Sunteți pe pagina 1din 22

Parlamentul Romniei

Lege nr. 304/2004 (r1)


din 28/06/2004 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 13/09/2005

privind organizarea judiciar

Organizarea judiciar se instituie avnd ca finalitate asigurarea respectrii drepturilor i libert ilor fundamentale ale persoanei prevzute, n principal, n urmtoarele documente: Carta interna ional a drepturilor omului, Conven ia pentru aprarea drepturilor omului i libert ilor fundamentale, Conven ia Organiza iei Na iunilor Unite asupra drepturilor copilului i Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum i pentru garantarea respectrii Constitu iei i a legilor rii. Organizarea judiciar are, de asemenea, ca obiectiv de baz asigurarea respectrii drepturilor la un proces echitabil i judecarea proceselor de ctre instan e judectoreti n mod impar ial i independent de orice influen e extranee. TITLUL I Dispozi ii generale CAPITOLUL I Principiile organizrii judiciare Art. 1. - (1) Puterea judectoreasc se exercit de nalta Curte de Casa ie i Justi ie i de celelalte instan e judectoreti stabilite de lege. (2) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independen ei justi iei. (3) Ministerul Public i exercit atribu iile prin procurori constitui i n parchete, n condi iile legii. Art. 2. - (1) Justi ia se nfptuiete n numele legii, este unic, impar ial i egal pentru to i. (2) Justi ia se realizeaz prin urmtoarele instan e judectoreti: a) nalta Curte de Casa ie i Justi ie; b) cur i de apel; c) tribunale; d) tribunale specializate; e) instan e militare; f) judectorii. Art. 3. - Competen a organelor judiciare i procedura judiciar sunt stabilite de lege. Art. 4. - (1) n activitatea judiciar Ministerul Public reprezint interesele generale ale societ ii i apr ordinea de drept, precum i drepturile i libert ile cet enilor. (2) Parchetele func ioneaz pe lng instan ele de judecat, conduc i supravegheaz activitatea de cercetare penal a poli iei judiciare, n condi iile legii. Art. 5. - Ministerul Justi iei asigur buna organizare i administrare a justi iei ca serviciu public. CAPITOLUL II Accesul la justi ie Art. 6. - (1) Orice persoan se poate adresa justi iei pentru aprarea drepturilor, a libert ilor i a intereselor sale legitime n exercitarea dreptului su la un proces echitabil. (2) Accesul la justi ie nu poate fi ngrdit. Art. 7. - (1) Toate persoanele sunt egale n fa a legii, fr privilegii i fr discriminri. (2) Justi ia se realizeaz n mod egal pentru to i, fr deosebire de ras, na ionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, orientare sexual, opinie, apartenen politic, avere, origine ori condi ie social sau de orice alte criterii discriminatorii. Art. 8. - Asisten a judiciar interna ional se solicit sau se acord n condi iile prevzute de lege, de tratatele interna ionale la care Romnia este parte sau, dup caz, pe baz de reciprocitate. Art. 9. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii func ioneaz ca instan de judecat pentru solu ionarea contesta iilor formulate de judectori i procurori mpotriva hotrrilor pronun ate de sec iile Consiliului Superior al Magistraturii, cu excep ia celor date n materie disciplinar.

CAPITOLUL III Dispozi ii generale privind procedura judiciar Art. 10. - Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil i la solu ionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil, de ctre o instan impar ial i independent, constituit potrivit legii. Art. 11. - Activitatea de judecat se desfoar cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor i continuit ii, cu excep ia situa iilor n care judectorul nu poate participa la judecat din motive obiective. Art. 12. - edin ele de judecat sunt publice, n afar de cazurile prevzute de lege. Pronun area hotrrilor se face n edin public, cu excep ia cazurilor prevzute de lege. Art. 13. - (1) edin ele de judecat se nregistreaz prin mijloace tehnice video sau audio ori se consemneaz prin stenografiere. nregistrrile sau stenogramele se transcriu de ndat. (2) Grefierul sau specialistul n stenografie consemneaz toate afirma iile, ntrebrile i sus inerile celor prezen i, inclusiv ale preedintelui completului de judecat. (3) La cerere, pr ile pot primi o copie a transcrierii nregistrrilor, stenogramelor sau notelor grefierului. Art. 14. - (1) Procedura judiciar se desfoar n limba romn. (2) Cet enii romni apar innd minorit ilor na ionale au dreptul s se exprime n limba matern, n fa a instan elor de judecat, n condi iile prezentei legi. (3) n cazul n care una sau mai multe pr i solicit s se exprime n limba matern, instan a de judecat trebuie s asigure, n mod gratuit, folosirea unui interpret sau traductor autorizat. (4) n situa ia n care toate pr ile solicit sau sunt de acord s se exprime n limba matern, instan a de judecat trebuie s asigure exercitarea acestui drept, precum i buna administrare a justi iei, cu respectarea principiilor contradictorialit ii, oralit ii i publicit ii. (5) Cererile i actele procedurale se ntocmesc numai n limba romn. (6) Dezbaterile purtate de pr i n limba matern se nregistreaz, consemnndu-se n limba romn. Obiec iunile formulate de cei interesa i cu privire la traduceri i consemnarea acestora se rezolv de instan a de judecat pn la ncheierea dezbaterilor din acel dosar, consemnndu-se n ncheierea de edin . (7) Interpretul sau traductorul va semna pe toate actele ntocmite, pentru conformitate, atunci cnd acestea au fost redactate sau consemnarea s-a fcut n baza traducerii sale. Art. 15. - Dreptul la aprare este garantat. n tot cursul procesului, pr ile au dreptul s fie reprezentate sau, dup caz, asistate de un aprtor, ales sau numit din oficiu, potrivit legii. Art. 16. - Hotrrile judectoreti trebuie respectate i aduse la ndeplinire n condi iile legii. Art. 17. - Hotrrile judectoreti pot fi desfiin ate sau modificate numai n cile de atac prevzute de lege i exercitate conform dispozi iilor legale. TITLUL II Instan ele judectoreti CAPITOLUL I nalta Curte de Casa ie i Justi ie SEC IUNEA 1 organizarea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie Art. 18. - (1) n Romnia func ioneaz o singur instan suprem, denumit nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cu personalitate juridic i cu sediul n capitala rii. (2) nalta Curte de Casa ie i Justi ie asigur interpretarea i aplicarea unitar a legii de ctre celelalte instan e judectoreti, potrivit competen ei sale. (3) Preedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie are calitatea de ordonator principal de credite. (4) Cheltuielile necesare func ionrii se finan eaz din bugetul de stat. Art. 19. - (1) nalta Curte de Casa ie i Justi ie se compune din: preedinte, un vicepreedinte, 4 preedin i de sec ii i judectori. (2) nalta Curte de Casa ie i Justi ie este organizat n 4 sec ii - Sec ia civil i de proprietate intelectual, Sec ia penal, Sec ia comercial, Sec ia de contencios administrativ i fiscal -, Completul de 9 judectori i Sec iile Unite, fiecare avnd competen proprie. Art. 20. - (1) n cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie func ioneaz magistra i-asisten i, stabili i prin statul de func ii. (2) nalta Curte de Casa ie i Justi ie cuprinde n structur Cancelaria, direc ii, servicii i birouri, cu personalul stabilit prin statul de func ii. SEC IUNEA a 2-a

Competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie Art. 21. - Sec ia civil i de proprietate intelectual, Sec ia penal, Sec ia comercial i Sec ia de contencios administrativ i fiscal ale naltei Cur i de Casa ie i Justi ie judec recursurile mpotriva hotrrilor pronun ate de cur ile de apel i a altor hotrri, n cazurile prevzute de lege. Art. 22. - Sec ia penal a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie judec: a) n prim instan , procesele i cererile date prin lege n competen a de prim instan a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; b) recursurile, n condi iile prevzute de lege. Art. 23. - (1) Sec iile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, n raport cu competen a fiecreia, solu ioneaz: a) cererile de strmutare, pentru motivele prevzute n codurile de procedur; b) conflictele de competen , n cazurile prevzute de lege; c) orice alte cereri prevzute de lege. (2) Sec iile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie solu ioneaz i recursurile declarate mpotriva hotrrilor nedefinitive sau a actelor judectoreti, de orice natur, care nu pot fi atacate pe nici o alt cale, iar cursul judec ii a fost ntrerupt n fa a cur ilor de apel. Art. 24. - (1) Completul de 9 judectori solu ioneaz recursurile i cererile n cauzele judecate n prim instan de Sec ia penal a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. (2) Completul de 9 judectori judec i alte cauze date n competen a sa prin lege, precum i ca instan disciplinar. Art. 25. - nalta Curte de Casa ie i Justi ie se constituie n Sec ii Unite pentru: a) judecarea recursurilor n interesul legii; b) solu ionarea, n condi iile prezentei legi, a sesizrilor privind schimbarea jurispruden ei naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; c) sesizarea Cur ii Constitu ionale pentru controlul constitu ionalit ii legilor nainte de promulgare. Art. 26. - Dac o sec ie a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie consider c este necesar s revin asupra propriei jurispruden e, ntrerupe judecata i sesizeaz Sec iile Unite ale naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, care judec cu citarea pr ilor din dosarul a crui judecat a fost ntrerupt. Dup ce Sec iile Unite s-au pronun at asupra sesizrii privind schimbarea jurispruden ei, judecata continu. Art. 27. - (1) La sfritul fiecrui an, nalta Curte de Casa ie i Justi ie, n Sec ii Unite, stabilete cazurile n care este necesar mbunt irea legisla iei i le comunic ministrului justi iei. (2) Preedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie poate ncuviin a ca judectorii s se informeze la sediul instan elor asupra aspectelor privind aplicarea corect i unitar a legii, fcnd cunoscut jurispruden a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, i s constate situa ii care justific propuneri de mbunt ire a legisla iei. SEC IUNEA a 3-a Conducerea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie Art. 28. - (1) Conducerea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se exercit de preedinte, vicepreedinte i colegiul de conducere. (2) Preedintele reprezint nalta Curte de Casa ie i Justi ie n rela iile interne i interna ionale. (3) Preedintele, vicepreedintele i 9 judectori, alei pe o perioad de 3 ani n adunarea general a judectorilor, cu reprezentarea fiecrei sec ii, constituie Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Cnd se dezbat probleme economico-financiare i administrative, la edin ele colegiului de conducere particip managerul economic al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, care are vot consultativ. La edin ele colegiilor de conducere pot participa i preedin ii de sec ii. Art. 29. - (1) Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie are urmtoarele atribu ii: a) aprob Regulamentul privind organizarea i func ionarea administrativ, precum i statele de func ii i de personal ale naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; b) analizeaz candidaturile depuse pentru func ia de judector la nalta Curte de Casa ie i Justi ie i prezint Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ asupra promovrii n func ia de judector la nalta Curte de Casa ie i Justi ie; c) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea, promovarea, transferul, suspendarea i ncetarea din func ie a magistra ilor-asisten i; d) organizeaz i supravegheaz rezolvarea peti iilor, n condi iile legii; e) propune proiectul de buget al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; f) exercit alte atribu ii prevzute n Regulamentul privind organizarea i func ionarea administrativ a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. (2) Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie este prezidat de ctre preedinte, iar n lipsa acestuia, de ctre vicepreedinte. (3) Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se ntrunete trimestrial sau ori de cte ori

