Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

1.. S. Chiri, Probleme de matematici superioare, E.D.P. Bucureti, 1989. 2. M. Bercovici, S.Rimer, A. Triandaf, Culegere de probleme de geometrie analitic i diferenial, E.D.P. Bucureti, 1973 3. V. Mneanu, D. Carp, Elemente de algebr, geometrie i calcul tensorial, Institutul de Marin Civil Constana, 1997 4. E. Murgulescu, N. Danciu, V. Popescu, Culegere de probleme de geometrie analitic i diferenial, vol. I i II, E.D.P. Bucureti, 1971 5. M. Rocule, Algebr liniar, geometrie analitic i geometrie diferenial, Ed. Tehnic, 1987 6. Ion D. Teodorescu, Culegere de probleme de geometrie analitic i elemente de algebr liniar, E.D.P. Bucureti, 1967 7. C. Udrite, Aplicaii de algebr, geometrie i ecuaii difereniale, E.D.P. Bucureti, 1993 8. C. Udrite, C. Radu, C. Dicu, O. Mlncioiu, Probleme de algebr, geometrie i ecuaii difereniale, E.D.P. Bucureti, 1981 9. C. Udrite, C. Radu, C. Dicu, O. Mlncioiu, Algebr, geometrie i ecuaii difereniale, E.D.P. Bucureti, 1982.