Sunteți pe pagina 1din 178

Filiera teoretica, profilul real specializarea matematidi-informatica rdiera vocational a, profilul militar, specializarea matematica-informatica

Marian ANDRONACHE Dinu SERBANESCU Marius PERIANU Catalin CIUP ALA Florian DUMITREL

Matematica
pentru examenul de bacalaureat

Ml

MATEMATICIENILOR ~

Clubul matematicienilor este un proiect dezvoltat de Grupul Editorial Art. Copyright 2012

Cuprins

~
GNpEditorial Toate drepturile asupra aeestei lucrari apartin editurii. Reprodueerea integrala sau partials a continutului lucrarii este posibila numai cu acordul prealabil seris al editurii.

..... .E
Partea 1. ALGEBRA/GEOMETRIE(clasele IX-X) Tema 1.1 - Multimi de numere. Multimi ~i elemente de logica matematica Tema 1.2 - Functii definite pe multimea numerelor naturale (~iruri) Tema 1.3 - Functli, Proprietati generale. Lecturi grafice .
r:/:J

7 196

Referenti stiintifici:

prof. drd. Livia Harabagiu prof. gr. I. Eduard Buzdugan Tehnoredactare: Cornel Draghia Coperta: Alexandru Da~
Tiparit la C.N.I. "Coresi" S.A.

10 197 14 200 19 201

Tema 1.4 - Functia de gradull.

Functia de gradul alII-lea

Tema 1.5 - Puteri ~i radicali. Ecuatii irationale............................................. 204 24 Tema 1.6 - Functia exponentlala ~i functla logaritmica. 28 207 32 208

Ecuatii ~i inecuat]] exponentiate ~i logaritmice Tema 1.7 - Numere complexe Tema 1.8 - Metode de numarare. Elemente de combinatorlca. Matematici financiare Tema 1.9 - Vectori in plan. Geometrie vectcrlala. Geometrie analitica Tema 1.10 - Trigonometrie. Aplicatii ale trigonometriei produsului scalar in geometria plana Partea 2. ALGEBRA (clasele XI-XII) Tema 2.1- Permutari. Matrice. Determlnanti Tema 2.2 - Sisteme de ecuatii liniare ~i ale

Descrierea

CIP este disponibila

la Biblioteca Nationala

a Romanie]

36 209

978-973-124-824-0

40 210

Pentru comenzi va puteti adresa:

Departamentului DijUzare
C.P. 22, O.P. 84, Cod: 062650, sector 6, Bucuresti telefon 021.224.17.65 0721.213.576 0744.300.870 Se acorda importante reduceri.

46 213

55 216 64 219

Tema 2.3 - Structuri algebrice..............................................................................74 226 Tema 2.4 - Polinoame cu coeflclentl intr-un corp comutativ................ 85 235

Algebra/Ceornetrie
Clasele IX-X

Partea 3. ANALiZA MATEMATICA (clasele XI-XII) Tema 3.1 - Limite de ~iruri. Limite de functll, Functii continue. Functii derivabile........................................... 97 239 Tema 3.2 - Primitive.................................................................................................. 118254 Te ma 3 3 - Fri'"..II In t egra bll e un , I Partea 4. VARIANTE DE SUBIECTE Tema 4.1- Subiecte date la examenul de bacalaureat 143 280
Tema 1.6. Tema 1.1. Mullimi de numere. Mullimi ~i elemente de loqica rnatematica
(cia sa a IX-a)

Tema 1.2. Tema 1.3. Tema 1.4. Tema 1.5.

Functil definite pe multimea numerelor naturale (slrurl)


(cia sa a IX-a)

124 258

Functil. Proprletati generale. Lecturi grafice


(clasele IX-X)

Functia de gradull. Functia de gradul al ll-Iea


(clasa a IX-a)

Puteri ~i radicali. Ecuatil irationale


(clasa a X-a)

in anii anteriori Tema 4.2 - Variante de subiecte propuse spre rezolvare

Exponentiale ~i logaritmi
(clasa a X-a)

156 304
Tema 1.7.

Numere complexe
(clasa a X-a)

Tema 1.8. Metode de nurnarare. Elemente de cornblnatorica


(clasa a X-a)

Tema 1.9. Vectori in plan. Geometrie vectorlala. Geometrie analltica


(clasele IX-X)

Tema 1.10.

Elemente de trigonometrie. Functli ~i ecuatli trigonometrice


(clasa a X-a)

Tema

Multimi de numere . Multimi ~i elemente de logica matematica


1. Partea intreaga ,i partea fraclionara a unui numar real
Defini~ie. Fie x
E

1.1

lR . Cel mai mare numar intreg mai mic sau egal dedit x se numeste
E

par/ea fntreagii a lui x. Se noteaza: [x] = max {p

IE I p ~ x} . a lui x.

Numarul real {x} = x - [x] se numeste partea fractionard

Proprletatl
1. [x]~x<[x]+l, 2. x-1<[x]~x, 3. [X]=X<=>XEIE; 4. [x + n] = [x] + n <=> n
E

VXElR; VXElR; IE ;

1. {x}E[O,l), VXElR; 2. {x}


=

0 <=>

X E

IE ;
E

3. {x} = {y} <=> x- Y

IE,
E

4. {x + n} = {x} <=> n

IE.

Identitatea lui Hermite. [X]+[x+~J+[x+~J+ ... +[x+ n~lJ=[nx], VXElR, VnEN*\{l}.

Probleme propuse
1. Stabiliti valoarea de adevar a urmatoarelor propozitii a) p: ,,[x]+[Y] = [x+ y], pentru orice x,y E lR", unde [a] reprezinta partea intreaga a numarului real a. b) q : ,,{3x} = 3{x} , pentru orice x numarului real a.
E

R", unde {a}

reprezinta partea fractionara a

c) r : " Vx E R, 3y

lR astfel incat X2 + y2 = 2012 ".

2. Determinati valoarea de adevar a afirmatiei: "Suma oricaror doua numere irationale


este un numar irational."
Variante bacalaureat 2009

3. a) Calculati [ J2012 J+(

2+.J2).{-.J2}.
1 ]. 20122013

b) Calculati [_1_+_1_+ ...+

12

23

i
I

c) Calculati [ J2009 ] + 3 {-~} .


d) Calculati [

< U ~ ~ w
Variante bacalaureat, februarie 2008

.Ji] + [ .J2] + ...+ [ .JiOo]. .J7f ] .

e) Calculati [( J3 +

~ ~

4.

a) Determinaj] multirnea A=={xe[O,2]1[2x]==2[x]}, tntreaga a numarului real a.


b) Determinati multimea B == fractionara a numarului real a.

unde

[a] reprezinta partea {a}


reprezinta partea

18. Determinati

me

IR pentru care {1;2} ~

{x

IR I x2

+mx+4

==

o] .
2

{x

E [ -1,2]

13 {x}

==

I}, unde

19. Determinati perechile 20. Determinati

(m,n)

IRxlR pentru care {1;2} ==

{x E IR I x

+mx+n
;to

==

o].

a EZ

pentru care
= {a

{x E IR I X2

-ax+

==

o] n{O,

1,2, ...,2011}

0.

2 S. Aratap ca [ .J n + n ] = n , pentru orice n EN.


6. Fie x
E

21. Se considera multimea A

+ bJ31 a, b E Z} .
si {J3} apartin multimii A.

lR* . Aratati ca

[~J

= 0 daca si numai daca x > 1.


Variante bacalaureat .februarie 2008

a) Aratati ca numerele ~4+2J3 b) Aratap ca


X

YEA,

pentru orice x, YEA.


==

7. a) Aratati ca {{x } + y} = {x + {y }} , pentru orice x, Y

lR .

c) Aratati ca multimea B

{x

[x] = O} are eel putin 2012 elemente.

b) Aratati ca {{x + Y} + z} = {x + {y + z}} , pentru orice x, y, Z E lR .


Variante bacalaureat 2009, enunt adaptat

22. Aratati ca J3 ~ {a + b.fi

I a, b E Z} .
Variante bacalaureat .februarie 2008 =0 .

8. a) Aratati ca [x] +[ x+~J = [2x], pentru orice x b) Aratati ca daca [x + a] 9. Determinati mElR

lR. lR , atunci a

23. Determinati (x, y) E lRx lR pentru Care x2 + 2xy + 2l


24. Aratati

= [x + b]' pentru
{xElRl

orice x

=b.
25. Determinati x+ Y+ Z stiind ca x2 + l + Z2 +4x+6y-2z 26. a) Aratati ca daca x,y,z
E

ca x2 + 3xy + 4 y2 ~ 0, Vx, Y E lR .
Variante bacalaureat 2009
+14 = O.
= Y = z.

pentrucare

(m2-1)x+2>0}=lR.
E

10. Determinati cel mai mic element al multimii {x


~1. Se considera A = { X
E

lR I( x + 2) ( x2 - 4 ) ~ O}.
eel mai mare element al

lR ~i x2 + l +Z2 = xy+xz+ yz, atunci x b) Determinati multimea {Ca,b) E Rx R I a2 +b2 +4 = ab+2a+2b}.

lR I

(x -1) ( x E

0 13 )s

o}. Determinati
=

multimii B = {I a=b Ila,b

Z, a < b, [a, b) c A} .

27. a) Aratati ca !:+!!.. ~ 2, Va,b > O. b a b) Aratati ca (a+b)(b+c)(c+a)

~ 8abc, Va,bc ~ O.

12. Determinati numerele naturale din multimea A


13. Se considera multimile A = {x
LUll -",

{x

lR I

<

.fi+J3

x s 2} .
An B n Z .

28. Se considera numerele x, y ~ 1 .

lR Ilxl < 2} ~i B
50}
, ,

= [-3,0)

. Determinati

14. Se considers multimile A - {O 2 4 6 " t

. B = {O,3,6,9, ...,48.} Aflati cardinalul fiecareia dintre multimile A , B , An B ~i A uB .


~l

1 2 b) Aratati ca x~ y -1 + y../ x -1 ~ xy .
a/

,\ Ar~ . ~ ../x-l atati ca --~-. x

29. Determinati multimea


30. Dati un exemplu

{(a, b)

Nx N I
numere

Fa + ~
naturale

= 2} . a si b care

15. Se considera fractia zecimala infinita


a. ale multimii A = {aI' a2'--:}"" }
t.l.ll.J.

1 "7 = 0,a a

1 2

Determinati nurnarul de elemente

de doua

indeplinesc

conditia

Fa -log3

N' . irationale a ~i b care indeplinesc conditiile

16. Se considera fractia zecimala infinita


a. multimii A = {a0'--1' t

4 11 = ao' a a
l

Determinati suma elementelor

31. Dati un exemplu de doua numere a + b E N* ~i a- b E Z .

i
I
>0(

a2"" } .
. Calculati al +a2 + ... +a2012

32. Determinati un element

(a, b, c)
b)

N x N x N care verifica conditia 2 < b < log, c .

33. Ordonati crescator numerele.


7. Se considera fractia zecimala infinita ~~ = 0,ala2~'"
a)

-Ii. ifj, ln2;


1 r; ~,,,5; ,,3 -,,2

Ji, ifj, ~ ;
1 d) -, 2 t; log32, In2, ,,3, 1.

~ ~ w ~

Variante bacalaureat .februarie 2008, enunt adaptat

1 c) -, 2

t:

!c

Tema
1. $iruri
Definitie.
Sirul de Sirul de numere Vn~l. reale ( xn ) n;,1 este reale

1.2
1. Aratati ca sirul (an)
>1 ne:

Probleme

propuse
este crescator.
Variante bacalaureat 2009

Functii definite pe multlmea numerelor naturale (~iruri)

cu termenul general a = ~ n n+3 de termen general a n = n


2

2. Aratati ca 'I sirul (a n ) n~l' t (Xn ).;'1 este monoton (strict) crescator daca

n este strict monoton.


Variante bacalaureat 2009

Xn~xn+1 (xn<xn+I),

numere

mono ton

(strict)

descrescdtor

daca

3. Aratati ca sirurile urmatoare sunt monotone. I I I a) x =--+--+ ... +--, Vn~l n n+I n+2 n+n b) xn =

Xn ~xn+1 (xn >xn+I)' Vn~l.

J;+l-J;;,
n

Vn ~ 1.

Definitie. Sirul de numere reale (Xn

tl

este mdrginit inferior daca exists un numar

c) : =

real (notat cu) m astfel meat m ~ xn' Vn ~ 1. Sirul de numere reale (Xn )."1 este mdrginit superior cu) M astfel incat xn ~ M, Vn ~ 1. Daca sirul (xn margin it. daca exista un numar real (notat

L k (k+I )' Vn ~ I .
k=1

tl

este marginit atdt inferior cat si superior, spunem ca sirul este

4. Aratati ca sirurile urmatoare sunt marginite. n I a) xn = Vn ~ 1. k=1 k k+l k +Z

L ( )( )'
2k+I
2' k=1 n

b) xn =

2. Progresii aritmetice
Definitie. Sirul de numere reale (an )."1 este Proprietati
1. an 3.8n-

progresie

aritmetica

de rape r daca

e (k+l) k c) Xn = Il-, Vn~I. k+ 1


k=1

n L

Vn ~ l.

an+1 - an = r, Vn ~ 1 (adica diferenta oricaror doi termeni consecutivi este constanta).

5. Fie progresia aritmetica (an a) Determinati a13

to

astfel meat as = 7 si

2l

= 43 .

= al +(n-l)r,
_n{al+an)_ 2
a -al

Vn ~ 1. -nal+r n{n-l) 2 r#O.

2. a

an_I +an+1 '"' > 2 2 ' vn_ .

b) Stabiliti daca numarul2015 este termen al progresiei? c) Calculati suma T = a2 + as + as + ... + a2012 6. Calculati a4
-

,Vn~l,unde8n=al+a2+.+an

suma primilor 20 de termeni ar progresiei

aritmetice

(an

LI'

stiind ca

4. n=-n

__ r

+l, Vn~l,

a2 = 4 ~i al + ~ + as + a6 = 30.

Variante bacalaureat

2009

7. Determinati xEIR stiind ca x, (x_l)2


8. Determinati aritmetica.

si x+2

sunt in progresie aritmetica. x + 1, 1- x


0

3. Progresii geometrice
Definilie. Sirul de numere reale nenule (bn Proprietati
1. bn

numarul real x stiind ca numerele


0 -

si 4 sunt in progresie

tl este 0 progresie

geometricd de rape q daca

9. Aflati a E IR pentru care numerele 2


10. Calculati sumele. a) 1+4+7+ +100; c) 1+ 3 + 5 + + (2n + 3), n

To+2 + 1, 2 +1 + 1 sunt in progresie aritmetica.


Variante bacalaureat 2009

bn+1 = bn q (adica raportul oricaror doi termeni consecutivi este constant).

= b. . :

Vn ~ 1

N* ;

b) 2+6+10+ ... +2010; d) 1+ 5 + 9 + ... + (4n - 3), n

~
1 E

..

N*.

IC(

--- --------------------------

2. b; = bn_1bn+p Vn ~ 2. qn_l bl--, q#l 3.8n= q-l ,unde8n=bl+b2+ { nb., q =1

11. Aratati ca suma primelor n numere naturale impare este un patrat perfect. ... +bn. 12. Se considera sirul (an Stiind ca pentru orice n E N * are Ioc egalitatea 2 + n , demonstrati ca sirul (an ).;'1 este 0 progresie aritmetica, al + a2 + ... + an = n

LI.

~ ~
W

~ ~

--------------------

11

13. Determinati numarul natural x din egalitatile: a) 1+ 5 + 9 + + x = 231 . b) 1+3+5+ +x = 225.

30. Calculati ratia progresiei geometrice b) + b, == 24 .

(b') n2c cu termeni pozitivi, daca I ).~o si S;

b, + b2 == 6 ~i Examen Baca/aureat 2011 == bo

x+(x+l)+ d) 2+5+8+
c)

+(x+x) =45. +x = 57.


Variante baca/aureat 2009

31. Se considera progresia geometrica cu termeni pozitivi (bn astfel tncat b, -bo == 15 si b2 +bo == 5. a) Determinati b2 b) Calculati S8' 32. Fie progresia aritmetica

+ b, + ...+ bn,

14. Determinati al zecelea termen al sirului xpx2,7,10,13, 15. Fie (an ).2c1 progresie aritmetica. Stiind ca 0
Cl:J

...
= 10, calculati

(an

LI

cu elemente

numere

naturale.

Aratati

ca ratia

+ al9

a6

+ a16
2009

progresiei este un numar natural. 33. Fie progresia geometries

Variante bacalaureat

16. Se considera progresia aritmetica (an ).2c1 astfel incat a2 + a3 + al9 a) al +a2 + ...+a21; b) a2 +a4 + ... +a20.

+ a20 = 8 . Calculati.

(bn LI

cu toate elementele numere naturale. Aratati ca ratia

progresiei este un numar natural. 34. Stiind cli doi termeni ai unei progresii geometrice sunt b) = 6 si bs == 24, determinati termenul b.,
Model subiect MEeTS, Bacalaureat 2011

17. Se considera progresia aritmetica (an b) Daca S3n = 9Sn si a4

tl ~i Sn suma primilor
.

n termeni ai progresiei.

a) Daca al + a4 = 100, an_3 + an = 200 ~i Sn = 600, determinati n.

35. Se considera functia /: JR~ JR,lex) == x + 1 . Calculati suma

= 21,

calculati al

/(2)+ /(22)+ ...+ /(29).


sunt in progresie aritmetica si progresie sunt in progresie geometrica ~i 2,17,a
Variante bacalaureat 2009

18. Aratati ca daca numerele reale a,b ~i geometries, atunci a = b = c .

36. Se considers functia

t: JR~

JR,/ (x) == 3x + 1 . Calculati sumele:

19. Determinati a,b E JR stiind ca numerele 2,a,b sunt in progresie aritmetica.

SI = /( (-3t)+

/((-3y)+

/( (_3)2)+ ...+ /(( -3YO) (x) == 5x -1. Calculati sumele /(3)+ ...+ /(50), S2 = /(0)+ /(1)+ /(2)+ ...+ /(50) ~i
JR,/

20. Fie a.b,c numere naturale in progresie geometries. Stiind ca a + b + c este un numar Variante bacalaureat 2009 par, aratati ca numerele a.b,c sunt pare. 21. Determinati 22. Fie ecuatia x > 0 stiind ca numerele 1,x -1, x + 5 sunt in progresie geometrica.

S2 = /(0)+ /(1)+ /(2)+ ...+ /(11).


37. Se considera functia

J :JR~

SI == /(0)S3 == /(2)-

/(1)+ /(2)-

x2 - 4x + a
x2 + ax + 2

= 0, cu radacinile

XI XI

si x2. Determinati

JR* stiind ca

/(i)+ /(22)- /(23)+ ...+ /(29).

XI' x2' 3x2 sunt in progresie geometries.


23. Fie ecuatia
=

0, cu radacinile

si x2

Determinati

JR stiind ca

XI' x2' x; sunt in progresie geometrica. 24. Determinati primul termen al sirului ao,apa2,4,8,16,32, ....
Variante bacalaureat 2009

25. Determinati primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi bp6,b),24, ...

26. Se considera numarul real s = 1+ 2 + 27. Aratati ca s = 1-

22 + ...+ 2100.

Aratati ca s

(1; 2).

1 1 1 2+"4-8+"'+ 1

1 2 22012 >"3'

28. Fie a=I+ +"'+510

si b=I- +52"-53+"'-SU'

Calculati

[a]+[b],

unde [x]

este partea intreaga a numarului real x. 29. Aratati ca, pentru orice
X E

IR este adevarata egalitatea

(1+ X +X2 + ...+Xll _Xii == (1+ X+X2 + ...+ xIO)(1 + x+ ... + X12) .

13

Tema

1.3
I:
E

3. Functii pare, impare, period ice.


Definitie. Fie D ~ JR 0 rnultirne nevida centrata in origine ('v'x ED<=> -x ED).

Functli, Proprietati generale. Lecturi grafice


Fie A ~i B doua multimi nevide. Spunem ca element x E A ii corespunde un unic element I(x) A ~ Beste B . o functie daca fiecaru]

a. Functia f :D ~ JR este functie para daca I( -x) = I(x), 'v'X ED. b. Functia f: D ~ JR eeusfunctie imparii daca I(-x) = - I(x), 'v'x ED.
Proprietiiti 1. Daca f: D ~ JR este 0 functie impara ~i

A se numeste domeniul functiei f, iar B se numeste eodomeniul functiei f Dona functii sunt egale daca au acelasi domeniu, acelasi codomeniu si aceeasi lege de definitie. Grafieul functiei
Imaginea functiei

ED,

. atunci f(O) = <=> 0(0,0)

E GJ

.
0

2. Suma f + g: D ~ JR a doua functii pare (impare) f,g: para (impara). 3. ProdusuVcatul functie para si una 4. Compuncrea functie para si una orice xED a doua functii pare/imp are este impara este 0 functie impara. a doua functii pare/impare este impara este 0 functie impara.
0

D ~ JR este tot
A

functie
0 0

f: A ~ Beste

multimea GJ = {( x,f(x)

Ix

A} c A x B .

f: A ~ B sau (multimea valorilor functieifi Imf = {y


E

este multimea

B I 3.x E A, f(x) = Y} = {j(x)

I x E A}.
IA(x)=x, 'v'xEA.

I d. . ~ functie para. ProdusuVcatu mtre . 0 functie para. Compunerea dintre

Observatii. 1. M(u, v)

GJ <=> feu) = v.

2. Functia identica a multimii zt este IA :A~A,

Definitie. Functia f :D ~ JR este periodica cu perioada T daca f(x+ T) = f(x) , pentru pentru care x + TED. Cea mai mica perioada pozitiva (daca exista) se

1. Operatii cu functii
Definitie. Fie D ~ JR 0 multime nevida si functiile f,g: D ~ JR. Atunci:

numeste perioada principala. 4. Simetrii ale graficului unei functll


Definitie. Dreapta x = a este axa de simetrie pentru graficul functiei f: D ~ JR daca f(a - x) = f(a + x), pentru orice XED astfel incat a - x, a + xED. f: D ~ JR

suma functiilorj''si g este functia j" + g: D ~ JR, (f + g)(x) = f(x) + g(x); produsul functiilor j'si g este functiaf g: D ~ JR, (f. g)(x) = f(x) f: D ~ JR
g

g(x);

Punctul daca f(a-x)+

M (a, b) f(a+x)

xOy este eentru de simetrie pentru graficul functiei = 2b, pentru orice xED astfel incat a-x, a+x ED.

daca g(x);c 0, 'v'xED, cdtul functiilor hi g este functia Compunerea gof:A~C, funqiilor. Fie f: A ~ B ~i

(L)( x) = f(x) . g g(x)


functii. Functia

Observatii. 1. Graficul unei functii pare este simetric fata de axa Oy. 2. Graficul unei functii impare este simetric fata de origine.

g : B ~ C doua

(go flex) = g(j(x)

, 'v'XE A, se numeste eompunerea functiilor g ~if

S. Functll injective, surjective, bijective, inversabile


Definitie. Functia f: A ~ Beste: injective daca pentru orice xl'x2 surjectivd dad pentru orice y Definitie. Functia f: A ~ Beste avem incat go f = 1A ~i fog
E E

Observatie. Compunerea functiilor este asociativa, dar nu este comutativa.

2. Monotonia

functiilor

A,

XI

;c x2 avem f(xl);c
E

f(xJ; = y;

Definitie. Fie D ~ JR 0 multime nevida. Functia f: D ~ JR este monoton (strict) crescdtoare daca pentru orice X,Y I(x) ~ fey) (f(x) > fey) ).
E

B , exista x

A astfel incat f(x)

D, x < y,

avem f(x)::; fey) daca

(f(x) x,y
E

< fey) ). D, x < y,

bijectiva daca este injective si surjectiva. inversabila daca exista


0

functie g: B ~ A astfel

Functia f: D ~ JR este monoton (strict) descrescatoare

= lB. Notam g =

r'

si spunem ca

r'

este inversa functiei

Observatii. 1 D . aca raportul functia de variatie RJ(x,y) f(x)-f(y) >0, 'v'x,YED,x;cy, atunci

Observatii 1. Functia f :A ~ Beste injective daca ~i numai dad este indeplinita una din conditiile:

f este

strict crescatoare, iar daca RJ ( x, y) <

x-y 'v'x ;c y , atunci

a. Pentru orice xl'x2 E A astfel incat f(xl) = f(x2) , rezulta XI = x2 b. Pentru orice y E B , ecuatia f(x) = yare eel mult 0 solutie x EA.
2. Functia f: A ~ B e surjectiva daca si numai daca este indeplinita una din conditiile: a.lmf=B. b. Pentru orice y element x B , ecuatia f(x) = yare = y. eel putin solutie x EA.
E

i
I

f este

descrescatoare.
0 0

2. Compunerea a doua functii monotone, de aceeasi monotonie, este crescatoare; compunerea a doua functii monotone, de monotonii diferite, este descrescatoare.

functie functie

~ :::liE
E 0
1&.1

!;(
:::liE

3. Functia f: A ~ Beste
E

bijectiva daca oricarui element y

B ii corespunde un unic

A astfel incat f(x)

15

4. Functia t functiei t'

A ~ B

bijective

f :A .

-'0.

. es t tnversa b I1- d aca i;ll numai daca este bijectiva. Inversa e a B es t e funetlaf-I. . B ~ A care indeplinei;lte propnetatea: . ---, t xEA si YEB.

15. Aratati ea imaginea functiei

f:

R~

lR, f

(x)

=~

+ x + este intervalul x -x+l


JR., f

[.!., 3J . 3
Determinati

l(x)=y:>x=F1(y),unde

16. Determinati multimea valorilor functiei

I: JR ~

(x)

Ixl
g(X)=X2.

-------------------------------Probleme propuse
1. Aratat! eii ~
DU

-------------------

Examen Bacalaureat, septembrie 2010

17. Se considera functiile I:JR.~JR., imaginiie functiilor log si go I .

I(x)=x-I

~i g:JR.~JR.,

este perioada pentru functia I: JR~ JR, I (x) = {x} + { 2x} .

18. Se considers functia

I:

JR ~ JR,J

(x)

+x +1

si 1m I imaginea functiei

2. Aratati eii ~ este perioada pentru functia I: JR~ JR, I(x) = {3x} .
3. Determinati cate
0 perioada

a) Aratat! cii 1 ~ Im I . 1 b) Aratati ca cea mal. mare va ioare a functi 1este"2. cpei

pentru fiecare dintre functiile de mai jos. b) g:JR~JR, g(x)={~}+{~}. c) Ar- . ca -- 1 E Im j" . atati 2 19. Aratati ca minimui functiei I: JR~ JR, I(x)
2011

a) I:JR~JR,J(x)={~}+{x};

4. Determinati a E JR stiind cii functia I: JR ~ JR, I(x) = (1- a2) x + 4 este constants.
Bacalaureat

X4 -2X2 este egal cu -1.


0

20. Se considers

functia
l

I:
b)

JR~ JR,
= {x
l

I (x)

= x2 -1. Pentru
E

submultirne

A a lui JR

5. Aratati ca functia I: JR~ JR, I(x)

= 14x-81-214-2xl

este constanta.
Variante bacalaureat 2009

defmim multimea a)

r (A)

JR 1 I(x)

A} . Determinati:
c)

r ({0,2});
l

r (3,+oo);

6. Aratati ca functia I: [3, 8] ~ JR,J (x) = 1x - 81 + 13 - x 1 este constanta. 7. Aratati ca functia

d) Determinati unde

m e JR pentru care multimea


E

r ([3,8J); r' ({m}) are un singur element.


l

I: (0, +00) ~ I:

JR, I

x) [_x_J x
=
2

este constanta '

[a]

este

21. Determinati m, n

JR stiind ca puncteie A(I, 0) si B(O, -I) apartin graficului functiei

+1

partea intreaga a lui a. 8. Aratati ca functia 9. Se considera a


E

I: JR~ JR, I(x) = Xl +mx+n.

22. Aratati cii urmatoarele functii sunt impare:


(1, +00) ~ JR,

I (x ) = ~
=g0I .

este strict descrescatoare,

x-I

a) I: JR*~
g X =X
()

JR, I(x)

= Xl

1
-;

b) I: JR* ~ JR, I(x) = Xl + d) 1:(-3,3)~JR,J(X)=ln(3-X).

r+r ;
X

functiile

I : JR ~ JR, I (x)

= 2x -1

si "I

g :A

TlJ)

TlJ) A,

+a .

Determinati

JR stiind ca log

c) l:lR~JR,J(x)=ln(X+.JX2+1);

3+x
0

10. Se considera functia I: JR~ JR, I(x) = 1- 2x . Aratati ca functia 10 I descrescatoare.


Variante bacalaureat 2009
0

este strict

Examen Bacalaureat, 2009, 2010

23. Aflati a

JR. pentru care functia

I:

JR~ JR,

I (x)

= x( e'

+ e-X) + a este impara,


= X4+axl + 2X2+bx+ 1 este

11. Se considera functia I: JR ~ JR, I(x) = X4 - X . Calculati (f

1)(0). 4x ~i g: JR ~ JR ,

24. Determinati a + b e JR pentru care functia I: JR~ lR, I(x)


functie para.

Examen Bacalaureat, iunie 2006

12. Determinati a E JR stiind cii functiile I: JR ~ JR, I(x) g(x) = ax + 1 se intersecteaza intr-un punct pe axa Ox.
13. Pentru functia multimii A = {x I:JR~JR,/(x)=Xl-4x+2
E

= Xl

25. Fie 26. Fie

I: JR ~ I: JR ~

JR JR

functie para. Aratati ca/nu

este injectiva. .
:::E
I

functie irnpara. Aratati ca originea axelor de coordonate apartine

determinati

eel mai mare element al

graficului functiei

f
l,g:JR.~JR,J(x)=2x+1
= IR . = 2x+l.

JR 1 I (x ) ~ 2} .
I: JR~ JR, I(x) = Xl -8x.
= a}.

27. Se considera
Determinati suma eiementeior din

functiile

si

g(x)=ax+b.

Determinati

oct: u
~

a, b E JR astfei incat log 4. Se considera functia multimea A = {a


E

JR 1 I(a)

28. Fie functia I: JR ~ JR,J(x)


orice x
E

Aratati cii

I ~... o f,(x) = 2" x+2" -I,


n-ori

pentru

:::E
0(

:::E

JR. si orice n E N* .

17

29. a) Aratati
b) Aratati

ca functia I: lR ~ ca functia I: lR ~

lR,

I (x)

= =

x3 + X + 1 este injectiva
- X

R, I(x)

x3

+ 1 nu este injectiva.

Tema
1. Functia de gradull

1.4

c) Verificati daca functia I: JR~ JR, I(x) = x2 +x+ 1 este injectiva, d) Aratati ca functia I: N ~ N , I(x) = 3x + 1 nu este surjectiva.
Variante bacalaureat 2007,2008,2009

Functia de gradull. Func~ia de gradul alII-lea


Functia I: JR ~ JR., I(x) = ax + b (cu a, b e JR, a ~ 0 ), se numeste functie de gradulI. Graficul functiei I: JR ~ JR, I(x) Monotonia.

30. Aratati

ca functia I: [1,+00) ~ [2, +00), I (x)

=x

+ ~ este inversabila.
x
Variante bacalaureal, 2008

= ax+b

este

dreapta de panta a.

Daca a> 0, atunci functiaj" este strict crescatoare, Daca a < 0 , atunci functia

31. Determinati inversa functiei bijective I: JR ~ (0, +00), I(x) = 22x-1 32. Determinati inversa functiei bijective I: (0,00) ~ (1,00), I(x) = x2 + 33. Fie g: JR ~ JR inversa functiei bijective g(O) + g(3). 34. Aflati a E Z pentru care functia I: [1, +00) ~ [a, +00), I (x) = x2 + 4x este surjectiva, 35. Aflati a E JR pentru care functia I: (--oo,a] ~ JR, I(x) = x2 -2x+2, 36. Fie este injectiva,
X

f este
x f(x)

strict descrescatoare. _lL


a

+ 1,.

Semnul fun tiei de gradul I

Variante bacalaureal, 2008

- sgn(a)

sgn(a)

I: JR ~ JR, I(x) = x3 + 2x + 3. Calculati

2. Functia de gradul alII-lea


Functia f:JR~JR, f(x)=ax2+bx+c(cu a,b,cEJR,a~O), se nume~tefunclie de gradul al II-lea.

I:

JR ~ JR

functie bijectiva cu

1(1) = 2

~i

1(1(1) = 4.

Calculati

(4) .

Forma canonica, f(x) = ax' +bx+c = a[ (x+ ;a)2 -

4~2l'

unde 11 = b -4ac.

Variante bacalaureal, februarie 2008

37. Se considera functia I: JR~ JR, I(x) = ax + b . Aratati di exista (a,b)EJRxJR 38. Se considera pentrucare lol=IR'

infmitate de perechi

semnul f~ 1. 11 < 0 f(x)

~ gradol al don
sgn(a)

Observatii f(x) >0, VXEJR~ a>o { 11<0 a>o { 11:S;0

Variante bacalaureat, 2009, enunt adaplal


0

functie functia j": JR ~ R Notam H ={T ElRl l(x+T)


E

= I(x)} .

a) Aratati ca daca T E H ,atunci - T E H . b) Aratati ca daca I;, T2 E H , atunci I; + 7;

x H .
Variante bacalaureal 2009, enunt adaptat

--00

-2,;

2. 11 = 0

f(x)

sgn(a)

o
0 - sgn(a)

sgn(a)

f(x)~O,

VXEJR~

x
3.11 > 0 Graficul 2a' 4a f(x) functiei ' sgn(a) 0 sgn(a) f(x) <0, VXEJR~ este
0

a<o { 11<0 de varf

f: JR ~ JR, f(x)

= ax' +bx+c

parabola

v(-~ -~)
x 1. a>O f(x)

axa de simetrie x = -~, 2a

care are ramurile orientate in sus daca a> 0 ~i

injos daca a < O. Monotonia ~i punctele de extrem


--00

-2,;
_..A..
4a

+00

'\,

/'
+00

--00

-2,;

2. a<O

I(x)

-4;

'\,

a>O

a<O

19

Daca

a > 0,

min

J = - 4~ , care se atinge in puncmj (de minim)

x = - ;a .
_!!..-J . 2a
2a

8. Rezolvati in multimea nurnerelor reale ecuatiile: a) Ix+ll = 21xl; b) IX2-41 = 3x;

Functiaj" este strict crescatoare pe Daca a < 0, max Functia

[-!!..-, +ooJ 2a
, care

si strict descr

Xt ( ~ esca oare pe ~,

c) Ix + 21+ Ix2+ X

21= 0 ;

d)

Ix - 31+ 14-

xl = l.
Variante bacalaureat,jebruarie 2008

1 -~ =
4a

se atinge in punctul (de maxim) x

= _!!..- .

9. Rezolvati in multimea nurnerelor reale inecuatiile.


a) -~2; x +I

1 este

strict crescatoare pe [ - 2~ ,+00 ) si strict descrescatoare pe ( -00, -

;aJ .
=b ca. =a

b) -~-;
x+2

+1

c)

X2 - 16

) >0; d) (x-2)

x2-3x+2)~0.

x-I

X x+4

. { Relatiile lui ViCte. Fie XI' x2 radacinile ecuatiei ax2 + bx + c = 0 . Atunci

~ +-Xi ~-Xi

10. Rezolvati in multimea nurnerelor intregi inecuatiile. a) 3X2-5x+2~0; b) _2X2+3x+5~0.; c) x4-5x2+4<0. 11. Rezolvati in multimea numerelor reale inecuatiile. a) Ix -11 ~ 3 ; a) Ix+21 ~ 1; b) Ix -11 + Ix + 11 4 ; ~ b) 112-4xl

c) Ix2 -11 < 1. c)lx+21+lx2 -41

Observatii.

12. Rezolvati in multimea numerelor intregi inecuatiile.

2 1. XI +X22 = ()2 +X2 XI


s = XI + x2 si P

-2XIX2;

XI +X2 = XI +X2)

-3XIX2 (XI +X2).

2. Ecuatia de gradul al II-lea cu radacinile

XI ~i x2

este x2

sx

+P

13. Se considera functia


= 0, unde

1:(0,00)

s 2Ix-31; ~ ~, 1 (x)

s 1.
m
E~

= x - 2m

+ 2 . Determinati

astfel incat
2009

= XI . x2 .
Probleme propuse

graficul functieij'sa 14. Determinati

nu intersecteze axa Ox.

Variante bacalaureat

toate functiile de gradul intiii


0

1:~~ ~
.

strict crescatoare

care in2008 2010

----------------------------------------------------1. Determinati functia de gradul I al carei grafic trece prin punctele A(l, 2) ~i B( -1,0) . 2. Se considera functia

deplinesc conditia (f

1)(x)

= 4x

+ 3, Vx E ~

Variante bacalaureat,februarie Bacalaureat

1 S. Determinati solutiile intregi ale inecuatiei x2 + 2x - 8 < 0 . 16. Aratati ea solutiile ecuatiei x2 + 2x + -2 _1_ functia ' parabolei y = X2 + mx + 4 . sau ~i graficul functiei 18. Determinati multimea valorilor functiei 19. Determinati multimea valorilor functiei 20. Se considera functia b) Determinati intervalul a
x +2x
=

1~ : ~~,(x) 1
c) punctul stiind cii

2 sunt irationale,

= 2x

+1.

Determinati

g: ~ ~~, a) axa Ox; 3. Determinati g: lR ~~,

g(x) = ax+ b stiind ca graficele functiilorl~i

g sunt simetrice ~ata de:

17. Determinati valorile reale ale lui m pentru care dreapta x = 2 este axa de simetrie a
Bacalaureat 2011 = x2

b) axa Oy; functia

0(0,0).
graficul

1lR ~ lR :

1:~~ R, 1:(0,00)
=x

l(x)

+ x+

1. 2011-model subiect

g(x)

= -3x+3

sunt simetrice fata de dreapta x = 1.


Variante bacalaureat 2009

Bacalaureat

~ R, l(x) =~ -4x+1.

4. Sa se determine bijectiva. S. Determinati 6. Determinati a,b

a, b E ~
E~

stiind ca functia

1: [1,3] ~

[a, b]' 1 (x)


= ax = (m2
-

= -2x

+ 1 este

1:~~ R, 1(x)

2 - 2x

+2 .
g: (-00, a) ~ R, g(x)
= l(x)

a) Determinati imaginea functiei 10101 stiind ca functia 1: [1,4] ~ [1,7], l(x)


l(x)

.
este

+ b este bijectiva.