este necesar, la convocarea preedintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie sau la solicitarea a cel pu in 3 dintre membrii si. (4) Hotrrile Colegiului de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se adopt cu votul majorit ii membrilor si. Art. 30. - Adunarea general a judectorilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se ntrunete pentru: a) aprobarea raportului anual de activitate, care se d publicit ii; b) aprobarea bugetului naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, cu avizul consultativ al Ministerului Finan elor Publice; c) alegerea celor 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, n condi iile legii. SEC IUNEA a 4-a Completele de judecat Art. 31. - (1) Completele de judecat se compun din 3 judectori ai aceleiai sec ii. (2) Dac numrul de judectori necesar formrii completului de judecat nu se poate asigura, acesta se constituie cu judectori de la celelalte sec ii, desemna i de ctre preedintele sau vicepreedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 32. - (1) Completul de 9 judectori este prezidat de preedintele sau vicepreedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. n lipsa acestora, completul poate fi prezidat de un preedinte de sec ie sau de un judector desemnat n acest scop de preedintele ori vicepreedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. (2) Completul de 9 judectori se constituie, de regul, din judectori specializa i, n func ie de natura cauzei. Art. 33. - (1) Preedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie prezideaz Sec iile Unite, Completul de 9 judectori, iar n cadrul sec iilor orice complet, cnd particip la judecat. (2) n lipsa preedintelui, edin ele la care acesta trebuie s ia parte sunt prezidate de vicepreedintele instan ei sau de un preedinte de sec ie. (3) Preedin ii de sec ii pot prezida orice complet de judecat din cadrul sec iei, iar ceilal i judectori prezideaz prin rota ie. Art. 34. - n cazul n care nalta Curte de Casa ie i Justi ie judec n Sec ii Unite, la judecat trebuie s ia parte cel pu in dou treimi din numrul judectorilor n func ie. Decizia poate fi luat numai cu majoritatea voturilor celor prezen i. CAPITOLUL II Cur ile de apel, tribunalele, tribunalele specializate i judectoriile SEC IUNEA 1 Organizarea cur ilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate i a judectoriilor Art. 35. - (1) Cur ile de apel sunt instan e cu personalitate juridic, n circumscrip ia crora func ioneaz mai multe tribunale i tribunale specializate, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrant din prezenta lege. (2) n cadrul cur ilor de apel func ioneaz sec ii sau, dup caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori i de familie, cauze de contencios administrativ i fiscal, cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale, precum i, n raport cu natura i numrul cauzelor, sec ii maritime i fluviale sau pentru alte materii. Art. 36. - (1) Tribunalele sunt instan e cu personalitate juridic, organizate la nivelul fiecrui jude i al municipiului Bucureti, i au, de regul, sediul n municipiul reedin de jude . (2) n circumscrip ia fiecrui tribunal sunt cuprinse toate judectoriile din jude sau, dup caz, din municipiul Bucureti. (3) n cadrul tribunalelor func ioneaz sec ii sau, dup caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori i de familie, cauze de contencios administrativ i fiscal, cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale, precum i, n raport cu natura i numrul cauzelor, sec ii maritime i fluviale sau pentru alte materii. Art. 37. - (1) n domeniile prevzute de art. 36 alin. (3) se pot nfiin a tribunale specializate. (2) Tribunalele specializate sunt instan e fr personalitate juridic, care pot func iona la nivelul jude elor i al municipiului Bucureti i au, de regul, sediul n municipiul reedin de jude . (3) Tribunalele specializate preiau cauzele de competen a tribunalului n domeniile n care se nfiin eaz. Art. 38. - (1) Judectoriile sunt instan e fr personalitate juridic, organizate n jude e i n sectoarele municipiului Bucureti, potrivit anexei nr. 1. (2) Localit ile care fac parte din circumscrip iile judectoriilor din fiecare jude se stabilesc prin hotrre a Guvernului, la propunerea ministrului justi iei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 39. - (1) n raport cu natura i numrul cauzelor, n cadrul judectoriilor se pot nfiin a sec ii sau complete specializate. (2) n cadrul judectoriilor se vor organiza sec ii sau complete specializate pentru minori i familie. Art. 40. - (1) Completele i sec iile specializate pentru minori i familie, precum i tribunalele specializate pentru minori i familie judec att infrac iunile svrite de minori, ct i infrac iunile svrite asupra minorilor. (2) Cnd n aceeai cauz sunt mai mul i inculpa i, unii minori i al ii majori, i nu este posibil disjungerea, competen a apar ine tribunalului specializat pentru minori i familie. (3) Dispozi iile Codului de procedur penal se aplic n mod corespunztor. Art. 41. - (1) Sec iile i completele specializate ale cur ilor de apel i ale instan elor din circumscrip ia acestora se nfiin eaz, la propunerea colegiilor de conducere ale fiecrei instan e, prin hotrre a Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Componen a sec iilor i completelor specializate se stabilete de colegiul de conducere al instan ei, n raport cu volumul de activitate, inndu-se seama de specializarea judectorului. (3) n mod excep ional, n situa ia n care n cadrul unei sec ii nu se poate constitui un complet de judecat, colegiul de conducere al instan ei poate dispune participarea unor judectori de la alte sec ii. Art. 42. - n raport cu volumul de activitate, cu natura i complexitatea cauzelor deduse judec ii, pentru cur ile de apel, tribunale i judectorii se pot nfiin a sedii secundare cu activitate permanent n alte localit i din jude sau n municipiul Bucureti. SEC IUNEA a 2-a Conducerea instan elor judectoreti Art. 43. - (1) Fiecare instan judectoreasc este condus de un preedinte care exercit atribu iile manageriale n scopul organizrii eficiente a activit ii acesteia. (2) Preedin ii cur ilor de apel i ai tribunalelor exercit, de asemenea, atribu ii de coordonare i control ale administrrii instan ei unde func ioneaz, precum i ale instan elor din circumscrip ie. (3) Preedin ii judectoriilor i ai tribunalelor specializate exercit i atribu ii de administrare a instan ei. Art. 44. - Preedin ii cur ilor de apel au calitatea de ordonator secundar de credite, iar preedin ii tribunalelor au calitatea de ordonator ter iar de credite. Art. 45. - (1) n func ie de volumul de activitate i de complexitatea cauzelor, la cur ile de apel, tribunale i tribunale specializate, preedintele poate fi ajutat de 1-2 vicepreedin i, iar la judectorii, preedintele poate fi ajutat de un vicepreedinte. (2) La Curtea de Apel Bucureti i la Tribunalul Bucureti, preedintele poate fi ajutat de 1-3 vicepreedin i. Art. 46. - (1) Preedin ii i vicepreedin ii instan elor judectoreti iau msuri pentru organizarea i buna func ionare a instan elor pe care le conduc i, dup caz, a instan elor din circumscrip iile acestora, asigur i verific respectarea obliga iilor statutare i a regulamentelor de ctre judectori i personalul auxiliar de specialitate. (2) Verificrile efectuate personal de preedin i sau vicepreedin i ori prin judectori anume desemna i trebuie s respecte principiile independen ei judectorilor i supunerii lor numai legii, precum i autoritatea de lucru judecat. Art. 47. - Preedin ii instan elor desemneaz judectorii care urmeaz s ndeplineasc, potrivit legii, i alte atribu ii dect cele privind activitatea de judecat. Art. 48. - Sec iile instan elor judectoreti sunt conduse de cte un preedinte de sec ie. Art. 49. - (1) n cadrul fiecrei instan e judectoreti func ioneaz un colegiu de conducere, care hotrte cu privire la problemele generale de conducere ale instan ei i ndeplinete atribu iile prevzute la art. 41. (2) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un numr impar de membri i au urmtoarea componen : a) la cur ile de apel i tribunale: preedintele i 6 judectori, alei pe o perioad de 3 ani n adunarea general a judectorilor; b) la tribunale specializate i judectorii: preedintele i 2 sau 4 judectori, alei pe o perioad de 3 ani n adunarea general a judectorilor. (3) Hotrrile colegiului de conducere se adopt cu votul majorit ii membrilor si. (4) La edin ele colegiilor de conducere pot participa i preedin ii de sec ii. (5) La cur ile de apel i tribunale, cnd colegiul de conducere dezbate probleme economico-financiare sau administrative, la edin ele acestuia particip i managerul economic al instan ei, cu vot consultativ. (6) n func ie de problemele supuse dezbaterii, la edin ele colegiilor de conducere ale cur ilor de apel, ale tribunalelor i tribunalelor specializate pot fi invita i i judectori de la alte instan e, care nu au drept de vot. (7) Membrii alei ai colegiilor de conducere pot fi revoca i de adunrile generale n cazul exercitrii necorespunztoare a atribu iilor prevzute de lege.

Art. 50. - (1) La instan ele judectoreti se organizeaz, anual sau ori de cte ori este necesar, adunri generale ale judectorilor. (2) Adunrile generale ale judectorilor se convoac dup cum urmeaz: a) adunarea general a cur ii de apel i adunarea general a judectorilor din circumscrip ia acesteia de preedintele cur ii de apel; b) adunarea general a tribunalului i adunarea general a judectorilor din circumscrip ia acestuia - de preedintele tribunalului; c) adunarea general a tribunalului specializat - de preedintele acestuia; d) adunarea general a judectorilor - de preedintele judectoriei. (3) Adunrile generale ale judectorilor se convoac i la solicitarea unei treimi din numrul judectorilor care fac parte din aceasta. (4) Adunrile generale ale judectorilor se pot convoca i de ctre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau colegiul de conducere al instan ei. Art. 51. - Adunrile generale ale judectorilor, prevzute la art. 50 alin. (1), au urmtoarele atribu ii: a) dezbat activitatea anual desfurat de instan e; b) aleg, n condi iile legii, membrii Consiliului Superior al Magistraturii; c) dezbat probleme de drept; d) analizeaz proiecte de acte normative, la solicitarea ministrului justi iei sau a Consiliului Superior al Magistraturii; e) formuleaz puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii; f) aleg i revoc membrii colegiilor de conducere; g) ini iaz procedura de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, n condi iile prevzute de Legea nr. 317/2004*) privind Consiliul Superior al Magistraturii; h) ndeplinesc alte atribu ii prevzute de lege sau regulamente. ___________ *) Legea nr. 317/2004 este republicat la pag. 22-32. SEC IUNEA a 3-a Completele de judecat Art. 52. - (1) Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecat la nceputul anului, urmrind asigurarea continuit ii completului. Schimbarea membrilor completelor se face n mod excep ional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de ordine interioar a instan elor judectoreti. (2) Completul de judecat este prezidat, prin rota ie, de unul dintre membrii acestuia. Art. 53. - (1) Repartizarea cauzelor pe complete de judecat se face n mod aleatoriu, n sistem informatizat. (2) Cauzele repartizate unui complet de judecat nu pot fi trecute altui complet dect n condi iile prevzute de lege. Art. 54. - (1) Cauzele date, potrivit legii, n competen a de prim instan a judectoriei, tribunalului i cur ii de apel se judec n complet format dintr-un judector, cu excep ia cauzelor privind conflictele de munc i de asigurri sociale. (2) Apelurile se judec n complet format din 2 judectori, iar recursurile, n complet format din 3 judectori, cu excep ia cazurilor n care legea prevede altfel. (3) n cazul completului format din 2 judectori, dac acetia nu ajung la un acord asupra hotrrii ce urmeaz a se pronun a, procesul se judec din nou n complet de divergen , n condi iile legii. (4) Completul de divergen se constituie prin includerea, n completul de judecat, a preedintelui sau a vicepreedintelui instan ei, a preedintelui de sec ie ori a judectorului din planificarea de permanen . Art. 55. - (1) Completul pentu solu ionarea n prim instan a cauzelor privind conflictele de munc i asigurri sociale se constituie din 2 judectori i 2 asisten i judiciari. (2) Asisten ii judiciari particip la deliberri cu vot consultativ i semneaz hotrrile pronun ate. Opinia acestora se consemneaz n hotrre, iar opinia separat se motiveaz. (3) n cazul n care judectorii care intr n compunerea completului de judecat nu ajung la un acord asupra hotrrii ce urmeaz a se pronun a, procesul se judec din nou n complet de divergen , prevederile art. 54 alin. (3) i (4) fiind aplicabile. CAPITOLUL III Instan ele militare Art. 56. - (1) Instan ele militare sunt: a) tribunalele militare; b) Tribunalul Militar Teritorial Bucureti;

