P. 1
teste criminalistica

teste criminalistica

|Views: 257|Likes:
Published by Andrei Frunza
usm, drept
usm, drept

More info:

Published by: Andrei Frunza on Dec 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2015

pdf

text

original

Test nr.1 Subiectul I. Conceptul şi sarcinile criminalisticii 1.1 (3) Definiţi noţiunea de criminalistică.

Noţiunea şi obiectul criminalisticii Termenul «criminalistică», cunoscut din antichitate, secole în şir semnifica ştiinţele juridice, toate ramurile dreptului aplicate în justiţia penală. Pentru denumirea unei ştiinţe concrete, a fost utilizat prima dată de către reputatul savant austriac Hans Gros (1883), care in «Manualul judecătorului de instrucţie» a declarat criminalistica drept o ştiinţă de sine stătătoare, destinată aplicării realizărilor ştiinţelor naturale şi tehnice în activitatea de urmărire penală. Astfel a apărut nu numai denumirea de criminalistică, dar şi primele idei despre obiectul acestei discipline. Pe parcurs, influenţată de creşterea delincventei şi deci de necesitatea obiectivă a unei permanente desăvârşiri a activităţii organelor cu funcţie de urmărire penală, în condiţiile favorabile ale revoluţiei tehnico-ştiinţifice de la finele secolului trecut şi începutul secolului in curs, criminalistica a evoluat vertiginos, atingând nivelul unei ştiinţe moderne cu destinaţie specială: să asigure nivelul înalt ştiinţific al activităţilor de cunoaştere şi combatere a infracţiunilor . Până atunci însă specialiştii jurişti au fost preocupaţi de determinarea obiectului de studiu al criminalisticii, a metodelor şi structurii acesteia, ca, in consecinţă, să se aprecieze caracterul ei ştiinţific. In acest sens, s-au expus cele mai diverse opinii — de la negarea autonomiei şi integrarea criminalisticii in componenţa altor discipline juridice (dreptul procesual penal, criminologia), până la lărgirea imensă a obiectului de studiu prin includerea în componenţa ei a problemelor ce vizează unele domenii ştiinţifice şi discipline aparte (fizica chimia, psihologia, medicina ş.a.) . Remarcăm în acest context că un timp îndelungat criminalisticii îi era rezervat doar rolul de a contribui la aplicarea realizărilor ştiinţelor naturale şi tehnice în activitatea organelor de urmărire penală, ea fiind respectiv definită ca ştiinţă destinată utilizării metodelor ştiinţifice la investigarea cauzelor penale. In lucrările de specialitate care apar mai târziu caracterul ştiinţific al criminalisticii se argumentează prin faptul că aceasta elaborează metode tehnico-ştiinţifice şi tactice necesare administrării probelor în vederea cercetării şi prevenirii infracţiunilor. Astfel, S.Mitricev tratează criminalistica ca ştiinţă despre mijloacele tehnice, metodele şi procedeele destinate administrării probelor conform normelor procesual penale în vederea cercetării şi prevenirii infracţiunilor 1. C. Suciu semnalează: «Obiectul criminalisticii constă în elaborarea metodelor tehnico-ştiinţifice şi tactice şi stabilirea mijloacelor necesare aplicării lor în vederea descoperirii, ridicării, fixării şi examinării urmelor infracţiunii, demascării infractorului, precum şi pentru stabilirea măsurilor de prevenire a infracţiunilor» . Punctele de vedere referitoare la definirea ştiinţei în cauză ale mai multor autori criminalişti exprimate în literatura de specialitate sunt în esenţă similare. După A.N. Vasiliev, coautorul şi redactorul multiplelor lucrări didactice, criminalistica reprezintă ştiinţa despre organizarea şi planificarea procesului de cercetare a infracţiunilor, administrarea probelor în conformitate cu legislaţia procesual penală în vigoare, având ca scop descoperirea şi prevenirea infracţiunilor prin aplicarea pe scară largă a mijloacelor şi metodelor ştiinţifice . In opinia profesorului E. Stancu criminalistica este o ştiinţa judiciară, cu caracter autonom şi unitar, care însumează un ansamblu de cunoştinţe despre, metodele, mijloacele tehnice şi procedeele tactice, destinate descoperirii, cercetării infracţiunilor, identificării persoanelor implicate în săvârşirea lor şi prevenirea faptelor antisociale . Actualmente în literatura criminalistică se discută asupra tezei potrivit căreia obiectul disciplinei în cauză cuprinde legităţile procesului creării, descoperirii şi examinării probelor (urmelor materiale şi ideale) infracţiunii5. Nu insistăm asupra unei analize profunde a acestei inovaţii, dar pentru Înţelegerea esenţei ei, considerăm necesar să relevăm că, la fel ca şi orice alt fenomen material, un act delictuos comis in condiţii concrete de timp, spaţiu şi mod, datorită legăturii universale şi reflectivităţii lumii materiale, acestea constituind însuşirile de bază ale materiei, se va reflecta inevitabil în mediul înconjurător sub formă de diverse modificări, urme cu conţinut probant, de unde posibilitatea cunoaşterii retrospective in procesul judiciar penal. Cunoaşterea legăturilor specifice ale procesului creării şi administrării probelor, a urmelor materiale ale infracţiunii, cât şi a celor la nivelul «reprezentărilor memoriale»1 ii revine criminalisticii şi deci constituie elementul de bază al obiectului aceasteia. Tocmai în virtutea cunoaşterii legităţilor procesului creării probelor unor categorii de infracţiuni, ale infracţiunilor săvârşite în condiţii similare de timp, de loc, in alte împrejurări, ori prin folosirea anumitor modalităţi şi mijloace, criminalistica elaborează şi prezintă pentru a fi utilizate in practică metode şi mijloace necesare descoperirii şi curmării infracţiunilor demarând, fireşte, de la posibilităţile oferite de alte ştiinţe sau obţinute din analiza practicii judiciare. Pornind de la analiza opiniilor menţionate şi ţinând totodată cont de alte puncte de vedere, criminalistica poate fi definită ca o ştiinţă despre legităţile procesului creării şi administrării probelor infracţiunii, care elaborează, In baza cunoaşterii acestor legităţi, metode şi mijloace de cercetare criminalistică necesare descoperirii şi prevenirii faptelor penale. Din definiţia dată reţinem că obiectul de studiu al criminalisticii e constituit din două părţi componente: cea a legităţilor proceselor de creare şi administrare a materialelor probante şi cea a metodelor şi mijloacelor de investigare criminalistică. Astfel conceput, obiectul criminalisticii prezintă importanţă pe două planuri distincte. Pe de o parte, subliniază caracterul ştiinţific al acestei discipline, deoarece ea presupune cunoaşterea anumitor legităţi, fie din domeniul

1

naturii, fie cu caracter social. Nerecunoaşterea acestui aspect esenţial al obiectului criminalisticii provoacă dubii. Reamintim în acest context o afirmaţie, deloc nu în favoarea criminalisticii, a renumitului savant francez Edmond Locard, care scria că, întrucât conţinutul criminalisticii constituie metode şi nu legităţi, ea nu reprezintă o ştiinţă, ci o artă 2. Pe de altă parte, evidenţiază funcţiile sociale ale ştiinţei în cauză şi anume ale celor de cunoaştere, constructivă şi comunicativă. Plecând de la cunoaşterea legităţilor menţionate la elaborarea şi desăvârşirea metodelor şi mijloacelor de lucru practic, de aici, la comunicarea acestora prin instruire şi publicitate, criminalistica contribuie la sporirea eficienţei justiţiei penale, la combaterea fenomenului infracţional. Ambele părţi componente ale obiectului criminalisticii sunt structuri complexe, elementele cărora pot fi prezentate în următoarea ordine: — Legităţile creării urmelor materiale ale infracţiunii în funcţie de modul de acţiune şi împrejurările în care a avut loc fapta penală, în vederea elaborării algoritmelor de cercetare criminalistică a acestora. — Mijloacele tehnico-ştiinţifice şi metodele necesare aplicării lor în procesul de cercetare la faţa locului sau în alte împrejurări similare. — Realizările ştiinţelor naturale, căile de cooptare şi adaptare a lor la necesităţile proprii criminalisticii. — Legităţile psihologice specifice interacţiunii persoanelor cu funcţii de urmărire penală cu cele implicate în procesul penal, în vederea argumentării metodelor tactice necesare obţinerii şi valorificării probelor testimoniale. — Modul de săvârşire a diferitelor infracţiuni, de evoluţie a acestora în vederea elaborării metodelor adecvate de investigare criminalistică. — Mijloacele tehnice şi metodele de protejare a valorilor sociale de atentări criminale. — Metodele şi mijloacele tehnice necesare efectuării expertizelor criminalistice. 1.2(5) Apreciaţi rolul criminalisticii în combaterea infracţiunilor. Sarcinile criminalisticii Criminalistica face parte din sistemul ştiinţelor ce vizează înfăptuirea justiţiei. Totodată ea se distinge de acestea prin sarcinile pe care şi le asumă, care sunt cu totul deosebite de cele ale ştiinţelor juridice. în prezent, atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic sunt confirmate următoarele sarcini ale ştiinţei criminalistice: — Studierea practicii infracţionale. Datele empirice obţinute contribuie la clasificarea infracţiunilor după anumite elemente caracteristice privind modul de acţiune şi, în ultimă instanţă, la elaborarea metodicilor de investigare specifice anumitor categorii de infracţiuni; — Studierea legităţilor creării urmelor infracţiunilor şi elaborarea, în baza cunoaşterii acestor legităţi, a mijloacelor şi metodelor adecvate de cercetare criminalistică; — Studierea şi adaptarea la necesităţile practicii de investigare criminalistică a realizărilor altor ştiinţe, cu preponderenţă a celor naturale — fizica, chimia, biologia, matematica, cibernetica etc; — Analiza practicii de investigare a faptelor penale în vederea elaborării unor noi metode tactice de organizare şi efectuare a acţiunilor procesuale, necesare stabilirii adevărului într-un proces penal; — Elaborarea mijloacelor tehnice şi a metodelor privind aplicarea lor în activitatea operativă de prevenire şi curmare a infracţiunilor; — Elaborarea mijloacelor tehnice şi a principiilor metodice ale expertizei criminalistice; — Comunicarea prin publicitate a celor mai impresionante realizări ale criminalisticii, precum şi a practicii înaintate în domeniul investigaţiei infracţiunilor.

1.3(7) Specificaţi locul criminalisticii în sistemul ştiinţelor naturale şi juridice. Specificul obiectului criminalisticii şi al sarcinilor ei determină locul pe care aceasta îl ocupă în sistemul ştiinţelor actuale, legătura ei cu alte ştiinţe. Pe de o parte, pe întregul parcurs al evoluţiei sale criminalistica a apelat, după cum e şi firesc, la realizările ştiinţelor naturale, fapt care a influenţat in mod direct devenirea şi dezvoltarea ei, astfel ca într-un scurt răstimp să atingă nivelul unei ştiinţe moderne. Pe de altă parte, realizările sale sunt destinate combaterii eficiente a actelor sancţionate de societate prin norme de drept penal, civil, administrativ etc. Apropierea criminalisticii, prin conţinutul său, de ştiinţele naturale şi obiectivul de a contribui la aplicarea dreptului pe cale judiciară au condiţionat anumite divergenţe de opinii privind obiectul criminalisticii şi sistemul ştiinţelor de care ea aparţine. Aceasta este explicaţia celor mai diverse intitulări sub care compartimentul dat e prezentat în literatura de specialitate: «Criminalistica şi alte ştiinţe»1, «Legătura criminalisticii cu alte ştiinţe»2, «Locul criminalisticii în sistemul ştiinţelor juridice şi legătura ei cu ştiinţele adiacente»3 ş.a. In această ordine de idei reamintim că criminalistica a luat naştere din necesitatea obiectivă de a dispune de metode perfecte şi eficiente de combatere a fenomenului infracţional, când simpla aplicare a legii devenise evident insuficientă datorită creşterii numărului de infracţiuni şi perfecţionării metodelor de săvârşire a lor. Deci de la începuturile sale criminalistica se clasa în sistemul ştiinţelor antrenate in înfăptuirea justiţiei. Conţinând cunoştinţe din diferite domenii, criminalistica elaborează şi pune în slujba stabilirii adevărului metode şi mijloace adecvate situaţiei

2

criminogene. Putem deci afirma că criminalistica este o ştiinţă cu caracter pluridisciplinar care, pe bună dreptate, reprezintă «o punte de legătură între ştiinţele naturale şi ştiinţele juridice»4, prin intermediul căreia metodele celor dintâi, In direct sau prin adaptare, îşi găsesc aplicare în procesul judiciar. Prin obiectul şi sarcinile sale, criminalistica se deosebeşte de alte ştiinţe, inclusiv de cele juridice. Nici o altă ştiinţă nu işi propune, spre exemplu, cunoaşterea legităţilor creării probelor infracţiunii, elaborarea mijloacelor şi metodelor de descoperire, fixare şi interpretare ştiinţifică a urmelor, precum şi elaborarea metodelor de identificare a infractorilor, de cercetare a falsului, de evidenţă criminalistică a delincvenţilor şi a faptelor săvârşite, tn acest sens criminalistica se prezintă totalmente ca o ştiinţă independentă, afirmaţiile despre caracterul ei subordonat altor discipline fiind nejustificate. Prin destinaţia şi sarcinile ce şi le asumă criminalistica este indisolubil legată, in primul rând, de disciplinele juridice, in special de dreptul penal, de dreptul procesual penal, criminologie şi de alte ştiinţe juridice. In rândul al doilea, de ştiinţele auxiliare judiciare — medicina legală, psihologia şi psihiatria judiciară şi, in rândul al treilea, de ştiinţele naturale şi tehnice — fizica, chimia, matematica, biologia, antropologia şi altele. Legătura criminalistica cu dreptul penal. După cum se ştie, dreptul penal determină acţiunile ce constituie infracţiuni, elementele constitutive ale acestora, grupându-le după sfera şi periculozitatea socială pe care le prezintă. în baza acestor clasificări, criminalistica elaborează metodici de investigare specifice categoriei respective de infracţiuni. Totodată, asigurând elucidarea împrejurărilor cauzei, criminalistica contribuie direct la aplicarea justă a legii penale, la aprecierea periculozităţii faptei şi făptuitorului, a prejudiciului cauzat şi, in consecinţă, la determinarea măsurii de pedeapsă, precum şi a condiţiilor de ispăşire. In acest context, considerăm că e cazul să semnalăm opinia fondatorului ştiinţei criminalistice H. Gross, potrivit căreia aceasta reprezintă o «ştiinţă a stărilor de fapt în procesul penal»1. Legătura criminalistica cu dreptul procesual penal. Aşa cum s-a menţionat, activitatea criminalistică este subordonată scopului procesului penal, aceasta determinând legătura strânsă intre aceste discipline. Ea se manifestă, pe de o parte, prin faptul că orice activitate criminalistică, fie cercetarea la faţa locului, fie examinarea unui corp delict în condiţii de laborator, serveşte scopului procesului penal. Criminalistica asigură, prin metodele şi mijloacele tehnicoştiinţifice, realizarea eficientă a tuturor formelor de activitate procesuală, în special a celor destinate descoperirii şi administrării probelor. Pe de altă parte, legislaţia procesual penală determină limitele şi condiţiile cu care trebuie să fie concordate metodele şi mijloacele de cercetare criminalistică. Legătura criminalistica cu criminologia. Legătura dintre aceste două discipline este deosebit de evidentă. Criminologia este o ştiinţă relativ recentă care are obiectul său specific de studiu: starea, dinamica şi cauzele criminalităţii, ceea ce permite prog-nozarea infracţiunilor şi elaborarea măsurilor de prevenire prin înlăturarea condiţiilor sociale ce determină sau favorizează comiterea lor. La rezolvarea problemelor ce ţin de obiectul de studiu al criminologiei se folosesc pe larg rezultatele obţinute în urma cercetărilor criminalistice a anumitor infracţiuni sau categorii de infracţiuni, datele concentrate în cartotecile de evidenţă criminalistică ş.a. Prin posibilităţile de cercetare de care dispune, criminologia furnizează date deosebit de importante necesare elaborării şi aplicării mijloacelor tehnice criminalistice de protejare a valorilor sociale de atentări infracţionale. Legătura criminalistica cu medicina legală şi psihiatria Judiciară. Fie la nivel teoretic, fie la cel utilitar, criminalistica deţine continuu legături cu ştiinţele auxiliare ale dreptului, în special cu medicina legală. în practică se cunosc suficiente cazuri când medicii legişti, spre exemplu, au aplicat datele stabilite de criminalişti pentru determinarea faptelor cu care se confruntă şi, invers, când criminaliştii au apelat la datele medico-legale pentru stabilirea faptelor cu semnificaţie judiciară. Sunt frecvente expertizele complexe medico-criminalistice a armelor de foc şi a urmelor aplicării acestora, a mijloacelor tehnice în cazurile accidentelor de circulaţie sau de muncă etc. Legătura criminalistica cu psihologia judiciară. Psihologia judiciară reprezintă o ramură a ştiinţei psihologice, care studiază persoana umană in vederea punerii în evidenţă a legităţilor psihologice ce determină comportamentul acesteia în situaţii specifice săvârşirii şi investigării actelor delic-tuoase1. Din definiţia enunţată a psihologiei judiciare rezultă legătura pe multiple planuri a criminalisticii cu această ştiinţă. In primul rând, organele de urmărire penală trebuie să fie înarmate cu cunoştinţe privind legităţile psihologice ce determină modul de comportare a omului. Practic toate acţiunile procesuale (cercetarea la faţa locului, percheziţia, experimentul judiciar, prezentarea pentru recunoaştere ş.a.) necesită ca organul de urmărire penală să posede cunoştinţe referitor la comportamentul omului In situaţii respective. în rândul al doilea, ansamblul de procedee tactice privind interogatoriul are la bază realizările psihologice. în fond, orice act Prin obiectul şi sarcinile sale, criminalistica se deosebeşte de alte ştiinţe, inclusiv de cele juridice. Nici o altă ştiinţă nu işi propune, spre exemplu, cunoaşterea legităţilor creării probelor infracţiunii, elaborarea mijloacelor şi metodelor de descoperire, fixare şi interpretare ştiinţifică a urmelor, precum şi elaborarea metodelor de identificare a infractorilor, de cercetare a falsului, de evidenţă criminalistică a delincvenţilor şi a faptelor săvârşite, în acest sens criminalistica se prezintă totalmente ca o ştiinţă independentă, afirmaţiile despre caracterul ei subordonat altor discipline fiind nejustificate. Prin destinaţia şi sarcinile ce şi le asumă criminalistica este indisolubil legată, în primul rând, de disciplinele juridice, in special de dreptul penal, de dreptul procesual penal, criminologie şi de alte ştiinţe juridice. In rândul al doilea, de ştiinţele auxiliare judiciare — medicina legală, psihologia şi psihiatria judiciară şi, in rândul al treilea, de ştiinţele naturale şi tehnice — fizica, chimia, matematica, biologia, antropologia şi altele.

3

Legătura criminalistica cu dreptul procesual penal. în rândul al doilea. Limbajul matematic este prezent in toate sferele de activitate criminalistică. reclamă un anumit potenţial psihologic. se realizează graţie succeselor impresionante ale fizicii contemporane.1 (3) Descrieţi condiţiile de percepere a împrejurărilor cauzei de către victimă. în acest context. aceasta determinând legătura strânsă intre aceste discipline. mijloace tehnice şi materiale necesare rezolvării sarcinilor preconizate. Anumite forme de activitate criminalistică ca. în fond. Sunt frecvente expertizele complexe medico-criminalistice a armelor de foc şi a urmelor aplicării acestora. în baza acestor clasificări. Prin posibilităţile de cercetare de care dispune. este dotată cu drepturi şi obligaţiuni. Legătura criminalistica cu psihologia judiciară. serveşte scopului procesului penal. a prejudiciului cauzat şi. cu precădere cele de laborator. dinamica şi cauzele criminalităţii. legături cu ştiinţa despre organizarea muncii şi cu logica. Pe de altă parte. printre care şi dreptul 4 . Ea se manifestă. Aşa cum s-a subliniat. spre exemplu. După cum vom vedea. antropologiei. orice act de valorificare. considerăm că e cazul să semnalăm opinia fondatorului ştiinţei criminalistice H. prin faptul că orice activitate criminalistică. criminalistica are relaţii cu ştiinţele naturale şi cu ramurile lor tehnice. i s-au cauzat suferinţe morale sau fizice ori pagube materiale. fie cercetarea la faţa locului.1 Criminalistica este strâns legată de ştiinţele matematice. de asemenea. poartă denumirea de parte vătămată. când criminaliştii au apelat la datele medico-legale pentru stabilirea faptelor cu semnificaţie judiciară. persoanei căreia. Particularităţi tactice privind ascultarea părţii vătămate Potrivit legislaţiei procesual-penale în vigoare (art. acestea furnizându-i metode. legislaţia procesual penală determină limitele şi condiţiile cu care trebuie să fie concordate metodele şi mijloacele de cercetare criminalistică. dreptul penal determină acţiunile ce constituie infracţiuni. După cum se ştie. Practic toate acţiunile procesuale (cercetarea la faţa locului. a evidenţei criminalistice. 2. organele de urmărire penală trebuie să fie înarmate cu cunoştinţe privind legităţile psihologice ce determină modul de comportare a omului. in consecinţă. activitatea criminalistică este subordonată scopului procesului penal. 2.2 (5) Specificaţi cauzele care predispun victima la relatări neadecvate realităţii. spre exemplu. în special cu medicina legală. in special a celor destinate descoperirii şi administrării probelor. aprecierea rezultatelor examinării comparative a caracteristicilor identificatoare ş. pe de o parte. criminalistica elaborează metodici de investigare specifice categoriei respective de infracţiuni. 2. Din definiţia enunţată a psihologiei judiciare rezultă legătura pe multiple planuri a criminalisticii cu această ştiinţă. morale sau materiale. chimiei. criminologia furnizează date deosebit de importante necesare elaborării şi aplicării mijloacelor tehnice criminalistice de protejare a valorilor sociale de atentări infracţionale. începând cu rezultatele cercetării la faţa locului şi până la raportul expertizei. în practică se cunosc suficiente cazuri când medicii legişti.) necesită ca organul de urmărire penală să posede cunoştinţe referitor la comportamentul omului în situaţii respective. planificarea activităţii de cercetare a infracţiunilor. Criminologia este o ştiinţă relativ recentă care are obiectul său specific de studiu: starea. potrivit căreia aceasta reprezintă o «ştiinţă a stărilor de fapt in procesul penal»1. care studiază persoana umană în vederea punerii în evidenţă a legităţilor psihologice ce determină comportamentul acesteia în situaţii specifice săvârşirii şi investigării actelor delic-tuoase1. criminalistica contribuie direct la aplicarea justă a legii penale. grupându-le după sfera şi periculozitatea socială pe care le prezintă. Gross. percheziţia. la aprecierea periculozităţii faptei şi făptuitorului. Subiectul II.a. Legătura dintre aceste două discipline este deosebit de evidentă. Particularităţile audierii părţii vătămate.a. datele concentrate în cartotecile de evidenţă criminalistică ş. elementele constitutive ale acestora. ceea ce permite prog-nozarea infracţiunilor şi elaborarea măsurilor de prevenire prin înlăturarea condiţiilor sociale ce determină sau favorizează comiterea lor. fie la cel utilitar. Persoana care a suportat vătămări fizice.a. Fie la nivel teoretic. dacă participă la proces. au aplicat datele stabilite de criminalişti pentru determinarea faptelor cu care se confruntă şi. fie examinarea unui corp delict în condiţii de laborator. realizarea eficientă a tuturor formelor de activitate procesuală. invers. precum şi a condiţiilor de ispăşire. prin metodele şi mijloacele tehnicoştiinţifice. La rezolvarea problemelor ce ţin de obiectul de studiu al criminologiei se folosesc pe larg rezultatele obţinute în urma cercetărilor criminalistice a anumitor infracţiuni sau categorii de infracţiuni. Aşa cum s-a menţionat.47 al CPP). sunt bazate pe mijloace tehnice de calcul moderne. în primul rând. farmacologiei etc. Legităţile acestora stau la baza recomandărilor criminalistice privind înaintarea şi verificarea versiunilor. Legătura criminalistica cu criminologia. Legătura criminalistica cu medicina legală şi psihiatria Judiciară. criminalistica deţine continuu legături cu ştiinţele auxiliare ale dreptului.Legătura criminalistica cu dreptul penal. experimentul judiciar. prezentarea pentru recunoaştere ş. Psihologia judiciară reprezintă o ramură a ştiinţei psihologice. prin săvârşirea infracţiunii. Criminalistica asigură. cercetările criminalistice.3 (7) Stabiliţi procedeele tactice de depăşire a declaraţiilor mincinoase ale părţii vătămate. Totodată. a mijloacelor tehnice în cazurile accidentelor de circulaţie sau de muncă etc. la determinarea măsurii de pedeapsă. ansamblul de procedee tactice privind interogatoriul are la bază realizările psihologice. Criminalistica are. asigurând elucidarea împrejurărilor cauzei.

Ascultarea părţii vătămate se desfăşoară potrivit dispoziţiilor procesuale cu privire la ascultarea martorilor (art. profitând de ocazie.1 Declaraţiile persoanei vătămate pot conţine şi denaturări inconştiente. organul judiciar (anchetatorul. în timpul diverselor fenomene meteorologice. pe lângă respectarea strictă a legislaţiei privind participarea părţii vătămate la procesul penal (art. se impune. Sunt frecvente şi disimulările înfăţişării persoanelor participante la comiterea infracţiunii şi ale obiectelor aplicate. 4) materialelor probante. de timp. 2) consecinţelor actului infracţional şi gravitatea acestora (caracterul şi amplasarea leziunilor corporale. aplicarea în mod conştiincios a celor mai adecvate procedee tactice de ascultare. Pe de o parte. momentul de bază în formarea declaraţiilor părţii vătămate. Prin urmare. pot provoca starea de şoc. obiectele furate şi caracteristicile acestora ş. d) victima cunoaşte infractorul. cele de durere. într-o măsură esenţială. concură. Dacă persoana vătămată nu acceptă participarea la proces ca parte. a procesului de comitere a infracţiunii. 50. Sentimentul de teamă poate rezulta din ameninţarea exercitată în mod direct de infractor sau de către alte persoane din anturajul acestuia. dacă pun în evidenţă date cu privire la fapta săvârşită. pe de o parte. datele privind persoanele care pot depune mărturii). emoţiile cauzate de frică. 5. reduce esenţial capacităţile psihologice ale victimei. 141. b) victima ştie cine este infractorul. precum şi martorii. şi senzaţiile cutanate. dacă făptuitorul a întreprins măsuri de camuflare şi în ce mod. în practica de specialitate se întâlnesc diverse forme de comportare a victimei. de distanţă.).94 al CPP). 61. 3) relaţiilor părţii vătămate cu făptuitorul şi cu alte persoane până la săvârşirea actului ilicit (împrejurările în care au făcut cunoştinţă. cei ce ţin de starea victimei. 141 al CPP) şi are ca obiectiv stabilirea: 1) stării de fapt şi a împrejurărilor în care a avut loc fapta penală (unde. de loc. dar. care defavorizează în mod obiectiv procesul de recepţie. în unele cazuri. dar mai cu seamă. în situaţia în care victima a fost legată pe ochi. atribuind (prin ordonanţă sau hotărâre) persoanei vătămate calitatea de parte în proces. Declaraţiile părţii vătămate. într-adevăr. îl denunţă. tehnologice etc. dar nu-1 denunţă din motive de teamă că acesta va divulga date ce ţin de activitatea sa ilegală. De exemplu. după cum este cunoscut. la formarea declaraţiilor acesteia. în realitate. Mai influenţabili însă sunt factorii subiectivi. autorul furtului de bani este persoana cu care victima căsătorită avea relaţii intime. eventualele modificări cu semnificaţie probantă care pot fi găsite la faţa locului. în interesul stabilirii adevărului. mânia. 48. în special. Astfel. persoanele participante.a. scandaloasă. Dar pentru a obţine de la victimă declaraţii conforme realităţii. iar. pe de altă parte. surselor de informaţie probantă (urme ale infracţiunii pe corpul şi vestimentaţia victimei şi a agresorului. victima benevol ascunde împrejurările care o poate demasca în acest sens. dar nu-1 denunţă din teamă de răzbunare a acestuia asupra sa sau asupra familiei sale. tactile şi olfactive. dar nu-l denunţă din motive ce ţin de viaţa lor particulară. ţinută în întuneric sau acoperită cu un oarecare înveliş. reprezintă unul din cele mai eficiente mijloace de probă. când. ea poate fi chemată şi ascultată în calitate de martor. îl constituie recepţia senzorială. escrocherie şi alte forme de încasare de la victimă a banilor sau a obiectelor de valoare obţinute pe cale ilegală. alături de senzaţiile vizuale şi auditive. totuşi. durerea suportată. Şi. persoanele vătămate.1 Pe de altă parte. în special. împrejurările şi modul în care s-a activat. 251 ale CPP). condiţiile în care partea vămămată a recepţionat fapta şi împrejurările acesteia. diverse forme de deghizare utilizate de făptuitori pentru a-şi masca înfăţişarea. ocazia cu care victima s-a aflat la faţa locului). sunt frecvente situaţiile în care: a) victima cunoaşte infractorul. în ce mod şi cine a săvârşit infracţiunea). graţie stării psihologice deosebite în care se află. la fel ca şi în cazul martorilor. conştientă de propria comportare dubioasă (neinteligentă. la fel ca şi în cazul martorilor. victima nu de puţine ori exagerează faptele în defavoarea făptuitorului. Cât însă victima reprezintă persoana asupra căreia în cadrul unei infracţiuni violente se acţionează fizic. Pentru a proceda la ascultarea victimei este necesar ca organul de urmărire penală să aibă în cercetare o cauză declanşată din iniţiativa sau la cererea acesteia (art. în special. stăpânită de sentimente de ură şi răzbunare. percep şi reţin circumstanţele reale în diferite condiţii de iluminare. nu le-a comis. în linii mari.de a prezenta declaraţii. uneori doar fragmentară. Astfel. caracterul relaţiilor. c) victima cunoaşte infractorul. la cercetarea actelor violente. încearcă să pună pe seama lui fapte pe care acesta. a căror precizie este condiţionată de acuitatea organelor de simţ. ceea ce duce la cunoaşterea incompletă. expuneri lacunare şi imprecise ale faptelor datorită factorilor de bruiaj. în cazul furturilor nu de puţine ori victimele reclamă dispariţia unor valori (obiecte sau bani) pe care nu le-au avut. cunoaşterea mecanismelor psihologice specifice de formare a depoziţiei victimei. magistratul) are obligaţia să dispună ascultarea acesteia. provocatoare). Tulburările interne. adică de a fi ascultată asupra faptei şi a împrejurărilor de fapt. dar şi de factorii ce ţin de starea psihologică deosebită a victimei. la formarea declaraţiilor persoanei vătămate determinante sunt recepţiile vizuale şi auditive. care. 47. Aici se au în vedere cazurile de şantaj. In declaraţiile persoanelor victime de bună-credinţă sunt posibile: 5 . 5) stării psihologice a victimei în momentul agresiunii. contribuind în mod direct la stabilirea adevărului. deficienţa senzaţiilor vizuale ale victimei se poate completa pe seama celor auditive şi cutanate.

dar şi asupra importanţei pe care o pot avea declaraţiile sale pentru descoperirea infracţiunii. Majoritatea recomandărilor referitoare la pregătirea audierii părţii vătămate în baza analizei. Ascultarea victimei în momentul imediat după săvârşirea infracţiunii finalizează cu adresarea către aceasta a unor întrebări de completare sau de verificare a informaţiei relatate.a. apelarea la anumite fenomene cu semnificaţie asociativă. se pot trage concluzii privind tipologia temperamentală şi de caracter. apoi cele referitoare la procesul comiterii actului infracţional şi. precum şi a relaţiilor avute cu alte persoane într-un mod sau altul implicate în activitatea infracţională. b) redarea faptelor la un grad înalt de generalizare. de obicei. ordonarea evenimentelor altfel decât cum s-au desfăşurat în realitate. nivelul intelectual şi principiile morale ale acesteia. victima să fie audiată în mod amănunţit asupra personalităţii sale. a modului în care au activat persoanele participante. victima. va manifesta tulburări lăuntrice de natură să dezechilibreze expunerea. c) incoerenţa şi lacunele în descrierea procesului săvârşirii infracţiunii. sunt.a. treptat se va trece la faza de relatare liberă. Din relatările victimei organul judiciar trebuie să desprindă informaţia necesară pentru determinarea interesului pe care aceasta îl poate avea la soluţionarea cauzei penale. în fond. la persoanele suspectate de comiterea furtului. în baza răspunsurilor şi a informaţiei obţinute prin observarea premeditată asupra comportării ei. 1 Eventual. a perioadei de timp la care victima a fost supusă actelor de tortură ş. de planificare şi de cunoaştere a personalităţii acesteia. A treia fază a ascultării este importantă pentru cunoaşterea personalităţii victimei. Faza interogatorie este de o semnificaţie deosebită în situaţia în care victima pe parcursul primelor două faze ale ascultării şi-a demonstrat rea-credinţa ori. "toţi activau împreună". La această fază este absolut necesar să se creeze condiţii propice pentru ca persoana vătămată să-şi dobândească liniştea. tactica ascultării părţii vătămate este apropiată de cea a ascultării martorilor. "studierii" dosarului cauzei. în paralel cu cercetarea la faţa locului. organul judiciar trebuie să pună în evidenţă factorii care 6 . Prin urmare. victimei i se va oferi posibilitatea să-şi demonstreze declaraţiile în legătură cu locul faptei.. demonstrarea faptelor cu ajutorul unor modele sau obiecte reale). a dimensiunilor obiectelor utilizate de făptuitor. Punând accentul pe acţiunile violente. Pentru a obţine prin intermediul interogatorului declaraţii fidele. interesele. Se folosesc frecvent expresiile "erau câteva persoane". Din cele enunţate rezultă prima cerinţă de ordin tactic care prevede că la faza introductivă a ascultării. să se estimeze sinceritatea declaraţiilor sale. tâlhăriilor. d) erori cu privire la desfăşurarea în timp a evenimentelor. victimele care au perceput nemijlocit procesul desfăşurării activităţii infracţionale identifică cu uşurinţă persoanele participante. vine în faţa organului judiciar cu alte declaraţii decât cele depuse iniţial. fie din motive tactice (acordarea posibilităţii de a-şi restabili echilibrul sufletesc). în majoritatea cazurilor. să depăşească tulburările psihologice provocate de actul infracţional şi de urmările lui. violurilor. debutează cercetarea furturilor. cunoaşterii datelor privind personalitatea victimei etc. întrebările privind evenimentele ce s-au derulat după acesta. comunicabilitatea. în acest scop se va folosi convorbirea preliminară în baza unei tematici independente de cauză. Procedeele tactice aplicate cu acest prilej sunt de natura celor folosite la ascultarea martorilor (detalizarea unor secvenţe. Cu ascultarea celor vătămaţi. fie pentru a depăşi anumite situaţii obiective (starea fizică gravă a victimei). tentativelor de omor ş. îndată după momentul final al infracţiunii. După verificarea identităţii şi ascultarea cu privire la datele despre personalitate. ascultarea victimei este o activitate expromptă. precum şi a ordonării activităţilor de descoperire şi fixare a probelor infracţiunii. Efectuarea urgentă a acestei activităţi se impune de necesitatea organizării activităţii de urmărire operativă în vederea prinderii şi identificării făptuitorului.a) supraestimarea unor momente ce vizează procesul comiterii infracţiunii: micşorarea numărului persoanelor participante. Semnele de tensiune emoţională exagerată (pauze nejustificate în expunere. Chiar şi atunci când infracţiunile se săvârşesc tainic. în opinia noastră.. inutile. este amânată în timp. în cele din urmă. în anumite cazuri. repetarea unor fraze etc. persoanele care au avut de suportat consecinţele lor pot furniza date de înaltă valoare operativă referitoare la obiectele furate şi calităţile lor. "mă ţineau câţiva" ş. la care insistă unii autori. spre deosebire de cazul martorilor. identificarea şi tragerea la răspundere a autorilor ei.a. devieri. Cu toate acestea. ca. actelor de banditism. După cum este cunoscut. în cele din urmă. împrejurările şi modul în care s-a activat. pe parcursul relatării libere în urma retrăirii anumitor momente. ascultarea primară a persoanelor vătămate se realizează. deşi nu este lipsită de unele elemente specifice la care considerăm necesar să ne referim în continuare.) trebuie observate la timp pentru a restabili calmul şi a acorda victimei ajutorul necesar în vederea reproducerii faptelor aşa cum acestea au fost percepute în realitate. la o etapă mai tardivă a cercetării penale. în majoritatea cazurilor. persoanele victime alteori nu sunt în măsură de a orienta în timp unele activităţi ale infractorului. La început se vor pune întrebările vizând activitatea celui ascultat în situaţia anterioară săvârşirii infracţiunii. Este indicat ca întrebările să se adreseze într-o anumită ordine. în sensul că lipseşte momentul de pregătire. cu excepţia cazurilor în care audierea acesteia. într-o atare situaţie ascultarea trebuie dirijată astfel încât cel audiat să se conştientizeze de necesitatea prezentării de declaraţii conforme cu realitatea. ca în situaţia furturilor prin pătrundure în apartament. când victimei i se solicită descrierea evenimentului în urma căruia a avut de suferit.

La cele menţionate se cuvine să adăugăm că planificarea activităţii de cercetare penală nu trebuie înţeleasă în mod simplist. cu mare regret. impunând organului judiciar iniţierea de noi activităţi. trecerea cu uşurinţă peste fapte şi împrejurări semnificative pentru soluţionarea cauzei. Subiectul III. determinarea în baza analizei datelor existente în cauză a situaţiei de fapt. ca întocmire a unei liste de acţiuni. iar. pe de o parte. direcţionarea activităţii de cercetare. Noţiuni generale privind organizarea şi planificarea anchetei penale Planificarea reprezintă latura cea mai importantă a organizării cercetării faptelor penale. proces care cuprinde. Planificarea are un conţinut mai amplu. organul de urmărire penală trebuie să analizeze minuţios datele de care dispune şi. 3. precum şi demascarea intenţiei de a obţine avantaje sub pretextul că prin infracţiune i s-au produs prejudicii materiale. 1. respectarea strictă a drepturilor celor implicaţi în proces. prin urmare. chiar şi a conţinutului acestor principii. să determine direcţiile în care să se activeze în vederea stabilirii adevărului.determină persoana respectivă să prezinte declaraţii mincinoase. cu atât mai mult. situaţia sau faza la care s-a ajuns în cercetarea acesteia. pe de altă parte. despre ce confirmă şi practica de cercetare a infracţiunilor. deoarece se aplică de fiecare dată indiferent de natura cauzei. ce au atribut de principii.2 (5) Determinaţi principiile planificării activităţii de urmărire penală. aplicarea vastă a cunoştinţelor speciale prin antrenarea în proces a specialiştilor şi experţilor. cu cele generale ale procesului penal. urmărirea penală este desfăşurată superficial. stabilite în baza unei vaste practici de anchetă penală. uneori haotic.1 (3) Definiţi noţiunea de planificare a activităţii de urmărire penală. Planificarea activităţii de urmărire penală se desfăşoară potrivit anumitor reguli. putem sublinia că planificarea activităţii de cercetare penală prezintă o importanţă practică deosebită. administrarea necalificată a probelor. ea asigurând: . stabilirea mijloacelor şi modului de administrare a probelor. Principiile planificării activităţii de urmărire penală reprezintă reguli specifice doar acestei activităţi şi ele nu trebuie confundate cu principiile fundamentale ale criminalisticii. din care rezultă că în cazul în care metoda planificării se ignorează. se vor specifica activităţile procedurale şi ordinea efectuării acestora în funcţie de condiţiile în care se activează. eliminând din activitatea organelor de urmărire penală orientarea unilaterală a investigaţiilor. aşa cum. consideră că 7 . . desfăşurarea unor activităţi inutile. Majoritatea autorilor. alte deficienţe de natură să conducă la cheltuieli inutile de energie şi timp. ea reprezentând "latura organizatorică şi creatoare a unui complicat proces de gândire a anchetatorului". victimei i se va atrage atenţia asupra urmărilor prevăzute în legea penală pentru declaraţii false. Planificarea. de forţele şi timpul disponibil. în mod temeinic. Aşa cum se susţine în literatura de specialitate şi după cum confirmă practica judiciară cercetarea actelor penale. Atunci când datele existente sunt insuficiente pentru elucidarea împrejurărilor în care s-a comis fapta penală. situaţie proprie fazei iniţiale de cercetare (uneori şi celor de mai târziu). procesul respectiv succedânduse până la stabilirea faptelor şi împrejurărilor de fapt indispensabile soluţionării cauzei. ea asigurând efectuarea acesteia în conformitate cu cerinţele legale. Sub acest aspect. formalismul şi rutina. este un proces continuu care atribuie cercetării penale un suport ştiinţific de organizarea muncii. să facă imposibilă descoperirea infracţiunii. este de neconceput altfel decât în baza unui plan de lucru. deşi este vorba de sisteme funcţional corelate. unei programe bine chibzuite şi întemeiate pe o analiză profundă a datelor pe care le oferă fapta la o anumită etapă de anchetă. îndeosebi a celor săvârşite în mod intenţionat.orientarea cercetărilor şi efectuarea acestora în mod organizat. utilizarea insuficientă a metodelor şi mijloacelor ştiinţifice criminalistice. obiectiv şi complet.conjugarea posibilităţilor organelor de anchetă şi a celor operative. O dată cu orientarea cercetărilor. materialul probant obţinut pe această cale. orientează în continuare activitatea de cercetare. . iar în cazuri mai dificile. Organizarea şi planificarea activităţii de urmărire penală. de situaţia procesual-tactică în care se desfăşoară investigarea cauzei. planificarea poate fi tratată ca un proces creativ de programare (modelare) a activităţii de cercetare penală. în paralel. Practica oferă suficiente exemple. Cu acest prilej ei i se vor adresa întrebări prin care se va urmări dezvăluirea relaţiilor victimei cu făptuitorul sau cu anumite persoane din anturajul său. în literatura de specialitate s-au exprimat puncte de vedere diverse asupra numărului. mai procedează unii anchetatori. într-un cuvânt. Realizarea activităţilor de cercetare prevăzute iniţial. 3. proces care finalizează cu întocmirea unei programe deJucru» a unui model de activitate de cercetare în perspectivă.efectuarea activităţilor de urmărire penală în deplină concordanţă cu cerinţele legislaţiei procesual-penale şi la un înalt grad calitativ. organul judiciar deţinând iniţiativa în administrarea probelor. în baza unor raţionamente. cu toate consecinţele care decurg din aceasta: clarificarea incompletă a împrejurărilor faptei. demascării şi tragerii la răspundere a celor vinovaţi. Acestea fiind spuse. a altor măsuri de organizare a activităţii de cercetare în măsură să asigure succesul.

intuirea sarcinilor care decurg obiectiv din versiunile elaborate şi. planificarea trebuie să se efectueze individual pentru fiecare cauză în parte. caracteristica făptuitorului. reprezintă a treia regulă. Principiul realităţii planificării activităţii de urmărire penală are în vedere. şi anume. a altor probleme de rezolvat şi. a unor activităţi suplimentare de cercetare. La această etapă nu pot fi prevăzute toate versiunile posibile şi acţiunile care trebuie întreprinse. Principiul mobilităţii. el va fi renovat prin formularea unor versiuni noi. realitatea. ce faptă penală s-a comis. In plan se vor prevedea activităţile de urmărire penală şi posibilitatea efectuării lor la nivelul tactic adecvat. Pentru fiecare sarcină în plan se vor prevedea activităţi de urmărire penală. depăşirea primitivismului şi a rutinei care. cercetarea unei fapte concrete nu poate să se desfăşoare după un plan-şablon. Nu sunt excluse situaţiile în care materialul probatoriu obţinut să reclame o altă direcţionare a anchetei penale şi deci modificarea planului până la înlocuirea celui iniţial cu un altul "care să îndrepte urmărirea pe această nouă cale" 1. în acest scop se va preciza ordinea. De obicei. împrejurările de timp şi de loc în care s-a activat. în consecinţă. . Elementele enunţate ale obiectului probaţiunii se vor concretiza în planul de cercetare în funcţie de conţinutul versiunilor elaborate prin formularea întrebărilor la care ancheta trebuie să dea răspuns. Planificarea cercetării unei fapte penale în ansamblu cuprinde: . Un atare plan poate direcţiona activitatea de urmărire penală doar temporar.a. dar şi posibilităţile folosirii lor în mod eficient. în raport cu diversele aspecte apărute. de particularităţile acesteia. sunt specifice anumitor autori. vinovăţia şi responsabilitatea acestuia. cine a avut de suportat urmările infracţiunii. 8 . neprevăzute în planul iniţial. respectiv. Elaborarea versiunilor implică. dar şi de la un caz la altul. respectiv. în cazul cercetării în echipă aceste probleme trebuie să fie consultate cu membrii brigăzii sau grupului operativ. Principiul individualităţii planificării activităţii de urmărire penală presupune ca la realizarea unui plan de anchetă să se ţină cont de natura şi specificul infracţiunii avute în cercetare.principalele reguli. prevederea în plan a activităţilor realizabile din punctul de vedere al posibilităţilor de care dispun la moment teoria şi practica criminalistică şi organul respectiv. ale obiectului probaţiunii. potrivit căreia planul de cercetare penală trebuie să fie adaptabil la situaţiile modificabile ale cercetării cauzei. prejudiciile. individualitatea persoanelor implicate. precizarea persoanelor concrete învestite cu efectuarea acestora. potrivit CPP al Republicii Moldova. într-o cauză penală. timpul. cum ar fi. după cum este bine cunoscut. în prima jumătate a lunii iunie etc. făptuitorul. fenomen exploatat pe larg în criminalistică la identificarea făptuitorilor. un proces de analiză logică în vederea determinării problemelor necesare a fi clarificate pentru confirmarea sau infirmarea acestora. Atât timp cât infracţiunea reprezintă un eveniment individual prin mijloacele şi metodele de comitere. stabilirea măsurilor procesuale şi extraprocesuale ce urmează a fi efectuate în vederea reţinerii făptuitorului. ireal şi deci va fi inaplicabil. scopul urmărit. antecedentele penale ş.specificarea termenilor de realizare a activităţilor de urmărire penală. după caracterul săvârşirii. planificarea operaţiilor tactice şi planificarea activităţilor de urmărire penală. De aici decurge obligaţia organului de urmărire penală de a completa şi desăvârşi planul de cercetare. Este evident că întrebările şi deci sarcinile ce configurează planul de cercetare diferă nu numai de la o categorie de infracţiuni la alta. Anchetatorul va aprecia forţele şi mijloacele de care dispune la moment. a sarcinilor activităţii de cercetare. astfel ca toate împrejurările faptei să fie stabilite la timp şi în mod complet. chiar dacă se atribuie la aceeaşi categorie. circumstanţele agravante şi atenuate ale faptei. reprezintă doar unul din elementele. în caz contrar.3 (7) Argumentaţi specificul planificării activităţii de cercetare în situaţia săvîrşirii de către un grup de infractori a mai multor furturi a averii proprietarilor în activitatea de urmărire penală se aplică trei forme de planificare: planificarea cercetării unei fapte în ansamblu. cu tot regretul.determinarea sarcinilor activităţii în funcţie de natura faptei şi prevederile legale. scopul urmărit de făptuitor. în rândul al doilea. unde a avut loc. pentru o anumită etapă a cercetărilor. deoarece în fiecare caz aparte împrejurările ce constituie obiectul probaţiunii. vor fi diferite şi. curmării activităţii sale infracţionale şi administrării probelor necesare justei soluţionări a cauzei. afară de formularea presupunerilor. pe data de 10 iunie). Chiar dacă pornim de la aceea că unele infracţiuni. se cer dovedite fapta şi împrejurările de fapt. modul înfăptuirii. Sunt frecvente cazurile în care rezultatele unei activităţi procedurale impun efectuarea altor operaţiuni. când a fost săvârşită. planul activităţii de cercetare a unei infracţiuni se întocmeşte în baza datelor limitate de care dispune organul de anchetă la etapa incipientă de cercetare. care să fie realizabile. sunt încă frecvente în practica unor funcţionari ai organelor de urmărire penală. fie şi dintre cele mai principale. cărora trebuie să corespundă un plan de urmărire penală sunt: individualitatea. inclusiv locul. Termenii efectuării activităţilor prevăzute în plan pot fi stabiliţi cu aproximaţie (de exemplu. în consecinţă. cunoscut şi sub denumirea de principiul dinamismului. spre exemplu. întotdeauna însă planul trebuie să prevadă clarificarea următoarelor aspecte prevăzute de aşa-numita "formula celor 7 întrebări". activităţile necesare pentru stabilirea lor. planul va avea un caracter abstract. comportarea victimei. caracterul şi gravitatea acestora. modul şi împrejurările în care s-a activat. prin a căror aplicare activităţile planificate să se desfăşoare cu succes.) sau în mod precis (bunăoară la ora 7. Modul de operare. alte fapte şi împrejurări în măsură să influenţeze răspunderea şi stabilirea pedepsei. locul şi procedeele tactice. şi mobilitatea sau dinamismul. 3. în aprilie. în primul rând. cine este autorul. Principiul individualităţii impune organului de urmărire penală o atitudine creatoare faţă de problemele pe care le ridică cercetarea cauzei şi.

Unica cerinţă care trebuie respectată. până la combinaţii de scheme. acţiunile membrilor echipei de cercetare se vor desfăşura după criterii teritoriale. probleme ce urmează a fi elucidate. în paralel cu planul de bază elaborat de anchetatorul autorizat să dirijeze întreaga activitate de cercetare. ascultarea învinuiţilor ş.a. Activitatea de planificare se materializează într-un plan scris. Unul va fi conţinutul planului ascultării învinuitului şi altul cel al reconstituirii. cum ar fi. dar şi de specificul activităţii de urmărire penală. 9 . cercetarea unui sau a unor episoade. care poate avea cele mai diverse forme . specificarea ordinii şi a timpului efectuării. problemele ce urmează a fi elucidate în legătură cu fiecare versiune. aceeaşi structură: determinarea scopului. tabele grafice ş. Conţinutul acestora sunt în funcţie de sarcinile atribuite membrilor echipei: verificarea unei sau a mai multor versiuni. a forţelor şi mijloacelor necesare. cu un număr mare de învinuiţi. percheziţia. în cazul în care activitatea criminală a cuprins diverse localităţi sau teritorii. planificarea ia altă amploare. a tuturor împrejurărilor referitoare la activitatea infracţională a unuia din învinuiţi. se vor întocmi planuri individuale pentru fiecare membru al echipei. care conţin date despre faptele săvârşite. reţinerea şi prezentarea spre recunoaştere. cu un grad sporit de dificultate. de obicei. elaborat pentru întreaga cauză. ordinea şi modalităţile de rezolvare. Fireşte. sisteme de fişe. un număr mare de participanţi şi cu multiple infracţiuni săvârşite. în cauzele complexe. în cazuri complicate. la planul de cercetare penală.de la o schiţare a activităţilor ce urmează a fi efectuate în cazurile simple.. se pot anexa fişe pentru fiecare învinuit. prin a căror efectuare se prevede verificarea versiunilor şi determinarea împrejurărilor faptei. scheme privind structura grupei infracţionale şi a relaţiilor dintre membrii acesteia. de exemplu.a. Dacă se aplică cercetarea în echipă. în cazul unui act de huligănie. indiferent de forma planului. conţinutul planului acestor activităţi este în funcţie de natura cauzei. de acte infracţionale sau episoade. operaţiile tactice şi activităţile de urmărire. rezidă în faptul ca el să cuprindă toate elementele planificării menţionate mai sus: versiunea.Planificarea operaţiilor tactice şi a activităţilor de urmărire penală au. termenele şi persoanele executante. grafice referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare.

după cum se va vedea în continuare. servind. alte condiţii de expunere. Ea constă in executarea succesivă a fotografiei obiectului prin porţiuni. rolul şi sistemul fotografiei judiciare în prezent fotografia judiciară este tratată de majoritatea specialiştilor ca o ramură a criminalisticii destinată metodelor aplicării în direct sau prin adaptare a mijloacelor fotografice curente la fixarea şi examinarea probelor materiale ale infracţiunii în scopul descoperirii şi curmării faptelor penale. Executarea fotografiei panoramice reclamă respectarea anumitor reguli. Fotografia panoramică poate fi executată excelent. Fotografia judiciară. în criminalistică s-a conturat sistemul bipartit al fotografiei judiciare: fotografia judiciară operativă şi fotografia de examinare. Demarând de la scopul utilizării fotografiei. după cum se va vedea in capitolul respectiv. impuse de necesitatea redării precise a spaţiului sau obiectului fotografiat. datorită dimensiunilor mari. — expunerea se execută in poziţia aparatului. după cum am menţionat deja. Utilizarea unui atare aparat prezintă avantaje prin posibilităţile pe care acesta le oferă în vederea Încadrării corecte prin vizorul panoramic. a unui semiprofil şi a ţinutei întregului corp. cu urechea descoperită.2 Subiectul I. Profilul stâng se va fotografia numai în situaţiile prezenţei unor semne caracteristice individuale (defecte anatomice. Metoda de recunoaştere(signalitică) constă dintr-un sistem de procedee privind aplicarea tehnicii fotografice la fixarea trăsăturilor exterioare ale persoanelor în viată şi ale cadavrelor necunoscute în vederea identificării lor ulterioare. Bertillon şi care au rămas în vigoare. Fotografiile executate conform condiţiilor acestei metode redau semnalmentele. Condiţiile de bază ale metodei în cauză. se recomandă fotografierea profilului drept. se fotografiază cu şi fără ei.2(5) Caracterizaţi procedeele de realizare a fotografiei panoramice şi signalitice. Fotografia de examinare este întrebuinţată de către experţii criminalişti în legătură cu efectuarea examinărilor criminalistice. cicatrice. Noţiunea. Dacă fotografia semnalmentelor se întreprinde unnărindu-se scopul prezentării acestei persoane spre recunoaştere. demonstrării examinărilor în desfăşurare şi a rezultatelor expertizei. — iluminarea celui fotografiat se face cu două surse de lumină — una puternică din faţă. — persoana se fotografiază cu capul descoperit. rapiditatea şi precizia fotografierii. tatuaj etc. de A. celui stâng. la realizarea evidenţei criminalistice a celor supuşi urmăririi penale şi la recunoaşterea cadavrelor neidentificate. nu poate fi cuprins lntr-o fotografie. diafragma. Fotografia operativă se aplică. asigurând astfel tăierea marginală a fotografiilor după anumite puncte de reper şi asamblarea lntr-o fotografie comună. elementele caracteristice ce constituie înfăţişarea persoanei fotografiate. privirea fiind îndreptată înainte. în mod nemijlocit de către organul de urmărire penală in activitatea sa de descoperire şi curmare a infracţiunilor. constau în următoarele: — persoana ce urmează a fi fotografiată in vederea reţinerii semnalmentelor se fotografiază bust de două ori — din faţă şi din profil. pe un arc de cerc necesar pentru încadrarea întregului obiect de fotografiat. In cazul panoramei liniare se cere fixarea aparatului de fotografiat la aceeaşi distanţă de linia frontală a obiectului fotografiat prin porţiuni şi la înălţimi egale de la planul solului. precum şi prin rotirea aparatului staţionat într-un punct. In care axa obiectivului cade pe rădăcina nasului. Fotografia panoramică se poate executa prin deplasarea aparatului paralel liniei frontale a spaţiului sau obiectului fotografiat. durata de developare etc. 1. Dacă persoana poartă ochelari.) trebuie să fie identice. De asemenea. imaginile-părţi fiind ulterior asamblate într-o fotografie compusă. Ansamblul metodelor şi procedeelor fotografiei judiciare se divizează în două categorii: a) destinată fixării obiectelor de cercetare criminalistică aşa cum sunt percepute la cercetarea locului faptei sau la efectuarea altor acte şi activităţi de urmărire penală. se cere ca în câmpul porţiunii fotografiate in continuare să fie cuprinsă o parte (10—15 cm) din porţiunea fotografiată anterior. Dacă fotografia este destinată evidenţei criminalistice (înregistrării penale). Pentru a uşura controlul asupra poziţiei corpului şi a capului. alta laterală mai slabă decât prima. se va fotografia profilul drept. In primul caz vom obţine o fotopanoramă liniară. argumentate. 1. folosindu-se un aparat special cu obiectiv rotativ de tipul «Orizont» (fig.Test nr.1(3) Definiţi noţiunea şi sistemul fotografiei judiciare.). — ţinuta corpului şi a capului trebuie să fie dreaptă. pieptănată (de gen masculin — bărbierită). cunoscută şi sub denumirea de fotografie a expertizei criminalistice. în al doilea — o fotopanorama circulară. precum şi de prelucrare ulterioară a materialelor fotografice (gradul de mărire. ochii deschişi. şi b) aplicată în condiţii de laborator în vederea relevării urmelor imperceptibile ale infracţiunii. 10 . Metoda panoramică se aplică în cazul când un spaţiu sau obiect ce urmează a fi fotografiat. 11). Timpii. persoana se fotografiază fiind aşezată pe un scaun cu spătarul prelungit şi cu un suport de susţinere a capului.

la proiecţia negativului în procesul pozitiv. condiţionate de însuşi obiectul de fotografiat.. 1. Pentru executarea fotografiilor la Întuneric. 14). aplicată de către organele de Urmărire operativă In vederea identificării persoanelor supuse supravegherii active sau declarate în căutare. Percheziţia poate fi definită ca o activitate procedurală care constă în cercetarea prin constrângere a unui loc deschis. 2. dar nu identică. încăpere sau a unei persoane în vederea depistării şi ridicării de urme ale infracţiunii. cu prilejul efectuării actelor de urmărire penală la care ne-am referit anterior. valori şi documente ce constituie mijloace materiale de probă. precum şi a contactelor dintre diferite persoane implicate In activităţi ilicite (de mituire. majorează considerabil eficienţa fotografiei de recunoaştere. deoarece în cazul acesteia sun cunoscute atît obiectele cît şui înscrisuile. Percheziţia reprezintă activitatea procedurală prin a cărei efectuare se urmăreşte descoperirea şi ridicarea obiectelor sau înscrisurilor ce conţin sau poartă urme ale unei infracţiuni şui care pot servi la aflarea adevărului. inerente actelor de cunoaştere efectuate pe parcursul procesului penai. menţionăm că aplicarea fotografiei color. Aceasta constă în cusutul leziunilor şi retuşarea părţilor deformate ale feţei. fireşte. în cursul urmăririi conspirative dispusă asupra acestuia. Unele particularităţi. precum şi descoperirii persoanelor aflate în căutare şi a cadavrelor ascunse. condiţie inerentă acestui gen de activitate. la efectuarea percheziţiei organul de cercetare poate recurge numai dacă se află în posesia unor date ce în mod obiectiv întemeiază necesitatea efectuării ei. După cum s-a subliniat. 2. a. Specificul percheziţiei a condiţionat stabilirea unui cadru procesual aparte. a anumitor obiecte. Tactica efectuării percheziţiei şi ridicării de obiecte şl documente. precum şi a interogărilor. condiţionate de necesitatea păstrării unui nivel Înalt de confidenţialitate. se va ţine cont de condiţiile privind fotografia de recunoaştere. Cadavrul poate fi aşezat pe un scaun şi într-un mod sau altul sprijinit in poziţie dreaptă pentru a fi fotografiat. în situaţia în care se cunoaşte că anumite obiecte sau documente ce pot servi ca mijloace de probă în procesul penal. In prealabil se recurge la aşa-numita «toaletă a cadavrului». pe când fixarea unor acţiuni se va realiza conform regulilor fotografierii Ia locul faptei.3(7) Propuneţi mijloace tehnice ce pot fi aplicate la fixarea comportamentului compromiţător a bănuitului Cornea. Cea mai acceptabilă modalitate de obţinere a acestei scări este cea a fotografierii cu o riglă de 28 cm lungime. ataşată la nivelul pieptului persoanei fotografiate care. deschiderea ochilor ş.— fotografia se execută la scara 1/7 din mărimea naturală.2 (5) Determinaţi deosebirile dintre percheziţie şi ridicare de obiecte şi documente. Ridicarea de obiecte şi documente reprezintă o activitate procedurală de o mai redusă complexitate. ridicarea de obiecte şi documente reprezintă o activitate procedurală prevăzută în mod distinct în legislaţia procesual-penală în vigoare. pe care şi le asumă organul respectiv. documente sau alte materiale ce pot contribui la stabilirea adevărului. se măreşte până la 4 cm. Subiectul II. se referă la pregătirea cadavrului ce urmează a fi fotografiat. se recurge la Înregistrarea videomagneticâ. 147 al CPP. ponderea fiind deţinută de cele camuflate in diferite obiecte. Astfel. înregistrarea videomagneticâ este pretutindeni acceptată. Ridicarea documentelor cu caracter secret se face 11 . Aceasta impune aplicarea unor procedee şi mijloace tehnice speciale. tn cazul fotografierii unei persoane. Fotografiile detective se folosesc de către organele menţionate in activitatea de prevenire a actelor criminale. anchetatorul trebuie să dispună de date probante (documente. efectuate. la paza diverselor obiecte de valoare socială şi a frontierelor. Fotografia se realizează după regulile generale şi conform sarcinilor. Deseori însă el se fotografiază în poziţie orizontală. şantaj etc). situaţie in care o deosebită importanţă are dispunerea aparatului de fotografiat şi a surselor de iluminare în poziţiile necesare fotografierii din faţă şi din profil. năvăliri tâlhăreşti. Fotografia de recunoaştere a cadavrelor neidentificate se realizează respectându-se condiţiile privind fotografierea persoanelor în viaţă. locurile în care se află precum şi persoana care le deţine. ea fiind aplicată pe scară din ce In ce mai largă. Altfel spus. Atare aparate sunt prevăzute cu obiective ce permit expunerea de la distanţe mari. cu concursul expertului legist (fig. cu sisteme automate de expunere şi diafragmare. La fotografia de urmărire se folosesc aparate minuscule. la moment foarte modestă. se găsesc în posesia unei persoane fizice sau juridice. în spălarea ei. mărturii) sau informaţii operative de natură să justifice prezumţia că în locul indicat sau la persoana respectivă sunt ascunse obiecte. spre exemplu. prin care se preconizează redarea aspec-tulului apropiat celui avut în viaţă. organul de ceretare efectuează ridicarea lor. Similară percheziţiei. amplificatoare electronooptice etc. se folosesc mijloace speciale de iluminare de tioul celor de radiaţii infraroşii.1 (3) Definiţi noţiunea de percheziţie şi ridicare de obiecte şi documente. la demascarea autorilor faptelor săvârşite. Având un grad sporit ilustrativ. În prezent. pentru a proceda la efectuarea percheziţiei. jafuri. potrivit art. Fotografia de urmărire Tot din categoria fotografiei operative face parte fotografia de urmărire sau detectivă. Fără a intra în detalii de ordin tehnic. Fotografia de urmărire se realizează in condiţii spaţiale şi de timp complicate. dar şi datorită posibilităţii de a reda In formă sincronizată fenomenele sonore şi dinamice. pieptănarea părului.

situaţie cu o frecvenţă redusă în practica organelor de urmărire penală. cerând deschiderea acesteia. Alta este situaţia în cazul percheziţiei. înainte de toate. procedeele de căutare propriu-zise a obiectelor ce interesează cauza. casă în localitatea rurală). în sufragerie.a. vilă. unde se vor afla în timpul percheziţiei. organul sub a cărui conducere se află echipa. Deplasarea la locul percheziţiei trebuie făcută cu multă atenţie şi în mod operativ. birou de lucru. prin care cel ce va fi percheziţionat poate înlătura obiectele ce-1 compromit. pe de o parte. echipa să se deplaseze pe jos. în baza căreia obligă persoana sau unitatea care deţine obiectele sau documentele ce interesează cauza. reţinerea persoanelor declarate în căutare. anumite reguli tactice privind modul de deplasare şi pătrundere la locul percheziţiei. astfel încât persoana ce urmează a fi percheziţionată să fie privată de posibilitatea de a cugeta asupra comportării sale şi a celor ce-1 înconjoară. sună sau bate în uşă. hol. staţionează maşinile (în faţa unei instituţii de stat. în ipoteza în care deţinerea lor este ilegală. oficii. în grupe mici de câte două-trei persoane. în continuare. Pe această cale se va activa operativ în vederea zădărnicirii a orice forme de comportare agresivă din partea celui percheziţionat sau celor prezenţi la locul supus percheziţiei. care urmăreşte scopuri diverse (descoperirea obiectelor purtătoare de urme ale infracţiunii. percheziţia cuprinde o vastă activitate de căutare. percheziţia propriu-zisă se desfăşoară în două faze: la faza preliminară. nu trezesc nelinişte. se desfăşoară cu concursul unei persoane a unităţii respective cu sau fără funcţii de răspundere. serviciului medical ş. ştie şi persoana care le deţine sau în răspunderea căreia se află. atunci în această operaţie se vor coopta persoane (un vecin.). a bunurilor materiale rezultate din activitatea infracţională. Aşa cum s-a menţionat. depozit ş. Dacă datele privind personalitatea percheziţionatului inspiră suspiciuni că la cerinţa organului judiciar el nu va deschide uşa. Actul procedural al ridicării de obiecte şi documente se deosebeşte de percheziţie prin faptul că aici organul de cercetare cunoaşte obiectele şi documentele ce urmează a fi ridicate. un reprezentant al administraţiei comunale. edificiul în care este situată încăperea respectivă. Pătrunderea în încăpere nu trebuie să se efectueze cu întârziere. Diferă substanţial şi conţinutul activităţilor procedurale în discuţie. conform legii în vigoare. casa. când. de obicei. la care se limitează actul procedural de ridicare. instrumentele) care demască activitatea lor infracţională. fireşte. ca. în cazul în care persoana refuză categoric să deschidă benevol uşa. acestea se ridică forţat. serviciului administrativ de asigurare. vestibul. primăriei.3 (7) Stabiliţi obiectivele şi metodele de căutare aplicate în cadrul puivluviţiei la domiciliul unei persoane.numai cu autorizaţia procurorului care supraveghează activitatea de cercetare a cauzei şi în ordinea stabilită de comun acord cu factorii de conducere ai instituţiei respective. deoarece acţiunea în cauză. după cum s-a menţionat deja. Percheziţia încăperilor Tactica percheziţiei încăperilor. de obicei. Nu reprezintă dificultăţi nici pătrunderea în încăperi care constituie locul de lucru al celui percheziţionat. exceptând copiii minori şi bolnavii. unde. se vor lua măsurile de rigoare pentru crearea unui cadru propice bunei desfăşurări a activităţii de căutare. putem afirma că ridicarea de obiecte şi documente reprezintă o activitate procedurală consacrată colectării probelor materiale ale infracţiunii. ridicării armelor. Specificul acestui act procedural rezidă în modul în care se realizează: organul de cercetare dispune efectuarea ridicării printr-o ordonanţă. să le predea lui. Dacă persoana în cauză refuză să predea benevol obiectele ori documentele cerute. Modul de deplasare se alege în funcţie de natura şi amplasarea locului de percheziţionat (apartament la bloc. după identificarea în baza actelor respective. a tot felul de acte scrise ce pot furniza date probante. Pe lângă cererea şi ridicarea obiectelor şi documentelor. în mod obişnuit. firme. Parcarea mijlocului de transport se va face într-un loc. Persoanele găsite la faţa locului. Totodată.) care vor cere deschiderea uşii sub pretexte. Practica cunoaşte nu puţine cazuri. indiferent de destinaţia lor (locuinţe. 12 . Dacă se ştie că persoana percheziţionată sau vreunul din membrii familiei sale deţin arme. magazin. care constă în cererea si ridicarea silită a anumitor obiecte şi documente ce prezintă interes pentru cauză. bănuite de săvîrşirea infracţiunii de viol. 2. obiecte sau documente ce pot contribui la soluţionarea cauzei. construcţii anexe) cuprinde. presimţind sosirea organului de urmărire penală. înainte de a admite intrarea echipei în încăpere. ce.a. la o anumită distanţă de la blocul. intrarea în încăpere se efectuează forţat. aflate în posesia persoanelor fizice sau juridice. iar pe de altă parte. de obicei. în toate cazurile însă este indicat ca deplasarea să se facă cu un mijloc de transport care să se afle la dispoziţia echipei de percheziţie pe întregul interval de timp prevăzut în prealabil pentru realizarea acestei activităţi. care. întreprinderi. La momentul dispunerii acesteia organul ce urmează să o efectueaze deţine anumite date. pentru a contracara eventualele acte violente. persoanele ce urmează a fi percheziţionate aruncă prin geamuri obiectele (armele. dar care nu se exclude. dar nu înainte ca ea să fie prevenită în mod explicit. Din momentul sosirii la locul percheziţiei se vor lua măsurile necesare de pază (blocarea căilor de acces şi de comunicare din exterior) şi de observare asupra geamurilor şi a altor locuri. se vor strânge într-un anumit loc. legătura acestora cu fapta avută în cercetare. întemeiază doar prezumţia că într-un anumit loc sau la o anumită persoană se pot găsi urme ale infracţiunii. se vor efectua percheziţii corporale în vederea dezarmării acestora şi. Aşadar. depistarea locurilor ascunderii cadavrelor etc).

care se aplică la cercetarea la faţa locului. în dulapuri. a fiecărui obiect casnic. în saltele. bineînţeles. Astfel. de obicei. se află sub stăpânirea sa. forma şi dimensiunile obiectelor căutate. într-o locuinţă (casă la sol sau apartament cu mai multe odăi la bloc) cercetarea va începe cu încăperea de la intrare (antreu. obiectele fixate pe pereţi (tablouri. croitorii — obiectele de îmbrăcăminte etc. dar şi în vederea evitării unui prisos de interpretări. practic. pivniţă. sau tragerea storurilor punerea sau scoatere de pe geam a unui anumit obiect ş. închiderea oberlihtului. şi apoi. deoarece practica învederează o vădită tendinţă a acestora de a ascunde obiectele ce îi compromit în locurile legate de preocupările lor. computer. care. eventual. lipsa uniformităţii de amplasare a scândurilor de parchet şi a depunerilor de praf dintre ele. dependinţele ş. arme etc. este indicat. magazie. bancnote. maşina de spălat. metoda de măsurare. a mobilierului şi a tot felul de instalaţii tehnico-sanitare. Problema cu care se confruntă organul de cercetare sosit la locul percheziţiei rezidă în delimitarea precisă a locului în care persoana îşi desfăşoară activitatea. fotografii şi alte obiecte plate. a pesoanei chemate s-o substituie în cadrul percheziţiei şi.a. Respectarea acestei reguli tactice asigură examinarea succesivă a obiectelor de construcţie (pereţii. c) palparea cu sonde metalice în grămezi şi saci cu cereale. ca în cadrul percheziţiei încăperilor acestea se realizează doar sub varianta sa concentrică.a. grajd sau alte încăperi auxiliare). Prin măsurare se pot stabili elementele de asimetrie şi neconcordanţă dintre dimensiunile exterioare şi interioare ale pereţilor şi obiectelor de mobilă (dulapuri. a martorilor asistenţi. valori sau înscrisuri ce pot contribui la determinarea împrejurărilor cauzei. pe când tăinurea obiectelor mari (autovehicul. Din perspectivă tactică. documente) poate fi folosit orice element material din spaţiul încăperii percheziţionate. scaune. O sarcină deosebit de importantă ce urmează a fi realizată la etapa dată rezidă în delimitarea locurilor problematice din punctul de vedere al posibilităţii folosirii lor la tăinuirea obiectelor căutate sau pentru crearea de ascunzători. putea fi folosit ca ascunzătoare. Metoda de palpare se prezintă aici în trei variante: a) palparea propriu-zisă a obiectelor de mobilă tapisate. de obicei. însă percheziţionată poate fi doar încăperea (biroul. iar în lipsa acesteia.' Obiectele descoperite pe parcursul percheziţiei încăperilor. vopselei sau tapetele de pe anumite sectoare. Este lesne de înţeles că la ascunderea obiectelor mici (pistol. televizorul).a. recipientele de rezerve alimentare. se bucură această activitate. tavanul). Printre acestea pe primplan se situează metoda de observare. duşumeaua. Percheziţia la locul de muncă al persoanei cercetate se efectuează.1 Astfel. laboratorul). lenjeriei şi încălţămintei. televizor. aparatul de radio. de regulă. ca percheziţia la locul de muncă să se desfăşoare în afara orelor de lucru. zidarii folosesc obiectele de construcţie.). fotolii. în sol afânat ş. care vor contribui la desfăşurarea activităţii echipei în întregime şi a fiecărui membru al acesteia în parte. care. Un manager poate avea acces în mai multe încăperi ale unităţii de producţie. şeful echipei. La faza a doua echipa desfăşoară căutarea sistematică a obiectelor în toate locurile de ascundere posibile. sertare.). dublând pereţii sau fundurile. de asemenea. va continua pe spirală. aparatele electrocasnice (frigiderul. în continuare. La intuirea acestor locuri se va ţine cont de natura. de subliniat. metoda de palpare. tâmplarii fac. covoare). va efectua o inspectare generală asupra locucului percheziţiei în vederea orientării concrete a activităţii de căutare. precum şi de posibilitatea dezmembrării sau fragmentării lor. terasa. Este indicat. rezultatele percheziţiei. spre centrul încăperii. Pentru a nu pertruba activitatea unităţii în care activează persoana percheziţionată. cuţit. Pe parcursul activităţii de căutare se vor folosi procedeele tactice de cercetare circulară. continuând cu cele ce urmează şi terminând cu podul. hol). subsol. în prezenţa persoanei percheziţionate.a. specificării procedeelor tactice. dar. Posibilităţi nelimitate de ascundere reprezintă obiectele din interiorul încăperilor: rafturile de cărţi. La descoperirea ascunzătorilor se va aplica întreaga gamă de metode şi mijloace tehnice criminalistice aflate în dotarea organelor de urmărire penală. a vestimentaţiei. La percheziţionare se procedează în două situaţii: în cazul în care infractorul a profitat de situaţia de serviciu sau dacă există date că acolo se află obiecte. precum şi dintre greutatea şi volumul unor vase închise. b) palparea sonoră care constă în depistarea prin ciocănire a sunetului specific (înfundat) locurilor deşerte în pereţi şi în alte obiecte de construcţie. lăzi).) pot servi vasele de bucătărie. pornindu-se spre dreapta sau stânga de la intrare. Totodată limitele locului supus percheziţiei nu trebuie să depăşească locurile unde persoana respectivă are acces aproape în exclusivitate în legătură cu activitatea sa profesională. percheziţia la locul de muncă nu se deosebeşte de cea domiciliară. unde sau în spatele cărora pot fi dosite documente. examinarea vizuală a obiectelor de construcţie poate conduce la depistrea unor indici specifici lucrărilor de amenajare a ascunzătorilor (aspectul deosebit după culoarea şi prospeţimea tencuielii. ca la descoperirea locurilor tainice să se ţină cont de profesia şi îndeletnicirile persoanei percheziţionate şi ale membrilor familiei sale. ascunzători în obiecte de mobilă. bijuterie. 13 . în care creează tot felul de nişe. Drept mijloace de camuflare a obiectelor de volum mic (bijuterii. covor. în consecinţă. De acest moment incipient depinde orientarea activităţii de căutare în spaţiu şi. radiotelefon sau prin anumite forme de semnalare de avertisment (aprinderea luminii. sertare. de-a lungul pereţilor. aşezarea nejustificată logic a unor obiecte ş. obiecte vestimentare) presupune existenţa unor locuri cu capacităţi spaţiale adecvate (garaj. hărţi. concomitent cu percheziţia la domiciliu sau imediat după finalizarea acesteia.se va urmări ca ele să nu aibă nici o posibilitate de a comunica cu exteriorul prin telefon. de care. metoda de comparare şi modelare etc.

A. о перенесенных им болезнях и операциях. проверяются заявления в органах милиции об исчез новении каких-либо лиц подобного пола и возраста. este recomandabil ca medicul legist să aibă la dispoziţie lucrările dosarului penal şi să menţină o legătură permanentă cu organele de urmărire penală. 114 Cod procedură penală. Etapele de cercetare a infracţiunilor de omor. при возможности снятия отпечатков пальцев трупа и описания его внешности. 3. Prin săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală sunt aduse prejudicii grave unor valori sociale deosebite. осуществляется проверка по данным информационных центров МВД (УВД). особенностях зубного аппарата. organul sub a cărui conducere se desfăşoară percheziţia trebuie să dea dovadă de calm şi stăpânire de sine şi pe această cale să impună tuturor celor implicaţi în această activitate un comportament corect şi constructiv. educative. допрос лица (лиц). percheziţia încăperilor impune celor ce o desfăşoară o comportare fermă. при осмотре трупа обращается внимание на профессиональные признаки. при проведении судебномедицинской экспертизы ставятся вопросы с цельюустановления особенностей организма убитого. на неопознанное лицо составляется карта неопознанного трупа. cât şi expertiza medico-legală trebuie să se efectueze în prezenţa procurorului care participă la cercetări. 3. кроме последней. iar când participarea procurorului nu este posibilă. Un rol necontestat pentru aflarea adevărului în procesul penal îl au probele ştiinţifice. 2) aplicarea unor operaţii devastatoare ca. după cum s-a menţionat. constând în pedepsirea celor care atentează la viaţa omului. трупа (или его частей и останков). în condiţiile prevăzute de art. trebuie să fie imediat prezentate persoanei percheziţionate (sau persoanei chemate să participe în locul acesteia). Одежда неопознанного трупа и обнаруженные при нем предметы подлежат изъятию и приобщению к делу. наличие на теле и одежде трупа какихлибо веществ. Întrebările la care poate răspunde medicul legist diferă după natura faptei şi mijloacele folosite de făptuitor pentru suprimarea vieţii. Если все эти действия не приносят успеха. între care primul loc îl ocupă viaţa omului. obiective. Dreptul penal o ocroteşte prin mijoace specifice. iar recuperarea lor pe altă cale se dovedeşte a fi imposibilă. potrivit normelor deontologice şi etico-judiciare. se cuvine să semnalăm că. în această ordine de idei. обнаружившего труп или его части. 4) punerea în discuţie a materialelor din sfera de afaceri a celui percheziţionat sau a apropiaţilor săi în ipoteza în care acestea nu interesează cauza. sociale. Во всех рассмотренных выше ситуациях. juridice.1 3) comentarea aspectelor legate de viaţa intimă a persoanei percheziţionate şi a membrilor familiei sale. sunt contraindicate: 1) efectuarea percheziţiei în prezenţa copiilor. Datorită caracterului său iritabil. Subiectul III. Atât constatarea. care efectuează cercetările în legătură cu faptele săvârşite împotriva vieţii. cercetate.2 Persoanei percheziţionate (sau reprezentantului ei) i se va cere explicaţii asupra provenienţei lucrurilor găsite şi semnarea lor. Constatarea şi expertiza medico-legală Constatarea medico-legală se efectuează chiar în cursul cercetărilor la faţa locului. Expertiza medico-legală se dispune în cursul urmăririi penale. prezenţa alcoolului în 14 . Această măsură tactică prezintă importanţă din două considerente: va face imposibilă contestarea ulterioară a celui percheziţionat cu privire la identitatea şi provenienţa obiectelor respective şi. deschiderea forţată a unor obiecte prin deteriorarea acestora. care este mecanismul de producere a lor. Cunoscând mijloacele de investigare de care dispun în prezent ştiinţele medicale. valorificate şi interpretate prin mijloace tehnicoştiinţifice şi metode tactico-penale oferite de criminalistică. spre exemplu. menţionăm stabilirea cauzei şi naturii morţii şi data probabilă a decesului-dacă leziunile constatate sunt vitale sau postmortale. între acestea. organele de urmărire penală vor stabili obiectivele care sunt de competenţa medicului şi care sunt realizabile. первымии неотложными следственным действиями являются осмотр места происшествия. Viaţa este protejată prin multiple mijloace: medicale. обнаружения татуировок и других примет. martorilor asistenţi şi celorlalte persoane participante. Cerându-i-se să manifeste hotărâre şi să ducă la bun sfârşit căutarea obiectelor ce interesează cauza. судебно-медицинская экспертиза трупа и вещественных доказательств.2 (5) Apreciaţi rolul constatărilor medico-legale şi tehnico-ştiinţifice la etapa iniţială de cercetare a categoriei în cauză de infracţiuni.1 (3) Definiţi noţiunea de etapa iniţială a cercetării omuciderii. Organelor de urmărire penală. указывающих на профессиюили род занятий. le revin sarcini de mare răspundere în aflarea adevărului şi evitarea erorilor judiciare. de suspiciunile şi reclamaţiile nepotrivite. Если труп не опознан. принимаются меры к установлению его личности: труп предъявляется на опознание различным лицам. care este agentul vulnerant folosit la producerea leziunilor. cu excepţia situaţiilor în care astfel de operaţiuni se impun de necesitatea ridicării obiectelor ascunse.indiferent de destinaţia lor. dar nu lipsită de tact şi politeţe. va preîntâmpina aprecierile denaturate asupra rezultatelor percheziţiei.

Dacă urgenţa o impune. Ceremonialul înmormântării a fost oprit de organele locale de poliţie. cu cele existente în evidenţa operativă a organelor de poliţie. care locuia singură şi pe care rudele au găsit-o după câteva zile de la data morţii. dacă la faţa locului se găsesc acte despre care se bănuic că ar fi scrise de făptuitori. aşa cum rezulta şi din actul de constatare eliberat de medicul dispensarului. spermă) şi chiar expertiza scrisului. 3. a scris pe un caiet. După ce au luat măsurile de pază ce se impun şi au cules primele informaţii de la faţa locului. precum şi urme ale unui raport sexual. trebuie să culeagă date utile identificării victimei.5 m. Este concludent. cu faţa murdară de singe. au fost suficiente pentru ca expertul criminalist să formuleze concluzii certe în privinţa autorutui scrisului care s-. Acestea primesc informaţii de la cetăţenii cu care menţin în permanenţă o strânsă legătură. stabilirea grupei sangvine. Alteori.sânge şi în urină. a fost descoperit cadavrul unui bărbat în vîrstă de 55-60 ani. prezenţa spermatozoizilor în secreţiile vaginale sau alte cavităţi naturale (cavitatea bucală. în vârstă de peste 80 ani. luate de la victimă. alterate sau chiar distruse urmele infracţiunii. Tot din practica organelor judiciare din judeţul laşi menţionăm cazul unui tânăr care. activitate rămasă fără rezultate concludente a fost inclus în cercul bănuiţilor şi un tânăr din altă localitate. un accident sau o faptă săvârşită cu intenţie. din comune sau oraşe. Prima măsură pe care trebuie să o ia cei care au luat cunoştinţă de săvârşirea faptei constă în asigurarea pazei. indiferent de calitatea lor procesuală (făptuitori sau martori). care pot fi utile pentru identificarea autorului infracţiunii. La scoaterea sicriului din casă pentru înmormântare. în această etapă a cercetărilor nu se poate şti dacă s-a săvârşit o infracţiune de omor. includem toate aceste fapte în categoria faptelor cauzatoare de moarte violentă. orificiul anal). expertiza medico-legală poate contribui la stabilirea legăturii cauzale între actele de violenţă exercitate de o persoană şi moartea victimei. Cadavrul era întins pe spate. un mesaj insultător la adresa poliţiştilor: „Poliţailor ati dat de dracu'!" După ce s-au luat probe de scris de la majoritatea bărbaţilor din sat. Apoi. organele judiciare ierarhic superioare (orăşeneşti sau judeţene) în legătură cu cele constatate. aflat în vizită la rudele din satul unde locuia victima. constatările tehnico-ştiinţifice pot fi efectuate în cursul cercetărilor la faţa locului. în acest sens. comparate cu scrisul de pe biletul incriminat. s-a considerat că este moarte patologică. De aceea. când pot fi examinate şi comparate detaliile impresiunilor digitale. Examinarea şi interceptarea urmelor de mâini sau de picioace (cărarea de paşi) pot furniza date utile pentru identificarea autorului faptei sau a victimei. B. vor lua măsuri de transportare la spital a victimelor ce prezintă leziuni corporale grave. organele de urmărire penală din apropiere vor informa. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza criminalistică Dacă urgenţa o impune. omor şi furt. specifică vârstei (cardiopatie). în ziua în care se săvârşise fapta. Alte categorii de expertize criminalistice privesc cercetarea urmelor de sânge. a firelor de păr. pentru a se face o comparaţie sumară a scrisului. s-au observat la lumina zilei urme de dinţi pe obrazul stâng. de "VODCA" Sarcinile organelor judiciare care iau cunoştinţă de săvârşirea faptelor cauzatoare de moarte violentă Cei care iau cunoştinţă prima dată de săvârşirea faptelor cauzatoare de moarte violentă sunt organele de poliţie locale.0 I. De asemenea. De asemenea. La autopsie s-au constatat multipte fracturi costale. Autorul omorului a fost identificat cu ajutorul expertizei criminalistice a urmelor de dinţi găsite pe obrazul victimei şi a probelor de comparaţie luate de la un tânăr. expertiza criminalistică a urmelor de dinţi descoperite pe corpul victimei poate contribui la identificarea autorului. iar capul era lipit de un stîlp de beton.3 (7) Decideţi asupra acţiunilor iniţiale ale organului de urmărire penală necesare elucidării următorului caz: "La distanţa de 1. precum şi a persoanelor care cunosc împrejurările în care s-a săvârşit fapta. lăsat deschis la capul victimei. a urmelor biologice (salivă. picioarele se aflau pe şosea. Prin stabilirea cauzei morţii se urmăreşte să se afle dacă a fost o moarte patologică sau violentă (accidentală sau produsă de o persoană). aceste constatări se efectuează pentru identificarea cadavrului. pentru a nu fi modificate. pentru a şti ce se întâmplă în circumscripţia în care îşi desfăşoară activitatea. o sinucidere. după ce a violat o bătrână şi i-a furat un ceas de aur cu valoare de patrimoniu naţional. Nefiind nici o urmă de violenţă sau alte bănuieli cu privire la cauza morţii. alertate de rudele victimei. considerând că fapta sa nu va fi descoparită. de la gardul unei case de locuit. chestiune încă mult discutată în practica organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată. organele de urmărire penală locale continuă investigaţiile şi asigură paza locului faptei. aflată în construcţie. cazul unei femei. Probele de scris luate de la acest tânăr. Sarcinile echipei operative sosite la faţa locului 15 .roşietice. Alături de cadavru a fost găsită şi o sacoşă în care se afla o bucată de pâine şi o sticlă de 1. telefonic. vecin cu victima şi care o mai ajuta la treburi în gospodărie. Lîngă capul victimei se afla o cărămidă cu pete brune. Până la sosirea la faţa locului a echipei operative.a dovedit a fi şi autorul celor trei fapte grave: viol. Numai la terminarea cercetărilor se va stabili dacă a fost un caz de moarte patologică. Este cazul cercetării amprentelor digitale găsite la locul faptei.

d. distrugeri de ţesuturi etc. fotografiate şi ridicate pentru cercetări. Cum în limba germană toate întrebările încep cu litera "W". în această fază. cu ce (s-a săvârşit fapta)?. când?. wo. pentru a nu se altera sau distruge urmele infracţiunii. pentru a fi observate urmele infracţiunii. pentru a stabili ce modificări au survenit în câmpul infracţiunii de la data constatării faptei. Cercetarea în faza statică Echipa operativă sosită la faţa locului începe cercetările fără a face vreo modificare în câmpul infracţiunii. se ridică pentru examene de laborator. înainte de începerea cercetărilor propriu-zise. Tot el va dispune luarea primelor măsuri privind salvarea persoanelor ce prezintă leziuni grave. medicul legist va fi cel ce va constata dacă există semnele morţii certe. în special lipsa urmelor de sânge. şi anume: a. sau în poziţia obiectelor folosite la săvârşirea faptelor. Aceste obiective corespund întrebărilor care trebuie formulate şi la care se caută răspuns. pentru a fi descrise în procesul-verbal. nu este permis accesul nici unei persoane (în afară de membrii echipei operative. De asemenea este posibil ca victima să nu fie găsită la faţa locului. că una sau mai multe victime mai sunt în viaţă. apoi separat. Identificarea victimei şi a persoanelor ce pot fi audiate ca martori La sosirea la faţa locului conducătorul echipei operative trebuie să fie informat asupra datelor de stare civilă ale victimei şi ale martorilor. wer"). Cele şapte întrebări corespund priorităţii pe care trebuie să o acorde echipa de cercetare sarcinilor ce urmează a fi îndeplinite. cine a asigurat paza locului şi ce persoane pot da informaţii în legătură cu cele întâmplate. unde?. Cercetarea în faza dinamică Trecerea la această fază este marcată de momentul în care începe examinarea tuturor obiectelor din câmpul infracţional. de ce (scopul. în cazul în care victima prezintă semne de violenţă grave: plăgi tăiate. s-a consacrat formularea practicienilor care le denumesc „cei şapte w de aur" („dic sieben goldenen W = was. Delimitarea suprafeţei pe care se găsesc urmele infracţiunii Pentru aceasta se folosesc repere din teren (pomi izolaţi. cine este (sunt) autorul (autorii) faptei?' Fazele cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se desfăşoară în două faze distincte: faza statică şi faza dinamică. în încercarea de a fi salvată. echipa operativă întocmeşte un plan de acţiune. De cele mai multe ori. pentru acordarea îngrijirilor. birouri ale instituţiilor sau societăţilor comerciale. O asemenea modificare poate privi poziţia cadavrului. A. iar principalele repere din teren vor fi fotografiate. Obiectele purtătoare de urme. şi aceştia în ordinea şi la timpul stabilite de procuror). acestea sunt ridicate de rudele făptuitorului. O deosebită atenţie se acordă urmelor găsite pe obiecte. cum?. b. Nu sunt rare nici cazurile de moarte aparentă. Toate constatările făcute în această fază vor fi notate. în cazul în care cei sosiţi la faţa locului au încercat să acorde primul ajutor victimei pe care au găsit-o în viaţă. womit. wie. Modificări pot interveni şi in starea obiectelor ce au aparţinut victimei şi care au fost luate de iudele acesteia. Luarea măsurilor de salvare a victimelor Este prima măsură care se impune a fi luată pentru că. Este mai mult o activitate de informare. şi anume: ce s-a întâmplat?. în care vor fi menţionate şi obiectivele urmărite. precum şi a locului unde se află martorii. B.La sosirea la faţa locului. warum. a delimitării acestuia. dacă sunt comod transportabile. echipa operativă trebuie să culeagă cât mai multe date de la cei care au luat primii cunoştinţă de săvârşirea faptei. Toate observaţiile făcute sunt notate. 16 . de familiarizare cu datele cauzei. c. camere de locuit. Obiectele sunt fotografiate în grup. mobilul)?. deoarece a fost transportată la spital. în timp ce în tactica germană numărul lor este redus la şapte. în tactica criminalistică sunt cunoscute mai multe asemenea întrebări. în ceea ce priveşte spaţiile închise. pentru a fi consemnate în procesul-verbal. dar încă mai sunt în viaţă. Tactica franceză foloseşte opt sau nouă întrebări. folosind reperele din teren sau tăbliţele numerotate12. Stabilirea schimbărilor survenite în câmpul infracţional Membrii echipei trebuie să cunoască ce modificări au intervenit de la constatarea faptei şi până la începerea cercetărilor. stâlpi de susţinere a liniilor telefonice sau liniilor electrice) ori tăbliţe numerotate. al căror număr este diferit de la o ţară la alta. prin schimbarea poziţiei în care se aflau iniţial. în deplasările foarte urgente la faţa locului. de aceea. Măsura este necesară pentru a se cunoaşte cu exactitate limitele până la care este permisă prezenţa curioşilor. care trebuie descrise în detaliu. de cunoaştere a locului faptei. echipa operativă desfăşoară importante activităţi. Printre obiectivele cercetărilor din faza dinamică se află şi clarificarea împrejurărilor negative (controversate). se constată. în timpul acestor examinări nu este permis să pătrundă în câmpul infracţional decât procurorul şi medicul legist. pentru a deruta cercetările. wann. uneori. pentru a fi chemaţi la audiere13.

17 . Nu se recomandă fotografierea cadavrului de la cap sau de la picioare. obiectele principale se fotografiază din poziţii. starea vestimentaţiei. Ea se înscrie printre metodele tehnico-ştiinţifice utilizate cu prisosinţă de însuşi organul judiciar la fixarea urmelor infracţiunii. Fotografia de nod se referă la înregistrarea unor obiecte apreciate ca fiind principale. Fotografia judiciară operativă reprezintă un ansamblu de metode şi procedee privind aplicarea mijloacelor fotografice In procesul de cercetare la locul săvârşirii faptei şi de efectuare a diverselor acte de urmărire penală pentru fixarea obiectelor examinate. a percheziţiei şi a altor acţiuni procesuale. acestea manifestându-se in formă de arme ale infracţiunii — modificări materiale. Fotografia de detaliu. Scopul acestei fotografii este. cea de nod şi cea de detaliu. cadavrul se fotografiază la faţa locului din partea de sus şi din ambele părţi laterale. nominalizată în literatura de specialitate şi fotografie a detaliilor. Rezultatele sunt eficiente dacă se aplică obiective cu unghi mare de cuprindere. în care la faţa locului a fost depistată o cărare de urme de picioare.3 (7) Decideţi asupra procedeelor tehnice de fotografiere ce urmează a fi aplicate în situaţia. Fotografia operativă îşi găseşte aplicare la fixarea rezultatelor experimentului judiciar. spaţiul. 1. se pot deplasa şi staţiona în poziţii favorabile din punctul de vedere al punerii în evidenţa fotografică a caracteristicilor ce interesează. ale mijloacelor de transport etc. se execută la faza a doua a cercetării locului faptei. Fotografierea cadavrului. dar şi legătura cu alte obiecte din apropierea nemijlocită a lui. Executarea fotografiei de detaliu trebuie să corespundă următoarelor condiţii: — să redea materialul fotografic aşa cum acesta este perceput de organul senzorial. Pentru realizarea acestui scop. un obiect de îmbrăcăminte etc. sau care reprezintă consecinţele infracţiunii. în' conformitate cu regulile tactice. spre exemplu. pe de o parte. uşa forţată in urma unui furt. ce constituie ambianţa acestui loc. Fotografia de detaliu se aplică la faţa locului pentru fixarea urmelor infracţiunii şi a obiectelor considerate corpuri delicte. pe de altă parte. în măsura posibilităţilor. leziunile corporale vizibile. cercetarea corporală a persoanei suspecte sau a victimei. fotografia-schiţă. fiind deja fixate spaţial şi în corelaţie cu alte urme şi obiecte pe fotografiile-schiţă şi de nod. 1. excluzându-se.) sau a unor obiecte ( o armă. redarea unor secvenţe şi a rezultatelor obţinute. Poziţia trebuie aleasă în aşa mod. conţine diverse materiale de probă. obţinerea modelelor-tip de comparaţie. când obiectele purtătoare de urme. armele şi instrumentele folosite în timpul săvârşirii infracţiunii Fotografia de nod se execută in condiţiile locului faptei de asemenea in etapa iniţială de cercetare fără ca obiectul fotografiat să fie scos din ansamblul obiectelor. de a reda caracteristicile generale şi individuale ale urmelor şi obiectelor-corpuri delicte.2 (5) Caracterizaţi procedeele tehnice de fotografiere a cadavrului la faţa locului. cât şi cele corp delict. la fotografia de nod se va aplica metoda metrică. Pentru a evita denaturări de ordin perspectiv. acesta fiind în mod aprioric obiectul principal în cazurile de cercetare a unei morţi violente. iar. eventualele denaturări. cum ar fi. de a fixa şi a demonstra prezenţa la faţa locului a anumitor urme (de mâini. un tub de cartuş. ca axa optică a obiectivului să cadă pe mijlocul cadavrului perpendicular planului exterior al acestuia. Aceasta se impune de scopul fotografiei date de a imagina nu numai aspectul general şi poziţia pe care o ocupă obiectul principal în perimetrul locului faptei. se realizează conform unor reguli suplimentare. un topor. datorită faptului implicării lor în activitatea infracţională. precum şi a unor activităţi de urmărire operativă. la locul faptei se produc patru genuri de fotografii: fotografia de orientare.TEST 3 Subiectul I. a prezentării spre recunoaştere. Locul faptei. 1. a tuturor probelor materiale descoperite cu prilejul cercetărilor efectuate la faţa locului sau în alte împrejurări similare. In perimetrul căruia s-au desfăşurat acţiunile infracţionale sau unde s-au manifestat consecinţele acestor acţiuni. Fotografia judiciară operativă. Ca principale pot fi considerate cadavrul in cazul unui omor. când obiectivul aparatului cade perpendicular pe zona din centru a planului suprafeţei frontale fotografiate. deoarece aceasta duce la denaturare de perspectivă şi.1(3) Definiţi noţiunea şi rolul fotografiei judiciare operative în procedura de urmărire penală.) într-un mod sau altul exploatate de făptuitor sau de alte persoane implicate. de instrumente. de picioare. Scopul fotografiei de nod a cadavrului este de a reproduce cert poziţia asectuia în spaţiu şi în raport cu obiectele din ambianţă. înregistrarea. formulate In baza practicii generalizate. ca urmare. produse cu prilejul comiterii faptei ilicite. Dacă situaţia faptei cercetate reclamă fixarea dimensiunilor obiectului principal sau diferenţa de mărime între el şi obiectele ce-1 înconjoară. mijloacele de transport avariate în cazul unui accident de circulaţie. pe fotografie partea cadavrului apropiată de obiectiv va părea mult mai mare decât părţile mai îndepărtate.

menţiuni cu privire la condiţiile meteorologice şi la condiţiile de iluminare existente.2 (5) Caracterizaţi mijloacele şi metodele de fixare. de instrumente.1.Temeiurile de fap* şi de drept care justifică deplasarea organului judiciar la faţa locului. Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului constă în efectuarea de către organul de urmărire penală a anumitor lucrări în vederea înregistrării şi reprezentării fidele şi integrale a stării de lucruri. cât şi obiectele-corp delict se vor fotografia în poziţia. (3) Formulaţi aspectul criminalistic al noţiunii de fixare a rezultatelor cercetării la faţa locului. .să fie succint. care nu se disting de culoarea suportului. să fie complet. cu precizarea denumirii organului de urmărire penală sau a instanţe: de care aparţin. cu care ne confruntăm in majoritatea cazurilor de fotografiere a suprafeţei metalice. fiind intercalate între obiectiv şi cameră.numele. Subiectul II. — să asigure posibilitatea realizării măsurărilor necesare determinării dimensiunilor urmei şi ale obiectului reprodus. 2. prenumele şi calitatea experţilor. stării şi a raportului de legătură ale obiectelor ce constituie ambianţa acestuia. 2. Aparatul de fotografiat se fixează pe un trepied sau un dispozitiv de reproducere prevăzut cu un braţ de apropiere şi depărtare a aparatului.cînd cercetarea se efectuează pe un teren deschis. conservării şi retragerii urmelor infracţiunii şi a altor mijloace materiale de probă. trebuie să reprezinte o reproducere fidelă a întregii activităţi desfăşurate la faţa locului. obţinerea unei imagini mărite. unele leziuni corporale. se va executa la un anumit grad de mărire. impun respectarea următoarelor reguli: a) atât urmele. Dacă la efectuarea percheziţiei s-au aplicat mijloace tehnice de fixare sau s-a procedat la schiţarea în întregime sau parţială a locului percheziţionat. concentrată. se recomandă folosirea surselor de lumină difuză. principalul mijloc procedural de fixare a rezultatelor acestui act iniţial de urmărire penală. numele. . d) fotografia urmelor. acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : să fie obiectiv . . şi. ora începeri cercetării la faţa locului. precum şi ale martorilor asistenţi. care se întocmeşte în mod obligatoriu.precizarea dacă părţile au fost citate şi dacă acestea au fost prezente. instalate bilateral. în care axa obiectului să cadă perpendicular pe suprafaţa suportului urmei sau planul suprafeţei obiectului in litigiu. a căror detalii caracteristice sunt mici. în funcţie de specificul obiectului de fotografiat. a rezultatelor cercetării la faţa locului în procesul verbal. în afara condiţiilor de fond pe care trebuie să le satisfacă orice proces-verbal încheiat de organele judiciare. în consecinţă. procesul-verbal de cercetare la faţa locului.. să se caracterizeze prin preciziune şi claritate . urmele create prin secreţia glandei sudoripare. principalul mijloc de fixare a rezultatelor percheziţiei este procesul-verbal.— să redea cu maximă precizie elementele caracteristice şi detaliile urmei sau ale obiectului supus cercetării criminalistice. procesul-verbal va fi întregit cu fotografii. Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului. recurgându-se la utilizarea inelelor intermediare care. 18 . indiferent de acestea. Condiţiile menţionate. măresc distanţa focală. să fie redactat într-o formă concisă. de sticlă ş. trebuie să cuprindă : în partea introductivă a procesului-verbal se consemnează acele date ce atribuie caracter oficial acestui act procedural: locul şi data efectuării cercetării. desene şi cu alte materiale ilustrative. a) Procesul-verbal. spre exemplu. se evidenţiază în prealabil cu substanţe de revelare. c) urmele. specialiştilor şi tehnicienilor. a poziţiei. a tuturor urmelor şi mijloacelor materiale de probă descoperite cu această ocazie. Pentru evitarea strălucirilor dăunătoare. în cele trei părţi ale structurii sale. permiţând astfel fotografierea de la distanţe mici. 156 CPP. ci: indicarea adresei la care locuiesc . . înregistrări videomagnetice. a. prenumele şi calitatea celor ce participă la efectuarea cercetării. b) pentru o imagine mai clară se recomandă folosirea a două surse de lumină artificială. b) Potrivit dispoziţiilor articolelor 131 şi 91 Cod procedură penală. cerinţă care nu trebuie să se realizeze în dauna caracterului său complet. e) fotografia de detaliu se execută întotdeauna în baza metodei riglei gradate. Potrivit prevederilor art. . a celor de măini. precum şi a filtrelor de polarizare.

căile de acces. declaraţiile acestora se vor consemna în acte procedurale de sine stătătoare. în ceea ce priveşte obiectele descoperite se vor menţiona următoarele : natura. Astfel. iar în cazul absenţei acestuia. Atunci cînd cu ocazia cercetării la faţa locului s-au efectuat şi alte activităţi (ascultarea învinuitului sau inculpatului. schiţa încăperilor poa e fi realizată la scara 1:50. se menţionează următoarele elemente : . cu privire la cadavru. dacă s-au făcut experimente judiciare şi ce rezultate s-au obţinut. filme şi videofonograme judiciare s-au efectuat. Un amplu spaţiu se acordă descrierii detaliate a urmelor. cel mai frecvent utilizată. starea încuietorilor. a părţii vătămate. Planul schiţă sau planul la scară presupune respectarea riguroasă a proporţiilor reale ale terenului. dimensiunile.menţiuni dacă învinuitul este sau nu prezent.. etc. iar a locurilor deschise. Schiţa în proiecţie orizontală. particularităţi de construcţie. dacă s-a întocmit schiţa locului faptei. Această parte debutează cu descrierea detaliată a locului unde s-a comis infracţiunea. uşile. raporturile de distanţă dintre acestea. forma. culoarea. . starea în care se prezintă. se disting două modalităţi de realizare a schiţei : planul schiţă şi desenul schiţă. precum şi obiecţiile şi explicaţiile celor care în diverse calităţi au participat la această activitate : martori asistenţi. In funcţie de faptul că la transpunerea în plan a locului faptei respectă sau nu proporţiile reale ale suprafeţelor sau obiectelor reprezentate grafic. Procesul-verbal de cercetare la faţa locului va fi semnat pe fiecare pagină şi la sfîrşit toţi cei care în diverse calităţi au luat parte la efectuarea acestei activităţi : organul judiciar. a unor semne convenţionale cu aceeaşi semnificaţie pentru toate organele judiciare. întinderea locului supus cercetării. Scsra planului se determină în raport cu întinderea suprafeţelor şi a dimensiunilor obiectelor ce urmează a fi reprezentate. în cazul trenurilor deschise trebuie să se realizeze. a clădirilor la scara 1:100. mai întîi. a raporturilor de distanţă dintre acestea şi are menirea de a ilustra constatările cuprinse în procesul-verbal şi de a întregi celelalte mijloace de fixare a rezultatelor cercetării la faţa locului. Schiţa locurilor închise se poate realiza după următoarele două procedee : în proiecţie orizontală şi prin rabatarea planurilor de proiecţie. Reprezentarea în plan a obiectelor aflate la faţa locului implică utilizarea unor simboluri. locul unde au fost descoperite. la scara de 1:2000 sau la scara 1:1000. distanţa dintre acestea şi obiectele principale. mijloacelor materiale de probă şi obiectelor descoperite cu această ocazie. la autovehiculul distrus etc. amplasarea acestora. aflate pe astfel de suprafeţe. ridicarea şi fixarea acestora. experţii. după punctele oardinale (latura din dreapta a planşetei trebuie să fie orientată în direcţia Nord-Sud. situarea locului în raport cu punctele cardinale precum şi faţă de anumite repere naturale fixe mai apropiate (imobile vecine. tavanul. Desenul schiţă se realizează prin desenare fără respectarea strictă a distanţelor şi dimensiunilor reale ale suprafeţelor sau obiectelor reprezentate. indicată de acul busolei). tehnicieni. 3) Fixarea prin mijlocirea fonogramei judiciare a unor activităţi desfăşurate cu ocazia cercetării la faţa locului 19 . starea în care se prezintă. In partea finală a procesului-verbal de cercetare la faţa locului. toate urmele şi mijloacele materiale de probă descoperite cu această ocazie. sub următoarele aspecte : amplasarea locului în raport cu vecinătăţile sale. cum ar fi. ce mijloace şi metode s-au utilizat la ridicarea acestora. obiectele de mobilier. procedeele şi mijloacele tehnico-ştiinţifice utilizate la descoperirea. raporturile de distanţă dintre diferite urme. 2) Schiţa locului faptei Schiţa reprezintă o modalitate de reprezentare grafică a locului infracţiunii în ansamblu. specialiştii şi tehnicienii. etc. Urmele vor fi descrise sub următoarele aspecte : natura acestora. martorii asistenţi. aceasta pentru a nu se încărca inutil conţinutul procesului-verbal de cercetare la faţa locului.ce măsuri s-au luat cu privire la victima infracţiunii. în funcţie de suprafaţa acestora. în ordinea efectuării lor. orientarea in teren cu ajutorul busolei. ferestrele. Cînd se efectuează în încăperi se va descrie ambianţa acestora . interioarelor. experţi. specialişti. ora terminării cercetării la faţa locului. locul unde au fost găsite. dacă e reprezentat şi de către cine anume. duşumeaua.care anume obiecte şi urme descoperite la locul faptei au fost ridicate. ce genuri de fotografii. Tot în această par*e a procesului-verbal se menţionează aşa-numitele împrejurări negative. în partea descriptivă a procesului-verbal se consemnează toate activităţile întreprinse. anumite caracteristici. învinuitul sau inculpatul ori apărătorul acestuia. străzi etc). Schiţa realizată prin rabatarea planurilor de proiecţie permite realizarea într-un singur plan a imaginii unor corpuri tridimensionale şi constă în reprezentarea în plan orizontal a suprafeţelor verticale şi a tavanului unei încăperi.. permite fixarea obiectelor. felul obiectului. micşorate de un anumit număr de ori. obiectelor reprezentate. precum şi a raporturilor de distanţă dintre acestea. a poziţiei obiectelor şi urmelor. a martorilor). pereţii.

modul şi mijloacele tehnice criminalistice utilizate în acest scop. modul de confecţionare. Sub cel de al doilea aspect. următoarele avantaje . în procesul-verbal se fac de asemenea menţiuni cu privire la procedeele şi mijloacele utilizate la descoperirea. atît filmul judiciar cît şi videograma judiciară prezintă. a armelor şi a detaliilor. denumirea şi profilul unităţii din care fac parte lucrătorii de poliţie implicaţi. posibilitatea utilizării repetate.posibilitatea obţinerii de îndată a videofonogramei fără a mai fi necesară prelucrarea de laborator. râu etc. precum şi după anumite elemente particulare caracteristice. Procesul-verbal de cercetare la faţa locului este prevăzut în lege cu o structură tripartită: introductivă. conţinut. Partea descriptivă a procesului-verbal debutează cu o caracterizare generală a locului faptei. banda magnetică îşi găseşte două importante utilizări : a) . filmarea. temeiul de fapt şi juridic al cercetării. filmul judiciar oferă. 4) Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului cu ajutorul filmuluii şi a videofonogramei judiciare Utilizate la fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului. culoarea lor. Ca şi în cazul fotografiei judiciare. în raport cu celelalte mijloace de fixare. destinaţia. cât şi calitativ (structural). Procesul-verbal se încheie cu notarea timpului în care s-a desfăşurat cercetarea. a aceleiaşi bande. înregistrări la scară. indiferent dacă acestea au fost aplicate de organul de cercetare sau de specialistul criminalist încorporat în echipa de cercetare. şanţ). mărimea forma. modelul. însuşirea de a surprinde activităţile efectuate în dinamismul lor . precum şi elementelor de delimitare a spaţiului cercetat de obiectele vecine (gard. Astfel. schiţă (în diversele sale variante. de instrumente etc).Cu ocazia cercetării la faţa locului. numărul) sau condiţionate de gradul de uzură Documentele. etc. O deosebită atenţie se va acorda fixării urmelor infracţiunii. înregistrarea concomitentă a sunetului şi imaginii. adică se vor descrie amănunţit obiectele cauzal legate cu fapta în cercetare şi urmele rezultate din activitatea făptuitorului sau a altor persoane implicate.fenomenele acustice imprimate întregesc informaţiile oferite de imaginea cinematografică. pădure. construcţie. Tot astfel. -rapiditatea cu care se fixează pe peliculă diferite secvenţe. dacă organul de cercetare a utilizat fotografia judiciară. denumirea şi profilul unităţii din care face parte organul de cercetare. persoane şi obiecte aflate în diferite raporturi cu infracţiunea. a obiectelor principale. se vor fixa în procesulverbal după denumire şi destinaţie. spre exemplu. date care ulterior vor servi la redactarea procesului-verbal de cercetare la faţa locului. banda magnetică constituie mijlocul ideal de fixare a tuturor constatărilor făcute în cursul celor două faze ale cercetării. necontestate avantaje. prenumele şi numele după tată şi adresa martorilor asistenţi în prezenţa cărora s-a efectuat cercetarea. cu ocazia cercetării la faţa locului se pot realiza următoarele filme şi videograme judiciare : de orientare. seria. în procesul-verbal obiectele se descriu după însuşirile constatate pe parcursul cercetării. stradă. de picioare.mijloc de fixare a constatărilor făcute în timpul efectuării cercetării şi care ulterior vor servi la redactarea procesuiui-verbal. după ştergere.mijloc de fixare a declaraţiilor celor care în diverse calităţi au participat la săvîrşirea infracţiunii.clădire învecinată. în procesul-verbal ele se descriu prin consemnarea constatărilor făcute de către organul de urmărire privind genul şi natura lor (urme-formă sau urme-materie. a amplasării sale în raport cu punctele cardinale sau faţă de anumite repere relativ stabile . în cazul cercetării unui teren deschis este indicat ca în procesul-verbal să se acorde o atenţie deosebită reliefului şi topografiei acestuia. 2. Se precizează de asemenea. . cale ferată. urme de mâini. în special. specialiştii şi alte persoane implicate au fost familiarizaţi cu drepturile şi obligaţiunile ce le revin prin lege. după natura. denumirea instituţiei în care activează specialiştii care au participat la realizarea cercetării. modul de creare locul unde au fost descoperite. videocasetofonul sau a procedat la schiţarea grafică a circumstanţelor locului faptei. condiţiile meteorologice şi de iluminare în care s-a desfăşurat cercetarea. în cazurile posibile şi după elementele de structură şi relief. fidelitatea cu care sînt înregistrate imaginile şi fenomenele acustice. caracteristicile materialelor din care sunt confecţionate. atât sub aspect cantitativ (dimensional). descriptivă şi de încheiere sau finală. în continuare vor fi consemnate constatările făcute în legătură cu cercetarea detaliată a locului faptei.3 (7) Determinaţi ordinea consemnării rezultatelor în procesul verbal de cercetare la faţa locului. fixarea şi ridicarea urmelor şi a obiectelor-mijloace materiale de probă. numele. a 20 . -pronunţatul caracter ilustrativ al tuturor activităţilor ce se întreprind cu ocazia cercetării la faţa locului. semnele marcate de producător (marca. Partea finală a procesului-verbal de cercetare la faţa locului cuprinde menţiuni referitor la urmele şi mijloacele materiale de probă care au fost ridicate. videofonograma magnetică prezintă faţă de filmul judiciar avantaje de netăgăduit : . La finele acestei părţi a procesuluiverbal se va remarca faptul că martorii asistenţi. b) . între altele. în măsura în care au fost studiate la faţa locului. cum ar fi. Partea introductivă cuprinde relatări succinte privind locul şi data când s-a efectuat cercetarea la faţa locului.

a doua — de comparare a acestora cu cele ale persoanelor sau obiectelor ce se înfăţişează. Predomină insă următoarele: 1) Identificarea persoanei (făptuitorului. într-o calitate sau alta. în practică sunt atestate nu puţine cazuri de identificare fidelă a persoanelor şi a cadavrelor după fotografii. In funcţie de natura obiectelor de identificat. iar la sfârşit . a maşinilor şi aparatelor de imprimare cifrică sau textuală. Sub aspect psihologic. în care se disting două etape: prima — de reflectare. 4) Identificarea armelor de foc după urmele acestora create prin împuşcătură pe suprafaţa tubului şi proiectilului. 1.1. obiecte şi fenomene. recunoaşterea poate fi efectuată după fotografiile acestora. mai cu seamă dacă se execută după regulile fotografiei operative de identificare.(5) Enumeraţi genurile şi obiectele identificării criminalistice. 3) Identificarea mijloacelor de transport după urmele create la faţa locului. fenomen sau fiinţă». se realizează în cadrul prezentării pentru recunoaştere. identificarea prin recunoaştere este un proces complicat. de a-şi demonstra prin proprietăţile şi caracteristicile lor egalitatea cu ele înseşi şi concomitent. în prezent sunt mai frecvente cercetările în vederea stabilirii identităţii persoanelor după urmele produse de mâini. în ceea ce priveşte identificarea persoanelor ea poate fi realizată pe baza semnalmentelor exterioare. Tot la această categorie se referă şi identificarea după urmele de încălţăminte şi îmbrăcăminte. de picioare şi de dinţi. In cele din urmă. efectuată de către specialişti în cadrul expertizei criminalistice. deosebim recunoaşterea persoanelor. acţiune preconizată de legislaţia procesuală (art. Se semnează fiecare pagină de către persoana sub a cărei conducere s-a desfăşurat activitatea de cercetare şi de martorii asistenţi. identitatea «concentrează în sine toate proprietăţile şi însuşirile unui obiect. identitatea constituie proprietatea fiinţelor şi obiectelor de a se manifesta individual. a cadavrelor şi a obiectelor. fenomen sau fiinţă şi prin aceasta le deosebeşte de orice alt obiect. contribuie la stabilirea făptuitorului sau a altei persoane implicate. conchide asupra identităţii sau neidentităţii lor. întrucât o atare identificare are sens dacă. Cele două tipuri de reflectări la care ne-am referit anterior — memorială şi material-fixată — determină două genuri de identificare criminalistică: identificarea fiinţelor şi obiectelor materiale după reflectările senzoriale şi identificarea acestora pe baza reflectărilor material-fixate. Persoana chemată să recunoască. iar pe de altă parte. 2) Identificarea uneltelor şi instrumentelor după urmele create ca urmare a utilizării lor în procesul săvârşirii acţiunilor infracţionale. Identificarea după reflectările material-fixate se obţine prin cercetarea ştiinţifică de comparare a acestora cu obiectele suspecte a le fi creat. Categoria de identificare (din lat. aşa cum am menţionat deja. în cadrul căreia persoane şi obiecte necunoscute sunt înfăţişate martorului. deosebirea de tot ce le înconjoară. în urma unui studiu de confruntare a obiectelor prezentate cu imaginea memorială a celor percepute în legătură cu fapta săvârşită. La baza acestei activităţi se află.(3) Definiţi noţiunea de identificare criminalistică In justiţie determinarea obiectelor şi a fiinţelor la nivel individual se realizează prin intermediul identificării. 5) Identificarea scriptorului după elementele grafice materializate în manuscris sau semnătură. TEST 4 Subiectul I. în ciuda posibilităţilor limitate ale acestei modalităţi de recunoaştere. Identificarea după reflectările memoriale. identicus — acelaşi) este aplicată cu semnificaţia de activitate umană întreprinsă in vederea stabilirii identităţii fiinţelor şi a obiectelor materiale. Aşa cum se subliniază în literatura criminalistică. Potrivit datelor generalizate ale instituţiilor de expertiză. posibilitatea recunoaşterii de fiinţe. În accepţie dialectică.144). la efectuarea activităţii de cercetare. pe de o parte.2. Dacă împrejurările cauzei nu permit prezentarea nemijlocită a obiectelor ce trebuie identificate. 21 . 6) Identificarea mijloacelor tehnice de tipărit. victimei) în viaţă sau a cadavrului după urmele lăsate la faţa locului sau în alte împrejurări drept rezultat al contactului cu diverse obiecte ale mediului.de toţi cei care au participat.obiecţiilor martorilor asistenţi şi ale altor persoane participante. a caracteristicilor vorbirii şi după particularităţile mersului.Identificarea criminalistică 1. a mijloacelor tehnice de înregistrare a operaţiilor tehnologice. drept rezultat al utilizării acestora ca mijloace de transport sau al unui accident de circulaţie. victimei sau altei persoane in scopul identificării lor ca fiind aceleaşi ce au fost percepute de către această persoană în condiţiile săvârşirii infracţiunii sau în diverse alte împrejurări anterior sau ulterior acesteia. adică de percepere şi conservare memorială a elementelor caracteristice ale persoanelor sau obiectelor cu care s-a contactat in situaţia săvârşirii infracţiunii şi. principiul identităţii tuturor fenomenelor lumii materiale. de încasare şi altele. în teoria şi practica criminalistică se disting mai multe genuri de identificare după reflectările material-fixate.

legată cauzal de fapta săvârşită şi deci ele se înscriu în cadrul obiectelor-probe materiale. amprente etc. acestea constituind doar produsul unei etape de examinare. denumite de verificat. identificarea criminalistică constă în stabilirea identităţii unei fiinţe sau a unui obiect material cauzal legate de acţiunea ilicită. Dacă obiectele de verificat nu pot fi examinate nemijlocit din cauza imposibilităţii sau a iraţionalităţii prezentării acestora. pe de o parte. nu susţinem aceste opinii. 22 . potrivit cărora acestea nu prezintă probe materiale în sens procesual şi deci nu constituie obiecte ale identificării. bazată atât pe corespondenţa conturului liniar de fracţiune. în urma multiplelor discuţii. în ceea ce ne priveşte. Cu excepţia cazurilor reconstituirii unui întreg după părţile componente. prin detectarea cu ajutorul câinilor dresaţi.).7) Identificarea ştampilelor după amprentele acestora în documente. Fiind subordonată procesului de probaţiune. putem afirma că obiectele identificării criminalistice sunt: a) persoanele participante sau implicate în infracţiune. Obiecte identificatoare sunt reflectările obiectelor de identificat sub forma reflectărilor memoriale sau materialfixate (urme. Rezultă deci că obiectele propriu-zise. constituie elemente de bază ale identificării criminalistice. a celor cunoscute în criminalistică sub denumirea de modele de comparaţie sau modele-tip de comparaţie. animalele şi tot felul de obiecte inanimate. d) obiectele şi substanţele folosite la săvârşirea actului penal. c) lucrurile. 8) Identificarea persoanelor după imaginile fotografice. printre care se află şi obiectul de identificat. se apelează la modele de comparaţie (reflectări de obiecte verificate) prelevate de organul judiciar în ordinea prevăzută de legislaţia în vigoare. Obiectele identificării criminalistice şi clasificarea lor In teoria identificării criminalistice la început predomina punctul de vedere al cunoscutului savant rus S. şi caracteristicile prin care acestea îşi manifestă individualitatea. Modelele de comparaţie diferă categoric de obiectele identificatoare atât după natura lor. uneltele. instrumentul care s-a folosit în acest scop va fi obiectul de identificat. cât şi pe cercetarea elementelor structurale. 9) Identificarea întregului după părţile componente sau reconstituirea corpurilor delicte dezmembrate fizic. caracteristicile cărora se examinează în vederea identificării lor. în lipsa lor. 11 deosebeşte de altele. nominalizate obiecte identificatoare. utilajele şi mecanismele care contribuie la soluţionarea justă a cauzei. De asemenea. Modelele de comparaţie reprezintă obiectele de verificat. constituie obiecte de verificat. cunoscute sub denumirea de obiecte de identificat. Pornind de la cele menţionate şi ţinând cont de datele practicii judiciare. b) cadavrele şi resturile oaselor craniene ale acestora. a altor elemente de fapt. ea reprezintă un mijloc. De exemplu. în anumite cazuri. acestea se numesc şi obiecte-scop. identificarea este de neconceput. Identificarea criminalistică nu trebuie confundată cu studiul judiciar. a căror stabilire reclamă alte forme de investigare decât cele ale identificării criminalistice. cât şi prin rolul pe care îl joacă în procesul identificării. Apariţia obiectelor identificatoare este. toate elementele de fapt constituind obiectul de studiu judiciar. Obiecte de verificat sunt cele presupuse a fi creat reflectări materiale. cadavrele. ele se numesc şi obiecte-mijloc. înscrieri. potrivit căruia sfera obiectelor identificării criminalistice sunt fiinţele şi cadavrele. o modalitate ştiinţifică a acestuia şi deci nu poate fi extinsă asupra împrejurărilor de timp şi spaţiale. M. însuşirile şi stările acestora. Deoarece determinarea obiectelor menţionate constituie scopul cercetării. fragmentele de timp şi spaţiu. imprimări. a celor sub formă de reflectări ale obiectului de identificat. ci «doar un termen al examenului comparativ de identificare»1. tot felul de obiecte neînsufleţite. identificarea criminalistică presupune întotdeauna prezenţa a patru categorii de obiecte: a celor ce urmează a fi identificate. de regulă. a celor suspecte ca fiind obiecte de identificat. După cum s-a menţionat. îl individualizează. Potapov. urmele depistate servesc la identificarea acestuia şi deci se vor manifesta ca obiecte identificatoare. în literatura de specialitate referitor la modelele de comparaţie s-au emis păreri. cât şi prin examinarea probelor olfactive în condiţii de laborator . Acestea reprezintă calitatea obiectelor şi îndeplinesc un rol deosebit în procesul de identificare — individualizează obiectul şi. iar instrumentele ridicate prin percheziţie sau alte acţiuni procesuale fiind doar prezumate a fi utilizate de făptuitor. el incluzând doar fiinţe şi lucruri — obiecte materiale în sens larg. Ele nu trebuie confundate nici cu modelele obţinute pe cale experimentală de către expert. e) animalele. dar şi conform anumitor reguli tactice. 10) Identificarea persoanelor după miros. s-a ajuns la concluzia că numărul obiectelor identificării criminalistice este limitat. Ea este posibilă numai atunci când obiectul identificării posedă caracteristici ce îl deosebesc de celelalte. Având în vedere rolul acestor obiecte de a servi la identificarea obiectelor de identificat. Obiecte de identificat pot fi persoanele vii. în cazul când la locul comiterii faptei au fost descoperite urme de spargere. totodată. care reproduc caracteristicile obiectului de identificat şi pe baza cărora se realizează identificarea. pe de altă parte. nu sunt obiecte de identificare însuşirile şi stările obiectelor materiale.