E~

stiind ea imaginea functiei

m E ~ astfel incat functia 1: ~ ~ ~,

2h - 3

sa fie strict

[1, +00) .
m m
E~

descrescatoare. 7. Se considera functiile

Variante bacalaureat

2009

c) Determinati 21. Determinati eadranulI. 22. Determinati a


.

stiind ea l(m-x)

= l(m+x),

Vx E ~. y = X2 + (2m -1) X + m' + m este in


2

1m :~ ~ ~, I; (X)
E

= m -1 x 2m+2'

+3 m

E~ \

{-I}

E~

stiind ea varful parabolei

..

a) Determinati m stiind ca functia b)Determinati m stiind ca A(1,O)

I; este strict crescatoare.


Gf~.

I IC( E~

stiind ea distanta de la viirful parabolei de ecuatie y = x + 2x + a


Variante bacalaureat 2009

c) Determinati m stiind ca 1m(1) > t; (3) . d)Determinati m stiind ca 1m (1) = 1m (3) .

la axa Ox este egala eu 1. 23. Determinati functia 1 de gradul al doilea daca 1 (-1)

~ ~ UoI ~ ~

= 1,1 (0) = 1,1 (1) = 3.


Variante bacalaureat 2009

21

24. Determinati a, b 25. PunetuIV(2,3) Calculati 1(3). 26. Determinati


2

IR stiind ea varful parabolei y = X2 + ax + b este V( 1,2) . parabolei asoeiate functiei f:IR~IR, I(x)=.l+at+b.
Bacalaureat 2011

37. Se considera ecuatia

X2

(2m -1)x + m -1

0, m

IR eu radacinile

Xl

si

X2

este varful

Determinati valoarea minima a expresiei X;X2 + Xl xi . 38. Se considera ecuatia Detenninati x2


-

(2m + l)x + m + 1 = 0, m

IR eu radacinile

XI

~i x2

a, b

JR stiind ell dreapta

2 este axa de simetrie pentru parabola

m E JR stiind ca x~ x2 = xlxi .
= 0au sernne opuse.

y = - x + ax + b si ea punetul este M (1,2) apartine aceleiasi parabole. 27. Determinati m E JR stiind ea varful parabolei asociate functiei 2 + 2x + m2 se afla pe graficul functiei g: JR~ JR, g (x ) = X2 . I (x) = x 28. Se considera functiile

39. Determinati m E JRstiind cll radacinile ecuatiei x2 + 2 (m -I) x + m -I

I: JR~

JR,

40. Se considera ecuatia ax' + bx + c = 0 cu coeficienti reali si cu radacinile Aratati ca daca XI . x2 < 0 , atunci XI' x2 E JR si XI 41. Aflati
:I;

Xi ~i x2

x2 . 2 E JRI x - 2x + m +

1m : JR~

JR,J;

(X)

= mx' - 2{ m -I)x+

m + I, m e JR' .

m E JR stiind ca {x E JR I x2 - X + m
sunt ill progresie aritmetica.

O} n {x

10 = O}

:I;

0.

a) Determinati m stiind ca graficul functiei j; nu intersecteaza axa Ox. b) Determinati multimea valorilor functiei h. c) Determinati imaginea functiei g: JR~ JR, g (x) = h (sin

42. Fie ecuatia xl,a,x2

x2 + 2x + a = 0 cu radacinile

Xi si x2. Determinati
x

a E Z stiind ca

x) .

d) Determinati m stiind ca dreapta x = 2 este axa de simetrie pentru graficul functieij" e) Determinati m stiind ca I(x) > 0, "ix E JR.

43. Se considera functia

I:

JR~ JR,I

(x)

= -2-

x +1

1) Determinati

m stiind ca I(x)

> 0, "ix > o.


-

29. Determinati m E JR pentru care ecuatia x2 30. Fie functiile I: JR~ JR,f(x)
0

a) Determinati multimea valorilor functieij. b) Determinati m e JR stiind ca I(x) < m, "ix E JR.
2010

x + m' = 0 are doua solutii reale egale.

Bacalaureat

c) Determinati

n E JR stiind ca I(x):?: n, "ix E JR.

= 2x+a

~i g: JR~ JR, g(x)

= x2 -a.
= (a+l).l

Determinati
2010

44. Fie XI si x2 radacinile ecuatiei x2 + x -13

= 0.
b) Calculati

a E JR pentru care (f 31. Determinati

g)(x) > 0, oricare ar fi x E JR. I(x)

Bacalaureat

a) Calculati x;.x;
c) Aratati ca

+~

X:z

x;.x;

a E JR pentru care graficul functiei I:JR~,

+3(a-l)x+a-l,
2009

+X:z -12

+.x; -12 E Z, "in EN. ecuatiei

+2X:z -13

+~

+2.x;-13

X:z

intersecteaza axa Ox ill doua puncte distincte.


Variante bacalaureat

S; = x~ + x;
radacinile

32. Se considera functia I: JR~ JR, I(x)


a) Determinati a stiind ca ecuatia I(x)

= (a -1)x2 + 2(a + I)x + a + 1 , a E IR . = 0 nu are nicio solutie.

45. Fie

XI si x2

x2 + x - 3 = O. Determinati

a, b E JR stiind ca

b) Deterrninati a stiind ca inecuatia I(x)

> 0 nu are nicio solutie.

~d~ . 1 .. ra aCllll e ecuanei x 2 + ax + b = 0 sunt - I. ~l -.1 , Xl x2


46. Determinati
0

c) Determinati a stiind ca graficul functieij este tangent axei Ox. d) Determinati a stiind ca varful parabolei asociate graficului functiei dreapta x = 2 . 33. Determinati I(x) astfel incat valoarea 2 = x + (2a -1)x + a2 + 1 este egala cu 2. a E JR minima a functiei

ecuatie de gradul al doilea cu coeficienti intregi care are

radacina

I se

afla pe JR,

XI =1+J3. 47. Determinati numerele reale a si b stiind ca solutiile XI x2 - ax + b = 0 veri fica relatiile XI + X2 = 3 si xlxi + X2X~ = 6 . x+ y =3 48. Rezolvati sistemul { ~ + Z. = ~ , unde Y
X

I: JR~

si

X2 ale ecuatiei

) 34. Aflati a E JR pentru care functia I: (l, +<xl ~ JR, I (x) = x2 + (2a -1) x + a2 + 1 este strict crescatoare. 35. Aflati aEJR pentru care functia 1:{~,2)~JR, l(x)=-x2+(2a+l)x+a2+1 .l +(2m+3)x+m+I=0 49. Rezolvati sistemul este strict crescatoare. 36. Determinati mEJR astfel incdt radacinils veri fica pe rand conditiile. 1 a) -+-=1;1 XI X2 b) Xi2 =x2,2
c)
.1

E JR, Y E JR.

2
X

XI ~i x2 ecuatiei

2X+ y2 = 3 , unde { x2 +2x- / =2

E JR, y E JR.

IXI-X I =1;
2

d) xl+l=x2.

23

Probleme propuse

Tema

1.5
functie putere. daca n este impar,

1. Ordonati crescator numere1e a) b) c) d)

Puteri ~i radicali. Ecuatii irationale


Functia Functia respectiv Functia f: JR~ JR,f(x) f: D ~ JR,f(x) D = [0, +00) daca
= x" , unde

.fi,:if4,~.
J3,~,~.
1 1 1

Variante bacalaureat Variante bacalaureat

2009 2009

n E N, n ~ 2, se numeste n E N, n ~ 2 , si D

=~ ,

unde

= JR

n este par, se numeste functie radical de ordin n.


este f: [0,00) ~ JR,f(x)
=~ . = Fx , iar functia

radical de ordinul2

radical de

J3 -.Ji' J5 - J3 ' 17- J5 . t: t: .fi +J3 2.J6 -;3, -;2, ,,6, 2 ' J3 +.fi .
41r

ordinul 3 este f: JR~ JR,f(x)

2. Aratali ca [
= x2n si g(x) = 2~

if,;] = 1, V n EN, n ~ 2 , unde [a]


4J3

este partea intreaga a numarului real este numar natural.


Variante bacalaureat

a.
2009

Proprietali
1. Functiile f,g: [0,00) ~ [0,00), f(x)
,

unde

n E N*,

sunt functii

3. Aratati ca numarul a = ~7 + 4J3 + ~7 -

bijective, fiecare fiind inversa ceIeilaite. 2. Functiile f,g: JR~ JR, f(x)
= x2n+l ~i g(x) = 2n+rx,

unde

n E N*,

sunt

functii

4. Fie x E JR astfel mcat x+5. Fie functia

bijective, fiecare fiind inversa celeilalte. 3. Functia putere de exponent impar este strict crescatoare pe JR. Functia putere de exponent par este strict descrescatoare pe (-<Xl, 0] ~i strict crescatoare pe [0, +00) . 4. Functia radical de ordin impar este strict crescatoare pe JR. Functia radical de ordin par este strict crescatoare pe [0, +00) . 5. Functia radical de ordin impar este convexa pe (-<Xl, 0] ~i concava pe [0, +00) . Functia radical de ordin par este concava pe [0, +00) .

1 1'21'31 = 4. Calcu ap x +2" x x f (x) = x2


-

~l

x +3' x

f :JR~ JR,

4x + 2 .

Ordonati

crescator

numerele

f(I),/( .fi)'/(~).
6. Fie n E N \ {0,1} fixat. Determinati un numar a E JR\ {O;I} pentru care

~a~a~a ...J; EN.

radica1i

7. Daca

x=~5-a+~4+a, .

aE[-4,5],

determinati

in

functie

de

expresia

Proprietiili ale puterilor


Fie a,bEJR*, 1. aO a' S .~=a a r,sEQ. 2. a' as = a'H; as
;

= 1 si
r+s

l'

= 1;

3. (a. b

= as . bS

4. (a'

~5-a~4+a
= a"s ;

8. Aratati ca ~2~2J2J2

E (1,2).

bs'

pentru a > 1 avem a' < as <=> r < S 7. { pentru a E ( 0,1 ) avem a' < as <=> r > S

9. Aratati ca ~6~6~6 ...!if6 E (1,6), pentru orice n E N, n ~ 2. 10. Determinati


a E Q daca ~ 21~ = 2Q .

Proprietiili ale radicalilor


Pentru n, kEN 1. a,bEJR si n,kEN, n,k~3 impare sau pentru aE[O,+oo), bE(O,+oo) ~i

~4

numere pare, avem 11. Aratati ca 3.

po

fi =a' ,

(.fi + 1)( ii
1

+ 1)( Vi + 1) (1{[2 + 1) = ~ -1 . 1 1 1 este natural.


2009

==
I

n~ Vb

=~

ifb"

b*O'

4. ~

=nd:/. , sia:
12.Aratati ca numarul

..:(
U

7. ~<ifb<=>a<b.

==r: +.fi J3 + J3 J4 + ... + -;99+-;100 ci: r.;;:;;, 1+-;2 2+ 3 3+ 4 -J5


este intreg.

--------------------------------

------------------13.Aratati ca numarul ~3-J29-12J5

Variante bacalaureat

==
~
c(

==
2S

14.Fie XElR astfel incat ~5-X+3~ 15.Numarul.

V.j

+x

.. = 3 . Deterrninap

,~ V 5 - x . V 3 +x .
1~

e:tolvati In multimea numerelor reale ecuatijle.

.JlOl .

seris sub fiorm a de fractie zecimala infinita este egal eu

_) F+8 - 6~
b) ~-6~-1 eonsiderafunetia

= 1.
+J4x-3-4.Jx-l
= 3.

Variante bacalaureat Variante bacalaureatJebruarie

2009 2008

D e t errrunap a2 16.Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile.


II)

.Jx+2

= x.

f:[I,+oo)...-+lR, f(x)=Jx-2.Jx-1

+Jx+3-4.Jx-1

23. Se
a) Rezo1vap eeuapa b) Determinati 14.S

b) .Jx+l=x-5. c) x+..{; = 6. d) .Jx + 1 = 1- 2x . 17.Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile.

f (x) = 1 .
stiind ca ecuatia

m E lR

f (x)

= m admite eel putin

solutie reala.

eonsidera funetia f: [1,+00)"'-+ Rezo1vati eeuatia

lR , f(x)

= J x+ 2.Jx-I +Jx +3 +4.Jx-l

.Jx2 - 2x + 1 = x + 1. b) .J2x-l = x.
II)

II)

f (x)

=3 .

Bacalaureat Variante bacalaureat Variante bacalaureat Variante bacalaureat Bacalaureat

2010 2009 2009 2009 2011

b) Pentru m E [3, +00 ) , aratati ea ecuatia

f (x ) = m

admite 0 singura solutie reala.

c) .Jx-l +.J2-x d) .Jx+l=5-x.


e)

= 1.

ls.Rezo1vati in multimea numerelor reale ecuatiile.


II)

I..{; -11 = 2 .
.J x + 4 + 2 .J x - 4 .Jx-4 .Jx+4
x-4 x+4

.Jx +~

= 2.

b) Jx+I+Vx-3=2.

18.Rezolvati urmatoarele ecuatii:


II)

c) x + 2' + Fx
d) X+log2
e) Bacalaureat 1999

=4 . =2 . Variante bacalaureatJebruarie
E

=!.!..
3'

x+\fx

.J x + 1 + ~

=5.
2

2008

b) ~X+4 +2~X-4

=!.!..
3

26.Determinap pereehile (x, y)

lR pentru care x + y + 6 = 2.Jx -I + 4J y + 2 .

19.Rezolvap urmatoarele ecuatii:


II)

27.Rezolvap in multimea numerelor reale urmatoarele inecuatii.


II)

~(x+2)(x+3) .Jx+2 .Jx+3

=.J12. =.J12 .

.Jx+2 < x.

b) c)

.J x + 2 ? x .

b)

20.Rezolvap
II) ..{;

in multimea numerelor reale ecuatiile.

~h_X2

z i.

Variante bacalaureat

2009

x+l

+ X +1=~ ..{; 2

b) .Jx2 + x -1 +.Jx2 + X+ 2 = 3 . c) _x_+

2+..{;
x

=!Q
3

2+..{;
~x+l
=2

21.Rezolvati in multirnea numerelor reale ecuatiile,


II)

b) ~x-l=l-x. c) ~1- x = 1+ x .
d) ~ x Variante bacalaureat 2009

+ 1= 1- 2x .

27

Tema 1.6 Func~~a.~xponentiala ~i functia logaritmica. Ecuatll ~I mecuatii exponentiate ~i logaritmice


1. Logaritmi
Definitie. Fie a > 0, a * 1 ~i x o. Unicul numar real y cu proprietatea
numeste logaritmul numarului x in baza a si se noteaza logo x . Cu alte cuvinte, logo x aY::::
X

Probleme propuse
y.vati exemplu de numere a,b
E

N care indeplinesc .conditia ~

-l~g3 b

N* .

j.'oeterminati
2"""

un triplet (a,b,c) E NxNxN

care verifica conditia 2 < b < log, c.

se

/"'."

Calculati: log2 10 + log, 6 -log2 15 ; c) logJ2

b) log3I2 -Iog, 3 -log4 9 ; (tgx) + log2012 (ctgx), x E (0,1) ; 41+log236log,168 . ..

ifj -Iog,

2;

/log2012

=y

daca si numai dad! a"

=x

,log2

31og3 4 ... 1 og31'32

1)

Observatii 1. Daca a = 10, numarul log., x = 19x se numeste logaritmul zecimal al lui x. 2. Daca a = e ,numiirul loge x = In x se numeste logaritmul natural allui x. Proprietiti1e logaritmilor
1. alogQx=x, Vx>O; 2. logo a" =X, VXEJR;

4. Aratati ca: a) log, 5 E (2,3) ;


c) 2
E ( log,

b) 3 E (log, 9, 7 logs 2) ; d)

3. logo a

= 1, Va> 0, a

* 1;
* 1;
= ploga x, Vx> 0, Vp E JR;
1 = -loga

4,.J5) ;

ifj E (v'2, log, 27).

Bacalaureat 2009. Variante MEdC

5. a) Exprima!i, in functie de

a = log, 2, numiirul

b = log1218.

4. logo 1 = 0, Va> 0, a

b) Exprimati, in functie de a = log2o 2, numarul b = logs 20 .


c) Exprimati, in functie de a = log, 5, numarul b = log., 45 .

Operatii cu logaritmi
1. logox+logoy=logo(~)' 2. logo x-logo y = logo (;). Vx,y>O; Vx,y > 0; 3. log a x" 4. logaP
X

d) Exprima!i, in functie de a = log, 3 ~i b = log, 5, numarul c = Iog, 60 . ~ Calculati sumele: ,IIf A = log, x+loga x2 +loga x3 + ... +loga x", unde a,x > 0, a

x, v x 0, Vp E JR*.

Schimbarea bazei unui logaritm


~gbx 1. 1ogax=-l--' Va,b,x>O, ogb a 2. logo b . log,
C

1b)
a.b

B = In ~

+ In 2rx + In 3$

+ ... + In n(n+'rx , unde x>

* 1, n E N*;

ei

Consecinti:
...1 .

= log a' c Va "b c

>

In log X= gx =---..::. 19a In a .


0

1 2 3 999 .Pf'"C = Ig"2 + 193"+ 19 + ... + 191000 ;

a "..,-, b

_ d) D e) E=

3. log a b =--, Va,b > 0, a,b log, a

* 1.

1 1 1 n + + ... + n+1 - --log2 Ig21g4 194lg8 Ig2n lg2 n+I 1 log21 + log, 2 + ... log2IO + 1

10 , unde n EN.

log31 + log, 2+ ... 1og31O 2OO8 ] .

1 + ... +------19i + 192+ ... + 19iO

2. Funclia expcnentlala ~i functia logaritmica


Functia exponentiala de baza a (a> 0, a Functia logaritmica de baza a (a>

7. Calculati suma S = [lg 1]+ [lg 2] + [lg3] + ... + [lg10 8. Fie a, b >

* 1) este functia f: JR~ (0,00), f(x) = a' . 0, a * 1) este functia g: (0,00) ~ JR, g(x) = log a x .

. Aratati ca au loc urmatoarele


a ~bE

Bacalaureat 2008. Variante MEdC

echivalente: b) 19a + b = 19a + 19b ~ a = b ; 2 2 drll a+Sb _lga+lgb v g 2J3 2 -3b


~a.

Proprietiti
1. F~c~iile exponentiala de baza a si logaritmica de baza a sunt functii bijective, fiecare fiind mversa celeilalte. 2. Functiile ex~onentiala de baza a si logaritmica de baza a sunt functii strict crescatoare daca a> 1 ~l strict descrescdtoare daca a E (0,1) . 3. Functia exponentiala de baza a este convexa pentru orice a E (0,1) u(1,(0) .

a) 19a + b = 19a + 19b ~ a2 + b2 = 7ab ; 3 2


c) g-5--

.11 2a+3b _lga+lgb 2

{I'4' 9}.

i
>C(

Bacalaureat 2008 - 2009. Variante MEdC

9. Aflati domeniul maxim de definitie D al functiei f: D ~ JR, definita prin: a) f(x) c) f(x) e) f(x)

-------

Functia logaritmica de baza a este concava daca a > 1 si convexa daca a E (0,1) .

= log2 (2x =

- 4) ; ;

b) f(x) d) f(x)

= 19(x + 1)+ 19(x -1)

:E
w

---------------------------

-------------------

= log, ..)I-x2

log, (x2 -7 x + 12) ;

= logx+2(2-x); 1) f(x) = loglxl(x2) ;

29

10. a) Aratati b) Aratati

ca functia ca functia

f: (0,00) ---+ JR, f(x) f: (0,00) ---+ JR, f(x)

x+ log , 2x este injectiva.


log, 2x este injectiva,

=x-

11. Fie x E (0,1) u (1,(0) si numerele a, b,c >

astfel incat log, a, log, b, log, c sunt in

progresie aritmetica. Aratati ca a, b, c sunt in progresie geometrica.


Bacalaureat 2003

21. Rezolvati ecuatiile: a) log2 (10g3(logs x) = 0; c) 10g3(2x2 + 1) -log3 (x + I) = 1 ; e) log, (x + 4) + log , (2x -1) = log , (20 - x);
g) log2(x+I)+log4(x+I)+log8(x+l)

b) log2 [4 -log3(X+3)] d) logs(x+

= 1;
= -1;

1)- 210gs(3x-7)

j) 1+ log2(x+ 1) = log2 (x+ 2) ; h) log2 x+log.,J2 x+ log~ x = 14.


Bacalaureat 2009, Variante MEdC

= 22;

12. Fie numerele

a,b,c,xE(O,I)u(l,oo)

astfel incat

logax,

log,

X,

loge X

sunt in

progresie aritmetica. Aratati ca 1+ loge a = 210gb a . 13. Fie numerele distincte egalitatea log x-log
a b

a, b,c E (0,00) \ {I} in progresie geometrica. Aratati ca are loc


X

22. Rezolvati urmatoarele ecuatii in multimea numerelor reale: a) 210g3 (9x) - 310g27 x = 6 ; b) logx(9x) + log , x = 4;

log,

log, x-loge loge x

c) log9(2x + 10) logx+l 3 = I;


,pentru orice x E (0,00) \ {I}.

e) Ig2 x - 51g x + 6 = g) log, (9x -6) = x;

d) log~ (2x) + 310g2 (4x) = 13 ; 4 2 j) 41g x -10 Ig2 x + 36 =

14. Rezolvati ecuatiile:


a) 24x+1= 512; c) (0,25)4-x = 32 ;

h) log2 (9x + 7) = 2+ log2 (3x + I). log2(x-2), ca; log, x si log2(x+4)

b) 73-lxJ = 49 ; d) 3x-..[; = 9 ; r;:;)4+X-x2 3r;:;;; J) ( ...,3 =,,27.

23. Aflati numerele reale x> 2 pentru care numerele sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. 24. Se considera numerele reale a,x E (0,00), a log a
2

* 1. Demonstrati
= _n_loga n+1

15. Rezolvati in multi mea numerelor reale ecuatiile: 2 a) 4x -5x+6 = 16x; b) 2x .4x+1 .8H2 = 16x+3.,
c)

(~JHI

.m
=2 ;

x + log

23

+ log

J.4

+ ... + log

n(n+1)

x , pentru orice n E N* .

=%;
5

25. Rezolvati urmatoarele ecuatii in multimea numerelor reale: a) (3x)1+1og3x=81; b) X1og2(4x)=8; 625 81 b) 9x _3x = 72; d) 16x -34x
= 4;

4)X '(125)X-1 e) ( 25 8 16. Rezolvati ecuatiile: a) 2x +4x =20;


c) 5x

c) 310g1oox100 = 4 log lOx 10 ;


e) log3(5-x)+210g3 v'3-x = 1;

d) 101og2 = 21og2 x x;

2'

j) logv'll

(x + 1- v' x + 2) -) = log2 x.

=2;

26. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia log2

+ 5-x
1

( +v'x+

2)+ 210g4 (v'x+2

e) 22x+1+ 2x+2 = 160 , . g) 3 + -10 y+1 + 27 =

= 10. 17. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile:


a) (2--J3t

2x

;
;

J) 22x - 3 2x+1+ 8 =
h) 2 + 16 TX
x

;
Bacalaureat 2009, Variante MEdC

Fie a E (1,00) un numar real flXat. Se considera expresia E(x)=~loga~+logx~+ a) Verificati egalitatea E(a) = 1. b) Aratati ca E(x) = ~IOga x, daca x > a { ~logx a, daca x
=a
E

10ga~+IOgx~

,unde xE(I,oo).

= (7 + 4-J3fx

b) (v'2+IY

+(v'2-IY

=6.

18. a) Aratati ca, pentru orice numar real x, numerele 2x, 4x, 8x sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice. b) Aratati ca exista un unic numar real x pentru care numerele 2x, 4\ 8x sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. 19. Determinati x E lR pentru care numerele 32x-1, 9x _ 3 . 3x ~ ~I + 6 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. 20. Rezolvati ecuatiile:

(l,a)

c) Rezolvati ecuatia E(x)

"t

a) log2 bx2

-x-2)

= 3; (x+2) = 4;

b) 10gHI (x2 -3x+

I) = 1;

c) log2 (3x-2)+log2

d) logH2 (2x2 + 5x + 2) = 2 .

31

Tema

1.7

2. Aplicatii
~.

ale numerelor

complexe in geometrie
=

~ 1. Formula distantei dintre doua puncte: MN

IZM

ZN

I.

Numere complexe
C

Patrulaterul ABCD este paralelogram daca si numai daca ZA + Zc = ZB + ZD d-c b-a

= {Z = x + iy I x, Y E 1R} ,unde

= -I

, este multimea numerelor complexe.

Dad! Z = x + iy , unde x, y E 1R, numerele reale x ~i y se numesc partea reala i . .. ~ respectiv partea imaginara a numarului complex z; notam x = Rez, y = Irnz . Elementele rnultimii ilR* = {iy/ y
E

~3. Fie punctele 0(0), A(a), B(b), C(c), D(d) in planul xOy. Atunci: -b -c-a a. m(AOB) = arg- ; b. m(BAC) = arg--; c. m(AB, CD) a b+a

= arg--

d. AB

II CD ::>

d-c
--

IR \ {O} } se numesc numere pur imaginare,

b-a

1R*; e. AB 1- CD

d-c
::> --

b-a
E

ilR* ;

Modulul unui numar complex z = x + iy este numarul real I z Proprietati: 1. I z I~ 0, \fz E C; I z 1= 0 ::> z = O. 2. I Zl . Z2 I = I Zl 11 Z2 I, \fzl' Z2 E C . 3. I Zl + z2 I :<:; I Zl I + I z2 I, \f Zl ,Z2 E C . Conjugatul unui numar complex Proprietati: 1. Zl +z2
= ~ +z2'
Z

1=~ x2 + l .

f. A, B, C sunt coliniare dad! si numai daca b - a c-a

1R*;
b-d -c-d
Ea.
llU

I" da b-a . I' g A, B, C, D sunt concic Ice sau co miare ca --:


A4. Fie A(a), B(b), C(c), A'(d), c-a B'(b'), C'(c'). Atunci:

= x + iy
E

este numarul complex ;

=x-

iy .

a. Triunghiurile la fel orientate ABC si A'B'C' sunt asemenea daca b'-a' c'-a'

= b -a. c-a

\fzl,z2

C;

3.

Izi = 1;1, \fz


2 1 ,

C;

2. Zl . Z2 = Zl . Z2' \f Zl ,Z2 E C ; 4. z; = I Z Observatii. 1. Z E IR daca si numai daca = Z 2. Z E ilR* daca si numai daca z = -z. '

\f Z E C .

. . b'-a' = =--= . b-a b. Tnung hiurile myers onentate ABC' ~I A'B'C' sunt asemenea daca -lUn e i c'-a' c-a Observatie. Triunghiul ABC este pozitiv orientat daca sensul A-B-C, parcurs pe cercul circumscris triunghiului ABC, coincide cu sensul direct trigonometric. in caz contrar triunghiul ABC este negativ orientat. AS. Fie R'J.t rotatia de centru M si ungbi u, Consideram punctele A(a), B(b), C(c). Atunci: a. Daca B=R~(A),atunci b=a(cosa+isina). + isina) .

1. Forma trigonometrica

a unui numar complex

Pentru orice numar complex nenul Z = x + iy exista si sunt unice numerele reale r>O si qJ E [0, 21l") astfel incat Z = r( cos qJ+ i sin qJ) .

b. Daca C = R~ (B) , atunci c- a = (b -a)(cosa

A vem r

= I Z 1=~ x2

+ y2

si qJ = arctg (-; ) + kst , unde k

= {~, :::: : : ~

si

y ~

0. YCalculati:

Probleme propuse
aYi . p .p .....ilO ; ~ (1- i)(1 + 20 - 3(2 - 0 ;
~

2, daca x > 0 ~i y < 0

Daca x = 0 si y > 0 ,atunci qJ= ; ; daca x = 0 si y < 0 , atunci qJ= 3; . . Operatii cu numere complexe scrise sub forma trigonometrica
FIe ZI - 'i COSqJl z sm e, ,Z2 = r2 (cos qJ2+iSInqJ2)' + 1. ZIz2 = 'ir2 ( cos( qJl+ qJ2)+ i sineqJl+ qJ2)); 2. z" = r" (COS + i sin nqJ) ; rup
-r ,
Z

1+ i + P + ... + i10 'y2+i)4


laY ~

= r(COSqJ+isinm)

11)

)fr(2
2OO8);

+ i)(3 - 2i) - (1- 2i)(2 - 0 ;


+(2_i)4;

(l_i)(I_P)(I_P)

...(I_i

..)

Atunci:

(1-

2i)(3i

_1)4 .

+~

~
/-

5'

4+~ 4-~'
Bacalaureat 2007 - 2009, variante MEdCT

3 .!. =.!.( cos( ) ., ( ) Z r -qJ +ISIn -qJ;

ZI r: 4. -=--.L.(cos(qJl-qJ2)+isin(qJ -qJ ). z2 r2 I 2 Fie n E!~' n > 2 . Ra acini'L d e or.diInUI n ale numarului complex Z = r(cOSqJ+isinqJ) ~d~ . e n .' qJ+2k7r) _ + I SIn n ' k - 0, I, ..., n -I.
=

sunt Zk =~(cosqJ+2k;r

~ ~ .. Radaclmle

Demonstrati ca: 25 25 u) --+--EZ' ~ 4+3i 4-3i

~
+3i ' / ~(I ~ 1-3i lll>. --+--E~, 1-3i 1+3i 2008 (I + i)2008+(1_0 EN; + i)2008+ (1- i)2008EN;
Bacalaureat 2008 - 2009, variante MEdCT
101(

..
I

de ordinul n ale

unitiitii fonneaza multimea U


t

{z

dzn

= I} = {cos 2k7r +i . 2k7r/ } Ism -- n k = 0' 1 n -I . n ,...,

+(3-i.fif E Z; 2008 ? e) ( cos 7r + i sin 7r) E IR ; , 4 4 i,fiY

r:

i
~

33

~) 7l7"
/.

Determinati

x, y

lR stiind ell x(l + 2

o + y(2

- i) = 4 + 3i .
E

('\11. Aratati ca daca OJ este solutie a ecuatiei x2 ~ relOCegalitatea Demonstrap aElR.


(a-bOJ+cOJ2)(a+ba/-cOJ)~O.
2

x + 1 = 0 , atunci, pentru orice a, b, c

lR

b) Determinap numereJe reale a pentru care ~

2 +ai c) Aflati a
E

lR.

lR pentru care numarul

2 are partea reala egala cu -. a (1) + 1-2i +i 5


Baca/aureat 2008 - 2009, variante MEdeT
Z

ca 2 Re a :5; lal ,

unde a este solutie a ecuatiei

x2
2

2ax + a2 + 1 = 0 ,

,;4.

Determinati numerele comple~e z care veri fica relatia


Z E "... Il.-

+ 7i

= 6 ~ .

a) Demonstrati ca daca a E lR ~i a > ~ , atunci solutiile ecuatiei ax au modulul 1. b) Demonstrap ca daca modulul egal cu 1 .

(2a -1)x + a = 0

"Dt .. '/ e errrunap ~

iind z+11 = _ . stun ca -z+3 2


Baca/aureat 2008, variante MEdeT

a E lR

si

lal < 2,

atunci solutiile ecuatiei

x2

ax + 1 = 0 au

~ Determinati numerele complexe z care verifica relatia 2~ + z = 3 + 4i .

@. Determinati
WDeterminap
a) c)

modulele solutiilor ecuatiei 2009x2 - 2 . 2008x + 2009 = 0 . argumentul redus al numerelor complexe nenule z care veri fica relatia: b) 1~-il=lz-lI; d) z2 = -2i . ale numerelor complexe

~ a\Fie z E C . Aratati ca daca 2z + 3~ E lR , atunci


~Fie

Z E lR .

z+~=lzl;

Z E C . Aratali ca daca Z2 + ~2

21z12, atunci Z E lR .
Baca/aureat 2009, variante MEdeT

I?J\
\ ~
..I

.
a) Calculati

16 + -; , stiind

Z2

tJ. Demonstrati
}'
~o~:trat~

Iz- il = Iz -11 ;

ca oricare ar fi z E C* imaginile geometrice

ca Z este solutie a ecuatiei Z2 - 4z + 16 = O.

0, z, ~ si z + ~ sunt varfurile unui romb.


~: ar ~
Z

..,
II:

. Z5 27 b) Calculati 27 - -; , stiind ca z este solutie a ecuatiei z2 + 3z + 9 = 0 .

E ;)
:l

z, tz,

. .

+.

E ~* ~ imaginile geometrice

ale numerelor complexe

I Z

~I

I Z

sunt varfurile unui patrat.

.5
)

.: ~
i ;

c) Calculati z2 - ~ , unde z este solutie a ecuatiei z2 + 2z + 4 = 0 .

Dernonstrati ca imaginile geometrice ale solutiilor ecuatiei x3 = 1 sunt viirfurile unui triunghi echilateral. ca:
Z

\t:~tat~ ~

c~ dac~ z E C~ ver~fica relatia Z2 + Izl2 + ~2 = 0, atunci z2010 = ~ 2010 atati ca daca z E C


Z E C'

~ ~emonstrati

verifica relatia Z2 -lzl2 + Z 2 = 0, atunci Z2010= ~2010 verifica relatia z+;~ = 0 atunci

/1'- a) imaginile
.

~ Anitati ca daca

(1:1

geometrice ale numerelor complexe sunt situate pe dreapta de ecuatie x + y = 0 .

care veri fica relatia (z + i~)4 = 0 care veri fica relatia

=-1.

b) imaginile geometrice ale numerelor complexe sunt situate pe dreapta de ecuatie x - y = 0 . astfel incat

(z -

i~t 0
=

" Deterrninar] numerele complexe z care veri fica egalitatea:


a)
\..,'

z2

= i~ .

b)

-2 ,/Z=IZ.

Izi = 1 , atunci Izl = 1 , atunci


(Z2009

Z2009

2~

z
z2~
1~

2.

~Rez~lva!i In rnultimea numerelor complexe ecuatiile: a) Z + 100 = 0 ; b) z2 = 2i . c) z - 4z + 5 = 0 ;


2

b) Aratati ca daca z

C astfel Inciit

z2OO9

2.

d) z2 - 8z + 25
, j) (Z+I)3

'

=0, .
'

c) Aratati ca pentru orice z E C are loc relatia Demonstrati ca pentru orice z E Care

e) Z4+8z2-9=0'

g) z2 - (1+ i)z + i = 0 ;

(Z+I)2 z+1 + -+--+1=0' z-1 z-1 z-1 h) iZ2 + (3 + i)z + 2 - 2i = 0 .

loc relatia

I;-~I
:5;

_ ;2009) (~2oo9

+ i2OO9 )

0.

2.

Baca/aureat 2008 - 2009, variante MEdeT

Fie

1Tb\{(2k) a E~

'll}' + 1 rc I k E a-

~l Z

= l-cosa-isina..'

') 1 O. Aratati ca, daca e este solutie a ecuatiei x2 + x + 1 = 0 atunci tru ori 2 ' nCI, pen once a,b,c E lR 2 + ce) ~ O. are loc egalitatea (a + be + ce )(a + be

1+ cos a + I Sill a

Ar~ . ca R e z = 0 . atatl ~
{

. ( 1 + i tg ip Aratati ca 1- i tg ip

In = 1+ i tg nip , oncare .
1- i tg nip

ar fi n E Z si ip E lR\ qrc

I q E Q} .
3S

----------------------------------,---:O:b:s:e:N:a:t:~~.;F~AO~~~n~~~BO~~~m~~~A~:
-t

Tema
.

1 .8

Metode de numarare. Elemente de combinatorica. Matematici financiare


1. Probleme de numirare
Pentru orice n
E

and functiilor injective f: A ~ Beste egal cu A;;,. 1. Daca n ~ m , num t' _ 1 _ arul functi ilor bijective f: A ~ Beste egal cu Pn - n .. ." Daca m - n , num t' . a ..Daca A, B c IR f?l n ~ m , num amI functiilor strict crescatoare/descresc toare . 3. t este egal cu

f .A ~
.

C;.
Newton
n-Ibl

3. Binomullui
nOn (a+b) =Cna
n

N* se noteaza cu n! = 1 2 ..... n si O! = 1. multimi finite cu n elemente este 2

+ na

cl

+ + ck an-k bk + ...+ cnb" , pentru orice a, b E


.., n n

.
IC f?l n EN.

Numarul submultimiJorunei

Regula sumei. Daca un obieet A poate fi ales in m moduri, iar un obiect B poate fi ales in n moduri, astfel tncat nieio alegere a lui A sa nu coincida eu vreo alegere a lui B, atunei alegerea .Jui A sau B " poate fi realizata in m + n moduri. Regula produsului. Daca un obiect A poate fi ales in m moduri, iar pentru fieeare astfel de alegere, un obiect B se poate alege in n moduri, atunci alegerea pereehii (A,B) poate fi realizata in m- n moduri. Principiul incJuderii ~i excJuderii. card( A uB) = card A + card B - card( A nB) .

1 Dezvoltarea binomials are n + 1 termeni. ~ .. 1', - Ck n=k bk (termenul de rang k + 1) 2. Termenul general al dezvoltarii este k+1 - na

3. C: se numeste eoeficientul binomial al termenului Tk+l

---- ------------------------------------------------Probleme propuse


~eterminati n!+(n+l)! _~ n E N pentru care (n -1)!+ n! - 4 . n!+(n+l)! (n -I)!

ii:l
Ie

2. Elemente de combinatorici
0 (Xl,X2, submultime
,Xk) E ~, k-ori

E
~
~

<

ordonatii

cu

elemente

multimii

este

un

k-uplet

,Determinap

n E N pentru care
X E

- 2 .

in care Xi:l=Xj, pentru orice i,j = l,k, i:l=j .


.. ,

5
E este !
i

!
q

Determinap

N, x ~ 3 astfel incat Cix-3 = 3. N, x ~ 2 astfel incat C; +

Variante bacalaureat 2009

Permutari.
0

Fie A = {aI' a2,

an}

multime cu n elemente. 0 permutare a multimii A ~Determinap x


E

, f :A ~

multime ordonata formam cu cele n elemente ale multimii A. Orice functie bijective A defineste 0 permutare a multimii A.

A; = 30.
2

/ fDelennina~ n Eli, n' 2 astfel incat C; + ~ = 18.