c) Curtea Militar de Apel Bucureti. (2) Circumscrip iile instan elor militare sunt prevzute n anexa nr. 2 care face parte integrant din prezenta lege. (3) Instan ele militare au, fiecare, statut de unitate militar, cu indicativ propriu. Art. 57. - (1) Instan ele militare judec la sediul acestora. Pentru motive temeinice, instan a poate dispune ca judecata s se desfoare n alt loc. (2) Instan ele militare pot judeca i pe teritoriul altor state, militari romni, membri ai unei for e multina ionale, n condi iile n care, potrivit unei conven ii interna ionale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitat jurisdic ia romn. Art. 58. - (1) La edin ele de judecat, judectorii i procurorii militari sunt obliga i s poarte uniforma militar. (2) Cnd inculpatul este militar activ, preedintele completului de judecat, precum i procurorul care particip la judecarea cauzei trebuie s fac parte cel pu in din aceeai categorie de grade. (3) Cnd gradul procurorului nu face parte din aceeai categorie cu gradul nvinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunztoare, numit de conductorul parchetului la care este nregistrat cauza. Art. 59. - (1) n municipiile Bucureti, Cluj-Napoca, Iai i Timioara func ioneaz tribunale militare. (2) Tribunalele militare judec procesele i cererile date prin lege n competen a lor. (3) Tribunalul militar este condus de un preedinte ajutat de un vicepreedinte. Dispozi iile art. 49-51 se aplic n mod corespunztor, colegiile de conducere fiind formate din preedinte i doi judectori. Art. 60. - (1) n municipiul Bucureti func ioneaz Tribunalul Militar Teritorial Bucureti. (2) Tribunalul Militar Teritorial Bucureti este condus de un preedinte ajutat de un vicepreedinte. Dispozi iile art. 49-51 se aplic n mod corespunztor, colegiul de conducere fiind format din preedinte i doi judectori. (3) Preedintele Tribunalului Militar Teritorial Bucureti este ordonator ter iar de credite. Art. 61. - (1) Curtea Militar de Apel func ioneaz n municipiul Bucureti, ca instan unic, cu personalitate juridic, fiind condus de un preedinte ajutat de un vicepreedinte. Dispozi iile art. 49-51 se aplic n mod corespunztor, colegiul de conducere fiind format din preedinte i doi judectori. (2) Preedintele Cur ii Militare de Apel Bucureti este ordonator secundar de credite. TITLUL III Ministerul Public CAPITOLUL I Atribu iile Ministerului Public Art. 62. - (1) Ministerul Public i exercit atribu iile n temeiul legii i este condus de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. (2) Procurorii i desfoar activitatea potrivit principiilor legalit ii, impar ialit ii i controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justi iei, n condi iile legii. (3) Procurorii i exercit func iile n conformitate cu legea, respect i protejeaz demnitatea uman i apr drepturile persoanei. (4) Parchetele sunt independente n rela iile cu instan ele judectoreti, precum i cu celelalte autorit i publice. Art. 63. - Ministerul Public exercit, prin procurori, urmtoarele atribu ii: a) efectueaz urmrirea penal n cazurile i n condi iile prevzute de lege i particip, potrivit legii, la solu ionarea conflictelor prin mijloace alternative; b) conduce i supravegheaz activitatea de cercetare penal a poli iei judiciare, conduce i controleaz activitatea altor organe de cercetare penal; c) sesizeaz instan ele judectoreti pentru judecarea cauzelor penale, potrivit legii; d) exercit ac iunea civil, n cazurile prevzute de lege; e) particip, n condi iile legii, la edin ele de judecat; f) exercit cile de atac mpotriva hotrrilor judectoreti, n condi iile prevzute de lege; g) apr drepturile i interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdic ie, ale dispru ilor i ale altor persoane, n condi iile legii; h) ac ioneaz pentru prevenirea i combaterea criminalit ii, sub coordonarea ministrului justi iei, pentru realizarea unitar a politicii penale a statului; i) studiaz cauzele care genereaz sau favorizeaz criminalitatea, elaboreaz i prezint ministrului justi iei propuneri n vederea eliminrii acestora, precum i pentru perfec ionarea legisla iei n domeniu; j) verific respectarea legii la locurile de de inere preventiv; k) exercit orice alte atribu ii prevzute de lege. Art. 64. - (1) Dispozi iile procurorului ierarhic superior, date n scris i n conformitate cu legea, sunt

obligatorii pentru procurorii din subordine. (2) n solu iile dispuse, procurorul este independent, n condi iile prevzute de lege. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, n cadrul procedurii de verificare a conduitei judectorilor i procurorilor, interven ia procurorului ierarhic superior, n orice form, n efectuarea urmririi penale sau n adoptarea solu iei. (3) Solu iile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de ctre procurorul ierarhic superior, cnd sunt apreciate ca fiind nelegale. Msura infirmrii este supus controlului instan ei competente s judece cauza n fond, la cererea procurorului care a adoptat solu ia. (4) Lucrrile repartizate pot fi trecute altui procuror numai n cazul suspendrii sau al ncetrii calit ii acestuia, potrivit legii, ori, n absen a sa, dac exist cauze obiective care justific urgen a i care mpiedic rechemarea sa. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, n cadrul procedurii de verificare a conduitei judectorilor i procurorilor, msura dispus de procurorul ierarhic superior. Art. 65. - (1) Procurorii din fiecare parchet sunt subordona i conductorului parchetului respectiv. (2) Conductorul unui parchet este subordonat conductorului parchetului ierarhic superior din aceeai circumscrip ie. (3) Controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, de procurorul general al Parchetului Na ional Anticorup ie sau de procurorul general al parchetului de pe lng curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate realiza direct sau prin procurori anume desemna i. Art. 66. - (1) Organele de poli ie judiciar i desfoar activitatea de cercetare penal, n mod nemijlocit, sub conducerea i supravegherea procurorului, fiind obligate s aduc la ndeplinire dispozi iile acestuia. (2) Serviciile i organele specializate n culegerea, prelucrarea i arhivarea informa iilor au obliga ia de a pune, de ndat, la dispozi ia parchetului competent, la sediul acestuia, toate datele i toate informa iile, neprelucrate, de inute n legtur cu svrirea infrac iunilor. (3) Nerespectarea obliga iilor prevzute la alin. (1) i (2) atrage rspunderea juridic potrivit legii. Art. 67. - (1) Procurorul particip la edin ele de judecat, n condi iile legii, i are rol activ n aflarea adevrului. (2) Procurorul este liber s prezinte n instan concluziile pe care le consider ntemeiate, potrivit legii, innd seama de probele administrate n cauz. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii interven ia procurorului ierarhic superior, pentru influen area n orice form a concluziilor. (3) n procesele penale, la edin a de judecat, poate participa procurorul care a efectuat urmrirea penal sau alt procuror desemnat de conductorul parchetului. Art. 68. - Procurorul exercit, n condi iile legii, cile de atac mpotriva hotrrilor judectoreti pe care le consider netemeinice i nelegale. Art. 69. - (1) Ministrul justi iei, cnd consider necesar, din proprie ini iativ sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercit controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemna i de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau, dup caz, de procurorul general al Parchetului Na ional Anticorup ie, ori de ministrul justi iei. (2) Controlul const n verificarea eficien ei manageriale, a modului n care procurorii i ndeplinesc atribu iile de serviciu i n care se desfoar raporturile de serviciu cu justi iabilii i cu celelalte persoane implicate n lucrrile de competen a parchetelor. Controlul nu poate viza msurile dispuse de procuror n cursul urmririi penale i solu iile adoptate. (3) Ministrul justi iei poate s cear procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau, dup caz, procurorului general al Parchetului Na ional Anticorup ie informri asupra activit ii parchetelor i s dea ndrumri scrise cu privire la msurile ce trebuie luate pentru prevenirea i combaterea eficient a criminalit ii. CAPITOLUL II Organizarea Ministerului Public SEC IUNEA 1 Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie Art. 70. - (1) Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie coordoneaz activitatea parchetelor din subordine, ndeplinete atribu iile prevzute de lege, are personalitate juridic i gestioneaz bugetul Ministerului Public. (2) Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie este condus de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, ajutat de un prim-adjunct i un adjunct. (3) n activitatea sa, procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie este ajutat de 3 consilieri.

(4) Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie este ordonator principal de credite. Art. 71. - Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie reprezint Ministerul Public n rela iile cu celelalte autorit i publice i cu orice persoane juridice sau fizice, din ar sau din strintate. Art. 72. - Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie exercit, direct sau prin procurori anume desemna i, controlul asupra tuturor parchetelor. Art. 73. - (1) Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie particip la edin ele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie n Sec ii Unite, precum i la orice complet al acesteia, cnd consider necesar. (2) n cazul imposibilit ii de participare, procurorul general deleag pe prim-adjunctul sau pe adjunctul su ori pe un alt procuror pentru a participa, n locul su, la edin ele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie prevzute la alin. (1). Art. 74. - Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie desemneaz, dintre procurorii acestui parchet, pe procurorii care particip la edin ele Cur ii Constitu ionale, n cazurile prevzute de lege. Art. 75. - (1) Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie are n structur sec ii conduse de procurori efi, care pot fi ajuta i de adjunc i. n cadrul sec iilor pot func iona servicii i birouri conduse de procurori efi. (2) n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie func ioneaz Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, ca structur specializat n combaterea criminalit ii organizate i terorismului. (3) Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism se ncadreaz cu procurori numi i prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, n limita posturilor prevzute n statul de func ii, aprobat potrivit legii. (4) Pentru a fi numi i n cadrul Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism procurorii trebuie s aib o bun pregtire profesional, o conduit moral ireproabil, o vechime de cel pu in 6 ani n func ia de procuror sau judector i s fi fost declara i admii n urma interviului organizat de comisia constituit n acest scop. (5) La interviu poate participa orice procuror care ndeplinete condi iile prevzute la alin. (4). (6) Interviul const n verificarea pregtirii profesionale, a capacit ii de a lua decizii i de a-i asuma rspunderea, rezisten ei la stres, precum i altor calit i specifice. (7) La evaluarea candida ilor, vor fi avute n vedere i activitatea desfurat de procurori, cunoaterea unei limbi strine i cunotin ele de operare pe calculator. (8) Comisia prevzut la alin. (4) este numit prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, i este format din 3 procurori din cadrul Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism. Din comisie pot face parte i specialiti n psihologie, resurse umane i alte domenii. (9) Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie evalueaz, anual, rezultatele ob inute de procurorii Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism. (10) Procurorii numi i n cadrul Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism pot fi revoca i prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, n cazul exercitrii necorespunztoare a atribu iilor specifice func iei sau n cazul aplicrii unei sanc iuni disciplinare. (11) La data ncetrii activit ii n cadrul Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul s func ioneze potrivit legii. (12) Atribu iile, competen a, structura, organizarea i func ionarea Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism sunt stabilite prin lege special. (13) Dispozi iile art. 48 alin. (10) i (11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor, republicat*), se aplic n mod corespunztor. ___________ *) Legea nr. 303/2004 a fost republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005. Art. 76. - n exercitarea atribu iilor ce-i revin, procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie emite ordine cu caracter intern. Art. 77. - (1) n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie func ioneaz colegiul de conducere, care hotrte asupra problemelor generale de conducere ale Ministerului Public. (2) Colegiul de conducere al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie este constituit din

procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, prim-adjunctul, i 5 procurori alei n adunarea general a procurorilor. (3) Dispozi iile art. 49 alin. (3)-(7) se aplic n mod corespunztor. Art. 78. - (1) Adunarea general a procurorilor Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie se convoac de ctre procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, anual sau ori de cte ori este necesar. (2) Dispozi iile art. 51 se aplic n mod corespunztor. Art. 79. - Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie elaboreaz anual un raport privind activitatea desfurat, pe care l prezint Consiliului Superior al Magistraturii i ministrului justi iei, nu mai trziu de luna februarie a anului urmtor. Ministrul justi iei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. SEC IUNEA a 2-a Parchetul Na ional Anticorup ie Art. 80. - (1) Parchetul Na ional Anticorup ie este specializat n combaterea infrac iunilor de corup ie, potrivit legii, i exercit atribu iile pe ntreg teritoriul Romniei i func ioneaz pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. (2) Parchetul Na ional Anticorup ie se organizeaz ca structur autonom n cadrul Ministerului Public i este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. (3) Parchetul Na ional Anticorup ie are personalitate juridic i sediul n municipiul Bucureti. Art. 81. - (1) Parchetul Na ional Anticorup ie i desfoar activitatea potrivit principiului legalit ii, al impar ialit ii i al controlului ierarhic. (2) Parchetul Na ional Anticorup ie este independent n raport cu instan ele judectoreti i cu parchetele de pe lng acestea, precum i n rela iile cu celelalte autorit i publice, exercitndu-i atribu iile numai n temeiul legii i pentru asigurarea respectrii acesteia. Art. 82. - (1) Parchetul Na ional Anticorup ie este condus de un procuror general, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, ajutat de 2 adjunc i, asimila i adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. (2) n activitatea sa, procurorul general al Parchetului Na ional Anticorup ie este ajutat de 2 consilieri, asimila i consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. (3) Procurorul general al Parchetului Na ional Anticorup ie este ordonator principal de credite. (4) Finan area cheltuielilor curente i de capital ale Parchetului Na ional Anticorup ie se asigur de la bugetul de stat. Art. 83. - (1) n cadrul Parchetului Na ional Anticorup ie func ioneaz colegiul de conducere, care hotrte asupra problemelor generale de conducere ale acestui parchet. (2) Colegiul de conducere al Parchetului Na ional Anticorup ie este constituit din procurorul general, unul dintre adjunc ii acestuia i 5 procurori alei n adunarea general a procurorilor. (3) Dispozi iile art. 49 alin. (3)-(7) se aplic n mod corespunztor. Art. 84. - (1) Adunarea general a procurorilor Parchetului Na ional Anticorup ie se convoac de ctre procurorul general al acestui parchet, anual sau ori de cte ori este necesar. (2) Dispozi iile art. 51 se aplic n mod corespunztor. Art. 85. - n exercitarea atribu iilor ce-i revin, procurorul general al Parchetului Na ional Anticorup ie emite ordine cu caracter intern. Art. 86. - (1) n cadrul Parchetului Na ional Anticorup ie se pot nfiin a servicii teritoriale, servicii, birouri i alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului general al acestui parchet. (2) Sediul serviciilor teritoriale i circumscrip ia acestora se stabilesc de procurorul general al Parchetului Na ional Anticorup ie, de regul, n localit ile n care i au sediul parchetele de pe lng cur ile de apel i n raport cu circumscrip iile acestora. Art. 87. - (1) Parchetul Na ional Anticorup ie se ncadreaz cu procurori numi i prin ordin al procurorului general al Parchetului Na ional Anticorup ie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, n limita posturilor prevzute n statul de func ii, aprobat potrivit legii. (2) Pentru a fi numi i n cadrul Parchetului Na ional Anticorup ie, procurorii trebuie s aib o bun pregtire profesional, o conduit moral ireproabil, o vechime de cel pu in 6 ani n func ia de procuror sau judector i s fi fost declara i admii n urma unui interviu organizat de comisia constituit n acest scop. (3) La interviu poate participa orice procuror care ndeplinete condi iile prevzute la alin. (2). (4) Interviul const n verificarea pregtirii profesionale, a capacit ii de a lua decizii i de a-i asuma rspunderea, a rezisten ei la stres, precum i altor calit i specifice. (5) La evaluarea candida ilor, vor fi avute n vedere i activitatea desfurat de procurori, cunoaterea unei limbi strine i cunotin ele de operare pe calculator.

(6) Comisia prevzut la alin. (2) este numit prin ordin al procurorului general al Parchetului Na ional Anticorup ie i este format din 3 procurori de la Parchetul Na ional Anticorup ie. Din comisie pot face parte i specialiti n psihologie, resurse umane i alte domenii. (7) Procurorul general al Parchetului Na ional Anticorup ie evalueaz, anual, rezultatele ob inute de procurorii Parchetului Na ional Anticorup ie. (8) Procurorii numi i n cadrul Parchetului Na ional Anticorup ie pot fi revoca i prin ordin al procurorului general al Parchetului Na ional Anticorup ie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, n cazul exercitrii necorespunztoare a atribu iilor specifice func iei sau n cazul aplicrii unei sanc iuni disciplinare. (9) La data ncetrii activit ii n cadrul Parchetului Na ional Anticorup ie, procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul s func ioneze potrivit legii. (10) Atribu iile, competen a, structura, organizarea i func ionarea Parchetului Na ional Anticorup ie sunt stabilite prin lege special. (11) Dispozi iile art. 48 alin. (10) i (11) din Legea nr. 303/2004, republicat, se aplic n mod corespunztor. Art. 88. - Parchetul Na ional Anticorup ie elaboreaz anual un raport privind activitatea desfurat, pe care l prezint Consiliului Superior al Magistraturii i ministrului justi iei, nu mai trziu de luna februarie a anului urmtor. Ministrul justi iei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate al Parchetului Na ional Anticorup ie. SEC IUNEA a 3-a Parchetele de pe lng cur ile de apel, tribunale, tribunale pentru minori i familie i judectorii Art. 89. - (1) Pe lng fiecare curte de apel, tribunal, tribunal pentru minori i familie i judectorie func ioneaz un parchet. (2) Parchetele au sediul n localit ile n care i au sediul instan ele pe lng care func ioneaz i au aceeai circumscrip ie cu acestea. (3) Parchetele de pe lng cur ile de apel i parchetele de pe lng tribunale au personalitate juridic. Parchetele de pe lng tribunalele pentru minori i familie i parchetele de pe lng judectorii nu au personalitate juridic. Art. 90. - (1) Parchetele de pe lng cur ile de apel i tribunale au n structur sec ii, n cadrul crora pot func iona servicii i birouri. Parchetele de pe lng cur ile de apel au n structur i cte o sec ie pentru minori i familie. (2) n raport cu natura i numrul cauzelor, n cadrul parchetelor de pe lng judectorii pot func iona sec ii maritime i fluviale. (3) Birourile, serviciile ori alte compartimente de specialitate din cadrul parchetelor se stabilesc de ctre procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cu avizul ministrului justi iei. Art. 91. - n localit ile unde func ioneaz sediile secundare ale tribunalelor i judectoriilor se nfiin eaz sedii secundare ale parchetelor, cu activitate permanent, avnd aceeai circumscrip ie cu sediile secundare ale instan elor pe lng care func ioneaz. Art. 92. - (1) Parchetele de pe lng cur ile de apel sunt conduse de procurori generali. (2) Parchetele de pe lng tribunale, tribunale pentru minori i familie i judectorii sunt conduse de prim-procurori. (3) Procurorii generali ai parchetelor de pe lng cur ile de apel i prim-procurorii parchetelor de pe lng tribunale exercit i atribu ii de coordonare i control al administrrii parchetului unde func ioneaz, precum i al parchetelor din circumscrip ie. (4) Prim-procurorii parchetelor de pe lng tribunalele pentru minori i prim-procurorii parchetelor de pe lng judectorii exercit i atribu ii de administrare a parchetului. Art. 93. - Procurorii generali ai parchetelor de pe lng cur ile de apel au calitatea de ordonatori secundari de credite, iar prim-procurorii parchetelor de pe lng tribunale au calitatea de ordonatori ter iari de credite. Art. 94. - (1) n func ie de volumul de activitate, la parchetele de pe lng cur ile de apel i tribunale, procurorul general sau, dup caz, prim-procurorul poate fi ajutat de 1-2 adjunc i, iar la parchetele de pe lng tribunalele pentru minori i familie i judectorii, prim-procurorul poate fi ajutat de un adjunct. (2) La Parchetul de pe lng Curtea de Apel Bucureti i la Parchetul de pe lng Tribunalul Bucureti, procurorul general sau, dup caz, prim-procurorul poate fi ajutat de 1-3 adjunc i. Art. 95. - (1) Sec iile, serviciile i birourile parchetelor de pe lng instan e sunt conduse de procurori efi. (2) Conductorul fiecrui parchet repartizeaz procurorii pe sec ii, servicii i birouri, n func ie de pregtirea, specializarea i aptitudinile acestora.