Modelele de comparaţie diferă categoric de obiectele identificatoare atât după natura lor. 3. în baza modelelor de comparaţie se realizează. sub care infracţiunile şi împrejurările acestora pot fi înfăţişate în baza datelor deţinute la o anumită etapă de cercetare şi care urmează a fi verificate. versiunea constituie o explicaţie probabilă (ipoteză) a faptei sau a împrejurărilor acesteia. Unele se manifestă ca nemodificabile. urmele de mâini pe gheaţă. Prezenţa modelelor de comparaţie este indispensabilă identificării persoanelor după urmele de mâini şi cele plantare. Altele sunt relativ stabile. Se întâlnesc însă şi obiecte deteriorabile. În ceea ce ne priveşte. urmele de materie pulverulentă etc. în primul rând. Variantele posibile. să fie învederată. a ştampilelor după imprimările acestora ş. ca modelele să corespundă în raport de timp cu obiectul identificator pentru a evita erori ce pot surveni la eventuale modificări pe care acesta le poate suferi pe parcursul timpului. precum şi după alte urme lăsate de corpul uman (de dinţi. cum ar fi desenele papilare care. ca. după cum vom vedea. (7) Formulaţi versiunile de urmărire penală cu privire la faptă şi făptuitor în situaţia. încălţămintea purtată. în măsura posibilităţilor. ca. cum ar fi desenele papilare care. Modelele de comparaţie reprezintă obiectele de verificat. urmele de picioare sau de mijloace de transport pe zăpadă. cât şi prin rolul pe care îl joacă în procesul identificării. în majoritatea cazurilor. urmele de picioare sau de mijloace de transport pe zăpadă. ca. Versiunile criminalistice 3. în primul rând. de pildă. se cere ca modelele-tip de comparaţie să reflecte elementele caracteristice de bază ale obiectelor de la care provin.3. elaborată în urma unui proces de analiză logică a datelor de care dispune anchetatorul la o anumită etapă de cercetare şi prin a cărei verificare se urmăreşte determinarea adevărului. să fie învederată. identificarea maşinilor de tipărit după textele dactilografiate. clarificarea acesteia în mod obiectiv şi sub toate aspectele. în majoritatea cazurilor. Cu alte cuvinte. ca fiind de o certă valoare vizavi de cele cantitative. Subiectul III. 23 . ca modelele să corespundă în raport de timp cu obiectul identificator pentru a evita erori ce pot surveni la eventuale modificări pe care acesta le poate suferi pe parcursul timpului. ci «doar un termen al examenului comparativ de identificare». Dată fiind importanţa modelelor de comparaţie. Se întâlnesc însă şi obiecte deteriorabile. e necesar ca autenticitatea modelelor-tip. elaborarea şi verificarea versiunilor este o metodă de lucru inerentă activităţii de urmărire penală. sunt unice şi fixe.000 lei prin atac-tâlhăresc săvârşit asupra mijlocului de transport al „Băncii Fenix". nu susţinem aceste opinii. în rândul al treilea.3. în special ale celor de ordin calitativ. potrivit cărora acestea nu prezintă probe materiale în sens procesual şi deci nu constituie obiecte ale identificării. se cere ca modelele-tip de comparaţie să reflecte elementele caracteristice de bază ale obiectelor de la care provin. în lipsa lor. poartă denumirea de versiuni de urmărire penală. în sensul provenienţei lor de la obiectele de verificat.a. maşina de tipărit etc. (3) Definiţi noţiunea de versiune criminalistică. 3. de buze. precum şi după alte urme lăsate de corpul uman (de dinţi. după manuscrise şi urme olfactive. spre exemplu. Unele se manifestă ca nemodificabile. în criminalistică s-au cristalizat anumite condiţii cu care acestea trebuie să fie în perfectă concordanţă.1. în literatura de specialitate referitor la modelele de comparaţie s-au emis păreri. Orice incertitudine privind originea acestora trebuie să urgenteze excluderea investigaţiei. în sensul provenienţei lor de la obiectele de verificat. de buze. în criminalistică s-au cristalizat anumite condiţii cu care acestea trebuie să fie în perfectă concordanţă. Ele nu trebuie confundate nici cu modelele obţinute pe cale experimentală de către expert.a. acestea constituind doar produsul unei etape de examinare. e necesar ca autenticitatea modelelor-tip. se cere. în baza modelelor de comparaţie se realizează.Prezenţa modelelor de comparaţie este indispensabilă identificării persoanelor după urmele de mâini şi cele plantare. ca.(9) Decideţi asupra modelelor de comparaţie necesare expertisei vizînd stabilirea autenticităţii semnăturii numitului N. în rândul al doilea.2. Orice incertitudine privind originea acestora trebuie să urgenteze excluderea investigaţiei. sunt unice şi fixe. spre exemplu. în anumite cazuri. (5) Determinaţi rolul versiunilor criminalistice la direcţionarea activităţii de urmărire penală. de pildă. maşina de tipărit etc. de unghii etc). Altele sunt relativ stabile. urmele de mâini pe gheaţă. Dată fiind importanţa modelelor de comparaţie. în special ale celor de ordin calitativ. de unghii etc). identificarea maşinilor de tipărit după textele dactilografiate. urmele de materie pulverulentă etc. identificarea este de neconceput. în consecinţă. încălţămintea purtată. 1. ca fiind de o certă valoare vizavi de cele cantitative. după manuscrise şi urme olfactive. se cere. în măsura posibilităţilor. Trebuie menţionat că obiectele identificării criminalistice diferă după gradul de stabilitate. în care organul de urmărire penală a fosl sesizat de sustragerea a 100. a ştampilelor după imprimările acestora ş. în rândul al doilea. Trebuie menţionat că obiectele identificării criminalistice diferă după gradul de stabilitate. în rândul al treilea. după cum vom vedea. Aplicarea ei în cunoştinţă de cauză asigură verificarea tuturor variantelor posibile legate de fapta avută în cercetare şi.

Variantele posibile. Conform acestui criteriu. Rezultatele verificării versiunilor înfăţişate altfel decât în modul indicat în art. din imprudenţă (în urma unei încăierări). pierderea probelor. când totul este incert. Astfel. O lipsă în gestiune se poate datora unor furturi nedescoperite. de presupuneri şi verificări menite. discuţiile mai continuă. Prin urmare. dar şi privind elementele constitutive ale acesteia precum şi împrejurările în care s-a activat. cheltuieli inutile de eforturi şi timp ş. Un prim şi principal criteriu de clasificare a versiunilor de urmărire penală constituie conţinutul acestora.Versiunile de urmărire penală şi rolul lor în planificarea şi desfăşurarea anchetei penale Declanşarea unui proces penal şi începerea urmăririi penale presupun existenţa anumitor fapte. în primul rând. elaborarea şi. Categoria a doua cuprinde datele extraprocesuale.a. adresări etc. Se poate deci afirma că elaborarea şi verificarea versiunilor este o metodă de lucru inerentă activităţii de urmărire penală. spre exemplu. Spargerea unui depozit sau case de bani poate fi reală sau înscenată de persoanele responsabile etc. experienţa generalizată exprimată în literatura de specialitate. în prima se înscriu cele obţinute pe cale procesuală. constituind urme ale infracţiunii. Explicaţii diverse pot fi formulate nu numai referitor la natura faptei săvârşite. presupunerile iniţiale privind caracterul general al faptei. comis în stare de legitimă apărare. clarificarea acesteia în mod obiectiv şi sub toate aspectele. să confirme o singură explicaţie a faptei. principale şi secundare. Elaborarea judicioasă a versiunilor. accident sau moarte naturală. urmărirea penală va fi însoţită de o permanentă gândire ipotetică. incerte sau pe impresii şi fantezie ideală orientează greşit ancheta şi. ele stabilesc dacă s-a comis o faptă penală ori este vorba de un alt eveniment. O problemă importantă privind versiunile de urmărire penală ţine de clasificarea acestora. versiunile. latura obiectivă. 24 . Versiunile generale se referă la fapta în cercetare luată în ansamblu. Datele reale care servesc la elaborarea versiunilor se împart în trei categorii. ca variantă prin care se explică fapta sau împrejurările acesteia. moartea violentă a unei persoane poate fi urmarea unui omor. huligănie). în fine. 55 al CPP sunt inutile procesului de probaţiune.versiunea de urmărire penală are anumite elemente distinctive. ea are în vedere datele şi schemele prevăzute de caracteristica criminalistică a unor categorii de infracţiuni1. datele suficiente pentru decfăşurarea procesului penal nu asigură nici pe departe posibilitatea explicării cauzei. aşa numitul "fier". alterări şi pierderi de bunuri materiale. Versiunile principale cuprind elementele constitutive ale infracţiunii . la începutul cercetărilor. pe datele pozitive parvenite din practică. Versiunile bazate pe date dubioase. accident aitier sau de muncă. adică aptitudinea de orientare justă şi operativă în situaţii dificile2. Deşi problema în cauză.obiectul. organul învestit cu aceste funcţii se va afla într-o situaţie dificilă. dată fiind sfera specifică de aplicare. Referitor la categoria a treia. Exemplificativă este situaţia descoperirii unui cadavru. Omorul. poartă denumirea de versiuni de urmărire penală. propria experienţă a organului de cercetare.a. Atât timp cât fapta şi împrejurările acesteia rămân nestabilite şi admit explicaţii variate. din motiv de răzbunare. poate fi săvârşit intenţionat (la comandă. reale şi determinate. când se înaintează următoarele versiuni generale posibile: omor. în rândul al treilea. la etapa iniţială a cercetărilor. de cele mai multe ori se întemeiază pe date extraprocesuale. care denotă săvârşirea unui act prevăzut de legislaţia penală în vigoare. versiunea constituie o explicaţie probabilă (ipoteză) a faptei sau a împrejurărilor acesteia. subiectul. dar şi din alte domenii de activitate. verificarea şi folosirea lor la orientarea investigaţiilor impune organului de urmărire penală cunoştinţe ample de specialitate. scrisori. în unele studii se subliniază insistent superioritatea datelor de natură procesuală în ce priveşte valoarea lor la fundamentarea versiunilor. în consecinţă. în rândul al doilea. în cele din urmă. în lipsa cărora cercetarea este de neconceput. intuiţia. documentele. sinucidere. sub care infracţiunile şi împrejurările acestora pot fi înfăţişate în baza datelor deţinute la o anumită etapă de cercetare şi care urmează a fi verificate. versiunile se împart în generale. cu atât mai mult soluţionarea temeinică a acesteia. latura subiectivă. Aplicarea ei în cunoştinţă de cauză asigură verificarea tuturor variantelor posibile legate de fapta avută în cercetare şi. delapidări. Pentru ca cercetarea să nu fie eronat orientată. pe elemente de gândire intuitivă. dacă datele de care el dispune oferă mai multe explicaţii probabile a faptei şi a împrejurărilor acesteia. constatările efectuate în procesele verbale întocmite cu prilejul cercetării la faţa locului. "obiectul şi întinderea" lor3. elaborată în urma unui proces de analiză logică a datelor de care dispune anchetatorul la o anumită etapă de cercetare şi prin a cărei verificare se urmăreşte determinarea adevărului. In majoritatea cazurilor. Fiind elaborate la etapa iniţială de cercetare. verificarea versiunilor se realizează în ordinea şi prin metodele prevăzute în legislaţia procesuală. Având un conţinut logic egal cu cel al ipotezei ştiinţifice -explicaţie probabilă făcută pe baza unor fapte sau date cu privire la esenţa sau cauza unui fenomen din lumea reală . menţionăm că. date reale sau indici. în consecinţă. mai ales. mijloacele materiale de probă. versiunea se reprezintă alternativ. în literatura de specialitate n-a fost lipsită de atenţie. cum este practica cercetării faptelor penale. sinucidere. Cunoştinţele şi experienţa stimulează procesele de gândire. prezentării spre recunoaştere ş. Cu alte cuvinte. ele reprezentând probe. dobândite pe cale operativă sau obţinute de către anchetator din presă. versiunile de urmărire penală trebuie întemeiate pe date obiective. Fără a intra în detaliu asupra acestei poziţii. în atare situaţii organul de urmărire penală are obligaţia de a verifica cât mai curând aceste date şi a le materializa în probe. cum ar fi declaraţiile învinuitului şi ale martorilor. conduc la tergiversarea acesteia. a percheziţiei.

Aceasta presupune. Practica demonstrează că ignorarea versiunilor posibile până la verificarea lor definitivă influenţează negativ rezultatele cercetării multor categorii de infracţiuni. Categoria versiunilor particulare cuprinde toate versiunile bazate pe date reale obţinute pe cale procesuală sau rezultate din alte activităţi realizate cu prilejul cercetării faptei în cauză (revizie. este tipică versiunea privind săvârşirea acestor infracţiuni de către rude sau alte persoane apropiate victimei. Versiunile tipice se elaborează la etapa incipientă de cercetare. pe de o parte. versiunile tipice reprezintă variante teoretice. în egală măsură.a.omor.a. descoperirea multor infracţiuni pornind de la determinarea locului. de curmarea activităţii infracţionale şi prinderea făptuitorului (cercetarea la faţa locului. dar destinate pentru o armă de alt model. iar celelalte se dovedesc a fi imposibile. incendiu . când în situaţia unui deficit acut de informaţie sunt imposibile versiunile particulare. în ultimul timp se folosesc tot mai frecvent versiunile tipice fondate pe caracteristicile criminalistice proprii unor categorii de infracţiuni determinate în mod ştiinţific în baza generalizărilor de mare amploare a practicii de cercetare penală. cum ar fi: posibilitatea de a împuşca din armă cu cartuşe fabricate manual sau industrial. prin urmare. cunoscute şi sub denumirea de "ipoteze-perechi". Atât timp cât fapta rămâne nedescoperită. dispariţia persoanei . posibilitatea de a parcurge o anumită distanţă într-o unitate de timp. Versiunile secundare reprezintă presupuneri cu privire la unele împrejurări şi fapte subordonate elementelor esenţiale ale cauzei. organul de urmărire penală va elabora versiuni-perechi.omor. Versiunile privind subiectul infracţiunii pot fi formulate pe parcursul cercetării la faţa locului.în majoritatea cazurilor obiectul infracţiunii este reprezentat de consecinţele acesteia. care se vor solda cu identificarea autorului faptei. reţinerea şi examinarea corporală a persoanelor suspecte etc). versiunile secundare se elaborează înaintea celor principale1. în special. în mod urgent se vor efectua activităţile ce ţin de fixarea şi ridicarea urmelor materiale ale infracţiunii. expertiză.omor. conform generalizărilor ştiinţifice criminalistice. potrivit circumstanţelor multiple ce constituie această latură: timpul şi locul săvârşirii infracţiunii. percheziţia. dacă în cadrul întocmirii documentului s-a procedat la deghizarea scrisului ş. să determine care din ele corespunde realităţii. dispunerea de expertize respective etc). prin urmare. acţiuni operative). incendiu . este indicat ca verificarea să se efectueze prin mijloace procesuale. pe bună dreptate. După cum opinează. versiunile se divizează în particulare şi tipice. chezăşia cercetării cu succes a faptei. pe bună dreptate. atunci. Verificarea se poate considera terminată numai dacă una din versiuni este confirmată prin probe. alte măsuri. Ordinea desfăşurării activităţilor de verificare a versiunilor este în funcţie de natura faptei şi a împrejurărilor acesteia. în fine. expertize. banditismul. La investigări' operative se va apela doar pentru obţinerea de date necesare organizării şi desfăşurării în condiţii propice a actelor procedurale (ascultarea martorilor şi a victimei. Versiunea care se confirmă prin probe este adevărată. pe de altă parte. cheltuielile suplimentare de timp. verificarea versiunilor este un proces complex de probaţiune ce asigură trecerea de la versiuni. Potrivit datelor pe care se fundamentează. altele decad. când. Se pot întâlni însă cazuri în care obiectul infracţiunii este incert şi. posibile. De exemplu. pe experienţa pozitivă. se impune organizarea activităţii de urmărire penală în baza unui plan de cercetare. în baza versiunilor elaborate se vor efectua activităţi de urmărire. ridicarea de obiecte şi documente. Această regulă tactică asigură cercetarea faptei penale în condiţii optime. Rezultatele obţinute prin verificarea lor deseori servesc drept bază pentru elaborarea altor categorii de versiuni. Un alt criteriu de clasificare a versiunilor de urmărire penală constituie temeiul acestora. după o analiză profundă a urmelor infracţiunii. Referitor la latura obiectivă a infracţiunii. percheziţia. locul ascunderii obiectelor folosite sau asupra cărora s-a activat ş. stabilirea activităţilor prin a căror efectuare se vor rezolva aceste probleme. inclusiv proprie a organului însărcinat cu cercetarea faptei. se înaintează şi una de opoziţie sau contraversiune: accident . furt -delapidare1. toate versiunile trebuie considerate. pe această cale. determinarea problemelor necesare a fi clarificate pentru fiecare versiune. Pentru ca verificarea versiunilor să se desfăşoare în mod legal şi eficient.omor. ipoteze probabile la explicaţii care exprimă adevărul. în fond. mijloacele utilizate. în primul rând. cum ar fi omorul. cât şi la o fază ulterioară. iar. prezentarea spre recunoaştere. Prin urmare. apar anumite variante. se vor elabora versiuni privind latura subiectivă. dacă se cercetează fapte care pot reprezenta disimulări ale unor acte penale. iar făptuitorul neidentificat. referitoare la scopul urmărit şi motivul actului ilicit. Concomitent. unilateral. dar şi respectarea anumitor reguli tactice. sinucidere . în paralel cu versiunia reclamată. în rândul al doilea. Organul judiciar entuziasmat de una din versiuni activează în defavoarea altora şi. în baza relatărilor martorilor şi a victimei despre înfăţişarea făptuitorului şi modului de acţiune. Importanţa versiunilor constă în atribuirea procesului de cercetare penală unui caracter obiectiv şi multilateral.a. timpului şi modului în care s-a activat. în special. furtul ş. Elaborarea judicioasă şi la timp a versiunilor privind latura obiectivă a infracţiunii este. modul în care s-a activat. 25 . unii autori. se vor elabora versiuni diverse. ca neavând nimic comun cu realitatea. Astfel. pentru situaţia dificilă. organul de urmărire penală va elabora versiunile posibile ca să le supună ulterior unei verificări minuţioase şi. a celor grave. excluzându-se dedublarea activităţilor de urmărire penală. scheme-standarde bazate pe generalizarea experienţei de cercetare a anumitor categorii de infracţiuni.delapidare. proprie cercetării cauzelor penale intentate în legătură cu dispariţia unei persoane sau cu descoperirea unui cadavru dezmembrat. versiunile-perechi se verifică în paralel şi nu consecutiv1.

Totodată fiind cercetate sub aspect de formă. în care de la locui accidentului rutier au fost ridicate cioburi de sticlă ce denotau apartenenţa la farul unui autoturism. în marea majoritate a cazurilor se aplică unelte profesionale de lăcătuşerie (ciocane. şurubelniţă ş. ferăstraie. De exemplu. precum şi cele de rezultatele cărora depinde verificarea definitivă a unei versiuni. direcţia aplicării instrumentului ş. Urmele instrumentelor de spargere Atunci când săvârşirea unei infracţiuni devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntru a unui obiectiv închis. 1. mai rar. a celor domiciliaţi în zone îndepărtate. situaţia gravă a victimei impune ascultarea acesteia în mod prioritar. pilelor. După uneltele folosite. sau de tăiere cu direcţie unică. urmele de pilire şi sfredelire specifice cazurilor de spargere efectuate prin aplicarea ferăstraielor.2. dinţilor ferăstrăului sau ai pilei) de cele mai multe ori nu reprezintă elemente caracteristice individuale. în cazul în care prin actul infracţional s-au produs prejudicii materiale. cum ar fi un foarfece sau un cleşte şi. târnăcoape) şi chiar obiecte din întâmplare găsite la locul faptei. de suprafaţă şi periferice. cuţit. ceea ce ne determină să procedăm la unele detalieri privind cercetarea lor. Practica demonstrează că în acest scop se folosesc diferite obiecte materiale găsite ocazional la îndemână şi. urme dinamice. La locul săvârşirii unor infracţiuni se întâlnesc urme create de obiecte materiale folosite în acest scop. sfredele. imperfecţiunile de pe lama uneltei utilizate şi. Aceasta însă nu înseamnă că urmele la care ne referim trebuie neglijate. sub aspectul efectuării lor în timp. dălţi. şurubelniţe. 1. Fiind.Cu precădere. Urmele de tăiere se reprezintă prin suprafeţele de despărţire (în întregime sau fragmentar) a unei părţi dintr-un întreg cu ajutorul uneltelor de menire respectivă. Urmele de adâncime se prezintă în formă de modificări esenţiale de profunzime a obiectului primitor în locul unde acesta a venit în contact cu cel creator. în criminalistică se disting: urme de tăiere propriu-zisă. urmele de tăiere reproduc.(5) Descrieţi mecanismul de formare a urmelor de adâncime. Test nr. Prioritare. sunt în stare să conducă la identificarea instrumentului de spargere. sechestrarea averii ş. rangă. acţiuni urgente de natură să asigure acoperirea acestora (percheziţia. urmele instrumentelor şi ale mijloacelor de transport în majoritatea cazurilor reflectă elemente caracteristice ale obiectelor creatoare. In unele cazuri şi acestea pot prezenta caracteristici de natură şă contribuie la identificarea directă a obiectului creator. se vor efectua activităţile care reclamă urgenţă şi din alte considerente. pile. mai frecvent întâlnite sunt urmele instrumentelor de spargere şi ale mijloacelor de transport. a) sub formă de pârghie la forţarea uşilor. sunt activităţile ale căror rezultate pot avea importanţă pentru verificarea mai multor versiuni. prezintă informaţii identificatoare. o nuia etc. Ele se prezintă ca 26 . cum ar fi o bară de fier. 1. cleşte. ele fiind inutile identificării criminalistice. 5 Subiectul I. Primele două feluri de urme de tăiere în majoritatea cazurilor reproduc relieful lamei instrumentului aplicat şi. Urmele mecanice reproduc construcţia exterioară a obiectelor-corpuri solide. prin însăşi natura lor. create de instrumente cu două lame de acţiuni opuse. precum şi la forţarea obiectelor de construcţie. ferestrelor. ridicare şi examinare. în practica cercetărilor criminalistice.(7) Formulaţi sarcinile expertizei judiciare în situaţia. urme de tăiere cu direcţii contrare. prin urmare. precum şi stabilirea unor împrejurări ale spargerii: modul de acţiune a făptuitorului. în cazul aplicării unui topor. bomfaiere. utilizarea urmelor mecanice impune aplicarea metodelor şi mijloacelor tehnice selective de descoperire. obiecte special fabricate pentru săvârşirea actelor delictuoase. în special. în criminalistică acestea sunt divizate în urme de instrumente (unelte) şi urme ale mijloacelor de transport. Potrivit nivelului de modificare a suportului. Urmele mecanoscopice 1. răngi. caselor de bani etc. de apăsare si de lovire şi cele sub formă de fragmente de materie detaşate din obiectele sparte sau instrumentele aplicate. se procedează la deschiderea sau deteriorarea dispozitivelor de încuiere. se vor întreprinde.1. burghie). Din practica criminalistică rezultă că cele mai frecvent întâlnite sunt urmele-formă de tăiere. Totodată. Urmele de apăsare în majoritatea cazurilor apar drept rezultat al aplicării diferitelor obiecte (topor. Tot în categoria activităţilor de urgenţă se înscrie şi ascultarea martorilor oculari. Urmele de pilire şi sfredelire. ele fiind capabile să asigure elucidarea cauzelor penale.a. sfredelelor şi bur-ghielor. urmele de pilire şi sfredelire contribuie la aprecierea apartenenţei la grup a instrumentului folosit. daltă.). urmele infracţiunii se împart în: de adâncime.3. Felul instrumentului folosit şi modul de aplicare a acestuia determină forma urmelor. a. de asemenea. întrucât se creează prin acţiuni succesive a multiplelor lame (tăişurilor sfredelului. dulapurilor. de tâmplărie şi construcţie (topoare. bomfaierelor. Prezentându-se ca o categorie aparte. mărime şi localizare. sub formă de striaţii. în principiu.(3) Determinaţi noţiunea şi clasificarea urmelor mecanoscopice.

bara de zăvorâre se împinge până la ieşirea ei din lăcaşul de încuiere. care in mare măsură sunt utilizate in cadrul cercetării actelor litigioase săvârşite prin spargere. uneori ajungând până la determinarea persoanelor participante. Este rezonabilă aprecierea şi fixarea datelor exacte privind forma. rangă sau alt obiect cu efect distrugător. fireşte. târnăcoapelor şi a altor unelte. In rândul al doilea. pilitură de metal ş. Este lesne de înţeles că in aşa situaţie va apărea problema identificării deştelor de plumbuire pe baza cercetării comparative a textului şi simbolurilor imprimate. ele vor fi descrise detaliat In procesul-verbal privind acţiunea respectivă. poziţia lor reciprocă şi faţă de alte categorii de urme. desprinse din diferite obiecte atestate în câmpul infracţional care. inclusiv pe instrumentele folosite. impun metode de cercetare bazate pe mijloace tehnice speciale . a celor de mâini şi de picioare. acest mod de forţare duce la crearea urmelor sub formă de zgârieturi şi înţepături pe părţile lăuntrice ale canalelor. răngilor. sub formă de noi linii concentrice pe suprafeţele interioare ale capacelor încuietorii. sunt vizibile. Urmele instrumentelor de spargere se fixează potrivit regulilor generale cunoscute. Urmele de spargere. — Spargerea prin tăiere. acestea vor crea urme specifice de pilitură. urme sub formă de resturi de materie folosită cu acest prilej la faţa locului. Plumburile pot fi înlocuite cu altele. Procedeul dislocării duce la crearea urmelor de apăsare (uneori de rupere) pe ambele părţi ale ferestrei sau uşii in locul de contact cu unealta utilizată. aparate de sudare. dintre care menţionăm următoarele: — Forţarea barei de zăvorâre a mecanismului de încuiere. In criminalistică se consideră microurme particulele minuscule de materie. sunt în stare să furnizeze informaţii de mare valoare probantă. topire sau explozie a dulapurilor de fier şi a caselor de bani. zăvor). cât şi de la instrumentul folosit. reproducând în direct elementele caracteristice de relief ale părţii de contact a instrumentului de spargere. — Spargerea sticlei geamurilor şi a uşilor prin apăsare sau taiere cu un diamant. in special. în atare situaţie se vor forma urme mai puţin utile cercetărilor criminalistice. — Forţarea plumburilor prin lărgirea canalelor cu diferite instrumente până la scoaterea nodului din lăcaşul lui. 27 . de metal topit. Pe sticlă in prealabil se lipeşte o pânză acoperită cu substanţe lipicioase menită să atenueze zgomotul ce este de prisos. se poate stabili provenienţa lor de la obiectul supus spargerii criminale. Cu ajutorul unui obiect ascuţit (topor. — Dislocarea uşilor şi a ferestrelor prin împingerea lor pe verticală sau orizontală cu un instrument cu efect de pârghie (levier sau rangă). procedee care impun aplicarea diferitelor instrumente (bur-ghielor. microurmele prezintă interes prin faptul că servesc la elucidarea multiplelor probleme referitoare la săvârşirea faptei. Fiind utilizate. rămân urme de mâini. pe corpul sau echipamentul persoanelor suspecte. Descoperirea lor necesită o examinare minuţioasă a locului săvârşirii infracţiunii şi. demonstrându-se astfel implicarea persoanei purtătoare de urme la fapta comisă. a. In primul rând. Urmele de lovire reproduc parţial sau in întregime conturul şi relieful părţii percutante a uneltei pe baza cărora se pot aprecia dimensiunile. datorită imperceptibilităţii lor de către organele umane senzoriale.. rangă sau şurubelniţă) introdus în deschizătura uşii. materiale explozibile). — Forţarea prin taiere sau dărâmare a pereţilor. dimensiunile şi locul in care se află urmele. introdus în deschizăturile acestora. In acest caz se vor forma urme-zgârieturi pe diverse mecanisme din interiorul lăcăţii (pe bară de închuiere. cu modele de materie de la faţa locului. — Tăierea parţială a uşilor prin perforarea in prealabil cu un burghiu şi aplicarea unui ferestrău. daltă. cunoaşterea celor mai răspândite modalităţi de pătrundere forţată în încăperi. forma şi natura acesteia» ajungându-se uneori până la determinarea ei la nivel individual. Urmele de lovire se creează în urma acţiunilor respective asupra obiectului de spargere cu un ciocan. se pot desprinde diverse fragmente care. după realizarea intereselor. După cum este şi firesc. fiind descoperite la faţa locului. particule de material de construcţie. cu o deosebită meticulozitate se vor căuta urme sub formă de pilitură. Pe parcursul executării operaţiilor de spargere. Dispozitivele de încuiere se sparg prin diferite metode. — Deschiderea lăcăţilor cu chei potrivite sau şperacle. In contextul celor enunţate se înscriu şi microurmele. pe canatul sau uşorii uşii. aceste fragmente pot fi examinate in vederea stabilirii întregului după părţile separate prin spargere. Tăierea se face în regiunea balamalelor sau a dispozitivelor de încuiere. In cazul aplicării acestui procedeu. cu excepţia celor microscopice. uneori pe hainele şi corpul făptuitorului. In situaţia dată sunt relevate urme pe toarta lăcăţii. infractorul va recurge la strângerea nodului din nou introdus. pânzelor pentru bomfaiere. Ca şi alte urme ale infracţiunii.urme statice de adâncime. — Forţarea lăcăţilor suspendate prin tăierea (pilirea) sau smulgerea torţii acestora. pe mijloacele de suspendare a lăcăţii (belciuge. Dacă. foarfece mari de tăiat metal. Urmele create prin tăiere şi dărâmare pot prezenta caracteristici ale construcţiei exterioare a instrumentelor utilizate apte să contribuie la identificarea traseologică. Prin atare modalitate de spargere se vor crea urme de apăsare pe partea frontală a barei şi pe canatul uşii dacă s-a procedat la efectul pârghiei. se vor fotografia. denumit «metoda plastirului» . atât din obiectul supus spargerii. prin examinarea comparativă a urmelor sub formă de rumegătură de lemn. Fiind in esenţă resturi de materie. duşumelelor prin aplicarea topoarelor. Dacă toarta lăcăţii a fost pilită. sunt posibile urme de adâncime pe suprafeţele exterioare ale acestuia. topor. pe plăcile de fixare) şi. funingine. tavanului. Cum am subliniat anterior.

urmele mijloacelor de transport sunt indicii de bază în vederea organizării activităţii de căutare şi urmărire operativă. cele de tracţiune animală şi cele acţionate manual Prima se prezintă in mai multe varietăţi. Urmele create de roţile mijloacelor de transport vor fi de natură statică In cazul rulării normale a acestora şi dinamice dacă s-a frânat. ajungând In aşa mod la suspiciuni reale necesare dispunerii expertizei de identificare. conform căreia urmele de spargere se ridică in comun cu obiectul purtător. Mulajul din pasta «K» redă întocmai caracteristicile de relief. în cele din urmă expertului i se cere să soluţioneze problema de primă importanţă: dacă urmele de spargere au fost create de instrumentul prezentat. Dintre mijloacele de transport cu tracţiune animală prevalează căruţele şi săniile. instrumentele suspecte trebuie urgent ridicate pentru a evita orice modificări. de stratificare şi de destratificare. viteza de circulaţie indică in mod direct încălcările regulilor de circulaţie. statice şi dinamice. Indiscutabilă rămâne şi poziţia generală privind ridicarea urmelor infracţiunii. fireşte. Totodată. clarificarea împrejurărilor in care s-a dinamizat accidentul In cauză. profilograful traseologic (fig. urme care reproduc elemente caracteristice esenţiale ale obiectului creator şi dacă In posesia expertului se află instrumentul suspect ca fiind creator al acestor urme. in majoritatea cazurilor. pe de alta. Astfel. În funcţie de natura suprafeţei pe care se circulă. parafina. de a alege şi schimba direcţia. 2. rupturi. expertul poate determina tipul şi modul de aplicare a instrumentului de spargere. tn baza concluziilor expertului organul de urmărire penală poate înainta versiuni atât în privinţa instrumentelor folosite. pete de sânge etc. direcţiei şi vitezei de deplasare. pe unităţile de transport se pot crea urme-formă de lovire: adâncituri. sunt dinamice. in special a accidentelor de circulaţie. Astfel de recomandaţii nu pot fi acceptate. plastilina. In atare situaţii. care se pot realiza numai în condiţii de laborator. in cazul unei lovituri sau tamponări. acestea se vor mula. căutarea vehiculului dispărut de la locul faptei constituie o 28 . În cercetarea urmelor instrumentelor de spargere un rol important ii aparţine expertizei traseologice. In lipsa materialului polimeric. precum şi a autorului spargerii. autobuzele şi troleibuzele. a celor purtate de mijloacele de transport sau create pe suprafaţa ori in profunzimea altor obiecte. Subliniem acest considerent din motivul că uneori se mai recomandă organului judiciar obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor de spargere. Dacă condiţiile concrete nu admit ridicarea obiectelor purtătoare de urme. concomitent. benzină. 34). urmele aparţinând mijloacelor de transport joacă un rol decisiv. ceara. de a produce modificări în exteriorul mijloacelor de transport. cât şi ale celor sub formă de resturi de materie. iar din cele acţionate prin eforturile fizice ale omului o răspândire vastă au bicicletele. tractoarele. este elastic şi rezistent la manipulare. acestea pot forma urme de mare valoare criminalistică. asigurând. atât ale celor traseologice. In cazul unui accident de circulaţie. Astfel. fiind determinată obiectiv pe baza urmelor de frânare. pelicule de vopsea. Cel mai eficient material de mulare a urmelor instrumentelor de spargere este polimerul «K» cu catalizatorul nr. La faţa locului pot apărea urme-formă. Concluziile pozitive se vor baza pe elementele-coincidenţe de relief. se pot folosi ghipsul. obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor de tăiere impune procedee complicate legate de aprecierea direcţiei şi fixarea unghiului de tăiere. Aici obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor constituie o fază de cercetare a expertului. ea fiind in măsură să contribuie la elucidarea diverselor probleme ce vizează cercetarea actelor criminale de spargere. Rezolvarea acestei probleme-cheie a expertizei traseologice este reală. In soluţionarea cauzelor penale. Menţionăm in acest context că în ipoteza posibilităţilor de deplasare a şoferului. Practica demonstrează că unii şoferi se sustrag de la locul faptei in speranţa că astfel nu-şi vor asuma responsabilitatea. Expertiza traseologică se realizează prin cercetarea comparativă. Astfel. Urmele tălpilor de sănii. stabilirea mijloacelor de transport dispărute de la locul faptei. se pot crea urme de adâncime şi de suprafaţă. examinarea urmelor de frânare. microscopul) şi optice de comparaţie (microscopul comparator). în rândul al doilea. Cele negative pot fi argumentate prin necoincidenta caracteristicilor generale. Materialul se pregăteşte la faţa locului şi după turnare se polimerizează In timp de 30 minute. mijloacele de transport se prezintă sub trei categorii: cele autopropulsate sau acţionate mecanic. a modului de comportare a persoanelor participante. precum şi urme-materie sub formă de resturi de obiecte sau substanţe. pe de o parte. prin examinarea urmelor ridicate de la faţa locului. Mijloacele de transport creează urme şi. fibre de îmbrăcăminte. în acest context. După fotografia de nod se trece la fotografia in detaliu prin metoda metrică. Urmele create de mijloacele de transport Ca obiecte creatoare de urme sub aspect criminalistic. pot figura ca obiecte purtătoare de urme. conduce la determinarea locului de ciocnire a mijloacelor de transport. subliniem necesitatea măsurilor de protejare şi fixare a întregii comunităţi de urme. inclusiv pe corpul victimei. Practica demonstrează că identificarea instrumentelor de spargere este realizabilă In toate cazurile în care se examinează urme traseologice informative.Fotografierea urmelor de spargere se execută in ordinea obişnuită. aplicându-se diferite mijloace optice (lupa. precum şi a dispozitivului special de examinare a striaţiilor. 18 in raport de 7/1. care reproduc construcţia exterioară a părţii de contact. în primul rând. incluzând camioanele. precum şi urmematerie sub formă de resturi de substanţe: ulei. autoturismele şi motocicletele. ca şi in cel al folosirii mijloacelor de transport la săvârşirea unei infracţiuni. ca şi în cazul folosirii mijloacelor de transport pentru săvârşirea unor infracţiuni. stopării prin frânare a vehiculului şi a altor date necesare determinării mecanismului unui accident. reprezintă elementul determinant privind constatarea prin calcule matematice a faptului dacă şoferul a avut posibilitate de a evita accidentul prin modalităţi şi acţiuni profesionale.

Urmele mijloacelor de transport cu tracţiune animală şi cele acţionate manual sunt însoţite respectiv de crearea urmelor de om şi animale. ştirbiri. Prin studiul urmelor create de roţi se pot depista caracteristici de grup ca: numărul şi distanţa dintre roţi. viteza de deplasare. direcţia de circulaţie. prin dimensiuni. lăţimea şi circumferinţa roţilor. interesează urmele ce pot confirma conduita participanţilor la accident. ale farurilor. Reuşita rezolvare e în funcţie de nivelul utilizării informaţiilor pe care le furnizează urmele de la faţa locului. la identificarea lui. urmele barei de protecţie. Fixarea în aşa caz impune efectuarea acţiunilor de măsurare a urmelor în raport cu elementele traseului de circulaţie. Săniile creează urme de frecare prin alunecarea tălpigilor pe zăpadă. cum ar fi deteriorările mijlocului de transport. în cele din urmă. Concomitent acţiunilor de măsurare. în condiţii favorabile de sol. în special. bucăţi de lemn. creează urme asemănătoare după valoarea lor criminalistică celor ale autovehiculelor. 2. Mijlocul esenţial de descoperire a acestora este cercetarea locului faptei. dimensiuni şi uzură a potcoavelor). cea fotometrică. masă plastică sau metal. cioburi de sticlă de la faruri sau geamuri sparte. urmele semnalate se vor fotografia după regulile de fotografiere a locului faptei. forma suprafeţelor de contact a acestora şi distanţa dintre ele. roţile cărora sunt acoperite cu pneuri. forma şi distanţa dintre cuiele de fixare a şinei pe obadă.3. Tot în scopul dat se folosesc urmele sub formă de obiecte sau resturi de obiecte provenite de la mijloacele de transport sau de la încărcăturile acestora. Căruţele (cărucioarele) cu roţi de lemn îmbrăcate în şine metalice. devine posibilă identificarea animalelor.problemă deosebit de dificilă. care poate prezenta două situaţii determinate în ceea ce priveşte cercetarea urmelor. pot conduce la identificarea acestora prin reproducerea întregului după pă rţile componente. (3) Determinaţi elementele de pregătire a prezentării persoanelor spre recunoaştere după voce şi vorbire. 2. tn cazurile când in urme sunt vădit imprimate elemente caracteristice individuale (crăpături ale copitei. cercetarea cărora contribuie la stabilirea mijlocului de transport. Atât urmele-formă. în special. 29 . perforări. Descoperirea. Vizavi de urmele menţionate anterior situaţia dată impune căutarea şi cercetarea urmelor care ar putea contribui la urmărirea mijlocului de transport dispărut sau folosit de infractor şi. ştirbiri. Acestea se referă în primul rând la urmele de roţi şi sănii. A doua situaţie se referă la cazurile când mijlocul de transport a dispărut de la locul accidentului sau a unei fapte penale pentru săvârşirea căreia acesta a fost folosit. desprinse de la mijlocul de transport in procesul accidentului.1. creează urme in care se reproduc: dimensiunile şinei. care pot conduce la determinarea pricinii şi mecanismului accidentului în cauză. bucăţi de metal. cu cadavrul şi cu alte obiecte cu care autovehiculul a venit în contact. (5) Stabiliţi mijloacele tehnice criminalistice care se impun a fi aplicate cu prilejul prezentării spre recunoaştere după voce şi vorbire. urmele mijloacelor de transport pot furniza indicii cu caracter individual. Datele obţinute se consemnează în procesul-verbal şi în planul-schiţă desenat la faţa locului. Posibilităţile oferite de cercetarea urmelor de picioare umane sunt cunoscute. în atare situaţii. Despre tipul mijlocului de transport probează. Mijloacele de transport cu tracţiune animală şi acţionate manual. particularităţi de formă. aplicându-se pe larg metodele fotografice cunoscute. care provin din utilizarea mijloacelor de transport şi se prezintă sub formă de elemente de uzură: rupturi. Indentijicarea persoanelor după voce şi vorbire. folosin-du-se materialele aplicate urmelor de picioare. fixarea şi ridicarea urmelor mijloacelor de transport se realizează în cadrul cercetării la faţa locului prin aplicarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice de care dispun organele de cercetare şi urmărire penală şi care sunt aplicate la cercetarea altor urme ale infracţiunii. toate reprezentând elemente caracteristice utile identificării criminalistice. Urmele sub formă de cioburi de sticlă. 2. capotei şi ale altor părţi ale caroseriei pe corpul uman şi pe diferite alte obiecte materiale cu care acestea au venit in contact. in care se reproduc dimensiunile. (7) Formulaţi premisele ştiinţifice ale identificării prin recunoaştere a persoanei după voce şi vorbire. acesta contribuind esenţial la căutarea celui implicat. Se va insista. formă şi dislocare in raport cu suprafaţa solului. Pe lângă caracteristici generale.2. Prima constituie cazurile unor accidente rutiere când mijloacele de transport au rămas la faţa locului. La locul accidentului se pot găsi părţi din caroseria mijlocului de transport. precum şi a altor urme. configuraţia desenului antiderapant. obiecte transportate etc. Subiectul II. cu mijlocul de transport. Pe baza elementelor în cauză se poate determina tipul mijlocului de transport. asupra urmelor de frânare şi de derapare. a celor de sol şi a obiectelor căzute de pe mijlocul de transport in locul loviturii sau târârii jertfei. Urmele animalelor indică specia şi numărul animalelor. cât şi cele resturi de materie se vor descrie detaliat in procesul-verbal ca ulterior să fie fotografiate şi ridicate prin mularea celor de adâncime şi transferarea celor de suprafaţă. numărul roţilor pe o osie.

3. Prezentarea spre recunoaştere după voce şi vorbire La această modalitate ce recurge în două situaţii: a) dacă victima susţine că a reţinut vocea şi vorbirea agresorului care activa cu faţa mascată. adică înregistrări ale vocii şi vorbirii persoanei efectuate până la declanşarea procesului penal. La această etapă. de imposibilitatea perceperii de către martor sau victimă în diverse condiţii de săvârşire a infracţiunii a caracteristicilor menţionate ale vocii şi vorbirii. să declare dacă a identificat vreo persoană după voce şi vorbire. unităţi lexicale din alte limbi. este necesar ca prezentarea să se desfăşoare în următoarea ordine tactică. Martorul sau victima se preîntâmpină despre răspunderea penală pe care o pot suporta în cazul unei recunoaşteri false. guturală. clară. învălmăşită sau bâlbâită. Dialogul se va întreţine cu fiecare persoană inclusă în grupul de recunoaştere într-o anumită ordine. în legătură cu efectuarea acestei activităţi. şi. După ce persoana care trebuie identificată îşi va ocupa locul dorit în componenţa grupului de persoane prezentate. în prezenţa lor şi a martorilor asistenţi. Fundamentul ştiinţific al acestei modalităţi de identificare îl constituie însuşirile principale ale vocii şi vorbirii de a se exterioriza printr-o seamă de particularităţi individuale caracteristice persoanei. dialogul între anumite persoane care s-a desfăşurat în mod confidenţial sau în condiţii ce nu permiteau percepţia vizuală. ar impune participanţilor pronunţarea anumitor fraze şi cuvinte. b) în cazul în care martorul declară că a perceput. termeni de profesie. Metodele criminalistice 3. va specifica particularităţile vocii şi ale vorbirii după care a făcut recunoaşterea. Apoi ea va trece în încăperea unde se află grupul de persoane prezentate şi. tembrul şi tonul vocii. Apoi.2. fireşte. peltica. modul de exprimare. pronunţarea incorectă a cuvintelor ş. aflată în camera de alături. răguşită. In procesul vorbirii poate fi utilizat un limbaj specific după stil. va proceda la o discuţie asupra unui subiect neutru. şi prezentat spre audierea persoanei chemate să recunoască în vederea identificării vocii şi vorbirii ei percepute în timpul săvârşirii infracţiunii sau în alte împrejurări. nu de puţine ori intenţionate. din poziţia uşii întredeschise dintre cele două încăperi. Procesul prezentării spre identificare după voce şi vorbire trebuie în întregime înregistrat pe bandă magnetică sau videomagnetică. 30 . de modificările. prezentarea spre recunoaştere poate fi efectuată cu ajutorul bandei magnetice pe care sunt înregistrate vocea şi vorbirea persoanei anchetate. persoanele din grupul de prezentare trebuie să fie amplasate în încăpere astfel încât să nu fie văzute de persoana chemată să recunoască. după fondul lexical. lentă. cu anumite forme de pronunţare defectuoasă a unor sunete sau cuvinte.1. structura şi calitatea vorbirii. sub un pretext bine gândit. în situaţia în care există pericolul unui comportament impulsiv din partea persoanei ce urmează a fi recunoscută sau dacă persoana chemată să facă recunoaşterea nu acceptă să fie confruntată cu făptuitorul. Dacă aceasta răspunde afirmativ va fi chemată să o indice în ordinea în care s-a desfăşurat convorbirea. organul de cercetare va delimita 1-2 segmente ce redau mai exact caracteristicile vocii şi vorbirii persoanei care va fi identificată. în una din două încăperi ce se află alături se invită persoana care trebuie să recunoască şi patru martori asistenţi. selectate după regulile generale de completare a grupului de persoane pentru recunoaştere. nivelului de cunoaştere a limbii. Având în posesie materialele menţionate. fiecare persoană se deosebeşte după intensitatea. de exemplu. Insuccesele acestei activităţi sunt cauzate. Conţinutul acestor segmente va fi reprodus în faţa microfonului de către două persoane. Ultimelor li se anunţă că se va efectua o activitate de recunoaştere. în mod necesar.a.4. înfundată. Se pot folosi înregistrări realizate special cu această ocazie în timpul interogatoriului sau "modele libere". pe de o parte. începând cu cea din partea stângă şi terminând cu cea din partea dreaptă. Anchetatorul cu doi martori asistenţi trec în încăperea megieşă. integral sau parţial. nazalizată. Practica organelor de urmărire penală confirmă că prezentarea spre recunoaştere după voce şi vorbire nu întotdeauna permite a obţine rezultatul scontat satisfăcător. precum şi după limbajul folosit. (3) Definiţi noţiunea de metodă criminalistică şi daţi clasificarea lor. ca. unde se invită persoana care urmează a fi identificată şi două sau trei persoane selectate după regulile generale de completare a grupului de prezentare spre recunoaştere. cel ce conduce recunoaşterea. ale vocii şi vorbirii celui ce urmează a fi recunoscut. datorită specificului aparatului respirator. dar care. Pentru a depăşi dificultăţile condiţionate de factorii indicaţi. într-adevăr. cărora li se va explica drepturile prevăzute de lege. elementelor ce alcătuiesc aparatul vocal. organul care conduce activitatea va cere persoanei chemate să facă recunoaşterea. în scopul înregistrării pe banda feromagnetică. pe de altă parte. Subiectul III. alcătuirea frazelor şi. la rândul ei . iar vorbirea. (5) Specificaţi formele de aplicare în activitatea de urmărire penală a metodei de modelare. Unele persoane vor comite în vorbire erori gramaticale.rapidă. dar fără a specifica conţinutul ei. regionalisme. Vocea poate fi clară.

originală şi consecventă. cum s-a relevat deja. metoda observaţiei are anumite trăsături specifice. fie ca metodă criminalistică de investigare3. mijloacelor fotografice. particular Ştiinţifice şi speciale. Fără a efectua o analiză detaliată. interogării. menţionăm că însuşi grupajul obiectelor decercetare criminalistică. în anumite cazuri. matematică. metodele criminalistice se prezintă în forma unor măsuri. a diferitelor obiecte şi fenomene ce apar drept consecinţe ale actului delictuos şi care au reflectat acţiunile infracţionale. aceasta con-firmându-se şi în practica judiciară. 31 . Valorificarea cantitativă şi calitativă a diferitelor fenomene. realizate sub diverse forme. De aici rezultă importanţa pe care o deţine aplicarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice de cercetare criminalistică (a lupelor. ceea ce presupune fondarea acestora atât pe realizările proprii. şi. criminalistica elaborează noi metode de cercetare. biologiei.3. de la fapt la fapt. La nivel practic. cu care acestea trebuie să fie în perfectă concordanţă. privind cercetarea infracţiunilor. farmacologiei. ameninţare şi şantaj. Organul judiciar nu percepe nemijlocit infracţiunea. aşa cum este sfera justiţiei. diferă după conţinut şi modalitate. farmaceutică. Astfel. Eficienţa aplicării metodei observaţiei e în funcţie de mai mulţi factori. Deşi problema clasificării metodelor criminalisticii nu a fost lipsită de atenţie. însă ia cunoştinţă de ea prin contactul cu persoanele care au remarcat fapta sau circumstanţele comiterii acesteia şi prin cercetarea directă. ceea ce a impus preocupări privind sistematizarea lor. biologică. Un studiu al literaturii de specialitate ar demonstra chiar o disonanţă a poziţiilor expuse. psihologiei etc.3. de descriere. înşelăciune. precum şi de alte persoane ca în cazul expertizei criminalistice sau al activităţii operative de recunoaştere. cât şi pe cele ale ştiinţelor exacte. fenomenelor şi faptelor cu semnificaţii criminalistice. Nu pot fi admise ca fiind amorale şi deci nelegitime metodele bazate pe violenţă psihică. Pentru a elabora astfel de metode. experimentului judiciar. Ea poate fi efectuată nemijlocit de organul judiciar. adaptându-le la specificul cercetărilor criminalistice. precum şi aprobarea lor practică. fie ca sursă informativă4. ceea ce se referă în întregime la activitatea organelor judiciare. că atât la nivel teoretic. studierea şi generalizarea experienţei judiciar-penale. de măsurare. presupune observaţii multilaterale. metodele criminalistice trebuie să fie ştiinţific argumentate. indiferent de conţinutul şi destinaţia lor.general ştiinţifice. metodele criminalistice trebuie să fie în deplină concordanţă cu normele etice. esenţială a procesului de identificare a obiectelor. Percepţia imediată. Observaţia. de la o acţiune procesuală la alta. e prezentat diferit de către autori: fie ca obiect de aplicare a metodelor criminalisticii2. microscoapelor. Domeniul specific de aplicare a metodelor criminalisticii. de însemnătate primordială fiind cel al capacităţii senzoriale. folosind pe scară largă realizările progresului tehnico-ştiinţific. de observare. de exemplu. Prin măsurare in criminalistică se determină: — interpoziţia diverselor obiecte. practic nelimitat. 2) Metoda măsurării. (7) Determinaţi care din metodele enumerate mai jos se folosesc în mod necesar la fixarea urmelor mijloacelor de transport: fizică. Aplicabile pot fi metodele ce garantează determinarea obiectivă a faptelor şi concomitent asigură totalmente drepturile celor implicaţi în proces. excluzând prin însuşi conţinutul lor umilinţa demnităţii persoanelor antrenate in procesul de cercetare criminalistică. sau prin intermediul expertizei. alţii în şapte-opt categorii1. se cere ca metodele în discuţie să se încadreze în limitele cerinţelor legislaţiei în vigoare. Unul şi acelaşi fenomen. prezentării pentru recunoaştere. constituie forma iniţială. Totodată. aplicând date din diverse domenii ale ştiinţei contemporane. utilajelor speciale de iluminare. Elaborarea metodelor criminalistice este un proces continuu. 1. de la un obiect la altul. inclusiv a celor cu radiaţii ultraviolete. Apoi. efectuată de către organul de urmărire penală. ea preia metodele elaborate de alte ştiinţe. impune anumite condiţii. urme şi corpuri delicte in baza cărora devine posibilă reconstituirea tabloului în ansamblu al locului săvârşirii infracţiunii. criminalistica trebuie să ţină cont de realizările in domeniile fizicii. de analiză şi sinteză. de tendinţele practicii organelor judiciare şi a celor de expertiză criminalistică. Ca şi orice altă ştiinţă de sine stătătoare. aplicarea cărora asigură eficienţa activităţii organelor judiciare în vederea investigării şi prevenirii faptelor penale. în primul rând. Metodele general ştiinţifice sunt specifice tuturor formelor de activitate umană. In fine. ca în situaţia cercetării la faţa locului. Metodele criminalisticii Noţiunea de «metodă criminalistică» poate fi definită ca o totalitate de acţiuni. fireşte.. se folosesc trei categorii de metode. percheziţiei. plenitudinea observaţiei. dinamizat de necesităţile unei permanente perfecţionări ale activităţii organelor judiciare. Unii autori clasifică metodele discutate în două-trei. procese şi obiecte materiale în raport cu spaţiul şi timpul constituie o condiţie indispensabilă pentru toate cercetările criminalistice. în ultimă instanţă. infraroşii etc. inerente însuşirii realităţii obiective. In activitatea criminalistică. cât şi la cel utilitar. criminalistica elaborează metode proprii de cercetare. operaţii şi mijloace. ea nu poate fi considerată soluţionată complet.) menite să sporească posibilităţile perceptibile şi. operaţii şi mijloace tehnico-ştiinţifice. Acestea sunt: 1) Metoda observaţiei. fiind folosite cu prisosinţă in cercetările criminalistice. în baza propriilor studii aplicative. chimiei. o asemenea analiză a opiniilor demonstrează.

facilitează esenţial fixarea lor prin descriere. Ea serveşte la verificarea practică a diferitelor proiecte de construcţii. pe de"o parte. ca în cazul descrierii semnalmentelor exterioare ale persoanelor în viaţă sau ale cadavrelor neidentificate. a elementelor caracteristice ale desenelor papilare. inclusiv fotografia.. a caracteristicilor maşinilor de scris. Se aplică în criminalistică in vederea fixării informaţiei probante obţinute de către organul judiciar prin contactul direct cu fiinţa sau obiectul material in cadrul acţiunilor procesuale (cercetarea la faţa locului. gradul de rezistenţă. cel judiciar. traseologice. Datorită caracterului său retrospectiv. prevăzut de metoda portretului vorbit. în criminalistică se disting: experimentul ştiinţific. înregistrarea videomagnetică şi altele sunt doar forme auxiliare menite să asigure însuşirea datelor prezentate prin descriere. realizându-se atât in formă materială. durata acţiunilor in situaţia unui experiment judiciar. — forma şi dimensiunile urmelor create prin reproducerea construcţiei exterioare a obiectelor materiale. Categoria a doua de metode. metoda constă în investigarea obiectului de studiu prin intermediul cercetării modelului creat artificial al acestuia. densitatea. spre exemplu. a modului de fixare a rezultatelor obţinute. standard. Realizarea măsurilor presupune aplicarea mijloacelor tehnice respective. în activitatea experţilor criminalişti descrierea este inerentă procesului de cunoaştere a faptelor ce interesează organul judiciar. Argumentul principal în susţinerea acestei teze se desprinde din conţinutul activităţii de urmărire penală. până la reconstituirea împrejurărilor săvârşirii faptelor. greutatea.. precum şi la un nivel tehnico-ştiinţific avansat In cadrul expertizei criminalistice. La această categorie se referă metodele ce ţin de obiectul de cercetare a unui domeniu ştiinţific aparte. trusele şi laboratoarele criminalistice sunt dotate cu tehnicile necesare. a unui mulaj. cât şi la nivelul imaginaţiilor mintale. organul respectiv va verifica eventualitatea realizării unei acţiuni. bazate la etapa iniţială pe date suficient de modeste. viteza de deplasare pe baza urmelor de frânare în cazul unui accident de circulaţie ş. în special a celor de mâini şi picioare. a celor grafice ale maşinilor de dactilografiat. a impresiunilor de ştampile falsificate etc. maşini şi agregate. capacitatea de a percepe şi dacă persoana posedă sau nu anumite deprinderi. inclusiv cu instrumentar de înaltă precizie. — sfera practic nelimitată a obiectelor de studiu criminalistic.) sau In urma prezentării de către persoanele cointeresate în proces (învinuitul. vehicule ş. prezentării spre recunoaştere şi altele. desenelor papilare. în majoritatea cazurilor acestea sunt multiple şi diverse.a. 3) Metoda experimentală. formulă ş. O categorie aparte de modele criminalistice constituie portretul-schiţă. percheziţia. ale celor produse de diverse instrumente. precum şi a anumitor procese biologice.. dintre care menţionăm: — reglementarea procesuală a activităţilor de cercetare criminalistică. prin necesitatea utilizării unui sistem lingvistic laconic şi. 6) Metoda descrierii. Legislaţia în vigoare prevede anumite cerinţe asupra formei şi conţinutului tuturor actelor procesuale la redactarea cărora se utilizează metoda în discuţie. — volumul. Faţa locului. adică de la modelarea logică a faptei. de regulă. investigarea criminalistică presupune examinarea tuturor obiectelor care într-un mod sau altul au reflectat fapta penală. temperatura. identificarea cadavrelor. spre o activitate complexă de verificare a fiecărui element al versiunii. fotorobotul. ca: timpul împuşcăturii. schemă. tehnologice. şi obiectele expertizelor grafoscopice. Toate celelalte modalităţi de fixare a faptelor cu semnificaţie procesual penală. concomitent. 32 . Specificul metodei în cauză se manifestă. care presupune trecerea de la versiunea privind obiectul de cercetare. Metoda în cauză canalizează întreaga activitate de cercetare criminalistică. Modelele create mintal pot fi materializate în forma unui plan-schiţă de lucru. în criminalistică metoda comparaţiei este folosită ca procedeu de cunoaştere în cadrul cercetării locului faptei. Reproducerea administrată a unui fapt. interogatoriul etc. alte caracteristici ale obiectelor materiale. Prin intermediul experimentului judiciar. în criminalistică metoda descrierii are specificul său determinat de mai mulţi factori. iar pe de altă parte. prin aplicarea unui limbaj unificat. judiciar-tehnice a documentelor.a. desenul grafic pe baza cărora organele respective nu de puţine ori obţin succese vădite în demascarea infractorilor. activitate sau fenomen asigură verificarea prin experienţă.a. elasticitatea. în linii generale. posibilitatea acestora de a exista in condiţii refăcute de timp şi spaţiu. descoperirea obiectelor tăinuite etc. care are drept obiectiv verificarea ipotezelor şi ideilor teoretice. experimentul constituie o fază de examinare şi un mijloc de obţinere a modelelor de comparaţie. instalaţii. Multiple sunt.— vechimea unor evenimente. expresiv la redactarea actelor procesual penale. armelor şi instrumentelor. preconizat de legislaţie ca acţiune de anchetă şi cel de expertiză. concentraţia. percheziţiei. a altor obiecte de examinare criminalistică. balistice etc. se prezintă printr-un spaţiu cu o mulţime excesivă de obiecte. a căror descriere nu este lesne de efectuat. de natură să asigure măsurări până la nivel molecular. frecvent aplicate în criminalistică. prezentarea spre recunoaştere. constituie cele particular ştiinţifice.). sociale. 4) Metoda modelării. victima) a anumitor obiecte. în domeniul expertizei criminalistice. Metoda modelării este atestată în toate domeniile de cunoaştere şi activitate practică umană. Eforturile întreprinse în vederea clasificării obiectelor de studiu criminalistic (a urmelor infracţiunii. 5) Metoda comparaţiei. Presupune confruntarea obiectelor materiale în vederea determinării identităţii sau apartenenţei la grup. a deprinderilor de a scrie materializate în documente. Cum se va remarca ulterior.

manufactură. a hârtiei. «metode de ramură»2. ea este inerentă examinărilor obiectelor din lemn. Cât priveşte expertizele dactiloscopice. Şi in criminalistică rolul matematicii este incontestabil1. înregistrarea obiectivă a probelor materiale ale infracţiunii. Metoda proiecţiei geometrice se aplică. Proiecţiile geometrice constituie suportul ştiinţific al expertizei criminalistice de identificare după oasele craniului. «metode ştiinţifice şi tehnice»4. precum şi cele privind reconstituirea întregului după părţile dezmembrate. la cercetarea actelor suspecte de fals prin adăugire sau corodare de text. temperatura obiectelor ce prezintă interes criminalistic. la descrierea înfăţişării persoanei sau a cadavrului după metoda portretului vorbit ş. a reziduurilor în urma tragerii din arma de foc. de asemenea. clei. la examinarea criminalistică a scrisului. imaginile fotografice. — Metoda difuzo-copiativă prin contact rezidă în difuzarea (transferarea) unor substanţe colorate de pe obiectul de examinare pe unul copiativ. Indicii cantitativi asigură veridicitatea constatărilor făcute de către organul judiciar (cu prilejul cercetării la faţa locului. aplicată în criminalistică pe scară largă pentru identificarea sau diferenţierea obiectelor supuse examinării prin depistarea pe suprafaţă sau în componenţa lor a unor elemente luminis-cente. cât şi profilometrele ce indică gradul de netezime al reliefului. Metoda în cauză este. nu poate fi concepută fără determinarea în mod strict ştiinţific a dimensiunilor şi poziţiilor spaţiale ale acestora. care înregistrează rezultatele palpării printr-o profilogramă. de exemplu «metode fizice»1. Metode fizice sau fizico-chimice. staţionare. — Metoda convertizării electrono-optice. balistice. de exemplu. hârtia se introduce în apă distilată caldă pe 45 minute. binoculare. colorimetrică. apărută in antichitate din necesităţi practice umane. Pentru transferarea prin difuzie în gelatină. la prognozarea vechiii textelor. metode fizice şi fizico-chimice complexe. Actualmente se folosesc convertizoare portabile şi de laborator. de vopsea. care ţin de competenţa specialiştilor cu pregătire profesională în aceste domenii. a urmelor traseologice şi a celor create prin tragere din arma de foc. fiind ulterior acoperită cu o foaie de hârtie de filtru îmbibată cu apă distilată. Cunoscută şi sub denumirea de striagrafie. ulterior în energie vizibilă.a. în primul rând. Aceasta i-a determinat pe unii autori să denumească metoda în cauză «copiere umedă». duritatea. urmelor create de arme de foc pe muniţie. sânge. vopsea. masă plastică. in special în procesul de comparare a semnăturilor. organul judiciar va apela la instrumente optice. Pentru depistarea obiectelor minuscule. la diferenţierea tipurilor de hârtie. grafo-scopice. acestea. — Metoda efectului de luminiscenţă.Fiind în marea majoritate preluate în direct sau prin adaptare la specificul cercetărilor criminalistice din diverse ramuri ale ştiinţelor naturale. în marea lor majoritate. constă în transformarea cu ajutorul convertizorului electrono-optic a energiei invizibile infraroşii în energie electrică. la evidenţierea petelor de ulei. a impresiuhilor de ştampile. după necesitate. de asemenea aplicată frecvent în activitatea criminalistică de laborator. valorificarea acestora după anumiţi indici calitativi. Copierea nu necesită eforturi mari. matematica şi-a găsit aplicare practică în toate domeniile de activitate umană. indispensabilă la evidenţierea urmelor de sânge. înainte de a fi întrebuinţată. la depistarea urmelor create de factorii suplimentari ai împuşcăturii. percheziţiei. imaginilor fotografice etc. în practică s-a demonstrat că sunt frecvente situaţiile când cercetarea la faţa locului nu se poate limita la observarea directă cu ochiul liber. sticlă. precum şi la determinarea succesiunii traseelor intersectate ale rechizitelor in documente. a indiciilor de fals în documente. a altor acţiuni procesuale) privind forma. dar mai cu seamă celor de laborator. ulei. în baza metodelor matematice are loc determinarea elementelor caracteristice ale obiectelor de identificat. a urmelor microreliefate sau create prin depuneri materiale imperceptibile. Având la bază legităţile obiective ale lumii materiale. pe bună dreptate. Dintre multiplele metode fizice şi fizico-chimice uzuale în cercetările criminalistice menţionăm următoarele: — Metoda optică inerentă activităţilor de cercetare pe teren. o coală de hârtie fotografică. salivă. In toate cazurile însă se au în vedere.. Trusele criminalistice cu care sunt dotate organele respective au in componenţa lor lupe simple şi speciale cu dispozitive de iluminare. judiciar-tehnice ale documentelor. de analiză spectrală. de cap. culoarea. In criminalistică se folosesc atât profilografele optico-mecanice. substanţe chimice etc. se spală în mod obişnuit şi se usucă. Acoperit cu o coală de pergament. în 33 . devine cu timpul un instrument deosebit de cunoaştere a naturii. de tot felul de instrumente. stabilirea direcţiei şi a locului de unde s-a tras din arma de foc. materialul se pune la preş. «metode adaptate la specificul criminalisticii»3. metal. la diferenţiereatraseelor de creioane chimice. Matematica — ştiinţa despre raporturile cantitative şi formele spaţiale ale realităţii obiective. — Metode matematice. — Metoda palpării fizice a suprafeţelor aplicată la identificarea şi deosebirea după relief a obiectelor supuse examinărilor criminalistice. debutează cu o examinare microscopică. se prelucrează într-o soluţie de fixaj fotografic. matematice şi antropologice. la calcularea elementelor cărării urmelor. Un rol de mare importanţă la efectuarea expertizelor criminalistice joacă metodele matematice: a scrisului. apoi se zvântează şi se presează pe obiectul in cauză. Ca material copiativ se foloseşte hârtia de filtru sau cea gelatinată (fotografică) umedă. Pe lângă metodele enunţate în instituţiile de expertiză judiciară în unele cercetări criminalistice se folosesc. Metoda se aplică la stabilirea prezenţei unui colorant la diferenţiere acestuia. ceea ce reprezintă un imperativ al procesului penal. Metoda in cauză se foloseşte la depistarea urmelor invizibile de mâini. fotocolorimetrică ş. a actelor dactilografiate. cu piedestal. O foaie de hârtie subţire se fixează pe obiectul cercetat. metodele din această categorie sunt atestate sub diverse denumiri. metodele fizice sau fizico-chimice.a. Pe principiile geometrice ale ştiinţei matematice sunt bazate procedeele fotometrice aplicate la fixarea ambianţei locului faptei. dar de multe ori oferă rezultatele scontate.

Deşi. urmele de mâini au fost recunoscute în justiţia penală cu mult mai târziu.(7) Determinaţi elementele principale ale desenului papilar şi apreciaţi rolul acestora în procesul de identificare dactiloscopică. au fost cunoscute in unele ţări încă din antichitate. însuşi faptul cunoaşterii urmelor de mâini din timpuri imemoriale rămâne incontestabil .3. şi la înregistrarea antropometrică a persoanelor dispărute sau declarate in căutare. a celor create de instrumente sau în urma tragerii din arma de foc. abordând această problemă. algoritmarea în baza datelor medii statistice a cercetării unor categorii de infracţiuni şi utilizarea cu acest prilej a mijloacelor de calcul moderne. denumite de unii autori «metode de examinare proprii criminalisticii»1. fixării şi ridicării urmelor materiale ale infracţiunii. metodele fotografiei de fixare. in special. începutul secolului curent. studierea şi adaptarea realizărilor altor ştiinţe la specificul activităţilor criminalistice. primele acte de identificare a infractorilor pe baza urmelor de mâini descoperite la locul faptei. spre exemplu. 1. Alphonse Bertillon in 1888 elaborează metoda antropometrică de înregistrare penală a persoanelor supuse justiţiei. c) metodele tactice de organizare şi desfăşurare a acţiunilor procesuale. Exemplificative în acest sens sunt experimentul de anchetă. Dactiloscopia criminalstică 1. Metode antropologice.a. După opinia acceptată de mai mulţi cercetători in acest domeniu. Categoria a treia constituie. evoluţia şi tipizarea oamenilor după structura morfologică a corpului şi alte proprietăţi fizice. de relevare şi ridicare a urmelor invizibile de mâini.). s-a constituit o ramură specială a criminalisticii. formulează premisele ştiinţifice şi principiile identificării persoanelor după semnalmente. însemnătatea criminalistică a urmelor de mâini Urmele de mâini. a staturii. după cum urmează: a) metodele tehnico-criminalistice destinate descoperirii. Printre ştiinţele care au cunoscut in jumătatea a doua a secolului trecut un înalt grad de dezvoltare figurează şi antropologia — ştiinţa despre originea. aplicate în cadrul cercetării la locul faptei sau în alte împrejurări. Anumite operaţii matematice se aplică de asemenea în tactica şi metodica cercetării faptelor penale. Realizările acestei ştiinţe de mare valoare socială cu succes au început să fie folosite şi în criminalistică. conturând două direcţii de aplicare practică: la identificarea persoanelor implicate în săvârşirea infracţiunilor. inclusiv a celor cu caracter juridic. în literatura de specialitate se aduc argumente convingătoare precum că in China. metode speciale criminalistice. cele vizând prevenirea furturilor . analiza şi evidenţa modalităţilor de săvârşire a actelor antisociale etc. Ca mijloc de probă. Metodele matematice nu se limitează la partea tehnică a criminalisticii. cunoscută astăzi sub denumirea de dactiloscopie. preconizat verificării posibilităţii anumitor activităţi în condiţii concrete de timp. traseologice. traficurilor de stupefiante etc. au avut loc la finele secolului trecut.(3) Specificaţi premisele ştiinţifice ale identificării persoanelor după urmele de mâini.ultimul timp criminaliştii manifestă un deosebit interes asupra posibilităţii aplicării metodei probabilităţii statistice la aprecierea rezultatelor examinării comparative in cadrul expertizelor de identificare. în literatura de specialitate se susţine că metodele speciale criminalistice se subdivizează in cele destinate să deservească practica judiciară şi cele aplicate în cercetările ştiinţifice. In baza marilor realizări în domeniul medicinei şi antropologiei. Astfel.2. Japonia. marele savant francez Edmond Locard a apreciat prezenţa amprentelor digitale pe documentele antice ca fenomen cu conţinut mistic şi nicidecum juridic. cum ar fi generalizarea practicii înaintate. desfăşurării evidenţei criminalistice şi măsurilor de protejare a valorilor sociale de atentări criminale ca.1. Prin studii antropologice s-a stabilit existenţa anumitor raporturi de corelaţie între statura (înălţimea) persoanei şi dimensiunile unor părţi corporale în parte. suprafeţelor palmare ş. bazat pe investigaţii ştiinţifice. după cum mărturisesc scripturile religioase şi laice vechi. 34 . care pot fi încadrate în trei subgrupuri. balistice ş. TEST 06 Subiectul I. dimensiunilor încălţămintei purtate etc.a. S-au expus afirmaţii potrivit cărora acestea ar fi fost folosite ca mijloc de certificare a documentelor. urmărindu-se depăşirea factorului subiectiv ce predomină în această etapă decisivă a expertizelor criminalistice. Cunoaşterea acestor legităţi a facilitat elaborarea anumitor procedee de calcul privind stabilirea după urme a apartenenţei la sex. ale plantei picioarelor.(5) Clasificaţi desenele papilare. a întregii activităţi de cercetare a anumitor categorii de infracţiuni cunoscute sub denumirea de procedee tactice. India şi alte ţări din Orient urmele de mâini erau cunoscute deja la începutul mileniului. precum şi a cadavrelor necunoscute. 1. b) Metodele expertizelor criminalistice (grafoscopice. după cum anticipam. 1.

falanginei şi falangetei. Potrivit opiniilor exprimate de specialiştii în materie. acoperă zona centrală a desenului papilar din partea de sus şi din cele două părţi laterale. conform datelor publicate. care în ansamblu asigură indubitabil deosebirea unui individ de altul. care. Ultimele. formând zonele respective: centrala. (fig. ele formându-se în toate cazurile în care făptuitorul acţionează manual şi. fireşte. acestea permit compararea urmelor ridicate de la locul faptei concrete cu cele ale persoanelor înregistrate. formă şi poziţie. desenele papilare. formând o figură in formă de laţ. Clasificarea desenelor papilare Pe suprafaţa palmei mâinilor deosebim două regiuni anatomice cu desene papilare. Practica demonstrează că urmele formate de celelalte zone ale palmei in raport cu cele ale falangetelor se Întâlnesc rar şi. la rândul lor. A doua proprietate a desenelor papilare. în acest context se încadrează de asemenea şi evidenţa urmelor de mâini ridicate de la locul infracţiunilor nedescoperite. Posibilitatea identificării se datorează faptului că urmele de mâini reproduc elementele caracteristice ale desenelor papilare de pe suprafaţa părţilor de contact a mâinilor. Crestele papilare bazale sunt plasate paralel şanţului 35 . La etapa actuală. desenele papilare ca formă şi structură sunt fixe. dimpotrivă. acestea vor restaura crestele şi desenele papilare în structura lor iniţială.Constituind. Crestele zonei centrale işi iau Începutul de la o latură a falangetei şi. care se reflectă în urme. Al doilea factor favorizant în vederea utilizării urmelor de mâini în justiţia penală este existenţa sistemelor de înregistrare penală. nu mai puţin importantă din punctul de vedere al materiei puse în discuţie. se prezintă prin curbura bruscă. Primul este marea frecvenţă a urmelor de mâini la locul săvârşirii faptelor penale. Unicitatea desenelor papilare se datoreşte marii varietăţi de caracteristici structurale care. este fixitatea lor. pleacă spre latura opusă. ca regală. Şi totuşi o însemnătate vădit majorată au desenele de pe suprafaţa falangetelor. menţionăm că una din modalităţile de înregistrare a persoanelor condamnate penal este cea dactiloscopică. în fine. Crestele zonei periferice in formă de arc cu braţele pe ambele părţi laterale ale falangetei. cât şi volumului caracteristicilor de structură. Practic nu există infracţiuni în cercetarea cărora urmele de mâini ar putea fi ignorate. metodele dactiloscopice într-un răstimp relativ scurt devin utilizate pretutindeni. prin şanţurile flexorice se subîmpart fiecare în câte trei zone. dacă acesta nu întreprinde măsuri pentru a nu lăsa urme. Aplicarea urmelor de mâini în justiţia penală este înlesnită de mai mulţi factori. periferică sau marginală şi bazală. adică proprietatea de a nu se schimba pe tot parcursul vieţii omului . jucând un rol primordial în ce priveşte identificarea autorului faptei. iată de ce clasificarea desenelor papilare in criminalistică se face pe baza desenelor zonei falangetelor. avănd in centru una sau mai multe creste in poziţie verticala. rămân intacte şi dispar doar după deces. Primele au curbura crestelor lină. Din considerentele date în literatura de specialitate proprietatea menţionată a desenelor papilare adeseori se tratează drept capacitate a lor de a se restabili. Dacă orice caracteristică corporal-umană este supusă diferitelor schimbări condiţionate de dezvoltarea şi îmbătrânirea organismului. până la 6% din totalitatea desenelor papilare. uşor descrescând de la vârful degetului spre baza falangetei. Prima este regiunea digitală cu zonele falangei. stabilirea participanţilor la săvârşirea actului penal. Desenele papilare In arc sunt formate dintr-un singur curent de creste papilare care işi iau Începutul de la o latură a falangetei şi. ceea ce presupune imposibilitatea înlăturării. curbându-se in centrul ei. Prin compararea acestora se poate stabili autorul a două sau mai multor infracţiuni. precum şi a altor împrejurări ale infracţiunii săvârşite. constituind. In ele se disting lesne trei curente de creste papilare. Distrugerea desenelor papilare poate fi obţinută numai prin transplantare sau prin alt mod de afectare a pielii. Aceasta se datoreşte atât frecvenţei lor la locul faptei. de jafuri. sub aspect structural. însoţită de vătămarea papilelor. cea palmară. cu zonele digito-palmară. Fără a atinge problema în detaliu. în acest sens. practica demonstrează date semnificative: în descoperirea a 40-50 % de cauze de furt. de bună seamă. Desenele in arc sunt simple şi in şatră. 21) Desenele in arc sunt mai puţin frecvente. care constă în fixarea desenelor papilare a celor 10 degete ale mâinilor pe fişe speciale şi crearea pe baza concentrării lor a fişierelor dactiloscopice. de năvăliri tâlhăreşti şi de alte crime grave valoarea urmelor de mâini este excepţională. rodul unei munci colective . urmele de mâini sunt dintre cele mai frecvent folosite în justiţia penală. sub raport de dimensiune. modificării sau distrugerii lor în condiţii fireşti. revin spre aceeaşi latură. în caz contrar. oferă un material informativ relativ redus. atingând partea centrală a acesteia. folosirea urmelor de mâini în procesul penal este benefic influenţată de capacitatea acestora de a contribui la identificarea directă şi cu certitudine a persoanelor care le-au lăsat. ceea ce adeseori poate să sporească esenţial activitatea de urmărire a făptuitorului. excluzându-se posibilitatea existenţei a două desene papilare identice. La etapa actuală se cunosc trei tipuri de desene papilare: In arc. Formându-se deja pe parcursul vieţii intrauterine. 2. (fîg. A treia proprietate esenţială a desenelor papilare este inalterabilitatea acestora. fiind reflectat într-o urmă de mâini. a doua. tn laţ şi In cerc. Prin studii aprofundate s-a confirmat că desenelor papilare le sunt caracteristice la nivel metodologic trei proprietăţi în vederea identificării autorului urmelor. în primul deceniu al secolului curent urmele de mâini erau de acum folosite ca material probant în justiţia penală a multor ţări europene . Datorită structurii sistematizate. poate avea valoare identificatoare. Desenele papilare in laţ au o structură mai complicata. practic nu pot coincide în două desene . tenară şi hipotenară. Prima este proprietatea lor de a fi unice. 20) în orice zonă s-ar găsi un desen papilar.

Eficienţa expertizei dactiloscopice In mare măsură e in funcţie de calitatea materialelor de comparaţie. (5) Specificaţi situaţiile în care se impune dispunerea unei expertize repetate. 23) Desenele papilare în laţ sunt cele mai frecvent întâlnite. Stratul de tuş se depune pe suprafaţa degetelor (sau palmei) cu ruloul. (fig. — furcarea liniei papilare — despărţirea liniei papilare în două sau mai multe cu prelungire mică (bifurcare.3. în care laţurile zonei centrale au o formă încovoiată. formând o figură triunghiulară. la desenele în cerc crestele zonei centrale se prezintă în formă de cerc. (7) argumentaţi prin ce activitate procesuală organul de urmărire pcmilfi va depăşi incomplecitatea şi neclaritatea raportului de expertiză. — fragmentul liniei papilare — linie cu dimensiuni liniare mici. 2. după ce pe degete se apasă hârtia. 2. liniile albe.27) în procesul examinărilor dactiloscopice pot avea valoare identificatoare şi alte elemente ale reliefului suprafeţei palmare. — anastomoza papilară — fragment mic de linie care uneşte In formă. Amprentarea cadavrelor se efectuează prin aceeaşi modalitate cu unica deosebire că degetele nu se rulează» aceasta fiind imposibilă. Se disting vădit desene simple In laţ. la ce tip se referă desenele papilare ş. în care braţele laţurilor se concentrează în centru şi curbe. respectiv capătul liniei din partea stângă a desenului papilar. contopirea a două sau mai multe linii. sub aspect general de rachetă. crestele zonei periferice şi a celei bazale se intersectează pe ambele părţi laterale ale desenului (o particularitate distinctivă a acestui tip de desene). ele trebuie comunicate organului care a dispus efectuarea expertizei într-un act scris. numit raport de expertiză. Degetele persoanei bănuite se rulează în aşa mod ca tuşul să se depună uniform pe toată suprafaţa lor. 24. — contopirea liniei papilare sau asamblarea. a altor elemente de structură a suprafeţei palmare.a. (3) Definiţi noţiunea de expertiză repetată (contraexpertiza) şi de expertiza suplimentară. — butoniera papilară — element format prin dedublare de linie in formă alungită. Amprentarea persoanelor suspecte se efectuează cu ajutorul mijloacelor prezente în trusele criminalistice în felul următor: pe o placă de sticlă sau de masă plastică cu ajutorul ruloului de cauciuc se întinde un strat subţire de tuş tipografic. în literatura de specialitate se recomandă metoda Chimică de ampren-tare. Crestele zonei periferice şi cele bazale se intersectează pe partea opusă a direcţiei braţelor crestelor zonei centrale.1. 22) Desenele papilare in laţ variază în funcţie de numărul crestelor cuprinse de cele trei curente. în acelaşi mod degetele se rulează pe fişa dactiloscopică în spaţiul indicat pentru fiecare deget. precum şi determinarea modului in care au fost create. Expertiza repetată şi cea suplimentară 2. cicatricele. trifurcare). Desenele papilare In cerc ca şi cele în laţ sunt formate din trei curente de creste.2.flexoral. de pod alte două linii. formând respectiv două delte1. constituind peste 60% din totalitatea desenelor papilare. Închizând zona centrală din partea de jos. forma şi direcţia acestora. 25) Expertiza dactiloscopică se bazează pe cercetarea comparativă a detaliilor caracteristice ale desenelor papilare. după aspectul general asemănător literei greceşti delta1. — cârligul papilar — fragment mic de linie ataşat la linia mai mare. — ramificarea liniei papilare sau dedublarea vădită a liniei. Tactica dispunerii şi efectuării expertizei suplimentare şi a contraexpertizei Pentru ca faptele şi împrejurările de fapt stabilite în urma examinării de specialitate să se încadreze în sistemul materialului probatoriu existent într-o cauză penală. (fig. Până la delimitarea perr soanei suspecte ca fiind creatoare de urme de mâini. — sfârşitul liniei papilare sau capătul liniei situat în partea dreaptă a desenului. oval. porii. inclusiv liniile flexorice. Subiectul II. In acest tip de desene. — inelul papilar — element format prin dedublare de linie In formă de cerc. Spre deosebire de acestea. spirală. expertului i se solicită stabilirea dacă urmele ridicate de la faţa locului conţin suficiente elemente de identificare. Apoi se execută aceeaşi rulare a degetelor pe hârtie tratată cu substanţă chimică de natură să intre În reacţie cu reactivul de pe degete şi să coloreze urmele. în lipsa fişelor dactiloscopice amprentarea se poate face pe o coală standard de hârtie albă. (fig. Aceste detalii sunt următoarele: — începutul liniei papilare. (fig. care constă din următoarele operaţii: o tuşieră se Impregnează cu reactiv incolor pe care se rulează degetele. 36 . numită delta. Amprentele altor regiuni palmare se ridică prin apăsare.

fără a fi demonstrate. adică nu conţine răspunsuri exhaustive la întrebările formulate în actul prin care s-a dispus efectuarea expertizei. Necesitatea unor lămuriri suplimentare apare. cât şi aspectele noi. Dacă în urma aprecierii rezultatelor expertizei se constată neclarităţi privind maniera în care s-au desfăşurat anumite operaţii de examinare. anchetatorul poate respinge rezultatele expertizei autorutiere primare şi cere repetarea acesteia de către alţi specialişti. Conformându-se acestei concepţii. dar la care nu a răspuns sau a dat un răspuns incomplet. Se vor cerceta problemele (în întregime sau parţial) care au făcut obiectul examinărilor executate cu ocazia primei expertize. Audierea expertului se realizează prin adresare de întrebări şi ascultarea răspunsurilor. Constatările suplimentare făcute. determinarea pertinenţei şi admisibilităţii faptelor constatate de expert în baza cunoştinţelor sale speciale. documentelor) descoperite după efectuarea expertizei. şi rezultatele expertizei sunt întemeiate pe realizările unui domeniu îngust al ştiinţei. raportul de expertiză. ca urmare. necunoscute în momentul în care s-a dispus efectuarea expertizei. unii practicieni cer examinarea suplimentară a obiectelor (urmelor. La raportul de expertiză se va apela în cadrul interogatoriului desfăşurat cu ocazia ascultării învinuitului. Pe lângă aspectul ştiinţific şi metodologic. pe calcule matematice. el putând servi la soluţionarea cauzei numai în măsura în care organul judiciar se va convinge de temeinicia şi exactitatea concluziilor la care s-a ajuns în urma examinărilor efectuate. a concluziilor lui. adică dacă concluziile la care acesta a ajuns reprezintă fapte ce ţin de obiectul probaţiunii într-o anumită cauză penală. expertul. iar faptele şi împrejurările de fapt ce constituie fondul raportului de expertiză au fost stabilite în ordinea prevăzută în legislaţia procesual-penală în vigoare. se afirmă sau infirmă declarativ. se va verifica cum se respectă dispoziţiile legale ce reglementează dispunerea şi efectuarea expertizei. a raportului de expertiză în întregime. înainte de toate. Neîntemeiat se va considera raportul de expertiză în care faptele. care urmează a fi apreciate complementar. comisia de experţi. limbajul folosit la formularea concluziilor impun precizări fără de care nu se poate stabili înţelesul exact al examinării de specialitate. legea (art. deşi.1 Obiectul ascultării expertului este în mod expres formulat în art. dacă expertul operează în raportul de expertiză cu categorii ştiinţifice mai puţin accesibile nespecialiştilor. competenţa şi necointeresarea specialistului în cauză.Prevăzut în lege (art.a. organul de anchetă nu de puţine ori constată că raportul de expertiză este incomplet. la care expertul trebuia să răspundă.65 CPP) prevede efectuarea unei expertize repetate de către un alt specialist sau de o comisie de specialişti. în practică. Dacă în urma activităţii de apreciere şi verificare se constată că raportul de expertiză nu conţine deficienţe. precizării valorii lor probante. la fel ca şi alte probe administrate în cauză. pe această cale nu se poate cere expertului completarea raportului şi nici efectuarea unor noi examinări. Prin urmare. victimei şi a altor persoane implicate. 37 . Temeinicia raportului de expertiză depinde de argumentarea motivelor care au condus la formularea anumitor concluzii. De exemplu. în cazul cercetării unui accident de circulaţie. odată depus organului judiciar. că la efectuarea expertizei s-au folosit cele mai actuale realizări ale ştiinţei în domeniul respectiv. Expertiza suplimentară poate fi efectuată numai de acelaşi expert. după cum se ştie. în unele situaţii. de obicei.65 CPP) prevede efectuarea unei expertize suplimentare sau audierea expertului (art. precum şi pentru a argumenta deciziile privind existenţa sau inexistenţa faptei. raportul de expertiză nu reprezintă o forţă probantă deosebită şi nici prioritară.se susţine că obiectul expertizei suplimentare cuprinde atât întrebările. pe motive că specialistul însărcinat cu exercitarea lucrării a procedat la contacte directe cu una din persoanele responsabile în cauză. în vederea completării raportului de expertiză. vinovăţia sau nevinovăţia făptuitorului. Acestea pot viza. formule ş. Aprecierea raportului de expertiză presupune. Obiectul expertizei suplimentare îl constituie întrebările la care în cadrul expertizei iniţiale nu s-a răspuns sau s-a dat un răspuns incomplet. legea în vigoare (art. modele. probe. Împrejurările care pot trezi îndoieli referitor la veridicitatea faptelor enunţate în raportul de expertiză sunt dintre cele mai diverse. dispune efectuarea unei expertize repetate din momentul în care se află în posesia unor date ce pun la îndoială pregătirea profesională a expertului sau denotă existenţa anumitor raporturi de legătură a acestuia cu fapta sau cu persoanele participante la proces. 170 CPP). 170 al CPP: desluşirea semnificaţiei lucrărilor desfăşurate cu prilejul efectuării expertizei şi a înţelesului raportului prezentat. condiţiilor în care el a activat.de a întregi raportul de expertiză . însărcinaţi cu efectuarea expertizei repetate.Aceasta se va înfăptui doar printr-un studiu suplimentar al materialelor examinate iniţial. iar concluziile făcute corespund probelor existente în cauză. la cererea organului judiciar (anchetatorului sau instanţei judecătoreşti). se va supune unei examinări critice în vederea determinării veridicităţii faptelor stabilite de către expert. în cazul în care se constată că raportul de expertiză este neîntemeiat sau concluziile trase suscită dubii. vor fi expuse într-un raport suplimentar de expertiză. Prin urmare. pot cere completarea materialului iniţial de comparaţie cu noi obiecte. 55 CPP) ca mijloc de probă. Organul de anchetă poate manifesta neîncredere faţă de rezultatele expertizei şi. organul de anchetă procedează la utilizarea acestui important mijloc de probă în procesul de probaţiune. în literatura şi practica de specialitate. iar modul de redactare a raportului de expertiză. Astfel. contrar semnificaţiei atribuite acestui gen de expertiză în lege . bănuitului. se dispune ascultarea expertului. în cazul unei expertize de identificare. pot fi examinate şi unele materiale suplimentare. Aceasta implică verificări ale competenţei expertului. precizarea şi demonstrarea motivaţiei apelării la metodele şi mijloacele tehnice utilizate. ce constituie obiectul examinării de specialitate.

2) scămoşarea hârtiei. 4) vătămarea elementelor de protecţie şi ale celor tipografice. — deteriorările elementelor de protecţie şi ale celor litografice. El poate avea diverse forme. adesea fabricate fictiv de către persoanele cu atribuţii de serviciu la agenţii economici de stat. 38 . Decolorând textul scris. hârtia îşi pierde luciul. dar şi în profunzimea hârtiei. Falsul material constă în modificarea conţinutului iniţial al documentelor preexistente. alte acte prin care se atestă fapte neadevărate. substanţele chimice acţionează concomitent şi asupra suportului. Conţinutul raportului de expertiză trebuie să fie bine determinat. natricaustic. în criminalistică. tehnologiei de producţie industrială sau agrară). Acestea sunt: 1) subţierea hârtiei în locul răzuirii sau radierii. 5) afectarea elementelor grafice învecinate. starea dislocată a particulelor de hârtie. 6) prezenţa unor resturi de coloranţi din textul înlăturat. O variantă aparte de fals prin înlăturarea textului o constituie acoperirea scrisului sau a unor semne grafice prin haşurare sau prin pete de cerneală. In cazul când pe suprafaţa afectată prin ştergere s-a depus un nou text. adăugire sau refacere de text şi contrafacerea rechizitelor în documentele preexistente. înlăturarea de text este una din modalităţile frecvent aplicate la falsificarea actelor scrise. falsul în documente figurează sub două aspecte: intelectual şi material. In unele cazuri se constată anumite necoincidenţe între concluziile raportului de expertiză şi alte probe existente în cauză. impresiunilor instrumentelor de autentificare (ştampilelor) şi schimbarea fotografiilor 1. înlăturarea mecanică constă în ştergerea parţială sau totală a scrisului prin răzuire sau radiere cu diferite obiecte (lamă.îndoiala organului de anchetă cu privire la temeinicia concluziilor raportului de expertiză poate fi. culoarea. Pot fi deteriorate de asemenea elementele de protecţie şi cele tipografice. va dispune efectuarea unei expertize repetate. La această categorie de fals se referă bonurile de livrare fictivă a unor bunuri materiale. — fisurile de suprafaţă prezente pe sectoarele influenţate de chimicale. printr-o activitate suplimentară de verificare. de asemenea. cele mai frecvente fiind modificarea conţinutului iniţial al documentului prin înlăturare. tuş sau alţi coloranţi. această discordanţă încă nu constituie un temei pentru înlăturarea raportului de expertiză. în funcţie de modul in care s-a operat. provocată de constatarea unor deficienţe de redactare. ele prezentând elemente caracteristice ale falsului. până la pătrunderea pe partea opusă a documentului. cauza contradicţiei şi numai dacă va constata împrejurări de natură să justifice presupunerea că concluzia expertului este greşită.2(5) Specificaţi formele falsului prin înlăturare de text. — resturile textului înlăturat In cazul corodării incomplete a scrisului.) înlăturarea prin ştergere. actele privind alterarea mărfurilor. soluţie de var etc). elasticitatea. create de instrumentul cu care s-a scris textul înlăturat. — urmele de presiune. în criminalistică elementele caracteristice ale corodării de text sunt următoarele: — zonele mate prezente pe suprafaţa documentului în locurile intervenţiei chimicalelor. economiei şi comerţului. radieră etc. apă oxigenată. urme ale ştergerii. deoarece este însoţită de acţiuni mecanice asupra suportului. Organul de anchetă trebuie să determine. In principiu. — petele galbene prezente pe hârtia albă şi albicioase pe hârtia color. produce un şir de modificări fizice ale hârtiei. deosebim înlăturarea mecanică şi chimică. precum şi unele semne grafice învecinate. 3) lipsa luciului în zona deteriorată prin ştergere. — decolorarea parţială a unor semne grafice învecinate. Falsul prin înlăturarea chimică de text se realizează prin corodarea sau decolorarea scrisului cu substanţe chimice (acid citric.1 (1) Definiţi naţiunea do fals în documente. sulfit de sodiu. Stabilirea falsului intelectual reclamă efectuarea unei complexe activităţi de cercetare criminalistică. nu de puţine ori bazată şi pe concursul specialiştilor în alte domenii (contabilităţii. Falsul In documente 1. acestuia îi va fi caracteristic: deosebirea coloranţilor folosiţi şi difuzia cer-nelurilor în părţile laterale ale scrisului. în special a semnăturilor. Falsul intelectual constă în atestarea faptelor sau împrejurărilor într-un act scris ce nu corespund realităţii. arc. redat într-o formă îngrijită. Nu poate contribui la formarea convingerii organului judiciar raportul de expertiză alcătuit numai din teze şi dacă conţine concluzii contradictorii. TEST 7 Subiectul I. finanţelor şi activităţii bancare. dacă documentul are atare elemente.

nu pot fi constatate decât în baza examinării 39 . El poate avea diverse forme.1 Pornind de la problemele procesual-organizatorice. alte acte prin care se atestă fapte neadevărate. Experţii se consultă între ei şi. Dacă între experţi există dezacord. mai efective s-au dovedit a fi metoda fotografiei separatoare de culori. (5) Specificaţi elementele distincte ale expertizei complexe şi a celei efectuate in comisie.a. s-au delimitat două situaţii.2. în marea majoritate a cazurilor. După cum se va vedea în continuare. (3) Expertul nu are dreptul să semneze acea parte a raportului de expertiză complexă ce nu ţine de competenţa sa. Falsul material constă în modificarea conţinutului iniţial al documentelor preexistente. medico-legală pentru a stabili cauza aşa-numitor erori medicale cu consecinţe grave ş. Articolul 147. Expertiza complexă (1) În cazul în care constatarea vreunei circumstanţe ce poate avea importanţă probatorie în cauza penală este posibilă numai în urma efectuării unor investigaţii în diferite domenii. efectuate de către un specialist dintr-un anumit domeniu de activitate ori de câte ori organul de cercetare penală constată că pentru stabilirea anumitor fapte sau împrejurări de fapt sunt necesare cunoştinţe speciale. Expertiza de comisie (1) Expertizele complicate şi contraexpertizele se efectuează de o comisie din cîţiva experţi de acelaşi profil. expertiza psihiatrică pentru a determina responsabilitatea autorului faptei penale. examinarea în lumină filtrată şi în radiaţii invizibile. Falsul intelectual constă în atestarea faptelor sau împrejurărilor într-un act scris ce nu corespund realităţii. de obicei. materiale şi mijloace tehnice.situaţii! cercetării unei infracţiuni de omor urmată de dezmembrarea cadavrului. Expertlza complexă 2. La această categorie de fals se referă bonurile de livrare fictivă a unor bunuri materiale. Stabilirea falsului intelectual reclamă efectuarea unei complexe activităţi de cercetare criminalistică. 147 Articolul 146. constatarea acestuia realizându-se în cadrul expertizei tehnice a documentelor. (7) Numiţi genurile expertizei judiciare care se impun în mod necesar în . ce constituie obiectul expertizei. în limitele competenţei lor. la care îşi dau concursul. Dacă expertiza este pusă în sarcina instituţiei de expertiză. adăugire sau refacere de text şi contrafacerea rechizitelor în documentele preexistente. Subiectul II. nu de puţine ori bazată şi pe concursul specialiştilor în alte domenii (contabilităţii. în literatura şi practica de specialitate. se dispune expertiza complexă.1. (2) Cerinţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată ca expertiza să fie efectuată de o comisie de experţi este obligatorie pentru şeful instituţiei de expertiză. finanţelor şi activităţii bancare.efectuate de o comisie .Examinarea acestei categorii de fals are ca scop reconstituirea textului înlăturat. 2. cercetarea prealabilă a documentelor-probe materiale duce doar la suspiciuni de fals. (2) În baza totalităţii datelor constatate în cadrul expertizei complexe. prezentând un raport de expertiză cu concluzii asupra problemelor înaintate de către organul de urmărire penală. 146. (3) Conceptul criminalistice al expertizei complexe. în baza rezultatelor obţinute făcându-se concluzie unică. ceea ce face dificilă descoperirea falsului de către organul judiciar. tehnologiei de producţie industrială sau agrară). Astfel. pe care ei toţi îl semnează. . La această expertiză împrejurările cauzei sau mijloacele materiale de probă se supun unei examinări multidisciplinare. La cererea părţilor. care justifică dispunerea acestui gen de expertiză: a) în cazul în care faptele şi împrejurările de fapt.. actele privind alterarea mărfurilor. în special a semnăturilor. 2. economiei şi comerţului. de exemplu. în componenţa comisiei de experţi pot fi incluşi experţii invitaţi de ele. fiecare dintre ei prezintă raport separat cu privire la toate întrebările sau numai cu privire la acele întrebări pe marginea cărora există dezacord. dar şi unele expertize primare. expertizele judiciare se subdivid în: simple. dacă problemele ce urmează a fi clarificate pot influenţa în mod direct soluţionarea cauzei. întocmesc un raport unic. 1 . După modul de organizare şi efectuare. experţii. ajungînd la o opinie comună. adesea fabricate fictiv de către persoanele cu atribuţii de serviciu la agenţii economici de stat.complexă. CPP art.un colegiu de specialişti dintr-un anumit domeniu. în acest caz specialistul de sine stătător examinează materialele puse la dispoziţia sa. le ridică efectuarea expertizei complexe 2.3. cooperează specialişti din domenii diferite. se înfăptuiesc expertizele repetate. formulează concluzii despre circumstanţele pentru constatarea cărora a fost dispusă expertiza. impresiunilor instrumentelor de autentificare (ştampilelor) şi schimbarea fotografiilor. conducătorul ei este în drept să organizeze efectuarea expertizei în mod colegial.3(7) Determinaţi elementele de asemare şi deosebire a falsului material şi intelectual in notele scrise. la falsificarea documentelor se folosesc multiple procedee. cele mai frecvente fiind modificarea conţinutului iniţial al documentului prin înlăturare. Printre metodele aplicate. pe care. .