6. Aratati ca (20!)2 divide numarul 40! / Rezolvati in multimea numerelor intregi inecuatia C:n+5 > 10 .
t'

Nurnarul permutarilor unei multimi cu n elemente este p" = n! ipermutari de n). Prin conventie, Po
= 1.

Aranjamente.

Numarul submultimilor

ordonate cu k elemente dintr-o multime cu n

Variante bacalaureat,

2008

elemente este A! = _n_!_ (n-k)!

= n- (n -1) ....(n - k

+ 1) (aranjamente de

n luate elite k).

. a) Rezolvati ecuatia b) Determinati


-: 10 Cl5

.4;;+2

+ Cn2
n

. = 3. Variante bacalaureat, 2008

c: = ---- n!
n

Combinari. k!.(n -k)!

Numarul submultimilor _ n(n-l) ... (n-k+l) k!

cu k elemente dintr-o multime eu n elemente este (combinari de n luate elite k).

N astfel meat Ci~~2


Cl2 16

Proprietati 1.Formula combinarilor complementare: 2. Formula de recurenta pentru combinari: . tu 3.

C:

/
= C;-k ;
Ck+1 n

9. Calculati

+ Cl5 +

II

C13 Cl3 17 18' I02

c: +
n

= Ck+1 n+l
.

1 .---. -+'rOo Calculati

100 C2011

+2 CIOI + C 2011 2011


CI02 2013 E .

c~+ c! + ...+
=
n

C;

= 2n

4. 6

C~

+ C~ + C: + ... = c! + c; + C; + ... = 2n-1

}1: Aratati ca C;+b = C!+b' pentru oricare a,b


~ . ..:I Aratati . ca ,(2.
CIOO 2012

N*.

s. ic:

Ck-l n-I'

Ck+1 Ck _n __ ~

k + 1- n +1 .

< C 2013'

I912

/-

37

~alculati

C,oo- C,20 + c,ri


X E ~
ltJ>

C,~ + C,80 -

c,'g .

. .; . ....-. Determinati

4 pentru care C0,-,2 L-,o + CIO + C,60 + C 8 + C'O = 2X . 10 + '0

. h J)eterrDlnat, numarul elernentelor unei multimi care are 45 de submultirni cu exact

)B:"

Determinati n stiind

ca C~ + C~ + C; + ... = 1024 .
4

z:- -;,.4..q(J~"
IO

(a.-",)

II>-

doulel~ment~* c) Aflal1 n E ""

pentru care multimea A={1,2, ...,n}

are 35 de submultimi cu exact

.~ , ~

~Vu. alculati C

. C,ooo+ C,'oo + C,~ + ...+


0 2

c,':

uei elemente. . da mulpmea

'00 .

c'oo + c'oo + c'oo + ...+ c'oo

A - {O", 2 ..., 9}. Determinati, numarul submultirnilor multimii A _ 1 d) Se di tr care exact doua sunt numere pare . care au S elemente, in e Variante bacalaureat 2009 pe
X

Determinati termenul care nu

n contine

din dezvoltarea ( if;+

JOO

30

18. Fie

a
-1

E R'

. Aflati tennenul care-l contine pe

a'

din dezvoltarea

(a' + J.;

J
2009

d trei cifre distincte se pot forma cu cifrele 2, 4, 6 sau 8? Cate numere de atru cifre distincte se pot forma cu cifrele 1,3, S, 7 sau 9? b) Cate nurnere de p tru ifre nu neaparat distincte, se pot forma cu cifrele 1,3, S, 7, 9? c) Cate nurnere e pa c , Variante bacalaureat 2009
II)

Aflati numiirul functiilor

Variante bacalaureat

31. II) Aflap . nurnaru 1 functiilor ~ b) , ~ c) Aflall. numaru I functiilor t d) Aflati numarul functiilor
e) Aflati numarul functiilor

Determinati x stiind ca suma dintre termenii al treilea ~i al patrulea din dezvoltarea

(2x
~

Y sa fie 20

Variante bacalaureat, februarie 2008

Determinati numarul termenilor rationali din dezvoltarea

(.fi + ifi)'oo .

j) Aflati numarul functiilor

I: {1,2,3,4} ~ {1,2,3,4} cu p~op~etate~ 1(1) = 1(4). I .,{O 1, 2} ~ {2, 3, 4} care venfica . relatia 1(2) = 2. I .,{O 1, 2 , 3} ~ {0,1,2,3} cu propnetatea. 1(0) = 1(1) = 2. I: {O,I, 2,3,4} ~ {0,1,2,3,4} cu propnetatea 1(1)~=1 . I: {1,2,3} ~ {1,2,3,4} pentru care 1(1) este numar par. strict monotone I: {1,2,3} ~ {1,2,3,4,S} .
Variante bacalaureat 2009

i
CI:

5 ...:
IS:
oJ

21. Calculati sumele: CO 2C' 22 C2 22n+' C2n+' a) 2n+' 2n+' + 2n+' - ... 2n+' . 2 20C;g. b) C~o +3cio +3 C;o + ... +3 c) C,oo+S2Cl~ + ... +S,oc,'g .

32. II) Determinati probabilitatea ca, alegand un numar din multimea numerelor naturale de doua cifre acesta sa fie patrat perfect.
b) Deterrninati probabilitatea

~ :>
~

22. Din cei 18 baieti ~i II fete aflati intr-o clasa se alege 0 echipa de 7 elevi. a) Determinati in cate rnoduri se poate alege aceasta echipa. b) Determinati care este numarul de echipe care se poate forma stiind ca sunt 4 baieti. 23. Determinati nurnarul de segmente orientate cu extremitatils convex cu 100 de laturi. in varfurile unui poligon

ca, ale~and un nurnar din multimea numerelor naturale de trei cifre, acesta sa aiba exact doua cifre egale. . . c) Calculati probabilitatea ca, alegand un numar din multimea numerelor naturale de doua cifre acesta sa aiba suma cifrelor egala cu 4. d) Calculati probabilitatea ca, alegand trei cifre din multimea {0,1,2, ...,9}, acestea sa . . tur I ca, alegand un numar dill pnmele 40 de numere na a e nenule, acesta sa nu con tin a cifra 7. . . j) Deterrninati probabilitatea ca, alegand un numar din pnmele 30 de numere naturale nenule, acesta sa contina cifra I. . g) Se considera multimea A = {1,2,3,4,S,6}. Alegem la intamplare 0 submultime
e) Determinati probabilitatea

fie toate pare.

; ~

2~
~ ~ ~ ~
C

Aflati numarul de submultuni ale multimii {I, 2, 3, ..., 18} care contin elernentul "1". probabilitatea fie strict crescatoare. ca alegand
0

r 25. Determinati )

functie

I:

{1,2,3} ~ {1,2,3,4,S}

aceasta sa

.
I

nevida B a lui A. Determinati probabilitatea ca B sa aiba toate elementele irnpare. ca, alegand
0

!
i

26. Determinati probabilitatea indeplineaseg

functie

I : I, 2, 3} ~ {o, 1,2, 3} , {o,

Variante bacalaureat 2009

aceasta sa 33. Calculati probabilitatea ca, alegand un element din multimea acesta sa fie numar rational, 34. Se considers multimea A
=

proprietatea 1(0) + 1(1) + 1(2) + 1(3) = 1 . ca, alegand


0

{J;z In EN,

n < 100} ,

27. Determinati probabilitatea fie surjectiva.

functie

I:

{1,2,3,4,S} ~ {1,2}, aceasta sa

{1,2,3,4,S,6}.

Calculati

probabilitatea

ca, alegand

i
I
>C(

pereche (a,b) din produsul cartezian A x A, produsul numerelor a si b sa fie par.


CU

28. Un elev se joaca cu cifrele I, 2, 3, 4 si cu literele a, b, c, d, e,J, formand "cuvinte"


S astfel de sernne diferite (cifre sau litere) intr-o ordine oarecare.
a) Cate "cuvinte" poate forma elevul? b) Cate .cuvinte" se pot forma astfel incat prirnele doua sernne sa fie cifre? c) Cate astfel de "cuvinte" poate forma elevul astfel incat sa foloseasca numai litere?

:::E w

29. a) Aflati nurniirul de submultimi cu 3 elernente ale multimii

A = {I,2, ..., 8} .

:::E

39

Tema

1.9
cU

Fie do dreapta in planul xOy. Panta dreptei d este tangenta unghiului format de dreapta semiaxa pozitiva Ox. Ecuatia generals a unei drepte d este d: ax + by + c = 0 .

3. Dreapta in plan.
Proprietati importante.
1. Dreapta

Vectori in plan. Geometrie vectortala. Geometrie analitica


1. Vectori in plan
Regula paralelogramului: Regula triunghiului. Consecinta Inmultirea numAr real

care trece pin punctul

A (x A ' Y A )

si are panta data

are ecuatia

J:Y-YA =m(x-xA) 2. Daca dreapta d are ecuatia d: Y = mx + n , atunci m este panta dreptei d.

in paralelogramul

ABCD avem AB + AD = AC .

3. Daca dreapta d are ecuatia d: ax + by + c = 0, atunci panta dreptei d este egala cu

in triunghiul

ABC avem AB + BC = AC .

AB = OB - OA , pentru orice punct 0 din plan.

m= __a , b # 0 .
4.

vedorilor cu scalar. Pentru ~ un vector oarecare din plan si pentru un

Doua
~

drepte = m2

sunt

paralele

daca

si numai

daca

au pantele

egale,

adica

k, k~ este un vector cu aceeasi directie ca si ~, de modul egal cu I k 11 ~ I ~i


[AB]
E

d. II d2

care are acelasi sens cu ~ pentru k > 0 si sens opus lui ~ ,pentru k < 0 . Teorema medianei (forma vectoriala). Punctul M este mijlocul segmentului daca si numai daca, pentru orice punct 0 din plan, avem OA + OB = 20M. Pundul care imparte un segment intr-un raport dat. Pentru un punct M astfel incat MA = kMB , avem OM = --OA

S. Doua drepte 6. Distanta

d,

~i d2 sunt perpendiculare daca si numai daca ~ .m2 = -1 . punctul . A (x A ' Y A ) si dreapta d : ax + by + c = 0 este

dintre

AB

---

--l-k-

dA,d ) = (

l-k

---OB

l-k

'

pentru orice punct 0 din plan

laxA+bYA+cl ~ va2 +b2

.
8. Dreptele d.: a1x + b.y + c1 = 0

Relalia lui Leibniz. Punctul G este centrul de greutate al triunghiului ABC daca si numai daca OA + OB + OC = 30G , pentru orice punct 0 din plan. Relalia lui Sylvester. Fie H si 0 ortocentrul, respectiv centrul cercului circumscris triunghiului ABC. Atunci OH = OA + OB + OC .
Produsul a)
,I

daca

!i.=!i#2.
a2 b2 c2 Chiar daca nu este scopul acestui capitol, consideram util sa introducem aici cateva

scalar

dintre vectorii ii si v este ii~ b)


,.

=1 ii 11 v lcosM. J)
1r

Proprietalile produsului scalar

~.~=~.~;
(-::-::-) U,V

~G+;)=~~+~;;
cl uv >O~ '/

aplicatii ale determinantilor in geometrie. 9. Fie A(XA'YA) ~i B(xB'YB). iiv=O~iil.v.


d) - -

Ecuatia

dreptei

AB

cu

sensa

cu ajutorul

e/ cos

ii . v liillvl

_ _

(-) v ii
'2'

<_.

'/ uv<

(-::-::-) 1r u,V >-. 2

x
determinantului este AB: x A xB

Y YA YB

1 =0 . 1 determinantului, este egala cu

2. Vedori in planul xOy


Un vector ~=xi+y] arecoordonatele Fie ii(x,y) (x,y) si scriem ii(x,y). doi vectori din planul xOy. Atunci

10. Fie A(XA'YA), Aria triunghiului 1 SABc="2\Ll\,undeLl=xB 11. Punctele

B(xB'YB) ~i C(xc,Yc) ABC, sensa cu ajutorul xA Xc YA YB Yc 1 1. 1 ~i C(xc,Yc)

Proprietali importante.
1.1~1=~x2+y2. 3. iiv=xx'+y'y'. S. cos(ii,v)=

si v(x',y')

2. ii(x,y)=v(x',y')~x=x',y=y'.

R~Y.Y .
'+'
x2 + y2 X'2+ y,2

4. ii(x,y)l.V(X',y')~XX'+y'y'=O. 6. ii(x',y,)lIv(x',y')~~=L. x'


E

.~ I sunt coliniare daca si numai daca

A(XA'YA)'

B(xB,YB)

\5
~

y'

xA A == xB Xc

YA YB Yc

7. Vectorul de pozitie al punctului A(X A' YA)

xOy este ; A = XAi + YA] . - YA)] .

8. Pentru doua puncteA ~i B din planul xOy avem AB = (xs -xA)i+(ys

1 =0. 1

~ ~

-----------------------------------------------------

41

lID

Probleme propuse
1. Se considera triunghiul ABC si punetele M, N ,P astfel incat AM = ME, BN::::2NC si AP = 2CP . Aratati ea punetele M, IV. ,P sunt eoliniare. 2. Se considera paralelogramul ABCD si punetele E ~i F astfel ine' ___ at AE = EB, DF = 2FE . Dernonstrati ca punetele A, F si C sunt eoliniare. Variante bacalaureat 2009

aft

pentru

care

veetorul

aEll'.

at - 3J

este

paraleJ

eu

dreapta

_ -: -: _ -: -. . h'ulABCastfelincat AB=41+3j, AC=I+2j. nsiderA tnung 1 .' . CO Ina . lungimea medlanel dIDA. . pete~ a: vectorului BG , unde G este centrul de :reu~te ~ triun;ul~

+y_2::::0.

. ABC. . . Determmati

~petennm . hi I ABC astfel iDcat AB=-4i+3j, Se considera tnung. dl~ A


. bisectoarel III . lUOgtmea . . de 60, . I ABC are masura unghlUIUl A hlU Triung

AC=51+l2j.

3. Se considera triunghiul MNP ~i punetul A astfel ineat MA


numereie reale a si b pentru care PA = aPM +bPN.

"3 MN.

1-

Detennina\i ".

AB = 4 si AC = 5. Calculati Examen Bacalaureat, iunie 2011

in
4. Se considera paralelogramul ABCD si punetul E astfel iDeat AE = ~ AB . Detennina\i numerele reale a si b pentru care CE = aAB + bAD.

rdonate xOy se considera punctele M(l, -2), N(-3, -I), p( -l,2) . e coo . t' oordonatele lui Q astfel mcat MNPQ sa fie paralelogram. J)etet1l11na1 C Examen Bacalaureat 2011 d sistemul
.' lID

An AC .

s. Fie

hexagonul regulat ABCDEF de latura 4. Calculati modulul veetorului AC + Bfj. Variante bacalaureat 2009

21. J)eterrmnat1 a E l'" ~ un .. - _ -:+ 3-. si ~ = (m 22. Fie vectOnI U - mi ) 'i


~i ~ sa fie perpendiculari.

C dcavectorii

~=2i+3]

si ~=(a-l)7+]

auaceea~ilungime.

2)7 - ] . Determinati
_
-

m > 0 astfel incdt vectorii u _


-

...
w

6. Se considers triunghiul ABC eu laturile AB = 3 si AC = 4. Daca D este punetul de intersectie dintre bisectoarea unghiului A si dreapta AB, determinati numerele reale a ~i b pentru care AD = aAB+bAC . 7. Se considera triunghiul ABC si punctele M,N,P mijloacele laturilor AB, BC, respectiv AC. Aratati ca AN + BP + CM = 0 . 8. Dernonstrati egalitatea MA + MC = ME + MD. ca pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc

_
0

Deterrninati cosinusul unghiului format de vectorii u = i + 2j si v = 3i - j . 24. Aflati a


E

a:
l-

i :;)
Q

lR pentru care unghiul dintre vectorii ~ = 7 + j ~i v = ai - j este de 60 . triunghiul ABC astfel tncat AB

u.:

25. Se considers Variante bacalaureat 2009

= -47 + 3],

BC

= 7 + 2].

Determinati

~ c:c ~
:;)

--

coordonatele vectorului AD, unde D este proiectia lui A pe dreapta BC.

o u

9. Fie M un punct din planul triunghiului ABC astfel incat AM + BM + CM = 0 . Arata!i ca M este centrul de greutate al triunghiului ABC. 10. Se considera patrulaterul ABCD si punctele M si N mijloacele laturilor AB ~i CD. Aratati ca MN

26. Arltati ca unghiul vectorilor ~ = 5727.Se

4]

~i ~ = 27+ 3] este obtuz. Variante bacalaureat 2009 AB=-47+3j, BC=47+3]. Determinati

considera triunghiul ABC astfel tncat

lungimea inaltimii din A.

= ~(BC + AD). = 2MB,


BN

21. Paralelogramul ABCD are AD

= 6, AB

=4

si

m(:4DC) = 120

Calculati \AD+ AB\.

a
III

11. Se considera triunghiul ABC ~i punctele M,N,P astfel incat AM

= 2NC

si

Examen Bacalaureat 2010 29. Determinati aria triunghiului ABC stiind ca BA = 27 + j si BC = -7 + 3] . 30. In sistemul de coordonate xOy se considera punctele A(I,4), B(3,l), C(-l,I). al
0 ~

CP = 2PA . Aratati ca triunghiurile ABC si MNP au acelasi centru de greutate.

~
~

12. Fie H ortocentrul

;.
cj ~ u ~ ~

triunghiului ABC. Aratati ca daca AH + BH + CH = 0, atunCI triunghiul ABC este echilateral. 13. Se considera triunghiul ABC, cu lungimile laturilor AB = c, A C = b si un punet D astfel inc at AD = bAB + cAC . Aratati ca sernidreapta [AD este bisectoarea unghiulUi BAC. 14. In planul xOy se considera triunghiul ABC astfel lncat AB Determinati perimetrul triunghiului ABC. 1s. In planul xOy se considera vectorii ; = 47 + 3] .
a) Determinati un vector ~ de lungime 6 coliniar cu u.

Determinati coordonatele triunghiului ABC.

vectorului si ~ b)

A G, unde G este centrul de greutate

..

==
astfel tncat

Variante bacalaureat 2009

31. Se considera vectorii


. Determinati:
a) ;.~;

I~I 4, I~I 3 = = I~I I~I

si cos(~)

= 120

= 47-

3], A C

= -57 + 12j

I~+~I;

c) cos(~).

~
~

2. Determinati unghiul dintre vectorii ~ si ~ stiind ca = 3, = 2 si ;. ~ = -3J3 . 33. Determinati ecuatia mediatoarei segmentului AB, unde A(2,3) si B(-3,-2) Variante bacalaureat 2009

~ w == ~ ==
43

b) Determinati un vector;'

de lungime 5 perpendicular pe ; .

34. in planul xOy se considera punctele A(l, 1) ~i B( -1,3) . a) Determinati ecuatia dreptei care trece prin 0(0, 0) ~i este paralela cu dreapta AB. b) Determinati punctul C E Ox pentru care AC .1. AB . 35. Se considera punctele A(1,3), B(2, -I) ~i M(1, -1). Determinati coordonatele punctelor C ~iD pentru care patrulaterul ABCD este paralelogram cu centrul in M 36. Se considera punctele A( -1, - 5) ~i B(2, I). Determinati coordonatele punctului M

SO. Determinati

lR pentru care dreptele distincte

d,: 3x + 4Y + 2

= 0, d2: 3x + 4Y = 0
=

~i d3 : 3x + 4 y + a = 0 stint ecbidistante.

51.J)e

terminati ecuatia dreptei d, stiind ca dreptele a+b stiind ca punctele

d,

~i d2 : x + 2y + 4

0 sunt simetrice

fata de axa Ox. 52. Determinati d:x+ay+b=O. 53. Determinati m


E

A (1,2)

si

B (-1,1)

apartin

dreptei

2pentru care AM = "5 AB . 37.

IR stiind ca dreptele d.: mx + ( m - 2) y + 2


d. : x + ay + 2

=0

si d2: y

= 3x + 1

sunt

in

sistemul cartezian de coordonate xOy se considera punctele

A(6,0),

B(0,6)

~i

C(12,12). Determinati coordonatele punctului M(u, v) astfel incat AM

= BM = CM.

paralele. 54. J)eterminati coincid. 55.Fiepunctele


II)

a + bE lR stiind ell dreptele

=0

~l

d; : y

= -2x

+b

Examen Bacalaureat 2001

38. Scrieti ecuatia dreptei ce contine punctul A(2, 5) ~i este paralela cu vectorul ~ = ii39. Determinati ecuatia dreptei Care trece prin punctul M(1,2) vectorul u = i + j . 40. In sistemul de coordonate xOy se considers .... 1&1 a:: ... A(3,5), B(-2,5), C(6,-3) si este perpendiculara

7.
pe

A(-1,3),

B(1,-I)
:1=1 ,

si C(a,b),unde

a.b e Z:

Aratati ca, daca 2a + b

atunci punctele A,B si C sunt necoliniare. ABC este un numar

b) Aratati ca daca b este numar par, atunci aria triunghiului natural impar. . Determinati

ecuatia medianei corespunzatoare laturii [BC] in triunghiul ABC.


Examen Bacalaureat 2010

41.

in

sistemul
E

de

coordonate

xOy

se

considera

A(2,1), B(-2,3),

C(1,-3)

~i

~ Q ~

D( 4, a), a 42. Fie G(I,O)

IR . Determinati a astfel incat dreptele AB si CD sa fie paralele.


centrul de greutate al triunghiului ABC, unde A(2,5) si B(-I,-3) .

Determinati coordonatele punctului C. 43. Calculati distanta de la punctul A (2,2) C(O,I) . 44. Determinati paralele.
a
E

la dreapta determinata de punctele B (1,0) ~i

lR pentru care dreptele d.: ax + y + 2011 = 0 si d2: x - 2y = 0 sunt care contine punctul A(3, 2) ~i este perpendiculara pe dreapta

. 3
" ~
II:

45. Scrieti
d :x

ecuatia

+ 2y + 5 = 0 .

Bacalaureat 2011, model subiect MEeTS

46.

in in

sistemul de coordonate xOy se considera punctele A(1, 2) si B( -2,1).

Determinati

~ ~ ~
J

ecuatia perpendicularei in A pe dreapta AB. 47. sistemul de coordonate xOy se considera punctele

A( -2,3)

si B(O,I).

Determinati

~
C

distanta de la punctul M

(1,5)

la mediatoarea segrnentului [AB] . A (1,1), B ( 5,4) si C (2, -3) . d.: x + y + 2011 = 0 ~i

s i t

48. In sistemul de coordonate

xOy se considera punctele dintre

Determinati ecuatia inaltimii din C. dreptele

~ 49. Determinati a E IR pentru care distanta d2 : x + y + a = 0 este egala cu 2.

Tema

1.10

9. Transformarea sumelor in produse ~i a produselor in sume

Trigonometrie. Aplicalii ale trigonometriei ~i ale produsului scalar in geometria plana


1. Elemente de trigonometrie
Cercul trigonometric este un cere de raza 1, cu centrul in originea reperului cartezian, Axa Ox se numeste ~i axa eosinusurilor, iar axa Oy se numeste axa sinusurilor.
y (0,1)

a sinasinb

= 2sin ab cos a+b 2 2 a +b 2cos--cos--' 2 a- b 2'

d. sinasinb=.!.[cos(a-b)-cos(a+b)] 2

b cos a+cceb=
C

e. cosacosb=-

2 2

1 [ cos(a-b)+cos

( a+ b)]

. a cosa-cosb=-2slD--slD--; + b . a - b 2 2

. . ( . ( f. slDacos b =- 1[ SIDa- b) + SIDa+ b)] .


2

a . 2t 10 Pentru t=tg: avem SIDa=--, 2 2 1+t

1-t cosa=--2' l+t

2t tga=--2' 1-t

a e kn, VkEZ.

sin
(-1.0)

2. Aplicatii ale trigonometriei ~i ale produsului scalarin geometria plana


x

Consideram triunghiul ABC cu notatiile cunoscute: a = BC, b = AC si e = AB , R este raza cercului circumscris triunghiului, peste semiperimetrul triunghiului ABC, iar r este raza cercului inscris, Teorema cosinusului. In orice triunghi ABC avem a2 = b2 + e2 - 2be cos A . . a Teorema sinusurilor. In orice triunghi ABC avem -,slDA

= -,- b

slDB

e = -,SIDC

= 2R,

Formule trigonometrice fundamentale. Pentru urmatoarele formule consideram nurnerele reale a,b astfel incat sa aiba sens urmatoarele forrnule. 1. Formula fundamentala a trigonometriei. 2. Reducerea la primul cadran. sin 2 a + cos' a = I .

Formule pentru aria triunghiului, Daca no tam cu S ABC este aria triunghiului ABC avem: a-h S BC = __ A 2
0

absinC

2
SABC

abe -I' == pr , unde h este IDa timea corespunzatoare 4R


A

Iaturu a. "

0'

Formula lui Heron 2.1. sin(~-a) =cosa, cos(~-a )=sina, tg(~-a )=ctga, ctg(~-a) =tga.

= ~p(p-a)(p-b)(p-e),

Formule pentru triunghiul dreptunghic. Daca triunghiul ABC este dreptunghic cu , Ipotenuza BC avem: ,
SABC

2.2. sin(Jr-a) = sin a, cos(Jr-a) = -cosa, tg(Jr-a) = -tga, ctg(Jr-a) = -ctga. 2.3. sin(Jr+a) = -sin a, cos(Jr+a) = -cosa, tg(Jr+a) = tga, ctg(Jr+a) =ctga . 2.4. sin(2Jr-a)=-sina, cos(2Jr-a)=cosa, tg(2Jr-a)=-tga, ctg(2Jr-a)=-ctga.
3. Paritatea functiilor trigonometrice. sin(-a)=-sina, sin(2kJr+a) cos(-a)=cosa, = sin a, cos(2kJr+a) tg(-a)=-tga, ctg(-a)=-ctga. = tga, ctg(kJr+a) = ctga, 4. Periodicitatea functiilor trigonometrice. Pentru orice k E Z avem:

be a' = - = __ h 2 2

be. h = - , lar me di lana di A este mo = -1 BC . ID 0 a 2

Formule pentru triunghiul echilateral. Daca triunghiul ABC este echilateral cu a2 latura a avem: S BC = -A

J3
4'

aJ3 R = --, 3

aJ3, ., aJ3 r = -~I mediana dIDA este mo = ho = -, 6 2

3. Functii trigonometrice inverse ~i ecuatli trigonometrice


Funqia arcsin :[-1,1] ~ [ - ~ , ~] este inversa functiei sin: [ - ~ , ~ ] ~ [-1,1] . Proprietali. 1. sinx = y ~ x = arcsiny, x E [- ~' 2.arcsin(sinx)=x, vXE[-~'~l

= cosa,

tg(kJr+a)

5. cos(ab) = cos ccos s z sin c sin a , sin(ab) = sinacosbcosasinb,


6. sin 2a = 2 sin a cos a,
1

cos 2a = cos" a - sin 2 a = 1- 2 sin 2 a = 2 cos? a-I. 1-tg2a

_ 2tga 7 t g ( a_ - tga tgb , tg 2a----. + b)

+ tgatgb

~J.

y E [-1,1]. \fYE[-l,l].

. 8 sin 2 a= 1- cos 2a ,cos 2

1 + cos 2a a=--2

sin(arcsiny)=y,

3. arcsin(-x) = -arcsin x, Vx E [-1,1].

47

4. Pentru x E IR ecuatia sin x = y are solutii doar daca y E [-I, I], iar multimea solutiilor este egala eu {(_1)* aresiny+kJr S. Daca sinj(x)=sing(x),atunci

Probleme propuse
. . . . 1. Calculat1: a) S = sin 2 10+ sm 220 + ... + sin 2900 ;

I k E Z} . g(x)+k1r,
kEZ.

j(x)

=(-1)*

b) P=sinlosin2 2. Calculati: a) S = sin 1 + sin 2 + b) P=cosIoeos2 3. Calculati: a) tg 1 . tg 2 ..... tg 89;

sin20110. + sin 360 ; cos20110.

Fun~ia arccos : [-I, I] ~ [0, Jr] este inversa functiei eos: [0, Jr] ~ [-I, I] . Proprietati.
1. cos x
e

ee x e arccos

j-,

XE[O,Jr] YE[-I,I].

2. arccos (cosx) = 3. arccos ( -x) =

x, Vx E [O,Jr]; eoS( arccos y) = y, Vy E [-1,1].

Jr- arccos x, "Ix E [--1,1].

b) cos l" + cos Z" + ... +cosI79. I 4 Ariitati ca --0 - --0 =4. sin lOcos 10

4. Pentru x E lR ecuatia cos x = y are solutii doar daca y E [-I, I]. iar multimea solutiilor este egala cu S. Daca

J3

{ arccos y

+ Zks: I k E Z} . kEZ.

cosj(x)

=cosg(x)

,atunci VXE[-I,I].

j(x)=g(x)+2kJr,

s. Fie
a)

a E R astfel lncat tga = 2 . Calculati: sina+cosa


. sma

6. arcsinx+arccosx=Jr, 2 7. sin (arccos

b) 2sin2 a+l

cos'

x) = cos (arcsin x) = Jl-x2

,VxE[-I,t].

. tg78 - tgl8 . , b = sm 108 cos48 -cosl08 6 Calculati a = 1+tg78 tgl8


lll> lA.

. 480 sm .

. Funqla ardg : lR ~ ( -2'2 este mversa fun cpei tg: (Jr Jr) Jr Jr) . .. ~ -2'2

!
~
i)

Proprietati.

1.

tgx= y
2. arctg( 3. 4. arctg

::>

x = arctgy, x E ( -~, ~

J
I

~ ~ . . 7. Aratati . ca sm 40 .sm 140 = cos 2130 . 8. Calculati:

y E lR . = y, Vy E lR .

a) sin 75 cosl5;
j/]

b) cos

12smU;

23tr

. tr

c) sm

. tr

U'

tgx) = x, Vx E ( -~,~}

tg( arctg

9. Determinati eel mai mare element al multimii {sin I, sin 2, sin 3} . 10. Comparati numerele sin I ~i cos I .
y E lR, tar

:;
)

(-x)

= -arctg

x, "Ix E lR.

Pentru

x E lR ecuatia tg x = y are solutii pentru orice

multimea solutiilor este egala cu {arctg y + kr: I k E Z} .

11. Pentru sin a = ~, a E ( ~ ,tr ). calculati: a) sin 2a; b) tga.

2 ,

~
)

s.
Proprietati.

Daca

tgj(x)

tgg(x),

atunci

j x)=g(x)+kJr,

kEZ. 12. Stiind cii sinx = 2~ si x E (~ ,tr ), calculati cosx.


Bacalaureat 2011, model subiect MEeTS

Funqia arcdg : lR ~ (0, Jr) este inversa functiei ctg:(O, Jr) ~ lR .


1. etg X= y 2.
::>

~ ~

x = arcctgy, x E (0, tr), )- E lR .


VXE(O,tr); ctg/areetgy)=y, VYElR.

arcctg(ctgx)=x,

Q!) Fie x un numar real care verifica


14. Fie multimea A=

egalitatea tgx + ctgx = 2 . Aratati cii sin 2x = I .


Variante bacalaureat 2009

l
~

3 arectg(-x)=tr-arcctgx,VxElR. 4. Pentru

x E lR ecuatia ctg x = y are solutii pentru orice y E R, iar

{O''6' . tr .st:, 37r}. 7r 2' 2


)'
x

Care este probabilitatea


X

ca, alegand un element


po

i
~

multimea solutiilor este egala cu {arcdg y + kst I k E Z} . S. Daca ctgj(x)=ctgg(x),atunci 6. 7. arctgx+arcctgx=-, tg(arcctgx)=~

din multimea A, acesta sa fie solutie a ecuatiei sin:' x + cos' kEZ.

:E

=I?

Bacalaureat 2010.

I >c:C

!
~

j(x)=g(x)+kJr,

tr 2

15. Calculati
VXElR. VXElR.

. sinx-cosx

(7r

E 0'4 .

(7r)

~
:E

sin --x

:E

~
x

4
r

si ctg(arctgx)=~,

-----------------------------------------------------

16. Daca a E lR astfel Incat sin a + cos a = .!., calculati sin 2a . 3

49

J5.
17. Daca a,beR astfel incat sina+cosb=l astfel lncat a - b =: si cosa+sinb=~ ,calculati sin(a+b).

se

considera triunghiul ascutitung.hi~ .ABC. in care. are loc relatia sin B + cos B = sin C + cos C . Demonstrati ca triunghiul ABC este isoscel. Variante bacalaureat 2009

18. Pentru a, b e ( 0, ;) tr =

aratati ca tgb - tga + tgb tga = -1.

.. Fie ABC un triunghi cu tgA = 2, tgB = 3 . Determinati masura unghiului C. ~. Variante bacalaureat 2009 terminati raza cercului inscris si raza cercului circurnscris unui triunghi cu laturile J1. De 3 4 si 5. ~eterminati numerele naturale a pentru care nurnerele a, a+ 1 si a+2 sunt lungimile J8. laturilor unui triunghi obtuzunghic. Variante bacalaureat 2009

19. Aratali ca cos 20. Determinati aritmetica.

J2;J2 . 2
stiind ca numerele sin x, sin 2x, sin 3x sunt in progresie

x e

[0, tr)

21. Calculati raza cercului inscris in triunghiul ABC stiind ca AB = A C = 5 ~i BC = 8 . Examen Bacalaureat 2011 22. Se considers triunghiul ABC cu AB = 6, AC = 4 ~i A = 2; . Determinati. a) Aria triunghiului ABC. b) Perimetrul triunghiului ABC. c) Raza cercului circumscris triunghiului ABC. 23. Se considera triunghiul ABC. Aratati ca daca sin 2 A + sin 2 B = sin 2 C , atunci triunghiul ABC este dreptunghic. 24. Fie triunghiul ABC. Aratati ca daca cos" A + cos" B = 2 cos" C , atunci a2 + b2 = 2c2 25. Se considera triunghiul ABC cu A = tr si B = tr . Calculati cos C . 4 3 26. Se da triunghiul ABC cu raza cercului circumscris R = 6 ~i A = tr . Calculati BC . 6 27. Calculati lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC, stiind ca BC = 3 cosA=-.
1
~l

39. Calculati:
. a) arcslll 1 + arccos

J3. 2'

b'.I arcsin (_ J3 3)+ arcsin 1 ,. c'.I arctg J3 3 arcsin (I I 2 3 e) arcctg ~ - arcctg (-J3) .

J2

2) ;

d) arctg (

J3) + arcctg ( J2) + arcctg ( -J2) ;

40. Calculati:
a) sin (2 arcsin ~); d) cos ( tr - arcsin ~ } e) tg (2arctg . "3 . c) Sill (tr - arcsin

3" ;

I)

3) .

41. Rezolvati ecuatiile.


a) sin x = .!., X e 2

[0, 2tr] ;
e R, XE[-tr,O].

b) cosx=--,

J2
2

xelR.; xe(O,tr);

c) sin x + cos x = I, x e [0, 2tr) ;


e) sin 2x = cosx,
X

d) tgx=-J3,

j) sin x = cosx, x E [0,4tr];

g) sin2x=-

J2,
2

28. Se considera triunghiul ABC cu laturile a = 3, b = 3 ~i c = 4 . Calculati.


a) AB AC;

42. Rezolvati ecuatiile.


a) sin(x+

b) Raza cercului circumscris. ;)=cos(x~}


X

29. Se considera triunghiul ABC in care a + c = 2b . Aratati ca sin A + sin C = 2 sin B .


30. Aratati ca daca in triunghiul triunghiul este dreptunghic. 31. Calculati sinusul unghiului ascutit dintre diagonalele dreptunghiului ABCD, stiind ca AB = 6 si BC = 8 . 32. Se considera paralelogramul distants de laD laAC. 33. Determinati lungimea celei mai mici inaltimi a triunghiului ABC cu laturile 5, 6 si 7. 34. Determinati lungimile aritmetica cu ratia 1. laturilor unui triunghi dreptunghic cu laturile in progresie ABCD cu AB = 6, BC = 4 si m (4:A) = 60. Aflati ABC este adevarata relatia
t'

xElR.. E lR..

a2 sin 2B = abc atunci R '

b) arctg

J3 + arctg x = tr ,
2

c) 3 sin x +

J3 cos x = 0,
x,
X

E lR..

d) sinx = l+cos2 2

E R.
X

..
I

e) arcsin.!. + arcsin x =!:.,

E [-1,1]. Variante bacalaureat 2009

'5
~
~
III

~ ~

51

Partea

Algebra
Tema 2.1. Tema 2.2.

(clasele XI-XII)

Permutari. Matrice. Determinanti


(cia sa a XI-a)

Sisteme de ecuatli liniare


(clasa a XI-a)

Tema 2.3. Structuri algebrice


(clasa a XII-a)

Tema 2.4.

Polinoame cu coeflcienti lntr-un corp comutativ


(clasa a XII-a)

Tema

2.1

Permutarl. Matrice. Determinanti


1. Permutari
Oefinitia 1. Fie n un numar natural nenul. a functie bijectiva a : {I, 2, ..., n} ~ {I, 2,..., n} se numeste permutare de grad n. Multimea permutarilor de grad n contine n! elemente ~i se noteaza Sn. Exemplu de permutare. Functia
0"

=(4

2 3 4) 1 3 2 este

permutare de grad 4. In

acest caz a(l) = 4, a(2) = 1, a(3) = 3 si a(4) =2. Tnmultirea permutarilor. Fie a si doua permutari de grad n. Permutarea a 0., unde 0" este operatia de compunere a functiilor se numeste produsul permutarilor a si r ~i se " noteazl!. ar. Proprietati 1. Inmultirea permutarilor este asociativa, deei au sens expresii de forma (/ = 0" . 0" . 0" ... 0" , pentru orice a E Sn si orice numar natural nenul k.

k ori

2. Permutarea e = (

1 2 1 2

... ... n

n)

are proprietatea

ae = eo = 0" , pentru orice

0" E

S; , si se

numeste permutarea identica,


3. Daca a
E

S; atunci permutarea ( 1

0"(1)

0"(2) 2

... ...

O"(n)
n

Sn se noteaza e', se numeste

inversa permutarii a si are proprietatea

0"0"-1

= 0"-10" = e.