(3) Conductorul fiecrui parchet repartizeaz dosarele procurorilor, innd cont de specializarea acestora. Art. 96. - (1) n cadrul parchetelor func ioneaz colegii de conducere, care avizeaz problemele generale de conducere ale parchetelor. (2) Colegiile de conducere ale parchetelor de pe lng cur i de apel, tribunale, tribunale pentru minori i familie i judectorii au n componen procurori care de in func ii de nivelul celor prevzute la art. 49 alin. (2) pentru colegiile de conducere ale instan elor. (3) Dispozi iile art. 49 alin. (2)-(7) se aplic n mod corespunztor. Art. 97. - Dispozi iile art. 50 i 51 se aplic n mod corespunztor i pentru organizarea i desfurarea adunrilor generale ale procurorilor. SEC IUNEA a 4-a Organizarea parchetelor militare Art. 98. - (1) Pe lng fiecare instan militar func ioneaz un parchet militar. Pe lng Curtea Militar de Apel Bucureti func ioneaz Parchetul Militar de pe lng Curtea de Apel Bucureti, pe lng Tribunalul Militar Teritorial Bucureti func ioneaz Parchetul Militar de pe lng Tribunalul Militar Teritorial Bucureti, iar pe lng tribunalele militare func ioneaz parchetele de pe lng tribunalele militare. (2) Circumscrip iile parchetelor militare sunt prevzute n anexa nr. 2 care face parte integrant din prezenta lege. (3) Parchetele militare prevzute la alin. (1) au, fiecare, statut de unitate militar, cu indicativ propriu. Art. 99. - (1) Parchetele militare sunt conduse de un prim-procuror militar ajutat de un prim-procuror militar adjunct. (2) Parchetul Militar de pe lng Curtea de Apel Bucureti este condus de un procuror general militar, ajutat de un procuror general militar adjunct. Art. 100. - (1) Parchetele militare exercit prin procurorii militari atribu iile prevzute la art. 63, care se aplic n mod corespunztor. (2) Parchetele militare efectueaz urmrirea penal n cauzele privind fapte penale comise de militari romni disloca i pe teritoriul altor state, n cadrul unor for e multina ionale, n condi iile n care, potrivit unei conven ii interna ionale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitat jurisdic ia romn. Procurorii militari particip la edin ele de judecat ce se desfoar potrivit art. 57. (3) Parchetele militare dispun de organe de cercetare special puse n serviciul lor i fa de care exercit atribu iile prevzute la art. 63 lit. b). (4) Dispozi iile art. 96 i 97 se aplic n mod corespunztor. Art. 101. - (1) Cnd inculpatul este militar activ, procurorul militar care efectueaz urmrirea penal trebuie s fac parte cel pu in din aceeai categorie de grade. (2) Cnd gradul procurorului nu face parte din aceeai categorie cu gradul nvinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunztoare, numit de conductorul parchetului la care este nregistrat cauza. Art. 102. - (1) n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i Parchetului Na ional Anticorup ie func ioneaz sec ii sau servicii de combatere a infrac iunilor svrite de militari care au, fiecare, statut de unitate militar, cu indicativ propriu. (2) Pentru prevenirea i combaterea criminalit ii, precum i pentru stabilirea cauzelor care genereaz sau favorizeaz criminalitatea n rndul militarilor, sec iile sau serviciile din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i Parchetului Na ional Anticorup ie organizeaz i desfoar activit i comune ale procurorilor militari cu organele de control din cadrul Ministerului Aprrii Na ionale, Ministerului Administra iei i Internelor, precum i din cadrul altor structuri militare, pe baz de protocoale. TITLUL IV Organizarea i func ionarea Institutului Na ional al Magistraturii Art. 103. - (1) Institutul Na ional al Magistraturii este institu ia public cu personalitate juridic, aflat n coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizeaz formarea ini ial a judectorilor i procurorilor, formarea profesional continu a judectorilor i procurorilor n func ie, precum i formarea formatorilor, n condi iile legii. (2) Institutul Na ional al Magistraturii nu face parte din sistemul na ional de nv mnt i educa ie i nu este supus dispozi iilor legale n vigoare cu privire la acreditarea institu iilor de nv mnt superior i recunoaterea diplomelor. (3) Institutul Na ional al Magistraturii are sediul n municipiul Bucureti. Art. 104. - (1) Institutul Na ional al Magistraturii este condus de un consiliu tiin ific format din 13 membri: un judector al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, un procuror de la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, un judector al Cur ii de Apel Bucureti, un procuror de la Parchetul de pe

lng Curtea de Apel Bucureti, desemna i de Consiliul Superior al Magistraturii, 3 profesori universitari, recomanda i de Facultatea de Drept a Universit ii Bucureti, Facultatea de Drept a Universit ii "Alexandru Ioan Cuza" din Iai i Facultatea de Drept a Universit ii "Babe-Bolyai" din Cluj-Napoca, 3 reprezentan i alei ai personalului de instruire din cadrul Institutului, un reprezentant al auditorilor de justi ie, un reprezentant al asocia iilor profesionale legal constituite ale judectorilor i procurorilor, precum i directorul Institutului Na ional al Magistraturii, care face parte de drept din consiliu i l prezideaz. (2) Directorul Institutului Na ional al Magistraturii i cei doi adjunc i ai acestuia sunt numi i de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului tiin ific al Institutului Na ional al Magistraturii, din rndul personalului de instruire de specialitate juridic al Institutului, al judectorilor i procurorilor sau al cadrelor didactice din nv mntul superior juridic acreditat potrivit legii. (3) Durata mandatului membrilor consiliului tiin ific este de 3 ani i poate fi rennoit, cu excep ia mandatului reprezentantului auditorilor de justi ie, care este ales pe un an. Art. 105. - Consiliul tiin ific al Institutului Na ional al Magistraturii propune proiectul de buget i hotrte asupra problemelor care privesc organizarea i func ionarea Institutului, la propunerea directorului acestei institu ii. Art. 106. - (1) Institutul Na ional al Magistraturii este finan at de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, n condi iile legii. (2) Directorul Institutului Na ional al Magistraturii este ordonator secundar de credite. Art. 107. - (1) Numrul maxim de posturi pentru Institutul Na ional al Magistraturii se stabilete prin hotrre a Guvernului. (2) Structura organizatoric, statele de func ii i statele de personal ale Institutului Na ional al Magistraturii se aprob de Consiliul Superior al Magistraturii. Art. 108. - (1) Personalul de instruire al Institutului Na ional al Magistraturii este asigurat, de regul, din rndul judectorilor i procurorilor n func ie, care pot fi detaa i n condi iile prezentei legi, cu acordul lor, n cadrul Institutului, cu avizul consiliului tiin ific al Institutului. (2) Institutul Na ional al Magistraturii poate folosi, n condi iile legii, i cadre didactice din nv mntul juridic superior acreditat potrivit legii, al i specialiti romni i strini, precum i personal de specialitate juridic prevzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicat, pentru desfurarea procesului de formare profesional. (3) Salarizarea personalului de instruire al Institutului Na ional al Magistraturii la plata cu ora se face n func ie de numrul de ore de seminar sau curs sus inute, de indemniza ia brut lunar a func iei de judector la nalta Curte de Casa ie i Justi ie i de norma didactic stabilit conform art. 80 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 109. - Prin hotrre a Guvernului se pot nfiin a, n subordinea Ministerului Justi iei i a Ministerului Public, centre regionale de formare profesional continu a grefierilor i a altor categorii de personal de specialitate. TITLUL V Asisten ii judiciari Art. 110. - Asisten ii judiciari sunt numi i de ministrul justi iei, la propunerea Consiliului Economic i Social, pe o perioad de 5 ani, dintre persoanele cu o vechime n func ii juridice de cel pu in 5 ani i care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condi ii: a) au cet enia romn, domiciliul n Romnia i capacitate deplin de exerci iu; b) sunt licen iate n drept i dovedesc o pregtire teoretic corespunztoare; c) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal i se bucur de o bun reputa ie; d) cunosc limba romn; e) sunt apte, din punct de vedere medical i psihologic, pentru exercitarea func iei. Art. 111. - (1) Asisten ii judiciari se bucur de stabilitate pe durata mandatului i se supun numai legii. (2) Dispozi iile legale privind obliga iile, interdic iile i incompatibilit ile judectorilor i procurorilor se aplic i asisten ilor judiciari. (3) Dispozi iile referitoare la concediul de odihn, asisten medical gratuit i gratuitatea transportului, prevzute de lege pentru judectori i procurori, se aplic i asisten ilor judiciari. (4) Asisten ii judiciari depun jurmntul n condi iile prevzute de lege pentru judectori i procurori. (5) Numrul total al posturilor de asisten i judiciari i repartizarea posturilor pe instan e, n raport cu volumul de activitate, se stabilesc prin ordin al ministrului justi iei. Art. 112. - Asisten ii judiciari exercit atribu iile prevzute la art. 55 alin. (2), precum i alte atribu ii prevzute n Regulamentul de ordine interioar al instan elor judectoreti. Art. 113. - (1) Asisten ilor judiciari li se aplic dispozi iile legale privind abaterile i sanc iunile disciplinare, precum i motivele de eliberare din func ie prevzute de lege pentru judectori i procurori. (2) Sanc iunile disciplinare se aplic de ctre ministrul justi iei. (3) mpotriva sanc iunilor aplicate potrivit alin. (2) se poate face contesta ie, n termen de 30 de zile de la

comunicarea sanc iunii, la sec ia de contencios administrativ i fiscal a cur ii de apel n circumscrip ia creia func ioneaz cel sanc ionat. Hotrrea cur ii de apel este definitiv. (4) Asisten ii judiciari pot fi elibera i din func ie i ca urmare a reducerii numrului de posturi, n raport cu volumul de activitate al instan ei. (5) Sanc iunile aplicate asisten ilor judiciari i eliberarea din func ie a acestora se comunic Consiliului Economic i Social de ministrul justi iei. Art. 114. - Prin hotrre a Guvernului, la propunerea Consiliului Economic i Social i a Ministerului Justi iei, se stabilesc: a) condi iile, procedura de selec ie i de propunere de ctre Consiliul Economic i Social a candida ilor, pentru a fi numi i ca asisten i judiciari de ctre ministrul justi iei; b) condi iile de delegare, detaare i transfer al asisten ilor judiciari. Art. 115. - Magistra ii consultan i n func ie la data de intrrii n vigoare a prezentei legi sunt numi i de drept n func iile de asisten i judiciari i i continu activitatea n cadrul tribunalelor de munc i asigurri sociale sau, dup caz, al sec iilor sau completelor specializate. TITLUL VI Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instan elor i al parchetelor Art. 116. - (1) Toate instan ele judectoreti i toate parchetele au n structur urmtoarele compartimente auxiliare de specialitate: a) registratura; b) grefa; c) arhiva; d) biroul de informare i rela ii publice; e) biblioteca. (2) Instan ele judectoreti i parchetele pot avea i alte compartimente stabilite prin regulamentele prevzute la art. 139 alin. (1) i art. 140 alin. (1). (3) Cur ile de apel i parchetele de pe lng aceste cur i, nalta Curte de Casa ie i Justi ie, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i Parchetul Na ional Anticorup ie au, de asemenea, n structur un compartiment de documentare i un compartiment de informatic juridic. Compartimentele de informatic juridic se pot organiza i n structura tribunalelor, a tribunalelor specializate, a judectoriilor i a parchetelor de pe lng aceste instan e. (4) Instan ele i parchetele militare au n structur i un compartiment de documente clasificate. Art. 117. - (1) Biroul de informare i rela ii publice asigur legturile instan ei sau ale parchetului cu publicul i cu mijloacele de comunicare n mas, n vederea garantrii transparen ei activit ii judiciare, n condi iile stabilite de lege. (2) Conductorul biroului, care ndeplinete i rolul de purttor de cuvnt, poate fi un judector sau procuror desemnat de preedintele instan ei sau, dup caz, de conductorul parchetului ori un absolvent al unei facult i de jurnalistic sau specialist n comunicare, numit prin concurs sau examen. Art. 118. - (1) Personalul de specialitate auxiliar este subordonat ierarhic conducerii instan elor sau parchetelor unde func ioneaz. (2) Repartizarea personalului n cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate se face de preedintele instan ei sau de procurorul general ori, dup caz, de prim-procurorul parchetului. (3) La cur ile de apel, tribunale, tribunale specializate i parchetele de pe lng acestea, compartimentele n care i desfoar activitatea personalul auxiliar de specialitate sunt conduse de prim-grefieri, iar la sec iile Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, la sec iile Parchetului Na ional Anticorup ie, la judectorii i parchetele de pe lng acestea, de grefieri-efi. (4) Personalul de specialitate informatic va fi subordonat din punct de vedere administrativ preedintelui instan ei din care face parte i profesional Direc iei de exploatare a tehnologiei informa iei din cadrul Ministerului Justi iei. (5) Personalul auxiliar de la instan ele i parchetele militare, de la sec iile sau serviciile din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i Parchetului Na ional Anticorup ie poate proveni i din rndul militarilor activi. Art. 119. - (1) Grefierii care particip la edin ele de judecat sau la efectuarea actelor de urmrire penal sunt obliga i s efectueze toate consemnrile despre desfurarea acestora i s ndeplineasc orice alte nsrcinri din dispozi ia i sub controlul preedintelui completului de judecat sau, dup caz, al procurorului. (2) La edin ele de judecat, grefierii sunt obliga i s poarte inuta vestimentar corespunztoare instan ei unde func ioneaz. inuta vestimentar se stabilete prin hotrre a Guvernului i se asigur n mod gratuit. (3) La edin ele de judecat, grefierii militari sunt obliga i s poarte uniforma militar.

