin ridicarea inferior cu
ajutorul criculul) rotulele, folo-
sindu-se cu autofrnare noi.
ce s-a verificat articu-
cutia de viteze)
se monteaza
sol.
TEHNIUM 1/1987
TRABANT 601:
(URMARE PIN NR. TRECUT)
La acest nou carburator se re-
plutitorului. a ctapetei
de a celei de aer
momentul de intrare n a
ralantiul.
1. Reglajul plutitorului
nainte de a monta capacul carbu-
ratorului se la ajustarea
plutitorului. In acest scop, ca-
pacul se ntoarce cu plutitorul n sus
se deformeaz lamela de sprijin A,
la realizarea cotei 17,6 mm, con-
form figurii 2. se face cu
ventilul nchis ntr-o
, dect cea a lipiturii plutitorului. De
,fapt, acesta este un prereglaj deoa-
rece verificarea se face
montarea capacului, cota
a nivelului combustibilului n
sub presiunea de 0,0045 MPa
(ceea ce corespunde aproximativ
presiunii exercitate de o de
combustibil de 600 cm); n
acest scop se un tub cu
diametrul interior de 6 mm, iar
se face de la nivelul su-
superioare a corpului car-
buratorului, cota trebu-
ind fie 261.5 mm,' cum se
n figura 3.
2. Reglajul clapetei de

Intruct ia acest tip de carburator
reglajul de ralanti nu se mai
face asupra clapetei de
iar circuitul de mers n-
cet este cu un sistem de
reglare a emisiei de CO,
rea a clapetei de
are O n com-
portarea carburatorului la ralanti.
Pentru reglare este necesar un
comparator al palpator
o lungime de 20 mm, montat
ntr-un suport, cum se vede n
fiRura 4.
Inainte de reglare, carburatorul
se de pe autovehicul,
se cu la exterior se
cu aer comprimat, observnd
TEHNIUM 1/1987
Dr. Ing. MIHAI STRATULAT
atent gradul de al perete-
lui interior al camerei de
n zona clapetei de
Este absolut suflarea cu
aer comprimat a orificiului de venti-
a camerei de nivel constant
(prin 5, fig. 1); de aceea
n timpul cu aer a camerei
de se va scoate n
labil furtunul de al canali-
,. Nerespectarea
acestei poate duce la defor-
marea plutitorului. Se apoi
planeitatea de sprijin a car-
buratorului, se contrapiu-
1 (fig. 3) de fixare a
clapetei de (fo-
losind o cheie de 7 mm)
apoi se desface cnd
clapeta se nchide complet. In con-
tinuare, carburatorul se
ca n figura 4 se com-
paratorul cu dispozitivul de fixare
pe camera de aparatul
se socoteste bine fixat vrful
palpatorului se foarte
aproape de peretele camerei de
se
pe marginea conturului cla-
peteL
In indicatorul
comparatorului se aduce la zero.
care se ncepe strngerea
a 1 cnd pe cadran, se
0,05+
0
.
05
mm
(ceea ce corespunde unei deschi-
deri unghiulare de 0,2 + 0,2 grade).
Se strnge apoi fixnd
de reglare n po-
avnd ca n timpul
acestei reglajul nu fie
deteriorat, n final. se
pe prin aplicarea unui
strat de vopsea.
Ca la toate carburatoarele cu ast-
fel de circuite de mers ncet, regla-
jul clapetei de
trebuie foarte deoa-
rece abateri foarte mici
fac stabilirea de
ralanti 'n limitele prescrise de con;
structor sau pericolul
penirii clapetei n
3. Reglajul pornirI!
Pentru asigurarea pornirii
cnd motorul este rece, snt nece-
sare o de-
plasare a celor cla-
pete ale carburatorului: cea de acce-
cea ce aer La car-
buratorul 28 H 1-1 aceasta
atunci cnd clapeta de aer este
complet cea de
trebuie o descchidere un-
de 161
c
, ceea ce .cores-
punde unui joc dintre marginea ei
peretele camerei de de
1 O, 1 mm. acest reglaj
demontarea carburatorului de pe
motor; n prealabil se
este bine camera de carbu-
la corp cu cele al
moment de strngere este de
2,50,5 Nm.
Prin prghiei de co-
se deschide clapeta de
1 (fig. 2) se introduce
ntre marginea ei perete o per-
fect la diametrul de 0,9 mm,
n n lo-
cui de deschidere.
Cu clapeta de aer com-
plet se desface
bului 1 (fig. 5) se
bul cnd abia ia
contact cu suportul 2 al pr-
ghiei de. cu clapeta de aer,
astfel nct clapeta de
nu mai fi Contrapiu-
se strnge n n
care tija de reglaj cu diametrul de
0,9 mm trebuie
relativ ntre peretele camerei
de clapeta de accele-
dar o alta de 1,1 mm
nu fi n acest

4. Regla;ul
cum se
trebuie intre n numai
atunci cnd este necesar un spor de
putere: la n la
urcarea unor pante etc.
Procesul are loc, se n
detrimentul deoa-.
rece el se prin
rea amestecului. Intrarea n func-
a acestui dispozitiv se efectu-
prin deschiderea supapei sale
care intervine ce clapeta de
a parcurs 'o un-
de 38+3; aceasta cores-
punde unei a marginii cla-
petei de 7,95+0,4 mm unui joc in-
tre aceasta peretele camerei de
de 4,2+0,3 mm.
Pentru reglarea momentului
supapei car-
buratorul trebuie scos de pe motor,
care se capacul
camerei de nivel constant, pentru a
putea avea acces la tija 12, care co-
supapa 13
(fig. 1). S-a acest moment in-
tervine numai ce s-a consumat
suma jocurilor din cinematic
care cama 11 de supapa 13.
Pentru a respecta
. de deschidere a clapetei de ac-
acest joc pe tija 1
(figura 6) trebuie fie de 231 mm.
cursei totale,
prin de reglare
2, face ca intre n
mai tirziu, iar vehiculul
la comenzile de ac-
celerare invers, piu-
2 intrarea prea tim-
purie n a
- ca aceasta fie necesar -.
prilejuind o de carbu-
rant.
n de re-
glare decurge astfel: demon-
tarea carburatorului depe motor se
eventual, se po-
de ralanti a ctapetei de acceie-
cum s-a descris anterior.
(CONTINUARE iN NR. VIITOR)
15
n precedentul articol
trecut) v-am prezentat
cu Korex sau
cu avantajele dezavantajele
Acum cel de-al
tem de developare uzual,
sau tambur deschis.
acesta are forma din figura
ni/e tamburuluidepind de
ca n tabelul 1.
Tamburulse poate realiza fie din PVC
sau polistiren, fie din lemn. Prima
este cea. mai fiind
la de
developare. In acest caz asamblarea se
face prin lipirea cu un adeziv prin
n organici a
lor' provenite din prelucrarea pieselor
constitutive. ntre baghetele
tamburului este aproximativ cu pa-
sul de rulare a peliculei. Grosimea ba-
'ghetelor este de circa 4 mm,
cu rotunjite fiind cea
mai
Axul tamburului va avea un diametru
mare (6-10 mm), dat fiind faptul el
rigidiza rea ntregii
Rularea p.e tambur se face prin
peliculei pe o rulnd
apoi egal Ia care se
prin sau lipire cu
Ry}area se face cu .emulsia spre exterior.
In cazul n care se tamburul
din lemn, el va fi protejat cu mai multe
straturi de palux, pentru a ]mpiedica de-
formarea lui la Procesul de lu-
cru decurge fn ale tamburu-
lui (figura 2). In A,
snt montate n tambu-
rul fiind imersat n tava cu
de lucru. In se o
rotire cu circa 1 pe se-
8, cu tamburul ridicat,
la de rulare-derulare,
solarizare si uscare.
AViintaju sistemului de developare cu
tambur n simplitatea dispozitivu-
lui n reducerea riscului de zgriere a
peliculei la. manipularea pe Deza-
vantajele Snt: necesitatea lucrului n n-
tuneric, consumul mai ridicat de
oboseala la rotirea tamburu-
lui.
Avantajele sistemului ne-aLJ condus la
ideea unui sistem complex,
care sa aSigure developarea n regim au-
tomat sau semiautomat, cu eliminarea
tuturor dezavantajelor de mai sus. Apa-
!"atl!' de developat propus este prezentat
InJlgura 3.
In acestuia tamburul
1, care este suplimentar cu un
ghidaj elicoidal pe lungimea". Tam-
burul se introduce pe circa 45% din
n cuva de developare 2. Cuva este
n cutia