Inversiuni, semnul unei permutari Oefinitia 2. Se numeste inversiune a permutarii a E S; 0 pereche ordonata (i, j) E x {I, 2, ...n} eu i <j ~i a(i) > aU). Numarul inversiunilor unei permutari a se noteaza mea) iar numarul (_l)m(cr)se noteaza &(a) si se numeste semnul permutarii a. Daca &(a) = 1 (deei mea) este par) atunci a se nume~te permutare para, iar daca &(a) = -1 (deci mea) este impar) se numeste permutare impara.
E

{l, 2, ... n}

Proprietati 4.&(a.) = &(a) &(.) oricare ar fi 5.&(e) = 1. 6. &( o") = &(a) oricare ar fi Exemplu. Fie
0" = 0" E

0", T E

Sn.

S; .
.

:E
I

..

1 2 3 4 5) ( 5 1 432

Inversiunile

permutarii

a sunt (1,2),(1,3),

><C

E _
:E
~

(1,4),(1,5), (3,4),(3,5),(4,5),

deei mea) = 7, &(a) = -1 si a este permutare impara.

:E

Definijia
(J

3. Fie i, j

{I, 2, 3,... n} cu i ~ j. Pennutarea


E

(J E

Sn

cu proprie~til _ [~ ~ ::: .~ I - .: .. .. ~" : ~] E Mn (S) are proprietatea AIn .

(j) = i ~i (J ( k ) = k pentru orice k se noteaza (ij) .


(J

(i) = j,

{I, 2, 3,... n} _ {i, j} se numeste transpoZifj' t: e~

= InA = A

, oricare ar fi

Exemplu. (25) Proprieta~i


7. (iJ) = (ji). ..)2 9. ( lj = e.

3 4

6)
E

001
S6' umeste matricea unitate. in general, AB"* BA, calculul algebric nu respecta regulile _tie. Cum, 2 2 B'A B2 + . ere. A stf e,I de exemplu, (A + B) = (A + B)(A + B) = A + AB + 'le la num * .

5 3 4 2 6
l

J..S),

~1 se

8. (iJr = (iJ). 10. Orice transpozitie este

permutare impara.

2. Matrice
in cele ce urmeaza S reprezinta una din multimile IE, Q .R sau C, iar m ~i n sUo!
doua numere naturale nenule. Defini~ie 4. 0 functie A : {I, 2,... m} x {I, 2,... n} ~ S se numeste matrice cu m linii ~. I n coloane (sau de tip (m, n cu elemente din multimea S. Imaginile unei astfel de functii se aseaza intr-un tablou (tablou de tip matriceal) cu III linii si n coloane, in care elementul de pe linia i si coloana j reprezinta imaginea perechii (i, j) prin functia A, element care se noteaza aij E S.

J)aCl AB == B'A,cu

A B E M (S) , atunci (ABl


r

= Ak~

si (A + B)*

= L C:A*-;
;=0

B; .

. matrice. Transpusa TrIInspusa unei A' == (bJI)


E

matricei A = (aij) EMm,n(S)

este matricea

m} M n,m (S) unde bji = aij pentru orice i E {l, ...I ~ij E {l, ... n}. .
A=(I

exemp I u.

-I 2) 3
I

EM2.3(Z)~i

AI

=[_1 2

I]EM3,2(Z).

~ I~

....I

Exemplu.

A=(I

2), unde all 2 -I 1

I,al2 = 0, an

= 2, a21= 2, a22 = -I si a23 =

I.

Teorema(!Ui~)amilton-CaYley . 2 Fie A = C d E M2(S)' Atunci A - (a + d)A + (ad - bc)fz (in general, matricea de tip
(m, n) cu toate elementele egale cu

(0

O2 unde O2 =

Multimea matricelor de tip (m, n) cu elemente din multimea S se noteaza Mm,n(S)' 0 matrice de tip (n, n) se numeste matrice patratica de ordin n, iar multimea lor se noteaza MnCs).

00)

se noteaza Om,n)'

o
u.:

3. Determinan~i
Defini~ia 5. Fie A

~ ~ ::;)
U

Opera~ii cu mat rice Adunarea matricelor. Fie A, B E Mm,n(S), A inmul~irea cu scalari. Fie A
= (aij) E MmAs)

(aij) E Mn(S).

Numarul

L e (a) aI0'(I)a20'(2)'" aM(n)


ueS"

se numeste

(aij), B

(bij). Matricea

(aij + bij)

o
~

::;) z ~
~ ::;) u III

Mm,n(S) se numeste suma matricelor A si B si se noteaza A

+ B.
determinanlu[ matricei A ~i se noteaza det(A) sau anI an2

si XES. Matricea (xaij) E Mm,n(S) se numeste produsul matricei A cu scalarul x si se noteaza xA. lnmultirea matricelor. Fie A = (aij) E Mm,n(S) si B = (bjk) E Mn,P(S). Matricea (Cik) E
Mm,p(s) unde
Cik

a2n ann

. Un determinant de

= ailblk + ai2b2k +...+ ainbnk pentru

ordin n este determinantul unei matrice patratice de ordin n. Determinan~i de ordin doi. \all
~I

orice i E {I, 2, ... m} si k E {I, 2, ... p} se a12\ = all a22 -a12 a21. a21 a22
~2 ~3

numeste produsul matricei A cu matricea B ~i se noteaza AB.

~ ~

Proprieta~i Daca operatiile de mai jos au sens, atunci:


1. (AB)C = A(BC), deci inmultirea matricelor, acolo unde are sens, este asociativa 2. A(B + C) = AB + AC si (B + C)A = BA + CA, deci inmultirea matricelor eSte distributiva falii de adunarea matricelor. 3. Inmu1lirea matricelor este operatic algebrica pe multimea Mn(S), are sens pentru orice A, B E MnCs) si, in acest caz, AB E Mn(S). adica produsv'

ffi

;j

Determinan~i de ordin trei. Ozl


-a13a22 a 31- 12a2Ia33-alla23a32' a
~I

On
~2

On
~3

= ~ I On ~3

+ al2 On ~I + ~3 Ozl~2 -

o
~ ~
Q

.:.

i
I

AS

7oprieta~i. Fie A E Mn (S). Atunci: ret'erito' det(A) == det(AI). Datorita acestei propozitii , are la r " 2. D mu este adevarata si pentru coloane.

Z
0(

, orice

proprietate

a unui determinant

:::E

3. D~~A are? linie cu toate elementele egale cu 0, atunci det(A). = 0. _", B) _ a matricea B se obtine din A prin schimbarea locului a doua linii, atunci --det(A).

:: c ~ ~

57

4. Daca A are doua linii egaJe, atunci det(A) = o.

S. Daca B se obtine din A prin inmultirea elementelor unei linii eu un numar a E S atunci det (B) = a det(A). ' 6. Dad! B se obtine din A prin adunarea liniei i eu linia j inmultita eu un numar a E S atunei det(B) = det(A). ' 7. flij (minorul (ij)) este determinantul matrieei obtinuta din A prin supcimarea liniei i ~i eoloaneij. Numarul S, == (_I)i+J flij se numeste complementul algebric al elementului aij din matrieeaA. Atunei det(A) == ail Oil + ai2 Oi2+... ain Oin(dezvoltarea dupa linia i). + 8. det(AB) == det(A) . det(B) orieare ar fi A, B E Mn(S).

c) Rezolvati ecuatia ax = (I 4

2 3

3 4), 1 2

X E S4 .

Se considera permutarea a E 86, a =

1 2 3 ( 24536

6 ). 1

a) Determmap b) Aratati ea c) Aratati

a .
= m(
X4

-I

m( a)

a-I).
Bacalaureat, 2008
E

ca ecuatia
a == (

== a nu are solutii in 86

5. Fie permutarile

1 2 3 4 5) si b == (1 2 3 4 ~). a,b 32145 2145


E

85.

4. Aplicatii ale determinantilor


de doua puncte. x Y Ecuatia dreptei AB, unde A(XIoYl) si B(X2J'2), este ~ YI
x2
Y2

a) Rezolvati ecuatia ax == b,x

85.

Ecuatia unei drepte determinate

b) Determinati eel mai rnie numar natural nenul k astfel ineat (ab 1 1 == 0 . 1 c) Fie k
E

t == e .
Bacalaureat, 2008

Z astfel ineat b == e. Aratati permutarile


a == (

ca 6 divide k.

6. Consideram

2 3 4), b == (1 2 3 4), c == (1 2 3 4), 2341 3142 4312

Aria unui triunghi.


XI

a, b, c E 84. YI Y2
Y3

a) Verificati daca c este solutia ecuatiei ax == xb. si eu 8ABC b) Aratati ea a4 == c) Determinati


0

Pentru punetele A(Xl' Yl), B(X2J'2) si C(X3J'3) se noteaza eu fl == x2


X3

s.
E

solutie a ecuatiei xb' = a3x,x

84. Bacalaureat, 2009

aria triunghiului ABC. Atunei:

a) 8ABC ==

1 -I z ], 2
:>

7. Fie permutarea fl ==

b) A, B, C sunt eoliniare

o.

a == (1

2 3 4 5) E 85 si multimea A 2 3 4 5 1

{an In EN}

----------------------------------------------------Probleme propuse
1. re permutarile a = 3 a) Calculati at si ta . b) Calculati o": 2. Fie permutarea

a) Determinati numarul inversiunilor lui a . b) Determinati numarul elementelor lui A. c) Aratati ea toate elementele lui A sunt permutari pare. Bacalaureat, 2009 Fie A == 0

F.

(1

-1
2

2] 1

1 si B = 1

(2-1
0

a=

(1 2 3 4 5)
4 1 325

a) Calculati A + B, 2A ~iA - 2B. b) Calculati AB, BA ~iA2.


E

8 .
5

9. Fie matrieele eu elemente reale A ==

:)

si B == ( ~

:).

Aratati ea daca AB == BA ,

a) Determinati inversiunile lui

si calculati e ( a)

atunei A == B.

b) Determinati

e-'.

3.Fle permutarea a =

(1 2 3 4)
4 1 2 3

. . 10. Fie matncele eu elemente reale A == (0 1). ~I B 1 1


E

= (1 1

1). 0 . Aratati ca AB == (BA) I .

84 . 11. Fie matneea eu elemente reale X ==

(0

a) Determinati eel mai rnie numar natural nenul k astfel ineat a' == e . b) Calculati a2012 .

-1 0

1) . Aratati . ea X

+ X 2 +...+ X 100 == 02 .

59

12. Fie matrieea X

= (~

:J

M2 (lR). Calculati X +X2 + ... +X10

13. Fie matricele cu elemente reale A ale numarului a pentru care

= (~ :}

= (~ ~

24. Fie matricea A Determinati valorile reale

1 0 [

-1 2] 1 -1 . Calculati An, n EN". 0 1 X E M2 (lR) .

AB = BA.

25. Rezolvati ecuatia X2 = ( ~


3

14.Fie matricea A
a) Calculati A3

=[~~ ~J.
000

26. Rezolvap ecuatia X

1:), G ~),

X E M2 (lR) .

27.Rezolvatiecuapa

X3=(_~

2 b) Calculati (13 - A)( 13 + A + A ). 28. Fie matricea

-~l
M2( lR).

XEM2(lR).

A = (~

~) E
E

15. F;e matricele

A~(I

2 3)

EM" (Ill) I; B~n'}M'"


(C)

(Ill),

a) Aratati ca exista a b) Calculati

lR astfel incat A2 = aA.


.
Adaptare bacalaureat, 2008

a) Calculati AB si BA.

(A - A

,)2008

b) Calculati (BA

r ,n EN".
notarn eu tr(A) suma elementelor de pe diagonala 29. Fie matricea A = (~

...
~

16. Pentru 0 matrice A E M; principala a matricei A.

a) Aratati ca tr(aA) = a tr( A), oricare ar fi A E M;


L

(C)

si a E C.

30.Fiematricele

A=(_~

!. J -:J

Calculati det] A2 - 5A - 12).

si B=(_~

-:J.
.
B), oricare ar fi numarul n ~

b) Aratati

ca tr(A + B) = tr( A) + tr(B).


A2 -tr(A)A+det(A)12 = , 2 oricare ar fi

a) Verificati egalitatea det ( A) = det ( B) b) Demonstrati ca An - B" = (2n

C ...

17. Demonstrati teorerna lui Hamilton-Cayley: AEM2(C). 18.Fie AEM2(C)

E )
i
j

-1)( A -

1 natural.

19. Fie A E M2

(C)

cudet(A) =0. Aratati ca An = (tr(A)f cu A20J2= 02 . Aratap ca A2 = 02 . (a+b)" + (a-b)"

A,oricarearfi

nEN,n~2.

31.Fie matricea A = ( 2
a) Calculati det(AA').

-1

2 2 2 -1 E M2,3(lR).

Adaptare bacalaureat, 2011

(a+bY -(a-bYJ

b) Aratati ca det(AtA) = O. ,oncare 32. Fie matricea A = (: a) Aratati ca det]

20. Fie A=(a bJ E M2( C). Aratati ca An = 2 b a (a+b)" -(a-b)" [ 2 arfinEN.

2 (a+b)" + (a-b)"
2

! J

Adaptare bacalaureat, 2008

E M2 (lR).

21. Calculati

r;:;)20J3 ,,3
1 E M2( lR). Calculati An, n EN".

A' A) ~ 0 .
atunci (a-d)(b-c)=O.

( -J3

b) Aratati ca daca AA'=A'A

22. Fie A

(5 -8)
1 -1

33. Se considera matricea A = -1


a) Calculati det ( A)

1 -1 -1]
1

1 -1 E M3 (lR) .

-1 -1

23. Fie matricea M = 0

[o

0 -1 -1 . 2J
0 0 0

Calculati M"; n EN".

b) Demonstrati ca A2 - A - 213 = 03.

61

34. Se considera matricea A = [~ 1


a) Calculati det(A).

1 0

~J
E

M3 (lR) .

.2.

a) Aratati ca

V; =

a a
2

b b
2

c c
2

(c-b)(c
1

-a)(b -a).

b) Demonstrati di A2 -A-213

35. Se considera matricele a) Aratati ca AB


.

A~[~~ HB ~[~ ! ~)E~(R)


3,
)2013

=03'

b) Aratap ca V4

a
=
2

d
2

d d3

= (d -a)(d

-b)(d -c)(c-b)(c-a)(b-a)

= BA =
(

A ,3. Ca Icu Iatl . UJ

= a
a3

1 b b3

c c3 1 a f(a)

~l

A
U2

=a

1 b2 b3 1

c . c3

b) Demonstratl ca

A +B

=A

20J3

+B

2013

. : J. 1 A= a a3 1 b b3

a3
1 be. f(b) fee)

36. Se considers matricele A = ( _ ~ :], EJ = a) Sa se calculeze A4. b) Daca B E

G ~], E2 = ( ~

44. Fie numerele reale a, b, c, functiaj": lR ~ IR,j{x) = x3 + 2x + 3 ~i determinantii


1 c ,B= e
3

M2( 1R), BEl = EIB si BE2 = E2B aratati ca B = ali, cu a E 1R.


Adaptare bacalaureat, 2008 -IJ

.. 37. Fie A=(O


~ 1

~i B=(c~st smt

-sintJ,tEIR. cost

a) Fie X E M2 (1R) cu AX = XA. Aratati ca exista a, b E lR astfel lncat X = ( : b) Aratat! ca B" = c) Calculati A
2OO8

0) Aratati ca A = (a + b + e)(e - b)(e - a)(b - a) . b) Aratati ca A = B. c) Aratati ell pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, de pe graficul functiei J, aria triunghiului cu viirfurile in aceste puncte este un numar natural divizibil cu 3. Bacalaureat, 2009 45.FiepuncteleA(0, 6),B(I,

4)

si C(-I,

8).
Adaptare bacalaureat, 2009

cosnt . ( smnt

-sinntJ cosnt

, pentru orice n E N* .

0) Aratati ca punctele A, B, C sunt coliniare. b) Scrieti ecuatia dreptei AC. 46. Fie punctele A(O,

1),B(1, 2) si C(2,4).

0) Scrieti ecuatia dreptei AB. b) Calculati aria triunghiului ABC.

47. Fie punctele A (1, 0), B (2, -1), C(3, a). Determinati valorile reale lui a pentru care aria ~
triunghiului ABC este egala cu 1. 48. Fie punctele A( -1, 0), B(I,-I), C(a,a+ 3), unde a este un numar intreg . 0) Demonstrati ca punctele A,B,C nu sunt coliniare pentru nicio valoare a lui a. b) Determinati valorile lui a pentru care aria triunghiului ABC este egala cu 1. 1

2
-1 1

2
5 4

49.Fiepunctele

A(-I,

0), B(I,

-1), C(3,5) si D(2,2). ..

40. Dezvoltati dupa prima coloana determinantul

x-3 41. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia x x

3 -2
1

0) Demonstrati ca punctele B,C,D sunt coliniare. b) Demonstrati ca aria triunghiului ABD este egala cu aria triunghiului A CD. SO.Seconsiderapunctele
0) Demonstrati ca det( b) Demonstrati

-3 x x =0. x-3

~(akA),

k=I,2,3

si matricea A=(a

bJ

2 a b2

a JEM23(1R). b3

\5

x x-3 x

AA') ~ 0, oricare ar fi punctele ~,~,~.


=

ca det ( AA' )

daca si numai

daca punctele

~,

r;~

~ :::liE apartin unei ~ :::liE

drepte care trece prin origine.

Adaptare bacalaureat, 2010

2
63

Prin solutie

a sistemului

intelegem

un

n - uplu ordonat

(Xl'

X2,

... ,

xn)

en

eu

Tema2.2
Sisteme de ecuatii liniare
1. Matrice inversabile
Definitia 1. Matricea
B
E

proprietatea

ca numerele

xpx2,,,,,xn

verifica cele m ecuatii ale sistemului.

Matrieea

A == (aij)
sistemu!ui.

M m.n{C) (adica matricea coeficientilor necunoscutelor)

se numeste matricea

M; (C)

se numeste inversabild

daca exista

matrice

[)efinitia 3. Un sistem liniar de tip (m, n) si matrice A se numeste sistem Cramer daca m == n si matricea sistemului este inversabila. Teoremi 2. Un sistem Cramer are solutie unica. Solutia (XI. X2, ... , xn) a unui sistem
. ~ tf 1 D., D.2 D.n Cramer se deterrruna as e: x, = -, x2 = - , ..., xn = -, D. D. D. rnatricei A a sistemului, iar D.;este determinantul dAd un e u este . 1 eterrrunantu

M; (C) astfel tncat AB = BA = In.

Daca pentru 0 matrice A exista 0 matrice B cu proprietatea din definitie, atunci Beste unica cu aceasta proprietate, se noteaza cu A-I ~i se numeste inversa matricei A. Teorema 1. Matricea A E M; (C) este inversabila daca ~i numai daca det(A) :t O.

Calculul inversei unei matice. Pentru A

Mn

(C),

se noteaza cu A* matricea transpusa

COlo""ei

.r eu eoloana

b =[

a complementilor algebrici ai elementelor matricei A. Matricea A * se numeste adjuncta lui A. Daca det(A):t 0, atunci ' = _1_A*. det(A)

i1

matricei obtinuta din A prin inIocuirea

a termenilor liberi.

Rangul unei matrice

Exemplul 1. Daca A = ( : A-' _I_A*=_I_(d =


det(A) det(A)

! J,
-bJ
a
0

atunci A* = ( d -c

-bJ
a

Fie A . Daca det(A) :t 0, atunci

Mm,n( C) si 1 ~ k ~ min(m, n). Un determinant obtinut din determinantullui

prin suprimarea a m - k linii si n - k coloane se numeste minor de ordinul k al matricei A.

Exemplu 2. A =
. matrice inversabila.
E

(~1
4

~3 3

~5 5

-~). 9

D.I=

111este minor de ordinull.


1 2 4 -7 este minor de ordin 3. 9
n). Nurnarul r se numeste

-c

Observatfl, Fie A
1. Daca A E M;

Mn

(C)

(lR.) ,atunci (Z),

'

M; (1R) .
Mn

D.2=

I~~I

este minor de ordinul 2 ~i D.3= -1 -3

2. Daca AEMn(Q),atunci 3. Daea A intregi.


E

' EMn(Q). atunci '


E

.43 Definitie 4. Fie A


E

Mn

(Q), adica rnatricea 1 nu are neaparat elemente

Mm.n (C),A:t

Om.n si 1 ~ r ~ min(m,

2. Ecuatii matriceale
Fie A E Mm

rangullui A daca: a) exista un minor nenul de ordinul r; b) toti minorii de ordin strict mai mare decat r (daca exista) sunt nuli. Rangul matricei Om,n este O. inversabile

(C), BE

Mn
E E

(C) doua matrice


(

si

C E Mm.n

(C) . Atunci:

Proprietiti
1. r = rang(A) <=> a) b) a) b) exista un minor nenul de ordin k, si toti minorii de ordin r + 1 (daca exista) sunt nuli. exista D.un minor nenul de ordin r, si toti bordatii lui D. (daca exista) sunt nuli. (Un bordat al lui D. este un minor de ordinul r + 1 obtinut din adaugarea la D. a elementelor unei linii si ale unei coloane disponibile din A).
~ 325 ~l

a) Ecuatia AX = C, X b) Ecuatia XB = C, X

Mmn

C) are solutia unica X = 1 C.

Mmn (C) are solutia unica X = CS-I.


E

2. r = rang(A) <=>

c) EcuatiaAXB = C, X

Mm.n(C)

are solutia unicaX=ICS-I.

3. Sisteme liniare
allx, + a'2x2 + ... + a'nXn = b,

Exemplu 3. Fie
~~,~.'..~_a.!~:Z_::::'::"':::~~n_x.."_~~~, m,n E ff, aij E C, b, E C, cu am,x, + am2X2 + ...+ amnxn = bm

~l.

i
~ w

Rangul lui A este 2 pentru ell "

=I~ ~=-3.0, ~
~

Definitie 2. Sistemul

iar bordatii lui D.p sunt

tl(33)

= 2

123 1 -1 = 0 si 2

1\34)

=2

12] 1 51 O. =

se nume~te sistem liniar cu m ecuatii si n necunoscute (sau de tip (m, n).

3 3

3 3

6S

Sisteme liniare

sistem liniar se numeste compatibil daca are solutii. Daca solutia este unica, el se numeste compatibil determinat, iar in caz contrar compatibil nedeterminat. Un sistem liniar lara solutii se numeste incompatibil.
Definitie

s. Un

Dao' A este matricea unui sistem liniar

ell

coloana termenilor liber b"

[i],

atunc]

matrieea obtinuta prin adaugarea la A a coloanei b, se noteaza A ~i se numeste matricea extinsd a sistemului. Teorema 2 (Kronecker=..Capelli). Un sistem liniar de matriee A este compatibil daca ~i numai daca rang(A) = rang( A ). Stabilirea compatibilititii. Fie un sistem liniar de tip (m, n). - Se determina r = rang(A) ~i fie flp un minor nenul de ordin r (minor principal). - Daca r < m, se calculeaza bordatii lui flp cu elementele fiecarei linii disponibile din A ~i eoloana terrnenilor liberi (minorii caracteristici). Atunei rang( A )= rang(A) :> toti minorii caraeteristici sunt nuli (Teorema lui Rouche) Rezolvarea sistemelor compatibile. Fie un sistem liniar de tip (m, n) si matriee A, r = rang(A) = rang( A ) ~i flp un minor principal al lui A. - Liniile (eoloanele) corespunzatoare lui flp se numesc linii (coloane) principale ale lui A. Restul se numese linii (coloane) secundare. - Ecuatiile corespunzatoare liniilor secundare se numese ecuatii secundare si se suprima. - Necunoscutele corespunzatoare coloanelor seeundare se numesc necunoscute secundare si se tree in membrul drept ea parametrii. - Pentru fiecare valoare a parametrilor se obtine un sistem Cramer care se rezolva, - l?aca.r = n, atunci sistemul nu are necunoscute secundare si este compatibil deterrrunat. In eaz contrar este compatibil nedeterminat. Sisteme omogene Definftje 6. Un sistem liniar se numeste omogen daca top termenii liberi sunt nuli. Proprietiti. Fie un sistem liniar de tip (m, n), de matrice A. 3. Un sistem omogen este compatibil. EI are solutia Xl = x2 = ... = xn = 0, numita solutia nula. 4. Un sistem omogen are solutii nenule :> este eompatibil nedeterminat S. Daca m = n, atunci sistemul are solutii nenule :> det(A) = O. Metoda lui Gauss Sistemele liniare (S) si (S') eu acelasi numar de necunoseute daca au aceleasi solutii, se numesc eehivalente
:>

Pastram prima ecuatie ~i continuant procedeul, atat cat este posibil, pentru celelalte este Ilecunoscute. Se obtine in final un sistem pentru care stabilirea compatibilitatii iJtlediata. Exemple. =2 {X+2Y-Z =2 X+2Y-Z X+2Y-Z=2 !X+2Y-Z=2 y-z=O y-z=O. 2x+y+z=4 -3y+3z=04. { Sy - 2z = 3 3z = 3 =1 Sy-2z = 3 ! -x+3y-z Sistemul are solutie unica: X = 1, y = 1, z = 1. x+2y-z-t =2 =2 x+2y-z+t =2 x+2y-z+t S. { 2x+y+3z-2t=1 3x+3y+2z-t =4 -

-3y+Sz-4t=-3 =-2

-3y+Sz-4t {

= -3. Sistemul este

-3y+Sz-4t

0=1

incompatibil. 6. {-;x+:y+:Z=~4 3x-3y-3z devine X+Y=I-a. {


~l

{~;~;ZZ==61

-9

-6y-6z

-12

_ {X+y+Z=1 y+z=2

Fie z

ex. Sistemul

.. are solutiile (-1, 2 - ex, ex), ex

1R.

y=2-a

----------------------------------------------------Probleme propuse
1, Determinati valorile "ale ale lui a pentru care matricea A" [~ 2 -1 este inversabila
1

3 2)
a

in

M)(IR).

2. Determinati inversa matricei A =

(~2~)
~

M2 (Q) .

3. Determinati inversa matricei A = [~

1)

M)

(Q) .
E

o
4. Fie A
E

1
Mn( Z ) <=> det(A) = l.

Mn( Z ) inversabila in Mn( Q ). Aratati ca '

rang(A)

< n.
S. Fie A
= [~ ~ ~) .

Calculati '.

100

, Deoareee sehimbarea locului ecuatiilor intr-un sistem liniar (S) transforma sistemul mtr-unul echivalent putem presupune ca all O. Pentru fiecare i E {2,3, ...,m} inmultim

6. Aratati ca matrieea A = [~ ~

"*

21] este inversabila

pentru orice valoare reala a lui m.

1 m

prima ecuatie cu necunsocuta


Xl

_5.!.
all

si

adunam cu ecuatia

,,to. In acest fel, In ecuatiile 2, 3, ... m

are coeficientul O.

67

7. Fie A = 2

[223

3 3 2 . 2 2J
E

3X+ y+4z

=-1
=5

16. Rezolvati sistemul IR astfel Incat A2


= aA + bl-;

x + 3Y - 2z 4x+3y+7z=2

a) Determinati a, b c) Calculati A-I.

4X- y-4z

=-1
= -2 . =2

. .. .. 0 8. Determinap inversa matncei A =

1 111 1 1 IJ
o o
0 1 1 0 0 1

11. Rezolvati sistemul


{
.

x+5y-4z 2x+y-z=3

= -1.

x+y-4z=-2

18. Rezolvati sistemul

-7x + 3y + 2z
5x-4y+z

9. Rezolvati ecuatiile matriceale: a)

b)

(1 2)X (1 -1) ,X M2 X(; ~)=(~1 ~). XEM2(1R)


3 5
= 2

(1R) .

19. J)etenninali rangul matricei A =

[! !~}
~I

1 O. Determinati valorile reale a lui m stiind eli matricea A = ( ; adjuncta sa.

-1

1) are inversa egala eu ,

20. D~crminap

rangul matricei A

= [~ ~

21. Determinati valorile reale ale lui a Ii b pentru care rangul matricei A = [ : 11. Determinati inve rsa adjunctei matricei A = [~

~ ;1

~)

~
este egal cu 2.

12. Rezolvati ecuatiile matriceale:

~( 1 a -2

-1) X (10 3
=

4 1 -2 ,X

1)

22. Determinati rangul matricei A = [ :


E

~ ~

M23 (1R).

121

~).
= [~ - ~ -:)

b)

xC

_~)=[-~~],
-5 8

23. Determinati valorile reale a lui m pentru care matricea A XEM32(1R).

are rangul2.

2 -1 m

i
i

13. Rezolvati sistemul

{X+3Y+5Z = 4 2x + Y - 3z = 3 . 5x-2y+7z=3

24. Determinati rangul matricei [~

=~
2
~

~1
a

~1] in functie de a E a

! i

3
25. Determinati rangul matricei [~

5
~ b ~1) in functie de a,b 2

l
14. Rezolvati sistemul

{ x+y+z=3
-x + 2Y - 2z = 9 . x+4y+4z 2X-3Y+5Z 15. Rezolvati sistemul { 3x+2y+z
= 27

~1

1R.

4 3

=9 =7

x + Y - 2z = -2 .

26. Determinati rangul matricei [~

~i~ ~~]

in functie de a.b,c

R .

69

27. Fie matricea

A [2 a ;b ;c)
=

mx+ y+mz=l

unde

a, b,

C E

lR '.

34.

Determinati toate valorile reale ale lui m pentru care sistemul

x + y + mz = 3

este

3a

3b

3c incompatibil. ~iL E MI,3(IR)


= dA . Bacalaureat, 2009

3x- y-2z

=12

a) Calculati rangul matricei A.

b) Aratati ell exista matriceleK EM3,1(1R)


c) Aratati ca exista d
E

astfel incatA =K L.

35.

Aratati 3x-4y+z=1

ca pentru

orice

valoare

reala

a lui m

sistemul

de

ecuatii

liniare

IR astfel incat A2

-x + Y + 2z 2= mare
28.Fie

solutie unica,

0 0 0] 1 0 0 (
1 1 0

MJCIR).

x+4y+m

z=-3 X+Y+Z=b+1

a) Calculati A3.

b) Aflati rangul matricei

h + A + At. t, + A(. 2]
Bacalaureat, 2008

36. Determinati

a, b

IR pentru care sistemul

2x + Y + Z = b x+ay-z
=

are eel putin doua solutii.

c) Determinati inv(~rsa2ma~c]ei

=-1 1 are
0

29. Fie matricea A

si B

1 .

2X- y+3z 37. Aratati ca sistemul de ecuatii liniare


E

1 4 -3
a) Determinati rangul matricei

5 A.
0

x +Y +Z= 2 x-2y+2z =-1

infinitate de solutii.

b) Aratati ca ecuatia AX = Bare

infinitate de solutii X

M3,\

(C) .
38. Aflati valorile reale ale lui a pentru care sistemul de ecuatii liniare

2ax+ {

y+z =0

Adaptare bacalaureat, 2008

x + 2ay + z x+ y-2z=0

=0

30. Fie matricea A = (: 1


a) Calculati det(A). b) Aratati ca rang (A)

::

~ ::~],

cu a, b

IR .

este compatibil nedeterminat. X+2Y-3Z=3

~ 2, Va,

beR

Adaptare bacalaureat, 2008

39. Fie sistemul {

2x-

y+z

= m ,unde m, n =4

1R.

nx+ y-2z

31Fie

A=[~ 0000 ~ ~] ~i B=[~ 0110 ~ ~]. ~ ~


1001 0000

a) Determinati m si n pentru care sistemul admite solutie Xo = 2,yo

= 2,zo = l.
Bacalaureat, 2009

b) Determinati n E IR pentru care sistemul are solutie unica. c) Determinati m si n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. x+ 40. Se considera sistemul { a) Determinati b) Determinati m m
E E

a) Calculati

AB + BA.
= rang (A) + rang ( B).
X+2Y =1

b) Aratati ca rang ( A + B)

my+2z =1
,m
E

x + (2m -1)y + 3z = 1 x+my+(m-3)z


= 2m-l

IR .
.
I

i ..

c) Aratati ca( A + B)" = An + B" , oricare ar fi nEW.

i 32. Aratati ca sistemul de ecuatii liniare { X 33. Fie sistemul de ecuatii liniare {

5x - Y = 6 3x-4y =0

este incompatibil.

IR pentru care sistemul are solutie unica. IR pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
Adaptare bacalaureat, 2009

<
w

+ 2y+z=1 ax + 3Y + 2z = 0, a E 1R. Aratati ca pentru orice


Y+z =0

2X-3Y+4Z-5t 41. Se considera sistemul {


a) Determinati

=-1 ,m, n,p ElR.


=p

x+9y+mz+t=3 5x-6y+lOz+nt

v ~ < ~ ~ ~

(a+l)x+

valoare a lui a sistemul are solutie unica.

IR astfel incat sistemul admite solutia (xo,Yo, zo, to) cu Zo = to = o.

71

b) Determinati

m,n,p E IR pentru care sistemul este compatibil, iar rangul matricei sistemului este egal cu 2. Bacalaureat, 2008
X-

c) Aratati ell daca (-1, 1, 1) este solutie a sistemului, atunci eel putin doua din numere p. q, r sunt egale. Bacalaureat, 2008

y-mz

=1
E

mx+ y+z =0

42. Se considera sistemul


{

mx + y + mz = 1-m , unde m mx+3y+3z =-1

1R.

If. Fie sistemul omogen

x+3y+2z = 0, m e. 1R. -x-y+4z=0


bit 2009

a) Calculati determinantul matricei sistemului.

b) Determinati m

1Rpentru care sistemul este incompatibil. Adaptare bacalaureat, 2009 X+ y+z =1

a) Ca1culati determinantul matricei sistemului. .. '\ Determinati valorile lui m pentru care sistemul are solutii nenule. b
'I

Adaptare aca aurea,

2X+ y+z = 0

43. Fie m

1R si sistemul

x + my + z = 1 x+my+mz =-2

,m

1R ~iA matricea sistemului.

.9. Fie A matricea

sistemului {

3x - y + mz = 0 , m -x+2y+z=0

1R.

"# 2 oricare ar fi m E 1R. c) Determinati valorile lui m pentru care sistemul este incompatibil. Adaptare bacalaureat, 2009 ax+ y+z = 4

a) Calculati det(A). b) Aratati ca rang(A)

a) Ca1culati det(A).

b) Determinati m

. .. 1R pentru care sisternul are solutii nenule. 2 + y2 + Z2 .' b l~ . ~ Xo 0 0 este constanta pentru once solutie ne ana a c) Pentru m = 0, aratati ca 2 2 2 ' Zo -Yo -Xo
E

(Xo, Yo, Zo) a sistemului.


X+ay+(b+C)Z
=0 = 0, unde a, b
E

44. Fie sistemul ....I


ILl

x+2y+3z 3x- y-2z

6, a, b

1R.

Bacalaureat, 2009

=b

i o
Q

. :3
u.:
0(

a) Determinati a si b pentru care sistemul are solutia (1, 1, 1). b) Determinati a ~i b pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. c) Aratati ca pentru orice a E Z , exista b E Z astfel indit sistemul admite solutii toate componentele intregi. . {x+ay = 1 45. Fie sistemul y + az = a , a x+z=1

SO. Fie sistemul


{
ell

x+by+(c+a)z x+cy+(a+b)z

1R.

=0 .

a) Calculati determinantul

matricei sistemului. .. b) Aratati ca pentru orice a,b,c E 1R, sistemul are solutii nenule.

Bacalaureat, 2009

2
~ ;

c) Rezolvati sistemul stiind ca a"# b si (1, 1, 1) este solutie a sistemului, Bacalaureat, 2008

1R si A matricea sistemului.

z
Ii(

C2 ~ ~ ; ~

a) Aratati ca sistemul este compatibil determinat, oricare ar fi a E 1R. b) Aratati ca pentru orice a E 1R solutia sistemului este fermata din trei numere in progresie geometrica, Adaptare bacalaureat, 2008 {X+2Y+Z=1 46. Fie sistemul 2x - y + z = 1 ,unde a, b 7x-y+az=b a) Deterrninati valorile lui a pentru care sistemul este compatibil determinat. b) Determinati valorile lui a si b pentru care sistemul este incompatibil. Adaptare bacalaureat, 2009 47. Fiesistemul {x+ py+ p2Z = p3 X+qy+q2Z=q3 ,undep,q,rEC. x + ry + r2z = r3
a) Calculati determinantul
E

z
~

1R ~i A matricea sistemului.

~ :i
.LI

.
~

5
~

matricei sistemului. b) Rezolvati sistemul in cazul in care p, q, r sunt distincte doua cdte doua.

73

Tema2.3
Structuri algebrice
1. Grupuri
ce urmeaza G reprezinta 0 multime nevida. Definitie 1. Se numeste lege de compozitie internd (operatia algebricdi pe Go functie

Daca morfismul f: G, ~ G2 este functie bijectiva atuneif se numeste izomorfism. "est caz spunem di eele doua grupuri sunt izomorfe. Proprietatea 1. Daca (G1, *), (G2, 0) sunt doua grupuri si f: G, ~ G2 este morfism atunci: 0)

In

1(e 1 )

= e2

unde el si e2 sunt elementele neutre din G1 si respectiv G2 oricare ar fi

in cele

b)

1(x ') = (J (x))' (I (x))'

GI' unde

este simetrieul lui

x in G1, iar

este simetrieullui

1 (x)

in G2

*". GxG ~ G.
" ~pentru fiecare pereche (a, b) perechea (G, *) reprezinta Definitie
0
E

G x G , imaginea * a, b)) se noteaza a * b .

Exemplu de izomorfism:

Fie (GI'*)

= (JR, +),
= I(x)

(G2,o)

= ((0,00 ),)
oricare ar fi

~i

I:
E

JR~

(0,00),

multime nevida G ~i 0 lege de compozitie internii ,,*" pe G.

f(x) = 2x . Cum I(x+

y)

= 2x+Y = 2x 2Y

I(Y)

X,Y

lR si 1 este

2. Fie (G, *) . 0 submultime nevida H a lui G se numeste parte stabilii a lui

bijectivii, rezulta cii1 este izomorfism. Definitia s. Fie grupul (G, *) si H

submultime nevida a lui G. H se numeste subgrup

Gin raport cu legea ,,*" daca


e

x * Y E H , oricare a fi x,Y
0

H .
lege de compozitie interna pe G,

at grupului
a) x * Y

(G, *) daca:
E

daca G = {ai' a2,


l)

an} este
I }

multime finita si ,,*"

H oricare ar fi x, Y
E

H .
x in grupul G.

matricea (a ..)
..I 11.1

ISi,)Sn

cu a .. = a. * a. se numeste tabla operatiei ,,*" pe G.


