PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Chimie Titlul lecţiei: Formarea ionilor pozitivi Tipul lecției: lecţie de comunicare de noi cunoştinţe Durata : 50 min Clasa: a VII a Data: Profesor: Munteanu Loredana (căs. Nastasă) Competenţe specifice: 1.2. Clasificarea particulelor elementare, elementelor, ionilor, moleculelor după unul sau mai multe criterii. 2.2. Formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi, ioni şi molecule. 4.2. Folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi substanţelor chimice. Competenţe derivate: Elevii: C1 - clasifică ionii; C2 - modelează formarea unor ioni; C3 - recunosc structurile electronice ale atomilor, respectiv ionilor; C4 - rezolvă problemele propuse folosind algoritmii specifici. Resurse materiale - tabelul periodic al elementelor - fişa de lucru - reţeaua de calculatoare - programul AeL. Resurse procedurale - conversaţia - explicaţia - modelarea - algoritmizarea - descoperirea dirijată - instruirea programată. Forme de organizare a lecţiei - activitate frontală - activitate pe grupe Forme de evaluare: Formativă prin chestionare orală şi scrisă Bibliografie: 1. Programa şcolară pentru clasa a VII-a – Chimie. Programa a fost aprobată prin Ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. /5097/ 09.09.2009. 2. R. Constantinescu - Chimie, Manual pentru clasa a VII-a, Editura Sigma, Bucureşti, 1998. 3. Metodica predării chimiei pentru concursul de titularizare, V. Sunel, I. Ciocoiu T. Rudica E. Bicu, Ed Marathon, 1997

1

Formulează întrebări. Profesorul solicită elevilor să Elevii răspund solicitării Conversaţia prezinte caracteristicile profesorului. Conversaţia Fac lista cu ceea ce ştiu despre ioni.Desfăşurarea lecţiei Nr. Notează întrebările pe coloana din mijloc. Elevii îşi pregătesc pe bancă cărţile şi caietele de chimie. atomului. Resurse procedurale Metode şi Forme procedee de organiza re Resurse materiale Evaluare Momentele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Moment organizatoric (5’) 2. Supraveghează instalarea elevilor la computere în perechi. Se instalează la computere în perechi. Asigură condiţiile necesare desfăşurării lecţiei. Distribuie elevilor fişa de lucru: Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat Cere perechilor să facă o listă cu ceea ce ştiu despre ioni Realizează la tablă un tabel după modelul de mai jos: Ştiu Vreau să Am ştiu învăţat Cere câtorva perechi să spună ce au scris pe listă. Legătura cu lecţiile anterioare (5’) Verifică prezenţa. Frontală Observarea Fişa de lucru: Orală Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat Răspund la întrebări. Verifică cunoştinţele pe care elevii le au despre ioni. Crt. Ajută elevii să formuleze întrebări despre lucrurile pe care nu le cunosc despre ioni. 3. Captarea atenției (3’) Notează întrebările pe coloana din mijloc din fişa de lucru. 1. 2 Frontală Orală . Notează pe tablă lucrurile cu care toţi elevii sunt de acord.

Anunţarea temei de Scrie pe tablă titlul lecţiei – studiu şi a competenţelor. 3 . Distribuie fişa de lucru: Formarea ionilor pozitivi. Deschide din programul AeL secvenţa – Formarea ionului de magneziu Elevii notează lecţiei pe caiet titlul Conversaţia Frontală Tabla Creta Caietul Conversaţia Explicaţia modelarea Descoperirea Deschid programul AeL dirijată introducând numele şi Instruirea parola utilizatorului. Comunicarea/ însuşirea Indică elevilor că pentru a afla noilor conţinuturi informaţii referitoare la formarea (20’) ionilor pozitivi se va folosi programul AeL. În natură atomii elementelor. (2’) Prezintă competenţele specifice pe care le vor dobândi elevii în timpul lecţiei. 5. Formarea ionilor pozitivi. Pentru a forma compuşi ionici atomii elementelor cedează sau acceptă electroni formând ioni pozitivi sau negativi. Deschide din programul AeL aplicaţia – Ioni – Formarea ionului de litiu. Cere elevilor să completeze pe fişa de lucru formarea ionului de litiu. Completează pe fişa de lucru formarea ionului de litiu Frontală şi individua lă Tabelul Orală şi periodic al scrisă elementelor Fişa de lucru Reţeaua de calculatoare Programul AeL.4. nu există în stare liberă ci sub formă de compuşi ionici sau covalenţi. Propune elevilor să modeleze formarea ionului de litiu folosind aplicaţia AeL. cu excepţia elementelor din grupa gazelor rare. programată Indică structura şi numărul particulelor existente în atomul de litiu Modelează formarea ionului de litiu. Cere elevilor să indice structura atomului de litiu şi numărul particulelor existente în atom.