este cu
de admisiune evacuare a so-
(4 5). Pe postamentul cutiei 6 se
un motor 7, care
prin cureaua 8 fulia 9, cu axul
tamburului. Pe o 10 se insta-
late b<;>rcanele cu 14, alimentarea
cu apa - racordul 11 -, cuva de ames-
tec 15. Borcanele se fie n-
ntr-o cutie pe montantul
vertical 12 cu capacul 13.
Peste tambur se capacul 16.
Acesta este cu un sistem de n-
chidere 17, care accesul lumi-
nii n cu o de solarizare
16
se poate realiza
vas de
de
din borcan
de laborator
cu o pe furtun.
zarea se poate face cu o
rare a capacului, uscarea fiind
de asemenea cu capacul ridicat. In acest
caz este relativ simi-
cu cea a electric.
Vom detalia mai jos unele elemente de
care snt comune
unui sistem' cu sau

n figura 5 se mpdul de
realizare a spiralei pe tambur. Pentru n-
ceput trebuie atragem spre
deosebire de tamburul deschis de mai
sus, aici tamburului
nchis, care conduce la reducerea sub-
a consumului de (volu-
mul efectiv de fiind de numai
3,5-3,6 I pentru filmele de 16 mm/30,5 m).
Tamburul se astfel: se taie
cele capace circulare din PVC cu
grosime de circa 8-10 mm. Se
capacele pe un ax metalic de 6 mm dia-
metru (obligatoriu cromat) se
prin lipire cu adezivi epoxidici. ce
ne-am asigurat procesul de lipire este
ncheiat, trecem la tamburu-
lui cu folie de PVC care se poate procura
din Lipirea foliei se face cu mare
pentru a asigura per-
pe Folia se su-
prapune pe o de 10 mm n zona de
nchidere. Lipirea se face cu un adeziv de
tip PCD, prin dizolvarea PVC n
dicloretan (12-25% PVC). Acest adezJv
se exclusiv n aer liber! In
timpul lipirii se va evita focul, vaporii de
solvent fiind inflamabili. se
cu fin, se pensu-
cu dicloretan apoi cu adeziv. li-
pirea se va face repede, viteza de uscare
a adezivului fiind mare. n acest se
o lipire la la
20C o umiditate a re-

a acestora se
ghidare. Aceasta se
de PVC plastifiat de circa 2-3
mm diametru. Asamblarea se face prin Ii-
pire cu adeziv, fiind o fixare cu
segmente de ace cu din inox,
montate cald. este reco-
n cazul tamburului realizat din
lemn.
Tamburul din lemn este mai greu de
realizat, chiar materialul este poate
mai accesibil, de aceea nu vom descrie
n detaliu realizarea nu-
ma nainte de a utilizat trebuie
perfect cu palux ntreaga

In am notat 1 - tambur, 21 -
baghete longitudinale, 22 - spirala, 23
- ace de montaj. Pasul indicat n
. corespunde peliculei cu.
16 mm (detaliu A).
figura 6 sistemul de n-
chidere a capacului la cutia carf!'
opacitatea. corespund
cu figura 3. Este recomandabil ca att cu-
tia, ct capacul fie realizate din
pentru a asigura stabilitatea n
timp ta chimice utili-
zate. In acest caz asamblarea sistemului
de nchidere se face prin lipife cu ade-
zivi.
Sistemul de admisiune a aerului de us-
care este prezentat n figura 7. Racordul
20 este adus la un trunchi de
realizat din 24, care se
pe capacul 16. La montare se mai
o 25, cu o
care in-
tercalarea pe circuitul aerului cald a unui
filtru 27, realizat dintr-un strat de filtru ce
se ca de schimb la hotele
de METAFIL. Asamblarea se
face cu sau chiar nituri,
capacul integral din Se va
face o prin chituirea
si vopsire
In 8 corpul de
solanzare 18. Acesta constituie n ace-
timp de evacuare a aeru-
lui de uscare. In corpul 18, realizat din
se lampti 28, cu so-
13
este dintr-o
pe se e
lele sau robinetele, precum
de de 11. cu
de developare se face prin tubu\. 5.
mul de evacuare are aceeasi
cu electroventilele se m
sub galerie.
Schema-bloc a circuitului
n figura 10.
In partea' se
cu 14, de tipul celor de I
cu racord de golire la partea in
Prin ventilele 32 acestea se la
ria 15, la care se apa
prin racordul 11 ventilul'
Galeria de amestec este cu
2. Galeria de evacuare 34 fie
cerea uzate, spre recipientele
39, prin ventilele 35, fie a apei de
prin ventilul 37, la racordul canal 38 .
Electroventilele utilizate au o construc-
din pentru a
rezista la (figura 11).
Ele se compun din. corpul inferior 41,
corpul superior 42, bobina 43 si elemen-
tul mobil 46. n partea se
un racord 42', care se poate realiza di-
rect din corpul superior 42. Elementul
mobil se compune din conul de etansare
47, corpul 44 piesa 45." La
alimentarea bObinei, elementul mobil se
deschide calea prin ven-
til. Ventllele de acest tip se nu-
mai pe circuitul pe circuitul de
fiind utilizate ventile electrice
c!asice pentru n figurile 12, 13 14
Sint prezentate detalii de ale
ventilelor. Piesa 45 se introduce n
piesei 44, care apoi se cu
multa cu conul 47. Cele cor-
puri se de asemenea prin Ii-
pire .. Bobina se pentru o
tenSiune de lucru de 24 V curent conti-
nuu are circa 2000 de spire cu conduc-
tor de 0,25-0,3 mm diametru. Ea se bo-
direct pe corpul asamblat al ven-
titului se cu lac.
dorim un sistem cu
un grad oarecare de automatizare, este
necesar ne prevedem un sistem de
control asupra nivelului din
cuva 2, anume un senzor care ne
TEHNIUM 1/1987
9
FI
TEHNIUM 1/1981
1-
3
26
o
o