IJ

b) x' E H oricare ar fi x Exemple de subgrupuri

H, unde x' este simetricullui

a:

Exemplu:

G = {O,1,2, 3} ~i

a * b = la- bl. Tabla operatiei


o
I

.>"
3 2

pe G este

1. Z este subgrup al grupului 2. Daca a


Proprietiti: 2. Daca
=(

(Q, +) .
= { e,a,

:E ::)
u:
e ..I

2 1

1
3

o
icC

0
1

123
0

2 3 4), atunci H
1 2 4

a2}

este subgrup al grupului (S4')

2 2 33210

101

Fie grupul (G, *) si He

G, H::j; 0.

H este subgrup al grupului (G, *) , atunci (H, *) este grup si cele doua grupuri
(G, *) daca si numai daca x * Y
I

::) U ;; ~

au acelasi element neutru.


Definitie 3. Perechea (G, *) se numeste grup daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) Legea ,,*" este asociativd, adica (x * y) * z = x *(Y * z) , oricare ar fi x,y,z b) Legea ,,*" are element neutru, adica exista e
E E

3. H este subgrup al grupului

H orieare ar fi

z cs: ~

G.

x,Y

H , unde Y' este simetricullui

Y in grupul G.

G astfel lncat
E

x *e = e *x = x ,
G exista x'
E

4. Daca H este multime finita, atunci H este subgrup al grupului (G, *) daca si numai

:E
; v
~

oricare ar fi x E G . c) Toate elementele lui G sunt simetrizabile, adica pentru orice x astfel incat x * x' = x'* X = e. (x' se numeste simetricullui x).

daca H este parte stabila a lui G in raport eu legea ,,*" .

In cele
H

ce urmeaza (G,.) este grup finit, adica G este multirne finita,

':i
a: ~ c:f ~

Grupul (G, *) se numeste grup comutativ (abelian) daca legea ,,*" este comutativa. adica

x * y = y * x , oricare ar fi x, y

G.

Teorema lui Lagrange. Daca H este subgrup allui G, atunci numarul elementelor lui divide numarul elementelor lui G. Proprietatea S. Fie x E ( G,.) . Exista un numar natural nenul n astfel incat x" = e ,
=

Exemple de grupuri: <grupuri numerice:

(Z,+), (Q,+), (lR,+), (C,+), (Q",), (lR",),

(C,), ({-l,l},)

unde e este elementul neutru al grupului G si x" Definitie 6. Fie x


Be
E

x .x .x ..... x . ~
non Xk

grupuri de matrice: (Mn


e

(Z),+), (Mn (Q),+), (Mn (lR),+), (Mn (C),+).

G . Cel mai rnic nurnarul natural nenul k cu proprietatea cii

=e

~ o
a: ~

grupuri de permutari:

(Sn,) . 0)
doua grupuri. 0 functie daca

nurneste ordinullui x in G ~i se noteaza ord (x) .

fi

Definitie morfism

4. Fie (G1, *) si (G2,

I: G1 ~
(y)

G2 se numestc
oricare ar ft

de grupuri

(sau simplu morjism)

1 (x * y) = 1 (x) 01

X,YEG.

75

1 Exemplu: Fie permutarea a = (


(J3

2 3
4

4 5J e S
1 5

Cum

(J2

=(

1 4 2 1 3 5 ~i

2 3 4 5)

b) f(xy)=f(x)f(y),oriearearfi

x,yeAt

c)

f (1~ ) = 1A,

= 1 2 3 4

5) = e, rezulta ea ord ( a) = 3 . (1 2 3 4 5 Proprietati: Fie (G,) un grup finit eu n elemente,

In conditiile
x e G si
k = ord

de mai sus, daca At si ~ sunt eorpuri atuneifse numeste

morfism

de corpuri.

Un morfism de inelej se numeste izomorjism dacaj este functie bijectiva.

(x) .

Exemple de morfism de inele (corpuri)


I: (C,+,) ~ (C,+,), I(z) =;. Intr-adevar,

6. xP =e , pEZ<=>klp 7. H (x) = {e, x, x2


, ,

xk-'}

este subgrup eu k elemente allui G.

a) 1 (z, + Z2 ) = z, + Z2 = ~ + Z2 = 1 (z, ) + 1 (Z2 ) ,


b) c)

8. kin.
9. x" = e.

1 (z, . Z2)

= z, . Z2 = ~ . Z2 =

1 (z, ). 1 (Z2)

orieare ar fi z"

Z2

EC ,

1(1)=1=1.

Inelul claselor de resturi modulo n

2. Inele ~i corpuri
In eele ee urmeaza A reprezinta
0

Pentru un numar natural n, n ~ 2 si un numar intreg a, se noteaza eu a (mod n) restul multi me nevida, iar ,,*" ~i ,,0" sunt doua legi de impartirii lui a la n. Pentru fieeare kE{O,I,2, ...,n-l} multimea {O,l,2, ... multimea {aEZla(modn)=k} (Z.,+,) unde se noteaza

compozitie interne pe A. Definitie 7. Tripletul (A, *, 0) se numeste inel daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: 1. (A,*) este grup eomutativ.

fe, iar
si

,;;-=t}

se noteaza eu Z . Inelul

a + b =;+b
se noteaza

III
~ ~ ~

2. a) Legea

,,0" este asociativa .

Ii + b = ~ orieare ar fi a,b E Z se numeste inelul claselor de resturi modulo n.


Fie n EN,
0

b) Legea ,,0" are element neutru. 3. Legea ,,0" este distributiva falii de legea ,,*", adica x 0 (y * z) = (x (x* y)oz = (xoz)*(yoz), orieare ar fi x,y,z EA.

n ~ 2 si a E Z . Atunei elementul inversabile

a este inversabil in Z.
(Z., +,)

daca si numai daca

y) *(x

z) ~i

(a, n) = 1.
Cum

Multimea elementelor

ale inelului

U(Z. ) .
+,) este

U(Z. ) = Z.

- {O} daca si numai daca n este numar prim, rezulta ea

(Z.,
t

=s
C(

Inelul (A, *, 0) se numeste inel comutativ daca legea ,,0" este comutativa.

corp daca si numai daca n este numar prim.

A.

;:)

Exemple de inele
1. (Z,+,), 2.
A

Exemple:
(JR,+,), (C,+,). unul din inelele Z, Q, JR,C . 1.

o
:;

(Q,+,),

U(Z9)={i,2,4,5,7,8}

(M. (A), +,.)

unde

A este

;Z

2.U(Zs)={1,2,3,4}

:~
'III

e r.
,;:)

In inelul (A, *,0) , legea ,,*" se numeste adunare si se noteaza eu ,,+" , iar legea ,,0" se numeste inmultire ~i se noteaza eu "." . Elementul neutru al adunarii se noteaza 0A' iar elementul neutru al inmultirii se noteaza 1A

r' =1, r' =5,4-' =7, r' =2, r' =4 si r' =1, r' =3, r' =2, r' =4.
~i

si 8- =8.

----------------------------------------------------Probleme propuse
1'Pe multimea numerelor intregi se defineste legea ,,0" prin xo y =X+ y-5.
a) Aratati ea multimea

:~
,III

Definitie 8. Inelul (A, +,.) se numeste corp daca 0A *1 A si oriee x E A, x * 0A este


simetrizabil in raport eu inmultirea. Simetrieul elementului x E A - {0 A} in raport eu inmultirea se noteaza x -t si se numestc inversullui x.

H =Z

n[5,00) este stabila

a lui Z in raport eu legea ,,0" .

:ffi

id'

b) Aratati ea legea ,,0" este asociativa.

o -e i
Q

.:.

Exemple de corpuri:
1. (Q,+,), (JR,+,.), (C,+,). EQ}. se numeste

2.Pe multimea

numerelor reale se defineste legea ,,0" prin x 0 y = ~ K + /-1

i
I

a) Aratati ea legea ,,0" este asociativa. b) Aratati ea legea ,,0" are element neutru.

'5
~ ~
Simulare bacalaureat, 2002
cC

2. (Q( .Jd),+,.)

unde d e Q, d > 0, .Jd ~ Q si Q( Jd) ={a+bJdla,b

3,Pe multimea numerelor reale se defineste legea ,,0" prin xo y =3.xy+3x+3y+2.


a) Verificati ca xoy=3(x+l)(y+l)-I, b) Aratati ca rnultimea

Definitie 9. Fie inelele (A" +,)


a) I(x+

si (A

2 '

+,).

0 functie

I: A, ~ ~

VX,YEJR.

:E morjism de inele daca:

(-1,00)

este stabila a lui JR in raport eu legea ,,0" .

76

y) = I(x)+

I(y),

orieare ar fi x,y EAt.

77

4. Pe multimea nwnerelor reale se considerll legea ,,*" definitA prin x* y = 2xy-6x-6y+21.


a) Aratati ea multimea

s. Fie a =
Bacalaureat, 2000

G ~ !; ~) s,
E
M = {(:

si G =

{an In EN'}.

(3,00) este parte stabila a lui

lR in raport eu legea ,,*" .

b) Aratati ea legea ,,*" este asociativa. c) Determinali elementul neutru allegii ,,*". 5. Pe multimea numerelor rationale se defineste xo y =.!.(.xy+2x+2y).

II) Determinati numarul elementelor lui G. b) Aleatuiti tabla inmultirii permutarilor pe G. c) Aratati ea (G,) este grup, unde "." este inmultirea permutarilor.

legea

asociativa

" 0"

Prin 1~' Se considera multimea 3: )ia,b


E

Z} .

2
a) Aratati ea multimea

H =Q

n[-2,00)

este stabila a lui

Q in raport eu lege a ,,0" .


,,0" .

II) AriHali ca M este parte stabila a lui M2 (Z) in raport eu inmultirea matrieelor.

b) Aratati ea legea ,,0" are element neutru. c) Determinati elementele simetrizabile ale 1ui

b) Arataji ea orieare ar fi a
c) Aratali ea

Q in raport eu legea

daca A

EM,
EM

Z, numarul a2 + 1 nu se divide eu 3. atunei det ( A) *- -1 .


E 1

6. Pe multimea numerelor reale se defineste legea ,,0" prin xo y

= xy-6x-6y+a,

unde a

d) Aratali ea daca A

~i

EM,

atunei det ( A) = 1.
=x

Bacalaureat, 2007

este un numar real. a) Determinati valorile reale ale lui a pentru care legea ,,0" este asociativa. b) Determinati valorile reale ale lui a pentru care legea ,,0" are element neutru. 7. Pe multimea numerelor intregi se defineste legea .... w a:

15. Pe ~ se defineste legea de compozitie x * y


Il)

+ y + xy .

Aratati ea legea este asociativa.

,,0"

prin x y = xy 5x 5y

+ + + a, unde a

b) Calcu 1'111 all * 2 16, Pe multimea

* - * ...* -- 1 .
3
2008 se defineste legea x 0 y

Adaptare bacalaureat, 2008

este un numar intreg. a) Determinati valorile intregi ale lui a pentru multimea Z - {-5} este parte stabila a lui Z in raport eu legea ,,0" . b) Determinati valorile intregi ale lui a pentru care legea ,,0" are element neutru. 8. Pe multimea numerelor intregi se defineste legea ,,0" prin xo y=5xy+6x+6y+a, a este un numar intreg. a) Aratati ea pentru a = 6, legea b) Aratati ea pentru a *- 6, legea
,,0" ,,0"

(0,00)

=~

x+y

. x, y, Z E (0,00) .

...
i :::;)
c
u.:
....
c(

Il)

Aratati ea

(x 0y) 0z = (.!. +.!. + .!.)-I


x y
Z

orieare ar fi

unde

.oc(

b) Aratati ea legea ,,0" este asociativa.


c) Calculati

:::;)

o
o
:::;)

este asociativa . nu are element neutru . xy 2-x-y+xy

. 1 1 1
-0-0-0 0-.

1 100

Adaptare bacalaureat, 2009 (x) =ax+b, a E~', b ElR.} .

2 3 4

9. Pe intervalul (0,2) se defineste legea asociativa ,,0" prin xo y


a) Aratati ea legea ,,0" are element neutru.

17. Se considera multimea de functii G = {fa.b : lR.~~Ifa.b


Il)

z c(
Ci2 w

~ ~
11'1 W oc(

b) Aratati ea toate elementele din (0,2) sunt simetrizabile in raport eu legea ,,0" . 1O. Pe intervalul

Dernonstrati ea operatia de eompunere a functiilor de la R in R este lege de compozitie pe G. b) Aratati ea G este grup in raport eu operatia de eompunere a functiilor. Adaptare bacalaureat, 2008
= (0,00) se considers legea de compozitie

:::;)
U

(0,00)

se defineste legea ,,0" prin xo y = ~x\og,y.


,,0" .

11. Pe multimea G
Il)

*y

=x

1ogy, .

a) Determinati elementul neutru allegii

Aratati ca daca x,y

Z
CD

b) Determinati elementele simetrizabile ale lui


a) Aratati ea e = 2 este elementul neutru allegii

(0,00)

in raport eu legea

,,0" .

b) Aratati ea H

E (0,00) si x* y = (0,00) - {I} este grup

= 1, atunei x = 1 sau y = 1.

in raport eu operatia ,,*" .

a:
w w

11. Pe multimea Z se defineste legea asociativa ,,0" prin xo y = -3xy+ 7x+ 7y-14. ,,0" . b) Determinati elementele simetrizabile ale lui Z in raport eu legea ,,0" . 12. Fie multimea G

"" C

::r:: u c(

l~Fiemulpmea
II)

G={(~

T Ha>+

::;:
I
oc(

..

z
c(

= {A

M2

(~)iA' A ,= 12} unde A'

este transpusa rnatrieeiA. Aratati ea G este parte stabila a lui patratice de ordinul 3. b) Demonstrati ca G este grup in raport eu inrnultirea matrieelor.

o
C Z

a:

a) Aratati ca G este parte stabila a lui M2

(lR.) in raport eu inmultirea matrieelor.


Adaptare bacalaureat, 2007

M3 (~) in raport eu inmultirea matrieelor ~

c(

b) Aratati ca (G,.) este grup.

::;: w
~

::;:

~8

79

20. Se considera multimea G a)Aratapdi

{A (x)

(1 + 2x
-x

4X) Ix 1-2x

d) Pentru a
E

2 , aratati ea multi mea R este grup in raport cu legea ,,*" .

R} .

e) Pentru a = 3 , calculati j) Pentru a


=

(-1) * 0 * 1* 2 * 3 * 4 .
=

A(x)A(y)=A(x+y),oricarearfi
ill

x,YER.

4, rezolvati In R ecuatia x* x * x * x *x

1.
=

b) Dernonstrati eli G este grup c) Calculati 3 4 ( -1 -1

raport cu inmultirea matricelor patratice de ordinul doi.

%S. Fie grupurile (R, +) ~i (JR.,*) , unde legea ,,*" este definita prin x * y
a) Aratati ca functia /:

x + y + 7.

)n , n EN. *
=

(JR.,+ ) ~ (JR.,*), /

(x)

x-

7, este izomorfism de grupuri.

21. Se considera pe JR. legea de compozitie data de x * y

xy - 5x - 5y + 30 si mUltimea

b) Calculati 1*2*3* ... *10. 26. Fie grupurile (JR.,+) si (JR.,0) , unde legea ,,0" a) Determinati x2 valorile

este definita prin x 0 y = x + y + 3. astfel x2' incat functia

G = (5,00) . a) Determinati e E JR. astfel incat x * e = e * x = x , oricare ar fi x E JR.. b) Determinati a E JR. astfel tncat x * a = a * x = a oricare ar fi x E JR.. c) Aratati ca G este parte stabila a lui JR. in raport cu legea ,,*" . d) Aratati ca (G,

f :(JR.,+) ~ (JR.,0), /(x)


b) Calculati
XI
0

reale ale numerelor a si b = ax+ b sa fie morfism de grupuri.

o ...

X n ,

unde n este un numar natural nenul si

XI'

, X n E

27. Fie grupurile ((0,00),.)


a) Aratati ca functia

si (JR.,0) , unde legea ,,0"

este definita prin x 0 y

x + y-1.

*) este grup abelian.


*2012. *~
= (x

f :(JR.,0) ~ (( 0,00 ),.), / (x)


(JR.* ,.)

= ex-I este izomorfism de grupuri.

e) Calculati 1*2*3* j) Aratati ca ,x * x * ~ *


non

r+

b) Rezolvati in JR. ecuatia x 0 x 0 x 0 x = 5 .


5 , oricare ar fi

N* . Adaptare bacalaureat, 2010

28. Consideram

grupurile

si (JR.- {-I}, 0), unde legea ,,0"

este definita prin

22. Se considera pe Z legea de compozitie data de x * y = 6xy + 6x + 6y + a , unde a este un numar intreg, a) Determinati valorile intregi ale lui a pentru care legea ,,*" este asociativa . b) Aratati ca legea nu are element neutru pentru nicio valoare intreaga a lui a.
c) Determinati valorile intregi ale lui a pentru care

xo y = xy+x+ y.
a) Aratati

ca functia
ill

t .(JR.* ,.)

(JR.=

{-I}, 0), / (x)


1.

x-I

este izomorfism

de

grupuri. b) Rezolvati

JR. ecuatia x 0 x 0 x 0 x 0 x

((-1) * 2 ) * ( ( -1) * 2013)

=a.
ar fi

29. Fie grupurile (JR.- {2}, 0) si (JR.- {I}, *) , unde legile ,,0" x 0 y = xy - 2x - 2y + 6 ~i x * y = xy - x - y + 2. a) Determinati elementele neutre ale legilor ,,0" si ,,*". b) Determinati valorile reale ale numarului a

~i ,,*"

sunt definite prin

d) Pentru a e) Pentru a
XEZ.

= 5 , calculati 1* 2 * 3 * ... * 2013 . = 5 , determinati valorile intregi ale

lui p astfel incat x * p

= p , oricare

j) Pentru a = 5 , calculati x * x * x = 287. 23. Pe JR. se considera legea ,,*" definita prin x * y numar real

astfel

mcat

functia

= -2xy + 3x + 3 y + a , unde

a este un

f :(JR.- {2},0) ~ (JR.- {I},-).


30. Fie grupurile (Z,+),
a) Aratati ca/este

/(x)

= x+ a sa fie morfism de grupuri.

(Q*,.) si functia

f :Z ~

Q' , /(

x)

T.

a) Determinati valorile reale ale lui a pentru care (1 * 2) * 3 = 1* (2 * 3) . b) Determinati valorile reale ale lui a pentru care legea ,,*" este asociativa. c) Determinati valorile reale ale lui a pentru care legea ,,0" are element neutru. d) Determinati valorile reale ale lui a pentru care multimea ( -00, lui JR. in raport cu legea ,,*" . e) Pentru a = -3 , aratati ca multimea ( -00, j) Pentru a real. a) Determinati valorile reale ale lui a pentru care 1 * 2 = 0 . b) Aratati ca legea ,,*" este asociativa pentru orice valoare reala a lui a. c) Aratati ca legea .,>" are element neutru pentru orice valoare reala a lui a.

morfism de grupuri. b) Aratati eli/nu este izomorfism. 31. Pe JR. se considera legea x * y = xy - 4x a) Aratati ca

4y

+ 20 si multimea G

= ( 4,00 ) .

%] este parte stabila a

b) Aratati ca

(G, *) (G,*)

este parte stabila a lui JR. in raport cu legea ,,*" . estegrup.

c) Dernonstrati ca functia /: (0,00 ) ~ G, / (x ) = x + 4 este izomorfism de la grupul

%J

este grup

ill

raport cu legea ,,*" .

(( 0,00),.)

la grupul

(G, *).
si (( -2,2),

..
:E

= -3 , calculati 1* 2 * 3 * ... * 2013 .


= ~x
3

32. Consideram grupurile (( 0,00 ),.) + l + a , unde a este un numar


x* y= 4(x+y) 4+xy .

*), unde legea ,,*"

este definita prin

..!:
u

24. Pe JR. se considera legea ,,*" definita prin x * y

:E u.I

!;t

:E

81

a) Aratat! ca functia grupuri. b) Rezolvatiin

f:((O,00),.)---+((-2,2),*),f(x)=2x-2
ecuatia x*x*x=l.

x+l

este izomorfism de

39. Pe multimea numerelor reale se definesc legile " 0 " ~i " * " sunt definite prin x 0 Y = xy + X + Y si X * Y = x + y + a, unde a este un numar real. Determinati valorile reale ale lui a pentru care legea ,,0" este distributiva fata de legea ,,*" . AD. Se considera inelul (Z,

(-2,2)

,0 )

unde x * y = x + y + 2 si x 0 y = xy + 2x + 2y + 2 , oricare

33. Fiemw~ea
a) Aratati ca

G+(X)~[~ ~ ;}xe+
lR~ G,
f ( x ) = A ( x) este izomorfism de la grupul

arfi X,YEZ. a) Aratati ca x 0 y = -2 ~ x = -2 sau Y = -2 . b) Determinati elementele inversabile ale inelului. c) Aratati ca functia f: '1.~ Z, f (x) = x - 2 este izomorfism de la inelul ('1., +,.) la inelul ( '1.,

A BEG, oricare ar fi A,B E G. b) Demonstrati ca G este grup in raport ell lnmultirea matricelor patratice de ordinul3

,0 )

c) Aratati ca functia f: grupul

(lR,+) ia

41. Pe intervalul (0,00)

se considera legea ,,*" definita prin x

* Y = xlog,y . Aratati

ca

(G,.).

(( 0,00 ), . , *) este corp, unde legea "." este inmultirea numerelor reale.

34. Fie multimea G={A(X)=C:~x a) Aratati ca A(x)A(Y)

1~;x)IXElR-{-~}}.
r). oricare
ar fi X,Y
E

42. Se considers inelul (Q,1., T) unde x 1. Y = x+ y-5 a) Determinati elementul neutru allegii 1. . b) Aratali ca inelul

~i x T y= xy-5x-5y+30.

= A(2xy+x+

lR-{ -~}.
de la grupul

(Q, 1., T)

este corp.

c) Aratati ca functia f: Q ~ Q, f ( x ) = x + 5 este izomorfism de la corpul (Q, +,.) la corpul

b) Demonstrati ca G este grup in raport cu inmultirea matricelor patratice de ordinul2. c) Aratap . ca fun. cna f:

lR ~

G , f () = A -2X

(X-I)

(Q, 1., T).


XI

este izomorfism

d) Calculati

T x2 T X3T ... T xn' cu n

N si xl'x2, ... ., E Q.

(lR,.)

la grupul

(G,.).
E

43. Determinati elementele inversabile ale inelului ('1.10,+,.).

35. Fie multimea G = {A

M2

(lR)ldet(A)

= I}.

44. Consideram inelul

(M

2 ('1.12)'

+,.) .

Aratati ca G este subgrup al grupului matricelor inversabile din M2

(lR) .

II) Aratati ca

E M2

('1.12)

este inversabila ~

Adaptare bacalaureat, 2008

36. Fie n un numar natural nenul ~i multimea U;


a) Aratati ca U; este subgrup al grupului b) Demonstrati

= {z E C Izn = I}.
(C,.),
atunci

h) Determinati inversa matricei B ~ (

!n

det(A)

{ij,7,fi}.

In inelul M, (Z,,) .

(C,.) .
45. Fie multimea G={(~

ca daca H este subgrup cu n elemente al grupului

~)ia,b'CE'1.4}.

37. Fie permutarea

H=Un

II) Determinati numarul elementelor multimii G.

a=

(1231545'f3 4 5) E 2
a in grupul = COS-+lSlO-.
&

S "i H = {a*

Ik E'1.}

h) Determinati numarul solutiilor ecuatiei X' ~

G ~),

G. Adaptare bacalaureat, 2009

a) Aratati ca H este subgrup al grupului b) Determinati ordinullui

(S5'). (S5").
5,.
7

46. Fiemwpmea
II) Aratati ca

G~{XEM'(Z')X~(: ~)}
multimea H
= G - {02}

i
I

38 F numaru I comp Iex ~ ie


a) Calculati &42.

5,. ..
7

este subgrup al grupului matricelor inversabile

'5
~ :I

din M2

b) Determinati ordinullui

s in grupul U42

('1.3)

c) Aratati ca multimea H = {1,&,&2 , ... ,&13} este subgrup al grupului

(C,.).

b) Rezolvati ecuatia X2 = /2' X E G . 4'7 F. {}2 Ie corpul (Z7'+') ~i H = E Z1 .

x 1x

Adaptare bacalaureat, 2008 ~ -e :I

83

a) Aratati ea H =

{O,i,2,4} .
{X2000

b) Demonstrati ea

Ix E Z7} = H

Tema2.4
.
Adaptare bacalaureat, 2009

Polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ (Q, lR, C, Zp)


1. Inelul polinoamelor

~.Fie

multimea M

={[i r ~}a,bE Z'}


M3 (Zs) .
Bacalaureat, 2009

a) Determinati numarul elementelor multimii M b) Aratati ea AB EM, orieare ar fi A, B EM. c) Demonstrati ca M este subgrup al matricelor inversabile din 49.Se considera inelul (Z6'+') ~i corpul (Z7'+")'
A

in cele ce urmeaza K reprezinta unul din corpurile Q , lR , C sau Z cu n N si ao,al' ....a, acestor

cu p prim. Daca X

este un obiect care nu este K, atunci 0 expresie de forma aX" + a._IXE E

I + ...+ a X + a , l o
atunci scrierea

K , se numeste polinom in nedeterminata X cu coeficienti in K.


se noteaza

Multimea

polinoame

K [X].

Daca

K [X], f

a) Rezolvati in corpul Z7 ecuatia 3x + 4 = b) Determinati ordinul elementului

.
A

f = a.X + a._1X-1 + ...+ alX + ao se numeste forma

algebricii a polinomului j, iar


Doua polinoame din

in grupul

(Z;,.).
(z 6' +) ~ ( Z;,)
care sa verifice '

elementele

ao,al' ....a;

K se numesc coeficientii polinomului

K[X] sunt egale daca au aceiasi coeficienti. Cu operatiile uzuale de adunare ~i inmultire a
expresiilor algebrice,

c) Aratati ca nu exista niciun morfism de grupuri f: relatia

K [X]

este inel, numit inelul polinoamelor

in nedeterminata

cu

f (2) = 3 .
Bacalaureat, 2009

50.Se considera multimea H = {( ~

)1m, a

Z" m =

i}.
(H,.) .

coeficienti ill K. Polinomul avand toti coeficientii nuli se numeste polinomul noteaza 0. Gradul unui polinom Polinomul ak =

nul si se

a) Aratati ca H este grup in raport cu inmultirea matricelor patratice de ordinul 2.

f = amxm + am_1Xm-1 ...+ alX + ao EK [X] are gradul n daca a.;t +

si

pentru k > n. Scriem grad

(f)

= n. in acest caz a. se numeste

coeficientul

b) Determinati numarul elementelor de ordin 2 din grupul

dominant al lui f definitie gradul Proprietili 1. grad


-00.

si scriem f = aX" + a._1X-1 + ...+ alX + ao' Polinomul

are prin

(J + g) ~ max (gradj, grad g), pentru orice f,g

K[X).

2. grad (Jg)=grad Funqia

(J) + grad

(g),pentruorice

f,gEK[X].

polinomiala

a unui polinom

Daca f = aX" + a._1X-1 + ...+ alX + ao EK [X] , atunci functia J: K ~ K definita prin J(x) = a.x + a._1x-1 + ...+ a1x+ ao se nume~tefunc/ia polinomiala atasata luif Daca a
E

K , elementul
imparlirii

j (a) E K

se numeste valoarea polinomului f in punctul a ~i se

noteaza

f (a ) .
cu rest. Pentru astfel incat

Teorema polinoamele c si

f,gEK[X],

g;tO,

exista si sunt unice

r E K [X]

= gc + r si grad

(r) < grad (g) .

i
I

In acest caz polinoamele c si r se numesc catul si respectiv restul impartirii luif la g. Tmparlirea la X - Q, Q E K Proprietatea 3. Restul impartirii lui f E K [X] la X-a este f (a ) . Schema lui Horner. Catul si restul impartirii lui

i!

~ = a.X" + a._IX-I + ...+ ~

+ alX + ao la X-a

se pot determina dupa urmatoarea schema:

85

a. a a. b._1

a,,_1

a,,_2 ab._2 + a._2

...............

aa. + a._1 b'_2

...............

al ab, +al

ao abo +ao
r

II
b._l

II
bo

"

Catul este e

= bn_,Xn-' + bn_2Xn-2 + ...+ b.X + bo,


=X

iar restul este r

= bo = j{a).

Exemplu 1. 1= 4X4 _3X3 +2X -5,g

+1

~ ~ deci e =4X3 _7X2 +7X -5 si r= O.

in

general, folosim notatia S, = xt + x~ + ... + x: ' unde k este un numar natural nenul
E

(sau k

Z, daca ao

* 0). Avem

S,

= S"S2 == s~ -

2s2

Divizibilitatea polinoamelor
Definitie 1. Fie

t.s

K[X].

Spunem ca g dividej daca exista e

K[X]

astfel incar

Exemple 2. Fie 1== 2X3 _4X2 -5X +3 si x"X2,X3 E C radacinile sale. Atunci

I = ge , adica restul
Definitia

impartirii lui I la g este egal cu 0 - pentru g Polinomul

* 0 . Scriem g If

-4 x, +X2 +X3 ==--==2


2

2. Fie l,gEK[X].

dEK[X]

se numeste un eel mai mare

divizor eomun al/~i g daca a) dl/, si b) dIll dig dllg =>dll d, d, EK[X].
Definitia 3. Fie si

x,x2 + x,x3 + x2XJ X,X2X3=-2 m


E

==""2.

-5

I, g

K [X].

Polinomul

K [X] se numeste un eel mai mic

3. Fie 1==X4 +2X2 +3X -3 si X"X2,X3,X4 E C radacinile sale. Atunci

multiplu eomun al luij'si g daca

a)11 m
glm

b)11 h
glh =>mlh, hEK[X].

Proprietiti 4. Pentru orice doua polinoame

I.s E K[ X]

exista un c.m.m.d.c. si un c.m.m.m.c. si g ~ a . d cu a


E

l
z.
K[X]
cu

x, X2 + XJ+ X4 +

=0

X,X2 +.l1XJ+ X,X4 + X2X3+ X2X4+ ~X4


.l1~XJ+.l1~~+.l1XJ~+~XJ~-~

== 2.

X,X2X3X4=-3
cu coeficienti reali, rationali, intregi

5. dE K[ X] este un c.m.m.d.c. al polinoamelorj al polinoamelor

K' este un c.m.m.d.c.

Polinoame

I ~i g

. Analog pentru c.m.m.m.c. Proprietiti 7. Daca polinomul I are toti coeficientii reali ~i are radacina z Numarul radacinilor din C -JR ale lui I este numar par.
E

2. Ridicinile polinoamelor
Definitie 4. a Teorema
E

C , atunci are si radacina

K se numeste riidiicinii a lui

lui Bezout: a este radacina

I E K [X] daca I (a) = O. a luij" ~ X-a If, deci daca exista


eel mult n radacini in

8. Daca polinomul g
E

~i .Jd

JR-

I are toti coeficientii rationali si are Q , atunci I are si radacina a - b.Jd .

radacina a + b.Jd , unde a, b, d

Q ~

..

f== (X -a)g.
Un polinom

C( X]

de

I E K [X] de grad n, 1* 0, are grad n, 1* 0, are n radacini in C.

K.

t.
Un polinorn

Fie polinomul

1= aX" + ... + a,X + ao' cu ao,a" ....a, E Z,


radacina a polinomului

an

* 0,

~i numerele ~ si q I an ~
V

Singurul polinom care are mai multe


E

p, q

Z, (p, q) == 1. Daca a == Peste

q
Ecuatii binome. Ecuatia x" - a == 0, a == r (cos a + i sin

f, atunci p I ao
C , are solutiile

rAdacini decat gradul sau este polinomul O. n Relatiile lui ViCte. Fie 1= aX" +an_,X -' + ...+ a,X +ao x"x2, ,xn E C radacinile polinoroului f .Atunci:

C[X],

an

* O. Notaro

a)

!C
~

cu

87

Xk

==

nr(

r cos

a+2k1C .. a+2k1C) __ n + sm I n ' k == 0, n -1 .

Teoremi. Fie f
jreductibile se nu,

K [X]

eu grad

(f) ~ 1. Atunci exista in mod unie polinoamele

g"g2, ... ,gn EK[X]

astfel incat

I=s.sv=s.,

unieitatea

fiind pana la

Ecuatii reciproce. Polinomul


meste reciproc daca ak == an_k

f == aX" + an_,Xn-' + ...+ a,X + ao E C [X]

pentru orice k == 0, n. in aeest eaz ecuatia

f (x) == 0 se

ordinea factorilor si asociere in divizibilitate (g este asoeiat in divizibilitate eu h daca exista a E K astfel incat g == ah).

numeste ecuatie reciprocd. proprietiti 10. Produsul a doua polinoame reciproce, catul ~i restul impartirii a doua polinoame reciproce sunt polinoame reciproce. 11. Un polinom reciproc de grad impar are radacina Xo == -1. Pentru a afla radacinile unul polinom reciproc f de grad 2k + I, se imparte f la X + I ~i catul este un polinom reciproc g de grad 2k.Ecuatia

.... --------------------------------------------------Probleme propuse


1. Determinati
gradul polinomului

f==(a2-I)X4+(a-I)X2+(a+2)X+IEC[X]

in

g(x)==O se imparte cu Xk si se face substitutia x+.!.==t.


x

Exemplu 4. f == X

3X4 + X3 + X2 - 3X + I E C[ X] .

functie de a E C . 2. Aflati catul si restul impartirii polinomului g ==X2 +X -2.

f == 3X4 + 4X3 + X2 + 2X - 3 la polinomul

Din schema lui Homer

-3 -I
rezulta ca f == (X + I)g, -4

I I 5 -4

-3 I

I 0 + I. Avem g(x) == 0 <=> X4 - 4x2 + 4t + 5 == 0 <=>

3. Fie f == (X2 + X + 1)20+ (X2 - X + 1)20 ~i f == a40X40 + a39X39 + ...+ ao forma sa algebrica. a) Calculatiji l), b) Determinati ao + a40 4. Determinati restul impartirii lui f == ( X3 + 3X2 - 5X + 2 la X -I.

unde g == X4 _4X3 + 5X2 -4X

5x - 4x + I == 0 <=> x2 +

:2 -

4 ( x + ~ ) + 5 == 0 <=>

r -2-

r - 4t + 3 == 0, unde

t == x +.!.. Rezulta t1 == 1 si t2 == 3, iar cele 4 radacini ale lui g rezulta din rezolvarea
x ecuatiilor x +.!. == I <=> ~ - x + I == 0 si x +.!. == 3 <=> x2 - 3x + 1 == O.

5. Determinati valorile reale ale lui a pentru care resturile impartirii polinomului f == X3 + 2X2 + aX -I la X + 1si X - 2 sunt egale. 6. Determinati, folosind eventual schema lui Homer, catul si restul impartirii polinomului f == X5 +4X3 -2X +5 la: a) X + I; b) X - 2. 7. Determinati restul impartirii polinomului f == X30 - 4X3 + X + 5 la polinomul X2 -1 . L Determinati valorile reale ale lui a pentru care polinomul f == X4 - 3X3 + aX2 + X + 5
se divide cu X + I .

t. Determinati valorile reale ale lui a si b pentru care polinomul

Polinoame irecluctibile Definitie 5. Un polinom f


ireductibil daca nu exista g,h
E

K [X]

de grad mai mare sau egal decat I se numeste

X2 + X + 2 divide 3 + 3X2 + aX + b . polinomul f == X4 + X O. Fie f == X4 + X2 + 1 si g == X3 + 2X2 + 2X + 1. Determinati un c.m.m.d.c. al luij si g si


un c.m.m.m.c. al luij si g. si
XI'X ,X

K[X]

cu f == gh si grad (g) ~ I, grad (h) ~ 1.

11. Fie f==X3_3X2+5X+7EC[X]


Calculati: a) XI + x2 + x3 b)-+-+-. xlx2 xlx3

Proprietiti
12. Orice polinom 13. Un polinom

2 3 EC radacinile sale.

14. Un polinom

K [X] de grad 1 este ireductibil. f E K [X] cu grad (J) ~ 2 care are 0 radacina f E K[ X] cu gradul 2 sau 3 este ireductibil
E E

in

este reductibil.

111

daca ~i numai daca nu are

X2X3

radacini in K . 15. Un polinom f

12. Fie f == X3 + 5X2 - 2X + 3 E C [X] si XI' x2' X3 E C radacinile sale.


Calculati: a) x~ + I

po

K[ X]

este ireductibil

dad

si numai daca polinomul

af

este

xi + x; ,
I I

ireductibil, oricare ar fi a E K .

b) -+-+-,
XIX2X3

== I -e v
~

Observatii 1. f e C.[X] este ireductibil daca si numai daca grad (J) == 1.

c) x; + x~ + daca grad (J) == I sav

xi .
si
X"X ,X ,X

~
2 3 4
EC radacinile sale. Calculati: ~

2. f

IR [X]

este ireductibil

in

IR [ X]

daca ~i numai

Fie f==X4-3X3+2X2+X+IEC[X]

grad(J)

== 2 si Ll < O.

a)

(1 -x )(1
l

-x2)(1

-x3)(1

-x4),

89

b) Determinati

a,b

IR astfel incat polinomulfsa


=

aiba radacinile XI,X2,X3

in progresie

aritmetica ~i 14. Fie 1 = X3 _X2 +3X -5


4 4 2 2

x; + xi + xi
f

11 .
3

Adaptare bacalaureat, 2008 + 2X2 +3X +45E Z[ X] si

E
4

C[Xhi
2

X"X2,X3
2 2

C radacinile sale. Calculati:

22. Se considera polinoamele


a) Aratati eii

=X

+ X + 1E Z2 [X].

a) XI +X2 +X3 , b) XIx2 +XI X3+X2XI +X2X:!+X3XI


+2

este ireductibil in Z2

[Xl

X3X2
X79 + ... + a X + a fi 79 l o 0nna

15. Fie 1

= ( X2

+ X + 1)

40

(2

X - X +1

)40

~l

1 = asoX SO + a

b) Aratati ca 1nu se poate scrie ca produs de doua polinoame cu coeficienti intregi, neconstante. Adaptare bacalaureat, 2009
23. Fie polinomul 1 = X 3 +2X 2

+a

Z3 [ X ] .

sa algebrica, Calculati:
a) aw

a) Calculati 1(0) + 1(1) + 1(2). b) Pentru a = 2, determinati radacinile luij'din


c) Determinati
E Xl

16. Fie polinomul 1 = X3 +aX2 +bX +c cu a,b,c a) Determinati a, b, c stiind ca 1 are radacinile
b) Sa se arate ca daca/are radacina
E

b) ao +al +a2 + +aso c) ao +a2 +a4 + +aso

Z3'
Bacalaureat, 2008

Z3 pentru carej'este

ireductibil in Z3 [X].