Dimpotrivă. Formele de interacţiune. astfel ca el să-şi poată realiza pe deplin potenţialul profesional. 4. cum ar fi ascultarea unor martori. Principiul superiorităţii anchetatorului în organizarea şi direcţionarea activităţii organelor de investigare operativă încadrate în echipa de cercetare. la determinarea falsului prin adăugire şi refacere de text etc. Colaborarea acestor organe. în special. (3) Conceptul de corelare a activităţii organelor de urmărire penală. Principiul legalităţii.1. probele fiind la suprafaţă. materialelor explozive şi a armelor de foc aplicate la comiterea anumitor infracţiuni. Datele obţinute pe cale extraprocesuală. va contura problemele ce pot fi rezolvate pe cale operativă. organul de investigare operativă. Sarcinile organului de investigare operativă trebuie să fie riguros delimitate. anchetatorul coordonează activitatea participanţilor la proces şi apreciază rezultatele activităţii lor. Practica unităţilor de expertiză demonstrează că organele de urmărire penală de cele mai multe ori apelează la următoarele genuri de expertiză complexă: .2. reţinerea făptuitorului şi.medico-legală şi criminalistică în vederea stabilirii naturii urmelor. se impune de necesitatea corelării mijloacelor şi metodelor de lucru ale structurilor menţionate. ca o formă specifică de interacţiune. 2. Nu poate fi acceptată practica încadrării lucrătorilor operativi în echipa de cercetare doar pentru a pune pe seama lor efectuarea unor activităţi procedurale de importanţă redusă. 3. cu serviciile operative ale Ministerelor de Interne şi Securităţii Naţionale. când s-a activat deschis. Corelarea activităţii ofiţerului de urmărire penală cu colaboratorii serviciilor operative la cercetarea infracţiunilor. ridicarea de obiecte şi documente. . reconstituirii. efectuează acţiuni de căutare.balistică şi chimică sau balistică şi fizico-chimică la cercetarea muniţiilor. în mod autonom sau cu participarea organului respectiv. care presupune ca activitatea în comun să fie planificată aparte sau prevăzută în mod concret în planul de cercetare a cauzei. (Se interzice dispunerea unei expertize complexe. b) dacă efectuarea expertizei simple poate duce la modificarea obiectelor de studiu în măsură să facă imposibilă examinarea lor de către specialişti din alte domenii. vor fi respinse fără a proceda la formalităţi procesuale. La solicitarea anchetatorului organul de investigare operativă este obligat să-şi dea concursul la efectuarea activităţilor de urmărire penală şi prin participarea sa activă să asigure eficienţa acestora.a. percheziţiei. violurilor. de conlucrare a anchetatorului cu serviciile operative sunt în funcţie de natura şi caracterul faptei în curs de cercetare. Interacţiunea anchetatorului cu organele de investigare operativă are la bază următoarele principii: 1.datelor ce ţin de diferite domenii de activitate. . punerea la curent a învinuitului cu materialele cauzei ş. efectuării altor activităţi de urmărire penală. Subiectul III. Principiul organizării judicioase a interacţiunii. (5) Descrieţi principiile şi formele de interacţiune a ofiţerului de urmărire penală cu colaboratorii serviciului operativ. la cercetarea infracţiunilor grave.medico-legală şi chimică sau biochimică care asigură stabilirea împrejurărilor şi substanţelor care au provocat intoxicaţii în masă. . Principiul independenţei organului de investigare operativă de a alege metodele şi mijloacele de realizare a sarcinilor ce ţin de competenţa sa. direcţiei şi succesiunii împuşcăturilor. natura urmelor şi a leziunilor corporale. modului în care au fost aplicate obiectele cu care a activat agresorul.tehnică a documentelor şi chimică pentru stabilirea modului şi a materialelor folosite la corodarea textului documentului. poziţia acesteia în momentul accidentului. în cazurile infracţiunilor evidente.medico-legală şi autorutieră pentru a determina mijlocul de transport care a lovit sau a călcat victima. 40 . Având întreaga responsabilitate cu privire la cercetarea faptei. el însă nu poate decide asupra procedeelor specifice la care va apela organul de investigare operativă. în cazurile în care ancheta penală este obligatorie. conjugării competenţelor cu care acestea sunt dotate. 3. . după cum sunt de obicei. care prevede ca activitatea în comun a acestor organe să se desfăşoare în conformitate cu prevederile legislaţiei procesual-penale în vigoare. anchetatorul apelează la organele de poliţie. solicitându-le doar ajutorul necesar pentru menţinerea ordinii pe parcursul cercetării la faţa locului. Anchetatorul. săvârşite în mod tainic. din însărcinarea anchetatorului. 3. considerate de anchetator inutile sau contradictorii faptelor stabilite prin mijloace procesuale. adică de a activa în comun la descoperirea şi cercetarea infracţiunilor. întreprinde măsuri pentru descoperirea şi fixarea probelor. în situaţia în care împrejurările cauzei pot fi lesne stabilite prin efectuarea unui complex de expertize simple). Una din condiţiile indispensabile descoperirii la timp şi cercetării sub toate aspectele a faptelor penale rezidă în organizarea unei colaborări fructuoase a organelor de anchetă cu alte structuri statale învestite prin lege să contribuie la combaterea infracţiunilor. majoritatea omuciderilor. obţinerea modelelor de comparaţie necesare pentru efectuarea expertizei.

care. Întrunirea mijloacelor. fireşte. O dată sesizat asupra unei atare infracţiuni. de obicei. Legea (art. prezentarea spre recunoaştere după caracteristicile funcţional-dinamice. Cu realizarea de activităţi procedurale. că însărcinarea organelor operative cu investigaţii ce ţin de competenţa lor. cercetarea locului faptei şi a împrejurimilor acestuia. 3. cum ar fi. locul de pătrundere şi retragere a făptuitorului de la faţa locului.a. Anchetatorii sunt învestiţi să desfăşoare diverse activităţi procedurale. Cele mai frecvent utilizate forme de conlucrare a anchetatorilor cu organele de investigare operativă sunt: 1) Deplasarea în comun la locul săvârşirii faptelor grave în vederea cercetării lui complete şi sub toate aspectele. La rândul lor. stabilesc. acţiuni de cercetare a martorilor oculari. capacitatea de a combate fenomenul infracţional. chinologul cu câinele dresat şi. în această ordine de idei. 4) Activitatea corelată a anchetatorului şi a organului de investigare operativă asupra cauzelor. conjugării competenţelor cu care acestea sunt dotate. direcţia şi modul de retragere a lor de la locul faptei. Colaborarea acestor organe. 38 CPP) obligă organul operativ să întreprindă măsurile cerute. acestea fiind de competenţa anchetatorului. ascultarea învinuitului şi a martorilor. se impune de necesitatea corelării mijloacelor şi metodelor de lucru ale structurilor menţionate. ascultarea unui grup de martori. spre exemplu. Această formă de conlucrare a anchetatorului cu serviciile operative poate continua şi după stabilirea făptuitorului. tâlhăriilor. în baza declaraţiilor acestora. la faţa locului. conlucrarea cu organele operative ia cu totul altă amploare şi nu poate fi ignorată decât în detrimentul aflării adevărului. mijloacele şi instrumentele folosite. ca o formă specifică de interacţiune. Menţionăm. reţinerea făptuitorilor în flagrant delict.a. este în măsură să ridice esenţial randamentul activităţii lor şi.luărilor şi dărilor de mită.n cauza respectivă. adică de a activa în comun la descoperirea şi cercetarea infracţiunilor.3. organele autorizate cu funcţii operative dispun de mijloace şi forţe care fac posibilă supravegherea activă a persoanelor susceptibile de a comite infracţiuni. este întotdeauna oportună.) în vederea determinării pe baze de probe a faptei şi a autorului acesteia. Lucrătorii operativi întreprind. prezentarea spre recunoaştere ş. specialistul criminalist.a. semnalmentele făptuitorilor. 3) Antrenarea colaboratorilor serviciilor operative pentru a-şi da concursul la efectuarea unor activităţi de urmărire penală dificile sau cu un grad înalt de complexitate. furturilor. forţelor şi inteligenţei de specialitate de care dispun cele două organe. însărcinat cu această activitate. Posibilităţile organelor operative au crescut esenţial datorită desăvârşirii bazei legale şi materiale a activităţii respective. oarecum autonome pe plan funcţional şi administrativ. Organul operativ acordă anchetatorului ajutor în vederea creării condiţiilor optime desenării activităţii respective sau participă nemijlocit la efectuarea ei. percheziţia. obţinerii datelor necesare pentru urmărirea şi reţinerea făptuitorilor pe "urmele calde" ale infracţiunii. 2) Atribuirea organului de investigare operativă cu efectuarea unor operaţiuni şi activităţi de urmărire penală în vederea stabilirii anumitor împrejurări ale infracţiunii avute în cercetare. (cercetarea la faţa locului. ridicarea de obiecte amplasate în locuri diferite ş. reţinerea ş. 41 . penale nu înseamnă încetarea tuturor activităţilor . anchetatorul precizează componenţa echipei de cercetare. în urma cercetării în prealabil a urmelor şi a mijloacelor materiale de probă. chiar până la soluţionarea definitivă a cauzei. a căror cercetare a fost suspendată motivul fund nestabilirea făptuitorului sau a locului aflării acestuia Suspendarea urmăriri. profesionale) ale lui. specialistul poate prezenta informaţii privind modul de operare. dacă există cadavre. (7) Selectaţi activităţile de urmărire penală la efectuarea cărora are loc conjugarea posibilităţilor organelor de urmărire penală cu cele operative. organul de investigare operativă poate fi însărcinat doar în anumite cazuri. dar nu specifică situaţiile în care se poate apela la această formă de conlucrare şi nici activităţile procedurale cu a căror efectuare el poate fi însărcinat. medicul legist. sustragerilor din patrimoniul social. precum şi anumite date caracteristice (fizice. toate acestea pentru a fi folosite la organizarea lucrărilor de căutare a făptuitorului pe "urmele calde" ale infracţiunii. Urmează căutarea infractorului după un plan întocmit în comun de anchetator şi colaboratorul serviciului operativ. în consecinţă. în cazurile necesare. efectuarea concomitentă a percheziţiilor (percheziţii în grup). inclusiv a martorilor oculari şi a mijloacelor materiale de probă ascunse etc. stabilirea diverselor surse de informaţii probante. descoperirii şi fixării mijloacelor materiale de probă. aplicării pe scară largă a datelor din cartotecile de evidenţă criminalistică şi informare operativă. include unul sau mai mulţi lucrători operativi. cum ar fi percheziţia.

tenară şi hipotenară. Prima este regiunea digitală cu zonele falangei. In ele se disting lesne trei curente de creste papilare. cea palmară. Închizând zona centrală din partea de jos. Desenele papilare In cerc ca şi cele în laţ sunt formate din trei curente de creste. curbându-se in centrul ei. Crestele papilare bazale sunt plasate paralel şanţului flexoral. cunoscută astăzi sub denumirea de dactiloscopie. iată de ce clasificarea desenelor papilare in criminalistică se face pe baza desenelor zonei falangetelor. sub aspect general de rachetă. periferică sau marginală şi bazală. s-a constituit o ramură specială a criminalisticii. In acest tip de desene. revin spre aceeaşi latură. Desenele papilare in laţ au o structură mai complicata. Primele au curbura crestelor lină. falanginei şi falangetei. în care braţele laţurilor se concentrează în centru şi curbe. poate avea valoare identificatoare. se prezintă prin curbura bruscă. uşor descrescând de la vârful degetului spre baza falangetei. formând o figură triunghiulară. în orice zonă s-ar găsi un desen papilar. începutul secolului curent.(3) Definiţi noţiunea şi importanţa criminalistică a urmelor de mâini. 1. crestele zonei periferice şi a celei bazale se intersectează pe ambele părţi aterale ale desenului (o particularitate distinctivă a acestui tip de desene). dimpotrivă. Crestele zonei centrale işi iau Începutul de la o latură a falangetei şi. la desenele în cerc crestele zonei entrale se prezintă în formă de cerc. formând zonele respective: centrala. cu zonele digito-palmară. primele acte de identificare a infractorilor pe baza urmelor de mâini descoperite la locul faptei. a doua. însuşi faptul cunoaşterii urmelor de mâini din timpuri imemoriale rămâne incontestabil . cât şi volumului caracteristicilor de structură. pleacă spre latura opusă. formând o figură in formă de laţ. până la 6% din totalitatea desenelor papilare.2.TEST 8 Subiectul I. care se reflectă în urme. India şi alte ţări din Orient urmele de mâini erau cunoscute deja la începutul mileniului. forma şi direcţia acestora. tn laţ şi In cerc. Aceasta se datoreşte atât frecvenţei lor la locul faptei. Desenele in arc sunt simple şi in şatră. constituind. fiind reflectat într-o urmă de mâini. după cum mărturisesc scripturile religioase şi laice vechi. Desenele papilare în laţ sunt cele mai frecvent întâlnite. oval. în literatura de specialitate se aduc argumente convingătoare precum că in China. In baza marilor realizări în domeniul medicinei şi antropologiei. abordând această problemă.1. Ultimele. marele savant francez Edmond Locard a apreciat prezenţa amprentelor digitale pe documentele antice ca fenomen cu conţinut mistic şi nicidecum juridic. Spre deosebire de acestea. bazat pe investigaţii ştiinţifice. Crestele zonei periferice in formă de arc cu braţele pe ambele părţi laterale ale falangetei. Şi totuşi o însemnătate vădit majorată au desenele de pe suprafaţa falangetelor. au avut loc la finele secolului trecut. Desenele in arc sunt mai puţin frecvente. Pe suprafaţa palmei mâinilor deosebim două regiuni anatomice cu desene papilare. spirală. Ca mijloc de probă. prin şanţurile flexorice se subîmpart fiecare în câte trei zone. atingând partea centrală a acesteia. avănd in centru una sau mai multe creste in poziţie verticala. inclusiv a celor cu caracter juridic. Japonia. la rândul lor. constituind peste 60% din totalitatea desenelor papilare. au fost cunoscute in unele ţări încă din antichitate. S-au expus afirmaţii potrivit cărora acestea ar fi fost folosite ca mijloc de certificare a documentelor.formând respectiv două delte 42 . Deşi. La etapa actuală se cunosc trei tipuri de desene papilare: In arc. Cercetarea criminalistică a urmelor de mâini 1. care. Desenele papilare In arc sunt formate dintr-un singur curent de creste papilare care işi iau Începutul de la o latură a falangetei şi. După opinia acceptată de mai mulţi cercetători in acest domeniu. Urmele de mâini.(5) Descrieţi proprietăţile şi tipurile desenelor papilare. Se disting vădit desene simple In laţ. Practica demonstrează că urmele formate de celelalte zone ale palmei in raport cu cele ale falangetelor se Întâlnesc rar şi. oferă un material informativ relativ redus. după aspectul general asemănător literei greceşti delta Desenele papilare in laţ variază în funcţie de numărul crestelor cuprinse de cele trei curente. acoperă zona centrală a desenului papilar din partea de sus şi din cele două părţi laterale. în care laţurile zonei centrale au o formă încovoiată. conform datelor publicate. Crestele zonei periferice şi cele bazale se intersectează pe partea opusă a direcţiei braţelor crestelor zonei entrale. urmele de mâini au fost recunoscute în justiţia penală cu mult mai târziu. ca regală. numită delta.

cu aderenţa mărită. practic poate fi folosit la evidenţierea urmelor latente de pe orice suprafeţe. porţelan. sânge. datorită prezenţei unor săruri anorganice din componenţa sa. de masă plastică. piele. Ca sursă de lumină pot fi folosite o lampă electrică. un dispozitiv special de lumină concentrată sau de radiaţii ultraviolete. care se foloseşte la evidenţierea urmelor latente pe obiectele de mobilă de culoare închisă. textile. După aceasta se procedează la examinarea fiecărui obiect depistat in parte. Fiind în acest mod descoperite. fixării. Evidenţierea lor se realizează prin două metode: de prăfuire şi chimică. Urmele de mâini sunt lăsate la faţa locului drept rezultat al contactului mâinilor cu diferite obiecte din câmpul infracţional. Dintre cele mai frecvent folosite prafuri menţionăm: — praful de aluminiu (argentorat) de culoare albă-strălucitoare cu o putere mare de aderare la urmele sudoripare. urmele menţionate se examinează în raport cu altele create la faţa locului şi concomitent se fixează prin descrierea lor în procesul-verbal şi prin fotografiere. materiale polimerice.3. carton. de asemenea de culoare albă. în situaţia. Laşco. în primul rând. 43 . fiind lipsită de corpuri dure. Metoda de prăfuire constă în tratarea cu prafuri în contrast de culoare a suprafeţelor purtătoare de urme. Se utilizează cu succes la evidenţierea urmelor latente de pe sticlă. mazut) şi de suprafaţă greu sesizabile sau invizibile create prin stratificarea secreţiei de transpiraţie1. prin reconstituirea mintală a împrejurărilor locului faptei. praf de culoare neagră. o lanternă de buzunar. sudoarea este incoloră. Indiferent de natura lor. suprafaţa suportului va fi prelucrată prin mişcările fine ale pensulei. decalată). numită din motivul dat şi secreţie papilară. pe de o parte. Urmele de adâncime. Descoperirea lor impune aplicarea metodelor şi mijloacelor de evidenţiere. urmele apar pe deplin sesizabile. după înlăturarea surplusurilor de pe suport. de luni şi luni de zile. sudoarea. pe de altă parte. care dă rezultate eficiente in evidenţierea urmelor latente pe hârtie. Cercetarea urmelor de mâini Prin cercetarea urmelor de mâini in criminalistică se subînţelege. Relevarea urmelor de mâini dificil sesizabile de pe suprafeţele menţionate anterior se obţine cu succes prin contrastarea lor. în care de la locul săvârşirii a unui furt prin pătrundere au fost ridicate trei amprente digitale şi există informaţii. Pe de altă parte. Aceasta se explică. ce permit a bănuii că infracţiunea a fost săvârşită de către cet. — grafitul. furnir). Acest procedeu însă este insuficient în cazul urmelor invizibile. deoarece acestea în majoritatea cazurilor sunt de o persistenţă scăzută. totalitatea formelor de activitate a organelor justiţiei penale efectuate In vederea descoperirii. masă plastică de culoare întunecată. în comun cu obiectai purtător. asigurând redarea deplină şi exactă în urme a desenelor papilare. examinarea acestora de către experţii criminalişti In scopul identificării făptuitorului şi stabilirea altor circumstanţe ale faptei săvârşite. organul de urmărire penală va delimita obiectele cu care s-a acţionat manual pe parcursul săvârşirii faptei. de suprafaţă vizibile create prin stratificarea diferiţilor coloranţi (vopsea. precum şi a celor create prin depuneri de coloranţi se obţine prin cercetarea vizuală a obiectelor pe care s-au format urme. Datorită nivelului diferit de absorbţie la lumină a secreţiei papilare şi a suportului. obiecte de mobilă. — ceruza. Dat fiind acest fapt. săpun. tn primul rănd. În funcţie de natura acestor obiecte. — oxidul de cupru. praf de culoare cafeniu-întunecată. unt. In contextul celor enunţate. După depunerea unui strat relativ subţire de praf. în acest mod. Rezultate vădite se obţin prin efectuarea cercetărilor într-o încăpere obscură. Se foloseşte la evidenţierea urmelor latente pe obiectele din sticlă în culori. sursa de lumină se îndreaptă asupra obiectului). surplusurile de prafuri se înlătură. funingine.(7) Decideţi asupra posibilităţilor expertizei dactiloscopice şi a materialelor ce trebuie puse la dispoziţia expertului. Tratarea cu praf se efectuează prin pulverizarea cu un pulverizator din masă plastică cu care se acţionează prin apăsare pe părţile lui laterale sau prin depunere de praf pe suprafaţa purtătoare de urme cu ajutorul pensulei fine (Fleiţ). cât şi cele create prin depuneri de coloranţi se ridică. ridicării şi interpretării urmelor pentru stabilirea împrejurărilor In care s-a comis fapta. un praf de culoare albă. în practică sunt cunoscute nenumărate cazuri de cercetare criminalistică a urmelor menţionate create într-un răstimp îndepărtat. ceară. formând urme-amprente. se vor forma urme de adâncime pe corpuri plastice (plas-tilină. care uşor se desprinde de piele. Descoperirea urmelor de adâncime. atribuie urmelor o relativă stabilitate. întreprinzându-se totodată măsuri de protejare. descoperirea urmelor de mâini presupune o căutare sistematică bazată pe folosirea intensă a diferitelor instrumente. masă plastică.1. se aşterne fin şi uniform pe suprafaţa palmară. evidenţiază urmele. Aderând la materia-bază a urmei. cu excepţia cazurilor câad acestea sunt intransportabile. considerăm important să semnalăm de asemenea că secreţia papilară. praful. urmele create prin transpiraţie sunt greu sesizabile pe suprafeţe dure (sticlă. metal şlefuit) şi invizibile pe suprafeţe absorbante (hârtie. cretă. — oxidul de zinc. Obiectele presupuse ca purtătoare de urme se trec printr-o sursă de lumină (sau invers. In rândul al doilea. prin existenţa permanentă pe suprafaţa palmară a sudorii — substanţa-bază a acestui gen de urme. ceramică. lemn polizat. pentru a se prinde tot atât de uşor de suprafaţa obiectelor. cele mai frecvente şi mai valoroase în plan criminalistic sunt urmele de mâini create prin transpiraţie. cauciuc. iar urmele devin vizibile. După cum demonstrează practica judiciară.

oferind rezultate pozitive indiferent de natura şi culoarea suprafeţei obiectului-suport. se aderă praful care. acesta fiind dezavantajul procedeului. Fără a proceda la o nouă analiză a acestora în detaliu. pe suprafeţele obiectelor din porţelan. in întregime sau parţial. Metoda chimică se foloseşte. 26) Se foloseşte praful de fier şi combinaţiile din praf de fier cu oxid de cupru. Metoda chimică de relevare a urmelor latente» spre deosebire de cea de prâfuire. secreţia de transpiraţie se va colora îînr-un orarij-deschis. în continuare obiectul se usucă obişnuit şi. fiind descoperite. acestea se cer fixate pe pelicule adezive. cu ajutorul unei pensule fine sau tampon de vată se depune pe suprafaţa documentului după ce acesta se ţine la căldură (80°) in apropierea unui bec sau reşou electric. cele latente după relevarea lor. Un aspect semnalat în contextul celor de mai sus constă în aceea că metodele descrise se folosesc atât în relevarea urmelor invizibile. unde se introduc cristale de iod. praful de ceară roşie ş. trebuie menţionată metoda magnetică de relevare a urmelor latente. Pe un element magnetic. Dintre substanţele chimice cunoscute şi care se bucură de atenţia sporită a criminaliştilor menţionăm aburii de iod. ninhidrina şi nitratul de argint. ceramică ş. fiind trecut pe suprafaţa purtătoare de urme latente. persistente şi vizibile. 44 . montat într-un tub de masă plastică. este unit la 0 extremitate cu para dublă de cauciuc. Prin reacţie cu iodul. obiectul purtător de urme. Pentru ca urmele de mâini să fie folosite la stabilirea adevărului. prin acţiunile respective cu para de cauciuc. praf care se foloseşte la evidenţierea urmelor latente pe obiectele nichelate. metodele şi mijloacele de descoperire folosite. Praful de ninhidrina dizolvat în acetonă (de 1%). urma devine incoloră. a. numită în criminalistică «metoda pensulei magnetice». influenţate de factorul temporal. Această metodă. cât şi pentru colorarea urmelor greu sesizabile. — Urmele de adâncime şi vizibile se vor fotografia pe măsura descoperirii. obiecte din lemn ş. intrând in reacţie cu factorii componenţi ai sudorii. genul urmelor descoperite. le va evidenţia. dacă. ele se vor fotografia în ansamblu şi fiecare în parte. că la momentul actual pentru descoperirea urmelor latente se propun şi procedee bazate pe realizările ide vârf ale ştiinţelor naturale ca. urmele latente de mâini se pot de asemenea evidenţia cu o soluţie de nitrat de argint. este universala. invizibilă. care fiind supuse acţiunii luminii se înnegresc1. având in vedere accesibilitatea acestui procedeu. O altă substanţă chimică cu capacitate de relevare a urmelor latente de mâini. în literatura de specialitate sunt propagate şi alte substanţe ca. în încheiere trebuie să semnalăm. sub aspect procedural. La extremitatea opusă tubul are un locaş in care se introduce vata de sticlă pentru reţinerea cristalelor. In care se vor consemna prin descriere obiectele purtătoare de urme şi caracteristicile suprafeţei-suport. Un tub de sticlă. In cadrul acestei lucrări vom insista doar asupra aplicării iodului prin pulverizare. Sub influenţa soluţiei menţionate. precum şi faptul că pulverizatorul cu iod este Înaintat ca dispozitiv de descoperire a urmelor in componenţa tuturor truselor criminalistice de teren. şi-au pierdut proprietatea de a axfcra prafuri şi deci nu pot fi evidenţiate prin prâfuire. oxidul de cobalt.). Vaporii de iod. — Fotografia urmelor de mâini trebuie să redea cu posibilă claritate detaliile caracteristice ale desenului papilar. cât şi din alte pricini. spre exemplu funingina. Metodele de aplicare a fotografiei judiciare au fost expuse în compartimentul respectiv. spre exemplu. acestea trebuiesc fixate şi ridicate din locul descoperirii lor. îndeosebi a celor lăsate pe suprafaţa documentelor este ninhidrina. Fotografierea se face de la o distanţă mică (15—20 cm) prin ataşarea inelelor intermediare la obiectivul aparatului de fotografiat. procedeele şi materialele aplicate în scopul fixării. Trebuie să fie clară poziţia spaţială a urmelor. Principalul mijloc de fixare. îl constituie procesulverbal. în literatura de specialitate sunt propagate mai multe procedee de folosire a aburilor de iod1. In cazul cercetării urmelor latente vechi care. urma devenind pe un timp scurt vizibilă. Varianta cea mai accesibilă in condiţii de teren constă în următoarele: soluţia de 5—10% de nitrat de argint in apă distilată cu ajutorul pensulei sau a tamponului de vată se depune pe suprafaţa obiectului purtător de urme (documente. sau fixate pe cale fotografică. sărurile din secreţia de transpiraţie se transformă în clorură de argint. a izotopilor radioactivi. Urmele relevate în acest mod se recomandă a fi fixate prin tratarea suportului cu un fixator fotografic. Deci urmele evidenţiate prin folosirea aburilor de iod trebuie urgent întărite prin tratare cu praf de fier. — Dacă pe un obiect s-au descoperit mai multe urme. se pulverizează pe suprafaţa obiectului presupus ca purtător de urme latente. aşa cum eşi recomandată. ridicării şi conservării lor. re măsura evaporării iodului. consta In tratarea suprafeţelor purtătoare de urme cu reactivi chimici care. cu oxid de cobalt şi amestecul în proporţii egale a prafului de fier cu a celui de aluminiu. (fig. se spală cu apă distilată după ce se iluminează cu o sursă puternică de lumină artificială sau cu razele solare. menită să furnizeze curent de aer.a.— bronzul. colorează amprenta papilară in măsura în care aceasta devine vizibila. în mod special. care apar prin încălzirea tubului. a radiaţiilor de tip laser. reamintim condiţiile principale de fotografiere.a. peroxidul de mangan. care deocamdată pot fi aplicate doar în condiţii speciale de laborator . Urmele relevate cu ninhidrina sunt stabile. pentru a evita înnegrirea suportului. fie sub aspect informativ. Alt mijloc prioritar în vederea fixării urmelor de mâini este fotografia. — Urmele de mâini se fotografiază în aşa mod ca pe fotografie să fie reflectat. a unor substanţe noi luminis-cente. aceasta fiind apreciată de practicieni ca acceptabilă şi dintre cele mai efective. Cum s-a menţionat anterior.

se scutură şi se zvântă. expertului i se solicită stabilirea dacă urmele ridicate de la faţa locului conţin suficiente elemente de identificare. substanţa-bază a halogenurii de argint asigură transferarea urmelor de detaliu. apoi se suprapune urmei prăfuite. Până la delimitarea perr soanei suspecte ca fiind creatoare de urme de mâini. Stratul de gelatină. care constă din următoarele operaţii: o tuşieră se Impregnează cu reactiv incolor pe care se rulează degetele. Industria produce peliculă dactiloscopică transparentă. în acelaşi mod degetele se rulează pe fişa dactiloscopică în spaţiul indicat pentru fiecare deget.) astfel ca suprafeţele purtătoare de urme să nu fie în contact cu alte obiecte. ce constau din două foi de celuloid: de bază. Expertiza dactiloscopică se bazează pe cercetarea comparativă a detaliilor caracteristice ale desenelor papilare. — anastomoza papilară — fragment mic de linie care uneşte In formă. de pod alte două linii. la ce tip se referă desenele papilare ş. inclusiv liniile flexorice. Apoi se execută aceeaşi rulare a degetelor pe hârtie tratată cu substanţă chimică de natură să intre In reacţie cu reactivul de pe degete şi să coloreze urmele. în lipsa fişelor dactiloscopice amprentarea se poate face pe o coală standard de hârtie albă. trifurcare). Procedeul folosirii lor este următorul: materialul fotografic se umezeşte în apă caldă. — fragmentul liniei papilare — linie cu dimensiuni liniare mici. — inelul papilar — element format prin dedublare de linie In formă de cerc. motivul şi modul de activitate a acestuia la faţa locului. Degetele persoanei bănuite se rulează în aşa mod ca tuşul să se depună uniform pe toată suprafaţa lor. în cazul necesar foaia protectoare se înlătură. lemn.) se manipulează cu mâinile înmănuşate sau prin intermediul unei batiste. Verificarea versiunilor privind apartenenţa urmelor se realizează prin intermediul expertizei dactiloscopice. In lipsa peliculei dactiloscopice se recomandă folosirea materialelor fotografice. şi protector. Stratul de tuş se depune pe suprafaţa degetelor (sau palmei) cu ruloul. Obiectele purtătoare de urme de mâini se ambalează în materiale dure (din furnir. Ridicarea obiectelor purtătoare de urme de mâini se subordonează regulilor generale de ridicare a corpurilor delicte. Urmele de mâini se supun unei examinări preliminare drept rezultat al căreia organul cu funcţie de anchetă înaintează versiuni privind autorul lor.Ridicarea urmelor de mâini se realizează prin ridicarea propriu-zisă a obiectelor purtătoare de urme. Obiectele dure (sticlă. celofanul şi diferite alte pelicule) se prind cu ajutorul pensetei. Un rol prioritar în acest sens îl are soluţia cunoscută sub denumirea de pasta «K» cu catalizatorul nr. prin transferarea urmelor relevate pe pelicule adevize sau prin mulare. — furcarea liniei papilare — despărţirea liniei papilare în două sau mai multe cu prelungire mică (bifurcare. liniile albe. (fig. iar cea adezivă se suprapune urmei. după ce pe degete se apasă hârtia. în cadrul manipulării obiectele purtătoare de urme se prind de părţile pe care relativ rar rămân urme. carton presat etc. acoperit cu un strat adeziv de nitroceluloză sau gelatină. sarcina principală a căreia constă în identificarea persoanei creatoare de urme. 18 în corelaţie 1/7—1/10 cu sau tară adăugire de coloranţi. scândură. masă plastică etc. — sfârşitul liniei papilare sau capătul liniei situat în partea dreaptă a desenului. uşă. Alegerea peliculei se face în funcţie de culoarea prafurilor folosite pentru relevarea urmelor. Amprentele altor regiuni palmare se ridică prin apăsare. Unica condiţie de care trebuie să se ţină cont constă în aceea că ridicarea acestor obiecte impune prevederi ce garantează buna stare a urmelor. metal. Prin apăsare. Amprentarea cadavrelor se efectuează prin aceeaşi modalitate cu unica deosebire că degetele nu se rulează» aceasta fiind imposibilă. 45 .a.27) în procesul examinărilor dactiloscopice pot avea valoare identificatoare şi alte elemente ale reliefului suprafeţei palmare. Eficienţa expertizei dactiloscopice In mare măsură e in funcţie de calitatea materialelor de comparaţie. In cazurile în care ridicarea obiectelor purtătoare de urme relevate prin prăfuire este imposibilă din cauza dimensiunilor mari (mobilă. Amprentarea persoanelor suspecte se efectuează cu ajutorul mijloacelor prezente în trusele criminalistice în felul următor: pe o placă de sticlă sau de masă plastică cu ajutorul ruloului de cauciuc se întinde un strat subţire de tuş tipografic. cicatricele. ceramică. de aceasta se va adera praful folosit pentru relevarea urmei transferând-o la precizie. contopirea a două sau mai multe linii. precum şi cu pereţii ambalajului. In acest scop se folosesc pelicule special confecţionate (dactiloscopice). — cârligul papilar — fragment mic de linie ataşat la linia mai mare. precum şi determinarea modului in care au fost create. porii. — butoniera papilară — element format prin dedublare de linie in formă alungită. cele flexibile (documentele. — ramificarea liniei papilare sau dedublarea vădită a liniei. sfera de interese. respectiv capătul liniei din partea stângă a desenului papilar. Transferarea urmelor de mâini evidenţiate prin prăfuire se poate exercita de asemenea cu ajutorul materialelor polimerice. Aceste detalii sunt următoarele: — începutul liniei papilare. autovehicul) se recurge la transferarea urmelor pe pelicule adezive. albă şi neagră. — contopirea liniei papilare sau asamblarea. în literatura de specialitate se recomandă metoda Chimică de ampren-tare. a altor elemente de structură a suprafeţei palmare.

2. excentric. respectiv. fie la cel circular. se va cerceta de sine stătător. (5) Determinaţi procedeele tactice criminalistice aplicate la cercetarea locului faptei săvârşite într-o încăpere. Nu susţinem punctul de vedere exprimat în literatura de specialitate. cercetarea la faţa locului se desfăşoară în două faze succesive: 10) de observare generală a locului faptei. precum şi de fixare a acestora prin aplicarea desenului grafic. despre care se presupune că sunt. Consecutivitatea respectivă a cercetării are la bază principiul logic al procesului de cunoaştere . în funcţie de caracteristicile terenului. organul de cercetare desfăşurând o amplă activitate de examinare a urmelor infracţiunii şi a altor mijloace materiale de probă. potrivit căruia distanţarea dintre fazele menţionate (numite de unii autori. în acest sens. într-o măsură sau alta. adică de la locul amplasării cadavrului. faza la care ne referim este decisivă. deoarece se pot crea situaţii în care activităţile din prima fază se pot executa în cea de a doua şi invers". de modul de amplasare a urmelor infracţiunii şi de alte mijloace materiale de probă. în vederea orientării. cercetarea se va efectua conform următoarelor procedee tactice: frontal. statică şi dinamică) "are un caracter convenţional. cât şi după metodele şi mijloacele de investigare. delimitată în prealabil cu ajutorul unor repere naturale sau artificiale. spre periferie. legate cu infracţiunea săvârşită ori care reprezintă o consecinţă a acesteia. este necesar ca la această fază de cercetare toate obiectele.1.Subiectul II. 46 . continuând astfel până la centrul încăperii. Fiecare parte de teren. apoi în mod dinamic. Pentru a nu se omite nimic ce ar putea servi la elucidarea împrejurărilor în care a avut loc fapta. este oportun ca cercetarea să demareze de la locul de pătrundere a făptuitorului în încăpere. fixării şi ridicării urmelor. echipa de cercetare deplasându-se de la punctul de plecare spre partea opusă şi invers. (3) Specificaţi fazele şi metodele de examinare a ambianţei locului faptei. apoi să se desfăşoare de-a lungul pereţilor după sau contra acelor ceasornicului.echipa va realiza cercetarea deplasându-se concentric pe spirală: de la pereţi spre centrul încăperii. pentru a fi examinate în condiţii propice descoperirii. în cazul unui furt dintr-o locuinţă. şi circular . care se disting atât după sarcinile ce le revin. Astfel. Tactica cercetării propriu-zise a locului faptei 2. depozit etc. pe raze bine delimitate. Observarea generală constă în efectuarea de către persoana învestită cu realizarea cercetării a unui studiu preliminar al locului faptei.de la general la particular. să se studieze iniţial în mod static în vederea determinării elementelor lor caracteristice şi a legăturii cu mediul. fiind admisă deplasarea lor din poziţia iniţială. Ulterior se va trece la studierea obiectelor ce se află pe planul al doilea. fixării şi reprezentării în ansamblu a tabloului iniţial.2)de cercetare detaliată a ambianţei lui. apelându-se fie la procedeul liniar. a fotografiei judiciare etc. Fazele indicate reprezintă două trepte ale procesului unic de cercetare. în funcţie de forma geometrică a încăperii. ca apoi să se desfăşoare pe spirală. al obiectelor de acolo. Din perspectiva tacticii criminalistice. care prescrie desfăşurarea activităţii de cercetare în mod liniar. în situaţia unui omor. cercetarea detaliată va porni de la centrul locului faptei. 2. urmelor şi al altor materiale de probă. Locurile de proporţii mai mari se recomandă a fi cercetate pe sectoare. magazie.

care se disting atât după sarcinile ce le revin. este necesar ca la această fază de cercetare toate obiectele. bănuitul sau învinuitul. construcţie auxiliară). Pentru asigurarea examinării sistematice a locului faptei. statică şi dinamică) "are un caracter convenţional. ferestrelor şi a dispozitivelor de încuiere a acestora. apoi în mod dinamic. (7) Stabiliţi activităţile ce urmează a fi întreprinse de organul cu funcţii operative în procesul cercetării locului săvârşirii infracţiunii. Consecutivitatea respectivă a cercetării are la bază principiul logic al procesului de cunoaştere . să se studieze iniţial în mod static în vederea determinării elementelor lor caracteristice şi a legăturii cu mediul. partea vătămată. starea uşilor. Dacă reprezentarea locului faptei reclamă precizări dimensionale. descoperirii şi fixării urmelor activităţii infracţionale.2.2)de cercetare detaliată a ambianţei lui. La această fază se realizează fotografia de orientare. Ulterior se va trece la studierea obiectelor ce se află pe planul al doilea. începutul şi modul efectuării cercetărilor se stabilesc în funcţie de natura faptei. Nu susţinem punctul de vedere exprimat în literatura de specialitate. fixării şi reprezentării în ansamblu a tabloului iniţial. legate cu infracţiunea săvârşită ori care reprezintă o consecinţă a acesteia. Din locul de unde s-a realizat observarea generală se vor puncta caracteristicile topografice ale spaţiului în cercetare. Pentru stabilirea stării cadavrului şi a raportului acestuia cu mediul se vor invita medicul legist şi specialistul criminalist. de modul de amplasare a urmelor infracţiunii şi de alte mijloace materiale de probă. pentru a fi 47 . şi circular . adresa. urmelor şi al altor materiale de probă. este oportun ca cercetarea să demareze de la locul de pătrundere a făptuitorului în încăpere. astfel ca nici o porţiune de teren.3. continuând astfel până la centrul încăperii. fiind admisă deplasarea lor din poziţia iniţială. al obiectelor de acolo.echipa va realiza cercetarea deplasându-se concentric pe spirală: de la pereţi spre centrul încăperii. O sarcină specifică fazei de observare generală constituie fixarea ambianţei locului faptei la momentul cercetării. de cercetare detaliată a locului faptei. în prealabil delimitându-se zonele şi suprafeţele eventual purtătoare de urme şi luându-se măsuri de conservare a lor. dar nu înaintea realizării măsurilor de păstrare a urmelor şi a obiectelor-mijloace materiale de probă. potrivit căruia distanţarea dintre fazele menţionate (numite de unii autori. La fixarea obiectelor şi fenomenelor dinamice. spre exemplu. Tabloul de ansamblu al locului faptei. în funcţie de caracteristicile terenului. cercetarea detaliată va porni de la centrul locului faptei. de structura spaţială şi topografică a locului acesteia. în cazul unui furt dintr-o locuinţă. Pentru a nu se omite nimic ce ar putea servi la elucidarea împrejurărilor în care a avut loc fapta. fotografia schiţă şi cea nodală sau a obiectelor principale. spre exemplu. în baza datelor obţinute în faza de observare organul de cercetare înainte de toate va determina punctul de plecare. adică de la locul amplasării cadavrului. Din perspectiva tacticii criminalistice. echipa de cercetare deplasându-se de la punctul de plecare spre partea opusă şi invers. cercetarea la faţa locului se desfăşoară în două faze succesive: 10) de observare generală a locului faptei. fie la cel circular. se va cerceta de sine stătător. într-o măsură sau alta. în acest sens.1 Cea de a doua fază. delimitată în prealabil cu ajutorul unor repere naturale sau artificiale. să nu rămână necercetat. de obicei. constă în examinarea de sine stătătoare a tuturor obiectelor în vederea stabilirii legăturii lor cu fapta. reprezintă anumite avantaje. se va recurge la operaţii de măsurare. ca apoi să se desfăşoare pe spirală. înainte de a fi suferit vreo modificare. spre periferie. cercetarea se va efectua conform următoarelor procedee tactice: frontal. porţiune de drum. deoarece se pot crea situaţii în care activităţile din prima fază se pot executa în cea de a doua şi invers".1 Fazele indicate reprezintă două trepte ale procesului unic de cercetare. anumite mecanisme în stare de funcţionare. suprafaţă de locuit oficiu. căile de acces) şi a obiectelor considerate principale sau purtătoare de urme vizibile ale infracţiunii. Observarea generală constă în efectuarea de către persoana învestită cu realizarea cercetării a unui studiu preliminar al locului faptei. despre care se presupune că sunt. Locurile de proporţii mai mari se recomandă a fi cercetate pe sectoare. locurilor în care se află obiectele şi urmele vizibile rezultate din activitatea infracţională. într-un mod sau altul exploatate în timpul desfăşurării activităţii infracţionale. apoi să se desfăşoare de-a lungul pereţilor după sau contra acelor ceasornicului. este recomandabilă înregistrarea videomagnetică. pentru ca în baza acestor însemnări provizorii ulterior să se efectueze redactarea părţii respective a procesului-verbal şi întocmirea schiţei de plan a locului faptei. poziţia şi starea altor obiecte. cât şi după metodele şi mijloacele de investigare. apelându-se fie la procedeul liniar. Fiecare parte de teren. pe raze bine delimitate. se va fixa cu ajutorul fotografiei judiciare. respectiv. este indicat ca activitatea echipei de cercetare să se desfăşoare succesiv într-un anumit sens. magazie. eventualele direcţii din care a venit făptuitorul spre locul faptei şi în care s-a îndepărtat. care prescrie desfăşurarea activităţii de cercetare în mod liniar. în vederea orientării. excentric. cum ar fi. în ce priveşte antrenarea altor persoane.de la general la particular. depozit etc. Faza de observare generală debutează. care. modul şi direcţia în care trebuie să se desfăşoare cercetarea. în situaţia unui omor. etajul. cu un sondaj vizual efectuat în prezenţa martorilor asistenţi dintr-un punct din preajma sau din interiorul spaţiului ce urmează a fi cercetat în scopul determinării dacă împrejurările faptei impun implicarea altor persoane. pas cu pas. este indicat ca numărul acestora să fie pe cât este posibil limitat. în continuare observarea generală va determina şi fixa natura locului faptei (teren deschis. amplasarea acestuia (localitatea. în funcţie de forma geometrică a încăperii. Astfel. nici un obiect ce ar putea furniza informaţii de natură să contribuie la soluţionarea cauzei.

Versiunile tipice se elaborează la etapa incipientă de cercetare. atunci. De la început se delimitează obiectele cu care cei implicaţi au putut contacta în comiterea infracţiunii. wer"). conform generalizărilor ştiinţifice criminalistice. această categorie de urme cuprinde. vopsea. particule de sticlă. versiunile se divizează în particulare şi tipice. Prioritară însă rămâne regula generală. în timp ce în tactica germană numărul lor este redus la şapte. echipa operativă întocmeşte un plan de acţiune. urmele biologice de provenienţă umană (de sânge. acestea se examinează minuţios. pe experienţa pozitivă. 48 . Apoi. apelându-se la o sursă de lumină puternică şi Ia mijloacele optice de mărire din dotarea truselor criminalistice de specialitate. când?.prin tâlhărie etc. womit. de salivă. (5) Apreciaţi rolul versiunilor tipice la cercetarea omorului. Aceste obiective corespund întrebărilor care trebuie formulate şi la care se caută răspuns. de păr. a fotografiei judiciare etc. Subiectul III. şi anume: ce s-a întâmplat?. Potrivit datelor pe care se fundamentează. Cum în limba germană toate întrebările încep cu litera "W". inclusiv proprie a organului însărcinat cu cercetarea faptei.examinate în condiţii propice descoperirii. sunt frecvente cazurile de disimulare a infracţiunilor real săvârşite prin înscenarea altor fapte: omuciderea prin simularea unui accident. în tactica criminalistică sunt cunoscute mai multe asemenea întrebări. se va proceda la ridicarea urmelor prin colectarea lor cu pensa de pe fiecare obiect în parte şi ambalarea în eprubete sau plicuri de hârtie curată. în ultimul timp se folosesc tot mai frecvent versiunile tipice fondate pe caracteristicile criminalistice proprii unor categorii de infracţiuni determinate în mod ştiinţific în baza generalizărilor de mare amploare a practicii de cercetare penală. scheme-standarde bazate pe generalizarea experienţei de cercetare a anumitor categorii de infracţiuni. pentru situaţia dificilă. în acest sens. al căror număr este diferit de la o ţară la alta. în care vor fi menţionate şi obiectivele urmărite. metal. cu ce (s-a săvârşit fapta)?.a. iar pe de altă parte. Cele şapte întrebări corespund priorităţii pe care trebuie să o acorde echipa de cercetare sarcinilor ce urmează a fi îndeplinite. wie. warum. precum şi de fixare a acestora prin aplicarea desenului grafic. este tipică versiunea privind săvârşirea acestor infracţiuni de către rude sau alte persoane apropiate victimei. expertiză. Modul de ridicare a urmelor-materie se va alege de fiecare dată în funcţie de specificul suportului acestora. de miros ş. pe de o parte. mobilul)?. Organizarea şi planificarea cercetării infracţiunilor de omor 3. Urmele-materie care provoacă luminiscenţă (lumină rece) pot fi uşor descoperite prin aplicarea sursei de radiaţii ultraviolete. (3) Definiţi noţiunea de planificare a activităţii de cercetare a omorului.2.).prin furt sau incendiu. înainte de începerea cercetărilor propriu-zise. De exemplu. cum?. cine este (sunt) autorul (autorii) faptei?' 3. Căutarea microurmelor la faţa locului se efectuează într-o anumită ordine. de ţesuturi. faza la care ne referim este decisivă. proprie cercetării cauzelor penale intentate în legătură cu dispariţia unei persoane sau cu descoperirea unui cadavru dezmembrat. Tactica franceză foloseşte opt sau nouă întrebări. acţiuni operative). lemn. delapidarea . unde?. De pe suprafeţele netede microurmele. în fond. wo. versiunile tipice reprezintă variante teoretice. wann. pot fi ridicate cu ajutorul peliculei adezive. După cum este cunoscut. însuşirea de bani . Aşa cum s-a menţionat. Este evident că la descoperirea şi ridicarea acestei categorii de urme trebuie să contribuie specialiştii care participă la realizarea cercetării. tot felul de resturi minuscule de substanţe anorganice (fibre de ţesătură. s-a consacrat formularea practicienilor care le denumesc „cei şapte w de aur" („dic sieben goldenen W = was. sol etc). sinuciderea prin moartea naturală. potrivit căreia urmele infracţiunii se ridică în comun cu obiectul purtător de acestea. constituind particule solide. fixării şi ridicării urmelor. O sarcină aparte a cercetării detaliate a locului faptei rezidă în punerea în evidenţă şi conservarea urmelormaterie. fiind instalate pe o peliculă sterilă. Categoria versiunilor particulare cuprinde toate versiunile bazate pe date reale obţinute pe cale procesuală sau rezultate din alte activităţi realizate cu prilejul cercetării faptei în cauză (revizie. organul de cercetare desfăşurând o amplă activitate de examinare a urmelor infracţiunii şi a altor mijloace materiale de probă. în situaţia în care ridicarea obiectului purtător de urme-materie este cu neputinţă. de ce (scopul. când în situaţia unui deficit acut de informaţie sunt imposibile versiunile particulare. Urmele descoperite la faţa locului se supun unei analize profunde în vederea stabilirii dacă ele reprezintă consecinţele infracţiunii real săvârşite sau au fost făcute special.1.

3.3. (7) Selectaţi principiile planificării activităţii de cercetare a infracţiunilor: a) individualitatea; e) dinamismul; b) subiectivismul; f) subordonării pe verticală; c) unicitatea; g) toate variantele sunt corecte; d) realitatea; Majoritatea autorilor, despre ce confirmă şi practica de cercetare a infracţiunilor, consideră că principalele reguli, cărora trebuie să corespundă un plan de urmărire penală sunt: individualitatea, realitatea, şi mobilitatea sau dinamismul. Principiul individualităţii planificării activităţii de urmărire penală presupune ca la realizarea unui plan de anchetă să se ţină cont de natura şi specificul infracţiunii avute în cercetare, de particularităţile acesteia. Atât timp cât infracţiunea reprezintă un eveniment individual prin mijloacele şi metodele de comitere, individualitatea persoanelor implicate, împrejurările de timp şi de loc în care s-a activat, scopul urmărit, planificarea trebuie să se efectueze individual pentru fiecare cauză în parte. Chiar dacă pornim de la aceea că unele infracţiuni, după caracterul săvârşirii, sunt specifice anumitor autori, fenomen exploatat pe larg în criminalistică la identificarea făptuitorilor, cercetarea unei fapte concrete nu poate să se desfăşoare după un plan-şablon, deoarece în fiecare caz aparte împrejurările ce constituie obiectul probaţiunii, vor fi diferite şi, respectiv, activităţile necesare pentru stabilirea lor. Modul de operare, după cum este bine cunoscut, reprezintă doar unul din elementele, fie şi dintre cele mai principale, ale obiectului probaţiunii. Principiul individualităţii impune organului de urmărire penală o atitudine creatoare faţă de problemele pe care le ridică cercetarea cauzei şi, în consecinţă, depăşirea primitivismului şi a rutinei care, cu tot regretul, sunt încă frecvente în practica unor funcţionari ai organelor de urmărire penală. Principiul realităţii planificării activităţii de urmărire penală are în vedere, în primul rând, intuirea sarcinilor care decurg obiectiv din versiunile elaborate şi, în rândul al doilea, prevederea în plan a activităţilor realizabile din punctul de vedere al posibilităţilor de care dispun la moment teoria şi practica criminalistică şi organul respectiv. Elaborarea versiunilor implică, afară de formularea presupunerilor, un proces de analiză logică în vederea determinării problemelor necesare a fi clarificate pentru confirmarea sau infirmarea acestora, respectiv, a sarcinilor activităţii de cercetare. Pentru fiecare sarcină în plan se vor prevedea activităţi de urmărire penală, care să fie realizabile. în caz contrar, planul va avea un caracter abstract, ireal şi deci va fi inaplicabil. Principiul mobilităţii, cunoscut şi sub denumirea de principiul dinamismului, reprezintă a treia regulă, potrivit căreia planul de cercetare penală trebuie să fie adaptabil la situaţiile modificabile ale cercetării cauzei. De obicei, planul activităţii de cercetare a unei infracţiuni se întocmeşte în baza datelor limitate de care dispune organul de anchetă la etapa incipientă de cercetare. La această etapă nu pot fi prevăzute toate versiunile posibile şi acţiunile care trebuie întreprinse. Un atare plan poate direcţiona activitatea de urmărire penală doar temporar, pentru o anumită etapă a cercetărilor. în raport cu diversele aspecte apărute, el va fi renovat prin formularea unor versiuni noi, a altor probleme de rezolvat şi, în consecinţă, a unor activităţi suplimentare de cercetare. Sunt frecvente cazurile în care rezultatele unei activităţi procedurale impun efectuarea altor operaţiuni, neprevăzute în planul iniţial. Nu sunt excluse situaţiile în care materialul probatoriu obţinut să reclame o altă direcţionare a anchetei penale şi deci modificarea planului până la înlocuirea celui iniţial cu un altul "care să îndrepte urmărirea pe această nouă cale" 1. De aici decurge obligaţia organului de urmărire penală de a completa şi desăvârşi planul de cercetare, astfel ca toate împrejurările faptei să fie stabilite la timp şi în mod complet2. .

49

Test 9 Subiectul I. Identificarea persoanelor după scris. 1.1.(3) Identificaţi premisele ştiinţifice şi posibilităţile expertizei grafoscopice. Individualitatea unui scris se manifestă prin anumite particularităţi ale deprinderilor de a scrie, materializate în manuscris sub formă de elemente specifice, cunoscute în criminalistică sub denumirea de caracteristici de identificare după scris. Punerea în evidenţă a acestor caracteristici, analiza şi evaluarea ştiinţifică a lor constituie, pe bună dreptate, sarcina primordială a expertizei scrisului. 1.2.(5) Determinaţi activităţile de pregătire a expertizei scrisului. Experienţa acumulată de specialiştii în domeniul respectiv demonstrează că la cercetarea scrisului se au în vedere două categorii de caracteristici: a) ce se referă la conţinutul de idei şi limbaj denumite în literatura şi practica de specialitate caracteristici ale limbajului scris şi b) ce exprimă structura grafică a scrisului, cunoscute sub denumirea de caracteristici grafice sau grafotehnice . Caracteristicile de identificare după scris, indiferent de grupul la care aparţin, se subdivizează in: generale, dacă definesc scrisul la nivelul de grup şi particulare, în ipoteza în care oglindesc particularităţile scrisului la nivelul elementelor de structură a acestuia. Principalele particularităţi specifice cu semnificaţia generică a limbajului scris sunt: stilu1 expunerii, nivelul de cultură gramaticală şi structura lexical-expresivă. In cercetările criminalistice stilul exprimării gândurilor în scris prezintă interes, deoarece indică sfera de activitate a autorului, înlesnind în mod direct căutarea lui. 1.3 (7) Apreciaţi rolul şi importanţa modelelor experimentale de comparaţie a scrisului. Modelele de comparaţie a scrisului se împart în două categorii: libere şi experimentale. Modelele libere de comparaţie sunt scrisuri textuale sau semnături executate de persoana în cauză Ia o dată anterioară apariţiei cauzei, în condiţii în care ea nu putea presupune utilizarea scrisului sau a semnăturii respective ca model de comparaţie. Astfel de modele pot servi actele scrise cu prilejul realizării diverselor funcţii de serviciu sau de studiu (multiple acte oficiale şi de evidenţă, declaraţii, scrisori, conspecte, cereri, reclamaţii etc), ele fiind solicitate de la instituţii, întreprinderi, persoane responsabile sau particulare in conformitate cu prevederile procesual penale. Modelele experimentale sunt texte sau semnături executate de persoana în cauză la cerinţa organului de anchetă sau a instanţei judecătoreşti in prezenţa şi sub controlul acestora. în teoria şi practica expertizei scrisului, modelele libere se consideră mai prioritare, deoarece sunt garantate de denaturări premeditate ale scrisului. Faptul in cauză insă nu trebuie conceput ca un prilej de ignorare a modelelor experimentale. Valoarea ultimelor rezidă, pe de o parte, in posibilitatea administrării directe de către organul judiciar a procesului de executare a manuscriselor sau semnăturilor, preconizându-se obţinerea modelelor care să corespundă cerinţelor privind limba, conţinutul, materialul şi instrumentul de scris. Sunt frecvente situaţiile când nu sunt atestate modele libere ce ar respecta aceste cerinţe. Pe de altă parte, prezenţa modelelor experimentale asigură posibilitatea verificării prin comparare a autenticităţii modelelor libere. In unele cazuri, modelele libere pot fi completate cu înscrisuri executate de Învinuit, martor sau victimă, In legătură cu fapta (declaraţii, demersuri, reclamaţii), acestea fiind nominalizate modele condiţional-libere ale scrisului. Examinarea propriu-zisă efectuată de specialişti se realizează în patru etape proprii tuturor expertizelor criminalistice de identificare: examinarea prealabilă, examinarea separată, examinarea comparativă şi evaluarea rezultatelor examinării comparative.

50

Subiectul II. Procedeele tactice aplicate la audierea martorului. 2.1 (3) Defeniţi noţiunea şi clasificarea procedeelor tactice aplicate la audierea martorului. 2 2. (5) Analizaţi etapele procesului de audiere a martorului. 2 1 (7) Elaboraţi un plan de ascultare a martorilor, unde să fie indicat cercul de persoane, ce pot li audiate în calitate de martori, ordinea de ascultare şi obiectivele ascultării în următoarea situaţie: „Pe data (le 24 aprilie 2006 la orele 6.00, pe teritoriul zonei de odihnă „Valea Morilor" a lost depistat cadavrul cet.Scrgheev a.n. 1968, cu multiple leziuni corporale, cauzate cu un obiect ascuţit în buzunarul sacoului cu care era îmbrăcată victima a fost depistat buletinul de identitate pe numele cet.Scrgheev, unde era indicată adresa mun.Chişinău, str.Belinschi, 19 ap. 10. Şi o legitimaţie (le colaborator al administraţiei zonei de odihnă „Valea Morilor", pe numele cet. Sergeev. § 3. Organizarea activităţii de ascultare a martorilor Ca şi cercetarea la faţa locului, prezentarea spre recunoaştere, percheziţia şi alte acte de procedură penală, ascultarea martorilor parcurge trei etape: de organizare şi pregătire; de ascultare propriu-zisă şi de consemnare (fixare) a declaraţiilor. Pentru ca proba cu martori să contribuie la stabilirea adevărului într-un proces penal, este necesar ca activitatea de ascultare a martorilor, în special, la faza de urmărire penală, să se desfăşoare în mod organizat şi, fireşte, în deplină conformitate cu prevederile legislaţiei procesual-penale în vigoare. Organizarea activităţii de ascultare a martorilor cuprinde: a) stabilirea cercului de persoane care ar putea comunica date utile soluţionării cauzei, succesiunea, timpul şi modul de chemare a acestora pentru a depune mărturii şi b) pregătirea în vederea audierii unor martori, consideraţi purtători de importante date probante. Pe parcursul întregii perioade de cercetare a faptei, organul judiciar va fi în permanenţă preocupat de analiza materialului probant existent în vederea stabilirii situaţiei de fapt, a împrejurărilor, ce urmează a fi dovedite, şi a posibilelor surse de probă. Examinarea materialelor dosarului cauzei permite organului de cercetare penală să contureze cercul de persoane care, eventual, posedă informaţii privind fapta şi împrejurările acesteia, pentru ca din el să fie recrutaţi martorii care vor fi ascultaţi. La realizarea acestei activităţi dificile de căutare a martorilor, organul de urmărire penală se va baza, pe de o parte, pe rezultatele cercetării la faţa locului, percheziţiei şi ale altor activităţi de urmărire penală, care, în majoritatea cazurilor, în mod obiectiv semnalează categoriile de persoane în rândul cărora se află martorii, iar, pe de altă parte, pe datele oferite în această privinţă de victimă şi de alte persoane participante la proces. După delimitarea cercului de persoane care urmează a fi ascultate în calitate de martori, trebuie să se determine modul şi ordinea în care acestea vor fi chemate să depună mărturii. Legea (art.136 a CPP) prevede trei modalităţi de chemare a martorilor: prin citaţie, telegrafic sau telefonic. Alegerea unei sau altei forme de chemare a martorului este în funcţie de personalitatea lui, de relaţiile acestuia cu părţile, dar şi cu alţi martori. Cea mai sigură şi mai firească modalitate este citaţia martorilor. Dacă există temerea că citaţia va provoca martorului emoţii negative sau discomfort psihic, din considerente de ordin tactic, se poate proceda la chemarea lui printr-un apel telefonic la serviciu sau la domiciliu ori printr-o citaţie scrisă, dar mai puţin oficială. Trebuie reţinut că alegerea judicioasă a formei de chemare a martorului reprezintă primul pas tactic spre un contact psihologic adecvat cu martorul. Ordinea chemării martorilor, în special, dacă ei sunt mulţi, are, după cum, pe bună dreptate, se subliniază în literatura criminalistică, adânci implicaţii tactice.1 Pentru a evita eventualele influenţări asupra declaraţiilor martorilor, este indicat ca aceştia să fie chemaţi pentru convorbire, astfel ca să se excludă posibilitatea unui contact îndelungat între ei sau cu părţile în proces. Cu excepţia cazurilor în care se preconizează prezentarea pentru recunoaştere a anumitor obiecte sau persoane, este recomandabilă chemarea succesivă a martorilor, la intervale de timp care ar exclude contactul lor atât la sediul organului de urmărire penală, cât şi în afara acestuia. La stabilirea ordinii chemării martorilor se va avea în vedere, de asemenea, importanţa informaţiei pe care aceştia o pot comunica. De regulă, martorii care au perceput nemijlocit fapta penală sau anumite împrejurări ale acesteia, vor fi ascultaţi înaintea celor care posedă informaţii obţinute în mod indirect. 1 în ordinea stabilită, ascultarea martorilor va fi inclusă în planul general de cercetare. Obţinerea unor declaraţii conforme realităţii de la o persoană concretă chemată în calitate de martor depinde, în mare măsură, de modul în care se face pregătirea ascultării sale. Este adevărat că volumul lucrărilor de pregătire în vederea ascultării unui martor diferă, de la caz la caz, fiind în funcţie de particularităţile şi complexitatea cauzei, de caracterul materialului probant existent, de natura şi valoarea informaţiei de care acesta dispune. Rămâne însă în afara oricărei discuţii, şi aceasta confirmă imensa practică judiciară, că efectuarea activităţii date în lipsa unor măsuri de pregătire nu este decât în defavoarea obţinerii depoziţiilor veridice calitative.

51

după scopul urmărit prin aplicarea lor. auditive).2 în fine. materialele prezentate de alte structuri. ale inspectoratelor departamentale ş. documente. cum ar fi cele de revizie şi control. alte caracteristici ce conturează personalitatea şi eventualul mod de comportare a martorului în faţa organului de cercetare. Momentul final al fazei introductive de ascultare presupune stabilirea raporturilor martorului cu pricina. în categoria a treia se înscriu procedeele tactice de influenţă psihologică în situaţia în care se împune depăşirea mărturiilor false.Pregătirea ascultării martorilor cuprinde: determinarea împrejurărilor de fapt ce trebuie clarificate în cadrul ascultării. Din perspectiva problemei în discuţie. de relaţiile lor cu alte persoane participante la proces. obiecte corp-delict etc. de unde. deoarece sunt frecvente cazurile când persoanele în faţa cărora au avut loc faptele ce interesează cauza.) § 4. este necesar ca organul de urmărire penală să revadă anumite date din dosarul cauzei pentru a anticipa modul şi împrejurările în care persoana respectivă a luat cunoştinţă de împrejurările faptei. Tactica ascultării propriu-zise a martorilor Procedeele tactice. organul de cercetare va apela la anumite procedee tactice pentru a asigura crearea contactului psihologic necesar obţinerii de declaraţii sincere şi complete. domiciliul. în fel şi chip se străduiesc să se sustragă de la depunerea de mărturii. victima). ce constituie tactica ascultării martorilor. modul şi mijloacele de evidenţă financiar-contabilă aplicate în sistema respectivă ş.a. eventuala cointeresare materială sau morală în rezultatele cauzei. acesta prezentând unul din principalii factori de care depinde succesul sau insuccesul ascultării. importanţa cunoaşterii unor date privind personalitatea martorilor se manifestă pe două planuri: pe de o parte. iar. precum şi cu persoanele participante la proces (învinuitul.1 în cazul în care problemele ce trebuie elucidate sunt specifice unor domenii de activitate necunoscute sau mai puţin cunoscute. concomitent. Dacă martorul urmează a fi ascultat asupra rezultatelor unei expertize. se subdivid în trei categorii. Declaraţiile martorului vor fi verificate în baza documentelor de identitate. avertizat că este obligat să spună adevărul. de cunoştinţe speciale în situaţia în care obiectul dialogului ce urmează a avea loc se referă la un domeniu îngust şi mai puţin cunoscut organului judiciar. astfel de date contribuie la aprecierea declaraţiilor martorilor la adevărata lor valoare probantă. Categoria a doua cuprinde procedeele menite să acorde martorilor ajutorul necesar la reactivarea memoriei şi reproducerea datelor recepţionate în urma contactului cu fapta sau împrejurările acesteia. solicitându-i să-şi declare numele. antecedentele penale. procesulverbal de cercetare la faţa locului. organizarea audierii necesită. dar şi pe parcursul convorbirii preliminare. procedeele tehnologice. este indicat ca organul judiciar să consulte literatura necesară sau specialiştii respectivi. asigurarea condiţiilor necesare bunei disfăsurări a ascultării. în caz contrar poate fi tras la răspundere. Acest moment de pregătire are o importanţă stringentă. penală pentru depoziţii de mărturii mincinoase. profesia. cum şi în ce condiţii a recepţionat informaţia. organul judiciar va insista ca martorii oculari să depună mărturii asupra faptelor cunoscute. După identificare martorul este încunoştinţat asupra cauzei şi împrejurărilor în legătură cu ce este chemat şă depună mărturii şi. în prima fază organul însărcinat cu ascultarea martorului este obligat să stabilească identitatea lui. atitudinea şi consideraţia de care se bucură în rândul celor din jur. alte date de natura cărora depinde calitatea şi cantitatea perceperii. 3) specificul relaţiilor cu persoanele participante la proces.a. Acest minim cuprinde: 1) starea sănătăţii şi a organelor receptive (vizuale. dintre care menţionăm: 52 . vărsta.). uneori. pregătirea materialelor necesare pentru lămurirea şi verificarea faptelor sau a elementelor de fapt ce ţin de obiectul ascultării (fotografii. Dispunând de datele respective. pe de altă parte. Din actele de informare iniţială privind fapta în cauză (denunţul sau plângerea victimei. din diferite motive. etatea. La această fază de contact cu martorii. Categoriile menţionate se aplică în mod consecutiv în cele trei faze în care se desfăşoară ascultarea martorilor: introductivă. este indicat ca organul de cercetare să obţină un minimum de date privind particularităţile psihofiziologice şi trăsăturile de personalitate ale celui ce urmează a fi ascultat. înainte de a proceda la audierea unei persoane ca martor. de relatare liberă şi de primire a răspunsurilor la întrebările adresate martorului de către organul de cercetare. a eventualelor interese materiale sau morale ale acestuia şi a altor împrejurări care pot trezi suspiciuni referitoare la obiectivitatea declaraţiilor. e de dorit să participe şi expertul. starea familială. înainte de a proceda la ascultarea unei persoane concrete ca martor. locul de muncă. acumularea de informaţii cu privire la personalitatea celor chemaţi să depună mărturii.) anchetatorul se poate informa dacă persoana a cărei ascultare urmează a contactat nemijlocit cu fapta sau ştie de împrejurările acesteia. în baza lor organul judiciar va stabili regimul tactic adecvat trăsăturilor de personalitate proprii celor chemaţi să depună mărturii. în funcţie de caracteristicile psihologice şi morale ale acestora. cunoştinţele şi interesele predominante. In unele cazuri înainte de ascultarea martorilor la faţa locului se ia cunoştinţă de anumite procese legate cauzal de fapta avută în cercetare (de condiţiile de muncă. Prima categorie include procedeele tactice destinate creării contactului psihologic. 2) sfera socială căreia aparţine. studiile etc. prenumele. starea familială. crearea unor condiţii propice desfăşurării acestei activităţi.

. cerând să fie interogaţi.de relatare liberă . ceea ce permite a valorifica în mod adecvat declaraţiile lui. după cum s-a menţionat. în faza a treia a ascultării martorilor.reducerea la minimum a influenţei organului de anchetă asupra conţinutului de fond a depoziţiilor martorului. în practică sunt frecvente situaţiile în care unele persoane propuse ca martori de părţi. c) Observarea asupra modului de comportare a martorului. dar care ţin de activitatea martorului. oferind martorului posibilitatea de a expune faptele în ordinea în care acestea au fost percepute şi stocate în memorie. Dacă însă unele fapte sunt tăinuite sau denaturate. sau întâmpină dificultăţi în exprimarea gândurilor. în special.primirea la timp şi corectă a martorului. numai în situaţia în care martorul relatează fapte vădit lipsite de semnificaţie pentru cauză. . indiferent dacă el este chemat din iniţiativa organului de cercetare sau a fost propus ca martor de învinuit sau victimă. adaptarea martorului la rolul. în special. . fie datorită posibilităţilor lexicoexpresive limitate sau specificului faptelor ce constituie obiectul ascultării. calm şi atent. Printre alte avantaje pe care le oferă relatarea liberă mai menţionăm: . dar şi la persoana (persoanele) cu care urmează să converseze. acestuia oferindu-i-se posibilitatea să reproducă faptele memorate prin propriile mijloace intelectual-expresive. a modului şi 53 .discuţia liberă prin abordarea unor probleme de natură exterioară obiectului cauzei. Procedeele tactice de natură să contribuie la desfăşurarea cu succes a relatării libere sunt următoarele: a) Crearea unei atmosfere favorabile desfăşurării expunerii. O atare convorbire preliminară asigură. lipsa de atenţie vor trezi nemulţumirea martorului şi deci sunt în detrimentul contactului psihologic. . Se impune deci un ajutor din partea celui ce conduce ascultarea. Prin urmare. relatarea liberă.posibilitatea organului judiciar de a observa fermitatea şi certitudinea cu care martorul prezintă faptele. La interogarea martorilor se procedează în două situaţii: 1) când martorii de bunăcredinţă pe parcursul relatării libere involuntar comunică date dubioase. neclar şi chiar confuz. fără a fi întrerupte. organul judiciar intervine cu întrebări urmărind clarificarea sau precizarea anumitor aspecte ale declaraţiilor făcute la etapa de relatare liberă. orice formă de tratare necivilizată. 196-197 CP). schiţa) a faptelor. urmărindu-se determinarea cu exactitate a unor circumstanţe de loc. în legătură cu declaraţiile martorului de bună-credinţă. în expunere se observă mai puţină siguranţă. A doua fază . în cele din urmă se constată că aceşti martori se dovedesc a fi mincinoşi. acestea fiind prezentate în mod inhibitiv. gradul şi postul pe care îl ocupă. deoarece reproducerea evenimentelor. Dacă faţă de martorii de bună-credinţă şi predispuşi să contribuie la stabilirea adevărului ea va avea un caracter moderat.debutează cu invitaţia martorului de a expune tot ce ştie referitor la fapta sau împrejurările de fapt pentru a căror lămurire a fost chemat. de timp.a. că aşteptarea de lungă durată. pentru stabilirea anumitor fapte sau împrejurări de fapt la care martorul din diverse motive nu sa referit. nu reuşesc să prezinte mărturii în mod ordonat. organul de anchetă poate solicita martorului. .posibilitatea observării directe a limbajului martorului. Relatarea liberă are o deosebită semnificaţie tactică. a anchetatorului faţă de martor şi de relatările lui. îndeletnicirile sale profesionale sau casnice. care îi permite organului de cercetare să stabilească anumite particularităţi de ordin psihofiziologic şi de intelectualitate ale martorului. Această procedură trebuie executată în mod diferenţiat. Relatările martorului trebuie ascultate cu răbdare. fotografii ş. contribuie la armonizarea depoziţiilor. incomplete sau contradictorii şi 2) în cazul mărturiilor false prezentate de martorii mincinoşi. Asupra unor momente considerate principale sau de importanţă deosebită. în vederea orientării mărturiilor spre obiectul cauzei. organul de anchetă poate interveni cu trei genuri de întrebări: de completare. de precizare. apoi faţă de cei ce nu inspiră încredere se impune o conştientizare insistentă asupra normelor respective. declarându-i familia. d) Acordarea de ajutor martorilor care. La crearea contactului psihologic contribuie mult înfăţişarea şi atitudinea serioasă. Trebuie de avut în vedere. condiţiile. Practica demonstrează că martorii care expun faptele aşa cum au fost recepţionate. înainte de a explica martorului obiectul cauzei şi importanţa pe care o pot avea relatările sale.forma de manifestare şi maniera de comportare a organului de cercetare. în funcţie de calităţile şi eventuala lui poziţie. cei al căror nivel de cunoştinţe este redus. demonstrarea acestora cu ajutorul anumitor obiecte. sunt siguri şi consecvenţi în relatările lor. de a nu depune mărturii mincinoase. b) Analiza criminalistică a unor secvenţe din relatările martorului în scopul punerii în evidenţă a eventualelor contraziceri sau neclarităţi. acţiunilor şi faptelor într-o altă ordine decât cea în care acestea au fost recepţionate prezintă anumite dificulităţi. fără a-i sugera. ajutor care poate avea diverse forme: selectarea unor unităţi lexicale potrivite. în special. în fel şi chip se eschivează de la relatarea liberă a faptelor. a celor ce prevăd răspunderea penală pentru mărturii false sau pentru sustragerea de la obligaţia de a prezenta mărturii (art. nu sunt în stare să reproducă cu certitudine evenimentele şi faptele recepţionate în legătură cu fapta penală săvârşită.forma în care martorului i se explică drepturile şi obligaţiile pe care le are conform legislaţiei în vigoare. fie datorită stării emoţionale. denumită de unii autori "fază (etapă) de interogare" sau de "ascultare dirijată". organul judiciar trebuie să se prezinte. anumite precizări inclusiv în ceea ce priveşte veridicitatea datelor prezentate. dar loială şi binevoitoare. fireşte în mod civilizat şi tacticos. din diferite motive.. Organul de urmărire penală poate interveni. Sunt frecvente cazurile când martorii. în special de învinuiţi. reproducerea grafică (desenul. condiţionate de necesitatea restructurării informaţiei ordonate în memorie după o anumită logică.

de verificare. Persoanele care depun mărturii mincinoase se cuvine a fi trase la răspundere penală conform legislaţiei în vigoare. întrebările din această categorie pot fi însoţite de prezentarea unor obiecte în natură.1 1) Cointeresarea materială sau morală în rezultatul cauzei datorită raportului de legătură cu învinuitul. stabilirii surselor din care martorul a obţinut informaţiile sau a condiţiilor în care a avut loc recepţionarea acestora. Dacă în urma aplicării procedeului tactic menţionat nu s-a obţinut rezultatul scontat. în multe cazuri va influenţa decisiv comportarea lui ulterioară. prieteni. nu este decât în defavoarea clarificării cauzei. pe de altă parte. îndeosebi. duşmănie. subliniem că martorilor li se pot prezenta probe care demonstrează cu certitudine că evenimentele. se recomandă să se procedeze la demascarea caracterului mincinos al depoziţiilor. înrăire. încearcă să confirme alibiul făptuitorului. dar şi despre răspunderea penală la care riscă continuând să susţină minciuna. Potrivit majorităţii lucrărilor consacrate tacticii criminalistice.împrejurărilor în care s-a activat. precizaţi locul unde a fost tamponată victima?" Probleme deosebite ridică faza de interogare a martorilor de rea-credinţă. formulate laconic şi în succesiunea în care s-au desfăşurat relatările libere. de intonaţia şi gesturile care însoţesc comunicarea acestora. schiţe etc. 4) Atitudinea persoanelor cu antecedente penale faţă de organul de urmărire penală. Evident că penalizarea martorilor conduce la pierderea acestora şi. modele. forme reale. procedeu care presupune adresarea într-o ordine bine gândită a unei serii de întrebări cu privire la anumite aspecte de loc sau de timp. Datele privind personalitatea martorului dobândite până la procesul de ascultare. modul de formulare şi adresare.întrebările de precizare este necesar să fie corelate la anumite puncte de reper. încât să se ajungă la determinarea acestora să abandoneze atitudinea iresponsabilă şi să prezinte obiectiv faptele percepute. atunci când se depun mărturii ticluite ori martorii înaintaţi de învinuit. iar. Din perspectiva tacticii criminalistice. Acest procedeul tactic se justifică. invidie ş. clare. oferă organului de anchetă posibilitatea de a dezvălui cu certitudine adevăratele motive care determină martorii să depună mărturii mincinoase şi să procedeze în continuare la un interogatoriu în cunoştinţă de cauză. 3) Sentimentul de inoportunitate a obligaţiilor împovărătoare de martor. colegialitate de serviciu sau de studii.a. rivalitate. acest procedeu tactic. cea introductivă şi de relatare liberă.prin conţinutul de idei. coroborate cu cele obţinute pe parcursul fazelor iniţiale ale audierii. 54 . De exemplu. în majoritatea cazurilor. în mod direct sau indirect ei vor fi conştientizaţi că organul de anchetă cunoaşte motivele care îi fac să ascundă sau să denatureze faptele. . în special. inclusiv. complici etc). Utilizarea procedeului tactic în discuţie poate contribui la obţinerea rezultatelor scontate în cazul în care se va ţine cont de următoarele condiţii: probele prezentate să fie incontestabile. determinată de relaţiile avute cu acestea anterior. 2) Sentimentul de frică inspirat de monstruozitatea celor implicaţi în proces sau datorită presiunilor directe exercitate de către persoanele cointeresate (rude. victima sau altă parte în proces: rudenie. pe de o parte. dar şi de felul cum sunt adresate. Dacă martorului concomitent cu prezentarea probelor. să nu sugereze anumite răspunsuri.să fie expuse într-un limbaj accesibil persoanei ascultate. iar prezentarea lor să se efectueze într-o modalitate conformă personalităţii celui audiat. tendinţa de a evita eventualele chemări repetate în faţa organului de anchetă şi în instanţa de judecată. Acest prim procedeu tactic adeseori este suficient pentru ca martorii să abandoneze poziţia nesinceră şi să depună mărturii conforme realităţii.să fie directe. Pe această cale martorilor le vor fi adresate întrebări prin a căror conţinut. bună sau rea vecinătate. în situaţia în care obiectul audierii aparţine sferei de activitate specifice sau mai puţin cunoscute martorului. martorul continuând să rămână pe poziţie de rea-credinţă. stabilirea motivelor care determină persoana respectivă să se situeze pe poziţii mincinoase. . conducerea ascultării într-o astfel de manieră. la modul de operare şi la mijloacele aplicate. este necesar ca întrebările ce urmează a fi adresate lui să corespundă următoarelor cerinţe tactice: . prin urmare. De multe ori martorii sau membrii familiei lor sunt intimidaţi prin diverse ameninţări de răzbunare.. ştiindu-se faptul că declaraţiile martorilor sunt în funcţie nu numai de natura întrebărilor. destinate. există patru categorii de factori care determină martorii să ascundă sau să denatureze adevărul. a anumitor obiecte şi a ambianţei de la locul faptei. li se va aminti cu voce fermă obligaţia sa de a spune adevărul. "Vi se prezintă fotografia de orientare la locul accidentului de circulaţie în cauză. Rezumând. Pentru ca interogarea martorilor de bunăcredinţă să se desfăşoare eficient. fotografii. ascultarea martorilor tentaţi să depună mărturii mincinoase presupune. faţă de justiţie în genere. Martorului i se poate cere descrierea semnalmentelor persoanelor participante. a persoanelor care din prima fază sau pe parcursul relatării libere şi-au demonstrat nesinceritatea sau tendinţa de a denatura faptele. dar deoarece preocupările prioritare ale organelor de cercetare sunt legate de fiecare dată de stabilirea adevărului se impune o altă soluţie -depăşirea atitudinii iresponsabile a martorilor de rea-credinţă şi obţinerea de mărturii conforme realităţii. . faptele şi împrejurările ce constituie obiectul audierii sunt cu totul sau parţial de altă natură decât cum acestea au fost expuse. dezvoltării psihice şi nivelului de pregătire ale acestuia.

se întocmesc acte de constatare de către organele de urmărire penală. In cazul infracţiunilor flagrante. Secţiunea I . ştiut fiind că asemenea urme pot fi găsite chiar şi în cazul în care făptuitorii au folosit mănuşi. între orele 01. Etapa iniţiala de cercetare a furtului. In practica organelor de urmărire penală se descriu asemenea urme în caz de sustragere de furaje.Constatarea faptelor Furtul şi tâlhăria pot fi reclamate imediat de persoana vătămată sau de martorii oculari. Urmele constatate vor fi descrise în procesul-vcrbal de cercetare la faţa locului şi fotografiate. Metodele tactice criminalistice folosite pentru cercetarea lor sunt asemănătoare. cuprinzând locul săvârşirii faptei. fotografiate.1.1. în următoarea situaţie: „Pe data de 28 august 2006. Astfel. 1. obiectele găsite la locul faptei vor fi examinate cu atenţie. amplasat p str Florilor. O categorie specială de urme găsite la locul faptei o constituie urmele biologice. vor fi cercetate urmele care pot contribui la identificarea autorilor.Cercetarea la faţa locului La cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie noţiunea „la faţa locului" are o sferă foarte largă. locul unde au fost ascunse bunurile sustrase. 9 (nouă) TV color marca "Polar". Urmele vor fi examinate cu deosebită atenţie. pentru stabilirea cantităţii şi valorii bunurilor sustrase.00 din încăperea . Acest loc poate fi cel în care au fost ascunse bunurile sustrase. pot rămâne urme de sânge pe corpul victimei sau pe îmbrăcămintea acesteia. identificarea persoanei care a comis furtul şi a complicilor săi. între care: stabilirea locului unde s-a comis furtul. iar la faptele de tâlhărie. Cercetarea urmelor de deget va fi făcută de tehnicienii sau experţii criminalişti. pe jos sau cu mijloace de transport2. Alteori. Cercetările vor începe de la locul unde s-au făcut primele constatări. pentru stabilirea numărului de persoane participante la săvârşirea faptei. deoarece este posibil ca printre acestea să fie şi cele aparţinând făptuitorilor.2. abandonate sau pierdute. Acolo unde există deosebiri. ce împrejurări au înlesnit comiterea infracţiunii1. Produsele.1980 şi cet. care au fost primele sesizate. poate fi folosit câinele de urmărire. Vor fi cercetate. stabilirea bunurilor ce au fost furate. (3) daţi definiţia specificaţi şi importanţa criminalistică a etapei iniţiale de cercetare a Untului. traseul parcurs de făptuitori. magazinul „Next". că pătrunderea s-a refuzat prin folosirea unor chei potrivite.Subiectul III. Obiectele purtătoare de urme. de dimensiuni reduse. (7) Determinaţi acţiunile de urmărire penală ce urmează a fi efectuate şi obiectivele acestora. 32/1 au fost sustrase prin pătrundere. apoi ridicate prin metodele cunoscute. O atenţie deosebită va fi acordată urmelor de picioare şi urmelor mijloacelor de transport.Mihailov. 55 . pot fi găsite urme de sânge pe cioburile geamurilor sau ale vitrinelor sparte. La momentul tactic. Primele activităţi de cercetare în cazul infracţiunilor de furt au ca scop verificarea unor multiple aspecte. vor fi ridicate pentru cercetări în laborator. unde s-au găsit asupra făptuitorilor bunurile însuşite ori numai o parte din acestea. iar dacă cererile privind săvârşirea unor asemenea fapte se depun la data constatării lor. an. La locul săvârşirii faptei se vor cerceta urmele instrumentelor de spargere găsite pe sistemele de închidere. ales de conducătorul echipei de cercetare. mărfurile. pentru a se putea valorifica urmele infracţiunii. Atunci când se constată urme de adâncime. Chiar dacă acestea nu prezintă suficiente detalii pentru identificarea făptuitorilor sunt utile pentru determinarea apartenenţei de gen. ridicate cu ajutorul mulajelor de gips urmele de picioare. 1. pe jos sau cu mijloacele de transport. în calitate de bănuiţi au fost reţinuţi cet.00 şi 04. se vor face inventarieri ale bunurilor din depozit sau magazin. deoarece pot contribui la identificarea făptuitorilor. dacă acestea au fost rupte sau scoase de pe mâini. Pe traseul cuprins între locul unde s-a comis fapta şi locuinţa persoanelor bănuite de săvârşirea acesteia ori ascunzătoarea în care au fost găsite bunurile sustrase. an 1981 angajaţi în calitate de hamali la această unitate de comerţ Furtul şi tâlhăria sunt fapte prin care se aduce atingere proprietăţii publice sau private. 1. pentru efectuarea unor activităţi la care sunt considerate incomode. cercetările trebuie să fie începute cât mai curând. Pe întregul traseu presupus a fi parcurs de făptuitori vor fi căutate obiecte sau resturi de obiecte sustrase de la locul săvârşirii furtului. faptele pot fi constatate din oficiu de către organele de urmărire penală. după descrierea acestora în procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi fotografiere. pentru a se putea examina toate cele trei repere menţionate. Koylov. (S) Stabiliţi sarcinile cercetării la faţa locului a infracţiunii de furt. în cazul furtului. mijloacele şi metodele folosite la comiterea furtului. sau urmele mijloacelor de transport. descrise. ori la data constatării lor de către alte persoane. descrise în procesulverbal şi fotografiate. locul săvârşirii faptei sau un punct de control al mijloacelor de transport. care le sunt caracteristicile şi valoarea. Indiferent de locul de unde s-au început cercetările. ele vor fi continuate.După două oree de la cercetarea locului faptei. se vor face precizări pe parcursul expunerilor. Secţiunea a II-a . În urma examinării ambianţei locului faptei s-a contratat. ori pentru stabilirea traseului parcurs de făptuitori. vor fi ridicate mulaje de gips.

care garantează dreptul la apărare. Dacă există dovezi sau indicii că asemenea bunuri s-ar afla în incinta unor instituţii. se va proceda la prezentarea pentru recunoaşterea persoanelor pe care martorii le-au văzut la locul faptei. posibilitatea de acces la bunurile respective. se vor cere persoanei vătămate precizări în legătură cu eventualele leziuni provocate făptuitorului.Alte activităţi de urmărire penală §1. cercetările vor începe cu audierea martorilor şi apoi se va proceda la ascultarea învinuitului sau 56 . In cazul făptuitorilor necunoscuţi. concomitente sau posterioare săvârşirii faptei). Pentru a se stabili dacă fapta constituie furt sau tâlhărie. persoanele care aveau cunoştinţă de existenţa bunurilor şi. se vor efectua percheziţii. mijloacele de transport pot fi indisponibilizatc în vederea confiscării. întrebările adresate martorilor diferă după natura faptelor (furt sau tâlhărie). Pentru faptele săvârşite de persoanele pe care victima nu le-a văzut sau nu le-a identificat. materiale de construcţie etc. vârsta probabilă. trebuie să se stabilească cu exactitate modul în care aceasta şia petrecut timpul înaintea săvârşirii faptei. 118 şi următoarele Cod penal).). Ascultarea învinuitului sau inculpatului Ascultarea învinuitului sau inculpatului se va face cu respectarea dispoziţiilor legale. pistol. Dacă făptuitorii au fost descoperiţi pe traseu cu bunurile sustrase. cu prilejul ascultării persoanei vătămate. în vederea identificării lor. Dacă se reclamă săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie care implică folosirea violenţei. declaraţiile acesteia vor fi privite cu unele rezerve. inventarierea şi descrierea lor. b. Ascultarea persoanei vătămate La ascultarea persoanei vătămate se folosesc metode tactice diferite. La locul unde s-au găsit bunurile sustrase (locuinţa făptuitorilor. interesul care îl pot avea în legătură cu fapta sau cu părţile din proces (rudenie sau dobândirea unor obiecte din cele aparţinând persoanei vătămate. deoarece aceste urme pot ajuta la identificarea autorului (autorilor)4. litigii privind dreptul de proprietate) etc. societăţi comerciale sau locuinţe ale cetăţenilor. Secţiunea a lll-a . Totodată. deoarece produsele sau resturi ale acestora cad din cauza trepidaţiilor. apoi se dispune ridicarea lor în vederea restituirii persoanelor prejudiciate. colegi de muncă. spray-uri paralizante etc). Momentul tactic al ascultării învinuitutui sau inculpatului va fi ales în funcţie de stadiul în care se află cercetările şi de natura probelor în posesia cărora se află organul judiciar. detalii privind îmbrăcămintea etc). persoana vătămată trebuie să furnizeze cât mai multe date necesare identificării făptuitorilor. sau elemente de identificare. precum şi în momentul ori după comiterea infracţiunii3. adecvate naturii faptei cercetate (furt sau tâlhărie). Ascultarea martorilor implică culegerea a cât mai multor date privitoare la persoana acestora şi la relaţiile în care se află cu persoana vătămată şi cu făptuitorii. par. existenţa unor litigii anterioare (neplata unei datorii. atunci când se află încă într-o stare accentuată de tulburare psihică. Dacă persoana vătămată a suferit leziuni grave şi este internată într-o instituţie medico-sanitară. Ordinea în care vor fi audiaţi martorii depinde de împrejurările pe care le cunosc şi de relaţiile în care se află cu victima şi învinuitul sau inculpatul. dacă aceasta s-a opus în mod real ori a simulat. Dacă făptuitorii sunt cunoscuţi. Când nu există dovezi suficiente şi convingătoare pentru dovedirea vinovăţiei. apoi ridicate pentru a fi restituite persoanelor prejudiciate. în funcţie de natura faptei cercetate: furt sau tâlhărie. în câmp. dacă mai era împreună cu alte persoane etc.5 c. Pentru dovedirea urmelor de violenţă se va solicita prezentarea actului mcdico-legal (când pvistă). şi cu aplicarea metodelor de tactică criminalistică.cereale. Dacă bunurile sustrase se află în mijloace de transport. vor fi cerute cât mai multe date utile identificării (numărul acestora. de la partea vătămată pot fi obţinute date concrete privind bunurile furate. identitatea aeestora. adică. cu respectarea dispoziţiilor cuprinse în Codul de procedură penală. dacă a strigat după ajutor. martorii trebuie sa descrie atitudinea victimei în momentul faptei. rude. De asemenea. dacă este cunoscută. bunurile vor fi reslitu'fc persoanelor prejudiciate. chiar dacă au fost vândute altor persoane. Când se reclamă furtul unor bunuri sau valori. Totodată. modul în care se prezenta locul faptei înaintea săvârşirii infracţiunii. locul şi timpul când s-au săvârşit faptele etc. în pădure) se efectuează cercetări pentru identificarea bunurilor. iar atunci când sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege (art. eventual. vitezei ori defecţiunilor de la caroseria mijlocului de transport în care sunt transportate. momentele principale din filmul acţiunii pe care le-au perceput (anterioare. numărul agresorilor. indiferent dacă au ştiut sau nu că provin din săvârşirea furtului sau a tâlhăriei ctc. şi mijloacelor folosite la săvârşirea faptei. în cazul făptuitorilor necunoscuţi. vor fi stabilite relaţiile dintre aceştia şi reclamant: soţi. Ascultarea persoanelor a. acestea vor fi inventariate. se vor menţiona date privitoare la instrumentul folosit (cuţit. descrise în procesulverbal de constatare şi fotografiate. ori se va dispune din oficiu examinarea medico-legală a persoanei vătămate. martorii pot furniza informaţii utile pentru identificarea făptuitorilor. va fi audiată în prezenţa medicului. natura şi valoarea bunurilor sustrase. acestea vor fi reţinute pentru cercetări. Ascultarea martorilor La cercetarea furtului sau a tâlhăriei.

Astfel. Constatările făcute vor fi consemnate în procesul-vcrbal. recidivişti. posibilitatea sau imposibilitatea săvârşirii furtului de către un singur infractor sau împreună cu alţi participanţi. prietenilor. este cea privitoare la verificarea unor împrejurări negative (controversate). se va proceda la efectuarea confruntării. prin descoperirea şi cercetarea urmelor de spargere a geamurilor. este urmat de uciderea victimei. folosindu-se şi de alibiuri. deoarece. folosesc obiecte din dotarea alpiniştilor şi coboară până la geamul deschis. Obiectele şi valorile care se caută pot fi din cele mai diferite. se vor efectua percheziţii şi la domiciliul rudelor. în caz de nereuşită. prin care pătrund în interior. vor fi căutate instrumentele sau mijloacele folosite la săvârşirea furtului. Dimpotrivă. ca şi asupra modului în care îşi justifică felul de viaţă. schiţele etc. organele de urmărire penală trebuie să ştie unde să caute. etichete căzute sau desprinse intenţionat de pe obiectele furate etc. de multe ori. în cazurile privind furturile prin efracţie se poate verifica posibilitatea sau imposibilitatea comiterii furtului într-un anumit mod. al pătrunderii infractorilor prin spărtura produsă în zidul depozitului sau al camerei de locuit. Secţiunea a IV-a . ştiut fiind faptul că nu este necesară obţinerea cu orice preţ a mărturisirii. pătrunderea prin escaladarea zidurilor etc. al scoaterii obiectelor sustrase prin locul prin care se pretinde că au pătruns făptuitorii. In funcţie de atitudinea de recunoaştere sau nerecunoaştere a vinovăţiei de către învinuit sau inculpat. volumul şi cantitatea de bunuri sustrase etc. induse în eroare de făptuitori cu privire la provenienţa bunurilor. De asemenea. se vor folosi metodele tactice adecvate. de pildă. De asemenea. felul instrumentelor utilizate şi îndemânarea persoanelor în folosirea lor. la obţinerea de noi probe şi la delimitarea furtului de simulările de furt. Reconstituirea Reconstituirea este frecvent întâlnită. frecvent folosită în cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie. Când specificul faptei cercetate o impune. Cu valizele încărcate cu obiectele sustrase 57 . Percheziţia Percheziţia este o metodă tactică. reconstituirea poate contribui la verificarea probelor deja administrate. Furturile şi tâlhăriile sunt săvârşite. va fi mai întâi ascultat învinuitul sau inculpatul şi apoi martorii. fragmente sau resturi ale acestora. ori a altor probe ce rezultă din lucrările dosarului. iar pentru ascunzători şi obiectele găsite se vor efectua fotografii judiciare operative. a încuietorilor şi a pereţilor. forţarea încuietorilor. ori al apariţiei unor anumite rezultate. ci trebuie consemnate doar explicaţiile pe care le dă acesta cu privire la fapta pentru care este cercetat. de infractori înrăiţi. Dacă învinuiţii sau inculpaţii neagă săvârşirea furtului sau tâlhăriei. b. a reconstituirii etc. fiind practicată în scopul verificării posibilităţii sau imposibilităţii producerii faptelor într-un anumit mod. ambalaje. însă va fi luată în considerare natura bunurilor sau valorilor reclamate de persoanele prejudiciate. De fiecare dată şi pentru orice învinuit sau inculpat se vor consemna răspunsurile primite la întrebările organului de urmărire penală şi cererile de probe solicitate în apărare. a urmelor de picioare. de foarte multe ori. asupra provenienţei bunuritor sau valorilor descoperite cu prilejul percheziţiilor. organul judiciar trebuie să insiste asupra modului în care şi-au petrecut timpul în momentul săvârşirii faptei. cât şi faptul dacă nu este o simulare. vecinilor sau al altor persoane. §2. împotriva tuturor evidenţelor şi a probelor existente la dosar. de escaladare ori de transport al obiectelor furate. Locul unde se efectuează percheziţia poate fi locuinţa făptuitorului. La percheziţie trebuie căutate bunurile sustrase. Metodele tactice criminalistice trebuie adaptate la împrejurările în care s-a săvârşit fapta şi la mijloacele folosite de făptuitori: chei mincinoase. Toate aceste apărări vor fi verificate prin administrarea probelor solicitate de învinuit sau inculpat. Metodele tactice folosite la căutarea bunurilor vor fi alese în funcţie de locul cercetat (spaţiul de locuit sau câmp deschis). Această activitate trebuie să se desfăşoare după un plan. care să cuprindă obiective judicios formulate. pentru acoperirea lipsurilor în gestiune8. a prezentării pentru recunoaştere. dacă există suficiente probe pentru dovedirea vinovăţiei. a înfăţişării probelor pe care le deţine organul judiciar. în practica organelor de urmărire penală sunt cunoscute cazurile în care infractorii urcă pe acoperişul blocului. O modalitate de efectuare a reconstituirii. Efectuarea percheziţiilor şi a reconstituirilor a. folosită frecvent în cercetarea infracţiunilor de furt. superior posibilităţilor materiale6. Valoarea probatorie a reconstituirii în cazurile privind infracţiunile de furt ori tâlhărie depinde şi de modul în care rezultatele ei sunt consemnate în procesul-vcrbal. ori cum sunt executate fotografiile judiciare operative. Furtul din locuinţe Furtul din locuinţe prezintă un grad sporit de pericol social.inculpatului. Pentru a se asigura succesul percheziţiei. ce să caute şi cum să caute. în scopul descoperirii locului unde se află ascunse bunurile sustrase. a uşilor. locul de muncă al acestuia sau locul persoanelor care au participat la săvârşirea faptei.Particularităţile cercetării unor infracţiuni de furt §1. cunoscându-sc faptul că aceştia pot să readucă bunurile ascunse temporar la domiciliul altor persoane. se determină atât modul săvârşirii infracţiunii. este recomandabil să se repete percheziţia la domiciliul făptuitorilor. Aşa. ca urmare a săvârşirii unor anumite acţiuni. Efectuată cu respectarea tuturor regulilor tactice şi metododogice cunoscute. care neagă vinovăţia.

care îi consideră ca pe cei mai paşnici musafiri. După cum se va vedea în continuare. până la formarea acestora prin intermediul calculatoarelor electronice. în vederea depistării indiciilor unui atare fals. în vederea descoperirii urmelor instrumentelor de spargere. cercetarea prealabilă a documentelor-probe materiale duce doar la suspiciuni de fals. Falsul material constă în modificarea conţinutului iniţial al documentelor preexistente. descoperite la locul infracţiunii. ci sunt bine pregătite.părăsesc apartamentul. ori la rudele care locuiesc în sate. Cercetarea acestor fapte continuă cu identificarea autorilor şi. Astfel. la munte sau la mare. cea efectuată prin transfer cu ajutorul hârtiei de calc sau copiativă (indigo) şi cea creată prin apăsare a semnăturii autentice şi trasarea ulterioară a acesteia cu un material de scris (cerneală. De asemenea. de mare ajutor. în special a semnăturilor. ci sustrăgând obiectele prin aruncarea pe fereastra deschisă a unei mici sfere de plumb.2(5) Stabiliţi rechizitele care sunt frecvent supuse cotrafacerii ilicite. Furturile din locuinţe nu se comit în mod întâmplător. audierea martorilor. operaţiile desfăşurate. impresiunilor instrumentelor de autentificare (ştampilelor) şi schimbarea fotografiilor. şi scoaterea prin fereastră a obiectelor agăţate. adăugire sau refacere de text şi contrafacerea rechizitelor în documentele preexistente. Dintre cele mai răspândite sunt copierea prin transparenţă. 1. Făptuitorii folosesc soneria şi. constatarea acestuia realizându-se în cadrul expertizei tehnice a documentelor. Test nr. 1. cercetarea la faţa locului trebuie efectuată cu respectarea metodelor de tactică criminalistică. dar cu unele rezerve. in special a semnăturilor. când majoritatea persoanelor apte de muncă sunt plecate de acasă. tuş. cele mai uzuale modalităţi de falsificare a amprentelor de ştampilă sunt următoarele: 58 . când populaţia oraşelor este plecată în concediu. La cercetări trebuie să participe şi victima. Contrafacerea rechizitelor-formă de fals material în documente. falsul semnăturilor prin copiere este cognoscibil datorită caracteristicilor de plastografiere. tremurături. Se recomandă ca cercetările să înceapă imediat după primirea sesizării. Indiferent de modul de realizare. dintre care mai importante sunt: lipsa cursivităţii scrisului. etc. şi ar putea folosi la identificarea autorilor. aflaţi în vizită la rude sau prieteni. având fixate trei undiţe de ştiucă. pătrund în apartament cu chei potrivite. de contrast şi separatoare de culori. dacă nu răspunde nimeni. întreruperi de traseu. se încadrează şi impresiunea de ştampilă. Si totuşi. uneori. mijloacele şi metodele folosite de făptuitori sunt de-a dreptul surprinzătoare. In cursul cercetărilor se stabilesc căile de acces în locuinţă. Alteori. Printre rechizitele obligatorii ale actelor oficiale. contrafacerea acesteia este inerentă ori de câte ori se procedează la întocmirea în scopuri frauduloase a documentelor false. Contrafacerea de semnături se realizează pe două căi: prin imitare (după memorie sau închipuire) şi prin copiere. Un interes deosebit îl prezintă cercetarea locului faptei. pix. furturile se comit fără pătrunderea infractorului în locuinţă.). chiar dacă unele se practică de zeci sau sute de ani. va apela la fotografia de umbre. potrivit datelor furnizate din practica instituţiilor de expertiză criminalistică.1 (3) Definiţi noţiunea de fals material în acte scrise. materiale şi mijloace tehnice. documentelor de identitate. uneori. câinele de urmărire. drumul parcurs de infractor în interiorul încăperilor. începutul şi sfârşitul punctat al semnăturii.nr nr vom referi în compartimentul următor. El poate avea diverse forme. pentru că acestea ar putea fi ale făptuitorilor. fără a fi observaţi sau luaţi în seamă de locatari. Cele mai numeroase cazuri sunt semnalate în timpul verii. în marea majoritate a cazurilor. Prezenţa caracteristicilor menţionate in situaţia unei coincidenţe vădite a transcripţiei semnăturii in litigiu cu acea originală justifică atestarea falsului semnăturii prin copiere. metodele şi instrumentele folosite. faptele se săvârşesc în timpul zilei. opriri neîntemeiate ale instrumentului de scris. bunurile furate şi obiectele ce nu-i aparţin. a obiectelor aparţinând făptuitorilor. la falsificarea documentelor se folosesc multiple procedee. a amprentelor digitale. a impresiunilor de ştampile şi a fotografiilor face parte din categoria întâlnită foarte frecvent în practica judiciară. adaptate locului unde s-a săvârşit infracţiunea. La contrafacerea impresiunilor de ştampilă se folosesc diferite procedee şi mijloace tehnice — de la cele mai simple (copierea cu un albuş de ou fiert). uitate sau abandonate. care poate să dea explicaţii în legătură cu modificările intervenite în locuinţă. derulată de examinări în radiaţii ultraviolete. pierdute sau abandonate la locul faptei etc. specialistul criminalist mai întâi de toate va proceda la examinarea microscopică a semnăturii. prezentarea pentru recunoaştere a persoanelor sau bunurilor etc. fiind. cele mai frecvente fiind modificarea conţinutului iniţial al documentului prin înlăturare. la i. Prin urmare. Falsul prin contrafacerea rechizitelor. pe cât posibil recuperarea bunurilor sustrase. Descoperirea falsificării semnăturilor prin imitare aparţine de competenţa expertizei scrisului. prin care se probează fapte juridice. iar altele sunt de dată foarte recentă. Indiferent de mijloacele folosite de făptuitori. ceea ce face dificilă descoperirea falsului de către organul judiciar. dacă au fost unul sau mai mulţi infractori etc. tuturor actelor emise de instituţiile statale şi obşteşti. 10 Subiectul I. creion.

59 . documentelor de identitate. Expertul deci trebuie să dispună de modele tip de comparare ale ştampilei autentice. In cazul copierii impresiunilor autentice cu un material intermediar. Si totuşi. dintre care menţionăm: a) perforarea hârtiei la centrul impresiunii circulare în urma aplicării compasului. bineînţeles. erori în conţinutul şi forma stemei. cauzate de mijloacele de desenare. cauzate de mijloacele de desenare. indigo etc. — Deosebiri de poziţie a axelor longitudinale ale semnelor faţă de linia de bază a scrisului. — Greşeli gramaticale. — lipsa uniformităţii grafismelor ce constituie textul. La contrafacerea impresiunilor de ştampilă se folosesc diferite procedee şi mijloace tehnice — de la cele mai simple (copierea cu un albuş de ou fiert).3(7) Argumentaţi elementele caracteristice ale falsificării unei impresiuni de ştampilă. cele mai uzuale modalităţi de falsificare a amprentelor de ştampilă sunt următoarele: a) crearea impresiunilor cu o ştampilă confecţionată după modelul celei originale. d) grosimi exagerate ale unor elemente ale impresiunii. la examinarea comparativă prin intermediul microscopului comparator. — Asimetria elementelor reprezentând conţinutul impresiunii ştampilei. Prin urmare. cauzate de umezeala materialului intermediar aplicat. — Trăsăturile difuze ale semnelor. peliculă adezivă. altor semne de structură a ştampilei. indigo etc.a) crearea impresiunilor cu o ştampilă confecţionată după modelul celei originale. Expertul deci trebuie să dispună de modele tip de comparare ale ştampilei autentice. Se va proceda la o examinare stereomicroscopică. In impresiunile ştampilelor false sunt semnalate forme de gravare evident manuală. create pe diverse acte în perioada la care se referă documentul în litigiu. — Decolorarea hârtiei documentului pe un anumit spaţiu în preajma impresiunii. Se remarcă diferenţe ale distanţei Intre litere. 1. c) desenarea impresiunii autentice direct pe documentul litigios1. — Prezenţa microparticulelor din materialul de copiat. care in ansamblu dovedesc falsul: — Caracterul nestandardizat al literelor şi cifrelor. O modalitate aparte de contrafacere a actelor de identitate. dreptul de conducere a mijloacelor de transport) o constituie substituirea fotografiilor. de regulă. e) trăsături de creion. d) grosimi exagerate ale unor elemente ale impresiunii. create pe diverse acte în perioada la care se referă documentul în litigiu. potrivit datelor furnizate din practica instituţiilor de expertiză criminalistică. b) trasee dublate. hârtie sugativă. la alcătuirea textului se folosesc semne standardizate. prin care se probează fapte juridice. Se va proceda la o examinare stereomicroscopică. c) desenarea impresiunii autentice direct pe documentul litigios1. dimensiuni. b) copierea impresiunii de pe un act autentic şi transferarea acesteia pe actul fals. Examinarea impresiunilor de ştampile se realizează în baza mijloacelor tehnice cu care sunt dotate laboratoarele criminalistice. la confecţionarea ştampilelor in atelierele litografice. Printre rechizitele obligatorii ale actelor oficiale. la diverse măsurări şi. de denumiri. Desenarea impresiunilor de ştampile originale pe actele false prezintă anumite particularităţi specifice.) falsul se va manifesta prin: — Nuanţa slabă a impresiunii in întregime. c) deformări ale grafismelor. Astfel. pentru im-presiunile create de ştampile confecţionate in mod improvizat sunt specifice următoarele particularităţi. Descoperirea falsului impresiunilor de ştampilă se bazează pe elemente caracteristice proprii fiecărei modalităţi de contrafacere. albuş de ou fiert etc. placă gelatinoasă. a altor documente destinate să ateste anumite drepturi (de exemplu. se încadrează şi impresiunea de ştampilă. Examinarea impresiunilor de ştampile se realizează în baza mijloacelor tehnice cu care sunt dotate laboratoarele criminalistice. prescurtări şi înghesuiri nejustificate de text. (hârtie fotografică. Contrafacerea segmentului impresiunii de ştampilă pe fotografia reiterat încleiată se face. rânduri. la diverse măsurări şi. b) copierea impresiunii de pe un act autentic şi transferarea acesteia pe actul fals. După cum este cunoscut. cuvinte. Desenarea impresiunilor de ştampile originale pe actele false prezintă anumite particularităţi specifice. Deseori unele şi aceleaşi litere sau cifre diferă după formă. b) trasee dublate. de exemplu a urmelor de emulsie în cazul aplicării hârtiei fotografice. contrafacerea acesteia este inerentă ori de câte ori se procedează la întocmirea în scopuri frauduloase a documentelor false. amplasare spaţială. tuturor actelor emise de instituţiile statale şi obşteşti. până la formarea acestora prin intermediul calculatoarelor electronice. la examinarea comparativă prin intermediul microscopului comparator. c) deformări ale grafismelor. venit în contact cu materialul intermediar umed. dintre care menţionăm: a) perforarea hârtiei la centrul impresiunii circulare în urma aplicării compasului. bineînţeles. Descoperirea falsului impresiunilor de ştampilă se bazează pe elemente caracteristice proprii fiecărei modalităţi de contrafacere. e) trăsături de creion. prin desen şi deci reprezintă caracteristici tipice falsului impresiunilor de ştampile la care ne-am referit anterior.

In practica judiciară adesea apare necesitatea clarificării dacă din arma-corp delict este posibilă efectuarea de împuşcături şi dacă arma din care s-a tras se poate declanşa fără acţionarea trăgaciului. Examinarea unei construcţii de fabricaţie improvizată are scopul de a stabili principiile construcţiei.) cu datele respective din instrucţiile. 1. având în vedere eventualele schimbări ale capacităţilor ei balistice. Problemele ce vizează acest gen de expertiză sunt grupate în trei categorii: referitoare la arma de foc. — dacă cartuşul cărui îi aparţine tubul şi glontele-corp delict este omogen cu cartuşele prezentate pentru comparare. calibrului. a fiecărei piese în parte. Armele din grupa a doua pot fi concepute pentru muniţii de fabricaţie industrială. lungimea şi calibrul ţevii. — dacă tubul şi glontele au fost trase din arma prezentată sau din altă armă. proiectilele şi burele ridicate de la locul faptei sau găsite în alte împrejurări. Scopul final al expertizei muniţiilor constituie identificarea armei după urmele mecanismelor acesteia pe tubul cartuşului şi pe glonte.6 mm). 2. se folosesc muniţii standarde destinate sistemului respectiv. 60 . in special tuburile. Concluziile expertului se vor baza pe datele obţinute privind starea pieselor şi mecanismelor. în marea majoritate a cazurilor. de siguranţă şi de aruncare. Examinarea muniţiilor Muniţiile. precum şi al datelor experimentale. Stabilirea acestor circumstanţe presupune aprecierea stării tehnice şi de funcţionare a armei. în situaţii ordinare determinarea modelului. acest gen de identificare prezintă o variantă a identificării criminalistice şi deci se realizează In baza principiilor generale cunoscute. Orice armă fabricată în mod industrial conţine astfel de date. — modelul cartuşului şi arma pentru care acesta este destinat. pe modul lor de funcţionare. Prin examinarea tuburilor şi a gloanţelor destinate armelor de luptă. omogenitatea lui cu cele ridicate (aparte sau in componenţa unor cartuşe) de la persoanele suspecte. dar şi pentru muniţii de confecţionare proprie. el va formula concluzii privind muniţiile pentru care este concepută arma. După cum este cunoscut. prin determinarea modelului. fie ca urmare a înlăturării lor. 2. fie datorită vechimii. Expertiza balistică. direcţia şi dimensiunile ghinturilor ş. Altele sunt sarcinile expertizei armelor atipice. Expertiza armelor modificate. pe de o parte. la cerinţa organului judiciar. lovire.a. Examinarea tehnico-criminalistică a armelor de foc Examinarea tehnico-criminalistică a armelor de foc preconizează. are ca scop determinarea modalităţii şi nivelului de modificare. Multitudinea problemelor cu care se confruntă organele judiciare înfăp-tuind-cercetarea actelor ilicite. greutatea. parametrii tehnici ai armei se vor stabili de către experţi în baza confruntării datelor tehnice şi a particularităţilor de construcţie ale armei-corp delict (lungimea. In fond. dar şi pe rezultatele acţiunilor experimentale cu arma prin zdruncinare. Atunci când la faţa locului s-au găsit bure din hârtie sau cârpe. pe de altă parte. realizate cu arme de foc.Subiectul II. serieri şi a anului de fabricaţie nu prezintă dificultăţi. Pentru tragerea cu armele din prima grupă. expertul va fi Însărcinat să constate dacă acestea au creat sau nu un întreg cu hârtiile şi cârpele aparţinând bănuiţilor sau cu care sunt încărcate cartuşele ridicate de la ei.2 (5) Determinaţi sarcinile specifice ale expertizei armelor atipice. şi rudimentare. ulterior neautorizat modificate. Expertiza balistică constituie un mijloc important de probaţiune. la muniţii şi la urmele împuşcăturii. individualizarea acestora. ea realizându-se printr-un simplu studiu al inscripţiilor respective de pe armă. în baza unui studiu al pieselor şi mecanismelor principale. 2. expertiza trebuie să stabilească modul de fabricare a proiectilului. numărul.1 (3) Definiţi noţiunea de expertiză balistică şi enumeraţi obiectiv ele acesteia. în caz afirmativ. prin verificarea mecanismelor de încărcare şi tragere. de fabricaţie improvizată. înălţimea. iar refacerea lor s-a dovedit a fi imposibilă. pe lângă stabilirea datelor privind sistemul. pot fi supuse examinării criminalistice cu scopul determinării lor după datele ce le caracterizează şi în vederea identificării sau stabilirii apartenenţei la grup. reclamă aplicarea unui şir de metode ştiinţifice. asigurând cunoaşterea celor mai diverse împrejurări privind aplicarea armelor de foc la săvârşirea infracţiunilor. aruncare. registrele şi atlasele balistice. aprecierea stării tehnice de funcţionare a armei-corp delict. în special pentru cartuşe de calibru mic (5. seria şi modelul iniţial. expertul balistician va stabili: — dacă tubul şi glontele sunt părţi componente ale unui şi aceluiaşi cartuş. în această categorie de arme se disting două grupe: de fabricaţie industrială. tn situaţia unei infracţiuni săvârşite cu arma de vânătoare. expertul constată dacă dispozitivul prezintă armă de foc. bătaia eficace şi gradul de periclitare a ei. seriei şi a anului de fabricaţie. dar şi prin comparare directă cu armele din colecţiile instituţiilor de expertiză. utilizarea mijloacelor tehnice sofisticate ale expertizei criminalistice. Atunci când inscripţiile respective lipsesc. caracteristicile materiale şi de funcţionare a ei.

dar şi pe trăgător. surse de radiaţii invizibile şi luminiscente. dacă denotă aplicarea unei arme automate. In caz de necesitate se va recurge la metode chimice şi cromotografice. Se va aplica cu acest prilej diverse instrumente optice. forma şi mărimea percuţiei. a făcut posibilă stabilirea urmelor factorilor suplimentari nu numai pe ţintă. 39). Examinarea comparativă a tuburilor şi a gloanţelor se face cu ajutorul mijloacelor optice. aceasta fiind precedată de împuşcături experimentale şi obţinerea modelelor de comparaţie — tuburi şi gloanţe trase din arma supusă examinării. datorită capacităţii de a prezenta Coincidenţa urmelor de pe muniţia In cauză şi cea obţinută experimental ca o continuitate liniară a striaţiilor. pentru a fi deplasat spre camera de 61 . Urmele factorilor suplimentari ai împuşcăturii constituie. In procesul de comparare se va insista asupra urmelor închizătorului. eliminării şi aruncării tubului ars. după cum s-a precizat anterior. ceară etc). al microscopului comparator. . La etapa încărcării armei se vor forma două urme ce interesează pe plan criminalistic: una pe suprafaţa exterioară a tubului în forma unui fascicul de linii specifice scoaterii cartuşului din încărcător. în contextul celor de mai sus. considerăm oportun a semnala că metodele bazate pe mijloacele tehnice de înaltă sensibilitate. expertul balistician va recurge la trageri experimentale de la diverse distanţe cu muniţii şi in condiţii similare celor în litigiu. In special. număr. elemente caracteristice ale direcţiei şi distanţei de la care s-a tras. procedeu ce se realizează pe cale fotografica sau prin rularea gloanţelor pe materiale plastice (plastelină. 3. dacă două sau mai multe împuşcături provin de la una şi aceeaşi. parafină. Urmele mecanismelor armei pe tubul cartuşului se creează succesiv pe parcursul a trei etape inerente unei împuşcături: încărcării armei. percutorului. în situaţia în care se solicită determinarea exactă a distanţei tragerii. . recunoscut ca cel mai eficient instrumentar criminalistic. sau de la câteva arme. tragerii. 2. dacă urmele sunt consecinţa unei sau a mai multor împuşcături. constituind mierorelieful urmelor (fig. Sarcinile expertizei urmelor tragerii din arma de foc Examinarea criminalistică a urmelor tragerii este destinată unui şir de probleme cu care se confruntă justiţia mai cu seamă la etapa iniţială de cercetare a faptelor săvârşite cu arma de foc. Obiectul expertizei urmelor împuşcăturii cuprinde şi alte chestiuni ca. Altă problemă constă în punerea în evidenţă a urmelor factorilor suplimentari ai tragerii din arma de foc. având în vedere posibilităţile tehnice de cercetare ale organelor cu funcţii de urmărire penală.3 (7) Selectaţi şi argumentaţi variantele corecte în următoarea situaţie „Procesul de creare a urmelor macanismelor armei de foc pe muniţie se realizează în: . se va proceda la examinarea comparativă. având ca scop evidenţierea elementelor caracteristice ale împuşcăturii. asigurându-se inalterarea urmelor. Expertiza va examina orificiile de intrare şi de ieşire a proiectilului. Descoperirea la faţa locului a acestei categorii de urme este dificilă. de care dispunem la etapa actuală.5 etape. . ghearei extractoare şi ale altor mecanisme ale armei de pe rozeta şi suprafaţa exterioară a tubului şi acele ale plinurilor ghinturilor de pe exteriorul gloanţelor. După cum demonstrează practica judiciară. cu vătămările produse cu obiecte de profesie sau de uz casnic. In situaţia coincidenţei acestor caracteristici generale. în special de îmbrăcăminte. Tragerile se efectuează In captatoare de proiectile (din vată sau cu apă). canalul creat de el şi spaţiul din apropierea nemijlocită. de exemplu. . dimensiune şi direcţia ghinturilor. Concluziile expertului balistician se vor formula in baza elementelor caracteristice ale orificiului de intrare şi de ieşire. convertizorul optico-electronic. nu întotdeauna evident această problemă e soluţionată în urma cercetărilor efectuate de către organul de urmărire penală la faţa locului. în condiţii de laborator detectarea urmelor factorilor suplimentari ai împuşcăturii se realizează prin aplicarea de metode şi mijloace tehnice de înaltă sensibilitate. de fabricare improvizată sau modificată etc. Nu se exclude posibilitatea confundării urmelor proiectilului pe unele obiecte.4 etape.1 etapă.3 etape. Examinarea comparativă a gloanţelor se efectuează şi prin suprapunerea suprafeţelor desfăşurate ale acestora. Una dintre ele este cea a constatării dacă vătămarea unui obiect este consecinţa tragerii din arma de foc.2 etapă.La etapa iniţială expertul va întreprinde un studiu al armei suspecte şi muniţiilor privind stabilirea posibilităţii tragerii cu cartuşe de genul celor căror aparţin muniţiile-corp delict după calibru. dar şi a urmelor factorilor suplimentari ai împuşcăturii.

304/1975 privind echipamentul de protecţie. administrativă. "pericol iminent de accidentare". trebuie subliniată importanţa dispoziţiilor tranzitorii şi finale ale legii. precum şi dispoziţii speciale.C. ACCIDENTELOR DE MUNCĂ Secţiunea I .37). Subiectul III. de asemenea. H. La etapa eliminării şi aruncării tubului ars se creează patru urme cu semnificaţie decisivă privind identificarea armei. Cadrul juridic în domeniul protecţiei muncii sunt aplicabile o scrie de acte normative care prevăd asigurarea celor mai bune condiţii pentru desfăşurarea procesului de muncă. Legea stabileşte obligaţii privind realizarea măsurilor de protecţie a muncii. Legea protecţiei muncii (nr. 2896/ 1966 privind declararea. Cercetarea criminalistică a accidentelor de muncă are în vedere. O dată cu intrarea în vigoare a noii legi au fost abrogate dispoziţiile cuprinse în Legea nr. Competenţe. b Cod penal. 3. Sunt.3 (7) Formulaţi sarcinile expertizei inginerice de construcţie în cazul prăbuşirii unei macarale cu consecinţe fatale pentru două persoane. persoana vinovată de producerea unui accident de muncă mortal încalcă. pe partea posterioară a gulerului rozetei. Astfel. dimensiunile şi relieful lui. precum şi normele de protecţie a muncii. tară ca între ele să existe relaţii de subordonare. în care sunt interpretate noţiunile de "loc de muncă cu pericol deosebit". materială sau penală. care prevede că accidentele de muncă fac parte din infracţiunile pentru care urmărirea fcenală se efectuează în mod obligatoriu de procuror. precum şi dispoziţiile H. Codul penal cuprinde dispoziţii care incriminează fapte prin care se încalca.2 (5) Determinaţi cauzele specifice ale accidentelor de muncă. coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a muncii şi răspunderea juridică a persoanelor vinovate de încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la protecţia muncii. privitoare la concursul ideal de infracţiuni. §2. nr. Cercetarea accidentelor de muncă. De asemenea. în primul rând.M. 5/1965 cu privire la protecţia muncii. H.M. apărarea vieţii. precum şi orice dispoziţii contrare acesteia. 90 din 23 iulie 1996. şi anume: — urma ghearei extractoare sub forma unui şir de striaţii pe partea anterioară a gulerului rozetei. La armele de luptă automate şi semiautomate această urmă prezintă o valoare identificatoare esenţială. aplicabile lispoziţiile articolului 33 lit. în formă de striaţii. în funcţie de natura juridică a faptelor constatate de organele competente. cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Codul de procedură penală cuprinde dispoziţii generale. — urma marginii ferestruicii de aruncare sub forma unui fascicul de linii. integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.detonare.M. Atribuţii Pentru cercetarea accidentelor de muncă sunt formate echipe sau comisii care au atribuţii proprii. nr. „practică profesională" etc. în acelaşi timp norme din acest cod. Pe |ângă cunoaşterea metodelor tactice aplicabile la cercetarea accidentelor de muncă. 3.1 (3) Definiţi noţiunea accidentelor de muncă. 2494/1969 privind contravenţiile în domeniul muncii. (faptele penale.C. care redau cu precizie relieful mecanismului menţionat al armei. frontale a închizătorului venit în contact cu tubul în momentul introducerii cartuşului în camera de detonare. La tuburile cartuşelor de vânătoare această urmă este sursa informativă de bază privind identificarea armei din care s-a tras. aplicabile la cercetarea oricăror fapte penale. normele cuprinse în articolul 178 Cod penal şi cele cuprinse în articolele 34-38 din Legea protecţiei muncii. cum ar fi iistrugerile de bunuri prin incendii sau explozii. Codiri penal şi Legea protecţiei muncii. prin care se încalcă normele legale privitoare la protecţia muncii. create de iregularităţile pereţilor camerei de detonare (fig. La etapa tragerii percutorul creează prin lovitură o urmă de adâncime. pnntr-o lingură acţiune sau inacţiune. precum acele ale articolul 209. ce se creează la un nivel mai sus de mijlocul tubului. intrată în vigoare la 23 septembrie 1996) cuprinde norme reprezentând un sistem unitar de măsuri şi reguli aplicabile tuturor participanţilor la procesul de muncă. încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la protecţia muncii poate atrage răspunderea disciplinară. alta pe fundul rozetei tubului sub formă de striaţii ce redau relieful părţii.C. — urma sub formă de linii longitudinale pe suprafaţa tubului. Ircbuie cunoscute şi dispoziţiile de drept penal aplicabile: Codul de procedura penala. care reproduce diverse elemente caracteristice privind forma. 62 .Consideraţii preliminare §1. — urma ejectorului (pragului aruncător). 3.

este obligată să cerceteze fapta sub toate aspectele şi să încheie un act de constatare în care va consemna rezultatul cercetărilor (articolul 26 alineatul 2 din Legea nr. specialişti din domeniul în care a avut loc evenimentul şi medicul legist.) şi terminând cu conducătorul întreprinderii. care au produs incapacitate temporară de muncă salariaţilor angajaţi la persoane fizice. Menţionarea sancţiunilor aplicate Sunt avute în vedere numai sancţiunile administrative. în termen de 7 zile de la data decesului. printre victime. 90/1996. Pentru cercetarea accidentelor de muncă de către organele de specialitate cu atribuţii în acest domeniu sunt stabilite competenţe în funcţie de consecinţele accidentului. în care. 1 din Legea nr. de către persoana juridică.08. dacă accidentul a produs vătămarea sau moartea uneia sau a mai multor persoane. Stabilirea persoanelor care se fac răspunzătoare de nerespectarea normelor de protecţie a muncii La fiecare loc de muncă sunt stabilite responsabilităţi privind respectarea normelor de protecţie a muncii. Prevederile din normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate în domeniul protecţiei muncii există două categorii de norme ce trebuie cunoscute de cei care cercetează accidentele de muncă: norme cu caracter general. nr. articolul 47 din Legea nr. şi norme specifice fiecărui departament central: construcţii de maşini. disciplinare. După adoptarea Legii nr. accidente colective. înregistrarea accidentelor de numcă era reglementată de H. din comisie fac parte inspectori de stat. In cazul accidentelor de circulaţie. 90/ 1996). să elaboreze. al cărei conducător este procurorul şi din care fac parte: organele de poliţie. f. de către inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii. exploatări forestiere. norme metodologice pentru aplicarea prevederilor acesteia. în cazul accidentelor care au produs invaliditate. e. o copie de pe raportul de constatare medico-legală. din care un exemplar va fi înaintat procurorului de la Parchetul în a cărui rază de activitate a avut loc accidentul. 5/1965 şi actele normative elaborate pentru aplicarea ei. De aceea. 2896/1996. potrivit competenţelor stabilite de dispoziţiile articolului 26 alineatul 1 din lege.07. cercetarea accidentelor de muncă se efectuează astfel: a. instruirea personalului muncitor pentru cunoaşterea normelor de protecţie a muncii. construcţii. aplicabile fiecărui loc de muncă. b. când a intrat în vigoare Legea nr. în cazul accidentelor care au produs incapacitate de muncă. 90/1996 a fost abrogată Legea nr.Pentru cercetarea criminalistică a accidentelor de muncă se constituie o echipă operativă. întreprinderii (şef de echipă. b. comisia trebuie să cunoască specificul locului de muncă. Principalele aspecte ee trebuie clarificate la cercetarea accidentelor de muncă Comisia desemnată să cerceteze accidentul de muncă. datele tehnice privind exploatarea utilajelor etc. începând cu conducerea echipei. au fost elaborate norme generale şi norme departamentale pentru aplicarea legii. agricultură etc. De aceea. d. Cunoscându-se atribuţiile fiecărei persoane la locul de muncă se va stabili şi modul în care fiecare din cei care au sarcini de supraveghere şi control sau execuţie şi-au respectat aceste atribuţii. 5/1965 cu privire la protecţia muncii. persoana juridică sau fizică la care sunt angajaţi accidentaţii va anunţa de îndată inspectoratul de stat în raza căruia s-a produs accidentul. §3. în aceste cazuri. în termen de 30 zile de la publicarea legii (până la 23. 90/1996 stabileşte obligaţia Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale ca. precum: exploatări miniere.C. maistru. 28 şi 32. Stabilirea cauzelor şi împrejurărilor în care a avut loc accidentul Pentru a clarifica acest aspect. Comisiile de specialitate întocmesc un dosar în două sau mai multe exemplare. De asemenea. după cum urmează: a. Prin intrarea în vigoare a Legii protecţiei muncii nr. în colaborare cu organele de stat competente. Potrivit articolului 26 alin. precum şi avariile sau exploziile. atribuţiile pe care le are fiecare persoană la locul de muncă. care. vor fi indicate mai întâi măsurile ce trebuie luate pentru înlăturarea acestor cauze şi condiţii. produse pe drumurile publice. procurarea echipamentului de protecţie de strictă necesitate şi folosirea lui la locul de muncă etc2 Secţiunea a ll-a . de cele mai multe ori.Cercetarea la fata locului 63 . specializaţi în protecţia muncii în domenii de activitate. în cazul accidentelor de muncă colective. 90/23. în caz de deces al persoanei accidentate în muncă. c. contravenţionale (prevăzute în articolul 40 din Legea nr.1996. unitatea medico-legală competentă este obligată să înainteze inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii.90/1996). deces. c. Stabilirea acestor răspunderi este înlesnită de prezenţa în comisie a inspectorilor de stat pentru protecţia muncii. procesul tehnologic. organele de poliţie care au constatat fapta vor trimite organelor prevăzute în articolul 26 alineatul 1 din lege un exemplar din procesul-verbal de cercetare la faţa locului. de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. agricultură etc. exploatări miniere.1996). specialişti pe domenii de activitate. Măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente Luarea măsurilor de prevenire a altor accidente este în directă legătură cu stabilirea cauzelor şi împrejurărilor în care a avut loc accidentul. privesc organizarea fluxului tehnologic. generate de unele evenimente deosebite. sector forestier. inginer etc. precum şi în cazul accidentelor de muncă. iar noua lege cuprinde dispoziţii în acest sens în articolele 27. sunt persoane aflate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. la cererea acestora. Deci.M. transporturi. secţiei. Persoana juridică sau fizică la care se înregistrează accidentul de muncă Până la 23 septembrie 1996.

se întocmesc mai multe acte de constatare: procesul-vcrbal întocmit şi semnat de procuror şi organele de poliţie. Secţiunea a lll-a . B. proccsul-verbal întocmit de comisia inspectoratului de stat pentru protecţia muncii. printre altele. Oricare ar fi specificul locului de muncă în care s-a produs accidentul. Din orice echipă fac parte organele de poliţie. camere video. Procurorul va verifica starea victimelor. împreună cu medicul legist. procurorul va culege cât mai multe date în legătură cu consecinţele accidentului. descris în notele necesare la întocmirea procesuluivcrbal de constatare şi fotografiat. maşinilor şi utilajelor. interesând. măsurile de pază sau de oprire a procesului tehnologic etc. procesul-verbal al pompierilor militari.Efectuarea altor acte de urmărire penală §1. Faza dinamică Echipa operativă care se deplasează la faţa locului va fi preocupată de cunoaşterea specificului locului de muncă şi de multe alte obiective între care. şi va forma echipa operativă cu care va trebui să se deplaseze cât mai urgent la faţa locului. Practica organelor de urmărire penală se confruntă cu situaţii în care cadavrul a fost în întregime descompus de temperaturi înalte (oţelării) sau accidentele ce se produc în industria de armament (explozive). Cadavrul va 11 examinat în prezenţa medicului legist. de măsurile ce trebuiau luate pentru salvarea vieţii unor persoane. şi. ce vor servi la stabilirea persoanelor care se fac vinovate de producerea accidentului. care pot servi la clarificarea împrejurărilor producerii accidentului etc. privesc: a. în cazul accidentelor de muncă. Indiferent cine ar întocmi aceste acte de constatare. distrugeri de ţesuturi sau de organe ctc. a mijloacelor materiale de probă. pentru a fi anexat la dosarul de urmărire penală. Efectuarea cercetărilor Cercetarea la faţa locului în cazul accidentelor de muncă se face cu respectarea metodelor tactice aplicabile pentru fiecare faptă penală şi cu observarea unor metode tactice specifice locului de muncă: construcţii de maşini. Specificul cercetărilor la faţa locului. dacă sunt comod transportabile. pentru a se descrie urmele constatate pe îmbrăcăminte şi pe corp. pentru ca. Ascultarea persoanelor 64 .§1. conducătorul locului de muncă etc). medicul legist (când s-au produs vătămări corporale grave sau decesul unei persoane) şi inspectori de stat pentru protecţia muncii. fişele individuale de instruire etc. se folosesc în mod curent mijloace modeme de fixare a locului faptei: aparatul de filmat. împrejurări de natură să ofere indicii privind încercarea de disimulare a naturii evenimentului produs etc Vor fi cercetate suprafeţele apte sa păstreze urme ale accidentului sau urme digitale. Faza statică O măsură care trebuie luată de urgenţă de echipa de cercetare priveşte salvarea victimelor. Indiferent de modul în care a fost sesizat de producerea unui accident de muncă (poliţie. dacă nu au fost observate anomalii în funcţionare ş. va stabili ce măsuri se impun pentru acordarea de prim ajutor sau transportarea acestora la unitatea spitalicească cea mai apropiată. sau sunt încercări de derutare a cercetărilor. fixării şi ridicării tuturor categoriilor de urme. în funcţie de natura accidentului. la care se ataşează schiţa locului faptei şi planşa cu fotografii judiciare operative. clarificarea eventualelor împrejurări negative în starea de fapt a locului accidentului. raportul de autopsie medico-legală etc. dacă erau manevrate de personalul muncitor autorizat. în această categoric de obiecte pot fi incluse şi documentele scrise privind desfăşurarea procesului tehnologic. un exemplar al acestora va fi înaintat procurorului. Constituirea echipei operative Cercetarea accidentelor de muncă se realizează în echipă. Se vor descrie toate urmele de violenţă şi starea generală a cadavrului. vor fi ridicate pentru cercetări în condiţii de laborator. dacă erau sau nu în funcţiune înainte de accident. specificul locului de muncă. agricultură etc. Cercetările vor începe cu stabilirea modificărilor ce au putut interveni până la sosirea echipei operative la faţa locului. împreună cu inspectorii de specialitate. cercetarea minuţioasă a urmelor. Rezultatul cercetărilor va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare. Inspectoratul teritorial pentru protecţia muncii. condusă de procuror. deşi activitatea de cercetare se desfăşoară în comisie. să se stabilească dacă acele schimbări au fost impuse de specificul procesului tehnologic. ordinele interne privind stabilirea răspunderilor în legătură cu protecţia muncii. în ultimul timp. dacă au fost prezenţi la faţa locului. banda magnetică. specializaţi în sectorul de muncă în care a avut loc evenimentul. c. în cazurile cu arsuri grave. Locul accidentului va fi delimitat prin tăbliţe numerotate.. A. stării iniţiale a instalaţiilor. b. sector forestier. minerit. în acest scop acordându-se atenţie descoperirii. stabilirea poziţiei.a. §2. Obiectele purtătoare de urme. cele mai importante. vor fi parcurse cele două faze distincte ale cercetării: faza statică şi faza dinamică. apoi va fi transportat la morgă pentru autopsie. ca probe folosite pentru stabilirea răspunderii penale a celor vinovaţi de producerea accidentului. rezultă şi din aceea că.