l.(')
....:t
umplerea cuvei la nivelul de lucru
unul care ne golirea com- !
a cuvei. Senzorii 48 se ca
n figura 15, prin ncastrarea ntr-o
din PVC a doi pini de wrapare 49.
Acest element se cu ntr-o
deschidere n cuva 2, ca n fi-
gura 17.
Galeriile se din PVC sau po-
listiren de 1,2-2 mm grosime, ca n fi-
----t
,
16. Racordul de 50 se monteaza
lateral, iar racordul de evacuare spre
51, care se la furtunul 5, se
la extremitatea a gale-
riei, care va avea acest mai jos de-
cH cu milimetri pentru a
ura goli rea.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
17
6
n cadrul fiecare 'n-
ca bine determinat
prin tavan are
ntotdeauna o interi-
de cea a mediului n-
n tempera-
tura de sub tavan poate fi uneori
sau chiar de cea de
la nivelul pardoselii. aces-
tei de care
atrage sine o de pre-
siune, aerul cald mai se
locul lui fiind luat de aerul rece ce
pe la tim-
Aerul este n
.care ce se cre-
la pe
la aparatele de Cu ct tem-
peratura aerului exterior
este mai att se face mai
de aer rece n inte-
rior. Acest lucru se mai
ales iarna. Pentru a diminua canti-
tatea de aer rece ce poate intra n
trebuie depistate locurile
neetanse, urmnd a se lua n


In completarea celor prezentate
n articolul fe-
restrelor" n "Tehnium"
11/1985, modul
de a unei surse de aer
rece n mai obser-
- rostul dintre tocul
de lemn Normele
ca, la montarea ferestrelor,
pe partea tocului dinspre
se fixeze carton asfaltat. In acest
fel, lemnul tocului nu va prelua umi'"
ditate de la de la
acest carton asfaltat
tocul se n timp
a lui unui rost de
2-3 mm. Prin acest rost n
masive de aer
rece.
Pentru (conform figu-
rii 1) se pervazul (3),
iar n rostul (1) toc
(2) se introduc materiale de umplu-
(4), de carton, de
ipsos, etc.
plerea' golului, pe a pe-
retelui se va lipi o de hrtie (5)
astfel nCt acopere rostul', dar
I fie complet de pervaz.
Pervazul se va monta la loc prin ba-
tere n cuie.
APARATE DE ARDERE
O mai
de aerul rece ce se n n-
este arderea din focare. n
procesul de ardere se oxi-
gen luat din aerul Fumul,
funinginea bioxidul de carbon, ca
produse principale de ardere, nu
snt componente care compen-
seze lipsa de oxigen, motiv pentru
care nu se n ci se eva-
pe Cum aer se con-
mereu la arderile din focare,
'orict de etans am realiza
(sa nu le lipim, 'prin
absurd), tot va
aer rece. parametri-
lor de ardere preluarea de aer
pentru ardere din afara
snt cele mai eficiente metode de
stopare a afluxului de aer (ntqtdea-
una n exces) spre focare, Imbu-
18
parametrilor d.e ardere se
prin unor sobe
cu plitele n stare de etan-
prin astuparea tuturor sur-
selor de aer fals la focar sau cos si
prin utilizarea la strictul necesa'r 'a
aparatelor de ardere.
aerului necesar arderii
din afara este o idee nova-
toare care trebuie cu
pentru a nu contraveni
normelor n vigoare.
IZOLAREA ....... ILIIU".." ....
Necesitatea
se face la nOI In
pnd cjin luna octombrie PJna In
luna aprilie a anului Pen-
tru a nu pierde inutil din
aerul la contactul cu tava-
nul, este necesar ca, peste acesta,
n pod, se execute
Ca materiale termoizolatoare se pot
folosi vata psia, polieste-
rul, de carton
de la ambalarea mobilei, scndurile,
din cu
paie etc.
,Pentru exemplificare
n continuare moduri de izo-
lare a podurilor n diferite
de a tavanului, cu
folosirea diverselor materiale izola-
toare.
Izolarea a tavanului
din pe trestie apli-
pe scinduri (fig. 2)
n cea mai dar nu
cea mai tava-
nele se prin baterea scn-
durilor (2) n grinzi (1). De jos n
sus, peste scnduri, prin batere n
cuie rigidizare cu
de 0,5-0,75 mm diametru, se
un rnd de trestie sau
Peste trestie sau se
tencuiala tavanului (3). De cele mai
multe ori, la executarea caselor nu
prea podurile, locatarii
asigure
rea a calcanelor. O
cu trecerea anilor, cnd treptat
cresc de confort, mai
devreme sau mai trziu se vor ana-
liza pierderile de prin ta-
van. Se va ajunge foarte repede la
concluzia tavanele trebuie izo-
late termic la partea din pod. Cum
se lateral, la mijlocul
grinzi (1), longitudinal de o
parte de alta, se bat cu cuie rigle
(4) de aproximativ 4-5 cm latura.
Peste rigle se transversal
de (5), iar peste
acestea, la a
grinzilor, se pune stratul de mate-
rial termoizolant (6). se folo-
ca material izolant,
peste scnduri se vQr pune hrtie, fo-
lie sau carton asfaltat, pen-
tru a mpiedica scurgerea acestuia
printre rosturile sCndurilor.
Peste se va pune o lipi-
de de 2-3 cm grosime.
)
Izolarea n pod a din
beton armat folosind saltele din
sau din
polistirenexpandat (fig. 3)
Unele proprietate perso-
mai recent construite, precum
apartamentele ultimului. nivel din
blocurile cu
din de lemn au tavanul
executat dintr-un' de beton
armat (1); tencuit (3). Elementele
de lemn ale se rea-
pe de beton armat.
Pentru mai reci, tavanele
din beton rolul de
termice (zone sensibile la umezire
favorabile .mucegaiu-
lui negru). Pierderile de
prin betonul tavanului fiind mari,
trebuie ca fie izolat n
pod. Peste (1), ntre gri nzi
(2) se pun saltele sau de mate-
rial termoizolant (4) sau chiar un
mortar slab ce cca Soei) ru-
Peste grinzi se bqt n cuie
sCnduri sau Peste sCn-
duri se va ntinde o de
ce va mpiedica pernei de
aer (6).
nECI.JPEFtAnEA ClOUFW DIN
GAZELE DE AFtOEBE
n domeniu au con-
cluzionat ca nu de surse de energie
se duce lipsa n prezent, ci de inven-
tivitate concretizata n tehnologii
utile de producere a energiei din re-
surse Ia
care sa concureze energia com--
bustibililor minerali.
I
Pentru buna gospodarire a en
giei trebuie sa se pe
trei principale: l'
- risipei;
- folosirea n scopuri strict
sare;
- recuperarea unei d'
caldura gazelor de ardere, d
rece este stiut sursa de en
cea mai buna este economisirea
energiei.
n continuare prezentam un sis-
tem simplificat al unei
producerea de apa calda
menajera folosind caldura gazelor
arse de la sursele termice aflate ln
n de
gatit din bucatarie). Apa calda
dusa se poate utiliza n baie la la-
voar si dus, iar n bucatarie la chiu-
veta. ' ,
Montarea unei serpentine n
focarul de (fig. 4)
propusa se bazeaza pe.
ideea crearii unei de n-
centrala care, prin circuitul
serpentina (1)- conducta de tur
(2) - vas de expansiune (VE) --
conducta de retur (5) prin serpen-
tina (4) introdusa n circuit, sa n-
1
3
TEHNIUM 111987
VE.
3
II
-?
6 8
- ___ _
2
t J j
II
calzeasca apa din bazinul (3) ampla-
sat n pOdul casei.
Printr-un circuit complet separat'
(6-7-8) se asigura apei
reci la bazin si a celei la
consumatori. Schema a
este prin
conducta (10) se introduce n
de
care prin conducta (6), cu ro-
binetul (11) de pe conducta de go-
lire (9) nchis, bazinul se umple cu
atunci
cnd robinetele (11) de pe conduc-
tele (9) (10) snt nchise cnd
cele de pe conductele (2), (5), (6)
snt deschise. focul n
de pentru diverse ne-
voi curente
preparare mincare etc.), apa se n-
n (1), urca prin
conducta (2), iar prin serpentina (4)
apa din bazinul (3) aflat'
n pod. Apa mai rece coboara prin
conducta (5), iar dupa n
focar si reia circuitul ascendent.
Pentru . preluarea dilatarilor gene-
rate de:; ncalzirea apei,
este prevazuta n punctul cel mai
nalt cu un vas de expansiune (VE).
Cnd este nevoie de apa se
robinetele aflate pe cir-
cuitul de consum (8). Prin scaderea
nivelului apei din bazin (3) robine-
tul cu plutitor (7) permite intrarea
apei reci din circuitul de
(6). Pentru n
bazinul este prevazut cu o con-
ducta de preaplin (12) ce asigura
evacuarea surplus'tllui de apa pe
conductei de
preaplin ar permite, la o
a robinetului cu plutitor, ca podul
sa fie inundat cu apa.
O trebuie acor-
data punctului de preluare a apei
calde din bazin. Apa calda, fiind mai
se ridica deasupra celei
reci, conducta de. consum (8) ra-
cordndu-se la partea a
bazinului (3), sub nivelul static al
robinetului cu plutitor (7). Tija pluti-
torului trebuie astfel nclt in-
trarea apei reci fie oprita atunci
cnd nivelul apei din bazin este'
peste punctul de racord al conduc-
tei de evacuare apa calda (8): n Ci11
contrar nu se poate asigura evacu-
area acesteia.
TEHNIUM 1/1987
Ta vai)
Bazinul metalic (3) din pod se
poate executa din sau
neagra, periodic, avnd
forma cilindrica sau paralelipipe-
dica. Bazinul trebuie izolat termic la
fund la iar la
partea superioara se va acoperi cu
un capac. La realizarea
nu trebuie neglijate circuitele' de
,golire (9), (10) a apei din bazin a
retelei de Periodic se va
ca n vasul de expansiune
existe mereu la scaderea nive-'
lului se va completa cu de
adaos prin racordarea unui furtun
la din casa la robinetul
(11) de pe circuitul (10) de umplere-
golire sau prin turnare directa n va-
sul de expansiune.
Orientativ, prezentam dimensiu-
nile componente ale insta-