Q.
= X2 =
0

24. Fie polinoamele l,gElR[X], 1 si X3 = -2.


radacina rationala,

1=(X_1)IO+(X_2)IO~i

g=X2-3X+2.

J2 , atunci

a) Descompuneti g in factori ireduetibili in

c) Sa se arate ca daca a, b, c nu are radacini intregi.

Z , iar numerele

1 are 1(0)

n]Xl. 1.
Bacalaureat, 2006

b) Demonstrati ca polinomul g nu divide polinomul

si

1(1)

sunt impare, atunci

c) Determinati restul impartirii lui

1 la

g.
E

Bacalaureat, 2008

17. Fie 1 = X3 +4aX2 +20X +b cu a, b


a) Determinati
XI.

lR ~i XI,X2,X3
= 32a

C radacinile lui.

25. Fie 1 = X4 + mX2 + n cu m, n

lR si Xl' X2' Xl' X4

C radacinile sale.

X2,X3 in cazul a +(XI -xS

=3

si b = O. 2 -120.
Adaptare bacalaureat, 2008

a) Determinati m si n stiind ca Xl = 0 ~i X2 = 1. b) Determinati valorile lui m pentru care x~ + xi + x: + x; = 2 .


c) Pentru m

b) Aratati ca (XI -xS

+(X2 -xS

18. Fie polinomul 1


b) Determinati

= X4

- 5X2 + 4.

26. Fie

= n = 1, descompuneti 1 in factori ireductibili in lR[ Xl. Bacalaureat,2009 polinoamele 1 = X4 + aX3 + bX2 - 5X + 6 ~i g = X3 + X - 2, unde a ~i b sunt doua

a) Determinati radiicinile lui

1.
E

polinomul

Q [X] cu h ( 0) = 1 si care are ca radacini inversele Adaptare bacalaureat, 2009 cu a


E

numere reale. a) Determinati valorile lui a si b pentru care g divide b) Pentru a =-3 ~i b = 1 descompuneti

1.
ireductibili inlR[X].
Bacalaureat, 2008

radacinilor luif 19. Fie polinomul 1 = 3X4 - 2X3 + X2 + aX -1 sale.


a) Calculati -+-+-+-.

1 in factori
1 la X2

lR si x" x2' x3' x4

C radacinile

27. Se considera polinomul 1 = X3 -9X2 - X + 9 cu radacinile XI'X2,X3 E C. a) Determinati catul si restul impartirii lui -1 . b) Verificati ca x~ + x~ +xi = 9(x~ + xi + x:) -18.

. 1

XI

x2

X3 x4

b) Determinati restul impartirii luij'la (X c) Aratati ca polinomul 1nu are toate radacinile reale.
Bacalaureat, 2008

If

c) Rezolvati ecuatia

1(3x

= 0, X

lR .

Bacalaureat, 2009

28. Fie polinomul 1 = X4 + 2X3 + aX2 - 2X + 1 cu a E lR si xI'X2,Xl'X4 E C radacinile sale. a) Calculati (1- x~ )(1- xi )(1 - x: )(1 - x;) . b) Determinati valori1e reale ale lui a pentru care x~ + xi + X: + x; = 8 .

20. Fie polinomul 1

= aX4

+bX +C, cu a, b, - I(Y),

CE

Z.

a) Aratati ea numarul

1(3) - 1(1) este

par. oricare ar fi X,Y eu a,bElR.


E

i
~
I

b) Aratati ca x- Y divide I(x)

Z. Adaptare bacalaureat, 2009

29.Fiepolinomul

I=X3-3X+m

cum ElR si X"X2,X3 radacinile sale.

a) Pentru m = 2 determinati radacinile lui b) Calculati x: + x; + x; . c) Determinati valorile lui m

1. 1 are
toate radacinile intregi.
Bacalaureat, 2009

21. Fiepolinomul
a) Determinati

1=4X3-12X2+aX+b a,b
E lR

!
E

astfel incat polinomul X2 -1 divide

lR pentru care

91

30. Fie

4X2 + aX + 1 ell a E Z. Detenninati valorile intregi ale lui a pentru care are eel putin 0 radacina rationals.
-

== 2X3

41. Se considera 42. Se considera valorile reale ale lui

polinomul polinomul
0

cu coeficienti cu coeficienti

reali reali

f f

== X4

+ 4X3

+ 5X2

6X + a, unde

a E [9,(0) . Aratati cli polinomul f nu are nicio radacina reala.


== X3 + aX2 + aX + 1. Determinati

31. Se considera polinoamele cu coeficienti complecsi f == X4 -1 si g == X6 -1 .


a) Determinati un c.m.m.d.c. ~i un c.m.m.m.c. pentru

si g.

b) Determinati numarul solutiilor distincte din C ale ecuatiei 32. Determinati restul impartirii polinomului a) g == X3-1.

f (x)

g (x) ==

O.

f are toate radacinile reale. 43. Se considera polinomul cu coeficienti reali f == X3 -12X + m. Determinati valorile
pentru care polinomul toate radacinile reale. 44. Se considera polinomul cu coeficienti reali

==

X'20 + X4 + 3X2 + X + 5 la polinomul:

Adaptare bacalaureat, 2009

reale ale lui m pentru care polinomul fare

==

X4 + 2X3 + aX2 - 2X + 1. Determinati

valorile reale ale lui 45. Se considera

pentru care polinomul fare cu coeficienti

toate radacinile reale.

b) h == X2 + X + 1. c) t == XS-1. 33. Determinati restul impartirii polinomului

polinomul
00

reali

== (

X2 + X + 2

f + ( X2 - X + 3f

f
==

==

xso + 20X3

+ 5X2 + 7 X + 1 la polinomul

~i f ==

060

60

+ 0S9 XS9 + ... +


0, .

forma sa a 1gebri ~ nca. nu are nicio radacina reala. valorilor intregi ale lui
0

g==(X+lt
34. Determinati restul impartirii polinomului 35. Fie e
E

a) Determinati

C [X]

X30 (X + 1)20 la polinomul g == X (X _1)2 . catul impartirii polinomului f == X60 - 30X2 + X + 8 la polinomul

b) Aratati ca polinomul 46. Determinati

multimea

pentru

care

polinomul

g == ( X-It

Calculati e (-1 ) .

f == X3 + X2 + aX + 1 este ireductibil peste Q . 47. Se considera polinomul f == X3 + 2X2 + X + 0 E Z3 [X].


a E Z3' polinomulf polinomulf
este reductibil peste Z3' 48. Se considera polinomul

Aratati

ca pentru

once

36. Se considera polinomul cu coeficienti complecsi

f
de

==

X4 - 5X3 + 3X2 - X + 1 si x" X2,


grad 4, care are radacinile

X3, X4 E C radacinile sale.


a) Determinati un polinom

f f f f f f

==

X3 + X2 + X + 0 E Zs [X]. Determinati X8 + 4X3 + 3 E Zs [Xl

E Zs astfel incat

gEe

[X],

sa fie ireductibil peste Zs'


==

11 x" 11 x2' 11 x3' 11 x4


b) Aratati ca polinomul

49. Se considera polinomul

f nu are toate radacinile reale.

37. Se considera polinomul cu coeficienti complecsi

==

X4 - 2X3 + X2 + X -1 ~i XI. X2,

a) Aratati ca polinomul b) Aratati ca polinomul SO. Se considera polinomul


a) Aratati ca polinomul

nu are radacini In Zs' este reductibil peste Zs'


== X4 + X3 + X +

X3, X4 E C radacinile sale. a) Calculati x; + x~ + x; + x~.


b) Aratati ca polinomul

2 E Z3 [X].

nu are toate radacinile reale.

este reductibil peste Z3 . g E Z3 [X], ireductibil peste Z3' avand aceeasi functie

38. Se considera polinomul cu coeficienti reali

==

X4 + 2aX3 + 3bX2 + eX + d ~i XI. X2,

b) Determinati un polinomul polinorniala ca f.

X3, X4 E C radacinile sale. a) Calculati

(x,

+1)2 +(X2 +1)2 +(X3 +1)2 +(X4 +1)2. toate radacinile reale si
0

b) Stiind ca polinomul fare e si d.

== b == 2 , determinati valorile lui

39. Se considera polinomul cu coeficienti reali


a) Aratati ca polinomul

==

X3 - pX2 + qX - r , cu p, q, r > O.

fare

radacina reala strict pozitiva.

b) Stiind ca polinomul fare lui q. 40. Se considera a


E

toate radacinile reale si p == 3, r == 1 , determinati valoarea cu coeficienti reali

polinomul

==

X4 + aX3 + aX2 + bX + e, unde

(0,

j).

Aratati ca polinomul

f nu are toate radacinile reale.

93

Analiza matematica Clasele XI-xn


Tema 3.1 Tema 3.2 Tema 3.3 Limite de siruri. Limite de functii, Functll continue. Funqii derivabile Primitive Functli integrabile

Tema

3.1

Limite de slrur]. Limite de functil. Functii continue. Functii derivabile


1. $iruri de numere reale
$iruri marginite
~irUl (Xn)n~1 este mdrginit superior ~irUl (Xn)n~1 este miirginit ~irUl (Xn)n~1 este miirginit inferior daca exista ME dad! exista . m
E

IR astfel mcat Xn

s M,

'<In ~ I.

IR . astfel mcat xn ~ m, '<In ~ I.

daca este marginit inferior si superior.

Observatie. Sirul (xn)n~1 este marginit daca exista M > 0 astfel incat I xn $iruri monotone
~irol (Xn)n~1 este cresciitor

I s M, '<In ~ 1.

(strict crescator) daca xn ~ xn+1 (respectiv xn < xn+I), '<In ~ 1. descrescator) daca xn > xn+1 (respectiv xn > xn+I), '<In~ 1. ~iru1 (xn)n~1 e descresciitor(strict

Limite de ~iruri. $iruri convergente/divergente Sirul (xn)n~1 are limita A E IR (scriem lim xn n oo

Criterii de convergenta = A) daca orice vecinatate a lui A


daca are

eontine toti termenii sirului incepand de la un anumit rang. Un sir este convergent limita finita; in caz contrar sirul este divergent.

Daca un sir are limita, atunci orice subsir al sau are aceeasi limita. Un sir care contine doua subsiruri cu limite diferite este divergent. 1. Daca (xn )n~1 este un sir strict crescator ~i nemarginit, atunci lim ~ = 0 . n-.oo xn

2. Criteriul majorarii. Fie (an)n~1 un sir cu termeni pozitivi, convergent la zero si


(x" )"~I un sir cu proprietatea ca exista A E IR astfel mcat IXn Atunci (x")n~1 este convergent ~i lim x" = A.
n...oo

AI ~ an , pentru

orice n ~ 1.

Consecinta (OOM). Fie (an)"~1 un sir convergent la zero si (xn)n~1 un sir marginit.
Atunci lim anxn = 0 .
n ...oo

3. Criteriul cle~telui. Fie (an)n~I' (xn)n~1 si (bn)n~1 trei siruri astfel tncat an pentru orice n ~ 1 si lim an = lim b; = A. Atunci lim xn = A .
n-e-eo n-+oo n-e-ec

s xn s b;

4. Teorema lui Weierstrass. Orice sir monoton si marginit este convergent.

s. Criteriul
n-+oo

raportului. Fie (xn)n~1 un sir cu termeni strict pozitivi astfel mcat exista

limita lim Xn+1 = A . Daca 0 ~ A < 1, atunci lim xn

xn

= 0 , iar daca A > 1,atunci

lim x;
n-+oo

= +<Xl .

n-+oo

6. lema Cesaro-Stolz. Fie sirurile (an)n~1 si (bn)n~1 astfel incat (bn)n~1 este strict
crescator ~i nemarginit. Daca exista limita lim an+1 - an n oo b + - b; n 1

=A Ei

,atunci

n oo

lim an bn

=A .

97

Limite remarcabile

de ~iruri
-tOO, q > 1 limq n
n-7OO

3. Functii Functia Daca a

continue D ---+ IR este continua in punctul a


E

I:
E

D daca pentru orice sir (Xn)n~1 cD = I(a).

=
{

1' 0,

q =1 q
E

astfel incat lim xn = a, atunci lim I(xn) = I(a) . n-+oo n-+oo DnD', atuncij este continua in a daca ~i numai daca tim/(x)
x-to

(-1,1)

nu exista, q S -I

o functie
spune ca/este Daca a
E

I: D ---+ IR este continua pe D daca este continua in fiecare punct a ED.


(--00,

Continuitate laterala. Daca a E D este punct de acumulare pentru l)n . I I +I lim ( 1+- = lim ( 1+-+-+ ... - ) =e. n-too n n-too 1! 2! n! continua la stdnga in a daca lim/(x)
x/a

a) n D, se
= I(a)).

= I(a)

(altfel scris I(a-O)

D este punct de acumulare pentru (a, +00) n D, se spune ca I este continua


x\..a

la dreapta in a daca lim I(x) = I(a)

(altfel scris I(a + 0) = I(a) ). a


E

2. Limite de

functii
x-ta

Functia I: D ---+ JR este continua in punctul

D n D' daca si numai daca I este

Multimea punctelor de acumulare a ~nei multime nevide D c JR se noteaza D'. Functia I: D ---+ JR are limita A E JR in punctul a E D' (scriem lim j'(x) = A) daca oentru orice sir (x )n~' cD \ {a} astfel incat lim xn = a, atunci !im I(xn)
,n n---+oo n~oo

continua la stanga ~i la dreapta In a , adica daca ~i numai daca I(a - 0) = I(a) = f'(a + 0) .

= A.

I : ---+ JR daca D

Puncte de discontinuitate. a E D este punct de discontinuitate de speta I al functiei are limite laterale finite in a ~i nu este continua In a. Dad eel putin una

Teorema. Fie I: D ---+ JR

functie elementara ~i a ED. Atunci lim I(x) = I(a) .


x-ta

din limitele laterale nu exista sau este oo, a este punct de discontinuitate de speta a II-a. Operatii cu funqii continue. Daca functiile
a ED,

Criteriul cu limite laterale. Dad pn(--oo,a) si Dn(a,+oo) numai dacaj'are

JR este punct de acumulare are limita AEi


x/a

al multimilor

I,s :D ---+

JR sunt continue in punctul sunt functii continue

, functia I:D---+JR

In punctul a daca si =A .

atunci a f + jJg, (a,jJ

JR), I g,

1I I,

max(j,g),min(j,g)

limita la stanga ~i la dreapta in a si lim/(x) lim


x-too

= lim/(x)
x\..a

in a, iar daca g(a)"# 0 , atunci Fie functiile

Limite fundamentale.

(1 + .!.)X = e ;
X

,
=e;
x~a

L este continua in a. g

I:
x-+a

D ---+ E si g: E ---+ JR. Daca


E

este continua in a ED,

iar g este

lim(l+x)~
x-tO

continua limg(j(x))

in

b = I(a)

E, atunci

functia

go I: D ---+ JR este continua

in a. Avem

11m arcsinx
x-tO X

= .
'

lim arctg x = I x-tO x tim(1+x)'-I=r


x-tO
X

= g(lim/(x))

(0 functie continua comuta cu lirnita).

I, .

lim--=I; x-tO x

eX -1

lim--=lna; x-tO x

aX -I

Proprietatea lui Darboux. 0 functie intervalul I daca pentru orice x, ,x2 este punct de c E (x,,~) astfel incat I(c) = A.
E

I:

I ---+ IR are proprietatea

lui Darboux pe ~i l(x2)


,

I si orice A cuprins intre I(x,)

exista

Asimptote orizontale. Fie graficul functiei spre

I:

D ---+ IR astfel incdt

+00
E

(respectiv

--(0)

acumulare al lui D. Dreapta de ecuatie y = a, unde a


+00

JR , este asimptota orizontala la lim I(x) = a).


x-+-oo --00, "#

o functie I:

I ---+ JR are proprietatea lui Darboux daca ~i numai daca imaginea oricarui

(respectiv

--00 )

daca lim I(x) = a (respectiv


x-too

interval prin functia I este tot un interval (cu alte cuvinte, pentru orice interval J c I , rnu1timea I(]) este interval).

Asimptote oblice. Fie oblica la graficul functiei spre

I:

D ---+ JR astfel incat (respectiv spre

+00,

respectiv
E

este punct de

acumulare al lui D. Dreapta de ecuatie y = mx + n , unde m, n


+00
--00 )

JR, m

0 , este asimptotii

o functie cu proprietatea lui Darboux nu are puncte de discontinuitate de speta I. Teorema. Orice functie continua I: I ---+ JR are proprietatea lui Darboux.
Proprietati ale funqiilor continue. 1. Fie I: [a,b] ---+ JR 0 functie continua astfel tncat I(a) I(b) < o. Atunci exista c (a,b) astfel incat I(c) = 0 .

daca I(x)
X

Iim I(x) = m x-too x { lim (j(x)-mx)


x---+oo

{!im si respectiv =n
x-t->
x-+-oo

=m

lim (j(x)-mx)

=n

2. 0 functie continua, care nu se anuleaza pe un interval I, are semn constant pe 1. 1. Teorema lui Weierstrass. 0 functie continua I: [a,b] ---+ JR este marginita ~i I~i atinge marginile (adica exista u, v E [a,b] astfel lncat I(u) = min j''(x) ~i I(v) = max j'(x) ).

Asimptote verticale. Fie

I:

D ---+ JR si a un punct de acumulare allui D. Dreapta de

ecuatie x = a este asimptotd verticalii la stdnga (respectiv dreapta) pentru graficul functiei f daca lim I(x) = oo (respectiv lim I(x) = oo).
x/a x\..a

4. 0 functie continua
S. Daca

I:

I ---+ IR este injective daca si numai daca este strict monotona.


0

I: I -v J

este

functie continua si bijectiva, atunci

1-'

J ---+ I este continua.

99

4. FunClii derivabile
Functia I'(a) I :D ~ IR are derivata in punctul a
E

Formule de derivare
1. (ua)'=aua-1.u',aEIR*;

a functiilor compuse 2. (aU)'=aulnau',a>O; S. (lnu)' = -; u 8. (cos u) , = - sin u .u ' ; 10. (ctgu)'=--.-; u' sm u
2

3. (e"): = e" u'; 6. (logau)'=--;

D n D'

daca

exista

limita 4. (Fu)' =

u'

= lim I(x)- I(a) E i (numita derivata functiei j in punctul x = a). x->a x-a Daca I'(a) E JR, se spune ca/este derivabila in punctul x = a. 0 functie I: D ~ lR a ED. in acest caz, functia

z-i 7. (sinu)'=cosuu';

,- ;

u'

u' ulna u' r=-

este derivabila pe D daca este derivabila in orice punct x ~ I'(x) , xED, se numeste derivata functieij,

Teorema. Orice functie derivabila intr-un punct este continua in acel punct. Derivate laterale. Daca a E D este punct de acumulare pentru (-oo,a)nD,
Ca/are

u' 9. (tgu)'=-2-; cos u u' 12. (arctgu)' =-1 -2 +u

. , 11. (arcsin u) = 14. (arcctgu)'=---2

13. (arccosu)'=

vl-u-

u' r=::

vl-u2 u' l+u

se spune

. .. . I(x)- I(a) derivata la stanga in a daca exista limita lim x/a x-a

nOI,

I. (a)

5. Proprietatile funqiilor derivabile


Puncte de extrem. Fiind data
0

E JR .

functie f: D ~ JR, un punct a E D se numeste: '<fxE U rvD ; '<fxE U nD .

Daca a E D este punct de acumulare pentru (a,+oo)nD, . .. . I(x)- I(a) dreapta in a daca exista limita hm x'\,a x-a Functia
nOI, -

se spune cal are derivatii la

a. punet de maxim local daca exista U E V(a) astfel incat I(x):$; I(a), b. punct de minim local daca exista U E V(a) astfel incat I(x) ~ I(a),

= Id (a)

JR .

I:

D ~ JR are derivata in

a E D n D' daca ~i numai daca I are derivate


= I'(a) .

Un punct de minim sau maxim local se numeste punet de extrem local al functiei J Daca a este un punct de extrem local al lui f, valoarea I(a) se numeste extrem local al functiei/(rninim functiei sau maxim).

laterale egale in a. in acest caz, fs'(a) = I/(a)

Derivata unei functii (derivabile!) intr-un punct este egala cu panta tangentei la graficul functiei in acel punct. Daca I: D ~ JR este 0 functie derivabila, atunci ecuatia tangentei la graficul functieij' in punctul de abscisa x=a este y-/(a)=I'(a)(x-a).

Interpretarea

geometrica

a derivatei.

Teorema lui Fermat. Fie I un interval deschis si

I:

a E I un punct de extrem local al I ~ JR. Dacal este derivabila in punctul a, atunci 1'( a) = 0 .

Consecinla. Daca

I:

I ~ JR este

functie derivabila pe un interval deschis I, atunci functie continua pe [a,b], derivabila pe (a,b),

punctele de extrem local ale functieij'se

gasesc printre zerourile derivatei (punetele eritiee).


0

Puncte unghiulare, de intoarcere, de inflexiune. Fie

I:

D ~ JR

functie continua

Teorema lui Rolle. Fie I: [a,b] ~ JR


Consecmte. Fie

dar care nu este derivabila in punctul x = a , insa are derivate laterale in a. Atunci: a este punct unghiular al graficului lui f daca eel putin 0 derivata laterals este finita; a este punet de intoarcere al graficului lui f daca fs'(a) = -00 ~i I/(a) = +00 (sau invers); a este punet de inflexiune al graficului lui

astfel incat I(a) = I(b) . Atunci exista e E (a,b) astfel incat I'(e) =

o.
1'.

I:

I ~ JR

functie derivabila pe un interval!. Atunci:

Cl. intre doua zerouri consecutive ale functieij'se afla eel putin un zero al derivatei
C2. intre doua zerouri consecutive ale derivatei

daca

I.'(a) = 1/(

a) = oo . r > 0 astfel incat derivata in a (finitli

Observalie.
(a -r,a

Fie

I:

I'

se afla eel putin un zero al functieij. este


0

I ~ JR. Un punct

a E I pentru care exista

+ r) else

numeste punet de inflexiune al functieij" dacaj'are

Teorema lui Lagrange.

Fie 1:[a,b]~JR

functie continua pe [a,b] ~i

sau infinita) ~i este convexa pe (a-r,a)

si concava pe (a,a + r) sau invers.

1.

Reguli de derivare. Daca u: D ~ E si I.. E ~ JR sunt functii derivabile, atunci: (f + g)' = 1'+ g'; 2. (af)' = a f", '<fa E JR; 3. (fg)' = J's + Ig' ;
S. (~)' = I'gg~ Ig' ; 6. (f ou)' = I'(u) -u". vlnu este

derivabila pe (a,b). Atunci exista e E (a, b) astfel incat I'(e) = I(b) - I(a) . b-a

Consecinte ale teoremei lui Lagrange. 1. 0 functie derivabila cu derivata nula pe un interval I este constanta pe I.
2. Doua functii derivabile cu derivatele egale pe un interval I, difera printr-o constanta pe I. 3. Fie I: I ~ JR 0 functie derivabila. a. Daca I'(x) 4. Fie ~ 0, pentru orice x E I , atuncij'este crescatoare pe I; b. Daca I'(x):$; 0 , pentru orice x E I ,atuncij" este descrescatoare pe!.

4. (~ )' = - ~~ ; Observatle.
V

Daca u si v sunt functii derivabile ~i u > 0, atunci functia u" = e vlnu (v'lnU +V :') = U (v'lnU + v :').
V

derivabila si (U )' = e

I:

I ~ JR

functie continua pe I ~i a E I. Dacal este derivabila pe I \ {a} ~i exista x=a si 1'(a)=A..

Derivarea functiel inverse. Daca


unde a ED, atunci

I:

D ~ E este derivabila, bijectiva ~i /,(a)::p 0, si (f-l) '(b) = _1_. I '(a)

limita lim/'(x)=A.Ei,atunci/arederivatain
x->a

r1 este derivabila

in punctul b = I(a)

101

Teorema lui Cauchy. Daca (a b) astfel tncat g(a) , ,

f,g:

[a,b] ~ IR sunt continue pe [a,b]


E

si derivabile pe
=

a) Calculati f'(x)

, x E (0,00).

* g(b)

, atunci exista c

(a,b)

astfel incat f'(c) g'ee)

f(b)- f(a) . g(b) - g(a)

Teorema lui Darboux. Daca :ierivata sa

I:

I ~ JR este derivabila

pe un interval I, atunci

b) Calculati lim f'(x). x-+co c) Calculati lim f(x) . x-+co 5. Fie functia f: JR~ JR, f(x) = eX -x-I. a) Determinati punctele de extrem ale functieij. b) Calculati lim

are proprietatea lui Darboux pe 1.

Rolul derivatei a doua in studiul funqiilor. Fie derivabila pe un interval 1. Atunci: a. Daca I "(x) ~ 0, pentru orice x
E

I:

I ~ JR.

functie de doua ori


x-+o

1(;) .
x
E

I , atunci I este convexa pe I;


=0 .

b. Daca I "(x) ~ 0, pentru orice x E I , atunci I este concava pe I; c. Daca a E Int(I) este un punct de inflexiune al functieij, atunci I"(a)
Regula lui U81Hospital. Fie
E

c) Aratati cii e' ~ x + 1 , pentru orice x

JR .

6. Se considera functia I: JR~ JR, I(x) = +1 x +

. a, b

i, a < b.

~i

I c JR

un

interval,

cu

a) Calculati I'(X) , x

JR.

(a, b) c I c [a, b] . Daca Xo


x-txo
X---+Xo

[a, b] si I, g :1\ {xo} ~ JR sunt doua functii cu proprietiitile: (respectiv lim Ig(x)1 =+00 );
X-+Xo

a. lim I(x) = lim g(x) =0 b.hi


g sunt derivabile ~i g'(X)
=
/I,

b) Calculati lim (1 + I(x) x-+co c) Determinati multimea valorilor functieij" 7. Se considers functia I: JR~ JR, I(x)

r.

* 0, Vx
iiii En...;

I \ {xo};

= J x2 + 1-

x.

. c. exista I uruta I -1m f'(x)


x-Ho

g'(X)

a) Aratati cii functia I este strict descrescatoare pe JR. b) Aratati ca functiaj" este convexa. c) Determinati asimptotele graficului functieij.
E

atunci exista U

V(xo) astfel ca g(x)

* 0, Vx

Un I \ {xo} si limita

X->Xo

lim I(x) = A g(x)

i.

2 8. Se considera functia I: JR~ JR, I(x) = ~ x -1 .


a) Studiati derivabilitatea

Probleme propuse
1. Fie functia I: JR~ JR, I(x) = x-ln
a) Calculati

functieij" b) Determinati punctele de extrem local ale functieij. c) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij"

(x2

+ 1).

9. Fie functia I: (O.oo)~ JR., I(x) = In(l+~).


a) Aratati cii functia

lim I(x) . x-+co b) Aratati cii functia I este crescatoare pe JR.. c) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij"

I este convexa. b) Calculati limita sirului (an unde an = 1(1) +1(2) + +I(n) -In(2n +1) .

t~1 '

c) Calculati limita sirului (bn t~I' unde b; = 1"(1) +1"(2) + +f"(n) . 10. Fie functia 1:(O,oo)~JR, I(x) = lnx. x a) Determinati asimptotele graficului functieij. b) Determinati punctele de extrem local ale functieij. c) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij.

2. Se considera functia I: JR~ JR, I(x) = In (1 + eX) - x .


a) Determinati asimptotele graficului functieij.

b) Aratati cii functiaj" este strict descrescatoare. c) Determinati imaginea (multimea valorilor) functieij" 3. Se considers functia I: JR~ JR, f(x) a) Aratati cii ecuatia f'(x)

= (x-l)(x-2)(x-3)(x-4).
1 1'(4)

=0

are exact trei radacini reale.

11. Fie p ~ 2 un numar natural fixat si functia

10: JR~

JR, 10 (x)

= e'": Pentru fiecare

::e
I ><I:

..
U

. ~ 1 1 1 b) Aratati ca --+--+--+--=0. 1'(1) 1'(2) 1'(3)

numar natural n se considera functia In : JR~ JR, In (x) = ILl (x). a) Aratati cii In (x) = pn e'" , pentru orice x x-x2ln
E

JR si orice n EN.

c) Determinati valoarea minima a functiei f 4. Se considera functia I: (O,oo)~

b) Determinati asimptotele graficului functiei In x+l . x


1!lI .\ C 1 I . li .t;(a) + 12(a)+ ... + In (a) , un d e a En.... c) a cu an m . n-+co In (a)

::e w
~

JR, f(x)

::e

103

12. Se considera functia f: JR.*~ JR., f(x)


a) Determinati asirnptotele graficului

21 e-~ . functiei In.


= Ix +

b) Determinati dorneniul de derivabilitate al functieij" c) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij"

19. Se considera functia f: JR.~ JR., f(x) = (x-l)M . a) Studiati derivabilitatea functieij" b) Determinati punctele de extrern local ale functieij" c) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij" 20. Se considera functia f: JR ~ JR, f(x) = Vx +3x+4 . a) Determinati ecuatia asirnptotei oblice spre +00 la graficul functieij. b) Aratati ca f2 (x) f'(x) = x2 + 1, pentru orice x > O. c) Determinati derivata functiei fin punctul x = -1 . 2X, 21. Se considera functia f: JR ~ JR, f(x)
=
3

x+ lnx, x E (0,1] 13. Se considera functia f: (O,oo)~ JR., f(x) = lnx { -, XE{l,oo) x-I a) Aratati ca functiaj'este continua pe (0,00). b) Studiati derivabilitatea functieij in punctul x = 1 .
1

x< 0

c) Calculati lirn(j(x)
x-+I x-cl

)x-I

{ vlx-II,

x~o

4. Se considera functia f: JR \ {-~} ~ JR, f(x) = ~. 2 2x+3 a) Determinati asirnptota spre +00 la graficul functiei j b) Determinati lirnita sirului (an

a) Studiati continuitatea functieij; b) Determinati punctele unghiulare ~i de intoarcere ale graficului functieij. c) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functieij in punctul de abscisa x = 5 . 2 22. Se da functia f: JR ~ JR, f(x) = x3 + 3x + 1- x . a) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functiei j'in punctul de abscisa x = o. b) Aratati ca graficul functiei admite asimptota spre +00 . c) Calculati lim
n-+oo

t~I' unde

an = f{l) f(2) ..... fen) . JR, g(x) = f(x2) .

c) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functiei g: JR~ 5. Se considera functia f: JR ~ JR, f(x)
a) Calculati = _x_

(j (n)

r.

. 23. Se considera functia f: JR ~ JR, f(x)


=

I+lxl lirn f(x)


x-+->

a-cosx x2

,x<

0 .

b) Studiati derivabilitatea functiei j'in punctul x = O. c) Determinati multimea valorilor functieij, 6. Se considera functia f: (-1,1) ~ JR, f(x)
= In(I+X).

x+be",

x~o
continua pe JR.

a) Calculati

limf(x).
x-+o x<o E

I-x
a) Determinati asirnptotele graficului functieij"

b) Determinati a, b c) Pentru a

JR pentru care functia 2

f este

= 1 si b =.!. , studiati

derivabilitatea functieij" in punctul x x+cosx, { X 2 +eX,


X

= O.

b) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij" c) Calculati lirn x"


x-+oo

f(~),
x

unde a

JR.

<0

24. Se considera functia f: JR ~ JR, f(x)


= (1 +;J

x~o

7. Se considera functia f: (0,00) ~ JR, f(x) a) Calculati limf(x).


x-+o x>o

a) Calculati

lim f(x).
x-+-<O

b) Studiati derivabilitatea functieij" in punctul x = O.


c) Calculati

lim n (j( ~)- f (I) ) .


n-+oo

b) Determinap asimptotele graficului functieij. c) Calculati lim x(1-ln f(x) .


x-+oo

25. Se considera functia f: (0,00) ~ JR, f(x)

In(x+ 1) x

~. Se considera functia f: (-1,00) ~ JR, f(x)

= In(I+x)-x.

a) Determinati asirnptotele graficului functieij.

;: Dete~nati intervalele de monotonie ale functieij" '1 Aratap ca In(I + x) ~ x , pentru orice x > -1 .
c) Calculati
x-+o

b) Aratati ca functia f este strict descrescatoare, c) Aratati ca functiaj'este marginita.

lim f(x) x2

105

X-i,

Z6. Se considera functia f: JR ~ JR, f(x)

= 0,
{

x <0 x=0.

a) Aratap cafnu

x+I, x~ 0 are proprietatea lui Darboux.

33. Se considers functia f: JR ~ (-1,1), f(x) =.J x2 +x + I-.J x2 -x +1 . a) Aratati ca functiaj este strict crescatoare, b) Aratati ca functiaj este surjectiva. c) Aratati
ca

sirul

(xn)n~O' definit

prin

Xo =~~i

b) Calculati

!~(f(:2 )- f(;)).
x<o

xn+1=f(xn),

\inEN,

este

convergent. 34. Se considera functia f: (0,00) --+ JR, f(x)


= x!nx.

c) Aratati cafare

derivata in punctul x = 0 si determinati 1'(0). = x + e",

Z7. Se considera functia f: JR~ JR, f(x)

a) Aratati ca functiaj'este convexa. b) Demonstrati ca pentru orice n E N* exista un singur punct cn E (n, n + 1) astfel Incat fen + I) - fen) = f'(cn) .
c) Calculati
n-><X)

a) Determinati asimptotele graficului functiei j. b) Aratati ca functiaj" este bijectiva. c) Calculati

V-I )'(1),

unde

lim

Cn .

reprezinta inversa functieij. 35. Se considers functia f: [0,(0) --+ JR, f(x)
X2

= cosj;.

28. Se considers functia f: JR--+JR, f(x) a) Calculati limf(x).


x->o

sin.!., x:#;O x . 0, x=o

a) Aratati ca functiaj'nu

are limita la

+00 .

b) Determinati c)CaIculali

I'd (0) .

lim(J(n+l)-f(n)).
n->oo

b) Aratati ca functiaj" este derivabila pe JR. c) Demonstrati ca functiaj nu este monotona pe nicio vecinatate a lui 0. 29. Fie functiile f: JR--+JR, f(x)
a) Calculati

36. Se considera functia f: (0,00) --+ JR, f(x)


a) Calculati f'(x),

= ~

= arctgx si g: JR*--+ JR, g(x) = arctg-. x

x E (0,00).

b) Determinati intervalele de monotonie ale functieij.


c) Comparati numerele

3./5 si 5"/3.

lim (f(X)
x-><X)

+ Xg(X)) .
37. Se considera functia f: JR --+ JR, f (x) = xEJR*.

Vx + 2 - if;..

b)CaIculali

f'(x)+g'(x),

a) Calculati

lim x" f(x)


X->OO

, unde a E JR .

1 tt . 111>* c) Aratati ca arctgx + arctg- = -. sgn(x) , pentru once x E 11'>. x 2 30. Se considera functia f:
a) Calculati f'(x)

b) Determinati punctele de extrem local ale functieij"


c) Aratati

sinx 7r) ( 0'"2 --+ JR, f (x)= -x0, ~).

ca ifj + if? > 2V5 .


functia f: JR --+ JR, f(x) = x2ex
.

38. Se considera

a) Determinati punctele de extrem local ale functieij" , x


E(

b) Aratati ca j<n)(x) = (x2 +2nx+n(n-l))ex,


c) Calculati

pentru orice n E N* ~i orice x E JR.


.

b) Studiati monotonia functieij. c) Determinati multimea valorilor functieij" 31. Se considera functia f: (0,00) --+ JR, f(x)

. . 1'(0) + /,,(0) + ... + j<n) (0) lim 3 n-+oo n

= !nx-x.
~ a, pentru orice x E (0,00).

39. Se considera functia f: JR--+ JR, f(x)

= sin AX, unde A E (-1,0) u (0, 1) .

a) Determinati intervale le de monotonie ale functieij"

b) Determinati eel mai mic numar real a pentru care f(x) c) Aflati numarul de solutii reale al ecuatiei f(x) 32. Se considera functia f: (-1,00) ~ JR, f(x)
=

a) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij"

= m , unde m este un parametru real.

b) Aratati ca j<n) (x) = An sin ( AX + n; ) , pentru orice n E N* ~i orice x E JR. c) Calculati lim j<n) (0) .
n->oo

x -!n(l +x).

a) Determinati intervalele de monotonie ale functieij" b) Determinati multimea valorilor functieij"

40. Se considera functia f: JR\ {-2,-1} --+ JR, f(x) \in EN. Calculati lim an'
n-eec

c) Fie sirul (a)

n n~O

definit prin ao > 0 si an+1= f(an),

= -2 --x +3x+2

107

a) Calculati

n...

lim(j(O)+ oo

1(1)+

... + I(n)n.

46. Fie multimea

A =

IR \ {1,2,...,n}, n E N* ~i I:

A ~

JR, I(x)

= _1_+_1_+

b) Determinati puncte1e de extrem local ale functiei f n (-Il c) Calculati lim j<k)(1) . n...ook=O k!

x-I

x-2

... +_1_. x-n

:L__

a) Determinati asimptotele graficului functieij. b) Daca a E IR , determinati numarul solutiilor reale ale ecuatiei I(x) = a . c) Determinati numarul punctelor de inflexiune ale graficului functieij"
Baca/aureat 2009, varianta 96

41. Seconsiderafunctia
a) Calculati
x ... oo

I:JR*~IR,
-1) .

I(x)=ex 41. Se considera functia I: (0,00) ~ (0,00), I(x) = In (1 +~).


a) Aratati ca/este
2

lim x (j(x)

b) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij. c) Determinati valorile parametrului real m pentru care ecuatia I(x) = mx trei radacini reale.
I

bijective.

are exact

b) Calculati

V-I )'(In 2).


