Sunteți pe pagina 1din 128

Coperta de VasileSocoliuc

ISBN - 973-48-1014-6
EXPRESII... EXPRESII
Dictionarul romn- francez de expresii se tuturor locutorilor
de n special celor care doresc se n
folosirea acesteia, care pornind de la un nivel mai
ridicat, trec de la la din componentele
acestui salt fiind a ceea ce este profund specific n fiecare
fondul ci idiomatic, patrimoniul ei de expresii.
Expresiile verbale SDI sintagme exprimnd o idee, compuse dintr-un
grup nominal de elemente lexicale sudate ntre ele, dintre care unul
principal un verb care le n dictionarul de expresiile
snt ordonate alfabetic verb (unde DU s-au luat in considerare
formele diferentiate prin folosirea pronumelui sau
forma pentru verb expresiile sni ordonate alfabetic
elementul lexical principal al grupului nominal. Indicele de la
finele dictionarului cuprinde, ordonate alfabetic, elementele principale
ale grupurilor nominale intrind n expresiilor verbul
care le
Expresiile pot fi studiate intraligual, din punct de vedere al mecanis-
mului de formare, al evolutiei, al locului lor n
sau savoarea limbii; dar inventariere, ordonare explicare este
unei culegeri DU unui dictionar.
Expresiile snt denotate, cnd sensul lor direct ideea; ele snt
conotate, figurate, idiomatice, cnd elementele lor lexicale pierd
5
sc:mnifiallia proprie i. tavoeree unei sem.oificatii care D. mai
este nd suma semnificatiilor partitIe. Apare astfel o posibili multipli-
care. cimpurilor semantice:
"a(",) da pArul pate op"
ifusrcazl direct mipru
expresiiCONOTA.TB: lWkiplicaR:IIlCllSDilor
... da pene o .jWW.boft"' - COIJlboI"ft
,.II da patt o taaJ,.. _1UpCI'6ci.al.Ue
..ada pate unplaa"'-CUltz......,
A)1crIri cIteXtua1c
ADa6za iDlcrtiDpa1i a cxpreJiilor privqtc tnDsfcrarca dDIr-<l limbi
tii da a aoeleiap. idei pn.. apresii specifice ficdn::i Iim". r. uele
c;azari U'lUlS(erarea este: dim;.tI,. lilcD1l: .,a ru. de coese' ...
.,.prmdre le ItUlMUl par te, ahe c:azuri esce klt
directi dar formularea este specifici ficcirei limbi: "a face (o) btzie,
(un) dlq" = "prmdre un hain, UDe dotu::Iw", ..a dlscqlai dela eplla
epl" = ..Inllier de l pWllaoce", "a se da din drunad
cwiva" =- ..laIssrr la libn:'. ..a C!eftuxu" .. Jalredes f:"*ws".
lui ia cazul expresiilor idiomatke tnnsfaarca dIcdl fi mai ab
UtcnIi a ud expreiil dintr-e limbi. duce la formullri .arde, ine:Us-
IcalC tDlimt.. ealahA lraIlSfc:r1llU c:oc:rentIln::buie d. fie deci o ccbi:-
vaIare de &eli,. C.. in schema
Modificarea formei verbului. sau interventia unor elemente lexicale
suplirnen.we care se PJlinsera inexpresie, pentruci sudara dememdor-
ei se aralIlabill in acest caz, multiplki n alt mod drnpurilc semanlic:e:
EOllVALAREDESENS AEXPRESIILOR
lA ABSURDA
,
:-_.'
,
,

,
TRADUCEREu
,
,
._ 0
,
,
: OOUP
,
rI ':
,
,
,

.. _------. _._ -._-_ _--- _ __. ,


TRAD UCERI LITERALE :
, ,
: 0- ' ' . , , ' ,___
, ,'.: :
' : : :".
-expresia
DHNQTAT iluatre.azJ
direct mifGllU.
- - - - - . )0 ro$1ofDlin
ClIIItitalivA
,

,
7
Aceasti complexitate a problemei expresiijor face mai muh
nevoia unui elabond. pe baza de sens.
in ccefrunterea di ntre cele douA limbi pe stabi lirea
de sen s ntre expresii. mai trebui e cun oscut - de l
- nive lul de astfel :
a se da peste Clip (fig.i am.. ) = raiI'\" un IDntlNU (fig.); eller l Ver
S4ilks (fig.,pop .); menee toute la KOm.me (arg.); fail'\" Jeu de!; quatrc
Iers; se deener un mal de chien: se mertre eu rnnuer del el
terre: s'agtCtr oomme nil beau diabll .fam); suer e<mme dix
crvches; se rouler la f'CILe; se eesser le C'U1 (fi g.pop.).
Ca instrument de lucru Diqionarul romtin -francn . tk expresii se a-
Dictionarului Jmncez. -rcm1in de expresi i unui volum de Exer-
asupra expresiilor idiomatice, ambele sub tipar. Acest set de trei
pe care le-am elaborat vine contureze fixeze probleme
'ale expresiilor, material pe care orice romn locutor de
e bine studieze. DU numai consulte.
Expresiil e rac loc n itinerarii complicate nu totdeau-
na uor de sesi zat, existen\a ci rr ularia lor ilustrind via\8limbii: unele
expresii se nvechesc dispar, altele altereazA forma, iar allel e noi
apar pentru un timp nedetemlDAI.
de sens se peroep uneori chiar din probabila origine
mecanismul de formare. Pentru oriunde p. oricind, oamenii au in-
ventat , au au adopI: at gen de figuri de sti l - " a- i
iarba pe piepe' = " manger les pissenliss par les racines " -', turnat
in tipare expresive siml de - " a cu gura pinii la
urechi " = ..rire de toutes St S dous'' - sau ilustrat simt al
tlDlOlUlui cum face romnul in - .. a-i gura ar Q .., iar
francezul in .. fi re vaccine avec UN a iguiJIl' M pbow". Dar cum au
fost create unele expresii ii ce au plU1.":UlS ele ca sA de
la forma ..ne pas flaner le de ", nsemnnd " u vorbi verde, des-
8
chis", n-aru aflu. iar un francez (specialist ...) pe care l-am
consult at ro-a doar cu 110 ,.a lk r savotr' ' ... adicA pe

te intreb.....
..
Ari"tit_ Negreanu
Abrevieri
A
arg. - argotic
arg.scol. - argou
auto. - automobilism
eutem. - eufemism
ram - familiar
fig. - figurat
iron. - ironic
inv. - nvechit
tit. - literar
peior. - peiorativ
pop. - popular
reg. - regionalism
spect. - spectacol
sport - sport
vulg. - vulgar
abrev. - abreviation
an. - encien
arg. - argoe
euph. - euphemisme
Cam. - familier
fig. - figure
iron. - ironiquement
litt. - lineraire
pej. - pejoratif
pop. - populai.re
qqch. - quelque chosc
qqn - quelqu'un
spect. - spectacle
nu se abete de la drumul drept (fig.) - marcherdroit (fig.)
a.bdIca dela datorie (fig.) - manquer ASOD devoir
DU accepta ceva in ruptul capului (fam.), nici t4itlt n
bucAtele (fis.lam.) - se faire plutOl hacher (fig.,fam.)
a accepta ceva eu de guni (fam.) - eccepter qqch. du boul des
....... des levres (Cam.)
se achita de ceva (fig.) - mener qqch. Aboene fiu (fig.)
a se acoperi. cu adi! in (fig.) - s'abnter demere la loi (fig.)
--ti acoperi chelluielile - couvrir ses frais; rentrer dans ses frais
a se acoperi de glorie - se couvrir de gJoire
a-fi acoperi retragerea. spatele (fig.) - assurer ses arrieres, ses der-
ri_ (fig.)
.s i se.eri cuiva de ceva (Cam.) - en avoir ras le bol, jusque per-dessas
l'epaule. Ia tere (famfig.)
a aqiono (fig.) - agir Adeccevert (fig.)
.qJoua cum i inima - agil au gre des impulsions du
cceur
sub lIIISul cuiva (fig.,fam.) - agir ala barbede qqn (fig.,fam.)
a orbqte (tig.) - agir il l'aveuglette (fig.)
a cu responsabilitoJe - ne pas agir Ala (fig.)
a aettona pe la splJle {fig.,Cam.) - agir ea dessous, dans le dos de
qqD (fig.,ram.)
a adormi biJnuielile (fig.) - endormir la meence (fig.)
a se adresa in altA parte (fig.) - poner ses chandeHes a un autre
saint (fig.,fam.,iroo.)
a DU aduce awmIaje (fig.) - ne pas payer (fig.)
numai necazuri (fig.) - o'amener que des ruiles, que des
Iimbn:s (fig.,Cam.)
11
a aduc:co pe cineva la JtZpd de lemn (fam .) - mcure qqn sur la peille, CII
cbemise (fig.,fam.)
a aduna bani cu ghiotura - ramasser de I'argent oomme s'il en plen-
vaii (fam.)
I se aduna de pe druWUlri (fig.) - se raager (fig.); faire ene
fin (fi!.,fam..)
I aduM pe cineva pe f1Jral (fig.Jam.) - rnettre qqn eu bouil-
be (6, .,f=)
a se aduna de pe jcn, aduna oasele O (fig.,fam.) -
numeroter ses ebeuis (pop.)
a atll'1IUI sus fi Iare (fam.) - dire qqch. plutOl. deux foi s qu'une (fam.)
a aflrma cu /4rW- affumer mordicus
a se .np osulllilJip - faire I'afficbe, jereede I'afticbe (fig..fam.)
a se an. n ,"aM (fig.Jam.) - faire la moucbe du cocbe (fig .Jitt.)
a se aruma (fig.Cam.) - avoir un cocp dans le DC2; se piquer le
nez (6g.,iX'p.); prendre une brosse (arg.)
pe cineva (fig.,iX'p.) - faire une touche (fig.,fam.); aller au
persi ! (fig.,pop.)
a se de cineva (fig.,rarn.) - s'eccrocber a qqn (tig J am.)
a se P. de en pai - s' eccrocber a rcetes les
brao cbes (fi g.,fam.)
a- i ajunge ( Ii, .) - en Avoir 50D blol (lroe.); eu avoir ras le bol (fig.)
A nu-i ajunge nici pe o masea (fig.fam.) - ne pa, evoir de quoi remplir
une denl creuse (fig..fam.) .
a ajunge in minku copi ilor (fam.) -c romber en eatance; radoler; sucrer
le frai5eS (fig.,pop.)
a nu-i ajunge nici cu prlj ina la nas (6g:..fam.) _ se emire issu de IA
de Iupi ltt; se croee le premi er moutardier du Roi. du 3.
le fOI a'CijI pas s60 oousin (fig.,lam.)
a-l 8Junge obosea/4 (fig.) - lomber de fatigue
ftjuna:c de QCQT4 (fam.) - &re le dindon de la farce (fig.Jam.)
lIjuflRe din cal mlJgar, dill lac ill pul (fig.) - lomber de' mal eli
pis lauter" de la poele 1 frin: dans le fea (fig.,pop.)
a -.lunge la cop4bd rlbdi1rii - en venir aux extremi tb (fig.)
.i aJunr:e CUJituI la OI (fig.,fam. ) - kn: le treilte-siJtene des-
SOIUl (fag.l am.)
IZ
a nu nici la degetul ce l mic al cuiva (fig.,fam.) - ne pasemver
la ceimure. il la chevi1Ie, aux genoux de: qqn (fig.,fam.)
a I\)unge departe (fi g.) - faire son chemin (fig.)
a ajunge in gura trgul ui (fig.,fam.) - defrayer la duoni que (fig.)
.,..nge la limon (6g.) - &re au bout de ses pelaes; anei odtt SOlI havre
de grce; erri ver bOII port (fig.)
a oIjunerdu ( fig.fun.) - tomber bien bas (fig.,fam.)
ajunge dintr-un sali (fig., fam.) - ne faire qu' un bood (fig.,fam.)
a ajunge la de lemn (fam.) - etre sur la paill e (fig.fam): romber
dans la demne, la deche (fig. ,pop.)
a-fi ajunge scop",l- arriver 1 ses fins (fig.,fam.)
a-i -.Ju1lF1a uf'ttlu (fig.,ram.) - avoir vent de qqch (fig.,Cam.)
a nu- l ajuta copul. mifIkQ (fig..fam.) - et.re bas de plafond (fig.pop.)
a ajuta ca l14!tIlUu/e la mon (fig,fam.) - aider comme UD cautere SUI
une jambe de bois ( fig .fam.)
a alege ce-i mai bun (fig.,fam.) - manger les raisins et Iaiser IQ pe.
pins (fig.,fam.)
.. se alege cu CeJ'Q (fi g..fam.) - avoi r noe BUd le du giteau (fig..fam.)
a se alege cu jalcile mutate (fig..fam.) - evoir la mcboire en marme-
Iade (fig.,fam.)
a se aJeze numai cu/rica (lig.) - en eare quiue pour La peur (fig.)
a se alege fum scrum, praf ,ipulbere (fig. ,fam.) - s'en aUer eu
fumee (fi g.,flUD.)
a alege grul de (fig.htt.] - seperer l' Ivreie du boo
graiu ( fig.,li u.)
A 50e ale,;e cu o WUlltrului4J4 (fam.) - se Iaire soceee (6g.,(am.)
a se ai. cu prriful de pe (fig..fam. ) - eu tirer 1ro5 fois rien; B' CI.
lirer rien de rieu tt'avaiUer pour le roi de Prusse. poor des
prunes (fig.)
a alege pe sprincean4 (fam. ) - trier sur le volet (fig.)
a alrrga dupA doi iepuri (fig.,ram.) - miser sur les dewt ta-
blea ux (fig.Jam.)
a slerp de mama focului. de-i s..fi.riie (fam.) - avoir le feu au
demere (fig.,pop.); coorir afond de train (fig..fam)
a alerp de sI-i las! slIjldul (fig.,Cam.) _ rouri r peron: ba-
!cine (fig.,fam.)
13
alaDec:a
a-i aluneca printre degete (fig.,Cam.) - glissee comme UDe an-
gllille (fig.)
a-ji ....... (fig.) - _ faim (fig.)
a se amAgI..,.,. (fig.) - se bercer d'illusiODs (fig.)
a DU se .mesteca cu aIJii, a face opinie separatl (fig.) - faire bande l
part (fig.,fam.)
a DU se amesteca in ciorba ahnia (fig.,Cam.) - s'occuper de ses oi-
gnODB (flg.,fam.)
a (un client) cu .,orba (Cam.) - baratiner un client; fairc le boni-
mear (fam.)
a...ma la calendele laptJJtele calbr (fig.,Cam.) - renvoyer
aux calendes grecques, la saint gn-glin, quand les poules awont
des denta, 1 la semaine des quatre jeadis, au trente-six du
mois (fig.,Cam.)
a se angaja .mulllal' - devancer l'appel
a anula o permisie- sucrer UDe permissice (fig.,Cam.)
a-p apira spale/e (fig.) - proteger ses emeres (fig.,Cam.)
;. D pagina intiia a ziarului - paraitre Ala UDe (fig.tam.)
a apirea rar (fig.) - se faire rare (fig.)
a apisa pe trilgaei (fig.,tam.) - appuyer sur la gicbeUe (fig.,Cam.)
a apisa pe tragaci vorba multi. (fig.,Cam.) - avoir la gAchette
facile (fig.,fam.)
a aplana un conflict - assonpir undiffl!rend (fig.)
a aplana dificu.lIaJile - arroodir les angIes (fig.)
a aplaudafrenelic - applaudir Atout rompre (fig.,Cam.)
aapreda din ochi (fig.) - avoir le compas dans l'cdl; croite au
juse (fig.)
a i se aprinde c4lctiele (fig.,pop.) -perdre les pieds pour qqu; eu pincer
poer qqu; etreaccro (fig.,pop.)
aprinde paie-D cap (cu cineva) (fig.,fam.) - se mettre qqn Ados;
etredans le tabac; mettre le doigt dans l'engrenage (fig.,Cam.)
a aproba o cerere - faire droit l UDe demande (fig.)
a-l apuca dambliaul (fig.,pop.) - se payer UD coup de
sang (fig.,fam.,iron.)
a-l apuca drac" (fig.,faIn.) - se fcher too rooge; se mettre eu. roage;
mODter sur ses graods chevaux; vOr rouge (fig.,fam); se ficher eu.
-(pop.)
14
ori..
a-IapucafOdllled (Cam.) - avoir la friDgale (fam.)
I.pueajlu;a (Cam.) - prendre UDe co!m: (fam.)
a-I apuca $0",,",1 (fam.) - succombr'r .... sommeiJ; tomber de SODl-
mei! (fig.,fam.)
au ...... de _ (Cam.) - meure la maia AIa.pile (flg)'am.)
a se apuca de InabtJ (fig.,faoI:] - prendre le tmvail Abeas--
1e-c:oIps (fIg.,f,"")
.-I ....IlJ. (cev.) (flg.,fam.) - Cairol'affairo (flg.fam.)
a nu-l araaQa sA (fig.,fam.) - De pas avoir Dteret a
a..-.nJa (bine) pe cinn4 (fig.,fam.Jron.) - casser du suere sur le dos
deqqn (fig.,fam.); habilb qqndela belle ......m: (fig.,fam.,;ron.)
a-f..-.njII tlillfii la dentist (Cam.) - se faire'reparer la rue du bec, se
Cairo _leelomiDO (arg.)
a se aranJa cu lJfunMz.ell (fig.,fam.) - trcever des accommodemeDts
avcc le clei (fig.,Cam.)
ase aranja 1fiId, unpk (fig.tam.) - faire UD brio de toilette (fig.,Cam.)
a-.p aranja ploiJe (fig.,fam.) - meltre de l'huile dans les
rouagea (flg.,fam.)
a se anuJa pe lDCOIetlla statului (Cam.) - fairc qqch. aux frais de la
pdDc:ase (fig.,fam.)
a arita ca ,,lIlIJI4ia" (fam.) - avoir UDe drOIe de degaine, UDe dr6le
d'aIJure (Cam.)
a-i arita cuiva cu dIu are de-a face (fig.,Cam.) - montrer Aqqn de quel
boi. Olt se cbauffe, comment ou s'appelle (fig.,fam.)
a-fi ari.. coIJii (fig.,fam.) - montrerles dents, aes griffes (fig.,fam.)
a uita pe cineva _al tk6fdlll (fig.Jam.) - mcatrer qqn du
doigt (flg.,fam.)
arita ca dnJcul, ca o (tam.) -!tie ficelC(e) comme ras
depique; l!Ire fiehu(e) c:omme ............. (flg.,pop.)
DU wita 6'WJ" (cine ttie ce) (fam.) - ne I* payer de
miau (fig.,fam.)
ori.. ....., (pop.) -l!Ire moehe(eomme eu pou) (pop.)
ori.. cc_(fIg.,Cam.) - Cairo aua peuvea (fig.)
a ari.. cuiva ce-ipotllB pielea (fig.tam.) -montrer a-qqn de qoel boU
au au ehaulTe (fIg.,fam.)
uitai JI"OSl (fig.,fam.) - avoir lUle mine de d6terrC, de paille, de papier
mich6, UDe sale mine (fig.,fam.)
15
.rlla
pumnii (fig.,fam.) - montter le poiog {fig..fam.)
a arita cWn r4ceald (fig..(&IO.) - battre froid 1 qqn (fig.)
a arita ca SCOf dio cu tie (fig.Jam.) - evoc l'Air de sorti r d'uoe botte;
miii aquatre epi ogleli (fig.,farn. )
a splendid (fam.) - avoir UDe-de ces mines ! (fam.)
' nu arita ce are pesrif1el (fig.Jam.) - fai n: bon visage contre mauvai s
cceur (fig.)
... rin/il (fig.) - sccuser soe ige (fig.)
se arde (fig.Jam.) - se faire ecbaeoer; etre fri t (g.Jam.); passer li la
cesserole (fig.pop.)
,i arde cuiva o dlMlld4 (fam.) - ooUc.'t" uee amende i qqn (fam.)
ai arde de (ceva) (fam.) - avoir l' esprit l (qqch)
.. ou-i .rde cuiva (de ceVa) (ram.) - ne: pas evoi r le coeur .. Ia fC:t e.
qqch
a-i arde (cui va) clln'Q (fam.) - administrer, menre de, cocps ii
qqn ( Cam)
DII- erd e de (fam.) - ne pas avoir " Ilir i\ la fete (fig .)
It arde de don'nfd, de: nudbJart (fa m.) - sechcr d' envie. d'Impa-
tience, (i l lui tarde de +nf .) .
arde gazul de poman.I .fam.) - coincer la bulle ( fi g.J lUI1 ) ; se
roulet les pouees (fig.J am.); se les rc urer ( fi g.,pop.) -
a nu-i erde oe nimU: (fam) - en pcrdre le boire el le manger (fig., fam.)
a arde a I'fl/mil cuiva (Cam.) - alloager uee gifle aqqn (tam.)
a arde citeva palme cuiva, zbimie urechil e (pop.) - qqD A
10000e valee; donner UDe loumee, uDe volee de 00111'5 qqn (pop.)
ai arde urechile de (fig.,fam.) - ore rouge de bool e
A.nlnt.a (fig.) - jda I'ancre (fi}l)
a aruoea cu banii (fig.,fam.) - fai re vah er l'argent (fig.,fam.); vener
de r ar 1 pleines mWDS (fig.Jam.)
.. arunca ban" pe fereas trA (fig..fam.) - j der I' u gcot par les fene.
tres (fig.fam.)
se arunca cu CQpUI naiote (fig.) - cou rir to e baiss6e (fig.Jam. .)
It se llruD(",B de gtlul cuiva (fig. ,ram.) - se jeter A la tete de
qqn (fig.,tam.)
.. arunca la gunoi (fig.,fam.) - mettre au na.ncan ( fi g.)
It se arunca singur in K"Ta lupului (fig..lam.) - &e pdcipiter dans la
gueu.te du k>up (fig.,fam.)
16
OS<UIla
arunca cuiva mlJtuqd (6g.) - jeter le (son) gem 1 qqn (fig.)
& arunca M&-,uiJan la porci (fig..fam.) -jder des pcrles cochoes.
alU. poureeaux; jder des marguerites devaol des poorcea.ux (fig.Jam.)
arunca lItO(lI1IG in tigani (fig.,fam. ) - se reo.vo)'et' la Nlle (fig.fam.)
a arunca cu noroi in cineva (fig.,fam.) - oouvrir qqn de boue (fig..fam.)
arunct cui.. in obrar. (fig.J am.) - jeer il 1. tere, au visage, au aez
de qqn ( fig..fa.m. )
a ruM:a tJCIreiuh (fig.Jam.) - jocer de I'cei l, de la.pnmeUe; lance, UDe
ceillade (fig.,fam.)
se ereeee cu hii (fig.,fam.) - fain: le saul (fig.)
a se anllx. orlJqk (fig.,fam.) - se lancer il 1' 8\'eugk:ue. il cceps perdu;
scjcter t'eau (ftgJ am.)
fHVll pe gipe (fig.,fam.) - faire de la bouillie pour les
cbals (tig.,fam.)
a arunca piatra (flg.) - jd er la (premiere) pierre a qqn (fig.)
a arunca P'Uf in ochi (fig.,fam.) - fare del' es hroo.fe;jeler de la poudre
aux yeux (Ii g.. fam. ); el] roettre. en jerer pjein la vue; la faire 11'0-
sei lle ..pop. j
a arunca o privire pe (fam) - risquer un ceil, sa 1&e. la
(fem.)
a arunca cW"'" o prwire furite - gliuer WI regard eu cou usse Aqqn
a arunca ceva cu putere - Ianser qqch. l tour de: bras (fig.J am.)
a arunca n strwJ4 pe ci oe va (fig.jam.) - jcter INn il la Ne (fig.,Cam.)
a arunca o vinl!.. n qJ1farea cuiva (fig.,fam.) - faire endosser une Caute
1 qqn; fain: po1'ler le cbapeau 11 qqn (fig.,fam.)
a arunca o ,orbII cuiva despre ce \'a (fam.) - toucber un mot qqn sur
qqdL (Cam )
a arunca ,orbe n vnt (fam.) - packr li lll.legere (fig .,fam.)
a a'iWlta de cineva ca un (fam.) - filer doux conune uo tou-
lou (Cam.)
a .....cul ta B.. -l a crUni (fam.) - ecouler sans broncher (fig.,fam.)
nu asculta de llimeni ( fi g.) - O' CIl faire qu' . sa lele ..fam.)
a aliCUlta de cioeva (fam.) - obeir Aqqn au doigl et I' eril ; ne
voir que par les yeux de qqo; ne j urer que par qqn (fig.,fam. )
a a'iCUfta pe ci.ne\a nwnai cu o ureche (fig.,fam. ) - pr&er il qqn uoe
orei.lle di strai tc (fig.J am.)
asculta pe la (fig.,faDl.) - ecouler aux port es (fig.,f.am. )
17
ascunde
a ascundeadmtnd' (6g.) - roettre la llUnitte IOUS le boisseau (fig.Jitl)
ascunde ceva.". c:acamot8 (fig.) - s-sser ll'as (fig..pop.)
se ascunde in KfDIrd de f-PC (figJam.) - eIltrer dan, ua troa de
soaris (fi..fam.) .
a-ti a.<JCUDdeiNnt/iik. convingerile - ccevnr soajeu. u marcbc (fig.)
.fi asIpra btlnl"0illftl cuiva - se CCIlc:i.IiCl' hoonespic:es de qqa
a-li ugun o dis..ft/4 de ..,..a=(fi .) - ..... du ....1(fi8-)
.fi aslgun o (fig.) - prc:adrc: iei distaoca (6.,.)
a-p Milllra o /Iorli,a de sa.J.varc (fig.) - se mtnager UDe pene de
scdie (fig.)
...ti asfrura silJtpalia aiva - se ooociier les bonne1 JrIocs de qqn
a-i ftl'ua spakll (fis.Jam.) - proteger ses am=(flg..fam.)
aslpra ...obIl cuiva - enjever lea suffrages de qqn (fig.,ram.)
a astupa 6urtl cuiva (fig.Iam.) - faire taire qqn; r6JuircqqD' au sileece
a se a duce o viatA mai 8!jezatl (fig.,fam.) - se ranger des voi-
tures (fig..fam.)
..... cupuncl (fig.,fam..) - mettre bon ordre li qqch. (fig.)
si se eotu:I strugurii (fig.tam.) - laisur mArir la
peire (fig.,fam.)
a se attePla la o - voir "coir (flg.)
... qlq)la pe cineva ca pe IlrifWl (fig.) - aneDdre qqn ccmmc le Mes---
sic (fig.)
a,lepea 11U11l ti Ijae (f-m.) - poevoir IoojovJ te tIIpcr (pop.)
dc-i tese pdn!l pria cIl::iall (6S.Jam.) - {cre le pai-
re.. (fig..fam.)
a ..i pi m.rI-a ,uri (fi,..fam) - llteDdrc 'Ilie les aJoocttcs
lombcnt toutes r6lic:I (fig .,fam.) .
a 1lIkp&a sl-i .inI biM sA (fig.Jam) - realler poa.r mieu sali-
tel (fi..fam.)
.. de-i riN da (faml) -compter les clooJ de la (fiA.Jam.t.
[ain: le p;ed de grue (fi8-,pop.) .
a Ojteme "'va peMrli< (fi .,lam.) - C<l<ld>c< qq<h. ... tail (fam.)
a se atteme riIIIubIi, a goni (fiA.Jam.) - aJIllr ventre 1 tctte (fiA.)
a ataca dincl- y aUc:r franco(pop.)
a alaca .ubWctul favorit - enloutthcr IOD dada (fig.,flllJJ.)
a adnce pc: cineva la 00G"IIa simtitoare (fig.,fam.) - fairc vibrc:r la corde
sc:nsible; prendre qqD p8l" IOD point faible (fig.,tam.)
\8
.-
..Iadnr;e unde-14oan (fig.) -Iavar od le bat le blesse (fiS)
.-ii atlnateuopel- amver, li &ea fins
n'p adqC' uoptd - fain: 1008 letll (fiS.,fam.); mettre 1 o3Il!: de: 11
pIaque (fi .,pop.)
a.__(fi.) - peser Ioonl (fi .)
__ti adma optllli de: git (fig.Jam.) - s'anacbc:r. se mc:ttre UD pavf au
c::ou. an bollkt au pied (fig..,fam.)
a atfrna cuiva olittichea de: (fig.,fam.) -acaocbc:r UDecasserolc:
l qqn (fi..fam. )
atrazc:.ull/ld- se raire :nwquc:r
.cnK'C tIJntIia cuiva. & puoc: ia gardi (fig.) - eoetre la puce 1 )'0-
rcille (fi ..fam.)
a DU alrageakn{ia - ne pas OOouc:r l' tveil (fig.)
.: atrage privind (fig.) - accrocbcr I'lril (lig.,ram.)
.,i atribulll&erilek - se dooer les gaols (de qqeb.) (fig.)
a.m. UDbiJrbaJ. a ridica coada (fig.pop.) -Iever la cuisse (lig.pop.);
al1u'mcr. enOammer UD bomme (fig .,lam.)
.'ta pe cineva fmpotritta abcuiva - montc:r qqn contre un aulre
a DU I se auzl.ura (fig.) - evoir avIU: sa laogue (fig.,fam.)
a 8\'amll peste lIOIJI1U pe cineva (fig.pop.) - bombarder qqu. gw4!:
ral (fi!.,fam.)
1.\'nI IIC de cojocul cuiva (fig.lam.) - damer le pioo 1 qqn (fig.iam.)
avea tu:tJt'n'in (6g.Jam..) -!tre cocven (fig.); s'abriter denimla lai.
dan'" qqn (fi .)
a 8wa Mt1ll ci ... - avoir rair de ...
a aft8 un iU'f' pm.culos - .voi, I'air d'u type avcc lequeJ 00 u'a pas
euvle de: ,ettardcc (fig .,fam.)
a nu..tn ce lIlqe din cineva (fig.,fam.) - ac: faire qa'UDe boucbte de
qqu (fi8 ,fam.)
a nVd de: ain - De pas avoir k: c:boix; eue 1 preDdre ou 1 lai...
ser (fig.,f.am.)
o ca cineva - IvOr des moU lvec qqn
a nu nea nici UD. IImnrec (10 ceva) - ne ric:D .voir li Y var, n'y etrt
puurrien
avea ... 11";binJti pe mUcWe (ram.) - IVoir ... aDI bieo soouCs (fam.)
ava" Ia cap (fig.pop.) - etrebas de plafond (fig.,pop.)
aval Qpil in vine (fig.,fam.) - IVoir du SaDg de Davct (fig.Jam.)
19
i
I
I
I
aval !lptibuliIU pentru ceva - evoir la bosse oe qqch. (fig.J am-)
awa lUtki sub coad! (fig.pop .) - ne pas resrer. De pas se ICllr en
place; lVolr la boegectte (Cam.)
nea OllM:elUUM - ccenneer sa tancee (fig.farn]
a Du.avea astmp4,. ( fi g.) - avoir du vif-argemdans les veines; De pas
temr en place (fig..fam.)
a avea IUltoriIaU - avoir de la poigne (fig.,fam.)
DU avea ba/'Iil (pop.) - manquer de bol de pot
a nellll O l:taftIJ "'(pop.) - avoi r une vei ee de peedu, de
coeu (pop.); a VOle le cu.l borde de nouilles (fiS" pop.); avoir la baR-
a (pop.); avoir deLa beguette (arg.)
a\'al htJni cu caru l cu gAleata. cu ghiotura (fig.,fam.) - remuer t'ar-
geer, )'01'. a la perle (fig.fam. )
nea bani la "iUm.i r. a fi cu dare de mini (fig.,fam.) - avoie la
bourse (roedej, bien garuie; avoir du fcin dans ses bottes (fl g.,fam.)
ave. Mieri la (fig.,farn.) - &.re reglUdant; erre tres pres
de les sous (fig.,fam.)
a' DU a\'ea nici ce bea ( fi g.tam.) _ bouffer la table qui
recute (fig..pop.)
a 'C ,n ea (foarte) biN cu cteeva (fig.,fam.) _ C:tre dans les (petitsl
paplus de qqn. a re (du dernier) bleu avec qqn (fig.,Cam)
a ave:. 1Jflciilica sa pud deoparte (fig..fam..) - evoir sa pen du gi-
teeu (fig..fun.)
a nQ ceva mai bun de (fi g.) - avcir d' eutres cbars 1 rccer-
ler (tig..fam.)
.. aYt'2 hna,goa.lJ. (fig.,ram.) - D' avoir rien dans le rorps (fig.)
a pe cineva in bll'lJltuJr (fig.,Cam.) - mettre qqn dans sa poche;
aVQll qqn dans 8a manche (fig.,Cam.)
a ave:. ctJp (fig.,fam.) - avoir de la tete (fig..fam.)
a ave. ceva cap (fig.,fam.) - eD. avoir la eu avoird8ns
la t!:l:c; aVOlr la gtoSse lete; a\'Olr qqcb. dans la cervelle (fig.,fam.)
a Uel! pe cineva pe cap (fig.J am.) - n oir qqn sur lai bras (fig..fam.)
a DU UNunde pJllleCtlpll1 (fig..fam.) - Ioger li la bdle etoi le (fig..ram.)
a an. ctJPM11a altceva (fig.) - avoir I' csprit aiUeun , (fig.)
a ana "",,1 plin de .. . (fig.,fam.) - avoir la let e Carci e de _.. (fig.,rm..)
a avea cupul pe umeri (fig..fam.) - avar la. (sa) tete sur les
epau.les (fig.,fam..)
20
"
....
.. avea UDcaracter impos ibil- avoir UD fichu, un foutu caradb'e (fam.)
a avea o cariera - passer par la granoe poete (fig.l am.)
a DU avea cine (fie ce oorle (fig..fam.) - De pas une instructioo
poussee
a DU avea nici nici (fi g.) - n'avoir oi reu, ni lieu; erre sens
feu ni lieu (fig.) .
fi avea o cea(4 pe ochi (fig.) - avoi r un brouillard devantles yeux (fig.)
a avea cheag (fig. ,fam.) - avoi r du bien (fig.,fam. )
a DU avea chef de nimic (fam.) - n'avoir le coeur l rieo (fig.)
a .l'a pe cineva la cluretrUl l sAa (fam.) -reur qqn 8. sa merci (fig.)
a DU avea UD o para (fig.,fam.) - C:trt raide corume UD
passe-l acet : u'evoir ni sous ni mai lle, pas le seu vaillant, pas un 500
liant, pas un radi s, pas le rond; Ctre sens le SOlI, il sec; evoi r la bourse
plat e (fig.,fam.)
a avea cir/it la cineva (fig..pop.) - avoir le beguin pour qqn, ticket
avec qqn (pop.); avoir un pepiu pour qqn (fig.,pop.)
a avea de - emponer le morceau,la piece (flg.ifam.)
a avea distincti e, a fi rasat (fig.) - avoir de la branche (fig.)
a avea condei (fig.,fam.) - avoir uue bonnc plume (fig..fam.)
It aV'Cll banului (lil) - adorer le veau d'oe (fig.,IiU.)
a an-a darJIl betiei (fam.,i.roo.) - etrc parte sur la boutett te (fam.)
!I avea debuI"ri - manger son pal u blanc le premier (fig.)
a avea o - C:trt marque par sa professi on
a avea pc ci neva la degn"1 cel mic (fig.,fam.) - mdtre qqn dan s sa
poche (fig.,fam.)
a 8vea din (fam.) - avoir de quoi: dispostt de bieRs (fam.)
a avea un dinte impotri va cuiva (fig..fam.) - avoir une Jent, des gricfs
contre qqn (fig.); garder une deut (fig.,fam. ), de I'hllmeur contre
qqn (fig.,fam.)
a .vea pe drucutia el (fig.,fam.) - avoi r le diabl e au corps (fam.)
a DU avea Dici UD Dt4nuuzeu (fig.J am.) - 1. ue craindre ni Dieu oi
(fig..farn. ); 2. o'avoir ai queue ni tele (fig.)
a nu avea de ce face atta caz - ne pas y avoir \"Iaimcnt de quoi faire
toul uo plai (fig.,fam.)
a avea (a poseda) ofe1Mk (pop.) - s'e.n\oyer UDe femme (pop.)
It avea fete de mlrital - avoir de lilles a casa
a avea ofire (fig.) - se faire (lout ) UD monde de ... (fig.)
21
....
a a'ldftrr (flml.) - avoir le DeZ creux (fam.). da pir (pop.)
._fand(Ia opl) -'voU (fig.)
avea,.,.".tri (fig.,fam.) - travaiUerdu chapeao (6g..fam.)
wa pe aDCV. (ceva)ca,1timprle. ca liI1"eQ in ochi (fig.,fam.) -.voit
qqDI (qqcb) ea .bomiDllioo
yea,lWIiD" -noU1. cense, UD manque de pol (fig.fam.)
anii kUt4Mri mari (fam.) - voU pand (fig.)
avea XWIIlri eegre (fig.ram.) - broyCZ' dlI aoir; avoir le cafard. le
bowdoa (fil.Jam.). le D<Jir. dcI id6es ncres (Cam.)
avea xradall (fi g.tam.) -.voir iii poids (fig.)
au.'Ia pri " spuni (fig.,ram.) - SA la.npe (fig.tam.)
avea lfU'd amari, coclitl (dupA cbef) (fam.) - Ivoir la peule de
bois (fig.Jam.)
aYel.11U'rI au.rill (fig..fam.) -.voit le doa d'cxauccr llD. vcru
a avea pra (tare) DlO4lIe (fi,.) - (ee pas) se Caile (fig.)
aVal pIYI rea (fig.Jam.) - etrc meuvetse langue (fig .Jam.)
avta I"ra ,parti (fi g.ram.) - avoir la laogue bien loague, la puJe
cevene (Cam.); faire $II lata (fi g..pop.)
ave.. tU'" 5purcat1 (fig.Jam.) - .voir la gu1c du mauvais
cite lfig..PJP.). 1. 1angue PlSse (fig..fam.)
awa OI"" dl o turl (fam.) -.voir le verbe fort CD boocbe;
par1er haUl (fig.,ram.); .vair bien de la t.ve (fig..pop.)
na avra Jtabar de ce.... (fam.) - De pas .,,-ar ..moiodre idee de qqch
:IlU aval Mhtu de ci.acva (lAm.) - De CXlIUIl.i'tre QqD ni d'Evc ni
d'Adam (fig.rom.)
a D. ava. ItalNzr ta ce a inlnl (fig.jam.) - De pas le douler oU00. a mi,
la p;<ds (fig.rom.)
a avel. o tDahI despre SlDe - descendrc du vtlo pour se regarder
pCdollcr ("ll.0<0I.)
a DU ava. Diei o itrrpOrlQfI#lI (fig .) - De rien changer il'atraire (fig .); ne
pllS y .voit de quoi foocuer IlO ebal
avca pe cineva la inimiJ (fig.,fam.) - avoir qqn i la bollDe, i la
cOOudte (fam,) .
a avea inimtJ clllO purice: (fig.,fam.) - avoir le dans les chau'
...... (fig.rom.)
a avca inima l.drobill (fig..fam.) - avoir le en bouillie (fig.,fam.)
22
....
.. Pa pe cineva 111 iIti_ (fam.) - De pal parter qqa daul I0Il
eee-r (61.); a'r'Oir qqD dans le DCZ
....o iIfimiI de piatri (fig..fam.) - fermei" I0Il Ctn1" !. la (fig.)
....ceva de cu cinen (fig..fam.) - .voir 1111 tomple l rtgler
.vce qcp1 (fiS);.voir mame" partir evec qqn (filJam-)
Il.... aimic de 1MpJfrtiI cu cineva ..fam.) - .',voiT pa m.ille
1 pan;r'''''' qqD (fi,.IIm.)
a. 8'YS tIICOtrtJ (fi!,-Jam.) - avaler la. draj!;6e.. k lXJOl'Cleall., la pi.
ilie (fiS...pop.);. ne pa avoir le choix; ltre le doi au mur, ltre rorct
d'C11 miver li; aa:cpter qqch. 1 soc a.p5 dfleadant (fi,,)
afta 11t4utvre. a fi dur - ae pAI faile de cadea. (fig.,fam.)
a afta dedl si flllind4 mina ti sA ia (fig.) -.'y avoir qu.'l5C baisser
pow- ea pm><h< (fi g.)
a"'" Itu::dt la pd (fig .Jam.) - talir u. IaDgue; De pas deHerrer les
deDll (fig.lam.); femx:t sa gueuk (fig.,pop.)
.. mai avca ltu:rimi de plins (fig .,fam.) - ne pas ,voit U5CZ de ses
)'CllX pour pleurer (fig..fam.); pleurer lOUlCI ES lannes de WII
""1" (6,.)
.. mai ava (nici o) (fam..) - De pas avoit UD rsdis .l per-
dre (fig..r....)
Iibn1ak de aC\i1lDe - avoir le cbam.p fibre (fi,..run.)
.avea1UrtbtIlISCU{ilA(fig.,ram.) - avoir mauvaise Iangue.la bieo
peodae (61,f&"'-)
afta liIttba lungi (lig..fam.) - avoir la l.an$ue biea loaglie (lig.fam.)
aYC8 MitrIU'd (lig.Jam.) - De plus avoir de burnes (flg.ram)
ana.u4 -QC pas y lvoit de pardoo; ne pKS (aire de qulJtier (fig.)
awa o MiMJ de: aur (fig .Jam.) - avoie I'assid.le au bcurrc (fig .,ram.)
a,.lffink. C4p (fig.,fam.) - .voir du c:igare. du chou (fig ..pop.)
...u aft8 lfIink (fig ..fam.) - avar l'iDteltigence: prts de la IDO-
qoeue (fig.Jam.,iron.)
ava minte de gAiDl (fig.,fam.) - &re bete 1. mangcr du roin., .l
pIeurer (fig.ram.); .voir la casqUdte i ras des pAqUerdlCS (fi g.,fam.)
a avea pe cineva la mlnlJ (fig.,fam.) - falre ebania qqD(fig.
ala m1nJI la: gridinlrit (fig.) - avoir les doigts 'Ierti (fig.)
ala. mIM grea (fig.) - avoir la maia dure. lourde (fig.)
....
a (fig.) - a\lOir les coudCc:s libres. fraocbes; . ...ou
quamer libre, a von carte blanche (fig.,fam.), les mains libres Iflg.) la
liberted-entrcprise .
a DU avea ce mnea dar Il dormi (pop.) _ faire le Ramino-
grClbi s (fig .,lin.)
a nea mint:tJrUM de limbi (fig..fam.) - .vtir la langue bien effi-
l6e jaser comme une pic borgne (fig.,pop.)
Il avea mindJrim.e La tAlpi (fig.,fam.) - avoir la boegeone; noir 10Ujoun
un pied eu l' air (fig.fAm.)
a avea o (fig.,ram.) - evoir une dcle de ter-
rine (fig.,fam.) -
a avea . o trrOQC/i simpatici (fi g.fam.) - avoir une boene
rouille (fig.,fam)
Il ."eI mlUlT.tri de - se se utir UDe meuval se COIUCenCC' ne
pas avoir la coescience tranquille
a avea o INlIri de pus ciinii pe el [pei.} - avoir UIte drflk de ba-
bi ne (pop.pej. )
Il avea o de nmormntare (fam.) - evoir une face de
avoir, faire, une figure de croque-mort [fig.cfam.) ,
a o mulro care cere palme (fam.) - uoir uee Aclaques. a
(fam.)
a avea o mutnJ timpi ti (pop.) - avcir UDe troncbe de ceke (pop.)
a DU avea nici pe Nliba (fam.) - ttre &ai n el saur (fAm.)
a avea si ... - evoir le front de ...
a avea norot: te - tirer le bon numeeo (fig.,Cam.)
a avea un noroc orb (fig.fam.) - avar du bol (fig.,ram.); avoir du pot.
la lIarala (fi, .,pop.) .
a . vea oau n burtA (fig.,fam.) - avoo les roes en klog (fig.,fam.)
a nea oblixrztii {fig.,fam.), DU fi liber ...: avoir un fii Ai La
""'le (fig.pop.)
II .vea obraz $ros, de toval (fig.,fam.) - avoo la peau taunee (fig.,ram.)
II avea ochelari de cal (fig.,fam.) - reganlcr par le pctit ooul de la
lorgnet le; avoir des ceilteres (fiA.,fam.)
a avea ochi (fig.,fam.) - avoi r le oompas dans I'<til (fiA')
II nu a vea ochi si pe cineva (fig.,fam.) - avoir qqo cn borrc:ur, ne
pas pouvoir scatir qqn (fig.,fam..)
a 'veI ochi de vuhur ' (fig.) - IlYOr des yau de Iynx (fi, .)
24
....
;.Vel! ochii (fig.,fam.) - u oir un beadeau s ur jes yeex (fig.,Cam.)
,. avea un of la (pop) - en avoir gros sur la patate (pop.)
nu avea nimic de (fig.) - avoir les mains videe (fig.,fam.)
.. avea orbul (fig.fam.) - avoir la berlue (fig .. fam.)
.vea patul (fig.) - l tn:JpeI" sa. plume le fiei , le poi-
son (fig.)
aVeI! papagal (fig.,fam.) - evoir du begour (fam.): ne pas avoir la
Iangue dans sa pocbe (fig.l am.)
avea parte numai de (fig.,fam.) - et re abonne (fig.,fam.,iroo.)
II avea ca spicul grului - etre blond cornme les bles
.. avea o pd.tdricii (fig..fam.) - n oi! un dada (fam.); avoir un cafard
dans li tire lire (fig.,fam.); e voi r UDe araign& au (dans le) pla-
fond [ fi g.pop.)
avea pidJ. pc: cineva (fam. ) - eu avoi r coetre qqn (Iem.)
DU a vea nimic de pind" ' (fig.ram.) - o'avoir ric:o Ai perdre (fi,.,fam.)
a avea o piLd tare (fig.,pop. ) - etre fort du sourien de q<jn
a avea pile (fig.,fam. ) - avoir du pi ston (fig.fam.)
a avea pinea (fi g.sfam.) - Iaire la el le beau
lemps (fig.,fam.); teeir le coetcau par le meacbe (fig..pop.)
a avea planuri mari (fg.jam.) - voir grand (fig.)
nu mai lI\'h. nici o de (fig.fam.) - tire mis au pied du
mur (fig.,fam.)
a avea deschise la (flg.jarn. ) - avoir ses ent ree s dans
les allees du pouvoir (fig. ,fam.)
a (nu) avea posibilild{i (fig.) - avci r de gros (petits) moy ens (fig.)
a avea multipl e ( fi g.) - avoi r pus d'une caJ1e dans SOD
ieu (fig.fam.)
I avea prea mari (fig.,fam.) - placer la harre un reu (rop
haul (fig.)
a avea prioritate (fig.) - avoi r le pas sur qqn. (fig.,fam.)
a nu avea un program fix - ne pas avoir d' heure (fig.,fam.)
a 8veaprune in guri (fig.,fam. ) - 8valer ses mots eu parlant (fig.,fam. )
a nu avea cepune pe el (fig.,fam.) - D'. voir rien se mettre (flg.,fam.)
anu avea undepun,e capul (fig.J am.) - loger Ai la betie 6toile (fig..lam.)
nu nimic de pus in gwi (fig..fam.) - ne pas a..'Oi r de quoi se
bou cber llDe denl creuse; D'.voir rien Ai se metlre sous la
dent (fig.,fam.)
25
.-
asupra cuiva (fig.) - .voir prise sur qqa (fig.)
.. a,-a riJbtJon d treacI ftutlab (6g.) -WSsct pusa l'averse (fig.)
.. wYN o rlfttitJld cu ciaev. (6gJam.) - avUt au comptc 1 qler IVOC
qqu (6g.,fam.)
.. DU .'mI nici UD pic de"8t - D.'avolrlli paix oi ueve; Il'.voir pas
un momentl soi. (fig.) ,
.. le ava r6M cu CDeva (fam.) - Ctrc mal avecqqn (fig.Jam.)
ava n!Il de mare - DCpu avoir le pied maria (fig.)
DU ave8"'" de mare - avoir le picd mariEI (fig..fam.)
.. a.-el cu mirimi (tam.) - se rnner an IJ'OI booDets (
fi
8..{am.)
'mI Tq1IlItJIiI bani (proad) - avoir boIlne (mauvaise)
1"=" (fig.,f",,)
.. awa o np rhrfW 5OIidl. de DeCOIIlesllll - _voir IlDC rCpuuiioe biea
aJ.Sise (fig.)
'. awa o rt:ZU1tt"14 de fier (fig.) - Ctre ftc:revablc (fig..tam.)
avea roIMlljlrll.' (fig.,ram.) - 1. avoir de quoi remplir la maia d'un
bonnete bomm.c; 2. are biea dolc!e de partout (fig.,Cam.)
DU avea.an (fig.,tam.) - manquer de pilDeDl (fig..fam.)
pe CDcva ca IUUWI tu ochi (fill .,fam.) - avoir qqn A la
(fig..pop.); ne pas pouvoir voi! qqn ea pcinwre; AC pas pouvoir
blair<r qqn (6g_C"".) .
... la cap (fig..fam.) - .voirdu plomb daDs la tete(fig.tam.)
DU DW avm pe lume (fam. ) - eue SADS tmique
.. aft8 (ceva) ia .m" (fit-Jam.) - tcnir UDe ck naiuaoce. de
rate; <bau de nce (fig.)
.. ayu pe ciDeva ia s'lnp(fig.Jun.) - .voit QqndaDlla peau (fi,..pop.)
... stn,., DU bragA D vine (fig.,pop.) - .vair du sang daas les
VClDea (fig.)
o .IiJbiciMMpcatru. cineva. ceva- avoit UD faibJe p:>ur qqn;
podi 'Ul qqdL (fig.)
a ava lptIk tare (fig..,lam.). bUle protejat - bre par u. baut

a aYaIpmUtfl m.ui - c:ueuer de JlUdes cspmoees (fig.)


a aftll zdravln.l (fiJ.Jam.) - avoit les mas toIides (fig.Jam..)
a aval de lpfU ana bwll (fam.) -.voit UDe boDne l ncoDter (Cam.)
ana 6lichfi (6g.J'am.) - avolr Wle ar:agn6e au (dans 'e) pLa-
Cond (fig.,fam.)
:Il;
.-
a.ea .IoJa (6g.) - avoie de l'ftoffe (tia)
a.a ana .toflJ deawx - pouvcir allcr serbabilkr (fig.)
a aftIl c::iaeva (fig..JX'P.).- ae pa p::lU...ar volr'l'Pi 01
pcW1m: (fig.,fam.); ee Pu P""""" bW=qqD (pop.); De Pu part<r
qqa. dan. $OIl CCE'llr; .voie qqn dans le Da. le piC; &voit qqn11a caille,
1 .. ""'le (fig.,pop.)
a awa 6Io-.wJC dest:rut (fii') - avoit UD estomac d'auuuehe (fig.)
a aftll 6IupilLB furci. (pop.) - avoie do bagoul (fam..)
a aYe8 "CUI moIlSUlI (rpcd.) - flire UD maIbeur. cuser 11 t.a..
que (fig.,fam.)
a awa ceva pe -JId (tia.lam) - gardc:r qqch. AII' le ceur
a a.... f&pIe .IIjIM, zece vic:{i..,u suf\cte ca p,sica (fig.fam.) - .voie
rime cbeviuec oxp: (fig.Jam.)
a... lOtie flJlIUk de partea .. (68-) - avoir IOUS k:s Id:oatl dans IOD
jeu (fig. ,C"".)
a .ea llJritI n cap (fig.,fam.) - n'avoit rieD dans le tbe (fig.,fam.)
a .ea tihiJir (fig.,fam.) - .voir des ardoises (fig.,fam..)
a DU ava lrtIi buD cu ciDeva - faire mauvais m6lage .vcc qqn; ,'01
lendre, vivre comme chieo et cha1 (fig.Jam.)
a mai .'tU mnlt de lTtls (fig.Jam.) - De pa ltR a\l bout de ses peiIlcs;
ac pa f:treCDCOl'e sorti de l"aubcl:ge (fi(l:.fam.)
a DU ava trecere la c:iDev. (fig.lam) - mal ea cour (6g.Jam.)
.l'ea ,".-uici (fig.lam) - avoir les faics (fig.,pop.)
a aftS tit",. (ram.) - avar de I'cstomae (fig.Jam.)
aw:a lltpftI Demaipomenit (fam.) - sepayer de culor (pop.)
a DU al'ea aici de IIMII, nici 1Inrti1 de CC'V8 (fam.) - De pas avor
!>&eC .. q...... d'.. (fig.,Cam.)
a DU ave. nici o lI1"III/Ift - De pa tirtt l cons6qUeDOC
IlU avca lU7rI4ri - eli. rt:sler. eD dem"uu Il (fig.)
.ftII .nrt4ri grave - &e lom:I de OOIl.KqQC:lKC:ll
(oriBd) Uf4descbisllacioeva, andeva(fig.) - avoir SC3 eacr6es
ebez qqu, quelque put (fie.)
al'e:l: H4mii (fig..fam.) - voit voler des BtpbanJ.s roses (6g..fam.)
a .ftII HJm largi (fig.) - avoir I"csprit 1alJe; voir Iargc (6g.)
alU p: .,iM-DCOfCC (fam.) - avoir.da cbien (6g.J,un.)

I
!
j
!
, 1
:1 ,
B
bate ap4 in piuA (fig .,ram.) - parler pour ne rien dire; parter de la
plute el du beau temps: c'est rcejours la meme reegaine (flg.fam.):
piler de l'eau dans un mortier (fi g.pcp.)
.. se pe bMrt4 co CDe..-a. (fig.J am.) - reper SUI le vemre de
qqn (fig.f am.); etrc tu el a toi avec qqn
a i se bate Ctllicii la gurA (fig.pop.) - .valer comme un ccecoe: biffra
cornme un pourceeu; s'en colier dans le fusil: s' escrimer des
choires: s' eu mcrtre jusqu'aux yeux (fig.ipop. )
bale CtlPul - se casser la se creuser la cervelle,
Couiller dans sa tete; se lriturer 1& cevetle, les meninges (fig.pop.)
DU-f i bale' copil! (fig.,fam.) - ne pas se fatiguer les me-
ninges ( fi g..pop.)
a bate la COl' pe cineva (fig.,fam.) -la casser; cesser les pieds; casset,
rompre le boanee.Ia tele Aqqn; courir qqn (fig .,fam.); enfoncer le clcu,
eoquiquiOel' qqu, mootec une sete aqqn (inv.). scier le dos ; rabenre
k:s orciUes; tcnir la jambe Aqqn (fig.J aml; peler les bellocbee. les
boebces, le jonc li qqn (arg.)
se bale ca chiorii (fam.) - se banle comme des charreuers, coeune
des chiffonniers (fam.)
batt- cmpii (fam.) - banle la campagae (fig.,fam.)
a bate drcUtmiU (i am.) - cocrir. tim une bordee; Ieire la loumte des
graeds ducs (fig.,fam.)
bate nlU ln lalpl (fig..fam.) - la cberdJer, cbercber les en-
nuis (fig.,ram.); se fourrer tibremeer dans un laii d'emmeete-
ments (fig.,pop.)
a bate dwabalJll. toho (fig.J . m.) - aier sur tom les toits (tig.Jam.);
bettre le tambccr, la grosse celsse (fig.)
a bate dnlnuill (fig.) - beure les cbemins (fig.)
a bate ca lafasole (fig.pop.) - benre comme seigle ven (pop.)
29
II
II.
II
l
bale
, ..... fkrul cit e cald (fig.,fam.) - _ le fer pendanl qu'U est
ebaud (fig.,ram.)
a sebo.. pe8.egunf (fig.,fam.) - se mordre la Iangoe (fig.)
"'p ..... pra degeaba, de po..... (fig.,f....) - perdre, dqlenser sa
.salive; se ruer 1 repeta qqch. (fig.,fam.)
a bale pe cineva ca pehofii de cai (pop.) - battrc C<IIDIDe plitre; moudre
qqn de coups (fig.,pop.)
a-fi batejoc de ceva - raire bonmarchC deqqch. (fig.,fam.)
a-fi batejoc de cineva - la haiUer betie 1 qqn; se ficber, se foutre de
qqn; se jouec de qqn; se payer la tate de qqn; s'en amponner le
coquillard; se peyer la peire de qqn (fig.,pop.); toumer qqnen bourri-
que (fig.,Cam.), ea ridicule
balejoc, a rde de ciDeva in gura mere _ faile des gorges cluul(les .
de qqn (fig.,fam.)
a bate in le"". (fig.,fam.) - toucher dn bois (fig.,Cam.)
a se .lupii" calicii, IlIrcilla gura cuiva (fig.,pop.) _ S'eD lIldtre dans
le fusil jusqu aux yeux (fig.,pop.)
Ja balem4r pe cineva. colbul, fulgii, untul (fig.,fam.) _ river
les clous 1 qqo; plombel' de coups; nettoyec qqn sans vergettes; colier
du rotnto Aqqn (fig.,pop.)
a se bate cu morile de vint (fig.) - se battre contre les moulins 1
vent (fig.)
, ..... palma (fig.,fam.) <toper Il (fig.,ram.)
ptUul pe loc (fig.) -1lllll'QUeI' le pas (fig.); faire du sur place;
P' er
bate picioarele degeaba (fig.,Cam.) - fairer la coursette (arg.)
a bate cuivaJHHflllI (fig.,pop.) -parter 1 mots couvenx' jder UDe piene
dans le jardin de qqn (fig.,fam.) ,
se bale cupu.mniJin piept (fig.,fam.) - se battre les fIaDcs (fig.Jam.)
a se bate la snge (fig.,Cam.) - se manger, se bceffer le nez (fig.,pop.)
a-p piciDareiedegeaba (fig.,fam.)- faire la onnrseue (fig.,ram.)
a dinpo'cior (fig.) - frapper du pied (fig.)
a ca la po/i[ie(fam.) - posser Atabac; fontJe du tabac Aqqn; faire
vaIJer qqn (fig.,pop.)
bate lapotfi deschise (fig.) - enfoo.cer des port:es ouvertes (fig.)
a bate cu pu.mnu.l iii (fig.) - donoer un coup de poing sur la
tabIo (fig.)
30
bip
, ..... In..-.... (fig.) - pesser les .... (arg.)
bate piui si 6pIUt/l ti laptele pe care l-a supt (pop.) - tanDer le cair;
faire p6teI' le boodin. le maroquI? 1 qqn (fig.,pop.)
bate Widle (fig.,fam.) - ccerir. trainer les rues; battre le
..-" (fig.,fam.) .
bate ftUUI si priceapA iapa (68.,(801.) - jetcr UDe pietre dans le jardin
de qqn; palier Ala eaDlooade (fig.)
a bate ltu:tId - benre le mestDC
a-i bate pflllulin buzunare (fig.,pop.) - retoumer ses poches (fig.,fam.)
nu se bi.. (fig.,Cam.) - Iaisser courir (fam.); rester sur la
lOUcl1e (fig.,fam.)
a se lapd pentru cineva' (fig.,ram.) - se mouiller pour qqn (fam.)
se bipin" de fricaploii (iroD) - se mettre,. se cacherdans I'eau
de peor de la pluie (iron.)
a bip pc cteeva la apiJ (fig.,tam.) - donaer qqn; mettre qqn dans le
bain. dans de beaux dnps; metlre aqqn la corde au cou; faire pma
10 cbapcau Aqqn (fig.,ram.)
a se bip.1aIlfUnult. in raft. tnsculece (fig.,pop.) - se mettre dans les
plumes; se mettre au pageot (fig.,pop.)
bip btuU iD. ceva (pop.) - mcUre des biUes dans qqcb. (pop.)
bip pe cineva iDtr-o belea, intr-UD bucluc (fam.) - mettre qqn dans
10 pCIriD, ..... de beeex dmps (fig.,ram.)
se bip Ili beka (fiS.,pop.) - se meure dans UD mauvais pe..
lrin (fig.,fam.)
a bip pe cineva in botdiI (fig.,pop.) - faire toumer les sangs 1
qqn (fig.,pop.)
bip pe cineva in btlzMltiII" (fig..fam.) - mc:ttrc qqn dans sa
pocbe (fig.,f....)
bipawacuivaiDCtIp (repc:tDd mereu) (fig.,ram) - enfoncer le cloe;
f....... qqcb. ..... Ia _ e, Ia t&Aqqn (fig.,f....)
'-ti bip In ..,. (fig.,fam.) - le lIIOIller 10 boon<t, le booJriehon; le
_ ......1ea t&(fig..pop.)
a ae bip la eIwItIIitI1II (fig.,fam.) - le _ ea lilIi. (fig.,fam.)
DU se bip in t:iorINJ altuia (fig.,pop.) - boire dans son vene (fig.);
aaltivec 800. jardin (fig.,litt.)
a bip pe cineva in col' (fig.,tam) - mettre qqn en boile; meure qqn
..... sa pocbe (fig.,fam.)
31
te bIp in n 'IOf"btJ (fig.,Cam.) - mettre son gn,iu de:
oei (fig.)
le blp. pe fir (fig.Jam.) - aller sur les bdsees de qqn; mard1er,
bnconet sur b plates-baodes de qqn; se mcttre sw: te chcmin de
qqu (fig"tam.)
bipfitiU(fig.!am.) - moale< la tb<, le bowricbOD l qqn (fig.,I'am.)
I bi,. pc cincva (fig.J am.) - mettze qqn SOUI le, venoux;
cotfrcr <t'Jl (fi g.Jam.)
a blaa ceva in pJ'4 (fig..ilm.) - SCc::un7qqch. IOU& les crochd:s (arg.)
a bip La,;,Mdb (fig.,pop.) - S'CD mdtre, S'eD colier dans le ftuil ; se
tIpCr t. c1ocbe; le wur qqch., loC remplir le tiroir (fig..pop.)
bip euivalltUtPk in cap (fig.J am.) - mc::ttre l qqu dp plomb dans t.
l1:tc (fig..ram.); iairc enlcD<t'e rai&oo. l qqu
o bip pe (fig..fam.) - etredans de sala; dnps (fig.,fam.)
p bip ft4.W tDciorbl!l altuia. tmdc nu-ifit'rbe otIIa (fam.) - merue,
fOUD'Cl' ICO att dalls les affaires d'autrui (fig.Jam.)
Du,i bip lWIul unde DU-i fierbe oala (fig.,fam.) - se mata de ses
oigDODs (fia.lam.)
bIp pc cu IWUlllin raIw (fig.,pop.)- mettP-:'" qqn le eez duu,
SOlI: caca (fig.,pop.)
blp tD. acec:qi oaI4 (fig.,fam.) - ecenre dans le peeier, daAs
le mbnc ta: (fig.)
a bip ia. tJdd (fig.,fam.) - fOlJ.t[ef' liOUS le DeZ (fig.J am.)
a se bippak altul (fig.,fam.) - chasset"sur les terres d'autrui .(68.)
se bila sub pUUd cu.i.VI (fia.,fam.) - s'iasillucr dans la confumce,
dan5 les bmn u'=de qq. (fig.)
se bI.a in rqfl. in scvll (tig..pop.) - se mdtre au pin (pop.)
bl.1 pc cineva la rdaxJn (fig.,fam.) - menrc Qqn ('om-
"'" (fig,,/am.)
a bile de uamiJ - Wre aUent.a:J. (l)
bila in el ca UD 1pIIrl, a"l ,apte (fig.,pop.) - avoir uoe boone des-
..... (fig"""".)
bl,. pc cineva (fam.) - tlanquer la frousse; ficher les jetool
l qqn (fig.,fam.); donner'" qqn les trois sueurs (fig.,pop.)
a blp pc cineva la .t4pi,. (fig.,Cam) - COFger des Cen. des cbanes l
qqu (fig.)
ase blptDtr-omablf lUitl (fig.) - se mettredans UDeaaie aflaire (fig.)
32
bamnirl
.-p bip."pia i'n git (fig.,fiun.) - plaiDdre "'" UJ<D1 (fig.,l'am.)
bip pe cineva ro. .,iIezJJ (fis.Jam) - chauffa qqa l blanc (fig .,Cam.);
aiguil1otlDe< qqn(fig.) .
I bIp. pe cineva la vlMp (Cam.). Ia mititica (pop.) - metue qqn do-
dan5 (l'am.); boocla, aoballe< qqn; boudcr qqD ll'_mCUleqqD
'" ,..le (pop.)
I bIp:b.AJW (fam.) - semc:r la zizanie
""'.,. clioart (l'am.) - _ de la I1oC1c (tam.)
"'" la a1.llti (fi,.,fiun.) - boire le C<>Up de I't<rle< (fig,Jam.)
"'" o liIrwJIl (fig,Jam.) - _ ... pin" (fig.)
..fi bM (fiSJam.) - DO)'U A Psoa dans le vin (fiJ..fam.)
_paIttJnd amlrlciUDii p(BI JIl fuDd (liL) - le cal:i.c:e juqu.'A 11
tie (lin.)
"",."pI}r&d(fig.,fiun.) - bom.. a>ap (UD 1""); p<ea<b-e UD veee,
UD pa< (fig.,fiun.) .
"", ..pI}r&d pe Utima goaII (tam.) -_levee (fig,Jam.)
"'" dt n p..,..uriIo (l'am.) - boml tire-1ui8O' (fiun.)
bee: de 1ID.oI dItpr - boire tii. Saiase (fig.)
bea de UIp - boiJc sec, comme UD. rornme UD
uou (fam.); "cmpfu le (fig..pop.)
_ ZJlrrnWa (fam.) - boire sec; ae pas luca' de la glaoe. des
(fig"l'am.)
se blzuj pc: alva -!bc Cort du soutieo de qqn
a se bizui pe dIWWI - s'en.leudtle 1 qqn
se bucura de stlp[nul. - .voir I'on:ille. I'<dl du mal-
"" (fi,.)
a-p burd"ll bona (pop.) - .. mnplli' le liroir (fig..pop.)
burdUjl pe....... (pop.) - plomba qqD de ""'1" (fig..pop.)
a bnlJlnlrl pcc:iMN (fig.Jam) - faire les pocbes 1 qqn (fig.,fam..)
I
i
;' i
c
... _ .. -eu., de .... alai
B. IIC ddea (si) - ac 1* atrc tiea (de)...
_lll_(fig.,pop.) - tombcr dant le "" (fig.,fun.)
acide. pe Hc (fig.,pop.) - !tre pris au piege; tembel nu an
bec (fiI.,ram.); .voir un policbiaeUe ebna le tiroir (fig.,pop.)
ddc:a l;2 o 60mbif (fig.j'am.) -lombc:r comme UDe bombe, comme
.. ""k<(fig.)
.t.:idta CII brio (fig.) - tomba' l plat (fig.); faire UD biele,. UD
fOlU' (1pCd..): se faiJe recab; etrr: (1 un examc:o.)
ci'" ta "'1' (6g..fam.) -Iomba' Plf le cusis (ag.)
clei.. pe otIpIIl cuiva (fig ..fun.) - le jder .. la t!le de qqa; dCbarqua
daqqa; Iommsur les bru de Q'JI (fig..fam.)
_ din".,. (fig.,fun.) - ....het du cid (fig_ram.)
cIdm r.. <.'tfI74 (fig.) - se Ll.sser preodre (l rappeau.); douc:r dmI
QDC dans UD JKge. dus k pmncaa; CXMlpel' da.u k
paot (6g.,fun)
.ddeataafe - De pa avci.rassez d'yeux pom COIltempl (fil.Jam.)
.4 -Jbo(fig..r....) - ea;,. tib (fig.Jam.t, N" (pop.)
_ de frokr (fig.Jam.) - "'" le dindoo de la farce (fam.t, poy"
les vioIou; eu., _ (fig._.)
_ iofluW.1II doa (fig.,pop.) - _ fUr le cal l bo
........ (6g.)
cIda lb1tIctD. (fi,.Jam.) - cban,cr UD cbeva.I borpe cceee u.n
aveugle (fig.); tomber de mal c:n pis., de ficvre CII mal de
Owybdc CD Scylla, de bo poaIe sur la lmUse ("mv.) (6g.ram.)
_ "" lD<lrt (6g.Jam.) -lom"" raide, mort (fig.)
cIdN dt e de "'"8 (fig.,fam..) - tomber detout son loo.g (fig.,ram.)
35
8 cidea ca musoa-n lapte (g.Jem.) - emver, venir commc lin che-
veu (des cheveux) sur la soupe, comme UD cbicn dans un jeu de
quilles (fig.,fam.) -
a tidf:a ca IJWltell (rlg.,fam.) -Iomber oomme des moucbel (fis.fam.)
a in lItU (fig.,fam.) - piquer Ib Ba (fig.,Cam.)
cidea la pd' {fam.] - pm><R le tiI (fig.tam.)
a delea din picloore (de somn, de obtnedJ4) (fig.,fam.) - avoir les
jambes comme du coroa: etreeleve de fatigue (fig.,pop.); etre lessive;
tomber de Iatigue, de sommcil (fig.)
a ddea in picioare ca pi sica ( fig.) - relombc:r sur les penes, sur ses
pieds (fig.,fam.)
a la picioarele cuiva (fil ',fam.) - tomber am r;c:noux de
qqn (fig.fam.)
e .. Inplos4 (fig.fam.) - mordre a a (fig.)
a din pod (fig.,fam.) - tombcr des DUes (fig.,tam.) .
ddea de SJd (fig.) - tomber de SOD baut. de U. baII-leul" (fig.)
dlitort pe hllJl (fig. ,fam.) - voyager il'lril (fam.); monter, 'VOYllr;et
en Iapn (fig.Jam.)
Il d.Iea pe cineva pe MJ4blrIJ, pe c0ad4 (fig.,fam.) - man:hcr sur les
pieds, sur la queue 1 qqn (fig.,faIn.)
Il clica peste catb:lllu (fig., ram. ) - marchersur le rorp:, sur le ventre 1
qqn (fig.,fam.)
a elica CQtlUlNtIIl - (on:er la consigne
.p ciJca pe bUN (fig..fr,m.) - se fecdre de ... (am.)
Il eilca pe cinev. pe MrTi (fam.) - ccerir, lapcr sur le ayiR!mc, sur le
baricot; parter sur les aerfs, sur le systmle .. qqn (fam.); dooner sur
les nerfs" qqn (fig.,fam.)
dia,. umbla ca pe "'"' (fig. fam.) - sot dea ...r. (fig.)
dia In picioor. (fig..f....) - C""lot aux picd5 fairelitim de
quelque d>ose (fig.! ....)
principiik (fiI .) - marcber sur iei prindpe& (fig.)
a sMmh (fig.,fam.) - faire UD faux (Iti (fig.,faIn.)
adica tn slrlkhW (Og.,ram) - mcure les pieds daDB les
plau pWer<00"" le vent (fig.! am.)
.p pesufkt (spunDd ceva) - dire qqcb. lOOllt.recmlr
nu mai pe ..ttthHI (fig..fam.) - De plus rcmc:ttre lea pie&
quelque put (fig.)
36
<Aula
- dlca pe urmelecuiva (fig.) - saivre IeS traces de qqn; marcber sur
sur les brisees de qqn (fig.,fam.) .
se cu un guturai (ram) - ramasser, chiper un bou.
mame (fam.; ron.) .
ci... qIJ cu ciurul. la fintini , la PUt, pietre la munte (fi g.) - Iaire
r6cUreUiI; pceter de l' eau 1 1a font aiDe, 1 la ri vi ae, l la mer._part er
des au bois (fig.) .
la pumni (pop.) - se donner une gratee; jouer des poings: se
fontre des coups de tampon (fig..pop.)
a ciribinl Ia ciofMJe cui \'a (pop.) - ehsrger 'Nil de OOs; donner jus
de bltoo (fig.pop.)
ciriblnlla palJM cuiva (pop.) - donoer cinq et quatre, I' aller el le
"'"'"' ( fi g.pop.)
a pumni cuiva (pop.] - flanquer UD!: tripotee; Iout re des
coeps de tampon qqn (fig., pop.)
fOC dribini de unJerd (pop.) - se taiUer ; se faire la malle, Ia.valis
c
;
plia begages, sa cbemlsc, saa paquet (fig.,fam.);. ceberrasser. vider les
heux, le plancber;. Ioetre le: camp (fig. ,pop.)
cisca JMra (li g.,ram.) - bayer allx comeiUes (fi, .)
gurtJ la vitrine (fig.,fam.) - faire du lechc-vitri nes, du leche-cer-
reeux; lecher les vitrines (fig.,fam.)
a cisa: ,,"dd, de-i trosnesc (fig.,fam.) - bail ler Ase oecro-
eber, 11 se demanrner, il se demantibuler la mchoire; b"iUer comme
ee carpe (fi g..fam.)
a ochii de mirare (fam.) - a..'Oi r les yeux qui l ui font k: tou r de
la tete (fig., pop.)
a acul i n carul cu fin (fig.,fam.) - cbercher une aiguille dans une
botle de foin (fig.)
dut. o e:tJle de intelegere (fig.) - eher"cher un 1m ain d'enleo.te
a duta cl:dl1lJ (fig.) - chacber des croues, des pailles, querelle
1 100t prix (fig.,fam.)
a cuiva 6 coarne (fig .,fam.) - soigr.er qqn aux petit5 oignoo.s;
&re aux petits soins paur qqn; bichonn r r qqn (fig. ,fam.)
a o duta cu luminorea (fi g..fam.) - te chercher bieu; ne pas l' avoir
voie (fig.Jam.)
a duta nod n papurA (fig.,fam.) - cbereher des taebes dans le w Jeil,
midi .. qua1<ne beures (fig..fam.)
a ciuta punclMl dab (fi([.) -..:berc:hc7 le defaul de la cui rasse (fig.)
37
data
8 dota sA saJ"eu apareIL{cle - sedonner unecoo.leoance
a cere CtlpIII cuiva (fig..fam.) - vouloir le scalp. Ia peau de qqn; r6c1a.
mer la late de qqn (fig.)
a iDdnmre (fig.) - dire pouce; crier grce; demander quar_
uer (fig.,fam.)
a cuiva sA-lltue in pace (fam.) - demander l qqb d'aller ",'00
8J.lleurs (fig.fam.) -
a ce.re (ceva) pe neJHU4 masA(fam.) - demaDder qqch. abrfile-pour-
poml(fig.,fam.) "
bastonul (fig.fam.} - rt.clamer SOD vestiaire (fig.)
a cere de pomanIJ - tendre sa sebile (fig.,Cam.)
a cere sus tare (fam.) - reclemer cor el Aeri (fam.)
a cerne cev!" prin silli (fig.) - passer qqch. au crible, au peigne
fin. au tamis (fig.)
a certa ca chiorii (fig.,fam.) - se disputer comme des chiffon-
mers (fig.,fam.)
a se certa pe Fiofll. pe moarte (fam.) - se fcher Amort (fam.)
'8 se cheltui (fig.) - se payer de sa personne (fig.)
ultimul ban (fig.fam.) - tcler les foods de ti-
rotr (fig.,ram.)
a chema sub drapel (fig.) - appeler sous Jes drapeaux (fig.)
a chema pe cineva la ordine (fig.) - rappeler qqn I'ordre (fig.)
a chema pe "'Ii, cu mic cu mare (fam.) - convoquer le ban et I'amere
ban (fam.)
a la fCOQ/iJ (fam.) - secher la classe, les cours; faire l'ecole
prendre le chemin des ecoliers, la eledes champs; tirer
au flanc (fig.,fam.)
a cu sete, zdlYlJ'dn pe cineva (pop.) _ bourrer qqn de
coups (fig.,pop.)
a ciripi (arg.) - casser. manger le morceau (fig.,pop.); se mettre a ta-
ble (fig.,fam.)
a cltlla repezeald -lire en diagonale (fig.,fam.)
a dtl printre ':nduri (fig.) -lire entre les lignes, en filigmue (fig.)
a ciulI urechl/e (fig.,fam.) - dresser J' oreille (fig.,fam.)
a ciupi din ceva (fig.,fam.) - rogner sur qqch. (fig.,fam.)
a ciupi la cinlm (fam.) - filer le coup de pouce (fig.,fam.)
a duplla (fam.) - faire danser I'anse du panier (fig.,fam.) -
38
dod
; d..... pc cinno (fig.) - -.ne<qqn (fig.,pop.)
aH cintIl euivaaleluia (fig.)": faire senter le pas aqqn (fig.)
a dota cuiva 06anale (fig.) - chenter les louanges, rresser des cou-
roones il qqD: etevee qqn sur le pavois (fig.)
a d'nta cuiva n strunlJ (fig.,tam.) - abonder dans les cccvicuoes-dens
le sens de qqn; naviguer dans les eaux de qqn (fig.,Cam.)
,. dIltiri cu (fam.) - faire bon poids (et bonae me-
sure) (fig.,fam.)
,i pe/afil ,i pe dos (fig.) - peser le pour et le contre (fig.)
a "reu (fig.) - compter pour beaucoup (fig.) .
a ou dntlrl veu (fig.,tam.) - peser legei (fig.,fam.)
a,:i dntiri bine Imibua (fig.,fam.) - ajuster son coup (fig.)
pe cineva din ochi (fig.,fam.) - juger qqn d'ua coup
d'ceil (fig.,fam.); jauger qqn
Ja a aprecia starea de spirit a unei (fig.) - prendre la
temperature d'uue assemblee (fig.)
a JtJnsele (fig.) - balancer le pour et le contre (fig.)
a cirpl antenullui Arvinte (fig.,pop.) - deshabiller Saint Pierre pour
habiIler Saint Paul (fig.,fam.)
a pe toatllinia, pe toate fronturile (fig.) - gagner sur tous les
tableaux (fig.)
a lozMl cel mare (fig.,fam.) - decrocher la timbale (fig.,farn.)
a-fi pinea, zilele (g.Jem.) - gagner sou bceuf sa croiite, son
bieck, son entrecOte, seu pain (fig.,fam.)
a kren (6g.) - gagner du terrain (sur qqn) (fig.)
"iola de azi pe miine (fam.) - gagner sa vie au jour le jour,
lant bien que mal (fam.)
a didl caslele n Spania (fig.) - btir, faire des cbteaux eu Es-
pegne (fig.); tirer des plans sur la cornete (fig.)
a pe nisip (fig.) - btir sur le sabie (fig.)
a-i tJinIii (fig.,fam.) - c1aquer des dents (fig.,fam.)
a-i dinIii de (fam.) - avoir les grelots; jouer des casta-
guettes; battre la generale avec les deuts (fig.,pop.)
ochii (fig.,fam.) - se rincer l'reil (fig.,fam.)
a nici DU clipi n Jcqa cuiva (fig.,Cam.) - ne pas ciller devant
qqn (fig.,film.)
a cloei o boaIiJ (fig.,ram.) - couver UDe maladie (fig.,fam.)
39
a eeeee (eva, a pune ceva la cale (fig.,fam.) - avoir UDe idee demere la
lete ,
a cobori 6lftJgfll (fig. .) - amener les couleurs (fig.)
a cobu" (fig.,pop.) - faire de la gringue (fig.,pop.); CODteI Oeu-
reae (fig.,ram.)
a cocheta cu muzele (flg.lil ) - taquiner la muse (fig.,litt.)
a se Itul1Icind (fig.J am.) - se crevee. se lUeI' ati Il'lIIvail li la
pcine (fig.,ram.) ,
a roIlnda UAmt'tl largi (fam.) - aller de par le moode; voir du peys (fig.):
rouk:r sa bosse (fig.,fam.)
a se rompromJte (lntr-o afacere) (fig.J am.) -c se mouiUer (fig.Jam.)
ronduc:ec;u ominiJ de fier ( fig.) - dirigerd'une main implacabil:(fig.)
a ronlJl pe.., (ceva, cineva) (fam.) - prendre appui sur (qqch., qqo)
a se contraa ce - dire tcut el SOlJ contraire (fig..fam ,iron.)
a ochii din cap (Iig.Jam.) - cofif:er les yeux de la lb.e (fig .Jam.),
la peau des Iesses
a-I costa scump (fig.,fam.) - coarer qqn UD salac:ia-; la peau des
tesses (fi g.,pop.)
a o eou ca A Ploiefu (fig. J am. ) - virer de bord (fig.,fam.); pretui re le
100000ani (fig.,fam)
a-i bflZQ ceva (Iig.pop.) - tirer la langue (fig.,farn.)
8 cupul cuiva (pop. ) - devisser le pompoo 1 qqn (fig.,pop.)
a criJl'll de ciMdlJ. <pop.) - crever dans ses pan-
eeaux (li g.,pop.); eu f Am: UDe jeumsse, UDe maladie (fig.,fam.)
a cripa de f oame (fig.,pop.) -Ia crever (pop.)
a i cri pa ohrlZlfll de ruptle (fig.i am.) - mourir de boole (fig.Cam.)
ai cripa pielea de fD' (pop.) - peter dans sa peau (fig.,pop.)
a crede n basme, in barza (fig.) -croire au Phe Nod (lig.)
a se bun'cul rxl mintului, ci Deva (fig.J am.) - se preoore pour le
nombnl du ramener tout asoi ne pas se rrendre
pour uoe pctlte merde, pour une croite (fig.,pop.)
a se crede coborit cu hr7.0hul din cer (fig.,fam.) - se crore sorti de la
de J upiter (fig..faoL)
Il crede e floare III. ureche (fig.,fam.) - croire qu'on va y arriver en
SoufOanl dcs sus (fig.,fam.)
a crede ochilor, urechilor (fig.,fam.) - ne pas en craire ses yctU,
ses oreiHes (fig.,fam.) .
40