1 - cu diametrul
mediu de 200 mm
mea de 80--100 mm, reali-
din de 3/4" sau
1"; '.
2, 5 - conducte de tur si retur,
executate din nea-
de 3/4";
3 - bazin metalic cu volum de
80-150 1,
din tabla de 1 mm grosime;
4 - serpentina de ncalzire,
lunga de aproximativ 3-
5 m, executata de prefe-
din de cupru
cu diametrul minim de
12 mm;
6 - conducta de alimentare cu
rece; se din
teava zincata de 1/2";
7 - robinet cu plutitor, confec-
tionat din tabla cositorita;
8 - conducta de evacuare
calda, din
de 1/2" sau 3/4";
9 - conducta de golire a apei
din bazin: se
din de 1/2";
10 - conducta de umplere (sau
de golire) a apei din insta.,
latia de execu-
din de
1/2";
11 - robinete de trecere cu
ventil de 1 /2" sau 3/4", n
de diametrul
lor pe care snt montate;
12 - conducta de si g u
(preaplin), din
sau
de. 1/2";
V.E. - Vas de expansiune de
6-10 1, executat din
de 0,5-1 mm grosime (o
din
este foarte ca vas
de expansiune).
n locul serpentinei (1) se poate
monta un element de caloriter (A)
de 300 x 250 x 3 sau 218 x 9 n
destinat recipientului, de n-
a apei la de

Avantajele pentru pro-
ducerea de snt
numeroase, cele, mai importante
fiind:
- se foloseste sursa de

- de prin cir-
cuitul liber aflat la presiunea at-
mosferica (prin V.E.), nu constituie
pericol, nefiind sub presiune;
- evacuarea apei calde se co-
manda direct de la robinetul aflat la
punctul de consum, robinetul cu
plutitor intrarea n bazin
a apei reci de schimb;
- se condensului
pe peretele exterior al bazinului de-
oarece destul de rar se va folosi n-
treaga din el;
- VARA, SE POA-
TE RACORDA LA UN SISTEM DE
ce se va
amenaja pe Se
va folosi astfel o de energie
la ndemna tuturor.
Folosirea energiei solare pentru
producerea qe
Soarele este izvorul principal
nesecat de energie, care
Din cauza at-
mosferice, pe ajunge o
putere de 1 kW/mp, dar, alter-
zi-noapte, succesiunii ano-
timpurilor straturilor
de razele solare,se poate
conta pe un flux de aproximativ 0,2
kW/mp. energie a razelor
solare este de luat n
motiv pentru care de cea ge-
si clasa
energiei reproductibile sau rennoi-
bile. Cea mai de cap-
tare a energiei solare este cea prin
expunere directa, temperatura cor-
pului expus solare putnd _
la circa 6if C.
nsa cor.pul n (de exemplu, o
prin care trece apa) este
introdus ntr-o cutie cu
geam (fig. 6), temperatura poate
ajunge la 15Cf C.
PeL1tru a extinde aria de folosire a
de a' apei
calde menajere n figu-
ra 4, n continuare descriem modul
de racordare a acesteia la o insta-
de n ziua sta-
pentru montarea captatorului
solar, stingerea focului din
de se de apa
de Se demon-
serpentina (1) din focar, iar n
punctele de racord la conductele
de (poz. 2 5 din figura 4)
se pun dopuri de nchidere. Se scot
dopurile, de nchidere aflate n teurile
din punlctele "aH "b", n locul lor
racordndlJ-se conductele captato-
rului solar (poz. 13 14 din
5). de se
umple cu tot prin conducta (10)
de la partea a
avnd ca robinetul (11) de pe
conducta de retur (5) cel de pe
conducta de umplere cu rece
(10) din figura 4 fie deschise.
umplerea (lucru ur-
n vasul de expansiune; V.El
nchiderea celor robinete.
n noul montaj apa va circula tot
prin pe traseul: punct "a"
- serpentina (4) - punct "b" -
conducta de retur (14) - captator
solar .- conducta de tur (13) '-
m.d.
Captatorul solar (fig. 6) .se com-
pune din cutia de lemn (1), izolata la
interior cu (2). Peste
se pune o meta-
(3) - recomandabil din tabla
de cupru de 0,5 mm grosime - vop-
n negru. Deasupra meta-
lice se ct mai etans o ser-
(4) din de alumi-
niusau cupru, cu diametrul de
12-20 mm. Serpentina se fixeaza
prin olandeze (6) de noile
conducte de tur retur (13) (14)
La partea cutia captato-
rului este cu un geam tras
de 3-5 mm grosime
In montajele descrise mai sus s-a
considerat produce
iarna prin folosirea
din focarul de
iar vara prin utilizarea energiei so-
lare.
p0ate prin fo-
losirea a ambelor
surse de energie, n acest caz apa
pentru bazinului circu-
lnd pe un traseu mai lung.
Folosirea ambelor surse de ener-
gie se va 'evita iarna, deoarece tem-
peratura a aerului exterior
n expus captatorul solar
parametrii termici ai in-