Art. 120. - (1) n vederea informatizrii activit ii instan elor i parchetelor, preedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, ministrul justi iei, procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau, dup caz, procurorul general al Parchetului Na ional Anticorup ie iau msuri pentru dotarea tehnic corespunztoare a acestora. (2) Numrul informaticienilor se stabilete de ctre preedintele instan ei sau, dup caz, de ctre conductorul parchetului, cu avizul conform al direc iei de specialitate din cadrul Ministerului Justi iei, respectiv al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. (3) n cazul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i al Parchetului Na ional Anticorup ie, avizul prevzut la alin. (2) nu este necesar. (4) n vederea crerii unui sistem informatic unitar i func ional, institu iile sistemului judiciar au obliga ia de a duce la ndeplinire msurile prevzute n strategia de informatizare a sistemului judiciar, care se aprob prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justi iei. (5) Dotarea tehnic necesar informatizrii instan elor militare, a sec iei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie ori, dup caz, din cadrul Parchetului Na ional Anticorup ie, precum i a parchetelor militare se asigur de Ministerul Aprrii Na ionale. TITLUL VII Paza instan elor judectoreti i a parchetelor i protec ia magistra ilor Art. 121. - (1) Paza sediilor instan elor judectoreti i a parchetelor, a bunurilor i valorilor apar innd acestora, supravegherea accesului i men inerea ordinii interioare necesare desfurrii normale a activit ii n aceste sedii se asigur, n mod gratuit, de ctre Jandarmeria Romn, prin structurile sale specializate. (2) Numrul personalului Jandarmeriei Romne necesar pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabilete prin hotrre a Guvernului, la propunerea ministrului justi iei i ministrului administra iei i internelor, precum i a preedintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. (3) Activitatea personalului prevzut la alin. (2) este coordonat de preedintele instan ei sau de conductorul parchetului. Art. 122. - (1) Instan ele i parchetele militare dispun de poli ia militar pus n serviciul lor de Ministerul Aprrii Na ionale, n mod gratuit. Necesarul de personal de poli ie militar va fi stabilit prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justi iei i a Ministerului Aprrii Na ionale. (2) Poli ia militar pus n serviciul instan elor i parchetelor militare este subordonat preedin ilor sau prim-procurorilor acestora. (3) Paza sediilor instan elor i parchetelor militare, a celorlalte spa ii folosite de acestea, a bunurilor i valorilor ce le apar in, supravegherea accesului i men inerea ordinii interioare necesare desfurrii normale a activit ii se asigur, n mod gratuit, de ctre Poli ia Militar. (4) Numrul personalului necesar pentru fiecare instan sau parchet va fi stabilit de ministrul justi iei, la propunerea preedintelui Cur ii Militare de Apel i a sec iei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Art. 123. - Poli ia Romn i Jandarmeria Romn au obliga ia de a acorda sprijinul necesar, potrivit atribu iilor legale, instan elor i parchetelor militare, sec iei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i din cadrul Parchetului Na ional Anticorup ie, pentru buna desfurare a procesului penal, la solicitarea acestora. Art. 124. - Modul de utilizare a personalului de poli ie pentru asigurarea protec iei judectorilor i procurorilor, precum i modul de utilizare a personalului Jandarmeriei Romne pentru asigurarea pazei sediilor instan elor judectoreti i parchetelor, a bunurilor i valorilor apar innd acestora, supravegherea accesului i men inerea ordinii interioare se stabilesc prin protocol ncheiat ntre nalta Curte de Casa ie i Justi ie, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, Parchetul Na ional Anticorup ie sau, dup caz, Ministerul Justi iei i Ministerul Administra iei i Internelor. TITLUL VIII Gestiunea economico-financiar i administrativ a instan elor i parchetelor CAPITOLUL I Organizarea departamentului economico-financiar i administrativ Art. 125. - (1) nalta Curte de Casa ie i Justi ie, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, Parchetul Na ional Anticorup ie, cur ile de apel, parchetele de pe lng cur ile de apel, tribunalele i parchetele de pe lng tribunale au n structur cte un departament economico-financiar i administrativ, condus de un manager economic. (2) Managerul economic este subordonat preedintelui instan ei sau, dup caz, conductorului

parchetului n cadrul cruia func ioneaz. (3) Departamentul economico-financiar i administrativ din cadrul tribunalelor i parchetelor de pe lng acestea asigur activitatea economic, financiar i administrativ i pentru tribunalele specializate i judectoriile sau, dup caz, pentru parchetele din circumscrip ia lor. (4) Dispozi iile alin. (1) i (2) se aplic i Cur ii Militare de Apel Bucureti i Parchetului Militar de pe lng Curtea Militar de Apel Bucureti. Art. 126. - (1) Poate fi numit n func ia de manager economic persoana care a fost admis la concursul organizat n acest scop de ctre: a) nalta Curte de Casa ie i Justi ie, pentru managerul economic al acestei instan e; b) cur ile de apel, pentru managerii economici ai cur ilor de apel i ai tribunalelor; c) Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, pentru managerul economic al acestui parchet i pentru managerii economici ai parchetelor de pe lng cur i de apel i tribunale; d) Parchetul Na ional Anticorup ie, pentru managerul economic al acestui parchet. (2) La concursul prevzut la alin. (1) se pot nscrie persoanele care au studii economice superioare i o vechime n specialitate de minimum 5 ani. (3) Numirea n func ia de manager economic a persoanelor declarate admise la concursul prevzut la alin. (1) se face prin ordin al conductorului instan ei sau, dup caz, al conductorului parchetului care organizeaz concursul. (4) Personalul din cadrul departamentului economico-financiar i administrativ este ncadrat de ctre preedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, procurorul general al Parchetului Na ional Anticorup ie, preedintele cur ii de apel sau, dup caz, procurorul general al parchetului de pe lng curtea de apel, pe baz de concurs sau prob practic. (5) Concursul prevzut la alin. (1) i (4) se organizeaz potrivit unui regulament aprobat de preedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, de ministrul justi iei, de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau, dup caz, de procurorul general al Parchetului Na ional Anticorup ie. Art. 127. - Managerul economic are urmtoarele atribu ii principale: a) conduce departamentul economico-financiar i administrativ al instan ei sau parchetului n cadrul cruia func ioneaz; b) rspunde pentru gestiunea economico-financiar a instan elor sau parchetelor fr personalitate juridic din circumscrip ia instan ei sau a parchetului n cadrul cruia func ioneaz; c) ndeplinete, pe baza delegrii primite din partea ordonatorilor de credite, toate atribu iile acestora prevzute de lege; d) organizeaz elaborarea, fundamentarea i prezentarea la organele abilitate a proiectelor de buget anuale, la termenele i n condi iile prevzute de Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, cu modificrile i completrile ulterioare; e) coordoneaz activitatea de administrare a sediilor instan elor i parchetelor i ia msuri pentru asigurarea condi iilor materiale n vederea desfurrii corespunztoare a activit ii instan elor i parchetelor; f) ia msuri pentru elaborarea i fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrrile de repara ii curente i capitale ale sediilor i obiectivelor de investi ii, urmrete i rspunde de realizarea acestora; g) organizeaz inerea eviden ei tuturor imobilelor din proprietatea sau administrarea instan elor ori, dup caz, a parchetelor, precum i a celorlalte bunuri aflate n patrimoniul acestora; h) urmrete i rspunde de utilizarea cu eficien a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum i a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii; i) organizeaz inerea la zi a contabilit ii instan ei i parchetului din circumscrip ia n cadrul creia func ioneaz i controleaz efectuarea corect a tuturor opera iunilor financiar-contabile n documentele specifice, precum i ntocmirea i prezentarea la termenele stabilite a situa iilor financiare asupra patrimoniului aflat n administrare, potrivit prevederilor Legii contabilit ii nr. 82/1991, republicat; j) coordoneaz activitatea de administrare a sediilor instan elor i parchetelor din circumscrip iile n cadrul crora func ioneaz, stabilind msuri pentru asigurarea condi iilor materiale n vederea desfurrii corespunztoare a activit ii acestora. De asemenea, asigur ordinea, cur enia i paza bunurilor n sediile instan elor, inclusiv msuri pentru prevenirea i stingerea incendiilor. Art. 128. - Managerii economici, informaticienii i personalul de specialitate din activitatea financiar-contabil i din birourile locale pentru expertize judiciare tehnice i contabile au calitatea de func ionari publici, avnd drepturile i obliga iile prevzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 129. - Preedin ii instan elor i conductorii parchetelor pot delega calitatea de ordonator de credite managerilor economici. Art. 130. - (1) Instan ele militare care nu au sediul n municipiul Bucureti i parchetele de pe lng

acestea au n structur un compartiment economico-administrativ. (2) Personalul auxiliar din compartimentul economico-administrativ are urmtoarele atribu ii principale: a) ntocmete documenta ia pentru achizi iile publice, serviciile i lucrrile necesare desfurrii activit ii instan elor; b) asigur aprovizionarea cu materiale de ntre inere i uz gospodresc, mijloace fixe i obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfurrii optime a activit ii instan elor; c) asigur ntre inerea i func ionarea cldirilor, instala iilor tehnico-sanitare de nclzire, a celorlalte mijloace fixe i obiecte de inventar din dotare; d) asigur ordinea, cur enia i paza bunurilor n sediile instan elor; e) ntreprinde msuri pentru prevenirea i stingerea incendiilor, precum i pentru nlturarea consecin elor unor calamit i. CAPITOLUL II Bugetele instan elor i parchetelor Art. 131. - (1) Activitatea instan elor i parchetelor este finan at de la bugetul de stat. (2) Bugetul cur ilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate i al judectoriilor este gestionat de Ministerul Justi iei, ministrul justi iei avnd calitatea de ordonator principal de credite. (3) Bugetul pentru parchetele de pe lng cur ile de apel, tribunale, tribunale specializate i judectorii este gestionat de Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. (4) Bugetele instan elor i parchetelor militare este gestionat de Ministerul Aprrii Na ionale, ministrul aprrii na ionale avnd calitatea de ordonator principal de credite. Art. 132. - (1) Cur ile de apel i parchetele de pe lng cur ile de apel elaboreaz proiectele de buget anual pentru instan ele sau, dup caz, parchetele din circumscrip iile lor. (2) Proiectele de buget elaborate potrivit alin. (1) se transmit Ministerului Justi iei sau, dup caz, Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. (3) Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i Parchetul Na ional Anticorup ie i elaboreaz propriile proiecte de buget anual. n bugetul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sunt cuprinse i bugetele parchetelor de pe lng celelalte instan e judectoreti. (4) Proiectele de bugete elaborate potrivit alin. (1) i (3) se supun avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii. (5) Bugetul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se aprob de adunarea general a judectorilor acestei cur i, cu avizul consultativ al Ministerului Finan elor Publice. (6) Proiectele de buget anual se elaboreaz de Curtea Militar de Apel Bucureti, respectiv de sec ia sau serviciul din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, dup consultarea celorlalte instan e i parchete militare, se supun avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii i se transmit Ministerului Aprrii Na ionale. (7) Anual, Guvernul Romniei va include n bugetul Ministerului Aprrii Na ionale fondurile necesare potrivit art. 131 alin. (4). Art. 133. - (1) Fiecare instan i fiecare parchet se ncadreaz cu numrul necesar de judectori sau, dup caz, de procurori, precum i cu numrul necesar de personal auxiliar de specialitate i personal al departamentului economico-financiar i administrativ. (2) Preedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i preedin ii cur ilor de apel, mpreun cu ministrul justi iei, procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau, dup caz, procurorul general al Parchetului Na ional Anticorup ie analizeaz anual volumul de activitate al instan elor i parchetelor i, n func ie de rezultatele analizei, iau msuri pentru suplimentarea sau reducerea numrului de posturi, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii. Art. 134. - (1) Numrul maxim de posturi pentru instan e i parchete se stabilete prin hotrre a Guvernului, la propunerea ministrului justi iei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Pentru nalta Curte de Casa ie i Justi ie, numrul maxim de posturi se stabilete prin hotrre a Guvernului, la propunerea ministrului justi iei i a preedintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Pentru instan ele i parchetele militare, numrul maxim de posturi se aprob, potrivit alin. (1), cu avizul consultativ al ministrului aprrii na ionale. Art. 135. - (1) Statele de func ii i de personal pentru cur ile de apel, tribunale, tribunale specializate, judectorii i parchete se aprob cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justi iei. (2) Statele de func ii i de personal pentru fiecare instan militar i parchet de pe lng aceasta se aprob prin ordin al ministrului justi iei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii i al ministrului aprrii na ionale. Art. 136. - ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, atribu iile Ministerului Justi iei referitoare la gestionarea bugetului cur ilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate i al judectoriilor vor fi preluate de