;-crede orbqte in cineva (fig.,fam.) - ne jurer que par qqn (fig.)
crede el e in fiecare li (Cam.) - croite que c' esr dimanche paul
cix inS (fam.)
crede-cll-aprins pe Dumnezeu de un picior (fig..fem.) - croire que
-c'esalUrive (fem.)
cnde ro l4rie - cro re dur comme fer (fig.,fam.)
crede ci tol ce zboarl se mlnnel - .veeir le bec. III gueul e
enfarine(c) crore au Pere CI"OltC au barbu (fig.,fam.)
c:rtI
te
ca o btlnti.an4 (fig.,fam.) - pollSst:f eomtne une mauvaise
_ (6g.Jam)
.08 qte n copac (fig..farn.) - ne pa. 'i y a"oir eeare-six (fig.,fam.)
H iDTba pe piep: (fig..pop.) - mangcr les pisseeuts rur la ni-
ciDe (6g.,pop.)
crqte NtJnd cu ochii (fig.) - poU'l&ef ccmroe UD champi gnon (fam.)
DU cricol (fig.,pop.) - ne pas la ramener (fig.fem.)
mi crknI n/ata cuiva (fam.) - ne pas oser ciller devent qqn (fam.]
.i croi cuiva drum n (fii.fam..) - Iaire la COUl1eb:helle 1 qqn: .
mettre qqn CII selje; menre Aqqn le pied l l'tttier (fig..fam.)
.p uoI drum n (fig.iam.) - faire son cbem m; l;C frayer un
cbemin (Iig. J am.)
--ti c:rd loc (in mullime) - t eedre la faule. la peesse
cuceri ptmfoc P sabie (fig.) - conqutrir par \e Ieu el par le fer ( fi g.)
se nd'urda in gnduri (lit.) - ,'.bimer dans ses peusees (JiU.)
se tuka odatA cu tdinile (fam.) - se: coccber oooune (avecj les
pccjes (fam.): eue un roocbe-4.61 (lam.)
5e culca pe ld"ri ( fi g.) - ,'eodonn r sur te roo ( fig..pop.); se repmcr
SW" sa iauriers (fi ll .)
se culca P9 o "reche, pe urechea sting! (fig..fam.) - ne pas ,'cu
Wre (fig.,fam.); s'eu battre I'reil ( fig.,pop.)
(fig.J am.) - acbeta UDe condwte (lig.)
cu bani gheatA - scheler comptant
cumpira pe loc (fig.) - adJeter sur pied (fi g.)
a ceva pe nimica toall (fam.) - achelet qqch. paur une bou-
eh6e de pRin, treize li Ia douuine (fig.,fam.)
a cumplra de ocazie - aeheter de seconde main (f1g..fam.)
a cu ochii mila tii MIC (fig..farn.) - acheler bitle, cbat
en pocbe (fig.,fam.)
41
"
l'
,1
,.
,
i:
pe cineva CI pe buzunmvl (fig.Jam.) - connailre qqD
cceune sa poche (frg.,ram.)
a cJritilNq"rik meseriei (fam. ) - connajree les ficeUcs du
romer (fig.Jam..)
a toale tledesllbtJuih (fiS' ,fam.) - coaaatre IoulCS les Ii-
celjes (fig.,fam.)
dedaubtllrih unei afaceri (fam.) - COIlDIU"'tre les tenants et
les aboutissants d'une afTaire (fig.)
a le (fig..pop.). a-l fura SfLDpi (g.jam.), a muri - y res-
ter (fig.Jam.)
a pe cine... de bani (fig.,Cam.) - uenoyer CJqn (fig.,fam.)
a se curita la (fill_,ram.) - se faire ratissee, nncee au
jeu (fig.Jam.); etrecun, tril. fricasse (tlg.pop.)
a locul (flg.fam. ) - Iaire place nene (fig.,Cam.)
a curge gtrlA (fig.,fam.) - couler Atloes
(unna rdul de la ( fi g.):- cocper dans le vif (fi ! .)
a eutrdeta lumea (fam.) - aller par er per vaux: router sa
. bosse (fig.,cam.)
D
..fi da Mn.l/ou (fi,.fam..) - affet$Cr des lin. de ain (fig.);
c:IoqD<r ... 1_ laire du des fla-nu. de 1' es-
broufl'e (fig_,pop.); faire le fier, le , uffisut. d-. veDt;ac passcmouc:bu
da ClClli&dc; poo:I' pour la !derie (fi g..fam.); se potwe:r du
col (6g..pop.); p-eadrc de grands ain (fig.,fam.); ttancber du aeigneur.
de 1';_' (fig.)
.ti da aeu de mviDgltor (fig.tam.) - se coedulre comme ea pays
<a>qUi' (fiS')
a-ti da tun de jlJdecItor. de J*roD (fig.,fam..) - posei" au justicicr, au
potroa(fig.)
. fi da tIIn de mirooost1 (fam.) - .ffect.eJ UD aiI modeste de agate
rtlicilee par IOD eure (fig.,fam.); faire sa mijaur6e. Ia sainte Nirouche,
del simagrees. sa Sopbie (fig.)
.fi da tund el e pts pe fapte mari - avolr I'aird'avolr del
laoule't'eJ' (fi,.)
a dai pc cineva tJ/tIriI d.D slujbA - jessiver, virer qqa; D1ClU'C qqn. il
piC<! (fiS..f....): '1'1. (fiS,pop)
dII diDCIp (fam.) - du boDlI.e:t (fig ..fam.)
, . dai.,.",. (fig.) - dceaer I'cveil (fig.)
le: daca tlptJ de mal (fig.) -le: dbnto.er comme UJI beau dable; Iaire
des maiIa d des pteds(1ig..f1Ol.)
da IIp/J la moui cuiva (fiS.J am..) - appoder. faire veeir I'eau au
moulin de qqn (fi, .l am.)
ct. apiJ. la ,oareci (fig.,fam. ) - evoir lea larmes: aux yeux, .Ia Ianne A
1'l%i1; lAcber k: robinet (fig.,fam.); "DOS souns out soiC" (fig. tam.)
...,i da tutlmII pe (fig.,fam.) - mootree Aqqn de quel bois ou se
chauffe (fig.J am.); poser le masq.Ie (fig.)
a da """Ii< - (dl ..t_
a da O/d.r-(fiS,Iam) - doaac< du mou (fiS.,Iam.)
.fi U . ti Ilkimul bG" (fig.) - le: saigner am quaIn< (fig.Jam.)
43
'1
,
, ,
,1
,
I
"
,
II'
'Ii
da
a DU da doi bani pe cineva., pe ceva (fig.,fam.) - ne pas valoir la corde
pour le pendre; ne pas peser lourd (fig.,fam.); faire bon marche de qqn,
de qqch. (g.Jam.)
a-l da banii din (fig.,Cam.) - avoir de l'argent A reven-
dre (fig.,fam.)
a da cu banul (fig.) - jouer pile ou face; tirer la courte paille (fig.)
a o da in (fig.,Cam.) - faire bctsson creux; taper il cOte (fig.,fam.)
da barba pe mina cuiva (fig.,fam.) - se livrer, se remettre entre les
mains de qqn (fig.)
a da cu barda n cineva (fig.,fam.) - tirer il boulets rouges sur qqn (flg.);
ne pas y aHer mollo (fig.,fam.)
a da cu barda n (fig.,fam.) - 1. &re zinzin (fig.,Cam.); 2. ne
connalre ni Dieu ni diable (fig.sfam.)
a da deMnuit (fig.,fam.) - mertre la puce I'oreille; etre trop poli pour
elTe honaere (fig.,fam.); etre sujet
a-i da (fig.,ram.) - mettre les bouchees doubles (fig.,fam.)
a da cuiva de cap (fig.,fam.) - donner du fiI il retordre
qqn (fig.,fam.)
a-i da cuiva o de bataie (fig.,pop.) - dooner un bal
qqn (fig.,fam.); administrer une ptee (arg.)
a da cu la cntar (fig.,fam.) - fairc bon poids el bonne me-
sure (fig.)
a se da (fig.,fam.) - renoncer de guerre lasse; rnettre les pouces;
s'arreer ea ehemin; lever les bras; baisser les bras; rendre les armes:
demander l'aman; dooner sa langue au chat; declarer forfait; dire
pouce (fig.,fam.); manger son chapeau (arg.)
a nu se da biitut (fig.,fam.) - aller contre vents el marees (fig.fam.}; ne
pas se teoir pour battu; n'admettre qqch. SaD corps defen-
dant (fig.): teair ferme; etre gonfle abloc (fig.,fam.)
a se da bdtul i'n f$ argumentelor cuiva (fig.,fam.) - se rendre eux
arguments de qqn (fig.,fam.)
a se da n (fig.) - se rendre il I'evidence (fig.)
a se da biitut repede (fig.) - se faire tortiller en deux rounds (fig.,fam.)
a da cu cu bfta in baltii (fig.,fam.) - commettre un impair
a da de (fig.,fam.) - payer it boire; regaler qqn; offrir la goutte,
une tournee (fig.,fam.); rincer le bec, la dalie, la dent it qqn (fig.,pop.)
a da de belea, de bucluc (fig.,fam.) - etre dans le pelrin (fig.,fam.); y
avoir un os; tomber sur un os, sur une mile (fig.,fam.)
44
"'1

da
bice (fig.Jam.) - pousser son travaik faire viDaigre; faire
vite (fig.,pop.)
Ne..bine cu cineva (fam.) - Ctre aux petits soins pour qqn(fig.,fam.);
le mettre bien avec qqn
bir cu fugiJii (fig.,fam.) - mettre les boots (fig.,pop.); abandonner
la putie (fig.)
da tu boaIJl. (in de (fig.,PJP.) - en faire un herpes,
une jaunisse (fig.,pop.)
da cu bobii (fig.,fam..) - dire la bonne aventure; augurer
da la boboci, la 1YJ/e (fig,',PJP) - rendre gorge; avoir la
ll"h< (fig.,pop} appeler Artbur (...g.)
da cuiva peste bot (fig.,pop.) - faire les pieds it qqn (fig.,pop.)
.' da in btfnci (fig.,PJP') - aller mdement CII besogoe; travailler it bloc,
d'arrache pled; pousser son travail (fig.,fam.)
se da pe brazdiJ (fig.,fam.) - se mettre au pas (fig.); prendre le pli;
reDtrer dans l'omiere (fig.,fam.)
a da pe brtzQld pe cineva (fig.,fam.) - mettre qqn au pas, ii la rai-
SOD (fig.,farn.)
a da briciul (cUJilul) pe mna maimutei (prostului) (fig.,fam.) - jouer
evec le feu (fig.,fam.)
da bucdfictJ de la (fig.,fam.) - avoir le cceur sur la main; etre
tont coeur avec qqn (fig.)
a dai de bucJl"c (pop.) - etre dans le petrin (fig.,farn.)
elabulMc (pop.), bu1J'Ul (fig.,fam.) - entrer en coop de vent; forcer Ia
porte de qqn (fig.,fum.)
a da din buzunar. din pungiJ (fig.,fam..) - payer de ses de--
niers (fig..fam.)
da la ctlp cuiva (fig.,tam.) - faire son affaiie 8. qqn (fig.,pop.)
se da peste ctIJ' (fig.,fam.) - se cesser le eul (fig.,pop.); se mettre en
qnatre (fig.,fam.)
aseda peste ClIp, a !le rlsturna (fig.) (auto) - faire un 100-
nean (fig.,fam.); eller Versailles (fig..pnp.,iron.)
se d. peste cap ca ..; - se donner un mal de ebien pour, faire feu
des quatte fers; faire SOD impossihle pour (fig.,fam..); se fooler la
mte (fig.,pop.); se mettre en Ierre el cicl; se
comme un diable dans UD btmber; 10'agtter comme un beau diable;
donner tonte la g<mm.c; sner comme dix cm.ches (fig.,fam.)
4S
1
,I
, '
,
1
I
II'
[1
, I

,
1 .
'1 ,.
IIi'
. '1
1 :
,
, I
I
,
' i'
da
...da _ "." (fig.,fam.) - po.,,"'" kaIjoan .. 1000-
... (fig.,fam.)
(pRa) se da _ "" (lia.fam.) - De ... se .......... boarri-
choo (pop,); D...... fnopper (fig.,fam.)
ceva peslcCIIP (fig..fam.) -faire qqch..lla va-vite.,lla va-(:ODdDCl-
j e-te-poosse (fig.,f....)
.... totul peste OIIP (. dvqi, a face dezordi.De) (fig..fam.) - mdIIe le
borod (fig..farD.)
da de capiJJ.. de roIJ (fig.J am.) - tirc:r u dair. venit 1 boaJ deqqch.
(fig.)
a se da cu de perqi (fig.J am.) - scoop1Cf. se tapc:r IalllcCOlllre
lea murs; se lJIOI'dre les doigts (lig.l am)
a da. a se lovi cu CtIfHIl de prapl de 5111 (fig.Jam.) - ....voir CI: q.'CIl
vaut I'.noe (iDV.); etre pccele savoir (fig.Jam.)
.... C4T'Ul de mal (fig.,ram.) - fairecbou blanc (fig..ram.)
d. cu dupA ciini (fig.Jq).) - avoir le viD. gai; se: taper les
coisses
'. da pe fa{l (fig.) - abattrc: ses carte" soo j eu; mettIe eute8 sur
uble (fig.)
te da de fIUl (fi g..ram.) - faire des pcds d des mainJ:; faire
qqch. coI1lc quc coOte; Ybriler ses uvres: vooloir I'empcnecde bltU
futre; remuer toute plc:ne, Y laisser sa tele ou ea veair 1 boul; mc:re
toutes pieIres 1I'-8vte; fairc le diabl e 1 quatn:; faire fea. de tOla boiI;
empkJyCl' les lDOyenl ; avoit de la suite dans a id!es; taDDCI'
cieI el lene; faire qqch. 11. fOltt du poi.gnet, Con:in! (fig.J am.);
se demancber le trou du cui (..'Vlg.)
se da de ceasul peulru cineva (fig.,ram.) - se damner pom
qqo (fig.,fam.); 5C dooner du mal. un mal de cbien pom qqu
da cu cei care... - se ranger pemni ceux qui ...
a iC da dIlp(J (fig.J'am.) - burlet avc:c la loups (fig.)
se da'drept cineva - 5e dooner, se faire rauer pour CN& (fig.)
a d. CnJuvlui ce- al Cewulili fi lui DumDcuu a>i altui Dumae-
zeu (fig.,tit .) - rttadre 1 ce qai est 1 Cbar el 1 :Dicw. ce qui eA 1
Dicu (fig.,litt)
da de cMltMi1J4 cuiva (fig.Jam.) - eu. faire voie de tOU1el lei c:ouleun
1 qqD (fig.ram.)
a da cltix (fig.Cam.) - 5e casser leDC2., les deDts mr qqch; faire buiuoo
cn:ux, chou blanc, Iong reu; troavcr buisSOll C'eUX; preadIc. rcmporter
46
-.s'.
".f.'; :.
'v
da
pe hQU!''''''' UDe peUe, DDe veste Cfe\U, peterdam.
.Ja ..... _bat <IaD< le la<: (fig.); _ till ( ) .
... do la eWN (6g.,fen.) - .oo,ar -..qqJl (fig.,f ); porI'"
..... COD"" qqn (fig.) . .
au se da peciItewf (fil.Jam.) - ne pal se prendre pour UDe (pc:tiIe)
. ....... (fig.,pop.)
... pe ciDevapiDciur ti prin. dirmoo., prin (fig.,fam.) - cuser du
filat SUl}e elot de qqn; pLlSC't qqn au peipe fut (61.J
am
.)
dIi drnoaiva d n1l le po&tI duce (fiS-.wn.) - mettre qqu ca boIIlillic:;
-r6iuirc qqa. ea. I:aare' qqn comme plitre; rouet' qqa de
coeps (fig. ..!"")
da diD ...... (fig..!....) - jou .... 00Ddes (fig.,fam.)
da din ta col{(fig.,fam.) - f:tre le bec dans ren ; ettemii au picd
du,rom; ne pas etrede 1. ecce (fig.,fam.)
1l-f. t:OfIOlrsul, a contribui 1&... (o opeJl) - appOOer lJOIl CroI. SOI)
tribut, sa perre 11'6difice, son appoint (fig.)
da cnr.tU# cuiva (fig.) - faire conance .l qqn
a da CMruj cuiva - mettre 1 qqn du au veerre (fiJ.,fam.)
a-i da un cuEi' prin inimi (fig.) - pecer le (XEUC (fig.,faro.)
a se da dIlpl Ikrd (fig.tam.) - le cacbcr denibe IOD petit
. dtigt (fig.farD.)
da dmul (fij!: .,fam. ) - lDODtrer, toume:r Id Woos (fig.Jam.)
da de drocu (fif;.,pop.) - eac tric (fig.iam.); se mearcdans de mao--
vals drap5 ; trouver SOD malre (fig.i am.)
dracului (fig.,fam.), a prlpldi, pAdsi - fimel' eu I' m
eovoycr toUC promener (fig.,fam.)
da draclllu.i totul (fig .,fam.) '- envoyet loat proIDeaer. baIanccr la
OCIIlfiture au plafond (fig.,tam.)
da """,,IMI o _bA (fig..fam,) - jd le ..- apttI la co-
p., (fig.) .
da dtw".,J (fam. ). . p;d.i - mc:ttre eli marcbe. eu roalc
alC cii el. drw_l aaift (fig.) - Jaisser II voie ibre (fig.)
da dnI".11a o avalaotl de ... -Icva- la boDdcli ... (liA)
a-l! dadn-dla gari (fig.,fom.)-d<!\ide< IOD ebape1et.1OD ttheven;
vider IOa sac (fig.Jam.)
da dru"",lla lo( ce (fiZ"fam. ) - dtfilcr, drndc:r 100.
let (fig.,faxa ); dtballer $OD savoir (Cam.)
,
,
da
.p da _/. "'/kUd. uupUo (fig.) _ aI1 de vie A
lItpas; ava1er u cbique. IOD acte (SOlI extrIiJ:) de reedre
exhaler soo. demier soupir (fig.); lOlllfIa sa camoufle. rcmcr-
cier 100 boulanger (erg.); rendre l'esprit, I'ime (fig.)
da de dlqcI (fl.lIl.) - fain: ad sec (pop.); liflle:r un veee, ua demi:
.6cbc:ran vene (am. )
da dt/'" (fig..fam.) - y _ le prix (fig.,fam.)
a da (1 bat.) ca Iafiuok (fig.,fom.) - roecr qqnde COOl.,. (fig.,fam.)'
rc:otrer" qqn dans le chou (fi g.fam.)
da JlIlIJ cu ciaeva (fiJ.) - se troover eli. prtsencc; tcsnber aur
qqn (f1g.,fam.)
a dajald (fig.,pop.) - effaccr UD plat (fig.,Cam.); se gamir I'estomac
la pense, le veatre; se gotgcr de Douniture; s' eu mettre plein 11
le sac. (fig.,pop.)
da euivajili1, ghc:$ (fig..fam.) - illCiter. pcesser qqD .. qqch.
a-fi d. singtlt foc la valizl (fig..Cam.) - brllier set vai.ioCIllX
,1 da JriM liber (fig.,fam.) - dooner fibre 00Im. libn: carrib'e. libre
champ; Icher la btide .. lcbec b cllieAs; laiaser la bride sur le
cat (fig.Jarn. )
a da of"'Ij (fam.) - De Caile qu'U,D bood (fig.)
a da/uguJa (fam) - y aiia dare-dare (fam.)
se d. Ia fund ( fig.) - se bvrer; se planquer (fig..pop.); se (lire
rere (fig.)
w. dt:ftlNlal saCUhb (fig.Jam..)-!tre au bou! de 500 roukau' etre j
sec, sur la paiUe (fig.,fam.)
a da defurciJ ( fi g..fam.) - donnet du fii 1 retordre (fig..fam.)
da lDkI pe ctn.ev. (tig.Jam.) - Caire soo. atr.ire 1 qqn (fig-Jam..)
da pili o IlicJi (fig..fam.) - faire UD sort tne boaloiUe (fig..fam.)
a da gtll (auro) (fig.,Cam) - appuyer sur le champignon (fig.Jam..)
Kda de,lndil (fig.ram.) - i!lre trop poli pour i!lre h<>DD&e (fig 'am.)'
dooner AretJechU- . ' ,
a da Xltn cuiva (fam .) - pou"tt qqu (fig.)
a da cu ,hiocul (fam) - dire la bonne aventurc
a W. pe tfrl4(fig.,Cam.) - mettre au panier, .la poubeUe (fig..fam.)
a da pe t/l (fig.,pop.) - , 'b_le$omyg"'''' (fig.,pop. )
pe KfI o stidi, UD pahar (fig.,pop.) - effac:er, siffler 1lDe bootc:ille;
envoyer un vetre (fi g.,p;lp.)
4ll
i
da
dI,tu,. se 6K:c.D2it (animale) - doDoer de la (fi,.)
da de,ol (fig.,fam-) - ...... le .......u (fig.,pop.)
eseda de ,ol - OlODtn:r, laisser palier le boot de re>
_(fig.)
a da ..,.a pe I""io.. otrrir qqdL AraI (fig.,fam.)
ada_ (fam) -Iapa A_(fig.,fam.)
a da de """ (ng.,/om.) - ..banj"", 1.. ........tcmcn".. (fig.,fam.):
tombcr sur UD os (fig.,fam.) .
dlll1 popi (fig.lam) - Re pas ea falei' une; licbl:t UDe
bounIe (fig.,fom.)
"i tot ela cu pra (fig.,Cam), ca da,.,. <PoP.) - .vcr boii.
bec (fig.,Cam.); avoir UDe fiM tapette; erre tort en gueule (fig.,pop.);
to.cer le booimenl (fam.); veacre sa. uJade (fig..fam.)
a da prd la clini (pop.) - _Ier les chien,
da de pfilllllDU lucru - preDdre got1l qqcb
a DU da ItiJluM din mini (fig.,fam.) - De pas perdre la baute
DlIIiD (fi,..ram.)
a da hiiJd<M,. popii (fig..pop.) .. deP"'<' 1. bilan (fig.,pop.)
a dai Itolnv tu ciDeVi (fam) - sem la panique
a da """" (m ceva) (Cam.) - foedre, tomber .ur qqch. (fig..fam.]
a da mai kft;in cuiva - flire des pix qqn (fig.,fam.)
.ti da iMptJnanId - eeer, gODf1er le iabal; d6plaou pu mal
d'ar (fig.,fam)
a-i da cuiva UUm4, curaj (fiI') - meUre A qqn du Olhr au ven-
tre (fig.Cam.)
a-i da iJeillttl briDci, ghes (fil "fam.. ) - .. k CU'Ur lui CII dit" (fiB..fam.)
daiMnl (fig.) - se ruer PIr. .; faire irruptioo. (fi,.Jam. )
se da dupa f..",.q1U"4ri (fig.) - avci.r le. rdns soupIes (fig.,fam.)
a-i da fIIaink (fig.iun.) - aner deravant (fig.)
... da _ fIrJ./rici (fig..fom.) - fan= dons le brouillanl (fig.)
a da lnupDi (fig.) -Ilcheo pod (fig.,fam. )
a nuda tIItIpOi Dicicu 11.0pas (fig.lam.) - l. nepIUI n:culcrd'gn pooce.
d'une semeUe (fig.,fam.); 2. avoir dela ,uite dans lesid6ea(fig.Jam.)
a da ca n.cul (fig.J am.)' - aDer, rnaIclu 1 Ralu' (fig..J am.)
a da lMo';.,. pe deput. (fig.) - """""'._do pol (fig.,flllL)
a da rnd4riJt (fig.,tam.) - fairc macbine (fig.)
49
I
, ,
I
il
"
I
!
1/':
"
JI
"
'I'
da -_- _lePu (fiI.)
da do lnfaIn - rau. aliluia> '; /.0;__
.'; da cuiva ol """"6"l- rau. _ qqch. , qqa
a se dti eu (fam..) _ te raJticr au vmqaeur
a da ro jaddJ - appder eli justice
DU .. da IllIJ1tMri do la ., (fiI.) - Y111eatttm.... (fil.,fam.); IlO Pu
=Ac1or'1a beaope (fiI,); ne pu Ycoepee (fig..""",.)
.,' da do '-: (filJom.) -lroUY<r le=-(fil..fam.)
d8 C1!JVa o Iecfie (fiJ..fun.) - fJrc la 1 qqD. (fi,.)
a Ee da li"", rn miiDiIe cuiva (6,4801.) _ se founer dau la: p:ues de
qqu; .. ti vrer,_(fil..fam.)
da Iibar (fiI) - doua... campoo (fig..)
da loc IL.. - doaacr tieu
a da/Qritwa (fi,.Jam.) - 11 timbl.le; fain:: u.utet <::aua: la
banoque (fig. .,_) ,
da l!lalU to._(fi8-Jam.) - frapper au _ ""'" aua>opd6d-
siC(fig./am.)
da ow._(fil.,["") - rau. ou a>op(fiI."""'.)
d. de P'lIie (uo.i advcnar) (fiI.) - dcancI: I'escocade liIIl
adv........ (fiI); doua... le a>opdo 8JIce (fiI.)
(Iofiribml r la _ (fig...-) - doaa..... ooap do Ped al
vac.... g.,pop. ,
de .. CC'VtI fain: la Yietqqa. (fiJ.Jam..);
- re.tune qqa' qw. (fig.); 3. ",U' boul de qqa (fig..)
S4? (fig.fam.,iron.) - De pu se moucber dq c:oode. du pic:d'
c..;",llD>pOOWtl. Uite do I'q".. (fig...fiuu.) ,
ase cbI ti (fiSJ'am.) - se lDCGrC CII avam (q.,fam,)
dIi o ..... - otrrir 140cr
da o _ do zilemari - _1<> pdita p/aUdau ... gnDdo (fig.)
da ca _ (fil.._) - cIcJauco au ....p do boIai (fig..fam.)
.." da,IoolI __(fiI) -doaaer_ pIeiu(fig.,)
da cu rrtftiIa (fi,.J'am.) - jCUlCr cmuoc UDe pic borpc (tmL)
da III ...... copUb- (r ) - adota; .......... fnUcs (fig...pup.)
da pc mina cuiva (fil,r ) -Ii.... ' qqu (fiI.)
se dti pe .... CUn (fi&.Ja,m.) - ,'QtuDdltt: 1 qqza. 1 la D:n:i de
_ JCDdlle .. _uk' '1'1' (fig..)
50
ela
; ela O _ do .... (Iig.,fam.) - -. Ia ...., Ia pIIo; prer...
,.-...r_ , qqo; -. Ia main , qqa; _ un coop do
' _ (fi, .r- )
..._ Iibcd (fig.) - doaaer ..... _ le re.
_ (fiJ..fiuu.); .......,_... _ 6_(fig.Jom.)
...._ IL. (fi",-,) - .. poy... 1elJIxe do _ . ' _ be..jea..-
_ (fiI)
aHda ti.- (fi,JaaL) - De pa le P'XiDtGlC: de _.. De pal le
poyer do (fiJ.,lam.)
.. do (urIeui) _ ol """Il=. ol p'''''''''' (fil.,r....) - an: , la
p<XI6e do toula lea ........ (fil..c....)
... da ""_ ol .........,. (fil.,fam) - al porler , ....... (61.,r....)
'. da din -.ruu t dia. picioare (fiJ.Jam.) - Caile &aIl pouible; fairedes
plcds el dos ...... (fil.,l'am.)
... ceva cuiva CII amtNIouIlI4iItJk (6g..fam..) - dooDer qqch. 1 qqD
1 p1eioCi maas (fiSJam..)
da (lCVa) eu-'ni largi (fig..fam..) - e:crc large; faire des Jarscsscs;
oIfrirdo boo <=r (fiI')
dII cain ,..". I8 Iurl (fil.Jam-) - mkhet 11 besogoe. Ies mort:ea1lX
,_(fil..c )
da tia cui (fis.lam.) - permeare des 1 qqn
a-i da cuiva eu ceva pc la lttU (fig..fam.) - allkbcr, tenter" qqn
a-i: ela cain peste..,. (fig..fam.) - rabattre le caquet" qqn (fig.,pop.)
... 1tIIU ta lUI cu ciDeva (fig-Jam.) - se IroUYeI' acz .li Da avc:e
"" (fil..l'am)
da pe cineva cu lttUul de ceva (fig..pop.) - mt:ttte .. qqn le ae:z
demu(fig.,ram.)
da (POl"') '" NUal priu... (fil,r....) - .. fuater, ... (fil..r...)
da cu PllUltI pe undeva (fiS-.fun.) - ,'uR:cer ea pusant; fllire lCk: de
pdscr ea ne faireque paucr, meetrer le boot de
_ uez (fiJ..l'am.)
da ItIIfIn'e 11: euneutarii;- preter DA amvJIC"ZlIaires (fig.)
cb ceva pe ochi ftumoti (6g..fam.,iroo..) - offrirqqch. 1l'lI:il, Atitre
picie.. (fil.._)
a-i dIi oeltii-a geae,. geao1-D. geanl (fii') - tombc:r de&ODlIDCi1
dai oclIii IUte cap (fig.,Cam.) - danI Jet: pxnmes; loumcr de
1''';1 (fi8..-)
da ......1- ptseoter les ...... (fiI.)
31
_ 1
do
dai oriciIca. .. - daD.nC% eber pom.
a dIi fN1Ifl popii (fig.,pop.) - prendre UD bouilJon de ceze
(fig.,J?OP'); aHer au royaume des taupes; casser sa pipe; deposer
'00. bilan ; iane le grand salii; lchtt la mmpe; passer l'anne 1 geuche
tourner de I'lril (fig.,fam.)
II da QrtMI pe (fig.lam.) - faiR de la boaillie p>U1 ies cbals; tirer
ta poodreaux maioeaax (fig.Jam.)
da alivllilA M de ros (fig..fam.) - jcter 1qqn tm os 1ronger (lig.,Cam.)
a da cu ptlhantl (fig.,fam.) - avoir sa cocarde, son coeapte (fig.,Cam.)
a dapahand peste cap (fig.) - fain: cui sec (fig.Cam.)
da plnl ,ipa1'(lM8 de anAfurA (fig.lam) - se sai gner al1X quatre
veiees (fig.,Cam.)
a se da La o plU'k face loc (fig.,fam.) - fai.re place eeae (fig.Cam..)
a se da de ptlJ1efI ce lui mai tare (fig.,fam.) - se meure du cl'll;e du plus
fort (fig.,fam.)
a se da de parletJ cuiva (tig.,ram.) - se ranger dans le camp de qqn;
m.lllCher avee qqa (fig.Jam.); se mdUe. se ruger du parti deqqn. 1
I'opimoo de qqD ( fi g.)
,. da cuparvl (fig.j am.) - oceaee UD coup de baU' (fig.Jam.)
a dII dep4milll cu cineva (fig.J am.) - envoyu 1 dame (fig.pop.)
dapelrt'rt'tl - evoir voi x au chapitre (fig.)
a da JHqQpot"tul, papucii cuiva (fig.,fam.) - donner du balai 1 qqn;
metU:eqqn Ala parte. li. pied; virer qqa (fig,jam.)
a da aJ p"'u,,/Q (fig.,fam.) - mani er, pesser la brosse 1 reluire (fig.,fam.)
"p dan pdic (fig.,pop.) - r.aire UD pllS de c1e.rc: (fig.Jam.)
a-fi da 'ii ulti ma pidJlurl de si age (fig.,fam.) - se laigner aux quatre
vcines (fig.,ram.)
a un pidm (no lU/).n. dos (fund) cuiva (fig.,pop.) - botter le der-
n b"e, lea feues. le trllm 1. qqn; doaner des coupt de pied au
cul (fig..pop.)
a DU da ClI pidonIl (Ia ceva) ca vaca la tiitArul cu lap(e (fig..fam..) - ne
pasjetcr sa parc a1lX chin, (fig..fam.)
a-fi dapielea popii (fig.,fam.) - passer J'llIII1e 1 gaucbe (fig.,ram.)
d. piqt (fig.,Cam.) affrooler CO'J" Corp< (fig.)
a da,illlltU calului (fig,J'am.) - piquer des dcux (fi J.)
a da plasA CU w (fig.,Cam.) - faire faux boDd (fig.); posc:r un lapi.D 1
qqo(fig.ram.); brd!eo" la polHessc (fig.,fam)
51
do
-. elaploctHt (fam.) - offrir ll'a:il; donDc:r un pol-de-vin (fig..pop.)
d. potJlde peste cap (fig.,pop.) - jeter iOD bonne( Jllll:tes'us les
moulimi (fia .,fam.); reaverser cuI per-dessus tl:te; rOtir le ba-
.. lai (fig.,pop.) . .
a da c:uiva si I1U le poald duce (fig.Jam.) - eu faue YOIr des vertes el
des P'" _ (fig.,fam.)
a da deJ'Ofl"U'd - falre l' awn6ne
a da pradlf (fi g.,fam.) - dama ee plure (fig.,farn.)
a-ti da cu presupusul (fam.) - avancer qqch. .
. .. da ii1 primire (fig.,fam.) - recommencer 800 ame l Dieu (fig.). pesser
l"anne gauebe; reodre les des (lig ..fam.)
-.. da prioriJalI cuiva (li g.) - c6der 1... pas l qqJl (li g.) .
da cu pumnii n cap (fig.J am.) - se rooedre les doigU (fig.J am.)
da itlapai ca racul (fig.,fam.) - aller Arecajcos (fig.fam.)
da o raild (g.Jam.) - faire un tom (lig .,fam.)
da cui va rTlf'O,t de 101: ce face cineva - apprendre qqn les el
les: venucs de qqn
da rwol o (fig.fam.) - bckr. boosiller soc uaveil: faire qqc:h.
lla vapeur, l la sauvdte,.l la va-vite, 1 la six-quaue-deux (fig.Fem );
_toecber soo lravail ( fi g.,pop.)
da cuiva de drum (fi g.,Cam.) - envoyer qqa Plu-
meeu (fig.,fam.); menre qqn 11. porte .
mai d. 11D rind (de bl\ll) (fig.,fam.) - rhabiUer gamin (fig., pop.)
da roode (fi g.) - poner ses Iruns ( fi g.)
a-i da de rost (fig.) - (rOUver }ejoiot (fig.)
a (nuH da snuna de - (ne pas) voir veni r (fig.)
a d. seamd (fig.) - reudre romple
a da cu sete (fam. ) - roguer dur
a 5e da SOilN!, dupl cum "0tld - ,:voir I' echne
f1 exihle; aJler selon le vent; vOl r counr le "eal; n'l r vemr (fi g.)
d. b. spGk l fig ,Jam.) - vauer ll'oobli (litt .); faire.fi de(fig .)
a d. n storrJJJ, in vilea g (fig.pop.) - 1. enlever le masque il
qqo (fi g.,f1un.); 2. vendre la meche (fi g.,pop.) .
da f"flelUl pentru .tlUt (ti g. ) - avoir le ccenr sur la mam (fig.)
da PJt4 (pop.). - donner. otTrir des dcssous de table, des

a da cuiva un 1"' n fund (fig.,pop. ) - eoJever le bal loo (fig.,fam.)
da
a da !Il _ (pop.) -1.""'"""", lplaOo _0;_
du lol ; f'" ,.]aer qqn (fiI.pop.t, 2. qqn ...... Ia "'-' 3.
.. pay.. Ia te.. de_ (6,..-)
da eu ti/fa cui,. (fi,..tam.) - faiIo la Diquc. .. picd de_1qqo; ..
pay.. Ial!te deqqa (fil.'-)
da tfr<6oU (fil..tam.) - -.. _ (du pot) (fii .f.. )
da pe ...... priJll&'6 (fi",f ) - -... '1'1" 1 bdIeadcolI; dUo
paque peadre de qqa; .,..... do Iedea de qqa (fiI.,fam.)
da to...f (fii.) - dolmer de... le (fii.)
a da peste o lHtIbiJ DecuratA. dubioul,. mordui (fig.} _ d&uq8c:t_
(fig.)
da dima lIq4 (fig..(am.), a ceva - meure la demie ma.iD.
'l'l"h. (fis..lam.)
da ..il4l'ii. (fii,) - "CUeI' 1 l'oubli (litt); meure. jctCl' au. ou-
bliettes (fi,.Jam.)
a da din Ilmui (fig.l am.) - baussc:r les epaules (fig..tam.)
da cuiva UNI bunii (fi,.,fam.) - payer UD CAdre 1 qqa (lIrJ.)
DU se d. cu "1ItJ cu doul (fig.f-m.) - ne pas se Imsser abettre (Kile-
mut (fig.); luner, perseveru. coedauer d'lllTaCbc-pied (fig.)
a da Ifrlfflln. Ctln - donDc:r S1Ilitc,. a.xn
DU d. _1"Ifttln DU avu m:nIri (fig.) - eu rester 11 (fig.); De JIU
OOaDCl IUite (6g.)
a da pe cineva pc: IlJd aCari - eevoyer qqn dinguCl". pdre. prome-
ner (fig.,pop.); OlU1quer qqn a la porte (fig.,fam.)
da .miza cuiva (fig.ram.) - envoyer qqn il VlItan (fiiiim.)
da (penmr o cauzl) - vcner toQ .... (fiJ.)
II. d. n .ikox- 1. mc:ttrc qqcb. au jwr. ea pleiD jour .l DU (ti S.);
2. ma au scandale
d. tiN pe cineva - I'ea prtoch 1 qqn; flire le chapc:au 1
qqn (fig.,ram.)
a se d.tn vInt pentru ceva (6g.,fam.)- av0r1lQ goat tKs vifpourqqch.
(fig.); rafToler de qqch; etre un mordu de qqcb. (fig.Jam)
a nu se eli in dupl ceva (fig.Jam..) - ..ce D'mpas ma
ne JB$ counr apIU (fi3.Jam.)
a cii de: "orbil (6g..fm1. ) - defnyer 1.1 coavCf'UlioD." d:uoaique; fQre
les fnis de 1. caavenatioo; faire juer. pdttt au CCIl:llDeDWres; fUre
ooulcr de.la salive (fis.,fam.)
S4
.. __ dia mIU pe aoua depe ,.ro (fis.,lam.) - Ilcher la
_rom'" (fi8.)
da cu f1U'1'1 (fia.,fam.) - amener, jeter les dtI (fig.)
a-i cbI zor (fig.,fam.) - faire vinllgre (fig.,pop.); meare les boucaees
,. doables: mdtJe loute ta somme; doDDer pkiu 3.1Z(fig..fam..)
a daII88I pe.rn..t (fig.Jam.) - m8ldler sur <b ctwboasudents, sur la.
oonIe raide (fis.!am.)
debuta alr-o 0IITet'I- faire ses pmnieres 4l1DC$ (fiS.fam.)
a dedde sA... - se feedre de ...; se jeter Al'eeu (fig. )
a decide ci cineva nu au drepIaU - donner tort l qqn
a dedde CD de: la sine putere (fam.) - d6c:idtt de son propre chef (fam.)
a dedan cuiva r/1zboi pe fat! (6g.jam.) - entrer ea guern: ccverre
coutre qqa (fig ..fam..)
a-Ii dedlJUI orioetdsp",tulere (fi g.) - degager sa respoa$llbilite; se lava
les mains de qqcb;. se mettre ACOUvel1 contre lei rtdamatioos (fig.)
a se dedica .JCeMi - bn11er les piMjches (fig.,fam.)
a se dedica lIup si sunet cuiva. unei opere (fig.) - se donner corps el
ime Aqqn,.A une ceuvre (fig.)
se ddeda cu eertl - eu fain: 500 miel (fig.,ram)
darauaI pe cineva (fig.) - a.rracber le mesque.fe voile il. q-tn ( fi g.)
dftUltun iIhik cuiva - ttavesttt la pensie de qqn (fi g.)
a deocbea - avoir le mauvais a:il
a depina din picioan (fig .,fam.) - jouer des jambes, des gambenes.
des guiboles; se tirer des flfites; lricoter des pincettei (fig.,pop.)
a-Ii compdettft'k - outrepasser ses droil'
a a 1rere peste ... -plsser outre
a DU Jel de../ .. D'eu lenir qu'a...
a deprima, a demoraliZ.a - ca.uer le moral (fig.)
a depUne tlJ"JIIde (fig.) - rendre, mettre bas les annes; OOissa: les
bras (fig.) "
a depune bilanpd (fig.), - rendre sc, cles (fig .,tam.); avalcr son
acte de maissance, iOD ticket (fig..pop.)
a dt-puncjMrdmfnl.- pdter sermeat
dqMlOC' IftiJrtJlne - parter tbDoigoage
a. depune o IftO/iaIW de coasem: - avaneer- UDe roOOOll
-. (fi8_.fam.)
desira
a-fi inima. sufletul (fig.,Cam.) - tirer raisoa; damer le pion a
sqn (fig.,fam.)
conftiitJ/a. sufletul (fig.) - decharger. liberer sa
cooscience; debiter son chapelet (fig.,Cam.)
descirca nervii pe cineva (fig.,fain.) - decbarger sa bile, sa
rate (fig.fam.); passer sa colere sur qqn (fig.)
sufletul (fig.,fam.) - vider son cceur, son sac; deviderson
chapelet (fig.,fam.)
deschide drum prin multime - fendre la Coule
a deschide calea (fig.,fam.) - ouvrir la voie (fig.,fam.)
a deschide - donner le coup d'envoi des festivi-
tes (fig.)
a desch1defocul (fig.) - ouvrir le feu (fig.)
a deschide gura (fig.) - ouvrir la bouche (fig.)
a deschide o ct toate zilele (fam.) - ouvrir la boucbe comme un
grand four (fam.)
deschide inima de cineva (fig.) - parler cceur ouvert; s'eo
, ouvrir qqn (fig.)
a deschide ochii (6g.) - ouvrir l'ceil el le bon, les yeux, l'esprit (fig.)
a-i deschide ochii cuiva (fig.) - ouvrir les yeux ta qqn; erier casse-cou
ii qqn (fig.fam.); tirer qqn de I'erreur (fig.)
a deschide (fig.) - ouvrir le feu (fig.)
a deschide o perspectivlJ asupra... (fig.) - ouvrir UDe fenerre sur... (fig.)
a deschide pliscul (fig.,fam.) - ouvrir le bec (fig.,fam.)
a deschide pofta (fig.) - metrre en eu appit (fig.)
a deschide pofta de mincare - merrre eu appetit; ouvrirI'esromec (fig.)
a deschldepunga (fig.,fam.) - ouvrir sa bourse (fig.)
a deschide o stradit - percer UDe rue
deschide sufletul (fig.,fam.) - epencher son cceur (fig.); se livrer,
s'abandonner (fig.) _
deschide urechile (fig.,fam.) - etre tout oreilles (fig.,ram.)
a deschide vorba (fig.) - aborder un sujet
declina - degager sa responsabilit6
a i se (fig.,pop.) - se mertre enfln AparIer; parler en fin
de compte
a descoase pe cineva (fig.,fam.) - tirer les vers du nez aqqn (fig.,fam.)
a descoperi America (fig.) - decouvrir I'Amerique (fig.)
S6
dibul
descoperi jocul cuiva (fig.) - deviner, percer les intentiona de qqn;
lire dans le jeu de qqn; percer, voir clair dans le jeu de qqn (fig.)
a se descotorosi de ceva (fig.,fam.) -larguer qqch. (fig.,fam.)
a se descotorosi de cineva (fig.,fam.) - eavoyerqqn a Pampelune, chez
Plumeau, a la balancone (fig.,fam.)
a se descurca - se sortir d'affare; s'en sorur
a se descurca destul de bine - ne pas se defendre trop mal (fig.)
a descurca (g.fam.) - demeler une affaire; debrouijler UD eche-
veau (fig.,fam.); mettre au clair (fig.)
a descurca repede o (fig.,fam.) - mener une affaire ronde-
ment (fig.)
a descurca o - tirer une affaire au clair (fig.,fam.)
a se descurca bine n (fig.,fam.) - bien conduire sa bar-
que (fig.,fam.)
a pe cineva (fig.,fam.) - couler qqn ii pic; mettre qqn eu
pieces (fig.,fam.)
ai se desfunda bUZUfUlrele(fig.,fam.) - srre il sec (fig.,fam.)
a se de cele (fig.) - remercier son boulanger (fig.,pop.)
a despica fzrul n patru (fig.,fam.) - l.'Ouper les cheveux en qua-
tre (fig.,Cam.)
sacul (fig.,flll)l.y;;.. vider son sac (fig.,fam.)
a deveni alt om (fig.) 7{aire peau neuve (fig.,fam.)
dezlega (flg.fam.) - s'epencher; se confier
dezlega Mierele:puogii (fig.,fam.) - ouvrir sa bourse (flg.fam.)
dezlega calul dela gard (fig.,fam.) - mettre, tirer, au elair (fig.)
a dezlega pe cineva d'ecul''intul dat (fig.) - degager qqn de sa parole,
de sa promesse; relever qqn d'une promesse; rendre fi qqn sa pa-
role (fig.)
a dezlega de juribn'int - relever d'un serment
a dezlega cuiva limba (fig.,fam.) - delier la langue il qqn (fig.,fam.)
a proverbul - faire mentir le proverbe (fig.)
a deznoda n (fig.,fam.) - battre li. plate(s) couture(s) (fig.,fam.)
a dezorganiza (fig..fam.) - mertre. toutre le bordel (fig.,pop.)
(fig.) - demesquer ses baneries (fig.,fam.)
a dibul pe cineva n gaurli de (fig.,fam.) - debusquer qqn de
sa planque (pop.)
a dI!OIl& in cvlll1'aJidoriu, a polemiza - rompre (UDe) des
. Ian(. ) (fi g.)
a dlseula de la egal - traiter de puissance 11 prissance (fig.)
disec. UD kxl (fig.) - desosser UD texte (fi g..fam.) ,
a se dl sl,.. - s' ea payel" UDe t ranche de bon temps (fig..pop.)
a dfntrl defricIJ (fig.,fam.) - I Voir les jdoos. b grel ot& (fig..pop.)
a domni ahsolMl - regner 5tnS puuge (fig.)
dor1 c;niVI "'-ti r..,. de bile!" (uoa..) - souhaitcr 1. qqD beauooc. p de
plaisir (iroa.) . .
a dort imposibibll- voejoi r blancbic en K:gre (fig.)
... dori moartetl cuiva - vou5oi r la peau de qqn (fig .Jam)
donnI sub nfl liber (fig.J am.}- doonir Ala bet k etaile (fi ! .)
dormi u-4.npid oaretea (fi g.) - donnir tout debout ( fig.)
donnl flrl rid - dormir sur ses deu..'t oeeill es (fig.tam.)
donnl Upurrf1l (fig.,fam.) - ne dclmir qne d'nn ceil (6g..ftm.)
dormllW'1lton (fig.,fam. ) - donnir COIIUllC uee bOche (fig ./am.)
a donnl SOIftlt firi vise (fi g.) - domlir d'un 5OIDffiC1de: plomb (fig.)
'. dormi somnul dre p(ilor. de veci. (fi g.) -dormirlesommeiJ du jlUl(:.du
derni er sommcil (fi,:.) .
dormI .JolftlUll cel dulce (fig.) - dormi r comme un tienheureux (fi g.)
o dosI lAfup (fig.Jam.) - se tirer des flOt.cs (fig ..pop:)
dovrdl pe c;iucva (fig.) - perccr qqn il j oar (fig.,fam.) .
le cu eeva (dupA betie) (fig. .pop.) - repreudre du poiJ de la
bl1e (fig.,pop.)
a p drelc ,la.wl. ( fig.) - cdaircit sa "'oi' (fig.)
a se duce ca optJ de pe giscA(fig.jam.) - glisscr romme I' eau ' Ul" les
plumes d'UD anard (fig.Jam.)
a se du pe IiIpG ii'mbetei, pe tfrld, de rip ( fi g.,tam.) - , ' cu alb
vau I'eaa.. eu eau de boudin, l la dCrive (fig.)
a se duce ald, tntins"lon/ (fig.Jam.) - y aIkr loul droil; y aHer de ce
pas, directement (fi g.) .
a o dua: de azi pe miiDe (fig.,Cam.) - avoit du mall joindre les deux
bouts (fl, .,fam.)
a a du bine (fig.) - avoir la vie belle'<fig.,fam.)
a o duc:e bine cu cineva (fig.) - 1. faire bm ';IItrlage
ave<: qqn (fig.); 2. acre (ne pas etre) dans les. petllS paplen de
qqn (6g.,fom.)
!li
;-tIace o 1IIodliI pepiciOllle (fig.tam.) - ccever uae maladie (fig.)
' . j se dUce bulrul (fig.,(am.) - ccaau comme le Ioup
", bIoDc (6g.,fom.)
.. .. _depecqfII cui.. (fig.,fam.) - dtbonuscr 'I'In de .........ce,
.cI!l>onus le pland>cr (6g._ )
doee _, bmll cu c:iDeva (figJIID.) - fain:: bou mtDage evec
qqn (fig.)
etDcr pe cbtn. (fiJ,-,fam. ) - fDOIIIler un beleall, le coup l
qqa (6g,fam.)
duce eli";; la api (6g.,fom.) - Pc;ga la girafe (fig.l om.)
cIuc:e pc cilWN ia circi. (pop.) - a\lOir qqn l at les bru, sur le
pil (fig.,fom.)
.se duce pc: copc' (fig.,pop.) - ea peeedre UD sacre coup (fig. ,fam.)
'. se duce la tCJ\i dracii (fig.Jam.) - " (:Q a1kr tau. les di...
'\. _ (fig.,fam.)
;. se duce la dracu' (am.) - aller se Iaire voi r ailk;un; (Cam.)
se ducedraOlbd. lttIibii, de iz.Hlifte. de rfpd, peapa sflJlbdn (fam.)
/,' - s'ea .Uer eu eaa de boudia (fig.iam..); partir al briocbe (fig. ,pop.)
. daee Veu1 (fi g.fam..) - a"oir <koit toe re la peiee (fig.iam.t, ,'C:D-
voyer tout le tra vail (fam.)
dUft pc: a Deva la VO"'P' (fig..ram) - ecedaire, mener le
dcuil (fig.,fom.)
duet' pe ciDcva cu IIlTtI (fig.J am.) - evoir qqn au bmimeul (fam.)
duao hIbd ti greul ( fi g.fam. ) - ltre le souffre.dovJeur,. avoir lous le5
CI1QWI l UI les tus (figJ am.)
le duce pe lalWtl oca1aJtl, in lumea dreptilor (fi,.,fam.) - aUer ad
patres (fig.liU.); s'cn aDer; pusei de .l lrtpas; cuser sa pipe; uuter
le pas; la cabri ole; aUa', partir, aux fleun (fig.lam.)
se dU<Oe i n tfId-sa (vulg.) - .ner se rai n: foutte poovoi r aner
se Caire cuire un reuf (fam.)
a-I duce lftintftI (fig.J am.) - ":avoir de la j ugool.e (fam. ); piger (pop);
avoi r j' esprit vi!
&1 duce pe cineva mintea la <::eva (fig.,fam.) - trouver une bsue (fig.)
& un o mai duc:emull (fig.Jam.) -etre I'article de la mort, sur sa mort,
sur son lit de mort; rerolIlDUlIlCler SOlI. !me 1 Dieu seutr le
sapin (fig.,Cam. ); tirer asa fin (fig.)
& duce pe cineva de nas (fig.,fam.) - mener qqD par le bout du nu., en
baleau, Ala baguette, en laisse; !aire marcher qqu; j;( j auer de qqo;
S9
,,
,
,
I
.il
I .
moater le job a qqo; pc6seder qqn corps el me. Iusqn'eu lro-
gaoe .fam.); bocnee le mou il qqn. Ia bailler belle ..pop.)
deee pe cineva Iapun (fl g.) - serrer le nceud qu' oo a puse 00 coc
de qqn (fig.)
a duce poliJica mutului (fig.) - pratiqoer la politique de l'au-
In"" ( fig.)
8 duee o polili.cd tQvlielnk l (fig.) - app6qiaer la poli tique da ze-
bre (fi g.,fam.)
duce pe cineva cu prqul -le faire au dUquc. t' esbroefe.
il l' esromec; mccter UD bat eau a qqn; cber qqn dedans (fig.,pop.);
mena qqn eu baleAU. rncttre dedans (fig..fam.)
a duce de rpd un ( fig .) - coujee un oommerce ( fig .): nettre un
comraerce Aplat
8 se duce de ripd, pe tJpa 5imbetei (fig.,fam.) - s' eu Aner 1 vau t'eeu,
derive (fig.)
8 le duce n spate pe toale (necazurile) (fig.fam.] - ne pas y coo-
pe<(flg.fam.]
a o duce la tIlviJkal4 (fi g.tam.) - erre dur cuire (fig.,fam.); avoir les
epeules assez targes (fig.,fam.)
a duce un ITai regesc (fig.) - mener la vie grandes
guides ( g.fem.); vivre sur grand pied (fig.)
(o) dece trai pe (tit .,ram) - faire gnnde chere el bon reu; se
la couler douce ; avai r la vie beUe: mener joyecse vi e (fig.,ram.)
a se duce fiecare la tuaba lui . la ale lui (flg.) - vaquc:r ies af-
Iaires (fig.)
a i se duee Fe5iea ca de popi tuns (fig.J am. )- avoir une triste celeblte;
enc coonu comm.e le fotip blam: (fig .i am. )
ti duce pe cineva cu vorba (fig.J am.) - faire du baratin 1 qqn; av"'r qqn
au baratin ( fi g.,pop.); ajOW"Del. remenre au bdemaio; payer qqn eu.
peroles. en mannai e de singe, eu dw.s el CII. rats; payer de
mots (fig., ram.)
duce cu r4.hJ1relul (fig.,ram. ) - dorer la pi lule; leni r la dragee taute
qq. ( fi g.,fam.)
dura PUJin, a ti efemer - fondre comme neige (fig.)
(nur i durea capul (fig.,ram.) - (ne pas) s' en faire (fam.)
a-I durea n col (fig.,fam.), n do, (pop.) - s'en tamponncr le coquillard;
s'ea torcher; s 'en scecier comme un poisson d'une ponune, comme
""
1
durea
:... de 1'llD querame, oomme de li. pn::mib'e cbemise: S'eD taper; ne faire
". D 'radoi cbaud e'ea evoi r care
:o'. ..1duma inima (fi g.) - n oir le cceur brisi (fi g.)
,'- ..1dura Ifti",ea (fi g..pop. ) - transprer de la roi ffe (arg .)
I
, .
"I
.'
:1
li
1
.-'
E
se rdlpNI (fig. .J am.) - bn1ler la polit esse; ne pas de mander son reae;
se dwner de I'air; empooer le mat; filer i l" antLaise; joeer la fille de
l' ai r; menre les voild; preodre la ele des champs. le terge; pltef
bagage; peeudre se! jambes a $OII cou, la poudrc d' escam-
pene (fig.ram.); oemeeager a La clocbe de boi s; en ler la veae tte: Iairc
un trou 1 la nuit ; feodre It: veni; ficber, foutre le camp; la
cottine, le laillis; lever le pied: j ouer des talons: mettre les bons:
mocrrer le derriere, les epaules. Ies 18(005; se licee eu douce; se tirer
des fltes; tirer se! greguee. se! guetres; trousser hagage, ses cheusses .
seuver la valise (fig.,pop.)
a examina ceva pe toatefeEele (fig.,fam.) - creuser son sujet : eplucher
une cbose: examiner sur toures les coutures, par le menu; y regarder
de pres; Iai re le lour de la qoestion: passer au cribl e, au peigne lin;
pascer qqch. par l' estamine; prendre qqch. par la lele el par la
qee ue (fig.,fam.)
a ftrcula cu brio (fig.,fam.) - evoir de l'abauege (fig.,fam.)
a d:pedla pe cineva pe huua cca lall! (lig.Iam.] - envoyer qqo dor-
mir (sur les draps vens), eo\'oyer dans I' aulre moede. 1
eovoya au (eB) Paradis (de peste), ed-par res, au royaume des taupe s;
rlire soo afTaire i\ qqn: Iaire passer le pas : Iaire perdre le golit du pal e
l qqn; Iaire la peau 1 qqn; faire seurer le caisscc li. qqn (fig,.pup.)
a se apune (fi g.) - preter le flanc { fi !! ,)
63
F
a face acI de dreptate - faire acte de justice; reodre justice
a face act de - Caile acte de presence
a race pe cineva albie de porci, de doud parale, cum i vine la
(flg.ifam.) - donner UDe danse qqn; mettre plus bas que
terre; crier des injures aqqn; donner a qqn des noms d'oiseau; traiter
qqn de tous les noms: engueler comme du poisson pourri (fig.,pop.)
a face cuiva alergie (fig.,fam.) - doener des boutons qqn (g.fam.)
a tace apel (fig.) - eu appeler o (fig.)
a face cuiva - se servir chez qqn
a Iace amor (pop.) - atlet au cui (vulg.)
face - montrer le bout de son nez (fig.,fam.)
a face avere cu sudoarea (fig.,ram.) - ecquerir une fortune il. la
force du poigner (fig.,fam.)
a nu race doi bani (g.Jam.) - ne pas valoir cher (fig.,fam.); ne pas
valoir un clon (pipette) (fig.,pop.)
a face toti banii (a merita) (fig.jam.) - en avcir pour son argent; pren-
dre le temps que -ta prendra el coate que era valoir son pcsant
d'or (fig.)
a face bancuri (fam.] - en avoir de bonnes (fam.)
a face ceva ct ai bate din palme, ct ai (fig.,fam.) - arranger
era en un toumemain (fig.,fam.)
a se face de de basm (fig.,pop.) - ere la fable du quar-
ticr (fig.,fam.); perdre l'errier (flg.fam.); rester, s' en retoumer avec sa
courte houte; perdre la face; faire de !'eau toute claire (fig.,pop.)
a se face cuminte, a se (fig.) - acheter une conduite; se
ranger des begnoles (fig.,pop.) .
face bilantul (fig.) - dresser son bilan (fig.)
a se face bine, a se - reprendre du poil de la bete (fig.,fam.)
a nu face nimic bine - savoir faire ca comme le reste (iron.)
65
reee
a rate ceva de bine, de - faire qqch. bon gre, mal gre
a rate o boacdnA (fam.) - faire UD pas de clerc, un impair (fig..fam.)
a Ieee re boierul - jouer au grand seigneur
a raer pe bollUlyul - se faire poeter ple,(fig.,pop.)
a se r.u bo'l (fi g.,pop.) - se meatre dans tcus les ClalS (fig.); llOItir de
ses goeds (fi,. s'empoeter; voir (fi g.)
a nu race ni ci o brin:)J ( fig.fam.) - ne faire neo qai vaille (6g.)
a ta' lJgc4{ek (lig.) - hacher meou-menu ( fig.)
a se raec a sdri t i n/ oc pentru cineva (fig.,fam.) - se couper
ea querre paul qqn (fig.)
a-l rlltt hucd{i. clti . plllbe .fcntlft, (4nJdri (fig.,fam.) - mangtt qqn
t OUl cre (fig.); hachcr qqa menu-menu (fig.,fam.)
a (aee ceva cu (fig.farn. ) - Catre qqch. par
a se ta bu.rduf ..fam.) - etre plein comme UD ceut (fig.,fam.); se
gernir le venlrc:. I'cslomBc.la panse; manger a. veare s' co
menre plein le sac, la guecle; se remplir le bidoo; se taper le
docbe (fi g.pop.); s'ee mettre. s' en colier dans le fusil (vulg.);
a tace (fam) - sur le devant: avoir une brioc:he (fi g.,fam.)
a tace sl-i cod4 cuiva sol zii de pe ochi (g. Jern.) - dehrider. dessiUer
les yeux 1 QqD ( fig.)
a raer caufI/OQrsJl (fun.) - ram: oeml-tour. tete sur queue; ttbroussc:r
cbeml n: roureer m de (fig.J am.)
8-fi tllte de CIlp (fig.ram.) - bire la \ie. des gafipdtes. Ies qU11J'e ceDa
c:oups. des la raile; o'co raile qu'j sa te'e; en preodre j SOlI
aise (tig.,ram.); rOtir le halai (fig..pop.)
a tau: cuiva OIlpul calendar (fi:, .fam.) - DO)'er qqD sous les JDO(S;
mcotet la Ilie li qqo; bouner ie \,.::"e li qqo (fig..pop.); pel les
bclUoc:hes. Ies boaboas, ie joac 1 QqII (arg.)
a-fi tace otfP"l cakl.dar (fig.,fam.) - se boum::r le crAe (fiJ.)
a t. C:l.I VIl CGpul drojdii ' (fig.fam.} - flire une grolllle 1
qqn (fi g.J801.)
a race dupl CtJP.llui (fig .,fam.) - D'en fare qu" sa lete (fig.); flire les
qualre ccnls coups (fig.,fam. )
a tace dupAcum illae capul (fam.) - agir eu franc -tin:ur (fig.)
a tace pe(tJragkio$ul (fam.) - fsire le guiguol, le mariole (fam.)
a tace cu cineva (fig.,fam.) - faire bon .mnage a...ee
qqo (fig..fam.)
6/i
tace CI:I% de ... - faire etat de ."
tace mare de ceva (fig.) - faire palid bruit, graad ces, tout UD
moDde, tour un plai de qqch. (fig.,fam.)
a DU tace CQ% de sine (fig.) - De pas jouer les dives {fig.,fam.)
a t.ce dJIri pe inimi; de ciudlJ (fig.,farn.) - eu faire une
jauniue (fig.fam.)
a DU CRe nici d1 o ceapd degera1l, (fig.,fam.) - De f8s valoir UD
Depas valoir tripette; Depr.ll vllJoir u.n pc:c de 1a.pin; De &re boo 1
jeter au dliens; Depas valoir les quatre (en d'uo chiea; c:omlUl' pom
rieu., pour du beum: (fi j!; ..fam.)
a-ti f.ce clwfi41- faire SOlI. bon plasir
tace chisaIifi1 pe ciaeva (fig.,fam.) - meere qqu eu bouUie. ca cbar-
pe (fi g.J801.)
a race allSll (CAm.) - payer i boire un (ie) coup; offrir la gcene, UDe
toomC:e. (fig.,fam.); qqo; necee le bec, la daUe. la
dent (fig.pop.)
a tece t:Uute pc:n111l o avansare (fi!.) - sa; galons (fig.)
a r.ee UD circ tDtre8 (fig. ,fam) - (am: le ptre: faire SOlI ci.ema. toer
UD ciDna; faire soo cirque (fig.)
a rKe UD ciubuc (fig.,fam.) - se flire des l-<:Otts (fig_. fam.)
a Ieee pe cUneu grAdinarului (fig. ) - faire (comme) le cbieD du jani-
nier (fig.)
a race d4/Hid la (fig..fam.) - ecuroer de rage (fig.fam.)
a-fi race: txJtMI4r colac. a p-o pme pe spilWe (fig.,fam.) - plier ba-
gage (fig.,fam.)
a titewaacoastele pntece (fig..pop.) - mvaiUer les q<Jl;
cha1oniUa' ks 06tes 1 qqo (fig..pop.Jroo.)
a se race t'<JCII. cui (fig.,fam.) - avoir sco oocnpr.e (fig.,fam.)
a tace peCOCOf,,1 (fig.Cam.Jroo..) - mooter sur SClI c:rgot. (fig.,fam. )
a tace mllil - fain: la manche (fig.)
aDU r.ce cotifide"li- ene'qqD qui ne s.e Iivn: pas
a tace UD copil unei femei - cotler UD marmat .. uDe feaune (arg.)
a race UD copil din flori (fig.,fam.) - flire UD 7nfanl de la maio gaucbe;
empronta un pain sur la foumec (fig.,fam..,ltOD..)
a tace o c:orv0ad4 - s'appuyer une corvec
a se tacecovrig (fig.) - se lover
race o cucerire (fig.,fam.) - faire une touche (fig.,pop.)
I
rate
a tace peCUCWfIQ (Cam.) - faire sa priucesse (fig.,fam.)
li i se Iace de cucui (Iam.) - se fourrer dans le petrin (fig.fam.)
a Iace cucui, cuiva (fam..) - faire UDe grosse tele 1 qqn (fig .,fam. )
rate cucuie (fig.,fam.) - s'abimer le porrrai t (fig "Cam.)
fateeui bu/ (fi g.,fam.) - faire SOIl trou (fig..fam.)
a t ace piroane (fig.,fam.) - ctaqaer des dents; benre le tembocr
avec les oems; trembler le grelot (fig.,Cam.); se geler le cui; se (le..)
cailler (Ies miches); se pela le cui (arg.)
a tace cu"4/enie (fi g.,fam.) - doener UD coo p de balai (i,..Iam.]
feee curaj - prende 50Il courage a se donner du
cceur (fi, .,fam.)
a. , i tace ( urm cu cineva (fam.) - acresser la parole qqn
a.p tace o dlJrnhla (fig.,ptlp.) - se farcir qqch. (pop.)
a rac::e cum dil Dumnezeu ffig ..fam.) - faire qqch. ala ve-comroe-je-te-
pous se (filt.,fam.)
(Het deburul lintr -o - faire 5eS preml eres armes (fig.,fam. )
a tace- pe dqleplUl (fig.,fam. ) - faire le f araud, le malin, le meriolje
zigoto, le zcuave (fl g.pop .)
a nu raee nici o dif eref1/4 (fig.) - mettre dans le merne panier (fig.,fam.)
a-i tace cuiva divQn pe spinare (fig.fam.} - tombcr sur le poil A
qqn (fi g.fam.)
a ra ce 100ui pe dQS (fig.) - Iaire tour I1:bours.l t' ea vers: brider I' .ne
par la queue (fig.in\' .)
a 1*Ce pc patru. a se d. peste aJP (6g.Jam.) - faire le di able "
qaet re, remuer c ret el tcrre: employer tocaes les herbes de La Sainl
Jean $C doooer UD mal de ChiCB; Iaire reu des quatre Iers; couriI
aux quau e cent miile dia bles; romme UD beau diable. romme
un diable dans UD benitier (ft g.Jam.)
la (UD) drum n (g .fam.] - faire son jocee des
coudcs (fig.Jem.) .
tace dUfma" pe cineva - 5C mettre qqn il dos (fig.,ram.)
a IaceefDl'llJ.n' { fl g.], a cheltui - faire des frais (fig.,fam.)
Isce epoc4 (fl g.) - faire epoque (fig.)
a race exercipi (fi g.) - faire des gammes (fig.,fam.)
a tace pe/antele, pe filfizonul (pop.) - faire le joii cceur, la boucbe ea
coeur (tig.,fam.)
a tace/tJrmece cuiva - jeter un sort Aqqn
68
1

._-- ---- - - -
Ieee
69
I
,
"
':
I
I
i:
,
I
'1 i
a tace greul4Ji ceive (fi g.) - devenir un eoeveec cactus pour qqn (fig.)
tace griji se mettre la rue au court-bou.illon (fig..pop.)
a face pc VO'l.Il"Ml- faire l' bnbecile, peeadre de graods.urs (fig.J am.)
a rate pe cineva cum il vine la,uriJ (fig.,fun.) - agonir qqn d'injUfQ;
ualt er qqn de OOlDS d' oi seau\ .ram.)
a tace gura plnie (fag.l am.) - avoir UDe boeae cesceete (fig.Jam.)
taee un I ust - se passce unc envie
Il raft ce va pe gustul cuiva - egir se jon le desir de qqn; se plier aux
goats de qqn
a tace de (pop.) - faire la bouffe, le fricot, la tem-
bouill e (fig.pop.)
a tace pe cineva harcea-parcea (fig. ifam.) - menre. reduire qqn en
pieces, ea hooi llie; hacher menu-mea u; Cai re curOe; courir SIIS; tomber
s ur le ca saqwo; banre eu bttthe; muger le DeZ: voler dans les pl umes
Aqqn; lomber sur le peleeoe ; reeuer dan s le mou qq o (fig..pop.)
a tace cu iva un hafrr (fig.Iam.] - eccorder UDe p ice 1 qqn; Caire uae
fleur (fi g.Jam.)
'a tact haz. - s'ea payer une (Jqt.)
.a rece ha:: de necaz (fam.) - fain: COOU'e meuvaise foetune, bon
arur (fig.); faire boa ec mine Ai mauvais je u (fig.,fam.)
a se fa MUed ..ram.) - et re mstgre comme un ctoe, oomme Wl
hareng saur Iflgcfam.]
face idei [fig.} - se montcr le bourricbon (pop.), la tete (fig.)
a face di n iepure-leu (fig.) - prendre son courage a deux
maias (fig..J am. )
a face pe cineva ignortJn1 (fig.) - remettre qQn li. r ABC (fig .fam.)
a-i fIIce iluzii - semoold' le bowricbon. la bobkbe (pop.). Ia
eroire a u barbu (fig.. fam.)
a (nurli raceihaii despre ci neva - (ne pas) se gOlIm' SOl le COO1Ite de
qqn ( am.)
a face pe impor1antlll - faire du vent (fig.,fam. )
a face impos ibilul (fi g.) - dCplac:er des moot.!lgnes; briset le fer au,x
dents (fi g.); met tre un grain de sel sur la Queue d'UD oi seau. d' un
moineau (fw ..iron- )
a face i mpresie1fam.) - jeter du ($OD) ju.s; eo .ieter, laper dan s I' cril A
qqn (fig.,pop.)
a face impresie - faile bonne figuIe (fig.,fam. .)
70
,
i .
-,-.:-
1: r-e proutI- marqucr mal; faire pi!tn: figu.re (fam.)
'. r.ee ceva ca dragi illiMtl (fig..fam. ) - faire qqch. de gai u: de
...... ( fig..Iam.)
i se face cuiva inima ct UD puri ce (fig..fam.) - evoir la trooille, la
froiIsse, lea: jc:toos; avcc le trooiuCllQ&e alba, les boules (fig.,pop.)
..p flft lniIftIJ rea. .mte"" (fig.) - se fai re du aaauvais s.ang, de la
bile (fig.), du 1DOUroCl, des cbeveux; se manger, se roa.ger 1e$
sangl (fig.,pop.)
.raee pe cineva si nghil4 hapul mai (fig.,fam.) - dorer la pilule
1 qQD (fig.fam.)
face pe cineva nghiliJ vorbele (fig.,fam..) - faire rentrer li. QQtl
ICI mou daus la gorge (fi g.,pop.)
rac:e pe cineva si joace cum ii d ntl (fig.) - men et, commander qqn
Ala baguene, eu taine, au duigt el a qqD c:omme des
c:bou:c. de llOIl jaido; leIlr le timon de la barque, meoer la ber-
qu< am.)
faujocul cui va (fig. ) - Cam le jen de qqn; entrer dans le jeu de
qqn (fig,)
tace ceva - bAder une atraire: s'endonnir n.r le
IravaH (fig.,r8ll1-)
o face ldJ (fig.ram.) - fajre bombance, la bllmboala, la '
bombe (pop.)', fti re la eocbe. la vie; mener la vie a grandes
guides (fi!., Cam.)
a se fac:r de UlM (fig.) - devenir mide (fig.)
face pe leul (fig.,ram.) - bouffer du Han: faire le rodomont; etre fon
ea gueule; faire valoir ses cboux (fig.;pop.): se regarder le nom-
001 (fig.,fIUD.); jouer les Cortic:hes (Cam.)
--ti tace loc (fig.) - se frayer un chemi n (fig.)
.-fi tace loc C'A COIolde (fig.ram.) - jooer des coudes (fig.,Cam.): se
polllSsa' dans le moode; se pousserdu col (lig.pop.)
f8CC ceva pe loc. imedial - .\'OiI tOt fait de...
"fi face siopr de 6Ictv (fig.Jam.) - la chacbct (fig..fam.); aHer se
fowru IibremeDt dans: WI w d'cmmerdements (fi g..pop.)
fact' mai multe lur:ruri doodI'ItA - meDCt les choses de froo t (fig.J un.)
rau pe lup paz.njc la oi (fig.Cam.) - donDer Ja boune 11 garder au
luroIl (fig.)
se race _MinI i n capul cuiva (fig. ,fam.) - & lai rer sa lan
teme (fig.,Cam.)
7.
face
a se (ace lusure punt e - se meUre en quat re; se donner un
mal de chien (fig.,fam.)
a face matf pe cine va (fig.) -I'emporter sur qqn; lriompber de qqu
a face o mdglJn'e (tig ..fam.) - felre une vecherie i qqu (tig" ram.)
a face unele - se livrer certaines coefesstoes
a Isee .. culpa" , a se face cuminte (fig.) - achetec une
coaduite tfig.Jem.)
a face un meci la scor alb (sport ) - faire un match vietge (sport)
flttt mendrele (fam.) - agir il sa guis e: faire ses quer re ceets coups,
ses trente-six volontes (fig..lam.}; sat isfaire ses caprices
II se rece mi' n fala... (g.Jam.) - s'applatir devaat... (fig ,fam.)
a se race mieiulel (fig..fam.) - se faice tout de rondeur (fam.)
a face pe (fig.,fam.) - faire sa Sophie (fig.)
a face mizerii cuiva {flg..fam.) - tirer dans les pattes a qqn (fig.Jam.):
faire la vie aqqn (fi g.,pop.)
a face cu mina lui (fig.Jam.) - creuser sa fosse, sa
tombe (fig.,fam.)
, a face ceva de m1ntuii111l (fig..fam.) - faire qqch. par-dessus I' epaule, il
la va-vite, il la ve-comme-je le pousse; torcher son tra vail (fig.,fam.)
a Iace ceva pe de-a t1WaCQ (pop.) - faire qqch . pour des prunes, travail-
ler pour le Roi de Pruse (flg.,fam. )
a face moarte de om (fam.) - faire passer I' arme li geucbe: faire saurer
un honune; regler soc compee II qqu; Cairesun aITaire II qqn ( fi g.fam. );
rectifier un mec (arg.)
a face mofturi (fig..fam.) - 1. faire de s embanas, 00 hisloircs. des
chichis, des maniere' (fil .,fam.); faire: la fine (petite) boucbe, le de-
gofite, le difficik (fi g.,fam.)
a face morali1 cui\'a - faiee la 1 qqn (fig.)
a rit' pe mortul in (fig.,fam.) - 1 faire mine de riea; faire: paUf:
de yelours ; eue fau'l-cul (fig.,ram.) 2. s' en laver les mai os (fig.)
a rape cineva d multe din din nadA(fig..fam.) - farer le
faire mo.-dre faire a valler le goujon (fig.fam.)
a fatt pe cineva sA multe (fil .,fam.) - faire momre la poussihe
aqqn (fig ,fam.)
a ratt o jalnicl (fam.) - avoir boDoc mioe (iron.)
a face o mutrd de nmormntare (fig.,fam. ) - faire une gueule d'enter-
rernenl (it calee les roues du corbillard) (aeg.)
72
_ ...
r...
tate o mMtr4 inspliminl&11 - faire UDe bcuille oomme si des l':aJT> lui
&aieul tcmbes oessus abras reccourci s (fig.,fam..)
r.c.e IIUlln (fig.Jam.) - fain: la gxule (lig.,pop.)
a face /Mln cuiva (fam.) - fairc grise mine II qqn (fam.)
face nani (fam.) - faire dodo (ram.); eller i donni.lloo. (fig.,pop.)
face pe nebunul (fig .,fam.) - faire des fla-fla; faire le diffici1e (fig .)
face cuiva n 1IeCQ% (fig.) - f.ire qqch. histoire d'enquiquiner
qqn (fig.,fam.); .faire enJ'8gtr qqn (fig.)
..i (ace cuiva neCfVJlri (Cam.) - faire du tort 111 qqn; faire enraga qqn;
CQ faire voi r des grises 111 qqn; faite des miSloof1es 1 qqn (fig.,pop.)
i se Ieee nepu inainlea ochilor (fig.,Ca m.) - etre dans UDe coIbe
BOire (fig.J am.)
se face a o (fig.,fam.) - prendre la poudre d'escam-
pette; se deguiser en courant d'air (fig. J am.) ; joner la tiUe de
t'elr (fig. ,pop. )
face pe nevinovata (fam.) - faire sa salate Nitoucbe (fig.,fam.)
a(-ti) face (nnoile) pe ceva, pecineva (vulg.) s'esseoir, pisser dessus:
chiu sur qqch., sur qqn; chier au bec; pisser au cui de qqo (vulg.)
a DU Ieee nimiJ:, 0"1 e ziua de de mare (fig.,Cam')"7 De rien ficher
de la joumee; se rouler IOUte la sainte joumee; se toumer les
poeces ( g.Jem.)
f.U: pe cineva cu ou cu Olet (fig.,fam.) - traiter qqD. de toe s les
110111$, de DOIm d'oiseau (fig.,fam.)
se t.ce niuuU(fig.,pop.) - fa.ire llllDe de rien (fi g..fam.)
face pe llit.naiul (fig.,pop.) - o'.voit ,'aii- de rico (fig,.Jam.)
tac:e pe cineva cu 0fI ti cu O{et (fig .,fam. ) - traiter qqn de noms
d' oiseau (fig ..fam.) .
oi: fIICe parte - faire un partage-j uste
face primul pas (fig.,fam.) - .nad1er le grdot (fig.J am..)
tace un pas (fig.) - faire un mauvais, un faox pas. llJl, pes de
c!ere ( fi g.)
a tace un pw inainte (fig.) - fAire un bood ea .vant (fit.)
i se tace cuiva pdrul mAciud. (fig .Jam.) - .voir k:s chew:ox qui se
sW' la lete (fig.)
tlla' cuiva de pelTt!CdIIiI (fi,..fam.) - regiet son compte !
qqn (fig.,fam.); faire sa fae, saa atTaire, la peau 1 qqn (fig.,pop,)
73
. I
I
; i
rece
a-i Iaee euivapilled burduf de cimpoi, cojoc, (fig.,ram.) - benre
qqn 1 platea conures: rouer qqn de coups; tenner le ceir a
qqn (fi g.,fam.)
a i se rBcepu1la de (fig.,fam.) - avoit la chair de poole (fig.J am.)
a Iace pe cineva piftie, pilaf (fig.,fam.) - mettre qqn eu bocit-
li. (fig.!am.)
a- i face cuiva pittUce/e cobzA (fig.,fam.) - eeeteer dans le d!OU 1
'1'1' (fi g.)
a tace prjol (fi g.Jam.) - mettre A reu et 1 sang (lig.)
I race plo14 inainte (fig..fam..) - avoir JlIye poor voit (fig.,ram.)
face pe cineva EI pka cu dintii in balisU (fig.J am..) - de vis.ser le
trogaon: meure la gueuJe ea pIlDIoof1es i qqn (fig.pop. )
se fac::edplou4 (fig..fam. ) - fair e la faire mine de riea;
repoedre per des pirouet1es; ne Iaire semblant de riea: D'. voit l'air de
rien (fi g.)
..,i Iece poft4 - se mettre en appetit
a-i raee cuiva trJ.cpoftele (fig.lam.) - passer a. qqn tous ses capic::es
.. fece ceva de pomtlM (fig.,fam.) - faire qqch. en pure pene
(ZICe ponos cu cineva (fig.,fam.) - 1. menre le doi gt dans l'eegre-
uage; 2. mcetree de quel boi s on se cha effe (fig..fam.); 3. cbercber des
poux d.i.ns la (ete1 qqn (fig.t am.)
face cuiv.plHIIIll (fig.,fam.) - jooer i. qqn un pied de cocboo; mcttre
qqn U&nS IA bLouse (pop.); bai ser 1. gueule il. qqn
a face lot posibillll- faire tout son poss ible:. Caire de son mieux
a CltCIe praf (fig..fam.) - metl re eu pieces (fig.)
a se rea: praf. crit! (fig.,fAlll.) - etre paf (pop.)
CIkeprG/un Argumenl ( ti g.) - banre un argument eu bdcbe (fig.)
I Cace prrif (de mirare) pe ci neVA - en boucheJ une fi.nll re,
UDe surl'aee i qqn (fig.,pop.'
raee praf fi pulbere (fig .,fam.) - redu ire elI cendres, el] pous-
sim (fig.); ca.sser la. cabane (fig.,pop.)
r.c:e prlplJd (fig.,fam..) - fll.ire des ravll.ges (fig.,fam..)
li. face ceva cu orice pret, fie ce-o fi (fam.) - faire qqch. collie que oolle
tacc prQgl"ese, li. se ridica (fig.,fam.) - etre elI hll.usse (fig.,fam.)
a race promi$iuni in vint (fig.,fam.) - pomettre dans le vide (fig..)
a r.ce pc cinevlI.prost (fig.,fam.) - trailee qqn d'imbecile
74
r...
tace.numai pros/ii (fam.) - decoener plei.ns tubes (fig.,pop.); faire
.;.r, des siennes (fig.,fam.)
>; tacepeprostlll (fam.) - faire rIDe pour avoir du son (fig.J am.)
.; '. tace proflWi de ceVA - se foumir eu qQdl.
';' tacepunh (latre slrbltori) (liS_,' am) - Ialre le pone (fig.)
_-: a Ratact (multi) purici UDdeVI (fig.,ram.J - aimer lec:hangemenl;AVolr
la bocgeone (fi!l.,fam.)
taeepe cineva rUpIl1t%4kJr (fig.) - 1. pn:ndreqqn l pertie; 2. Iaire
porter le chapeau 1 q<J1 (fig.Cam.)
:. tacencJamiJ - vcadre sa salade; faire le boni.... eet (fig.,fam.)
. Ieee numai rele cui va - ne pas are UD ceoeeu pour qqn (fi!.,fam.)
.-; Il taer ceva flrl ni ci un risc - faire qqch . en toute impunilt
se face de ris ( fi g.fam.) - perdrc la face (fig.,f;UQ.)
.;.'.ce de rn pe adversar (fig.,fam.) - menre les rieun de 100 cOte (fig.)
] 6-fi rate rost de un beneficiu - se taiUer UDe petite part .,."en lui
.a tace rost de ceva (fig.,fam.) - oecrccber qqch. (fig.,fam.)
";. ra pe cleeve sA-i fie "'line - faire boule 1 qqn
1. race - consenti r des secrttlces
.. . .. tace pe samtuileanlll. sfntul (flg.Jlt.) - fain: le bon ap6-
.: ' ne (fig.,lin.) .
un monstru - faire un boucNI de tous Les
;. : k:s vit res (fig.,pop.)
It nu tace mare Y:Vfa/4 (fig.,fam.) - aecoucber dOlUle sour c; (fig.,fam.)
tatt cuiva setlma. de pm-eeank (ram.) - fain: la pau, I'.ffaire 1
> qqu; Jigler SOlI canpce il qqn (fig.,fam.)
. o:: a-fi (&ee SNnta ( fi g.pop.) - mettre fin il ses jours; se signer des OI1ols;
:. se faire sauter le caisSOD; se foutre CJl r air (fig..pop.)
<: . Ii t.ce- umne pe sub masA ( fi g.fam.) - faire 'des appel s de
.-\ ped
.. tace un seniJ:II cuiva - rendre service aqqn
0.;". race (ceva) in - avoir mauvaisc grce It ...
;;..... 8 tace pe cineVA se simld bi.ne - meltre qqn ll'ai se
race sllge (fig.,fam.) - se faire du mauvai s sang (fig.,fam.); se
faile du mouron (fig.,pop.) .
race siuj (fig.) - faire le beau (fig.)
_ ' tace 6OCOteaia la bani - complet" ses billes (lig..pop.)
75
, ,
ii
!
I
i'
'1.!
face _
a face socoteli meschine - faire des comptes d' apothicaire (fig.)
face degeaba - avoir plus de peor que de mal
a face cuiva spatele daraban11 (fig.,pop.) - tomber sur le rble il.
qqn (fig.,pop.)
a face ceva ct ai spune (fig.,fam.) - erranger faire qqch.
eu un elin d'ceil, en cinq sec, eu un taur de maia. tambour bal-
tant (fig.,fam.)
a face (fig.,fam.) - montrer, toumer les ta-
lons(fig.,fam.); faire demi-tour
a Iace (fig.,fam.), a anunta oficial o - publier les
ban,
face suma,plinul (fig.,pop.) - eu avoir tout son content (fig.,fam.)
a face tabufa rasa (fig.,lit.) - faire table rase (fig.,liU.)
a face (fig.) - mettre sens dessus dessous (fig.)
a face cum il taie capul, cum i prin cap (fig.,fam.) - agir eu
franc-tireur (fig.): n'en faire sa tHe; faire les quatre cents
, coups (fig.,Cam.); decider de son propre chef (fam.)
a tace (pop.), (fam.) - faire un boucan de tous les
diables; faire du fain (fig.,fam.); alIer aux cris (arg.); denser la sara-
bande (fig.,pop.) .
a Iace teatru (fig.) - monter sur les planches (fig.,fam.)
a rece temenele (fig.) - faire des courbettes (fig.)
a tace teoria de chibrir (fig.,fam.) - discuter sur la (les) pointe(s)
d'une (des) aiguille(s) (fig.fam.)
Iace testamentul - prendre ses dispositions (euph.)
a tace ceva n doi timpi trei (fig.,fam.) - faire qqch. en deux
coups cuiller pot (fig.,fam.)
a Ieee tirgul (fig.) - cooclure un marche
a Ieee treaba pentru altcineva - servir de negre (fig.,fam.)
a-l face pofta (fig.,fam.) - faire passer il. qqn le gout de
... (fig.,fam.)
a tace triumfe dreptatea (lit.) - rendre gloire it la justice,
la venre (liU.)
a face trotuarul (fig.,fam.) - aller au tapin, am asperges; faire I'as-
phalte, letapin.Je truc (fig.,pop.)
a race din cineva /LIPul (fig.) - se servir de qqn comme bouc
emissaire (fig.)
76
fi
a face (fig.,fam.) - meure CD pieces (fig.,fam.)
a face din (fig.) - faire teste une affaire de qqch; faire
d'une mouche UD elephant (fig.); s'en faire une montagoe; charrier
dans les begonles (fig.,pop.); eD faire une galere, un sac, toute uuc
bistoire (fig.)
a tace degeaba (fam.) - ne pas valoir la conle pour
le pendre (fig.,pop.)
a se Iece una cu n fata cuiva (fig.,fam.) - s'applattr devant
qqn comme UDe carperte, comme uae crepe (fig.,fam.)
race urechea (fig.,fam.) - faire la sourde oreille;
fenner l'orreille qqch. (fig.,fam.)
a tace mai nti ce-i mai urgent - courir au plus presse (fig.,fam.)
a. tace pe cineva stele verzi (fig.,fam.) - faire voir it qqn les
etoiles du jour (fig.)
a-i Iace cuiva valiza (fig.,fam.) - donner, servir soo paquet il.
qqn (flg.fam.)
a tace de snge (g.fam.) - faire couler le sang (fig.,fam.)
a race cuiva via/Jl grea (fig.) - mener la vie dure il. qqn (fig.)
Iaee vnt (fig.,fam.) - prendre son elan (fig.)
. a tace pe viteazul (fig.) - jouer au petit soldat; faire le mata-
dor (fig.,fam.)
a face ceva de voie, de nevoie (fam.) - faire qqch. boo gre, mal gre
a-i tace cuiva zile fripte, negre (fig.,fam.) - rendre, mener la vie dure it
qqn; en faire voir de belles, de dures, de toures les couleurs it
qqn; (fig.,fam.)
a marea cu sarea, cerul Gitul cu totul, muntii cu
aur (fig.) - promettre monts el merveilles l qqn, la mer et ses potssons,
plus de beurre que de pain (fig.,fam.)
a-i C8.rima cuiva oasele (fig.,fam.) - chatouiller, souder, travailler les
cotes, les cereleues ii qqo (fig.,pop.)
mantaua, IJdiuI (fig.,fam.) - se donner en spectacle (fig.);
donner dans le ridicule
fiilul marfa (pop.) - farder sa marchandise (fig.,pop.)
iluzii - se monter le bourrichon (fig.,pop.)
a nabsorbit, preocupat, obsedat de ceva - en perdre le boire et le
manger (tlg.Jam.)
a fi acanl1 (fig.,fam.) - avoir bon dos; ere le boue emissaire;
parter le ehapeau (fig.,fam.)
77
il
,
"
n
a fi la el aeasiJ. la casa lui (fig.,ram.) - etredans ses meubles (fig.,fam..)
a fi de acord - 1. ne pas demander mieux; 2. marcher dans l'histoire de
qqn: agir de conserve (fig.,ram.)
a nu fi de acord - ne pas l'enteodre de cette oreiUe (fig.,ram.)
a fi n actualiJaJe (fig.) - etre ala une (fig.,faIn.)
a fi adincit in lucru - avoir le nez sur son travail (fig..ram..)
a fi in afara de (fig.) - etrebon jeu. hors canse (fig.)
a fi (un) afemeial (fam.) - etre (un) coureur de jupons, le coq du qw.rr-"
tier amoureux de ooze miile vierges, un ven galant. un chaud lapm,
un clw.nd de la place, parte sur la bagatelle., sur ('artiele (fig.,fam.);
trcmboler les gonzesses (arg.)
a fi (cam. un pic) afunuu (fam.) dans le brouiUard; avoir un coup
de soleil (fig.,fam.)
a fi ager la minte - avar l'esprit vif
a n o aiMreD1li (fam.) - ne ressembler Atien (fig.)
a-i nde ajuns, peste cap (fig.,Cam.) - eu avoir ll8. c1aque (fig.,pop.)
a fi aldturi de cineva (fig.) -c mercher avec qqn, la main dans la main.
, comme un seul homme (fig.)
a fi alb ca varul (fig.) - etre blanc comme un linge (fig.)
fi alintaIul, idobll. ri1sfiIImd cuiva - etre la coqueluche de
qqn (fig.,fam.)
a fi din aluat (fig.), de panura cuiva - etredlo mame toeaeau, de
la mame farine. du mme bord (fig.)
a namator (de ceva) (fig.,fam.) - ne pas bouder son p1aisir (fig.); etre
friand de qqch
a fi un amiJril, un coate goale, un priJpIIdil (fig.,fam.) - etre i'tt moins
que rien (fig.,fam.) _
an am4rit caun pui de cioari (fig.,Cam.) - atre triste comme unboener
de nuit (fig.,fam.)
a nallUMtecat ntr-o afacere ntr-o - tremper dans UDe
affaire methonnae, dans un crime (fam.)
a nu-i n aminte de ceva, a DU avea chef (fig.,fam.) - ne pas avoir le
cceur A... (fig.,fam.)
a n la alUUlghie (fam.) - etre ea plein baccara (arg.), dans de
draps, dans le petrin, dans la melasse (jusqn' au cou), dans UDe 1ID-
passe; ne pas en mener large(fi&,fam.)
an anchetst - faire l'objet: d'une enquete.
78
1
n
a nanchetat de un superior - ere Interroge par sa hierarchie
a no apI1 p un persoane) - ..en deux qui peuvent
se donner la main"-(fig.,fam.)
an apilrare (fig.,fam.) - n'avoir ni verge ni btoe (fig.,ram.)
a nu fi in apele lui (fig.,fam.) -avoit le cafard, le noir, le boutdon
(fig.,pop.); ne pas etredans son essiene; se sentir rout cbose
a nfoarte aproapede - serrer la vente de pres (fig.)
a" arItos (fam.) - avoir de la gueule (fig.,fam.)
a n ca IITgintRl viu (fig.,fam.) - avoirdu vif-argent dans les
veines (fig.,fam.)
a nla oaruncilturiJ de (fig.,fam.) - are Aun jet de pierre (fig.,fam.)
a n as n meserie (fam.) - etre ea la menere, ferre sur un
sujet (fig.,fam.)
a n din nou in ascensiMne - remonter la penre (fig.,fam.)
a fi un aslnl (fig.) - etreune espece d'etotle filante,mouvante,
volante (fig.)
a natent {la calitate, la pericol) - avoir l'ceil (fam.)
a nu nalent la. - ne pret:er qu'une oreille distraite (fig.,fam.)
an alent unde n ce se (fig.,fam.) - regarder bien on met
les picds (fig.,fam.)
a nplin de atenfll cineva (fig.,fam.) - entourer qqn de preve-
nances, d'egards
a fi in centrul atelf/iei (fig.,fam.) - faire les gros titres; erre Ala UDe des
journaux (fig.,fam.)
a fi pe baricode (fig.) - are toujours sur la breche (fig.)
a fi bl1,fIo& (fig.,pop.) - avoir du bol (fig.,Cam.), du pot (fig.,pop.)
a fi cu Mgare de (fig.Jam.) - avancer Apas comptes (fig.,fam.)
a n Mpt pin! peste cap n rahat (fig.,pop.) - etre dans la melesse
jusqu'au cou (g.Jam.)
a n MrbaJ cu (fig.,fam.) - eu avoir deux: avoit du poil au
cui (vulg.)
a fi biJIrn ca vremea (fig.,fam.) - etrecomme les rues (fig.,fam.)
a n prea b4ttfn pentru... - avoir pesse l'ge de...
an Mlut de (g.) - avoir les cheveux grisonnants
a n beai critl. mort, (fig.,fam.) - avoir son billet,
dose (fig.,fam.), IOn bout de bois (vx); etre gris, saoul comme
Polonais; avoir sa cuite; etre mfir, rond, rond comme un boudin,
79
II
1
n
n
f
1
, ,
1,
'1
'!'
il
: ;
I
I
UDe queae de peu e; el) .voit UD coup dans b carreeux, dans
la japene, dms la mesene, dmllle nea (lig..pop.)
an IJenefJ.C, a faceminuni (fig.) - faire merveille (fig.)
an bixoi - kre cui b6li (fig.pop.)
nu-i biM (fig.Jroe.) - ne va pas la Ilte (lrg.scoI.)
a n pe blal (fig .,pop.) - &re fond de cale. sur le sabie (fig.,fam.)
nu-i nboii acasl (tig./ am.) - ae pas etre dans sce useUe' avoir le
bourdon. k a fam. le DOir; broyer du ooir (fig..fam.)
.n holn/hicio - evoir Un pet de rrevers (fi g.pop.); avoi r une petite
san16 (fig.,ram.) -
ti cu borpIl pe foc fi cu pq(ele i'n iaz (fig.f.un.) - manger son bie eli.
herbe (fig,)
n bor/lNUd (pop.) - evolr une brioc:he au COUl (fig.pop.)
DU nmare (fig.fam.) - compter pour du beurre (fig.fam.)
n di ntr-o 1N.tca1d (fis /am.) - eue rour c'uee pim:; etre bili cbaux
el .. sabi e. Achaux el AcimenI; Stte CAi I d'un seul bloc (fig )
an hun de cap (fig.,fam.) - evoir de la jugeoue (fam.)
ti bun claatJ.. de guri (fig.,ram.). fi (pop.) - evoi r 000
bec; avoe UDe fiere tapene; ne pa'" avcir sa la.ngue dans Ia
poche ( fi!. etre un fort eu gueul e (fig..pop.)
a nbun ca piinea (fi g.,fam.) -llvoir le ca:ur sur la main !lre bon
ccmme )'01". comme du pain blanc (fig.,flUD.) ,
an bUII de gurt . - ne pas avoir sa lmgue sa
pochc: (fig..fam.); 8Var bon bec. du bag-OUl, f.ere IA-
pelte (fi g.,pop.)
an &ucmai bun. tocmai ce (fig.) - raire I'affaire (fig.)
n blln de adunat cu (fi g..fam..) - Ctre l ramasser il la pelte
cuill!:re (fig.fam.) ;
n cu burta mare (pop.). cu 'buna la (fig.pop. ) - attraper. avoir
le (fig.pop.); et re encrintej usq u' alU ye uA (fig.pop.); a\'Oir un
polichineUedans le tiroir (Vlllg.)
a.n cu burta goalA(fig.,pop.) - avoit un boyau de vide (fig.pop.)
a Il crziafil (fig.,ram.) - faire le J)dit saint (fi g.,fam.)
npe 02k sA. .. - bre 51ll" le poinl de... en train de...
n pe ctzIea cea buni (fig.) - tenir le boo boul ' l ire sur la bonne
voie (fig.)
!O
-
nctJ1Id de bllaie (fig.,fam.) - avoir bon dos; la ttte de ture; etre
sujet de coeversenoe, Ia ti blc des quolibets (fig.)
.n eolItiItM neglijabili (fig.,fam. ) - compt er pour du beurre(fig.fam.)
... nun CQ{1 deaeuz.ape... - !le pas !tre grave (..c' est pas grave !")
ncap de afi, (fig.) _avoir la veoeue (fig.); eue tete d'efficbe (fig.)
n (un) cap (6g.,fam.) - eue boole; De em: une
evoir l'esprir booche; etre boucbe j' emeri; avoir du retard a I'allu-
mage; ne pas sortir de PoIyleclnique; vcir, regarder per le perit 00uI:
de la lorgnettc (fig..fam.)
a ncuaqntI (Iam.) - etre .l etan, sucles oeats, CII pCtard (fig.,fam)
a Il in capul bucatelor (tlg.Jem.) - avoir en main les leviers de corn-
mandc (fig.fam.)
Il de ctIpIIl lui (fig..fan l.) - e'evoir de comptes 1 rendre a per-
sonne (fis.,fam.)
a fi cu capul mare (fig.,fam.) - 1. evoir la gross e tac(fig. ); 2. afficber,
se donnet des airs (fam.)
fi la Cdpdtul put eril or, al resurselor (fig.,fam. ) - ece 1 boul, aubout
de SOlI rouleau (fig.); e'ee pcevotr pl us, se senur 1 bout de
course (fig.,fam.)
fila eopdlul rAbdlri lor (fig.,fam.) - ,. boul de nerfs
an ceva de ctlpiJllui (fig.,fam.) - avoi r qqcb. dans Ic venire (fig.,fam.)
Il ClI caPu.l in nori (fig.,fam.) - marcber 1 OOIe de ses
pompcs (lig.J am.)
nC4pMI rtulltilor - etre chamcau. vache. rosse (pop.)
Il cu capul pc: umeri (fam) - avoi r toul e sa tate (fig.)
ncu CdpJG (fig.,fam. ) - etre en petard, 1 cnn, sur lel
deots (fig.pop.) .
nu nnici in t:ar. nici in cAru(!. nici in !elegut1 (fig., pop.) - n' etre ni
ehaiTni poisson (fig.) .
n carIU! din carnea cui va (fig.) - etrc la chair de sa chair (fig.)
a ncu Ctlf la gur! (fig.,fam.) - !tre UD blaoc-bec (fam.); !I re ne de la
demiert: pluie (fam. )
a ncatir (fig.fam.) - Ctrt une tCte de Iard; avoir un caractae de cou-
chou (fig,,!am,)
a n mai catolic dea'1 papa (fig.) - &re plus royali ste qlle le roi , plus
catholique qlle le pape
an cd1tu't pe stllal ie (fig.,fam.) - etre ferme sur ses rrw."m
du jcu (fig.)
8\
n
a fi din DOU ciJIare pe situatie (fig.,Cam) - se rem.ettre eu
seDe (fig.tam.)
an Ci1nupl om sucit (lit.) - Ctre complerement tontu (fam)
a n dJplliii (fig.,fam.) - o'avoir ni feu ni lieu (fig.,Cam.)
an cJJpiat, cAzut in cap (fig.,fam.) -!tie tombe sur la tke (fig.,fam.)
an cJjzut din nori. din (fig.,fam.) - tomber des nues, de la
tune (fig..fam.)
aDin al (fig.) -!tre aux aages, au clei (fig.,fam.);
prendre son pied: .x'est le pied!" (fig.,pop.)
a ti certat cu justitia, eu morala (fig.) - Ctre am: prises evec la justice,
avec la morale (fig.)
a nchel ca o luni ca-n ca o bilA de biliard (fam.) - avoir
le ceillou deplulne. la casquette eu peau de fesses (pop.); o'avoir pas
d'alpha sur baurs plateaux; (Plus) un pail sur le caillau;
ne plus evoc de mousse sur le caillou; erre chauve comme un ceuf
comme un genou, comme une bille; De plus avoir de papier sur la
marge, de persil sur le crne (fig.,Cam.)
Il ncherchelit (fam.) - avoir le pompon (ijg.,fam.,iron.)
a n la cuiva (tam.) - Ctre sous la f6ule. lla botle de qqn,
sces la (les) gnffe(s) de qqo (fam.), Ala merci de qqn; tomber sous la
coupe de qqn (fig.,fam.)
a DU n la cheremul (fam.) - o'avoir d'ordre Arecevoir de
personne (jig.,fam.) .
a ft chWr (fig.,Cam.) - ne pas avoir les yeux eu face des trous (fig.,fam.)
a nchit de cineva (fig.) - tenir qqn quitte (fig.)
an chiu1llngiu (fam.) - &re un tire-au-cul; uree au flanc (fig.,pop.)
a nu ft cine ce (fam.) - ne pas avoir de quoi se rouler par
terre (fig.,fam.)
a nla mare cinste (fig.,fam.) - 8tre en honneur (fig.)
a ft ntre ciocan (fig.,fam.) - etre eatre I'enclume et le
marteau (6g.)
a n in drd4fie cu cineva (fam.) - avoir partie lire avec qqn; &re de
meche (fig.,fam.)
a ft ciino.s (fam.) - avoir UD carad:=de cbien (fig.,fam.)
a n ca o crp4, bleg (pop.) - etre mOt! comme UDe cbiffe (fam.); ne
bander que d'une; bander mou (tig.,pop. vulg.)
a n la belciuge la (fig.,pop.) - ne valoic tripette; ne pas
valoir UD dou, un fifrelin (fig.,Cam.)
82
n
a nct p-aei (fam.) - S'eD. faIloir de peu
a ft ct p-aei. si nimereasci pe cineva (lig.,Cam.) - manquer qqn d'un
cbeveu (6g.,fam.)
a ncineva (de seaml) (lig.,fam.) - avoit pignOll. SUl rae (fig.,Cam.)
a ft clei (fig.,fam.) - ne pas savoir le premier mot de qqch. (fig.,fam.)
a ncu coada intre picioare (fig.,Cam.) - avoir, portel d'oreille
besse (fig.,fam.)
a nde la coada vacii (fig.) - n'avoir vu que 80Il docher; !tre bien de
SOD clocher (fig.,fam.)
a nun caau-goale, UD mate--fripte (fir,fam.) - etreUD va-nu-pieds, UD
gueux
an cocOf de vint (fig.,fam.) - prendre le vent (fig.)
an co1Eos (fig.,fam.) - etresur ses ergots; ramener sa fraise; &re fort
eu gueule (6g.,pop.)
an compelent - ea connaitre UD rayon, un boul, UDe pail1e (fig.,fam.);
toucbec sa bilIe (fig.,pop.)
a nu nde competen{D sa - ne pas etre de IOD ressort
a nin competiJie pentru acelqi lucru, obiectiv - courir le mame
lievre (fig.,fam.)
a fi complice, a favoriza ceva (fig.) - preter la maia 1 qqeb. (fig.,fam.)
a o.conciliant, cumsecade - se laisser manger daIui la main (fig.,fam.)
an consecrent, a merge pinllia capAt (fig.,fam.) - aUer jusqu'au bout
de ses Idees (fig.)
fi cu CO"ftiilJ/a inclrcatl - se dooncr mauvaise (bonne)
cooscience (fam.)
nfermconvins el ... - croite dur comm.e fer que (fig.,fam.)
n cupil din Duri (6g.,ram.) -llue n6 du _ gaucbe (ram.)
a fi un copil minune, o sperantl- eee UD genle en berbe (fig.,tam.)
a ncoplefUde durere - s' abimer dans sadouIeur
a fi cotatprost (fig.) - avoir mauvaise presse (fig.)
a ft mare crai (fig.,fam.) - etreparte sur la chose; aimer la bagatelle;
etreun chaud lapi.o (fig.,fam.); etreUD grand ameleur de bois (vx)
a DU fi credibil- ne pas tenir debout (fig.)
a nde bunA (rea) cre4infJI- etrede bonne (mauvaise) foi
.ftcredul, a se 1llsa dus (fig.iam.) - marcber daus I'bistoin: de
qqn (fig.,ram.)
83
n
a nprost eracul (fam.) - &re poli comme une pone de peisoe, comme
UIlC qaeue d'oers, comme un. 0WJ"Ii mal }6;:lM! (fig.Jam.)
a nsub orice criJicd (fig.) - !tie ao-deasou' de tou1 (fig.)
8 n (beat ) crip1 (fig.,fam.) - ltre pat, mod; avce sa cuite; etregris;
etre $aOIl1comme un PolOQais (fig.Jam.); avoir SOD plumet (fig.,pop.)
a ncrilI. ager la minte - De pas &re tomb!: de la derniae
pluie (fig.,fam.)
a nu ncruJal de (ceva) - avoir droit il ... (iron.)
a nca un ClI C pe cnc.i (fig.Jam.) - kte commc: I'oiseau sur la
bnncbe (fi g.)
ZI n eunosclJtor de artA - tutoyer les cbets-d' ceuvre (fig.)
a n plin de curaj - avoir qqcn. dans le buffet (fig.pop.)
a [i cural ca lacrima (fi g.) - em: blanc-neige (fig.)
neurd/41 (fig.,tam) - 1. il soc. r.ucbe romrne les bJCs (fig-.fam. )
2. bre nettoye. rectie (fig.,pop.)
n la curenl, informat - erre lnoche (fig.,fam.)
a nCIUlIt cu ali albi (fi g.) - eeeCOUSII de fii bIBOC (fig.)
ansub euJil. pe uusa de opcrape (fig.,fam.) - !tre sur le bi t-
lard (fig.,fam.)
nla cu/iU cu cineva (fig.,fBOL) - SUc 1 COUte8UJ. tire&. aux peises vec
qqn ( fi s ,fam.)
a ncu gt (fig.ram.) - .voiT le oout eau J1 1a ga-ge (fig.)
Il ncu dan de (fam. ) - avoir du (oio dans ses bottes (fig, ,farn.)
II n dD1 afarA in trinci (fam.) - al b val ser sur le troUa r;!tre mi s ala
pofte evee pene el fracas
ndai dispArut - are dupuu
an uitlrii (fig. ) - tomber dans les Ollbliettes (fig.,Cam.)
a n daJq,. vindut (fam.) perdu, cribJedc dettel; avoirdes BIdoises
1'.'"'''' (ti .)
a n cu mu k alva ( fig.) - &re Acenl ooud6e& de
qqn (ti g.)
an 'dezamigi t - I'avoir se<: (fig..pop.)
a nn declill (fig..fam) - &re eu pune (fig.,fam.)
an de/(l)'oriz/U de soartA - ne pas avoir I' air bien (fig.,ram.)
8 n ca de la minlii (fig.) - (unis ) comme les dU
doigtJ de la main (fig.)
a nu ndelicaJ (fi g.) - ne p s fairc dans la denteUc(fig.,fam.)
84
n
.nindq/UtlJlalH (6S-) - etre daus totiI SOli bou. sens (fig.)
ndqt:4 bit:l'nl (fig.,pop.) - 4re UDe virille culcee de peeu (fig.,pop.)
n 4eftept foc (g.Jem.) - eo.tendte l'beure qll'il est: yetIc sans
chaw.se pic:d (fig.,pop.)
ndnOl/Jl tnip 1i suflet cuiva (g.Jam.) - appanenir corps el iroe a
qqn (fig.- l am.); ttre 10Ill acquis aqqn (fig.)
n dezgheJ4l (fig .,fam.) - De pas avoir les yeux dans sa
poche (fi g.,fam.)
ndrzt]riLnUII - perdre la tramoota.ne (fig .i ov.)
a nbine :.. etre de bonne hcmeue, de bon poil (fig.,pop.), bien
lunc (fig.,fam.) .
a n prost dUpw - avoi r sa lete des mauvais jours; mal
(fig .,fam.)
a n dittifU, li. avea (fig.) - avoir de 1. branctr- (fi g.)
a n ntr-o doaglJ. ntr-o dullglJ (fig.,fam.) - erre timbre (fig.,fam.); etre
UD peu zinzin, deviuc de la loiture (fig.,pop.)
a n in JoagQ (fig..fam.) - etre 1 l'attick de la mort; seatir le
sapi n (fig.cfam.)
a n doldotv de bani (fig.,ram.) - avoir le matelas (fig.pop.)
a ndomn slJpiD (undeva) (fig.,fam.) - etre(k) manre quelG.lCpari;
regner e n matre (fig.,ram.)
a-i ndor de cineva - s' ennu)'Er epres qqn
fi. a sta eu dosul n doollu"ii'tre (fig..fam.) - miser, jouer sur les deux
tableaux: nager enl re deu;( eaux (fig..fmn.)
:.ndol/ll (fi g.) - t!tte bi en (fig.)
II nt ol un drac (fi g.ram.) - ,.ccst h fki f" (fam.)
a ndraCII' (fig.Jam.) - _,c'est le diable" (fig.,ram. )
a n dacdrru:ulll i (fam.) - IIvotr un ficb u. fO'Ulu (ram.); noir
mauvais a pOt (fig.,fam.)
a-i ndrag de cineva (fam.) - avoir qqo il la bonn e (fig.pop.)
...i n dNlI ca sarea-D oc hi (fig.,fam.) - ne pas part er qqn dan s soo
caur (fig.,fam.)
a n de dnapkl (de stnga) (fig.) - noir le creur Adroile (Agaucbe);
voter Adroite, Agaucbe (fig.,ram.)
a nu n in drepl sA... - ne pas abililc, jUilific 1 ...
a ndrept ca leuea (fam.) - se temdtoi t oomme un piquet (fam.)
- A
n
a n dric ..fam.). pe sFlIl ile - 1. !ue Al 'nele de 11 mat
saptn (fig.,pop.); 2.ltrc coaie. dans les cbccx, f1.unbt. fooul;
falre buiswo creux. perdrerCttier. tester le bec dans l'e.tl1. tomber en
canIe (fig.,pop.); .. adie. Benbe". .. Ies caroees SODI cuites" sale
coup pom la fanfare" (6g.,pop.) . ..
a pe drojdie (fig..fam.) - battre d'uae ai le; ne plus b1are que d'une
a.tle; !tre dans le troisibne. trentc-sixiQne dessous (fig.Jam.)
a n t of. pe drvlfl (lkumun) (fig.J am..) - &re tooj ours pat voies d par
cbemlas (fig.)
n pe dnl.mJll cel bun (fi g.) - evoir le picd Al'emer, bre sur la boone
vcee; laur le bon boul (6g.)
II n pe drumuri (fig.) - etre Ala rue, sans reu ni Iieu (fig.)
li. npeduciJ (fig.,fam.) - se mourir; avoir un pied dans 1A tcmbe.pouvoir
faire son testament; senur le sapin (tig.); recevot r son d6-
corupte (fig.,Cam.)
a n cam ntr-o dunga (fig.,fam.) - avoir une araign6e au (dans le)
plafond (flgpop.) ; ! tre dingue; avoir le ceJ\lCAU la t2t:e
,tele(e) (fig.,fam.) ,
a .fl eficace n afaceri - mener une affaire roedemenr (fem.)
a negal cu zero (fig.fam.) - compter peur du beurre (flg..fam.)
a nexpert in materie (fig.) - etre du bliment (fig.,fam.)
I "/aJ4 buni (fig.J am.J roo.) - l!lre une .pop.)
no / allJ model - etreDC. BG (bon cbjc, bon geme)
ande/ aJ4 (fig.) - are prtscal
a n n/ afli. n prim-plan (fig.) - occuper le denMde la &etae (fig.)
npef<QjJ (pop.) - etre _eM(pop.)
li: n(PUli.n) jac&tl (fi g.fam.) - etre pompelle,. un peu rond (fi g.Jun.)
nIare njald (fig.lam.) - avoir un bon cou p de fOUJ'Cbeuc (fig., fun.)
n pc (fig.fam) - etre 1 1 la pdile euiller: tre eli.
boui llie (fig .fam. .) ,
a nflllos (fam.) - avoi r de la fAflKJe (arg.) .
a n/ecOI' de bani gata, .. (!Jtu lui IAtu{U" (fig.,fam.) - itre fils
papa(fUI.) -
a 11femeie bun! la toote (fig.Jam.) - cumultr meuo.ooulotdodo el
berceau-plumeau-foumeau (fam.. roo..)
ncu douAfeJe (fig.) - joUel double jeu (fiJl:.)
86
n
nanfiU-dne. un cotlU,ooh (fig.t am.) - CIrc un mec Ala mic de
poi_ (fig.,pop.)
OjZdJrWtd CI lIlD lup (u.m..) - avoir la den1 (fi, ...fam.)
a (n) nfloan la veche (fig..fa.m..) - (ne pul yuriver eu. souCf1a.nt
ck:uus (fig.,fam)
n.nflotu'ea virstei (fig.,fam. ) - etre dans la fora: de I'igc (g.Jem.)
nJbqtll.nzleC, inimi z/HlnlaJ.nicd (fig..fam.) - avoir un cceur d'erti-
....ud (fi8.J om.)
a-i nun pic/OtIIM-.voir UD petit creux (fig.l am.)
a-i no/ oame de lup (fam.) - noir 11 friugele, la <lent crease, une faim
de !oup(r"".)
a O/oc de paie (fig.lam.) - ne Iaire q... une fiambee(fig.)
an IJJOCIUi (fig.l am.) - itre eu pk:in bou.m. (fam.), dans son cou p de
(eu (fig.)
"loc par! (fig.,fam.) - piquer, peeedre une cotere; etre dans une
ecire; etIc rouge de colere (Cam.)
an i nJondllri (pop.) - etreen fends; eee au peze (arg .)
a nu ninlond"rl (pop.) - ne pas etre argeutC (fig.)
a" in/ onnlJ (Cam.) -avoir la Irite, Ia patat e, la peche, du pep (fig.Jem.)
a nin plini/ormd' (fig.) - erre d'anaque (g.)
nntro/orml1 de zile mari (fig.) - e.re d'lU'f',;;' forme eblouissante, pret
lto bouffer du lion, remont6 oonune une pendule (fig..fam.)
a n fri<:u in sin (fig.. ,fam.) - etre pius mort qae vi f (lig.Jam.)
a D/ricos al un iepun: (fam.} - avoir .. air d' l1De poulc mouil
Ite (fi8.,t.m.)
a "frig al dracului (fam.) - faire un froid de ca.nard, de cbien. du diable.
de lup. un froi d noir (fam.)
a nprea/ TImID! ca sJi fie adcvlnJ: (fig.,fam..) - promettre pl us de bcurre
que de pain (fig.lam.)
a n inf TJI1lJe (fig.) - o re dans le peloloo de tele (fig.)
a OJJfrulllltl bucateJor (fig.,Cam.,iroo.) - ten.i r la queae de la
(fam.); avoir 18 vedet te; avoit eu main les Ievien de corn-
mmde ( fi!.); i!tre lla lete d'une affairc: (fig..fam.)
aDuOlAininfnmua bucatelor (fig:,fam.,iroa..) -perdre la , edette (fig.)
a Ofiubll de o ureche (fig.Jam.) - ttrc: dur de la feuiUe (fig.,pop.)
a ninci in.func(ie, D. servi ciu -!tie toUjQUfS eu exercice
n!afund (fig.) - etre coule (fi8.)
n
I n !uslongw (fam.) - tire la pcinte, aimer la begareue (fig..fam.);
courir le jupcn (fig., pop.)
a fi n gartllJ, n (fig.) - etre sur le qui-vive (fig.)
a fi din vechea gardii (fig.) - ctre un vieux de la vieill e (fig.,fam.)
a fi pegeonliJ (fig.fam.) - are do sec. sur la paille (fig.J am.)
an dio - l!re de la meme couvee (fig.,fam.)
Il n fnthll riu al cuiva (fig .fam.) - etre I' ime damnee de
qqn (lig.Jam.)
a fi n mortii (fig.,fam.) - etre al'article de la mort (fig .,fllm.)
a fi cu gheaJa n spate (fl g.) - etre transi de pcur (fig.)
a fi ghinionist (fam.) . de ghinion - j ouer de melcbacce; ! lre A
la caille; J'avoir dans le cui (arg.); menquer de pol (fig.pop.)
.. fi Ghil4<OOtra (fam.) - jouer Ies emmerdeun (pop.)
a fi ,ind la gind cu cineva (fig.) - se rea ccetrer eu peasee ( fig.)
a fi , ttcit de jumulit (fig.,fam.) - etre le pigeoe, le diodon de la
Ierce (fig.,fam.)
11 fi sub glie (glii) (fig.) - manger les pissenlits par la racine (fig.)
I fi gol ca degetul , go.l-gohJt. gol-nap (ca oapul ), (fam) - CIrc
1 poil : etre nu comme un ver (fam.)
an gra.s de (pop.) - crever d' emboepoim, de grai sse (fig.)
a nin grafiiU cui va (fig.,fam.) - urc dans les peuts papers de qqn
(fig.,fam.)
a nu n n-grapile cuiva (fi g.,fam.) - De pas etre en odcur de saintete
aupres de qqo (fig .,fam.)
a-i ngreu ... - amir du mal il ... etreeo peiae de ...
a n greu de cap (fam.) - avoi r du maro 1 l' aUwnage; avoir la tete
dure (fig..pop.). l' esprit knt (fi g.)
il ncu un pici orDgroapiJ - ore il larticle de la mOft; sentir
le sapin (fig.,fam.)
a d la piele ( fi g.,faru.) - circ gros butor, grossier, gros purceau.
ours mall6cbt, mal embouche (fi,.fam.)
an grosolon. neamproSl. cu obraz de toval (fig.,fam.) - eDtrerque1que
put romme dans nne 6;urie (fam.); ne pas et:ooffe par la delica-
tes,se (iroD.); .. ni boojour. ni boosoir" (fig.,iroo.); ne pas faire dam la
denl eUe (fig.fam. )
a DU npreagraU" - ne pas easser des briqucs (6g.Jam.)
88
n
a-i "gura awilA ( fig.) -c eugurer qqcb: feire oes pronostics qui !>' avhenl
vrais
an gurd-casc! (fig.,fam.) - trainer la savante; baiUer aux cor-
neilles (fig.)
a n numai gura de el (farn.) - se payer de mots; etreun gnmdebeneur
de bois, un pnnd cesseur de raquenes, un enfooceur d'bui s ouverts;
eparer ia galerie; faire de repate ; avcir les yeux pl us gros que k
vemre (fig.,fam.)
a ti cu guramare (fi g..fam) - cbercter eoi se; avoir le verbe haut ;
eue (un) fort eu gueule (pop.)
a fi gurd (fig.fam.) - mal gouvemer sa langue; avoir la langue
bien pendue; ne pas savoir tenir sa Jangue (fi g.); faire sa lata (fl g.pop.)
a nbun deturtJ (fig.,tam.) - evoe bec d' or; parkrd'or; ftvoir du bagou;
evoi r bon bec. une fiere tapene; parler comme un livre: ewu bieo sa
marcbandise: perjer comme un chartne (figifam.]: avcir de la COOVeI-
safion (fig.)
a n de gurtJ ( fi g..ram.) - are fort en gueuk
a fi slobod lagunl (fam.) - en parler ASOD aise (fig.,fam.)
a fi cu haz - eue merrant
8 fi hr4piinl - evoir les canines Ies cegles, les mains cro-
chu(e)s (fig.,fam.)
a nidolul femeilor (fig..fam.) etre la coq uelucbe des
femmes (fig..fam.)
a n uftin ca braga, pe de-a ItIOOCVJ (pop.) - c' est donne (fig.fam.);
comer deux fois rien
anun din birlogullui (fig..fam.) - o'avoir vu que sou do-
cher (fig..fam.)
a DU nufit incA din greu. din nevoie (fig.,fam.) - De pas are eecoee
wtti &:: I'auberge (fig.lam.)
a nde o igMrUlJ/d crasl - ne ni A ni B (fig.)
a nce va flrl imporIanJif - ne pas y avoiT de quoi fouener un
chat (fig. ,fam.)
an llU1CcesibiJ - etre hors de ponte (fig.)
a nincapabil de a - rester sec (fig..fam.)
a fi inJependeni (fig.) - travainer en fredaoee
a-i ninima grea (fig..fam.) - avoie le creur gros. pleio (fig.J am.); en
avar sur la palate (fig..pop.)
a fi larsA (fam.) - bon prince (fig.)
89
II
ninutil. de prisos - Iaite double emplci (fig.)
a nun ipocrit - avoi r I'air d' en savoir deux(fi g.)
a npe isprd.ik - nrer i sa Iin
nMte de (fam.) - aller vite al besogne (fig.,fam. )
a nprost tmbrlko1 - etre mal flcete, ficele com.me ras de pi-
que (fi g.,tam.)
a n mai ilUlh cu UD cap decit cineva - manger la soupe sur.la tlte
qqa ( fi g.,ram.)
annalJ 00-0 dt UD de (fig.fam.) - &re graDd.
baut COUU1lC" tro s pommes (fi g.ram.)
a nla nlllfime (fig.) - etre i la baureur; se: dtfendn: biea ea _C-
fairea (fi g.,fiun.)
a DU n la tJtdIlinu (fig.) - faire triste De pl.s fai re le
poids (fi g.)
nu nlalnlJlfimeo. sarciaii sale (fig.)- etre eu-oessous de sa IAche (fi g.)
a ntnc4pi1pnat ca UD catr (fam.) - avoir une de cocbou. de lard,
,de pioche, de muie ; etre tetu comme UDe muIe (fig.,Cam.)
an fncuaI (fig .,farn.) - avoir l'esprit obnubile: voir qqch. par le petit
bour de la IorgneUc(fig .); ere boucbe i l'bneri (fig ..ram..)
fi lUI fn.curcd-Iume (fig.,fam.) - etre UD empCcbwr de loumer ea
rond (fig..farn.}
an Utdi1rat dl -' zice (fam. ) - ne Caile qu'auer erveair (fig..ram.)
n Nkm1U!lk(I) - evoir des dai gts de Cee (fig.fa.m.)
a nla Utdemnlf -!tre li la portte
a oui n la N!emJ114 (fig.,fam.) - ne pa.'1 eu meoer large (fig.,fam.)
a ntndreptiJtlJ si - etre dans SOll bon droit
a nbtdrept4JiJ sA - avoir tout tieu de pensct
a nUD nfuntUrtlt firi pereche - petri d'orgue:il
a n 1nglod4t in dalcxii - !tre endene jusqu... la gauche; _voit des
pmout; ttre cribl6 de den" (fig.,fam.)
a n (n,lUl la minte (fig. ,fam.) - . voir le ai.ne etrott. I'esprit poln1U
oomme UDe boule
_ninltJJmalla o lreaM (fig .,fam. ) - etredans k:s bnncards (fig.l am.)
nf1uw""PIiJ de rrijl - Ctre aux ceul s ooups (fig.,Cam.)
an tlIlon pedos (lig.fam.) - ea b-re lout chaviR. (fig.,fam.);: are dans
lous ses 6ta1s (fig.)
90
II
a n tn{ArcaI pe dracul (Cam) - etre UDe fine moacht. avoir l 'espriI
n:ton. souroois; eee cunmc un vienx reaerd (fig..fam.)
Il n/epalla minte (fig.,fam.) - avoit I.&ir eveille (oomme ene portf.e
de souris), degourdi. dilure. espregle, mati cieux; avoir de l'esprit
comme quarrei etre une tele 1. x; avoir uee bccne tetc (fig.,fam.)
a n prost tll/Olit (pop.) - CUe mal uippe; ere ficele comme I'as de
pique (fig .pop.)
ntlllodJal ca mila la lepre (fig.,fam..) - .. te 1000p mouna dans SA
peau" prendreun IIl8lIvais pIi (fig.)
n pejDlttd, lefter ( Cam.) -lm Asec, Acoen d'argCDI; rackr les foods
de tiroir; ne plus _voit un rond (Cam.)
a nca pe jdrauc (fig.,fam.) - aller el venir comme une me co
pe;oe (fi g.)
ninjoc (fi g.) - &e en jeu ( fig.)
a n n joc propde-i - yaUer de sa persoane, de sa
vie (fig .) .
a nn afarajQCll.bli. in ofldid (fig.) - etre hors jeu (fig.)
nlac de sudoare (fam.) - etre eu eau, en nege; suer li. grosses gouues:
n'avoir pn UD pai l de sec (fig.,fam.)
D larg la ptIllgA(fig..fam.) - depeeser sus complet (fig.,f B.m.)
an ltq - ne rieu. avoir dans k buffet (fig.pop.)
an lta (de (fig.J am.) - are sur le flanc (fig.,fam. )
n tob] tiu - .. ce o' est pas du nan "; ..ce n'cs( pas pour
rire" (fig.iam.)
n hal cu cineva ( Cam.) - ec:re de la memc couvCe (fig.,fam.)
a nlefter (fig .ram.) - _voit la bourse plate (Cam.); etre raide comme un
passe-lace! (tam. )
a nlegal de mfiui de piciOftfC (fig.,fam.) (a fi - avoir un fil
Ala palle.lC$ mains lires; avoir pieds el poings lies (fig.Jam.)
.i nkhamiu de (f:un.) - ea aror sa daquc; eu avoir ras le bol; eu
a voir j usqoe rar-dessus la lCte. I'tpaule (fig.J am.)
n bine ILgal. bine a cut - ttre mea ta.illt
nin afan. Iqii (fig.J am.) - Ctre lHrs la Joi (fig.Cam.)
a ft de le".,. (6g.) - J. ne p s savoir k prcmi er moi de qqcb; 2. ttre
insensible. iGdifftrenl . ttrangcr 11 lDUI
, i nlene - avoir la flemme (tam.)
91
n
I n de rute locul sub d. (fam.) - se tccraer, se rooler les pceces:
peigner la "nie; avolr an poil dans la (fam ); etre paresseux
comme une: coujeuvre, comme un Ioir; se faire du Iard; passer au
traver s; tirer au flanc. au eul; tira. sa cosse, sa Ilemme (pop.); la
couper; avoi r les pieds nlckeles: avoir les cOI.es ee 100g; are fatigue
dr aai ssance; evoir la rarne (fig..ram.)
a DU nde kpddal (fig.,Cam.) - ne pa s etIe Ad6daiper
n libn. tlri (fig.lam.) - alter l la peehe (arg.)
n libu la (g.Jam.) - avoit SOlI. Irane-perl ee (fig.,fam.)
a n liber ca plslri le cerului (fig.lam.) - !tte libee romme
raiI (fig.,fam.) -
a n lihnit. tipii, ku de foal1U! ; a i Se lipi stomacul de
tii (fig .pop.) - avoir l ' estenec creux, dans les talons (fig.,tam.); n'a-
voir rien dans le buffet ; claquer du box; creVel de faim; n'avoir rien
dans le COIpS. dans le fusil; se beosser le veatre: danscr deveat le
baffet ; maDl!lef la table qui recul e (tlg:,pop.)
a n limM latl (fig. ,fam.) -.II.vo.r UDlaegage grossler; dire de mots .
le mot de Cambronne; jurer comme un charreti er (fig.)
a n ca lumina ri lei (fig.) - ,.c' est clai r roD'.IDC le jour" (fig.)
a ncu limba fagure de miere (fig..run.) - per ler d'or (fig.)
a n pe l inia de plutire (fig.,fam.) - etre a noi. (fig .,fam.)
a nloc pentru mai bine (fig.) - avcir encore des cboses aIaire (fig .)
a nu n la bleul undeva (fig.) - faire tacbe (fi g.)
li nu mai nlocuri libere - affi cber complet:
a fi Io..il , eu kllcu n cap (fig.ram.) _ 1. bete A
manger du foi n (fig.,fam.. ); 2. etre marteau; 3. avoir les bottes en
bascuk .fam. )
n IUIJI la rosi, 14 /Tei pilzqle (fam.) - se bire remonter les bre
telles (fig.,pop.)
li DU n WIJI n (fi g. ,fam.) - rompter pour du beune, pour du
poivrc et du sel (fig .,fam.)
a nu n mare lucru (fig .,fam.) - ne pas' casser les vitres; ne rien cas
ser (fig.,fam.)
a ft de cind lumea (fig.,fam) - daler depuis IOUjours; eue
du lemps 00 la rei ne Berthe filai l, du 00n vie," temps (fig.Jam.)
a nlunI tie (fig.Jam.) - &te bavllCd conune 1lD pi e (fam.)
a nmahmur (fam.) - cuver SOQ vin (fig.); avoi t lA gueule de
bois (fig .,fam.)
92
n
a nmare tate (fig. l am,) - Iaire la pluie el le bea u lemps (fig.Jam.)
Il mtU10C (fig.,pop.) - evoir des biceps (des bi sc<tcau:t ) (fig.,fam.)
a ni n ... - etre amemede ...
an melancolic - avoir du vague al'me (fig.,fam.)
a o nmeruot din plin (g.Jem.) - ne pas l'avoir vole (fig. ,fam.)
li nde meserie - etrede la balle (fig.Iam.], du metier
a fi un fel de meteoc. de stea (fig.,fam.) - arc UDe espece
d'eroile vclante (fig. ,fam.)
a n ca un mieluf " de cineva (fi g..fam.) - man ger dan s la mai n
; qqn
li fi miM (fig.) - ne pas faire de cadeau. de quartier (fig.)
a n de milioane (fig.,fam.) - st re impeya ble (fig.,fam.)
l-l n (fam.) - avoir (l ' esprit) Ia fibre milit aire (fam.): une
vici lle culoue de peau (Ii g . pop. )
a n mincifUHde ogheati apele (fig. .fam.) - menlir comme UD anacheur
de dents, COI1UIle un sourtee-gorge (fig..fam.)
a n la mintea simplu ca bun! ziua - tomber SQUS
les sens(ti g_); .. c' est bele comme cbou" "e'est le pont des
nes"
a fi cu minletJ limpede - t ire tete reposee
a nu n n toate (fi g.,fam.) - ne plus avoir toute sa letea soi (fig.)
a nminim (pop.) - en avoir sous les bigc udis (arg .)
a npe bune ( fig.) - arc eu bonnes mains (fig.)
a n (101) cu mina n buzunar ( fi g.) - 1. Clre ( fig .); 2. avoir le
8OOS:K:-! pc..tte. la main ouverte (fig..fam.)
a nla mM cuiva (fig.) - etre ala. metd. ala de qqn (fig..fam.)
a n mirUJ de fier. inCk:xibil (fig.) - avoir UD bras de fer (fig.)
a nde mna ntia (fig.) - ctrc de pr emiere force (fig.)
an mind larg! (fig.,fam.) - Ilvoir la main OIlverte (fig. ,fam, )
a n mirul spaJt! (fig.,fam.) - avoir l' ar e,ent faci le (fig.); jelel' l' argent
par la feOCtre (fig.,fam.); avoir'1e gou sset pen:e (lig..pop.)
a n de (fig.Jam.) - c'esi une autrc: paire de
manchcs " ; .. ce o' est pas la meme lean.netle" (fig.J am.)
a nmincal de nevoi (fig.) - eprou\er. essayer de s dl!boires (fig. )
a n more trUDeAU (ram.) - avoir UD j oii coup de fourcbeue (fam.); Cir<:
porte sur la gue ule (pop.)
93
n
ti. n cu mindra p cu draga (fig.,fam.)- faire d'une fille deux gendres;
frequenrer el le chien el le eber; ceeniser la brune el la
bloo.de (fig.,fam.)
a nmindru ca un (fig.,fam.) - &re fier. orgueilleux comme un
pou (fig.)
a nmirlan, neam prost, (fig.,pop.) - avoir de la paille dans les
sabots (fig.,pop.); ne pas faire dans la dentelle (fig.,fam.)
an mJ4 (fig.,fam.) - faire patte de velonrs (fig.)
an moale (tig.jam.), lipsit de curaj - manquer de CIaD, d'esto-
mac (fig.,fam.)
a nu-i fi' moale cuiva (fig.) - De pas en mener large (fig.)
a fi pe moarte, in pragul mortii - avoir ses carottes cuites (fig.,pop.);
ticee a sa fin; eue A l'article de la mort (fig.litt.); seerir le sa-
pin (fig.,fam.)
a fi de veche (fig.,Cam.) - etre vieux jeu (fig.,fam.)
an #nOiiu (pop.) - avoir ete eleve au jus de concombre (fig.,pop.)
a nmormint (fig.) - etremuet comme la tombe (fig.)
11. fi mort ceva (fig.) - etre (un) mordu de, fem de qqcb. (fig.,fam.)
a n mort cineva (fig.) - se mourir d'amour pour qqn
a fi mort de foame (fig.) ..;. avoir la dent creuse (fig.)
a n mort de (fig.,fam.) - avoir les tripes nouees (fig.,fam.)
a n mai mult mort decit viu (fig.) - erre plus mort que vif (fig.)
a fi un MOI (fig.) - erre une veille culotte de peau (fig.,fam.)
a n mai cu mot (fig.) - tenir le pompon (fig.)
a fi pe muchw de cotit (fig.,fam.) - etre comine I'oiseau suc la
branche (fig.)
a fi mucos (fig.fam.) - avoir la goutte (Ia morve) au nez (fig.,pop.);
etre un blanc bec (fig.,fam.)
a fi ... - ne pas demander mieux
a fi pentru unii mumiJ pentru (fig.,fam.) - y avoir deux
poids et deux mesures (fig.)
a fi murat de ploaie (fig.,fam.) - se faire arroser; prendre toute la sauce;
etre trempe comme UDe soope (flg.,fam.)
a fi murdar ca UIi porc (fig.,fam.) - ettccroite comme un barbet,jusqu'A
l'echine; ne pas etre Aprendre avec des pincettes (fig.,fam.)
a Rmuritor de foame (fig.,fam.) -etre uopauvre here, un pauvre diable,
ttn creve-la-faim (fig.,pop.)
94
n
a fi ca ",,"ca la arat (fig.) - etre la mouche du coche (fig.,lin.)
a ncu musca pe (fig.,fam.) - .. qui se sem morveux, qu'H se
mouche"
a fi aspru ""IflTulu.il (fig.,Cam.) - en prendre pour son grade (fig.,fam.)
a n cu JUlSul pe sus (fig.,fam.) - se gonfler d'orgueil; .. le roi n'est pas
SOD cousin" (fig.,fam.)
a fi n4.scul cu (fig.,fam.) -&re ne coiffe; avoir la part beUe; avoir
de la veine; tirer le bon numere; &re verni (fig.,fam.); avoir la baraka,
le cul bordede nouilles (fig.,pop.)
a se n nscut n zodie bun! (fig.,fam.) - etre ne sous UDe beureuse
constellenon, une bonne emite (fig.,tam.)
a fi nebun (fig.,fam.) - avoir une araignee au (dans le) plafond, une
hirondelle dans le soliveau; avoir le cerveau (Ia tate) derange(e),
""(e) (g.Jam.)
an neclljit - avoir le coeur gros (fig.,fam.)
a n complet 1U!CU1IO$cut (fig.) - etre inconnu au bataillon (fig.iron.)
a fi necrufdlor tu afaceri - .avoiT des pratiques musclees en ai-
fairesfpop.)
a nnegru de (fig.,fum.) - se faire un sang d'encre (fig.)
a fi nencrezJtor din fire - etre d'un naturel mefiant
a fi netmeltUUl1 (fig.) - ne pas peser lowd (fig.)
a fi neobrdzJzt - are sans vergogne; ne rougir de rien (fig.,fam.)
a fi ceva in (fig.,fam.) - y avoir un lezard; y avoir angnille
sous roche (fig.,fam.)
a fi cu ne","in (fig.,Cam.) - etre eran; avoir les oerfs en bobine,
en boule, en pelote, tendus bloc (fig.,fam '
a fi ne/e$iJIaI (fig.,pop.) - erre coiffe commc tin dessous de bras: are
avec un clou, evec un rateau; etre coiffe comme UD chien
'ou (fig.ifam.)
a nin nevoie (fig.) - etredans la gene (fig.)
a n in-nori (fig.) - ece, marcher cte de ses pompes (fig.,fam.); se
perdre dans les nuages (fig.)
a fi novice n meserie (fig.,fam.) - manquer de metier (fig.,fam.)
a fi oale ulcele (umoare) (fig.,Cam.) - manger les pissenlits par la
racine (fig.,fam.); etre mort et enterre (flg.)
a fi obosit, a nu mai putea umbla - n'avoir plus de jambes (fig.,fam.)
a nobsedat (fig.) - eu rever la nuit (fig.)
9S
II
ti numai ochi arecbi (68..fam.) - etre tout yeux tout
om"", (fig.Jam.) ,
ati cu ocJrii pc cineva (fig.,fam.) - avcir qqn ll'cril ( g.): garder, tenir
qqa ll'c:ril (fig..fam.); avolt qqD dans le roIlimaleur (fi g.) -
.. ti Cu. ocJrii iegap (fig..fam..) - evcir un blmdeau sur les yeux (fig.)
ti cu M'D patru. in zece (6z..fam.) -ette eu evcil (fig.);.voie l'eeil
(fi8;); te':lr 1 camau (pop.); se teair sur aes avoie
1 <al amencalU; Catregaffe (fig .pop.); sur le qui -vive; veiller au
grain (fig.,fam. )
a ti om dintr-o (fig..fam.) - etre un bomme 1 part entiere (fig.)
li ti un om tare bun-. erre la cttmc des hommes (fig..tem.)
ti om de cuvint (fig.) - etre UD homme d'hoo.neur
.. ti OM cu dare de mini. (fig.Jam.) - rouler cerroese( fig.,fIUU..iron.)
.. ti u.n OfIlI de nimic (fig..fam..) - UD pauvre typc (fig.Jam..)
li ti o". cu vazi n orq (fig..fam.) - avoir pipoo. sur ree (fig.)
li ti om de viatl (tem.) - eue bon vivanr (fig.)
'II. au ti omoril pe Dimeni (fi g.f.a.m.) - .. tous cenx quc vous ava tub IiC
p"""" bea" (iroD.)
.. nortUl/zilei (lig..fam..) -!tIe dans le rooeverceer (fig.)
a ti mbit de pl"ejudedlti (fig.) - avoir une taie NI "eril (fig.)
ti opacosk pentru cineva (tam.) - ne pas ere un cadeau pour
qqn (fig..fam.)
a ti (6g.,fam.) - eu etre de sa poche; eu Ctre pom sa pei.ne.
pour f1'1i.s (fig.)
a nriu de pagubd (fig.,Cam,) - mauvais perdaut (fig .)
an inpand (fig .,fam.) - ette eu CUllfe (fig.,fam.)
an JNUlgliazr (fig.ram) un avaJeur de sabre:s (ti g..fam.)
a ft ptJPd lopu (fig. - ett.: UDe: DOOiUc: (fig.fam.)
a ftplill de parale ca uD d1ne depariei (fig..fam.) - rouler sur I'or (fig.)
a ft de llCCCat JNlI* a baricadei (fig.) - se rdroUver du mb:ne
bool (fis .i am) .
ft de parfea cuiva (fig .) - fllre Qose commnne avec qqD
nde parleD ce..'W mal tare (fig .,ram.) - !tIe du c&t da (fi t:.)
a ft la an pas de (fig.Jam.) - .a.'y avoir qu'W1. pas .. francbir (fig.,fazu.)
an l1pat cu moda (fig .) - dans le vent (fig.). brancbf (fig .,fam.)
an nJXU cu vremea (fig.) - erre de SODtemps, dllDs la course (fig .)
96
II
.au Il lJJ.pcu cw. VI'CIDet. (fi,.) -recudr::r sur son si:le. sur I(D tc:mp;
aIItz .. reboa.rs de dll moa.de; aIIer 1 00Dtre-C0UraIlt 1
reboun de l'baluticIl g6tm1e
fi iDu-o""" buni (fig.Jam) - "'" dans ee boone pti" (fig.)
an lDtt-optuJI proutl (fi8.Jam.) - 1. fi.k:r UD mauVli. CWla (fig.); 2
Ctre dans le ema. de la vague(fig.)
.11 oplklJkaU (Cam.) - "'" ua owcbi de dupca (fig.iam)
.11la"""'" (fig.,fam.)-ea.A.plat, Icss;v6, JlOfDi"! AUra, _ raplali,
mplapa. au na des paqucldlei, au ras des moqaeees, dans les cbaus
settcs. dans la dCveine, ea pc:rte de vitesse (fig.,fam.)
ft cu cineva - fairc pc:u.cber la baIaoce du cOte de qqn (fig.)
.11"""" (fig.) - ea. marquC (fig.)
a-i ncuiva pe,pmtlbdllT (figJam.) - 5C moquer du Lien romme du
quart (fig.Jam.)
.11 o,..,...,vJ sus-pusl (fig.) -leDir le ba.. du poV<! (fig.); "'" DAC
p-oue buile. llIDC gasse ltpme (fiJ.Jam.,iron.)
a n o de vid' (6g.,fam.) - i:be UDe pcnoaaaIire de lfte
(fig.)
a fi pntrilla 1DIl(c, mate pcmi\C (fig..tam-) - m6cbant (XlIDme IJD
ADe roage, UD dabJe. commc la gale (fig_iam.)
.11 (fig.) - "'" de gIa<o (fig.)
a Il pialm deillcet:care (fig.) - f:rre la piene de toudte (fig.)
.11 cupicioanl.e pe pImlut (fig.) - avoir du plomb dau la
tlte (fig.,fam)
a n pc p;dor de egalitate cu cioeva. pe acelafi picior (fig.) - etJe de
pIaiD-pied. de pUr l oompagooo avcc: qqn; etreIUlie m!me picd quc:
qqn (fis.)
nal UDpicior iD groapA (fig.iam.) - sentir le &apin; avoo lil.D pled
dans la foose, dans la lomb<; lWcbet le boul de la <anXre (fig.Jam.)
II pep/dor depIeeano (fig.Jam.) - "'" sur soo "'port (fig.Jam.)
an pepicior de rIzboi. cu. ci.a.eva (fig.) -I!tre ea blsbi1leavec qqa (fii.)
a nJ1e't'fJMl totul (fiS-.fam.) - D'.voie phu: que let rellX pom pleu-
rer (fig.iam)
a npilmap, (pop.) - avOO le 8O'ier CD pe:nte (ug.), ICC; avOr WlC
boa.ne deicc:ntc (fil.Jan.)
a all-i ft pe plac (fi!.,fzun.) - De pas etre cbaud pom (fig.,fam.)
.11 pe primul plan (fig.) - ea.: Ala UDe (fig.)
n
a n bine. (prost ) p/4.fat 51... - etre eu bonne, (m.auvai se) poaure pour...
nplin tk ale"fUfatl de cineva(fig.) - etreeux pents 'sC nl, auxpdilS
oign oes pour qqn ( fig.,fam.)
a nplin de t-eni (fig.,fam.) - 8\'cAf la bourse ronde, avoir plein d'ar-
geer (fig.fam.); crever d'argent.; Clre plein aux ai (fig_,pop.)
a nplin de bani ca IDila de ouA (fi g.p:Jp.iroo.) - Ctrt d'''''IeIll
e<mme UD crapeud de plumes (fig.,pop..iroa.)
a ti plin plnJ la refuz (fig.) -ltre plei.ncomme UD u:uf (fig.,pop.)
a nplin desine (fig.) - avoir la gmsse tete; se peeedee au strieux; (aite
l'importADt ; $C regardc:r (se coo.templer) le DOOlbril; se pn.;ndre pour le
nombril du monde (fig.Jam.); ne pal se: prmdre pour une pent e
merde ( fi g.pop.); le toi lI'est pas iOD cousin (fi g.JUD.)
an (mltufl, un<:bi. "li" etc.) de plop (fig.fam.) - etrcccesias lla mode
de Bretagee (fi g.)
a nnpom (fig.,fam.) - etre dans de beaux drap5; are cuii (fig.,pop.)
a no pt'QJlJ bunI (fig.t lm.) - Clre de boone (fig.)
a n1a D1IlfPea prdptutki (fi g.Cam) - eee au bon::I du goufIre. du
pr6cipice. au creux de la vaguc: (fig.)
a n plmiotului (fi g.) - c' est la fin de toet: c'eet la fin des
. haricou (fi g.)
a npTdplJstUn (fig.,fam) - pousser les cboses au nar, Ivoir I'ea;pril
tortueux (fi g.)
I n",.,.,4liI pcutrll a face falA (fig..fam. ) - reder l'arme au
p;'" (6g.,1....)
I nu ncu nimic mai pr..;OS decit ci:aeva (fig.Jam.) - ne le ct.der CD nea
qqn (fig.)
In prnx:upal de o::va - CD perdrc le boire: d: le manger (fig.,fam.)
I nu npreuntlO!J (fig.) - ne pas en demander tanl (fig.); IVoi: la sim-
pliciil: du pol de chambre (fig.,pop.)
an pl'dln(io$ cu prietenii - .vcir difficile
a n - aUer au devant des desirs de qqn
a n la tataramA, la tc.rtl (cu cineva) (fig.,fam.) - etre ami et
com.pspon, compcre el compagnoo., canme les deux doigts de la
main. comme cochon(s) (fig.,fam.); 8I.re ami(s) comme cui el. dte-
mise (fi g" pop.)
a nprimJJ. oricind cu brateledeschise (fig.,fam.) - avoir louje-L1ni: 'an
couvert mis cbez qqn (fig.,fam.)
911
n
n primit oricind undeva (fig.,fam.) - IVOr ses cntr6eI
qqpon (fi8,1 .)
n",.val care - Ivair 11. primem de qqch, euuyCl" les pllttes (fiS)
npriMiD capcanl (6g.,1om.) -!In: (fig.,f....)
ftprilu cu mitllin SIC, eu ocaua miel (fig.,fam.) - etrepris 111 mIiD
'; cIolu le..., (fig..!"".)
npriril cu odri rIi de aDeva (6g.jam..) - De pai trou\ltt JrIce lUX
)'COXdeqqn(fig.)
Inprompt la rispwu.. la ripostI- avair I'csprit de rfpartie
In Prost ca o cinnl (fig.,fam.) -l:ue bete oomme ses picdi. oomme
ue de bcetes (fisJam.)
I nprost de dl in IJOP (fig ..fam.) - bete comroe une scecbe,
amme une oie (fig.,fam.); "ICI" la bMse; ere cce comme un ba-
Joi (fig..pop.)
ftpmJlCl. DOI(tCI. (fig.) - etre boocbe l l' bneri (6g.,fam.)
I ft pnukltl., cu bigue de seaml (fig .) - r'C8ardcr bial o(l, OII. met lei
pic:ds (fig..fam.)
a npe pullCtJd de a ... - etIe CII pessede _.
a nptu pe bIWe. pe iBcAiem-e (pop.) - aimc:r l'odalr de la poudre; ne
rever quc plaies d: bossses (fig.,fam.)
anpus pe harti (pop.) - ece toujooan pr!t 1 ee d6::0udrc (fig.); aimeI"
1'001= de la poedre (fig.)
anI"" pe linie lDOlllt1 (fi!..fam.) - lire mis lnf" line voic de ga-
rage (fig.,fam.)
a n".., in acc:eatioallC1l: ahi. cu altii (fi!.,fam.) -re Iose11 y, mbDe
cn5Cignc (6g.)
n pIU la pAmint (fisJam.) - mordre la. poouiae (fig.,Cam.)
ti pI4. pe itai. (6g.Jam.) - (aire d. btcoo (fig.Jam.)
I nInci in pulen - IV<t bon pied. bou. (lire eneere des
(fig.,fam.)
a nin pellI., in fI.oana ,&sui (fig.,fam.) - eue dans la f<ICe de
l'lge (fig.)
a nla apMul pult'rilol' (fig.) - eue About de ooursc:, au bout de SOD
rooJeau, de ses ressources (fig.)
a ftputml de bogat (fam.) - em: (Ioot) cou'u d'O[", rouler 'Ul
('", (fig.,1.... )
an cevaputmlin Danemarca (fig.) - Yavoir aDgujUe &OUS rocbe (fig.)
99
D
a ftplliurol (pop.) - avoirla rame (pop.)
Dcu tAWi (fig.) -.voit le ooufIle cunpe (fig.)
an riJu de gari (fig.,fain.) - avoir unemauvaise. UDe m6cb&Ilte langue
UDe Iangue de vipm (fig.,fam.) ,
Dderia.11umii (fig.,fam,) - &re la fable du qoanier (fig.,fam.)
an nIzIJit prin muke (6g..fam.) - avoir rime cbevi1Iie au
cceps (fig.,faIn.)
a nreade ",,"cif (fig.,fam..) - avoit la cuisse &6Fre (bospita-
Iiere) (fig.pcp,)
Drec. cu cineva (fig.faIn.) - _ froid l qqn (fig.)
a nrececa unsloi de gheatA (fig.) -etre frais canme un pot gelt (arg.)
DU D.....pth (fain.) - &re ferme l ... (fig.)
Dregele in.rrtiliJm' (fig.,fam.) - eu. le ro; de la combine (fig.,!am.)
an repuhlictm ptnA-n oaselor (fam..iron.) - avoit la
blicaine (fam.)
a .n. a cincea rotUiI de la (fig.) - etre la roue d'un
canossse (6g.)
, a nrost de ceartl (pop.) - yavoirde dansle gaz (fig.,pop.)
a n ftearsl. (fig.,tam.) -c eepes valoir uncloo.lU unpet de lapin.
pas tnpene (fig.,pop.)
DlUpt in (de foome), (fig.,!am.) - claquer du bec (fig.,!am.)
an TIIpt de obosealA (fig.,tam.) - avoit les jambes: bris6:s. cass6es; etre
rompu de fatigue; &:re sur les genoox (fig.)
a n fArA"lfine - ne rougir de rien (fig.); etre sans vergopc
a-i n'"IiM, a se simti prost (fig.) - ne pas savoiroi} se mettre (fig.)
a nu-i mai .n nqlle de nimic (fig.) - avoirtoute boolebac (fig.)
.-n la lBp/J de lemn (fig.,pop.) - eu. sur la poille (fig.,pop,)
DsatUflknt (fig.) -IIC pas _ ..clermieex (fig.)
D _ tun. ca UD Iwboz (fig.,fam.) - a1Ier comme le Poot Neuf;
se porter cunune UD cIuume, cunune le PootNeuf (fig.,fam.)
an siJpunit cum Baie la carte (fig.,fam.) - eu. preDdre poor 80Il grade;
attmper UD sevce (fig.,fam.)
a nsiJmc cu duhul (fig..fam..) - pauvre, simple d'csprlt. bas de
plafood (fig.,fam,) .
DsIJnM: lip! pimintului (fig.,fam.) - eIre pom"," comme 100; eu. sur
lapaille, sens le sou; n'avoir ni sauni maille (fig..t.am.)
D sJJrikH' (fig.fam.), sClvi.bi!- &re corv60ble l merei (fig.)
100
D
d
n din ac:elq (din alt) soi (fig.,Cam.) - etrede la merne (d' une lutre)
trempe (f'l<.,fam.)
nlUi bun (fi g.) - caesser de rece (fig.)
nsolid ca OnamilA - atrc tai Uc: en Hercule, CD annoire
nsoldat. sub urne - manger Je paia du roi (inv.)
nsortiJ uiUrii - i!tre vout ll'oubli
nIpecUJlisl - ece du. m6tier
a nde (fig..fam.) - cm: du m&ne tonneau (fie: ..fam.)
nspilcuiJ. pus la patrv. ace (fi g..fam) - etretin!: Aquatrc ep.ngies (fig.)
an spiribwl - evoir I'esprit bleu toomt (fig.)
a n Sldn Pi!itul (fig.J am.) - ftre payl!: pour le savoir; ea . vOr sou-
1'" (fig.!am, )
nin 'liJre si ... - Ctre de laillc 1 ... (fi g..fam..)
ntn JIIln il ncalece pe cineva (fig.l am) - em: de tailIe .l (aire filet
qqn lOlIt doux (fi g..fam.)
nin IIDn de orice (fig.J am) - evoir mb'e CI pere (fig.)
n tetr-c Uan de plns (fi g.) - are 1 IaDJUVft' 1 la petiee cui l-
I... (fig.,lun.)
n'1dpiJt pe sine (fi g.) - em: ma'lle de soi (fi g.)
.n II4pln pe situatie (fig..fam.) -meDet le jeu, Ia danse (fi g.); etIc biea
eu. seUe (fi g..fam.)
.. nUJdJ te bAtaie (fam. ) - avoir la \!te. Ies mem.bres tii com-
.,.,.. (fi g.! ..,.)
nin .lrUJ4 (fi,.) - etre sur le pave( fi g.)
In la strfntJnan (fig.) -!are dans * petits souliers (fig.,lam..)
n.triIrUorrJt (fig.) - vivre (fi,!.)
n,triN la mi.. (fig.) - reganlc. Ala dqxnse (fig.)
n .lTIm la pungA (fig.) - etre dur 1 la Ctre pres de ses
SOUI (fi, .J am.)
a nstrins eu w;a (fig.,fam.) - cere aux abois. pil!gl! comme Wl Ia!, au
piod du mor (fi,.,fam.)
an .ucil (fam.) - avoit l'esprit tadu (fam.); avoir la tele, la cecveUe 1
I'envets (fig.); ne pe5 avoir le caractere lacile
a neu sf4/ktlll curar (fi, ..fam.) - avoir sa consciencepoUl soi (fig.)
a neu sAjldulla gurii. (fig.,lam.) - Ctre 1 baut de souffie (fig.,fam.)
an sllpdrddns - avar un caractUechatouilleux
102
n
; n6wd ca (fam.) -!tre soord comme un pol (Iem.)
Il foarte sus (pe scara !K'-ciall) - Ctreen haut de la roue (fig.)
,1 ciDd SIIS, cind jos (in viatllo) (fig.) - avoir des beuts ct des: bas (fi g.)
nde lcoa14 veche (fig.) - appanenir a. la vieille eccle (fig.)
n fel de - eare chef de file, maj or de la promotioo
.nfO'l'U'! de (fig .J am.) - t ire une grenouiUe de bl!n-
ba (fig.,fam.)
Il fO"4ilor (ri t-.) - branier dansle ma ocbe (fig.,fam.)
a ndin alti (fig.Jam.) - ne pas are de la paroisse (fig.J am.)
n un lQlm.t in a promite (fig.Jam.) - bre un genie eu
_ (6g./"'.)
n /Qler cu douA rC\e (fig.,fam.) - jocee doubie jeu; eate raUAcomme
.. pau (fig._ .)
nlIIn (tif..fam.) - avoir le creur bieo trempe (fig.,fam.)
nton de cap ( g. J am.) - eue dur de la lae(fig.,fam.)
an tare pe pozitie (fig.) - 1. flre bien eu sene (fig.,fam.); 2. voir les
reias soees (fig..fam.}
nIare tnrr-o (fig..fam.) - bre fent sur un probleme [fig.]
a n pe IerrrUnaJe -loucber 1 sa fin (fig.)
a aUD tic4los de cea mai speti - et:te UDe ordure de la plus belle
eau (fi ! .)
n l1mpil cu T mare (Cam.) - bre bes de plafood. COD canme UD
boW (fi g.pop.)
n la lOtu1iJ cu cineva (fig.fam. ) - etre dans ta ehemi i>e de E1re
comme eul d cbemise (fig.,pop.); etre copain comme cocbon(s); tire
COIDph'e el oompagnon; &re de paie 1 compagooD(fig.n)
n in Iofme bune (proaste) (fig.,fam.) - eue bieD (mal) June. dans UDe
boo.ne (mauvaise) lurie (fig.,fam.)
ntoM de carte (fig.,fam.) - eue bourrt de er:re un puilS de
scieoce (fig.,litt .); en savoir des choses (lam.)
ntocilar (fam.) - etre un fort en tMme (fig.,fam.)
nin toi. a fi in toiullrebii (fig.,fllm.) - battte son plein; eare en plein
boum (fi g.,fam.)
ndinlopor (fig.,fam.) - etre U:l ours mallechc! (fig.,ram.); ne pas faire
dans la dentelle (fig.,fam.)
nViU ca prin inel. subtire ca o trestie (fig.,fam.) -!lre mioce comme
un fii (fam.)
103
,
'1
".
"
1"
.,
i
1,
'.
: 1:
"' .
'1'
.1
n
a ntNu pc l'OlItl - subit le supplice de la muc
n _ pe . rom(fi g.r....) -Itte reroil oIkr_dela Ioine
el revenit toedu (fig.,fam.); l'evoir dans le bebe, dans le bai-
gncou (" g.)
a-ii n trailll fi mncat mllaiul (fig.,fam.) - remercier SOD
boulangc:r (fig.,ram.)
nCti. l1WdJul in nAS (fam.) - avolr DO vene dans le .el: (fam.)
a DU no treabtl decolo (fam.) - ne pas em de la (fam.)
an tnolJIor (fig.Jam.) - n'avoir qu'un temps (fig.)
a ndoar in trecere - DC faireque pesser
a a ITJIt prin ci ur prin d"mnon. pin multe (fig.Jam.) - ne pas etr c
nt de la demib'e pluie; evoe de La boute:iUe (fig.fam. )
a ntrimis la podea (bo:4) - aIIa au Capii pour le compte (boxe)
a ntrist ca un pui de ca un pui de cuc (fig.Jam.) - etre
tri ste comme UD bonner de nuit (fig.iam.)
D trup mfld pentru ci neva (fi g.) - Ctre tout acqDs l qqn (fi g.)
a nper UI cu cineva (fam.) - Ctre tll. elA toi avec qqo (fa.in.)
nturbuJ de (fam.) - etre dans uae rage blanche (fig./am.)
n tIIrt/J (fig.,pop.) - elre road, noir, plcin (comme andouillette).
ccmme un coing. comme une cantine. comme UDe vecbe (fig.,pop.)
a nCI tusea junghiul (fig.,fam.) - atre comme cui el cbe-
mise (fi S-,pop. )
ntaP'Jn ca UD mort (fam.), mort de-a binelea - nou avale sa gaffe,
SOD parapluie; etre mort et eolerre (fi g.,fitm.)
n [Dpul ispAplor (fi g.) - etre ie boue Cmiuaire (fi g.); pana le eba
peou (fig"pop.)
III nEknil. /ikiJfIil, tnJr..o uncM (fig.l am.) -avoir un (petit) grajD;
un peuzinzin, maboul : lravaiUer du chapeau (fig.,fam.); avoir un petit
vtlo dans sa t!te (fig.,pop.)
I nu fi nici Jipettil (nnde\ .) (fam.) - .De pal Yavoir un ebal, me qtri
vi ve (rom.)
a nud IooarcA, ci uciuletc: (fam.) - etretrempt oomme UDe soupe. mooil-
le, trempt j usqu' aux os; o'avoir plus UD paU de sec (fig.,fam.)
a n unic (6g.) - o'avoir ptls lQI1 egal
a nla unison (fig.) - accorder iU fli1tes. SC5 violoos (fi!..Iam.)
In IiUins urUp (fig.) - n'cu faire qu'on (fi g.)
104
n
an UIU eu toate alifiile. cu toere (fig.J am.) - eee un vieox de
.. viciile.. Ia coele, bru>cb< (6g..ram,)
a nnumai unt ti miere (fig.) - etIc tout miel. tou1 sucre; se faire laUt
de rondeurs (fig.lam.)
an ntr-o urec_ (fig.,fam.) - evoir UD grain; &.remarteau (fig.,.pop.)
n IInCMa satului (fig..fam..) - 1. eee au coerent de tout, 2. fatre des
paUn.
a nnumai IU'Ici (fig..tam.) - b:ooter de toctes sa orei.Ues (fig.,ram)
I fi 1l1'l ca. dracul (fam.) - etre laid comme un pou (tam.)
In "rm/friJ de cineva - avoir qqn li. ses troesses (t am.)
In JU'7ft4Til de ideea zldAmid ei - I voi.r la banase de n-quoi.-bon.
In"rmdriJ de Wl vis (fig.) - bre hlbitt. par un rC\'C (fig.)
a npe ..rmek cuiva (fig.) - serrer qqn de (fig.) . .
a nu nufil de (fig.,Cam. ) - ne pas 2treun pent S8lDt (fig.,fam.)
..i n"lot' si ... - avtir beau j eu de ...
an wD cozceecal cuiva (fig.,pop.) - gare aux fessesl (pop.)
a nUD 'u (fig..pop.) - C:tte de la crcoe de bique (fi g.,pop.) . .
a n whul altele fi mai li, ti mai rele (fig.fam.} - en avoir vu biea
d'autres (g.Jam.) .
nbine Nult (fig..fam. ) - ltre la C&C ( fi g.); avo.r boooe
I"Sse (fig..fa.m.) .
a nbine Wl%wt de cineva (fig.,fam.) - ViVTe ea oceur de samted auplh.
de qqn. lue dans ici petits papien de qqn (fig.,fam.)
a ti rifzltt lupul (fig.,fam.) - avoir un cbat dans la gorge (fig.,fam.)
a II wlzMI moorttA cu ochii (fig.J UD.) - reveniI de klia (fig.)
a n r/lzut multe la viata lui (fig.,flUD.) - ea I Voir vu (des choses) dans
sa vie (fig.,fam.)
a ninci (fig.,fam..) - eue encore sur ses quilles (fig .,fam. )
n in ceva (tig.) - C!tre romp.1a qqch. (fig.)
a II plin de ,itlfd (fig.) - le feu. 5es nlllIUDeS (fig..pop.)
a n rCli1JttJ. prada - C:tre ea proie 1 ...
an vigiknl- ouvrir l'ltiL el le 00n. (fig. ,fam.)
a ti o (fie:.,POp.) - atre une vraie cruche (fig.,fam.)
a nin rijlWiJ (fig.l am.) - allc:r ea vadrouiUe (fig.,pop.)
an l'nIl de !rid (fUD.) - Cttc 't'CII. depeur (tam.)
a ti in rirJuI piramidei (fig.) - etre au pi.nade (fig.)
105
n
an indoiall.,orba despre 0'0 - s'egir bel el bien de .
a n numai "torN goale (fig.,fam.) - se payer de mots (fig .,fam.)
a fi rorbe in vint (fi g.) - ..c'est du vent" (fi g.)
nde pe rretMa lui Pezveare Cbi orul, lui tata Noe (fig.,fam.) - ttre
du temps oula reine Benbe filait; eue d'avem de del uge (fig.,fam.)
n '141gar - amr maUVai Egenre
a n bltrinl ( fi g.fam.) -ne pas ere ne d'hier; &re UD vieUJl renard;
I voir dela bouteiUe; cereun veux de la ,,"icine (fig.l am.)
a DU nde :,aMr (fig.Jam.) - ne pas etre eu. sucre (fig.)
nzalulI'isl ( fig.,pop.) - sucrer Ses fraises (fig.,pop.)
a nzdpdcil (fam.) - ne pas evoir de plomb dans la tete. dans la cer
veue (fig.,fam.)
an zburl - IVOi! la barbe, Ies cbeveux ea bataile (fi g.)
n (fi g..fam.) - etre cl;XDpte pcur du beurre (fig.,ram.)
n%8Tu--briMA (fig.,fam.) - ne pas attacber ses chens avec des seu-,
cisses: etre ral; etn: nes pres de ses sous (fig,Jam.); tondre UD !:ruf.
SUl les ceufs; du milim&e; les cnvoyCl avec un lance-pietre;
avoi r les oursins dans le port -moonaie; ecorcber les poux poar ta evoir
la pcau; chercber des poi ls SUI un ceuf (fig.,pop.)
erbe lafoc mic. in oalA&eacl. (fig.,fam.) - cuire 1 perit reu (fig.i am.)
erbe de minii (fig.,fam.) - bouillir de colere; rcel er des yecx furi-
1>00'" (fi g..!om.)
nerbr in SIIC propriu (fig.,fam.) - cnire daus SOD jus (fig.,pop.)
a- m. o lampi (fig.pop.) - &re un peu ziDzio; pesiller du trol-
ley (fig.,pop.)
nulttll-n biuria! (fis .fam.) - fain: . commeure un impair. UD pas de
elen: (eo politiquc) (fig.,fam.)
a &e fixa, a se opri la ceva (fig.) - lJ'ttter $OD choi.:c 1. sur
ftu im.JUfIJ recineva - appuyer son regard sur qqo. (fig.)
a nu o tnllnin - prendre date
a nu unpnf - faire un (soo) prix
a i se mm (fam.) - s' en moquer oomme de sa premierechemise, comme
de I'an quarante (fig.,Cam.)
a se folOL'il de Qllloritate4 cuiva - mettre qqn en avanl (fig.,fam.)
a folosi pe cineva ca mania de vreme rea (fam.) - se r:abanre sur
qqn (fig.)
106

folosi ca ,entuzele la mort (fig.,pop.) - servir comme UD clou 1 un
ne faire que de l'eau tout claire; servil comme UD cautat. (un
ceieplesme) sur une jambe de boia (fig.,pop.)
a-Ii triminta creierii (fig.) - rceitrnrer u cervelle, ses me-
aiages (fig .,fam.)
a Iftea pe cineva la eumett (fig.,fam.) - pags.cr qqu l (par) I'e..-
DUne (fig..!am. )
a rreca cuiva ridichetJ (fig.fam.) - pasroer qqn au laminor. pesser un
savon 1 qqn (fig..fam.)
. ; i freca trdinile (de bucuri e) (fig.,fam.) - se (Apa sur les '
cui sses (fig.,fam.)
a tretyeota locuri deocheate - c:ourir k guilk:dou (ram.)
rringe coastele cuiva (fig.,pop.) - travaiUer '-:s c&ea:, les cottejenes 1.
qqn (fig.,pop. )
a"1 Miile miinile (fig .) - se ton:ke les mains (fig.)
a fugi ca un ca dracul de tlmii e (fig.jam.) - courir comme
un demte (fig.jam.)
a tur;t dO. iepuri (fig.,fam. ) - miser sur les oeux tableanx (fig.)
a-i fuJl cuiva p4n1llll1 de sub picioare (fig.,fam.) - perdre
pied (fig.,fam.); se seatir perde (fig.)
a rugi mindnd de-i diriie, scaplrl dl?ie1e. ca cu
paiul (fig..ram.) - bnller le coont lIlOute lxide ccenr 1
lootes jambes vemre 1 terre; avru le reu au eul, au denim (fig.pop.)
a ruI,en pe cineva cu ,mirea (fig.fIn.) - foudroyer qqlI <hI re-
lud (fig..fam.)
a funw pipa plkii (fig.) - fumei' le calumd de la raii. (5 g.)
turna ca UD ftJrpe (fam.) - fumer comme un dragon, comme u.De
locomotive, comme UDe sapeur (fa.m.)
a--li fura singur cdciu14 (fig.,fam.) - se roum:r le doi gt dans I'<ril (jus-
qu'aa C(Il,ute) (fig.,fun.)
a fura la COfniE'l (fam.) - faire dansa ('anse du panier (fig..fam.)
a-l fura pe cineva gindurile (fig.) - s'abmer dans ses pen.stes (fig.)
Il fura meserid (fig.) - attraper le coup (fig.)
a ceva (fig.,pop.) - faire qqch. ala va-vite, 1 la
pousse (fig.,pop.)
l'
I
;1
,
'1
I
' j
I
,
! '
,1
1
,
, .
"' --
,j
G
PslIICde cojocul cuiva (61.fam.) - damer le pion ta qqn (fig.,fam.)
.p cW_"-s (fig,f..,,) - i!tre ftit (fi".c..,,)
PsI cu cale si ... - trouver bou de ...
a PsI o Cd1e. o (fi g.) - lroUver UD biai s. UD joiot (fi g.)
a-fi aW 0lIle4 (fig.) - trouVC7 sa voie (fig.)
a &isi CfIP4C la toale (fig..fam..) - tepondre tac an tac (fi g.)
se lisI cu carul. cte vrei (fig.Cam.) - ea nunassa Ala peJJe; Yavoit
trdze 1 la doot.aine; y avoir l la douzaine; y evoir eu veux-tu, eu
","Il (fig,.c..,)
PsI 1Ul. colac de salvare (fig .,Cam.) - teouver une planche de Aa-
Iul (fig,.c..,,)
DU lisI cu.ittJI si .._- teouver difficilement ses mots pom...
a PsI de cliPiilll4 - jnger bon
l.hI ulkHrtnWl de CXlIIsenS (fi g.) - trcever un tert'ain d'eateere (fi g.)
.1 padrvdi (fig..fam.) -cpreedreUD coup de se payer UD coup
de sang (fig ..fam.)
se glst pe toate drulfUll'16 (fig.) - courir les ruea, la ville (fig.,fam.)
DU le PsI pc toate tlrMlIUIIilI (fig.) - De pu comit les rues: ne pas se
b'oU\'U' 50Wi Jd, peds. le sabot. Ies pas d'u cheval. d'UDC
muie (fig.tam)
DU zisi tndran (fi J.) - De pastrcever peaux yeax de qqD (fig.)
.i Psl cuiva leac," (fig.,fam.,iron.) - river le clon Aqqn; venir 1 baut
de qqD (fig,,_>
.ti aW IIldIllaua eu cineva (fig .,fam.) - avoir mame 1 psrtir evec
qqo (fig.)
.. fi PsI (fig.) - avoir SOD (6g..fam..)
alisl pe """" la u,A (fig.,farn.) - trouver visage de bois; se cassee le
oez Ala peste de qqo; """""" J<. elees de la poae (fig.'->
109
----_!
a-ti Iisi ltlJIu/. popa (fig.,fam..) - trcever SOlII nw'lre. troovc:r 1 qui
parter (fig.); avoir soe compee (fig"ram.); 1 trompeur, trompeur el
demi (fig.)
a-,i gist norocul (fam.) -,avair rendez-vous avec la chance(fig.)
PsIo oo:JJ de (fip: .lit.) - trouver son havre de paU. (fig.Jitt.)
.. ti psI perMa. potri.... - noevee chAtlSSdte 1 5OD.
pied (fi g.,!am.)
DU Iisi (a nu avea) PortifiJ de salvare ..fam.) - se mcltre k dos aii
mur ( fi g.)
R1sI pUfIdIli slab ( fi g.) - trouver le: <lef.ut de la cuirasse. de "ar-
mure (fig.)
8. el timpul trece greu - trouver le temps Iong (fig.)
&isi vaca de muls (fig.Cam.) - trouver I'essiene au beurre (fig.Jam.)
8. se pst multi ,,jleji dupArAzboi (fam. ) <eoaver uop de quaod
1. fille est manb: (fig.Jam.)
8. te pd ca de: horj (fam ) - s'endimaachcr, mettre ses plus beaux
etours
A puri pielea cuiva eu un gloate .pop.) - .Uu.mC'T qqn evec Sal
6,3 j (arg.)
a ghid Urunpile cuiva - var veair qqn (avec ses gros sa-
bob) (fig.,ram)
a se JhiftuJ (pop.) - se cala les joucs; s'ea mettre dans le fv.sil jUr
qu'aux yeex, plrin la panse. le coeeee, la tirebre, k , tsiel', la lampe.
le n e, le buffet, le coco; se le menre jusqu'ao coede (fi,..pop.)
a 5C liucJuU (pop.) - minou-minou (fam.)
r;f1I ca o (fi, .,Cam.) - souff1eI" cornee un bttuf, ccmme
UD pboque (fi, ..fam.)
a se gndlla Mt1IllTTea sufletului (iron.), a DU se RfndJ la ce va IIlUDle
- penser li. Ia mort de Lcuis XVI (fam.,iron .)
a eu 'Voce tare, a da ,las gndurilor (fig.) - penser toul haut (fig.)
a.p Xdf saevl - vider SOD sac (fig.,fam.)
a KoII o roJTd de (pop.) - boire sec (fig .pop.)
a nli.1U (fi g.,fam..) - rourir veatre 1 tem
con ca .,..lU/ (6g.J am.) - aHer 11 toate batde..l bride eberae, .llOUle
bride (fi g.,fam.)
a griblpasul (fig.) - atloager, presser le pas (fig.)
110

le: ,ooura. DU avea caracter (tii 'SaUl.) - faire le chien cou-
dw>1 (fiO
DU pta UD wcru ( fi g.) -la trocver mauvaise. saumtre (f lg.J am.);
ne pas apprecter qqcb. (iron.) .
fi gustat din ceva (fig.Jron.) - eli evotr soupe (fig.,fam.iroe.)
H
.1uII1 pe cineva cu /lIlgi cu t Clt (pop.) - dechirer qqn 1 bcUes
denIs (fig.,lam.); maDga qqn tout cru (fig .fam.)
h8lI CI UD qNlTf (pop.) - s'ee meure pJeiD li lampe (fig.,pop.)
hJr1ul pe ciDeva (fig..fam. ) - aboytr apre. lei cbalWel de
CI'!" (fig.,f.om.)
boWi .. ... -...,...t.e 1. ""'" de ...
a se botiri de unulsillp' - d6ci.derd'autoritt
a se hrinl cu aer, cu vint (fig.tam.) - vivre de l'air du temps; manger
1 Ia table qui recule ( fi g.Cam.); manger de la veche coragee; danser
devantle buffct (fi g.pop.)
ae hrinl cu h i ~ . C l l iluzii. cu ,ptnn(e (ftg.) - se DOWrir dilhWOOI;
se repetce de chtmeres, d'ilhuioos; vivre d'cspoir et d'eaa
cleire (fig .,Cam.)
bWduJ pe ciDcva - aia Iwo sut qqn (fig.Jam.)
113
1
.. nu krta pe ciaeva (tlg.Jem.) - teni r rigueer Aqqn ; De pas Caile de
cadeau (ti g. ,fam.)
a Du-I lertlI nici roort (fig.Jam.) - chercber pouilles eux
morts (fig. ,fam.)
a (fii lam' - ( Bite buissoc creux( fi g.)
a basma cu fata curati (fi g.,fam.) - sauver la face; se tirer
dafla.ire. du parin, d'ua manvais ,.,S(fig.,fam.)
a la Mlilk (fam.) - monrer au fee; venit aux prises: se rnaagcr le
nez (fig.fam .)
a-i (ceva) cuiva dia cap (fi g..fam..) - sonie de I'espeit, de la
tere (fi g.)
a la covrigi (fig .,pop.) -uomber dans la debine, dans la &che (pop.)
a dinflJgal (fi g.) - aller son chemin (fig.)
din fir .. (din (fig.) -etre dan s tous St=S etals; ne plus se
connajtre (fig.); se payee UD coup de etre hors de soi (fig.,fam.)
lql dinfire ( g.Jem.) - Q ' evoir j amais une parole plus
haute que l'autre (fif, .,fam.)
a din greu ( fig.) - emver au boul du tunnel ( fi g.)
a IahoriJ. n lume (fig.) - faire !iODeDt.e ,-;, sortit dan s lemoede (fi g.)
a din lncurooturd (pe ocolite) (fig. ) - preodre la tangent e (fig.)
a din joc (fig.) - tirer son epingie du jeu (fig.)
a (fig.,fam .) - 'i lais ser, Yperdre des plumes (fig.fam.)
a ta liman (fig.fem.) - emver a bon port. ! bonn e fin (fig.); passer
cap (fig.fam.); faire surface (fig.); arriver au bour du tunnel (fig.);
eue au boul de ses peines (fi g.)
a iqi la Almlnd (fig.fam.) - eclater au grand jour (fig ,fam.)
din minJi (fi g.) - perdrc I'esprit, la ra isoe. la tele (fig.,fam. )
din mirul ( fig..fam.) - perdre La m.tI:n (fig.,fam.)

a-i cuiva pe nas (fig..fam.) - eu cuire aqqn; sortir pas les trous du
nez qqn (fig.,fam.)
a din nevoie (fig.) - sortir d'embarras (fig.)
a-i cuiva nume vorbe (fig. fam.) _ erre discredite diC.."' ,,;
denigre l ,'-.
a-i prin (fig.,fam.) - croquer le marmor: faire le pied
de gruei Caile le poireau (fig.,pop.) ,
a-i peri albi (tig.Jam.) - se faire des cheveux (blancs) (fig.,fam.)
a (fam.) - etre le dindon de la farce (fig.,fam.)
cu picioarele nainte (fig.) - sortir, s'en alIer les pieds de-
vant (fig.fam.)
a-i cuiva sufletul (figfam.) - se tuer au travail (fig.fam.)
a la (fig.) - faire surface; remonter le courant la
pente (fig.) ,
a pe teren (fig.) (a se duela) - se porter, se trouver sur le pre (vx)
a-i untul (fig.,fam.) - eu bever (pop.)
ca nu din vorba cuiva (fig.), a se supune a crcni (fam.) _ obeir
au doigt el l'ceil ii qqn; filer doux comme un toutou (fig.,fam.)
a-i cuiva vorba din (fam.) - parler malgre soi
a-i cuiva vorbe (fig.,fam.) - defrayer la chronique (fig.,fam.)
a Impune o reducere de salarii - ajuster, reejuster les salaircs (fig.)
a Interpreta lucrurile n rdu - prendre les choses en mauvaise parr,
avoir l'esprit mal toume (fig.) ,
a interveni nelam-nesam ntr-o conversatie - menre son grain de
sel (fig.)
a Intr:a la apiJ, n bucluc ..fam.) - &re dans de beaux draps, dans le
petrin. dans une sale affaire; se fourrer dans une d'bistoire une
sale bistoire, dans un guepier (g.fam.) ,
a intra l1 areml (fig.) - entrer ee lice (fig.)
a Intra (undeva) pe blat (fig.;fam.) - entrer l'oeil (flgpop.j
a Intra n belea (pop.) - se fourrer dans le pernn: erre dans le
bain (fig.,pop.); tomber sur un os (fig.,fam.) ,
a intra ca n brinzd (fig.,fam.) - entrer comme dans du
beurre (fig.,fam.)
a-i Intra cuiva ceva n cap (fig.,fam.) - ne pas tomber dans l'oreille
d'un sourd (fig.,fam.)
a Intra la cheltuial4 - se mettre en frais
116
Iubi
Intra n crd, n cu cineva (fig.,fam.) - s'aboucher, s'acoqui-
, ner avec qqn; frayer avec qqn (fig.,pop.)
a Intra n disputlJ cu cineva - croiser le fer (fig.)
Intra n fabrica (de palme a) cuiva (fig.,fam.) - se faire baiser; en
prendre pour son grade; se faire remonter les bretelles (fig.,pop.)
a intra n gropile cuiva (fig.) - etre dans les petits papiers de
qqn (fig.,fam.)
a Intra n gura lumii (fig.) - faire jasser; donner ii redire, parler; faire
les frais de la con versation (fig.,fam.)
Intra n bord (fig.,fam.) - entrer dans la danse, dans le jeu (fig.,fam.)
a intra la idei, la griji (fig.) - se faire des cheveux blancs (fig.,fam.)
a intra mRSD (fig.) - etre mis dedans; se laisser avoir; erre dans ia
melasse (fig.,fam.)
a intra n miezul problemei (fig.) - entrer dans le vif du sujet (fig.)
a Intra moartea n cineva (fig.) - avotr les grelots (fig.,fam.)
a intra in de (fig.) - ne plus savoir ou se fourrer, uU se
meure (6g.)
a-i Intra cuiva pe sub piele (fig.,fam.) - entrer dans ies bonnes grces
de qqn; se faire valoir; etre dans les petits papiers qqn; flatter qqn
avec complaisance, bassement (fig.,fam.)
a Intra ntr-un PQm (auto) (g.Jam.) - rentrer dans un platane, dans le
decor (auto) (fig.fam.)
a Intra n (a interveni) (fig.) - entrer en scene (fig.)
a Intra n cuiva (fig.) - entrer dans le jeu de qqn, dans les
sentiments de qqn (6g.)
a Intra (direct) n subiect (fig.) - aller (droit) au fair (fig.)
a intra n vitezil (fig.) - prendre ie mors aux dents (fig.)
a-i intra pe-o ureche a-i pe alta (fig.,fam.) - metrre dans i'oreille
du ebat; ecouter d'une oreille distraite; n'ecouter que d'une
oreille (fig.,fam)
a-i intra cuiva n voie (fig.) - faire les quatre volontes de qqn (fig.,fam.)
a nu fi inventat ata (fig.,tam.) - ne pas avoir invente le fii ii
couper le beurre, l'eau chaude, tiede, gazeuse (fig.,fam.,iron.)
a Invita pe cineva la dejun - prier qqn dejelfner
a invita (pe cineva) la mas4 la ce s-o (fig.,fam.) - inviter ii la
fortune du pot (fig.,fam.)
a Iubi pe altcineva - aimer ailleurs [litt.]
117
Inventat
li Iubi pe ci neva ca lumiNI ochilor. ca ochii din cap (fig.) _ aimerqqn
comme la pruncll e de ses yeux, mieux que les yeux de la lele (fig.)
a Izbucni Ia plim - fondre ea larmes (fig.)
li IT.bucnI n ,u - parti r il rire
A
1
a imh.iila pe cineva cu rece, CU vorbe goale (lig,ram.l promeure
il qyn moms tel merve i lk-.. (fig.J am.)
a se critJ (fig.. fam.] - (-lre dans les bmdezlngues: (co ir line
b onne cuile; peeadrc ,"00 iiI cu marcbc: avoir les bct res ii rouleauv;
ctrc dans les vignes du Sei gncu r (fig.Jam.)
a se de ciudil (fig.fam.) - en fain: uue maladie
a m bitlrini n meserie ( fig.) - blanch.i r sous le hamai s (fi!! .l
a se la opt-suie pol (fig.,pup.) - se mcure sur sun t rcntc-
el-un ( fi g..lam.)
li. se mbriM'a n de (fi g.fam.] - se pan:r des plumev J{'
paoo (tig. ,fam.)
a se cu rafinament deosebit - raffiner sur I'elegecce
a pe cioc va cu (fig..Iam.] - meurc qqn il la port c: rceler
le compreil qqll ; donner du balai: mcnre Il pied: doneer ses Imil jcers;
don ner le sac. u. cannc: envoy... 't planter des cboux: oonnee H Xl peq uct
qqn: cnvoyer ii la (fi g..Iam.]
a pdrerile , idd k: cui va (fig.,ram) - epouser les opniulIs, le'>
ides de qqn
a mbrobodl pc cineva (fi g.,pop.) - cravetcr qqn (fig.,pop.): rouler qqn
dans 1;1 fari ne (fil!.,fam.): donner le chauge; icter de la poud rc au."
yeux; endormir le mulou Iai re (moolcr) une sci ... montcr le joh, la
bobeche ( pop.); mcncr en bateau; fairc une vanne: .. demai n OII. rase
grati....: la beirlcr bell e il qqn; veedre du veni qqn; dorcr la pi -
luie
a mbuca lupe/re (fam.) - manger comme un ogre: se taper. se Iarcir
le chou: s'cn mettre plei u la gueule; se ader les j oues: croqucr la
pie (fi g.pop.)
I nu i se Imbul zl i n buzunar (fig.,P 'P) - I Voi! la boerse
plate (fig ,fam.); etre il un seu (fig.): etre (bien} il sec : loger le
diab'.:. dans sa bocrse: leger d' argenl; b re dCplume: a re bas.
119

petre; ne pas avoir un radie; avoir le gousset petre; ne pas avoir de
bie; etre la cote, sans un fifrefin, sans un pelet; atre sens un rond;
etre fauche comme les bles; raide comme un passe-Jacer (fig.,pop.)
a copra varza (fig.,fam.) - menager la cbevre el le
ehou (fig.,fam.); coetenrer rout le monde el son pere (lin.)
a se a se cu cineva. cu ceva - se faire aqqch; se faire
une raison (fig.)
a (fig.,fam.) - rompre le pain avec qqn [Iitt.]
a se partager le gteau (fig.,ram.)
a riscurile (fig.) - couper la poire eu deux (fig.,fam.)
a o (fig.,pop.) - se la briser; brler la politesse; cbausser les
ailes (fig., fam.); chier du poivre (fig., pop.); ne pas son reste;
enfiler la venelle; gagner le large, la porte, le taillis (fig.,fam.); filer
comme un zebre: foutre le camp; jouer des chquettes. des guibolles,
des penes: jouer la fille de J'air; lever le pied; moetrer le eul, les talons
(fig.,pop.); plier bagages: prendre la ele des champs, les jambes li son
cou, le large, la poudre d'escampette, SOD sac et ses quilles: sauver la
, valise; se tailler (fig.,fam.); tirer sa crampe, ses gregues, ses guerres
(fig.,pop.)
a se cu meritele altuia (fig.,fam.) - se parer des plumes
paon (fig.,fam.)
a nu mpiedica, a nu interveni - laisser passer (fig.)
a tmpledlca o (fig.) - contrarier une vocation (fig.)
a mpinge, a ajuta (fig.) - donner un (petit) coup de pouce (fig.,fam.)
a impinge cuiva bani (fig.,pop.) - offrir un pot de vin l\ qqn (fig.,fam.);
parler frencais qqn; graisser la main, le marteau, la paUe; donner la
piece; pratiquer un valet; faire un pont d'or; "chaque saint veut son
offrande"; "a chaque saint sa chandelle"; offrir des dessous de ta-
ble (fig.,fam.)
a mpinge pe cineva (fig.) - faire la courte echelle li qqn (fig.,fam.)
a impinge la cu cineva (fig.) - donner un ccep de main qqn;
pousser la roue (fig.,fam.)
a-l impinge (pe cineva) ptkatul (fig.,fam.) - se laisser tenter
a tmpletl albe (fig.) - coiffer Sainte Cathe-
rine (fig.)
a i se impledcl limba n (fig.,fam.) - la langue lui a four-
cbe (fig.,fam.)
120
;i se mpledd picioarele (la (fig.) - avoir les bottes eu bascule,
Arouleaux (fig.,fam.); avoir du vent dans les voiles (fig.,fam.)
i se mplini sorocul (fig.,fam.) - recevoir son d6c0mpte (fig.,fam.)
nu se mpotrivi - se laisser faire
pe cineva cu ceva (fig.) - alourdir qqn de qqch. (fig.)
fmprosplta menwria cuiva (fig.) - rafraicbir la memoire de qqn (fig.)
pe cineva cu in)'ective, cu ins."1!e (fig.,fam..) - abreuver,
agonir qqn d'injures; cracher, eructer des illJureS (pop.)
a pe cineva cu noroi (fig.) - cracher sur qqn (fig.); couvrir
qqn de boue (fig.)
a mpula cuiva cap"I, "reclriIe (fig.,fam.) - rebattre les oreilles 11.
qqn (fig.,fam.)
a o tmpunge lafugil (fam.) - se taiIler en vitesse; les mettre (fig.,pop.)
a franc,,' (fig.) - etre, se trouver a court d'argent (fig.), Il.
sec (fig.,pop.)
o (fig.,pop.) - etre dans les choux; tomber eu carafe;
adieu Berthe; les carottes SODt cuites; sale coup pour la fan-
rare (fig.,pop.)
a inainta contra curentului (fig.) - gagoer au veat (fig.)
a inainta n grad, a promova - prendre du galon (fig.,fam.); monter eu
grade; avoir une promotioo.
a inainta ca melc,,1 (fig.) - avancer comme une tortue (fig.)
a nu nainta nici cu uopas (fig.) - ne pas avancer d'un pouce (fig.)
a inainta ca rru:ul (fig.,fam.,ron.) - faire des progres li l'envers: mar-
chec comme UDe ecrevisse (fig.,fam.)
a se narma cu rIlbdare (fig.,fam.) - s'armer de patience (fig.,fam.)
a ceva n f. (fig.) - tuer dans I'ceuf (fig.)
a pe cineva pe &oc/M (fig.) - elever qqn sur le pavois (fig.)
a o ncasa (fig.,ram.) - etre mouche; en avoir pour SOD
compte (fig.,fam.); se faire boutrer la gueule; avotr bon dos (fig.,pop.)
a incasa o de lHJlaie (fam.) - preadre UDe derouiUee (pop), une
raclee (fam.); en prendre pour son grade (fig.,fam.)
a incasa o (fam.) - se faire assaisonner (fig.,fam.)
a incasa mai mult de-o grdnuldd, nimica toaJd, mai nimic (fam.) -
toucher des haricots (fig.,fam.)
a ncasa Iot>ilari - deguster des coups (pop.,iron.)
121
I Incasa o prafturd (f"'l'P.) - eu. preodre pour $00 grade; se fure moe,
eber. se (aire sonner Ies clocbes (fig.fam.)
a tneasa o si1puneiJllJ ( fig. ,tam.) - ramasser une eagueteoe. un bon
savon (fig.jam.)
a inC8Sll una (fig.,fam.) - en prendre un sacre coap; eecaiser
dur (fig ..fam.}
a incilca 1eralilaka - cbevaucber 1. ligne j allDt (fi g.)
a inei.l\ll pe cineva cu cn'a (pop.) - colier qqcll Aqqn ..pop.)
a se incil{8 cu ceFII (fig..fam.,iron..) - evoi r droi t 1 qqch.
(fi g.fam..iron.)
a indlzi llU'pele la s n ( fi g.,lil. ) - rCchau ffer, nourrir un serpeer (ene
vipecc) dans son sein (fig.,liU.)
a nu-l mai ciflMl" (g.Jam.) - erre fier comme Artaban,
comme un pou (fig.Fam.); faire le fier (flg.)
a mai n piele (fig.,pop.) - 1. crever d'crgucil : ne plus se
senur poser (fi g..pop.); 2. uager dans la j oie, dans le plaisir (.6g.)
1 nu-l mai fncipea pe cineva Frenua (fig.,fam ) - we eu Iaute de temps
a fnciru rwI4 de plall - sah la note, le client {fig.}
a tnttrU mo.reo. cu dctetul (fig.pop. ) - temer 1'imp.ls",ible; vouloir
prendre la lune a vec les denr s (flg.}
tncerca norocul (fig.) - couri r sa chance; rlsquer, rcuter le coup.
son COllP. Ia cbance. Ia fortune (fig.,fam.)
I incrtlni (fig.) - red uire les gaz (fig.,fam.)
incbd. socoU/ih ( fi g.Ju II .) - deposer lOQ bilan (fig .fam.)
fnchd. socolelilt cu cineva (fig .) - en rcster lA avec qqn (fig .)
a se tnchlde n carapacea sa (fi g.J Wl. ) - s'enfermer dans liOO. cocon;
se repuce sur soi- nlemc (fi g.lin .)
a tnddde dOMU"U.I (fi g.) - clore le proces (fig .); c1asser une afTaire
a-i inchide. a-i astupa. cuiva gura (fi g.,fam.) - clore, c10uer le bec li qqn;
la lui. couper; raba sser, rabattre le caquet, la crete Aqqn; riduire qqn
A qUl a; n ver son clou A qqn; eu boucber un coio, une surface il.
qqn (fig ..pop.)
a inchide rura opozpei (fig.J am.) - CODdamner I"opposition au S
lencc (fig .Jam.)
a fnch.lde&,1U'd ( fi g.,fI01.) - musek:r la presse (fig..pop.)
ai inchfde cwu ocJW (fig.) - rermc:r les yeux l qqn (fig.)
a i se indrlde ochii, a picoti (fi,..fam.) - piquer du nez (fig.J am.)
122
a fndlIde ochii la ... (fig.,fam..) - ferm er b yeux sur qqch. (fi,.)
a i'ndrlde "fi' cuiva (fig.) - retaser. fermer sa poete Aqqn (fig.)
a se i'nddoapnkculu.l (fi! .) - s'ee coUer dans le fusil (fig.,pop.)
a inchina skagul (fig.) - amener, belsser pavillon (fig.)
tndlIpul nimic nu ii e inlerzis (fi g.) - se croite tout permis (fig.)
tndnta peci neva cu MKdak amare (fig.) -meDerqqn eu beteau (fig)
i se tDd.qta cuivafiJ.lcile (fig.) - ne pas OU\ Tir la boucbe (6g.); avoir
un fii sur la langue (fig.)
se ( m) la (fig.) - en venir aux mains (fi g.)
a pe cineva (fi g.,fam.) - serrer qqn de pousser qqn dans
ses dernier s recaacbcmccu ; meure qqn le dos au mur (fig.,fam.)
a tncondeia pe cineva (fig. ,fam. ) - casser du secre sur le dos de
qqn (fig.,fam.)
a'fi soarta n mina cui va (fig.Iam.] - se reeoeu re emre les
maios de qqn (fig )
a t i sufletul n miini le Domnului (fig.) - recommander son
ime 1 [)ieu (fig.,liu,)
a tnursta pe cineva (fi g.,fllm.) -oogner dur; passer qqn tebec; tanner
le cuir 1 qqn (fig.,fam.)
a-ti fncropi traiul ( g.Jam.) - vivre du jour au lendcmain, lant bien
que mal, au jour le jour (fig.)

a (a pune) miinile pe piept ( g.Jam.) - mourir de sa be1le


mort; trouver sa fin (fig.)
a se f ncrnota la cineva (fi g.t am.) - r.a.i re ies gros yeux Aqqn (fi g.fam.)
se lnuusta (fi g.,fam.) - Caice du beton (fig.,fam.)
a incuia C\l cite", - donner UD taur de cle (fam.)
a intul.. pe C Deva cu o nlrebtue (fig.,fam.) - poser une rolle ii
qqn porter , pousser une botle aqqn : laisser qqn sans rcpli-
que (fig .,fam.); coincer qqu sur une qucstion (fig.)
a o tneurca (fi g.,farn. ) - tenr le loup par les oreilles (fig.,vx): trouver
il qui parl er (fig .,fam.); se mettrc cone (fig.,fam.)
a se fncurca de ci ne\ '. (fitt-) - noU qqo dans les j ambes (lig.Jam.)
a tncura (fig .,fam ) - hrouiller b cartes (li g..fun.)
a i se tDcurta cui..-a limba n gurA (fig.,fam.) - avoir un fii sur la
langu e (fig_, ram.) 2. a valer (perdre) sa langue (fig.,fam. )
a fncurea lumea (fig.) - et re de trop (fig.)
123
in<Ur<8
a se tneurca n propriile-i minciuni (fig.) - s'enferrer dans ses men-
songes (fig.)
a se ncurca cineva n picioare (fig.jfam.) - avoir qqn dans les
jambes (tig.Jam.)
a incurca vorba (fig.) - noyer le poisson (fig.,Cam.)
a incurca vremea (fig.) - perdre SOD temps (fig.)
a nu se ndemna - faire des etudes lenguissantes (fig.)
indeplini totdeauna misiunea - ne pas faillir ii UDe mission confiee
a ndesa n hurUi (pop.) - s'en colIer dans le fusil (fig.,pop.)
a DU se ndoi de dreptul - ne pas douter de SOD bon droil
indoi grumazul, spinarea (fig.,fam.) - plier l'echine (fig.Jam.)
indrepta pasul spre cineva (fig.) - se diriger du cOte de qqn (fig.)
a-i indrepta cuiva spatele (fig.,fam.) - faire une grosse rete qqn;
secouer les puces ii qqn (fig.,fam.)
a indruga baliverne (fam.) - cceter. debiter des lanternes, des som-
neues (fam.)
andruga cuiva verzi uscate, vnue fi nevnue - eu conter;
iuonter un bateau it qqn (fig.,fam.); parler de la pluie el du beau
temps (fig.,fam.)
a ndulci soarta cuiva (fig.) - adoucir le sort it qqn (fig.)
a se indura cu greu (fig.) - se fendre de (fig.,fam.)
a nflori o poveste (fig.,fam.) - allonger, etendre la courroie (fig.,fam.)
a se neca ca la mal (fig.,fam.) - s'arrerer en bon chemin (flg.);
faire naufrage au port (fig.)
a infrunta pe cineva, ceva (fig.) - faire face qqn, qqch.
a nfnmtajUrtuna (fig.,fam.) - faire face la musique (fig.,fam.)
a nfnmta (fig.) - alIer au devant des difficuhes (fig.)
a se infrupta din oala cu (fig.,fam.) - faire SOD beurre; mettre
du beure dans ses epinards (fig.,fam.)
a infuleca zdraviJn (pop.) - ne pas avoir la gale aux dents (fig.,pop.)
a i se infunda (fig.,fam.) - are mis au pied du mur (fig.,fam.)
a infunda pe cineva (fig.,pop.) - mettre qqn dans sa poche (fig.): mettre
qqn au pied du muri river soo clou it qqn (fig.,fam.)
a se nfunda gt (fig.,fam.) - s'enferrer la garde (fig.)
a-i infunda cuiva gura (fig.,pop.) - repondre du tac au tac; river son
clou il qqn (fig.,fam.)
a de ciudi1 (fig.,fam.) - eo faire une jaunisse (fig.,fam.)
124
injura
a inghesui in corzi (box) - acculer, envoyer dans les cordes (boxe)
a-i Inghetafica{ii (fig.,pop.) - evoir froid dans le dos (fig.,fam.); avoir
les reies, les jetons (fig.,pop.)
a prefllrile, salariile (fig.) - bloquer les pdx, les salaires
a-i sngele n vine (g.fam.i - we glace d'effroi (fig.)
a inghiti un afront, un bobrnac (fam.) - avaler des couleuvres (fig.);
essuyer un camouflet (liu.)
a o carle, un roman (fig.,fam.) - avaler un livre, un ro-
man (fig.fam.)
a (fig.) - avaler de travers (fig.)
(fig.,fam.) - avaler sa rage (fig.)
a nghitl hapul (fig.,Cam.) - essuyer un revers, un echec(fig.);
gober le morceau; rester evec sa courte boote; avaler le morceau, la
pilule, la dragee; boire un bouillon (fig.,fam.); prendre le change (fig.)
a inghiti kilometri (fig.,ram.) - bouffer du kilomerre (fig.,fam.)
inghttf lacrimik (fig.) - ravaler, refouler ses larmes (fig.)
(fig.) - 1. avoir la deot (fig.,fam.); 2. avaler sa lan-
gue (fig.,fam.); se mordre la langue (fig.,fam.)
a pe nerilsuflall! - avaler d'un seul trait
a noduri (fig.,fam.) - ravaler son depit, sa rage (fig.)
a cu noduri (fig.,fam.) - manger sa saupe avec ses
lermes(fig.,fam.)
a-I pdmintul (fig.,fam.) - s'endormir du sommeil de la
tombe (fig.,tam.); alIer au royaume des taupes (fig.)
inghiti vorbele (fig.) - avaler sa salive (fig.)
a se ingloda n datorii (fig.,fam.) - s'embarrasser de dettes; avoir des
ardoises partou1 (fig.,fam.)
a porcul in ajun (fig.,fam.) - donner un coup de col-
Iier (fig.,fam.)
a se cu cineva (pop.) - s'aboucher, s'ecoquiner avec qqn (pop.)
a se tnhlma din nou la jug, la (fig.) - reprendre le col-
tier (fig.,fam.)
a se inhima la a muirc4, la o corvoculJl (fig.) - s'envoyer un travail,
UDe corvee (pop.)
a pe cineva la a (fig.,fam.) - atteler qqn UD travail, a
une tcbe (fig.)
a injura - parler gras (vx)

injura
a ilIjuraca un birjar (fam.) - jurer comme un cberreer
a injura pe cineva n gura mare - crier des injures aqqn
a injura pe cineva de toate cele (fam.) -rcrier raca sur qqn (pop.)
a injura ca la ufa cortului (fig.,fam.) - agonir d'h.jures: s'engueler
comme du potsson pourri (fig.,fam.)
a inlenml (fig.) - se figer sur place (fig.)
a nota n bani, n miere (fig.,fam.) - nager dans la prosperite (fig.)
a innebuni de cap pe cineva (fig.,pop.) - monter une scie a
qqn (fig.,pop.)
a-i nota ochii n lacrimi - avoir les yeux pleins de larmes
a se nrudi cu cineva - toucher qqn de pres (fig.)
a se nscrie ntr-un viraj (auto) - negocler un viragc (auto)
a i'nsenma cu n calendar (fig.,fam.) - marquer (un jour) d'un
caillou blanc. d'une pierre blanche (fig.)
a se nsura cu moartea (fig.) - faire menage avec la Camarde (arg.)
a se nsura cu z.estrea (fig.) - epouser la (une grosse) doi: (fig.)
Il se amarnic - se gourrer; faire fausse route; se fourrer, se mettre
le doigt dans I'ceil (fig.,fam.)
a pe cineva - abuser qqn
a bUTUl a cuiva - surprendre la bonne foi de qqn; posse-
der qqn jusqu'un trognon (fig.,pop.)
a verzi uscate (fig.,fam.) - bourrer le crne qqn (fig.cfam.)
a se undeva (fig.,fam.) - reprendre pied quelque part (fig.)
a o intinde (fig.,fam.) - znetrrc les voiles; prendre le large (fig.Jem.):
menre les bouts; faire la paire (pop.); prendre la poudre d'escam-
pette (fig.,pop.)
a intinde ata (fig.,fam.) - pousser le bouchon un peu loin (flg.fam.);
charrier dans les begonias (fig.,pop.)
a se intinde la (fig.,fam.) - passer la mesurc
a.tnttnde coarda prea mult - tirer sur la ccrde, la ficellc
(fig.,fam.); depasser les bomes. combler la mesure (fig.)
a ntinde o cursd (fig.) - tendre un filet, un piege (fig.)
a o inUnde la drum (fig.,fam.) - bouffer du kilometre (fig.,fam.)
a ntinde cu cineva (fig,fam.) - eue ami el compagnon avec
qqn (fig. fam.)
a ntinde mare (fig.fam.) - mettre les petits plat') dans les
grands (fig)
126
fntoaree
a miTUl, (la - tendre la sebile (fig.)
a ntinde o (de ajutor) (fig.) - tendre la perche li qqn; tendre
qqn un coup de main (fig.,fam.)
a se Intinde capecing;nea (fig.,Cam.) - faire tache d'huile (fig.)
a intinde pelteaua (fig.,fam.) - allonger la sauce (fig.,fam.)
a se ntinde ct i e plapuma (fig.,fam.) - agir selon ses moyens; "il
faut que la cbevre broute eUe est anachee" (fig.,fam.)
a se intinde mai mult deCJ.1 i e plapuma (fig.,fam.) - avoir les yeux
plus grands que le ventre (fig.,fam.)
a ntinde pe lavd (fig.,fam.) - mcher le besoin qqn (fig.,fam.)
a se intinde ct vezi cu ochii (fig.,fam.) - s'eteadee perte de vue (fig.)
a se inlflni nas n nas cu cineva (fig.,fam.) - se trouver nez nez avec
qqn (ng.jam.)
tntUni norocul (fig.) - avoir rendez-vous avec la chance (fig.,fam.)
a se intimpla se trouver que
a nu ntir:da ... - avoir tOt fait de...
a o ntoarce (fig.,fam.) - toumer casaque (fig.,fam.)
a se ntoarce cu buz.ele wnflate (fig.) - erre chocolat (fig.,fam.); rentrer
bredouille (fam.)
intoarce buzunarc:.e pe dos-(fig.,fam.) - gratter les fonds de ti-
roir (fig.,fam.); retoumer ses pocbes (fig.,fam.)
a se intoarce ntr-un cdldi (fig.,fam.) - faire qqch. en un taur de main,
aussi-sec (fig.,fam.)
a intoarce cuiva ceafa, dosul, spatele (fig.,fam.) - toumer le dos
qqn (fig.,fam.)
a inloarc=e casa pe dos, cu fundul n sus (fig.,fam.) - mettre sens dessus
desous (fig.,fam.); remuer la maison de food en comble (fig.)
ntoarce cojocul (fig.,fam.) - tourner casaque (fig.); rre loyal
comme un meunier; etre un faux fiere; manger tous les rteliers;
jouer un double jeu (fig.,fam.); chier du pcivre (fig.,pop.)
a intoarce pe cineva pefaid pe dos (fig.,Cam.) - retourner et vider
qqn comme une poche (fig.,pop.)
a ntoarce ceva pe toatefe/ek, pe pe dos (fig.) - examiner
qqch. sur toutes les coutures; peser le pour et le contre (fig.,fam.)
a ntoarcefoaia (fig.,fam.) - cbanger de gamme (vx), de ton, de dis-
que (fig.,fam.)
127
a tntoarce lumea cu susul n jos (fig.,fam.) - renverscr le monde cui
per-dessus tlte (fig...pop)
a-ti fntoan:e manlOlla dupA vint (fig.,fam.) - reroumer l a
veste (fig.,fam.)
Intoeree 1M""llucrorib (fi g.) -c reeverser la vapeu.l' (fig.)
a ointoartt peoparli! pe alta (fig.) - examiner le pour et le contre:
toumer et retoumer qqch. (fig.)
o tnlollltt ca la Ploiefti (fig..{am. ) - ebanger d'.vis comme llne
giroeene (ti g.J am)
intoart:e P'I"Ia pe dos (fiB..fam. ) - .voit la bcerse plate; loger le
diable dans sa bourse: etre marquis de la bourse plate; ne pas avoir UD
quart d'ecu (vaillant); ne pas avoir un rotin; C!b:e dans la decbe; rouler
sur la jente; etre Ala corde (g.Jem.)
intoartt prompt replica citi va (fig.,fAm.) - renvoyer la balle qqn;
rtpondte du tac au tac (fig.J am.)
a i se Intoaree I Wf'fIIla41 pe dos (fig.,pop.) - l'o'oir mal au
coeur (fig.,tam.); rendre SOlI. dqeuner (fig.)
a intoarce slruna. manlaua; vnt (fl g.) - cbenger son fusil
paute: retoumer sa veste (fig.,r:un.)
a tntOllrtt tirrJd (fig.) - ro:npre le mareht (fig.)
nro.rce .,izJIa cuiva (fig.) - rendre sa ..-i site .. qqn(fig.)
a-i ntoaree .,orba cuiva (fig.,fam.) -ereuvoyer la belle1 qqn (fig.,fam.)
a intreb. pe cineva de sJjn1JtIJ/e (fig..fam.) - 1. demander, prendre des
oouvelles de qqn ; 2. edres ser la parole i\ qqn
a tmreee qupl4rik ( ti ,:.) - alIer au-deJa de ses desln: depasser toutes
les pdvisiOllS
a se fntNee cu Xlllma (fi g.,ram.) - y aller un peu fort (fig.,ram.)
a tntrtte mJ1sllra (fig.) - dt passer la mesure, les borDes; aHer trop
lam (fig.,fam.): faire dans les bottei de qqn (vulg.)
a Intrtte pe cineva in meriU, in taleut (!iL) - lai, SC:I" qqn derrib'e soi
P"'" le talent. le meril< (fig..Jitt.)
fnlTttupe a co"J'tTSIJIie - rompre lei cbiens (fig..f.lllll .)
a fntirca pedmeul (tam.) - em: une fIne moucbe (fig.,tam.)
a conversafia - alimenter la conversation; amuser le tapi s:
tenir le de. dtbil Cl" tartioes; lenir le aacboir (fig., pop.)
a 5e C01&Ird cuiva - se puser, se donner le mot (fig.)
a se cu cineva la eurinle (fig.Jam. .) - tanber d' acrord avec
qqn
128
oefald"",""1n pd, de la om la om (lam.) - , '_ll'amia-
bie
se blidtiC c:a J.oiii il fiaat (fiJ.Jam.) - ,'('JIfC'2ll'ft cunme Jmt.a CII:
lrin: (fig..fam. )
a btt'Ieae C'I.ID 1IV1'6 lDauile ba tdmjaiarnpe (6, .) - oomJRDdrc b
....,.. de I'adminillnlioo (fig.)
Da mai ...\d... ..-- y pcWe lOJI _ (fig.)
alD\dtce _ pal" _DU (fi&.,fam.) - oe le laIlr poor
mI (fig.,fam.)
.......... cbpri"<iri (fi&..!....) - .....do: __"'.... disc: mi-
""" (fig.I....)
oeln\d<oe de la li.. (fig.) - _ ..... iei ..... (fig.,fam.)
a 'C tntdqe ca.oacra cu nora (fi .) - etic 00DUJlC I'eau d le feu (fig.)
tnlCi. de .or&J buni (fi, .) - eacendre. prlct rUtoD
a fatepII pe cineva cu iroIIiJ ( fii.) - cbmcr dea c:oup de lanpe 1
qqn (fig.)
a fDleINl pe cineva cu l'OI'6a (fiJ. ,fam.) -!tIe mmlut (fig.);. mordre
qqn i\ beUes ati; ecre UDe league d'upic:; dooner un coup de
bee (fig.I ....)
(fig..!....) - faire lepoifeaa """"ploD-
t6 comme UD. poireau; aoquu le marmoc (fi g..n.)
a-i Inl<\>Onlgflr<1 (fig.) - ""'.... le _fi, (fi ..)
a actmfrtI de o dpurll4J14 (fig.,fam.) - ADWICI" WIC voll!c (fiJ.,fam.)
pe cineva cp rrftIl (fig.Jam.) - mlnDel qqD 1 la
dure (fig"lam.)
a Invita _file pe cine.... (fig.,Cam.) - faiJc les pic:ds 1 qqn; mcarc qqn
au pal; mootrer .. qqD commcnt 00 s' appelk., de qud boi. (XI se
cbauffe (fig.,fam.)
oelndla eu """ (fig.) - prcadre lOJI mal .. pdiance (fig.,fam.)
oe IIlWxll de ..&oil (fig..!am.) - oe fkbor Ioul muge (fig..!am.)
alDl'IDell UD iii alVII (fam.) - poc:ber aa. beum: (1IIOir) I'd 1
qqn (l....)
....rrtl qf..m. sume mari de bani (lam.) - Ins... des affaires. de
I'ugcul; tremper au moiDl dam viogt taD.bines lia foi_ (fig..fa.m. )
setnrirll deo QIWnd4 (lrOII.. ) -l:tJc boupourUDe CODI1aventOO, pour
1U1e CIOIItredanse(fig_,f.a.m. )
a se fIIvh1I 1Dtr-D.D cdldi (fig..fam. ) - faife qqcb. ca un tom' de main,
IU5si-aec (fig.,fam.)
U9
il
i'
!
f'
I
I
I
'1
.' -
, .
II
l ' '
1.

!:
,
,
I
,1
,
a se bnirU in cm:..ri inal te (fig.Jam.) - nager dans les
huiles (fi g.,pop.)
bn1rt1 pe cineva pe degete (fig. ,fam.) - faire toumer el virer
qqn (fig.); meaer qqn 1 la baguette, en laisse, par le boul du
nez (fi,.Jam.)
a ac tnlfrU de UDplJUai (lfOD.) - ebi per un rbume (iroo..)
a se forirtl in jwnd subiectului (fig.,fam.) - towncr aUlout du
pol (fig. Jam.)
1 se totird ca un ku in (fig.ram.) - faire les centi pas; toumer
cornme un !ion eu cage (fig.,fam.)
, I
J
a DU se jena (fig.) - en prendre 1 SOIl aise (fig.)
JonxI. cuci/r& (fig..fam.) - faire val ser les cbi ffres (fig.)
I .... Jon&la cu a..,inJ,rk (fig.) - jouee sur les IDOlS (fig.)
a JubDa - blcher comme 'aD pou fou (ug.)
aJuCli totul pe a singmi carle (fi g.) - meere to ses ceufs daes le mne
- PMUer (fig.,ram.);jouer soo ve-tcen jouee le tou' poor le lout (fig.)
t jug ultima carte (fig.) - jouer sa demiere carte, son demier atout,
1 son ve-tont (fig.)
" a Joea o CIIrle mare( fig..fam.) - joueele grand jeu (fig..fam..)
JlXa cu dJrtik pe tati (fig.) - jouer cartes sur table ( fi g.)
a Jua o leslA - jouer un (mauvai s. un ,ale) tour il. qqn, UD toer de
cochoo (fig,.ram.)
l juca pc/UliU, pe (fig..l am.) - joeee sur tacoede (raide)
a Juca in Jwrd (tig.) - entrer dans le j eu (de qqn) (fig.)
a Juca la douA tulft/i (fi g.Jam.) - miser sur les deux tableaux; Idre
doohle jeu (fig.)
a-i. juca ochii in cap (fam.) -.V<ir l'ceil, (te regard) petiUant (Cam.)
aJuea unre,.g," cuiva -donna, servit " qqn un plat de sem
a juca UD rol irnporta:D.t. insemna t (fig.) - etre baut phd (fig. t, !tie
eu haut lieu ( fi g.)
a Juea lealrU (fi g.) - jouer la comedie (fig.)
a Judea ca o ci:miJ, cu picioarele (fig.,fam.) - raisonner comme UD.
panic:r peroC, comme UDe pmtouf1e, comme UD tambour ( g.Jam.), de
"'Val
a JDd:a or6qtI (fig.) - juger ca (fig.)
jodeca cu pJJrtinin. de la caz la tu - .voit deux poids. deux me-
sures(fig.)
a Judeca pripit - sabrer noe affaire (fig.)
131
ii
,
.'
I
,
00,'
I! .
l'
I
li
II
ajumulaafnti... - plumer aa (fi s._ .)
a)1II'II pc..,..' <lliva - jum por1. ""8 deqqD
jura etwlinll - fain:: sermcnl d'.ntgeancc (111\' .)
.tun pe - jVttr iei gn.ods dieex, sa foi. que...
132
L
a ..... fIlrl falac, ,...p .. pIOai (fig.faIn.) - 1aD= des CllIW<Io,
lIlCOI des ...aIan
.i liatnw tlCld/ (fam) - avoir la mite 1 r<l (6s.,fam.)
a .. 1IfII" but (pop.) - plICI' ..... Ia"'. (fig.pop.)
le IImIlUt ..,,.,, (6,.J.-m.) - B'Y voir que ch fea (fi, .Jam.); ..il
vite IDII. il fui: IRi kJnsIemps " (uoa..)
le Umart ce lrnJM poutl ciDev. (6s..fam) - peecer qqa 1 jour; !tie
.., le COdI(llede_ (6,.,fam.)
le IA. (6.Jam) - se laiUCl' taire (fi,Jam.)
-a pse IiM (6.JIIIIL) - "'''..ir la De JIU eu di:mudre; leair
bea; .e pu di!t.da; De PB le bliNer Caile; De le cidc:r ea ric:o
qqa (ti, .r.m )
._.-II se lio;fleaJd <tia.Jam.) -1aUlel'refroidir qqD (fialam.)
llD ICI ... .,.,., - DC pa b Ioq- veair
a o _ ..,.. (fig.,pop.). .. Iaa-o balti! .. (pop.) -lai".. tombcr(fi,.);
_1(....)
__,luj" (6,.J ) - ...... le boulot (fi,._.)
.. ... _ o _ (fi,.,! ) - ,'cadonnir.., ... affaire (fig.faIn.);
_Ia.... (fig.fam.) .
._pcdaeva", ", 6oil," dIclv.llui (5a,fam.) _....
Iibeaftl ; _dcs ....... deqqo
ale .... ca (fam..) - CII vaUr au lBIliDI (61..fam.)
a .. pc c:iBcvI. ca __am
o
* (fi&.,.fam.) - "ser qqD ea c:anfe,
_al (5,.,faaL)
.. __pc _""..-. pc ........ (6,.,fam.) - .. Iair<
..ci....... lea picdJ (6a..w..) .
a le lJq t:4IcC pc CIOIMiI (fiJ.,fam,) - De pu le laisIer marcber lUI'
lea picdJ (6s.,fam.)
I
j'l
)[
,i ,
,
,
",1
}:
1"
, 1

,
se liA c4Jcal in pici<We (6g.fam.) - se laisser secceer comme un
paqud delinge ",le (fig,'",,)
se 1.. pe ciDeva (fi g..fam..) - s'eu remettre 1 qqJI (6g. )
al..si. secoac4 strUgurii (fig.J am) -laisscr mdrir la poite (fi g.Jam.)
D. se coltzJlriJiJ (fi g..pop.) - etre fiJle 1 DC pas se laiser coerer
flcumte (fi g,' ",,)
se 1I5a CtHIrnS - se rendre il un argument
se dlU de nas (fi, .pop.) -I'llIOir dus le dori. ciaDs 1'05 (pop.);
se l8Issct meoer par 5e boul <ia DeZ (fig.,fam.): paumer m.zuron (arg.)
se'" dIu cu. (fig.pop.) - se faire blI:iser (fig..pop.); se faire
pier dans la farinc(fig.,ram.)
a lisa ,/.uma la o parte (fig..fam.) - .. rreve de plaisa.oteries"
veri (fig.,ram.) - se fm tirer l'oreiUe; faire le (la) diffi-
ciIc (fig. ,f....)
pe cinc:va. ceva. ia rrija cui va -laisser qqn .au boos 5Oln$ de
'!'l"
a-i Iisli pl'd apa (fig .,ram.) - avoir l'eeu Ala boecbe: manger saa pain
, li. la (UIIlCc du rOl (fig.,ram.)
pe cineva CDlJUV c1scaJA (fig., pop.) -ea boucbec un (rude) coiD
J: qqn; coeper le sil11ec 1 qqD (fig.,pop.)
.Iu. UlIi p.Jl amar (fig.) - laisser un goat d'amertume ( fi g.)
II-II1.Q il4iMtl si ... (ti!.,fam.) - avoir le co::ur de, 1 ...
I se Iisa brthrobodil (fig.,JXl'.) - se fain:: rouIer dans la farioe; COuper
dans des u!ades (fig.,pop.)
au se 'lis.I lrlpraloAtll - ne pas jI' CJ1 laiucr ooat (6JJ am.)
au se Iisa n llcJU'aJlMri (fi g.) - De pas y noU depd (ti, ..,pop.)
se 1.. Ia _ se livrer au hAsard
a se: litJajultUdit de bani (fig.pop.) - cracber au bauiDct (fig.pop.); se
laissa plumcr, DUlIlger, tondle la laioe sur le dos (tig.,JXJp.)
.liu1tsl pe cineva (fi g..tam.) - ab'el" qqa .. lapU (fi g.pop.); baUre
'!'l" 1 tcuc
.Iha ealUth4 de me-.rte (fig.fam..) - exprilIlCl'.Ii J'uticle de LI mort
sur SOD lit de mfXt (fig.)
locul liber (fig.Jam..) - faire de rair (6g.,fam.)
ia voi. la (fi g.) - WsseI" p isa" le mmnos (fig.pop.);
laiuer coonr (fig.,fam.)
.1isII1IIGJdf pe ciDe.... (fig.,fIUl.) - faa.sscrcompapie l qqD (fig.,fam.)
134
....,.

Ilsa
:-Iisa ceva dia mnd pnse (fig.) -
...mitJdri4 l.a o parte SODamour-propr e, sa fierte
dans sa pochc (fag.,ram.)
o lisa mai moale ..fam.) - mettre de l'eau dans'-$OIl viD.; CJ1
pbllttre; S(; menre eo veilleuse; rtduire les pz (fig..fam.)
o moarld in (fig.Jem.) - Iaisser tomben laisser en plan ;
eevoyer tout promener (Iig.Jam.); laisser en prime (fig.,pop.)
...Ilisa nerrii (fig. .fam) - perdre les pCdalet (fi8.fam.)
ochii n jos de (fig.fam.) - beisser le DeZ (fig.J .JJ1I .)
iD fHlce pe ci Deva (fig.fam.) - Iicher la pUl. il qqD (pop.); licher
les baskets. la grappe. la gourmene, les pompes a qqo (fig.,pop.)
a lUI. pc: cineva (fig.ipop.) - ea boucher un eoio a qqn; couper
k sifflct il qqu; feirc un effCl bceuf (fig..pop.); ee mettre plein la
vue (fig..lam.)
se lha (fig.,fam ) - aUer cbercher de la laice et: reveair ton-
du (fig.,fam.)
a se (fam.) - abaodooner la partie; se le tenir pour
dit (fig.)
a IIU 1AUI pUr/ro. peste (fi g.) - ne pas laisscr pietre sur pene (fig.)
... de oboseai! (fig,,fam.) - avoi r les jambes en pile de
Ioie, ee compoee (fi g..fam.)
a se in plalD Domnului (fig.) - leiser courir ( fig.)
a pc cineva n p/odie (fig.fam. ) -lais5er qqn ea plan (fig.,fam.)
a lisa de in!elcga- e (fi@.,fam.)- laisser la por1eoo\er1e .lde$
(fig.,fam.)
o porlit4 de sal vare (fig.,fam.) - se UDe parte de sooie.
une issue (fig..faro.)
se de ceva (fig.,fam.) - se laisser chauffer .(fig.,fam; ) ,, '
a mai lka din pretenfii (fam.) - eu nMltle
se priM in joc (fig.tam.) - se pn:odre au jeu (fig.,Cam.)
se liSII prostit (bm.) se lairoser avoir; coopcr dans les sa
lades (fig.Cam.); se faire baiser (Amort) (fi g.pop.)
a ,ece pe cineva (fig.,fam.) - DC (aire ni chand ni froid li
qqo (fi(l: .fam.)
se ruta' (fig.,fam.) - sa coqueltc (fig.,fam.); se faire lira
I' oreille (fig.,fam.)
5 ouse IlsaTIIlal (fig.fam.) -oc paSse le faire di n:: deul. foi (li g..fam.)
I3S
1:
i
I
,
,
!1
1
'1
,II
! i
,1
il
I ,
, '
'1
i'l
i!
li..
---'
a (isa pe cineva sdrac lipit pilmiofului (fig.,fam.) - menre qqn sur la
paille, en chemise (fig.,fam.)
a se cu scandal (fam.) - faire du pet (fig.,pop.)
a nu-i cuiva timp nici sA (tam.) - ne pas laisser aqqn le
temps de se retoumcr (fig.Jam.)
a se liisa pe tinjallJ (fam.) - y aner mou, molia (figfam.}; se laisser
aller (fig.)
a DU se tras de minecii. (fig.Jam.) _ De pas se faire tirer 1'0-
reille (fig.ifam.)
a se tras in piept, pe (fig.,fam.) - se faire bananer (fig.,pop.)
a nu urme (flg.Jam.). a nu avea unnAri _ gjisser comme l'eau sur
les plumes d'uo canard (fig ..fam.)
a la "atril - renvoyer un soldat ases foyers
a pe Vodd departe (Iig..fam.) - .. le roi e'est pes son cousin" (fig.)
a se la vota (Iig.) - s'ea remettre Asa boene etoile (fig.)
a rorlNJ - faire dire
, a (tOl) de pe o zi pe alta (lig.,fam.) -lanlemer; remettre au lende-
.
a pe cineva cu zile (fig.,fam.) - accorder la vie li qqn: faire grce
de la vie qqn
a cu surle (g.Jem.) en fanfare (fig.,ram.)
a se lega la cap tiri (fig.,fam.) '- cbercber midi li qIl8lorze
heures (lig.,fam.)
a se lega de CinC\8 (flg..fam.) - chercher des crosses: chercher noise a
qqa (erg.)
a-,i polcoal'ele (fig.,pop.) - faire SOlI paquet; gmisser ses
bottes (fij!.,pop)
a de rs (fam.) - se pmer de rire; tire 1 ventre deboutcene; se
reper le cui Par terre (fig.ipop.); se fendre la pipe (arg.)
a-i Uciri cuiva ochii ceva (fig.,fam.) - convoiter .
a se Ilmpezlla minte (fig.) - clarifier ses idees; voir c1air (fig.)
a-,i linge buzele (fij!.,fam.) - se lecl1er, se pourlecher les bebioes, les
badigoinces (fig,pop.)
linge degetele (fig.,fam.) -s'en lecber les doigts; y metlre les quatre
doigts el le pouce (fig ..fam.)
cO"ltiin{a - trouver des aceommodemenls aVe<: le cicl (fig.)
136
1..
a DU i se Upi banii de degete (fig.,fam.) - avoir I'argent fa-
cile (fig.,ram.); .. l'argent file entre ses doigts"
a i le Upi blUfa de spate, COII!ilek, de foame (fig.,fam.) - avoir I'estomac
creux, dans les tatoos; evotr le venire plat (fig.,Cam.)
a Upi cuiva opaW (fam.) - flanquer une giffie aqqn (fam.)
a nu mai Upsl tkcfl asta, dect att (imn.) - avoir loul eateedu (fig.,fam.)
a-i lipsi o dotlgif (fig.,pop.) - avoir une case vide, uoe case eu
moios (fig.,pop.)
nu lipsi ca Martie din post (fig.,fam.) - emver (venir) comme Mars
eu careme (fig.)
a locul la dracu-o praznic (fig.,fam.) - hablter au diable vau-
vert (fig.,fam.)
a se lovi cu capul de pragul de.sus (fig.) -tomber .sur sur un
os; etre peye pom le savcu (fig.,fam.); savoir ce qu en vaut
l'aune (vx.)
a lovi drept (fig.) - frapper de plein fouet (fig.)
a lovi cu o capete (fig.) - faire double coup (fig.)
a lovi mifeklle, perfid - faire le coup de Jarnac (fig.)
a lovi tnplin (lig.,fam.) - ne pas manquer son coup (fig.,fam.)
a lovi cu sete (f18.,fam.) - ne pas y aller main morte (fig.)
a lovi pe la spate (fig.) - tim dans le dos, dans les jambes (fig.,fam.);
doener des eoups de pied en vache; ruer en vache (fig.,pop.)
alu_ ceva ..(1(/ liuelYl"''' (lit.) - preudre .au pied de la lettre, li la
lenre (fig.Jin.)
.-fi :iua adio de la viatA (fig.) - remercier son boulanger (fig.,pop.)
a lpa an- (fig.,fam.) - prendre l'air,le Irais (fig.,fam.)
a lua un aer gnditor, - prendre des airs penches (imn.)
lua un GeT nevinovat - n'avoir l'air de rien; avoir un air de ne pas
y loueber (fig.,fam.)
a-ti IUUD aer de mirooosi{A(fig.,ram.) - affecter un Bir modeste de
bigole ftilicitee par 500 curc (fig.,fam.)
a o lua pe alJlblrea (fam.) - chevaucher la ligne jauoe (fig.,fam.) .
a lua aminte la ceva (fig.) - ouvrir les yeux, les oreiUes (fig.,fam.); Caire
gaffe (pop.) ,
a-i lua cuiva apa de la moarA (fig.,fam.) - couper les effelS, le Sl;fflet 1
qqn; couper l'berbe SOIIS les piedll 1 qqn, couper le robinet
qqo (fig.,fam.)
137
1: ,
.1 ,I
I
I I
:1
,
, ,
,
II
I
i
. "1
; ,
J
, I

Iii ,
IU8
a lua apdnuea c uiva (fig.) - preedre Iait d cause, parti. pour qqn (fig.)
Il lua pc cineva sub aripa. sa ( fi g.) - prenc:ke qqo SOI15 sa prol eclioo
a lua ceva asupra sa (fi g. ) - eu Iaire SOIl affaire (fi g.)
Il lua. pc cineva la bani (flg.Jem.) - pesser qqn au peigae fin,
au cible: retocreer et vider qqn comme noe pocbe (fig.,fam.)
a lua in bl4cdJie (pop.) - rendre ridi cu le; U'aiter qqn, qqch. pardessous
la jambe (fig.Jam.)
a se IU8 III. bdJDie - se prendre au coliet (fig.)
a lua pe ci neva la - feire danser la polka li qqn; donoer de la
chicoree, de l'avoine; boucbonner qqn; bourrer le pourpoint li
qqn (fig .pop.)
a lua o MhliR - preedre la piqueue (pop.)
a lua pe cineva de bnelald (fig.,pop.) - preecre qqo a la gorg-e (fir;.)
a se lua in hele cu cineva (fir;.,fam.) - rompre une lance contre qqn;
etre lUI prises evec qqn (fi,:.)
a lua pc cineva cu binifO"'lll (fig.fam.) - prendre qqn par la dauceur;
parter raison Aqqn; egi r en couce
ao lua peste bol (fig..pop.) - ee prendre plein la gueule; se faire
assaisoeuer; recevoir une patee, uae trempe, une \!olte (fig..pop.)
a-\i lua bucaUJ cea mai (fi g.Jam.) - s' ee ncxer le meiUeur moe-
ceau (fig.Jam.)
a o Iu. de bllM (fip: .J am.) - mocrer I'echclle: pn:ndre .pout argeut
compeenu croire que c'est arrivc; prendre qqn IU mot ; marcher dans
l'hisrcire de qqn, mordre li l'bemecon (fig..farn.)
a lua dintr-un buzutulr fi a pune n altul (fig.J am.) - decoiffer sainl
Picrre pont t oiffer sai nt Paul (fig.,fam.)
a lua o c"!UtJlIJ (pop.) - allraper une volee; e..re passe au tlI..
bac (lit.Jam.)
Iri kuI cuiva ctli; de la bicicletl (fig..fam.) - D'.voi r riell perdre; ne
pa.s y trouver $Oncompte; .,i1 n'en retirera pas pib:es'-; en faire
SOD. deui l (fig.,fam.)
a lua coimaclll dintr-o afacere (fi g..fam.) - memer une af-
Caiee (fig..Cam... )
a lu8. caUti codrului (fig .J am.) - prendre le maquis (fig.)
lUi caIRo cea mai (fig..Cam.) - preDdre le cbemin Ilb; tco-
Iim (fi g..ram.)
a fi-o lua n cap (fig. J !lJD.) - se prendrepolIr Dieu le pere (fig. J am.);
danser la rumba des derogatons (fig.)
138
1..
- a se lua d.1pl ot1pfIl. lUJll. cuiva (fig.'am.) - preta foi l qqn ;
suivre Ies cceseils de qqu; De jurcr qu e par qqn (fig.,fam.)
a-p lua CDI"ftdJd de fOfer (fam.) - passer SOIl permis de conduire
a-ti lua azJTqfusell!' (pop.) - plier begages, ses SOD. pequec
5eS cliques el SCI cteques, tout son barda; Calle 500 balu-
cbon (fig.Jam.)
Iu. nJMaf4 de pc \:1U('\'. (lig.,fam.) - depoWller. plumer, loodre
qqn (fig.,pop.)
se lua dupA ceilalti - suivre le moevement ( fig .)
a-i lua cuiva din (fig.Jem. j - menre qqn sur la
paille (fig.,fam. )
a o lua pe chelie (fig.Jam. ) - se faire eppeler Arthur (erg.)
a se: IUR de cineva (f am.) - s'en prendre qqn (fig.Jam.)
se lua dupl d nna - emboaer le pas qqn; se regler sur
qqn ( fig .)
a lua o c oariJ drepl porumbel (fi g_. fam. ) - preadre des ves sies pour des
tememcs (fig.,Cam.)
a lua pe cineva de d u/ efam.) - passer un savoe qqD (fi g.)
a-lji lua ci mpii (fi g.fam.) - peeadre la ele des champs(fig.fam.]
a lua d rCu.miu la rind - coerir. ti rer UDe bordee:. Iaire la
tocreee des grands Ducs
a o IU8 pecoaj li (fig ..pop) - avoir drcit Auoe rectee; preodre un Cl1I10n.
des IOOUps. la piquene, une reclee (fig .,pop.)
a lU8 pc ci neva la coarde simti10ate (fig.Fam.) - avoir qqn au senu-
meni (Iig.) .
a se lua in coarne cu ci ncva (fig..l am.) - se prcndrc de querelle avec
qqn; CII veni r alU mai Ds ( fig.)
a lua CfJIlducerea (fig .) - prcndre la tae (fig.)
a kIa i n rofUideraEU- eolrer dans les sentilDCllt s de qqn; rotrer eo
de compte
Il nu lua in ronsidertl(ie - passer CUlIe
a-Iii lua cring"l n cap (fig.Jam.) - jouer des gambettes. !ri m el' des
pinceucs (fig.,pop.)
a lua cllnOftittld de cev8.- en prendre bonne note
a lua o nuM. un "imj pc douA RJ\i (auto) - preudre un vira!!c sur les
chapeauxdes roues (fig .,fam.)
lua cuvinlJl1 napoi (fig.Jam.) - degager sa parole
139
,
,,
,
" I
'1
I l'
"1'. ! I
o Iu. U-d-lI4otuew (fiLt.tam.) - commeoccr par li queoe; brider
tObe 1*' 1. qeeee; mc:ttre la eherrue dcvaal k.lxnf. (6.@.,fam.)
a 1'18 pe cineva iA dnfden (fig .Jam.) - lOUmer qqn ea. dai
sioD (fis.Jam.)
..1. dIYIt:w (a muri) (fiS.pop.) - casier sa pipe (fig.lam)
(o) lua (pe) UD dn.". - cmprunter UD cbemiD
.luUI",pIu- ea preodrede la graiDe (fis.,fam.)
alua repede loc (fag.Jam.) - IVoir la lete cheude, pres du 00
net (fig .,fam.); alte d'amadou (fig .)
a lua pe cineva n Jocun" (fig.,Cam.) - descendre qqn ee
flammes (fig.,fam.)
.-1 lua w/ri,ur (fig.,fam.) - prendre un cbaud d un froid (fig.JUD.)
a lua'rfMk. hl{urile in mini (fig .ram.) - peendre les feoncs (fig_,ram.)
.fi Iu. ,btdul de La ceva (fig.,r.m.) - Iaire saa dalil d'U11C
cbose (fi,. rwyer .de 5CS tabld1es (fi g.)', se broucr (fig.,pop.)
se JUlI de ,lndllri (fiS.fllm.) - se faire etil soed. de 1. bile (fi",ram.)
, i le Iu. o KTr.dale. o pi.d de pe inimi (fie: Jam.) - avoir lUI. poidl
de moinl ser le cceur (fi,.)
.. fi ku o trijIJ de pc cap (fam.) - ,'coJever UD $OUc (Cua)
.-i lua cuiva o KriiI de pe 5ufld. de peCip (fam.) - enkwz 1 qqD une
epne du pied (fig.)
a lua de gllkr pe cieeve (O,.,ram.) - secouer les poees 1 qqn;
qqn au collet, 1la gorgc (fig.,pop.)
a-fi lua de tap'" (fig.,fam.) - prmdre sur sa boucbe (fIg.,ram.)
a lua o 8"rlJ. de aer (fIg.) - prmdre UD bol d'm(fig.)
..llu. pe cineva ,,,nI pe diaaiDle (fig.Jam.) - ac pat savoir teDir sa
IaDguc (fig .); dC.muqucr SCI blacries (fis.Jam.)
a se"" la harfa" QDeVI (ram.) -s'acaoc:oo avu: qqa; le boUIer le
avar UDe prisc de bec avcc: avoir des mu. aYeC'
qqu(6,!om.)
a lua bifomIQ/ii - aUer aax iIlfonnatioo.., au aoaveUes, au rciuei
p"""."
.ii tu. imlNl in dDp (fig.,f.am.) - preadre SOlI: cottrafC t cbu;
mains (fis.Jam.); ,'armei' de ClOUI"lIC
a lua inifhJtiwt - flire les premicn pu (fiZ.)
a o lua Fnailtle (fig.) - preodre ICI devut. (fig.)
140
I
I
lua
;-0 Iu. cuiva - l. rouper l'herbe SOtIS la pieds 8. qqn;
raoportet sur 2. le pas; sur
qqa. 811gnet" qqn de vnesse (fi g.); 3. laisser qqo Ioin cerrierc SOl (tig.)
a' o lua de la ncqJal (fig.Jam.) - remettre {out t plat ; remenre les
oomptcurs Azero (fig.,fam.)
.. se lua ta Irttnrr cu cineva - Mtel' de Ylessc IIYec qqo;
It mesurer avec qqD (fi,:.)
lua r.kpn cu cineva - se mertre d'accord evec qqo
a lua cujapctl (pop.) - Iaire maia basse (fig.)
...f lua i"cdriile a pleca (fig.,fam.) - ne plus jouer A ce jeu-
II (fig.lam.)
a .... cu cineva (fig..f1l.m.) - prendre Iangue evec qqn (fii! ')
alu.. tdefOlJicii cu cineva (fig.) - rcecber qqn par
pbooc (fig.)
--ti lua IikrfillN si. ... - preedre sur soi de .... penncllre de ...
a lua drepllillrlJ de evangbebe - peeecre .(d U articlc tk foi.
a.. pied de la jenre, la lcu re (fil!..litt.)
a o Iu.a din loc: (fam.) - le (fi! .J am.); mcnrc ies " oi k:5 ;
menre les OOuls; roeure; se tirer; vider les lieux (fa g .pop.)
a tua '''''Y14riU cum wol - se r.ire UDe: nUMm;
une cbose pour ce qu' clle "aUI , les . choses commc cues ....ea-
nent (fig..Iam.)
alualllcnlriU (fig.Jam.} ne pas se c asser le hul (fa g.); prcndre ,li
la Ic@:crc: (fam.)
alua b"kuaa - clre sol1l comme un
nas (fam.)
lu./uIMQ in cap (fi! ..fam.) - panir de le r;n<,>nde mc:ltfe
les boulS. les de cremene. d 1Jr, se doooc:r de
"air (fig.J am.)
a lua "'mea n lunII ,i -a lat (fig .ram.) - rourir le monde; rwlcf .sa
rosse; voi r du pays (fill,ram )
a lua Iftartor pe Dumna cu (Ci t!- ) - preoon: le ciela t6noin ( fi !! .)
a lua cuiva mdld (fig..pofl .) - 1. d ure le bec ! qqn ; 2. ro houchcr un
cuie 1 qqn; jder de la rouJre au:\. ycu." ( fitl.r. m.)
lua loale mdJ"rile de precaU\ic (fil'- .) - "e ricu au hll-
_
a-i IU8cu'lI. minl/(lig..pop.) - l;lI.sser la figur e a'140; erever III p"illasse
ti qqn; covoyer qqn ii. Pal ras (fill,poP)
141
143
,I
I
1
l' I
!r;
l'
t I
\ ,,1
, 1:
1 II
,
, I
, ,
"
1
j
, .
' 1
,
,
' : t
'/ '
.: "
__--:- _
a lUI cu amindouA mi;n.i/e ( fig .) - Y men re quaue do.gts el le
pouce pciser apjelnes mlins dans
a se lua cu miillile dc'cap (tig..fam.) - s' arracber les cbeveux: ne plus
sevotr quel saim se vouer (fi g..fam.)
a se lua (fie: .) - sacrifier ala mode (fig.)
lua nasul la purtare (lig.,fam.) - !tre calotte. goont 1 bloc:
nildqdea (fam.) - abandooner tout espoin ea Iaire son
dc uil ( fi g.)
II lua pc cineva pe nepregdtite. pe masA(fi g.) - preodre qqn an
dCpournl. au de boue ..fam ), de coen
A st lua din nimic - se qucreller a propos de bottes sur la
poune d' une ( flg..fAJn. )
a lua CC\' 8 pe nimiC' - payer eu chats en eu rets (fig.,fam.)
a pe,! nu" n brate, il) gur! (fig.) - prendre le cbemin de
Niort {fig.jpop.); aller it Ni on (fig .)
It lua ceva n nume de - prcndre mal.
a I?C cineva ca din 00/4 (fig.fam.) - trouver (l' oiseau). la pie au
ni d (ll g. ,fam, )
a IUII la ochi pc ci neva (fil1.,fam.) - 1. ne pas a vci r qqu a la
tonec ( l1g..tam). 2. evoi r qqn il. firi i (fig.ifam.]
.. i IUII cui-va vehii (fig) - en mcnrc plcin la vue. Ies yeux: jeter de la
r oud,: /tu:\. yCU \ (fi{!..fam ). fiti l': qqch. resbroufe. l' esto-
mac (fig .I'OP )
II I.ul.l re c nc'a re ocolite (fill.f lUTl ) - prendre qqn pov la bande. de
( .
.t lua re ci neva laJHIlrrw (Cam ) - flaoq ucr une vol ee; doDnet de la main;
coun i r la donner I"ailer el le vcnir aqqn
il lu a pc ci nc,"", in.f1 uenl dn;p1 parOJ'on (fi{! .fam.) - meure qqn en
'I\'anl ( fi{! .fam )
a lU8 par lRa a lucruri lor. a - pn:ndrc une chose, la \'ie par
le bon du bon cOt e
;t- :!i IUII parlf!'a k ului ..fam.) - tai llcr la part du lioo (fig.,fam.)
a lult din zbor ( fig .ram.) - trer un au \101
il {l iua de la (de la 48), de la lala Noe (fig..fam.) - remonter au
dduge (fig.Jam.)
;1 lua un ( fam.) - prendre un {X>t. un verre (fam.)
142
lua
;fi; lua "u:ioante la lpin.ue (fi, ..ra.m.) - jouel" det gambctteS. des
,mbol1ea (fig..pop.)< peeedre c large. IeS jambc:s lICIa COlI; dttder 1
_ i omb<s(fi g..flllD.)
a le lua de pdr (fam.) - le ereper les cbevan. le: empoe; le peeedre
aUX cheveu
ao 1l1li lapicior, laptlPfl.C (fig..fam.) - ficber k cunp;jouer des lakms.
dea fllb:es. des patles; triccter des jambes (fig.Jun.)
alu pe ciaeva pestepicior (fig.i am.) - mcttre qqIl en boi1c; se payer
la la fiole de qqn; tn.itc:r qqn par-des500s la jambe. 1 la \6-
SOC (f" J am.); touroer qqu al dtrisioa. (fiS) -
a lua taflle (zece) pili de pe cineva (fig.,fam.) - toodre la ':'i ae sar le
dos de qqD; :orcba qqn (fig,.Cam.); chercbeT des poaLs sur llD
tt1IC
a-i lu_ cuivapuiH (fig.,fam.) - tcorcber. posseder qqn(fig..pop.)
a lua In piql pe cineva (fig.) - afffOO,ter qqD
se (lUI in cu (fig.) - l e colleter avec les difficulth (fig.)
a lua euivapiuilul (fig.pop.) - couper le sifflet.le caquet,la chique 1
qqn (fig.,pop.); reduire qqn au sllence ,
.1"1' lua pUIIal de la (fig.Cam.. ) - s'enlever les morceeux de la
boucbe (fig.,fam.)
..i 1l1li cui vapUMtl de la guri (fig.J am.) - enlever 1 qqn le pUn de la
bocche (fig.. ,fam.)
a lua pW4. (fig.,fam.) _ aueodre sous t'cene (fi g.); croqser le mar
moi (fig.vx. ); faire le pied de gruc (fil .pop)
a-Ii lua (fig.J am.) - recevcr SOlI paqUd (fig.)
.... o 1"'ift'u4 (pop.) - .. ro;,. .ppder AnIlur (org.)
allUi JK'd!td de pe tobl (fil-Jam.) - n'CIl lItt riea de DeD; Iircr lroiI
fois rieD' 5e pom gagncr deal. fois rien; O1IvaiDa" poar de$
prunes. Pom le roi de Ptus5e,1I1'm::i1 (fiZ.r.a.m)
a lua ta. primin pe (fig.) - pa5SeI" an. IIIVon 1 qqn (fil,fam.)
a lua tD. primin pe cineva abia sosit (fig.) - preDth qqn au dan
li (fi g..l....)
o lua ""'"' (fi g._ .) - da>loqo Aplcm rob; dmpcr "'"' lftim
bIoqot& (fig,_.)
a-ti Itla rUuu baD de la ciueva - faire ieS adieux; JRAdre <:orI.gi! de
tbta6 bun de la cIlclie (fig.pop.) - brdIer la polilcsse 1 qqn;
c:rnporttt le ebat (fig..ram.)
....
- ea vQr 1 qqa; pwdre qqD 1
a-fi lUI 1'il6pM1ttlnv:d - se metf'C;; h. k:
"".oi (fig.) -< qqc ro rlble (fig.,pop.); _dre
.IUII ceva mrir. tD. _preadre qqch.l II rigoIadc
lua pc (fig.Jam.) - K fairx Iti uei deux (fil..fam.)
a lu :", 1'OU pc ClIIcva - remiser qqoptOpcm:ut; IODDCI' b c:1ocbcs 1
..... (fig.) .
a o lua la sdl'4lotutJ (f".pop.) - te aauver UD piod danss6el l'.utrc:
(fig.,pop.); se pe.Ytt UDe p.ire de ...tes (vx.); tri.eotlQ' des
Jambeo (fig.,pop.); le "=<Ies fim.. (fig._.)
.IUII pe cineva la .w1lflJNZt (fi J.Jam.) - lCCOOC:r les p:IOeI 1
'1'1. (fi8o_ )
a lua dinu:lU'l pe cmeva(fiA.Jam.) - prmdre qqndeOOUJt (ti,.). pxter
line botte" qqn (fll:lnv.)
o IUIi pe ulU1JJblnJ (tig.) - couper 1 travet$(fig.)
, 1... In1111'I"'" - prendre en compe
lua,'!""" - .vot,r I:lril tour); !tre ll'am.. ; moolcr la Barde; vdUa
au pa; ouver I cI (filt.fam.); Catre plfe (fi,..pop.)
a .... ceva pe IHIfId l-.i ..ram.) - pratdn: qqc:b. IDUI IOD bon-
Det (fig.JI:D1.Jroo..)
JUlI ceva Il.eritn. de bun! -croire quc e'ee (fi,.)
a lua pe cineva fo .mol (fig.) - prendre qqn .u. mot (fig .)
a DU prea IUII ceva in serins - pttndTe .ala
o Iu. pe qH1Ul1'e (fig.,pop.) - recevoic WIIe pit6e., UDe trcmpe UDe
,
I lua pe ci.De". prin slU]1riNkre - preDdre qqn au. depourw
luai de AU pe ciDeVI ( fi g.) -le preqlk"c de baut (fi,.)
o lua de la ltIItI (tig.,fam.) - remonter au d61u,e (fiS.tam.)
alua tsu,.,,/ de roame (fig .ram.) - preudre le taureau par les
comel (fig.,ram.)
'-fi.
lua
14/pdfi/a ( fi g.,fam.) - se taiJler ea Yteue; tira iei chaUlllC5'
plia bag.,e (fig..pop.) ,
a-fi 1111I timp de gtDdire - rtscIver II. rq,oose
tu. cinevala (fig.,ram.) -admitiltla''' qqa me YOI6e
de bois vert (tig.,ram.)
144
l.......
.... lua Nka (fig.Jam.) - pr<ud... le lat!e (fig.J....t, leYU "oncro;
fOGtte k: camp; preadre la poudre d'escampcue; vide!" les
lieex (fig.,pop.)
a-ti lua .,iata (tlg.) - meure fin .. ses jours; se faire saQfer la caisse, le
caiuoa (f1g..pop.)
a ri4Ia ata cum. e - prcDdtt b vie comme eUe vir.at (fig.)
al uupra 1& lC.tI .i.-prencre sur soi; mettre loUS les IaU de 101I
alo! (fig.Jam.)
a-fi lua .Int (fig.) - preadredu cba.mp (6S.)
.11Ul cuiva -,orlNJ din (fig.) - rompre les chi.ens (fig.,Cam.); mettre
IOD graiD de5e1 (fig.)
.. fi hu .,tJrl,a iapoi (fig.) - dtgaf!er, reprmdre SI parole; (a.ire ma
chi.ne (marcbe) anittc (fig.)
..ti lua zbontl (fig.) - coeper le cordm (fiI)
..fi lua tikU (li,.lam.) - se rmc salile!' le pWcM (fill:...pop..)
o lua de la zero (fig ..fam.) - repaetir Altro (fig .)
.IUII pe cineva la ZOT' (fam.) - reprendre qqn venemeer (fig.,fam.)
a IUO'II de tllJlOl'JllllJtei (fig .,fam.) - travaiJler pour le roi de Prusse,
poer I'hol1uur, pour de.s pnmes," l'a:il (fi,./am.)
.1ucnI pe t:oIIl propri. - l. rlire cavelier seul .(fig..fIlD.); 2. le tne:ltR;
l SOlI compte
lucn ca o civM (ram.) - Il'IIvailler comme Ull IAboc, comme llJlI
p<d (fam.)
a lucra in dOTUllelii (fig.,pop.) - ne pas se tuer au uavail; rrevaitler au
raJentl; dormir sur SOlI travail; bouder li la besogne (fig.,fam.)
lucra pe ciDeva in/oi de vitl'(lig..ram.) - COUpcf I'hcrlJe SQI1s les
pielii de qqo: coupcr 1& cbiqUt: .. qqn .ram.)
a luaa pc sub mi,." (fig.,fam.) - eu sousmain (fig.)
a 1utJ"8 m1MrD w'Di (fig.,fam.) - etrede mb:be d VCC qqn (fam.)
a lucra de (fam.) - blcler, torcher (un) SOlI trava.il (ram.);
travailler Ala va-vile (fig.,fam.)
a lucra cu nIldejdl! - mettre du ar:ur au lravail. la tche (fig .,ram.)
a lucra de uDulsinp, (fam.) - faire lOIl pol .. pan (fi, ,ram.)
a Iucn iD.til mare (fig .,fam.) - De pas fmc: k ddail (fig.J am.)
a IUO'II cu ziMII - ttavailler Ala jOUl1lC:e
a tuen cu du. It! ctt. ... tenie- (aire des
alumlna minUd cuiva (fig.,ram.) - ouvrir l'cspril .. qqo {fig.)
145
M
147
a se Iaire le clown, le pnre (fig.)
a maltrata pe cineva - mettre qqn a mal
a minca o papa'" (fig.,fam.) - se faire I'avoir dans l'aile;
payer les violons; etre trate ala tourche; se {alte douchet (fig.,pop)
a se la un singur rol (fig.) - se confmer dans un r6le (fig.)
a miri compa.sul (fam.) - allonger, doubler, forcer le pas (fam.)
cuvintele (fig.) - menager ses expressions. ses pa-
roles (fig.)
a misura pe cineva pe spinare (fig.,fam.) - rompre les cBtes qqn;
frotter le dos, les reins a qqn (fig.,fam.)
a misura strada (fig.) - arpenter l'asphalte (fig.)
a pe cineva de sus jos (fig.,fam.) - detailler qqn de la
aux pieds
a mitun pe cineva (fig.,fam.) - evtncer qqn; vider qqn (fig.,fam.)
a menllona ceva - faire etat de qqch
a se pe pozitie, a nu se (fig.) - ne pas ceder, ne J!llS
reculer d'une semene; ne le ceder eu rien a qqn (fig. .Iam.)
a-i merge (fig.,fam.) - l'avoir bon marcbe; emporter le mor-
ceau (fig.,fam..)
a merge apo,stolefle (fig.) - marcher bon train
a meqealif (fig.,ram.) - ne pas aIler par quatre chemins (fig.,fam.)
a-i meqe bine cuiva (situatie) - etreeu baut de la roue (fig.,fam.)
a-i merge din ce in ce mai bine (fig.,fam.) -!tie en hausse (fig.)
a-i lIIeI"F $.d bine, cnd rin (fig. Jam.) - avoir des beuts el des
bas (fig.)
a 1Dft"Ie. pe blal (fig.,pop.) - mooter, voyager eu lapin (fig.,ram.)
a-i merp ""Iud (ca de popi tuns) (pop.) - etrecoo.n.u comme le loup
blanc (fig.)
1
",,'.
a se lumina (a se (fig.,fam.) - eclairer sa lanterne (fig.,fam..)
a se Iwnlna de Dud - Cailejour
a i se lungi fUlSUl (fig.,fam.) - son nez remue (fig.,tam.)
a lungi pasul - bter, presser le pas
a lungi pelteaua (fig.,fam.) - allonger la sauce; mettre de la sauce:
raconter sa vie (fig.fa.m..) ,
a i se lungi lU"t!Chile de foame (fam.) - avoir I'estomac dans les ta-
lons (fig.,fam.)
a lungi vorba - parler pour ne rien dire; faire tminer, proloe-
ger un entretien, une con versation; faire tonle une tartine (fig.,fam.)
a lupta cot la cot (fam.) -Iutter au coude coude (fam.)
a lupta contm coruptiei - nettoyer les ecunes d'Augias (fig.,liU.)
a lupta la doborirea adversarului - lutter aqui mordrait la terre le
premier (fig.)
a lupta sub drapelul cuiva (fig.,fam.) - se ranger, combattre SOllS les
drapeaux, la banniere de qqn (fig.,fam.)
a lupta cu greulilfik (fig.,fam..) - avencer, marcher contre le
, veni (fig.,fam.)
a lupta cu tnveriUtulI'e - lutter d'arrache-pied (fig.,ram.)
I
I '
" ,
i'
,i
,
,
,I
"
"1 ,
I
,I
_J
a _ CUMi mari (fig.) - _ .. d'.. boo pas (fig.)
..... cupafi de pacl (fig.) -mudlctl pas deloop (fig.)
..... Ia pierzanie (fig..fam.) - cuurir l 11 ettastropbe. au
ee(fig.lam.)
a -... pni-a albe (fig .,Wn.) - poumIim: jusqu'l gaucbe,
juIqU' boul; aUerdublaDc.o noU (fii)
a _blp!Uo (_ar) -tounlC< l !ond (fi8)
..i ..,.. tn plbI (.W:erl) - avoir boanes maia, CD afTaiJu (fig.)
a-i (fig.) -!tIe en pune; .voirdu p10mbdanJ beltre
d'ane lilc; De piUi baUle que d'UD 1l'.Der quc d'uc ,ambe;
_ re Ia peate (fig.Jam)
ma'F ca I'Pctd (fig.Iam.) - fain:: de. 1 1'CIl-
vcn (fig.Jam.,uon.)
a-i r6M (dnltale) - fikt da maltvlis 00(00 (fig.fam.)
a-i 1IICI'J:e"'" (ut'lla\ie) -lm: cu bas de 11 rcee (6g.)
mcrte (fig.) - 1. De pas durer IoIIgtcmpl (6g.); 2. .11cr boo
trai.
mtr'It la risc- ri squer le tOtII pour le tau.
I"OIMJttI (motor) - tOJ.rGeI" l'CDd
rntf'&lt la sipr - joucr IIJD.nt, 1 <:oup 5lir; ette lOr de SOQ. ccep
''''''', ca pe ....e (fig.) - mart:bcr comme Itll' ci roulclles,
au pOl (fig.,fam)
.1IIft"F fOlI8c-fOIllc (fisJam.) - .Uer c1opiu-clopant, cahiu-
caha (fig .,Wn.)
a m<rJ" lfrifgIlPI (fig .,!....) - ....... Ial<a1llC (fig.Jam.)
m"1O..... Ia,.... (fig .) - YalItt eam-;"" posy alb puq.....
cbemios (611')
a merge totul uns (fig.Jam.) - ne p's y avoU de derapages (fig.,ram.)
a rn .fIiUrl4 (fam.) - aner cn vadrooiUe (fam.)
I lIICI'J'e ca .w.l (fig.,fam..) - ne pas louchc:r lene (fill )
a o muitll dinp6.. - De pas ravoU voi!! (fi., .Jam..)
mft1t1 ostIlI4'G!4 - nwle coup. la peiD.e; m&iler le deour; ..Paris
vaUi bien une messe" (fiS.)
DU meriUl osteneala (fig.,fam.) - tirer sa poudre lUX moineaux (fig.);
..lejc:a.'ea nUl ... 1& chaudellc" (fiI)
maiUl raiMI (fig.) - SI1lVa I<m lme (fiII)
mqta1 o buni (fam.) - mijoler de boci pdilS plalS (fam.)
149
1
1
mcrp la CoIlOUQ (fig.) - aUer l Canossa (fig.)
a m<rJ" pid la Np4l (fi8-) - alItt iuJ<F'au _ de IeS id<5es, de "'"
geste (fig.)
rnrrI"tedin t:IUIJ in casA (fig.) - Caile OI. porte..l-pooc (fig.)
a merge la caJiulro/IJ. Ia siguri (fig.) - courit au do!sastre (fis.)
ma-ae pe ati bltltoritc (fi,..fam..) - suivre les chem.ins. ici seotie:rs
baUUI (fig.)
a rrterat' pedooJ. ciInlrl (fig.) - ....00 du veul dans b voib ..fam.)
a ....... (ca) =lui) (fig.) - m0n:be7 au poiJ (fig.,pop.)
a ma'Je. a nainta contra CMtWeIa/u1 (fig.) - ,apa' au veD.1 (fig.)
merxe prea dqJdTk (fig..fam.) - poouer le boucboa UD peu
toiD (lig.Jam.); y aUa (UD peu) Cort (fig.)
JDa"lCaWwea cu. ..".1 - De: pas mm:ber droit (f18.)
lDt'I"Jepe dntwudc:d mai ocolit (6g.) - poeodle le cbemin des eco-
lien; (6g.Jam.)
tneI"Ie pe drumul du (fi,.) - creuser SOIl siUon (fig.)
'alnft"Re la CM) fi (lig.,fam.) - joua &OD ve-toet; risquer le pa-
qUd (fig.,Wn.)
(fara.) -.e pa Caile lIIl pli (fig.,fam.)
I lDft'p i'D,o/ (deipre mocaAisme) -Iourna 1 vide
a-i 6'1'" ca o CI o moart nefen:catl, stricatl (fam.) - teeir
le cnrochoir, .. c'esr un moulin 1 parolcs" (fig.,Cam.)
(bUba) iJJt4in (fig.ram.) - martber comme sur clei nM-
Ictte< (fig.Jam.)
a-i lIXI'J'e Ia iltilltlJ (fig.,fam.) - afla' droil IU arul 1 boire
du petit lait (tia./am.)
a merp """"" (fig.) - SOOlCllr la pgeure (fig.)
mcqeiu-jwna (fam.) - .gir (!tre. 5C mettre) de moitil!
ater'F ca lWkwl (6!.) - avan<:c:r canme llUle man:bcr l pas
de """', (fig.)
mft"Je ..,"" in mfnJ. (tig.,fam.) - &1Icr de pUr. man:bcr c:omme un
scul homme. Ia maiadans la maiA (fig.)
meI'Je la lfIOtJIfI siguri (.uto) - rouler 1 lombcau 011-
veJ1 (.\110) (6g.Jam.)
cu IIIlfI'I (fig..pq:l.) - monta, vO)"P CD iapin (fig.Jam.)
DU l1leI"Je pe ()ICtX":/e (fig.) - De pas '1 aIler par qume cbc-
mim: (fig.,Cam.)
1411
, I
,

,.
r
i
,
"
)
" I,
mula
adnea ti JIktn (fiJ.) - m&D.F (out ce qo.i lui klmbe 50US 11. dat;
avaler la mei' el ses poissoes (fig.lam)
a niDca aapofll- Depili boada" 1 table (fam)
a lDt:nta rI1Jd4ri (fiJ..fam.) - boaffetdel mques; dinet evec les
cbe:vau de boir. ma.agu de la enragee., deJ cloos; la sau.kr,
daaser de..-U{ le bolTei (fig.(XV.)
a miDtll pe J'UI* (ram.) - avoir uee boo.ne desOCDte (filAm.)
a-llDlna .pirltlU'eQ (fiJ.,fam.) - avcir wt 1 UDe ncl6e (ram.)
s-i mlK8 cuiva sufletul (fig .,fam.) - faire toemer qqn en boumqee;
faire des miseres Aqqn; rendre la vie dure 1 qqa; faile deveair cbe-
vre (fig.,fam.); bouffer le soieil Aqqn (fig.,pop.)
a mina cit f'Jl'k, ca un spart (fam.) - s'ea mettre jusqu'aw.
yeux (fig.,fam.)
a minca de-i ITWMU flkile (fi,!.pop.) - avar un boD ccep de foer-
c:bette; avoit la denJ. (fig.,fam.)
a-fi minca de sub 11118hU (fi, .i am.) - pleurer k pain qu'on mange,
gratter sur la depease, sur tout (fi , ..fam.)
a-I minca .iermiJ (fig ..pop.) - mort el CDlcm (fig .)
a rinca pe cieeve de.iu (fig:..fam.) - muger qqu 1001 ali (fig.iam.. )
a-i mma. zilele (fig.,pop.) - bouffer le soleilli qqn (lig.,pop.)
a nu n mincat dia ace1at blid (fig.,pop.) - ee rIS avoir p.aroe les
cocbons ensemble (fig.,fllm.)
a se minji (fig .,fam.), a se compromite - se mouiUer dans une al-
faire (fig.,fam.)
a-iti rm"nJl m1inik cu singe (fig.) - rougir ses maias (fig.)
a MrtUi (a scrie ProGt)(fig .Jam.) - barbouiJler du papier, graner
le papier (fig .,fam.)
Il mooopollza con'SlJlD (ram.) -lemr le cracboit (fig.,pop.)
monta. a pe cineva colllru altcuiva - annet. qqn conuc
un aut!e (ram. )
a se (fiI.) - se moota le booDc:l,lebowri<:taoD (fig.,fam.)
a (fam.) - piquer du lIet (fig .Jam.)
a-i mula cuiva MJ/a (fig..fam.) - puserune qqn (fam.)
a mula pe dnna (fig., ram.) - tlkhir la de qqn (fig.)
Il mula cuiva COtUIeh, oasele (fi, ..pop.) - chatouiUer, travailler,lric:oter
les ! qqn; IravailJer les ctelettes; sonder les ).
qqn (fig"pop.)
1

""erIl
a o IIllcrll (ars.) - c:asser sa pipe (fig.pop.); I'avala (ar8.)
.. mJnt1/oalJleG (fam.) -ltOmper llA faim (fam.)
a minII de: tnrlwaJd apele (fig..fam.) - menl:ir commeUD arracbeur de
oeats, comme un soutlea-goege (fig..fam.)
a se mir. tol (flllll.) - eli baver des l'Ofl(k de cbapeeu (fig.Jam)
a nu mirosi a biM(fig.) - seeur le roussi; Dt: rien dire qui vaiUe; De pas
senue bon (fig.)
a Cel/a (fig.) avcir veni de .(fig.Jam.); avar la puce a t'o-
reille (fitt,fam.)
a mirosi a naftalinlJ. (fig.) - seatir le camphre (fig.)
a miza tctul pe o carte (fig.) - jouer le tout pour le tout, SOD va-
tom (fig.).: mettre tous ses ceufs dans le meme panier (fig.,fam.)
minra o Mloie (l1lpnoasi) (ram.) - preedre la piquette (fam)
a minca o de bIIJiW (ram.) - rec:emir une dense (fig.Jam..);
prendre un carton (fi g.,pop.)
a minca bor7 (fig .,pop.) - mentir comme U'3 erecbeur de
oents (fi g..fam.)
a minca la botul calului (Cam.) - casser la c rote: maager un morceau
sur le poece (Iig.Cam.)
a mtnc:a lacom ca o cJp"liJ (pop.) - evolr la dc:nl (fi g.fam.); s'en colier
dan s le fusil (fig.,pop.)
a minca COtlJU! fripte (fig.,pop.) - bouffer des briques (fig.,pop.); man-
ger de la veche enragee (fig..fem.)
a minca in dorullelii (tam.) - mengcr du boul des denrs (fig.)
a minta de dulce (fig.) ...; faire gras (6g.)
a minca/rlpt pe cineva (fig.) - alsser les mos qqn; avoir la peau de
qqD (fig.pop.)
a minca (mult) ca ualup, ca ua clpcl1lD - manger comme un ogtt
a minca PU\in. ca o lfIIiretu4 - manger du boul des (fig.)
a mnc:a pc: cineva dill oclri (fig.,fam.) - couver, devorer qqn des
yeux (fi g..fam.)
..1 minca fJQlma (fig..fam.) - avoir cInic de gimer qqn; y avoir de&
coups de pied qui se perdeOl (fig.,pop.)
a minea o ptliXlrlJ (fg.,fam.) - 1. se fain:: c:ugueulcr (pop.) 2. se fare
seeouer les puees (fig.,fam.)
a mfncapupn, ca o avoir un appCtjt d'oiscau (fig.,fam.)
150
",
. ,
I I
I 'i
r
11
,
I
,: I
i .
l '
I
.....
ilie ..... ,.". (fig.tam) - mettrc ''''caD dan. IOD via' le mdIn:
eu \'ei11cu1C; r6daire les gaz; CU (fig.,fam.)
IC IDUlllla hUtI (fiS..f'am.) "- le iaisSCl' flecbir. attt:ndrir. toocbc:r
le mulS- DUJna al .. _ De pa demaDdcr mieux
IC mulpN al pic (fia.Jmn.) - se de meu (fis.)
.1IIIlDd de...... ...,..'" ar1ei (fi"Sam.) - lrllVainCl' pom l'hooDcur. ll'eril,
PQ'1Ile de Prunc (fil_,ram.)
."!<d pe MiboI. de/lorW """-W(68..um.) - mvoil'" pour dos
...- pour dos 1wiooU; _ des -.(6U"'I'.r, 8""'" 1<
..ai" (68.)
munci. !. tlotvlle1ii (fi,-Jam.) - tnlvailkr aa raknt.i; K pal se t1Ia"
a.. trav.I1l (fi,..fam. ); dormir nr lOG tra"ail (fiZ..fam.)
muDd. c:a 1IU ".",.,. CI uo ocaq (fam.) -IKl 1 1. pciDe (fis.lam.)
muDd pcIIi_(fi8.) - travliUc:r poar 11. JkUe. pourk; roi de Pnasse
l'...1(68.fam.)
.1DIUld pe,...",.. pe 6rtnci (pop.) - aUc:r ndcmcnt eu. bescpc; De pal
, boudcr.1 la taope; ea mettre .a ccep (q ..pop.); travaiUer d"ar
raclJe..p.ed. UDI dtIder (fi, J am.)
maad cfe..i iese (fig.iam.) - CII. haVel' (pop.)
muri de ciIuI4 - mourir d'c:uvic
muri CI. UDefi,., (r.,..fam.) - mourir commc u chica (fig..fam. )
mwt io /fotrN vinlei (fi,JIUD.) - De J* fure de: vicu. os; mourir
deboul (68.)
muri dc/OlllllW (fam) -la nuter (pop. mourir de faim ( fam. )
muri de ..", bw11 (b.) - mourir dans se:. li t, de sa b:llc
mat (68.) .
muri de lIfIOtU'k vioIeatl - mourir de maJe mat
muri a.lfUfllltle (fi " .rIlO.) -1DOllrir c:ommc: des moocbet (fig.tAm.)
.. -"CD.Daycr 1 mourir. taot qlJ.'oo peut. commcane
vtole tapissene, comn-.c un mt mod; s'emb&er comme UDe aoO.te
UDe malle; s'embetcr lcent tIOUS de l'beure (fig.Jam.); crevcr
d'eIlIIui (fig.); se fain:: Suei" (fig.,pop.)
a ,mult de m, DU alta (fam.) - flire desgorgea cbaudes (fi,. )
a muri de (fam.) - tirer la Iugue; avoit le bec sale (fig .,(IIO.)
a mult cu "/lItllI implcat (fig.,fam.) - partir aux fleun la p&ix claDs
IAm. (fi8.)
a o aftllYn (fig.Jam.) - erouffer uneaffairc (fig .,ram.)
152
mu"
'.'mUfC8 "qetele, JIfImnii (fig.Jam,) - se mordre. se manger, se
Mvorer les doigts. Ies poiags, Ies pouces (fig.,fIl'Q,)
a-ti mup linebG (pentru a DU vorbi) (fi g.) - aveler sa lengue (6g.)
a mup mUut care 1-1 hrlnic (fig.J am.) - mordre le sein de 5A DQUl-
rice (6g.)
a ftRItC8 din mo,Mt1l6 (lig.) - mordre li l'appAl, .. (fi g.)
rmqca cupofl4 (fig.) - mordre l beUes <teDls (fi g.)
mup jiJrin4 (68.) '""""" .. pocssleee (f'8.)
--ti muti. c.;bul (fi g.,(am.) - cba.ager de creroene (fiI _POP)
__i muta Mv.pllcjll (fig .,pop.) - reetrer do:lans, dans lecboc: abimer,
dtpader le portrait; dtvisser le tr'OfOODli qqD (fig.,pop.)
--timutllKind.' de la ceva (fig. ,(am.) - rayCf" qqcb. de ieS plpi en. de
sa memoire. de ses tablettes , de 50Il e:at:alogue ( fig.,fIlO.)
a mula ""'''Iii din loc (fig.j am.) - deplacer des
a-(i) mula ,..., mII loc (fig.,fam.) - seatir k lIpa: De pe' seDtir la
rose(68-01"'1'-)
153
I
(
I
I
,
I
,I
:1
N
se natiecu Ni,., (fi g..fam.) - am.r le eul bor&! de oouiUes .
avoir du 00l. (flg.l am.)
a un copi l di n flori (fir;.,fam.) - faire un eafant de main
galtCbe (fig.,fam..)
cufo,.cqnd ( fi g.) -accoucber .lut fers ( 6g.)
se n&1te flrl noroc - neSOlIS uee mauvaise etotlc (fig.)
a se a.JMpra cuiva (fig.,fam.) - tomber sur le poil qqn; se jeter
sur la fripetie de qqn; tomber sur le r ble Aqqn (fig.,pop.)
a DU fi niiscodt tJ/a mimil.ligii (fig.,pop.) - n'evoir pas invente le fii 11.
couper le beurre (fig.,fam,)
i se (fam.) - n oir La berfue (fam.)
.,inetaJ btzrbG (fig.J am.) - avoir rair coetecr
a o nfmtori (fig.) - frapper, tomber juste; mdtre (en picla) dans k:
mill e (fig.J am.)
o nimeri biM (prost ) (fi g.) - tombee bice. (mal) (fig.)
a nimtt1 din lac fu PUI (fig.ram.) - se uter de la poeie tnre dans le
reu (fig.,fam.); tomber de mal en pis (fig.)
a o nimeri ca IlUca-O perete (fig.,fam.) - De rimer 11. rieo (fig.); aUer
comme une begueaUD chat, comme un tablier AUDe vache (fig.,fam.)
nimeri ca Ieremia cu. gard (fig .,fam.) - 1. se Iocrrer. se mettre
le doigt dan s l'ceil (fig.,fam.); 2. UDe bourde
. ti nlrnt11 finkl din plin - aueindre de plein foucf (fig.)
a nimeri Dtrll.lI mspar (fig..fam.) - donner dans unguepier (fig.J arn.)
nota (6g.) - marquer sur IeS tablettes (6g.J am.)
cuiva buciUurik (fig.J am.) - pleurer le pain qu' oe
mange (fig.,ram.)
a numin loile dia pl!cintA (fi.!l.Jam.) - il la de
peese (fig.Cam.)
155
_.
& aD nwnira zik multe (fill..ram.) - 1 l'articJe de Il
mort (fig.,ram.); ses jotll1 sont COIll(tCs" (fig .)
o
a se sA - etred'usage
se '"" - se faire mal AUDe SituatiOII
se: cu idd d ... - CII preDdre saa parti
a se cu ,..1-prCDdn:: SOlI. mat eu peueece (6g.)
a obUp pe cine.... si-ti rdd acti vitatea - fure repeeedre du service 1
qqn
a obliga pe cineva si se: IlmihtudJ - ameaer qqn l courber l'e-
chine (fig.,ram.)
DlHti obosi C'lVierii (fig.Jam.) - ne pas se f&liguer les me-
ninge. (6g-Jam)
a oIXIPII de -.rl"fepe doeva (fig.J am) - meurc qqa SUI k:s le-
DOUA (fig.Jam.)
ob\fne ce.... cu mare obeenir.l (fig.)
a ob'M W1 porlofoliu (miniseerial) - obtellr 'lin maroquin
a ob\lne o.,kIoriI pe cale pqnicl - conqumr 'InS coup fmr (inv)
obpne o -,dOI"W scump - obtenir UDe: victoire A la Pyr-
mUI (fig.lin.)
owIllqH (fi g.) - cauouruer la k)j, (fig.)
a se oaIpllpnsbNli. de ceva - en (aire soo Ilffaire (fi g..fam.)
otupe opqziJkcbeie ( fig.) - occuper UDe pOJitioa ( fi g.)
a se GOIpa de. ceva cu prioriIak - e'cccaper deqqcb. roures .traim
ceesaetes (lin.)
ti. ocrod pecillnll - prendre qqn W1l5 son aile (fig.Jam.)
a se odIlullla"""1"l .pop.) - Itre au I.!lon,.. (out)
a- p "OC'ert, ..!fi permite U1J.fdm - se parCI" tIDC totle (u g.KOI.)
a i le oterl ceva pc la'" (lig.) - apporttt qqcb. 1 qqn sur UD plat (fig.)
se atincu NU'" Ia drti, muncind (fig_,Cam.) - pilir SUl b livre5. sur
un tnlvaiI (fig.)
157
_J
I
I
:1
I'
l'
ti
1
' .
I
r
i r
. r
,
, ,
I
I
_ cb bllicrile w.ii (fam.) - pouser an "",pir d\l fced de "'"
CCEUl, det traondJ du (fia .,fam..)
a se omori ... (fig.) - se mettre eu peine de ..,
a omori pe ciDcva in Wt4iI (Cam.) - beure.qqn 1 moo plat.e(s),
routoure(s); rompre les cOtc:s; casscr b ranI> 1 qqa. (fig. ,pop.)
a nILseomori' pentru ciMwJ lipsit de oricefI.WIl - De se lKFftzpom
sauver des cadavres (fig.,fam.)
a OII. " omori dtJpi... (ceva. ciaeva) (fig.J un.) - De pas avoir qqch. qqlli
pour w se de (6g..wn.); De pas &re sa tasse de tb!
anu se omod cufUl (fis..fam.) - eu preodre1 son atse (fis.,fam.); ac
pas se c:asser le bourricbce; ne pas se frapper, ne pas se fonlce le
poignet. k:i; pouces (fig..pop.)
a se omori cu ,"",1k."G (fam.) - se ruer au unail. l ia peine; mourir lla
peine (fig.,fam.)
a DU se omori muncind (fig.,fam.) - ne boeser que d'une mira-
belle (fi,.,pop.); alIcr doucement ea besope (fig.ram.)
0III0I'f pddMchek (puri cele) pe burti (fig.pop.) - se remplir le bidoo;
e pmir la panse; mang e.. 1 veetre dCbouloone (fig.,pop.)
omori Fremea (fi g.Cam.) - occupc:r ses loisirs; tuer le temps (fi g.)
it: osteni tklNba - peedre ioI peine
ISI
l
'i
p
prin iItlriIi fi lenipwi - se hiuer 1 fora: de ma-
goeilles (flg..Cam.)
. -1 (ceva) - peadre au DCZ (cela lui pead au bcz) (fi g Cam), courir
un daaltt(ram.); avoir droit 1 (irem..) ...
paf&e DTbtJ .pe o (fig_.fam.) - etredans .. partie (tig.)
..../ o pnlMjdu (fam.) - courir un (tun.)
a pizubl (.... pc c:meva de UD picior ta dos (fam..,iroa.) _ y avoir
dea coupl de p.cds 'fUI se pen:Ieot (fam..i 1Oll.)
....'i pipai ,"eraz (fam. ) - se. foods noe le (fig...lam.)
pipe. banii (pop.) - peumer le fric (pop.)
ba,," diD cas. de boi (fiS-J am..) _ ID.Il1gtt 1a gre-
_De (fi g.,cem.)
.-jJ pipo """""b.J (fam.) - grigool", "'" copitol (r....)
pI,. o IMftmJn (pop.) - croquer UDbCritlge (fam.)
plrioI to<oJ /lnu;" pe loc -lkher '"'" 1 tnoc
a pirUt #elttl (fig.) - D:lourir. quitlc% la sctue (fi,.)
pino dn<w"'f'lWt -._('oi, an peupmlu (fi g.)
pirea cla tn,ItiJilUJl bAl (Cam.) - avoir )'air d' noir sa aume
... puopluie (fig.!....) . ,
(a fi) pietii (a luni (fam..) - avoit )'lUr de reveair de Poe-
.... (fig.,fam.)
pirUnI pc ciDeva- Caile penclx:r la bUmc:c: du c&e deqqa (fig.)
piM pe <iocv. (pop.) - aeper le dOpoa 1 qqu (Cam.)
... (fam.) - . I'eu bettrc: .'eril: ,'tii 50Uci er alInme deu.
laydte. c:bemise , culotte (fig.,pop. )
a Du-i ,pisa de,1UtI lumii. de rumeni li de mmie, Dia dt Degm sub
IlDghie (Cam.) - se DIODqOa' <k1 qUCIHin,.t-on (fam..): le sou.ciet se
fic:bc:I', le foutre du tien comme du quart; I CII 1orcbc:r' (fig. .pop_) ,
159
.i
;
. I
!j
,
'i ;
1 .
.
,
I
I
, I
,
,
,
L .
, .
il
I .
,i
, ,
(
.. 6 ,.mI !lDp'eUI (lillJIIIL) - .. pol .-""'" Ic$
_ bIo(q.,[un.)
&-Ii pioln CDjIIl (6,.,fam.) - eu. pnuIcIIl; .. .-. ..
,ude (q.liun.)

pIstra tU,...,.,. (lia.) - COILtS\"U'.1alI' ladiltI8l:Ca; pzder. rate:r
.ar quAIII....
s*'1n: CCVII CI pe aifC moqte - prdtt .rdipeeft'l'tW'llll, ., G'I!JN! des
reliqucs
__Ii pistn .".rece (fii.) - booDcccuJt1M'PCC; pldtt la tke
fro;dc, "'" .... fro;d (Il,.,fam.)
o pip"" (lam.) _ ... p<al<hc ... _ "'"P (6,..lam.); Y1AiJ.....
ptau (fi,.,pop.); Ul voir de&ouleI ici coabn
o pip (peDln r... mari) <J>o!') - .ar ._Iepq.m (UJ); pol'" A
la cuoeroIc (fiJ..POll.) .
&-Ii ""_, ...... (fi,.) - d8_... biu.. (lill.pop.)
DU 6. pIzItporditmpn:uuI (fis.,fam.) -ne ras .voir pl'df lei cocbons
, euanbk (lig.,pop.)
perla pe (fi,Jam.) - cirer qqD; lb::ha' lea bot1e:f. ici piedll ..
qqa (fi,..pop.)
a-p permite ...1tI fatl de ciDeva - JXCIldre deslibertb evecqqD
,_ti permite tIt'i - se acirc lOUl permis
........ In aplJlU1bwe (q .,Iiun.) - p&b ...... _bie (fi,.J....)
a le petreu pe MfII'6I. mul (ftg.Jam.) - c'CII le .. dans ln
..... (fi' .)
'..... _ (fi",fam.) - _"" bieo (fil.J )
pladUl.,.,. (q.,[un.) - 1. uri... ""'""" bombe (lill.); 2 """""
du del (fi, .)
.-i .... ='* do .... (tU _ . pIocoa) ... .dan.
11Q paqUd de kuive, duu UDe pocbctte mrpnsc (fiJ.Jam.,U'OD.)
pic. in ntnJJ (6 .jam.) - dooner da.n le pumcau. dans le
ponl (fi,..lam.)
a-i plaljIMo (fi,.,fam.) - faire tih (filJ....)
'-i pica fi- grea. linia (fig..fam.) - ,voit "espiC de retea-
lier (fi'.J....)
.... defrwW(6,_) - eu. led Ddoode la farce; pay'" lea violoos;
bn: ebocoUt (fil,pop)
160
, Pa*
..
t H .... __a pIli (qJ....) - ...... bewpe faile; _qoelea
. _ tombeollOUtea r<lli.. (fiJ .,liun.)
r: pka pream1.....a1o 1aptc (fig.,fam.) - veair commc ua cheveu (des
"'.; cbcveux) IRU' la IOOpe; mivcr comme UD chien dans UD jeu de
qa;U.. (fi, .,[un.) .
pe. din lIOri. dia cer (fi g..r.m.) - tomber de soo. baut (fig.)
".., (q .,fam. ) - uri.... mal A_
de _ piooti (fi,.lam.) - piqu du aez (fi,.liun.)
..... Ia /'U'< (fi,.,fam.) -Iomber bi... Apic. pile, Apai... A_
a-P pierde ","oIa (fig.J....) - penIre la boule, le D<>d (fi,.,lam.)
.ppierde lJtIpId peolnl o fmtCe (fig.,flUD.) - perdre les pieds pourUDC
fc:rnme (6S. tu .)
a DII-ti (6g.J am. ) - prder (cue .a (ete (fig.,fam..)
&-Ii pierde plai li "'-(lill..r....,iron) - y lai..... j usqu' A.. dor-
,,;u. -.(fiJ.f"",)
&-Ii pierde """",,",' (fi,.) - perdre pied (fi'..r....)
..fi plerde CllIllpiUuI (fig..fam.) - peedre la boule. la boussole, les
p&iales (fi'.J....)
&-Ii (fi,.) - perdre la maiI1 (fi,.J..".)
&-Ii perde dincfi (fi,.) - an....1U pilq1o<mt.. (UJ)
&-p plerdeJl- (fil.,fam.) - penIre lea p6Wes (fi,.pop.). Ia ni...
nw se pIa'de cuflnd (fiS.J am.) - DC pllS avalet ses denrs quand 00
hti rape snr I'tpaule (fig.J "',,iroo.)
.Ii plenIeJ\<I<ii (fiJ.pop.) - pauma.os plumos (fi,.pup .); .. deplu-
.... (fig.,pop.)
. ..ti pierde "&'lUI (fiA: ..fam.) - ea baba. cooune deux ronds de
flan (fi, .J ....)
plerde la la o mustati (fiS',fam..) - rater d'un cbc-
"'" (fi'.J....)
.Ii pierde """IfU (q .) - penIre "priI> (fii )
&-Ii pierde _/nor".. (cIe>poo f ) (pop.) - ....""" SOI1 capi-
lai (fi,..pop.,iroo.)
DU p'a'de pe c:iaeva din tJdrl (fis..fam) - manger qqD des
yeou (fig.,fam.)
.Ii pierde _cii (fi,.liun.) - courir oomme UI1_(pop.)
p6m:1e de sub picicme (fig.,fam.) - d6:amper, filcr, se
JGvec ll.D (ied "aulre n8; perdre pied (fis_lam.)
161
..ti ptenIe,ql'&rqi' -le brCJer lea.icI (fil ..fam.)
>-li plercIo w.,.u rece (fig.) - pmft ... pIdo!cl (fig.,pop.)
a .. plercIo (a c:odlI) ai",", diII_fiP' (fig.). ac r- pml<o
.. 1'0""" de tanio (fig.)
D8 pk:rcIe cbiar tol (fam.) - anVCl' il mUe. b meables (6s-Jam.'
p pierde tiMpIl, vranea aL. - aeIIM mcme lai ta:DpI; 1...
plerdelDtld, a n-i. mai dmfBe aimic (fii.) - .'avoit plu. qwe.1ea
pour pI...... (fig..l....)
"'p pierde,.,." M CII vqbe pIe (fiJ.iam.) - se pcrdre ca pIIabrcJ
ia1dila (fig.-')
fi pImIlIl ""'" (fig.) - D'a_pIu qac ... yeu P"'" paam- (fig.)
a-i pIcrl piMibd<PoI - reser (Cam.)
a le pili (pop.) - le <bma, lellaDqDa-, p<cadre """ ta_ (fig._.)
..p pIroaI. pririIw asapa cuiva - plmta' IOD. reprd sur qqn
a pisa pe cineva (fam.) - fUre auer qqn; CUJa' b pcdJ 1 qqn;
barder qqn de .(fam.); haVel' sur ici diau'lIdIcs de qqa (6,.,1>"1"")
pIaa pe ciI1eva ""' ..... (Cam.) -............, qcp>l pied.
1 dieval el CIl voiUtre (fiz.,pop.,iroD..)
..... pe ciDeva CII rizlk, cu tdefoaoc (fam.) peadu lla IOaDdlc.
au liIq>boue de qcp> (fig.,Cam.)
a pilMII pe ciDeva 1a coIiIIIrll (q.) - aIleDdrc qqn .... ioulDam:. l 16
...uc (fig.)
1-1 ptIldI .woa:rfnI (fis..fam.) - am rcadc:z...VOUI IVCC la
lD<Xt (fig..l....)
a le pfrlI (fig.,pop.) - y pmft, y 1aiIoe< ... pIamcs (fig..fom)
a DG-i pI8ceciIIe toc ce (fam.) - ac ... lire cbaud(OIr. ac pu &re 11. -
..... de tb6 (fig.,fam.)
a-i ..... si-; """ lotA1 _ pta (fig..l....) - aUner beoope
Caire (fig.,fam.)
a ............ _ ... (fig.) - pIo= la baIrD UD .... """ ... (fig.)
a pliU "'" la ultimul _, la ... bob de bre (fam.) - pay """"''',
rubis lUI' l'ongJc. Dc-f&C (fam.)
a pliU cu de bdaidi (r.a.) - pay" ca mi<nille (Cam.)
a pliU cu ga (fig.I un.) - par 1 pix er (Cam.)
a pliU cu da btuU jomllate (fiI..fam.) - payet al c:bdI el ca AlI. ca
monnaic deIm,e. eu prolcs (fig..fam.)
a pliU <tin bazM,..,., dia pIU'Il (fun.) - pay" de ... _ (fig.)
1&
pliU _ - le fain: 1i=I'ordIk (fig.IIlDL)
'pili QI ......p ...M (4) - I , J-)'U' qqnde retom; 2. tcDdrc la
"Miede la poce (1iJ.Jam.)
pliU'" ,pute (fig.Jun.) - p<cadre ... ....".b6ea.., pIdne fi
s-(fig.,fam.); fain: lea fni6 de qqch; payer'" .......oa; por1et le
, ........ (fig._.)
pIilI odri peatrll odIi ti diDI< peatrlI dillre (fig.,IiL) ......... le mal
_lemal (fig.&IL)
pIId la Jf'fIfIN cailot (fiI-Jam. ) - payer tous k:s t:reDte-1X du
.... 1 la uial G1ie-gIiu. 1 la ....,;"" des _ jea-
dU (fig.-,)
pIlU CI'" (fig.,!ml.) - payer UIU Cu ll.a pti (fig.JUD.)
a pliU DU rfntI (.....) - pay" UDe""""", .. c:oup (pop.)
a pliU cu ..,. (fig.) - y laiIoe< la peau(fig..pop.)
a pliU (:IQva ca.trJfi indesat (ria..fam.) - k rendre bicnl qqn (iS)
a ..... 1Iri""(fig.-.) - partir .... lai.... d'_(fig.,fun.)
a pl... (Ia dnun) cu dlfel fi- cu pultel (fig.Jam.) - se mcttIe ea route
evecIoat '(]Il Nrda, tout 1011 fourbi (fig.Jam..)
a pleca cu ct1JIJdtI tntre piciOU'C (6S.Jam..) - s'ea aUei" l'oo:iUc bBsse.
IJITd
o n i
lJc. 1a qucnc entre le&jambes (fig.,flllIl. )
pleca pe 1lJIimuJ drw", (fiJ.) - filre la cabrioJc. prendrc le train pour
le bea 0;.., (fig.)
a .....Jnuu-. apo1 (6g.) - """"'" le frool. 1> l!cc (fig.)
a plece rxa..0IUta mare: - partir 1 toate (Cam.)
pIa firi. (fiJ.) - iJCC(lU,ef la poussibe de ses UQ-
_ (fig.,&ll)
a pl pe "'" (fig""".) - partir "" le dlamp; y oile< de ce .... (r....)
a pl cu _ '"P (fig.I....) - partir poCroO-aUod.
.......jaqu<t (a)
a pl... (a \IfDl) ca eia,.,.. (Cam.) - fila. partir commc ..., fIl<be;
r-rtir mmme 110. pct .ar ee taiJe cir6e (1iI..pop.)
a..; ..... .,;- _ , apo1 (fig..l....) - pn.. rtehi (fig..lun.)
a pleca k firi ptfCl (fi (l: .Jun.) - . 'embarqllCr IU' bis-
aU. (fig""".)
a pita pctai (fim.) - pIIIir ...... tambouz ni trompe:tte, lla cloche de
baU,.., dooIce (fig""".); faU< le ro.. (6g.)
a-(fi) pica lInC1fetI. Iaceva (6J.fam.) - se lai.sscr dire; se lais.ser cont
163
pica 1. '-.fjfJdf (fam.) - partii .. va<kooille (fam.)
pleda .JIfYJ iIo_" (lit) -taire poor lOll a>aValt (fig..litI.)
p1 de c_(ram.) - = de d!pil (fam.)
p1 de V'U. de 8Jlsime (fam.) - ""v,", dcmhoopomt. de
grailse (fam.);pCtcr daDs la grUne. daul 88. peau (fig.pop.)
a-i pIesDI oIInrrMl de lUfDe (fig .,ram.) - mourir de hoDte; Nister le
... (fig.,f.om.)
........ de.......,. (fam.) -d!bonl<rde _t (fam.)
..._ pe ...... (fig.) - cuser'" pioda.... cuser l qqa (fig'ram')
8C pBdW de (fig.) - ,'am,UiCl' ccmme une aolltc de pm.
derribe llDe malle; s'embeter 1 eeat IOOS de: I'bcmc; crever d'emaui;
s'CDDuya. s'em.bet cooune UD nit mort (fig.f'am.)
a se pIIrnb8 ca un leu bl culCI (fig.fIm.) - allc:r el veeir comme UD
lioDCII. eage (fig.)
pIlmba on<d(fi g.Iam.) - f.u. pi..,", Mtdar (fig..fam.)
se pUmba ca Yoda plia k:IbodI (fig.i am.) - 1. Caire l'importut; le
doDDcr des ain (fig.). se f.ue voir; 2. D'avoir ric:D.16<::ba (fig.,pop. )
pIbIae lIIIt/IIWC - pblrtt IOUtu les Iarmes de IODCOl'JI' (fi,.)
J)IfnIe ealat:riJIcj ficrbill(i - pIc:urer 1 c:haude, larmes; plcarc:roomme
UDe vache (fam. )
plinge cu lacrimi de stnge (fig.) - pleurer dc:Ilmncs de aaol (fig.)
le plinge el miena e prea dulce (fig.) - se pIaindre que 11 mariCc CIl:I
trop belje (fig.Iam.)
plfnae ca o llfinasi (fil .Jam.) - pleuru comme wae MIdl>
leillC (fig./am.)
pIiDae tu AI,hi{wi - pbutt oomme lUI vela (fi, .)
pttnae pe wmiJnll cuiva (fil.ram.) - dans le 1iJc:t de
_ (fig.,f.om.)
ploua CI. dia oofIJ, cu. ,Ileu (fam.) - plcovoir 1 cudeI, .. flota, 1
leaux,llOlmltS. oonuoevacbe qui pisse (fi,.6u.)
ploua CII U/Jfln - ..le diable taM sa femmc ct muie Il fine" (6,.)
le pIoron (in fli(A cuiva) (tam.) - *fbcr r6cbiDe; avoir 1'6dDe
OWble; fain: de< courl>ottca (fig.)
pomi cu drq>tMl. (ca odquI) (fam.) - pr<o<hc UD boii (.. ma.....)
dtpart; partii du Il<.. (du ma.v"') pled (fig./lUI.)
pomi La dnc". Ctl dlel ti cu po.n;:cl (fam.) - le meureca roaIe avec
tout IOD f<Nl'bi, avec tou.t IOD. buda (fam..)
164
pricepe
pomi CII DKIJIIWUII (fi, .) - plUtir il la de Deu (fig.)
pom (li rtltri) cujfbri la c1ipiu (fig.) - repamr <X>IJlIDe ca qu.t_
IO<ZC (fig.)
i.pomi (a pleca) cu Uei,., (fig.,fam.) - pertir d'un pied
ger (fig.1am.)
'. pomi ca dinpllfoll (fig.Cam.) -d6:nmereD romme pom les
vinl-quatre bcures dIi Mans:. ea qWllritme (fig.J am.)
a pe cueva CII ceva (fi, ..tam.) - colk:r qqch. il qqn; roUcr qqch.
sar k dos de qqa (fig..fam)
a se podmI tD ceva (fil.Jam.) - tomber fur UD cs, UD bec (fiS.ram.);
se cauer les deali aur... (fig.,pop.)
..ti poWI1 UUc de dzbuaare - essouvtr sa veageance
. . ase potrh" ca o (fig.) - aller comme un gant.(fig.)
a se potriYl ca ,,"ca n perde (fig.pop. - aDer ccmme un tablicr il une
vad>e (fig..pop.)
a povesti pe hldN. elo fir ia par (fig.J am.) - coetee .de fii ea ei-
guiUe (fig.I....)
a se priIMqI CII ua j de clrti (fig.ram) - , ' 6:rooIcr romme un
cb(eau de C8l1cs (tig.,fam.)
ase pripidl dupa cineva, dupa ceva (fig..tam.) - are ooifft de qqn, de
qqd>. (fig.fam.)
DU se cu.firea (fig.,fam.) - ne pas se frapper (fig.,fAm.)
.. a se pripidl de ris (Cam.) - rire il venire deboolonul! (fam.)
" a pndpi.ta lMerurik (fig.) - aUer pl us vite qDC lea violoDs (fig..fam.)
a le prepU de llJIIc (fig. ,fam.) - dispc5el' les battaics (fig.tam.)
a liiC prqid de drw", (fi,.) - sc:s bottes (fig.,fam)
... prqIU de_(fig) c roomr ... arm (fig.)
a prqid t.nw"" (fiS.,fam.) - lUfrid1cr. dl!blayu le tenain. lc
cluunp (fig./lUI.)
prelua ''''''14. schimbul (fig.) - prendn: la .. (fig.)
a pnznt18 pe <;iDcva. ceva tDtr--o bilftin4 Cavtnbili - prfsenler qqn.
qqch. lOU8 un JOUl 6aUmr. Caire vilir qr;pl. qqch.
a se pramll lntr--o w-.ittd fawnbill - lIlOIlIm' SOD. mcilleur pr0-
fii (fig.,fam..iroa.)
pricepe deks.bUuW (fig.Iam.) - "'" ici deuoos des
..,.,. (fig.ram.)
'65
, I
1:
,I
I
, .
J
I
I
:
prtC!pC . _
I I1U pricepe bob (fam.) - .'y voir que du reu (fig.); ne pas y oomw"tre
lUl pE< ("g.)
prtmI4pt'OlNzr&J cuiva (6g.) - Ivoie )'aval de qqn (6g.)
primi cu oJJ/dJud (cu rIceall) pe riDeva - faire bceee miae <8rise
miac) l_(fig..cam.)
prlm1 ceva firi cricn.i (pop.) - acoc:pler qqch. de boIme
guerre
primi pe ciocvaca pc drru:u' (fam.) - recevcir qqn COIDIJ1C UD. cbien
dam .. jeu de quilles (fig.J am.)
a pl1ml en pooIe JM<, (fig.) - .. prendre pour .... gr>dc(fig.)
prtml UD dIq rtte (fi g.,Cam.) - recevcir UDe bceee dwche (fig.Jam.)
primi (lovi tura) dreJt io /a/4 (68-) - ru::evoi.r eu pleiDe
joue (fig.,Cam.)
primi pe cineva pe JIlP (fig.) - recevoir qqn deux
portes (fig.Cam.)
a primi o (fig.,Cam.) - se faire taper sur les doigts (6g.,fam.)
a primlliwitllri Ia spate. n fund (fig.,pop.) - recevoir des coups
de picd au cuI (fig.,pop.)
a primi pe cineva de mat' (reg.) - ofliir le gte 1 qqn
ptiml tot felul de OQlMni - recevoir dea gens de twl poil (fig.,fam.)
primi cu TdcetIId pe ciDeva - faire grise mine" qqn (fig.J am.)
primi o .6pIlMaliJ bnemeritatA (fam.) - recevoir lK)b plKIuet. UD
(fig.fam. )
prbm ceva direct de la.Jl'rs4 (fig.) -reccvoir, tCllir qqcb. de premim:-
..... (fig.)
se (fig.) - 1. mordre 2. Caire till: (fig.,fam..); 3.
DKatcl" 11'6cbelle (fig.i am.)
prinde pc aDe"" aJ, GI'alIUlI (fig.) - !lire 'iioleao:: 1 qqa
priDde lIripi (fig.) - voler de 5C5 prop:CI aHe. (fig.)
a-i pIlDde _ (fig..c.m.)-Iombe< bi<D l '1'1" (fig..fam.)
prtnde eMa, (fig..fam.) - flire IQD. bewrc. sm magot. u pe-
10le (fig.Jam.)
a pIlDde _ (fig.) - pendn: oorps(fig.)
a prinde ciodrItuaul. prepelita. pun:caua de e<dl (r"..fam.) - AVoir
soo compte (lig.); CCll.i.r UDe belle cuite; avoir les boaes eu. buculc. A
rouleaux (fig..pop.)
a prinde pe cinen la (fig.) - rattraper qqnau toumIDt (fig.)
166
; prlDde pccineva alum/aplalMi - p'eDdrc qqn Rl le fat
.,.-/GIII a se iJlin:m.t - da poiI de la"'" (fig.);
rcoowvrer sa
polnderuol (fig..c.m.)- <i&x><...ir la _be (fig..cam.)
polndepui (Cam.) - reccevreela parole
prlade rut de ceva (fig.) - 1. uilre 1. UIlC cbc.c; 2 se piqucr III
Fa(fig.)
prinde iqurril al carul (fig.Jam.) - tentCl' l'iClpOSlibie .
a polnde (a flnpup) doi iqHui dietr-o lovituri (fig.J am.) tai.. ""'P
doob!e; tam: d ... pi.... d=. """'" (fig.)
a pIlDde fNk..Jnan (fam. ) - _pe< le ceup (fig.J am.)
prinde pe cineva la latIlI (fi ! ..fam.) -lItraper qqJl sur le (aii.
prtnde pe cincva eu nrIia-a sac (fi l.,ram.) - pmdre qqn eri. faete, la
maia dans le sac (fig.lam.)
prime ""'fie (fig.Jam.) -lr1.vainer dtt cbapeau (fig.,Cam.) .
prinde pe cineva cu ocaua mid (fig_,ram.) - attraper qqn sur le fllt;
mc:ttre qqn eu daAut (fig.)
prinde oetrlia din zbor (fi g.,fllllL) - prendre la balle au
bcnd (fig.J am.)
a polnde rlldJJcini (fig.) -.,...<h-e ..cine (fig.)
prfnrk "iIM! (fam.) - trcever le fin mot de qqch; Ee titire II
maiD (fig..fam.)
prinde dia zbor (fig., ram.) - USiT .u voi ( 6g.)
a_ le pr1pl -laiser reboi.dir (fiJo)
.. prht pe ci.Deva CII oChi buni (Cam.) - regmb CRD d'llD. boo
<rit (6g.J am.); . voieqqo lla bonDc (fig..pop.)
a pol>! chiorit (Cam.) - ..ganlcz de ttavers (fam.) .
prht crucif (fam.) - avoi:r UD :il lla polle d r.me un c:hal: avCIr
les yeu qui se croiseDt les bns (fig.,pop.
a pol>! Iuaurile priolr-o priuoIl tagusti (fig.) - ..ganlcz "'" le peUl
boot de la 1"'_(fig.)
prh1 de.1U (6g...fam.) - le prr:tKft de baut (fig.); 00Illt'mpks' du b,lut
cJea pyronide. (fig.) .
a prhl pc aoevadc.1U tDjos (fig.) - toiserqqn
alJfh1 ca ,q,e1Ml1a po8rta 8001 (fig.lam.) - ecre canme UDe poulequi
a trou. v6 un couteau; regardcr c:ommc: une vache regardc pusc:r UD
mi. (fig..pop.)
167
l
1
I
II
promite
a p-:omtte n aer, in "tnt (fig.,fam..) - promettrc phts debeane que de
pom(fig.,fam.)
a promite deYinIJ cineva (fig.,fam.) - ette un geme eu.
berbe (fig.,Cam.)
a promlte "',., de pe ref (fig.,Cam.) - promeIlre la June(fig.)
a promite lIIIU'e4 cu sarea (fig.tam)
veilles (fig.,tam.) '. - DlODl8 el mer-
a se in (fig.) - s'aplatir c:Jevant le pouvoir (fig.)
a prusti pe cmeva (fam.) - fairc toomcr qqnen bounique (fam.)
a (a spune) $#5 fi /lire (fig.,tam.) - protester A COl' et A
cn (fig.,Cam.)
a se pune la patru ace (fig..fam.) - se d6guiser en joii (arg.); se mettre
sur SOlI. trente-et-un, Aquerre q,mgles (fig..fam.)
a se pune de acord (fig.) - acoorder ses violons IeS flO1es (fig fam ).
s'ammger Al'amiable; se mettre au diapaSOD qqn(fig.) "' .
a pune ceva la activul cuiva (fig.) - mettre qqch. sur le compte de
a pune in acfbtne - Caile demarrer qqn
,8 se:pune la IIdiJpost (fig..fam..) - se mettre A coeveet, se cou-
vnr (fig.,Cam.)
a se pune la de ceva (fig.) - se mettre Al'abri de .(fig.)
a pune o afacere pe roate (fig.,Cam.) _ Jencernoe affaire
a pune pe la ambitie - mettre qqn au defi (de Caile qqch) (fig.)
a pune in tlp/ictue - mettre eu ceuvre
a pune cuiva ariciul la ureche (fig..fam.), a-I pune n pn:II_ mettte a
qqn la puce AI'oreille (fig..Cam.)
a bani la sakea., la ciorap (fig.,tam.) - mettre de l' argeat 1gauche'
se tncouer un bas de laine (fig..fam.)
a pune cuiva o barbif, un cioc (fig.,fam.) - se peyer la l&e de
qqn (fig.,fam.)
a pune la bJJtaie (fig.,fam.) - y aUer de ...
la biUaie toate economiile (Cam.) - y aUer de toutes ses
_ es (Cam.)
a se pune bine (du) cu cineva - se mett:re bieu (mal) avec qqn
a punebeie in roate (fig.Cam.) - mettre il: qqn des bitoos daDs les rooes'
tailler croupim:s il: tirer dans les pattes il:qqn; baIrc:rla
VOlr du pays Aqqn (fig.,pop.) ; briderqqn; faire 6:bec A
168
pune
.-ti pune botnJll1, gard, lacdJ la (fig.,fam.) - fermer sa boite, sa
Jnmde gueule; la fermer (pop.); tenir sa langue; y mettre un boucaon:
.taire sa gueule (pop.), sa Iangue (fig.,fam.)
pune pe cineva cu botul pe labe (fig.,pop.) - tremper une soupe qqn;
cmporter le morceau; evoir qqn; river les elous qqn (fig.,pop.);
donoer le change; donner le paquet; ne pas I'entendre de cette
.,mUe (fig..fam.)
pune:bmdul (fig.,pop.) - pendre la cremaillere (fig.,fam.)
a-Ii Pune lJurt4 la cale (pop.) - se gamir le ventre, l'estomac, la
pmse (Jq).); se taper le caberlot (arg.)
se pune io calea cuiva (fig.) - se mettre sur le chemin de qqn; couper
I'berbe sous les pieds de qqn (fig.,fam.)
pune la cale (ceva) (fig.,fam.) - mettre en train, en cenvre; tirer un
plan: mediter, minuter qqch; etre sur un coup (fig.,fam.)
a-Ii pune in co.p ... (fig.,fam.) - se mettre en tete de ... (fig.,fam.)
pune capac (la toate) (fig.,pop.) - .. pour couronner le tont"; faire
boone mesure (fig.,fam.,iron.)
pune copt1l btfelilor - apeiser les mauvaises laagues (fig.,fam.)
a-Ii pune capul ... (fig.,fam.) - donner, mettre sa tete ii oou-
per (fig.,Cam.); ficher son billet qqo que... (pop.) en mettre sa tete
sur le billot (fig.)
a-Ii pune C4pU1 in joc (fig.) - y aller de sa tete (fig.)
a-,i pune singur capul in lat, latul de gt (fig.,fam.), capul sub petra-
fir (fig.,pop.) - se mettre la corde au COlI (fig.,Cam.)
pune ctUJll inaintea boilor (fig.,Cam.) - mettre la charrue avant (de-
....) les bceufs (fig.)
a pune la ceafi (fig.,Cam.) - s'en battre l'reil (fig.,fam.); s'en soucier
comme de sa premiere chemise (fig.,fam.)
pune cellllfe in cap (fig.,fam.) - aller Canossa (litt.)
a pune la chimir (fig.,fam.) - mettre de cOte, Agaucbe (fig.,fam.)
pune la ciorap (fig.,fam.) s: se tricoter un bas de laine (fig.,fam.)
i. pune ceva in c'irca cuiva (fig.,fam.) - colier qqch. sur le dos
qqn(fig.,fam.)
pune ctHJtIiz pe spinare (fig.,fam.) - decemper; ne pas demander
IOD reste: emporter le cbat; deloger sans trompette; jouer la fille de
l'aiI; jouer des guibolles;.jouer des 18lons; gagner la parte, le taillis:
, mc:tt:re les paus Asa mettre les voiles (fig.,fam.); montrer le
eul, le dtniere, les epaules, talons; plia bagage: prendre la ele des
169
,
,
il
li
,r
I
,
II'
I
I
,
I[
,
cbam(5. le latJe, aac d IeS quiUes; prmdR:: la poadre d' e.cam-
""1<; JlI'C'Mke IeS f..... 1 pmxIre IeS ctique< el IeS cIoquco;
preudte IeS jambes 110Qc:oo; unver sa:l. lard. se AQVc:r IaUdc:maD-
dcr IOa eeste, un. prendte le temps de au cwJ de 1Uvre; tita' ICI
gu!trel, lIl:I se tilU da. fldtes; tronuer iei
cbausses (fig.,pop.)
a pune COtII7II (fig.,fam..) - cuvoyer qqn 1CorDooaiUes (fig.pop.); faire
cocu (fig.,fam.). dooner UD c:oup de emif dans le C01ttat (de ma-
riege) (POP.J....)
a se plac (men:a) Htlrd - !tre u& de toIuDer CQ
road (fig./ ....)
a pune eJ'V burllciei (fil'Jam.) - c:o.tem:r la viede gar'9OII (tam.); se
"'F
a pune c:nu:# la ceva (6a.,.fam.) - fairc &De croix Rl' qqch; (Illire 101II
deail d ... _ (fi g.fam.)
o pune in cui (fig.,tam.) - pLaquer le bonIoc: (pop.)
pune pe CflI'III - mettre au Det
a (se) pune Ia curent - (se) mcttre aU fail; (.e) mettre au per-
fum (flg.fam.)
a pune cui va Cll/iJaIIa gil (6s..fam.) - 1 qqll. Le ccr.tcall IIlI ta
pge (fi g.I am,)
a ...ne 4<1"'" pe ..... (fig./ ....) - meerele doigt "" la pili. (fig.)
a _ (fig.I "") - jooe<Ieo icmeuib (fig./ "")
pune hl - JDel1Je eli. Quse. Ar k tapi. (fig.fam. )
pune pe c:iaeva pe 4nlauri (fig..fam.) - faitt cowir qcp. (6g..f.m.)
a pane pe ciaeVi in fAtAftlplld:Mi buplinil - mdtte qqD. deftDI ie
aa:ompli
a pune (a i:nfIori O veniune) (fig.,fam.) - aUOllger la
gace (fig.ram.)
a _llIJUIltfie (fi g.) -m<We'" roate (fi g.)
.. fi ptOlIe,/luttlMJ .. bltaie (fiS.,pop. ) - se a u eI' le eu.l1 ... (fig.pop.)
pune atin /M- de tJ.t (fi, ..fam.) - mc:ttrc 1 qqD la <:ude aa
.... (fig.,fam.)
a _pn/lapi (fig.,fam.) -avar .. b<nr",,1a1aDgue (fig.,fam.);
la fcm>cr; la -.olcr (fig..pop.)
a .. paDelll pJJJ (fig./....) - .. -... mi IeS pnb (fig.J...)
pune in pnI4 pe cineva (fig.,fam.) - mettre qqD CII. 8atde; doDDc:r
(1 qqn) (fi g.); m<We ' qqn la puc.11...me (fig.I....)
17U
- - - - - - - - - - - - ----- """"
puDe aUva p.d riu (fam. ) - babi.1lel' qqn de la beIle Da-
..-(fig.Iam.); .. vooJW1 qqn (fem.)
puDt pc c:iKva dupA putU (6, .Jam.) - mettJC: qqa SOWJ lea ver-
""" (fi g / ....)
pune ceva fu pra (fil.tam) - muger Q mm::eau (fam.)
pune pe ltfrlK (fiS.,ram.) - coacher sur le papic:r, mettte ooir sur
blanc (fig.)
pune la Index pe cineva, ceva - qqn. qqch.. 1 I'indcx, au
bon(fig.)
pmeiftW - . \'Oir le (aur ll'ouvrage (o,..fam.); y lDCUre
du oi... (fi g.)
puoe la IIiIfIiJ (fiJ.Jam.) - se faire de 1& bile. da. moarroo. (pop.)
DU pune la Uri_ (fi g..fam.) - faire boa 0%11I" COQtte maQvalse for
bIDC (fil.lun.)
plDe la - mcare! .'q,rcuve
pune la tlldoi4ld - mettrc c:Il doot e
puDe o bttrdan incomodl-Icver. un (6g.Jam,.)
pune il! joc (fig.,fam.) - mcttre eu jeu (fig.tam.)
punefnj propriai peI'SOllDl (fig.) - parer de la penoanc (fig.)
puoe totul 'mi (fi g.) - menre tous les .touts dans soojea (fig.)
plDltp pe ciDev. (fig.) - mettre qqD .. capi" aur le Danc(fig.J.m.)
. -puDe laN. 6het1nf pe ciDeva (fig..Cam.) - metm: le pppiIl dcssus.
ser qqn(fig.,fam.)
.p JlUIII! WdJlIa guri (fil ..pop.) - fcnDer Ioa baile. sa boucbc; taire u
gu<1l1c; Y m<We llll -.Ia -.olc< (fi g..pop.)
pune pc liber pc ci.a:VlI (fam.) - donDcr 11 eL! des cbampl 1
qqn (fig.fam.)
pune pe cineva pe UnitI de phuirc. (fig.J am.) - mettre qqD ..
tlot (fig./....)
pune peliNI rnoartl pe cineva (fig.Jam.) -liguincz., qqn,tir
UDe voie de pn.ge ( fi g.Jam.)
pune la loc de cinste (fig.,fam.) - metIJ'e ea tw:m..eur (I a .)
pune pe c:ioeva la toc.llui. la puDCt (6J;..fun.) - lc:merue qcpa au pas.
1 sa pIa (fig.); moa<:!><>' qqa (fi g.pop. )
a se pune in locttJ cuiva (fig. jam.) - se JDdtI'e dau la peall de
qqa (fi g.fam.)
a pune la 1Mcru - me:ate qqch. . ur le mdier (fiI. )
171
.....
a pune in luminIJ (fig.) - mettre eu (pleine) (fig.)
a pune pe cineva futr-o luminIJ (fig.) - faire brller qqn (fig.)
a se puOe intr-o fumind (fig.) - se mettre eu avant (fig.)
a pune pe lup pamic la oi (fig.,Cam.) - enfermer le loup dans la berge-
rie (fig.,Cam.)
pune minua cu cineva (fig.,Cam.) - la chercber (fig.,fam.)
a pune mintea cu cineva (fig.lam.) - ne pas se mesurer avec
qqn (fig.,fam.)
pune mintea la - fain: travailler sa metiere grise (fam.),
ses meninges (fig.,pop.)
a pune pe cinevain mifcore (fig.lam.) - actioener. activer qqn
a se pune in "",core (fig.) - se meure eu branle
pune miinile pe piept (fig.) - passer de vie il trepes; recommander
SOD me Dieu; descendre la game (fig.)
a pune mna pe O" (fig.,fam.) - mettre la maio dessus (fig.)
a pune mna pe cineva (fig.) - epingler qqn (fam.)
a pune cuiva mna-Dgt (fig.fam.) - prendre qqn la gorge (fig.,fam.)
, a-i pune cuiva mina n ciuf, n cap. n (fig.,fam.) - creper les
cbeveux qqn (fig.Cam.)
pune mtmz fu foc (pentru ceva, cineva) (fig.,fam.) - en mettre
la (sa) main au feu (fig.,fam.)
a pune mna pe ce se poate (fig.,fam.) - prendre son bien ou on le
trceve {fig.sfam.)
a nu pune mina la (fig.,fam.) - ne faire ceuvre de ses dix
doigts (vx.)
a pune miM de la (fig.,fam.) - se ccdser (fam.)
a pune pe cineva munceasd1 pe daiboj (fam.) - payer en cbats et en
rats; faire travailler pom le roi de Prusse (fig.,fam.)
.a pune nasul i'n (fig.,fam.) - baisser lenez (fig.,fam.)
a i se 'pune un nod n 8]1(fig.,fam.) - avoir la gorge serree (fig.)
a pune n oali1 (fig.,fam.) - mertre dans le meme panier, dans
le mame sac (fig.,fam.)
pune obrazul pentru cineva (fig.,fam.) - se parter garant pour qqn
a pune ochii pe cineva, pe ceva (fig.,fam.) - jeter son devolu sur qqn,
sur qqch
a pune ochii n (fig.,fam.) - lcher la rampe (fig.,fam.)
a pune ordine (fig.,fam.) - nettoyer les ecunes d'Augias (fig.,lilt)
172
pune
.. peste foc (fig.,fain.) - mettre de l'huile sur le feu (fig.)
pIlDe pe cineva la plbnfnl (fig.) - ccecber, jeter qqn sur le carreau;
c:aVO)'C'l' qqn Ateee; f1anquer qqn par teee (fig.,fam.)
puoe pe cineva IaJHlmilll cu o de pumn (fam.) - envoyer soe
boJDme' dame ("'I!.)
pune Iapdslrare - mettre soos globe, saus vePe (fig.,iron.)
...... pepicoore (fig.,fam.) - menre sar 1'00, debout (fig.,ram.)
se pune pe picioare (fig.,fam) - se refaire une unre; reprendre du
pail de la bete (fig.,fam.)
pune picionll n prag (fig.,fam.) - mettre le boIA mettre un frein
(fig.)
DU mai pune piciorul undeva (fig.,fam.) - ne plus remeure les pieds
quelque part (flg.jam.)
a punepiedicQ cuiva (fig.) - faire un crocbe-pied Aqqn (fig.)
punepile cuiva (fig.,fam.) - pistonner qqn (fig.,fam.)
punepirostriile (fig.fam.) - aller i l'autel (fig.,fam.)
a pune cuiva pistolul n piept (fig.,fam.) - mettre qqn le pistolet sur
la gorge (fig.,fam.)
pune pe plan (fig.) - mertre sur le m&ne rang [fig.]
... pune poft4-n cui (fam.) - pouvoir toujours se l'accro-
eber (fig.,pop.); en faire son deuil (fig.,fam.)
pune pe cineva la popreali1 (pop.) - coffrer (en prison); mettre a
l'ombre; encager nn oiseau; mettre qqn en lieu sr; mettre sous les
venous (fig.,pap.)
a DU pune pret pe... (fig.,fam.) - faire bon marche de (fig.,fam.)
a pune pe cineva la post (fig.) - infliger qqn un regime
peinsec (flg.)
a pune Iapunet (fig.) - L en rester Il; couper court (fig.) 2. mettre au
poiDt (fig.); rappeler qqn il.l'ordre
a pune ceva ta punet - L mettre en etat (de); meure bon ordre 2.
remetlre les pendules il. l'heure (g.Jam.)
pune pe cineva tapunet (fig.) - remettre qqn Asa place (fig.)
se pune iapunet, a umple o (fig.) - combler une lacune
a pune punetul pe ..i" - mettre les points sur les "i"
a pune PUlca la ochi (fig.,fam.) - coucber son fusil en joue; epeuler
son fusil (fig.)
173
a punr cui va rafa n bm\e (fi g..fam.) - jeter 1 qqn le ebat eux
jambes faire enlb:ser une faute 1 qqn
a pune pe roau (o afacere. o nlreprindere) (6g.,fun.) - mettre une
affaire. une eet repeise sur pied, SUl k:s rails ( fig.,ram.)
a pune uue pe rani (fig.Jam. ) - remuer la COUIean. le fer, le poignard
dan, la plaie (fig. ,fam.)
a i se pune cuiva soarele drept in piept (fig.,fam,) - avoir la friogale
pune mari n cineva - mettre de grands espoirs en qqn
pune mari speranle ntr-o - caresser de grandes espe-
rances (fig.,fam. )
pune spinarea la (fig.) - mettre le pequet (fig.,fam.)
11 pune CC\' . n spinarea cuiva (fig.Cam.) - menre qqcb. sur le dos 1
qqn;jder 1 qqn le ch.at aUI jambes (fig..fam.)
a pune stluiJ4 la ceva (fig.) - faire bartage A (fi , .)
a pune slal'i14gurii (Iig.) - leD.r sa laague; Iermer, taire sa {l:lleU1e; taire
SOlI. bec; fermer SOlI. clsper (fig.,fll.m.)
'a pune la sti/pttl infamiei (tig.Jam.) - d oua au pilcri (fig.,fam.)
pune singur ItTeangul de (fig..fam.) - se menre la coeee an
COlI (fig.,fam.)
a pune (o pe Iilpd (fig..fam.) - menre (uee qeesuoe) sur le
tapi s (fig.fam.)
a se pune pe tTeabd (fam.) - secouer ses puces (tig.,fam.); se mettte A
I'ceuvre
a pune IlmiJrul (fig.jfam.) - aider i la tche (fig.,fam.)
pune l'ia/a la (fig.,ram. ) - tirer sa demiere car-
toucbe (fig.,fIU;ll.)
a pune o ,orbii (fig.,fam.) - gli uer un mot I'oreille de
qqn (fam.)
a pupa n/urui pc cineva (vulg.) - cirer. 16cber les bones Aqqn (pop.)
a pul'C't'dfo grea (pop.) - avoir avak: un pepin (arg.)
a purla un tut (fam.) - desosser un texle (fig.J am. )
a se puN cu (udoritat e - agir ro mailre ( fi g.)
purta Cl'llcea (fig.) - porter sa croix (fig.)
a purta Iwnea pe degete (fig.fam.) - se paya la (etc des
gens (tig..fam.); ,' avoir AI'esbrouffe (fig.,pop,)
a se purta de la egal la egal - de pair A (fig.,fam.)
a se purta/rumos cu cine va - avoir des bootes pour qqn (fig.,fam.)
174
purta din gurif n ( fig.,fam.) - aUa de boucbe A
<Rille (fig.Jam.)
se purta cu (fi g.) - preedre des geti (fig.)
se JMlrb ca pe molid lui ..pop.) - se ccenporter comme tu
_pIIY' ronqWl (fig.)
pliUCUi\'8ptlNJl4Jlk (fig .,pql.) - vouoo mal de lDOI1 Aqq_ (vx.)
purta cuive pic4 (fig.J am) - sevoir mauvs gre ! qqo; en vouloir.
tenir rigueur qqn (fig.); eourrir des rancunes contre qqn; garder uee
denl Aqqa (ftg.,fam.)
a-i purta cuivaponos (nv.) -cu avoir apres qqn; prder a qqn un chien
de sa cbleene (fig.,fam.)
a se pwt.a ca un $Olrop (g.Jam.) - se conduire comme tu p8)'s
ccequt s (fig.,fam.)
purta !imbetel" cui va (fam.) - avoir de I'humeur contre qqu; garder
un ctdee de sa chienee Aqqn (fig.J am.); CII vouloir. teuir rigueur l.
qqn
putea si i se IU'IlIIU orice D spinare (fig..fam.) - avoir bon
des (fi g.,fam.)
pulea si tzf"'J'Ie muh 'ii bine (fam.) - pouvoir tccjoers se taper (fam.)
DU mai punde biM (fam.iroo .) - se plaindre que la mari6e est trop
beUe (li!.)
DU mai pulea de bucurU - dCborder. ne plus se scnlir de j oie; ltre au
comble de la j oie; &re de joi e; se de j oie (pop.)
nu mai putea da napoi (tam.) - aneindre le point de non-retour {liu.)
a nu le mai putea duce (fig.,fam.) - en avcir plcin le dos (fig.,fam.)
a pulta s-e lase balti (fig.,pop.) - pouvcc bien laisser la
porte (fig.pop.)
DU nlIli pulea de picioare (Iem.) - ne plus pouvoir mettre UD pied
deVl.Ilt rautre; ne plus ses jambes (fig .,f.am.)
t nu mai putea deplU:fisN14 - s'emW:ler comme un cat mort. rommc
UDe croOtc deniere UDe malle (6g.,pop.); secher sur pied (fig.,cam.)
nu mai putcs scdpa de. (Ccva) (i ron .) - avair moit !o qqch. (irou.)
a nu putra s1l1ji la doi stApini deodatA (fig.,fam. ) - ne potl'.oi.r etre li la
foi s au COOl el au moulin (fig.,fam)
a nu putea .1a locului (fig.) - avoir la boogeotte (fig.,fam.)
nu putea slIferi ceva - avoir une s.& nle borreur deqqcb.
nu putea slIferi pe cine va -De pouvoir seotir qqn (fam.); prendre qqn
ea grippe (fig.)
175
po....
a nu pute- si rodI in ochi pe cineva (fig.,tun.) - avoir qqa. ea abomi-
na1ion (fam.); De POUVolr voir qqn al peieture (6g.J am..)
a-i putrnJ pe UDdev. (fig.,fam. ) - laisser ses guetIes quelque
part (fig..f"",.)
a-i pul! t"1Tl ca un cana l, ca o hazna (vulg.) - avoi r avale une cheise
percee; avoir wsst le pol de cbambre dans la conmooe (vuJg.)
.. PUtf ca un hoil (fig.,pop.) - ne pas sentir la rose: seatir I'bomme; avoir
mange see pieds (fig..pop.)
a PUtf de-i lUlSul din loc (pop.) - fouener le nez; couper la
gueule (fig..pop.)
a-i PUti picioarele (pop.) - sentir le pied de meaage. le pied de rnesse-
ger (lig.,pop.); chlinguer arpions, de I'ortell (arg. )
a de la o pOfllt (pop.) - couper la cbique aquinze pas (fig.,pop.)
a-l rlhufl4rea (pop.) - tuer les rooectes IU \'01; . Voie I'baleine
crucile ( fig.,pop.)
a IMJlI ca lln /4p (pop.) - sentir le boec, le {!OWi SCC. le lapin (pop.)
R
a rasoU o (pop.) - bidonner un tmvail (fig.pop.); faire qqcb. li.
la va-vite (fam.)
rata viola - manquer sa vie (fig.)
a Du1 ribda inima (fig.,fam.) - ne pas avoi r le cteur de __o (fig.J am .)
ribda in - preodre soe mal ea petience (fig.)
rid tu,.. degeaba (fig.J am.) - perdre sa Slltive (fig.J am.)
a ricn ca din gur6 de (fig.,fam.) - crier conune un putois (fam.)
se rkort (fig.,fam.) - d6charger sa rere, sa bile (fig. ./ am.)
__Ii ritorl inima (fig.,fam.) - roulager son cceur (fig.)
rimne balI4 (fig.,fam..) - lomber a I'eau, dans le lac (fig.,fam.)
.. boun, cu buzele umOate (fig.,rarr".) - resaer, eu-e cboco-
lat (fig..pop.)
a rimfne co.p de (despre actori) (fig.) - garder la veoette (fig.)
a de oJruJd (fig.,fam.) - J. manquer le coche (tig.); ore eu
reste: 2. rester eu panne, eu plan; etre toujours i\ la remorque (fig.);
ere eu perte de vitesse: rester Ala traine (fig.,fam.)
a nu dator (fig.) - ne: pas eue en reste (fiIl')
DU rimfne tktot' cu (fam.) - evoir la langue deli6e, bkn
peedue, readre UDe feve pocr uo pois (fig., ram.)
rimfne a. latknJisl (6g..fam.) - rester coert, hibe. , ..pop.);
beer d'admirat:iOll. (6g.J am.)
.. rimine drept ca bradul (fig.,fam.) - ne pai perdn: un pccce de sa
.mile (fi g.)
a rimlne in drum (Iig.) - resta eD cbemiu, eo recte, eu. plaD (fiS.). al
carafe (fig., fam.)
rirnfM pedrunwri (fig.) - kre sur k: (fig.,fam.); o'avoit ni feu
oi beu (fi g.)
rimtne/alif (fam.) - coi.ffer Sainte Catherine (fig.)
177
rim/ne
a rimine cuJund#I@:ol. n izmene (fi g.pop.) - se retroever en celeccn,
ee slip (fig..pop.)
a-i rinine D 8l (fi!..pop.) - resier lJJIo sur k cceur (6g.JAm.); rwa
efi travers de la gof$C. sur I'e&acmac (fig.pop.)
a-i rimfne mJK:area n KI (fig..fam..) - manger la soupe 1 la gri -
mece (fig.iam.)
rimne cu 61UfJ clsca1l. 14b""'. IIUlI (fi.!.,fam.) - rester baba. bleu.
ccerr, sootne, sar Le flanc. comme deuxroods de fIan: tomber sur le
e ul; eu baver (fig.pop.); .voit de quoi tombee lla reaverse (fig.Jadl.)
a-i rimine cuiva i nn14 la ceva (fi ,:..fam. ) - (apa dULs l' a:iI
qq.o (fi,;..fam.); tenir 1 tur ( fig.)
rimfne iMft de parale. lelter (fam.) - l:lre Jessiv6; &Te raide comme
llD pasr.e-1acet (fig.,pop.)
rinu"ne in izmeM .pop.) - se retrouver eli (6,s.Jam.)
l lai (fig.,fam.) - rester sur le carreau (fig.,fam.)
a ca de kmn (fig,,fam.) - rester roi (fig .J am.). comme une
souche (fam.)
a Iiti!rd moart! (fi g.lit.) - &re, rester lettre moste (fig.,liU.)
'a mascd (fig.,fam.) - rester court; eu rester babe (fjg.,pop.)
a moflu: (fam.) - rester bredouille, gros Jeea comme de-
vant (fi g.)
a rimfne IWMlluflkvl (fig.) - rester sur sa soif, IUl sa Iai m (fi g.)
rimfne pa/ efam.) - rester sec (fig.Cam.)
rimine pnplu - ea bevee des roods de cbapeau (fi g.Jam.)
a rimfne stan! de pitllTd (fig.Jam..) - 1. se cuiruser OODIre
qqn (figJam. ); 2. !tre cbanf;t CII. stame de 5e1(fig..ram.)
rimine sUJpII pe JilUalie: (fig..fam.) - 1'e$Ic:r mailrc du ter
rai n (fig.,fam.)
a ca vitelullapotro1D noo1 (fig.,fam.) - CtR: comme uae poul e
qui a troovt 1l.D couteau, qui a CQUvt I.D eanud. dc:1i ttufs de
rcgarder qqn rooune "-De vacbe ref;arde Wl trai n (fig.,pop.)
/J41. cAzut in fund (fig .,pop.) - resta' assis (fiB.J am.)
a rimiDe cu zile (fif;..ram.) - en r6::bappet
a riN D4"1nC pc: ciDc:va (6g.) - blc:sset qqn au vif (fig.)
a rinl cuiva Gl1tOt"UI propri u - Aqqn l' or gueil, I'amour prop-e
inima (fig.) - danner un coup au (fig.)
178
; riposa intru Domnul {lit.] - , 'endormir du sommeil de la tombe, du
fO(IlIDci l du Jaste (lin .)
. Ie rispindJ eu "*lZf4 fulguului (fig.Jam.) - 5e rtpandre COIIU1lC UDe:
trmnle de poedre (fig.,fom.)
ISC rispfndl CI. pecitlp.ea (pop.) - faire I.aCbe d'huHe (fig..,fam.)
rjspfhltl Ull. %FOII - fai re courir UD bcui.t .
rkplid cu monedl pc: cineva (fig.) - readre la paroUe:. la
p]OQn.a.ie de: sa fiece it qqn ( fig.Jan\.)
rispJ.ndc cu de xlU'tJ (fiB.J am.) - repoedre du boul des
(fig.)
rispundc in doi peri ( fi g.ram.) - rtpoodre eu oonnand (Il g.)
rispUMe TdspiJ:al - repccdre carrtment
rMpUnde: imedial pc: to" - rtpliquer eussi-sec ( fig.)
ristilmid adevlJrul - teusser. rarder la vtrillS (fig.)
risturna cu susul in j os (fam.) - mcure sens dessus dessous
p.'lUd t"llJiluI in (fig.J am.) - remuer, entoncer el rerceraer k
couleau dans la plaie (fig.)
a ri.wlla (fig.,fam.) - se: dccner de l'air (fig.,ram.)
in lume (fig.,fam.) - se: pousser dans le monde (fig .,fam.)
a riJbI pri n mutu (fig.) - avoi r l' me chevi tlee au corps (fig .,fam.)
ac cu .._(fig.,fam.) - poner le fer contre ... (fig.,fam.)
se rizaindl - revenit sm sa d6ci sion; se raviser
a se rizvritl - rearesser la tel e (li l ,rllDl-)
are-b'-Uta pe cineva (lit.) - la\et la m6n0ire de qqn lk lout re
proch' (fi g.,ti' .) .
radute pe cineva pe dnntult oei billJ (fig.) - remettre qqn sur la
bunne voie, SUT ks rails (fi g.)
raduee pe cineva pc: lillUJ de: plutire (fig .,fall\..) - remeore qqn l
110< (fig.,fom.)
a reaUza o per/0ntUJJt/4 - cre\'er Le pb rond (fig.J am.)
" fi rw - battre sa coulpe (liu.) .
a recUf'Je la (oate ",ijloouk - faire ren de ,out: bois (fig.)
recurge la rlJzboi (fi g.) - faire parter la poodre(fig .J am.)
se rcdutt la zero (fig.) - se riduirc lr. neant (lig.)
se reI.te (fig.) - remoot er la pc:nte (fig .,fam.)
.,i rcf'ace vitJla (fig.,fam.) - refaire sa v; e (fig.,fam. )
rd'u.za o -rfiJ comandat! - laisser uae marcheadise pom compre
rd'uza o ofert4 - deeli ner une otfre
rJuza si J1rMH.!cil pe cineva (fig.Jam.) - refuser sa porte A
qqn (fig.,fam.)
rdntra n gropi (fig.,fam.) - renuer en grce, dans ies boenes grces
de qqn(fig.)
a rdua eonl'n'S4/ia, convorbirea - reccrocber les vagons (arg.)
a din propria-i ceRUJd (fig.,lit.) - renertre de ses cen-
dres (fig..JiU.)
a DU rmun18 la locuI du pentru nimic in lume. pentru lot aurul din
lume (fig.,fam.) - ne pas donnu sa place pour un empire, pour un
boulet de canon (fig.,fam.)
a repeta iAJistenl - ne pas se fain: faute de tipeter
a fftPCClare"da jocuiui (fig.) - ja uer le jeu (6 g.)
a nu respecta (o o lege) - faire line entcese A...
a respecta cu sfinlenie ceva (8.I1l .) - suivre qqch. Ala lenre (fig.)
,a respinge un CQtulidat la examen - refuser un candidat: coller (un
e le ve) AI'examen (fam.) ,
a nstablll calmul- ramener le calme
e-i rrlezI ",,,,hHl, (fig.) - cccper bec el cegjes Aqqa (fig.)
o reteza (fig.) - couper COUJ1 (fig.)
se rtinle din afacrri - se ranga des bllgnoles (arg.)
a se ninlle in c:aTtJPdfl la. Ln co4.itoml (fig.) - rearrer dans sa
coquille
I1IposibUal (imn.) - mcure un I;l:rain de sel sur la queue d'un
oi seau. d'un momeau (fig.,fam.,iron.)
a nu nJekagtJ - ne pas artiver Ay voir elair (fig.)
a se (fig.) - renvoyer l' ascenseur (fig.,fam.)
a revedea ceva de la cap la coadA (fig.) - reVQr qqch. de bout eu.
boul (fig .,Iam.)
meni din hoaI4 - reprendre du. pail de la bete (fig.,fam.)
a-p reveni inftn - reprendre ieSesprits
. i revml ,raiul - retrouver I'DU,e de la. parole
a rn't'hl pe liniIJ deplutire (fig.J am.) - refaire smace (fig.)
nvenlla maldJ (fig.,Cam.) -1aI1re1' au bercail (fig.J am..)
a ftnmla l'iaJ4 (fig.) - revenir Sel
180
ride
. rezrD'W peretil (la dans) (fig.J am.) - Ieire tepissede (fig.)
...fi ridica pe cineva in OIlp (fig.,fam.) - se mdtre qqJI. 1dos (fi g..pop.)
ridka alfUIol (fig.J am.) - redresser la tever le nea (fig..fam.)
ridica coodtJ (fig..pop.) - Iever la caisse; aUumer. ello flammer un
mec (fi g.,pop.)
nu ridica nici un tkget (g.Jem.) - ne pas rcmuer le petit
doigt (fig"!,,,,)
se ridica mpotri,a cuiva (fig..fam.) - se toumer contre
qqn (fig.,fam.)
ridica miJn&q4 '.fig.) - retever le t!8DI, le defi ( fi g.)
se ridica prin proprii Je.i mijlooce - eue le fils de ses I%UVre5 ( fig .)
a ridica mino asupra cuiva (fig.,fam.) - porter, lever, la main sur
qqn (fig.)
a ridica moralul cuiva (fiS-.) - regonfIer le moral a qqn Iflg..fam.)
ridjca lUUul (fig.) _ afficher des prttenlioos (fig.); la
cree (fig.,ram.)
a se ridica in capul oaselor ( g.fem.) - se menre sur SaD seant
a i se rldlea pdrul (fig.,fam.) - .. ses cheveux se dressent sur
la tele " (fig.)
.: ,. ridica "nlal (fig.) - mocter les eecberes (fig.,fam.)
ridica pe cineva in sUl,i (fig.J am.) - cbemer les louanges de qqn;
parter (fin au piuacje, au," nues: tresser des COW"ODDes Aqqn (fig.)
ridica rldcMra prea 5U$ (fig.) - placer 1. barre un pee trop
baut (fig.,fam.)
a ridica ,4lu1 ( fi g.) - leveJ le voile. UD coin du voile (fig.)
__ti rlsca liberraka - jouer sa liberti: (fig.)
rlsca"uIM (fig.jam.) - jouer, risquer la. peau (fig.,fam.)
ride in barM, pe sub pe i nfundate (fam.) - rire dans sa
berbe, sous C8flC (fam.)
ride de greulJ4i (fig.) - se faire un jeu des difficulti:s (fig.)
a ride cu ,ara pin! la urechi ( fl,Dl.) - rire de: loutel $CoS rire
oomme nne beleine (fig.,fam.)
rfde din tosl! iIfima (fa.m.) - rire de bon c:mJr. se dilata la
rate (fig.,pop.); !ioe tenir les cOtes (fig.,fam.)
ride cu 14ni"u - plel.l.r de fire
ride IJIintqte (ftg.,fam.) - lire du boul des dents. comme fariDe.
comme safm (fig.,ram.)
181
rid.
a ride cuiva in nas (fig.,t:am..) - rire au nez de qqn; nartuer qqn;
regerder qqa $OUS le nu (fig.,ram.)
$trimb (fig.,ram.) - tire jaune (fig.fam.)
a ri'vnJ la ",,_/ altui. (mv .) - convoiter le bien d' eutrui
a. p ro.ade coakie pe (fig.), a fi colegi . user ses fonds de
culoee sur les memes bancs (fig.fam.)
nu mai rU'j1 de nimic ( fig.) - avoi r recte boole bue ( fig.)
ai'Of. pinA ia , fT/1I1Il rhilor, pi:ni-o lJ1bul tx:hiJor - mugir j usqu'eex
oeejues, jusqa'au blanc des yrox; piquer un fard (fig.)
rotunJI6uCtlla de pAmint. averea (fig..fam.) - arrondi r soc dwnp.
u fort une (fi g.Jam.)
a ruina pe ci ueva ( fi g.) - roager qqn j aaqu ' Aros (fig..ram.)
a rupe re cineva n lKJJm (fig.,fam. ) - casser le coc qqn; teure qqo 1
plaies cout ures; roua qqn de coups; pas ser l tabac {pop.); trave tucr
les cxeleues a: Qqn (ar g.)
. i rupe cuiva cWluMle. coastne (fig.,pop.) - batt re qqn comme pt-
tre (pop.)
rupe cOiukle cui va (fi g.Jam.) - tri coter les c6l:es l qqn (fig.fam.]
ati in ceva (fi{!: .,fam.) - se casser les det1u sur .(fi g.JMtl.)
a ruptlanneclll- rompre le charme
a-Ii rupt' de la , um (flg..ram.) - s'enlever les morceaux de la
boccbe(lig.,fam.)
a rupe Wma trgului (Iam.] - le faire aI'epare, tt l' esbrccfe; ea meure
plei e la vue ..cam.)
a o rup: cu lumeu (fig.) - di vorcer d'evec le monde (fig.,fam.)
a se rupe p&llind ... (fig.,fam.) - se feadre de ... (fam.)
rupe ceva ca diD suflet (fig.Jam.) - les lcbec (pop.); les c.Bvoyc:r
evec un taece-pierres (fig.Jam.)
a rupe cuiva (fam.) - frotter les omlles .\ qqn (fig .,farn.)
s
.. saluta n dreaplil in stiu@:a (fam.) - disuibller des cocps de chapeau,
des saturs
a salv81lfXlrefliele (fig.) - faire bon visage; ,arda, menager, saUVC'( lft
face, les apoerences (fi g.)
a salva }l(: cineva de la lllizm e- arrecber qqn lla
. -l
i
salYRpielea (fi!.,fam.) - sauver sa tate (fi g.,fam.)
a salva ce se mai poak (fig .Jam.) - seuver les meuhles (fig.Jam.)
a satisf'lKe pe cine va - en doener ii qqn poor 50Cl (fig.,farn.)
savura succesul - c:roquer le succes bcl les dents (fi-g.Iem.)
.. a mpinge pe cineva (ntr-o fUDC\ie, .
la cowte tcheUe1 qqn (fig.... ; mdUc qqn ea meure l qqn le picd
li I'etriec (fig.,fam.)
a pe cineva (fig.,ram.) - rirer dans les jembes de qqn (fig.Iam.);
faire UD lravail de termi te (fig.)
a-i sip8 cui va t rocpa (fi g.,fam.) - coeper l' hc:rbe sau, les pieds il
qqn (fig.)
a-ti singur tTOapa (fig.,fam.) - creuser sa fosse. sa lombe (fig.)
.. pe ci neva (fig.,fam.) - UD .....00; sonoer les d oches II
qqn (fig.,Cam.); chanter Ramooa 1 qqn (arg .)
a ca (fig.,fam.) - boodir, sun auter, tress.auler
a bdJaie (fam.) - se N U sur qqn
a uri peste col (fig.,fam.) - &!passer les homes (fig.); fOK"er la
dose (fig.)
a in foc pentru ci neva (fig.,fam .) - se couper e n qu.atre pour
qqn (fig.,fam. )
a (fig.,fam.) - 1. courir le faite des fredaines ;
2. faire le mur (fig.,fam.)
a de gtul cuiva (fig.,fam.) - se preudre au cou de qqn (fig.)
183

a-i sirllftMllanIl (fig.i am.) - piquer sa cnse, SOlI breuf; se mertre eu
boule; pRnn La. mouche (tig.j am.); devenir cbevre; la rrcever mau-
veise; l'evoir sec; grimper au cocotier (fig.pop.)
a-i repede ttUlllanll (fig..fam.) - monter cornme uae soupe au laii ;
peeadre la mouche poer un oul. pocr un non (fiS.,fam..)
a de la "naia Qlta (fig.fam.) - Iaire du du B cerre eu
B moi ; saurer de braJK:he eu branche; perler bloos rom-
pus (fig.,ram.)
a in ochi (fig.,fam.) - tomber SOUi les sens; crever les
yeux (fig.,fam.)
a-i sirl tond4ra (fig.,pop.) - devenir chevre (fig.pop.)
a se de bine (fi g..fam.) - se plaindre que la mariee est trop
belle ..ram.)
a o deJa (fig..fam.) - noyer la poisson (fig.. fam.)
a se sdld. n bani ( fig.fam. ) - nager dans la prOSperil&, rouler sur
('CI( (fi g.); remuer l 'ergenr, 1'01' la pelle (fig.,(am.)
a btnl7lQ (fig.ram.) - sauver la face (ti i--J am.)
va de hekd (fig.pop.) - s' en sortin se sortir d' affaire; se urer d'uu
mau vai s pas; rctomber sur ses pattes (fig.,fam.)
a a!ciula pc ( t ig..fam.) - perdre., manqucr une occasi oo (fig.)
a de cin-;va. a se descotorosi (fam.) - envoyer 11 la A
Pampelune (fi g.,pop.)
a privire degete (tig.Jam.) - glt sser entre les doi gts comme UDe
anguille. comme une couleuvre. comme un poisson (fig..fem.)
a (fig..farn.) - lirer d'affaire (fig. ,fam.)
a numai cu frka - en etre quitte pour la peur
a-I gura (fig.,fam.) - ne pas savoi r teoir sa languc (fig.,fam.)
a ;#!/b'n (flg.,r.un.) - sorti r, s'ca tirer 11 bon compte; eu et re
quitte 11 bon l"OOlple (fig.ram.)
a St'ipa dia a da chix (fig.Jam.) - peter dan! la maia (fig.pop.)
a stipll o azie - gcher UDe occasion; manquer le coche (fig..fam.)
a nu scipa ocazia - saisir la balle au bood. l' occasion aux cbe-
venx (fi g.l am.)
a-i scipll ponu;,helul (fig.l am.) - lcber UDe hourde (fig.J am.)
a scipll onSlrfnsoofT (6g.) - se donnel du cbamp ( fig.,ram. )
a lNjar (fam. ) - eJ) r6chapper; se tim d' a!faire, d'un mauvlUs
pas; retotuber sur Sel palles (sur ses pieds) (fig.)
184
prinurecIDk acului (6g.J am.) - I'&bapper be1le(fig.fam.)
... dpll "lOr" (fig.) -e ne pas l'emporter au paradis (fi g.fam.)
cu rUlflJ (fam) - avoit la vie sauve
pe Ula din dos (fig.J am. ) - sorti r par la petite part e (fig..fam.)
,..tdpa dintr-un ril6par (fig.,fam.) - se smir gucpi er
.d.pI cu tilt' (fig.Iam.) - avoit la VI e saa ve; I echapper
" beUe (fig.fam.); ea recbepper (fig.,fam.)
apire mintea (fig.Jam.) - ecre eveille comme une ponee de
, souris (tig.Jam.)
a se sddmha in bine - chenger de poil (fig.,pop.)
a se sddmba lafapl (fig.) - changer de visage, de couleue (fig.)
achImhafoaUJ. (fig..fam.) - renverser ta vapeur (f1g.,fam.)
II acblmblllfllJt:QVd (lig.J am.) -Ioumet bride; tou mer c.asaque ; retoer-
eer ioa veste; virer de bord (6g.J am.); dceeer UD coup de berre (fig.)
sc:hbnba Dl'ientarea - cbenger de cap (fig..fam.)
IChImb. p/m:4, vorba (fig.i am.) - varier la sauce; changer de musi -
_ de di,,!,", (fig.tom)
sdtlmb. pJJrereIJ despre cineva - revenit sur rompte de
qqu (fi g.)
.ti schImba pieka (fig..fam.) - fare peaa neuve (fig.)
a le sc:htmba .,ifzind cu ochii (fig.,fam.) - cbanger 11 vue
d'a:il (fig.,lam.)
a se schimba cum bale vntul (fig.fem.) - virer a tout vent ;
toumer au moindre venI (fig.,fam.)
schimba vorba (fig.) - dttourner taconversation
a le schimba de la o ti la alta (fig.,fam.) - changer du jour au IeDde-
maia (fi g.lam.)
1 se sdUod (fam) - faire la bouche en orur (fig.,fam.)
1 abfIri pe guri (fig:,farn.) - par ler pom ne riea dire, a lort ee i
traven (fig.)
mai SCQ8U: un ban de ici. de colo (fam.) - fsite de la gr.tlle; grapi l-
b (fig.Iam.)
1 sc:oatebani din buzunar (fig.,fam. ) - eu cue pour scs mus (fig..,fam.)
,. seoate Ixuti din piatrA seBcl (fig.,fam.) - ecor cber les poux pour
eu avoir la peau (fig..fam.)
185
seoate banii. chelluiJID (tig.Jam.), pirleala (fi g.,pop.) Ieireses
Crais; reeuer dans SOlI argenl. dans SC$ frai s, dans ses depenses; y
trocver soo. cocrpee (fig.,fam.)
a sOOIIle pe cineva ba.Jma cunrl (fig.Jam.) - blanchir. dOdouaner
qqn (fig.)
a scoate pe cineva din boii lui (fig.,fam.) - Iaire sortir qqo de ses
gond< ( fi g.Jam.)
seoete ceva diD bwflJ (fig.,pop.) - senir qqch. de la
mancbe (fig.,ram.)
scoate ceva din C4p (fig.,fam.) - rayer qqch. de sa ruemoire. de ses
papiers, de ses rebteues (fig.ram.)
a o scoate la capiJI eu bani i (fi g.) - boecher 5011 budget; Jui lOdrt les fkll't
boulS; s'ea scetir (fi g.Jam )
a nu o smalt la capiU cu ci neva (flg.jam.) - ne pas eu vecie il. boul
qqn (fig. ,ram.)
a scoale aJwJflele din foc cu mi na altui a (fir -.fam.) - ue-r ies merces
du ren; se servir de la patle du ebat pour tira les marroes dt,
reu (fig.fam.)
a scoale pe cineva din cireulofk ( g.Jam. ) mettre qqn sur uae vo-e
de garage (fig.,flilll.)
a scoate pe cineva la (fig.fam.] - reduire GqD IA
ext re mite (fi g..fern.)
scoate cuiva fi dinpi din (fig..fam.) - menre qqe sur la
paille (flg.,fam.)
a scoale dinfue pe cineva (fig.) - pousser qqn li. boul (flg.)
a scoate/OI: pe DAri (fig.,f.1l. m.) - ctacher .:tu feu (fig.t.m.)
8. scoale n - stparer la paille des m-. 1tSel 11:' pa des
cboses (lin.)
a scoale ghearele (fi g.,farn.) - avoir bec et Dor-Ies (fig.)
a scoale gologanii (fig.,pop. ) - les al[!.ner (fi g.pop.)
a seoale pe cinen de la grru (fig.J am) - dCpttrcr qqn (fig..fam.)
a scoale pe cineva din impas (fig.,farn.) - pouuer lla roue (fig.jam.)
a scoal(' la i.,eu!d - mettre eu evidence
a scoale pe cineva din 1U:'urcdtJlrd (fi g.,fam.) - tirer qqn d'af-
faire (fig.l un)
a soo.le la liman pe cine\ll. ( fi g.,ram.) - lendre la perche li
qqn (fi l: .Jam.)
186
a scoale Iimbd de un cot (fig.jam.) - urer la lae gue; travailler comme
1lDC de somme, comme un bceuf, comme un negre (fig.,fam.)
smalt la (fig.) - tirer au clair (fi g.)
scoate miJioune din ce va (fam.) - fai re ,.Il " zeros (fam.)
scoale din minJi pe cineva (g.Jam.) - tourner la lele qqn; faltc
perdre la rai son a qqn ( g.Jam.); les bai ser, les brcoter. les ces ser. fes
cbauner, les gonfler , les umer, Ies pejer, Iesrper ilGn; f.lire bisquer
qqn, Iaire toumer qqn ea bourrique (fig.,pop .)
seoateceee c uiva pe MS (fig.Jaru.) - reprocber un service a qqD; f.aire
payer cher (flg.); falre gricf Aqqn (ng.jam.)
a scoate n;.;lJl (fig.,farn.) - pointer son nez (fig.,fam.)
a scoate NUul afar! (fig.,fam. ) - menre les pieds dehces (fig.)
II secere pe cineva din noroi (fig.) -tirer qqn du rui sseeu ( fi g.)
a scoate ochii cuiva (fig.,fam.) - 1. le faire l'epare, a t'esbroufe. A
t'estomac; en meure plcin la vue, erre (un) m'es-tu-vu (flg.fam.); 2.
faire des reproches; chen:ber des poux .. qqn; jeter au nez
5COaIie panglici pe nas - 1. fain': des tours de pesse-passe:
sortir UD lapi n de SOI) chapeau (fig.J am.); 2. faire le boniment
a scoale paI'Q1e grele (fi g.,pop.) - cracher de l'argent (fig..pop. r. se
fendre d'une sornme (fig.)
sroalepif/4ri4 (i n semn de admirati e) (fig.,fam.) -.tirer SOQ chapeau
1 qqn (fi g..feru.)
scoale cuiva pdr alb (fig.,fam.) - en faire voir de t cer es les ccclears
1 qqn (fig. ,Cam.)
li scoate la pensie - meure ala retraite
a din pepeni pe cincva (fig.,fam.) - faire mousser; faire mooler
qqn l l' arbre (arg.); faire sorti r qqn de ses gonds. bi squer qqo. (pop.);
courir sur le qqn (fi g.,fam..)
li scoale Utt pin (fig.,fam.) - tira de\u, dix moutum d'uQ sac, du
memr. sac (68.)
al!iCOalepislolul fId sta mult pe &nduri (fig.,fam.) - a voi r la gcbeue
facilo
KOIIe pe cine.... din piw (6g.,fam.) - enkver le pain de la bouchc
1 raire pemre l qqn son emploi; IncUre qqn ala porte (fig.,fam.)
sroatepfrleala (pop.) - y IrotlVer $On oompte (fig.,fam.)
8COIlte n nlilJ(fig.) - mieux marquer (fig:.)
scoate $4hill (6g.) - metlle IIU veat,. sabtt an dair (fig.)
187
....te
a scoate linU1JiU pe cineva (fi g..tam.) - mettre qqnen ecbauffer
la bi le, ies oreilksl qqu; metue qqn bas de soi (.6.g. Iaire cbier
qqn; cesser la coailles ia qqn (vulg .)
scoate scntei (fig.,ram.) - faire des etmcelles (fig.)
a scoale pe cineva de la suflet (fig. ,fam. ) - rayer qqn de ses tablenes.
de ses pepiers, de sa memotre. de 500 catalogue (fig.,fam.)
a scoate din (i(ini pe cineva ( fig..pop.) - jcter qqn bon de lui, bJp de
ses goods (lig.Jam.)
SWIlIle 11ll1ul din cieev (fi,..,iua.) - Ieire suer qqn ; Iaire SUCI" le:
bocmocs; mettre qqll. sur le flanc; fain: bever; faire le coup du prcsse
cill'OQ (fig.,fam.)
a scoate pe cineva vinora-: t a ire pcet er le chepeau Aqqn (fig. , ram.)
a DU scoate o vorM - ne pas desserrer les dents (fig.)
a scoate cuiva vorMle din cu (fig.fam.] - fairc parler qqn
grande peine, Al'arracbe (tl g.Jam.)
a scormoni in Ilmoi (fig.) - remuer I'ordure. La boue ( fig .,f:am.)
I scormunl in "iata cui..'a (fig.) - fouiller la v'ie de qqu ( fi g.,fam.)
a nu scormoni U IW14 (fi g.) - laisser dormir. De pas riveillcr Le ebal
qui dort (fig..fam.)
a scrte mt.lcufalun! - pisser de la copi e (pop.)
I scrie negru pe afb (fig.) - merrre unic sur blanc (fig.)
a o scrnu (fig.,fam.) - faire un feux pas (tig.,fam.)
a scuipa in blid (tig.fam.) - cracher dans la soupe (fig .,fam.)
a-IIi snxlpa bojocii (fig.,pop.) - eu baver (fig.pop.)
a-ii scuipi! pl4mInii (fig.,fam.) - cracber ses poumoos ( fi g.,fam.)
scuipa n sfn (fig.,fam. ) - cocj urer le meuvals sort (fig.)
a i se scula (\l1lg.) - noir la trique (arg.,vulg.)
a sescul. cu dosul n sus, cu f aJD la cearceof. cu nasul fii pernd (fig.)
- se lever du pie<! gauche. le cui le premier; vair son cuI eu se
levant (fig.,pop.); eleede mauvai s poil (fig.Jaru). d'uue humeur mas,
saCIaDte
a se scul. cx:bl:.lI. cu gdinile ( fig.Jam.) - se Iev . vee les
poules t fig.J am_)
a se scul. cu hMhumii (fi g.) - se reveiiler au petit jour. au peti t matill,
AI' aube,lla poiDte dujoor
se scul. cu ttOapIetI. i n cap (fig.,fam_) - Slre dn matio; se reveiUtt des
pottOIl- minet, des potron-jacqud ( fi g.)
188
.. __ _ ._ _ simti
.- - -",-""' -mpi la liJri{e (flg.Jam.) - faire des ecoeocues de bouts de
cbandeUe (fig.,fam.)
i se scurge ochii ceva, cineva (g.Jem.) - lcecber sur
qqch, sur qqn (fig.,fam.)
a-i scurta cui va (fig.fam.) - arracher la vie A.qqn;
envoyer qqn APetras : Iaire la peau. fairc passer aqqn le gout du
plin (fi!!.pop..)
a-i scurta cuiva cojocul (fig.,fam.) faire peendre la Jliqueue A
qqn ( fig .,pop.)
a-i scurta cuiva g heare/#! (Ii !!..Iam.] - I.:Oll pcr a qqn bec el 00-
(Iig..f3Il\.)
scurta zile1e (fi g.Jam.) - creuser sa fossc, sa tombe (fig.)
a-i scutura cuiva de praf (fig.J am.) - secouer les puces a
qqn (fi g.,fam)
a scutura ulrat/illl pe cineva (fig..fam.] - secouer qqn conune un pru-
nier ..fam.)
li. i se seca ochii de plins (Iam.) - De pas avoir asscz de ses yeux pom
pleurer (fi g.)
a semna in (J lb - signee ee blanc
a servi cuiv a 1000 ul pe ae-o gultJ (fig.) - besog nc, le
trav-ail, les morceaux Aqqn (fig..Iam.) ; ameuer qqch. a qqn sur un
plateau, sur un plat (fig.,fam.)
a sriirima fanfUriie (fi g.) - rompre les chancs. les licns (fig.)
a se cu perna (fi, .J am. ) - avoi r un coIloqllC avec SOD tra ver-
sin (fig.ram.)
(fig.) - semit le roussi (Iig.)
zilele (fig.J am.) - scs jours (fig.Jam.)
a pe ciOe\'Bcu (fig_,flUD.) - grignoler qqn (fig.j l.m.)
a inima cuiva (fig.) - crever le creur il qqn; fendrc. saigoer qqn;
arracher J' me Aqqu (fig.)
1. nu se simti in apele lui (fig.,fam.) - ne pas a re dans son as-
siene (flg.Jam.)
1. se slmp t!gal cu Coeva _ se seoli r de plein-pied lIVec qqD (fig.)
1. se ioformlJ. - el: re d'al taque (fig.J am.) .
1. simti on goi n (fig.J am.) - daquer le hc=c (fig.pop.); avoll"
uoe peli le (. im ( fi g.)
simti o freulD.lt! in stomltC (fig.) - .voir un pave sur l'estomac (fig.)
18"
simti
se la Iar,ul - bre aI' aise
a nu se slmlf la Impl (fig..fam.) -c ne pas ea mener (fig.,fam.)
slmlf lmitUrtl (fig.) - accuser le coup (fig.)
a se simll cu pe cAci ulA (fig.,fam.) - se sentir cccpeble, vise;
"qui se sent moeveux. qu'iJ se moucbe" (fig.,fa.m..)
a se CA in api (fig.) - are ceeace \ltl pcissoe dans
I'eeu (fig.)
a mai sbnJf picioarele de (fig.,Cam.) - evoir les jambes
comme du (X)(OO; ne plus se senur les jambes: en avoir plein les
j ambes (fig.,fam)
ceva pe propri a &OI piele (fig.,fam.) - clre paye pour le S8-
vci r (fig.)
a DU se in stare ne pas s'en sentir le courage
a se la strimtoare (Iig..fam.) - ne pas en mencr terge (fig: .,fam.)
a se CA un fulg (fig.,fam.) - se sentir leger cunune une
plume (fig.,fam.)
a se vinovat - se sentir en faute, coupable
a nu se sinchlsl de ceva (fam.) - s'en moquer comme de eolin- tampon;
se soucier de qqch. comme d' uue guigne (fig..Iem.) : s'en battre I'ceil:
s' en balancer ( fig..pop.) ; S' CD soucier comme UD polsson pourri d'une
pomme. comme de SA premiere chcmise; u'en avcir c-ue (tip-.,ram.)
a i se balDmiJUU (fig.,pop.) - ne plus etre dans la course {fig.)
a nu slibl pe cineN (fi g..fam.) - ne pas lcher qqn d'uue semelle: ne
pas lche1- les basL:et s 1 qqn (fig.,fam.)
a (fig.J am) - talsser aqqn la bride sur le cou (fig.jarn.)
a nu din ochi pe cine...a (fig.,fam.) - garoer qqn li. vue (fig.); tenir
qqn al'reil (fig.,fam.); ne pas quitlo: qqn des yeux
a (fig..fam.) - dc:sserrer I' etau (fig.J am.)
a sloboli o ploaie de - defiler SOD chapelet d' iaj ures
a slujj drept poraran (lig..fam.) - .voir bon dos (ram.)
a ceva (fig..fam.) - obc.cnir qqch. li. 1' lUTIlcbe (lig .)
a smulge pe cineva din ghearele cuiva ( fig.) - alTacher qqn dC$ griffes
de qqn (fig)
a smulge pe cineva din ghearele (fig.) - arracher qqn des br:as
de la mod (fig.)
a snopi pe cineva n Mtaie (fig.,fam.) - passcr qqn tahac (fig.,fam.);
tanner le cuir qqn; abtmer qqn (fig.,pop.); rouer qqn de coups (fig.)
190
, ,pai.
se ocoli blUicul pAmD:tului (fll .i am.) - se regarder', se COIl1C'mpier
t k nombril (fig.,fa.m..)
"'1IIOCOd el e duminiaJ in zi (fi g.) - croire quc e' es dimanche
IOUS les (fi g..farr..)
, eoma pe cmeva - mettre qqn ea demeure de
.a lOllda tlremtl- titei' le terrain (fig.)
'a lIOI'bI curiltu1e cuiva (fig.,fam.) - e:.:re peadu aox jevres de boire
les peroles de qqn (fig.Jam..)
.llOI'bI pe cineva lin ocJd (fig.,faIn.) - meager q<J1 des yeux (6g.,fam.)
50SI eu /JiIU (fig.) - ernver li. bon port (fig.)
a-i AOsi cui va H3,./ (fig.J am.) - im al'erticje de la mort (fig..fam.)
.. sosi re llefHUd netam.-nesam - amver comme unCbiCD dans un
jeu de quilles (fig.,fam. )
al!Dil in pluton compact - arriver dans un moucboir (fig.sport )
a SO'illa sJKlrluI tirgului, a zi dupd Scripturi (fig.,fam.) erdvec
t evec les pompiers de Nanterre, comme les carabiniers (fig.,fam.), au
MaJ(nificat (fig.jitt.); voler au secours de la victorie (iron .)
sosi cu sufletul la (fig..fam.) - arriver afranc etner (fig.,vx.), a
boul de souftle
sud n fir indian, in monom - erriver it la queue leu leu
sosi la Iane (fig.,fam.) - arriver lur le clou (arg.)
a sperge banal (fig.) - feire seuter la b8nque (fig.)
,sparr;t bwba (fi g..fam.) - erever, vider "abces (6g.)
;-. se aparxt in aIptIl pUva (fig.fam.) - pllyec les pcis casses ; servit de
flire les frais de .(fi g.)
.i 8heafa (fig.,fam.) - rompre la glace (fig.), c:i&&iper la
g.
a 1WnJfO - crevcr le plafood(fig.,fam.)
...f i spaI'f:e pieptul (lg.J am..) - se euser la voix; s'epoumonner
spar'lC' rimpaml1, urechile cuiva - C8.f0i0C7, dtcbim' les orci lles l qqD
se spila pe mUni ( fi g.) - selava les maias de qqch. (fig.)
se spiJ de pdazle (lig.) - se rdaire UDe virgini tC (fi g.); le
vid l bomme (fig.Jitt.)
,a ...... fH'lin4 (fi g"pop,) -Iev" le<amp ( fi g,,fam,)
o ruJiM (fig.) - Iaver un afront. UDe injure (fig.)
se speria degeaba - avoit plus de peur que de mal (fig.)
191
speli
a se speU muncind - s' abmtir de travail; se crever au travail; mourir il.
la peine (fig.,fam.)
a DU se speli muncind (pop.,iron.) - ne bosser que d'une mirabeUe; De
rien se cesser (fig.,pop.)
a sprijini, a o politicd - donner son avall UDe politique (fig.)
a se spulbera n ..nt (fig.) - s'ea aller eu. fum6e (fig.)
a spumega de furie - rouIer des yeux furiboods; booillir de 00-
lere (fig.,Cam.)
a spune adeJ14nll sus tare (fig.,ram.) - crier la vmte
a spune adio (la ceva) - en faire son deuil (fig.)
a spune ba albiJ, ba (fig.,fam.) - dire blanc el (Puis)
noir (fig.,fam.)
a spune brafoare (fig.) - racoeter des craques (fig.)
spune curilllui (fig.) - avoir son mot It dire (fig.)
a spune deschis. drept, verde 111 fafli. de la obrrIz. pe fleau (flg.) -
annoncer la couleur; ne pas envoyer dire; dire tout net; dire SOD fait il.
qqn; dire tout de go, vertement, sans ambages; ne pas mcher ses mots,
son opinion; anuoncer la cooleur; lcher son paquet il. qqn (fig.,ram.)
a spune doar ... (fam.) - dire qqch. histoire de parier (fam.)
a spu.ne nfel chip (fig.) - dire. repeter suc tOO8 les toas (fig.,fam.)
a spune ceva din fir in (fig.,fam.) - cceter qqch. de fil en ai-
guille (fig.,fam.)
a spune cuiva gQgOfi. 11IOfi pe gTOfi (fig.,fam.) - bourrer le crne A
qqn (fig.,pop.); conter des lanternes, des sornettes (fig.,fam.); dire
qqch. Amots couverts (fig.,fam.)
a spune ceva cu gura pe (fig.,fam.) - dire qqch. Amots cou-
verb (fig.,fam.)
a spune multe despre ceva, cineva - en dire iong sur qqch, sur qqn (fig.)
a spune lucrurilor pe nume (fig.) - appeler un chat un ebat; appeler les
choses par leur nom (fam.)
a spune ceva pe ocolite (fig.) - parler mots ccuverts (fig.)
a spune ceva flri (fig.) - dire qqch. sans detours (fig.)
a spune (ceva) n'stnga dreapta (fig.,fam.) - crier qqch. sur tous
les toits (fig.,tam.)
a spune verzi uscate (fig.,fam.) - parler de la pluie et du beau r.emps,
du sexe des anges (fig.,fam.); se donner une culotte (fig.,pop.)
a nu spune vorbd mare (fig.,fam.) - .. il ne rautjurer de rien" (fig.)
192
sia
'JPIIDt cuiva douA l'Ot'be (fig.,tam.) - dire un petit mot
(fig.,fam.)
,orb< fu vint (fig.,Cam.p) - perler ee 1'';'' (fig.,fam.)
fu.,-. - rester surla toucbe (fig.,pop.)
fu "".... Iui (fig.,fam.) - tenir "'" quant-l-soi (fig.)
... in b'irlogul (fig.lam.) - rester dans son trou (fig. fam.)
cu lJnIlele tncrucif8le. cu mfioiiein sin - avoir lei pieds
,'.aickeles; se les rouler (fig.,pop.); rester les bns cWls61 (fig.); pelgnel"
ii la sUafe; ne rien se casser (fig.,tam.)
... cu bIUta la soare (fig.,fam.) - faire son 1ezMd; se preiassser au
(soieil comme UD lezaro. se la couler douce (fig.,tam.)
i sta pe un butoi cu pulbere (fig.) - marcher sur des charbons erdeats,
surla cord. raide (fig.)
in oaleo cuiva (fig.) _ marcher sur les plates-bandes de
qqn (fig.,fam.); se mettn: sur le chemi de qqn. faire obstacle
qqD (fig.)
de ctIpUl cuiva (fig.,fam.) - 1. etretont le temps A; ne pasquitter
qqn d'une semeUe; 2. etredans les jambes de qqn (fig.,fam.)
a. pecapul cuiva (fig.,fam.) -1. vivreaux crochets, Acharge de qqn;
2. rompre la tele, bassiner, cesser les pieds Aqqn (fig.,fam.)
a-i sta capul la ... - avoir I'esprit ...
a SIa in capul mesei (fig.) - occuper le baut baut de la table (fig.)
a sta la cd/durlclJ (fig.,fam.) - meuer une vie douiUette (fig.,tam.)
sta cot la cot fig.,tam.) - rester cOte c&e (fig.,fam.)
sia la craIiJI1 (fig.,Cam.) - Cairo la popote (fig.,fam.)
a sta numai la cnIti{iJ (fig.,fam.) - !Ire ues popote, nes pot-au-
feu (fig.,fam.)
sta cu degelul in guri (fig.,fam.) - ne rien faire; coinccr la
bu1le (fig.,pop.)
sta cu dos.l (fundll1) in doulluntre (fig.,fam..) - nager entre deux
eaux (fig.)
a-i sta cuiva ca dracu' (fig.,fam.) -alItt commeUD tablier Aune vacbe,
comme UD fanx col A une veche, comme des guerres A un la-
pin (fig.,Cam.)
a nu-i sta nfire (fig.) - ne pas etre san fait (fig.)
a sta tnjirea cuiva (fig.,fam.) - etre de son oaturel (fig.,fam.)
193
I
I
1,
,1.
; I
I .
1: "
SIa
stii ca o ,tJiItd pkJUaI..I (fam.) - !tIe triste comme llJl boond de
nl11 (fi.@.,fam..)
a SIa peghimpi, '"'"j/IroIk (fig.rom.) -ltte",,,bcharbooa_;
se lmir 1 quacre; are 5Ur le, gri) (lig.,fam.)
a DU sta mult pe rinduri (fi g.t am.) - ne p8llantemer (fig."fun.)
a-i sta cuiva ca un gullOi in ochi (fig.,fam.) - etre une made pour
qqn (fig.,pop.)
a sta cu gura pe cineva (fig./ am.) - etre (toot le temp) .pres
qqn (fam.)
.i 5Ia ceva.1a itcim4 (fi g.J.-n.) - avoir. prcodreqqcb..l CtttD' (fig..J am.)
a "tii de IeIfUl TInase (fig., fam.) - Ctre. rester comme une soecbe (fi , .)
a-i sta pe liJJtbIJ (fig.lam.) - avoir un Dl()( sur le baut de la langee:
)' avoir sur la langue, sur le bord des levres (fig..fam.)
a DU sta cu miinih iuauelfate ( fi g..fam. ) - ne pas rett l'&JIPe au
pied (fig.)am.)
a DU sta cu miinile in sn (fi g.Iam.] - ae pas fiche (fieber). ne pas en
foutre une secousse, une rame, une datle ; se les rouler; aveir UD poil
dans la main; croiser les bras: n'avoir jamais riea Caii de ses dix
doi gts (fig .,fam.)
a sta pe WU4 chk tk CIlIU (tig.,ram.) - Jl1lITCber sur la ccede
raide (fig.,fam..)
a sta cu p4trunjel pe burti (fig..pop.) - fumef k:s mallVCS Pfll' 1.& raciDe;
manger les pisscnlits par la racine (fig..pop.)
a N . A-i poccoavele (fiS' ,pop.) - ICICOUCI". raidir le jar-
rct (fi g.pop.); f; baJlJel' les mouches; faire leS pc:til S paquetl (arg.)
a ou sta in picioare (a fi incredibil) (fig.JAlJl.) - ne pas lenir de-
bouf ( fi g.)
a sta pe picioarek sale (fig..fam.) - voler de sa; propres aiks (fig.)
a sta laptnd4 (fig., ram.) - avoir l'a:iU la (fig.,tam.)
a sta inpreQjma cui va (fig.,fam.) - se tenir 1 port6e de qqD. (Og.lam.)
a sta popnd!u (pop.) - rester comme UD piquet (f.am.. )
.i sta cuiva ca &an'a-B ochi (fiB.Jam.) - ten: 11 beIe de
qqo (fig.) am.)
a sta infre pl!lttu ,dnduri (fig.Jam) - cloal! enuc quaIIe
s' babiller de sap D( fi g.,pop.)
a s t8."';'n/S (ram.) - etresage commc 1lBC ima,e (fiS-); se tCllirooi; De
plU ciUer devanl qqD (fig.)
a sta Iablo" . Jealdn (Cam.) - garder la pose (Og.)
194
.
.; .
.... Ia tadJ,k. III 1dV'4f, U JNlHlti (ram) - tailIc:r tIDC be-
..... (fig.fam.)
... tii ..... (fi , .Jam..) - se tmir 1rouvat (fi g.)
i...ca rqad 11 pIMIb. 0001 (fig.,Cam.) - kre rommc UDe pouk qui
UD ccateau; ccmme unc vecbe regarde pesser. un
..... (fig.,fam,) .
.-ti lItipfnlftlriG - II.valer sa cclere (fig.)
.oi Ideii. oclriJ in ap (fig.,pop.) - L De pas .voit les yalX daJu; .Ia
pocbc (fig.) am.); 2. avOO les yeu phu gnads QllC le venire; lm-
_ i bIan<: (fig..pop.)
.ldId pe ciDev. in lJiJJaU (fam.) _bfInre CXJIlUIle p1Altt; puscr qqa. l
tab8c; l'OIIlpfe les c&es; secceee les pucu 1 qqn ; battre1 pWes coe-
mres: metm qlJl eli compofe (fi g.,pop.)
sd1d o IiMhl - 6corchcr UDe langue
ddItfIIlTa cuiva (fam.) - abimeqle portrait). qqu (fis .,fam.); casser
la figure, la gueule. det'oocer la frimousse, &e portrait aqqu (fig.,fam.);
mettre la gucule eu. pao,lOllf1es 1 qqn (fig.,pop.)
sltml biJlulialo - menre la puce aI'oreille 1 qqn (figUam.); dooaer
ltte trop poli peor tire bnnnel. (fig.)
aUhIIdorifI/tJ aliva - AIIwner le <bir de IRU ( 6g.)
lIt..-ce pe ciaeva de ukimul ..,. (Cam.) - aiper qqo. 1 blaoc (fi,.)
s10llJu htuti de la ciDeva (fam.) - tirtt llDC eeoee 1 QqI1; lircr llDC
pInme de 1'a;1e i qqn (fig..pop.)
'a.p stoaru cnierii (fig..flJD.) - ,'ingbUer 1; le CUlCI" II le
m:uJa' 1c caveaa (fam.); le mtllrtt la c:ervelk, m6-
ninges (fig.,pop.)
slofllrce crurii (fig.,ram.) - ne Pa se fatiguer les mI!-
lUng.. (fig.,pop.)
IItoafU pe cineva ca pe o 1IJnItie (fam.) - presser qqu romme UD
atroD (fig..fam)
a ........ r.'<ineva pln.Ila ultimapi<>ltlW(fig.,fam.) - preoser
el jeter I -.. (fig.,fam.)
se - .'empIoyc:rl...
a _In__-raDe _ (lin.)
a Itreau'a tlII nrrtM I- urechea cuiva (fig.) - couJtt, gliuer 1lD 1DOll.
r"";lle de qqo (fi8-)
stI'ecura o ptirin (fig.,ram.)- couItt un a:i1, un regard (fig.J am)
195

..p strica pra degeaba (fam..) - puier 1 tia mar, lu rocber, 1 ua
soanI (fi!.,fom.)
str1c:a orz"l pe gitte (fig.,pop.) - jeIcr des perlCl au cocboes, aUI
pourceaux: tirer sa poudre alU moineaux (fig.Jam.); prtIenIer des
noisc:Ues .. ceux qui n'ont plus de dents; faire de la boWllie pour jes
cbats (fi,..pop.); Alaver le lete d'UD ou perd sa bsive (arJ.)
astn<apKqo (fig.,f....) - gichet le miUer (fig)
se sttka.. se strimba de ris (am) - se tCJld.re de rire (fig.JIIIll.); se
fClldre la gK:U1c. 11 p!cbe. 11 pipe. la pomme; se tordre les
boyatU (fig.pq'J.)
strta. inXUl'd dt nt.DIe gun. (fiI-lam.) - crier 1 crier
S1D' les toits (fig.ram.)
. .. (') . .. .. ,
a 8""5& CUIva .....-..-. lam. - eDer gare "..CUIe-con
qqn (fig.,fom.)
striga al-i6par8iJ un:cbile (fam.) - pousstt UD coupde guellle(pop.);
crier 1 tlJe.tete (fig..lam)
a strimba din nas (fig.) - faire la pimace. Ia moue; ncever 1 rcdire:
Iaire la boocbe ea cui de pooIe (fig.,pop.)
lNJnJ albi peorn zile aegre (6,!'.) - garder UDe poire pour la
soif (fig.) -
a st.ri'Dge buni la ciorep (fig.,faIn.) - meure de l'argent 1 gauche; mettre
du fain dans ses boees (fig.tam.)
as'ringoMierih _il (fig._.) c se t'eccrocbe- (fig._.); compter
1 un sou pres; se montIa rqardant; repn:b 1 la depense; sem:I" !ei
e<nIom de la bo<a>c (fi!.,f....)
stii. c-' (fi,.Jam.) - fure sa pekJle (fig.,fam.)
astrfnae pecioeva in elfiltli (fig.flDl.)-racnre qqD IUU la selette(fig.)
.striDae CWYQJUI (68'.pop.) -le ICttClIaoeiJ1ture. le ventre; se mettre
la ceiDture (fig.Jam..); se m.salie flire tiDtin; se mettre la
tringle (fig.,pop.) . . . .
Il se strfnae de pe Jru"",ri (fig.) - faire ODe fiu (fig.ram.)
a i se striftlC' W"." (fig..tam.) - IVoir le ettllI leII'C (fig.)
o strlnoe laba cuiva (pop.) -1= la cuilIet Aq<Jl (pop.)
.Istrfnce pe ciDeva opilKllJ (fig.jlOL) - l:trc dus sa petits sau-
tien (fi!.,fom.)
stringe tf1wblrih (fig.) - le sener les roudcs (fig.); ICmlIes rangs
0-1 .lIfDe in ""'" (fig .,fam.) - """" lea f..... (fig.,fam.)
196
....
JIri'n&e IlInIbtd (fiBJam.) - serrer la vi5 i qqn; I'eSICII'tt lc:I bou-
Ioos (fi!.,fam.)
Itringc pe ciDeva cu. "II' (fig.Jam.) - mcttre qqn aa pied du mor.
forcer la maia A qqn: fcecer qqn dans ICS dcmien recancbe-
ments (fig.Jam.); cuisina qqa (fig.Jam.)
studla (ceva) - se penc:her sur (fig .)
a.ltDd1a 1. nce (6g.fam.) -et&m.na 1 repo56e (fig.)
...bUnLa mai bine - marquc:r mieux
o aad.,.,..J cuiva (fig.,f....) -l<lW1Ia la t<te AqqD (fi!.,fanL)
.p!lUd pl (J'riviDd inapoi) (fig..f.am.) - ee dl!vi .... Ia tite, le
... (fi!.,Cam.)
IRId li a tn\lUti pe ciDc:va (fig.tam.) - Iaire tourner qqDea bourri-
que (fig.,fam.)
a suferi ca UD ine (fi$..tam.) - &re malade comme UDe bete; avoir,
tprouver UD mal de chieo (lig.)
R1I'erlllD q-esstlyer UD revers (fig .)
a ...rerl o in/rinpre zdrobiloare - se captaJer armes el ba-
gages (fig..fam..)
a JUf'erl cu NK11IItan - preDdresoo mal ca pedeece (fig.)
DU sun. (61.) - se tenir coi. (fig.)
sufla n fundul Ctl1ei (fig.pop.) - elmee la bouteiUej &re pom sur la
bouteille (fig.,fam.)
a..n. cuiva locIIl nti (fam.) - sonfl'1a' la vedette 1 qqn (tam.)
aliUfla cuiva ceva de sub NU (fig.Jam.) - sou.fflct qqch. 1 qqa (fig.)
a DD ..n. o .or6lJ (fig.J,am.) - De pa dire UD tmltre mot; Ile 5QUfI1er
... (fig .,Cam.)
a ca ua btuYu. ca o suplil'l (fig..fam.) - boire comme UD U'OIl.
oomme ttDe (fig.fAm.)
a flUge ceva o dari cu lapkk mamei (fig.) - '1lCa' qqch. avec le
W' (fig,Cam)
a suICpe cineva la mJJdMVtl oaselor (fig.,fam.) - 'uccr qq:o jusqu'l
la IJ)(r1Je. jwqu au demier- seu (lig..fam.)
a IUte la doul oi (fig.Jam.) -1Il.l1I.gCr 1 deux, 1 pluste.n. 1 to.a ;ea
tite1iers; fate d'lIDe fine dea.x geudret (figJam.)
ail:csul ,llple la cap (fig.iam) - se payer 1lD coup de
SAD! (fig.,fam.,iroa.)
.1 suoa capul apl (fig. ,ram.) -aYOirWle (!te sus cerveUe (fig..tam.)
197
'I"
, I
,1
i
,
,
,
I
! I
supira
a-i suna ceosuI (fig.) - SODDer le glas (fig.)
a-i suna cuiva ,c1ndura (fig.,Cam.) - etre cloue entre quatre
planches (fig.,fum.)
a se supira (fig.) - ne pas apprecier .(fig.)
a se ca r4carul pe sat (fig.,Cam.) - booder tort contre tous
a nu suporta - supporter mal
a supraveghea pe cineva (fig.) - avoit qqn dans le coIbma-
teur (fig.,fam.)
a se supune a cricni (fam.) - obr au doigt el. I'ecil (fig.,Cam.)
a suride ca IaJotograf(fig.,fam.) - sowire cheese" (fig.faIn.)
a suride mlnzqle (fig.,tam.) - sourire mi-figue. mi-raisiD (fig.tfam.)
asurfdecaoreclam4 (fig.,Cam.) - sourire "gibs", ..colgate" (fig.,Cam.)
a cererea, propunerea. candidatura cui va - appuyer la demande,
la proposuioe, la candidature de qqn
a sustine cu - affirmer mordlcus
(fig.,fam.) - u'aller que d'une jambe, qne d'une
patte (fig..fam.)
se "lOT (fig.,faIn.) - avoir I'epiderme chatouil1eux (fig.)
a tlefW pe cineva (fig.) - decresser, degrossir qqn (fig.,fam)
a o (fig.,fam.) - prendre la ele des champs (fig.,tam.); jouer la
, fille de l' air; foutre le camp; mettre les voiles; les mettre en vitesse;
tirer ses cbausses; anacher une (la) cassetole, un bidon; se donoer de
l'air; jouer des fltes; prendre la tengenre. le large; faire le milr; se
faire la cerise, la beue.Ie malle, la valise (fig.,pop.); mettre la cle sous
la porte (fig..fam.)
se pe bot (fig.,pop.) - s'ea retourner evecsa courte boare: adieu
Berthe; faire buisson creux: rester le bec dans l'eau; avaler le gorgeou;
etrecuil:(fig.,pop.); l'avoir dans l'os (vulg.)
a cu buretele (fig.,fam.) - passer I'epcege (fig.,fam.)
r. ceva diDminte (fig.) - tirer le rideausur qqch. (fig.)
a o cu banii (fig.,fam.) - lever le pied (fig.,pop.); manger la
grenouille (fig.,fam.)
a o (fig.,fam.) - s'ea al1er, filer, partir AI'anglaise;
. prendre la poudre d'erounperte (fig..fam.)
a o pefU1'f (tam.) - mettre la cle sous la porte, sous le pailIasson;
se tirer eu douce; partir ala cloche de bois (fig.,pop.)
a o lterFrepede (fig.) - filer vapeur; s'enur UD pied chausse
el 'autre DU (fig.,fam.)
a o cit ai zice (pop.) - se casser (fig.,pop.)
a zidurile (fig.) - raser les murs (fi,)
'. nu ce aduce z/ad de miine (fam.) - ne pas savoir de quoi demain
sera tait
a ia ce ape se scaldl cineva (fig.,fam..) - savoir de quel bois OD se
cbaulfe (fig.,fam.)
199

,
i
;' I
,
I
I
1,
.. fii la ce se tqlqU (fig.) - oomw'"tre la mosiquc; sevoir 1 qooi ,'eu
leoir (fig.,fam.); etre lUlI' le comple de qqD
n.u fii n ce se 1JtIp (pop.) - ne pas sevoir 00 OD mer les
pcds (fig .,(... )
__(fig .,pop.) - voir veelr (fig.)
fd bine ce este Porba - conna:i"tre la cbaDSOIl, 1. mosi.
que (fis..fam.)
IIU boaM (6g-.fam.) - De uvoir Df A ai B (fiS')
,d N(fig..(am.) - ca eo&naitre W1 boul (fiS.Jam..)
cwn si pe c:iDeva _ De pu uVOr dos quel
pom """'" _ (fig.,!....)
a le fd CUTUI ca lacrima (fig.) - eee CII. paix avee sa coescieece (fig.)
1 si se (fig.) - faire (eu. .Mcbe de &ooc bois; uvoir ...
g<Z (fig.fam.)
ce tJ./tJCd: lItcotro .o tIpflee (fig.) -l!tre le bec danl I'eau; De
I.Iva.r 1 queul S8lDt se voeer (fig.,fam)
a au fii ce (fig.) - Depa avoU froid lIllX yeux (fig .,ram.)
.. ,d de ,IM. (fig ..fam.) -l'ftDdre bien la plais.anlerie (fig.,fam..)
l.u.fII de,.lwm4 (fi,Jam.) - ne pas I'CDlt:rIdxe de ceee
_!le (fig.,(....)
.. tII Il dea cupra (fig..fam) -.voir du blgou, ne fiae lapcOe. bou
bec (6g.,(....)
fII ce Irnurt pl:*tI ciDev. (fig.,fam.) - savoir ce que qqtl dans le
vealJc (6g..fam.)
td am d iti pe cineva (fi,.fma.) - preIldreqqn par SOD pomi fa.ble
par les bon. seatimenls; savoir preDdre qqa par le bou bouf (fig.) ,
DU Iti CUIII ti ic pe cUieva (fig.) - preadre qqu 1 contre-plL
<d>rous...poil (fig.,(....)
DU ,II unde si ia pe cmeva (61.) - ne pa poovoir plac:tt lLIl nnrD
sur ba vlSage (fig..fam.)
a DU JtI de unde si tllClptl (fig.,fam.) - ne pas savoir pas qud baut
canrna,,: (fig.)
,d al se nrft1ftuaJ (fig ..fam.) - savoir y fain: (fig .)
a DU fd mare lMav despre ceva - 1. ne pas en savoir IODg (fig.); 2. CII
!tre, CD restcr 1l'ABC de ... (fig.)
a fd"",111 (fi,.) - avoir de l'acquis (fig.)
a nu _lk (a 6 repezit) (fig.,fam..) - ne pas micber ses mot:s (fig .)
:lOO
a tu lI'Udkdespre ceva (6g.) - CII savoir long(fig .)
a fii. ,1piard4 (flg.,fam.) - le mcetrer beao joueur. flire la plU'I du Ieu,
des cboses; eu., bon perdant (fig .)
fd ee--ipoillk pielea. cuiva (fig.,pop.) - savoir de qucl pied qquclocbe,
ce qee qqn _ dans le venire, de qacl bois il se chaufTe (fig.,fam.)
td loatepotik (fig.) - connaitre tces les dessces d"UllC Iffaire; eee
a.- coo.rant des lI1llDreuvres; voit le desklUS des cIIltes de
qqn (6g.,fam.)
_ (au) fd auD si - (De pas) u,voi.r cunment s' y peeedre
a 1. lliciodatI de 1lDdeun iepurele (fig .Jam.)-eue Sili" lequi vive:
y reprdec 1 deux (ois; .. Ia dtfiaDce est ml:rede. 11n:tt ..; se: tenir sur
... gudes (6g.,(am.)
n ,II cumsi osCOdld la llcotro NJ apua. pe unde si
dmap (fig.,fam.) -De: plus u\loir 1 qud wnt se vouer; ne plus savoir
axnment s'ea sortir, laf quel pied daMer, etre mis .10 pied <kt
mor (fig..fam.)
a. mai cum si se 6Cf1Ze - se eo&fODdre eu escases
Jtl ClllD. st4 (fig.,fam.) - savoir 00 1'011 eli (fig.)
_fd ceva ca pe .. Tlllifl eoetre", ca JW DpIJ, rmt (fitp; ..fam.) -
COD4II"tre qqch. sur le beer des doilU, des cegjes (fill:',fam. ). par
ceur (Iig.)
DU ,d si-fi Iinif gura (fig.,fam.) - llC pa.1 $8\1 00 teair sa lan-
pe (fig.,c....)
fd .,." fi buBl (fig.,fam.) - mfourcbcr SOIl dada ( fi ! .)
a D_ td despre ce CS(e "'orbii ( fi g.) - se demandtt si C'C5l du l.-d ou dv
oocmm (fiO')
a tu ce""" - _voir de la suite dans lei idtts (fig.)
alJU1lnde prea Il balA (fig.) - voi r venit qqn a\lee ses 5.1-
bots (fig.,fam.)
T
...... pe ciDeva de o "tmli' de bani (pop.) - cogner qqn d'eae somme
d'UJ<Dl ("'8-)
-- tIbidpWI.ta c;uiva (tig_, pop.) - tanDer it cuir, Ia bulQ,c. le cosaqWn
l qqo(fig .,pop.); poua qqn l la"'" (fig..!am.)
--. tIbIrf pe cUtntl (pop.) - Ioo:aber JID' le rAbie 1 qcp.; se jctc:r l ur la
- fripc:rie de qqo; dClSlU 1 qqn1 bn.f, raa;owri. (6g..pop.)
dcu chilie, mtk (pop.) - ne soutler, ne piper mot ; talre sa gueule,
IOD bec; avoir la gueuSc marte; fermer SOft clapet; remiser son flacre;
la beuclc< (fig.,pop.)
-:. Il .a-i mai ticft P'G (ti l _.wn.) - are .\lOC G.De aipille de
pbcDo;jaserCQIUllC K.D pic tugne; . voit bou bec; ne pu .voir le bec
FIt; De pa avoir le filet; dMder SOlI pelcece (fi , ..pop.); _voir ta
lupebica loaguc., bien aflil6e; voUXr (aire llD proc:b: verbal; [XOIl-
fa SI vie; aIlooger la IMcc; .voie uae fim t8pCUe; fai.re u
tata (bg IIUJ'l .)
Ikea C5 pe,kk (fam.) - are muet comme une carpe, comme la
tombeo ne pas avoir de laugoe; aVQir t. bouchc close; DC pas desserer
b deDa; garder qqch. toQI 108 bonDct; ac pas dire un traitrc
_ (fig.,f....) .
a-i tIla cuiVllIIpIJ de la lDOtii (fig.Jun.) - coupa I'berbe IOllS les peds
l qqo(fig..!....)
cuivadripiZe (fig.jam.) -cuserAqqn bau djam.bea: (fis .,fam. )
a-l tiIa (fig.,tam.) - .voir de la jugecee, UDe bonne
the (tig.lam.); toucba sa bi11e (fig.,pop.); avoir I'espnt vif
tii. D ctU7W vie (fil..fam.) - coeper, tailJcl". traoe:bt:% dans la chIir
voe, ..... le >il (fig...!....)
iii. cuiva a/IrIIreII (dlIrile) (fiJ.J'am.) - 1. Wre rebrouuc:rcbanj.
lqqo; 2. mtmlir "occb l qqo
o tiIa pe _ (fig.) - .._.Ia...g.... (fig.,f....)
iii.
a-ii tila singur CN(lQ de sub picioare (fig.,ram.) _ scier la branche sur
laquelle 00 est assis; couper I'arbre pom avoir le fruit: tuer la poule
au. cruCs d'oe (fig.); br11ler set vaiS$C:t.ux (fi g.fa.m.)
a tii. ca dill/ii babei (fam.), CI. UD. c:uIit la casA de vldu.vl (fig.,pop.) _
cooper oomme llD geoou (flg..fam.)
a in dreapta In stnge (fig.,Cam.) _ frapper d'cstoc el de
taille (fig.vx.)
a-i 1iJ. cuiva drumul (fi g.fam. ) - cceper le chemin 1 qqn (6g.)
.. la ?ni (fig..tam.) - evoir les beas peedeats, retow:n&.l
la n stoume; ccancer la butle; eafiler deii p:rles; are UD bon 1 riea: ne
pas ea ficbe UD cIou; De nea (iche de la jourDee; gober des moucbes'
J!leDer les poules pisser; pdgner la girafe; regaroer les mouchee vOie;'
sa cossc:; se toumer, se rouler les poeces; &re ne Un samedi, un
dimanche; besogne Calle; evotr lOUjoun les maias dans ses
avc;xr les c&cs ,el loog; n oiI da: poils au boul des doigts;
un pcd dans la mam; battre sa t1c:m.me (fig..fam..); ferrer les oes,
les agales (fig.'VX.); dUet sur la besogne (vulg.)
.. i se cuiva genunchii (fig.,tam.) -I'avoir belle: evcir les boulcs'
foies, 11:& jetons, les grelots, la pereche, le taf (fig.,pop.)
tii. ItIQCQrotJItQ (fig.,fam.) - couper ieS effelS .. qqll; 1. lui coeper;
nver le d ou:; coupcr le robinet. Ia chique .. (fig.,pop.)
cui". "!ijloacele de trai (fig.) - roupcI" les "h'1e5 .. qqn (fig.)
a-I OLIJ. tii. cwva din NU (61:..(401.) - n.bai sser, rabattre le caquc( la
cretc" rognel" les aiia" qqn (fig.,lam.) ,
.. W. nodul gordian (fig.,lit.) - tnncber le Dttud gordien (fig..liu.)
.. i se (fi , ..fam.) - 1. avoir les jambes eu colon. eu.
flandle (fiO,_); 2. sa le m<><aI qqn (fig.,f"",.)
a tii. Ia PUvaM - aller .. Cracovie; des (aire
des menUr cornme un amcheur de dents (6g.,fam.); en
voulotr COfI.rer; aUoogel" la counui e; laire Une cotle' en couler' bourrer
le crlne; avoir s.es Iettres de Cracovie; ,.c' est bien vn.i meu.
500.ge'!" (fig,fam.)
a-i tii. cviva pofta (fi g..fam.) - faire passcr" qQD le BoUt. I'envie de
.(fi g.,(am.)
toate puRJile(fi g.) - btO.ler, c::ou.per les poot$ (fig.) ,
a tlla r4sujLJr(!Q cuiva (fig.) - couper le souftle.l qqn (fig.)
-.. i se tii. respird/UI (fig.) - avoit le soa.ffie ooupi (fis .)
a tii. .. sp'in:.lI.fYI ( fi g.,fam.) - faire la plWe Cl le beau.
temps (fi g..fam.)
204
tiIa "telul cel gras (lig.,lit.) - tuer le veau gras (fig.,litt.)
tI1a .,orbiI cuiva (fam.) - rompre les chicns; meurc I0Il graiD de
oei (fig.,f.... rouper 10chique, 10 pomle' qqn(fig.,pop.)
.1imlI. pe a- (fi g.)""'.) - _ de 1'""",", (fig..w..)
.Ie tl'fiU de iii (fig.,ram.) - tire .. ciqtkJytC'; I'Cplnouir la ratc:;
creverde tire; tire comme un bassu;, se tenirlesdtes: riie comme UDe
bakine; se lordre de riie (fig..ra.m.); tire .. vearre le
..,pier 10_ se..per le cui pu o=; se _lea"""... (Iig.pop.)
.ti Iane cojocul (fig..fam..) -!tIc. se teair . ur set prdes (fig.Jam.);
."ar 10_ les jetou (fiO.pop.)
nu se leme de llimic de n:imeni (fig.Jam.) - De coananre. IIC
craiadre, ni Dieu ni diable ' fig.)
kmpcnI eft'tI (fig..fam.) - mettre vne sowdiDC" qqch. (fig.)
tamIna (ceva) cu bine (6!-) - mcuer (qqch) .. banDe fin, .. blcn. 1
..... (fi .)
se lftmJna cu bine (fig.) - le pusa: sus accroc (fii .)
le timpi stin4 (flg.pop.) - s'.vacbir" ne rien faire (fig.,JqJ.)
a se tiri in/. cuiva (fig.,ram.) - c:irer les boees .. qqn; se mettrc ..
pla1-veu.tn: den,ot qqn; marcbeI" .l quaae paues dc:vane qqn; pIicr
1'_.. (fig..pop.)
.p drf,.... (fig.pop.) - li=.. tl<mmc (fig.,ful.)
a,i I.oluu pe limN (fig.,lam.) - toumer sept loia la langue dans sa
boucbe (fig.)
altxa btlnii (fig..pop.) - aoqur .'arrent (fig..fam. ); paaIDC! le
fiic (fig.,pop.)
a-i toea cui..,. 'lUd ca o rncli(l. CI o lDOlIdi ltrica1l. bodaroJi
ti (fig.,pop.) - mcttre de la laoce; tenir k cncboir; Caire a frai.s de
la OODversatioo; racoatct .. vie
toca pe ciacva CII bu:nui pJictisilOlte (fil..fam.) - pela le DCZ l
qqo(fi ""'"",.)
Iod etUUtJ (fi, ..fam.) - pcw:sc:r SC5 bouqnins (fam..)
.p lod roaUU pe biociJe l""tii (fig.rom.) - "'"... fOll<b de cuIolIe
"" les bona (fig.,rom.)
se topi (fig..JqJ.) - mettre boots. &e tirer (eu douce) (fig.,pop.)
a se topi de pcncru ciDeva (fam.) - PKMU'ir d'&mQW' poor
qq. (fi g.)
se topi. de-a-n (fig..fam.) - sOCher sur pcd (fig....am.)
205
.. ee topi .4t1nd cu ochii (6g.) - f<mdrc 1 vue d'ceil (fig.fam..), vae
de pf (fig.,pop.)
.. traae IIlhiolln (fam.) - roofler comme UD orgue, amme UD IDY.....
canme UDe pedale d'orgue (ram.)
.. un wticoI pe pqina intii. (pop.) - poodre UD papicI' ....
une (tia.pop.)
trait O mamAde b4l.tJie c;:uiVII (fam.) -rc:muer b ptlCCIl qqa: doImc:t
d. ga1cc. un booam '1'1_ (fig.,pop.)
a tn,e cU". o biftak J<d C1II moatea - fain: va1ser; !&in:
pila' du poivre; (rappcr I&DI dire mtt; laDDfr k CIIr 1 qqu (fig..tam.)
trqc ca ua bou (fil .J am.) - etredur Ala peiDe.l La t&cbe (fi g.JIaL)
.. tnlt cai". o otICialma ( fa.m.) - lUtrer qqn
.. trage un ch4. UD de pominl (fam. ) - Cairc La bombe" la
DOO.... ripaiUe (fam.); faire la bringne., une brU.gne llOU1 easser (pop-l
a tr-ae o cM1f(J1lftl1il cuiva (fam.) - trempee De soepe, ficbcr an
c;habaws 1 qqu (fig.pop.)
, a chiulMl (fi,..tUD.) - 1. tirer une carotte; tiIu aa. cal (fi J..pop.);
tw::r au flanc (fig.,fam.); br8'er la potesse 1 qqIlI 2. jooer u.D vilaiD
toe-
.. tnrechiMbU in IIkimul moment (fig.) - faire ram bood (fig.)
.. tn&e IAcw.z.. (lig.flllD. ) - avcir du poids (fig.)
a-i trq:e UD cinl.ec(flDL) - eu UDe (6g..pop.)
.. trait cuiva clJJpd (fig..fiun.) - meure qqn dedaDs (fig.Jam.)
tiage cWpoul< (fig..fam.>' CW1a - rau. du plac de 10 grin-
pe (tia..pop.). C<>OlQ fie"""" (fig.,f.om. )
alr"qtcOtN:luVi de comun aoord - eottclurede grE 1 grt (fig. litt.)
.. &nle CDlUet:iJt/.ek - tira' 1 coos6quaDce
.. tril. O peste ceva (fig..fam.) - Caile u.ne aUx lUt qqcb..
(fig, fom. )
.. trqc pcu in cumpIJniJ (6g.) - faire le poids; peser lourd; eoc Iowd
de c:ons6luenc:es (fig.)
a-l tnRC cuiva UD dIq rece (fig..fam..) - JM'Stt an Sivan 1
'!'In (fig.! am.)
a trale o d"1c1 (fam.) - ,'cavoyer un godet (arg.)
a traRe lafil (ram.) - s6::her un COI1rS; faire I'ole buissonnim; tira'
au Dane (fig.Cam.)
206
"'8J!
trale loIotDe - faire ses cb.oux gras de qqch. (6g.Jam.); meure
profiC _ pom de (fig.)
DU trage nici UDfolm (fig.) - eli. i!ue pour hai. (fig.,fam.)
intII" din K"" (fig.!am.) - boolonner dur (fig.pop.) ,
trage dia Doo la htmt, 11 ju, (fig.,fam..) - repreodre le col-
lie< (fig..fam.)
atrage unulltlis fi aleul cea (fig.Jam.) - tim' 1 buc ee 1 dia (fig.,fIm,)
0 ...1tI'qe IIiIfI4 (fig.,fam.) - ee pu avctr le ar:Ul (1)
a trap de /imN pe cineva (fi,.,ram.) - sortir, tiR:r Ses VeD ehi Da 1
qqn (r<g,fam.)
tr'aIe ni.va o ltwitlU'i zdr:tvlnJ. (fig.,fam.) - domzer 1 qqu WJl ram--
ponneau (pJp.)
trale la ntlbea,1a IfULJItJ/4 (fig.,fam.) - &imer la bouteille (fig.,fMIl.);
.vaU: te gosler sec. eu. pene (arg.); cuscr le coc 1 De bou-
teil le (fig.,pop.)
traee pe cineva de m1nd (fig.,fam) - tirer qqn par 11.
mancbc (fig.,fam.)
a trage wt1Ja de coadA (fig.,fam) - traioer 1& u v-u.; trer le diable par
la queue (fig..fam.)
a ngt' moanf (fam.) - eriver IU rerme de llOtI existente; tim' sa
fin; ue' ti l'artidc de 1& mort, Icbcr la nmpc; S'CD alJer; seatir le
sapiD (fig.,fam.); se _teair ... quarante SOIlS avec 50D croquo-
mort (fig.pop.)
n44ejde (fig.,fam) - avoir bOII espoir
& nu mai tnze nici o ttIJikjM (fig.,fam.) - poavoir lWjours se grat-
... (fi g..pop.)
trait obloaMle (fig.,fam.) - rairc faillite
a trage C1l oc/rilll (fig.,fam.) - rqarder ... la dCrob6e. du c:oiJII de
....1(tia..fom. )
trage pdcatek ariv. (fig.J am.) - por1Cf le poids de la faute de
qqn (fig.)
lroge de poIr (fig .) - _ pu 1.. ch<VClU (fig.)
trage de pI1r pe cineva, &-1 sA.lta (fig .,ram.) - mcttre 1 qqn lc pied 1
r&i.er; meure qqn cu. lleUe(fig.,ram.)
a tra&e cuiva unperdo/(fig.fam..}- sonner les elocbc:s; (aver la ti!tc 1
qqn (fig.,fam.)
trage in piept (fig.,pop.) - avaler la drag6e, le mm:eau., la pi.
lDle (fig.pop.)
.....
.. trage tnpiept pe ciuen (fig.pop.) - blouser qqn (fam.)
tnce ponom,le (fig.) - paycr les pots cass& (fig.,Cam.)
trage]HJllOtUek (p folouele) (fig.Jam.) - payer les volons (et
les autres dansenl) (figJam.)
....i (fiJ.Jam.) - MlOOUCfIes puc:es 11 qqn; lCCOUCt'
canme UD prunier (fig.ilm.)
traKe u. projiJ - tiIer puti
...fi. (nit la J'Mnuti (WluI altui.) (pop.) - se donner UDe se
ctnq... (pop.)
a-i tnac cu nela".. (fig..p:Jp.) - d&itet des bonmeots (fig.Cam.)
a-i tnae cuiva o s4puMtllJ (fig.Jam.) -Iaver la t!te; U K'iOIl
l qqn (fig.Jam.)
aifle U%ltoake cuiva (pop.) - donoer 1 qqa \lAC: boIlIle vo-
li< (fam.)
.. trage aellJlltlh,l de .Luml (fig..fam.) - attAdrz le grrld (fig."pop.)
trqe pe ifoara pc: ciDcv. (fig..fam.) - menre qqn dedans; avoir qqn
jusqu' ll'os (tig.J am.); doImCf' }e chmge 1 QlPl (fig.); joucr llD pcd
de cocboo 1 qqn; meure qqa dus 1. bloese (arg.)
traIt .forile (fi,:.,fam. ) - meuer la danse (fit:.Jam.); tirer les cordes.
les ficeUcs (fi gJ am..) -
trIlgt M pui de SOIfUl (fam.) - piquer UII rotlpilloa (fig.fam. )
trait 1 - tirer II ia cowte pajUe (figJ am..). au 5011.
.. lraJe o .pajmd - pmke iei il a w &a nwite" (fi g..pop.)
.i inIKt cui .... o .paillllJ - footrc k:sjecoas. IatrottiUe 11 qqn (fig.p:!p.)
.. lnJC spem'!f4 - can:55CI' UD aop:U (fi g.)
.. tralC .perafl/e de a 1DOl}tc:ni - avoir des e5pbu.ces (fig.Jam.)
trqe 'plltp pe turti. il (figJam.) -tim'. amcneI' la couvertllre i5O;
meltrCtoutcs les chances de IOD c&e (fig./am.)
tralt= .uJklul (fig.) - rqnndn: baleine. soufOe (fig.)
a de fireturi. de ",,4cintui cu cineva (fig.,pop.) -!tIe 1 tII el 1
toi ave<: qqn: etre ava: qqn de pair 1 (fig.)
a trage Iare (fig.,fam.) - boulonner dur (fig.,pop.)
a trage larga pe uscat (fig.,fam. ) - roulec sur la janle; &re 1 la
cad. (fig.,pop.)
a trage de timp (fig.) -Iirer qqch. eu. loogueur (fig,)
a tnge cu IU'eCMa (fig.,fam.) - petec, tendre I'oreille (fig.)
a trage! "fa dupA el (fig.,faIn.) - mettre la eleSQus la parte (fig.,fam.)
208
tril
; ......&e cuiva cele cvrenk - presemer les devoin 1 qqo
_le jlklUJ mai depoJte (fig.,tit) - se POS"" le Dam-
:. "'" (fig.,litt.)
........mte o ftiR: cb pri tii prI - se rtpt:ter UDe nOD-
..n. (fig.)
.... pe ciDeva CIl 401#1 (fig.,pop.) - avar QqDaii. aaJ (6g..pop.)
nc. pe de la "al 11 epJ - traittt de paU.SaDCC 1 puis-
.-. (fig.)
enta pe ciaeva al pe va lIiIIIic (fii.) - allChct sur qqu (fig.,pop.)
a trata pe ciDeva de... (fi g.) - le praKK de haul; traiser qqn de baut
eu bai (fig.)
.p. tnt- - faire bien b dD;cs (fig./ am.)
--.; Irida ""'" (fig.) - """''''' (fig.)
lriI IUU de foamele - cxen.itre des ana&:t de vacbe ema-
F (fig.,fam.)
a tril de azi pe miine, de pe o zi pc alta (fig.J am.) - vivre au jour le
joor (fig.,fam.); llC pos joiDdno jes ..... bouu
abil ca 1Dl biMJHlfa (fig.) - meger anc 'Vie de .-chil, la vie 1 gnmdes
pi<ks foi", le padIa (fam.)
a tril (ti cineN, in CCDCPbiDaj - se mdtre" l:tre ea avec
qqn (Iam.); vi vre lla coIIe("ll')
a tril ca diMk,1a ltiDl. ca in 5iD.llui Avraam (fig.) vivre commc UD
""1 ca pile
tril nun tU Dumnc.zeu (fig.) -vivretIDl bica que mal; iebiaser vivre
tril din upft!illIk - vivre avec- des moyens deflXtliIlC (fii)
lriI ca UD -!uc UD vieux biboo (fig.)
a tril ca 1Mpfd i.B pidure (fig.) - ea prcadre 1 son aisc (fig.)
a tril din (tam.) - conna.ilre la coupure (pop.)
tril intr-o mi:.erie neagrl (fig.Jam.) - dans la
DOire (fig,pop.)
tril pepicior mare (fig.,fam.) :- meIlCf" grand grmd bruit. pnd
laplge; vivre sur (un) grand (fig.,fam.): VlVl'e oonune UD grand
seigneur
a tril ca pisica cu ciinele (fig.,ram.) - vivre c:omme drien et
cha1(fig.,tam.)
tril ca doi PO""nbei (fig.,fam.) - s'eateDdre c:ommc des tourte-
...... (fig.)
209
Irit
a tril ca un pustnic - vivre comme un ermite, en ennite
a pe spinarea cuiva (fig.fam.) - vivre aux crochets, aux depeas de
qqn; mangcr au rtelier de qqn (figfem.); ecumer la marmite (vx.)
fi Il'aiMI fi fi mincat mAlaiul (fig.,Cam.) - remercier SOD
boulanger (fig.,pop.)
a ca tiganul cu cortul (fam.) - vivre en camp volant (fig.)
trill'iaJa (fig.,Cam.) - vivre sa vie (6.g.1801.)
a tril la .oitJ - se laisser vivre
a trindul ca o lIIOaTi (stricatl, (fig.,pop.) - bavarder
comme une pie (bcrgne) (fig.,pop.)
a-l o durere de dinti (fam..) - piquer une rage de dents (fam.)
a nu-i trebui ceva - o'avoir que faire cje qqch.
a-i trebui cuiva diUJaci (fig.,fam.) - 1. ne pas avoir l'usage du
moode (fig.); 2. etred'un caractere h6sitant
a trece apti pe Dimbovita pinA - ce D'est pas demain la
veiUe(fig.)
a trece peste etUlsvrul cuiva (fig.) - marcher sur le corps, sur le ventre
Aqqn (fig.,Cam.)
a-i trece prin ctIp. prin minte (fig.,Cam.) - traverser l'espdt
a trece prin cenzuril- passer au caviar (fig.)
a trece prin chinurile iadului (fig.) - souffrir comme un damme (fig.)
a trece pe cineva prin ciur p (fig.,Cam.) - passer qqn au
peigne fin, au crible, au tamis (fig.,tam.)
a trece prin clipe grele (fig.) - passer un mauvais quan
d'heure (fig.,fam.), de sales moments (fig.)
a trece drept (ceva) - passel' pom ...
a trece un examen greu - passer une colle (blanche) (fig.,fam.)
a trece de la oexlremii la alta (fig.,fam.)- passerdu blanc au noir(fig.)
a trece Jof_ (fig.) - pusser AI'acte (fig.)
a-i trece cuiva unfier prin inimA (fig.,fam.) - sentir un coup de
poignard au creur (fig.)
a ca o (fig.,fam.) -passseren coup de vent (fig.);
entrer par une porte et sortir par I'autrc (fig.)
a trece prin furcik caudine (fig.,tit.) - passer par les fourches cau-
dines (fig.JiU.)
a-i trece prin gnd (fig.) - traverser I'esprit (fig.)
a nici nu-i trece pringnd - &re a miile lieux d'y penser (fig.)
210
lreeul
-j trece diupnl!ll guril (fig.) - aIIec de boucbe AureiRe (fig.,fam.)
ttrece /ropuf (fig.Jam.) - puaser le cap (fig.)
'treeeintr-o lIIme mai buni (fig.) - aUer dans un moo.demeiUeur (fig.)
li trece pe lIImea cu sufletul (fig.,fam.) - partir
-neurs, la pa.ix dans I'me; descendre chez Pluton (fig.,litt.)
.. trece in lumea (fig.) -panu"lre devanr Dieu (fig.); donnirdn
lQIDDleil du juste (fig.,litt.)
trece mi"" (fig.) - pesser la main(fig.)
,trece din mind ro (fig.) - passer de main en man (fig.)
trece " mo..ente grele (.fig.) - eu v.oir de toures les cou-
le.... (fiol.,fam.)
a trece prii! multe (fig.) - eu voir dans sa vie (fig.)
a-i trece CItivaceva pe sub 1IIIS (fig.,fam.) -10uper,ilD18.lJQuer" une
occasioa (fig.,fam.)
trece pe sub 1IIIS'" cuiva (fig.) - passec SOlI&, le nez de qqn (fig.)
a-I trece (toate) tUJdufelile (fig.,Cam.) -avoir froid dans le dos; en avcir
des sueurs froides (fig.,fam.); avoir chaud aux tesses (fig.,pop.)
a-i trece fB prin os (g.fam.) - avoir les jambes qui lui reatreat dltn$
'le corps (fig.,fam.)
a trece peste, a nu respecta - faire UDe entorse 8. (fig.)
trece peste ce-a fost (fig.) - toumer la page (fig.)
a trece peste obiectii - passer outre (fig.)
a treee peplanul al doilea (fig.,fam.) - passer en second (fig.,tam.)
.. trece n rnisld (fig.) - faire le taur de la situation (fig.)
.1 trece sudorile (muncind) (fig.,fam.) - suer sang et eau (fiA".,fam..)
trece o JflriJ prin foc sabie (fig.) - mettre un pays leu et i\
_(fig.)
eeee de la una la a1Ja (fig.,fam.) - passer du coq 8. l'ne; aller de la
veave au greaier; parler Abtons rompos (fig.Jam.)
a-i trece cuiva ceva pe la ureche (fig.,fam.) - avoir vent de qqch.
;fig.,fam.)
trece cuiva ceva cu vederea (fig.,fam.) - passer qqch. i\ qqn (fig.)
a-i trece vremea de (fig.) - monter en graine (fig.fam.); coiffer
J,Sainte Catherine(fig.,Cam.)
a fi treent prin ceva (fig.) - en avoir soupe (fig.,fam.)
a6 treaJ.t prin multe (fig.,fam.) - eu avoir vu d'autres (fig.,.fam.)
ai fi trecut vremea (fig.) - avoir fait son temps (fig.)
211
lraDu"
tnmura car7W!lIJ. pielea pe el de fricA (6g.J un. ) - IIVolr les grelots.
la tremblou.e; serrer les fesses, iei micbes (fig..pop.); 'voU les
joyeuses qui font bravo (.,.,.)
II trtmun ca (fil .,f4m.) - trembler oomme UDe feuille (fi g.);
[ocer des castagDdtes (arg.)
se tnzl bogat - se troever 1la tele d'ua btt:ilAge. d'UIIC fortuDe (fig.)
le trezi cuftlJ'lla ceerceef cu nasII' ia perU. CI. doutl ia 5111 (fi g.) -
se jever du. pied gauche. le cui premier, Volt 100 eul ea 5C le-
vant (fig..pop.); bre de lDJl'Ovais pciI. d'u.ne hmneur massa-
crante (fi g.fam. )
II se ln1J cu 1WI1pfl n cap (fig.) - ecre du. m.atiA; le kver ....ce les
pooles; se rbciUet potroa-minc.1. &s (fi g.)
II se trezi .bind (fig.J am.) - nunea.er sa fralse (fi8.,pop.)
a trlmlte pe cineva de la AM la Caiafa, de la dracu' la tati
slu (fig.,Cam.) - se reavcyer la balle (fig.,fam.)
trimite pe cineva la tOii dradi, la dracu (fam.) - eevoyer qqu 1 tous
les diables, aux ciDq cents diab1es (fam.)
a trimite pe cineva la dr"-D praznic. unde a iDtIrcat dracu' copiii,
unde a dus mutu iapa (fig. ,pop. ) - envoyer qqn au diabIe vau-
vert (g.Jem.)
II ktmlte pe cineva n 61UY1 tunului (fam.) - envoyer qqn au reu (fig.)
UimIte pc cineva si mai fnpeJe (fig..fam..) - reavcyer qqn 1 1'6-
coIe (fig.,ram.)
a trimite pe cmeva pc .nwa cea1altI (fig.J am.) - eavoyer qqn dans
t'aurre mmde. 1 Patru; c:avoyer dormit 5001 k:s dn.ps vere, au
royaume des taupes; rt,ler IOD compte 1 qqn (fi, .J am.)
alrlmltepe cinevllaplilrr.btln (fig.Jam..) - alkr' voir ailleun; envoyer
qqn SIlf les tu5CS. dus b pois de SCIII:car (fig.tam.); ea-
voyer aII hain, boukr.i dKbe. lUX pclottes (fig ..pop.)
I trimite pe cinevi slplUJJw unaJ. (fig.,fam) - eavcyer qqnfairepis5d"
Mtdor; ""''Y'' qqn pollJo (fig_.)
tritttJ uacandidat la eDUMIf -c:oller. blacktnlUer iim C]l;ameD (pop);
ret.ser u caDdidai
I trinti o IIM"';' - us6:l.crw.ne plaisante:rie
a trfnd o ploaie de IIIjIU'iUlui - Lkber. tiret une bord6e, UD cbapelet
d'injurc:s
a-i trfn.d cuivI. to ll.II (fam.) - claqucr 1 qqn la pMe au Del (fam.);
dUendre sa pcrte 1 qqn (fig.)
2U
Iurtl
I lrudl din zori pin!-D ooapte (fig.Cam.) - grerter du matin au
>U (pop.)
a tulbun apeU (fig.J am_) - faire des vagues; pb;hu en cau nou-
bie (fig.,fam.); semer la merde. Ia zizanie .. c'est le
dans la mere !" (fi g.)
I nu tulbura apele (g. Jem.) - lais ser dormir, ne pas rtveiUct le ebat
qui doct (fig.); ne p8s faire de vagues (fig..fam.)
tuna ti a fulgera (ng.J em.) - jder feu et flammes (fig.)
turna brtqoare, (fig.,fam.) - aller 1 Cracovie (fig..fam.)
turna pe dttera (fig.l am.) - dconer qqu (fig.J am)
I tlltnll8fZZ peste foc (lig.) - jeter, meure de I'huile sur k menre
le feu aux pocdres (fi g.)
I turna cu glJUma (fig.) - pleuvoir seaux.l cordes (fig.)
I turna pe cineva la hirdJu (fig..pop.) - mettre qqnee (pop.)
a-i turti cuiva fesul (fig.,farn.) - faire un pas de clerc (fig.); jeter un
pavl! dans la mare (fig.); 2. Iaire rentrer sous terre (fig.)

barbatul sub papuc (fig.,fam.) - parter culotte; cbanter le


coq (fig.jam.)
a tine Ia Muturll (fig.,ram.) - tenir l'alcool, le vin (fig.,fam.)
a se bine (fig.,fam.) - garder bon ceit, bon pied; porter
beau (fig.,fam.)
tine de cald (fig.,fam.) -!tre un peu IA (g.Jam.)
a-i cuiva de cald (fig.) - .. me fait qqch."
a se de capul cuiva (fig.,fam.) - s'accrocher aqqn; etre toujoun;
apres qqn (fig.,fam.)
se tine de capul unei femei (fig.,fam.) - poursuivre une femme de ses
,; asstduites
a tine casa (cheltuielile casei) (fig.) - faire bouillir la mar-
<mite (fig.fam.)
tine pe cineva pe ctUJI (fig.,fam.) - offrir le gte et ie COD-
vert (fig.,fam.)
',.Ifne casi1. (fig.)- tenir table oeverte (fig.)
casa mare (fig.) - mener gnmd traia (fig.,fam..)
'i'se cineva ca un ci:llel (fig.,fam.) - filer daux (fig.); marcher
, sur les talons de qqn; suivre qqn com.me un caniche, comme UD toutou;
iscourir epres qqn (fig.,fam.)
:. o tot ntr-un clmf(fig.,fam.) - faire la foire (fig.,pop.)
pe cineva la cheremul sin (fig.,Cam.) - tenir qqn A sa
.. 60tte (fig.,fam)
ciucurede cineva, a nu-l slAbi o clipi (fig.,pop.) - De pas Ilcher
t;lcs baskets, la grappe, la gounnette, les pompcs li. qqn (fig.,pop.)
, tine de coada cuiva (fig.,Cam.) - se mettre li. la lemoIque de
j qqn(fig.,fam)
colllptlllU (fig.) - are d'excellente compagnie (fig.)
:)llfne cuiva cont de ceva - oompter qqch. li. qqn
215
ti..
'lJu-11fDepecineva tlU"GlIUI (fig.Jam. .) - De pa l:cre de taiUe 1; De plt5
.YOir .'aile fOl1e; ne pa 'volr la cerere de ICI
lioM (fig..fam-); pl.. baut que S<lIl cal (fig..pop.)
se de atriIU(fi,.) - tcuir puok; D.voir cp,'ane puoIc (fq; .,pop.)
oa se Jloe de CM,tnl a-ti liDe CU\'fInl (fig.) - fail6.r'lD8D9oc:r l sa.
pomI<:; repren<bo .. poroIe (fig-.f....); dM.. du pai..... 'I'P' (....,pop.)
pe cinevi GItUI" (fi!-.fam.) - 1. mctre, teair qqn
l'6cart (fig.): 2. reda iJ1Il1KJD qunt-l-soi (6&-)
se ti.. II distull (fig.) - faiJe hude port; """I"e< '"
""'1'< (fig-.fam.)
se cu diJtlii de ceva (rtg..fm1.) - IIC po' ea dellkJIdze; se aam-
pceeer quelque put contre ventl ct m.a:reea (6g.Jam.)
tiM dwtUI (fiJ.) - taillc::r uee bavdtc.; tcnir set usisca (fiJ..fam.)
.. dreapIa, (s4D.ga) (auto) - teair sa droirc, (sa pocbe); seeer sur
la droite, (sur sa gaoc:he)
tine bine dru_d (auto) - tcair la mute (auto)
(fig.) - rester maitre de soi. se maibila'
, tI..ftf..le (fig.lam.) - meuer 1a berqee (fig-.f....)
a ft'inek unei afaceri (fig.) - tenir les r!nes d'l1De affiIre (fig.);
teafr la queue de la poele (fig.,ram.)
a [Iri.i (6.&-) - gouvemer le pays; dirigcr les dTaiJa. publi-
ques c'ue
line pe cineva tn/rbt. in bltari (fig.) - teDi.r Q'PII ea bride. ea liJitte;
........ ""'" (....)
se tine o.eI dejuld mamei (6g.Jam.) - p:JUlc
.. koute-s'il-p&e." (fig..fam.); De pal IV<U coup6 k <:ordoD. om.bili-
cal (fig.)
se ti.. dupl fiu.. (6glam.) - oourir le ooli_ ... filles. le in-
pal (fam.)
se tine delft C1l ciKv. (fi,.Jun.) -!tIe Atu el AIci. avec qqa (fam. )
ti.. 1...... (fig.I.....) - """' 11...... (fig.)
.ptfDepnr -avaJel' II lmp:; avoir UD bmafl1U' lalugac:.
De pas dire ua Irailre mac; t:crc omct avnme aDe arpe. ccmme UD
poissoo. canme li. tombc; guder booc:bc clote; resta' boocbeC(JlISUC;
tUre. tenir sa IADguc (fig.Cam.)
cuiva iHIull (fig.) - fUrechorus Aqqn (fig.)
a se ltmJ (fig.) - se lUCdcr, DC piUI Lmir
216

; f-lftl de llI'tlCbi (1is.J,tm.) - noir IOa compte. IDIC bd1e
aUtc (fiIJmI.)
.. 1bx loc de ... - fUre fODClioa de; tcnir ieu de; nou me dwge
iDlbimli"
.. ti... cuiva"'........ (fig.,fam.) - ....Ir II dlandeDe' qqn(fig.,pop.)
... tine ..... (fam.) - affcet<r... _ de gnmdI ain; _ de
.\"im_ (fi8-lam.)
a tI- pc cioevapc fII1tc6t fi pebial (&m..)- offrir le maD.gCf el le boire
i _ le 81'. el le """.... (fiS)
a p. ceva c. am1DdoaI ".u"u, (fig.) - lemr qqch. il plciJte&
"..;., (6g.)
ac 1Ine cu lItfiIfik de bI&rtl de mita ns (fisJam.) - le temr &ci
eera (fig.lam.)
allDe pc cineva de UD ntl$tIln (fil.Jam.) -1eDir Iajambe" qqn; artraper
qqa par la peau du dos, du cel, par le food de la culone, par ici
buque. (fig.pop.)
a ti_ia cineva, la ceva, ca la oclri; dia cap (fig.) -Ienir Aqqe, 1 qqch.
a:mme.. la prnnelle de SCi yeex (fig.); &imer qqn comme les petits
boyeux (fig..pop.)
a tine pIlIk cuiva (fig .,tam.) - p-eodre laii el ceuse. parti pour
'I'P' (6g.fam.)
a p_/NU ca vremea (fii.) -!tie de IOD temp:, dans le vcal (fam)
a line doi pe,.rti tatr-c mni (fiS.) -lIoI.gel catre deuJ. el.1I1 (fig.)
anu.-11Mi de obosealI- avoit Icsjanbes qui toi rt:IlbUlI
dam le corpa (fiS.)
ti...'"'"(....) - fain: f__C1be; teair .... (fig.)
a tine pe ciDcva. ceva, tnptlln'etl III (fi",fam.) - teDir qqa. qqcb. lO'lI
sapitT. (.....fam.)
..-1, .. si ... (fiS.,fam.) - ac pu .varde ...Ille (fig.); De
... noU I'aile aua fmc (filhv.)
...... - rdev.... pari
, .. pe...... 1I_(fig.)- prde<'" dis"""'" (fig.)
a ac pne XtlJi de ciaeva, ca scai.t deoa.ie, ca boIIa de om.uJ dnlros. ca
di.a de om (fiS.,pop.) - .boy... oourir. bur\er apds les eba..... de
qqu; tilcr le train Aqqn.; ltre aprts qqn; De quilkr qqn d'uoe
ICmeUC (fig.,fam.); coUeI' aax taIona de 'RDo Imvre qqo canme le
luadi le dimaoche; ne pas lkb<r 1" bn_ _ (fig.pop.)
217
a din 6CIUf pe cineva (fis _,Cam.) - avoit qqo _ I'c:ril; tenir la briOe
baute (fig.); fairc le gendarme: avoir qqn bienen m...iu (fig.J8JQ..)
UDe UtIJIIQ. deceva - IVoir egard 1 qqch; Caile entrcr qqch. eu ligne
decomple; tenir c::omple deqqdl; c:anpct:r avec
a sfat (fig..fam..) - taiUer UDe bavctte; Ilemla UIises (6,.)
ap ttne.oroUlilIla ri (fig..fam. ) - IVcir ICS li joer
a lIoe n fGII pc cineva (fig.,ram.) - avoit qqn ea tdlClC (fig.); kDir la
h..le' qqn (fig.UnL)
la IbI/leQlli (fig.fam.) - faile Ioog _1";
_IfM pe cineva sub 1e1Ubuw ( f " .) -lenir Qqll Cll ha:kiDe (fii.)
ua tout - porter IlO toti(
pne.na fi hml ( g.Jam} - De pas ea demordIe; Re pasUrit 1\1,( un
. ujet; avotr de la suite daD51es id6es; se flgeedans LIJle aUitDdt; cbaDlet
la mame d1anson; enfourdler sm dada (fig.Jam.)
se pe lU'I1Ule cuiva (fig.,Cam.) - lrotter lor les lJl100s de
qqn
se lfoe toci . m11 (fig..fam.) - are enam: lUI' ses quillel; _voie..o. "
ll.IIS et tocres set dents (6, .,1am.)
prea nu ( fi g.J am) - visct aup haut ( fi g..fa,m.); peiu plusbaw
que 500. derrieee, que son cui (fig.pop.) .
pc cineva la s/tlpul infamiei (fig.,fam..) - clouer qqn an pilo-
n (fi g.,fam.)
'pe CI UD Nvtwlic. ca ill. coctu. Cl1 n line gun. ca dia guri de
(fig..fam.) - aier oomme nil scerd, canme 1U1 puroi... 1 pica
pier. il tuc-tele (fl, .J am.).
a j IIwIlnclrik (fig..fam.) - .. Iesordlb lui COOlall' " b oreiUesOIle
dO. vous tinter" (fig.,fam.)
a P'fnI ca diBl'"fal (fig.tam.) - filet comme Wle (fig.,fam.)
a-i lflI1 JuNhll (fig.,pop.) - trc:mb1eI' dan, &a. culotte; avoir iei fes.set.,
k:sjoyeuses., les micbet qui fool bnvo; sem:r les fenes. Ies mic:bes;
les avoir ca piDcc couptlDCe (fiS-,pop.)
u
.. .-..." o fSHlUIln (tig.) - arroscr ses talooJ (tig.,f'am.)
...... llD. nmiMlM (fig.) - errose- copieuemc:nt (fi, .t am)
.p ada xflMl (fig..fam.) - l 'humccta', se caJer le gosier, amyg-
daIes (tiI:.,pop.)
':" te uIca (cam) acru (Cam.) - regerder d'UQ mauvai s ceil (fig.)
a ,te uit. chior'tf (fam.) -jder un regard toeve; regttrda de trevers (fig.)
.Ieuita la ciaeva ca la UD-dTq copI (fam.) - manger des
ren (fi.Iom.)
te uita: ia pncuiva (6g.) - ecre pc::ad'd .\1 de IND (fig.)
DU se uita docft in pnI cuiva (fig..fam.) - ne jurer que par
qqn (6g.fam.)
DU le uita la lUni cuiva (fig.,fam ) - D'eII faire sa tete(fig.,fam.) _
alca de la ..w.4 pin4 la gurA (fam.) - meun: qqcb. dan. 1'<ftiUe du
" "'" (6.,fom. )
, ee uita cu u t:JChi la pic ti cu unul la ti gllie. al ba ochi la sllnin.l. P
cu altul la tlin! (fig.J am.) - avoir un c:eill la poflc: et rauue au
c:ba1 (tig.,fam.); avoir les yeax qui se aoisent les bras; avoir wae
coqoeaerie dans 1'(t1 (fig.,Cam.); avoir UDreil qui joce au billiaId el
raucre qui les poiDls; .voir UDeri) II Parisel J'.uue II Poacoi.se;
avoir u ceil quJ faie ppon fixe d .'.ulm qui Caie roue libre; Avolr un
a:il qui dit merde11'&UlR(fiS...pop.); avcir tu&e chl.ssecp.U Caie le CApill
ct r ..cre qui lueae lea pouJeu (oUJ. )
a le uUala cineva cu ocJrl tii (fig..fam.) - COIlSidCra qqn d'uu mauvais
..n (fig.,fam.)
le 01... la ceva ca pi.daJ in caJeodar (fig.,fam) - D'y voir que du
re. (fig.)
.Ie alta de ..... la cineva (fig.) -rqan:Icr qqode baut (en bBS). da but
de .. gnmdeur (6.)
IC uita lUft 1. cmev. (fam.' - f.airc lea goli yeux " qq:a ( fi! .,fam.) .
219
! I
:,
; I ;
"'ta
I 5C alti. ca la poutI _oul (fi, ,fAlD) - rcprdet cemme ue
vacbc regardc pusei' G um.;,eee romme wne pollJc I trouvl! u
couteau(flg..fllJD..)
wnI>I. C10 biJ8an de _ (5,.) -mordo:r l pu oomjUs;..,onIa
oii "" pooe Ieopicds (fiI.,(.....)
a umbla in lJoIJt:Jk (fam.) - aller 1 raveature
a umbbl dupA 60rta vintului (fam.) - cbereber midi 1 qualOrZe
"""'(5,.)
umbla cu bu"'-dimi1l<Ol' (5,.) -"", u Ikmmc (5,.)
umbIad"Picoivcm pepa<li (5,.,fom.)-_I<""""""lDq
_(5,.,(om.)
I umbb din auI-D eul (fig./ am..) - du. pm14>l-porte (fi ..fam.)
umbI. cu afciMla tapetru (5,.,(om.) - r... "" """""""(5,.,rom.)
a umbla CI un cdli/tu' (fig.) - eue fier, cqueilleux an
pau ( 6g.,(.....)
I umbla pe douI aJrIri (fi, .,fam.) - etic r:alle dea1 Wu (fiS.,fam..);
1 cOlt de ses pom.peI; avoir mis ,ses pompes 1 prendre
.... fu '" mucbe (5g..pop.)
I umbla cu cioartJvopsit! (fig.J am) -labUna belle, lnule(fig.,fun.)
I umbla cu 00tQt/a taree picioftre (fig..fam.) - marcba la tl:te buse (fi,.)
a umbla cu coaJa pe sus (fig.illJD..) - fairele paon (fig.,fam.)
I umbla cu c:Orcd (6.1:.) - vivre eu camp volanl (fig.)
I umbl8 cntI1Ip (fi $.,fam.) -aller ea vadroWUc;. uaf'aer les nacs; t:.ttrc
les paves, le plYs, les buiSSOllli (fig.,fam.)
a umbla cu CllJiblIIa bdu (fig.,fun.) - jooer du couteeu (fig.,flllD.)
I umbla cu deJnMhlIui (fam. ) - agil" eD dessou. daIls k dos de
_ (5, .,(om.)
umbl.d.picinna (5g.,lun.) - _qqnco ..... _(5,.,lun.)
umbla Ua 40Jji (fam.) - lvoir ll1le drOie da1l-.rej ma:clx:r 1 P'
cbaDce1aDls
a umbla euJlori la pllArie (fig .,fam.) - marcher d'1lll pas blsouciADt
umbla cufoflr1kd (5,.,(om.) - la boilIa beiI< (5,.,(om.)
a umblafotfotdl (fig.) -Ii'afIairer saas railiOD
a umbla dupA fali (fig.,pop.) - courir le jupon. les filks; &imer le
.elillon; ceurir 1< guillcdou, la pr6<CO.wDC (5g.,(.....)
a umbla (fig.,fam. ) - a1kt ezi. .....
drooille (5g.r.m.)
220
umili.
a umbI. dupa ci.aevaca dupl iarba de leK (fi,.Jam.) _ rechc:tda qqo
a umbla dupl doi iqHlri (fig./am.) - comir, chuser deux Iihtes lla
foii (fig.,fam.) .
mnbIa cu ionliJM (fi,.,fam.) - dUe des motI ea I'air (fig.)
I umbI.1a1llin:l (fam.) - marcher CD bIDde
umbla (dupi ceve) cu Iimho ...... (fiI.,pop.) - li= la )q.
,..(5,.,(.....)
I umbI. cu trIiI.nIqi (6g.) - mettre deli (fii.)
umbI. peste mdri sm (g.) - aUerpar tDOIlU el: par VIUl. (tig./am.)
a umbli si le 1fItdriU (fig.) - faire la dwse 1. mari (fig..ram.)
a umbla cu mdbuiott (fig./l.DL) - puSCl' de la pornmwle 1
qqD (flg..fam.)
I i umbI. prin milW (fig.) - ..cela lui tronc par la (fig.)
a-i 1DDbIa.uusa la prostii (fig.) - avW I'espit mal (fig.)
I DlI wnbI. cu mibwfi (fig...wn.) - De 1* fai.re dau la den-
relle (fig.,Cam.)
a wnbl. fi eu lfIIbtdrG ti eu dragi (fig..pop.) - cewtisec la bk:lDde el la
brunc (5, ..rom.)
I mnhIa ca r.. nflet (fiS.) - vivre la mort dans
1'_(5,.,(om.)
I arabi. CI dupl1llKJlf (fig.,fam..) - aJ..Itt ccmme UDe tortue (fis-Jam)
....... """" (6,.,(.....) -!b< l cll<t de ICI.....,.. (5g._.)
a umbla ca pe IU (fig.) - arropn.t; .,le roi D' c:sl pu SOI
CCOlSio" (5g.)
I lIIDIQ dup 1InCf. abia (f&m.) - braooaau .ar leii cerres d'
mi (5g.Wn..i""'.)
a umbI. ca ot"IJetii (fam.) -.Utt 11'Iveutiette (fis.)
I umbI. ca pe M4 (fam.) - marc:bc:r IRII' da ms (fam.)
a umbla cupet'II{4 (figJam.) - muic:r" broue 1 (6g.JmL)
a umbI. cu plosa;, (cu: vorbe)(fi,..p>p.) - fCOflIer de, rqota; flire des
casaer du. StICle .ar le dos deqqn (fiB.,fam.)
umIJIo capl8s<g In ... (6'.,!.....) - _ .. __(fiI.,tlun.)
I ambbl al ,."s. (fig.,fam.) - etre 1111 barcn er.
_ICI (6,.,(om.,iron.)
umbI. dupi_de"'; morti (5'.,(.....) - _le....... l
Dq _ (5g.,fom.)
I ambI. ca o NIfJ - DlIrCber canme tlD eaurd
ni
... wnbIacu""""""". cu pkdc:i.UDi (fig.) - avoir toojoors la maiaau
_(fam.)
oumbIo _ (pop.) - baltte le (fig.); aIJer de porlemoode (fig.)
IBJlbIa cu bit (fig..fam.) - Dt.voir ni feu ni lieu (fig.)
a-i mnbI. POI'6a prin guri (fig..fam) - avoir un mot sur le bout de la
Iangue (fig.)
a umfta capul cuiva (in bAtaie) (fig.,fam.) - faile une grossetate. UDe
tere au carre 1 qqn (fig.,Cam)
a umn. pe dnna (fig..pop.) - mdtre la mainau collet). qqn (fig.,pop.)
a umila UD cont, o socoteaIl (faIn.) - enfler la dtpcnse d'UD COO1p:e
a se tUDIIan n4ri (fig.tam.) - se donner de l'importance; lever la crete;
!tre fier comme un pou(fig.,pop.), comme Artaban (vx.)
a se udIa n pe1f8 (fig.,Cam.)' - Caile la muc: se goof1er d'orgueil;
eaer, goof1er le jabot: bomber le tone; se rengorger; se pavaner
comme un dindon; faire la taie comm.e un pa.on (fig. tam); ne plus se
sentir pisser(fig.,pop.)
'a i se wVna cuivapipota (fig.,pop.) - prendre une se mettre en
IOiD" (Tam.)
a umDa potul (pop.) - gagner le gros lot; d6crocher Ia tim-
bale (fig.,faIn.)
a umDaoporesle (fig.,pop.) - ellceger, 8:endre la oowroie (fig.,fam.)
a-l umIIarnd (fig.,fa.m..) - s'epmoui:r la rate; crever de tire; S'eD payer
UDe trencbe, une piDtede bon sang (fig.,pop.)
a umple pe cineva de bani (fam.) - couvrir qqn d'ce, d'argent (fig.)
a se umple de'bani (fig.,Cam.) - avoit la bcurse bien femSe; etre toer
cousu d'or; avoir SOlI. pain cuit (fig.,Cam.)
... " wnpIelnu1a (fig.,pop.) - ae remplir le bidon (fig.,pop.)
umple btlzMnarele (fig:,pop.) (in mod nu prea cinstit) - se remplier
lcs"poches; mcttre du beurre dans ses epiDards; s'en mettre plein les
pocbes (fig.,fam.)
a umple pe cineva de groarA - tmifier qqn
a umple o liu:unif, un gol - comblel: une lacune. un vide
a umple ",,'uIG cu vorbe (fig.,fam.) - crier sur taus les toils (fig..fam.)
o umple (ceva) odti (fig.,fiun.) - """"Iir l ""-_
a se umple de pmvle, de gologani (pop.) - se faire des couilles en
OI (vulg.)
m
....
....i umple tiMpal 6.ber. si.ngorItatea - meublcr ICI kim. Ia 1OIi.-
tude (fig.)
o wnpIe pe cineva de HIIiItIIi (faIn.) - faire dea bieei l qqa (......)
..... pe Cinerll, a-l mitui (pop.) - arroser qqo; JDli'ser la pIIIC 1
qqa (fig..faIn.); all00gez de !'argeel l qqn (fig.,pop.)
o "-pe c..... (intr-o fimclie) (fig.,""") - -... qqa qoeIque
port
DJIIe la inimIJ pe cineva (fig..fam.) - 1. mettre du. bRmc (dalille) au.
cceur de qqa (g.); 2. boiredupelit lail (fig.,fiun.)
O-Ii Ulll tk8IiMk (fig.,Iil) - _ .. dealiKe (Iitt.)
a se uni tmpotri'HI cuiva - Caile bloc contre qqn (fig.)
.8 ura cuiva .,de cap _-ti et" (fig..fam.> - IOObIiter 1 qqD bita da
pbUsir (DUD.)
o ae ura la <tip (despre .m) -Iaper surla oocanIe; _llat&(fiS.)
a i se urca cuiva la ClIp (fig.) - le prendre de baut (6,.)
o ura In"""-prell<ho du gaIOa (fig.)
a i se urca dItgek la cap (fig.,fam.)' - se paycr UD. c:oap de
oang(fig.,pop.)
a Ural cu o 1TetIpt4 (fig.) - aVaDceI' d'lDl au(6g.)
a urechea pe cineva - frotter. Iirer les oreilles 1 qqn
oi ae uri 0fPIeptiNl (fig.) - croquer le mannor (fig.); faire le pied de
grue (fig.,pop.); compter lea clou. de la porte (fig.,"""); trouvor le
tcmpa Ioog (fig.)
a i se uri cu binllle (fig.,Cam.) - 1. se pIaindrc que la marl6e e.t trop
belle (fig.,faIn.); 2 la clI=ber; ae f...... dans le p;uiD
a se uri de lJIOtD' (fig.) - se bai'r contialemeDl: (fig.)
a-i urU etiniiin casA (fig.) - etrepauvrecomme Job (fig.)
o urla la "'011 (fig.,fiun.) - aboyer lla 1... (fig.,fam.)
urma CllnNI - m.vre IOD tIain
O'lilllDlO d"....11 slu (fig.) - an... .... pdil boIlhomme de _
miD(fig.,fiun.)
unnirI pe cineva fini-o ptnule albe (fig.) - poursoivre qqndans IeS
demiers retnmcbements (fig.)
pe cineva cao......",. cupa (fig.,&m.) - nepa quittc:r.
ne pas IAcber qqnd'une semeJle; cm.boilcr le pas"qqn; De pas 1&cber
lea basJ<ets l qqa (fig.,""")
o ae ..... de dor (pop.) - s6cber sur pied (fig.)
223
i se pili (de acte) -.vcir le bec sali! (6,.,lam)
pe cineva de JIdlTlk (fam."iron.) - MJester qqn de .. for
4
<uDe (mlD.)
v
a le TiI.. de/-.e - aier ftmine, miJboe
.p _/M1.1Iiduful (Iom.) - ,'tpmda
....... ..,.u (fig.pop.) - ....... Irip<s " boy.... 100
dtj<uDc< (fig..pop.)
\'Ina"'"cuiva (fiJ..pop.) -aevQ' ta pl'illaue .. qqll. (fi,..pop.)
.ti dna.w. pc ciDeva (6J.Jam.) - paJllCI'''' c:oIm AlI qqn (fig.)
.p de oU6U (fil-,f.un.) - ,'occupe< de laaiB""'" (fi, ..Iam.)
le o "fC*I - pUc:.ta' lUl Jqc:r mieux
bl " "IN le tcaIdI cineva (6g..fam.) - pn:ndre 1& tc:mpm-
.... (fig.,1om.)
ftdea clar UDde btJte cineva (fig.,fam) - voir venir qqa avec IeS gros
_ (
fi",1om
.)
."p""..".Jde _ (fig.,f.un.) - .. pl.. laVoU" (0) ""'"'" de
la I!k, de la p6daIe (fi,.,lam.)
..,. pe ..... (fi,.,lam.) - joa.. plus fia (fii.)
a le dI' colo (Cam.) - le vc:ir cxmme le Da au mitica de la
fiBl"" (fil-,f.un.)
ftda d-.dIwiItt lDlUlCVIda cai.va. ale: mei af.cai (fig.J am.) -
\'Oir lea <b1Olll <b <:artd de qqn. d'o.oe affaire (fis .J am.)
.... pe m-l (fig.,1....) - '" vcir de belles. de bleu.. (fig..I....)
ma l'fdea dtwcwl pc81c tot (fi,.) - De pu enteudre malice
.; .... de ...... (fil.,f.un.) - """" 100 d><nV.; aIIe<. pounaivre
_ pcIit bc>olnnme de dan:. (fi,.,f.un.)
__ddlJI (fi,.,fam.) - avcir 1011 CXlrIlp(t;. Ia cocarde (fis-Jam. )
", 2iIci (fig.) - _lei"'" (fii)
o(-p) -.. C'O ocbij (fil-,1....) - ea mchapper ,'",
aortir vivanti de kiD (fi.)
ase dapl-.bf Q ce leocupi. celIr:ml pomtI (fi .J-m.)- .voie
la ta. de l'cmplai (fiJ.Jam.)
a _ pe...n. (fiJ.) - e<re doIu .. p/lria .. -... ....
de beau <Dpc(fiJ.Jam.......)
a Da. ftdeI de ... (fil.Jam..o-o-.) - De pa le tQWire.ll'trideDce
a _1D=riIOIn ...". (fiJ..) - _ les _ "" ooir (fiJ.)
a aa cu ocIti buai (fiS.,fmL) - ac tu kre btI cbaad polii'
.. (fiJ..Jam.) .
a pUa.) din ocJaiMl YedDuJui (fi,.) - Wlir la pillc dans .'ml <JI;
voisiD. De ru voir la poutre dau le lic:a (fig.)
se de la o JIOf" (fig.Jam.) -le vUr comme 1c Da au miIiea
de la fipe (fiJ..)
a vate.rop tn_jnlel ocbiIor (fiIJUli.) - voit roase (fi, .Jam.)
_ de dMjN (fig.r.m.) - _ IOD boulot; l.Ue l lOR aC-
foile (fig.lam.)
vedea .tek verzi (fi,.,Cam.) - cu. voir ltQitc-six chaodel1cs (fig.Jam.)
, a le vedea cit de colo de uode se .... (fi..,.{am.) - 1. etre bic:o de chez
loi, de SOD village. de IOD pe)'1 (fig.); 2. clwser de rece (fig.)
..fi YedeII de l1WJbIJ (fig.) - aDer, llCl Iflairel; cultiVCl' soo.
jardiD.; balayer devanlla port;c: (fiJ./am.) ,
vedeo diDoo<robotc.r-.r (fi, .) - ............. _d'''''' de
qud souffJe le veet, de qad clM. IOla pin Cll beunt (6gJam.)
a au _ mai depone de ...,., ..... (6J..fam. ) -110 pu _ pt.,
loiJl qoe le boo,l de 101I. DeZ; replda' p- le: petit bl:M. de la b-
_ (fiJ..,fam.)
..i veni cuiva .. la mouI (fi ":'-') de l'eaa llOO. J[l(N-
tia (6J...fam.) "
a pe _1caiva (Iom.) - -.pir...qqn (fom.)
a-i pe c1feUI (fiJ..lam.) - ........ 10 _ foile dea m.......;
eue I"qut (fiJ..,fom)
veni. prea da 18 riaeVl - JlR'Ddre chc:z qqn (tnXl.)
. ui n:m si cnodA - De pa ea croiresa tte:illes (fig.J am.)
a-ti ftIlII mJire - repn:ndR. rdrOQver IIIICI espriu:
..i veni cuiva de Nu: (fi, .,f. . rn.) - flire IOD affaire l qqn; vc:nir l boul
de qqu; avoir la peau deqqn(fiJ..,fam.)
li se veni dehtu: (lam.) - IVOU aon afJaire (pop.)
226
.-i YmI li intre in pibIIbtl de rtlfibC (fiJ.,fam.) - De phu .voit QI;) se
faa=. O<l se meure (fiJ...fam.)
H ........ kfUo (fiJ..,fom) - .vUr .. <XJUP de pompe (fiJ.,f....)
a ftIII pe la,. (fig.) -veuir aa. moode(fig. )
..... tu..tiNk ple (fiJ...!...) - ...ir les mains vUIos (fiJ..fom)
'a ftIII tD NU (fig.) - l .piqoerdu. ncz (fil ./am.); 2. pmdre 'dJl biUd. de
pu1aTe; ............ pcl" (fiJ..pop.)
.,. dioptzt1ed cuiva- se r6c:1.-:ncr de qqD
a _. la pIdiDar. opi la ""'Ii_ (fig.,fom) - _ dea
1 cela qui Yraoe:nr. deSaiDI-Micbel (fi,.)
vtnde pedMva (fiJ. ) - dOOn. dooblor qqu (fiJ..)
a vtnde.......w. (o martI proostI) (fom.) - veodre sa sal>de (fis.)
a \'Inele pe sub mllkI (fig.,lam.) - veedre Ala sauvcue (fig.,Cam.)
al'lndeJ'efkk din pielea ursetel din (fig.,fam.). couper,
manger son ble en berbe; vend:rc la peau de l'onrs (fig.,farn.)
A-fi Ylnde scump pieled (fis.tam.) - vendre chmmcnl la peau, II
vie (fig.)
le wtnde CI. ptiMfI caldI (fig.) - se vendre oomme des pctits J*ns.
commedes ,.voonettes (fig.,ram.)
I \'fnde UD pom (fig.,fam.) - doDOa-. ptise:r UD tuyau (fig.,fam.); debi-
bet le trec (ug.)
a-p vind. uif/etMJ peWu d=va (fiJ..,fom) - se _ pour
qqa (fiJ.. fam. )
vtnde ti pe """-Ilu (fig.,fom) - va>dre ... .. mc (fis.)
a liDII UD bIIrbat (fam) - faire la cbane &li mari (fam.)
vIDa pe <iMra (fiJ..,fom.) - doan<r la clwe l qqn (fiJ. )
a"" o pip4iJ (pop.) -lever WlC .aUI (pop.)
riu UD porlo/oliM (de miDistrU) (fig-Jam) - \o.S(2' un maro-
quia (fiJ..,fom)
.......... ."".; \iri (fiJ. Jam.) - roaIcr .. bo..., voirdu 1"'1' (fiJ..)
le M ta fn bKurcltlll'l. (fi g.,fam.) - se foarrer dan. le: p6-
trio (fiJ..rom)
se ba pt'G lumii (fig.) - CaUe cn.vaiDer les mauvaiSCI Lan
J.UOS (fig.fom.)
a se "11 in gJUV Iupului (fig.) - se fourrer dus 1.. pones de
qqn(fig.f....)
a l'tri cuiva lIfinIiIe in cap (fig.tam.) - mettre l qqn du plOOlbdans la
tit. (fig.,fam.)
a cuiva ceva sub IIIU (fig.Jam.) - fourrer qqch. sous le nez de
qqn Ifam.)
a visll contra curentului (fig.) - aller Acontre-coerent (fig.)
a voi. faci din rahaJ. bici (fig.,pop.) -li. laver la tele d'un negre an
perd salessive (fig.)
a se vorbi (fig.,fam.) - se dooner le mot (fig.,fam.)
a vorbi ca se afle n treabiJ, ca IOA n-adoarmI (fig.,Cam.) - parIer pom
ne riea dire; dire lristoire de parler; depeaser, perdre sa sa-
live (fig.,Cam.)
a vorbi amrea. aiurea-o tramvai (fig.,pop.) - u'importe quoi;
parlee comme un aveugle des couleurs (fig.,fam.); are ccegru, borsde
propos; discuter sur le sexe des anges (fig.)
a vorbi aJ4mrea cu drumul (fig.) - redorer, derailler (fig.,faIn.)
a vorbi cu auJoriIale (fig.) - parIer eu. maitre (fig.)
a vorbi pe lxn)1 de fapte - are sr de son fait (fig.)
a vorbi de bine pe cineva - fairel'eloge de qqn; dire du bien de (sur)
qqn
a vorbi ca din CQI'te (fig.) - perler comme un Iivre (fig.)
a vorbi. franceza ca o cizmd(Cam.)- perter le commeUDe vache
_1. (fig.)
8. vorbi cItJr - parter chretien
a vorbi printredillfi (fig.) - parler entre les dents (fig.)
a vorbi n dodii (pop.) - perler tort el 1 uavets: faire une cceversence
l b&ons rompes (fig.,fam.)
a ....... pef.pJ (fig.) - perler net (fig.)
a ..mi <tin fir !li pi< (fig.,!am.) - conte< qqch. de fii ea ai-
gnille (fig.,fam.) .
a ....... de fi..ie !li casa stfn=atulni (fig.) - perler de cade dans la
maison du pendu (fig.)
a vorbi !li gol (fig.) - parler dans 1. vide; p<&her dans le desert (fig.)
a vorbi mgurtl mare (fig.,Cam.) - avoir le verbe baut (fig.)
a vorbi cu jumAtate de gwiJ (fig.) - parler WlS convinction
a vorbi din,.", (fig.,fam.) -1. parlerd'uoe voix rauque; 2. perleravec
affectatioo.
a vorbi cu II1IIa deschisA (6g..fam.) - parlerAcreur ouvert (fig.,ram.)
228
vorbi cu ltCredere - perleravec abandon
a 'YOrbt cu - parler evec feu
a vorbi - parier raisce
a vorblliber. a improviza - parier d'abondance
a nu vorbi limbi1 (fig.) - ne pas parler la mame langue (fig.)
a VOI'bI cu miM pe (6g.) -parler la main sur la consci.ence (fig.)
a 't'OI'b1 ca o lIIOtU'if stricatl (fig.,fam..) - parter comme un mou-
lin (fig.,fam.)
a vorbi despre modiJ - parter chiffoo.s (fam.)
a vorbi pe ocoliJe - parler il mots couverts; flatter le d6 (fig.,pop.)
a vorbi omenqte (fig..fam..) - perler une langue de chrt.tien (fig.,pop.)
a vorbi tntre patru ochi (fig.,fam.) - parIer eu. prive, entre quatre
yeux (fig.,Cam.)
a vorbi cupiJcaJ (fig.) - eccuseril Cam. Atort
a vorbIpilslJrefle (fam.) - .,c'est du cbarabia" (fam.)
a vorbi tlrlperdea (fam.) - dire des vertes et des pas m1lres (fig.,fam.)
a vorbi (ca) la pereJi (fig.,Cam.) - mettre qqch. dans l'oreille du.
ebat (fig.,Cam.); parter lt un suisse, Aun mor, Aun sourd, il UD ro-
cher (fig.)
Il vorbi n ponturi (fig.,fam.) - perler ti. la cantonade (fig.,liU.)
a vorbi despre probleme profesionale - parter boulique (fam)
a vorbi prost - parler un latin de cuisiDe (fig.,Jitt.)
a vorbi inpustiM (fig.) - parler dans le desert (fig.)
a vorbi de riu pecineva (fig.,Cam.) -mettIe qqnen piOCes; dire pis que
pendre de qqn; deterrer les morts; mettIe qqn en capilotade; tenir
longremps qqn sur le tapis; emporter la piece; tramer qqn dans la boue;
pesser qqn par l'etamine; casser du sucre sur le dos de qqn; piler du
poivre (fig.Jam.); se jeter sur la friperie de qqn; travailler le cadavre
de qqn; taiUer un costard qqn (fig.,pop.)
a vorbi uxu;rei si nora (fig.,pop.) - parler la canto-
aade (fig.,!am.)
a vorbi singur - penser totul baut
a vorbI cu ,u1Jtltlelauri - parler demi-mots
a vorbi cu ,ll/IeIMlla guri (fig.) - parler boul desooffle (fig.)
a vorbi de-a ,urdtJ(pop.) - depenser, perdre sa salive (fig.,fam.)
Z29
vorbi de .... (fig.) - .voir le verbe baut le ....dre de
baut (fig.); agir en mailre (fig.); monter sur see gJaDd che-
vaux (fig.,fam.); rameaer saCraise (fig.pop.)
a vorbi pe fleau (fam.) - peder sans ambages; avoit SOlI. franc-par-
1", (fam)
a vorbi _m-nesam (fig.,fam.) - perdre, mauquer une beReoccasion de
se tairc (troIl.)
a vorbi cuiva in trecere, a-i spune ceva in grabi. - parler aqqn entre
deux pones (fig.)
vorlJl in .Int (fig.) - dire des -.en l'aU (fig.)
a vorbi .,rIIIe nevrute (fem.) - parler Ala legm. ... tort el a tra-
vers (fig.)
z
10 _ (fig.,fam.) - ...... Iea Crai (fig.,fam.)
zica iIltt-o _ de lll1F- aag Ie.llDg (fig.)
alOdpid (fig.) - pcrdre picd (fig.'-')
dpid de,." pc c:incva (fig.pop.) - monter la tele Aqqn (fig.,f....)
alO......in._moqii (ram.) -!tte Ala _ ex__
A.. fin; etrc1 deux ootgtJ dela mort; reoommander SOD Ime .. Dieu;
.. vie ne tient qu'11D1 61; faire IOD testament. IOD. paquet; avoir un
picd dans la fosle (fig..ram.); raidir le jlUlU; avoit le mon eaee les
dcats; s' CII. allmau grmd galop; toucberleboul de sa carrKre; chasser
1oI11lOl>d>es; _ ... pcUls _ (fig.pop.)
alO firi iqJn (fi&.) - pbl'l........ Ia choucroute, ..... Ia se-
lDllllIc, le y...... (fig.pop.)
alO JIJoqI (fig_.) - 10 ....... sur ... _ (fig.ram.)
........ crftri (fig.fam.) - se faire la11tel' le cai88Oll. Ia cer-
veIle(fig.,fam.). Ia I<lmale (fig. sebrflIe< la cervelle (fig.)
Jhan. pe cineva dinunCll (fig.,Dm..) - faire sauter qqn; mettre qqn
Ala pootc (fig,fam.)
a..... c:a _ (fam.) aIIer. courir A boidc abattue, A toate
laide (fig.,fem.)
a _;,,;., cuiva (fig.) - peecer, _le"""" Aqqn (fig.)
a......,.,. o ...... vecbe (fig.) -lI!vom...le ebat qui _ (fig.)
a IOlIIIIIa pc_(fig.fam.) - IOIIlCldre lea doigts(fig.'-')
aliceba <A-i lI11>IJ, ba <A-i (fig.,fam.) - pu..... chang... du blanc
._(fig.)
&oi lIce m:odofI4 (fam.) -1IlOOlChe< qqn (fig. pop.)
AU. *e 1top ptnI a-a drit (fig.fam.) - ac pa b enc:orc: sorti de
1'1lIbcrge (fig.,fam.)
a.. IlceDicipll (fam.) - .... mot dUo; De pu ouvriI la boucbc (fig.)
231
zi",
a-i dce una (fig..fam.) - dire son fait A qqn; ne pas l'envoyer
dire (fig.,Cam.)
a - i romii pintenii (g.Jam.) - faire sonner baut &el epe..
mos (fig.,fam.)
a zvtrlI cuiva ceva n nas (fig.,ram.) - jder .1 la flgure, au nez de
qqn (fig.,Cam.)
fIIlIea li dupI Scripluri v. IW
..... ".iqi
...... v.domai
-.n v. lOOtiC
.cv.ava.pq
MlOplIilcv. _
llCn v. lIitI
"".face
ae&c Y. -=apai
lId liIterun v. lua
IIlIDvIm 't' .-de. riItIlmki
lIdio v. lua
.a..c v. dai
__v. pleca
-=r v. 1Vea. brIDi, m
_v. da
.... ".wca,da
afaoctcV. tMfM"'lju-
dacai v. Ia't'llti, n:lrqe
..v
a6:lDIIitv.dI
....I y . ~
'IbimIc v. tnF
aiIra v. vorbi
ljIlIond v. bizui
..... "...
.-v.1ua, YDIb:i
.tiv......
"'''.''''.lpWlc
aIIic 'r. tace
.... oc::hikrv. roti
...... ; vcdw.
INDICE
aIcF v. IVei
l1c:rP v. face
lI1ctv. avea
I1it-vcrit v. face
l1tI v. ata
titciDev. v. iubi
~ v .vc:a
l1(i v. _1'
amarnic; V. 1qda. pDbr;e
amdimm: v. vedea
lIDClldli v. ..se, :llJ.v1rti
Amcriea v. descoperi
aroesIcl:: v. nca
amimev.lua
lIDllt v. face
uaaml v. lIlcn,muaQ. riD;
Au v. Irimite
aCUl v. arunca
ai v. avea. tri
lpI v. b*. da, duce, lua. tiI. vCll
aparaa)dc v. Jal.VI
lptEIia v. face
api v. _. bip, bea, c:ira.,da, intra, lw-
bita. pacui. trece
tplr:arN'.,.111..
ape v. fli.. vedea
apel v. fM:e
tpde v. 1ka, aiI:np. tulbun.
IpO'lOIqtc v. mcq:e
lpIOl:I-. v. primi
aptitudiDi V. lveli
_.,. dII

ardd '1'. rlea
'*q:Ule '1'. dcQde
anal '1'. ialn
-'Pa '1'. lua
anp'1. priDde
aripile '1. l1ia
armdc '1. depline
aq '1. dri
uUcoI'I.
_u.e'1. rra

..... 'I'. .... dputattqltirilc: v. lawe:c:e
att<:p(e v. tu
attqllild v.

ta(: v, pI'CBiti
._p.'I'. trqe
.-Iie '1'. eli
adi v. lllOll(:wa.
., II . iIIvcata1.!IItiDde" aiK:ocil
v. da. dIK:e, merp
-...iUk: v. nea. v..tlj

...-.sare- v, ada
-t...ie . -.iac.c
. vae . f_
.veru v. pipa
ui v. duce, ttii
t-nI v. llVea
bqli Y.1fli

bUiv_ v. II.clnIp .
baIlI v. c:Ida., ... timIDe.
bu. v.'"pUti.. x.oaIe.
buca iasa
fac;e
bMj v. Mlm...vea. tJIp. da" facc" b-
bJlI., Iu, pJIti. aeilda,
stdJlBe;umplc
134
t-..ii " . lIUl::a. eia, face, lipi. pbl. pip&,
lOOMe, J1ap. 1lX:a
ban] v. da
bat v. da
t.ba Y. ci&, 1Ieta.i
barbi II. deie
bartLIv. da
baIm v. face
bIIIM v. ieti. Kipa, -.te
bui Y. vOlbi
bkbiev. r.oe
Wclft: ". .dlla
NiaI: .... b a
bifefdc v. dezJcs.
biicri '1' _
biicriJe ... ar1JIlc

biauicliJe v .-tnnai
. biPuit v. da
blirbat v. 'll\a. VIu
birtlatul v. tiM
bifcilie v. Iu.
bikUc v, da. qi, ilK:aaa. lIM., loe.
om<:d. Liri. s .crk:i, blc
bitii v. "mod,. rupe
biLllUli v. dQ
biaIl t da
da
WIIU'. dso
_Imi v. liDC
ba Y vea
"" v. cldea
bdca v. biiea, da. ialn, sCJp..Y1l1
bdellua v. pai
bqat.l v. Iu.
"*' v. lua
bc:ImctiIC v. f-p. 1iPt
bIc:e .... dlI.
bilmPll v. oXt-e. face
bim-pqa . D'Ii
v. -. da. dcacwt:a. duce., face,
.-.c. IDf<I&i, aDai. .....
la, acUnbt. K,1cnIIia.. 1iK.
""'" biDdc v. ud
.......... hY
,*'1'
WIjII' .
. DWcn
WrtapJ lCa
....... da
..Y. cilIIori. iotra, Jnlq:c
blid v. acuipa
bodlI v. p:i
. (KC
Y. bip,4a, dDoc.f'C'I'cai
ldl .... prioqte
llobi . ela
boboci... dlI.
klboIe . Mlbla
.... Y.rr:zi
..... v.faoe

bojoeii ... KWpa
bWltvul -e , f au
bumbl v. cidc.
buq Y. face.. mhta
bmU v. wnbI.a
bol Y. da. .... fkq'e
""*- . ria1b
'1'. bea, 1aloR
aoo. v, hlC

""-!de V. Ma
'"-UI v. da
lIrliciDari . tnae
bricial v. da
brio .,. cidea, CIlccuta
bdDc.i v. da, muci
bdDzi v. {ace. iDtra
bnIsc pUltj
blsba apql!
kcata . Iru, rtJC1lIlji
--.uc ... flU.min
'-cIidc Y. (_
'-'i;i . (au
. _ . ..fau
__v. da, IIUl1
l1iIaMI . cbc.e, PIlqC
__v. da
1;.- v. aIcp,..,ca
"-" Y. a.p
t-I v. tu, -aNa
baalvoiatt v. tlipa
bwud v. dV1Ii
bardul . (.,;:e
bweU: v. ft(C
btft:tck v. ttaJe
burievl v. lOlllJlj
bwt.a v .-. t-Jdqi. 1pi, 11III .
bwtl v ree, ..... Kl(lD
buok II . pterdc
btqlaa v.
busoi II. sta
blaxk '1'. " l.oU'OC. u.u.._IC
bua. 't. 4t
bl\.l.llllaf "'CI, bip. da. pIIli
bnmnalde v. dtsfnada. unplc
ca v. jIntic v. SUl
cacalma v. tnse
cadaVJe v. clica
cada vndv.
ca4I v. (.ce
eattc:.lJ. 't. IlIt
ee '1'. MmbIa
caii ..
caim o1 In
W V.dri
uict II . liac
cale . l u i
calc-aoo.al v. face
caleaY. lbdtidc. psi, lua, ...
calei v. ,",tit
ca1cDddc .mia.
calicii ba\.C
eakulLl retCtbili
cakII dcdcp
c:MdilMt Y. reapillae
Cmc-.t '1'. lIIDCqe
cap 't. 8YCa,N&c. da.(.,;:e,.
iaera, Iep., tu,rimJIIc.R'Wdea,
riok&, lR!cc, -ea. lipici
c:apaoc 1Iai
c:apit v. teW!C
uplQII Y. 11llIP
ClIIpiWU ., . pipa
e-pnv.bpb
capIIl V. a)1t*. .....CI.1Vea,
d.u. dwQ, fKe.1qMia. juft, Iewi, Iu..
pOmk. !IIWlr. Ra., llI. tI_.pac;.
. tnfla. veieI. vaU
tapului v. KC'qICa
c;.aa \1. ' ''el.
carapioIul \1. f,u
v. llIc:hide, rdrap
care v. vcda
carierI v. ave.. debu.t11
carae Y. l1iII
t:G1ICII v.
e8nIctuI V. Iu
unc v. YQ.. .. miza. "tii
c::.Ica Y. tco:i
eanl Y. dl. Aisi
CIISI
c.i Y. va, dIKc. tece, mere", p.e:
c.tlm.de Y.
v. villde
Qtnl v. iati-. lir
cMaslrotl v.
earq:criKud Y. ,li
calrafusde v. Iu.
caz V. faol!
cicua Y. lb:. tun, scip-.. umbli
cii v. mtrtc
clilJ v. Datle
ciJcat v. Ike
cikli v. 1D\nWt:c ..1DVfrtj
cik:tiek v.
c:Mdud v. primi
c:iIdariei v. iti

v. la. pierde
dpIIfI v. B1Ilx.
drveto 'i . d"
c:JrIti v. cub"
eIdrik v. JalN
" . da,).ICI.
236

clfci: v. face
citd v. uo:aN. , pka.. \iAr

ceIpI v. face

. . --'_'
eea41", -
cei1aIti v. Iv..a
ceIlUtA v. laa. iICCImlOlli
cenulfl v. leDafle
OCDzuri v. eeee
ce-o fi v. mqe
ca: v. eideli . piaa, piu
cercuri Y. tav1rti
...
a:n:rUI V. -t.iDc
an.! v . dormi
cevl v. dqe. ddc:da. 1IlcDIa. mirmoi. ffi,
.............
Ce--w.i. " . dIo
v. .....e.. priI>de.

metd v. Iece
dJcia II . tDcni.
dac1flaJ' V. 1n<;GI, hIt
dJelie v. lui. "cui
chcltuilll v.
cbelmiali v. bi,a. da, in.r.
cbcltu.idile v. acoperi
cheremul v. '''CII,
I:hiap v. .&trta,e
v. Inlc:e

dJicx" v. IVa
dJilri. v. bfJe


dJitK v. lIca
dlidlJ v. bre
dU. v. da
cifrde v. jooJ1.lI
cioc v. aritI. place
V. -.1;'. buunJri. bi ai bnrftltl.
cIa. IlI&. muia.. oceca omed, alibi.
tibid. l.io:niia, trii. turDa. -.ntU. llm11a.
'i!Da

c:ioM1 Y. -.bIa
doari y.}aa
doclrLaa1l1 v. princk
cioWltk v. rupe
ciomcv: Y. c;lrlbiDi
ciorba Y. amC'SleCa, bilga
circ Y. face
circulapc v. lOOllle
ciIq Y. uita
QllbllC v, faee
ducurc v. pac
cioldi v. Irnt"'llt vi. 1aJtm.e.i. muri.,pkHi
cilII v ....
ciIIr da. eeee
c:ilmi v. hicn, vorbi
diDe y _muri, . f eri
diDdc -e. faoc. aii
daU v. dIloe. .....
.... fau
dmpii v. bite. ki a
dolar v_m IC
datee v.
dttiumle v. bate, lua
drd v. inua
drtitv. avOl
dtuJt v. .,....
cit v. vulc:a
dlcva v. ardeo da
li. da
c1lIpI li.
dat .... vabi
dasJv.a_
dibllci v. fau
d ipc v. lftlOe
li. lrq: c

co.da v. ciloI , faeeoplc:caoridin , PM,Ulft-
""
eo.jI v. Illa
v, atiDp . t1tmdeo raa


v. lI'l1Ilca
. frtnle.lipi. mai a. np:
eoace v. da
*de v. roAde,loci
eobzJriti
d v. face
vJece
cofl Y. bila, ploua
cojocul Y. tnlCl&rtc. piSU!l., SCUlU, teme
colac v. PI.
Y. f_
colt v. da
v. arIIa
Wfllp*Iie v.
cunpasuI v. miri
ampnmiC'k' v. 6epqi
Y.
OOK:W'SlI.l v. da
lDdc:i Y. a_

CllIlf"odallCv. fac.e
eortfba v, aplana
JlIsillJele Y. hlc
coosetnnu1 Y. elk&
coos.idcnpc Y. 1111
coatWnll v.
OOll.t v.1Ilcnl. JiDe. umfI.
COIItnI v.lntekJe, lupta ,
OOIIuadittcrill V. discula
eoatnWI v. pimie
vonnrr v. pn.de
COIIVenap. rdaa
v. bita. IIltre:nlpe
(:(8v;.s .... Jia
cepei v. d-.::e
copil v. faer
lIUI .... 'Ilnbla
v. fr.eeo WlimlI
oorl.i v. 1nJbal_i
eo&ili ... . 1mpldi
ootnti v. fin
.,'
0Ill " . duea, 1lIpU.tu
ootitvi Y.""""priDlic
COI'rit!: ". ftcC
Wt'rip V_ iqi. tc:<.W.1e
aa;a". fiii
1tI
'r mi
a-p"',umbU
a'fIdiItlJ v. jIIn
qticrii y . frImill ... otKai. ___


a1aI.i Y. IICU&. primi. SIlpa""
atllpl .,. J\la
eeeee Y. mile
cnll;:q Y. 1DP4i
eqcerirc V. face
CUcc.ll.1 V. fllCC
cucui V. flCe
cucuie -e, facc
cui v. tace
cuibul v. face, mulll
cuie v. bale, rece
tuiVi v. face
c;:adhIJ v. IVCI(:Wt,j Y. cb., face


.... ...
-e, SldnBe, li-
v. ""Ia.lnaJe. l1sli
c.s v. da
cwN v. tll u.dc. pica
CWRJ ". UnnI
v. cb., Iiia
y. ela, muci, lImbla
v. tn.lIsmiu:
Q1vii:llpv. &isi
Q1villtcv. PJ,i . iDldqc
QlvDtclc v. jonsIl, mlsun.1o<dli
cuvlDt v. face, SIteCUn,
c:uv1DI:ILI v. dezkp.1Dfo
dMboj IDllllO
dmIb&a v. rece
MnbIaa v. apKI


UoI: V. rim!ac
datorie v. abdica
dalorii Y. lIlpoda
dJ v. Cacc., aii
d.kbcI v. lIdlll.i
. ...
dc>_picioIrdcll v. obIni
ddHftI v. face:
4cbtitui v. I'\l'CI
d1l v. depill.dc. Iip&i
dcdesubturi V. amb ii
dedesubturile v. picqoe. ve:\ell
v. avea
v. OlIm
deget v. da, ridica
dq::ctc v. aluneca , blY!rti, lCipa
dq:ctdc y . liolle.
dqctul v. ajunRe. IVe.,"
4tjuII Y w..
daltisl v. rimlK
deopM1c: v. \K
. a';'F. mc:rp:
do::ridnev. ...
da v. "cai.
dadUs v. sptme
Y. pira
dcK:w.rce -e, pi
deOfiKk v. ui
... . f-.x
dakrillWl ... p&mk

difialbale v.
....plaaa
v. piu.
din ee v. &\ICI
diP.tc v. aVei
dinti v. VOOH
dinpi v. anw;a.rupe. Jt4ia. dia, line
dirut v. -.ca
4iin:qia v. pK:nk

diIpod Y. iDcra
....'" . asipn.
....tde". pisln

..... 't. f.ce, p.e
"p't . lipi;
dIW". ""De
ck-re " . _ se

4rdii ti . . ..1M.vorbi
dai ti. IicfII
doInaUII v. , ui
Di:>lmn\ Y. ripol.I
dor ti . os
do.Onll ti. .arni
ddinll ti . arde
dmuI V. IUI:I1I. m!Dc., omnci
de:- v. durea, face, Dtoarce
ckJurul v. IodUde
bul ti. Ik, latoan:e, SClIIa, lla, 1raI. lrezi
dooIl v. nu
cbdi Y _.puc., duce , lisi, Irimitc'
(hcu Y. dl . Jec-. ree, Joori. iti.
ctne.. ti. primi
chl:.1 ti. artta.I-.ln\lru. ..... vt*.a
chl:.1a . o.. dua:
. Ulpi
...
draptI" ttiI. ,
..v. dI , rimiDe. spue. IRa
dn:puJ . Woi.. pom
lhq v. de$d1idc. f.:e, t-1iJlde. lua, pkQ,
pomi. rImJDe ...-cdca
v. 1IbMe. da. IJIF. readIK:e. Ilia,
CDe, u.-
bnwi v. diN. riInIDc . strII.F
drumurile 't. blIte:, Iili
clliblq v. vc:dc:l.
dlM::e v. primi
dIIb.-t v. 4lI
duk:.e Y. miilea
(fumill.ici 't. lOOQl.i
. .uja. ...ea. pcni
dIIpl ...-. da
dnrc:Rv. aiAi
ckrs ...-. ...
d.., 'f . primi , tl'aI:e
d\Ifd v. cia. traF
dIqma 't. fa
dQl'l v. ob\iK
d"ortwi V. fiIIX
esli". 1Iim4i. lnIa

epoci Y. f.....:
et' Y. Rkri
evClllmeal v. .da
v. fra:a. trece,mu
uanphl Y. lua
u cn:ipi v. face
",pcdieote:Y. trti
CJl.l.azv . eidea
CJl.lnmi Y. trece
fabrK.a v. mira
b ei . Ifti
face " . Iyea. da
fl . lele Y. fa

f..,.,n.i . pn.ck
'--'e y.f_
w-Jv.,.
f"' .bMe,_
f.cl Y.1Kc. rimW
f. 'f. .... lC:lI1a. ad ,1ft:Zi
f.Y . cia. Jowi,pri-
nU, pr;.1k. ldIinDa.. YOriIi
fkI. Y. lrlllJDte:
fk-l Y. fII
fitIIII,, iqi
1IIri . dll
flkik Y. tiql: dedqta.lIM:Iqu., lrItJU
twq Y. edua.1
fht Y. fi
fel Y. I)IUIIC
feM Y. face
femeieY. avea
Y. (a<;C:
tam
festi v. pe.

kallI v. lWli
!de Y YQ
fqdc Y. a.mu.

fie v. dori
fiei" v. eeee
fimIJ v . blIlC
f!AUrI v. face
fipl ... c.e.e
film v. oferi
fii: Y. vqbi
fire v. ....CI. qi.rnaai. a.. v..;
&ea v. 0Ild1. picnic. .... pac
firul v. dapic:.a.. prii! de
f.. v. cIclc4. P"'-
[It v. traf:t:
fitil V. da
6lile v. b'p
Oa v. ' 'OCl.
&.re. Y. aMIfi
fklri Y. ..,le. unbla
Oorile mina1ui Y. mllllci
tom. v. tDlOIrl:C. Kbimba
fOtille 'O. mllri. vlila
foameav. amici. apuca. miop
foc v. da. face. fiert>c.lua, dri, lC.Oate
fooul v. deadUde . vlrM
focuri v. lua
fot'ktica v ...bie
foi , . hla.
foile y.-.nIn
foklue , . tnp
f0kJ5 v. trate
v. IalIIIC
foo:epMl v.
forfota v. Ilmbla
fml v.
flXOgal Y. 5Ul1dc
fnitt v. eidCI. juJDuJi, pici
francul v. rm.,..'CI
240
fritqIe
frcacUev .-...
triei v. akF. p;i
fric::i v. Odii
fripri v. 101
flip , . 1lZca

fmt v. da,
frM v.lUbi
fnIDtefo v. pica.
fruoze v. tIia
iuBi v. da. daU. bnpuap.. primi. eeee
Y. da
fu.Jp v. hali
Miii Y. pKnk
ivi v."
lltIl4 v. I Va. c:idQ
fucW Y. da, timJN. .... .
faUe v. jw;a. Yarbi
6Irc:l v. da
t.rcik: v. trt:oe
t.ria Y.
t.rif '1'. llUl'Ze
flUtImI v. iafNl'"
fu&a. v. liae
fuste '1'. PAc, 1lIJlbb.
prdurile v, siri
v. da
v. ueunde. diha.!
Iaz Y. da. IUfl1.I
v. mic
1--- v. mc::f!e
pai V.1tI
ll _ ik v. loCIl1&

cilqc.a v. 1IIll!tiP
lllrz- v. IVCI
leo-mu v. tIia
Jbcude v. ..-l&e. D\e
&'-1II V. spirit
llhes '1'. da
Jhmpek v. avea
Jhirnpi Y. sia
poo Y. 'VCl
poail y.da
__ '1'. eeee
af-diI v. dl
pIIti v. Iu. lJIUla
pcMi v. 'Ift. Ia. sta
pw\k v. fIn
stil y . da.. .-c
rf!A Y. da. tnfuada. rimiDc.
JIbll v. _ca. aud. ada
p.v. da
psu1 v. dRgc. pierde
plXlt v. duce
pric v .coperi
pom. v. tn!RlCe.liu
paml v. fti. IJ'\:iIi

fOIati v. ....... cural
JOI Y. da.. meqe. sua. liInCi. vorbi
p:.paii Y. KoMC
crad v. toa.iall" IIJU
pai Y. pn.dc
pWoill v. rrv el1i
P Y'pbla;
lfIlUV. bip
&f'ItI v. da
Jntii v. rr:iIIln

z:rimldi v. ilie...
"v.da
JINv. MInJ da. q.i , tndun.lls.I, obiplu..
KMIC, trage, tine
pwl v. duce, lDvi{l
pawe v. , vea. h a.
Jft'It8P v. tIde
v. mm.t&.1r.ipta
Iri";' v.1ba
pi..ii V. cbmj, lul
ptIll Y. aielt:
pwpa v. l.IipI
poIp6 v.
lJ'OUi v. v"Vle
popi v. da

lfIIlIWlll v. lPdoi
pb' Y. tu
,.,oi v. -ea.-.oai"..
.-a v. .-ca. "'pa. aui. .vea. ' ;.mIC,
b*:, da, cbdljck, Ib:e il.1ra,
Wlmda. tajln. 1IM,. ... 1IEIle. IMI,
pisa. rici., rtmbe, ddc. aeipI.. I ti.
llfio:.I.drip, toca.. lI'Rilt. ,*.
CUI. usca, vid. vorbii
Iuri , . ao:.qa . 1'Vca, t.ce, bip. dI.. ...
cbide. lu.a. rllplmde, "pe, ricai.
1nIIlSftI1C. treoe, vatJi
llllfi-usd. Y. wnbla
pt v. asa. priDde
pslUl v. da
lIlfl v. varft
ptanI v. cli,,",,; . 1IIVbti
blIbir v. ....CI
llKY. vcai
baSma' v, Ilmbb
b.Im Y. tI"ltt'
Ufnal v.-a
harti '1'. 11..
bUl v. lne
wpri)e v. dI.
hiII1 v. dIIoc
bime v. triaj
birdlll 'V. tumI
hir1t011!' It. da
bhtil v. mh!Ili
h'lrte v. qteme
bdaa v. da
bql Y. ece
bopuI '1'. tre'
b<ri v. pu. q;. "1r'I.jDaI
v. bau. lDfdcl:e
hAnI v. lIrturi. Jti

1lIIInJtt:z v. ri
WaIfw, Y. aca1a
ia v. fii
" Y.da
iIrtlao v:

idee Y. avea
kk:a. v. dJifaui
:14\
idei -.n
ilbk: do::ubn
icftiII KIpI
icpo.Irdc Y, prindt
ieJlurqrc: Y. dormi
cpri .... *P. lw.p. priDck ...".
Iaama " . Pnai
Cfi':lC". ..
iqit .... fi
ife:ae Y. cIoI
irJIpa Y.

.... ckJri._toi
ilrtpr'eIi<met Y. lhI
iDlortlUIPi v . lu.
....v. Q . ..6edn.<k:sdIide.
d1ITCI, .Lbt. pcni , ribdt, rIcori. ci-
1ll1lI e. n.i. dde. Rpe. difil. iltbIl e. n -
le, ...orbi. zdrobi
qtiml V. 'Vel., clkt., <k, maze, muit, llI,
11I1l!e
iaimii Y. ala
..

.iDsultev. lmplOfC'
v. ase.....fe . dcrvilui. &tuei
m.eru. v. lDdIipci
iDtriJj v_P""C8-
.iDvedive v. hlprtlfCa
iotdllllO: v. umbli.
"'i.i v.lnJepl
isa:l.. v. liK

Mdl Y. rimhIc:
iurq;v. dt
iule.J. Y. risptDdi
htaJi ....

1mbrobodic ". 1iu
impiritqte v. ttl.tA
1mpirpI v.
kopauiv. v. W , ridicI, _i
kapejwtriv.dI
Jnaigle v. da, lut. aacqe
W
.....
tupoi -e , .-
Nipi4h." ....
iaceapl v. fii
IDcepuI v.lut
lIe-juv. dlI
.... '\'ea, ft
-.:n:dac v. 'IUbi
tnCRdaa. ... buC:UR
taCUICinul -e. iqi. lCOIte
tDc.rdIwi .... Iiu.

v. poves6
illdemintre v. priodc
ladunre vea, Jisi
'Iuflk.iruc v abi
v. _eri
v. miali
v. pira
tnjllrituri v. !rinli
' 'IaI
bl.lia ... .
tDJ!XUIe v. cit
iatlllUn: v. r1Xll
iDttmplarev.list
1I1wl'Cae v. pIc:ct
11111"-0 ura::be .. . fi
1I1rtb.-r .... 1Dcuit
JaIreCC':fC V. lut
IDjdeali -e . dt, mlp
v. Jw
lItdes v. dt

tnvete ... iIIdcmn.. trimite
laviDptuul v. dt

,;ape. ........
.ilbc.b v. bi"
joc v. bile, iq: i,
joQIl v. dCOICXIpCri
P v. tduD.
jIl.driiIe klt
dlI , v<rilj
jl, v.1ntIirnt. tnt;e
jIIDIII ....
;m.1it .... iqi. au.
;.rtmJIt v. dczltp. oXpI;De
juUI -e, tn'llrti
tikmcUi v. tnpiP
.. alI("'. U-
1Iba.... d'!Dle
&le v. ' jale.
1Idt . 'veI
Itcrirni Y. 'vca. plhll!c, rfdc
ltainWe v. "'-Ib4i
__1 ... . 11.
ltdI v. piadc
lampi 't". [11.
1tndr:I v , umbla
v. p.e
",rik v. sfIth&
Jll:Ukv.
lacpl ...
lat v. l:idca. Ils&. rimine
Iiriic tooI'Dc
1INri .-
Jaocv.41
IetaII v. Ilai
-e , da. primi
lepliulC& V. 1acik.
Iqkun. v. la.
kp ... oooIi
Icma v, bllte,l'irIIlM. ati.
ko.ea ... tirf .
Iqill v. 't"Clli
Iqc:ai.e V. '''eI
a ... lavlrti . plimbi
leul Y.
liber ... . da. vcroi
. vea
iibatl tea '1. 1... tisu
Iimu v. iql. IIOOMC
limba Y....ea, o;k.zIq:a, impklici. tncuc
muJC'.II(;C)Ite, ulll bl.
timbi ... Jiu. I It, SIDci. ttl.le, .. abi
liaiI v. n:adIIc:c. reveai
iIcri. v. huo, rimIae
Iihtl v. beii
b: v.da, _ . pku, JiIIe
b:cmolivi .... I!fii
local .... Jlsa. rm-\oI. nflt
ioc::ari v. fn:cymll.
IoYiIuR v. 4&0, limP.
Iovblrt v. d.a.In:,e
Iovimri .... priIni
hIcn . I'l lta. fii
lucnari . to:I
lucrurile v. lMt. Jua., prccipill.
iIIk1111. V. lu i
tBmev. rtmi., 1n:C:e.ve:ai
lumea v. dtN;>c, apcdia. blkMrt:e,
ku, Rj)C. aue.ll"irnile.lIIIlpk:
v.
lumiu v, iubi. vab
kun.iD.i v, jqi, peuull, IOOMC

11I.... Y. wlt
luD.1 v. cidea.
lup v, mJoc.t
mpqte .... bJb9a
Iupij bau:
lupti hM:lqu
lupul v. lIii
JIU v, lilli
lII.IoCIfOIIlI .... diI
lllACuul v,
mao.-.t.;tud .... wX
mal Y. dlI ,mec.
IIWJH y . a1tt):.
. fokJl:i
11W11I" v. , Isi.
_la ic v. Vlad&:
mare v.
v. 1Dcen:&
marfl .... rdII l.lI
m.vp,e v. uilUfl
M&niev. liP'i
lIlUtQ[" 't". 101
mas v. primi
m&U v.da. . ........dc
matei .. . 1ist, ridic
rl:I.IteI v. l'eYaU

nAll lv.1ua
.SI v. duce
v. Jooii
miduvI ,v. suge
In.,.... v. Iju.Ilgt
miii. -. _ ca.ricbca
Y. pocriyj
tnirlqi v. umbla
mirgiril>u'e v. 1rullC&
miri v. mbla. v1lIlun1
m.iriIo: v. vnbla
mhrie v. dq.o.lIe
miKa v. l jul ll:e, rrage
misura v, da. tntrece
misuri v, IVCl
".urile Y. Ju
mimra v, d4
mbric:a v. umbb
melcul V.!:DainUl , mage
v. da
manona v. lrnprwpiu

In<rik: v. lDlm:e
merilei e v. impi Wla
0_1v. !:Dr.oarce
v. lI tn
nlClCria .... fin
Jnt:sait v. irnbillfnj
mierea Y. plnge
miml.1 Y. iDlc1I
rnigd.\lt .... iraclIta
IUijbce v. ridX::I
mijkJKc:k v. n:o up , tliI
miii Y. lvea
milimeuu Y. pimie'
mliawt Y. scw.tt
miM Y. "'a
m.ioriuJIi v. llN:an:a
m:J: v. IVei , invip.limpezi, um
"'1t;t v. . ...se. ';' ta. da, duce. dul CI,
.Iwni.ll.a, te.IpIn. lJmbk
lftDIi v. iqi. IoCOIIe
244
lQ.iop1e V. MIl" bl:'.a. piQde, vkt
milt'.as.I v. 1lIc.a. plia!':'
miJuI. v.
misiunea v. 1IIdepJ.ini
mqelqlt v, 101' 1
miufic, v. salva . Iri.i
tII1iA.i v. da. spILt
v. da. ftu:a. friRge., .
mm,.. sta, vmi
muc v, Ltcca
mi.. v, da.da, laliDde. .... ....... rMbca.1I'tte
vorbi " - r-
mJgi v. I va. II/ea. da, qi. btitldt.I.Q8 ,
IUCD.lIlCrge, sc:ipa:. 1I'tte. uita. viodl:
rn1lJ.ca v. avea
m1DcAr V lillC'
l:IL1ocirici v. tnq:'a'i
...mcirirne- v. vea
lIIIlcilld v. fugi
mJodra v. umbli
mlllOO. Y. lin
IrliIK'd v. biill:a,
mlam Y. da
1llI"'bav. \'inb
minie
Dl1Dtui. Li v. luOll
ft'I1IIu:$k v. rilk. suOdc:
lII1p v. P'Ddt , tnl:t
ln(IM;j v, 'VCl
moale v. Jiu
mwri v. lnlt.II'iDcin.i, vomi
JltnUIi v . 1..
lDOInC Y. mall e. IMri, cboci, p1>ctisi.1Ili
lIK'IlIrtea V. cnrlKI, <kTi. Dtn, luura. pllldi.
umbli , vedea
modi v. lua, vorbi

momeali .... m"
lI'loOIQnIfe Y. trea:
m.-.:l edi v. pliti.
m<nJul v. ridic.!l
v. odlblLi
ln<nnilllll1 v. Kis.i
mm v. umbla
JD(lfi pe UOti v. spune


-mttv.1U
rnuk Y. llfkptl, duce
multe v. permite, rilbi. spune. , ti, eece
-.we. v. 0IIl0I'I
.WKi v. lIlhIm.II

munlii v, lDula
IDwi Y. da, pic..
v. ddcI. pica, mup

aaustriQ Y. nn
mUftarul v. l1ri
" Ilfle Y. priqde
lItIIpdt v. ddc:a, mari
lIIUfUUluiaU v. gt
RIUl"' . rimllot
mutra v. Ir:i'Ici
mU1tl v. IVea, vtdal
...... v. 1l:hi
.....liDi v. miroIi
.-. V. aYCI. vt<b
uibii V. du'
las \' . 'jug&e, ddr... da, duce, iq,1DtIIoi,
ride, lICOI6t', 1trloat.. Illtl8. liia. eeee, ve-
du. vtDi, viri. n1:tli.
aaaoI v. rita
Il&Stu{'e 'V. pat
a. ul v. aepooa, da, filfrtle,lu', lunp,
IDIla. ofili. ridici, 1oCOIU, trece, U'C"ti., 1lIJI
bb

a..d v. Ji.ti, mc:rzc
Ilidejdc v. lu..ra, IrISC
llidtjdca v. 11;1.
aidrap Y. SClIIUra
aidutdik v, tnt:e
dri ... . Umfll
aiue \' . umblI

-=f;IllI v. 1ICI1C'. vcOel
1ldIun v. dumi
nemurirea v. &ladi
Ilqnptile v. .....
Depn.i -e , pdnlCe, soa
llGibdaR- v ..,
IIcriour1lle v.
DatlfiD.-c: v, ''Veti
.crvj v. cika
","ii 'Y. dc:Icirca, Ilu
....
netara v. n lYeni
Dtvlllla v. umbl.
.... pimk:
llt'ioit v. iqi
I"*-i v, as.;vJta
Dinue v. en1c, l UI , mu d .
teme, lrlla
IlInQ Il*i v. lIIcau
nitel v. ...anj.a
onaple V. &\IUSII
noaptei. v. piec;l, t<."UIa, trezi
gooul v. tii,
lKldwi v, lIlPil
lori v_pjea
Imna'Y
aceoc v. ''''C'lI...
noox:ul v. lisi. mn:a.lDtJ1D
Iklnli v. .,......
nota v. ICit'U
"'0" Iu.l
.lIUCI v. llimm. potnVi
nume v. qi.lua., spu.e
.lIllDp
c.La. v. iDfrupta
...a .... bita, 1..
0Ikk: v. pliu

ouev. vea
l-.:k v. "'111
oasclQr v. ridl n l
ClIZ.i v. pli
V. ''Vei
OOIoaueJc 'V. lrqc
obc-.II v. jmte

ooaz .
otnal . pk:mi
ae.n '1 "-Ie
OCIIILI '1. priade
0CIIZia '1. prinde, Jdpa
ocaziev.
<:dleade V. llfUDC8.
or:bdari '1 va
ochi '1. 8pR'IO8. avea. bip.. .s.. ..
lIl1JI ce, pUti.. pierde. l1ibi. lICrili. siri., ...
unpk. vecka. Vttbi. qhI
odUi v. .. avc:a" da. 6csdIide.
1II&.;.c.. IiaRa. lIM.lidri. .... .,..
aticti.
odLilll '1. "te. vede8
ocoIquri '1. lJlUlIC'
ocolite '1. III mcq:e. 1lpllllC, 'Iubi
odMi '1. lII\dCtc
ofv. VCA
dcril V VClI
oCCItl v. rdlor.a
ai v, iJIIP:
om '1. <kYClli
tlIDalCflC '1. vorbi
OII01'UI '1. da
'1. str!D!C
opinie '1. aroeslCCa
abqte v. ... a'UlU . acuJr.a, j.ldcca

cdluI '1 _
crice v. pcmW
oridl v. da
.ooe.1.-ao '1. sd1imblI
crwl v. da
onul V. UlIbC., da. slrica
015 v. ajuD,..e, da. trece
oJ6tCDcala v, nlCrita
OI5lc:ntaliv '1. al.la
C&tilititiJe '1, dc:scbide
cui '1'_ ciJu. WDbb

pa! v.1is&.
paJiu v.
pah_1 '1. )ca. da
246
poli . alll:a

pMnA . lIl1Ka
paImi v. ...se. lipi
paJmc v. arde. ciribiRi, lua
pma v. :avea

papapl . "'CII
pIpIrt -e, mIIoea

paplICii '1. da.. pidc
p:ar:a cbioIrt v. avCII
p4Pk' v. ampk.....
panu '1. da
panv_ '1. Jua.llIuji
parte v. adnsa. aVal, dI. tau,1lJk:cI;c, PM
p.tca v. da. lua, vcai
p-.I v. da
pas v. . ....... 1iDe. .-..mAO
pIl$lte:a 't". "a
panl v. pibi, tDdrqu,-ai


pIIfOpI v. h..
paftck o;ai)or v. .ain.. pIIti
pet v. eIdea
picat -v. vorbi
pie:ate v. I(Illa
piea!.ek v. h AC
pic:atlll v ,
pkilit v. iqi. Iis:a
pkkbdc v. ema!

pibird v. tom. lua
piliria v. s<;OIle
pinWlt '1. da, iIltra, veoi
pim1l:ltal v. rup. pienie
p. v . tua. Irq:e
piraa v. da. scbiJnb.
pketilc v.
pirtinire v. jradcoca
pinIl v. attepl&, .... ca. q&, ridX::a

piIirici V '101
ptuu.jcl v , It:a
peciDpnOl v. tnLiDdI:'. ri$piIad.i
pdtealLl v.1D.balk,
pmc v, lIlIlfuI
pe:nsie v. SCOIIe
pepe:ni v.
perdaf v. trq:e
pG'dca v. vmri
paedlea v. psi
paqi v. vOltli
paqii v . re=na
pafonRSti v. realiD
pa; v . iq.i, rhplulde
periuta v. da. IIIIlbia
pamisic v. lIIula
pcnll v. stitu.i
perpie:l v. rtmloe
pnooaI V. OCllpa
pcnpcctivi '1'. dcsd\ide
pa- tu. v. fi
paw: v. bil::I,
pqte v. tace
pq.u-k v. 1IU.:a. vinde
pctil: v. da
pi :ardi -e.
pilln V. IlUllCll
pillri v. MJcu.IW. rim!a. c
piI(I . RrieIo
pio: V. lf:Illjll
pica!. v. pkeoa
pd V. 1 _
picilnlri v. da. 1I0Ka:
pice V. q tq>ta, III
Y. cidu, cilea, <k:pIDa. mcuru.
...
picioarde v. iqi, tmpleliCi,li$I, lui,
,ta. ttia.
piciot.rcka '1_ qIi
piQor v. da, lua. rii
piQonIlv.da
pici v. lua,
picir'c v.
ptde v. ain. llclpca.
pidca v, bic!:., da, tillri. 1lIa. riaca, xbim-
bf..Wva. dbJd. vinde
pM::pl v. da. lua. wqc. t*
pq..tal v. apart e
piadul v. aVel
pietre v. miaca
pili v. &\ICI
pile v. &'VCII
p;...:.i v. da
piMatii 't". ruaii
piMi -e. vto.
pipota V.lIImRa
piroaDe v. Iece, l1ia
pw.:. v, trii, uita
pi,tolul v. aooalC
pilll!clc Y. imhuW
piuitlll Y. 1.... . piai
pti:K V. IOOOIIof
pu.ea v. "ca. .... villde
pi:Ddlv. sti

pardc v, merse..rmJri

pl. v. ncc
placi. v. scbimbl
planu1v, trece
plapama v. lDtiude
plad. v. eidea, da. ... .
plau .... Jisa
plimmii.,. _ips
pau.! v.
rn-ri
plimb&rc
plimbe v. trimite
pliDv. lovi, mcqe. merita
plscul.... desch.idc
plllls v. zbu(;llj
p&oUe OI . .... ,lobo.zi
pioc:u1II .,. da
Pkliqti 't". 1ll&oal'ee
pklilev. m.ja
pkJaca .... .mbb
pholo1II v .aN
poIlek.,. d.
pl*la v. TimIDe
poe1iv. da
pom 'f .-iu,.lPI.v.. fii
podv. eIdca
pofta'f . dc:KbidE.11ia
potI.I 'f. mJDc:a. BlIqQl
potitica li . duce
politici v. duce
plIIJl. v. mll'a
pofIla&i li . ela
pteoUdc: v. lI'af:t
poM v. viadc
poatu.ri li . vorbi
popa v. p!iti
porCIII li . 1apipo
port4I li . ,_..

porp. li .
porumbei v.

pootta v. umblt
pofti v.
pok:OII'o'(' 'f . umbla
ptJlOOI'tde v. 1ql1da
poW:ciIc v. tu
potul v. umflt
pov($IC v. inflori. umfla
poz.it>c Y. oca..
pradI.li. da
fOi v. a1q:C. UWlCll
pntwrt v. IlIcasa.Iu.. ln:l:e
praful ... . d Cl!c.lu.
pddalY.lba
preap a li . sta
pRSllII'lWI "'. da
prqoll ., . dIIce
pm.nI\ii v. )ha
(lU1 v. tiu
v. ridica
v. lDt!hqa
pttncax:I v. ..etna
prirncjdin . pa4SC
primire: ... . da. Iu
pn.cipiiIe v. cika
248
prillS v. as.
pri<:ri.tate v, da. ocup.

privft Y. KUC&.
pri'ma v, alnIF. fulJua. pimli

pro damo v. pleda
pmbkme v. verbi.

pn-Ot Y"se
pro6tul

proolpl Y . llItoaroe
prost v. arila. IIlCC&e. pica. ItIr1i.vorbi
proatit v. lboa
provcrlKll .,.
p.i .,. !rate:
pulbcn: v. taa:
pumni Y. d ra. drthki, cnp
pumnii v. uita. da.
puect Y. ll4CU
potIIctl:Il v. i1u
pullp 'f. deKhido:.
plIlll!i 'f. da
pun!iJc v.
pliStiUv. vorbi
puslDic v . vii
v. ple<:a. plOi.
Y. cnIKI dcc*
P'lta'ea YliJlc
puleriJc v. bea. .-
plItiDa Y. spila
pIlpn v. dura, m1ncI
rac1I1 v. da.1n aiota. meq;c:
v. tmbrka
nfl Y. bi p

n.i ti v. d.
niul v. merita
rani v.
nport Y. da
rar Y. aplrt:a
m.ol v. da
. mbI1
n\CY. da
_ v. illa

rIbdiri v. m'-<:::l
riceIJI Y. ...... prn
rtocc.c Y. b.illill
ddkini v. prinde
l'irrnIs v. -lu.
tlmital!" v. liDc
rispII" v. 1ua
lUpicIl v. rlIsJ-de
rkpaDdere V. c1ccl1
rhP'l1llktta Y. decli.... tul
rhufllftl Y. tlI
ri u.,. IjmKe. iDlc:flmU.maye. yabi
rW v ylta. dloipai
rtvq Y. da
rUboi Y_ dec1wI , JlftItli. rtalf1Il
rece y,lbl, atudil
ftlCllIlllI. v. trage
1'IlCiami v. IUl'tdc
I't!dltcac y . O plUlt
rcJdc .,. li


rdicf v. KoalC
rap v. juca
v. Juli, IDale. ,lcrgc
repu.b6clIII v. f.
ttplUp.a v. picnk
_anv. $Ulai
lQped v. pne
V. tiil
Y.

ln'iIti Y. eeee
Y. frc:g
ris.e Y. nqe
rUcurile v. tmpirti
dIld v. da. pliu
dlldvik y. ltrta,e
y , da::e
dJ Y. abar;ai , lqiDa, ... .,uri. pripidi.
ttric:a, tJvDi
mul.,. lIIDfiI
roade Y. da.
"*,.,. fi.1mpin&c
rol v.)tca. m..lr'p,i
f'l:C Y. da. fi.. ..
lOflI v. kIant, yeo;ka
roltuI d v. Illn!"i
robii Y. fi
..pt Y.liaa.
:.pt Y. fi
ruple " . ..... IIMID.ci
,.p.e ". fi, lIpIIa
libia v. sc.oate
Saad-e, dqcrta. goli
aalt v. ljunse
up.l Y. adtau., fi
lire Y. Iti
_v. avca. iti

slaltatc Y. holJdMo.. pleoolli.
siD.1loua. V. lUI
shilloa 'f. fi
a.ilp;meali v. tDcau. 1avtrti, Jrimi. M,C
s1pQit v. fi
sIne:.,. fi.l.kI
sUi Y. face
Iiritc v. ac:oaoe
slrilDr Y. fi
tb..Y. lJO'IbIa
lIiIIoI " . fi
lui v, Jiac
acudal y.tha
SCIlhIoc: v. tnlllc
IICIUIl v. fi
1KIrmIa.a v. ..
sema Y. pIdsi
see-i1 ., . Il,",
5UIIci v. dedica
sdtinilitor v. fi
sellutura v. SUIII
atlDGari Y. NI
IdItci .,. lCOIIItc
1Chil .,. fi
aeood ... fli
acdaJI v, fi
v.
Il;UV. ....... fi
lCrum v, face
kIWlp v. fi
laIrt v. lua , \ille


V. fi
scuze v, ,li
_ v. da. 111... pae
se.u v. bip. 41. 111.1
H'a'dC'k' V. fi
_aM". traJe
s-m0ll V . JUlI.
!Ila'YCiu v. dJun,
$de v. da. tavi. mwi

, fat v.li-e
v. respecte
linpi v. j lU"ll
&I1riic v. alcqa
lfirlitlol ... . da
tfllUi v. fn8C
.foxk v. tI'llJe
fipv. fi. IIKI"lle
Mmt-t>a v. W&an.
limph v. fi
. iKv
.iolU' v. bea, hrtiri, vorbi
l.itllape v. fi
sili v. lAipa
sblp v. 1P&bc1-, pb.ln. pittde, lUi.,UlaI
. kmi V. domla , JIu
llab V. fi
s!iD.ilI.a v. fi
v. ridiR
Ilobod .... fi
l '-li v. fi
. lujbi fi, vedea
KRimi ta
v. fI. D\C=kl;("
..-crQ". .. m i
I<*be uami v. fi
250
so.re ... 4t,plw.
so.de v. fi
so.ta v.
ICJCi,cU.te v. triluri
soclu v.
SIXlQIc:a1. V. lIl1IIIjt
l<W;(J(dlk v. ion..
.... ... fi
lOIdI v. fi
IOlid-e, fi
lOmIl v, "'dea, d!nIL, pic.. tt.llf:e
_ni .... ' pua, dormi
SQroaU v . impIiII.i
$Oftil: v. fi
torIi v. ln&e:
. paimi -e.
apar!j v. !ri&:'
aptn v. btli
ap.t.I ll-p1W v. soU
' pate: v. aepooa , da, duce, lovi, .trinle
'plllele ... apin, tsiJ:Ufll , indrrptt

spen.o.ll v. tnee

.paictoo.re v . uitt
. piC\i v. bil'
spq.I v. fi
'pi)alil v. fi
'Piure ... iti ... rnlwn
opiDarea v, mlDe-a. pleca, di
Ipiritllal v. fi
1J'0azunt V. Iii,
tpkadid v. arita

'pliU". tnlle
.tlcbtt.t v. ptu.
ttambl v.dI
Sw. '1'. fi
_v.fi . Iimp
lId V. tu
lliptD v. blp. fi, rimhle
tIeII."1v. 1DclJa1,
s.ldc v ..c:dc:a
lICil V. 1\KT1l
AinJ:C v. bea -e, tlIdilzi
.mciI '1'. fi ..... v. bIie
tdJpa.I v.18nti fCOUJ '1'. fi
1l!ll4 lknpi tdv , fi
I1Inp v. 'pune fCI.l v. plcc:.t.
stom.eul v.1u1OlrU v. tof,j
JDde v. fiisun ,irc:tlui Y. lrqe
SlRdI Y. fi tJeM v.lIpIIlle., 'IUbi
lIlrIdIiDi Y. c:ib f(l.IrUle Y. fi
slrizile v. btte fOlICk Y. meq:e:
.tdDlb v. cilQl. ride '1'. fi
1Crh!Olre V. fI, timP Y. da
v. Il flKbr:ta 'f. ridici
1CIfD fi tw'c:It Y. prdIoa
SlriI:I.!I<lI.fe v. I<:!pa ttiri v. II.IlA
alnul.t. v. flIl11buJ v. IIN
ItnIIII v. maae pl v. <II
_ bKa Y. _tril t:lbirt Y. fi
bteeadY. ala:. laba " . rimkle.1l.II
mbinldesuri v. vabi IacWe ... sta
suc v. fierbe tactul , bE
s.ccnuJ v. l.IYW. ra talal.l v. fi
MtCI .. . fi ala v. fi
wdar;k v. eeee '1. ylrili
sufld v. aritI. , Gilct, rupe, SCOlIle: Iare v. afirm., fi, tra.e
IUfidul V, a1erp, da, dcscin.: descltidc:, fI, 1.11'&1. v. lnJC'
iqi. iIIIaaU\&. mmc.. mod. -n, lOJi, .... Noe V. 1111
h8e,l'iHe, vcdl i . Iall v. viHc:
A1pm-1 Y. IUJe TIlIJ v.
IIllIftiptri v. Iaurul v .lut
sami v. tlIpi ... iDtilIde, oferi. l<:IYi
wpirkio& v. fi Iian' v. ribo:b
....tap. v...... lUI: '1, -=eq:q
-..d V. fi WpiMa Y. M
lUlk '1. vOl'bi tlrbacl v. cit
-m: v. linclt liric: '1. tfinna
v. ..a lid\C' v. talJ'lf'i
-.ni .,. primi livik:ali v. dlK;c:, JiD'"
In V. fi ,lII.. misW.. IfI.tI, kl-miri-c::e v. 1Tli
Pati, Wta. vortli k::afir v. ICipc
auw v. rislUnla leatn '1. juca
tab v. (.iae 1dc:b v. ambII.
f'II* v. m.ca -'1_e v. li-e"
fIrPe v. fuIDlI Ienu v.
251
\QftIw v. pieede, I"l5.ti. _da
Im'IliaMe V. fi
cnt v. dix:a
v. 6
titl. v. da
timp v. lis.. lu., trlge
timJ'Uw v. ' parlC
till:qNI v. abi. pierde.
taidKlt v. .ar..
dmpiI v. fi
dDjlIli v. IiM
l1rcwle v. d.
llrJ ". da
tir!ul v.
.:q.hIi V .oo

ro.ue v. fi
1c..r1i v. fi

tob. v. balot.
wl:>j v. fi
tocil ar v. ti
tai Y. fI
u:. v , ris-p\lQde
Iulnil v. da
tq>ar v. fi
... v.Illin, pindc
totul v. pierde. pim!ul
trlgev. vedea
Iqj v. dece
trtt.u v. umbla
lniw v. 6.
tru v. fi . 1..
trigaci v. Ipisa
Ubciui v. fi

" . afla.IJMlU, bip , ela. fi ,
ilebiw nsoIi. vtdea. vabi
trQpl.i v. urei
tncilOf v. f,
lRQefC v. li. vQfbo
lnQll v. fi
tn:i piLqtc v . hJ.I
trirma V. fi
252
trist v. fi
lrOSIlCK v. lI1hao
trup v. ded.ica. fi
tlIIt8I v, fi
evcii v. "'-e
llIrti v. ti
tu_ -e , fi

4-C v. pica.
(Udin v. tJri
"pili- v. fi
"pul v, fi
... v. eeee
fi
l'Ddiri v f au
IJr'III V. lIfIIIU
V. sti.
\icnit V. fi
rii
liai vfCi
PDIIv . lIimtri
liati v . met!C
p.paUe v. fi
l4JLi v. KlOItc:
1'11 -e. liM. rim1Dc
lId v. li
urtlrii ... da
umim v. plillAe
umbri v. Sla. urmlri
ulJXl v. da
.maeasa v. obtill
lIa& V. da . fii ,
1.111 li w v. Uri. eece
ulldeva v cuCI., d [ibiui
biA'
u_pic V. mIDGI
lWgbiik V. n:tnI
' De v. fi
uais<". fi
v, fi
UIIS V. fi . mgt
.01". fi
uml v. iqi, SWItt
.rccbe". I;"ae. U(U1ta, fi, tra;.e
v. fi. plCiCII, Inge
InICbi ... fi
andUIc " . .-de, dc8dJide, tmpoja.
l'1IpC. &Cip.. Iiui
I1rechilor v. toIIi
1Ir!t Y. fi ,llill
lIJ11We v. da
,rmIriI".li
IJTIJC' " . Iba
, n nd e v. dSca, fl, pne
W"SIII v. plimbi
U.. v. tmbrica.,tDchidc,lnjan, scipl,1Uta-
re.
..' v. da. (1
.fi MaI1tII
II V. fi, lUpi. sirnp. ,itOM
IIfllQt v. riko1l,
vaca v. pai
..a:iri v.
n i 6e v. fi
v..... Iu..
valiu. v. da
vUl' v. tnmun
vatrl v. 1lu
vu ". fi
vlcU1l1 v. lOIpIn
vilul v, ridiclI
vblad v. sehimba, topi
vl1ut v. fi
vlldera V.1Iea:
watuek V. faIoti
"ode " . fi, p.e
vade tii. fllJ v. spuae
vmut v. fi
veni v. llldtq'. !ntirl. apwtC
lIalc.
vezi v. JDtiDde
v. da. Ia..pliU, 1\11&, rdace. scormoU.
aii
vI(I v. ckaeurca, 6, reveni, fCipa
"iQiny v. 6
V'icsorie ".
\'iami. v. mIDcI
v. 1Iimcri. telp,
viplcal v. fi
.
viu v. da, 111..
viU v. pYoc:
vid bllC v. IIlIq1ta
viDev. Ilftq>ta
,,
"inj v. luc:rie, ..
viti v. fi
vikji v. cai
viIe7J. v. blA.. iIlln
v. Ma, lIia. mtl
viu". Dl1Dca
vWUi v.bkWU
vwc.:v. piN
Vljtiali v, fi, IDalC, pk:a
v1Ilitv.fi
v1Ditii v. umpk

vtnt. v. da. Ju.. v<dJi
,,"mi v. taeIC. Pl,lUCI1c. vedea,
....
vllltailli v. "teme
v1rf v. pIki
.Irfa) v. fi.1DII. vedea
vbta v. llriitl., !tIdlI
vocalie v, tmpicdica.
..ace v. a:lDdi.
VlXell v. drqc
Vodl v, iba.
vw v.lUa, Irii
voie v. iMn
.olunW" v. ugajll
vaba v. <k&chide, duce, 5. iqi, tu.
aIfCIl. tD\4'II, h1toaree. tukm&i tdJim.
bI, fU, tii&, Ul.bb.
vlrlli v. .-v..cI. bIa.. lis&.
spae.J.na
v<Ibc v. .-mc. fi, iqi. mulpuni. spuac
vorbelev. tDghiIi. MXlf.te
vOlbiDd v. trezi
vorbil v. da
vocal v. aipn
vl\lbia .... da
253
VIa v. tti
vremei. -e , fi , tncipca. 1Jx:urea, lmOd, pia:-
",--
mite ti Dt'YNIC"lI. t.lk'ap, vorbi
vulpe "li. fi
wJpc: "li . fi

ublr"ll. fi
z-ul "li. da
z.lhirdlll "li. l1lICC
zJpiril "li . fi
zborvJ -e, lu.a
lburlit v. fi
zdnv_ Y. bu.
zero"li . fi. Itu. reduce
UIItre:I "li . tDtura

.zi Y. 1iI&,
Ucc YFF
tidluik Y. flaIe
1iIc Y. 1is.I, Ilma1ta, riou1Dc, scipl
,.ilelc Y. lu... mlnca. 1CUrta, sfIqi
PUI V . Iucn, tti
titti V. Iwniltl
1Jz&ic V. hip
l(I'''. dI"...
li ... trudi
t\'QII Y. rispbtdi
BIBLIOGRAFIE SELECflV
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
!l<md Ch. Rtza. P. Di<fiqN04ire tIMftu"?'is parU, 1989
IJU:timaNJin lttl1imwl OI' DieliolllliZin Mlli"ersei de 14
lanpefrtlllf4Ue - 2 voi.
Breban V., Gh. de expresii ,i IocIiJiuni rom8nI,li.
Ed. 1969
Candoc F..IJU:tionaajrc lIt%otiqIuel poptll4in. Leroesse,
1977
lJit:fib1llVJd _hii fTJ#It8rv 4 voi., &1. Aceoe-
miei. 1955
lJicliolflll'lll explicatir III limbii TomIJM. DBX, Ed. Academiei 1975.r
DubUs J. Lagaoe R.. DktioIUlDbT de liJ IGnguef1TZ"fllue cliBsique.
Pario, Larooue. 1960
DandoD C. C1aval S. li Botlquet da expreuions llllJtles, Seuil.
1990.
Le,frrutptU 1tIOtlentI. rnlU: tk liIIpisiUpu ftvltfdise, &1. d' Artrey,
depU.195O.
GiIbeI1 P., Dictiolf.llllin des motr IIOUl"ec:au, Tchou-Hacbene, 1968.
Guiraud P. Le frrutft.r popMwe. P.U.F.. Que S&,.je? 1973
Les locutioMfrtl.llfG#n, P.UF. Que sail-je'! 1962
Mc:rie P. DictioftMin tIM/rGttpis bnuachl, Seuil, 1989
Negreanu A., Ezpnoii ,,<OUIU '" mod",';!., Ed.
1972.
Negreanu A., O minJJ de ajutor - "" coup de 1ItIlin, Universitatea

Nqrcana A. Expnuiotu Universite-
k:a Btx:urqti. Fac. Limbi romanice, 1976
255
;
"
I
I
I
il '
Iii!
Negreanu A.. ldiomaties frallftJises el "roumaines. in Cahiers de lexi-
cologie. volume XXVII, 1975 - II
Negreanu A.. Exercices sur les expressiom idiomaliques frtlllfaises,
Ed. 1979
Negreanu A., de expre&u francez-romlin, Ed. Humanitas,
[992
Rat M, DictOnnJlire des loculionsfranftzises, Larousse, 1957
Rey-Chantreau, Dictionnoire des ExpreniollS el Locutions figurks,
Les usuels Robert, 1979.
Robert P., Le Petit Robert 1, Le Robert.
sub comanda 99
s.c. .Doscltei" SA
str. se nr. 49
-

Interese conexe