19
Dispozitivul a prezentare
n rrndurile de ser-
unei pro-
gresive a doua (cu incandes-
respectiva aparate de
sau proiectoare de
studio). Utilizarea cea. mai intere-
a dispozitivului n co-
manda a aparate de proiectat
n cadrul unor specta-
cole specializate (diaprograme, de
exemplu), treceri de la
o imagine la alta prin lumi-
noase, astfel momentul
de ntunecare specific pro-
de diapozitive, la schimbarea
imaginilor. .
Dispozitivul este astfel conceput
nct, prin separarea circuitului de
de alimentare a
permite folosirea att a SLJfY dor ali-
mentate direct la ct a celor
de tensiune, prin intermediul
unor transformatoare adecvate.
nainte de a trece la prezentarea
a dispozitivului, men-
el este preluat din lucra-
rea "Elekronikbastelbuch fUr Foto-
und Filmamateure", de Hagen laku-
baschk, VEB Fotokinolterlag, Leip-
zig, 1981-
Schema a dispozitivului
este redata Partea de ali-
mentare, din Tr.1, 01, 02,
OS, 06 Ti, tensiunile
de lucru, respectiv +5 V
--8 V pentru circui-
tele de. aprindere. Cir-
cuitul de putere care
La1, La2, este din ti-
ristoarele Th 1, Th 2, pentru La 1, res-
pectiv Th3, Th4" pentru La2, conec-
tate n antiparalel pe baza princi-
piului de prin ntrziere
de Condensatorul de 0,1 flF
de" 47 il din circuitul de
putere snt pentru antiparazitare
Este intro-
ducerea unor drosele n
scop. '
Tiristbarele snt amorsate
transformatoarelor Tr.2 Tr. 3, rea-
lizate pe miez de
L 1, L2, L3 se realizeaza pe
distincte n unei foarte
bune avnd n vedere faptul
la tensiunea
se exe-
astfel nct se orice
pos.ibilitate de atingere ntre ele. n
cazul n care se termi-
nalele pe de circuit imprimat
se va asigura o de mini-
10 mm ntre trasee. Conexiu"-
nile pentru L2 L3. se scot pe
puncte cositorite cu ti-
ristoarele se fac cu fir aerian bine \
izolat. Se ca toate cone-
xiunile cu ridicat, inclusiv
cele ale bobinelor L2 L3, se
separat de placa de circuit
imprimat care restul com-
ponentelor.
Pentru fiecare circuit de putere
corespunzator celor
este un circuit de amOf-
Ing- VASILE CALINESCU
sare. Astfel, pentru La1 (Tr.2) circu-
itul este din
G 1, C3, T11, TS, G2, G3, G4 T2.
Cu elementele D7, 08 T4 se asi-
pentru ambele circuite de
amorsare impulsuri sincrone la
Colectorul tran-
zistorului T4 este conectat pentru
cca 0,1 ms la astfel nct se
monostabilul
tuit, pentru La 1 de exemplu, di n G 1
cuplajul Darlington Tii, TS)
cu 81, respectiv G5. Durata de men-
este pentru manu-
de 0,S ... 9,6 ms, cu po-
I P1 (comutatorul S 1 a,
b pe manual), corespun-
unui defazaj de 10 ... 1701li.
epuizarea timpului de
nere a monostabilului se deschid
T5 si iesirea G2 astfel nct se de-
. un al doilea monostabil,
G3-G4, care are un timp de
nere fix de cca 0,12 ms. Pe
este deschis T2 prin n-
L 1 a transforrnatorului
Tr.2 se. un impuls de amorsare n
secundare L 1 L2, im-
puls care intrarea n con-
pe o a unuia
din tiristoarele Th 1 sau Th2.
circuitul de
aprindere a La2, cu GS, C4,
T13, T8, G6, G7, G8, T3 Tr.3. n
ambele cazuri P1 este utilizat astfel
nct acesta un reglaj n
contratimp continuu al ambelor
sarcini. Se impune ca C3 C4. n
a
P2, La 1 La2 o
iluminare de intensitate mij-
locie. R 1 trebu ie astfel
ca n a lui P1
(cursorul la spre R2) lampa
La1 fie complet sau lu-
mineze foarte slab. lucru
trebuie se ntmple cnQ Pi se
n fapt
care impune determinarea a
R2. Este de dorit ca R1
R2 valori ct mai mari.
lampa nu se stinge complet n pozi-
extreme ale cursorul.ui lui Pi,
se valorile con densa-
toarelor C3 C4 (de exemplu, se
n paralel o capacitate
de 22 ... 33 nF), avndu-se
ca valoric C3 egal cu C4.
Valorile R4se'
mai o n regim de lu-
cru automat pe baza criteriului stin-
gerii complete (sau unei foarte
slabe a care tre-
buie
Pentru . stingerea se
comutatorul Sia,b n
"automat". Astfel,
lampa La 1 lampa La2
este invers, procesul aprin-
derii/stingerii auto-
mat.
P1 snt nlocuite prin surse de
curent constant (T6 respectiv
Ti0). Unghiul de amorsare
n din valoarea C3
(C4) curentul de (cu-
rentul de colector al T6, respectiv
Ti0) care ntre 0,08 1,S
mA. Viteza de aprindere/stingere a
este de valo-
rile condensatoarelor C 1 C2:
mixajul se impune
simetric, atunci C1C2. se
ca una din se
DATE TEHNICE
G1-G4, G5-G8, G9-G12 0100
(0200 etc.); Th 1...Th4 ST103/4; T1...T3
SF126E ... F (/; .. 2S0); T1 va avea radia-
tor; T4 ... T10 SS216 (Il 80; pentru T4,
/) 2S0): T11...T14 KF517; KFY18 (pnp-
Si; (5 60): 01...D6 SY200; SY320 (1 A);
07 ... 017 SAY12 ... 32: ZO 1... Z03
SZX21/S,6; LE01 VQA 12.:.33.
Tr.2, Tr.3: - oala ferita 26 x 16;
- ferita cu AL 1 600 ... 2 saa
(de exemplu Manifer 163):
- L 1, L2, L3 au 180 de spire
CuEm de 0,12 mm, n sec-
distincte. L 1 va fi sec-
mijlocie. S-au notat
cu A - nceputul
rarii E n-