nalta Curte de Casa ie i Justi ie. TITLUL IX Dispozi ii tranzitorii i finale Art. 137. - Pe lng instan ele judectoreti func ioneaz, n condi iile legii, urmtoarele structuri: a) serviciile de reintegrare social i supraveghere; b) oficiile registrului comer ului; c) alte structuri nfiin ate prin lege special. Art. 138. - (1) Statul este obligat s asigure sediile i celelalte mijloace materiale i financiare necesare pentru buna func ionare a activit ii instan elor i parchetelor. (2) Guvernul, Consiliul General al Municipiului Bucureti, consiliile jude ene i consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, pun la dispozi ia naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, a Ministerului Justi iei, a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i a Parchetului Na ional Anticorup ie sediile necesare bunei func ionri a instan elor judectoreti i a parchetelor. (3) Drepturile materiale i bneti ale personalului instan elor i parchetelor militare i mijloacele materiale, inclusiv cele auto, necesare func ionrii instan elor i parchetelor militare, sec iei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i sec iei sau serviciului din cadrul Parchetului Na ional Anticorup ie se asigur de Ministerul Aprrii Na ionale. Art. 139. - (1) Prin Regulamentul de ordine interioar al instan elor judectoreti se stabilesc: a) organizarea administrativ a cur ilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate i a judectoriilor; b) modul i criteriile de repartizare a cauzelor pe complete de judecat, n vederea asigurrii respectrii principiilor distribu iei aleatorii i continuit ii; c) atribu iile preedin ilor, vicepreedin ilor, judectorilor inspectori, preedin ilor de sec ii, ale judectorilor i ale celorlalte categorii de personal; d) organizarea i modul de desfurare a activit ii colegiilor de conducere ale instan elor judectoreti i a adunrilor generale ale judectorilor; e) vacan a judectoreasc; f) modul de organizare, func ionarea i atribu iile compartimentelor auxiliare de specialitate; g) modul de organizare, func ionarea i atribu iile departamentului economico-financiar i administrativ. (2) Regulamentul de ordine interioar al instan elor judectoreti se elaboreaz de Consiliul Superior al Magistraturii i de Ministerul Justi ei i se aprob prin hotrre a Consiliului Superior al Magistraturii, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 140. - (1) Prin Regulamentul de ordine interioar al parchetelor se stabilesc: a) organizarea administrativ a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, a Parchetului Na ional Anticorup ie, a parchetelor de pe lng cur ile de apel, tribunale, tribunale pentru minori i familie i judectorii; b) atribu iile procurorilor generali, prim-procurorilor i ale adjunc ilor acestora, ale procurorilor inspectori, ale procurorilor efi i ale procurorilor, precum i ale celorlalte categorii de personal; c) organizarea i modul de desfurare a activit ii colegiilor de conducere ale parchetelor i a adunrilor generale ale procurorilor; d) ierarhia func iilor administrative din cadrul Ministerului Public; e) modul de organizare, func ionarea i atribu iile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor; f) modul de organizare, func ionarea i atribu iile departamentului economico-financiar i administrativ din cadrul parchetelor. (2) Regulamentul de ordine interioar prevzut la alin. (1) se aprob prin ordin al ministrului justi iei, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau, dup caz, a procurorului general al Parchetului Na ional Anticorup ie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Art. 141. - Referirile la Curtea Suprem de Justi ie cuprinse n actele normative n vigoare se consider a fi fcute la nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Art. 142. - (1) Datele la care vor ncepe s func ioneze tribunalele specializate i localit ile n care i vor desfura activitatea se stabilesc, n mod ealonat, prin ordin al ministrului justi iei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Dispozi iile prezentei legi privind managerii economici ai instan elor i ai parchetelor se aplic ncepnd cu 1 iulie 2005. (3) Func ia de manager economic se echivaleaz cu func ia de director executiv. (4) Pn la nceperea func ionrii Tribunalului Ilfov i a parchetului de pe lng aceast instan , cauzele de competen a acestora se solu ioneaz de Tribunalul Bucureti i, respectiv, de Parchetul de pe lng Tribunalul Bucureti.

Art. 143. - (1) Dispozi iile art. 53 alin. (1) privind repartizarea cauzelor n sistem informatizat se aplic treptat, ac iunea ncheindu-se pn n anul 2007. (2) Pn n anul 2007 repartizarea cauzelor la instan ele care nu dispun de sistem informatizat se face n mod aleatoriu, n condi iile stabilite prin Regulamentul de ordine interioar al instan elor judectoreti. Art. 144. - (1) Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, se abrog: a) dispozi iile art. 1-5, art. 7-11, art. 17-26, art. 27-35, art. 44-54, art. 56 i 57 din Legea Cur ii Supreme de Justi ie nr. 56/1993, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificrile i completrile ulterioare; b) dispozi iile art. 1, art. 2 alin. 1, 3 i 4, art. 4-9, art. 10-16, art. 17 alin. 11 -13 i alin. 3-5, art. 18-25, art. 26-41, art. 691-695, art. 70-85, art. 132, art. 133 alin. 1 i 3, art. 134 i art. 136-160 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judectoreasc, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Dispozi iile art. 135 din Legea nr. 92/1992, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, referitoare la directorii economici se abrog de la data de 1 iulie 2005. NOT: Reproducem mai jos prevederile art. II-IV, VII i VIII din titlul XVI al Legii nr. 247/2005, care nu sunt ncorporate n textul republicat al Legii nr. 304/2004 i care se aplic, n continuare, ca dispozi ii proprii ale titlului XVI al Legii nr. 247/2005. "Art. II. - (1) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, func iile de judector inspector i procuror inspector se desfiin eaz, iar posturile se transform n posturi de judector, respectiv procuror. (2) Activit ile aflate n curs de desfurare ale judectorilor inspectori i procurorilor inspectori vor fi continuate de judectori sau procurori desemna i de conductorii instan elor judectoreti sau parchetelor. Art. III. - Dispozi iile prezentei legi privind nregistrarea edin elor de judecat, precum i cele privind numirea la birourile de informare i rela ii publice a absolven ilor unei facult i de jurnalistic sau a specialitilor n comunicare se aplic de la 1 iulie 2006. Art. IV. - (1) Circumscrip iile teritoriale ale parchetelor militare din municipiile Bacu, Braov, Constan a, Craiova, Oradea, Ploieti i Trgu Mure care se desfiin eaz prin intrarea n vigoare a prezentei legi se redistribuie n concordan cu circumscrip iile teritoriale ale instan elor militare n aceste localit i, potrivit anexei nr. 2 la prezenta lege. (2) Func iile reduse ca urmare a reorganizrii instan elor i parchetelor militare, potrivit prezentei legi, trec n statele de func ii ale Ministerului Justi iei i ale Ministerului Public, cu luarea msurilor de finan are prin transferul la aceste institu ii a fondurilor corespunztoare din bugetul Ministerului Aprrii Na ionale. (3) Spa iile i dotrile materiale ale parchetelor militare desfiin ate vor fi preluate de parchetele militare crora, prin redistribuire, le revin circumscrip iile teritoriale ale unit ilor desfiin ate. (4) Personalul auxiliar civil i militar din cadrul instan elor i parchetelor militare care opteaz pentru transfer la instan ele i parchetele civile sau ale cror func ii au fost reduse va fi transferat, inndu-se seama de op iunea exprimat, la instan ele i parchetele civile din raza de domiciliu sau din alte localit i. (5) La transferul personalului auxiliar civil i militar de la instan ele i parchetele militare la instan ele sau parchetele civile, se ine seama, potrivit legii, de vechimea n munc i de activitatea profesional. n acest caz, trecerea n rezerv sau direct n retragere a personalului auxiliar militar este obligatorie.
............................................................................................

Art. VII. - Regulamentele prevzute de prezenta lege se actualizeaz i se adopt n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi i se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. VIII. - (1) n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, vor fi organizate alegeri pentru colegiile de conducere ale instan elor i parchetelor. (2) Atribu iile membrilor actualelor colegii de conducere nceteaz la expirarea termenului prevzut la alin. (1)." ANEXA Nr. 1 A. JUDECTORIILE, PARCHETELE I LOCALIT ILE DE REEDIN ALE ACESTORA
Jude ul Judectoria Localitatea de reedin Alba Alba Iulia municipiul Alba Iulia Cmpeni oraul Cmpeni Aiud municipiul Aiud Blaj municipiul Blaj Sebe municipiul Sebe Arad Arad municipiul Arad Ineu oraul Ineu Lipova oraul Lipova Gurahon comuna Gurahon Chiineu-Cri oraul Chiineu-Cri