şi a doua categoric de persoane. procesul tehnologic etc. a. expertiza tehnică sau medico-legală. Expertizele criminalistice pot avea obiective din cele mai diferite. sau chiar ameninţaţi să nu declare adevărul ori să facă declaraţii mincinoase pentru a-i apăra de răspunderea penală.Specificul cercetării accidentelor de muncă rezultă şi din aceea că la audierea persoanelor se acordă prioritate martorilor. Generalizarea practicii judiciare în acest domeniu no oferă posibilitatea să distingem o categorie de persoane. organele de urmărire penală trebuie să cunoască specificul locului de muncă. cunoscându-şi atribuţiile prevăzute în normele de protecţie a muncii. persoana vătămată. de producerea accidentului). De aceea. Apărările învinuitului sau inculpatului vor fi consemnate şi verificate prin administrarea probelor solicitate sau a celor ce rezultă din lucrările dosarului. îi vor fi prezentate învinuitului sau inculpatului mijloacele materiale de probă existente (corpuri delicte. de exemplu. de cele mai multe ori. O poziţie specială o are. §2. sector forestier etc. de această dată. medico-legale etc. respectarea procesului tehnologic. obiectivă faţă de faptă. dacă au primit echipamentul de protecţie corespunzător şi cum este folosit în producţie etc. pentru a culege cât mai multe date privitoare la împrejurările în care s-a produs accidentul şi. Pentru dispunerea expertizei. numai după ce sau administrat suficiente probe pentru stabilirea vinovăţiei. martorii pot fi invitaţi să precizeze dacă s-au făcut modificări la locul accidentului. Despre existenţa acestei din urmă categorii de persoane se află în cazul în care conducătorul locului de muncă nu şi-a respectat promisiunile făcute privitoare la acordarea unor despăgubiri şi determină victimele să revină asupra declaraţiilor şi să spună adevărul. c. după specificul locului de muncă: uneori. pentru a putea formula întrebări şi obiective ce sunt de competenţa expertului şi a putea înţelege şi interpreta în mod critic rapoartele de expertiză. Rolul lor în stabilirea adevărului este secundar. dar luânduse în considerare şi specificul accidentelor de muncă. ce măsuri a luat pentru respectarea lor. relaţiile în care se află cu victima accidentului de muncă. are abilitatea necesară pentru a interpreta în favoarea sa împrejurările în care s-a produs accidentul şi a încerca să scape de răspunderea penală. martorii pot fi influenţaţi de persoanele care au suferit vătămări corporale şi doresc să obţină o pensie de invaliditate sau alte înlesniri necuvenite. criminalistice. efectuarea unor expertize judiciare din cele mai diferite domenii: tehnice. rapoarte de expertiză etc. ce măsuri a luat pentru înlăturarea cauzelor care au determinat şi a condiţiilor care au înlesnit producerea accidentului etc. obiecte purtătoare de urme etc. precum şi în fişa postului. ducă lucra atoni ori neglijent. De asemenea. ştiut fiind faptul că boala. o persoană cu funcţie de conducere care. Experţii vor fi aleşi din domeniul corespunzător locului de muncă: construcţii de maşini. Martorii trebuie selectaţi în funcţie de raporturile în care se află cu părţile din proces (persoana vătămată şi învinuitul sau inculpatul). sector minier. privesc cercetarea criminalistică a scrisului 65 . de cele mai multe ori. altele îşi asumă pe nedrept răspunderi pentru producerea accidentului. dacă s-au exercitat presiuni asupra lor de către responsabilii cu protecţia muncii.) sau declaraţiile altor persoane. în funcţie de specificul locului de muncă şi având în vedere aspectele de ordin psihologic menţionate. Mai mult decât în cazul altor % fapte. în raport cu alte probe: procesul-verbal de cercetare la faţa locului. în încercarea de a obţine o pensie de invaliditate chiar atunci când ele sunt răspunzătoare de nerespectarea normelor de protecţie a muncii. făcându-1 vinovat de producerea accidentului. starea ci sufletească sau tic sănătate înainte şi în timpul producerii accidentului. în ce constau şi care a fost scopul lor. de cele mai multe ori. Expertizele tehnice au ca obiectiv clarificarea aspectelor legate de funcţionarea utilajelor şi instalaţiilor. rapoartele de expertiză criminalistică. cum ar fi. audierea începe cu stabilirea sarcinilor de serviciu în ceea ce priveşte protecţia muncii. Dacă specificul cauzei o impune. agricultură. declaraţiile persoanelor vătămate trebuie privite cu multe rezerve. dacă le-a cunoacut. Ascultarea persoanei vătămate înainte de a se proceda la ascultarea persoanei vătămate trebuie culese cât mai multe date cu privire la aceasta. De aceea.5 b. se va proceda la audierea învinuitului sau inculpatului. chiar dacă uneori o fac cu foarte mare întârziere. Audierea martorilor Audierea martorilor se va face cu respectarea metodelor tactice aplicabile la cercetarea oricăror fapte. dacă s-au făcut instructajele de protecţie a muncii consemnate în fişele individuale şi în alte acte întocmite de cei învestiţi cu asemenea sarcini. Persoanele care au suferit vătămări corporale grave vor (1 audiate cu respectarea metodelor tactice cunoscute şi ţinând scama de poziţia subiectivă a acestora. comportarea ei în timpul muncii. Ascultarea învinuitului sau inculpatului O altă caracteristică a cercetării accidentelor de muncă este aceea că învinuitul sau inculpatul este. situate pe extreme diferite: unele acuză conducătorul locului de muncă. depresiunea sufletească reduc atenţia şi capacitatea de a reacţiona în timp util în faţa unor situaţii neprevăzute de persoana în cauză1'. care au o atitudine sinceră. de cele mai multe ori explicabilă. Dispunerea expertizelor judiciare Cercetarea accidentelor de muncă presupune. corectă. oboseala. a reţetelor de fabricaţie etc. cu scopul de a crea o situaţie favorabilă conducătorului locului de muncă şi a-1 apăra de răspunderea penală. martorii pot fi influenţaţi de conducătorul locului de muncă (vinovat. pentru a face anumite declaraţii necorespunzătoare adevărului.

Dintre expertizele criminalistice cele îraseologice au rolul de a oferi date referitoare la dinamica producerii accidentului. cât şi la cel utilitar. farmacologiei. expertiza medico-legală trebuie să stabilească existenţa legăturii de cauzalitate între accident şi moarte. 66 . privind cercetarea infracţiunilor. dacă accidentul a produs invaliditate etc. ceea ce presupune fondarea acestora atât pe realizările proprii.1(3) Determinaţi acţiunea de metodă criminalistică.general ştiinţifice. Domeniul specific de aplicare a metodelor criminalisticii. criminalistica elaborează metode proprii de cercetare. Chestiunea prezintă un interes deosebit o dată cu intrarea în vigoare a noii legi de protecţie a muncii. La nivel practic. efectuează urmărirea penală şi dispune trimiterea în judecată. presupune observaţii multilaterale. în anumite cazuri. Acestea sunt: 1) Metoda observaţiei. menţionăm că însuşi grupajul obiectelor decercetare criminalistică. în accidente cu consecinţe deosebit de grave). Metodele criminalistice. biologiei. TEST 11 Subiectul I. sunt incriminate ca infracţiuni fapte care constau în ncluarea măsurilor de protecţie a muncii (articolele 34 şi 35) şi fapte care constau în nerespectarea măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii (articolele 36. metodele criminalistice se prezintă în forma unor măsuri. şi. fiind folosite cu prisosinţă in cercetările criminalistice. esenţială a procesului de identificare a obiectelor. criminalistica trebuie să ţină cont de realizările in domeniile fizicii. căderi întâmplătoare. constituie forma iniţială. cât si examinarea şi autopsia cadavrelor (întregi sau fragmentate. semnături false în fişele individuale de protecţie a muncii cercetarea urmelor de picior. Noţiunea de «metodă criminalistică» poate fi definită ca o totalitate de acţiuni. prin examinarea şi interpretarea urmelor descoperite la faţa locului7. impune anumite condiţii. De asemenea. particular Ştiinţifice şi speciale. dinamizat de necesităţile unei permanente perfecţionări ale activităţii organelor judiciare. cât şi cauzele medicale care l-au provocat sau favorizat.(autenticitatea unor acte. a urmelor de degete etc. întrucât procurorul este cel care întocmeşte şi actul de constatare la terminarea cercetărilor efectuate la faţa locului. precum şi aprobarea lor practică. practic nelimitat. aşa cum este sfera justiţiei. Elaborarea metodelor criminalistice este un proces continuu.2(5) Daţi clasificarea metodelor criminalistice. în primul rând. Ca şi orice altă ştiinţă de sine stătătoare. Percepţia imediată. La examinarea persoanelor accidentate expertiza trebuie să stabilească dacă persoana ce a suferit vătămări corporale prezintă o infirmitate fizică permanentă. aplicate de colegii de muncă sau de superiori etc). aplicarea cărora asigură eficienţa activităţii organelor judiciare în vederea investigării şi prevenirii faptelor penale. Iară o legătură cu procesul de producţie (loviri intenţionate sau loviri din culpă. tot ci trebuie să stabilească şi existenţa vinovăţiei persoanelor cercetate. adaptându-le la specificul cercetărilor criminalistice. ştiut fiind faptul că moartea intervenită la locul de muncă se poate datora şi altor cauze: boli preexistente. originală şi consecventă. cu care acestea trebuie să fie în perfectă concordanţă. operaţii şi mijloace. 1. la data de 23 septembrie 1996. realizate sub diverse forme. Urmărirea penală se consideră terminată numai atunci când s-a stabilit că există persoane vinovate de producerea accidentelor de muncă sau acestea s-au produs dm cauze ce nu pot antrena răspunderea penală'..2 la nivel teoretic. consum excesiv de băuturi alcoolice. metoda observaţiei are anumite trăsături specifice. 38). De asemenea. In activitatea criminalistică. care prevede că infracţiunile la protecţia muncii se pot săvârşi atât cu intenţie. 1. examenul medico-lega! trebuie să stabilească atât leziunile provocate prin accident. chimiei. cât şi pe cele ale ştiinţelor exacte. operaţii şi mijloace tehnico-ştiinţifice. aplicând date din diverse domenii ale ştiinţei contemporane. care este durata incapacităţii de muncă. Expertiza medico-legală priveşte atât examinarea persoanelor rănite. §3. inerente însuşirii realităţii obiective. psihologiei etc. fenomenelor şi faptelor cu semnificaţii criminalistice. indiferent de conţinutul şi destinaţia lor. 1. Pentru a elabora astfel de metode. cât şi din culpă. ea preia metodele elaborate de alte ştiinţe. Stabilirea răspunderii penale a persoanelor cercetate Scopul principal al cercetării accidentelor de muncă îl constituie stabilirea vinovăţiei sau nevinovăţiei persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii. de tendinţele practicii organelor judiciare şi a celor de expertiză criminalistică. Fără a efectua o analiză detaliată. 37. se folosesc trei categorii de metode. La cercetarea accidentelor de muncă mortale. Metodele general ştiinţifice sunt specifice tuturor formelor de activitate umană. fireşte. metodele criminalistice trebuie să fie ştiinţific argumentate.

3) Metoda experimentală. «metode adaptate la specificul criminalisticii»3. «metode ştiinţifice şi tehnice»4. 5) Metoda comparaţiei. densitatea. «metode de ramură»2. prezentarea spre recunoaştere.) Categoria a doua de metode. percheziţia. O categorie aparte de modele criminalistice constituie portretul-schiţă. apărută in antichitate din necesităţi practice umane. ale celor produse de diverse instrumente. identificarea cadavrelor. în primul rând. desenul grafic pe baza cărora organele respective nu de puţine ori obţin succese vădite în demascarea infractorilor. 6) Metoda descrierii. — Metode matematice. în practică s-a demonstrat că sunt frecvente situaţiile când cercetarea la faţa locului nu se poate limita la observarea directă cu ochiul liber. Se aplică în criminalistică in vederea fixării informaţiei probante obţinute de către organul judiciar prin contactul direct cu fiinţa sau obiectul material in cadrul acţiunilor procesuale (cercetarea la faţa locului. în domeniul expertizei criminalistice. — Metoda palpării fizice a suprafeţelor aplicată la identificarea şi deosebirea după relief a obiectelor supuse examinărilor criminalistice. aplicată în criminalistică pe scară largă pentru identificarea sau diferenţierea obiectelor supuse examinării prin depistarea pe suprafaţă sau în componenţa lor a unor elemente luminis-cente. precum şi la un nivel tehnico-ştiinţific avansat In cadrul expertizei criminalistice. 4) Metoda modelării.2) Metoda măsurării. de asemenea aplicată frecvent în activitatea criminalistică de laborator. viteza de deplasare pe baza urmelor de frânare în cazul unui accident de circulaţie ş. Cunoscută şi sub denumirea de striagrafie. constituie cele particular ştiinţifice. — forma şi dimensiunile urmelor create prin reproducerea construcţiei exterioare a obiectelor materiale. metoda constă în investigarea obiectului de studiu prin intermediul cercetării modelului creat artificial al acestuia. greutatea.a. metodele fizice sau fizico-chimice. Reproducerea administrată a unui fapt. capacitatea de a percepe şi dacă persoana posedă sau nu anumite deprinderi. — vechimea unor evenimente. Pentru depistarea obiectelor minuscule. cel judiciar. Prin intermediul experimentului judiciar. constă în transformarea cu ajutorul convertizorului electrono-optic a energiei invizibile infraroşii în energie electrică. cât şi la nivelul imaginaţiilor mintale. Prin studii antropologice s-a stabilit existenţa anumitor raporturi de corelaţie între statura 67 . experimentul constituie o fază de examinare şi un mijloc de obţinere a modelelor de comparaţie. care are drept obiectiv verificarea ipotezelor şi ideilor teoretice. în criminalistică metoda comparaţiei este folosită ca procedeu de cunoaştere în cadrul cercetării locului faptei. La această categorie se referă metodele ce ţin de obiectul de cercetare a unui domeniu ştiinţific aparte. Matematica — ştiinţa despre raporturile cantitative şi formele spaţiale ale realităţii obiective. dar mai cu seamă celor de laborator. — Metoda difuzo-copiativă prin contact rezidă în difuzarea (transferarea) unor substanţe colorate de pe obiectul de examinare pe unul copiativ. ulterior în energie vizibilă. descoperirea obiectelor tăinuite etc. posibilitatea acestora de a exista in condiţii refăcute de timp şi spaţiu. Prin măsurare in criminalistică se determină: — interpoziţia diverselor obiecte. percheziţiei. metal. matematice şi antropologice. Dintre multiplele metode fizice şi fizico-chimice uzuale în cercetările criminalistice menţionăm următoarele: — Metoda optică inerentă activităţilor de cercetare pe teren. concentraţia. Presupune confruntarea obiectelor materiale în vederea determinării identităţii sau apartenenţei la grup. frecvent aplicate în criminalistică. Metode fizice sau fizico-chimice. — Metoda convertizării electrono-optice. ea este inerentă examinărilor obiectelor din lemn. temperatura. în criminalistică se disting: experimentul ştiinţific. activitate sau fenomen asigură verificarea prin experienţă. ca: timpul împuşcăturii. gradul de rezistenţă. Ca material copiativ se foloseşte hârtia de filtru sau cea gelatinată (fotografică) umedă.. de exemplu «metode fizice»1. interogatoriul etc. devine cu timpul un instrument deosebit de cunoaştere a naturii. metodele din această categorie sunt atestate sub diverse denumiri. Metoda în cauză canalizează întreaga activitate de cercetare criminalistică. elasticitatea. a hârtiei. organul judiciar va apela la instrumente optice. a urmelor microreliefate sau create prin depuneri materiale imperceptibile. — volumul. preconizat de legislaţie ca acţiune de anchetă şi cel de expertiză. în special a celor de mâini şi picioare. Metode antropologice. alte caracteristici ale obiectelor materiale. Realizarea măsurilor presupune aplicarea mijloacelor tehnice respective. Valorificarea cantitativă şi calitativă a diferitelor fenomene. In toate cazurile însă se au în vedere. procese şi obiecte materiale în raport cu spaţiul şi timpul constituie o condiţie indispensabilă pentru toate cercetările criminalistice. de tot felul de instrumente.. fotorobotul. în linii generale. Fiind în marea majoritate preluate în direct sau prin adaptare la specificul cercetărilor criminalistice din diverse ramuri ale ştiinţelor naturale. organul respectiv va verifica eventualitatea realizării unei acţiuni. durata acţiunilor in situaţia unui experiment judiciar.a. masă plastică. — Metoda efectului de luminiscenţă. vehicule ş. urmelor create de arme de foc pe muniţie. urme şi corpuri delicte in baza cărora devine posibilă reconstituirea tabloului în ansamblu al locului săvârşirii infracţiunii. realizându-se atât in formă materială. prezentării spre recunoaştere şi altele.

după cum urmează: a) metodele tehnico-criminalistice destinate descoperirii. a cărei lămurire interesează soluţionarea cauzei. Metoda proiecţiei geometrice se aplică. culoarea. studierea şi adaptarea realizărilor altor ştiinţe la specificul activităţilor criminalistice.a. imaginilor fotografice etc. Matematica — ştiinţa despre raporturile cantitative şi formele spaţiale ale realităţii obiective. în ultimul timp criminaliştii manifestă un deosebit interes asupra posibilităţii aplicării metodei probabilităţii statistice la aprecierea rezultatelor examinării comparative in cadrul expertizelor de identificare. adesea fabricate fictiv de către persoanele cu atribuţii de serviciu la agenţii economici de stat. a impresiuhilor de ştampile. probleme etc. traseologice. ceea ce reprezintă un imperativ al procesului penal. apărută in antichitate din necesităţi practice umane. la calcularea elementelor cărării urmelor.). Metode matematice. cum ar fi generalizarea practicii înaintate. duritatea. a actelor dactilografiate. valorificarea acestora după anumiţi indici calitativi. Pe principiile geometrice ale ştiinţei matematice sunt bazate procedeele fotometrice aplicate la fixarea ambianţei locului faptei.3(7) Argumentaţi situaţiile în care aplicarea metodei matematice contribuie la cunoaşterea împrejurărilor cu semnificaţie criminalistică a faptei. Categoria a treia constituie. percheziţiei. Falsul intelectual constă în atestarea faptelor sau împrejurărilor într-un act scris ce nu corespund realităţii. balistice ş. a urmelor traseologice şi a celor create prin tragere din arma de foc. după cum anticipam. nu poate fi concepută fără determinarea în mod strict ştiinţific a dimensiunilor şi poziţiilor spaţiale ale acestora. Cercetare cu caracter tehnic făcută de un expert. fixării şi ridicării urmelor materiale ale infracţiunii. in special în procesul de comparare a semnăturilor. in special. în literatura de specialitate se susţine că metodele speciale criminalistice se subdivizează in cele destinate să deservească practica judiciară şi cele aplicate în cercetările ştiinţifice. temperatura obiectelor ce prezintă interes criminalistic. 68 . 1.a. preconizat verificării posibilităţii anumitor activităţi în condiţii concrete de timp. Expertiza criminalistică 2. Proiecţiile geometrice constituie suportul ştiinţific al expertizei criminalistice de identificare după oasele craniului.(înălţimea) persoanei şi dimensiunile unor părţi corporale în parte. 1. urmărindu-se depăşirea factorului subiectiv ce predomină în această etapă decisivă a expertizelor criminalistice. a altor acţiuni procesuale) privind forma. algoritmarea în baza datelor medii statistice a cercetării unor categorii de infracţiuni şi utilizarea cu acest prilej a mijloacelor de calcul moderne. a întregii activităţi de cercetare a anumitor categorii de infracţiuni cunoscute sub denumirea de procedee tactice. Un rol de mare importanţă la efectuarea expertizelor criminalistice joacă metodele matematice: a scrisului. 2. Metodele matematice nu se limitează la partea tehnică a criminalisticii. desfăşurării evidenţei criminalistice şi măsurilor de protejare a valorilor sociale de atentări criminale b) Metodele expertizelor criminalistice (grafoscopice. de asemenea. Anumite operaţii matematice se aplică de asemenea în tactica şi metodica cercetării faptelor penale. Noţiuni generale în criminalistică. actele privind alterarea mărfurilor. denumite de unii autori «metode de examinare proprii criminalisticii»1. metode speciale criminalistice. ale plantei picioarelor. matematica şi-a găsit aplicare practică în toate domeniile de activitate umană. c) metodele tactice de organizare şi desfăşurare a acţiunilor procesuale. înregistrarea obiectivă a probelor materiale ale infracţiunii. 2.3 (7) Decideţi asupra genului de expertiză criminalistică care se impune în cazul unui document în litigiu a cărui conţinut este parţial acoperit cu o substanţă de culoare albastră. în baza metodelor matematice are loc determinarea elementelor caracteristice ale obiectelor de identificat. la descrierea înfăţişării persoanei sau a cadavrului după metoda portretului vorbit ş. La această categorie de fals se referă bonurile de livrare fictivă a unor bunuri materiale. devine cu timpul un instrument deosebit de cunoaştere a naturii. Exemplificative în acest sens sunt experimentul de anchetă. analiza şi evidenţa modalităţilor de săvârşire a actelor antisociale etc. alte acte prin care se atestă fapte neadevărate. Şi in criminalistică rolul matematicii este incontestabil1. Având la bază legităţile obiective ale lumii materiale. la cererea unui organ de jurisdicţie sau de urmărire penală ori a părţilor. care pot fi încadrate în trei subgrupuri. imaginile fotografice. suprafeţelor palmare ş. stabilirea direcţiei şi a locului de unde s-a tras din arma de foc.1 (3) Definiţi noţiunea de expertiză criminalistică. falsul în documente figurează sub două aspecte: intelectual şi material.2 (5) Determinaţi sarcinile expertizei tehnico-criininalistiee a documentelor. la examinarea criminalistică a scrisului. Indicii cantitativi asigură veridicitatea constatărilor făcute de către organul judiciar (cu prilejul cercetării la faţa locului. Subiectul II. asupra unei situaţii.a.

deoarece este însoţită de acţiuni mecanice asupra suportului. soluţie de var etc). 4) vătămarea elementelor de protecţie şi ale celor tipografice. în marea majoritate a cazurilor. Acestea sunt: 1) subţierea hârtiei în locul răzuirii sau radierii.) înlăturarea prin ştergere. 3) lipsa luciului în zona deteriorată prin ştergere. precum şi de intensificare a contrastului imaginii. falsul aparţine nu autorului.Stabilirea falsului intelectual reclamă efectuarea unei complexe activităţi de cercetare criminalistică. precum şi prin transparenţă. se va recurge la metode speciale de cercetare. Depistarea caracteristicilor menţionate. Pot fi deteriorate de asemenea elementele de protecţie şi cele tipografice. la instrumentare cu care sunt dotate instituţiile de expertiză la etapa actuală. 6) prezenţa unor resturi de coloranţi din textul înlăturat. până la pătrunderea pe partea opusă a documentului. După cum se va vedea în continuare. acestuia îi va fi caracteristic: deosebirea coloranţilor folosiţi şi difuzia cer-nelurilor în părţile laterale ale scrisului. economiei şi comerţului. respectiv punerea în evidenţă a modificării conţinutului iniţial al documentelor prin ştergere de text. Examinarea criminalistică a documentelor suspecte de fals prin înlăturare. El poate avea diverse forme. natricaustic. modalitatea la care ne referim este destul de eficientă. adăugire sau refacere de text Înlăturarea de text este una din modalităţile frecvent aplicate la falsificarea actelor scrise. în primul rând. urme ale ştergerii. fireşte. ci altei persoane ce a executat textul iniţial. dacă documentul are atare elemente. precum şi unele semne grafice învecinate. este lesne de realizat. substanţele chimice acţionează concomitent şi asupra suportului. respectiv a maşinii de scris în cazul documentelor dactilografiate. ea asigurând evidenţierea caracteristicilor inevitabile ştergerii: scămoşarea şi pierderea luciului hârtiei. fireşte. ceea ce face dificilă descoperirea falsului de către organul judiciar. afectarea textelor învecinate. arc. hârtia îşi pierde luciul. ca urmare a reţinerii unei cantităţi mai mari de substanţă aplicată. — depistarea elementelor caracteristice corodării pe baza procedeelor fotografice separatoare de culori. adăugire sau refacere de text şi contrafacerea rechizitelor în documentele preexistente. în special a semnăturilor. în principiu. pulverizatorul de praf. 2) scămoşarea hârtiei. ele prezentând elemente caracteristice ale falsului. — decolorarea parţială a unor semne grafice învecinate. materiale şi mijloace tehnice. create de instrumentul cu care s-a scris textul înlăturat. Suprafaţa scămoşată prin ştergere va deveni mai intens colorată. sulfit de sodiu. Decolorând textul scris. elasticitatea. 2. — deteriorările elementelor de protecţie şi ale celor litografice. deosebim înlăturarea mecanică şi chimică. alterarea elementelor de protecţie şi a celor tipografice. In cazul când pe suprafaţa afectată prin ştergere s-a depus un nou text. în criminalistică elementele caracteristice ale corodării de text sunt următoarele: — zonele mate prezente pe suprafaţa documentului în locurile intervenţiei chimicalelor. în funcţie de modul in care s-a operat. dacă. radieră etc. finanţelor şi activităţii bancare. Dacă examinarea vizuală nu oferă rezultate suficiente. starea dislocată a particulelor de hârtie. Falsul prin înlăturarea chimică de text se realizează prin corodarea sau decolorarea scrisului cu substanţe chimice (acid citric. — resturile textului înlăturat In cazul corodării incomplete a scrisului. folosind procedeele şi tehnicile (tubul de iod. pensula) din trusele criminalistice destinate relevării urmelor sudoripare de mâini. apă oxigenată. apelându-se la metode specializate ale acestui gen de expertiză şi. La stabilirea înlăturării de text prin corodare. 69 . Textul executat din nou se va deosebi de asemenea după caracteristicile scrisului de mână. — fisurile de suprafaţă prezente pe sectoarele influenţate de chimicale. cercetarea prealabilă a documentelor-probe materiale duce doar la suspiciuni de fals. constatarea acestuia realizându-se în cadrul expertizei tehnice a documentelor. impresiunilor instrumentelor de autentificare (ştampilelor) şi schimbarea fotografiilor. la falsificarea documentelor se folosesc multiple procedee. înlăturarea mecanică constă în ştergerea parţială sau totală a scrisului prin răzuire sau radiere cu diferite obiecte (lamă. documentul în litigiu se va supune unui studiu vizual cu ochiul liber sau la microscopul stereoscopic în lumină incidenţă. — petele galbene prezente pe hârtia albă şi albicioase pe hârtia color. cele mai frecvente fiind modificarea conţinutului iniţial al documentului prin înlăturare. tehnologiei de producţie industrială sau agrară). — urmele de presiune. subţierea acesteia. dintre care mai frecvent folosite sunt: — examinarea cu ochiul liber şi la stereomîcroscop. 5) afectarea elementelor grafice învecinate. culoarea. Falsul material constă în modificarea conţinutului iniţial al documentelor preexistente. difuzia coloranţilor în cazul substituirii textului şters cu alte inscripţii. dar şi în profunzimea hârtiei. locul alterat prin răzuire sau radiere poate fi evidenţiat prin aburire cu iod sau prăfuire cu grafit. în situaţiile favorabile. — examinarea in radiaţii ultraviolete şi infraroşii. nu de puţine ori bazată şi pe concursul specialiştilor în alte domenii (contabilităţii. produce un şir de modificări fizice ale hârtiei.

micşorarea distanţei dintre semne. la această categorie de fals se apelează in cazul tăinuirii anumitor date nominale. de contrast şi 70 . cu acelaşi instrument scriptural sau cu altul. Rezultate deosebit de eficiente se pot obţine în urma aplicării surselor de raze invizibile filtrate (fig. aceasta constituind o metodă specifică1. a deplasării lui spaţiale: înghesuire exagerată de text. intre sau in prelungirea rândurilor. Toate acestea determină in mod direct natura elementelor ce contribuie la detectarea falsului. începutul şi sfârşitul punctat al semnăturii. 60). Astfel. O variantă aparte de fals prin înlăturarea textului o constituie acoperirea scrisului sau a unor semne grafice prin haşurare sau prin pete de cerneală. O metodă specifică de cercetare criminalistică a genului de fals în discuţie constă în examinarea modului de intersectare a trăsăturilor. urme de apăsare. întreruperi de traseu. derulată de examinări în radiaţii ultraviolete. se vor semnala deosebiri grafice ale scrisului adăugit de cel precedent şi următor. textul adăugit se deosebeşte prin culoarea şi compoziţia materialelor de scris. transportate.nr nr vom referi în compartimentul următor. la i. Prin adăugire de text se pot urmări scopurile ilicite de tot felul. Dintre cele mai răspândite sunt copierea prin transparenţă. Contrafacerea de semnături se realizează pe două căi: prin imitare (după memorie sau închipuire) şi prin copiere. dublări de trasee. în locurile în care acestea se intersectează. litere. Dintre mijloacele tehnice de investigare. se vor crea respectiv urme ale indigoului. Textul adăugit poate fi amplasat la începutul sau sfârşitul unor inscripţii alfabetice sau cifrice. Frecvent întâlnit este şi falsul prin adăugire de text. in condiţii normale scrisul se execută de sus în jos şi de la stânga la dreapta. in caz contar nu sunt autentice.în situaţii dificile se va proceda la examinări fizice mai laborioase. fiind prevăzut cu ecran şi cu dispozitiv pentru fotografiat. creion. A treia categorie se referă la elementele caracteristice determinate de însuşirile substanţelor de scris folosite la realizarea adăugirilor. dar în cazul unui scris dactilografiat. cifre sau în refacerea prin adăugirea de trăsături a unor semne grafice. tremurături. cea efectuată prin transfer cu ajutorul hârtiei de calc sau copiativă (indigo) şi cea creată prin apăsare a semnăturii autentice şi trasarea ulterioară a acesteia cu un material de scris (cerneală. în special a celor infraroşii. precum şi a metodei fotografiei separatoare de culori (fig. majorării sau micşorării volumului lucrărilor efectuate. A doua categorie o constituie caracteristicile grafice. opriri neîntemeiate ale instrumentului de scris. va apela la fotografia de umbre. tuş sau alţi coloranţi. a im-presiunilor de ştampile şi a fotografiilor face parte din categoria întâlnită foarte frecvent în practica judiciară. Examinarea criminalistică a documentelor suspecte de fals prin contrafacerea rechizitelor Falsul prin contrafacerea rechizitelor. imediat după Întocmirea documentului sau după un interval considerabil de timp. Examinarea acestei categorii de fals are ca scop reconstituirea textului înlăturat. reducerea dimensiunilor semnelor grafice pentru a amplasa textul în spaţiul liber. El constă in introducerea în textul iniţial al documentului a unor cuvinte. cu un deosebit succes se foloseşte convertizorul optico-electronic al radiaţiilor infraroşii în lumină vizibilă. Determinarea ordinii in care se succed două trăsături intersectate se realizează în baza unor examinări riguroase prin aplicarea radiaţiilor invizibile. Schimbarea ordinei acestei succesiuni reprezintă un indice al adăugirii de text. De regulă.) 1. Trăsăturile elementelor scrisului executat ulterior se suprapun trăsăturilor executate anterior. etc. la tratarea cu izotopi radioactivi. In situaţia în care adăugirea de text s-a efectuat de către o altă persoană. Printre metodele aplicate. Indiferent de modul de realizare. documentele oficiale pentru atestarea validităţii se ştampilează. cea a microscopiei electronice. Descoperirea falsificării semnăturilor prin imitare aparţine de competenţa expertizei scrisului. prin intercalarea unor semne grafice sau cuvinte in rubricile formularelor completate. Contrafacerea semnaturilor piiti copiere dispune de mai multe variante. restricţiilor in spaţiu şi timp ale unui act oficial. a drepturilor şi obligaţiilor prevăzute. falsul semnăturilor prin copiere este cognoscibil datorită caracteristicilor de plastografiere. mai efective s-au dovedit a fi metoda fotografiei separatoare de culori. examinarea în lumină filtrată şi în radiaţii invizibile. spre exemplu. prescurtări incorecte. nu cea care a scris textul iniţial al documentului. dar şi fotografierea textului înlăturat prin acoperire. face posibilă nu numai observarea directă. cuvinte sau rânduri. la metoda difuzo-copiativă. in special. Adăugirea de text poate fi efectuată de persoana care a redactat textul iniţial al documentului sau de altă persoană. 3. Deseori. in special a semnăturilor. O consecutivitate anumită se respectă şi la întocmirea rechizitelor. sociale sau juridice ale personalităţii. la alte metode sensibile cum ar fi. respectiv cu altă maşină. In cazul copierii cu hârtie copiativă sau prin apăsare. După cum este cunoscut. Pentru cercetarea falsului prin adăugire de text se apelează la examinările optice şi fotografice consemnate anterior privind investigarea falsului prin corodare. primite etc. a bunurilor materiale şi sumelor băneşti livrate. fiind semnate de persoane responsabile. dintre care mai importante sunt: lipsa cursivităţii scrisului. a analizei colorimetrice sau spectrografice. tuş. în vederea depistării indiciilor unui atare fals. Exemplele selectate din practica instituţiilor de expertiză confirmă că la determinarea falsului prin adăugire de text se iau in considerare trei categorii de elemente caracteristice: Prima o constituie indicii ordonării scrisului. care. pix. specialistul criminalist mai întâi de toate va proceda la examinarea microscopică a semnăturii. 59).

d) grosimi exagerate ale unor elemente ale impresiunii. Examinarea impresiunilor de ştampile se realizează în baza mijloacelor tehnice cu care sunt dotate laboratoarele criminalistice. c) deformări ale grafismelor. culoare. In cazul copierii impresiunilor autentice cu un material intermediar. Si totuşi. Stabilirea specificului materialelor are o importanţă deosebită. 4. b) copierea impresiunii de pe un act autentic şi transferarea acesteia pe actul fals. Prezenţa caracteristicilor menţionate in situaţia unei coincidenţe vădite a transcripţiei semnăturii in litigiu cu acea originală justifică atestarea falsului semnăturii prin copiere. venit în contact cu materialul intermediar umed. la alcătuirea textului se folosesc semne standardizate. la examinarea comparativă prin intermediul microscopului comparator. pe de o parte. consistenţă şi alte elemente caracteristice. a hârtiei. a altor documente destinate să ateste anumite drepturi (de exemplu. dimensiuni. bineînţeles. Descoperirea falsului impresiunilor de ştampilă se bazează pe elemente caracteristice proprii fiecărei modalităţi de contrafacere. peliculă adezivă. In impresiunile ştampilelor false sunt semnalate forme de gravare evident manuală.separatoare de culori. pentru im-presiunile create de ştampile confecţionate in mod improvizat sunt specifice următoarele particularităţi. documentelor de identitate. create pe diverse acte în perioada la care se referă documentul în litigiu. e) trăsături de creion. tuturor actelor emise de instituţiile statale şi obşteşti. — Prezenţa microparticulelor din materialul de copiat. Prin urmare. cuvinte. se încadrează şi impresiunea de ştampilă. — Asimetria elementelor reprezentând conţinutul impresiunii ştampilei. prin care se probează fapte juridice. această categorie de fals presupune. la diverse măsurări şi. la confecţionarea ştampilelor in atelierele litografice. Operaţiile efectuate în procesul realizării acestui gen de contrafacere a documentelor generează anumite modificări cu semnificaţie de indicii ale falsului: deteriorări ale hârtiei în apropierea nemijlocită a fotografiei.) falsul se va manifesta prin: — Nuanţa slabă a impresiunii in întregime. (hârtie fotografică. Examinarea criminalistică a hârtiei şi a materialelor de scris Examinarea criminalistică a materiallelor din care constau documentele. schimbări vizibile ale culorii hârtiei în ipoteza în care fotografia înlăturată a fost în prealabil umezită. O modalitate aparte de contrafacere a actelor de identitate. contrafacerea acesteia este inerentă ori de câte ori se procedează la întocmirea în scopuri frauduloase a documentelor false. care in ansamblu dovedesc falsul: — Caracterul nestandardizat al literelor şi cifrelor. iar pe de altă parte. rânduri. prescurtări şi înghesuiri nejustificate de text. — Decolorarea hârtiei documentului pe un anumit spaţiu în preajma impresiunii. Contrafacerea segmentului impresiunii de ştampilă pe fotografia reiterat încleiată se face. — lipsa uniformităţii grafismelor ce constituie textul. pastelor şi minelor de creioane se rezumă la determinarea naturii lor după structură. b) trasee dublate. c) desenarea impresiunii autentice direct pe documentul litigios1. de denumiri. alterarea textelor învecinate. Astfel. cernelurilor. cauzate de umezeala materialului intermediar aplicat. După cum este cunoscut. altor semne de structură a ştampilei. — Trăsăturile difuze ale semnelor. până la formarea acestora prin intermediul calculatoarelor electronice. La contrafacerea impresiunilor de ştampilă se folosesc diferite procedee şi mijloace tehnice — de la cele mai simple (copierea cu un albuş de ou fiert). de regulă. contrafacerea unui segment al impresiunii ştampilei pe fotografia din nou încleiată. dreptul de conducere a mijloacelor de transport) o constituie substituirea fotografiilor. resturi de suport al fotografiei înlăturate. erori în conţinutul şi forma stemei. Se va proceda la o examinare stereomicroscopică. cauzate de mijloacele de desenare. indigo etc. Printre rechizitele obligatorii ale actelor oficiale. înlăturarea fotografiei autentice şi înlocuirea ei cu cea a persoanei tentată să folosească documentul falsificat. Sub aspect tehnic. albuş de ou fiert etc. — Deosebiri de poziţie a axelor longitudinale ale semnelor faţă de linia de bază a scrisului. placă gelatinoasă. de exemplu a urmelor de emulsie în cazul aplicării hârtiei fotografice. prin desen şi deci reprezintă caracteristici tipice falsului impresiunilor de ştampile la care ne-am referit anterior. dintre care menţionăm: a) perforarea hârtiei la centrul impresiunii circulare în urma aplicării compasului. deoarece contribuie la: 71 . Expertul deci trebuie să dispună de modele tip de comparare ale ştampilei autentice. hârtie sugativă. cele mai uzuale modalităţi de falsificare a amprentelor de ştampilă sunt următoarele: a) crearea impresiunilor cu o ştampilă confecţionată după modelul celei originale. potrivit datelor furnizate din practica instituţiilor de expertiză criminalistică. Se remarcă diferenţe ale distanţei Intre litere. — Greşeli gramaticale. amplasare spaţială. Desenarea impresiunilor de ştampile originale pe actele false prezintă anumite particularităţi specifice. Deseori unele şi aceleaşi litere sau cifre diferă după formă.

a) determinarea falsului prin Înlăturare de text. După cum este cunoscut, cele mai frecvente cazuri de înlăturare a textului sunt cele efectuate prin corodarea, spălarea sau acoperirea textului. Examinarea acestei categorii de fals este de neconceput In afara unui studiu al materialelor din care sunt create documentele; b) fixarea falsului prin adăugire de text şi prin modificarea anumitor elemente de rechizite, cum ar fi înlocuirea fotografiei autentice cu fotografia altei persoane într-un act de identitate. Constatarea acestui gen de fals se bazează atât pe caracteristicile grafice, cât şi pe cele ale materialelor de scris, vizând distincţia după culoare, consistenţă, alte indicii de structură; c) reconstituirea unui act fragmentar după părţile componente. în criminalistică, refacerea unui întreg după părţi se realizează cu mare precizie pe baza corespondenţei contururilor marginale. în cadrul refacerii documentelor se apelează şi la similitudinea de componenţă, culoare şi alte însuşiri depistate prin studierea materialelor folosite la întocmirea documentelor. d) fundamentarea anumitor raţionamente privind timpul întocmirii documentelor. Determinarea vechimii actelor scrise reprezintă, după cum am menţionat, una din problemele ce se caracterizează printr-un înalt grad de complicare, cu care organele judiciare se confruntă permanent. în acest scop, criminaliştii folosesc datele pe care le furnizează un document prin conţinutul său textual, precum şi caracteristicile de fabricaţie a hârtiei şi a substanţelor de scris, a stării şi gradului de uzare a acestora. Hârtia, reprezentând principalul material folosit la întocmirea documentelor, se caracterizează după grosime, greutate, culoare, elasticitate, transparenţă, netezime, gradul de impuritate şi prin elementele de componenţă: celuloză, substanţe de incleiere, material de umplere, diverşi coloranţi. Depistarea caracteristicilor menţionate se realizează prin intermediul anumitor instrumente de măsurare şi optice de mărire, recurgându-se, după necesitate, la metode şi mijloace de analiză spectrală, fluorescentă, colorimetrică. Pentru scrierea documentelor, în prezent se foloseşte cerneală, pastă pentru stilourile cu bilă, tuşuri şi creioane, fiecare prezentând variante de compoziţie şi nuanţe de culori. Cerneala poate fi de uz curent şi specială, destinată completării buletinelor de identitate, cecurilor bancare, a altor documente de certă valoare socială. Pastele pentru stilourile cu bilă diferă după elementele cantitative de alcool şi substanţele introduse în componenţa lor pentru a le intensifica vâscozitatea. Tuşurile sunt de mai multe feluri: de desen, tipografice, de ştampilare şi de dactilografiere. Creioanele se împart după compoziţia minei. Astfel, întâlnim creioane de grafit, chimice şi grase sau dermatografice. în criminalistică, materialele de scris se examinează în cantităţi mici, de regulă, în formă de trasee sau pete uscate. Aceasta impune aplicarea în cadrul cercetării a unor metode suprasensibile. Se apelează, în primul rând, la un studiu microscopic, ulterior la procedee separatoare de culori, desfăşurate atât în lumină vizibilă, cât şi în radiaţii ultraviolete şi infraroşii. Pentru separarea componentelor materialului de scris se efectuează o analiză spectrală. Subiectul III. Sarcinile cercetării cadavrului la faţa locului. 3.1 (3) Descrieţi consecutivitatea cercetării cadavrului la faţa locului. Tactica examinării exterioare a cadavrului la faţa locului cuprinde două faze: examinarea generală şi examinarea detaliată: Examinarea generală a cadavrului include: fixarea poziţiei cadavrului şi situarea lui la faţa locului; starea exterioară a cadavrului şi a hainelor de pe el; uneltele, mijloacele de pricinuire a morţii, descoperite pe sau alături de cadavru. Examinarea detaliată a cadavrului presupune studierea minuţioasă a hainelor, corpului, obiectelor, actele descoperite asupra cadavrului. Cu ocazia examinării exterioare a cadavrului la faţa locului se impun a fi cercetate în mod obligatoriu şi fixate în procesul-verbal: 1. Poziţia cadavrului şi situarea lui Ia locul faptei. Examinarea generală a cadavrului va începe cu fixarea amplasamentului; situarea în raport cu obiectele înconjurătoare; aspectul general şi poziţia cadavrului, adică situarea părţilor corporale una faţă de alta. Situarea şi poziţia cadavrului au o importanţă esenţială în elaborarea versiunilor privind mecanismul faptei infracţionale. în procesul examinării situării cadavrului este necesară descrierea aşezării lui în raport cu cele mai apropiate obiecte constante - clădiri, şosele, lacuri, localităţi, copaci etc. Dacă cadavrul are o poziţie nefirească şi se menţine pe anumite obiecte, aceste obiecte de asemenea vor fi supuse unei examinări şi descrieri minuţioase. Despre schimbarea situării şi poziţiei cadavrului la faţa locului comparativ cu cele iniţiale mărturisesc petele de cadavru, caracterul şi situarea lor. Din experienţa practică s-a constatat că petele de cadavru pot să dispară în cazul în care are loc schimbarea poziţiei cadavrului şi să se formeze pe alte părţi ale lui numai pe parcursul primelor 6-8 ore de la survenirea morţii. După expirarea a 10-12 ore petele de cadavru de acum nu mai dispar; are loc numai permutarea lor parţială, însă spre sfârşitul primei zile de la survenirea morţii în cazul transportării cadavrului ele nu-şi mai schimbă situarea.

72

Obiectele pe care se află cadavrul se imprimă pe el sub formă de pete palide sau de amprente reliefate în urma apăsării şi strângerii vaselor sangvine fapt ce provoacă formarea îngrămădirilor de sânge. Din această cauză pe aceste părţi ale cadavrului lipsesc petele de cadavru. Se mai cere să fie reţinut faptul că asemenea amprente pot lăsa şi obiectele din buzunarele cadavrului - portţigaretul, cheile etc. Cu ocazia examinării cadavrului se va acorda o atenţie deosebită cercetării albiei cadavrului, adică a acelei părţi de podea, sol, obiecte pe care el se află şi se va efectua o confruntare a urmelor, amprentelor descoperite pe corpul cadavrului cu obiectele pe care el se găseşte. Necorespunderea dintre forma obiectelor de la albia cadavrului şi contururile urmelor de pe corpul cadavrului dovedeşte că el a fost deplasat. Indiciile de schimbare a poziţiei cadavrului sunt derogarea rigidităţii cadaverice, unele urme de pe corpul cadavrului; juliturile pe piele de provenienţă postumă, dungile însângerate etc. 2. Starea exterioară a hainelor de pe cadavru. Aspectul exterior al hainelor se constată, de asemenea, pe parcursul examinării exterioare generale a cadavrului. Exteriorul hainelor joacă un rol important în determinarea mecanismului incidentului. E cunoscut, de exemplu, ce importanţă probantă are starea, exteriorul hainelor victimei în cazul acţiunilor de viol cu asasinarea ulterioară. Cele constatate se referă şi la cazurile de suicid când poziţia hainelor de pe cadavru trebuie să corespundă reprezentării despre schimbările intervenite în starea hainelor, condiţionate de modul de sinucidere. 3. Uneltele de pricinuire a morţii, descoperite pe sau alături de cadavru se cercetează în procesul de examinare a cadavrului doar în cazurile când ele se găsesc nemijlocit pe cadavru sau alături, de exemplu, ştreangul strâns pe gâtul victimei, pistolul găsit lângă cadavru. Atunci când unealta ce a cauzat leziuni mortale victimei se află la o oarecare depărtare de cadavru, ea va fi examinată în momentul determinat de succesiunea cercetării obiectelor la locul faptei, stabilită de ofiţerul de urmărire penală. In cazul când unealta de pricinuire a morţii este conexată mecanic cu cadavrul (ştreangul pe gâtul cadavrului, cuţitul ieşit în afară din pieptul victimei etc), ea urmează să fie examinată până la dezbrăcarea cadavrului şi examinarea îmbrăcămintei, pentru a nu schimba, deroga poziţia şi situarea uneltei. Se indică păstrarea în inviolabilitate nodurile şi forma ştreangurilor, ridicate de pe cadavru, în acest scop tăind materialul ştreangului într-un loc îndepărtat de nod şi apoi, după ridicarea ştreangului de pe cadavru, unind capetele unul cu altul. în nici un caz nu se admite dezlegarea ştreangurilor şi a nodurilor. 4. Albia cadavrului. După examinarea stării exterioare a îmbrăcămintei, fixarea poziţiei şi situării cadavrului, urinează să fie cercetată albia cadavrului. în acest scop, mai întâi de toate se marchează cu cretă locul cadavrului, apoi el se ridică şi se aşază în altă parte. Cadavrul nu se admite să fie târât sau întors, deoarece în acest caz este posibilă deplasarea obiectelor ce se află sub el, obiecte care pot avea o importanţă esenţială în acţiunea cercetată. După cum am indicat, în comparaţie cu petele de cadavru, acestea pot contribui la elaborarea anumitor versiuni privitor la plasarea cadavrului şi schimbarea poziţiei lui. 5. îmbrăcămintea de pe cadavru. După examinarea exterioara a îmbrăcămintei, cadavrul este dezbrăcat. Fiecare parte a îmbrăcămintei se cercetează aparte şi în cumul cu alte părţi ale ei. Cercetarea încălţămintei clarifică dacă aceasta corespunde dimensiunilor cadavrului; dacă toate părţile de îmbrăcăminte sunt de faţă; ce obiecte se află în buzunarele şi în alte părţi ale îmbrăcămintei; dacă îmbrăcămintea este murdară sau pătată (dimensiunile şi situarea acestor pete, gradul de îmbibare a ţesăturii, culoarea şi umiditatea petelor); gradul de deteriorare a îmbrăcămintei (natura deteriorărilor, dimensiunile şi forma lor, indiciile specifice ce determină originea lor, locul şi aşezarea reciprocă); dacă îmbrăcămintea are monograme, semne, marcări, de care anume; dacă ea are miros; corespunderea calităţii etc. 6. Cadavrul şi leziunile lui sunt cercetate pe părţi şi în succesiunea care se prezintă cea mai utilă. De obicei, cadavrul se examinează în direcţia de la cap spre picioare. Se identifică sexul, vârsta, înălţimea, culoarea părului, a ochilor, gradul, localizarea şi caracterul traumatismelor şi leziunilor corporale (originea lor este determinată numai de specia-listul-medic), starea danturii sau a protezelor dentare, prezenţa eliminărilor etc. Este necesar de comparat leziunile de pe corpul cadavrului cu deteriorările îmbrăcămintei lui din punctul de vedere al corespunderii dimensiunilor şi situării lor. 7. Obiectele descoperite în buzunarele şi în alte părţi ale îmbrăcămintei cadavrului pot fi cercetate atât în procesul de examinare a îmbrăcămintei, cât şi după examinarea medicală a cadavrului. Cu această ocazie se fixează caracterul, dimensiunile, forma obiectelor, starea şi situarea lor. Deosebit de detaliat vor fi fixate indiciile exterioare şi de îmbrăcăminte ale cadavrului, a cărui persoană nu a fost identificată. în aceste cazuri, după finalizarea examinării cadavrului, el, în mod obligatoriu, trebuie dactiloscopiat şi ulterior, după îmbrăcare şi machiaj, mai ales al feţei, trebuie fotografiat după sistemul semnalitic. în cazul când apare necesitatea examinării repetate a cadavrului după înmormântarea lui, se efectuează exhumarea, adică extragerea lui din locul de înmormântare. Această acţiune se face în baza şi după regulile prevăzute în art. 121 CPP RM. Ofiţerul de urmărire penală ia o decizie specială referitoare la exhumarea cadavrului şi obţine autorizarea judecătorului de instrucţie, apoi înştiinţează rudele. Exhumarea cadavrului este efectuată în prezenţa procurorului şi a medicului legist. în prealabil ofiţerul de urmărire penală trebuie să anunţe, în mod obligatoriu, serviciul sanitar epidemiologie din localitate despre faptul exhumării. Cu această ocazie, se fixează aspectul genera] al locului de înmormântare, apoi al sicriului extras şi al cadavrului. După necesitate, în mod detaliat sunt examinate sicriul, cadavrul

73

care se află în el şi îmbrăcămintea lui. Cele descoperite sunt înregistrate în procesul-verbal al exhumării şi al examinării exterioare a cadavrului. Este foarte important ca în procesul-verbal să fie reflectate acele date faptice care permit elaborarea sau verificarea versiunilor cu privire la persoana, al cărei cadavru a fost exhumat. De asemenea, în aceste cazuri este important a fixa opinia, constatările, obiecţiile medicu-lui-legist. în cazul în care exhumarea s-a efectuat în scopul unei expertize, concluziile expertului vor fi reflectate în raportul respectiv, care serveşte drept probă aparte. 3.2 (5) Selectaţi şi argumentaţi succint metodele fixării fotografice a cadavrului. în conformitate cu regulile tactice, formulate In baza practicii generalizate, la locul faptei se produc patru genuri de fotografii: fotografia de orientare, fotografia-schiţă, cea de nod şi cea de detaliu. Fotografia de orientare serveşte la fixarea locului faptei cu unul sau mai multe puncte de orientare. O atare fotografie trebuie să permită identificarea locului unde s-a săvârşit fapta ilicită. La faţa locului organul de cercetare stabileşte parametrul locului faptei şi concomitent fixează punctele de reper ale acestuia. Ele pot fi ansambluri de clădiri sau o singură clădire cunoscută după destinaţie (şcoală, spital, gară etc), diferite indicatoare de străzi, borne kilometrice, un iaz, râu şi chiar unele demente de ordin topografic ale terenului deschis (fig. 15). Fotografia de orientare se realizează In cadrul fazei tfe observare preliminară a locului faptei, Înaintea operaţiilor de cercetare In măsură să provoace modificări ale stării iniţiale a locului. Ea se execută de la distanţa impusă de necesitatea încadrării corecte a întregii ambianţe. Cu acest prilej se vor folosi aparatele cu, obiective fotografice respective, tn situaţiile când amplasamentul locului faptei nu permite reproducerea acestuia pe o fotografie unitară, se va proceda la metoda panoramică. Fotografia-schiţă se aplica pentru înregistrarea fotografică a locului propriu-zis al faptei, izolat de mediul înconjurător. Ca şi fotografia de orientare, se execută la faza iniţială de cercetare, insistându-se atât asupra tabloului în întregime al locului faptei, cât şi asupra tuturor obiectelor din perimetrul acestuia. Fotografia-schiţă poate fi unitară, când locul faptei este reprodus pe o singură fotografie, şi în forma unei serii de fotografii, în care locul faptei este fixat pe sectoare. Fotografia în serii se aplică în situaţiile când forma locului faptei (două sau mai multe încăperi) exclude posibilitatea executării unei fotopanorame. O variantă a fotografiei-schiţă în serii, indispensabilă fixării părţilor opuse ale obiectelor voluminoase (ale unei maşini avariate), este fotografia contrară sau încrucişată, constând în reproducerea locului faptei din două sau patru poziţii diametral opuse (fig. 16). Fotografia de nod se referă la înregistrarea unor obiecte apreciate ca fiind principale, datorită faptului implicării lor în activitatea infracţională, sau care reprezintă consecinţele infracţiunii. Ca principale pot fi considerate cadavrul in cazul unui omor, mijloacele de transport avariate în cazul unui accident de circulaţie, uşa forţată in urma unui furt, armele şi instrumentele folosite în timpul săvârşirii infracţiunii ş.a. Fotografia de nod se execută in condiţiile locului faptei de asemenea in etapa iniţială de cercetare fără ca obiectul fotografiat să fie scos din ansamblul obiectelor, ce constituie ambianţa acestui loc. Aceasta se impune de scopul fotografiei date de a imagina nu numai aspectul general şi poziţia pe care o ocupă obiectul principal în perimetrul locului faptei, dar şi legătura cu alte obiecte din apropierea nemijlocită a lui. Dacă situaţia faptei cercetate reclamă fixarea dimensiunilor obiectului principal sau diferenţa de mărime între el şi obiectele ce-1 înconjoară, la fotografia de nod se va aplica metoda metrică. Pentru a evita denaturări de ordin perspectiv, obiectele principale se fotografiază din poziţii, când obiectivul aparatului cade perpendicular pe zona din centru a planului suprafeţei frontale fotografiate. Rezultatele sunt eficiente dacă se aplică obiective cu unghi mare de cuprindere. Fotografierea cadavrului, acesta fiind în mod aprioric obiectul principal în cazurile de cercetare a unei morţi violente, se realizează conform unor reguli suplimentare. Scopul fotografiei de nod a cadavrului este de a reproduce cert poziţia asectuia în spaţiu şi în raport cu obiectele din ambianţă, starea vestimentaţiei, leziunile corporale vizibile. Pentru realizarea acestui scop, cadavrul se fotografiază la faţa locului din partea de sus şi din ambele părţi laterale. Poziţia trebuie aleasă în aşa mod, ca axa optică a obiectivului să cadă pe mijlocul cadavrului perpendicular planului exterior al acestuia. Nu se recomandă fotografierea cadavrului de la cap sau de la picioare, deoarece aceasta duce la denaturare de perspectivă şi, ca urmare, pe fotografie partea cadavrului apropiată de obiectiv va părea mult mai mare decât părţile mai îndepărtate. Fotografia de detaliu se aplică la faţa locului pentru fixarea urmelor infracţiunii şi a obiectelor considerate corpuri delicte. Scopul acestei fotografii este, pe de o parte, de a fixa şi a demonstra prezenţa la faţa locului a anumitor urme (de mâini, de picioare, de instrumente, ale mijloacelor de transport etc.) sau a unor obiecte ( o armă, un tub de cartuş, un topor, un obiect de îmbrăcăminte etc.) într-un mod sau altul exploatate de făptuitor sau de alte persoane implicate, iar, pe de altă parte, de a reda caracteristicile generale şi individuale ale urmelor şi obiectelor-corpuri delicte. Fotografia de detaliu, nominalizată în literatura de specialitate şi fotografie a detaliilor, se execută la faza a doua a cercetării locului faptei, când obiectele purtătoare de urme, cât şi cele corp delict, fiind deja fixate spaţial şi în corelaţie cu alte urme şi obiecte pe fotografiile-schiţă şi de nod, se pot deplasa şi staţiona în poziţii favorabile din punctul de vedere al punerii în evidenţa fotografică a caracteristicilor ce interesează. Executarea fotografiei de detaliu trebuie să corespundă următoarelor condiţii:

74

curea etc). pentru că ajută organele judiciare să înţeleagă succesiunea faptelor şi să înlăture încercarea autorilor de a deruta cercetările. pe cât posibil. de instrumente. îndeosebi gura. se recomandă folosirea surselor de lumină difuză. 3.3 (7) Decideţi asupra rolului medicului-legist. vor fi recoltate produse pentru analize de laborator. participant în calitate de specialist la cercetarea locului descoperirii cadavrului. care să explice modul de producere a morţii. în cazul faptelor săvârşite cu arme de foc. obţinerea unei imagini mărite. ca „la gura sacului". medicul legist (însoţit uneori şi de alţi medici specialişti) va examina capul. Ora (cel puţin probabilă) şi ziua când s-a produs decesul13 trebuie cunoscute. Astfel. a. despicătoarc (cuţit. orificiul anal. şi. Cu prilejul efectuării autopsiei se recoltează probe pentru examene de laborator. se va executa la un anumit grad de mărire. e) fotografia de detaliu se execută întotdeauna în baza metodei riglei gradate. pentru a consemna leziunile de violenţă vizibile. topor) se acordă un interes deosebit examinării şi descrierii caracterelor leziunilor produse: lungime. De asemenea. impun respectarea următoarelor reguli: a) atât urmele. cu care ne confruntăm in majoritatea cazurilor de fotografiere a suprafeţei metalice. în măsura posibilităţilor. d) fotografia urmelor. Cu toate progresele înregistrate de ştiinţele medicale. a celor de măini. corpul şi membrele. spre exemplu. în funcţie de specificul obiectului de fotografiat. de sticlă ş. 75 . permiţând astfel fotografierea de la distanţe mici. în cazul faptelor săvârşite cu obiecte tăioase. la examinarea cadavrului unei femei nu se observau leziuni externe. Autopsia cadavrului poate fi făcută în continuare. unde există condiţii de lucru corespunzătoare. — să asigure posibilitatea realizării măsurărilor necesare determinării dimensiunilor urmei şi ale obiectului reprodus. fiind intercalate între obiectiv şi cameră. între care modificările suferite de cadavru din cauza temperaturii ridicate sau a trecerii unei perioade mai mari de timp de la săvârşirea faptei şi până la constatarea ei. în funcţie de mijloacele şi metodele folosite de făptuitor. se examinează caracteristicile nodului şi ale şanţului produs de obiectul folosit (sfoară. pentru că a surprins-o în flagrant delict de adulter. instalate bilateral. măresc distanţa focală. care nu se disting de culoarea suportului. eventualele denaturări. în care axa obiectului să cadă perpendicular pe suprafaţa suportului urmei sau planul suprafeţei obiectului in litigiu. Tot medicului legist şi personalului medical ajutător le revine sarcina de a cerceta orificiile naturale ale cadavrului. se evidenţiază în prealabil cu substanţe de revelare. tot la faţa locului. urmele create prin secreţia glandei sudoripare. acest moment nu poate fi stabilit întotdeauna. — să redea cu maximă precizie elementele caracteristice şi detaliile urmei sau ale obiectului supus cercetării criminalistice. precum şi a filtrelor de polarizare. cât şi obiectele-corp delict se vor fotografia în poziţia.1' în cazul unui omor săvârşit prin asfixie (strangulare). unele leziuni corporale. Pentru evitarea strălucirilor dăunătoare. însă există anumite metode de cercetare. de la vecini. vor fi examinate urmele împuşcăturii de pe îmbrăcăminte şi de pe corpul victimei. apoi. Prima sarcină priveşte stabilirea diagnosticului de moarte certă şi.. a căror detalii caracteristice sunt mici. Astfel. de la victimă şi din vasele sau sticlele în care se presupune că s-ar afla asemenea produse. b) pentru o imagine mai clară se recomandă folosirea a două surse de lumină artificială. După stabilirea diagnosticului de moarte certă şi a orei probabile la care a intervenit decesul. ca să nu se mai întâlnească cu alţi bărbaţi. Aparatul de fotografiat se fixează pe un trepied sau un dispozitiv de reproducere prevăzut cu un braţ de apropiere şi depărtare a aparatului. excluzându-se. orificiul vaginal. ceea ce explică şi cauza morţii. întreaga activitate de cercetare desfăşurată la locul faptei de echipa operativă trebuie adaptată la specificul fiecărui caz concret. i-a cusut organele genitale externe cu sârmă. Condiţiile menţionate. data şi ora la care s-a produs decesul. c) urmele. pentru recoltarea probelor biologice sau găsirea altor obiecte ce au fost folosite la săvârşirea faptei. recurgându-se la utilizarea inelelor intermediare care. La autopsie s-a constatat perforarea uterului şi a intestinului gros. întrucât nici aceste leziuni nu explicau cauza morţii. aspectul marginilor rănii etc. pentru constatarea urmelor produse de gloanţe sau de alice şi cele produse de factorii secundari ai împuşcăturii. Dacă există bănuieli că la săvârşirea faptei s-au folosit substanţe toxice. b. cablu telefonic. Medicului legist îi revin. Soţul recunoştea că a bătut-o. pentru suprimarea vieţii victimei. Constatările făcute vor fi utile pentru a se putea deosebi omorul de sinucidere. au fost tăiate cusăturile de sârmă cu un cleşte patent special şi s-a găsit în vagin o bucată de fier ruginit.— să redea materialul fotografic aşa cum acesta este perceput de organul senzorial. în consecinţă. dar că i-a tras doar câteva palme. dar este recomandabil să fie transportat cadavrul la morgă. din motive diferite. cu dimensiunile de 17/4 cm. se va stabili sursa de unde au fost procurate aceste substanţe şi vor fi culese cât mai multe date de la locul faptei. profunzime. de asemenea. sarcini de mare răspundere în timpul examinării cadavrului.

Identificarea persoanelor după senalmente. este de neconceput in afara prezentării spre recunoaştere. se vor căuta scrisori redactate de victimă. E necesar să se actualizeze prin descriere detaliată principalele trăsături exterioare memorizate. Fără a intra in detalii asupra problemei. fireşte. Identificarea infractorilor şi a cadavrelor de către martori Printre multiplele metode de investigare criminalistică privind stabilirea autorului unei fapte penale se înscrie şi identificarea acestuia în baza recunoaşterii lui de către martorii oculari sau victimă. Test nr. aranjarea coafurii. năvălirile tâlhăreşti. 2. strict după metoda portretului vorbit. 144 C. se descrie exteriorul celui urmărit. După aceasta va urma prezentarea spre recunoaşterea propriu-zisă în cadrul căreia martorul sau victima trebuie să concludă asupra identităţii. menţionăm că în esenţă identificarea prin recunoaştere are drept reper compararea semnalmentelor exterioare ale făptuitorului sau cadavrului cu trăsăturile acestora memorizate în urma contactului avut in situaţia infracţiunii sau în alte împrejurări. 1. Evident pentru ca aceştia să fie recunoscuţi. pentru a deruta cercetările spre versiunea sinuciderii. a unor compoziţii obţinute prin mijloace tehnice speciale. pentru a explica gestul sinuciderii. insistându-se la o toaletare a feţei. cele expuse de martor sau victimă vor fi încadrate in limbajul portretului vorbit. ori pretins redactate de victimă. 1. mai întâi trebuie să descrie. Constituirea portretului ipotetic al persoanei urmărite se realizează de către un desenator sau pictor. fiind ascultată de organul judiciar. persoana căutată poate fi modelată prin întocmirea schiţei de portret. Metoda portretului vorbit». dar şi reglementată de legislator în mod distinct (art. la cele ce diferă. semnalmentele persoanei cu care a contactat iniţial. precum şi a condamnaţilor evadaţi din penitenciare. După cum e cunoscut. ea aparţinând de tactica criminalistică. In baza relatărilor martorilor. Prevăzută de legislaţia în vigoare în categoria acţiunilor procesuale de investigare a infracţiunilor (art. pentru a se crea o imagine cât de cât apropiată persoanei ce urmează a fi identificată. — la identificarea persoanelor prin expertiza criminalistică fotoportretică. prin aplicarea anumitor procedee tactice pentru asigurarea obiectivitătii rezultatelor. — la urmărirea infractorilor ce se ascund şi a condamnaţilor fugiţi de sub paza legală sau din penitenciare. în acelaşi scop. violurile.P. după semnalmentele furnizate de martori ori victimă.). trebuie să fie realizată în corespundere cu cerinţele prevăzute de lege.P. In cazul deţinuţilor evadaţi din penitenciare se va folosi fotografia de identificate a acestora.sau de la locul de muncă al victimei.P. Descrierea trăsăturilor în baza cărora se realizează recunoaşterea se face în cadrul unei relatări libere pe parcursul căreia martorul sau victima.). realizată după regulile fotografiei judiciare operative. Reuşita ei. In contextul celor semnalate e de precizat că identificarea infractorului. a obiectelor de îmbrăcăminte. recunoaşterea persoanelor şi cadavrelor ca metodă de constatare a identităţii acestora este folosită intens de către practicieni. 145 C. urmează să recunoască. una din regulile de bază ale prezentării spre recunoaştere prevede ca persoana chemată să recunoască.12 Subiectul I.1(3) Definiţi noţiunea metodei „portretului vorbit". Aplicarea portretului vorbit In activitatea de urmărire a infractorilor Un alt domeniu de aplicare practică a portretului vorbit îl constituie urmărirea învinuiţilor sau inculpaţilor ce se sustrag de la răspunderea penală. ca şi a cadavrului necunoscut. făcând trimiteri la trăsăturile coincidente sau. excrocheriile. Prin intermediul întrebărilor de precizare. Cercetarea unor categorii de infracţiuni. e în funcţie in ultimă instanţă de volumul semnalmentelor reţinute de cel ce. precum şi după fotografii. persoanele cu funcţie de urmărire operativă trebuie să dispună de date privind semnalmentele exterioare.2(5) Specificaţi sferele de aplicare a metodei „portretului vorbit" în activitatea de urmărire penală. fireşte. Prezentarea spre recunoaştere a cadavrelor necesită efectuarea unor acţiuni prealabile. în caz contrar. foloseşte terminologia sa proprie. Metoda portretului vorbit îşi găseşte aplicare în mai multe domenii de activitate ale organelor de anchetă şi urmărire penală: — la identificarea infractorilor şi a cadavrelor de către martori. care reprezintă un sistem ştiinţific de descoperire şi comparare a semnelor şi trăsăturilor exterioare ale persoanelor sau cadavrelor necunoscute in vederea identificării făptuitorului.P. Atunci când nu se dispune de fotografii. a portretului fotocompus. — la modelarea fizionomiei cadavrelor necunoscute după craniu. pentru a se putea face deosebire între omor şi sinucidere. a victimei sau a altei persoane implicate1 1. a datelor fixate prin intermediul comisariatelor militare sau a instituţiilor medicale. 76 . ca de exemplu cazurile de mituire.

cu desene-schiţe şi alte forme de fixare a semnalmentelor. precum şi a semnelor particulare (pete. Examinarea de comparare se efectuează prin diferite metode tradiţionale sau mai recente ale criminalistica. cuprinzând fruntea şi părul. analiza şi compararea trăsăturilor exterioare se vor face după aducerea imaginilor la aceeaşi scară. Dacă se dispune de fotografia unei (sau mai multor) persoane dispărute. Actualmente de o aplicare deosebită se bucură aşa-numitul sintezator fotografic. cunoscut în practică sub denumirea de fotorobot. în literatura de specialitate se afirmă că portretul robot computerizat reprezintă varianta cea mai perfecţionată a fotorobotului. 54). Obiectul de studiu al expertizei portretului îl constituie imaginea fotografică. în acest scop se recurge şi la tehnica de calcul electronică. buzelor şi a bărbiei. b) nazală. Constituind în fond o variantă a fotorobotului. diverse malformaţii). Modelarea după craniu a fizionomiei cadavrelor necunoscute în situaţia unui cadavru necunoscut ce prezintă doar sistemul osteologic. — dacă fotografia în cauză reprezintă o anumită persoană. Metoda supraproiecţiei constă în obţinerea a două negative la aceeaşi scară: unul al craniului. Expertiza fotografiei de portret Acest gen se încadrează in categoria expertizelor criminalistice consacrate identificării persoanelor implicate în cercetarea penală. potrivit căruia se constată legităţi de corelaţie între sistemul osos al craniului şi elementele faciale. Fiind în esenţă un model grafic. Expertul trebuie să soluţioneze următoarele probleme principale: — dacă două sau mai multe fotografii reprezintă imaginea unei şi aceleiaşi persoane. Imaginea negativelor suprapuse se examinează în vederea determinării coincidenţei sau necoincidenţei elementelor morfologice ale feţei. amplasarea. fiind proiectate concomitent pe un ecran comun. fotorobotul a evoluat. urechilor. fixat în poziţia identică cu cea a capului din fotografia dispărutului şi altul reprodus de pe fotografia celui dispărut. în cazul fotografiilor artistice sau de amatori. în cazurile necesare. este cea mai utilă. schiţa de portret in situaţii favorabile privind descrierea semnalmentelor poate fi adusă până la asemănarea cu persoana supusă urmăririi. în special la mijloacele de calcul electronice. dar şi a celor material-fixate în fotografii. din care martorul sau victima le selectează pe acelea care seamănă cu cele ale persoanei in cauză. care apoi se reproduce în numărul necesar activităţii de urmărire. procedeul în cauză presupune realizarea unui montaj de părţi faciale pe un ecran cu ajutorul a trei sau mai multor dispozitive de proiectare încorporate într-un utilaj special. vârsta. dimensiunile şi poziţia frunţii. imaginile fotografice pot fi suplinite cu materiale radiografice. filme. prin concursul pictorului portretist. cicatrice. care asigură o eficienţă sporită a metodei in discuţie. 4. ochii şi sprâncenele. forma. conţinând gura şi bărbia. se realizează reconstituirea grafică a feţei după elementele de bază ale craniului cadavrului neidentificat. se va întreprinde o expertiză de antropologie criminalistică care. artistice. — dacă persoana interesată figurează pe fotografia în grup. Practic reconstituirea se realizează în trei etape: In prima se va întocmi portretul vorbit după elementele caracteristice privind sexul. un studiu al craniului poate conduce la obţinerea de date utile stabilirii personalităţii celui decedat şi chiar a identificării sale. specialiştii în domeniu recurg insistent la tehnici moderne. negi. schiţe (fig. nasului. mărimea şi forma trăsăturilor feţei). care după cum probează exemplele din practică. Cu acest prilej se folosesc fragmente de elemente faciale ale diferitelor persoane. ochilor. In a doua etapă. ea reprezentând forma materialfixată a elementelor morfologice exterioare ale unei persoane sau cadavru. de proiecţie a punctelor comune şi de măsurare a valorilor unghiulare1. Iniţiat în baza principiului dat. Pe plan ştiinţific metoda supraproiecţiei craniului cadavrului şi fotografiei persoanei dispărute se bazează pe principiul antropologic. întocmirea unui atare portret are ca scop crearea unei imagini fotografice similare cu cea a persoanei supuse urmăririi. tatuaj. incluzând nasul. Altă modalitate de modelare a persoanei urmărite o constituie portretul fotocompus. fiind aplicat la constituirea figurilor ipotetice nu numai a semnalmentelor descrise. Actualmente. pelicule video. forma corpului şi a feţei. 3. aluniţe. rasa. Realizarea acestor sarcini ale expertizei fotografiei de portret se bazează pe examinarea comparativă a întregului complex de semnalmente anatomice (sexul. prevalând cele de confruntare şi con-trapunere. 53). determinate de către specialistul antropolog. prin metoda supraproiecţiei. martorului sau victimei i se propune spre observare fotografii sau imagini video ale mai multor persoane pentru a selecta trăsăturile persoanei percepute anterior. precum şi a cadavrelor. şi deci să contribuie la identificarea acesteia (fig.Pentru a înlesni descrierea semnalmentelor. de amatori. video şi cinematografice. Din elementele selecţionate se asamblează o imagine fotografică unică. se va conclude asupra identităţii sau lipsei acesteia. individuale sau în grup. c) bucală. de documente. La etapa incipientă fotografia model se compunea din trei părţi. Pot fi examinate fotografiile executate după toate modalităţile de expunere: destinate prezentării spre recunoaştere. vârsta. 77 . căreia se presupune că îi aparţine scheletul. Pe acest principiu se bazează şi metoda de reconstituire a trăsăturilor faciale după craniu. perfecţionându-se în urma implementării celor mai sofisticate tehnici. zone ale feţei: a) superioară. pe baza portretului vorbit.

din cele două părţi laterale şi vârful bărbiei din partea de jos. nominalizată Gherasimov. după lăţime — lată. albaştri. După înălţime (distanţa dintre inserţia părului şi rădăcina nasului) poate fi înaltă. circulară In sus sau in jos). cu cărare pe stânga sau pe dreapta ori coborât spre frunte (fig. uneori şi după culoarea ( dată de iris. respectiv. se trece la reconstituirea plastică a fizionomiei. bond. senilitate. în portretul vorbit se descriu după forma orificiului (des. Modelul sculptural obţinut poate fi fotografiat după regulile fotografiei operative de recunoaştere şi prezentate rudelor şi altor persoane apropiate celui dispărut pentru recunoaştere. faţă de globii ochilor. cuprinzând regiunea dintre inserţia părului. lăţimea. Dar. după culoare — negru. Sexul se apreciază de către persoanele chemate să descrie semnalmentele după formele accesibile tuturor. castaniu. in primul rând. după culoare — negri. frontal-tem-porală — cuprinde părţile laterale ale capului şi totală (fig. caracteristicile generale privind sexul. continuând cu cele din zona mijlocie şi.3(7) Estimaţi rolul semnalmentelor anatomice şi funcţionale la identificarea persoanei. urechi. rasa. corpolenţă şi ţinută (aspectul general) ale persoanei. Atleticii au o dezvoltare normală sportivă a scheletului şi a sistemului muscular. In ceea ce priveşte chelia. constă în reconstituirea de ţesuturi moi ale capului prin aplicarea pe craniul cadavrului necunoscut a materialului plastic din ceară sculpturală în limitele de grosime dictate de sistemul osos al craniului. mai rar. rotundă. arcuite. Robuste se consideră persoanele cu o dezvoltare excesivă a ţesutului adipos. pubertate. Din planul lateral forma capului poate fi rotundă sau alungită. mijlocii sau înguste (subţiri) (fig. triunghiulară (fig. 42). poate fi drept. roşcat. Faţa cuprinde spaţiul limitat de linia de inserţie a părului în partea de sus. începând cu cele aflate In zona superioară. mijlocie (bărbaţii — 160—170 cm.chizătura ochilor). La categoria formelor generale se referă şi datele privind lungimea gâtului. fiecare reprezentând 1/3 din dimensiunile feţei. mijlocie (atletică) şi slabă (uscăţivă). forma şi înclinaţia umerilor. linia de inserţie se poate prezenta sub diverse forme (dreaptă. mijlocie şi scundă. In teoria şi practica criminalistică. buclat. verzi. ea poate fi: frontală — cuprinde regiunea dinspre frunte. 1. dreptunghiulară. după mărime — late. arcada sprâncenelor şi rădăcina nasului. alb (cărunt parţial sau total). ascuţită. După forma orificiului ochii pot fi drepţi. constituţia. dimpotrivă. se consideră că sunt de mărimi mijlocii. După mărime. ridicate sau coborâte pe ochi. scăzute. femeile — pană ia 155 cm). ulterior — indiciile deja enunţate ale corpului. după formă — rectiliniare. capului. Atunci când aceste trei zone au dimensiuni egale. după aşezare în orbită — normali. şi după forma şi mărimea lor. 78 . aflată Intre baza nasului şi vârful bărbiei (fig. mijlocie. şerpuite. masa musculară şi stratul adipos. Sub aspectul liniilor de contur. cea nazală. în descrierea ochilor interesează pleoapele. situaţie cu care nu de puţine ori ne confruntăm. femeile — 155 — 165 cm). elementele principale ale feţei se descriu in ordinea amplasării lor. ţinân-du-se cont de etapele fiziologice ale vârstei: copilărie. normal. retrasă. mijlociu. Etatea se apreciază de către martor şi deci se fixează aproximativ. După poziţie. Cu prilejul descrierii după portretul vorbit se folosesc trei gradaţii ale constituţiei: robustă (corpolentă). după numele autorului ei. ce diferenţiază un gen de altul. mărime. 43). grosimea şi forma membrelor superioare şi inferioare. a elementelor ei componente.In ultima etapă. 44). îngustă (fig. sprâncenele pot fi — reunite. Corpolenţa şi ţinuta persoanelor se caracterizează după sistemul osos.47). care diferă după poziţia reciprocă. Descrierea semnalmentelor anatomice La descrierea semnalmentelor anatomice se fixează. aşezare în orbite. I 3) Ochii. adolescenţă. 45). feţei şi elementelor lor componente. înaltă (bărbaţii — peste 171 cm. rar. inferioară. mic. 46). Slabii posedă o dezvoltare vădit scăzută a sistemului muscular şi a ţesutului adipos (fig. întâlnim ochi mari. 2) Fruntea. căprui. Se cunosc teci tipuri de statură: scundă (bărbaţii — pană la 160 cm. sexul se confirmă de către medicul legist. poate prezenta diverse forme: pătrată. După natura firească de screştere. capul privit din faţă. Din punctul de vedere al portretului vorbit interesează de asemenea linia de inserţie a părului. delimitată de rădăcina nasului şi baza lui şi. O deosebită importanţă are descrierea formelor anatomice ale capului în întregime. 1. după desime — des. ea necesită a fi reliefată. după lungime — mare. lungimea. având o deosebită importanţă la întocmirea portretului vorbit. inaţuritate. Constituţia fizică se caracterizează după statură (Înălţime). înfundaţi şi proeminenţi. după forma purtată peste cap. genele. proeminentă. cea bucală. precum şi a feţei. mai rar ţuguietă. (Se pot întâlni persoane foarte înalte (peste 195 cm) şi foarte scunde (mai joase de 140 cm). vârsta. Metoda în cauză. frontal-parietală — se găseşte pe partea superioară a capului. cu comisurile externe coborâte sau ridicate. dacă una din aceste părţi componente se prezintă sub dimensiuni vădit majorate sau. 41). Se pot întâlni cazuri de chelie temporală (in zona tâmplelor) sau occipitală (spre ceafă). precum şi chelia (calviţia). creţ. după înclinaţie (faţă de planul vertical al feţei) — verticală. pe baza reconstituirii grafice. femeile — peste 166 cm). In cazul cadavrelor. mijlocii şi mici. dar mai ales sprâncenele. Ea cuprinde trei zone: cea frontală. Fiecare element al feţei se descrie prin trasă-turile sale caracteristice după cum urmează: 1) Pârul.

părul ei fiind lung. cuvinte străine. dimensiuni. stare (plombaţi. convexă sau concavă. cu elemente de deformare sau pronunţare incompletă a sunetelor. legănat sau săltat. proeminentă. a umerilor (ridicate aplecate). O deosebita importanţa pentru identificarea persoanei prin metoda portretului vorbit ii aparţine vorbirii. şuierătoare. nazalizată. Gura se descrie după mărime. in buzunare). tn ţinuta corpului se pot observa particularităţi condiţionate de forma coloanei vertebrale (piept proeminent. incorectă. In identificarea criminalistica după semnalmente. frecarea măinilor. ele pot fi reţinute de martor. urechile sunt apreciate ca fiind cele mai informaţionale elemente ale feţei. manipularea unor obiecte. jargoane. In acest sens mai importante sunt deprinderile de a Încreţi (Încrunta) fruntea. 5) Cavitatea bucală. In cadrul întocmirii portretului vorbit al unei persoane In viaţă se descriu doar dinţii incisivi şi canini. Un nespecialist va descrie urechile numai după forma generală a pavilionului (ovală. albi). corectă. obişnuită. profesionalisme. leneşă.52. ca semnalmente funcţionate. precum şi vorbirea nu de. Ridurile. bilobată. tragus. Dinţii se pot deosebi după lăţime (laţi. antitragus. incluzând gura. poziţie şi proporţii (fig. cu proeminenţă vădită a celei inferioare faţă de cea superioară sau invers (fig. rară. Pavilionul urechii este alcătuit din helix.). folosirea unor regionalisme. Atât vocea. Mersul poate fi descris după mărimea şi lâţimeaspaşilor. feminină) şi In funcţie de vârstă (copilăreasca. Ea poate fi rapidă. 4 canini. buzele. Gesticulaţia se manifesta de cele mai dese ori prin mişcări ale capului sau ale mâinilor. vorbirea şi ridurile. Gesturile şi mimica constituie o categorie importantă de semnalmente dinamice. Atunci când aceste poziţii sunt constante. număr. mărime (înălţime şi lăţime). mersul. vocea.48). de a ridica una sau ambele sprâncene. După cum am menţionat deja. Ţinuta corpului se manifestă de asemenea prin poziţia părţilor corporale. înălţime şi înclinaţie. scobirea în dinţi etc. netezirea mustăţii. deterioraţi. ea fiind deseori sesizată şi reţinută după formă. linia muchiei poate avea formă dreaptă. interpoziţie (îndepărtaţi. Vorbirii ti pot fi caracteristice erori gramaticale. cât şi elementele morfologice. după direcţia comisurilor (colţurilor) gurii care pot fi rectiliniare. Încălecaţi). dinţii şi bărbia. antehelix. militară. mişcarea aripilor nărilor. Mustaţa poate fi mare. de o amplitudine mare sau mică. poziţia şi distanţa la care se află faţă de suprafaţa capului (fig.51). rotundă. fiind observat şi reţinut după mărimea piramidei în întregime. ferm (dârz) sau şubred. Descrierea semnalmentelor funcţionale Semnalmentele funcţionale principale sunt ţinuta corpului. de adult sau de bătrân). Baza nasului se descrie după direcţia acesteia faţă de planul orizontal al feţei (fig. care pot fi energice sau moleşite. mică sau barbişon. care la cadavre cu identitatea necunoscută se examinează detaliat In vederea întocmirii odontogramei cadavrului. Sunt atestate şi alte forme de mişcări. bărbia poate fi plată sau ascuţită. spre dreapta. ea poate fi mare. îmbrăcaţi. lob şi concă care prezintă cele mai diverse varietăţi de formă. Are importanţă atât poziţia lor pe conturul capului. roaderea unghiilor. formă şi adâncime. De asemenea se pot reţine şi deci pot fi descrise unele trăsături privind expresia fizionomiei (mimica). încât tocmai aceştia pot fi sesizaţi în condiţii normale. Vocea poate fi apreciata după gen (masculină. galbeni. mişcarea buzelor. mijlocie şi mică şi. poate fi aplecat Înainte. piramida nazală poate fi mică. Ele se descriu după formă. victimă sau persoana implicată.49). Buzele pot fi groase. normali. mimica. Cele frontale au de cele mai multe ori formă orizontală. Vocea şi vorbirea. 8 premolari şi 12 molari). puţine ori contribuie la individualizarea unei persoane. Ea poate să reprezinte un mănunchi de fire sub buza inferioară (muscă) sau constă din fire de dimensiuni mijlocii ce cuprind partea de jos a bărbiei (cioc). şi de bază. Elementele de detaliu ale urechii pot fi descrise doar în urma unui studiu special. mijlocie şi mare. Astfel. nasul atrage atenţia. Ele se descriu după localizare. ridicate sau coborâte (fig. El poate fi iute (repezit) sau lin. peltică. poziţia capului. dreptunghiulară. tăiată mărunt pe buză. cochetă). ca de exemplu. triunghiulară). culoare. De asemenea de zona bucală aparţin mustăţile şi barba. In special a mâinilor (la spate. Ea de asemenea poate fi sonoră (amplă). ticuri ale diferitelor părţi aţe feţei. sau mică după lăţimea nasului. subţiri. de unde şi denumirea de «semnalmente dinamice» Întâlnită in literatura de specialitate.4) Nasul. retrasă. forma şi dimensiunile. Toate aceste! caracteristici se manifesta cu prilejul efectuării diferitelor mişcări. sau atitudini caracteristice unor anumite profesii (sportivă. Barba se consideră mare când cuprinde toată faţa. culoare (înnegriţi. Înfundată. când părul ei este scurt pe toată suprafaţa feţei. servilă. După mărime. In identificarea unei persoane sunt folosite cu precădere cele frontale.50). bâlbâită. înapoi. gesticulaţia. oculare şi bucale. spre stânga. cu gropiţă. Având un rol important în conturarea fizionomiei umane. Mersul este determinat de stereotipul dinamic şi deci poate prezenta caracteristici stabile şi sesizabile. care de asemenea caracterizează ţinuta corpului. mărunţi). «le acoperind partea 79 . a nasului sau a urechilor. 2. In cavitatea bucală in alveolele dentare ale maxilarelor ei sunt fixaţi dinţii (8 incisivi. Capul. după linia de contur. cu colţurile ridicate sau coborâte în jos. mijlocii. Partea inferioară a feţei o constituie bărbia. această zonă cuprinde partea inferioară a feţei de la şanţul subnazal până la vârful bărbiei. 6) Urechile. proteze). cocoaşă).

din centru sau Întreaga frunte. la comisurile externe ale acestora. In jurul ochilor şi gurii. Ridurile oculare şi bucale apar In funcţie de vârstă. 80 . In special. in formă liniară sau arcuită.

respective de procedură. în practică însă s-a dovedit că cunoştinţele de care dispun organele de urmărire penală nu întotdeauna sunt suficiente pentru descoperirea şi valorificarea anumitor probe.) la efectuarea cercetării la faţa locului. Cu toate acestea. constatarea la timp şi completă a faptelor ce constituie infracţiuni. semnalarea şi interpretarea unor fapte importante pentru cauză. Practica demonstrează că de nivelul de pregătire profesională a acestora depinde. sub aspect procesual. afară de alte calităţi. artă ş.). înainte de toate. la cerinţa justiţiei. decât consemnarea în procesul-verbal a faptului participării specialistului la efectuarea activităţii. în primul rând. activitatea specialistului în procesul penal. reconstituirii. chiar dacă el efectuează de sine stătător anumite operaţii. O dată cu dezvoltarea ştiinţelor naturale.a. efectuată. asigură desfăşurarea cu succes a activităţilor indispensabile identificării faptelor şi a împrejurărilor de fapt. interpretării şi folosirii lor în procesul de probaţiune.a.1 (3) Formulaţi noţiunea de expertiză judiciară. tehnică. Cu descoperirea şi cercetarea infracţiunilor se ocupă persoanele autorizate în drept. în special. este indiscutabilă.. de aceea la soluţionarea cauzelor penale. 2. în toate situaţiile în care stabilirea împrejurărilor faptei reclamă cercetări ştiinţifice din alte domenii de activitate decât cel juridic au început să fie antrenate permanent.să contribuie la descoperirea. este. 139) şi a persoanei autorizate în medicină la cercetarea cadavrului (art. Noţiunea şi clasificarea expertizelor judiciare Principiul legalităţii. Antrenarea specialiştilor din alte domenii la înfăptuirea justiţiei se practica încă în vremurile străvechi. la cerinţa organelor de anchetă penală sau a instanţei de judecată. legea prevede participarea obligatorie a pedagogului la ascultarea minorilor (art. ea manifestându-se pe două planuri. Clarificarea obiectivă şi deplină a împrejurărilor specifice şi complexe ale cauzelor penale reclamă de la cei angajaţi în activitatea de urmărire penală. Cercul larg de cunoştinţe de care acestea dispun. a altor mijloace materiale de probă. în China medicii participau la examinarea judiciară a cauzelor penale deja la începutul mileniului. asigurarea soluţionării echitabile a cauzelor penale. pornind de la situaţia concretă a cauzei penale. poate fi dispusă de către organul de cercetare penală sau de instanţa de judecată dacă. şi de examinare ştiinţifică a unor fapte sau împrejurări de fapt. artei etc. Expertiza judiciară. Legiuitorul nu a determinat noţiunea de expertiză judiciară. cunoştinţe profunde de specialitate. construcţie. a artei şi tehnicii a crescut şi numărul infracţiunilor calificate săvârşite prin metode şi mijloace sofisticate. De la persoana participantă în proces în calitate de specialist se cere: . chimie etc. de către persoanele competente încadrate în proces prin ordonanţa de dispunere a expertizei judiciare. persoane competente. raportul de expertiză se prezintă în situaţia în care determinarea împrejurărilor relevante pentru cauză reclamă cunoştinţe profesionale în domeniile ştiinţei. Este cunoscut faptul că în Imperiul Roman cadavrul lui Iulius Caesar. . 81 . fizică. tehnică. de obicei. . nu ocazional. calitatea cercetărilor penale şi. Legea nu prevede nici o formă de reprezentare a acestei activităţi. Aşadar.Subiectul II. 2.. Prin urmare. Participarea specialistului din alte domenii (criminalistică.să ofere organului de anchetă sau instanţei de judecată (oral sau în formă scrisă) lămuriri cu privire la faptele şi împrejurările stabilite la cercetarea cauzei. în consecinţă. în acelaşi timp. utilitatea participării lui la proces. subordonată activităţii organului judiciar. prin participarea la efectuarea unuia sau altui act de procedură. dacă există pericol de alterare sau de dispariţie a lor. reconstituirii.a. în ce priveşte specialistul.să întreprindă măsurile necesare pentru a proteja. care se realizează prin participarea acestora la efectuarea activităţilor de procedură cu titlul procesual de specialist. tratarea cu prafuri a anumitor obiecte pentru a descoperi urme de mâini. specificând doar elementele. eficacitatea luptei împotriva criminalităţii. în mare măsură. a fost supus unei minuţioase examinări medicale în vederea stabilirii cauzei şi împrejurărilor în care a survenit moartea. percheziţiei ş. la înfăptuirea cercetării la faţa locului.2 (5) Caracterizaţi elementele care deosebesc exporti/u judiciară de alte forme de participare a persoanelor competente în proces.a. fixarea şi ridicarea urmelor infracţiunii. retrage şi conserva probele. se consideră oportună. astfel ca cei care încalcă interesele generale ale societăţii să fie adecvat sancţionaţi şi nici o persoană nevinovată să nu fie Irasă la răspundere penală. spre exemplu. 159). necesitatea aplicării anumitor cunoştinţe speciale la determinarea împrejurărilor cauzei reprezintă o primă caracteristică a expertizei şi. Legislaţia procesual-penală în vigoare a Republicii Moldova prevede două forme de activitate a persoanelor competente în procesul penal: consultativă. percheziţiei ş. caracteristicile de bază ale acesteia. definitoriu pentru justiţia penală a unui stat de drept. cercetarea cadavrului la faţa locului cu scopul de a stabili şi fixa leziuni corporale ş. totalmente. motivaţia dispunerii acesteia. presupune. Sunt frecvente situaţiile în care punerea în evidenţă a acestora reclamă participarea în activitatea de urmărire penală a persoanelor competente din diferite domenii de activitate umană (ştiinţă. tehnicii.

Potrivit prevederilor art. deoarece în literatura de specialitate se înaintează ideea. Legislaţia în vigoare legiferează autonomia expertului. alte fapte cu caracterjuridic. 163-166. necesitatea aplicării anumitor cunoştinţe speciale la determinarea împrejurărilor cauzei reprezintă o primă caracteristică a expertizei şi. Sunt inadmisibile încercările unor practicieni de a apela la expertiză pentru stabilirea aspectelor cauzei -ce pot fi constatate printr-o analiză directă a mijloacelor de probă în baza cunoştinţelor profesionale ale anchetatorului sau magistratului. A proceda astfel înseamnă a neglija principiul. a autenticităţii unui manuscris. a falsului într-un act oficial sau document de identitate. specificând doar elementele. Autonomia procesuală a persoanei competente încadrate în proces în calitate de expert constituie a treia trăsătură caracteristică distinctivă a expertizei. dacă există suspiciuni referitoare la responsabilitatea acestora şi vârsta făptuitorului şi a victimei. agrotehnice. starea psihică a bănuitului. Cu atât mai mult că sunt nu puţine situaţii şi împrejurări de fapt în clarificarea cărora expertizei îi aparţine un rol prioritar. fizice şi chimice sau fizico-chimice etc. situaţii şi stări de fapt ce constituie obiectul probaţiunii reclamă examinări ştiinţifice de laborator. drepturile de care acestea pot profita pe parcursul efectuării expertizei. care nu pot fi stabilite decât în baza aplicării unor metode speciale.64). psihologice. Expertiza. genul expertizei judiciare şi materialele ce urmează a fi puse la dispoziţia expertului în cazul în care organul de urmărire penală se confruntă cu situaţia manifestării unor simptome a lipsei de discernămînt. care se disting după natura obiectelor de studiu. învinuitului sau a inculpatului. posibilităţii conducătorului mijlocului de transport auto de a evita accidentul. în literatura de specialitate reprezintă o condiţie indispensabilă aflării adevărului într-o cauză penală. adică de cunoştinţele necesare pentru a soluţiona problemele ce interesează cauza. garanţiile procesuale. Nu se poate cere expertului să determine dacă baioneta ridicată prin percheziţie constituie armă albă. modul şi forma în care se pun în evidenţă rezultatele acestei activităţi. rezidă în determinarea împrejurărilor faptei. 2. drepturile şi obligaţiunile celor implicaţi în proces în legătură cu dispunerea şi efectuarea expertizei (art. în acelaşi timp. Astfel. deosebim expertize medicale. să manifeste iniţiativă la determinarea obiectului expertizei ş. caracteristicile de bază ale acesteia.expertiza 82 . După cum este cunoscut. Sub acest aspect se disting normele din Codul de procedură penală (art.64 CPP). tehnicii. Dacă evidenţierea unor fapte.64. Este de neconceput. în urma cercetărilor efectuate. metodele şi procedeele aplicate la efectuarea lor. din oficiu sau la cerere.). fapte şi împrejurări. pe bună dreptate. din categoria expertizei medicale fac parte expertiza medico-legală a persoanelor în viaţă şi a cadavrelor. oferind explicaţii cu privire la mijloacele de probă stabilite cu prilejul desfăşurării uneia sau altei activităţi de procedură. Expertizele care se aplică în practica de urmărire penală au fost repartizate în categorii aparte. asupra cărora trebuie să se pronunţe organul de cercetare în baza cunoştinţelor sale profesionale.64 al CPP. conform căruia organul de cercetare este obligat să folosească toate mijloacele de probaţiune prevăzute în lege. natura şi gravitatea leziunilor corporale. organul de cercetare. a mărfurilor nestandard şi necomplete. a căror clarificare reclamă cunoştinţe profesionale.3 (7) Selectaţi instituţia. conform prevederilor legii. De exemplu. 169). spre exemplu. examinarea de laborator în baza realizărilor altor domenii. decât cel juridic. forma şi conţinutul activităţii acestora (art. 163-167). dispune efectuarea expertizei ori de câte ori constată existenţa anumitor împrejurări ori situaţii de fapt. dar stabilirea ei pe cale documentară s-a dovedit a fi imposibilă.66 CPP) sunt prevăzute circumstanţele cauzelor penale pentru a căror clarificare se impune efectuarea expertizei în mod obligatoriu: cauza decedării. în afara cazurilor menţionate. scopul urmărit. ecologice. raportul de expertiză se prezintă în situaţia în care determinarea împrejurărilor relevante pentru cauză reclamă cunoştinţe profesionale în domeniile ştiinţei. după domeniile ştiinţifice de care ele ţin şi după modul lor de organizare şi realizare. care specifică persoanele care pot executa funcţia de expert judiciar. Ca orice altă formă de constatare a datelor cu semnificaţie probantă. în lege (art. se procedează la efectuarea expertizei judiciare. când circumstanţa dată are importanţă pentru soluţionarea cauzei. să ceară organului de cercetare lămuriri cu privire la împrejurările cauzei. O altă trăsătură caracteristică distinctivă a expertizei. potrivit căreia expertiza poate fi ignorată. mijloace materiale de probă ş.specialistul poate contribui în mod direct la evidenţierea anumitor mijloace de probă. artei etc. cu ocazia înfăptuirii ei. de transport. dacă împrejurările cauzei pot fi lămurite prin administrarea altor probe (declaraţii ale persoanelor. Aceste categorii de expertize întrunesc diferite varietăţi şi genuri de expertiză. motivaţia dispunerii acesteia. ca formă de utilizare a cunoştinţelor speciale în proces. tehnologice. stabilirea prin alte mijloace de probă decât cel al expertizei. 164. 262-264). de asemenea nu este indicat a dispune efectuarea expertizei: pentru a stabili vinovăţia sau nevinovăţia făptuitorului. poate fi efectuată de către colaboratorii unităţilor de expertiză sau de alte persoane competente.64-65. în lege sunt specificate condiţiile şi ordinea antrenării persoanelor competente în calitate de expert (art. altele decât cele juridice. după cum se susţine. au dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului.a. zootehnice. expertul elaborează un raport de expertiză care constituie mijloc de probă. tehnice. financiar-economice.a. Independenţa expertului. expertiza medicală a obiectelor probe materiale şi expertiza psihiatrică. Legiuitorul nu a determinat noţiunea de expertiză judiciară. criminalistice. expertiza judiciară este reglementată în mod expres în legislaţia în vigoare. din cea criminalistică . Ţinem să subliniem această cerinţă a legii (art. în rândul al doilea. specialistul acordă organului de cercetare posibilitatea de a cunoaşte împrejurările legate de comiterea infracţiunii. care. Prin urmare. în funcţie de domeniul ştiinţific în cadrul căruia se efectuează expertiza. 169-170.

în practică însă majoritatea exepertizelor se efectuează de instituţiile specializate. Materialele ce urmează a fi expediate expertului trebuie să fie verificate. Specializarea. 166 CPP). de asemenea. de construcţie. agrotehnice şi veterinare. Nu se recomandă dispunerea efectuării expertizei judiciare în baza unor materiale sau date probante contradictorii. 3. Legea (art. Alegerea instituţiei sau a expertului pentru efectuarea expertizei Potrivit legislaţiei în vigoare (art. Tehnica şi tehnologia modernă permit a efectua diferite feluri de expertize: autorutieră. din care cauză unii autori au inclus-o nejustificat în categoria expertizei criminalistice.a. Declaraţiile martorilor. incendiară. inclusiv a specialistului căruia i s-a încredinţat efectuarea expertizei. Modelele de comparaţie trebuie să corespundă următoarelor condiţii: a) să fie reprezentative. nu asigură efectuarea expertizei tehnice şi tehnologice. 2. o pregătire specială în domeniul expertizei respective şi experienţă de muncă. Expertul trebuie să aibă studii profesionale. Acele materiale care nu au fost fixate în ordinea prevăzută de lege nu pot constitui obiectul expertizei. merceologică etc. Varietăţile posibile sunt prevăzute de tehnica criminalistică. ecologice ş. Cu excepţia cazurilor în care obţinerea modelelor de comparaţie necesită lucrări experimentale de laborator.. c) să fie contemporane. feroviară. pentru a determina autenticitea şi modul în care au fost descoperite şi fixate. tehnologică. în cadrul acestei categorii se înscrie şi expertiza pedologică care. adică prin cantitatea şi calitatea lor să reflecte caracteristicile principale ale obiectelor supuse verificării. Participarea persoanelor competente la obţinerea anumitor modele de comparaţie (texte tipărite. 3) dacă stabilirea faptelor ce interesează cauza reclamă participarea la efectuarea expertizei a unui specialist de înaltă categorie dintr-un anumit domeniu. şi anume: 1) dacă instituţiile autorizate să efectueze expertize judiciare nu dispun de specialişti indispensabili. Angajarea în calitate de expert a persoanelor ce nu activează în instituţiile de expertiză poate fi justificată doar în anumite cazuri. reprezintă un indice important de care se va ţine cont la aprecierea competenţei expertului. contravine legii. după formă şi conţinut. traseologică. nu are decât semnificaţia unei consultări tehnico-ştiinţifice. expertiza în procesul penal poate fi înfăptuită de către specialiştii instituţiilor de profil şi de alte persoane competente.' 2) în cazul în care învinuitul (bănuitul) cere în mod argumentat numirea în calitate de expert a unei persoane concrete. deoarece unităţile de expertiză concentrează mijloacele tehnice şi cadrele respective. garantează independenţa expertului faţă de organele de anchetă. a expertizei economice expertiza contabilă şi cea fînanciar-bancară. adică să corespundă obiectelor identificatoare. are ca obiect de studiu urmele sub formă de resturi de sol. Modul în care se pot procura modelele-tip de comparaţie este în funcţie de obiectul expertizei.a. Obiectivile şi sfera specifică în care se desfăşoară activitatea expertului judiciar reclamă completarea cunoştinţelor lui obţinute în timpul studiilor universitare cu anumite date metodologice şi prescripţii procedurale privind desfăşurarea activităţilor de expertiză. Organul ce dispune efectuarea expertizei trebuie să se convingă că materialele destinate expertizei au fost ambalate corect şi nu se vor altera sau deteriora. cu obiectele identificatoare.). balistică şi fotoportretică. probe de sânge. Pregătirea materialelor necesare efectuării expertizei Organul care dispune efectuarea expertizei are obligaţia să pună la îndemână expertului materialele ce constituie obiectul expertizei. sub aspect procesual. de la Academia de Ştiinţe ş. ale victimei. pe care acesta trebuie să le îndeplinească . în practica judiciară sunt. în fine. dactiloscopică. vor fi prezentate expertului doar după ce în prealabil vor fi apreciate şi verificate riguros. tehnică a documentelor. La numirea expertului se vor înainta două condiţii de bază. b) să fie comparabile. Prin urmare. psihologice. competenţa unui specialist este în funcţie de experienţa pe care el o are în domeniul respectiv. de păr ş. bănuitului sau învinuitului. modele de comparaţie şi alte obiecte prin a căror examinare să se poată formula concluzii temeinice şi convingătoare. De studiile expertului depinde capacitatea lui de a soluţiona problemele ce interesează cauza. care se referă la obiectul expertizei. la etapa actuală. Experienţa expertului judiciar 83 . aşadar. efectuează cercetări ştiinţifice în vederea desăvârşirii metodelor şi procedeelor aplicate cu ocazia efectuării diferitelor categorii de expertiză.64 CCP).scrisului. punerea acestei îndatoriri în sarcina altor persoane. organul de cercetare este obligat să dobândească materialele necesare pentru comparaţie. frecvente expertizele agrozootehnică-agrotehnică. Sunt frecvente cazurile de participare la proces a specialiştilor din instituţiile de învăţământ. de protecţie a securităţii muncii. Dacă se dispune efectuarea unei expertize identificatoare în conformitate cu legislaţia în vigoare (art. veterinară şi zootehnică. în majoritatea cazurilor. Instituţiile de expertiză din Republica Moldova.a.să fie competent în problemele ce vizează obiectul expertizei şi să nu fie cointeresat în cauză. fixarea şi prezentarea rezultatelor obţinute. 167 CCP) oferă învinuitului dreptul de a cere efectuarea expertizei de către o persoană recomandată de el. aeronautică. expert judiciar poate fi doar persoana cu studii superioare.

în repetate rânduri. Pot influenţa rezultatele cercetării cauzei atât relaţiile personale (de rudenie. de explozii.examinarea medico-legală a obiectelor purtătoare de urme ale infracţiunii (de sânge. Actualmente în Republica Moldova în subordonarea Ministerului Sănătăţii. Principiile departamental şi teritorial. sticlă.introducerea metodelor şi mij loacelor tehnico-ştiinţifice de combatere şi prevenire a infracţiunilor în practica organelor de urmărire penală ale acestui minister. polimere.) poate efectua expertizele fizice.1 Aşa cum s-a menţionat. tehnică auto. financiară. ca urmare a exercitării. ce reclamă examinarea neîntârziată (de mâini. în subordonarea Ministerului Justiţiei se află Centrul de expertize judiciare şi criminologie. a înscrisurilor şi actelor suspecte de fals. Prin urmare.examinarea medico-legală a persoanei vătămate. dactiloscopică. organul de cercetare poate să aleagă expertul. reprezentanţi ai catedrelor din instituţiile de învăţământ superior ai băncii de stat. Centrul de expertize judiciare şi criminologie are două filiale în oraşele Bălţi şi Cahul. traseologică. obiectivă şi multilaterală a faptelor penale. stupefiante. determinării capacităţii de exerciţiu a persoanelor cu retard în dezvoltare sau a celor cu handicap mintal. în componenţa Ministerului de Interne intră Direcţia tehnică criminalistică care. iar în caz de moarte violentă . inclusiv financiar-bancară şi merceologică. în laboratorul de criminalistică se efectuează expertizele scrisului. legăturii lui cu fapta şi autorul ei. Asfel. a obiectelor dezmembrate.a modului şi mijloacelor folosite la producerea ei. Secţiunile criminalistică şi tehnico-explozivă ale Direcţiei efectuează expertiza urmelor. anchetatorul poate încredinţa efectuarea expertizei unui grup de specialişti din diferite instituţii de expertiză. a fi stabilite alte fapte şi împrejurări de natură să contribuie la soluţionarea cauzei. 1 65 CCP). natura şi gravitatea leziunilor corporale. incendii). balistică şi a armelor albe. nu contribuie la cercetarea completă. cât şi raportul de legătură pe linie de serviciu al acestuia cu unitatea în care s-a săvârşit infracţiunea. creează dificultăţi în alegerea de către anchetator a expertului şi a instituţiei de expertiză. a victimelor minore etc. conform cărora funcţionează instituţiile de expertiză. organul de cercetare nu pot numi în calitate de expert un specialist din instituţia specializată. timpului când a survenut decesul. picioare şi de alte părţi corporale umane. căruia i se încredinţează efectuarea expertizei. şi instituţia de expertiză. aceştia pot desemna în ordonanţă expertul. la aprecierea gradului de competenţă a expertului. orăşeneşti şi raionale ş. păr etc. transport şi mecanisme.a. în anumite situaţii. tehnică a documentelor. dotarea tehnică şi coordonarea activităţii specialiştilor sau grupelor de specialişti-criminalişti din cadrul comisariatelor de poliţie municipale. intime) ale expertului cu învinuitul sau victima infracţiunii. Asfel. chimice şi biologice. Aceasta nu înseamnă că anchetatorul. . de asemenea. a armelor albe. reieşind din condiţiile concrete ale cauzei. salivă.se consolidează cu timpul. Se interzice categoric antrenarea în calitate de expert a specialiştilor din cadrul personalului unităţii din care face parte învinuitul sau victima. resturi de produse petroliere.examinarea medico-legală a cadavrelor în vederea stabilirii naturii şi cauzei morţii. 84 . a bancnotelor valutare. Din proprie iniţiativă sau la cererea persoanelor cointeresate. a altor urme ale infracţiunii a căror cercetare reclamă cunoştinţe speciale criminalistice. de asemenea. în ce priveşte necointeresarea expertului. Ministerului de Finanţe etc. ţesuturi. în afară de îndatoririle sale de bază . Laboratorul de cercetare a urmelor-materie (obiecte şi fragmente de obiecte din metal. în laboratorul de expertiză economică se pot dispune trei genuri de expertize: contabilă. care deservesc organele de anchetă -efectuează expertizele contabile şi tehnică auto. organul ce dispune efectuarea expertizei va lua în considerare experienţa acestuia şi stagiul de activitate în domeniul respectiv. în comisie pot fi incluşi. amicale. a învinuitului sau bănuitului. Dacă se preconizează efectuarea expertizei într-o instituţie de specialitate. a hârtiilor de valoare etc.) în scopul determinării provenienţei şi raportului de legătură a acestora cu fapta cercetată. pentru a se constata pe corpul lor existenţa. de datoria cărora este: . din componenţa căruia fac parte laboratoarele de criminalistică. . microurme de îmbrăcăminte ş.desfăşoară şi o amplă activitate de expertiză. specialişti din unităţile de cercetări ştiinţifice academice sau de ramură. prevăzută în lege (art. La cererea organelor de anchetă ea efectuează cercetări ştiinţifice în vederea stabilirii stării psihice şi responsabilităţii persoanelor care au comis fapte antisociale. în sistemul Ministerului Sănătăţii funcţionează Centrul de expertiză medico-legală care dispune de un număr considerabil de medici-legişti. de expertiză economică. masă plastică. de instrumente de spargere. expertul urmând a fi desemnat de conducătorul unităţii de expertiză. impune organului judiciar precizări asupra relaţiilor expertului cu alte persoane implicate în proces. de vopsea. Ministerului Justiţiei şi Ministerului de Interne se află instituţii abilitate să efectueze cele mai diverse expertize judiciare. . organul de cercetare nominalizează doar instituţia. această condiţie. în atare situaţii conducătorii instituţiei de expertiză sunt obligaţi să respecte decizia organului în competenţa căruia se află cercetarea cauzei.a. tehnico-incendiară şi de examinare a urmelor-materie. a atribuţiilor de expert. O altă instituţie ce aparţine Ministerului Sănătăţii este Secţia de expertiză psihiatrică a Spitalului Clinic Republican de Psihiatrie.

Planificarea reprezintă latura cea mai importantă a organizării cercetării faptelor penale. cât şi la instaurarea unui climat de contact. situaţie proprie fazei iniţiale de cercetare (uneori şi celor de mai târziu). alte măsuri operative. mijloace de legătură. organizarea anchetei penale cuprinde: a) coordonarea activităţii organelor destinate să lupte împotriva criminalităţii atât la nivel statal. desfăşurarea unor activităţi inutile. iar pe de altă parte. Indiferent de componenţă. pe bună dreptate. ea asigurând efectuarea acesteia în conformitate cu cerinţele legale. c) asigurarea unui contact direct cu specialiştii şi experţii implicaţi în activitatea de cercetare în vederea conjugării şi concentrării cunoştinţelor acestora asupra problemelor a căror soluţionare reclamă cunoştinţe multidisciplinare. desfăşurarea tuturor activităţilor de cercetare în mod ordonat. Planificarea ca forma principală de organizare aactivităţii deurmărire penală. Organizarea anchetei penale are un sens mai larg decât cel al planificării acestei activităţi. § 1. reţinerea. formalismul şi rutina. cercetarea sub toate aspectele a faptelor ce constituie infracţiuni. După cum este cunoscut. crearea echipelor de anchetatori. asigurarea cestora cu mijloace necesare efectuării activităţilor iniţiale (cercetarea la faţa locului. 2) compusă dintr-o grupă de anchetatori şi colaboratori operativi (art. ordonarea în baza planului de lucru a activităţilor şi măsurilor necesare realizării scopului propus. orientează în continuare activitatea de cercetare. în baza unor raţionamente. se vor specifica activităţile procedurale şi ordinea efectuării acestora în funcţie de condiţiile în care se activează. Practica oferă suficiente exemple. colaboratori operativi şi specialişti.. pregătirea şi repartizarea forţelor şi mijloacelor de care dispun organele respective.formă de investigare penală prevăzută de lege şi. dialog şi conlucrare reciprocă. 38. acela al clarificării depline a faptelor şi a împrejurărilor ce pot contribui la confirmarea adevărului într-un proces penal. J 01). de forţele şi timpul disponibil. într-un cuvânt. principalul mijloc de prevenire a fenomenului infracţional.Subiectul III. banditismul ş. că nimic nu încurajează mai mult la săvârşirea de infracţiuni decât încrederea în posibilitatea evitării răspunderii penale. prezenţa unei încăperi dotate cu mobilierul necesar. este un proces continuu care atribuie cercetării penale un suport ştiinţific de organizarea_muncii. utilizarea insuficientă a metodelor şi 85 . prin urmare. în mod temeinic. de obţinere pe cale confidenţială a anumitor informaţii de natură să faciliteze activitatea de anchetă. reprezentând elemente indispensabile activităţii de cercetare penală. în situaţia în care împrejurările cauzei impun operaţii de căutare şi reţinere a făptuitorilor. atât referitoare la determinarea sferei de activitate a membrilor echipei. trecerea cu uşurinţă peste fapte şi împrejurări semnificative pentru soluţionarea cauzei. administrarea necalificată a probelor. urmărirea penală este desfăşurată superficial. crearea condiţiilor de muncă. Or. percheziţia ş. comunicare şi fixare. unei programe bine chibzuite şi întemeiate pe o analiză profundă a datelor pe care le oferă fapta la o anumită etapă de anchetă. dar care ridică o serie de probleme de ordin organizatoric. impune organelor de urmărire penală o muncă organizată.110) pentru cercetarea infracţiunilor socialmente deosebit de periculoase (omor. îndeosebi a celor săvârşite în mod intenţionat.1 (3) Determinaţi deosebirea dintre organizarea şi planificarea activităţii de urmărire penală. acceptată şi frecvent aplicată în practică. b) crearea condiţiilor de lucru. Realizarea activităţilor de cercetare prevăzute iniţial. de fapt. ştiut este faptul. obiectiv şi complet. o reacţie promptă şi sigură a justiţiei la fiecare faptă penală comisă. demascării şi tragerii la răspundere a celor vinovaţi. de situaţia procesual-tactică în care se desfăşoară investigarea cauzei. cu toate consecinţele care decurg din aceasta: clarificarea incompletă a împrejurărilor faptei. In baza celor de mai sus. raportându-ne şi la opiniile expuse în literatura de specialitate 1. să determine direcţiile în care să se activeze în vederea stabilirii adevărului. impunând organului judiciar iniţierea de noi activităţi. cum ar fi omorul. organul de urmărire penală trebuie să analizeze minuţios datele de care dispune şi.a. Atunci când datele existente sunt insuficiente pentru elucidarea împrejurărilor în care s-a comis fapta penală. materialul probant obţinut pe această cale. Aşa cum se susţine în literatura de specialitate şi după cum confirmă practica judiciară cercetarea actelor penale. banditism. putem constata că. pe de o parte. din care rezultă că în cazul în care metoda planificării se ignorează. sustragere din patrimoniul obştesc etc. d) crearea condiţiilor necesare cercetării în echipă . eliminând din activitatea organelor de urmărire penală orientarea unilaterală a investigaţiilor. Planificarea. în literatura de specialitate termenii de organizare şi planificare a activităţii de anchetă penală se folosesc frecvent drept categorii echivalente. procesul respectiv succedându-se până la stabilirea faptelor şi împrejurărilor de fapt indispensabile soluţionării cauzei. 3. Descoperirea la timp. O dată cu orientarea cercetărilor. acestea nu se suprapun. Prin organizare se are în vedere. alături de alte măsuri. legislaţia procesual-penală în vigoare prevede două forme de cercetare în echipă: 1) constituită dintr-o brigadă de anchetatori (art. cât şi local. Noţiuni generale privind organizarea şi planificarea anchetei penale Combaterea criminalităţii presupune. echipa va fi dirijată de un anchetator experimentat (şeful echipei) capabil să organizeze activitatea ei.) de cercetare în vederea descoperirii şi fixării urmelor şi a altor materiale probante indispensabile pentru demascarea autorilor infracţiunilor considerate ca fiind socialmente deosebit de periculoase. deşi este evident că.) şi care reclamă mari eforturi în vederea colectării şi valorificării materialului probant necesar soluţionării cauzei.a. după un plan judicios şi bazat pe date reale. Aplicarea fermă a legii asupra celor care prin comportarea nedemnă lezează valorile sociale reprezintă. este de neconceput altfel decât în baza unui plan de lucru. uneori haotic. sub aspectul criminalisticii.