mai repede dect
se vor modifica valorile
pentru Ci C2. la
diapozitivelor se de re-
un ciclu simetric de aprinde-'
re/stingere, pentru efecte speciale
ne putem gndi la introducerea mai
multor condensatoare conectabile
cu un n trepte
(200/S00/1 00012 000 flF, de exem-
plu). Aceste c'ondensatoare se n-
ntre 0,75 V 4,3 V, impunnd
modificarea curentului de colector
pentru T6 (Ti O) respectiv a un.,.
ghiului de amorsare pentru tiris-
toare.
De exemplu, C1 se atunci
cnd T12 este deschis. T12 cu.013
014 o de
curent constant care
modificarea de tensiune ne-
lui Ci pentru procesul de
aprindere/stingere .. T12 va furniza
un curent de colector de 2 mA. Din
valoare un curent de 1 mA
prin sursa de
curent constant T7 (cu RS, Z02), iar
un curent de 1 mA va servi n-
condensatorului C 1 la
atingerea valorii maxime de 4,3 V
prin intermediul tranzistorului T12.
Pentru procesul invers se scoate
din functiune tranzistor;J1 T12
TEHNIUM 1/1987
IUGIRIA
SI CAlCUlARlA UNGHIUlUI OI CMP
Unul din accesoriile utile
amator de fotografii este ,. parasol a-
rul. .
Parasolarul se dovedeste util att
n ceea ce asigu'rarea lenti-
lelor obiectivului contra intemperii-
lor sau mecanice, ct mai
ales n asigurarea unui plus de con-
trast (prin limitarea luminii reflec-
tate de mediu care cade pe obiec-
tiv,) permiterea fotografierii n
Reamintim aici
fotografierea n nu n-
fotografierea sursei de lu-
ci a obiectelor aflate ntre
sursa .. de aparatul de foto-
grafiat, sursa de putndu-se
afla n axa a aparatului sau
lateral de aceasta, Parasolarele
se sub o mare diversitate,
din acest motivele putnd fi clasifi-
cate mai multe criterii:.
a) forma corpului parasola-
rului, acestea pot fi:
- n de trunchi de con;
- n de trunchi de pira-

- n de burduf (cilindric
sau tronconic);
- n etc,
b) forma deschiderii prin
care se pot fi:
- cu deschidere
- cu deschidere dreptunghiu-
lara;
- cu deschidere
- cu deschidere dreptunghiu-
lara cu marginile etc,
c) modul de prindere de
obiectivul aparatului, pot fi:
- prindere cu filet (unele tipuri
au un inel de de
corpul lor, care permite fixarea n
orice a parasolarului pe
obiectiv);
- prindere cu
- prindere prin presare (au un
inel de cauciuc de un diametru
mai mare dect al filetului pen-
tru .
- corp comun cu obiecti-
vul, care i permite strngerea sau
destinderea lui (cum este, de exem-
plu, obiectivul PENTACON AUTO
2,8/13S) etc,
d) dupa materialul folosit pentru
parasolarele pot fi:
- din aluminiu;
- din
- din mase plastice etc,
Clasificarea poate continua, cea
de mai sus nefiind dar,
indiferent de forma sau modul de
prindere, parasolaru-
lui este foarte se pa-
rasol arul n obiectiv se fotogra-
Nu tot att de este
alegerea lui.
condensatorul C 1 se cu
un curent de 1 mA. Pentru
circuit de aprindere, respectiv C2,
se mod de lucru prin
T14, D16, D17 T9, R6,
ZD3
Tranzistoarele T12 si T14 snt
alternativ astfel nct
Ci se C2 se si in-
vers. Tensiunea de este
la 0,7 V (astfel nct T6
T10 sa fie n apropierea tensiunii,de
blocare) prin Dia pentru Ci D1S
pentru Cf' D11 D12 ten-
siunea de de -1,4 V,
Conectarea n contratimp a tran-
zistoarelor T12 T14 se face
monostabilului G11, G12.
Pentru un bun efect optic se im-
pune ca timpul de aprindere fie
egal cu cel de sti ngere (referitor,
evident, la La 1, La2). De
aceea, curentul de colector al tran-
zistorului T12 (T14) (rebuie sa fie
TEHNIUM 1/1987
VIOREL OL TEANU
Pentru ca un parasolar o data
nu ne surprize,'
trebuie se seama, n primul
rnd, de unghiul de cmp al obiecti-
vului, de forma deschiderii, iar n
cazul parasolarelor de cilin-
trebuie avute n vedere diame-
trul lungimea parasolaruluL Un
parasolarcare va cuprinde ntre la-
turile sale un unghi mai mic dect
unghiul de cmp al obiectivului va
determina unui efect nega-
tiv vizibil imediat (Ia aparatele cu vi-
zare prin obiectiv care n-
treaga imagine nu
doar o parte a ei, cum fac apara-'
tele din seria ZENIT): marginile
imaginii apar mai mult sau mai
nnegrite, cum
dintre cele unghiuri este mai
mare sau Un parasolar cu
un unghi mai mare cu mult dect un-
ghiul de cmp nu va ecran a cores-
sursa de n cazul
fotografierii n Si-
pare a ,fi atunci cnd
unghiul parasolarului este egal sau
cu mai mare dect unghiul de
cmp al obiectivului. Desigur, pro-
blema unghiului se pune la paraso-
larele n de trunchi de con
sau de La parasolarele ci-
lindrice, este nlo-
de aceea a unor diametre si
lungimi astfel alese nct nu aco-
pere unghiul de cmp. Dar cum
unghiul de cmp? Prima posi-
bilitate este de prospectul
sau cartea o cu
aparatul sau 9u obiectivul la achizi-
lor, In n care aces-
tea lipsesc, datele le putem afla din
cataloage ale firmelor
toare respective. Dar Nu
toate obiectivele care au
au unghi
de cmp. De exemplu, obiectivul
HELlOS-40-2-1,S/8S are unghiul de
cmp de 28, iar obiectivul JUPI-
TER-9-2/8S are unghiul de cmp de
29 ,
n cazul n care nu dispunem de
aceste nu ne
dect noi,
determinare caIe se poate realiza n
moduri. In primul caz, aplica-
bil obiectivelor standard (spre deo-
sebire de superangulare sau de te-
leobiective, obiectivele standard
normale au n primei lentile a
obiectivului un trunchi de con striat
circular, determinat de carcasa
obiectivului), se cu ajuto-
rul unui cu ciocuri (cu mare
nu zgriem lentila) diame-
trul lentile; (d) diametrul mare al
trunchiului de con din lentilei
(D), Se scad cele valori re-
n raport de 2:1 de curentul de
colector al tranzistorului T7 (T9).
Aceasta se prin echili-
brarea RS pentru La 1
R6 pentru La2. Cele
se aleg astfel ca timpul de aprindere
sa fie egal cu cel de stingere.
Pentru o valoare 000 MF,
timpul de aprindere/stingere este de
cca 2,S s. Pentru alte valori de timp
se valoarea C 1=:C2,
cum s-a mai spus,
Cu butoanele Ta2 La2)
Tai Lai) se
mixajul
Pe inJrarea E se poate interveni cu
contactul K al unui releu - dintr-un
dispozitiv de sincronizare. Orice
pe intrarea E
schimbarea de
La1 La2,
Prima /"

Carcasa
obiectivului
a
zultatul se mparte la doi. Ctul
nut se mparte la adncimea acestui
trunchi de con (a). Valoarea
valoC\rea tangentei
unghiului de cmp (1./2).
Din tabele sau cu ajutorul unui cal-
culator se unghiul (prin
arctg) se cu
doi, lValoarea fiind valoa-
rea unghiului de cmp (It).
De exemplu, un' obiectiv PENTA-
CON. AUTO 1,8/S0 are
valori diametrul lentilei
,29 mm,diametrul mare al trunchiu-'
lui de con 36,S mm, lor
este 7,S. din 7,S la
9 mm ct este adncimea face 0,416.
La valoare a tangentei cores-
punde un unghi de 22" 37'12",
care cu doi ne va da un
unghi de, cmp de 4S' 14'24", va-
loare care nu' este departe de