Arge

Bacu

Bihor

Bistri a-Nsud Botoani

Braov

Brila Buzu

Cara-Severin

Clrai Cluj

Constan a

Covasna Dmbovi a

Dolj

Gala i

Giurgiu Gorj

Harghita

Hunedoara

Ialomi a Iai

Ilfov Maramure

Mehedin i

Mure

Neam

Olt

Prahova

Satu Mare Slaj

Piteti Cmpulung Curtea de Arge Costeti Topoloveni Bacu Oneti Moineti Podu Turcului Buhui Oradea Beiu Marghita Aled Salonta Bistri a Nsud Beclean Botoani Dorohoi Sveni Darabani Braov Fgra Rupea Zrneti Brila Furei nsur ei Buzu Rmnicu Srat Ptrlagele Pogoanele Rei a Caransebe Oravi a Moldova Nou Bozovici Boca Clrai Olteni a Lehliu-Gar Cluj-Napoca Turda Dej Huedin Gherla Constan a Medgidia Hrova Mangalia Cernavod Bneasa Sfntu Gheorghe Trgu Secuiesc ntorsura Buzului Trgovite Geti Pucioasa Rcari Moreni Craiova Bileti Filiai egarcea Calafat Bechet Gala i Tecuci Trgu Bujor Lieti Giurgiu Bolintin-Vale Comana Trgu Jiu Trgu Crbuneti Novaci Motru Miercurea-Ciuc Odorheiu Secuiesc Topli a Gheorgheni Deva Hunedoara Petroani Ortie Brad Ha eg Slobozia Urziceni Feteti Iai Pacani Hrlu Rducneni Buftea Cornetu Baia Mare Sighetu Marma iei Vieu de Sus Trgu Lpu Dragomireti omcuta Mare Drobeta-Turnu Severin Strehaia Orova Vnju Mare Baia de Aram Trgu Mure Sighioara Reghin Trnveni Ludu Sngeorgiu de Pdure Piatra-Neam Roman Trgu-Neam Bicaz Slatina Caracal Corabia Bal Scorniceti Ploieti Cmpina Vlenii de Munte Mizil Sinaia Urla i Satu Mare Carei Negreti-Oa Zalu imleu Silvaniei

municipiul Piteti municipiul Cmpulung municipiul Curtea de Arge oraul Costeti oraul Topoloveni municipiul Bacu municipiul Oneti municipiul Moineti comuna Podu Turcului oraul Buhui municipiul Oradea municipiul Beiu municipiul Marghita oraul Aled municipiul Salonta municipiul Bistri a oraul Nsud oraul Beclean municipiul Botoani municipiul Dorohoi oraul Sveni oraul Darabani municipiul Braov municipiul Fgra oraul Rupea oraul Zrneti municipiul Brila oraul Furei oraul nsur ei municipiul Buzu municipiul Rmnicu Srat oraul Ptrlagele oraul Pogoanele municipiul Rei a municipiul Caransebe oraul Oravi a oraul Moldova Nou comuna Bozovici oraul Boca municipiul Clrai municipiul Olteni a oraul Lehliu-Gar municipiul Cluj-Napoca municipiul Turda municipiul Dej oraul Huedin municipiul Gherla municipiul Constan a municipiul Medgidia oraul Hrova municipiul Mangalia oraul Cernavod oraul Bneasa municipiul Sfntu Gheorghe municipiul Trgu Secuiesc oraul ntorsura Buzului municipiul Trgovite oraul Geti oraul Pucioasa oraul Rcari municipiul Moreni municipiul Craiova municipiul Bileti oraul Filiai oraul egarcea municipiul Calafat oraul Bechet municipiul Gala i municipiul Tecuci oraul Trgu Bujor comuna Lieti municipiul Giurgiu oraul Bolintin-Vale comuna Comana municipiul Trgu Jiu oraul Trgu Crbuneti oraul Novaci municipiul Motru municipiul Miercurea-Ciuc municipiul Odorheiu Secuiesc municipiul Topli a municipiul Gheorgheni municipiul Deva municipiul Hunedoara municipiul Petroani municipiul Ortie municipiul Brad oraul Ha eg municipiul Slobozia municipiul Urziceni municipiul Feteti municipiul Iai municipiul Pacani oraul Hrlu comuna Rducneni oraul Buftea comuna Cornetu municipiul Baia Mare municipiul Sighetu Marma iei oraul Vieu de Sus oraul Trgu Lpu comuna Dragomireti oraul omcuta Mare municipiul Drobeta-Turnu Severin oraul Strehaia municipiul Orova oraul Vnju Mare oraul Baia de Aram municipiul Trgu Mure municipiul Sighioara municipiul Reghin municipiul Trnveni oraul Ludu oraul Sngeorgiu de Pdure municipiul Piatra-Neam municipiul Roman oraul Trgu-Neam oraul Bicaz municipiul Slatina municipiul Caracal oraul Corabia oraul Bal oraul Scorniceti municipiul Ploieti municipiul Cmpina oraul Vlenii de Munte oraul Mizil oraul Sinaia oraul Urla i municipiul Satu Mare municipiul Carei oraul Negreti-Oa municipiul Zalu oraul imleu Silvaniei

Jibou oraul Jibou Sibiu municipiul Sibiu Media municipiul Media Agnita oraul Agnita Avrig oraul Avrig Slite oraul Slite Suceava Suceava municipiul Suceava Cmpulung Moldovenesc municipiul Cmpulung Moldovenesc Rdu i municipiul Rdu i Flticeni municipiul Flticeni Vatra Dornei municipiul Vatra Dornei Gura Humorului oraul Gura Humorului Teleorman Alexandria municipiul Alexandria Roiori de Vede municipiul Roiori de Vede Turnu Mgurele municipiul Turnu Mgurele Videle oraul Videle Zimnicea oraul Zimnicea Timi Timioara municipiul Timioara Lugoj municipiul Lugoj Deta oraul Deta Snnicolau Mare oraul Snnicolau Mare Fget oraul Fget Jimbolia oraul Jimbolia Tulcea Tulcea municipiul Tulcea Babadag oraul Babadag Mcin oraul Mcin Vaslui Vaslui municipiul Vaslui Brlad municipiul Brlad Hui municipiul Hui Murgeni oraul Murgeni Vlcea Rmnicu Vlcea municipiul Rmnicu Vlcea Drgani municipiul Drgani Horezu oraul Horezu Brezoi oraul Brezoi Blceti oraul Blceti Vrancea Focani municipiul Focani Panciu oraul Panciu Adjud municipiul Adjud Bucureti Judectoria sectorului 1 municipiul Bucureti Judectoria sectorului 2 municipiul Bucureti Judectoria sectorului 3 municipiul Bucureti Judectoria sectorului 4 municipiul Bucureti Judectoria sectorului 5 municipiul Bucureti Judectoria sectorului 6 municipiul Bucureti Sibiu

B. TRIBUNALELE, PARCHETELE DE PE LNG TRIBUNALE I LOCALIT ILE DE REEDIN


Jude ul Tribunalul Localitatea de reedin Alba Alba Iulia municipiul Alba Iulia Arad Arad municipiul Arad Arge Arge municipiul Piteti Bacu Bacu municipiul Bacu Bihor Bihor municipiul Oradea Bistri a-Nsud Bistri a-Nsud municipiul Bistri a Botoani Botoani municipiul Botoani Braov Braov municipiul Braov Brila Brila municipiul Brila Buzu Buzu municipiul Buzu Cara-Severin Cara-Severin municipiul Rei a Clrai Clrai municipiul Clrai Cluj Cluj municipiul Cluj-Napoca Constan a Constan a municipiul Constan a Covasna Covasna municipiul Sfntu Gheorghe Dmbovi a Dmbovi a municipiul Trgovite Dolj Dolj municipiul Craiova Gala i Gala i municipiul Gala i Giurgiu Giurgiu municipiul Giurgiu Gorj Gorj municipiul Trgu Jiu Harghita Harghita municipiul Miercurea-Ciuc Hunedoara Hunedoara municipiul Deva Ialomi a Ialomi a municipiul Slobozia Iai Iai municipiul Iai Ilfov Ilfov oraul Buftea Maramure Maramure municipiul Baia Mare Mehedin i Mehedin i municipiul Drobeta-Turnu Severin Mure Mure municipiul Trgu Mure Neam Neam municipiul Piatra-Neam Olt Olt municipiul Slatina Prahova Prahova municipiul Ploieti Satu Mare Satu Mare municipiul Satu Mare Slaj Slaj municipiul Zalu Sibiu Sibiu municipiul Sibiu Suceava Suceava municipiul Suceava Teleorman Teleorman municipiul Alexandria Timi Timi municipiul Timioara Tulcea Tulcea municipiul Tulcea Vaslui Vaslui municipiul Vaslui Vlcea Vlcea municipiul Rmnicu Vlcea Vrancea Vrancea municipiul Focani Bucureti Bucureti municipiul Bucureti

C. CUR ILE DE APEL, PARCHETELE DE PE LNG CUR ILE DE APEL, CIRCUMSCRIP IILE ACESTORA I LOCALIT ILE DE REEDIN
Tribunalele cuprinse Curtea de apel n circumscrip ia Localitatea de reedin cur ii de apel 1. Curtea de Apel Alba Iulia Alba municipiul Alba Iulia Sibiu Hunedoara 2. Curtea de Apel Piteti Arge municipiul Piteti Vlcea 3. Curtea de Apel Bacu Bacu municipiul Bacu Neam 4. Curtea de Apel Oradea Bihor municipiul Oradea Satu Mare 5. Curtea de Apel Suceava Suceava municipiul Suceava Botoani 6. Curtea de Apel Braov Braov municipiul Braov Covasna

7. Curtea de Apel Bucureti Bucureti municipiul Bucureti Clrai Giurgiu Ialomi a Ilfov Teleorman 8. Curtea de Apel Cluj Cluj municipiul Cluj-Napoca Bistri a-Nsud Maramure Slaj 9. Curtea de Apel Constan a Constan a municipiul Constan a Tulcea 10. Curtea de Apel Craiova Dolj municipiul Craiova Gorj Mehedin i Olt 11. Curtea de Apel Gala i Gala i municipiul Gala i Brila Vrancea 12. Curtea de Apel Iai Iai municipiul Iai Vaslui 13. Curtea de Apel Trgu Mure Mure municipiul Trgu Mure Harghita 14. Curtea de Apel Ploieti Prahova municipiul Ploieti Buzu Dmbovi a 15. Curtea de Apel Timioara Timi municipiul Timioara Arad Cara-Severin

ANEXA Nr. 2*) Circumscrip iile instan elor militare, ale parchetelor de pe lng acestea i localit ile de reedin ___________ *) Anexa nr. 2 este reprodus n facsimil.
Nr. Instan a militar i Parchetul militar i Circumscrip ia crt. localitatea de localitatea de reedin teritorial reedin I.1.Tribunalul Militar Parchetul de pe lng Arge Bucureti Tribunalul Militar Bucureti Clrai Sediul: Municipiul Sediul: Municipiul Bucureti Giurgiu Bucureti Ialomi a Ilfov Olt Teleorman Vlcea Municipiul Bucureti Constan a Tulcea Brila Buzu Dmbovi a Prahova I.2.Tribunalul Militar ClujParchetul de pe lng Braov Sediul: Municipiul Tribunalul Militar Cluj Covasna Cluj-Napoca Sediul: Municipiul Sibiu Cluj-Napoca Alba Bistri a-Nsud Cluj Slaj Harghita Mure Bihor Maramure Satu-Mare I.3.Tribunalul Militar Parchetul de pe lng Bacu Iai Tribunalul Militar Iai Neam Sediul: Municipiul IaiSediul: Municipiul Iai Suceava Vrancea Botoani Gala i Iai Vaslui I.4.Tribunalul Militar Parchetul de pe lng Dolj Timioara Tribunalul Militar Timioara Gorj Sediul: Municipiul Sediul: Municipiul Timioara Hunedoara Timioara Mehedin i Arad Cara-Severin Timi II. Tribunalul Militar Parchetul Militar de pe Competen Teritorial Bucureti lng Tribunalul Militar teritorial general Sediul: Municipiul Teritorial Bucureti Bucureti Sediul: Municipiul Bucureti III.Curtea Militar de Parchetul Militar de pe Competen Apel Bucureti lng Curtea Militar de teritorial general Sediul: Municipiul Apel Bucureti Bucureti Sediul: Municipiul Bucureti

S-ar putea să vă placă și