3. pe de o parte. în cazul unui act de huligănie. caracterul şi gravitatea acestora. până la combinaţii de scheme.. Anchetatorul va aprecia forţele şi mijloacele de care dispune la moment. cu un număr mare de învinuiţi.a. termenele şi persoanele executante. spre exemplu. în aprilie.a. vinovăţia şi responsabilitatea acestuia. a forţelor şi mijloacelor necesare. ea asigurând: orientarea cercetărilor şi efectuarea acestora în mod organizat. La cele menţionate se cuvine să adăugăm că planificarea activităţii de cercetare penală nu trebuie înţeleasă în mod simplist. predominantă în literatura de specialitate şi frecvent folosită în practică. Cea mai curentă formă a planului de cercetare. Fireşte. într-o cauză penală. circumstanţele agravante şi atenuate ale faptei. rezidă în faptul ca el să cuprindă toate elementele planificării menţionate mai sus: versiunea. planificarea ia altă amploare. se cer dovedite fapta şi împrejurările de fapt. să facă imposibilă descoperirea infracţiunii.) sau în mod precis (bunăoară la ora 7. a altor măsuri de organizare a activităţii de cercetare în măsură să asigure succesul. determinarea în baza analizei datelor existente în cauză a situaţiei de fapt. scopul urmărit de făptuitor. problemele ce urmează a fi elucidate în legătură cu fiecare versiune. dar şi de specificul activităţii de urmărire penală. modul înfăptuirii. cine a avut de suportat urmările infracţiunii.. în activitatea de urmărire penală se aplică trei forme de planificare: planificarea cercetării unei fapte în ansamblu. stabilirea măsurilor procesuale şi extraprocesuale ce urmează a fi efectuate în vederea reţinerii făptuitorului. modul şi împrejurările în care s-a activat. tabele grafice ş. ca întocmire a unei liste de acţiuni. şi anume. alte fapte şi împrejurări în măsură să influenţeze răspunderea şi stabilirea pedepsei. respectarea strictă a drepturilor celor implicaţi în proces. iar în cazuri mai dificile. Activitatea de planificare se materializează într-un plan scris. prin a căror efectuare se prevede verificarea versiunilor şi determinarea împrejurărilor faptei. mai procedează unii anchetatori. Acestea fiind spuse.mijloacelor ştiinţifice criminalistice. conţinutul planului acestor activităţi este în funcţie de natura cauzei. se realizează după următorul model: Dacă se aplică cercetarea în echipă. când a fost săvârşită. de acte infracţionale sau episoade. de obicei. curmării activităţii sale infracţionale şi administrării probelor necesare justei soluţionări a cauzei. caracteristica făptuitorului. timpul.52 al CPP al Republicii Moldova. Elementele enunţate ale obiectului probaţiunii se vor concretiza în planul de cercetare în funcţie de conţinutul versiunilor elaborate prin formularea întrebărilor la care ancheta trebuie să dea răspuns. în acest scop se va preciza ordinea. operaţiile tactice şi activităţile de urmărire.efectuarea activităţilor de urmărire penală în deplină concordanţă cu cerinţele legislaţiei procesual-penale şi la un înalt grad calitativ. In plan se vor prevedea activităţile de urmărire penală şi posibilitatea efectuării lor la nivelul tactic adecvat. ce faptă penală s-a comis. pe de altă parte. ea reprezentând "latura organizatorică şi creatoare a unui complicat proces de gândire a anchetatorului". care poate avea cele mai diverse forme . stabilirea mijloacelor şi modului de administrare a probelor. Unica cerinţă care trebuie respectată. se vor întocmi planuri individuale pentru fiecare membru al echipei. aplicarea vastă a cunoştinţelor speciale prin antrenarea în proces a specialiştilor şi experţilor.conjugarea posibilităţilor organelor de anchetă şi a celor operative. aceeaşi structură: determinarea scopului. cine este autorul. antecedentele penale ş. unde a avut loc. prin a căror aplicare activităţile planificate să se desfăşoare cu succes. în paralel cu planul de bază elaborat de anchetatorul autorizat să dirijeze întreaga activitate de cercetare. Planificarea cercetării unei fapte penale în ansamblu cuprinde: . specificarea ordinii şi a timpului efectuării. iar.specificarea termenilor de realizare a activităţilor de urmărire penală. proces care finalizează cu întocmirea unei programe deJucru» a unui model de activitate de cercetare în perspectivă. organul judiciar deţinând iniţiativa în administrarea probelor. dar şi posibilităţile folosirii lor în mod eficient.determinarea sarcinilor activităţii în funcţie de natura faptei şi prevederile legale. cu mare regret. în cazul cercetării în echipă aceste probleme trebuie să fie consultate cu membrii brigăzii sau grupului operativ. proces care cuprinde. planificarea poate fi tratată ca un proces creativ de programare (modelare) a activităţii de cercetare penală. sisteme de fişe. făptuitorul. cum ar fi. de exemplu. locul şi procedeele tactice. precizarea persoanelor concrete învestite cu efectuarea acestora. putem sublinia că planificarea activităţii de cercetare penală prezintă o importanţă practică deosebită. direcţionarea activităţii de cercetare. Unul va fi conţinutul planului ascultării învinuitului şi altul cel al reconstituirii. alte deficienţe de natură să conducă la cheltuieli inutile de energie şi timp. Planificarea are un conţinut mai amplu. . Conţinutul acestora sunt în funcţie de sarcinile atribuite membrilor echipei: verificarea unei sau a mai multor 86 . indiferent de forma planului. planificarea operaţiilor tactice şi planificarea activităţilor de urmărire penală. întotdeauna însă planul trebuie să prevadă clarificarea următoarelor aspecte prevăzute de aşa-numita "formula celor 7 întrebări". dar şi de la un caz la altul. pe data de 10 iunie). Sub acest aspect. . prejudiciile. Este evident că întrebările şi deci sarcinile ce configurează planul de cercetare diferă nu numai de la o categorie de infracţiuni la alta. comportarea victimei. Termenii efectuării activităţilor prevăzute în plan pot fi stabiliţi cu aproximaţie (de exemplu. în cazuri complicate. Planificarea operaţiilor tactice şi a activităţilor de urmărire penală au.de la o schiţare a activităţilor ce urmează a fi efectuate în cazurile simple. inclusiv locul. . chiar dacă se atribuie la aceeaşi categorie. potrivit art. aşa cum. în prima jumătate a lunii iunie etc.2 (5) Caracterizaţi succint structura şi conţinutul planului de urmărire penală.

3 (7) Propuneţi formele de planificare a activităţii de urmărire penală desfăşurate în legătură cu cercetarea activităţii infracţionale a grupului organizat de infractori. cercetarea unui sau a unor episoade. la planul de cercetare penală. cum ar fi. acţiunile membrilor echipei de cercetare se vor desfăşura după criterii teritoriale. ascultarea învinuiţilor ş. grafice referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare. un număr mare de participanţi şi cu multiple infracţiuni săvârşite. care conţin date despre faptele săvârşite.a. probleme ce urmează a fi elucidate. elaborat pentru întreaga cauză. a tuturor împrejurărilor referitoare la activitatea infracţională a unuia din învinuiţi. cu un grad sporit de dificultate. se pot anexa fişe pentru fiecare învinuit. reţinerea şi prezentarea spre recunoaştere. scheme privind structura grupei infracţionale şi a relaţiilor dintre membrii acesteia.2 87 . în cauzele complexe. 3. în cazul în care activitatea criminală a cuprins diverse localităţi sau teritorii.versiuni. care pe parcursul anilor 2005-2006 au săvârşit mai multe infracţiuni. percheziţia. Se conţine in 3. ordinea şi modalităţile de rezolvare.

După cum am menţionat. Rolul criminalistica în prevenirea infracţiunilor. favorizată. iar depistarea lor impune nu numai folosirea mijloacelor tehnice. în direct sau adaptându-le la specificul activităţii Judiciare. ea fiind prevăzută de legislaţia in vigoare ca principalul mijloc de obţinere a datelor probante prin examinarea diferitelor obiecte materiale descoperite la faţa locului sau ridicate în cadrul efectuării altor acţiuni procesuale. Preocupările ulterioare au dus la sistematizarea mijloacelor tehnice şi a proceselor de utilizare a lor. în acest sens. Dacă atare fapte sunt imperceptibile. Prin lege (art. Cele mai frecvent întâlnite obiecte ale 88 . este rezonabilă întrebarea: este posibilă delimitarea cunoştinţelor criminalistice specializate de cele de teren şi. care penetrează impetuos toate domeniile vieţii sociale.2(5) Argumentaţi rolul mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice. Potrivit acestui criteriu. § 4. cum am menţionat deja. pentru a căror descifrare sunt necesare cunoştinţe criminalistice speciale. Actualmente tehnica criminalistică reprezintă un sistem argumentat ştiinţific de mijloace tehnice şi metode privind utilizarea lor de către organele cu funcţii de urmărire penală. fireşte. forţarea mijloacelor de încuiere. mijloacele tehnico-ştiinţifice în discuţie se împart in trei categorii: de prevenire a faptelor ilicite. să imagineze sau să marcheze persoanele ce au activat la faţa locului 1. Efectuarea ei presupune antrenarea persoanelor competente în acest domeniu la examinarea diferitelor obiecte-probe materiale in scopul stabilirii şi prezentării organului judiciar a faptelor probante cu privire la împrejurările infracţiunii. dacă el. fixării şi ridicării probelor şi ale expertizei criminalistice. interpretări ştiinţifice. a căror existenţă ori inexistenţă rămâne a fi determinată. practic. cunoscute sub denumirea de capcane criminalistice . Mijloacele tehnico-ştiinţifice folosite in efectuarea expertizelor criminalistice In administrarea justiţiei penale un rol deosebit ii aparţine expertizei judiciare. Mijloacele tehnice utilizate cu acest prilej se împart în două categorii: de semnalizare şi cu efect de cursă. Organelor judiciare li se recomandă a porni de fiecare dată de la claritatea faptelor. fie anorganică.Test nr. precum şi de către experţi. 1. Dat fiind faptul că organele de urmărire penală posedă un volum suficient de cunoştinţe speciale în criminalistică şi. Aceasta ne face să credem că tehnica criminalistică a apărut ca o consecinţă a pătrunderii realizărilor ştiinţelor naturale in justiţia penală. semnalizând tentativa. când se va considera necesară expertiza criminalistică? Discuţiile prilejuite de această chestiune în paginile literaturii de specialitate au oferit un răspuns afirmativ. De la folosirea ocazională a unor instrumente în căutarea urmelor infracţiunilor săvârşite. Expertizei criminalistice i se atribuie practic orice obiect material fie de natură organică. în special celei criminalistice. a celor mai moderne instrumentare şi mijloace tehnice. de necesitatea perfecţionării activităţii de urmărire penală. Cele din prima cetegorie sunt predestinate să împiedice săvârşirea unor acţiuni (deplasarea într-o direcţie sau în apropierea unui obiect. desigur. examinării şi administrării probelor necesare pentru stabilirea adevărului în procesul judiciar. cele din categoria a doua sunt menite să înregistreze acţiunile săvârşite. în criminalistică. bazate pe utilizarea mijloacelor şi metodelor criminalistice. este purtător de informaţii probante şi dacă evidenţierea şi descifrarea acestei informaţii impune efectuarea unei examinări speciale. spargerea unui obiectiv de construcţie). necesitatea expertizei criminalistice este indiscutabilă . în funcţie de natura obiectelor şi scopul cercetărilor criminalistice. Aceasta însă nu înseamnă că organul judiciar poate să se sustragă de la aplicarea acestui mijloc de probaţiune. Tehnica este produsul ştiinţelor naturale şi. orice progres al acestora duce la crearea unor mijloace tehnice noi. diverse mijloace tehnice criminalistice. prin urmare. 13 Subiectul I. s-a trecut treptat la aplicarea intensă.1(3) Determinaţi formele de prevenire a faptelor penale prin mijloace criminalistice. Fără a pune la îndoială însemnătatea clasificărilor menţionate considerăm că. folosite In activitatea de urmărire penală In vederea descoperirii. in scopul descoperirii şi prevenirii infracţiunilor. expertiza criminalistică nu face parte din categoria celor obligatorii. 64) se cere efectuarea expertizei ori de câte ori apar probleme. pentru a căror soluţionare sunt necesare cunoştinţe speciale în criminalistică. mai rezonabilă este clasificarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice după scopul preconizat prin folosirea lor .3(7) Estimaţi contribuţia expertizei judiciare şi a constatării tehnico-ştiinţifice la stabilirea împrejurărilor care au condiţionat sau favorizat săvîrşirea infracţiunii. 1. în vederea descoperirii. Prin diversitatea obiectelor examinate. dar şi aprecieri. expertiza criminalistică pe deplină dreptate este considerată ca una din principalele genuri de expertiză utilizate în practica judiciară.

scris. constituie latura obiectivă. complexul format de reflexe condiţionate. de împuşcătură. constituie obiectul de studiu al expertizelor criminalistice de identificare a persoanelor după mers. omogenităţii sau neomogenităţii acestora cu probele de materie cunoscută. de a scrie şi vorbi. arme de foc. a expertizelor textelor tipărite. vorbă. fizice etc. condiţionate de legităţile (biologice. — stabilirii mecanismului evenimentului în cauză prin mijlocul investigării urmelor. examinările de laborator se întreprind în scopul identificării diferitelor obiecte materiale şi a persoanelor. a diverselor resturi de obiecte şi substanţe organice sau anorganice. metrică. 89 .expertizei criminalistice sunt: fragmentele textuale tipărite şi executate de mână. fireşte. — determinării consecutivităţii împuşcăturilor.) în situaţiile în care evidenţierea lor impune aplicarea metodelor şi mijloacelor criminalistice speciale. traseologică/balistică. se recurge la examinarea microscopică . In vederea descoperirii elementelor caracteristice de mărimi scăzute a obiectelor de examinare se apelează la mijloace optice de mărire. Elementele caracteristice ale deprinderilor menţionate. respectiv un sistem optic din două obiective şi un ocular. Microscopia constituie metoda de bază a expertizei documentelor. Puterea de mărire a lupelor poate varia de la 2 până la 40 de ori. 5): microscopul stereoscopic. Instituţiile de expertiză sunt dotate cu diferite tipuri de microscoape. Afară de stabilirea identităţii. In marea majoritate a cazurilor. mijloacele şi utilajele de încuiere. diverse obiecte materiale purtătoare de urme de mâini. reflectându-se in urmele infracţiunii. Despre identificarea criminalistică şi importanţa acesteia s-a menţionat în capitolul precedent. anonime sau dubioase din punctul de vedere al autenticităţii lor. în scopul stabilirii întregului după părţile componente. ceea ce nu corespunde realităţii. balistice etc. Atunci când mărirea cu lupa a obiectului cercetat este insuficientă. armele albe. Diversitatea obiectelor expertizei criminalistice determină. a persoanei care a creat urme la faţa locului. a. după cum este şi firesc. baza expertizelor de identificare dactiloscopică. rechizitele şi suportul material al documentelor. După cum este cunoscut. instrumente etc. amprentelor de ştampile ş. Realizarea acestor sarcini complexe se întemeiază pe cercetarea sistemelor de informaţie proprii obiectelor expertizei şi aplicarea cu acest prilej a celor mai avansate metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice de cercetare criminalistică. expertiza criminalistică poate fi întreprinsă în scopurile: — descoperirii urmelor (de corodare. pe care sunt fundamentate unele expertize criminalistice.) evoluţiei sau de procesele tehnologice de fabricare şi exploatare a lor. îl constituie elementele structurii constitutive a obiectelor. în fond microscopul este insubstituibil în examinările traseologice. de a manipula instrumentele. a elementelor de marcare reliefată deteriorate. în activitatea de examinare criminalistică se folosesc diferite tipuri de lupe: simple. în virtutea caracteristicilor de compoziţie se efectuează expertizele urmelor-materie. care determină efectuarea la un nivel înalt de automatism a mai multor activităţi: de a se deplasa în spaţiu. ştampilele şi imprimările lor în documente — acte oficiale. muniţiile şi urmele tragerii din arma de foc. textele tipărite (dactilografiate). de mijloace de transport. expertiza criminalistică se bazează pe cercetarea a trei sisteme de informaţie. în marea majoritate a cazurilor este condiţia indispensabilă stabilirii adevărului. Din aceste considerente. Practica instituţiilor de expertiză ale Ministerului de Justiţie şi ale celui de Interne denotă că fiecare a doua din cele trei expertize criminalistice efectuate anual are drept obiectiv stabilirea identităţii. a textelor tipărite. inclusiv a celor infracţionale. obiecte. caracteristicile morfologiei exterioare a corpului uman şi obiectelor materiale. — reconsituirii obiectelor materiale. a urmelor sub formă de fragmente de obiecte şi resturi de substanţe. într-un mod sau altul implicate în câmpul infracţional. monooculară sau binoculară. porţiuni dintr-un fost întreg fragmentat sau modificat. prezentând imaginile celor două obiecte de comparat pe un singur ecran. de narcotice etc. a armei de foc din care s-a tras şi. a înfăţişării exterioare a unei persoane în baza oaselor craniene. a mijlocului de transport sau a instrumentelor utilizate. Cel mai simplu instrument optic de mărire este lupa. complexitatea sarcinilor acesteia. Astfel. de picioare. microscopul de polarizare înzestrat cu dispozitive destinate determinării intensităţii luminii reflectate de diferite elemente de comparaţie ale obiectului. cunoscute în criminalistică sub denumirea de caracteristici funcţional-dinamice. a textelor înlăturate sau decolorate. In fond. cu piedestal. dactiloscopică etc. Al treilea sistem de informaţii. care reprezintă un sistem optic din două obiective şi două oculare situate egal poziţiei stereotipice a ochilor. Din cele semnalate rezultă că majoritatea examinărilor efectuate de experţii-criminalişti impun aplicarea unei game largi de metode şi mijloace tehnice necesare relevării şi interpretării ştiinţifice a anumitor forme de informaţii identificatoare sau cu valoare diagnostică . la baza deprinderilor se află stereotipul dinamic. Aici amintim doar faptul că identificarea executorului unui act în litigiu. a amprentelor de ştampile. modul săvârşirii anumitor acţiuni. microscopul comparator. cele mai frecvent utilizate fiind (fig. executării rechizitelor într-un document etc. făcând posibilă examinarea volumetrică a obiectelor. Al doilea sistem de informaţii îl constituie elementele caracteristice materializate ale deprinderilor umane. expertizei criminalistice adesea i se atribuie statutul de expertiză identificatoare . Primul îl constituie elementele caracteristice morfologice ale tuturor corpurilor materiale (inclusiv ale celui uman). balistice. Microfonul asigură posibilitatea stabilirii continuităţii (sau lipsa acesteia) urmelor sub formă de trase şi deci reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente folosite la efectuarea expertizelor traseologice.

microscopul electronic necesar relevării elementelor caracteristice de natură suprafină. O aplicabilitate vădită la examinările criminalistice de laborator o au utilajele de examinare în radiaţii invizibile. După cum este cunoscut, radiaţiile invizibile, ultraviolete, infraroşii şi roentgen posedă capacitatea de a pătrunde în profunzimea corpurilor materiale, de a fi absorbite şi reflectate de diferite obiecte altfel decât radiaţiile vizibile şi de a provoca luminiscenţă. Acestea au determinat utilizarea radiaţiilor menţionate la efectuărea celor mai diversecercetări criminalistice, avînd ca scop descoperirea urmelor (de mîini, de factori suplimentari ai împuşcăturii, de falsificare a documentelor), şi distingerea diferitor corpuri şi substnţe după proprietăţile lor fizice, inclusiv după culoare, capacitatea de a provoca luminiscenţă. aplicarea radiaţilor inviyibile se realizează cu ajutorul unir aparate speciale, cum e convertizorul radiaţilor infraroşii, lampa de radiaţii ultraviolete, aparatura roentgen etc. Expertizele efectuate de către specialişti instituţiilor de expertize judiciare, cum ar fi cele destinate determinării provenienţiei diferitelor fragmente de obiecte sau urme sub formă de resturi de substanţe, sunt bazate pe determinarea structurii de compoziţie şi deci impun aplicarea metodelor şi mijloacelor de analiză spectrală, cromatografică, electrochimică. Utilizarea acestor metode reclamă cunoştinţe de profesiune în ramurile respective ale ştiinţelor naturale. § 1. Noţiunea şi clasificarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice Prin categoria de «tehnică» (din limba greacă techne — meşteşugărie) se înţelege totalitatea mijloacelor create şi folosite de om în activitatea sa făpritoare. Reflectând în formă materializată experienţa umană, tehnica asigură eficienţa şi productivitatea muncii şi deci constituie unul dintre factorii determinanţi ai progresului social. Tehnica este produsul ştiinţelor naturale şi, prin urmare, orice progres al acestora duce la crearea unor mijloace tehnice noi, care penetrează impetuos toate domeniile vieţii sociale. Aceasta ne face să credem că tehnica criminalistică a apărut ca o consecinţă a pătrunderii realizărilor ştiinţelor naturale in justiţia penală, favorizată, fireşte, de necesitatea perfecţionării activităţii de urmărire penală. De la folosirea ocazională a unor instrumente în căutarea urmelor infracţiunilor săvârşite, în criminalistică, s-a trecut treptat la aplicarea intensă, în direct sau adaptându-le la specificul activităţii Judiciare, a celor mai moderne instrumentare şi mijloace tehnice. Preocupările ulterioare au dus la sistematizarea mijloacelor tehnice şi a proceselor de utilizare a lor, în funcţie de natura obiectelor şi scopul cercetărilor criminalistice. Actualmente tehnica criminalistică reprezintă un sistem argumentat ştiinţific de mijloace tehnice şi metode privind utilizarea lor de către organele cu funcţii de urmărire penală, precum şi de către experţi, în vederea descoperirii, examinării şi administrării probelor necesare pentru stabilirea adevărului în procesul judiciar, in scopul descoperirii şi prevenirii infracţiunilor1. Mijloacele tehnico-ştiinţifice de care dispune practica criminalistică pot fi clasificate după diferite criterii. Astfel, după provenienţa lor, deosebim mijloace şi metode fizice, chimice, biologice; după natura lor -l aparate, dispozitive, utilaje, instrumente, materiale; după destinaţia funcţională — fotografice, acustice, mecanice, de modelare şi transferare a urmelor, de căutare a obiectelor ascunse sau greu perceptibile; auxiliare — instrumente, rechizite pentru scris, pentru desenul grafic, articole de ambalare etc. Fără a pune la îndoială însemnătatea clasificărilor menţionate considerăm că, practic, mai rezonabilă este clasificarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice după scopul preconizat prin folosirea lor . Potrivit acestui criteriu, mijloacele tehnico-ştiinţifice în discuţie se împart in trei categorii: de prevenire a faptelor ilicite; folosite In activitatea de urmărire penală In vederea descoperirii, fixării şi ridicării probelor şi ale expertizei criminalistice. § 2. Mijloacele tehnico-ştiinţifice de prevenire a infracţiunilor După cum este cunoscut, una din funcţiile organelor de ocrotire a dreptului este prevenirea acţiunilor infracţionale. Pe lângă antrenarea diferitelor sisteme sociale la lichidarea cauzelor şi condiţiilor ce determină sau favorizează săvârşirea acţiunilor ilicite, luarea anumitor măsuri preventive prevăzute de legislaţia în vigoare, organele menţionate întreprind măsuri de ordin tehnic pentru a curma acţiunile infracţionale prin surprinderea vinovatului la locul faptei sau prin înregistrarea lui în scopul înlesnirii demascării ulterioare. Mijloacele tehnice utilizate cu acest prilej se împart în două categorii: de semnalizare şi cu efect de cursă, cunoscute sub denumirea de capcane criminalistice . Cele din prima cetegorie sunt predestinate să împiedice săvârşirea unor acţiuni (deplasarea într-o direcţie sau în apropierea unui obiect, forţarea mijloacelor de încuiere, spargerea unui obiectiv de construcţie), semnalizând tentativa; cele din categoria a doua sunt menite să înregistreze acţiunile săvârşite, să imagineze sau să marcheze persoanele ce au activat la faţa locului. Din cele enunţate rezultă că mijloacele criminalistice de prevenire a actelor infracţionale, prin sine însele sau prin intermediul rezultatelor realizării lor, pot furniza date de certă valoare probantă. Astfel, in virtutea acţionării sistemului de semnalizare, persoana tentată să săvârşească infracţiunea poate fi reţinută imediat la faţa locului. Fiind fixată în conformitate cu cerinţele legii procedurale, aceasta va avea o semnificaţie decisivă pentru clarificarea acţiunii în cauză. Imaginea fotografică a persoanei în apropierea sau în interiorul obiectivului protejat, urmele create de capcanele criminalistice pe corpul sau îmbrăcămintea acesteia au valoare probantă egală cu probele materiale ale infracţiunii, fireşte, dacă au fost fixate şi constatate în mod procedural prin procesul-verbal şi constatarea specialistului. în caz contrar,

90

rezultatele acţionării capcanelor criminalistice nu pot constitui probe, ele păstrându-şi doar valoarea de informaţie operativă. Mijloacele tehnice de semnalizare, în majoritatea lor, sunt folosite in scopuri preventive, cu preponderenţă pentru apărarea anumitor obiective sau valori. Cea mai simplă formă a acestora este sistemul bazat pe blocarea cu contacte electrice a eventualelor căi de pătrundere, inclusiv a locurilor de intrare, a mijloacelor de închidere etc. In acţiunile de pătrundere, prin închiderea sau întreruperea circuitului electric, se vor declanşa automat dispozitivele sonore sau luminiscente de alarmă. Se folosesc, în caz de necesitate, şi sisteme tehnice sofisticate bazate pe efectul fotoelementului, al ultrasunetelor, pe elementele radioactive. Acestea servesc pentru înştiinţarea persoanei sau organului de supraveghere despre faptul pătrunderii în zona păzită. Capcanele criminalistice, după mijloacele şi materialele utilizate, se împart în două categorii: fizice şi chimice. Capcanele fizice constau în folosirea anumitor substanţe pulverulente de natură să adereze la corpul, îmbrăcămintea sau obiectele utilizate de persoana care a pătruns în încăperea sau spaţiul interzis. Substanţele pulverulente pot fi folosite în direct prin acoperirea cu ele a obiectelor cu care făptuitorul neapărat urnteazâ a veni în contact sau în formă de construcţii cu efect explozibil. Substanţele folosite sunt destul de variate, toate însă trebuie să concorde cu două cerinţe: să fie invizibile in condiţii obişnuite şi uşor de evidenţiat prin mijloace tehnice accesibile organelor respective. Capcanele chimice constau in folosirea substanţelor apte, prin reacţie să provoace pe obiectul cu care au contactat (corpul uman, îmbrăcămintea diverse obiecte) urme sub formă de pete, invizibile în condiţii obişnuite, şi identificabile prin proprietăţile lor fluorescente. Ca şi capcanele fizice, substanţele cu rol de capcane chimice sunt foarte diverse, fiind folosite prin depunerea lor pe suprafeţele şi obiectele de even-tual contact in cazul apariţiei unei persoane în zona obiectelor apărate de fentări infracţionale. Obiectele cu valoare socială sporită, cum ar fi băncile, casele de economii ş.a. sunt protejate de sisteme tehnice sofisticate, bazate pe realizările con-temporane ale ştiinţei, inclusiv prin folosirea ultrasunetelor, foto şi videosis-temelor de autoimagine, autoradiografice etc. Din motive lesne de înţeles, ne-am permis doar expunerea sumară a acestor mijloace criminalistice, cu toate că o analiză mai detaliată nu ar fi lipsită de interes pentru viitorii specialişti. Considerăm oportun să subliniem acest moment, pentru că în literatura didactică criminalistică curentă metodele tehnice de prevenire a infracţiunilor sunt pe deplin evitate sau din aceleaşi motive de confidenţialitate, reduse la cele vizând prevenirea falsificării documentelor, activitatea privind înlăturarea factorilor determinanţi sau favorizatori ai infracţiunilor săvârşite, îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie a mijloacelor de transport, a situaţiei materiale a cetăţenilor1, ceea ce, după opinia noastră, nu asigură elucidarea problemei.

Subiectul II. Conceptul tacticii criminalistice 2.1. (3) Definiţi noţiunea de tactică criminalistică şi sistemul acesteea. 1. Noţiunea, obiectul şi sistemul tacticii criminalistice Termenul tactică, în accepţiune largă, este utilizat cu semnificaţia de metode şi procedee a căror aplicare în condiţiile dificile ale activităţilor cu caracter conflictual asigură obţinerea rezultatelor scontate. Domeniile ce se preocupă de elaborarea acestor metode şi procedee poartă denumirea de ştiinţe tactice^. Cercetarea faptelor penale se desfăşoară, după cum este cunoscut, în condiţii conflictuale, date fiind interesele diferite, deseori diametral opuse, pe care le urmăresc cei doi factori ai anchetei penale: anchetatorul "tehnic şi plin de imaginaţie"2, aspirând spre stabilirea adevărului privind fapta şi împrejurările acesteia, şi infractorul, interesat în ascunderea adevărului pentru a se sustrage de la răspundere sau a diminua răspunderea, în care scop apelează la cele mai perfide acţiuni şi speculaţii - alterarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă, disimularea infracţiunilor real săvârşite şi înscenarea altor fapte, spre exemplu, a unui omor prin moarte în urma unui accident sau prin suicid cu intenţia de a direcţiona ancheta pe piste false etc. Multitudinea relaţiilor tensionate, dublate de sarcinile diverse de rezolvat cu care se confruntă anchetatorul de fiecare dată, indică de la bun început caracterul complex al cercetării penale. Concluzia care se impune este că cunoaşterea retrospectivă a infracţiunii, bazată doar pe percepţii indirecte şi informaţii furnizate de martori sau de obiecte materiale, care reflectă activitatea infracţională, se dovedeşte a fi extrem de dificilă. Cele semnalate au reclamat preocupări privind elaborarea şi punerea la îndemâna justiţiei penale metode susceptibile să contribuie la depăşirea factorilor defavorabili menţionaţi şi, în ultimă instanţă, să asigure activităţii de urmărire penală o desfăşurare organizată, sigură şi eficientă. Astfel, au apărut diverse idei vizând comportarea organului de urmărire penală, care, evoluând, cu timpul au condus la delimitarea în cadrul criminalisticii a unui compartiment distinct, cunoscut sub denumirea de tactică criminalistică.

91

Ca parte integrantă a criminalisticii, tactica criminalistică reprezintă un ansamblu de teze ştiinţifice, metode şi procedee specifice destinate organizării şi guvernării anchetei penale, pregătirii şi desfăşurării în condiţii optime a activităţilor de urmărire penală în vederea constatării la timp şi cu certitudine a faptelor ce constituie infracţiuni, identificării făptuitorilor şi determinării împrejurărilor în care s-a activat. Din definiţia enunţată rezultă două probleme esenţiale ale tacticii criminalistice: cea a metodelor de organizare şi conducere a activităţii de urmărire penală şi cea a procedeelor de pregătire şi desfăşurare a activităţilor procedurale de colectare şi utilizare a probelor necesare dovedirii faptei penale şi vinovăţiei celor care au comis-o. Procedeele specifice destinate pregătirii şi efectuării actelor de urmărire penală se numesc procedee tactice. Prevederile ştiinţifice privind alegerea şi modul de aplicare a lor în funcţie de situaţiile cauzelor concrete avute în cercetare, de modul de comportare a persoanelor implicate în proces, au fost calificate recomandări tactice. Metodele şi procedeele ce constituie tactica criminalistică au la bază realizările ştiinţei referitor la organizarea muncii, logica şi psihologia judiciară, reflectând, totodată, experienţa pozitivă a organelor competente în materie. Astfel, datele cu privire Ia organizarea ştiinţifică a muncii constituie reperul metodelor şi procedeelor de planificare şi conducere a activităţilor de cercetare penală, mobilizare şi folosire raţională a forţelor şi mijloacelor necesare pentru realizarea scopului urmăririi penale - de a descoperi la momentul oportun şi sub toate aspectele infracţiunile săvârşite. Principiile logice ale activităţii spirituale umane stau la baza procedeelor tactice privind pregătirea şi efectuarea cercetării la faţa locului, percheziţiei, ridicării de obiecte şi înscrisuri, a tuturor activităţilor şi actelor de cercetare, a căror firească desfăşurare reclamă un anumit nivel de gândire, aplicarea raţionamentelor logice de analiză şi sinteză, modelare şi comparare, inducţie şi deducţie. în baza mecanismelor psihologice implicate în comportarea umană, inclusiv a persoanelor culpabile sau participante în procesul de cercetare, se stabilesc procedeele tactice de audiere în cadrul interogatoriului, prezentării spre recunoaştere, confruntării etc. Deosebit de importantă pentru tactica criminalistică este practica organelor de urmărire penală. Generalizând experienţa pozitivă în acest domeniu, ea elaborează procedee privind planificarea anchetei penale şi a unor activităţi de urmărire, stabileşte priorităţile şi ordinea efectuării acestora. în cadrul tacticii criminalistice, bună cum se susţine, pe bună dreptate, în literatura de specialitate, se disting două părţi componente ale acesteia: generală şi specială '. Partea generală cuprinde, pe de o parte, problemele ce vizează organizarea şi dirijarea activităţii de urmărire penală, în special, în cazul în care ea se efectuează în echipă, iar pe de altă parte, metodele şi principiile, care trebuie respectate pentru a realizaza planificarea anchetei penale, aceasta constituind o condiţie obligatorie pentru desfăşurarea perfectă a cercetării cauzei penale. în legătură cu organizarea şi conducerea anchetei, tactica criminalistică stipulează un şir de probleme tactice ce ţin de cercetarea infracţiunilor efectuată în echipă, specifică formele şi principiile de conlucrare şi interacţiune a organului de anchetă cu serviciile operative, orientându-le la folosirea judicioasă a întregului potenţial destinat combaterii fenomenului infracţional. In contextul acestui subiect general, tactica criminalistică oferă o serie de îndrumări tactice organului de urmărire penală pentru obţinerea informaţiei necesare cu privire la persoanele participante la proces, pune în evidenţă calităţile profesionale cerute organului de anchetă, atacă problemele referitoare la elaborarea şi verificarea versiunilor de urmărire penală, acestea reprezentând elementul de bază al planului de cercetare a unei fapte penale1. Partea specială a tacticii criminalistice este consacrată iniţierii şi argumentării procedeelor tactice de pregătire şi efectuare a activităţilor de urmărire penală: cercetarea la faţa locului, percheziţia, ascultarea martorilor şi a persoanelor aflate în culpă, prezentarea spre recunoaştere ş.a. Procedeele tactice destinate pregătirii şi realizării anumitor activităţi de urmărire penală constituie tactica acestora. Tocmai în acest sens în criminalistică se folosesc formulele "tactica cercetării la faţa locului", "tactica reconstituirii", "tactica audierii învinuitului sau a martorilor", "tactica percheziţiei" ş.a. 2.2 (5) Expuneţi clasificarea procedeelor tactice criminalistice. 2.3 (7) Propuneţi situaţiile de fapt în care se recomandă folosirea combinaţiilor tactice. § 2. Procedeele tactice: noţiunea şi clasificarea lor Faptele şi împrejurările de fapt ce constituie obiectul probaţiunii într-un proces penal se stabilesc în baza mijloacelor de probă, acestea fiind circumscrise în legislaţia procesual-penală: declaraţiile martorilor şi ale părţii vătămate, declaraţiile bănuitului sau ale învinuitului, raportul de expertiză, mijloacele materiale de probă şi documentele (art. 55 CPP). în lege sunt prevăzute, de asemenea, formele de administrare a mijloacelor de probă. Declaraţiile martorilor, ale victimelor, persoanelor suspectate sau culpabile se obţin prin audierea acestora în cadrul interogatoriului. Corpurile delicte şi documentele pot fi administrate în urma cercetării la faţa locului, percheziţiei sau ridicării de obiecte şi documente. Faptele cu semnificaţie probantă a căror determinare reclamă profesionalism, cunoştinţe de specialitate, altele decât cele juridice, se stabilesc prin intermediul expertizei judiciare. Pentru elucidarea cauzei sub toate aspectele, legea

92

După acest criteriu. care pot fi întrebuinţate la efectuarea mai multor activităţi procedurale. Sfera specifică de aplicare. Sunt interzise. Procedeele tactice. Reprezentând doar anumite recomandări ştiinţifice. b) pe mecanisme psihologice (de creare a contactului psihologic cu persoanele ascultate. frontal. de exemplu. Să fie în deplină concordanţă cu prevederile legale şi morale. ignorarea lor fiind inadmisibilă1. sectoral ş. 193 CP). acestea fiind divizate în generale. de influenţa psihologică. procedeele tactice trebuie să orienteze persoanele implicate în proces spre o comportare corectă. Un alt criteriu de clasificare îl constituie sfera de aplicare a procedeelor tactice. fenomen cunoscut în practica legislativă de procedură penală. Este unanim susţinută ideea eşalonării procedeelor tactice după domenii ştiinţifice. Manifestând o permanentă cointeresare pentru dreptate şi adevăr. de analiză criminalistică a declaraţiilor martorilor şi a persoanelor culpabile). Normele procesual-penale au un caracter imperativ. prin a căror strictă respectare se asigură obţinerea de date probante obiective şi veritabile. pentru a-şi realiza scopurile sale. Modalitatea de examinare a locului comiterii unei fapte con-crete va fi determinată de organul învestit cu realizarea acestei activităţi în funcţie de amplasarea locului faptei. excentric.a. dimpotrivă. ca organele de urmărire penală să poată manifesta iniţiativă. respectarea pe deplin a drepturilor celor implicaţi în proces.prevede desfăşurarea unor activităţi de verificare a datelor probante. a victimelor infracţiunii şi a martorilor. se menţionează în art. cele ce asigură contactul psihologic. este stipulată pe larg clasificarea procedeelor tactice după structura acestora. Fiecare formă de administrare a probelor se realizează potrivit prevederilor procesual-penale. de observarea psihologică în cadrul percheziţiei). care prevede o pluralitate de procedee tactice (concentric. Nici o persoană responsabilă de aplicarea legii. c) pe date ştiinţifice privind organizarea şi administrarea muncii (de pregătire şi efectuare a activităţilor de urmărire penală. procedeele tactice trebuie să fie formulate în mod alternativ. Drept exemplu poate servi tactica cercetării la faţa locului. în baza procedeelor speciale puse la îndemâna organelor de urmărire penală de tactica criminalistică. în mare măsură. între normele procesual-penale ce reglementează activităţile de cercetare şi procedeele tactice aplicate în legătură cu efectuarea acestora există un vădit raport de reciprocitate. în vederea obţinerii de rezultate optime cu eforturi neînsemnate şi cheltuieli minime de mijloace şi timp. reclamă anumite condiţii. activitatea procedurală privind administrarea probelor infracţiunii realizându-se. instabilitatea politică internă etc. Procedeele tactice care dobândesc caracterul de normă procesuală. el constituind o condiţie' obligatorie pentru efectuarea prezentării spre recunoaştere.). nu are dreptul de a provoca ori tolera acte de tortură. 2. 93 . observarea comportării persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei ş. ameninţările şi alte acţiuni amorale. este oportun de amintit prevederile cuprinse în "Codul de conduită pentru persoanele răspunzătoare de aplicarea legii". în special. sub orice formă. în primul rând. confruntarea.U. să apere drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor. se disting procedee tactice axate: a) pe logică (de cercetare la faţa locului şi în cadrul percheziţiei. Să contribuie la obţinerea de date probante incontestabile şi oportune justei soluţionări a cauzelor penale. 3. se poate semnala că prin noţiunea de procedee tactice criminalistice se au în vedere anumite operaţii şi acţiuni elaborate de tactica criminalistică conform legislaţiei procesual-penale în vigoare. în decembrie 1979. Rezumând.).5.a. reconstituirea pe cale experimentală a împrejurărilor faptei. dar şi de practica organelor competente în materie. prescrie că răspunzătorii de aplicarea legii. a invoca un ordin al superiorilor săi ori împrejurări excepţionale-pericolul de război. pe datele cărora acestea se bazează. Art. organele de urmărire penală nu pot apela decât la procedeele şi mijloacele admise de lege. din momentul consfinţirii prin lege. în rândul al doilea. obligatoriu. Potrivit acestui criteriu. şi particulare sau speciale. Prin lege însă sunt prevăzute doar cele mai importante norme. procedeele tactice trebuie să garanteze crearea celor mai favorabile condiţii pentru desfăşurarea raţională şi obiectivă a activităţilor de urmărire penală.repetarea actelor experimentale în cadrul reconstituirii împrejurărilor în care s-a săvârşit infracţiunea. organul de urmărire penală fiind disponibil în folosirea lor pornind de la condiţiile concrete ale cauzei cercetate. adoptat de Adunarea Generală a O. a celor care depun mărturii false.N.2 al acestui Cod.a. reprezintă doar recomandări ştiinţifice. procedeele tactice se împart în trei categorii: simple. a căror aplicabilitate este pusă în legătură cu o singură activitate de urmărire penală . liniar. să fie libere în aprecierea oportunităţii aplicării procedeelor tactice în funcţie de situaţia în care se desfăşoară activitatea respectivă. interacţiunii organului de anchetă cu alte persoane participante la proces ş. de persoanele participante şi de alţi factori (starea gravă a sănătăţii victimei ş. de organizare a conlucrării. frauda.) ce pot impune aplicarea unei anumite modalităţi de cercetare. Marea diversitate de procedee tactice elaborate de tactica criminalistică. în fine. ascultării învinuitului. Legea în vigoare prevede răspundere penală pentru orice tratament inuman a celor implicaţi în proces (art. de a apela la forme de tratament inuman. cum ar fi. compuse şi combinaţii tactice^. indiferent de rolul şi starea lor procesuală. Semnificative în acest sens sunt procedeele tactice necesare creării contactului psihologic. ele însă nu se identifică. încetează a mai fiinţa2. dimensiunile şi componenţa lui. contra securităţii statale. în această ordine de idei. cum ar fi prezentarea spre recunoaştere.a. care să corespundă procedeelor tactice şi anume: 1. ca să depună mărturii conform faptei săvârşite. Procedeele tactice trebuie să asigure respectarea întocmai a drepturilor fundamentale şi demnităţii tuturor persoanelor participante la proces. cum este justiţia penală. comportă preocupări privind clasificarea acestora după anumite criterii. trebuie să respecte şi să protejeze demnitatea umană. prescrise a fi aplicate în condiţii diverse în care se desfăşoară activităţile de urmărire penală. îndeplinindu-şi obligaţiunile.

astfel ca persoanele cointeresate să nu poată sinonim aprecia materialul probatoriu de care dispune anchetatorul şi să acţioneze în defavoarea propriei comportări. în cadrul prezentării spre recunoaştere. redarea unor secvenţe şi a rezultatelor obţinute. de exemplu. imaginile-părţi fiind ulterior asamblate într-o fotografie compusă. Fotografia panoramică se poate executa prin deplasarea aparatului paralel liniei frontale a spaţiului sau obiectului fotografiat.1(3) Enumeraţi metodele fotografiei judiciare operative. înregistrarea. In primul caz vom obţine o fotopanoramă liniară. Un exemplu semnificativ de operaţie tactică îl constituie comunitatea de activităţi organizatorice. percheziţiei şi a altor activităţi procedurale. apte să contribuie la realizarea obiectivelor procesului penal. cum ar fi. operative şi medico-legale efectuate. se cere ca în câmpul porţiunii fotografiate in continuare să fie cuprinsă o parte (10—15 cm) din porţiunea fotografiată anterior. In corespundere cu aceste sarcini complexe. nu poate fi cuprins lntr-o fotografie. Ele nu trebuie confundate cu operaţiile tactice. diafragma. 1. precum şi a unor activităţi de urmărire operativă. Metodele fotografiei judiciare operative Fotografia judiciară operativă reprezintă un ansamblu de metode şi procedee privind aplicarea mijloacelor fotografice In procesul de cercetare la locul săvârşirii faptei şi de efectuare a diverselor acte de urmărire penală pentru fixarea obiectelor examinate. Timpii. prezentarea procesului-verbal al interogatoriului martorului de rea-credinţă în care învinuitul recunoaşte comiterea faptei. Combinaţiile tactice reprezintă o îmbinare de procedee tactice determinate de scopul comun preconizat în cadrul unei anumite activităţi de urmărire penală1. precum şi de prelucrare ulterioară a materialelor fotografice (gradul de mărire. impuse de necesitatea redării precise a spaţiului sau obiectului fotografiat. a percheziţiei şi a altor acţiuni procesuale. Metodele fotografiei judiciare operative. de regulă. Executarea fotografiei panoramice reclamă respectarea anumitor reguli. în al doilea — o fotopanorama circulară. La operaţii tactice se apelează.) trebuie să fie identice. în criminalistică s-au formulat un şir de metode şi procedee. metoda metrică. destinate obţinerii imaginilor fotografice de calitate. precum şi prin rotirea aparatului staţionat într-un punct.3 (7) Selectaţi mijloacele tehnice şi proccedeele de fixare fotografică a semnalmentelor persoanelor şi cadavrelor. metoda signalitică sau de recunoaştere şi metoda stereoscopică. spre exemplu. § 3. Ea constă in executarea succesivă a fotografiei obiectului prin porţiuni.Procedeele tactice simple presupun o singură operaţie. datorită dimensiunilor mari. constau în manevrarea judicioasă a informaţiei. 94 . la ascultarea învinuitului şi a martorilor de rea-credinţă. a tuturor probelor materiale descoperite cu prilejul cercetărilor efectuate la faţa locului sau în alte împrejurări similare. cunoscute sub denumirea de ingeniozităţi de anchetă care. obţinerea modelelor-tip de comparaţie. 1. a prezentării spre recunoaştere. Test nr. asigurând astfel tăierea marginală a fotografiilor după anumite puncte de reper şi asamblarea Io** lntr-o fotografie comună. Acestea includ: metoda panoramică. acţiune. pe un arc de cerc necesar pentru încadrarea întregului obiect de fotografiat.2 (5) Argumentaţi aplicarea metodei metrice la fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului. durata de developare etc. Procedeele tactice compuse constau din mai multe operaţii şi acţiuni. Fotografia judiciară operativă 1. alte condiţii de expunere. 1. la etapa iniţială de cercetare a omuciderilor în scopul determinării identităţii cadavrului. şi în cazul urmăririi şi reţinerii autorilor infracţiunilor săvârşite clandestin. Metoda panoramică se aplică în cazul când un spaţiu sau obiect ce urmează a fi fotografiat. Combinaţiile respective se aplică frecvent la efectuarea reconstituirii. ca în cazul repetării acţiunilor experimentale în condiţii diverse (modificate) de reconstituire a împrejurărilor. de asemenea. constă în îmbinarea a două sau mai multor procedee tactice la efectuarea unei anumite activităţi de urmărire penală. De asemenea. procedurale. operaţiile tactice reprezintă elemente metodice de investigare penală bazate pe comasarea şi realizarea în mod coordonat a unei suite de activităţi procedurale şi extraprocesuale în vederea soluţionării anumitor sarcini nodale ale cercetării infracţiunilor2. In cazul panoramei liniare se cere fixarea aparatului de fotografiat la aceeaşi distanţă de linia frontală a obiectului fotografiat prin porţiuni şi la înălţimi egale de la planul solului.a. metoda de reproducere. Fotografia operativă îşi găseşte aplicare la fixarea rezultatelor experimentului judiciar. după cum s-a menţionat. Din această categorie fac parte şi procedeele tactice de influenţă psihologică. Ea se înscrie printre metodele tehnico-ştiinţifice utilizate cu prisosinţă de însuşi organul judiciar la fixarea urmelor infracţiunii. Spre deosebire de combinaţiile tactice conţinutul cărora. 14 Subiectul I. cercetarea corporală a persoanei suspecte sau a victimei. la căutarea obiectelor furate ş. în fond.

privirea fiind îndreptată înainte. plus o unitate (dată de insăşi distanţa focală a obiectivului) din 58 obţinem cifra 50. se execută pozitive In numărul necesar. desene. Anexată la procesul-ver-bal. Dacă fotografia este destinată evidenţei criminalistice (înregistrării penale). obiectivul aparatului de fotografiat trebuie să cadă strict perpendicular pe mijlocul suprafeţei obiectului. In funcţie de scopul preconizat. Pentru realizarea reproducerilor fotografice se foloseşte o masă cu surse de iluminare din două părţi laterale şi un dispozitiv de fixare a aparatului de fotografiat in poziţia. Acest proces de pregătire este succedat de expunerea şi prelucrarea in condiţii de laborator a materialelor fotografice negative şi pozitive. Condiţiile de bază ale metodei în cauză. se fotografiază cu şi fără ei. folosindu-se un aparat special cu obiectiv rotativ de tipul «Orizont» (fig. după cum am menţionat deja. schiţe. în care axa obiectivului să cadă perpendicular cu suprafaţa obiectului fotografiat.Fotografia panoramică poate fi executată excelent. se recomandă fotografierea profilului drept. 95 . Metoda de recunoaştere constă dintr-un sistem de procedee privind aplicarea tehnicii fotografice la fixarea trăsăturilor exterioare ale persoanelor în viată şi ale cadavrelor necunoscute în vederea identificării lor ulterioare. segmentele fiind notate cu cifre. persoana se fotografiază fiind aşezată pe un scaun cu spătarul prelungit şi cu un suport de susţinere a capului. schiţele pot fi reproduse fotografic prin contact. acesta prezentând un teren deschis sau o încăpere. — persoana se fotografiază cu capul descoperit. a unui semiprofil şi a ţinutei întregului corp. de A. gradată in segmente egale cu distanţa focală a aparatului de fotografiat. Metoda fotografierii la scară se aplică când se preconizează reproducerea urmei sau obiectului descoperit în mărime naturală sau la anumită scară de mărire în raport cu dimensiunile acestora. 11). De pe imaginea negativă. se aranjează In faţa aparatului in direcţia axei optice a obiectivului. argumentate. O asemenea fotografie furnizează informaţii suplimentare. Profilul stâng se va fotografia numai în situaţiile prezenţei unor semne caracteristice individuale (defecte anatomice. dintre obiectele din spaţiul fotografiat.). interogării etc. având lăţimea de 10 cm şi lungimea de 10 m. prezentării spre recunoaştere. In activitatea judiciară ea este frecvent aplicată pentru demonstrarea Înfăţişării obiectelor supuse cercetării criminalistice şi pentru multiplicarea acestora in vederea realizării acţiunilor de urmărire operativă. recurgând la scăderea lui 7. modalitate cunoscută sub denumire» de reproducere reflexă. fotografia de măsurare poate constitui în cazuri de infracţiuni grave (omor. Bertillon şi care au rămas în vigoare. precum şi dimensiunile acestora se vor calcula in baza segmentelor. care asigură o iluminare difuză şi uniformă a întregii suprafeţe (fig. cicatrice. elementele caracteristice ce constituie înfăţişarea persoanei fotografiate. 13). iar altul in dreptul secţiunii cu cifra 58. spre exemplu. 12). Dacă fotografia semnalmentelor se întreprinde unnărindu-se scopul prezentării acestei persoane spre recunoaştere. după cum se va vedea in capitolul respectiv. In continuare înmulţim această cifră cu distanţa focală de 15 cm şi obţinem distanţa dintre cele două obiecte (750 cm). Distanţa in adâncime de la aparat la obiect. desenele. In care axa obiectivului cade pe rădăcina nasului. Metoda metrică sau de măsurare este utilizată In activitatea de urmărire penală când împrejurările cauzei impun fixarea obiectului sau a unui element spaţial prin redarea caracteristicilor dimensionale. — ţinuta corpului şi a capului trebuie să fie dreaptă. Aparatul se instalează in aşa mod. obţinută in ordinea deja cunoscută. ca axa obiectivului să devină strict paralelă solului. Metoda de reproducere constă in obţinerea pe cale fotografică a unor copii de acte. in care se urmăreşte fixarea dimensiunilor şi a interpoziţiei spaţiale a diverselor obiecte in raport cu perimetrul locului faptei. Punctul iniţial al panglicii trebuie să se găsească sub obiectiv. Pentru a evita denaturări dimensionale. Dacă. accidente rutiere şi de muncă) o sursă de autentică valoare probatorie. O hârtie fotografică de o sensibilitate redusă se suprapune obiectului de fotografiat şi se expune la lumină. tatuaj etc. ochii deschişi. constau în următoarele: — persoana ce urmează a fi fotografiată in vederea reţinerii semnalmentelor se fotografiază bust de două ori — din faţă şi din profil. — expunerea se execută in poziţia aparatului. metoda metrică este utilizată în două variante: prin fotografierea la scară şi prin fotografierea perspectivei în adâncime cu ajutorul panglicii gradate. Fotografiile executate conform condiţiilor acestei metode redau semnalmentele. spargeri criminale. pieptănată (de gen masculin — bărbierită). Actele scrise. Utilizarea unui atare aparat prezintă avantaje prin posibilităţile pe care acesta le oferă în vederea Încadrării corecte prin vizorul panoramic. rapiditatea şi precizia fotografierii. polietilenă sau alt material plastic. la realizarea evidenţei criminalistice a celor supuşi urmăririi penale şi la recunoaşterea cadavrelor neidentificate. calcularea dimensiunilor obiectului reprodus şi a elementelor caracteristice acestuia. celui stâng. cu urechea descoperită. Panglica confecţionată din pânză. Ea constă în fotografierea urmei sau obiectului descoperit împreună cu o riglă gradată amplasată paralel axei longitudinale a obiectului şi în acelaşi plan cu suprafaţa fotografiată a acestuia. ea fiind de natură să permită schiţarea unui plan al locului faptei. Dacă persoana poartă ochelari. servind. fotografii şi a altor imagini plate. se va fotografia profilul drept. două obiecte se găsesc unul in dreptul secţiunii cu cifra 7. Metoda fotografierii cu ajutorul panglicii gradate se aplică in cazurile. Pentru a uşura controlul asupra poziţiei corpului şi a capului. acesta fiind iluminat uniform (fig. Ca surse de lumină se folosesc becuri mate. poziţie care va fi verificată cu ajutorul unui fir de plumb.

a obiectelor ce alcătuiesc ambianţa acestora. Pentru obţinerea unei stereopefechi corecte. în spălarea ei. a unui nod al acestuia. în zadar se va deplasa echipa operativă cu maximă urgenţă. în continuare acestea se fixează. Fotografierea cadavrului. modului şi împrejurărilor în care s-a activat. ataşată la nivelul pieptului persoanei fotografiate care. la moment foarte modestă. fotografiile se execută in condiţii identice ale întregului proces fotografic. ca axa optică a obiectivului să cadă pe mijlocul cadavrului perpendicular planului exterior al acestuia. efectuate. identificării făptuitorului. alta laterală mai slabă decât prima. Cadavrul poate fi aşezat pe un scaun şi într-un mod sau altul sprijinit in poziţie dreaptă pentru a fi fotografiat. care permite fixarea aparatului In două poziţii. în vederea descoperirii. Metoda stereoscopică constă in utilizarea unor aparate şi dispozitive care permit obţinerea unei imagini fotografice spaţiale a locului faptei. fireşte. Cercetarea propriu . deoarece aceasta duce la denaturare de perspectivă şi. Tot astfel. condiţionate de însuşi obiectul de fotografiat. cadavrul se fotografiază la faţa locului din partea de sus şi din ambele părţi laterale.. Deseori însă el se fotografiază în poziţie orizontală. Din cele de mai sus rezultă că cercetarea la faţa locului reprezintă activitatea procedurală. se realizează conform unor reguli suplimentare. Dacă nu se dispune de un atare aparat. 14). Subiectul II.zisă a locului omuciderii 2. (3) Definiţi noţiunea de cercetare propriu zisă a locului infracţiunii de omor ca una din fazele difinitorii a acestei activităţi. la proiecţia negativului în procesul pozitiv. Fără a intra în detalii de ordin tehnic. în care a avut loc fapta sau în perimetrul cărora s-au manifestat consecinţele ei. prevăzut cu două obiective sincronizate. cu concursul expertului legist (fig. Urgenţa deplasării şi folosirea mijloacelor tehnico-ştiinţifice moderne de cercetare Această primă cerinţă. Cea mai acceptabilă modalitate de obţinere a acestei scări este cea a fotografierii cu o riglă de 28 cm lungime. leziunile corporale vizibile. urme sau elemente caracteristice ale acestora. al cărei conţinut îl constituie examinarea nemijlocită de către organul de urmărire penală a unui teren deschis ori a unei încăperi. se referă la pregătirea cadavrului ce urmează a fi fotografiat. orice mijloace tehnice ar exista în dotarea organelor de urmărire penală. acesta fiind în mod aprioric obiectul principal în cazurile de cercetare a unei morţi violente. Stereofotografia se realizează cu ajutorul aparatului special. In prealabil se recurge la aşa-numita «toaletă a cadavrului». Poziţia trebuie aleasă în aşa mod. Fotografia de recunoaştere a cadavrelor neidentificate se realizează respectându-se condiţiile privind fotografierea persoanelor în viaţă. se măreşte până la 4 cm.— iluminarea celui fotografiat se face cu două surse de lumină — una puternică din faţă. datorită intervalului optic al pupilelor. ca urmare. acestea nu mai folosesc la nimic dacă durata mare de timp 96 .2. ochiul drept şi cel stâng reproduc obiectele materiale din diferite unghiuri de proiecţie. folosinduse o şină. starea vestimentaţiei. executate din două poziţii îndepărtate la distanţa de 65 mm. 2. deschiderea ochilor ş. Stereofotografia presupune realizarea a două imagini ale obiectului supus cercetării. 1. Aceasta constă în cusutul leziunilor şi retuşarea părţilor deformate ale feţei. prin care se preconizează redarea aspec-tulului apropiat celui avut în viaţă. Scopul fotografiei de nod a cadavrului este de a reproduce cert poziţia asectuia în spaţiu şi în raport cu obiectele din ambianţă. care permit formarea concomitentă a celor două negative In condiţii identice. menţionăm că aplicarea fotografiei color. fără a schimba ordinea de expunere. fixării şi ridicării urmelor infracţiunii şi a altor mijloace materiale de probă necesare stabilirii naturii infracţiunii. a unor obiecte. care se condiţionează reciproc. Nu se recomandă fotografierea cadavrului de la cap sau de la picioare. de pe care se obţin două stereofotografii de dimensiunile 42-63 mm fiecare.1. Prin privirea concomitentă a obiectului cu ambii ochi se creează senzaţia volumetrică spaţială. a. stereofotografia este realizabilă cu un aparat fotografic obişnuit. Unele particularităţi. pe fotografie partea cadavrului apropiată de obiectiv va părea mult mai mare decât părţile mai îndepărtate. Pentru realizarea acestui scop. cuprinde două aspecte distincte. privind modul de efectuare a cercetării la faţa locului în cazul faptelor cauzatoare de moarte violentă. (5) Determinaţi sarcinile fazei de cercetare propriu-zise a locului omuciderii. la distanţa de 65 mm şi se studiază cu ajutorul unui dispozitiv special (stereoscop). pieptănarea părului. dacă nu dispune de mijloacele tehnice de investigare corespunzătoare. Stereografia demarează de la principiul vederii binoculare umane. situaţie in care o deosebită importanţă are dispunerea aparatului de fotografiat şi a surselor de iluminare în poziţiile necesare fotografierii din faţă şi din profil. După cum este cunoscut. majorează considerabil eficienţa fotografiei de recunoaştere. — fotografia se execută la scara 1/7 din mărimea naturală. aflate la distanţa sus-menţionată.

-tehnicieni sau experţi criminalişti. dar încă mai sunt în viaţă. potrivit dispoziţiilor art. De asemenea este posibil ca victima să nu fie găsită la faţa locului. -medici legişti. în deplasările foarte urgente la faţa locului. toţi urmăresc un scop unic: aflarea adevărului10. înarmate cu obiecte ante de a produce moartea. cum ar fi: ofiţeri specialişti în probleme de armament şi muniţii. §2. deşi fiecare din ei are sarcini specifice. medicul legist sau alţi specialişti Uneori rudele victimelor sunt atât de tulburate de uciderea celor apropiaţi. Experienţa îndelungată în cercetarea la faţa locului a infracţiunilor de omor dezvăluie şi o latură mai puţin cunoscută a acestei activităţi. Nu sunt rare nici cazurile de moarte aparentă. pentru acordarea îngrijirilor. 209 Cod procedută penală. şi aceştia în ordinea şi la timpul stabilite de procuror). de familiarizare cu datele cauzei. -ofiţeri de la alte servicii de nivel judeţean sau asimilaţii acestora. §3. Este mai mult o activitate de informare. Identificarea victimei şi a persoanelor ce pot fi audiate ca martori La sosirea la faţa locului conducătorul echipei operative trebuie să fie informat asupra datelor de stare civilă ale victimei şi ale martorilor. însă ceilalţi membri ai echipei au fost adesea insultaţi şi ameninţaţi cu moartea. în timpul acestor examinări nu este permis să pătrundă în câmpul infracţional decât procurorul şi medicul legist. deoarece a fost transportată la spital. că una sau mai multe victime mai sunt în viaţă. nu este permis accesul nici unei persoane (în afară de membrii echipei operative. trimiterea în judecată a acestuia ori adoptarea unei soluţii de neurmărire". între membrii echipei trebuie să existe relaţii de cooperare pe tot parcursul cercetărilor. Modificări pot interveni şi in starea obiectelor ce au aparţinut victimei şi care au fost luate de iudele acesteia. camere de locuit. d. Luarea măsurilor de salvare a victimelor Este prima măsură care se impune a fi luată pentru că. expertul criminalist. uneori. urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror. coordonatorul echipei. De cele mai multe ori. sau. la săvârşirea acestor fapte sunt implicate grupuri de persoane agitate. arestarea învinuitului sau inculpatului. -însoţitorii câinilor de urmărire. dacă fapta s-a săvârşit prin folosirea unei arme de foc. ci cooperează cu acesta. a delimitării acestuia. Fazele cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se desfăşoară în două faze distincte: faza statică şi faza dinamică. în cazul în care cei sosiţi la faţa locului au încercat să acorde primul ajutor victimei pe care au găsit-o în viaţă. birouri ale instituţiilor sau societăţilor comerciale. ofiţeri de la serviciul circulaţiei. în ceea ce priveşte spaţiile închise. Ceilalţi membri ai echipei nu se află în subordinea procurorului. dacă la uciderea unei persoane s-a folosit o sursă de foc. Poliţiştii în uniformă şi înarmaţi sunt mai puţin expuşi. punerea în mişcare a acţiunii penale. de cunoaştere a locului faptei. în încercarea de a fi salvată. echipa operativă desfăşoară importante activităţi. stâlpi de susţinere a liniilor telefonice sau liniilor electrice) ori tăbliţe numerotate. medicul legist va fi cel ce va constata dacă există semnele morţii certe. Procurorul este conducătorul. precum şi a locului unde se află martorii. Delimitarea suprafeţei pe care se găsesc urmele infracţiunii Pentru aceasta se folosesc repere din teren (pomi izolaţi. în timpul unui accident de trafic. de aceea. încât văd un duşman în oricine se apropie de cel ucis. şi anume: a. ofiţeri de pompieri. este necesar să intervină mai întâi forţele de ordine. -ofiţerul din cadrul serviciului judiciar al Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau asimilaţii acestuia.trecută de la săvârşirea faptei şi până la cercetarea ei sau condiţiile atmosferice necorespunzătoare au făcut să dispară toate urmele infracţiunii9. în această fază. pentru a deruta cercetările. A. pentru a nu se altera sau distruge urmele infracţiunii. se constată. dacă cadavrul a fost descoperit pe un drum public şi nu se cunoaşte dacă s-a săvârşit un omor intenţionat sau o faptă de ucidere din culpă. în cazul în care. Cercetarea în echipă Complexitatea activităţilor ce se desfăşoară în cursul cercetării la faţa locului a faptelor cauzatoare de moarte violentă impune constituirea unei echipe din care fac parte: -procurorul. Stabilirea schimbărilor survenite în câmpul infracţional Membrii echipei trebuie să cunoască ce modificări au intervenit de la constatarea faptei şi până la începerea cercetărilor. O asemenea modificare poate privi poziţia cadavrului. în cazul infracţiunilor de omor. Tot el va dispune luarea primelor măsuri privind salvarea persoanelor ce prezintă leziuni grave. pentru a fi chemaţi la audiere13. Măsura este necesară pentru a se cunoaşte cu exactitate limitele până la care este permisă prezenţa curioşilor. care este şi conducătorul echipei de cercetare. mai exact. ştiut fiind faptul că. să-i imobilizeze şi să-i liniştească pe cei aliaţi încă în conflict şi apoi să-şj înceapă activitatea procurorul. ştiindu-se faptul că el este singurul care poate lua hotărâri privind începerea urmăririi penale. folosind reperele din teren sau tăbliţele numerotate12. Cercetarea în faza statică Echipa operativă sosită la faţa locului începe cercetările fără a face vreo modificare în câmpul infracţiunii. c. acestea sunt ridicate de rudele făptuitorului. deoarece. 97 . sau în poziţia obiectelor folosite la săvârşirea faptelor. b.

s-a stabilit că fapta a fost produsă de conducătorul unui tractor. al căror număr este diferit de la o ţară la alta. 2. se ridică pentru examene de laborator. în timp ce în tactica germană numărul lor este redus la şapte. Urmele caracteristice ale tălpii cizmelor pe care le purtau aceştia nu prezentau nici o asemănare cu cele găsite pe corpul victimei. cine este (sunt) autorul (autorii) faptei?' 1. echipa operativă întocmeşte un plan de acţiune. wie. 2. Unul dintre ei lovise victima la locul unde a fost găsită. s-a aflat că avusese un conflict cu un grup de tineri îngrijitori de vite. expertiza medico-legală pot contribui la stabilirea datei la care s-a produs moartea. de ce (scopul. Cele şapte întrebări corespund priorităţii pe care trebuie să o acorde echipa de cercetare sarcinilor ce urmează a fi îndeplinite. pot fi interesate în stabilirea momentului săvârşirii faptei) trebuie privite cu multă rezervă. O deosebită atenţie se acordă urmelor găsite pe obiecte. apoi separat. Toate observaţiile făcute sunt notate. când presupusul omor intenţionat se dovedeşte a fi un accident de trafic. Cercetându-se modul cum şi-a petrecut victima ultimele ore. într-un caz asemănător au fost bănuiţi colegii de muncă ai victimei ca fiind autorii omorului. Asupra acestei chestiuni vom reveni când vom expune modul în care trebuie să se facă examinarea cadavrului. cum?. Este greşit să se pretindă că se poate stabili întotdeauna ora sau chiar ziua când s-a săvârşit fapta. echipa de cercetare ştie numai că s-a constatat decesul unei persoane şi că există suspiciuni ori probe categorice că moartea se datorează intervenţiei omului. Expertiza criminalistică a confirmat că urmele de pe fruntea victimei nu provin de la pneurile maşinii. fotografiate şi ridicate pentru cercetări. La cercetarea acestora s-a constatat că poartă cizme cu talpă de cauciuc. mobilul)?. wer"). distrugeri de ţesuturi etc. Chiar dacă răspunsul nu poate fi dat de îndată. womit.3. Continuându-se cercetările asupra mijloacelor auto care au circulat prin acel loc. B. Sarcinile echipei operative sosite la faţa locului La sosirea la faţa locului. mai întâi cu pumnii apoi cu piciorul încălţat. Şoferul a susţinut consecvent că a găsit victima pe şosea şi că a dorit să-i acorde primul ajutor. o sinucidere. prin schimbarea poziţiei în care se aflau iniţial. în tactica criminalistică sunt cunoscute mai multe asemenea întrebări. în stare de comă (şi care a decedat la câteva ore după internare în spital). (7) Estimaţi rolul reprezentantului serviciilor operative în situaţia cercetării locului depistării unui cadavru cu identitatea necunoscuta §3. Cercetarea în faza dinamică Trecerea la această fază este marcată de momentul în care începe examinarea tuturor obiectelor din câmpul infracţional. în care vor fi menţionate şi obiectivele urmărite. Pentru această versiune pledau urmele pneurilor foarte clar imprimate pe fruntea şi pe obrazul stâng al victimei. în special lipsa urmelor de sânge. însă organele de urmărire penală trebuie să administreze şi alte probe în acest scop. Aceste obiective corespund întrebărilor care trebuie formulate şi la care se caută răspuns. care trebuie descrise în detaliu. şi anume: ce s-a întâmplat?. iar principalele repere din teren vor fi fotografiate. Medicul legist. wann. Printre obiectivele cercetărilor din faza dinamică se află şi clarificarea împrejurărilor negative (controversate).Toate constatările făcute în această fază vor fi notate. unde?. care la prima vedere dau impresia câ s-au produs din cauza unui accident de circulaţie. 98 . în urma cercetărilor se confirmă versiunea omorului intenţionat. organele judiciare trebuie să cerceteze în ce împrejurări s-a produs moartea: a fost o moarte patologică. surprins de trecători când încerca să urce în maşină o persoană aflată pe şosea. organele judiciare trebuie să aibă în permanenţă în vedere toalc aceste posibilităţi şi să administreze probe pentru dovedirea oricăreia dintre ele. care lăsase urmele pneurilor bine conturate pe corpul victimei3. Tactica franceză foloseşte opt sau nouă întrebări. pentru a stabili ce modificări au survenit în câmpul infracţiunii de la data constatării faptei. o moarte accidentală (cădere de la înălţime etc). care s-a dovedit a fi şi autorul infracţiunii de omor intenţionat. cu ce (s-a săvârşit fapta)?. In practica de urmărire penală sunt frecvente cazurile în care faptele. Cum în limba germană toate întrebările încep cu litera "W". uneori. wo. pentru a fi consemnate în procesul-verbal. dar şi ipoteza contrarie. Declaraţiile persoanelor (care. dacă sunt comod transportabile. Până la stabilirea cauzei medicale a morţii. conducătorul auto. pentru a fi observate urmele infracţiunii. warum. înainte de începerea cercetărilor propriu-zise. accident de trafic rutier sau omor săvârşit cu intenţie2. pentru a fi descrise în procesul-verbal. Obiectele sunt fotografiate în grup. s-a consacrat formularea practicienilor care le denumesc „cei şapte w de aur" („dic sieben goldenen W = was. a fost cercetat pentru ucidere din culpă. când?. în cazul în care victima prezintă semne de violenţă grave: plăgi tăiate. având imprimat desenul antiderapant. Obiectele purtătoare de urme. Când s-a petrecut fapta cauzatoare de moarte violentă? Răspunsul la această întrebare este şi necesar dar şi greu de precizat. Astfel. echipa operativă trebuie să culeagă cât mai multe date de la cei care au luat primii cunoştinţă de săvârşirea faptei. asemănător celui de la pneuri. Ce s-a întâmplat? La sosirea la faţa locului. înainte de constatarea faptei. cine a asigurat paza locului şi ce persoane pot da informaţii în legătură cu cele întâmplate.

în aceste condiţii. precum şi alte urme de violenţă. schimbarea locului faptei se face cu scopul de a se simula un accident. transportându-1 în acelaşi mod. înălţime.Cunoscând toate aceste aspecte. dar mai ales de găsirea unui nasture care lipsea de la haina victimei5. deoarece aceasta era însărcinată. a numărului şi naturii acestora. poate stabili dacă. Chestiunea prezintă interes deosebit deoarece. In acest scop. Cercetările au confirmat că victima a fost ucisă chiar în locuinţa sa. Expertiza medico-legală. Cum s-a săvârşit fapta? Determinarea modului în care a fost săvârşită fapta presupune reconstituirea mintală a întregului film al activităţii infracţionale desfăşurate de făptuitori. aspectul îmbrăcămintei. se poate aprecia dacă victima a putut fi transportată de o singură sau de mai multe persoane. cărându-1 pe primul. starea în care se află (răvăşite. turnându-i ţuică în gură. aflat la câţiva kilometri distanţă. 4. Tot din lumea îngrijitorilor de vite menţionăm cazul unui tânăr găsit mort în grajdul cailor şi prezentând fracturi costale multiple. cu convingerea că este beat. Alteori. Există şi alte urme şi probe obiective care fac dovada că fapta s-a săvârşit în alt loc. greutate. care au declarat că acolo nu s-au exercitat violenţe asupra victimei. în scopul ascunderii urmelor infracţiunii şi al derulării cercetărilor. şi unde au fost găsite paie asemănătoare cu cele de pe corpul victimei. îmbrăcăminte)şi ale persoanei bănuite de săvârşirea faptei. al cărui cadavru a fost găsit pe un drum din sat şi care avea urme de paie de ovăz. Prin răspunsul corect dat la această întrebare se clarifică şi versiunea dacă infracţiunea a fost comisă de o singură persoană sau în participaţie. Cei doi îngrijitori bănuiţi de săvârşirea omorului au susţinut în mod constant că victima fusese lovită de cai. mai întâi la locuinţa unuia dintre ei. Uneori. care pot contribui la identificarea făptuitorului.) trebuie interpretate în sensul că victima a opus rezistenţă. Răspunsurile la această întrebare coincid cu rezolvarea aşa-numitelor împrejurări negative (controversate). deşi se constată numeroase şi grave urme de violenţă (plăgi tăiate. deoarece s-a îmbătat. rupte. Ceilalţi l-au culcat pe duşumea cu faţa în sus. în încercarea de a se salva. întreg sau depesat (fragmentat). locul infracţiunii este schimbat fără intenţia de a deruta cercetările. iar cadavrul a fost transportat în locul unde a fost găsit7. sau la exacta încadrare juridică a faptei (omor cu premeditare. prima preocupare a echipei operative o constituie găsirea tuturor fragmentelor corpului şi reconstituirea întregului. apoi va fi examinat corpul reconstituit. Aşa s-au petrecut faptele în următorul caz: trei bărbaţi au consumat băuturi alcoolice. Cercetările au fost continuate într-un grajd părăsit. Concluzia că fapta a fost săvârşită în grajd a fost întărită şi de aspectul paielor împrăştiate pe jos. După arestare a revenit asupra recunoaşterii. De asemenea. în spate. de către cei doi coautori. Unde s-a săvârşit fapta? Determinarea locului unde s-a săvârşit fapta. în practică sunt frecvente cazurile în care cadavrul victimei este transportat de la locul săvârşirii faptei. pruncucidere etc). 99 . aspectul general al obiectelor de îmbrăcăminte. fiecare fragment va fi examinat de medicul legist şi de ceilalţi membri ai echipei. victima se mai putea deplasa singură ori a fost transportată de altcineva. s-a luptat cu agresorii. urmele de praf. uneori. cu genunchii pe corpul ei. pe traseul parcurs se vor găsi urme de sânge sau urme de târâre. declarând că a dorit să înlăture suspiciunea ce plana asupra soţiei. omor deosebit de grav. gunoi de grajd etc. Stabilirea acestor împrejurări se face şi prin examinarea caracterului urmelor de violenţă. pentru a o imobiliza şi a o forţa să bea6. în picioare sau târându-se. a fost târâtă etc. Tot din practica organelor judiciare din judeţul Iaşi menţionăm un exemplu negativ: soţul declara. în acord cu declaraţiile soţiei. noroi. Probele administrate în completare au confirmat că la ora producerii morţii soţul nu era în localitate4. pentru a se valorifica urmele ce pot indica locul săvârşirii faptei. Determinarea chiar cu aproximaţie a orei la care s-a săvârşit fapta contribuie la evitarea erorilor judiciare. echipa operativă va trebui să fie preocupată în permanenţă de clarificarea aşanumitelor împrejurări negative (controversate). obligă organele judiciare să caute locul unde s-a săvârşit fapta. pe rând. şi în lipsa oricăror alte probe. 3. cu mijloace proprii ori cu un mijloc de transport. l-au imobilizat şi l-au forţat să bea. a participării unor complici numai la anumite acte. faţă de gravitatea leziunilor suferite. reprezintă. pe rând. Din practica organelor de urmărire penală din judeţul Iaşi menţionăm cazul unui îngrijitor de animale. Lipsa urmelor de sânge în jurul cadavrului. folosite la furajarea vitelor. Avem în vedere împrejurarea în care moartea nu s-a produs imediat şi victima a mai parcurs o distanţă apreciabilă. în funcţie de caracteristicile victimei (vârstă. Stabilirea locului unde s-a săvârşit fapta este impusă de nevoia de a găsi urmele cele mai importante. murdare de praf sau noroi etc. distrugeri de ţesuturi etc). la stabilirea desfăşurării în timp a activităţii infracţionale. care prezintă urme ce se formează când un obiect sau un corp greu este târât. în locuinţele ultimilor doi au fost prezente şi alte două persoane. Au plecat la locuinţa celui de-al doilea. se cercetează urmele de vegetaţie. ci cu totul întâmplător. Chestiunea este şi mai complicată atunci când se descoperă numai anumite fragmente din cadavru. de multe ori. de verificarea tuturor versiunilor. cu copitele. care s-au urcat. numărul şi zona în care se află. în această ipoteză. apoi la al treilea. care pot indica o anumită suprafaţă de teren. până ce acesta a refuzat să mai bea. că el a ucis copilul în vîrstă de doi ani. Actul medico-legal şi celelalte probe administrate în cursul cercetărilor au dovedit că fapta s-a petrecut în locuinţa unuia dintre cei doi inculpaţi. o activitate complexă şi de mare însemnătate. De această dată. asupra căreia vom reveni în cele ce urmează. şi să tragă concluzii numai după administrarea întregului probatoriu.

ar trebui să răspundem la întrebarea: ce motive ar fi avut persoanele din jurul victimei sau alte persoane străine să-i suprime viaţa?. trebuie lăsată la urmă. plăgi tăiate şi plăgi înţepate. susţin că deşi este cea mai importantă. locul ei fiind între primele întrebări. când se cunosc foarte puţine date despre motivele ce ar fi putut determina pe autori să săvârşească fapta. concurenţa comercială neloială etc. 7. coada sapei etc). organele de urmărire penală din judeţul Neamţ au dispus trimiterea în judecată a inculpatului care a aruncat victima în apele învolburate ale râului Sirct. De asemenea. cu parul şi cu furca etc. topor). se poate considera că a fost produsă cu lama cea mai lungă. Indiferent dacă fapta a fost săvârşită de o singură persoană sau de mai multe. un cuţit cu lama de 5 cm lungime nu poate produce o plagă profundă de 15 cm. toate cele trei obiecte. 6. Mobilul săvârşirii faptei? A răspunde la această întrebare. întrucât răspunderea penală este personală. examinat de organele de urmărire penală şi de cele medico-legale? au vreo valoare actele de urmărire penală.Răspunsul la această întrebare poate contribui la încadrarea juridică a faptei în omor simplu (art. 5. Chestiunea este şi mai dificilă în cazul în care victima nu este găsită sau rămâne neidentificată. pentru că toate produc suferinţe deosebite. 174 Cod penal). relaţiile extraconjugale etc. Fapta a fost recunoscută. Organele de urmărire penală sunt obligate ca. focul etc. Sunt frecvente cazurile în care cadavrul nu mai poate fi găsit. aproape că vine de la sine. trebuie incluse şi rudele apropiate. după numărul de leziuni. Dacă există probe evidente că victima a fost ucisă. Dacă au acţionat doi autori ce au folosit cuţite având lamă cu dimensiuni diferite (în special lungimea) şi o singură leziune este mortală. pentru că persoana respectivă a fost aruncată în apele mării. In funcţie de regiunea anatomică în care se loveşte. la ultima. Aspectul general al locului faptei. instigatori). sunt frecvent întâlnite cazurile de omor între rude apropiate. De aceea. 176 Cod penal). în timp ce cuţitul cu lamă lungă poate produce şi leziuni superficiale. înseamnă a determina mobilul sau scopul înfracţiunii. care îşi dispută pieţele (locurile) de desfacere. Deci. cu care s-a acţionat pentru suprimarea vieţii. substanţele toxice. precum şi alte elemente obiective şi subiective pot forma convingerea că la săvârşirea faptei a participat o singură persoană sau mai multe. dar având dimensiuni şi caracteristici diferite. actele de gelozie între cupluri de sex diferit (dar şi cupluri de acelaşi sex).175 Cod penal) sau omor deosebit de grav (art. începând cu anul 1991. De cele mai multe ori. iar 100 . răspunsul este foarte uşor de dat. Identificarea victimei Deşi între cele şapte întrebaţi cunoscute de sistemul german nu figurează şi întrebarea cine este victima?. mai puţin profunde. deoarece acesta corespunde cu scopul principal al cercetării criminalistice a omorului: stabilirea autorului faptei şi apoi a vinovăţiei acestuia. o dată cu redeşteptarea sentimentelor de dragoste pentru pământ. în cercul bănuiţilor. fiecare participant acţionează cu instrumente proprii. Mijloacele. în acest scop. cunoscându-se faptul că este răspîndită practica reglărilor de conturi între traficanţii de droguri. a fost mistuită de foc etc. urmele găsite pe corpul victimei şi pe obiectele din jur. Chestiunea nu trebuie privită în mod simplist. fără a exista posibilitatea de a se mai găsi cadavrul. pentru a fi examinat. dacă nu se cunoaşte nici cine este autorul faptei şi nici nu a putut fi identificat cadavrul victimei? Răspunsul la prima întrebare este afirmativ şi confirmat de practica judiciară. cu asemenea chestiuni de mare dificultate: poate fi antrenată răspunderea penală fără să existe un cadavru. Procuratuta judeţeană Cluj a trimis în judecată o inculpată care şi-a ucis soţul şi a ars cadavrul în cuptorul din locuinţă. Chestiunea prezintă interes deosebit în cazul în care au acţionat mai mulţi autori. preocupările extraprofesionale. Adepţii sistemului german. poate fi dispusă trimiterea în judecată şi pedepsirea făptuitorului. şi până la terminarea cercetărilor. omor calificat (art. trebuie culese cât mai multe date cu privire la victimă: ocupaţia. cu care s-a săvârşit fapta A stabili cu ce s-a săvârşit fapta. când au luat cunoştinţă de săvârşirea unei fapte cauzatoate de moarte violentă. obiectul contondent etc. Practica organelor de urmărire penală se confruntă. 8. obiectele folosite (cuţit. înseamnă a identifica instrumentul. coada furcii. generate de neînţelegerile privitoare la avere. Cine a săvârşit fapta? Răspunsul la această întrebare este cel mai important. începând cu primele momente. dacă se primeşte răspuns la primele şase întrebări. fie pentru că a fost dezarmat de primele. cu instrumente diferite sau cu obiecte din aceeaşi categorie. adesea. la un omor cu autori necunoscuţi. Practica confirmă că o singură persoană poate folosi. se poate deduce că s-a acţionat cu cuţitul (toporul). referindu-se la ordinea de formulare a celor şapte întrebări. Astfel. cu grad de participaţie relativ egal (coautori) sau diferit (complici. fie pentru că s-au rupt (parul. pe rând. gravitatea acestora. se înţelege că cercetările unei fapte cauzatoare de moarte violentă ar rămâne neterminate dacă nu se stabileşte identitatea victimei. indiferent care ar fi numărul acestora. deoarece. trebuie cercetate şi relaţiile în care se afla victima cu persoanele bănuite. Astfel. fiind şi cea mai profundă. să fie preocupate de stabilirea probelor în învinuire pentru fiecare participant. La începutul cercetărilor. când se găsesc pe corpul victimei plăgi plesnite. în lucrările de specialitate ale autorilor francezi mai este întâlnită şi o a opta întrebare: câte persoane au participat la săvârşirea faptei?. organele judiciare trebuie să strângă probe pentru a dovedi gradul de participaţie şi vinovăţia fiecărui participant. chiar dacă nu a mai fost găsit cadavrul.

trebuie să participe la cercetări procurorul criminalist. Segmentul de cale rutieră pe care a avut loc evenimentul. (5) Determinaţi rolul cercetării locului accidentului de circulaţie la stabilirea împrejurărilor de fapt a acestuia 3.2. în baza relaţiilor de colaborare existente între procuror şi poliţişti. Porţiunea de teren în care s-au descoperit urmările accidentului. Din echipă vor face parte ofiţeri de poliţie specializaţi în probleme de circulaţie pe drumurile publice. 3. se verifică atât versiunea accidentului de circulaţie. iar persoana făptuitorului şi cadavrul victimei nu au putut fi identificate până la împlinirea termenului de prescripţie. atât la cercetarea la faţa locului. arbori de pe marginea şoselei etc). 101 . vor fi repartizate atribuţii pe fiecare membru al echipei şi vor fi asigurate mijloacele tehnice necesare cercetărilor la faţa locului. în cazul în care conducătorul auto a părăsit locul accidentului şi a adus modificări autovehiculului pentru a nu fi identificat (schimbarea seriei motorului sau descompunerea maşinii pentru a se valorifica sub forma pieselor de schimb). stradă. preferăm denumirea de „eveniment rutier" sau pe aceea de „accident de trafic''. procurorul participă la efectuarea unor confruntări. prezentarea materialului de urmărire penală etc. In cazul accidentelor de trafic auto. la o distanţă de zeci de metri faţă de şosea. atelierul unde a fost dusă pentru reparaţii etc. a dreptului pe care îl arc procurorul de a participa la efectuarea oricărui act de urmărire penală şi a supravegherii exercitate de procuror asupra activităţii de cercetare penală desfăşurate de organele de poliţie. Subiectul III. reconstituiri sau audieri de persoane. ci chiar obligatorie. tehnicieni sau experţi criminalişti. autovehiculul sau autovehiculele implicate în accident părăsesc partea carosabilă şi ajung în terenul învecinat. şi anume: la ascultarea învinuitului sau inculpatului. lucrările de urmărire penală. la luarea măsurii arestării preventive. Competenţe. Cu toate acestea. până la câteva sute de metri. prin care s-a făcut dovada prezenţei în funinginea de pe coşul de fum al locuinţei a particulelor de substanţe organice rezultate din arderea cadavrului şi antrenate de fum8. (3) Specificaţi aspectul criminalistic al noţiunii accidentl de circulaţie. De cele mai multe ori. din cauza vitezei excesive şi a şocului puternic în timpul impactului cu alt autovehicul sau cu un obstacol (stâlp de telefon. când se găseşte un cadavru neidentificat pe drumurile publice şi nu se cunosc împrejurările în care s-a produs moartea. cât şi versiunea omorului intenţionat. Atribuţii Dată fiind multitudinea împrejurărilor în care pot fi încălcate normele privind siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. nu mai corespunde realităţilor actuale. Uneori. acesta participă în numeroase cazuri. Particularităţi metodice privind cercetarea criminalistică a accidentelor de circulaţie. deoarece cuprinde: a. nici noţiunea de „accident de circulaţie". dar care vor fi adaptate specificului accidentelor de trafic auto4. care circulă în acelaşi sens sau în sens contrar. medici legişti şi. noţiunea privind „faţa locului" are o sferă foarte largă.Cercetarea la fata locului §1. ofiţeri specializaţi în mecanică auto. autostradă) pe care s-a produs accidentul se poate întinde de la câţiva metri. 3. Constituirea echipei operative Complexitatea problemelor care trebuie rezolvate în cursul cercetărilor la faţa locului impune formarea unei echipe de specialişti din cele mai diferite domenii. prin care se constată săvârşirea faptei.şi alte autovehicule. răspunsul nu poate fi decât negativ. c.1. dacă un autovehicul răsturnat în calea rutieră în timpu! accidentului antrenează . cât şi la efectuarea unor acte de urmărire penală. §2. (7) Decideţi asupra modalităţilor ştiinţifice de sstabilire a vitezei care se deplasa autovechicul în momentul critic al accidentului. Prezenţa procurorului nu este obligatorie la cercetarea infracţiunilor prevăzute de Decretul 328/1966. segmentul de drum public (şosea.recunoaşterea a fost susţinută de expertize. Porţiunile de teren învecinate cu drumul public în care au ajuns autovehiculele după accident. La cea de-a doua întrebare. De asemenea.J Secţiunea a ll-a .3. întrucât răspunderea penală este personală. trebuie cercetat locul unde a fost ascunsă maşina. b. §2. Cercetarea evenimentelor de trafic rutier (contravenţii sau infracţiuni) este de competenţa organelor de cercetare penală ale poliţiei. Uneori. iar prezenţa procurorului este nu numai recomandabilă. Efectuarea cercetărilor Cercetarea la faţa locului se efectuează cu respectarea metodelor tactice aplicabile pentru orice faptă . specializate în acest domeniu. nu mai pot fi continuate şi trebuie să se dispună încetarea urmăririi penale. dacă sunt îndoieli cu privire la natura juridică a faptei (ucidere din culpă sau omor intenţionat). De aceea. De asemenea. folosită în literatura de specialitate timp de mulţi ani 2.

obiectele aparţinând victimelor sau făptuitorilor. dacă au fost ridicate de la faţa locului obiecte sau valori aparţinând victimelor şi de către cine. Ofiţerul specializat în cercetarea şi valorificarea urmelor (tehnician sau expert criminalist) va examina autovehiculul angajat în accident. în interiorul autovehiculului sau pe părţile proeminente ale acestuia (bară de protecţie. ori în alte locuri mai greu de observat. Urmele create de roţile autovehiculelor pe părţile carosabile sau pe acostamente se fixează prin descrierea amănunţită în procesul-verbal. se vor observa: starea generală a şoselei. a peliculelor de vopsea şi a microurmelor. Numai după întocmirea procesului-verbal de constatare a stării tehnice a autovehiculului se poate dispune plecarea sau transportarea acestuia (remorcarea) de la locul faptei9. dacă autovehiculul ori vehiculul hipo implicate în accident se mai găseşte la locul faptei. pneuri etc). gradul de înclinaţie. a urmelor de mâini sau de picioare etc. Căile folosite pentru fuga de Ia locul accidentului. sunt descrise caracteristicile desenului antiderapant. îndeosebi urme de sânge. identificarea acestora. se descrie aspectul lor general. starea tehnică a sistemului de frânare. cât şi surprinderii unor eventuale împrejurări negative6. Obiectele purtătoare de urme. De această dată. a sistemului de iluminare. pentru a se putea aprecia viteza de circulaţie7. o atenţie deosebită trebuie acordată măsurării urmei de frânare. condiţiile meteorologice şi alte detalii. precum şi dacă autovehiculul poate circula sau trebuie tractat la un garaj pentru examinări ulterioare. Vor fi descrise urmele de impact găsite pe caroserie. autopsia cadavrului se poate face. Dacă urgenţa o impune şi mijloacele tehnice din dotare sunt corespunzătoare. fotografiere. găsite pe corpul sau pe îmbrăcămintea victimei. fire de păr. resturi de ţesuturi etc. Faza statică Echipa operativă sosită la faţa locului trebuie să culeagă cât mai multe informaţii. drumul parcurs de autovehicul de la locul accidentului. dacă sunt transportabile. viteza cu care a rulat în momentul producerii accidentului etc). se măsoară lungimea. fiecare. va examina atât . dacă au fost identificate cadavrele. De asemenea. starea tehnică a motorului. în mod excepţional. La faţa locului. stâlpii de susţinere a reţelei telefonice sau a reţelei electrice etc). se determină direcţia deplasării autovehiculului. în această etapă a cercetărilor. De asemenea. în cadrul expertizei tehnice auto sau a expertizei criminalistice (existenţa unor defecţiuni tehnice care explică modul de producere a accidentului. pierdute sau abandonate la locul faptei etc. va examina îmbrăcămintea şi corpul victimei. trebuie cercetat în vederea identificării autovehiculului şi a conducătorului auto. pentru a diferenţia defecţiunile tehnice preexistente de avariile produse în timpul impactului. vor fi ridicate pentru cercetări în laborator. caracteristicile care delimitează tipul maşinii. de la organele de poliţie locale care au constatat evenimentul. De asemenea. parbriz. La urmele dinamice. arborii din zona de protecţie. este recomandabil ca autovehiculul să fie examinat în atelier. Faza dinamică în această etapă se desfăşoară o activitate complexă. Se vor consemna distanţele dintre acestea şi reperele principale din teren (borna kilometrică. însă este indicat ca acesta să fie transportat la morgă. De asemenea. şi la locul accidentului. vor fi parcurse cele două faze cunoscute de tactica criminalistică: faza statică şi faza dinamică. în scopul sustragerii de la urmărirea penală. vor fi luate măsuri specifice de urmărire. Vor fi descrise vehiculele găsite la locul accidentului (căruţe cu cai. Oricare ar fi particularităţile cazului cercetat. Fixarea pe peliculă a cadrului general al locului cercetat se face cu aparatul foto. pe suprafaţa carosabilă. iar cele de adâncime şi prin mulare. a urmelor de suprafaţă sau de adâncime. portiere. pentru identificarea şi consemnarea urmelor de violenţă constatate. separat. A. Cercetările efectuate în faza statică constau în fixarea cadrului general al locului infracţiunii. B. Urmele sub formă de cioburi. pentru descoperirea şi fixarea urmelor utile identificării autovehiculului ce nu se mai găseşte la faţa locului. aripi. De aceea. şi efectuarea de fotografii judiciare operative. cu particularităţile de uzură ori de altă natură imprimate în urmă. pentru a fi incluse în procesul-verbal. cu menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal. Ofiţerul specializat în probleme de mecanică auto va verifica starea tehnică a autovehiculelor găsite la locul faptei. cât şi cadavrul. chiar în timpul desfăşurării cercetărilor la faţa locului sau imediat după terminarea acestora Constatările făcute vor fi consemnate. faruri. în care fiecare specialist ]n echipă îşi îndeplineşte atribuţiile specifice.d. Medicul legist. în funcţie de locul evenimentului rutier5. se acordă o deosebită atenţie cercetării fragmentelor sau cioburilor de sticlă provenite de la far. autovehicule). evaluarea pagubelor produse. şi sc vor executa fotografii judiciare. pentru a se descoperi urme ale impactului cu autovehiculul ce a dispărut de la locul faptei. de la constatarea faptei şi până la sosirea echipei operative. în cazul accidentelor cu fugă de la locul faptei. la ce unitate spitalicească au fost transportate victimele care aveau nevoie de îngrijiri medicale. prin delimitarea acestuia cu ajutorul reperelor din teren sau a tăbliţelor numerotate. obiectele căzute din vehicul în timpul impactului. precum şi orice alte modificări survenite în câmpul infracţional. obiectele şi resturile de piese se ridică şi se împachetează. îmbrăcămintea. aparatul de filmat sau camera video. în prezenţa organelor de urmărire penală. în legătură cu starea victimelor. 102 . cadavrul. la fiecare în parte. medicul legist poate contribui la identificarea şi ridicarea urmelor biologice de natură umană.

în funcţie de urgenţa cu care se cere a fi administrate probele şi specificul faptei. Expertizele judiciare se dispun şi se efectuează după terminarea cercetărilor la faţa locului şi privesc domenii dintre cele mai diferite. precum şi microurmele12. mecanismul de producere a leziunilor constatate pe cadavru (târâre.Pentru aspectul tehnic al cercetării urmelor. Pentru a se putea formula concluzii certe. Efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor judiciare In cursul cercetării accidentelor de circulaţie. La terminarea cercetărilor. Constatările tchnnico-ştiinţifice se efectuează chiar în timpul cercetărilor la faţa locului 10. pentru examinarea persoanelor care prezintă leziuni corporale şi alte urme de violenţă şi pentru examinarea cadavrului şi efectuarea autopsiei. iar întrebările puse expertului să aibă legătură cu domeniul în care este abilitat şi cu posibilităţile tehnice de care acesta dispune. se întocmesc actele de constatare specifice fiecăruia dintre specialiştii care au făcut parte din echipă. se va stabili durata îngrijirilor medicale necesare pentru vindecarea leziunilor suferite. unele boli psihice. şi un proces-verbal separat. peliculele de vopsea. pot avea valoare de constatări tehnicoştiinţifice sau expertize judiciare. Organele de urmărire penală vor întocmi două proccsc-vcibaie de constatare. să fie ambalate şi transportate cu grijă. privitor la urmele mijloacelor de transport (Capitolul al IX-lea). La examinarea persoanelor.'3 Tot expertiza mcdico-lcgală va clarifica problemele privind determinarea alcoolemiei. este necesar să se ridice şi să se conserve aceste urme. Expertiza medico-legală poate răspunde la numeroase obiective stabilite de organele de urmărire penală atât la examinarea persoanelor. cât şi la examinarea cadavrelor. urmele de impact (cioburi din sticlă de la far. care pot sta la originea accidentelor de circulaţie. mecanismul de producere. cadre universitare din învăţământul politehnic etc. cardio-vasculare sau de nutriţie (diabetul). 103 . de înaltă calificare. legătura cauzală între accidentul de circulaţie şi deces. cu respectarea cerinţelor tehnice şi tactice cunoscute. experţi din domeniul mecanicii auto. La procesul-verbal de constatare vor fi ataşate schiţa şi planşa cu fotografii judiciare operative. Medicul legist va întocmi acte de constatare distincte. pentru evaluarea pagubelor suferite de autovehiculele implicate în accident sau pentru stabilirea vitezei cu care a circulat autovehiculul în momentul în care s-a produs impactul. portiere. dacă victima rămâne cu infirmitate fizică sau psihică permanentă etc. Expertiza tehnică este frecvent folosită la cercetarea accidentelor de circulaţie. examinarea persoanei vătămate. parbriz). în funcţie de gravitatea lor. în special pentru stabilirea stării tehnice a sistemelor de frânare. De asemenea. în care se consemnează toate constatările făcute la faţa locului. se va revedea capitolul din prima parte a lucrării. încheiat de ofiţerul specializat în probleme de mecanică auto. organele de urmărire penală recurg la ajutorai unor specialişti care. a examinării urmelor lăsate de pneuri la locul faptei." Expertiza criminalistică are ca obiect cercetarea urmelor găsite la locul faptei: urmele de pneuri. pentru identificarea autovehiculul dispărut de la locul faptei etc. Este cazul constatării stării tehnice a autovehiculului angajat în accident. are valoare de constatare medicolegală şi nu de expertiză. ora când s-a produs decesul etc. starea sănătăţii conducătorului auto şi a victimei. şi anume: un act de constatare n stăiii inimice a maşinii. §2. pentru stabilirea gravităţii leziunilor suferite şi a duratei îngrijirilor medicale necesare pentru vindecare. La examinarea cadavrului. se poate stabili cauza medicală a morţii. în cazul accidentelor de circulaţie. proiectare. Expertiza se efectuează de către persoane autorizate. călcare cu pneurile etc).

foliile adezive). cele ce asigură contactul psihologic. ca în cazul repetării acţiunilor experimentale în condiţii diverse (modificate) de reconstituire a împrejurărilor.2 Subiectul II. fixarea şi ridicarea microurmelor de Îmbrăcăminte. organul de urmărire şi anchetă. în fine. şi particulare sau speciale.(7) Forrnulaţi sarcinile expertizei microurmeior infracţiunii. pe proeminenţele ascuţite ale obiectelor-obstacole depăşite de făptuitor. Din această categorie fac parte şi procedeele tactice de influenţă psihologică. uneori ajungând până la determinarea persoanelor participante. Procedeele tactice simple presupun o singură operaţie. acestea fiind divizate în generale. este frecvent practicata. de iluminare (surse de lumină dirijată. desprinse din diferite obiecte atestate în câmpul infracţional care. observarea comportării persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei ş. cum ar fi. prezentarea procesului-verbal al interogatoriului martorului de rea-credinţă în care învinuitul recunoaşte comiterea faptei. originea fibrelor in cauză. 1. Un alt criteriu de clasificare îl constituie sfera de aplicare a procedeelor tactice. in teoria criminalistică s-au argumentat două modalităţi. 1. a căror aplicabilitate este pusă în legătură cu o singură activitate de urmărire penală . de radiaţii infraroşii şi ultraviolete). Fiind in esenţă resturi de materie. Conform primei. în acest scop. 2.Test nr 15 Subiectul I. pregătirea şl efectuarea activităţilor de urmărire penală. uneori chiar şi provenienţa acestora de la Îmbrăcămintea făptuitorului sau a jertfei. în special a celor optice (lupa.repetarea actelor experimentale în cadrul reconstituirii împrejurărilor în care s-a săvârşit infracţiunea.1 (3) Definiţi noţiunea de procedeu tactic. de recoltare (aspiratorul portabil. schiţare şi macrofotografiere). Descoperirea şi fixarea urmelor-formă. pe piesele şi agregatele mijloacelor de transport sau de producţie.3. efectuează operaţiuni de căutare. cu concursul specialistului criminalist. penseta. 2. Microurmele infracţiunii 1. cunoscute sub denumirea de ingeniozităţi de anchetă care. Aceasta modalitate. microscopul).1 In criminalistică se consideră microurme particulele minuscule de materie. Tactica criminalistica ~ ştiinţă despre organizarea. de fixare (descriere. l. care pot fi întrebuinţate la efectuarea mai multor activităţi procedurale. acestea realizându-se pe baza mijloacelor şi conform regulilor cunoscute privind fixarea şi ridicarea obiec-telorcorp delict. acţiune. folosind mijloacele tehnice din trusele şi laboratoarele mobile criminalistice. După acest criteriu. constau în 104 . microurmele prezintă interes prin faptul că servesc la elucidarea multiplelor probleme referitoare la săvârşirea faptei.1(3) Definiţi nopunea de microurmă a infracţiunii. în fond. prescrise a fi aplicate în condiţii diverse în care se desfăşoară activităţile de urmărire penală. pot apărea pe îmbrăcămintea şi corpul victimei şi a agresorului. Procedeele tactice compuse constau din mai multe operaţii şi acţiuni. în vederea obţinerii de rezultate optime cu eforturi neînsemnate şi cheltuieli minime de mijloace şi timp.2 (5) Determinaţi criteriile la clasificare a procedeelor tactice criminalistice. Prin noţiunea de procedee tactice criminalistice se au în vedere anumite operaţii şi acţiuni elaborate de tactica criminalistică conform legislaţiei procesual-penale în vigoare. Metodele şi mijloacele tehnice moderne aplicate de criminalişti în condiţii de laborator asigură stabilirea apartenenţei la grup a îmbrăcămintei. Fibrele de ţesături. pierderi sau distrugeri de urme. precum şi a celor fragmente de îmbrăcăminte nu impun procedee specifice. 1.2(5) Apreciaţi importanţa criminalistică a microurmeior infracţiunii.a. de exemplu. datorită imperceptibilităţii lor de către organele umane senzoriale. fapt ce se explică prin năzuinţa de a evita riscurile unei insuficiente descoperiri. Deduci din pct. procedeele tactice se împart în trei categorii: simple. compuse şi combinaţii tactice. se recomandă aplicarea mijloacelor tehnice de detectare. constatare şi recoltare directă a fibrelor de Îmbrăcăminte de pe obiectele ce constituie ambianţa locului faptei. denumite şi microurme de îmbrăcăminte. de exemplu. Referitor la descoperirea. impun metode de cercetare bazate pe mijloace tehnice speciale . pe uneltele utilizate. este stipulată pe larg clasificarea procedeelor tactice după structura acestora. sub aspect procesual evident vulnerabilă.

îndemnările.manevrarea judicioasă a informaţiei. Ele nu trebuie confundate cu operaţiile tactice. experienţa. determinate de factura biologică a subiectului. pe bună dreptate. Combinaţiile tactice reprezintă o îmbinare de procedee tactice determinate de scopul comun preconizat în cadrul unei anumite activităţi de urmărire penală1. după cum s-a menţionat. au o deosebită importanţă pentru organizarea activităţilor de urmărire penală. de asemenea.3 (7) Argumentaţi necesitatea aplicării în activitatea de cercetare penală a procedeelor luetice buzate pe elaborările psihologiei. întotdeauna a constituit obiectul precupărilor specialiştilor din diverse domenii de activitate. Cercetarea infracţiunilor. la care se atribuie. atitudinile. procedurale. şi în cazul urmăririi şi reţinerii autorilor infracţiunilor săvârşite clandestin. pe de altă parte. inclusiv infracţională. între care una sau câteva dobândesc un caracter dominant. de regulă. particularităţile de natură să contribuie la definirea unei persoane sunt divizate în trei categorii: social-demografice. cum ar fi temperamentul şi înzestrarea aptitudinală a acestuia. "personalitatea nu este numai suma trăsăturilor. presupun anumite relaţii între anchetator şi ceilalţi participanţi la proces. pe de o parte. De aceste date se va ţine cont şi la selectarea martorilor asistenţi. aceasta repercutându-se în mod direct asupra comportării persoanei. la căutarea obiectelor furate ş. constă în îmbinarea a două sau mai multor procedee tactice la efectuarea unei anumite activităţi de urmărire penală. ci este o constelaţie specifică a trăsăturilor. determină modul de viaţă al persoanei. având ca obiectiv principal "crearea condiţiilor necesare pentru existenţa ei"1. psihologice şi somatice (biologice). Este cunoscut faptul că comportarea persoanelor cu deficienţe fizice se deosebeşte de comportarea celor cu constituţie fizică normală. în funcţie de vârsta şi cunoştinţele persoanei culpabile. caracterizându-se prin gândire şi inteligenţă. Starea de disfuncţie a organelor de simţ influenţează negativ capacităţile psihologice. ideile. deoarece ar fi o adevărată confuzie participarea la efectuarea actelor de urmărire penală (cercetarea Ia faţa locului. după cum este cunoscut. subordonându-le pe celelalte"'. Un exemplu semnificativ de operaţie tactică îl constituie comunitatea de activităţi organizatorice. martorii asistenţi şi specialiştii. care. iar. Cunoaşterea lor necesită punerea în evidenţă şi studierea capacităţilor perceptive.a. personalitatea se manifestă prin calităţile sale biologice. însuşirile psihologice multiple ale individului au fost divizate în două categorii. Cunoaşterea persoanelor participante Ia procescondiţie indispensabilă pentru aplicarea măsurilor tactice criminalistice Fiinţa umană. prezentarea spre recunoaştere. Prima categorie o constituie însuşirile ereditare. vor sta la baza procedeelor tactice de pregătire şi efectuare a percheziţiei. A doua categorie include aşa-numitele caracteristici ambiantale. delimitarea acestora în funcţie de starea procesuală a persoanei în cauză. persoanele implicate în proces pot fi grupate în trei categorii. Deci cunoaşterea reală a unei persoane implicate în proces presupune specificarea caracteristicilor dominante. întreaga înzestrare fizică. fapt. la etapa iniţială de cercetare a omuciderilor în scopul determinării identităţii cadavrului. Combinaţiile respective se aplică frecvent la efectuarea reconstituirii. percheziţiei şi a altor activităţi procedurale. se subliniază. Sub acest ultim aspect. experţilor şi a altor participanţi la proces. astfel ca persoanele cointeresate să nu poată sinonim aprecia materialul probatoriu de care dispune anchetatorul şi să acţioneze în defavoarea propriei comportări. Cunoaşterea acestor caracteristici asigură prognozarea eventualei comportări a persoanelor participante la proces şi. 2. care justifică clasarea problemelor ce ţin de obţinerea şi utilizarea acestor date în sfera tacticii criminalistice. a specialiştilor. La operaţii tactice se apelează. ancheta penală. iar datele privind profesia acesteia. pe de altă parte. în baza cunoaşterii acestor caracteristici organul de urmărire penală poate stabili procedeele tactice adecvate de cercetare. respectiv. operative şi medico-legale efectuate. însuşirile acesteia pe parcursul vieţii uneori se modifică esenţial. Pe lângă aceasta. fie ele caracteristice şi relativ stabile. reprezentând forma cea mai înaltă de organizare şi funcţionare a materiei vii. se vor alege procedeele tactice de ascultare. Din categoria caracteristicilor social-demografice se studiază îndeosebi. reconstituire) a unor martori asistenţi cu posibilităţi perceptive limitate şi. vârsta şi starea familială ale individului. native. starea organelor de simţ. operaţiile tactice reprezintă elemente metodice de investigare penală bazate pe comasarea şi realizarea în mod coordonat a unei suite de activităţi procedurale şi extraprocesuale în vederea soluţionării anumitor sarcini nodale ale cercetării infracţiunilor. Datele privind personalitatea acestora. în fine. a caracteristicilor 105 . stabilirea măsurilor tactice adecvate. Datorită contactului permanent al persoanei cu mediul social şi fizic în continuă transformare. pe de o parte. deprinderile. în teoria şi practica criminalistică. aspiraţiile. că majoritatea ştiinţelor aspiră spre cunoaşterea personalităţii. în literatura de specialitate. De această categorie aparţin şi experţii. cunoştinţele. profesia şi sfera lui de activitate. Spre deosebire de combinaţiile tactice conţinutul cărora. în cadrul prezentării spre recunoaştere. în consecinţă. Prima cuprinde persoanele participante la efectuarea activităţilor de urmărire penală. la ascultarea învinuitului şi a martorilor de rea-credinţă. studiile. fie ei subiecţi sau părţi în proces. Astfel.

Versiunile de urmărire penală se elaborează în baza datelor probante concrete. dintre care: — stabilirea autorului unei infracţiuni prin compararea urmelor de mâini de la faţa locului cu amprentele acestuia din cartotecă. a modului de gândire şi. organul de urmărire va folosi posibilităţile multiple oferite de legislaţia procesual-penală în vigoare. a aspectului fizic şi stării organelor de simţ. a deprinderilor şi a altor caracteristici de natură să contribuie la realizarea în mod eficient a interogatoriului. profesia.de competenţă. la rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă justiţia. confruntării. victimei. Categoria a treia de persoane participante la proces. care este menită să contribuie. folosinduse de acte false sau furate. datele privind personalitatea învinuitului şi a victimei contribuie la înaintarea versiunilor posibile şi. a tipului de caracter şi de temperament. Date importante privind trăsăturile de caracter şi de temperament. în al doilea rând. 16 şi 165 CPP) cu privire la participarea la proces a specialistului şi expertului. maturitatea gândirii ş.a. victimei. în fine. ale altor persoane implicate în proces. cum ar fi carnetele de note. a persoanelor suspecte sau a celor cărora li s-au înaintat învinuiri. Un alt mijloc important de cunoaştere a persoanelor participante la proces rezidă în ascultarea martorilor. prezentării spre recunoaştere. colaboratorii de serviciu. temperamentale. actelor de evidenţă locală a populaţiei şi de angajare în câmpul muncii. la alte activităţi de urmărire penală. Date importante privind personalitatea învinuitului se pot obţine din fişele de evidenţă criminalistică. altor activităţi de urmărire penală. 16 Subiectul I. Cunoaşterea persoanelor ce prezintă interes pentru anchetă. se poate realiza şi în baza examinării documentelor. emoţionale. jurnalele de memorie ş. victimei şi a părtaşilor la săvârşirea actului penal. Importanţa cunoaşterii persoanelor participante la proces se manifestă pe multiple planuri. aprecierea depoziţiilor în lipsa unor cunoştinţe concrete referitoare la personalitatea martorului. Obţinerea de mărturii conforme realităţii presupune crearea unui fond tactic adecvat personalităţii martorului şi deci cunoaşterea trăsăturilor de caracter. a nivelului intelectual. Atunci când împrejurările cauzei reclamă determinarea unor capacităţi psihofiziologice ale persoanei (starea defectă a organului de simţ. la direcţionarea activităţii de cercetare. în consecinţă. fizice şi morale sau a altor probe testimoniale. aceasta fiind o cerinţă prevăzută în legea procesual-penală în vigoare (art. a reacţiei şi expresiei emoţionale. mai cu seamă. Contactul direct cu ele dă organului de cercetare un prilej favorabil de studiere a celor mai diverse trăsături de personalitate. la capacităţile lui fiziopsihologice. din dosarele cauzelor în care acesta. la realizarea interogatoriului. impune efectuarea unor activităţi procesuale şi extraprocesuale în vederea stabilirii stării sociale şi a antecedentelor penale. vecinii. 1. 106 . a capacităţilor perceptive şi memoriale ale celui ce urmează să prezinte mărturii. martorului sau a altei persoane implicate în proces. organul judiciar va solicita efectuarea unor cercetări de laborator.1 (3) Definiţi noţiunea de evidenţă dactiloscopică. limbajului preferat ş. de care organul de anchetă dispune la o fază anumită de cercetare. — stabilirea identităţii persoanei care nu prezintă acte de identitate ori care îşi camuflează identitatea. o constituie infractorii şi victimele infracţiunii.a. a corespondenţei şi a altor înscrisuri personale. ceea ce este nu mai puţin important. Din a doua categorie fac parte martorii despre care trebuie să existe informaţii mai detaliate. a studiilor şi practicii de activitate în domeniul respectiv. spre exemplu. a aptitudinilor. Este de neconceput. Cunoaşterea victimei. O primă şi eficientă modalitate este observarea directă a organului de cercetare asupra persoanelor participante la efectuarea interogării. reacţia. Test nr. Înregistrarea dactiloscopică. prezentării spre recunoaştere.a. cunoştinţelor şi modului de gândire. Evidenţa dactiloscopică. a studiilor şi profesiei. într-un mod sau altul. inclusiv a celor ce caracterizează personalitatea învinuitului şi a persoanelor care au avut de suportat consecinţele infracţiunii. La cunoaşterea personalităţii învinuitului. Evaluarea acestuia are ca punct de plecare stabilirea indicilor de competenţă a expertului. cărora organul de cercetare se va adecva pentru a reuşi să-şi atingă scopurile urmărite în cadrul percheziţiei. precum s-a menţionat. bunăoară a raportului de expertiză. interesele şi alte caracteristici ale persoanei pot oferi martorii oculari. cunoaşterea trăsăturilor de personalitate ale celor implicaţi în proces influenţează nemijlocit procesul de valorificare a probelor. în special. cunoaşterea caracteristicilor de bază ale învinuitului. face posibilă o previziune reală a eventualei comportări a acestora. in ipoteza în care el a mai săvârşit infracţiuni şi a fost supus înregistrării dactiloscopice. constituie o componentă de bază a sistemului de evidenţă centralizată a infractorilor. a fişelor medicale.). în primul rând. percheziţiei. de a căror cunoaştere organul de cercetare este preocupat de fiecare dată. a fost implicat.

Unicitatea desenelor papilare se datoreşte marii varietăţi de caracteristici structurale care. ceea ce presupune imposibilitatea înlăturării. Prin compararea acestora se poate stabili autorul a două sau mai multor infracţiuni.— identificarea cadavrelor necunoscute. La etapa actuală. rămân intacte şi dispar doar după deces. nu mai puţin importantă din punctul de vedere al materiei puse în discuţie. 1. modificării sau distrugerii lor în condiţii fireşti. Posibilitatea identificării se datorează faptului că urmele de mâini reproduc elementele caracteristice ale desenelor papilare de pe suprafaţa părţilor de contact a mâinilor. Prin studii aprofundate s-a confirmat că desenelor papilare le sunt caracteristice la nivel metodologic trei proprietăţi în vederea identificării autorului urmelor. fireşte. excluzându-se posibilitatea existenţei a două desene papilare identice. ele formându-se în toate cazurile în care făptuitorul acţionează manual şi. Dacă orice caracteristică corporal-umană este supusă diferitelor schimbări condiţionate de dezvoltarea şi îmbătrânirea organismului. A doua proprietate a desenelor papilare. desenele papilare. de jafuri. sub raport de dimensiune. ceea ce adeseori poate să sporească esenţial activitatea de urmărire a făptuitorului. în acest sens. menţionăm că una din modalităţile de înregistrare a persoanelor condamnate penal este cea dactiloscopică. Practic nu există infracţiuni în cercetarea cărora urmele de mâini ar putea fi ignorate. care în ansamblu asigură indubitabil deosebirea unui individ de altul. sub aspect structural. fişa dactiloscopică conţine datele nominale ale celui înregistrat. în caz contrar. stabilirea participanţilor la săvârşirea actului penal. fireşte. Formându-se deja pe parcursul vieţii intrauterine. prevăzută cu rubrici pentru fiecare deget. folosirea urmelor de mâini în procesul penal este benefic influenţată de capacitatea acestora de a contribui la identificarea directă şi cu certitudine a persoanelor care le-au lăsat. jucând un rol primordial în ce priveşte identificarea autorului faptei. practica demonstrează date semnificative: în descoperirea a 40-50 % de cauze de furt. practic nu pot coincide în două desene . acestea vor restaura crestele şi desenele papilare în structura lor iniţială. Primul este marea frecvenţă a urmelor de mâini la locul săvârşirii faptelor penale. Fără a atinge problema în detaliu. Distrugerea desenelor papilare poate fi obţinută numai prin transplantare sau prin alt mod de afectare a pielii. adică proprietatea de a nu se schimba pe tot parcursul vieţii omului . Aplicarea urmelor de mâini în justiţia penală este înlesnită de mai mulţi factori. înregistrarea dactiloscopică se face prin fixarea desenelor papilare de pe falangele celor 10 degete în fişa dactiloscopică. Datorită structurii sistematizate. Al doilea factor favorizant în vederea utilizării urmelor de mâini în justiţia penală este existenţa sistemelor de înregistrare penală. în acest context se încadrează de asemenea şi evidenţa urmelor de mâini ridicate de la locul infracţiunilor nedescoperite. A treia proprietate esenţială a desenelor papilare este inalterabilitatea acestora. Din considerentele date în literatura de specialitate proprietatea menţionată a desenelor papilare adeseori se tratează drept capacitate a lor de a se restabili. de năvăliri tâlhăreşti şi de alte crime grave valoarea urmelor de mâini este excepţională. este fixitatea lor. urmele de mâini sunt dintre cele mai frecvent folosite în justiţia penală. 107 . cel decedat a fost anterior Înregistrat ca fiind autorul unei infracţiuni. dacă acesta nu întreprinde măsuri pentru a nu lăsa urme. Pe recto.2(5) Specificaţi premisele ştiinţifice ale evidenţei dactiloscopice. în fine. acestea permit compararea urmelor ridicate de la locul faptei concrete cu cele ale persoanelor înregistrate. Prima este proprietatea lor de a fi unice. care constă în fixarea desenelor papilare a celor 10 degete ale mâinilor pe fişe speciale şi crearea pe baza concentrării lor a fişierelor dactiloscopice. dacă. precum şi a altor împrejurări ale infracţiunii săvârşite. însoţită de vătămarea papilelor. desenele papilare ca formă şi structură sunt fixe. formă şi poziţie.

. desenul se notează cu cifra «3». constă din două părţi componente — principală şi secundară — ambele prezentându-se sub formă de fracţii. cu «8» în a doua. In fine desenele papilare în cerc. 2/2. se vor nota cu cifra «8». ale căror laţuri sunt îndreptate cu braţele spre osul mare (radial) al antebraţului mâinii respective şi ulnare. 56). Dacă braţul inferior al deltei din stânga reliefului papilar se desfăşoară sub braţul inferior al deltei din dreapta cel puţin cu două linii papilare. la rândul lor. în radiale. în primul rând. în care braţele inferioare ale celor două delte laterale se contopesc sau se amplasează în una din poziţiile enunţate. Partea suplimentară a formulei se înscrie in partea de sus a fişei. tot atâtea grupe de fişe. pînă la 32/32 obţînînduse 1024 variante de formule şi. Dacă cu această dreaptă se vor intersecta până la 9 linii papilare. Formula. în formulă. cu «4» in a treia. In fişierele de evidenţă centralizată a Ministerului de Interne din Moldova se aplică forma derivată a sistemului Henry-Galton. Desenele papilare in cerc se înscriu cu: cifra «16».3(7) Estimaţi valoarea cifrică a desenelor papilare în dependenţă de tipul acestora la calcularea părţii principale a formulei dactiloscopice. desenul se clasează la categoria celor cu poziţia exterioară a deltelor. Prima grupă cuprinde desenele papilare ale degetelor mare şi arătător de la mâna dreaptă. 1/3. Astfel. creând incomodităţi în activitatea respectivă. adică la cele cu deltele amplasate interior şi se va nota in formulă cu cifra «7» (fig. aparţinând desenelor cu poziţia medie a deltelor (fig. după cea principală. Referitor la desenele în laţ ulnare. în total pot fi realizate formule de la 1//1. adică de numărul liniilor create de crestele papilare cuprinse în spaţiul dintre delta şi centrul desenului (fig. In continuare cifrele la numărător şi la numitor se sumează. Grupele create în baza părţii principale a formulei adesea diferă considerabil după numărul de fişe. 3/1. cu «2» în a patra şi cu «1» în a cincea pereche. 2/3... în laţ şi în cerc. Desenele în arc şi cele în laţ se notează cu cifra «0». la numărătorul fracţiei părţii secundare se fixează indicii desenelor papilare ale degetelor mâinii drepte. formula va fi (16 + 8 + 4 + 2+1)/(16 + 8 + 4 + 2+1)= (31 + 1)/( 31 + 1) = 32/32 Dacă insă fişa nu conţine nici un desen papilar în cerc formula va fi 1/1 Aşadar. în formulă notându-se cu cifra «9» (fig. de la 14 până la 16 — cu cifra «5» şi de la 17 în sus — cu cifra «6». mijlociu şi mic de la mâna stângă. care se notează cu diferite cifre. ale celor impare — la numitor. adăugându-se o unitate la rezultatele obţinute în ambele componente ale fracţiei. Astfel.1. Notările se fac pentru fiecare deget în ordinea firească a plasării lor şi fără a se proceda la sumare sau adăugare de cifre. Desenele papilare în cerc se notează cu cifrele «7». La întocmirea formulei se iau în calcul. mare. «5» şi «6» în funcţie de numărul liniilor papilare întretăiate de dreapta ce uneşte punctul deltic cu centrul desenului. iar la numitor cei ai mâinii stângi. se notează cu cifra «1». a treia — ale celui mic de la dreapta şi cel mare de la stânga. Desenele în laţ radiale se înscriu cu cifra «2». a doua — ale degetelor mijlociu şi inelar de la aceeaşi mână. a patra — ale celui arătător şi mijlociu de la stânga şi a cincea — ale degetului inelar şi celui mic de la stânga. simbolurile degetelor pare se notează la numărător. de la 10 până la 13 — cu cifra «4». la numărător vor fi marcate simbolurile desenelor papilare ale degetelor arătător şi inelar de la mâna dreaptă. dacă în fişa dactiloscopică desenele papilare ale celor 10 degete sunt în formă de cerc. de asemenea. dar la numitor — cele ale degetelor mare. desenele papilare de pe fişa dactiloscopică se subdivizează în 5 grupe-perechi. acestea se înscriu cu cifrele «3». In situaţia când braţul inferior al deltei din stânga se desfăşoară de asupra braţului inferior al deltei din dreapta şi între ele se află două sau mai multe linii papilare desenul aparţine la prima categorie. desenele în arc. exterioară şi medie a deltelor. 3/3. Pentru a redresa situaţia se procedează la subclasificarea fişelor după partea secundară a formulei. «8» şi «9» (în funcţie de interpoziţia braţelor inferioare ale celor două delte) din stânga şi din dreapta reliefului papilar. după sistemul aplicat în Moldova.. 3/2. mijlociu şi mic de la mâna dreaptă. ale căror laţuri sunt îndreptate cu braţele spre osul mic (ulnar) al antebraţului. Cele de tip laţ se subdivizează. numărul liniilor create de crestele zonei centrale a desenelor în laţ ulnare şi interpoziţia deltelor în desenele în cerc. 108 . Pentru întocmirea părţii principale a formulei. având la bază clasificarea desenelor papilare în trei tipuri: in arc. După poziţia deltelor sunt frecvent atestate trei categorii de desene papilare în cerc: cu amplasarea interioară. «4». indiferent de forma şi structura lor. respectiv. în cazul dat la întocmirea părţii principale a formulei se iau în considerare toate trei tipuri de desene papilare. Fiecare pereche are în componenţa sa amprentele unui deget par şi a unui impar. 58). dar între ele nu se află două linii papilare. dacă se află în prima pereche. după cum se va vedea mai jos. 57). Astfel. 55). arătător şi inelar de la mâna stângă. 1/2. 2/1. E de relevat că spre deosebire de partea principală a formulei. întocmirea acesteia se face în conformitate cu unele reguli speciale.

pentru obiectele materiale . ale obiectelor şi persoanelor ce constituie grupul de prezentat: datele personale şi calitatea procesuală (martor. constituţia fizică. 55.începe cu invitarea persoanei chemate să recunoască la un studiu al persoanelor sau obiectelor înfăţişate. modelul. ea a precizat culoarea. La etapa introductivă se realizează un şir de operaţii de natură să contribuie la crearea unui cadru procesual-tactic favorabil desfăşurării cu succes a acestei activităţi.de recunoaştere propriu-zisă . constituie sursă de probă şi ca toate procesele-verbale încheiate cu prilejul efectuării actelor de urmărire penală. Tactica efectuării prezentării spre recunoaştere 2. dacă ea cere ca persoanele prezentate în grup să-şi schimbe poziţia. calitatea şi instituţiile din care fac parte organul de cercetare şi alte persoane participante. pentru a stabili dacă printre acestea se află persoana sau obiectul despre care a făcut declaraţii. rasa. de detalizare şi de fixare. care. modelul obiectului ce urmează a fi identificat. numele. vârsta. semnalmentele individuale. în cazul prezentării pentru recunoaştere a obiectelor materiale. persoanei chemate să recunoască i se vor crea condiţiile cerute pentru examinarea grupului de persoane sau obiecte prezentate. în vederea stabilirii dacă acestea sunt aceleaşi cu cele percepute anterior în împrejurări. la alegerea obiectelor preconizate a fi prezentate în grup. culoarea. Specificate în cadrul ascultării prealabile de persoana chemată să recunoască. destinaţia. Ca formă de identificare criminalistică. locul de muncă şi domiciliul martorilor asistenţi. de stabilire a apartenenţei bunurilor sustrase în mod ilicit. CPP). trebuie să cuprindă date privind: data. a armelor şi uneltelor folosite la comiterea infracţiunii şi a altor obiecte ce se referă la latura obiectivă a acesteia. concis şi să nu sugereze răspunsul. de recunoaştere propriuzisă. 2. forma. Pregătirea în vederea prezentării spre recunoaştere Pregătirea respectivă presupune realizarea anumitor activităţi. A doua etapă . direct sau indirect. când cel ce recunoaşte este chemat să se refere la elementele caracteristice de care s-a folosit. 1. dintre care menţionăm: a) ascultarea prealabilă a persoanei ce urmează sa recunoască. 2. această cerinţă va fi satisfăcută. pentru animale . ele vor fi ridicate şi studiate sub toate aspectele lor caracteristice. a persoanelor şi obiectelor aflate într-un anumit raport de legătură cu infracţiunea săvârşită.denumirea. Pentru persoane . legate de activitatea ilicită a făptuitorului sau a altor persoane implicate. bănuitului sau învinuitului.1 (3) Descrieţi noţiunea şi sarcinile prezentării spre recunoaştere. caracteristicile persoanei sau obiectului prezentat spre recunoaştere. descriptivă şi concludentă). 2. b) asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a recunoaşterii. victimei. Totodată. victimă) a celui chemat să recunoască.2 (5) Argumentaţi elementele tacticii de pregătire a prezentării spre recunoaştere. forma. c) alegerea persoanelor şi obiectelor pentru a fi prezentate împreună cu cele care trebuie recunoscute. prezentarea spre recunoaştere constă în înfăţişarea martorului. în cele trei părţi constitutive (introductivă. La etapa de fixare se întocmeşte procesul-verbal de prezentare iprc recunoaştere. Generale ale persoanei sau obiectului ce urmează a fi recunoscut. Etapa detalizării. Dacă.specia. 109 . spre exemplu. numele.rasa. sexul. locul şi împrejurările în care s-a efectuat prezentarea spic recunoaştere. în esenţă. organul de cercetare solicitându-le celor prezentaţi să facă aceasta. mărimea.Subiectul II. Invitaţia spre recunoaştere trebuie formulată clar. vârsta. a lucrurilor. Astfel. prezentarea spre recunoaştere constituie una din cele mai eficiente modalităţi de identificare a cadavrelor necunoscute. în primul rând. Acţiunile organului de cercetare în acest scop se vor baza pe analiza a două categorii de caracteristici: 1. Desfăşurarea prezentării spre recunoaştere şi materializarea rezultatelor obţinute Prezentarea spre recunoaştere se desfăşoară în patru etape: preliminară sau introductivă. conform legii (art. îmbrăcămintea. dimensiunile. de aceste caracteristici se va ţine cont. culoarea. motivele care au impus prezentarea spre recunoaştere. prenumele.

a contactat în timpul săvârşirii faptei penale sau în alte împrejurări similare. aspectul feţei. formele anatomice ale capului.când persoana ce urmează să fie identificată neagă comiterea infracţiunii susţinând că ea nu poate fi recunoscută. privirea.) se vor folosi la realizarea prezentării spre recunoaştere. specifice după factură. se mai întâlnesc cazuri de ignoranţă. mai ales cele aflate sub arest. iar. semne şi variaţii morfologice. în cazul recunoaşterii persoanei după înfăţişare se realizează analiza comparativă a semnalmenteor persoanei prezentate cu cele ale persoanei cu care martorul. în majoritatea cazurilor. Pentru început organul judiciar va determina oportunitatea ei. în practică s-a constatat că recunoaşterea persoanelor după înfăţişare este rezonabilă în următoarele trei situaţii: . excepţie făcând martorii. Se vor căuta şi utiliza obiectele de îmbrăcăminte purtate sau avute asupra sa de cel ce urmează a fi identificat în momentul perceperii sale de către martor. dar o poate recunoaşte după semnalmentele percepute în urma contactului avut cu ocazia comiterii faptei penale. S-a accentuat asupra acestei reguli din motivul că. Persoana care urmează a fi identificată va fi prezentată spre recunoaştere având aspectul exterior identic cu cel din momentul comiterii faptei. se efectuează. ele repercutându-se în mod direct asupra desfăşurării de mai departe a cercetărilor. voce şi vorbire. însemnătatea identificării prin recunoaştere a învinuitului şi a altor persoane implicate. felul şi culoarea materialului din care sunt confecţionate. Recunoaşterea este sigură în cazul în care caracteristicile anatomice se manifestă evident sau au anumite infirmităţi. Formarea grupului include pregătirea exteriorului a celui ce urmează a fi recunoscut şi selectarea persoanelor împreună cu care acesta va fi înfăţişat. victimă sau de alte persoane chemate să recunoască. în acest sens se vor respecta cu stricteţe două reguli: 1. culoarea tenului (uneori şi a ochilor). în practică. de obicei. dar mai ales consecinţele grave pe care le poate aduce o falsă recunoaştere. Prezentarea spre recunoaştere a persoanelor 1.) vor fi luate măsuri în vederea stabilirii situaţiei iniţiale. făptuitorul cu o cagulă pe faţă a sustras bunuri materiale în valoare de 50000 lei. formarea grupului în care se va prezenta persoana ce urmează a fi identificată. Dacă semnalmentele persoanei ce se prezintă coincid. cuprinde. de a-şi aranja părul.a. baston). Apoi se va trece la pregătirea acestei activităţi care. aceştia constituind. să contribuie esenţial la recunoaştere. Aşa cum s-a menţionat. asigurarea unui cadru propice desfăşurării eficiente a recunoaşterii. modul tipic de a exercita anumite acţiuni (de a se prezenta.2. . . constatările făcute cu prilejul efectuării cu succes a acestei activităţi au o deosebită importanţă. elementele de deghizare (mustăţi. La ieşirea din bloc făptuitorul s-a întîlnit cu un vecin de-al victimei cu care au coborî! împreună în stradă. după cum s-a spus. sau altă persoană chemată să recunoască. culoarea şi natura părului. după înfăţişare. şi alte obiecte avute asupra ei. obiectul recunoaşterii după înfăţişare îl constituie. Printre semnalmentele pe care se sprijină. ale nasului şi zonei bucale. în cazul unor eventuale modificări ale figurii (apariţia bărbii sau a mustăţilor. model. § 3. uneori chiar şi asupra deciziilor luate în cauză. în situaţia în care autorul faptei. şi-a deghizat exteriorul. intervenţii medicale etc.în anumite situaţii pot prezenta importanţă şi semnalmentele funcţionale. Prin urmare. dobândite ereditar. pe de altă parte.când cel chemat să recunoască declară că nu cunoaşte persoana ce urmează a fi identificată. în majoritatea cazurilor. Recunoaşterea după înfăţişare şi după mers se realizează în baza percepţiei vizuale. Ea trebuie să aibă înfăţişarea respectivă atât în ce priveşte figura.când persoana chemată să recunoască susţine că cunoaşte persoana care va fi prezentată. barbă. de a aprinde sau stinge ţigara). ceea ce explică aplicarea ei mai puţin frecventă. obiecte de îmbrăcăminte deosebite. cum ar fi uniforma etc. haina. în consecinţă. mers. cum ar fi ţinuta corpului. tăierea sau dimpotrivă. Un rol important în recunoaşterea unei persoane după înfăţişare îl pot avea obiectele de îmbrăcăminte. Particularităţi privind prezentarea spre recunoaştere după semnalmente Recunoaşterea făptuitorului sau a victimei. în special. pe de o parte. adică în momentul în care a fost percepută de persoanele chemate să recunoască. declaraţiile celor chemaţi să recunoască persoane. ce reprezintă elemente caracteristice de natură să fie percepute cu siguranţă şi. ochelari. dar o nominalizează eronat. în momentul comiterii acesteia. purtate permanent (ceas. cănd persoanele. defecte. pe primul plan se află trăsăturile anatomice (statice). în urma unor maladii. iar după voce şi vorbire . persoana chemată să recunoască poate afirma că aceasta este persoana cu care a contactat.a celei auditive mai puţin perfecte. dimensiunile elementelor constitutive ale acesteia. cum ar fi. ticurile şi gesticulaţia specifice. poziţia capului. particularităţile dinamice. bijuterii) sau folosite ocazional (ochelari. Victima a memorizat vocea şi unele rostite de făptuitor. obiectul activităţii în cauză. reclamă efectuarea acestei activităţi cu mare atenţie şi cu respectarea strictă a tuturor regulilor juridice şi tactice prevăzute asupra sa. cât şi vestimentaţia. alte forme condiţionate de diverse deprinderi individuale. creşterea excesivă a părului ş. mai rar persoanele victime ale infracţiunii.3 (7) Decideţi asupra felurilor de prezentare spre recunoaştere !a care va recurge organul de urmărire penală în următoarea situaţie: „în timpul unui atac tîlhăresc. constituţia fizică. infractorii. se prezintă spre 110 .

145. aceasta trebuie să coincidă după natura obiectelor de îmbrăcăminte (palton. c) în cele ce urmează. cărora li se aduce la cunoştinţă esenţa şi scopul actului de procedură ce urmează să se desfăşoare. specialiştii). i se aminteşte obligaţia de a declara adevărul. a căror aplicare înlătură orice suspiciune cu privire la obiectivitatea efectuării actului de procedură în cauză. Grupul prezentat şi momentul în care cel chemat să recunoască arată cu mâna persoana recunoscută se vor fixa pe fotografie sau pe bandă videomagnetică. Ea va fi fotografiată aplicăndu-se metoda fotografiei signalitice sau de 111 . O deosebită atenţie se va acorda specificării locului amplasării grupului ce urmează a fi prezentat. beretă. b) să nu fie cunoscute persoanei chemate să facă recunoaşterea şi c) să aibă semnalmente similare.luarea măsurilor de menţinere a ordinii şi a atmosferei de calm pe întregul parcurs al prezentării spre recunoaştere. persoanei ce recunoaşte i se va cere să precizeze elementele caracteristice de care s-a condus la recunoaştere şi să specifice împrejurările în care a contactat anterior cu persoana recunoscută. persoanele care vor crea grupul de prezentare. forma şi dimensiunile părţilor constitutive ale feţei. i se adresează întrebarea dacă din grupul ce i se prezintă recunoaşte vreo persoană. pot avea motivaţii diverse. Cointeresarea şi. pentru a evita eventualele erori. După verificarea identităţii. de către martori sau victimă este întotdeauna însoţită de tensiuni psihologice intense. ceea ce se răsfrânge negativ asupra rezultatelor recunoaşterii. Crearea condiţiilor bunei desfăşurări a prezentării persoanelor spre recunoaştere după înfăţişare cuprinde: . tenul pelii şi culoarea părului. martorilor asistenţi şi. după cum s-a menţionat. celui chemat să recunoască. a autorilor faptelor penale. După aceasta persoana ce urmează să fie prezentată spre recunoaştere este invitată să ocupe locul pe care îl doreşte între persoanele din grup. totodată. avocatul. Este indicat ca prezentarea spre recunoaştere să se desfăşoare cu participarea unui sau a mai multor colaboratori operativi. în cazul în care vor ascunde adevărul. Recunoaşterea persoanelor. măsuri care ar evita orice brutalitate. Dacă. persoanei chemate să recunoască. culoarea materialului din care acestea sunt confecţionate. Respectarea acestei cerinţe. care. costum. în baza prevederilor legale (art.recunoaştere cu un exterior neîngrijit (bărbaţii nebărbieriţi. în cazul unui răspuns afirmativ. Declaraţiile acesteia se vor consemna în mod detaliat în procesul-verbal şi pe banda videomagnetică. după ce va fi întrebată dacă vrea să prezinte declaraţii cu privire la recunoaşterea sa. reprezintă procedee tactice. Martorilor asistenţi şi persoanei ce urmează a fi prezentată spre recunoaştere li se dau lămuririle respective referitoare la drepturile şi obligaţiile ce le revin din legislaţia procesual-penală în vigoare. anumite măsuri în vederea menţinerii liniştei şi a atmosferei de seriozitate. spre exemplu. acesteia. la cerinţa celui chemat să recunoască. încăperea trebuie să asigure amplasarea tuturor participanţilor în ordinea şi potrivit sarcinilor ce revin fiecărui în parte. apropierea după vârstă. martorii asistenţi şi. percepţia iniţială a avut loc la lumină naturală. să o facă numai prin intermediul celui ce conduce activitatea. b) la locul efectuării recunoaşterii se invită persoana chemată să recunoască. pot fi traşi la răspundere penală pentru infracţiune de mărturie mincinoasă. constituţie. pentru relevarea în condiţii mai favorabile a semnalmentelor celor prezentaţi spre recunoaştere. pe de altă parte. pe de o parte. după dorinţa sa. elementele auxiliare ş. pe lângă menţinerea ordinei să fie însărcinaţi cu observarea reacţiilor manifestate de factorii activi ai activităţii respective . adică să nu fie cointeresate în cauză. pălărie. organul judiciar va organiza desfăşurarea recunoaşterii în aceleaşi condiţii. deşi nu este contraindicat să se folosească. şi o sursă de lumină artificială. scurtă. CPP) şi a practicii pozitive a organelor de cercetare penală. eventualele acte de intimidare. Din acest moment nimeni din cei prezenţi nu trebuie să abandoneze locul prezentării spre recunoaştere. în îmbrăcăminte şifonată). trebuie să corespundă următoarelor condiţii: a) să fie neutre. insulta. Concomitent. în ce priveşte vestimentaţia. iar dacă au ceva de spus. căciulă etc).a. în criminalistică s-a consolidat următoarea ordine tactică de prezentare spre recunoaştere după înfăţişare a persoanelor: a) la locul efectuării prezentării spre recunoaştere se aduc : persoana ce urmează a fi recunoscută. .asigurarea condiţiilor de lumină asemănătoare celor în care s-a realizat percepţia iniţială. a locului între persoanele din grup. Persoanele care vor constitui grupul în care se preconizează introducerea persoanei ce urmează a fi recunoscută. Prin asemănarea persoanelor ce alcătuiesc grupul de prezentare cu persoana care urmează a fi recunoscută se are în vedere. şi alte forme de comportament neadecvat. să facem următoarea remarcă: grupul de persoane prezentate nu trebuie alcătuit din indivizi a căror înfăţişare este întru totul asemănătoare. 2. fireşte. Apoi. identitatea de sex şi rasă.amenajarea încăperii în care urmează să se desfăşoare prezentarea spre recunoaştere. şi alegerea de către cel ce urmează a fi recunoscut. fireşte. se atrage atenţia persoanelor participante să păstreze liniştea. Martorul şi victima vor fi avertizaţi că. tendinţa de a obţine soluţionarea cauzei într-un anumit mod.cel ce recunoaşte şi cel recunoscut. ca urmare. Subliniind importanţa selectării după criteriul de asemănare a persoanelor ţinem. persoanele participante la realizarea recunoaşterii (lucrătorii operativi şi de pază. acestuia i se va solicita să indice persoana identificată. să nu comunice între ele. în special. . femeiele prost pieptănate. d) persoana recunoscută va fi solicitată să se nominalizeze. într-o manieră corectă. ceea ce impune organului însărcinat cu realizarea acestei activităţi. mai frecvente fiind două: anumite relaţii (pozitive sau negative) cu părţile sau cu alte persoane implicate în proces şi legătura directă sau indirectă cu fapta şi consecinţele acesteia.

La această formă se recurge în cazul în care martorul sau victima declară că au perceput mersul specific al infractorului. Achiziţionarea acestor fotografii nu reprezintă dificultăţi. datorită modului de expunere şi prelucrare a imaginii. La baza acesteia se află deprinderile obţinute de fiecare individ ca urmare a unui îndelungat proces de învăţare.145. Astfel. redau înfăţişarea persoanei cu denaturări de natură să zădărnicească recunoaşterea. c) sub pretexte bine gândite. culoarea tenului şi a părului. . . In prezenţa martorilor asistenţi fotografiile se ştampilează şi numerotează. trebuie să permită observarea deprinderilor acestora de a merge. într-un mod sau altul. spre exemplu. ca formă de activitate umană. la fotografia comercială se aplică operaţii de retuşare în vederea atenuării sau chiar camuflării ridurilor. persoanelor prezentate spre identificare li se va cere să traverseze spaţiul respectiv de mai multe ori. în continuare în încăpere se introduce persoana chemată să facă recunoaşterea. aceasta va fi invitată să indice fotografia persoanei identificate şi să relateze succint despre împrejurările în care a cunoscut-o şi caracteristicile în baza cărora a recunoscut-o. 112 . mâinilor. sub aspect tactic. şi anume: a) pentru a contracara eventualele încercări de a deghiza mersul. încercând în acest mod să se sustragă de la răspunderea penală. se deplasa persoana la momentul percepţiei iniţiale. Mersul. căreia i se solicită să stabilească dacă pe fotografiile prezentate este imaginată vreo persoană cunoscută. cicatricelor şi a altor particularităţi individuale utile identificării prin recunoaştere. vărstă. căt şi cele speciale predestinate să servească ca rechizite în actele de identitate şi în alte documente prevăzute cu fotografii. Prezentarea spre recunoaştere după mers se efectuează potrivit regulilor generale prevăzute asupra acestei activităţi (prezentarea în grup. o formă aparte de identificare a persoanelor. Prezentarea spre recunoaştere a persoanelor după mers Prezentarea spre recunoaştere după mers constituie. împreună sau câte una. respectiv. b) distanţa. Trebuie însă de avut. implicate în activitatea infracţională. să se deplaseze într-un anumit spaţiu. la fel ca şi cele ale persoanei care a făcut recunoaşterea. CPP) prevede prezentarea acesteia după imagini fotografice. 2. ţinutei vestimentare. contribuie la elaborarea unui mers individual pentru fiecare persoană. Spre exemplu.se presupune că autorul faptei penale se poate situa printre persoanele aflate în recidivă ale căror fotografii ale semnalmentelor exterioare se află în cartotecile de evidenţă criminalistică.starea de boală a celui ce trebuie să recunoască face imposibilă chemarea sa pentru a participa la efectuarea recunoaşterii. de condiţiile în care se realizează exerciţiile de deplasare în spaţiu.învinuitul (bănuitul) refuză categoric să participe la prezentarea spre recunoaştere. Unele particularităţi ţin doar de ordinea în care se desfăşoară prezentarea fotografiilor. . în cele din urmă. 3. La această modalitate de prezentare se recurge în situaţiile în care: . în direcţia în care. prezenţa martorilor asistenţi. . ele putând fi cerute sau ridicate. se vor încleia pe formularul procesului-verbal imediat după partea introductivă a acestuia. de alţi factori obiectivi şi subiectivi care. târârii unui picior ş.din perspectivă tactică prezentarea nemijlocită spre recunoaştere a bănuitului sau învinuitului este considerată inoportună. inclusiv cea care va fi recunoscută. fotografia persoanei ce urmează a fi recunoscută şi două sau trei fotografii (egale după dimensiunile hârtiei şi a pozei celor imaginaţi) ale unor persoane identice după sex şi apropiate după trăsăturile fizice. La recunoaşterea persoanelor se folosesc atăt fotografiile semnalmentelor executate conform regulilor fotografei de recunoaştere. este indicat ca persoanele din grupul prezentat spre indentificare. Procesul de formare a deprinderilor de a merge este influenţat de tipul sistemului nervos central. Declaraţiile persoanei recunoscute. de caracteristicile anatomice ale membrelor inferioare. pe care persoanele urmează să o traverseze. ca în cazul şchiopătării. condiţii în care perceperea trăsăturilor feţei era cu neputinţă (părăsea locul faptei în direcţia opusă).recunoaştere. legea (art. Individualitatea mersului se exteriorizează prin poziţia şi formele proprii de mişcare a corpului. Ea nu poate fi mai mică decât distanţa parcursă de cel observat la faţa locului de către persoana chemată să recunoască. ascultarea preliminară a persoanei care trebuie să recunoască). Prezentarea spre recunoaştere a persoanelor după fotografii se efectuează conform cerinţelor procesuale şi tactice generale prevăzute asupra acestei activităţi de procedură penală.persoana ce urmează a fi recunoscută se ascunde. după cum decurge din declaraţiile celui chemat să recunoască. aceste fotografii. In cazul unui răspuns afirmativ. care activa mascat (cu faţa acoperită) ori se deplasa spre sau de la faţa locului. taliei. după cum este cunoscut. Se pot folosi şi alte genuri de fotografii ca. Prezentarea spre recunoaştere după fotografie în situaţia în care anumite împrejurări nu admit înfăţişarea nemijlocită a persoanei spre recunoaştere. nu de puţine ori. cele executate de către profesionişti în domeniul fotografiei artistice şi chiar de amatori în condiţii tehnice rudimentare. elemente caracteristice care pot fi lesne percepute şi memorizate. o sistemă de mişcări coordonate necesare deplasării în spaţiu. din cartotecile de evidenţă criminalistică şi din cele de paşaportizare a populaţiei. mai ales dacă ele se deosebesc de cele ale mersului majorităţii persoanelor. în vedere că. se vor consemna amănunţit în procesul-verbal de recunoaştere.a. repede ori încet. inclusiv a capului. fără ca să ştie că sunt observate după mers. ca în cazul în care starea psihică a celui chemat să recunoască inspiră teama că nu va putea franc declara recunoaşterea. dar cu respectarea unor cerinţe specifice. petelor. reprezintă.

adică înregistrări ale vocii şi vorbirii persoanei efectuate până la declanşarea procesului penal. Ultimelor li se anunţă că se va efectua o activitate de recunoaştere. b) în cazul în care martorul declară că a perceput. lentă.Caracterul dinamic al recunoaşterii după mers impune în mod necesar aplicarea mijloacelor de înregistrare video sau de filmare. în legătură cu efectuarea acestei activităţi. guturală. tembrul şi tonul vocii. Apoi. învălmăşită sau bâlbâită. pronunţarea incorectă a cuvintelor ş. fiecare persoană se deosebeşte după intensitatea. dar fără a specifica conţinutul ei. selectate după regulile generale de completare a grupului de persoane pentru recunoaştere. în prezenţa lor şi a martorilor asistenţi. din poziţia uşii întredeschise dintre cele două încăperi. Prezentarea spre recunoaştere după voce şi vorbire La această modalitate ce recurge în două situaţii: a) dacă victima susţine că a reţinut vocea şi vorbirea agresorului care activa cu faţa mascată. unde se invită persoana care urmează a fi identificată şi două sau trei persoane selectate după regulile generale de completare a grupului de prezentare spre recunoaştere. cărora li se va explica drepturile prevăzute de lege. Dialogul se va întreţine cu fiecare persoană inclusă în grupul de recunoaştere într-o anumită ordine.rapidă. Procesul prezentării spre identificare după voce şi vorbire trebuie în întregime înregistrat pe bandă magnetică sau videomagnetică. unităţi lexicale din alte limbi. nu de puţine ori intenţionate. Fundamentul ştiinţific al acestei modalităţi de identificare îl constituie însuşirile principale ale vocii şi vorbirii de a se exterioriza printr-o seamă de particularităţi individuale caracteristice persoanei. Vocea poate fi clară. ale vocii şi vorbirii celui ce urmează a fi recunoscut. alcătuirea frazelor şi. structura şi calitatea vorbirii. de imposibilitatea perceperii de către martor sau victimă în diverse condiţii de săvârşire a infracţiunii a caracteristicilor menţionate ale vocii şi vorbirii. Anchetatorul cu doi martori asistenţi trec în încăperea megieşă. Conţinutul acestor segmente va fi reprodus în faţa microfonului de către două persoane. persoanele din grupul de prezentare trebuie să fie amplasate în încăpere astfel încât să nu fie văzute de persoana chemată să recunoască. fireşte. termeni de profesie. In procesul vorbirii poate fi utilizat un limbaj specific după stil. integral sau parţial. ca. la rândul ei . ar impune participanţilor pronunţarea anumitor fraze şi cuvinte. organul care conduce activitatea va cere persoanei chemate să facă recunoaşterea. nazalizată. Martorul sau victima se preîntâmpină despre răspunderea penală pe care o pot suporta în cazul unei recunoaşteri false. 4. modul de exprimare. Având în posesie materialele menţionate. răguşită. Apoi ea va trece în încăperea unde se află grupul de persoane prezentate şi. Particularităţile etapei iniţiale de cercetare a infracţiunilor de corupere 3. La această etapă. nivelului de cunoaştere a limbii. dialogul între anumite persoane care s-a desfăşurat în mod confidenţial sau în condiţii ce nu permiteau percepţia vizuală. va proceda la o discuţie asupra unui subiect neutru.a. organul de cercetare va delimita 1-2 segmente ce redau mai exact caracteristicile vocii şi vorbirii persoanei care va fi identificată. după fondul lexical. datorită specificului aparatului respirator. cu anumite forme de pronunţare defectuoasă a unor sunete sau cuvinte. După ce persoana care trebuie identificată îşi va ocupa locul dorit în componenţa grupului de persoane prezentate. este necesar ca prezentarea să se desfăşoare în următoarea ordine tactică. Insuccesele acestei activităţi sunt cauzate. elementelor ce alcătuiesc aparatul vocal. sub un pretext bine gândit. Unele persoane vor comite în vorbire erori gramaticale. Practica organelor de urmărire penală confirmă că prezentarea spre recunoaştere după voce şi vorbire nu întotdeauna permite a obţine rezultatul scontat satisfăcător. 113 . şi. de exemplu. va specifica particularităţile vocii şi ale vorbirii după care a făcut recunoaşterea. Dacă aceasta răspunde afirmativ va fi chemată să o indice în ordinea în care s-a desfăşurat convorbirea. începând cu cea din partea stângă şi terminând cu cea din partea dreaptă.1 (3) Enumeraţi acţiunile procesuale şi extraprocesuale efectuate la etapa incepientă de cercetare a infracţiunilor de corupere. în una din două încăperi ce se află alături se invită persoana care trebuie să recunoască şi patru martori asistenţi. pe de altă parte. să declare dacă a identificat vreo persoană după voce şi vorbire. înfundată. clară. în scopul înregistrării pe banda feromagnetică. prezentarea spre recunoaştere poate fi efectuată cu ajutorul bandei magnetice pe care sunt înregistrate vocea şi vorbirea persoanei anchetate. regionalisme. aflată în camera de alături. Pentru a depăşi dificultăţile condiţionate de factorii indicaţi. şi prezentat spre audierea persoanei chemate să recunoască în vederea identificării vocii şi vorbirii ei percepute în timpul săvârşirii infracţiunii sau în alte împrejurări. ele asigurând fixarea în mod adecvat a desfăşurării acestei activităţi şi a rezultatelor obţinute. peltica. iar vorbirea. în mod necesar. dar care. Subiectul III. în situaţia în care există pericolul unui comportament impulsiv din partea persoanei ce urmează a fi recunoscută sau dacă persoana chemată să facă recunoaşterea nu acceptă să fie confruntată cu făptuitorul. într-adevăr. pe de o parte. Se pot folosi înregistrări realizate special cu această ocazie în timpul interogatoriului sau "modele libere". de modificările. precum şi după limbajul folosit. cel ce conduce recunoaşterea.

următoarele măsuri: □ Punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora. desfăşurată de făptuitor. indiferent de calitatea lor realizează. . alte persoane. ce căi de comunicare cu exteriorul sunt. în special telefoane. într-un sindicat. dispunerea acestora în raport cu alte funcţionalităţi. 2. De exemplu. Ascultarea făptuitorului. eventual a locurilor unde îşi ţine garderoba.a.2 (5) Determinaţi rolul percheziţiei şi ridicării de obiecte şi documente la cercetarea infracţiunilor de corupere.Valorile. Efectuarea de percheziţii şi de ridicări de înscrisuri şi de obiecte 4. folosite de suspecţi ori de complicii acestora. o persoană care în baza unei funcţii. □ Accesarea sistemelor informatice. locuiesc în aceste încăperi. Alte activităţi care se întreprind de către organele de urmărire penală sunt următoarele : . în secţiunea referitoare la prinderea în flagrant. Totodată. o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid ori formaţiune politică. depistarea acelora unde funcţionarul mai are acces în virtutea legalităţilor de serviciu. metodele specifice de căutare.1. bunurile. în vederea strângerii datelor privind existenţa infracţiunii şi identificarea persoanelor faţă de care există presupunerea că au săvârşit o infracţiune. Principalele probleme care fac obiectul probaţiunii. precizăm faptul că secretul bancar şi cel profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală. o persoană care exercită atribuţii de control. Rolul percheziţiei şi al ridicării de înscrisuri. am făcut referiri cu privire la semnificaţia acestui element tactic. subiectul activ al infracţiunii poate fi: o persoană care exercită o funcţie publică. banii sau alte foloase necuvenite ce au constituit obiectul activităţii infracţionale. locurile unde ar putea fi ascunse" ş. pe o durată de cel mult 30 de zile. percheziţiile. precum şi în alte dpm'enii asimilate faptelor de corupţie. . în cazul infracţiunii de corupţie. dacă folosesc sau nu în comun unele spaţii (pentru a legaliza percheziţia). Atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de corupţie. obiecte sau alte valori se urmăresc a fi găsite. procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie pot să dispună. 114 . în majoritatea cazurilor. în cadrul Parchetului Naţional Anticoruţie îşi desfăşoară activitatea specialişti cu înaltă calificare. pentru o mai bună desfăşurare a activităţii de urmărire penală. instanţelor de judecată sau Curţii de Conturi. . . posibilitatea ascunderii lor sau a distrugerii. ca şi ridicarea de obiecte sau înscrisuri sunt. de alţi participanţi. uşi. Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie pot dispune. a) Cunoaşterea persoanei şi a locului unde urmează să se desfăşoare percheziţia prezintă o importanţă deosebită pentru reuşita acestei activităţi.) necesare urmăririi penale. . .Identificarea şi ascultarea martorilor. informatic. 4. Termenul "foloase necuvenite" este extrem de larg. 3. Organele de urmărire penală trebuie să clarifice dacă făptuitorul a acţionat cu intenţie. vamal. mai ales în domeniul economic. în legătură cu supravegherea conturilor bancare. a experţilor şi a victimelor.Constatarea infracţiunii flagrante. participă la luarea deciziilor sau le poate influenţa. în scopul strângerii de probe sau pentru identificarea făptuitorului.Activitatea ilicită. în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le poate influenţa.2. în funcţie de tipul de infracţiune de corupţie. Măsuri speciale de investigare a infracţiunilor de corupţie. Subliniem că este important să fie cunoscute exact persoanele care.Scopul activităţii infracţionale. geamuri deghizate etc. financiar. legături cu diverse instituţii.2. bancar. modul de operare.Efectuarea percheziţiilor şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri. Pregătirea percheziţiei. Organele de urmărire penală sesizate despre săvârşirea unei infracţiuni de corupţie trebuie să lămurească următoarele probleme: . contabile etc. §4. măsuri specifice de protecţie a martorilor. de asigurări sau comerciale. bancare. □ Punerea sub supraveghere operativă a suspecţilor şi/sau interceptarea comunicaţiilor acestora.2. mijloacele folosite. absolut necesare din motive lesne de înţeles. vestiarul etc. în cazul unor birouri. rolul percheziţiei este evidenţiat de faptul că permite identificarea unor valori sau bunuri primite sau traficate în faptele la care ne referim . o persoană care acordă asistenţă specializată unităţilor. în timp real. dulapul cu haine. asociaţie fără scop lucrativ sau fundaţie.Dispunerea constatărilor şi a expertizelor tehnico-ştiinţifice. obiec tele urmărite: ce înscrisuri. organizaţie patronală. organul judiciar va trebui să stabilească exact scopul percheziţiei. Stabilirea scopului este importantă pentru încadrarea juridică corectă a faptei. persoane care. în mod legal. se poate recurge la investigatori sub acoperire.Calitatea făptuitorului. Pentru clarificarea unor aspecte tehnice (financiare. dacă infracţiunea de corupţie nu poate fi descoperită sau făptuitorii nu pot fi identificaţi prin alte mijloace. în măsura în care participă la luarea deciziilor sau Ie poate influenţa cu privire la operaţiuni financiar-bancare.3. prin acesta înţelegându-se orice fel de avantaje de ordin patrimonial. în funcţie de particularităţile fiecărui caz de corupţie. controlează sau acordă asistenţă specializată.

praf. 5. precum şi datele conţinute în unitatea centrală. pentru a nu se putea arunca obiecte. dar. de asemenea. gresie.. obiectelor.a. aparatură de înregistrare ş. canapele.C. computerelor. şi la ambalarea. înscrisuri. cămări. 115 . transportul şi depozitarea componentelor calculatorului. se va acorda atenţie posibilităţii existenţei pereţilor dublii sau a altor ascunzători la obiectele de mobilier sau la elementele de construcţie. W. în investigarea multor infracţiuni de corupţie. De regulă.1. dar şi pentru integritatea şi accesibilitatea datelor dinăuntrul lor. Fiecare membru al echipei va acţiona potrivit sarcinilor stabilite anterior. inclusiv la birouri. infraroşii. în funcţie de natura cauzei. în asemenea percheziţii se caută sume de bani sau valută. să se deconecteze firul de legătură al telefonului. vor asigura intrările si ieşirile. registrelor. Fireşte. genţi. Percheziţia ca şi ridicarea computerelor nu vizează numai CPU (Unitatea Centrală de Prelucrare a Datelor). vaze. Este important să fie deconectate toate căile de acces la distanţă ale sistemului (de exemplu. eventualele animozităţi sau legături speciale dintre ei. desigur. a corespondenţei. însă. în cazul de faţă. Efectuarea percheziţiei propriu-zise a calculatorului. Toate acestea vor documenta condiţiile în care se află echipamentul în momentul sosirii anchetatorilor. poduri. Echipa însărcinată să efectueze percheziţia va fi formată dintr-un număr suficient de persoane cărora li se vor repartiza sarcini. evitate transportul în portbagajul maşinii. în activităţile comerciale. pe fiecare cablu pentru refacerea ulterioară a conexiunilor. raportate. candelabre. personalitatea celui ce urmează a fi percheziţionat. monitorul şi orice alt echipament extern vor fi desemnate cu termenul colectiv de "elemente periferice" şi analizate individual. c) Efectuarea percheziţiei propriu-zise. alte mijloace tehnice. Este recomandabil să se efectueze şi percheziţia autoturismelor sau a altor vehicule. termenul de computer priveşte ansamblul de componente hardware. De regulă. caietelor. pivniţe. La asemenea activităţi. înainte de a deconecta orice cablu. software. ce anume trebuie să percheziţioneze specialiştii sau să ridice în vederea confiscării. se utilizează dotările trusei criminalistice. din care nu lipsesc: sursele de lumină vizibilă. burlane etc.Având în vedere calitatea subiectului activ al infracţiunilor de corupţie. al colegilor de serviciu care lucrează în acelaşi birou.2. bancare. tapiţerii. dar şi preveni eventuale încercări de sinucidere. percheziţia computerelor a devenit indispensabilă. cărţi. depozitarea în condiţii de umiditate. la particularităţile fiecărui caz în parte. pentru a se împiedica pără sirea domiciliului. dar şi lămpi cu radiaţii ultraviolete. administrative. ca: bijuterii. Aspecte generale. în afară de procurori şi poliţişti. Trebuie stabilit numărul membrilor de familie. De exemplu. de exemplu. Deplasarea şi pătrunderea la locul percheziţiei se va face cu respectarea regulilor tactice enunţate anterior. Se impune. bunuri de valoare. Precauţii trebuie luate. Organul judiciar. Alţi membri ai echipei vor inventaria urgent încăperile. geamurile. în funcţie de acestea se va manifesta atenţie mărită la: dulapuri. asistat de un specialist în informatică va efectua percheziţia cu precauţii speciale nu numai când dezasamblează sau ambalează echipamentele unui computer (pentru protecţia elementelor hardware). b) Alcătuirea echipei şi pregătirea mijloacelor tehnice. modemul extern (conectate prin cablu la unitatea principală). Vor fi ataşate etichete la orice punct de legătură. tablouri. Particularităţi privind efectuarea "percheziţiei" computerelor 5. obiectele apte să fie folosite în acţiuni violente. obiecte de porţelan. Participarea făptuitorului. audio. Sunt situaţii în care se recomandă declanşarea unor percheziţii simultane la toţi participanţii (dacă sunt mai mulţi) sau la toate locuinţele pe care le deţin făptuitorii. cu precizie. tablouri. faianţă. raporturile dintre ei. chiar aparatură portabilă roentgen. sau cel puţin studierea agendelor. dar mai ales. autorizaţia de percheziţie trebuie să descrie. Imprimanta. indicând modul în care acesta era configurat. înscrisurilor sau a altor mijloace de probă. casetelor video. Abordarea acestui gen de percheziţie sui generis se impune ca urmare a generalizării folosirii calculatorului în toate zonele vieţii sociale. cu participarea unui cunoscător în materie. este bine ca scena să fie foto grafiată sau înregistrată pe bandă video (inclusiv ecranul monitorului şi dacă este posibil toate legăturile prin cablu) şi să se pregătească o schemă a conexiunilor. parchet. bibliotecă. un cablu de alimentare din modem) şi să se decupleze cablurile de legătură cu serverul. sobe. §5. debarale. în primul rând obiecte posibil produs al infracţiunii. în prezenţa unor surse de radiaţii electromagnetice2. sertare. de la început trebuie să se procedeze la percheziţia corporală. învinuitului sau a inculpatului la această activitate se impune pentru a se preveni contestările rezultatelor percheziţiei. este bine ca organul judiciar să ţină seama de informaţiile care se cunosc despre . deseori acestea fiind purtători de probe foarte importante. în condiţiile descrise la tactica realizării flagrantului. etc' Astăzi. obiecte diverse. Trebuie. valori. astfel încât nimeni să nu poată altera sau şterge din memorie informaţiile stocate. ridicarea. vor participa specialişti. desigur. Echipa trebuie să pregătească mijloacele tehnice care vor fi utilizate pentru găsirea banilor.

se pot găsi date legate de: evidenţa unor cereri. eliberarea unor documente (adeverinţe.Este important de reţinut că. de contracte. 116 . parteneri oficiali. răspunsuri la unele solicitări etc). contabilitate. de conturi. dactilografieri. prin acest nou gen de percheziţie.

Cunoaşterea persoanelor ce urmează a fi ascultate şi care provin din medii cu nivele de pregătire diferite. interesul său. audierea acestor părţi este. Vor fi clarificate modul în care s-a cunoscut cu făptuitorul. de succesiunea utilizării acestor probe. derivate din angajamente legale. timp şi procedeele folosite pentru înmânarea banilor. întocmirea planului de ascultare şi a celorlalte activităţi preliminare. şi de persoanele (martorii) care pot confirma afirmaţiile acestuia. bunurilor care este valoarea sau cuantumul acestora. mita. bineînţeles. în funcţie de fiecare caz în parte. de particularităţile reieşite din studiul personalităţii celui ce urmează a fi ascultat. caracteristicile. astfel încât să se poată realiza o imagine completă asupra faptelor infracţionale1. sau valorilor pretinse de funcţionar.3 (7) Decideţi care vor fi acţiunile întreprinse de organul de urmărire penalii pentru verificarea conţinutului sesizării potrivit căreia cetăţianul C. după regulile tactice cunoscute. 117 . însă. stabilirea locului unde se vor desfăşura ascultarea. ori pe lângă ce persoane a promis să intervină. de făptuitor. audiere care va fi efectuată potrivit tuturor regulilor tactice criminalistice.2. cum ar fi: . este necesară o cunoaştere mai atentă a profilului psihologic a celui dintâi'. Mai ales în faza adresării de întrebări trebuie insistat pe elucidarea împrejurărilor concrete în care banii. sumele de bani (bunuri) pe care trebuia să le dea. Se vor consemna pretenţiile făptuitorului după comiterea faptei şi poziţia acestuia. de probele existente în dosar. în funcţie de etapele pe care le traversează ascultarea. în aceste cazuri. citarea şi aducerea persoanelor. fireşte. Alte detalii. provenienţa lor şi justificarea acestora. In cazul sesizării prin denunţ. §2. Pregătirea audierii. poziţia socială'. eventual. sumele sau bunurile pe care le revendică sau pe care trebuie să le pună la dispoziţie învinuitului / inculpatului şi dacă le-a predat realmente. vârsta şi. întocmirea planului de ascultare. bunurile (foloasele) au fost primite. posibilele înţelegerii anterioare (dacă au existat) privind locul şi timpul când urmau să se întâlnească. Ascultarea propriu-zisă a părţii vătămate. Audierea părţii vătămate sau a denunţătorului 2. trebuie insistat asupra tuturor aspectelor legate de faptă. modul în care vor fi predate bunurile.1. . în asociere cu alte infracţiuni grave. ca şi de o anume diferenţă între calitatea de denunţător şi aceea de martor. împrejurările. Audierea se va desfăşura. ca şi primirea de foloase necuvenite.000 lei. locul în care acesta îşi desfăşoară activitatea.//. 2. în primul rând.In ce a constat activitatea învinuitului (inculpatului). unde au fost puse (ascunse). care cere insistent prin telefon şi la nenumăratele întîlniri. cât şi a regulilor tactice criminalistice care guvernează audierea martorilor raportat la personalitatea sau gradul de cultură. Pregătirea trebuie făcută cu multă atenţie. în special cu privire la relaţia pe care persoana le-a avut cu infractorul. cu mai mulţi participanţi. interesul pe care îl are în soluţionarea cauzei în care este implicat. condiţiile în care urmează să înmâneze aceste bunuri. De regulă. în infracţiunile de corupţie. Audierea denunţătoailui se va desfăşura cu respectarea atât a regulilor procedurale.2. informează organul de urmărire penală şi cere să fie luate măsuri faţă de funcţionalul public B. Din perspectiva urmăririi penale. De asemenea. locul său de activitate.3.2. dacă s-a făcut. . cui a aparţinut iniţiativa. se va supune aceloraşi reguli tactice: cunoaşterea persoanelor ce urmează a fi ascultate. momentul în care va fi efectuat. De aceea. a unor prestaţii complementare. unele cu tentă inclusiv politică. sunt deghizate în spatele unor comisioane legale. . prin intermediul altor persoane. obligatorie.împrejurările în care 1-a cunoscut pe învinuit (inculpat) şi înţelegerea care a intervenit între ei.Ce interese au existat în cauză. La întocmirea planului de ascultare se impune a se ţine cont de: problemele care urmează a fi lămurite. . în special în cazuri complexe. relaţiile stabilite. ce document a emis sau ce dispoziţii a dat. în cazul în care înmânarea banilor sau bunurilor se va face printr-un intermediar. trebuie să dea explicaţii cu privire la natura bunurilor. este posibilă audierea detaliată a denunţătorului. dacă pretenţiile sale sunt justificate. Este necesar ca cel care ia declaraţi. dacă acest interes este licit. foloasele necuvenite pe care le-a dat. alte aspecte concrete care pot proba faptele şi care se pot constitui ca şi probe sau mijloace de probă. vor fi descrise persoana funcţionarului. cum şi dacă puteau fi rezolvate pe căi legale. este o activitate nu numai necesară dar şi dificilă.. să deţină despre persoana în cauză şi date anterioare săvârşirii faptei şi ulteriore acesteia. pentru facilitatea soluţionării pozitive a repartizării unui lot de pămînt pentru construcţia casei" 1. Totodată. de regulă din domeniul economico-financiar. în obţinerea declaraţiei. că faţă de particularităţile investigării infracţiunii de corupţie.Modalităţile de loc. denun ţul este alternativa cea mai bună pentru stabilirea unor astfel de acte. Denunţătorul va face precizări privind relaţiile pe care le are cu funcţionarul public şi privind problemele pe care trebuie să le rezolve prin intermediul acestuia. ce constau mita. Astăzi. contractuale. Precizăm. suma de 30. întrebările care sunt prevăzute în planul de ascultare trebuie să servească la clarificarea unor probleme esenţiale. se impune obţinerea aceloraşi date privind persoana.

fireşte. putem afirma că urmele de picioare ocupă un loc prioritar în cercetările criminalistice. însemnătatea lor fiind apreciată sub trei aspecte: 1) in vederea stabilirii împrejurărilor locului faptei în cadrul cercetării acestuia prin aprecierea pe baza urmelor. caracteristicile fizice şi anatomice ale persoanei suspecte. Specialistul criminalist a efectuai fixarea şi ridicarea acestora. cât şi în cadrul deplasării lui în spaţiu. examinînd căile de deplasare a făptuitorului. starea lor psihica. segmentele căreia unesc punctele extreme din spate ale urmelor create consecutiv de piciorul drept şi de cel stâng. a. La locul faptei se pot întâlni urme de picioare izolate şi In formă de cărare. — suprafeţele de teren ale spaţiului deschis. Cărarea urmelor se prezintă ca un ansamblu al urmelor picioarelor drept şi stâng succesiv formate in cadrul deplasării omului In spaţiu prin mers sau fugă. Urmele de picioare se creează datorită presiunii greutăţii corpului atât In timpul staţionării acestuia. 1. lungimea paşilor şi unghiul mersului. se realizează prin cercetarea vizuală la faţa locului a tuturor suprafeţelor pe care este posibil să se calce. iar la femei de 50—60 cm. — unghiul paşilor picioarelor drept şi stâng — figură formată de întretăierea axei urmelor picioarelor respective cu linia direcţiei mersului (fig.) se reflectă în cărarea urmelor prin lungimea diferită a paşilor unui picior în raport cu celălalt şi prin apariţia unor elemente suplimentare. — lungimea paşilor picioarelor drept şi stâng — distanţa dintre punctele extreme din spate ale urmelor consecutiv create de picioare. Ritmul şi direcţia deplasării. Urmele izolate sunt ale unui singur picior sau ale ambelor. E de menţionat că urmele. a. 3) în vederea identificării factorului creator de urme (a persoanei suspecte sau a încălţămintei) prin intermediul expertizei traseologice. indiferent de natura lor. indicând direcţia mersului. In acest scop vor fi examinate: — suprafeţele de duşumea şi alte obiecte de construcţie din încăperea în care s-au desfăşurat acţiunile cercetate. 28). a căilor de pătrundere şi plecare a făptuitorului. — lăţimea pasului — distanţa cuprinsă între extremităţile interioare ale urmelor create de piciorul drept şi de cel stâng.1(3) Definiţi noţiunea şi importanţa criminalistică a urmelor de picioare. 1. caracteristicile fizice şi eventualele defecte anatomice ale acestora. Luând în considerare cele de mai sus. Urmele create în fugă se disting prin forma lor vădit arcuită. rană ş. a acţiunilor săvârşite şi a factorului de timp al infracţiunii. Lungimea paşilor în mers obişnuit la bărbaţi este în medie de 70—90 cm.3(7) Decideţi asupra metodelor şi procedeelor tehnice care au fost aplicate în următoarea situaţie: „La locul săvîrşirii unei infracţiuni de furt prin pătrundere. particularităţile mersului. a descoperit pe zăpada 2 (două) urme de picior încălţat care reprezentau în profunzimea suportului relieful părţii de contact a încălţămintei". 2) în vederea urmăririi urgente a făptuitorului. Alte urme create de om 1. cum ar fi a celor de târâre a piciorului afectat. Defectele anatomice (proteză. de picioare se vor forma la faţa locului inevitabil in toate cazurile în care săvârşirea faptei implică acţiuni ce duc la contactul picioarelor făptuitorului cu elementele materiale ale ambianţei şi. Cercetarea acestor elemente în particular sau în ansamblu poate conduce la concluzii principiale privind persoana suspecţi. pe unde a venit şi a plecat făptuitorul. greutatea ş. se apreciază după poziţia picioarelor. 3. grupul operativ. Prin noţiunea de urme de picioare în criminalistică se înţeleg modificările produse pe o suprafaţă ca rezultat al contactului picioarelor omului cu ea. spre exemplu. 118 . folosindu-se date exacte despre direcţia şi modul deplasării. crearea cărora este lipsită de legătura logică a mersului sau a fugii. — linia mersului — linia frântă. Fixarea şi ridicarea urmelor de picioare Descoperirea urmelor de picioare. Pe baza elementelor cărării urmelor se pot pronostica apartenenţa la sex a persoanelor participante la operaţia cercetată. Aceste elemente în comun cu forma urmelor denotă apartenenţa la Sex a persoanei lif' cauză. dintre care menţionăm: — linia direcţiei mersului — axa cărării de urme.2(5) Analizaţi elementele caracteristice ale „cărării urmelor" Particularităţile individuale ale deprinderilor de a merge se materializează sub formă de elemente caracteristice ale cărării urmelor. dacă acestea sunt apte să primească urme.Test nr 17 Subiectul I.

cerii si a unor polimeri de o uzitate mai redusă în prezent1. se zvântă şi se suprapune urmei. tot prin pulverizare. Cel mai frecvent utilizat material de mulare. lăţimea urmei — distanţa dintre extremele laterale ale regiunii metarsiene. ele impun masuri de protejare. se trece la prepararea compoziţiei de ghips. Descoperite. Pentru urmele create de substanţe de culoare afba (ciment. în căutarea urmelor de picioare se pot folosi surse de lumină dirijată şi instrumente optice de mărire (reflector. lăzi etc). aceasta fiind în prealabil prelucrată pe una din părţi cu glaspapir până la formarea unui relief urşinic. scaune. var. la etapa actuală se folosesc peliculele dactiloscopice. de nod şi de detaliu. precum şi cele exploatate pe parcursul săvârşirii faptei (mese. ca de exemplu. Pe un element al armăturii se leagă o sfoară menită să servească la fixarea etichetei cu datele necesare privind urma ridicată. Cea mai simplă metodă de întărire a urmei constă în pulverizarea pe suprafaţa ei a unui strat subţire de ghips. fapt confirmat şi de practica judiciară. amestecîndu-1 pria mişcări energice pentru a nu permite crearea boţurilor. Fiind descoperite. Aplicarea peliculei dactiloscopice este aceeaşi ca la ridicarea urmelor de mâini relevate prin prăfuire. a unui strat subţire de perclorvenil dizolvat în proporfie de 8% în acetonă. lăţimea urmei in regiunea tarsiană (arcadă) şi a călcâiului în zona centrală. lungimea pingelei. smoală) se va aplica hârtie cu emulsie albă2. Urmele de picioare. Mularea urmelor in zăpadă. Peste crusta subţire de ghips. Intr-un vas deschis cu 700—800 ml de apă se toarnă treptat praf de ghips uscat şi cernut. o ladă. tn condiţii nefavorabile. La etapa finală a cercetării urmelor de picioare prin examinarea lor de criminaliştii-experţi se pot soluţiona două probleme esenţiale: — dacă urmele plantei au fost lăsate la lata locului de persoanele de la care s-au luat modelele de comparaţie. In aşa mod urmele se vor fixa atât în ansamblul obiectelor din spaţiul săvârşirii faptei. funingine. în sol zgrunţuros sau nisipos este precedată de operaţii privind întărirea lor. Astfel prin măsurări precise se vor stabili şi fixa: — In urmele plantei: lungimea urmei — distanţa dintre extrema posterioară a călcâiului şi cea anterioară a degetelor. Prin ridicare se înţelege mularea urmelor de adâncime şi transferarea celor de suprafaţă. făină) se aplică hârtie cu emulsie neagră şi invers. Solul aderat la mulaj se spală sub un jet de apă fără a se folosi perii. a regiunii intermediare şi a tocului (fig. peste armătură se toarnă pasta de ghips până la îngroşarea suficienta a mulajului. alabastru. a regiunii intermediare şi a tocului. soluţia de perclorvenil leagă elementele grunţului şi după 20—30 de minute admite mularea cu ghips. Polimerizându-se. trebuie să conţină date referitor la natura urmei (de picior. Referitor ta ridicarea urmelor de suprafaţă. In vederea excluderii unor activităţi umane de natură să provoace deteriorări. Pentru întărirea urmelor in sol nisipos. atât cele de adâncime cât şi cele de suprafaţă. În literatura de specialitate se insistă asupra folosirii pentru mularea urmelor de picioare a sulfului topit. cu o singură remarcă: pasta de ghips pentru mularea urmelor in zăpadă se prepară în apa adusă la temperatura zăpezii prin ţinerea ei un oarecare timp in condiţiile in care se realizează operaţia de mulare. ulterior pulverizat cu apă. de stratificare ori de destratificare). După întărire1. se recomandă depunerea în ele. se toarnă în urmă un prim strat de natură să acopere cel puţin jumătate din adâncimea urmei. urmele se acoperă cu obiecte de persistenţă avansată. este pasta de ghips. parafinei. Când stratul turnat se va întări puţin. Când compoziţia ajunge la consistenţa asemănătoare smântânei. precum şi izolat. fiind formă procesuală de fixare a urmelor. sunt supuse acţiunilor mai multor factori de natură să le distrugă. urmele se pot ridica cu ajutorul hârtiei fotografice pregătită In prealabil. Asupra acestui strat se fixează armătura mulajului formată din 3—4 beţişoare de lemn sau sârme pregătite in prealabil. Tot in aşa mod se foloseşte placa de cauciuc. Un rol prioritar in vederea fixării urmelor de picioare îi aparţine fotografiei. — dacă urmele de încălţăminte au fost create de încălţămintea ridicată de la persoana suspectă. 29. de Încălţăminte. In lipsa peliculei adezive speciale. — In urmele de tncălţăminte: lungimea urmei — distanţa dintre extremele vârfului urmei şi a tocului. mulajul se sapă uşor Împrejur pentru ca ulterior să fie ridicat din sol manual. 119 . Procesul-verbal. In cazurile posibile se fixează unghiul (în grade) format de întretăierea liniei care uneşte vârful degetelor mare şi mic cu dreapta tangentă cu interiorul urmei. covată etc. pentru urmele create de substanţe de culoare neagră (mangal. de suprafaţă. Urmele de picioare practic rar pot fi ridicate în comun cu obiectul purtător. De fenomenele naturii (vânt.— obiectele aflate în calea direcţiei de deplasare a făptuitorului. forma ei generală şi a reliefului (în urmele picioarelor goale. La locul descoperirii urmelor. ploaie. Procedeele de fotografiere a urmelor au fost formulate în compartimentul consacrat fotografiei judiciare. hârtia fotografică şi plăcile de cauciuc. lăţimea pingelei. aplicându-se în acest scop diferite materiale. urmele de picioare vor fi fixate pe trei feluri de fotografii executate la faţa locului: schiţă. lupă). Relevăm în acest context că indiferent de natura lor. albie. apăsându-se cu un rulou de cauciuc sau cu mâna. urmele de picioare se fixează prin descrierea în procesul-verbal de cercetare la locul faptei a trăsăturilor lor generale şi particulare. uneori chiar ridicarea urmei. se toarnă pasta de mulaj in ordinea menţionată anterior. cârpe şi alte obiecte. zăpadă) urmele se vor proteja prin acoperire cu vase sau pelicule impermeabile. dimensiunile urmei. 30). Aplicarea acestui material se face In felul următor: după pregătirea în prealabil a urmei în sensul Înlăturării corpurilor «străine» şi îngrădirea urmei cu un val de sol sau cu carton pentru a se preveni revărsarea pastei. hârtia se înmoaie in apă caldă. de adâncime. . fiind purtătoare de elemente caracteristice identificatoare. dacă se disting desene papilare).

în baza răspunsurilor şi a informaţiei obţinute prin observarea premeditată asupra comportării ei. în realitate. Cu caracter individual se prezintă crestele şi desenele papilare. organul judiciar trebuie să pună în evidenţă factorii care determină persoana respectivă să prezinte declaraţii mincinoase. tn examinarea urmelor de încălţăminte se vor compara modelul încălţămintei. crăpăturile de piele. Vor fi analizate datele referitoare la victimă şi comportamentul acesteia. la o etapă mai tardivă a cercetării penale. la activitatea de acoperire a infracţiunii ş. a altor date informative privind fapta şi împrejurările acesteia. Faza interogatorie este de o semnificaţie deosebită în situaţia în care victima pe parcursul primelor două faze ale ascultării şi-a demonstrat rea-credinţa ori. bătăturile. organul de cercetare va lua cunoştinţă de specificul sectorului de activitate sau chiar de zona socială în care a avut loc infracţiunea O altă cerinţă privind pregătirea informativă a audierii victimei rezidă în cunoaşterea personalităţii acestora a) Precizarea locului unde urmează să fie efectuată ascultarea. autorul furtului de bani este persoana cu care victima căsătorită avea relaţii intime. diferite afectări cu provenienţă din confecţionarea. va determina: a) împrejurările faptei care sunt dovedite. cicatricele. b) victima ştie cine este infractorul. 31). în baza examinării tuturor materialelor cauzei. Am dedus din pregatirea p/u audierea banuitului. mărimea şi poziţia degetelor. Studiul materialelor cauzei presupune analiza şi interpretarea fiecărei probe administrate. escrocherie şi alte forme de încasare de la victimă a banilor sau a obiectelor de valoare obţinute pe cale ilegală. configuraţia liniei din urmă a pingelei şi cea dinainte a tocului. forma vârfului. se impune. Sentimentul de teamă poate rezulta din ameninţarea exercitată în mod direct de infractor sau de către alte persoane din anturajul acestuia. verificarea sursei din care provine. b) împrejurările faptei care urmează a fi dovedite. precum şi demascarea 120 . a modului în care a fost obţinută. înainte de toate o pregătire informativă a celui învestit cu efectuarea activităţii în cauză. d) victima cunoaşte infractorul.a. se pot trage concluzii privind tipologia temperamentală şi de caracter. Despre victima nu-I nimic. dar nu-l denunţă din motive ce ţin de viaţa lor particulară. d) ordinea şi procedeele tactice cu a căror aplicare se va desfăşura ascultarea. c) probele şi mijloacele de probă ce vor fi folosite în timpul ascultării. O primă cerinţă în acest sens este cunoaşterea fără nici o rezervă de către cel ce urmează să conducă interogarea a materialului probant existent. 2. Aici se au în vedere cazurile de şantaj. să se estimeze sinceritatea declaraţiilor sale. în cele din urmă. dar nu-1 denunţă din motive de teamă că acesta va divulga date ce ţin de activitatea sa ilegală. dar nu-1 denunţă din teamă de răzbunare a acestuia asupra sa sau asupra familiei sale. îl denunţă.1 A treia fază a ascultării este importantă pentru cunoaşterea personalităţii victimei. comunicabilitatea. modalitatea de prindere a tălpii. inclusiv prin declaraţiile învinuitului. la modul şi mijloacele folosite la comiterea faptei. ca. nu le-a comis. forma liniilor flexorice. încearcă să pună pe seama lui fapte pe care acesta. doar despre partea vatamata si nu sint date etapele.1 (3) Enumeraţi elementele etapei de pregătire a audierii victimei. Pe lângă studierea materialelor cauzei. Rolul decisiv în procesul de identificare îl va avea coincidenţa caracteristicilor individuale sub formă de elemente reliefice. Cu acest prilej ei i se vor adresa întrebări prin care se va urmări dezvăluirea relaţiilor victimei cu făptuitorul sau cu anumite persoane din anturajul său. exploatarea şi repararea încălţămintei (fig. Pentru a obţine prin intermediul interogatorului declaraţii fidele. dar. interesele. a momentului şi modului de chemare b) Asigurarea prezenţei persoanelor a căror participare la efectuarea acestei activităţi procedurale este prevăzută prin lege. Subiectul II Tactica audierii victimei 2. anchetatorul va formula învinuirea şi pentru a interacţiona în mod eficient cu bănuitul sau învinuitul.Rezolvarea acestora se va baza pe stabilirea prin examinarea de comparare a coincidenţei elementelor caracteristice ale urmei cu cele ale piciorului prezentate în modele de comparaţie sau a încălţămintei în cazul urmei respective. forma şi mărimea tălpii. într-o atare situaţie ascultarea trebuie dirijată astfel încât cel audiat să se conştientizeze de necesitatea prezentării de declaraţii conforme cu realitatea. c) victima cunoaşte infractorul. defectele accidentale şi anatomice. Caracteristicile generale ale plantei piciorului sunt: forma şi dimensiunule plantei. nivelul intelectual şi principiile morale ale acesteia. a) victima cunoaşte infractorul. De exemplu. alte elemente de ordin general.2 (5) Descrieţi situaţiile în care victima depune declaraţii false. dacă situaţia impune. profitând de ocazie. în cazul furturilor nu de puţine ori victimele reclamă dispariţia unor valori (obiecte sau bani) pe care nu le-au avut. vine în faţa organului judiciar cu alte declaraţii decât cele depuse iniţial. invinuitului Aceasta justifică afirmaţia potrivit căreia pentru ca ascultarea să-şi atingă scopul.

colegi de muncă. pierdute sau abandonate la locul faptei etc. numărul agresorilor. aflaţi în vizită la rude sau prieteni. Subiectul III. cu prilejul ascultării persoanei vătămate.L. pătrund în apartament cu chei potrivite. fiind. rude. Totodată. se vor menţiona date privitoare la instrumentul folosit (cuţit. ci sunt bine pregătite. spray-uri paralizante etc). pătrunderea prin escaladarea zidurilor etc. adaptate locului unde s-a săvârşit infracţiunea. La cercetări trebuie să participe şi victima. Totodată. în paralel. dacă nu răspunde nimeni. mijloacele şi metodele folosite de făptuitori sunt de-a dreptul surprinzătoare. Cele mai numeroase cazuri sunt semnalate în timpul verii.3 (7) Decideţi asupra obiectivelor audierii victimei infracţiunii în următoarea situaţie: „Pe data de 03. pistol. deoarece. sau elemente de identificare. a.intenţiei de a obţine avantaje sub pretextul că prin infracţiune i s-au produs prejudicii materiale. Când se reclamă furtul unor bunuri sau valori. deoarece aceste urme pot ajuta la identificarea autorului (autorilor)4. Astfel. iar altele sunt de dată foarte recentă.R. eventual. de lîngă oficiul firmei „Impex S. folosesc obiecte din dotarea alpiniştilor şi coboară până la geamul deschis. furturile se comit fără pătrunderea infractorului în locuinţă. având fixate trei undiţe de ştiucă. vor fi cerute cât mai multe date utile identificării (numărul acestora. ia orele 16. identitatea aeestora. persoanele care aveau cunoştinţă de existenţa bunurilor şi. Alteori. şi scoaterea prin fereastră a obiectelor agăţate. Se recomandă ca cercetările să înceapă imediat după primirea sesizării. în funcţie de natura faptei cercetate: furt sau tâlhărie. trebuie să se stabilească cu exactitate modul în care aceasta şia petrecut timpul înaintea săvârşirii faptei. 2. posibilitatea de acces la bunurile respective. victimei i se va atrage atenţia asupra urmărilor prevăzute în legea penală pentru declaraţii false. par. Făptuitorii folosesc soneria şi. chiar dacă unele se practică de zeci sau sute de ani. Metodele tactice criminalistice trebuie adaptate la împrejurările în care s-a săvârşit fapta şi la mijloacele folosite de făptuitori: chei mincinoase. a amprentelor digitale. §1. este urmat de uciderea victimei. Un interes deosebit îl prezintă cercetarea locului faptei. vârsta probabilă. Dacă făptuitorii sunt cunoscuţi.03. Ascultarea persoanei vătămate La ascultarea persoanei vătămate se folosesc metode tactice diferite. Dacă persoana vătămată a suferit leziuni grave şi este internată într-o instituţie medico-sanitară. la munte sau la mare. atunci când se află încă într-o stare accentuată de tulburare psihică. detalii privind îmbrăcămintea etc). cercetarea la faţa locului trebuie efectuată cu respectarea metodelor de tactică criminalistică. va fi audiată în prezenţa medicului. ori la rudele care locuiesc în sate. dar cu unele rezerve. se vor cere persoanei vătămate precizări în legătură cu eventualele leziuni provocate făptuitorului. uneori. Cu valizele încărcate cu obiectele sustrase părăsesc apartamentul. de foarte multe ori. ori se va dispune din oficiu examinarea medico-legală a persoanei vătămate. Pentru dovedirea urmelor de violenţă se va solicita prezentarea actului mcdico-legal (când pvistă). persoana vătămată trebuie să furnizeze cât mai multe date necesare identificării făptuitorilor. declaraţiile acesteia vor fi privite cu unele rezerve.". litigii privind dreptul de proprietate) etc. de la partea vătămată pot fi obţinute date concrete privind bunurile furate. Furturile din locuinţe nu se comit în mod întâmplător. în cazul făptuitorilor necunoscuţi. când majoritatea persoanelor apte de muncă sunt plecate de acasă. când populaţia oraşelor este plecată în concediu. care îi consideră ca pe cei mai paşnici musafiri. Particularităţi metodice privind cercetarea furtului din apartamente 3. (cu numărul de înregistrare CNE 007). unde persoana în proprietatea căreia se afla autoturizmul. De asemenea. precum şi în momentul ori după comiterea infracţiunii3. fără a fi observaţi sau luaţi în seamă de locatari.2006. modul în care se prezenta locul faptei înaintea săvârşirii infracţiunii. a fost sesizat despre furtul autoturismului AUDI A6".00. existenţa unor litigii anterioare (neplata unei datorii.1 (3) Determinaţi modul de săvîrşire a acestei categorii de infracţiuni. a obiectelor aparţinând făptuitorilor. De asemenea. prin care pătrund în interior. uneori. în vederea descoperirii urmelor instrumentelor de spargere. vor fi stabilite relaţiile dintre aceştia şi reclamant: soţi. în practica organelor de urmărire penală sunt cunoscute cazurile în care infractorii urcă pe acoperişul blocului. ci sustrăgând obiectele prin aruncarea pe fereastra deschisă a unei mici sfere de plumb. dacă este cunoscută. Furtul din locuinţe Furtul din locuinţe prezintă un grad sporit de pericol social. Dacă se reclamă săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie care implică folosirea violenţei. ofiţerul de serviciu al Comisariatului de poliţie Buiucani. faptele se săvârşesc în timpul zilei. numitul Verdiş îşi desfăşoară activitatea". de mare ajutor. In cazul făptuitorilor necunoscuţi. câinele de urmărire. care poate să dea explicaţii în legătură cu 121 . Indiferent de mijloacele folosite de făptuitori. forţarea încuietorilor.

bomfaiere. In rândul al doilea. rangă. 1. ferăstraie. Urmele de lovire se creează în urma acţiunilor respective asupra obiectului de spargere cu un ciocan. Primele două feluri de urme de tăiere în majoritatea cazurilor reproduc relieful lamei instrumentului aplicat şi. prezentarea pentru recunoaştere a persoanelor sau bunurilor etc. prin însăşi natura lor. atât din obiectul supus spargerii. Felul instrumentului folosit şi modul de aplicare a acestuia determină forma urmelor. sau de tăiere cu direcţie unică. de apăsare si de lovire şi cele sub formă de fragmente de materie detaşate din obiectele sparte sau instrumentele aplicate. pilelor. se pot desprinde diverse fragmente care. audierea martorilor. sfredele. După uneltele folosite. burghie). Urmele de apăsare în majoritatea cazurilor apar drept rezultat al aplicării diferitelor obiecte (topor." Cercetarea acestor fapte continuă cu identificarea autorilor şi. precum şi stabilirea unor împrejurări ale spargerii: modul de acţiune a făptuitorului. în principiu. inclusiv pe instrumentele folosite. 3. a. prin urmare. şurubelniţe. cu excepţia celor microscopice. imperfecţiunile de pe lama uneltei utilizate şi. sunt vizibile. ele fiind inutile identificării criminalistice. direcţia aplicării instrumentului ş. târnăcoape) şi chiar obiecte din întâmplare găsite la locul faptei. cu modele de materie de la faţa locului. Urmele de lovire reproduc parţial sau in întregime conturul şi relieful părţii percutante a uneltei pe baza cărora se pot aprecia dimensiunile. In contextul celor enunţate se înscriu şi microurmele. fiind descoperite la faţa locului. uneori ajungând până la determinarea persoanelor participante. dintre care menţionăm următoarele: 122 . Pe parcursul executării operaţiilor de spargere. se poate stabili provenienţa lor de la obiectul supus spargerii criminale. sunt în stare să conducă la identificarea instrumentului de spargere. obiecte special fabricate pentru săvârşirea actelor delictuoase. urme de tăiere cu direcţii contrare. dulapurilor. dinţilor ferăstrăului sau ai pilei) de cele mai multe ori nu reprezintă elemente caracteristice individuale. Ele se prezintă ca urme statice de adâncime. răngi. drumul parcurs de infractor în interiorul încăperilor. pe cât posibil recuperarea bunurilor sustrase. şurubelniţă ş. prin examinarea comparativă a urmelor sub formă de rumegătură de lemn. microurmele prezintă interes prin faptul că servesc la elucidarea multiplelor probleme referitoare la săvârşirea faptei. ferestrelor. dălţi. urmele de tăiere reproduc. impun metode de cercetare bazate pe mijloace tehnice speciale . Fiind in esenţă resturi de materie. Fiind. care in mare măsură sunt utilizate in cadrul cercetării actelor litigioase săvârşite prin spargere. pilitură de metal ş. desprinse din diferite obiecte atestate în câmpul infracţional care. cum ar fi un foarfece sau un cleşte şi. operaţiile desfăşurate. cleşte. o nuia etc. Descoperirea lor necesită o examinare minuţioasă a locului săvârşirii infracţiunii şi. Practica demonstrează că în acest scop se folosesc diferite obiecte materiale găsite ocazional la îndemână şi. dacă au fost unul sau mai mulţi infractori etc. Urmele de pilire şi sfredelire. create de instrumente cu două lame de acţiuni opuse. demonstrându-se astfel implicarea persoanei purtătoare de urme la fapta comisă. în cazul aplicării unui topor. rangă sau alt obiect cu efect distrugător. forma şi natura acesteia» ajungându-se uneori până la determinarea ei la nivel individual. descoperite la locul infracţiunii. în marea majoritate a cazurilor se aplică unelte profesionale de lăcătuşerie (ciocane. Dispozitivele de încuiere se sparg prin diferite metode. cum ar fi o bară de fier. In cursul cercetărilor se stabilesc căile de acces în locuinţă. cât şi de la instrumentul folosit. daltă. Totodată fiind cercetate sub aspect de formă.. Din practica criminalistică rezultă că cele mai frecvent întâlnite sunt urmele-formă de tăiere. aceste fragmente pot fi examinate in vederea stabilirii întregului după părţile separate prin spargere. de tâmplărie şi construcţie (topoare. pile. bunurile furate şi obiectele ce nu-i aparţin. Urmele instrumentelor de spargere Atunci când săvârşirea unei infracţiuni devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntru a unui obiectiv închis. sunt în stare să furnizeze informaţii de mare valoare probantă. sub formă de striaţii. întrucât se creează prin acţiuni succesive a multiplelor lame (tăişurilor sfredelului. urme dinamice.modificările intervenite în locuinţă. In primul rând. bomfaierelor. urmele de pilire şi sfredelire contribuie la aprecierea apartenenţei la grup a instrumentului folosit. In criminalistică se consideră microurme particulele minuscule de materie. Urmele de tăiere se reprezintă prin suprafeţele de despărţire (în întregime sau fragmentar) a unei părţi dintr-un întreg cu ajutorul uneltelor de menire respectivă. Aceasta însă nu înseamnă că urmele la care ne referim trebuie neglijate. uitate sau abandonate. cuţit. pentru că acestea ar putea fi ale făptuitorilor. în criminalistică se disting: urme de tăiere propriu-zisă. caselor de bani etc.2 (5) Clasificaţi urmele instrumentelor de spargere. sfredelelor şi bur-ghielor. se procedează la deschiderea sau deteriorarea dispozitivelor de încuiere. datorită imperceptibilităţii lor de către organele umane senzoriale. topor. a) sub formă de pârghie la forţarea uşilor. metodele şi instrumentele folosite. cunoaşterea celor mai răspândite modalităţi de pătrundere forţată în încăperi. şi ar putea folosi la identificarea autorilor10. reproducând în direct elementele caracteristice de relief ale părţii de contact a instrumentului de spargere. a. prezintă informaţii identificatoare. precum şi la forţarea obiectelor de construcţie. particule de material de construcţie. Urmele de spargere. In unele cazuri şi acestea pot prezenta caracteristici de natură şă contribuie la identificarea directă a obiectului creator. fireşte. pe corpul sau echipamentul persoanelor suspecte. urmele de pilire şi sfredelire specifice cazurilor de spargere efectuate prin aplicarea ferăstraielor. mărime şi localizare. mai rar.

se vor fotografia. rămân urme de mâini. este elastic şi rezistent la manipulare. După cum este şi firesc. — Deschiderea lăcăţilor cu chei potrivite sau şperacle. rangă sau şurubelniţă) introdus în deschizătura uşii. In acest caz se vor forma urme-zgârieturi pe diverse mecanisme din interiorul lăcăţii (pe bară de închuiere. în acest context. Materialul se pregăteşte la faţa locului şi după turnare se polimerizează In timp de 30 minute.. se pot folosi ghipsul. sunt posibile urme de adâncime pe suprafeţele exterioare ale acestuia. duşumelelor prin aplicarea topoarelor. a fost ridicat lacătul de la uşa de intrare cu urme vizibile de forţare. infractorul va recurge la strângerea nodului din nou introdus. Mulajul din pasta «K» redă întocmai caracteristicile de relief. Curmei. târnăcoapelor şi a altor unelte. Prin atare modalitate de spargere se vor crea urme de apăsare pe partea frontală a barei şi pe canatul uşii dacă s-a procedat la efectul pârghiei. materiale explozibile). Cum am subliniat anterior.In legătură cu cercetarea furtului săvîrşit din apartamentul cet. zăvor). Este rezonabilă aprecierea şi fixarea datelor exacte privind forma.3 (7) Decideţi asupra genului de expertiză judiciară şi obiectivele acesteia în următoarea situaţie: . daltă. funingine. de metal topit. dimensiunile şi locul in care se află urmele. Cel mai eficient material de mulare a urmelor instrumentelor de spargere este polimerul «K» cu catalizatorul nr. a celor de mâini şi de picioare. foarfece mari de tăiat metal. In situaţia dată sunt relevate urme pe toarta lăcăţii. Dacă condiţiile concrete nu admit ridicarea obiectelor purtătoare de urme. Pe sticlă in prealabil se lipeşte o pânză acoperită cu substanţe lipicioase menită să atenueze zgomotul ce este de prisos. acestea se vor mula. denumit «metoda plastirului» . amplasat pe str. În cercetarea urmelor instrumentelor de spargere un rol important ii aparţine expertizei traseologice. uneori pe hainele şi corpul făptuitorului. Indiscutabilă rămâne şi poziţia generală privind ridicarea urmelor infracţiunii. acestea vor crea urme specifice de pilitură. Fiind utilizate. sub formă de noi linii concentrice pe suprafeţele interioare ale capacelor încuietorii. Urmele create prin tăiere şi dărâmare pot prezenta caracteristici ale construcţiei exterioare a instrumentelor utilizate apte să contribuie la identificarea traseologică. Ca şi alte urme ale infracţiunii. acest mod de forţare duce la crearea urmelor sub formă de zgârieturi şi înţepături pe părţile lăuntrice ale canalelor. — Dislocarea uşilor şi a ferestrelor prin împingerea lor pe verticală sau orizontală cu un instrument cu efect de pârghie (levier sau rangă). Dacă. conform căreia urmele de spargere se ridică in comun cu obiectul purtător. In cazul aplicării acestui procedeu. — Forţarea prin taiere sau dărâmare a pereţilor. plastilina. — Tăierea parţială a uşilor prin perforarea in prealabil cu un burghiu şi aplicarea unui ferestrău. ea fiind in măsură să contribuie la elucidarea diverselor probleme ce vizează cercetarea actelor criminale de spargere. 3. Fă concluzie Urmele instrumentelor de spargere se fixează potrivit regulilor generale cunoscute. Cu ajutorul unui obiect ascuţit (topor. după realizarea intereselor. Procedeul dislocării duce la crearea urmelor de apăsare (uneori de rupere) pe ambele părţi ale ferestrei sau uşii in locul de contact cu unealta utilizată. cu o deosebită meticulozitate se vor căuta urme sub formă de pilitură. Tăierea se face în regiunea balamalelor sau a dispozitivelor de încuiere. expertul poate determina tipul şi modul de aplicare a instrumentului de spargere. urme sub formă de resturi de materie folosită cu acest prilej la faţa locului. Fotografierea urmelor de spargere se execută in ordinea obişnuită. în baza concluziilor expertului organul de urmărire penală poate înainta versiuni atât în privinţa instrumentelor 123 . subliniem necesitatea măsurilor de protejare şi fixare a întregii comunităţi de urme. 18 in raport de 7/1. topire sau explozie a dulapurilor de fier şi a caselor de bani. — Spargerea prin tăiere. bara de zăvorâre se împinge până la ieşirea ei din lăcaşul de încuiere. pe canatul sau uşorii uşii.— Forţarea barei de zăvorâre a mecanismului de încuiere. ele vor fi descrise detaliat In procesul-verbal privind acţiunea respectivă. Plumburile pot fi înlocuite cu altele. — Forţarea lăcăţilor suspendate prin tăierea (pilirea) sau smulgerea torţii acestora. atât ale celor traseologice. Ofiţerul de urmărire penală a ajuns la concluzia că pentru examinarea acestuia sunt necesare cunoştinţe speciale". aparate de sudare. in special. parafina. pe plăcile de fixare) şi. pe mijloacele de suspendare a lăcăţii (belciuge. ceara. In lipsa materialului polimeric. procedee care impun aplicarea diferitelor instrumente (bur-ghielor. Dacă toarta lăcăţii a fost pilită. cât şi ale celor sub formă de resturi de materie. 3 de la locul faptei. — Forţarea plumburilor prin lărgirea canalelor cu diferite instrumente până la scoaterea nodului din lăcaşul lui. introdus în deschizăturile acestora. prin examinarea urmelor ridicate de la faţa locului. Este lesne de înţeles că in aşa situaţie va apărea problema identificării deştelor de plumbuire pe baza cercetării comparative a textului şi simbolurilor imprimate. — Spargerea sticlei geamurilor şi a uşilor prin apăsare sau taiere cu un diamant. tavanului. După fotografia de nod se trece la fotografia in detaliu prin metoda metrică. Astfel. Viilor 18 ap. pânzelor pentru bomfaiere. în atare situaţie se vor forma urme mai puţin utile cercetărilor criminalistice. răngilor. poziţia lor reciprocă şi faţă de alte categorii de urme.

de care dispunem la etapa actuală. urmele tragerii din armă de foc se divizează în trei mari categorii: a) create de mecanismele armei pe muniţii drept rezultat al interacţiunii acestora în procesul tragerii. Concluziile pozitive se vor baza pe elementele-coincidenţe de relief. 1. canalul creat de el şi spaţiul din apropierea nemijlocită. elemente caracteristice ale direcţiei şi distanţei de la care s-a tras. Sarcinile expertizei urmelor tragerii din arma de foc Examinarea criminalistică a urmelor tragerii este destinată unui şir de probleme cu care se confruntă justiţia mai cu seamă la etapa iniţială de cercetare a faptelor săvârşite cu arma de foc. 124 . ajungând In aşa mod la suspiciuni reale necesare dispunerii expertizei de identificare. Altă problemă constă în punerea în evidenţă a urmelor factorilor suplimentari ai tragerii din arma de foc. a făcut posibilă stabilirea urmelor factorilor suplimentari nu numai pe ţintă. surse de radiaţii invizibile şi luminiscente. în rândul al doilea.folosite. Urmele factorilor suplimentari ai împuşcăturii constituie. aplicându-se diferite mijloace optice (lupa. în special de îmbrăcăminte. în cele din urmă expertului i se cere să soluţioneze problema de primă importanţă: dacă urmele de spargere au fost create de instrumentul prezentat. Se va aplica cu acest prilej diverse instrumente optice. obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor de tăiere impune procedee complicate legate de aprecierea direcţiei şi fixarea unghiului de tăiere. instrumentele suspecte trebuie urgent ridicate pentru a evita orice modificări. dacă două sau mai multe împuşcături provin de la una şi aceeaşi. Cele negative pot fi argumentate prin necoincidenta caracteristicilor generale. Una dintre ele este cea a constatării dacă vătămarea unui obiect este consecinţa tragerii din arma de foc. c) formate de factorii suplimentari ai împuşcăturii. Concluziile expertului balistician se vor formula in baza elementelor caracteristice ale orificiului de intrare şi de ieşire. După cum demonstrează practica judiciară. Urmele tragerii din armă de foc constituie modificări materiale care apar pe suprafaţa sau în profunzimea diferitelor obiecte (inclusiv a corpului omenesc) din perimetrul locului aplicării armelor de foc. precum şi a autorului spargerii. dar şi a urmelor factorilor suplimentari ai împuşcăturii. nu întotdeauna evident această problemă e soluţionată în urma cercetărilor efectuate de către organul de urmărire penală la faţa locului. 3. de exemplu. Expertiza traseologică se realizează prin cercetarea comparativă. în primul rând. cu vătămările produse cu obiecte de profesie sau de uz casnic. Subliniem acest considerent din motivul că uneori se mai recomandă organului judiciar obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor de spargere. 34). dar şi pe trăgător. Practica demonstrează că identificarea instrumentelor de spargere este realizabilă In toate cazurile în care se examinează urme traseologice informative. Test nr. mecanismul de formare şi importanţa lor la determinarea împrejurărilor unei împuşcături. profilograful traseologic (fig. considerăm oportun a semnala că metodele bazate pe mijloacele tehnice de înaltă sensibilitate. care se pot realiza numai în condiţii de laborator. Expertiza va examina orificiile de intrare şi de ieşire a proiectilului. Cercetarea criminalistică a urmelor împuşcăturii 1.18 Subiectul I. expertul balistician va recurge la trageri experimentale de la diverse distanţe cu muniţii şi in condiţii similare celor în litigiu. având ca scop evidenţierea elementelor caracteristice ale împuşcăturii. Aici obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor constituie o fază de cercetare a expertului.1 (3) Definiţi conceptul criminalistic cu privire la urinele împuşcăturii şi importanţa lor criminalistică. convertizorul optico-electronic. In caz de necesitate se va recurge la metode chimice şi cromotografice. după cum s-a precizat anterior. microscopul) şi optice de comparaţie (microscopul comparator). sau de la câteva arme. în contextul celor de mai sus. urme care reproduc elemente caracteristice esenţiale ale obiectului creator şi dacă In posesia expertului se află instrumentul suspect ca fiind creator al acestor urme. dacă denotă aplicarea unei arme automate. Astfel de recomandaţii nu pot fi acceptate. Nu se exclude posibilitatea confundării urmelor proiectilului pe unele obiecte. de fabricare improvizată sau modificată etc. în condiţii de laborator detectarea urmelor factorilor suplimentari ai împuşcăturii se realizează prin aplicarea de metode şi mijloace tehnice de înaltă sensibilitate. Rezolvarea acestei probleme-cheie a expertizei traseologice este reală.2 (5) Clasificaţi urmele împuşcăturii. precum şi a dispozitivului special de examinare a striaţiilor. Descoperirea la faţa locului a acestei categorii de urme este dificilă. b) lăsate de proiectil pe suprafaţa sau în profunzimea obiectelor cu care vine în contact în urma împuşcăturii. După caracterul. având în vedere posibilităţile tehnice de cercetare ale organelor cu funcţii de urmărire penală. în situaţia în care se solicită determinarea exactă a distanţei tragerii. Obiectul expertizei urmelor împuşcăturii cuprinde şi alte chestiuni ca. dacă urmele sunt consecinţa unei sau a mai multor împuşcături.

Urmele de ricoşare se prezintă sub forma unor linii. — urma sub formă de linii longitudinale pe suprafaţa tubului..37). c) formate de factorii suplimentari ai împuşcăturii. urmele în discuţie se împart în principale şi secundare 1. dimensiunile şi relieful lui. în formă de striaţii. care de asemenea sunt caracteristice pentru împuşcăturile de la distanţe minime.. b) arsurile şi pârliturile suprafeţei din apropierea nemijlocită a orificiului de intrare cauzate de flacăra de la gura ţevii. create prin implantarea proiectilului în profunzimea obiectului împuşcat fără a-1 traversa complet. generând rupturi de diverse forme. Ultima categorie de urme le constituie modificările produse de factorii suplimentari ai împuşcăturii . tragerii. create in urma penetrării proiectilului a obiectului in întregime. printr-un canal. ce se creează la un nivel mai sus de mijlocul tubului. Aceste urme se întâlnesc sub trei forme: urme de perforare. provocate de acţiunea gazelor in cazul împuşcăturii de la distanţe extrem de mici (până la 3 cm). reproducând în mod dinamic relieful plinurilor ghinturilor (câmpurilor dintre ghinturi) (fig.38). Posibilităţile cercetării criminalistice a urmelor date practic sunt perfectibile. care redau cu precizie relieful mecanismului menţionat al armei. La etapa tragerii percutorul creează prin lovitură o urmă de adâncime. 2) urme — materie ce se prezintă ca resturi de substanţe degajate in momentul Împuşcăturii Dacă vrea caracterizarea lor atunci adaugă na. ea continuă să acţioneze asupra obiectelor din apropierea gurii ţevii. în urma arderii pulberii în ţeava 125 . urme de ricoşare. aceasta fiind o condiţie tehnică indispensabilă funcţionării armelor ghintuite . — urma marginii ferestruicii de aruncare sub forma unui fascicul de linii. create la etapa tragerii de plinurile ghinturilor. muniţiilor etc. b) lăsate de proiectil pe suprafaţa sau în profunzimea obiectelor cu care vine în contact în urma împuşcăturii. Urmele tragerii din armă de foc constituie modificări materiale care apar pe suprafaţa sau în profunzimea diferitelor obiecte (inclusiv a corpului omenesc) din perimetrul locului aplicării armelor de foc. dacă ţinem cont de faptul că de ce natură ar fi o urmă a împuşcăturii ea poate avea o importanţă primordială la determinarea împrejurărilor aplicării armei de foc. 2) urme — materie ce se prezintă ca resturi de substanţe degajate in momentul Împuşcăturii. Din prima grupă fac parte: a) rupturile marginilor orificiului de intrare. Urmele de perforare se manifestă prin orificiul de intrare. create prin atingerea unei suprafeţe. Datorită acestei diferenţe de diametru.. glontele înaintează pe ghinturi forţat.După natura lor.. distanţa de la care s-a tras. eliminării şi aruncării tubului ars. alta pe fundul rozetei tubului sub formă de striaţii ce redau relieful părţii. şi anume: — urma ghearei extractoare sub forma unui şir de striaţii pe partea anterioară a gulerului rozetei. urmele date pot fi împărţite în două grupe: 1) rezultate din acţiunea directă a factorilor suplimentari ai împuşcăturii asupra obiectelor în care s-a tras. zgârieturi ale suprafeţei obiectului lovit de proiectil. Urmele mecanismelor armei pe tubul cartuşului se creează succesiv pe parcursul a trei etape inerente unei împuşcături: încărcării armei. forma şi adâncimea cărora sunt în funcţie de unghiul de lovire. care reproduce diverse elemente caracteristice privind forma. La etapa încărcării armei se vor forma două urme ce interesează pe plan criminalistic: una pe suprafaţa exterioară a tubului în forma unui fascicul de linii specifice scoaterii cartuşului din încărcător. frontale a închizătorului venit în contact cu tubul în momentul introducerii cartuşului în camera de detonare. în cazul unui obiect relativ gros. La etapa eliminării şi aruncării tubului ars se creează patru urme cu semnificaţie decisivă privind identificarea armei. urmele date pot fi împărţite în două grupe: 1) rezultate din acţiunea directă a factorilor suplimentari ai împuşcăturii asupra obiectelor în care s-a tras. clasificare dubioasă. mecanismul de formare şi importanţa lor la determinarea împrejurărilor unei împuşcături. acestea reproduc de asemenea in mod dinamic iregularităţile ţevii. La armele de luptă automate şi semiautomate această urmă prezintă o valoare identificatoare esenţială. urme de pătrundere (canale oarbe). pentru a fi deplasat spre camera de detonare. Scăzând cu mult în urma aruncării proiectilului. a altor obiecte cu care proiectilul a venit în contact. Amintim în acest context că. rezistenţa obiectului. şi prin orificiul de ieşire. în ceea ce priveşte urmele pe proiectilele din mitralii trase din arma de vânătoare. după unii autori. După caracterul. La urmele de pătrundere — prin orificiul de intrare şi printr-un canal numit orb din cauza lipsei orificiilor de ieşire. tipul şi calibrul armei. Presiunea gazelor create ca urmare a arderii explozibile a pulberii este până la 3 mii atm. pe partea posterioară a gulerului rozetei. A doua categorie de urme ale împuşcăturii sunt cele ale proiectilului pe suprafaţa sau în profunzimea ţintei. După natura lor. Glontele cartuşelor pentru armele ghintuite este prevăzut cu un diametru majorat faţă de calibrul armei pentru care este destinat. — urma ejectorului (pragului aruncător). La tuburile cartuşelor de vânătoare această urmă este sursa informativă de bază privind identificarea armei din care s-a tras. De o deosebită valoare criminalistică sunt urmele de pe glonţ. create de iregularităţile pereţilor camerei de detonare (fig. urmele tragerii din armă de foc se divizează în trei mari categorii: a) create de mecanismele armei pe muniţii drept rezultat al interacţiunii acestora în procesul tragerii.

cu categoriile de urme menţionate ne confruntăm şi în cazul împuşcăturii din arma de vânătoare. Direcţia tragerii se determină în baza urmelor proiectilului şi a factorilor suplimentari ai împuşcăturii. praf. 126 .3 (7) Decideţi asupra modalităţilor de stabilire a direcţiei. Faptul în cauză contribuie direct la demascarea unui omor disimulat prin sinucidere. c) inelul sau semiinelul de imprimare a conturului gurii ţevii («ştanţ-marke») provocat de vârful ţevii înfierbântate în cazul împuşcăturii de la distanţă nulă. în situaţia împuşcăturii de la distanţă mică. implantându-se în piele. ea fiind întreprinsă de organul jdiciar doar pentru a intensifica activitatea de urmărire penală. în regiunea craniului sub forma unui oficiu de intrare de 0. distanţei şi locul tic unde s-a tras din arma de foc. pe ţintă se va crea un singur orificiu de intrare. Petele de funingine.. direcţia în care s-a tras se stabileşte după poziţia orificiului de intrare şi de ieşire. Urmele-materie specifice împuşcăturii se prezintă în două categorii: prima inelul de frecare — un strat cu formă circulară. la determinarea unei legitime sau nelegitime aplicări a armei de foc de către o persoană cu funcţii speciale. dacă la faţa locului a fost depistai un cadavru amplasat pe bancheta din spate a unui autoturism. de altă persoană în situaţia unei agresiuni etc. în fond. arse incomplet. Reamintim că limitele de acţiune a factorilor creatori ai urmelor menţionate la armele de mână nu depăşesc un metru. mărturisesc vădit că tragerea a fost executată cu ţeava lipită de suprafaţa obiectului sau de la distanţe extrem de mici (1—5 cm). Ieşind din ţeava armei.armei temperatura gazelor atinge valori maxime (până la 2000-2500°). reziduuri de capsă. rugină. Pentru stabilirea locului de unde s-a tras se apelează la metoda cunoscută în criminalistică sub # denumirea de vizarea directă a locului tragerii. valorile diametrelor de dispersare a alicelor cartuşului tras dintr-o armă de vânătoare cu ţeava cilindru sunt date de specialiştii in materie in funcţie de distanţa de tragere1 (vezi tabelul de pe pag. 4. de ulei. Despre distanţa unei Împuşcături cu un proiectil de alice sau mitralii se poate judeca şi după aria de dispersare a acestuia. a distantei şi a locului de unde s-a tras Stabilirea direcţiei. Dacă proiectilul a perforat un obiect cu o grosime relativ mare. care ii prezentat leziuni corporali. îndeosebi particulele de pulbere nearse sunt factorii distinctivi ai împuşcăturii de la distanţe mici. particule de pulbere arse incomplet. Pe baza acestei categorii de urme ale împuşcăturii în criminalistică se determină şi distanţa de la care s-a tras. Definitivarea acestor circumstanţe ţine de competenţa expertului balistician. acestea creând o zonă mai largă în jurul orificiului de intrare in situaţia împuşcăturii de la distanţa de până la 80-100 cm. Alicele şi mitraliile trase de la distanţă mare (peste 1 m) vor crea mai multe orificii de intrare cu raza de plasare proporţională distanţei de tragere. cât şi în procesul expertizei. în linii mari. Stabilirea direcţiei. 1. a distanţei şi a locului de unde s-a tras se înscrie printre problemele ce necesită soluţionare atât în cadrul cercetării la faţa locului. proiectilele creează canale oarbe. Suprafaţa obiectului în care s-a tras poate fi îndoită ca urmare a apăsării provocate de lovirea proiectilului. provocând arsuri obiectelor din apropierea gurii ţevii. Pe părţile deschise ale corpului uman particulele de praf. un atare proiectil va parcurge compact o distanţă mică (până la 1 m) după ce alicele şi mitraliile se vor dispersa treptat. vizarea directă a locului de unde s-a tras se face cu ajutorul unui tub de hârtie. direct pe suprafaţa obiectului. Prin urmare. ceva mai mare decât calibrul armei din care s-a tras. funingine. stropii de ulei. Despre direcţia tragerii atestă şi urmele create de factorii suplimentari ai împuşcăturii (inelul de frecare.). Lipsa urmelor factorilor suplimentari confirmă că împuşcătura a fost efectuată de la distanţe ce depăşesc limita de 1 m. precum şi după locul amplasării tuburilor trase din sisteme automate. Unele deosebiri se pot consemna doar privind urmele proiectilului de alice şi mitralii. Orificiul de ieşire prezintă dimensiuni mărite faţă de cel de intrare şi în majoritatea cazurilor este înconjurat de diverse rupturi cauzate de materialul dislocat şi aruncat de proiectil în direcţia mişcării. Datorită faptului că forţa acţiunii exercitată de proiectilul armelor de vânătoare este cu mult mai scăzută decât a proiectilelor armelor de luptă. Pentru orificiul de intrare este caracteristică atragerea marginii acestuia înăuntru. «ştanţmarke». In majoritatea cazurilor de împuşcătură din arme de vânătoare. creat prin ştergerea de particule metalice. în baza urmelor proiectilului. rupturile şi pârliturile).750 cm şi a celui de ieşire cu o suprafaţă de 3x4 cm. rupturiile şi pârliturile din preajma orificiului de intrare. urm. gazele izbucnesc în flacără. Imprimarea gurii ţevii. prezenţa burei şi a căpă-celului proiectilului în canalufcreat de acesta. precum şi stropi de ulei. Ieşind in afara ţevii. care în marea majoritate a cazurilor se desfăşoară cu ocazia cercetării locului faptei. şi a doua — a petelor de funingine. constituie un desen cunoscut sub denumirea de tatuaj. adică considerate convenţional ca mari. In acest context atenţionăm că determinarea la faţa locului a direcţiei şi distanţei de la care s-a tras este cu aproximaţie. atestat permanent la gura orificiului de intrare.

Deci. Privind prin tubul astfel aranjat se va determina cu precizie locul amplasării armei din care s-a tras. în aprecierea locului de unde s-a tras trebuie să se ţină cont de factorii ce influenţează traiectoria de zbor a proiectilului. In situaţia în care proiectilul a perforat un singur obiect subţire. fiind influenţată vădit de gravitaţie. dar şi prin verificare experimentală. De exemplu. şi aceasta s-a confirmat prin verificarea practică. lovind sau aprofundându-se în alt obiect îndepărtat. pistoletul Parabellum aruncă tubul în sus şi în dreapta la distanţe până la 1—3 m sub un unghi de 60—100°. cu atât mai evidente devin modificările. calcularea locului de unde s-a tras va fi doar aproximativă.carton sau masă plastică introdusă în canalul format de proiectil din partea orificiului de ieşire. având ca scop calcularea locului de unde s-a tras. în condiţiile unui spaţiu deschis. După cum este cunoscut. deoarece atât unghiul. dacă direcţia tragerii este orizontală sau de sus în jos sub orice unghi. vizarea se face privind în de-a lungul unei sfori întinse ce uneşte centrul perforaţiei primului obiect cu punctul obiectului lovit de proiectil ulterior. pistoletul TT aruncă tubul in dreapta la o distanţă de până la 5 metri sub unghiul de 70—110° faţă de linia direcţiei tragerii. Cu căt distanţa tragerii e mai mare. iar pistoletul Brawning respectiv In dreapta la o distanţă de până la 3 m şi sub un unghi de 90—160°. 127 . tubul trebuie să unească canalul ambelor obiecte în întregime. Traiectoria proiectilului tras de jos in sus admite modificări esenţiale de direcţie. în baza indicatoarelor sau cataloagelor privind caracteristicile tehnico-balistice ale acesteia. Dacă tubul a fost aruncat dintr-o armă cu repetiţie. cunoscând arma după tubul fixat în perimetrul locului faptei. cum ar fi un geam sau peretele opus. organul judiciar poate calcula locul de unde s-a tras. fiecărui tip şi sistem de armă automată ii sunt proprii direcţia şi unghiul de aruncare a tuburilor trase. cât şi direcţia de aruncare a tubului sunt în funcţie de forţa şi modul de acţiune a autorului tragerii. precum şi de factorii climaterici. Dacă proiectilul a perforat două obiecte apropiate unul de altul. poate fi supus unui studiu special. In fond vizarea poate conduce la stabilirea locului tragerii. Locul de amplasare a tuburilor aruncate din armele automate.

lipsite de orice semnificaţie pentru cauză. Respectarea acestei cerinţe asigură aprecierea declaraţiilor bănuitului şi învinuitului nu numai după conţinut. verificarea declaraţiilor învinuitului sau bănuitului prin reproducerea acestora la faţa locului presupune anumite acţiuni de pregătire. pentru a asigura obiectivitatea şi preîntâmpina eventualele încercări de a contesta rezultatele obţinute într-o fază ulterioară a procesului penal. Pentru menţinerea ordinii şi paza locului fapte se impune deci includerea în componenţa echipei a colaboratorilor organelor de poliţie. formele lingvistice utilizate cu acest prilej.1 întrebările. 128 . Este evident că doar în conformitate cu aceste cerinţe. în ipoteza în care reproducerea declaraţiilor presupune utilizarea anumitor mijloace tehnice. unităţi de producţie sau de deservire socială. Ca şi orice altă activitate procesuală. inclusiv cele de prezentare a probelor. după ce persoanelor participante li se aduce la cunoştinţă conţinutul şi sarcinile activităţii ce urmează a fi efectuată. deoarece legea (art. inclusiv cu privire la căile de deplasare. contribuie la aprecierea de către instanţa de judecată a declaraţiilor învinuitului făcute în faza de anchetă.2 (5) Specificaţi procedeele tactice şi tehnologia aplicata cu ocazia verificării în locul infracţiunii a declaraţiilor bănuitului şi a învinuitului. înainte de toate se va determina componenţa echipei care se va deplasa la faţa locului. Apoi se vor lua măsuri de pregătire a obiectelor cu ajutorul cărora învinuitul sau bănuitul vor opera în vederea demonstrării activităţii lor şi a altor persoane implicate în activitatea infracţională. străzi sau în alte locuri cu acces larg ş. cu respectarea strictă a succesiunii producerii lor şi fără a se omite ceva ce ar avea importanţă pentru soluţionarea justă a cauzei. cu excepţia cazurilor când folosirea acestora reprezintă un anumit grad de pericol (arme de foc. demonstrează. în cazurile necesare se vor invita specialişti în domeniul criminalisticii. în această ordine de idei se iscă întrebarea cum să se procedeze în situaţia în care anumite fapte. integral. explozive) sau contravine normelor etice (cadavrul). 2. CPP) prevede posibilitatea aplicării mijloacelor tehnice de înregistrare fonică şi videofonică. La prima fază. dar şi după modul în care ele au fost obţinute. CPP). sunt considerate de către cel ce conduce ascultarea inutile. potrivit legii (art. importante din punctul de vedere al intereselor învinuitului sau bănuitului. Celui ascultat i se pot adresaîntrebări de precizare. adică să reflecte etapele pe care le parcurge activitatea de ascultare. procesul-verbal de ascultare poate fi suplinit cu o fonogramă ori videofonogramă judiciară. redactat de către organul care conduce ascultarea sau. fireşte.1 (3) Definiţi conceptul criminalistice de fixare a declaraţiilor bănuitului şi ti învinuitului Legislaţia în vigoare reglementează în mod detaliat activitatea de fixare şi verificare a declaraţiilor persoanelor ascultate în calitate de învinuiţi sau bănuiţi. bineînţeles. Nu se admite înlocuirea elementelor vii ale limbajului celui ascultat cu forme tipizate. Procesul-verbal se întocmeşte într-o formă laconică. Preferabile. mijlocul principal de înregistrare a declaraţiilor bănuitului şi învinuitului constituie procesul-verbal de ascultare. transformarea acesteia pe parcursul audierii. cadrul tactic la care s-a procedat cu prilejul ascultării. pentru ca echipa de investigare să se poată deplasa la locul faptei. Faptele relatate se vor înregistra detaliat. răspunsurile la fiecare întrebare în parte. posibilităţile verbale pe care el le foloseşte în procesul de comunicare.a. Aceasta nu înseamnă că îii procesul-verbal de ascultare vor fi consemnate date şi detalii vădit inutile. Un capitol aparte reprezintă pregătirea mijloacelor tehnico-criminalistice şi a celor de transport.). Activitatea de verificare a declaraţiilor învinuitului sau bănuitului se desfăşoară în trei faze. atmosfera în care s-a desfăşurat ascultarea şi deci fixate fiind. 115. d) Procesul-verbal trebuie să cuprindă toate întrebările adresate bănuitului sau învinuitului şi. la cerinţă. conciziunea sa însă nu trebuie să fie în detrimentul fixării depline a declaraţiilor. c) Stilul în care este redactat procesul-verbal de ascultare trebuie să reflecte personalitatea celui ascultat. Verificarea declaraţiilor la faţa locului se face în prezenta a doi martori asistenţi. b) Conţinutul procesului-verbal de ascultare trebuie să reprezinte întocmai informaţia comunicată de cel ascultat. cu un desen. sunt obiectele originale. 133 şi 134. Insă. Este contraindicată şi chiar imposibilă realizarea acestei activităţi fără a avea la dispoziţie un mijloc de transport. prin forma şi conţinutul lor. în majoritatea cazurilor verificarea declaraţiilor se desfăşoară în locuri publice (case de locuit.Subiectul II Fixarea şi verificarea declaraţiilor bănuitului şi a invinuitului. Discuţia care se mai duce asupra acestei probleme în literatura de specialitate este vădit inutilă. Fără a reproduce în detaliu prescripţiile procesuale prevăzute asupra procesului-verbal de ascultare a bănuitului şi învinuitului. drepturile şi obligaţiunile ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare. lipsite de legătură cu fapta ce se află în cercetare. sau prin care se clarifică anumite împrejurări de fapt. medicinei legale sau în anumite ramuri tehnice. prin intermediul cărora se realizează procedeele tactice. de către cel ascultat. 105. Astfel. persoanei ale cărei mărturii se verifică. procesul-verbal de ascultare va fi de natură să reflecte poziţia lor la etapa iniţială de ascultare. orice altă formă de stilizare a declaraţiilor. i se solicită să declare în mod succint totul ce se referă la fapta cercetată şi la împrejurările în care ea a fost săvârşită. menţionăm că din perspectiva tactică acest act de fixare trebuie să corespundă anumitor cerinţe: a) Consemnarea declaraţiilor să se efectueze în succesiunea în care s-a desfăşurat audierea. 2. în atare situaţii obiectele originale se înlocuiesc cu mulaje. schemă sau cu o altă formă grafică cu care cel ascultat şi-a ilustrat sau exemplificat relatările. după cum nici nu se va adăuga nimic la cele relatate de către învinuit sau bănuit.

celui ascultat i se vor adresa întrebări de precizare şi completare.3 (7) Decideţi asupra condiţiilor în care înregistrarea video şi audiomagnetice indispensabilă fixării declaraţiilor bănuitului şi învinuitului.Urmează apoi faza a doua de deplasare spre locul faptei. acesteia i se pot adresa întrebări referitoare la direcţia deplasării. neputând afirma că au făcut declaraţii fiind. 129 . obiectele şi elementele distinctive ale traseului. înregistrarea fonica şi videofonică asigură organului de cercetare posibilitatea de a se reîntoarce asupra declaraţiilor învinuitului şi a bănuitului pentru a studia modul de manifestare a acestora. starea psihică şi reacţiile care puteau fi trecute cu vederea pe parcursul ascultării. constrânşi. Declaraţiile învinuitului şi bănuitului pot fi înregistrate fonic sau videofonic. în rândul al treilea. Persoana ale cărei declaraţii se verifică trebuie să ocupe în mijlocul de transport un loc comod pentru a putea indica direcţia deplasării. Pe parcurs. în rândul al doilea. 2. înregistrarea fonică şi videofonică a declaraţiilor învinuitului sau bănuitului instituie un plus de garanţie a stabilităţii lor. solicitându-i-se. aplicarea mijloacelor tehnice de înregistrare atribuie activităţii de fixare un grad sporit de obiectivitate sub aspectul cuprinderii tuturor împrejurărilor şi faptelor ce au constituit obiectul dialogului între anchetator şi anchetat. Aplicarea acestor mijloace de fixare este avantajoasă din mai multe considerente. Ca şi în cazul ascultării propriu-zise. aceştia de acum înainte. Faza a treia cuprinde relatările propriu-zise ale învinuitului sau bănuitului nemijlocit la faţa locului. în primul rând. acţiuni de demonstrare a faptelor şi împrejurărilor la care a făcut referiri. în fine. fixarea acestora în procesul-verbal şi prin aplicarea metodelor tehnice cunoscute (fotografierea. totodată. într-un fel sau altul. înregistrarea video şi pe bandă de magnetofon).

urmele infracţiunii se grupează în două categorii: urme-formă. nu produc schimbări esenţiale ale obiectului primitor de urmă. Eficienţa activităţii organelor de anchetă e în funcţie de tehnicile cu care acestea sunt dotate. de suprafaţă şi periferice.Test nr 19 Subiectul I. a mijloacelor de transport etc.). depuneri de salivă. care reproduc forma şi relieful suprafeţei de contact a obiectelor creatoare. Conform factorilor creatori. ca în cazul deplasării pe un obiect curent vopsit. sau a materialelor de construcţie. dinţilor. Cunoaşterea acestor legităţi creează posibilitatea elaborării mijloacelor tehnico-ştiinţifice adecvate. Urmele mecanice reproduc construcţia exterioară a obiectelor-corpuri solide. buzelor. pot fi amintite fragmentele de obiecte (resturi de alimente. aplicarea eficace a acestor mijloace la cercetarea faptelor penale concrete. inclusiv fibre din produse textile) şi diferite substanţe pulverulente sau lichide (rumegătură metalică. In opinia noastră mai potrivită este concepţia conform căreia clasificarea urmelor se face în baza a patru criterii mai importante. nivelul de modificare a suportului (obiectului primitor de urmă) şi modul de formare a urmelor. de îmbrăcăminte.(3) Definiţi noţiunea de traseologie şi specificaţi sarcinile acesteia. de veselă. a. precum şi rezolvarea multiplelor probleme cu caracter diagnostic (caracterizarea obiectului creator de urmă.(5) Clasificaţi urmele materiale ale infracţiunii. spermă. aprecierea interpoziţiei obiectului creator şi a celui primitor în momentul formării urmei). Ea are ca scop identificarea obiectului creator de urme. urmele frecvent întâlnite la faţa locului se împart în: create de om (homeoscopice). — elaborarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice necesare descoperirii. cât şi cele materie se pot manifesta sub aspect macroscopic şi microscopic. — elaborarea metodicilor efectuării expertizelor traseologice. cioburi de sticlă. pete de natură organică şi anorganică ş. obiectelor de îmbrăcăminte) pe suprafaţa sau în profunzimea obiectelor din mediul înconjurător şi b) create sub diverse forme de substanţe biologice. formate prin preluare de substanţe de pe suprafaţa obiectului primitor. traseologia elaborează metodici de examinare specifice naturii urmelor. Urmele de suprafaţă. o amprentă digitală sudoripară sau de vopsea pe o suprafaţă netedă şi b) de destratificare. şi anume: natura urmelor. urmele infracţiunii se împart în: de adâncime.).1. de picioare. factorul creator de urme. resturi de substanţe ca urmare a interacţiunii a două sau mai multe obiecte materiale. stabilirea succesiunii formării urmelor la faţa locului. de pildă. 130 . a instrumentelor de spargere etc. fixării şi ridicării urmelor infracţiunii. a. La etapa actuală traseologia se prezintă ca un domeniu bine determinat al criminalistica destinat cunoaşterii legităţilor formării urmelor infracţiunii şi elaborării metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice necesare descoperirii. în prezent. a celor de mâini. Din categoria a doua. pe baza principiilor generale ale expertizei criminalistice. dimpotrivă. Elaborarea mijloacelor necesare perfecţionării acestei activităţi constituie sarcina esenţială a traseologiei criminalistice. Urmele de adâncime se prezintă în formă de modificări esenţiale de profunzime a obiectului primitor în locul unde acesta a venit în contact cu cel creator. ce pot apărea pe parcursul săvârşirii acţiunilor infracţionale în formă de fragmente de obiecte. spre exemplu. pete de sânge.2. în vederea atingerii acestui scop. Potrivit nivelului de modificare a suportului. — elaborarea metodelor şi mijloacelor tehnice de protejare a valorilor sociale de atentări infracţionale. Din categoria urmelor-formă le vom menţiona pe cele tradiţional numite traseologice. Traseologia criminalistică. După natura lor. formate prin depuneri de substanţe de pe suprafaţa obiectului creator pe suprafaţa celui primitor cum ar fi. a mijloacelor de transport. s-au întocmit metodica expertizei dac-tiloscopice. mai frecvent utilizate în practica judiciară. a expertizei traseologice a urmelor de picioare. lemnoasă. miros ş. Urmele homeoscopice sunt de două categorii: a) create prin reproducerea construcţiei exterioare a diferitelor părţi corporale şi a îmbrăcămintei (a mâinilor. 1. Atât urmele-formă. create prin reproducerea construcţiei exterioare a unui obiect pe suprafaţă sau in volumul altuia şi urme-materie. elemente desprinse din obiectele vestimentare. 1. ca. identificării făptuitorului şi determinarea tuturor împrejurărilor cauzei. fixării şi examinării acestora tn vederea stabilirii faptei. Ele se subdivizează în urme: a) de stratificare. picioarelor. şi create de obiecte materiale (mecanice). Traseologia are următoarele sarcini: — studierea legităţilor formării diferitelor categorii de urme materiale ale infracţiunilor. în criminalistică acestea sunt divizate în urme de instrumente (unelte) şi urme ale mijloacelor de transport. Expertiza traseologică este etapa finală de cercetare criminalistică a urmelor. aparţinând corpului uman (fire de păr.

fapt ce reduce substanţial capacităţile lor identificatoare. efectuată de către organul judiciar la faţa locului sau în alte împrejurări similare.3. Subiectul II. fotografiile urmelor. fixării şi ridicării urmelor infracţiunii se va ţine cont de categoria urmelor cercetate şi natura obiectelor purtătoare. fixare şi ridicare a urmelor. solubilizare. fixării şi ridicării urmelor. redând cu claritate caracteristicile acestora. Statice sunt urmele formate prin apăsare sau lovire. clare şi de înaltă precizie. unde se află. 2. Descoperirea. foi de hârtie fotografică şi alte materiale adezive. determinată de cercetarea lor. Tipice în acest sens sunt urmele de tăiere. Regulile generale privind descoperirea. La aplicarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice în vederea descoperirii. precum şi retragerea şi conservarea lor în vederea folosirii ulterioare la stabilirea adevărului . Urmele dinamice se creează în urma mişcării de alunecare a unui obiect participant la formarea urmei pe suprafaţa celuilalt. cu plastelină. ale mijloacelor de transport. pilire. adesea devin obiecte ale expertizei criminalistice.1 (3) Determinaţi activităţile procesuale şi extraprocesuale de verificare a declaraţiilor bănuitului şi învinuitului. Pe lângă menirea de a demonstra şi certifica datele expuse in procesul-verbal. 6) Urmele descoperite sau relevate la faţa locului. 1.Urmele periferice redau configuraţia. atragere cu magnetul etc. urmele depistate se vor fotografia apelându-se la metoda fotometrică. Evident. 5) Indiferent de natura acestora. mărime. 3) Aplicarea tuturor măsurilor posibile de protejare a urmelor. Aceste urme se întâlnesc în cazul ridicării unui covor sau portret de pe perete. — datele privind modul de descoperire. din aceste ori alte motive. a. fixarea şi ridicarea urmelor necesită să fie efectuate potrivit următoarelor reguli generale: 1) Respectarea strictă a normelor dreptului procesual penal ce reglementează efectuarea cercetării locului faptei şi a percheziţiei. de regulă. absorbire. aici vor fi consemnate: — caracteristicile generale ale obiectului purtător. cantitate.(7) Decideţi asupra regulilor generale de fixare şi ridicare a urmelor materiale ale infracţiunii. ale instrumentelor de spa/gere. supravoluminos sau intransportabil şi. în special în cazurile amânării cercetării locului faptei sau desfăşurării acestei activităţi în condiţii nefavorabile. urmele statice sunt de cea mai înaltă valoare identificatoare. Fixarea şi ridicarea urmelor constă în efectuarea de către organele menţionate a activităţilor procedural-tehnice de certificare a existenţei şi stării urmelor infracţiunii la faţa locului. prin ce se caracterizează suprafaţa purtătoare de urme. se exclude ridicarea lui. fixarea şi ridicarea urmelor infracţiunii Descoperirea. acestea sunt clasificate în urme statice şi dinamice. — la transferarea urmelor de suprafaţă pe pelicule dactiloscopice. — caracteristicile fiecărei urme referitor la formă. fixarea şi ridicarea urmelor este faza iniţială. materiale polimerice. Prin descoperirea urmelor în criminalistică se înţelege depistarea acestora de către organele cu funcţii de urmărire penală prin efectuarea la faţa locului a activităţilor bazate pe realizările tactice şi mijloacele tehnico-ştiinţifice criminalistice. urmele se vor ridica. în momentul culminant de creare a acestor urme. procedându-se: — la mularea urmelor de adâncime cu soluţie de ghips. — categoria şi tipul urmei. acestea fiind prevăzute ca principalele acţiuni procesuale destinate descoperirii. 4) Fixarea urmelor descoperite prin descrierea lor în procesul-verbal. acesta fiind principalul. obiectele participante (creator şi primitor) se află în stare statică unul faţă de altul. poziţia căruia a fost schimbată în urma săvârşirii faptei de pe locul unde acesta s-a găsit timp îndelungat. — la recoltarea urmelor-materie prin răzuire. inclusiv ale celor latente. sfredelire. sub aspect procesual. culoare. După modul de formare. Datorită reproducerii directe a caracteristicilor exterioare ale obiectului care le-a creat. că tehnicile aplicate la descoperirea. se ridică în comun cu obiectul sau cu o parte separată (demontată) a acestuia. 2) Utilizarea în limite maxime a mijloacelor tehnico-criminalistice menite să majoreze capacitatea de percepţie şi deci eficienţa activităţilor de căutare a urmelor. In formulări laconice. Verificarea declaraţiilor bănuitului şi învinuitului. de frânare a unui autovehicul etc. prin care se înţelege raportul de mişcare în care se află obiectul creator şi cel primitor la momentul final de creare a urmelor. ce denotă. unei reviste de pe o suprafaţă prăfuită ş. 7) Dacă obiectul purtător de urmă e de valoare. mijloc de fixare. poziţia în raport cu suprafaţa obiectului-suport şi cu alte obiecte. fixarea şi ridicarea urmelor de mâini diferă după conţinut de cele aplicate în acelaşi scop privind urmele de picioare. Elementele caracteristice ale suprafeţei obiectului creator se reproduc în aceste urme sub formă de trase. conturul unui obiect. 131 .

2. medicinei legale sau în anumite ramuri tehnice. b) Conţinutul procesului-verbal de ascultare trebuie să reprezinte întocmai informaţia comunicată de cel ascultat. Pe parcurs. lipsite de orice semnificaţie pentru cauză. Discuţia care se mai duce asupra acestei probleme în literatura de specialitate este vădit inutilă. Preferabile. cu excepţia cazurilor când folosirea acestora reprezintă un anumit grad de pericol (arme de foc. importante din punctul de vedere al intereselor învinuitului sau bănuitului. adică să reflecte etapele pe care le parcurge activitatea de ascultare. în ipoteza în care reproducerea declaraţiilor presupune utilizarea anumitor mijloace tehnice. integral. fireşte. Este contraindicată şi chiar imposibilă realizarea acestei activităţi fără a avea la dispoziţie un mijloc de transport. Persoana ale cărei declaraţii se verifică trebuie să ocupe în mijlocul de transport un loc comod pentru a putea indica direcţia deplasării. Faza a treia cuprinde relatările propriu-zise ale învinuitului sau bănuitului nemijlocit la faţa locului. unităţi de producţie sau de deservire socială. sau prin care se clarifică anumite împrejurări de fapt. fixarea acestora în procesul-verbal şi prin aplicarea metodelor tehnice cunoscute (fotografierea. inclusiv cu privire la căile de deplasare. dar şi după modul în care ele au fost obţinute. verificarea declaraţiilor învinuitului sau bănuitului prin reproducerea acestora la faţa locului presupune anumite acţiuni de pregătire. prin forma şi conţinutul lor. acţiuni de demonstrare a faptelor şi împrejurărilor la care a făcut referiri. Apoi se vor lua măsuri de pregătire a obiectelor cu ajutorul cărora învinuitul sau bănuitul vor opera în vederea demonstrării activităţii lor şi a altor persoane implicate în activitatea infracţională. formele lingvistice utilizate cu acest prilej. obiectele şi elementele distinctive ale traseului. solicitându-i-se. pentru ca echipa de investigare să se poată deplasa la locul faptei. în atare situaţii obiectele originale se înlocuiesc cu mulaje. bineînţeles. Este evident că doar în conformitate cu aceste cerinţe. înainte de toate se va determina componenţa echipei care se va deplasa la faţa locului. Aceasta nu înseamnă că îii procesul-verbal de ascultare vor fi consemnate date şi detalii vădit inutile. conciziunea sa însă nu trebuie să fie în detrimentul fixării depline a declaraţiilor. Nu se admite înlocuirea elementelor vii ale limbajului celui ascultat cu forme tipizate. după cum nici nu se va adăuga nimic la cele relatate de către învinuit sau bănuit. Respectarea acestei cerinţe asigură aprecierea declaraţiilor bănuitului şi învinuitului nu numai după conţinut. i se solicită să declare în 132 . Verificarea declaraţiilor la faţa locului se face în prezenta a doi martori asistenţi. atmosfera în care s-a desfăşurat ascultarea şi deci fixate fiind. d) Procesul-verbal trebuie să cuprindă toate întrebările adresate bănuitului sau învinuitului şi. persoanei ale cărei mărturii se verifică. Celui ascultat i se pot adresaîntrebări de precizare. Activitatea de verificare a declaraţiilor învinuitului sau bănuitului se desfăşoară în trei faze. La prima fază. în majoritatea cazurilor verificarea declaraţiilor se desfăşoară în locuri publice (case de locuit. drepturile şi obligaţiunile ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare. în cazurile necesare se vor invita specialişti în domeniul criminalisticii. celui ascultat i se vor adresa întrebări de precizare şi completare. Ca şi orice altă activitate procesuală. contribuie la aprecierea de către instanţa de judecată a declaraţiilor învinuitului făcute în faza de anchetă. Un capitol aparte reprezintă pregătirea mijloacelor tehnico-criminalistice şi a celor de transport. demonstrează. inclusiv cele de prezentare a probelor.2 (5) Specificaţi procedeele tactice de verificarea la locul infracţiunii a declaraţiilor bănuitului şi a învinuitului. transformarea acesteia pe parcursul audierii. răspunsurile la fiecare întrebare în parte. prin intermediul cărora se realizează procedeele tactice. totodată. Fără a reproduce în detaliu prescripţiile procesuale prevăzute asupra procesului-verbal de ascultare a bănuitului şi învinuitului. La prima fază. sunt considerate de către cel ce conduce ascultarea inutile. i se solicită să declare în mod succint totul ce se referă la fapta cercetată şi la împrejurările în care ea a fost săvârşită. pentru a asigura obiectivitatea şi preîntâmpina eventualele încercări de a contesta rezultatele obţinute într-o fază ulterioară a procesului penal. Procesul-verbal se întocmeşte într-o formă laconică. cu respectarea strictă a succesiunii producerii lor şi fără a se omite ceva ce ar avea importanţă pentru soluţionarea justă a cauzei. procesul-verbal de ascultare va fi de natură să reflecte poziţia lor la etapa iniţială de ascultare. Ca şi în cazul ascultării propriu-zise. orice altă formă de stilizare a declaraţiilor. după ce persoanelor participante li se aduce la cunoştinţă conţinutul şi sarcinile activităţii ce urmează a fi efectuată. drepturile şi obligaţiunile ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare.).a. după ce persoanelor participante li se aduce la cunoştinţă conţinutul şi sarcinile activităţii ce urmează a fi efectuată. menţionăm că din perspectiva tactică acest act de fixare trebuie să corespundă anumitor cerinţe: a) Consemnarea declaraţiilor să se efectueze în succesiunea în care s-a desfăşurat audierea. c) Stilul în care este redactat procesul-verbal de ascultare trebuie să reflecte personalitatea celui ascultat. în această ordine de idei se iscă întrebarea cum să se procedeze în situaţia în care anumite fapte. explozive) sau contravine normelor etice (cadavrul).Activitatea de verificare a declaraţiilor învinuitului sau bănuitului se desfăşoară în trei faze. posibilităţile verbale pe care el le foloseşte în procesul de comunicare. înregistrarea video şi pe bandă de magnetofon). Faptele relatate se vor înregistra detaliat. străzi sau în alte locuri cu acces larg ş. Pentru menţinerea ordinii şi paza locului fapte se impune deci includerea în componenţa echipei a colaboratorilor organelor de poliţie. lipsite de legătură cu fapta ce se află în cercetare. acesteia i se pot adresa întrebări referitoare la direcţia deplasării.1 întrebările. persoanei ale cărei mărturii se verifică. cadrul tactic la care s-a procedat cu prilejul ascultării. Urmează apoi faza a doua de deplasare spre locul faptei. sunt obiectele originale.

sau valorilor pretinse de funcţionar. unităţi de producţie sau de deservire socială. poziţia socială'.mod succint totul ce se referă la fapta cercetată şi la împrejurările în care ea a fost săvârşită. sunt obiectele originale. Кратко коррупцию можно определить как продажность власти. vor fi descrise persoana funcţionarului. нарушающих закон или неписаные общественные нормы. Faza a treia cuprinde relatările propriu-zise ale învinuitului sau bănuitului nemijlocit la faţa locului. în ipoteza în care reproducerea declaraţiilor presupune utilizarea anumitor mijloace tehnice. Cercetarea infracţiunilor de corupere. Pentru menţinerea ordinii şi paza locului fapte se impune deci includerea în componenţa echipei a colaboratorilor organelor de poliţie. часто в пользу криминальных структур.2. în atare situaţii obiectele originale se înlocuiesc cu mulaje. bineînţeles. ведет к установлению зависимости от указанных структур 3.2. Este contraindicată şi chiar imposibilă realizarea acestei activităţi fără a avea la dispoziţie un mijloc de transport. 2. и их осуществление. Pe parcurs. cu excepţia cazurilor când folosirea acestora reprezintă un anumit grad de pericol (arme de foc. acţiuni de demonstrare a faptelor şi împrejurărilor la care a făcut referiri. în majoritatea cazurilor verificarea declaraţiilor se desfăşoară în locuri publice (case de locuit. 3. solicitându-i-se. explozive) sau contravine normelor etice (cadavrul). Ca şi orice altă activitate procesuală. Коррупция предполагаетсистематический подкуп должностных лиц законодательной. Precizăm. Ca şi în cazul ascultării propriu-zise. trebuie insistat asupra tuturor aspectelor legate de faptă. bineînţeles.2 (5) Determinaţi sarcinile audierii persoanelor care denunţă fapta de corupere. celui ascultat i se vor adresa întrebări de precizare şi completare. исполнительной и судебной власти. общественных и политических деятелей.1 (3) Interpretaţi din perspectivă criminalistică infracţiunea de corupere. Preferabile. este necesară o cunoaştere mai atentă a profilului psihologic a celui dintâi'. se impune obţinerea aceloraşi date privind persoana. de făptuitor. străzi sau în alte locuri cu acces larg ş. 133 . locul său de activitate. Totodată. în obţinerea declaraţiei. înainte de toate se va determina componenţa echipei care se va deplasa la faţa locului. Un capitol aparte reprezintă pregătirea mijloacelor tehnico-criminalistice şi a celor de transport. obiectele şi elementele distinctive ale traseului.). ca şi de o anume diferenţă între calitatea de denunţător şi aceea de martor. denun ţul este alternativa cea mai bună pentru stabilirea unor astfel de acte. în cazul în care înmânarea banilor sau bunurilor se va face printr-un intermediar. Urmează apoi faza a doua de deplasare spre locul faptei. De asemenea. Persoana ale cărei declaraţii se verifică trebuie să ocupe în mijlocul de transport un loc comod pentru a putea indica direcţia deplasării. trebuie să dea explicaţii cu privire la natura bunurilor. pentru a asigura obiectivitatea şi preîntâmpina eventualele încercări de a contesta rezultatele obţinute într-o fază ulterioară a procesului penal. vârsta şi. împrejurările. locul în care acesta îşi desfăşoară activitatea. audiere care va fi efectuată potrivit tuturor regulilor tactice criminalistice. înregistrarea video şi pe bandă de magnetofon). Verificarea declaraţiilor la faţa locului se face în prezenta a doi martori asistenţi. şi de persoanele (martorii) care pot confirma afirmaţiile acestuia. inclusiv cu privire la căile de deplasare. pentru ca echipa de investigare să se poată deplasa la locul faptei. In cazul sesizării prin denunţ. влекущий за собой принятие ими решений. în cazurile necesare se vor invita specialişti în domeniul criminalisticii. însă. Subiectul III. modul în care vor fi predate bunurile. acesteia i se pot adresa întrebări referitoare la direcţia deplasării. 1. în aceste cazuri.3 (7) Decideţi asupra elementelor de pregătire a verificării la faţa locului a declaraţiilor bănuitului şi învinuitului. cât şi a regulilor tactice criminalistice care guvernează audierea martorilor raportat la personalitatea sau gradul de cultură. condiţiile în care urmează să înmâneze aceste bunuri. medicinei legale sau în anumite ramuri tehnice. că faţă de particularităţile investigării infracţiunii de corupţie. Apoi se vor lua măsuri de pregătire a obiectelor cu ajutorul cărora învinuitul sau bănuitul vor opera în vederea demonstrării activităţii lor şi a altor persoane implicate în activitatea infracţională. Din perspectiva urmăririi penale.a. fixarea acestora în procesul-verbal şi prin aplicarea metodelor tehnice cunoscute (fotografierea. Audierea denunţătoailui se va desfăşura cu respectarea atât a regulilor procedurale. verificarea declaraţiilor învinuitului sau bănuitului prin reproducerea acestora la faţa locului presupune anumite acţiuni de pregătire. astfel încât să se poată realiza o imagine completă asupra faptelor infracţionale1. Celui ascultat i se pot adresaîntrebări de precizare. Denunţătorul va face precizări privind relaţiile pe care le are cu funcţionarul public şi privind problemele pe care trebuie să le rezolve prin intermediul acestuia. totodată. este posibilă audierea detaliată a denunţătorului.

alţii răzbunători. întocmirea planului de ascultare şi a celorlalte activităţi preliminare. cui a aparţinut iniţiativa. alte medii frecventate din motive diverse. Vor fi clarificate modul în care s-a cunoscut cu făptuitorul. în special în cazuri complexe. ca şi cel căruia i se oferă. rude apropiate. în primul rând. . Astăzi. In practică. în asociere cu alte infracţiuni grave. 3. este o activitate nu numai necesară dar şi dificilă. De exemplu: . . însă. răzbunători. în infracţiunile de corupţie. bunurile (foloasele) au fost primite.Din mediul profesional. Frecvent. se va supune aceloraşi reguli tactice: cunoaşterea persoanelor ce urmează a fi ascultate. în primul rând. De aceea. pentru că nu profită de câştig. stabilirea locului unde se vor desfăşura ascultarea. de particularităţile reieşite din studiul personalităţii celui ce urmează a fi ascultat.În ce constau mita. posibilele înţelegerii anterioare (dacă au existat) privind locul şi timpul când urmau să se întâlnească. unii oneşti. fireşte.mediul familial. când prinderea în flagrant poate să coincidă cu săvârşirea infracţiunii. în sine. a unor prestaţii complementare. unde au fost puse (ascunse). dacă acest interes este licit. ce document a emis sau ce dispoziţii a dat. în funcţie de etapele pe care le traversează ascultarea. prin intermediul altor persoane. §1. . moment situat la o dată ulterioară consumării infracţiunilor în discuţie. . unele cu tentă inclusiv politică.2. de săvârşirea unui act de corupţie. sumele sau bunurile pe care le revendică sau pe care trebuie să le pună la dispoziţie învinuitului / inculpatului şi dacă le-a predat realmente. Surprinderea în flagrant nu se realizează pentru a constata săvârşirea infracţiunii. în situaţia în care este denunţat faptul estorcării a 500 dolari SUA de către un anumit funcţionar al administraţiei publice. raportate la fapte. sau invers. întocmirea planului de ascultare. de regulă. obligatoriu.1. sesizările aparţin persoanelor din mediul autorilor . dar şi la modul de sesizare. interesul său. timp şi procedeele folosite pentru înmânarea banilor. obligatorie. cu mai mulţi participanţi. Organele de urmărire penală pot fi sesizate din oficiu sau prin denunţ. Audierea părţii vătămate sau a denunţătorului 2. bunurilor care este valoarea sau cuantumul acestora. sunt destul de rare cazurile în care persoana care dă. denunţătorii sunt. şefii sau subordonaţii. dacă pretenţiile sale sunt justificate. de succesiunea utilizării acestor probe. Excepţii întâlnim în cazul primirii de foloase necuvenite. relaţiile stabilite. caracteristicile. ca şi primirea de foloase necuvenite.In ce a constat activitatea învinuitului (inculpatului). . pentru că suferă prin darea de mită. 2. profesional. oferă. De regulă. . cum şi dacă puteau fi rezolvate pe căi legale. colegii de serviciu. chiar şi soţia/soţul. Ascultarea propriu-zisă a părţii vătămate. Organizarea flagrantului presupune. dar şi nemulţumiţi că nu s-au "bucurat" de câştigul operat. ori pe lângă ce persoane a promis să intervină.Ce interese au existat în cauză. de probele existente în dosar. momentul în care va fi efectuat. întrebările care sunt prevăzute în planul de ascultare trebuie să servească la clarificarea unor probleme esenţiale.Modalităţile de loc. audierea acestor părţi este. invidioşi. interesul pe care îl are în soluţionarea cauzei în care este implicat. ambele fiind atente la secretul actelor lor. contractuale.3 (7) Decideţi asupra modalităţilor de organizare şi realizare a flagrantului. Este necesar ca cel care ia declaraţi. şi cel care dă şi cel care ia profită de pe urma aranjamentelor ilegale". efectuarea atentă a unor activităţi de pregătire. de regulă din domeniul economico-financiar. derivate din angajamente legale. sunt deghizate în spatele unor comisioane legale.§2. în cazul luării şi dării de mită. nemulţumiţi.Din mediul familial. să deţină despre persoana în cauză şi date anterioare săvârşirii faptei şi ulteriore acesteia. sumele de bani (bunuri) pe care trebuia să le dea. mita. Pregătirile în vederea constatării infracţiunii flagrante 1. denunţătorii sunt. Mai ales în faza adresării de întrebări trebuie insistat pe elucidarea împrejurărilor concrete în care banii. Pregătirea trebuie făcută cu multă atenţie. Pregătirea audierii. Cunoaşterea persoanelor ce urmează a fi ascultate şi care provin din medii cu nivele de pregătire diferite. La întocmirea planului de ascultare se impune a se ţine cont de: problemele care urmează a fi lămurite. în special cu privire la relaţia pe care persoana le-a avut cu infractorul. Explicaţia este simplă: cele două sunt conjugate. Audierea se va desfăşura. citarea şi aducerea persoanelor.1. foloasele necuvenite pe care le-a dat. ci pentru a se constata primirea banilor sau a altor foloase de către funcţionarul necinstit. eventual. provenienţa lor şi justificarea acestora.Alte detalii. în urma unei anumite complicităţi la 134 . cum ar fi: . alte aspecte concrete care pot proba faptele şi care se pot constitui ca şi probe sau mijloace de probă. dacă s-a făcut. Se vor consemna pretenţiile făptuitorului după comiterea faptei şi poziţia acestuia. invidioşi.împrejurările în care 1-a cunoscut pe învinuit (inculpat) şi înţelegerea care a intervenit între ei. în funcţie de fiecare caz în parte. după regulile tactice cunoscute. acceptă sau primeşte să sesizeze organul de urmărire penală.

cei obligaţi să miruiască sau forţaţi să plătească o sumă de bani peste aşteptările lor. a-e din Codul de procedură penală. în care le includem şi pe cele proprii poliţiei judiciare sau unor servicii speciale de investigaţie (vezi compartimente ale Parchetului General Anticorupţie) . conservarea unor mijloace materiale de probă şi fixarea rezultatelor. în funcţie de competenţa materială a fiecăruia. 1. Echipa de prindere în flagrant va fi coordonată de către procuror şi va fi alcătuită din poliţişti şi criminalişti specialişti în domeniul înregistrărilor şi interceptării comunicaţiilor. Utilizarea face posibilă documentarea directă a faptelor de corupţie chiar în faza consumării infracţiunii de luare sau dare de mită. Totuşi se pot contura cu adevărat câteva măsuri ce trebuie luate de către membrii echipei pentru derularea acestei acţiuni": . apelând la modalităţile procesual penale. sau vor fi lăsaţi într-un loc indicat anterior. inclusiv cei care pot să profite. 135 . locul de muncă. calitatea oficială a acestuia. Pentru eliminarea riscului contaminării probelor. Pregătirea de capcane criminalistice şi folosirea altor mijloace tehnice criminalistice. 1. în urma denunţului.Apelarea la mijloace tehnice.4. vor fi cooptaţi în echipe şi cadre ale acestor organisme. modul său de acţiune". bancnotele vor fi supuse unei constatări tehnico-ştiinţifice . Pentru determinarea acestor locuri. dar şi de modul de sesizare. atribuţiunile sale de serviciu. Organele judiciare pot utiliza mijloace tehnice de înregistrare video şi audio. Potrivit unei experienţe semnificative a organelor judiciare . .Numerele posturilor telefonice între care se poartă convorbirea. identificarea şi ridicarea bunurilor sau valorilor. care devin vizibile. fluorescente. După efectuarea înregistrărilor. descrierea şi localizarea mobilierului. este recomandat ca operaţiunea de marcare sau pudrare să se realizeze de către specialistul criminalist cu câteva minute înaintea flagrantului şi să nu aibă acces la acestea nici o altă persoană. Alcătuirea echipei de prindere în flagrant. . In cazul infracţiunii de primire de foloase necuvenite. unii membrii ai echipelor nu trebuie să cunoască sarcinile celorlalţi. profilul personalităţii. Aceste prafuri se depun pe bani sau bunuri diverse.2. După flagrant. tehnico-tactice criminalistice. vor fi înregistrate şi seriile acestor bancnote. Problemele esenţiale urmărite în realizarea flagrantului. de exemplu. . pe bancnotele sau pe alte valori ce urmează a fi înmânate drept mită. conservare şi evidenţiere a probelor a căror forţă probatorie este egală cu a celorlalte probe1. conform legii.comiterea actului de corupţie.9l-91 din Codul de procedură penală. conform art. logistice. în funcţie de complexitatea actelor.Stabilirea modalităţilor şi mijloacelor de comunicare între membrii echipei. infracţiunea flagrantă există când funcţionarul a îndeplinit deja un act în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acestuia.Locul în care s-a consumat. sau urmează să se consume fapta ilicită.3. aparent legale. de comportamentul autorilor. în măsura în care specialiştii acestora au calitatea de organ de cercetare penală. Aceste înregistrări reprezintă procedee tehnice de înmagazinare. dispunerea locurilor în care s-ar putea ascunde banii sau bunurile. de amploarea lor. a circumstanţelor în care se va comite infracţiunea. în afara datelor prevăzute de art. Totodată. următoarele: . . Capcane criminalistice.2. . Toate aceste măsuri vor servi la realizarea flagrantului ca atare. în cazul în care informaţiile provin de la servicii speciale. Identificarea locului vizează denumirea oraşului. cum ar fi.Determinarea modului de operare. . se recurge frecvent la capcane cu substanţe fluorescente. complexe. se pot instala sisteme tehnice de înregistrare care vor surprinde şi săvârşirea faptei ca atare. 1. trebuie stabilit dacă există intermediari. Vor fi stabilite atribuţii precise şi clare pentru fiecare membru al echipei. 1.4. Aceştia vor transmite conducătorului echipei în permanenţă datele pe care le deţin'. relevare. adecvate acţiunii. strada. Mijloace tehnice de înregistrare sau supraveghere. Raportat la modurile de operare mai noi trebuie văzut dacă nu se recurge la depunerea la bancă a unei sume de bani. în cazurile de flagrant.Protejarea participanţilor la comiterea faptelor. fiind apoi preluate de mâna acelora cu care iau contract. 1. Totodată. scriindu-se cuvântul "MITĂ" cu un creion fluorescent. Aceste variante vor cuprinde pe larg inclusiv atribuţiile fiecărui membra al echipei.Numele persoanelor care poartă convorbirea. în cazuri excepţionale. începând cu denunţătorul şi terminându-se cu organele judiciare.Identitatea funcţionarului.parchet şi poliţie . organele judiciare trebuie să procedeze cu multă rigoare la pregătirea flagrantului''. sau dacă nu există o simulare de acte comerciale sau financiare.91(l) lit. dacă banii vor fi daţi direct funcţionarului. Q Din mediul celor antrenaţi în actul de corupţie.Autorizaţia dată de procuror. cu excepţia denunţătorului. în infracţiunile de luare sau dare de mită.4. Vor fi stabilite variante diverse de acţiune ţinând cont de datele pe care le deţin.Supravegherea atentă a locului unde urmează să se deruleze infracţiunea. sub acţiunea lămpii cu raze ultraviolete. Tot sub formă de capcane criminalistice mai sunt folosite prafurile invizibile.3. . organul de urmărire penală va întocmi un proces-verbal care va cuprinde. problemele vizate de pregătire sunt4: .învederată şi în literatura de specialitate. Iniţial.1. Stabilirea modului de acţiune al echipei care realizează flagrantul este o măsură deosebit de importantă. topografia imobilului. în procesul-verbal de pregătire a acţiunii. Este evident că fiecare caz presupune modalităţi particulare de pregătire a constatării infracţiunii flagrante.

. legătură cu cei implicaţi în activitatea ilicită. după ce au fost audiate toate celelalte persoane. acestea vor fi consemnate în procesul-verbal. subiect activ al infracţiunii pe baza documentelor de identitate pe care le are asupra sa. ceilalţi membrii. cu mesajul de a li se da banii sau bunurile. Cele mai indicate sunt înregistrările video şi audio care pot fi valorificate ulterior în administrarea probatoriului. Fiecare membru al echipei va supraveghea zonele sau spaţiile. în realizarea acestor înregistrări. vor fi analizate şi ridicate pentru eventualele conexiuni cu alte materiale. Regulile tactice criminalistice care trebuie urmate în aceste momente sunt următoarele: Intrarea cu rapiditate în spaţiul infracţional. precum şi toate împrejurările necesare lămuririi faptei". Aceste înregistrări se vor putea expertiza la cererea procurorului. asupra unor elemente noi. sursele de radiaţii electromagnetice. fireşte. . se atrage atenţia că orice atingere adusă reprezentanţilor organelor judiciare de faţă. orice întârziere prejudiciind activitatea de probare a infracţiunii. în aşa fel încât făptuitorul să nu poată să fugă. în cazul în care s-au găsit bani sau bunuri marcate criminalistic. despre bunuri şi bani. să nu încerce să se sinucidă. Totodată. . La procesul-verbal se ataşează caseta în original. procurorul poate dispune şi efectuarea unei percheziţii domiciliare. iar dacă spaţiul este închis se vor bloca toate căile de acces spre uşi sau geamuri.Data.Alegerea mijloacelor/aparaturii de înregistrare video. Vor fi menţionate locul şi poziţia unde au fost găsite 1.2. . Supravegherea locului în care în care va fi surprins făptuitorul. Declaraţiile vor cuprinde detaliat faptele. ori asupra sa. în cazul denunţului se va putea utiliza procedeul montării pe corpul denunţătorului a unor aparate de înregistrare a întregii convorbiri. înaintea percheziţiei se recomandă făptuitorului să declare ce valori sau bunuri deţine şi de unde provin. element tactic semnificativ pentru destrămarea sistemului de apărare a acestuia. înainte de a fi ridicate. Ascultarea acestuia se va realiza la faţa locului. . constituie infracţiunea de ultraj1.Specialistul însărcinat cu înregistrarea convorbirilor va transmite imediat mesajele cu valoare sau semnificaţie infracţională organului de cercetare penală. fiind sigilată de către organul de cercetare penală. scopul urmărit de făptuitor. în funcţie de condiţiile specifice în care se va realiza înregistrarea.Identificarea tuturor persoanelor care se găsesc în acel loc şi care ulterior ar putea confirma sau oferi date despre activităţile desfăşurate de făptuitor. însă nu trebuie să fie şi martori oculari. explicaţii ce vor fi consemnate în scris. autorul va fi întrebat dacă a pus mâna pe acestea şi în ce context.Percheziţia întregului spaţiu în care a fost surprins făptuitorul. în cazul prezenţei denunţătorului. persoanele care i-au fost încredinţate. apariţia unor noi persoane care doresc să dea bani sau bunuri. . cum ar fi: trimiterea de către autor a unor com plici. primite în aceeaşi zi. bunurile vor fi fotografiate. .Conducătorul echipei. de spaţiul închis sau deschis. timpul de zi sau noapte. prezentând legitimaţia. 2. Ei nu trebuie să aibă. persoanele care l-au ajutat. Dacă se consideră necesar. Până la finalizarea operaţiunii. . Realizarea propriu-zisă a acţiunii de constatare a infracţiunii flagrante Desfăşurarea propriu-zisă a acţiunii de surprindere în flagrant va parcurge următoarele etape: 2. .înregistrările redate în formă scrisă. In cazul în care se vor găsi sume de bani sau bunuri provenite din fapte posibil similare. trebuie să-şi decline identitatea.Înştiinţarea autorului cu privire la dreptul de a fi asistat de un apărător. Vor fi reţinute toate datele din documentul de identitate. ori într-un cont în bancă.Efectuarea percheziţiei corporale a autorului. echipa va alege momentul intervenţiei.Identificarea funcţionarului. informându-l prompt asupra celor întâmplate. .Numele şi calitatea persoanei care a realizat înregistrarea. ş. în calitate de martori oculari. Obiectele care nu sunt supuse confiscării pot fi remise persoanei căreia îi aparţin. cu obligativitatea de a le păstra până la soluţionarea cauzei. şi vor însoţi echipa în toate activităţile derulate. ca şi unele obiecte care aparent nu au valoare probatorie. înscrisurile. fotografice. Din punct de vedere tehnico-tactic criminalistic. Aceştia sunt aleşi înainte de trecerea la prinderea făptuitorului. Realizarea efectivă a flagrantului. Stabilirea martorilor asistenţi. vor avea grijă ca făptuitorul să nu distrugă obiecte. Astfel. asigurându-se de efectul elementului sur priză asupra infractorului. se vor avea în vedere următoarele: . 136 . video-filmate şi descrise cu minuţiozitate în procesul-verbal. instanţei. în momentul în care are loc înmânarea bunurilor. Ei vor comunica în permanenţă cu conducătorul echipei. astfel încât toate persoanele prezente să audă. se vor bloca toate direcţiile. sau părţii vătămate". acesta este instruit să facă anumite gesturi prin care să transmită echipei mesaje. neanticipate. Membrii echipei. ora şi durata fiecărei convorbiri. Apoi se solicită făptuitorului să scoată din buzunare obiectele şi valorile şi să dea explicaţii cu privire la acestea. în funcţie de complexitatea acţiunii. Dacă spaţiul este deschis. din evidenţa serviciului care efectuează înregistrarea. aceste persoane vor rămâne la faţa locului pentru audiere şi pentru semnarea actului de constatare.Numărul de ordine al casetei.a. se va ţine cont de particularităţile sau topografia locului de întâlnire. . prestabiliţi. care pot afecta desfăşurarea flagrantului. transmiterea denunţătorului de a reveni în altă zi sau de a preda banii la o anume adresă. sau bani aflaţi la vedere.1. Se vor căuta valori sau bunuri care vor putea fi folosite ca mijloc de probă.

deprinderi. La fişa antropometrică se va anexa neapărat fişa dactiloscopică a cadavrului. de asemenea.1(3) Definiţi noţiunea de evidenţă antropomotrică.2(5) Determinaţi sarcinile evidenţei persoanelor dispărute şi a cadavrelor necunoscute. constituţia fizică. acţiuni şi mijloace aplicate în cazul săvârşirii unui act infracţional. Modul de operare în accepţie criminalistică cuprinde un complex de operaţii. a treia categorie — persoanele dispărute de la domiciliu sau de la locul de muncă in împrejurări incerte cu suspiciuni de a deveni victime ale unui omor. datorită cărora infractorii recidivişti activează într-o anumită formă specializată. a. 1. pete. Evidenţa persoanelor dispărute 2. în special. modalităţi tipice de operare. practica demonstrează cu prisosinţă că săvârşirea de infracţiuni omogene în condiţii similare impune o anumită conduită. întocmirea odon-togramei care se va realiza cu concursul unui specialist-stomatolog sau al medicului legist. precum şi verificări între datele din cartoteca antropometrică şi cele din componenţa altor cartoteci de evidenţă. Reiterarea (repetarea) modului de operare a generat crearea unui sistem de evidenţă specifică a infractorilor. la sexul. cât şi la cel practic. Fotografia de identificare executată după tualetarea cadavrului şi aranjarea respectivă a îmbrăcămintei. profilul drept şi cel stâng (bust). Acest gen de evidenţă cuprinde trei categorii de persoane. aluniţe. fotografice) privind cadavrele necunoscute cu cele privind persoanele dispărute şi invers. acest gen de evidenţă cuprinde atât cadavrele cauzate de omoruri. ca factor cu influenţă determinantă asupra modalităţilor tehnice. 137 . într-o manieră proprie. morfologia întregului corp (statura. din cartoteca dactiloscopică. Prima — autorii infracţiunilor care se ascund în vederea sustragerii de la răspundere. ceea ce contribuie la ordonarea faptelor penale în anumite categorii. vârsta. acumulate de către organul de urmărire penală şi remise Sistemul 1. specificînd totodată sistemul acesteia. evidenţa constă în înregistrarea pe fişe standardizate a unui grupaj de date referitoare la locul şi data depistării cadavrului. volitivitate. Modul de operare determină caracterul modificărilor mediului in care se desfăşoară infracţiunea.Test nr 20 Subiectul I. cu participarea medicului legist. Aparte se vor fotografia detaliile urechilor şi ale semnelor particulare (deformări sau amputări ale unor organe. două părţi laterale şi din spate). modul de operare este condiţionat de un şir de factori subiectivi (temperament. tactice şi metodice de cercetare a faptelor penale. trebuie să cuprindă corpul în întregime (din faţă. Semnalmentele exterioare se notează după metoda portretului vorbit. a doua categorie — persoanele dispărute in urma evadării din penitenciare şi. Totodată. rasa. abilitate). Evidenţa cadavrelor cu identitate necunoscută 1. cât şi cele apărute în urma diferitelor accidente sau calamităţi (inundaţii. tatuaj etc). la semnalmentele şi semnele particulare ce constituie trăsăturile exterioare. aceasta din urmă făcând posibilă elaborarea de reguli tipice de cercetare a infracţiunilor. folosind în mod relativ stabil unele şi aceleaşi procedee şi mijloace la săvârşirea diferitelor infracţiuni. culoarea pielii). vederea din faţă. Fişa cadavrelor neidentificate prevede. Fişele persoanelor dispărute şi ale cadavrelor necunoscute vor fi într-o permanentă verificare. atât la nivel ştiinţific. 1. Pe de altă parte. la obiectele vestimentare şi altele atestate asupra cadavrului. Se vor executa verificări comparative în interiorul cartotecii antropometrice a tuturor datelor (dactiloscopice.3 (7) Decideţi asupra factorilor datorită cărora făptuitorii recidivişti la săvlrşirea de infracţiuni activează la locul faptei într-o anumita formă. leziunile corporale şi cauza morţii. incendii. fapt de care trebuie să se ţină cont la aplicarea procedeelor şi mijloacelor tehnice de lucru la faţa locului. cicatrice. modul de operare are importanţă criminalistică sub următoarele aspecte. al tuturor urmelor acesteia. dar şi obiectivi. Constituind unul din elementele caracteristice de bază ale unei infracţiuni săvârşite. Evidenţa antropometricâ şi cea desfăşurată după modelul de operare a făptuitorilor. cunoscută sub denumirea de evidenţă după modul de operare (modus operandi sistem). cutremure de pământ ş. înregistrarea se face în baza datelor privind persoana dispărută. Ca şi în cazul persoanelor dispărute. in fine. Constituind un subsistem al evidenţei antropometrice. răpiri sau ale unui alt act violent. la starea. Rezultatele privind identificarea cadavrului se vor comunica organului care trebuie să soluţioneze cauza respectivă. antropometrice. Pe de o parte. fiind declaraţi in căutare. Acest gen de evidenţă prevede obligatoriu efectuarea de fotografii după regulile fotografiei operative de recunoaştere.).

pe de o parte. deoarece. Prezentarea spre recunoaştere a cadavrului se efectuează conform regulilor generale prevăzute asupra acestei activităţi procedurale. Dacă moartea victimei a survenit în urma unui act de omor. cadavrul să fie supus tratării medicale cu scopul reconstituirii aspectului exterior şi a expresiei feţei. La început cadavrul se arată persoanelor prezente la locul faptei. este indicat ca înainte de toate. în morgă sau la alte servicii medico-legale. cu excepţia impusă de natura obiectului de recunoaştere. Modul în care s-a desfăşurat prezentarea spre recunoaştere şi rezultatele obţinute se consemnează. craniul. Dificultăţile ce pot apărea la recunoaşterea cadavrelor pot fi condiţionate. Dacă moartea victimei a survenit în urma unui act de omor. aflând din mijloacele de informare în masă despre descoperirea unui cadavru. prezentarea cadavrului spre recunoaştere este neapărat să se efectueze la etapa iniţială a anchetei. potrivit căreia cadavrul nu se prezintă în grup. Deşi prezentarea spre recunoaştere a cadavrelor s-ar părea că nu este o problemă dificilă. Prezentarea spre recunoaştere a cadavrului. Pentru a diminua pericolul unei false identificări. 2. precum şi altor persoane care manifestă dorinţa de a contribui la identificarea lui. iar în cazurile cadavrelor degradate sau grav afectate -restaurarea acestora (refacerea unor ţesuturi.2 (5) Stabiliţi cercul de persoane.3 (7) Argumentaţi posibilitatea prezentării spre recunoaştere în situaţia.a. 2. reclamă despariţia persoanei. pieptănarea. de schimbările fiziologice ce survin după moartea persoanei (atârnarea muşchilor faciali. să fie.).1 (3) Specificaţi formele procesuale şi extraprocesuale de prezentare spre recunoaştere a cadavrului. 138 . fără ca să fi sesizat organul de urmărire despre absenţa unei rude sau a unui prieten. înstrăinează tot mai mult aspectul cadavrului iar. cât mai apropiată de cea avută în viaţă. recunoaşterea lui constituie punctul de plecare al întregii activităţi de cercetare. prezentarea cadavrului spre recunoaştere este neapărat să se efectueze la etapa iniţială a anchetei. înroşirea buzelor şi a obrajilor). în special.a. se prezintă cu cererea de a li se acorda posibilitatea să-1 vadă pentru a stabili dacă nu este al persoanei apropiate. în toate situaţiile însă organul de cercetare va avea obligaţia să creeze condiţii favorabile pentru ca cel chemat să facă recunoaşterea să poată percepe semnalmentele ce constituie aspectul exterior al cadavrului.)1 Prezentarea spre recunoaştere a cadavrelor neidentificate se efectuează la locul unde acestea sunt descoperite. Tratarea cadavrului. care pot fi chemate să recunoască cadavrul eu identitatea necunoscută. 4. în morgă sau la alte servicii medico-legale.a. dezmembrat sau intrat în putrefacţie. pe de altă parte. dispariţia expresiei fetei ş. sau când au fost chemaţi în faţa organului de urmărire penală. pudrarea. de lipsa căreia sunt îngrijoraţi. . după cum demonstrează practica cercetării acestei categorii de infracţiuni. după cum s-a semnalat. din momentul declanşării procesului de putrefacţie. 2. Acelaşi scop se urmăreşte şi în cazul prezentării cadavrului spre recunoaştere prin înfăţişarea imaginii lui prin intermediul mijloacelor de informare în masă. mai cu seamă dacă cadavrul este mutilat. în care au fost depistate următoarele părţi componente a cadavrului dezmembrat: membrele inferioare. Tactica prezentării spre recunoaştere a cadavrelor Recunoaşterea reprezintă principala modalitate de identificare a cadavrelor persoanelor omorâte sau decedate în urma diverselor accidente şi calamităţi naturale.) care. reprezentanţilor administraţiei (organelor puterii locale. al televiziunii. Nu de puţine ori subiecţii recunoaşterii sunt selectaţi din rândul persoanelor care. deformarea trăsăturilor exterioare. adică să se obţină ca înfăţişarea acestuia. Subiecţii recunoaşterii propriu-zise a cadavrelor se aleg din rândul celor care au declarat anterior. deoarece. înlocuirea organelor lipsă cu proteze ş. Această formă de prezentare spre recunoaştere are un caracter extraprocesual şi urmăreşte un dublu scop: obţinerea informaţiei referitoare la identitatea cadavrului şi determinarea persoanelor cărora el poate fi prezentat spre recunoaştere în accepţiunea procesuală a acestei activităţi. pe cât e posibil. de starea psihică şi emoţională tensionată a celui chemat să recunoască. recunoaşterea lui constituie punctul de plecare al întregii activităţi de cercetare Prezentarea spre recunoaştere a cadavrelor neidentificate se efectuează la locul unde acestea sunt descoperite. în toate situaţiile însă organul de cercetare va avea obligaţia să creeze condiţii favorabile pentru ca cel chemat să facă recunoaşterea să poată percepe semnalmentele ce constituie aspectul exterior al cadavrului. buna desfăşurare a ei impune organului de cercetare respectarea anumitor reguli organizatorice şi de tactică criminalistică. ale unităţilor economice şi de deservire socială ş.operaţie premergătoare prezentării spre recunoaştere cunoscută în teoria şi practica criminalistică sub denumirea de "tualetarea cadavrului". celor domiciliate în apropierea acestui loc. în procesul-verbal care are valoarea de mijloc de probă.Subiectul II. mîina dreaptă. cuprinde curăţarea şi estetizarea lui (spălarea. după cum demonstrează practica cercetării acestei categorii de infracţiuni.

în cazul în care conducătorul auto a părăsit locul accidentului şi a adus modificări autovehiculului pentru a nu fi identificat (schimbarea seriei motorului sau descompunerea maşinii pentru a se valorifica sub forma pieselor de schimb). trebuie cercetat locul unde a fost ascunsă maşina. Efectuarea cercetărilor Cercetarea la faţa locului se efectuează cu respectarea metodelor tactice aplicabile pentru orice faptă . celor domiciliate în apropierea acestui loc.a.standard de evidenţă criminalistică. care circulă în acelaşi sens sau în sens contrar. se va proceda la fixarea caracteristicilor sale morfologice: descrierea semnalmentelor pe fişele . al televiziunii. în special. 139 . stradă.). Din perspectivă tactică.La început cadavrul se arată persoanelor prezente la locul faptei. reprezentanţilor administraţiei (organelor puterii locale. tatuaje. fără ca să fi sesizat organul de urmărire despre absenţa unei rude sau a unui prieten. de lipsa căreia sunt îngrijoraţi.2 (5) Specificaţi rolul specialistului la cercetarea locului accidentuluirutier. vor fi repartizate atribuţii pe fiecare membru al echipei şi vor fi asigurate mijloacele tehnice necesare cercetărilor la faţa locului. potrivit căreia cadavrul nu se prezintă în grup. noţiunea privind „faţa locului" are o sferă foarte largă. Obiectele de îmbrăcăminte şi cele purtate (baston. ale unităţilor economice şi de deservire socială ş. Prezentarea spre recunoaştere a cadavrului se efectuează conform regulilor generale prevăzute asupra acestei activităţi procedurale. privind cercetarea accidentelor rutiere 3. Constituirea echipei operative Complexitatea problemelor care trebuie rezolvate în cursul cercetărilor la faţa locului impune formarea unei echipe de specialişti din cele mai diferite domenii.1 (3) Definiţi noţiunea de cunoştinţe speciale şi numiţi formele de utilizare a lor la cercetarea accidentelor rutiere. Uneori. precum şi altor persoane care manifestă dorinţa de a contribui la identificarea lui. cu respectarea regulilor de prezentare spre identificare a lucrurilor. bijuterii etc. reclamă despariţia persoanei. fotografierea după regulile fotografiei operative de recunoaştere şi realizarea măştii mortuare. 3. amprentarea desenelor papilare. în procesul-verbal care are valoarea de mijloc de probă. Porţiunea de teren în care s-au descoperit urmările accidentului. Modul în care s-a desfăşurat prezentarea spre recunoaştere şi rezultatele obţinute se consemnează.) se vor fotografia la scară împreună cu regiunile de corp pe care se află. atelierul unde a fost dusă pentru reparaţii etc. pentru a asigura posibilitatea aplicării altor modalităţi de stabilire a identităţii. cu excepţia impusă de natura obiectului de recunoaştere. tehnicieni sau experţi criminalişti. Cunoştinţele specia/e ca element melodic. sau când au fost chemaţi în faţa organului de urmărire penală. în cazul în care cadavrul n-a fost recunoscut şi va fi înhumat. Această formă de prezentare spre recunoaştere are un caracter extraprocesual şi urmăreşte un dublu scop: obţinerea informaţiei referitoare la identitatea cadavrului şi determinarea persoanelor cărora el poate fi prezentat spre recunoaştere în accepţiunea procesuală a acestei activităţi. dacă sunt îndoieli cu privire la natura juridică a faptei (ucidere din culpă sau omor intenţionat). la o distanţă de zeci de metri faţă de şosea. b. până la câteva sute de metri. segmentul de drum public (şosea.şi alte autovehicule. arbori de pe marginea şoselei etc). In cazul accidentelor de trafic auto. Subiecţii recunoaşterii propriu-zise a cadavrelor se aleg din rândul celor care au declarat anterior. Porţiunile de teren învecinate cu drumul public în care au ajuns autovehiculele după accident. deoarece cuprinde: a. după cum s-a semnalat. Uneori. c. 3. Subiectul III. Acelaşi scop se urmăreşte şi în cazul prezentării cadavrului spre recunoaştere prin înfăţişarea imaginii lui prin intermediul mijloacelor de informare în masă. dacă un autovehicul răsturnat în calea rutieră în timpu! accidentului antrenează . urme ale intervenţiilor chirurgicale. umbrelă. dar care vor fi adaptate specificului accidentelor de trafic auto4. medici legişti şi. §1. ochelari. aflând din mijloacele de informare în masă despre descoperirea unui cadavru. Segmentul de cale rutieră pe care a avut loc evenimentul. §2.a. ofiţeri specializaţi în mecanică auto. pete ş. se prezintă cu cererea de a li se acorda posibilitatea să-1 vadă pentru a stabili dacă nu este al persoanei apropiate. amănunţit le-au descris la ascultarea preliminară. trebuie să participe la cercetări procurorul criminalist. Caracteristicile particulare (cicatrice.3 (7) Formulaţi sarcinile expertizei autorutiere. autovehiculul sau autovehiculele implicate în accident părăsesc partea carosabilă şi ajung în terenul învecinat. este indicat ca persoanelor apropiate cadavrul să le fie prezentat dezbrăcat pentru ca să poată specifica semnele particulare intime despre care au cunoştinţă şi. autostradă) pe care s-a produs accidentul se poate întinde de la câţiva metri. Nu de puţine ori subiecţii recunoaşterii sunt selectaţi din rândul persoanelor care.) se prezintă separat. Din echipă vor face parte ofiţeri de poliţie specializaţi în probleme de circulaţie pe drumurile publice. din cauza vitezei excesive şi a şocului puternic în timpul impactului cu alt autovehicul sau cu un obstacol (stâlp de telefon. De asemenea.

Faza statică Echipa operativă sosită la faţa locului trebuie să culeagă cât mai multe informaţii. De asemenea. aripi. în legătură cu starea victimelor. drumul parcurs de autovehicul de la locul accidentului. identificarea acestora. precum şi orice alte modificări survenite în câmpul infracţional. la ce unitate spitalicească au fost transportate victimele care aveau nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea. cât şi surprinderii unor eventuale împrejurări negative6. dacă au fost ridicate de la faţa locului obiecte sau valori aparţinând victimelor şi de către cine. şi la locul accidentului. va examina îmbrăcămintea şi corpul victimei. în funcţie de locul evenimentului rutier5. în scopul sustragerii de la urmărirea penală. medicul legist poate contribui la identificarea şi ridicarea urmelor biologice de natură umană. Medicul legist. parbriz. Vor fi descrise urmele de impact găsite pe caroserie. a peliculelor de vopsea şi a microurmelor. resturi de ţesuturi etc. Căile folosite pentru fuga de Ia locul accidentului. iar cele de adâncime şi prin mulare. Urmele sub formă de cioburi. La faţa locului. 140 . De această dată. starea tehnică a motorului. cât şi cadavrul. fiecare.d. separat. Cercetările efectuate în faza statică constau în fixarea cadrului general al locului infracţiunii. în mod excepţional. pentru a fi incluse în procesul-verbal. faruri. chiar în timpul desfăşurării cercetărilor la faţa locului sau imediat după terminarea acestora Constatările făcute vor fi consemnate. se vor observa: starea generală a şoselei. trebuie cercetat în vederea identificării autovehiculului şi a conducătorului auto. pe suprafaţa carosabilă. A. cu menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal. cu particularităţile de uzură ori de altă natură imprimate în urmă. în prezenţa organelor de urmărire penală. vor fi ridicate pentru cercetări în laborator. stâlpii de susţinere a reţelei telefonice sau a reţelei electrice etc). Se vor consemna distanţele dintre acestea şi reperele principale din teren (borna kilometrică. de la constatarea faptei şi până la sosirea echipei operative. îmbrăcămintea. sunt descrise caracteristicile desenului antiderapant. dacă sunt transportabile. Dacă urgenţa o impune şi mijloacele tehnice din dotare sunt corespunzătoare. este recomandabil ca autovehiculul să fie examinat în atelier. a urmelor de suprafaţă sau de adâncime. Fixarea pe peliculă a cadrului general al locului cercetat se face cu aparatul foto. prin delimitarea acestuia cu ajutorul reperelor din teren sau a tăbliţelor numerotate. De aceea. arborii din zona de protecţie. în cazul accidentelor cu fugă de la locul faptei. evaluarea pagubelor produse. Ofiţerul specializat în probleme de mecanică auto va verifica starea tehnică a autovehiculelor găsite la locul faptei. pentru identificarea şi consemnarea urmelor de violenţă constatate. gradul de înclinaţie. se determină direcţia deplasării autovehiculului. dacă autovehiculul ori vehiculul hipo implicate în accident se mai găseşte la locul faptei. în interiorul autovehiculului sau pe părţile proeminente ale acestuia (bară de protecţie. găsite pe corpul sau pe îmbrăcămintea victimei. se măsoară lungimea. pierdute sau abandonate la locul faptei etc. va examina atât . Ofiţerul specializat în cercetarea şi valorificarea urmelor (tehnician sau expert criminalist) va examina autovehiculul angajat în accident. Oricare ar fi particularităţile cazului cercetat. şi se vor executa fotografii judiciare. o atenţie deosebită trebuie acordată măsurării urmei de frânare. pentru a se putea aprecia viteza de circulaţie7. caracteristicile care delimitează tipul maşinii. în cadrul expertizei tehnice auto sau a expertizei criminalistice (existenţa unor defecţiuni tehnice care explică modul de producere a accidentului. Numai după întocmirea procesului-verbal de constatare a stării tehnice a autovehiculului se poate dispune plecarea sau transportarea acestuia (remorcarea) de la locul faptei9. la fiecare în parte. autovehicule). în care fiecare specialist |lm echipă îşi îndeplineşte atribuţiile specifice. pentru a diferenţia defecţiunile tehnice preexistente de avariile produse în timpul impactului. a sistemului de iluminare. fotografiere. obiectele şi resturile de piese se ridică şi se împachetează. portiere. condiţiile meteorologice şi alte detalii. obiectele căzute din vehicul în timpul impactului. De asemenea. viteza cu care a rulat în momentul producerii accidentului etc). Vor fi descrise vehiculele găsite la locul accidentului (căruţe cu cai. ori în alte locuri mai greu de observat. pneuri etc). Urmele create de roţile autovehiculelor pe părţile carosabile sau pe acostamente se fixează prin descrierea amănunţită în procesul-verbal. B. se descrie aspectul lor general. Obiectele purtătoare de urme. se acordă o deosebită atenţie cercetării fragmentelor sau cioburilor de sticlă provenite de la far. şi efectuarea de fotografii judiciare operative. La urmele dinamice. obiectele aparţinând victimelor sau făptuitorilor. vor fi luate măsuri specifice de urmărire. pentru descoperirea şi fixarea urmelor utile identificării autovehiculului ce nu se mai găseşte la faţa locului. aparatul de filmat sau camera video. însă este indicat ca acesta să fie transportat la morgă. pentru a se descoperi urme ale impactului cu autovehiculul ce a dispărut de la locul faptei. precum şi dacă autovehiculul poate circula sau trebuie tractat la un garaj pentru examinări ulterioare. fire de păr. vor fi parcurse cele două faze cunoscute de tactica criminalistică: faza statică şi faza dinamică. starea tehnică a sistemului de frânare. dacă au fost identificate cadavrele. de la organele de poliţie locale care au constatat evenimentul. a urmelor de mâini sau de picioare etc. De asemenea. în această etapă a cercetărilor. cadavrul. autopsia cadavrului se poate face. îndeosebi urme de sânge. Faza dinamică în această etapă se desfăşoară o activitate complexă.

pentru desenul grafic. La terminarea cercetărilor. pentru examinarea persoanelor care prezintă leziuni corporale şi alte urme de violenţă şi pentru examinarea cadavrului şi efectuarea autopsiei. în criminalistică. materiale. acustice. mijloacele tehnico-ştiinţifice în discuţie se împart in trei categorii: de prevenire a faptelor ilicite. Expertiza se efectuează de către persoane autorizate. utilaje. portiere. dispozitive. şi anume: un act de constatare n stăiii inimice a maşinii. Expertizele judiciare se dispun şi se efectuează după terminarea cercetărilor la faţa locului şi privesc domenii dintre cele mai diferite. De asemenea." Expertiza criminalistică are ca obiect cercetarea urmelor găsite la locul faptei: urmele de pneuri. pot avea valoare de constatări tehnicoştiinţifice sau expertize judiciare. §2. Medicul legist va întocmi acte de constatare distincte. după provenienţa lor. Este cazul constatării stării tehnice a autovehiculului angajat în accident. parbriz). Efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor judiciare In cursul cercetării accidentelor de circulaţie. iar întrebările puse expertului să aibă legătură cu domeniul în care este abilitat şi cu posibilităţile tehnice de care acesta dispune. Potrivit acestui criteriu. Mijloacele tehnico-ştiinţifice criminalistice. Organele de urmărire penală vor întocmi două proccsc-vcibaie de constatare. în funcţie de natura obiectelor şi scopul cercetărilor criminalistice. Fără a pune la îndoială însemnătatea clasificărilor menţionate considerăm că. peliculele de vopsea. articole de ambalare etc. examinarea persoanei vătămate. De la folosirea ocazională a unor instrumente în căutarea urmelor infracţiunilor săvârşite. se va revedea capitolul din prima parte a lucrării. 1. a celor mai moderne instrumentare şi mijloace tehnice. a examinării urmelor lăsate de pneuri la locul faptei. in scopul descoperirii şi prevenirii infracţiunilor1. Mijloacele tehnico-ştiinţifice de care dispune practica criminalistică pot fi clasificate după diferite criterii. în cazul accidentelor de circulaţie. mecanice. în care se consemnează toate constatările făcute la faţa locului. Test nr 21 Subiectul I. rechizite pentru scris. deosebim mijloace şi metode fizice. fixării şi ridicării probelor şi ale expertizei criminalistice. este necesar să se ridice şi să se conserve aceste urme. pentru evaluarea pagubelor suferite de autovehiculele implicate în accident sau pentru stabilirea vitezei cu care a circulat autovehiculul în momentul în care s-a produs impactul. în special pentru stabilirea stării tehnice a sistemelor de frânare.(3) Definiţi noţiunea şi categoriile mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice. examinării şi administrării probelor necesare pentru stabilirea adevărului în procesul judiciar. să fie ambalate şi transportate cu grijă. are valoare de constatare medicolegală şi nu de expertiză.Pentru aspectul tehnic al cercetării urmelor. precum şi de către experţi. de căutare a obiectelor ascunse sau greu perceptibile. experţi din domeniul mecanicii auto. de modelare şi transferare a urmelor. Constatările tchnnico-ştiinţifice se efectuează chiar în timpul cercetărilor la faţa locului 10. se întocmesc actele de constatare specifice fiecăruia dintre specialiştii care au făcut parte din echipă. Astfel. după destinaţia funcţională — fotografice. cadre universitare din învăţământul politehnic etc.1. cu respectarea cerinţelor tehnice şi tactice cunoscute. practic. mai rezonabilă este clasificarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice după scopul preconizat prin folosirea lor . Prin categoria de «tehnică» (din limba greacă techne — meşteşugărie) se înţelege totalitatea mijloacelor create şi folosite de om în activitatea sa făpritoare. auxiliare — instrumente. pentru stabilirea gravităţii leziunilor suferite şi a duratei îngrijirilor medicale necesare pentru vindecare. de înaltă calificare. în direct sau adaptându-le la specificul activităţii Judiciare. Pentru a se putea formula concluzii certe. 141 . Preocupările ulterioare au dus la sistematizarea mijloacelor tehnice şi a proceselor de utilizare a lor. Expertiza tehnică este frecvent folosită la cercetarea accidentelor de circulaţie. precum şi microurmele12. Reflectând în formă materializată experienţa umană. s-a trecut treptat la aplicarea intensă. privitor la urmele mijloacelor de transport (Capitolul al IX-lea). biologice. încheiat de ofiţerul specializat în probleme de mecanică auto. pentru identificarea autovehiculul dispărut de la locul faptei etc. organele de urmărire penală recurg la ajutorai unor specialişti care. în vederea descoperirii. Actualmente tehnica criminalistică reprezintă un sistem argumentat ştiinţific de mijloace tehnice şi metode privind utilizarea lor de către organele cu funcţii de urmărire penală. instrumente. La procesul-verbal de constatare vor fi ataşate schiţa şi planşa cu fotografii judiciare operative. chimice. folosite In activitatea de urmărire penală In vederea descoperirii. în funcţie de urgenţa cu care se cere a fi administrate probele şi specificul faptei. după natura lor -l aparate. şi un proces-verbal separat. tehnica asigură eficienţa şi productivitatea muncii şi deci constituie unul dintre factorii determinanţi ai progresului social. urmele de impact (cioburi din sticlă de la far.

Din asta facem o definitie  1. Laboratoarele criminalistice mobile au fost create din necesitatea majorării eficienţei activităţilor de cercetare criminalistică pe baza aplicării operative pe teren a mijloacelor tehnico-ştiinţifice. provocat de necesitatea aplicării mijloacelor suplimentare ocazionale. a percheziţiei. pelicule adezive (dactiloscopice). Trusele universale. complete speciale şi laboratoare criminalistice mobile. în atare formă se prezintă trusele fotografice. Mijloacele tehnico-ştiinţifice menite organelor de urmărire penală sunt cuprinse în truse criminalistice portative. fixării şi ridicării urmelor infracţiunii şi a altor mijloace de probă. a. devine evident că dotarea organelor cu funcţii de anchetă cu mijloace şi utilizarea metodelor moderne de cercetare la faţa locului şi de efectuare a altor acţiuni de urmărire penală sunt condiţii indispensabile consolidării nivelului ştiinţific al justiţiei penale. 142 . lopăţică. bisturiu. exploatarea acestor truse pe teren adesea generează un oarecare disconfort. un raportor şi o riglă gradată. Fixarea urmelor şi a altor mijloace de probă reclamă efectuarea unui şir de măsurări exacte. Rolul principal în acest sens îi aparţine criminalisticii. b) dispozitive şi materiale pentru amprentarea persoanelor vii şi a cadavrelor. 1). detector magnetic şi metalic. Trusele criminalistice sunt dotate cu ruletă metalică. care constau dintr-un dispozitiv de adâncire în sol. dispozitive cu radiaţii ultraviolete. cleşte. pensulă. spre exemplu. diverse containere de masă plastică şi polietilenă ş. 5) Instrumentar auxiliar general şi materiale de ambalare. pul-verizator cu substanţe pulverulente. pe care urmează să le rezolve organele judiciare cercetând actele infracţionale. fixarea. meterialele şi instrumentele cuprinse în trusele criminalistice portabile sunt introduse în valize. unghiulare şi de volum constituie caracteristici de deosebită valoare criminalistică a obiectelor . Din cauza absenţei unor dispozitive puternice de iluminare. rulou din cauciuc. un distanţier. a mijloacelor necesare pentru înregistrările sonore ş. cele destinate testării substanţelor narcotice sau în formă de anexe la trusele universale propriu-zise. 4) Dispozitive destinate căutării obiectelor ascunse. lingură necesară amprentării cadavrelor. prezentării pentru recunoaştere. prin intermediul căreia realizările ştiinţelor naturale sunt preluate şi adaptate la scopurile probaţiunii. şpaclu sau lingura pentru prepararea soluţiei de ghips. desigur. Confortabilitatea obţinută la fabricarea truselor menţionate s-a dovedit a fi. surse de iluminare fotografică (blitz). diamant de tăiat sticlă. transportabile in condiţii de transport comun. briceag universal. s-a ţinut cont de cerinţele înaintate de practică: să fie comode sub aspect de volum. Trusele portabile se împart în universale. precum şi pentru efectuarea diferitelor reproduceri fotografice. ridicarea şi conservarea urmelor şi obiectelor ce constituie probe materiale: a) dispozitive şi preparate pentru descoperirea.probe materiale ale infracţiunii. ceea ce reduce operativitatea şi deci eficienţa activităţii de cercetare. lumânări etc. greutate şi. devine clar că laboratorul mobil ca fenomen criminalistic recent este pe deplin binevenit. fiind destinate multiplelor operaţii tehnico-ştiinţifice efectuate pe parcursul cercetării infracţiunilor. Dacă la cele menţionate adăugăm tendinţa tehnicii criminalistice spre o permanentă reînnoire prin adaptarea mijloacelor noi de cercetare. spre exemplu. completul de substanţe necesare relevării amprentelor digitale ş..(5) Determinaţi aportul tehnicii criminalistice la cercetarea locului faptei. mănuşi de cauciuc. c) utilaje şi materiale de mulare a urmelor de adâncime şi de copiere a celor de suprafaţă: un vas de masă plastică in care se pregăteşte soluţia de ghips. Mijloacele de iluminare artificială sunt aplicate în căutarea urmelor latente. Dimensiunile liniare. reclamă folosirea pe scară largă a metodelor şi mijloacelor tehnice necesare descoperirii. asigurându-le comoditatea necesară în exploatare (fig. Practica demonstrează cu certitudine că aplicarea cu pricepere a mijloacelor tehnice aflate la dispoziţia organelor de urmărire penală asigură eficienţa acţiunilor de cercetare.a. pulverizator cu aburi de iod. tn practică se folosesc mijloace de iluminare electrică de ocazie. fixarea şi ridicarea amprentelor digitale: lupă. stabilirea adevărului în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare. trusă de şurubelniţe. La confecţionarea truselor universale. în special. Mijloacele tehnico-ştiinţifice folosite pentru descoperirea. Trusele criminalistice sunt dotate cu o lanternă cu lumină concentrată. garantând. substanţe polimerice (pastă «K» cu catalizatorul 18). pensetă pentru Înlăturarea corpurilor străine de pe urmele de picioare şi de pe cele ale mijloacelor de transport. utilaje şi materiale dintre care menţionăm: 1) Instrumente de măsurare. 2) Mijloace de iluminare. o latură dezavantajoasă a lor. în cele din urmă.2. Din cele expuse. fixarea şi ridicarea probelor Sarcinile specifice şi complexe. vase mici de masă plastică. Mijloacele tehnice. placă de inşirare a vopselei. Organele de urmărire penală sunt dotate cu truse cu destinaţie specială cum ar fi. un tub cu vopsea tipografică. includ diverse instrumente. în unele cazuri. cât şi a celor cu destinaţie specială. destinate cercetării la faţa locului şi efectuării altor acţiuni procesuale. 3) Mijloace tehnice şi materiale pentru revelarea. şi specializate pentru efectuarea unor operaţii tehnico-ştiinţifice aparte. experimentului judiciar.a.

1.2 +comparaţie În cercetarea urmelor instrumentelor de spargere un rol important ii aparţine expertizei traseologice. în primul rând. Sunt frecvente situaţiile când infractorii întreprind măsuri bine gândite pentru a nu lăsa urme materiale sau de deteriorare a acestora. continua să ocupe un loc deosebit în sistemul probelor judiciare. 3). în aceste cazuri. Frecvenţa înaltă a mărturiilor în procesul penal se explică. cunoscute din vremuri străvechi. exploatarea lor de către specialişti calificaţi extinde considerabil sfera de aplicare pe teren a metodelor şi mijloacelor ştiinţifice criminalistice. a serviciului sectoral de poliţie etc. exponometre. precum şi a dispozitivului special de examinare a striaţiilor. inclusiv lupa dactiloscopică şi microscopul stereoscopic. de exemplu. expertul poate determina tipul şi modul de aplicare a instrumentului de spargere.1 depoziţiile martorilor. neîncrederea exprimată faţă de acest mijloc de probă. făcute şi fixate în conformitate cu cerinţele legislaţiei procesual-penale în vigoare. în rândul al doilea. dintre care menţionăm: aparate de fotografiat în diverse condiţii şi obiecte de diferită natură: aparate de fotografie panoramică şi stereoscopică. în majoritatea lor. dispozitive de radiaţii invizibile (fig. 1. Astfel. Astfel de recomandaţii nu pot fi acceptate. Practica demonstrează că identificarea instrumentelor de spargere este realizabilă In toate cazurile în care se examinează urme traseologice informative. precum şi a autorului spargerii. ele fiind folosite.probe materiale. prin examinarea urmelor ridicate de la faţa locului. practic. Ele pot fi completate cu mijloace criminalistice de caracter universal sau specializat ca cele de cercetare a accidentelor rutiere (fig. Rezolvarea acestei probleme-cheie a expertizei traseologice este reală. Aici obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor constituie o fază de cercetare a expertului. Tactica audierii martorului 2. Cele negative pot fi argumentate prin necoincidenta caracteristicilor generale. În pofida discuţiilor multiple desfăşurate asupra problemei referitoare la posibilitatea stabilirii adevărului cu ajutorul probei testimoniale. inele intermediare pentru realizarea macrofotoreproducerii unor obiecte sau urme. Subliniem acest considerent din motivul că uneori se mai recomandă organului judiciar obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor de spargere. prin faptul că nu în orice cauză exiştă mijloace materiale de probă. trecând de la operaţiile de descoperire. mijloace necesare pentru efectuarea videofonogramei şi înregistrărilor magnetofonice. laboratoarele mobile dispun de un şir de mijloace suplimentare de tehnică criminalistică. în primul rând. urme care reproduc elemente caracteristice esenţiale ale obiectului creator şi dacă In posesia expertului se află instrumentul suspect ca fiind creator al acestor urme. în orice cauză penală. Laboratoarele criminalistice sunt înzestrate cu mijloace de legătură radiotelefonică. Afară de obiectele cu care sunt dotate trusele criminalistice universale. profilograful traseologic (fig. ea fiind in măsură să contribuie la elucidarea diverselor probleme ce vizează cercetarea actelor criminale de spargere. ajungând In aşa mod la suspiciuni reale necesare dispunerii expertizei de identificare. fixare şi ridicare la cele de examinare în prealabil a urmelor şi obiectelor . obţinerea modelelor de comparaţie ale instrumentelor de tăiere impune procedee complicate legate de aprecierea direcţiei şi fixarea unghiului de tăiere. a inspectoratului de circulaţicrutieră. constituie mijloace de probă. în cele din urmă expertului i se cere să soluţioneze problema de primă importanţă: dacă urmele de spargere au fost create de instrumentul prezentat. Concluziile pozitive se vor baza pe elementele-coincidenţe de relief. 2). utilaje de detecţie destinate pentru efectuarea acţiunilor de căutare: detector de metale şi cel de cadavre. ceea ce asigură posibilitatea antrenării în activitatea de cercetare a anumitor forţe suplimentare. utilaje necesare pentru procesul de fotografiere operativă la faţa locului (surse de iluminare. laboratoarele criminalistice mobile sunt instalate pe microbuze. 4). tn baza concluziilor expertului organul de urmărire penală poate înainta versiuni atât în privinţa instrumentelor folosite. aplicându-se diferite mijloace optice (lupa.3 (7) Selectaţi mijloacele tehnico-ştiinţifice criminalistice necesare în situaţia cercetării locului săvârşirii infracţiunii de furt prin pătrundere vezi şi la 1. surse de alimentare cu energie. Expertiza traseologică se realizează prin cercetarea comparativă. 34).Prin practică a fost confirmat că dotarea organelor de urmărire penală cu atare laboratoare. ca şi în situaţia infracţiunilor ce presupun anumită publicitate 143 . (3) Reproduceţi definiţia audierii martorului şi stabiliţi importanţa declaraţiilor acestuia în procedura de urmărire penală Relatările persoanelor care au perceput sau cunosc fapte de natură să contribuie la stabilirea adevărului într-un proces penal. un magnetofon şi accesoriile necesare (fig. un monitor. trepiede). instrumentele suspecte trebuie urgent ridicate pentru a evita orice modificări. mijloace optice cu diverse măriri. Subiectul II. microscopul) şi optice de comparaţie (microscopul comparator). numite declaraţii sau depoziţii ale martorilor. inclusiv camera de luat vederi. uneori pe autoturisme sau remorci speciale acţionate de diverse mijloace de transport cu tracţiune mecanică . care se pot realiza numai în condiţii de laborator.

sunetelor şi al altor 144 . acestea constituind faza iniţială a procesului psihic de cunoaştere. dar şi după materialul din care este confecţionată (metal. au anumite elemente specifice. în rândul al doilea. Pot produce senzaţii stimulii a căror valoare se încadrează în limitele senzoriale ale martorului. sau datorită formei dinamice a acesteia. c) Distanţa de la care martorul poate percepe. martorul nu va putea reţine decât înfăţişarea generică a faptei sau a tabloului de la faţa locului. a mecanismelor psihologice pe care se bazează acest proces. la determinarea esenţei mijloacelor materiale de probă şi integrarea acestora "în ansamblul împrejurărilor cauzei".a. Ele reprezintă rezultatul unui proces de recepţie şi stocare a faptelor cu semnificaţie juridică. şi reproducerea acestora prin comunicarea lor orală sau în formă scrisă organului judiciar. condiţionate de necesitatea comunicării cunoştinţelor obţinute în urma contactului cu spaţiulinfractional organului judiciar.semnalează despre unele însuşiri izolate (culoare. Senzaţia impresie recepţionată de un organ de simţ înfluenţat direct de realitatea înconjurătoare .2.a. sunt prezente datorită experienţei şi cunoştinţelor martorului. miros. asigurând cunoaşterea obiectului sau a fiinţei în complexitatea însuşirilor acestora. a persoanelor şi obiectelor din ambianţa acestuia. de asemenea. accidentele de circulaţie. deşi la moment nu acţionează asupra organelor senzoriale. cont de posibilităţile martorului de a reacţiona la anumiţi stimuli.(actele de huliganism). în general şi în legătură cu fapta penală. Procesul psihologic de formare a depoziţiilor martorilor Cercetările ştiinţifice privind psihologia martorilor au demonstrat cu prisosinţă că depoziţiile acestora. Ea se realizează în baza senzaţiilor şi percepţiei. de interesele acestora. cu obiectele sau faptele ce constituie obiectul ascultării acestuia. pe bună dreptate. în practică diferenţierea lor este dificilă. se susţine în literatura de specialitate. Impulsurile trebuie să aibă putere necesară pentru a provoca senzaţii. avându-se în vedere atât senzaţiile. Să adăugăm la cele enunţate şi sfera largă a problemelor la care se pot referi declaraţiile martorilor. Aşadar. Un martor poate fi întrebat despre calităţile învinuitului sau victimei. percepe fapte legate de infracţiunea săvârşită . (5) Analizaţi procesul psihologic de formare a declaraţiilor martorului şi numiţi factorii care influenţează conţinutul acestora. a cărei desfăşurare necesită anumite cunoştinţe referitoare la psihologia lor. în special.a. culoare. persoanele care au fost martori nu pot descrie fapta nici în linii generale. presupunând trei faze succesive: recepţia -faza în care martorul. Sunt frecvente cazurile când în urmă desfăşurării bruşte a faptei.) ale factorilor de contact. la procesul de formare a declaraţiilor acestora. De la distanţe mari el va percepe doar conturul obiectelor. depoziţiile martorilor se formează treptat. De aici necesitatea expunerii în continuare. metodele şi mijloacele folosite în acest scop. prezenţa mijloacelor materiale de probă nu diminuează importanţa mărturiilor atât timp cât acestea contribuie. amplasare. pentru a fi transformate în informaţii probante. Martorii pot prezenta referiri directe asupra personalităţii făptuitorului sau indica anumite elemente specifice de natură să contribuie la identificarea acestuia.1 Percepţia senzorială se realizează în funcţie de mai mulţi factori. cât şi percepţiile propriu-zise. Obiectele şi fiinţele cu care martorul contactează se vor reflecta în conştiinţa sa prin suma însuşirilor ce influenţează nemijlocit organele respective de simţ şi a celor care. Există anumite limite ale senzaţiilor cunoscute sub denumirile de pragul minim şi cel maxim de sensibilitate a omului. Organul judiciar trebuie să ţină. identificarea lor. adică evaluarea şi stocarea faptelor percepute. depoziţiile martorilor pot pune în evidenţă date privind toate împrejurările ce constituie obiectul probaţiuniir inclusiv împrejurările săvârşirii infracţiunii. fie în mod succint. greutate. reprezintă o activitate complexă. masă plastică. Percepţia este actul psihic de sintetizare a senzaţiilor. 2. locul timpul şi modul în care s-a activat. după cum. destinaţie (de birou. cei subiectivi . Factorii obiectivi sunt condiţionaţi de împrejurările în care are loc percepţia. comportamentul acestora. prin mijlocirea organelor de simţ. Nu de puţine ori martorii specifică condiţiile care au înlesnit sau favorizat săvârşirea infracţiunii şi măsurile ce se impun în vederea prevenirii unor noi infracţiuni ş. de bucătărie) ş. Spre deosebire de alte mijloace de probă. ca mijloc legal de administrare a probelor testimoniale. fiindcă sensibilitatea organelor de simţ diferă de la o persoană la alta în funcţie de sfera de activitate. în literatura de specialitate termenul percepţie este folosit în sens larg. de exemplu. urmat de reproducerea lor în condiţiile şi sub forma prevăzută de lege. Ascultarea martorilor. Dintre factorii obiectivi de natură să influenţeze percepţia de către martor a faptelor legate de săvârşirea unei infracţiuni menţionăm: a) Intensitatea stimulilor care acţionează asupra organelor senzoriale. Masa cu care martorul a contactat va fi descrisă nu numai după mărime.1 Recepţia reprezintă reflectarea în conştiinţa martorilor a datelor referitoare la infracţiune şi făptuitorul ei. formă. b) Perioada de timp în care s-a realizat contactul martorului cu spaţiul infracţional. § 2. Deoarece între ambele procese psihologice există o relaţie reciprocă. gust. care în literatura de specialitate se subdivid în obiectivi şi subiectivi.de calităţile psihofiziologice ale martorului şi de trăsăturile de personalitate ale acestuia. bazate pe mecanismele psihice ale procesului de cunoaştere a realităţii obiective. declaraţiile martorilor sunt decisive în aflarea adevărului. Dacă percepţia se realizează într-un timp relativ scurt. lemn). duritate ş.memorarea. ca în cazul unei explozii.

factorii de bruiaj diminuează esenţial percepţia obiectelor după mirosul lor specific. ca factor inerent procesului de recepţie a împrejurărilor circumscrise faptei penale şi făptuitorului. de la o distanţă de 50-60 m. activitatea profesională sensibilizează procesul perceptiv astfel că medicul va fixa cu mare precizie poziţia cadavrului. obiectele sau fenomenele care sau desfăşurat în faţa lor. sentimente de ură şi revoltă faţă de făptuitori. experienţa şi interesele pe care le poartă. oboseala. Atenţia poate fi involuntară când se menţine asupra unor fapte şi fenomene fără eforturi volitive care se caracterizează prin concentrarea intenţionată a sistemului perceptiv şi a altor mecanisme ale psihicului asupra anumitor obiecte şi fenomene. perturbări climaterice pot reduce mult din calitatea percepţiilor. Printre factorii subiectivi ce pot influenţa procesul perceptiv al martorului mai importanţi. deşi nu se exclude observarea intenţionată de către martor a anumitor împejurări ale infracţiunii. însăşi fapta sau împrejurările acesteia pot produce modificări bruşte în conştiinţa martorilor. e) Factorii de bruiaj. alte stări sufleteşti de natură să influenţeze negativ procesul perceptiv. pe de o parte. în special atunci când acestea sunt apropiate de specificul faptei la care martorul asistă. deoarece în cea de a doua parte a vieţii vederea. procesul perceptiv al martorilor este influenţat de o seamă de factori subiectivi. inclusiv perceptive. devierile de la normă. accidentale sau cauzate de anumite maladii. de însuşirile acestora de a se detaşa de alte elemente ale mediului prin caracteristicile ce privesc.1 e) Atenţia subiectului receptiv în momentul în care vine în contact cu spaţiul infracţional. martorul în atare stare nu va observa obiecte şi elemente de fapt cu semnificaţie procesual-penală. dat fiind faptul că un anumit unghi de observaţie.lacunare. în cele mai favorabile condiţii. în conformitate cu aptitudinea. complexitatea. Un rol deosebit în percepţia faptelor legate de săvârşirea unei infracţiuni le revine cunoştinţelor profesionale. şoferul . mărimea. Prin aceasta se explică fenomenul frecvent întâlnit în practică. care. iar. neregularitatea. în special cea profesională. Nu sunt excluse şi disimulările înfăţişării. iar la etapa vârstnică . 2 Profesia.caracteristicile şi starea obiectelor vestimentare avute asupra sa. (vântul. In activitatea cotidiană ea serveşte la direcţionarea procesului perceptiv prin selectarea informaţiei în corespundere cu necesităţile şi năzuinţele personale. d) Starea fizică sau psihică afectată a martorului. în majoritatea cazurilor declaraţiile martorilor au la bază actele de percepţie involuntară.fenomene din câmpul infracţional. proces. elementele caracteristice ale obiectelor. pe de altă parte. croitorul . starea de ebrietate sau de intoxicaţie narcotică influenţează negativ totalitatea proceselor psihice. este provocată şi menţinută. Oamenii cu diferite niveluri de cunoştinţe "văd" lucrurile în mod divers. în mod obiectiv. timpului şi vitezei. In majoritatea cazurilor persoanele. Cunoştinţele. insomnia. Astfel. ce constituie obiectul mărturiilor. dar şi alte forme perceptive. când persoanele cointeresate apelează la diferite forme de deghizare a aspectului lor exterior şi a obiectelor cu care se activează. Percepţia vizuală mai depinde de unghiul de observaţie. atenţia este determinată de tipul de temperament şi de caracter al individului. Memorizarea reprezintă un proces psihic de ordonare şi stocare a impresiilor privind obiectele şi fenomenele percepute. Procesul săvârşirii unor infracţiuni. Deseori martorii fiind preocupaţi de anumite probleme de serviciu sau personale. de raportul împrejurărilor. cu preocupările martorului. cu atât percepţia va fi mai clară. alte amănunte şi secvenţe ale infracţiunii pot fi percepute. deficienţele ereditare. la baza căruia se află legăturile nervoase specifice ce iau naştere în 145 . b) Vârsta martorului. nu apelează la mijloace tehnice de măsurare a spaţiului. Cu cât nivelul de cunoştinţe este mai ridicat.perimetrii străzii unde a fost descoperit. sunt următorii: a) Starea organelor receptive. distanţa de observare. pot influenţa decisiv procesul de percepţie. persoane sau acţiuni şi defavorabil pentru perceperea altor persoane. Prin urmare. după cum s-a menţionat.2 Faptele care nu suscită atenţia martorului rămân înafara câmpului său de percepere. respectiv diferite obstacole fizice. auzul. provoacă emoţii de teamă şi groază. a vitezei cu care un obiect sau altul se deplasează în spaţiu. toate acestea reducând parţial sau în întregime posibilităţile perceptive ale martorilor. mişcarea etc. ei percepând faptele ce interesează justiţia penală fragmentar sau lacunar. fiind cunoscut faptul că în copilărie percepţiile nu sunt pe deplin conforme realităţii. forma. Temperatura ridicată sau exagerat scăzută deformează percepţiile tactile şi gustative. obiecte şi acţiuni din acelaşi spaţiu. durata. consecinţele grave ale acestora. de interesele şi năzuinţele martorului. au un rol deosebit în perceperea raporturilor spaţiale şi de timp. după opinia noastră. pentru ca să nu fie observaţi sau să fie observaţi în mod eronat. culoarea. în momentul percepţiei. Ca fenomen psihic. obiectelor şi fenomenelor percepute în legătură cu săvârşirea actului penal. este favorabil pentru perceperea anumitor obiecte. alte sisteme perceptive sunt în scădere. memorizarea faptelor. când martorul cinstit şi de bună-credinţă nu poate reproduce fapte care au evoluat în faţa sa. Factorii amintiţi vor influenţa nu numai vizibilitatea şi audibilitatea. experienţa. deoarece fiecare om reflectă realitatea obiectivă prin prisma proprietăţilor sale psihofiziologice. datorită elementului de fantezie inerent acestei vârste. A doua fază importantă a formării depoziţiilor martorului constituie. în anumite situaţii. în prezenţa cărora se desfăşoară evenimentele ce ulterior interesează justiţia penală. adică prin prisma propriei personalităţi. d) Unghiul de observaţie. Pe lângă factorii obiectivi menţionaţi. trec fără să fixeze persoanele. mărturiile lor în acest sens sunt bazate pe experienţa de a percepe însuşirile respective ale obiectelor materiale. Ziua grea de muncă.1. Semnalmentele persoanelor. ploaia).1 c) Gradul de instruire şi profesia martorilor. Atenţia martorului. mai completă.

care presupune reţinerea faptelor şi fenomenelor legate de sentimentele de înalt grad de densitate. Anumite erori privind conţinutul faptelor percepute şi memorate pot apărea la faza de reproducere.1 După cum se ştie. Pe lângă aceasta. cu atât mai bogată este memoria sa. emoţional neutre. d) Gradul de înţelegere a fenomenelor percepute. dacă organul judiciar. c) Starea emoţională cauzată de fenomenele percepute. în cele din urmă. activ de prelucrare şi sistematizare a datelor receptate. profesia şi experienţa sunt factori ce se repercutează direct asupra procesului de exprimare şi de verbalizare a faptelor. pozitiv sau negativ. când comunicarea informaţiei impune transpunerea imaginilor în limbajul propriu unei specialităţi străine preocupărilor profesionale ale martorului. de comportarea tactică a celor care îndeplinesc atribuţiile organelor judiciare. nu este o înregistrare mecanică a celor percepute. Ea. într-un mod sau altul. Faptele înregistrate în memorie nu rămân fixe. Practica demonstrează că. el poate atinge mărimi exagerate în urma unor disfuncţii ale centrului de stocarea informaţiei. datorită uitării au loc anumite pierderi. legislaţia procesual-penală (art. dar şi ca rezultat al procesului de îmbătrânire. de condiţiile şi împrejurările în care se desfăşoară audierea acestuia şi. după cum se subliniază în literatura de specialitate. de împrejurările în care se realizează ascultarea martorului. datorită naturii specifice a obiectului mărturiei. dificultăţile privind reproducerea de către martori a faptelor recepţionate rezidă în lipsa limbajului adecvat. reproducerea unei informaţii obţinute recent sau anterior presupune transpunerea imaginilor acesteia fixate în memorie în limbajul vorbit sau scris. când faptele percepute se înregistrează neintenţionat. deci depune eforturi pentru a le reţine. Gradul de instruire. Datele considerate de martor mai puţin importante se vor fixa de aşa-numita memorie de scurtă durată. motrice. Aceasta nicidecum nu înseamnă că martorii care involuntar au reţinut fapte privind infracţiunea şi autorul acesteia trebuie trataţi cu credibilitate redusă. Deci cu cât mai ample sunt cunoştinţele unei persoane. Se pot întâlni martori cu memorie vizuală sau auditivă care reţin cu mai mare precizie faptele şi evenimentele. în primul rând. Indubitabil. de interesul manifestat faţă de o anumită problemă". în conţinutul faptelor întipărite anterior. ele urmând a fi date uitării după o perioadă scurtă de timp de la reţinere. în activitatea sa de ascultare a martorilor. ca încăperea în care se prevede ascultarea martorilor să fie mobilată conform necesităţilor acestei activităţi. Practicienii experimentaţi cunosc cât de emoţionaţi sunt martorii care pentru prima dată vin în faţa organului judiciar. memorizarea poate fi voluntară. şi involuntară. fiind conştient de eventuala sa participare într-un posibil proces penal asupra evenimentelor la a căror desfăşurare a asistat ori în privinţa cărora. criminalistica pune la îndemâna organelor judiciare recomandări practice privind crearea anumitor condiţii care să faciliteze reproducerea mărturiilor. Pe măsura acumulării de noi informaţii urmează gruparea şi sistematizarea acestora în unităţi logice. nu pot constitui materie memorizabilă. în consecinţă. Reproducerea mărturiilor poate fi influenţată. va ţine cont de factorii care influenţează procesul de memorizare şi anume: a) Tipuri individuale de memorie a martorului.scoarţa cerebrală cu prilejul activităţii de cunoaştere a omului. dar natural şi necesar funcţionării normale a memoriei omului. datele memorizate intenţionat se vor păstra cu mai mare precizie şi un timp îndelungat comparativ cu cele memorizate involuntar. Procesul uitării "şterge" din memorie anumite fapte. regimul formalizat al dialogului pot reprezenta în conştiinţa unor martori împrejurări excepţionale de natură să intensifice în continuare starea lor emoţională şi. care reprezintă interes la moment. "ci un proces dinamic. neurastenice. Eficienţa mărturiilor întemeiate pe memorarea involuntară este de netăgăduit. în majoritatea cazurilor. e) Intervalul de timp care desparte momentul perceptiv de cel al reproducerii. a fondului lexical sărac ale persoanelor cu un nivel scăzut de pregătire generală. când persoana care percepe anumite fapte intenţionează. în acest proces continuu. în conformitate cu cerinţele legii. trăite recent sau mai puţin recent de către martor. Faptele cu repercusiuni emoţionale pozitive sau negative se memorizează mai bine decât cele indiferente. 146 . adică în situaţia în care persoana nu-şi pune scopul de a reţine datele percepute. prin urmare. logică sau mecanică. însuşi faptul că este chemat să prezinte mărturii într-o cauză penală generează inevitabil o anumită tensiune psihologică. Se recomandă. 1 La fel ca şi alte procese psihice. în psihologie este cunoscut faptul că durata stocării informaţiei este în funcţie de importanţa materialului perceput. cu precădere. înlocuindu-le cu altele. Nu întâmplător. să influenţeze reproducerea. a obţinut anumite informaţii. după nivelul de analiză a faptelor recepţionate şi emoţională. Calitatea şi plenitudinea reproducerii este influenţată de capacităţile şi calităţile de personalitate ale martorului. care intensifică procesul uitării. în funcţie de persoanalitatea fiecărui individ.2 b) Afecţiunile psiho-fiziologice cauzate de diverse maladii şi de vârstă. Condiţiile improprii. Omul poate memoriza fenomene şi împrejurări al căror sens şi conţinut îi sunt accesibile. provocate de diverse maladii.136 şi 138) prevede în mod special formele de chemare a martorilor şi condiţiile în care aceştia pot fi ascultaţi. Fiind un proces psihic aparent contrar. când martorul este predispus să fixeze. spre exemplu. A treia şi ultima fază a procesului de formare a depoziţiilor martorilor constituie reproducerea în faţa organului judiciar (anchetatorului sau instanţei judecătoreşti) a faptelor memorizate. Acesta este motivul pentru care în crimanalistică se susţine insistent că momentul ascultării martorilor trebuie să fie cât mai aproape de cel al percepţiei evenimentului. Lucrurile necunoscute sunt imperceptibile şi. conform sferelor de interese şi preocupare ale individului. ceea ce se află în mişcare. In justiţia penală cu memorizarea voluntară ne confruntăm doar în situaţiile în care martorul depune eforturi pentru a reţine faptele percepute.

pe de o parte. Pe parcursul întregii perioade de cercetare a faptei.136 a CPP) prevede trei modalităţi de chemare a martorilor: prin citaţie. de modul în care se face pregătirea ascultării sale. poate distrage atenţia martorului de la obiectul de comunicare. obiectivitate faţă de informaţiile lui. dar şi ale altor persoane cunoscute acestuia.1 Pentru a evita eventualele influenţări asupra declaraţiilor martorilor. Alegerea unei sau altei forme de chemare a martorului este în funcţie de personalitatea lui. iar. prin discuţiile desfăşurate se va accentua importanţa mărturiilor sale în realizarea procesului penal. frapante şi extravagante. în care în legătură cu cercetarea infracţiunii de evaziune fiscală a apărui necesitatea ascultării în calitate de martor a contabilului şefa întreprinderii. (7) Decideţi asupra acţiunilor de pregătire ce urmează a fi întreprinse de către ofiţerul de urmărire penala în situaţia. Prin urmare. în special. telegrafic sau telefonic. De regulă. Obţinerea unor declaraţii conforme realităţii de la o persoană concretă chemată în calitate de martor depinde. eventual. consideraţi purtători de importante date probante. este recomandabilă chemarea succesivă a martorilor. cu atât mai mult. fireşte. posedă informaţii privind fapta şi împrejurările acesteia. în mare măsură. care. pentru apărarea dreptului şi triumful dreptăţii. prezentarea spre recunoaştere. organul de urmărire penală se va baza. reproducerea poate fi influenţată de comportarea celui ce conduce ascultarea martorilor. Legea (art. ar conduce treptat la crearea unei atmosfere de credibilitate. este indicat ca aceştia să fie chemaţi pentru convorbire. Examinarea materialelor dosarului cauzei permite organului de cercetare penală să contureze cercul de persoane care. de asemenea. Organizarea activităţii de ascultare a martorilor Ca şi cercetarea la faţa locului. calm şi atenţie faţă de martor. Cea mai sigură şi mai firească modalitate este citaţia martorilor. importanţa informaţiei pe care aceştia o pot comunica. percheziţia şi alte acte de procedură penală. că efectuarea activităţii date în lipsa unor măsuri de pregătire nu este decât în defavoarea obţinerii depoziţiilor veridice calitative. pe de altă parte. în majoritatea cazurilor. § 3. şi aceasta confirmă imensa practică judiciară. la intervale de timp care ar exclude contactul lor atât la sediul organului de urmărire penală. de relaţiile acestuia cu părţile. a împrejurărilor. succesiunea. La stabilirea ordinii chemării martorilor se va avea în vedere. La realizarea acestei activităţi dificile de căutare a martorilor. trebuie să se determine modul şi ordinea în care acestea vor fi chemate să depună mărturii. se subliniază în literatura criminalistică. ar contribui la diminuarea emoţiilor trăite de martor cu prilejul chemării sale în faţa organului judiciar. adânci implicaţii tactice. pe de o parte. fiind în funcţie de particularităţile şi complexitatea cauzei. Cu excepţia cazurilor în care se preconizează prezentarea pentru recunoaştere a anumitor obiecte sau persoane. el are nevoie de o atmosferă psihologică propice. Rămâne însă în afara oricărei discuţii. de ascultare propriu-zisă şi de consemnare (fixare) a declaraţiilor. percheziţiei şi ale altor activităţi de urmărire penală. 147 . Dacă există temerea că citaţia va provoca martorului emoţii negative sau discomfort psihic. în mod obiectiv semnalează categoriile de persoane în rândul cărora se află martorii. după cum. Ordinea chemării martorilor. de asemenea. se poate proceda la chemarea lui printr-un apel telefonic la serviciu sau la domiciliu ori printr-o citaţie scrisă. Din punct de vedere tactic. organul judiciar este dator să manifeste toleranţă. dar şi cu alţi martori. ascultarea martorilor va fi inclusă în planul general de cercetare. are. este necesar ca activitatea de ascultare a martorilor. Este adevărat că volumul lucrărilor de pregătire în vederea ascultării unui martor diferă. dacă ei sunt mulţi. Organizarea activităţii de ascultare a martorilor cuprinde: a) stabilirea cercului de persoane care ar putea comunica date utile soluţionării cauzei. care ar putea abate şi sustrage atenţia celui ascultat. astfel ca să se excludă posibilitatea unui contact îndelungat între ei sau cu părţile în proces. pe de altă parte. iar. dar mai puţin oficială. în special. martorii care au perceput nemijlocit fapta penală sau anumite împrejurări ale acesteia. Aceasta se realizează printr-o convorbire preliminară asupra unor probleme exterioare obiectului cauzei. de caracterul materialului probant existent. pe rezultatele cercetării la faţa locului. pe datele oferite în această privinţă de victimă şi de alte persoane participante la proces. Prezenţa unor persoane. 1 în ordinea stabilită. ascultarea martorilor parcurge trei etape: de organizare şi pregătire.3. de natura şi valoarea informaţiei de care acesta dispune. Convorbirea poate avea ca obiect cele mai diverse preocupări.excluzându-se obiectele inutile. Trebuie reţinut că alegerea judicioasă a formei de chemare a martorului reprezintă primul pas tactic spre un contact psihologic adecvat cu martorul. După delimitarea cercului de persoane care urmează a fi ascultate în calitate de martori. bazată pe încredere şi respect faţă de personalitatea şi depoziţia sa. timpul şi modul de chemare a acestora pentru a depune mărturii şi b) pregătirea în vederea audierii unor martori. Pentru ca proba cu martori să contribuie la stabilirea adevărului într-un proces penal. o deosebită importanţă are adaptarea martorului la condiţiile şi rolul pe care urmează să le îndeplinească. 2. ce urmează a fi dovedite. în fine. care. şi a posibilelor surse de probă. să se desfăşoare în mod organizat şi. Prin întrebările adresate martorului. de la caz la caz. Pentru ca martorul să poată comunica faptele cunoscute. organul judiciar va fi în permanenţă preocupat de analiza materialului probant existent în vederea stabilirii situaţiei de fapt. din considerente de ordin tactic. activităţi şi pasiuni ale martorului. în deplină conformitate cu prevederile legislaţiei procesual-penale în vigoare. la faza de urmărire penală. cât şi în afara acestuia. vor fi ascultaţi înaintea celor care posedă informaţii obţinute în mod indirect. pe bună dreptate. pentru ca din el să fie recrutaţi martorii care vor fi ascultaţi.

vărsta. Acest moment de pregătire are o importanţă stringentă. auditive).) anchetatorul se poate informa dacă persoana a cărei ascultare urmează a contactat nemijlocit cu fapta sau ştie de împrejurările acesteia.1 în cazul în care problemele ce trebuie elucidate sunt specifice unor domenii de activitate necunoscute sau mai puţin cunoscute. din diferite motive.) 148 . pregătirea materialelor necesare pentru lămurirea şi verificarea faptelor sau a elementelor de fapt ce ţin de obiectul ascultării (fotografii. 2) sfera socială căreia aparţine. documente. este necesar ca organul de urmărire penală să revadă anumite date din dosarul cauzei pentru a anticipa modul şi împrejurările în care persoana respectivă a luat cunoştinţă de împrejurările faptei. ale inspectoratelor departamentale ş. antecedentele penale. înainte de a proceda la audierea unei persoane ca martor. asigurarea condiţiilor necesare bunei disfăsurări a ascultării. cum ar fi cele de revizie şi control. alte date de natura cărora depinde calitatea şi cantitatea perceperii. importanţa cunoaşterii unor date privind personalitatea martorilor se manifestă pe două planuri: pe de o parte. procesulverbal de cercetare la faţa locului. starea familială. cum şi în ce condiţii a recepţionat informaţia. modul şi mijloacele de evidenţă financiar-contabilă aplicate în sistema respectivă ş. eventuala cointeresare materială sau morală în rezultatele cauzei. In unele cazuri înainte de ascultarea martorilor la faţa locului se ia cunoştinţă de anumite procese legate cauzal de fapta avută în cercetare (de condiţiile de muncă. înainte de a proceda la ascultarea unei persoane concrete ca martor. organul judiciar va insista ca martorii oculari să depună mărturii asupra faptelor cunoscute. profesia.2 în fine. uneori. pe de altă parte. procedeele tehnologice. este indicat ca organul judiciar să consulte literatura necesară sau specialiştii respectivi.). crearea unor condiţii propice desfăşurării acestei activităţi. de relaţiile lor cu alte persoane participante la proces. dar şi pe parcursul convorbirii preliminare. organizarea audierii necesită. este indicat ca organul de cercetare să obţină un minimum de date privind particularităţile psihofiziologice şi trăsăturile de personalitate ale celui ce urmează a fi ascultat. astfel de date contribuie la aprecierea declaraţiilor martorilor la adevărata lor valoare probantă. Acest minim cuprinde: 1) starea sănătăţii şi a organelor receptive (vizuale. deoarece sunt frecvente cazurile când persoanele în faţa cărora au avut loc faptele ce interesează cauza. atitudinea şi consideraţia de care se bucură în rândul celor din jur. de unde. acumularea de informaţii cu privire la personalitatea celor chemaţi să depună mărturii. Din actele de informare iniţială privind fapta în cauză (denunţul sau plângerea victimei. iar. e de dorit să participe şi expertul. 3) specificul relaţiilor cu persoanele participante la proces. în funcţie de caracteristicile psihologice şi morale ale acestora. obiecte corp-delict etc.a. cunoştinţele şi interesele predominante.Pregătirea ascultării martorilor cuprinde: determinarea împrejurărilor de fapt ce trebuie clarificate în cadrul ascultării. Dispunând de datele respective. locul de muncă. în fel şi chip se străduiesc să se sustragă de la depunerea de mărturii. Din perspectiva problemei în discuţie. materialele prezentate de alte structuri. în baza lor organul judiciar va stabili regimul tactic adecvat trăsăturilor de personalitate proprii celor chemaţi să depună mărturii. de cunoştinţe speciale în situaţia în care obiectul dialogului ce urmează a avea loc se referă la un domeniu îngust şi mai puţin cunoscut organului judiciar. Dacă martorul urmează a fi ascultat asupra rezultatelor unei expertize.a. alte caracteristici ce conturează personalitatea şi eventualul mod de comportare a martorului în faţa organului de cercetare.

3. Când se reclamă furtul unor bunuri sau valori. care se manifestă sub forma unor varietăţi morfologice ale corpului. expresia feţei. tu teoria şi practica criminalistică semnalmentele se divizează la patru categorii. 197 sau art. 198 din CP al RM. încearcă sa împiedice sau care pot împiedica săvârşirea sustragerii. aceasta preconizând posibilitatea identificării recidiviştilor în baza caracteristicilor (culoarea tenului. prin descrierea şi compararea cărora aceasta poate fi identificată. în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă. pe ascuns sau deschisă. făptuitorul a distrus sau a deteriorat bunurile victimei. în cazul în care făptuitorul şi-a propus să săvârşească jaful sau tâlhăria. capului. semnalmentele 149 . vor fi stabilite relaţiile dintre aceştia şi reclamant: soţi. porţilor.1. în urma preocupărilor ulterioare acest gen de identificare s-a perfecţionat astfel încât a devenit unanim recunoscut. întrucât. Dacă în procesul sustragerii. denumit «metoda portretului vorbit». utilizând totodată legitimaţia falsă. Trăsăturile exterioare caracteristice unei persoane. Prima constituie semnalmentele anatomice. Ea poate fi săvârşită atât cu înfrângerea obstacolelor. care a cauzat un prejudiciu patrimonial efectiv acestuia. precum şi după datele privind aspectul exterior oferite de martori. poartă denumirea de semnalmente. vârsta probabilă. săvârşite prin pătrundere în încăpere. în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă. colaborator al poliţiei. în funcţie de natura faptei cercetate: furt sau tâlhărie. 1. inspector al pazei antiincendiare etc. magneţi. cleşte etc. furtunuri aspiratoare. Noţiunea de pottrit vorbit Situaţia incertă în care personalitatea făptuitorului sau a victimei nu este cunoscută. în raport cu celelalte infracţiuni săvârşite prin sustragere. a jafului sau a tâlhăriei. De asemenea. încuietorilor. Dacă făptuitorii sunt cunoscuţi. precum şi a animalelor dresate sau chiar a unor persoane care.în scopul comiterii furtului. care este specific pentru furt. cu utilizarea diverselor cârlige. (3) Reproduceţi conceptul criminalistic al noţiunii de furt prin pătrundere. atunci când bunurile sunt extrase fără intrarea propriu-zisă. din alt loc pentru depozitare sau din locuinţă . a victimei sau a altei persoane implicate1. a propus în 1880 sistemul antropometric de evidenţă criminalistică a infractorilor. pătrunderea poate fi efectuată cu înfrângerea obstacolelor (uşilor. Având la origine sistemul osos al organismului uman. cu bună-ştiinţă. în cele ce urmează ne vom îndrepta atenţia asupra modului ascuns de comitere a faptei. constă în modul ascuns (clandestin) de comitere a faptei. anterior. Prin "sustragere" se înţelege luarea ilegală şi gratuită a bunurilor mobile din posesia altuia. precum şi cu ajutorul unor dispozitive care îi permit făptuitorului să extragă bunurile vizate fără a intra în încăpere.făptuitorul se deghizează în angajatul serviciului comunal sau de deservire socială. în încăpere. tipică de altfel pentru etapa iniţială de cercetare a faptelor penale intenţionate. existenţa unor litigii anterioare (neplata unei datorii. "undiţe". In cazul făptuitorilor necunoscuţi. urmând a fi frecvent folosit de către organele judiciare în activitatea lor de cercetare şi urmărire penală. Ideea identificării persoanelor după trăsăturile exterioare aparţine renumitului savant francez Alphonse Bertillon. persoana vătămată trebuie să furnizeze cât mai multe date necesare identificării făptuitorilor. curier. Pătrunderea poate fi efectuată în mod nemijlocit (sub forma intrării fizice sau a întinderii mâinii înăuntru) sau mijlocit. cât şi în mod nestingherit. nu sunt pasibile de răspundere penală.2. rude. (5) Apreciaţi importanţa declaraţiilor victimei infracţiunii de furt la modelarea făptuitorului. jafului sau tâlhăriei din încăpere. Specificul furtului. lucrător medical. litigii privind dreptul de proprietate) etc. în prezenţa unor suficiente temeiuri. Săvârşirea pătrunderii pe calea înşelăciunii presupune că . vor fi cerute cât mai multe date utile identificării (numărul acestora. la analiza elementelor constitutive ale sustragerii. pătrunderea în încăpere. trebuie calificate suplimentar conform art. 3. Aşadar s-a conturat un domeniu distinct al criminalisticii. cele comise. Prin "pătrundere" se înţelege intrarea. care nu formează obiectul material al sustragerii. care. a. cu învingerea rezistenţei altor persoane sau pe calea înşelăciunii. săvârşită în scop de cupiditate (profit). detalii privind îmbrăcămintea etc). Ascultarea persoanei vătămate La ascultarea persoanei vătămate se folosesc metode tactice diferite. impune procedarea la identificarea acestora pe baza reflectărilor material-fixate. colegi de muncă. instalator.Subiectul III. după cum este cunoscut. natura părului. în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă. care reprezintă un sistem ştiinţific de descoperire şi comparare a semnelor şi trăsăturilor exterioare ale persoanelor sau cadavrelor necunoscute in vederea identificării făptuitorului. cicatricele etc. au fost supuse examinării semnele comune ale laturii obiective a tuturor formelor de sustragere.) aspectului exterior al acestora. geamurilor etc). feţei şi ale părţilor constitutive ale acestora. în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă poate fi realizată prin învingerea rezistenţei persoanelor care împiedică. Metodele cercetării furtului. în scopul săvârşirii furtului. poştaş.

Categoria a treia se referă la caracteristicile particulare. care reprezintă semne. Identitatea persoanelor suspecte care se sustrag de la răspundere prin prezentarea de acte false. solicitându-i compararea lor cu amprentele digitale şi palmare din componenţa cartotecii dactiloscopice.3. 2. categoria a patra cuprinde obiectele de îmbrăcăminte şi por-tabile. vocea şi vorbirea). Datele privind antecedentele penale au o deosebită importanţă in vederea alegerii şi aplicării pe întregul proces de desfăşurare a cercetărilor unor procedee tactice optime. Stabilirea identităţii factorilor creatori de urme descoperite cu prilejul cercetării diferitelor infracţiuni poate facilita lucrul de căutare şi. 6. Categoria a doua cuprinde semnalmentele funcţionale — diverse deprinderi privind poziţia corpului şi dinamica părţilor componente ale acestuia în anumite genuri de activitate desfăşurată de individ (ţinuta. Organul judiciar poate dispune compararea elementelor ce caracterizează modul de operare aplicat de autorul faptei nedescoperite. furate sau contrafăcute. verificarea se va realiza în baza deducerii formulei dactiloscopice probabile a persoanei ce a activat la faţa locului.anatomice sunt cele mai stabile. Identitatea autorilor unei infracţiuni după urmele lăsate la faţa locului. Antecedentele penale ale celor condamnaţi potrivit datelor nominale cuprinse în cartoteca. aparţinând cel puţin la trei degete de la aceeaşi mână. ele pot fi sesizate atât în situaţia de staţionare. Prognozarea autorului faptei penale după modul de operare. Comunitatea de autori ai unui grup de infracţiuni pe baza urmelor lăsate la locul faptei. 5. urmele se vor compara cu cele existente în cartoteca infracţiunilor cu autorii rămaşi neidentificaţi. Identitatea cadavrelor necunoscute prin compararea amprentelor digitale ale acestora cu fişele dactiloscopice cuprinse în cartoteca. în situaţia unei singure urme digitale. indiferent de natura activităţii desfăşurate de individ. intervenţii chirurgicale. cât şi în timpul mişcărilor. în baza datelor concentrate în cartotecile de evidenţă se pot stabili: 1. în cazul când n-au fost suspiciuni asupra persoanelor ce au creat la faţa locului. 150 . compararea în vederea identificării autorului se va încununa de succes doar în cazul grupajului de fişe ale persoanelor suspecte indicat de organul judiciar sau de calculatorul electronic1. (7) Estimaţi posibilităţile organelor de urmărire-penală la folosirea datelor de evidenţă criminalistică în procesul cercetării furturilor din apartamente. precum şi potrivit semnalmentelor exterioare şi a altor date privind persoanele înregistrate ca dispărute fără veste sau declarate în căutare. Dacă vor fi prezentate mai multe urme. mersul. cu datele din cartoteca de evidenţă. de identificare a autorului comun al mai multor infracţiuni. accidente. 3. în consecinţă. Atunci când în procesul de cercetare a locului faptei s-au descoperit urme de mâini. 3. dar şi In stabilirea măsurii de pedeapsă adecvate periclitării sociale pe care o prezintă persoana dată. n fine. acestea vor fi expediate Centrului de Informaţie. gesticulaţia şi mimica. 4. diverse forme patologice şi variaţii anatomo-morfologice dobândite ereditar sau pe parcursul vieţii în urma unor leziuni.

microscopul). este frecvent practicata. Fibrele de ţesături.Test nr. în acest scop. fiind mai puţin vulnerabil în plan teoretic. Referitor la descoperirea. pe uneltele utilizate. urme-formă ale obiectelor de îmbrăcăminte sau ale unei părţi a acestora. de recoltare (aspiratorul portabil. precum şi a celor fragmente de îmbrăcăminte nu impun procedee specifice. cămaşă ş. de radiaţii infraroşii şi ultraviolete).1. este lipsit de rezonabilitate practică. sunt în măsură să conducă pană la identificarea îmbrăcămintei în cauză. victimă sau alte persoane implicate in câmpul infracţional. în condiţii favorabile in urmeleformă ale obiectelor de îmbrăcăminte se pot imprima elemente structurale ale ţesăturii care. Metodele şi mijloacele tehnice moderne aplicate de criminalişti în condiţii de laborator asigură stabilirea apartenenţei la grup a îmbrăcămintei. fiind coraborate de caracteristici de uzură. La nivelul activităţii organelor de urmărire. (3). cu concursul specialistului criminalist. Aceasta modalitate. acestea realizându-se pe baza mijloacelor şi conform regulilor cunoscute privind fixarea şi ridicarea obiec-telorcorp delict. rămâne de competenţa expertului. organul de urmărire şi anchetă. Problema descoperirii şi fixării microurmelor. urmele-fragmente pot furniza informaţii privind genul obiectului de îmbrăcăminte de la care provin (palton.). constatare şi recoltare directă a fibrelor de Îmbrăcăminte de pe obiectele ce constituie ambianţa locului faptei. pierderi sau distrugeri de urme. 151 . care prin raportul de expertiză constată prezenţa. fie într-o oarecare măsură condiţional. folosind mijloacele tehnice din trusele şi laboratoarele mobile criminalistice. pe piesele şi agregatele mijloacelor de transport sau de producţie. 33). schiţare şi macrofotografiere). fapt ce se explică prin năzuinţa de a evita riscurile unei insuficiente descoperiri. Urmele de îmbrăcăminte se creează când persoana a îngenuncheat. dar care sunt totalmente determinate de acţiunile omului. Potrivit celei de a două. ca şi cele de încălţăminte. conform acestei modalităţi. 22 Subiectul I. microscopice. Aceste considerente ne fac să credem că urmele de îmbrăcăminte. O asemenea accentuare e deosebit de importantă. urmele de îmbrăcăminte se prezintă ca o categorie specifică de urme formate prin intercontactul obiectelor de îmbrăcăminte cu cele din mediul înconjurător. cunoscută sub denumirea de «metodă prognos-tică». originea fibrelor in cauză. Urmele-amprente se formează prin contactul fizic direct al obiectelor de îmbrăcăminte cu suprafeţe apte să reproducă elementele de structură ale acestora. deoarece în literatura de specialitate urmele date adeseori sunt clasate la categoria celor de obiecte (mecanice). denumite şi microurme de îmbrăcăminte. se recomandă aplicarea mijloacelor tehnice de detectare. îmbrăcăminte. Ele se prezintă sub formă de părţi ale obiectelor de îmbrăcăminte desprinse prin smulgere. de fixare (descriere. în special a celor optice (lupa. fixarea şi ridicarea microurmelor de Îmbrăcăminte. a. stopări sau cârpituri. in teoria criminalistică s-au argumentat două modalităţi. 1. pot apărea pe îmbrăcămintea şi corpul victimei şi a agresorului.2. în continuare fragmentele de îmbrăcăminte se studiază in vederea stabilirii unităţii de îmbrăcăminte concrete pe calea reconstituirii prin expertiză a întregului după părţile detaşate (fig. pe proeminenţele ascuţite ale obiectelor-obstacole depăşite de făptuitor. localizarea. — ca fragmente de îmbrăcăminte sau de materiale accesorii sub formă de macropărţi ale acestora. — ca fibre de ţesături de mărimi minuscule. cantitatea şi alte caracteristici generale ale urmelor. sub aspect procesual evident vulnerabilă. se integrează în categoria urmelor de om. Urmele obiectelor de vestimentaţie. 1. tăiere sau rupere. penseta. foliile adezive). efectuează operaţiuni de căutare. praf etc. uneori chiar şi provenienţa acestora de la Îmbrăcămintea făptuitorului sau a jertfei. Urmele de îmbrăcăminte se prezintă sub trei aspecte distincte: — ca amprente. Conform primei. de iluminare (surse de lumină dirijată. Descoperirea şi fixarea urmelor-formă. considerent care. (5) Clasificaţi urmele obiectelor de îmbrăcăminte. Urmele-fragmente apar la faţa locului drept rezultat al acţiunilor violente asupra îmbrăcămintei purtate de agresor. activitatea organului de anchetă şi urmărire la faţa locului se limitează la ridicarea obiectelor presupuse ca fiind purtătoare de microurme de îmbrăcăminte. a căzut sau s-a aşezat pe sol argilos. Definiţi noţiunea şi apreciaţi importanţa criminalistică a urmelor obiectelor de In general.

învinuitul sau bănuitul şi partea vătămată. Conform primei. de obicei. chiar şi ale martorilor ascultaţi asupra aceleiaşi probleme. microurmele prezintă interes prin faptul că servesc la elucidarea multiplelor probleme referitoare la săvârşirea faptei. se recomandă aplicarea mijloacelor tehnice de detectare. folosind mijloacele tehnice din trusele şi laboratoarele mobile criminalistice. care constă în ascultarea concomitentă a două persoane în declaraţiile cărora.3. sub aspect procesual evident vulnerabilă. fapt ce se explică prin năzuinţa de a evita riscurile unei insuficiente descoperiri. pe proeminenţele ascuţite ale obiectelor-obstacole depăşite de făptuitor. Importanţa confruntării rezidă în contribuţia ei la clarificarea cauzei penale. în dezacord apar frecvent declaraţiile victimei şi ale martorilor vizavi de cele ale învinuitului şi bănuitului. după cum nu se admite confruntarea specialistului consultant al organului de cercetare. de radiaţii infraroşii şi ultraviolete). de datoria organului de cercetare este să înlăture nepotrivirile dintre declaraţiile persoanelor ascultate. organul de urmărire şi anchetă. precum şi a celor fragmente de îmbrăcăminte nu impun procedee specifice. nepotrivirea între depoziţiile martorilor de bună-credinţă. partea vătămată şî martorii. pe uneltele utilizate. uneori chiar şi provenienţa acestora de la Îmbrăcămintea făptuitorului sau a jertfei. foliile adezive). de recoltare (aspiratorul portabil. pot fi cauzate de percepţia şi memorarea incompletă. confruntarea constituie un mijloc eficient de înlăturare a contradicţiilor dintre declaraţiile persoanelor ascultate în cauză şi de clarificare pe această cale a împrejurărilor ce formează obiectul probaţiunii. Astfel. în acest scop. confruntarea se poate efectua între oricare două persoane ale căror declaraţii se contrazic. de iluminare (surse de lumină dirijată. (7)Formu!aţi sarcinile expertizei criminalistice a microurmelor de îmbrăcăminte Fiind in esenţă resturi de materie. originea fibrelor in cauză. in teoria criminalistică s-au argumentat două modalităţi. pierderi sau distrugeri de urme. schiţare şi macrofotografiere). 2. Subiectul II. Depoziţiile martorilor mincinoşi. microscopul). anumite contradicţii între relatările martorilor şi ale victimei. denumite confruntare. în primul rând. § 1. sentimentele de simpatie sau antipatie faţă de cei implicaţi în proces. (3) Specificaţi conceptual criminalistic a noţiunii tic confirmare în procedura de urmărire penală. Fiindcă o cauză penală nu poate fi soluţionată decât în baza unui material probatoriu coerent şi armonizat. organul de cercetare poate aduce faţă în faţă pentru a fi interogaţi doi învinuiţi sau bănuiţi. implicaţi în aceeaşi cauză. Prin urmare. cauzele care îi determină să procedeze astfel fiind: coruperea sau şantajul din partea învinuiţilor sau a altor persoane cointeresate în cauza. adesea anevoioasă. de fixare (descriere.1. pot apărea pe îmbrăcămintea şi corpul victimei şi a agresorului. constatare şi recoltare directă a fibrelor de Îmbrăcăminte de pe obiectele ce constituie ambianţa locului faptei. făcute în cadrul ascultării lor în mod separat se stabileşte existenţa unor contradicţii de natură să împiedice cunoaşterea adevărului. denumite şi microurme de îmbrăcăminte. timpul. Aceasta modalitate. Tactica efectuării confruntării în procedura de urmărire penală. Referitor la descoperirea. Nu se admite confruntarea experţilor ale căror concluzii prezentate nu se potrivesc. efectuează operaţiuni de căutare. penseta. Conform dispoziţiilor legale (art. Metodele şi mijloacele tehnice moderne aplicate de criminalişti în condiţii de laborator asigură stabilirea apartenenţei la grup a îmbrăcămintei. Fibrele de ţesături. nu corespund cu cele ale martorilor sinceri. şi nu de puţine ori. Discordanţa de conţinut între declaraţiile persoanelor ascultate într-o cauză penală poate avea la bază diverse motive dependente sau independente de voinţă. 152 . pe piesele şi agregatele mijloacelor de transport sau de producţie. Este de neconceput finalizarea cercetării unei cauze penale înainte ca discordanţele dintre probele orale privind locul. teama sau nedorinţa de a purta povara martorului. Noţiunea şi importanţa confruntării Pe parcursul cercetării cauzelor penale se întâmplă. în acest sens importanţa confruntării este cu atât mai mare cu cât neconcordanţele dintre declaraţiile celor ascultaţi vizează împrejurări esenţiale ale cauzei. fixarea şi ridicarea microurmelor de Îmbrăcăminte. doi sau mai mulţi martori. CPP). Contradicţiile dintre declaraţiile învinuitului sau bănuitului şi ale celoralte persoane ascultate în cauză sunt determinate în majoritatea cazurilor de interesele pe care aceştia le urmăresc: demonstrarea nevinovăţiei în cazul unor învinuiri neîntemiate şi încercarea de sustragere de la răspunderea penală pentru fapta ilicită comisă intenţionat sau din imprudenţă. cu concursul specialistului criminalist. acestea realizându-se pe baza mijloacelor şi conform regulilor cunoscute privind fixarea şi ridicarea obiec-telorcorp delict. în special a celor optice (lupa. în acest scop legislaţia în vigoare prevede efectuarea unei activităţi speciale. relaţiile prieteneşti sau ostile cu părţile. că declaraţiile persoanelor audiate asupra uneia şi aceleiaşi fapte sau împrejurare de fapt nu armonizează în fond sau în anumite detalii. 142. este frecvent practicata. Descoperirea şi fixarea urmelor-formă. de incapacitatea acestora de a reproduce faptele în conformitate cu realitatea.1. uneori ajungând până la determinarea persoanelor participante.

care. Tot imediat se va proceda la confruntarea persoanelor asupra cărora există teama că. după cum este lipsită de perspective confruntarea persoanelor între care există relaţii duşmănoase. martorii sau victima sunt ascultaţi în aceeaşi zi şi în declaraţiile lor au fost constatate contraziceri ce necesită a fi înlăturate. când. circumstanţele ce agravează sau diminuează răspunderea ş. dificilă şi riscantă. după cum s-a menţionat. face trimiteri la anumite persoane. un mijloc procesual de verificare a declaraţiilor persoanelor ascultate în cauză. Aşa cum. Practica cunoaşte. la confruntare se va recurge numai dacă se constată că nu există alte modolităţi decât aceasta pentru înlăturarea contradicţiilor existente între declaraţiile celor ascultaţi. până la clarificarea activităţii infracţionale a participanţilor activi la actul ilicit. cu ocazia confruntării. confruntarea este contraindicată.2 Nu este indicată confruntarea între persoanele apropiate. anchetatorul trebuie să hotărască cu mare atenţie asupra oportunităţii confruntării a două persoane. Dialogul desfăşurat în cadrul confruntării impulsionează procesele psihice ale celor ascultaţi. victimă. 142 al Codului de procedură penală în vigoare rezultă că organul de cercetare este acela care trebuie să decidă de fiecare dată asupra oportunităţii efectuării confruntării. învinuiţii şi bănuiţii pot sesiza punctele slabe ale probatoriului. confruntarea poate fi efectuată imediat. aceasta reprezentând sarcina principală a confruntării. dar fără a scăpa din vedere recomandările ştiinţei criminalistice în această direcţie. confruntarea este cea mai eficace modalitate de înlăturare a nepotrivirilor dintre relatările anterioare ale acestora. în cazul cercetării unei infracţiuni săvârşite în grup. puşi faţă în faţă. se subliniază în literatura de specialitate. forţei fizice etc.a. în opinia sa. sunt imprevizibile. (5) Argumentaţi situaţiile în care confruntarea este contraindicată.2. de obicei cea de bună-credinţă. 1 De aceea. indiferent de starea lor procesuală (învinuit. sunt în măsură să-i confirme relatările. adeseori. de asemenea. O dată cu înlăturarea contradicţiilor dintre probele orale. martor). să se ajungă la acceptarea lor deplină. Astfel.modul în care s-a activat. Confruntarea este o activitate complexă. ceea ce îi va încuraja în nerecunoaşterea faptelor de care sunt învinuiţi. Organul de urmărire penală. Momentul confruntării trebuie ales în aşa mod ca informarea celor confruntaţi referitor la modul în care tratează faptele ce interesează ancheta să nu fie în detrimentul bunei desfăşurări a acesteia. Nu este exclusă şi altă variantă. cazuri. vinovăţia celor implicaţi. pentru a conforma tactica de interacţiune în cadrul activităţilor ce urmează. Rezultatele ei. pe bună dreptate. cu excepţia unor situaţii extreme. efectuarea activităţii în cauză la un nivel tactic bine gândit poate duce şi la obţinerea de noi probe. deoarece. Dacă. statutului social. ceea ce conduce la valorificări suplimentare a împrejurărilor cauzei ca. La soluţionarea acestei probleme anchetatorul va miza pe propria experienţă. cei ascultaţi pot conveni la o poziţie mincinoasă comună. produce. 2. să fie înlăturate. 153 . Este posibil ca în cursul desfăşurării confruntării persoanele ascultate să-şi amintească aspecte şi detalii asupra cărora la ascultarea anterioară nu s-au pronunţat. Din dispoziţia art. efectul psihologic necesar pentru ca cel ascultat să abandoneze poziţia injustă şi să facă noi declaraţii. fie datorită gradului diferit de cultură generală sau profesională. caracterul şi gravitatea prejudiciilor aduse. până când aceştia nu au convenit între ei asupra declaraţiilor făcute în faţa organului judiciar. adeseori. în fine. una dintre persoanele participante. reacţii care trebuie surprinse şi valorificate în interesul aflării adevărului. spre exemplu. Confruntarea poate da rezultate pozitive şi în situaţia în care unul din cei ascultaţi este de rea-credinţă. confruntarea determină apariţia unui "stres psihologic aparte". confruntarea reprezintă. în cele din urmă. cu timpul. stimulează gândirea. în acest context ţinem să subliniem că sunt inutile încercările de a confrunta două persoane care şi-au demonstrat ferm poziţia de rea-credinţă. dar şi o modalitate eficientă de cunoaştere de către organul de cercetare a fermităţii cu care cei audiaţi se situează pe anumite poziţii. considerându-le inutile pentru cauză. fie datorită diferenţei de vârstă. astfel încât persoanele care persistă în declaraţiile lor nesincere pot avea reacţii de natură să le demaşte reacredinţa. pot fi influenţate de către persoanele cointeresate într-o anumită soluţionare a cauzei. Ascultarea acestuia în prezenţa persoanei sincere gata să dezmintă orice relatare mincinoasă. documente sau la alte mijloace de probă necunoscute până în acel moment organului de cercetare. dintre care una poate fi dominată de personalitatea celeilalte.1 în situaţia persoanelor de bună-credinţă.