A doua ne deter-
unghiul de cmp pentru su-
perangulare sau teleobiective, fiind
de prima deoarece, n
aceste cazuri, prima a obiec-
tivului se chiar n planul
obiectivului, nu Metoda
n avnd apara-
tul fixat n trepif)d, se un
obiect cu o lungime (L) bine deter-
(este de un metru
de deschis complet), Vi-
zarea trebuie, respectnd
axa a
aparatului se va afla la 1/2 din
mea obiectului vizat (n cazul me-
trului se va afla la SO cm). iar vizarea
se va face astfel nct obiectul fie
cuprins n lungimea lui pe dia-
gonala cadrului imaginii (n cazul
metrului acesta se va ncadra, de
exemplu, ntre dreapta-sus
stnga-jos). Ne. apropiem sau
\ de obiect cnd
acesta se va ncadra complet n dia-
gonala imaginii citim (1)
pina la el pe inelul de pe
montura obiectivului (sau se
cu o Din de
mai sus se va folosi doar
un aparat monoobiectiv care vi:-
zeze ntreaga imagine
(se exclud astfel aparatele din seria
ZENIT care doar 20 x 28
mm din cadrul de 24 x 36 mm).
-_._--. ...J
o
Obiectul vizat va trebui sa fie bine
fixat perfect vertical. Se mparte
1/2 din obiectului vizat la
la el (folosindu-se
de iar va-
loarea va reprezenta va-
loarea tangentei (jin un-
ghiul de cmp, Din tabele sau cu
ajutorul calculatorului se ,'afla
unghi i corespunde acea valoare a
tangentei rezultatul se
cu doi. Acesta va fi unghiul de cmp.
De exemplu, un metru liniar va fi
vizat complet pe diagonala cadrului
de la de 3 m, folosind un
anumit tip de obiectiv.
de metru (Sa cm) la valoa-
rea (300 va da valoa-
rea 0,166, i tan-
genta unui unghi de ,
valoare cu doi ne
va da un unghi de cmp de18 5528",
Desigur, metoda se poate
aplica n cazul obiectivelor
dard.
Avnd calculate unghiurile de
cmp, vom putea ne alegem cu
parasolarul corespunza-
tor, care optim
Unghiurile de cmp cal-
culate pentru fiecare obiectiv ne
vor ajuta la alegerea unui blitz co-
avnd unghiurile de
iluminare cel egale cu unghiul
de cmp al obiectivului folosit.
Calculul lungimii unui
cilindric este mai laborios. In cata-
loage unghiul de cmp este prezen-
tat sub forma a doua valori n care
cea mai mare valoarea
lui pe iar cea mai mica
valoarea lui pe aceasta
din cauza impuse de for-
matul dreptunghiular al cadrului,
valoarea de noi din calcule
fiind valoarea a unghiului de
cmp al obiectivului luat n sine.
De asemenea, pentru
celei de-a doua metode trebuie rea-
mintit imaginea pe peli-
este de un con de lu-'
cu diametrul cu
lungimea diagonalei cadrului. In fi-
gura 1 snt prezentate elementele
primului model de calcul, iar n fI-
'gura 2 elementele celui de-al doi-
lea.
21
1
n CW pe 3,5
MHz. Manipularea se face prin tran-
zistorul T 2 - 2N3638. Etajul de pu-
tere este. MOSFET IRF510.
Transformatoarele TR1 TR2 au
cte 2 x 11 spire CuEm 0 0,6 pe tor
de Bobinele L1' L
2
L3 au cte
16 spire CuEm 0 0,6 bobinate pe to-
ruri de
RADiOTECHNIKA, 11/1986
Eliminarea armonici lor generate
n special de tranzisto-
rizate se poate concretiza folosind
filtre.
Un asemenea filtru este prezen-
tat filtru care se
ntre
Bobinele snt construite astfel: L1
L
2
== 21 spire; L3 = L
4
= 15 spire; .L
s
=
. L6 = 11 spire; L
7
L8 9 spire; L9 =
L10 = 7 spire. Toate bobinele se
construiesc pe miezuri toroidale de
cu CuEm. 0,6. Filtrul
poate fi folosit la puteri de 60 W
QST, 7/1981
LI 80m L2
:r
20
1
500
1
820
l3 40m L4.
}10 lso }10
K1n
LS
20m
L6
PA
J?20 I360 I220
L7
1Sm
L8
1
1SO
1
240
1
150
19
10m
L10
22
R4 22k 2N 3638
Rl
10k 68V- [4
r
47n
2N2222 2N3053
Una din acestui circuit
este n construirea amplificatoare-
lor audio de putere. n exemplul
este prezentat un filtru-am-
plificator pentru de lumini. Pri-
mul filtru admite trecerea semnalu-
lui cu la 270 Hz, fil-
trul d'e medii are banda de trecere
ntre 300 Hz 1,2 kHz, iar
filtrul de nalte permite trecerea
semnalelor cu mai mare
de 860 Hz.
JUGEND UND TECHNIK, 10/1986
Montajul
un semnal

K1b
R14
68
1k
1k
=
C
T,
'..,
s
IRF 510
1.5k 2k
22k
H
100)J
22n
5.6k
100.12
electronic permite ca la
acustic sau optic se
un releu electromeca-
R7680
G


[J
0
S
1 P F 510 513
..
I--o ov
s"sv 345
nic care prin contactele sale reali-
o
n montaj snt folosite tranzis-
toare tip BC 1 07 un circuit 4039
(tehnologie MOS).
Sensibilitatea montajului, res-
pectiv pragul de se stabi-
din R13.
FUNKAMATEun, 10/1986
VDJ
TEHNIUM 1/1987
DIN PAG. 7)
Asupra de acord
capacitatea diodei BB 139
cnd se cu tensiune
borna RIT printr-un po-
. de pe panoul frontal
sau din interior.
etajul oscilator am montat
un etaj separator cu pe emi-
tor, apoi etajul final al
care nivelul de la 3 v RF
cu. o spre capetele gamei de
0,1 V.
Condensatoarele d.e cuplaj ntre
oscilator-repetor repetor-final
snt de tipul cu
Alimentarea lui VFOA se face din
"7n
H
o
W 41K
1'-.
r:-..
-.
'-.J
ce
t--..