I:
E

42. Se considera functia I: JR.*~ JR.,I(x) = xer .


a) Calculati

. 1im 1(1)+ 1(2)+ ... + I(n) c) Ca 1 1 n ...oo cu an In (2)' +1 n 48. Se considers functia (1,00) ~ JR,

1'(x) ,

X E

JR* .
real m pentru care ecuatia I(x) = m are exact

I (x) = In ( 1-

:2)-

b) Determinati valorile parametrului

doua radacini reale. c) Se considera sirul (ant~o definit prin ao > 0 si an+1 = I(an), Vn EN. lim(J(an)-an) n ... oo
43. Se considera functia 1:[0,3]~JR,/(x)={x}(I-{x}), fractionara a numarului real x. a) Calculati lim/(x) .
x ...1 x-cl

a) Determinati asimptotele graficului functieij"

Calculan

b) Calculati I'(x), x c) Calculati lim (j(1)+


n ...

(1,00) . 1(2) + ... + I(n).


X

oo

unde {x} reprezinta partea

49. Se considera functia I: JR.*~ JR, I(x)

=!!..-.
x

a) Determinati intervalele de monotonie ale functieij.

b) Determinati asimptotele graficului functieij. c) Calculati 1im n2


n ...

b) Determinati domeniul de continuitate al functiei j. c) Determinati punctele in care functiaj'nu este derivabila,
Baca/aureat 2009, varianta 28

oo

(j(n + 1)- I(n) .

Baca/aureat 2009, varianta 84

eX -1 50. Se considera functia I: JR.~ JR.,I(x) = -x-, x:;t 0 . {

44. Se considera multimea de functii M = {J: [-1,1] ~ IR I este de doua ori derivabila, 1(0)

= 0,1'(0) = I} .

1,

x=o

a) Aratati ca functia

a) Aratati

ca functia
ca,

u :[-1, 1] ~ JR., u(x) = eX sin x apartine multimii M.

I este continua pe 1R. b) Studiati derivabilitatea functieij'tn punctul x = O.


c) Calculati
n ...

b) Aratati

daca IE

M , atunci lim (1 + I (x):~ = e/'(O)


x ...

lim n

oo

(I (!)- I
n

(_1

n+1

)). II

c) Demonstrati ca, daca IE M ~i n E N* , atunci lim x ...o

r (x) - xn = nf"(O) x 2
n+1 .

51. Se considera
a) Calculati

Baca/aureat 2009, varianta 67


X,

functia I: JR ~ JR, I(x) = n' n' { 0, in rest


x ...oo

x=-

nE

N*

45. Se considera
a) Aratati ca

functia I: JR ~ JR, I(x) = {

XEQ
3

lim I(x) .

x ,XEJR\Q

I/(x)1 ~ lxi, pentru

orice

x E [-1,1].
Baca/aureat 2009, varianta 63

b) Studiati continuitatea functieij", c) Studiati derivabilitatea functieiji $2. Se considers functia I: JR ~ JR, I(x) = ex2

b) Aratati ca functiaj este continua in punetul x = O. c) Aratati ea functiaj'nu este derivabila in punctul x = O.

a) Determinati asimptotele graficului functieij"

b) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij"

109

a)Caicuiati b) Aratati ca

iimna(f(n+l)-f(n),unde
n->oo

aelR.

Alte probleme selectate din variantele propuse de MEdCT


11. Se considera
functia f: JR*~ JR, f(x) = (x -l)e =. a) Scrieti ecuatia tangentei ia graficul functieij" in punctui de abscisa x b) Aratati ca functiaj'are doua puncte de extrem. e) Determinati ecuatia asimptotei spre +00 la graficul functieij. 2x
3

~ vk+i

< f(k + i) - f(k) < ~, pentru orice k e N* .


-Jk
n~1

1.

e) Aratati ca sirul (xn)

este convergent.

6. Se considera functia f: JR ~ JR, f (x) = x3 + 3x . a) Aratati ca, pentru orice A. E JR, ecuatia f(x) = A. are 0 unica solutie reala u(A.). b) Aratati ca functia u definita mai sus este derivabila pe JR.
. . u(A.) e) Calculati lim -. .t->o A. 7.Seconsidera~irul a) Aratati ca an
E

Bacalaureat 2008, varianta 81

12. Se considera functia f: JR~ JR, f(x)


a) Aratati ca graficul functieij'admite

= -2-'

x +1 asimptota spre

+00 .

b) Aratati al E(O,I) ~i an+1=a;-an+l, Vn~1.

ca functiaj'este inversabila .
lim (f(eX)
.<->00

(ant~1 defmitprin

e) Calculati

F.
= Vx3 -3x+2.

Bacalaureat 2008, varianta 91

(0,1) , pentru orice n ~ 1.

b) Aratati ca sirul (an )n~1 este monoton. e) Calculati

13. Fie functia f: JR~ JR, f(x)


a) Calculati

lim an ~i lim (al a2 an ) .


n~ctJ n~OO

B. Se considera functia f: JR ~ JR, f(x)


a) Aratati ca functia

. xsm-, 1 x 0,

x"#

lim f(x) .<->1 x-I


x<1

x=O

b) Determinati domeniul de derivabilitate al functieij" e) Determinati punctele de extrem ale functieiJ

Bacalaureat 2009, varianta 55

continua pe JR. b) Studiati derivabilitatea functieij in punctul x = 0.


e) Fie Xo E JR si xn+1= f(xn),

f este

14. Fie functia f: JR~ JR, f(x)

= Vx3 +3x2 +2x+ I-Vx3

-x+l

Vn

EN.

Aratati ca sirul (xn t~o este convergent.

a) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functieij" in punctul de abscisa x = 0. b) Aratati ca graficul functieij'admite asimptota spre +00 . 2x - l . e) C a Icu Iati

9. Pentru fiecare n
b) Demonstrati
.. x ~.

N, n ~ 1, se considera functia fn : JR ~ JR,

J" (x)
are

= e-x

+ nx2

. lim(f(I)+
n->oo

a) Aratati ca functia t, este convexa, pentru orice n E N * .


ca, pentru orice n E N*, ecuatia fn(x) =
E

f(2)+ ... + f(n)n n f(X)=x~X+ll x-I

Bacalaureat 2008, varianta 99

pozitiva, notata xn' tar xn e) Calculati lim nxn .


n->oo

(1

unica solutie reala

75. Se considera functia f:JR\{I}~JR,

-;;'

1+rn+i) n

a) Aratati ca dreapta de ecuatie x = 1este asimptota verticals la graficul functiei J b) Aratati ca graficul functieij'admite asimptota spre +00 . e) Studiati derivabilitatea functieij"
Bacalaureat 2009, varianta 83

o. Se considera

functia fn : (0,00) ~ JR, fn(x) = x" + lnx, unde n E N*.


E

a) Demonstrati ca, pentru orice n notata xn' si xn


E

N* , ecuatia fn(x) =

are

singura solutie reala,

76. Fie functia f: JR~ JR, f(x)

Vx

3x + 2 .
+00

(0,1) .

b) Aratati ca sirul (xn e) Calculati

t~1este strict crescator.

a) Aratati ca graficul functieij'admite asimptota spre b) Determinati intervale le de monotonie ale functiei j. e) Calculati lim x(2arctgf(x)-1l").
x->oo

Bacalaureat 2009, varianta 78

lim x; .
n->oo

77. Se considera functia f: JR* ~ JR, f(x)


a) Calculati
x->o

= xsin-.

1 x

limf(x).

b) Calculati f'(x) , x E JR * . e) Determinati ecuatia asimptotei spre

+00

la graficul functieij"
Bacalaureat 2009, varianta 50

113

78. Se considera

.,

functia

I:

JR---+JR, f(x)

XSln-,

1
X2

XE.ll'<>.

Tf))*

e) Aratati ca daca functiaj'este continua in x

0, atunci ea este derivabila pe 1R. Bacalaureat 2009, varianta 77 x +x+a = --=-2-x -1


2

{ a) Aratati ca functiaj

0,

x=o
a) Calculati

b) Calculati lim f'(x)


x-->oo

este derivabila pe JR. . Bacalaureat 2009, varianta x


16

~i functia I: IR\{-1,1}~ lim


X-->OO

JR, I(x)

(J (x)

r.

e) Demonstrati ca functia f este marginita pe 1R. 79. Se considera functia f: [0,1]---+ JR, f(x)
a) Aratati ca functiaj'este

{XSin 7r, x E (0,1] 0,

x=o
7r
x

b) Determinati valoarea numarului real a pentru care 3 este punct de extrem local al functieij" . . . e) Determinati valoarea numarului real a pentru care graficul functiei f adrnite exact 0 asimptota verticals. Bacalaureat 2009, varianta 73 86 Se considera functia f: JR~ JR, f(x)

continua pe [0,1]. b) Determinati domeniul de derivabilitate al functieij"


E

x2 +ax+5
2

r-;--:' "x + I

e) Aratati ca, pentru orice n intervalul

N*, ecuatia f(x)

= cos-

are eel putin

solutie in

a)

Calculati f'(x)

, x

1R.

(_1_.-!-).
n+l n
= arcsin

Bacalaureat 2009, varianta 52 2x l+x

b) Determinati valorile numarului real a pentru care functiaj'are trei puncte de extrem. e) Pentru a = 0, determinati ecuatia asimptotei spre +co la graficul functieij" Bacalaureat 2009, varianta 46 87. Se considers functia f: JR~ JR, f(x)
a) Aratati ca functia = In (x

80. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) a) Calculati lim f(x)


x-->oo

+ Jl + x2
Xl

).

f este

strict crescatoare.
t~l

b) Studiati convergenta sirului (xn


e) Demonstrati ca f(x

definit prin
E

= 1 si xn+l = f(xn),

'in

N*.

b) Determinati domeniul de derivabilitate al functieij. c) Demonstrati ca functiaj are doua puncte de extrem. Bacalaureat 2009, varianta 48 81. Se considera functia f: (0, co) ~ JR, f(x)
=x

+ 1) - f(x)

~ 1, 'ix

JR.

Bacalaureat 2009, varianta 87

88. Se considers functia f: JR~ JR, f(x) Xn+l = f(xn), 'in


E

= x arctg x si sirul (xn

LI definit

prin

Xl

= 1 ~i

+ Inx .

N*.

a) Aratati ca graficul functiei nu admite asimptota spre +co . b) Aratati ca ecuatia f(x)
= 0 are
0

a) Aratati ca functiaj'este

unica solutie

Xo E

(~,l).

strict crescatoare. b) Determinati ecuatia asimptotei spre -00 a graficului functieij" e) Aratati ca sirul (xn
t~l

este convergent. f(x)=-2x+l x+2

Bacalaureat 2009, varianta 42 ~i sirul (xn)n~o defmit prin

e) Determinati punctele de inflexiune ale graficului functieij" Bacalaureat 2009, varianta 76 82. Fie functia f: (Leo) ~ JR, f(x) = In(Inx). a) Determinati ecuatia tangentei la graficul functieij ln punctul de abscisa x = e . b) Demonstrati ca functia f este concava, e) Calculati lim f(x + 1) - f(x) x-eco f'(x) .
= x arctg x -In

89. Se considera functia

f:[O,co)~[O,co),

Bacalaureat 2009, varianta 92

Xo = 2 ~i xn+l = f(xn), 'in EN. a) Determinati asimptotele graficului functieij" b) Aratati ca lim xn = 1. n-->oo

e) Demonstrati ca sirul (Y n t~o ' dat de Y n = Xo + Xl + x2 + ... + xn - n este convergent.

B3. Se considera functia f: JR~ JR, f(x)

(1 + x2)

Bacalaureat 2009, varianta 18 90. Se considera functiile fn : (0, co) ~ JR, fn(x) = x" +In x, n
a) Determinati asimptotele graficului functiei
E

f este convexa. b) Aratati ca functia f' este marginita,


a) Aratati ca functia

N*.

It.

c) Demonstrati ca f'(x)

~ 0 , pentru orice x

JR.
Bacalaureat 2009, varianta 10

b) Aratati ca functiile

s, :(0, co) ~
E

JR, gn(x) = fn(x) + I,(~). E N*, sunt convexe. n solutia unica xn. Aratati Bacalaureat 2009, varianta 90

84. Se considera functia f: JR~ IR cu proprietatea ca xf(x)

e' -1 ,pentru orice x

JR.

e) Adrnitem ca, pentru orice n ca sirul (xn)


n~l

N*, ecuatia fn(x) = rare

a) Determinati ecuatia tangentei la graficul functieij in punctul de abscisa x = 1. b) Aratati ca functiaj este continua ill x = 0 daca si numai daca f(O) = I.

este convergent la 2.

11S

I. Se considera functia f :JR~ JR, f(x) = x - sin x . a) Aratat! ca functiaj este strict crescatoare. b) Admitem ca, pentru orice n E N* , ecuatia f(x) sirul y

91. Fie functia f: (O,<Xl) ~ JR, f(x)


=n

lnx ~i sirul Xn = l+~+~+

... +~-lnn,

'Vn E N*.

are solutia unica xn Aratati ca

a) Determinati asimptotele graficului functiei

1;.

(x)n

n2:1

este convergent.

b) Aratati c) Aratati

ca -

k+l

< f(k + 1) - f(k) < -, 'Vk E N*


k
Bacalaureat 2009, varianta 7

c) Calculati lim xn+1 , unde (xn t2:1 este sirul definit mai sus.
n-.OO xn

ca sirul (xn )n2:1 este convergent.


functia I: (0, oo] ~ JR, I (x) ' x E (0,<Xl).
= _1_

Bacalaureat 2009, varianta 9

!. Se dau functia I: JR ~ JR, I(x)

= x + cosx

~i sirul (xn

)n2:o

definit prin Xo E

(0, ~)

si

98

Se considera

x-t l

+ In (22X + 3 ) .

x+

a) Calculati f'(x),

Xn+1= I(xn),

Vn EN.

b) Aratati ca I(x) strict crescatoare.


'/ y

<

a) Aratati ca functia

I este

pentru orice x E (0,<Xl).


= 1 +.!. +.!. + ... +.!.

b) Aratati ca , E
c) Calculati

(0, ~), Vn EN.


Bacalaureat 2009, varianta 8

c Aratati ca sirul (x n ) n2:I' x n


99. Pentru orice n

-In

(n +.!.) 2

este strict descrescator.


Bacalaureat 2009, varianta 68

lim xn
n400

N, n> 3, se considera functia j, :JR ~ JR, In (X) = sin" x ~i se noteaza

I. Pentru fiecare t

JR considera functia
x
E

J; : JR ~

JR,

J;(x)

+t

x.

a) Calculati

J; '(x),

cu Xn abscisa punctului de inflexiune a graficului functiei din intervalul a) Aratati ca

(0, ~) .

JR .
ill punctul t =

b) Aratati ca fie care functie c) Aratati cii functia l. Pentru fiecare n

J;, t E JR , este inversabila. g: JR~ JR, get) = J;-I (1) este continua

I "(x)

= n(n-l)sinn-2

x-n2 orice

sin" x, x

JR, pentru orice n E N, n > 3.

b) Aratati cii sin xn


c) Calculati

=~

Bacalaureat 2009, varianta 93


E

n: 1 ,pentru

n EN, n

?3. Bacalaureat 2009, varianta 14

N, n ? 2 se defineste functia In : [0, oo] ~ JR, In (x) = x" - nx-1.


E E

lim I(xn)
n400

a) Aratati ca, pentru orice n b) Aratati ca, pentru orice n

N, n

> 2,

functia In este convexa,

N, n e: 2, ecuatia In (X) =

are solutie unica,


E

100. Fie functia 1:(O,<Xl)~IR,/(x)=

1 /
" X

si..siru l( an )

n_"
>1'

an=

r+

1 2" 2

1 r;;+"'+

1 r:: n-s n

c) Calculati lim xn' unde xn este unica solutie a ecuatiei In (X) = 0, n n400
i. Se considera functiile

N, n

> 2.

a) Aratati cll functia

I'
1

este strict cresciitoare pe intervalul (0, co) .

Bacalaureat 2009, varianta 98

In : [0,<Xl) ~ JR, In (X)


E

= xn+1

-en + 2)x+

n, n E N* .

b) Aratati cii , 2(k+l)

Jk+i k+l

1 < r. -Jk
t2:1

1
-Jk s-).
r;-:-:;

<~

2k"k

. , pentru once k

N* .

a) Aratati cii graficele functiilor In nu admit asimptotii spre +<Xl .


b) Aratati cii, pentru orice n

c) Demonstrati ca sirul (an

este convergent.
Bacalaureat 2009, varianta 33

N*, In are exact un punct de extrem xn.


E

c) Calculati lim (xn


n400

rn , unde

xn este punctul de extrem al functiei In' n

N* .

Bacalaureat 2009, varianta 94

t. Se considera functia I: JR ~ JR, I(x)

2 a) Studiati derivabilitatea functieij in punctul x = 0. b) Aratati ca, pentru orice numar real kE(O,<Xl), f(k + 1) - f(k)
=
1~

= ~V.

exista

cE(k,k+l)

astfelillcat

~c c) Demonstrati ca sirul

(an)

n2:I'

an = ~

+~

+ ... + ~

- f( n) este strict descrescatotBacalaureat 2009, varianta 69

117

Tema

3.2

~. J~=lnlx+al+C, x+a 4.1. J.!...a=lnlxl+C,

aEIR, D=IR.

D=IR\{-a}.

Primitive. 5. Primitive.
Definitie. Fie I ~lR un intervaL Spunem ca functia
0

1 J x2 _a2 dx

1 = -In -2a

Ix-al x+a
2
x

+ C, a

ax+b IR . , D = IR\ {} a
aElR',

4.2. f~=..!..lnlax+bl+C,

aEIR',

bEIR.

I:

I ~ IR admite primitive daca 6.

5.1.
1

x 2dx=..!.ln!x2-a2!+C,

D=lR\{a}.

exista

functie derivabila F: I ~ IR astfel incat F' =

I.
0

x2 -a
1

Observatii. 1. Daca functia

I:

I ~ lR admite

primitiva, atunci exista

infmitate de primitive ale

sale. Multimea acestor primitive se noteaza cu J/(x)dx. 2. Daca F: I ~ lR este


0

lR , D = IR. J x2 +a 2dx =-arctg-+C, a a 6.1. ~ 1 Jx +1 = arctgx + C , D = lR. 6.2. Jx


a
E 2

x 2 dx = -In x + a 1 +a 2

(2

2) + C, a

IR

primitiva a functiei I: I ~ lR , atunci J/(x)dx

= F(x) + C ,

7.

J bdx
x +a

= In + ~ x + a (x J.)""?dx J "x x+a


2 2

+ C, a
E

lR, D = lR .

.mde C este multimea functiilor reale constante. 3. Orice functie continua I: I ~ R admite primitive. 4. Orice functie S. Daca
0

I:

I ~ lR care admite primitive are proprietatea lui Darboux. Daca f

7.1.

= " x- + a- + C, a

rr=:

lR , D = lR . D=(-co,-a)u(a,+oo).

au are proprietatea lui Darboux pe intervalul I, atunci nu admite primitive pe I.


functie

I:

I ~ R are un punct de discontinuitate

de speta I, atunci

nu

J~dx=lnlx+~x2-a21+c, x2 _a2 8.1. Jhdx=~x2-a2

aE(O,+oo), +C, aElR',

idmite primitive. Proprietati. Fie

I, g :I ~ lR doua
= a J/(x)dx+

functii care admit primitive. = I(x) + C .

D=(-co,-a)u(a,+oo).

x2 -a

1. Daca functia I: I ~ lR este derivabila pe I, atunci Jf'(x)dx

t.

I~

dx = arcsin'::' + C, a

(0, +00), D = (-a, a) . D=(-a,a). D=IR.

2. J(al(x)+

pg(x)dx

p Jg(x)dx.
= I(x)g(x)-

a2 _x2 a -x

a
+C, aEIR', D=JR;

3. Formula de integrare prin parti: Jf'(x)g(x)dx

J/(x)g'(x)dx.

9.1. J~dx=-~a2-x2

Formule utile
1. Jadx=a.x+C, xa+1 2. Jxadx =-+C, a+l 2.1. aElR, a
E

10. Jsinxdx=-cosx+C,
D=lR. lR \{-l} D=lR. +C, D = lR. +C, a
E

11. Jcosxdx=sinx+C,

12. Jtgxdx=-lnlcosxl+c,

D=IR\{(2k;1)7T1kEZ}. D=JR\{k7TlkEZ}. ,D=lR\{k7TlkEZ}.

, D =(0,+00).
2.2. JJ";dx=-xJ";+C,D=[O,+oo). 2.4.

13. Ictgxdx=lnlsinxl+C, 2 3 14. 1S.

J
J

X2 xdx=-+C,

2.3. J~dx 2.5.

-:=

I-.-12-dx=-ctgx+C
Sill

dx =

2J"; +C,

D =(0,+00).

I cos1 x dx = tgx + C , D = lR\ {( 2k + 1)7TI k 2


-2-

Z .

,2-dx "x+a

= 2~x+a

lR, D = (-a,+oo).

----------------------------------------------------Probleme propuse
1. Fie functiile F: lR ~ JR, F(x) = (x2 + X + 1)e-2x si I: lR ~ R, I(x) = (_2X2 _1)eD=IR.
a) Aratati ca functia F este 0 prirnitiva a functieij"

3. Jaxdx= ~xa +C, aE(O,+oo)\{I},

D=lR. 3.2. Jeaxdx="!'eax +C, aEIR, a

2x

b) Aratati ca functia F este strict descrescatoare pe IR.

119

c) Aratati ca functia F este convexa pe 1R.

9. Se considera functiile F,f:


=

(0, +00) ~ 1R, F(x)


x->I

= x(a In2 x + b 10 x + c), f(x) = 102


x-I

. 2. Se considera functia f: (0,+00) ~ 1R,f(x) a) Aratati ca functia F:

lox --Ix .

al Daca F este
'.I

.. 1j, 1 1 . li F(x)-F(1) primitiva a Ul ,ca eu atl m . .. Ij, I I . lim F(x) primitiva a Ul ,ca cu an -.
x->_ X

(0, +00) ~

JR, F(x) = 2--1x(10 x -

2)

eo primitiva a functieif

b) Daca F este
c) Determinati

b) Sa se arate ca orice primitiva G a functiei

I este
1

strict crescatoare pe [1, +00) .


a, b, c E JR stiind ea functia F este 0 primitiva a functieij.

3. Se considera functia
a) Aratati ca functia

I:

JR~ JR,I (x ) =

x +x +l 2/3

10. Aratati
(2X+l)

exista numerele 2 + b) eos x +cxsinx F(x) = (ax

ca

F: JR~ JR, 2 este 0 primitiva a functiei I: JR~ JR, I(x) = x sin x .


X3

reale

a, b,

astfel

meat

functia

F: JR~ JR, F ( x)

= -3- arctg

/3

,x

E JR, este

primitiva a

+ cos x pentru x < 0

functieij" b) Demonstrati

11. Determinati a,bEIR

stiind ca functia I:JR~JR,

I(x)=
{

a pentru x=O

ca orice primitiva a functieij'este strict crescatoare.

10(x + I) + b pentru x > 0

c) Aratati ca orice primitiva a functiei

Ieste I (x)

injectiva dar nu este surjectiva.

admite primitive.

d) Determinati punctele de inflexiune ale functiei F. 4. Se considera primitiva a luij functia

12. Aratati ea functia I: JR~ JR, I (x)

= {x}(

1-{x}) admite primitive, unde {a} este


Variante bacalaureat 2009, enunt adaptat.

I:

JR~ IR,

= eX(x + X +

a), a E JR~i

F: JR~ IR

parte fractionara a numarului real a.

a) Determinati a stiind ca F este strict crescatoare.


b) Determinati a stun

13. Aratati ca functia

I:

JR~ JR,

I (x)

= [x] cos

(1 +2x)1r
2

admite primitive, unde

[a]

.. d

ca

limF(x)-F(1) 2 x->l x -I

= -.

I 4

este partea intreaga a numarului real a.

14. Determinati
aEJR'~i F:JR~JR F(x) =
0 { X4

a E JR

pentru

care

functia

F: JR~ JR,

c) Determinati a stiind ca functia Fare doua puncte de inflexiune.

S. Se considera functia I:JR~JR, primitiva a luij


a)
,I

l(x)=e-X(ax2+4x+a),

+x pentrux < 0 . .. . I fun .. este primitiva unei a te ctu 2 + 1) + ax pentru x ~ 0 1o(x 2X2 -x
=

I : lll>
Xs1
.

lll>
lA..

lA. ~

.. .. d lim F(x) - F(O) eterminati a stun ea = 1.


x->o X

15. Se considera functia G: JR~ IR, G(x)

{ 1o(x +x-l)+ax+b,

2'

x> 1

b) Determinati a stiind ca F este strict crescatoare pe JR.

Determinati a, b E JR pentru care G este primitiva unei alte functii g: JR~ JR. X2012 x pentru x < 0 +

c) Aratati ca pentru orice a E JR, functia F are doua puncte de inflexiune.


6. Fie F,f:

IR ~ JR, F(x)
0

= (ax + b)rX

,f(x)

= xrx

. Determinati

a,b E JR pentru care

16. Se considera functiile F: JR~ JR, F(x)

=
{

pentru x

=0

functia F este

primitiva a functieij. functiile F,f:(


-~,+oo ) ~ JR,

x2lnx+bx+c

pentrux > 0

7. Se

considera

F(x) = (ax+b)/3x.0,
0

Determinati a, b, c E IR stiind ca functia F este primitiva unei functii

I: JR~

JR. a si

f(x) = ,J3x + 1 . Determinati 8. Se dau functiile F,f: aiD


'.I

a, b e JR stiind ca functia F este

primitiva a functieif
= xJ; + l-

17. Fie a,b E JR si functia F: JR~ JR, F(x)

.. ax+b, xcl . Determinati numerele { 102 x+ 1, x ~ 1

(-1, +00) ~ IR, F(x)

= (ax2 + bx + c),J x + 1, f(x)


.

b pentru care functia F este primitiva unei functiij"

~F aca este

... ~ Ij, I I . I F(x)-F(l) pnmitrva a Ul ,ca cu atl im 2 x->l x-I

18. Fie a,b E JR si functia

axex -x x s0 I: JR~ JR, I(x) = { ' . Sa se determine xcosx+b, x> 0

b) Daca F este
c) Determinati

primitiva a luij, determinati intervalele de monotonie ale lui F.


0

numerele a si b stiind ca functiaj este primitiva pe JR a unei alte functii.

a,b,c E JR stiind ca functia F este

primitiva a functieij"

121

!to Determinati

a E JR.pentru care functia I: JR. JR., I(x) = ~

2012

pentru x < 0
2-

c)

f rex)

~ f'(x)
e

dx ; (x) dx ,

xalnx + x pentru x 0

admite primitive. ~. Se considera functia f: JR.~ JR.astfel inciit xf (x) a) Determinati b) Pentru f c) Pentru 1. Aratati f(O)
=

arctg x, '\Ix E JR..

e) ff"(X)f(x)-U,)2 f2(X) 25. Se considera functiile a) Calculati

Variante bacalaureat 2009

stiind ca functiaj admite primitive. ca orice primitive F a luif este strict crescatoare. unde F este
0

(0) = 1, aratati

I, :JR~ JR, fn (x)

-c-.
x +4
0

n EN.

I' F(x) f ( 0 ) = 1, ca 1cu 1an. I" uruta im --, x-++oo X

primitiva a functieij

f-t; ( x ) dx ~i fA ( x ) dx .

ca functiile urmatoare admit primitive.


X,

b) Aratati ca orice primitiva a functiei c) Determinati n, pentru care functia

h este
J"

functie bijectiva.

x~O x> 0 .

admite primitive injective.

a) f:R~R,

f(x)=

. Inx+smx,

26. Pentru n E N' se considera functiile fn : (0, +00) ~ JR,fn (x) = xn In x .


a) Demonstrati ca primitivele functiei

b) f:R~R,

f(X)={S~X,

x:;tO 1, x=O

J;

sunt convexe pe intervalul [~, +00) .

b)CaJculati elf: '/

f f~(:)dx,

XE(1,+oo), n~2.
n

R ~ R, f(x)

= {xe. x, x

s0
x> 0

Variante bacalaureat 2009

smx,

2. Aratati ca functiile urmatoare nu admit primitive. 2 a) f: R ~ R, f(x)


={ x ,
X

27. Se considera functiile a) Calculati fJ; (x)dx

I, :( +00) ~ JR,fn ( x) = _x_, n EN. -3,


x+3

s0

~i ff2 (x)dx.

xlnr +I, x> 0 _{arctg3(X-2), b) f: JR ~ JR, f( x ) x -8 1, x=2 c) f:R~R, f(x) = {xe X +1, x~O sin x, x> 0 x:;t2

b) Aratati ca orice primitiva a functiei

h este

crescatoare. pe intervalul

c) Determinati n, pentru care functia fn admite primitive descrescatoare

(-3,0).
n

28. Se considera functiile


a) Calculati

I, :JR ~ JR,J, (x ) = xx' n EN.


e si f(fo (x)J; (x))dx.

ffo (x)dx

3. Fie f: R ~ (0, +00) a) fu(x)

functie derivabila. Determinati, in functie de f, primitivele: b)

+ f'(x))eXdx;

n Jl

b) Fie Fo primitiva functiei fo care indeplineste conditia Fo (0) = 0 . Calculati Fo (1) . f'(x)arctgx+ f(X))dx; x2 + 1 e) f(sinx, f'(x) c) ff'(x)eX -cosx f(x))dx ; f(x) dx ;
c) Aratati ca orice primitiva a functiei f2012 este concava pe intervalul

(--<Xl, 0)

d) f(sinx. f'(x)

+ cos x- f(x))dx; dx : ,
0

1)

rX

d) Determinati toate numerele n E N' pentru care orice primitiva a lui fn este convexa pe intervalul

X f(x)-e f'(x) f2(X)

(0, +00) .

i
I

4. Fie f: R ~ (0, +00) urmatoarele primitive.


a) fu

functie de doua ori derivabila. Determinati,

in functie de f,

'5
~ ~

"(x) + f'(x))eXdx;

b) f(-f'(-x)+

f(-x))eXdx;

5 ~
123

Tema 3.3 Funclii integrabile.


Fie a,b] a,b
E

5. Formula

de integrare

prin parti.

Daca in plus functiile f si g sunt derivabile cu


==

derivatele functii continue, atunci 6. Teorema exista c


E

fa f'(x)g(x)dx
==

f(x)g(x)l!

f(X)g'(X)dx.

de medie pentru integrale. astfel incat

(a,b)

JR, a < b,

/j. == (a == Xo < XI < x2 < ...< xn == b) cu ~i E[Xi_pXi],

diviziune un sistem
i ==
n

a intervalului de puncte

Daca functia f: [a,b] ~ 1R este continua, atunci (b - a)f(c) .

f(x)dx

~i ~==(~P~2' ... '~n) asociat diviziunii

iE{1,2, ... ,n}

1. Prima formula de schimbare

de varlabila. interval)

Fie functia f: J ~ IR continua ~i functia cu derivata continua, atunci

ntermediare

/j.. Numarul 11/j.11== max {Ixi - Xi-!I I

u :[a, b] ~
b

(J
==

este
u(b)

un

continua

I, n} se nume~te
)(Xi -xi-!) ,

fU'(x)f(u(x))dx
a

f f(t)dt.
u(a)

forma diviziunii /j.. Pentru functia f: [a,b] ~ JR notam a(J,/j.,~) iumita ~i suma ntermediare ~. Definitie Functia
==

== Lf(~i
i~1

Riemann

asociata

functiei

j, diviziunii

/j.

si sistemului

de puncte

8. A doua formula

de schimbare
I

de variabila.

Fie qJ: [c, d]

~ [ a, b]

functie bijectiva,

tp, qJ-I derivabile, qJ continua ~i tp' (t) '* 0, Vt E [ c, d] . Daca functia f: [a, b ] ~ IR este
f: [a, b] ~ IR este integrabild pe intervalul [a, b], daca limita
b q>-'(b)

611->0

lim a(J,/j.,~) Observatie

116~->0 i~1

lim :tf(

~i)(Xi -Xi-!)

este finita. Aceasta se noteaza cu

r
a

cootinuape f(x)dx . ,. Derivata


x

[a,b)'atunci unei

ff(x)dx==
a

f
q>-'(a)

f(qJ(t))qJ'(t)dt. continua f: [a, b] ~ IR si F: [a, b] ~ IR , . este este

integrale.

Fie functia
0

De cele mai multe ori In exercitii intalnim urmatorul caz particular.


~ ==

f:

[0,1] ~

lR,

F(x) == ff(t)dt
a

. Atunci functia F este

primitiva a functieij; adica F'(x) == f(x)

(0 < !< ~ < ...< !!.. == I) n n n


':>

diviziunea

echidistanta
j:

a intervalului

[0,I],
-I 1== ,n.

si sistemul

de

. nmcte mterme di lare

j:

== (j: j: ... '':>n ':>P':>2' j: )

CU

':>i

== - i

r :[0, I] ~
I. Daca f:

IR este integrabila pe intervalul [0, I] ,atunci IR este functie menotoua,

[i iJ . Jf (
-,-

'.1. Fie

f: [a, b] ~ IR continua ~i functia


continua,

u: I ~ [a, b],
F:[a,b]~JR,

(I

este un interval)
x

-I n n
X)

D ~ fun cpa . aca

derivabila cu derivata derivabila si F'(x)


==

atunci functia

F(x)== ff(t)dt
a

dx == lim f n->+> i~1 n

!:t

(~).
n

f(u(x))u'(x).

10. Proprietati de monotonie si marginire.

!. Daca f: [a, b ] ~

atunci f este integrabila pe intervalul atunci

[a, b] [a, b]
.

Daca functia f: [a, b] ~ [0, +00) este integrabila, atunci

[ a, b ] ~ lR. este functie continua,

f este f este

integrabila pe intervalul

f(x)dx

.
VXE[a,b], atunci

~.Daca f: [a, b]

lR. este functie continua pe intervalul de speta I, atunci

[a, b]

cu exceptia unui nuroar

init de puncte de discontinuitate Proprietiti Formula importante Leibniz-Newton

integrabila pe intervalul

[a, b] .

Daca functiile f(x)dx

f,g:[a,b]~lR. .

sunt integrabile

si f(x)~g(x),

g(x)dx

Aplicatii ale integralei (formula fundamentals a calculului


0

defmite. Fie f: [a, b ] ~ IR

functie continua. axa Ox si dreptele de ecuatii

integral).

Dacli

11. Aria suprafetei plane cuprinsa intre graficul functieij, x::::a si X == b este egala cu

f :[a,b] ~ IR este
uij, atunci

t.

functie integrabila
==

care are primitive, si F este

primitiva oarecare a

If(x)

I dx .

f(x)dx

F(b) - F(a).

12. Volumul corpului obtinut prin rotatia graficului functieij in jurul axei Ox este egal

(J(x)

+ g(x)) dx

==

f(x)dx

g(x)dx

~.Aditivitatea in raport cu un interval.

3.
==

f(x)dx

J,.,f(x)dx == J,.,

f(x)dx+

CU VI ==

1[

f(x)dx, Vc
E

V J,., [a,b].

lR.

f2(X)dx.

~---------------------------------------------------

f(x)dx,

125

Probleme propuse
1. Calculati urmatoarele integrale (formula Leibniz-Newton). a) f(x2+1) o d) 2fx2 +x+l
I ~
I

dx; dx;

b) e)

2(
0

f x-"x r)2

dx;

c)

2fX2 + X + 1 dx ;
I X

2r( X+.!..)2 dx;

!~ x

j) f_l_dx; 0 -/x+2

2. Calculati urmatoarele integrale (formula Leibniz-Newton).


a) f(x-ex)dx;
I

Caleulati urmatoarele integrale (prima formula de sehimbare de variabila): .r; s: e,h I 2 II) Jxsinx dx; b) fx2eosx3dx; c) Vrdx; d) fx-/x2+1dx; o 0 I 0 e In2012 X K "/3 sindx g) . e) f-dx; j) feosx.sin(sinx)dx; ;r/61+eosx I x 0 , Calculati urmatoarele integra Ie (a doua formula de sehimbare de variabila): dx II) + Idx ; b) eX + 1 .

"X

1x-/ x

b) J~ex _ex

~1)2

dx;

c) j(2X +Tx)dx;

d)

),(2'-Z-'jdr;
I

e)

1 5)dr;
12' I

O Se eonsidera functiile
2K

..

I, F:

()

0, +<xl

JR, I x = -

()

eosx+xsinx.

eosx sr F() X = -.

J)

L~dr
.fj d)
I

a) Aratati ea F este 0 primitiva a functiei

I.

b) Calculati

f I (x) dx .
nK

3. Calculati urmatoarele integrale (formula Leibniz-Newton). 1 a) f-2-dx; ox+l e) fx


2 3 3

1. b) f~4dx, oxdx; j)

+1. fx c) -2-1dx, ox+


I

fx

+ x + 2 dx :
x2 +1 '

c) Calculati

lim
n-H<Xl

f I () dt . t
= x-sinx.

-x+2
2

x -1

~3 dx ; OX +
If
0

If

g)

If-3x
0 X

11. Se considera functia I: JR ~ JR, I(x) + 1dx .


Il)

Calculati

f I ( ) dx . x
de grafieul functiei

4. Calculati urmatoarele integrale (formula Leibniz-Newton), 1 a) f~dx; o x +1


I I

b)

1 ~dx; 4-x

If z +I c) ~dx; 0 x +1

d) f~dx

2" rr:':: -1
x-

b) Determinati aria suprafetei plane determinate dreptele de ecuatii x = 0 si x = 1l .


c) Calculati

J,

axa Ox ~i

x~_r
lim
I

.b I(t)dt
x2 I,F:JR~JR,J(x)=
= 1

If 1 If X j),.-:-;:-:; dx ; g) r=: dx . 2 2 o -I ,,4-3x -I ,,4-3x 5. Calculati urmatoarele integrale (formula Leibniz-Newton). KKK a) fsinxdx; b) eosxdx; c) tgxdx; o
e)

2f l+x
~

l-x2

dx ;

12.Seeonsiderafunetiile
Il)

x 2 x+2x+2
4

~i F(x)=aretg-2- -. x+l

1:

Aratati

ca

F'(x) + 2/(x) fl(x)dx. o


n

o.

d)

/4 [

etgxdx; KI6

b) Calculati

[13 2 dx g) eos2 x KI6sin xeos 6. Calculati urmatoarele integrale (aditivitatea la interval).


e)

/4 --dx [KI6sin2 x
2

j)

"/4 --;dx
2

c) Calculati

n~_
I

lim fl (t ) dt . o

a) f\x-l\dx;

b) f\x2-1\dx;
0 I

c) fx[x]dx;
0 I

13. Se considera functia


Il)

I:

JR ~ JR, I

(x)

ex2 .

o
I

d) fx{x}dx;
-I

e) f\x-sinx\dx;
-I

j) f\x-aretgx\dx.
-I

xf (x) dx . o b) Determinati aria suprafetei plane delimitate de grafieul functiei


Calculati
g : JR ~

7. Calculati urmatoarele integrale (formula de integrare prin parti): a) fxsinxdx;b)


e

JR, g ( x ) = x3 I (x ) , axa Ox si dreptele de ecuatii x = 0 si x = 1 .