în mod autonom sau cu participarea organului respectiv. Anchetatorii sunt învestiţi să desfăşoare diverse activităţi procedurale. (3) Determinaţi formele de interacţiune a organului de urmărire penală cu serviciile operative la cercetarea omorurilor săvîrşile. efectuează acţiuni de căutare. Colaborarea acestor organe. aplicării pe scară largă a datelor din cartotecile de evidenţă criminalistică şi informare operativă. obţinerea modelelor de comparaţie necesare pentru efectuarea expertizei. organele autorizate cu funcţii operative dispun de mijloace şi forţe care fac posibilă supravegherea activă a persoanelor susceptibile de a comite infracţiuni. ascultarea învinuitului şi a martorilor. Principiul superiorităţii anchetatorului în organizarea şi direcţionarea activităţii organelor de investigare operativă încadrate în echipa de cercetare. stabilirea diverselor surse de informaţii probante.2. se impune de necesitatea corelării mijloacelor şi metodelor de lucru ale structurilor menţionate. Având întreaga responsabilitate cu privire la cercetarea faptei. Principiul independenţei organului de investigare operativă de a alege metodele şi mijloacele de realizare a sarcinilor ce ţin de competenţa sa. Sarcinile organului de investigare operativă trebuie să fie riguros delimitate. care prevede ca activitatea în comun a acestor organe să se desfăşoare în conformitate cu prevederile legislaţiei procesual-penale în vigoare. 3. Ooooooo gindestete singur funcţia Interpretare. întreprinde măsuri pentru descoperirea şi fixarea probelor. 3. fuflosofo-cognitivă Subiectul III.a.3. va contura problemele ce pot fi rezolvate pe cale operativă. (7) Recomandaţi formele de fixare procesuală a activităţilor în comun desfăşurate la cercetarea omuciderii. 2. 3. punerea la curent a învinuitului cu materialele cauzei ş. La rândul lor. capacitatea de a combate fenomenul infracţional. vor fi respinse fără a proceda la formalităţi procesuale. § 4. Anchetatorul. din însărcinarea anchetatorului. care presupune ca activitatea în comun să fie planificată aparte sau prevăzută în mod concret în planul de cercetare a cauzei. 101 şi 114 ale CPP al Republicii Moldova.3. Principiul organizării judicioase a interacţiunii. Principiul legalităţii. (7) Recomandaţi întrebările adresate celor confruntaţi în situaţia care nu . forţelor şi inteligenţei de specialitate de care dispun cele două organe. Nu poate fi acceptată practica încadrării lucrătorilor operativi în echipa de cercetare doar pentru a pune pe seama lor efectuarea unor activităţi procedurale de importanţă redusă. în conformitate cu art. reţinerea făptuitorilor în flagrant delict.s-a ajuns la înlăturarea contradicţiilor dintre declaraţii lor. în cazurile în care ancheta penală este obligatorie. conjugării competenţelor cu care acestea sunt dotate. în consecinţă. (cercetarea la faţa locului. este în măsură să ridice esenţial randamentul activităţii lor şi. 154 . Posibilităţile organelor operative au crescut esenţial datorită desăvârşirii bazei legale şi materiale a activităţii respective. ca o formă specifică de interacţiune. Aspecte tactice privind corelarea activităţii de anchetă cu cea a serviciilor operative în cadrul cercetării faptelor penale Una din condiţiile indispensabile descoperirii la timp şi cercetării sub toate aspectele a faptelor penale rezidă în organizarea unei colaborări fructuoase a organelor de anchetă cu alte structuri statale învestite prin lege să contribuie la combaterea infracţiunilor. prezentarea spre recunoaştere ş. ridicarea de obiecte şi documente. el însă nu poate decide asupra procedeelor specifice la care va apela organul de investigare operativă. întrunirea mijloacelor. Interacţiunea organelor de urmărire. considerate de anchetator inutile sau contradictorii faptelor stabilite prin mijloace procesuale.2. anchetatorul coordonează activitatea participanţilor la proces şi apreciază rezultatele activităţii lor. La solicitarea anchetatorului organul de investigare operativă este obligat să-şi dea concursul la efectuarea activităţilor de urmărire penală şi prin participarea sa activă să asigure eficienţa acestora. Datele obţinute pe cale extraprocesuală. cum ar fi ascultarea unor martori. percheziţia.a. în special.1.) în vederea determinării pe baze de probe a faptei şi a autorului acesteia. 38. adică de a activa în comun la descoperirea şi cercetarea infracţiunilor. oarecum autonome pe plan funcţional şi administrativ. 4. inclusiv a martorilor oculari şi a mijloacelor materiale de probă ascunse etc. penală cu serviciile operative în cadrul cercetării infracţiunilor grave si deosebit de grave 3. cu serviciile operative ale Ministerelor de Interne şi Securităţii Naţionale. astfel ca el să-şi poată realiza pe deplin potenţialul profesional. reţinerea făptuitorului şi. Interacţiunea anchetatorului cu organele de investigare operativă are la bază următoarele principii: 1. organul de investigare operativă. (5) Stabiliţi principiile şi formele interacţiunii organul ui de urmărire penală eu serviciile operative.

155 . efectuării altor activităţi de urmărire penală. violurilor. în baza declaraţiilor acestora. în urma cercetării în prealabil a urmelor şi a mijloacelor materiale de probă. -însoţitorii câinilor de urmărire. deşi fiecare din ei are sarcini specifice. urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror. Organul operativ acordă anchetatorului ajutor în vederea creării condiţiilor optime desenării activităţii respective sau participă nemijlocit la efectuarea ei. O dată sesizat asupra unei atare infracţiuni. probele fiind la suprafaţă. care este şi conducătorul echipei de cercetare. -ofiţeri de la alte servicii de nivel judeţean sau asimilaţii acestora. potrivit dispoziţiilor art. Urmează căutarea infractorului după un plan întocmit în comun de anchetator şi colaboratorul serviciului operativ. când s-a activat deschis. include unul sau mai mulţi lucrători operativi. dacă există cadavre. Menţionăm. dacă cadavrul a fost descoperit pe un drum public şi nu se cunoaşte dacă s-a săvârşit un omor intenţionat sau o faptă de ucidere din culpă. sustragerilor din patrimoniul social. acestea fiind de competenţa anchetatorului. Ceilalţi membri ai echipei nu se află în subordinea procurorului.a. însărcinat cu această activitate. specialistul poate prezenta informaţii privind modul de operare. în această ordine de idei. direcţia şi modul de retragere a lor de la locul faptei. Cele mai frecvent utilizate forme de conlucrare a anchetatorilor cu organele de investigare operativă sunt: 1) Deplasarea în comun la locul săvârşirii faptelor grave în vederea cercetării lui complete şi sub toate aspectele. ofiţeri de pompieri. ştiindu-se faptul că el este singurul care poate lua hotărâri privind începerea urmăririi penale. Lucrătorii operativi întreprind. punerea în mişcare a acţiunii penale. furturilor. majoritatea omuciderilor. săvârşite în mod tainic. semnalmentele făptuitorilor. este întotdeauna oportună. reţinerea ş. -ofiţerul din cadrul serviciului judiciar al Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau asimilaţii acestuia. în timpul unui accident de trafic.Formele de interacţiune. între membrii echipei trebuie să existe relaţii de cooperare pe tot parcursul cercetărilor.a. care. efectuarea concomitentă a percheziţiilor (percheziţii în grup). descoperirii şi fixării mijloacelor materiale de probă. locul de pătrundere şi retragere a făptuitorului de la faţa locului. Legea (art. la cercetarea infracţiunilor grave. dacă fapta s-a săvârşit prin folosirea unei arme de foc. percheziţiei. fireşte. §2. dacă la uciderea unei persoane s-a folosit o sursă de foc. Cercetarea în echipă Complexitatea activităţilor ce se desfăşoară în cursul cercetării la faţa locului a faptelor cauzatoare de moarte violentă impune constituirea unei echipe din care fac parte: -procurorul. luărilor şi dărilor de mită. prezentarea spre recunoaştere după caracteristicile funcţional-dinamice. ci cooperează cu acesta. acţiuni de cercetare a martorilor oculari. cum ar fi percheziţia. Procurorul este conducătorul. ridicarea de obiecte amplasate în locuri diferite ş. sau. că însărcinarea organelor operative cu investigaţii ce ţin de competenţa lor. chiar până la soluţionarea definitivă a cauzei. dar nu specifică situaţiile în care se poate apela la această formă de conlucrare şi nici activităţile procedurale cu a căror efectuare el poate fi însărcinat. penale nu înseamnă încetarea tuturor activităţilor . Această formă de conlucrare a anchetatorului cu serviciile operative poate continua şi după stabilirea făptuitorului. -tehnicieni sau experţi criminalişti. mijloacele şi instrumentele folosite. organul de investigare operativă poate fi însărcinat doar în anumite cazuri. în cazurile infracţiunilor evidente. coordonatorul echipei. 209 Cod procedută penală. anchetatorul precizează componenţa echipei de cercetare. profesionale) ale lui. spre exemplu. a căror cercetare a fost suspendată conform prevederilor art. obţinerii datelor necesare pentru urmărirea şi reţinerea făptuitorilor pe "urmele calde" ale infracţiunii. ascultarea unui grup de martori. medicul legist. precum şi anumite date caracteristice (fizice. stabilesc. ştiut fiind faptul că. solicitându-le doar ajutorul necesar pentru menţinerea ordinii pe parcursul cercetării la faţa locului. la faţa locului. anchetatorul apelează la organele de poliţie. arestarea învinuitului sau inculpatului. cum ar fi: ofiţeri specialişti în probleme de armament şi muniţii. de obicei. 172 al CPP în vigoare motivul fund nestabilirea făptuitorului sau a locului aflării acestuia Suspendarea urmăriri.n cauza respectivă. după cum sunt de obicei. 38 CPP) obligă organul operativ să întreprindă măsurile cerute. toate acestea pentru a fi folosite la organizarea lucrărilor de căutare a făptuitorului pe "urmele calde" ale infracţiunii. reconstituirii. specialistul criminalist. -medici legişti. mai exact. Dimpotrivă. tâlhăriilor. trimiterea în judecată a acestuia ori adoptarea unei soluţii de neurmărire". chinologul cu câinele dresat şi. 3) Antrenarea colaboratorilor serviciilor operative pentru a-şi da concursul la efectuarea unor activităţi de urmărire penală dificile sau cu un grad înalt de complexitate. toţi urmăresc un scop unic: aflarea adevărului10. 4) Activitatea corelată a anchetatorului şi a organului de investigare operativă asupra cauzelor. cercetarea locului faptei şi a împrejurimilor acestuia. 2) Atribuirea organului de investigare operativă cu efectuarea unor operaţiuni şi activităţi de urmărire penală în vederea stabilirii anumitor împrejurări ale infracţiunii avute în cercetare. de conlucrare a anchetatorului cu serviciile operative sunt în funcţie de natura şi caracterul faptei în curs de cercetare. deoarece. ofiţeri de la serviciul circulaţiei. Cu realizarea de activităţi procedurale. în cazul infracţiunilor de omor. cum ar fi. în cazurile necesare. conlucrarea cu organele operative ia cu totul altă amploare şi nu poate fi ignorată decât în detrimentul aflării adevărului.

156 . Cînd se efectuează în încăperi se va descrie ambianţa acestora . . uşile. cerinţă care nu trebuie să se realizeze în dauna caracterului său complet. indiferent de acestea. anumite caracteristici. aceasta pentru a nu se încărca inutil conţinutul procesului-verbal de cercetare la faţa locului. felul obiectului. starea în care se prezintă. procesul-verbal de cercetare la faţa locului. în ceea ce priveşte obiectele descoperite se vor menţiona următoarele : natura. raporturile de distanţă dintre diferite urme. Tot în această par*e a procesului-verbal se menţionează aşa-numitele împrejurări negative. concentrată. la autovehiculul distrus etc. numele. menţiuni cu privire la condiţiile meteorologice şi la condiţiile de iluminare existente. căile de acces. locul unde au fost descoperite. a tuturor urmelor şi mijloacelor materiale de probă descoperite cu această ocazie. mijloacelor materiale de probă şi obiectelor descoperite cu această ocazie. declaraţiile acestora se vor consemna în acte procedurale de sine stătătoare. dacă e reprezentat şi de către cine anume. etc. starea în care se prezintă. Un amplu spaţiu se acordă descrierii detaliate a urmelor. care se întocmeşte în mod obligatoriu.Temeiurile de fap* şi de drept care justifică deplasarea organului judiciar la faţa locului. trebuie să cuprindă : în partea introductivă a procesului-verbal se consemnează acele date ce atribuie caracter oficial acestui act procedural: locul şi data efectuării cercetării. particularităţi de construcţie.menţiuni dacă învinuitul este sau nu prezent. . ridicarea şi fixarea acestora. . experţi. tehnicieni. acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : să fie obiectiv . principalul mijloc procedural de fixare a rezultatelor acestui act iniţial de urmărire penală. precum şi obiecţiile şi explicaţiile celor care în diverse calităţi au participat la această activitate : martori asistenţi. . sub următoarele aspecte : amplasarea locului în raport cu vecinătăţile sale. 156 CPP. . In partea finală a procesului-verbal de cercetare la faţa locului. înregistrări videomagnetice. trebuie să reprezinte o reproducere fidelă a întregii activităţi desfăşurate la faţa locului. precum şi ale martorilor asistenţi. prenumele şi calitatea experţilor. etc. se menţionează următoarele elemente : . în partea descriptivă a procesului-verbal se consemnează toate activităţile întreprinse. principalul mijloc de fixare a rezultatelor percheziţiei este procesul-verbal. în afara condiţiilor de fond pe care trebuie să le satisfacă orice proces-verbal încheiat de organele judiciare.să fie succint. situarea locului în raport cu punctele cardinale precum şi faţă de anumite repere naturale fixe mai apropiate (imobile vecine. obiectele de mobilier. b) Potrivit dispoziţiilor articolelor 131 şi 91 Cod procedură penală.precizarea dacă părţile au fost citate şi dacă acestea au fost prezente. distanţa dintre acestea şi obiectele principale. iar în cazul absenţei acestuia. a) Procesul-verbal. cu privire la cadavru.. tavanul. să fie redactat într-o formă concisă.ce măsuri s-au luat cu privire la victima infracţiunii. în ordinea efectuării lor. toate urmele şi mijloacele materiale de probă descoperite cu această ocazie. cum ar fi. procedeele şi mijloacele tehnico-ştiinţifice utilizate la descoperirea. . specialişti. străzi etc). să se caracterizeze prin preciziune şi claritate . prenumele şi calitatea celor ce participă la efectuarea cercetării. forma. Dacă la efectuarea percheziţiei s-au aplicat mijloace tehnice de fixare sau s-a procedat la schiţarea în întregime sau parţială a locului percheziţionat. Această parte debutează cu descrierea detaliată a locului unde s-a comis infracţiunea.Potrivit prevederilor art. a martorilor). să fie complet. duşumeaua. în cele trei părţi ale structurii sale.cînd cercetarea se efectuează pe un teren deschis. filme şi videofonograme judiciare s-au efectuat. ora începeri cercetării la faţa locului. ce genuri de fotografii. a părţii vătămate. cu precizarea denumirii organului de urmărire penală sau a instanţe: de care aparţin. pereţii. specialiştilor şi tehnicienilor. culoarea. dacă s-a întocmit schiţa locului faptei.numele. ci: indicarea adresei la care locuiesc . ce mijloace şi metode s-au utilizat la ridicarea acestora. Urmele vor fi descrise sub următoarele aspecte : natura acestora. ferestrele. . desene şi cu alte materiale ilustrative. amplasarea acestora. procesul-verbal va fi întregit cu fotografii. raporturile de distanţă dintre acestea. starea încuietorilor.care anume obiecte şi urme descoperite la locul faptei au fost ridicate. Atunci cînd cu ocazia cercetării la faţa locului s-au efectuat şi alte activităţi (ascultarea învinuitului sau inculpatului. locul unde au fost găsite. dimensiunile. întinderea locului supus cercetării.

Schiţa în proiecţie orizontală. ora terminării cercetării la faţa locului. persoane şi obiecte aflate în diferite raporturi cu infracţiunea. Scsra planului se determină în raport cu întinderea suprafeţelor şi a dimensiunilor obiectelor ce urmează a fi reprezentate. cu ocazia cercetării la faţa locului se pot realiza următoarele filme şi videograme judiciare : de orientare. a poziţiei obiectelor şi urmelor. d) . posibilitatea utilizării repetate. în cazul trenurilor deschise trebuie să se realizeze. martorii asistenţi. orientarea in teren cu ajutorul busolei. se disting două modalităţi de realizare a schiţei : planul schiţă şi desenul schiţă. însuşirea de a surprinde activităţile efectuate în dinamismul lor . etc. banda magnetică constituie mijlocul ideal de fixare a tuturor constatărilor făcute în cursul celor două faze ale cercetării. după punctele oardinale (latura din dreapta a planşetei trebuie să fie orientată în direcţia Nord-Sud. In funcţie de faptul că la transpunerea în plan a locului faptei respectă sau nu proporţiile reale ale suprafeţelor sau obiectelor reprezentate grafic. schiţă (în diversele sale variante. Procesul-verbal de cercetare la faţa locului va fi semnat pe fiecare pagină şi la sfîrşit toţi cei care în diverse calităţi au luat parte la efectuarea acestei activităţi : organul judiciar. micşorate de un anumit număr de ori. la scara de 1:2000 sau la scara 1:1000. schiţa încăperilor poa e fi realizată la scara 1:50. necontestate avantaje.fenomenele acustice imprimate întregesc informaţiile oferite de imaginea cinematografică. Sub cel de al doilea aspect. filmul judiciar oferă. a raporturilor de distanţă dintre acestea şi are menirea de a ilustra constatările cuprinse în procesul-verbal şi de a întregi celelalte mijloace de fixare a rezultatelor cercetării la faţa locului. învinuitul sau inculpatul ori apărătorul acestuia. a armelor şi a detaliilor. înregistrări la scară. a unor semne convenţionale cu aceeaşi semnificaţie pentru toate organele judiciare. date care ulterior vor servi la redactarea procesului-verbal de cercetare la faţa locului. după ştergere. fidelitatea cu care sînt înregistrate imaginile şi fenomenele acustice. -pronunţatul caracter ilustrativ al tuturor activităţilor ce se întreprind cu ocazia cercetării la faţa locului. Tot astfel. indicată de acul busolei). a aceleiaşi bande. specialiştii şi tehnicienii. aflate pe astfel de suprafeţe. 2) Schiţa locului faptei Schiţa reprezintă o modalitate de reprezentare grafică a locului infracţiunii în ansamblu. a clădirilor la scara 1:100. videofonograma magnetică prezintă faţă de filmul judiciar avantaje de netăgăduit : . experţii. a obiectelor principale. cel mai frecvent utilizată.posibilitatea obţinerii de îndată a videofonogramei fără a mai fi necesară prelucrarea de laborator. Schiţa locurilor închise se poate realiza după următoarele două procedee : în proiecţie orizontală şi prin rabatarea planurilor de proiecţie. Planul schiţă sau planul la scară presupune respectarea riguroasă a proporţiilor reale ale terenului. 157 . permite fixarea obiectelor. banda magnetică îşi găseşte două importante utilizări : c) . 4) Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului cu ajutorul filmuluii şi a videofonogramei judiciare Utilizate la fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului.dacă s-au făcut experimente judiciare şi ce rezultate s-au obţinut. Schiţa realizată prin rabatarea planurilor de proiecţie permite realizarea într-un singur plan a imaginii unor corpuri tridimensionale şi constă în reprezentarea în plan orizontal a suprafeţelor verticale şi a tavanului unei încăperi. Desenul schiţă se realizează prin desenare fără respectarea strictă a distanţelor şi dimensiunilor reale ale suprafeţelor sau obiectelor reprezentate. înregistrarea concomitentă a sunetului şi imaginii. precum şi a raporturilor de distanţă dintre acestea. interioarelor. -rapiditatea cu care se fixează pe peliculă diferite secvenţe.mijloc de fixare a constatărilor făcute în timpul efectuării cercetării şi care ulterior vor servi la redactarea procesuiui-verbal. între altele. obiectelor reprezentate. următoarele avantaje . Astfel. Reprezentarea în plan a obiectelor aflate la faţa locului implică utilizarea unor simboluri. în funcţie de suprafaţa acestora. în raport cu celelalte mijloace de fixare. Ca şi în cazul fotografiei judiciare. Astfel. 3) Fixarea prin mijlocirea fonogramei judiciare a unor activităţi desfăşurate cu ocazia cercetării la faţa locului Cu ocazia cercetării la faţa locului.mijloc de fixare a declaraţiilor celor care în diverse calităţi au participat la săvîrşirea infracţiunii. mai întîi. atît filmul judiciar cît şi videograma judiciară prezintă. . iar a locurilor deschise.

3) lipsa luciului în zona deteriorată prin ştergere. 1. — petele galbene prezente pe hârtia albă şi albicioase pe hârtia color. deosebim înlăturarea mecanică şi chimică. natricaustic. precum şi unele semne grafice învecinate. După cum se va vedea în continuare. ceea ce face dificilă descoperirea falsului de către organul judiciar. deoarece este însoţită de acţiuni mecanice asupra suportului. Suprafaţa scămoşată prin ştergere va deveni mai intens colorată. difuzia coloranţilor în cazul substituirii textului şters cu alte inscripţii. materiale şi mijloace tehnice. în primul rând. radieră etc. respectiv a maşinii de scris în cazul documentelor dactilografiate. până la pătrunderea pe partea opusă a documentului. ca urmare a reţinerii unei cantităţi mai mari de substanţă aplicată. locul alterat prin răzuire sau radiere poate fi evidenţiat prin aburire cu iod sau prăfuire cu grafit. în special a semnăturilor. pensula) din trusele criminalistice destinate relevării urmelor sudoripare de mâini. înlăturarea mecanică constă în ştergerea parţială sau totală a scrisului prin răzuire sau radiere cu diferite obiecte (lamă.1 (3) Enumeraţi semnele falsului prin radiere şi corodare. în criminalistică elementele caracteristice ale corodării de text sunt următoarele: — zonele mate prezente pe suprafaţa documentului în locurile intervenţiei chimicalelor. tehnologiei de producţie industrială sau agrară).) înlăturarea prin ştergere. apelându-se la metode specializate ale acestui gen de expertiză şi. adesea fabricate fictiv de către persoanele cu atribuţii de serviciu la agenţii economici de stat. arc. dacă documentul are atare elemente. respectiv punerea în evidenţă a modificării conţinutului iniţial al documentelor prin ştergere de text. Pot fi deteriorate de asemenea elementele de protecţie şi cele tipografice. dacă. Textul executat din nou se va deosebi de asemenea după caracteristicile scrisului de mână. modalitatea la care ne referim este destul de eficientă. actele privind alterarea mărfurilor.2 (5) Descrieţi sarcinile examinării prealabile a actelor suspecte de fals. 6) prezenţa unor resturi de coloranţi din textul înlăturat. la falsificarea documentelor se folosesc multiple procedee. 158 . constatarea acestuia realizându-se în cadrul expertizei tehnice a documentelor. Depistarea caracteristicilor menţionate. precum şi prin transparenţă. Examinarea criminalistică a documentelor suspecte de fals prin înlăturare. Acestea sunt: 1) subţierea hârtiei în locul răzuirii sau radierii. cercetarea prealabilă a documentelor-probe materiale duce doar la suspiciuni de fals. pulverizatorul de praf. elasticitatea. ea asigurând evidenţierea caracteristicilor inevitabile ştergerii: scămoşarea şi pierderea luciului hârtiei. Falsul material constă în modificarea conţinutului iniţial al documentelor preexistente. hârtia îşi pierde luciul. afectarea textelor învecinate. economiei şi comerţului. este lesne de realizat. In cazul când pe suprafaţa afectată prin ştergere s-a depus un nou text. sulfit de sodiu. La această categorie de fals se referă bonurile de livrare fictivă a unor bunuri materiale. în funcţie de modul in care s-a operat. alterarea elementelor de protecţie şi a celor tipografice. impresiunilor instrumentelor de autentificare (ştampilelor) şi schimbarea fotografiilor. apă oxigenată. finanţelor şi activităţii bancare. soluţie de var etc). 2. subţierea acesteia. în situaţiile favorabile. ci altei persoane ce a executat textul iniţial. substanţele chimice acţionează concomitent şi asupra suportului. El poate avea diverse forme. 5) afectarea elementelor grafice învecinate. acestuia îi va fi caracteristic: deosebirea coloranţilor folosiţi şi difuzia cer-nelurilor în părţile laterale ale scrisului. folosind procedeele şi tehnicile (tubul de iod. documentul în litigiu se va supune unui studiu vizual cu ochiul liber sau la microscopul stereoscopic în lumină incidenţă. adăugire sau refacere de text înlăturarea de text este una din modalităţile frecvent aplicate la falsificarea actelor scrise. cele mai frecvente fiind modificarea conţinutului iniţial al documentului prin înlăturare. alte acte prin care se atestă fapte neadevărate. nu de puţine ori bazată şi pe concursul specialiştilor în alte domenii (contabilităţii. 4) vătămarea elementelor de protecţie şi ale celor tipografice. Falsul prin înlăturarea chimică de text se realizează prin corodarea sau decolorarea scrisului cu substanţe chimice (acid citric. urme ale ştergerii. constă în atestarea faptelor sau împrejurărilor într-un act scris ce nu corespund realităţii. ele prezentând elemente caracteristice ale falsului. culoarea. 2) scămoşarea hârtiei. produce un şir de modificări fizice ale hârtiei. la instrumentare cu care sunt dotate instituţiile de expertiză la etapa actuală. în principiu. falsul aparţine nu autorului. Decolorând textul scris. dar şi în profunzimea hârtiei. adăugire sau refacere de text şi contrafacerea rechizitelor în documentele preexistente. fireşte. — fisurile de suprafaţă prezente pe sectoarele influenţate de chimicale. Dacă examinarea vizuală nu oferă rezultate suficiente. starea dislocată a particulelor de hârtie. în marea majoritate a cazurilor. fireşte. Stabilirea falsului intelectual reclamă efectuarea unei complexe activităţi de cercetare criminalistică.Test nr 23 Subiectul I: Semnele falsului material în documente 1.

— deteriorările elementelor de protecţie şi ale celor litografice. aceasta constituind o metodă specifică1. a bunurilor materiale şi sumelor băneşti livrate. O variantă aparte de fals prin înlăturarea textului o constituie acoperirea scrisului sau a unor semne grafice prin haşurare sau prin pete de cerneală. dar şi fotografierea textului înlăturat prin acoperire. reducerea dimensiunilor semnelor grafice pentru a amplasa textul în spaţiul liber. In situaţia în care adăugirea de text s-a efectuat de către o altă persoană. Toate acestea determină in mod direct natura elementelor ce contribuie la detectarea falsului. fiind prevăzut cu ecran şi cu dispozitiv pentru fotografiat. tuş sau alţi coloranţi. la alte metode sensibile cum ar fi. La stabilirea înlăturării de text prin corodare. Adăugirea de text poate fi efectuată de persoana care a redactat textul iniţial al documentului sau de altă persoană. prescurtări incorecte. 60). A treia categorie se referă la elementele caracteristice determinate de însuşirile substanţelor de scris folosite la realizarea adăugirilor. El constă in introducerea în textul iniţial al documentului a unor cuvinte. a drepturilor şi obligaţiilor prevăzute. care. precum şi a metodei fotografiei separatoare de culori (fig. Determinarea ordinii in care se succed două trăsături intersectate se realizează în baza unor examinări riguroase prin aplicarea radiaţiilor invizibile. se vor semnala deosebiri grafice ale scrisului adăugit de cel precedent şi următor. intre sau in prelungirea rândurilor. micşorarea distanţei dintre semne. primite etc. De regulă. sociale sau juridice ale personalităţii. documentele oficiale pentru atestarea validităţii se ştampilează. dar în cazul unui scris dactilografiat. majorării sau micşorării volumului lucrărilor efectuate. transportate. a deplasării lui spaţiale: înghesuire exagerată de text. face posibilă nu numai observarea directă. Frecvent întâlnit este şi falsul prin adăugire de text. — resturile textului înlăturat In cazul corodării incomplete a scrisului. — urmele de presiune. Textul adăugit poate fi amplasat la începutul sau sfârşitul unor inscripţii alfabetice sau cifrice. textul adăugit se deosebeşte prin culoarea şi compoziţia materialelor de scris. A doua categorie o constituie caracteristicile grafice. O consecutivitate anumită se respectă şi la întocmirea rechizitelor. Deseori. — decolorarea parţială a unor semne grafice învecinate. Trăsăturile elementelor scrisului executat ulterior se suprapun trăsăturilor executate anterior. — depistarea elementelor caracteristice corodării pe baza procedeelor fotografice separatoare de culori. la tratarea cu izotopi radioactivi. Pentru cercetarea falsului prin adăugire de text se apelează la examinările optice şi fotografice consemnate anterior privind investigarea falsului prin corodare. Schimbarea ordinei acestei succesiuni reprezintă un indice al adăugirii de text. restricţiilor in spaţiu şi timp ale unui act oficial. Examinarea acestei categorii de fals are ca scop reconstituirea textului înlăturat. După cum este cunoscut. — examinarea in radiaţii ultraviolete şi infraroşii. litere. examinarea în lumină filtrată şi în radiaţii invizibile. in condiţii normale scrisul se execută de sus în jos şi de la stânga la dreapta. în situaţii dificile se va proceda la examinări fizice mai laborioase. se va recurge la metode speciale de cercetare. spre exemplu. Dintre mijloacele tehnice de investigare. nu cea care a scris textul iniţial al documentului. a analizei colorimetrice sau spectrografice. cea a microscopiei electronice. in special. cu acelaşi instrument scriptural sau cu altul. mai efective s-au dovedit a fi metoda fotografiei separatoare de culori. 159 . respectiv cu altă maşină. 59). în locurile în care acestea se intersectează. la această categorie de fals se apelează in cazul tăinuirii anumitor date nominale. imediat după Întocmirea documentului sau după un interval considerabil de timp. Astfel. cifre sau în refacerea prin adăugirea de trăsături a unor semne grafice. la metoda difuzo-copiativă. în special a celor infraroşii. cuvinte sau rânduri. Rezultate deosebit de eficiente se pot obţine în urma aplicării surselor de raze invizibile filtrate (fig. O metodă specifică de cercetare criminalistică a genului de fals în discuţie constă în examinarea modului de intersectare a trăsăturilor. fiind semnate de persoane responsabile. prin intercalarea unor semne grafice sau cuvinte in rubricile formularelor completate. Printre metodele aplicate. in caz contar nu sunt autentice. precum şi de intensificare a contrastului imaginii. cu un deosebit succes se foloseşte convertizorul optico-electronic al radiaţiilor infraroşii în lumină vizibilă. create de instrumentul cu care s-a scris textul înlăturat. Prin adăugire de text se pot urmări scopurile ilicite de tot felul. dintre care mai frecvent folosite sunt: — examinarea cu ochiul liber şi la stereomîcroscop. Exemplele selectate din practica instituţiilor de expertiză confirmă că la determinarea falsului prin adăugire de text se iau in considerare trei categorii de elemente caracteristice: Prima o constituie indicii ordonării scrisului.

altor semne de structură a ştampilei. — Greşeli gramaticale. Examinarea impresiunilor de ştampile se realizează în baza mijloacelor 160 . va apela la fotografia de umbre. erori în conţinutul şi forma stemei. de contrast şi separatoare de culori. de denumiri. documentelor de identitate. Indiferent de modul de realizare. în vederea depistării indiciilor unui atare fals. Astfel. precum şi data de încheere se contestă a fi veridice. până la formarea acestora prin intermediul calculatoarelor electronice. la alcătuirea textului se folosesc semne standardizate. — Trăsăturile difuze ale semnelor. amplasare spaţială. peliculă adezivă. la confecţionarea ştampilelor in atelierele litografice. Descoperirea falsificării semnăturilor prin imitare aparţine de competenţa expertizei scrisului. hârtie sugativă. specialistul criminalist mai întâi de toate va proceda la examinarea microscopică a semnăturii. cele mai uzuale modalităţi de falsificare a amprentelor de ştampilă sunt următoarele: a) crearea impresiunilor cu o ştampilă confecţionată după modelul celei originale. e) trăsături de creion. c) deformări ale grafismelor. potrivit datelor furnizate din practica instituţiilor de expertiză criminalistică. — Deosebiri de poziţie a axelor longitudinale ale semnelor faţă de linia de bază a scrisului. Prin urmare. b) trasee dublate. se încadrează şi impresiunea de ştampilă. — Decolorarea hârtiei documentului pe un anumit spaţiu în preajma impresiunii. tuturor actelor emise de instituţiile statale şi obşteşti. — lipsa uniformităţii grafismelor ce constituie textul. derulată de examinări în radiaţii ultraviolete. Contrafacerea semnaturilor piiti copiere dispune de mai multe variante. contrafacerea acesteia este inerentă ori de câte ori se procedează la întocmirea în scopuri frauduloase a documentelor false. Prezenţa caracteristicilor menţionate in situaţia unei coincidenţe vădite a transcripţiei semnăturii in litigiu cu acea originală justifică atestarea falsului semnăturii prin copiere. venit în contact cu materialul intermediar umed. cauzate de mijloacele de desenare. Si totuşi. Se remarcă diferenţe ale distanţei Intre litere. indigo etc. pentru im-presiunile create de ştampile confecţionate in mod improvizat sunt specifice următoarele particularităţi. cauzate de umezeala materialului intermediar aplicat. dintre care menţionăm: a) perforarea hârtiei la centrul impresiunii circulare în urma aplicării compasului. Desenarea impresiunilor de ştampile originale pe actele false prezintă anumite particularităţi specifice. d) grosimi exagerate ale unor elemente ale impresiunii. dintre care mai importante sunt: lipsa cursivităţii scrisului. c) desenarea impresiunii autentice direct pe documentul litigios1. In cazul copierii cu hârtie copiativă sau prin apăsare. tremurături. Contrafacerea de semnături se realizează pe două căi: prin imitare (după memorie sau închipuire) şi prin copiere. tuş. albuş de ou fiert etc. 3.nr nr vom referi în compartimentul următor.3 (7) Determinaţi şi argumentaţi tipul de expertiză criminalistică ce se impune a fi dispusă în sitiaţia în care în litigiu există un contract a cărui rechizite (impresiune de ştampilă şi semnătură). a im-presiunilor de ştampile şi a fotografiilor face parte din categoria întâlnită foarte frecvent în practica judiciară. de exemplu a urmelor de emulsie în cazul aplicării hârtiei fotografice. rânduri. Dintre cele mai răspândite sunt copierea prin transparenţă. începutul şi sfârşitul punctat al semnăturii. placă gelatinoasă. La contrafacerea impresiunilor de ştampilă se folosesc diferite procedee şi mijloace tehnice — de la cele mai simple (copierea cu un albuş de ou fiert). creion. dublări de trasee. in special a semnăturilor. b) copierea impresiunii de pe un act autentic şi transferarea acesteia pe actul fals. etc. prescurtări şi înghesuiri nejustificate de text. — Prezenţa microparticulelor din materialul de copiat.) 1.1. După cum este cunoscut. Examinarea criminalistică a documentelor suspecte de fals prin contrafacerea rechizitelor Falsul prin contrafacerea rechizitelor. Printre rechizitele obligatorii ale actelor oficiale. la i. prin care se probează fapte juridice. care in ansamblu dovedesc falsul: — Caracterul nestandardizat al literelor şi cifrelor. Deseori unele şi aceleaşi litere sau cifre diferă după formă. In impresiunile ştampilelor false sunt semnalate forme de gravare evident manuală. — Asimetria elementelor reprezentând conţinutul impresiunii ştampilei. pix. falsul semnăturilor prin copiere este cognoscibil datorită caracteristicilor de plastografiere. cuvinte. urme de apăsare. In cazul copierii impresiunilor autentice cu un material intermediar.) falsul se va manifesta prin: — Nuanţa slabă a impresiunii in întregime. Descoperirea falsului impresiunilor de ştampilă se bazează pe elemente caracteristice proprii fiecărei modalităţi de contrafacere. întreruperi de traseu. (hârtie fotografică. se vor crea respectiv urme ale indigoului. opriri neîntemeiate ale instrumentului de scris. dimensiuni. cea efectuată prin transfer cu ajutorul hârtiei de calc sau copiativă (indigo) şi cea creată prin apăsare a semnăturii autentice şi trasarea ulterioară a acesteia cu un material de scris (cerneală.

O modalitate aparte de contrafacere a actelor de identitate. Elementul spiritual se referă atât la conţinutul textual. excesiv de Înaltă. Contrafacerea segmentului impresiunii de ştampilă pe fotografia reiterat încleiată se face. Bazele ştiinţifice şi posibilităţile expertizei scrisului în accepţia sa largă. de tipul sistemului nervos central. la diverse măsurări şi. Explicaţia ştiinţifică este de natură psihofiziologică: ca şi orice alt stereotip dinamic. create pe diverse acte în perioada la care se referă documentul în litigiu. originale. El a apărut la o anumită etapă de dezvoltare a societăţii din necesitatea oamenilor de a-şi fixa ideile. elementul spiritual. Stabilitatea scrisului presupune că odată fiind format. poziţia incomodă. dreptul de conducere a mijloacelor de transport) o constituie substituirea fotografiilor. se bazează pe două proprietăţi fundamentale ale scrisului: individualitate şi stabilitate. expresiv şi gramatical propriu unui scris'. Individualitatea scrisului se exprimă prin folosirea de către individ a unor modalităţi proprii. scrisul. de perceperea caracterelor. — starea psihică la momentul executării manunscrisului. scrisul este un sistem fiziologic stabil şi ireversibil. de condiţiile în care se scrie şi de starea scriptorului. structura grafotehnică a manuscrisului. acesta rămâne constant pe întregul parcurs al vieţii. se creează un şir de legături nervoase temporare condiţionate de ascultarea şi pronunţarea sunetelor vorbirii. Ca obiect de examinare criminalistică. de metoda aplicată la predarea scrisului. a altor documente destinate să ateste anumite drepturi (de exemplu. de regulă. pot genera degradări ale deprinderilor motrice. — condiţiile improprii de scris. — starea patologică. Sub aspect tehnic. scrisul poate suferi unele modificări. în urma exerciţiilor repetate intr-un timp îndelungat de studiere. scrisul cuprinde. § 4. Procesul de formare a deprinderii de a scrie este influenţat. 161 . caracteristicile lui de fond manifestăndu-se indiferent de natura şi conţinutul spiritual al înscrisului. scrisul reprezintă un mijloc de comunicare care constă în reproducerea gândirii şi vorbirii prin semne grafice. înlăturarea fotografiei autentice şi înlocuirea ei cu cea a persoanei tentată să folosească documentul falsificat. prin urmare. resturi de suport al fotografiei înlăturate. schimbări vizibile ale culorii hârtiei în ipoteza în care fotografia înlăturată a fost în prealabil umezită. de condiţiile in care se realizează exerciţiile. a altor semne grafice. a gradului de evoluţie a scrisului. Se va proceda la o examinare stereomicroscopică. de a le păstra şi transmite la distanţe inaccesibile vorbirii orale. Operaţiile efectuate în procesul realizării acestui gen de contrafacere a documentelor generează anumite modificări cu semnificaţie de indicii ale falsului: deteriorări ale hârtiei în apropierea nemijlocită a fotografiei. Totodată. Pornind de la pictografie. Anumite modificări apar şi în scrisul persoanelor de etate înaintată. alterarea textelor învecinate. bineînţeles. la baza căruia se află stereotipul dinamic — un complex de reflexe condiţionate — format în procesul de învăţare. Structura grafotehnică se manifestă prin diverse forme de construcţie a semnelor grafice şi prin particularităţile acestora de a realiza legătura intre cuvinte. cât şi la aspectul stilistic. multiplele afecţiuni. această categorie de fals presupune. nu afectează posibilitatea identificării scriptorului. în cele din urmă. la examinarea comparativă prin intermediul microscopului comparator.tehnice cu care sunt dotate laboratoarele criminalistice. pe parcursul vremii. de aplicare a materialului lingvistic şi de executare a semnelor grafice în procesul de comunicare in scris1. Stabilitatea scrisului însă nu trebuie concepută ca ceva absolut. de caracteristicile anatomice ale mâinii cu care se scrie. nu duc la alterări grave ale scrisului şi. şi aceasta s-a confirmat prin bogata practică criminalistică. Aceste legături atribuie deprinderii de a scrie un înalt grad de automatizare. dimpotrivă. prin desen şi deci reprezintă caracteristici tipice falsului impresiunilor de ştampile la care ne-am referit anterior. pe de o parte. contrafacerea unui segment al impresiunii ştampilei pe fotografia din nou încleiată. contribuie la elaborarea unui scris cu caracter individual. ajungând până la pierderea totală a acestora. temperatura scăzută sau. a literelor. iar pe de altă parte. Expertul deci trebuie să dispună de modele tip de comparare ale ştampilei autentice. ajungând până la sistemul modern alfabetic . cifrelor. urmate şi in cadrul activităţii practice ulterioare. Expertiza criminalistică a scrisului 1. iar pe de altă parte. de depresiune. Expertiza scrisului de mână. a formei şi înclinaţiei acestuia. sistem bazat pe reprezentarea ideilor prin desene realiste. Ea presupune irepetabilitatea ansamblului de caracteristici lingvografice in scrisul a două persoane. fiind influenţat de diferiţi factori. de intoxicare gravă cu alcool sau stupefiante. in special cele ale sistemului nervos. suportul neobişnuit. iar pe de altă parte. precum şi de mişcările mâinii. starea de şoc. scrisul constituie o deprindere intelectual-motrice. pe de o parte. dintre care menţionăm: — deghizarea scrisului cursiv prin schimbarea dimensiunilor semnelor grafice. pe de o parte. de stereotipia văzului. fraze etc. s-a perfecţionat. Ca orice fenomen material. de alţi factori care. având ca scop identificarea scriptorului. După cum este cunoscut. modificările cauzate de factorii menţionaţi cu excepţia unor cazuri în parte. cum ar fi de exemplu.

Astfel. limba şi. în mod obişnuit. anumite reguli tactice privind modul de deplasare şi pătrundere la locul percheziţiei. la etapa actuală genul respectiv de expertiză. Atunci când organul judiciar se află în căutarea persoanei (persoanelor) implicate. persoanele ce urmează a fi percheziţionate aruncă prin geamuri obiectele (armele. radiotelefon sau prin anumite 162 . conform legii în vigoare. după caracteristicile limbajului şi modul de redactare. nivelul de cultură generală). pe de o parte. Totodată. casă în localitatea rurală). serviciului administrativ de asigurare. edificiul în care este situată încăperea respectivă. exceptând copiii minori şi bolnavii. în marea majoritate a cazurilor. sexul acestora.a. Parcarea mijlocului de transport se va face într-un loc.).). Aşa cum s-a menţionat.Acumularea de cunoştinţe privind bazele psihofiziologice ale scrisului a condus la conturarea sarcinilor ce ţin de competenţa expertizei criminalistice a manuscriselor. ridicării armelor. oficii. în toate cazurile însă este indicat ca deplasarea să se facă cu un mijloc de transport care să se afle la dispoziţia echipei de percheziţie pe întregul interval de timp prevăzut în prealabil pentru realizarea acestei activităţi.1 (3) Specificaţi etapele de realizare a percheziţiei în încăperi. precum şi dacă scrisul in litigiu este deghizat. În acest caz expertul va trebui să confirme sau să infirme faptul executării manuscrisului in condiţii improprii de scris sau în stare de discomfort psihofiziologic (de stres. casa. respectiv. organul sub a cărui conducere se află echipa. Nu reprezintă dificultăţi nici pătrunderea în încăperi care constituie locul de lucru al celui percheziţionat. hol. prin care cel ce va fi percheziţionat poate înlătura obiectele ce-1 compromit. serviciului medical ş.1Tactica percheziţiei încăperilor. profesia. de obicei. primăriei. naţionalitatea. chiar dacă scriptorul este determinat. având In vedere atât autorul. şoc. procedeele de căutare propriu-zise a obiectelor ce interesează cauza. firme. Deplasarea la locul percheziţiei trebuie făcută cu multă atenţie şi în mod operativ. expertului i se va solicita efectuarea unei analize ştiinţifice a înscrisului in litigiu in vederea obţinerii anumitor pronosticuri privind personalitatea scriptorului. cât şi executorul înscrisului. de obicei. echipa să se deplaseze pe jos. staţionează maşinile (în faţa unei instituţii de stat. în ipoteza în care deţinerea lor este ilegală. pentru a contracara eventualele acte violente.) care vor cere deschiderea uşii sub pretexte. astfel încât persoana ce urmează a fi percheziţionată să fie privată de posibilitatea de a cugeta asupra comportării sale şi a celor ce-1 înconjoară. — identificarea scriptorului unui text sau semnăturii falsificate. Din momentul sosirii la locul percheziţiei se vor lua măsurile necesare de pază (blocarea căilor de acces şi de comunicare din exterior) şi de observare asupra geamurilor şi a altor locuri. presimţind sosirea organului de urmărire penală. Persoanele găsite la faţa locului. instrumentele) care demască activitatea lor infracţională. dar cu conţinut antisocial. construcţii anexe) cuprinde. amnezie ş. în sufragerie. percheziţia propriu-zisă se desfăşoară în două faze: la faza preliminară. un reprezentant al administraţiei comunale. atunci în această operaţie se vor coopta persoane (un vecin. unde. ebrietate. dar nu înainte ca ea să fie prevenită în mod explicit. ce. Totodată. Aşadar.a. — identificarea autorului unui text suspect anonim. sună sau bate în uşă. se va urmări ca ele să nu aibă nici o posibilitate de a comunica cu exteriorul prin telefon. înainte de a admite intrarea echipei în încăpere. birou de lucru. cerând deschiderea acesteia. când. Dacă datele privind personalitatea percheziţionatului inspiră suspiciuni că la cerinţa organului judiciar el nu va deschide uşa. indiferent de destinaţia lor (locuinţe. vârsta. unde se vor afla în timpul percheziţiei. Modul de deplasare se alege în funcţie de natura şi amplasarea locului de percheziţionat (apartament la bloc. în continuare. de natură să contribuie la constrângerea cercului celor suspecţi (numărul persoanelor care au scris un text. se vor efectua percheziţii corporale în vederea dezarmării acestora şi. fireşte. Dacă se ştie că persoana percheziţionată sau vreunul din membrii familiei sale deţin arme. vestibul. depozit ş. la o anumită distanţă de la blocul. iar pe de altă parte. se vor strânge într-un anumit loc. înainte de toate. 2. deoarece acţiunea în cauză. Pătrunderea în încăpere nu trebuie să se efectueze cu întârziere.a. intrarea în încăpere se efectuează forţat. după identificarea în baza actelor respective. magazin. de obicei. nu trezesc nelinişte. întreprinderi. în practică s-a demonstrat că se atestă situaţii când soluţionarea cauzei reclamă cunoaşterea împrejurărilor întocmirii actului în litigiu. ca. Pe această cale se va activa operativ în vederea zădărnicirii a orice forme de comportare agresivă din partea celui percheziţionat sau celor prezenţi la locul supus percheziţiei. preconizează: — verificarea autenticităţii unui manuscris sau a semnăturii in scopul identificării persoanei nominalizate în document sau căreia i se atribuie textul sau semnătura. vilă. în grupe mici de câte două-trei persoane. se desfăşoară cu concursul unei persoane a unităţii respective cu sau fără funcţii de răspundere. Practica cunoaşte nu puţine cazuri. 2. obiectul principal al expertizei scrisului 11 constituie identificarea scriptorului. Subiectul II: Particularităţi tactice de organizare şi desfăşurare a percheziţiei în încăperi. în cazul în care persoana refuză categoric să deschidă benevol uşa. se vor lua măsurile de rigoare pentru crearea unui cadru propice bunei desfăşurări a activităţii de căutare.

a. magazie. de obicei. ca în cadrul percheziţiei încăperilor acestea se realizează doar sub varianta sa concentrică. La percheziţionare se procedează în două situaţii: în cazul în care infractorul a profitat de situaţia de serviciu sau dacă există date că acolo se află obiecte. în continuare. covoare). dependinţele ş. maşina de spălat. ca la descoperirea locurilor tainice să se ţină cont de profesia şi îndeletnicirile persoanei percheziţionate şi ale membrilor familiei sale. precum şi de posibilitatea dezmembrării sau fragmentării lor. valori sau înscrisuri ce pot contribui la determinarea împrejurărilor cauzei. lipsa uniformităţii de amplasare a scândurilor de parchet şi a depunerilor de praf dintre ele. precum şi dintre greutatea şi volumul unor vase închise. Problema cu care se confruntă organul de cercetare sosit la locul percheziţiei rezidă în delimitarea precisă a locului în care persoana îşi desfăşoară activitatea. concomitent cu percheziţia la domiciliu sau imediat după finalizarea acesteia. Posibilităţi nelimitate de ascundere reprezintă obiectele din interiorul încăperilor: rafturile de cărţi. sertare. şeful echipei. La intuirea acestor locuri se va ţine cont de natura. c) palparea cu sonde metalice în grămezi şi saci cu cereale. bineînţeles. Din perspectivă tactică. sertare.1 Astfel. documente) poate fi folosit orice element material din spaţiul încăperii percheziţionate. dublând pereţii sau fundurile. care. pivniţă. La descoperirea ascunzătorilor se va aplica întreaga gamă de metode şi mijloace tehnice criminalistice aflate în dotarea organelor de urmărire penală. în prezenţa persoanei percheziţionate. Astfel. de asemenea. de regulă. percheziţia la locul de muncă nu se deosebeşte de cea domiciliară. pornindu-se spre dreapta sau stânga de la intrare. a pesoanei chemate s-o substituie în cadrul percheziţiei şi. Este lesne de înţeles că la ascunderea obiectelor mici (pistol. într-o locuinţă (casă la sol sau apartament cu mai multe odăi la bloc) cercetarea va începe cu încăperea de la intrare (antreu. deoarece practica învederează o vădită tendinţă a acestora de a ascunde obiectele ce îi compromit în locurile legate de preocupările lor. în sol afânat ş. cuţit. metoda de palpare. specificării procedeelor tactice. metoda de măsurare. tavanul). hărţi. aparatul de radio. forma şi dimensiunile obiectelor căutate. aşezarea nejustificată logic a unor obiecte ş. închiderea oberlihtului. de-a lungul pereţilor. va efectua o inspectare generală asupra locucului percheziţiei în vederea orientării concrete a activităţii de căutare. croitorii — obiectele de îmbrăcăminte etc. fotolii. obiecte vestimentare) presupune existenţa unor locuri cu capacităţi spaţiale adecvate (garaj. grajd sau alte încăperi auxiliare). Percheziţia la locul de muncă al persoanei cercetate se efectuează. în consecinţă. de subliniat.a. sau tragerea storurilor punerea sau scoatere de pe geam a unui anumit obiect ş. care vor contribui la desfăşurarea activităţii echipei în întregime şi a fiecărui membru al acesteia în parte. Drept mijloace de camuflare a obiectelor de volum mic (bijuterii. terasa. televizor. în saltele. computer. a martorilor asistenţi. La faza a doua echipa desfăşoară căutarea sistematică a obiectelor în toate locurile de ascundere posibile. ascunzători în obiecte de mobilă. Pe parcursul activităţii de căutare se vor folosi procedeele tactice de cercetare circulară.forme de semnalare de avertisment (aprinderea luminii. care se aplică la cercetarea la faţa locului. b) palparea sonoră care constă în depistarea prin ciocănire a sunetului specific (înfundat) locurilor deşerte în pereţi şi în alte obiecte de construcţie. continuând cu cele ce urmează şi terminând cu podul.a. bijuterie. pe când tăinurea obiectelor mari (autovehicul. va continua pe spirală. scaune. examinarea vizuală a obiectelor de construcţie poate conduce la depistrea unor indici specifici lucrărilor de amenajare a ascunzătorilor (aspectul deosebit după culoarea şi prospeţimea tencuielii. iar în lipsa acesteia.) pot servi vasele de bucătărie. Prin măsurare se pot stabili elementele de asimetrie şi neconcordanţă dintre dimensiunile exterioare şi interioare ale pereţilor şi obiectelor de mobilă (dulapuri.). a mobilierului şi a tot felul de instalaţii tehnico-sanitare. Un manager poate avea acces în mai multe 163 . Totodată limitele locului supus percheziţiei nu trebuie să depăşească locurile unde persoana respectivă are acces aproape în exclusivitate în legătură cu activitatea sa profesională. tâmplarii fac.). covor. zidarii folosesc obiectele de construcţie. vopselei sau tapetele de pe anumite sectoare. a fiecărui obiect casnic. unde sau în spatele cărora pot fi dosite documente. arme etc. hol). în dulapuri. metoda de comparare şi modelare etc. Este indicat. televizorul). în care creează tot felul de nişe. lăzi). spre centrul încăperii. duşumeaua. Metoda de palpare se prezintă aici în trei variante: a) palparea propriu-zisă a obiectelor de mobilă tapisate. eventual. De acest moment incipient depinde orientarea activităţii de căutare în spaţiu şi. dar. Printre acestea pe prim-plan se situează metoda de observare.a. lenjeriei şi încălţămintei. O sarcină deosebit de importantă ce urmează a fi realizată la etapa dată rezidă în delimitarea locurilor problematice din punctul de vedere al posibilităţii folosirii lor la tăinuirea obiectelor căutate sau pentru crearea de ascunzători. bancnote. subsol. putea fi folosit ca ascunzătoare 2.2 (5) Caracterizaţi metodele aplicate la căutarea obiectelor ascunse în încăpere. rezultatele percheziţiei. aparatele electrocasnice (frigiderul. a vestimentaţiei. fotografii şi alte obiecte plate. obiectele fixate pe pereţi (tablouri. recipientele de rezerve alimentare. Respectarea acestei reguli tactice asigură examinarea succesivă a obiectelor de construcţie (pereţii. şi apoi.

2 (5) Stabiliţi importanţa constatării identităţii victemei infracţiunii de omor. de care. în fine. a detectoarelor de metale. aplicabile în condiţii de spaţiu închis. microurmele de textile. cum?. când?. diverse instrumente de măsurare şi reprezentare grafică a locului cercetat. de explozive şi cadavre. cum sunt amprentele papilare. de suspiciunile şi reclamaţiile nepotrivite. examinat de organele de urmărire penală şi de cele medico-legale? au vreo valoare actele de urmărire penală. Dacă există probe evidente că victima a fost ucisă. indiferent de destinaţia lor. va preîntâmpina aprecierile denaturate asupra rezultatelor percheziţiei. cu asemenea chestiuni de mare dificultate: poate fi antrenată răspunderea penală fără să existe un cadavru. mobilul)?. organele de urmărire penală 164 .3 (7) Determinaţi totalitatea mijloacelor tehnico . practic. însă percheziţionată poate fi doar încăperea (biroul. unde?. laboratorul). Subiectul III: Stabilirea identităţii victimei infracţiunii de omor. furnir). a căror cercetare este de neconceput fără punerea lor în evidenţă cu ajutorul mijloacelor tehnice criminalistice. asigurând. pe degetul inelar la mîina dreaptă o verighetă din metal argintiu. Chestiunea este şi mai dificilă în cazul în care victima nu este găsită sau rămâne neidentificată. 3.3 şi acesta va fi răspunsul la 2. a fost mistuită de foc etc. cine este (sunt) autorul (autorii) faptei?' 8. carton. fără a exista posibilitatea de a se mai găsi cadavrul.ştiinţifice destinate procesului de căutare a obiectelor ascunse. după cum s-a menţionat. Sunt frecvente cazurile în care cadavrul nu mai poate fi găsit. Utilizarea judicioasă a tehnicii din dotarea organelor de urmărire amplifică perceptibilitatea urmelor infracţiunii şi a altor mijloace materiale de probă.încăperi ale unităţii de producţie. Practica organelor de urmărire penală se confruntă. Locul faptei conservă o seamă de modificări latente cunoscute în criminalistică sub denumirea de "urme invizibile". inclusiv cu radiaţii invizibile.2 Persoanei percheziţionate (sau reprezentantului ei) i se va cere explicaţii asupra provenienţei lucrurilor găsite şi semnarea lor. petele de sânge pe suporturi cromatic omogene cu sângele. şi anume: ce s-a întâmplat?. a substanţelor explozive sau stupefiante ascunse.1 (3) Specificaţi modalităţile de stabilire a identităţii cadavrelor. Astfel. Această măsură tactică prezintă importanţă din două considerente: va face imposibilă contestarea ulterioară a celui percheziţionat cu privire la identitatea şi provenienţa obiectelor respective şi. se află sub stăpânirea sa. de factori suplimentari ai împuşcăturii etc. se înţelege că cercetările unei fapte cauzatoare de moarte violentă ar rămâne neterminate dacă nu se stabileşte identitatea victimei. martorilor asistenţi şi celorlalte persoane participante. în buzunarul drept din spate de la pantaloni a fost depistat un cec de casa în sumă de 480 lei. 3. este indicat. se bucură această activitate. pentru că persoana respectivă a fost aruncată în apele mării. create prin depunere sudoripară pe suprafeţe absorbante (hârtie." Cele şapte întrebări corespund priorităţii pe care trebuie să o acorde echipa de cercetare sarcinilor ce urmează a fi îndeplinite.2 şi 2. ca percheziţia la locul de muncă să se desfăşoare în afara orelor de lucru. în special. 2. Practica organelor de urmărire penală demonstrează că aplicarea mijloacelor tehnice criminalistice la cercetarea locului (perchezitie)faptei constituie unul din factorii ce înlesnesc esenţial eficacitatea acestei activităţi. de obicei. îmbrăcat în maiou de o culoare neagră. care. de ce (scopul.a. Identificarea victimei Deşi între cele şapte întrebaţi cunoscute de sistemul german nu figurează şi întrebarea cine este victima?. de păr. dar şi în vederea evitării unui prisos de interpretări. Sfera mijloacelor speciale frecvent aplicate în legătură cu cercetarea la faţa locului cuprinde aparatele de înregistrare fotografică şi fonovideomagnetică. a tehnicilor optice de mărire. în consecinţă. trebuie să fie imediat prezentate persoanei percheziţionate (sau persoanei chemate să participe în locul acesteia). 3. a materialelor de revelare şi conservare etc. Principiul utilizării efective a mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice.3 5. mijloacele tehnice criminalistice contribuie la fixarea obiectivă a locului faptei şi a rezultatelor cercetării lui. instrumentelor. poate fi dispusă trimiterea în judecată şi pedepsirea făptuitorului.3 (7) Elaboraţi un nou plan de operaţiuni tactice destinate stabilirii identităţii cadavrului în următoarea situaţie: "în pădurea amplasată lîngă Durleşti a fost depistat cadavrul unui bărbat în vîrstă aproximativ de 30-35 ani. pe antebraţul mîinii drepte un tatuaj ce reprezintă un păiangen. Comparaţie de la 2. Situaţia de la faţa locului nu de puţine ori reclamă aplicarea unor mijloace mai sofisticate pentru depistarea armelor. Pentru a nu pertruba activitatea unităţii în care activează persoana percheziţionată. adesea. a dispozitivelor de iluminare. cu ce (s-a săvârşit fapta)?. eficienţa activităţii de cercetare.' Obiectele descoperite pe parcursul percheziţiei încăperilor. dacă nu se cunoaşte nici cine este autorul faptei şi nici nu a putut fi identificat cadavrul victimei? Răspunsul la prima întrebare este afirmativ şi confirmat de practica judiciară. a radiodozimetrelor ş.

prin concursul pictorului portretist. buzelor şi a bărbiei. urmează să recunoască. specialiştii în domeniu recurg insistent la tehnici moderne. după numele autorului ei. a obiectelor de îmbrăcăminte. Imaginea negativelor suprapuse se examinează în vederea determinării coincidenţei sau necoincidenţei elementelor morfologice ale feţei. ea aparţinând de tactica criminalistică. se va întreprinde o expertiză de antropologie criminalistică care. Fără a intra in detalii asupra problemei.din judeţul Neamţ au dispus trimiterea în judecată a inculpatului care a aruncat victima în apele învolburate ale râului Sirct. Pe acest principiu se bazează şi metoda de reconstituire a trăsăturilor faciale după craniu. una din regulile de bază ale prezentării spre recunoaştere prevede ca persoana chemată să recunoască. pe baza portretului vorbit. aranjarea coafurii. în caz contrar. se va conclude asupra identităţii sau lipsei acesteia. mai întâi trebuie să descrie. iar recunoaşterea a fost susţinută de expertize. prin metoda supraproiecţiei. întrucât răspunderea penală este personală. nu mai pot fi continuate şi trebuie să se dispună încetarea urmăririi penale. recunoaşterea persoanelor şi cadavrelor ca metodă de constatare a identităţii acestora este folosită intens de către practicieni. constă în reconstituirea de ţesuturi moi ale capului prin aplicarea pe craniul cadavrului necunoscut a materialului plastic din ceară sculpturală în limitele de grosime dictate de sistemul osos al 165 . la cele ce diferă. fireşte. 1. Fapta a fost recunoscută. dar şi reglementată de legislator în mod distinct (art. Identificarea infractorilor şi a cadavrelor de către martori Printre multiplele metode de investigare criminalistică privind stabilirea autorului unei fapte penale se înscrie şi identificarea acestuia în baza recunoaşterii lui de către martorii oculari sau victimă. prin aplicarea anumitor procedee tactice pentru asigurarea obiectivitătii rezultatelor. dimensiunile şi poziţia frunţii. Metoda supraproiecţiei constă în obţinerea a două negative la aceeaşi scară: unul al craniului. determinate de către specialistul antropolog. trebuie să fie realizată în corespundere cu cerinţele prevăzute de lege. iar persoana făptuitorului şi cadavrul victimei nu au putut fi identificate până la împlinirea termenului de prescripţie. foloseşte terminologia sa proprie.P. ochilor. prin care s-a făcut dovada prezenţei în funinginea de pe coşul de fum al locuinţei a particulelor de substanţe organice rezultate din arderea cadavrului şi antrenate de fum8. fiind ascultată de organul judiciar. 4. Metoda în cauză. Prin intermediul întrebărilor de precizare. vârsta.P. răspunsul nu poate fi decât negativ. insistându-se la o toaletare a feţei. Prezentarea spre recunoaştere a cadavrelor necesită efectuarea unor acţiuni prealabile. făcând trimiteri la trăsăturile coincidente sau. După aceasta va urma prezentarea spre recunoaşterea propriu-zisă în cadrul căreia martorul sau victima trebuie să concludă asupra identităţii.P. prin care se constată săvârşirea faptei. In contextul celor semnalate e de precizat că identificarea infractorului. violurile. chiar dacă nu a mai fost găsit cadavrul. Dacă se dispune de fotografia unei (sau mai multor) persoane dispărute. In a doua etapă. forma. se trece la reconstituirea plastică a fizionomiei. care asigură o eficienţă sporită a metodei in discuţie. menţionăm că în esenţă identificarea prin recunoaştere are drept reper compararea semnalmentelor exterioare ale făptuitorului sau cadavrului cu trăsăturile acestora memorizate în urma contactului avut in situaţia infracţiunii sau în alte împrejurări. La cea de-a doua întrebare. pentru a fi examinat. fireşte. urechilor.). în special la mijloacele de calcul electronice. năvălirile tâlhăreşti. ca şi a cadavrului necunoscut. In ultima etapă. Reuşita ei. fiind proiectate concomitent pe un ecran comun. se realizează reconstituirea grafică a feţei după elementele de bază ale craniului cadavrului neidentificat. un studiu al craniului poate conduce la obţinerea de date utile stabilirii personalităţii celui decedat şi chiar a identificării sale. excrocheriile. pentru a se crea o imagine cât de cât apropiată persoanei ce urmează a fi identificată. E necesar să se actualizeze prin descriere detaliată principalele trăsături exterioare memorizate. După cum e cunoscut. căreia se presupune că îi aparţine scheletul. lucrările de urmărire penală. Modelarea după craniu a fizionomiei cadavrelor necunoscute în situaţia unui cadavru necunoscut ce prezintă doar sistemul osteologic. este de neconceput in afara prezentării spre recunoaştere. Procuratuta judeţeană Cluj a trimis în judecată o inculpată care şi-a ucis soţul şi a ars cadavrul în cuptorul din locuinţă. 144 C. Descrierea trăsăturilor în baza cărora se realizează recunoaşterea se face în cadrul unei relatări libere pe parcursul căreia martorul sau victima.). Practic reconstituirea se realizează în trei etape: In prima se va întocmi portretul vorbit după elementele caracteristice privind sexul. Pe plan ştiinţific metoda supraproiecţiei craniului cadavrului şi fotografiei persoanei dispărute se bazează pe principiul antropologic. Cercetarea unor categorii de infracţiuni. ca de exemplu cazurile de mituire. nominalizată Gherasimov. potrivit căruia se constată legităţi de corelaţie între sistemul osos al craniului şi elementele faciale. De asemenea. cele expuse de martor sau victimă vor fi încadrate in limbajul portretului vorbit. Actualmente. rasa. 145 C.P. nasului. semnalmentele persoanei cu care a contactat iniţial. pe baza reconstituirii grafice. Prevăzută de legislaţia în vigoare în categoria acţiunilor procesuale de investigare a infracţiunilor (art. e în funcţie in ultimă instanţă de volumul semnalmentelor reţinute de cel ce. fixat în poziţia identică cu cea a capului din fotografia dispărutului şi altul reprodus de pe fotografia celui dispărut.

precum şi verificări între datele din cartoteca antropometrică şi cele din componenţa altor cartoteci de evidenţă.2 (5) Descrieţi procesul de descoperire. a celor de sol şi a obiectelor căzute de pe mijlocul de transport in locul loviturii sau târârii jertfei. Acest gen de evidenţă prevede obligatoriu efectuarea de fotografii după regulile fotografiei operative de recunoaştere. pot figura ca obiecte purtătoare de urme. Descoperirea. care poate prezenta două situaţii determinate în ceea ce priveşte cercetarea urmelor. la obiectele vestimentare şi altele atestate asupra cadavrului. Cercetarea criminalistică a urmelor create de mijloacele de transport. în special. iar din cele acţionate prin eforturile fizice ale omului o răspândire vastă au bicicletele. 1. în atare situaţii. asupra urmelor de frânare şi de derapare. mijloacele de transport se prezintă sub trei categorii: cele autopropulsate sau acţionate mecanic. fixarea şi ridicarea urmelor mijloacelor de transport se realizează în cadrul cercetării la faţa locului prin aplicarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice de care dispun organele de cercetare şi urmărire penală şi care sunt aplicate la cercetarea altor urme ale infracţiunii. întocmirea odon-togramei care se va realiza cu concursul unui specialist-stomatolog sau al medicului legist. Fotografia de identificare executată după tualetarea cadavrului şi aranjarea respectivă a îmbrăcămintei. Prima constituie cazurile unor accidente rutiere când mijloacele de transport au rămas la faţa locului. incluzând camioanele. antropometrice. În funcţie de natura suprafeţei pe care se circulă. care pot conduce la determinarea pricinii şi mecanismului accidentului în cauză. Ca şi în cazul persoanelor dispărute. Modelul sculptural obţinut poate fi fotografiat după regulile fotografiei operative de recunoaştere şi prezentate rudelor şi altor persoane apropiate celui dispărut pentru recunoaştere. fibre de îmbrăcăminte. Aparte se vor fotografia detaliile urechilor şi ale semnelor particulare (deformări sau amputări ale unor organe. culoarea pielii). leziunile corporale şi cauza morţii. acest gen de evidenţă cuprinde atât cadavrele cauzate de omoruri. 166 . din cartoteca dactiloscopică. (3) Redaţi criteriile de clasificare a urmelor create de mijloacele de transport. aluniţe. Mijlocul esenţial de descoperire a acestora este cercetarea locului faptei. de stratificare şi de destratificare. La fişa antropometrică se va anexa neapărat fişa dactiloscopică a cadavrului. a. la sexul. autobuzele şi troleibuzele. pe unităţile de transport se pot crea urme-formă de lovire: adâncituri. morfologia întregului corp (statura. Test nr 24 Subiectul I. tractoarele. de asemenea. Fişa cadavrelor neidentificate prevede. două părţi laterale şi din spate). constituţia fizică. Urmele tălpilor de sănii. Fişele persoanelor dispărute şi ale cadavrelor necunoscute vor fi într-o permanentă verificare. la starea. vederea din faţă. Se va insista. tatuaj etc). Urmele create de roţile mijloacelor de transport vor fi de natură statică In cazul rulării normale a acestora şi dinamice dacă s-a frânat. Se vor executa verificări comparative în interiorul cartotecii antropometrice a tuturor datelor (dactiloscopice. Evidenţa cadavrelor cu identitate necunoscută Constituind un subsistem al evidenţei antropometrice. Astfel. ca şi in cel al folosirii mijloacelor de transport la săvârşirea unei infracţiuni. precum şi urme-materie sub formă de resturi de obiecte sau substanţe..1. interesează urmele ce pot confirma conduita participanţilor la accident. evidenţa constă în înregistrarea pe fişe standardizate a unui grupaj de date referitoare la locul şi data depistării cadavrului. Mijloacele de transport creează urme şi. autoturismele şi motocicletele. in cazul unei lovituri sau tamponări. precum şi urmematerie sub formă de resturi de substanţe: ulei. vârsta.). incendii. la semnalmentele şi semnele particulare ce constituie trăsăturile exterioare. Rezultatele privind identificarea cadavrului se vor comunica organului care trebuie să soluţioneze cauza respectivă. pete de sânge etc 1. pete. profilul drept şi cel stâng (bust). Urmele create de mijloacele de transport Ca obiecte creatoare de urme sub aspect criminalistic. pelicule de vopsea. acestea pot forma urme de mare valoare criminalistică. rupturi. 2. fotografice) privind cadavrele necunoscute cu cele privind persoanele dispărute şi invers. sunt dinamice. rasa. se pot crea urme de adâncime şi de suprafaţă. Dintre mijloacele de transport cu tracţiune animală prevalează căruţele şi săniile. In cazul unui accident de circulaţie. fireşte.craniului. statice şi dinamice. cum ar fi deteriorările mijlocului de transport. cele de tracţiune animală şi cele acţionate manual Prima se prezintă in mai multe varietăţi. Semnalmentele exterioare se notează după metoda portretului vorbit. cu participarea medicului legist. în special. cât şi cele apărute în urma diferitelor accidente sau calamităţi (inundaţii. precum şi a altor urme. trebuie să cuprindă corpul în întregime (din faţă. care reproduc construcţia exterioară a părţii de contact. cutremure de pământ ş. cicatrice. concomitent. fixare şi ridicare a urmelor în cauză. benzină. La faţa locului pot apărea urme-formă.

Pe baza elementelor în cauză se poate determina tipul mijlocului de transport. au fost depistate două urme dinamice de frînare. pe de o parte. urmele semnalate se vor fotografia după regulile de fotografiere a locului faptei. cea fotometrică. benzină. urmele barei de protecţie. Pe lângă caracteristici generale. Mijloacele de transport creează urme şi. căutarea vehiculului dispărut de la locul faptei constituie o problemă deosebit de dificilă. urmele mijloacelor de transport sunt indicii de bază în vederea organizării activităţii de căutare şi urmărire operativă. masă plastică sau metal. inclusiv pe corpul victimei. conduce la determinarea locului de ciocnire a mijloacelor de transport. in care se reproduc dimensiunile. în cele din urmă.3 (7) Stabiliţi valoarea informativă a urmelor în următoarea situaţie: „La locul de săvîrşire a unui accident de circulaţie. roţile cărora sunt acoperite cu pneuri. Urmele animalelor indică specia şi numărul animalelor. numărul roţilor pe o osie. reprezintă elementul determinant privind constatarea prin calcule matematice a faptului dacă şoferul a avut posibilitate de a evita accidentul prin modalităţi şi acţiuni profesionale. In soluţionarea cauzelor penale. forma şi distanţa dintre cuiele de fixare a şinei pe obadă. lăţimea şi circumferinţa roţilor. rupturi. urme de lovire în zona şoldului victimei". bucăţi de lemn. creează urme asemănătoare după valoarea lor criminalistică celor ale autovehiculelor. în special. Despre tipul mijlocului de transport probează. urmele aparţinând mijloacelor de transport joacă un rol decisiv. Menţionăm in acest context că în ipoteza posibilităţilor de deplasare a şoferului. ştirbiri. a celor purtate de mijloacele de transport sau create pe suprafaţa ori in profunzimea altor obiecte. in majoritatea cazurilor. Totodată. Prin studiul urmelor create de roţi se pot depista caracteristici de grup ca: numărul şi distanţa dintre roţi. cioburi de plastic transparent pe partea carosabilă. 1. cu cadavrul şi cu alte obiecte cu care autovehiculul a venit în contact. examinarea urmelor de frânare. Tot în scopul dat se folosesc urmele sub formă de obiecte sau resturi de obiecte provenite de la mijloacele de transport sau de la încărcăturile acestora. creează urme in care se reproduc: dimensiunile şinei. tn cazurile când in urme sunt 167 . ale farurilor. Vizavi de urmele menţionate anterior situaţia dată impune căutarea şi cercetarea urmelor care ar putea contribui la urmărirea mijlocului de transport dispărut sau folosit de infractor şi. particole de vopsea solidă pe craniul pietonului tamponat. Practica demonstrează că unii şoferi se sustrag de la locul faptei in speranţa că astfel nu-şi vor asuma responsabilitatea. precum şi urmematerie sub formă de resturi de substanţe: ulei. in cazul unei lovituri sau tamponări. asigurând. formă şi dislocare in raport cu suprafaţa solului. la identificarea lui. viteza de deplasare. Posibilităţile oferite de cercetarea urmelor de picioare umane sunt cunoscute.Fixarea în aşa caz impune efectuarea acţiunilor de măsurare a urmelor în raport cu elementele traseului de circulaţie. Mijloacele de transport cu tracţiune animală şi acţionate manual. toate reprezentând elemente caracteristice utile identificării criminalistice. direcţiei şi vitezei de deplasare. concomitent. Acestea se referă în primul rând la urmele de roţi şi sănii. stopării prin frânare a vehiculului şi a altor date necesare determinării mecanismului unui accident. cercetarea cărora contribuie la stabilirea mijlocului de transport. fibre de îmbrăcăminte. viteza de circulaţie indică in mod direct încălcările regulilor de circulaţie. prin dimensiuni. In atare situaţii. fiind determinată obiectiv pe baza urmelor de frânare. care provin din utilizarea mijloacelor de transport şi se prezintă sub formă de elemente de uzură: rupturi. in special a accidentelor de circulaţie. Concomitent acţiunilor de măsurare. Astfel. folosin-du-se materialele aplicate urmelor de picioare. Urmele mijloacelor de transport cu tracţiune animală şi cele acţionate manual sunt însoţite respectiv de crearea urmelor de om şi animale. desprinse de la mijlocul de transport in procesul accidentului. ca şi în cazul folosirii mijloacelor de transport pentru săvârşirea unor infracţiuni. cioburi de sticlă de la faruri sau geamuri sparte. perforări. Astfel. La locul accidentului se pot găsi părţi din caroseria mijlocului de transport. aplicându-se pe larg metodele fotografice cunoscute. pe de alta. în condiţii favorabile de sol. Reuşita rezolvare e în funcţie de nivelul utilizării informaţiilor pe care le furnizează urmele de la faţa locului. pelicule de vopsea. pot conduce la identificarea acestora prin reproducerea întregului după părţile componente. urmele mijloacelor de transport pot furniza indicii cu caracter individual. Datele obţinute se consemnează în procesul-verbal şi în planul-schiţă desenat la faţa locului. de a alege şi schimba direcţia. A doua situaţie se referă la cazurile când mijlocul de transport a dispărut de la locul accidentului sau a unei fapte penale pentru săvârşirea căreia acesta a fost folosit. forma suprafeţelor de contact a acestora şi distanţa dintre ele. cu mijlocul de transport. capotei şi ale altor părţi ale caroseriei pe corpul uman şi pe diferite alte obiecte materiale cu care acestea au venit in contact. pe unităţile de transport se pot crea urme-formă de lovire: adâncituri. Atât urmele-formă. a modului de comportare a persoanelor participante. acesta contribuind esenţial la căutarea celui implicat. Căruţele (cărucioarele) cu roţi de lemn îmbrăcate în şine metalice. cât şi cele resturi de materie se vor descrie detaliat in procesul-verbal ca ulterior să fie fotografiate şi ridicate prin mularea celor de adâncime şi transferarea celor de suprafaţă. pete de sânge etc. stabilirea mijloacelor de transport dispărute de la locul faptei. Urmele sub formă de cioburi de sticlă. configuraţia desenului antiderapant. Săniile creează urme de frecare prin alunecarea tălpigilor pe zăpadă. bucăţi de metal. clarificarea împrejurărilor in care s-a dinamizat accidentul In cauză. pot figura ca obiecte purtătoare de urme. obiecte transportate etc. de a produce modificări în exteriorul mijloacelor de transport. direcţia de circulaţie.

particularităţi de formă. interesele şi atitudinea. După cum demonstrează practica. Este indicat ca ascultarea să fie efectuată la şcoală sau în alte locuri bine cunoscute minorilor şi. în unele cazuri. iar. pe de o parte. Astfel. a magistratului trebuie să se bazeze pe cunoaşterea particularităţilor caracteristice martorului în etate. Accentul se va pune pe relatarea liberă a faptelor cunoscute martorului. în acest scop organul de urmărire penală va întreprinde activităţi pentru obţinerea informaţiei necesare privind modul de viaţă. Reguli tactice de ascultare a martorilor minori. deşi la unele persoane se pot observa mult mai devreme. şi a părinţilor. La această vârstă minorii se caracterizează printr-o comportare mai puţin stabilă. pe de altă parte. Datorită noilor cunoştinţe lingvistice acumulate. întrucât persoanele de aceeaşi vârstă pot avea deficienţe diferite. primele elemente ale gândurii abstracte. apar elemente de disfuncţie a gândirii. Cele menţionate impun. § 5. organul de cercetare va ţine cont de nivelul de cunoştinţe şi de experienţa de viaţă ale adolescentului pentru a alege cele mai adecvate modalităţi de discuţie. Ca şi în cazul martorilor maturi. aceasta se va stabili în funcţie de gradul de evoluţie a psihicului. în majoritatea cazurilor martorii în vârstă până la 10 ani falsifică informaţiile fiind influenţaţi de prieteni. Relatarea liberă rămâne şi aici faza de bază a procesului de ascultare. Organul ce conduce interogarea trebuie să manifeste multă răbdare şi calm. rudelor apropiate sau a tutorelui. tendinţei de interpretare a celor percepute în baza propriei experienţe recepţia devine echilibrată. Deoarece copiii la această vârstă pot fi uşor sugestionaţi. susceptibile şi iritabile. devine posibilă identificarea animalelor. Potrivit art. a martorilor de această vârstă. întreaga structură psihologică a individului. regresia psihică devine mai accentuată. rude şi de alte persoane cointeresate în cauză. comportarea agresivă sau chiar obraznică. vârstă care se caracterizează printr-o stabilitate a psihicului. predispuşi spra fantezie şi exagerarea faptelor percepute. înainte de a fi ascultaţi asupra problemelor de fond ale cauzei.2. dar încurajatoare. 2. starea sănătăţii. într-o formă accesibilă vor fi avizaţi asupra necesităţii de a depune mărturii numai despre ceea ce le este cunoscut. însă. se vor aplica măsuri tactice prevăzute pentru ascultarea martorilor maturi. La precizarea depoziţiilor prin intermediul întrebărilor se va proceda doar în situaţiile în care aceasta se impune în mod deosebit. Datorită elementelor de gândire logică. memoriei şi vorbirii. martorii minori se subdivid în două categorii de vârstă: până la 14 ani şi de la 14 până la 16 ani. Conduita tactică a organului de anchetă. va fi stabilită în funcţie de nivelul lor de dezvoltare. întrebările trebuie să fie formulate clar. Minorii sub vârsta de 14 ani nu poartă răspundere penală pentru mărturii mincinoase.vădit imprimate elemente caracteristice individuale (crăpături ale copitei. Particularităţi tactice privind audierea persoanelor minore.1 (3) Stabiiţi factorii care determină aspectul specific al activităţii de audiere a persoanelor în cauză. legea prevede ca ascultarea să se desfăşoare cu participarea specialistului-pedagog. în situaţia adolescenţilor. Tactica ascultării minorilor. Pe măsura înaintării în vârstă. necesită a fi cunoscute şi unele particularităţi individuale. Ca regulă. la vârsta de 7-10 ani copiilor le este caracteristică o dezvoltare psihică mai intensivă. Primele simptome de îmbătrânire vizează potenţialul perceptiv şi se manifestă prin scăderea posibilităţilor de percepţie vizuală şi auditivă. creşte mult capacitatea de redare a realităţii înconjurătoare. declaraţiile minorilor în vârstă de 11-14 ani pot fi precizate şi completate prin adresarea de întrebări. la formularea cărora îşi vor da concursul specialiştiipedagogi. ştirbiri. dimensiuni şi uzură a potcoavelor). Dacă minorul încearcă să depună mărturii mincinoase. organul de anchetă trebuie să determine şi să înlăture motivaţia comportării lui. faţă de lege şi dreptate. Totodată.139 al CPP.(5) Caracterizaţi succint cadrul tactic de audiere a persoanelor menţionate. o creştere accentuată sporită a potenţialului perceptiv şi de cunoaştere. Nu sunt excluse şi nici declaraţiile mincinoase. Participarea persoanelor menţionate la ascultarea minorilor în vârstă de 14-16 ani este recomandabilă în situaţiile în care aceştia manifestă retard în dezvoltare. ascultarea fără întârziere. în etate şi a celor handicapaţi Legea procesual-penală în vigoare nu stabileşte vârsta minimă la care minorii pot fi ascultaţi ca martori. în special. memoria mai cuprinzătoare şi stabilă. Cu privire la prima categorie. Subiectul II. iar. Informaţii de acest gen pot fi căpătate în urma contactului cu persoanele apropiate martorului sau procedând în prealabil la o discuţie cu el. pe lângă trăsăturile generale menţionate proprii lor. Pe lângă scăderea evidentă a capacităţilor perceptive. în etate şi cu dezabilităţi. Pe parcursul acestor ani majoritatea copiilor traversează o perioadă plină de transformări biofiziologice care influenţează esenţial psihicul. de capacităţile perceptive şi de înţelegere a faptelor şi evenimentelor la care au asistat. adică a persoanelor de 14-16 ani. fireşte. sunt iritabili. 168 . Mai dificile sunt problemele privind audierea minorilor în vârstă de 11 -14 ani. crearea unor condiţii psihologice favorabile desfăşurării dialogului. preocupările. direct şi într-un limbaj accesibil lor. în ce priveşte tactica ascultării martorilor în etate. ele apar la vârsta de 60-65 ani. 2. persoanele în vârstă devin suspicioase. Reuşita audierii martorilor din această categorie de minori depinde în mare măsura de gradul de pregătire şi ordinea în care ea se desfăşoară. cu participarea pedagogului din instituţia de instruire respectivă. astfel ca audierea să se desfăşoare într-o manieră serioasă.

Tot la faza introductivă, organul care conduce ascultarea trebuie să informeze persoana asupra calităţii procesuale de martor, familiarizând-o, totodată, cu obligaţiunile şi drepturile de care dispune conform legislaţiei procesual-penale în vigoare. Dacă după discuţia în prealabil se observă că martorul de vârstă înaintată acceptă calitatea procesuală ce i se oferă şi că se află într-o stare psihologică de încredere şi binevoitoare, se va trece la relatarea liberă a faptelor şi împrejurărilor ce constituie obiectul ascultării. La finele relatării libere, se va interveni cu întrebări pentru precizarea anumitor momente din declaraţiile martorului, completarea sau verificarea acestora. Interogarea trebuie să se desfăşoare într-o atmosferă calmă şi respectuoasă. Sunt contraindicate formulările care pot jigni personalitatea martorului. Anumite particularităţi specifice are şi ascultarea martorilor handicapaţi, în special, a persoanelor surde şi surdomute, care nu de puţine ori sunt prezente la locul săvârşirii actelor antisociale. După cum este cunoscut, legislaţia procesual-penală în vigoare (art. 58 al CPP) nu admite participarea la proces în calitate de martor a persoanelor care, datorită defecţiunilor fizice sau psihice, nu sunt în stare să perceapă şi să reproducă corect fapte şi împrejurări de fapt cu semnificaţie probantă. Această normă procesual nu trebuie tratată în mod absolut, după cum se procedează uneori. Ea nu se referă la persoanele surde şi surdomute care, în majoritatea cazurilor, sunt dotate cu o perfectă sistemă de recepţie vizuală, aceasta asigurându-le mari posibilităţi de observare. în practică s-a dovedit că surdomuţii, spre exemplu, fixează la maximum semnalmentele persoanelor implicate în activitatea infracţională, descriu cu mare exactitate vestimentaţia lor, tot felul de alte obiecte din spaţiul respectiv.1 Fără a intra în alte discuţii asupra aspectului procesual al problemei în cauză, menţionăm că prezenţa deficienţelor auditive şi de exprimare nu exclude participarea persoanelor surde şi surdomute la proces în calitate de martori dacă ei au observat fapte şi împrejurări de natură să contribuie la soluţionarea justă a cauzei. Tactica ascultării persoanelor surde şi surdomute este în funcţie de gradul de pregătire a martorului şi, fireşte, de raportul de legătură a acestuia cu cauza. Prin urmare, organul de urmărire penală, are datoria să se informeze în prealabil asupra acestor împrejurări. Cu acest prilej este indicat ca la etapa de pregătire să se stabilească instituţia de instruire a martorului surd sau surdomut pentru a obţine informaţia respectivă referitoare la capacităţile şi nivelul de cunoştinţe ale acestuia. Se recomandă ca interpreţii - participanţi obligatorii la acest act de cercetare - să fie selectaţi tot din cadrul instituţiilor de instruire a persoanelor handicapate. Ascultarea propriu-zisă poate pleca de la o convorbire în prealabil în cadrul căreia organul judiciar va preciza obiectul ascultării şi după aceasta va avertiza martorul despre faptul că are obligaţia să depună mărturii numai despre ce a recepţionat şi că, în caz contrar, săvârşeşte o infracţiune de mărturie mincinoasă. în continuare martorul este invitat să expună cele observate în legătură cu fapta în cauză. Dacă relatarea liberă decurge anevoios, se recomandă trecerea la interogatoriu. Evident, se va evita totul ce poate contribui la apariţia unei stări de nervozitate, cunoscut fiind faptul că handicapaţii, în marea majoritate, sunt sensibili la comportările neadecvate stării lor.1 2.3 (7) Elaboraţi un plan de acţiuni, în vederea pregătirii audierii, unei persoane ce suferă de dezabilităţi a organelor de auz şi de vorbire. Credca din materialul de mai sus se poate deduce cite ceva necesar p/u elaborarea unui asemenea plan. Test nr 25 Subiectul I: Metodelele ştiinţei criminalistice 1.1(3) Clasificaţi metodele criminalistice. Se folosesc trei categorii de metode.- general ştiinţifice, particular Ştiinţifice şi speciale. Metodele general ştiinţifice sunt specifice tuturor formelor de activitate umană, fiind folosite cu prisosinţă in cercetările criminalistice. Acestea sunt: 1) Metoda observaţiei. Percepţia imediată, originală şi consecventă, constituie forma iniţială, esenţială a procesului de identificare a obiectelor, fenomenelor şi faptelor cu semnificaţii criminalistice 2) Metoda măsurării. Valorificarea cantitativă şi calitativă a diferitelor fenomene, procese şi obiecte materiale în raport cu spaţiul şi timpul constituie o condiţie indispensabilă pentru toate cercetările criminalistice. 3) Metoda experimentală. Reproducerea administrată a unui fapt, activitate sau fenomen asigură verificarea prin experienţă, posibilitatea acestora de a exista in condiţii refăcute de timp şi spaţiu 4) Metoda modelării. în linii generale, metoda constă în investigarea obiectului de studiu prin intermediul cercetării modelului creat artificial al acestuia. 5) Metoda comparaţiei. Presupune confruntarea obiectelor materiale în vederea determinării identităţii sau apartenenţei la grup.

169

6) Metoda descrierii. Se aplică în criminalistică in vederea fixării informaţiei probante obţinute de către organul judiciar prin contactul direct cu fiinţa sau obiectul material in cadrul acţiunilor procesuale (cercetarea la faţa locului, percheziţia, prezentarea spre recunoaştere, interogatoriul etc.) sau In urma prezentării de către persoanele cointeresate în proces (învinuitul, victima) a anumitor obiecte. Metode fizice sau fizico-chimice. Dintre multiplele metode fizice şi fizico-chimice uzuale în cercetările criminalistice menţionăm următoarele: — Metoda optică inerentă activităţilor de cercetare pe teren, dar mai cu seamă celor de laborator. în practică s-a demonstrat că sunt frecvente situaţiile când cercetarea la faţa locului nu se poate limita la observarea directă cu ochiul liber. — Metoda palpării fizice a suprafeţelor aplicată la identificarea şi deosebirea după relief a obiectelor supuse examinărilor criminalistice. — Metoda efectului de luminiscenţă, aplicată în criminalistică pe scară largă pentru identificarea sau diferenţierea obiectelor supuse examinării prin depistarea pe suprafaţă sau în componenţa lor a unor elemente luminis-cente. — Metoda convertizării electrono-optice, de asemenea aplicată frecvent în activitatea criminalistică de laborator, constă în transformarea cu ajutorul convertizorului electrono-optic a energiei invizibile infraroşii în energie electrică, ulterior în energie vizibilă. — Metoda difuzo-copiativă prin contact rezidă în difuzarea (transferarea) unor substanţe colorate de pe obiectul de examinare pe unul copiativ — Metode matematice. Matematica — ştiinţa despre raporturile cantitative şi formele spaţiale ale realităţii obiective, apărută in antichitate din necesităţi practice umane, devine cu timpul un instrument deosebit de cunoaştere a naturii. Metode antropologice. Printre ştiinţele care au cunoscut in jumătatea a doua a secolului trecut un înalt grad de dezvoltare figurează şi antropologia — ştiinţa despre originea, evoluţia şi tipizarea oamenilor după structura morfologică a corpului şi alte proprietăţi fizice Metode speciale criminalistice, denumite de unii autori «metode de examinare proprii criminalisticii»1, care pot fi încadrate în trei subgrupuri, după cum urmează: a) metodele tehnico-criminalistice destinate descoperirii, fixării şi ridicării urmelor materiale ale infracţiunii, desfăşurării evidenţei criminalistice şi măsurilor de protejare a valorilor sociale de atentări criminale ca, spre exemplu, metodele fotografiei de fixare, aplicate în cadrul cercetării la locul faptei sau în alte împrejurări, de relevare şi ridicare a urmelor invizibile de mâini, a celor create de instrumente sau în urma tragerii din arma de foc, cele vizând prevenirea furturilor , traficurilor de stupefiante etc; b) Metodele expertizelor criminalistice (grafoscopice, traseologice, balistice ş.a.); c) metodele tactice de organizare şi desfăşurare a acţiunilor procesuale, a întregii activităţi de cercetare a anumitor categorii de infracţiuni cunoscute sub denumirea de procedee tactice. în literatura de specialitate se susţine că metodele speciale criminalistice se subdivizează in cele destinate să deservească practica judiciară şi cele aplicate în cercetările ştiinţifice, cum ar fi generalizarea practicii înaintate, studierea şi adaptarea realizărilor altor ştiinţe la specificul activităţilor criminalistice, analiza şi evidenţa modalităţilor de săvârşire a actelor antisociale etc.

170

1.2 (5) Argumentaţi necesitatea aplicării în teoria şi practica criminalistică a metodelor particular ştiinţifice. Metode fizice sau fizico-chimice. Dintre multiplele metode fizice şi fizico-chimice uzuale în cercetările criminalistice menţionăm următoarele: — Metoda optică inerentă activităţilor de cercetare pe teren, dar mai cu seamă celor de laborator. în practică s-a demonstrat că sunt frecvente situaţiile când cercetarea la faţa locului nu se poate limita la observarea directă cu ochiul liber. Pentru depistarea obiectelor minuscule, a urmelor microreliefate sau create prin depuneri materiale imperceptibile, organul judiciar va apela la instrumente optice. Trusele criminalistice cu care sunt dotate organele respective au in componenţa lor lupe simple şi speciale cu dispozitive de iluminare, cu piedestal, binoculare, de cap. Cât priveşte expertizele dactiloscopice, balistice, judiciar-tehnice ale documentelor, grafo-scopice, precum şi cele privind reconstituirea întregului după părţile dezmembrate, acestea, în marea lor majoritate, debutează cu o examinare microscopică. — Metoda palpării fizice a suprafeţelor aplicată la identificarea şi deosebirea după relief a obiectelor supuse examinărilor criminalistice. Cunoscută şi sub denumirea de striagrafie, ea este inerentă examinărilor obiectelor din lemn, metal, masă plastică, a hârtiei, urmelor create de arme de foc pe muniţie, de tot felul de instrumente. In criminalistică se folosesc atât profilografele optico-mecanice, care înregistrează rezultatele palpării printr-o profilogramă, cât şi profilometrele ce indică gradul de netezime al reliefului. — Metoda efectului de luminiscenţă, aplicată în criminalistică pe scară largă pentru identificarea sau diferenţierea obiectelor supuse examinării prin depistarea pe suprafaţă sau în componenţa lor a unor elemente luminis-cente. Metoda in cauză se foloseşte la depistarea urmelor invizibile de mâini, la cercetarea actelor suspecte de fals prin adăugire sau corodare de text, la depistarea urmelor create de factorii suplimentari ai împuşcăturii, la evidenţierea petelor de ulei, clei, vopsea, sânge, salivă, la diferenţierea tipurilor de hârtie, sticlă, manufactură, substanţe chimice etc. — Metoda convertizării electrono-optice, de asemenea aplicată frecvent în activitatea criminalistică de laborator, constă în transformarea cu ajutorul convertizorului electrono-optic a energiei invizibile infraroşii în energie electrică, ulterior în energie vizibilă. Metoda în cauză este, pe bună dreptate, indispensabilă la evidenţierea urmelor de sânge, ulei, de vopsea, a indiciilor de fals în documente, a reziduurilor în urma tragerii din arma de foc. Actualmente se folosesc convertizoare portabile şi de laborator, staţionare. — Metoda difuzo-copiativă prin contact rezidă în difuzarea (transferarea) unor substanţe colorate de pe obiectul de examinare pe unul copiativ. Ca material copiativ se foloseşte hârtia de filtru sau cea gelatinată (fotografică) umedă. Aceasta i-a determinat pe unii autori să denumească metoda în cauză «copiere umedă». Copierea nu necesită eforturi mari, dar de multe ori oferă rezultatele scontate. O foaie de hârtie subţire se fixează pe obiectul cercetat, fiind ulterior acoperită cu o foaie de hârtie de filtru îmbibată cu apă distilată. Acoperit cu o coală de pergament, materialul se pune la preş. Pentru transferarea prin difuzie în gelatină, o coală de hârtie fotografică, se prelucrează într-o soluţie de fixaj fotografic, se spală în mod obişnuit şi se usucă. înainte de a fi întrebuinţată, hârtia se introduce în apă distilată caldă pe 45 minute, apoi se zvântează şi se presează pe obiectul in cauză. Metoda se aplică la stabilirea prezenţei unui colorant la diferenţiere acestuia, la prognozarea vechiii textelor, la diferenţiereatraseelor de creioane chimice, precum şi la determinarea succesiunii traseelor intersectate ale rechizitelor in documente. Pe lângă metodele enunţate în instituţiile de expertiză judiciară în unele cercetări criminalistice se folosesc, după necesitate, metode fizice şi fizico-chimice complexe, de exemplu, de analiză spectrală, colorimetrică, fotocolorimetrică ş.a., care ţin de competenţa specialiştilor cu pregătire profesională în aceste domenii. — Metode matematice. Matematica — ştiinţa despre raporturile cantitative şi formele spaţiale ale realităţii obiective, apărută in antichitate din necesităţi practice umane, devine cu timpul un instrument deosebit de cunoaştere a naturii. Având la bază legităţile obiective ale lumii materiale, matematica şi-a găsit aplicare practică în toate domeniile de activitate umană. Şi in criminalistică rolul matematicii este incontestabil1, înregistrarea obiectivă a probelor materiale ale infracţiunii, ceea ce reprezintă un imperativ al procesului penal, nu poate fi concepută fără determinarea în mod strict ştiinţific a dimensiunilor şi poziţiilor spaţiale ale acestora. Indicii cantitativi asigură veridicitatea constatărilor făcute de către organul judiciar (cu prilejul cercetării la faţa locului, percheziţiei, a altor acţiuni procesuale) privind forma, culoarea, duritatea, temperatura obiectelor ce prezintă interes criminalistic. Pe principiile geometrice ale ştiinţei matematice sunt bazate procedeele fotometrice aplicate la fixarea ambianţei locului faptei, la calcularea elementelor cărării urmelor, stabilirea direcţiei şi a locului de unde s-a tras din arma de foc, la descrierea înfăţişării persoanei sau a cadavrului după metoda portretului vorbit ş.a. Un rol de mare importanţă la efectuarea expertizelor criminalistice joacă metodele matematice: a scrisului, a urmelor traseologice şi a celor create prin tragere din arma de foc, a impresiuhilor de ştampile, a actelor dactilografiate, imaginilor fotografice etc. în baza metodelor matematice are loc determinarea elementelor caracteristice ale obiectelor de identificat, valorificarea acestora după anumiţi indici calitativi. Proiecţiile geometrice constituie suportul ştiinţific al expertizei criminalistice de identificare după oasele craniului, imaginile fotografice. Metoda proiecţiei geometrice se aplică, de asemenea, la examinarea criminalistică a scrisului, in special în procesul de comparare a semnăturilor. în ultimul timp criminaliştii manifestă un deosebit interes asupra posibilităţii aplicării metodei probabilităţii statistice la aprecierea rezultatelor examinării comparative in cadrul expertizelor de

171

c) metodele tactice de organizare şi desfăşurare a acţiunilor procesuale. Metode speciale criminalistice. c) Modul în care a fost comisă infracţiunea. spre exemplu. analiza şi evidenţa modalităţilor de săvârşire a actelor antisociale etc. în baza unui studiu consecvent şi cu raţiune a modificărilor parvenite în urma actului ilicit. în literatura de specialitate se susţine că metodele speciale criminalistice se subdivizează in cele destinate să deservească practica judiciară şi cele aplicate în cercetările ştiinţifice. Situaţia de fapt de la faţa locului poate. Cunoaşterea victimei şi a calităţii acesteia are importanţă. e) Identitatea şi calitatea victimei. suporta modificări de natură să conducă la concluzii eronate cu privire la fapta comisă. Prin studii antropologice s-a stabilit existenţa anumitor raporturi de corelaţie între statura (înălţimea) persoanei şi dimensiunile unor părţi corporale în parte. Subiectul II: Sarcinile cercetării locului faptei. decizia privind natura faptei nu trebuie să fie pripită. Alegerea de către făptuitor a unui anumit mod de operare din multitudinea de modalităţi posibile este condiţionată. Metode antropologice. pe de o parte. mobilul şi scopul săvârşirii infracţiunii.a. după cum urmează: a) metodele tehnico-criminalistice destinate descoperirii. O sarcină deosebit de importantă pe care trebuie să o rezolve cercetarea la faţa locului rezidă în obţinerea de informaţii de natură să contribuie la limitarea cercului de persoane din rândul cărora să se recruteze subiectul infracţiunii2 şi. iar pe de altă parte. preconizat verificării posibilităţii anumitor activităţi în condiţii concrete de timp. 1. starea obiectului material al infracţiunii. algoritmarea în baza datelor medii statistice a cercetării unor categorii de infracţiuni şi utilizarea cu acest prilej a mijloacelor de calcul moderne. pot conduce la stabilirea. conturând două direcţii de aplicare practică: la identificarea persoanelor implicate în săvârşirea infracţiunilor. b) Metodele expertizelor criminalistice (grafoscopice. personalitatea ei. se va strădui să determine: a) Natura juridică a faptei. accident).). deoarece. în majoritatea cazurilor. cu atât mai mult. inclusiv infracţională. Locul furtului şi cel în care au fost descoperite bunurile sustrase se cercetează aparte. în această ordine de idei. urmele lăsate prin desfăşurarea activităţii infracţionale. formulează premisele ştiinţifice şi principiile identificării persoanelor după semnalmente. Printre ştiinţele care au cunoscut in jumătatea a doua a secolului trecut un înalt grad de dezvoltare figurează şi antropologia — ştiinţa despre originea. Anumite operaţii matematice se aplică de asemenea în tactica şi metodica cercetării faptelor penale. Metodele matematice nu se limitează la partea tehnică a criminalisticii. fixării şi ridicării urmelor materiale ale infracţiunii. 2. traficurilor de stupefiante etc. şi la înregistrarea antropometrică a persoanelor dispărute sau declarate in căutare. organul învestit cu efectuarea ei. sinucidere. situaţia respectivă organele de urmărire penală se confruntă ori de câte ori autorul infracţiunii îndepărtează cadavrul de la locul unde s-a săvârşit actul de omor. traseologice. care pot fi încadrate în trei subgrupuri. Realizările acestei ştiinţe de mare valoare socială cu succes au început să fie folosite şi în criminalistică. În situaţia în care cercetarea la faţa locului este efectuată neîntârziat şi calitativ. reprezintă punctul de plecare 172 . a naturii faptei (moarte naturală. înainte de toate. suprafeţelor palmare ş. Alphonse Bertillon in 1888 elaborează metoda antropometrică de înregistrare penală a persoanelor supuse justiţiei. omor. de împrejurările şi situaţia în care se activează.a. de deprinderile şi experienţa făptuitorului. aplicate în cadrul cercetării la locul faptei sau în alte împrejurări. in special. Cunoaşterea acestor legităţi a facilitat elaborarea anumitor procedee de calcul privind stabilirea după urme a apartenenţei la sex. balistice ş. în cele din urmă. a staturii. cele vizând prevenirea furturilor . De menţionat. desfăşurării evidenţei criminalistice şi măsurilor de protejare a valorilor sociale de atentări criminale ca. a celor create de instrumente sau în urma tragerii din arma de foc. denumite de unii autori «metode de examinare proprii criminalisticii»1. între timp. a întregii activităţi de cercetare a anumitor categorii de infracţiuni cunoscute sub denumirea de procedee tactice. precum şi a cadavrelor necunoscute. studierea şi adaptarea realizărilor altor ştiinţe la specificul activităţilor criminalistice. că. dimensiunilor încălţămintei purtate etc. Modul săvârşirii unei fapte penale cuprinde mijloacele şi "metodele de pregătire şi realizare a activităţii infracţionale sau de acoperire a urmărilor acesteia. să asigure identificarea acestuia.identificare. pentru orientarea activităţii de cercetare. urmărindu-se depăşirea factorului subiectiv ce predomină în această etapă decisivă a expertizelor criminalistice.3 (7) Stabiliţi metodele ştiinţifice ce urmează a fi aplicate la descoperirea urmelor infracţionale. de relevare şi ridicare a urmelor invizibile de mâini. cum ar fi generalizarea practicii înaintate. d) Autorul faptei. obiectele prezente sau lipsă. premeditată. metodele fotografiei de fixare. evoluţia şi tipizarea oamenilor după structura morfologică a corpului şi alte proprietăţi fizice.1 (3) Enumeraţi sarcinile activităţii de cerc etare a locului faptei. Astfel. Exemplificative în acest sens sunt experimentul de anchetă. uneori în mod categoric. ale plantei picioarelor. Tabloul de ansamblu al locului cercetat.

(4) În caz de delict flagrant. dacă este necesar.3 (7) Enumerţi întrebările la care urmează să dea răspuns expertiza medico-legală în situaţia descoperirii unui cadavru dezmembrat. (4) Obiectele descoperite în timpul cercetării la faţa locului se examinează la locul efectuării acestei acţiuni şi rezultatele examinării se consemnează în procesul-verbal al acţiunii respective. f) Alte împrejurări în care s-a comis infracţiunea. obiectele şi documentele se împachetează. în condiţiile prevăzute de art. (3) Percheziţia se efectuează în baza ordonanţei motivate a organului de urmărire penală şi numai cu autorizaţia judecătorului de instrucţie. fotografieri. se sigilează. determina desfăşurarea activităţilor procesuale şi extraprocesuale necesare reţinerii acestora.în activitatea logică de elaborare.1 (7) Modelaţi o situaţie în care latura subiectivă a infracţiunii se reflectă în ambianţa locului faptei. cercetarea la faţa locului va urmări. judecătorul de instrucţie confirmă rezultatul acesteia prin rezoluţie. precum şi a unor cadavre umane sau de animale. Articolul 125.1 (3) Enumeraţi expertizele tradiţionale în cadrul cercetării omuciderii. iar în caz de necesitate. percheziţia se poate efectua în baza unei ordonanţe motivate fără autorizaţia judecătorului de instrucţie.12 se efectuează în baza ordonanţei motivate a organului de urmărire penală. materialele obţinute în urma percheziţiei efectuate. (5) În cazul constatării faptului că percheziţia a fost efectuată legal. recunoaşte percheziţia ca fiind ilegală. (3) Organul de urmărire penală cercetează obiectele vizibile. al cărei caracter penal urmează a fi stabilit. prin încheiere motivată. indicîndu-se motivele efectuării ei. cu autorizarea judecătorului de instrucţie. În caz contrar. funcţiile şi îndeletnicirile victimei se pot delimita până la un cerc îngust persoanele suspectate de comiterea infracţiunii. Cercetarea la faţa locului (1) În scopul descoperirii urmelor infracţiunii. Locul cercetării poate fi înconjurat de colaboratorii organelor de menţinere a ordinii publice. 54. CPP: Articolul 118.şi verificare a versiunilor privind motivul şi eventualul scop urmărit de făptuitor. în raport cu natura faptei. precum şi alte obiecte sau documente care ar putea avea importanţă pentru cauza penală. cadavrelor umane sau de animale. obiecte şi valori dobîndite de pe urma infracţiunii. încăperilor. a mijloacelor materiale de probă pentru a stabili circumstanţele infracţiunii ori alte circumstanţe care au importanţă pentru cauză. permite accesul la ele în măsura în care nu se încălcă drepturile omului. În anumite cazuri. 125). face mulaje şi tipare de pe urme de sine stătător sau cu ajutorul specialistului în materia respectivă. organul de urmărire penală efectuează cercetarea la faţa locului a terenurilor. animalelor. stabilirea efectelor dăunătoare ale infracţiunii sau ale faptei. obiectelor.2. 173 . Dumai sam Subiectul III: Rolul expertizei judiciare în cercetarea omuciderilor. execută diferite măsurări. a altor împrejurări de fapt de natură să contribuie la realizarea în mod conştiincios a măsurilor profilactice2 în conformitate cu cerinţele legislaţiei procesual-penale în vigoare (art. filmări. După relaţiile. 3. 3. 2. persoana care efectuează urmărirea penală le examinează în sediul organului de urmărire penală. Expertiza medico-legală se dispune în cursul urmăririi penale. documentelor. schiţe. precum şi în alte cazuri. dar nu mai tîrziu de 24 de ore de la terminarea percheziţiei. A. 114 Cod procedură penală. (2) Percheziţia se poate efectua şi în scopul descoperirii unor persoane căutate. 3. de asemenea. (2) Cercetarea la faţa locului la domiciliu fără permisul persoanei căreia i se limitează dreptul prevăzut în art. Constatarea şi expertiza medico-legală Constatarea medico-legală se efectuează chiar în cursul cercetărilor la faţa locului. persoana care efectuează urmărirea penală. urmînd ca acestuia să i se prezinte imediat. Dacă pentru examinarea obiectelor şi documentelor se cere un timp mai îndelungat. întocmeşte desene. şi a factorilor care au cauzat sau favorizat declanşarea acestora. Pentru aceasta. 2.2 (5) Delimitaţi cercetarea la faţa locului în domiciliu de percheziţia la domiciliu. (5) Dezvăluiţi circumstanţele ce urmează a fi stabilite prin intermediul expertizei în cazul omuciderii. Temeiurile pentru efectuarea percheziţiei (1) Organul de urmărire penală este în drept să efectueze percheziţie dacă probele acumulate sau materialele de investigaţie operativă permit de a presupune întemeiat că într-o anumita încăpere ori într-un alt loc sau la o anumită persoană se pot afla instrumente ce au servit la săvîrşirea infracţiunii. Judecătorul de instrucţie verifică legalitatea acestei acţiuni procesuale. pachetul se semnează şi despre aceasta se face menţiune în procesul-verbal.

iar când participarea procurorului nu este posibilă. aşa cum rezulta şi din actul de constatare eliberat de medicul dispensarului. orificiul anal). Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza criminalistică Dacă urgenţa o impune. pentru a se face o comparaţie sumară a scrisului. comparate cu scrisul de pe biletul incriminat. care locuia singură şi pe care rudele au găsit-o după câteva zile de la data morţii. activitate rămasă fără rezultate concludente a fost inclus în cercul bănuiţilor şi un tânăr din altă localitate. au fost suficiente pentru ca expertul criminalist să formuleze concluzii certe în privinţa autorutui scrisului care s-. când pot fi examinate şi comparate detaliile impresiunilor digitale. Este cazul cercetării amprentelor digitale găsite la locul faptei. aceste constatări se efectuează pentru identificarea cadavrului. B. un mesaj insultător la adresa poliţiştilor: „Poliţailor ati dat de dracu'!" După ce s-au luat probe de scris de la majoritatea bărbaţilor din sat. Tot din practica organelor judiciare din judeţul laşi menţionăm cazul unui tânăr care. care este mecanismul de producere a lor. în acest sens. stabilirea grupei sangvine. Cunoscând mijloacele de investigare de care dispun în prezent ştiinţele medicale. cât şi expertiza medico-legală trebuie să se efectueze în prezenţa procurorului care participă la cercetări.Atât constatarea. omor şi furt. expertiza medico-legală poate contribui la stabilirea legăturii cauzale între actele de violenţă exercitate de o persoană şi moartea victimei. dacă la faţa locului se găsesc acte despre care se bănuic că ar fi scrise de făptuitori. a firelor de păr. 174 . care pot fi utile pentru identificarea autorului infracţiunii. Examinarea şi interceptarea urmelor de mâini sau de picioace (cărarea de paşi) pot furniza date utile pentru identificarea autorului faptei sau a victimei. Alte categorii de expertize criminalistice privesc cercetarea urmelor de sânge. aflat în vizită la rudele din satul unde locuia victima. La scoaterea sicriului din casă pentru înmormântare. cazul unei femei. care este agentul vulnerant folosit la producerea leziunilor. Alteori. Autorul omorului a fost identificat cu ajutorul expertizei criminalistice a urmelor de dinţi găsite pe obrazul victimei şi a probelor de comparaţie luate de la un tânăr. întrebările la care poate răspunde medicul legist diferă după natura faptei şi mijloacele folosite de făptuitor pentru suprimarea vieţii. specifică vârstei (cardiopatie).a dovedit a fi şi autorul celor trei fapte grave: viol. luate de la victimă. Prin stabilirea cauzei morţii se urmăreşte să se afle dacă a fost o moarte patologică sau violentă (accidentală sau produsă de o persoană). Ceremonialul înmormântării a fost oprit de organele locale de poliţie. în vârstă de peste 80 ani. spermă) şi chiar expertiza scrisului. vecin cu victima şi care o mai ajuta la treburi în gospodărie. La autopsie s-au constatat multipte fracturi costale. s-a considerat că este moarte patologică. organele de urmărire penală vor stabili obiectivele care sunt de competenţa medicului şi care sunt realizabile. Nefiind nici o urmă de violenţă sau alte bănuieli cu privire la cauza morţii. lăsat deschis la capul victimei. prezenţa alcoolului în sânge şi în urină. prezenţa spermatozoizilor în secreţiile vaginale sau alte cavităţi naturale (cavitatea bucală. în ziua în care se săvârşise fapta. cu cele existente în evidenţa operativă a organelor de poliţie. între acestea. Probele de scris luate de la acest tânăr. De asemenea. chestiune încă mult discutată în practica organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată. constatările tehnico-ştiinţifice pot fi efectuate în cursul cercetărilor la faţa locului. s-au observat la lumina zilei urme de dinţi pe obrazul stâng. după ce a violat o bătrână şi i-a furat un ceas de aur cu valoare de patrimoniu naţional. este recomandabil ca medicul legist să aibă la dispoziţie lucrările dosarului penal şi să menţină o legătură permanentă cu organele de urmărire penală. a scris pe un caiet. considerând că fapta sa nu va fi descoparită. De asemenea. alertate de rudele victimei. expertiza criminalistică a urmelor de dinţi descoperite pe corpul victimei poate contribui la identificarea autorului. a urmelor biologice (salivă. menţionăm stabilirea cauzei şi naturii morţii şi data probabilă a decesului-dacă leziunile constatate sunt vitale sau postmortale. Este concludent. precum şi urme ale unui raport sexual.