<....>
ce
<i:


:t:


<r)
sursa de 12 V, iar a osci-
latorului propriu-zis dintr-un stabi-
lizatOr separat realizat cu dioda Ze-
ner PL 8V2. Tot de aici se alimen-
AIT-ul. n acest fei .am
nut o foarte stabilitate de frec-
lund n considerare pie-
sele componente ale etajului osci-
lator, care la 200 pF snt cu
TEHNIUM 1/1981
cu o de 0,1%' ce pot
lucra ntr-un mediu de -20 la
+41 C.
Bobina circuitului osciianJ L este
pe o de calit
o 10 mm are 28 spire cu de
cupru-email de 0,5 mm. Bobina t3
are 20 spire cu de cupru de
0.3 mm, iar L.4-8 spire cu srma de
0,2, peste l3, la
rece al acesteia. La iesirea MR a os-
cilatoruluiam montat' un etaj repe-
tor pe emitor cu SC 107, care li-
semnal la DISPLA Y cu un ni-
vel de 0,6 V prin borna DA. .
iN HR. VIITOR)
S

HOD [CH.
I
JON
(URMARE DIN PAG. 21)
Astfel, dispozitivul de mixaj n co-
nexiune cu un dispozitiv de sincro-
nizare (dupa banda de mag,netofon
sau casetofon) o
complet automatizata a diapoziti-
'velor prin imaginilor fur-
Dizate de doua aparate de
Intr-un asemenea caz, pentru efec-
tuarea de probe se blocheazq intra-
rea E prin comutatorul S2, butoa-
nele Ta 1 si T2 n func-
.
Dioda LED 1 serveste exclusiv
existentei tensiunii de
alimentare. '
Transformatorul Tr.1 are un rol
important de prin separa-
rea de retea a circuitelor de co-
Pe' condensatorul C6 se vor
cca 6,5 V, iar pe C5 cca '-8 V.
Necesarul. de curent al dispoziti-
vului este de cca 60 mA.
Pe L 1 a transforma-
toarelor Tr.2 Tr. 3 se aplica un im-
puls de amorsare de cca 0,3 A. Din
cauza, pentru a nu aparea
cuplaje parazite implicit comenzi
nedorita a
circuitelor monostabile, 'se impune
ca cu 03 L 1, respectiv
04 L 1 (pentru Tr.2, respectiv
Tr.3), fie separate de alte legaturi
si duse direct la C8. Totodata cone-
xiunile emitoarelor tranzistoarelor
T2 T3 se fac separat de alte
turi direct la polul negativ al con-
;Ol,7
503.7
.00 o

I
"l

densatorului C8.
70SP
Pe 7 14 ale circuite-
lor integrate 0100 se
uzualele condensatoare de 22 nF.
Tiristoarele vor corespunde puterii
lor utilizate; n principiu ele
trebuie suporte 1 kW.
Lai, La2 au peste 250 W, .ti-
ristoarele vor fi obligatoriu
zute cu radiatoare din Pentru
tiristoarele indicate, de exemplu, ra-
diatoarele vor fi din de alumi-
niu cu dimensiunile 80 x 80 x 2 mm.
Radiatoarele vor fi izolate ntre
ele avnd n vedere tensiunea de lu-
cru.
Caseta dispozitivului de
realizat n de
constructorului. Pentru manevrare
vor fi scoase pe panou butoanele
lui P1, Si (comu-
tator cu Ta1, Ta2,
S2. este cazul, se preved;l un
comutator n trepte pentru conec-
tarea condensatoarelor C 1 si C2 de
. valori diferite. .
Daca la primele probe se con-
lampa care trebuie se
sau
R1...R4 nu
au valorile potrivite.
Transformatoarele Tr.1, Tr.2, Tr.3
se vor introduce n carcase izola-,
toare din' considerente de pro-

(URMARE DIN PAG. 9)
tajul care a prezentat cele mai bune
este cel din
Banda de trecere este de 50 Hz-50
MHz, la un semnal de intrare de 20
mV.
Cele tranzistoare de la in-
trare snt repetoare pe res-
pectiv pe emitor, care o
adaptare a mari
de intrare a amplificatorului (care
este de 1 MO) mici de
intrare (de 470 O) a amplificatorului
de de tipul
ROB733.
Cele diode de tipul 1N4148
,conectate n paralel pe' poarta tran-
zistorului de la intrare (BF256) au
rolul de limitare a semnalului care
se acestui. tranzistor.
La benzii de trecere de
50 MHz a de 20 mV a
contribuit folosirea circuitului inte-
grat SN74LS00. n caz se utili-
un circuit integrat CDB400H
sa'u CIISO, sensibilitatea va fi <;1e or-
dinul a' 50 mV. .
Toate condensatoarele electroli-
tice snt de tipul cu tanta!. Decupla-
rea pe alimentarea cu 5 V a circuite-
lor integrate se va face chiar lnga
terminalul respectiv al acestora.
Cele de 1 kn care
o divizare a tensiunii de 5
V trebuie fie riguros egale ntre
ele (chiar valoarea a
acestora de 1 000 12)
23
DOREl - Salonta
semnal de la discri-
minatorului printr-un cablu ecranat
l direct n decodor -
nivelul semnalului este adecvat si
nu este nevoie de n apa-
rat. De la decodorului apli-
cele semnale unui ampli-
ficator
Ca o de calitate
antene Vagi cu cel 7
elem.ente pentru fiecare canal.
La antene nlocui cu

la receptor o
valoarea con-
densatorului de cuplaj.
ION -
In instrumentul de
monta condensa-
torul semivariabil scala cu
repere n jurul axului
trului).
. Pentru folosirea
este o
instrumentul n locul dar
etalonare.
VOlOC ADRIAN -
un amplificator simplu
cu tranzistoare sau un
circuit integrat specializat pream-
plificatorstereo.
Tr.imerul care poate fi
folosit la de 50 Hz.
Toate accesorii le
mant" 220 le
SHITA n
nea de a
punctul X o tensiune
tru deschiderea
tare.
GHIOCEl
Vom
iar n
pen-
comu-
;j",'< " ,';'" ,> ";',' : ",' '- , , \ ,
doresc materiale spre ,
Inteligibil, prezinte atit modul de
cQhstructive de regla).
tipul instrumentelor de ..
.unde. este cazul. '
conform normelor 'trecute tipul
.. val()'ilre . .,ielelor .compon'ente, 'valori ale tensiunilor in
dife'dtel;'turrcte.< .. \ '
multiple ale tensiunilor
de alimentare RAS.
DIMA - Adjud
Va trimit prin posta schema unui
de ,100 W,
ANTONIO -
-
unui ansamblu re-
i GHz deo-
practice ale
unui constructor amator.
GEeI< IOSIF - Arad (Str. T.racta-
4)
publicat adresa cei
care doresc o "Tehnium"
ia cu .dv.
ANDFtEI - C8"a!m;eb,2S
sch.ema
Sighetul
toate cazurile BF200 se
poate nlocui cu BF214.
un circuit 555 cu 14 terminale. '
ALEXANOnU - jud.
amabil ele dv .
GHEORGHE -
comenzii prin cablu a tele-
vizorului este practic
Costul nu

Hunedoara
DOmN - ,jud. Ca..:
n 3/'86 amplificator
!V-V TV.
'lFlOmN - Tirgo-"
Adresa este: Editura AI- '
batros, Scnteii 1,
79784,
MUNTEANU AUnEllAN - jud,
Vilcea
n amplificator tranzis-
toare BF200.
SEBASTIAN -:- Deva
blocului selectorului
este bine fie de un spe-
cialist.
M.
. -, -- . -, -, _. _ ... __ . _. -' - . -- ,_ .. - , _ .. --
IANCU ROMEO

Receptorul AIWA AR-
888 are 1n
sa ca element activ un
"singur circuit integrat
,de tipul TA7641BP
care toate
necesare
unui aparatsuperhete-
De remarcat
faptul alimentarea
este cu 3 V.
Semnalul IF are frec-
455 kHz. Sarcina
de lucru este de
4n.
---,
TC1
(
I
VC2
I
L ..../
L._._._._._, __ ._. _._._.J