Cere elevilor să completeze pe fişa de lucru formarea ionului de magneziu. Prezintă următoarele informaţii: Metalele au caracter electropozitiv. pe caiete Notează 4 în caiet . Propune elevilor să modeleze formarea ionului de magneziu folosind aplicaţia AeL. Sarcina ionului pozitiv este egală cu numărul electronilor cedaţi. Completează pe fişa de lucru formarea ionului de magneziu. Elevii răspund la întrebări. care răspund la următoarele întrebări: Care este caracteristica pe care o au elementele care formează ioni pozitivi? Ionii pozitivi se formează prin cedare sau acceptare de electroni? Care este legătura dintre sarcina ionului şi numărul electronilor cedaţi? Elevii constată: Atomii elementelor care au un număr mic de electroni pe ultimul strat pentru a-şi forma configuraţia stabilă cedează electronii de pe ultimul strat pentru a forma ioni pozitivi. Modelează formarea ionului de magneziu. Indică structura şi numărul particulelor existente în atomul de magneziu. Formulează concluziile cu ajutorul elevilor. Îşi notează concluziile. Ioni pozitivi formeaza metalele.Cere elevilor să indice structura atomului de magneziu şi numărul particulelor existente în atom.

6. Cum variază caracterul electropozitiv în grupă şi perioadă? Caracterul electropozitiv creşte: . Fixarea cunoştinţelor (10’) Caracterul electropozitiv este dat de uşurinţa cu care un element chimic cedează electroni. Explică modul de rezolvare a exerciţiilor. . Încheierea activităţii (5 min) Face aprecieri verbale asupra Conversaţia activităţii elevilor. 4 şi 5 din fişa de pentru acasă. 2 şi 3 din fişa de lucru. Propune pentru rezolvare exerciţiile nr. lucru. Revine la schema S/V/I şi verifică ce au învăţat elevii. Verifică rezolvarea exerciţiilor. Frontală Fişa de lucru Evaluare finală 5 .în grupă de sus în jos odată cu creşterea numărului de straturi. Propune pentru rezolvare Elevii îşi notează tema exerciţiul nr. Conversaţia Decid ce au învăţat din lecţie.în perioadă de la dreapta la stânga odată cu scăderea numărului de electroni de pe ultimul strat. informaţile. exerciţiile Frontală şi individua lă Fişa de lucru Evaluare orală şi scrisă 7. Rezolvă propuse.

C. Modelaţi formarea ionilor de potasiu. Fe. Pb. 4. 3. Cum poate ajunge la structura stabilă de octet Na? Dar Be? 6 . Care dintre elementele de mai jos formează ioni pozitivi? Na. Procesele de ionizare pentru litiu şi magneziu sunt prezentate mai jos. Ca.Fişa de lucru Formarea ionilor pozitivi 1. Fe. Cl. Care dintre elementele de mai jos au caracter electropozitiv? P. 5. Al. H. calciu şi aluminiu. Explicaţi răspunsul ales. 3Li Li ● atom de litiu Li+ ion de litiu + 1e- 12 Mg Mg: atom de magneziu Mg2+ + ion de magneziu 2e- 2. O. Completează aceste procese.

Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful