Test nr.1 Subiectul I. Conceptul şi sarcinile criminalisticii 1.1 (3) Definiţi noţiunea de criminalistică.

Noţiunea şi obiectul criminalisticii Termenul «criminalistică», cunoscut din antichitate, secole în şir semnifica ştiinţele juridice, toate ramurile dreptului aplicate în justiţia penală. Pentru denumirea unei ştiinţe concrete, a fost utilizat prima dată de către reputatul savant austriac Hans Gros (1883), care in «Manualul judecătorului de instrucţie» a declarat criminalistica drept o ştiinţă de sine stătătoare, destinată aplicării realizărilor ştiinţelor naturale şi tehnice în activitatea de urmărire penală. Astfel a apărut nu numai denumirea de criminalistică, dar şi primele idei despre obiectul acestei discipline. Pe parcurs, influenţată de creşterea delincventei şi deci de necesitatea obiectivă a unei permanente desăvârşiri a activităţii organelor cu funcţie de urmărire penală, în condiţiile favorabile ale revoluţiei tehnico-ştiinţifice de la finele secolului trecut şi începutul secolului in curs, criminalistica a evoluat vertiginos, atingând nivelul unei ştiinţe moderne cu destinaţie specială: să asigure nivelul înalt ştiinţific al activităţilor de cunoaştere şi combatere a infracţiunilor . Până atunci însă specialiştii jurişti au fost preocupaţi de determinarea obiectului de studiu al criminalisticii, a metodelor şi structurii acesteia, ca, in consecinţă, să se aprecieze caracterul ei ştiinţific. In acest sens, s-au expus cele mai diverse opinii — de la negarea autonomiei şi integrarea criminalisticii in componenţa altor discipline juridice (dreptul procesual penal, criminologia), până la lărgirea imensă a obiectului de studiu prin includerea în componenţa ei a problemelor ce vizează unele domenii ştiinţifice şi discipline aparte (fizica chimia, psihologia, medicina ş.a.) . Remarcăm în acest context că un timp îndelungat criminalisticii îi era rezervat doar rolul de a contribui la aplicarea realizărilor ştiinţelor naturale şi tehnice în activitatea organelor de urmărire penală, ea fiind respectiv definită ca ştiinţă destinată utilizării metodelor ştiinţifice la investigarea cauzelor penale. In lucrările de specialitate care apar mai târziu caracterul ştiinţific al criminalisticii se argumentează prin faptul că aceasta elaborează metode tehnico-ştiinţifice şi tactice necesare administrării probelor în vederea cercetării şi prevenirii infracţiunilor. Astfel, S.Mitricev tratează criminalistica ca ştiinţă despre mijloacele tehnice, metodele şi procedeele destinate administrării probelor conform normelor procesual penale în vederea cercetării şi prevenirii infracţiunilor 1. C. Suciu semnalează: «Obiectul criminalisticii constă în elaborarea metodelor tehnico-ştiinţifice şi tactice şi stabilirea mijloacelor necesare aplicării lor în vederea descoperirii, ridicării, fixării şi examinării urmelor infracţiunii, demascării infractorului, precum şi pentru stabilirea măsurilor de prevenire a infracţiunilor» . Punctele de vedere referitoare la definirea ştiinţei în cauză ale mai multor autori criminalişti exprimate în literatura de specialitate sunt în esenţă similare. După A.N. Vasiliev, coautorul şi redactorul multiplelor lucrări didactice, criminalistica reprezintă ştiinţa despre organizarea şi planificarea procesului de cercetare a infracţiunilor, administrarea probelor în conformitate cu legislaţia procesual penală în vigoare, având ca scop descoperirea şi prevenirea infracţiunilor prin aplicarea pe scară largă a mijloacelor şi metodelor ştiinţifice . In opinia profesorului E. Stancu criminalistica este o ştiinţa judiciară, cu caracter autonom şi unitar, care însumează un ansamblu de cunoştinţe despre, metodele, mijloacele tehnice şi procedeele tactice, destinate descoperirii, cercetării infracţiunilor, identificării persoanelor implicate în săvârşirea lor şi prevenirea faptelor antisociale . Actualmente în literatura criminalistică se discută asupra tezei potrivit căreia obiectul disciplinei în cauză cuprinde legităţile procesului creării, descoperirii şi examinării probelor (urmelor materiale şi ideale) infracţiunii5. Nu insistăm asupra unei analize profunde a acestei inovaţii, dar pentru Înţelegerea esenţei ei, considerăm necesar să relevăm că, la fel ca şi orice alt fenomen material, un act delictuos comis in condiţii concrete de timp, spaţiu şi mod, datorită legăturii universale şi reflectivităţii lumii materiale, acestea constituind însuşirile de bază ale materiei, se va reflecta inevitabil în mediul înconjurător sub formă de diverse modificări, urme cu conţinut probant, de unde posibilitatea cunoaşterii retrospective in procesul judiciar penal. Cunoaşterea legăturilor specifice ale procesului creării şi administrării probelor, a urmelor materiale ale infracţiunii, cât şi a celor la nivelul «reprezentărilor memoriale»1 ii revine criminalisticii şi deci constituie elementul de bază al obiectului aceasteia. Tocmai în virtutea cunoaşterii legităţilor procesului creării probelor unor categorii de infracţiuni, ale infracţiunilor săvârşite în condiţii similare de timp, de loc, in alte împrejurări, ori prin folosirea anumitor modalităţi şi mijloace, criminalistica elaborează şi prezintă pentru a fi utilizate in practică metode şi mijloace necesare descoperirii şi curmării infracţiunilor demarând, fireşte, de la posibilităţile oferite de alte ştiinţe sau obţinute din analiza practicii judiciare. Pornind de la analiza opiniilor menţionate şi ţinând totodată cont de alte puncte de vedere, criminalistica poate fi definită ca o ştiinţă despre legităţile procesului creării şi administrării probelor infracţiunii, care elaborează, In baza cunoaşterii acestor legităţi, metode şi mijloace de cercetare criminalistică necesare descoperirii şi prevenirii faptelor penale. Din definiţia dată reţinem că obiectul de studiu al criminalisticii e constituit din două părţi componente: cea a legităţilor proceselor de creare şi administrare a materialelor probante şi cea a metodelor şi mijloacelor de investigare criminalistică. Astfel conceput, obiectul criminalisticii prezintă importanţă pe două planuri distincte. Pe de o parte, subliniază caracterul ştiinţific al acestei discipline, deoarece ea presupune cunoaşterea anumitor legităţi, fie din domeniul

1

naturii, fie cu caracter social. Nerecunoaşterea acestui aspect esenţial al obiectului criminalisticii provoacă dubii. Reamintim în acest context o afirmaţie, deloc nu în favoarea criminalisticii, a renumitului savant francez Edmond Locard, care scria că, întrucât conţinutul criminalisticii constituie metode şi nu legităţi, ea nu reprezintă o ştiinţă, ci o artă 2. Pe de altă parte, evidenţiază funcţiile sociale ale ştiinţei în cauză şi anume ale celor de cunoaştere, constructivă şi comunicativă. Plecând de la cunoaşterea legităţilor menţionate la elaborarea şi desăvârşirea metodelor şi mijloacelor de lucru practic, de aici, la comunicarea acestora prin instruire şi publicitate, criminalistica contribuie la sporirea eficienţei justiţiei penale, la combaterea fenomenului infracţional. Ambele părţi componente ale obiectului criminalisticii sunt structuri complexe, elementele cărora pot fi prezentate în următoarea ordine: — Legităţile creării urmelor materiale ale infracţiunii în funcţie de modul de acţiune şi împrejurările în care a avut loc fapta penală, în vederea elaborării algoritmelor de cercetare criminalistică a acestora. — Mijloacele tehnico-ştiinţifice şi metodele necesare aplicării lor în procesul de cercetare la faţa locului sau în alte împrejurări similare. — Realizările ştiinţelor naturale, căile de cooptare şi adaptare a lor la necesităţile proprii criminalisticii. — Legităţile psihologice specifice interacţiunii persoanelor cu funcţii de urmărire penală cu cele implicate în procesul penal, în vederea argumentării metodelor tactice necesare obţinerii şi valorificării probelor testimoniale. — Modul de săvârşire a diferitelor infracţiuni, de evoluţie a acestora în vederea elaborării metodelor adecvate de investigare criminalistică. — Mijloacele tehnice şi metodele de protejare a valorilor sociale de atentări criminale. — Metodele şi mijloacele tehnice necesare efectuării expertizelor criminalistice. 1.2(5) Apreciaţi rolul criminalisticii în combaterea infracţiunilor. Sarcinile criminalisticii Criminalistica face parte din sistemul ştiinţelor ce vizează înfăptuirea justiţiei. Totodată ea se distinge de acestea prin sarcinile pe care şi le asumă, care sunt cu totul deosebite de cele ale ştiinţelor juridice. în prezent, atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic sunt confirmate următoarele sarcini ale ştiinţei criminalistice: — Studierea practicii infracţionale. Datele empirice obţinute contribuie la clasificarea infracţiunilor după anumite elemente caracteristice privind modul de acţiune şi, în ultimă instanţă, la elaborarea metodicilor de investigare specifice anumitor categorii de infracţiuni; — Studierea legităţilor creării urmelor infracţiunilor şi elaborarea, în baza cunoaşterii acestor legităţi, a mijloacelor şi metodelor adecvate de cercetare criminalistică; — Studierea şi adaptarea la necesităţile practicii de investigare criminalistică a realizărilor altor ştiinţe, cu preponderenţă a celor naturale — fizica, chimia, biologia, matematica, cibernetica etc; — Analiza practicii de investigare a faptelor penale în vederea elaborării unor noi metode tactice de organizare şi efectuare a acţiunilor procesuale, necesare stabilirii adevărului într-un proces penal; — Elaborarea mijloacelor tehnice şi a metodelor privind aplicarea lor în activitatea operativă de prevenire şi curmare a infracţiunilor; — Elaborarea mijloacelor tehnice şi a principiilor metodice ale expertizei criminalistice; — Comunicarea prin publicitate a celor mai impresionante realizări ale criminalisticii, precum şi a practicii înaintate în domeniul investigaţiei infracţiunilor.

1.3(7) Specificaţi locul criminalisticii în sistemul ştiinţelor naturale şi juridice. Specificul obiectului criminalisticii şi al sarcinilor ei determină locul pe care aceasta îl ocupă în sistemul ştiinţelor actuale, legătura ei cu alte ştiinţe. Pe de o parte, pe întregul parcurs al evoluţiei sale criminalistica a apelat, după cum e şi firesc, la realizările ştiinţelor naturale, fapt care a influenţat in mod direct devenirea şi dezvoltarea ei, astfel ca într-un scurt răstimp să atingă nivelul unei ştiinţe moderne. Pe de altă parte, realizările sale sunt destinate combaterii eficiente a actelor sancţionate de societate prin norme de drept penal, civil, administrativ etc. Apropierea criminalisticii, prin conţinutul său, de ştiinţele naturale şi obiectivul de a contribui la aplicarea dreptului pe cale judiciară au condiţionat anumite divergenţe de opinii privind obiectul criminalisticii şi sistemul ştiinţelor de care ea aparţine. Aceasta este explicaţia celor mai diverse intitulări sub care compartimentul dat e prezentat în literatura de specialitate: «Criminalistica şi alte ştiinţe»1, «Legătura criminalisticii cu alte ştiinţe»2, «Locul criminalisticii în sistemul ştiinţelor juridice şi legătura ei cu ştiinţele adiacente»3 ş.a. In această ordine de idei reamintim că criminalistica a luat naştere din necesitatea obiectivă de a dispune de metode perfecte şi eficiente de combatere a fenomenului infracţional, când simpla aplicare a legii devenise evident insuficientă datorită creşterii numărului de infracţiuni şi perfecţionării metodelor de săvârşire a lor. Deci de la începuturile sale criminalistica se clasa în sistemul ştiinţelor antrenate in înfăptuirea justiţiei. Conţinând cunoştinţe din diferite domenii, criminalistica elaborează şi pune în slujba stabilirii adevărului metode şi mijloace adecvate situaţiei

2

criminogene. Putem deci afirma că criminalistica este o ştiinţă cu caracter pluridisciplinar care, pe bună dreptate, reprezintă «o punte de legătură între ştiinţele naturale şi ştiinţele juridice»4, prin intermediul căreia metodele celor dintâi, In direct sau prin adaptare, îşi găsesc aplicare în procesul judiciar. Prin obiectul şi sarcinile sale, criminalistica se deosebeşte de alte ştiinţe, inclusiv de cele juridice. Nici o altă ştiinţă nu işi propune, spre exemplu, cunoaşterea legităţilor creării probelor infracţiunii, elaborarea mijloacelor şi metodelor de descoperire, fixare şi interpretare ştiinţifică a urmelor, precum şi elaborarea metodelor de identificare a infractorilor, de cercetare a falsului, de evidenţă criminalistică a delincvenţilor şi a faptelor săvârşite, tn acest sens criminalistica se prezintă totalmente ca o ştiinţă independentă, afirmaţiile despre caracterul ei subordonat altor discipline fiind nejustificate. Prin destinaţia şi sarcinile ce şi le asumă criminalistica este indisolubil legată, in primul rând, de disciplinele juridice, in special de dreptul penal, de dreptul procesual penal, criminologie şi de alte ştiinţe juridice. In rândul al doilea, de ştiinţele auxiliare judiciare — medicina legală, psihologia şi psihiatria judiciară şi, in rândul al treilea, de ştiinţele naturale şi tehnice — fizica, chimia, matematica, biologia, antropologia şi altele. Legătura criminalistica cu dreptul penal. După cum se ştie, dreptul penal determină acţiunile ce constituie infracţiuni, elementele constitutive ale acestora, grupându-le după sfera şi periculozitatea socială pe care le prezintă. în baza acestor clasificări, criminalistica elaborează metodici de investigare specifice categoriei respective de infracţiuni. Totodată, asigurând elucidarea împrejurărilor cauzei, criminalistica contribuie direct la aplicarea justă a legii penale, la aprecierea periculozităţii faptei şi făptuitorului, a prejudiciului cauzat şi, in consecinţă, la determinarea măsurii de pedeapsă, precum şi a condiţiilor de ispăşire. In acest context, considerăm că e cazul să semnalăm opinia fondatorului ştiinţei criminalistice H. Gross, potrivit căreia aceasta reprezintă o «ştiinţă a stărilor de fapt în procesul penal»1. Legătura criminalistica cu dreptul procesual penal. Aşa cum s-a menţionat, activitatea criminalistică este subordonată scopului procesului penal, aceasta determinând legătura strânsă intre aceste discipline. Ea se manifestă, pe de o parte, prin faptul că orice activitate criminalistică, fie cercetarea la faţa locului, fie examinarea unui corp delict în condiţii de laborator, serveşte scopului procesului penal. Criminalistica asigură, prin metodele şi mijloacele tehnicoştiinţifice, realizarea eficientă a tuturor formelor de activitate procesuală, în special a celor destinate descoperirii şi administrării probelor. Pe de altă parte, legislaţia procesual penală determină limitele şi condiţiile cu care trebuie să fie concordate metodele şi mijloacele de cercetare criminalistică. Legătura criminalistica cu criminologia. Legătura dintre aceste două discipline este deosebit de evidentă. Criminologia este o ştiinţă relativ recentă care are obiectul său specific de studiu: starea, dinamica şi cauzele criminalităţii, ceea ce permite prog-nozarea infracţiunilor şi elaborarea măsurilor de prevenire prin înlăturarea condiţiilor sociale ce determină sau favorizează comiterea lor. La rezolvarea problemelor ce ţin de obiectul de studiu al criminologiei se folosesc pe larg rezultatele obţinute în urma cercetărilor criminalistice a anumitor infracţiuni sau categorii de infracţiuni, datele concentrate în cartotecile de evidenţă criminalistică ş.a. Prin posibilităţile de cercetare de care dispune, criminologia furnizează date deosebit de importante necesare elaborării şi aplicării mijloacelor tehnice criminalistice de protejare a valorilor sociale de atentări infracţionale. Legătura criminalistica cu medicina legală şi psihiatria Judiciară. Fie la nivel teoretic, fie la cel utilitar, criminalistica deţine continuu legături cu ştiinţele auxiliare ale dreptului, în special cu medicina legală. în practică se cunosc suficiente cazuri când medicii legişti, spre exemplu, au aplicat datele stabilite de criminalişti pentru determinarea faptelor cu care se confruntă şi, invers, când criminaliştii au apelat la datele medico-legale pentru stabilirea faptelor cu semnificaţie judiciară. Sunt frecvente expertizele complexe medico-criminalistice a armelor de foc şi a urmelor aplicării acestora, a mijloacelor tehnice în cazurile accidentelor de circulaţie sau de muncă etc. Legătura criminalistica cu psihologia judiciară. Psihologia judiciară reprezintă o ramură a ştiinţei psihologice, care studiază persoana umană in vederea punerii în evidenţă a legităţilor psihologice ce determină comportamentul acesteia în situaţii specifice săvârşirii şi investigării actelor delic-tuoase1. Din definiţia enunţată a psihologiei judiciare rezultă legătura pe multiple planuri a criminalisticii cu această ştiinţă. In primul rând, organele de urmărire penală trebuie să fie înarmate cu cunoştinţe privind legităţile psihologice ce determină modul de comportare a omului. Practic toate acţiunile procesuale (cercetarea la faţa locului, percheziţia, experimentul judiciar, prezentarea pentru recunoaştere ş.a.) necesită ca organul de urmărire penală să posede cunoştinţe referitor la comportamentul omului In situaţii respective. în rândul al doilea, ansamblul de procedee tactice privind interogatoriul are la bază realizările psihologice. în fond, orice act Prin obiectul şi sarcinile sale, criminalistica se deosebeşte de alte ştiinţe, inclusiv de cele juridice. Nici o altă ştiinţă nu işi propune, spre exemplu, cunoaşterea legităţilor creării probelor infracţiunii, elaborarea mijloacelor şi metodelor de descoperire, fixare şi interpretare ştiinţifică a urmelor, precum şi elaborarea metodelor de identificare a infractorilor, de cercetare a falsului, de evidenţă criminalistică a delincvenţilor şi a faptelor săvârşite, în acest sens criminalistica se prezintă totalmente ca o ştiinţă independentă, afirmaţiile despre caracterul ei subordonat altor discipline fiind nejustificate. Prin destinaţia şi sarcinile ce şi le asumă criminalistica este indisolubil legată, în primul rând, de disciplinele juridice, in special de dreptul penal, de dreptul procesual penal, criminologie şi de alte ştiinţe juridice. In rândul al doilea, de ştiinţele auxiliare judiciare — medicina legală, psihologia şi psihiatria judiciară şi, in rândul al treilea, de ştiinţele naturale şi tehnice — fizica, chimia, matematica, biologia, antropologia şi altele.

3

organele de urmărire penală trebuie să fie înarmate cu cunoştinţe privind legităţile psihologice ce determină modul de comportare a omului. Particularităţi tactice privind ascultarea părţii vătămate Potrivit legislaţiei procesual-penale în vigoare (art. la determinarea măsurii de pedeapsă.3 (7) Stabiliţi procedeele tactice de depăşire a declaraţiilor mincinoase ale părţii vătămate. criminologia furnizează date deosebit de importante necesare elaborării şi aplicării mijloacelor tehnice criminalistice de protejare a valorilor sociale de atentări infracţionale. fie la cel utilitar. cu precădere cele de laborator. Aşa cum s-a menţionat. Psihologia judiciară reprezintă o ramură a ştiinţei psihologice. a prejudiciului cauzat şi. 2. prin faptul că orice activitate criminalistică. Sunt frecvente expertizele complexe medico-criminalistice a armelor de foc şi a urmelor aplicării acestora. antropologiei. 2. au aplicat datele stabilite de criminalişti pentru determinarea faptelor cu care se confruntă şi. Aşa cum s-a subliniat. în baza acestor clasificări. Totodată. spre exemplu. in consecinţă. dinamica şi cauzele criminalităţii. în special cu medicina legală. Particularităţile audierii părţii vătămate. planificarea activităţii de cercetare a infracţiunilor. aceasta determinând legătura strânsă intre aceste discipline. criminalistica deţine continuu legături cu ştiinţele auxiliare ale dreptului. Legătura criminalistica cu criminologia. elementele constitutive ale acestora. Criminologia este o ştiinţă relativ recentă care are obiectul său specific de studiu: starea. chimiei. invers. poartă denumirea de parte vătămată. prezentarea pentru recunoaştere ş. Legătura criminalistica cu psihologia judiciară. printre care şi dreptul 4 . potrivit căreia aceasta reprezintă o «ştiinţă a stărilor de fapt in procesul penal»1. spre exemplu. La rezolvarea problemelor ce ţin de obiectul de studiu al criminologiei se folosesc pe larg rezultatele obţinute în urma cercetărilor criminalistice a anumitor infracţiuni sau categorii de infracţiuni. legături cu ştiinţa despre organizarea muncii şi cu logica. Legităţile acestora stau la baza recomandărilor criminalistice privind înaintarea şi verificarea versiunilor. grupându-le după sfera şi periculozitatea socială pe care le prezintă. se realizează graţie succeselor impresionante ale fizicii contemporane. prin săvârşirea infracţiunii. activitatea criminalistică este subordonată scopului procesului penal. ceea ce permite prog-nozarea infracţiunilor şi elaborarea măsurilor de prevenire prin înlăturarea condiţiilor sociale ce determină sau favorizează comiterea lor. criminalistica are relaţii cu ştiinţele naturale şi cu ramurile lor tehnice. Legătura dintre aceste două discipline este deosebit de evidentă. Criminalistica asigură.47 al CPP). ansamblul de procedee tactice privind interogatoriul are la bază realizările psihologice. Anumite forme de activitate criminalistică ca.a. care studiază persoana umană în vederea punerii în evidenţă a legităţilor psihologice ce determină comportamentul acesteia în situaţii specifice săvârşirii şi investigării actelor delic-tuoase1. Subiectul II. 2. Fie la nivel teoretic.1 Criminalistica este strâns legată de ştiinţele matematice. aprecierea rezultatelor examinării comparative a caracteristicilor identificatoare ş. de asemenea. în fond. începând cu rezultatele cercetării la faţa locului şi până la raportul expertizei. este dotată cu drepturi şi obligaţiuni. a evidenţei criminalistice. fie examinarea unui corp delict în condiţii de laborator. experimentul judiciar.a. datele concentrate în cartotecile de evidenţă criminalistică ş. Limbajul matematic este prezent in toate sferele de activitate criminalistică.a. în primul rând. criminalistica elaborează metodici de investigare specifice categoriei respective de infracţiuni. reclamă un anumit potenţial psihologic.2 (5) Specificaţi cauzele care predispun victima la relatări neadecvate realităţii. în practică se cunosc suficiente cazuri când medicii legişti. Din definiţia enunţată a psihologiei judiciare rezultă legătura pe multiple planuri a criminalisticii cu această ştiinţă. precum şi a condiţiilor de ispăşire. prin metodele şi mijloacele tehnicoştiinţifice. la aprecierea periculozităţii faptei şi făptuitorului. în acest context. orice act de valorificare. persoanei căreia. dreptul penal determină acţiunile ce constituie infracţiuni. Practic toate acţiunile procesuale (cercetarea la faţa locului. asigurând elucidarea împrejurărilor cauzei. in special a celor destinate descoperirii şi administrării probelor. în rândul al doilea. morale sau materiale. Pe de altă parte. realizarea eficientă a tuturor formelor de activitate procesuală. Legătura criminalistica cu dreptul procesual penal. Ea se manifestă. fie cercetarea la faţa locului. acestea furnizându-i metode. sunt bazate pe mijloace tehnice de calcul moderne. Legătura criminalistica cu medicina legală şi psihiatria Judiciară. Criminalistica are. percheziţia. După cum vom vedea. i s-au cauzat suferinţe morale sau fizice ori pagube materiale. Persoana care a suportat vătămări fizice. când criminaliştii au apelat la datele medico-legale pentru stabilirea faptelor cu semnificaţie judiciară. Prin posibilităţile de cercetare de care dispune. mijloace tehnice şi materiale necesare rezolvării sarcinilor preconizate. criminalistica contribuie direct la aplicarea justă a legii penale.1 (3) Descrieţi condiţiile de percepere a împrejurărilor cauzei de către victimă. cercetările criminalistice. serveşte scopului procesului penal. După cum se ştie. farmacologiei etc. legislaţia procesual penală determină limitele şi condiţiile cu care trebuie să fie concordate metodele şi mijloacele de cercetare criminalistică.Legătura criminalistica cu dreptul penal.) necesită ca organul de urmărire penală să posede cunoştinţe referitor la comportamentul omului în situaţii respective. considerăm că e cazul să semnalăm opinia fondatorului ştiinţei criminalistice H. a mijloacelor tehnice în cazurile accidentelor de circulaţie sau de muncă etc. dacă participă la proces. Gross. pe de o parte.

în unele cazuri. 5) stării psihologice a victimei în momentul agresiunii. Astfel. victima nu de puţine ori exagerează faptele în defavoarea făptuitorului. organul judiciar (anchetatorul. dar şi de factorii ce ţin de starea psihologică deosebită a victimei. îl constituie recepţia senzorială. a procesului de comitere a infracţiunii. pe lângă respectarea strictă a legislaţiei privind participarea părţii vătămate la procesul penal (art. ceea ce duce la cunoaşterea incompletă.1 Declaraţiile persoanei vătămate pot conţine şi denaturări inconştiente.1 Pe de altă parte. care. în special. Dar pentru a obţine de la victimă declaraţii conforme realităţii. Sentimentul de teamă poate rezulta din ameninţarea exercitată în mod direct de infractor sau de către alte persoane din anturajul acestuia. d) victima cunoaşte infractorul. în cazul furturilor nu de puţine ori victimele reclamă dispariţia unor valori (obiecte sau bani) pe care nu le-au avut. Ascultarea părţii vătămate se desfăşoară potrivit dispoziţiilor procesuale cu privire la ascultarea martorilor (art. şi senzaţiile cutanate. 48. persoanele vătămate. aplicarea în mod conştiincios a celor mai adecvate procedee tactice de ascultare. condiţiile în care partea vămămată a recepţionat fapta şi împrejurările acesteia. ea poate fi chemată şi ascultată în calitate de martor. profitând de ocazie. în special. Pe de o parte. în interesul stabilirii adevărului. reprezintă unul din cele mai eficiente mijloace de probă. uneori doar fragmentară. 61. datele privind persoanele care pot depune mărturii). durerea suportată. în special. la fel ca şi în cazul martorilor. tactile şi olfactive. cei ce ţin de starea victimei. alături de senzaţiile vizuale şi auditive. în realitate. graţie stării psihologice deosebite în care se află. 50. concură. Cât însă victima reprezintă persoana asupra căreia în cadrul unei infracţiuni violente se acţionează fizic.94 al CPP). la formarea declaraţiilor persoanei vătămate determinante sunt recepţiile vizuale şi auditive. încearcă să pună pe seama lui fapte pe care acesta. în timpul diverselor fenomene meteorologice. în linii mari.a. se impune. eventualele modificări cu semnificaţie probantă care pot fi găsite la faţa locului. surselor de informaţie probantă (urme ale infracţiunii pe corpul şi vestimentaţia victimei şi a agresorului. mânia. c) victima cunoaşte infractorul. momentul de bază în formarea declaraţiilor părţii vătămate. autorul furtului de bani este persoana cu care victima căsătorită avea relaţii intime. Tulburările interne. Prin urmare. conştientă de propria comportare dubioasă (neinteligentă. Dacă persoana vătămată nu acceptă participarea la proces ca parte. deficienţa senzaţiilor vizuale ale victimei se poate completa pe seama celor auditive şi cutanate. b) victima ştie cine este infractorul. Mai influenţabili însă sunt factorii subiectivi. de distanţă. dar nu-l denunţă din motive ce ţin de viaţa lor particulară. în ce mod şi cine a săvârşit infracţiunea). a căror precizie este condiţionată de acuitatea organelor de simţ. adică de a fi ascultată asupra faptei şi a împrejurărilor de fapt. magistratul) are obligaţia să dispună ascultarea acesteia. tehnologice etc. care defavorizează în mod obiectiv procesul de recepţie. escrocherie şi alte forme de încasare de la victimă a banilor sau a obiectelor de valoare obţinute pe cale ilegală. sunt frecvente situaţiile în care: a) victima cunoaşte infractorul. de loc. când. atribuind (prin ordonanţă sau hotărâre) persoanei vătămate calitatea de parte în proces. precum şi martorii. 47. scandaloasă. percep şi reţin circumstanţele reale în diferite condiţii de iluminare. nu le-a comis.de a prezenta declaraţii. dar mai cu seamă. totuşi. Pentru a proceda la ascultarea victimei este necesar ca organul de urmărire penală să aibă în cercetare o cauză declanşată din iniţiativa sau la cererea acesteia (art. într-adevăr. In declaraţiile persoanelor victime de bună-credinţă sunt posibile: 5 . contribuind în mod direct la stabilirea adevărului. persoanele participante. emoţiile cauzate de frică. la formarea declaraţiilor acesteia. stăpânită de sentimente de ură şi răzbunare. ocazia cu care victima s-a aflat la faţa locului). la fel ca şi în cazul martorilor. reduce esenţial capacităţile psihologice ale victimei. 5. dacă făptuitorul a întreprins măsuri de camuflare şi în ce mod. Astfel. diverse forme de deghizare utilizate de făptuitori pentru a-şi masca înfăţişarea. De exemplu. în practica de specialitate se întâlnesc diverse forme de comportare a victimei. în situaţia în care victima a fost legată pe ochi. 2) consecinţelor actului infracţional şi gravitatea acestora (caracterul şi amplasarea leziunilor corporale. Declaraţiile părţii vătămate. după cum este cunoscut.). 3) relaţiilor părţii vătămate cu făptuitorul şi cu alte persoane până la săvârşirea actului ilicit (împrejurările în care au făcut cunoştinţă. dar nu-1 denunţă din motive de teamă că acesta va divulga date ce ţin de activitatea sa ilegală. expuneri lacunare şi imprecise ale faptelor datorită factorilor de bruiaj. cele de durere. pe de o parte. iar. Aici se au în vedere cazurile de şantaj. Sunt frecvente şi disimulările înfăţişării persoanelor participante la comiterea infracţiunii şi ale obiectelor aplicate. 141 al CPP) şi are ca obiectiv stabilirea: 1) stării de fapt şi a împrejurărilor în care a avut loc fapta penală (unde. 251 ale CPP). într-o măsură esenţială. ţinută în întuneric sau acoperită cu un oarecare înveliş. caracterul relaţiilor. de timp. Şi. îl denunţă. pe de altă parte. dar. pot provoca starea de şoc. cunoaşterea mecanismelor psihologice specifice de formare a depoziţiei victimei. la cercetarea actelor violente. victima benevol ascunde împrejurările care o poate demasca în acest sens. provocatoare). dacă pun în evidenţă date cu privire la fapta săvârşită. 4) materialelor probante. împrejurările şi modul în care s-a activat. dar nu-1 denunţă din teamă de răzbunare a acestuia asupra sa sau asupra familiei sale. obiectele furate şi caracteristicile acestora ş. 141.

violurilor. victimei i se va oferi posibilitatea să-şi demonstreze declaraţiile în legătură cu locul faptei.) trebuie observate la timp pentru a restabili calmul şi a acorda victimei ajutorul necesar în vederea reproducerii faptelor aşa cum acestea au fost percepute în realitate. de planificare şi de cunoaştere a personalităţii acesteia. tactica ascultării părţii vătămate este apropiată de cea a ascultării martorilor. Chiar şi atunci când infracţiunile se săvârşesc tainic. ascultarea victimei este o activitate expromptă. a perioadei de timp la care victima a fost supusă actelor de tortură ş. cu excepţia cazurilor în care audierea acesteia. Majoritatea recomandărilor referitoare la pregătirea audierii părţii vătămate în baza analizei. ascultarea primară a persoanelor vătămate se realizează.a. deşi nu este lipsită de unele elemente specifice la care considerăm necesar să ne referim în continuare. "studierii" dosarului cauzei. să se estimeze sinceritatea declaraţiilor sale. apoi cele referitoare la procesul comiterii actului infracţional şi.a. victima să fie audiată în mod amănunţit asupra personalităţii sale. în cele din urmă. în fond. tâlhăriilor. "mă ţineau câţiva" ş. în anumite cazuri. fie din motive tactice (acordarea posibilităţii de a-şi restabili echilibrul sufletesc). A treia fază a ascultării este importantă pentru cunoaşterea personalităţii victimei. când victimei i se solicită descrierea evenimentului în urma căruia a avut de suferit. să depăşească tulburările psihologice provocate de actul infracţional şi de urmările lui. dar şi asupra importanţei pe care o pot avea declaraţiile sale pentru descoperirea infracţiunii. împrejurările şi modul în care s-a activat. Cu ascultarea celor vătămaţi. Din cele enunţate rezultă prima cerinţă de ordin tactic care prevede că la faza introductivă a ascultării. întrebările privind evenimentele ce s-au derulat după acesta. la o etapă mai tardivă a cercetării penale. precum şi a relaţiilor avute cu alte persoane într-un mod sau altul implicate în activitatea infracţională. fie pentru a depăşi anumite situaţii obiective (starea fizică gravă a victimei). 1 Eventual. La început se vor pune întrebările vizând activitatea celui ascultat în situaţia anterioară săvârşirii infracţiunii. Punând accentul pe acţiunile violente. într-o atare situaţie ascultarea trebuie dirijată astfel încât cel audiat să se conştientizeze de necesitatea prezentării de declaraţii conforme cu realitatea. Prin urmare. în opinia noastră. Procedeele tactice aplicate cu acest prilej sunt de natura celor folosite la ascultarea martorilor (detalizarea unor secvenţe. După cum este cunoscut.a.. "toţi activau împreună". persoanele care au avut de suportat consecinţele lor pot furniza date de înaltă valoare operativă referitoare la obiectele furate şi calităţile lor. c) incoerenţa şi lacunele în descrierea procesului săvârşirii infracţiunii. tentativelor de omor ş. ca în situaţia furturilor prin pătrundure în apartament. persoanele victime alteori nu sunt în măsură de a orienta în timp unele activităţi ale infractorului. ca. în acest scop se va folosi convorbirea preliminară în baza unei tematici independente de cauză. inutile. Este indicat ca întrebările să se adreseze într-o anumită ordine. organul judiciar trebuie să pună în evidenţă factorii care 6 . Efectuarea urgentă a acestei activităţi se impune de necesitatea organizării activităţii de urmărire operativă în vederea prinderii şi identificării făptuitorului. debutează cercetarea furturilor. Se folosesc frecvent expresiile "erau câteva persoane".a) supraestimarea unor momente ce vizează procesul comiterii infracţiunii: micşorarea numărului persoanelor participante. îndată după momentul final al infracţiunii. interesele. actelor de banditism. sunt. nivelul intelectual şi principiile morale ale acesteia. b) redarea faptelor la un grad înalt de generalizare. spre deosebire de cazul martorilor. Ascultarea victimei în momentul imediat după săvârşirea infracţiunii finalizează cu adresarea către aceasta a unor întrebări de completare sau de verificare a informaţiei relatate. identificarea şi tragerea la răspundere a autorilor ei. cunoaşterii datelor privind personalitatea victimei etc. va manifesta tulburări lăuntrice de natură să dezechilibreze expunerea. d) erori cu privire la desfăşurarea în timp a evenimentelor. Semnele de tensiune emoţională exagerată (pauze nejustificate în expunere. precum şi a ordonării activităţilor de descoperire şi fixare a probelor infracţiunii. ordonarea evenimentelor altfel decât cum s-au desfăşurat în realitate. a modului în care au activat persoanele participante. Faza interogatorie este de o semnificaţie deosebită în situaţia în care victima pe parcursul primelor două faze ale ascultării şi-a demonstrat rea-credinţa ori. în majoritatea cazurilor. în sensul că lipseşte momentul de pregătire. demonstrarea faptelor cu ajutorul unor modele sau obiecte reale). La această fază este absolut necesar să se creeze condiţii propice pentru ca persoana vătămată să-şi dobândească liniştea. După verificarea identităţii şi ascultarea cu privire la datele despre personalitate. pe parcursul relatării libere în urma retrăirii anumitor momente. a dimensiunilor obiectelor utilizate de făptuitor. se pot trage concluzii privind tipologia temperamentală şi de caracter. vine în faţa organului judiciar cu alte declaraţii decât cele depuse iniţial. Pentru a obţine prin intermediul interogatorului declaraţii fidele.. de obicei. Cu toate acestea. treptat se va trece la faza de relatare liberă. în baza răspunsurilor şi a informaţiei obţinute prin observarea premeditată asupra comportării ei. Din relatările victimei organul judiciar trebuie să desprindă informaţia necesară pentru determinarea interesului pe care aceasta îl poate avea la soluţionarea cauzei penale. în paralel cu cercetarea la faţa locului. devieri. la persoanele suspectate de comiterea furtului. victimele care au perceput nemijlocit procesul desfăşurării activităţii infracţionale identifică cu uşurinţă persoanele participante. apelarea la anumite fenomene cu semnificaţie asociativă. în majoritatea cazurilor. repetarea unor fraze etc. este amânată în timp. la care insistă unii autori. comunicabilitatea. în cele din urmă. victima.

aşa cum. organul de urmărire penală trebuie să analizeze minuţios datele de care dispune şi. putem sublinia că planificarea activităţii de cercetare penală prezintă o importanţă practică deosebită. Cu acest prilej ei i se vor adresa întrebări prin care se va urmări dezvăluirea relaţiilor victimei cu făptuitorul sau cu anumite persoane din anturajul său. direcţionarea activităţii de cercetare. aplicarea vastă a cunoştinţelor speciale prin antrenarea în proces a specialiştilor şi experţilor. victimei i se va atrage atenţia asupra urmărilor prevăzute în legea penală pentru declaraţii false. demascării şi tragerii la răspundere a celor vinovaţi. despre ce confirmă şi practica de cercetare a infracţiunilor. Principiile planificării activităţii de urmărire penală reprezintă reguli specifice doar acestei activităţi şi ele nu trebuie confundate cu principiile fundamentale ale criminalisticii.efectuarea activităţilor de urmărire penală în deplină concordanţă cu cerinţele legislaţiei procesual-penale şi la un înalt grad calitativ. prin urmare. cu atât mai mult. formalismul şi rutina. impunând organului judiciar iniţierea de noi activităţi. urmărirea penală este desfăşurată superficial. administrarea necalificată a probelor. Acestea fiind spuse. proces care finalizează cu întocmirea unei programe deJucru» a unui model de activitate de cercetare în perspectivă. Atunci când datele existente sunt insuficiente pentru elucidarea împrejurărilor în care s-a comis fapta penală. uneori haotic. într-un cuvânt. în paralel. 3. procesul respectiv succedânduse până la stabilirea faptelor şi împrejurărilor de fapt indispensabile soluţionării cauzei. Planificarea are un conţinut mai amplu. unei programe bine chibzuite şi întemeiate pe o analiză profundă a datelor pe care le oferă fapta la o anumită etapă de anchetă. situaţia sau faza la care s-a ajuns în cercetarea acesteia. stabilirea mijloacelor şi modului de administrare a probelor. pe de altă parte. ca întocmire a unei liste de acţiuni. să determine direcţiile în care să se activeze în vederea stabilirii adevărului. în baza unor raţionamente.2 (5) Determinaţi principiile planificării activităţii de urmărire penală. deşi este vorba de sisteme funcţional corelate. trecerea cu uşurinţă peste fapte şi împrejurări semnificative pentru soluţionarea cauzei. 1.conjugarea posibilităţilor organelor de anchetă şi a celor operative.1 (3) Definiţi noţiunea de planificare a activităţii de urmărire penală. de forţele şi timpul disponibil. stabilite în baza unei vaste practici de anchetă penală. din care rezultă că în cazul în care metoda planificării se ignorează. Sub acest aspect. planificarea poate fi tratată ca un proces creativ de programare (modelare) a activităţii de cercetare penală. este un proces continuu care atribuie cercetării penale un suport ştiinţific de organizarea muncii. de situaţia procesual-tactică în care se desfăşoară investigarea cauzei. este de neconceput altfel decât în baza unui plan de lucru. în literatura de specialitate s-au exprimat puncte de vedere diverse asupra numărului. utilizarea insuficientă a metodelor şi mijloacelor ştiinţifice criminalistice. Practica oferă suficiente exemple. ea reprezentând "latura organizatorică şi creatoare a unui complicat proces de gândire a anchetatorului". mai procedează unii anchetatori. desfăşurarea unor activităţi inutile. . Subiectul III. eliminând din activitatea organelor de urmărire penală orientarea unilaterală a investigaţiilor. materialul probant obţinut pe această cale. cu cele generale ale procesului penal. consideră că 7 . organul judiciar deţinând iniţiativa în administrarea probelor. deoarece se aplică de fiecare dată indiferent de natura cauzei. chiar şi a conţinutului acestor principii. alte deficienţe de natură să conducă la cheltuieli inutile de energie şi timp. O dată cu orientarea cercetărilor. ea asigurând efectuarea acesteia în conformitate cu cerinţele legale. a altor măsuri de organizare a activităţii de cercetare în măsură să asigure succesul. iar. Noţiuni generale privind organizarea şi planificarea anchetei penale Planificarea reprezintă latura cea mai importantă a organizării cercetării faptelor penale. cu toate consecinţele care decurg din aceasta: clarificarea incompletă a împrejurărilor faptei. proces care cuprinde. Realizarea activităţilor de cercetare prevăzute iniţial. pe de o parte. ce au atribut de principii. ea asigurând: . Planificarea. Majoritatea autorilor. situaţie proprie fazei iniţiale de cercetare (uneori şi celor de mai târziu). Planificarea activităţii de urmărire penală se desfăşoară potrivit anumitor reguli. . în mod temeinic. orientează în continuare activitatea de cercetare. se vor specifica activităţile procedurale şi ordinea efectuării acestora în funcţie de condiţiile în care se activează. Organizarea şi planificarea activităţii de urmărire penală. 3.orientarea cercetărilor şi efectuarea acestora în mod organizat. să facă imposibilă descoperirea infracţiunii. Aşa cum se susţine în literatura de specialitate şi după cum confirmă practica judiciară cercetarea actelor penale.determină persoana respectivă să prezinte declaraţii mincinoase. respectarea strictă a drepturilor celor implicaţi în proces. obiectiv şi complet. La cele menţionate se cuvine să adăugăm că planificarea activităţii de cercetare penală nu trebuie înţeleasă în mod simplist. iar în cazuri mai dificile. determinarea în baza analizei datelor existente în cauză a situaţiei de fapt. îndeosebi a celor săvârşite în mod intenţionat. cu mare regret. precum şi demascarea intenţiei de a obţine avantaje sub pretextul că prin infracţiune i s-au produs prejudicii materiale.

scopul urmărit de făptuitor. La această etapă nu pot fi prevăzute toate versiunile posibile şi acţiunile care trebuie întreprinse. neprevăzute în planul iniţial. sunt încă frecvente în practica unor funcţionari ai organelor de urmărire penală. planul va avea un caracter abstract. Elementele enunţate ale obiectului probaţiunii se vor concretiza în planul de cercetare în funcţie de conţinutul versiunilor elaborate prin formularea întrebărilor la care ancheta trebuie să dea răspuns. timpul. de particularităţile acesteia. pe data de 10 iunie). ce faptă penală s-a comis.specificarea termenilor de realizare a activităţilor de urmărire penală. precizarea persoanelor concrete învestite cu efectuarea acestora. reprezintă a treia regulă. în aprilie. De obicei. un proces de analiză logică în vederea determinării problemelor necesare a fi clarificate pentru confirmarea sau infirmarea acestora. în rândul al doilea. circumstanţele agravante şi atenuate ale faptei. cercetarea unei fapte concrete nu poate să se desfăşoare după un plan-şablon.determinarea sarcinilor activităţii în funcţie de natura faptei şi prevederile legale. reprezintă doar unul din elementele. în acest scop se va preciza ordinea. vor fi diferite şi. unde a avut loc. Principiul realităţii planificării activităţii de urmărire penală are în vedere. caracteristica făptuitorului. Termenii efectuării activităţilor prevăzute în plan pot fi stabiliţi cu aproximaţie (de exemplu. respectiv. cărora trebuie să corespundă un plan de urmărire penală sunt: individualitatea. cunoscut şi sub denumirea de principiul dinamismului. respectiv. în cazul cercetării în echipă aceste probleme trebuie să fie consultate cu membrii brigăzii sau grupului operativ. fie şi dintre cele mai principale. planificarea operaţiilor tactice şi planificarea activităţilor de urmărire penală. fenomen exploatat pe larg în criminalistică la identificarea făptuitorilor. dar şi posibilităţile folosirii lor în mod eficient. potrivit căreia planul de cercetare penală trebuie să fie adaptabil la situaţiile modificabile ale cercetării cauzei. individualitatea persoanelor implicate. caracterul şi gravitatea acestora.) sau în mod precis (bunăoară la ora 7. modul şi împrejurările în care s-a activat. intuirea sarcinilor care decurg obiectiv din versiunile elaborate şi. stabilirea măsurilor procesuale şi extraprocesuale ce urmează a fi efectuate în vederea reţinerii făptuitorului. a altor probleme de rezolvat şi. Modul de operare. cine este autorul. Principiul mobilităţii. In plan se vor prevedea activităţile de urmărire penală şi posibilitatea efectuării lor la nivelul tactic adecvat. pentru o anumită etapă a cercetărilor. cu tot regretul. modul înfăptuirii.a. comportarea victimei. afară de formularea presupunerilor. . Nu sunt excluse situaţiile în care materialul probatoriu obţinut să reclame o altă direcţionare a anchetei penale şi deci modificarea planului până la înlocuirea celui iniţial cu un altul "care să îndrepte urmărirea pe această nouă cale" 1. Anchetatorul va aprecia forţele şi mijloacele de care dispune la moment. potrivit CPP al Republicii Moldova. când a fost săvârşită. realitatea. prevederea în plan a activităţilor realizabile din punctul de vedere al posibilităţilor de care dispun la moment teoria şi practica criminalistică şi organul respectiv.3 (7) Argumentaţi specificul planificării activităţii de cercetare în situaţia săvîrşirii de către un grup de infractori a mai multor furturi a averii proprietarilor în activitatea de urmărire penală se aplică trei forme de planificare: planificarea cercetării unei fapte în ansamblu. într-o cauză penală. Chiar dacă pornim de la aceea că unele infracţiuni. 3. chiar dacă se atribuie la aceeaşi categorie. a unor activităţi suplimentare de cercetare. ale obiectului probaţiunii. prin a căror aplicare activităţile planificate să se desfăşoare cu succes. planul activităţii de cercetare a unei infracţiuni se întocmeşte în baza datelor limitate de care dispune organul de anchetă la etapa incipientă de cercetare. după cum este bine cunoscut. în primul rând. în consecinţă. astfel ca toate împrejurările faptei să fie stabilite la timp şi în mod complet. făptuitorul. a sarcinilor activităţii de cercetare. în prima jumătate a lunii iunie etc. Sunt frecvente cazurile în care rezultatele unei activităţi procedurale impun efectuarea altor operaţiuni. cine a avut de suportat urmările infracţiunii. depăşirea primitivismului şi a rutinei care. De aici decurge obligaţia organului de urmărire penală de a completa şi desăvârşi planul de cercetare. Principiul individualităţii impune organului de urmărire penală o atitudine creatoare faţă de problemele pe care le ridică cercetarea cauzei şi. alte fapte şi împrejurări în măsură să influenţeze răspunderea şi stabilirea pedepsei. Elaborarea versiunilor implică. deoarece în fiecare caz aparte împrejurările ce constituie obiectul probaţiunii. sunt specifice anumitor autori. care să fie realizabile. el va fi renovat prin formularea unor versiuni noi. Atât timp cât infracţiunea reprezintă un eveniment individual prin mijloacele şi metodele de comitere. se cer dovedite fapta şi împrejurările de fapt. locul şi procedeele tactice. prejudiciile. dar şi de la un caz la altul. după caracterul săvârşirii. planificarea trebuie să se efectueze individual pentru fiecare cauză în parte. în raport cu diversele aspecte apărute.principalele reguli. vinovăţia şi responsabilitatea acestuia. şi anume. şi mobilitatea sau dinamismul. curmării activităţii sale infracţionale şi administrării probelor necesare justei soluţionări a cauzei. spre exemplu. întotdeauna însă planul trebuie să prevadă clarificarea următoarelor aspecte prevăzute de aşa-numita "formula celor 7 întrebări". Planificarea cercetării unei fapte penale în ansamblu cuprinde: . 8 . Principiul individualităţii planificării activităţii de urmărire penală presupune ca la realizarea unui plan de anchetă să se ţină cont de natura şi specificul infracţiunii avute în cercetare. scopul urmărit. în consecinţă. activităţile necesare pentru stabilirea lor. cum ar fi. inclusiv locul. împrejurările de timp şi de loc în care s-a activat. ireal şi deci va fi inaplicabil. antecedentele penale ş. Pentru fiecare sarcină în plan se vor prevedea activităţi de urmărire penală. în caz contrar. Un atare plan poate direcţiona activitatea de urmărire penală doar temporar. Este evident că întrebările şi deci sarcinile ce configurează planul de cercetare diferă nu numai de la o categorie de infracţiuni la alta.

tabele grafice ş. de obicei. reţinerea şi prezentarea spre recunoaştere. cum ar fi. operaţiile tactice şi activităţile de urmărire. specificarea ordinii şi a timpului efectuării. grafice referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare.a.Planificarea operaţiilor tactice şi a activităţilor de urmărire penală au. problemele ce urmează a fi elucidate în legătură cu fiecare versiune. cercetarea unui sau a unor episoade. termenele şi persoanele executante. în cazuri complicate. de exemplu.. se pot anexa fişe pentru fiecare învinuit. sisteme de fişe. în cazul în care activitatea criminală a cuprins diverse localităţi sau teritorii.a. ordinea şi modalităţile de rezolvare. 9 . Unul va fi conţinutul planului ascultării învinuitului şi altul cel al reconstituirii. care poate avea cele mai diverse forme . Conţinutul acestora sunt în funcţie de sarcinile atribuite membrilor echipei: verificarea unei sau a mai multor versiuni.de la o schiţare a activităţilor ce urmează a fi efectuate în cazurile simple. a tuturor împrejurărilor referitoare la activitatea infracţională a unuia din învinuiţi. acţiunile membrilor echipei de cercetare se vor desfăşura după criterii teritoriale. elaborat pentru întreaga cauză. un număr mare de participanţi şi cu multiple infracţiuni săvârşite. scheme privind structura grupei infracţionale şi a relaţiilor dintre membrii acesteia. rezidă în faptul ca el să cuprindă toate elementele planificării menţionate mai sus: versiunea. în cazul unui act de huligănie. care conţin date despre faptele săvârşite. în paralel cu planul de bază elaborat de anchetatorul autorizat să dirijeze întreaga activitate de cercetare. ascultarea învinuiţilor ş. dar şi de specificul activităţii de urmărire penală. percheziţia. în cauzele complexe. cu un grad sporit de dificultate. prin a căror efectuare se prevede verificarea versiunilor şi determinarea împrejurărilor faptei. Activitatea de planificare se materializează într-un plan scris. aceeaşi structură: determinarea scopului. cu un număr mare de învinuiţi. indiferent de forma planului. la planul de cercetare penală. conţinutul planului acestor activităţi este în funcţie de natura cauzei. planificarea ia altă amploare. probleme ce urmează a fi elucidate. Dacă se aplică cercetarea în echipă. se vor întocmi planuri individuale pentru fiecare membru al echipei. Unica cerinţă care trebuie respectată. Fireşte. a forţelor şi mijloacelor necesare. de acte infracţionale sau episoade. până la combinaţii de scheme.

constau în următoarele: — persoana ce urmează a fi fotografiată in vederea reţinerii semnalmentelor se fotografiază bust de două ori — din faţă şi din profil. Dacă persoana poartă ochelari. durata de developare etc. se va fotografia profilul drept. se fotografiază cu şi fără ei. 10 . Noţiunea. Fotografiile executate conform condiţiilor acestei metode redau semnalmentele. — persoana se fotografiază cu capul descoperit. Fotografia judiciară. după cum se va vedea in capitolul respectiv. De asemenea. Bertillon şi care au rămas în vigoare. 11). Condiţiile de bază ale metodei în cauză. nu poate fi cuprins lntr-o fotografie.1(3) Definiţi noţiunea şi sistemul fotografiei judiciare. Pentru a uşura controlul asupra poziţiei corpului şi a capului.) trebuie să fie identice. alta laterală mai slabă decât prima. cicatrice. ochii deschişi. de A. persoana se fotografiază fiind aşezată pe un scaun cu spătarul prelungit şi cu un suport de susţinere a capului.2 Subiectul I. se recomandă fotografierea profilului drept. servind. In primul caz vom obţine o fotopanoramă liniară. folosindu-se un aparat special cu obiectiv rotativ de tipul «Orizont» (fig. 1. pieptănată (de gen masculin — bărbierită). Fotografia operativă se aplică. Ea constă in executarea succesivă a fotografiei obiectului prin porţiuni. se cere ca în câmpul porţiunii fotografiate in continuare să fie cuprinsă o parte (10—15 cm) din porţiunea fotografiată anterior. imaginile-părţi fiind ulterior asamblate într-o fotografie compusă. impuse de necesitatea redării precise a spaţiului sau obiectului fotografiat. Fotografia panoramică poate fi executată excelent. precum şi prin rotirea aparatului staţionat într-un punct.). în criminalistică s-a conturat sistemul bipartit al fotografiei judiciare: fotografia judiciară operativă şi fotografia de examinare. Metoda panoramică se aplică în cazul când un spaţiu sau obiect ce urmează a fi fotografiat. Fotografia de examinare este întrebuinţată de către experţii criminalişti în legătură cu efectuarea examinărilor criminalistice. cunoscută şi sub denumirea de fotografie a expertizei criminalistice. celui stâng. tatuaj etc. asigurând astfel tăierea marginală a fotografiilor după anumite puncte de reper şi asamblarea lntr-o fotografie comună. Metoda de recunoaştere(signalitică) constă dintr-un sistem de procedee privind aplicarea tehnicii fotografice la fixarea trăsăturilor exterioare ale persoanelor în viată şi ale cadavrelor necunoscute în vederea identificării lor ulterioare. şi b) aplicată în condiţii de laborator în vederea relevării urmelor imperceptibile ale infracţiunii. demonstrării examinărilor în desfăşurare şi a rezultatelor expertizei.Test nr. — expunerea se execută in poziţia aparatului. Ansamblul metodelor şi procedeelor fotografiei judiciare se divizează în două categorii: a) destinată fixării obiectelor de cercetare criminalistică aşa cum sunt percepute la cercetarea locului faptei sau la efectuarea altor acte şi activităţi de urmărire penală. diafragma. In care axa obiectivului cade pe rădăcina nasului. cu urechea descoperită. Timpii. rolul şi sistemul fotografiei judiciare în prezent fotografia judiciară este tratată de majoritatea specialiştilor ca o ramură a criminalisticii destinată metodelor aplicării în direct sau prin adaptare a mijloacelor fotografice curente la fixarea şi examinarea probelor materiale ale infracţiunii în scopul descoperirii şi curmării faptelor penale. rapiditatea şi precizia fotografierii. precum şi de prelucrare ulterioară a materialelor fotografice (gradul de mărire. Fotografia panoramică se poate executa prin deplasarea aparatului paralel liniei frontale a spaţiului sau obiectului fotografiat. Dacă fotografia semnalmentelor se întreprinde unnărindu-se scopul prezentării acestei persoane spre recunoaştere. In cazul panoramei liniare se cere fixarea aparatului de fotografiat la aceeaşi distanţă de linia frontală a obiectului fotografiat prin porţiuni şi la înălţimi egale de la planul solului. pe un arc de cerc necesar pentru încadrarea întregului obiect de fotografiat. în mod nemijlocit de către organul de urmărire penală in activitatea sa de descoperire şi curmare a infracţiunilor. a unui semiprofil şi a ţinutei întregului corp. argumentate. Executarea fotografiei panoramice reclamă respectarea anumitor reguli.2(5) Caracterizaţi procedeele de realizare a fotografiei panoramice şi signalitice. Profilul stâng se va fotografia numai în situaţiile prezenţei unor semne caracteristice individuale (defecte anatomice. după cum am menţionat deja. în al doilea — o fotopanorama circulară. — iluminarea celui fotografiat se face cu două surse de lumină — una puternică din faţă. Dacă fotografia este destinată evidenţei criminalistice (înregistrării penale). la realizarea evidenţei criminalistice a celor supuşi urmăririi penale şi la recunoaşterea cadavrelor neidentificate. elementele caracteristice ce constituie înfăţişarea persoanei fotografiate. alte condiţii de expunere. Utilizarea unui atare aparat prezintă avantaje prin posibilităţile pe care acesta le oferă în vederea Încadrării corecte prin vizorul panoramic. privirea fiind îndreptată înainte. — ţinuta corpului şi a capului trebuie să fie dreaptă. Demarând de la scopul utilizării fotografiei. datorită dimensiunilor mari. după cum se va vedea în continuare. 1.

majorează considerabil eficienţa fotografiei de recunoaştere. Cea mai acceptabilă modalitate de obţinere a acestei scări este cea a fotografierii cu o riglă de 28 cm lungime. Atare aparate sunt prevăzute cu obiective ce permit expunerea de la distanţe mari. se folosesc mijloace speciale de iluminare de tioul celor de radiaţii infraroşii. cu prilejul efectuării actelor de urmărire penală la care ne-am referit anterior. Percheziţia poate fi definită ca o activitate procedurală care constă în cercetarea prin constrângere a unui loc deschis. efectuate. în cursul urmăririi conspirative dispusă asupra acestuia. prin care se preconizează redarea aspec-tulului apropiat celui avut în viaţă. 2. pieptănarea părului. ataşată la nivelul pieptului persoanei fotografiate care. Percheziţia reprezintă activitatea procedurală prin a cărei efectuare se urmăreşte descoperirea şi ridicarea obiectelor sau înscrisurilor ce conţin sau poartă urme ale unei infracţiuni şui care pot servi la aflarea adevărului.2 (5) Determinaţi deosebirile dintre percheziţie şi ridicare de obiecte şi documente. condiţionate de însuşi obiectul de fotografiat. Fotografiile detective se folosesc de către organele menţionate in activitatea de prevenire a actelor criminale. amplificatoare electronooptice etc. deschiderea ochilor ş. situaţie in care o deosebită importanţă are dispunerea aparatului de fotografiat şi a surselor de iluminare în poziţiile necesare fotografierii din faţă şi din profil. inerente actelor de cunoaştere efectuate pe parcursul procesului penai. aplicată de către organele de Urmărire operativă In vederea identificării persoanelor supuse supravegherii active sau declarate în căutare. se recurge la Înregistrarea videomagneticâ. Specificul percheziţiei a condiţionat stabilirea unui cadru procesual aparte. pe când fixarea unor acţiuni se va realiza conform regulilor fotografierii Ia locul faptei. Subiectul II. jafuri. Ridicarea de obiecte şi documente reprezintă o activitate procedurală de o mai redusă complexitate. se referă la pregătirea cadavrului ce urmează a fi fotografiat. Unele particularităţi. şantaj etc). la proiecţia negativului în procesul pozitiv. Similară percheziţiei.3(7) Propuneţi mijloace tehnice ce pot fi aplicate la fixarea comportamentului compromiţător a bănuitului Cornea. Fotografia de urmărire Tot din categoria fotografiei operative face parte fotografia de urmărire sau detectivă. documente sau alte materiale ce pot contribui la stabilirea adevărului. Aceasta impune aplicarea unor procedee şi mijloace tehnice speciale. Deseori însă el se fotografiază în poziţie orizontală. 14). 1. la efectuarea percheziţiei organul de cercetare poate recurge numai dacă se află în posesia unor date ce în mod obiectiv întemeiază necesitatea efectuării ei. ea fiind aplicată pe scară din ce In ce mai largă. precum şi descoperirii persoanelor aflate în căutare şi a cadavrelor ascunse. dar nu identică. În prezent. dar şi datorită posibilităţii de a reda In formă sincronizată fenomenele sonore şi dinamice. potrivit art. mărturii) sau informaţii operative de natură să justifice prezumţia că în locul indicat sau la persoana respectivă sunt ascunse obiecte. 2. Fără a intra în detalii de ordin tehnic. Fotografia de urmărire se realizează in condiţii spaţiale şi de timp complicate. Cadavrul poate fi aşezat pe un scaun şi într-un mod sau altul sprijinit in poziţie dreaptă pentru a fi fotografiat. pentru a proceda la efectuarea percheziţiei. năvăliri tâlhăreşti. ridicarea de obiecte şi documente reprezintă o activitate procedurală prevăzută în mod distinct în legislaţia procesual-penală în vigoare. Aceasta constă în cusutul leziunilor şi retuşarea părţilor deformate ale feţei. precum şi a interogărilor. încăpere sau a unei persoane în vederea depistării şi ridicării de urme ale infracţiunii. la demascarea autorilor faptelor săvârşite. Astfel. cu concursul expertului legist (fig.— fotografia se execută la scara 1/7 din mărimea naturală. condiţie inerentă acestui gen de activitate. la moment foarte modestă. menţionăm că aplicarea fotografiei color. Altfel spus. condiţionate de necesitatea păstrării unui nivel Înalt de confidenţialitate. 147 al CPP. pe care şi le asumă organul respectiv. în spălarea ei. Tactica efectuării percheziţiei şi ridicării de obiecte şl documente. Fotografia se realizează după regulile generale şi conform sarcinilor. se va ţine cont de condiţiile privind fotografia de recunoaştere. înregistrarea videomagneticâ este pretutindeni acceptată. se găsesc în posesia unei persoane fizice sau juridice. valori şi documente ce constituie mijloace materiale de probă. ponderea fiind deţinută de cele camuflate in diferite obiecte. fireşte. anchetatorul trebuie să dispună de date probante (documente. Ridicarea documentelor cu caracter secret se face 11 . a. spre exemplu. La fotografia de urmărire se folosesc aparate minuscule. a anumitor obiecte. în situaţia în care se cunoaşte că anumite obiecte sau documente ce pot servi ca mijloace de probă în procesul penal. deoarece în cazul acesteia sun cunoscute atît obiectele cît şui înscrisuile. In prealabil se recurge la aşa-numita «toaletă a cadavrului». Fotografia de recunoaştere a cadavrelor neidentificate se realizează respectându-se condiţiile privind fotografierea persoanelor în viaţă.. precum şi a contactelor dintre diferite persoane implicate In activităţi ilicite (de mituire. la paza diverselor obiecte de valoare socială şi a frontierelor. Pentru executarea fotografiilor la Întuneric. organul de ceretare efectuează ridicarea lor. cu sisteme automate de expunere şi diafragmare. După cum s-a subliniat. locurile în care se află precum şi persoana care le deţine. tn cazul fotografierii unei persoane.1 (3) Definiţi noţiunea de percheziţie şi ridicare de obiecte şi documente. se măreşte până la 4 cm. Având un grad sporit ilustrativ.

construcţii anexe) cuprinde. obiecte sau documente ce pot contribui la soluţionarea cauzei. unde. birou de lucru. serviciului medical ş. Percheziţia încăperilor Tactica percheziţiei încăperilor. în baza căreia obligă persoana sau unitatea care deţine obiectele sau documentele ce interesează cauza. ca. casa. în toate cazurile însă este indicat ca deplasarea să se facă cu un mijloc de transport care să se afle la dispoziţia echipei de percheziţie pe întregul interval de timp prevăzut în prealabil pentru realizarea acestei activităţi. Dacă datele privind personalitatea percheziţionatului inspiră suspiciuni că la cerinţa organului judiciar el nu va deschide uşa. ridicării armelor. Pe această cale se va activa operativ în vederea zădărnicirii a orice forme de comportare agresivă din partea celui percheziţionat sau celor prezenţi la locul supus percheziţiei. Din momentul sosirii la locul percheziţiei se vor lua măsurile necesare de pază (blocarea căilor de acces şi de comunicare din exterior) şi de observare asupra geamurilor şi a altor locuri. bănuite de săvîrşirea infracţiunii de viol. serviciului administrativ de asigurare.). Aşadar. Totodată. la o anumită distanţă de la blocul. magazin. depistarea locurilor ascunderii cadavrelor etc). 12 . intrarea în încăpere se efectuează forţat. în sufragerie. de obicei. astfel încât persoana ce urmează a fi percheziţionată să fie privată de posibilitatea de a cugeta asupra comportării sale şi a celor ce-1 înconjoară. depozit ş. sună sau bate în uşă.numai cu autorizaţia procurorului care supraveghează activitatea de cercetare a cauzei şi în ordinea stabilită de comun acord cu factorii de conducere ai instituţiei respective. să le predea lui. exceptând copiii minori şi bolnavii. dar nu înainte ca ea să fie prevenită în mod explicit. Deplasarea la locul percheziţiei trebuie făcută cu multă atenţie şi în mod operativ. aflate în posesia persoanelor fizice sau juridice. Dacă se ştie că persoana percheziţionată sau vreunul din membrii familiei sale deţin arme. de obicei. de obicei. Aşa cum s-a menţionat. situaţie cu o frecvenţă redusă în practica organelor de urmărire penală. primăriei. după cum s-a menţionat deja. când. anumite reguli tactice privind modul de deplasare şi pătrundere la locul percheziţiei. Dacă persoana în cauză refuză să predea benevol obiectele ori documentele cerute. un reprezentant al administraţiei comunale. în ipoteza în care deţinerea lor este ilegală. înainte de a admite intrarea echipei în încăpere. ce. se vor efectua percheziţii corporale în vederea dezarmării acestora şi. Pe lângă cererea şi ridicarea obiectelor şi documentelor. staţionează maşinile (în faţa unei instituţii de stat. putem afirma că ridicarea de obiecte şi documente reprezintă o activitate procedurală consacrată colectării probelor materiale ale infracţiunii. ştie şi persoana care le deţine sau în răspunderea căreia se află. percheziţia cuprinde o vastă activitate de căutare. Nu reprezintă dificultăţi nici pătrunderea în încăperi care constituie locul de lucru al celui percheziţionat. în cazul în care persoana refuză categoric să deschidă benevol uşa.a. pentru a contracara eventualele acte violente. Specificul acestui act procedural rezidă în modul în care se realizează: organul de cercetare dispune efectuarea ridicării printr-o ordonanţă. vestibul. Modul de deplasare se alege în funcţie de natura şi amplasarea locului de percheziţionat (apartament la bloc. întemeiază doar prezumţia că într-un anumit loc sau la o anumită persoană se pot găsi urme ale infracţiunii. deoarece acţiunea în cauză. edificiul în care este situată încăperea respectivă. Practica cunoaşte nu puţine cazuri. fireşte. instrumentele) care demască activitatea lor infracţională. acestea se ridică forţat. legătura acestora cu fapta avută în cercetare.3 (7) Stabiliţi obiectivele şi metodele de căutare aplicate în cadrul puivluviţiei la domiciliul unei persoane. prin care cel ce va fi percheziţionat poate înlătura obiectele ce-1 compromit. Pătrunderea în încăpere nu trebuie să se efectueze cu întârziere. se vor strânge într-un anumit loc. care. a bunurilor materiale rezultate din activitatea infracţională. în mod obişnuit. vilă. hol. reţinerea persoanelor declarate în căutare. în grupe mici de câte două-trei persoane. persoanele ce urmează a fi percheziţionate aruncă prin geamuri obiectele (armele. dar care nu se exclude.a. firme. care constă în cererea si ridicarea silită a anumitor obiecte şi documente ce prezintă interes pentru cauză. echipa să se deplaseze pe jos. pe de o parte. cerând deschiderea acesteia. La momentul dispunerii acesteia organul ce urmează să o efectueaze deţine anumite date. Persoanele găsite la faţa locului. Alta este situaţia în cazul percheziţiei. se vor lua măsurile de rigoare pentru crearea unui cadru propice bunei desfăşurări a activităţii de căutare. înainte de toate. procedeele de căutare propriu-zise a obiectelor ce interesează cauza. unde se vor afla în timpul percheziţiei. întreprinderi. a tot felul de acte scrise ce pot furniza date probante. percheziţia propriu-zisă se desfăşoară în două faze: la faza preliminară. se desfăşoară cu concursul unei persoane a unităţii respective cu sau fără funcţii de răspundere. iar pe de altă parte. 2. conform legii în vigoare. Diferă substanţial şi conţinutul activităţilor procedurale în discuţie. Actul procedural al ridicării de obiecte şi documente se deosebeşte de percheziţie prin faptul că aici organul de cercetare cunoaşte obiectele şi documentele ce urmează a fi ridicate. în continuare. oficii. atunci în această operaţie se vor coopta persoane (un vecin. Parcarea mijlocului de transport se va face într-un loc.) care vor cere deschiderea uşii sub pretexte. după identificarea în baza actelor respective. nu trezesc nelinişte. organul sub a cărui conducere se află echipa. presimţind sosirea organului de urmărire penală. la care se limitează actul procedural de ridicare. casă în localitatea rurală). indiferent de destinaţia lor (locuinţe. care urmăreşte scopuri diverse (descoperirea obiectelor purtătoare de urme ale infracţiunii.

) pot servi vasele de bucătărie. va continua pe spirală. pornindu-se spre dreapta sau stânga de la intrare. care se aplică la cercetarea la faţa locului. sertare. Este lesne de înţeles că la ascunderea obiectelor mici (pistol. radiotelefon sau prin anumite forme de semnalare de avertisment (aprinderea luminii.). terasa. maşina de spălat. în saltele. La descoperirea ascunzătorilor se va aplica întreaga gamă de metode şi mijloace tehnice criminalistice aflate în dotarea organelor de urmărire penală. La faza a doua echipa desfăşoară căutarea sistematică a obiectelor în toate locurile de ascundere posibile. a pesoanei chemate s-o substituie în cadrul percheziţiei şi.1 Astfel. în continuare.). metoda de palpare. obiectele fixate pe pereţi (tablouri. lenjeriei şi încălţămintei. de subliniat.a. în dulapuri. 13 . ca în cadrul percheziţiei încăperilor acestea se realizează doar sub varianta sa concentrică. Metoda de palpare se prezintă aici în trei variante: a) palparea propriu-zisă a obiectelor de mobilă tapisate. închiderea oberlihtului. sau tragerea storurilor punerea sau scoatere de pe geam a unui anumit obiect ş. laboratorul). care vor contribui la desfăşurarea activităţii echipei în întregime şi a fiecărui membru al acesteia în parte. scaune. b) palparea sonoră care constă în depistarea prin ciocănire a sunetului specific (înfundat) locurilor deşerte în pereţi şi în alte obiecte de construcţie. precum şi de posibilitatea dezmembrării sau fragmentării lor. bancnote. Respectarea acestei reguli tactice asigură examinarea succesivă a obiectelor de construcţie (pereţii. iar în lipsa acesteia. Printre acestea pe primplan se situează metoda de observare. La intuirea acestor locuri se va ţine cont de natura. tavanul). sertare. în consecinţă. covoare). cuţit. eventual.' Obiectele descoperite pe parcursul percheziţiei încăperilor. specificării procedeelor tactice. care. Totodată limitele locului supus percheziţiei nu trebuie să depăşească locurile unde persoana respectivă are acces aproape în exclusivitate în legătură cu activitatea sa profesională. se află sub stăpânirea sa. tâmplarii fac. ca la descoperirea locurilor tainice să se ţină cont de profesia şi îndeletnicirile persoanei percheziţionate şi ale membrilor familiei sale. La percheziţionare se procedează în două situaţii: în cazul în care infractorul a profitat de situaţia de serviciu sau dacă există date că acolo se află obiecte. bineînţeles. Percheziţia la locul de muncă al persoanei cercetate se efectuează. dublând pereţii sau fundurile. Problema cu care se confruntă organul de cercetare sosit la locul percheziţiei rezidă în delimitarea precisă a locului în care persoana îşi desfăşoară activitatea. se bucură această activitate. a mobilierului şi a tot felul de instalaţii tehnico-sanitare. unde sau în spatele cărora pot fi dosite documente. Prin măsurare se pot stabili elementele de asimetrie şi neconcordanţă dintre dimensiunile exterioare şi interioare ale pereţilor şi obiectelor de mobilă (dulapuri. a martorilor asistenţi. grajd sau alte încăperi auxiliare). lăzi). percheziţia la locul de muncă nu se deosebeşte de cea domiciliară. a fiecărui obiect casnic. examinarea vizuală a obiectelor de construcţie poate conduce la depistrea unor indici specifici lucrărilor de amenajare a ascunzătorilor (aspectul deosebit după culoarea şi prospeţimea tencuielii. Posibilităţi nelimitate de ascundere reprezintă obiectele din interiorul încăperilor: rafturile de cărţi. Drept mijloace de camuflare a obiectelor de volum mic (bijuterii. documente) poate fi folosit orice element material din spaţiul încăperii percheziţionate.a.a. care. de asemenea.se va urmări ca ele să nu aibă nici o posibilitate de a comunica cu exteriorul prin telefon. Este indicat. televizor.a. va efectua o inspectare generală asupra locucului percheziţiei în vederea orientării concrete a activităţii de căutare. a vestimentaţiei. aparatele electrocasnice (frigiderul. Pentru a nu pertruba activitatea unităţii în care activează persoana percheziţionată. Un manager poate avea acces în mai multe încăperi ale unităţii de producţie. forma şi dimensiunile obiectelor căutate. valori sau înscrisuri ce pot contribui la determinarea împrejurărilor cauzei. continuând cu cele ce urmează şi terminând cu podul. dar. de obicei. deoarece practica învederează o vădită tendinţă a acestora de a ascunde obiectele ce îi compromit în locurile legate de preocupările lor. vopselei sau tapetele de pe anumite sectoare. subsol. magazie. este indicat. în sol afânat ş. de care. arme etc. Astfel. ascunzători în obiecte de mobilă. metoda de comparare şi modelare etc. hol). de regulă. şeful echipei. televizorul). concomitent cu percheziţia la domiciliu sau imediat după finalizarea acesteia. Din perspectivă tactică. aşezarea nejustificată logic a unor obiecte ş. computer. O sarcină deosebit de importantă ce urmează a fi realizată la etapa dată rezidă în delimitarea locurilor problematice din punctul de vedere al posibilităţii folosirii lor la tăinuirea obiectelor căutate sau pentru crearea de ascunzători. hărţi. practic. însă percheziţionată poate fi doar încăperea (biroul. de-a lungul pereţilor. fotografii şi alte obiecte plate. în care creează tot felul de nişe. dar şi în vederea evitării unui prisos de interpretări. pivniţă. recipientele de rezerve alimentare. rezultatele percheziţiei. putea fi folosit ca ascunzătoare. metoda de măsurare. zidarii folosesc obiectele de construcţie. duşumeaua. precum şi dintre greutatea şi volumul unor vase închise. bijuterie. în prezenţa persoanei percheziţionate. şi apoi. croitorii — obiectele de îmbrăcăminte etc. într-o locuinţă (casă la sol sau apartament cu mai multe odăi la bloc) cercetarea va începe cu încăperea de la intrare (antreu. lipsa uniformităţii de amplasare a scândurilor de parchet şi a depunerilor de praf dintre ele. spre centrul încăperii. aparatul de radio. obiecte vestimentare) presupune existenţa unor locuri cu capacităţi spaţiale adecvate (garaj. c) palparea cu sonde metalice în grămezi şi saci cu cereale. Pe parcursul activităţii de căutare se vor folosi procedeele tactice de cercetare circulară. covor. ca percheziţia la locul de muncă să se desfăşoare în afara orelor de lucru. pe când tăinurea obiectelor mari (autovehicul. fotolii. De acest moment incipient depinde orientarea activităţii de căutare în spaţiu şi. dependinţele ş. de obicei.

Întrebările la care poate răspunde medicul legist diferă după natura faptei şi mijloacele folosite de făptuitor pentru suprimarea vieţii. первымии неотложными следственным действиями являются осмотр места происшествия. наличие на теле и одежде трупа какихлибо веществ. menţionăm stabilirea cauzei şi naturii morţii şi data probabilă a decesului-dacă leziunile constatate sunt vitale sau postmortale. prezenţa alcoolului în 14 . Etapele de cercetare a infracţiunilor de omor. кроме последней. valorificate şi interpretate prin mijloace tehnicoştiinţifice şi metode tactico-penale oferite de criminalistică. spre exemplu. Această măsură tactică prezintă importanţă din două considerente: va face imposibilă contestarea ulterioară a celui percheziţionat cu privire la identitatea şi provenienţa obiectelor respective şi. care este agentul vulnerant folosit la producerea leziunilor. обнаружения татуировок и других примет. care efectuează cercetările în legătură cu faptele săvârşite împotriva vieţii. Subiectul III. percheziţia încăperilor impune celor ce o desfăşoară o comportare fermă. обнаружившего труп или его части. după cum s-a menţionat. organele de urmărire penală vor stabili obiectivele care sunt de competenţa medicului şi care sunt realizabile. martorilor asistenţi şi celorlalte persoane participante. осуществляется проверка по данным информационных центров МВД (УВД). Constatarea şi expertiza medico-legală Constatarea medico-legală se efectuează chiar în cursul cercetărilor la faţa locului. 4) punerea în discuţie a materialelor din sfera de afaceri a celui percheziţionat sau a apropiaţilor săi în ipoteza în care acestea nu interesează cauza. Dreptul penal o ocroteşte prin mijoace specifice. între acestea. на неопознанное лицо составляется карта неопознанного трупа. при осмотре трупа обращается внимание на профессиональные признаки. при проведении судебномедицинской экспертизы ставятся вопросы с цельюустановления особенностей организма убитого. 3. о перенесенных им болезнях и операциях. Atât constatarea. Viaţa este protejată prin multiple mijloace: medicale. cercetate. cât şi expertiza medico-legală trebuie să se efectueze în prezenţa procurorului care participă la cercetări. obiective. 2) aplicarea unor operaţii devastatoare ca. constând în pedepsirea celor care atentează la viaţa omului.2 Persoanei percheziţionate (sau reprezentantului ei) i se va cere explicaţii asupra provenienţei lucrurilor găsite şi semnarea lor. potrivit normelor deontologice şi etico-judiciare. în condiţiile prevăzute de art. Если труп не опознан. трупа (или его частей и останков). проверяются заявления в органах милиции об исчез новении каких-либо лиц подобного пола и возраста. sunt contraindicate: 1) efectuarea percheziţiei în prezenţa copiilor. se cuvine să semnalăm că. 3. Prin săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală sunt aduse prejudicii grave unor valori sociale deosebite. судебно-медицинская экспертиза трупа и вещественных доказательств. указывающих на профессиюили род занятий. deschiderea forţată a unor obiecte prin deteriorarea acestora. Cerându-i-se să manifeste hotărâre şi să ducă la bun sfârşit căutarea obiectelor ce interesează cauza. educative.indiferent de destinaţia lor. cu excepţia situaţiilor în care astfel de operaţiuni se impun de necesitatea ridicării obiectelor ascunse.1 3) comentarea aspectelor legate de viaţa intimă a persoanei percheziţionate şi a membrilor familiei sale. при возможности снятия отпечатков пальцев трупа и описания его внешности. dar nu lipsită de tact şi politeţe. допрос лица (лиц). особенностях зубного аппарата.2 (5) Apreciaţi rolul constatărilor medico-legale şi tehnico-ştiinţifice la etapa iniţială de cercetare a categoriei în cauză de infracţiuni. juridice. va preîntâmpina aprecierile denaturate asupra rezultatelor percheziţiei. în această ordine de idei. iar recuperarea lor pe altă cale se dovedeşte a fi imposibilă. Un rol necontestat pentru aflarea adevărului în procesul penal îl au probele ştiinţifice. 114 Cod procedură penală. iar când participarea procurorului nu este posibilă. sociale. Cunoscând mijloacele de investigare de care dispun în prezent ştiinţele medicale. Во всех рассмотренных выше ситуациях. Если все эти действия не приносят успеха. Одежда неопознанного трупа и обнаруженные при нем предметы подлежат изъятию и приобщению к делу. între care primul loc îl ocupă viaţa omului. Datorită caracterului său iritabil. принимаются меры к установлению его личности: труп предъявляется на опознание различным лицам.1 (3) Definiţi noţiunea de etapa iniţială a cercetării omuciderii. A. Organelor de urmărire penală. Expertiza medico-legală se dispune în cursul urmăririi penale. este recomandabil ca medicul legist să aibă la dispoziţie lucrările dosarului penal şi să menţină o legătură permanentă cu organele de urmărire penală. organul sub a cărui conducere se desfăşoară percheziţia trebuie să dea dovadă de calm şi stăpânire de sine şi pe această cale să impună tuturor celor implicaţi în această activitate un comportament corect şi constructiv. trebuie să fie imediat prezentate persoanei percheziţionate (sau persoanei chemate să participe în locul acesteia). care este mecanismul de producere a lor. de suspiciunile şi reclamaţiile nepotrivite. le revin sarcini de mare răspundere în aflarea adevărului şi evitarea erorilor judiciare.

Prin stabilirea cauzei morţii se urmăreşte să se afle dacă a fost o moarte patologică sau violentă (accidentală sau produsă de o persoană).roşietice. Alteori. De asemenea. telefonic. considerând că fapta sa nu va fi descoparită. pentru a se face o comparaţie sumară a scrisului. în ziua în care se săvârşise fapta. spermă) şi chiar expertiza scrisului. vor lua măsuri de transportare la spital a victimelor ce prezintă leziuni corporale grave. chestiune încă mult discutată în practica organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată. care pot fi utile pentru identificarea autorului infracţiunii. organele judiciare ierarhic superioare (orăşeneşti sau judeţene) în legătură cu cele constatate. o sinucidere. Este concludent. aflată în construcţie. Nefiind nici o urmă de violenţă sau alte bănuieli cu privire la cauza morţii. Numai la terminarea cercetărilor se va stabili dacă a fost un caz de moarte patologică. De asemenea. un mesaj insultător la adresa poliţiştilor: „Poliţailor ati dat de dracu'!" După ce s-au luat probe de scris de la majoritatea bărbaţilor din sat. cazul unei femei. s-au observat la lumina zilei urme de dinţi pe obrazul stâng. aflat în vizită la rudele din satul unde locuia victima. Probele de scris luate de la acest tânăr. trebuie să culeagă date utile identificării victimei. au fost suficiente pentru ca expertul criminalist să formuleze concluzii certe în privinţa autorutui scrisului care s-. organele de urmărire penală din apropiere vor informa. Acestea primesc informaţii de la cetăţenii cu care menţin în permanenţă o strânsă legătură. comparate cu scrisul de pe biletul incriminat. când pot fi examinate şi comparate detaliile impresiunilor digitale. cu faţa murdară de singe.5 m. orificiul anal). a scris pe un caiet. vecin cu victima şi care o mai ajuta la treburi în gospodărie. aceste constatări se efectuează pentru identificarea cadavrului. Dacă urgenţa o impune. Alte categorii de expertize criminalistice privesc cercetarea urmelor de sânge. aşa cum rezulta şi din actul de constatare eliberat de medicul dispensarului. care locuia singură şi pe care rudele au găsit-o după câteva zile de la data morţii. a firelor de păr. expertiza medico-legală poate contribui la stabilirea legăturii cauzale între actele de violenţă exercitate de o persoană şi moartea victimei. precum şi a persoanelor care cunosc împrejurările în care s-a săvârşit fapta. un accident sau o faptă săvârşită cu intenţie. De aceea. La scoaterea sicriului din casă pentru înmormântare. La autopsie s-au constatat multipte fracturi costale. Autorul omorului a fost identificat cu ajutorul expertizei criminalistice a urmelor de dinţi găsite pe obrazul victimei şi a probelor de comparaţie luate de la un tânăr.0 I. a urmelor biologice (salivă. Tot din practica organelor judiciare din judeţul laşi menţionăm cazul unui tânăr care. s-a considerat că este moarte patologică. expertiza criminalistică a urmelor de dinţi descoperite pe corpul victimei poate contribui la identificarea autorului. de "VODCA" Sarcinile organelor judiciare care iau cunoştinţă de săvârşirea faptelor cauzatoare de moarte violentă Cei care iau cunoştinţă prima dată de săvârşirea faptelor cauzatoare de moarte violentă sunt organele de poliţie locale. Alături de cadavru a fost găsită şi o sacoşă în care se afla o bucată de pâine şi o sticlă de 1. precum şi urme ale unui raport sexual. a fost descoperit cadavrul unui bărbat în vîrstă de 55-60 ani. luate de la victimă. specifică vârstei (cardiopatie). de la gardul unei case de locuit. B.sânge şi în urină. în vârstă de peste 80 ani. După ce au luat măsurile de pază ce se impun şi au cules primele informaţii de la faţa locului. Prima măsură pe care trebuie să o ia cei care au luat cunoştinţă de săvârşirea faptei constă în asigurarea pazei. Ceremonialul înmormântării a fost oprit de organele locale de poliţie. în această etapă a cercetărilor nu se poate şti dacă s-a săvârşit o infracţiune de omor. indiferent de calitatea lor procesuală (făptuitori sau martori). dacă la faţa locului se găsesc acte despre care se bănuic că ar fi scrise de făptuitori. pentru a şti ce se întâmplă în circumscripţia în care îşi desfăşoară activitatea. organele de urmărire penală locale continuă investigaţiile şi asigură paza locului faptei. Este cazul cercetării amprentelor digitale găsite la locul faptei. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza criminalistică Dacă urgenţa o impune. constatările tehnico-ştiinţifice pot fi efectuate în cursul cercetărilor la faţa locului. din comune sau oraşe.a dovedit a fi şi autorul celor trei fapte grave: viol. Examinarea şi interceptarea urmelor de mâini sau de picioace (cărarea de paşi) pot furniza date utile pentru identificarea autorului faptei sau a victimei. lăsat deschis la capul victimei. cu cele existente în evidenţa operativă a organelor de poliţie. Până la sosirea la faţa locului a echipei operative. alertate de rudele victimei. Lîngă capul victimei se afla o cărămidă cu pete brune. pentru a nu fi modificate. în acest sens. 3. prezenţa spermatozoizilor în secreţiile vaginale sau alte cavităţi naturale (cavitatea bucală.3 (7) Decideţi asupra acţiunilor iniţiale ale organului de urmărire penală necesare elucidării următorului caz: "La distanţa de 1. picioarele se aflau pe şosea. după ce a violat o bătrână şi i-a furat un ceas de aur cu valoare de patrimoniu naţional. stabilirea grupei sangvine. Cadavrul era întins pe spate. Apoi. activitate rămasă fără rezultate concludente a fost inclus în cercul bănuiţilor şi un tânăr din altă localitate. iar capul era lipit de un stîlp de beton. omor şi furt. alterate sau chiar distruse urmele infracţiunii. includem toate aceste fapte în categoria faptelor cauzatoare de moarte violentă. Sarcinile echipei operative sosite la faţa locului 15 .

pentru a fi consemnate în procesul-verbal. birouri ale instituţiilor sau societăţilor comerciale. cum?. Cercetarea în faza statică Echipa operativă sosită la faţa locului începe cercetările fără a face vreo modificare în câmpul infracţiunii. mobilul)?. Stabilirea schimbărilor survenite în câmpul infracţional Membrii echipei trebuie să cunoască ce modificări au intervenit de la constatarea faptei şi până la începerea cercetărilor. în această fază. Aceste obiective corespund întrebărilor care trebuie formulate şi la care se caută răspuns. în timpul acestor examinări nu este permis să pătrundă în câmpul infracţional decât procurorul şi medicul legist. nu este permis accesul nici unei persoane (în afară de membrii echipei operative. s-a consacrat formularea practicienilor care le denumesc „cei şapte w de aur" („dic sieben goldenen W = was. se constată. distrugeri de ţesuturi etc. pentru a nu se altera sau distruge urmele infracţiunii. Toate constatările făcute în această fază vor fi notate. uneori. Printre obiectivele cercetărilor din faza dinamică se află şi clarificarea împrejurărilor negative (controversate). womit. Tot el va dispune luarea primelor măsuri privind salvarea persoanelor ce prezintă leziuni grave. camere de locuit. cine a asigurat paza locului şi ce persoane pot da informaţii în legătură cu cele întâmplate. al căror număr este diferit de la o ţară la alta. Luarea măsurilor de salvare a victimelor Este prima măsură care se impune a fi luată pentru că. şi aceştia în ordinea şi la timpul stabilite de procuror). d. dar încă mai sunt în viaţă. unde?. O deosebită atenţie se acordă urmelor găsite pe obiecte. Cele şapte întrebări corespund priorităţii pe care trebuie să o acorde echipa de cercetare sarcinilor ce urmează a fi îndeplinite. Nu sunt rare nici cazurile de moarte aparentă. wo. medicul legist va fi cel ce va constata dacă există semnele morţii certe. Măsura este necesară pentru a se cunoaşte cu exactitate limitele până la care este permisă prezenţa curioşilor. 16 . Modificări pot interveni şi in starea obiectelor ce au aparţinut victimei şi care au fost luate de iudele acesteia. pentru a fi chemaţi la audiere13. când?. echipa operativă desfăşoară importante activităţi.La sosirea la faţa locului. în deplasările foarte urgente la faţa locului. înainte de începerea cercetărilor propriu-zise. iar principalele repere din teren vor fi fotografiate. care trebuie descrise în detaliu. Tactica franceză foloseşte opt sau nouă întrebări. acestea sunt ridicate de rudele făptuitorului. dacă sunt comod transportabile. că una sau mai multe victime mai sunt în viaţă. a delimitării acestuia. echipa operativă întocmeşte un plan de acţiune. de familiarizare cu datele cauzei. A. Delimitarea suprafeţei pe care se găsesc urmele infracţiunii Pentru aceasta se folosesc repere din teren (pomi izolaţi. fotografiate şi ridicate pentru cercetări. echipa operativă trebuie să culeagă cât mai multe date de la cei care au luat primii cunoştinţă de săvârşirea faptei. Cum în limba germană toate întrebările încep cu litera "W". în care vor fi menţionate şi obiectivele urmărite. în cazul în care cei sosiţi la faţa locului au încercat să acorde primul ajutor victimei pe care au găsit-o în viaţă. pentru a fi descrise în procesul-verbal. c. cine este (sunt) autorul (autorii) faptei?' Fazele cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se desfăşoară în două faze distincte: faza statică şi faza dinamică. wann. Cercetarea în faza dinamică Trecerea la această fază este marcată de momentul în care începe examinarea tuturor obiectelor din câmpul infracţional. warum. B. de ce (scopul. în special lipsa urmelor de sânge. deoarece a fost transportată la spital. Este mai mult o activitate de informare. sau în poziţia obiectelor folosite la săvârşirea faptelor. de aceea. De cele mai multe ori. Obiectele sunt fotografiate în grup. în timp ce în tactica germană numărul lor este redus la şapte. precum şi a locului unde se află martorii. pentru a fi observate urmele infracţiunii. de cunoaştere a locului faptei. se ridică pentru examene de laborator. şi anume: ce s-a întâmplat?. folosind reperele din teren sau tăbliţele numerotate12. Identificarea victimei şi a persoanelor ce pot fi audiate ca martori La sosirea la faţa locului conducătorul echipei operative trebuie să fie informat asupra datelor de stare civilă ale victimei şi ale martorilor. wie. wer"). Obiectele purtătoare de urme. cu ce (s-a săvârşit fapta)?. în cazul în care victima prezintă semne de violenţă grave: plăgi tăiate. De asemenea este posibil ca victima să nu fie găsită la faţa locului. pentru acordarea îngrijirilor. O asemenea modificare poate privi poziţia cadavrului. în tactica criminalistică sunt cunoscute mai multe asemenea întrebări. şi anume: a. b. în ceea ce priveşte spaţiile închise. pentru a deruta cercetările. prin schimbarea poziţiei în care se aflau iniţial. Toate observaţiile făcute sunt notate. apoi separat. stâlpi de susţinere a liniilor telefonice sau liniilor electrice) ori tăbliţe numerotate. în încercarea de a fi salvată. pentru a stabili ce modificări au survenit în câmpul infracţiunii de la data constatării faptei.

pe de o parte. Fotografia operativă îşi găseşte aplicare la fixarea rezultatelor experimentului judiciar.3 (7) Decideţi asupra procedeelor tehnice de fotografiere ce urmează a fi aplicate în situaţia. ca axa optică a obiectivului să cadă pe mijlocul cadavrului perpendicular planului exterior al acestuia. Executarea fotografiei de detaliu trebuie să corespundă următoarelor condiţii: — să redea materialul fotografic aşa cum acesta este perceput de organul senzorial. acestea manifestându-se in formă de arme ale infracţiunii — modificări materiale. a percheziţiei şi a altor acţiuni procesuale. spre exemplu. 1. ale mijloacelor de transport etc. datorită faptului implicării lor în activitatea infracţională. Locul faptei. 1. formulate In baza practicii generalizate. se pot deplasa şi staţiona în poziţii favorabile din punctul de vedere al punerii în evidenţa fotografică a caracteristicilor ce interesează. ca urmare. la locul faptei se produc patru genuri de fotografii: fotografia de orientare. de instrumente. conţine diverse materiale de probă. de a reda caracteristicile generale şi individuale ale urmelor şi obiectelor-corpuri delicte. acesta fiind în mod aprioric obiectul principal în cazurile de cercetare a unei morţi violente. redarea unor secvenţe şi a rezultatelor obţinute. deoarece aceasta duce la denaturare de perspectivă şi. obţinerea modelelor-tip de comparaţie. Ea se înscrie printre metodele tehnico-ştiinţifice utilizate cu prisosinţă de însuşi organul judiciar la fixarea urmelor infracţiunii. sau care reprezintă consecinţele infracţiunii. ce constituie ambianţa acestui loc. eventualele denaturări. fotografia-schiţă. iar. Pentru a evita denaturări de ordin perspectiv. Poziţia trebuie aleasă în aşa mod. precum şi a unor activităţi de urmărire operativă. leziunile corporale vizibile. Pentru realizarea acestui scop. spaţiul. Aceasta se impune de scopul fotografiei date de a imagina nu numai aspectul general şi poziţia pe care o ocupă obiectul principal în perimetrul locului faptei.) sau a unor obiecte ( o armă. a tuturor probelor materiale descoperite cu prilejul cercetărilor efectuate la faţa locului sau în alte împrejurări similare. Dacă situaţia faptei cercetate reclamă fixarea dimensiunilor obiectului principal sau diferenţa de mărime între el şi obiectele ce-1 înconjoară. dar şi legătura cu alte obiecte din apropierea nemijlocită a lui.TEST 3 Subiectul I. pe fotografie partea cadavrului apropiată de obiectiv va părea mult mai mare decât părţile mai îndepărtate.) într-un mod sau altul exploatate de făptuitor sau de alte persoane implicate. Fotografia judiciară operativă reprezintă un ansamblu de metode şi procedee privind aplicarea mijloacelor fotografice In procesul de cercetare la locul săvârşirii faptei şi de efectuare a diverselor acte de urmărire penală pentru fixarea obiectelor examinate. 1. armele şi instrumentele folosite în timpul săvârşirii infracţiunii Fotografia de nod se execută in condiţiile locului faptei de asemenea in etapa iniţială de cercetare fără ca obiectul fotografiat să fie scos din ansamblul obiectelor. Nu se recomandă fotografierea cadavrului de la cap sau de la picioare. Fotografia judiciară operativă. înregistrarea. excluzându-se. cum ar fi. Fotografia de nod se referă la înregistrarea unor obiecte apreciate ca fiind principale. Fotografia de detaliu. când obiectele purtătoare de urme. cât şi cele corp delict. cadavrul se fotografiază la faţa locului din partea de sus şi din ambele părţi laterale.2 (5) Caracterizaţi procedeele tehnice de fotografiere a cadavrului la faţa locului. se realizează conform unor reguli suplimentare. pe de altă parte. Fotografia de detaliu se aplică la faţa locului pentru fixarea urmelor infracţiunii şi a obiectelor considerate corpuri delicte. In perimetrul căruia s-au desfăşurat acţiunile infracţionale sau unde s-au manifestat consecinţele acestor acţiuni. obiectele principale se fotografiază din poziţii. produse cu prilejul comiterii faptei ilicite. în care la faţa locului a fost depistată o cărare de urme de picioare.1(3) Definiţi noţiunea şi rolul fotografiei judiciare operative în procedura de urmărire penală. se execută la faza a doua a cercetării locului faptei. nominalizată în literatura de specialitate şi fotografie a detaliilor. Ca principale pot fi considerate cadavrul in cazul unui omor. la fotografia de nod se va aplica metoda metrică. Scopul fotografiei de nod a cadavrului este de a reproduce cert poziţia asectuia în spaţiu şi în raport cu obiectele din ambianţă. cercetarea corporală a persoanei suspecte sau a victimei. uşa forţată in urma unui furt. un tub de cartuş. un obiect de îmbrăcăminte etc. un topor. mijloacele de transport avariate în cazul unui accident de circulaţie. 17 . Rezultatele sunt eficiente dacă se aplică obiective cu unghi mare de cuprindere. de picioare. în' conformitate cu regulile tactice. de a fixa şi a demonstra prezenţa la faţa locului a anumitor urme (de mâini. fiind deja fixate spaţial şi în corelaţie cu alte urme şi obiecte pe fotografiile-schiţă şi de nod. în măsura posibilităţilor. când obiectivul aparatului cade perpendicular pe zona din centru a planului suprafeţei frontale fotografiate. a prezentării spre recunoaştere. Fotografierea cadavrului. starea vestimentaţiei. cea de nod şi cea de detaliu. Scopul acestei fotografii este.

să fie complet. b) pentru o imagine mai clară se recomandă folosirea a două surse de lumină artificială. principalul mijloc de fixare a rezultatelor percheziţiei este procesul-verbal. să fie redactat într-o formă concisă. să se caracterizeze prin preciziune şi claritate . cu care ne confruntăm in majoritatea cazurilor de fotografiere a suprafeţei metalice. Condiţiile menţionate. în consecinţă. conservării şi retragerii urmelor infracţiunii şi a altor mijloace materiale de probă. procesul-verbal va fi întregit cu fotografii. ora începeri cercetării la faţa locului. indiferent de acestea. impun respectarea următoarelor reguli: a) atât urmele. măresc distanţa focală. în care axa obiectului să cadă perpendicular pe suprafaţa suportului urmei sau planul suprafeţei obiectului in litigiu. urmele create prin secreţia glandei sudoripare. ci: indicarea adresei la care locuiesc . în afara condiţiilor de fond pe care trebuie să le satisfacă orice proces-verbal încheiat de organele judiciare. a celor de măini. .să fie succint. .cînd cercetarea se efectuează pe un teren deschis. se evidenţiază în prealabil cu substanţe de revelare. care se întocmeşte în mod obligatoriu. se va executa la un anumit grad de mărire.numele.. fiind intercalate între obiectiv şi cameră.2 (5) Caracterizaţi mijloacele şi metodele de fixare. precum şi ale martorilor asistenţi. a tuturor urmelor şi mijloacelor materiale de probă descoperite cu această ocazie. Subiectul II. de instrumente. numele. Dacă la efectuarea percheziţiei s-au aplicat mijloace tehnice de fixare sau s-a procedat la schiţarea în întregime sau parţială a locului percheziţionat. Pentru evitarea strălucirilor dăunătoare. obţinerea unei imagini mărite. Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului constă în efectuarea de către organul de urmărire penală a anumitor lucrări în vederea înregistrării şi reprezentării fidele şi integrale a stării de lucruri. (3) Formulaţi aspectul criminalistic al noţiunii de fixare a rezultatelor cercetării la faţa locului. cu precizarea denumirii organului de urmărire penală sau a instanţe: de care aparţin. stării şi a raportului de legătură ale obiectelor ce constituie ambianţa acestuia. prenumele şi calitatea celor ce participă la efectuarea cercetării. spre exemplu.Temeiurile de fap* şi de drept care justifică deplasarea organului judiciar la faţa locului. cât şi obiectele-corp delict se vor fotografia în poziţia. recurgându-se la utilizarea inelelor intermediare care. 2. se recomandă folosirea surselor de lumină difuză. a căror detalii caracteristice sunt mici. în cele trei părţi ale structurii sale. .precizarea dacă părţile au fost citate şi dacă acestea au fost prezente. a) Procesul-verbal. principalul mijloc procedural de fixare a rezultatelor acestui act iniţial de urmărire penală.— să redea cu maximă precizie elementele caracteristice şi detaliile urmei sau ale obiectului supus cercetării criminalistice. în funcţie de specificul obiectului de fotografiat. b) Potrivit dispoziţiilor articolelor 131 şi 91 Cod procedură penală. . 2. trebuie să cuprindă : în partea introductivă a procesului-verbal se consemnează acele date ce atribuie caracter oficial acestui act procedural: locul şi data efectuării cercetării. Potrivit prevederilor art. — să asigure posibilitatea realizării măsurărilor necesare determinării dimensiunilor urmei şi ale obiectului reprodus. Aparatul de fotografiat se fixează pe un trepied sau un dispozitiv de reproducere prevăzut cu un braţ de apropiere şi depărtare a aparatului. procesul-verbal de cercetare la faţa locului. acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : să fie obiectiv . instalate bilateral. 156 CPP. d) fotografia urmelor. înregistrări videomagnetice. şi. prenumele şi calitatea experţilor. c) urmele. 18 . concentrată. care nu se disting de culoarea suportului. a rezultatelor cercetării la faţa locului în procesul verbal. a. trebuie să reprezinte o reproducere fidelă a întregii activităţi desfăşurate la faţa locului. unele leziuni corporale. . Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului. permiţând astfel fotografierea de la distanţe mici. cerinţă care nu trebuie să se realizeze în dauna caracterului său complet. specialiştilor şi tehnicienilor. menţiuni cu privire la condiţiile meteorologice şi la condiţiile de iluminare existente. de sticlă ş. desene şi cu alte materiale ilustrative. e) fotografia de detaliu se execută întotdeauna în baza metodei riglei gradate. a poziţiei.1. precum şi a filtrelor de polarizare.

locul unde au fost descoperite. ora terminării cercetării la faţa locului. cum ar fi. filme şi videofonograme judiciare s-au efectuat.menţiuni dacă învinuitul este sau nu prezent. aceasta pentru a nu se încărca inutil conţinutul procesului-verbal de cercetare la faţa locului. 2) Schiţa locului faptei Schiţa reprezintă o modalitate de reprezentare grafică a locului infracţiunii în ansamblu. experţi.ce măsuri s-au luat cu privire la victima infracţiunii. dacă e reprezentat şi de către cine anume. etc. 3) Fixarea prin mijlocirea fonogramei judiciare a unor activităţi desfăşurate cu ocazia cercetării la faţa locului 19 . dacă s-a întocmit schiţa locului faptei. în ceea ce priveşte obiectele descoperite se vor menţiona următoarele : natura. schiţa încăperilor poa e fi realizată la scara 1:50. specialişti. interioarelor. învinuitul sau inculpatul ori apărătorul acestuia. în ordinea efectuării lor. Planul schiţă sau planul la scară presupune respectarea riguroasă a proporţiilor reale ale terenului. Schiţa realizată prin rabatarea planurilor de proiecţie permite realizarea într-un singur plan a imaginii unor corpuri tridimensionale şi constă în reprezentarea în plan orizontal a suprafeţelor verticale şi a tavanului unei încăperi. raporturile de distanţă dintre diferite urme. declaraţiile acestora se vor consemna în acte procedurale de sine stătătoare. a unor semne convenţionale cu aceeaşi semnificaţie pentru toate organele judiciare. a clădirilor la scara 1:100. starea încuietorilor. felul obiectului. locul unde au fost găsite. dimensiunile. Schiţa în proiecţie orizontală. Astfel. întinderea locului supus cercetării. străzi etc). In funcţie de faptul că la transpunerea în plan a locului faptei respectă sau nu proporţiile reale ale suprafeţelor sau obiectelor reprezentate grafic. Urmele vor fi descrise sub următoarele aspecte : natura acestora. a raporturilor de distanţă dintre acestea şi are menirea de a ilustra constatările cuprinse în procesul-verbal şi de a întregi celelalte mijloace de fixare a rezultatelor cercetării la faţa locului. la scara de 1:2000 sau la scara 1:1000. permite fixarea obiectelor. anumite caracteristici. tehnicieni. Desenul schiţă se realizează prin desenare fără respectarea strictă a distanţelor şi dimensiunilor reale ale suprafeţelor sau obiectelor reprezentate.. toate urmele şi mijloacele materiale de probă descoperite cu această ocazie. duşumeaua. ridicarea şi fixarea acestora. tavanul. raporturile de distanţă dintre acestea. precum şi a raporturilor de distanţă dintre acestea. culoarea. distanţa dintre acestea şi obiectele principale. procedeele şi mijloacele tehnico-ştiinţifice utilizate la descoperirea. starea în care se prezintă. Un amplu spaţiu se acordă descrierii detaliate a urmelor. dacă s-au făcut experimente judiciare şi ce rezultate s-au obţinut. cel mai frecvent utilizată. specialiştii şi tehnicienii. ferestrele. sub următoarele aspecte : amplasarea locului în raport cu vecinătăţile sale. în partea descriptivă a procesului-verbal se consemnează toate activităţile întreprinse. experţii. obiectelor reprezentate. situarea locului în raport cu punctele cardinale precum şi faţă de anumite repere naturale fixe mai apropiate (imobile vecine. căile de acces. indicată de acul busolei). starea în care se prezintă. Reprezentarea în plan a obiectelor aflate la faţa locului implică utilizarea unor simboluri. ce genuri de fotografii. la autovehiculul distrus etc. Atunci cînd cu ocazia cercetării la faţa locului s-au efectuat şi alte activităţi (ascultarea învinuitului sau inculpatului. aflate pe astfel de suprafeţe. obiectele de mobilier. . Cînd se efectuează în încăperi se va descrie ambianţa acestora .care anume obiecte şi urme descoperite la locul faptei au fost ridicate. Scsra planului se determină în raport cu întinderea suprafeţelor şi a dimensiunilor obiectelor ce urmează a fi reprezentate. forma. a părţii vătămate. în funcţie de suprafaţa acestora. mijloacelor materiale de probă şi obiectelor descoperite cu această ocazie. martorii asistenţi.. în cazul trenurilor deschise trebuie să se realizeze. orientarea in teren cu ajutorul busolei. Această parte debutează cu descrierea detaliată a locului unde s-a comis infracţiunea. după punctele oardinale (latura din dreapta a planşetei trebuie să fie orientată în direcţia Nord-Sud. micşorate de un anumit număr de ori. uşile. In partea finală a procesului-verbal de cercetare la faţa locului. a martorilor). Tot în această par*e a procesului-verbal se menţionează aşa-numitele împrejurări negative. etc. cu privire la cadavru. mai întîi. se disting două modalităţi de realizare a schiţei : planul schiţă şi desenul schiţă. precum şi obiecţiile şi explicaţiile celor care în diverse calităţi au participat la această activitate : martori asistenţi. Procesul-verbal de cercetare la faţa locului va fi semnat pe fiecare pagină şi la sfîrşit toţi cei care în diverse calităţi au luat parte la efectuarea acestei activităţi : organul judiciar. pereţii. iar în cazul absenţei acestuia. particularităţi de construcţie. iar a locurilor deschise. Schiţa locurilor închise se poate realiza după următoarele două procedee : în proiecţie orizontală şi prin rabatarea planurilor de proiecţie. se menţionează următoarele elemente : . amplasarea acestora. ce mijloace şi metode s-au utilizat la ridicarea acestora. a poziţiei obiectelor şi urmelor.

indiferent dacă acestea au fost aplicate de organul de cercetare sau de specialistul criminalist încorporat în echipa de cercetare. în măsura în care au fost studiate la faţa locului. temeiul de fapt şi juridic al cercetării. adică se vor descrie amănunţit obiectele cauzal legate cu fapta în cercetare şi urmele rezultate din activitatea făptuitorului sau a altor persoane implicate. caracteristicile materialelor din care sunt confecţionate. în procesul-verbal ele se descriu prin consemnarea constatărilor făcute de către organul de urmărire privind genul şi natura lor (urme-formă sau urme-materie. etc. după ştergere. Astfel. -pronunţatul caracter ilustrativ al tuturor activităţilor ce se întreprind cu ocazia cercetării la faţa locului. La finele acestei părţi a procesuluiverbal se va remarca faptul că martorii asistenţi. denumirea şi profilul unităţii din care face parte organul de cercetare. între altele. râu etc.mijloc de fixare a declaraţiilor celor care în diverse calităţi au participat la săvîrşirea infracţiunii. b) . videofonograma magnetică prezintă faţă de filmul judiciar avantaje de netăgăduit : . a obiectelor principale. precum şi elementelor de delimitare a spaţiului cercetat de obiectele vecine (gard. urme de mâini. a 20 . condiţiile meteorologice şi de iluminare în care s-a desfăşurat cercetarea. şanţ). a amplasării sale în raport cu punctele cardinale sau faţă de anumite repere relativ stabile . în procesul-verbal se fac de asemenea menţiuni cu privire la procedeele şi mijloacele utilizate la descoperirea. însuşirea de a surprinde activităţile efectuate în dinamismul lor . modul de confecţionare. fixarea şi ridicarea urmelor şi a obiectelor-mijloace materiale de probă. . Tot astfel. cu ocazia cercetării la faţa locului se pot realiza următoarele filme şi videograme judiciare : de orientare. culoarea lor. a armelor şi a detaliilor. Procesul-verbal se încheie cu notarea timpului în care s-a desfăşurat cercetarea.3 (7) Determinaţi ordinea consemnării rezultatelor în procesul verbal de cercetare la faţa locului. 2. -rapiditatea cu care se fixează pe peliculă diferite secvenţe. numele. modul şi mijloacele tehnice criminalistice utilizate în acest scop. stradă.fenomenele acustice imprimate întregesc informaţiile oferite de imaginea cinematografică. semnele marcate de producător (marca. cât şi calitativ (structural). fidelitatea cu care sînt înregistrate imaginile şi fenomenele acustice. următoarele avantaje . numărul) sau condiţionate de gradul de uzură Documentele. cale ferată.clădire învecinată. persoane şi obiecte aflate în diferite raporturi cu infracţiunea. necontestate avantaje. 4) Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului cu ajutorul filmuluii şi a videofonogramei judiciare Utilizate la fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului. filmarea. denumirea şi profilul unităţii din care fac parte lucrătorii de poliţie implicaţi. Sub cel de al doilea aspect. date care ulterior vor servi la redactarea procesului-verbal de cercetare la faţa locului. pădure. în cazul cercetării unui teren deschis este indicat ca în procesul-verbal să se acorde o atenţie deosebită reliefului şi topografiei acestuia. în procesul-verbal obiectele se descriu după însuşirile constatate pe parcursul cercetării. în continuare vor fi consemnate constatările făcute în legătură cu cercetarea detaliată a locului faptei. în cazurile posibile şi după elementele de structură şi relief. schiţă (în diversele sale variante. modul de creare locul unde au fost descoperite. seria. atât sub aspect cantitativ (dimensional). Procesul-verbal de cercetare la faţa locului este prevăzut în lege cu o structură tripartită: introductivă.Cu ocazia cercetării la faţa locului. Partea descriptivă a procesului-verbal debutează cu o caracterizare generală a locului faptei. conţinut. descriptivă şi de încheiere sau finală. Partea finală a procesului-verbal de cercetare la faţa locului cuprinde menţiuni referitor la urmele şi mijloacele materiale de probă care au fost ridicate. de picioare. precum şi după anumite elemente particulare caracteristice. specialiştii şi alte persoane implicate au fost familiarizaţi cu drepturile şi obligaţiunile ce le revin prin lege. de instrumente etc). filmul judiciar oferă. prenumele şi numele după tată şi adresa martorilor asistenţi în prezenţa cărora s-a efectuat cercetarea. destinaţia. se vor fixa în procesulverbal după denumire şi destinaţie. a aceleiaşi bande. Ca şi în cazul fotografiei judiciare. Partea introductivă cuprinde relatări succinte privind locul şi data când s-a efectuat cercetarea la faţa locului. dacă organul de cercetare a utilizat fotografia judiciară. atît filmul judiciar cît şi videograma judiciară prezintă. videocasetofonul sau a procedat la schiţarea grafică a circumstanţelor locului faptei. denumirea instituţiei în care activează specialiştii care au participat la realizarea cercetării.posibilitatea obţinerii de îndată a videofonogramei fără a mai fi necesară prelucrarea de laborator. construcţie. mărimea forma. înregistrări la scară. în special. O deosebită atenţie se va acorda fixării urmelor infracţiunii. banda magnetică constituie mijlocul ideal de fixare a tuturor constatărilor făcute în cursul celor două faze ale cercetării. în raport cu celelalte mijloace de fixare. spre exemplu. Se precizează de asemenea.mijloc de fixare a constatărilor făcute în timpul efectuării cercetării şi care ulterior vor servi la redactarea procesuiui-verbal. posibilitatea utilizării repetate. cum ar fi. banda magnetică îşi găseşte două importante utilizări : a) . modelul. înregistrarea concomitentă a sunetului şi imaginii. după natura.

conchide asupra identităţii sau neidentităţii lor. iar la sfârşit .Identificarea criminalistică 1. identificarea prin recunoaştere este un proces complicat. Identificarea după reflectările memoriale. La baza acestei activităţi se află.(5) Enumeraţi genurile şi obiectele identificării criminalistice. 5) Identificarea scriptorului după elementele grafice materializate în manuscris sau semnătură. drept rezultat al utilizării acestora ca mijloace de transport sau al unui accident de circulaţie. Tot la această categorie se referă şi identificarea după urmele de încălţăminte şi îmbrăcăminte. pe de o parte. Categoria de identificare (din lat. Predomină insă următoarele: 1) Identificarea persoanei (făptuitorului. identicus — acelaşi) este aplicată cu semnificaţia de activitate umană întreprinsă in vederea stabilirii identităţii fiinţelor şi a obiectelor materiale. acţiune preconizată de legislaţia procesuală (art.de toţi cei care au participat. posibilitatea recunoaşterii de fiinţe. deosebirea de tot ce le înconjoară. de picioare şi de dinţi. 1. 3) Identificarea mijloacelor de transport după urmele create la faţa locului. a doua — de comparare a acestora cu cele ale persoanelor sau obiectelor ce se înfăţişează. în teoria şi practica criminalistică se disting mai multe genuri de identificare după reflectările material-fixate. victimei sau altei persoane in scopul identificării lor ca fiind aceleaşi ce au fost percepute de către această persoană în condiţiile săvârşirii infracţiunii sau în diverse alte împrejurări anterior sau ulterior acesteia. Se semnează fiecare pagină de către persoana sub a cărei conducere s-a desfăşurat activitatea de cercetare şi de martorii asistenţi. Aşa cum se subliniază în literatura criminalistică. se realizează în cadrul prezentării pentru recunoaştere. Sub aspect psihologic. iar pe de altă parte. în prezent sunt mai frecvente cercetările în vederea stabilirii identităţii persoanelor după urmele produse de mâini. recunoaşterea poate fi efectuată după fotografiile acestora. principiul identităţii tuturor fenomenelor lumii materiale. contribuie la stabilirea făptuitorului sau a altei persoane implicate. Cele două tipuri de reflectări la care ne-am referit anterior — memorială şi material-fixată — determină două genuri de identificare criminalistică: identificarea fiinţelor şi obiectelor materiale după reflectările senzoriale şi identificarea acestora pe baza reflectărilor material-fixate. identitatea «concentrează în sine toate proprietăţile şi însuşirile unui obiect. aşa cum am menţionat deja. Identificarea după reflectările material-fixate se obţine prin cercetarea ştiinţifică de comparare a acestora cu obiectele suspecte a le fi creat. În accepţie dialectică. obiecte şi fenomene. 2) Identificarea uneltelor şi instrumentelor după urmele create ca urmare a utilizării lor în procesul săvârşirii acţiunilor infracţionale. în cadrul căreia persoane şi obiecte necunoscute sunt înfăţişate martorului. In funcţie de natura obiectelor de identificat. Dacă împrejurările cauzei nu permit prezentarea nemijlocită a obiectelor ce trebuie identificate. 21 . TEST 4 Subiectul I. Persoana chemată să recunoască.(3) Definiţi noţiunea de identificare criminalistică In justiţie determinarea obiectelor şi a fiinţelor la nivel individual se realizează prin intermediul identificării. a caracteristicilor vorbirii şi după particularităţile mersului. fenomen sau fiinţă şi prin aceasta le deosebeşte de orice alt obiect. mai cu seamă dacă se execută după regulile fotografiei operative de identificare. 4) Identificarea armelor de foc după urmele acestora create prin împuşcătură pe suprafaţa tubului şi proiectilului. In cele din urmă.1. de încasare şi altele. Potrivit datelor generalizate ale instituţiilor de expertiză. în ciuda posibilităţilor limitate ale acestei modalităţi de recunoaştere. în urma unui studiu de confruntare a obiectelor prezentate cu imaginea memorială a celor percepute în legătură cu fapta săvârşită. fenomen sau fiinţă». în care se disting două etape: prima — de reflectare. a mijloacelor tehnice de înregistrare a operaţiilor tehnologice. efectuată de către specialişti în cadrul expertizei criminalistice. a cadavrelor şi a obiectelor. într-o calitate sau alta. în ceea ce priveşte identificarea persoanelor ea poate fi realizată pe baza semnalmentelor exterioare. în practică sunt atestate nu puţine cazuri de identificare fidelă a persoanelor şi a cadavrelor după fotografii. deosebim recunoaşterea persoanelor. la efectuarea activităţii de cercetare.144). de a-şi demonstra prin proprietăţile şi caracteristicile lor egalitatea cu ele înseşi şi concomitent. întrucât o atare identificare are sens dacă.2. 6) Identificarea mijloacelor tehnice de tipărit. adică de percepere şi conservare memorială a elementelor caracteristice ale persoanelor sau obiectelor cu care s-a contactat in situaţia săvârşirii infracţiunii şi. a maşinilor şi aparatelor de imprimare cifrică sau textuală. victimei) în viaţă sau a cadavrului după urmele lăsate la faţa locului sau în alte împrejurări drept rezultat al contactului cu diverse obiecte ale mediului.obiecţiilor martorilor asistenţi şi ale altor persoane participante. identitatea constituie proprietatea fiinţelor şi obiectelor de a se manifesta individual.

Identificarea criminalistică nu trebuie confundată cu studiul judiciar. Ele nu trebuie confundate nici cu modelele obţinute pe cale experimentală de către expert. Obiectele identificării criminalistice şi clasificarea lor In teoria identificării criminalistice la început predomina punctul de vedere al cunoscutului savant rus S. toate elementele de fapt constituind obiectul de studiu judiciar. denumite de verificat. în literatura de specialitate referitor la modelele de comparaţie s-au emis păreri. identificarea criminalistică presupune întotdeauna prezenţa a patru categorii de obiecte: a celor ce urmează a fi identificate. a căror stabilire reclamă alte forme de investigare decât cele ale identificării criminalistice. identificarea este de neconceput. ele se numesc şi obiecte-mijloc. b) cadavrele şi resturile oaselor craniene ale acestora. cadavrele.7) Identificarea ştampilelor după amprentele acestora în documente. s-a ajuns la concluzia că numărul obiectelor identificării criminalistice este limitat. utilajele şi mecanismele care contribuie la soluţionarea justă a cauzei. totodată. tot felul de obiecte neînsufleţite. Potapov. pe de altă parte. 8) Identificarea persoanelor după imaginile fotografice. de regulă. urmele depistate servesc la identificarea acestuia şi deci se vor manifesta ca obiecte identificatoare. Pornind de la cele menţionate şi ţinând cont de datele practicii judiciare. c) lucrurile. nu sunt obiecte de identificare însuşirile şi stările obiectelor materiale. ci «doar un termen al examenului comparativ de identificare»1. identificarea criminalistică constă în stabilirea identităţii unei fiinţe sau a unui obiect material cauzal legate de acţiunea ilicită. care reproduc caracteristicile obiectului de identificat şi pe baza cărora se realizează identificarea. iar instrumentele ridicate prin percheziţie sau alte acţiuni procesuale fiind doar prezumate a fi utilizate de făptuitor. în anumite cazuri. a celor suspecte ca fiind obiecte de identificat. printre care se află şi obiectul de identificat. legată cauzal de fapta săvârşită şi deci ele se înscriu în cadrul obiectelor-probe materiale. nominalizate obiecte identificatoare. Cu excepţia cazurilor reconstituirii unui întreg după părţile componente. o modalitate ştiinţifică a acestuia şi deci nu poate fi extinsă asupra împrejurărilor de timp şi spaţiale. a celor sub formă de reflectări ale obiectului de identificat. a celor cunoscute în criminalistică sub denumirea de modele de comparaţie sau modele-tip de comparaţie. d) obiectele şi substanţele folosite la săvârşirea actului penal. De asemenea. îl individualizează. în urma multiplelor discuţii. ea reprezintă un mijloc. De exemplu. Apariţia obiectelor identificatoare este. Obiecte de verificat sunt cele presupuse a fi creat reflectări materiale. cât şi pe cercetarea elementelor structurale. Deoarece determinarea obiectelor menţionate constituie scopul cercetării. După cum s-a menţionat. Fiind subordonată procesului de probaţiune. pe de o parte. constituie obiecte de verificat. potrivit cărora acestea nu prezintă probe materiale în sens procesual şi deci nu constituie obiecte ale identificării. acestea constituind doar produsul unei etape de examinare. constituie elemente de bază ale identificării criminalistice. 22 . 10) Identificarea persoanelor după miros. dar şi conform anumitor reguli tactice. el incluzând doar fiinţe şi lucruri — obiecte materiale în sens larg. Modelele de comparaţie reprezintă obiectele de verificat. Dacă obiectele de verificat nu pot fi examinate nemijlocit din cauza imposibilităţii sau a iraţionalităţii prezentării acestora. putem afirma că obiectele identificării criminalistice sunt: a) persoanele participante sau implicate în infracţiune. amprente etc. însuşirile şi stările acestora. 11 deosebeşte de altele. a altor elemente de fapt. acestea se numesc şi obiecte-scop. şi caracteristicile prin care acestea îşi manifestă individualitatea. Modelele de comparaţie diferă categoric de obiectele identificatoare atât după natura lor.). Acestea reprezintă calitatea obiectelor şi îndeplinesc un rol deosebit în procesul de identificare — individualizează obiectul şi. Obiecte identificatoare sunt reflectările obiectelor de identificat sub forma reflectărilor memoriale sau materialfixate (urme. M. prin detectarea cu ajutorul câinilor dresaţi. nu susţinem aceste opinii. Rezultă deci că obiectele propriu-zise. caracteristicile cărora se examinează în vederea identificării lor. în cazul când la locul comiterii faptei au fost descoperite urme de spargere. potrivit căruia sfera obiectelor identificării criminalistice sunt fiinţele şi cadavrele. Ea este posibilă numai atunci când obiectul identificării posedă caracteristici ce îl deosebesc de celelalte. Având în vedere rolul acestor obiecte de a servi la identificarea obiectelor de identificat. instrumentul care s-a folosit în acest scop va fi obiectul de identificat. înscrieri. fragmentele de timp şi spaţiu. animalele şi tot felul de obiecte inanimate. 9) Identificarea întregului după părţile componente sau reconstituirea corpurilor delicte dezmembrate fizic. e) animalele. în lipsa lor. imprimări. bazată atât pe corespondenţa conturului liniar de fracţiune. cât şi prin rolul pe care îl joacă în procesul identificării. se apelează la modele de comparaţie (reflectări de obiecte verificate) prelevate de organul judiciar în ordinea prevăzută de legislaţia în vigoare. cât şi prin examinarea probelor olfactive în condiţii de laborator . uneltele. Obiecte de identificat pot fi persoanele vii. în ceea ce ne priveşte. cunoscute sub denumirea de obiecte de identificat.

3. urmele de mâini pe gheaţă. acestea constituind doar produsul unei etape de examinare. în anumite cazuri. a ştampilelor după imprimările acestora ş. în special ale celor de ordin calitativ. în rândul al treilea. în rândul al doilea. în primul rând. Dată fiind importanţa modelelor de comparaţie. 23 . e necesar ca autenticitatea modelelor-tip. să fie învederată. se cere ca modelele-tip de comparaţie să reflecte elementele caracteristice de bază ale obiectelor de la care provin. de buze. (3) Definiţi noţiunea de versiune criminalistică. în care organul de urmărire penală a fosl sesizat de sustragerea a 100. în special ale celor de ordin calitativ. Prezenţa modelelor de comparaţie este indispensabilă identificării persoanelor după urmele de mâini şi cele plantare.3. Orice incertitudine privind originea acestora trebuie să urgenteze excluderea investigaţiei. sunt unice şi fixe. (5) Determinaţi rolul versiunilor criminalistice la direcţionarea activităţii de urmărire penală. de buze. de pildă. Subiectul III. se cere. identificarea maşinilor de tipărit după textele dactilografiate. În ceea ce ne priveşte. în literatura de specialitate referitor la modelele de comparaţie s-au emis păreri. e necesar ca autenticitatea modelelor-tip. urmele de mâini pe gheaţă. după manuscrise şi urme olfactive. 1. identificarea maşinilor de tipărit după textele dactilografiate. în criminalistică s-au cristalizat anumite condiţii cu care acestea trebuie să fie în perfectă concordanţă. nu susţinem aceste opinii. Trebuie menţionat că obiectele identificării criminalistice diferă după gradul de stabilitate. în majoritatea cazurilor. în baza modelelor de comparaţie se realizează. în măsura posibilităţilor. Modelele de comparaţie reprezintă obiectele de verificat. în primul rând.1. să fie învederată. în consecinţă. a ştampilelor după imprimările acestora ş. Unele se manifestă ca nemodificabile. după manuscrise şi urme olfactive. se cere. cât şi prin rolul pe care îl joacă în procesul identificării. ca. ca fiind de o certă valoare vizavi de cele cantitative. potrivit cărora acestea nu prezintă probe materiale în sens procesual şi deci nu constituie obiecte ale identificării. 3. urmele de materie pulverulentă etc. în criminalistică s-au cristalizat anumite condiţii cu care acestea trebuie să fie în perfectă concordanţă. versiunea constituie o explicaţie probabilă (ipoteză) a faptei sau a împrejurărilor acesteia. cum ar fi desenele papilare care. în majoritatea cazurilor. în lipsa lor. în sensul provenienţei lor de la obiectele de verificat. ca fiind de o certă valoare vizavi de cele cantitative. în sensul provenienţei lor de la obiectele de verificat. urmele de picioare sau de mijloace de transport pe zăpadă. Aplicarea ei în cunoştinţă de cauză asigură verificarea tuturor variantelor posibile legate de fapta avută în cercetare şi. clarificarea acesteia în mod obiectiv şi sub toate aspectele. ca modelele să corespundă în raport de timp cu obiectul identificator pentru a evita erori ce pot surveni la eventuale modificări pe care acesta le poate suferi pe parcursul timpului. identificarea este de neconceput. urmele de materie pulverulentă etc. Se întâlnesc însă şi obiecte deteriorabile. Versiunile criminalistice 3. urmele de picioare sau de mijloace de transport pe zăpadă. spre exemplu. Ele nu trebuie confundate nici cu modelele obţinute pe cale experimentală de către expert. cum ar fi desenele papilare care. ca modelele să corespundă în raport de timp cu obiectul identificator pentru a evita erori ce pot surveni la eventuale modificări pe care acesta le poate suferi pe parcursul timpului. maşina de tipărit etc. elaborată în urma unui proces de analiză logică a datelor de care dispune anchetatorul la o anumită etapă de cercetare şi prin a cărei verificare se urmăreşte determinarea adevărului. Orice incertitudine privind originea acestora trebuie să urgenteze excluderea investigaţiei. sunt unice şi fixe. de unghii etc). în rândul al treilea.3. se cere ca modelele-tip de comparaţie să reflecte elementele caracteristice de bază ale obiectelor de la care provin. după cum vom vedea. după cum vom vedea. elaborarea şi verificarea versiunilor este o metodă de lucru inerentă activităţii de urmărire penală. maşina de tipărit etc. Dată fiind importanţa modelelor de comparaţie. precum şi după alte urme lăsate de corpul uman (de dinţi.a.000 lei prin atac-tâlhăresc săvârşit asupra mijlocului de transport al „Băncii Fenix".a. precum şi după alte urme lăsate de corpul uman (de dinţi. poartă denumirea de versiuni de urmărire penală. în măsura posibilităţilor. de unghii etc). spre exemplu. Altele sunt relativ stabile. sub care infracţiunile şi împrejurările acestora pot fi înfăţişate în baza datelor deţinute la o anumită etapă de cercetare şi care urmează a fi verificate. ca. în rândul al doilea. în baza modelelor de comparaţie se realizează. Unele se manifestă ca nemodificabile. (7) Formulaţi versiunile de urmărire penală cu privire la faptă şi făptuitor în situaţia. ca.Prezenţa modelelor de comparaţie este indispensabilă identificării persoanelor după urmele de mâini şi cele plantare.2. de pildă. Se întâlnesc însă şi obiecte deteriorabile. ca.(9) Decideţi asupra modelelor de comparaţie necesare expertisei vizînd stabilirea autenticităţii semnăturii numitului N. Variantele posibile. Altele sunt relativ stabile. încălţămintea purtată. Modelele de comparaţie diferă categoric de obiectele identificatoare atât după natura lor. încălţămintea purtată. Cu alte cuvinte. ci «doar un termen al examenului comparativ de identificare». Trebuie menţionat că obiectele identificării criminalistice diferă după gradul de stabilitate.

latura subiectivă.Versiunile de urmărire penală şi rolul lor în planificarea şi desfăşurarea anchetei penale Declanşarea unui proces penal şi începerea urmăririi penale presupun existenţa anumitor fapte. comis în stare de legitimă apărare. Un prim şi principal criteriu de clasificare a versiunilor de urmărire penală constituie conţinutul acestora. intuiţia. ele stabilesc dacă s-a comis o faptă penală ori este vorba de un alt eveniment. Exemplificativă este situaţia descoperirii unui cadavru. ea are în vedere datele şi schemele prevăzute de caracteristica criminalistică a unor categorii de infracţiuni1. în literatura de specialitate n-a fost lipsită de atenţie. discuţiile mai continuă. O problemă importantă privind versiunile de urmărire penală ţine de clasificarea acestora. Versiunile generale se referă la fapta în cercetare luată în ansamblu.obiectul. menţionăm că. în lipsa cărora cercetarea este de neconceput. care denotă săvârşirea unui act prevăzut de legislaţia penală în vigoare. clarificarea acesteia în mod obiectiv şi sub toate aspectele. Fiind elaborate la etapa iniţială de cercetare. constituind urme ale infracţiunii. principale şi secundare. 24 . Versiunile bazate pe date dubioase. Pentru ca cercetarea să nu fie eronat orientată. Explicaţii diverse pot fi formulate nu numai referitor la natura faptei săvârşite. în consecinţă. Versiunile principale cuprind elementele constitutive ale infracţiunii . moartea violentă a unei persoane poate fi urmarea unui omor. din imprudenţă (în urma unei încăierări). pe datele pozitive parvenite din practică. presupunerile iniţiale privind caracterul general al faptei. în primul rând. Variantele posibile. în unele studii se subliniază insistent superioritatea datelor de natură procesuală în ce priveşte valoarea lor la fundamentarea versiunilor. ele reprezentând probe. experienţa generalizată exprimată în literatura de specialitate. Prin urmare. poate fi săvârşit intenţionat (la comandă. sinucidere. Se poate deci afirma că elaborarea şi verificarea versiunilor este o metodă de lucru inerentă activităţii de urmărire penală. organul învestit cu aceste funcţii se va afla într-o situaţie dificilă. Având un conţinut logic egal cu cel al ipotezei ştiinţifice -explicaţie probabilă făcută pe baza unor fapte sau date cu privire la esenţa sau cauza unui fenomen din lumea reală . poartă denumirea de versiuni de urmărire penală. huligănie). reale şi determinate. Referitor la categoria a treia. Spargerea unui depozit sau case de bani poate fi reală sau înscenată de persoanele responsabile etc. pe elemente de gândire intuitivă. când totul este incert. dacă datele de care el dispune oferă mai multe explicaţii probabile a faptei şi a împrejurărilor acesteia. Omorul.a. în atare situaţii organul de urmărire penală are obligaţia de a verifica cât mai curând aceste date şi a le materializa în probe. în rândul al doilea. Atât timp cât fapta şi împrejurările acesteia rămân nestabilite şi admit explicaţii variate. constatările efectuate în procesele verbale întocmite cu prilejul cercetării la faţa locului. spre exemplu. în cele din urmă. accident aitier sau de muncă. scrisori. verificarea şi folosirea lor la orientarea investigaţiilor impune organului de urmărire penală cunoştinţe ample de specialitate. versiunile de urmărire penală trebuie întemeiate pe date obiective. din motiv de răzbunare. în prima se înscriu cele obţinute pe cale procesuală. în rândul al treilea. adresări etc. adică aptitudinea de orientare justă şi operativă în situaţii dificile2. 55 al CPP sunt inutile procesului de probaţiune. Fără a intra în detaliu asupra acestei poziţii. "obiectul şi întinderea" lor3. alterări şi pierderi de bunuri materiale. ca variantă prin care se explică fapta sau împrejurările acesteia. sub care infracţiunile şi împrejurările acestora pot fi înfăţişate în baza datelor deţinute la o anumită etapă de cercetare şi care urmează a fi verificate. accident sau moarte naturală. versiunea constituie o explicaţie probabilă (ipoteză) a faptei sau a împrejurărilor acesteia. incerte sau pe impresii şi fantezie ideală orientează greşit ancheta şi. dobândite pe cale operativă sau obţinute de către anchetator din presă. subiectul. elaborarea şi. în fine. cu atât mai mult soluţionarea temeinică a acesteia. cheltuieli inutile de eforturi şi timp ş. dar şi din alte domenii de activitate. Categoria a doua cuprinde datele extraprocesuale. date reale sau indici. urmărirea penală va fi însoţită de o permanentă gândire ipotetică. versiunile se împart în generale. mijloacele materiale de probă. dată fiind sfera specifică de aplicare. datele suficiente pentru decfăşurarea procesului penal nu asigură nici pe departe posibilitatea explicării cauzei. Cunoştinţele şi experienţa stimulează procesele de gândire.versiunea de urmărire penală are anumite elemente distinctive. In majoritatea cazurilor. în consecinţă. aşa numitul "fier". latura obiectivă. de presupuneri şi verificări menite. dar şi privind elementele constitutive ale acesteia precum şi împrejurările în care s-a activat. documentele. versiunile. Conform acestui criteriu. propria experienţă a organului de cercetare. Deşi problema în cauză. pierderea probelor. a percheziţiei. Datele reale care servesc la elaborarea versiunilor se împart în trei categorii. de cele mai multe ori se întemeiază pe date extraprocesuale. conduc la tergiversarea acesteia. când se înaintează următoarele versiuni generale posibile: omor. sinucidere. versiunea se reprezintă alternativ. verificarea versiunilor se realizează în ordinea şi prin metodele prevăzute în legislaţia procesuală. prezentării spre recunoaştere ş. O lipsă în gestiune se poate datora unor furturi nedescoperite. Astfel. Cu alte cuvinte. mai ales. Rezultatele verificării versiunilor înfăţişate altfel decât în modul indicat în art. să confirme o singură explicaţie a faptei. Aplicarea ei în cunoştinţă de cauză asigură verificarea tuturor variantelor posibile legate de fapta avută în cercetare şi. cum ar fi declaraţiile învinuitului şi ale martorilor. elaborată în urma unui proces de analiză logică a datelor de care dispune anchetatorul la o anumită etapă de cercetare şi prin a cărei verificare se urmăreşte determinarea adevărului. la începutul cercetărilor. delapidări. Elaborarea judicioasă a versiunilor. cum este practica cercetării faptelor penale. la etapa iniţială a cercetărilor.a.

în fine. a celor grave. versiunile secundare se elaborează înaintea celor principale1. cheltuielile suplimentare de timp. Un alt criteriu de clasificare a versiunilor de urmărire penală constituie temeiul acestora. dacă se cercetează fapte care pot reprezenta disimulări ale unor acte penale. pe bună dreptate. furt -delapidare1. versiunile tipice reprezintă variante teoretice. se înaintează şi una de opoziţie sau contraversiune: accident . cunoscute şi sub denumirea de "ipoteze-perechi". în fond. în baza versiunilor elaborate se vor efectua activităţi de urmărire. Aceasta presupune. Verificarea se poate considera terminată numai dacă una din versiuni este confirmată prin probe. este tipică versiunea privind săvârşirea acestor infracţiuni de către rude sau alte persoane apropiate victimei. în mod urgent se vor efectua activităţile ce ţin de fixarea şi ridicarea urmelor materiale ale infracţiunii. posibilitatea de a parcurge o anumită distanţă într-o unitate de timp. expertize. să determine care din ele corespunde realităţii. sinucidere .omor. dar şi respectarea anumitor reguli tactice. în baza relatărilor martorilor şi a victimei despre înfăţişarea făptuitorului şi modului de acţiune. timpului şi modului în care s-a activat. Categoria versiunilor particulare cuprinde toate versiunile bazate pe date reale obţinute pe cale procesuală sau rezultate din alte activităţi realizate cu prilejul cercetării faptei în cauză (revizie. versiunile se divizează în particulare şi tipice.a. Practica demonstrează că ignorarea versiunilor posibile până la verificarea lor definitivă influenţează negativ rezultatele cercetării multor categorii de infracţiuni.omor. chezăşia cercetării cu succes a faptei. unilateral. apar anumite variante. când în situaţia unui deficit acut de informaţie sunt imposibile versiunile particulare. de curmarea activităţii infracţionale şi prinderea făptuitorului (cercetarea la faţa locului. mijloacele utilizate. După cum opinează. determinarea problemelor necesare a fi clarificate pentru fiecare versiune. care se vor solda cu identificarea autorului faptei. prin urmare. potrivit circumstanţelor multiple ce constituie această latură: timpul şi locul săvârşirii infracţiunii. reţinerea şi examinarea corporală a persoanelor suspecte etc). 25 .în majoritatea cazurilor obiectul infracţiunii este reprezentat de consecinţele acesteia. dispunerea de expertize respective etc). stabilirea activităţilor prin a căror efectuare se vor rezolva aceste probleme. inclusiv proprie a organului însărcinat cu cercetarea faptei. alte măsuri.delapidare. dispariţia persoanei . unii autori. pe bună dreptate. în egală măsură. în primul rând. Potrivit datelor pe care se fundamentează. prin urmare. Prin urmare. Pentru ca verificarea versiunilor să se desfăşoare în mod legal şi eficient. dacă în cadrul întocmirii documentului s-a procedat la deghizarea scrisului ş. modul în care s-a activat. pe experienţa pozitivă. Această regulă tactică asigură cercetarea faptei penale în condiţii optime. locul ascunderii obiectelor folosite sau asupra cărora s-a activat ş. toate versiunile trebuie considerate.a. în paralel cu versiunia reclamată. percheziţia. Referitor la latura obiectivă a infracţiunii. Versiunile secundare reprezintă presupuneri cu privire la unele împrejurări şi fapte subordonate elementelor esenţiale ale cauzei. ipoteze probabile la explicaţii care exprimă adevărul.omor. se impune organizarea activităţii de urmărire penală în baza unui plan de cercetare. incendiu . când. în special. Ordinea desfăşurării activităţilor de verificare a versiunilor este în funcţie de natura faptei şi a împrejurărilor acesteia. De exemplu.a. Rezultatele obţinute prin verificarea lor deseori servesc drept bază pentru elaborarea altor categorii de versiuni. Atât timp cât fapta rămâne nedescoperită. pentru situaţia dificilă. referitoare la scopul urmărit şi motivul actului ilicit. cum ar fi: posibilitatea de a împuşca din armă cu cartuşe fabricate manual sau industrial. expertiză. cum ar fi omorul. Organul judiciar entuziasmat de una din versiuni activează în defavoarea altora şi. Versiunile tipice se elaborează la etapa incipientă de cercetare. se vor elabora versiuni privind latura subiectivă. iar celelalte se dovedesc a fi imposibile. ridicarea de obiecte şi documente.omor. dar destinate pentru o armă de alt model. pe această cale. prezentarea spre recunoaştere. excluzându-se dedublarea activităţilor de urmărire penală. banditismul. versiunile-perechi se verifică în paralel şi nu consecutiv1. Versiunile privind subiectul infracţiunii pot fi formulate pe parcursul cercetării la faţa locului. acţiuni operative). iar. organul de urmărire penală va elabora versiunile posibile ca să le supună ulterior unei verificări minuţioase şi. proprie cercetării cauzelor penale intentate în legătură cu dispariţia unei persoane sau cu descoperirea unui cadavru dezmembrat. descoperirea multor infracţiuni pornind de la determinarea locului. posibile. organul de urmărire penală va elabora versiuni-perechi. după o analiză profundă a urmelor infracţiunii. ca neavând nimic comun cu realitatea. pe de o parte. furtul ş. în ultimul timp se folosesc tot mai frecvent versiunile tipice fondate pe caracteristicile criminalistice proprii unor categorii de infracţiuni determinate în mod ştiinţific în baza generalizărilor de mare amploare a practicii de cercetare penală. în rândul al doilea. Concomitent. scheme-standarde bazate pe generalizarea experienţei de cercetare a anumitor categorii de infracţiuni. Elaborarea judicioasă şi la timp a versiunilor privind latura obiectivă a infracţiunii este. este indicat ca verificarea să se efectueze prin mijloace procesuale. verificarea versiunilor este un proces complex de probaţiune ce asigură trecerea de la versiuni. atunci. Astfel. percheziţia. cât şi la o fază ulterioară. altele decad. se vor elabora versiuni diverse. Se pot întâlni însă cazuri în care obiectul infracţiunii este incert şi. Importanţa versiunilor constă în atribuirea procesului de cercetare penală unui caracter obiectiv şi multilateral. pe de altă parte. La investigări' operative se va apela doar pentru obţinerea de date necesare organizării şi desfăşurării în condiţii propice a actelor procedurale (ascultarea martorilor şi a victimei. Versiunea care se confirmă prin probe este adevărată. în special. iar făptuitorul neidentificat. incendiu . conform generalizărilor ştiinţifice criminalistice.

5 Subiectul I. sub formă de striaţii. In unele cazuri şi acestea pot prezenta caracteristici de natură şă contribuie la identificarea directă a obiectului creator. prin urmare. se vor efectua activităţile care reclamă urgenţă şi din alte considerente. de asemenea. de apăsare si de lovire şi cele sub formă de fragmente de materie detaşate din obiectele sparte sau instrumentele aplicate. Fiind. urme dinamice. se vor întreprinde. situaţia gravă a victimei impune ascultarea acesteia în mod prioritar. a. utilizarea urmelor mecanice impune aplicarea metodelor şi mijloacelor tehnice selective de descoperire. La locul săvârşirii unor infracţiuni se întâlnesc urme create de obiecte materiale folosite în acest scop. 1. cleşte. După uneltele folosite. în criminalistică se disting: urme de tăiere propriu-zisă. Primele două feluri de urme de tăiere în majoritatea cazurilor reproduc relieful lamei instrumentului aplicat şi. burghie). Prezentându-se ca o categorie aparte. Tot în categoria activităţilor de urgenţă se înscrie şi ascultarea martorilor oculari. Totodată fiind cercetate sub aspect de formă. a celor domiciliaţi în zone îndepărtate. răngi.a.(5) Descrieţi mecanismul de formare a urmelor de adâncime. daltă. imperfecţiunile de pe lama uneltei utilizate şi. urmele instrumentelor şi ale mijloacelor de transport în majoritatea cazurilor reflectă elemente caracteristice ale obiectelor creatoare.Cu precădere. urmele de pilire şi sfredelire contribuie la aprecierea apartenenţei la grup a instrumentului folosit. cuţit. sub aspectul efectuării lor în timp.3. în criminalistică acestea sunt divizate în urme de instrumente (unelte) şi urme ale mijloacelor de transport. în principiu. bomfaiere. sunt activităţile ale căror rezultate pot avea importanţă pentru verificarea mai multor versiuni. ceea ce ne determină să procedăm la unele detalieri privind cercetarea lor. precum şi la forţarea obiectelor de construcţie. Felul instrumentului folosit şi modul de aplicare a acestuia determină forma urmelor. acţiuni urgente de natură să asigure acoperirea acestora (percheziţia. în practica cercetărilor criminalistice. precum şi cele de rezultatele cărora depinde verificarea definitivă a unei versiuni. sechestrarea averii ş. dulapurilor. Potrivit nivelului de modificare a suportului. de tâmplărie şi construcţie (topoare. prin însăşi natura lor. sunt în stare să conducă la identificarea instrumentului de spargere. urmele de tăiere reproduc. 1. urme de tăiere cu direcţii contrare. şurubelniţă ş. ele fiind capabile să asigure elucidarea cauzelor penale. se procedează la deschiderea sau deteriorarea dispozitivelor de încuiere. dălţi. pile. cum ar fi o bară de fier. Urmele de pilire şi sfredelire. obiecte special fabricate pentru săvârşirea actelor delictuoase. o nuia etc. în marea majoritate a cazurilor se aplică unelte profesionale de lăcătuşerie (ciocane. de suprafaţă şi periferice. precum şi stabilirea unor împrejurări ale spargerii: modul de acţiune a făptuitorului. sfredele. în cazul aplicării unui topor. mărime şi localizare. ferăstraie.1. Urmele mecanoscopice 1. Din practica criminalistică rezultă că cele mai frecvent întâlnite sunt urmele-formă de tăiere. prezintă informaţii identificatoare.(7) Formulaţi sarcinile expertizei judiciare în situaţia. mai rar. în care de la locui accidentului rutier au fost ridicate cioburi de sticlă ce denotau apartenenţa la farul unui autoturism. ridicare şi examinare. şurubelniţe.2. create de instrumente cu două lame de acţiuni opuse. Urmele de adâncime se prezintă în formă de modificări esenţiale de profunzime a obiectului primitor în locul unde acesta a venit în contact cu cel creator. cum ar fi un foarfece sau un cleşte şi. Aceasta însă nu înseamnă că urmele la care ne referim trebuie neglijate. întrucât se creează prin acţiuni succesive a multiplelor lame (tăişurilor sfredelului. bomfaierelor. dinţilor ferăstrăului sau ai pilei) de cele mai multe ori nu reprezintă elemente caracteristice individuale. mai frecvent întâlnite sunt urmele instrumentelor de spargere şi ale mijloacelor de transport. pilelor. sfredelelor şi bur-ghielor. Prioritare. urmele de pilire şi sfredelire specifice cazurilor de spargere efectuate prin aplicarea ferăstraielor. sau de tăiere cu direcţie unică. Urmele instrumentelor de spargere Atunci când săvârşirea unei infracţiuni devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntru a unui obiectiv închis. Totodată. rangă. caselor de bani etc. ferestrelor. Urmele de tăiere se reprezintă prin suprafeţele de despărţire (în întregime sau fragmentar) a unei părţi dintr-un întreg cu ajutorul uneltelor de menire respectivă. Test nr. ele fiind inutile identificării criminalistice. Urmele mecanice reproduc construcţia exterioară a obiectelor-corpuri solide. târnăcoape) şi chiar obiecte din întâmplare găsite la locul faptei. în special. direcţia aplicării instrumentului ş. în cazul în care prin actul infracţional s-au produs prejudicii materiale. a) sub formă de pârghie la forţarea uşilor. De exemplu. urmele infracţiunii se împart în: de adâncime.).(3) Determinaţi noţiunea şi clasificarea urmelor mecanoscopice. Practica demonstrează că în acest scop se folosesc diferite obiecte materiale găsite ocazional la îndemână şi. Urmele de apăsare în majoritatea cazurilor apar drept rezultat al aplicării diferitelor obiecte (topor. 1. Ele se prezintă ca 26 .

sunt în stare să furnizeze informaţii de mare valoare probantă. uneori ajungând până la determinarea persoanelor participante. uneori pe hainele şi corpul făptuitorului. a. microurmele prezintă interes prin faptul că servesc la elucidarea multiplelor probleme referitoare la săvârşirea faptei. Dacă. se poate stabili provenienţa lor de la obiectul supus spargerii criminale. zăvor). După cum este şi firesc. Tăierea se face în regiunea balamalelor sau a dispozitivelor de încuiere. daltă. Dacă toarta lăcăţii a fost pilită. aparate de sudare. In situaţia dată sunt relevate urme pe toarta lăcăţii. care in mare măsură sunt utilizate in cadrul cercetării actelor litigioase săvârşite prin spargere. sunt vizibile. In cazul aplicării acestui procedeu. — Forţarea plumburilor prin lărgirea canalelor cu diferite instrumente până la scoaterea nodului din lăcaşul lui. In contextul celor enunţate se înscriu şi microurmele. se vor fotografia. topire sau explozie a dulapurilor de fier şi a caselor de bani. topor. — Deschiderea lăcăţilor cu chei potrivite sau şperacle. forma şi natura acesteia» ajungându-se uneori până la determinarea ei la nivel individual. impun metode de cercetare bazate pe mijloace tehnice speciale . materiale explozibile). Dispozitivele de încuiere se sparg prin diferite metode. introdus în deschizăturile acestora. In primul rând. rămân urme de mâini. bara de zăvorâre se împinge până la ieşirea ei din lăcaşul de încuiere. pe canatul sau uşorii uşii. 27 . — Tăierea parţială a uşilor prin perforarea in prealabil cu un burghiu şi aplicarea unui ferestrău. aceste fragmente pot fi examinate in vederea stabilirii întregului după părţile separate prin spargere. pilitură de metal ş. — Forţarea prin taiere sau dărâmare a pereţilor.. Fiind utilizate. Urmele instrumentelor de spargere se fixează potrivit regulilor generale cunoscute. de metal topit. procedee care impun aplicarea diferitelor instrumente (bur-ghielor. pe mijloacele de suspendare a lăcăţii (belciuge. datorită imperceptibilităţii lor de către organele umane senzoriale. poziţia lor reciprocă şi faţă de alte categorii de urme. cu o deosebită meticulozitate se vor căuta urme sub formă de pilitură. Este lesne de înţeles că in aşa situaţie va apărea problema identificării deştelor de plumbuire pe baza cercetării comparative a textului şi simbolurilor imprimate. sunt posibile urme de adâncime pe suprafeţele exterioare ale acestuia. Cum am subliniat anterior. în atare situaţie se vor forma urme mai puţin utile cercetărilor criminalistice. infractorul va recurge la strângerea nodului din nou introdus. se pot desprinde diverse fragmente care. a celor de mâini şi de picioare. reproducând în direct elementele caracteristice de relief ale părţii de contact a instrumentului de spargere. Urmele de spargere. fiind descoperite la faţa locului. desprinse din diferite obiecte atestate în câmpul infracţional care. in special. In criminalistică se consideră microurme particulele minuscule de materie. ele vor fi descrise detaliat In procesul-verbal privind acţiunea respectivă. târnăcoapelor şi a altor unelte. Urmele de lovire se creează în urma acţiunilor respective asupra obiectului de spargere cu un ciocan. fireşte. tavanului. particule de material de construcţie. — Forţarea lăcăţilor suspendate prin tăierea (pilirea) sau smulgerea torţii acestora. acest mod de forţare duce la crearea urmelor sub formă de zgârieturi şi înţepături pe părţile lăuntrice ale canalelor. rangă sau şurubelniţă) introdus în deschizătura uşii. pe corpul sau echipamentul persoanelor suspecte. Cu ajutorul unui obiect ascuţit (topor. Plumburile pot fi înlocuite cu altele. după realizarea intereselor. Fiind in esenţă resturi de materie. cu modele de materie de la faţa locului. demonstrându-se astfel implicarea persoanei purtătoare de urme la fapta comisă. răngilor. — Spargerea prin tăiere. dintre care menţionăm următoarele: — Forţarea barei de zăvorâre a mecanismului de încuiere. Ca şi alte urme ale infracţiunii. pe plăcile de fixare) şi. atât din obiectul supus spargerii. Procedeul dislocării duce la crearea urmelor de apăsare (uneori de rupere) pe ambele părţi ale ferestrei sau uşii in locul de contact cu unealta utilizată. Urmele create prin tăiere şi dărâmare pot prezenta caracteristici ale construcţiei exterioare a instrumentelor utilizate apte să contribuie la identificarea traseologică. acestea vor crea urme specifice de pilitură. duşumelelor prin aplicarea topoarelor. Pe sticlă in prealabil se lipeşte o pânză acoperită cu substanţe lipicioase menită să atenueze zgomotul ce este de prisos. pânzelor pentru bomfaiere. In acest caz se vor forma urme-zgârieturi pe diverse mecanisme din interiorul lăcăţii (pe bară de închuiere. — Dislocarea uşilor şi a ferestrelor prin împingerea lor pe verticală sau orizontală cu un instrument cu efect de pârghie (levier sau rangă). Urmele de lovire reproduc parţial sau in întregime conturul şi relieful părţii percutante a uneltei pe baza cărora se pot aprecia dimensiunile.urme statice de adâncime. dimensiunile şi locul in care se află urmele. sub formă de noi linii concentrice pe suprafeţele interioare ale capacelor încuietorii. cunoaşterea celor mai răspândite modalităţi de pătrundere forţată în încăperi. urme sub formă de resturi de materie folosită cu acest prilej la faţa locului. Pe parcursul executării operaţiilor de spargere. Prin atare modalitate de spargere se vor crea urme de apăsare pe partea frontală a barei şi pe canatul uşii dacă s-a procedat la efectul pârghiei. funingine. prin examinarea comparativă a urmelor sub formă de rumegătură de lemn. denumit «metoda plastirului» . rangă sau alt obiect cu efect distrugător. Este rezonabilă aprecierea şi fixarea datelor exacte privind forma. cu excepţia celor microscopice. foarfece mari de tăiat metal. In rândul al doilea. inclusiv pe instrumentele folosite. — Spargerea sticlei geamurilor şi a uşilor prin apăsare sau taiere cu un diamant. cât şi de la instrumentul folosit. Descoperirea lor necesită o examinare minuţioasă a locului săvârşirii infracţiunii şi.

în acest context. Cele negative pot fi argumentate prin necoincidenta caracteristicilor generale. pe unităţile de transport se pot crea urme-formă de lovire: adâncituri. de a produce modificări în exteriorul mijloacelor de transport. este elastic şi rezistent la manipulare. In lipsa materialului polimeric. ajungând In aşa mod la suspiciuni reale necesare dispunerii expertizei de identificare. tn baza concluziilor expertului organul de urmărire penală poate înainta versiuni atât în privinţa instrumentelor folosite. pe de alta. Aici obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor constituie o fază de cercetare a expertului. In atare situaţii. Practica demonstrează că unii şoferi se sustrag de la locul faptei in speranţa că astfel nu-şi vor asuma responsabilitatea. ea fiind in măsură să contribuie la elucidarea diverselor probleme ce vizează cercetarea actelor criminale de spargere. urmele mijloacelor de transport sunt indicii de bază în vederea organizării activităţii de căutare şi urmărire operativă. expertul poate determina tipul şi modul de aplicare a instrumentului de spargere. În funcţie de natura suprafeţei pe care se circulă. Dintre mijloacele de transport cu tracţiune animală prevalează căruţele şi săniile. autobuzele şi troleibuzele. pot figura ca obiecte purtătoare de urme. ca şi in cel al folosirii mijloacelor de transport la săvârşirea unei infracţiuni. Concluziile pozitive se vor baza pe elementele-coincidenţe de relief. rupturi. stopării prin frânare a vehiculului şi a altor date necesare determinării mecanismului unui accident. 2. fiind determinată obiectiv pe baza urmelor de frânare. precum şi a dispozitivului special de examinare a striaţiilor. plastilina. se pot crea urme de adâncime şi de suprafaţă. ceara. stabilirea mijloacelor de transport dispărute de la locul faptei. Astfel. Urmele create de roţile mijloacelor de transport vor fi de natură statică In cazul rulării normale a acestora şi dinamice dacă s-a frânat. in special a accidentelor de circulaţie. benzină. profilograful traseologic (fig. acestea se vor mula. Urmele tălpilor de sănii. 18 in raport de 7/1. Practica demonstrează că identificarea instrumentelor de spargere este realizabilă In toate cazurile în care se examinează urme traseologice informative. conduce la determinarea locului de ciocnire a mijloacelor de transport. Astfel de recomandaţii nu pot fi acceptate. Totodată. mijloacele de transport se prezintă sub trei categorii: cele autopropulsate sau acţionate mecanic. autoturismele şi motocicletele. cât şi ale celor sub formă de resturi de materie. acestea pot forma urme de mare valoare criminalistică. în cele din urmă expertului i se cere să soluţioneze problema de primă importanţă: dacă urmele de spargere au fost create de instrumentul prezentat. a modului de comportare a persoanelor participante. La faţa locului pot apărea urme-formă. în rândul al doilea. Astfel. cele de tracţiune animală şi cele acţionate manual Prima se prezintă in mai multe varietăţi. care reproduc construcţia exterioară a părţii de contact. Urmele create de mijloacele de transport Ca obiecte creatoare de urme sub aspect criminalistic. inclusiv pe corpul victimei. Cel mai eficient material de mulare a urmelor instrumentelor de spargere este polimerul «K» cu catalizatorul nr. care se pot realiza numai în condiţii de laborator. de stratificare şi de destratificare. precum şi urmematerie sub formă de resturi de substanţe: ulei. În cercetarea urmelor instrumentelor de spargere un rol important ii aparţine expertizei traseologice. pelicule de vopsea. obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor de tăiere impune procedee complicate legate de aprecierea direcţiei şi fixarea unghiului de tăiere. Menţionăm in acest context că în ipoteza posibilităţilor de deplasare a şoferului. clarificarea împrejurărilor in care s-a dinamizat accidentul In cauză. urme care reproduc elemente caracteristice esenţiale ale obiectului creator şi dacă In posesia expertului se află instrumentul suspect ca fiind creator al acestor urme. viteza de circulaţie indică in mod direct încălcările regulilor de circulaţie. In soluţionarea cauzelor penale. statice şi dinamice. direcţiei şi vitezei de deplasare. căutarea vehiculului dispărut de la locul faptei constituie o 28 . aplicându-se diferite mijloace optice (lupa. In cazul unui accident de circulaţie. Mulajul din pasta «K» redă întocmai caracteristicile de relief. Subliniem acest considerent din motivul că uneori se mai recomandă organului judiciar obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor de spargere. precum şi a autorului spargerii. prin examinarea urmelor ridicate de la faţa locului. urmele aparţinând mijloacelor de transport joacă un rol decisiv. Expertiza traseologică se realizează prin cercetarea comparativă.Fotografierea urmelor de spargere se execută in ordinea obişnuită. în primul rând. conform căreia urmele de spargere se ridică in comun cu obiectul purtător. instrumentele suspecte trebuie urgent ridicate pentru a evita orice modificări. Mijloacele de transport creează urme şi. atât ale celor traseologice. iar din cele acţionate prin eforturile fizice ale omului o răspândire vastă au bicicletele. Indiscutabilă rămâne şi poziţia generală privind ridicarea urmelor infracţiunii. asigurând. reprezintă elementul determinant privind constatarea prin calcule matematice a faptului dacă şoferul a avut posibilitate de a evita accidentul prin modalităţi şi acţiuni profesionale. a celor purtate de mijloacele de transport sau create pe suprafaţa ori in profunzimea altor obiecte. in majoritatea cazurilor. se pot folosi ghipsul. tractoarele. precum şi urme-materie sub formă de resturi de obiecte sau substanţe. examinarea urmelor de frânare. in cazul unei lovituri sau tamponări. ca şi în cazul folosirii mijloacelor de transport pentru săvârşirea unor infracţiuni. Rezolvarea acestei probleme-cheie a expertizei traseologice este reală. După fotografia de nod se trece la fotografia in detaliu prin metoda metrică. parafina. pe de o parte. microscopul) şi optice de comparaţie (microscopul comparator). de a alege şi schimba direcţia. Dacă condiţiile concrete nu admit ridicarea obiectelor purtătoare de urme. 34). Astfel. sunt dinamice. incluzând camioanele. fireşte. Materialul se pregăteşte la faţa locului şi după turnare se polimerizează In timp de 30 minute. subliniem necesitatea măsurilor de protejare şi fixare a întregii comunităţi de urme. fibre de îmbrăcăminte. pete de sânge etc. concomitent.

numărul roţilor pe o osie. Mijloacele de transport cu tracţiune animală şi acţionate manual. cu cadavrul şi cu alte obiecte cu care autovehiculul a venit în contact. desprinse de la mijlocul de transport in procesul accidentului. care provin din utilizarea mijloacelor de transport şi se prezintă sub formă de elemente de uzură: rupturi. fixarea şi ridicarea urmelor mijloacelor de transport se realizează în cadrul cercetării la faţa locului prin aplicarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice de care dispun organele de cercetare şi urmărire penală şi care sunt aplicate la cercetarea altor urme ale infracţiunii. a celor de sol şi a obiectelor căzute de pe mijlocul de transport in locul loviturii sau târârii jertfei. toate reprezentând elemente caracteristice utile identificării criminalistice. urmele mijloacelor de transport pot furniza indicii cu caracter individual. 29 . Pe baza elementelor în cauză se poate determina tipul mijlocului de transport. cercetarea cărora contribuie la stabilirea mijlocului de transport. urmele semnalate se vor fotografia după regulile de fotografiere a locului faptei. lăţimea şi circumferinţa roţilor. asupra urmelor de frânare şi de derapare. Mijlocul esenţial de descoperire a acestora este cercetarea locului faptei. ale farurilor. formă şi dislocare in raport cu suprafaţa solului. forma suprafeţelor de contact a acestora şi distanţa dintre ele. (5) Stabiliţi mijloacele tehnice criminalistice care se impun a fi aplicate cu prilejul prezentării spre recunoaştere după voce şi vorbire.1. folosin-du-se materialele aplicate urmelor de picioare. La locul accidentului se pot găsi părţi din caroseria mijlocului de transport. Tot în scopul dat se folosesc urmele sub formă de obiecte sau resturi de obiecte provenite de la mijloacele de transport sau de la încărcăturile acestora. cea fotometrică. (7) Formulaţi premisele ştiinţifice ale identificării prin recunoaştere a persoanei după voce şi vorbire. perforări. Căruţele (cărucioarele) cu roţi de lemn îmbrăcate în şine metalice. cioburi de sticlă de la faruri sau geamuri sparte. în condiţii favorabile de sol. interesează urmele ce pot confirma conduita participanţilor la accident. la identificarea lui. configuraţia desenului antiderapant. Urmele mijloacelor de transport cu tracţiune animală şi cele acţionate manual sunt însoţite respectiv de crearea urmelor de om şi animale. în atare situaţii. particularităţi de formă. tn cazurile când in urme sunt vădit imprimate elemente caracteristice individuale (crăpături ale copitei. Vizavi de urmele menţionate anterior situaţia dată impune căutarea şi cercetarea urmelor care ar putea contribui la urmărirea mijlocului de transport dispărut sau folosit de infractor şi. Posibilităţile oferite de cercetarea urmelor de picioare umane sunt cunoscute. viteza de deplasare. precum şi a altor urme. obiecte transportate etc. roţile cărora sunt acoperite cu pneuri. în special. care poate prezenta două situaţii determinate în ceea ce priveşte cercetarea urmelor. forma şi distanţa dintre cuiele de fixare a şinei pe obadă. care pot conduce la determinarea pricinii şi mecanismului accidentului în cauză. Reuşita rezolvare e în funcţie de nivelul utilizării informaţiilor pe care le furnizează urmele de la faţa locului. Concomitent acţiunilor de măsurare. Despre tipul mijlocului de transport probează. masă plastică sau metal. urmele barei de protecţie. în special. pot conduce la identificarea acestora prin reproducerea întregului după pă rţile componente. Acestea se referă în primul rând la urmele de roţi şi sănii. Datele obţinute se consemnează în procesul-verbal şi în planul-schiţă desenat la faţa locului. A doua situaţie se referă la cazurile când mijlocul de transport a dispărut de la locul accidentului sau a unei fapte penale pentru săvârşirea căreia acesta a fost folosit. bucăţi de metal. Urmele animalelor indică specia şi numărul animalelor. dimensiuni şi uzură a potcoavelor). devine posibilă identificarea animalelor. cum ar fi deteriorările mijlocului de transport. Indentijicarea persoanelor după voce şi vorbire. Pe lângă caracteristici generale. cât şi cele resturi de materie se vor descrie detaliat in procesul-verbal ca ulterior să fie fotografiate şi ridicate prin mularea celor de adâncime şi transferarea celor de suprafaţă. Prima constituie cazurile unor accidente rutiere când mijloacele de transport au rămas la faţa locului. 2. Prin studiul urmelor create de roţi se pot depista caracteristici de grup ca: numărul şi distanţa dintre roţi. ştirbiri. acesta contribuind esenţial la căutarea celui implicat. ştirbiri.3. în cele din urmă. Urmele sub formă de cioburi de sticlă. (3) Determinaţi elementele de pregătire a prezentării persoanelor spre recunoaştere după voce şi vorbire. in care se reproduc dimensiunile. Subiectul II. 2. creează urme in care se reproduc: dimensiunile şinei. Săniile creează urme de frecare prin alunecarea tălpigilor pe zăpadă. Atât urmele-formă. 2. aplicându-se pe larg metodele fotografice cunoscute. prin dimensiuni. capotei şi ale altor părţi ale caroseriei pe corpul uman şi pe diferite alte obiecte materiale cu care acestea au venit in contact. Se va insista.problemă deosebit de dificilă. cu mijlocul de transport. Fixarea în aşa caz impune efectuarea acţiunilor de măsurare a urmelor în raport cu elementele traseului de circulaţie. direcţia de circulaţie.2. bucăţi de lemn. Descoperirea. creează urme asemănătoare după valoarea lor criminalistică celor ale autovehiculelor.

cărora li se va explica drepturile prevăzute de lege.1. lentă. Procesul prezentării spre identificare după voce şi vorbire trebuie în întregime înregistrat pe bandă magnetică sau videomagnetică. Metodele criminalistice 3. (5) Specificaţi formele de aplicare în activitatea de urmărire penală a metodei de modelare. va specifica particularităţile vocii şi ale vorbirii după care a făcut recunoaşterea. clară. regionalisme. cel ce conduce recunoaşterea. modul de exprimare. pronunţarea incorectă a cuvintelor ş. într-adevăr. selectate după regulile generale de completare a grupului de persoane pentru recunoaştere. să declare dacă a identificat vreo persoană după voce şi vorbire. Având în posesie materialele menţionate. este necesar ca prezentarea să se desfăşoare în următoarea ordine tactică. cu anumite forme de pronunţare defectuoasă a unor sunete sau cuvinte. în mod necesar. de exemplu. începând cu cea din partea stângă şi terminând cu cea din partea dreaptă. ale vocii şi vorbirii celui ce urmează a fi recunoscut. 3. după fondul lexical.4. unităţi lexicale din alte limbi. sub un pretext bine gândit. elementelor ce alcătuiesc aparatul vocal. Apoi. pe de o parte. Vocea poate fi clară. (3) Definiţi noţiunea de metodă criminalistică şi daţi clasificarea lor. pe de altă parte. organul de cercetare va delimita 1-2 segmente ce redau mai exact caracteristicile vocii şi vorbirii persoanei care va fi identificată. In procesul vorbirii poate fi utilizat un limbaj specific după stil. alcătuirea frazelor şi. guturală. de imposibilitatea perceperii de către martor sau victimă în diverse condiţii de săvârşire a infracţiunii a caracteristicilor menţionate ale vocii şi vorbirii. şi prezentat spre audierea persoanei chemate să recunoască în vederea identificării vocii şi vorbirii ei percepute în timpul săvârşirii infracţiunii sau în alte împrejurări. structura şi calitatea vorbirii. unde se invită persoana care urmează a fi identificată şi două sau trei persoane selectate după regulile generale de completare a grupului de prezentare spre recunoaştere. la rândul ei . prezentarea spre recunoaştere poate fi efectuată cu ajutorul bandei magnetice pe care sunt înregistrate vocea şi vorbirea persoanei anchetate. în prezenţa lor şi a martorilor asistenţi. Fundamentul ştiinţific al acestei modalităţi de identificare îl constituie însuşirile principale ale vocii şi vorbirii de a se exterioriza printr-o seamă de particularităţi individuale caracteristice persoanei. în legătură cu efectuarea acestei activităţi. Se pot folosi înregistrări realizate special cu această ocazie în timpul interogatoriului sau "modele libere". de modificările. dar fără a specifica conţinutul ei.a. înfundată. nazalizată. nu de puţine ori intenţionate. precum şi după limbajul folosit. Anchetatorul cu doi martori asistenţi trec în încăperea megieşă. 30 . Practica organelor de urmărire penală confirmă că prezentarea spre recunoaştere după voce şi vorbire nu întotdeauna permite a obţine rezultatul scontat satisfăcător. La această etapă. fiecare persoană se deosebeşte după intensitatea. datorită specificului aparatului respirator. dar care. adică înregistrări ale vocii şi vorbirii persoanei efectuate până la declanşarea procesului penal. ca. persoanele din grupul de prezentare trebuie să fie amplasate în încăpere astfel încât să nu fie văzute de persoana chemată să recunoască. în scopul înregistrării pe banda feromagnetică. învălmăşită sau bâlbâită. aflată în camera de alături. Subiectul III. Dacă aceasta răspunde afirmativ va fi chemată să o indice în ordinea în care s-a desfăşurat convorbirea. iar vorbirea. din poziţia uşii întredeschise dintre cele două încăperi. peltica. organul care conduce activitatea va cere persoanei chemate să facă recunoaşterea. va proceda la o discuţie asupra unui subiect neutru. în una din două încăperi ce se află alături se invită persoana care trebuie să recunoască şi patru martori asistenţi. integral sau parţial. Pentru a depăşi dificultăţile condiţionate de factorii indicaţi. în situaţia în care există pericolul unui comportament impulsiv din partea persoanei ce urmează a fi recunoscută sau dacă persoana chemată să facă recunoaşterea nu acceptă să fie confruntată cu făptuitorul. Conţinutul acestor segmente va fi reprodus în faţa microfonului de către două persoane. Insuccesele acestei activităţi sunt cauzate. fireşte. dialogul între anumite persoane care s-a desfăşurat în mod confidenţial sau în condiţii ce nu permiteau percepţia vizuală. tembrul şi tonul vocii. Dialogul se va întreţine cu fiecare persoană inclusă în grupul de recunoaştere într-o anumită ordine. ar impune participanţilor pronunţarea anumitor fraze şi cuvinte. nivelului de cunoaştere a limbii. şi. Apoi ea va trece în încăperea unde se află grupul de persoane prezentate şi. răguşită. Prezentarea spre recunoaştere după voce şi vorbire La această modalitate ce recurge în două situaţii: a) dacă victima susţine că a reţinut vocea şi vorbirea agresorului care activa cu faţa mascată. termeni de profesie. b) în cazul în care martorul declară că a perceput. Unele persoane vor comite în vorbire erori gramaticale.2. După ce persoana care trebuie identificată îşi va ocupa locul dorit în componenţa grupului de persoane prezentate.rapidă. Martorul sau victima se preîntâmpină despre răspunderea penală pe care o pot suporta în cazul unei recunoaşteri false. Ultimelor li se anunţă că se va efectua o activitate de recunoaştere.

indiferent de conţinutul şi destinaţia lor. ca în situaţia cercetării la faţa locului. de observare. Apoi. şi. alţii în şapte-opt categorii1. Eficienţa aplicării metodei observaţiei e în funcţie de mai mulţi factori. ea preia metodele elaborate de alte ştiinţe. criminalistica trebuie să ţină cont de realizările in domeniile fizicii. ceea ce se referă în întregime la activitatea organelor judiciare. fireşte. 31 . Metodele criminalisticii Noţiunea de «metodă criminalistică» poate fi definită ca o totalitate de acţiuni. esenţială a procesului de identificare a obiectelor. aplicarea cărora asigură eficienţa activităţii organelor judiciare în vederea investigării şi prevenirii faptelor penale. în ultimă instanţă. particular Ştiinţifice şi speciale. de la fapt la fapt. în baza propriilor studii aplicative. inerente însuşirii realităţii obiective. aşa cum este sfera justiţiei. Deşi problema clasificării metodelor criminalisticii nu a fost lipsită de atenţie. fie ca sursă informativă4. mijloacelor fotografice. adaptându-le la specificul cercetărilor criminalistice. De aici rezultă importanţa pe care o deţine aplicarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice de cercetare criminalistică (a lupelor. înşelăciune. e prezentat diferit de către autori: fie ca obiect de aplicare a metodelor criminalisticii2. fenomenelor şi faptelor cu semnificaţii criminalistice. Un studiu al literaturii de specialitate ar demonstra chiar o disonanţă a poziţiilor expuse.. 1. operaţii şi mijloace. că atât la nivel teoretic. de exemplu. criminalistica elaborează metode proprii de cercetare. excluzând prin însuşi conţinutul lor umilinţa demnităţii persoanelor antrenate in procesul de cercetare criminalistică. criminalistica elaborează noi metode de cercetare. In fine. procese şi obiecte materiale în raport cu spaţiul şi timpul constituie o condiţie indispensabilă pentru toate cercetările criminalistice. constituie forma iniţială. ea nu poate fi considerată soluţionată complet. de tendinţele practicii organelor judiciare şi a celor de expertiză criminalistică. matematică. impune anumite condiţii. precum şi aprobarea lor practică. originală şi consecventă. cât şi pe cele ale ştiinţelor exacte. ceea ce a impus preocupări privind sistematizarea lor. dinamizat de necesităţile unei permanente perfecţionări ale activităţii organelor judiciare. metodele criminalistice trebuie să fie în deplină concordanţă cu normele etice. metodele criminalistice trebuie să fie ştiinţific argumentate. utilajelor speciale de iluminare. metodele criminalistice se prezintă în forma unor măsuri. practic nelimitat. se cere ca metodele în discuţie să se încadreze în limitele cerinţelor legislaţiei în vigoare. în primul rând. prezentării pentru recunoaştere. interogării. Valorificarea cantitativă şi calitativă a diferitelor fenomene. privind cercetarea infracţiunilor. biologică. menţionăm că însuşi grupajul obiectelor decercetare criminalistică. psihologiei etc. Metodele general ştiinţifice sunt specifice tuturor formelor de activitate umană. microscoapelor. La nivel practic.3. Unul şi acelaşi fenomen. operaţii şi mijloace tehnico-ştiinţifice. inclusiv a celor cu radiaţii ultraviolete. precum şi de alte persoane ca în cazul expertizei criminalistice sau al activităţii operative de recunoaştere. de măsurare. cât şi la cel utilitar. Percepţia imediată. Observaţia. Unii autori clasifică metodele discutate în două-trei. urme şi corpuri delicte in baza cărora devine posibilă reconstituirea tabloului în ansamblu al locului săvârşirii infracţiunii. a diferitelor obiecte şi fenomene ce apar drept consecinţe ale actului delictuos şi care au reflectat acţiunile infracţionale. de analiză şi sinteză. diferă după conţinut şi modalitate. însă ia cunoştinţă de ea prin contactul cu persoanele care au remarcat fapta sau circumstanţele comiterii acesteia şi prin cercetarea directă. infraroşii etc. 2) Metoda măsurării. Elaborarea metodelor criminalistice este un proces continuu. în anumite cazuri. Totodată. se folosesc trei categorii de metode. Ca şi orice altă ştiinţă de sine stătătoare. farmaceutică. folosind pe scară largă realizările progresului tehnico-ştiinţific. Fără a efectua o analiză detaliată. In activitatea criminalistică. studierea şi generalizarea experienţei judiciar-penale. fiind folosite cu prisosinţă in cercetările criminalistice. plenitudinea observaţiei. de la o acţiune procesuală la alta. de la un obiect la altul. cu care acestea trebuie să fie în perfectă concordanţă. (7) Determinaţi care din metodele enumerate mai jos se folosesc în mod necesar la fixarea urmelor mijloacelor de transport: fizică. metoda observaţiei are anumite trăsături specifice. cum s-a relevat deja. Acestea sunt: 1) Metoda observaţiei. chimiei. Domeniul specific de aplicare a metodelor criminalisticii. ceea ce presupune fondarea acestora atât pe realizările proprii. aplicând date din diverse domenii ale ştiinţei contemporane. Ea poate fi efectuată nemijlocit de organul judiciar. Organul judiciar nu percepe nemijlocit infracţiunea.3. realizate sub diverse forme. experimentului judiciar. ameninţare şi şantaj. efectuată de către organul de urmărire penală. o asemenea analiză a opiniilor demonstrează. Pentru a elabora astfel de metode. de însemnătate primordială fiind cel al capacităţii senzoriale.general ştiinţifice. Aplicabile pot fi metodele ce garantează determinarea obiectivă a faptelor şi concomitent asigură totalmente drepturile celor implicaţi în proces. aceasta con-firmându-se şi în practica judiciară. Prin măsurare in criminalistică se determină: — interpoziţia diverselor obiecte. presupune observaţii multilaterale. sau prin intermediul expertizei. Astfel. percheziţiei. de descriere.) menite să sporească posibilităţile perceptibile şi. fie ca metodă criminalistică de investigare3. biologiei. Nu pot fi admise ca fiind amorale şi deci nelegitime metodele bazate pe violenţă psihică. farmacologiei.

activitate sau fenomen asigură verificarea prin experienţă. cel judiciar. schemă. Ea serveşte la verificarea practică a diferitelor proiecte de construcţii. experimentul constituie o fază de examinare şi un mijloc de obţinere a modelelor de comparaţie. în criminalistică metoda descrierii are specificul său determinat de mai mulţi factori. realizându-se atât in formă materială. elasticitatea. sociale. greutatea. identificarea cadavrelor. vehicule ş. percheziţia. a modului de fixare a rezultatelor obţinute. prezentării spre recunoaştere şi altele.— vechimea unor evenimente. dintre care menţionăm: — reglementarea procesuală a activităţilor de cercetare criminalistică. traseologice. posibilitatea acestora de a exista in condiţii refăcute de timp şi spaţiu.).a. a deprinderilor de a scrie materializate în documente. în criminalistică se disting: experimentul ştiinţific. preconizat de legislaţie ca acţiune de anchetă şi cel de expertiză. prezentarea spre recunoaştere.a. iar pe de altă parte. formulă ş. Faţa locului. ale celor produse de diverse instrumente. densitatea. Cum se va remarca ulterior. Specificul metodei în cauză se manifestă. Multiple sunt. instalaţii. Toate celelalte modalităţi de fixare a faptelor cu semnificaţie procesual penală. judiciar-tehnice a documentelor. organul respectiv va verifica eventualitatea realizării unei acţiuni. prevăzut de metoda portretului vorbit. percheziţiei. temperatura. în activitatea experţilor criminalişti descrierea este inerentă procesului de cunoaştere a faptelor ce interesează organul judiciar. fotorobotul. a altor obiecte de examinare criminalistică. La această categorie se referă metodele ce ţin de obiectul de cercetare a unui domeniu ştiinţific aparte. Metoda modelării este atestată în toate domeniile de cunoaştere şi activitate practică umană. ca în cazul descrierii semnalmentelor exterioare ale persoanelor în viaţă sau ale cadavrelor neidentificate. frecvent aplicate în criminalistică. de regulă. Eforturile întreprinse în vederea clasificării obiectelor de studiu criminalistic (a urmelor infracţiunii. prin aplicarea unui limbaj unificat. adică de la modelarea logică a faptei. în special a celor de mâini şi picioare. spre o activitate complexă de verificare a fiecărui element al versiunii. Legislaţia în vigoare prevede anumite cerinţe asupra formei şi conţinutului tuturor actelor procesuale la redactarea cărora se utilizează metoda în discuţie. ca: timpul împuşcăturii. 5) Metoda comparaţiei. precum şi la un nivel tehnico-ştiinţific avansat In cadrul expertizei criminalistice. concomitent. Se aplică în criminalistică in vederea fixării informaţiei probante obţinute de către organul judiciar prin contactul direct cu fiinţa sau obiectul material in cadrul acţiunilor procesuale (cercetarea la faţa locului. Presupune confruntarea obiectelor materiale în vederea determinării identităţii sau apartenenţei la grup. pe de"o parte. inclusiv cu instrumentar de înaltă precizie. viteza de deplasare pe baza urmelor de frânare în cazul unui accident de circulaţie ş.. — sfera practic nelimitată a obiectelor de studiu criminalistic. înregistrarea videomagnetică şi altele sunt doar forme auxiliare menite să asigure însuşirea datelor prezentate prin descriere. — volumul. metoda constă în investigarea obiectului de studiu prin intermediul cercetării modelului creat artificial al acestuia.a. standard. a elementelor caracteristice ale desenelor papilare. în criminalistică metoda comparaţiei este folosită ca procedeu de cunoaştere în cadrul cercetării locului faptei. desenelor papilare. facilitează esenţial fixarea lor prin descriere. maşini şi agregate. balistice etc. interogatoriul etc. Argumentul principal în susţinerea acestei teze se desprinde din conţinutul activităţii de urmărire penală. prin necesitatea utilizării unui sistem lingvistic laconic şi. inclusiv fotografia. capacitatea de a percepe şi dacă persoana posedă sau nu anumite deprinderi. de natură să asigure măsurări până la nivel molecular. Categoria a doua de metode. bazate la etapa iniţială pe date suficient de modeste. a căror descriere nu este lesne de efectuat. în linii generale. Modelele create mintal pot fi materializate în forma unui plan-schiţă de lucru. care presupune trecerea de la versiunea privind obiectul de cercetare. 3) Metoda experimentală. cât şi la nivelul imaginaţiilor mintale. a impresiunilor de ştampile falsificate etc..) sau In urma prezentării de către persoanele cointeresate în proces (învinuitul. Prin intermediul experimentului judiciar. a unui mulaj. se prezintă printr-un spaţiu cu o mulţime excesivă de obiecte. 32 . alte caracteristici ale obiectelor materiale. Reproducerea administrată a unui fapt. şi obiectele expertizelor grafoscopice. spre exemplu. precum şi a anumitor procese biologice. armelor şi instrumentelor. a celor grafice ale maşinilor de dactilografiat. constituie cele particular ştiinţifice. tehnologice. Metoda în cauză canalizează întreaga activitate de cercetare criminalistică. în domeniul expertizei criminalistice. 6) Metoda descrierii. a caracteristicilor maşinilor de scris. expresiv la redactarea actelor procesual penale. investigarea criminalistică presupune examinarea tuturor obiectelor care într-un mod sau altul au reflectat fapta penală.. Datorită caracterului său retrospectiv. durata acţiunilor in situaţia unui experiment judiciar. în majoritatea cazurilor acestea sunt multiple şi diverse. desenul grafic pe baza cărora organele respective nu de puţine ori obţin succese vădite în demascarea infractorilor. trusele şi laboratoarele criminalistice sunt dotate cu tehnicile necesare. până la reconstituirea împrejurărilor săvârşirii faptelor. O categorie aparte de modele criminalistice constituie portretul-schiţă. descoperirea obiectelor tăinuite etc. Realizarea măsurilor presupune aplicarea mijloacelor tehnice respective. 4) Metoda modelării. concentraţia. care are drept obiectiv verificarea ipotezelor şi ideilor teoretice. victima) a anumitor obiecte. — forma şi dimensiunile urmelor create prin reproducerea construcţiei exterioare a obiectelor materiale. gradul de rezistenţă.

colorimetrică. fiind ulterior acoperită cu o foaie de hârtie de filtru îmbibată cu apă distilată. apărută in antichitate din necesităţi practice umane. ulei. sticlă. în 33 . grafo-scopice. clei. la depistarea urmelor create de factorii suplimentari ai împuşcăturii. percheziţiei. precum şi la determinarea succesiunii traseelor intersectate ale rechizitelor in documente. în practică s-a demonstrat că sunt frecvente situaţiile când cercetarea la faţa locului nu se poate limita la observarea directă cu ochiul liber. Proiecţiile geometrice constituie suportul ştiinţific al expertizei criminalistice de identificare după oasele craniului. Copierea nu necesită eforturi mari. la diferenţiereatraseelor de creioane chimice. dar de multe ori oferă rezultatele scontate. Metoda proiecţiei geometrice se aplică. Cât priveşte expertizele dactiloscopice. a altor acţiuni procesuale) privind forma. salivă. la descrierea înfăţişării persoanei sau a cadavrului după metoda portretului vorbit ş. de exemplu «metode fizice»1. «metode de ramură»2. apoi se zvântează şi se presează pe obiectul in cauză. culoarea. înregistrarea obiectivă a probelor materiale ale infracţiunii. se prelucrează într-o soluţie de fixaj fotografic. O foaie de hârtie subţire se fixează pe obiectul cercetat. înainte de a fi întrebuinţată. Pe principiile geometrice ale ştiinţei matematice sunt bazate procedeele fotometrice aplicate la fixarea ambianţei locului faptei. — Metoda convertizării electrono-optice. nu poate fi concepută fără determinarea în mod strict ştiinţific a dimensiunilor şi poziţiilor spaţiale ale acestora. a reziduurilor în urma tragerii din arma de foc. Ca material copiativ se foloseşte hârtia de filtru sau cea gelatinată (fotografică) umedă. staţionare. — Metode matematice. dar mai cu seamă celor de laborator. «metode ştiinţifice şi tehnice»4. valorificarea acestora după anumiţi indici calitativi. — Metoda efectului de luminiscenţă. aplicată în criminalistică pe scară largă pentru identificarea sau diferenţierea obiectelor supuse examinării prin depistarea pe suprafaţă sau în componenţa lor a unor elemente luminis-cente. a indiciilor de fals în documente. după necesitate. în primul rând. indispensabilă la evidenţierea urmelor de sânge. In criminalistică se folosesc atât profilografele optico-mecanice. la prognozarea vechiii textelor. a urmelor microreliefate sau create prin depuneri materiale imperceptibile. Trusele criminalistice cu care sunt dotate organele respective au in componenţa lor lupe simple şi speciale cu dispozitive de iluminare. care înregistrează rezultatele palpării printr-o profilogramă. se spală în mod obişnuit şi se usucă. metodele fizice sau fizico-chimice. de asemenea. Şi in criminalistică rolul matematicii este incontestabil1. metodele din această categorie sunt atestate sub diverse denumiri. a actelor dactilografiate. imaginilor fotografice etc. stabilirea direcţiei şi a locului de unde s-a tras din arma de foc. Pentru transferarea prin difuzie în gelatină. a urmelor traseologice şi a celor create prin tragere din arma de foc. temperatura obiectelor ce prezintă interes criminalistic. organul judiciar va apela la instrumente optice. care ţin de competenţa specialiştilor cu pregătire profesională în aceste domenii. Acoperit cu o coală de pergament. manufactură. fotocolorimetrică ş. substanţe chimice etc. de vopsea. — Metoda difuzo-copiativă prin contact rezidă în difuzarea (transferarea) unor substanţe colorate de pe obiectul de examinare pe unul copiativ.Fiind în marea majoritate preluate în direct sau prin adaptare la specificul cercetărilor criminalistice din diverse ramuri ale ştiinţelor naturale. Indicii cantitativi asigură veridicitatea constatărilor făcute de către organul judiciar (cu prilejul cercetării la faţa locului. de exemplu. cu piedestal. la calcularea elementelor cărării urmelor. materialul se pune la preş. Aceasta i-a determinat pe unii autori să denumească metoda în cauză «copiere umedă».. «metode adaptate la specificul criminalisticii»3. precum şi cele privind reconstituirea întregului după părţile dezmembrate. Dintre multiplele metode fizice şi fizico-chimice uzuale în cercetările criminalistice menţionăm următoarele: — Metoda optică inerentă activităţilor de cercetare pe teren. de analiză spectrală. cât şi profilometrele ce indică gradul de netezime al reliefului. ceea ce reprezintă un imperativ al procesului penal. imaginile fotografice. a hârtiei. ulterior în energie vizibilă.a. masă plastică. — Metoda palpării fizice a suprafeţelor aplicată la identificarea şi deosebirea după relief a obiectelor supuse examinărilor criminalistice. matematice şi antropologice. sânge. de tot felul de instrumente. Metode fizice sau fizico-chimice. a impresiuhilor de ştampile. Cunoscută şi sub denumirea de striagrafie. urmelor create de arme de foc pe muniţie. constă în transformarea cu ajutorul convertizorului electrono-optic a energiei invizibile infraroşii în energie electrică. balistice. o coală de hârtie fotografică. Având la bază legităţile obiective ale lumii materiale. In toate cazurile însă se au în vedere. Metoda in cauză se foloseşte la depistarea urmelor invizibile de mâini. la evidenţierea petelor de ulei. in special în procesul de comparare a semnăturilor. devine cu timpul un instrument deosebit de cunoaştere a naturii. de cap. metal. ea este inerentă examinărilor obiectelor din lemn. Actualmente se folosesc convertizoare portabile şi de laborator. Matematica — ştiinţa despre raporturile cantitative şi formele spaţiale ale realităţii obiective. Metoda se aplică la stabilirea prezenţei unui colorant la diferenţiere acestuia. matematica şi-a găsit aplicare practică în toate domeniile de activitate umană. binoculare. la cercetarea actelor suspecte de fals prin adăugire sau corodare de text. metode fizice şi fizico-chimice complexe. de asemenea aplicată frecvent în activitatea criminalistică de laborator. acestea. judiciar-tehnice ale documentelor. Un rol de mare importanţă la efectuarea expertizelor criminalistice joacă metodele matematice: a scrisului. Pe lângă metodele enunţate în instituţiile de expertiză judiciară în unele cercetări criminalistice se folosesc. debutează cu o examinare microscopică. pe bună dreptate. vopsea. la examinarea criminalistică a scrisului. la diferenţierea tipurilor de hârtie. duritatea. în baza metodelor matematice are loc determinarea elementelor caracteristice ale obiectelor de identificat. în marea lor majoritate. hârtia se introduce în apă distilată caldă pe 45 minute.a. Pentru depistarea obiectelor minuscule. Metoda în cauză este.

care pot fi încadrate în trei subgrupuri. Anumite operaţii matematice se aplică de asemenea în tactica şi metodica cercetării faptelor penale.1. începutul secolului curent. bazat pe investigaţii ştiinţifice. conturând două direcţii de aplicare practică: la identificarea persoanelor implicate în săvârşirea infracţiunilor. 1. aplicate în cadrul cercetării la locul faptei sau în alte împrejurări. Ca mijloc de probă.(5) Clasificaţi desenele papilare. cum ar fi generalizarea practicii înaintate. a întregii activităţi de cercetare a anumitor categorii de infracţiuni cunoscute sub denumirea de procedee tactice. Prin studii antropologice s-a stabilit existenţa anumitor raporturi de corelaţie între statura (înălţimea) persoanei şi dimensiunile unor părţi corporale în parte. s-a constituit o ramură specială a criminalisticii. abordând această problemă.(3) Specificaţi premisele ştiinţifice ale identificării persoanelor după urmele de mâini. Alphonse Bertillon in 1888 elaborează metoda antropometrică de înregistrare penală a persoanelor supuse justiţiei. spre exemplu. Categoria a treia constituie. primele acte de identificare a infractorilor pe baza urmelor de mâini descoperite la locul faptei. Printre ştiinţele care au cunoscut in jumătatea a doua a secolului trecut un înalt grad de dezvoltare figurează şi antropologia — ştiinţa despre originea. după cum anticipam.a. precum şi a cadavrelor necunoscute. După opinia acceptată de mai mulţi cercetători in acest domeniu. 34 .ultimul timp criminaliştii manifestă un deosebit interes asupra posibilităţii aplicării metodei probabilităţii statistice la aprecierea rezultatelor examinării comparative in cadrul expertizelor de identificare. metodele fotografiei de fixare. au avut loc la finele secolului trecut. desfăşurării evidenţei criminalistice şi măsurilor de protejare a valorilor sociale de atentări criminale ca. marele savant francez Edmond Locard a apreciat prezenţa amprentelor digitale pe documentele antice ca fenomen cu conţinut mistic şi nicidecum juridic. ale plantei picioarelor. suprafeţelor palmare ş. Astfel.a. Cunoaşterea acestor legităţi a facilitat elaborarea anumitor procedee de calcul privind stabilirea după urme a apartenenţei la sex. studierea şi adaptarea realizărilor altor ştiinţe la specificul activităţilor criminalistice.). Deşi.3. a staturii. algoritmarea în baza datelor medii statistice a cercetării unor categorii de infracţiuni şi utilizarea cu acest prilej a mijloacelor de calcul moderne. 1. S-au expus afirmaţii potrivit cărora acestea ar fi fost folosite ca mijloc de certificare a documentelor. TEST 06 Subiectul I. Japonia. Realizările acestei ştiinţe de mare valoare socială cu succes au început să fie folosite şi în criminalistică. urmele de mâini au fost recunoscute în justiţia penală cu mult mai târziu. a celor create de instrumente sau în urma tragerii din arma de foc. formulează premisele ştiinţifice şi principiile identificării persoanelor după semnalmente. Metodele matematice nu se limitează la partea tehnică a criminalisticii. c) metodele tactice de organizare şi desfăşurare a acţiunilor procesuale. după cum mărturisesc scripturile religioase şi laice vechi. cele vizând prevenirea furturilor . in special. după cum urmează: a) metodele tehnico-criminalistice destinate descoperirii. Dactiloscopia criminalstică 1. 1. în literatura de specialitate se aduc argumente convingătoare precum că in China. urmărindu-se depăşirea factorului subiectiv ce predomină în această etapă decisivă a expertizelor criminalistice. In baza marilor realizări în domeniul medicinei şi antropologiei. Exemplificative în acest sens sunt experimentul de anchetă. de relevare şi ridicare a urmelor invizibile de mâini. traficurilor de stupefiante etc. fixării şi ridicării urmelor materiale ale infracţiunii. analiza şi evidenţa modalităţilor de săvârşire a actelor antisociale etc. metode speciale criminalistice. însuşi faptul cunoaşterii urmelor de mâini din timpuri imemoriale rămâne incontestabil . au fost cunoscute in unele ţări încă din antichitate. evoluţia şi tipizarea oamenilor după structura morfologică a corpului şi alte proprietăţi fizice. preconizat verificării posibilităţii anumitor activităţi în condiţii concrete de timp. b) Metodele expertizelor criminalistice (grafoscopice. însemnătatea criminalistică a urmelor de mâini Urmele de mâini. inclusiv a celor cu caracter juridic. în literatura de specialitate se susţine că metodele speciale criminalistice se subdivizează in cele destinate să deservească practica judiciară şi cele aplicate în cercetările ştiinţifice. traseologice. balistice ş. Metode antropologice. denumite de unii autori «metode de examinare proprii criminalisticii»1. dimensiunilor încălţămintei purtate etc. India şi alte ţări din Orient urmele de mâini erau cunoscute deja la începutul mileniului.(7) Determinaţi elementele principale ale desenului papilar şi apreciaţi rolul acestora în procesul de identificare dactiloscopică. cunoscută astăzi sub denumirea de dactiloscopie.2. şi la înregistrarea antropometrică a persoanelor dispărute sau declarate in căutare.

în fine. în acest context se încadrează de asemenea şi evidenţa urmelor de mâini ridicate de la locul infracţiunilor nedescoperite. cea palmară. Distrugerea desenelor papilare poate fi obţinută numai prin transplantare sau prin alt mod de afectare a pielii. se prezintă prin curbura bruscă. dimpotrivă. constituind. formă şi poziţie. Şi totuşi o însemnătate vădit majorată au desenele de pe suprafaţa falangetelor. oferă un material informativ relativ redus. este fixitatea lor. pleacă spre latura opusă. 21) Desenele in arc sunt mai puţin frecvente. acestea permit compararea urmelor ridicate de la locul faptei concrete cu cele ale persoanelor înregistrate. formând o figură in formă de laţ. rămân intacte şi dispar doar după deces. precum şi a altor împrejurări ale infracţiunii săvârşite. Prin studii aprofundate s-a confirmat că desenelor papilare le sunt caracteristice la nivel metodologic trei proprietăţi în vederea identificării autorului urmelor. sub aspect structural. Prima este proprietatea lor de a fi unice. iată de ce clasificarea desenelor papilare in criminalistică se face pe baza desenelor zonei falangetelor. care. de bună seamă. ca regală. tn laţ şi In cerc. modificării sau distrugerii lor în condiţii fireşti. de jafuri. stabilirea participanţilor la săvârşirea actului penal. însoţită de vătămarea papilelor. (fig. în caz contrar. revin spre aceeaşi latură. ceea ce presupune imposibilitatea înlăturării. folosirea urmelor de mâini în procesul penal este benefic influenţată de capacitatea acestora de a contribui la identificarea directă şi cu certitudine a persoanelor care le-au lăsat. cu zonele digito-palmară. 20) în orice zonă s-ar găsi un desen papilar. Aplicarea urmelor de mâini în justiţia penală este înlesnită de mai mulţi factori. Crestele papilare bazale sunt plasate paralel şanţului 35 .Constituind. până la 6% din totalitatea desenelor papilare. acestea vor restaura crestele şi desenele papilare în structura lor iniţială. periferică sau marginală şi bazală. La etapa actuală se cunosc trei tipuri de desene papilare: In arc. fireşte. Prin compararea acestora se poate stabili autorul a două sau mai multor infracţiuni. Potrivit opiniilor exprimate de specialiştii în materie. Prima este regiunea digitală cu zonele falangei. Fără a atinge problema în detaliu. Primul este marea frecvenţă a urmelor de mâini la locul săvârşirii faptelor penale. curbându-se in centrul ei. care se reflectă în urme. a doua. A doua proprietate a desenelor papilare. cât şi volumului caracteristicilor de structură. Dacă orice caracteristică corporal-umană este supusă diferitelor schimbări condiţionate de dezvoltarea şi îmbătrânirea organismului. Crestele zonei centrale işi iau Începutul de la o latură a falangetei şi. la rândul lor. falanginei şi falangetei. Desenele in arc sunt simple şi in şatră. Practica demonstrează că urmele formate de celelalte zone ale palmei in raport cu cele ale falangetelor se Întâlnesc rar şi. urmele de mâini sunt dintre cele mai frecvent folosite în justiţia penală. Clasificarea desenelor papilare Pe suprafaţa palmei mâinilor deosebim două regiuni anatomice cu desene papilare. Ultimele. adică proprietatea de a nu se schimba pe tot parcursul vieţii omului . prin şanţurile flexorice se subîmpart fiecare în câte trei zone. tenară şi hipotenară. Posibilitatea identificării se datorează faptului că urmele de mâini reproduc elementele caracteristice ale desenelor papilare de pe suprafaţa părţilor de contact a mâinilor. Datorită structurii sistematizate. metodele dactiloscopice într-un răstimp relativ scurt devin utilizate pretutindeni. desenele papilare ca formă şi structură sunt fixe. de năvăliri tâlhăreşti şi de alte crime grave valoarea urmelor de mâini este excepţională. A treia proprietate esenţială a desenelor papilare este inalterabilitatea acestora. Unicitatea desenelor papilare se datoreşte marii varietăţi de caracteristici structurale care. Crestele zonei periferice in formă de arc cu braţele pe ambele părţi laterale ale falangetei. uşor descrescând de la vârful degetului spre baza falangetei. practica demonstrează date semnificative: în descoperirea a 40-50 % de cauze de furt. (fîg. Desenele papilare in laţ au o structură mai complicata. excluzându-se posibilitatea existenţei a două desene papilare identice. ceea ce adeseori poate să sporească esenţial activitatea de urmărire a făptuitorului. practic nu pot coincide în două desene . Primele au curbura crestelor lină. Practic nu există infracţiuni în cercetarea cărora urmele de mâini ar putea fi ignorate. formând zonele respective: centrala. care în ansamblu asigură indubitabil deosebirea unui individ de altul. nu mai puţin importantă din punctul de vedere al materiei puse în discuţie. Din considerentele date în literatura de specialitate proprietatea menţionată a desenelor papilare adeseori se tratează drept capacitate a lor de a se restabili. Desenele papilare In arc sunt formate dintr-un singur curent de creste papilare care işi iau Începutul de la o latură a falangetei şi. In ele se disting lesne trei curente de creste papilare. Formându-se deja pe parcursul vieţii intrauterine. La etapa actuală. atingând partea centrală a acesteia. conform datelor publicate. Aceasta se datoreşte atât frecvenţei lor la locul faptei. sub raport de dimensiune. acoperă zona centrală a desenului papilar din partea de sus şi din cele două părţi laterale. care constă în fixarea desenelor papilare a celor 10 degete ale mâinilor pe fişe speciale şi crearea pe baza concentrării lor a fişierelor dactiloscopice. jucând un rol primordial în ce priveşte identificarea autorului faptei. 2. avănd in centru una sau mai multe creste in poziţie verticala. desenele papilare. menţionăm că una din modalităţile de înregistrare a persoanelor condamnate penal este cea dactiloscopică. în acest sens. dacă acesta nu întreprinde măsuri pentru a nu lăsa urme. în primul deceniu al secolului curent urmele de mâini erau de acum folosite ca material probant în justiţia penală a multor ţări europene . Al doilea factor favorizant în vederea utilizării urmelor de mâini în justiţia penală este existenţa sistemelor de înregistrare penală. poate avea valoare identificatoare. rodul unei munci colective . ele formându-se în toate cazurile în care făptuitorul acţionează manual şi. fiind reflectat într-o urmă de mâini.

la ce tip se referă desenele papilare ş. 24. Până la delimitarea perr soanei suspecte ca fiind creatoare de urme de mâini. Aceste detalii sunt următoarele: — începutul liniei papilare.a. a altor elemente de structură a suprafeţei palmare. după aspectul general asemănător literei greceşti delta1. la desenele în cerc crestele zonei centrale se prezintă în formă de cerc. (5) Specificaţi situaţiile în care se impune dispunerea unei expertize repetate. crestele zonei periferice şi a celei bazale se intersectează pe ambele părţi laterale ale desenului (o particularitate distinctivă a acestui tip de desene). Subiectul II. sub aspect general de rachetă. formând respectiv două delte1. forma şi direcţia acestora. 2. Amprentele altor regiuni palmare se ridică prin apăsare. constituind peste 60% din totalitatea desenelor papilare. Stratul de tuş se depune pe suprafaţa degetelor (sau palmei) cu ruloul.2. (fig. contopirea a două sau mai multe linii. — furcarea liniei papilare — despărţirea liniei papilare în două sau mai multe cu prelungire mică (bifurcare. Apoi se execută aceeaşi rulare a degetelor pe hârtie tratată cu substanţă chimică de natură să intre În reacţie cu reactivul de pe degete şi să coloreze urmele. 25) Expertiza dactiloscopică se bazează pe cercetarea comparativă a detaliilor caracteristice ale desenelor papilare.3. formând o figură triunghiulară. numit raport de expertiză. în care laţurile zonei centrale au o formă încovoiată. respectiv capătul liniei din partea stângă a desenului papilar. în lipsa fişelor dactiloscopice amprentarea se poate face pe o coală standard de hârtie albă. numită delta. 2. Desenele papilare In cerc ca şi cele în laţ sunt formate din trei curente de creste. trifurcare). Spre deosebire de acestea. Închizând zona centrală din partea de jos. spirală. (fig. 22) Desenele papilare in laţ variază în funcţie de numărul crestelor cuprinse de cele trei curente. In acest tip de desene. (3) Definiţi noţiunea de expertiză repetată (contraexpertiza) şi de expertiza suplimentară. în acelaşi mod degetele se rulează pe fişa dactiloscopică în spaţiul indicat pentru fiecare deget. — sfârşitul liniei papilare sau capătul liniei situat în partea dreaptă a desenului. precum şi determinarea modului in care au fost create. — inelul papilar — element format prin dedublare de linie In formă de cerc. cicatricele. care constă din următoarele operaţii: o tuşieră se Impregnează cu reactiv incolor pe care se rulează degetele. Degetele persoanei bănuite se rulează în aşa mod ca tuşul să se depună uniform pe toată suprafaţa lor.1.27) în procesul examinărilor dactiloscopice pot avea valoare identificatoare şi alte elemente ale reliefului suprafeţei palmare. inclusiv liniile flexorice. ele trebuie comunicate organului care a dispus efectuarea expertizei într-un act scris. 23) Desenele papilare în laţ sunt cele mai frecvent întâlnite. (7) argumentaţi prin ce activitate procesuală organul de urmărire pcmilfi va depăşi incomplecitatea şi neclaritatea raportului de expertiză. — butoniera papilară — element format prin dedublare de linie in formă alungită. Amprentarea persoanelor suspecte se efectuează cu ajutorul mijloacelor prezente în trusele criminalistice în felul următor: pe o placă de sticlă sau de masă plastică cu ajutorul ruloului de cauciuc se întinde un strat subţire de tuş tipografic. — fragmentul liniei papilare — linie cu dimensiuni liniare mici. — anastomoza papilară — fragment mic de linie care uneşte In formă. expertului i se solicită stabilirea dacă urmele ridicate de la faţa locului conţin suficiente elemente de identificare. — contopirea liniei papilare sau asamblarea. Se disting vădit desene simple In laţ. Tactica dispunerii şi efectuării expertizei suplimentare şi a contraexpertizei Pentru ca faptele şi împrejurările de fapt stabilite în urma examinării de specialitate să se încadreze în sistemul materialului probatoriu existent într-o cauză penală. Crestele zonei periferice şi cele bazale se intersectează pe partea opusă a direcţiei braţelor crestelor zonei centrale. (fig. — cârligul papilar — fragment mic de linie ataşat la linia mai mare. după ce pe degete se apasă hârtia. — ramificarea liniei papilare sau dedublarea vădită a liniei. (fig. în care braţele laţurilor se concentrează în centru şi curbe. în literatura de specialitate se recomandă metoda Chimică de ampren-tare. Expertiza repetată şi cea suplimentară 2.flexoral. Amprentarea cadavrelor se efectuează prin aceeaşi modalitate cu unica deosebire că degetele nu se rulează» aceasta fiind imposibilă. de pod alte două linii. Eficienţa expertizei dactiloscopice In mare măsură e in funcţie de calitatea materialelor de comparaţie. oval. porii. 36 . liniile albe.

că la efectuarea expertizei s-au folosit cele mai actuale realizări ale ştiinţei în domeniul respectiv. 170 al CPP: desluşirea semnificaţiei lucrărilor desfăşurate cu prilejul efectuării expertizei şi a înţelesului raportului prezentat. adică nu conţine răspunsuri exhaustive la întrebările formulate în actul prin care s-a dispus efectuarea expertizei. iar faptele şi împrejurările de fapt ce constituie fondul raportului de expertiză au fost stabilite în ordinea prevăzută în legislaţia procesual-penală în vigoare. Pe lângă aspectul ştiinţific şi metodologic. cât şi aspectele noi. pe această cale nu se poate cere expertului completarea raportului şi nici efectuarea unor noi examinări.65 CPP) prevede efectuarea unei expertize repetate de către un alt specialist sau de o comisie de specialişti.de a întregi raportul de expertiză . Dacă în urma aprecierii rezultatelor expertizei se constată neclarităţi privind maniera în care s-au desfăşurat anumite operaţii de examinare. odată depus organului judiciar. 170 CPP). Obiectul expertizei suplimentare îl constituie întrebările la care în cadrul expertizei iniţiale nu s-a răspuns sau s-a dat un răspuns incomplet.a. De exemplu. Împrejurările care pot trezi îndoieli referitor la veridicitatea faptelor enunţate în raportul de expertiză sunt dintre cele mai diverse. competenţa şi necointeresarea specialistului în cauză. în vederea completării raportului de expertiză. iar modul de redactare a raportului de expertiză. Constatările suplimentare făcute. adică dacă concluziile la care acesta a ajuns reprezintă fapte ce ţin de obiectul probaţiunii într-o anumită cauză penală. Expertiza suplimentară poate fi efectuată numai de acelaşi expert. pe calcule matematice. a raportului de expertiză în întregime. raportul de expertiză. organul de anchetă nu de puţine ori constată că raportul de expertiză este incomplet. condiţiilor în care el a activat. ce constituie obiectul examinării de specialitate. contrar semnificaţiei atribuite acestui gen de expertiză în lege . determinarea pertinenţei şi admisibilităţii faptelor constatate de expert în baza cunoştinţelor sale speciale. Acestea pot viza. pot fi examinate şi unele materiale suplimentare. se va verifica cum se respectă dispoziţiile legale ce reglementează dispunerea şi efectuarea expertizei.se susţine că obiectul expertizei suplimentare cuprinde atât întrebările. necunoscute în momentul în care s-a dispus efectuarea expertizei. deşi. comisia de experţi. în practică. şi rezultatele expertizei sunt întemeiate pe realizările unui domeniu îngust al ştiinţei. Necesitatea unor lămuriri suplimentare apare. însărcinaţi cu efectuarea expertizei repetate. organul de anchetă procedează la utilizarea acestui important mijloc de probă în procesul de probaţiune. vinovăţia sau nevinovăţia făptuitorului. care urmează a fi apreciate complementar. probe. pot cere completarea materialului iniţial de comparaţie cu noi obiecte. în cazul cercetării unui accident de circulaţie.1 Obiectul ascultării expertului este în mod expres formulat în art. înainte de toate. 37 . Audierea expertului se realizează prin adresare de întrebări şi ascultarea răspunsurilor. de obicei.65 CPP) prevede efectuarea unei expertize suplimentare sau audierea expertului (art. la care expertul trebuia să răspundă. ca urmare. documentelor) descoperite după efectuarea expertizei. expertul. dacă expertul operează în raportul de expertiză cu categorii ştiinţifice mai puţin accesibile nespecialiştilor. dispune efectuarea unei expertize repetate din momentul în care se află în posesia unor date ce pun la îndoială pregătirea profesională a expertului sau denotă existenţa anumitor raporturi de legătură a acestuia cu fapta sau cu persoanele participante la proces. Se vor cerceta problemele (în întregime sau parţial) care au făcut obiectul examinărilor executate cu ocazia primei expertize. precizarea şi demonstrarea motivaţiei apelării la metodele şi mijloacele tehnice utilizate. victimei şi a altor persoane implicate. Prin urmare. după cum se ştie. fără a fi demonstrate. Conformându-se acestei concepţii. anchetatorul poate respinge rezultatele expertizei autorutiere primare şi cere repetarea acesteia de către alţi specialişti. legea în vigoare (art. în unele situaţii. vor fi expuse într-un raport suplimentar de expertiză. la fel ca şi alte probe administrate în cauză. Astfel. iar concluziile făcute corespund probelor existente în cauză. 55 CPP) ca mijloc de probă. se afirmă sau infirmă declarativ. în cazul în care se constată că raportul de expertiză este neîntemeiat sau concluziile trase suscită dubii. Neîntemeiat se va considera raportul de expertiză în care faptele. se va supune unei examinări critice în vederea determinării veridicităţii faptelor stabilite de către expert. bănuitului. limbajul folosit la formularea concluziilor impun precizări fără de care nu se poate stabili înţelesul exact al examinării de specialitate.Aceasta se va înfăptui doar printr-un studiu suplimentar al materialelor examinate iniţial. unii practicieni cer examinarea suplimentară a obiectelor (urmelor. în literatura şi practica de specialitate. legea (art. la cererea organului judiciar (anchetatorului sau instanţei judecătoreşti). Dacă în urma activităţii de apreciere şi verificare se constată că raportul de expertiză nu conţine deficienţe. formule ş. dar la care nu a răspuns sau a dat un răspuns incomplet. Prin urmare. modele. a concluziilor lui. pe motive că specialistul însărcinat cu exercitarea lucrării a procedat la contacte directe cu una din persoanele responsabile în cauză.Prevăzut în lege (art. Temeinicia raportului de expertiză depinde de argumentarea motivelor care au condus la formularea anumitor concluzii. Organul de anchetă poate manifesta neîncredere faţă de rezultatele expertizei şi. în cazul unei expertize de identificare. Aprecierea raportului de expertiză presupune. La raportul de expertiză se va apela în cadrul interogatoriului desfăşurat cu ocazia ascultării învinuitului. raportul de expertiză nu reprezintă o forţă probantă deosebită şi nici prioritară. precizării valorii lor probante. Aceasta implică verificări ale competenţei expertului. precum şi pentru a argumenta deciziile privind existenţa sau inexistenţa faptei. se dispune ascultarea expertului. el putând servi la soluţionarea cauzei numai în măsura în care organul judiciar se va convinge de temeinicia şi exactitatea concluziilor la care s-a ajuns în urma examinărilor efectuate.

38 . — deteriorările elementelor de protecţie şi ale celor litografice. în special a semnăturilor. El poate avea diverse forme. sulfit de sodiu. impresiunilor instrumentelor de autentificare (ştampilelor) şi schimbarea fotografiilor 1. falsul în documente figurează sub două aspecte: intelectual şi material. în criminalistică elementele caracteristice ale corodării de text sunt următoarele: — zonele mate prezente pe suprafaţa documentului în locurile intervenţiei chimicalelor. Pot fi deteriorate de asemenea elementele de protecţie şi cele tipografice. 2) scămoşarea hârtiei. cauza contradicţiei şi numai dacă va constata împrejurări de natură să justifice presupunerea că concluzia expertului este greşită. adăugire sau refacere de text şi contrafacerea rechizitelor în documentele preexistente. până la pătrunderea pe partea opusă a documentului. finanţelor şi activităţii bancare. elasticitatea. în funcţie de modul in care s-a operat.) înlăturarea prin ştergere. provocată de constatarea unor deficienţe de redactare. La această categorie de fals se referă bonurile de livrare fictivă a unor bunuri materiale. — urmele de presiune. precum şi unele semne grafice învecinate. 3) lipsa luciului în zona deteriorată prin ştergere. Organul de anchetă trebuie să determine. printr-o activitate suplimentară de verificare. dacă documentul are atare elemente. Nu poate contribui la formarea convingerii organului judiciar raportul de expertiză alcătuit numai din teze şi dacă conţine concluzii contradictorii. — petele galbene prezente pe hârtia albă şi albicioase pe hârtia color. ele prezentând elemente caracteristice ale falsului. culoarea. 4) vătămarea elementelor de protecţie şi ale celor tipografice. natricaustic. alte acte prin care se atestă fapte neadevărate. Acestea sunt: 1) subţierea hârtiei în locul răzuirii sau radierii.2(5) Specificaţi formele falsului prin înlăturare de text. substanţele chimice acţionează concomitent şi asupra suportului. deoarece este însoţită de acţiuni mecanice asupra suportului. In unele cazuri se constată anumite necoincidenţe între concluziile raportului de expertiză şi alte probe existente în cauză. în criminalistică. Falsul prin înlăturarea chimică de text se realizează prin corodarea sau decolorarea scrisului cu substanţe chimice (acid citric. înlăturarea mecanică constă în ştergerea parţială sau totală a scrisului prin răzuire sau radiere cu diferite obiecte (lamă. dar şi în profunzimea hârtiei. redat într-o formă îngrijită. adesea fabricate fictiv de către persoanele cu atribuţii de serviciu la agenţii economici de stat. înlăturarea de text este una din modalităţile frecvent aplicate la falsificarea actelor scrise. acestuia îi va fi caracteristic: deosebirea coloranţilor folosiţi şi difuzia cer-nelurilor în părţile laterale ale scrisului. Stabilirea falsului intelectual reclamă efectuarea unei complexe activităţi de cercetare criminalistică. — resturile textului înlăturat In cazul corodării incomplete a scrisului. Conţinutul raportului de expertiză trebuie să fie bine determinat.1 (1) Definiţi naţiunea do fals în documente. radieră etc. TEST 7 Subiectul I. Falsul In documente 1. starea dislocată a particulelor de hârtie. In principiu. arc. nu de puţine ori bazată şi pe concursul specialiştilor în alte domenii (contabilităţii. economiei şi comerţului. Falsul material constă în modificarea conţinutului iniţial al documentelor preexistente. această discordanţă încă nu constituie un temei pentru înlăturarea raportului de expertiză. O variantă aparte de fals prin înlăturarea textului o constituie acoperirea scrisului sau a unor semne grafice prin haşurare sau prin pete de cerneală. urme ale ştergerii. soluţie de var etc). hârtia îşi pierde luciul. va dispune efectuarea unei expertize repetate. 5) afectarea elementelor grafice învecinate. create de instrumentul cu care s-a scris textul înlăturat. produce un şir de modificări fizice ale hârtiei. — fisurile de suprafaţă prezente pe sectoarele influenţate de chimicale.îndoiala organului de anchetă cu privire la temeinicia concluziilor raportului de expertiză poate fi. deosebim înlăturarea mecanică şi chimică. de asemenea. actele privind alterarea mărfurilor. cele mai frecvente fiind modificarea conţinutului iniţial al documentului prin înlăturare. In cazul când pe suprafaţa afectată prin ştergere s-a depus un nou text. 6) prezenţa unor resturi de coloranţi din textul înlăturat. — decolorarea parţială a unor semne grafice învecinate. tehnologiei de producţie industrială sau agrară). tuş sau alţi coloranţi. Decolorând textul scris. apă oxigenată. Falsul intelectual constă în atestarea faptelor sau împrejurărilor într-un act scris ce nu corespund realităţii.

ce constituie obiectul expertizei. prezentând un raport de expertiză cu concluzii asupra problemelor înaintate de către organul de urmărire penală. impresiunilor instrumentelor de autentificare (ştampilelor) şi schimbarea fotografiilor. nu pot fi constatate decât în baza examinării 39 .3. . în componenţa comisiei de experţi pot fi incluşi experţii invitaţi de ele. Expertlza complexă 2. efectuate de către un specialist dintr-un anumit domeniu de activitate ori de câte ori organul de cercetare penală constată că pentru stabilirea anumitor fapte sau împrejurări de fapt sunt necesare cunoştinţe speciale. în baza rezultatelor obţinute făcându-se concluzie unică. Experţii se consultă între ei şi. dacă problemele ce urmează a fi clarificate pot influenţa în mod direct soluţionarea cauzei. întocmesc un raport unic. El poate avea diverse forme. expertizele judiciare se subdivid în: simple. s-au delimitat două situaţii. în acest caz specialistul de sine stătător examinează materialele puse la dispoziţia sa. la falsificarea documentelor se folosesc multiple procedee. După cum se va vedea în continuare. finanţelor şi activităţii bancare. tehnologiei de producţie industrială sau agrară).efectuate de o comisie . pe care ei toţi îl semnează. conducătorul ei este în drept să organizeze efectuarea expertizei în mod colegial.complexă. ajungînd la o opinie comună. (7) Numiţi genurile expertizei judiciare care se impun în mod necesar în . Expertiza de comisie (1) Expertizele complicate şi contraexpertizele se efectuează de o comisie din cîţiva experţi de acelaşi profil. fiecare dintre ei prezintă raport separat cu privire la toate întrebările sau numai cu privire la acele întrebări pe marginea cărora există dezacord. După modul de organizare şi efectuare. (5) Specificaţi elementele distincte ale expertizei complexe şi a celei efectuate in comisie. le ridică efectuarea expertizei complexe 2. mai efective s-au dovedit a fi metoda fotografiei separatoare de culori..Examinarea acestei categorii de fals are ca scop reconstituirea textului înlăturat. dar şi unele expertize primare. de exemplu. în limitele competenţei lor.1 Pornind de la problemele procesual-organizatorice.situaţii! cercetării unei infracţiuni de omor urmată de dezmembrarea cadavrului. Printre metodele aplicate. constatarea acestuia realizându-se în cadrul expertizei tehnice a documentelor. experţii. Dacă expertiza este pusă în sarcina instituţiei de expertiză. se dispune expertiza complexă. adăugire sau refacere de text şi contrafacerea rechizitelor în documentele preexistente.2. alte acte prin care se atestă fapte neadevărate. medico-legală pentru a stabili cauza aşa-numitor erori medicale cu consecinţe grave ş. materiale şi mijloace tehnice. Falsul material constă în modificarea conţinutului iniţial al documentelor preexistente. cooperează specialişti din domenii diferite. în special a semnăturilor. Expertiza complexă (1) În cazul în care constatarea vreunei circumstanţe ce poate avea importanţă probatorie în cauza penală este posibilă numai în urma efectuării unor investigaţii în diferite domenii. pe care. (3) Expertul nu are dreptul să semneze acea parte a raportului de expertiză complexă ce nu ţine de competenţa sa.1. 2. (3) Conceptul criminalistice al expertizei complexe. în literatura şi practica de specialitate. Stabilirea falsului intelectual reclamă efectuarea unei complexe activităţi de cercetare criminalistică. Falsul intelectual constă în atestarea faptelor sau împrejurărilor într-un act scris ce nu corespund realităţii.un colegiu de specialişti dintr-un anumit domeniu. Subiectul II. se înfăptuiesc expertizele repetate. cercetarea prealabilă a documentelor-probe materiale duce doar la suspiciuni de fals. 1 . examinarea în lumină filtrată şi în radiaţii invizibile. . care justifică dispunerea acestui gen de expertiză: a) în cazul în care faptele şi împrejurările de fapt. la care îşi dau concursul.a. (2) În baza totalităţii datelor constatate în cadrul expertizei complexe. cele mai frecvente fiind modificarea conţinutului iniţial al documentului prin înlăturare. (2) Cerinţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată ca expertiza să fie efectuată de o comisie de experţi este obligatorie pentru şeful instituţiei de expertiză. CPP art. Dacă între experţi există dezacord. Astfel. economiei şi comerţului. La cererea părţilor. La această expertiză împrejurările cauzei sau mijloacele materiale de probă se supun unei examinări multidisciplinare. La această categorie de fals se referă bonurile de livrare fictivă a unor bunuri materiale. adesea fabricate fictiv de către persoanele cu atribuţii de serviciu la agenţii economici de stat. formulează concluzii despre circumstanţele pentru constatarea cărora a fost dispusă expertiza.3(7) Determinaţi elementele de asemare şi deosebire a falsului material şi intelectual in notele scrise. actele privind alterarea mărfurilor. 2. Articolul 147. în marea majoritate a cazurilor. ceea ce face dificilă descoperirea falsului de către organul judiciar. de obicei. expertiza psihiatrică pentru a determina responsabilitatea autorului faptei penale. nu de puţine ori bazată şi pe concursul specialiştilor în alte domenii (contabilităţii. 147 Articolul 146. 146.

majoritatea omuciderilor. vor fi respinse fără a proceda la formalităţi procesuale.a. 2. se impune de necesitatea corelării mijloacelor şi metodelor de lucru ale structurilor menţionate. Dimpotrivă. în cazurile în care ancheta penală este obligatorie. Principiul superiorităţii anchetatorului în organizarea şi direcţionarea activităţii organelor de investigare operativă încadrate în echipa de cercetare. 40 . în mod autonom sau cu participarea organului respectiv. Sarcinile organului de investigare operativă trebuie să fie riguros delimitate.balistică şi chimică sau balistică şi fizico-chimică la cercetarea muniţiilor. poziţia acesteia în momentul accidentului. . solicitându-le doar ajutorul necesar pentru menţinerea ordinii pe parcursul cercetării la faţa locului. modului în care au fost aplicate obiectele cu care a activat agresorul. percheziţiei. după cum sunt de obicei. astfel ca el să-şi poată realiza pe deplin potenţialul profesional. 3. considerate de anchetator inutile sau contradictorii faptelor stabilite prin mijloace procesuale. anchetatorul coordonează activitatea participanţilor la proces şi apreciază rezultatele activităţii lor. în cazurile infracţiunilor evidente. 4. Principiul independenţei organului de investigare operativă de a alege metodele şi mijloacele de realizare a sarcinilor ce ţin de competenţa sa. când s-a activat deschis. efectuează acţiuni de căutare. Subiectul III. săvârşite în mod tainic. Practica unităţilor de expertiză demonstrează că organele de urmărire penală de cele mai multe ori apelează la următoarele genuri de expertiză complexă: . reţinerea făptuitorului şi. în situaţia în care împrejurările cauzei pot fi lesne stabilite prin efectuarea unui complex de expertize simple). întreprinde măsuri pentru descoperirea şi fixarea probelor. cu serviciile operative ale Ministerelor de Interne şi Securităţii Naţionale. la cercetarea infracţiunilor grave. adică de a activa în comun la descoperirea şi cercetarea infracţiunilor. conjugării competenţelor cu care acestea sunt dotate. Interacţiunea anchetatorului cu organele de investigare operativă are la bază următoarele principii: 1. Anchetatorul. el însă nu poate decide asupra procedeelor specifice la care va apela organul de investigare operativă. obţinerea modelelor de comparaţie necesare pentru efectuarea expertizei.datelor ce ţin de diferite domenii de activitate. va contura problemele ce pot fi rezolvate pe cale operativă. reconstituirii.medico-legală şi chimică sau biochimică care asigură stabilirea împrejurărilor şi substanţelor care au provocat intoxicaţii în masă.1. cum ar fi ascultarea unor martori. Principiul organizării judicioase a interacţiunii. ca o formă specifică de interacţiune. natura urmelor şi a leziunilor corporale. violurilor. probele fiind la suprafaţă. ridicarea de obiecte şi documente. Având întreaga responsabilitate cu privire la cercetarea faptei.medico-legală şi criminalistică în vederea stabilirii naturii urmelor. b) dacă efectuarea expertizei simple poate duce la modificarea obiectelor de studiu în măsură să facă imposibilă examinarea lor de către specialişti din alte domenii. direcţiei şi succesiunii împuşcăturilor. Principiul legalităţii. Datele obţinute pe cale extraprocesuală. punerea la curent a învinuitului cu materialele cauzei ş. organul de investigare operativă. (3) Conceptul de corelare a activităţii organelor de urmărire penală. Corelarea activităţii ofiţerului de urmărire penală cu colaboratorii serviciilor operative la cercetarea infracţiunilor. La solicitarea anchetatorului organul de investigare operativă este obligat să-şi dea concursul la efectuarea activităţilor de urmărire penală şi prin participarea sa activă să asigure eficienţa acestora. care presupune ca activitatea în comun să fie planificată aparte sau prevăzută în mod concret în planul de cercetare a cauzei. anchetatorul apelează la organele de poliţie. . Nu poate fi acceptată practica încadrării lucrătorilor operativi în echipa de cercetare doar pentru a pune pe seama lor efectuarea unor activităţi procedurale de importanţă redusă.medico-legală şi autorutieră pentru a determina mijlocul de transport care a lovit sau a călcat victima. 3. Colaborarea acestor organe. din însărcinarea anchetatorului. (Se interzice dispunerea unei expertize complexe. de conlucrare a anchetatorului cu serviciile operative sunt în funcţie de natura şi caracterul faptei în curs de cercetare. la determinarea falsului prin adăugire şi refacere de text etc. Una din condiţiile indispensabile descoperirii la timp şi cercetării sub toate aspectele a faptelor penale rezidă în organizarea unei colaborări fructuoase a organelor de anchetă cu alte structuri statale învestite prin lege să contribuie la combaterea infracţiunilor. . Formele de interacţiune. 3.2. . materialelor explozive şi a armelor de foc aplicate la comiterea anumitor infracţiuni.tehnică a documentelor şi chimică pentru stabilirea modului şi a materialelor folosite la corodarea textului documentului. care prevede ca activitatea în comun a acestor organe să se desfăşoare în conformitate cu prevederile legislaţiei procesual-penale în vigoare. efectuării altor activităţi de urmărire penală. în special. (5) Descrieţi principiile şi formele de interacţiune a ofiţerului de urmărire penală cu colaboratorii serviciului operativ.

dacă există cadavre. sustragerilor din patrimoniul social.n cauza respectivă. ca o formă specifică de interacţiune. Cu realizarea de activităţi procedurale. cum ar fi. Organul operativ acordă anchetatorului ajutor în vederea creării condiţiilor optime desenării activităţii respective sau participă nemijlocit la efectuarea ei. se impune de necesitatea corelării mijloacelor şi metodelor de lucru ale structurilor menţionate. percheziţia. stabilesc. conjugării competenţelor cu care acestea sunt dotate. conlucrarea cu organele operative ia cu totul altă amploare şi nu poate fi ignorată decât în detrimentul aflării adevărului. acestea fiind de competenţa anchetatorului. fireşte. obţinerii datelor necesare pentru urmărirea şi reţinerea făptuitorilor pe "urmele calde" ale infracţiunii. este întotdeauna oportună. precum şi anumite date caracteristice (fizice. acţiuni de cercetare a martorilor oculari. ascultarea învinuitului şi a martorilor. că însărcinarea organelor operative cu investigaţii ce ţin de competenţa lor. ridicarea de obiecte amplasate în locuri diferite ş. medicul legist. forţelor şi inteligenţei de specialitate de care dispun cele două organe. Menţionăm. Lucrătorii operativi întreprind. La rândul lor. ascultarea unui grup de martori. organul de investigare operativă poate fi însărcinat doar în anumite cazuri. prezentarea spre recunoaştere ş. 4) Activitatea corelată a anchetatorului şi a organului de investigare operativă asupra cauzelor. locul de pătrundere şi retragere a făptuitorului de la faţa locului. de obicei. Colaborarea acestor organe. tâlhăriilor. însărcinat cu această activitate. specialistul poate prezenta informaţii privind modul de operare. inclusiv a martorilor oculari şi a mijloacelor materiale de probă ascunse etc. 38 CPP) obligă organul operativ să întreprindă măsurile cerute. aplicării pe scară largă a datelor din cartotecile de evidenţă criminalistică şi informare operativă. stabilirea diverselor surse de informaţii probante. în baza declaraţiilor acestora.a. furturilor. în această ordine de idei. spre exemplu. Urmează căutarea infractorului după un plan întocmit în comun de anchetator şi colaboratorul serviciului operativ. cum ar fi percheziţia. care. a căror cercetare a fost suspendată motivul fund nestabilirea făptuitorului sau a locului aflării acestuia Suspendarea urmăriri. reţinerea făptuitorilor în flagrant delict. anchetatorul precizează componenţa echipei de cercetare. toate acestea pentru a fi folosite la organizarea lucrărilor de căutare a făptuitorului pe "urmele calde" ale infracţiunii. descoperirii şi fixării mijloacelor materiale de probă. Cele mai frecvent utilizate forme de conlucrare a anchetatorilor cu organele de investigare operativă sunt: 1) Deplasarea în comun la locul săvârşirii faptelor grave în vederea cercetării lui complete şi sub toate aspectele. 3) Antrenarea colaboratorilor serviciilor operative pentru a-şi da concursul la efectuarea unor activităţi de urmărire penală dificile sau cu un grad înalt de complexitate. Întrunirea mijloacelor. în cazurile necesare. Posibilităţile organelor operative au crescut esenţial datorită desăvârşirii bazei legale şi materiale a activităţii respective.a. 2) Atribuirea organului de investigare operativă cu efectuarea unor operaţiuni şi activităţi de urmărire penală în vederea stabilirii anumitor împrejurări ale infracţiunii avute în cercetare. include unul sau mai mulţi lucrători operativi. efectuarea concomitentă a percheziţiilor (percheziţii în grup). semnalmentele făptuitorilor. profesionale) ale lui.3. (7) Selectaţi activităţile de urmărire penală la efectuarea cărora are loc conjugarea posibilităţilor organelor de urmărire penală cu cele operative. chinologul cu câinele dresat şi. O dată sesizat asupra unei atare infracţiuni.a. mijloacele şi instrumentele folosite. cercetarea locului faptei şi a împrejurimilor acestuia. Anchetatorii sunt învestiţi să desfăşoare diverse activităţi procedurale. Legea (art. 3.) în vederea determinării pe baze de probe a faptei şi a autorului acesteia. organele autorizate cu funcţii operative dispun de mijloace şi forţe care fac posibilă supravegherea activă a persoanelor susceptibile de a comite infracţiuni. reţinerea ş. dar nu specifică situaţiile în care se poate apela la această formă de conlucrare şi nici activităţile procedurale cu a căror efectuare el poate fi însărcinat. la faţa locului. oarecum autonome pe plan funcţional şi administrativ. Această formă de conlucrare a anchetatorului cu serviciile operative poate continua şi după stabilirea făptuitorului. în urma cercetării în prealabil a urmelor şi a mijloacelor materiale de probă. direcţia şi modul de retragere a lor de la locul faptei. în consecinţă. capacitatea de a combate fenomenul infracţional. 41 . specialistul criminalist. este în măsură să ridice esenţial randamentul activităţii lor şi. (cercetarea la faţa locului. adică de a activa în comun la descoperirea şi cercetarea infracţiunilor. prezentarea spre recunoaştere după caracteristicile funcţional-dinamice. chiar până la soluţionarea definitivă a cauzei.luărilor şi dărilor de mită. penale nu înseamnă încetarea tuturor activităţilor .

Ultimele. după cum mărturisesc scripturile religioase şi laice vechi. Crestele zonei periferice şi cele bazale se intersectează pe partea opusă a direcţiei braţelor crestelor zonei entrale. Spre deosebire de acestea.TEST 8 Subiectul I. Crestele zonei centrale işi iau Începutul de la o latură a falangetei şi. dimpotrivă. curbându-se in centrul ei. conform datelor publicate. forma şi direcţia acestora. Urmele de mâini. în orice zonă s-ar găsi un desen papilar. Practica demonstrează că urmele formate de celelalte zone ale palmei in raport cu cele ale falangetelor se Întâlnesc rar şi. Prima este regiunea digitală cu zonele falangei. constituind peste 60% din totalitatea desenelor papilare.(5) Descrieţi proprietăţile şi tipurile desenelor papilare. revin spre aceeaşi latură. In ele se disting lesne trei curente de creste papilare. urmele de mâini au fost recunoscute în justiţia penală cu mult mai târziu. formând o figură triunghiulară. iată de ce clasificarea desenelor papilare in criminalistică se face pe baza desenelor zonei falangetelor. la rândul lor. Primele au curbura crestelor lină. abordând această problemă. formând zonele respective: centrala. Se disting vădit desene simple In laţ. în literatura de specialitate se aduc argumente convingătoare precum că in China. cât şi volumului caracteristicilor de structură. primele acte de identificare a infractorilor pe baza urmelor de mâini descoperite la locul faptei. atingând partea centrală a acesteia. care. fiind reflectat într-o urmă de mâini. oferă un material informativ relativ redus. după aspectul general asemănător literei greceşti delta Desenele papilare in laţ variază în funcţie de numărul crestelor cuprinse de cele trei curente. bazat pe investigaţii ştiinţifice. Deşi. însuşi faptul cunoaşterii urmelor de mâini din timpuri imemoriale rămâne incontestabil . prin şanţurile flexorice se subîmpart fiecare în câte trei zone. Desenele papilare în laţ sunt cele mai frecvent întâlnite.2. In acest tip de desene. Pe suprafaţa palmei mâinilor deosebim două regiuni anatomice cu desene papilare. a doua. spirală. Crestele zonei periferice in formă de arc cu braţele pe ambele părţi laterale ale falangetei. cu zonele digito-palmară. au avut loc la finele secolului trecut. După opinia acceptată de mai mulţi cercetători in acest domeniu.formând respectiv două delte 42 .(3) Definiţi noţiunea şi importanţa criminalistică a urmelor de mâini. Desenele papilare in laţ au o structură mai complicata. în care laţurile zonei centrale au o formă încovoiată. la desenele în cerc crestele zonei entrale se prezintă în formă de cerc. tenară şi hipotenară. falanginei şi falangetei. Japonia. La etapa actuală se cunosc trei tipuri de desene papilare: In arc. formând o figură in formă de laţ. Şi totuşi o însemnătate vădit majorată au desenele de pe suprafaţa falangetelor. marele savant francez Edmond Locard a apreciat prezenţa amprentelor digitale pe documentele antice ca fenomen cu conţinut mistic şi nicidecum juridic. S-au expus afirmaţii potrivit cărora acestea ar fi fost folosite ca mijloc de certificare a documentelor. pleacă spre latura opusă. 1. numită delta.1. Desenele papilare In cerc ca şi cele în laţ sunt formate din trei curente de creste. inclusiv a celor cu caracter juridic. s-a constituit o ramură specială a criminalisticii. ca regală. Ca mijloc de probă. avănd in centru una sau mai multe creste in poziţie verticala. Aceasta se datoreşte atât frecvenţei lor la locul faptei. constituind. Desenele papilare In arc sunt formate dintr-un singur curent de creste papilare care işi iau Începutul de la o latură a falangetei şi. India şi alte ţări din Orient urmele de mâini erau cunoscute deja la începutul mileniului. cunoscută astăzi sub denumirea de dactiloscopie. Crestele papilare bazale sunt plasate paralel şanţului flexoral. Desenele in arc sunt simple şi in şatră. Închizând zona centrală din partea de jos. până la 6% din totalitatea desenelor papilare. In baza marilor realizări în domeniul medicinei şi antropologiei. periferică sau marginală şi bazală. au fost cunoscute in unele ţări încă din antichitate. oval. crestele zonei periferice şi a celei bazale se intersectează pe ambele părţi aterale ale desenului (o particularitate distinctivă a acestui tip de desene). care se reflectă în urme. Desenele in arc sunt mai puţin frecvente. poate avea valoare identificatoare. uşor descrescând de la vârful degetului spre baza falangetei. sub aspect general de rachetă. tn laţ şi In cerc. acoperă zona centrală a desenului papilar din partea de sus şi din cele două părţi laterale. se prezintă prin curbura bruscă. începutul secolului curent. în care braţele laţurilor se concentrează în centru şi curbe. Cercetarea criminalistică a urmelor de mâini 1. cea palmară.

un dispozitiv special de lumină concentrată sau de radiaţii ultraviolete. — oxidul de zinc. de masă plastică. formând urme-amprente. ridicării şi interpretării urmelor pentru stabilirea împrejurărilor In care s-a comis fapta. practic poate fi folosit la evidenţierea urmelor latente de pe orice suprafeţe. sânge. de asemenea de culoare albă. cât şi cele create prin depuneri de coloranţi se ridică. mazut) şi de suprafaţă greu sesizabile sau invizibile create prin stratificarea secreţiei de transpiraţie1. prin existenţa permanentă pe suprafaţa palmară a sudorii — substanţa-bază a acestui gen de urme. lemn polizat. Aceasta se explică. după înlăturarea surplusurilor de pe suport. decalată). se aşterne fin şi uniform pe suprafaţa palmară. Fiind în acest mod descoperite. datorită prezenţei unor săruri anorganice din componenţa sa. examinarea acestora de către experţii criminalişti In scopul identificării făptuitorului şi stabilirea altor circumstanţe ale faptei săvârşite. iar urmele devin vizibile. o lanternă de buzunar. în acest mod. evidenţiază urmele. — oxidul de cupru. sudoarea este incoloră. pe de o parte. Cercetarea urmelor de mâini Prin cercetarea urmelor de mâini in criminalistică se subînţelege. săpun. După aceasta se procedează la examinarea fiecărui obiect depistat in parte. Se utilizează cu succes la evidenţierea urmelor latente de pe sticlă. Urmele de adâncime. Ca sursă de lumină pot fi folosite o lampă electrică. urmele apar pe deplin sesizabile. prin reconstituirea mintală a împrejurărilor locului faptei. praf de culoare cafeniu-întunecată. Descoperirea urmelor de adâncime.(7) Decideţi asupra posibilităţilor expertizei dactiloscopice şi a materialelor ce trebuie puse la dispoziţia expertului. suprafaţa suportului va fi prelucrată prin mişcările fine ale pensulei. praful. carton. masă plastică. totalitatea formelor de activitate a organelor justiţiei penale efectuate In vederea descoperirii. Dat fiind acest fapt. Obiectele presupuse ca purtătoare de urme se trec printr-o sursă de lumină (sau invers. Laşco. Se foloseşte la evidenţierea urmelor latente pe obiectele din sticlă în culori. metal şlefuit) şi invizibile pe suprafeţe absorbante (hârtie. Relevarea urmelor de mâini dificil sesizabile de pe suprafeţele menţionate anterior se obţine cu succes prin contrastarea lor. în situaţia. Datorită nivelului diferit de absorbţie la lumină a secreţiei papilare şi a suportului. un praf de culoare albă. Descoperirea lor impune aplicarea metodelor şi mijloacelor de evidenţiere. organul de urmărire penală va delimita obiectele cu care s-a acţionat manual pe parcursul săvârşirii faptei. sursa de lumină se îndreaptă asupra obiectului). praf de culoare neagră. precum şi a celor create prin depuneri de coloranţi se obţine prin cercetarea vizuală a obiectelor pe care s-au format urme.3. Dintre cele mai frecvent folosite prafuri menţionăm: — praful de aluminiu (argentorat) de culoare albă-strălucitoare cu o putere mare de aderare la urmele sudoripare. 43 . în care de la locul săvârşirii a unui furt prin pătrundere au fost ridicate trei amprente digitale şi există informaţii. funingine. obiecte de mobilă. atribuie urmelor o relativă stabilitate. ceară. cretă. piele. Tratarea cu praf se efectuează prin pulverizarea cu un pulverizator din masă plastică cu care se acţionează prin apăsare pe părţile lui laterale sau prin depunere de praf pe suprafaţa purtătoare de urme cu ajutorul pensulei fine (Fleiţ). fixării. pe de altă parte. Evidenţierea lor se realizează prin două metode: de prăfuire şi chimică. masă plastică de culoare întunecată. surplusurile de prafuri se înlătură. În funcţie de natura acestor obiecte. ceramică. care dă rezultate eficiente in evidenţierea urmelor latente pe hârtie. — grafitul. In contextul celor enunţate. sudoarea. furnir). se vor forma urme de adâncime pe corpuri plastice (plas-tilină. textile. în practică sunt cunoscute nenumărate cazuri de cercetare criminalistică a urmelor menţionate create într-un răstimp îndepărtat. Aderând la materia-bază a urmei. fiind lipsită de corpuri dure. ce permit a bănuii că infracţiunea a fost săvârşită de către cet. După cum demonstrează practica judiciară. de luni şi luni de zile. cele mai frecvente şi mai valoroase în plan criminalistic sunt urmele de mâini create prin transpiraţie. materiale polimerice. Pe de altă parte. numită din motivul dat şi secreţie papilară. Indiferent de natura lor. In rândul al doilea. Metoda de prăfuire constă în tratarea cu prafuri în contrast de culoare a suprafeţelor purtătoare de urme. în primul rând. descoperirea urmelor de mâini presupune o căutare sistematică bazată pe folosirea intensă a diferitelor instrumente. urmele menţionate se examinează în raport cu altele create la faţa locului şi concomitent se fixează prin descrierea lor în procesul-verbal şi prin fotografiere. deoarece acestea în majoritatea cazurilor sunt de o persistenţă scăzută. în comun cu obiectai purtător. porţelan. de suprafaţă vizibile create prin stratificarea diferiţilor coloranţi (vopsea. Acest procedeu însă este insuficient în cazul urmelor invizibile.1. pentru a se prinde tot atât de uşor de suprafaţa obiectelor. cauciuc. — ceruza. asigurând redarea deplină şi exactă în urme a desenelor papilare. După depunerea unui strat relativ subţire de praf. cu aderenţa mărită. unt. urmele create prin transpiraţie sunt greu sesizabile pe suprafeţe dure (sticlă. tn primul rănd. care uşor se desprinde de piele. întreprinzându-se totodată măsuri de protejare. cu excepţia cazurilor câad acestea sunt intransportabile. care se foloseşte la evidenţierea urmelor latente pe obiectele de mobilă de culoare închisă. considerăm important să semnalăm de asemenea că secreţia papilară. Urmele de mâini sunt lăsate la faţa locului drept rezultat al contactului mâinilor cu diferite obiecte din câmpul infracţional. Rezultate vădite se obţin prin efectuarea cercetărilor într-o încăpere obscură.

In care se vor consemna prin descriere obiectele purtătoare de urme şi caracteristicile suprafeţei-suport. care fiind supuse acţiunii luminii se înnegresc1. prin acţiunile respective cu para de cauciuc. cele latente după relevarea lor. acestea se cer fixate pe pelicule adezive. precum şi faptul că pulverizatorul cu iod este Înaintat ca dispozitiv de descoperire a urmelor in componenţa tuturor truselor criminalistice de teren. trebuie menţionată metoda magnetică de relevare a urmelor latente. ceramică ş. secreţia de transpiraţie se va colora îînr-un orarij-deschis.a. unde se introduc cristale de iod. Dintre substanţele chimice cunoscute şi care se bucură de atenţia sporită a criminaliştilor menţionăm aburii de iod. re măsura evaporării iodului. Praful de ninhidrina dizolvat în acetonă (de 1%). procedeele şi materialele aplicate în scopul fixării. oferind rezultate pozitive indiferent de natura şi culoarea suprafeţei obiectului-suport. se spală cu apă distilată după ce se iluminează cu o sursă puternică de lumină artificială sau cu razele solare. praful de ceară roşie ş. invizibilă. Metodele de aplicare a fotografiei judiciare au fost expuse în compartimentul respectiv. sub aspect procedural. Urmele relevate cu ninhidrina sunt stabile. Metoda chimică se foloseşte. în literatura de specialitate sunt propagate şi alte substanţe ca. Principalul mijloc de fixare. Sub influenţa soluţiei menţionate. Pentru ca urmele de mâini să fie folosite la stabilirea adevărului. se pulverizează pe suprafaţa obiectului presupus ca purtător de urme latente. consta In tratarea suprafeţelor purtătoare de urme cu reactivi chimici care. în continuare obiectul se usucă obişnuit şi. montat într-un tub de masă plastică. Un aspect semnalat în contextul celor de mai sus constă în aceea că metodele descrise se folosesc atât în relevarea urmelor invizibile. în încheiere trebuie să semnalăm. îndeosebi a celor lăsate pe suprafaţa documentelor este ninhidrina. — Dacă pe un obiect s-au descoperit mai multe urme. numită în criminalistică «metoda pensulei magnetice». menită să furnizeze curent de aer. La extremitatea opusă tubul are un locaş in care se introduce vata de sticlă pentru reţinerea cristalelor. îl constituie procesulverbal. Cum s-a menţionat anterior. praf care se foloseşte la evidenţierea urmelor latente pe obiectele nichelate. ele se vor fotografia în ansamblu şi fiecare în parte. sau fixate pe cale fotografică. fie sub aspect informativ. este universala. se aderă praful care. a izotopilor radioactivi. Metoda chimică de relevare a urmelor latente» spre deosebire de cea de prâfuire. — Fotografia urmelor de mâini trebuie să redea cu posibilă claritate detaliile caracteristice ale desenului papilar. reamintim condiţiile principale de fotografiere. Vaporii de iod. cu ajutorul unei pensule fine sau tampon de vată se depune pe suprafaţa documentului după ce acesta se ţine la căldură (80°) in apropierea unui bec sau reşou electric. având in vedere accesibilitatea acestui procedeu. acesta fiind dezavantajul procedeului. genul urmelor descoperite. dacă. spre exemplu.a. fiind descoperite. 26) Se foloseşte praful de fier şi combinaţiile din praf de fier cu oxid de cupru. urma devine incoloră. Deci urmele evidenţiate prin folosirea aburilor de iod trebuie urgent întărite prin tratare cu praf de fier. Pe un element magnetic. 44 . obiecte din lemn ş. Fotografierea se face de la o distanţă mică (15—20 cm) prin ataşarea inelelor intermediare la obiectivul aparatului de fotografiat. Un tub de sticlă. în mod special. colorează amprenta papilară in măsura în care aceasta devine vizibila. aceasta fiind apreciată de practicieni ca acceptabilă şi dintre cele mai efective. acestea trebuiesc fixate şi ridicate din locul descoperirii lor. Această metodă. fiind trecut pe suprafaţa purtătoare de urme latente. a radiaţiilor de tip laser. urmele latente de mâini se pot de asemenea evidenţia cu o soluţie de nitrat de argint. O altă substanţă chimică cu capacitate de relevare a urmelor latente de mâini. care apar prin încălzirea tubului. cât şi pentru colorarea urmelor greu sesizabile. In cadrul acestei lucrări vom insista doar asupra aplicării iodului prin pulverizare. influenţate de factorul temporal. Fără a proceda la o nouă analiză a acestora în detaliu. — Urmele de mâini se fotografiază în aşa mod ca pe fotografie să fie reflectat. sărurile din secreţia de transpiraţie se transformă în clorură de argint. obiectul purtător de urme. aşa cum eşi recomandată. oxidul de cobalt. Trebuie să fie clară poziţia spaţială a urmelor. pe suprafeţele obiectelor din porţelan.— bronzul. a unor substanţe noi luminis-cente. (fig. ninhidrina şi nitratul de argint. care deocamdată pot fi aplicate doar în condiţii speciale de laborator . spre exemplu funingina. că la momentul actual pentru descoperirea urmelor latente se propun şi procedee bazate pe realizările ide vârf ale ştiinţelor naturale ca. Varianta cea mai accesibilă in condiţii de teren constă în următoarele: soluţia de 5—10% de nitrat de argint in apă distilată cu ajutorul pensulei sau a tamponului de vată se depune pe suprafaţa obiectului purtător de urme (documente. cât şi din alte pricini. a. în literatura de specialitate sunt propagate mai multe procedee de folosire a aburilor de iod1. este unit la 0 extremitate cu para dublă de cauciuc. le va evidenţia. in întregime sau parţial. pentru a evita înnegrirea suportului. In cazul cercetării urmelor latente vechi care. Prin reacţie cu iodul. metodele şi mijloacele de descoperire folosite. — Urmele de adâncime şi vizibile se vor fotografia pe măsura descoperirii. Urmele relevate în acest mod se recomandă a fi fixate prin tratarea suportului cu un fixator fotografic. peroxidul de mangan. persistente şi vizibile. Alt mijloc prioritar în vederea fixării urmelor de mâini este fotografia. urma devenind pe un timp scurt vizibilă. ridicării şi conservării lor. şi-au pierdut proprietatea de a axfcra prafuri şi deci nu pot fi evidenţiate prin prâfuire.). cu oxid de cobalt şi amestecul în proporţii egale a prafului de fier cu a celui de aluminiu. intrând in reacţie cu factorii componenţi ai sudorii.

apoi se suprapune urmei prăfuite. Degetele persoanei bănuite se rulează în aşa mod ca tuşul să se depună uniform pe toată suprafaţa lor. trifurcare). respectiv capătul liniei din partea stângă a desenului papilar. — inelul papilar — element format prin dedublare de linie In formă de cerc. liniile albe. Amprentele altor regiuni palmare se ridică prin apăsare. prin transferarea urmelor relevate pe pelicule adevize sau prin mulare.a.27) în procesul examinărilor dactiloscopice pot avea valoare identificatoare şi alte elemente ale reliefului suprafeţei palmare. Prin apăsare. 18 în corelaţie 1/7—1/10 cu sau tară adăugire de coloranţi. precum şi determinarea modului in care au fost create. Stratul de gelatină. Obiectele dure (sticlă. masă plastică etc. precum şi cu pereţii ambalajului. substanţa-bază a halogenurii de argint asigură transferarea urmelor de detaliu. Verificarea versiunilor privind apartenenţa urmelor se realizează prin intermediul expertizei dactiloscopice. de aceasta se va adera praful folosit pentru relevarea urmei transferând-o la precizie. de pod alte două linii. — butoniera papilară — element format prin dedublare de linie in formă alungită. motivul şi modul de activitate a acestuia la faţa locului. iar cea adezivă se suprapune urmei. Eficienţa expertizei dactiloscopice In mare măsură e in funcţie de calitatea materialelor de comparaţie. a altor elemente de structură a suprafeţei palmare.) astfel ca suprafeţele purtătoare de urme să nu fie în contact cu alte obiecte. Aceste detalii sunt următoarele: — începutul liniei papilare. albă şi neagră. — fragmentul liniei papilare — linie cu dimensiuni liniare mici. — contopirea liniei papilare sau asamblarea. cicatricele. porii. — anastomoza papilară — fragment mic de linie care uneşte In formă. Transferarea urmelor de mâini evidenţiate prin prăfuire se poate exercita de asemenea cu ajutorul materialelor polimerice. Alegerea peliculei se face în funcţie de culoarea prafurilor folosite pentru relevarea urmelor. Industria produce peliculă dactiloscopică transparentă. după ce pe degete se apasă hârtia. In lipsa peliculei dactiloscopice se recomandă folosirea materialelor fotografice.Ridicarea urmelor de mâini se realizează prin ridicarea propriu-zisă a obiectelor purtătoare de urme. sarcina principală a căreia constă în identificarea persoanei creatoare de urme. 45 . în cazul necesar foaia protectoare se înlătură. (fig. carton presat etc. — cârligul papilar — fragment mic de linie ataşat la linia mai mare. celofanul şi diferite alte pelicule) se prind cu ajutorul pensetei. In acest scop se folosesc pelicule special confecţionate (dactiloscopice). în acelaşi mod degetele se rulează pe fişa dactiloscopică în spaţiul indicat pentru fiecare deget. — ramificarea liniei papilare sau dedublarea vădită a liniei. în literatura de specialitate se recomandă metoda Chimică de ampren-tare. Obiectele purtătoare de urme de mâini se ambalează în materiale dure (din furnir. Până la delimitarea perr soanei suspecte ca fiind creatoare de urme de mâini. autovehicul) se recurge la transferarea urmelor pe pelicule adezive. — furcarea liniei papilare — despărţirea liniei papilare în două sau mai multe cu prelungire mică (bifurcare. Urmele de mâini se supun unei examinări preliminare drept rezultat al căreia organul cu funcţie de anchetă înaintează versiuni privind autorul lor. Expertiza dactiloscopică se bazează pe cercetarea comparativă a detaliilor caracteristice ale desenelor papilare. se scutură şi se zvântă. în lipsa fişelor dactiloscopice amprentarea se poate face pe o coală standard de hârtie albă.) se manipulează cu mâinile înmănuşate sau prin intermediul unei batiste. în cadrul manipulării obiectele purtătoare de urme se prind de părţile pe care relativ rar rămân urme. expertului i se solicită stabilirea dacă urmele ridicate de la faţa locului conţin suficiente elemente de identificare. acoperit cu un strat adeziv de nitroceluloză sau gelatină. ceramică. cele flexibile (documentele. care constă din următoarele operaţii: o tuşieră se Impregnează cu reactiv incolor pe care se rulează degetele. ce constau din două foi de celuloid: de bază. uşă. şi protector. Stratul de tuş se depune pe suprafaţa degetelor (sau palmei) cu ruloul. scândură. Un rol prioritar în acest sens îl are soluţia cunoscută sub denumirea de pasta «K» cu catalizatorul nr. contopirea a două sau mai multe linii. — sfârşitul liniei papilare sau capătul liniei situat în partea dreaptă a desenului. la ce tip se referă desenele papilare ş. Apoi se execută aceeaşi rulare a degetelor pe hârtie tratată cu substanţă chimică de natură să intre In reacţie cu reactivul de pe degete şi să coloreze urmele. In cazurile în care ridicarea obiectelor purtătoare de urme relevate prin prăfuire este imposibilă din cauza dimensiunilor mari (mobilă. Procedeul folosirii lor este următorul: materialul fotografic se umezeşte în apă caldă. Amprentarea persoanelor suspecte se efectuează cu ajutorul mijloacelor prezente în trusele criminalistice în felul următor: pe o placă de sticlă sau de masă plastică cu ajutorul ruloului de cauciuc se întinde un strat subţire de tuş tipografic. lemn. metal. sfera de interese. Amprentarea cadavrelor se efectuează prin aceeaşi modalitate cu unica deosebire că degetele nu se rulează» aceasta fiind imposibilă. inclusiv liniile flexorice. Unica condiţie de care trebuie să se ţină cont constă în aceea că ridicarea acestor obiecte impune prevederi ce garantează buna stare a urmelor. Ridicarea obiectelor purtătoare de urme de mâini se subordonează regulilor generale de ridicare a corpurilor delicte.

în cazul unui furt dintr-o locuinţă. care se disting atât după sarcinile ce le revin. (5) Determinaţi procedeele tactice criminalistice aplicate la cercetarea locului faptei săvârşite într-o încăpere. 2. Nu susţinem punctul de vedere exprimat în literatura de specialitate. legate cu infracţiunea săvârşită ori care reprezintă o consecinţă a acesteia. despre care se presupune că sunt.1. urmelor şi al altor materiale de probă. se va cerceta de sine stătător. cercetarea detaliată va porni de la centrul locului faptei. Tactica cercetării propriu-zise a locului faptei 2. cercetarea la faţa locului se desfăşoară în două faze succesive: 10) de observare generală a locului faptei.2)de cercetare detaliată a ambianţei lui. este oportun ca cercetarea să demareze de la locul de pătrundere a făptuitorului în încăpere. care prescrie desfăşurarea activităţii de cercetare în mod liniar. cât şi după metodele şi mijloacele de investigare. continuând astfel până la centrul încăperii. ca apoi să se desfăşoare pe spirală. apoi în mod dinamic. (3) Specificaţi fazele şi metodele de examinare a ambianţei locului faptei. în funcţie de caracteristicile terenului. respectiv. cercetarea se va efectua conform următoarelor procedee tactice: frontal. Ulterior se va trece la studierea obiectelor ce se află pe planul al doilea. echipa de cercetare deplasându-se de la punctul de plecare spre partea opusă şi invers. să se studieze iniţial în mod static în vederea determinării elementelor lor caracteristice şi a legăturii cu mediul. Consecutivitatea respectivă a cercetării are la bază principiul logic al procesului de cunoaştere . Fazele indicate reprezintă două trepte ale procesului unic de cercetare. apelându-se fie la procedeul liniar. precum şi de fixare a acestora prin aplicarea desenului grafic. Pentru a nu se omite nimic ce ar putea servi la elucidarea împrejurărilor în care a avut loc fapta. delimitată în prealabil cu ajutorul unor repere naturale sau artificiale.2. Astfel. adică de la locul amplasării cadavrului. Fiecare parte de teren. statică şi dinamică) "are un caracter convenţional. de modul de amplasare a urmelor infracţiunii şi de alte mijloace materiale de probă. faza la care ne referim este decisivă. în funcţie de forma geometrică a încăperii. excentric. apoi să se desfăşoare de-a lungul pereţilor după sau contra acelor ceasornicului. este necesar ca la această fază de cercetare toate obiectele. într-o măsură sau alta.Subiectul II. fiind admisă deplasarea lor din poziţia iniţială. Observarea generală constă în efectuarea de către persoana învestită cu realizarea cercetării a unui studiu preliminar al locului faptei. spre periferie. potrivit căruia distanţarea dintre fazele menţionate (numite de unii autori.echipa va realiza cercetarea deplasându-se concentric pe spirală: de la pereţi spre centrul încăperii. fixării şi reprezentării în ansamblu a tabloului iniţial. depozit etc.de la general la particular. a fotografiei judiciare etc. fie la cel circular. magazie. 46 . organul de cercetare desfăşurând o amplă activitate de examinare a urmelor infracţiunii şi a altor mijloace materiale de probă. Din perspectiva tacticii criminalistice. pentru a fi examinate în condiţii propice descoperirii. în vederea orientării. în situaţia unui omor. în acest sens. Locurile de proporţii mai mari se recomandă a fi cercetate pe sectoare. al obiectelor de acolo. fixării şi ridicării urmelor. şi circular . deoarece se pot crea situaţii în care activităţile din prima fază se pot executa în cea de a doua şi invers". pe raze bine delimitate.

este indicat ca activitatea echipei de cercetare să se desfăşoare succesiv într-un anumit sens. etajul. fotografia schiţă şi cea nodală sau a obiectelor principale. adică de la locul amplasării cadavrului. să nu rămână necercetat. într-o măsură sau alta. eventualele direcţii din care a venit făptuitorul spre locul faptei şi în care s-a îndepărtat. Astfel. potrivit căruia distanţarea dintre fazele menţionate (numite de unii autori. să se studieze iniţial în mod static în vederea determinării elementelor lor caracteristice şi a legăturii cu mediul. care. şi circular . Din perspectiva tacticii criminalistice. Nu susţinem punctul de vedere exprimat în literatura de specialitate. poziţia şi starea altor obiecte. astfel ca nici o porţiune de teren. de structura spaţială şi topografică a locului acesteia. ferestrelor şi a dispozitivelor de încuiere a acestora.2)de cercetare detaliată a ambianţei lui. (7) Stabiliţi activităţile ce urmează a fi întreprinse de organul cu funcţii operative în procesul cercetării locului săvârşirii infracţiunii. starea uşilor. statică şi dinamică) "are un caracter convenţional. Ulterior se va trece la studierea obiectelor ce se află pe planul al doilea. care se disting atât după sarcinile ce le revin. în continuare observarea generală va determina şi fixa natura locului faptei (teren deschis. locurilor în care se află obiectele şi urmele vizibile rezultate din activitatea infracţională. apelându-se fie la procedeul liniar. cu un sondaj vizual efectuat în prezenţa martorilor asistenţi dintr-un punct din preajma sau din interiorul spaţiului ce urmează a fi cercetat în scopul determinării dacă împrejurările faptei impun implicarea altor persoane. fiind admisă deplasarea lor din poziţia iniţială. se va recurge la operaţii de măsurare. înainte de a fi suferit vreo modificare. deoarece se pot crea situaţii în care activităţile din prima fază se pot executa în cea de a doua şi invers". care prescrie desfăşurarea activităţii de cercetare în mod liniar. echipa de cercetare deplasându-se de la punctul de plecare spre partea opusă şi invers. al obiectelor de acolo. constă în examinarea de sine stătătoare a tuturor obiectelor în vederea stabilirii legăturii lor cu fapta.1 Cea de a doua fază. pentru ca în baza acestor însemnări provizorii ulterior să se efectueze redactarea părţii respective a procesului-verbal şi întocmirea schiţei de plan a locului faptei. în ce priveşte antrenarea altor persoane. este oportun ca cercetarea să demareze de la locul de pătrundere a făptuitorului în încăpere. este necesar ca la această fază de cercetare toate obiectele. Pentru stabilirea stării cadavrului şi a raportului acestuia cu mediul se vor invita medicul legist şi specialistul criminalist. descoperirii şi fixării urmelor activităţii infracţionale. se va cerceta de sine stătător. în baza datelor obţinute în faza de observare organul de cercetare înainte de toate va determina punctul de plecare. cercetarea la faţa locului se desfăşoară în două faze succesive: 10) de observare generală a locului faptei. Consecutivitatea respectivă a cercetării are la bază principiul logic al procesului de cunoaştere . de modul de amplasare a urmelor infracţiunii şi de alte mijloace materiale de probă. Faza de observare generală debutează. bănuitul sau învinuitul. spre periferie. construcţie auxiliară). apoi să se desfăşoare de-a lungul pereţilor după sau contra acelor ceasornicului. delimitată în prealabil cu ajutorul unor repere naturale sau artificiale. în cazul unui furt dintr-o locuinţă. este indicat ca numărul acestora să fie pe cât este posibil limitat. cercetarea se va efectua conform următoarelor procedee tactice: frontal. fie la cel circular. respectiv. magazie. suprafaţă de locuit oficiu. Tabloul de ansamblu al locului faptei. se va fixa cu ajutorul fotografiei judiciare.echipa va realiza cercetarea deplasându-se concentric pe spirală: de la pereţi spre centrul încăperii. nici un obiect ce ar putea furniza informaţii de natură să contribuie la soluţionarea cauzei. spre exemplu. La fixarea obiectelor şi fenomenelor dinamice. de obicei. ca apoi să se desfăşoare pe spirală. despre care se presupune că sunt. reprezintă anumite avantaje. cercetarea detaliată va porni de la centrul locului faptei. pe raze bine delimitate. Locurile de proporţii mai mari se recomandă a fi cercetate pe sectoare. La această fază se realizează fotografia de orientare.de la general la particular. de cercetare detaliată a locului faptei. apoi în mod dinamic. în funcţie de forma geometrică a încăperii. spre exemplu. în funcţie de caracteristicile terenului. pas cu pas. O sarcină specifică fazei de observare generală constituie fixarea ambianţei locului faptei la momentul cercetării. cât şi după metodele şi mijloacele de investigare.1 Fazele indicate reprezintă două trepte ale procesului unic de cercetare. legate cu infracţiunea săvârşită ori care reprezintă o consecinţă a acesteia. Din locul de unde s-a realizat observarea generală se vor puncta caracteristicile topografice ale spaţiului în cercetare. continuând astfel până la centrul încăperii. în situaţia unui omor. în prealabil delimitându-se zonele şi suprafeţele eventual purtătoare de urme şi luându-se măsuri de conservare a lor. adresa. Dacă reprezentarea locului faptei reclamă precizări dimensionale. într-un mod sau altul exploatate în timpul desfăşurării activităţii infracţionale. este recomandabilă înregistrarea videomagnetică. Observarea generală constă în efectuarea de către persoana învestită cu realizarea cercetării a unui studiu preliminar al locului faptei. depozit etc. porţiune de drum. urmelor şi al altor materiale de probă. Pentru a nu se omite nimic ce ar putea servi la elucidarea împrejurărilor în care a avut loc fapta. în acest sens. modul şi direcţia în care trebuie să se desfăşoare cercetarea.2. în vederea orientării. pentru a fi 47 .3. fixării şi reprezentării în ansamblu a tabloului iniţial. căile de acces) şi a obiectelor considerate principale sau purtătoare de urme vizibile ale infracţiunii. începutul şi modul efectuării cercetărilor se stabilesc în funcţie de natura faptei. cum ar fi. Pentru asigurarea examinării sistematice a locului faptei. excentric. anumite mecanisme în stare de funcţionare. dar nu înaintea realizării măsurilor de păstrare a urmelor şi a obiectelor-mijloace materiale de probă. Fiecare parte de teren. amplasarea acestuia (localitatea. partea vătămată.

în situaţia în care ridicarea obiectului purtător de urme-materie este cu neputinţă. wer"). lemn. După cum este cunoscut. înainte de începerea cercetărilor propriu-zise. wie. Tactica franceză foloseşte opt sau nouă întrebări. de păr. când?. în ultimul timp se folosesc tot mai frecvent versiunile tipice fondate pe caracteristicile criminalistice proprii unor categorii de infracţiuni determinate în mod ştiinţific în baza generalizărilor de mare amploare a practicii de cercetare penală. Modul de ridicare a urmelor-materie se va alege de fiecare dată în funcţie de specificul suportului acestora. însuşirea de bani . de miros ş.prin furt sau incendiu. metal. urmele biologice de provenienţă umană (de sânge. De la început se delimitează obiectele cu care cei implicaţi au putut contacta în comiterea infracţiunii. O sarcină aparte a cercetării detaliate a locului faptei rezidă în punerea în evidenţă şi conservarea urmelormaterie. conform generalizărilor ştiinţifice criminalistice. particule de sticlă. potrivit căreia urmele infracţiunii se ridică în comun cu obiectul purtător de acestea. acestea se examinează minuţios. Urmele descoperite la faţa locului se supun unei analize profunde în vederea stabilirii dacă ele reprezintă consecinţele infracţiunii real săvârşite sau au fost făcute special. Potrivit datelor pe care se fundamentează. Urmele-materie care provoacă luminiscenţă (lumină rece) pot fi uşor descoperite prin aplicarea sursei de radiaţii ultraviolete. Versiunile tipice se elaborează la etapa incipientă de cercetare.prin tâlhărie etc. fiind instalate pe o peliculă sterilă. în timp ce în tactica germană numărul lor este redus la şapte. organul de cercetare desfăşurând o amplă activitate de examinare a urmelor infracţiunii şi a altor mijloace materiale de probă.a. Cele şapte întrebări corespund priorităţii pe care trebuie să o acorde echipa de cercetare sarcinilor ce urmează a fi îndeplinite. în acest sens. echipa operativă întocmeşte un plan de acţiune. Aceste obiective corespund întrebărilor care trebuie formulate şi la care se caută răspuns. (3) Definiţi noţiunea de planificare a activităţii de cercetare a omorului.1. Prioritară însă rămâne regula generală. De exemplu. expertiză. această categorie de urme cuprinde. în tactica criminalistică sunt cunoscute mai multe asemenea întrebări. Subiectul III. faza la care ne referim este decisivă. în care vor fi menţionate şi obiectivele urmărite. Aşa cum s-a menţionat. inclusiv proprie a organului însărcinat cu cercetarea faptei. s-a consacrat formularea practicienilor care le denumesc „cei şapte w de aur" („dic sieben goldenen W = was. de ţesuturi.). womit. apelându-se la o sursă de lumină puternică şi Ia mijloacele optice de mărire din dotarea truselor criminalistice de specialitate. versiunile se divizează în particulare şi tipice. 48 . tot felul de resturi minuscule de substanţe anorganice (fibre de ţesătură. când în situaţia unui deficit acut de informaţie sunt imposibile versiunile particulare. se va proceda la ridicarea urmelor prin colectarea lor cu pensa de pe fiecare obiect în parte şi ambalarea în eprubete sau plicuri de hârtie curată. warum. pe experienţa pozitivă. scheme-standarde bazate pe generalizarea experienţei de cercetare a anumitor categorii de infracţiuni. Categoria versiunilor particulare cuprinde toate versiunile bazate pe date reale obţinute pe cale procesuală sau rezultate din alte activităţi realizate cu prilejul cercetării faptei în cauză (revizie. acţiuni operative). pot fi ridicate cu ajutorul peliculei adezive. vopsea. pentru situaţia dificilă. proprie cercetării cauzelor penale intentate în legătură cu dispariţia unei persoane sau cu descoperirea unui cadavru dezmembrat. cum?. wo. unde?. sinuciderea prin moartea naturală. cine este (sunt) autorul (autorii) faptei?' 3. versiunile tipice reprezintă variante teoretice. fixării şi ridicării urmelor. Este evident că la descoperirea şi ridicarea acestei categorii de urme trebuie să contribuie specialiştii care participă la realizarea cercetării. precum şi de fixare a acestora prin aplicarea desenului grafic. De pe suprafeţele netede microurmele.2. cu ce (s-a săvârşit fapta)?. wann. Organizarea şi planificarea cercetării infracţiunilor de omor 3. Cum în limba germană toate întrebările încep cu litera "W". Căutarea microurmelor la faţa locului se efectuează într-o anumită ordine. constituind particule solide. delapidarea . (5) Apreciaţi rolul versiunilor tipice la cercetarea omorului. pe de o parte. sol etc). de salivă. atunci. al căror număr este diferit de la o ţară la alta. iar pe de altă parte. de ce (scopul. este tipică versiunea privind săvârşirea acestor infracţiuni de către rude sau alte persoane apropiate victimei.examinate în condiţii propice descoperirii. Apoi. sunt frecvente cazurile de disimulare a infracţiunilor real săvârşite prin înscenarea altor fapte: omuciderea prin simularea unui accident. mobilul)?. în fond. şi anume: ce s-a întâmplat?. a fotografiei judiciare etc.

3.3. (7) Selectaţi principiile planificării activităţii de cercetare a infracţiunilor: a) individualitatea; e) dinamismul; b) subiectivismul; f) subordonării pe verticală; c) unicitatea; g) toate variantele sunt corecte; d) realitatea; Majoritatea autorilor, despre ce confirmă şi practica de cercetare a infracţiunilor, consideră că principalele reguli, cărora trebuie să corespundă un plan de urmărire penală sunt: individualitatea, realitatea, şi mobilitatea sau dinamismul. Principiul individualităţii planificării activităţii de urmărire penală presupune ca la realizarea unui plan de anchetă să se ţină cont de natura şi specificul infracţiunii avute în cercetare, de particularităţile acesteia. Atât timp cât infracţiunea reprezintă un eveniment individual prin mijloacele şi metodele de comitere, individualitatea persoanelor implicate, împrejurările de timp şi de loc în care s-a activat, scopul urmărit, planificarea trebuie să se efectueze individual pentru fiecare cauză în parte. Chiar dacă pornim de la aceea că unele infracţiuni, după caracterul săvârşirii, sunt specifice anumitor autori, fenomen exploatat pe larg în criminalistică la identificarea făptuitorilor, cercetarea unei fapte concrete nu poate să se desfăşoare după un plan-şablon, deoarece în fiecare caz aparte împrejurările ce constituie obiectul probaţiunii, vor fi diferite şi, respectiv, activităţile necesare pentru stabilirea lor. Modul de operare, după cum este bine cunoscut, reprezintă doar unul din elementele, fie şi dintre cele mai principale, ale obiectului probaţiunii. Principiul individualităţii impune organului de urmărire penală o atitudine creatoare faţă de problemele pe care le ridică cercetarea cauzei şi, în consecinţă, depăşirea primitivismului şi a rutinei care, cu tot regretul, sunt încă frecvente în practica unor funcţionari ai organelor de urmărire penală. Principiul realităţii planificării activităţii de urmărire penală are în vedere, în primul rând, intuirea sarcinilor care decurg obiectiv din versiunile elaborate şi, în rândul al doilea, prevederea în plan a activităţilor realizabile din punctul de vedere al posibilităţilor de care dispun la moment teoria şi practica criminalistică şi organul respectiv. Elaborarea versiunilor implică, afară de formularea presupunerilor, un proces de analiză logică în vederea determinării problemelor necesare a fi clarificate pentru confirmarea sau infirmarea acestora, respectiv, a sarcinilor activităţii de cercetare. Pentru fiecare sarcină în plan se vor prevedea activităţi de urmărire penală, care să fie realizabile. în caz contrar, planul va avea un caracter abstract, ireal şi deci va fi inaplicabil. Principiul mobilităţii, cunoscut şi sub denumirea de principiul dinamismului, reprezintă a treia regulă, potrivit căreia planul de cercetare penală trebuie să fie adaptabil la situaţiile modificabile ale cercetării cauzei. De obicei, planul activităţii de cercetare a unei infracţiuni se întocmeşte în baza datelor limitate de care dispune organul de anchetă la etapa incipientă de cercetare. La această etapă nu pot fi prevăzute toate versiunile posibile şi acţiunile care trebuie întreprinse. Un atare plan poate direcţiona activitatea de urmărire penală doar temporar, pentru o anumită etapă a cercetărilor. în raport cu diversele aspecte apărute, el va fi renovat prin formularea unor versiuni noi, a altor probleme de rezolvat şi, în consecinţă, a unor activităţi suplimentare de cercetare. Sunt frecvente cazurile în care rezultatele unei activităţi procedurale impun efectuarea altor operaţiuni, neprevăzute în planul iniţial. Nu sunt excluse situaţiile în care materialul probatoriu obţinut să reclame o altă direcţionare a anchetei penale şi deci modificarea planului până la înlocuirea celui iniţial cu un altul "care să îndrepte urmărirea pe această nouă cale" 1. De aici decurge obligaţia organului de urmărire penală de a completa şi desăvârşi planul de cercetare, astfel ca toate împrejurările faptei să fie stabilite la timp şi în mod complet2. .

49

Test 9 Subiectul I. Identificarea persoanelor după scris. 1.1.(3) Identificaţi premisele ştiinţifice şi posibilităţile expertizei grafoscopice. Individualitatea unui scris se manifestă prin anumite particularităţi ale deprinderilor de a scrie, materializate în manuscris sub formă de elemente specifice, cunoscute în criminalistică sub denumirea de caracteristici de identificare după scris. Punerea în evidenţă a acestor caracteristici, analiza şi evaluarea ştiinţifică a lor constituie, pe bună dreptate, sarcina primordială a expertizei scrisului. 1.2.(5) Determinaţi activităţile de pregătire a expertizei scrisului. Experienţa acumulată de specialiştii în domeniul respectiv demonstrează că la cercetarea scrisului se au în vedere două categorii de caracteristici: a) ce se referă la conţinutul de idei şi limbaj denumite în literatura şi practica de specialitate caracteristici ale limbajului scris şi b) ce exprimă structura grafică a scrisului, cunoscute sub denumirea de caracteristici grafice sau grafotehnice . Caracteristicile de identificare după scris, indiferent de grupul la care aparţin, se subdivizează in: generale, dacă definesc scrisul la nivelul de grup şi particulare, în ipoteza în care oglindesc particularităţile scrisului la nivelul elementelor de structură a acestuia. Principalele particularităţi specifice cu semnificaţia generică a limbajului scris sunt: stilu1 expunerii, nivelul de cultură gramaticală şi structura lexical-expresivă. In cercetările criminalistice stilul exprimării gândurilor în scris prezintă interes, deoarece indică sfera de activitate a autorului, înlesnind în mod direct căutarea lui. 1.3 (7) Apreciaţi rolul şi importanţa modelelor experimentale de comparaţie a scrisului. Modelele de comparaţie a scrisului se împart în două categorii: libere şi experimentale. Modelele libere de comparaţie sunt scrisuri textuale sau semnături executate de persoana în cauză Ia o dată anterioară apariţiei cauzei, în condiţii în care ea nu putea presupune utilizarea scrisului sau a semnăturii respective ca model de comparaţie. Astfel de modele pot servi actele scrise cu prilejul realizării diverselor funcţii de serviciu sau de studiu (multiple acte oficiale şi de evidenţă, declaraţii, scrisori, conspecte, cereri, reclamaţii etc), ele fiind solicitate de la instituţii, întreprinderi, persoane responsabile sau particulare in conformitate cu prevederile procesual penale. Modelele experimentale sunt texte sau semnături executate de persoana în cauză la cerinţa organului de anchetă sau a instanţei judecătoreşti in prezenţa şi sub controlul acestora. în teoria şi practica expertizei scrisului, modelele libere se consideră mai prioritare, deoarece sunt garantate de denaturări premeditate ale scrisului. Faptul in cauză insă nu trebuie conceput ca un prilej de ignorare a modelelor experimentale. Valoarea ultimelor rezidă, pe de o parte, in posibilitatea administrării directe de către organul judiciar a procesului de executare a manuscriselor sau semnăturilor, preconizându-se obţinerea modelelor care să corespundă cerinţelor privind limba, conţinutul, materialul şi instrumentul de scris. Sunt frecvente situaţiile când nu sunt atestate modele libere ce ar respecta aceste cerinţe. Pe de altă parte, prezenţa modelelor experimentale asigură posibilitatea verificării prin comparare a autenticităţii modelelor libere. In unele cazuri, modelele libere pot fi completate cu înscrisuri executate de Învinuit, martor sau victimă, In legătură cu fapta (declaraţii, demersuri, reclamaţii), acestea fiind nominalizate modele condiţional-libere ale scrisului. Examinarea propriu-zisă efectuată de specialişti se realizează în patru etape proprii tuturor expertizelor criminalistice de identificare: examinarea prealabilă, examinarea separată, examinarea comparativă şi evaluarea rezultatelor examinării comparative.

50

Subiectul II. Procedeele tactice aplicate la audierea martorului. 2.1 (3) Defeniţi noţiunea şi clasificarea procedeelor tactice aplicate la audierea martorului. 2 2. (5) Analizaţi etapele procesului de audiere a martorului. 2 1 (7) Elaboraţi un plan de ascultare a martorilor, unde să fie indicat cercul de persoane, ce pot li audiate în calitate de martori, ordinea de ascultare şi obiectivele ascultării în următoarea situaţie: „Pe data (le 24 aprilie 2006 la orele 6.00, pe teritoriul zonei de odihnă „Valea Morilor" a lost depistat cadavrul cet.Scrgheev a.n. 1968, cu multiple leziuni corporale, cauzate cu un obiect ascuţit în buzunarul sacoului cu care era îmbrăcată victima a fost depistat buletinul de identitate pe numele cet.Scrgheev, unde era indicată adresa mun.Chişinău, str.Belinschi, 19 ap. 10. Şi o legitimaţie (le colaborator al administraţiei zonei de odihnă „Valea Morilor", pe numele cet. Sergeev. § 3. Organizarea activităţii de ascultare a martorilor Ca şi cercetarea la faţa locului, prezentarea spre recunoaştere, percheziţia şi alte acte de procedură penală, ascultarea martorilor parcurge trei etape: de organizare şi pregătire; de ascultare propriu-zisă şi de consemnare (fixare) a declaraţiilor. Pentru ca proba cu martori să contribuie la stabilirea adevărului într-un proces penal, este necesar ca activitatea de ascultare a martorilor, în special, la faza de urmărire penală, să se desfăşoare în mod organizat şi, fireşte, în deplină conformitate cu prevederile legislaţiei procesual-penale în vigoare. Organizarea activităţii de ascultare a martorilor cuprinde: a) stabilirea cercului de persoane care ar putea comunica date utile soluţionării cauzei, succesiunea, timpul şi modul de chemare a acestora pentru a depune mărturii şi b) pregătirea în vederea audierii unor martori, consideraţi purtători de importante date probante. Pe parcursul întregii perioade de cercetare a faptei, organul judiciar va fi în permanenţă preocupat de analiza materialului probant existent în vederea stabilirii situaţiei de fapt, a împrejurărilor, ce urmează a fi dovedite, şi a posibilelor surse de probă. Examinarea materialelor dosarului cauzei permite organului de cercetare penală să contureze cercul de persoane care, eventual, posedă informaţii privind fapta şi împrejurările acesteia, pentru ca din el să fie recrutaţi martorii care vor fi ascultaţi. La realizarea acestei activităţi dificile de căutare a martorilor, organul de urmărire penală se va baza, pe de o parte, pe rezultatele cercetării la faţa locului, percheziţiei şi ale altor activităţi de urmărire penală, care, în majoritatea cazurilor, în mod obiectiv semnalează categoriile de persoane în rândul cărora se află martorii, iar, pe de altă parte, pe datele oferite în această privinţă de victimă şi de alte persoane participante la proces. După delimitarea cercului de persoane care urmează a fi ascultate în calitate de martori, trebuie să se determine modul şi ordinea în care acestea vor fi chemate să depună mărturii. Legea (art.136 a CPP) prevede trei modalităţi de chemare a martorilor: prin citaţie, telegrafic sau telefonic. Alegerea unei sau altei forme de chemare a martorului este în funcţie de personalitatea lui, de relaţiile acestuia cu părţile, dar şi cu alţi martori. Cea mai sigură şi mai firească modalitate este citaţia martorilor. Dacă există temerea că citaţia va provoca martorului emoţii negative sau discomfort psihic, din considerente de ordin tactic, se poate proceda la chemarea lui printr-un apel telefonic la serviciu sau la domiciliu ori printr-o citaţie scrisă, dar mai puţin oficială. Trebuie reţinut că alegerea judicioasă a formei de chemare a martorului reprezintă primul pas tactic spre un contact psihologic adecvat cu martorul. Ordinea chemării martorilor, în special, dacă ei sunt mulţi, are, după cum, pe bună dreptate, se subliniază în literatura criminalistică, adânci implicaţii tactice.1 Pentru a evita eventualele influenţări asupra declaraţiilor martorilor, este indicat ca aceştia să fie chemaţi pentru convorbire, astfel ca să se excludă posibilitatea unui contact îndelungat între ei sau cu părţile în proces. Cu excepţia cazurilor în care se preconizează prezentarea pentru recunoaştere a anumitor obiecte sau persoane, este recomandabilă chemarea succesivă a martorilor, la intervale de timp care ar exclude contactul lor atât la sediul organului de urmărire penală, cât şi în afara acestuia. La stabilirea ordinii chemării martorilor se va avea în vedere, de asemenea, importanţa informaţiei pe care aceştia o pot comunica. De regulă, martorii care au perceput nemijlocit fapta penală sau anumite împrejurări ale acesteia, vor fi ascultaţi înaintea celor care posedă informaţii obţinute în mod indirect. 1 în ordinea stabilită, ascultarea martorilor va fi inclusă în planul general de cercetare. Obţinerea unor declaraţii conforme realităţii de la o persoană concretă chemată în calitate de martor depinde, în mare măsură, de modul în care se face pregătirea ascultării sale. Este adevărat că volumul lucrărilor de pregătire în vederea ascultării unui martor diferă, de la caz la caz, fiind în funcţie de particularităţile şi complexitatea cauzei, de caracterul materialului probant existent, de natura şi valoarea informaţiei de care acesta dispune. Rămâne însă în afara oricărei discuţii, şi aceasta confirmă imensa practică judiciară, că efectuarea activităţii date în lipsa unor măsuri de pregătire nu este decât în defavoarea obţinerii depoziţiilor veridice calitative.

51

) anchetatorul se poate informa dacă persoana a cărei ascultare urmează a contactat nemijlocit cu fapta sau ştie de împrejurările acesteia.Pregătirea ascultării martorilor cuprinde: determinarea împrejurărilor de fapt ce trebuie clarificate în cadrul ascultării. procesulverbal de cercetare la faţa locului. pe de altă parte. avertizat că este obligat să spună adevărul. solicitându-i să-şi declare numele. în fel şi chip se străduiesc să se sustragă de la depunerea de mărturii.a. din diferite motive. de unde. în funcţie de caracteristicile psihologice şi morale ale acestora. Acest moment de pregătire are o importanţă stringentă. este indicat ca organul judiciar să consulte literatura necesară sau specialiştii respectivi. cunoştinţele şi interesele predominante. precum şi cu persoanele participante la proces (învinuitul. în categoria a treia se înscriu procedeele tactice de influenţă psihologică în situaţia în care se împune depăşirea mărturiilor false. Declaraţiile martorului vor fi verificate în baza documentelor de identitate. alte date de natura cărora depinde calitatea şi cantitatea perceperii. eventuala cointeresare materială sau morală în rezultatele cauzei. în prima fază organul însărcinat cu ascultarea martorului este obligat să stabilească identitatea lui. asigurarea condiţiilor necesare bunei disfăsurări a ascultării. organul de cercetare va apela la anumite procedee tactice pentru a asigura crearea contactului psihologic necesar obţinerii de declaraţii sincere şi complete. este indicat ca organul de cercetare să obţină un minimum de date privind particularităţile psihofiziologice şi trăsăturile de personalitate ale celui ce urmează a fi ascultat.1 în cazul în care problemele ce trebuie elucidate sunt specifice unor domenii de activitate necunoscute sau mai puţin cunoscute. crearea unor condiţii propice desfăşurării acestei activităţi. cum ar fi cele de revizie şi control. în baza lor organul judiciar va stabili regimul tactic adecvat trăsăturilor de personalitate proprii celor chemaţi să depună mărturii. iar. de relatare liberă şi de primire a răspunsurilor la întrebările adresate martorului de către organul de cercetare. victima). 2) sfera socială căreia aparţine. înainte de a proceda la audierea unei persoane ca martor. profesia. ce constituie tactica ascultării martorilor. Din actele de informare iniţială privind fapta în cauză (denunţul sau plângerea victimei. acesta prezentând unul din principalii factori de care depinde succesul sau insuccesul ascultării. dar şi pe parcursul convorbirii preliminare. concomitent. este necesar ca organul de urmărire penală să revadă anumite date din dosarul cauzei pentru a anticipa modul şi împrejurările în care persoana respectivă a luat cunoştinţă de împrejurările faptei.) § 4. Din perspectiva problemei în discuţie.2 în fine. După identificare martorul este încunoştinţat asupra cauzei şi împrejurărilor în legătură cu ce este chemat şă depună mărturii şi. Acest minim cuprinde: 1) starea sănătăţii şi a organelor receptive (vizuale. importanţa cunoaşterii unor date privind personalitatea martorilor se manifestă pe două planuri: pe de o parte. acumularea de informaţii cu privire la personalitatea celor chemaţi să depună mărturii. în caz contrar poate fi tras la răspundere.a. Prima categorie include procedeele tactice destinate creării contactului psihologic. ale inspectoratelor departamentale ş. prenumele. La această fază de contact cu martorii. se subdivid în trei categorii. de relaţiile lor cu alte persoane participante la proces. studiile etc. a eventualelor interese materiale sau morale ale acestuia şi a altor împrejurări care pot trezi suspiciuni referitoare la obiectivitatea declaraţiilor. astfel de date contribuie la aprecierea declaraţiilor martorilor la adevărata lor valoare probantă. obiecte corp-delict etc. uneori.). de cunoştinţe speciale în situaţia în care obiectul dialogului ce urmează a avea loc se referă la un domeniu îngust şi mai puţin cunoscut organului judiciar. vărsta. dintre care menţionăm: 52 . după scopul urmărit prin aplicarea lor. atitudinea şi consideraţia de care se bucură în rândul celor din jur. locul de muncă. organul judiciar va insista ca martorii oculari să depună mărturii asupra faptelor cunoscute. Categoriile menţionate se aplică în mod consecutiv în cele trei faze în care se desfăşoară ascultarea martorilor: introductivă. procedeele tehnologice. penală pentru depoziţii de mărturii mincinoase. antecedentele penale. deoarece sunt frecvente cazurile când persoanele în faţa cărora au avut loc faptele ce interesează cauza. pregătirea materialelor necesare pentru lămurirea şi verificarea faptelor sau a elementelor de fapt ce ţin de obiectul ascultării (fotografii. Dispunând de datele respective. e de dorit să participe şi expertul. In unele cazuri înainte de ascultarea martorilor la faţa locului se ia cunoştinţă de anumite procese legate cauzal de fapta avută în cercetare (de condiţiile de muncă. organizarea audierii necesită. 3) specificul relaţiilor cu persoanele participante la proces. alte caracteristici ce conturează personalitatea şi eventualul mod de comportare a martorului în faţa organului de cercetare. starea familială. înainte de a proceda la ascultarea unei persoane concrete ca martor. cum şi în ce condiţii a recepţionat informaţia. Dacă martorul urmează a fi ascultat asupra rezultatelor unei expertize. auditive). Categoria a doua cuprinde procedeele menite să acorde martorilor ajutorul necesar la reactivarea memoriei şi reproducerea datelor recepţionate în urma contactului cu fapta sau împrejurările acesteia. domiciliul. starea familială. documente. materialele prezentate de alte structuri. modul şi mijloacele de evidenţă financiar-contabilă aplicate în sistema respectivă ş. etatea. Tactica ascultării propriu-zise a martorilor Procedeele tactice. Momentul final al fazei introductive de ascultare presupune stabilirea raporturilor martorului cu pricina.

condiţionate de necesitatea restructurării informaţiei ordonate în memorie după o anumită logică. înainte de a explica martorului obiectul cauzei şi importanţa pe care o pot avea relatările sale. Procedeele tactice de natură să contribuie la desfăşurarea cu succes a relatării libere sunt următoarele: a) Crearea unei atmosfere favorabile desfăşurării expunerii.a. dar loială şi binevoitoare. gradul şi postul pe care îl ocupă. din diferite motive. Organul de urmărire penală poate interveni. incomplete sau contradictorii şi 2) în cazul mărturiilor false prezentate de martorii mincinoşi. relatarea liberă. A doua fază . în fel şi chip se eschivează de la relatarea liberă a faptelor. urmărindu-se determinarea cu exactitate a unor circumstanţe de loc. neclar şi chiar confuz. Practica demonstrează că martorii care expun faptele aşa cum au fost recepţionate. . indiferent dacă el este chemat din iniţiativa organului de cercetare sau a fost propus ca martor de învinuit sau victimă. nu reuşesc să prezinte mărturii în mod ordonat. a modului şi 53 . La interogarea martorilor se procedează în două situaţii: 1) când martorii de bunăcredinţă pe parcursul relatării libere involuntar comunică date dubioase. sau întâmpină dificultăţi în exprimarea gândurilor. declarându-i familia. oferind martorului posibilitatea de a expune faptele în ordinea în care acestea au fost percepute şi stocate în memorie. anumite precizări inclusiv în ceea ce priveşte veridicitatea datelor prezentate. . de precizare. de a nu depune mărturii mincinoase. în expunere se observă mai puţină siguranţă.posibilitatea organului judiciar de a observa fermitatea şi certitudinea cu care martorul prezintă faptele. organul judiciar trebuie să se prezinte. care îi permite organului de cercetare să stabilească anumite particularităţi de ordin psihofiziologic şi de intelectualitate ale martorului.de relatare liberă . îndeletnicirile sale profesionale sau casnice. Asupra unor momente considerate principale sau de importanţă deosebită. fără a fi întrerupte. a anchetatorului faţă de martor şi de relatările lui.debutează cu invitaţia martorului de a expune tot ce ştie referitor la fapta sau împrejurările de fapt pentru a căror lămurire a fost chemat. că aşteptarea de lungă durată. 196-197 CP). Dacă faţă de martorii de bună-credinţă şi predispuşi să contribuie la stabilirea adevărului ea va avea un caracter moderat.posibilitatea observării directe a limbajului martorului. Printre alte avantaje pe care le oferă relatarea liberă mai menţionăm: . ajutor care poate avea diverse forme: selectarea unor unităţi lexicale potrivite. reproducerea grafică (desenul. schiţa) a faptelor.reducerea la minimum a influenţei organului de anchetă asupra conţinutului de fond a depoziţiilor martorului. Relatarea liberă are o deosebită semnificaţie tactică. în faza a treia a ascultării martorilor. acestea fiind prezentate în mod inhibitiv. La crearea contactului psihologic contribuie mult înfăţişarea şi atitudinea serioasă. organul judiciar intervine cu întrebări urmărind clarificarea sau precizarea anumitor aspecte ale declaraţiilor făcute la etapa de relatare liberă. deoarece reproducerea evenimentelor. c) Observarea asupra modului de comportare a martorului. dar şi la persoana (persoanele) cu care urmează să converseze. în legătură cu declaraţiile martorului de bună-credinţă. cei al căror nivel de cunoştinţe este redus. . fireşte în mod civilizat şi tacticos. organul de anchetă poate interveni cu trei genuri de întrebări: de completare. condiţiile. fotografii ş.forma de manifestare şi maniera de comportare a organului de cercetare. Prin urmare. orice formă de tratare necivilizată. b) Analiza criminalistică a unor secvenţe din relatările martorului în scopul punerii în evidenţă a eventualelor contraziceri sau neclarităţi.primirea la timp şi corectă a martorului. în special de învinuiţi. în special. acţiunilor şi faptelor într-o altă ordine decât cea în care acestea au fost recepţionate prezintă anumite dificulităţi. de timp. Această procedură trebuie executată în mod diferenţiat. demonstrarea acestora cu ajutorul anumitor obiecte. sunt siguri şi consecvenţi în relatările lor. în special.. în practică sunt frecvente situaţiile în care unele persoane propuse ca martori de părţi. cerând să fie interogaţi. . după cum s-a menţionat. adaptarea martorului la rolul. Relatările martorului trebuie ascultate cu răbdare. pentru stabilirea anumitor fapte sau împrejurări de fapt la care martorul din diverse motive nu sa referit.discuţia liberă prin abordarea unor probleme de natură exterioară obiectului cauzei. numai în situaţia în care martorul relatează fapte vădit lipsite de semnificaţie pentru cauză. . în special. în funcţie de calităţile şi eventuala lui poziţie. în cele din urmă se constată că aceşti martori se dovedesc a fi mincinoşi. fără a-i sugera. organul de anchetă poate solicita martorului. O atare convorbire preliminară asigură. fie datorită stării emoţionale.forma în care martorului i se explică drepturile şi obligaţiile pe care le are conform legislaţiei în vigoare. fie datorită posibilităţilor lexicoexpresive limitate sau specificului faptelor ce constituie obiectul ascultării. a celor ce prevăd răspunderea penală pentru mărturii false sau pentru sustragerea de la obligaţia de a prezenta mărturii (art. Trebuie de avut în vedere. Sunt frecvente cazurile când martorii. lipsa de atenţie vor trezi nemulţumirea martorului şi deci sunt în detrimentul contactului psihologic. în vederea orientării mărturiilor spre obiectul cauzei. calm şi atent. apoi faţă de cei ce nu inspiră încredere se impune o conştientizare insistentă asupra normelor respective. contribuie la armonizarea depoziţiilor. d) Acordarea de ajutor martorilor care. Dacă însă unele fapte sunt tăinuite sau denaturate. denumită de unii autori "fază (etapă) de interogare" sau de "ascultare dirijată". Se impune deci un ajutor din partea celui ce conduce ascultarea. ceea ce permite a valorifica în mod adecvat declaraţiile lui. nu sunt în stare să reproducă cu certitudine evenimentele şi faptele recepţionate în legătură cu fapta penală săvârşită. dar care ţin de activitatea martorului. acestuia oferindu-i-se posibilitatea să reproducă faptele memorate prin propriile mijloace intelectual-expresive.

Potrivit majorităţii lucrărilor consacrate tacticii criminalistice.a. destinate. întrebările din această categorie pot fi însoţite de prezentarea unor obiecte în natură. stabilirea motivelor care determină persoana respectivă să se situeze pe poziţii mincinoase. li se va aminti cu voce fermă obligaţia sa de a spune adevărul. încât să se ajungă la determinarea acestora să abandoneze atitudinea iresponsabilă şi să prezinte obiectiv faptele percepute.prin conţinutul de idei.1 1) Cointeresarea materială sau morală în rezultatul cauzei datorită raportului de legătură cu învinuitul. Pentru ca interogarea martorilor de bunăcredinţă să se desfăşoare eficient. . . invidie ş. încearcă să confirme alibiul făptuitorului. faţă de justiţie în genere. inclusiv.întrebările de precizare este necesar să fie corelate la anumite puncte de reper. în mod direct sau indirect ei vor fi conştientizaţi că organul de anchetă cunoaşte motivele care îi fac să ascundă sau să denatureze faptele. pe de o parte. Acest prim procedeu tactic adeseori este suficient pentru ca martorii să abandoneze poziţia nesinceră şi să depună mărturii conforme realităţii. tendinţa de a evita eventualele chemări repetate în faţa organului de anchetă şi în instanţa de judecată. 2) Sentimentul de frică inspirat de monstruozitatea celor implicaţi în proces sau datorită presiunilor directe exercitate de către persoanele cointeresate (rude. rivalitate. Utilizarea procedeului tactic în discuţie poate contribui la obţinerea rezultatelor scontate în cazul în care se va ţine cont de următoarele condiţii: probele prezentate să fie incontestabile. dar deoarece preocupările prioritare ale organelor de cercetare sunt legate de fiecare dată de stabilirea adevărului se impune o altă soluţie -depăşirea atitudinii iresponsabile a martorilor de rea-credinţă şi obţinerea de mărturii conforme realităţii. să nu sugereze anumite răspunsuri. Dacă în urma aplicării procedeului tactic menţionat nu s-a obţinut rezultatul scontat. a persoanelor care din prima fază sau pe parcursul relatării libere şi-au demonstrat nesinceritatea sau tendinţa de a denatura faptele. modul de formulare şi adresare. atunci când se depun mărturii ticluite ori martorii înaintaţi de învinuit. duşmănie. modele. se recomandă să se procedeze la demascarea caracterului mincinos al depoziţiilor.să fie expuse într-un limbaj accesibil persoanei ascultate. clare. coroborate cu cele obţinute pe parcursul fazelor iniţiale ale audierii. martorul continuând să rămână pe poziţie de rea-credinţă. colegialitate de serviciu sau de studii. formulate laconic şi în succesiunea în care s-au desfăşurat relatările libere. în special. iar. de verificare. dar şi despre răspunderea penală la care riscă continuând să susţină minciuna. acest procedeu tactic. Acest procedeul tactic se justifică. bună sau rea vecinătate. ştiindu-se faptul că declaraţiile martorilor sunt în funcţie nu numai de natura întrebărilor. "Vi se prezintă fotografia de orientare la locul accidentului de circulaţie în cauză. iar prezentarea lor să se efectueze într-o modalitate conformă personalităţii celui audiat. îndeosebi. în majoritatea cazurilor. prieteni. conducerea ascultării într-o astfel de manieră.. ascultarea martorilor tentaţi să depună mărturii mincinoase presupune. De multe ori martorii sau membrii familiei lor sunt intimidaţi prin diverse ameninţări de răzbunare.împrejurărilor în care s-a activat. Dacă martorului concomitent cu prezentarea probelor. faptele şi împrejurările ce constituie obiectul audierii sunt cu totul sau parţial de altă natură decât cum acestea au fost expuse. în multe cazuri va influenţa decisiv comportarea lui ulterioară. înrăire. Rezumând. determinată de relaţiile avute cu acestea anterior. victima sau altă parte în proces: rudenie. 3) Sentimentul de inoportunitate a obligaţiilor împovărătoare de martor. procedeu care presupune adresarea într-o ordine bine gândită a unei serii de întrebări cu privire la anumite aspecte de loc sau de timp. de intonaţia şi gesturile care însoţesc comunicarea acestora. De exemplu. stabilirii surselor din care martorul a obţinut informaţiile sau a condiţiilor în care a avut loc recepţionarea acestora. 54 . prin urmare.să fie directe. Pe această cale martorilor le vor fi adresate întrebări prin a căror conţinut. la modul de operare şi la mijloacele aplicate. subliniem că martorilor li se pot prezenta probe care demonstrează cu certitudine că evenimentele. cea introductivă şi de relatare liberă. dezvoltării psihice şi nivelului de pregătire ale acestuia. schiţe etc. pe de altă parte. fotografii. Din perspectiva tacticii criminalistice. forme reale. 4) Atitudinea persoanelor cu antecedente penale faţă de organul de urmărire penală. Martorului i se poate cere descrierea semnalmentelor persoanelor participante. este necesar ca întrebările ce urmează a fi adresate lui să corespundă următoarelor cerinţe tactice: . Datele privind personalitatea martorului dobândite până la procesul de ascultare. Evident că penalizarea martorilor conduce la pierderea acestora şi. . Persoanele care depun mărturii mincinoase se cuvine a fi trase la răspundere penală conform legislaţiei în vigoare. complici etc). oferă organului de anchetă posibilitatea de a dezvălui cu certitudine adevăratele motive care determină martorii să depună mărturii mincinoase şi să procedeze în continuare la un interogatoriu în cunoştinţă de cauză. în situaţia în care obiectul audierii aparţine sferei de activitate specifice sau mai puţin cunoscute martorului. a anumitor obiecte şi a ambianţei de la locul faptei. există patru categorii de factori care determină martorii să ascundă sau să denatureze adevărul. nu este decât în defavoarea clarificării cauzei. dar şi de felul cum sunt adresate. precizaţi locul unde a fost tamponată victima?" Probleme deosebite ridică faza de interogare a martorilor de rea-credinţă.

an 1981 angajaţi în calitate de hamali la această unitate de comerţ Furtul şi tâlhăria sunt fapte prin care se aduce atingere proprietăţii publice sau private. Pe întregul traseu presupus a fi parcurs de făptuitori vor fi căutate obiecte sau resturi de obiecte sustrase de la locul săvârşirii furtului. locul unde au fost ascunse bunurile sustrase. In practica organelor de urmărire penală se descriu asemenea urme în caz de sustragere de furaje. O categorie specială de urme găsite la locul faptei o constituie urmele biologice. traseul parcurs de făptuitori. Primele activităţi de cercetare în cazul infracţiunilor de furt au ca scop verificarea unor multiple aspecte. că pătrunderea s-a refuzat prin folosirea unor chei potrivite.00 şi 04. în următoarea situaţie: „Pe data de 28 august 2006. vor fi cercetate urmele care pot contribui la identificarea autorilor. Vor fi cercetate. Urmele vor fi examinate cu deosebită atenţie. pentru stabilirea numărului de persoane participante la săvârşirea faptei.1. deoarece este posibil ca printre acestea să fie şi cele aparţinând făptuitorilor.Cercetarea la faţa locului La cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie noţiunea „la faţa locului" are o sferă foarte largă. se întocmesc acte de constatare de către organele de urmărire penală. identificarea persoanei care a comis furtul şi a complicilor săi.Mihailov. ori la data constatării lor de către alte persoane.2. vor fi ridicate pentru cercetări în laborator. Pe traseul cuprins între locul unde s-a comis fapta şi locuinţa persoanelor bănuite de săvârşirea acesteia ori ascunzătoarea în care au fost găsite bunurile sustrase. 1. se vor face precizări pe parcursul expunerilor. abandonate sau pierdute. mărfurile. pe jos sau cu mijloace de transport2.Constatarea faptelor Furtul şi tâlhăria pot fi reclamate imediat de persoana vătămată sau de martorii oculari. (3) daţi definiţia specificaţi şi importanţa criminalistică a etapei iniţiale de cercetare a Untului. sau urmele mijloacelor de transport. La locul săvârşirii faptei se vor cerceta urmele instrumentelor de spargere găsite pe sistemele de închidere. mijloacele şi metodele folosite la comiterea furtului. stabilirea bunurilor ce au fost furate. iar la faptele de tâlhărie. obiectele găsite la locul faptei vor fi examinate cu atenţie. între orele 01. Obiectele purtătoare de urme. pentru a se putea valorifica urmele infracţiunii. descrise. unde s-au găsit asupra făptuitorilor bunurile însuşite ori numai o parte din acestea.00 din încăperea . Secţiunea I . Cercetările vor începe de la locul unde s-au făcut primele constatări. amplasat p str Florilor. Chiar dacă acestea nu prezintă suficiente detalii pentru identificarea făptuitorilor sunt utile pentru determinarea apartenenţei de gen. La momentul tactic. vor fi ridicate mulaje de gips. In cazul infracţiunilor flagrante. care le sunt caracteristicile şi valoarea. Acest loc poate fi cel în care au fost ascunse bunurile sustrase. ce împrejurări au înlesnit comiterea infracţiunii1. în calitate de bănuiţi au fost reţinuţi cet. an. Produsele. 9 (nouă) TV color marca "Polar". poate fi folosit câinele de urmărire. fotografiate. ele vor fi continuate. Etapa iniţiala de cercetare a furtului. faptele pot fi constatate din oficiu de către organele de urmărire penală. între care: stabilirea locului unde s-a comis furtul. Acolo unde există deosebiri. de dimensiuni reduse. dacă acestea au fost rupte sau scoase de pe mâini. pentru efectuarea unor activităţi la care sunt considerate incomode. în cazul furtului. pe jos sau cu mijloacele de transport. În urma examinării ambianţei locului faptei s-a contratat. după descrierea acestora în procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi fotografiere. O atenţie deosebită va fi acordată urmelor de picioare şi urmelor mijloacelor de transport. apoi ridicate prin metodele cunoscute. (S) Stabiliţi sarcinile cercetării la faţa locului a infracţiunii de furt. Cercetarea urmelor de deget va fi făcută de tehnicienii sau experţii criminalişti. (7) Determinaţi acţiunile de urmărire penală ce urmează a fi efectuate şi obiectivele acestora.1. pentru stabilirea cantităţii şi valorii bunurilor sustrase. Metodele tactice criminalistice folosite pentru cercetarea lor sunt asemănătoare. 55 . Secţiunea a II-a . Indiferent de locul de unde s-au început cercetările. 1. 32/1 au fost sustrase prin pătrundere. ales de conducătorul echipei de cercetare. pentru a se putea examina toate cele trei repere menţionate. Alteori. magazinul „Next". ori pentru stabilirea traseului parcurs de făptuitori. deoarece pot contribui la identificarea făptuitorilor. se vor face inventarieri ale bunurilor din depozit sau magazin. iar dacă cererile privind săvârşirea unor asemenea fapte se depun la data constatării lor. Urmele constatate vor fi descrise în procesul-vcrbal de cercetare la faţa locului şi fotografiate. Astfel.După două oree de la cercetarea locului faptei.Subiectul III. pot fi găsite urme de sânge pe cioburile geamurilor sau ale vitrinelor sparte. locul săvârşirii faptei sau un punct de control al mijloacelor de transport. 1. ştiut fiind că asemenea urme pot fi găsite chiar şi în cazul în care făptuitorii au folosit mănuşi. Atunci când se constată urme de adâncime. care au fost primele sesizate. descrise în procesulverbal şi fotografiate. pot rămâne urme de sânge pe corpul victimei sau pe îmbrăcămintea acesteia. cuprinzând locul săvârşirii faptei. ridicate cu ajutorul mulajelor de gips urmele de picioare.1980 şi cet. Koylov. cercetările trebuie să fie începute cât mai curând.

colegi de muncă. eventual. Dacă se reclamă săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie care implică folosirea violenţei. declaraţiile acesteia vor fi privite cu unele rezerve. Ascultarea persoanelor a. Pentru a se stabili dacă fapta constituie furt sau tâlhărie. în cazul făptuitorilor necunoscuţi. vârsta probabilă. Ascultarea persoanei vătămate La ascultarea persoanei vătămate se folosesc metode tactice diferite. atunci când se află încă într-o stare accentuată de tulburare psihică. şi cu aplicarea metodelor de tactică criminalistică. Când se reclamă furtul unor bunuri sau valori. Totodată.). pistol. sau elemente de identificare. Dacă făptuitorii sunt cunoscuţi. bunurile vor fi reslitu'fc persoanelor prejudiciate. acestea vor fi reţinute pentru cercetări. vor fi cerute cât mai multe date utile identificării (numărul acestora. în funcţie de natura faptei cercetate: furt sau tâlhărie. interesul care îl pot avea în legătură cu fapta sau cu părţile din proces (rudenie sau dobândirea unor obiecte din cele aparţinând persoanei vătămate. dacă aceasta s-a opus în mod real ori a simulat. In cazul făptuitorilor necunoscuţi. mijloacele de transport pot fi indisponibilizatc în vederea confiscării. va fi audiată în prezenţa medicului. La locul unde s-au găsit bunurile sustrase (locuinţa făptuitorilor. Pentru dovedirea urmelor de violenţă se va solicita prezentarea actului mcdico-legal (când pvistă). momentele principale din filmul acţiunii pe care le-au perceput (anterioare. persoana vătămată trebuie să furnizeze cât mai multe date necesare identificării făptuitorilor. şi mijloacelor folosite la săvârşirea faptei. Secţiunea a lll-a . Momentul tactic al ascultării învinuitutui sau inculpatului va fi ales în funcţie de stadiul în care se află cercetările şi de natura probelor în posesia cărora se află organul judiciar. dacă mai era împreună cu alte persoane etc. dacă este cunoscută. Ascultarea învinuitului sau inculpatului Ascultarea învinuitului sau inculpatului se va face cu respectarea dispoziţiilor legale. spray-uri paralizante etc). concomitente sau posterioare săvârşirii faptei). adică. par. vor fi stabilite relaţiile dintre aceştia şi reclamant: soţi. rude. b. se va proceda la prezentarea pentru recunoaşterea persoanelor pe care martorii le-au văzut la locul faptei. indiferent dacă au ştiut sau nu că provin din săvârşirea furtului sau a tâlhăriei ctc. acestea vor fi inventariate. adecvate naturii faptei cercetate (furt sau tâlhărie). apoi ridicate pentru a fi restituite persoanelor prejudiciate. cercetările vor începe cu audierea martorilor şi apoi se va proceda la ascultarea învinuitului sau 56 . cu prilejul ascultării persoanei vătămate. în pădure) se efectuează cercetări pentru identificarea bunurilor. deoarece aceste urme pot ajuta la identificarea autorului (autorilor)4. Pentru faptele săvârşite de persoanele pe care victima nu le-a văzut sau nu le-a identificat. identitatea aeestora. societăţi comerciale sau locuinţe ale cetăţenilor. natura şi valoarea bunurilor sustrase. se vor efectua percheziţii. trebuie să se stabilească cu exactitate modul în care aceasta şia petrecut timpul înaintea săvârşirii faptei. vitezei ori defecţiunilor de la caroseria mijlocului de transport în care sunt transportate. în câmp. Ordinea în care vor fi audiaţi martorii depinde de împrejurările pe care le cunosc şi de relaţiile în care se află cu victima şi învinuitul sau inculpatul. Dacă persoana vătămată a suferit leziuni grave şi este internată într-o instituţie medico-sanitară. persoanele care aveau cunoştinţă de existenţa bunurilor şi. Ascultarea martorilor La cercetarea furtului sau a tâlhăriei. iar atunci când sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege (art.cereale. Ascultarea martorilor implică culegerea a cât mai multor date privitoare la persoana acestora şi la relaţiile în care se află cu persoana vătămată şi cu făptuitorii. întrebările adresate martorilor diferă după natura faptelor (furt sau tâlhărie). precum şi în momentul ori după comiterea infracţiunii3. modul în care se prezenta locul faptei înaintea săvârşirii infracţiunii. se vor cere persoanei vătămate precizări în legătură cu eventualele leziuni provocate făptuitorului. Totodată. chiar dacă au fost vândute altor persoane. martorii trebuie sa descrie atitudinea victimei în momentul faptei. care garantează dreptul la apărare. deoarece produsele sau resturi ale acestora cad din cauza trepidaţiilor. cu respectarea dispoziţiilor cuprinse în Codul de procedură penală. ori se va dispune din oficiu examinarea medico-legală a persoanei vătămate. detalii privind îmbrăcămintea etc). litigii privind dreptul de proprietate) etc. Când nu există dovezi suficiente şi convingătoare pentru dovedirea vinovăţiei. de la partea vătămată pot fi obţinute date concrete privind bunurile furate. dacă a strigat după ajutor. 118 şi următoarele Cod penal). descrise în procesulverbal de constatare şi fotografiate. numărul agresorilor. în vederea identificării lor. se vor menţiona date privitoare la instrumentul folosit (cuţit.5 c. apoi se dispune ridicarea lor în vederea restituirii persoanelor prejudiciate. Dacă bunurile sustrase se află în mijloace de transport. materiale de construcţie etc.Alte activităţi de urmărire penală §1. locul şi timpul când s-au săvârşit faptele etc. De asemenea. existenţa unor litigii anterioare (neplata unei datorii. Dacă există dovezi sau indicii că asemenea bunuri s-ar afla în incinta unor instituţii. posibilitatea de acces la bunurile respective. Dacă făptuitorii au fost descoperiţi pe traseu cu bunurile sustrase. inventarierea şi descrierea lor. martorii pot furniza informaţii utile pentru identificarea făptuitorilor.

ori al apariţiei unor anumite rezultate. §2. de foarte multe ori. ce să caute şi cum să caute. schiţele etc. Metodele tactice folosite la căutarea bunurilor vor fi alese în funcţie de locul cercetat (spaţiul de locuit sau câmp deschis). la obţinerea de noi probe şi la delimitarea furtului de simulările de furt. în practica organelor de urmărire penală sunt cunoscute cazurile în care infractorii urcă pe acoperişul blocului. etichete căzute sau desprinse intenţionat de pe obiectele furate etc. Efectuată cu respectarea tuturor regulilor tactice şi metododogice cunoscute. se determină atât modul săvârşirii infracţiunii. ştiut fiind faptul că nu este necesară obţinerea cu orice preţ a mărturisirii. cunoscându-sc faptul că aceştia pot să readucă bunurile ascunse temporar la domiciliul altor persoane. fragmente sau resturi ale acestora. De asemenea. al pătrunderii infractorilor prin spărtura produsă în zidul depozitului sau al camerei de locuit. se vor efectua percheziţii şi la domiciliul rudelor. în caz de nereuşită. Dacă învinuiţii sau inculpaţii neagă săvârşirea furtului sau tâlhăriei. este urmat de uciderea victimei. deoarece. Toate aceste apărări vor fi verificate prin administrarea probelor solicitate de învinuit sau inculpat. iar pentru ascunzători şi obiectele găsite se vor efectua fotografii judiciare operative. O modalitate de efectuare a reconstituirii. prietenilor. La percheziţie trebuie căutate bunurile sustrase. Reconstituirea Reconstituirea este frecvent întâlnită. a reconstituirii etc. reconstituirea poate contribui la verificarea probelor deja administrate. a prezentării pentru recunoaştere. ca şi asupra modului în care îşi justifică felul de viaţă. Furturile şi tâlhăriile sunt săvârşite. Astfel. ori a altor probe ce rezultă din lucrările dosarului. De fiecare dată şi pentru orice învinuit sau inculpat se vor consemna răspunsurile primite la întrebările organului de urmărire penală şi cererile de probe solicitate în apărare. folosită frecvent în cercetarea infracţiunilor de furt. fiind practicată în scopul verificării posibilităţii sau imposibilităţii producerii faptelor într-un anumit mod. Obiectele şi valorile care se caută pot fi din cele mai diferite.inculpatului. Furtul din locuinţe Furtul din locuinţe prezintă un grad sporit de pericol social. se va proceda la efectuarea confruntării. Percheziţia Percheziţia este o metodă tactică. pentru acoperirea lipsurilor în gestiune8. superior posibilităţilor materiale6. cât şi faptul dacă nu este o simulare. pătrunderea prin escaladarea zidurilor etc. Pentru a se asigura succesul percheziţiei. prin descoperirea şi cercetarea urmelor de spargere a geamurilor. care să cuprindă obiective judicios formulate. Această activitate trebuie să se desfăşoare după un plan. de infractori înrăiţi. ori cum sunt executate fotografiile judiciare operative. împotriva tuturor evidenţelor şi a probelor existente la dosar. ambalaje. b. Metodele tactice criminalistice trebuie adaptate la împrejurările în care s-a săvârşit fapta şi la mijloacele folosite de făptuitori: chei mincinoase. care neagă vinovăţia. Când specificul faptei cercetate o impune. Cu valizele încărcate cu obiectele sustrase 57 .Particularităţile cercetării unor infracţiuni de furt §1. al scoaterii obiectelor sustrase prin locul prin care se pretinde că au pătruns făptuitorii. a înfăţişării probelor pe care le deţine organul judiciar. organul judiciar trebuie să insiste asupra modului în care şi-au petrecut timpul în momentul săvârşirii faptei. frecvent folosită în cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie. de pildă. induse în eroare de făptuitori cu privire la provenienţa bunurilor. folosesc obiecte din dotarea alpiniştilor şi coboară până la geamul deschis. a uşilor. este recomandabil să se repete percheziţia la domiciliul făptuitorilor. folosindu-se şi de alibiuri. forţarea încuietorilor. organele de urmărire penală trebuie să ştie unde să caute. ci trebuie consemnate doar explicaţiile pe care le dă acesta cu privire la fapta pentru care este cercetat. vor fi căutate instrumentele sau mijloacele folosite la săvârşirea furtului. De asemenea. însă va fi luată în considerare natura bunurilor sau valorilor reclamate de persoanele prejudiciate. Aşa. dacă există suficiente probe pentru dovedirea vinovăţiei. în cazurile privind furturile prin efracţie se poate verifica posibilitatea sau imposibilitatea comiterii furtului într-un anumit mod. Valoarea probatorie a reconstituirii în cazurile privind infracţiunile de furt ori tâlhărie depinde şi de modul în care rezultatele ei sunt consemnate în procesul-vcrbal. a încuietorilor şi a pereţilor. In funcţie de atitudinea de recunoaştere sau nerecunoaştere a vinovăţiei de către învinuit sau inculpat. recidivişti. de escaladare ori de transport al obiectelor furate. Constatările făcute vor fi consemnate în procesul-vcrbal. în scopul descoperirii locului unde se află ascunse bunurile sustrase. Secţiunea a IV-a . asupra provenienţei bunuritor sau valorilor descoperite cu prilejul percheziţiilor. posibilitatea sau imposibilitatea săvârşirii furtului de către un singur infractor sau împreună cu alţi participanţi. prin care pătrund în interior. felul instrumentelor utilizate şi îndemânarea persoanelor în folosirea lor. va fi mai întâi ascultat învinuitul sau inculpatul şi apoi martorii. se vor folosi metodele tactice adecvate. Locul unde se efectuează percheziţia poate fi locuinţa făptuitorului. vecinilor sau al altor persoane. volumul şi cantitatea de bunuri sustrase etc. ca urmare a săvârşirii unor anumite acţiuni. locul de muncă al acestuia sau locul persoanelor care au participat la săvârşirea faptei. de multe ori. Dimpotrivă. este cea privitoare la verificarea unor împrejurări negative (controversate). Efectuarea percheziţiilor şi a reconstituirilor a. a urmelor de picioare.

dacă nu răspunde nimeni. fără a fi observaţi sau luaţi în seamă de locatari. în vederea descoperirii urmelor instrumentelor de spargere. care îi consideră ca pe cei mai paşnici musafiri. cea efectuată prin transfer cu ajutorul hârtiei de calc sau copiativă (indigo) şi cea creată prin apăsare a semnăturii autentice şi trasarea ulterioară a acesteia cu un material de scris (cerneală. După cum se va vedea în continuare. pierdute sau abandonate la locul faptei etc. la i. dacă au fost unul sau mai mulţi infractori etc. cele mai uzuale modalităţi de falsificare a amprentelor de ştampilă sunt următoarele: 58 . 10 Subiectul I. prezentarea pentru recunoaştere a persoanelor sau bunurilor etc. in special a semnăturilor. faptele se săvârşesc în timpul zilei. ori la rudele care locuiesc în sate. în special a semnăturilor. până la formarea acestora prin intermediul calculatoarelor electronice. La contrafacerea impresiunilor de ştampilă se folosesc diferite procedee şi mijloace tehnice — de la cele mai simple (copierea cu un albuş de ou fiert). documentelor de identitate. adaptate locului unde s-a săvârşit infracţiunea. specialistul criminalist mai întâi de toate va proceda la examinarea microscopică a semnăturii. impresiunilor instrumentelor de autentificare (ştampilelor) şi schimbarea fotografiilor. a obiectelor aparţinând făptuitorilor. ci sunt bine pregătite. la munte sau la mare. Prezenţa caracteristicilor menţionate in situaţia unei coincidenţe vădite a transcripţiei semnăturii in litigiu cu acea originală justifică atestarea falsului semnăturii prin copiere. Contrafacerea rechizitelor-formă de fals material în documente. mijloacele şi metodele folosite de făptuitori sunt de-a dreptul surprinzătoare. Un interes deosebit îl prezintă cercetarea locului faptei.). Test nr. iar altele sunt de dată foarte recentă. tuş. derulată de examinări în radiaţii ultraviolete. Falsul prin contrafacerea rechizitelor. 1. cercetarea la faţa locului trebuie efectuată cu respectarea metodelor de tactică criminalistică. materiale şi mijloace tehnice. adăugire sau refacere de text şi contrafacerea rechizitelor în documentele preexistente. operaţiile desfăşurate. şi ar putea folosi la identificarea autorilor. drumul parcurs de infractor în interiorul încăperilor. când majoritatea persoanelor apte de muncă sunt plecate de acasă. Cele mai numeroase cazuri sunt semnalate în timpul verii. Descoperirea falsificării semnăturilor prin imitare aparţine de competenţa expertizei scrisului. în vederea depistării indiciilor unui atare fals. aflaţi în vizită la rude sau prieteni. El poate avea diverse forme. câinele de urmărire. La cercetări trebuie să participe şi victima. constatarea acestuia realizându-se în cadrul expertizei tehnice a documentelor.nr nr vom referi în compartimentul următor. Alteori. Contrafacerea de semnături se realizează pe două căi: prin imitare (după memorie sau închipuire) şi prin copiere. pătrund în apartament cu chei potrivite. dar cu unele rezerve. ci sustrăgând obiectele prin aruncarea pe fereastra deschisă a unei mici sfere de plumb. furturile se comit fără pătrunderea infractorului în locuinţă. se încadrează şi impresiunea de ştampilă. creion. Falsul material constă în modificarea conţinutului iniţial al documentelor preexistente. audierea martorilor. va apela la fotografia de umbre. metodele şi instrumentele folosite. dintre care mai importante sunt: lipsa cursivităţii scrisului. pix. tremurături. când populaţia oraşelor este plecată în concediu. Cercetarea acestor fapte continuă cu identificarea autorilor şi. chiar dacă unele se practică de zeci sau sute de ani. Prin urmare. bunurile furate şi obiectele ce nu-i aparţin. Si totuşi. opriri neîntemeiate ale instrumentului de scris. Se recomandă ca cercetările să înceapă imediat după primirea sesizării. In cursul cercetărilor se stabilesc căile de acces în locuinţă.1 (3) Definiţi noţiunea de fals material în acte scrise. în marea majoritate a cazurilor. Astfel. Printre rechizitele obligatorii ale actelor oficiale. ceea ce face dificilă descoperirea falsului de către organul judiciar. întreruperi de traseu. a amprentelor digitale. Indiferent de modul de realizare. Dintre cele mai răspândite sunt copierea prin transparenţă. care poate să dea explicaţii în legătură cu modificările intervenite în locuinţă. falsul semnăturilor prin copiere este cognoscibil datorită caracteristicilor de plastografiere. etc. începutul şi sfârşitul punctat al semnăturii. la falsificarea documentelor se folosesc multiple procedee. De asemenea. uitate sau abandonate. potrivit datelor furnizate din practica instituţiilor de expertiză criminalistică. şi scoaterea prin fereastră a obiectelor agăţate. contrafacerea acesteia este inerentă ori de câte ori se procedează la întocmirea în scopuri frauduloase a documentelor false. uneori. fiind. având fixate trei undiţe de ştiucă. prin care se probează fapte juridice. Indiferent de mijloacele folosite de făptuitori. de contrast şi separatoare de culori. cercetarea prealabilă a documentelor-probe materiale duce doar la suspiciuni de fals. Furturile din locuinţe nu se comit în mod întâmplător. de mare ajutor. cele mai frecvente fiind modificarea conţinutului iniţial al documentului prin înlăturare.2(5) Stabiliţi rechizitele care sunt frecvent supuse cotrafacerii ilicite. pe cât posibil recuperarea bunurilor sustrase. tuturor actelor emise de instituţiile statale şi obşteşti. uneori. pentru că acestea ar putea fi ale făptuitorilor. Făptuitorii folosesc soneria şi. descoperite la locul infracţiunii. a impresiunilor de ştampile şi a fotografiilor face parte din categoria întâlnită foarte frecvent în practica judiciară.părăsesc apartamentul. 1.

pentru im-presiunile create de ştampile confecţionate in mod improvizat sunt specifice următoarele particularităţi. — lipsa uniformităţii grafismelor ce constituie textul. e) trăsături de creion. prin care se probează fapte juridice. cauzate de mijloacele de desenare. documentelor de identitate. de regulă. cuvinte. Prin urmare. Se remarcă diferenţe ale distanţei Intre litere. hârtie sugativă. până la formarea acestora prin intermediul calculatoarelor electronice. O modalitate aparte de contrafacere a actelor de identitate. la examinarea comparativă prin intermediul microscopului comparator. dimensiuni. (hârtie fotografică. In impresiunile ştampilelor false sunt semnalate forme de gravare evident manuală. b) trasee dublate. cauzate de mijloacele de desenare. Si totuşi. indigo etc. de denumiri. indigo etc. peliculă adezivă. la alcătuirea textului se folosesc semne standardizate. create pe diverse acte în perioada la care se referă documentul în litigiu. d) grosimi exagerate ale unor elemente ale impresiunii. Expertul deci trebuie să dispună de modele tip de comparare ale ştampilei autentice. la diverse măsurări şi. 1. bineînţeles. Printre rechizitele obligatorii ale actelor oficiale. — Deosebiri de poziţie a axelor longitudinale ale semnelor faţă de linia de bază a scrisului.a) crearea impresiunilor cu o ştampilă confecţionată după modelul celei originale. Desenarea impresiunilor de ştampile originale pe actele false prezintă anumite particularităţi specifice. După cum este cunoscut. cauzate de umezeala materialului intermediar aplicat. erori în conţinutul şi forma stemei. create pe diverse acte în perioada la care se referă documentul în litigiu. prin desen şi deci reprezintă caracteristici tipice falsului impresiunilor de ştampile la care ne-am referit anterior. La contrafacerea impresiunilor de ştampilă se folosesc diferite procedee şi mijloace tehnice — de la cele mai simple (copierea cu un albuş de ou fiert). — Asimetria elementelor reprezentând conţinutul impresiunii ştampilei. b) trasee dublate. c) desenarea impresiunii autentice direct pe documentul litigios1. Examinarea impresiunilor de ştampile se realizează în baza mijloacelor tehnice cu care sunt dotate laboratoarele criminalistice. Deseori unele şi aceleaşi litere sau cifre diferă după formă. d) grosimi exagerate ale unor elemente ale impresiunii. c) deformări ale grafismelor. dintre care menţionăm: a) perforarea hârtiei la centrul impresiunii circulare în urma aplicării compasului. 59 . altor semne de structură a ştampilei. Examinarea impresiunilor de ştampile se realizează în baza mijloacelor tehnice cu care sunt dotate laboratoarele criminalistice. rânduri. albuş de ou fiert etc. potrivit datelor furnizate din practica instituţiilor de expertiză criminalistică. a altor documente destinate să ateste anumite drepturi (de exemplu. prescurtări şi înghesuiri nejustificate de text. In cazul copierii impresiunilor autentice cu un material intermediar. c) desenarea impresiunii autentice direct pe documentul litigios1. c) deformări ale grafismelor. la diverse măsurări şi. b) copierea impresiunii de pe un act autentic şi transferarea acesteia pe actul fals.) falsul se va manifesta prin: — Nuanţa slabă a impresiunii in întregime. b) copierea impresiunii de pe un act autentic şi transferarea acesteia pe actul fals. Contrafacerea segmentului impresiunii de ştampilă pe fotografia reiterat încleiată se face. e) trăsături de creion. Se va proceda la o examinare stereomicroscopică. se încadrează şi impresiunea de ştampilă. placă gelatinoasă. Desenarea impresiunilor de ştampile originale pe actele false prezintă anumite particularităţi specifice. care in ansamblu dovedesc falsul: — Caracterul nestandardizat al literelor şi cifrelor. — Trăsăturile difuze ale semnelor. Se va proceda la o examinare stereomicroscopică. la confecţionarea ştampilelor in atelierele litografice. venit în contact cu materialul intermediar umed. de exemplu a urmelor de emulsie în cazul aplicării hârtiei fotografice. Descoperirea falsului impresiunilor de ştampilă se bazează pe elemente caracteristice proprii fiecărei modalităţi de contrafacere. bineînţeles. dintre care menţionăm: a) perforarea hârtiei la centrul impresiunii circulare în urma aplicării compasului. — Greşeli gramaticale.3(7) Argumentaţi elementele caracteristice ale falsificării unei impresiuni de ştampilă. Descoperirea falsului impresiunilor de ştampilă se bazează pe elemente caracteristice proprii fiecărei modalităţi de contrafacere. Expertul deci trebuie să dispună de modele tip de comparare ale ştampilei autentice. Astfel. — Decolorarea hârtiei documentului pe un anumit spaţiu în preajma impresiunii. contrafacerea acesteia este inerentă ori de câte ori se procedează la întocmirea în scopuri frauduloase a documentelor false. tuturor actelor emise de instituţiile statale şi obşteşti. amplasare spaţială. cele mai uzuale modalităţi de falsificare a amprentelor de ştampilă sunt următoarele: a) crearea impresiunilor cu o ştampilă confecţionată după modelul celei originale. dreptul de conducere a mijloacelor de transport) o constituie substituirea fotografiilor. la examinarea comparativă prin intermediul microscopului comparator. — Prezenţa microparticulelor din materialul de copiat.

In fond. pot fi supuse examinării criminalistice cu scopul determinării lor după datele ce le caracterizează şi în vederea identificării sau stabilirii apartenenţei la grup. expertul balistician va stabili: — dacă tubul şi glontele sunt părţi componente ale unui şi aceluiaşi cartuş. aprecierea stării tehnice de funcţionare a armei-corp delict. Examinarea tehnico-criminalistică a armelor de foc Examinarea tehnico-criminalistică a armelor de foc preconizează. a fiecărei piese în parte. realizate cu arme de foc. caracteristicile materiale şi de funcţionare a ei. pe lângă stabilirea datelor privind sistemul.6 mm). 60 . In practica judiciară adesea apare necesitatea clarificării dacă din arma-corp delict este posibilă efectuarea de împuşcături şi dacă arma din care s-a tras se poate declanşa fără acţionarea trăgaciului. Examinarea muniţiilor Muniţiile. de fabricaţie improvizată. expertul constată dacă dispozitivul prezintă armă de foc.a.Subiectul II. — modelul cartuşului şi arma pentru care acesta este destinat. la cerinţa organului judiciar. seriei şi a anului de fabricaţie. proiectilele şi burele ridicate de la locul faptei sau găsite în alte împrejurări.2 (5) Determinaţi sarcinile specifice ale expertizei armelor atipice. Expertiza balistică. omogenitatea lui cu cele ridicate (aparte sau in componenţa unor cartuşe) de la persoanele suspecte. el va formula concluzii privind muniţiile pentru care este concepută arma. — dacă cartuşul cărui îi aparţine tubul şi glontele-corp delict este omogen cu cartuşele prezentate pentru comparare. prin determinarea modelului. la muniţii şi la urmele împuşcăturii. reclamă aplicarea unui şir de metode ştiinţifice. dar şi pe rezultatele acţiunilor experimentale cu arma prin zdruncinare. dar şi pentru muniţii de confecţionare proprie. După cum este cunoscut. 2. numărul. fie datorită vechimii. în caz afirmativ. de siguranţă şi de aruncare. fie ca urmare a înlăturării lor. pe de o parte. Multitudinea problemelor cu care se confruntă organele judiciare înfăp-tuind-cercetarea actelor ilicite. parametrii tehnici ai armei se vor stabili de către experţi în baza confruntării datelor tehnice şi a particularităţilor de construcţie ale armei-corp delict (lungimea.1 (3) Definiţi noţiunea de expertiză balistică şi enumeraţi obiectiv ele acesteia. Expertiza balistică constituie un mijloc important de probaţiune. în baza unui studiu al pieselor şi mecanismelor principale. Atunci când la faţa locului s-au găsit bure din hârtie sau cârpe. Problemele ce vizează acest gen de expertiză sunt grupate în trei categorii: referitoare la arma de foc. având în vedere eventualele schimbări ale capacităţilor ei balistice. Stabilirea acestor circumstanţe presupune aprecierea stării tehnice şi de funcţionare a armei. Expertiza armelor modificate. in special tuburile. Scopul final al expertizei muniţiilor constituie identificarea armei după urmele mecanismelor acesteia pe tubul cartuşului şi pe glonte. are ca scop determinarea modalităţii şi nivelului de modificare. direcţia şi dimensiunile ghinturilor ş. utilizarea mijloacelor tehnice sofisticate ale expertizei criminalistice. dar şi prin comparare directă cu armele din colecţiile instituţiilor de expertiză. în situaţii ordinare determinarea modelului.) cu datele respective din instrucţiile. lovire. în marea majoritate a cazurilor. iar refacerea lor s-a dovedit a fi imposibilă. pe modul lor de funcţionare. pe de altă parte. expertul va fi Însărcinat să constate dacă acestea au creat sau nu un întreg cu hârtiile şi cârpele aparţinând bănuiţilor sau cu care sunt încărcate cartuşele ridicate de la ei. ea realizându-se printr-un simplu studiu al inscripţiilor respective de pe armă. Concluziile expertului se vor baza pe datele obţinute privind starea pieselor şi mecanismelor. seria şi modelul iniţial. 2. expertiza trebuie să stabilească modul de fabricare a proiectilului. serieri şi a anului de fabricaţie nu prezintă dificultăţi. Prin examinarea tuburilor şi a gloanţelor destinate armelor de luptă. precum şi al datelor experimentale. acest gen de identificare prezintă o variantă a identificării criminalistice şi deci se realizează In baza principiilor generale cunoscute. tn situaţia unei infracţiuni săvârşite cu arma de vânătoare. şi rudimentare. registrele şi atlasele balistice. Examinarea unei construcţii de fabricaţie improvizată are scopul de a stabili principiile construcţiei. înălţimea. 2. aruncare. lungimea şi calibrul ţevii. Pentru tragerea cu armele din prima grupă. în această categorie de arme se disting două grupe: de fabricaţie industrială. Armele din grupa a doua pot fi concepute pentru muniţii de fabricaţie industrială. calibrului. greutatea. în special pentru cartuşe de calibru mic (5. 1. asigurând cunoaşterea celor mai diverse împrejurări privind aplicarea armelor de foc la săvârşirea infracţiunilor. ulterior neautorizat modificate. individualizarea acestora. bătaia eficace şi gradul de periclitare a ei. — dacă tubul şi glontele au fost trase din arma prezentată sau din altă armă. Altele sunt sarcinile expertizei armelor atipice. Atunci când inscripţiile respective lipsesc. Orice armă fabricată în mod industrial conţine astfel de date. prin verificarea mecanismelor de încărcare şi tragere. se folosesc muniţii standarde destinate sistemului respectiv.

1 etapă. având în vedere posibilităţile tehnice de cercetare ale organelor cu funcţii de urmărire penală. canalul creat de el şi spaţiul din apropierea nemijlocită. număr. după cum s-a precizat anterior.4 etape. în situaţia în care se solicită determinarea exactă a distanţei tragerii. asigurându-se inalterarea urmelor. sau de la câteva arme. având ca scop evidenţierea elementelor caracteristice ale împuşcăturii. La etapa încărcării armei se vor forma două urme ce interesează pe plan criminalistic: una pe suprafaţa exterioară a tubului în forma unui fascicul de linii specifice scoaterii cartuşului din încărcător. constituind mierorelieful urmelor (fig. de fabricare improvizată sau modificată etc. forma şi mărimea percuţiei. în contextul celor de mai sus. După cum demonstrează practica judiciară. parafină. convertizorul optico-electronic. Examinarea comparativă a tuburilor şi a gloanţelor se face cu ajutorul mijloacelor optice. expertul balistician va recurge la trageri experimentale de la diverse distanţe cu muniţii şi in condiţii similare celor în litigiu. Tragerile se efectuează In captatoare de proiectile (din vată sau cu apă). . dacă denotă aplicarea unei arme automate. în condiţii de laborator detectarea urmelor factorilor suplimentari ai împuşcăturii se realizează prin aplicarea de metode şi mijloace tehnice de înaltă sensibilitate. ceară etc). recunoscut ca cel mai eficient instrumentar criminalistic. Nu se exclude posibilitatea confundării urmelor proiectilului pe unele obiecte. considerăm oportun a semnala că metodele bazate pe mijloacele tehnice de înaltă sensibilitate.5 etape. aceasta fiind precedată de împuşcături experimentale şi obţinerea modelelor de comparaţie — tuburi şi gloanţe trase din arma supusă examinării.2 etapă.3 etape. 39).3 (7) Selectaţi şi argumentaţi variantele corecte în următoarea situaţie „Procesul de creare a urmelor macanismelor armei de foc pe muniţie se realizează în: . surse de radiaţii invizibile şi luminiscente. tragerii. al microscopului comparator. Expertiza va examina orificiile de intrare şi de ieşire a proiectilului. In procesul de comparare se va insista asupra urmelor închizătorului. datorită capacităţii de a prezenta Coincidenţa urmelor de pe muniţia In cauză şi cea obţinută experimental ca o continuitate liniară a striaţiilor. cu vătămările produse cu obiecte de profesie sau de uz casnic. în special de îmbrăcăminte. percutorului. Se va aplica cu acest prilej diverse instrumente optice. In situaţia coincidenţei acestor caracteristici generale. pentru a fi deplasat spre camera de 61 . a făcut posibilă stabilirea urmelor factorilor suplimentari nu numai pe ţintă. ghearei extractoare şi ale altor mecanisme ale armei de pe rozeta şi suprafaţa exterioară a tubului şi acele ale plinurilor ghinturilor de pe exteriorul gloanţelor. Sarcinile expertizei urmelor tragerii din arma de foc Examinarea criminalistică a urmelor tragerii este destinată unui şir de probleme cu care se confruntă justiţia mai cu seamă la etapa iniţială de cercetare a faptelor săvârşite cu arma de foc. dimensiune şi direcţia ghinturilor. Concluziile expertului balistician se vor formula in baza elementelor caracteristice ale orificiului de intrare şi de ieşire. dacă urmele sunt consecinţa unei sau a mai multor împuşcături. dar şi a urmelor factorilor suplimentari ai împuşcăturii. In special. procedeu ce se realizează pe cale fotografica sau prin rularea gloanţelor pe materiale plastice (plastelină. Examinarea comparativă a gloanţelor se efectuează şi prin suprapunerea suprafeţelor desfăşurate ale acestora. Obiectul expertizei urmelor împuşcăturii cuprinde şi alte chestiuni ca. . eliminării şi aruncării tubului ars. Urmele factorilor suplimentari ai împuşcăturii constituie. . elemente caracteristice ale direcţiei şi distanţei de la care s-a tras. Urmele mecanismelor armei pe tubul cartuşului se creează succesiv pe parcursul a trei etape inerente unei împuşcături: încărcării armei. . 2. Altă problemă constă în punerea în evidenţă a urmelor factorilor suplimentari ai tragerii din arma de foc. se va proceda la examinarea comparativă. nu întotdeauna evident această problemă e soluţionată în urma cercetărilor efectuate de către organul de urmărire penală la faţa locului. de exemplu. dacă două sau mai multe împuşcături provin de la una şi aceeaşi. 3. dar şi pe trăgător.La etapa iniţială expertul va întreprinde un studiu al armei suspecte şi muniţiilor privind stabilirea posibilităţii tragerii cu cartuşe de genul celor căror aparţin muniţiile-corp delict după calibru. Descoperirea la faţa locului a acestei categorii de urme este dificilă. In caz de necesitate se va recurge la metode chimice şi cromotografice. de care dispunem la etapa actuală. Una dintre ele este cea a constatării dacă vătămarea unui obiect este consecinţa tragerii din arma de foc.

precum şi dispoziţiile H. care reproduce diverse elemente caracteristice privind forma. încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la protecţia muncii poate atrage răspunderea disciplinară.2 (5) Determinaţi cauzele specifice ale accidentelor de muncă. 5/1965 cu privire la protecţia muncii. coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a muncii şi răspunderea juridică a persoanelor vinovate de încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la protecţia muncii. Subiectul III. b Cod penal. — urma ejectorului (pragului aruncător). O dată cu intrarea în vigoare a noii legi au fost abrogate dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 3. de asemenea. 304/1975 privind echipamentul de protecţie. ce se creează la un nivel mai sus de mijlocul tubului. 2494/1969 privind contravenţiile în domeniul muncii. Pe |ângă cunoaşterea metodelor tactice aplicabile la cercetarea accidentelor de muncă. Codul de procedură penală cuprinde dispoziţii generale. §2. 62 . 3. frontale a închizătorului venit în contact cu tubul în momentul introducerii cartuşului în camera de detonare. Legea protecţiei muncii (nr.C. prin care se încalcă normele legale privitoare la protecţia muncii. Astfel. ACCIDENTELOR DE MUNCĂ Secţiunea I . precum şi orice dispoziţii contrare acesteia. intrată în vigoare la 23 septembrie 1996) cuprinde norme reprezentând un sistem unitar de măsuri şi reguli aplicabile tuturor participanţilor la procesul de muncă. precum acele ale articolul 209. precum şi dispoziţii speciale. De asemenea. H. privitoare la concursul ideal de infracţiuni. 90 din 23 iulie 1996. Cadrul juridic în domeniul protecţiei muncii sunt aplicabile o scrie de acte normative care prevăd asigurarea celor mai bune condiţii pentru desfăşurarea procesului de muncă. 3. precum şi normele de protecţie a muncii. nr. administrativă. în primul rând. cum ar fi iistrugerile de bunuri prin incendii sau explozii. dimensiunile şi relieful lui. integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.3 (7) Formulaţi sarcinile expertizei inginerice de construcţie în cazul prăbuşirii unei macarale cu consecinţe fatale pentru două persoane. în acelaşi timp norme din acest cod. La etapa eliminării şi aruncării tubului ars se creează patru urme cu semnificaţie decisivă privind identificarea armei.C. La armele de luptă automate şi semiautomate această urmă prezintă o valoare identificatoare esenţială. Codul penal cuprinde dispoziţii care incriminează fapte prin care se încalca. Atribuţii Pentru cercetarea accidentelor de muncă sunt formate echipe sau comisii care au atribuţii proprii. aplicabile la cercetarea oricăror fapte penale. alta pe fundul rozetei tubului sub formă de striaţii ce redau relieful părţii. în formă de striaţii. nr. La etapa tragerii percutorul creează prin lovitură o urmă de adâncime. Sunt. normele cuprinse în articolul 178 Cod penal şi cele cuprinse în articolele 34-38 din Legea protecţiei muncii. apărarea vieţii. Competenţe. care redau cu precizie relieful mecanismului menţionat al armei. în care sunt interpretate noţiunile de "loc de muncă cu pericol deosebit". H. 2896/ 1966 privind declararea. create de iregularităţile pereţilor camerei de detonare (fig. Legea stabileşte obligaţii privind realizarea măsurilor de protecţie a muncii. Codiri penal şi Legea protecţiei muncii. aplicabile lispoziţiile articolului 33 lit.M. Ircbuie cunoscute şi dispoziţiile de drept penal aplicabile: Codul de procedura penala. tară ca între ele să existe relaţii de subordonare.Consideraţii preliminare §1. persoana vinovată de producerea unui accident de muncă mortal încalcă. materială sau penală. — urma sub formă de linii longitudinale pe suprafaţa tubului. cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.detonare. Cercetarea accidentelor de muncă.37). „practică profesională" etc.C. pnntr-o lingură acţiune sau inacţiune. La tuburile cartuşelor de vânătoare această urmă este sursa informativă de bază privind identificarea armei din care s-a tras. (faptele penale.M. şi anume: — urma ghearei extractoare sub forma unui şir de striaţii pe partea anterioară a gulerului rozetei. "pericol iminent de accidentare". Cercetarea criminalistică a accidentelor de muncă are în vedere.M. trebuie subliniată importanţa dispoziţiilor tranzitorii şi finale ale legii. — urma marginii ferestruicii de aruncare sub forma unui fascicul de linii. pe partea posterioară a gulerului rozetei. care prevede că accidentele de muncă fac parte din infracţiunile pentru care urmărirea fcenală se efectuează în mod obligatoriu de procuror. în funcţie de natura juridică a faptelor constatate de organele competente.1 (3) Definiţi noţiunea accidentelor de muncă.

d. cercetarea accidentelor de muncă se efectuează astfel: a. din comisie fac parte inspectori de stat. din care un exemplar va fi înaintat procurorului de la Parchetul în a cărui rază de activitate a avut loc accidentul. instruirea personalului muncitor pentru cunoaşterea normelor de protecţie a muncii. organele de poliţie care au constatat fapta vor trimite organelor prevăzute în articolul 26 alineatul 1 din lege un exemplar din procesul-verbal de cercetare la faţa locului. precum şi avariile sau exploziile. procesul tehnologic. maistru. de către persoana juridică. în caz de deces al persoanei accidentate în muncă. când a intrat în vigoare Legea nr. c. Pentru cercetarea accidentelor de muncă de către organele de specialitate cu atribuţii în acest domeniu sunt stabilite competenţe în funcţie de consecinţele accidentului. în cazul accidentelor care au produs invaliditate. inginer etc.) şi terminând cu conducătorul întreprinderii. 90/ 1996). Prevederile din normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate în domeniul protecţiei muncii există două categorii de norme ce trebuie cunoscute de cei care cercetează accidentele de muncă: norme cu caracter general. Potrivit articolului 26 alin. dacă accidentul a produs vătămarea sau moartea uneia sau a mai multor persoane. deces. unitatea medico-legală competentă este obligată să înainteze inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii. Stabilirea persoanelor care se fac răspunzătoare de nerespectarea normelor de protecţie a muncii La fiecare loc de muncă sunt stabilite responsabilităţi privind respectarea normelor de protecţie a muncii. în aceste cazuri. procurarea echipamentului de protecţie de strictă necesitate şi folosirea lui la locul de muncă etc2 Secţiunea a ll-a .Pentru cercetarea criminalistică a accidentelor de muncă se constituie o echipă operativă. transporturi.1996). privesc organizarea fluxului tehnologic. f.Cercetarea la fata locului 63 . în colaborare cu organele de stat competente. Persoana juridică sau fizică la care se înregistrează accidentul de muncă Până la 23 septembrie 1996.M.C. specializaţi în protecţia muncii în domenii de activitate. Prin intrarea în vigoare a Legii protecţiei muncii nr. b. e. care. disciplinare. De aceea. persoana juridică sau fizică la care sunt angajaţi accidentaţii va anunţa de îndată inspectoratul de stat în raza căruia s-a produs accidentul. de cele mai multe ori. precum: exploatări miniere. c. exploatări forestiere. potrivit competenţelor stabilite de dispoziţiile articolului 26 alineatul 1 din lege. norme metodologice pentru aplicarea prevederilor acesteia. în care. în termen de 30 zile de la publicarea legii (până la 23. specialişti din domeniul în care a avut loc evenimentul şi medicul legist. la cererea acestora. specialişti pe domenii de activitate. 90/1996 a fost abrogată Legea nr. 1 din Legea nr. contravenţionale (prevăzute în articolul 40 din Legea nr. 90/1996. agricultură etc.90/1996).07. Stabilirea cauzelor şi împrejurărilor în care a avut loc accidentul Pentru a clarifica acest aspect. întreprinderii (şef de echipă. Menţionarea sancţiunilor aplicate Sunt avute în vedere numai sancţiunile administrative. Măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente Luarea măsurilor de prevenire a altor accidente este în directă legătură cu stabilirea cauzelor şi împrejurărilor în care a avut loc accidentul. De aceea. au fost elaborate norme generale şi norme departamentale pentru aplicarea legii. atribuţiile pe care le are fiecare persoană la locul de muncă. In cazul accidentelor de circulaţie. După adoptarea Legii nr. de către inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii. care au produs incapacitate temporară de muncă salariaţilor angajaţi la persoane fizice. articolul 47 din Legea nr. este obligată să cerceteze fapta sub toate aspectele şi să încheie un act de constatare în care va consemna rezultatul cercetărilor (articolul 26 alineatul 2 din Legea nr. după cum urmează: a. produse pe drumurile publice. datele tehnice privind exploatarea utilajelor etc. accidente colective. construcţii. precum şi în cazul accidentelor de muncă. comisia trebuie să cunoască specificul locului de muncă. nr. 5/1965 şi actele normative elaborate pentru aplicarea ei. De asemenea. al cărei conducător este procurorul şi din care fac parte: organele de poliţie. Principalele aspecte ee trebuie clarificate la cercetarea accidentelor de muncă Comisia desemnată să cerceteze accidentul de muncă. sunt persoane aflate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. printre victime. b. aplicabile fiecărui loc de muncă. agricultură etc.08. secţiei. să elaboreze. în cazul accidentelor de muncă colective. iar noua lege cuprinde dispoziţii în acest sens în articolele 27. şi norme specifice fiecărui departament central: construcţii de maşini. 90/1996 stabileşte obligaţia Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale ca. Stabilirea acestor răspunderi este înlesnită de prezenţa în comisie a inspectorilor de stat pentru protecţia muncii. 28 şi 32. §3. 90/23. sector forestier. înregistrarea accidentelor de numcă era reglementată de H.1996. în termen de 7 zile de la data decesului. de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Comisiile de specialitate întocmesc un dosar în două sau mai multe exemplare. exploatări miniere. 2896/1996. începând cu conducerea echipei. Cunoscându-se atribuţiile fiecărei persoane la locul de muncă se va stabili şi modul în care fiecare din cei care au sarcini de supraveghere şi control sau execuţie şi-au respectat aceste atribuţii. Deci. 5/1965 cu privire la protecţia muncii. o copie de pe raportul de constatare medico-legală. generate de unele evenimente deosebite. vor fi indicate mai întâi măsurile ce trebuie luate pentru înlăturarea acestor cauze şi condiţii. în cazul accidentelor care au produs incapacitate de muncă.

şi. Practica organelor de urmărire penală se confruntă cu situaţii în care cadavrul a fost în întregime descompus de temperaturi înalte (oţelării) sau accidentele ce se produc în industria de armament (explozive). dacă erau sau nu în funcţiune înainte de accident. în cazul accidentelor de muncă. Specificul cercetărilor la faţa locului. vor fi parcurse cele două faze distincte ale cercetării: faza statică şi faza dinamică. §2. Din orice echipă fac parte organele de poliţie. distrugeri de ţesuturi sau de organe ctc. Constituirea echipei operative Cercetarea accidentelor de muncă se realizează în echipă. agricultură etc. specificul locului de muncă. împreună cu inspectorii de specialitate. Cercetările vor începe cu stabilirea modificărilor ce au putut interveni până la sosirea echipei operative la faţa locului. Indiferent cine ar întocmi aceste acte de constatare. clarificarea eventualelor împrejurări negative în starea de fapt a locului accidentului. procesul-verbal al pompierilor militari. B. minerit. apoi va fi transportat la morgă pentru autopsie. ce vor servi la stabilirea persoanelor care se fac vinovate de producerea accidentului. să se stabilească dacă acele schimbări au fost impuse de specificul procesului tehnologic. sector forestier. în acest scop acordându-se atenţie descoperirii. pentru a fi anexat la dosarul de urmărire penală. Faza statică O măsură care trebuie luată de urgenţă de echipa de cercetare priveşte salvarea victimelor. c. dacă erau manevrate de personalul muncitor autorizat. interesând. vor fi ridicate pentru cercetări în condiţii de laborator.Efectuarea altor acte de urmărire penală §1. Procurorul va verifica starea victimelor. ordinele interne privind stabilirea răspunderilor în legătură cu protecţia muncii. Rezultatul cercetărilor va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare. sau sunt încercări de derutare a cercetărilor. şi va forma echipa operativă cu care va trebui să se deplaseze cât mai urgent la faţa locului. în cazurile cu arsuri grave. proccsul-verbal întocmit de comisia inspectoratului de stat pentru protecţia muncii. în funcţie de natura accidentului. la care se ataşează schiţa locului faptei şi planşa cu fotografii judiciare operative. împrejurări de natură să ofere indicii privind încercarea de disimulare a naturii evenimentului produs etc Vor fi cercetate suprafeţele apte sa păstreze urme ale accidentului sau urme digitale. Efectuarea cercetărilor Cercetarea la faţa locului în cazul accidentelor de muncă se face cu respectarea metodelor tactice aplicabile pentru fiecare faptă penală şi cu observarea unor metode tactice specifice locului de muncă: construcţii de maşini. dacă nu au fost observate anomalii în funcţionare ş. camere video.. procurorul va culege cât mai multe date în legătură cu consecinţele accidentului. va stabili ce măsuri se impun pentru acordarea de prim ajutor sau transportarea acestora la unitatea spitalicească cea mai apropiată. Se vor descrie toate urmele de violenţă şi starea generală a cadavrului. stării iniţiale a instalaţiilor. care pot servi la clarificarea împrejurărilor producerii accidentului etc. un exemplar al acestora va fi înaintat procurorului. a mijloacelor materiale de probă. descris în notele necesare la întocmirea procesuluivcrbal de constatare şi fotografiat. măsurile de pază sau de oprire a procesului tehnologic etc.§1. raportul de autopsie medico-legală etc. privesc: a. în această categoric de obiecte pot fi incluse şi documentele scrise privind desfăşurarea procesului tehnologic. Ascultarea persoanelor 64 . b. Secţiunea a lll-a . printre altele. banda magnetică. dacă au fost prezenţi la faţa locului. ca probe folosite pentru stabilirea răspunderii penale a celor vinovaţi de producerea accidentului. specializaţi în sectorul de muncă în care a avut loc evenimentul. Locul accidentului va fi delimitat prin tăbliţe numerotate. fişele individuale de instruire etc. Indiferent de modul în care a fost sesizat de producerea unui accident de muncă (poliţie. medicul legist (când s-au produs vătămări corporale grave sau decesul unei persoane) şi inspectori de stat pentru protecţia muncii. se folosesc în mod curent mijloace modeme de fixare a locului faptei: aparatul de filmat. dacă sunt comod transportabile. fixării şi ridicării tuturor categoriilor de urme. rezultă şi din aceea că. A. deşi activitatea de cercetare se desfăşoară în comisie. maşinilor şi utilajelor. cercetarea minuţioasă a urmelor. Cadavrul va 11 examinat în prezenţa medicului legist. conducătorul locului de muncă etc). stabilirea poziţiei. pentru ca. în ultimul timp. împreună cu medicul legist. Oricare ar fi specificul locului de muncă în care s-a produs accidentul. Obiectele purtătoare de urme. de măsurile ce trebuiau luate pentru salvarea vieţii unor persoane. se întocmesc mai multe acte de constatare: procesul-vcrbal întocmit şi semnat de procuror şi organele de poliţie. Faza dinamică Echipa operativă care se deplasează la faţa locului va fi preocupată de cunoaşterea specificului locului de muncă şi de multe alte obiective între care. pentru a se descrie urmele constatate pe îmbrăcăminte şi pe corp. condusă de procuror. cele mai importante. Inspectoratul teritorial pentru protecţia muncii.a.

Generalizarea practicii judiciare în acest domeniu no oferă posibilitatea să distingem o categorie de persoane. de această dată. criminalistice. Expertizele criminalistice pot avea obiective din cele mai diferite. De asemenea. dacă s-au exercitat presiuni asupra lor de către responsabilii cu protecţia muncii. pentru a putea formula întrebări şi obiective ce sunt de competenţa expertului şi a putea înţelege şi interpreta în mod critic rapoartele de expertiză. rapoartele de expertiză criminalistică. respectarea procesului tehnologic. se va proceda la audierea învinuitului sau inculpatului. De aceea. şi a doua categoric de persoane. persoana vătămată. situate pe extreme diferite: unele acuză conducătorul locului de muncă. martorii pot fi influenţaţi de persoanele care au suferit vătămări corporale şi doresc să obţină o pensie de invaliditate sau alte înlesniri necuvenite. ce măsuri a luat pentru respectarea lor. îi vor fi prezentate învinuitului sau inculpatului mijloacele materiale de probă existente (corpuri delicte. sector forestier etc. Experţii vor fi aleşi din domeniul corespunzător locului de muncă: construcţii de maşini. sector minier. De aceea. privesc cercetarea criminalistică a scrisului 65 . dacă le-a cunoacut. sau chiar ameninţaţi să nu declare adevărul ori să facă declaraţii mincinoase pentru a-i apăra de răspunderea penală. dacă s-au făcut instructajele de protecţie a muncii consemnate în fişele individuale şi în alte acte întocmite de cei învestiţi cu asemenea sarcini. cum ar fi. efectuarea unor expertize judiciare din cele mai diferite domenii: tehnice. martorii pot fi invitaţi să precizeze dacă s-au făcut modificări la locul accidentului. audierea începe cu stabilirea sarcinilor de serviciu în ceea ce priveşte protecţia muncii. Martorii trebuie selectaţi în funcţie de raporturile în care se află cu părţile din proces (persoana vătămată şi învinuitul sau inculpatul). Mai mult decât în cazul altor % fapte. organele de urmărire penală trebuie să cunoască specificul locului de muncă. depresiunea sufletească reduc atenţia şi capacitatea de a reacţiona în timp util în faţa unor situaţii neprevăzute de persoana în cauză1'. de cele mai multe ori. obiecte purtătoare de urme etc. Ascultarea învinuitului sau inculpatului O altă caracteristică a cercetării accidentelor de muncă este aceea că învinuitul sau inculpatul este. după specificul locului de muncă: uneori. are abilitatea necesară pentru a interpreta în favoarea sa împrejurările în care s-a produs accidentul şi a încerca să scape de răspunderea penală. cunoscându-şi atribuţiile prevăzute în normele de protecţie a muncii. altele îşi asumă pe nedrept răspunderi pentru producerea accidentului. pentru a culege cât mai multe date privitoare la împrejurările în care s-a produs accidentul şi. în raport cu alte probe: procesul-verbal de cercetare la faţa locului. a reţetelor de fabricaţie etc. declaraţiile persoanelor vătămate trebuie privite cu multe rezerve. ducă lucra atoni ori neglijent. Rolul lor în stabilirea adevărului este secundar. ce măsuri a luat pentru înlăturarea cauzelor care au determinat şi a condiţiilor care au înlesnit producerea accidentului etc. c. Pentru dispunerea expertizei. de cele mai multe ori explicabilă. făcându-1 vinovat de producerea accidentului. în încercarea de a obţine o pensie de invaliditate chiar atunci când ele sunt răspunzătoare de nerespectarea normelor de protecţie a muncii. Expertizele tehnice au ca obiectiv clarificarea aspectelor legate de funcţionarea utilajelor şi instalaţiilor. Dispunerea expertizelor judiciare Cercetarea accidentelor de muncă presupune. martorii pot fi influenţaţi de conducătorul locului de muncă (vinovat.Specificul cercetării accidentelor de muncă rezultă şi din aceea că la audierea persoanelor se acordă prioritate martorilor. agricultură. comportarea ei în timpul muncii. rapoarte de expertiză etc. cu scopul de a crea o situaţie favorabilă conducătorului locului de muncă şi a-1 apăra de răspunderea penală. o persoană cu funcţie de conducere care. numai după ce sau administrat suficiente probe pentru stabilirea vinovăţiei. Despre existenţa acestei din urmă categorii de persoane se află în cazul în care conducătorul locului de muncă nu şi-a respectat promisiunile făcute privitoare la acordarea unor despăgubiri şi determină victimele să revină asupra declaraţiilor şi să spună adevărul. de producerea accidentului). pentru a face anumite declaraţii necorespunzătoare adevărului. dacă au primit echipamentul de protecţie corespunzător şi cum este folosit în producţie etc. §2.5 b. medico-legale etc. Persoanele care au suferit vătămări corporale grave vor (1 audiate cu respectarea metodelor tactice cunoscute şi ţinând scama de poziţia subiectivă a acestora. Audierea martorilor Audierea martorilor se va face cu respectarea metodelor tactice aplicabile la cercetarea oricăror fapte. în ce constau şi care a fost scopul lor. procesul tehnologic etc. starea ci sufletească sau tic sănătate înainte şi în timpul producerii accidentului. precum şi în fişa postului. Ascultarea persoanei vătămate înainte de a se proceda la ascultarea persoanei vătămate trebuie culese cât mai multe date cu privire la aceasta. O poziţie specială o are. oboseala. dar luânduse în considerare şi specificul accidentelor de muncă. de exemplu. de cele mai multe ori. ştiut fiind faptul că boala.) sau declaraţiile altor persoane. în funcţie de specificul locului de muncă şi având în vedere aspectele de ordin psihologic menţionate. de cele mai multe ori. Dacă specificul cauzei o impune. relaţiile în care se află cu victima accidentului de muncă. a. care au o atitudine sinceră. corectă. chiar dacă uneori o fac cu foarte mare întârziere. obiectivă faţă de faptă. expertiza tehnică sau medico-legală. Apărările învinuitului sau inculpatului vor fi consemnate şi verificate prin administrarea probelor solicitate sau a celor ce rezultă din lucrările dosarului.

De asemenea. Metodele criminalistice. privind cercetarea infracţiunilor. Expertiza medico-legală priveşte atât examinarea persoanelor rănite. tot ci trebuie să stabilească şi existenţa vinovăţiei persoanelor cercetate. 1. în primul rând. precum şi aprobarea lor practică. aplicarea cărora asigură eficienţa activităţii organelor judiciare în vederea investigării şi prevenirii faptelor penale.(autenticitatea unor acte. căderi întâmplătoare. menţionăm că însuşi grupajul obiectelor decercetare criminalistică. cât şi cauzele medicale care l-au provocat sau favorizat. examenul medico-lega! trebuie să stabilească atât leziunile provocate prin accident. cât şi din culpă. cât şi pe cele ale ştiinţelor exacte. ştiut fiind faptul că moartea intervenită la locul de muncă se poate datora şi altor cauze: boli preexistente. se folosesc trei categorii de metode. ceea ce presupune fondarea acestora atât pe realizările proprii. Ca şi orice altă ştiinţă de sine stătătoare. metoda observaţiei are anumite trăsături specifice. Iară o legătură cu procesul de producţie (loviri intenţionate sau loviri din culpă. impune anumite condiţii. semnături false în fişele individuale de protecţie a muncii cercetarea urmelor de picior. La cercetarea accidentelor de muncă mortale. Dintre expertizele criminalistice cele îraseologice au rolul de a oferi date referitoare la dinamica producerii accidentului. cu care acestea trebuie să fie în perfectă concordanţă. particular Ştiinţifice şi speciale. efectuează urmărirea penală şi dispune trimiterea în judecată. expertiza medico-legală trebuie să stabilească existenţa legăturii de cauzalitate între accident şi moarte. Urmărirea penală se consideră terminată numai atunci când s-a stabilit că există persoane vinovate de producerea accidentelor de muncă sau acestea s-au produs dm cauze ce nu pot antrena răspunderea penală'. criminalistica elaborează metode proprii de cercetare. 1. dacă accidentul a produs invaliditate etc. cât si examinarea şi autopsia cadavrelor (întregi sau fragmentate. întrucât procurorul este cel care întocmeşte şi actul de constatare la terminarea cercetărilor efectuate la faţa locului. metodele criminalistice trebuie să fie ştiinţific argumentate.2(5) Daţi clasificarea metodelor criminalistice. fireşte. 1. Noţiunea de «metodă criminalistică» poate fi definită ca o totalitate de acţiuni. aplicând date din diverse domenii ale ştiinţei contemporane. operaţii şi mijloace tehnico-ştiinţifice. indiferent de conţinutul şi destinaţia lor. criminalistica trebuie să ţină cont de realizările in domeniile fizicii. Domeniul specific de aplicare a metodelor criminalisticii. cât şi la cel utilitar. adaptându-le la specificul cercetărilor criminalistice. Fără a efectua o analiză detaliată. originală şi consecventă. realizate sub diverse forme. operaţii şi mijloace. consum excesiv de băuturi alcoolice. care este durata incapacităţii de muncă. Acestea sunt: 1) Metoda observaţiei. Elaborarea metodelor criminalistice este un proces continuu. care prevede că infracţiunile la protecţia muncii se pot săvârşi atât cu intenţie.general ştiinţifice. sunt incriminate ca infracţiuni fapte care constau în ncluarea măsurilor de protecţie a muncii (articolele 34 şi 35) şi fapte care constau în nerespectarea măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii (articolele 36. 66 . prin examinarea şi interpretarea urmelor descoperite la faţa locului7. aşa cum este sfera justiţiei. biologiei. Percepţia imediată. de tendinţele practicii organelor judiciare şi a celor de expertiză criminalistică. TEST 11 Subiectul I. In activitatea criminalistică. esenţială a procesului de identificare a obiectelor. La nivel practic. inerente însuşirii realităţii obiective. Chestiunea prezintă un interes deosebit o dată cu intrarea în vigoare a noii legi de protecţie a muncii. în anumite cazuri. la data de 23 septembrie 1996. presupune observaţii multilaterale. psihologiei etc. dinamizat de necesităţile unei permanente perfecţionări ale activităţii organelor judiciare. constituie forma iniţială. practic nelimitat. farmacologiei. La examinarea persoanelor accidentate expertiza trebuie să stabilească dacă persoana ce a suferit vătămări corporale prezintă o infirmitate fizică permanentă. metodele criminalistice se prezintă în forma unor măsuri. Pentru a elabora astfel de metode. aplicate de colegii de muncă sau de superiori etc). ea preia metodele elaborate de alte ştiinţe. şi. Metodele general ştiinţifice sunt specifice tuturor formelor de activitate umană.2 la nivel teoretic. 37. în accidente cu consecinţe deosebit de grave). fiind folosite cu prisosinţă in cercetările criminalistice. fenomenelor şi faptelor cu semnificaţii criminalistice. a urmelor de degete etc. chimiei.1(3) Determinaţi acţiunea de metodă criminalistică. Stabilirea răspunderii penale a persoanelor cercetate Scopul principal al cercetării accidentelor de muncă îl constituie stabilirea vinovăţiei sau nevinovăţiei persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii. 38).. De asemenea. §3.

aplicată în criminalistică pe scară largă pentru identificarea sau diferenţierea obiectelor supuse examinării prin depistarea pe suprafaţă sau în componenţa lor a unor elemente luminis-cente. cât şi la nivelul imaginaţiilor mintale. vehicule ş. experimentul constituie o fază de examinare şi un mijloc de obţinere a modelelor de comparaţie. organul judiciar va apela la instrumente optice. concentraţia. Presupune confruntarea obiectelor materiale în vederea determinării identităţii sau apartenenţei la grup. de tot felul de instrumente. prezentării spre recunoaştere şi altele. a hârtiei. Realizarea măsurilor presupune aplicarea mijloacelor tehnice respective. matematice şi antropologice. urme şi corpuri delicte in baza cărora devine posibilă reconstituirea tabloului în ansamblu al locului săvârşirii infracţiunii. în primul rând. «metode ştiinţifice şi tehnice»4. ca: timpul împuşcăturii. devine cu timpul un instrument deosebit de cunoaştere a naturii. — Metoda difuzo-copiativă prin contact rezidă în difuzarea (transferarea) unor substanţe colorate de pe obiectul de examinare pe unul copiativ. Metoda în cauză canalizează întreaga activitate de cercetare criminalistică. gradul de rezistenţă. metoda constă în investigarea obiectului de studiu prin intermediul cercetării modelului creat artificial al acestuia. masă plastică. ea este inerentă examinărilor obiectelor din lemn. a urmelor microreliefate sau create prin depuneri materiale imperceptibile. Reproducerea administrată a unui fapt. greutatea. Se aplică în criminalistică in vederea fixării informaţiei probante obţinute de către organul judiciar prin contactul direct cu fiinţa sau obiectul material in cadrul acţiunilor procesuale (cercetarea la faţa locului. dar mai cu seamă celor de laborator. procese şi obiecte materiale în raport cu spaţiul şi timpul constituie o condiţie indispensabilă pentru toate cercetările criminalistice. Cunoscută şi sub denumirea de striagrafie. durata acţiunilor in situaţia unui experiment judiciar. constituie cele particular ştiinţifice. Prin intermediul experimentului judiciar. Matematica — ştiinţa despre raporturile cantitative şi formele spaţiale ale realităţii obiective. — Metoda convertizării electrono-optice. 4) Metoda modelării. de asemenea aplicată frecvent în activitatea criminalistică de laborator. precum şi la un nivel tehnico-ştiinţific avansat In cadrul expertizei criminalistice. — Metoda palpării fizice a suprafeţelor aplicată la identificarea şi deosebirea după relief a obiectelor supuse examinărilor criminalistice. posibilitatea acestora de a exista in condiţii refăcute de timp şi spaţiu. constă în transformarea cu ajutorul convertizorului electrono-optic a energiei invizibile infraroşii în energie electrică. ale celor produse de diverse instrumente. preconizat de legislaţie ca acţiune de anchetă şi cel de expertiză. în criminalistică se disting: experimentul ştiinţific. — forma şi dimensiunile urmelor create prin reproducerea construcţiei exterioare a obiectelor materiale. activitate sau fenomen asigură verificarea prin experienţă. 6) Metoda descrierii.. percheziţia. 3) Metoda experimentală. percheziţiei. fotorobotul. «metode adaptate la specificul criminalisticii»3. ulterior în energie vizibilă. metodele fizice sau fizico-chimice. densitatea. realizându-se atât in formă materială. In toate cazurile însă se au în vedere. în special a celor de mâini şi picioare. în practică s-a demonstrat că sunt frecvente situaţiile când cercetarea la faţa locului nu se poate limita la observarea directă cu ochiul liber. temperatura. Metode antropologice. Fiind în marea majoritate preluate în direct sau prin adaptare la specificul cercetărilor criminalistice din diverse ramuri ale ştiinţelor naturale. de exemplu «metode fizice»1. — vechimea unor evenimente. «metode de ramură»2. frecvent aplicate în criminalistică.. în criminalistică metoda comparaţiei este folosită ca procedeu de cunoaştere în cadrul cercetării locului faptei. capacitatea de a percepe şi dacă persoana posedă sau nu anumite deprinderi. Prin măsurare in criminalistică se determină: — interpoziţia diverselor obiecte. urmelor create de arme de foc pe muniţie. în domeniul expertizei criminalistice. cel judiciar. O categorie aparte de modele criminalistice constituie portretul-schiţă.a. elasticitatea. metodele din această categorie sunt atestate sub diverse denumiri. Metode fizice sau fizico-chimice.2) Metoda măsurării. La această categorie se referă metodele ce ţin de obiectul de cercetare a unui domeniu ştiinţific aparte. Ca material copiativ se foloseşte hârtia de filtru sau cea gelatinată (fotografică) umedă. Valorificarea cantitativă şi calitativă a diferitelor fenomene. — volumul. interogatoriul etc. alte caracteristici ale obiectelor materiale. apărută in antichitate din necesităţi practice umane. care are drept obiectiv verificarea ipotezelor şi ideilor teoretice. viteza de deplasare pe baza urmelor de frânare în cazul unui accident de circulaţie ş. — Metoda efectului de luminiscenţă. Pentru depistarea obiectelor minuscule. Prin studii antropologice s-a stabilit existenţa anumitor raporturi de corelaţie între statura 67 . — Metode matematice. metal. prezentarea spre recunoaştere. descoperirea obiectelor tăinuite etc. 5) Metoda comparaţiei. organul respectiv va verifica eventualitatea realizării unei acţiuni. identificarea cadavrelor. în linii generale.a. desenul grafic pe baza cărora organele respective nu de puţine ori obţin succese vădite în demascarea infractorilor. Dintre multiplele metode fizice şi fizico-chimice uzuale în cercetările criminalistice menţionăm următoarele: — Metoda optică inerentă activităţilor de cercetare pe teren.) Categoria a doua de metode.

in special în procesul de comparare a semnăturilor. Matematica — ştiinţa despre raporturile cantitative şi formele spaţiale ale realităţii obiective.).1 (3) Definiţi noţiunea de expertiză criminalistică. c) metodele tactice de organizare şi desfăşurare a acţiunilor procesuale. studierea şi adaptarea realizărilor altor ştiinţe la specificul activităţilor criminalistice. analiza şi evidenţa modalităţilor de săvârşire a actelor antisociale etc. in special. a actelor dactilografiate. desfăşurării evidenţei criminalistice şi măsurilor de protejare a valorilor sociale de atentări criminale b) Metodele expertizelor criminalistice (grafoscopice. matematica şi-a găsit aplicare practică în toate domeniile de activitate umană. a impresiuhilor de ştampile. după cum urmează: a) metodele tehnico-criminalistice destinate descoperirii. devine cu timpul un instrument deosebit de cunoaştere a naturii. suprafeţelor palmare ş. algoritmarea în baza datelor medii statistice a cercetării unor categorii de infracţiuni şi utilizarea cu acest prilej a mijloacelor de calcul moderne.a. urmărindu-se depăşirea factorului subiectiv ce predomină în această etapă decisivă a expertizelor criminalistice. Un rol de mare importanţă la efectuarea expertizelor criminalistice joacă metodele matematice: a scrisului. actele privind alterarea mărfurilor. culoarea. Metoda proiecţiei geometrice se aplică.a. Pe principiile geometrice ale ştiinţei matematice sunt bazate procedeele fotometrice aplicate la fixarea ambianţei locului faptei. balistice ş. în ultimul timp criminaliştii manifestă un deosebit interes asupra posibilităţii aplicării metodei probabilităţii statistice la aprecierea rezultatelor examinării comparative in cadrul expertizelor de identificare.(înălţimea) persoanei şi dimensiunile unor părţi corporale în parte. La această categorie de fals se referă bonurile de livrare fictivă a unor bunuri materiale. 1. Falsul intelectual constă în atestarea faptelor sau împrejurărilor într-un act scris ce nu corespund realităţii. imaginilor fotografice etc. alte acte prin care se atestă fapte neadevărate. Cercetare cu caracter tehnic făcută de un expert. fixării şi ridicării urmelor materiale ale infracţiunii. Anumite operaţii matematice se aplică de asemenea în tactica şi metodica cercetării faptelor penale. 68 . imaginile fotografice. cum ar fi generalizarea practicii înaintate. Subiectul II. în baza metodelor matematice are loc determinarea elementelor caracteristice ale obiectelor de identificat.2 (5) Determinaţi sarcinile expertizei tehnico-criininalistiee a documentelor. asupra unei situaţii. după cum anticipam. care pot fi încadrate în trei subgrupuri. percheziţiei. adesea fabricate fictiv de către persoanele cu atribuţii de serviciu la agenţii economici de stat. de asemenea. în literatura de specialitate se susţine că metodele speciale criminalistice se subdivizează in cele destinate să deservească practica judiciară şi cele aplicate în cercetările ştiinţifice. nu poate fi concepută fără determinarea în mod strict ştiinţific a dimensiunilor şi poziţiilor spaţiale ale acestora. Categoria a treia constituie.a. a altor acţiuni procesuale) privind forma. Metode matematice. Expertiza criminalistică 2. apărută in antichitate din necesităţi practice umane. stabilirea direcţiei şi a locului de unde s-a tras din arma de foc. Indicii cantitativi asigură veridicitatea constatărilor făcute de către organul judiciar (cu prilejul cercetării la faţa locului. ale plantei picioarelor. preconizat verificării posibilităţii anumitor activităţi în condiţii concrete de timp. duritatea. 1. falsul în documente figurează sub două aspecte: intelectual şi material. Metodele matematice nu se limitează la partea tehnică a criminalisticii. denumite de unii autori «metode de examinare proprii criminalisticii»1. Şi in criminalistică rolul matematicii este incontestabil1. Proiecţiile geometrice constituie suportul ştiinţific al expertizei criminalistice de identificare după oasele craniului.3(7) Argumentaţi situaţiile în care aplicarea metodei matematice contribuie la cunoaşterea împrejurărilor cu semnificaţie criminalistică a faptei. 2. a cărei lămurire interesează soluţionarea cauzei. înregistrarea obiectivă a probelor materiale ale infracţiunii. ceea ce reprezintă un imperativ al procesului penal. probleme etc. la descrierea înfăţişării persoanei sau a cadavrului după metoda portretului vorbit ş. la cererea unui organ de jurisdicţie sau de urmărire penală ori a părţilor. la examinarea criminalistică a scrisului. a întregii activităţi de cercetare a anumitor categorii de infracţiuni cunoscute sub denumirea de procedee tactice. Noţiuni generale în criminalistică. metode speciale criminalistice. a urmelor traseologice şi a celor create prin tragere din arma de foc. 2. traseologice.3 (7) Decideţi asupra genului de expertiză criminalistică care se impune în cazul unui document în litigiu a cărui conţinut este parţial acoperit cu o substanţă de culoare albastră. Exemplificative în acest sens sunt experimentul de anchetă. valorificarea acestora după anumiţi indici calitativi. Având la bază legităţile obiective ale lumii materiale. la calcularea elementelor cărării urmelor. temperatura obiectelor ce prezintă interes criminalistic.

documentul în litigiu se va supune unui studiu vizual cu ochiul liber sau la microscopul stereoscopic în lumină incidenţă. — urmele de presiune. alterarea elementelor de protecţie şi a celor tipografice. 5) afectarea elementelor grafice învecinate. starea dislocată a particulelor de hârtie. în primul rând. apă oxigenată. Falsul prin înlăturarea chimică de text se realizează prin corodarea sau decolorarea scrisului cu substanţe chimice (acid citric. pensula) din trusele criminalistice destinate relevării urmelor sudoripare de mâini. Depistarea caracteristicilor menţionate. impresiunilor instrumentelor de autentificare (ştampilelor) şi schimbarea fotografiilor. respectiv a maşinii de scris în cazul documentelor dactilografiate. Examinarea criminalistică a documentelor suspecte de fals prin înlăturare. finanţelor şi activităţii bancare. se va recurge la metode speciale de cercetare. produce un şir de modificări fizice ale hârtiei. constatarea acestuia realizându-se în cadrul expertizei tehnice a documentelor. După cum se va vedea în continuare. subţierea acesteia. în criminalistică elementele caracteristice ale corodării de text sunt următoarele: — zonele mate prezente pe suprafaţa documentului în locurile intervenţiei chimicalelor. — resturile textului înlăturat In cazul corodării incomplete a scrisului. materiale şi mijloace tehnice. apelându-se la metode specializate ale acestui gen de expertiză şi. economiei şi comerţului. — examinarea in radiaţii ultraviolete şi infraroşii. substanţele chimice acţionează concomitent şi asupra suportului. Decolorând textul scris. ceea ce face dificilă descoperirea falsului de către organul judiciar. precum şi de intensificare a contrastului imaginii. tehnologiei de producţie industrială sau agrară). 69 . la instrumentare cu care sunt dotate instituţiile de expertiză la etapa actuală. create de instrumentul cu care s-a scris textul înlăturat. culoarea. afectarea textelor învecinate. ea asigurând evidenţierea caracteristicilor inevitabile ştergerii: scămoşarea şi pierderea luciului hârtiei. — deteriorările elementelor de protecţie şi ale celor litografice. deosebim înlăturarea mecanică şi chimică. — petele galbene prezente pe hârtia albă şi albicioase pe hârtia color. 2) scămoşarea hârtiei. Dacă examinarea vizuală nu oferă rezultate suficiente. este lesne de realizat. difuzia coloranţilor în cazul substituirii textului şters cu alte inscripţii. deoarece este însoţită de acţiuni mecanice asupra suportului. natricaustic. sulfit de sodiu. în special a semnăturilor. ca urmare a reţinerii unei cantităţi mai mari de substanţă aplicată. In cazul când pe suprafaţa afectată prin ştergere s-a depus un nou text. respectiv punerea în evidenţă a modificării conţinutului iniţial al documentelor prin ştergere de text. fireşte. modalitatea la care ne referim este destul de eficientă.Stabilirea falsului intelectual reclamă efectuarea unei complexe activităţi de cercetare criminalistică. ci altei persoane ce a executat textul iniţial. arc. precum şi prin transparenţă. folosind procedeele şi tehnicile (tubul de iod. 2. acestuia îi va fi caracteristic: deosebirea coloranţilor folosiţi şi difuzia cer-nelurilor în părţile laterale ale scrisului. El poate avea diverse forme. nu de puţine ori bazată şi pe concursul specialiştilor în alte domenii (contabilităţii. falsul aparţine nu autorului. — fisurile de suprafaţă prezente pe sectoarele influenţate de chimicale. 6) prezenţa unor resturi de coloranţi din textul înlăturat. în funcţie de modul in care s-a operat. elasticitatea. cele mai frecvente fiind modificarea conţinutului iniţial al documentului prin înlăturare. ele prezentând elemente caracteristice ale falsului. adăugire sau refacere de text şi contrafacerea rechizitelor în documentele preexistente. La stabilirea înlăturării de text prin corodare. cercetarea prealabilă a documentelor-probe materiale duce doar la suspiciuni de fals. locul alterat prin răzuire sau radiere poate fi evidenţiat prin aburire cu iod sau prăfuire cu grafit.) înlăturarea prin ştergere. urme ale ştergerii. precum şi unele semne grafice învecinate. — depistarea elementelor caracteristice corodării pe baza procedeelor fotografice separatoare de culori. până la pătrunderea pe partea opusă a documentului. în marea majoritate a cazurilor. în situaţiile favorabile. în principiu. — decolorarea parţială a unor semne grafice învecinate. Acestea sunt: 1) subţierea hârtiei în locul răzuirii sau radierii. 3) lipsa luciului în zona deteriorată prin ştergere. radieră etc. adăugire sau refacere de text Înlăturarea de text este una din modalităţile frecvent aplicate la falsificarea actelor scrise. înlăturarea mecanică constă în ştergerea parţială sau totală a scrisului prin răzuire sau radiere cu diferite obiecte (lamă. dacă. dacă documentul are atare elemente. pulverizatorul de praf. fireşte. Suprafaţa scămoşată prin ştergere va deveni mai intens colorată. soluţie de var etc). Pot fi deteriorate de asemenea elementele de protecţie şi cele tipografice. Falsul material constă în modificarea conţinutului iniţial al documentelor preexistente. dar şi în profunzimea hârtiei. 4) vătămarea elementelor de protecţie şi ale celor tipografice. hârtia îşi pierde luciul. la falsificarea documentelor se folosesc multiple procedee. Textul executat din nou se va deosebi de asemenea după caracteristicile scrisului de mână. dintre care mai frecvent folosite sunt: — examinarea cu ochiul liber şi la stereomîcroscop.

cuvinte sau rânduri. specialistul criminalist mai întâi de toate va proceda la examinarea microscopică a semnăturii. Contrafacerea de semnături se realizează pe două căi: prin imitare (după memorie sau închipuire) şi prin copiere. etc. in condiţii normale scrisul se execută de sus în jos şi de la stânga la dreapta. tremurături. prescurtări incorecte. Adăugirea de text poate fi efectuată de persoana care a redactat textul iniţial al documentului sau de altă persoană. va apela la fotografia de umbre. se vor crea respectiv urme ale indigoului. dar şi fotografierea textului înlăturat prin acoperire. dublări de trasee. Indiferent de modul de realizare. spre exemplu. Prin adăugire de text se pot urmări scopurile ilicite de tot felul. Rezultate deosebit de eficiente se pot obţine în urma aplicării surselor de raze invizibile filtrate (fig. fiind prevăzut cu ecran şi cu dispozitiv pentru fotografiat. in caz contar nu sunt autentice. Contrafacerea semnaturilor piiti copiere dispune de mai multe variante. De regulă. imediat după Întocmirea documentului sau după un interval considerabil de timp. creion. în vederea depistării indiciilor unui atare fals. O metodă specifică de cercetare criminalistică a genului de fals în discuţie constă în examinarea modului de intersectare a trăsăturilor. Printre metodele aplicate. face posibilă nu numai observarea directă. Pentru cercetarea falsului prin adăugire de text se apelează la examinările optice şi fotografice consemnate anterior privind investigarea falsului prin corodare. la metoda difuzo-copiativă. majorării sau micşorării volumului lucrărilor efectuate. întreruperi de traseu. A doua categorie o constituie caracteristicile grafice. reducerea dimensiunilor semnelor grafice pentru a amplasa textul în spaţiul liber. falsul semnăturilor prin copiere este cognoscibil datorită caracteristicilor de plastografiere. a drepturilor şi obligaţiilor prevăzute. in special. tuş. a im-presiunilor de ştampile şi a fotografiilor face parte din categoria întâlnită foarte frecvent în practica judiciară. cu acelaşi instrument scriptural sau cu altul. la alte metode sensibile cum ar fi. Trăsăturile elementelor scrisului executat ulterior se suprapun trăsăturilor executate anterior. pix. se vor semnala deosebiri grafice ale scrisului adăugit de cel precedent şi următor. nu cea care a scris textul iniţial al documentului. tuş sau alţi coloranţi. textul adăugit se deosebeşte prin culoarea şi compoziţia materialelor de scris. în locurile în care acestea se intersectează. Frecvent întâlnit este şi falsul prin adăugire de text. Dintre cele mai răspândite sunt copierea prin transparenţă.) 1. Exemplele selectate din practica instituţiilor de expertiză confirmă că la determinarea falsului prin adăugire de text se iau in considerare trei categorii de elemente caracteristice: Prima o constituie indicii ordonării scrisului. El constă in introducerea în textul iniţial al documentului a unor cuvinte. După cum este cunoscut. cea efectuată prin transfer cu ajutorul hârtiei de calc sau copiativă (indigo) şi cea creată prin apăsare a semnăturii autentice şi trasarea ulterioară a acesteia cu un material de scris (cerneală. Schimbarea ordinei acestei succesiuni reprezintă un indice al adăugirii de text. In situaţia în care adăugirea de text s-a efectuat de către o altă persoană. aceasta constituind o metodă specifică1. litere.nr nr vom referi în compartimentul următor. la tratarea cu izotopi radioactivi. Dintre mijloacele tehnice de investigare. urme de apăsare. restricţiilor in spaţiu şi timp ale unui act oficial. respectiv cu altă maşină. dar în cazul unui scris dactilografiat. Descoperirea falsificării semnăturilor prin imitare aparţine de competenţa expertizei scrisului. primite etc. prin intercalarea unor semne grafice sau cuvinte in rubricile formularelor completate. intre sau in prelungirea rândurilor. derulată de examinări în radiaţii ultraviolete. 60). cu un deosebit succes se foloseşte convertizorul optico-electronic al radiaţiilor infraroşii în lumină vizibilă. la i. Determinarea ordinii in care se succed două trăsături intersectate se realizează în baza unor examinări riguroase prin aplicarea radiaţiilor invizibile. Deseori. la această categorie de fals se apelează in cazul tăinuirii anumitor date nominale. O variantă aparte de fals prin înlăturarea textului o constituie acoperirea scrisului sau a unor semne grafice prin haşurare sau prin pete de cerneală. opriri neîntemeiate ale instrumentului de scris. a deplasării lui spaţiale: înghesuire exagerată de text. de contrast şi 70 . Textul adăugit poate fi amplasat la începutul sau sfârşitul unor inscripţii alfabetice sau cifrice. documentele oficiale pentru atestarea validităţii se ştampilează. examinarea în lumină filtrată şi în radiaţii invizibile. fiind semnate de persoane responsabile. care. începutul şi sfârşitul punctat al semnăturii. A treia categorie se referă la elementele caracteristice determinate de însuşirile substanţelor de scris folosite la realizarea adăugirilor. cifre sau în refacerea prin adăugirea de trăsături a unor semne grafice. în special a celor infraroşii. dintre care mai importante sunt: lipsa cursivităţii scrisului. In cazul copierii cu hârtie copiativă sau prin apăsare. O consecutivitate anumită se respectă şi la întocmirea rechizitelor. in special a semnăturilor. Toate acestea determină in mod direct natura elementelor ce contribuie la detectarea falsului. Examinarea acestei categorii de fals are ca scop reconstituirea textului înlăturat. micşorarea distanţei dintre semne. 3. mai efective s-au dovedit a fi metoda fotografiei separatoare de culori.în situaţii dificile se va proceda la examinări fizice mai laborioase. a analizei colorimetrice sau spectrografice. precum şi a metodei fotografiei separatoare de culori (fig. 59). a bunurilor materiale şi sumelor băneşti livrate. cea a microscopiei electronice. Examinarea criminalistică a documentelor suspecte de fals prin contrafacerea rechizitelor Falsul prin contrafacerea rechizitelor. sociale sau juridice ale personalităţii. transportate. Astfel.

de denumiri. altor semne de structură a ştampilei. Stabilirea specificului materialelor are o importanţă deosebită. prin care se probează fapte juridice. Se remarcă diferenţe ale distanţei Intre litere. Prezenţa caracteristicilor menţionate in situaţia unei coincidenţe vădite a transcripţiei semnăturii in litigiu cu acea originală justifică atestarea falsului semnăturii prin copiere. — Trăsăturile difuze ale semnelor. amplasare spaţială. — Deosebiri de poziţie a axelor longitudinale ale semnelor faţă de linia de bază a scrisului. această categorie de fals presupune. In impresiunile ştampilelor false sunt semnalate forme de gravare evident manuală. culoare. la confecţionarea ştampilelor in atelierele litografice. cernelurilor. — Prezenţa microparticulelor din materialul de copiat. Expertul deci trebuie să dispună de modele tip de comparare ale ştampilei autentice. Si totuşi. tuturor actelor emise de instituţiile statale şi obşteşti. cauzate de umezeala materialului intermediar aplicat. c) desenarea impresiunii autentice direct pe documentul litigios1. In cazul copierii impresiunilor autentice cu un material intermediar. O modalitate aparte de contrafacere a actelor de identitate. de regulă. până la formarea acestora prin intermediul calculatoarelor electronice. de exemplu a urmelor de emulsie în cazul aplicării hârtiei fotografice. înlăturarea fotografiei autentice şi înlocuirea ei cu cea a persoanei tentată să folosească documentul falsificat. Descoperirea falsului impresiunilor de ştampilă se bazează pe elemente caracteristice proprii fiecărei modalităţi de contrafacere.separatoare de culori. consistenţă şi alte elemente caracteristice. la examinarea comparativă prin intermediul microscopului comparator. pe de o parte. erori în conţinutul şi forma stemei. create pe diverse acte în perioada la care se referă documentul în litigiu. venit în contact cu materialul intermediar umed. Deseori unele şi aceleaşi litere sau cifre diferă după formă. La contrafacerea impresiunilor de ştampilă se folosesc diferite procedee şi mijloace tehnice — de la cele mai simple (copierea cu un albuş de ou fiert). la diverse măsurări şi. (hârtie fotografică.) falsul se va manifesta prin: — Nuanţa slabă a impresiunii in întregime. iar pe de altă parte. resturi de suport al fotografiei înlăturate. d) grosimi exagerate ale unor elemente ale impresiunii. cauzate de mijloacele de desenare. documentelor de identitate. — lipsa uniformităţii grafismelor ce constituie textul. se încadrează şi impresiunea de ştampilă. deoarece contribuie la: 71 . După cum este cunoscut. a hârtiei. Examinarea criminalistică a hârtiei şi a materialelor de scris Examinarea criminalistică a materiallelor din care constau documentele. pentru im-presiunile create de ştampile confecţionate in mod improvizat sunt specifice următoarele particularităţi. — Asimetria elementelor reprezentând conţinutul impresiunii ştampilei. Desenarea impresiunilor de ştampile originale pe actele false prezintă anumite particularităţi specifice. b) copierea impresiunii de pe un act autentic şi transferarea acesteia pe actul fals. 4. bineînţeles. schimbări vizibile ale culorii hârtiei în ipoteza în care fotografia înlăturată a fost în prealabil umezită. potrivit datelor furnizate din practica instituţiilor de expertiză criminalistică. dimensiuni. hârtie sugativă. dreptul de conducere a mijloacelor de transport) o constituie substituirea fotografiilor. Operaţiile efectuate în procesul realizării acestui gen de contrafacere a documentelor generează anumite modificări cu semnificaţie de indicii ale falsului: deteriorări ale hârtiei în apropierea nemijlocită a fotografiei. care in ansamblu dovedesc falsul: — Caracterul nestandardizat al literelor şi cifrelor. — Decolorarea hârtiei documentului pe un anumit spaţiu în preajma impresiunii. prin desen şi deci reprezintă caracteristici tipice falsului impresiunilor de ştampile la care ne-am referit anterior. Printre rechizitele obligatorii ale actelor oficiale. alterarea textelor învecinate. Contrafacerea segmentului impresiunii de ştampilă pe fotografia reiterat încleiată se face. Astfel. placă gelatinoasă. pastelor şi minelor de creioane se rezumă la determinarea naturii lor după structură. albuş de ou fiert etc. e) trăsături de creion. a altor documente destinate să ateste anumite drepturi (de exemplu. la alcătuirea textului se folosesc semne standardizate. rânduri. contrafacerea acesteia este inerentă ori de câte ori se procedează la întocmirea în scopuri frauduloase a documentelor false. Sub aspect tehnic. b) trasee dublate. dintre care menţionăm: a) perforarea hârtiei la centrul impresiunii circulare în urma aplicării compasului. contrafacerea unui segment al impresiunii ştampilei pe fotografia din nou încleiată. cele mai uzuale modalităţi de falsificare a amprentelor de ştampilă sunt următoarele: a) crearea impresiunilor cu o ştampilă confecţionată după modelul celei originale. peliculă adezivă. indigo etc. Examinarea impresiunilor de ştampile se realizează în baza mijloacelor tehnice cu care sunt dotate laboratoarele criminalistice. Prin urmare. c) deformări ale grafismelor. — Greşeli gramaticale. prescurtări şi înghesuiri nejustificate de text. cuvinte. Se va proceda la o examinare stereomicroscopică.

a) determinarea falsului prin Înlăturare de text. După cum este cunoscut, cele mai frecvente cazuri de înlăturare a textului sunt cele efectuate prin corodarea, spălarea sau acoperirea textului. Examinarea acestei categorii de fals este de neconceput In afara unui studiu al materialelor din care sunt create documentele; b) fixarea falsului prin adăugire de text şi prin modificarea anumitor elemente de rechizite, cum ar fi înlocuirea fotografiei autentice cu fotografia altei persoane într-un act de identitate. Constatarea acestui gen de fals se bazează atât pe caracteristicile grafice, cât şi pe cele ale materialelor de scris, vizând distincţia după culoare, consistenţă, alte indicii de structură; c) reconstituirea unui act fragmentar după părţile componente. în criminalistică, refacerea unui întreg după părţi se realizează cu mare precizie pe baza corespondenţei contururilor marginale. în cadrul refacerii documentelor se apelează şi la similitudinea de componenţă, culoare şi alte însuşiri depistate prin studierea materialelor folosite la întocmirea documentelor. d) fundamentarea anumitor raţionamente privind timpul întocmirii documentelor. Determinarea vechimii actelor scrise reprezintă, după cum am menţionat, una din problemele ce se caracterizează printr-un înalt grad de complicare, cu care organele judiciare se confruntă permanent. în acest scop, criminaliştii folosesc datele pe care le furnizează un document prin conţinutul său textual, precum şi caracteristicile de fabricaţie a hârtiei şi a substanţelor de scris, a stării şi gradului de uzare a acestora. Hârtia, reprezentând principalul material folosit la întocmirea documentelor, se caracterizează după grosime, greutate, culoare, elasticitate, transparenţă, netezime, gradul de impuritate şi prin elementele de componenţă: celuloză, substanţe de incleiere, material de umplere, diverşi coloranţi. Depistarea caracteristicilor menţionate se realizează prin intermediul anumitor instrumente de măsurare şi optice de mărire, recurgându-se, după necesitate, la metode şi mijloace de analiză spectrală, fluorescentă, colorimetrică. Pentru scrierea documentelor, în prezent se foloseşte cerneală, pastă pentru stilourile cu bilă, tuşuri şi creioane, fiecare prezentând variante de compoziţie şi nuanţe de culori. Cerneala poate fi de uz curent şi specială, destinată completării buletinelor de identitate, cecurilor bancare, a altor documente de certă valoare socială. Pastele pentru stilourile cu bilă diferă după elementele cantitative de alcool şi substanţele introduse în componenţa lor pentru a le intensifica vâscozitatea. Tuşurile sunt de mai multe feluri: de desen, tipografice, de ştampilare şi de dactilografiere. Creioanele se împart după compoziţia minei. Astfel, întâlnim creioane de grafit, chimice şi grase sau dermatografice. în criminalistică, materialele de scris se examinează în cantităţi mici, de regulă, în formă de trasee sau pete uscate. Aceasta impune aplicarea în cadrul cercetării a unor metode suprasensibile. Se apelează, în primul rând, la un studiu microscopic, ulterior la procedee separatoare de culori, desfăşurate atât în lumină vizibilă, cât şi în radiaţii ultraviolete şi infraroşii. Pentru separarea componentelor materialului de scris se efectuează o analiză spectrală. Subiectul III. Sarcinile cercetării cadavrului la faţa locului. 3.1 (3) Descrieţi consecutivitatea cercetării cadavrului la faţa locului. Tactica examinării exterioare a cadavrului la faţa locului cuprinde două faze: examinarea generală şi examinarea detaliată: Examinarea generală a cadavrului include: fixarea poziţiei cadavrului şi situarea lui la faţa locului; starea exterioară a cadavrului şi a hainelor de pe el; uneltele, mijloacele de pricinuire a morţii, descoperite pe sau alături de cadavru. Examinarea detaliată a cadavrului presupune studierea minuţioasă a hainelor, corpului, obiectelor, actele descoperite asupra cadavrului. Cu ocazia examinării exterioare a cadavrului la faţa locului se impun a fi cercetate în mod obligatoriu şi fixate în procesul-verbal: 1. Poziţia cadavrului şi situarea lui Ia locul faptei. Examinarea generală a cadavrului va începe cu fixarea amplasamentului; situarea în raport cu obiectele înconjurătoare; aspectul general şi poziţia cadavrului, adică situarea părţilor corporale una faţă de alta. Situarea şi poziţia cadavrului au o importanţă esenţială în elaborarea versiunilor privind mecanismul faptei infracţionale. în procesul examinării situării cadavrului este necesară descrierea aşezării lui în raport cu cele mai apropiate obiecte constante - clădiri, şosele, lacuri, localităţi, copaci etc. Dacă cadavrul are o poziţie nefirească şi se menţine pe anumite obiecte, aceste obiecte de asemenea vor fi supuse unei examinări şi descrieri minuţioase. Despre schimbarea situării şi poziţiei cadavrului la faţa locului comparativ cu cele iniţiale mărturisesc petele de cadavru, caracterul şi situarea lor. Din experienţa practică s-a constatat că petele de cadavru pot să dispară în cazul în care are loc schimbarea poziţiei cadavrului şi să se formeze pe alte părţi ale lui numai pe parcursul primelor 6-8 ore de la survenirea morţii. După expirarea a 10-12 ore petele de cadavru de acum nu mai dispar; are loc numai permutarea lor parţială, însă spre sfârşitul primei zile de la survenirea morţii în cazul transportării cadavrului ele nu-şi mai schimbă situarea.

72

Obiectele pe care se află cadavrul se imprimă pe el sub formă de pete palide sau de amprente reliefate în urma apăsării şi strângerii vaselor sangvine fapt ce provoacă formarea îngrămădirilor de sânge. Din această cauză pe aceste părţi ale cadavrului lipsesc petele de cadavru. Se mai cere să fie reţinut faptul că asemenea amprente pot lăsa şi obiectele din buzunarele cadavrului - portţigaretul, cheile etc. Cu ocazia examinării cadavrului se va acorda o atenţie deosebită cercetării albiei cadavrului, adică a acelei părţi de podea, sol, obiecte pe care el se află şi se va efectua o confruntare a urmelor, amprentelor descoperite pe corpul cadavrului cu obiectele pe care el se găseşte. Necorespunderea dintre forma obiectelor de la albia cadavrului şi contururile urmelor de pe corpul cadavrului dovedeşte că el a fost deplasat. Indiciile de schimbare a poziţiei cadavrului sunt derogarea rigidităţii cadaverice, unele urme de pe corpul cadavrului; juliturile pe piele de provenienţă postumă, dungile însângerate etc. 2. Starea exterioară a hainelor de pe cadavru. Aspectul exterior al hainelor se constată, de asemenea, pe parcursul examinării exterioare generale a cadavrului. Exteriorul hainelor joacă un rol important în determinarea mecanismului incidentului. E cunoscut, de exemplu, ce importanţă probantă are starea, exteriorul hainelor victimei în cazul acţiunilor de viol cu asasinarea ulterioară. Cele constatate se referă şi la cazurile de suicid când poziţia hainelor de pe cadavru trebuie să corespundă reprezentării despre schimbările intervenite în starea hainelor, condiţionate de modul de sinucidere. 3. Uneltele de pricinuire a morţii, descoperite pe sau alături de cadavru se cercetează în procesul de examinare a cadavrului doar în cazurile când ele se găsesc nemijlocit pe cadavru sau alături, de exemplu, ştreangul strâns pe gâtul victimei, pistolul găsit lângă cadavru. Atunci când unealta ce a cauzat leziuni mortale victimei se află la o oarecare depărtare de cadavru, ea va fi examinată în momentul determinat de succesiunea cercetării obiectelor la locul faptei, stabilită de ofiţerul de urmărire penală. In cazul când unealta de pricinuire a morţii este conexată mecanic cu cadavrul (ştreangul pe gâtul cadavrului, cuţitul ieşit în afară din pieptul victimei etc), ea urmează să fie examinată până la dezbrăcarea cadavrului şi examinarea îmbrăcămintei, pentru a nu schimba, deroga poziţia şi situarea uneltei. Se indică păstrarea în inviolabilitate nodurile şi forma ştreangurilor, ridicate de pe cadavru, în acest scop tăind materialul ştreangului într-un loc îndepărtat de nod şi apoi, după ridicarea ştreangului de pe cadavru, unind capetele unul cu altul. în nici un caz nu se admite dezlegarea ştreangurilor şi a nodurilor. 4. Albia cadavrului. După examinarea stării exterioare a îmbrăcămintei, fixarea poziţiei şi situării cadavrului, urinează să fie cercetată albia cadavrului. în acest scop, mai întâi de toate se marchează cu cretă locul cadavrului, apoi el se ridică şi se aşază în altă parte. Cadavrul nu se admite să fie târât sau întors, deoarece în acest caz este posibilă deplasarea obiectelor ce se află sub el, obiecte care pot avea o importanţă esenţială în acţiunea cercetată. După cum am indicat, în comparaţie cu petele de cadavru, acestea pot contribui la elaborarea anumitor versiuni privitor la plasarea cadavrului şi schimbarea poziţiei lui. 5. îmbrăcămintea de pe cadavru. După examinarea exterioara a îmbrăcămintei, cadavrul este dezbrăcat. Fiecare parte a îmbrăcămintei se cercetează aparte şi în cumul cu alte părţi ale ei. Cercetarea încălţămintei clarifică dacă aceasta corespunde dimensiunilor cadavrului; dacă toate părţile de îmbrăcăminte sunt de faţă; ce obiecte se află în buzunarele şi în alte părţi ale îmbrăcămintei; dacă îmbrăcămintea este murdară sau pătată (dimensiunile şi situarea acestor pete, gradul de îmbibare a ţesăturii, culoarea şi umiditatea petelor); gradul de deteriorare a îmbrăcămintei (natura deteriorărilor, dimensiunile şi forma lor, indiciile specifice ce determină originea lor, locul şi aşezarea reciprocă); dacă îmbrăcămintea are monograme, semne, marcări, de care anume; dacă ea are miros; corespunderea calităţii etc. 6. Cadavrul şi leziunile lui sunt cercetate pe părţi şi în succesiunea care se prezintă cea mai utilă. De obicei, cadavrul se examinează în direcţia de la cap spre picioare. Se identifică sexul, vârsta, înălţimea, culoarea părului, a ochilor, gradul, localizarea şi caracterul traumatismelor şi leziunilor corporale (originea lor este determinată numai de specia-listul-medic), starea danturii sau a protezelor dentare, prezenţa eliminărilor etc. Este necesar de comparat leziunile de pe corpul cadavrului cu deteriorările îmbrăcămintei lui din punctul de vedere al corespunderii dimensiunilor şi situării lor. 7. Obiectele descoperite în buzunarele şi în alte părţi ale îmbrăcămintei cadavrului pot fi cercetate atât în procesul de examinare a îmbrăcămintei, cât şi după examinarea medicală a cadavrului. Cu această ocazie se fixează caracterul, dimensiunile, forma obiectelor, starea şi situarea lor. Deosebit de detaliat vor fi fixate indiciile exterioare şi de îmbrăcăminte ale cadavrului, a cărui persoană nu a fost identificată. în aceste cazuri, după finalizarea examinării cadavrului, el, în mod obligatoriu, trebuie dactiloscopiat şi ulterior, după îmbrăcare şi machiaj, mai ales al feţei, trebuie fotografiat după sistemul semnalitic. în cazul când apare necesitatea examinării repetate a cadavrului după înmormântarea lui, se efectuează exhumarea, adică extragerea lui din locul de înmormântare. Această acţiune se face în baza şi după regulile prevăzute în art. 121 CPP RM. Ofiţerul de urmărire penală ia o decizie specială referitoare la exhumarea cadavrului şi obţine autorizarea judecătorului de instrucţie, apoi înştiinţează rudele. Exhumarea cadavrului este efectuată în prezenţa procurorului şi a medicului legist. în prealabil ofiţerul de urmărire penală trebuie să anunţe, în mod obligatoriu, serviciul sanitar epidemiologie din localitate despre faptul exhumării. Cu această ocazie, se fixează aspectul genera] al locului de înmormântare, apoi al sicriului extras şi al cadavrului. După necesitate, în mod detaliat sunt examinate sicriul, cadavrul

73

care se află în el şi îmbrăcămintea lui. Cele descoperite sunt înregistrate în procesul-verbal al exhumării şi al examinării exterioare a cadavrului. Este foarte important ca în procesul-verbal să fie reflectate acele date faptice care permit elaborarea sau verificarea versiunilor cu privire la persoana, al cărei cadavru a fost exhumat. De asemenea, în aceste cazuri este important a fixa opinia, constatările, obiecţiile medicu-lui-legist. în cazul în care exhumarea s-a efectuat în scopul unei expertize, concluziile expertului vor fi reflectate în raportul respectiv, care serveşte drept probă aparte. 3.2 (5) Selectaţi şi argumentaţi succint metodele fixării fotografice a cadavrului. în conformitate cu regulile tactice, formulate In baza practicii generalizate, la locul faptei se produc patru genuri de fotografii: fotografia de orientare, fotografia-schiţă, cea de nod şi cea de detaliu. Fotografia de orientare serveşte la fixarea locului faptei cu unul sau mai multe puncte de orientare. O atare fotografie trebuie să permită identificarea locului unde s-a săvârşit fapta ilicită. La faţa locului organul de cercetare stabileşte parametrul locului faptei şi concomitent fixează punctele de reper ale acestuia. Ele pot fi ansambluri de clădiri sau o singură clădire cunoscută după destinaţie (şcoală, spital, gară etc), diferite indicatoare de străzi, borne kilometrice, un iaz, râu şi chiar unele demente de ordin topografic ale terenului deschis (fig. 15). Fotografia de orientare se realizează In cadrul fazei tfe observare preliminară a locului faptei, Înaintea operaţiilor de cercetare In măsură să provoace modificări ale stării iniţiale a locului. Ea se execută de la distanţa impusă de necesitatea încadrării corecte a întregii ambianţe. Cu acest prilej se vor folosi aparatele cu, obiective fotografice respective, tn situaţiile când amplasamentul locului faptei nu permite reproducerea acestuia pe o fotografie unitară, se va proceda la metoda panoramică. Fotografia-schiţă se aplica pentru înregistrarea fotografică a locului propriu-zis al faptei, izolat de mediul înconjurător. Ca şi fotografia de orientare, se execută la faza iniţială de cercetare, insistându-se atât asupra tabloului în întregime al locului faptei, cât şi asupra tuturor obiectelor din perimetrul acestuia. Fotografia-schiţă poate fi unitară, când locul faptei este reprodus pe o singură fotografie, şi în forma unei serii de fotografii, în care locul faptei este fixat pe sectoare. Fotografia în serii se aplică în situaţiile când forma locului faptei (două sau mai multe încăperi) exclude posibilitatea executării unei fotopanorame. O variantă a fotografiei-schiţă în serii, indispensabilă fixării părţilor opuse ale obiectelor voluminoase (ale unei maşini avariate), este fotografia contrară sau încrucişată, constând în reproducerea locului faptei din două sau patru poziţii diametral opuse (fig. 16). Fotografia de nod se referă la înregistrarea unor obiecte apreciate ca fiind principale, datorită faptului implicării lor în activitatea infracţională, sau care reprezintă consecinţele infracţiunii. Ca principale pot fi considerate cadavrul in cazul unui omor, mijloacele de transport avariate în cazul unui accident de circulaţie, uşa forţată in urma unui furt, armele şi instrumentele folosite în timpul săvârşirii infracţiunii ş.a. Fotografia de nod se execută in condiţiile locului faptei de asemenea in etapa iniţială de cercetare fără ca obiectul fotografiat să fie scos din ansamblul obiectelor, ce constituie ambianţa acestui loc. Aceasta se impune de scopul fotografiei date de a imagina nu numai aspectul general şi poziţia pe care o ocupă obiectul principal în perimetrul locului faptei, dar şi legătura cu alte obiecte din apropierea nemijlocită a lui. Dacă situaţia faptei cercetate reclamă fixarea dimensiunilor obiectului principal sau diferenţa de mărime între el şi obiectele ce-1 înconjoară, la fotografia de nod se va aplica metoda metrică. Pentru a evita denaturări de ordin perspectiv, obiectele principale se fotografiază din poziţii, când obiectivul aparatului cade perpendicular pe zona din centru a planului suprafeţei frontale fotografiate. Rezultatele sunt eficiente dacă se aplică obiective cu unghi mare de cuprindere. Fotografierea cadavrului, acesta fiind în mod aprioric obiectul principal în cazurile de cercetare a unei morţi violente, se realizează conform unor reguli suplimentare. Scopul fotografiei de nod a cadavrului este de a reproduce cert poziţia asectuia în spaţiu şi în raport cu obiectele din ambianţă, starea vestimentaţiei, leziunile corporale vizibile. Pentru realizarea acestui scop, cadavrul se fotografiază la faţa locului din partea de sus şi din ambele părţi laterale. Poziţia trebuie aleasă în aşa mod, ca axa optică a obiectivului să cadă pe mijlocul cadavrului perpendicular planului exterior al acestuia. Nu se recomandă fotografierea cadavrului de la cap sau de la picioare, deoarece aceasta duce la denaturare de perspectivă şi, ca urmare, pe fotografie partea cadavrului apropiată de obiectiv va părea mult mai mare decât părţile mai îndepărtate. Fotografia de detaliu se aplică la faţa locului pentru fixarea urmelor infracţiunii şi a obiectelor considerate corpuri delicte. Scopul acestei fotografii este, pe de o parte, de a fixa şi a demonstra prezenţa la faţa locului a anumitor urme (de mâini, de picioare, de instrumente, ale mijloacelor de transport etc.) sau a unor obiecte ( o armă, un tub de cartuş, un topor, un obiect de îmbrăcăminte etc.) într-un mod sau altul exploatate de făptuitor sau de alte persoane implicate, iar, pe de altă parte, de a reda caracteristicile generale şi individuale ale urmelor şi obiectelor-corpuri delicte. Fotografia de detaliu, nominalizată în literatura de specialitate şi fotografie a detaliilor, se execută la faza a doua a cercetării locului faptei, când obiectele purtătoare de urme, cât şi cele corp delict, fiind deja fixate spaţial şi în corelaţie cu alte urme şi obiecte pe fotografiile-schiţă şi de nod, se pot deplasa şi staţiona în poziţii favorabile din punctul de vedere al punerii în evidenţa fotografică a caracteristicilor ce interesează. Executarea fotografiei de detaliu trebuie să corespundă următoarelor condiţii:

74

orificiul anal. în consecinţă. pentru recoltarea probelor biologice sau găsirea altor obiecte ce au fost folosite la săvârşirea faptei. impun respectarea următoarelor reguli: a) atât urmele. dar este recomandabil să fie transportat cadavrul la morgă. Tot medicului legist şi personalului medical ajutător le revine sarcina de a cerceta orificiile naturale ale cadavrului. Astfel. excluzându-se. şi. Cu toate progresele înregistrate de ştiinţele medicale. dar că i-a tras doar câteva palme. cât şi obiectele-corp delict se vor fotografia în poziţia. După stabilirea diagnosticului de moarte certă şi a orei probabile la care a intervenit decesul.1' în cazul unui omor săvârşit prin asfixie (strangulare). Astfel. curea etc). eventualele denaturări. se examinează caracteristicile nodului şi ale şanţului produs de obiectul folosit (sfoară. b. participant în calitate de specialist la cercetarea locului descoperirii cadavrului. topor) se acordă un interes deosebit examinării şi descrierii caracterelor leziunilor produse: lungime. vor fi examinate urmele împuşcăturii de pe îmbrăcăminte şi de pe corpul victimei. care nu se disting de culoarea suportului. La autopsie s-a constatat perforarea uterului şi a intestinului gros.— să redea materialul fotografic aşa cum acesta este perceput de organul senzorial. cu dimensiunile de 17/4 cm. măresc distanţa focală. Ora (cel puţin probabilă) şi ziua când s-a produs decesul13 trebuie cunoscute. e) fotografia de detaliu se execută întotdeauna în baza metodei riglei gradate. Cu prilejul efectuării autopsiei se recoltează probe pentru examene de laborator. 3. pentru că a surprins-o în flagrant delict de adulter. de sticlă ş. Autopsia cadavrului poate fi făcută în continuare. De asemenea. vor fi recoltate produse pentru analize de laborator. se va stabili sursa de unde au fost procurate aceste substanţe şi vor fi culese cât mai multe date de la locul faptei. Prima sarcină priveşte stabilirea diagnosticului de moarte certă şi. Soţul recunoştea că a bătut-o. ceea ce explică şi cauza morţii. pentru a consemna leziunile de violenţă vizibile. întrucât nici aceste leziuni nu explicau cauza morţii. sarcini de mare răspundere în timpul examinării cadavrului. Condiţiile menţionate. pentru că ajută organele judiciare să înţeleagă succesiunea faptelor şi să înlăture încercarea autorilor de a deruta cercetările. în care axa obiectului să cadă perpendicular pe suprafaţa suportului urmei sau planul suprafeţei obiectului in litigiu. medicul legist (însoţit uneori şi de alţi medici specialişti) va examina capul. ca „la gura sacului". în măsura posibilităţilor.3 (7) Decideţi asupra rolului medicului-legist. permiţând astfel fotografierea de la distanţe mici. cablu telefonic. în funcţie de specificul obiectului de fotografiat. acest moment nu poate fi stabilit întotdeauna. a celor de măini. Constatările făcute vor fi utile pentru a se putea deosebi omorul de sinucidere. de asemenea. din motive diferite. unele leziuni corporale. b) pentru o imagine mai clară se recomandă folosirea a două surse de lumină artificială. însă există anumite metode de cercetare. a căror detalii caracteristice sunt mici. pentru suprimarea vieţii victimei. apoi. Medicului legist îi revin. c) urmele. despicătoarc (cuţit. data şi ora la care s-a produs decesul. se va executa la un anumit grad de mărire. — să asigure posibilitatea realizării măsurărilor necesare determinării dimensiunilor urmei şi ale obiectului reprodus. de la victimă şi din vasele sau sticlele în care se presupune că s-ar afla asemenea produse. la examinarea cadavrului unei femei nu se observau leziuni externe. cu care ne confruntăm in majoritatea cazurilor de fotografiere a suprafeţei metalice. Dacă există bănuieli că la săvârşirea faptei s-au folosit substanţe toxice. pe cât posibil. obţinerea unei imagini mărite. întreaga activitate de cercetare desfăşurată la locul faptei de echipa operativă trebuie adaptată la specificul fiecărui caz concret. îndeosebi gura. în funcţie de mijloacele şi metodele folosite de făptuitor. de instrumente. Pentru evitarea strălucirilor dăunătoare. fiind intercalate între obiectiv şi cameră. spre exemplu.. care să explice modul de producere a morţii. în cazul faptelor săvârşite cu arme de foc. de la vecini. orificiul vaginal. 75 . se recomandă folosirea surselor de lumină difuză. se evidenţiază în prealabil cu substanţe de revelare. profunzime. Aparatul de fotografiat se fixează pe un trepied sau un dispozitiv de reproducere prevăzut cu un braţ de apropiere şi depărtare a aparatului. în cazul faptelor săvârşite cu obiecte tăioase. tot la faţa locului. d) fotografia urmelor. pentru constatarea urmelor produse de gloanţe sau de alice şi cele produse de factorii secundari ai împuşcăturii. urmele create prin secreţia glandei sudoripare. precum şi a filtrelor de polarizare. au fost tăiate cusăturile de sârmă cu un cleşte patent special şi s-a găsit în vagin o bucată de fier ruginit. — să redea cu maximă precizie elementele caracteristice şi detaliile urmei sau ale obiectului supus cercetării criminalistice. i-a cusut organele genitale externe cu sârmă. între care modificările suferite de cadavru din cauza temperaturii ridicate sau a trecerii unei perioade mai mari de timp de la săvârşirea faptei şi până la constatarea ei. corpul şi membrele. ca să nu se mai întâlnească cu alţi bărbaţi. aspectul marginilor rănii etc. recurgându-se la utilizarea inelelor intermediare care. a. unde există condiţii de lucru corespunzătoare. instalate bilateral.

în acelaşi scop.P. strict după metoda portretului vorbit.sau de la locul de muncă al victimei. e în funcţie in ultimă instanţă de volumul semnalmentelor reţinute de cel ce. care reprezintă un sistem ştiinţific de descoperire şi comparare a semnelor şi trăsăturilor exterioare ale persoanelor sau cadavrelor necunoscute in vederea identificării făptuitorului. năvălirile tâlhăreşti. Prezentarea spre recunoaştere a cadavrelor necesită efectuarea unor acţiuni prealabile. In baza relatărilor martorilor. în caz contrar. Atunci când nu se dispune de fotografii. Prin intermediul întrebărilor de precizare. se descrie exteriorul celui urmărit. Test nr. prin aplicarea anumitor procedee tactice pentru asigurarea obiectivitătii rezultatelor. este de neconceput in afara prezentării spre recunoaştere. a unor compoziţii obţinute prin mijloace tehnice speciale. După aceasta va urma prezentarea spre recunoaşterea propriu-zisă în cadrul căreia martorul sau victima trebuie să concludă asupra identităţii. pentru a se crea o imagine cât de cât apropiată persoanei ce urmează a fi identificată. insistându-se la o toaletare a feţei. 145 C.12 Subiectul I. ea aparţinând de tactica criminalistică. — la urmărirea infractorilor ce se ascund şi a condamnaţilor fugiţi de sub paza legală sau din penitenciare. fiind ascultată de organul judiciar. foloseşte terminologia sa proprie.1(3) Definiţi noţiunea metodei „portretului vorbit". — la identificarea persoanelor prin expertiza criminalistică fotoportretică. dar şi reglementată de legislator în mod distinct (art. la cele ce diferă. violurile. cele expuse de martor sau victimă vor fi încadrate in limbajul portretului vorbit. Evident pentru ca aceştia să fie recunoscuţi. Constituirea portretului ipotetic al persoanei urmărite se realizează de către un desenator sau pictor. a victimei sau a altei persoane implicate1 1. ori pretins redactate de victimă. 76 . aranjarea coafurii. se vor căuta scrisori redactate de victimă. pentru a explica gestul sinuciderii. trebuie să fie realizată în corespundere cu cerinţele prevăzute de lege. In cazul deţinuţilor evadaţi din penitenciare se va folosi fotografia de identificate a acestora.). Metoda portretului vorbit». 2. 1. excrocheriile. urmează să recunoască. după semnalmentele furnizate de martori ori victimă. 1. semnalmentele persoanei cu care a contactat iniţial. Fără a intra in detalii asupra problemei. fireşte. persoanele cu funcţie de urmărire operativă trebuie să dispună de date privind semnalmentele exterioare. menţionăm că în esenţă identificarea prin recunoaştere are drept reper compararea semnalmentelor exterioare ale făptuitorului sau cadavrului cu trăsăturile acestora memorizate în urma contactului avut in situaţia infracţiunii sau în alte împrejurări. Aplicarea portretului vorbit In activitatea de urmărire a infractorilor Un alt domeniu de aplicare practică a portretului vorbit îl constituie urmărirea învinuiţilor sau inculpaţilor ce se sustrag de la răspunderea penală. una din regulile de bază ale prezentării spre recunoaştere prevede ca persoana chemată să recunoască. După cum e cunoscut. Identificarea infractorilor şi a cadavrelor de către martori Printre multiplele metode de investigare criminalistică privind stabilirea autorului unei fapte penale se înscrie şi identificarea acestuia în baza recunoaşterii lui de către martorii oculari sau victimă. 144 C. Cercetarea unor categorii de infracţiuni. precum şi după fotografii. mai întâi trebuie să descrie. făcând trimiteri la trăsăturile coincidente sau. pentru a se putea face deosebire între omor şi sinucidere. Metoda portretului vorbit îşi găseşte aplicare în mai multe domenii de activitate ale organelor de anchetă şi urmărire penală: — la identificarea infractorilor şi a cadavrelor de către martori. Descrierea trăsăturilor în baza cărora se realizează recunoaşterea se face în cadrul unei relatări libere pe parcursul căreia martorul sau victima. — la modelarea fizionomiei cadavrelor necunoscute după craniu. precum şi a condamnaţilor evadaţi din penitenciare. persoana căutată poate fi modelată prin întocmirea schiţei de portret. recunoaşterea persoanelor şi cadavrelor ca metodă de constatare a identităţii acestora este folosită intens de către practicieni. Prevăzută de legislaţia în vigoare în categoria acţiunilor procesuale de investigare a infracţiunilor (art.2(5) Specificaţi sferele de aplicare a metodei „portretului vorbit" în activitatea de urmărire penală. E necesar să se actualizeze prin descriere detaliată principalele trăsături exterioare memorizate. a obiectelor de îmbrăcăminte.P. ca şi a cadavrului necunoscut. a datelor fixate prin intermediul comisariatelor militare sau a instituţiilor medicale. In contextul celor semnalate e de precizat că identificarea infractorului.P. realizată după regulile fotografiei judiciare operative.P. a portretului fotocompus. Reuşita ei.). fireşte. pentru a deruta cercetările spre versiunea sinuciderii. ca de exemplu cazurile de mituire. Identificarea persoanelor după senalmente.

în special la mijloacele de calcul electronice. Pe plan ştiinţific metoda supraproiecţiei craniului cadavrului şi fotografiei persoanei dispărute se bazează pe principiul antropologic. de proiecţie a punctelor comune şi de măsurare a valorilor unghiulare1. întocmirea unui atare portret are ca scop crearea unei imagini fotografice similare cu cea a persoanei supuse urmăririi. este cea mai utilă. tatuaj. imaginile fotografice pot fi suplinite cu materiale radiografice. Actualmente de o aplicare deosebită se bucură aşa-numitul sintezator fotografic. în cazul fotografiilor artistice sau de amatori. pelicule video. căreia se presupune că îi aparţine scheletul. martorului sau victimei i se propune spre observare fotografii sau imagini video ale mai multor persoane pentru a selecta trăsăturile persoanei percepute anterior. precum şi a semnelor particulare (pete. ea reprezentând forma materialfixată a elementelor morfologice exterioare ale unei persoane sau cadavru.Pentru a înlesni descrierea semnalmentelor. care după cum probează exemplele din practică. precum şi a cadavrelor. fiind aplicat la constituirea figurilor ipotetice nu numai a semnalmentelor descrise. Obiectul de studiu al expertizei portretului îl constituie imaginea fotografică. ochilor. prevalând cele de confruntare şi con-trapunere. diverse malformaţii). de documente. incluzând nasul. şi deci să contribuie la identificarea acesteia (fig. din care martorul sau victima le selectează pe acelea care seamănă cu cele ale persoanei in cauză. negi. Iniţiat în baza principiului dat. Expertiza fotografiei de portret Acest gen se încadrează in categoria expertizelor criminalistice consacrate identificării persoanelor implicate în cercetarea penală. forma corpului şi a feţei. 53). Cu acest prilej se folosesc fragmente de elemente faciale ale diferitelor persoane. în literatura de specialitate se afirmă că portretul robot computerizat reprezintă varianta cea mai perfecţionată a fotorobotului. Metoda supraproiecţiei constă în obţinerea a două negative la aceeaşi scară: unul al craniului. Constituind în fond o variantă a fotorobotului. care asigură o eficienţă sporită a metodei in discuţie. Din elementele selecţionate se asamblează o imagine fotografică unică. zone ale feţei: a) superioară. In a doua etapă. vârsta. fiind proiectate concomitent pe un ecran comun. ochii şi sprâncenele. video şi cinematografice. buzelor şi a bărbiei. cuprinzând fruntea şi părul. în cazurile necesare. schiţa de portret in situaţii favorabile privind descrierea semnalmentelor poate fi adusă până la asemănarea cu persoana supusă urmăririi. 3. un studiu al craniului poate conduce la obţinerea de date utile stabilirii personalităţii celui decedat şi chiar a identificării sale. forma. prin metoda supraproiecţiei. se va întreprinde o expertiză de antropologie criminalistică care. Actualmente. artistice. se va conclude asupra identităţii sau lipsei acesteia. Examinarea de comparare se efectuează prin diferite metode tradiţionale sau mai recente ale criminalistica. Expertul trebuie să soluţioneze următoarele probleme principale: — dacă două sau mai multe fotografii reprezintă imaginea unei şi aceleiaşi persoane. c) bucală. Pe acest principiu se bazează şi metoda de reconstituire a trăsăturilor faciale după craniu. determinate de către specialistul antropolog. specialiştii în domeniu recurg insistent la tehnici moderne. pe baza portretului vorbit. individuale sau în grup. dar şi a celor material-fixate în fotografii. aluniţe. 77 . — dacă persoana interesată figurează pe fotografia în grup. de amatori. mărimea şi forma trăsăturilor feţei). Altă modalitate de modelare a persoanei urmărite o constituie portretul fotocompus. cunoscut în practică sub denumirea de fotorobot. Imaginea negativelor suprapuse se examinează în vederea determinării coincidenţei sau necoincidenţei elementelor morfologice ale feţei. care apoi se reproduce în numărul necesar activităţii de urmărire. amplasarea. Modelarea după craniu a fizionomiei cadavrelor necunoscute în situaţia unui cadavru necunoscut ce prezintă doar sistemul osteologic. prin concursul pictorului portretist. urechilor. cicatrice. — dacă fotografia în cauză reprezintă o anumită persoană. Pot fi examinate fotografiile executate după toate modalităţile de expunere: destinate prezentării spre recunoaştere. conţinând gura şi bărbia. dimensiunile şi poziţia frunţii. fotorobotul a evoluat. b) nazală. potrivit căruia se constată legităţi de corelaţie între sistemul osos al craniului şi elementele faciale. Practic reconstituirea se realizează în trei etape: In prima se va întocmi portretul vorbit după elementele caracteristice privind sexul. în acest scop se recurge şi la tehnica de calcul electronică. vârsta. procedeul în cauză presupune realizarea unui montaj de părţi faciale pe un ecran cu ajutorul a trei sau mai multor dispozitive de proiectare încorporate într-un utilaj special. filme. analiza şi compararea trăsăturilor exterioare se vor face după aducerea imaginilor la aceeaşi scară. rasa. Dacă se dispune de fotografia unei (sau mai multor) persoane dispărute. 54). La etapa incipientă fotografia model se compunea din trei părţi. schiţe (fig. cu desene-schiţe şi alte forme de fixare a semnalmentelor. se realizează reconstituirea grafică a feţei după elementele de bază ale craniului cadavrului neidentificat. nasului. Realizarea acestor sarcini ale expertizei fotografiei de portret se bazează pe examinarea comparativă a întregului complex de semnalmente anatomice (sexul. perfecţionându-se în urma implementării celor mai sofisticate tehnici. 4. Fiind în esenţă un model grafic. fixat în poziţia identică cu cea a capului din fotografia dispărutului şi altul reprodus de pe fotografia celui dispărut.

triunghiulară (fig. mijlocie (bărbaţii — 160—170 cm. normal. dacă una din aceste părţi componente se prezintă sub dimensiuni vădit majorate sau. in primul rând. rar. mărime. In teoria şi practica criminalistică. circulară In sus sau in jos). capului. grosimea şi forma membrelor superioare şi inferioare. I 3) Ochii. cea bucală. faţă de globii ochilor. 43). a elementelor ei componente. care diferă după poziţia reciprocă. aflată Intre baza nasului şi vârful bărbiei (fig. lungimea. se trece la reconstituirea plastică a fizionomiei. vârsta. după desime — des. şerpuite. inaţuritate. Descrierea semnalmentelor anatomice La descrierea semnalmentelor anatomice se fixează. poate prezenta diverse forme: pătrată. cea nazală. sprâncenele pot fi — reunite. La categoria formelor generale se referă şi datele privind lungimea gâtului. începând cu cele aflate In zona superioară. cuprinzând regiunea dintre inserţia părului. In ceea ce priveşte chelia. mijlocie şi scundă. ulterior — indiciile deja enunţate ale corpului. după aşezare în orbită — normali. îngustă (fig. se consideră că sunt de mărimi mijlocii. corpolenţă şi ţinută (aspectul general) ale persoanei. mai rar. pubertate. constă în reconstituirea de ţesuturi moi ale capului prin aplicarea pe craniul cadavrului necunoscut a materialului plastic din ceară sculpturală în limitele de grosime dictate de sistemul osos al craniului. Etatea se apreciază de către martor şi deci se fixează aproximativ. 46). elementele principale ale feţei se descriu in ordinea amplasării lor. Corpolenţa şi ţinuta persoanelor se caracterizează după sistemul osos. întâlnim ochi mari. sexul se confirmă de către medicul legist. ea necesită a fi reliefată. urechi. senilitate. frontal-tem-porală — cuprinde părţile laterale ale capului şi totală (fig. după înclinaţie (faţă de planul vertical al feţei) — verticală. după culoare — negri. Din punctul de vedere al portretului vorbit interesează de asemenea linia de inserţie a părului. femeile — pană ia 155 cm). O deosebită importanţă are descrierea formelor anatomice ale capului în întregime. şi după forma şi mărimea lor. După mărime. precum şi a feţei. ridicate sau coborâte pe ochi. mai rar ţuguietă. cu cărare pe stânga sau pe dreapta ori coborât spre frunte (fig. După forma orificiului ochii pot fi drepţi. mijlocie (atletică) şi slabă (uscăţivă). mijlocii şi mici. dimpotrivă. 44). dreptunghiulară. retrasă. 42). din cele două părţi laterale şi vârful bărbiei din partea de jos. linia de inserţie se poate prezenta sub diverse forme (dreaptă. bond. Modelul sculptural obţinut poate fi fotografiat după regulile fotografiei operative de recunoaştere şi prezentate rudelor şi altor persoane apropiate celui dispărut pentru recunoaştere. După înălţime (distanţa dintre inserţia părului şi rădăcina nasului) poate fi înaltă. după culoare — negru. După natura firească de screştere. ce diferenţiază un gen de altul. Sub aspectul liniilor de contur.In ultima etapă. pe baza reconstituirii grafice. Constituţia fizică se caracterizează după statură (Înălţime). verzi. după forma purtată peste cap. capul privit din faţă. aşezare în orbite. genele. 78 . rasa. caracteristicile generale privind sexul. după lungime — mare. Cu prilejul descrierii după portretul vorbit se folosesc trei gradaţii ale constituţiei: robustă (corpolentă). având o deosebită importanţă la întocmirea portretului vorbit. buclat. după numele autorului ei. Ea cuprinde trei zone: cea frontală. 2) Fruntea. 1. Se pot întâlni cazuri de chelie temporală (in zona tâmplelor) sau occipitală (spre ceafă). căprui. femeile — 155 — 165 cm). precum şi chelia (calviţia). Se cunosc teci tipuri de statură: scundă (bărbaţii — pană la 160 cm. înaltă (bărbaţii — peste 171 cm. arcuite. mic. inferioară. 41). lăţimea. respectiv. ţinân-du-se cont de etapele fiziologice ale vârstei: copilărie. uneori şi după culoarea ( dată de iris. alb (cărunt parţial sau total). Dar. Din planul lateral forma capului poate fi rotundă sau alungită. delimitată de rădăcina nasului şi baza lui şi.3(7) Estimaţi rolul semnalmentelor anatomice şi funcţionale la identificarea persoanei. 1. situaţie cu care nu de puţine ori ne confruntăm. mijlociu. Fiecare element al feţei se descrie prin trasă-turile sale caracteristice după cum urmează: 1) Pârul. ea poate fi: frontală — cuprinde regiunea dinspre frunte. 45). forma şi înclinaţia umerilor. castaniu. In cazul cadavrelor. După poziţie. Metoda în cauză. ascuţită. scăzute. mijlocie. Slabii posedă o dezvoltare vădit scăzută a sistemului muscular şi a ţesutului adipos (fig. constituţia. roşcat. arcada sprâncenelor şi rădăcina nasului. înfundaţi şi proeminenţi. după formă — rectiliniare. continuând cu cele din zona mijlocie şi. creţ. (Se pot întâlni persoane foarte înalte (peste 195 cm) şi foarte scunde (mai joase de 140 cm). mijlocii sau înguste (subţiri) (fig. nominalizată Gherasimov. fiecare reprezentând 1/3 din dimensiunile feţei.chizătura ochilor). în descrierea ochilor interesează pleoapele. Faţa cuprinde spaţiul limitat de linia de inserţie a părului în partea de sus. Atleticii au o dezvoltare normală sportivă a scheletului şi a sistemului muscular. feţei şi elementelor lor componente. femeile — peste 166 cm). dar mai ales sprâncenele. proeminentă. după lăţime — lată. albaştri. poate fi drept. după mărime — late. cu comisurile externe coborâte sau ridicate. frontal-parietală — se găseşte pe partea superioară a capului. Atunci când aceste trei zone au dimensiuni egale. Sexul se apreciază de către persoanele chemate să descrie semnalmentele după formele accesibile tuturor. în portretul vorbit se descriu după forma orificiului (des. rotundă. Robuste se consideră persoanele cu o dezvoltare excesivă a ţesutului adipos. adolescenţă. masa musculară şi stratul adipos.47).

antitragus. 4 canini. subţiri. 6) Urechile. poziţie şi proporţii (fig. părul ei fiind lung. bărbia poate fi plată sau ascuţită. Are importanţă atât poziţia lor pe conturul capului. şi de bază. mijlocii. După mărime. mărime (înălţime şi lăţime). şuierătoare. scobirea în dinţi etc. mică sau barbişon. In acest sens mai importante sunt deprinderile de a Încreţi (Încrunta) fruntea. gesticulaţia. poate fi aplecat Înainte. Atunci când aceste poziţii sunt constante. puţine ori contribuie la individualizarea unei persoane. de o amplitudine mare sau mică.50). Gesticulaţia se manifesta de cele mai dese ori prin mişcări ale capului sau ale mâinilor. Având un rol important în conturarea fizionomiei umane. In cavitatea bucală in alveolele dentare ale maxilarelor ei sunt fixaţi dinţii (8 incisivi. tăiată mărunt pe buză. servilă. după linia de contur. deterioraţi. retrasă. 5) Cavitatea bucală. Barba se consideră mare când cuprinde toată faţa. In identificarea unei persoane sunt folosite cu precădere cele frontale. Un nespecialist va descrie urechile numai după forma generală a pavilionului (ovală. cuvinte străine. Ţinuta corpului se manifestă de asemenea prin poziţia părţilor corporale. Atât vocea. roaderea unghiilor. bilobată. ticuri ale diferitelor părţi aţe feţei. Elementele de detaliu ale urechii pot fi descrise doar în urma unui studiu special. folosirea unor regionalisme. lob şi concă care prezintă cele mai diverse varietăţi de formă. frecarea măinilor. Sunt atestate şi alte forme de mişcări. mişcarea buzelor. interpoziţie (îndepărtaţi. albi). fiind observat şi reţinut după mărimea piramidei în întregime. ca semnalmente funcţionate. In cadrul întocmirii portretului vorbit al unei persoane In viaţă se descriu doar dinţii incisivi şi canini. convexă sau concavă. leneşă. Capul. Vocea şi vorbirea. cu gropiţă. in buzunare).49). dreptunghiulară. a umerilor (ridicate aplecate). 8 premolari şi 12 molari). Mersul poate fi descris după mărimea şi lâţimeaspaşilor. antehelix. mijlocie şi mică şi. incluzând gura. proeminentă. Buzele pot fi groase. jargoane.). cu proeminenţă vădită a celei inferioare faţă de cea superioară sau invers (fig. victimă sau persoana implicată. forma şi dimensiunile. peltică. buzele. Mersul este determinat de stereotipul dinamic şi deci poate prezenta caracteristici stabile şi sesizabile. Gesturile şi mimica constituie o categorie importantă de semnalmente dinamice. înălţime şi înclinaţie. poziţia şi distanţa la care se află faţă de suprafaţa capului (fig. cocoaşă). stare (plombaţi. a nasului sau a urechilor. piramida nazală poate fi mică. obişnuită. Înfundată. netezirea mustăţii. După cum am menţionat deja. mijlocie şi mare. Ele se descriu după localizare. Dinţii se pot deosebi după lăţime (laţi. care pot fi energice sau moleşite. feminină) şi In funcţie de vârstă (copilăreasca. ea fiind deseori sesizată şi reţinută după formă. 2. In special a mâinilor (la spate. Gura se descrie după mărime. cu colţurile ridicate sau coborâte în jos. îmbrăcaţi. nasul atrage atenţia. Baza nasului se descrie după direcţia acesteia faţă de planul orizontal al feţei (fig. ridicate sau coborâte (fig. mişcarea aripilor nărilor. urechile sunt apreciate ca fiind cele mai informaţionale elemente ale feţei. nazalizată. galbeni. Cele frontale au de cele mai multe ori formă orizontală. El poate fi iute (repezit) sau lin. cochetă). oculare şi bucale. vorbirea şi ridurile. Toate aceste! caracteristici se manifesta cu prilejul efectuării diferitelor mişcări. poziţia capului. Ea poate să reprezinte un mănunchi de fire sub buza inferioară (muscă) sau constă din fire de dimensiuni mijlocii ce cuprind partea de jos a bărbiei (cioc). mimica. de a ridica una sau ambele sprâncene. spre dreapta. Pavilionul urechii este alcătuit din helix. Astfel. de adult sau de bătrân). De asemenea de zona bucală aparţin mustăţile şi barba. această zonă cuprinde partea inferioară a feţei de la şanţul subnazal până la vârful bărbiei.52. rotundă. Vorbirii ti pot fi caracteristice erori gramaticale. încât tocmai aceştia pot fi sesizaţi în condiţii normale. care de asemenea caracterizează ţinuta corpului. bâlbâită. când părul ei este scurt pe toată suprafaţa feţei. înapoi. rară. vocea. legănat sau săltat.4) Nasul. Ea de asemenea poate fi sonoră (amplă). triunghiulară). spre stânga. profesionalisme. care la cadavre cu identitatea necunoscută se examinează detaliat In vederea întocmirii odontogramei cadavrului. Încălecaţi).51). de unde şi denumirea de «semnalmente dinamice» Întâlnită in literatura de specialitate. tragus. ca de exemplu. De asemenea se pot reţine şi deci pot fi descrise unele trăsături privind expresia fizionomiei (mimica). mărunţi). formă şi adâncime. normali. linia muchiei poate avea formă dreaptă. Ele se descriu după formă. In identificarea criminalistica după semnalmente. după direcţia comisurilor (colţurilor) gurii care pot fi rectiliniare. culoare. militară. tn ţinuta corpului se pot observa particularităţi condiţionate de forma coloanei vertebrale (piept proeminent. «le acoperind partea 79 . ea poate fi mare. Ridurile. proteze). Partea inferioară a feţei o constituie bărbia. cu elemente de deformare sau pronunţare incompletă a sunetelor. corectă. manipularea unor obiecte. mersul. ele pot fi reţinute de martor. dinţii şi bărbia.48). Mustaţa poate fi mare. Vocea poate fi apreciata după gen (masculină. sau atitudini caracteristice unor anumite profesii (sportivă. culoare (înnegriţi. incorectă. Descrierea semnalmentelor funcţionale Semnalmentele funcţionale principale sunt ţinuta corpului. precum şi vorbirea nu de. Ea poate fi rapidă. dimensiuni. număr. sau mică după lăţimea nasului. O deosebita importanţa pentru identificarea persoanei prin metoda portretului vorbit ii aparţine vorbirii. cât şi elementele morfologice. ferm (dârz) sau şubred.

80 . in formă liniară sau arcuită. Ridurile oculare şi bucale apar In funcţie de vârstă.din centru sau Întreaga frunte. In jurul ochilor şi gurii. In special. la comisurile externe ale acestora.

persoane competente. Legea nu prevede nici o formă de reprezentare a acestei activităţi. utilitatea participării lui la proces. Practica demonstrează că de nivelul de pregătire profesională a acestora depinde. la înfăptuirea cercetării la faţa locului.. în primul rând. 2. la cerinţa justiţiei. este. nu ocazional. sub aspect procesual. artă ş. se consideră oportună.Subiectul II. este indiscutabilă. Este cunoscut faptul că în Imperiul Roman cadavrul lui Iulius Caesar. care se realizează prin participarea acestora la efectuarea activităţilor de procedură cu titlul procesual de specialist. Cercul larg de cunoştinţe de care acestea dispun. decât consemnarea în procesul-verbal a faptului participării specialistului la efectuarea activităţii. Antrenarea specialiştilor din alte domenii la înfăptuirea justiţiei se practica încă în vremurile străvechi. fizică. subordonată activităţii organului judiciar.să ofere organului de anchetă sau instanţei de judecată (oral sau în formă scrisă) lămuriri cu privire la faptele şi împrejurările stabilite la cercetarea cauzei. poate fi dispusă de către organul de cercetare penală sau de instanţa de judecată dacă. De la persoana participantă în proces în calitate de specialist se cere: . 2. în acelaşi timp. Clarificarea obiectivă şi deplină a împrejurărilor specifice şi complexe ale cauzelor penale reclamă de la cei angajaţi în activitatea de urmărire penală. a altor mijloace materiale de probă. construcţie. tratarea cu prafuri a anumitor obiecte pentru a descoperi urme de mâini. de obicei. raportul de expertiză se prezintă în situaţia în care determinarea împrejurărilor relevante pentru cauză reclamă cunoştinţe profesionale în domeniile ştiinţei.2 (5) Caracterizaţi elementele care deosebesc exporti/u judiciară de alte forme de participare a persoanelor competente în proces.a. 81 . . chimie etc.a. de către persoanele competente încadrate în proces prin ordonanţa de dispunere a expertizei judiciare. motivaţia dispunerii acesteia. în toate situaţiile în care stabilirea împrejurărilor faptei reclamă cercetări ştiinţifice din alte domenii de activitate decât cel juridic au început să fie antrenate permanent. totalmente. în ce priveşte specialistul. în mare măsură. spre exemplu. în consecinţă.a. tehnică. şi de examinare ştiinţifică a unor fapte sau împrejurări de fapt. asigură desfăşurarea cu succes a activităţilor indispensabile identificării faptelor şi a împrejurărilor de fapt. în practică însă s-a dovedit că cunoştinţele de care dispun organele de urmărire penală nu întotdeauna sunt suficiente pentru descoperirea şi valorificarea anumitor probe. retrage şi conserva probele. legea prevede participarea obligatorie a pedagogului la ascultarea minorilor (art. înainte de toate. calitatea cercetărilor penale şi. efectuată. Aşadar. presupune. caracteristicile de bază ale acesteia.). constatarea la timp şi completă a faptelor ce constituie infracţiuni.a. percheziţiei ş. Cu descoperirea şi cercetarea infracţiunilor se ocupă persoanele autorizate în drept. afară de alte calităţi. în special. Cu toate acestea. Participarea specialistului din alte domenii (criminalistică. 159).. Noţiunea şi clasificarea expertizelor judiciare Principiul legalităţii. 139) şi a persoanei autorizate în medicină la cercetarea cadavrului (art. prin participarea la efectuarea unuia sau altui act de procedură. definitoriu pentru justiţia penală a unui stat de drept. percheziţiei ş. cunoştinţe profunde de specialitate. în China medicii participau la examinarea judiciară a cauzelor penale deja la începutul mileniului.să contribuie la descoperirea. artei etc. Expertiza judiciară. reconstituirii.1 (3) Formulaţi noţiunea de expertiză judiciară. tehnică. la cerinţa organelor de anchetă penală sau a instanţei de judecată. necesitatea aplicării anumitor cunoştinţe speciale la determinarea împrejurărilor cauzei reprezintă o primă caracteristică a expertizei şi. interpretării şi folosirii lor în procesul de probaţiune.să întreprindă măsurile necesare pentru a proteja. chiar dacă el efectuează de sine stătător anumite operaţii. eficacitatea luptei împotriva criminalităţii. dacă există pericol de alterare sau de dispariţie a lor. astfel ca cei care încalcă interesele generale ale societăţii să fie adecvat sancţionaţi şi nici o persoană nevinovată să nu fie Irasă la răspundere penală. O dată cu dezvoltarea ştiinţelor naturale.) la efectuarea cercetării la faţa locului. semnalarea şi interpretarea unor fapte importante pentru cauză. cercetarea cadavrului la faţa locului cu scopul de a stabili şi fixa leziuni corporale ş. asigurarea soluţionării echitabile a cauzelor penale. Sunt frecvente situaţiile în care punerea în evidenţă a acestora reclamă participarea în activitatea de urmărire penală a persoanelor competente din diferite domenii de activitate umană (ştiinţă. ea manifestându-se pe două planuri. . de aceea la soluţionarea cauzelor penale. Prin urmare. respective de procedură. tehnicii. Legiuitorul nu a determinat noţiunea de expertiză judiciară. reconstituirii. specificând doar elementele. a artei şi tehnicii a crescut şi numărul infracţiunilor calificate săvârşite prin metode şi mijloace sofisticate. Legislaţia procesual-penală în vigoare a Republicii Moldova prevede două forme de activitate a persoanelor competente în procesul penal: consultativă. a fost supus unei minuţioase examinări medicale în vederea stabilirii cauzei şi împrejurărilor în care a survenit moartea. fixarea şi ridicarea urmelor infracţiunii. activitatea specialistului în procesul penal. pornind de la situaţia concretă a cauzei penale.

a căror clarificare reclamă cunoştinţe profesionale. zootehnice. examinarea de laborator în baza realizărilor altor domenii. garanţiile procesuale. care. modul şi forma în care se pun în evidenţă rezultatele acestei activităţi. drepturile de care acestea pot profita pe parcursul efectuării expertizei. mijloace materiale de probă ş. să ceară organului de cercetare lămuriri cu privire la împrejurările cauzei. deoarece în literatura de specialitate se înaintează ideea. După cum este cunoscut. care se disting după natura obiectelor de studiu. altele decât cele juridice. O altă trăsătură caracteristică distinctivă a expertizei. starea psihică a bănuitului. 164. Legiuitorul nu a determinat noţiunea de expertiză judiciară. Este de neconceput. dacă împrejurările cauzei pot fi lămurite prin administrarea altor probe (declaraţii ale persoanelor. 163-167). Independenţa expertului. Ţinem să subliniem această cerinţă a legii (art. deosebim expertize medicale. expertiza judiciară este reglementată în mod expres în legislaţia în vigoare. conform căruia organul de cercetare este obligat să folosească toate mijloacele de probaţiune prevăzute în lege. fapte şi împrejurări. Aceste categorii de expertize întrunesc diferite varietăţi şi genuri de expertiză. a autenticităţii unui manuscris. poate fi efectuată de către colaboratorii unităţilor de expertiză sau de alte persoane competente. a mărfurilor nestandard şi necomplete. natura şi gravitatea leziunilor corporale. după cum se susţine. care nu pot fi stabilite decât în baza aplicării unor metode speciale. din cea criminalistică . rezidă în determinarea împrejurărilor faptei. 169). A proceda astfel înseamnă a neglija principiul. tehnologice. Ca orice altă formă de constatare a datelor cu semnificaţie probantă. 169-170. în funcţie de domeniul ştiinţific în cadrul căruia se efectuează expertiza. Potrivit prevederilor art. artei etc. posibilităţii conducătorului mijlocului de transport auto de a evita accidentul. a falsului într-un act oficial sau document de identitate. din oficiu sau la cerere. dar stabilirea ei pe cale documentară s-a dovedit a fi imposibilă. potrivit căreia expertiza poate fi ignorată. metodele şi procedeele aplicate la efectuarea lor. învinuitului sau a inculpatului. ca formă de utilizare a cunoştinţelor speciale în proces. psihologice. drepturile şi obligaţiunile celor implicaţi în proces în legătură cu dispunerea şi efectuarea expertizei (art. conform prevederilor legii. decât cel juridic. în literatura de specialitate reprezintă o condiţie indispensabilă aflării adevărului într-o cauză penală. cu ocazia înfăptuirii ei. organul de cercetare. specialistul acordă organului de cercetare posibilitatea de a cunoaşte împrejurările legate de comiterea infracţiunii. când circumstanţa dată are importanţă pentru soluţionarea cauzei. Autonomia procesuală a persoanei competente încadrate în proces în calitate de expert constituie a treia trăsătură caracteristică distinctivă a expertizei. de asemenea nu este indicat a dispune efectuarea expertizei: pentru a stabili vinovăţia sau nevinovăţia făptuitorului. Prin urmare. să manifeste iniţiativă la determinarea obiectului expertizei ş. 163-166. scopul urmărit. adică de cunoştinţele necesare pentru a soluţiona problemele ce interesează cauza. specificând doar elementele. expertul elaborează un raport de expertiză care constituie mijloc de probă.a. au dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului. raportul de expertiză se prezintă în situaţia în care determinarea împrejurărilor relevante pentru cauză reclamă cunoştinţe profesionale în domeniile ştiinţei.3 (7) Selectaţi instituţia. situaţii şi stări de fapt ce constituie obiectul probaţiunii reclamă examinări ştiinţifice de laborator. motivaţia dispunerii acesteia. asupra cărora trebuie să se pronunţe organul de cercetare în baza cunoştinţelor sale profesionale. alte fapte cu caracterjuridic. dispune efectuarea expertizei ori de câte ori constată existenţa anumitor împrejurări ori situaţii de fapt.64). în lege sunt specificate condiţiile şi ordinea antrenării persoanelor competente în calitate de expert (art. pe bună dreptate. spre exemplu. Nu se poate cere expertului să determine dacă baioneta ridicată prin percheziţie constituie armă albă.specialistul poate contribui în mod direct la evidenţierea anumitor mijloace de probă. de transport. stabilirea prin alte mijloace de probă decât cel al expertizei. în afara cazurilor menţionate. oferind explicaţii cu privire la mijloacele de probă stabilite cu prilejul desfăşurării uneia sau altei activităţi de procedură. în rândul al doilea. Dacă evidenţierea unor fapte. 262-264). tehnice.64 al CPP. se procedează la efectuarea expertizei judiciare. financiar-economice. criminalistice. din categoria expertizei medicale fac parte expertiza medico-legală a persoanelor în viaţă şi a cadavrelor. Expertiza. dacă există suspiciuni referitoare la responsabilitatea acestora şi vârsta făptuitorului şi a victimei. tehnicii. caracteristicile de bază ale acesteia.66 CPP) sunt prevăzute circumstanţele cauzelor penale pentru a căror clarificare se impune efectuarea expertizei în mod obligatoriu: cauza decedării.64-65.expertiza 82 . Expertizele care se aplică în practica de urmărire penală au fost repartizate în categorii aparte.a. necesitatea aplicării anumitor cunoştinţe speciale la determinarea împrejurărilor cauzei reprezintă o primă caracteristică a expertizei şi. Sunt inadmisibile încercările unor practicieni de a apela la expertiză pentru stabilirea aspectelor cauzei -ce pot fi constatate printr-o analiză directă a mijloacelor de probă în baza cunoştinţelor profesionale ale anchetatorului sau magistratului. care specifică persoanele care pot executa funcţia de expert judiciar. ecologice.64. agrotehnice. forma şi conţinutul activităţii acestora (art. după domeniile ştiinţifice de care ele ţin şi după modul lor de organizare şi realizare. Legislaţia în vigoare legiferează autonomia expertului. Sub acest aspect se disting normele din Codul de procedură penală (art. Cu atât mai mult că sunt nu puţine situaţii şi împrejurări de fapt în clarificarea cărora expertizei îi aparţine un rol prioritar. Astfel.64 CPP).). expertiza medicală a obiectelor probe materiale şi expertiza psihiatrică. în urma cercetărilor efectuate. fizice şi chimice sau fizico-chimice etc. 2. în acelaşi timp. De exemplu. în lege (art. genul expertizei judiciare şi materialele ce urmează a fi puse la dispoziţia expertului în cazul în care organul de urmărire penală se confruntă cu situaţia manifestării unor simptome a lipsei de discernămînt.

vor fi prezentate expertului doar după ce în prealabil vor fi apreciate şi verificate riguros. Tehnica şi tehnologia modernă permit a efectua diferite feluri de expertize: autorutieră. Declaraţiile martorilor. Experienţa expertului judiciar 83 . psihologice.a. 3) dacă stabilirea faptelor ce interesează cauza reclamă participarea la efectuarea expertizei a unui specialist de înaltă categorie dintr-un anumit domeniu. a expertizei economice expertiza contabilă şi cea fînanciar-bancară. pentru a determina autenticitea şi modul în care au fost descoperite şi fixate. Expertul trebuie să aibă studii profesionale. în majoritatea cazurilor. care se referă la obiectul expertizei. Dacă se dispune efectuarea unei expertize identificatoare în conformitate cu legislaţia în vigoare (art. ale victimei. feroviară. punerea acestei îndatoriri în sarcina altor persoane. efectuează cercetări ştiinţifice în vederea desăvârşirii metodelor şi procedeelor aplicate cu ocazia efectuării diferitelor categorii de expertiză. incendiară. de asemenea. Legea (art.scrisului. pe care acesta trebuie să le îndeplinească . probe de sânge.să fie competent în problemele ce vizează obiectul expertizei şi să nu fie cointeresat în cauză. Sunt frecvente cazurile de participare la proces a specialiştilor din instituţiile de învăţământ. la etapa actuală. 2. 166 CPP). frecvente expertizele agrozootehnică-agrotehnică. Obiectivile şi sfera specifică în care se desfăşoară activitatea expertului judiciar reclamă completarea cunoştinţelor lui obţinute în timpul studiilor universitare cu anumite date metodologice şi prescripţii procedurale privind desfăşurarea activităţilor de expertiză. Participarea persoanelor competente la obţinerea anumitor modele de comparaţie (texte tipărite. contravine legii. sub aspect procesual. şi anume: 1) dacă instituţiile autorizate să efectueze expertize judiciare nu dispun de specialişti indispensabili. are ca obiect de studiu urmele sub formă de resturi de sol.. Cu excepţia cazurilor în care obţinerea modelelor de comparaţie necesită lucrări experimentale de laborator. cu obiectele identificatoare. Angajarea în calitate de expert a persoanelor ce nu activează în instituţiile de expertiză poate fi justificată doar în anumite cazuri. Specializarea. o pregătire specială în domeniul expertizei respective şi experienţă de muncă. balistică şi fotoportretică. modele de comparaţie şi alte obiecte prin a căror examinare să se poată formula concluzii temeinice şi convingătoare. aeronautică. nu are decât semnificaţia unei consultări tehnico-ştiinţifice. în practică însă majoritatea exepertizelor se efectuează de instituţiile specializate. în practica judiciară sunt. garantează independenţa expertului faţă de organele de anchetă. expertiza în procesul penal poate fi înfăptuită de către specialiştii instituţiilor de profil şi de alte persoane competente.a. traseologică. Pregătirea materialelor necesare efectuării expertizei Organul care dispune efectuarea expertizei are obligaţia să pună la îndemână expertului materialele ce constituie obiectul expertizei. deoarece unităţile de expertiză concentrează mijloacele tehnice şi cadrele respective. nu asigură efectuarea expertizei tehnice şi tehnologice. agrotehnice şi veterinare. Modul în care se pot procura modelele-tip de comparaţie este în funcţie de obiectul expertizei.). Instituţiile de expertiză din Republica Moldova. 167 CCP) oferă învinuitului dreptul de a cere efectuarea expertizei de către o persoană recomandată de el.' 2) în cazul în care învinuitul (bănuitul) cere în mod argumentat numirea în calitate de expert a unei persoane concrete. bănuitului sau învinuitului. adică să corespundă obiectelor identificatoare. merceologică etc. inclusiv a specialistului căruia i s-a încredinţat efectuarea expertizei. organul de cercetare este obligat să dobândească materialele necesare pentru comparaţie. Prin urmare. tehnică a documentelor. fixarea şi prezentarea rezultatelor obţinute. adică prin cantitatea şi calitatea lor să reflecte caracteristicile principale ale obiectelor supuse verificării.64 CCP). de păr ş. veterinară şi zootehnică. Acele materiale care nu au fost fixate în ordinea prevăzută de lege nu pot constitui obiectul expertizei. de la Academia de Ştiinţe ş. în cadrul acestei categorii se înscrie şi expertiza pedologică care. De studiile expertului depinde capacitatea lui de a soluţiona problemele ce interesează cauza. expert judiciar poate fi doar persoana cu studii superioare. tehnologică. Materialele ce urmează a fi expediate expertului trebuie să fie verificate. Organul ce dispune efectuarea expertizei trebuie să se convingă că materialele destinate expertizei au fost ambalate corect şi nu se vor altera sau deteriora. b) să fie comparabile. ecologice ş. de construcţie. La numirea expertului se vor înainta două condiţii de bază. Alegerea instituţiei sau a expertului pentru efectuarea expertizei Potrivit legislaţiei în vigoare (art. dactiloscopică. Nu se recomandă dispunerea efectuării expertizei judiciare în baza unor materiale sau date probante contradictorii. Varietăţile posibile sunt prevăzute de tehnica criminalistică. 3. Modelele de comparaţie trebuie să corespundă următoarelor condiţii: a) să fie reprezentative. reprezintă un indice important de care se va ţine cont la aprecierea competenţei expertului. c) să fie contemporane. de protecţie a securităţii muncii. aşadar.a. după formă şi conţinut. competenţa unui specialist este în funcţie de experienţa pe care el o are în domeniul respectiv. în fine. din care cauză unii autori au inclus-o nejustificat în categoria expertizei criminalistice.

inclusiv financiar-bancară şi merceologică. reieşind din condiţiile concrete ale cauzei. ca urmare a exercitării. Se interzice categoric antrenarea în calitate de expert a specialiştilor din cadrul personalului unităţii din care face parte învinuitul sau victima. în componenţa Ministerului de Interne intră Direcţia tehnică criminalistică care. creează dificultăţi în alegerea de către anchetator a expertului şi a instituţiei de expertiză. aceştia pot desemna în ordonanţă expertul. Principiile departamental şi teritorial.a. în subordonarea Ministerului Justiţiei se află Centrul de expertize judiciare şi criminologie. obiectivă şi multilaterală a faptelor penale.) poate efectua expertizele fizice. prevăzută în lege (art. a victimelor minore etc. traseologică. în ce priveşte necointeresarea expertului. de asemenea. păr etc. organul ce dispune efectuarea expertizei va lua în considerare experienţa acestuia şi stagiul de activitate în domeniul respectiv. a înscrisurilor şi actelor suspecte de fals. conform cărora funcţionează instituţiile de expertiză. balistică şi a armelor albe. polimere. în atare situaţii conducătorii instituţiei de expertiză sunt obligaţi să respecte decizia organului în competenţa căruia se află cercetarea cauzei. iar în caz de moarte violentă . amicale. natura şi gravitatea leziunilor corporale. anchetatorul poate încredinţa efectuarea expertizei unui grup de specialişti din diferite instituţii de expertiză. organul de cercetare poate să aleagă expertul. de datoria cărora este: .a.desfăşoară şi o amplă activitate de expertiză. din componenţa căruia fac parte laboratoarele de criminalistică. a bancnotelor valutare. masă plastică. Secţiunile criminalistică şi tehnico-explozivă ale Direcţiei efectuează expertiza urmelor. a obiectelor dezmembrate.a modului şi mijloacelor folosite la producerea ei. stupefiante.examinarea medico-legală a cadavrelor în vederea stabilirii naturii şi cauzei morţii. ţesuturi. legăturii lui cu fapta şi autorul ei. Asfel. transport şi mecanisme. nu contribuie la cercetarea completă. ce reclamă examinarea neîntârziată (de mâini. Asfel. specialişti din unităţile de cercetări ştiinţifice academice sau de ramură. dotarea tehnică şi coordonarea activităţii specialiştilor sau grupelor de specialişti-criminalişti din cadrul comisariatelor de poliţie municipale. a atribuţiilor de expert. Aceasta nu înseamnă că anchetatorul. dactiloscopică. de expertiză economică.1 Aşa cum s-a menţionat. a hârtiilor de valoare etc. în laboratorul de criminalistică se efectuează expertizele scrisului. Actualmente în Republica Moldova în subordonarea Ministerului Sănătăţii. în sistemul Ministerului Sănătăţii funcţionează Centrul de expertiză medico-legală care dispune de un număr considerabil de medici-legişti. impune organului judiciar precizări asupra relaţiilor expertului cu alte persoane implicate în proces. Din proprie iniţiativă sau la cererea persoanelor cointeresate. tehnică a documentelor. care deservesc organele de anchetă -efectuează expertizele contabile şi tehnică auto. picioare şi de alte părţi corporale umane. Ministerului de Finanţe etc. a fi stabilite alte fapte şi împrejurări de natură să contribuie la soluţionarea cauzei.examinarea medico-legală a persoanei vătămate. de instrumente de spargere. Dacă se preconizează efectuarea expertizei într-o instituţie de specialitate. microurme de îmbrăcăminte ş. financiară. organul de cercetare nominalizează doar instituţia. cât şi raportul de legătură pe linie de serviciu al acestuia cu unitatea în care s-a săvârşit infracţiunea. timpului când a survenut decesul. .examinarea medico-legală a obiectelor purtătoare de urme ale infracţiunii (de sânge. expertul urmând a fi desemnat de conducătorul unităţii de expertiză. această condiţie. resturi de produse petroliere. La cererea organelor de anchetă ea efectuează cercetări ştiinţifice în vederea stabilirii stării psihice şi responsabilităţii persoanelor care au comis fapte antisociale. intime) ale expertului cu învinuitul sau victima infracţiunii. Ministerului Justiţiei şi Ministerului de Interne se află instituţii abilitate să efectueze cele mai diverse expertize judiciare.se consolidează cu timpul. la aprecierea gradului de competenţă a expertului. a altor urme ale infracţiunii a căror cercetare reclamă cunoştinţe speciale criminalistice. 84 . chimice şi biologice. pentru a se constata pe corpul lor existenţa. determinării capacităţii de exerciţiu a persoanelor cu retard în dezvoltare sau a celor cu handicap mintal. de explozii. de vopsea. în repetate rânduri. Prin urmare.) în scopul determinării provenienţei şi raportului de legătură a acestora cu fapta cercetată. Laboratorul de cercetare a urmelor-materie (obiecte şi fragmente de obiecte din metal. organul de cercetare nu pot numi în calitate de expert un specialist din instituţia specializată. orăşeneşti şi raionale ş. O altă instituţie ce aparţine Ministerului Sănătăţii este Secţia de expertiză psihiatrică a Spitalului Clinic Republican de Psihiatrie. a armelor albe. tehnică auto. reprezentanţi ai catedrelor din instituţiile de învăţământ superior ai băncii de stat. incendii). sticlă. în laboratorul de expertiză economică se pot dispune trei genuri de expertize: contabilă. şi instituţia de expertiză. salivă. în comisie pot fi incluşi. Centrul de expertize judiciare şi criminologie are două filiale în oraşele Bălţi şi Cahul. căruia i se încredinţează efectuarea expertizei. .introducerea metodelor şi mij loacelor tehnico-ştiinţifice de combatere şi prevenire a infracţiunilor în practica organelor de urmărire penală ale acestui minister. . tehnico-incendiară şi de examinare a urmelor-materie. Pot influenţa rezultatele cercetării cauzei atât relaţiile personale (de rudenie. în afară de îndatoririle sale de bază . de asemenea. 1 65 CCP). a învinuitului sau bănuitului. în anumite situaţii.

pe bună dreptate. trecerea cu uşurinţă peste fapte şi împrejurări semnificative pentru soluţionarea cauzei. principalul mijloc de prevenire a fenomenului infracţional. din care rezultă că în cazul în care metoda planificării se ignorează. unei programe bine chibzuite şi întemeiate pe o analiză profundă a datelor pe care le oferă fapta la o anumită etapă de anchetă. urmărirea penală este desfăşurată superficial. Or. Realizarea activităţilor de cercetare prevăzute iniţial. § 1. colaboratori operativi şi specialişti. în situaţia în care împrejurările cauzei impun operaţii de căutare şi reţinere a făptuitorilor. cât şi local. alături de alte măsuri. organizarea anchetei penale cuprinde: a) coordonarea activităţii organelor destinate să lupte împotriva criminalităţii atât la nivel statal. utilizarea insuficientă a metodelor şi 85 . 3. într-un cuvânt. cum ar fi omorul. procesul respectiv succedându-se până la stabilirea faptelor şi împrejurărilor de fapt indispensabile soluţionării cauzei. reţinerea. raportându-ne şi la opiniile expuse în literatura de specialitate 1. iar pe de altă parte. ordonarea în baza planului de lucru a activităţilor şi măsurilor necesare realizării scopului propus. în baza unor raţionamente.a. b) crearea condiţiilor de lucru. cercetarea sub toate aspectele a faptelor ce constituie infracţiuni. impunând organului judiciar iniţierea de noi activităţi. pregătirea şi repartizarea forţelor şi mijloacelor de care dispun organele respective. crearea echipelor de anchetatori.formă de investigare penală prevăzută de lege şi. prin urmare. 38. acceptată şi frecvent aplicată în practică. prezenţa unei încăperi dotate cu mobilierul necesar. îndeosebi a celor săvârşite în mod intenţionat. în literatura de specialitate termenii de organizare şi planificare a activităţii de anchetă penală se folosesc frecvent drept categorii echivalente. In baza celor de mai sus.a.) şi care reclamă mari eforturi în vederea colectării şi valorificării materialului probant necesar soluţionării cauzei. Prin organizare se are în vedere. comunicare şi fixare. acela al clarificării depline a faptelor şi a împrejurărilor ce pot contribui la confirmarea adevărului într-un proces penal. sub aspectul criminalisticii. că nimic nu încurajează mai mult la săvârşirea de infracţiuni decât încrederea în posibilitatea evitării răspunderii penale. Practica oferă suficiente exemple. cu toate consecinţele care decurg din aceasta: clarificarea incompletă a împrejurărilor faptei. asigurarea cestora cu mijloace necesare efectuării activităţilor iniţiale (cercetarea la faţa locului. Noţiuni generale privind organizarea şi planificarea anchetei penale Combaterea criminalităţii presupune. pe de o parte. o reacţie promptă şi sigură a justiţiei la fiecare faptă penală comisă. atât referitoare la determinarea sferei de activitate a membrilor echipei. 2) compusă dintr-o grupă de anchetatori şi colaboratori operativi (art. După cum este cunoscut. O dată cu orientarea cercetărilor. dialog şi conlucrare reciprocă. d) crearea condiţiilor necesare cercetării în echipă . după un plan judicios şi bazat pe date reale. să determine direcţiile în care să se activeze în vederea stabilirii adevărului. crearea condiţiilor de muncă. Planificarea.110) pentru cercetarea infracţiunilor socialmente deosebit de periculoase (omor. administrarea necalificată a probelor. Planificarea reprezintă latura cea mai importantă a organizării cercetării faptelor penale. Planificarea ca forma principală de organizare aactivităţii deurmărire penală. demascării şi tragerii la răspundere a celor vinovaţi. obiectiv şi complet. de fapt. uneori haotic. Aşa cum se susţine în literatura de specialitate şi după cum confirmă practica judiciară cercetarea actelor penale. J 01). mijloace de legătură. acestea nu se suprapun. Descoperirea la timp. de forţele şi timpul disponibil. Atunci când datele existente sunt insuficiente pentru elucidarea împrejurărilor în care s-a comis fapta penală. eliminând din activitatea organelor de urmărire penală orientarea unilaterală a investigaţiilor..1 (3) Determinaţi deosebirea dintre organizarea şi planificarea activităţii de urmărire penală. dar care ridică o serie de probleme de ordin organizatoric. este un proces continuu care atribuie cercetării penale un suport ştiinţific de organizarea_muncii. se vor specifica activităţile procedurale şi ordinea efectuării acestora în funcţie de condiţiile în care se activează. cât şi la instaurarea unui climat de contact. este de neconceput altfel decât în baza unui plan de lucru. desfăşurarea tuturor activităţilor de cercetare în mod ordonat. formalismul şi rutina. ea asigurând efectuarea acesteia în conformitate cu cerinţele legale. deşi este evident că. în mod temeinic. legislaţia procesual-penală în vigoare prevede două forme de cercetare în echipă: 1) constituită dintr-o brigadă de anchetatori (art. reprezentând elemente indispensabile activităţii de cercetare penală. orientează în continuare activitatea de cercetare. desfăşurarea unor activităţi inutile. de situaţia procesual-tactică în care se desfăşoară investigarea cauzei. ştiut este faptul. banditismul ş. banditism. situaţie proprie fazei iniţiale de cercetare (uneori şi celor de mai târziu). impune organelor de urmărire penală o muncă organizată. sustragere din patrimoniul obştesc etc. de obţinere pe cale confidenţială a anumitor informaţii de natură să faciliteze activitatea de anchetă. materialul probant obţinut pe această cale. percheziţia ş. Aplicarea fermă a legii asupra celor care prin comportarea nedemnă lezează valorile sociale reprezintă. Organizarea anchetei penale are un sens mai larg decât cel al planificării acestei activităţi. c) asigurarea unui contact direct cu specialiştii şi experţii implicaţi în activitatea de cercetare în vederea conjugării şi concentrării cunoştinţelor acestora asupra problemelor a căror soluţionare reclamă cunoştinţe multidisciplinare.Subiectul III. Indiferent de componenţă. putem constata că. echipa va fi dirijată de un anchetator experimentat (şeful echipei) capabil să organizeze activitatea ei. organul de urmărire penală trebuie să analizeze minuţios datele de care dispune şi.) de cercetare în vederea descoperirii şi fixării urmelor şi a altor materiale probante indispensabile pentru demascarea autorilor infracţiunilor considerate ca fiind socialmente deosebit de periculoase. alte măsuri operative.

2 (5) Caracterizaţi succint structura şi conţinutul planului de urmărire penală.conjugarea posibilităţilor organelor de anchetă şi a celor operative. rezidă în faptul ca el să cuprindă toate elementele planificării menţionate mai sus: versiunea. Unul va fi conţinutul planului ascultării învinuitului şi altul cel al reconstituirii. vinovăţia şi responsabilitatea acestuia. se vor întocmi planuri individuale pentru fiecare membru al echipei. . în activitatea de urmărire penală se aplică trei forme de planificare: planificarea cercetării unei fapte în ansamblu. circumstanţele agravante şi atenuate ale faptei.) sau în mod precis (bunăoară la ora 7. de exemplu. prin a căror efectuare se prevede verificarea versiunilor şi determinarea împrejurărilor faptei. modul înfăptuirii. sisteme de fişe. a forţelor şi mijloacelor necesare. când a fost săvârşită. . Activitatea de planificare se materializează într-un plan scris.mijloacelor ştiinţifice criminalistice. inclusiv locul. comportarea victimei. planificarea poate fi tratată ca un proces creativ de programare (modelare) a activităţii de cercetare penală. stabilirea măsurilor procesuale şi extraprocesuale ce urmează a fi efectuate în vederea reţinerii făptuitorului. iar în cazuri mai dificile. prin a căror aplicare activităţile planificate să se desfăşoare cu succes. specificarea ordinii şi a timpului efectuării.specificarea termenilor de realizare a activităţilor de urmărire penală. în cazuri complicate. determinarea în baza analizei datelor existente în cauză a situaţiei de fapt. în cazul unui act de huligănie. aceeaşi structură: determinarea scopului. Cea mai curentă formă a planului de cercetare. întotdeauna însă planul trebuie să prevadă clarificarea următoarelor aspecte prevăzute de aşa-numita "formula celor 7 întrebări". făptuitorul. Planificarea cercetării unei fapte penale în ansamblu cuprinde: . de acte infracţionale sau episoade. Planificarea operaţiilor tactice şi a activităţilor de urmărire penală au. Planificarea are un conţinut mai amplu. Acestea fiind spuse. potrivit art. ce faptă penală s-a comis. aşa cum.52 al CPP al Republicii Moldova. precizarea persoanelor concrete învestite cu efectuarea acestora. în paralel cu planul de bază elaborat de anchetatorul autorizat să dirijeze întreaga activitate de cercetare. In plan se vor prevedea activităţile de urmărire penală şi posibilitatea efectuării lor la nivelul tactic adecvat. direcţionarea activităţii de cercetare.a. Este evident că întrebările şi deci sarcinile ce configurează planul de cercetare diferă nu numai de la o categorie de infracţiuni la alta. putem sublinia că planificarea activităţii de cercetare penală prezintă o importanţă practică deosebită. Termenii efectuării activităţilor prevăzute în plan pot fi stabiliţi cu aproximaţie (de exemplu. Anchetatorul va aprecia forţele şi mijloacele de care dispune la moment. operaţiile tactice şi activităţile de urmărire. problemele ce urmează a fi elucidate în legătură cu fiecare versiune. caracteristica făptuitorului. pe data de 10 iunie). spre exemplu. unde a avut loc.efectuarea activităţilor de urmărire penală în deplină concordanţă cu cerinţele legislaţiei procesual-penale şi la un înalt grad calitativ. se cer dovedite fapta şi împrejurările de fapt. predominantă în literatura de specialitate şi frecvent folosită în practică. curmării activităţii sale infracţionale şi administrării probelor necesare justei soluţionări a cauzei. dar şi de specificul activităţii de urmărire penală. în cazul cercetării în echipă aceste probleme trebuie să fie consultate cu membrii brigăzii sau grupului operativ.. alte deficienţe de natură să conducă la cheltuieli inutile de energie şi timp. planificarea operaţiilor tactice şi planificarea activităţilor de urmărire penală. tabele grafice ş. a altor măsuri de organizare a activităţii de cercetare în măsură să asigure succesul. se realizează după următorul model: Dacă se aplică cercetarea în echipă. Fireşte.determinarea sarcinilor activităţii în funcţie de natura faptei şi prevederile legale. scopul urmărit de făptuitor. pe de o parte. în acest scop se va preciza ordinea. cum ar fi. ea asigurând: orientarea cercetărilor şi efectuarea acestora în mod organizat. dar şi de la un caz la altul. indiferent de forma planului. 3. iar. antecedentele penale ş. care poate avea cele mai diverse forme . prejudiciile. în aprilie. să facă imposibilă descoperirea infracţiunii. cine a avut de suportat urmările infracţiunii. caracterul şi gravitatea acestora. ea reprezentând "latura organizatorică şi creatoare a unui complicat proces de gândire a anchetatorului". chiar dacă se atribuie la aceeaşi categorie. de obicei. stabilirea mijloacelor şi modului de administrare a probelor. aplicarea vastă a cunoştinţelor speciale prin antrenarea în proces a specialiştilor şi experţilor. în prima jumătate a lunii iunie etc. Elementele enunţate ale obiectului probaţiunii se vor concretiza în planul de cercetare în funcţie de conţinutul versiunilor elaborate prin formularea întrebărilor la care ancheta trebuie să dea răspuns.. ca întocmire a unei liste de acţiuni. pe de altă parte. mai procedează unii anchetatori. Conţinutul acestora sunt în funcţie de sarcinile atribuite membrilor echipei: verificarea unei sau a mai multor 86 . până la combinaţii de scheme. termenele şi persoanele executante. într-o cauză penală. timpul. locul şi procedeele tactice. cine este autorul. respectarea strictă a drepturilor celor implicaţi în proces. şi anume. proces care finalizează cu întocmirea unei programe deJucru» a unui model de activitate de cercetare în perspectivă. . cu mare regret.de la o schiţare a activităţilor ce urmează a fi efectuate în cazurile simple.a. modul şi împrejurările în care s-a activat. Sub acest aspect. La cele menţionate se cuvine să adăugăm că planificarea activităţii de cercetare penală nu trebuie înţeleasă în mod simplist. alte fapte şi împrejurări în măsură să influenţeze răspunderea şi stabilirea pedepsei. Unica cerinţă care trebuie respectată. conţinutul planului acestor activităţi este în funcţie de natura cauzei. dar şi posibilităţile folosirii lor în mod eficient. proces care cuprinde. planificarea ia altă amploare. cu un număr mare de învinuiţi. organul judiciar deţinând iniţiativa în administrarea probelor.

care pe parcursul anilor 2005-2006 au săvârşit mai multe infracţiuni.2 87 . se pot anexa fişe pentru fiecare învinuit. în cazul în care activitatea criminală a cuprins diverse localităţi sau teritorii. percheziţia. în cauzele complexe.3 (7) Propuneţi formele de planificare a activităţii de urmărire penală desfăşurate în legătură cu cercetarea activităţii infracţionale a grupului organizat de infractori. ordinea şi modalităţile de rezolvare. cu un grad sporit de dificultate. scheme privind structura grupei infracţionale şi a relaţiilor dintre membrii acesteia. un număr mare de participanţi şi cu multiple infracţiuni săvârşite. grafice referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare. reţinerea şi prezentarea spre recunoaştere. ascultarea învinuiţilor ş. cum ar fi. acţiunile membrilor echipei de cercetare se vor desfăşura după criterii teritoriale. a tuturor împrejurărilor referitoare la activitatea infracţională a unuia din învinuiţi. probleme ce urmează a fi elucidate.a. cercetarea unui sau a unor episoade. care conţin date despre faptele săvârşite. la planul de cercetare penală. Se conţine in 3. 3.versiuni. elaborat pentru întreaga cauză.

iar depistarea lor impune nu numai folosirea mijloacelor tehnice. examinării şi administrării probelor necesare pentru stabilirea adevărului în procesul judiciar. este rezonabilă întrebarea: este posibilă delimitarea cunoştinţelor criminalistice specializate de cele de teren şi. Prin lege (art. desigur. s-a trecut treptat la aplicarea intensă. Prin diversitatea obiectelor examinate. expertiza criminalistică nu face parte din categoria celor obligatorii. să imagineze sau să marcheze persoanele ce au activat la faţa locului 1. Mijloacele tehnico-ştiinţifice folosite in efectuarea expertizelor criminalistice In administrarea justiţiei penale un rol deosebit ii aparţine expertizei judiciare. prin urmare. semnalizând tentativa. cele din categoria a doua sunt menite să înregistreze acţiunile săvârşite. pentru a căror soluţionare sunt necesare cunoştinţe speciale în criminalistică. Rolul criminalistica în prevenirea infracţiunilor. spargerea unui obiectiv de construcţie). 1. § 4. în special celei criminalistice. a căror existenţă ori inexistenţă rămâne a fi determinată.3(7) Estimaţi contribuţia expertizei judiciare şi a constatării tehnico-ştiinţifice la stabilirea împrejurărilor care au condiţionat sau favorizat săvîrşirea infracţiunii. Tehnica este produsul ştiinţelor naturale şi. Fără a pune la îndoială însemnătatea clasificărilor menţionate considerăm că. când se va considera necesară expertiza criminalistică? Discuţiile prilejuite de această chestiune în paginile literaturii de specialitate au oferit un răspuns afirmativ. necesitatea expertizei criminalistice este indiscutabilă . Preocupările ulterioare au dus la sistematizarea mijloacelor tehnice şi a proceselor de utilizare a lor.1(3) Determinaţi formele de prevenire a faptelor penale prin mijloace criminalistice. pentru a căror descifrare sunt necesare cunoştinţe criminalistice speciale. dacă el. După cum am menţionat. în funcţie de natura obiectelor şi scopul cercetărilor criminalistice. 1. Actualmente tehnica criminalistică reprezintă un sistem argumentat ştiinţific de mijloace tehnice şi metode privind utilizarea lor de către organele cu funcţii de urmărire penală. orice progres al acestora duce la crearea unor mijloace tehnice noi. De la folosirea ocazională a unor instrumente în căutarea urmelor infracţiunilor săvârşite. 13 Subiectul I. cum am menţionat deja. ea fiind prevăzută de legislaţia in vigoare ca principalul mijloc de obţinere a datelor probante prin examinarea diferitelor obiecte materiale descoperite la faţa locului sau ridicate în cadrul efectuării altor acţiuni procesuale. de necesitatea perfecţionării activităţii de urmărire penală. în direct sau adaptându-le la specificul activităţii Judiciare. Potrivit acestui criteriu.Test nr. în criminalistică. Aceasta însă nu înseamnă că organul judiciar poate să se sustragă de la aplicarea acestui mijloc de probaţiune. Aceasta ne face să credem că tehnica criminalistică a apărut ca o consecinţă a pătrunderii realizărilor ştiinţelor naturale in justiţia penală. fireşte. folosite In activitatea de urmărire penală In vederea descoperirii. Expertizei criminalistice i se atribuie practic orice obiect material fie de natură organică. Organelor judiciare li se recomandă a porni de fiecare dată de la claritatea faptelor. Cele mai frecvent întâlnite obiecte ale 88 . diverse mijloace tehnice criminalistice. expertiza criminalistică pe deplină dreptate este considerată ca una din principalele genuri de expertiză utilizate în practica judiciară. în vederea descoperirii. precum şi de către experţi. Efectuarea ei presupune antrenarea persoanelor competente în acest domeniu la examinarea diferitelor obiecte-probe materiale in scopul stabilirii şi prezentării organului judiciar a faptelor probante cu privire la împrejurările infracţiunii. cunoscute sub denumirea de capcane criminalistice . interpretări ştiinţifice. în acest sens. Dacă atare fapte sunt imperceptibile. forţarea mijloacelor de încuiere. fixării şi ridicării probelor şi ale expertizei criminalistice. Dat fiind faptul că organele de urmărire penală posedă un volum suficient de cunoştinţe speciale în criminalistică şi. este purtător de informaţii probante şi dacă evidenţierea şi descifrarea acestei informaţii impune efectuarea unei examinări speciale. a celor mai moderne instrumentare şi mijloace tehnice. dar şi aprecieri.2(5) Argumentaţi rolul mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice. Mijloacele tehnice utilizate cu acest prilej se împart în două categorii: de semnalizare şi cu efect de cursă. mijloacele tehnico-ştiinţifice în discuţie se împart in trei categorii: de prevenire a faptelor ilicite. fie anorganică. practic. mai rezonabilă este clasificarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice după scopul preconizat prin folosirea lor . care penetrează impetuos toate domeniile vieţii sociale. bazate pe utilizarea mijloacelor şi metodelor criminalistice. in scopul descoperirii şi prevenirii infracţiunilor. 64) se cere efectuarea expertizei ori de câte ori apar probleme. Cele din prima cetegorie sunt predestinate să împiedice săvârşirea unor acţiuni (deplasarea într-o direcţie sau în apropierea unui obiect. favorizată.

— determinării consecutivităţii împuşcăturilor. Microscopia constituie metoda de bază a expertizei documentelor.) evoluţiei sau de procesele tehnologice de fabricare şi exploatare a lor. 89 . modul săvârşirii anumitor acţiuni. executării rechizitelor într-un document etc. — stabilirii mecanismului evenimentului în cauză prin mijlocul investigării urmelor. Elementele caracteristice ale deprinderilor menţionate. Diversitatea obiectelor expertizei criminalistice determină. cunoscute în criminalistică sub denumirea de caracteristici funcţional-dinamice. cele mai frecvent utilizate fiind (fig. a armei de foc din care s-a tras şi. examinările de laborator se întreprind în scopul identificării diferitelor obiecte materiale şi a persoanelor. arme de foc. de împuşcătură. a urmelor sub formă de fragmente de obiecte şi resturi de substanţe. rechizitele şi suportul material al documentelor. constituie latura obiectivă. Realizarea acestor sarcini complexe se întemeiază pe cercetarea sistemelor de informaţie proprii obiectelor expertizei şi aplicarea cu acest prilej a celor mai avansate metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice de cercetare criminalistică. în virtutea caracteristicilor de compoziţie se efectuează expertizele urmelor-materie. Puterea de mărire a lupelor poate varia de la 2 până la 40 de ori. diverse obiecte materiale purtătoare de urme de mâini. textele tipărite (dactilografiate). anonime sau dubioase din punctul de vedere al autenticităţii lor. In vederea descoperirii elementelor caracteristice de mărimi scăzute a obiectelor de examinare se apelează la mijloace optice de mărire. a persoanei care a creat urme la faţa locului. a diverselor resturi de obiecte şi substanţe organice sau anorganice. reflectându-se in urmele infracţiunii. de a manipula instrumentele. de narcotice etc. Aici amintim doar faptul că identificarea executorului unui act în litigiu. la baza deprinderilor se află stereotipul dinamic. După cum este cunoscut. condiţionate de legităţile (biologice. Primul îl constituie elementele caracteristice morfologice ale tuturor corpurilor materiale (inclusiv ale celui uman). microscopul de polarizare înzestrat cu dispozitive destinate determinării intensităţii luminii reflectate de diferite elemente de comparaţie ale obiectului. ştampilele şi imprimările lor în documente — acte oficiale.expertizei criminalistice sunt: fragmentele textuale tipărite şi executate de mână. Afară de stabilirea identităţii. în fond microscopul este insubstituibil în examinările traseologice. instrumente etc. a textelor tipărite. fizice etc. complexitatea sarcinilor acesteia. pe care sunt fundamentate unele expertize criminalistice. constituie obiectul de studiu al expertizelor criminalistice de identificare a persoanelor după mers. mijloacele şi utilajele de încuiere. a amprentelor de ştampile. balistice. Microfonul asigură posibilitatea stabilirii continuităţii (sau lipsa acesteia) urmelor sub formă de trase şi deci reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente folosite la efectuarea expertizelor traseologice. baza expertizelor de identificare dactiloscopică. Al treilea sistem de informaţii. In marea majoritate a cazurilor. prezentând imaginile celor două obiecte de comparat pe un singur ecran. armele albe. a expertizelor textelor tipărite. vorbă. balistice etc. Practica instituţiilor de expertiză ale Ministerului de Justiţie şi ale celui de Interne denotă că fiecare a doua din cele trei expertize criminalistice efectuate anual are drept obiectiv stabilirea identităţii. de picioare. după cum este şi firesc. porţiuni dintr-un fost întreg fragmentat sau modificat. care determină efectuarea la un nivel înalt de automatism a mai multor activităţi: de a se deplasa în spaţiu. caracteristicile morfologiei exterioare a corpului uman şi obiectelor materiale. în scopul stabilirii întregului după părţile componente. expertiza criminalistică se bazează pe cercetarea a trei sisteme de informaţie. expertiza criminalistică poate fi întreprinsă în scopurile: — descoperirii urmelor (de corodare. în activitatea de examinare criminalistică se folosesc diferite tipuri de lupe: simple. Atunci când mărirea cu lupa a obiectului cercetat este insuficientă. amprentelor de ştampile ş. se recurge la examinarea microscopică . Cel mai simplu instrument optic de mărire este lupa.) în situaţiile în care evidenţierea lor impune aplicarea metodelor şi mijloacelor criminalistice speciale. traseologică/balistică. într-un mod sau altul implicate în câmpul infracţional. In fond. obiecte. a mijlocului de transport sau a instrumentelor utilizate. complexul format de reflexe condiţionate. expertizei criminalistice adesea i se atribuie statutul de expertiză identificatoare . monooculară sau binoculară. respectiv un sistem optic din două obiective şi un ocular. a elementelor de marcare reliefată deteriorate. muniţiile şi urmele tragerii din arma de foc. care reprezintă un sistem optic din două obiective şi două oculare situate egal poziţiei stereotipice a ochilor. 5): microscopul stereoscopic. metrică. Instituţiile de expertiză sunt dotate cu diferite tipuri de microscoape. făcând posibilă examinarea volumetrică a obiectelor. Din cele semnalate rezultă că majoritatea examinărilor efectuate de experţii-criminalişti impun aplicarea unei game largi de metode şi mijloace tehnice necesare relevării şi interpretării ştiinţifice a anumitor forme de informaţii identificatoare sau cu valoare diagnostică . omogenităţii sau neomogenităţii acestora cu probele de materie cunoscută. scris. a înfăţişării exterioare a unei persoane în baza oaselor craniene. microscopul comparator. Astfel. cu piedestal. de mijloace de transport. a. Despre identificarea criminalistică şi importanţa acesteia s-a menţionat în capitolul precedent. Din aceste considerente. Al doilea sistem de informaţii îl constituie elementele caracteristice materializate ale deprinderilor umane. de a scrie şi vorbi. fireşte. inclusiv a celor infracţionale. dactiloscopică etc. ceea ce nu corespunde realităţii. în marea majoritate a cazurilor este condiţia indispensabilă stabilirii adevărului. îl constituie elementele structurii constitutive a obiectelor. a textelor înlăturate sau decolorate. — reconsituirii obiectelor materiale.

microscopul electronic necesar relevării elementelor caracteristice de natură suprafină. O aplicabilitate vădită la examinările criminalistice de laborator o au utilajele de examinare în radiaţii invizibile. După cum este cunoscut, radiaţiile invizibile, ultraviolete, infraroşii şi roentgen posedă capacitatea de a pătrunde în profunzimea corpurilor materiale, de a fi absorbite şi reflectate de diferite obiecte altfel decât radiaţiile vizibile şi de a provoca luminiscenţă. Acestea au determinat utilizarea radiaţiilor menţionate la efectuărea celor mai diversecercetări criminalistice, avînd ca scop descoperirea urmelor (de mîini, de factori suplimentari ai împuşcăturii, de falsificare a documentelor), şi distingerea diferitor corpuri şi substnţe după proprietăţile lor fizice, inclusiv după culoare, capacitatea de a provoca luminiscenţă. aplicarea radiaţilor inviyibile se realizează cu ajutorul unir aparate speciale, cum e convertizorul radiaţilor infraroşii, lampa de radiaţii ultraviolete, aparatura roentgen etc. Expertizele efectuate de către specialişti instituţiilor de expertize judiciare, cum ar fi cele destinate determinării provenienţiei diferitelor fragmente de obiecte sau urme sub formă de resturi de substanţe, sunt bazate pe determinarea structurii de compoziţie şi deci impun aplicarea metodelor şi mijloacelor de analiză spectrală, cromatografică, electrochimică. Utilizarea acestor metode reclamă cunoştinţe de profesiune în ramurile respective ale ştiinţelor naturale. § 1. Noţiunea şi clasificarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice Prin categoria de «tehnică» (din limba greacă techne — meşteşugărie) se înţelege totalitatea mijloacelor create şi folosite de om în activitatea sa făpritoare. Reflectând în formă materializată experienţa umană, tehnica asigură eficienţa şi productivitatea muncii şi deci constituie unul dintre factorii determinanţi ai progresului social. Tehnica este produsul ştiinţelor naturale şi, prin urmare, orice progres al acestora duce la crearea unor mijloace tehnice noi, care penetrează impetuos toate domeniile vieţii sociale. Aceasta ne face să credem că tehnica criminalistică a apărut ca o consecinţă a pătrunderii realizărilor ştiinţelor naturale in justiţia penală, favorizată, fireşte, de necesitatea perfecţionării activităţii de urmărire penală. De la folosirea ocazională a unor instrumente în căutarea urmelor infracţiunilor săvârşite, în criminalistică, s-a trecut treptat la aplicarea intensă, în direct sau adaptându-le la specificul activităţii Judiciare, a celor mai moderne instrumentare şi mijloace tehnice. Preocupările ulterioare au dus la sistematizarea mijloacelor tehnice şi a proceselor de utilizare a lor, în funcţie de natura obiectelor şi scopul cercetărilor criminalistice. Actualmente tehnica criminalistică reprezintă un sistem argumentat ştiinţific de mijloace tehnice şi metode privind utilizarea lor de către organele cu funcţii de urmărire penală, precum şi de către experţi, în vederea descoperirii, examinării şi administrării probelor necesare pentru stabilirea adevărului în procesul judiciar, in scopul descoperirii şi prevenirii infracţiunilor1. Mijloacele tehnico-ştiinţifice de care dispune practica criminalistică pot fi clasificate după diferite criterii. Astfel, după provenienţa lor, deosebim mijloace şi metode fizice, chimice, biologice; după natura lor -l aparate, dispozitive, utilaje, instrumente, materiale; după destinaţia funcţională — fotografice, acustice, mecanice, de modelare şi transferare a urmelor, de căutare a obiectelor ascunse sau greu perceptibile; auxiliare — instrumente, rechizite pentru scris, pentru desenul grafic, articole de ambalare etc. Fără a pune la îndoială însemnătatea clasificărilor menţionate considerăm că, practic, mai rezonabilă este clasificarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice după scopul preconizat prin folosirea lor . Potrivit acestui criteriu, mijloacele tehnico-ştiinţifice în discuţie se împart in trei categorii: de prevenire a faptelor ilicite; folosite In activitatea de urmărire penală In vederea descoperirii, fixării şi ridicării probelor şi ale expertizei criminalistice. § 2. Mijloacele tehnico-ştiinţifice de prevenire a infracţiunilor După cum este cunoscut, una din funcţiile organelor de ocrotire a dreptului este prevenirea acţiunilor infracţionale. Pe lângă antrenarea diferitelor sisteme sociale la lichidarea cauzelor şi condiţiilor ce determină sau favorizează săvârşirea acţiunilor ilicite, luarea anumitor măsuri preventive prevăzute de legislaţia în vigoare, organele menţionate întreprind măsuri de ordin tehnic pentru a curma acţiunile infracţionale prin surprinderea vinovatului la locul faptei sau prin înregistrarea lui în scopul înlesnirii demascării ulterioare. Mijloacele tehnice utilizate cu acest prilej se împart în două categorii: de semnalizare şi cu efect de cursă, cunoscute sub denumirea de capcane criminalistice . Cele din prima cetegorie sunt predestinate să împiedice săvârşirea unor acţiuni (deplasarea într-o direcţie sau în apropierea unui obiect, forţarea mijloacelor de încuiere, spargerea unui obiectiv de construcţie), semnalizând tentativa; cele din categoria a doua sunt menite să înregistreze acţiunile săvârşite, să imagineze sau să marcheze persoanele ce au activat la faţa locului. Din cele enunţate rezultă că mijloacele criminalistice de prevenire a actelor infracţionale, prin sine însele sau prin intermediul rezultatelor realizării lor, pot furniza date de certă valoare probantă. Astfel, in virtutea acţionării sistemului de semnalizare, persoana tentată să săvârşească infracţiunea poate fi reţinută imediat la faţa locului. Fiind fixată în conformitate cu cerinţele legii procedurale, aceasta va avea o semnificaţie decisivă pentru clarificarea acţiunii în cauză. Imaginea fotografică a persoanei în apropierea sau în interiorul obiectivului protejat, urmele create de capcanele criminalistice pe corpul sau îmbrăcămintea acesteia au valoare probantă egală cu probele materiale ale infracţiunii, fireşte, dacă au fost fixate şi constatate în mod procedural prin procesul-verbal şi constatarea specialistului. în caz contrar,

90

rezultatele acţionării capcanelor criminalistice nu pot constitui probe, ele păstrându-şi doar valoarea de informaţie operativă. Mijloacele tehnice de semnalizare, în majoritatea lor, sunt folosite in scopuri preventive, cu preponderenţă pentru apărarea anumitor obiective sau valori. Cea mai simplă formă a acestora este sistemul bazat pe blocarea cu contacte electrice a eventualelor căi de pătrundere, inclusiv a locurilor de intrare, a mijloacelor de închidere etc. In acţiunile de pătrundere, prin închiderea sau întreruperea circuitului electric, se vor declanşa automat dispozitivele sonore sau luminiscente de alarmă. Se folosesc, în caz de necesitate, şi sisteme tehnice sofisticate bazate pe efectul fotoelementului, al ultrasunetelor, pe elementele radioactive. Acestea servesc pentru înştiinţarea persoanei sau organului de supraveghere despre faptul pătrunderii în zona păzită. Capcanele criminalistice, după mijloacele şi materialele utilizate, se împart în două categorii: fizice şi chimice. Capcanele fizice constau în folosirea anumitor substanţe pulverulente de natură să adereze la corpul, îmbrăcămintea sau obiectele utilizate de persoana care a pătruns în încăperea sau spaţiul interzis. Substanţele pulverulente pot fi folosite în direct prin acoperirea cu ele a obiectelor cu care făptuitorul neapărat urnteazâ a veni în contact sau în formă de construcţii cu efect explozibil. Substanţele folosite sunt destul de variate, toate însă trebuie să concorde cu două cerinţe: să fie invizibile in condiţii obişnuite şi uşor de evidenţiat prin mijloace tehnice accesibile organelor respective. Capcanele chimice constau in folosirea substanţelor apte, prin reacţie să provoace pe obiectul cu care au contactat (corpul uman, îmbrăcămintea diverse obiecte) urme sub formă de pete, invizibile în condiţii obişnuite, şi identificabile prin proprietăţile lor fluorescente. Ca şi capcanele fizice, substanţele cu rol de capcane chimice sunt foarte diverse, fiind folosite prin depunerea lor pe suprafeţele şi obiectele de even-tual contact in cazul apariţiei unei persoane în zona obiectelor apărate de fentări infracţionale. Obiectele cu valoare socială sporită, cum ar fi băncile, casele de economii ş.a. sunt protejate de sisteme tehnice sofisticate, bazate pe realizările con-temporane ale ştiinţei, inclusiv prin folosirea ultrasunetelor, foto şi videosis-temelor de autoimagine, autoradiografice etc. Din motive lesne de înţeles, ne-am permis doar expunerea sumară a acestor mijloace criminalistice, cu toate că o analiză mai detaliată nu ar fi lipsită de interes pentru viitorii specialişti. Considerăm oportun să subliniem acest moment, pentru că în literatura didactică criminalistică curentă metodele tehnice de prevenire a infracţiunilor sunt pe deplin evitate sau din aceleaşi motive de confidenţialitate, reduse la cele vizând prevenirea falsificării documentelor, activitatea privind înlăturarea factorilor determinanţi sau favorizatori ai infracţiunilor săvârşite, îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie a mijloacelor de transport, a situaţiei materiale a cetăţenilor1, ceea ce, după opinia noastră, nu asigură elucidarea problemei.

Subiectul II. Conceptul tacticii criminalistice 2.1. (3) Definiţi noţiunea de tactică criminalistică şi sistemul acesteea. 1. Noţiunea, obiectul şi sistemul tacticii criminalistice Termenul tactică, în accepţiune largă, este utilizat cu semnificaţia de metode şi procedee a căror aplicare în condiţiile dificile ale activităţilor cu caracter conflictual asigură obţinerea rezultatelor scontate. Domeniile ce se preocupă de elaborarea acestor metode şi procedee poartă denumirea de ştiinţe tactice^. Cercetarea faptelor penale se desfăşoară, după cum este cunoscut, în condiţii conflictuale, date fiind interesele diferite, deseori diametral opuse, pe care le urmăresc cei doi factori ai anchetei penale: anchetatorul "tehnic şi plin de imaginaţie"2, aspirând spre stabilirea adevărului privind fapta şi împrejurările acesteia, şi infractorul, interesat în ascunderea adevărului pentru a se sustrage de la răspundere sau a diminua răspunderea, în care scop apelează la cele mai perfide acţiuni şi speculaţii - alterarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă, disimularea infracţiunilor real săvârşite şi înscenarea altor fapte, spre exemplu, a unui omor prin moarte în urma unui accident sau prin suicid cu intenţia de a direcţiona ancheta pe piste false etc. Multitudinea relaţiilor tensionate, dublate de sarcinile diverse de rezolvat cu care se confruntă anchetatorul de fiecare dată, indică de la bun început caracterul complex al cercetării penale. Concluzia care se impune este că cunoaşterea retrospectivă a infracţiunii, bazată doar pe percepţii indirecte şi informaţii furnizate de martori sau de obiecte materiale, care reflectă activitatea infracţională, se dovedeşte a fi extrem de dificilă. Cele semnalate au reclamat preocupări privind elaborarea şi punerea la îndemâna justiţiei penale metode susceptibile să contribuie la depăşirea factorilor defavorabili menţionaţi şi, în ultimă instanţă, să asigure activităţii de urmărire penală o desfăşurare organizată, sigură şi eficientă. Astfel, au apărut diverse idei vizând comportarea organului de urmărire penală, care, evoluând, cu timpul au condus la delimitarea în cadrul criminalisticii a unui compartiment distinct, cunoscut sub denumirea de tactică criminalistică.

91

Ca parte integrantă a criminalisticii, tactica criminalistică reprezintă un ansamblu de teze ştiinţifice, metode şi procedee specifice destinate organizării şi guvernării anchetei penale, pregătirii şi desfăşurării în condiţii optime a activităţilor de urmărire penală în vederea constatării la timp şi cu certitudine a faptelor ce constituie infracţiuni, identificării făptuitorilor şi determinării împrejurărilor în care s-a activat. Din definiţia enunţată rezultă două probleme esenţiale ale tacticii criminalistice: cea a metodelor de organizare şi conducere a activităţii de urmărire penală şi cea a procedeelor de pregătire şi desfăşurare a activităţilor procedurale de colectare şi utilizare a probelor necesare dovedirii faptei penale şi vinovăţiei celor care au comis-o. Procedeele specifice destinate pregătirii şi efectuării actelor de urmărire penală se numesc procedee tactice. Prevederile ştiinţifice privind alegerea şi modul de aplicare a lor în funcţie de situaţiile cauzelor concrete avute în cercetare, de modul de comportare a persoanelor implicate în proces, au fost calificate recomandări tactice. Metodele şi procedeele ce constituie tactica criminalistică au la bază realizările ştiinţei referitor la organizarea muncii, logica şi psihologia judiciară, reflectând, totodată, experienţa pozitivă a organelor competente în materie. Astfel, datele cu privire Ia organizarea ştiinţifică a muncii constituie reperul metodelor şi procedeelor de planificare şi conducere a activităţilor de cercetare penală, mobilizare şi folosire raţională a forţelor şi mijloacelor necesare pentru realizarea scopului urmăririi penale - de a descoperi la momentul oportun şi sub toate aspectele infracţiunile săvârşite. Principiile logice ale activităţii spirituale umane stau la baza procedeelor tactice privind pregătirea şi efectuarea cercetării la faţa locului, percheziţiei, ridicării de obiecte şi înscrisuri, a tuturor activităţilor şi actelor de cercetare, a căror firească desfăşurare reclamă un anumit nivel de gândire, aplicarea raţionamentelor logice de analiză şi sinteză, modelare şi comparare, inducţie şi deducţie. în baza mecanismelor psihologice implicate în comportarea umană, inclusiv a persoanelor culpabile sau participante în procesul de cercetare, se stabilesc procedeele tactice de audiere în cadrul interogatoriului, prezentării spre recunoaştere, confruntării etc. Deosebit de importantă pentru tactica criminalistică este practica organelor de urmărire penală. Generalizând experienţa pozitivă în acest domeniu, ea elaborează procedee privind planificarea anchetei penale şi a unor activităţi de urmărire, stabileşte priorităţile şi ordinea efectuării acestora. în cadrul tacticii criminalistice, bună cum se susţine, pe bună dreptate, în literatura de specialitate, se disting două părţi componente ale acesteia: generală şi specială '. Partea generală cuprinde, pe de o parte, problemele ce vizează organizarea şi dirijarea activităţii de urmărire penală, în special, în cazul în care ea se efectuează în echipă, iar pe de altă parte, metodele şi principiile, care trebuie respectate pentru a realizaza planificarea anchetei penale, aceasta constituind o condiţie obligatorie pentru desfăşurarea perfectă a cercetării cauzei penale. în legătură cu organizarea şi conducerea anchetei, tactica criminalistică stipulează un şir de probleme tactice ce ţin de cercetarea infracţiunilor efectuată în echipă, specifică formele şi principiile de conlucrare şi interacţiune a organului de anchetă cu serviciile operative, orientându-le la folosirea judicioasă a întregului potenţial destinat combaterii fenomenului infracţional. In contextul acestui subiect general, tactica criminalistică oferă o serie de îndrumări tactice organului de urmărire penală pentru obţinerea informaţiei necesare cu privire la persoanele participante la proces, pune în evidenţă calităţile profesionale cerute organului de anchetă, atacă problemele referitoare la elaborarea şi verificarea versiunilor de urmărire penală, acestea reprezentând elementul de bază al planului de cercetare a unei fapte penale1. Partea specială a tacticii criminalistice este consacrată iniţierii şi argumentării procedeelor tactice de pregătire şi efectuare a activităţilor de urmărire penală: cercetarea la faţa locului, percheziţia, ascultarea martorilor şi a persoanelor aflate în culpă, prezentarea spre recunoaştere ş.a. Procedeele tactice destinate pregătirii şi realizării anumitor activităţi de urmărire penală constituie tactica acestora. Tocmai în acest sens în criminalistică se folosesc formulele "tactica cercetării la faţa locului", "tactica reconstituirii", "tactica audierii învinuitului sau a martorilor", "tactica percheziţiei" ş.a. 2.2 (5) Expuneţi clasificarea procedeelor tactice criminalistice. 2.3 (7) Propuneţi situaţiile de fapt în care se recomandă folosirea combinaţiilor tactice. § 2. Procedeele tactice: noţiunea şi clasificarea lor Faptele şi împrejurările de fapt ce constituie obiectul probaţiunii într-un proces penal se stabilesc în baza mijloacelor de probă, acestea fiind circumscrise în legislaţia procesual-penală: declaraţiile martorilor şi ale părţii vătămate, declaraţiile bănuitului sau ale învinuitului, raportul de expertiză, mijloacele materiale de probă şi documentele (art. 55 CPP). în lege sunt prevăzute, de asemenea, formele de administrare a mijloacelor de probă. Declaraţiile martorilor, ale victimelor, persoanelor suspectate sau culpabile se obţin prin audierea acestora în cadrul interogatoriului. Corpurile delicte şi documentele pot fi administrate în urma cercetării la faţa locului, percheziţiei sau ridicării de obiecte şi documente. Faptele cu semnificaţie probantă a căror determinare reclamă profesionalism, cunoştinţe de specialitate, altele decât cele juridice, se stabilesc prin intermediul expertizei judiciare. Pentru elucidarea cauzei sub toate aspectele, legea

92

Sfera specifică de aplicare. de a apela la forme de tratament inuman. dimpotrivă. se menţionează în art. obligatoriu. în baza procedeelor speciale puse la îndemâna organelor de urmărire penală de tactica criminalistică. compuse şi combinaţii tactice^. sub orice formă. în decembrie 1979. cele ce asigură contactul psihologic. şi particulare sau speciale. 193 CP). Procedeele tactice. de persoanele participante şi de alţi factori (starea gravă a sănătăţii victimei ş. în această ordine de idei. dar şi de practica organelor competente în materie.prevede desfăşurarea unor activităţi de verificare a datelor probante. fenomen cunoscut în practica legislativă de procedură penală. b) pe mecanisme psihologice (de creare a contactului psihologic cu persoanele ascultate. respectarea pe deplin a drepturilor celor implicaţi în proces.5. Semnificative în acest sens sunt procedeele tactice necesare creării contactului psihologic. Normele procesual-penale au un caracter imperativ. organul de urmărire penală fiind disponibil în folosirea lor pornind de la condiţiile concrete ale cauzei cercetate. Este unanim susţinută ideea eşalonării procedeelor tactice după domenii ştiinţifice. Potrivit acestui criteriu. de organizare a conlucrării. care să corespundă procedeelor tactice şi anume: 1. pe datele cărora acestea se bazează.). activitatea procedurală privind administrarea probelor infracţiunii realizându-se.a. cum este justiţia penală. dimensiunile şi componenţa lui. a căror aplicabilitate este pusă în legătură cu o singură activitate de urmărire penală . în rândul al doilea. se poate semnala că prin noţiunea de procedee tactice criminalistice se au în vedere anumite operaţii şi acţiuni elaborate de tactica criminalistică conform legislaţiei procesual-penale în vigoare. Procedeele tactice care dobândesc caracterul de normă procesuală. între normele procesual-penale ce reglementează activităţile de cercetare şi procedeele tactice aplicate în legătură cu efectuarea acestora există un vădit raport de reciprocitate. frontal. organele de urmărire penală nu pot apela decât la procedeele şi mijloacele admise de lege. de observarea psihologică în cadrul percheziţiei). procedeele tactice trebuie să orienteze persoanele implicate în proces spre o comportare corectă. Manifestând o permanentă cointeresare pentru dreptate şi adevăr. adoptat de Adunarea Generală a O. liniar. contra securităţii statale. ca să depună mărturii conform faptei săvârşite. confruntarea. pentru a-şi realiza scopurile sale.2 al acestui Cod. cum ar fi. să apere drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor. După acest criteriu. de influenţa psihologică. să fie libere în aprecierea oportunităţii aplicării procedeelor tactice în funcţie de situaţia în care se desfăşoară activitatea respectivă. în mare măsură. procedeele tactice se împart în trei categorii: simple. Un alt criteriu de clasificare îl constituie sfera de aplicare a procedeelor tactice. Procedeele tactice trebuie să asigure respectarea întocmai a drepturilor fundamentale şi demnităţii tuturor persoanelor participante la proces. comportă preocupări privind clasificarea acestora după anumite criterii. el constituind o condiţie' obligatorie pentru efectuarea prezentării spre recunoaştere.N. Rezumând. 93 . prescrise a fi aplicate în condiţii diverse în care se desfăşoară activităţile de urmărire penală. a victimelor infracţiunii şi a martorilor. procedeele tactice trebuie să garanteze crearea celor mai favorabile condiţii pentru desfăşurarea raţională şi obiectivă a activităţilor de urmărire penală. este oportun de amintit prevederile cuprinse în "Codul de conduită pentru persoanele răspunzătoare de aplicarea legii". procedeele tactice trebuie să fie formulate în mod alternativ. în primul rând. acestea fiind divizate în generale. trebuie să respecte şi să protejeze demnitatea umană.). excentric. prin a căror strictă respectare se asigură obţinerea de date probante obiective şi veritabile. prescrie că răspunzătorii de aplicarea legii. se disting procedee tactice axate: a) pe logică (de cercetare la faţa locului şi în cadrul percheziţiei. indiferent de rolul şi starea lor procesuală. 3. frauda. încetează a mai fiinţa2. îndeplinindu-şi obligaţiunile. din momentul consfinţirii prin lege. în fine. sectoral ş. în special. în vederea obţinerii de rezultate optime cu eforturi neînsemnate şi cheltuieli minime de mijloace şi timp. interacţiunii organului de anchetă cu alte persoane participante la proces ş. care pot fi întrebuinţate la efectuarea mai multor activităţi procedurale. ascultării învinuitului. instabilitatea politică internă etc. a celor care depun mărturii false. este stipulată pe larg clasificarea procedeelor tactice după structura acestora. Nici o persoană responsabilă de aplicarea legii. nu are dreptul de a provoca ori tolera acte de tortură. 2. a invoca un ordin al superiorilor săi ori împrejurări excepţionale-pericolul de război. Marea diversitate de procedee tactice elaborate de tactica criminalistică. Să fie în deplină concordanţă cu prevederile legale şi morale. cum ar fi prezentarea spre recunoaştere. Prin lege însă sunt prevăzute doar cele mai importante norme. Modalitatea de examinare a locului comiterii unei fapte con-crete va fi determinată de organul învestit cu realizarea acestei activităţi în funcţie de amplasarea locului faptei. Reprezentând doar anumite recomandări ştiinţifice.a. observarea comportării persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei ş. c) pe date ştiinţifice privind organizarea şi administrarea muncii (de pregătire şi efectuare a activităţilor de urmărire penală. Fiecare formă de administrare a probelor se realizează potrivit prevederilor procesual-penale. ameninţările şi alte acţiuni amorale. Art. Să contribuie la obţinerea de date probante incontestabile şi oportune justei soluţionări a cauzelor penale.a. ca organele de urmărire penală să poată manifesta iniţiativă. de analiză criminalistică a declaraţiilor martorilor şi a persoanelor culpabile). Drept exemplu poate servi tactica cercetării la faţa locului. Sunt interzise.a. Legea în vigoare prevede răspundere penală pentru orice tratament inuman a celor implicaţi în proces (art.) ce pot impune aplicarea unei anumite modalităţi de cercetare. de exemplu. ele însă nu se identifică.U. ignorarea lor fiind inadmisibilă1. care prevede o pluralitate de procedee tactice (concentric. reconstituirea pe cale experimentală a împrejurărilor faptei.repetarea actelor experimentale în cadrul reconstituirii împrejurărilor în care s-a săvârşit infracţiunea. reprezintă doar recomandări ştiinţifice. reclamă anumite condiţii.

la căutarea obiectelor furate ş. Ele nu trebuie confundate cu operaţiile tactice. 14 Subiectul I. în fond. a prezentării spre recunoaştere.3 (7) Selectaţi mijloacele tehnice şi proccedeele de fixare fotografică a semnalmentelor persoanelor şi cadavrelor. şi în cazul urmăririi şi reţinerii autorilor infracţiunilor săvârşite clandestin. a percheziţiei şi a altor acţiuni procesuale. Metodele fotografiei judiciare operative Fotografia judiciară operativă reprezintă un ansamblu de metode şi procedee privind aplicarea mijloacelor fotografice In procesul de cercetare la locul săvârşirii faptei şi de efectuare a diverselor acte de urmărire penală pentru fixarea obiectelor examinate. constă în îmbinarea a două sau mai multor procedee tactice la efectuarea unei anumite activităţi de urmărire penală. 1. a tuturor probelor materiale descoperite cu prilejul cercetărilor efectuate la faţa locului sau în alte împrejurări similare. apte să contribuie la realizarea obiectivelor procesului penal. operative şi medico-legale efectuate. obţinerea modelelor-tip de comparaţie. prezentarea procesului-verbal al interogatoriului martorului de rea-credinţă în care învinuitul recunoaşte comiterea faptei. metoda signalitică sau de recunoaştere şi metoda stereoscopică. durata de developare etc. De asemenea. de exemplu.Procedeele tactice simple presupun o singură operaţie. Ea constă in executarea succesivă a fotografiei obiectului prin porţiuni. Un exemplu semnificativ de operaţie tactică îl constituie comunitatea de activităţi organizatorice. alte condiţii de expunere. Din această categorie fac parte şi procedeele tactice de influenţă psihologică.) trebuie să fie identice. percheziţiei şi a altor activităţi procedurale. Ea se înscrie printre metodele tehnico-ştiinţifice utilizate cu prisosinţă de însuşi organul judiciar la fixarea urmelor infracţiunii. de asemenea. la etapa iniţială de cercetare a omuciderilor în scopul determinării identităţii cadavrului. Procedeele tactice compuse constau din mai multe operaţii şi acţiuni. Fotografia panoramică se poate executa prin deplasarea aparatului paralel liniei frontale a spaţiului sau obiectului fotografiat. în al doilea — o fotopanorama circulară. redarea unor secvenţe şi a rezultatelor obţinute. precum şi prin rotirea aparatului staţionat într-un punct. Combinaţiile tactice reprezintă o îmbinare de procedee tactice determinate de scopul comun preconizat în cadrul unei anumite activităţi de urmărire penală1. destinate obţinerii imaginilor fotografice de calitate. în cadrul prezentării spre recunoaştere. La operaţii tactice se apelează. Acestea includ: metoda panoramică. pe un arc de cerc necesar pentru încadrarea întregului obiect de fotografiat. cum ar fi. de regulă. procedurale. după cum s-a menţionat. ca în cazul repetării acţiunilor experimentale în condiţii diverse (modificate) de reconstituire a împrejurărilor. impuse de necesitatea redării precise a spaţiului sau obiectului fotografiat. asigurând astfel tăierea marginală a fotografiilor după anumite puncte de reper şi asamblarea Io** lntr-o fotografie comună. constau în manevrarea judicioasă a informaţiei. In primul caz vom obţine o fotopanoramă liniară. în criminalistică s-au formulat un şir de metode şi procedee. cercetarea corporală a persoanei suspecte sau a victimei. 1. Fotografia judiciară operativă 1. metoda de reproducere. Executarea fotografiei panoramice reclamă respectarea anumitor reguli. In corespundere cu aceste sarcini complexe. Metodele fotografiei judiciare operative.1(3) Enumeraţi metodele fotografiei judiciare operative.2 (5) Argumentaţi aplicarea metodei metrice la fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului. cunoscute sub denumirea de ingeniozităţi de anchetă care. la ascultarea învinuitului şi a martorilor de rea-credinţă. precum şi de prelucrare ulterioară a materialelor fotografice (gradul de mărire. § 3. Fotografia operativă îşi găseşte aplicare la fixarea rezultatelor experimentului judiciar. datorită dimensiunilor mari. se cere ca în câmpul porţiunii fotografiate in continuare să fie cuprinsă o parte (10—15 cm) din porţiunea fotografiată anterior. astfel ca persoanele cointeresate să nu poată sinonim aprecia materialul probatoriu de care dispune anchetatorul şi să acţioneze în defavoarea propriei comportări. spre exemplu. Test nr. Timpii. înregistrarea. In cazul panoramei liniare se cere fixarea aparatului de fotografiat la aceeaşi distanţă de linia frontală a obiectului fotografiat prin porţiuni şi la înălţimi egale de la planul solului. metoda metrică. operaţiile tactice reprezintă elemente metodice de investigare penală bazate pe comasarea şi realizarea în mod coordonat a unei suite de activităţi procedurale şi extraprocesuale în vederea soluţionării anumitor sarcini nodale ale cercetării infracţiunilor2. nu poate fi cuprins lntr-o fotografie. Metoda panoramică se aplică în cazul când un spaţiu sau obiect ce urmează a fi fotografiat.a. Combinaţiile respective se aplică frecvent la efectuarea reconstituirii. Spre deosebire de combinaţiile tactice conţinutul cărora. imaginile-părţi fiind ulterior asamblate într-o fotografie compusă. acţiune. 94 . 1. precum şi a unor activităţi de urmărire operativă. diafragma.

poziţie care va fi verificată cu ajutorul unui fir de plumb. In care axa obiectivului cade pe rădăcina nasului. Actele scrise. segmentele fiind notate cu cifre. Pentru a evita denaturări dimensionale. In funcţie de scopul preconizat. Punctul iniţial al panglicii trebuie să se găsească sub obiectiv. Aparatul se instalează in aşa mod. obiectivul aparatului de fotografiat trebuie să cadă strict perpendicular pe mijlocul suprafeţei obiectului. schiţe. 11). spargeri criminale.). celui stâng. spre exemplu. O asemenea fotografie furnizează informaţii suplimentare. Anexată la procesul-ver-bal. precum şi dimensiunile acestora se vor calcula in baza segmentelor. elementele caracteristice ce constituie înfăţişarea persoanei fotografiate. ea fiind de natură să permită schiţarea unui plan al locului faptei. Fotografiile executate conform condiţiilor acestei metode redau semnalmentele. Bertillon şi care au rămas în vigoare. pieptănată (de gen masculin — bărbierită). schiţele pot fi reproduse fotografic prin contact. cicatrice. fotografia de măsurare poate constitui în cazuri de infracţiuni grave (omor. rapiditatea şi precizia fotografierii. prezentării spre recunoaştere. folosindu-se un aparat special cu obiectiv rotativ de tipul «Orizont» (fig. după cum se va vedea in capitolul respectiv. după cum am menţionat deja. în care axa obiectivului să cadă perpendicular cu suprafaţa obiectului fotografiat. — persoana se fotografiază cu capul descoperit. Metoda de reproducere constă in obţinerea pe cale fotografică a unor copii de acte. Condiţiile de bază ale metodei în cauză. fotografii şi a altor imagini plate. ca axa obiectivului să devină strict paralelă solului. Pentru a uşura controlul asupra poziţiei corpului şi a capului. polietilenă sau alt material plastic. Metoda de recunoaştere constă dintr-un sistem de procedee privind aplicarea tehnicii fotografice la fixarea trăsăturilor exterioare ale persoanelor în viată şi ale cadavrelor necunoscute în vederea identificării lor ulterioare. 95 . gradată in segmente egale cu distanţa focală a aparatului de fotografiat. se execută pozitive In numărul necesar.Fotografia panoramică poate fi executată excelent. iar altul in dreptul secţiunii cu cifra 58. Dacă fotografia semnalmentelor se întreprinde unnărindu-se scopul prezentării acestei persoane spre recunoaştere. plus o unitate (dată de insăşi distanţa focală a obiectivului) din 58 obţinem cifra 50. in care se urmăreşte fixarea dimensiunilor şi a interpoziţiei spaţiale a diverselor obiecte in raport cu perimetrul locului faptei. se fotografiază cu şi fără ei. dintre obiectele din spaţiul fotografiat. Metoda fotografierii cu ajutorul panglicii gradate se aplică in cazurile. de A. la realizarea evidenţei criminalistice a celor supuşi urmăririi penale şi la recunoaşterea cadavrelor neidentificate. persoana se fotografiază fiind aşezată pe un scaun cu spătarul prelungit şi cu un suport de susţinere a capului. se va fotografia profilul drept. calcularea dimensiunilor obiectului reprodus şi a elementelor caracteristice acestuia. recurgând la scăderea lui 7. desene. se recomandă fotografierea profilului drept. 12). — ţinuta corpului şi a capului trebuie să fie dreaptă. Ca surse de lumină se folosesc becuri mate. tatuaj etc. Acest proces de pregătire este succedat de expunerea şi prelucrarea in condiţii de laborator a materialelor fotografice negative şi pozitive. servind. constau în următoarele: — persoana ce urmează a fi fotografiată in vederea reţinerii semnalmentelor se fotografiază bust de două ori — din faţă şi din profil. Ea constă în fotografierea urmei sau obiectului descoperit împreună cu o riglă gradată amplasată paralel axei longitudinale a obiectului şi în acelaşi plan cu suprafaţa fotografiată a acestuia. Dacă fotografia este destinată evidenţei criminalistice (înregistrării penale). ochii deschişi. interogării etc. O hârtie fotografică de o sensibilitate redusă se suprapune obiectului de fotografiat şi se expune la lumină. care asigură o iluminare difuză şi uniformă a întregii suprafeţe (fig. obţinută in ordinea deja cunoscută. Profilul stâng se va fotografia numai în situaţiile prezenţei unor semne caracteristice individuale (defecte anatomice. In activitatea judiciară ea este frecvent aplicată pentru demonstrarea Înfăţişării obiectelor supuse cercetării criminalistice şi pentru multiplicarea acestora in vederea realizării acţiunilor de urmărire operativă. 13). — expunerea se execută in poziţia aparatului. Pentru realizarea reproducerilor fotografice se foloseşte o masă cu surse de iluminare din două părţi laterale şi un dispozitiv de fixare a aparatului de fotografiat in poziţia. De pe imaginea negativă. Utilizarea unui atare aparat prezintă avantaje prin posibilităţile pe care acesta le oferă în vederea Încadrării corecte prin vizorul panoramic. acesta fiind iluminat uniform (fig. Metoda fotografierii la scară se aplică când se preconizează reproducerea urmei sau obiectului descoperit în mărime naturală sau la anumită scară de mărire în raport cu dimensiunile acestora. Distanţa in adâncime de la aparat la obiect. acesta prezentând un teren deschis sau o încăpere. Metoda metrică sau de măsurare este utilizată In activitatea de urmărire penală când împrejurările cauzei impun fixarea obiectului sau a unui element spaţial prin redarea caracteristicilor dimensionale. având lăţimea de 10 cm şi lungimea de 10 m. se aranjează In faţa aparatului in direcţia axei optice a obiectivului. cu urechea descoperită. accidente rutiere şi de muncă) o sursă de autentică valoare probatorie. a unui semiprofil şi a ţinutei întregului corp. două obiecte se găsesc unul in dreptul secţiunii cu cifra 7. Dacă persoana poartă ochelari. metoda metrică este utilizată în două variante: prin fotografierea la scară şi prin fotografierea perspectivei în adâncime cu ajutorul panglicii gradate. In continuare înmulţim această cifră cu distanţa focală de 15 cm şi obţinem distanţa dintre cele două obiecte (750 cm). desenele. Dacă. Panglica confecţionată din pânză. argumentate. modalitate cunoscută sub denumire» de reproducere reflexă. privirea fiind îndreptată înainte.

deoarece aceasta duce la denaturare de perspectivă şi. Metoda stereoscopică constă in utilizarea unor aparate şi dispozitive care permit obţinerea unei imagini fotografice spaţiale a locului faptei. Pentru realizarea acestui scop. prevăzut cu două obiective sincronizate. (5) Determinaţi sarcinile fazei de cercetare propriu-zise a locului omuciderii. Dacă nu se dispune de un atare aparat. Aceasta constă în cusutul leziunilor şi retuşarea părţilor deformate ale feţei. Stereofotografia presupune realizarea a două imagini ale obiectului supus cercetării. a unor obiecte. Subiectul II. pe fotografie partea cadavrului apropiată de obiectiv va părea mult mai mare decât părţile mai îndepărtate. în continuare acestea se fixează. care permit formarea concomitentă a celor două negative In condiţii identice. Deseori însă el se fotografiază în poziţie orizontală. 2. care se condiţionează reciproc. cu concursul expertului legist (fig.— iluminarea celui fotografiat se face cu două surse de lumină — una puternică din faţă. efectuate. care permite fixarea aparatului In două poziţii. acestea nu mai folosesc la nimic dacă durata mare de timp 96 . în vederea descoperirii. se realizează conform unor reguli suplimentare. în care a avut loc fapta sau în perimetrul cărora s-au manifestat consecinţele ei. 1.. fixării şi ridicării urmelor infracţiunii şi a altor mijloace materiale de probă necesare stabilirii naturii infracţiunii. se măreşte până la 4 cm. majorează considerabil eficienţa fotografiei de recunoaştere. — fotografia se execută la scara 1/7 din mărimea naturală. privind modul de efectuare a cercetării la faţa locului în cazul faptelor cauzatoare de moarte violentă.zisă a locului omuciderii 2. pieptănarea părului. starea vestimentaţiei.2. acesta fiind în mod aprioric obiectul principal în cazurile de cercetare a unei morţi violente. Tot astfel. condiţionate de însuşi obiectul de fotografiat. ochiul drept şi cel stâng reproduc obiectele materiale din diferite unghiuri de proiecţie. a. Din cele de mai sus rezultă că cercetarea la faţa locului reprezintă activitatea procedurală. a obiectelor ce alcătuiesc ambianţa acestora. se referă la pregătirea cadavrului ce urmează a fi fotografiat. urme sau elemente caracteristice ale acestora. în zadar se va deplasa echipa operativă cu maximă urgenţă. Stereofotografia se realizează cu ajutorul aparatului special. Fotografia de recunoaştere a cadavrelor neidentificate se realizează respectându-se condiţiile privind fotografierea persoanelor în viaţă. După cum este cunoscut. identificării făptuitorului. Nu se recomandă fotografierea cadavrului de la cap sau de la picioare.1. Scopul fotografiei de nod a cadavrului este de a reproduce cert poziţia asectuia în spaţiu şi în raport cu obiectele din ambianţă. prin care se preconizează redarea aspec-tulului apropiat celui avut în viaţă. Urgenţa deplasării şi folosirea mijloacelor tehnico-ştiinţifice moderne de cercetare Această primă cerinţă. executate din două poziţii îndepărtate la distanţa de 65 mm. Stereografia demarează de la principiul vederii binoculare umane. Cea mai acceptabilă modalitate de obţinere a acestei scări este cea a fotografierii cu o riglă de 28 cm lungime. Cercetarea propriu . Unele particularităţi. Pentru obţinerea unei stereopefechi corecte. In prealabil se recurge la aşa-numita «toaletă a cadavrului». cadavrul se fotografiază la faţa locului din partea de sus şi din ambele părţi laterale. datorită intervalului optic al pupilelor. modului şi împrejurărilor în care s-a activat. la proiecţia negativului în procesul pozitiv. dacă nu dispune de mijloacele tehnice de investigare corespunzătoare. Cadavrul poate fi aşezat pe un scaun şi într-un mod sau altul sprijinit in poziţie dreaptă pentru a fi fotografiat. situaţie in care o deosebită importanţă are dispunerea aparatului de fotografiat şi a surselor de iluminare în poziţiile necesare fotografierii din faţă şi din profil. fără a schimba ordinea de expunere. la distanţa de 65 mm şi se studiază cu ajutorul unui dispozitiv special (stereoscop). cuprinde două aspecte distincte. deschiderea ochilor ş. la moment foarte modestă. ca urmare. stereofotografia este realizabilă cu un aparat fotografic obişnuit. al cărei conţinut îl constituie examinarea nemijlocită de către organul de urmărire penală a unui teren deschis ori a unei încăperi. menţionăm că aplicarea fotografiei color. fireşte. în spălarea ei. de pe care se obţin două stereofotografii de dimensiunile 42-63 mm fiecare. Fotografierea cadavrului. aflate la distanţa sus-menţionată. folosinduse o şină. a unui nod al acestuia. 14). (3) Definiţi noţiunea de cercetare propriu zisă a locului infracţiunii de omor ca una din fazele difinitorii a acestei activităţi. leziunile corporale vizibile. ataşată la nivelul pieptului persoanei fotografiate care. fotografiile se execută in condiţii identice ale întregului proces fotografic. Poziţia trebuie aleasă în aşa mod. ca axa optică a obiectivului să cadă pe mijlocul cadavrului perpendicular planului exterior al acestuia. orice mijloace tehnice ar exista în dotarea organelor de urmărire penală. alta laterală mai slabă decât prima. Prin privirea concomitentă a obiectului cu ambii ochi se creează senzaţia volumetrică spaţială. Fără a intra în detalii de ordin tehnic.

punerea în mişcare a acţiunii penale. dacă fapta s-a săvârşit prin folosirea unei arme de foc. de familiarizare cu datele cauzei. acestea sunt ridicate de rudele făptuitorului. în încercarea de a fi salvată. camere de locuit. înarmate cu obiecte ante de a produce moartea. Poliţiştii în uniformă şi înarmaţi sunt mai puţin expuşi. de cunoaştere a locului faptei. medicul legist va fi cel ce va constata dacă există semnele morţii certe. §2. -ofiţerul din cadrul serviciului judiciar al Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau asimilaţii acestuia. pentru acordarea îngrijirilor. -ofiţeri de la alte servicii de nivel judeţean sau asimilaţii acestora. Tot el va dispune luarea primelor măsuri privind salvarea persoanelor ce prezintă leziuni grave. §3. încât văd un duşman în oricine se apropie de cel ucis. d. pentru a fi chemaţi la audiere13. Identificarea victimei şi a persoanelor ce pot fi audiate ca martori La sosirea la faţa locului conducătorul echipei operative trebuie să fie informat asupra datelor de stare civilă ale victimei şi ale martorilor. în această fază. în ceea ce priveşte spaţiile închise. Cercetarea în echipă Complexitatea activităţilor ce se desfăşoară în cursul cercetării la faţa locului a faptelor cauzatoare de moarte violentă impune constituirea unei echipe din care fac parte: -procurorul. toţi urmăresc un scop unic: aflarea adevărului10. Stabilirea schimbărilor survenite în câmpul infracţional Membrii echipei trebuie să cunoască ce modificări au intervenit de la constatarea faptei şi până la începerea cercetărilor. medicul legist sau alţi specialişti Uneori rudele victimelor sunt atât de tulburate de uciderea celor apropiaţi. arestarea învinuitului sau inculpatului. uneori. Procurorul este conducătorul. echipa operativă desfăşoară importante activităţi. O asemenea modificare poate privi poziţia cadavrului. c. şi aceştia în ordinea şi la timpul stabilite de procuror). deoarece a fost transportată la spital. se constată. Ceilalţi membri ai echipei nu se află în subordinea procurorului. dacă cadavrul a fost descoperit pe un drum public şi nu se cunoaşte dacă s-a săvârşit un omor intenţionat sau o faptă de ucidere din culpă. Nu sunt rare nici cazurile de moarte aparentă. pentru a deruta cercetările. dacă la uciderea unei persoane s-a folosit o sursă de foc. coordonatorul echipei. nu este permis accesul nici unei persoane (în afară de membrii echipei operative. Modificări pot interveni şi in starea obiectelor ce au aparţinut victimei şi care au fost luate de iudele acesteia. cum ar fi: ofiţeri specialişti în probleme de armament şi muniţii. A. de aceea. în timpul unui accident de trafic. în deplasările foarte urgente la faţa locului. Este mai mult o activitate de informare. Fazele cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se desfăşoară în două faze distincte: faza statică şi faza dinamică. potrivit dispoziţiilor art. este necesar să intervină mai întâi forţele de ordine. stâlpi de susţinere a liniilor telefonice sau liniilor electrice) ori tăbliţe numerotate. la săvârşirea acestor fapte sunt implicate grupuri de persoane agitate. b. -însoţitorii câinilor de urmărire. ci cooperează cu acesta. Experienţa îndelungată în cercetarea la faţa locului a infracţiunilor de omor dezvăluie şi o latură mai puţin cunoscută a acestei activităţi. ştiut fiind faptul că. ştiindu-se faptul că el este singurul care poate lua hotărâri privind începerea urmăririi penale. trimiterea în judecată a acestuia ori adoptarea unei soluţii de neurmărire". 97 . urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror. De asemenea este posibil ca victima să nu fie găsită la faţa locului. să-i imobilizeze şi să-i liniştească pe cei aliaţi încă în conflict şi apoi să-şj înceapă activitatea procurorul. ofiţeri de pompieri. 209 Cod procedută penală. pentru a nu se altera sau distruge urmele infracţiunii. dar încă mai sunt în viaţă. ofiţeri de la serviciul circulaţiei. expertul criminalist. deoarece.trecută de la săvârşirea faptei şi până la cercetarea ei sau condiţiile atmosferice necorespunzătoare au făcut să dispară toate urmele infracţiunii9. Luarea măsurilor de salvare a victimelor Este prima măsură care se impune a fi luată pentru că. -tehnicieni sau experţi criminalişti. că una sau mai multe victime mai sunt în viaţă. a delimitării acestuia. însă ceilalţi membri ai echipei au fost adesea insultaţi şi ameninţaţi cu moartea. în cazul în care cei sosiţi la faţa locului au încercat să acorde primul ajutor victimei pe care au găsit-o în viaţă. mai exact. De cele mai multe ori. Delimitarea suprafeţei pe care se găsesc urmele infracţiunii Pentru aceasta se folosesc repere din teren (pomi izolaţi. în cazul în care. care este şi conducătorul echipei de cercetare. birouri ale instituţiilor sau societăţilor comerciale. între membrii echipei trebuie să existe relaţii de cooperare pe tot parcursul cercetărilor. Măsura este necesară pentru a se cunoaşte cu exactitate limitele până la care este permisă prezenţa curioşilor. în cazul infracţiunilor de omor. sau. -medici legişti. în timpul acestor examinări nu este permis să pătrundă în câmpul infracţional decât procurorul şi medicul legist. deşi fiecare din ei are sarcini specifice. sau în poziţia obiectelor folosite la săvârşirea faptelor. folosind reperele din teren sau tăbliţele numerotate12. Cercetarea în faza statică Echipa operativă sosită la faţa locului începe cercetările fără a face vreo modificare în câmpul infracţiunii. precum şi a locului unde se află martorii. şi anume: a.

womit. O deosebită atenţie se acordă urmelor găsite pe obiecte. pentru a fi consemnate în procesul-verbal. Tactica franceză foloseşte opt sau nouă întrebări. Sarcinile echipei operative sosite la faţa locului La sosirea la faţa locului. Cercetarea în faza dinamică Trecerea la această fază este marcată de momentul în care începe examinarea tuturor obiectelor din câmpul infracţional. asemănător celui de la pneuri. Urmele caracteristice ale tălpii cizmelor pe care le purtau aceştia nu prezentau nici o asemănare cu cele găsite pe corpul victimei. apoi separat. s-a aflat că avusese un conflict cu un grup de tineri îngrijitori de vite. wo. conducătorul auto. pot fi interesate în stabilirea momentului săvârşirii faptei) trebuie privite cu multă rezervă. Şoferul a susţinut consecvent că a găsit victima pe şosea şi că a dorit să-i acorde primul ajutor. în timp ce în tactica germană numărul lor este redus la şapte.3. unde?. al căror număr este diferit de la o ţară la alta. organele judiciare trebuie să cerceteze în ce împrejurări s-a produs moartea: a fost o moarte patologică. dacă sunt comod transportabile. pentru a fi descrise în procesul-verbal. wer"). a fost cercetat pentru ucidere din culpă. wie. însă organele de urmărire penală trebuie să administreze şi alte probe în acest scop. care lăsase urmele pneurilor bine conturate pe corpul victimei3. o moarte accidentală (cădere de la înălţime etc). în cazul în care victima prezintă semne de violenţă grave: plăgi tăiate. Declaraţiile persoanelor (care. uneori. cine este (sunt) autorul (autorii) faptei?' 1. Medicul legist. se ridică pentru examene de laborator. Continuându-se cercetările asupra mijloacelor auto care au circulat prin acel loc. pentru a stabili ce modificări au survenit în câmpul infracţiunii de la data constatării faptei. Obiectele purtătoare de urme. care s-a dovedit a fi şi autorul infracţiunii de omor intenţionat. în stare de comă (şi care a decedat la câteva ore după internare în spital). Expertiza criminalistică a confirmat că urmele de pe fruntea victimei nu provin de la pneurile maşinii. Asupra acestei chestiuni vom reveni când vom expune modul în care trebuie să se facă examinarea cadavrului. având imprimat desenul antiderapant. Este greşit să se pretindă că se poate stabili întotdeauna ora sau chiar ziua când s-a săvârşit fapta. în urma cercetărilor se confirmă versiunea omorului intenţionat. Chiar dacă răspunsul nu poate fi dat de îndată. mobilul)?. distrugeri de ţesuturi etc. echipa de cercetare ştie numai că s-a constatat decesul unei persoane şi că există suspiciuni ori probe categorice că moartea se datorează intervenţiei omului. iar principalele repere din teren vor fi fotografiate. în special lipsa urmelor de sânge. 2. warum. Astfel. într-un caz asemănător au fost bănuiţi colegii de muncă ai victimei ca fiind autorii omorului. înainte de începerea cercetărilor propriu-zise. Printre obiectivele cercetărilor din faza dinamică se află şi clarificarea împrejurărilor negative (controversate). care la prima vedere dau impresia câ s-au produs din cauza unui accident de circulaţie. mai întâi cu pumnii apoi cu piciorul încălţat. dar şi ipoteza contrarie. fotografiate şi ridicate pentru cercetări. de ce (scopul. organele judiciare trebuie să aibă în permanenţă în vedere toalc aceste posibilităţi şi să administreze probe pentru dovedirea oricăreia dintre ele. prin schimbarea poziţiei în care se aflau iniţial. Ce s-a întâmplat? La sosirea la faţa locului. Cercetându-se modul cum şi-a petrecut victima ultimele ore. o sinucidere. pentru a fi observate urmele infracţiunii. echipa operativă trebuie să culeagă cât mai multe date de la cei care au luat primii cunoştinţă de săvârşirea faptei. (7) Estimaţi rolul reprezentantului serviciilor operative în situaţia cercetării locului depistării unui cadavru cu identitatea necunoscuta §3. cine a asigurat paza locului şi ce persoane pot da informaţii în legătură cu cele întâmplate. accident de trafic rutier sau omor săvârşit cu intenţie2. Cele şapte întrebări corespund priorităţii pe care trebuie să o acorde echipa de cercetare sarcinilor ce urmează a fi îndeplinite. s-a stabilit că fapta a fost produsă de conducătorul unui tractor. wann. Aceste obiective corespund întrebărilor care trebuie formulate şi la care se caută răspuns. Obiectele sunt fotografiate în grup. Până la stabilirea cauzei medicale a morţii. şi anume: ce s-a întâmplat?. cu ce (s-a săvârşit fapta)?. In practica de urmărire penală sunt frecvente cazurile în care faptele. care trebuie descrise în detaliu. Unul dintre ei lovise victima la locul unde a fost găsită.Toate constatările făcute în această fază vor fi notate. surprins de trecători când încerca să urce în maşină o persoană aflată pe şosea. La cercetarea acestora s-a constatat că poartă cizme cu talpă de cauciuc. înainte de constatarea faptei. Toate observaţiile făcute sunt notate. când presupusul omor intenţionat se dovedeşte a fi un accident de trafic. 2. s-a consacrat formularea practicienilor care le denumesc „cei şapte w de aur" („dic sieben goldenen W = was. 98 . cum?. în tactica criminalistică sunt cunoscute mai multe asemenea întrebări. Când s-a petrecut fapta cauzatoare de moarte violentă? Răspunsul la această întrebare este şi necesar dar şi greu de precizat. Cum în limba germană toate întrebările încep cu litera "W". când?. expertiza medico-legală pot contribui la stabilirea datei la care s-a produs moartea. B. Pentru această versiune pledau urmele pneurilor foarte clar imprimate pe fruntea şi pe obrazul stâng al victimei. echipa operativă întocmeşte un plan de acţiune. în care vor fi menţionate şi obiectivele urmărite.

Cei doi îngrijitori bănuiţi de săvârşirea omorului au susţinut în mod constant că victima fusese lovită de cai. Unde s-a săvârşit fapta? Determinarea locului unde s-a săvârşit fapta. Din practica organelor de urmărire penală din judeţul Iaşi menţionăm cazul unui îngrijitor de animale. apoi la al treilea. Există şi alte urme şi probe obiective care fac dovada că fapta s-a săvârşit în alt loc. numărul şi zona în care se află. Cercetările au confirmat că victima a fost ucisă chiar în locuinţa sa. pe rând. rupte. Avem în vedere împrejurarea în care moartea nu s-a produs imediat şi victima a mai parcurs o distanţă apreciabilă. Cercetările au fost continuate într-un grajd părăsit. care au declarat că acolo nu s-au exercitat violenţe asupra victimei. în scopul ascunderii urmelor infracţiunii şi al derulării cercetărilor. întreg sau depesat (fragmentat). s-a luptat cu agresorii. care pot contribui la identificarea făptuitorului. deşi se constată numeroase şi grave urme de violenţă (plăgi tăiate. Probele administrate în completare au confirmat că la ora producerii morţii soţul nu era în localitate4. îmbrăcăminte)şi ale persoanei bănuite de săvârşirea faptei. faţă de gravitatea leziunilor suferite. precum şi alte urme de violenţă. şi să tragă concluzii numai după administrarea întregului probatoriu. până ce acesta a refuzat să mai bea. prima preocupare a echipei operative o constituie găsirea tuturor fragmentelor corpului şi reconstituirea întregului. care pot indica o anumită suprafaţă de teren. După arestare a revenit asupra recunoaşterii. Stabilirea acestor împrejurări se face şi prin examinarea caracterului urmelor de violenţă. în funcţie de caracteristicile victimei (vârstă. şi unde au fost găsite paie asemănătoare cu cele de pe corpul victimei. murdare de praf sau noroi etc. în spate. 99 . deoarece aceasta era însărcinată. ci cu totul întâmplător. De această dată. a numărului şi naturii acestora. sau la exacta încadrare juridică a faptei (omor cu premeditare. Tot din lumea îngrijitorilor de vite menţionăm cazul unui tânăr găsit mort în grajdul cailor şi prezentând fracturi costale multiple. obligă organele judiciare să caute locul unde s-a săvârşit fapta. fiecare fragment va fi examinat de medicul legist şi de ceilalţi membri ai echipei.Cunoscând toate aceste aspecte. Cum s-a săvârşit fapta? Determinarea modului în care a fost săvârşită fapta presupune reconstituirea mintală a întregului film al activităţii infracţionale desfăşurate de făptuitori. 4. turnându-i ţuică în gură. Aşa s-au petrecut faptele în următorul caz: trei bărbaţi au consumat băuturi alcoolice. Determinarea chiar cu aproximaţie a orei la care s-a săvârşit fapta contribuie la evitarea erorilor judiciare. în practică sunt frecvente cazurile în care cadavrul victimei este transportat de la locul săvârşirii faptei. victima se mai putea deplasa singură ori a fost transportată de altcineva. care s-au urcat. înălţime. Au plecat la locuinţa celui de-al doilea. în încercarea de a se salva. gunoi de grajd etc. Tot din practica organelor judiciare din judeţul Iaşi menţionăm un exemplu negativ: soţul declara. reprezintă. 3. l-au imobilizat şi l-au forţat să bea. In acest scop. Stabilirea locului unde s-a săvârşit fapta este impusă de nevoia de a găsi urmele cele mai importante. în această ipoteză. şi în lipsa oricăror alte probe. a participării unor complici numai la anumite acte. Chestiunea prezintă interes deosebit deoarece. urmele de praf. pentru a o imobiliza şi a o forţa să bea6. dar mai ales de găsirea unui nasture care lipsea de la haina victimei5. transportându-1 în acelaşi mod. de multe ori. că el a ucis copilul în vîrstă de doi ani. greutate. Actul medico-legal şi celelalte probe administrate în cursul cercetărilor au dovedit că fapta s-a petrecut în locuinţa unuia dintre cei doi inculpaţi. asupra căreia vom reveni în cele ce urmează. schimbarea locului faptei se face cu scopul de a se simula un accident. aspectul general al obiectelor de îmbrăcăminte. declarând că a dorit să înlăture suspiciunea ce plana asupra soţiei. cu mijloace proprii ori cu un mijloc de transport. care prezintă urme ce se formează când un obiect sau un corp greu este târât. mai întâi la locuinţa unuia dintre ei. distrugeri de ţesuturi etc). se cercetează urmele de vegetaţie. Expertiza medico-legală. poate stabili dacă. omor deosebit de grav. în picioare sau târându-se. în locuinţele ultimilor doi au fost prezente şi alte două persoane. o activitate complexă şi de mare însemnătate. uneori. pruncucidere etc). starea în care se află (răvăşite. Lipsa urmelor de sânge în jurul cadavrului. aflat la câţiva kilometri distanţă. Uneori.) trebuie interpretate în sensul că victima a opus rezistenţă. apoi va fi examinat corpul reconstituit. Ceilalţi l-au culcat pe duşumea cu faţa în sus. cu genunchii pe corpul ei. pe traseul parcurs se vor găsi urme de sânge sau urme de târâre. de către cei doi coautori. pentru a se valorifica urmele ce pot indica locul săvârşirii faptei. în aceste condiţii. al cărui cadavru a fost găsit pe un drum din sat şi care avea urme de paie de ovăz. De asemenea. pe rând. echipa operativă va trebui să fie preocupată în permanenţă de clarificarea aşanumitelor împrejurări negative (controversate). a fost târâtă etc. se poate aprecia dacă victima a putut fi transportată de o singură sau de mai multe persoane. cărându-1 pe primul. Chestiunea este şi mai complicată atunci când se descoperă numai anumite fragmente din cadavru. aspectul îmbrăcămintei. folosite la furajarea vitelor. de verificarea tuturor versiunilor. iar cadavrul a fost transportat în locul unde a fost găsit7. cu convingerea că este beat. Alteori. la stabilirea desfăşurării în timp a activităţii infracţionale. cu copitele. Prin răspunsul corect dat la această întrebare se clarifică şi versiunea dacă infracţiunea a fost comisă de o singură persoană sau în participaţie. deoarece s-a îmbătat. noroi. Răspunsurile la această întrebare coincid cu rezolvarea aşa-numitelor împrejurări negative (controversate). Concluzia că fapta a fost săvârşită în grajd a fost întărită şi de aspectul paielor împrăştiate pe jos. în acord cu declaraţiile soţiei. locul infracţiunii este schimbat fără intenţia de a deruta cercetările.

fără a exista posibilitatea de a se mai găsi cadavrul. trebuie lăsată la urmă. relaţiile extraconjugale etc. la ultima. Chestiunea prezintă interes deosebit în cazul în care au acţionat mai mulţi autori. fiind şi cea mai profundă. deoarece acesta corespunde cu scopul principal al cercetării criminalistice a omorului: stabilirea autorului faptei şi apoi a vinovăţiei acestuia. susţin că deşi este cea mai importantă. adesea. trebuie cercetate şi relaţiile în care se afla victima cu persoanele bănuite. 174 Cod penal). topor). şi până la terminarea cercetărilor. pentru a fi examinat. Practica confirmă că o singură persoană poate folosi. în cercul bănuiţilor. Practica organelor de urmărire penală se confruntă. Procuratuta judeţeană Cluj a trimis în judecată o inculpată care şi-a ucis soţul şi a ars cadavrul în cuptorul din locuinţă. dacă se primeşte răspuns la primele şase întrebări. cunoscându-se faptul că este răspîndită practica reglărilor de conturi între traficanţii de droguri. coada sapei etc). în timp ce cuţitul cu lamă lungă poate produce şi leziuni superficiale. concurenţa comercială neloială etc. care îşi dispută pieţele (locurile) de desfacere. Aspectul general al locului faptei. pentru că persoana respectivă a fost aruncată în apele mării. actele de gelozie între cupluri de sex diferit (dar şi cupluri de acelaşi sex). Deci. Adepţii sistemului german. dacă nu se cunoaşte nici cine este autorul faptei şi nici nu a putut fi identificat cadavrul victimei? Răspunsul la prima întrebare este afirmativ şi confirmat de practica judiciară. se poate deduce că s-a acţionat cu cuţitul (toporul).Răspunsul la această întrebare poate contribui la încadrarea juridică a faptei în omor simplu (art. precum şi alte elemente obiective şi subiective pot forma convingerea că la săvârşirea faptei a participat o singură persoană sau mai multe. deoarece. omor calificat (art. 5. o dată cu redeşteptarea sentimentelor de dragoste pentru pământ. sunt frecvent întâlnite cazurile de omor între rude apropiate. cu care s-a acţionat pentru suprimarea vieţii. un cuţit cu lama de 5 cm lungime nu poate produce o plagă profundă de 15 cm. Sunt frecvente cazurile în care cadavrul nu mai poate fi găsit. toate cele trei obiecte. cu grad de participaţie relativ egal (coautori) sau diferit (complici. 6. Chestiunea nu trebuie privită în mod simplist. Chestiunea este şi mai dificilă în cazul în care victima nu este găsită sau rămâne neidentificată. se poate considera că a fost produsă cu lama cea mai lungă. gravitatea acestora. înseamnă a identifica instrumentul. răspunsul este foarte uşor de dat. referindu-se la ordinea de formulare a celor şapte întrebări. obiectele folosite (cuţit. în acest scop. mai puţin profunde. cu instrumente diferite sau cu obiecte din aceeaşi categorie. Identificarea victimei Deşi între cele şapte întrebaţi cunoscute de sistemul german nu figurează şi întrebarea cine este victima?. poate fi dispusă trimiterea în judecată şi pedepsirea făptuitorului. Dacă au acţionat doi autori ce au folosit cuţite având lamă cu dimensiuni diferite (în special lungimea) şi o singură leziune este mortală. Cine a săvârşit fapta? Răspunsul la această întrebare este cel mai important. Organele de urmărire penală sunt obligate ca. trebuie incluse şi rudele apropiate. fie pentru că s-au rupt (parul. instigatori). dar având dimensiuni şi caracteristici diferite. In funcţie de regiunea anatomică în care se loveşte. obiectul contondent etc. după numărul de leziuni. cu parul şi cu furca etc. Astfel. pentru că toate produc suferinţe deosebite. ar trebui să răspundem la întrebarea: ce motive ar fi avut persoanele din jurul victimei sau alte persoane străine să-i suprime viaţa?. indiferent care ar fi numărul acestora. fie pentru că a fost dezarmat de primele. La începutul cercetărilor. pe rând. De aceea. Mobilul săvârşirii faptei? A răspunde la această întrebare. coada furcii. examinat de organele de urmărire penală şi de cele medico-legale? au vreo valoare actele de urmărire penală. Dacă există probe evidente că victima a fost ucisă. începând cu primele momente. Mijloacele. organele de urmărire penală din judeţul Neamţ au dispus trimiterea în judecată a inculpatului care a aruncat victima în apele învolburate ale râului Sirct. 176 Cod penal). iar 100 . începând cu anul 1991. generate de neînţelegerile privitoare la avere. locul ei fiind între primele întrebări. organele judiciare trebuie să strângă probe pentru a dovedi gradul de participaţie şi vinovăţia fiecărui participant. se înţelege că cercetările unei fapte cauzatoare de moarte violentă ar rămâne neterminate dacă nu se stabileşte identitatea victimei. înseamnă a determina mobilul sau scopul înfracţiunii. plăgi tăiate şi plăgi înţepate. chiar dacă nu a mai fost găsit cadavrul. De cele mai multe ori. 8. să fie preocupate de stabilirea probelor în învinuire pentru fiecare participant. aproape că vine de la sine. Fapta a fost recunoscută. când se găsesc pe corpul victimei plăgi plesnite. când au luat cunoştinţă de săvârşirea unei fapte cauzatoate de moarte violentă. întrucât răspunderea penală este personală. trebuie culese cât mai multe date cu privire la victimă: ocupaţia. substanţele toxice. Indiferent dacă fapta a fost săvârşită de o singură persoană sau de mai multe. fiecare participant acţionează cu instrumente proprii.175 Cod penal) sau omor deosebit de grav (art. focul etc. când se cunosc foarte puţine date despre motivele ce ar fi putut determina pe autori să săvârşească fapta. cu care s-a săvârşit fapta A stabili cu ce s-a săvârşit fapta. Astfel. De asemenea. urmele găsite pe corpul victimei şi pe obiectele din jur. în lucrările de specialitate ale autorilor francezi mai este întâlnită şi o a opta întrebare: câte persoane au participat la săvârşirea faptei?. cu asemenea chestiuni de mare dificultate: poate fi antrenată răspunderea penală fără să existe un cadavru. la un omor cu autori necunoscuţi. a fost mistuită de foc etc. 7. preocupările extraprofesionale.

Uneori. când se găseşte un cadavru neidentificat pe drumurile publice şi nu se cunosc împrejurările în care s-a produs moartea. Prezenţa procurorului nu este obligatorie la cercetarea infracţiunilor prevăzute de Decretul 328/1966. prezentarea materialului de urmărire penală etc. (3) Specificaţi aspectul criminalistic al noţiunii accidentl de circulaţie. De cele mai multe ori. Uneori. autostradă) pe care s-a produs accidentul se poate întinde de la câţiva metri. Segmentul de cale rutieră pe care a avut loc evenimentul. cât şi versiunea omorului intenţionat.Cercetarea la fata locului §1. cât şi la efectuarea unor acte de urmărire penală. Particularităţi metodice privind cercetarea criminalistică a accidentelor de circulaţie. dacă un autovehicul răsturnat în calea rutieră în timpu! accidentului antrenează . până la câteva sute de metri. deoarece cuprinde: a. b. trebuie cercetat locul unde a fost ascunsă maşina. ci chiar obligatorie. reconstituiri sau audieri de persoane.1. De asemenea. De aceea. §2.J Secţiunea a ll-a . atât la cercetarea la faţa locului. acesta participă în numeroase cazuri. Constituirea echipei operative Complexitatea problemelor care trebuie rezolvate în cursul cercetărilor la faţa locului impune formarea unei echipe de specialişti din cele mai diferite domenii. De asemenea. noţiunea privind „faţa locului" are o sferă foarte largă. Atribuţii Dată fiind multitudinea împrejurărilor în care pot fi încălcate normele privind siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. la luarea măsurii arestării preventive. folosită în literatura de specialitate timp de mulţi ani 2. nu mai pot fi continuate şi trebuie să se dispună încetarea urmăririi penale. Cercetarea evenimentelor de trafic rutier (contravenţii sau infracţiuni) este de competenţa organelor de cercetare penală ale poliţiei. care circulă în acelaşi sens sau în sens contrar. preferăm denumirea de „eveniment rutier" sau pe aceea de „accident de trafic''. iar persoana făptuitorului şi cadavrul victimei nu au putut fi identificate până la împlinirea termenului de prescripţie. Subiectul III. nu mai corespunde realităţilor actuale. segmentul de drum public (şosea. La cea de-a doua întrebare. atelierul unde a fost dusă pentru reparaţii etc.3. dar care vor fi adaptate specificului accidentelor de trafic auto4. c. trebuie să participe la cercetări procurorul criminalist. In cazul accidentelor de trafic auto. prin care se constată săvârşirea faptei. Porţiunile de teren învecinate cu drumul public în care au ajuns autovehiculele după accident. a dreptului pe care îl arc procurorul de a participa la efectuarea oricărui act de urmărire penală şi a supravegherii exercitate de procuror asupra activităţii de cercetare penală desfăşurate de organele de poliţie. întrucât răspunderea penală este personală. (5) Determinaţi rolul cercetării locului accidentului de circulaţie la stabilirea împrejurărilor de fapt a acestuia 3. autovehiculul sau autovehiculele implicate în accident părăsesc partea carosabilă şi ajung în terenul învecinat. 3.2. Efectuarea cercetărilor Cercetarea la faţa locului se efectuează cu respectarea metodelor tactice aplicabile pentru orice faptă . (7) Decideţi asupra modalităţilor ştiinţifice de sstabilire a vitezei care se deplasa autovechicul în momentul critic al accidentului. nici noţiunea de „accident de circulaţie". în cazul în care conducătorul auto a părăsit locul accidentului şi a adus modificări autovehiculului pentru a nu fi identificat (schimbarea seriei motorului sau descompunerea maşinii pentru a se valorifica sub forma pieselor de schimb). prin care s-a făcut dovada prezenţei în funinginea de pe coşul de fum al locuinţei a particulelor de substanţe organice rezultate din arderea cadavrului şi antrenate de fum8. §2. şi anume: la ascultarea învinuitului sau inculpatului. în baza relaţiilor de colaborare existente între procuror şi poliţişti. Din echipă vor face parte ofiţeri de poliţie specializaţi în probleme de circulaţie pe drumurile publice.şi alte autovehicule. lucrările de urmărire penală. stradă. din cauza vitezei excesive şi a şocului puternic în timpul impactului cu alt autovehicul sau cu un obstacol (stâlp de telefon. la o distanţă de zeci de metri faţă de şosea. 101 . răspunsul nu poate fi decât negativ. specializate în acest domeniu. dacă sunt îndoieli cu privire la natura juridică a faptei (ucidere din culpă sau omor intenţionat). procurorul participă la efectuarea unor confruntări. medici legişti şi. 3. iar prezenţa procurorului este nu numai recomandabilă. Cu toate acestea. tehnicieni sau experţi criminalişti. se verifică atât versiunea accidentului de circulaţie. Competenţe. Porţiunea de teren în care s-au descoperit urmările accidentului. arbori de pe marginea şoselei etc).recunoaşterea a fost susţinută de expertize. ofiţeri specializaţi în mecanică auto. vor fi repartizate atribuţii pe fiecare membru al echipei şi vor fi asigurate mijloacele tehnice necesare cercetărilor la faţa locului.

identificarea acestora. condiţiile meteorologice şi alte detalii. B. şi efectuarea de fotografii judiciare operative. îmbrăcămintea. în cadrul expertizei tehnice auto sau a expertizei criminalistice (existenţa unor defecţiuni tehnice care explică modul de producere a accidentului. parbriz. caracteristicile care delimitează tipul maşinii. Se vor consemna distanţele dintre acestea şi reperele principale din teren (borna kilometrică. starea tehnică a motorului. în care fiecare specialist ]n echipă îşi îndeplineşte atribuţiile specifice. este recomandabil ca autovehiculul să fie examinat în atelier. De asemenea. Dacă urgenţa o impune şi mijloacele tehnice din dotare sunt corespunzătoare. cu particularităţile de uzură ori de altă natură imprimate în urmă. Vor fi descrise urmele de impact găsite pe caroserie. Cercetările efectuate în faza statică constau în fixarea cadrului general al locului infracţiunii. La faţa locului. dacă autovehiculul ori vehiculul hipo implicate în accident se mai găseşte la locul faptei. a peliculelor de vopsea şi a microurmelor. va examina îmbrăcămintea şi corpul victimei. cu menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal. a urmelor de mâini sau de picioare etc. la ce unitate spitalicească au fost transportate victimele care aveau nevoie de îngrijiri medicale. prin delimitarea acestuia cu ajutorul reperelor din teren sau a tăbliţelor numerotate. se descrie aspectul lor general. Medicul legist. Urmele create de roţile autovehiculelor pe părţile carosabile sau pe acostamente se fixează prin descrierea amănunţită în procesul-verbal. în această etapă a cercetărilor. însă este indicat ca acesta să fie transportat la morgă. Obiectele purtătoare de urme. pierdute sau abandonate la locul faptei etc. o atenţie deosebită trebuie acordată măsurării urmei de frânare. dacă au fost identificate cadavrele. Numai după întocmirea procesului-verbal de constatare a stării tehnice a autovehiculului se poate dispune plecarea sau transportarea acestuia (remorcarea) de la locul faptei9. Faza dinamică în această etapă se desfăşoară o activitate complexă. pentru a diferenţia defecţiunile tehnice preexistente de avariile produse în timpul impactului. Fixarea pe peliculă a cadrului general al locului cercetat se face cu aparatul foto. a sistemului de iluminare. separat. în funcţie de locul evenimentului rutier5. va examina atât . pentru a fi incluse în procesul-verbal. Ofiţerul specializat în probleme de mecanică auto va verifica starea tehnică a autovehiculelor găsite la locul faptei. stâlpii de susţinere a reţelei telefonice sau a reţelei electrice etc). De aceea. chiar în timpul desfăşurării cercetărilor la faţa locului sau imediat după terminarea acestora Constatările făcute vor fi consemnate. de la constatarea faptei şi până la sosirea echipei operative. dacă sunt transportabile. fiecare. La urmele dinamice. şi sc vor executa fotografii judiciare. De asemenea.d. portiere. şi la locul accidentului. medicul legist poate contribui la identificarea şi ridicarea urmelor biologice de natură umană. iar cele de adâncime şi prin mulare. Urmele sub formă de cioburi. vor fi ridicate pentru cercetări în laborator. pentru identificarea şi consemnarea urmelor de violenţă constatate. fire de păr. De această dată. De asemenea. în mod excepţional. aparatul de filmat sau camera video. se vor observa: starea generală a şoselei. se acordă o deosebită atenţie cercetării fragmentelor sau cioburilor de sticlă provenite de la far. drumul parcurs de autovehicul de la locul accidentului. cât şi surprinderii unor eventuale împrejurări negative6. ori în alte locuri mai greu de observat. Ofiţerul specializat în cercetarea şi valorificarea urmelor (tehnician sau expert criminalist) va examina autovehiculul angajat în accident. obiectele căzute din vehicul în timpul impactului. în prezenţa organelor de urmărire penală. a urmelor de suprafaţă sau de adâncime. cât şi cadavrul. starea tehnică a sistemului de frânare. viteza cu care a rulat în momentul producerii accidentului etc). pe suprafaţa carosabilă. obiectele şi resturile de piese se ridică şi se împachetează. în interiorul autovehiculului sau pe părţile proeminente ale acestuia (bară de protecţie. precum şi orice alte modificări survenite în câmpul infracţional. obiectele aparţinând victimelor sau făptuitorilor. se măsoară lungimea. îndeosebi urme de sânge. Oricare ar fi particularităţile cazului cercetat. trebuie cercetat în vederea identificării autovehiculului şi a conducătorului auto. Vor fi descrise vehiculele găsite la locul accidentului (căruţe cu cai. evaluarea pagubelor produse. aripi. A. găsite pe corpul sau pe îmbrăcămintea victimei. fotografiere. în legătură cu starea victimelor. cadavrul. gradul de înclinaţie. faruri. sunt descrise caracteristicile desenului antiderapant. la fiecare în parte. autovehicule). vor fi parcurse cele două faze cunoscute de tactica criminalistică: faza statică şi faza dinamică. se determină direcţia deplasării autovehiculului. Faza statică Echipa operativă sosită la faţa locului trebuie să culeagă cât mai multe informaţii. autopsia cadavrului se poate face. Căile folosite pentru fuga de Ia locul accidentului. pneuri etc). vor fi luate măsuri specifice de urmărire. dacă au fost ridicate de la faţa locului obiecte sau valori aparţinând victimelor şi de către cine. pentru a se descoperi urme ale impactului cu autovehiculul ce a dispărut de la locul faptei. pentru descoperirea şi fixarea urmelor utile identificării autovehiculului ce nu se mai găseşte la faţa locului. în cazul accidentelor cu fugă de la locul faptei. pentru a se putea aprecia viteza de circulaţie7. în scopul sustragerii de la urmărirea penală. de la organele de poliţie locale care au constatat evenimentul. resturi de ţesuturi etc. arborii din zona de protecţie. 102 . precum şi dacă autovehiculul poate circula sau trebuie tractat la un garaj pentru examinări ulterioare. De asemenea.

mecanismul de producere. pot avea valoare de constatări tehnicoştiinţifice sau expertize judiciare. 103 . unele boli psihice. precum şi microurmele12. încheiat de ofiţerul specializat în probleme de mecanică auto. ora când s-a produs decesul etc. organele de urmărire penală recurg la ajutorai unor specialişti care." Expertiza criminalistică are ca obiect cercetarea urmelor găsite la locul faptei: urmele de pneuri. se întocmesc actele de constatare specifice fiecăruia dintre specialiştii care au făcut parte din echipă. Pentru a se putea formula concluzii certe. se poate stabili cauza medicală a morţii. Expertiza tehnică este frecvent folosită la cercetarea accidentelor de circulaţie. De asemenea. Organele de urmărire penală vor întocmi două proccsc-vcibaie de constatare. La procesul-verbal de constatare vor fi ataşate schiţa şi planşa cu fotografii judiciare operative. călcare cu pneurile etc). proiectare. §2. Expertiza se efectuează de către persoane autorizate. cât şi la examinarea cadavrelor. în funcţie de gravitatea lor. cu respectarea cerinţelor tehnice şi tactice cunoscute. Efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor judiciare In cursul cercetării accidentelor de circulaţie. La examinarea persoanelor. La terminarea cercetărilor. are valoare de constatare medicolegală şi nu de expertiză. pentru stabilirea gravităţii leziunilor suferite şi a duratei îngrijirilor medicale necesare pentru vindecare. se va stabili durata îngrijirilor medicale necesare pentru vindecarea leziunilor suferite. pentru identificarea autovehiculul dispărut de la locul faptei etc. a examinării urmelor lăsate de pneuri la locul faptei. şi un proces-verbal separat. în special pentru stabilirea stării tehnice a sistemelor de frânare. în care se consemnează toate constatările făcute la faţa locului. mecanismul de producere a leziunilor constatate pe cadavru (târâre. este necesar să se ridice şi să se conserve aceste urme. privitor la urmele mijloacelor de transport (Capitolul al IX-lea). Medicul legist va întocmi acte de constatare distincte. peliculele de vopsea. cadre universitare din învăţământul politehnic etc. şi anume: un act de constatare n stăiii inimice a maşinii. se va revedea capitolul din prima parte a lucrării. să fie ambalate şi transportate cu grijă. cardio-vasculare sau de nutriţie (diabetul). de înaltă calificare. parbriz). iar întrebările puse expertului să aibă legătură cu domeniul în care este abilitat şi cu posibilităţile tehnice de care acesta dispune. care pot sta la originea accidentelor de circulaţie. portiere. legătura cauzală între accidentul de circulaţie şi deces. în cazul accidentelor de circulaţie. Expertizele judiciare se dispun şi se efectuează după terminarea cercetărilor la faţa locului şi privesc domenii dintre cele mai diferite. Este cazul constatării stării tehnice a autovehiculului angajat în accident. Constatările tchnnico-ştiinţifice se efectuează chiar în timpul cercetărilor la faţa locului 10. dacă victima rămâne cu infirmitate fizică sau psihică permanentă etc. examinarea persoanei vătămate.Pentru aspectul tehnic al cercetării urmelor. pentru evaluarea pagubelor suferite de autovehiculele implicate în accident sau pentru stabilirea vitezei cu care a circulat autovehiculul în momentul în care s-a produs impactul. La examinarea cadavrului. pentru examinarea persoanelor care prezintă leziuni corporale şi alte urme de violenţă şi pentru examinarea cadavrului şi efectuarea autopsiei. urmele de impact (cioburi din sticlă de la far.'3 Tot expertiza mcdico-lcgală va clarifica problemele privind determinarea alcoolemiei. Expertiza medico-legală poate răspunde la numeroase obiective stabilite de organele de urmărire penală atât la examinarea persoanelor. experţi din domeniul mecanicii auto. starea sănătăţii conducătorului auto şi a victimei. în funcţie de urgenţa cu care se cere a fi administrate probele şi specificul faptei.

microscopul). organul de urmărire şi anchetă. microurmele prezintă interes prin faptul că servesc la elucidarea multiplelor probleme referitoare la săvârşirea faptei. Din această categorie fac parte şi procedeele tactice de influenţă psihologică. impun metode de cercetare bazate pe mijloace tehnice speciale . de exemplu. pe piesele şi agregatele mijloacelor de transport sau de producţie. penseta. şi particulare sau speciale. datorită imperceptibilităţii lor de către organele umane senzoriale. 2. Microurmele infracţiunii 1. de exemplu. pregătirea şl efectuarea activităţilor de urmărire penală. compuse şi combinaţii tactice. pierderi sau distrugeri de urme. foliile adezive).1 (3) Definiţi noţiunea de procedeu tactic. schiţare şi macrofotografiere). Procedeele tactice simple presupun o singură operaţie. observarea comportării persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei ş. de recoltare (aspiratorul portabil. a căror aplicabilitate este pusă în legătură cu o singură activitate de urmărire penală .a. constatare şi recoltare directă a fibrelor de Îmbrăcăminte de pe obiectele ce constituie ambianţa locului faptei. constau în 104 . pot apărea pe îmbrăcămintea şi corpul victimei şi a agresorului. în special a celor optice (lupa. efectuează operaţiuni de căutare. 1.Test nr 15 Subiectul I. După acest criteriu. 1. este frecvent practicata. Deduci din pct. în fond. pe proeminenţele ascuţite ale obiectelor-obstacole depăşite de făptuitor.2 (5) Determinaţi criteriile la clasificare a procedeelor tactice criminalistice. pe uneltele utilizate. originea fibrelor in cauză.1 In criminalistică se consideră microurme particulele minuscule de materie. Conform primei.2 Subiectul II. în acest scop. precum şi a celor fragmente de îmbrăcăminte nu impun procedee specifice.2(5) Apreciaţi importanţa criminalistică a microurmeior infracţiunii. desprinse din diferite obiecte atestate în câmpul infracţional care. in teoria criminalistică s-au argumentat două modalităţi. Un alt criteriu de clasificare îl constituie sfera de aplicare a procedeelor tactice. Referitor la descoperirea. fixarea şi ridicarea microurmelor de Îmbrăcăminte. cu concursul specialistului criminalist. cele ce asigură contactul psihologic. denumite şi microurme de îmbrăcăminte.3. Aceasta modalitate. ca în cazul repetării acţiunilor experimentale în condiţii diverse (modificate) de reconstituire a împrejurărilor. prezentarea procesului-verbal al interogatoriului martorului de rea-credinţă în care învinuitul recunoaşte comiterea faptei. folosind mijloacele tehnice din trusele şi laboratoarele mobile criminalistice. Tactica criminalistica ~ ştiinţă despre organizarea. în fine. Metodele şi mijloacele tehnice moderne aplicate de criminalişti în condiţii de laborator asigură stabilirea apartenenţei la grup a îmbrăcămintei. este stipulată pe larg clasificarea procedeelor tactice după structura acestora. uneori ajungând până la determinarea persoanelor participante. în vederea obţinerii de rezultate optime cu eforturi neînsemnate şi cheltuieli minime de mijloace şi timp. Procedeele tactice compuse constau din mai multe operaţii şi acţiuni. uneori chiar şi provenienţa acestora de la Îmbrăcămintea făptuitorului sau a jertfei. care pot fi întrebuinţate la efectuarea mai multor activităţi procedurale. acestea fiind divizate în generale. cunoscute sub denumirea de ingeniozităţi de anchetă care. Descoperirea şi fixarea urmelor-formă. Fiind in esenţă resturi de materie.(7) Forrnulaţi sarcinile expertizei microurmeior infracţiunii. de radiaţii infraroşii şi ultraviolete).repetarea actelor experimentale în cadrul reconstituirii împrejurărilor în care s-a săvârşit infracţiunea.1(3) Definiţi nopunea de microurmă a infracţiunii. fapt ce se explică prin năzuinţa de a evita riscurile unei insuficiente descoperiri. prescrise a fi aplicate în condiţii diverse în care se desfăşoară activităţile de urmărire penală. l. Fibrele de ţesături. sub aspect procesual evident vulnerabilă. cum ar fi. 1. procedeele tactice se împart în trei categorii: simple. de fixare (descriere. Prin noţiunea de procedee tactice criminalistice se au în vedere anumite operaţii şi acţiuni elaborate de tactica criminalistică conform legislaţiei procesual-penale în vigoare. se recomandă aplicarea mijloacelor tehnice de detectare. 2. acţiune. de iluminare (surse de lumină dirijată. acestea realizându-se pe baza mijloacelor şi conform regulilor cunoscute privind fixarea şi ridicarea obiec-telorcorp delict.

se subliniază. De aceste date se va ţine cont şi la selectarea martorilor asistenţi. ci este o constelaţie specifică a trăsăturilor. în funcţie de vârsta şi cunoştinţele persoanei culpabile. particularităţile de natură să contribuie la definirea unei persoane sunt divizate în trei categorii: social-demografice. prezentarea spre recunoaştere. Prima categorie o constituie însuşirile ereditare. operative şi medico-legale efectuate. reprezentând forma cea mai înaltă de organizare şi funcţionare a materiei vii. Din categoria caracteristicilor social-demografice se studiază îndeosebi. în consecinţă. A doua categorie include aşa-numitele caracteristici ambiantale. subordonându-le pe celelalte"'. procedurale. Combinaţiile tactice reprezintă o îmbinare de procedee tactice determinate de scopul comun preconizat în cadrul unei anumite activităţi de urmărire penală1. Astfel. în literatura de specialitate. Datele privind personalitatea acestora. se vor alege procedeele tactice de ascultare. a caracteristicilor 105 . Combinaţiile respective se aplică frecvent la efectuarea reconstituirii. Pe lângă aceasta. presupun anumite relaţii între anchetator şi ceilalţi participanţi la proces. care justifică clasarea problemelor ce ţin de obţinerea şi utilizarea acestor date în sfera tacticii criminalistice. 2. pe de altă parte. aceasta repercutându-se în mod direct asupra comportării persoanei. au o deosebită importanţă pentru organizarea activităţilor de urmărire penală. că majoritatea ştiinţelor aspiră spre cunoaşterea personalităţii. Spre deosebire de combinaţiile tactice conţinutul cărora. experienţa. a specialiştilor. iar datele privind profesia acesteia. La operaţii tactice se apelează. Cercetarea infracţiunilor. atitudinile. între care una sau câteva dobândesc un caracter dominant. caracterizându-se prin gândire şi inteligenţă. la ascultarea învinuitului şi a martorilor de rea-credinţă. fie ei subiecţi sau părţi în proces. personalitatea se manifestă prin calităţile sale biologice. fie ele caracteristice şi relativ stabile.a. iar. psihologice şi somatice (biologice). Este cunoscut faptul că comportarea persoanelor cu deficienţe fizice se deosebeşte de comportarea celor cu constituţie fizică normală. aspiraţiile. inclusiv infracţională. în teoria şi practica criminalistică. de asemenea. fapt. native. profesia şi sfera lui de activitate. Deci cunoaşterea reală a unei persoane implicate în proces presupune specificarea caracteristicilor dominante. constă în îmbinarea a două sau mai multor procedee tactice la efectuarea unei anumite activităţi de urmărire penală. în baza cunoaşterii acestor caracteristici organul de urmărire penală poate stabili procedeele tactice adecvate de cercetare. Cunoaşterea persoanelor participante Ia procescondiţie indispensabilă pentru aplicarea măsurilor tactice criminalistice Fiinţa umană. Datorită contactului permanent al persoanei cu mediul social şi fizic în continuă transformare. după cum s-a menţionat. cum ar fi temperamentul şi înzestrarea aptitudinală a acestuia. pe de altă parte. cunoştinţele. percheziţiei şi a altor activităţi procedurale. în fine. ancheta penală. determină modul de viaţă al persoanei. determinate de factura biologică a subiectului. martorii asistenţi şi specialiştii. experţilor şi a altor participanţi la proces. studiile. respectiv. ideile. reconstituire) a unor martori asistenţi cu posibilităţi perceptive limitate şi. Cunoaşterea lor necesită punerea în evidenţă şi studierea capacităţilor perceptive. având ca obiectiv principal "crearea condiţiilor necesare pentru existenţa ei"1. însuşirile acesteia pe parcursul vieţii uneori se modifică esenţial. Sub acest ultim aspect. la care se atribuie. Un exemplu semnificativ de operaţie tactică îl constituie comunitatea de activităţi organizatorice. delimitarea acestora în funcţie de starea procesuală a persoanei în cauză. după cum este cunoscut. pe de o parte. persoanele implicate în proces pot fi grupate în trei categorii. vârsta şi starea familială ale individului. operaţiile tactice reprezintă elemente metodice de investigare penală bazate pe comasarea şi realizarea în mod coordonat a unei suite de activităţi procedurale şi extraprocesuale în vederea soluţionării anumitor sarcini nodale ale cercetării infracţiunilor. la etapa iniţială de cercetare a omuciderilor în scopul determinării identităţii cadavrului.3 (7) Argumentaţi necesitatea aplicării în activitatea de cercetare penală a procedeelor luetice buzate pe elaborările psihologiei. pe bună dreptate. de regulă. în cadrul prezentării spre recunoaştere. şi în cazul urmăririi şi reţinerii autorilor infracţiunilor săvârşite clandestin. deoarece ar fi o adevărată confuzie participarea la efectuarea actelor de urmărire penală (cercetarea Ia faţa locului. starea organelor de simţ. deprinderile. stabilirea măsurilor tactice adecvate. vor sta la baza procedeelor tactice de pregătire şi efectuare a percheziţiei. întotdeauna a constituit obiectul precupărilor specialiştilor din diverse domenii de activitate. la căutarea obiectelor furate ş. Starea de disfuncţie a organelor de simţ influenţează negativ capacităţile psihologice. întreaga înzestrare fizică. Cunoaşterea acestor caracteristici asigură prognozarea eventualei comportări a persoanelor participante la proces şi. Prima cuprinde persoanele participante la efectuarea activităţilor de urmărire penală. De această categorie aparţin şi experţii. însuşirile psihologice multiple ale individului au fost divizate în două categorii.manevrarea judicioasă a informaţiei. Ele nu trebuie confundate cu operaţiile tactice. îndemnările. pe de o parte. "personalitatea nu este numai suma trăsăturilor. astfel ca persoanele cointeresate să nu poată sinonim aprecia materialul probatoriu de care dispune anchetatorul şi să acţioneze în defavoarea propriei comportări. care.

a fişelor medicale. Din a doua categorie fac parte martorii despre care trebuie să existe informaţii mai detaliate. precum s-a menţionat. folosinduse de acte false sau furate. Categoria a treia de persoane participante la proces.1 (3) Definiţi noţiunea de evidenţă dactiloscopică. constituie o componentă de bază a sistemului de evidenţă centralizată a infractorilor. la rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă justiţia. actelor de evidenţă locală a populaţiei şi de angajare în câmpul muncii. interesele şi alte caracteristici ale persoanei pot oferi martorii oculari. Date importante privind personalitatea învinuitului se pot obţine din fişele de evidenţă criminalistică. inclusiv a celor ce caracterizează personalitatea învinuitului şi a persoanelor care au avut de suportat consecinţele infracţiunii. la realizarea interogatoriului. Evidenţa dactiloscopică. bunăoară a raportului de expertiză. a deprinderilor şi a altor caracteristici de natură să contribuie la realizarea în mod eficient a interogatoriului.a. victimei şi a părtaşilor la săvârşirea actului penal. ale altor persoane implicate în proces. a corespondenţei şi a altor înscrisuri personale. în consecinţă. Înregistrarea dactiloscopică.).de competenţă. cunoaşterea caracteristicilor de bază ale învinuitului. Cunoaşterea persoanelor ce prezintă interes pentru anchetă.a. o constituie infractorii şi victimele infracţiunii. Obţinerea de mărturii conforme realităţii presupune crearea unui fond tactic adecvat personalităţii martorului şi deci cunoaşterea trăsăturilor de caracter. aceasta fiind o cerinţă prevăzută în legea procesual-penală în vigoare (art. a fost implicat. la direcţionarea activităţii de cercetare. a modului de gândire şi. a reacţiei şi expresiei emoţionale. Atunci când împrejurările cauzei reclamă determinarea unor capacităţi psihofiziologice ale persoanei (starea defectă a organului de simţ. confruntării. altor activităţi de urmărire penală. a aspectului fizic şi stării organelor de simţ. impune efectuarea unor activităţi procesuale şi extraprocesuale în vederea stabilirii stării sociale şi a antecedentelor penale. se poate realiza şi în baza examinării documentelor. Versiunile de urmărire penală se elaborează în baza datelor probante concrete. în primul rând. a nivelului intelectual. prezentării spre recunoaştere. de care organul de anchetă dispune la o fază anumită de cercetare. a studiilor şi profesiei. 1. a studiilor şi practicii de activitate în domeniul respectiv. a aptitudinilor. limbajului preferat ş. reacţia. 16 şi 165 CPP) cu privire la participarea la proces a specialistului şi expertului. profesia. victimei. organul judiciar va solicita efectuarea unor cercetări de laborator. aprecierea depoziţiilor în lipsa unor cunoştinţe concrete referitoare la personalitatea martorului. a tipului de caracter şi de temperament. La cunoaşterea personalităţii învinuitului. victimei. jurnalele de memorie ş. a capacităţilor perceptive şi memoriale ale celui ce urmează să prezinte mărturii. temperamentale. de a căror cunoaştere organul de cercetare este preocupat de fiecare dată. în al doilea rând. datele privind personalitatea învinuitului şi a victimei contribuie la înaintarea versiunilor posibile şi. face posibilă o previziune reală a eventualei comportări a acestora. a persoanelor suspecte sau a celor cărora li s-au înaintat învinuiri. Evaluarea acestuia are ca punct de plecare stabilirea indicilor de competenţă a expertului. Un alt mijloc important de cunoaştere a persoanelor participante la proces rezidă în ascultarea martorilor. organul de urmărire va folosi posibilităţile multiple oferite de legislaţia procesual-penală în vigoare. Este de neconceput. martorului sau a altei persoane implicate în proces. în special. Importanţa cunoaşterii persoanelor participante la proces se manifestă pe multiple planuri. cunoştinţelor şi modului de gândire. Test nr. dintre care: — stabilirea autorului unei infracţiuni prin compararea urmelor de mâini de la faţa locului cu amprentele acestuia din cartotecă. în fine. Cunoaşterea victimei. vecinii. cărora organul de cercetare se va adecva pentru a reuşi să-şi atingă scopurile urmărite în cadrul percheziţiei. spre exemplu. din dosarele cauzelor în care acesta. ceea ce este nu mai puţin important. prezentării spre recunoaştere. cunoaşterea trăsăturilor de personalitate ale celor implicaţi în proces influenţează nemijlocit procesul de valorificare a probelor. la alte activităţi de urmărire penală. Contactul direct cu ele dă organului de cercetare un prilej favorabil de studiere a celor mai diverse trăsături de personalitate. colaboratorii de serviciu. la capacităţile lui fiziopsihologice. percheziţiei.a. — stabilirea identităţii persoanei care nu prezintă acte de identitate ori care îşi camuflează identitatea. 106 . emoţionale. cum ar fi carnetele de note. într-un mod sau altul. care este menită să contribuie. O primă şi eficientă modalitate este observarea directă a organului de cercetare asupra persoanelor participante la efectuarea interogării. fizice şi morale sau a altor probe testimoniale. Date importante privind trăsăturile de caracter şi de temperament. 16 Subiectul I. in ipoteza în care el a mai săvârşit infracţiuni şi a fost supus înregistrării dactiloscopice. mai cu seamă. maturitatea gândirii ş.

fişa dactiloscopică conţine datele nominale ale celui înregistrat. ceea ce presupune imposibilitatea înlăturării. Distrugerea desenelor papilare poate fi obţinută numai prin transplantare sau prin alt mod de afectare a pielii. Prin studii aprofundate s-a confirmat că desenelor papilare le sunt caracteristice la nivel metodologic trei proprietăţi în vederea identificării autorului urmelor. Aplicarea urmelor de mâini în justiţia penală este înlesnită de mai mulţi factori. Dacă orice caracteristică corporal-umană este supusă diferitelor schimbări condiţionate de dezvoltarea şi îmbătrânirea organismului. în acest sens. Practic nu există infracţiuni în cercetarea cărora urmele de mâini ar putea fi ignorate. ceea ce adeseori poate să sporească esenţial activitatea de urmărire a făptuitorului. folosirea urmelor de mâini în procesul penal este benefic influenţată de capacitatea acestora de a contribui la identificarea directă şi cu certitudine a persoanelor care le-au lăsat. Prima este proprietatea lor de a fi unice. desenele papilare.2(5) Specificaţi premisele ştiinţifice ale evidenţei dactiloscopice. excluzându-se posibilitatea existenţei a două desene papilare identice. 107 . în fine. jucând un rol primordial în ce priveşte identificarea autorului faptei. Primul este marea frecvenţă a urmelor de mâini la locul săvârşirii faptelor penale. ele formându-se în toate cazurile în care făptuitorul acţionează manual şi. de jafuri. La etapa actuală. Al doilea factor favorizant în vederea utilizării urmelor de mâini în justiţia penală este existenţa sistemelor de înregistrare penală. dacă.— identificarea cadavrelor necunoscute. nu mai puţin importantă din punctul de vedere al materiei puse în discuţie. Datorită structurii sistematizate. este fixitatea lor. sub raport de dimensiune. Unicitatea desenelor papilare se datoreşte marii varietăţi de caracteristici structurale care. 1. acestea vor restaura crestele şi desenele papilare în structura lor iniţială. sub aspect structural. fireşte. Fără a atinge problema în detaliu. Pe recto. formă şi poziţie. care constă în fixarea desenelor papilare a celor 10 degete ale mâinilor pe fişe speciale şi crearea pe baza concentrării lor a fişierelor dactiloscopice. Formându-se deja pe parcursul vieţii intrauterine. desenele papilare ca formă şi structură sunt fixe. de năvăliri tâlhăreşti şi de alte crime grave valoarea urmelor de mâini este excepţională. stabilirea participanţilor la săvârşirea actului penal. urmele de mâini sunt dintre cele mai frecvent folosite în justiţia penală. A doua proprietate a desenelor papilare. Posibilitatea identificării se datorează faptului că urmele de mâini reproduc elementele caracteristice ale desenelor papilare de pe suprafaţa părţilor de contact a mâinilor. Din considerentele date în literatura de specialitate proprietatea menţionată a desenelor papilare adeseori se tratează drept capacitate a lor de a se restabili. practic nu pot coincide în două desene . precum şi a altor împrejurări ale infracţiunii săvârşite. Prin compararea acestora se poate stabili autorul a două sau mai multor infracţiuni. însoţită de vătămarea papilelor. în caz contrar. modificării sau distrugerii lor în condiţii fireşti. rămân intacte şi dispar doar după deces. A treia proprietate esenţială a desenelor papilare este inalterabilitatea acestora. în acest context se încadrează de asemenea şi evidenţa urmelor de mâini ridicate de la locul infracţiunilor nedescoperite. practica demonstrează date semnificative: în descoperirea a 40-50 % de cauze de furt. dacă acesta nu întreprinde măsuri pentru a nu lăsa urme. prevăzută cu rubrici pentru fiecare deget. care în ansamblu asigură indubitabil deosebirea unui individ de altul. acestea permit compararea urmelor ridicate de la locul faptei concrete cu cele ale persoanelor înregistrate. menţionăm că una din modalităţile de înregistrare a persoanelor condamnate penal este cea dactiloscopică. înregistrarea dactiloscopică se face prin fixarea desenelor papilare de pe falangele celor 10 degete în fişa dactiloscopică. cel decedat a fost anterior Înregistrat ca fiind autorul unei infracţiuni. adică proprietatea de a nu se schimba pe tot parcursul vieţii omului . fireşte.

aparţinând desenelor cu poziţia medie a deltelor (fig. desenul se notează cu cifra «3». In situaţia când braţul inferior al deltei din stânga se desfăşoară de asupra braţului inferior al deltei din dreapta şi între ele se află două sau mai multe linii papilare desenul aparţine la prima categorie. de la 10 până la 13 — cu cifra «4». ale căror laţuri sunt îndreptate cu braţele spre osul mic (ulnar) al antebraţului. desenul se clasează la categoria celor cu poziţia exterioară a deltelor. 1/3. Partea suplimentară a formulei se înscrie in partea de sus a fişei. După poziţia deltelor sunt frecvent atestate trei categorii de desene papilare în cerc: cu amplasarea interioară. acestea se înscriu cu cifrele «3». 55). simbolurile degetelor pare se notează la numărător. mijlociu şi mic de la mâna stângă. desenele în arc. La întocmirea formulei se iau în calcul. Desenele papilare in cerc se înscriu cu: cifra «16». dar între ele nu se află două linii papilare. In fişierele de evidenţă centralizată a Ministerului de Interne din Moldova se aplică forma derivată a sistemului Henry-Galton.. exterioară şi medie a deltelor. mare. în laţ şi în cerc. E de relevat că spre deosebire de partea principală a formulei. cu «4» in a treia. Fiecare pereche are în componenţa sa amprentele unui deget par şi a unui impar. Astfel. «8» şi «9» (în funcţie de interpoziţia braţelor inferioare ale celor două delte) din stânga şi din dreapta reliefului papilar. la numărătorul fracţiei părţii secundare se fixează indicii desenelor papilare ale degetelor mâinii drepte. 3/2. 2/2. 2/1. creând incomodităţi în activitatea respectivă. adică la cele cu deltele amplasate interior şi se va nota in formulă cu cifra «7» (fig. ale celor impare — la numitor. se vor nota cu cifra «8». numărul liniilor create de crestele zonei centrale a desenelor în laţ ulnare şi interpoziţia deltelor în desenele în cerc. respectiv. în formulă notându-se cu cifra «9» (fig. Desenele în arc şi cele în laţ se notează cu cifra «0». 3/3.. care se notează cu diferite cifre. în cazul dat la întocmirea părţii principale a formulei se iau în considerare toate trei tipuri de desene papilare. de asemenea. «4».3(7) Estimaţi valoarea cifrică a desenelor papilare în dependenţă de tipul acestora la calcularea părţii principale a formulei dactiloscopice. «5» şi «6» în funcţie de numărul liniilor papilare întretăiate de dreapta ce uneşte punctul deltic cu centrul desenului. constă din două părţi componente — principală şi secundară — ambele prezentându-se sub formă de fracţii. după sistemul aplicat în Moldova.. iar la numitor cei ai mâinii stângi. ale căror laţuri sunt îndreptate cu braţele spre osul mare (radial) al antebraţului mâinii respective şi ulnare. Desenele în laţ radiale se înscriu cu cifra «2». Referitor la desenele în laţ ulnare. se notează cu cifra «1». Desenele papilare în cerc se notează cu cifrele «7». cu «8» în a doua. Dacă braţul inferior al deltei din stânga reliefului papilar se desfăşoară sub braţul inferior al deltei din dreapta cel puţin cu două linii papilare. formula va fi (16 + 8 + 4 + 2+1)/(16 + 8 + 4 + 2+1)= (31 + 1)/( 31 + 1) = 32/32 Dacă insă fişa nu conţine nici un desen papilar în cerc formula va fi 1/1 Aşadar. de la 14 până la 16 — cu cifra «5» şi de la 17 în sus — cu cifra «6». pînă la 32/32 obţînînduse 1024 variante de formule şi. arătător şi inelar de la mâna stângă. cu «2» în a patra şi cu «1» în a cincea pereche. în primul rând. Pentru întocmirea părţii principale a formulei. 57). mijlociu şi mic de la mâna dreaptă. In continuare cifrele la numărător şi la numitor se sumează.1. adăugându-se o unitate la rezultatele obţinute în ambele componente ale fracţiei. dacă se află în prima pereche. Astfel. Notările se fac pentru fiecare deget în ordinea firească a plasării lor şi fără a se proceda la sumare sau adăugare de cifre. după cea principală. 56). Astfel. la rândul lor. în formulă. 108 . In fine desenele papilare în cerc. întocmirea acesteia se face în conformitate cu unele reguli speciale. a doua — ale degetelor mijlociu şi inelar de la aceeaşi mână. a patra — ale celui arătător şi mijlociu de la stânga şi a cincea — ale degetului inelar şi celui mic de la stânga. având la bază clasificarea desenelor papilare în trei tipuri: in arc. dacă în fişa dactiloscopică desenele papilare ale celor 10 degete sunt în formă de cerc. în total pot fi realizate formule de la 1//1. la numărător vor fi marcate simbolurile desenelor papilare ale degetelor arătător şi inelar de la mâna dreaptă. adică de numărul liniilor create de crestele papilare cuprinse în spaţiul dintre delta şi centrul desenului (fig. în radiale. Pentru a redresa situaţia se procedează la subclasificarea fişelor după partea secundară a formulei.. Dacă cu această dreaptă se vor intersecta până la 9 linii papilare. Formula. 3/1. dar la numitor — cele ale degetelor mare. 58). 1/2. tot atâtea grupe de fişe. a treia — ale celui mic de la dreapta şi cel mare de la stânga. desenele papilare de pe fişa dactiloscopică se subdivizează în 5 grupe-perechi. Grupele create în baza părţii principale a formulei adesea diferă considerabil după numărul de fişe. după cum se va vedea mai jos. în care braţele inferioare ale celor două delte laterale se contopesc sau se amplasează în una din poziţiile enunţate. indiferent de forma şi structura lor. 2/3. Prima grupă cuprinde desenele papilare ale degetelor mare şi arătător de la mâna dreaptă. Cele de tip laţ se subdivizează.

în vederea stabilirii dacă acestea sunt aceleaşi cu cele percepute anterior în împrejurări. 109 . de recunoaştere propriuzisă. la alegerea obiectelor preconizate a fi prezentate în grup. Dacă. pentru obiectele materiale . destinaţia. conform legii (art. 55. a persoanelor şi obiectelor aflate într-un anumit raport de legătură cu infracţiunea săvârşită. de stabilire a apartenenţei bunurilor sustrase în mod ilicit. în cele trei părţi constitutive (introductivă. a armelor şi uneltelor folosite la comiterea infracţiunii şi a altor obiecte ce se referă la latura obiectivă a acesteia. de detalizare şi de fixare. c) alegerea persoanelor şi obiectelor pentru a fi prezentate împreună cu cele care trebuie recunoscute. CPP). modelul. care.specia. mărimea. de aceste caracteristici se va ţine cont. pentru animale . dimensiunile. când cel ce recunoaşte este chemat să se refere la elementele caracteristice de care s-a folosit. legate de activitatea ilicită a făptuitorului sau a altor persoane implicate. organul de cercetare solicitându-le celor prezentaţi să facă aceasta. sexul. îmbrăcămintea. concis şi să nu sugereze răspunsul. Totodată. La etapa de fixare se întocmeşte procesul-verbal de prezentare iprc recunoaştere. Astfel. 2. prezentarea spre recunoaştere constituie una din cele mai eficiente modalităţi de identificare a cadavrelor necunoscute. trebuie să cuprindă date privind: data. a lucrurilor. prenumele. vârsta. rasa. vârsta. bănuitului sau învinuitului. Generale ale persoanei sau obiectului ce urmează a fi recunoscut. 1.denumirea. Pregătirea în vederea prezentării spre recunoaştere Pregătirea respectivă presupune realizarea anumitor activităţi. Tactica efectuării prezentării spre recunoaştere 2. Desfăşurarea prezentării spre recunoaştere şi materializarea rezultatelor obţinute Prezentarea spre recunoaştere se desfăşoară în patru etape: preliminară sau introductivă. 2. Specificate în cadrul ascultării prealabile de persoana chemată să recunoască. Invitaţia spre recunoaştere trebuie formulată clar. A doua etapă . modelul obiectului ce urmează a fi identificat. numele. această cerinţă va fi satisfăcută. Ca formă de identificare criminalistică. constituţia fizică. 2. locul de muncă şi domiciliul martorilor asistenţi. în cazul prezentării pentru recunoaştere a obiectelor materiale.rasa. dintre care menţionăm: a) ascultarea prealabilă a persoanei ce urmează sa recunoască.1 (3) Descrieţi noţiunea şi sarcinile prezentării spre recunoaştere. prezentarea spre recunoaştere constă în înfăţişarea martorului. forma.de recunoaştere propriu-zisă . Pentru persoane .2 (5) Argumentaţi elementele tacticii de pregătire a prezentării spre recunoaştere. pentru a stabili dacă printre acestea se află persoana sau obiectul despre care a făcut declaraţii. în primul rând. dacă ea cere ca persoanele prezentate în grup să-şi schimbe poziţia. culoarea. în esenţă. motivele care au impus prezentarea spre recunoaştere. Etapa detalizării. b) asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a recunoaşterii. forma. numele.Subiectul II. locul şi împrejurările în care s-a efectuat prezentarea spic recunoaştere. ale obiectelor şi persoanelor ce constituie grupul de prezentat: datele personale şi calitatea procesuală (martor. ele vor fi ridicate şi studiate sub toate aspectele lor caracteristice. constituie sursă de probă şi ca toate procesele-verbale încheiate cu prilejul efectuării actelor de urmărire penală. persoanei chemate să recunoască i se vor crea condiţiile cerute pentru examinarea grupului de persoane sau obiecte prezentate. Acţiunile organului de cercetare în acest scop se vor baza pe analiza a două categorii de caracteristici: 1. semnalmentele individuale.începe cu invitarea persoanei chemate să recunoască la un studiu al persoanelor sau obiectelor înfăţişate. descriptivă şi concludentă). La etapa introductivă se realizează un şir de operaţii de natură să contribuie la crearea unui cadru procesual-tactic favorabil desfăşurării cu succes a acestei activităţi. direct sau indirect. victimă) a celui chemat să recunoască. spre exemplu. ea a precizat culoarea. calitatea şi instituţiile din care fac parte organul de cercetare şi alte persoane participante. culoarea. victimei. caracteristicile persoanei sau obiectului prezentat spre recunoaştere.

se mai întâlnesc cazuri de ignoranţă. în cazul recunoaşterii persoanei după înfăţişare se realizează analiza comparativă a semnalmenteor persoanei prezentate cu cele ale persoanei cu care martorul. mai rar persoanele victime ale infracţiunii. obiecte de îmbrăcăminte deosebite. infractorii. ele repercutându-se în mod direct asupra desfăşurării de mai departe a cercetărilor. Apoi se va trece la pregătirea acestei activităţi care. în practică. formarea grupului în care se va prezenta persoana ce urmează a fi identificată. cum ar fi uniforma etc.) se vor folosi la realizarea prezentării spre recunoaştere. se efectuează. ale nasului şi zonei bucale. după cum s-a spus. aceştia constituind. bijuterii) sau folosite ocazional (ochelari. purtate permanent (ceas. § 3. dar o poate recunoaşte după semnalmentele percepute în urma contactului avut cu ocazia comiterii faptei penale. cuprinde. aspectul feţei. în acest sens se vor respecta cu stricteţe două reguli: 1. constituţia fizică. specifice după factură. victimă sau de alte persoane chemate să recunoască. semne şi variaţii morfologice. şi alte obiecte avute asupra ei. declaraţiile celor chemaţi să recunoască persoane. adică în momentul în care a fost percepută de persoanele chemate să recunoască. alte forme condiţionate de diverse deprinderi individuale. dimensiunile elementelor constitutive ale acesteia. mai ales cele aflate sub arest. ce reprezintă elemente caracteristice de natură să fie percepute cu siguranţă şi. particularităţile dinamice. elementele de deghizare (mustăţi. cum ar fi ţinuta corpului. în practică s-a constatat că recunoaşterea persoanelor după înfăţişare este rezonabilă în următoarele trei situaţii: . se prezintă spre 110 . La ieşirea din bloc făptuitorul s-a întîlnit cu un vecin de-al victimei cu care au coborî! împreună în stradă. formele anatomice ale capului.când cel chemat să recunoască declară că nu cunoaşte persoana ce urmează a fi identificată. felul şi culoarea materialului din care sunt confecţionate. defecte. S-a accentuat asupra acestei reguli din motivul că. pe primul plan se află trăsăturile anatomice (statice). privirea. în situaţia în care autorul faptei. să contribuie esenţial la recunoaştere. cât şi vestimentaţia. ticurile şi gesticulaţia specifice. Recunoaşterea după înfăţişare şi după mers se realizează în baza percepţiei vizuale. Persoana care urmează a fi identificată va fi prezentată spre recunoaştere având aspectul exterior identic cu cel din momentul comiterii faptei. însemnătatea identificării prin recunoaştere a învinuitului şi a altor persoane implicate. iar. voce şi vorbire. în cazul unor eventuale modificări ale figurii (apariţia bărbii sau a mustăţilor.când persoana chemată să recunoască susţine că cunoaşte persoana care va fi prezentată. obiectul activităţii în cauză.2.a. reclamă efectuarea acestei activităţi cu mare atenţie şi cu respectarea strictă a tuturor regulilor juridice şi tactice prevăzute asupra sa. după înfăţişare. dobândite ereditar. . de a aprinde sau stinge ţigara). Prin urmare.în anumite situaţii pot prezenta importanţă şi semnalmentele funcţionale. Particularităţi privind prezentarea spre recunoaştere după semnalmente Recunoaşterea făptuitorului sau a victimei. în urma unor maladii. a contactat în timpul săvârşirii faptei penale sau în alte împrejurări similare. Dacă semnalmentele persoanei ce se prezintă coincid. făptuitorul cu o cagulă pe faţă a sustras bunuri materiale în valoare de 50000 lei. persoana chemată să recunoască poate afirma că aceasta este persoana cu care a contactat. iar după voce şi vorbire . cum ar fi. constatările făcute cu prilejul efectuării cu succes a acestei activităţi au o deosebită importanţă. obiectul recunoaşterii după înfăţişare îl constituie.a celei auditive mai puţin perfecte. Victima a memorizat vocea şi unele rostite de făptuitor. în momentul comiterii acesteia. în consecinţă. ceea ce explică aplicarea ei mai puţin frecventă. şi-a deghizat exteriorul. Un rol important în recunoaşterea unei persoane după înfăţişare îl pot avea obiectele de îmbrăcăminte. ochelari. Aşa cum s-a menţionat. Printre semnalmentele pe care se sprijină. barbă. poziţia capului. dar o nominalizează eronat. excepţie făcând martorii. pe de o parte. . haina. culoarea tenului (uneori şi a ochilor).3 (7) Decideţi asupra felurilor de prezentare spre recunoaştere !a care va recurge organul de urmărire penală în următoarea situaţie: „în timpul unui atac tîlhăresc. Formarea grupului include pregătirea exteriorului a celui ce urmează a fi recunoscut şi selectarea persoanelor împreună cu care acesta va fi înfăţişat. modul tipic de a exercita anumite acţiuni (de a se prezenta.când persoana ce urmează să fie identificată neagă comiterea infracţiunii susţinând că ea nu poate fi recunoscută.) vor fi luate măsuri în vederea stabilirii situaţiei iniţiale. de a-şi aranja părul. în majoritatea cazurilor. culoarea şi natura părului. Prezentarea spre recunoaştere a persoanelor 1. în special. de obicei. asigurarea unui cadru propice desfăşurării eficiente a recunoaşterii. uneori chiar şi asupra deciziilor luate în cauză. Ea trebuie să aibă înfăţişarea respectivă atât în ce priveşte figura. tăierea sau dimpotrivă. sau altă persoană chemată să recunoască. pe de altă parte. baston). creşterea excesivă a părului ş. Pentru început organul judiciar va determina oportunitatea ei. în majoritatea cazurilor. Recunoaşterea este sigură în cazul în care caracteristicile anatomice se manifestă evident sau au anumite infirmităţi. model. mers. intervenţii medicale etc. Se vor căuta şi utiliza obiectele de îmbrăcăminte purtate sau avute asupra sa de cel ce urmează a fi identificat în momentul perceperii sale de către martor. dar mai ales consecinţele grave pe care le poate aduce o falsă recunoaştere. cănd persoanele.

să facem următoarea remarcă: grupul de persoane prezentate nu trebuie alcătuit din indivizi a căror înfăţişare este întru totul asemănătoare. Prin asemănarea persoanelor ce alcătuiesc grupul de prezentare cu persoana care urmează a fi recunoscută se are în vedere. pe lângă menţinerea ordinei să fie însărcinaţi cu observarea reacţiilor manifestate de factorii activi ai activităţii respective . pe de o parte. celui chemat să recunoască. . c) în cele ce urmează. percepţia iniţială a avut loc la lumină naturală. b) să nu fie cunoscute persoanei chemate să facă recunoaşterea şi c) să aibă semnalmente similare. Apoi. martorii asistenţi şi. persoanele participante la realizarea recunoaşterii (lucrătorii operativi şi de pază. în cazul în care vor ascunde adevărul. pot avea motivaţii diverse. anumite măsuri în vederea menţinerii liniştei şi a atmosferei de seriozitate. la cerinţa celui chemat să recunoască. Subliniind importanţa selectării după criteriul de asemănare a persoanelor ţinem. cărora li se aduce la cunoştinţă esenţa şi scopul actului de procedură ce urmează să se desfăşoare. pot fi traşi la răspundere penală pentru infracţiune de mărturie mincinoasă. scurtă. Crearea condiţiilor bunei desfăşurări a prezentării persoanelor spre recunoaştere după înfăţişare cuprinde: . deşi nu este contraindicat să se folosească.luarea măsurilor de menţinere a ordinii şi a atmosferei de calm pe întregul parcurs al prezentării spre recunoaştere. 2. spre exemplu. reprezintă procedee tactice. în criminalistică s-a consolidat următoarea ordine tactică de prezentare spre recunoaştere după înfăţişare a persoanelor: a) la locul efectuării prezentării spre recunoaştere se aduc : persoana ce urmează a fi recunoscută. ca urmare. trebuie să corespundă următoarelor condiţii: a) să fie neutre. persoanei ce recunoaşte i se va cere să precizeze elementele caracteristice de care s-a condus la recunoaştere şi să specifice împrejurările în care a contactat anterior cu persoana recunoscută. culoarea materialului din care acestea sunt confecţionate. persoanei chemate să recunoască. martorilor asistenţi şi. b) la locul efectuării recunoaşterii se invită persoana chemată să recunoască. Grupul prezentat şi momentul în care cel chemat să recunoască arată cu mâna persoana recunoscută se vor fixa pe fotografie sau pe bandă videomagnetică. Din acest moment nimeni din cei prezenţi nu trebuie să abandoneze locul prezentării spre recunoaştere. Respectarea acestei cerinţe. măsuri care ar evita orice brutalitate. încăperea trebuie să asigure amplasarea tuturor participanţilor în ordinea şi potrivit sarcinilor ce revin fiecărui în parte. femeiele prost pieptănate. După aceasta persoana ce urmează să fie prezentată spre recunoaştere este invitată să ocupe locul pe care îl doreşte între persoanele din grup. iar dacă au ceva de spus. în special. Recunoaşterea persoanelor.recunoaştere cu un exterior neîngrijit (bărbaţii nebărbieriţi. organul judiciar va organiza desfăşurarea recunoaşterii în aceleaşi condiţii. pe de altă parte. de către martori sau victimă este întotdeauna însoţită de tensiuni psihologice intense. Persoanele care vor constitui grupul în care se preconizează introducerea persoanei ce urmează a fi recunoscută. şi o sursă de lumină artificială.a. i se aminteşte obligaţia de a declara adevărul. într-o manieră corectă. adică să nu fie cointeresate în cauză. . în baza prevederilor legale (art. pentru relevarea în condiţii mai favorabile a semnalmentelor celor prezentaţi spre recunoaştere. căciulă etc). după dorinţa sa. ceea ce impune organului însărcinat cu realizarea acestei activităţi. costum. constituţie. Este indicat ca prezentarea spre recunoaştere să se desfăşoare cu participarea unui sau a mai multor colaboratori operativi. a autorilor faptelor penale. să nu comunice între ele. eventualele acte de intimidare. beretă. insulta. Declaraţiile acesteia se vor consemna în mod detaliat în procesul-verbal şi pe banda videomagnetică. tendinţa de a obţine soluţionarea cauzei într-un anumit mod. aceasta trebuie să coincidă după natura obiectelor de îmbrăcăminte (palton. acesteia. d) persoana recunoscută va fi solicitată să se nominalizeze. după ce va fi întrebată dacă vrea să prezinte declaraţii cu privire la recunoaşterea sa. în cazul unui răspuns afirmativ. Ea va fi fotografiată aplicăndu-se metoda fotografiei signalitice sau de 111 . pălărie. identitatea de sex şi rasă. pentru a evita eventualele erori. tenul pelii şi culoarea părului. elementele auxiliare ş. avocatul. totodată.cel ce recunoaşte şi cel recunoscut. a căror aplicare înlătură orice suspiciune cu privire la obiectivitatea efectuării actului de procedură în cauză.asigurarea condiţiilor de lumină asemănătoare celor în care s-a realizat percepţia iniţială. mai frecvente fiind două: anumite relaţii (pozitive sau negative) cu părţile sau cu alte persoane implicate în proces şi legătura directă sau indirectă cu fapta şi consecinţele acesteia. acestuia i se va solicita să indice persoana identificată. se atrage atenţia persoanelor participante să păstreze liniştea. Dacă. După verificarea identităţii. fireşte. după cum s-a menţionat. să o facă numai prin intermediul celui ce conduce activitatea. şi alte forme de comportament neadecvat. Cointeresarea şi. apropierea după vârstă. persoanele care vor crea grupul de prezentare. în îmbrăcăminte şifonată). care. fireşte. şi alegerea de către cel ce urmează a fi recunoscut. a locului între persoanele din grup. 145. Concomitent. CPP) şi a practicii pozitive a organelor de cercetare penală. Martorul şi victima vor fi avertizaţi că.amenajarea încăperii în care urmează să se desfăşoare prezentarea spre recunoaştere. specialiştii). forma şi dimensiunile părţilor constitutive ale feţei. O deosebită atenţie se va acorda specificării locului amplasării grupului ce urmează a fi prezentat. în ce priveşte vestimentaţia. Martorilor asistenţi şi persoanei ce urmează a fi prezentată spre recunoaştere li se dau lămuririle respective referitoare la drepturile şi obligaţiile ce le revin din legislaţia procesual-penală în vigoare. i se adresează întrebarea dacă din grupul ce i se prezintă recunoaşte vreo persoană. ceea ce se răsfrânge negativ asupra rezultatelor recunoaşterii.

prezenţa martorilor asistenţi. redau înfăţişarea persoanei cu denaturări de natură să zădărnicească recunoaşterea. contribuie la elaborarea unui mers individual pentru fiecare persoană. Prezentarea spre recunoaştere după mers se efectuează potrivit regulilor generale prevăzute asupra acestei activităţi (prezentarea în grup. Se pot folosi şi alte genuri de fotografii ca. mâinilor. La această formă se recurge în cazul în care martorul sau victima declară că au perceput mersul specific al infractorului. Prezentarea spre recunoaştere a persoanelor după fotografii se efectuează conform cerinţelor procesuale şi tactice generale prevăzute asupra acestei activităţi de procedură penală. . o sistemă de mişcări coordonate necesare deplasării în spaţiu. cicatricelor şi a altor particularităţi individuale utile identificării prin recunoaştere.se presupune că autorul faptei penale se poate situa printre persoanele aflate în recidivă ale căror fotografii ale semnalmentelor exterioare se află în cartotecile de evidenţă criminalistică. ascultarea preliminară a persoanei care trebuie să recunoască). în continuare în încăpere se introduce persoana chemată să facă recunoaşterea. la fel ca şi cele ale persoanei care a făcut recunoaşterea. Astfel. condiţii în care perceperea trăsăturilor feţei era cu neputinţă (părăsea locul faptei în direcţia opusă). repede ori încet. în vedere că. să se deplaseze într-un anumit spaţiu. vărstă.starea de boală a celui ce trebuie să recunoască face imposibilă chemarea sa pentru a participa la efectuarea recunoaşterii. Declaraţiile persoanei recunoscute.recunoaştere. Prezentarea spre recunoaştere după fotografie în situaţia în care anumite împrejurări nu admit înfăţişarea nemijlocită a persoanei spre recunoaştere. spre exemplu. după cum este cunoscut. trebuie să permită observarea deprinderilor acestora de a merge. 3. la fotografia comercială se aplică operaţii de retuşare în vederea atenuării sau chiar camuflării ridurilor. La această modalitate de prezentare se recurge în situaţiile în care: . după cum decurge din declaraţiile celui chemat să recunoască. din cartotecile de evidenţă criminalistică şi din cele de paşaportizare a populaţiei. respectiv. Procesul de formare a deprinderilor de a merge este influenţat de tipul sistemului nervos central. datorită modului de expunere şi prelucrare a imaginii. In prezenţa martorilor asistenţi fotografiile se ştampilează şi numerotează. ca formă de activitate umană. c) sub pretexte bine gândite. şi anume: a) pentru a contracara eventualele încercări de a deghiza mersul. în cele din urmă. inclusiv cea care va fi recunoscută. La baza acesteia se află deprinderile obţinute de fiecare individ ca urmare a unui îndelungat proces de învăţare. inclusiv a capului. Trebuie însă de avut. de alţi factori obiectivi şi subiectivi care. de condiţiile în care se realizează exerciţiile de deplasare în spaţiu. mai ales dacă ele se deosebesc de cele ale mersului majorităţii persoanelor. taliei.învinuitul (bănuitul) refuză categoric să participe la prezentarea spre recunoaştere. fără ca să ştie că sunt observate după mers. se deplasa persoana la momentul percepţiei iniţiale. CPP) prevede prezentarea acesteia după imagini fotografice. 112 . aceste fotografii. în direcţia în care. pe care persoanele urmează să o traverseze. se vor încleia pe formularul procesului-verbal imediat după partea introductivă a acestuia. persoanelor prezentate spre identificare li se va cere să traverseze spaţiul respectiv de mai multe ori. legea (art. se vor consemna amănunţit în procesul-verbal de recunoaştere. împreună sau câte una. ca în cazul în care starea psihică a celui chemat să recunoască inspiră teama că nu va putea franc declara recunoaşterea. căt şi cele speciale predestinate să servească ca rechizite în actele de identitate şi în alte documente prevăzute cu fotografii.a. 2. într-un mod sau altul. care activa mascat (cu faţa acoperită) ori se deplasa spre sau de la faţa locului. Achiziţionarea acestor fotografii nu reprezintă dificultăţi. Ea nu poate fi mai mică decât distanţa parcursă de cel observat la faţa locului de către persoana chemată să recunoască. Mersul. ca în cazul şchiopătării. ţinutei vestimentare. este indicat ca persoanele din grupul prezentat spre indentificare. . . fotografia persoanei ce urmează a fi recunoscută şi două sau trei fotografii (egale după dimensiunile hârtiei şi a pozei celor imaginaţi) ale unor persoane identice după sex şi apropiate după trăsăturile fizice. dar cu respectarea unor cerinţe specifice. aceasta va fi invitată să indice fotografia persoanei identificate şi să relateze succint despre împrejurările în care a cunoscut-o şi caracteristicile în baza cărora a recunoscut-o.din perspectivă tactică prezentarea nemijlocită spre recunoaştere a bănuitului sau învinuitului este considerată inoportună. târârii unui picior ş. reprezintă. o formă aparte de identificare a persoanelor. Prezentarea spre recunoaştere a persoanelor după mers Prezentarea spre recunoaştere după mers constituie. Spre exemplu. In cazul unui răspuns afirmativ. petelor. Unele particularităţi ţin doar de ordinea în care se desfăşoară prezentarea fotografiilor.persoana ce urmează a fi recunoscută se ascunde. de caracteristicile anatomice ale membrelor inferioare. Individualitatea mersului se exteriorizează prin poziţia şi formele proprii de mişcare a corpului. sub aspect tactic. cele executate de către profesionişti în domeniul fotografiei artistice şi chiar de amatori în condiţii tehnice rudimentare. La recunoaşterea persoanelor se folosesc atăt fotografiile semnalmentelor executate conform regulilor fotografei de recunoaştere. căreia i se solicită să stabilească dacă pe fotografiile prezentate este imaginată vreo persoană cunoscută. ele putând fi cerute sau ridicate. culoarea tenului şi a părului. implicate în activitatea infracţională. .145. elemente caracteristice care pot fi lesne percepute şi memorizate. încercând în acest mod să se sustragă de la răspunderea penală. nu de puţine ori. b) distanţa.

b) în cazul în care martorul declară că a perceput. la rândul ei . Apoi ea va trece în încăperea unde se află grupul de persoane prezentate şi. Anchetatorul cu doi martori asistenţi trec în încăperea megieşă. guturală. Unele persoane vor comite în vorbire erori gramaticale. cel ce conduce recunoaşterea. Martorul sau victima se preîntâmpină despre răspunderea penală pe care o pot suporta în cazul unei recunoaşteri false. lentă. organul de cercetare va delimita 1-2 segmente ce redau mai exact caracteristicile vocii şi vorbirii persoanei care va fi identificată. Fundamentul ştiinţific al acestei modalităţi de identificare îl constituie însuşirile principale ale vocii şi vorbirii de a se exterioriza printr-o seamă de particularităţi individuale caracteristice persoanei. Apoi. După ce persoana care trebuie identificată îşi va ocupa locul dorit în componenţa grupului de persoane prezentate. Dacă aceasta răspunde afirmativ va fi chemată să o indice în ordinea în care s-a desfăşurat convorbirea. precum şi după limbajul folosit. fiecare persoană se deosebeşte după intensitatea. Insuccesele acestei activităţi sunt cauzate. alcătuirea frazelor şi. nu de puţine ori intenţionate. într-adevăr. Dialogul se va întreţine cu fiecare persoană inclusă în grupul de recunoaştere într-o anumită ordine. 113 . în prezenţa lor şi a martorilor asistenţi. pe de o parte. în mod necesar. Se pot folosi înregistrări realizate special cu această ocazie în timpul interogatoriului sau "modele libere". iar vorbirea. datorită specificului aparatului respirator. unde se invită persoana care urmează a fi identificată şi două sau trei persoane selectate după regulile generale de completare a grupului de prezentare spre recunoaştere. regionalisme. dar fără a specifica conţinutul ei. Procesul prezentării spre identificare după voce şi vorbire trebuie în întregime înregistrat pe bandă magnetică sau videomagnetică. selectate după regulile generale de completare a grupului de persoane pentru recunoaştere. de modificările. structura şi calitatea vorbirii. nivelului de cunoaştere a limbii. din poziţia uşii întredeschise dintre cele două încăperi. începând cu cea din partea stângă şi terminând cu cea din partea dreaptă. aflată în camera de alături. Pentru a depăşi dificultăţile condiţionate de factorii indicaţi. dialogul între anumite persoane care s-a desfăşurat în mod confidenţial sau în condiţii ce nu permiteau percepţia vizuală. Având în posesie materialele menţionate. învălmăşită sau bâlbâită. persoanele din grupul de prezentare trebuie să fie amplasate în încăpere astfel încât să nu fie văzute de persoana chemată să recunoască. La această etapă. răguşită. şi. integral sau parţial. ele asigurând fixarea în mod adecvat a desfăşurării acestei activităţi şi a rezultatelor obţinute. peltica. de exemplu. să declare dacă a identificat vreo persoană după voce şi vorbire. ca. pronunţarea incorectă a cuvintelor ş.a. dar care. de imposibilitatea perceperii de către martor sau victimă în diverse condiţii de săvârşire a infracţiunii a caracteristicilor menţionate ale vocii şi vorbirii.1 (3) Enumeraţi acţiunile procesuale şi extraprocesuale efectuate la etapa incepientă de cercetare a infracţiunilor de corupere. termeni de profesie. ar impune participanţilor pronunţarea anumitor fraze şi cuvinte. este necesar ca prezentarea să se desfăşoare în următoarea ordine tactică. Ultimelor li se anunţă că se va efectua o activitate de recunoaştere. fireşte. în scopul înregistrării pe banda feromagnetică. ale vocii şi vorbirii celui ce urmează a fi recunoscut. elementelor ce alcătuiesc aparatul vocal. adică înregistrări ale vocii şi vorbirii persoanei efectuate până la declanşarea procesului penal. înfundată. cu anumite forme de pronunţare defectuoasă a unor sunete sau cuvinte. organul care conduce activitatea va cere persoanei chemate să facă recunoaşterea. va specifica particularităţile vocii şi ale vorbirii după care a făcut recunoaşterea. pe de altă parte. Subiectul III. Prezentarea spre recunoaştere după voce şi vorbire La această modalitate ce recurge în două situaţii: a) dacă victima susţine că a reţinut vocea şi vorbirea agresorului care activa cu faţa mascată. modul de exprimare. tembrul şi tonul vocii. unităţi lexicale din alte limbi. Particularităţile etapei iniţiale de cercetare a infracţiunilor de corupere 3. prezentarea spre recunoaştere poate fi efectuată cu ajutorul bandei magnetice pe care sunt înregistrate vocea şi vorbirea persoanei anchetate. în legătură cu efectuarea acestei activităţi. şi prezentat spre audierea persoanei chemate să recunoască în vederea identificării vocii şi vorbirii ei percepute în timpul săvârşirii infracţiunii sau în alte împrejurări. va proceda la o discuţie asupra unui subiect neutru. clară. Vocea poate fi clară. Conţinutul acestor segmente va fi reprodus în faţa microfonului de către două persoane. în una din două încăperi ce se află alături se invită persoana care trebuie să recunoască şi patru martori asistenţi. In procesul vorbirii poate fi utilizat un limbaj specific după stil. 4. sub un pretext bine gândit.Caracterul dinamic al recunoaşterii după mers impune în mod necesar aplicarea mijloacelor de înregistrare video sau de filmare. Practica organelor de urmărire penală confirmă că prezentarea spre recunoaştere după voce şi vorbire nu întotdeauna permite a obţine rezultatul scontat satisfăcător. după fondul lexical. cărora li se va explica drepturile prevăzute de lege.rapidă. nazalizată. în situaţia în care există pericolul unui comportament impulsiv din partea persoanei ce urmează a fi recunoscută sau dacă persoana chemată să facă recunoaşterea nu acceptă să fie confruntată cu făptuitorul.

locuiesc în aceste încăperi. 2. locurile unde ar putea fi ascunse" ş. măsuri specifice de protecţie a martorilor. alte persoane. desfăşurată de făptuitor. în special telefoane. Măsuri speciale de investigare a infracţiunilor de corupţie. De exemplu. organul judiciar va trebui să stabilească exact scopul percheziţiei. bunurile. bancare. 114 . bancar. de alţi participanţi. dacă folosesc sau nu în comun unele spaţii (pentru a legaliza percheziţia). .Identificarea şi ascultarea martorilor. organizaţie patronală. Pentru clarificarea unor aspecte tehnice (financiare. financiar.1. participă la luarea deciziilor sau le poate influenţa.3. rolul percheziţiei este evidenţiat de faptul că permite identificarea unor valori sau bunuri primite sau traficate în faptele la care ne referim . instanţelor de judecată sau Curţii de Conturi. . Ascultarea făptuitorului. controlează sau acordă asistenţă specializată.Constatarea infracţiunii flagrante. Pregătirea percheziţiei. în funcţie de tipul de infracţiune de corupţie. asociaţie fără scop lucrativ sau fundaţie. □ Accesarea sistemelor informatice. folosite de suspecţi ori de complicii acestora. §4.Scopul activităţii infracţionale. Totodată. precum şi în alte dpm'enii asimilate faptelor de corupţie. legături cu diverse instituţii. în scopul strângerii de probe sau pentru identificarea făptuitorului. ca şi ridicarea de obiecte sau înscrisuri sunt. vamal. dulapul cu haine.2 (5) Determinaţi rolul percheziţiei şi ridicării de obiecte şi documente la cercetarea infracţiunilor de corupere. Rolul percheziţiei şi al ridicării de înscrisuri. posibilitatea ascunderii lor sau a distrugerii. Alte activităţi care se întreprind de către organele de urmărire penală sunt următoarele : . subiectul activ al infracţiunii poate fi: o persoană care exercită o funcţie publică. dacă infracţiunea de corupţie nu poate fi descoperită sau făptuitorii nu pot fi identificaţi prin alte mijloace. o persoană care exercită atribuţii de control. obiec tele urmărite: ce înscrisuri. Principalele probleme care fac obiectul probaţiunii. în cazul infracţiunii de corupţie.a. Termenul "foloase necuvenite" este extrem de larg. contabile etc. geamuri deghizate etc. Subliniem că este important să fie cunoscute exact persoanele care. o persoană care acordă asistenţă specializată unităţilor. modul de operare. mai ales în domeniul economic. 3. Stabilirea scopului este importantă pentru încadrarea juridică corectă a faptei. mijloacele folosite. □ Punerea sub supraveghere operativă a suspecţilor şi/sau interceptarea comunicaţiilor acestora. în mod legal. a) Cunoaşterea persoanei şi a locului unde urmează să se desfăşoare percheziţia prezintă o importanţă deosebită pentru reuşita acestei activităţi. în vederea strângerii datelor privind existenţa infracţiunii şi identificarea persoanelor faţă de care există presupunerea că au săvârşit o infracţiune.Activitatea ilicită. dispunerea acestora în raport cu alte funcţionalităţi. metodele specifice de căutare. pentru o mai bună desfăşurare a activităţii de urmărire penală.Dispunerea constatărilor şi a expertizelor tehnico-ştiinţifice. . 4. în secţiunea referitoare la prinderea în flagrant. Organele de urmărire penală trebuie să clarifice dacă făptuitorul a acţionat cu intenţie. Organele de urmărire penală sesizate despre săvârşirea unei infracţiuni de corupţie trebuie să lămurească următoarele probleme: . într-un sindicat. în cazul unor birouri.Valorile. prin acesta înţelegându-se orice fel de avantaje de ordin patrimonial. în cadrul Parchetului Naţional Anticoruţie îşi desfăşoară activitatea specialişti cu înaltă calificare. depistarea acelora unde funcţionarul mai are acces în virtutea legalităţilor de serviciu. persoane care. în majoritatea cazurilor. Atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de corupţie. Efectuarea de percheziţii şi de ridicări de înscrisuri şi de obiecte 4. vestiarul etc. am făcut referiri cu privire la semnificaţia acestui element tactic. indiferent de calitatea lor realizează. . a experţilor şi a victimelor. pe o durată de cel mult 30 de zile. în măsura în care participă la luarea deciziilor sau Ie poate influenţa cu privire la operaţiuni financiar-bancare. în funcţie de particularităţile fiecărui caz de corupţie. absolut necesare din motive lesne de înţeles. obiecte sau alte valori se urmăresc a fi găsite.Efectuarea percheziţiilor şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri. se poate recurge la investigatori sub acoperire. ce căi de comunicare cu exteriorul sunt.Calitatea făptuitorului.2. următoarele măsuri: □ Punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora.2. . Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie pot dispune. în legătură cu supravegherea conturilor bancare. în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le poate influenţa. . precizăm faptul că secretul bancar şi cel profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală. informatic.2. uşi. banii sau alte foloase necuvenite ce au constituit obiectul activităţii infracţionale. de asigurări sau comerciale. în timp real. o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid ori formaţiune politică. procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie pot să dispună.) necesare urmăririi penale. eventual a locurilor unde îşi ţine garderoba. o persoană care în baza unei funcţii. percheziţiile.

obiecte de porţelan. eventualele animozităţi sau legături speciale dintre ei. infraroşii. aparatură de înregistrare ş. din care nu lipsesc: sursele de lumină vizibilă. la particularităţile fiecărui caz în parte. Echipa însărcinată să efectueze percheziţia va fi formată dintr-un număr suficient de persoane cărora li se vor repartiza sarcini. §5. Fiecare membru al echipei va acţiona potrivit sarcinilor stabilite anterior. pivniţe. caietelor. c) Efectuarea percheziţiei propriu-zise. Abordarea acestui gen de percheziţie sui generis se impune ca urmare a generalizării folosirii calculatorului în toate zonele vieţii sociale. De regulă. Organul judiciar. Vor fi ataşate etichete la orice punct de legătură. Trebuie. înscrisuri. b) Alcătuirea echipei şi pregătirea mijloacelor tehnice. Precauţii trebuie luate. bunuri de valoare. de asemenea.a. sertare. candelabre. şi la ambalarea. canapele. audio. sobe. se va acorda atenţie posibilităţii existenţei pereţilor dublii sau a altor ascunzători la obiectele de mobilier sau la elementele de construcţie.. modemul extern (conectate prin cablu la unitatea principală). De exemplu. pe fiecare cablu pentru refacerea ulterioară a conexiunilor. un cablu de alimentare din modem) şi să se decupleze cablurile de legătură cu serverul. Participarea făptuitorului. bancare. dar şi lămpi cu radiaţii ultraviolete.C. 5. praf. astfel încât nimeni să nu poată altera sau şterge din memorie informaţiile stocate. bibliotecă. chiar aparatură portabilă roentgen. înscrisurilor sau a altor mijloace de probă. termenul de computer priveşte ansamblul de componente hardware. vor asigura intrările si ieşirile. dar şi pentru integritatea şi accesibilitatea datelor dinăuntrul lor. cămări. gresie.1. parchet. precum şi datele conţinute în unitatea centrală. în asemenea percheziţii se caută sume de bani sau valută. ridicarea. dar mai ales. în prezenţa unor surse de radiaţii electromagnetice2. în condiţiile descrise la tactica realizării flagrantului. vaze. Se impune. învinuitului sau a inculpatului la această activitate se impune pentru a se preveni contestările rezultatelor percheziţiei. Percheziţia ca şi ridicarea computerelor nu vizează numai CPU (Unitatea Centrală de Prelucrare a Datelor). personalitatea celui ce urmează a fi percheziţionat. indicând modul în care acesta era configurat. burlane etc. Echipa trebuie să pregătească mijloacele tehnice care vor fi utilizate pentru găsirea banilor. este bine ca organul judiciar să ţină seama de informaţiile care se cunosc despre . în cazul de faţă. valori. deseori acestea fiind purtători de probe foarte importante. cărţi. pentru a se împiedica pără sirea domiciliului. asistat de un specialist în informatică va efectua percheziţia cu precauţii speciale nu numai când dezasamblează sau ambalează echipamentele unui computer (pentru protecţia elementelor hardware). Fireşte. este bine ca scena să fie foto grafiată sau înregistrată pe bandă video (inclusiv ecranul monitorului şi dacă este posibil toate legăturile prin cablu) şi să se pregătească o schemă a conexiunilor. dar. transportul şi depozitarea componentelor calculatorului. computerelor. percheziţia computerelor a devenit indispensabilă. înainte de a deconecta orice cablu. Deplasarea şi pătrunderea la locul percheziţiei se va face cu respectarea regulilor tactice enunţate anterior. poduri. Particularităţi privind efectuarea "percheziţiei" computerelor 5. faianţă. tablouri. ce anume trebuie să percheziţioneze specialiştii sau să ridice în vederea confiscării. casetelor video. al colegilor de serviciu care lucrează în acelaşi birou. Sunt situaţii în care se recomandă declanşarea unor percheziţii simultane la toţi participanţii (dacă sunt mai mulţi) sau la toate locuinţele pe care le deţin făptuitorii. monitorul şi orice alt echipament extern vor fi desemnate cu termenul colectiv de "elemente periferice" şi analizate individual. în investigarea multor infracţiuni de corupţie. raporturile dintre ei. în activităţile comerciale. în primul rând obiecte posibil produs al infracţiunii. tapiţerii. software. obiecte diverse. se utilizează dotările trusei criminalistice. Este important să fie deconectate toate căile de acces la distanţă ale sistemului (de exemplu. în afară de procurori şi poliţişti.2. De regulă.Având în vedere calitatea subiectului activ al infracţiunilor de corupţie. Trebuie stabilit numărul membrilor de familie. registrelor. La asemenea activităţi. de la început trebuie să se procedeze la percheziţia corporală. desigur. sau cel puţin studierea agendelor. ca: bijuterii. vor participa specialişti. obiectelor. administrative. să se deconecteze firul de legătură al telefonului. Toate acestea vor documenta condiţiile în care se află echipamentul în momentul sosirii anchetatorilor. genţi. raportate. obiectele apte să fie folosite în acţiuni violente. cu precizie. Alţi membri ai echipei vor inventaria urgent încăperile. etc' Astăzi. pentru a nu se putea arunca obiecte. evitate transportul în portbagajul maşinii. tablouri. Imprimanta. geamurile. în funcţie de acestea se va manifesta atenţie mărită la: dulapuri. debarale. desigur. W. 115 . autorizaţia de percheziţie trebuie să descrie. a corespondenţei. Aspecte generale. cu participarea unui cunoscător în materie. Este recomandabil să se efectueze şi percheziţia autoturismelor sau a altor vehicule. în funcţie de natura cauzei. depozitarea în condiţii de umiditate. dar şi preveni eventuale încercări de sinucidere. inclusiv la birouri. alte mijloace tehnice. de exemplu. Efectuarea percheziţiei propriu-zise a calculatorului. însă.

eliberarea unor documente (adeverinţe.Este important de reţinut că. de contracte. 116 . dactilografieri. parteneri oficiali. răspunsuri la unele solicitări etc). prin acest nou gen de percheziţie. de conturi. contabilitate. se pot găsi date legate de: evidenţa unor cereri.

ori pe lângă ce persoane a promis să intervină. în aceste cazuri.2. ce constau mita. Ascultarea propriu-zisă a părţii vătămate. . Audierea se va desfăşura.împrejurările în care 1-a cunoscut pe învinuit (inculpat) şi înţelegerea care a intervenit între ei. în cazul în care înmânarea banilor sau bunurilor se va face printr-un intermediar. suma de 30. împrejurările. Mai ales în faza adresării de întrebări trebuie insistat pe elucidarea împrejurărilor concrete în care banii. sau valorilor pretinse de funcţionar. §2. de făptuitor. dacă acest interes este licit. stabilirea locului unde se vor desfăşura ascultarea. bineînţeles. contractuale. dacă pretenţiile sale sunt justificate. în obţinerea declaraţiei. în asociere cu alte infracţiuni grave.3.. dacă s-a făcut. este o activitate nu numai necesară dar şi dificilă. audiere care va fi efectuată potrivit tuturor regulilor tactice criminalistice. caracteristicile. momentul în care va fi efectuat. eventual. Totodată. De regulă. modul în care vor fi predate bunurile. sumele de bani (bunuri) pe care trebuia să le dea. poziţia socială'. locul în care acesta îşi desfăşoară activitatea. şi de persoanele (martorii) care pot confirma afirmaţiile acestuia. Este necesar ca cel care ia declaraţi. cum ar fi: . însă. de succesiunea utilizării acestor probe. se impune obţinerea aceloraşi date privind persoana.In ce a constat activitatea învinuitului (inculpatului). după regulile tactice cunoscute. bunurile (foloasele) au fost primite. . în infracţiunile de corupţie. Vor fi clarificate modul în care s-a cunoscut cu făptuitorul. Cunoaşterea persoanelor ce urmează a fi ascultate şi care provin din medii cu nivele de pregătire diferite. întocmirea planului de ascultare şi a celorlalte activităţi preliminare.1. de regulă din domeniul economico-financiar. derivate din angajamente legale. de probele existente în dosar.//. unde au fost puse (ascunse). a unor prestaţii complementare. cu mai mulţi participanţi. condiţiile în care urmează să înmâneze aceste bunuri.3 (7) Decideţi care vor fi acţiunile întreprinse de organul de urmărire penalii pentru verificarea conţinutului sesizării potrivit căreia cetăţianul C. locul său de activitate. Audierea denunţătoailui se va desfăşura cu respectarea atât a regulilor procedurale. 117 . în funcţie de fiecare caz în parte. interesul pe care îl are în soluţionarea cauzei în care este implicat.Ce interese au existat în cauză. să deţină despre persoana în cauză şi date anterioare săvârşirii faptei şi ulteriore acesteia. denun ţul este alternativa cea mai bună pentru stabilirea unor astfel de acte. în funcţie de etapele pe care le traversează ascultarea.2. alte aspecte concrete care pot proba faptele şi care se pot constitui ca şi probe sau mijloace de probă. cum şi dacă puteau fi rezolvate pe căi legale. . Se vor consemna pretenţiile făptuitorului după comiterea faptei şi poziţia acestuia. sunt deghizate în spatele unor comisioane legale. posibilele înţelegerii anterioare (dacă au existat) privind locul şi timpul când urmau să se întâlnească. obligatorie. In cazul sesizării prin denunţ. La întocmirea planului de ascultare se impune a se ţine cont de: problemele care urmează a fi lămurite. relaţiile stabilite. ce document a emis sau ce dispoziţii a dat. ca şi primirea de foloase necuvenite. informează organul de urmărire penală şi cere să fie luate măsuri faţă de funcţionalul public B. vor fi descrise persoana funcţionarului. 2. interesul său. întocmirea planului de ascultare. astfel încât să se poată realiza o imagine completă asupra faptelor infracţionale1. fireşte. mita. cui a aparţinut iniţiativa. De aceea. Astăzi. provenienţa lor şi justificarea acestora.000 lei. întrebările care sunt prevăzute în planul de ascultare trebuie să servească la clarificarea unor probleme esenţiale. sumele sau bunurile pe care le revendică sau pe care trebuie să le pună la dispoziţie învinuitului / inculpatului şi dacă le-a predat realmente.2. Alte detalii. de particularităţile reieşite din studiul personalităţii celui ce urmează a fi ascultat. ca şi de o anume diferenţă între calitatea de denunţător şi aceea de martor. în primul rând. audierea acestor părţi este. bunurilor care este valoarea sau cuantumul acestora. vârsta şi. se va supune aceloraşi reguli tactice: cunoaşterea persoanelor ce urmează a fi ascultate. Precizăm. Din perspectiva urmăririi penale. citarea şi aducerea persoanelor. unele cu tentă inclusiv politică. foloasele necuvenite pe care le-a dat.Modalităţile de loc. De asemenea. în special cu privire la relaţia pe care persoana le-a avut cu infractorul. cât şi a regulilor tactice criminalistice care guvernează audierea martorilor raportat la personalitatea sau gradul de cultură. că faţă de particularităţile investigării infracţiunii de corupţie. timp şi procedeele folosite pentru înmânarea banilor. trebuie să dea explicaţii cu privire la natura bunurilor. trebuie insistat asupra tuturor aspectelor legate de faptă. Audierea părţii vătămate sau a denunţătorului 2. Denunţătorul va face precizări privind relaţiile pe care le are cu funcţionarul public şi privind problemele pe care trebuie să le rezolve prin intermediul acestuia. Pregătirea audierii. . în special în cazuri complexe. prin intermediul altor persoane. Pregătirea trebuie făcută cu multă atenţie. care cere insistent prin telefon şi la nenumăratele întîlniri. pentru facilitatea soluţionării pozitive a repartizării unui lot de pămînt pentru construcţia casei" 1. este necesară o cunoaştere mai atentă a profilului psihologic a celui dintâi'. este posibilă audierea detaliată a denunţătorului.

grupul operativ. lungimea paşilor şi unghiul mersului. Urmele de picioare se creează datorită presiunii greutăţii corpului atât In timpul staţionării acestuia. a. a acţiunilor săvârşite şi a factorului de timp al infracţiunii. 1. examinînd căile de deplasare a făptuitorului. La locul faptei se pot întâlni urme de picioare izolate şi In formă de cărare. — linia mersului — linia frântă. Lungimea paşilor în mers obişnuit la bărbaţi este în medie de 70—90 cm.Test nr 17 Subiectul I.3(7) Decideţi asupra metodelor şi procedeelor tehnice care au fost aplicate în următoarea situaţie: „La locul săvîrşirii unei infracţiuni de furt prin pătrundere. spre exemplu. se apreciază după poziţia picioarelor. dintre care menţionăm: — linia direcţiei mersului — axa cărării de urme. indiferent de natura lor. cât şi în cadrul deplasării lui în spaţiu. pe unde a venit şi a plecat făptuitorul. Ritmul şi direcţia deplasării. — unghiul paşilor picioarelor drept şi stâng — figură formată de întretăierea axei urmelor picioarelor respective cu linia direcţiei mersului (fig.1(3) Definiţi noţiunea şi importanţa criminalistică a urmelor de picioare. a căilor de pătrundere şi plecare a făptuitorului. 2) în vederea urmăririi urgente a făptuitorului. folosindu-se date exacte despre direcţia şi modul deplasării. particularităţile mersului. Cărarea urmelor se prezintă ca un ansamblu al urmelor picioarelor drept şi stâng succesiv formate in cadrul deplasării omului In spaţiu prin mers sau fugă. cum ar fi a celor de târâre a piciorului afectat. Luând în considerare cele de mai sus. Cercetarea acestor elemente în particular sau în ansamblu poate conduce la concluzii principiale privind persoana suspecţi. a descoperit pe zăpada 2 (două) urme de picior încălţat care reprezentau în profunzimea suportului relieful părţii de contact a încălţămintei". însemnătatea lor fiind apreciată sub trei aspecte: 1) in vederea stabilirii împrejurărilor locului faptei în cadrul cercetării acestuia prin aprecierea pe baza urmelor. se realizează prin cercetarea vizuală la faţa locului a tuturor suprafeţelor pe care este posibil să se calce. Fixarea şi ridicarea urmelor de picioare Descoperirea urmelor de picioare. Pe baza elementelor cărării urmelor se pot pronostica apartenenţa la sex a persoanelor participante la operaţia cercetată. de picioare se vor forma la faţa locului inevitabil in toate cazurile în care săvârşirea faptei implică acţiuni ce duc la contactul picioarelor făptuitorului cu elementele materiale ale ambianţei şi.2(5) Analizaţi elementele caracteristice ale „cărării urmelor" Particularităţile individuale ale deprinderilor de a merge se materializează sub formă de elemente caracteristice ale cărării urmelor. Prin noţiunea de urme de picioare în criminalistică se înţeleg modificările produse pe o suprafaţă ca rezultat al contactului picioarelor omului cu ea. greutatea ş. 118 . 1. rană ş. Urmele izolate sunt ale unui singur picior sau ale ambelor. putem afirma că urmele de picioare ocupă un loc prioritar în cercetările criminalistice. Specialistul criminalist a efectuai fixarea şi ridicarea acestora. iar la femei de 50—60 cm. — lungimea paşilor picioarelor drept şi stâng — distanţa dintre punctele extreme din spate ale urmelor consecutiv create de picioare.) se reflectă în cărarea urmelor prin lungimea diferită a paşilor unui picior în raport cu celălalt şi prin apariţia unor elemente suplimentare. — lăţimea pasului — distanţa cuprinsă între extremităţile interioare ale urmelor create de piciorul drept şi de cel stâng. fireşte. 3. a. dacă acestea sunt apte să primească urme. E de menţionat că urmele. Defectele anatomice (proteză. — suprafeţele de teren ale spaţiului deschis. crearea cărora este lipsită de legătura logică a mersului sau a fugii. caracteristicile fizice şi eventualele defecte anatomice ale acestora. 3) în vederea identificării factorului creator de urme (a persoanei suspecte sau a încălţămintei) prin intermediul expertizei traseologice. In acest scop vor fi examinate: — suprafeţele de duşumea şi alte obiecte de construcţie din încăperea în care s-au desfăşurat acţiunile cercetate. 28). Aceste elemente în comun cu forma urmelor denotă apartenenţa la Sex a persoanei lif' cauză. Alte urme create de om 1. indicând direcţia mersului. segmentele căreia unesc punctele extreme din spate ale urmelor create consecutiv de piciorul drept şi de cel stâng. caracteristicile fizice şi anatomice ale persoanei suspecte. Urmele create în fugă se disting prin forma lor vădit arcuită. starea lor psihica.

apăsându-se cu un rulou de cauciuc sau cu mâna. ele impun masuri de protejare. amestecîndu-1 pria mişcări energice pentru a nu permite crearea boţurilor. în căutarea urmelor de picioare se pot folosi surse de lumină dirijată şi instrumente optice de mărire (reflector. aceasta fiind în prealabil prelucrată pe una din părţi cu glaspapir până la formarea unui relief urşinic. lăzi etc). Mularea urmelor in zăpadă. de Încălţăminte. In vederea excluderii unor activităţi umane de natură să provoace deteriorări. se trece la prepararea compoziţiei de ghips. o ladă. urmele se pot ridica cu ajutorul hârtiei fotografice pregătită In prealabil. hârtia se înmoaie in apă caldă. hârtia fotografică şi plăcile de cauciuc. După întărire1. de nod şi de detaliu. lăţimea urmei — distanţa dintre extremele laterale ale regiunii metarsiene. ulterior pulverizat cu apă. urmele de picioare vor fi fixate pe trei feluri de fotografii executate la faţa locului: schiţă. dimensiunile urmei. covată etc. Procedeele de fotografiere a urmelor au fost formulate în compartimentul consacrat fotografiei judiciare. var. Cel mai frecvent utilizat material de mulare. Fiind descoperite. smoală) se va aplica hârtie cu emulsie albă2. lăţimea pingelei. de suprafaţă. precum şi izolat. În literatura de specialitate se insistă asupra folosirii pentru mularea urmelor de picioare a sulfului topit. De fenomenele naturii (vânt. tn condiţii nefavorabile. la etapa actuală se folosesc peliculele dactiloscopice. Asupra acestui strat se fixează armătura mulajului formată din 3—4 beţişoare de lemn sau sârme pregătite in prealabil. soluţia de perclorvenil leagă elementele grunţului şi după 20—30 de minute admite mularea cu ghips. In aşa mod urmele se vor fixa atât în ansamblul obiectelor din spaţiul săvârşirii faptei. cârpe şi alte obiecte. se recomandă depunerea în ele. Procesul-verbal. Intr-un vas deschis cu 700—800 ml de apă se toarnă treptat praf de ghips uscat şi cernut. trebuie să conţină date referitor la natura urmei (de picior. Tot in aşa mod se foloseşte placa de cauciuc. de adâncime. Pentru urmele create de substanţe de culoare afba (ciment. se zvântă şi se suprapune urmei. a regiunii intermediare şi a tocului. Astfel prin măsurări precise se vor stabili şi fixa: — In urmele plantei: lungimea urmei — distanţa dintre extrema posterioară a călcâiului şi cea anterioară a degetelor. In lipsa peliculei adezive speciale. Pentru întărirea urmelor in sol nisipos. este pasta de ghips. Urmele de picioare. urmele de picioare se fixează prin descrierea în procesul-verbal de cercetare la locul faptei a trăsăturilor lor generale şi particulare. Când compoziţia ajunge la consistenţa asemănătoare smântânei. fapt confirmat şi de practica judiciară. forma ei generală şi a reliefului (în urmele picioarelor goale. fiind formă procesuală de fixare a urmelor. Un rol prioritar in vederea fixării urmelor de picioare îi aparţine fotografiei. Pe un element al armăturii se leagă o sfoară menită să servească la fixarea etichetei cu datele necesare privind urma ridicată. sunt supuse acţiunilor mai multor factori de natură să le distrugă. Aplicarea peliculei dactiloscopice este aceeaşi ca la ridicarea urmelor de mâini relevate prin prăfuire. alabastru. lăţimea urmei in regiunea tarsiană (arcadă) şi a călcâiului în zona centrală. fiind purtătoare de elemente caracteristice identificatoare. La etapa finală a cercetării urmelor de picioare prin examinarea lor de criminaliştii-experţi se pot soluţiona două probleme esenţiale: — dacă urmele plantei au fost lăsate la lata locului de persoanele de la care s-au luat modelele de comparaţie. Urmele de picioare practic rar pot fi ridicate în comun cu obiectul purtător. Prin ridicare se înţelege mularea urmelor de adâncime şi transferarea celor de suprafaţă. pentru urmele create de substanţe de culoare neagră (mangal. La locul descoperirii urmelor. tot prin pulverizare. lupă). precum şi cele exploatate pe parcursul săvârşirii faptei (mese. Solul aderat la mulaj se spală sub un jet de apă fără a se folosi perii. cu o singură remarcă: pasta de ghips pentru mularea urmelor in zăpadă se prepară în apa adusă la temperatura zăpezii prin ţinerea ei un oarecare timp in condiţiile in care se realizează operaţia de mulare. albie. parafinei. 30). în sol zgrunţuros sau nisipos este precedată de operaţii privind întărirea lor. se toarnă pasta de mulaj in ordinea menţionată anterior. peste armătură se toarnă pasta de ghips până la îngroşarea suficienta a mulajului. zăpadă) urmele se vor proteja prin acoperire cu vase sau pelicule impermeabile. scaune. Relevăm în acest context că indiferent de natura lor. atât cele de adâncime cât şi cele de suprafaţă. mulajul se sapă uşor Împrejur pentru ca ulterior să fie ridicat din sol manual. Descoperite. Cea mai simplă metodă de întărire a urmei constă în pulverizarea pe suprafaţa ei a unui strat subţire de ghips.— obiectele aflate în calea direcţiei de deplasare a făptuitorului. Polimerizându-se. — In urmele de tncălţăminte: lungimea urmei — distanţa dintre extremele vârfului urmei şi a tocului. lungimea pingelei. se toarnă în urmă un prim strat de natură să acopere cel puţin jumătate din adâncimea urmei. de stratificare ori de destratificare). cerii si a unor polimeri de o uzitate mai redusă în prezent1. Când stratul turnat se va întări puţin. făină) se aplică hârtie cu emulsie neagră şi invers. Referitor ta ridicarea urmelor de suprafaţă. ca de exemplu. uneori chiar ridicarea urmei. a regiunii intermediare şi a tocului (fig. — dacă urmele de încălţăminte au fost create de încălţămintea ridicată de la persoana suspectă. aplicându-se în acest scop diferite materiale. In cazurile posibile se fixează unghiul (în grade) format de întretăierea liniei care uneşte vârful degetelor mare şi mic cu dreapta tangentă cu interiorul urmei. . funingine. a unui strat subţire de perclorvenil dizolvat în proporfie de 8% în acetonă. ploaie. dacă se disting desene papilare). 119 . 29. Peste crusta subţire de ghips. urmele se acoperă cu obiecte de persistenţă avansată. Aplicarea acestui material se face In felul următor: după pregătirea în prealabil a urmei în sensul Înlăturării corpurilor «străine» şi îngrădirea urmei cu un val de sol sau cu carton pentru a se preveni revărsarea pastei.

încearcă să pună pe seama lui fapte pe care acesta. De exemplu. precum şi demascarea 120 . a) victima cunoaşte infractorul. 31). 2. interesele. în cazul furturilor nu de puţine ori victimele reclamă dispariţia unor valori (obiecte sau bani) pe care nu le-au avut. Cu acest prilej ei i se vor adresa întrebări prin care se va urmări dezvăluirea relaţiilor victimei cu făptuitorul sau cu anumite persoane din anturajul său. se pot trage concluzii privind tipologia temperamentală şi de caracter. îl denunţă. crăpăturile de piele. Pe lângă studierea materialelor cauzei. alte elemente de ordin general. forma vârfului. dar. b) victima ştie cine este infractorul. Rolul decisiv în procesul de identificare îl va avea coincidenţa caracteristicilor individuale sub formă de elemente reliefice. Subiectul II Tactica audierii victimei 2. nivelul intelectual şi principiile morale ale acesteia. invinuitului Aceasta justifică afirmaţia potrivit căreia pentru ca ascultarea să-şi atingă scopul. Studiul materialelor cauzei presupune analiza şi interpretarea fiecărei probe administrate. d) ordinea şi procedeele tactice cu a căror aplicare se va desfăşura ascultarea. inclusiv prin declaraţiile învinuitului. Cu caracter individual se prezintă crestele şi desenele papilare. profitând de ocazie. doar despre partea vatamata si nu sint date etapele. a modului în care a fost obţinută. în baza examinării tuturor materialelor cauzei.Rezolvarea acestora se va baza pe stabilirea prin examinarea de comparare a coincidenţei elementelor caracteristice ale urmei cu cele ale piciorului prezentate în modele de comparaţie sau a încălţămintei în cazul urmei respective.1 (3) Enumeraţi elementele etapei de pregătire a audierii victimei. dacă situaţia impune. verificarea sursei din care provine. să se estimeze sinceritatea declaraţiilor sale. nu le-a comis. Vor fi analizate datele referitoare la victimă şi comportamentul acesteia. exploatarea şi repararea încălţămintei (fig. în baza răspunsurilor şi a informaţiei obţinute prin observarea premeditată asupra comportării ei. organul de cercetare va lua cunoştinţă de specificul sectorului de activitate sau chiar de zona socială în care a avut loc infracţiunea O altă cerinţă privind pregătirea informativă a audierii victimei rezidă în cunoaşterea personalităţii acestora a) Precizarea locului unde urmează să fie efectuată ascultarea. la o etapă mai tardivă a cercetării penale. O primă cerinţă în acest sens este cunoaşterea fără nici o rezervă de către cel ce urmează să conducă interogarea a materialului probant existent. tn examinarea urmelor de încălţăminte se vor compara modelul încălţămintei. într-o atare situaţie ascultarea trebuie dirijată astfel încât cel audiat să se conştientizeze de necesitatea prezentării de declaraţii conforme cu realitatea. cicatricele. mărimea şi poziţia degetelor. se impune. Despre victima nu-I nimic. escrocherie şi alte forme de încasare de la victimă a banilor sau a obiectelor de valoare obţinute pe cale ilegală. dar nu-1 denunţă din teamă de răzbunare a acestuia asupra sa sau asupra familiei sale. la modul şi mijloacele folosite la comiterea faptei. ca. a altor date informative privind fapta şi împrejurările acesteia. c) victima cunoaşte infractorul. Am dedus din pregatirea p/u audierea banuitului. organul judiciar trebuie să pună în evidenţă factorii care determină persoana respectivă să prezinte declaraţii mincinoase. diferite afectări cu provenienţă din confecţionarea. forma şi mărimea tălpii. Caracteristicile generale ale plantei piciorului sunt: forma şi dimensiunule plantei. dar nu-1 denunţă din motive de teamă că acesta va divulga date ce ţin de activitatea sa ilegală. bătăturile. b) împrejurările faptei care urmează a fi dovedite. în cele din urmă. anchetatorul va formula învinuirea şi pentru a interacţiona în mod eficient cu bănuitul sau învinuitul. la activitatea de acoperire a infracţiunii ş. Pentru a obţine prin intermediul interogatorului declaraţii fidele. Faza interogatorie este de o semnificaţie deosebită în situaţia în care victima pe parcursul primelor două faze ale ascultării şi-a demonstrat rea-credinţa ori. configuraţia liniei din urmă a pingelei şi cea dinainte a tocului. modalitatea de prindere a tălpii. Sentimentul de teamă poate rezulta din ameninţarea exercitată în mod direct de infractor sau de către alte persoane din anturajul acestuia. c) probele şi mijloacele de probă ce vor fi folosite în timpul ascultării. vine în faţa organului judiciar cu alte declaraţii decât cele depuse iniţial. comunicabilitatea. înainte de toate o pregătire informativă a celui învestit cu efectuarea activităţii în cauză. în realitate.2 (5) Descrieţi situaţiile în care victima depune declaraţii false. va determina: a) împrejurările faptei care sunt dovedite. dar nu-l denunţă din motive ce ţin de viaţa lor particulară.a. Aici se au în vedere cazurile de şantaj. forma liniilor flexorice.1 A treia fază a ascultării este importantă pentru cunoaşterea personalităţii victimei. d) victima cunoaşte infractorul. a momentului şi modului de chemare b) Asigurarea prezenţei persoanelor a căror participare la efectuarea acestei activităţi procedurale este prevăzută prin lege. defectele accidentale şi anatomice. autorul furtului de bani este persoana cu care victima căsătorită avea relaţii intime.

precum şi în momentul ori după comiterea infracţiunii3. fiind.1 (3) Determinaţi modul de săvîrşire a acestei categorii de infracţiuni. atunci când se află încă într-o stare accentuată de tulburare psihică. Pentru dovedirea urmelor de violenţă se va solicita prezentarea actului mcdico-legal (când pvistă).3 (7) Decideţi asupra obiectivelor audierii victimei infracţiunii în următoarea situaţie: „Pe data de 03. a. în paralel. trebuie să se stabilească cu exactitate modul în care aceasta şia petrecut timpul înaintea săvârşirii faptei. a amprentelor digitale. Dacă persoana vătămată a suferit leziuni grave şi este internată într-o instituţie medico-sanitară. care poate să dea explicaţii în legătură cu 121 . cercetarea la faţa locului trebuie efectuată cu respectarea metodelor de tactică criminalistică. Un interes deosebit îl prezintă cercetarea locului faptei. vârsta probabilă. De asemenea. Subiectul III. dar cu unele rezerve. declaraţiile acesteia vor fi privite cu unele rezerve. dacă este cunoscută. (cu numărul de înregistrare CNE 007). modul în care se prezenta locul faptei înaintea săvârşirii infracţiunii. Cele mai numeroase cazuri sunt semnalate în timpul verii. ci sustrăgând obiectele prin aruncarea pe fereastra deschisă a unei mici sfere de plumb. 2. şi scoaterea prin fereastră a obiectelor agăţate. ia orele 16. ori se va dispune din oficiu examinarea medico-legală a persoanei vătămate. prin care pătrund în interior. numitul Verdiş îşi desfăşoară activitatea". forţarea încuietorilor. sau elemente de identificare.L. în vederea descoperirii urmelor instrumentelor de spargere. în funcţie de natura faptei cercetate: furt sau tâlhărie. va fi audiată în prezenţa medicului. Ascultarea persoanei vătămate La ascultarea persoanei vătămate se folosesc metode tactice diferite. §1. persoana vătămată trebuie să furnizeze cât mai multe date necesare identificării făptuitorilor. a fost sesizat despre furtul autoturismului AUDI A6". Cu valizele încărcate cu obiectele sustrase părăsesc apartamentul. Astfel. eventual.". numărul agresorilor.R. se vor cere persoanei vătămate precizări în legătură cu eventualele leziuni provocate făptuitorului. de foarte multe ori. litigii privind dreptul de proprietate) etc. par. pistol. aflaţi în vizită la rude sau prieteni. identitatea aeestora. vor fi cerute cât mai multe date utile identificării (numărul acestora. deoarece.2006. adaptate locului unde s-a săvârşit infracţiunea. Alteori.intenţiei de a obţine avantaje sub pretextul că prin infracţiune i s-au produs prejudicii materiale. Când se reclamă furtul unor bunuri sau valori. Dacă se reclamă săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie care implică folosirea violenţei. La cercetări trebuie să participe şi victima. când majoritatea persoanelor apte de muncă sunt plecate de acasă. folosesc obiecte din dotarea alpiniştilor şi coboară până la geamul deschis. de lîngă oficiul firmei „Impex S. Metodele tactice criminalistice trebuie adaptate la împrejurările în care s-a săvârşit fapta şi la mijloacele folosite de făptuitori: chei mincinoase. uneori. Totodată. chiar dacă unele se practică de zeci sau sute de ani. a obiectelor aparţinând făptuitorilor. având fixate trei undiţe de ştiucă. se vor menţiona date privitoare la instrumentul folosit (cuţit. Se recomandă ca cercetările să înceapă imediat după primirea sesizării.03. victimei i se va atrage atenţia asupra urmărilor prevăzute în legea penală pentru declaraţii false. pătrund în apartament cu chei potrivite. faptele se săvârşesc în timpul zilei. Furturile din locuinţe nu se comit în mod întâmplător. în practica organelor de urmărire penală sunt cunoscute cazurile în care infractorii urcă pe acoperişul blocului. spray-uri paralizante etc). pătrunderea prin escaladarea zidurilor etc. ci sunt bine pregătite. cu prilejul ascultării persoanei vătămate. rude.00. dacă nu răspunde nimeni. care îi consideră ca pe cei mai paşnici musafiri. iar altele sunt de dată foarte recentă. colegi de muncă. fără a fi observaţi sau luaţi în seamă de locatari. Totodată. este urmat de uciderea victimei. pierdute sau abandonate la locul faptei etc. In cazul făptuitorilor necunoscuţi. de la partea vătămată pot fi obţinute date concrete privind bunurile furate. posibilitatea de acces la bunurile respective. mijloacele şi metodele folosite de făptuitori sunt de-a dreptul surprinzătoare. când populaţia oraşelor este plecată în concediu. unde persoana în proprietatea căreia se afla autoturizmul. deoarece aceste urme pot ajuta la identificarea autorului (autorilor)4. existenţa unor litigii anterioare (neplata unei datorii. Furtul din locuinţe Furtul din locuinţe prezintă un grad sporit de pericol social. de mare ajutor. în cazul făptuitorilor necunoscuţi. Particularităţi metodice privind cercetarea furtului din apartamente 3. câinele de urmărire. persoanele care aveau cunoştinţă de existenţa bunurilor şi. ori la rudele care locuiesc în sate. detalii privind îmbrăcămintea etc). Făptuitorii folosesc soneria şi. De asemenea. Indiferent de mijloacele folosite de făptuitori. la munte sau la mare. uneori. Dacă făptuitorii sunt cunoscuţi. ofiţerul de serviciu al Comisariatului de poliţie Buiucani. furturile se comit fără pătrunderea infractorului în locuinţă. vor fi stabilite relaţiile dintre aceştia şi reclamant: soţi.

a. prin examinarea comparativă a urmelor sub formă de rumegătură de lemn. se pot desprinde diverse fragmente care. fireşte. Urmele de lovire reproduc parţial sau in întregime conturul şi relieful părţii percutante a uneltei pe baza cărora se pot aprecia dimensiunile. Urmele de spargere. In criminalistică se consideră microurme particulele minuscule de materie. o nuia etc. pe cât posibil recuperarea bunurilor sustrase. demonstrându-se astfel implicarea persoanei purtătoare de urme la fapta comisă. audierea martorilor. sfredelelor şi bur-ghielor. Totodată fiind cercetate sub aspect de formă. Fiind. 3. In primul rând. imperfecţiunile de pe lama uneltei utilizate şi. dacă au fost unul sau mai mulţi infractori etc. răngi. drumul parcurs de infractor în interiorul încăperilor. urmele de pilire şi sfredelire contribuie la aprecierea apartenenţei la grup a instrumentului folosit. microurmele prezintă interes prin faptul că servesc la elucidarea multiplelor probleme referitoare la săvârşirea faptei. urmele de pilire şi sfredelire specifice cazurilor de spargere efectuate prin aplicarea ferăstraielor. urme dinamice. obiecte special fabricate pentru săvârşirea actelor delictuoase. urme de tăiere cu direcţii contrare. desprinse din diferite obiecte atestate în câmpul infracţional care. prezintă informaţii identificatoare. mai rar.. Fiind in esenţă resturi de materie. în principiu. sunt în stare să furnizeze informaţii de mare valoare probantă. sub formă de striaţii. cunoaşterea celor mai răspândite modalităţi de pătrundere forţată în încăperi. Din practica criminalistică rezultă că cele mai frecvent întâlnite sunt urmele-formă de tăiere. şurubelniţă ş. Urmele de apăsare în majoritatea cazurilor apar drept rezultat al aplicării diferitelor obiecte (topor.modificările intervenite în locuinţă. în criminalistică se disting: urme de tăiere propriu-zisă. topor. dălţi. se procedează la deschiderea sau deteriorarea dispozitivelor de încuiere. ele fiind inutile identificării criminalistice. a. direcţia aplicării instrumentului ş. ferestrelor. cum ar fi o bară de fier. daltă. După uneltele folosite. atât din obiectul supus spargerii. întrucât se creează prin acţiuni succesive a multiplelor lame (tăişurilor sfredelului. târnăcoape) şi chiar obiecte din întâmplare găsite la locul faptei. impun metode de cercetare bazate pe mijloace tehnice speciale . bomfaierelor. metodele şi instrumentele folosite. Practica demonstrează că în acest scop se folosesc diferite obiecte materiale găsite ocazional la îndemână şi. aceste fragmente pot fi examinate in vederea stabilirii întregului după părţile separate prin spargere. operaţiile desfăşurate. sau de tăiere cu direcţie unică. care in mare măsură sunt utilizate in cadrul cercetării actelor litigioase săvârşite prin spargere. Urmele instrumentelor de spargere Atunci când săvârşirea unei infracţiuni devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntru a unui obiectiv închis. bomfaiere. în marea majoritate a cazurilor se aplică unelte profesionale de lăcătuşerie (ciocane. fiind descoperite la faţa locului. In unele cazuri şi acestea pot prezenta caracteristici de natură şă contribuie la identificarea directă a obiectului creator. In rândul al doilea. în cazul aplicării unui topor. uneori ajungând până la determinarea persoanelor participante. rangă. datorită imperceptibilităţii lor de către organele umane senzoriale. cleşte. dinţilor ferăstrăului sau ai pilei) de cele mai multe ori nu reprezintă elemente caracteristice individuale. dintre care menţionăm următoarele: 122 . uitate sau abandonate. mărime şi localizare. a) sub formă de pârghie la forţarea uşilor. pe corpul sau echipamentul persoanelor suspecte. cât şi de la instrumentul folosit. Urmele de pilire şi sfredelire. inclusiv pe instrumentele folosite. caselor de bani etc. de tâmplărie şi construcţie (topoare. şurubelniţe." Cercetarea acestor fapte continuă cu identificarea autorilor şi. cu modele de materie de la faţa locului. descoperite la locul infracţiunii. ferăstraie. pilelor. cuţit. sunt în stare să conducă la identificarea instrumentului de spargere. rangă sau alt obiect cu efect distrugător. sunt vizibile. 1. Primele două feluri de urme de tăiere în majoritatea cazurilor reproduc relieful lamei instrumentului aplicat şi. create de instrumente cu două lame de acţiuni opuse. precum şi la forţarea obiectelor de construcţie. Urmele de lovire se creează în urma acţiunilor respective asupra obiectului de spargere cu un ciocan. prezentarea pentru recunoaştere a persoanelor sau bunurilor etc. urmele de tăiere reproduc. cum ar fi un foarfece sau un cleşte şi. sfredele. In cursul cercetărilor se stabilesc căile de acces în locuinţă. Urmele de tăiere se reprezintă prin suprafeţele de despărţire (în întregime sau fragmentar) a unei părţi dintr-un întreg cu ajutorul uneltelor de menire respectivă. particule de material de construcţie. se poate stabili provenienţa lor de la obiectul supus spargerii criminale. de apăsare si de lovire şi cele sub formă de fragmente de materie detaşate din obiectele sparte sau instrumentele aplicate. dulapurilor. cu excepţia celor microscopice. şi ar putea folosi la identificarea autorilor10. Felul instrumentului folosit şi modul de aplicare a acestuia determină forma urmelor. forma şi natura acesteia» ajungându-se uneori până la determinarea ei la nivel individual. prin însăşi natura lor. bunurile furate şi obiectele ce nu-i aparţin. Ele se prezintă ca urme statice de adâncime. pile. Pe parcursul executării operaţiilor de spargere. In contextul celor enunţate se înscriu şi microurmele. Dispozitivele de încuiere se sparg prin diferite metode. Aceasta însă nu înseamnă că urmele la care ne referim trebuie neglijate. reproducând în direct elementele caracteristice de relief ale părţii de contact a instrumentului de spargere.2 (5) Clasificaţi urmele instrumentelor de spargere. pentru că acestea ar putea fi ale făptuitorilor. precum şi stabilirea unor împrejurări ale spargerii: modul de acţiune a făptuitorului. burghie). prin urmare. Descoperirea lor necesită o examinare minuţioasă a locului săvârşirii infracţiunii şi. pilitură de metal ş.

— Forţarea lăcăţilor suspendate prin tăierea (pilirea) sau smulgerea torţii acestora. După fotografia de nod se trece la fotografia in detaliu prin metoda metrică. Materialul se pregăteşte la faţa locului şi după turnare se polimerizează In timp de 30 minute.3 (7) Decideţi asupra genului de expertiză judiciară şi obiectivele acesteia în următoarea situaţie: . Pe sticlă in prealabil se lipeşte o pânză acoperită cu substanţe lipicioase menită să atenueze zgomotul ce este de prisos. plastilina. procedee care impun aplicarea diferitelor instrumente (bur-ghielor. amplasat pe str. In situaţia dată sunt relevate urme pe toarta lăcăţii. daltă. Plumburile pot fi înlocuite cu altele. Viilor 18 ap. subliniem necesitatea măsurilor de protejare şi fixare a întregii comunităţi de urme. Fă concluzie Urmele instrumentelor de spargere se fixează potrivit regulilor generale cunoscute. poziţia lor reciprocă şi faţă de alte categorii de urme. rangă sau şurubelniţă) introdus în deschizătura uşii. 3. Procedeul dislocării duce la crearea urmelor de apăsare (uneori de rupere) pe ambele părţi ale ferestrei sau uşii in locul de contact cu unealta utilizată. introdus în deschizăturile acestora. a fost ridicat lacătul de la uşa de intrare cu urme vizibile de forţare.— Forţarea barei de zăvorâre a mecanismului de încuiere. atât ale celor traseologice. rămân urme de mâini. — Spargerea prin tăiere. pe canatul sau uşorii uşii. Astfel. ceara. Fiind utilizate. Indiscutabilă rămâne şi poziţia generală privind ridicarea urmelor infracţiunii. Ofiţerul de urmărire penală a ajuns la concluzia că pentru examinarea acestuia sunt necesare cunoştinţe speciale". După cum este şi firesc. — Dislocarea uşilor şi a ferestrelor prin împingerea lor pe verticală sau orizontală cu un instrument cu efect de pârghie (levier sau rangă). — Forţarea plumburilor prin lărgirea canalelor cu diferite instrumente până la scoaterea nodului din lăcaşul lui. sunt posibile urme de adâncime pe suprafeţele exterioare ale acestuia. 3 de la locul faptei. de metal topit. aparate de sudare. dimensiunile şi locul in care se află urmele. ele vor fi descrise detaliat In procesul-verbal privind acţiunea respectivă. 18 in raport de 7/1. Prin atare modalitate de spargere se vor crea urme de apăsare pe partea frontală a barei şi pe canatul uşii dacă s-a procedat la efectul pârghiei. Este rezonabilă aprecierea şi fixarea datelor exacte privind forma. prin examinarea urmelor ridicate de la faţa locului. expertul poate determina tipul şi modul de aplicare a instrumentului de spargere. se vor fotografia. In acest caz se vor forma urme-zgârieturi pe diverse mecanisme din interiorul lăcăţii (pe bară de închuiere. Cel mai eficient material de mulare a urmelor instrumentelor de spargere este polimerul «K» cu catalizatorul nr. topire sau explozie a dulapurilor de fier şi a caselor de bani. — Forţarea prin taiere sau dărâmare a pereţilor. foarfece mari de tăiat metal. Tăierea se face în regiunea balamalelor sau a dispozitivelor de încuiere. Dacă. se pot folosi ghipsul. În cercetarea urmelor instrumentelor de spargere un rol important ii aparţine expertizei traseologice. în baza concluziilor expertului organul de urmărire penală poate înainta versiuni atât în privinţa instrumentelor 123 . Ca şi alte urme ale infracţiunii. tavanului. duşumelelor prin aplicarea topoarelor. — Spargerea sticlei geamurilor şi a uşilor prin apăsare sau taiere cu un diamant. Curmei. târnăcoapelor şi a altor unelte. uneori pe hainele şi corpul făptuitorului. materiale explozibile). — Deschiderea lăcăţilor cu chei potrivite sau şperacle. pe mijloacele de suspendare a lăcăţii (belciuge. — Tăierea parţială a uşilor prin perforarea in prealabil cu un burghiu şi aplicarea unui ferestrău. Urmele create prin tăiere şi dărâmare pot prezenta caracteristici ale construcţiei exterioare a instrumentelor utilizate apte să contribuie la identificarea traseologică. denumit «metoda plastirului» . acestea vor crea urme specifice de pilitură. acest mod de forţare duce la crearea urmelor sub formă de zgârieturi şi înţepături pe părţile lăuntrice ale canalelor. In lipsa materialului polimeric. Dacă toarta lăcăţii a fost pilită. Mulajul din pasta «K» redă întocmai caracteristicile de relief. in special. zăvor). bara de zăvorâre se împinge până la ieşirea ei din lăcaşul de încuiere. este elastic şi rezistent la manipulare. răngilor. cu o deosebită meticulozitate se vor căuta urme sub formă de pilitură. parafina. Cum am subliniat anterior. după realizarea intereselor. urme sub formă de resturi de materie folosită cu acest prilej la faţa locului. Dacă condiţiile concrete nu admit ridicarea obiectelor purtătoare de urme. conform căreia urmele de spargere se ridică in comun cu obiectul purtător. a celor de mâini şi de picioare.In legătură cu cercetarea furtului săvîrşit din apartamentul cet. funingine. Fotografierea urmelor de spargere se execută in ordinea obişnuită. sub formă de noi linii concentrice pe suprafeţele interioare ale capacelor încuietorii. cât şi ale celor sub formă de resturi de materie. pânzelor pentru bomfaiere. în atare situaţie se vor forma urme mai puţin utile cercetărilor criminalistice. Cu ajutorul unui obiect ascuţit (topor. ea fiind in măsură să contribuie la elucidarea diverselor probleme ce vizează cercetarea actelor criminale de spargere. In cazul aplicării acestui procedeu. acestea se vor mula. pe plăcile de fixare) şi. în acest context. Este lesne de înţeles că in aşa situaţie va apărea problema identificării deştelor de plumbuire pe baza cercetării comparative a textului şi simbolurilor imprimate.. infractorul va recurge la strângerea nodului din nou introdus.

După caracterul. surse de radiaţii invizibile şi luminiscente. instrumentele suspecte trebuie urgent ridicate pentru a evita orice modificări.2 (5) Clasificaţi urmele împuşcăturii. b) lăsate de proiectil pe suprafaţa sau în profunzimea obiectelor cu care vine în contact în urma împuşcăturii. Expertiza va examina orificiile de intrare şi de ieşire a proiectilului. precum şi a autorului spargerii. Aici obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor constituie o fază de cercetare a expertului. având ca scop evidenţierea elementelor caracteristice ale împuşcăturii. în primul rând. care se pot realiza numai în condiţii de laborator. 1.1 (3) Definiţi conceptul criminalistic cu privire la urinele împuşcăturii şi importanţa lor criminalistică. Rezolvarea acestei probleme-cheie a expertizei traseologice este reală. microscopul) şi optice de comparaţie (microscopul comparator). în contextul celor de mai sus. nu întotdeauna evident această problemă e soluţionată în urma cercetărilor efectuate de către organul de urmărire penală la faţa locului. urmele tragerii din armă de foc se divizează în trei mari categorii: a) create de mecanismele armei pe muniţii drept rezultat al interacţiunii acestora în procesul tragerii. In caz de necesitate se va recurge la metode chimice şi cromotografice. urme care reproduc elemente caracteristice esenţiale ale obiectului creator şi dacă In posesia expertului se află instrumentul suspect ca fiind creator al acestor urme. în cele din urmă expertului i se cere să soluţioneze problema de primă importanţă: dacă urmele de spargere au fost create de instrumentul prezentat. elemente caracteristice ale direcţiei şi distanţei de la care s-a tras. dar şi pe trăgător. de fabricare improvizată sau modificată etc. Astfel de recomandaţii nu pot fi acceptate. Concluziile pozitive se vor baza pe elementele-coincidenţe de relief. obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor de tăiere impune procedee complicate legate de aprecierea direcţiei şi fixarea unghiului de tăiere. dacă urmele sunt consecinţa unei sau a mai multor împuşcături. în condiţii de laborator detectarea urmelor factorilor suplimentari ai împuşcăturii se realizează prin aplicarea de metode şi mijloace tehnice de înaltă sensibilitate. de exemplu. După cum demonstrează practica judiciară. aplicându-se diferite mijloace optice (lupa. Una dintre ele este cea a constatării dacă vătămarea unui obiect este consecinţa tragerii din arma de foc. în rândul al doilea.folosite. canalul creat de el şi spaţiul din apropierea nemijlocită. Expertiza traseologică se realizează prin cercetarea comparativă. în situaţia în care se solicită determinarea exactă a distanţei tragerii. Subliniem acest considerent din motivul că uneori se mai recomandă organului judiciar obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor de spargere. Test nr. convertizorul optico-electronic. dacă denotă aplicarea unei arme automate. profilograful traseologic (fig. 124 . Urmele factorilor suplimentari ai împuşcăturii constituie. expertul balistician va recurge la trageri experimentale de la diverse distanţe cu muniţii şi in condiţii similare celor în litigiu. Altă problemă constă în punerea în evidenţă a urmelor factorilor suplimentari ai tragerii din arma de foc. Urmele tragerii din armă de foc constituie modificări materiale care apar pe suprafaţa sau în profunzimea diferitelor obiecte (inclusiv a corpului omenesc) din perimetrul locului aplicării armelor de foc. Cele negative pot fi argumentate prin necoincidenta caracteristicilor generale. considerăm oportun a semnala că metodele bazate pe mijloacele tehnice de înaltă sensibilitate. cu vătămările produse cu obiecte de profesie sau de uz casnic. Concluziile expertului balistician se vor formula in baza elementelor caracteristice ale orificiului de intrare şi de ieşire. sau de la câteva arme. 34). în special de îmbrăcăminte. c) formate de factorii suplimentari ai împuşcăturii. Cercetarea criminalistică a urmelor împuşcăturii 1. ajungând In aşa mod la suspiciuni reale necesare dispunerii expertizei de identificare. precum şi a dispozitivului special de examinare a striaţiilor. dar şi a urmelor factorilor suplimentari ai împuşcăturii.18 Subiectul I. a făcut posibilă stabilirea urmelor factorilor suplimentari nu numai pe ţintă. Practica demonstrează că identificarea instrumentelor de spargere este realizabilă In toate cazurile în care se examinează urme traseologice informative. Se va aplica cu acest prilej diverse instrumente optice. după cum s-a precizat anterior. dacă două sau mai multe împuşcături provin de la una şi aceeaşi. Nu se exclude posibilitatea confundării urmelor proiectilului pe unele obiecte. având în vedere posibilităţile tehnice de cercetare ale organelor cu funcţii de urmărire penală. Obiectul expertizei urmelor împuşcăturii cuprinde şi alte chestiuni ca. mecanismul de formare şi importanţa lor la determinarea împrejurărilor unei împuşcături. Descoperirea la faţa locului a acestei categorii de urme este dificilă. de care dispunem la etapa actuală. Sarcinile expertizei urmelor tragerii din arma de foc Examinarea criminalistică a urmelor tragerii este destinată unui şir de probleme cu care se confruntă justiţia mai cu seamă la etapa iniţială de cercetare a faptelor săvârşite cu arma de foc. 3.

muniţiilor etc. reproducând în mod dinamic relieful plinurilor ghinturilor (câmpurilor dintre ghinturi) (fig.După natura lor. glontele înaintează pe ghinturi forţat. aceasta fiind o condiţie tehnică indispensabilă funcţionării armelor ghintuite . dacă ţinem cont de faptul că de ce natură ar fi o urmă a împuşcăturii ea poate avea o importanţă primordială la determinarea împrejurărilor aplicării armei de foc. Scăzând cu mult în urma aruncării proiectilului.. Urmele de ricoşare se prezintă sub forma unor linii. b) arsurile şi pârliturile suprafeţei din apropierea nemijlocită a orificiului de intrare cauzate de flacăra de la gura ţevii. La etapa încărcării armei se vor forma două urme ce interesează pe plan criminalistic: una pe suprafaţa exterioară a tubului în forma unui fascicul de linii specifice scoaterii cartuşului din încărcător. Datorită acestei diferenţe de diametru. b) lăsate de proiectil pe suprafaţa sau în profunzimea obiectelor cu care vine în contact în urma împuşcăturii. create in urma penetrării proiectilului a obiectului in întregime. a altor obiecte cu care proiectilul a venit în contact. După caracterul. La etapa tragerii percutorul creează prin lovitură o urmă de adâncime. urmele în discuţie se împart în principale şi secundare 1. 2) urme — materie ce se prezintă ca resturi de substanţe degajate in momentul Împuşcăturii Dacă vrea caracterizarea lor atunci adaugă na. Amintim în acest context că. tipul şi calibrul armei. pentru a fi deplasat spre camera de detonare. A doua categorie de urme ale împuşcăturii sunt cele ale proiectilului pe suprafaţa sau în profunzimea ţintei. urmele date pot fi împărţite în două grupe: 1) rezultate din acţiunea directă a factorilor suplimentari ai împuşcăturii asupra obiectelor în care s-a tras. alta pe fundul rozetei tubului sub formă de striaţii ce redau relieful părţii. La etapa eliminării şi aruncării tubului ars se creează patru urme cu semnificaţie decisivă privind identificarea armei. care redau cu precizie relieful mecanismului menţionat al armei. create prin atingerea unei suprafeţe. Posibilităţile cercetării criminalistice a urmelor date practic sunt perfectibile. Ultima categorie de urme le constituie modificările produse de factorii suplimentari ai împuşcăturii . Urmele de perforare se manifestă prin orificiul de intrare. create la etapa tragerii de plinurile ghinturilor. — urma marginii ferestruicii de aruncare sub forma unui fascicul de linii. în cazul unui obiect relativ gros. De o deosebită valoare criminalistică sunt urmele de pe glonţ. create prin implantarea proiectilului în profunzimea obiectului împuşcat fără a-1 traversa complet. în ceea ce priveşte urmele pe proiectilele din mitralii trase din arma de vânătoare. Urmele mecanismelor armei pe tubul cartuşului se creează succesiv pe parcursul a trei etape inerente unei împuşcături: încărcării armei. acestea reproduc de asemenea in mod dinamic iregularităţile ţevii.38). 2) urme — materie ce se prezintă ca resturi de substanţe degajate in momentul Împuşcăturii. şi prin orificiul de ieşire. după unii autori. printr-un canal. La urmele de pătrundere — prin orificiul de intrare şi printr-un canal numit orb din cauza lipsei orificiilor de ieşire. frontale a închizătorului venit în contact cu tubul în momentul introducerii cartuşului în camera de detonare. urmele date pot fi împărţite în două grupe: 1) rezultate din acţiunea directă a factorilor suplimentari ai împuşcăturii asupra obiectelor în care s-a tras. clasificare dubioasă. rezistenţa obiectului. ea continuă să acţioneze asupra obiectelor din apropierea gurii ţevii.37). c) formate de factorii suplimentari ai împuşcăturii. care reproduce diverse elemente caracteristice privind forma. Presiunea gazelor create ca urmare a arderii explozibile a pulberii este până la 3 mii atm. ce se creează la un nivel mai sus de mijlocul tubului. în formă de striaţii. urmele tragerii din armă de foc se divizează în trei mari categorii: a) create de mecanismele armei pe muniţii drept rezultat al interacţiunii acestora în procesul tragerii. urme de pătrundere (canale oarbe). dimensiunile şi relieful lui.. La tuburile cartuşelor de vânătoare această urmă este sursa informativă de bază privind identificarea armei din care s-a tras. şi anume: — urma ghearei extractoare sub forma unui şir de striaţii pe partea anterioară a gulerului rozetei. La armele de luptă automate şi semiautomate această urmă prezintă o valoare identificatoare esenţială. distanţa de la care s-a tras. — urma sub formă de linii longitudinale pe suprafaţa tubului.. Din prima grupă fac parte: a) rupturile marginilor orificiului de intrare. Glontele cartuşelor pentru armele ghintuite este prevăzut cu un diametru majorat faţă de calibrul armei pentru care este destinat. Urmele tragerii din armă de foc constituie modificări materiale care apar pe suprafaţa sau în profunzimea diferitelor obiecte (inclusiv a corpului omenesc) din perimetrul locului aplicării armelor de foc. eliminării şi aruncării tubului ars. zgârieturi ale suprafeţei obiectului lovit de proiectil. — urma ejectorului (pragului aruncător). pe partea posterioară a gulerului rozetei. create de iregularităţile pereţilor camerei de detonare (fig. tragerii. mecanismul de formare şi importanţa lor la determinarea împrejurărilor unei împuşcături. provocate de acţiunea gazelor in cazul împuşcăturii de la distanţe extrem de mici (până la 3 cm). forma şi adâncimea cărora sunt în funcţie de unghiul de lovire.. generând rupturi de diverse forme. urme de ricoşare. Aceste urme se întâlnesc sub trei forme: urme de perforare. După natura lor. în urma arderii pulberii în ţeava 125 . care de asemenea sunt caracteristice pentru împuşcăturile de la distanţe minime.

Despre direcţia tragerii atestă şi urmele create de factorii suplimentari ai împuşcăturii (inelul de frecare. direcţia în care s-a tras se stabileşte după poziţia orificiului de intrare şi de ieşire. Pe baza acestei categorii de urme ale împuşcăturii în criminalistică se determină şi distanţa de la care s-a tras. de altă persoană în situaţia unei agresiuni etc. Prin urmare. direct pe suprafaţa obiectului. funingine. pe ţintă se va crea un singur orificiu de intrare. constituie un desen cunoscut sub denumirea de tatuaj. Pe părţile deschise ale corpului uman particulele de praf. rugină.750 cm şi a celui de ieşire cu o suprafaţă de 3x4 cm. praf. prezenţa burei şi a căpă-celului proiectilului în canalufcreat de acesta. Stabilirea direcţiei.3 (7) Decideţi asupra modalităţilor de stabilire a direcţiei. particule de pulbere arse incomplet. îndeosebi particulele de pulbere nearse sunt factorii distinctivi ai împuşcăturii de la distanţe mici. Suprafaţa obiectului în care s-a tras poate fi îndoită ca urmare a apăsării provocate de lovirea proiectilului. acestea creând o zonă mai largă în jurul orificiului de intrare in situaţia împuşcăturii de la distanţa de până la 80-100 cm. rupturiile şi pârliturile din preajma orificiului de intrare. dacă la faţa locului a fost depistai un cadavru amplasat pe bancheta din spate a unui autoturism. mărturisesc vădit că tragerea a fost executată cu ţeava lipită de suprafaţa obiectului sau de la distanţe extrem de mici (1—5 cm). Dacă proiectilul a perforat un obiect cu o grosime relativ mare. urm. Urmele-materie specifice împuşcăturii se prezintă în două categorii: prima inelul de frecare — un strat cu formă circulară. In majoritatea cazurilor de împuşcătură din arme de vânătoare. ceva mai mare decât calibrul armei din care s-a tras. şi a doua — a petelor de funingine. precum şi după locul amplasării tuburilor trase din sisteme automate. Imprimarea gurii ţevii. Pentru orificiul de intrare este caracteristică atragerea marginii acestuia înăuntru. a distantei şi a locului de unde s-a tras Stabilirea direcţiei. «ştanţmarke». Alicele şi mitraliile trase de la distanţă mare (peste 1 m) vor crea mai multe orificii de intrare cu raza de plasare proporţională distanţei de tragere. In acest context atenţionăm că determinarea la faţa locului a direcţiei şi distanţei de la care s-a tras este cu aproximaţie. distanţei şi locul tic unde s-a tras din arma de foc. vizarea directă a locului de unde s-a tras se face cu ajutorul unui tub de hârtie. rupturile şi pârliturile). care ii prezentat leziuni corporali. c) inelul sau semiinelul de imprimare a conturului gurii ţevii («ştanţ-marke») provocat de vârful ţevii înfierbântate în cazul împuşcăturii de la distanţă nulă. ea fiind întreprinsă de organul jdiciar doar pentru a intensifica activitatea de urmărire penală. a distanţei şi a locului de unde s-a tras se înscrie printre problemele ce necesită soluţionare atât în cadrul cercetării la faţa locului. reziduuri de capsă. de ulei. la determinarea unei legitime sau nelegitime aplicări a armei de foc de către o persoană cu funcţii speciale. 4. în fond. în baza urmelor proiectilului. un atare proiectil va parcurge compact o distanţă mică (până la 1 m) după ce alicele şi mitraliile se vor dispersa treptat. proiectilele creează canale oarbe. adică considerate convenţional ca mari. 126 . precum şi stropi de ulei. valorile diametrelor de dispersare a alicelor cartuşului tras dintr-o armă de vânătoare cu ţeava cilindru sunt date de specialiştii in materie in funcţie de distanţa de tragere1 (vezi tabelul de pe pag. în regiunea craniului sub forma unui oficiu de intrare de 0.. Petele de funingine. creat prin ştergerea de particule metalice. care în marea majoritate a cazurilor se desfăşoară cu ocazia cercetării locului faptei. Orificiul de ieşire prezintă dimensiuni mărite faţă de cel de intrare şi în majoritatea cazurilor este înconjurat de diverse rupturi cauzate de materialul dislocat şi aruncat de proiectil în direcţia mişcării. implantându-se în piele.armei temperatura gazelor atinge valori maxime (până la 2000-2500°). în situaţia împuşcăturii de la distanţă mică. Definitivarea acestor circumstanţe ţine de competenţa expertului balistician. provocând arsuri obiectelor din apropierea gurii ţevii. în linii mari. atestat permanent la gura orificiului de intrare. Lipsa urmelor factorilor suplimentari confirmă că împuşcătura a fost efectuată de la distanţe ce depăşesc limita de 1 m. gazele izbucnesc în flacără. Despre distanţa unei Împuşcături cu un proiectil de alice sau mitralii se poate judeca şi după aria de dispersare a acestuia. Faptul în cauză contribuie direct la demascarea unui omor disimulat prin sinucidere. Ieşind in afara ţevii. Ieşind din ţeava armei. cât şi în procesul expertizei. Reamintim că limitele de acţiune a factorilor creatori ai urmelor menţionate la armele de mână nu depăşesc un metru. stropii de ulei. Direcţia tragerii se determină în baza urmelor proiectilului şi a factorilor suplimentari ai împuşcăturii. Pentru stabilirea locului de unde s-a tras se apelează la metoda cunoscută în criminalistică sub # denumirea de vizarea directă a locului tragerii. Datorită faptului că forţa acţiunii exercitată de proiectilul armelor de vânătoare este cu mult mai scăzută decât a proiectilelor armelor de luptă. cu categoriile de urme menţionate ne confruntăm şi în cazul împuşcăturii din arma de vânătoare. 1.). arse incomplet. Unele deosebiri se pot consemna doar privind urmele proiectilului de alice şi mitralii.

calcularea locului de unde s-a tras va fi doar aproximativă. organul judiciar poate calcula locul de unde s-a tras. având ca scop calcularea locului de unde s-a tras. După cum este cunoscut. cât şi direcţia de aruncare a tubului sunt în funcţie de forţa şi modul de acţiune a autorului tragerii. In fond vizarea poate conduce la stabilirea locului tragerii. Dacă tubul a fost aruncat dintr-o armă cu repetiţie. 127 . poate fi supus unui studiu special. Deci. cunoscând arma după tubul fixat în perimetrul locului faptei. Dacă proiectilul a perforat două obiecte apropiate unul de altul. pistoletul Parabellum aruncă tubul în sus şi în dreapta la distanţe până la 1—3 m sub un unghi de 60—100°. pistoletul TT aruncă tubul in dreapta la o distanţă de până la 5 metri sub unghiul de 70—110° faţă de linia direcţiei tragerii. cum ar fi un geam sau peretele opus. Locul de amplasare a tuburilor aruncate din armele automate. Privind prin tubul astfel aranjat se va determina cu precizie locul amplasării armei din care s-a tras. tubul trebuie să unească canalul ambelor obiecte în întregime. iar pistoletul Brawning respectiv In dreapta la o distanţă de până la 3 m şi sub un unghi de 90—160°. fiind influenţată vădit de gravitaţie. Traiectoria proiectilului tras de jos in sus admite modificări esenţiale de direcţie. vizarea se face privind în de-a lungul unei sfori întinse ce uneşte centrul perforaţiei primului obiect cu punctul obiectului lovit de proiectil ulterior. dacă direcţia tragerii este orizontală sau de sus în jos sub orice unghi.carton sau masă plastică introdusă în canalul format de proiectil din partea orificiului de ieşire. în condiţiile unui spaţiu deschis. In situaţia în care proiectilul a perforat un singur obiect subţire. şi aceasta s-a confirmat prin verificarea practică. precum şi de factorii climaterici. în aprecierea locului de unde s-a tras trebuie să se ţină cont de factorii ce influenţează traiectoria de zbor a proiectilului. De exemplu. lovind sau aprofundându-se în alt obiect îndepărtat. dar şi prin verificare experimentală. cu atât mai evidente devin modificările. Cu căt distanţa tragerii e mai mare. deoarece atât unghiul. fiecărui tip şi sistem de armă automată ii sunt proprii direcţia şi unghiul de aruncare a tuburilor trase. în baza indicatoarelor sau cataloagelor privind caracteristicile tehnico-balistice ale acesteia.

2. integral. Este contraindicată şi chiar imposibilă realizarea acestei activităţi fără a avea la dispoziţie un mijloc de transport. înainte de toate se va determina componenţa echipei care se va deplasa la faţa locului. 105. străzi sau în alte locuri cu acces larg ş. pentru a asigura obiectivitatea şi preîntâmpina eventualele încercări de a contesta rezultatele obţinute într-o fază ulterioară a procesului penal. verificarea declaraţiilor învinuitului sau bănuitului prin reproducerea acestora la faţa locului presupune anumite acţiuni de pregătire. mijlocul principal de înregistrare a declaraţiilor bănuitului şi învinuitului constituie procesul-verbal de ascultare. în cazurile necesare se vor invita specialişti în domeniul criminalisticii.1 (3) Definiţi conceptul criminalistice de fixare a declaraţiilor bănuitului şi ti învinuitului Legislaţia în vigoare reglementează în mod detaliat activitatea de fixare şi verificare a declaraţiilor persoanelor ascultate în calitate de învinuiţi sau bănuiţi. potrivit legii (art. după cum nici nu se va adăuga nimic la cele relatate de către învinuit sau bănuit. dar şi după modul în care ele au fost obţinute. sunt considerate de către cel ce conduce ascultarea inutile.a. menţionăm că din perspectiva tactică acest act de fixare trebuie să corespundă anumitor cerinţe: a) Consemnarea declaraţiilor să se efectueze în succesiunea în care s-a desfăşurat audierea. Discuţia care se mai duce asupra acestei probleme în literatura de specialitate este vădit inutilă. Preferabile. Celui ascultat i se pot adresaîntrebări de precizare. Apoi se vor lua măsuri de pregătire a obiectelor cu ajutorul cărora învinuitul sau bănuitul vor opera în vederea demonstrării activităţii lor şi a altor persoane implicate în activitatea infracţională. unităţi de producţie sau de deservire socială. Fără a reproduce în detaliu prescripţiile procesuale prevăzute asupra procesului-verbal de ascultare a bănuitului şi învinuitului. 115. Respectarea acestei cerinţe asigură aprecierea declaraţiilor bănuitului şi învinuitului nu numai după conţinut. importante din punctul de vedere al intereselor învinuitului sau bănuitului. cu un desen. conciziunea sa însă nu trebuie să fie în detrimentul fixării depline a declaraţiilor. pentru ca echipa de investigare să se poată deplasa la locul faptei. fireşte. orice altă formă de stilizare a declaraţiilor. cu excepţia cazurilor când folosirea acestora reprezintă un anumit grad de pericol (arme de foc. Nu se admite înlocuirea elementelor vii ale limbajului celui ascultat cu forme tipizate. 128 . CPP) prevede posibilitatea aplicării mijloacelor tehnice de înregistrare fonică şi videofonică. Insă. Aceasta nu înseamnă că îii procesul-verbal de ascultare vor fi consemnate date şi detalii vădit inutile. d) Procesul-verbal trebuie să cuprindă toate întrebările adresate bănuitului sau învinuitului şi. Procesul-verbal se întocmeşte într-o formă laconică. lipsite de legătură cu fapta ce se află în cercetare. atmosfera în care s-a desfăşurat ascultarea şi deci fixate fiind. procesul-verbal de ascultare poate fi suplinit cu o fonogramă ori videofonogramă judiciară. posibilităţile verbale pe care el le foloseşte în procesul de comunicare. Verificarea declaraţiilor la faţa locului se face în prezenta a doi martori asistenţi. în această ordine de idei se iscă întrebarea cum să se procedeze în situaţia în care anumite fapte. demonstrează. formele lingvistice utilizate cu acest prilej. transformarea acesteia pe parcursul audierii. persoanei ale cărei mărturii se verifică. Faptele relatate se vor înregistra detaliat. sau prin care se clarifică anumite împrejurări de fapt.1 întrebările. drepturile şi obligaţiunile ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare. după ce persoanelor participante li se aduce la cunoştinţă conţinutul şi sarcinile activităţii ce urmează a fi efectuată. Pentru menţinerea ordinii şi paza locului fapte se impune deci includerea în componenţa echipei a colaboratorilor organelor de poliţie. Este evident că doar în conformitate cu aceste cerinţe. lipsite de orice semnificaţie pentru cauză. bineînţeles.Subiectul II Fixarea şi verificarea declaraţiilor bănuitului şi a invinuitului.). Activitatea de verificare a declaraţiilor învinuitului sau bănuitului se desfăşoară în trei faze. contribuie la aprecierea de către instanţa de judecată a declaraţiilor învinuitului făcute în faza de anchetă.2 (5) Specificaţi procedeele tactice şi tehnologia aplicata cu ocazia verificării în locul infracţiunii a declaraţiilor bănuitului şi a învinuitului. în majoritatea cazurilor verificarea declaraţiilor se desfăşoară în locuri publice (case de locuit. Ca şi orice altă activitate procesuală. schemă sau cu o altă formă grafică cu care cel ascultat şi-a ilustrat sau exemplificat relatările. cu respectarea strictă a succesiunii producerii lor şi fără a se omite ceva ce ar avea importanţă pentru soluţionarea justă a cauzei. în ipoteza în care reproducerea declaraţiilor presupune utilizarea anumitor mijloace tehnice. inclusiv cele de prezentare a probelor. prin forma şi conţinutul lor. medicinei legale sau în anumite ramuri tehnice. Un capitol aparte reprezintă pregătirea mijloacelor tehnico-criminalistice şi a celor de transport. procesul-verbal de ascultare va fi de natură să reflecte poziţia lor la etapa iniţială de ascultare. explozive) sau contravine normelor etice (cadavrul). la cerinţă. redactat de către organul care conduce ascultarea sau. 2. i se solicită să declare în mod succint totul ce se referă la fapta cercetată şi la împrejurările în care ea a fost săvârşită. sunt obiectele originale. CPP). Astfel. 133 şi 134. răspunsurile la fiecare întrebare în parte. de către cel ascultat. inclusiv cu privire la căile de deplasare. cadrul tactic la care s-a procedat cu prilejul ascultării. adică să reflecte etapele pe care le parcurge activitatea de ascultare. La prima fază. în atare situaţii obiectele originale se înlocuiesc cu mulaje. deoarece legea (art. c) Stilul în care este redactat procesul-verbal de ascultare trebuie să reflecte personalitatea celui ascultat. b) Conţinutul procesului-verbal de ascultare trebuie să reprezinte întocmai informaţia comunicată de cel ascultat. prin intermediul cărora se realizează procedeele tactice.

neputând afirma că au făcut declaraţii fiind.Urmează apoi faza a doua de deplasare spre locul faptei. în rândul al treilea. Faza a treia cuprinde relatările propriu-zise ale învinuitului sau bănuitului nemijlocit la faţa locului. starea psihică şi reacţiile care puteau fi trecute cu vederea pe parcursul ascultării. Ca şi în cazul ascultării propriu-zise. aplicarea mijloacelor tehnice de înregistrare atribuie activităţii de fixare un grad sporit de obiectivitate sub aspectul cuprinderii tuturor împrejurărilor şi faptelor ce au constituit obiectul dialogului între anchetator şi anchetat. aceştia de acum înainte. Aplicarea acestor mijloace de fixare este avantajoasă din mai multe considerente. Declaraţiile învinuitului şi bănuitului pot fi înregistrate fonic sau videofonic. Pe parcurs. Persoana ale cărei declaraţii se verifică trebuie să ocupe în mijlocul de transport un loc comod pentru a putea indica direcţia deplasării. constrânşi. într-un fel sau altul. fixarea acestora în procesul-verbal şi prin aplicarea metodelor tehnice cunoscute (fotografierea. înregistrarea video şi pe bandă de magnetofon). solicitându-i-se. acesteia i se pot adresa întrebări referitoare la direcţia deplasării.3 (7) Decideţi asupra condiţiilor în care înregistrarea video şi audiomagnetice indispensabilă fixării declaraţiilor bănuitului şi învinuitului. în primul rând. totodată. înregistrarea fonică şi videofonică a declaraţiilor învinuitului sau bănuitului instituie un plus de garanţie a stabilităţii lor. acţiuni de demonstrare a faptelor şi împrejurărilor la care a făcut referiri. în rândul al doilea. celui ascultat i se vor adresa întrebări de precizare şi completare. 2. 129 . în fine. înregistrarea fonica şi videofonică asigură organului de cercetare posibilitatea de a se reîntoarce asupra declaraţiilor învinuitului şi a bănuitului pentru a studia modul de manifestare a acestora. obiectele şi elementele distinctive ale traseului.

Urmele mecanice reproduc construcţia exterioară a obiectelor-corpuri solide. Conform factorilor creatori. ca în cazul deplasării pe un obiect curent vopsit. care reproduc forma şi relieful suprafeţei de contact a obiectelor creatoare. lemnoasă. a instrumentelor de spargere etc. de pildă. cioburi de sticlă. nivelul de modificare a suportului (obiectului primitor de urmă) şi modul de formare a urmelor. buzelor. o amprentă digitală sudoripară sau de vopsea pe o suprafaţă netedă şi b) de destratificare. dinţilor. fixării şi examinării acestora tn vederea stabilirii faptei. a mijloacelor de transport etc. Potrivit nivelului de modificare a suportului. aplicarea eficace a acestor mijloace la cercetarea faptelor penale concrete.). Elaborarea mijloacelor necesare perfecţionării acestei activităţi constituie sarcina esenţială a traseologiei criminalistice.Test nr 19 Subiectul I. urmele infracţiunii se grupează în două categorii: urme-formă.(5) Clasificaţi urmele materiale ale infracţiunii. Traseologia criminalistică. factorul creator de urme. După natura lor. şi anume: natura urmelor. miros ş. depuneri de salivă. nu produc schimbări esenţiale ale obiectului primitor de urmă. aprecierea interpoziţiei obiectului creator şi a celui primitor în momentul formării urmei). pot fi amintite fragmentele de obiecte (resturi de alimente. Atât urmele-formă. Cunoaşterea acestor legităţi creează posibilitatea elaborării mijloacelor tehnico-ştiinţifice adecvate. — elaborarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice necesare descoperirii. identificării făptuitorului şi determinarea tuturor împrejurărilor cauzei. Traseologia are următoarele sarcini: — studierea legităţilor formării diferitelor categorii de urme materiale ale infracţiunilor. Urmele homeoscopice sunt de două categorii: a) create prin reproducerea construcţiei exterioare a diferitelor părţi corporale şi a îmbrăcămintei (a mâinilor. pete de natură organică şi anorganică ş. — elaborarea metodelor şi mijloacelor tehnice de protejare a valorilor sociale de atentări infracţionale. obiectelor de îmbrăcăminte) pe suprafaţa sau în profunzimea obiectelor din mediul înconjurător şi b) create sub diverse forme de substanţe biologice. urmele frecvent întâlnite la faţa locului se împart în: create de om (homeoscopice). în vederea atingerii acestui scop. formate prin depuneri de substanţe de pe suprafaţa obiectului creator pe suprafaţa celui primitor cum ar fi. 1. La etapa actuală traseologia se prezintă ca un domeniu bine determinat al criminalistica destinat cunoaşterii legităţilor formării urmelor infracţiunii şi elaborării metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice necesare descoperirii. a celor de mâini. ca. fixării şi ridicării urmelor infracţiunii. Expertiza traseologică este etapa finală de cercetare criminalistică a urmelor. Ea are ca scop identificarea obiectului creator de urme.(3) Definiţi noţiunea de traseologie şi specificaţi sarcinile acesteia. resturi de substanţe ca urmare a interacţiunii a două sau mai multe obiecte materiale. precum şi rezolvarea multiplelor probleme cu caracter diagnostic (caracterizarea obiectului creator de urmă.2. create prin reproducerea construcţiei exterioare a unui obiect pe suprafaţă sau in volumul altuia şi urme-materie. stabilirea succesiunii formării urmelor la faţa locului. Ele se subdivizează în urme: a) de stratificare. formate prin preluare de substanţe de pe suprafaţa obiectului primitor. Din categoria a doua. de îmbrăcăminte. a mijloacelor de transport. a. In opinia noastră mai potrivită este concepţia conform căreia clasificarea urmelor se face în baza a patru criterii mai importante. pete de sânge. mai frecvent utilizate în practica judiciară. urmele infracţiunii se împart în: de adâncime. traseologia elaborează metodici de examinare specifice naturii urmelor. — elaborarea metodicilor efectuării expertizelor traseologice. 130 . aparţinând corpului uman (fire de păr. sau a materialelor de construcţie. în prezent. spre exemplu. de veselă. cât şi cele materie se pot manifesta sub aspect macroscopic şi microscopic. a. de suprafaţă şi periferice. spermă. a expertizei traseologice a urmelor de picioare. dimpotrivă. pe baza principiilor generale ale expertizei criminalistice. de picioare. elemente desprinse din obiectele vestimentare. Urmele de suprafaţă. Din categoria urmelor-formă le vom menţiona pe cele tradiţional numite traseologice. picioarelor. ce pot apărea pe parcursul săvârşirii acţiunilor infracţionale în formă de fragmente de obiecte. 1. Urmele de adâncime se prezintă în formă de modificări esenţiale de profunzime a obiectului primitor în locul unde acesta a venit în contact cu cel creator. în criminalistică acestea sunt divizate în urme de instrumente (unelte) şi urme ale mijloacelor de transport. s-au întocmit metodica expertizei dac-tiloscopice. inclusiv fibre din produse textile) şi diferite substanţe pulverulente sau lichide (rumegătură metalică.1. Eficienţa activităţii organelor de anchetă e în funcţie de tehnicile cu care acestea sunt dotate.). şi create de obiecte materiale (mecanice).

de frânare a unui autovehicul etc. Statice sunt urmele formate prin apăsare sau lovire. materiale polimerice. — la recoltarea urmelor-materie prin răzuire. Tipice în acest sens sunt urmele de tăiere. fixarea şi ridicarea urmelor este faza iniţială. se exclude ridicarea lui. cu plastelină. prin care se înţelege raportul de mişcare în care se află obiectul creator şi cel primitor la momentul final de creare a urmelor. mijloc de fixare. mărime.3. sub aspect procesual. ale mijloacelor de transport. Evident. de regulă. se ridică în comun cu obiectul sau cu o parte separată (demontată) a acestuia. Aceste urme se întâlnesc în cazul ridicării unui covor sau portret de pe perete. După modul de formare. unde se află. fotografiile urmelor. urmele se vor ridica. 4) Fixarea urmelor descoperite prin descrierea lor în procesul-verbal. în special în cazurile amânării cercetării locului faptei sau desfăşurării acestei activităţi în condiţii nefavorabile. acestea sunt clasificate în urme statice şi dinamice. culoare. din aceste ori alte motive. fixării şi ridicării urmelor infracţiunii se va ţine cont de categoria urmelor cercetate şi natura obiectelor purtătoare. inclusiv ale celor latente. 2. că tehnicile aplicate la descoperirea. 131 .(7) Decideţi asupra regulilor generale de fixare şi ridicare a urmelor materiale ale infracţiunii. poziţia căruia a fost schimbată în urma săvârşirii faptei de pe locul unde acesta s-a găsit timp îndelungat. — caracteristicile fiecărei urme referitor la formă. clare şi de înaltă precizie. acestea fiind prevăzute ca principalele acţiuni procesuale destinate descoperirii.1 (3) Determinaţi activităţile procesuale şi extraprocesuale de verificare a declaraţiilor bănuitului şi învinuitului. Pe lângă menirea de a demonstra şi certifica datele expuse in procesul-verbal. ce denotă. redând cu claritate caracteristicile acestora. fixarea şi ridicarea urmelor infracţiunii Descoperirea. Datorită reproducerii directe a caracteristicilor exterioare ale obiectului care le-a creat. fixare şi ridicare a urmelor. sfredelire. adesea devin obiecte ale expertizei criminalistice. 2) Utilizarea în limite maxime a mijloacelor tehnico-criminalistice menite să majoreze capacitatea de percepţie şi deci eficienţa activităţilor de căutare a urmelor. 3) Aplicarea tuturor măsurilor posibile de protejare a urmelor. — la transferarea urmelor de suprafaţă pe pelicule dactiloscopice. 6) Urmele descoperite sau relevate la faţa locului. Descoperirea. conturul unui obiect.Urmele periferice redau configuraţia. acesta fiind principalul. poziţia în raport cu suprafaţa obiectului-suport şi cu alte obiecte. Elementele caracteristice ale suprafeţei obiectului creator se reproduc în aceste urme sub formă de trase. La aplicarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice în vederea descoperirii. Prin descoperirea urmelor în criminalistică se înţelege depistarea acestora de către organele cu funcţii de urmărire penală prin efectuarea la faţa locului a activităţilor bazate pe realizările tactice şi mijloacele tehnico-ştiinţifice criminalistice. solubilizare. supravoluminos sau intransportabil şi. foi de hârtie fotografică şi alte materiale adezive. — datele privind modul de descoperire. Verificarea declaraţiilor bănuitului şi învinuitului. în momentul culminant de creare a acestor urme. urmele statice sunt de cea mai înaltă valoare identificatoare. determinată de cercetarea lor. absorbire. urmele depistate se vor fotografia apelându-se la metoda fotometrică. Urmele dinamice se creează în urma mişcării de alunecare a unui obiect participant la formarea urmei pe suprafaţa celuilalt. procedându-se: — la mularea urmelor de adâncime cu soluţie de ghips. prin ce se caracterizează suprafaţa purtătoare de urme. — categoria şi tipul urmei. precum şi retragerea şi conservarea lor în vederea folosirii ulterioare la stabilirea adevărului . 1. pilire. Fixarea şi ridicarea urmelor constă în efectuarea de către organele menţionate a activităţilor procedural-tehnice de certificare a existenţei şi stării urmelor infracţiunii la faţa locului. ale instrumentelor de spa/gere. fixării şi ridicării urmelor. a. obiectele participante (creator şi primitor) se află în stare statică unul faţă de altul. fixarea şi ridicarea urmelor necesită să fie efectuate potrivit următoarelor reguli generale: 1) Respectarea strictă a normelor dreptului procesual penal ce reglementează efectuarea cercetării locului faptei şi a percheziţiei. cantitate. 5) Indiferent de natura acestora. fapt ce reduce substanţial capacităţile lor identificatoare. efectuată de către organul judiciar la faţa locului sau în alte împrejurări similare. atragere cu magnetul etc. unei reviste de pe o suprafaţă prăfuită ş. In formulări laconice. fixarea şi ridicarea urmelor de mâini diferă după conţinut de cele aplicate în acelaşi scop privind urmele de picioare. 7) Dacă obiectul purtător de urmă e de valoare. aici vor fi consemnate: — caracteristicile generale ale obiectului purtător. Subiectul II. Regulile generale privind descoperirea.

verificarea declaraţiilor învinuitului sau bănuitului prin reproducerea acestora la faţa locului presupune anumite acţiuni de pregătire.2 (5) Specificaţi procedeele tactice de verificarea la locul infracţiunii a declaraţiilor bănuitului şi a învinuitului. sunt obiectele originale. acţiuni de demonstrare a faptelor şi împrejurărilor la care a făcut referiri. Respectarea acestei cerinţe asigură aprecierea declaraţiilor bănuitului şi învinuitului nu numai după conţinut. inclusiv cele de prezentare a probelor. obiectele şi elementele distinctive ale traseului. persoanei ale cărei mărturii se verifică. lipsite de orice semnificaţie pentru cauză. demonstrează. solicitându-i-se. i se solicită să declare în 132 . după ce persoanelor participante li se aduce la cunoştinţă conţinutul şi sarcinile activităţii ce urmează a fi efectuată. Apoi se vor lua măsuri de pregătire a obiectelor cu ajutorul cărora învinuitul sau bănuitul vor opera în vederea demonstrării activităţii lor şi a altor persoane implicate în activitatea infracţională. prin intermediul cărora se realizează procedeele tactice. La prima fază. posibilităţile verbale pe care el le foloseşte în procesul de comunicare. La prima fază. unităţi de producţie sau de deservire socială. Ca şi orice altă activitate procesuală. Urmează apoi faza a doua de deplasare spre locul faptei. sunt considerate de către cel ce conduce ascultarea inutile. acesteia i se pot adresa întrebări referitoare la direcţia deplasării. după ce persoanelor participante li se aduce la cunoştinţă conţinutul şi sarcinile activităţii ce urmează a fi efectuată. lipsite de legătură cu fapta ce se află în cercetare. cu excepţia cazurilor când folosirea acestora reprezintă un anumit grad de pericol (arme de foc. explozive) sau contravine normelor etice (cadavrul). menţionăm că din perspectiva tactică acest act de fixare trebuie să corespundă anumitor cerinţe: a) Consemnarea declaraţiilor să se efectueze în succesiunea în care s-a desfăşurat audierea. răspunsurile la fiecare întrebare în parte.Activitatea de verificare a declaraţiilor învinuitului sau bănuitului se desfăşoară în trei faze. în ipoteza în care reproducerea declaraţiilor presupune utilizarea anumitor mijloace tehnice. dar şi după modul în care ele au fost obţinute. integral. pentru ca echipa de investigare să se poată deplasa la locul faptei. contribuie la aprecierea de către instanţa de judecată a declaraţiilor învinuitului făcute în faza de anchetă. Verificarea declaraţiilor la faţa locului se face în prezenta a doi martori asistenţi. Fără a reproduce în detaliu prescripţiile procesuale prevăzute asupra procesului-verbal de ascultare a bănuitului şi învinuitului. Activitatea de verificare a declaraţiilor învinuitului sau bănuitului se desfăşoară în trei faze. Faza a treia cuprinde relatările propriu-zise ale învinuitului sau bănuitului nemijlocit la faţa locului. Pe parcurs. drepturile şi obligaţiunile ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare. medicinei legale sau în anumite ramuri tehnice. înregistrarea video şi pe bandă de magnetofon). Discuţia care se mai duce asupra acestei probleme în literatura de specialitate este vădit inutilă. bineînţeles. Procesul-verbal se întocmeşte într-o formă laconică. în majoritatea cazurilor verificarea declaraţiilor se desfăşoară în locuri publice (case de locuit. înainte de toate se va determina componenţa echipei care se va deplasa la faţa locului. b) Conţinutul procesului-verbal de ascultare trebuie să reprezinte întocmai informaţia comunicată de cel ascultat. i se solicită să declare în mod succint totul ce se referă la fapta cercetată şi la împrejurările în care ea a fost săvârşită. importante din punctul de vedere al intereselor învinuitului sau bănuitului. cu respectarea strictă a succesiunii producerii lor şi fără a se omite ceva ce ar avea importanţă pentru soluţionarea justă a cauzei. formele lingvistice utilizate cu acest prilej. d) Procesul-verbal trebuie să cuprindă toate întrebările adresate bănuitului sau învinuitului şi. Pentru menţinerea ordinii şi paza locului fapte se impune deci includerea în componenţa echipei a colaboratorilor organelor de poliţie. Celui ascultat i se pot adresaîntrebări de precizare. Este contraindicată şi chiar imposibilă realizarea acestei activităţi fără a avea la dispoziţie un mijloc de transport. în cazurile necesare se vor invita specialişti în domeniul criminalisticii. în această ordine de idei se iscă întrebarea cum să se procedeze în situaţia în care anumite fapte. conciziunea sa însă nu trebuie să fie în detrimentul fixării depline a declaraţiilor. în atare situaţii obiectele originale se înlocuiesc cu mulaje. transformarea acesteia pe parcursul audierii. totodată. Faptele relatate se vor înregistra detaliat. inclusiv cu privire la căile de deplasare. fireşte. drepturile şi obligaţiunile ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare. Este evident că doar în conformitate cu aceste cerinţe. atmosfera în care s-a desfăşurat ascultarea şi deci fixate fiind. adică să reflecte etapele pe care le parcurge activitatea de ascultare. Un capitol aparte reprezintă pregătirea mijloacelor tehnico-criminalistice şi a celor de transport. pentru a asigura obiectivitatea şi preîntâmpina eventualele încercări de a contesta rezultatele obţinute într-o fază ulterioară a procesului penal. Aceasta nu înseamnă că îii procesul-verbal de ascultare vor fi consemnate date şi detalii vădit inutile. Ca şi în cazul ascultării propriu-zise. persoanei ale cărei mărturii se verifică. Preferabile. prin forma şi conţinutul lor. Persoana ale cărei declaraţii se verifică trebuie să ocupe în mijlocul de transport un loc comod pentru a putea indica direcţia deplasării.). 2. c) Stilul în care este redactat procesul-verbal de ascultare trebuie să reflecte personalitatea celui ascultat. cadrul tactic la care s-a procedat cu prilejul ascultării. fixarea acestora în procesul-verbal şi prin aplicarea metodelor tehnice cunoscute (fotografierea.1 întrebările. Nu se admite înlocuirea elementelor vii ale limbajului celui ascultat cu forme tipizate. străzi sau în alte locuri cu acces larg ş.a. celui ascultat i se vor adresa întrebări de precizare şi completare. procesul-verbal de ascultare va fi de natură să reflecte poziţia lor la etapa iniţială de ascultare. sau prin care se clarifică anumite împrejurări de fapt. orice altă formă de stilizare a declaraţiilor. după cum nici nu se va adăuga nimic la cele relatate de către învinuit sau bănuit.

нарушающих закон или неписаные общественные нормы. Коррупция предполагаетсистематический подкуп должностных лиц законодательной. în majoritatea cazurilor verificarea declaraţiilor se desfăşoară în locuri publice (case de locuit. denun ţul este alternativa cea mai bună pentru stabilirea unor astfel de acte. In cazul sesizării prin denunţ. înainte de toate se va determina componenţa echipei care se va deplasa la faţa locului. în aceste cazuri. cât şi a regulilor tactice criminalistice care guvernează audierea martorilor raportat la personalitatea sau gradul de cultură. Celui ascultat i se pot adresaîntrebări de precizare. împrejurările. Pe parcurs.2.a. влекущий за собой принятие ими решений. Urmează apoi faza a doua de deplasare spre locul faptei. este necesară o cunoaştere mai atentă a profilului psihologic a celui dintâi'. Persoana ale cărei declaraţii se verifică trebuie să ocupe în mijlocul de transport un loc comod pentru a putea indica direcţia deplasării. locul în care acesta îşi desfăşoară activitatea. este posibilă audierea detaliată a denunţătorului. trebuie să dea explicaţii cu privire la natura bunurilor. condiţiile în care urmează să înmâneze aceste bunuri. Precizăm. modul în care vor fi predate bunurile. în ipoteza în care reproducerea declaraţiilor presupune utilizarea anumitor mijloace tehnice. ведет к установлению зависимости от указанных структур 3. Pentru menţinerea ordinii şi paza locului fapte se impune deci includerea în componenţa echipei a colaboratorilor organelor de poliţie. acesteia i se pot adresa întrebări referitoare la direcţia deplasării. 1. Apoi se vor lua măsuri de pregătire a obiectelor cu ajutorul cărora învinuitul sau bănuitul vor opera în vederea demonstrării activităţii lor şi a altor persoane implicate în activitatea infracţională. totodată. verificarea declaraţiilor învinuitului sau bănuitului prin reproducerea acestora la faţa locului presupune anumite acţiuni de pregătire. obiectele şi elementele distinctive ale traseului. trebuie insistat asupra tuturor aspectelor legate de faptă.2. vârsta şi. Faza a treia cuprinde relatările propriu-zise ale învinuitului sau bănuitului nemijlocit la faţa locului. străzi sau în alte locuri cu acces larg ş. cu excepţia cazurilor când folosirea acestora reprezintă un anumit grad de pericol (arme de foc. se impune obţinerea aceloraşi date privind persoana.3 (7) Decideţi asupra elementelor de pregătire a verificării la faţa locului a declaraţiilor bănuitului şi învinuitului. pentru a asigura obiectivitatea şi preîntâmpina eventualele încercări de a contesta rezultatele obţinute într-o fază ulterioară a procesului penal. sau valorilor pretinse de funcţionar. de făptuitor. 3. Din perspectiva urmăririi penale. Preferabile. şi de persoanele (martorii) care pot confirma afirmaţiile acestuia. Este contraindicată şi chiar imposibilă realizarea acestei activităţi fără a avea la dispoziţie un mijloc de transport. Ca şi în cazul ascultării propriu-zise. De asemenea. explozive) sau contravine normelor etice (cadavrul). Кратко коррупцию можно определить как продажность власти. vor fi descrise persoana funcţionarului. исполнительной и судебной власти. solicitându-i-se. astfel încât să se poată realiza o imagine completă asupra faptelor infracţionale1. общественных и политических деятелей.mod succint totul ce se referă la fapta cercetată şi la împrejurările în care ea a fost săvârşită. unităţi de producţie sau de deservire socială. că faţă de particularităţile investigării infracţiunii de corupţie. medicinei legale sau în anumite ramuri tehnice. locul său de activitate. Denunţătorul va face precizări privind relaţiile pe care le are cu funcţionarul public şi privind problemele pe care trebuie să le rezolve prin intermediul acestuia. poziţia socială'. 133 . audiere care va fi efectuată potrivit tuturor regulilor tactice criminalistice. Totodată. însă. bineînţeles. ca şi de o anume diferenţă între calitatea de denunţător şi aceea de martor. în cazul în care înmânarea banilor sau bunurilor se va face printr-un intermediar.). 2.1 (3) Interpretaţi din perspectivă criminalistică infracţiunea de corupere. acţiuni de demonstrare a faptelor şi împrejurărilor la care a făcut referiri. inclusiv cu privire la căile de deplasare. bineînţeles.2 (5) Determinaţi sarcinile audierii persoanelor care denunţă fapta de corupere. în obţinerea declaraţiei. în atare situaţii obiectele originale se înlocuiesc cu mulaje. Subiectul III. înregistrarea video şi pe bandă de magnetofon). pentru ca echipa de investigare să se poată deplasa la locul faptei. Audierea denunţătoailui se va desfăşura cu respectarea atât a regulilor procedurale. Verificarea declaraţiilor la faţa locului se face în prezenta a doi martori asistenţi. fixarea acestora în procesul-verbal şi prin aplicarea metodelor tehnice cunoscute (fotografierea. sunt obiectele originale. Cercetarea infracţiunilor de corupere. Un capitol aparte reprezintă pregătirea mijloacelor tehnico-criminalistice şi a celor de transport. часто в пользу криминальных структур. Ca şi orice altă activitate procesuală. celui ascultat i se vor adresa întrebări de precizare şi completare. în cazurile necesare se vor invita specialişti în domeniul criminalisticii. и их осуществление.

2. întocmirea planului de ascultare. Pregătirea audierii. unde au fost puse (ascunse). Pregătirea trebuie făcută cu multă atenţie. în primul rând. cum şi dacă puteau fi rezolvate pe căi legale. timp şi procedeele folosite pentru înmânarea banilor.Din mediul profesional. ca şi cel căruia i se oferă. Este necesar ca cel care ia declaraţi. de săvârşirea unui act de corupţie. Ascultarea propriu-zisă a părţii vătămate. sunt destul de rare cazurile în care persoana care dă.Modalităţile de loc. în urma unei anumite complicităţi la 134 . Explicaţia este simplă: cele două sunt conjugate. . bunurile (foloasele) au fost primite. unele cu tentă inclusiv politică. în situaţia în care este denunţat faptul estorcării a 500 dolari SUA de către un anumit funcţionar al administraţiei publice. şefii sau subordonaţii. obligatoriu. sumele sau bunurile pe care le revendică sau pe care trebuie să le pună la dispoziţie învinuitului / inculpatului şi dacă le-a predat realmente. foloasele necuvenite pe care le-a dat. nemulţumiţi. citarea şi aducerea persoanelor. să deţină despre persoana în cauză şi date anterioare săvârşirii faptei şi ulteriore acesteia. sau invers. în funcţie de fiecare caz în parte.împrejurările în care 1-a cunoscut pe învinuit (inculpat) şi înţelegerea care a intervenit între ei. obligatorie. mita. De regulă. denunţătorii sunt. de regulă din domeniul economico-financiar. în cazul luării şi dării de mită. ce document a emis sau ce dispoziţii a dat. §1. denunţătorii sunt. a unor prestaţii complementare.Din mediul familial. de particularităţile reieşite din studiul personalităţii celui ce urmează a fi ascultat.1. Audierea părţii vătămate sau a denunţătorului 2. profesional. în primul rând. momentul în care va fi efectuat. colegii de serviciu. Organizarea flagrantului presupune. unii oneşti. . alţii răzbunători. alte aspecte concrete care pot proba faptele şi care se pot constitui ca şi probe sau mijloace de probă. posibilele înţelegerii anterioare (dacă au existat) privind locul şi timpul când urmau să se întâlnească. provenienţa lor şi justificarea acestora.mediul familial. invidioşi. . Pregătirile în vederea constatării infracţiunii flagrante 1. acceptă sau primeşte să sesizeze organul de urmărire penală. Astăzi.Alte detalii. ori pe lângă ce persoane a promis să intervină. şi cel care dă şi cel care ia profită de pe urma aranjamentelor ilegale". interesul pe care îl are în soluţionarea cauzei în care este implicat. întocmirea planului de ascultare şi a celorlalte activităţi preliminare. audierea acestor părţi este. bunurilor care este valoarea sau cuantumul acestora. Se vor consemna pretenţiile făptuitorului după comiterea faptei şi poziţia acestuia. se va supune aceloraşi reguli tactice: cunoaşterea persoanelor ce urmează a fi ascultate. caracteristicile.In ce a constat activitatea învinuitului (inculpatului). invidioşi. sumele de bani (bunuri) pe care trebuia să le dea. de probele existente în dosar. Audierea se va desfăşura. . este o activitate nu numai necesară dar şi dificilă. dar şi la modul de sesizare. Mai ales în faza adresării de întrebări trebuie insistat pe elucidarea împrejurărilor concrete în care banii. oferă. prin intermediul altor persoane. fireşte. ca şi primirea de foloase necuvenite. întrebările care sunt prevăzute în planul de ascultare trebuie să servească la clarificarea unor probleme esenţiale. dar şi nemulţumiţi că nu s-au "bucurat" de câştigul operat. ambele fiind atente la secretul actelor lor. în special cu privire la relaţia pe care persoana le-a avut cu infractorul. cum ar fi: . dacă pretenţiile sale sunt justificate. în asociere cu alte infracţiuni grave. moment situat la o dată ulterioară consumării infracţiunilor în discuţie. după regulile tactice cunoscute. cu mai mulţi participanţi. interesul său. De aceea. derivate din angajamente legale. raportate la fapte. contractuale. Excepţii întâlnim în cazul primirii de foloase necuvenite. răzbunători. Organele de urmărire penală pot fi sesizate din oficiu sau prin denunţ. Frecvent. cui a aparţinut iniţiativa. chiar şi soţia/soţul.În ce constau mita. Surprinderea în flagrant nu se realizează pentru a constata săvârşirea infracţiunii. de regulă. în special în cazuri complexe. stabilirea locului unde se vor desfăşura ascultarea. de succesiunea utilizării acestor probe. sunt deghizate în spatele unor comisioane legale. pentru că nu profită de câştig. . . relaţiile stabilite. când prinderea în flagrant poate să coincidă cu săvârşirea infracţiunii.1. pentru că suferă prin darea de mită.§2. în funcţie de etapele pe care le traversează ascultarea. eventual.2. Cunoaşterea persoanelor ce urmează a fi ascultate şi care provin din medii cu nivele de pregătire diferite. alte medii frecventate din motive diverse. efectuarea atentă a unor activităţi de pregătire. La întocmirea planului de ascultare se impune a se ţine cont de: problemele care urmează a fi lămurite. ci pentru a se constata primirea banilor sau a altor foloase de către funcţionarul necinstit.Ce interese au existat în cauză. în sine. In practică. Vor fi clarificate modul în care s-a cunoscut cu făptuitorul. în infracţiunile de corupţie. dacă s-a făcut. însă. De exemplu: . dacă acest interes este licit. rude apropiate. 3.3 (7) Decideţi asupra modalităţilor de organizare şi realizare a flagrantului. sesizările aparţin persoanelor din mediul autorilor .

Alcătuirea echipei de prindere în flagrant.Determinarea modului de operare.Protejarea participanţilor la comiterea faptelor. care devin vizibile. pe bancnotele sau pe alte valori ce urmează a fi înmânate drept mită.2.3. . tehnico-tactice criminalistice. organul de urmărire penală va întocmi un proces-verbal care va cuprinde. unii membrii ai echipelor nu trebuie să cunoască sarcinile celorlalţi. infracţiunea flagrantă există când funcţionarul a îndeplinit deja un act în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acestuia.1. trebuie stabilit dacă există intermediari. Problemele esenţiale urmărite în realizarea flagrantului. în procesul-verbal de pregătire a acţiunii. logistice. identificarea şi ridicarea bunurilor sau valorilor. In cazul infracţiunii de primire de foloase necuvenite. cu excepţia denunţătorului.Locul în care s-a consumat.parchet şi poliţie .Identitatea funcţionarului. Identificarea locului vizează denumirea oraşului. conform art. profilul personalităţii. în cazurile de flagrant. organele judiciare trebuie să procedeze cu multă rigoare la pregătirea flagrantului''. problemele vizate de pregătire sunt4: . vor fi înregistrate şi seriile acestor bancnote. adecvate acţiunii.3.4. fiind apoi preluate de mâna acelora cu care iau contract. relevare. După efectuarea înregistrărilor. complexe. în funcţie de competenţa materială a fiecăruia.Stabilirea modalităţilor şi mijloacelor de comunicare între membrii echipei. Echipa de prindere în flagrant va fi coordonată de către procuror şi va fi alcătuită din poliţişti şi criminalişti specialişti în domeniul înregistrărilor şi interceptării comunicaţiilor. se pot instala sisteme tehnice de înregistrare care vor surprinde şi săvârşirea faptei ca atare. în funcţie de complexitatea actelor. conservare şi evidenţiere a probelor a căror forţă probatorie este egală cu a celorlalte probe1. sau urmează să se consume fapta ilicită. 1.Numerele posturilor telefonice între care se poartă convorbirea. Este evident că fiecare caz presupune modalităţi particulare de pregătire a constatării infracţiunii flagrante. 1. cei obligaţi să miruiască sau forţaţi să plătească o sumă de bani peste aşteptările lor.învederată şi în literatura de specialitate. scriindu-se cuvântul "MITĂ" cu un creion fluorescent. conservarea unor mijloace materiale de probă şi fixarea rezultatelor. vor fi cooptaţi în echipe şi cadre ale acestor organisme. Iniţial. Q Din mediul celor antrenaţi în actul de corupţie. în cazuri excepţionale. în afara datelor prevăzute de art. Pentru eliminarea riscului contaminării probelor. topografia imobilului. atribuţiunile sale de serviciu. Aceste prafuri se depun pe bani sau bunuri diverse.Apelarea la mijloace tehnice. cum ar fi. Aceste înregistrări reprezintă procedee tehnice de înmagazinare. strada.4. de comportamentul autorilor. apelând la modalităţile procesual penale. Tot sub formă de capcane criminalistice mai sunt folosite prafurile invizibile. Utilizarea face posibilă documentarea directă a faptelor de corupţie chiar în faza consumării infracţiunii de luare sau dare de mită. . Aceste variante vor cuprinde pe larg inclusiv atribuţiile fiecărui membra al echipei. inclusiv cei care pot să profite. Raportat la modurile de operare mai noi trebuie văzut dacă nu se recurge la depunerea la bancă a unei sume de bani. în cazul în care informaţiile provin de la servicii speciale. . 1.2. . Totuşi se pot contura cu adevărat câteva măsuri ce trebuie luate de către membrii echipei pentru derularea acestei acţiuni": . aparent legale. Mijloace tehnice de înregistrare sau supraveghere. în care le includem şi pe cele proprii poliţiei judiciare sau unor servicii speciale de investigaţie (vezi compartimente ale Parchetului General Anticorupţie) . de exemplu. modul său de acţiune". Pregătirea de capcane criminalistice şi folosirea altor mijloace tehnice criminalistice. dar şi de modul de sesizare. 135 . dacă banii vor fi daţi direct funcţionarului. descrierea şi localizarea mobilierului. în urma denunţului.comiterea actului de corupţie. Vor fi stabilite variante diverse de acţiune ţinând cont de datele pe care le deţin. . Totodată. locul de muncă. sau dacă nu există o simulare de acte comerciale sau financiare.Autorizaţia dată de procuror. Toate aceste măsuri vor servi la realizarea flagrantului ca atare. fluorescente. Aceştia vor transmite conducătorului echipei în permanenţă datele pe care le deţin'. calitatea oficială a acestuia. . Potrivit unei experienţe semnificative a organelor judiciare .Supravegherea atentă a locului unde urmează să se deruleze infracţiunea. Totodată. începând cu denunţătorul şi terminându-se cu organele judiciare. în măsura în care specialiştii acestora au calitatea de organ de cercetare penală. se recurge frecvent la capcane cu substanţe fluorescente. conform legii. a circumstanţelor în care se va comite infracţiunea.91(l) lit. sau vor fi lăsaţi într-un loc indicat anterior. 1. Stabilirea modului de acţiune al echipei care realizează flagrantul este o măsură deosebit de importantă.9l-91 din Codul de procedură penală. sub acţiunea lămpii cu raze ultraviolete. dispunerea locurilor în care s-ar putea ascunde banii sau bunurile.Numele persoanelor care poartă convorbirea. După flagrant. Capcane criminalistice. în infracţiunile de luare sau dare de mită. bancnotele vor fi supuse unei constatări tehnico-ştiinţifice . este recomandat ca operaţiunea de marcare sau pudrare să se realizeze de către specialistul criminalist cu câteva minute înaintea flagrantului şi să nu aibă acces la acestea nici o altă persoană. de amploarea lor. Organele judiciare pot utiliza mijloace tehnice de înregistrare video şi audio. Pentru determinarea acestor locuri. Vor fi stabilite atribuţii precise şi clare pentru fiecare membru al echipei.4. următoarele: . . a-e din Codul de procedură penală. 1.

Declaraţiile vor cuprinde detaliat faptele. Până la finalizarea operaţiunii. Dacă se consideră necesar. înaintea percheziţiei se recomandă făptuitorului să declare ce valori sau bunuri deţine şi de unde provin. să nu încerce să se sinucidă.Efectuarea percheziţiei corporale a autorului. sursele de radiaţii electromagnetice. autorul va fi întrebat dacă a pus mâna pe acestea şi în ce context. informându-l prompt asupra celor întâmplate.Specialistul însărcinat cu înregistrarea convorbirilor va transmite imediat mesajele cu valoare sau semnificaţie infracţională organului de cercetare penală. . persoanele care i-au fost încredinţate. Dacă spaţiul este deschis.Percheziţia întregului spaţiu în care a fost surprins făptuitorul.. cum ar fi: trimiterea de către autor a unor com plici. în cazul prezenţei denunţătorului. subiect activ al infracţiunii pe baza documentelor de identitate pe care le are asupra sa. din evidenţa serviciului care efectuează înregistrarea. Aceştia sunt aleşi înainte de trecerea la prinderea făptuitorului. procurorul poate dispune şi efectuarea unei percheziţii domiciliare. element tactic semnificativ pentru destrămarea sistemului de apărare a acestuia. cu mesajul de a li se da banii sau bunurile. apariţia unor noi persoane care doresc să dea bani sau bunuri. timpul de zi sau noapte. în cazul denunţului se va putea utiliza procedeul montării pe corpul denunţătorului a unor aparate de înregistrare a întregii convorbiri. Vor fi menţionate locul şi poziţia unde au fost găsite 1. care pot afecta desfăşurarea flagrantului. despre bunuri şi bani. în cazul în care s-au găsit bani sau bunuri marcate criminalistic. astfel încât toate persoanele prezente să audă. . ora şi durata fiecărei convorbiri. Ei vor comunica în permanenţă cu conducătorul echipei. . explicaţii ce vor fi consemnate în scris. în funcţie de complexitatea acţiunii. se atrage atenţia că orice atingere adusă reprezentanţilor organelor judiciare de faţă. In cazul în care se vor găsi sume de bani sau bunuri provenite din fapte posibil similare. însă nu trebuie să fie şi martori oculari.înregistrările redate în formă scrisă. fireşte. vor avea grijă ca făptuitorul să nu distrugă obiecte.Înştiinţarea autorului cu privire la dreptul de a fi asistat de un apărător. Totodată.2. în aşa fel încât făptuitorul să nu poată să fugă. trebuie să-şi decline identitatea. în funcţie de condiţiile specifice în care se va realiza înregistrarea. în calitate de martori oculari. echipa va alege momentul intervenţiei. Ei nu trebuie să aibă. ş. ori asupra sa. 2. Realizarea efectivă a flagrantului. instanţei. Cele mai indicate sunt înregistrările video şi audio care pot fi valorificate ulterior în administrarea probatoriului. constituie infracţiunea de ultraj1. Stabilirea martorilor asistenţi. înscrisurile.Numărul de ordine al casetei. Fiecare membru al echipei va supraveghea zonele sau spaţiile. Din punct de vedere tehnico-tactic criminalistic. după ce au fost audiate toate celelalte persoane.Conducătorul echipei. în realizarea acestor înregistrări. Astfel. La procesul-verbal se ataşează caseta în original. persoanele care l-au ajutat. se va ţine cont de particularităţile sau topografia locului de întâlnire. cu obligativitatea de a le păstra până la soluţionarea cauzei. aceste persoane vor rămâne la faţa locului pentru audiere şi pentru semnarea actului de constatare.1. scopul urmărit de făptuitor. Vor fi reţinute toate datele din documentul de identitate. . ceilalţi membrii. video-filmate şi descrise cu minuţiozitate în procesul-verbal. înainte de a fi ridicate. Supravegherea locului în care în care va fi surprins făptuitorul.a. orice întârziere prejudiciind activitatea de probare a infracţiunii. Regulile tactice criminalistice care trebuie urmate în aceste momente sunt următoarele: Intrarea cu rapiditate în spaţiul infracţional. Membrii echipei.Identificarea funcţionarului. asigurându-se de efectul elementului sur priză asupra infractorului. se vor bloca toate direcţiile. bunurile vor fi fotografiate. Ascultarea acestuia se va realiza la faţa locului. se vor avea în vedere următoarele: . Se vor căuta valori sau bunuri care vor putea fi folosite ca mijloc de probă. . de spaţiul închis sau deschis. . Obiectele care nu sunt supuse confiscării pot fi remise persoanei căreia îi aparţin. . legătură cu cei implicaţi în activitatea ilicită. transmiterea denunţătorului de a reveni în altă zi sau de a preda banii la o anume adresă. acestea vor fi consemnate în procesul-verbal. sau părţii vătămate".Identificarea tuturor persoanelor care se găsesc în acel loc şi care ulterior ar putea confirma sau oferi date despre activităţile desfăşurate de făptuitor. asupra unor elemente noi. . . ori într-un cont în bancă. acesta este instruit să facă anumite gesturi prin care să transmită echipei mesaje. fotografice. prezentând legitimaţia. Aceste înregistrări se vor putea expertiza la cererea procurorului. primite în aceeaşi zi. . în momentul în care are loc înmânarea bunurilor. fiind sigilată de către organul de cercetare penală.Alegerea mijloacelor/aparaturii de înregistrare video. Realizarea propriu-zisă a acţiunii de constatare a infracţiunii flagrante Desfăşurarea propriu-zisă a acţiunii de surprindere în flagrant va parcurge următoarele etape: 2. Apoi se solicită făptuitorului să scoată din buzunare obiectele şi valorile şi să dea explicaţii cu privire la acestea.Data. 136 . vor fi analizate şi ridicate pentru eventualele conexiuni cu alte materiale. prestabiliţi. şi vor însoţi echipa în toate activităţile derulate. sau bani aflaţi la vedere. iar dacă spaţiul este închis se vor bloca toate căile de acces spre uşi sau geamuri. ca şi unele obiecte care aparent nu au valoare probatorie. neanticipate.Numele şi calitatea persoanei care a realizat înregistrarea. precum şi toate împrejurările necesare lămuririi faptei".

1(3) Definiţi noţiunea de evidenţă antropomotrică.3 (7) Decideţi asupra factorilor datorită cărora făptuitorii recidivişti la săvlrşirea de infracţiuni activează la locul faptei într-o anumita formă. aluniţe. din cartoteca dactiloscopică. Rezultatele privind identificarea cadavrului se vor comunica organului care trebuie să soluţioneze cauza respectivă. fotografice) privind cadavrele necunoscute cu cele privind persoanele dispărute şi invers. leziunile corporale şi cauza morţii. abilitate). Fotografia de identificare executată după tualetarea cadavrului şi aranjarea respectivă a îmbrăcămintei. al tuturor urmelor acesteia. de asemenea. modalităţi tipice de operare. la starea. specificînd totodată sistemul acesteia. deprinderi. 137 .2(5) Determinaţi sarcinile evidenţei persoanelor dispărute şi a cadavrelor necunoscute. întocmirea odon-togramei care se va realiza cu concursul unui specialist-stomatolog sau al medicului legist. Ca şi în cazul persoanelor dispărute. Evidenţa persoanelor dispărute 2. Reiterarea (repetarea) modului de operare a generat crearea unui sistem de evidenţă specifică a infractorilor. modul de operare are importanţă criminalistică sub următoarele aspecte. acest gen de evidenţă cuprinde atât cadavrele cauzate de omoruri. acumulate de către organul de urmărire penală şi remise Sistemul 1. incendii. tactice şi metodice de cercetare a faptelor penale. vederea din faţă. fapt de care trebuie să se ţină cont la aplicarea procedeelor şi mijloacelor tehnice de lucru la faţa locului. Totodată. datorită cărora infractorii recidivişti activează într-o anumită formă specializată. Acest gen de evidenţă prevede obligatoriu efectuarea de fotografii după regulile fotografiei operative de recunoaştere. a treia categorie — persoanele dispărute de la domiciliu sau de la locul de muncă in împrejurări incerte cu suspiciuni de a deveni victime ale unui omor. Prima — autorii infracţiunilor care se ascund în vederea sustragerii de la răspundere. Acest gen de evidenţă cuprinde trei categorii de persoane. Modul de operare în accepţie criminalistică cuprinde un complex de operaţii. La fişa antropometrică se va anexa neapărat fişa dactiloscopică a cadavrului. precum şi verificări între datele din cartoteca antropometrică şi cele din componenţa altor cartoteci de evidenţă. în special.). Fişele persoanelor dispărute şi ale cadavrelor necunoscute vor fi într-o permanentă verificare. două părţi laterale şi din spate). in fine. Aparte se vor fotografia detaliile urechilor şi ale semnelor particulare (deformări sau amputări ale unor organe. a doua categorie — persoanele dispărute in urma evadării din penitenciare şi. Fişa cadavrelor neidentificate prevede. acţiuni şi mijloace aplicate în cazul săvârşirii unui act infracţional. dar şi obiectivi. ca factor cu influenţă determinantă asupra modalităţilor tehnice. practica demonstrează cu prisosinţă că săvârşirea de infracţiuni omogene în condiţii similare impune o anumită conduită. tatuaj etc). aceasta din urmă făcând posibilă elaborarea de reguli tipice de cercetare a infracţiunilor. 1. Constituind un subsistem al evidenţei antropometrice. înregistrarea se face în baza datelor privind persoana dispărută. constituţia fizică. Pe de altă parte. la obiectele vestimentare şi altele atestate asupra cadavrului. cât şi la cel practic. cu participarea medicului legist. Constituind unul din elementele caracteristice de bază ale unei infracţiuni săvârşite. fiind declaraţi in căutare. Semnalmentele exterioare se notează după metoda portretului vorbit. profilul drept şi cel stâng (bust). a. pete. răpiri sau ale unui alt act violent. Modul de operare determină caracterul modificărilor mediului in care se desfăşoară infracţiunea. antropometrice. într-o manieră proprie. rasa. folosind în mod relativ stabil unele şi aceleaşi procedee şi mijloace la săvârşirea diferitelor infracţiuni. la semnalmentele şi semnele particulare ce constituie trăsăturile exterioare. Pe de o parte. Evidenţa cadavrelor cu identitate necunoscută 1. Evidenţa antropometricâ şi cea desfăşurată după modelul de operare a făptuitorilor. Se vor executa verificări comparative în interiorul cartotecii antropometrice a tuturor datelor (dactiloscopice. ceea ce contribuie la ordonarea faptelor penale în anumite categorii.Test nr 20 Subiectul I. cunoscută sub denumirea de evidenţă după modul de operare (modus operandi sistem). la sexul. modul de operare este condiţionat de un şir de factori subiectivi (temperament. morfologia întregului corp (statura. cicatrice. cât şi cele apărute în urma diferitelor accidente sau calamităţi (inundaţii. trebuie să cuprindă corpul în întregime (din faţă. culoarea pielii). evidenţa constă în înregistrarea pe fişe standardizate a unui grupaj de date referitoare la locul şi data depistării cadavrului. volitivitate. cutremure de pământ ş. 1. atât la nivel ştiinţific. vârsta.

Dacă moartea victimei a survenit în urma unui act de omor. 138 . al televiziunii. cadavrul să fie supus tratării medicale cu scopul reconstituirii aspectului exterior şi a expresiei feţei. 2. craniul. care pot fi chemate să recunoască cadavrul eu identitatea necunoscută.3 (7) Argumentaţi posibilitatea prezentării spre recunoaştere în situaţia. recunoaşterea lui constituie punctul de plecare al întregii activităţi de cercetare. Deşi prezentarea spre recunoaştere a cadavrelor s-ar părea că nu este o problemă dificilă. 4. reprezentanţilor administraţiei (organelor puterii locale. iar în cazurile cadavrelor degradate sau grav afectate -restaurarea acestora (refacerea unor ţesuturi. Prezentarea spre recunoaştere a cadavrului se efectuează conform regulilor generale prevăzute asupra acestei activităţi procedurale.a. adică să se obţină ca înfăţişarea acestuia. Această formă de prezentare spre recunoaştere are un caracter extraprocesual şi urmăreşte un dublu scop: obţinerea informaţiei referitoare la identitatea cadavrului şi determinarea persoanelor cărora el poate fi prezentat spre recunoaştere în accepţiunea procesuală a acestei activităţi. Dacă moartea victimei a survenit în urma unui act de omor.a. prezentarea cadavrului spre recunoaştere este neapărat să se efectueze la etapa iniţială a anchetei. Modul în care s-a desfăşurat prezentarea spre recunoaştere şi rezultatele obţinute se consemnează. 2. să fie. înstrăinează tot mai mult aspectul cadavrului iar. după cum demonstrează practica cercetării acestei categorii de infracţiuni.a. în special. în morgă sau la alte servicii medico-legale.operaţie premergătoare prezentării spre recunoaştere cunoscută în teoria şi practica criminalistică sub denumirea de "tualetarea cadavrului".). după cum s-a semnalat. Tactica prezentării spre recunoaştere a cadavrelor Recunoaşterea reprezintă principala modalitate de identificare a cadavrelor persoanelor omorâte sau decedate în urma diverselor accidente şi calamităţi naturale. fără ca să fi sesizat organul de urmărire despre absenţa unei rude sau a unui prieten. celor domiciliate în apropierea acestui loc. pudrarea. pe de o parte. cât mai apropiată de cea avută în viaţă. sau când au fost chemaţi în faţa organului de urmărire penală. Subiecţii recunoaşterii propriu-zise a cadavrelor se aleg din rândul celor care au declarat anterior. precum şi altor persoane care manifestă dorinţa de a contribui la identificarea lui. cuprinde curăţarea şi estetizarea lui (spălarea. La început cadavrul se arată persoanelor prezente la locul faptei. Acelaşi scop se urmăreşte şi în cazul prezentării cadavrului spre recunoaştere prin înfăţişarea imaginii lui prin intermediul mijloacelor de informare în masă. pe de altă parte. Nu de puţine ori subiecţii recunoaşterii sunt selectaţi din rândul persoanelor care. dezmembrat sau intrat în putrefacţie. ale unităţilor economice şi de deservire socială ş. Tratarea cadavrului. cu excepţia impusă de natura obiectului de recunoaştere.Subiectul II. în toate situaţiile însă organul de cercetare va avea obligaţia să creeze condiţii favorabile pentru ca cel chemat să facă recunoaşterea să poată percepe semnalmentele ce constituie aspectul exterior al cadavrului. se prezintă cu cererea de a li se acorda posibilitatea să-1 vadă pentru a stabili dacă nu este al persoanei apropiate. Pentru a diminua pericolul unei false identificări. potrivit căreia cadavrul nu se prezintă în grup.1 (3) Specificaţi formele procesuale şi extraprocesuale de prezentare spre recunoaştere a cadavrului. pe cât e posibil. mai cu seamă dacă cadavrul este mutilat. de schimbările fiziologice ce survin după moartea persoanei (atârnarea muşchilor faciali. deoarece. în care au fost depistate următoarele părţi componente a cadavrului dezmembrat: membrele inferioare. este indicat ca înainte de toate.)1 Prezentarea spre recunoaştere a cadavrelor neidentificate se efectuează la locul unde acestea sunt descoperite. în morgă sau la alte servicii medico-legale. de lipsa căreia sunt îngrijoraţi. reclamă despariţia persoanei. din momentul declanşării procesului de putrefacţie. buna desfăşurare a ei impune organului de cercetare respectarea anumitor reguli organizatorice şi de tactică criminalistică. după cum demonstrează practica cercetării acestei categorii de infracţiuni. mîina dreaptă. de starea psihică şi emoţională tensionată a celui chemat să recunoască. în procesul-verbal care are valoarea de mijloc de probă. dispariţia expresiei fetei ş. înroşirea buzelor şi a obrajilor). înlocuirea organelor lipsă cu proteze ş. 2. în toate situaţiile însă organul de cercetare va avea obligaţia să creeze condiţii favorabile pentru ca cel chemat să facă recunoaşterea să poată percepe semnalmentele ce constituie aspectul exterior al cadavrului. pieptănarea. .2 (5) Stabiliţi cercul de persoane. recunoaşterea lui constituie punctul de plecare al întregii activităţi de cercetare Prezentarea spre recunoaştere a cadavrelor neidentificate se efectuează la locul unde acestea sunt descoperite. Prezentarea spre recunoaştere a cadavrului. Dificultăţile ce pot apărea la recunoaşterea cadavrelor pot fi condiţionate. prezentarea cadavrului spre recunoaştere este neapărat să se efectueze la etapa iniţială a anchetei.) care. aflând din mijloacele de informare în masă despre descoperirea unui cadavru. deformarea trăsăturilor exterioare. deoarece.

precum şi altor persoane care manifestă dorinţa de a contribui la identificarea lui. reprezentanţilor administraţiei (organelor puterii locale.3 (7) Formulaţi sarcinile expertizei autorutiere. bijuterii etc. 139 . cu excepţia impusă de natura obiectului de recunoaştere. ochelari. medici legişti şi. fără ca să fi sesizat organul de urmărire despre absenţa unei rude sau a unui prieten. sau când au fost chemaţi în faţa organului de urmărire penală. ofiţeri specializaţi în mecanică auto. atelierul unde a fost dusă pentru reparaţii etc. stradă. Segmentul de cale rutieră pe care a avut loc evenimentul.) se prezintă separat. în procesul-verbal care are valoarea de mijloc de probă. §1. tehnicieni sau experţi criminalişti. Obiectele de îmbrăcăminte şi cele purtate (baston. se va proceda la fixarea caracteristicilor sale morfologice: descrierea semnalmentelor pe fişele . privind cercetarea accidentelor rutiere 3. umbrelă. Prezentarea spre recunoaştere a cadavrului se efectuează conform regulilor generale prevăzute asupra acestei activităţi procedurale. Uneori. Constituirea echipei operative Complexitatea problemelor care trebuie rezolvate în cursul cercetărilor la faţa locului impune formarea unei echipe de specialişti din cele mai diferite domenii. pete ş.standard de evidenţă criminalistică. în special. Efectuarea cercetărilor Cercetarea la faţa locului se efectuează cu respectarea metodelor tactice aplicabile pentru orice faptă . după cum s-a semnalat.2 (5) Specificaţi rolul specialistului la cercetarea locului accidentuluirutier.a. Uneori. de lipsa căreia sunt îngrijoraţi. autovehiculul sau autovehiculele implicate în accident părăsesc partea carosabilă şi ajung în terenul învecinat.La început cadavrul se arată persoanelor prezente la locul faptei. cu respectarea regulilor de prezentare spre identificare a lucrurilor. trebuie să participe la cercetări procurorul criminalist. este indicat ca persoanelor apropiate cadavrul să le fie prezentat dezbrăcat pentru ca să poată specifica semnele particulare intime despre care au cunoştinţă şi. celor domiciliate în apropierea acestui loc. reclamă despariţia persoanei. urme ale intervenţiilor chirurgicale. se prezintă cu cererea de a li se acorda posibilitatea să-1 vadă pentru a stabili dacă nu este al persoanei apropiate. din cauza vitezei excesive şi a şocului puternic în timpul impactului cu alt autovehicul sau cu un obstacol (stâlp de telefon. Din echipă vor face parte ofiţeri de poliţie specializaţi în probleme de circulaţie pe drumurile publice.1 (3) Definiţi noţiunea de cunoştinţe speciale şi numiţi formele de utilizare a lor la cercetarea accidentelor rutiere. potrivit căreia cadavrul nu se prezintă în grup. dacă un autovehicul răsturnat în calea rutieră în timpu! accidentului antrenează . Subiectul III. Nu de puţine ori subiecţii recunoaşterii sunt selectaţi din rândul persoanelor care. noţiunea privind „faţa locului" are o sferă foarte largă. Modul în care s-a desfăşurat prezentarea spre recunoaştere şi rezultatele obţinute se consemnează. vor fi repartizate atribuţii pe fiecare membru al echipei şi vor fi asigurate mijloacele tehnice necesare cercetărilor la faţa locului. până la câteva sute de metri. care circulă în acelaşi sens sau în sens contrar. fotografierea după regulile fotografiei operative de recunoaştere şi realizarea măştii mortuare. Subiecţii recunoaşterii propriu-zise a cadavrelor se aleg din rândul celor care au declarat anterior. Caracteristicile particulare (cicatrice. autostradă) pe care s-a produs accidentul se poate întinde de la câţiva metri. Porţiunile de teren învecinate cu drumul public în care au ajuns autovehiculele după accident. în cazul în care cadavrul n-a fost recunoscut şi va fi înhumat. Cunoştinţele specia/e ca element melodic. §2.) se vor fotografia la scară împreună cu regiunile de corp pe care se află. aflând din mijloacele de informare în masă despre descoperirea unui cadavru. amprentarea desenelor papilare. dacă sunt îndoieli cu privire la natura juridică a faptei (ucidere din culpă sau omor intenţionat). arbori de pe marginea şoselei etc). Acelaşi scop se urmăreşte şi în cazul prezentării cadavrului spre recunoaştere prin înfăţişarea imaginii lui prin intermediul mijloacelor de informare în masă. dar care vor fi adaptate specificului accidentelor de trafic auto4. tatuaje. al televiziunii. la o distanţă de zeci de metri faţă de şosea. Această formă de prezentare spre recunoaştere are un caracter extraprocesual şi urmăreşte un dublu scop: obţinerea informaţiei referitoare la identitatea cadavrului şi determinarea persoanelor cărora el poate fi prezentat spre recunoaştere în accepţiunea procesuală a acestei activităţi. 3.a. în cazul în care conducătorul auto a părăsit locul accidentului şi a adus modificări autovehiculului pentru a nu fi identificat (schimbarea seriei motorului sau descompunerea maşinii pentru a se valorifica sub forma pieselor de schimb). Porţiunea de teren în care s-au descoperit urmările accidentului. De asemenea. pentru a asigura posibilitatea aplicării altor modalităţi de stabilire a identităţii. b. trebuie cercetat locul unde a fost ascunsă maşina. Din perspectivă tactică. deoarece cuprinde: a. 3. segmentul de drum public (şosea. ale unităţilor economice şi de deservire socială ş. amănunţit le-au descris la ascultarea preliminară. In cazul accidentelor de trafic auto.şi alte autovehicule.). c.

însă este indicat ca acesta să fie transportat la morgă. Obiectele purtătoare de urme. este recomandabil ca autovehiculul să fie examinat în atelier. cât şi surprinderii unor eventuale împrejurări negative6. a urmelor de mâini sau de picioare etc. trebuie cercetat în vederea identificării autovehiculului şi a conducătorului auto. vor fi luate măsuri specifice de urmărire. De aceea. vor fi ridicate pentru cercetări în laborator. în cadrul expertizei tehnice auto sau a expertizei criminalistice (existenţa unor defecţiuni tehnice care explică modul de producere a accidentului. portiere. De asemenea. De această dată. Dacă urgenţa o impune şi mijloacele tehnice din dotare sunt corespunzătoare. cât şi cadavrul. obiectele căzute din vehicul în timpul impactului. o atenţie deosebită trebuie acordată măsurării urmei de frânare. stâlpii de susţinere a reţelei telefonice sau a reţelei electrice etc). pentru a diferenţia defecţiunile tehnice preexistente de avariile produse în timpul impactului. separat. precum şi dacă autovehiculul poate circula sau trebuie tractat la un garaj pentru examinări ulterioare. Faza dinamică în această etapă se desfăşoară o activitate complexă. Vor fi descrise vehiculele găsite la locul accidentului (căruţe cu cai. se măsoară lungimea. îndeosebi urme de sânge. în mod excepţional. obiectele aparţinând victimelor sau făptuitorilor. găsite pe corpul sau pe îmbrăcămintea victimei. şi se vor executa fotografii judiciare. arborii din zona de protecţie. se determină direcţia deplasării autovehiculului. şi efectuarea de fotografii judiciare operative. va examina atât . cu menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal. Cercetările efectuate în faza statică constau în fixarea cadrului general al locului infracţiunii. pe suprafaţa carosabilă. autopsia cadavrului se poate face. starea tehnică a motorului. La faţa locului. în funcţie de locul evenimentului rutier5. precum şi orice alte modificări survenite în câmpul infracţional. în scopul sustragerii de la urmărirea penală. 140 . Faza statică Echipa operativă sosită la faţa locului trebuie să culeagă cât mai multe informaţii. Căile folosite pentru fuga de Ia locul accidentului. drumul parcurs de autovehicul de la locul accidentului. de la constatarea faptei şi până la sosirea echipei operative. se acordă o deosebită atenţie cercetării fragmentelor sau cioburilor de sticlă provenite de la far. Vor fi descrise urmele de impact găsite pe caroserie. chiar în timpul desfăşurării cercetărilor la faţa locului sau imediat după terminarea acestora Constatările făcute vor fi consemnate. în prezenţa organelor de urmărire penală. la ce unitate spitalicească au fost transportate victimele care aveau nevoie de îngrijiri medicale. A. parbriz.d. starea tehnică a sistemului de frânare. sunt descrise caracteristicile desenului antiderapant. faruri. dacă sunt transportabile. va examina îmbrăcămintea şi corpul victimei. medicul legist poate contribui la identificarea şi ridicarea urmelor biologice de natură umană. pentru identificarea şi consemnarea urmelor de violenţă constatate. pentru a se descoperi urme ale impactului cu autovehiculul ce a dispărut de la locul faptei. Se vor consemna distanţele dintre acestea şi reperele principale din teren (borna kilometrică. în legătură cu starea victimelor. evaluarea pagubelor produse. în cazul accidentelor cu fugă de la locul faptei. obiectele şi resturile de piese se ridică şi se împachetează. aripi. Numai după întocmirea procesului-verbal de constatare a stării tehnice a autovehiculului se poate dispune plecarea sau transportarea acestuia (remorcarea) de la locul faptei9. iar cele de adâncime şi prin mulare. gradul de înclinaţie. B. identificarea acestora. a urmelor de suprafaţă sau de adâncime. viteza cu care a rulat în momentul producerii accidentului etc). cu particularităţile de uzură ori de altă natură imprimate în urmă. pentru descoperirea şi fixarea urmelor utile identificării autovehiculului ce nu se mai găseşte la faţa locului. ori în alte locuri mai greu de observat. la fiecare în parte. se vor observa: starea generală a şoselei. autovehicule). de la organele de poliţie locale care au constatat evenimentul. resturi de ţesuturi etc. caracteristicile care delimitează tipul maşinii. pentru a se putea aprecia viteza de circulaţie7. Ofiţerul specializat în probleme de mecanică auto va verifica starea tehnică a autovehiculelor găsite la locul faptei. pentru a fi incluse în procesul-verbal. fiecare. îmbrăcămintea. De asemenea. dacă autovehiculul ori vehiculul hipo implicate în accident se mai găseşte la locul faptei. Urmele create de roţile autovehiculelor pe părţile carosabile sau pe acostamente se fixează prin descrierea amănunţită în procesul-verbal. a peliculelor de vopsea şi a microurmelor. Oricare ar fi particularităţile cazului cercetat. Ofiţerul specializat în cercetarea şi valorificarea urmelor (tehnician sau expert criminalist) va examina autovehiculul angajat în accident. se descrie aspectul lor general. în care fiecare specialist |lm echipă îşi îndeplineşte atribuţiile specifice. Medicul legist. De asemenea. Urmele sub formă de cioburi. fotografiere. Fixarea pe peliculă a cadrului general al locului cercetat se face cu aparatul foto. pneuri etc). în interiorul autovehiculului sau pe părţile proeminente ale acestuia (bară de protecţie. De asemenea. prin delimitarea acestuia cu ajutorul reperelor din teren sau a tăbliţelor numerotate. dacă au fost identificate cadavrele. condiţiile meteorologice şi alte detalii. în această etapă a cercetărilor. şi la locul accidentului. pierdute sau abandonate la locul faptei etc. cadavrul. dacă au fost ridicate de la faţa locului obiecte sau valori aparţinând victimelor şi de către cine. La urmele dinamice. vor fi parcurse cele două faze cunoscute de tactica criminalistică: faza statică şi faza dinamică. aparatul de filmat sau camera video. fire de păr. a sistemului de iluminare.

de căutare a obiectelor ascunse sau greu perceptibile. acustice. practic. instrumente. cu respectarea cerinţelor tehnice şi tactice cunoscute. rechizite pentru scris. mai rezonabilă este clasificarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice după scopul preconizat prin folosirea lor . mecanice. în funcţie de urgenţa cu care se cere a fi administrate probele şi specificul faptei. §2. Reflectând în formă materializată experienţa umană. Expertiza tehnică este frecvent folosită la cercetarea accidentelor de circulaţie. în cazul accidentelor de circulaţie. privitor la urmele mijloacelor de transport (Capitolul al IX-lea). Constatările tchnnico-ştiinţifice se efectuează chiar în timpul cercetărilor la faţa locului 10. cadre universitare din învăţământul politehnic etc. 1. Expertiza se efectuează de către persoane autorizate. este necesar să se ridice şi să se conserve aceste urme. a examinării urmelor lăsate de pneuri la locul faptei. fixării şi ridicării probelor şi ale expertizei criminalistice. tehnica asigură eficienţa şi productivitatea muncii şi deci constituie unul dintre factorii determinanţi ai progresului social. şi anume: un act de constatare n stăiii inimice a maşinii. precum şi microurmele12. pentru stabilirea gravităţii leziunilor suferite şi a duratei îngrijirilor medicale necesare pentru vindecare. în funcţie de natura obiectelor şi scopul cercetărilor criminalistice. Medicul legist va întocmi acte de constatare distincte. dispozitive. portiere. pot avea valoare de constatări tehnicoştiinţifice sau expertize judiciare. 141 .Pentru aspectul tehnic al cercetării urmelor. se va revedea capitolul din prima parte a lucrării. şi un proces-verbal separat. are valoare de constatare medicolegală şi nu de expertiză. se întocmesc actele de constatare specifice fiecăruia dintre specialiştii care au făcut parte din echipă. Astfel. in scopul descoperirii şi prevenirii infracţiunilor1. Organele de urmărire penală vor întocmi două proccsc-vcibaie de constatare. La procesul-verbal de constatare vor fi ataşate schiţa şi planşa cu fotografii judiciare operative. Mijloacele tehnico-ştiinţifice criminalistice. De asemenea. Potrivit acestui criteriu. pentru examinarea persoanelor care prezintă leziuni corporale şi alte urme de violenţă şi pentru examinarea cadavrului şi efectuarea autopsiei. Expertizele judiciare se dispun şi se efectuează după terminarea cercetărilor la faţa locului şi privesc domenii dintre cele mai diferite. în criminalistică. La terminarea cercetărilor. chimice. să fie ambalate şi transportate cu grijă. urmele de impact (cioburi din sticlă de la far. după provenienţa lor. biologice. examinarea persoanei vătămate. organele de urmărire penală recurg la ajutorai unor specialişti care. Fără a pune la îndoială însemnătatea clasificărilor menţionate considerăm că. pentru desenul grafic. de modelare şi transferare a urmelor. Prin categoria de «tehnică» (din limba greacă techne — meşteşugărie) se înţelege totalitatea mijloacelor create şi folosite de om în activitatea sa făpritoare. în direct sau adaptându-le la specificul activităţii Judiciare. experţi din domeniul mecanicii auto. utilaje. Test nr 21 Subiectul I. mijloacele tehnico-ştiinţifice în discuţie se împart in trei categorii: de prevenire a faptelor ilicite. Este cazul constatării stării tehnice a autovehiculului angajat în accident. a celor mai moderne instrumentare şi mijloace tehnice. precum şi de către experţi. deosebim mijloace şi metode fizice. Pentru a se putea formula concluzii certe. Preocupările ulterioare au dus la sistematizarea mijloacelor tehnice şi a proceselor de utilizare a lor. după destinaţia funcţională — fotografice. de înaltă calificare. după natura lor -l aparate. parbriz). Efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor judiciare In cursul cercetării accidentelor de circulaţie. Mijloacele tehnico-ştiinţifice de care dispune practica criminalistică pot fi clasificate după diferite criterii. examinării şi administrării probelor necesare pentru stabilirea adevărului în procesul judiciar. De la folosirea ocazională a unor instrumente în căutarea urmelor infracţiunilor săvârşite. auxiliare — instrumente. pentru evaluarea pagubelor suferite de autovehiculele implicate în accident sau pentru stabilirea vitezei cu care a circulat autovehiculul în momentul în care s-a produs impactul. în care se consemnează toate constatările făcute la faţa locului. în special pentru stabilirea stării tehnice a sistemelor de frânare. s-a trecut treptat la aplicarea intensă.(3) Definiţi noţiunea şi categoriile mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice. încheiat de ofiţerul specializat în probleme de mecanică auto. Actualmente tehnica criminalistică reprezintă un sistem argumentat ştiinţific de mijloace tehnice şi metode privind utilizarea lor de către organele cu funcţii de urmărire penală." Expertiza criminalistică are ca obiect cercetarea urmelor găsite la locul faptei: urmele de pneuri. peliculele de vopsea. articole de ambalare etc. iar întrebările puse expertului să aibă legătură cu domeniul în care este abilitat şi cu posibilităţile tehnice de care acesta dispune. pentru identificarea autovehiculul dispărut de la locul faptei etc. materiale. folosite In activitatea de urmărire penală In vederea descoperirii.1. în vederea descoperirii.

Confortabilitatea obţinută la fabricarea truselor menţionate s-a dovedit a fi. precum şi pentru efectuarea diferitelor reproduceri fotografice. exploatarea acestor truse pe teren adesea generează un oarecare disconfort. Din cele expuse. destinate cercetării la faţa locului şi efectuării altor acţiuni procesuale. fixarea. prin intermediul căreia realizările ştiinţelor naturale sunt preluate şi adaptate la scopurile probaţiunii. includ diverse instrumente. un distanţier. Fixarea urmelor şi a altor mijloace de probă reclamă efectuarea unui şir de măsurări exacte. meterialele şi instrumentele cuprinse în trusele criminalistice portabile sunt introduse în valize. lopăţică. completul de substanţe necesare relevării amprentelor digitale ş. cât şi a celor cu destinaţie specială.(5) Determinaţi aportul tehnicii criminalistice la cercetarea locului faptei. a. 142 . La confecţionarea truselor universale. asigurându-le comoditatea necesară în exploatare (fig. spre exemplu. fixării şi ridicării urmelor infracţiunii şi a altor mijloace de probă. Practica demonstrează cu certitudine că aplicarea cu pricepere a mijloacelor tehnice aflate la dispoziţia organelor de urmărire penală asigură eficienţa acţiunilor de cercetare. Mijloacele tehnico-ştiinţifice folosite pentru descoperirea. o latură dezavantajoasă a lor. a mijloacelor necesare pentru înregistrările sonore ş. Dacă la cele menţionate adăugăm tendinţa tehnicii criminalistice spre o permanentă reînnoire prin adaptarea mijloacelor noi de cercetare. Trusele portabile se împart în universale. pensetă pentru Înlăturarea corpurilor străine de pe urmele de picioare şi de pe cele ale mijloacelor de transport. c) utilaje şi materiale de mulare a urmelor de adâncime şi de copiere a celor de suprafaţă: un vas de masă plastică in care se pregăteşte soluţia de ghips. pe care urmează să le rezolve organele judiciare cercetând actele infracţionale. detector magnetic şi metalic. desigur. cleşte. mănuşi de cauciuc. şi specializate pentru efectuarea unor operaţii tehnico-ştiinţifice aparte. Organele de urmărire penală sunt dotate cu truse cu destinaţie specială cum ar fi.. devine evident că dotarea organelor cu funcţii de anchetă cu mijloace şi utilizarea metodelor moderne de cercetare la faţa locului şi de efectuare a altor acţiuni de urmărire penală sunt condiţii indispensabile consolidării nivelului ştiinţific al justiţiei penale. cele destinate testării substanţelor narcotice sau în formă de anexe la trusele universale propriu-zise. în cele din urmă. spre exemplu. un raportor şi o riglă gradată. briceag universal. în unele cazuri. Dimensiunile liniare. şpaclu sau lingura pentru prepararea soluţiei de ghips. fixarea şi ridicarea amprentelor digitale: lupă.2. fixarea şi ridicarea probelor Sarcinile specifice şi complexe. pensulă. pulverizator cu aburi de iod. surse de iluminare fotografică (blitz).a. 1). Laboratoarele criminalistice mobile au fost create din necesitatea majorării eficienţei activităţilor de cercetare criminalistică pe baza aplicării operative pe teren a mijloacelor tehnico-ştiinţifice. tn practică se folosesc mijloace de iluminare electrică de ocazie. fiind destinate multiplelor operaţii tehnico-ştiinţifice efectuate pe parcursul cercetării infracţiunilor. Mijloacele tehnice. 4) Dispozitive destinate căutării obiectelor ascunse. rulou din cauciuc.Din asta facem o definitie  1. 5) Instrumentar auxiliar general şi materiale de ambalare.probe materiale ale infracţiunii. Mijloacele tehnico-ştiinţifice menite organelor de urmărire penală sunt cuprinse în truse criminalistice portative. garantând. lumânări etc. greutate şi. un tub cu vopsea tipografică. utilaje şi materiale dintre care menţionăm: 1) Instrumente de măsurare. Mijloacele de iluminare artificială sunt aplicate în căutarea urmelor latente. experimentului judiciar. Rolul principal în acest sens îi aparţine criminalisticii. stabilirea adevărului în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare. a percheziţiei. placă de inşirare a vopselei. Trusele criminalistice sunt dotate cu ruletă metalică. vase mici de masă plastică. 3) Mijloace tehnice şi materiale pentru revelarea. Din cauza absenţei unor dispozitive puternice de iluminare. lingură necesară amprentării cadavrelor. diverse containere de masă plastică şi polietilenă ş. în special. bisturiu. Trusele criminalistice sunt dotate cu o lanternă cu lumină concentrată. reclamă folosirea pe scară largă a metodelor şi mijloacelor tehnice necesare descoperirii. Trusele universale.a. b) dispozitive şi materiale pentru amprentarea persoanelor vii şi a cadavrelor. diamant de tăiat sticlă. prezentării pentru recunoaştere. 2) Mijloace de iluminare. transportabile in condiţii de transport comun. pelicule adezive (dactiloscopice). complete speciale şi laboratoare criminalistice mobile. substanţe polimerice (pastă «K» cu catalizatorul 18). provocat de necesitatea aplicării mijloacelor suplimentare ocazionale. unghiulare şi de volum constituie caracteristici de deosebită valoare criminalistică a obiectelor . s-a ţinut cont de cerinţele înaintate de practică: să fie comode sub aspect de volum. care constau dintr-un dispozitiv de adâncire în sol. în atare formă se prezintă trusele fotografice. devine clar că laboratorul mobil ca fenomen criminalistic recent este pe deplin binevenit. ridicarea şi conservarea urmelor şi obiectelor ce constituie probe materiale: a) dispozitive şi preparate pentru descoperirea. trusă de şurubelniţe. dispozitive cu radiaţii ultraviolete. pul-verizator cu substanţe pulverulente. ceea ce reduce operativitatea şi deci eficienţa activităţii de cercetare.

Expertiza traseologică se realizează prin cercetarea comparativă.Prin practică a fost confirmat că dotarea organelor de urmărire penală cu atare laboratoare. prin examinarea urmelor ridicate de la faţa locului. Frecvenţa înaltă a mărturiilor în procesul penal se explică. Laboratoarele criminalistice sunt înzestrate cu mijloace de legătură radiotelefonică.1 depoziţiile martorilor. dispozitive de radiaţii invizibile (fig. a inspectoratului de circulaţicrutieră. 1. constituie mijloace de probă. În pofida discuţiilor multiple desfăşurate asupra problemei referitoare la posibilitatea stabilirii adevărului cu ajutorul probei testimoniale. laboratoarele criminalistice mobile sunt instalate pe microbuze. Subliniem acest considerent din motivul că uneori se mai recomandă organului judiciar obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor de spargere. un magnetofon şi accesoriile necesare (fig. practic. făcute şi fixate în conformitate cu cerinţele legislaţiei procesual-penale în vigoare.3 (7) Selectaţi mijloacele tehnico-ştiinţifice criminalistice necesare în situaţia cercetării locului săvârşirii infracţiunii de furt prin pătrundere vezi şi la 1. 4). Subiectul II. Astfel de recomandaţii nu pot fi acceptate. 34).2 +comparaţie În cercetarea urmelor instrumentelor de spargere un rol important ii aparţine expertizei traseologice. de exemplu. Tactica audierii martorului 2. precum şi a autorului spargerii.1. obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor de tăiere impune procedee complicate legate de aprecierea direcţiei şi fixarea unghiului de tăiere. expertul poate determina tipul şi modul de aplicare a instrumentului de spargere. prin faptul că nu în orice cauză exiştă mijloace materiale de probă. în majoritatea lor. profilograful traseologic (fig. Ele pot fi completate cu mijloace criminalistice de caracter universal sau specializat ca cele de cercetare a accidentelor rutiere (fig. numite declaraţii sau depoziţii ale martorilor. ele fiind folosite. Cele negative pot fi argumentate prin necoincidenta caracteristicilor generale. Afară de obiectele cu care sunt dotate trusele criminalistice universale. trepiede). Astfel. Practica demonstrează că identificarea instrumentelor de spargere este realizabilă In toate cazurile în care se examinează urme traseologice informative. surse de alimentare cu energie. Sunt frecvente situaţiile când infractorii întreprind măsuri bine gândite pentru a nu lăsa urme materiale sau de deteriorare a acestora. a serviciului sectoral de poliţie etc.probe materiale. microscopul) şi optice de comparaţie (microscopul comparator). dintre care menţionăm: aparate de fotografiat în diverse condiţii şi obiecte de diferită natură: aparate de fotografie panoramică şi stereoscopică. 2). în primul rând. în cele din urmă expertului i se cere să soluţioneze problema de primă importanţă: dacă urmele de spargere au fost create de instrumentul prezentat. 3). inele intermediare pentru realizarea macrofotoreproducerii unor obiecte sau urme. în primul rând. care se pot realiza numai în condiţii de laborator. exponometre. Rezolvarea acestei probleme-cheie a expertizei traseologice este reală. continua să ocupe un loc deosebit în sistemul probelor judiciare. în aceste cazuri. ca şi în situaţia infracţiunilor ce presupun anumită publicitate 143 . (3) Reproduceţi definiţia audierii martorului şi stabiliţi importanţa declaraţiilor acestuia în procedura de urmărire penală Relatările persoanelor care au perceput sau cunosc fapte de natură să contribuie la stabilirea adevărului într-un proces penal. utilaje necesare pentru procesul de fotografiere operativă la faţa locului (surse de iluminare. precum şi a dispozitivului special de examinare a striaţiilor. aplicându-se diferite mijloace optice (lupa. în orice cauză penală. în rândul al doilea. trecând de la operaţiile de descoperire. fixare şi ridicare la cele de examinare în prealabil a urmelor şi obiectelor . mijloace optice cu diverse măriri. uneori pe autoturisme sau remorci speciale acţionate de diverse mijloace de transport cu tracţiune mecanică . inclusiv lupa dactiloscopică şi microscopul stereoscopic. utilaje de detecţie destinate pentru efectuarea acţiunilor de căutare: detector de metale şi cel de cadavre. exploatarea lor de către specialişti calificaţi extinde considerabil sfera de aplicare pe teren a metodelor şi mijloacelor ştiinţifice criminalistice. instrumentele suspecte trebuie urgent ridicate pentru a evita orice modificări. ajungând In aşa mod la suspiciuni reale necesare dispunerii expertizei de identificare. laboratoarele mobile dispun de un şir de mijloace suplimentare de tehnică criminalistică. Concluziile pozitive se vor baza pe elementele-coincidenţe de relief. tn baza concluziilor expertului organul de urmărire penală poate înainta versiuni atât în privinţa instrumentelor folosite. ea fiind in măsură să contribuie la elucidarea diverselor probleme ce vizează cercetarea actelor criminale de spargere. mijloace necesare pentru efectuarea videofonogramei şi înregistrărilor magnetofonice. urme care reproduc elemente caracteristice esenţiale ale obiectului creator şi dacă In posesia expertului se află instrumentul suspect ca fiind creator al acestor urme. ceea ce asigură posibilitatea antrenării în activitatea de cercetare a anumitor forţe suplimentare. Aici obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor constituie o fază de cercetare a expertului. neîncrederea exprimată faţă de acest mijloc de probă. inclusiv camera de luat vederi. un monitor. cunoscute din vremuri străvechi.

urmat de reproducerea lor în condiţiile şi sub forma prevăzută de lege. Organul judiciar trebuie să ţină. Procesul psihologic de formare a depoziţiilor martorilor Cercetările ştiinţifice privind psihologia martorilor au demonstrat cu prisosinţă că depoziţiile acestora. fiindcă sensibilitatea organelor de simţ diferă de la o persoană la alta în funcţie de sfera de activitate. în special. Obiectele şi fiinţele cu care martorul contactează se vor reflecta în conştiinţa sa prin suma însuşirilor ce influenţează nemijlocit organele respective de simţ şi a celor care. prin mijlocirea organelor de simţ. Există anumite limite ale senzaţiilor cunoscute sub denumirile de pragul minim şi cel maxim de sensibilitate a omului. Ascultarea martorilor.a. Pot produce senzaţii stimulii a căror valoare se încadrează în limitele senzoriale ale martorului.de calităţile psihofiziologice ale martorului şi de trăsăturile de personalitate ale acestuia. § 2. la determinarea esenţei mijloacelor materiale de probă şi integrarea acestora "în ansamblul împrejurărilor cauzei". pe bună dreptate. c) Distanţa de la care martorul poate percepe. în general şi în legătură cu fapta penală. Spre deosebire de alte mijloace de probă. acestea constituind faza iniţială a procesului psihic de cunoaştere. Masa cu care martorul a contactat va fi descrisă nu numai după mărime. Percepţia este actul psihic de sintetizare a senzaţiilor. pentru a fi transformate în informaţii probante. sunetelor şi al altor 144 . Ea se realizează în baza senzaţiilor şi percepţiei. Senzaţia impresie recepţionată de un organ de simţ înfluenţat direct de realitatea înconjurătoare . comportamentul acestora. persoanele care au fost martori nu pot descrie fapta nici în linii generale. în literatura de specialitate termenul percepţie este folosit în sens larg. Nu de puţine ori martorii specifică condiţiile care au înlesnit sau favorizat săvârşirea infracţiunii şi măsurile ce se impun în vederea prevenirii unor noi infracţiuni ş. gust.a. percepe fapte legate de infracţiunea săvârşită . cât şi percepţiile propriu-zise. Dacă percepţia se realizează într-un timp relativ scurt. Factorii obiectivi sunt condiţionaţi de împrejurările în care are loc percepţia. Sunt frecvente cazurile când în urmă desfăşurării bruşte a faptei. Impulsurile trebuie să aibă putere necesară pentru a provoca senzaţii.2. masă plastică. Martorii pot prezenta referiri directe asupra personalităţii făptuitorului sau indica anumite elemente specifice de natură să contribuie la identificarea acestuia. (5) Analizaţi procesul psihologic de formare a declaraţiilor martorului şi numiţi factorii care influenţează conţinutul acestora. presupunând trei faze succesive: recepţia -faza în care martorul. 2.1 Percepţia senzorială se realizează în funcţie de mai mulţi factori. avându-se în vedere atât senzaţiile. Deoarece între ambele procese psihologice există o relaţie reciprocă.memorarea. se susţine în literatura de specialitate. greutate. în rândul al doilea. asigurând cunoaşterea obiectului sau a fiinţei în complexitatea însuşirilor acestora. destinaţie (de birou. cu obiectele sau faptele ce constituie obiectul ascultării acestuia. Ele reprezintă rezultatul unui proces de recepţie şi stocare a faptelor cu semnificaţie juridică. şi reproducerea acestora prin comunicarea lor orală sau în formă scrisă organului judiciar. depoziţiile martorilor se formează treptat.) ale factorilor de contact. în practică diferenţierea lor este dificilă. de bucătărie) ş. la procesul de formare a declaraţiilor acestora. Să adăugăm la cele enunţate şi sfera largă a problemelor la care se pot referi declaraţiile martorilor. culoare. cei subiectivi . sunt prezente datorită experienţei şi cunoştinţelor martorului. identificarea lor. De la distanţe mari el va percepe doar conturul obiectelor. după cum. ca în cazul unei explozii.(actele de huliganism). deşi la moment nu acţionează asupra organelor senzoriale. Aşadar. formă. b) Perioada de timp în care s-a realizat contactul martorului cu spaţiul infracţional. Dintre factorii obiectivi de natură să influenţeze percepţia de către martor a faptelor legate de săvârşirea unei infracţiuni menţionăm: a) Intensitatea stimulilor care acţionează asupra organelor senzoriale. condiţionate de necesitatea comunicării cunoştinţelor obţinute în urma contactului cu spaţiulinfractional organului judiciar.a. locul timpul şi modul în care s-a activat. miros. lemn). depoziţiile martorilor pot pune în evidenţă date privind toate împrejurările ce constituie obiectul probaţiuniir inclusiv împrejurările săvârşirii infracţiunii. ca mijloc legal de administrare a probelor testimoniale. prezenţa mijloacelor materiale de probă nu diminuează importanţa mărturiilor atât timp cât acestea contribuie. declaraţiile martorilor sunt decisive în aflarea adevărului. duritate ş. accidentele de circulaţie. metodele şi mijloacele folosite în acest scop. de interesele acestora. Un martor poate fi întrebat despre calităţile învinuitului sau victimei. reprezintă o activitate complexă. sau datorită formei dinamice a acesteia. adică evaluarea şi stocarea faptelor percepute. de exemplu.semnalează despre unele însuşiri izolate (culoare. amplasare. cont de posibilităţile martorului de a reacţiona la anumiţi stimuli. a cărei desfăşurare necesită anumite cunoştinţe referitoare la psihologia lor. a persoanelor şi obiectelor din ambianţa acestuia. care în literatura de specialitate se subdivid în obiectivi şi subiectivi. dar şi după materialul din care este confecţionată (metal. martorul nu va putea reţine decât înfăţişarea generică a faptei sau a tabloului de la faţa locului. fie în mod succint.1 Recepţia reprezintă reflectarea în conştiinţa martorilor a datelor referitoare la infracţiune şi făptuitorul ei. De aici necesitatea expunerii în continuare. de asemenea. a mecanismelor psihologice pe care se bazează acest proces. bazate pe mecanismele psihice ale procesului de cunoaştere a realităţii obiective. au anumite elemente specifice.

în momentul percepţiei. Ca fenomen psihic. e) Factorii de bruiaj. şoferul . datorită elementului de fantezie inerent acestei vârste. neregularitatea. d) Unghiul de observaţie. forma. In activitatea cotidiană ea serveşte la direcţionarea procesului perceptiv prin selectarea informaţiei în corespundere cu necesităţile şi năzuinţele personale. Un rol deosebit în percepţia faptelor legate de săvârşirea unei infracţiuni le revine cunoştinţelor profesionale. nu apelează la mijloace tehnice de măsurare a spaţiului. alte amănunte şi secvenţe ale infracţiunii pot fi percepute. oboseala. alte sisteme perceptive sunt în scădere. Cu cât nivelul de cunoştinţe este mai ridicat. în special atunci când acestea sunt apropiate de specificul faptei la care martorul asistă. dat fiind faptul că un anumit unghi de observaţie. A doua fază importantă a formării depoziţiilor martorului constituie. a vitezei cu care un obiect sau altul se deplasează în spaţiu. Factorii amintiţi vor influenţa nu numai vizibilitatea şi audibilitatea. sunt următorii: a) Starea organelor receptive. insomnia. factorii de bruiaj diminuează esenţial percepţia obiectelor după mirosul lor specific. Memorizarea reprezintă un proces psihic de ordonare şi stocare a impresiilor privind obiectele şi fenomenele percepute. este provocată şi menţinută. respectiv diferite obstacole fizice. Prin urmare. ca factor inerent procesului de recepţie a împrejurărilor circumscrise faptei penale şi făptuitorului. b) Vârsta martorului. memorizarea faptelor. Cunoştinţele. adică prin prisma propriei personalităţi. pe de o parte. după opinia noastră. martorul în atare stare nu va observa obiecte şi elemente de fapt cu semnificaţie procesual-penală. Printre factorii subiectivi ce pot influenţa procesul perceptiv al martorului mai importanţi. în anumite situaţii. cu atât percepţia va fi mai clară. iar. pot influenţa decisiv procesul de percepţie. Prin aceasta se explică fenomenul frecvent întâlnit în practică. în conformitate cu aptitudinea. Atenţia poate fi involuntară când se menţine asupra unor fapte şi fenomene fără eforturi volitive care se caracterizează prin concentrarea intenţionată a sistemului perceptiv şi a altor mecanisme ale psihicului asupra anumitor obiecte şi fenomene. deoarece fiecare om reflectă realitatea obiectivă prin prisma proprietăţilor sale psihofiziologice. devierile de la normă. Atenţia martorului.caracteristicile şi starea obiectelor vestimentare avute asupra sa. obiectele sau fenomenele care sau desfăşurat în faţa lor. la baza căruia se află legăturile nervoase specifice ce iau naştere în 145 . atenţia este determinată de tipul de temperament şi de caracter al individului. alte stări sufleteşti de natură să influenţeze negativ procesul perceptiv. auzul.perimetrii străzii unde a fost descoperit.1 e) Atenţia subiectului receptiv în momentul în care vine în contact cu spaţiul infracţional. proces. starea de ebrietate sau de intoxicaţie narcotică influenţează negativ totalitatea proceselor psihice. când persoanele cointeresate apelează la diferite forme de deghizare a aspectului lor exterior şi a obiectelor cu care se activează. In majoritatea cazurilor persoanele. Oamenii cu diferite niveluri de cunoştinţe "văd" lucrurile în mod divers. cu preocupările martorului. Astfel. elementele caracteristice ale obiectelor. Nu sunt excluse şi disimulările înfăţişării. de la o distanţă de 50-60 m. perturbări climaterice pot reduce mult din calitatea percepţiilor. trec fără să fixeze persoanele. distanţa de observare. complexitatea.lacunare. în cele mai favorabile condiţii. accidentale sau cauzate de anumite maladii. de raportul împrejurărilor. mărturiile lor în acest sens sunt bazate pe experienţa de a percepe însuşirile respective ale obiectelor materiale.2 Faptele care nu suscită atenţia martorului rămân înafara câmpului său de percepere. ce constituie obiectul mărturiilor. în prezenţa cărora se desfăşoară evenimentele ce ulterior interesează justiţia penală. Deseori martorii fiind preocupaţi de anumite probleme de serviciu sau personale. timpului şi vitezei. au un rol deosebit în perceperea raporturilor spaţiale şi de timp. ploaia). toate acestea reducând parţial sau în întregime posibilităţile perceptive ale martorilor. d) Starea fizică sau psihică afectată a martorului. în majoritatea cazurilor declaraţiile martorilor au la bază actele de percepţie involuntară. este favorabil pentru perceperea anumitor obiecte. Temperatura ridicată sau exagerat scăzută deformează percepţiile tactile şi gustative. mai completă. fiind cunoscut faptul că în copilărie percepţiile nu sunt pe deplin conforme realităţii. deşi nu se exclude observarea intenţionată de către martor a anumitor împejurări ale infracţiunii.1. obiectelor şi fenomenelor percepute în legătură cu săvârşirea actului penal. provoacă emoţii de teamă şi groază. croitorul . care. dar şi alte forme perceptive. experienţa. de interesele şi năzuinţele martorului. în special cea profesională. durata. inclusiv perceptive. Ziua grea de muncă. consecinţele grave ale acestora. mărimea. deoarece în cea de a doua parte a vieţii vederea. când martorul cinstit şi de bună-credinţă nu poate reproduce fapte care au evoluat în faţa sa. iar la etapa vârstnică . (vântul. Percepţia vizuală mai depinde de unghiul de observaţie. 2 Profesia. experienţa şi interesele pe care le poartă. Semnalmentele persoanelor. pe de altă parte. după cum s-a menţionat. culoarea. Pe lângă factorii obiectivi menţionaţi.1 c) Gradul de instruire şi profesia martorilor. obiecte şi acţiuni din acelaşi spaţiu. de însuşirile acestora de a se detaşa de alte elemente ale mediului prin caracteristicile ce privesc.fenomene din câmpul infracţional. în mod obiectiv. însăşi fapta sau împrejurările acesteia pot produce modificări bruşte în conştiinţa martorilor. deficienţele ereditare. activitatea profesională sensibilizează procesul perceptiv astfel că medicul va fixa cu mare precizie poziţia cadavrului. pentru ca să nu fie observaţi sau să fie observaţi în mod eronat. persoane sau acţiuni şi defavorabil pentru perceperea altor persoane. sentimente de ură şi revoltă faţă de făptuitori. ei percepând faptele ce interesează justiţia penală fragmentar sau lacunar. Procesul săvârşirii unor infracţiuni. procesul perceptiv al martorilor este influenţat de o seamă de factori subiectivi. mişcarea etc.

în psihologie este cunoscut faptul că durata stocării informaţiei este în funcţie de importanţa materialului perceput. Reproducerea mărturiilor poate fi influenţată. Aceasta nicidecum nu înseamnă că martorii care involuntar au reţinut fapte privind infracţiunea şi autorul acesteia trebuie trataţi cu credibilitate redusă. Acesta este motivul pentru care în crimanalistică se susţine insistent că momentul ascultării martorilor trebuie să fie cât mai aproape de cel al percepţiei evenimentului. adică în situaţia în care persoana nu-şi pune scopul de a reţine datele percepute. datele memorizate intenţionat se vor păstra cu mai mare precizie şi un timp îndelungat comparativ cu cele memorizate involuntar. de interesul manifestat faţă de o anumită problemă". In justiţia penală cu memorizarea voluntară ne confruntăm doar în situaţiile în care martorul depune eforturi pentru a reţine faptele percepute. Anumite erori privind conţinutul faptelor percepute şi memorate pot apărea la faza de reproducere. când martorul este predispus să fixeze. spre exemplu. 146 . în activitatea sa de ascultare a martorilor. prin urmare. cu atât mai bogată este memoria sa. de comportarea tactică a celor care îndeplinesc atribuţiile organelor judiciare. Practica demonstrează că. Gradul de instruire. Procesul uitării "şterge" din memorie anumite fapte. în acest proces continuu. Practicienii experimentaţi cunosc cât de emoţionaţi sunt martorii care pentru prima dată vin în faţa organului judiciar. în cele din urmă. motrice. datorită uitării au loc anumite pierderi. neurastenice. dar natural şi necesar funcţionării normale a memoriei omului. în consecinţă. când faptele percepute se înregistrează neintenţionat. Condiţiile improprii. regimul formalizat al dialogului pot reprezenta în conştiinţa unor martori împrejurări excepţionale de natură să intensifice în continuare starea lor emoţională şi. nu pot constitui materie memorizabilă. însuşi faptul că este chemat să prezinte mărturii într-o cauză penală generează inevitabil o anumită tensiune psihologică. când comunicarea informaţiei impune transpunerea imaginilor în limbajul propriu unei specialităţi străine preocupărilor profesionale ale martorului. Nu întâmplător. reproducerea unei informaţii obţinute recent sau anterior presupune transpunerea imaginilor acesteia fixate în memorie în limbajul vorbit sau scris. a fondului lexical sărac ale persoanelor cu un nivel scăzut de pregătire generală. 1 La fel ca şi alte procese psihice. c) Starea emoţională cauzată de fenomenele percepute. în majoritatea cazurilor. să influenţeze reproducerea. trăite recent sau mai puţin recent de către martor. Deci cu cât mai ample sunt cunoştinţele unei persoane. Pe măsura acumulării de noi informaţii urmează gruparea şi sistematizarea acestora în unităţi logice. nu este o înregistrare mecanică a celor percepute. înlocuindu-le cu altele. pozitiv sau negativ. d) Gradul de înţelegere a fenomenelor percepute. emoţional neutre. va ţine cont de factorii care influenţează procesul de memorizare şi anume: a) Tipuri individuale de memorie a martorului. Fiind un proces psihic aparent contrar. care reprezintă interes la moment.2 b) Afecţiunile psiho-fiziologice cauzate de diverse maladii şi de vârstă. memorizarea poate fi voluntară. Ea. profesia şi experienţa sunt factori ce se repercutează direct asupra procesului de exprimare şi de verbalizare a faptelor. activ de prelucrare şi sistematizare a datelor receptate. criminalistica pune la îndemâna organelor judiciare recomandări practice privind crearea anumitor condiţii care să faciliteze reproducerea mărturiilor. dacă organul judiciar. ele urmând a fi date uitării după o perioadă scurtă de timp de la reţinere. Lucrurile necunoscute sunt imperceptibile şi. el poate atinge mărimi exagerate în urma unor disfuncţii ale centrului de stocarea informaţiei. care intensifică procesul uitării. Se pot întâlni martori cu memorie vizuală sau auditivă care reţin cu mai mare precizie faptele şi evenimentele. legislaţia procesual-penală (art. fiind conştient de eventuala sa participare într-un posibil proces penal asupra evenimentelor la a căror desfăşurare a asistat ori în privinţa cărora. care presupune reţinerea faptelor şi fenomenelor legate de sentimentele de înalt grad de densitate. Pe lângă aceasta. în conţinutul faptelor întipărite anterior. Indubitabil. când persoana care percepe anumite fapte intenţionează. datorită naturii specifice a obiectului mărturiei. deci depune eforturi pentru a le reţine. de condiţiile şi împrejurările în care se desfăşoară audierea acestuia şi. dar şi ca rezultat al procesului de îmbătrânire. ceea ce se află în mişcare. ca încăperea în care se prevede ascultarea martorilor să fie mobilată conform necesităţilor acestei activităţi. Se recomandă. în funcţie de persoanalitatea fiecărui individ. Faptele înregistrate în memorie nu rămân fixe. e) Intervalul de timp care desparte momentul perceptiv de cel al reproducerii. logică sau mecanică. Eficienţa mărturiilor întemeiate pe memorarea involuntară este de netăgăduit. într-un mod sau altul. Omul poate memoriza fenomene şi împrejurări al căror sens şi conţinut îi sunt accesibile. de împrejurările în care se realizează ascultarea martorului. în primul rând. Calitatea şi plenitudinea reproducerii este influenţată de capacităţile şi calităţile de personalitate ale martorului. Faptele cu repercusiuni emoţionale pozitive sau negative se memorizează mai bine decât cele indiferente. după cum se subliniază în literatura de specialitate.1 După cum se ştie. "ci un proces dinamic.136 şi 138) prevede în mod special formele de chemare a martorilor şi condiţiile în care aceştia pot fi ascultaţi. după nivelul de analiză a faptelor recepţionate şi emoţională. a obţinut anumite informaţii. dificultăţile privind reproducerea de către martori a faptelor recepţionate rezidă în lipsa limbajului adecvat. conform sferelor de interese şi preocupare ale individului. Datele considerate de martor mai puţin importante se vor fixa de aşa-numita memorie de scurtă durată. provocate de diverse maladii. A treia şi ultima fază a procesului de formare a depoziţiilor martorilor constituie reproducerea în faţa organului judiciar (anchetatorului sau instanţei judecătoreşti) a faptelor memorizate. şi involuntară. în conformitate cu cerinţele legii. cu precădere.scoarţa cerebrală cu prilejul activităţii de cunoaştere a omului.

el are nevoie de o atmosferă psihologică propice. Obţinerea unor declaraţii conforme realităţii de la o persoană concretă chemată în calitate de martor depinde. percheziţia şi alte acte de procedură penală. 2. Ordinea chemării martorilor. iar. în special. organul judiciar este dator să manifeste toleranţă. De regulă. Examinarea materialelor dosarului cauzei permite organului de cercetare penală să contureze cercul de persoane care. din considerente de ordin tactic. dacă ei sunt mulţi. care ar putea abate şi sustrage atenţia celui ascultat. ascultarea martorilor va fi inclusă în planul general de cercetare. să se desfăşoare în mod organizat şi. la intervale de timp care ar exclude contactul lor atât la sediul organului de urmărire penală. este necesar ca activitatea de ascultare a martorilor. pe datele oferite în această privinţă de victimă şi de alte persoane participante la proces. se subliniază în literatura criminalistică. de asemenea. de asemenea. pe de altă parte. succesiunea. cu atât mai mult. în special. posedă informaţii privind fapta şi împrejurările acesteia.136 a CPP) prevede trei modalităţi de chemare a martorilor: prin citaţie. că efectuarea activităţii date în lipsa unor măsuri de pregătire nu este decât în defavoarea obţinerii depoziţiilor veridice calitative. Organizarea activităţii de ascultare a martorilor Ca şi cercetarea la faţa locului. de ascultare propriu-zisă şi de consemnare (fixare) a declaraţiilor. martorii care au perceput nemijlocit fapta penală sau anumite împrejurări ale acesteia. pe de o parte. calm şi atenţie faţă de martor. iar. vor fi ascultaţi înaintea celor care posedă informaţii obţinute în mod indirect. Legea (art. Dacă există temerea că citaţia va provoca martorului emoţii negative sau discomfort psihic.excluzându-se obiectele inutile. telegrafic sau telefonic.3. a împrejurărilor. Pentru ca proba cu martori să contribuie la stabilirea adevărului într-un proces penal. ascultarea martorilor parcurge trei etape: de organizare şi pregătire. Aceasta se realizează printr-o convorbire preliminară asupra unor probleme exterioare obiectului cauzei. Din punct de vedere tactic. pe de altă parte. şi a posibilelor surse de probă. ar conduce treptat la crearea unei atmosfere de credibilitate. fiind în funcţie de particularităţile şi complexitatea cauzei. După delimitarea cercului de persoane care urmează a fi ascultate în calitate de martori. percheziţiei şi ale altor activităţi de urmărire penală. în mare măsură. de natura şi valoarea informaţiei de care acesta dispune. de la caz la caz. dar şi cu alţi martori. Convorbirea poate avea ca obiect cele mai diverse preocupări. care. are. Pentru ca martorul să poată comunica faptele cunoscute. pentru ca din el să fie recrutaţi martorii care vor fi ascultaţi. se poate proceda la chemarea lui printr-un apel telefonic la serviciu sau la domiciliu ori printr-o citaţie scrisă. obiectivitate faţă de informaţiile lui. şi aceasta confirmă imensa practică judiciară. în care în legătură cu cercetarea infracţiunii de evaziune fiscală a apărui necesitatea ascultării în calitate de martor a contabilului şefa întreprinderii. Alegerea unei sau altei forme de chemare a martorului este în funcţie de personalitatea lui. dar şi ale altor persoane cunoscute acestuia. poate distrage atenţia martorului de la obiectul de comunicare. în majoritatea cazurilor. activităţi şi pasiuni ale martorului. de modul în care se face pregătirea ascultării sale. 147 . Prezenţa unor persoane. Prin urmare. Cea mai sigură şi mai firească modalitate este citaţia martorilor. Prin întrebările adresate martorului. care. fireşte. Rămâne însă în afara oricărei discuţii. frapante şi extravagante. pe de o parte. Cu excepţia cazurilor în care se preconizează prezentarea pentru recunoaştere a anumitor obiecte sau persoane. Organizarea activităţii de ascultare a martorilor cuprinde: a) stabilirea cercului de persoane care ar putea comunica date utile soluţionării cauzei. în mod obiectiv semnalează categoriile de persoane în rândul cărora se află martorii. reproducerea poate fi influenţată de comportarea celui ce conduce ascultarea martorilor. o deosebită importanţă are adaptarea martorului la condiţiile şi rolul pe care urmează să le îndeplinească. de caracterul materialului probant existent. după cum. (7) Decideţi asupra acţiunilor de pregătire ce urmează a fi întreprinse de către ofiţerul de urmărire penala în situaţia. timpul şi modul de chemare a acestora pentru a depune mărturii şi b) pregătirea în vederea audierii unor martori. consideraţi purtători de importante date probante. organul de urmărire penală se va baza. astfel ca să se excludă posibilitatea unui contact îndelungat între ei sau cu părţile în proces. importanţa informaţiei pe care aceştia o pot comunica. cât şi în afara acestuia. adânci implicaţii tactice. în fine. pentru apărarea dreptului şi triumful dreptăţii. în deplină conformitate cu prevederile legislaţiei procesual-penale în vigoare. bazată pe încredere şi respect faţă de personalitatea şi depoziţia sa. este recomandabilă chemarea succesivă a martorilor. Pe parcursul întregii perioade de cercetare a faptei.1 Pentru a evita eventualele influenţări asupra declaraţiilor martorilor. dar mai puţin oficială. La stabilirea ordinii chemării martorilor se va avea în vedere. ce urmează a fi dovedite. pe rezultatele cercetării la faţa locului. ar contribui la diminuarea emoţiilor trăite de martor cu prilejul chemării sale în faţa organului judiciar. Trebuie reţinut că alegerea judicioasă a formei de chemare a martorului reprezintă primul pas tactic spre un contact psihologic adecvat cu martorul. La realizarea acestei activităţi dificile de căutare a martorilor. prin discuţiile desfăşurate se va accentua importanţa mărturiilor sale în realizarea procesului penal. organul judiciar va fi în permanenţă preocupat de analiza materialului probant existent în vederea stabilirii situaţiei de fapt. de relaţiile acestuia cu părţile. la faza de urmărire penală. pe bună dreptate. eventual. Este adevărat că volumul lucrărilor de pregătire în vederea ascultării unui martor diferă. prezentarea spre recunoaştere. trebuie să se determine modul şi ordinea în care acestea vor fi chemate să depună mărturii. § 3. 1 în ordinea stabilită. este indicat ca aceştia să fie chemaţi pentru convorbire.

acumularea de informaţii cu privire la personalitatea celor chemaţi să depună mărturii. asigurarea condiţiilor necesare bunei disfăsurări a ascultării. pregătirea materialelor necesare pentru lămurirea şi verificarea faptelor sau a elementelor de fapt ce ţin de obiectul ascultării (fotografii.1 în cazul în care problemele ce trebuie elucidate sunt specifice unor domenii de activitate necunoscute sau mai puţin cunoscute. dar şi pe parcursul convorbirii preliminare.) 148 . Dacă martorul urmează a fi ascultat asupra rezultatelor unei expertize. procesulverbal de cercetare la faţa locului. starea familială. alte caracteristici ce conturează personalitatea şi eventualul mod de comportare a martorului în faţa organului de cercetare. este necesar ca organul de urmărire penală să revadă anumite date din dosarul cauzei pentru a anticipa modul şi împrejurările în care persoana respectivă a luat cunoştinţă de împrejurările faptei. crearea unor condiţii propice desfăşurării acestei activităţi. Dispunând de datele respective.a. alte date de natura cărora depinde calitatea şi cantitatea perceperii. Acest minim cuprinde: 1) starea sănătăţii şi a organelor receptive (vizuale.) anchetatorul se poate informa dacă persoana a cărei ascultare urmează a contactat nemijlocit cu fapta sau ştie de împrejurările acesteia. în baza lor organul judiciar va stabili regimul tactic adecvat trăsăturilor de personalitate proprii celor chemaţi să depună mărturii. organizarea audierii necesită. ale inspectoratelor departamentale ş. de cunoştinţe speciale în situaţia în care obiectul dialogului ce urmează a avea loc se referă la un domeniu îngust şi mai puţin cunoscut organului judiciar. organul judiciar va insista ca martorii oculari să depună mărturii asupra faptelor cunoscute. Din actele de informare iniţială privind fapta în cauză (denunţul sau plângerea victimei. astfel de date contribuie la aprecierea declaraţiilor martorilor la adevărata lor valoare probantă. este indicat ca organul de cercetare să obţină un minimum de date privind particularităţile psihofiziologice şi trăsăturile de personalitate ale celui ce urmează a fi ascultat. auditive).Pregătirea ascultării martorilor cuprinde: determinarea împrejurărilor de fapt ce trebuie clarificate în cadrul ascultării. Din perspectiva problemei în discuţie. cum ar fi cele de revizie şi control. locul de muncă. iar. deoarece sunt frecvente cazurile când persoanele în faţa cărora au avut loc faptele ce interesează cauza. obiecte corp-delict etc. Acest moment de pregătire are o importanţă stringentă. din diferite motive. procedeele tehnologice. de relaţiile lor cu alte persoane participante la proces. eventuala cointeresare materială sau morală în rezultatele cauzei. documente. atitudinea şi consideraţia de care se bucură în rândul celor din jur. In unele cazuri înainte de ascultarea martorilor la faţa locului se ia cunoştinţă de anumite procese legate cauzal de fapta avută în cercetare (de condiţiile de muncă. în fel şi chip se străduiesc să se sustragă de la depunerea de mărturii. cunoştinţele şi interesele predominante. importanţa cunoaşterii unor date privind personalitatea martorilor se manifestă pe două planuri: pe de o parte. antecedentele penale. în funcţie de caracteristicile psihologice şi morale ale acestora. vărsta. profesia. modul şi mijloacele de evidenţă financiar-contabilă aplicate în sistema respectivă ş. de unde. uneori. înainte de a proceda la audierea unei persoane ca martor.2 în fine. materialele prezentate de alte structuri. înainte de a proceda la ascultarea unei persoane concrete ca martor. pe de altă parte.).a. este indicat ca organul judiciar să consulte literatura necesară sau specialiştii respectivi. e de dorit să participe şi expertul. 3) specificul relaţiilor cu persoanele participante la proces. cum şi în ce condiţii a recepţionat informaţia. 2) sfera socială căreia aparţine.

De asemenea. Ideea identificării persoanelor după trăsăturile exterioare aparţine renumitului savant francez Alphonse Bertillon. cu bună-ştiinţă. aceasta preconizând posibilitatea identificării recidiviştilor în baza caracteristicilor (culoarea tenului. săvârşite prin pătrundere în încăpere. rude. care reprezintă un sistem ştiinţific de descoperire şi comparare a semnelor şi trăsăturilor exterioare ale persoanelor sau cadavrelor necunoscute in vederea identificării făptuitorului. în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă. care. precum şi a animalelor dresate sau chiar a unor persoane care. Trăsăturile exterioare caracteristice unei persoane. cele comise. 3.1. încuietorilor. pătrunderea în încăpere. Ea poate fi săvârşită atât cu înfrângerea obstacolelor. Pătrunderea poate fi efectuată în mod nemijlocit (sub forma intrării fizice sau a întinderii mâinii înăuntru) sau mijlocit. Având la origine sistemul osos al organismului uman. 198 din CP al RM. Specificul furtului. Ascultarea persoanei vătămate La ascultarea persoanei vătămate se folosesc metode tactice diferite. a jafului sau a tâlhăriei. în încăpere. a propus în 1880 sistemul antropometric de evidenţă criminalistică a infractorilor. în prezenţa unor suficiente temeiuri. din alt loc pentru depozitare sau din locuinţă . poştaş. porţilor. jafului sau tâlhăriei din încăpere. întrucât. instalator. pătrunderea poate fi efectuată cu înfrângerea obstacolelor (uşilor. care se manifestă sub forma unor varietăţi morfologice ale corpului. furtunuri aspiratoare. la analiza elementelor constitutive ale sustragerii. care este specific pentru furt. utilizând totodată legitimaţia falsă. după cum este cunoscut. Metodele cercetării furtului. în scopul săvârşirii furtului.) aspectului exterior al acestora. persoana vătămată trebuie să furnizeze cât mai multe date necesare identificării făptuitorilor. 1. curier. urmând a fi frecvent folosit de către organele judiciare în activitatea lor de cercetare şi urmărire penală. încearcă sa împiedice sau care pot împiedica săvârşirea sustragerii. lucrător medical. tu teoria şi practica criminalistică semnalmentele se divizează la patru categorii. cleşte etc. constă în modul ascuns (clandestin) de comitere a faptei.în scopul comiterii furtului. a. în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă poate fi realizată prin învingerea rezistenţei persoanelor care împiedică. Aşadar s-a conturat un domeniu distinct al criminalisticii. Prin "pătrundere" se înţelege intrarea. cât şi în mod nestingherit. Noţiunea de pottrit vorbit Situaţia incertă în care personalitatea făptuitorului sau a victimei nu este cunoscută. 3. colaborator al poliţiei.Subiectul III. expresia feţei. care nu formează obiectul material al sustragerii. Săvârşirea pătrunderii pe calea înşelăciunii presupune că . Prin "sustragere" se înţelege luarea ilegală şi gratuită a bunurilor mobile din posesia altuia. au fost supuse examinării semnele comune ale laturii obiective a tuturor formelor de sustragere.făptuitorul se deghizează în angajatul serviciului comunal sau de deservire socială. impune procedarea la identificarea acestora pe baza reflectărilor material-fixate. vor fi stabilite relaţiile dintre aceştia şi reclamant: soţi. în cele ce urmează ne vom îndrepta atenţia asupra modului ascuns de comitere a faptei. în raport cu celelalte infracţiuni săvârşite prin sustragere. anterior. Prima constituie semnalmentele anatomice. prin descrierea şi compararea cărora aceasta poate fi identificată. nu sunt pasibile de răspundere penală. precum şi după datele privind aspectul exterior oferite de martori. tipică de altfel pentru etapa iniţială de cercetare a faptelor penale intenţionate. în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă. magneţi. care a cauzat un prejudiciu patrimonial efectiv acestuia. denumit «metoda portretului vorbit». (5) Apreciaţi importanţa declaraţiilor victimei infracţiunii de furt la modelarea făptuitorului. colegi de muncă. inspector al pazei antiincendiare etc. în cazul în care făptuitorul şi-a propus să săvârşească jaful sau tâlhăria. Când se reclamă furtul unor bunuri sau valori. pe ascuns sau deschisă. existenţa unor litigii anterioare (neplata unei datorii. In cazul făptuitorilor necunoscuţi. detalii privind îmbrăcămintea etc). vârsta probabilă. semnalmentele 149 . Dacă în procesul sustragerii. 197 sau art. făptuitorul a distrus sau a deteriorat bunurile victimei. capului. în funcţie de natura faptei cercetate: furt sau tâlhărie. în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă. în urma preocupărilor ulterioare acest gen de identificare s-a perfecţionat astfel încât a devenit unanim recunoscut. cu învingerea rezistenţei altor persoane sau pe calea înşelăciunii. atunci când bunurile sunt extrase fără intrarea propriu-zisă. cicatricele etc. feţei şi ale părţilor constitutive ale acestora. geamurilor etc). natura părului. (3) Reproduceţi conceptul criminalistic al noţiunii de furt prin pătrundere. precum şi cu ajutorul unor dispozitive care îi permit făptuitorului să extragă bunurile vizate fără a intra în încăpere.2. poartă denumirea de semnalmente. litigii privind dreptul de proprietate) etc. a victimei sau a altei persoane implicate1. Dacă făptuitorii sunt cunoscuţi. "undiţe". săvârşită în scop de cupiditate (profit). trebuie calificate suplimentar conform art. cu utilizarea diverselor cârlige. vor fi cerute cât mai multe date utile identificării (numărul acestora.

în cazul când n-au fost suspiciuni asupra persoanelor ce au creat la faţa locului. 150 . accidente. Categoria a doua cuprinde semnalmentele funcţionale — diverse deprinderi privind poziţia corpului şi dinamica părţilor componente ale acestuia în anumite genuri de activitate desfăşurată de individ (ţinuta. aparţinând cel puţin la trei degete de la aceeaşi mână. Identitatea persoanelor suspecte care se sustrag de la răspundere prin prezentarea de acte false. categoria a patra cuprinde obiectele de îmbrăcăminte şi por-tabile. vocea şi vorbirea). Organul judiciar poate dispune compararea elementelor ce caracterizează modul de operare aplicat de autorul faptei nedescoperite. Stabilirea identităţii factorilor creatori de urme descoperite cu prilejul cercetării diferitelor infracţiuni poate facilita lucrul de căutare şi. 4. de identificare a autorului comun al mai multor infracţiuni. mersul. Identitatea cadavrelor necunoscute prin compararea amprentelor digitale ale acestora cu fişele dactiloscopice cuprinse în cartoteca. cu datele din cartoteca de evidenţă. 5. 6. indiferent de natura activităţii desfăşurate de individ. compararea în vederea identificării autorului se va încununa de succes doar în cazul grupajului de fişe ale persoanelor suspecte indicat de organul judiciar sau de calculatorul electronic1. Atunci când în procesul de cercetare a locului faptei s-au descoperit urme de mâini.3. gesticulaţia şi mimica. în consecinţă. acestea vor fi expediate Centrului de Informaţie. Prognozarea autorului faptei penale după modul de operare. 2. precum şi potrivit semnalmentelor exterioare şi a altor date privind persoanele înregistrate ca dispărute fără veste sau declarate în căutare. 3.anatomice sunt cele mai stabile. care reprezintă semne. dar şi In stabilirea măsurii de pedeapsă adecvate periclitării sociale pe care o prezintă persoana dată. ele pot fi sesizate atât în situaţia de staţionare. Dacă vor fi prezentate mai multe urme. diverse forme patologice şi variaţii anatomo-morfologice dobândite ereditar sau pe parcursul vieţii în urma unor leziuni. în situaţia unei singure urme digitale. 3. în baza datelor concentrate în cartotecile de evidenţă se pot stabili: 1. Categoria a treia se referă la caracteristicile particulare. cât şi în timpul mişcărilor. urmele se vor compara cu cele existente în cartoteca infracţiunilor cu autorii rămaşi neidentificaţi. Datele privind antecedentele penale au o deosebită importanţă in vederea alegerii şi aplicării pe întregul proces de desfăşurare a cercetărilor unor procedee tactice optime. furate sau contrafăcute. Antecedentele penale ale celor condamnaţi potrivit datelor nominale cuprinse în cartoteca. (7) Estimaţi posibilităţile organelor de urmărire-penală la folosirea datelor de evidenţă criminalistică în procesul cercetării furturilor din apartamente. solicitându-i compararea lor cu amprentele digitale şi palmare din componenţa cartotecii dactiloscopice. n fine. Identitatea autorilor unei infracţiuni după urmele lăsate la faţa locului. Comunitatea de autori ai unui grup de infracţiuni pe baza urmelor lăsate la locul faptei. verificarea se va realiza în baza deducerii formulei dactiloscopice probabile a persoanei ce a activat la faţa locului. intervenţii chirurgicale.

acestea realizându-se pe baza mijloacelor şi conform regulilor cunoscute privind fixarea şi ridicarea obiec-telorcorp delict. fixarea şi ridicarea microurmelor de Îmbrăcăminte. microscopul).2. cunoscută sub denumirea de «metodă prognos-tică». victimă sau alte persoane implicate in câmpul infracţional. Urmele-amprente se formează prin contactul fizic direct al obiectelor de îmbrăcăminte cu suprafeţe apte să reproducă elementele de structură ale acestora. în special a celor optice (lupa. Metodele şi mijloacele tehnice moderne aplicate de criminalişti în condiţii de laborator asigură stabilirea apartenenţei la grup a îmbrăcămintei. constatare şi recoltare directă a fibrelor de Îmbrăcăminte de pe obiectele ce constituie ambianţa locului faptei. originea fibrelor in cauză. penseta. 1. Ele se prezintă sub formă de părţi ale obiectelor de îmbrăcăminte desprinse prin smulgere. Urmele de îmbrăcăminte se prezintă sub trei aspecte distincte: — ca amprente. urmele de îmbrăcăminte se prezintă ca o categorie specifică de urme formate prin intercontactul obiectelor de îmbrăcăminte cu cele din mediul înconjurător. fapt ce se explică prin năzuinţa de a evita riscurile unei insuficiente descoperiri. rămâne de competenţa expertului. în acest scop. a căzut sau s-a aşezat pe sol argilos. stopări sau cârpituri. 22 Subiectul I. conform acestei modalităţi. urmele-fragmente pot furniza informaţii privind genul obiectului de îmbrăcăminte de la care provin (palton. (5) Clasificaţi urmele obiectelor de îmbrăcăminte. în continuare fragmentele de îmbrăcăminte se studiază in vederea stabilirii unităţii de îmbrăcăminte concrete pe calea reconstituirii prin expertiză a întregului după părţile detaşate (fig. îmbrăcăminte.). Conform primei. Referitor la descoperirea. 1. Fibrele de ţesături.1. efectuează operaţiuni de căutare. de recoltare (aspiratorul portabil. localizarea. Potrivit celei de a două. pot apărea pe îmbrăcămintea şi corpul victimei şi a agresorului. fie într-o oarecare măsură condiţional. uneori chiar şi provenienţa acestora de la Îmbrăcămintea făptuitorului sau a jertfei. cantitatea şi alte caracteristici generale ale urmelor. pe piesele şi agregatele mijloacelor de transport sau de producţie. (3). de iluminare (surse de lumină dirijată. a. dar care sunt totalmente determinate de acţiunile omului. — ca fragmente de îmbrăcăminte sau de materiale accesorii sub formă de macropărţi ale acestora. organul de urmărire şi anchetă. se recomandă aplicarea mijloacelor tehnice de detectare. fiind coraborate de caracteristici de uzură. Aceste considerente ne fac să credem că urmele de îmbrăcăminte. care prin raportul de expertiză constată prezenţa. este frecvent practicata. microscopice. de fixare (descriere. pierderi sau distrugeri de urme. Urmele-fragmente apar la faţa locului drept rezultat al acţiunilor violente asupra îmbrăcămintei purtate de agresor. cămaşă ş. ca şi cele de încălţăminte. sub aspect procesual evident vulnerabilă. Problema descoperirii şi fixării microurmelor. de radiaţii infraroşii şi ultraviolete). precum şi a celor fragmente de îmbrăcăminte nu impun procedee specifice. denumite şi microurme de îmbrăcăminte. Definiţi noţiunea şi apreciaţi importanţa criminalistică a urmelor obiectelor de In general. 33). este lipsit de rezonabilitate practică. urme-formă ale obiectelor de îmbrăcăminte sau ale unei părţi a acestora. se integrează în categoria urmelor de om. în condiţii favorabile in urmeleformă ale obiectelor de îmbrăcăminte se pot imprima elemente structurale ale ţesăturii care. O asemenea accentuare e deosebit de importantă. foliile adezive). schiţare şi macrofotografiere). sunt în măsură să conducă pană la identificarea îmbrăcămintei în cauză. cu concursul specialistului criminalist. Urmele obiectelor de vestimentaţie. praf etc.Test nr. folosind mijloacele tehnice din trusele şi laboratoarele mobile criminalistice. tăiere sau rupere. — ca fibre de ţesături de mărimi minuscule. Descoperirea şi fixarea urmelor-formă. deoarece în literatura de specialitate urmele date adeseori sunt clasate la categoria celor de obiecte (mecanice). La nivelul activităţii organelor de urmărire. pe proeminenţele ascuţite ale obiectelor-obstacole depăşite de făptuitor. in teoria criminalistică s-au argumentat două modalităţi. Aceasta modalitate. pe uneltele utilizate. fiind mai puţin vulnerabil în plan teoretic. considerent care. Urmele de îmbrăcăminte se creează când persoana a îngenuncheat. 151 . activitatea organului de anchetă şi urmărire la faţa locului se limitează la ridicarea obiectelor presupuse ca fiind purtătoare de microurme de îmbrăcăminte.

anumite contradicţii între relatările martorilor şi ale victimei. pot fi cauzate de percepţia şi memorarea incompletă. Referitor la descoperirea. uneori chiar şi provenienţa acestora de la Îmbrăcămintea făptuitorului sau a jertfei. 152 . pe piesele şi agregatele mijloacelor de transport sau de producţie. Fiindcă o cauză penală nu poate fi soluţionată decât în baza unui material probatoriu coerent şi armonizat. Contradicţiile dintre declaraţiile învinuitului sau bănuitului şi ale celoralte persoane ascultate în cauză sunt determinate în majoritatea cazurilor de interesele pe care aceştia le urmăresc: demonstrarea nevinovăţiei în cazul unor învinuiri neîntemiate şi încercarea de sustragere de la răspunderea penală pentru fapta ilicită comisă intenţionat sau din imprudenţă. Tactica efectuării confruntării în procedura de urmărire penală. sentimentele de simpatie sau antipatie faţă de cei implicaţi în proces. teama sau nedorinţa de a purta povara martorului. relaţiile prieteneşti sau ostile cu părţile. Noţiunea şi importanţa confruntării Pe parcursul cercetării cauzelor penale se întâmplă. pe proeminenţele ascuţite ale obiectelor-obstacole depăşite de făptuitor. în special a celor optice (lupa. (7)Formu!aţi sarcinile expertizei criminalistice a microurmelor de îmbrăcăminte Fiind in esenţă resturi de materie. folosind mijloacele tehnice din trusele şi laboratoarele mobile criminalistice. Metodele şi mijloacele tehnice moderne aplicate de criminalişti în condiţii de laborator asigură stabilirea apartenenţei la grup a îmbrăcămintei. doi sau mai mulţi martori. organul de cercetare poate aduce faţă în faţă pentru a fi interogaţi doi învinuiţi sau bănuiţi. Subiectul II. precum şi a celor fragmente de îmbrăcăminte nu impun procedee specifice. Prin urmare. chiar şi ale martorilor ascultaţi asupra aceleiaşi probleme. nu corespund cu cele ale martorilor sinceri. foliile adezive). Descoperirea şi fixarea urmelor-formă.3. § 1. de recoltare (aspiratorul portabil. schiţare şi macrofotografiere). în dezacord apar frecvent declaraţiile victimei şi ale martorilor vizavi de cele ale învinuitului şi bănuitului. Nu se admite confruntarea experţilor ale căror concluzii prezentate nu se potrivesc. Fibrele de ţesături. făcute în cadrul ascultării lor în mod separat se stabileşte existenţa unor contradicţii de natură să împiedice cunoaşterea adevărului. implicaţi în aceeaşi cauză. pierderi sau distrugeri de urme. Conform primei. microscopul). CPP). Discordanţa de conţinut între declaraţiile persoanelor ascultate într-o cauză penală poate avea la bază diverse motive dependente sau independente de voinţă. pot apărea pe îmbrăcămintea şi corpul victimei şi a agresorului. denumite confruntare. constatare şi recoltare directă a fibrelor de Îmbrăcăminte de pe obiectele ce constituie ambianţa locului faptei. după cum nu se admite confruntarea specialistului consultant al organului de cercetare. adesea anevoioasă. partea vătămată şî martorii. este frecvent practicata. efectuează operaţiuni de căutare. originea fibrelor in cauză.1. de datoria organului de cercetare este să înlăture nepotrivirile dintre declaraţiile persoanelor ascultate. timpul. cauzele care îi determină să procedeze astfel fiind: coruperea sau şantajul din partea învinuiţilor sau a altor persoane cointeresate în cauza. acestea realizându-se pe baza mijloacelor şi conform regulilor cunoscute privind fixarea şi ridicarea obiec-telorcorp delict. nepotrivirea între depoziţiile martorilor de bună-credinţă. se recomandă aplicarea mijloacelor tehnice de detectare. sub aspect procesual evident vulnerabilă. în acest scop. cu concursul specialistului criminalist. 142. confruntarea se poate efectua între oricare două persoane ale căror declaraţii se contrazic. Conform dispoziţiilor legale (art. Astfel. de radiaţii infraroşii şi ultraviolete). în primul rând. de iluminare (surse de lumină dirijată. şi nu de puţine ori. Importanţa confruntării rezidă în contribuţia ei la clarificarea cauzei penale. fixarea şi ridicarea microurmelor de Îmbrăcăminte. organul de urmărire şi anchetă. pe uneltele utilizate. in teoria criminalistică s-au argumentat două modalităţi. Aceasta modalitate. fapt ce se explică prin năzuinţa de a evita riscurile unei insuficiente descoperiri. Este de neconceput finalizarea cercetării unei cauze penale înainte ca discordanţele dintre probele orale privind locul. 2. (3) Specificaţi conceptual criminalistic a noţiunii tic confirmare în procedura de urmărire penală. în acest scop legislaţia în vigoare prevede efectuarea unei activităţi speciale. confruntarea constituie un mijloc eficient de înlăturare a contradicţiilor dintre declaraţiile persoanelor ascultate în cauză şi de clarificare pe această cale a împrejurărilor ce formează obiectul probaţiunii. de obicei.1. în acest sens importanţa confruntării este cu atât mai mare cu cât neconcordanţele dintre declaraţiile celor ascultaţi vizează împrejurări esenţiale ale cauzei. microurmele prezintă interes prin faptul că servesc la elucidarea multiplelor probleme referitoare la săvârşirea faptei. de incapacitatea acestora de a reproduce faptele în conformitate cu realitatea. care constă în ascultarea concomitentă a două persoane în declaraţiile cărora. uneori ajungând până la determinarea persoanelor participante. că declaraţiile persoanelor audiate asupra uneia şi aceleiaşi fapte sau împrejurare de fapt nu armonizează în fond sau în anumite detalii. Depoziţiile martorilor mincinoşi. denumite şi microurme de îmbrăcăminte. de fixare (descriere. învinuitul sau bănuitul şi partea vătămată. penseta.

de obicei cea de bună-credinţă. după cum este lipsită de perspective confruntarea persoanelor între care există relaţii duşmănoase. Dialogul desfăşurat în cadrul confruntării impulsionează procesele psihice ale celor ascultaţi. efectul psihologic necesar pentru ca cel ascultat să abandoneze poziţia injustă şi să facă noi declaraţii. Aşa cum. în fine. sunt imprevizibile. martor). fie datorită gradului diferit de cultură generală sau profesională.a. efectuarea activităţii în cauză la un nivel tactic bine gândit poate duce şi la obţinerea de noi probe. Tot imediat se va proceda la confruntarea persoanelor asupra cărora există teama că. sunt în măsură să-i confirme relatările. spre exemplu. confruntarea determină apariţia unui "stres psihologic aparte". adeseori. să fie înlăturate. martorii sau victima sunt ascultaţi în aceeaşi zi şi în declaraţiile lor au fost constatate contraziceri ce necesită a fi înlăturate. când. dintre care una poate fi dominată de personalitatea celeilalte. în cazul cercetării unei infracţiuni săvârşite în grup.modul în care s-a activat.2 Nu este indicată confruntarea între persoanele apropiate. 142 al Codului de procedură penală în vigoare rezultă că organul de cercetare este acela care trebuie să decidă de fiecare dată asupra oportunităţii efectuării confruntării. La soluţionarea acestei probleme anchetatorul va miza pe propria experienţă. un mijloc procesual de verificare a declaraţiilor persoanelor ascultate în cauză. stimulează gândirea. până când aceştia nu au convenit între ei asupra declaraţiilor făcute în faţa organului judiciar. Confruntarea este o activitate complexă. reacţii care trebuie surprinse şi valorificate în interesul aflării adevărului. ceea ce îi va încuraja în nerecunoaşterea faptelor de care sunt învinuiţi. fie datorită diferenţei de vârstă. 153 . cu timpul. adeseori. Momentul confruntării trebuie ales în aşa mod ca informarea celor confruntaţi referitor la modul în care tratează faptele ce interesează ancheta să nu fie în detrimentul bunei desfăşurări a acesteia. 1 De aceea. documente sau la alte mijloace de probă necunoscute până în acel moment organului de cercetare. Dacă. în opinia sa. deoarece. produce. puşi faţă în faţă. anchetatorul trebuie să hotărască cu mare atenţie asupra oportunităţii confruntării a două persoane. Ascultarea acestuia în prezenţa persoanei sincere gata să dezmintă orice relatare mincinoasă.2. se subliniază în literatura de specialitate. până la clarificarea activităţii infracţionale a participanţilor activi la actul ilicit. circumstanţele ce agravează sau diminuează răspunderea ş. Este posibil ca în cursul desfăşurării confruntării persoanele ascultate să-şi amintească aspecte şi detalii asupra cărora la ascultarea anterioară nu s-au pronunţat. după cum s-a menţionat. cei ascultaţi pot conveni la o poziţie mincinoasă comună. Confruntarea poate da rezultate pozitive şi în situaţia în care unul din cei ascultaţi este de rea-credinţă. confruntarea este cea mai eficace modalitate de înlăturare a nepotrivirilor dintre relatările anterioare ale acestora. Astfel. pentru a conforma tactica de interacţiune în cadrul activităţilor ce urmează. învinuiţii şi bănuiţii pot sesiza punctele slabe ale probatoriului. confruntarea poate fi efectuată imediat. cazuri. Organul de urmărire penală. Nu este exclusă şi altă variantă. dar fără a scăpa din vedere recomandările ştiinţei criminalistice în această direcţie. în cele din urmă. face trimiteri la anumite persoane. caracterul şi gravitatea prejudiciilor aduse. confruntarea este contraindicată. (5) Argumentaţi situaţiile în care confruntarea este contraindicată. de asemenea. Din dispoziţia art. Rezultatele ei. astfel încât persoanele care persistă în declaraţiile lor nesincere pot avea reacţii de natură să le demaşte reacredinţa. să se ajungă la acceptarea lor deplină. considerându-le inutile pentru cauză. cu excepţia unor situaţii extreme. Practica cunoaşte. cu ocazia confruntării. indiferent de starea lor procesuală (învinuit. vinovăţia celor implicaţi.1 în situaţia persoanelor de bună-credinţă. victimă. pe bună dreptate. pot fi influenţate de către persoanele cointeresate într-o anumită soluţionare a cauzei. O dată cu înlăturarea contradicţiilor dintre probele orale. 2. forţei fizice etc. la confruntare se va recurge numai dacă se constată că nu există alte modolităţi decât aceasta pentru înlăturarea contradicţiilor existente între declaraţiile celor ascultaţi. dificilă şi riscantă. dar şi o modalitate eficientă de cunoaştere de către organul de cercetare a fermităţii cu care cei audiaţi se situează pe anumite poziţii. care. în acest context ţinem să subliniem că sunt inutile încercările de a confrunta două persoane care şi-au demonstrat ferm poziţia de rea-credinţă. confruntarea reprezintă. una dintre persoanele participante. statutului social. ceea ce conduce la valorificări suplimentare a împrejurărilor cauzei ca. aceasta reprezentând sarcina principală a confruntării.

ascultarea învinuitului şi a martorilor. Principiul superiorităţii anchetatorului în organizarea şi direcţionarea activităţii organelor de investigare operativă încadrate în echipa de cercetare. în special. Posibilităţile organelor operative au crescut esenţial datorită desăvârşirii bazei legale şi materiale a activităţii respective. obţinerea modelelor de comparaţie necesare pentru efectuarea expertizei. Colaborarea acestor organe. Datele obţinute pe cale extraprocesuală. 4. el însă nu poate decide asupra procedeelor specifice la care va apela organul de investigare operativă. adică de a activa în comun la descoperirea şi cercetarea infracţiunilor. La solicitarea anchetatorului organul de investigare operativă este obligat să-şi dea concursul la efectuarea activităţilor de urmărire penală şi prin participarea sa activă să asigure eficienţa acestora. 38. aplicării pe scară largă a datelor din cartotecile de evidenţă criminalistică şi informare operativă. Interacţiunea anchetatorului cu organele de investigare operativă are la bază următoarele principii: 1. va contura problemele ce pot fi rezolvate pe cale operativă. Anchetatorul. Ooooooo gindestete singur funcţia Interpretare.a. inclusiv a martorilor oculari şi a mijloacelor materiale de probă ascunse etc. vor fi respinse fără a proceda la formalităţi procesuale. fuflosofo-cognitivă Subiectul III. în cazurile în care ancheta penală este obligatorie. percheziţia. considerate de anchetator inutile sau contradictorii faptelor stabilite prin mijloace procesuale. este în măsură să ridice esenţial randamentul activităţii lor şi. Principiul legalităţii. întrunirea mijloacelor. La rândul lor. Principiul independenţei organului de investigare operativă de a alege metodele şi mijloacele de realizare a sarcinilor ce ţin de competenţa sa. care prevede ca activitatea în comun a acestor organe să se desfăşoare în conformitate cu prevederile legislaţiei procesual-penale în vigoare.) în vederea determinării pe baze de probe a faptei şi a autorului acesteia. efectuează acţiuni de căutare. reţinerea făptuitorului şi. care presupune ca activitatea în comun să fie planificată aparte sau prevăzută în mod concret în planul de cercetare a cauzei. Anchetatorii sunt învestiţi să desfăşoare diverse activităţi procedurale. oarecum autonome pe plan funcţional şi administrativ. stabilirea diverselor surse de informaţii probante. anchetatorul coordonează activitatea participanţilor la proces şi apreciază rezultatele activităţii lor. (cercetarea la faţa locului.2. în conformitate cu art. capacitatea de a combate fenomenul infracţional. 101 şi 114 ale CPP al Republicii Moldova.s-a ajuns la înlăturarea contradicţiilor dintre declaraţii lor. 2. întreprinde măsuri pentru descoperirea şi fixarea probelor.3. în consecinţă. astfel ca el să-şi poată realiza pe deplin potenţialul profesional. penală cu serviciile operative în cadrul cercetării infracţiunilor grave si deosebit de grave 3. Interacţiunea organelor de urmărire. punerea la curent a învinuitului cu materialele cauzei ş. Având întreaga responsabilitate cu privire la cercetarea faptei. Aspecte tactice privind corelarea activităţii de anchetă cu cea a serviciilor operative în cadrul cercetării faptelor penale Una din condiţiile indispensabile descoperirii la timp şi cercetării sub toate aspectele a faptelor penale rezidă în organizarea unei colaborări fructuoase a organelor de anchetă cu alte structuri statale învestite prin lege să contribuie la combaterea infracţiunilor.3. Principiul organizării judicioase a interacţiunii. organul de investigare operativă. 3. (5) Stabiliţi principiile şi formele interacţiunii organul ui de urmărire penală eu serviciile operative. se impune de necesitatea corelării mijloacelor şi metodelor de lucru ale structurilor menţionate. (7) Recomandaţi formele de fixare procesuală a activităţilor în comun desfăşurate la cercetarea omuciderii. 3. Sarcinile organului de investigare operativă trebuie să fie riguros delimitate. din însărcinarea anchetatorului. reţinerea făptuitorilor în flagrant delict.a. ca o formă specifică de interacţiune.2.1. Nu poate fi acceptată practica încadrării lucrătorilor operativi în echipa de cercetare doar pentru a pune pe seama lor efectuarea unor activităţi procedurale de importanţă redusă. (7) Recomandaţi întrebările adresate celor confruntaţi în situaţia care nu . în mod autonom sau cu participarea organului respectiv. ridicarea de obiecte şi documente. cum ar fi ascultarea unor martori. 3. conjugării competenţelor cu care acestea sunt dotate. organele autorizate cu funcţii operative dispun de mijloace şi forţe care fac posibilă supravegherea activă a persoanelor susceptibile de a comite infracţiuni. § 4. prezentarea spre recunoaştere ş. cu serviciile operative ale Ministerelor de Interne şi Securităţii Naţionale. 154 . (3) Determinaţi formele de interacţiune a organului de urmărire penală cu serviciile operative la cercetarea omorurilor săvîrşile. forţelor şi inteligenţei de specialitate de care dispun cele două organe.

dar nu specifică situaţiile în care se poate apela la această formă de conlucrare şi nici activităţile procedurale cu a căror efectuare el poate fi însărcinat. stabilesc. toţi urmăresc un scop unic: aflarea adevărului10. săvârşite în mod tainic. dacă la uciderea unei persoane s-a folosit o sursă de foc. mai exact. ridicarea de obiecte amplasate în locuri diferite ş. ascultarea unui grup de martori. direcţia şi modul de retragere a lor de la locul faptei. fireşte. Dimpotrivă. -tehnicieni sau experţi criminalişti. coordonatorul echipei. reţinerea ş. în cazurile infracţiunilor evidente. profesionale) ale lui. în timpul unui accident de trafic. chinologul cu câinele dresat şi. luărilor şi dărilor de mită. solicitându-le doar ajutorul necesar pentru menţinerea ordinii pe parcursul cercetării la faţa locului. Menţionăm. ci cooperează cu acesta. anchetatorul precizează componenţa echipei de cercetare. că însărcinarea organelor operative cu investigaţii ce ţin de competenţa lor. mijloacele şi instrumentele folosite. arestarea învinuitului sau inculpatului. deşi fiecare din ei are sarcini specifice. punerea în mişcare a acţiunii penale.a. Această formă de conlucrare a anchetatorului cu serviciile operative poate continua şi după stabilirea făptuitorului. -ofiţerul din cadrul serviciului judiciar al Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau asimilaţii acestuia. la faţa locului. furturilor. care. de obicei. cum ar fi. precum şi anumite date caracteristice (fizice. spre exemplu. §2. la cercetarea infracţiunilor grave. în această ordine de idei. în urma cercetării în prealabil a urmelor şi a mijloacelor materiale de probă. însărcinat cu această activitate. între membrii echipei trebuie să existe relaţii de cooperare pe tot parcursul cercetărilor. Legea (art. cercetarea locului faptei şi a împrejurimilor acestuia. a căror cercetare a fost suspendată conform prevederilor art. dacă există cadavre. trimiterea în judecată a acestuia ori adoptarea unei soluţii de neurmărire". când s-a activat deschis. Organul operativ acordă anchetatorului ajutor în vederea creării condiţiilor optime desenării activităţii respective sau participă nemijlocit la efectuarea ei. Cu realizarea de activităţi procedurale. este întotdeauna oportună. anchetatorul apelează la organele de poliţie.a. potrivit dispoziţiilor art. 209 Cod procedută penală.n cauza respectivă. Procurorul este conducătorul. organul de investigare operativă poate fi însărcinat doar în anumite cazuri. în cazurile necesare. sau. semnalmentele făptuitorilor. percheziţiei. urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror.Formele de interacţiune. 4) Activitatea corelată a anchetatorului şi a organului de investigare operativă asupra cauzelor. prezentarea spre recunoaştere după caracteristicile funcţional-dinamice. Cercetarea în echipă Complexitatea activităţilor ce se desfăşoară în cursul cercetării la faţa locului a faptelor cauzatoare de moarte violentă impune constituirea unei echipe din care fac parte: -procurorul. -ofiţeri de la alte servicii de nivel judeţean sau asimilaţii acestora. penale nu înseamnă încetarea tuturor activităţilor . locul de pătrundere şi retragere a făptuitorului de la faţa locului. specialistul criminalist. de conlucrare a anchetatorului cu serviciile operative sunt în funcţie de natura şi caracterul faptei în curs de cercetare. efectuării altor activităţi de urmărire penală. 155 . care este şi conducătorul echipei de cercetare. în baza declaraţiilor acestora. Lucrătorii operativi întreprind. ofiţeri de pompieri. descoperirii şi fixării mijloacelor materiale de probă. ştiut fiind faptul că. ofiţeri de la serviciul circulaţiei. conlucrarea cu organele operative ia cu totul altă amploare şi nu poate fi ignorată decât în detrimentul aflării adevărului. efectuarea concomitentă a percheziţiilor (percheziţii în grup). tâlhăriilor. O dată sesizat asupra unei atare infracţiuni. toate acestea pentru a fi folosite la organizarea lucrărilor de căutare a făptuitorului pe "urmele calde" ale infracţiunii. dacă cadavrul a fost descoperit pe un drum public şi nu se cunoaşte dacă s-a săvârşit un omor intenţionat sau o faptă de ucidere din culpă. -însoţitorii câinilor de urmărire. Cele mai frecvent utilizate forme de conlucrare a anchetatorilor cu organele de investigare operativă sunt: 1) Deplasarea în comun la locul săvârşirii faptelor grave în vederea cercetării lui complete şi sub toate aspectele. Ceilalţi membri ai echipei nu se află în subordinea procurorului. acestea fiind de competenţa anchetatorului. chiar până la soluţionarea definitivă a cauzei. include unul sau mai mulţi lucrători operativi. obţinerii datelor necesare pentru urmărirea şi reţinerea făptuitorilor pe "urmele calde" ale infracţiunii. 172 al CPP în vigoare motivul fund nestabilirea făptuitorului sau a locului aflării acestuia Suspendarea urmăriri. cum ar fi percheziţia. cum ar fi: ofiţeri specialişti în probleme de armament şi muniţii. specialistul poate prezenta informaţii privind modul de operare. după cum sunt de obicei. majoritatea omuciderilor. în cazul infracţiunilor de omor. violurilor. dacă fapta s-a săvârşit prin folosirea unei arme de foc. sustragerilor din patrimoniul social. Urmează căutarea infractorului după un plan întocmit în comun de anchetator şi colaboratorul serviciului operativ. medicul legist. ştiindu-se faptul că el este singurul care poate lua hotărâri privind începerea urmăririi penale. 2) Atribuirea organului de investigare operativă cu efectuarea unor operaţiuni şi activităţi de urmărire penală în vederea stabilirii anumitor împrejurări ale infracţiunii avute în cercetare. 3) Antrenarea colaboratorilor serviciilor operative pentru a-şi da concursul la efectuarea unor activităţi de urmărire penală dificile sau cu un grad înalt de complexitate. reconstituirii. deoarece. 38 CPP) obligă organul operativ să întreprindă măsurile cerute. probele fiind la suprafaţă. acţiuni de cercetare a martorilor oculari. -medici legişti.

ci: indicarea adresei la care locuiesc . raporturile de distanţă dintre diferite urme. declaraţiile acestora se vor consemna în acte procedurale de sine stătătoare.precizarea dacă părţile au fost citate şi dacă acestea au fost prezente. locul unde au fost descoperite.. . raporturile de distanţă dintre acestea. uşile. etc. procedeele şi mijloacele tehnico-ştiinţifice utilizate la descoperirea. precum şi ale martorilor asistenţi. b) Potrivit dispoziţiilor articolelor 131 şi 91 Cod procedură penală. etc. precum şi obiecţiile şi explicaţiile celor care în diverse calităţi au participat la această activitate : martori asistenţi. duşumeaua. . Urmele vor fi descrise sub următoarele aspecte : natura acestora. locul unde au fost găsite. dacă e reprezentat şi de către cine anume. culoarea. aceasta pentru a nu se încărca inutil conţinutul procesului-verbal de cercetare la faţa locului. la autovehiculul distrus etc. să fie redactat într-o formă concisă. numele. a părţii vătămate. acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : să fie obiectiv . obiectele de mobilier.să fie succint.ce măsuri s-au luat cu privire la victima infracţiunii. In partea finală a procesului-verbal de cercetare la faţa locului. străzi etc). Tot în această par*e a procesului-verbal se menţionează aşa-numitele împrejurări negative. 156 CPP. să fie complet. toate urmele şi mijloacele materiale de probă descoperite cu această ocazie. filme şi videofonograme judiciare s-au efectuat. a tuturor urmelor şi mijloacelor materiale de probă descoperite cu această ocazie. care se întocmeşte în mod obligatoriu. tehnicieni. întinderea locului supus cercetării. particularităţi de construcţie. cu precizarea denumirii organului de urmărire penală sau a instanţe: de care aparţin. Atunci cînd cu ocazia cercetării la faţa locului s-au efectuat şi alte activităţi (ascultarea învinuitului sau inculpatului. în partea descriptivă a procesului-verbal se consemnează toate activităţile întreprinse. dimensiunile. tavanul. iar în cazul absenţei acestuia. .Temeiurile de fap* şi de drept care justifică deplasarea organului judiciar la faţa locului. în afara condiţiilor de fond pe care trebuie să le satisfacă orice proces-verbal încheiat de organele judiciare. trebuie să cuprindă : în partea introductivă a procesului-verbal se consemnează acele date ce atribuie caracter oficial acestui act procedural: locul şi data efectuării cercetării. să se caracterizeze prin preciziune şi claritate . amplasarea acestora. Un amplu spaţiu se acordă descrierii detaliate a urmelor.care anume obiecte şi urme descoperite la locul faptei au fost ridicate. cum ar fi. desene şi cu alte materiale ilustrative. menţiuni cu privire la condiţiile meteorologice şi la condiţiile de iluminare existente. 156 . situarea locului în raport cu punctele cardinale precum şi faţă de anumite repere naturale fixe mai apropiate (imobile vecine. starea încuietorilor. ce mijloace şi metode s-au utilizat la ridicarea acestora. se menţionează următoarele elemente : . . ora începeri cercetării la faţa locului. înregistrări videomagnetice. starea în care se prezintă. procesul-verbal va fi întregit cu fotografii. Cînd se efectuează în încăperi se va descrie ambianţa acestora . prenumele şi calitatea celor ce participă la efectuarea cercetării. distanţa dintre acestea şi obiectele principale. în cele trei părţi ale structurii sale. Această parte debutează cu descrierea detaliată a locului unde s-a comis infracţiunea. mijloacelor materiale de probă şi obiectelor descoperite cu această ocazie.menţiuni dacă învinuitul este sau nu prezent. concentrată. cu privire la cadavru. specialişti.numele. a) Procesul-verbal. procesul-verbal de cercetare la faţa locului. dacă s-a întocmit schiţa locului faptei. ridicarea şi fixarea acestora. sub următoarele aspecte : amplasarea locului în raport cu vecinătăţile sale. felul obiectului. . principalul mijloc de fixare a rezultatelor percheziţiei este procesul-verbal. în ceea ce priveşte obiectele descoperite se vor menţiona următoarele : natura. cerinţă care nu trebuie să se realizeze în dauna caracterului său complet.cînd cercetarea se efectuează pe un teren deschis. Dacă la efectuarea percheziţiei s-au aplicat mijloace tehnice de fixare sau s-a procedat la schiţarea în întregime sau parţială a locului percheziţionat. pereţii. în ordinea efectuării lor. anumite caracteristici. specialiştilor şi tehnicienilor. . forma. experţi. . starea în care se prezintă. principalul mijloc procedural de fixare a rezultatelor acestui act iniţial de urmărire penală.Potrivit prevederilor art. trebuie să reprezinte o reproducere fidelă a întregii activităţi desfăşurate la faţa locului. indiferent de acestea. a martorilor). ce genuri de fotografii. prenumele şi calitatea experţilor. căile de acces. ferestrele.

schiţa încăperilor poa e fi realizată la scara 1:50. iar a locurilor deschise. Desenul schiţă se realizează prin desenare fără respectarea strictă a distanţelor şi dimensiunilor reale ale suprafeţelor sau obiectelor reprezentate. schiţă (în diversele sale variante. a aceleiaşi bande. atît filmul judiciar cît şi videograma judiciară prezintă. Schiţa în proiecţie orizontală. înregistrarea concomitentă a sunetului şi imaginii. Planul schiţă sau planul la scară presupune respectarea riguroasă a proporţiilor reale ale terenului. între altele. cu ocazia cercetării la faţa locului se pot realiza următoarele filme şi videograme judiciare : de orientare. Procesul-verbal de cercetare la faţa locului va fi semnat pe fiecare pagină şi la sfîrşit toţi cei care în diverse calităţi au luat parte la efectuarea acestei activităţi : organul judiciar. în funcţie de suprafaţa acestora. Scsra planului se determină în raport cu întinderea suprafeţelor şi a dimensiunilor obiectelor ce urmează a fi reprezentate. a armelor şi a detaliilor. experţii. a clădirilor la scara 1:100. se disting două modalităţi de realizare a schiţei : planul schiţă şi desenul schiţă. a unor semne convenţionale cu aceeaşi semnificaţie pentru toate organele judiciare. indicată de acul busolei). cel mai frecvent utilizată. următoarele avantaje . banda magnetică constituie mijlocul ideal de fixare a tuturor constatărilor făcute în cursul celor două faze ale cercetării.mijloc de fixare a declaraţiilor celor care în diverse calităţi au participat la săvîrşirea infracţiunii. a poziţiei obiectelor şi urmelor. ora terminării cercetării la faţa locului. . Schiţa locurilor închise se poate realiza după următoarele două procedee : în proiecţie orizontală şi prin rabatarea planurilor de proiecţie. filmul judiciar oferă. în cazul trenurilor deschise trebuie să se realizeze. precum şi a raporturilor de distanţă dintre acestea. 3) Fixarea prin mijlocirea fonogramei judiciare a unor activităţi desfăşurate cu ocazia cercetării la faţa locului Cu ocazia cercetării la faţa locului. 4) Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului cu ajutorul filmuluii şi a videofonogramei judiciare Utilizate la fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului. Ca şi în cazul fotografiei judiciare. după punctele oardinale (latura din dreapta a planşetei trebuie să fie orientată în direcţia Nord-Sud. necontestate avantaje. la scara de 1:2000 sau la scara 1:1000. aflate pe astfel de suprafeţe. după ştergere. Schiţa realizată prin rabatarea planurilor de proiecţie permite realizarea într-un singur plan a imaginii unor corpuri tridimensionale şi constă în reprezentarea în plan orizontal a suprafeţelor verticale şi a tavanului unei încăperi. fidelitatea cu care sînt înregistrate imaginile şi fenomenele acustice.mijloc de fixare a constatărilor făcute în timpul efectuării cercetării şi care ulterior vor servi la redactarea procesuiui-verbal. Tot astfel. în raport cu celelalte mijloace de fixare. Astfel. date care ulterior vor servi la redactarea procesului-verbal de cercetare la faţa locului. orientarea in teren cu ajutorul busolei. martorii asistenţi. -rapiditatea cu care se fixează pe peliculă diferite secvenţe. In funcţie de faptul că la transpunerea în plan a locului faptei respectă sau nu proporţiile reale ale suprafeţelor sau obiectelor reprezentate grafic.fenomenele acustice imprimate întregesc informaţiile oferite de imaginea cinematografică. 157 . însuşirea de a surprinde activităţile efectuate în dinamismul lor . obiectelor reprezentate. interioarelor.dacă s-au făcut experimente judiciare şi ce rezultate s-au obţinut. a obiectelor principale. micşorate de un anumit număr de ori. posibilitatea utilizării repetate. a raporturilor de distanţă dintre acestea şi are menirea de a ilustra constatările cuprinse în procesul-verbal şi de a întregi celelalte mijloace de fixare a rezultatelor cercetării la faţa locului. mai întîi. persoane şi obiecte aflate în diferite raporturi cu infracţiunea. înregistrări la scară. Reprezentarea în plan a obiectelor aflate la faţa locului implică utilizarea unor simboluri. banda magnetică îşi găseşte două importante utilizări : c) . etc. învinuitul sau inculpatul ori apărătorul acestuia. Sub cel de al doilea aspect. -pronunţatul caracter ilustrativ al tuturor activităţilor ce se întreprind cu ocazia cercetării la faţa locului. Astfel. d) . specialiştii şi tehnicienii. videofonograma magnetică prezintă faţă de filmul judiciar avantaje de netăgăduit : . 2) Schiţa locului faptei Schiţa reprezintă o modalitate de reprezentare grafică a locului infracţiunii în ansamblu. permite fixarea obiectelor.posibilitatea obţinerii de îndată a videofonogramei fără a mai fi necesară prelucrarea de laborator.

falsul aparţine nu autorului. ea asigurând evidenţierea caracteristicilor inevitabile ştergerii: scămoşarea şi pierderea luciului hârtiei.Test nr 23 Subiectul I: Semnele falsului material în documente 1. deosebim înlăturarea mecanică şi chimică. dar şi în profunzimea hârtiei. pensula) din trusele criminalistice destinate relevării urmelor sudoripare de mâini. natricaustic. — petele galbene prezente pe hârtia albă şi albicioase pe hârtia color. arc.2 (5) Descrieţi sarcinile examinării prealabile a actelor suspecte de fals. acestuia îi va fi caracteristic: deosebirea coloranţilor folosiţi şi difuzia cer-nelurilor în părţile laterale ale scrisului. Depistarea caracteristicilor menţionate. finanţelor şi activităţii bancare. în situaţiile favorabile. nu de puţine ori bazată şi pe concursul specialiştilor în alte domenii (contabilităţii. adăugire sau refacere de text înlăturarea de text este una din modalităţile frecvent aplicate la falsificarea actelor scrise. 1. difuzia coloranţilor în cazul substituirii textului şters cu alte inscripţii. La această categorie de fals se referă bonurile de livrare fictivă a unor bunuri materiale. Decolorând textul scris. El poate avea diverse forme. cercetarea prealabilă a documentelor-probe materiale duce doar la suspiciuni de fals. deoarece este însoţită de acţiuni mecanice asupra suportului. produce un şir de modificări fizice ale hârtiei. în primul rând. Falsul material constă în modificarea conţinutului iniţial al documentelor preexistente. alte acte prin care se atestă fapte neadevărate. Stabilirea falsului intelectual reclamă efectuarea unei complexe activităţi de cercetare criminalistică. Falsul prin înlăturarea chimică de text se realizează prin corodarea sau decolorarea scrisului cu substanţe chimice (acid citric. pulverizatorul de praf. în principiu.1 (3) Enumeraţi semnele falsului prin radiere şi corodare. înlăturarea mecanică constă în ştergerea parţială sau totală a scrisului prin răzuire sau radiere cu diferite obiecte (lamă. ceea ce face dificilă descoperirea falsului de către organul judiciar. 6) prezenţa unor resturi de coloranţi din textul înlăturat. Pot fi deteriorate de asemenea elementele de protecţie şi cele tipografice. ci altei persoane ce a executat textul iniţial. starea dislocată a particulelor de hârtie. urme ale ştergerii. culoarea. substanţele chimice acţionează concomitent şi asupra suportului. soluţie de var etc). In cazul când pe suprafaţa afectată prin ştergere s-a depus un nou text. materiale şi mijloace tehnice. actele privind alterarea mărfurilor. în marea majoritate a cazurilor. cele mai frecvente fiind modificarea conţinutului iniţial al documentului prin înlăturare. radieră etc. După cum se va vedea în continuare. în special a semnăturilor. constă în atestarea faptelor sau împrejurărilor într-un act scris ce nu corespund realităţii. la instrumentare cu care sunt dotate instituţiile de expertiză la etapa actuală. 5) afectarea elementelor grafice învecinate. subţierea acesteia. hârtia îşi pierde luciul. impresiunilor instrumentelor de autentificare (ştampilelor) şi schimbarea fotografiilor. documentul în litigiu se va supune unui studiu vizual cu ochiul liber sau la microscopul stereoscopic în lumină incidenţă. până la pătrunderea pe partea opusă a documentului. apă oxigenată.) înlăturarea prin ştergere. locul alterat prin răzuire sau radiere poate fi evidenţiat prin aburire cu iod sau prăfuire cu grafit. dacă documentul are atare elemente. 2. sulfit de sodiu. Textul executat din nou se va deosebi de asemenea după caracteristicile scrisului de mână. tehnologiei de producţie industrială sau agrară). în funcţie de modul in care s-a operat. elasticitatea. constatarea acestuia realizându-se în cadrul expertizei tehnice a documentelor. economiei şi comerţului. Suprafaţa scămoşată prin ştergere va deveni mai intens colorată. respectiv punerea în evidenţă a modificării conţinutului iniţial al documentelor prin ştergere de text. dacă. este lesne de realizat. Dacă examinarea vizuală nu oferă rezultate suficiente. alterarea elementelor de protecţie şi a celor tipografice. 4) vătămarea elementelor de protecţie şi ale celor tipografice. Examinarea criminalistică a documentelor suspecte de fals prin înlăturare. fireşte. 2) scămoşarea hârtiei. în criminalistică elementele caracteristice ale corodării de text sunt următoarele: — zonele mate prezente pe suprafaţa documentului în locurile intervenţiei chimicalelor. adesea fabricate fictiv de către persoanele cu atribuţii de serviciu la agenţii economici de stat. fireşte. afectarea textelor învecinate. — fisurile de suprafaţă prezente pe sectoarele influenţate de chimicale. precum şi unele semne grafice învecinate. ele prezentând elemente caracteristice ale falsului. respectiv a maşinii de scris în cazul documentelor dactilografiate. ca urmare a reţinerii unei cantităţi mai mari de substanţă aplicată. la falsificarea documentelor se folosesc multiple procedee. Acestea sunt: 1) subţierea hârtiei în locul răzuirii sau radierii. 3) lipsa luciului în zona deteriorată prin ştergere. modalitatea la care ne referim este destul de eficientă. 158 . precum şi prin transparenţă. adăugire sau refacere de text şi contrafacerea rechizitelor în documentele preexistente. apelându-se la metode specializate ale acestui gen de expertiză şi. folosind procedeele şi tehnicile (tubul de iod.

examinarea în lumină filtrată şi în radiaţii invizibile. micşorarea distanţei dintre semne. restricţiilor in spaţiu şi timp ale unui act oficial. cu acelaşi instrument scriptural sau cu altul. reducerea dimensiunilor semnelor grafice pentru a amplasa textul în spaţiul liber. in special. Frecvent întâlnit este şi falsul prin adăugire de text. — examinarea in radiaţii ultraviolete şi infraroşii. Rezultate deosebit de eficiente se pot obţine în urma aplicării surselor de raze invizibile filtrate (fig. O consecutivitate anumită se respectă şi la întocmirea rechizitelor. mai efective s-au dovedit a fi metoda fotografiei separatoare de culori. a analizei colorimetrice sau spectrografice. Examinarea acestei categorii de fals are ca scop reconstituirea textului înlăturat. documentele oficiale pentru atestarea validităţii se ştampilează. face posibilă nu numai observarea directă. dar şi fotografierea textului înlăturat prin acoperire. respectiv cu altă maşină. a deplasării lui spaţiale: înghesuire exagerată de text. 60). cifre sau în refacerea prin adăugirea de trăsături a unor semne grafice. litere. a bunurilor materiale şi sumelor băneşti livrate. în situaţii dificile se va proceda la examinări fizice mai laborioase. Deseori. imediat după Întocmirea documentului sau după un interval considerabil de timp. in caz contar nu sunt autentice. Astfel. create de instrumentul cu care s-a scris textul înlăturat. fiind prevăzut cu ecran şi cu dispozitiv pentru fotografiat. în locurile în care acestea se intersectează. Determinarea ordinii in care se succed două trăsături intersectate se realizează în baza unor examinări riguroase prin aplicarea radiaţiilor invizibile. spre exemplu. care. nu cea care a scris textul iniţial al documentului. aceasta constituind o metodă specifică1. De regulă. — urmele de presiune. la această categorie de fals se apelează in cazul tăinuirii anumitor date nominale. precum şi a metodei fotografiei separatoare de culori (fig. precum şi de intensificare a contrastului imaginii. cu un deosebit succes se foloseşte convertizorul optico-electronic al radiaţiilor infraroşii în lumină vizibilă. Pentru cercetarea falsului prin adăugire de text se apelează la examinările optice şi fotografice consemnate anterior privind investigarea falsului prin corodare. prescurtări incorecte. A doua categorie o constituie caracteristicile grafice. După cum este cunoscut. in condiţii normale scrisul se execută de sus în jos şi de la stânga la dreapta. 59). dintre care mai frecvent folosite sunt: — examinarea cu ochiul liber şi la stereomîcroscop. Prin adăugire de text se pot urmări scopurile ilicite de tot felul. a drepturilor şi obligaţiilor prevăzute. majorării sau micşorării volumului lucrărilor efectuate. O metodă specifică de cercetare criminalistică a genului de fals în discuţie constă în examinarea modului de intersectare a trăsăturilor. dar în cazul unui scris dactilografiat. prin intercalarea unor semne grafice sau cuvinte in rubricile formularelor completate. Textul adăugit poate fi amplasat la începutul sau sfârşitul unor inscripţii alfabetice sau cifrice. 159 . la tratarea cu izotopi radioactivi. în special a celor infraroşii. O variantă aparte de fals prin înlăturarea textului o constituie acoperirea scrisului sau a unor semne grafice prin haşurare sau prin pete de cerneală. tuş sau alţi coloranţi. Dintre mijloacele tehnice de investigare. cea a microscopiei electronice. — decolorarea parţială a unor semne grafice învecinate. Exemplele selectate din practica instituţiilor de expertiză confirmă că la determinarea falsului prin adăugire de text se iau in considerare trei categorii de elemente caracteristice: Prima o constituie indicii ordonării scrisului. se va recurge la metode speciale de cercetare. — depistarea elementelor caracteristice corodării pe baza procedeelor fotografice separatoare de culori. fiind semnate de persoane responsabile. la alte metode sensibile cum ar fi. primite etc. El constă in introducerea în textul iniţial al documentului a unor cuvinte. textul adăugit se deosebeşte prin culoarea şi compoziţia materialelor de scris. sociale sau juridice ale personalităţii. la metoda difuzo-copiativă. In situaţia în care adăugirea de text s-a efectuat de către o altă persoană. Adăugirea de text poate fi efectuată de persoana care a redactat textul iniţial al documentului sau de altă persoană. transportate. Printre metodele aplicate. cuvinte sau rânduri. intre sau in prelungirea rândurilor. Toate acestea determină in mod direct natura elementelor ce contribuie la detectarea falsului. La stabilirea înlăturării de text prin corodare. Schimbarea ordinei acestei succesiuni reprezintă un indice al adăugirii de text. se vor semnala deosebiri grafice ale scrisului adăugit de cel precedent şi următor. Trăsăturile elementelor scrisului executat ulterior se suprapun trăsăturilor executate anterior. A treia categorie se referă la elementele caracteristice determinate de însuşirile substanţelor de scris folosite la realizarea adăugirilor. — resturile textului înlăturat In cazul corodării incomplete a scrisului.— deteriorările elementelor de protecţie şi ale celor litografice.

de contrast şi separatoare de culori. Deseori unele şi aceleaşi litere sau cifre diferă după formă. In impresiunile ştampilelor false sunt semnalate forme de gravare evident manuală. Contrafacerea de semnături se realizează pe două căi: prin imitare (după memorie sau închipuire) şi prin copiere. 3. cauzate de mijloacele de desenare. de exemplu a urmelor de emulsie în cazul aplicării hârtiei fotografice. Prin urmare. pentru im-presiunile create de ştampile confecţionate in mod improvizat sunt specifice următoarele particularităţi. opriri neîntemeiate ale instrumentului de scris. se încadrează şi impresiunea de ştampilă. — lipsa uniformităţii grafismelor ce constituie textul. urme de apăsare. falsul semnăturilor prin copiere este cognoscibil datorită caracteristicilor de plastografiere. întreruperi de traseu. de denumiri. la alcătuirea textului se folosesc semne standardizate. Si totuşi. Prezenţa caracteristicilor menţionate in situaţia unei coincidenţe vădite a transcripţiei semnăturii in litigiu cu acea originală justifică atestarea falsului semnăturii prin copiere. cea efectuată prin transfer cu ajutorul hârtiei de calc sau copiativă (indigo) şi cea creată prin apăsare a semnăturii autentice şi trasarea ulterioară a acesteia cu un material de scris (cerneală. — Prezenţa microparticulelor din materialul de copiat. — Trăsăturile difuze ale semnelor. In cazul copierii cu hârtie copiativă sau prin apăsare. — Decolorarea hârtiei documentului pe un anumit spaţiu în preajma impresiunii. tuturor actelor emise de instituţiile statale şi obşteşti. La contrafacerea impresiunilor de ştampilă se folosesc diferite procedee şi mijloace tehnice — de la cele mai simple (copierea cu un albuş de ou fiert). creion. cuvinte. Descoperirea falsului impresiunilor de ştampilă se bazează pe elemente caracteristice proprii fiecărei modalităţi de contrafacere. b) copierea impresiunii de pe un act autentic şi transferarea acesteia pe actul fals. c) deformări ale grafismelor. se vor crea respectiv urme ale indigoului. Examinarea criminalistică a documentelor suspecte de fals prin contrafacerea rechizitelor Falsul prin contrafacerea rechizitelor.) 1. dimensiuni. dintre care mai importante sunt: lipsa cursivităţii scrisului. placă gelatinoasă. prin care se probează fapte juridice. Printre rechizitele obligatorii ale actelor oficiale. va apela la fotografia de umbre. documentelor de identitate. la confecţionarea ştampilelor in atelierele litografice. indigo etc. precum şi data de încheere se contestă a fi veridice. Examinarea impresiunilor de ştampile se realizează în baza mijloacelor 160 . dintre care menţionăm: a) perforarea hârtiei la centrul impresiunii circulare în urma aplicării compasului. Se remarcă diferenţe ale distanţei Intre litere. începutul şi sfârşitul punctat al semnăturii. — Asimetria elementelor reprezentând conţinutul impresiunii ştampilei. După cum este cunoscut. — Deosebiri de poziţie a axelor longitudinale ale semnelor faţă de linia de bază a scrisului. Descoperirea falsificării semnăturilor prin imitare aparţine de competenţa expertizei scrisului. etc. rânduri. b) trasee dublate. altor semne de structură a ştampilei. cauzate de umezeala materialului intermediar aplicat. prescurtări şi înghesuiri nejustificate de text. tremurături. contrafacerea acesteia este inerentă ori de câte ori se procedează la întocmirea în scopuri frauduloase a documentelor false. peliculă adezivă. Indiferent de modul de realizare. specialistul criminalist mai întâi de toate va proceda la examinarea microscopică a semnăturii. Desenarea impresiunilor de ştampile originale pe actele false prezintă anumite particularităţi specifice. venit în contact cu materialul intermediar umed. derulată de examinări în radiaţii ultraviolete. amplasare spaţială. e) trăsături de creion. la i. dublări de trasee. până la formarea acestora prin intermediul calculatoarelor electronice. in special a semnăturilor. pix. în vederea depistării indiciilor unui atare fals. Contrafacerea semnaturilor piiti copiere dispune de mai multe variante. albuş de ou fiert etc. c) desenarea impresiunii autentice direct pe documentul litigios1. (hârtie fotografică.) falsul se va manifesta prin: — Nuanţa slabă a impresiunii in întregime. erori în conţinutul şi forma stemei. tuş. hârtie sugativă. In cazul copierii impresiunilor autentice cu un material intermediar. Dintre cele mai răspândite sunt copierea prin transparenţă. Astfel.1. potrivit datelor furnizate din practica instituţiilor de expertiză criminalistică. care in ansamblu dovedesc falsul: — Caracterul nestandardizat al literelor şi cifrelor. a im-presiunilor de ştampile şi a fotografiilor face parte din categoria întâlnită foarte frecvent în practica judiciară. — Greşeli gramaticale. d) grosimi exagerate ale unor elemente ale impresiunii.3 (7) Determinaţi şi argumentaţi tipul de expertiză criminalistică ce se impune a fi dispusă în sitiaţia în care în litigiu există un contract a cărui rechizite (impresiune de ştampilă şi semnătură).nr nr vom referi în compartimentul următor. cele mai uzuale modalităţi de falsificare a amprentelor de ştampilă sunt următoarele: a) crearea impresiunilor cu o ştampilă confecţionată după modelul celei originale.

de aplicare a materialului lingvistic şi de executare a semnelor grafice în procesul de comunicare in scris1. Se va proceda la o examinare stereomicroscopică. Totodată. şi aceasta s-a confirmat prin bogata practică criminalistică. înlăturarea fotografiei autentice şi înlocuirea ei cu cea a persoanei tentată să folosească documentul falsificat. acesta rămâne constant pe întregul parcurs al vieţii. a formei şi înclinaţiei acestuia. urmate şi in cadrul activităţii practice ulterioare. Stabilitatea scrisului presupune că odată fiind format. scrisul poate suferi unele modificări. starea de şoc. nu duc la alterări grave ale scrisului şi. scrisul cuprinde. pe de o parte. contrafacerea unui segment al impresiunii ştampilei pe fotografia din nou încleiată. cât şi la aspectul stilistic. dreptul de conducere a mijloacelor de transport) o constituie substituirea fotografiilor. Expertiza scrisului de mână. de stereotipia văzului. de alţi factori care. temperatura scăzută sau. caracteristicile lui de fond manifestăndu-se indiferent de natura şi conţinutul spiritual al înscrisului. iar pe de altă parte. de a le păstra şi transmite la distanţe inaccesibile vorbirii orale. scrisul este un sistem fiziologic stabil şi ireversibil. fiind influenţat de diferiţi factori. iar pe de altă parte. de intoxicare gravă cu alcool sau stupefiante. precum şi de mişcările mâinii. expresiv şi gramatical propriu unui scris'. suportul neobişnuit. schimbări vizibile ale culorii hârtiei în ipoteza în care fotografia înlăturată a fost în prealabil umezită. Bazele ştiinţifice şi posibilităţile expertizei scrisului în accepţia sa largă.tehnice cu care sunt dotate laboratoarele criminalistice. de condiţiile în care se scrie şi de starea scriptorului. create pe diverse acte în perioada la care se referă documentul în litigiu. Expertiza criminalistică a scrisului 1. la examinarea comparativă prin intermediul microscopului comparator. — starea psihică la momentul executării manunscrisului. Procesul de formare a deprinderii de a scrie este influenţat. a gradului de evoluţie a scrisului. Pornind de la pictografie. a literelor. de tipul sistemului nervos central. această categorie de fals presupune. El a apărut la o anumită etapă de dezvoltare a societăţii din necesitatea oamenilor de a-şi fixa ideile. în cele din urmă. Structura grafotehnică se manifestă prin diverse forme de construcţie a semnelor grafice şi prin particularităţile acestora de a realiza legătura intre cuvinte. pot genera degradări ale deprinderilor motrice. de depresiune. Stabilitatea scrisului însă nu trebuie concepută ca ceva absolut. excesiv de Înaltă. sistem bazat pe reprezentarea ideilor prin desene realiste. elementul spiritual. contribuie la elaborarea unui scris cu caracter individual. în urma exerciţiilor repetate intr-un timp îndelungat de studiere. iar pe de altă parte. dintre care menţionăm: — deghizarea scrisului cursiv prin schimbarea dimensiunilor semnelor grafice. se bazează pe două proprietăţi fundamentale ale scrisului: individualitate şi stabilitate. pe de o parte. pe parcursul vremii. cifrelor. prin urmare. 161 . cum ar fi de exemplu. s-a perfecţionat. originale. modificările cauzate de factorii menţionaţi cu excepţia unor cazuri în parte. in special cele ale sistemului nervos. de caracteristicile anatomice ale mâinii cu care se scrie. Explicaţia ştiinţifică este de natură psihofiziologică: ca şi orice alt stereotip dinamic. fraze etc. la diverse măsurări şi. ajungând până la pierderea totală a acestora. nu afectează posibilitatea identificării scriptorului. scrisul constituie o deprindere intelectual-motrice. Operaţiile efectuate în procesul realizării acestui gen de contrafacere a documentelor generează anumite modificări cu semnificaţie de indicii ale falsului: deteriorări ale hârtiei în apropierea nemijlocită a fotografiei. resturi de suport al fotografiei înlăturate. § 4. Expertul deci trebuie să dispună de modele tip de comparare ale ştampilei autentice. Anumite modificări apar şi în scrisul persoanelor de etate înaintată. Ea presupune irepetabilitatea ansamblului de caracteristici lingvografice in scrisul a două persoane. După cum este cunoscut. scrisul reprezintă un mijloc de comunicare care constă în reproducerea gândirii şi vorbirii prin semne grafice. Elementul spiritual se referă atât la conţinutul textual. scrisul. dimpotrivă. Ca orice fenomen material. ajungând până la sistemul modern alfabetic . poziţia incomodă. pe de o parte. se creează un şir de legături nervoase temporare condiţionate de ascultarea şi pronunţarea sunetelor vorbirii. Ca obiect de examinare criminalistică. de condiţiile in care se realizează exerciţiile. — condiţiile improprii de scris. bineînţeles. având ca scop identificarea scriptorului. a altor semne grafice. structura grafotehnică a manuscrisului. la baza căruia se află stereotipul dinamic — un complex de reflexe condiţionate — format în procesul de învăţare. Contrafacerea segmentului impresiunii de ştampilă pe fotografia reiterat încleiată se face. multiplele afecţiuni. — starea patologică. de regulă. Individualitatea scrisului se exprimă prin folosirea de către individ a unor modalităţi proprii. O modalitate aparte de contrafacere a actelor de identitate. a altor documente destinate să ateste anumite drepturi (de exemplu. prin desen şi deci reprezintă caracteristici tipice falsului impresiunilor de ştampile la care ne-am referit anterior. Aceste legături atribuie deprinderii de a scrie un înalt grad de automatizare. Sub aspect tehnic. de perceperea caracterelor. alterarea textelor învecinate. de metoda aplicată la predarea scrisului.

nivelul de cultură generală). presimţind sosirea organului de urmărire penală. unde se vor afla în timpul percheziţiei. exceptând copiii minori şi bolnavii. nu trezesc nelinişte. intrarea în încăpere se efectuează forţat.1Tactica percheziţiei încăperilor. în practică s-a demonstrat că se atestă situaţii când soluţionarea cauzei reclamă cunoaşterea împrejurărilor întocmirii actului în litigiu. având In vedere atât autorul. înainte de toate. unde. staţionează maşinile (în faţa unei instituţii de stat. Subiectul II: Particularităţi tactice de organizare şi desfăşurare a percheziţiei în încăperi. Totodată. indiferent de destinaţia lor (locuinţe.). respectiv. procedeele de căutare propriu-zise a obiectelor ce interesează cauza. înainte de a admite intrarea echipei în încăpere. ridicării armelor. de obicei. în marea majoritate a cazurilor. radiotelefon sau prin anumite 162 . casă în localitatea rurală). Dacă datele privind personalitatea percheziţionatului inspiră suspiciuni că la cerinţa organului judiciar el nu va deschide uşa.Acumularea de cunoştinţe privind bazele psihofiziologice ale scrisului a condus la conturarea sarcinilor ce ţin de competenţa expertizei criminalistice a manuscriselor. atunci în această operaţie se vor coopta persoane (un vecin. primăriei. instrumentele) care demască activitatea lor infracţională. 2. depozit ş. de obicei. cerând deschiderea acesteia. se vor strânge într-un anumit loc. Modul de deplasare se alege în funcţie de natura şi amplasarea locului de percheziţionat (apartament la bloc. sună sau bate în uşă. organul sub a cărui conducere se află echipa. — identificarea scriptorului unui text sau semnăturii falsificate. preconizează: — verificarea autenticităţii unui manuscris sau a semnăturii in scopul identificării persoanei nominalizate în document sau căreia i se atribuie textul sau semnătura. la o anumită distanţă de la blocul. de natură să contribuie la constrângerea cercului celor suspecţi (numărul persoanelor care au scris un text. după identificarea în baza actelor respective. — identificarea autorului unui text suspect anonim. vestibul. precum şi dacă scrisul in litigiu este deghizat. amnezie ş. fireşte. percheziţia propriu-zisă se desfăşoară în două faze: la faza preliminară. Atunci când organul judiciar se află în căutarea persoanei (persoanelor) implicate. obiectul principal al expertizei scrisului 11 constituie identificarea scriptorului. serviciului administrativ de asigurare. chiar dacă scriptorul este determinat. în ipoteza în care deţinerea lor este ilegală. Aşa cum s-a menţionat. Aşadar. construcţii anexe) cuprinde. expertului i se va solicita efectuarea unei analize ştiinţifice a înscrisului in litigiu in vederea obţinerii anumitor pronosticuri privind personalitatea scriptorului. un reprezentant al administraţiei comunale. Persoanele găsite la faţa locului. 2. ebrietate. iar pe de altă parte. ce. edificiul în care este situată încăperea respectivă.). în toate cazurile însă este indicat ca deplasarea să se facă cu un mijloc de transport care să se afle la dispoziţia echipei de percheziţie pe întregul interval de timp prevăzut în prealabil pentru realizarea acestei activităţi. la etapa actuală genul respectiv de expertiză. profesia. În acest caz expertul va trebui să confirme sau să infirme faptul executării manuscrisului in condiţii improprii de scris sau în stare de discomfort psihofiziologic (de stres. cât şi executorul înscrisului. şoc. pe de o parte. conform legii în vigoare.) care vor cere deschiderea uşii sub pretexte. astfel încât persoana ce urmează a fi percheziţionată să fie privată de posibilitatea de a cugeta asupra comportării sale şi a celor ce-1 înconjoară. Pe această cale se va activa operativ în vederea zădărnicirii a orice forme de comportare agresivă din partea celui percheziţionat sau celor prezenţi la locul supus percheziţiei. Deplasarea la locul percheziţiei trebuie făcută cu multă atenţie şi în mod operativ.a. persoanele ce urmează a fi percheziţionate aruncă prin geamuri obiectele (armele. serviciului medical ş. prin care cel ce va fi percheziţionat poate înlătura obiectele ce-1 compromit. Dacă se ştie că persoana percheziţionată sau vreunul din membrii familiei sale deţin arme. sexul acestora. în cazul în care persoana refuză categoric să deschidă benevol uşa. echipa să se deplaseze pe jos.a. ca. firme. Practica cunoaşte nu puţine cazuri. se va urmări ca ele să nu aibă nici o posibilitate de a comunica cu exteriorul prin telefon. magazin. se vor lua măsurile de rigoare pentru crearea unui cadru propice bunei desfăşurări a activităţii de căutare. anumite reguli tactice privind modul de deplasare şi pătrundere la locul percheziţiei. Din momentul sosirii la locul percheziţiei se vor lua măsurile necesare de pază (blocarea căilor de acces şi de comunicare din exterior) şi de observare asupra geamurilor şi a altor locuri. Pătrunderea în încăpere nu trebuie să se efectueze cu întârziere. când. pentru a contracara eventualele acte violente. limba şi. în sufragerie. după caracteristicile limbajului şi modul de redactare. hol. dar cu conţinut antisocial. vilă. Totodată. Parcarea mijlocului de transport se va face într-un loc. naţionalitatea. Nu reprezintă dificultăţi nici pătrunderea în încăperi care constituie locul de lucru al celui percheziţionat. se vor efectua percheziţii corporale în vederea dezarmării acestora şi. vârsta. de obicei. Astfel. casa.1 (3) Specificaţi etapele de realizare a percheziţiei în încăperi. birou de lucru. deoarece acţiunea în cauză. oficii. în mod obişnuit. se desfăşoară cu concursul unei persoane a unităţii respective cu sau fără funcţii de răspundere. dar nu înainte ca ea să fie prevenită în mod explicit. întreprinderi. în grupe mici de câte două-trei persoane.a. în continuare.

De acest moment incipient depinde orientarea activităţii de căutare în spaţiu şi. ca la descoperirea locurilor tainice să se ţină cont de profesia şi îndeletnicirile persoanei percheziţionate şi ale membrilor familiei sale. c) palparea cu sonde metalice în grămezi şi saci cu cereale. percheziţia la locul de muncă nu se deosebeşte de cea domiciliară. de subliniat.) pot servi vasele de bucătărie. dependinţele ş. în care creează tot felul de nişe. pornindu-se spre dreapta sau stânga de la intrare. Printre acestea pe prim-plan se situează metoda de observare. spre centrul încăperii. continuând cu cele ce urmează şi terminând cu podul. precum şi de posibilitatea dezmembrării sau fragmentării lor. a mobilierului şi a tot felul de instalaţii tehnico-sanitare. lipsa uniformităţii de amplasare a scândurilor de parchet şi a depunerilor de praf dintre ele. recipientele de rezerve alimentare.a. bineînţeles. lăzi). de obicei. sertare. a fiecărui obiect casnic. în dulapuri. fotolii. fotografii şi alte obiecte plate. obiectele fixate pe pereţi (tablouri. magazie.a. computer. Drept mijloace de camuflare a obiectelor de volum mic (bijuterii. deoarece practica învederează o vădită tendinţă a acestora de a ascunde obiectele ce îi compromit în locurile legate de preocupările lor.forme de semnalare de avertisment (aprinderea luminii.1 Astfel. La faza a doua echipa desfăşoară căutarea sistematică a obiectelor în toate locurile de ascundere posibile. şeful echipei. aparatul de radio. Respectarea acestei reguli tactice asigură examinarea succesivă a obiectelor de construcţie (pereţii. tâmplarii fac. de asemenea. iar în lipsa acesteia. O sarcină deosebit de importantă ce urmează a fi realizată la etapa dată rezidă în delimitarea locurilor problematice din punctul de vedere al posibilităţii folosirii lor la tăinuirea obiectelor căutate sau pentru crearea de ascunzători. terasa. Este indicat. eventual. Din perspectivă tactică. în continuare. lenjeriei şi încălţămintei. croitorii — obiectele de îmbrăcăminte etc. Problema cu care se confruntă organul de cercetare sosit la locul percheziţiei rezidă în delimitarea precisă a locului în care persoana îşi desfăşoară activitatea. metoda de măsurare. aparatele electrocasnice (frigiderul. a pesoanei chemate s-o substituie în cadrul percheziţiei şi. în saltele. care se aplică la cercetarea la faţa locului. subsol. sertare. Un manager poate avea acces în mai multe 163 . La percheziţionare se procedează în două situaţii: în cazul în care infractorul a profitat de situaţia de serviciu sau dacă există date că acolo se află obiecte. Totodată limitele locului supus percheziţiei nu trebuie să depăşească locurile unde persoana respectivă are acces aproape în exclusivitate în legătură cu activitatea sa profesională. concomitent cu percheziţia la domiciliu sau imediat după finalizarea acesteia. a martorilor asistenţi. Pe parcursul activităţii de căutare se vor folosi procedeele tactice de cercetare circulară. dar. va efectua o inspectare generală asupra locucului percheziţiei în vederea orientării concrete a activităţii de căutare. rezultatele percheziţiei. arme etc. a vestimentaţiei. care. Astfel. şi apoi. specificării procedeelor tactice.). metoda de palpare. sau tragerea storurilor punerea sau scoatere de pe geam a unui anumit obiect ş. bijuterie. metoda de comparare şi modelare etc. b) palparea sonoră care constă în depistarea prin ciocănire a sunetului specific (înfundat) locurilor deşerte în pereţi şi în alte obiecte de construcţie. duşumeaua. La descoperirea ascunzătorilor se va aplica întreaga gamă de metode şi mijloace tehnice criminalistice aflate în dotarea organelor de urmărire penală. scaune. putea fi folosit ca ascunzătoare 2. în prezenţa persoanei percheziţionate. valori sau înscrisuri ce pot contribui la determinarea împrejurărilor cauzei. de regulă. pivniţă. vopselei sau tapetele de pe anumite sectoare. La intuirea acestor locuri se va ţine cont de natura. hol). aşezarea nejustificată logic a unor obiecte ş. ascunzători în obiecte de mobilă. Prin măsurare se pot stabili elementele de asimetrie şi neconcordanţă dintre dimensiunile exterioare şi interioare ale pereţilor şi obiectelor de mobilă (dulapuri. Percheziţia la locul de muncă al persoanei cercetate se efectuează. în consecinţă. hărţi. examinarea vizuală a obiectelor de construcţie poate conduce la depistrea unor indici specifici lucrărilor de amenajare a ascunzătorilor (aspectul deosebit după culoarea şi prospeţimea tencuielii. într-o locuinţă (casă la sol sau apartament cu mai multe odăi la bloc) cercetarea va începe cu încăperea de la intrare (antreu. forma şi dimensiunile obiectelor căutate. bancnote. grajd sau alte încăperi auxiliare). obiecte vestimentare) presupune existenţa unor locuri cu capacităţi spaţiale adecvate (garaj. maşina de spălat.2 (5) Caracterizaţi metodele aplicate la căutarea obiectelor ascunse în încăpere. dublând pereţii sau fundurile. pe când tăinurea obiectelor mari (autovehicul. de-a lungul pereţilor. Este lesne de înţeles că la ascunderea obiectelor mici (pistol. tavanul). ca în cadrul percheziţiei încăperilor acestea se realizează doar sub varianta sa concentrică. Metoda de palpare se prezintă aici în trei variante: a) palparea propriu-zisă a obiectelor de mobilă tapisate. închiderea oberlihtului. va continua pe spirală. zidarii folosesc obiectele de construcţie. cuţit.a. care vor contribui la desfăşurarea activităţii echipei în întregime şi a fiecărui membru al acesteia în parte. televizor. documente) poate fi folosit orice element material din spaţiul încăperii percheziţionate.a. precum şi dintre greutatea şi volumul unor vase închise.). unde sau în spatele cărora pot fi dosite documente. televizorul). în sol afânat ş. Posibilităţi nelimitate de ascundere reprezintă obiectele din interiorul încăperilor: rafturile de cărţi. covoare). covor.

când?.1 (3) Specificaţi modalităţile de stabilire a identităţii cadavrelor. se bucură această activitate. inclusiv cu radiaţii invizibile. Identificarea victimei Deşi între cele şapte întrebaţi cunoscute de sistemul german nu figurează şi întrebarea cine este victima?. de suspiciunile şi reclamaţiile nepotrivite. adesea. de obicei.a.3 5. diverse instrumente de măsurare şi reprezentare grafică a locului cercetat. Dacă există probe evidente că victima a fost ucisă. în fine. de păr. aplicabile în condiţii de spaţiu închis." Cele şapte întrebări corespund priorităţii pe care trebuie să o acorde echipa de cercetare sarcinilor ce urmează a fi îndeplinite. a materialelor de revelare şi conservare etc. 3. cum sunt amprentele papilare. de factori suplimentari ai împuşcăturii etc. martorilor asistenţi şi celorlalte persoane participante. Pentru a nu pertruba activitatea unităţii în care activează persoana percheziţionată. se înţelege că cercetările unei fapte cauzatoare de moarte violentă ar rămâne neterminate dacă nu se stabileşte identitatea victimei. este indicat. Principiul utilizării efective a mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice. cu asemenea chestiuni de mare dificultate: poate fi antrenată răspunderea penală fără să existe un cadavru. organele de urmărire penală 164 . mobilul)?. furnir). Astfel. microurmele de textile.3 (7) Elaboraţi un nou plan de operaţiuni tactice destinate stabilirii identităţii cadavrului în următoarea situaţie: "în pădurea amplasată lîngă Durleşti a fost depistat cadavrul unui bărbat în vîrstă aproximativ de 30-35 ani. a tehnicilor optice de mărire. indiferent de destinaţia lor.ştiinţifice destinate procesului de căutare a obiectelor ascunse. poate fi dispusă trimiterea în judecată şi pedepsirea făptuitorului. trebuie să fie imediat prezentate persoanei percheziţionate (sau persoanei chemate să participe în locul acesteia). cine este (sunt) autorul (autorii) faptei?' 8. îmbrăcat în maiou de o culoare neagră. ca percheziţia la locul de muncă să se desfăşoare în afara orelor de lucru. în buzunarul drept din spate de la pantaloni a fost depistat un cec de casa în sumă de 480 lei. şi anume: ce s-a întâmplat?. Sfera mijloacelor speciale frecvent aplicate în legătură cu cercetarea la faţa locului cuprinde aparatele de înregistrare fotografică şi fonovideomagnetică. create prin depunere sudoripară pe suprafeţe absorbante (hârtie. petele de sânge pe suporturi cromatic omogene cu sângele. dar şi în vederea evitării unui prisos de interpretări.' Obiectele descoperite pe parcursul percheziţiei încăperilor. Subiectul III: Stabilirea identităţii victimei infracţiunii de omor. pe antebraţul mîinii drepte un tatuaj ce reprezintă un păiangen. practic. Locul faptei conservă o seamă de modificări latente cunoscute în criminalistică sub denumirea de "urme invizibile". în special. a radiodozimetrelor ş. a substanţelor explozive sau stupefiante ascunse.încăperi ale unităţii de producţie. Practica organelor de urmărire penală demonstrează că aplicarea mijloacelor tehnice criminalistice la cercetarea locului (perchezitie)faptei constituie unul din factorii ce înlesnesc esenţial eficacitatea acestei activităţi. Această măsură tactică prezintă importanţă din două considerente: va face imposibilă contestarea ulterioară a celui percheziţionat cu privire la identitatea şi provenienţa obiectelor respective şi. cu ce (s-a săvârşit fapta)?. Chestiunea este şi mai dificilă în cazul în care victima nu este găsită sau rămâne neidentificată. Practica organelor de urmărire penală se confruntă. laboratorul). care. de explozive şi cadavre. examinat de organele de urmărire penală şi de cele medico-legale? au vreo valoare actele de urmărire penală. de care. unde?. Situaţia de la faţa locului nu de puţine ori reclamă aplicarea unor mijloace mai sofisticate pentru depistarea armelor. dacă nu se cunoaşte nici cine este autorul faptei şi nici nu a putut fi identificat cadavrul victimei? Răspunsul la prima întrebare este afirmativ şi confirmat de practica judiciară. după cum s-a menţionat. mijloacele tehnice criminalistice contribuie la fixarea obiectivă a locului faptei şi a rezultatelor cercetării lui. pe degetul inelar la mîina dreaptă o verighetă din metal argintiu. carton. a fost mistuită de foc etc. de ce (scopul. eficienţa activităţii de cercetare. a căror cercetare este de neconceput fără punerea lor în evidenţă cu ajutorul mijloacelor tehnice criminalistice.3 (7) Determinaţi totalitatea mijloacelor tehnico . 3. se află sub stăpânirea sa. 2. asigurând.3 şi acesta va fi răspunsul la 2. instrumentelor. fără a exista posibilitatea de a se mai găsi cadavrul. a dispozitivelor de iluminare. Sunt frecvente cazurile în care cadavrul nu mai poate fi găsit. însă percheziţionată poate fi doar încăperea (biroul.2 (5) Stabiliţi importanţa constatării identităţii victemei infracţiunii de omor.2 şi 2. 3. Comparaţie de la 2. în consecinţă. cum?. pentru că persoana respectivă a fost aruncată în apele mării.2 Persoanei percheziţionate (sau reprezentantului ei) i se va cere explicaţii asupra provenienţei lucrurilor găsite şi semnarea lor. va preîntâmpina aprecierile denaturate asupra rezultatelor percheziţiei. Utilizarea judicioasă a tehnicii din dotarea organelor de urmărire amplifică perceptibilitatea urmelor infracţiunii şi a altor mijloace materiale de probă. a detectoarelor de metale.

4. După cum e cunoscut. trebuie să fie realizată în corespundere cu cerinţele prevăzute de lege. Reuşita ei. prin care se constată săvârşirea faptei. ca de exemplu cazurile de mituire. în caz contrar. fiind ascultată de organul judiciar. este de neconceput in afara prezentării spre recunoaştere. a obiectelor de îmbrăcăminte. rasa. 145 C. urechilor.P.P. Pe plan ştiinţific metoda supraproiecţiei craniului cadavrului şi fotografiei persoanei dispărute se bazează pe principiul antropologic. se va conclude asupra identităţii sau lipsei acesteia. Metoda în cauză. dimensiunile şi poziţia frunţii. ea aparţinând de tactica criminalistică. ochilor. foloseşte terminologia sa proprie. nu mai pot fi continuate şi trebuie să se dispună încetarea urmăririi penale. făcând trimiteri la trăsăturile coincidente sau. Procuratuta judeţeană Cluj a trimis în judecată o inculpată care şi-a ucis soţul şi a ars cadavrul în cuptorul din locuinţă. fireşte. fireşte. violurile. pe baza portretului vorbit. Prevăzută de legislaţia în vigoare în categoria acţiunilor procesuale de investigare a infracţiunilor (art.). Cercetarea unor categorii de infracţiuni. întrucât răspunderea penală este personală. iar recunoaşterea a fost susţinută de expertize. chiar dacă nu a mai fost găsit cadavrul. care asigură o eficienţă sporită a metodei in discuţie. Dacă se dispune de fotografia unei (sau mai multor) persoane dispărute. se realizează reconstituirea grafică a feţei după elementele de bază ale craniului cadavrului neidentificat.P. In ultima etapă. determinate de către specialistul antropolog. la cele ce diferă.P. Fapta a fost recunoscută. după numele autorului ei.din judeţul Neamţ au dispus trimiterea în judecată a inculpatului care a aruncat victima în apele învolburate ale râului Sirct. Descrierea trăsăturilor în baza cărora se realizează recunoaşterea se face în cadrul unei relatări libere pe parcursul căreia martorul sau victima. răspunsul nu poate fi decât negativ. Prin intermediul întrebărilor de precizare. lucrările de urmărire penală. Metoda supraproiecţiei constă în obţinerea a două negative la aceeaşi scară: unul al craniului. De asemenea. Fără a intra in detalii asupra problemei. excrocheriile. iar persoana făptuitorului şi cadavrul victimei nu au putut fi identificate până la împlinirea termenului de prescripţie. forma. e în funcţie in ultimă instanţă de volumul semnalmentelor reţinute de cel ce. prin metoda supraproiecţiei. mai întâi trebuie să descrie. Actualmente. căreia se presupune că îi aparţine scheletul. pentru a se crea o imagine cât de cât apropiată persoanei ce urmează a fi identificată. ca şi a cadavrului necunoscut. se va întreprinde o expertiză de antropologie criminalistică care. potrivit căruia se constată legităţi de corelaţie între sistemul osos al craniului şi elementele faciale. Prezentarea spre recunoaştere a cadavrelor necesită efectuarea unor acţiuni prealabile. pentru a fi examinat. Practic reconstituirea se realizează în trei etape: In prima se va întocmi portretul vorbit după elementele caracteristice privind sexul. în special la mijloacele de calcul electronice. nasului. După aceasta va urma prezentarea spre recunoaşterea propriu-zisă în cadrul căreia martorul sau victima trebuie să concludă asupra identităţii. Pe acest principiu se bazează şi metoda de reconstituire a trăsăturilor faciale după craniu. vârsta. recunoaşterea persoanelor şi cadavrelor ca metodă de constatare a identităţii acestora este folosită intens de către practicieni. E necesar să se actualizeze prin descriere detaliată principalele trăsături exterioare memorizate. fiind proiectate concomitent pe un ecran comun. se trece la reconstituirea plastică a fizionomiei. Identificarea infractorilor şi a cadavrelor de către martori Printre multiplele metode de investigare criminalistică privind stabilirea autorului unei fapte penale se înscrie şi identificarea acestuia în baza recunoaşterii lui de către martorii oculari sau victimă. pe baza reconstituirii grafice. fixat în poziţia identică cu cea a capului din fotografia dispărutului şi altul reprodus de pe fotografia celui dispărut. un studiu al craniului poate conduce la obţinerea de date utile stabilirii personalităţii celui decedat şi chiar a identificării sale. 144 C. specialiştii în domeniu recurg insistent la tehnici moderne. dar şi reglementată de legislator în mod distinct (art. menţionăm că în esenţă identificarea prin recunoaştere are drept reper compararea semnalmentelor exterioare ale făptuitorului sau cadavrului cu trăsăturile acestora memorizate în urma contactului avut in situaţia infracţiunii sau în alte împrejurări. buzelor şi a bărbiei. insistându-se la o toaletare a feţei. Imaginea negativelor suprapuse se examinează în vederea determinării coincidenţei sau necoincidenţei elementelor morfologice ale feţei. La cea de-a doua întrebare. prin care s-a făcut dovada prezenţei în funinginea de pe coşul de fum al locuinţei a particulelor de substanţe organice rezultate din arderea cadavrului şi antrenate de fum8. prin aplicarea anumitor procedee tactice pentru asigurarea obiectivitătii rezultatelor. cele expuse de martor sau victimă vor fi încadrate in limbajul portretului vorbit. constă în reconstituirea de ţesuturi moi ale capului prin aplicarea pe craniul cadavrului necunoscut a materialului plastic din ceară sculpturală în limitele de grosime dictate de sistemul osos al 165 . Modelarea după craniu a fizionomiei cadavrelor necunoscute în situaţia unui cadavru necunoscut ce prezintă doar sistemul osteologic. nominalizată Gherasimov. 1. una din regulile de bază ale prezentării spre recunoaştere prevede ca persoana chemată să recunoască. semnalmentele persoanei cu care a contactat iniţial. aranjarea coafurii. urmează să recunoască. prin concursul pictorului portretist. In a doua etapă. năvălirile tâlhăreşti.). In contextul celor semnalate e de precizat că identificarea infractorului.

Urmele tălpilor de sănii. Dintre mijloacele de transport cu tracţiune animală prevalează căruţele şi săniile. 2. fibre de îmbrăcăminte. de stratificare şi de destratificare. sunt dinamice. Test nr 24 Subiectul I. autoturismele şi motocicletele. Urmele create de roţile mijloacelor de transport vor fi de natură statică In cazul rulării normale a acestora şi dinamice dacă s-a frânat. Urmele create de mijloacele de transport Ca obiecte creatoare de urme sub aspect criminalistic. Ca şi în cazul persoanelor dispărute. la sexul. cum ar fi deteriorările mijlocului de transport. întocmirea odon-togramei care se va realiza cu concursul unui specialist-stomatolog sau al medicului legist. tatuaj etc). Modelul sculptural obţinut poate fi fotografiat după regulile fotografiei operative de recunoaştere şi prezentate rudelor şi altor persoane apropiate celui dispărut pentru recunoaştere. Fişele persoanelor dispărute şi ale cadavrelor necunoscute vor fi într-o permanentă verificare. la obiectele vestimentare şi altele atestate asupra cadavrului. constituţia fizică.craniului. mijloacele de transport se prezintă sub trei categorii: cele autopropulsate sau acţionate mecanic. Mijlocul esenţial de descoperire a acestora este cercetarea locului faptei.1. precum şi urme-materie sub formă de resturi de obiecte sau substanţe. la starea.). Acest gen de evidenţă prevede obligatoriu efectuarea de fotografii după regulile fotografiei operative de recunoaştere. două părţi laterale şi din spate). autobuzele şi troleibuzele. pelicule de vopsea. care poate prezenta două situaţii determinate în ceea ce priveşte cercetarea urmelor. in cazul unei lovituri sau tamponări. precum şi verificări între datele din cartoteca antropometrică şi cele din componenţa altor cartoteci de evidenţă. profilul drept şi cel stâng (bust). cu participarea medicului legist. Se vor executa verificări comparative în interiorul cartotecii antropometrice a tuturor datelor (dactiloscopice. rasa. interesează urmele ce pot confirma conduita participanţilor la accident. precum şi a altor urme. incluzând camioanele. precum şi urmematerie sub formă de resturi de substanţe: ulei. În funcţie de natura suprafeţei pe care se circulă. Fotografia de identificare executată după tualetarea cadavrului şi aranjarea respectivă a îmbrăcămintei. Descoperirea. ca şi in cel al folosirii mijloacelor de transport la săvârşirea unei infracţiuni.. Se va insista. Semnalmentele exterioare se notează după metoda portretului vorbit. incendii. a celor de sol şi a obiectelor căzute de pe mijlocul de transport in locul loviturii sau târârii jertfei. Mijloacele de transport creează urme şi. asupra urmelor de frânare şi de derapare. care reproduc construcţia exterioară a părţii de contact. acestea pot forma urme de mare valoare criminalistică. fotografice) privind cadavrele necunoscute cu cele privind persoanele dispărute şi invers. tractoarele. statice şi dinamice.2 (5) Descrieţi procesul de descoperire. pete de sânge etc 1. Aparte se vor fotografia detaliile urechilor şi ale semnelor particulare (deformări sau amputări ale unor organe. vederea din faţă. cele de tracţiune animală şi cele acţionate manual Prima se prezintă in mai multe varietăţi. Astfel. se pot crea urme de adâncime şi de suprafaţă. leziunile corporale şi cauza morţii. iar din cele acţionate prin eforturile fizice ale omului o răspândire vastă au bicicletele. fixare şi ridicare a urmelor în cauză. fireşte. (3) Redaţi criteriile de clasificare a urmelor create de mijloacele de transport. Evidenţa cadavrelor cu identitate necunoscută Constituind un subsistem al evidenţei antropometrice. 1. pe unităţile de transport se pot crea urme-formă de lovire: adâncituri. cutremure de pământ ş. acest gen de evidenţă cuprinde atât cadavrele cauzate de omoruri. care pot conduce la determinarea pricinii şi mecanismului accidentului în cauză. cât şi cele apărute în urma diferitelor accidente sau calamităţi (inundaţii. vârsta. la semnalmentele şi semnele particulare ce constituie trăsăturile exterioare. trebuie să cuprindă corpul în întregime (din faţă. pot figura ca obiecte purtătoare de urme. Fişa cadavrelor neidentificate prevede. La faţa locului pot apărea urme-formă. concomitent. de asemenea. 166 . In cazul unui accident de circulaţie. benzină. Rezultatele privind identificarea cadavrului se vor comunica organului care trebuie să soluţioneze cauza respectivă. în special. morfologia întregului corp (statura. din cartoteca dactiloscopică. în special. rupturi. a. Cercetarea criminalistică a urmelor create de mijloacele de transport. antropometrice. cicatrice. aluniţe. pete. evidenţa constă în înregistrarea pe fişe standardizate a unui grupaj de date referitoare la locul şi data depistării cadavrului. în atare situaţii. Prima constituie cazurile unor accidente rutiere când mijloacele de transport au rămas la faţa locului. fixarea şi ridicarea urmelor mijloacelor de transport se realizează în cadrul cercetării la faţa locului prin aplicarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice de care dispun organele de cercetare şi urmărire penală şi care sunt aplicate la cercetarea altor urme ale infracţiunii. culoarea pielii). La fişa antropometrică se va anexa neapărat fişa dactiloscopică a cadavrului.

Fixarea în aşa caz impune efectuarea acţiunilor de măsurare a urmelor în raport cu elementele traseului de circulaţie. rupturi. Atât urmele-formă. capotei şi ale altor părţi ale caroseriei pe corpul uman şi pe diferite alte obiecte materiale cu care acestea au venit in contact. folosin-du-se materialele aplicate urmelor de picioare. cioburi de sticlă de la faruri sau geamuri sparte. urmele barei de protecţie. căutarea vehiculului dispărut de la locul faptei constituie o problemă deosebit de dificilă. masă plastică sau metal. direcţiei şi vitezei de deplasare. a celor purtate de mijloacele de transport sau create pe suprafaţa ori in profunzimea altor obiecte. Practica demonstrează că unii şoferi se sustrag de la locul faptei in speranţa că astfel nu-şi vor asuma responsabilitatea. pelicule de vopsea. forma şi distanţa dintre cuiele de fixare a şinei pe obadă. tn cazurile când in urme sunt 167 . precum şi urmematerie sub formă de resturi de substanţe: ulei. In soluţionarea cauzelor penale. pe de alta. viteza de circulaţie indică in mod direct încălcările regulilor de circulaţie. Despre tipul mijlocului de transport probează. în special. Mijloacele de transport cu tracţiune animală şi acţionate manual. la identificarea lui. acesta contribuind esenţial la căutarea celui implicat. urmele aparţinând mijloacelor de transport joacă un rol decisiv. viteza de deplasare. Astfel. examinarea urmelor de frânare. Astfel. fiind determinată obiectiv pe baza urmelor de frânare. aplicându-se pe larg metodele fotografice cunoscute. Reuşita rezolvare e în funcţie de nivelul utilizării informaţiilor pe care le furnizează urmele de la faţa locului. de a produce modificări în exteriorul mijloacelor de transport. urmele semnalate se vor fotografia după regulile de fotografiere a locului faptei. urme de lovire în zona şoldului victimei". in cazul unei lovituri sau tamponări. urmele mijloacelor de transport sunt indicii de bază în vederea organizării activităţii de căutare şi urmărire operativă. prin dimensiuni. numărul roţilor pe o osie. urmele mijloacelor de transport pot furniza indicii cu caracter individual. concomitent. în condiţii favorabile de sol. benzină. roţile cărora sunt acoperite cu pneuri. La locul accidentului se pot găsi părţi din caroseria mijlocului de transport. stabilirea mijloacelor de transport dispărute de la locul faptei. desprinse de la mijlocul de transport in procesul accidentului. pot conduce la identificarea acestora prin reproducerea întregului după părţile componente. cea fotometrică. configuraţia desenului antiderapant. clarificarea împrejurărilor in care s-a dinamizat accidentul In cauză. Căruţele (cărucioarele) cu roţi de lemn îmbrăcate în şine metalice. bucăţi de lemn. Mijloacele de transport creează urme şi. ale farurilor. cât şi cele resturi de materie se vor descrie detaliat in procesul-verbal ca ulterior să fie fotografiate şi ridicate prin mularea celor de adâncime şi transferarea celor de suprafaţă. Datele obţinute se consemnează în procesul-verbal şi în planul-schiţă desenat la faţa locului. Acestea se referă în primul rând la urmele de roţi şi sănii. pe unităţile de transport se pot crea urme-formă de lovire: adâncituri. in majoritatea cazurilor. bucăţi de metal. pete de sânge etc. conduce la determinarea locului de ciocnire a mijloacelor de transport. în cele din urmă. lăţimea şi circumferinţa roţilor. cioburi de plastic transparent pe partea carosabilă. Totodată. perforări. Menţionăm in acest context că în ipoteza posibilităţilor de deplasare a şoferului. cercetarea cărora contribuie la stabilirea mijlocului de transport. au fost depistate două urme dinamice de frînare. Pe lângă caracteristici generale. inclusiv pe corpul victimei. Posibilităţile oferite de cercetarea urmelor de picioare umane sunt cunoscute.3 (7) Stabiliţi valoarea informativă a urmelor în următoarea situaţie: „La locul de săvîrşire a unui accident de circulaţie. Tot în scopul dat se folosesc urmele sub formă de obiecte sau resturi de obiecte provenite de la mijloacele de transport sau de la încărcăturile acestora. reprezintă elementul determinant privind constatarea prin calcule matematice a faptului dacă şoferul a avut posibilitate de a evita accidentul prin modalităţi şi acţiuni profesionale. creează urme in care se reproduc: dimensiunile şinei. in care se reproduc dimensiunile. Prin studiul urmelor create de roţi se pot depista caracteristici de grup ca: numărul şi distanţa dintre roţi. Săniile creează urme de frecare prin alunecarea tălpigilor pe zăpadă. forma suprafeţelor de contact a acestora şi distanţa dintre ele. Concomitent acţiunilor de măsurare. creează urme asemănătoare după valoarea lor criminalistică celor ale autovehiculelor. fibre de îmbrăcăminte. 1. ca şi în cazul folosirii mijloacelor de transport pentru săvârşirea unor infracţiuni. care provin din utilizarea mijloacelor de transport şi se prezintă sub formă de elemente de uzură: rupturi. de a alege şi schimba direcţia. direcţia de circulaţie. stopării prin frânare a vehiculului şi a altor date necesare determinării mecanismului unui accident. ştirbiri. cu cadavrul şi cu alte obiecte cu care autovehiculul a venit în contact. Vizavi de urmele menţionate anterior situaţia dată impune căutarea şi cercetarea urmelor care ar putea contribui la urmărirea mijlocului de transport dispărut sau folosit de infractor şi. formă şi dislocare in raport cu suprafaţa solului. cu mijlocul de transport. Pe baza elementelor în cauză se poate determina tipul mijlocului de transport. Urmele sub formă de cioburi de sticlă. pe de o parte. Urmele mijloacelor de transport cu tracţiune animală şi cele acţionate manual sunt însoţite respectiv de crearea urmelor de om şi animale. Urmele animalelor indică specia şi numărul animalelor. pot figura ca obiecte purtătoare de urme. obiecte transportate etc. toate reprezentând elemente caracteristice utile identificării criminalistice. a modului de comportare a persoanelor participante. in special a accidentelor de circulaţie. A doua situaţie se referă la cazurile când mijlocul de transport a dispărut de la locul accidentului sau a unei fapte penale pentru săvârşirea căreia acesta a fost folosit. asigurând. In atare situaţii. particole de vopsea solidă pe craniul pietonului tamponat.

Dacă minorul încearcă să depună mărturii mincinoase. în situaţia adolescenţilor. organul de anchetă trebuie să determine şi să înlăture motivaţia comportării lui. Informaţii de acest gen pot fi căpătate în urma contactului cu persoanele apropiate martorului sau procedând în prealabil la o discuţie cu el. Minorii sub vârsta de 14 ani nu poartă răspundere penală pentru mărturii mincinoase. Particularităţi tactice privind audierea persoanelor minore. însă. primele elemente ale gândurii abstracte. creşte mult capacitatea de redare a realităţii înconjurătoare. în etate şi cu dezabilităţi.139 al CPP. sunt iritabili. Ca şi în cazul martorilor maturi. dar încurajatoare. fireşte. va fi stabilită în funcţie de nivelul lor de dezvoltare. astfel ca audierea să se desfăşoare într-o manieră serioasă. apar elemente de disfuncţie a gândirii. ştirbiri. devine posibilă identificarea animalelor. predispuşi spra fantezie şi exagerarea faptelor percepute. După cum demonstrează practica. într-o formă accesibilă vor fi avizaţi asupra necesităţii de a depune mărturii numai despre ceea ce le este cunoscut. Este indicat ca ascultarea să fie efectuată la şcoală sau în alte locuri bine cunoscute minorilor şi. la formularea cărora îşi vor da concursul specialiştiipedagogi. Astfel. deşi la unele persoane se pot observa mult mai devreme. particularităţi de formă. Cu privire la prima categorie. legea prevede ca ascultarea să se desfăşoare cu participarea specialistului-pedagog. dimensiuni şi uzură a potcoavelor). Reuşita audierii martorilor din această categorie de minori depinde în mare măsura de gradul de pregătire şi ordinea în care ea se desfăşoară. La această vârstă minorii se caracterizează printr-o comportare mai puţin stabilă. Ca regulă. adică a persoanelor de 14-16 ani. memoria mai cuprinzătoare şi stabilă. întrucât persoanele de aceeaşi vârstă pot avea deficienţe diferite. pe de altă parte. în unele cazuri. rudelor apropiate sau a tutorelui. Relatarea liberă rămâne şi aici faza de bază a procesului de ascultare. starea sănătăţii. Pe măsura înaintării în vârstă. § 5. de capacităţile perceptive şi de înţelegere a faptelor şi evenimentelor la care au asistat. Pe parcursul acestor ani majoritatea copiilor traversează o perioadă plină de transformări biofiziologice care influenţează esenţial psihicul. faţă de lege şi dreptate. 2. Nu sunt excluse şi nici declaraţiile mincinoase. Conduita tactică a organului de anchetă. crearea unor condiţii psihologice favorabile desfăşurării dialogului. la vârsta de 7-10 ani copiilor le este caracteristică o dezvoltare psihică mai intensivă. La precizarea depoziţiilor prin intermediul întrebărilor se va proceda doar în situaţiile în care aceasta se impune în mod deosebit. interesele şi atitudinea. organul de cercetare va ţine cont de nivelul de cunoştinţe şi de experienţa de viaţă ale adolescentului pentru a alege cele mai adecvate modalităţi de discuţie. iar. Primele simptome de îmbătrânire vizează potenţialul perceptiv şi se manifestă prin scăderea posibilităţilor de percepţie vizuală şi auditivă. susceptibile şi iritabile. Reguli tactice de ascultare a martorilor minori. martorii minori se subdivid în două categorii de vârstă: până la 14 ani şi de la 14 până la 16 ani. Datorită elementelor de gândire logică. Subiectul II. memoriei şi vorbirii. în acest scop organul de urmărire penală va întreprinde activităţi pentru obţinerea informaţiei necesare privind modul de viaţă. a magistratului trebuie să se bazeze pe cunoaşterea particularităţilor caracteristice martorului în etate. Deoarece copiii la această vârstă pot fi uşor sugestionaţi. Totodată. întrebările trebuie să fie formulate clar. o creştere accentuată sporită a potenţialului perceptiv şi de cunoaştere. în special. se vor aplica măsuri tactice prevăzute pentru ascultarea martorilor maturi. declaraţiile minorilor în vârstă de 11-14 ani pot fi precizate şi completate prin adresarea de întrebări. în ce priveşte tactica ascultării martorilor în etate. Pe lângă scăderea evidentă a capacităţilor perceptive. cu participarea pedagogului din instituţia de instruire respectivă. Cele menţionate impun. iar. direct şi într-un limbaj accesibil lor. tendinţei de interpretare a celor percepute în baza propriei experienţe recepţia devine echilibrată. a martorilor de această vârstă. în majoritatea cazurilor martorii în vârstă până la 10 ani falsifică informaţiile fiind influenţaţi de prieteni. Potrivit art. Datorită noilor cunoştinţe lingvistice acumulate. Participarea persoanelor menţionate la ascultarea minorilor în vârstă de 14-16 ani este recomandabilă în situaţiile în care aceştia manifestă retard în dezvoltare.vădit imprimate elemente caracteristice individuale (crăpături ale copitei. persoanele în vârstă devin suspicioase.1 (3) Stabiiţi factorii care determină aspectul specific al activităţii de audiere a persoanelor în cauză. regresia psihică devine mai accentuată. pe de o parte. rude şi de alte persoane cointeresate în cauză. necesită a fi cunoscute şi unele particularităţi individuale. ele apar la vârsta de 60-65 ani. 168 .(5) Caracterizaţi succint cadrul tactic de audiere a persoanelor menţionate. în etate şi a celor handicapaţi Legea procesual-penală în vigoare nu stabileşte vârsta minimă la care minorii pot fi ascultaţi ca martori. 2. şi a părinţilor. comportarea agresivă sau chiar obraznică. Organul ce conduce interogarea trebuie să manifeste multă răbdare şi calm. ascultarea fără întârziere. Tactica ascultării minorilor. preocupările.2. Mai dificile sunt problemele privind audierea minorilor în vârstă de 11 -14 ani. înainte de a fi ascultaţi asupra problemelor de fond ale cauzei. întreaga structură psihologică a individului. pe lângă trăsăturile generale menţionate proprii lor. vârstă care se caracterizează printr-o stabilitate a psihicului. Accentul se va pune pe relatarea liberă a faptelor cunoscute martorului. aceasta se va stabili în funcţie de gradul de evoluţie a psihicului.

Tot la faza introductivă, organul care conduce ascultarea trebuie să informeze persoana asupra calităţii procesuale de martor, familiarizând-o, totodată, cu obligaţiunile şi drepturile de care dispune conform legislaţiei procesual-penale în vigoare. Dacă după discuţia în prealabil se observă că martorul de vârstă înaintată acceptă calitatea procesuală ce i se oferă şi că se află într-o stare psihologică de încredere şi binevoitoare, se va trece la relatarea liberă a faptelor şi împrejurărilor ce constituie obiectul ascultării. La finele relatării libere, se va interveni cu întrebări pentru precizarea anumitor momente din declaraţiile martorului, completarea sau verificarea acestora. Interogarea trebuie să se desfăşoare într-o atmosferă calmă şi respectuoasă. Sunt contraindicate formulările care pot jigni personalitatea martorului. Anumite particularităţi specifice are şi ascultarea martorilor handicapaţi, în special, a persoanelor surde şi surdomute, care nu de puţine ori sunt prezente la locul săvârşirii actelor antisociale. După cum este cunoscut, legislaţia procesual-penală în vigoare (art. 58 al CPP) nu admite participarea la proces în calitate de martor a persoanelor care, datorită defecţiunilor fizice sau psihice, nu sunt în stare să perceapă şi să reproducă corect fapte şi împrejurări de fapt cu semnificaţie probantă. Această normă procesual nu trebuie tratată în mod absolut, după cum se procedează uneori. Ea nu se referă la persoanele surde şi surdomute care, în majoritatea cazurilor, sunt dotate cu o perfectă sistemă de recepţie vizuală, aceasta asigurându-le mari posibilităţi de observare. în practică s-a dovedit că surdomuţii, spre exemplu, fixează la maximum semnalmentele persoanelor implicate în activitatea infracţională, descriu cu mare exactitate vestimentaţia lor, tot felul de alte obiecte din spaţiul respectiv.1 Fără a intra în alte discuţii asupra aspectului procesual al problemei în cauză, menţionăm că prezenţa deficienţelor auditive şi de exprimare nu exclude participarea persoanelor surde şi surdomute la proces în calitate de martori dacă ei au observat fapte şi împrejurări de natură să contribuie la soluţionarea justă a cauzei. Tactica ascultării persoanelor surde şi surdomute este în funcţie de gradul de pregătire a martorului şi, fireşte, de raportul de legătură a acestuia cu cauza. Prin urmare, organul de urmărire penală, are datoria să se informeze în prealabil asupra acestor împrejurări. Cu acest prilej este indicat ca la etapa de pregătire să se stabilească instituţia de instruire a martorului surd sau surdomut pentru a obţine informaţia respectivă referitoare la capacităţile şi nivelul de cunoştinţe ale acestuia. Se recomandă ca interpreţii - participanţi obligatorii la acest act de cercetare - să fie selectaţi tot din cadrul instituţiilor de instruire a persoanelor handicapate. Ascultarea propriu-zisă poate pleca de la o convorbire în prealabil în cadrul căreia organul judiciar va preciza obiectul ascultării şi după aceasta va avertiza martorul despre faptul că are obligaţia să depună mărturii numai despre ce a recepţionat şi că, în caz contrar, săvârşeşte o infracţiune de mărturie mincinoasă. în continuare martorul este invitat să expună cele observate în legătură cu fapta în cauză. Dacă relatarea liberă decurge anevoios, se recomandă trecerea la interogatoriu. Evident, se va evita totul ce poate contribui la apariţia unei stări de nervozitate, cunoscut fiind faptul că handicapaţii, în marea majoritate, sunt sensibili la comportările neadecvate stării lor.1 2.3 (7) Elaboraţi un plan de acţiuni, în vederea pregătirii audierii, unei persoane ce suferă de dezabilităţi a organelor de auz şi de vorbire. Credca din materialul de mai sus se poate deduce cite ceva necesar p/u elaborarea unui asemenea plan. Test nr 25 Subiectul I: Metodelele ştiinţei criminalistice 1.1(3) Clasificaţi metodele criminalistice. Se folosesc trei categorii de metode.- general ştiinţifice, particular Ştiinţifice şi speciale. Metodele general ştiinţifice sunt specifice tuturor formelor de activitate umană, fiind folosite cu prisosinţă in cercetările criminalistice. Acestea sunt: 1) Metoda observaţiei. Percepţia imediată, originală şi consecventă, constituie forma iniţială, esenţială a procesului de identificare a obiectelor, fenomenelor şi faptelor cu semnificaţii criminalistice 2) Metoda măsurării. Valorificarea cantitativă şi calitativă a diferitelor fenomene, procese şi obiecte materiale în raport cu spaţiul şi timpul constituie o condiţie indispensabilă pentru toate cercetările criminalistice. 3) Metoda experimentală. Reproducerea administrată a unui fapt, activitate sau fenomen asigură verificarea prin experienţă, posibilitatea acestora de a exista in condiţii refăcute de timp şi spaţiu 4) Metoda modelării. în linii generale, metoda constă în investigarea obiectului de studiu prin intermediul cercetării modelului creat artificial al acestuia. 5) Metoda comparaţiei. Presupune confruntarea obiectelor materiale în vederea determinării identităţii sau apartenenţei la grup.

169

6) Metoda descrierii. Se aplică în criminalistică in vederea fixării informaţiei probante obţinute de către organul judiciar prin contactul direct cu fiinţa sau obiectul material in cadrul acţiunilor procesuale (cercetarea la faţa locului, percheziţia, prezentarea spre recunoaştere, interogatoriul etc.) sau In urma prezentării de către persoanele cointeresate în proces (învinuitul, victima) a anumitor obiecte. Metode fizice sau fizico-chimice. Dintre multiplele metode fizice şi fizico-chimice uzuale în cercetările criminalistice menţionăm următoarele: — Metoda optică inerentă activităţilor de cercetare pe teren, dar mai cu seamă celor de laborator. în practică s-a demonstrat că sunt frecvente situaţiile când cercetarea la faţa locului nu se poate limita la observarea directă cu ochiul liber. — Metoda palpării fizice a suprafeţelor aplicată la identificarea şi deosebirea după relief a obiectelor supuse examinărilor criminalistice. — Metoda efectului de luminiscenţă, aplicată în criminalistică pe scară largă pentru identificarea sau diferenţierea obiectelor supuse examinării prin depistarea pe suprafaţă sau în componenţa lor a unor elemente luminis-cente. — Metoda convertizării electrono-optice, de asemenea aplicată frecvent în activitatea criminalistică de laborator, constă în transformarea cu ajutorul convertizorului electrono-optic a energiei invizibile infraroşii în energie electrică, ulterior în energie vizibilă. — Metoda difuzo-copiativă prin contact rezidă în difuzarea (transferarea) unor substanţe colorate de pe obiectul de examinare pe unul copiativ — Metode matematice. Matematica — ştiinţa despre raporturile cantitative şi formele spaţiale ale realităţii obiective, apărută in antichitate din necesităţi practice umane, devine cu timpul un instrument deosebit de cunoaştere a naturii. Metode antropologice. Printre ştiinţele care au cunoscut in jumătatea a doua a secolului trecut un înalt grad de dezvoltare figurează şi antropologia — ştiinţa despre originea, evoluţia şi tipizarea oamenilor după structura morfologică a corpului şi alte proprietăţi fizice Metode speciale criminalistice, denumite de unii autori «metode de examinare proprii criminalisticii»1, care pot fi încadrate în trei subgrupuri, după cum urmează: a) metodele tehnico-criminalistice destinate descoperirii, fixării şi ridicării urmelor materiale ale infracţiunii, desfăşurării evidenţei criminalistice şi măsurilor de protejare a valorilor sociale de atentări criminale ca, spre exemplu, metodele fotografiei de fixare, aplicate în cadrul cercetării la locul faptei sau în alte împrejurări, de relevare şi ridicare a urmelor invizibile de mâini, a celor create de instrumente sau în urma tragerii din arma de foc, cele vizând prevenirea furturilor , traficurilor de stupefiante etc; b) Metodele expertizelor criminalistice (grafoscopice, traseologice, balistice ş.a.); c) metodele tactice de organizare şi desfăşurare a acţiunilor procesuale, a întregii activităţi de cercetare a anumitor categorii de infracţiuni cunoscute sub denumirea de procedee tactice. în literatura de specialitate se susţine că metodele speciale criminalistice se subdivizează in cele destinate să deservească practica judiciară şi cele aplicate în cercetările ştiinţifice, cum ar fi generalizarea practicii înaintate, studierea şi adaptarea realizărilor altor ştiinţe la specificul activităţilor criminalistice, analiza şi evidenţa modalităţilor de săvârşire a actelor antisociale etc.

170

1.2 (5) Argumentaţi necesitatea aplicării în teoria şi practica criminalistică a metodelor particular ştiinţifice. Metode fizice sau fizico-chimice. Dintre multiplele metode fizice şi fizico-chimice uzuale în cercetările criminalistice menţionăm următoarele: — Metoda optică inerentă activităţilor de cercetare pe teren, dar mai cu seamă celor de laborator. în practică s-a demonstrat că sunt frecvente situaţiile când cercetarea la faţa locului nu se poate limita la observarea directă cu ochiul liber. Pentru depistarea obiectelor minuscule, a urmelor microreliefate sau create prin depuneri materiale imperceptibile, organul judiciar va apela la instrumente optice. Trusele criminalistice cu care sunt dotate organele respective au in componenţa lor lupe simple şi speciale cu dispozitive de iluminare, cu piedestal, binoculare, de cap. Cât priveşte expertizele dactiloscopice, balistice, judiciar-tehnice ale documentelor, grafo-scopice, precum şi cele privind reconstituirea întregului după părţile dezmembrate, acestea, în marea lor majoritate, debutează cu o examinare microscopică. — Metoda palpării fizice a suprafeţelor aplicată la identificarea şi deosebirea după relief a obiectelor supuse examinărilor criminalistice. Cunoscută şi sub denumirea de striagrafie, ea este inerentă examinărilor obiectelor din lemn, metal, masă plastică, a hârtiei, urmelor create de arme de foc pe muniţie, de tot felul de instrumente. In criminalistică se folosesc atât profilografele optico-mecanice, care înregistrează rezultatele palpării printr-o profilogramă, cât şi profilometrele ce indică gradul de netezime al reliefului. — Metoda efectului de luminiscenţă, aplicată în criminalistică pe scară largă pentru identificarea sau diferenţierea obiectelor supuse examinării prin depistarea pe suprafaţă sau în componenţa lor a unor elemente luminis-cente. Metoda in cauză se foloseşte la depistarea urmelor invizibile de mâini, la cercetarea actelor suspecte de fals prin adăugire sau corodare de text, la depistarea urmelor create de factorii suplimentari ai împuşcăturii, la evidenţierea petelor de ulei, clei, vopsea, sânge, salivă, la diferenţierea tipurilor de hârtie, sticlă, manufactură, substanţe chimice etc. — Metoda convertizării electrono-optice, de asemenea aplicată frecvent în activitatea criminalistică de laborator, constă în transformarea cu ajutorul convertizorului electrono-optic a energiei invizibile infraroşii în energie electrică, ulterior în energie vizibilă. Metoda în cauză este, pe bună dreptate, indispensabilă la evidenţierea urmelor de sânge, ulei, de vopsea, a indiciilor de fals în documente, a reziduurilor în urma tragerii din arma de foc. Actualmente se folosesc convertizoare portabile şi de laborator, staţionare. — Metoda difuzo-copiativă prin contact rezidă în difuzarea (transferarea) unor substanţe colorate de pe obiectul de examinare pe unul copiativ. Ca material copiativ se foloseşte hârtia de filtru sau cea gelatinată (fotografică) umedă. Aceasta i-a determinat pe unii autori să denumească metoda în cauză «copiere umedă». Copierea nu necesită eforturi mari, dar de multe ori oferă rezultatele scontate. O foaie de hârtie subţire se fixează pe obiectul cercetat, fiind ulterior acoperită cu o foaie de hârtie de filtru îmbibată cu apă distilată. Acoperit cu o coală de pergament, materialul se pune la preş. Pentru transferarea prin difuzie în gelatină, o coală de hârtie fotografică, se prelucrează într-o soluţie de fixaj fotografic, se spală în mod obişnuit şi se usucă. înainte de a fi întrebuinţată, hârtia se introduce în apă distilată caldă pe 45 minute, apoi se zvântează şi se presează pe obiectul in cauză. Metoda se aplică la stabilirea prezenţei unui colorant la diferenţiere acestuia, la prognozarea vechiii textelor, la diferenţiereatraseelor de creioane chimice, precum şi la determinarea succesiunii traseelor intersectate ale rechizitelor in documente. Pe lângă metodele enunţate în instituţiile de expertiză judiciară în unele cercetări criminalistice se folosesc, după necesitate, metode fizice şi fizico-chimice complexe, de exemplu, de analiză spectrală, colorimetrică, fotocolorimetrică ş.a., care ţin de competenţa specialiştilor cu pregătire profesională în aceste domenii. — Metode matematice. Matematica — ştiinţa despre raporturile cantitative şi formele spaţiale ale realităţii obiective, apărută in antichitate din necesităţi practice umane, devine cu timpul un instrument deosebit de cunoaştere a naturii. Având la bază legităţile obiective ale lumii materiale, matematica şi-a găsit aplicare practică în toate domeniile de activitate umană. Şi in criminalistică rolul matematicii este incontestabil1, înregistrarea obiectivă a probelor materiale ale infracţiunii, ceea ce reprezintă un imperativ al procesului penal, nu poate fi concepută fără determinarea în mod strict ştiinţific a dimensiunilor şi poziţiilor spaţiale ale acestora. Indicii cantitativi asigură veridicitatea constatărilor făcute de către organul judiciar (cu prilejul cercetării la faţa locului, percheziţiei, a altor acţiuni procesuale) privind forma, culoarea, duritatea, temperatura obiectelor ce prezintă interes criminalistic. Pe principiile geometrice ale ştiinţei matematice sunt bazate procedeele fotometrice aplicate la fixarea ambianţei locului faptei, la calcularea elementelor cărării urmelor, stabilirea direcţiei şi a locului de unde s-a tras din arma de foc, la descrierea înfăţişării persoanei sau a cadavrului după metoda portretului vorbit ş.a. Un rol de mare importanţă la efectuarea expertizelor criminalistice joacă metodele matematice: a scrisului, a urmelor traseologice şi a celor create prin tragere din arma de foc, a impresiuhilor de ştampile, a actelor dactilografiate, imaginilor fotografice etc. în baza metodelor matematice are loc determinarea elementelor caracteristice ale obiectelor de identificat, valorificarea acestora după anumiţi indici calitativi. Proiecţiile geometrice constituie suportul ştiinţific al expertizei criminalistice de identificare după oasele craniului, imaginile fotografice. Metoda proiecţiei geometrice se aplică, de asemenea, la examinarea criminalistică a scrisului, in special în procesul de comparare a semnăturilor. în ultimul timp criminaliştii manifestă un deosebit interes asupra posibilităţii aplicării metodei probabilităţii statistice la aprecierea rezultatelor examinării comparative in cadrul expertizelor de

171

în baza unui studiu consecvent şi cu raţiune a modificărilor parvenite în urma actului ilicit. desfăşurării evidenţei criminalistice şi măsurilor de protejare a valorilor sociale de atentări criminale ca. de deprinderile şi experienţa făptuitorului. între timp. care pot fi încadrate în trei subgrupuri. a naturii faptei (moarte naturală. c) Modul în care a fost comisă infracţiunea. metodele fotografiei de fixare. Metodele matematice nu se limitează la partea tehnică a criminalisticii.3 (7) Stabiliţi metodele ştiinţifice ce urmează a fi aplicate la descoperirea urmelor infracţionale. aplicate în cadrul cercetării la locul faptei sau în alte împrejurări. suporta modificări de natură să conducă la concluzii eronate cu privire la fapta comisă.). uneori în mod categoric. premeditată. analiza şi evidenţa modalităţilor de săvârşire a actelor antisociale etc. evoluţia şi tipizarea oamenilor după structura morfologică a corpului şi alte proprietăţi fizice. Modul săvârşirii unei fapte penale cuprinde mijloacele şi "metodele de pregătire şi realizare a activităţii infracţionale sau de acoperire a urmărilor acesteia.1 (3) Enumeraţi sarcinile activităţii de cerc etare a locului faptei. accident). Anumite operaţii matematice se aplică de asemenea în tactica şi metodica cercetării faptelor penale.a. Metode speciale criminalistice. b) Metodele expertizelor criminalistice (grafoscopice. obiectele prezente sau lipsă. pentru orientarea activităţii de cercetare. a întregii activităţi de cercetare a anumitor categorii de infracţiuni cunoscute sub denumirea de procedee tactice. organul învestit cu efectuarea ei. spre exemplu. Tabloul de ansamblu al locului cercetat. precum şi a cadavrelor necunoscute. reprezintă punctul de plecare 172 . d) Autorul faptei. dimensiunilor încălţămintei purtate etc. a staturii. situaţia respectivă organele de urmărire penală se confruntă ori de câte ori autorul infracţiunii îndepărtează cadavrul de la locul unde s-a săvârşit actul de omor. după cum urmează: a) metodele tehnico-criminalistice destinate descoperirii. se va strădui să determine: a) Natura juridică a faptei. suprafeţelor palmare ş.identificare. de împrejurările şi situaţia în care se activează. cu atât mai mult. formulează premisele ştiinţifice şi principiile identificării persoanelor după semnalmente. decizia privind natura faptei nu trebuie să fie pripită. iar pe de altă parte. mobilul şi scopul săvârşirii infracţiunii. cum ar fi generalizarea practicii înaintate. în literatura de specialitate se susţine că metodele speciale criminalistice se subdivizează in cele destinate să deservească practica judiciară şi cele aplicate în cercetările ştiinţifice. Locul furtului şi cel în care au fost descoperite bunurile sustrase se cercetează aparte. 2. în această ordine de idei. algoritmarea în baza datelor medii statistice a cercetării unor categorii de infracţiuni şi utilizarea cu acest prilej a mijloacelor de calcul moderne. Astfel. balistice ş. personalitatea ei. a celor create de instrumente sau în urma tragerii din arma de foc. fixării şi ridicării urmelor materiale ale infracţiunii. în majoritatea cazurilor. ale plantei picioarelor. Situaţia de fapt de la faţa locului poate. Realizările acestei ştiinţe de mare valoare socială cu succes au început să fie folosite şi în criminalistică. înainte de toate. cele vizând prevenirea furturilor . e) Identitatea şi calitatea victimei. Exemplificative în acest sens sunt experimentul de anchetă. Subiectul II: Sarcinile cercetării locului faptei. în cele din urmă. pe de o parte. că. urmele lăsate prin desfăşurarea activităţii infracţionale. de relevare şi ridicare a urmelor invizibile de mâini. urmărindu-se depăşirea factorului subiectiv ce predomină în această etapă decisivă a expertizelor criminalistice. traseologice. să asigure identificarea acestuia. Alegerea de către făptuitor a unui anumit mod de operare din multitudinea de modalităţi posibile este condiţionată. În situaţia în care cercetarea la faţa locului este efectuată neîntârziat şi calitativ. Cunoaşterea acestor legităţi a facilitat elaborarea anumitor procedee de calcul privind stabilirea după urme a apartenenţei la sex. denumite de unii autori «metode de examinare proprii criminalisticii»1. O sarcină deosebit de importantă pe care trebuie să o rezolve cercetarea la faţa locului rezidă în obţinerea de informaţii de natură să contribuie la limitarea cercului de persoane din rândul cărora să se recruteze subiectul infracţiunii2 şi. traficurilor de stupefiante etc. Metode antropologice. Printre ştiinţele care au cunoscut in jumătatea a doua a secolului trecut un înalt grad de dezvoltare figurează şi antropologia — ştiinţa despre originea. Prin studii antropologice s-a stabilit existenţa anumitor raporturi de corelaţie între statura (înălţimea) persoanei şi dimensiunile unor părţi corporale în parte. pot conduce la stabilirea. in special. Alphonse Bertillon in 1888 elaborează metoda antropometrică de înregistrare penală a persoanelor supuse justiţiei. starea obiectului material al infracţiunii. preconizat verificării posibilităţii anumitor activităţi în condiţii concrete de timp. şi la înregistrarea antropometrică a persoanelor dispărute sau declarate in căutare. studierea şi adaptarea realizărilor altor ştiinţe la specificul activităţilor criminalistice. deoarece. conturând două direcţii de aplicare practică: la identificarea persoanelor implicate în săvârşirea infracţiunilor. c) metodele tactice de organizare şi desfăşurare a acţiunilor procesuale. Cunoaşterea victimei şi a calităţii acesteia are importanţă. sinucidere. omor. De menţionat.a. 1. inclusiv infracţională.

obiecte şi valori dobîndite de pe urma infracţiunii. organul de urmărire penală efectuează cercetarea la faţa locului a terenurilor. CPP: Articolul 118. (4) În caz de delict flagrant. pachetul se semnează şi despre aceasta se face menţiune în procesul-verbal. materialele obţinute în urma percheziţiei efectuate. obiectelor. stabilirea efectelor dăunătoare ale infracţiunii sau ale faptei. animalelor. dar nu mai tîrziu de 24 de ore de la terminarea percheziţiei. în raport cu natura faptei. cadavrelor umane sau de animale. A. determina desfăşurarea activităţilor procesuale şi extraprocesuale necesare reţinerii acestora. Temeiurile pentru efectuarea percheziţiei (1) Organul de urmărire penală este în drept să efectueze percheziţie dacă probele acumulate sau materialele de investigaţie operativă permit de a presupune întemeiat că într-o anumita încăpere ori într-un alt loc sau la o anumită persoană se pot afla instrumente ce au servit la săvîrşirea infracţiunii. în condiţiile prevăzute de art. Constatarea şi expertiza medico-legală Constatarea medico-legală se efectuează chiar în cursul cercetărilor la faţa locului.şi verificare a versiunilor privind motivul şi eventualul scop urmărit de făptuitor. 173 . 3. f) Alte împrejurări în care s-a comis infracţiunea. 114 Cod procedură penală. 3. se sigilează. precum şi alte obiecte sau documente care ar putea avea importanţă pentru cauza penală. Cercetarea la faţa locului (1) În scopul descoperirii urmelor infracţiunii. cu autorizarea judecătorului de instrucţie.1 (7) Modelaţi o situaţie în care latura subiectivă a infracţiunii se reflectă în ambianţa locului faptei. Judecătorul de instrucţie verifică legalitatea acestei acţiuni procesuale. Dumai sam Subiectul III: Rolul expertizei judiciare în cercetarea omuciderilor. 125). face mulaje şi tipare de pe urme de sine stătător sau cu ajutorul specialistului în materia respectivă.12 se efectuează în baza ordonanţei motivate a organului de urmărire penală. al cărei caracter penal urmează a fi stabilit. Locul cercetării poate fi înconjurat de colaboratorii organelor de menţinere a ordinii publice. filmări. 54. În caz contrar. schiţe. urmînd ca acestuia să i se prezinte imediat. obiectele şi documentele se împachetează. a mijloacelor materiale de probă pentru a stabili circumstanţele infracţiunii ori alte circumstanţe care au importanţă pentru cauză.1 (3) Enumeraţi expertizele tradiţionale în cadrul cercetării omuciderii.2 (5) Delimitaţi cercetarea la faţa locului în domiciliu de percheziţia la domiciliu. întocmeşte desene. (4) Obiectele descoperite în timpul cercetării la faţa locului se examinează la locul efectuării acestei acţiuni şi rezultatele examinării se consemnează în procesul-verbal al acţiunii respective. (3) Organul de urmărire penală cercetează obiectele vizibile. cercetarea la faţa locului va urmări. recunoaşte percheziţia ca fiind ilegală. dacă este necesar. (2) Percheziţia se poate efectua şi în scopul descoperirii unor persoane căutate.3 (7) Enumerţi întrebările la care urmează să dea răspuns expertiza medico-legală în situaţia descoperirii unui cadavru dezmembrat. încăperilor. permite accesul la ele în măsura în care nu se încălcă drepturile omului. indicîndu-se motivele efectuării ei. Dacă pentru examinarea obiectelor şi documentelor se cere un timp mai îndelungat. 2.2. şi a factorilor care au cauzat sau favorizat declanşarea acestora. persoana care efectuează urmărirea penală le examinează în sediul organului de urmărire penală. funcţiile şi îndeletnicirile victimei se pot delimita până la un cerc îngust persoanele suspectate de comiterea infracţiunii. Pentru aceasta. judecătorul de instrucţie confirmă rezultatul acesteia prin rezoluţie. prin încheiere motivată. fotografieri. (3) Percheziţia se efectuează în baza ordonanţei motivate a organului de urmărire penală şi numai cu autorizaţia judecătorului de instrucţie. precum şi în alte cazuri. După relaţiile. (2) Cercetarea la faţa locului la domiciliu fără permisul persoanei căreia i se limitează dreptul prevăzut în art. În anumite cazuri. precum şi a unor cadavre umane sau de animale. 2. Articolul 125. de asemenea. percheziţia se poate efectua în baza unei ordonanţe motivate fără autorizaţia judecătorului de instrucţie.în activitatea logică de elaborare. (5) În cazul constatării faptului că percheziţia a fost efectuată legal. iar în caz de necesitate. Expertiza medico-legală se dispune în cursul urmăririi penale. documentelor. persoana care efectuează urmărirea penală. execută diferite măsurări. a altor împrejurări de fapt de natură să contribuie la realizarea în mod conştiincios a măsurilor profilactice2 în conformitate cu cerinţele legislaţiei procesual-penale în vigoare (art. (5) Dezvăluiţi circumstanţele ce urmează a fi stabilite prin intermediul expertizei în cazul omuciderii. 3.

expertiza criminalistică a urmelor de dinţi descoperite pe corpul victimei poate contribui la identificarea autorului. între acestea. Examinarea şi interceptarea urmelor de mâini sau de picioace (cărarea de paşi) pot furniza date utile pentru identificarea autorului faptei sau a victimei. luate de la victimă. constatările tehnico-ştiinţifice pot fi efectuate în cursul cercetărilor la faţa locului.Atât constatarea. care locuia singură şi pe care rudele au găsit-o după câteva zile de la data morţii. a firelor de păr. La autopsie s-au constatat multipte fracturi costale. La scoaterea sicriului din casă pentru înmormântare. vecin cu victima şi care o mai ajuta la treburi în gospodărie. Ceremonialul înmormântării a fost oprit de organele locale de poliţie. specifică vârstei (cardiopatie). aşa cum rezulta şi din actul de constatare eliberat de medicul dispensarului. cu cele existente în evidenţa operativă a organelor de poliţie. iar când participarea procurorului nu este posibilă. Autorul omorului a fost identificat cu ajutorul expertizei criminalistice a urmelor de dinţi găsite pe obrazul victimei şi a probelor de comparaţie luate de la un tânăr. stabilirea grupei sangvine. a scris pe un caiet. alertate de rudele victimei. după ce a violat o bătrână şi i-a furat un ceas de aur cu valoare de patrimoniu naţional. precum şi urme ale unui raport sexual. Este concludent. B. chestiune încă mult discutată în practica organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată. 174 . când pot fi examinate şi comparate detaliile impresiunilor digitale. orificiul anal). comparate cu scrisul de pe biletul incriminat. Alte categorii de expertize criminalistice privesc cercetarea urmelor de sânge. dacă la faţa locului se găsesc acte despre care se bănuic că ar fi scrise de făptuitori. expertiza medico-legală poate contribui la stabilirea legăturii cauzale între actele de violenţă exercitate de o persoană şi moartea victimei. care este agentul vulnerant folosit la producerea leziunilor. Alteori. De asemenea. cazul unei femei. s-au observat la lumina zilei urme de dinţi pe obrazul stâng. care pot fi utile pentru identificarea autorului infracţiunii. un mesaj insultător la adresa poliţiştilor: „Poliţailor ati dat de dracu'!" După ce s-au luat probe de scris de la majoritatea bărbaţilor din sat. Prin stabilirea cauzei morţii se urmăreşte să se afle dacă a fost o moarte patologică sau violentă (accidentală sau produsă de o persoană). în ziua în care se săvârşise fapta. în vârstă de peste 80 ani. Cunoscând mijloacele de investigare de care dispun în prezent ştiinţele medicale. Probele de scris luate de la acest tânăr. este recomandabil ca medicul legist să aibă la dispoziţie lucrările dosarului penal şi să menţină o legătură permanentă cu organele de urmărire penală. menţionăm stabilirea cauzei şi naturii morţii şi data probabilă a decesului-dacă leziunile constatate sunt vitale sau postmortale. în acest sens. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza criminalistică Dacă urgenţa o impune. întrebările la care poate răspunde medicul legist diferă după natura faptei şi mijloacele folosite de făptuitor pentru suprimarea vieţii. Tot din practica organelor judiciare din judeţul laşi menţionăm cazul unui tânăr care. activitate rămasă fără rezultate concludente a fost inclus în cercul bănuiţilor şi un tânăr din altă localitate. prezenţa spermatozoizilor în secreţiile vaginale sau alte cavităţi naturale (cavitatea bucală. spermă) şi chiar expertiza scrisului. au fost suficiente pentru ca expertul criminalist să formuleze concluzii certe în privinţa autorutui scrisului care s-. a urmelor biologice (salivă. organele de urmărire penală vor stabili obiectivele care sunt de competenţa medicului şi care sunt realizabile. prezenţa alcoolului în sânge şi în urină. De asemenea.a dovedit a fi şi autorul celor trei fapte grave: viol. considerând că fapta sa nu va fi descoparită. Nefiind nici o urmă de violenţă sau alte bănuieli cu privire la cauza morţii. aflat în vizită la rudele din satul unde locuia victima. Este cazul cercetării amprentelor digitale găsite la locul faptei. cât şi expertiza medico-legală trebuie să se efectueze în prezenţa procurorului care participă la cercetări. omor şi furt. lăsat deschis la capul victimei. s-a considerat că este moarte patologică. pentru a se face o comparaţie sumară a scrisului. aceste constatări se efectuează pentru identificarea cadavrului. care este mecanismul de producere a lor.