I

fxeosxdx;
e1

c) 1xexdx; h)

d) 1x2e-xdx;
e2

e) flnxdx;

c) Aratati ea fl(x}:ix
X

j) fin xdx ;

g)

Jx

In xdx ;

j In x dx ;
1

i)

J In2 dx .

(1,2).

eX

127

14. Se considera
a) Calculati

functia f: JR ~ JR, f

(x)

x t2 [-2- e dt.
l

, I'(x).
, ti punctele de extrern ale functiei f , cl graficul functieij" nu are asimptote la +00 .
x2

ot +1

f'(x) . b) Aratati ca f(x) ~ 0, c) Calculati lirn f(x). x-+_


15.Seconsidera functia

Vx E (0, +00) .

'derA functia
x

I:

[1, +00) ~ JR, I (x) =

f arcsin -;'-dt1 t +

f:JR~JR,f(x)=

t2012 f-2-dt.
+1 ~

. lirn

_xt a) Calculati lirn I ( ) . x


x-+o

culatt

x'\.l

I(x) x-I'
JR .

b) Aratati ca c) Aratatica

I(-x)=-/(x). l(x)~O, VXE[O,+oo) I: JR ~ JR, I(x)

::em
~i

, c! functia/este strict crescatoare. c! graficul functiei/nu are asirnptote. 0 functie I: JR ~ JR, cu proprietatea ca xf ( x ) = sin x, Vx
1r

l(x):5:0,
x

VXE(-<Xl,O]. +3 )Jt4 + Idt.

se calculeze

f x I ( ) dx . x
2

16. Se considera functia


a) Calculati f' ( x ) .

f(t4 -4t
o

51 se arate ca functia I este integrabila pe intervalul [0, ; ] .


1r 2

b) Calculati hrn
x-+o

I(x)x

1(0)

51 se arate ca

f I ( ) dx x
I:
(x) ,

:5: cos 1.
x

Variante bacalaureat 2008

c) Determinati multimea punctelor de extrern ale functieij"

17. Se considera functia

I:

JR ~ JR, I

(x)

= _I

considerA functia
-2 .

JR ~

JR.,f (x)

fe

_/4

dt .

I+ x a) Determinati aria suprafetei plane determinate dreptele de ecuatii x = 0 ~i x = 1 . b) Aratati ca


) I

o de graficul functiei

J, axa

Ox Ii

x'!ex, fl(t
o
x

)dt E JR .

x Arltati ca functia I este injectiva. Arltati ca functia f on este surjectiva.


x-+o
n

Calcu1ati lirn f

considem sirul

c) Calculati

~
~ ~

_Il+e

f_e-/(x)dx. x (t) .
Vx > O.
=

(I n )n~l) I n

fe-x1dx

o Arltati ca e' ~ x+ 1, Vx E JR . 1 ( 1+ t
2 ) (

18. Se considera functia f: JR ~ JR,f


I

. 1+ P )

~ ArItati ca qArltati

.!. < I
e
-

< 1i

1-

~ e
I:
D
II

II II

a) Sa se calculeze f(t + 1)/(t)dt


3

ca sirul (In

t~1este convergent.
Variante bacalaureat 1998, enunt adaptat. I =
n 0
fl

o
I x

.
"" ::i
~ oJ cc
II

b) Sa se arate

ca

ff(t)dt=
.!.
x x

fP I(t)dt,
I

COnsidem~irul (I )
n n~I'

xn
2

dx
.

e)Cat CUlati II' I ureal2()1J9 Variante baca a

x +2012

o ca::
C

z:

c) Sa se calculeze

lirn
x-++oo

ff(t)dt.
I

cc ~

z: 19. Se considera functia

~ Arttati Ca I n+2 + 2012'1 1 e)Cat. n=n+I,VnEN. CUlatl lim I


"-'+<lQ n

f: JR ~ JR, f(x)

~
=

f ~dt.

ca ~irul

(I )
n

n~1

este descrescator.

28

129

e) Calculati

nlim .. _

nI n

Se considers sirul (In 0) Calculati 10,

t~o' In

f(l- X )2n 1n(X2 + l)dx .


I

c) Aratati ca Jf(x)dx o

'2 2 = Jcos x dx .
0 2

1<

t-Jn
d) Calculati

_k2
Variante Bacalaureat 2009, enunt adaptat

lim
n.. -sec

k-I

b) Aratati ca sirul (In )n~1 este convergent. e) Calculati


. nlim .. _

n2
2

In'
()

30. Fie sirul (In


~I' n

LI' In = f( 2X_X2)"
o

dx, Vn EN'.

Se considera sirul
I

In

In

= C2n --C2n

+-C2n- ... +--C2n 3 2n+ 1

2n

0) Sa se calculeze II . b) Sa se demonstreze ca (2n+l)In c) Sa se arate

0)

Calculati

o b) Calculati e) Calculati
I

f (1- t dx .
X
I

=2nIn_1> VnEN,

n~2.
Bacalaureat 2009, model subject

ca sirul

(In
1

t~ltinde descrescator
dx, V'nEN.

catre 0.

nlim .. _ nlim .. _

f(1In'

dx . 31. Fie sirul


0)

(Int~l' In

f(x-x2)"

o Sa se calculeze 12,

Fie functia

I:

JR ~ JR,J

(x)

1+~ . l+x
0

n b) Sa se demonstreze ca In = --In-I>

4n+2

Vn

N, n ~ 2.
Bacalaureat 2009, model subject

0) Aratati ca F: JR ~ JR, F (x ) = arctg x+ ~ In ( x2 + 1) este


I

primitiva a functiei

I.

c) Sa se calculeze

lim In'
n .. -sec

32. Se considera functia


4

I:

[1,2] ~ JR, I (x ) = x2 - 3x + 2 .

b) Sa se calculeze

fl(x)dx.
o 0) Calculati Vn E "T' ,este convergent. 1'1
Bacalaureat 2009, model subject

fl( Fx)dx .
1

.\ a ~ . ~ n +k e/ S~ se arate ca siru 1 ( an ) neN', an = "'-2--2' k=1 n +k

b) Calculati aria suprafetei delimitate de graficul functiei g: [1,2] ~ JR, g (x) = I (x) x si de axaOx.
2 2

, Se considera functia
~-I 4

I:

JR ~ JR, I

(x) =

2 1 . x +2x+2

c) Aratap ca (4n+2)

fr
I

(x)dx+ n fr-1
1

(x)dx

= 0, Vn

N.

Bacalaureat 2011

0) Calculati

f I (x ) dx .
x

-I

33. Se considera functia


1

I: JR ~ JR, I(x)

201;

+1

fl(t)dt
b) Calculati c) Calculati
x .. _

lim ~o __ lim (

0) Calculati fX2011/(x)dx. o
n

n..-scc 2n2 +2'n+12

n2 +2.2n+22

+ ...+

2n2 +2.n2 +n2

).

b) Calculati

lim fxn. n .. -scc o


x
X

I (x "fix .
E

Se considera functia
I

I:

[0,1] ~ JR,J

(x)

-.ft -

x2

e) Arati ca lim

-seo

fl(t)dt
1

JR.
x pentru x
E [0,1]

0) Calculati

xf (x) dx . o b) Determinati volumul corpului obtinut prin rotatia graficului functieij in jurul lui Ox.

34. Se considera functia f: [0,2] ~ JR,

I (x)

={

x + e'

pentru

E (1, 2]

131

a) Aratati ~Afunctiaj este inte~abiIA, dar nu admite primitive. b) Determinati ana suprafetei plane determinate de graficul functiei dreptele de ecuatii x = 0 si x = 2 .
2

f, axa Ox ~i

40. Fie sirul (In

)n~I' In

n+12x-1 =

f~

JF(x)dx
c) Calculati

a) Aratati di sirul (In )n~1 este crescator,

lim
n-..eec

-'.1 __

b) Aratati ca sirul ~i strict crescatoare


x

(In)

n~1 In)

este marginit,

2 n

35. Se considera

functie continua

f :[0,2012] ~ JR.
nuesteinjectiva.

Aratap ca

c) Calculati

n--++>

lim n(2 -

Bacalaureat 2010

functia g:[0,2012]~JR,

g(x)=
2

ff(t)dt-rf(IOO6)
o I

41. Se considera sirul (In


a) Calculati II'

t~I'n = f~l I x
I

36. Se considera sirul (In)


n

~I '

In

f--dx. I x" +1

b) Sa se arate ca In :s; I, 'rIn E N.


c) Sa se calculeze

a) Calculati 12,

b) Aratap ca sirul (In


c)

t~1este descrescator, Aratali ca sirul (In t~1 este convergent.


lim
n-H<o

lim In' n--++>

Variante bacalaureat 2009

42. Se considera functia f: JR~ JR,f


I

(x)

x +x+

1.

d) Calculati

In'

a) Calculati

f f (x) dx .
I

id
~

37. Se considera sirul (In)


n~1

.t, =

fx
I

o dx. b) Aratati ca lim fxn n--++> o

+x+1

f (x) dx= 0 .

~
Q

a)

Calculati II + 12 + 13.

u:
~ ~

b) Aratati ca sirul (In


c) Calculati lim
n---H<o

t~1este descrescator,
Bacalaureat 2010

In

c) Aratati ca Rx( x2 + I)6n+1 + X3n+2 o

Jf( x)dx
n

Q.

o o

;:)

38. Se considera sirul a) Calculati 13,

(I n )n~'
1

43. Se considera sirul (In


.

t~o'

I =

f x3 +X2 +x+I dx, 'rIn EN. x


I

a) Determinati
2 n=s

. numerele

reale a.b si c 'f stiind ca 'f

x3 +X2 +x +I

= --

a bx+c x +I + -2 x +1

b) Sa se arate ca 12 =---12
n

2n-1

\fnE

N,- n> 2 .

'Ix

[0,1].
- I4n+1 I

b) Calculati 10,
c) Aratati di numarul I4n+2

c) Aratap ca numarul 10 +12 +... 12012 + .este irational. d) Aratari

ca sirul (In t~o este convergent.


(I-.!+.!-.!+
n---Hoo

+ II + 10 este rational, pentru orice

n EN.

e) Sa se arate ca lim

3 5 7

... +(

-Ir--

I-

2n -I

I-)

44. Se considers sirul


=I .
0

(In )n~O'

I =
n

f x3 +X2 +x+I x

dx, 'rIn EN.

Variante bacalaureat 2009, enunt adaptat

Calculati II + 13 . b) Calculati lim In .


a)
n--++>

iJ

c
E

39. Fie sirul (I )

n n~O'

I =
n

f (X2 +x+I)n
I 0

-x

e
I:

..

x +1

dx

a) Calculati 10, b) Verificati daca 12 - 10 E Q

.
EN.

I d) Aratati ca lim nI n = - . n--++> 4


Bacalaureat 2011, model subiect

c) Aratati ca 14n+1 E Q oricare ar fi n

e) Aratati

ca 12n+3+ 12n+1 E JR\Q.


= e ---x

45. Se considera functia g: JR~ JR, g (x) 2

a) Calculati

f g (x ) dx .
o
I

d) Calculati lim In
n-+_

(1r) . 3
o

b) Calculati

fx
o

g( x )dx.
3
n

50. Pentru fiecare numar real a definim sirul (In ( a )) n:?:1 In ( a ) = (1 + sin x '
o a) Calculati
. 12 .

r dx .

(1r) .
12012

c) Demonstrati ca sirul (In t:?:1 defmit prin In = fg( x3)cD: este convergent.
I

b) Calculap lim
0-+0

(a)

Bacalaureat 2011

46. Se considera sirul (In)


a) Calculati 14

..

>0' n_

t" In = f-j--dt
3 2

t +1

c) Aratati ca pentru orice a E (0,

1r)
2

n-+_

lim

f( 1+ sin x
o

dx = +<xl .

b) Aratati ca sirul (In )n:?:O este strict crescator, c) Aratali ca lim In = +<xl.
n-H>

51. Se considera sirul (xn


a) Calculati XI .
I"n: J,

t:?:1 '

s, =

J( 1+ cos x r dx .

47. Pentru fiecare numar n

N se considera functia t

JR ~ JR,

x I" () In X

...
~

a)

Calculati ~ (1) + .t; (I) .


x-+o
hOl2 X2013

= ~t. J ot +1

f t

b) Aratati ca sirul (xn )n~1 este strict crescator.


2

c) Aratati ca xn =
n-+_

J( 1+ sin x r dx .
I:
JR ~ JR, I (x ) = cosx
2-cos
2

i
~ ~

b) Calculati lim

(x)

o d) Aratati ca lim xn = +<xl . este convergent. este divergent.


If

c) Aratati cll sirul d) Aratati ca sirul

s ~
U
j

(J" (I) to (J" (2)to


.

52. Se considera

functia
2

48. Se considera sirul (I ) a) Calculati II + 13

.
)

I n n:?:I' n

r"/\gn J /6
lf

XcD:

a) Calculati

f I (x) dx .

o este convergent.
I
n
21f

b) Aratati ca sirul (In tl

b) Aratati ca orice primitiva a functieij" este crescatoare pe intervalul

[0,; ] .
Bacalaureat 2010

c) Demonstrap egalitatea
J

In

f_x- dx. 2 I x +1 J3

c) Calculati 53. Se considers

f xf (x) dx .
I:
JR ~ JR, I

a ..

d) Calculati

n-+_

lim In.

o functia
I

(x)

= arcctgx .

~ 49. Pentru fiecare a l i Calculati II ; ~


a)

( )
0,;

se considera sirul (In

(a) tl

' In(a)=

ftgnXcD:.
o

a) Calculati

f I (x ) dx .
x

o b) Calculati
X-+-

()
.

lim

fI(t)dt.
O

!
!
f

b) Aratati ca pentru orice


c) Pentru

aE

(0,:)
n-+_

sirul (In

(a) LI este

convergent.

c) Calculati

Ink lim - Larcctg-. n-+_ n k=1 n


!!..
n

a E 0, -1r) ,calculati
4

lim In

(a) .

54. Se considera sirul (In) n:?:l In = cos n XcD: . o

a)

Calculati II'

j\r!itati ca functiajeste b)
4

bijectiva.

b) Aratati ca 0 s In c) Calculati
n-H<lO

s 7r,
2

"In ~ 2 .

fun In'

c) Calcu1ati Ir1 (x)dx. .deral functi I: a (x)


= cos

55. Se considera functia

I:
7r

JR ~ JR, I

x.

""_x ..ului real x.


a nUIll"'''' (I)

se cons 1

lR ~ JR,

I (x) = {x} ( 1- {x}),

unde

{x}

este partea fractionara

a) Calculati aria suprafetei plane delimitate de graficul functiei f, axa Ox si dreptele de ecuatii x = 0 ~i x = - .

Sa se calculeze

J I( ) dx . x
Variante bacalaureat 2009

b) Calculati

x ...

Ix lim - J/(t)dt.

o a functia/admite primitive pe JR. '\ Sa se demonstreze c t' b'I . 1 . 1"'+I/(x)dx nu depinde de numarul real a. a e arate ca valoarea mtegra ei .la
c)

-x

S s

If

c) Aratati ca sirul

(In)

n~1 '

In

Jr (x) dx este convergent. o


= ~lnx .

Bacalaureat 20lJ

61.

Fie functia

I:
I

JR ~ JR,f

(x)

1 = 1+ X2012

56. Fie functia

I: [i,e] ~ JR, I(x)


I

(I)

Calculati

J xf (x) dx .
o

-I

a) Sa se calculeze

JI (
x2

eX )

dx . I in
jurul

b) Calculati

1~/(x)f"(x)+(J'(x)Y]dx.

o ....

'" !!=
i ~

b) Sa se determine volurnul corpului obtinut prin rotirea graficului functiei axei Ox.
I e

c) Aratati ca ~ 62.Pentrufiecare .

s J I(x)dx s 2.
~ 1 fie functia

c) Sa se arate ca functia

Je
o

dx+

J/(x)dx
I

= e. = X4 + x2 +

Variante bacalaureat 2009

nErt

In :[O,+oo)~JR,fn(x)=
.

(x+l)(x+2) ...(x+n)'

'5 57. Fie


~

I: [0,1]~ [1,3],/( x)

1. Se admite ca functia

I are

inversa 1 a)Calcuap

functia g. a) Sa se calculeze b) Sa se arate ca

J
I

12012 /2012

o u
~

;;
~ '" ~ ~

1:/4 -(2t+l -)

(x) dx x E [0 +00) (x+l) , ,

1I(x)dx

lJi

dt .

b) Calculati

J( x2 + 2) 13 (X2 ) dx .

g(x)dx

= 3.

U
III 1&1

!5
~

c) Sa se demonstreze ca, daca

a E [1,3], atunci

1I(x)dx
x.

C)

g(x)dx ~ a.

Aratati Ca

In (t3 )dt ~ x:!1 , '<Ix~ 1, '<In~ 1. I:


lR ~ JR,

Variante bacalaureat 2009

63. Se considera functia a) Calculati

I(x)

= In(x + 1)

!
u
E:
~

58. Se considera functia

I: JR ~ JR, I (x)

=x

arctg

1I (x)dx .
X

a) Calculati aria suprafetei plane delimitate de graficul functiei j, axa Ox si dreptele de ecuatii x = 0 ~i x = 1 . b) Aratati ca functiaj" este bijectiva.
I_~

b) Aratati ca functia g: JR ~ JR, g (x) =

~
~

c)Calculati

J rl(x)dx+
4 0

J/(x)dx=7r.
0

c) Calculati lim
x ...

r IV
x

J I (t

2 )

dt este impara.

..
1

OO6

)dt

2013

i , , i

4
=

59. Se considera functia ecuatii x

I: JR ~ JR, I(x)

x3 + x2 +x+

64. Pentru fiecare 1.

n Ert

se considera functia

In : JR ~ JR, In (x)

N.

I ,

a) Calculati aria suprafetei plane delimitate de graficul functiei j, axa Ox si dreptele de

= -2

~i x

=0.

!!. 2

" 2

b)Ar1itatica

fhoI2(sinx)dx= o
I
n _

fhol2(cosx)dx.
0

Se considera sirul (In)


'v'
n

~I '

In

0 X

n 3 X

+X +1

dx, 'in ~ 1.

C) Aratati ca lim II" (sinx)dx o 65. Se considera functiile


a) Calculati

= 1.

i.e. JR~
dx .

JR,I(x) = x2~X4 + I, g(x) =

! (Fx) I

I al Aratali ca In+3+ In+1+ In = --, v n+l I(t)dt


n _

'in ~ l.

b) Aratati ca sirul (In) n~1este strict descrescator. c) Calculati lim nIn

b) Aratati ca functia g este monotona pe JR. c) Aratati ca graficul functiei g nu are asimptote la 66. Pentru fiecare numar natural n
E

71. Se considera sirul (I n


+00 .

t~1In Jr J x + Idx, 'in ~ 1. '


=

N' definim functia

a) Calculali II' b) Aratali ca sirul (I n

/" : [0,

+00 ) ~

JR, /" (x)


0' ~l
X

= ~ xn

+1.
de graficul functiei
t

t~lste descrescator. e
JR~ JR,I (x) = cos 2x .

a) Calculati aria suprafetei determinate

ecuatll x =
I

t"

I J I ,axa

O. x ~l dreptele de

c) Calculali

lim nI n

72. Se considera functia


a) Determinati
1

b)Calculafi

Ix[.t;(ex)J
o

I:

dx .

aria suprafetei formate de graficul functiei

:;)

e:

ecuatii x = si x = ; .

c) Aratati ca sirul (In

tl'In = II"
0
1

J,

axa Ox si dreptele de

(x)dx este convergent la 1.

b)

Determinati

volumul
= I (x)

corpului

format

prin

rotatia

graficului

functiei

g :[0, ; ] ~ JR, g (x)

in jurul axei Ox. ~ 4 Jr-2(x)dx,


0

~ ~

67. Seconsidera~irul a) Calculati II'

(Inti'

In = Ixn~x2+ldx.

" 4
_

b) Aratati ca lim In = c) Aratati

.
I =
n

c) Aratati ca nJr(x)dx={n-l)
o

'inEN, n

n~2.
se considera functia

73. Pentru

fiecare

numa 1

natural
.

;;

ca In

_1_[2J2 - (n -1)1
n+2
n n~I'

n-2 .
2-L. X c. .

/" :[0, +00 ) ~


a) Calculati

JR,/" (x ) =

A.

ffi

68. Se considera sirul (I )


a) Sa se calculeze II .

r 1k xn Vr:---.,I_

1+lx-nl

1.1; (x)dx
3n

.
hOI3

u
III

:;)

b) Determinati intervalele de convexitate ale unei primitive oarecare a functiei

'"

b)Sasearateca c) Sa se calculeze

(n+2)In
n _ lim In
:

=(n-I)In_2,

'inEN,

n~3.
c) Calculati Bacalaureat 2008

}i~ J In ( n
3n-1

X )

dx .

a:

d
~

III

69. Se considera functia f: (0,00) ~ JR,I(x) = lox.


e

74. Se considera functia

I:

JR ~ JR,I

(x)

x: + 2 .
x +3
x

~
~

a) Calculati Ix,
I

f (x)dx .

a) Aratati ca functia F : JR~ JR, F ( x ) = b) Calculati

JI (t) dt este strict crescatoare,

~
E
II:

f
oX

~(x) dx .

+1
...:;:x'-- __

E
c) Calculap

n~

Ir (x)dx.

c) Calculati

lim
x~+oo

I" I(t)dt
X

8
l'

Variante de subiecte

4.1.
4.2.

Subiecte date la examenul de bacalaureat in anii anteriori Variante de subiecte propuse spre rezolvare

4.1
subiecte date la examenul de bacalaureat in anii anteriori

Testull

Examen Bacalaureat, iulie 2012

sublectull 1. Calculati modulul numarului complex (l + /)2. 2. Determinati coordonatele punctelor de intersectie a graficelor functiilor

f: lR ~ JR,

f(x)=x +2x

si g:lR~JR,g(x)=-x-2.

3. Rezolvati, in multimea numerelor reale, inecuatia 2x+l ~ 4 . 4. Calculati probabilitatea ca, alegand la intamplare una dintre submultimile cu trei elemente ale multimii A = {I, 2, 3, 4, 5}, elementele submultimi] alese sa fie termeni consecutivi ai unei progresii aritrnetice.

s.

Se considera vectorii ~ = i - 2} si ~ = ai - j . Determinati numarul real a pentru care

~.~=3. 6. Calculati cosinusul ungbiului A al triungbiului ABC, in care AB = 4, AC Subiedul alII-lea

= 5 si BC = 7.

2X+Y+3Z=O 1. Se considera sistemul {


x + 2Y + 3z = 0, unde m E lR.

x+y+mz=O

a) Calculati determinantul matricei sistemului. b) Determinati valorile reale ale lui m pentru care sistemul are solutie unica. e) In cazul m = 2, determinati solutia(xo,Yo,zo) a sistemului pentru care Xo > 0 ~i 2 2 2 3

xo+Yo+zo

2. Se considera matricea
a) Aratati ca X(p)X(q)

A=(33

-2

-2)EM2(lR) ~i multimea G = {X(p) =12 + E G.

pAlp E lR\ {-I}} .

E G, pentru orice X(p),X(q)

b) Admitem ca (G,) este grup comutativ avand elementul neutru X(O). Determinati inversul elementului X(p) in acest grup. e) Rezolvati ecuatia (X(p))l = 12 + 7 A, unde X(p) E G.

Subiedul allll-lea 'l, Se considera functia f: R ~ lR,f (x) =

Xl

-12x .

a) Aratati ca functia este crescatoare pe intervalul [2, + (0) . b) Calculati

..

~-fW

lim ~.

e) Determinati multimea numerelor reale a pentru care ecuatia f(x) = a are trei solutii : reale distincte.

.. I

1~

2.Seconsidenlfunctia
a/
.1

1:(-1, +<Xl)~IR,

f(x)

2x+3

subiectul allll-lea
1.Se considera functia a) Aratati

Aratati ca once primitiva a luij" este strict crescatoare pe (-I, + 00) . . x+2 tap

I: lR. ~

lR.,J(x)

= ~

x2 +3

b) Calculati fl(X) dx. o z +I 2x f(t)dt c) Calculati lim -,,-x __ x

x +3 b) Detenninati asimptota spre +00 la graficulj c) Determinati imaginea functieij" 2.Se considera functia f: (0, +00) ~ R, f(x) = lnx. a) Arlltati ca functia F: (0,+00) ~ lR.,F(x) = xlnx-x ecuatii x
=

ca functia I '(x).J x2 + 3 = 32- 9x , pentru orice numar real x.

este

primitiva a functieij.

b) Calculati aria suprafetei plane delimitate de graficul functiei f, axa Ox si dreptele de

Testul2
Subiectull

Examen Bacalaureat, iulie 2012, subiect de rezerva + 2if


-

1 si x

e.
x x

c) Aratati cll (p + 1) ffP (t)dt + ffP+l (t)dt = XfP+l (x), pentru orice x ~ 1 ~i orice p > 0.
1 1

1. Calculati partea reala a numarului complex (1 2. Se noteaza cu XI, X2 solutiile ecuatiei x2 t Determinati a pentru care x 1 + x 2 + x 1x 2 -- 5

3x + a =

unde a este un numar real.


= 2x +3. Determi-

Testul3
subiectull
1. Detenninati sunt egale.

Examen Bacalaureat, mai 2012, sesiunea speclala


numarul real m stiind cll multimile coordonatele varfului parabolei A

3. Se noteaza cu g inversa functiei bijective f: (0,+00) ~ (4,+oo),j(x)

...
i
~

nati g(5) . 4. ASeA co~sidera m~llimea A = {I, 2, 3, 4, 5}. Determinati probabilitatea ca alegand la l~tiimp are una ~tre submultimile lui A, aceasta sa contina exact trei elemente. 5. In reperul cartezian xOy se considera punctele A(l ' 3) si B(7 , 12) . D e t ermman . coordo. y natele punctului M, stiind ca AM Determinati
=

= {2} ~i

B = {x functiei

lR.lx + mx + 4 = O}
f: lR. ~ lR.,j(x) =

5 u:
'5
o
; z
Do

2. Determinati

associate

.!. AB
3

~ 6.

x (0, tr), 2
E

stiind ca sin + 2cosx cosx

3.

=x2 -3x+2. 1og 3. Rezolvati, in multimea numerelor reale, ecuatia 3 ,x < 1. 4. Calculati probabilitatea ca, alegand la intamplare unul dintre numerele naturale de 2 cifre, acesta sll fie format doar din cifre impare. 5. Determinati numarul real a pentru care vectorii ~ = 37 + a } ~i = a7 + (2a - 3) } sunt

Subiectul alII-lea
1. Se noteaza cu

c
~
~ ~

ii 1&.1

tx b, c) determinantul matriceiA(a,b,c)

=[~ ~
3a2 3b2
=

coliniari. 6. Calculati raza cercului circumscris triunghiului ABC, stiind ell AB

= AC = 5 si BC

6.

Subiectul alII-lea 1.In M (C) seconsideramatricele 3


atunci

a) Calculati D(O,I, -1). ~ ~~:~ali tri numerele reale x pen~. care m~tricea A(O, 1, x) are rangul egal cu 2. ghi I l c~ daca a, b, c sunt lungimile laturilor unui triunghi ~i D(a b c) un lU este isoscel. ,. ~Zs' f(x)=x
3

13=(~ ~

ee
1&.1 \no

~J
1

si A(X)=(CO~X isinx

~ iS~XJ'

XElR..

cosx

cj

2. Se considera inelul (Zs,+,) si functia f:Zs a) Calculati f(i) + f(3) .

+2x2 +4x+3.

a) Calculati det (A(Jr . b) Aratati ell A(x) A(y) = A(x+ y)pentru orice x,y 2.

R.

is
1&.1

-e
~
_
~

b) Descompuneti in factori ireductibili peste Z polinomul P=X3 +2x2 c) Aratati "fun . s cllafnu este surjectiva. '/ tl ca

+4x +3A

c) Determinati numerele reale x pentru care (A(X2012 = Pe multimea G = (0, 1) se defineste legea
=

13
de

compozitie

asociativll

'71

[X] . xo y xy 2xy-xy+I

E/U

-e

a) Aratati ca e = ~ este elementul neutru allegii de cornpozitie "0" .

b) Aratati ca oriee element din multimea G este simetrizabil compozitie "0 ". e) Demonstrati

in raport eu legea de 2. Se considera polionomul /=XS b) Affitap cli polinomul

+4r +3, / EZs[X]'


E

cli

t: ~ G

~.
Jr\.+,

1 (x) = ~ -1

este un izornorfism de la grupul (G, 0) la

0) Aratati cli as = a pentru orice a

Zs' peste Z s .

f este reductibil

grupul (ll(,)

e) Aratati

ca polinomulfnu

are radacini in Zs'

Subiectul allll-lea
1. Se considera functia f: JR ~ JR,j(x) a) Calculati lim _x_ . X-+i<X) f(x)

eX +e-x
= 2

subledul allll-lea 1. Se considera functia f: IR~ (0, + (0), f(x)


. . f(x)-I 0) Calculap hm x ...o x .
A

= x +..Jx2

+1.

b) Demonstrati cli functia

f este

convexa pe JR. este strict crescatoare pe (0, +(0).


I

b) Determinali ecuatia asimptotei oblice spre +00 la ~aficul functieij. . . ~ c) Demonstrati ell, pentru orice numar real m > 0, ecuatia ftx) = mare 0 solutie umca m R.
I

e) Aratati cli functia g: (0,+00) ~ JR, g(x) = f(Fx) 2. Pentru fiecare n


a) Calculati J,.

N* se considera numerele In

f x" ..Jt - x2 dx si In = f sin n xdx .


o
0

" "2

2. Pentru fiecare numar natural nenul p, se considera numarul I p = x" eX' dx .


o

0) Calculati I,. b) Aratati ca 2I


e)

+ (p + 1)1p-2

= e , pentru orice p

>3.

b) Calculati I,.

...
IU

e) Demonstrati ca J2n - J2n+2 -

I2n , pentru orice numar natural nenul n.

. . 1 ~ Calculati lim 2" ( en + 2en~ + ...+ ne


x-H"OO

5]

~ :E

5 Testul4 ...:

.
~

Examen Bacalaureat, august 2012

Testul5
Subledull
a graficului functiei

Bacalaureat 2012, Model MECTS (www.edu.ro)

Subiedull
1. Aratati ca log2(Ji

+ FJ) + log2(Ji + FJ) = 2.


de intersectie

~ 2. Calculati distanta dintre punctele j f: JR ~ JR, f(x) = x2 +5x+4 cu axa Ox.


~

1. Determinati numarul elementelor multimii A = {x - 3x+1.

Z Ilx + 11~ 24} .


y = 2x -1 cu parabola y = 2x
2

2. Determinati coordonatele punctelor de intersectie a dreptei

3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia 3x + 3X+' = 4 .


Xl4

~ 4. Deterrninati rangul terrnenului care contine

in dezvoltarea binomului

(x + l yo , x > 0 .
=

. . 3. Rezolvati, in multimea numerelor reale, ecuatia ~l + 7x = I+ x . 4. Se considera multimea zt = {I,2,... ,10} . Determinati numarul d~ submultimi cu 3 elemente ale multimii A, submultimi care contin exact 2 numere ~pare. S. Determinati ecuatia mediatoarei segmentului [AB], unde A(I, -2) ~l B(3, 4). 6. Stiind ca x
E

) S. Determinati ecuatia dreptei care trece prin punctual A(3, 3) si este paralela cu dreapta d ~ deecuape 3x+2y-I=O.

~ 6. Determinati masura unghiului C al triunghiului ABC. Stiind ca BC e masura unghiului BAC este egala cu 45. ~

2, AB

Ji ~i

(0, ;)

si cos 2x = ~ calculati sin x.

,.

Subiedul alII-lea
X

~ Subiectul alII-lea
-x+ay+(2a+4)Z
=1
E

+ my + m' z
2 2

=0
E

1. Se considers sistemul de ecuatii


{

mx + m y + Z = 0, unde m m x+ y+mz = 0

JR .

1. Se considera sistemul de ecuatii (a + 2)x + ay + (a + l)z = 1 , unde a { (a+ I)x+(2a-I)y+3z =2

lR .

'5

a) Aratati cli determinantul matricei sistemuluieste egal cu 3a2 + 9a2 - 3a - 9 b) Determinap valorile reale ale lui a pentru care sistemul este compatibil determinat. e) Pentru a = -2, rezolvati sistemul.

a) Determinati valorile lui m pentru care determinantul matricei si~temului este nul. ~ b) Aratali ca, pentru nicio valoare a lui m, sistemul nu are 0 solutie (xo, Yo, zo) cu Xo , Yo, Zo numere reale strict pozitive. ~ e) Aratati cli rangul matricei sistemului este diferit de 2, oricare ar fi m E lR . ~

147

are doua radacini distincte, complex conjugate, 2. Pe multimea IRse defineste Jegea de compozilie x. y
=~

atunci p ~i q sunt numere reale si

(x + y + xy + 1) .

p2 <4q.
e) Determinati a
E

a) Verificati daca Jegea de compozitie " este asociativa,

C pentru care polinomul

f are doua radacini distincte, complex

b) Aratati ca legea de compozitie ,,*" admite element neutru. e) Rezolvati ecuatia x * x * x = 3 . Subiedul allll-lea 1. Se considera functia f: IR~ 1R,f (x) = x3 a) Calculati lim f(x)
H_ fe-x)

conjugate. subiedul allll-lea 1. Se considera functia f: (1,00) ~ 1R,f(x) = In(x+I)-ln(x-1). a) Aratati ca functiaj'este strict descrescatoare pe (1,+00). b) Determinati asimptotele graficului functieij" e) Calculati xlim xf(x) . ..._ 2. Se considera functia f: [1,2] ~ 1R,f(x) = x a) Calculati
2 -

3x + 2 .

b) Demon~tra? ca functiaj'este descrescatoare pe intervalul [-1,1]. e) Determinati mE IR pentru care ecuatiaj'( x) = mare trei solutii reale disti mete. t t' 2. Se considera sirul (In

3x + 2.

t", ' In = (1-

f f( -Fx)dx .
si

ndx . b) Calculati aria suprafetei determinate de graficul functiei g: [1,2] ~ lR,g(x) = f(x) x de axa Ox. e) Aratati ca (4n+2)

a) Calculati /z. b) Demonstrati ca sirul (In

t, este convergent.

e) Demonstrati ca (2n + 1) In = 2nIn-I, pentru orice n ~ 2.

rt"

(x)dx+n

r r-'
(bn

(x)dx

= 0.

iil

a: ~ ~

Testul6
Subiedull 1. Aratati ca

Examen Bacalaureat, iunie 2011

i
a. :::) U
U
c(

Testu 17
=

Examen Bacalaureat, august 2011

(v'2, .J5)nz

= {2} .

Subiedull 1. Calculati ratia progresiei geometrice 2 este axa de simetrie a b3 +b4 = 24. 2. Determinati a

L"

cu termeni pozitivi, daca b, + b2 = 6 si


2

2. Dete~ati valorile reale ale lui m pentru care dreapta x parabolei Y = x2 + mx + 4 .

IR pentru care functia f: IR ~ 1R,f(x) = (1- a )x + 4 este constanta,

3. Rezolvati in multimea numerelor reale inecuatia

(%

J (jJ
< .

4. Determinati numarul termenilor rationali ai dezvoltarii (1 + 5. Calculati distanta de la punctul A(2,2) la dreapta determinata

v'2t .
de punctele B(l ,0) ~i

ceO,l). 6. Triunghiul ABC are masura unghiului A de 60, AB = 4 si A C = 5. Calculati AB A C . Subiedul alII-lea 1. Se considera multimea H = {A a) Aratati ca (~ ~)
E

M2 (1R) I A2

= A}

H .
E

b) Demonstrati ca, daca A

H ,atunci

An

H ,pentru orice numar natural nenul n.

e) Aratati ca multimea H este infinita. 2. Polinomul f = (X + i)'o + (X - i)'o are forma algebrica unde ao,a" ...,a,o E C . a) Determinati restul impartirii polinomuluifla b) Aratati ca toti coeficientii polinomuluifsunt

f = aIOX'o + a9X

+ ... + a,X + ao,

48

X - i. numere reale.

e) Demonstrati di toate radacinile polinomuluifsunt

nurnere reale.

a) Verificati daca e

Subiedul allll-lea
1. Se considera functia
a) Calculati lim
x-+2

I:
x-2

R ~ R,/(x)

= X -5x+4.

este elementu1 neutru al legii " * 2 b) Aratati ca orice element din multimea G este simetrizabil in raport eu legea ,,*
H.

=..!.

H.

I(x) - 1(2) .
un punct de inflexiune. (0,8), ecuatia

e) Demonstrati ca functia

I: G ~ R:, I (x ) = ..!. -1
x

este un izomorfism de la

b) Aratati ca graficul functieij'are c) Aratali ca, pentru orice m distincte.


E

grupql( G,*) la grupul (ll(,.). are exact trei solutii reale

I (x)

=m

subiedul allll-lea 1. Fie functia I: lR.~ lR.,J(x)


a) Calculali f'( 5) . b) Calculati (

= (x-2)(x-3)(x-4)(x-5)+1.

2. Se considers functia g: R ~ R, g(x ) = e -x a) Calculati


b) Calculati

g(x)dx

.
n~~

/(n+1)-1)n I ( ) -1 n

xSg(x3)dx.

e) Demonstrati ca sirul (In

Ll definit

prin In =

r g(

e) Aratati ca ecuatia f'(x) x3)dx este convergent.

= 0 are exact trei solutii reale distincte.

(x2+x+1f-x 2. Fie sirul (In L.o,In = x2 + 1


o

f
I

dx .

Testul8
ut Subiedull
a::

Bacalaureat 2011, Model MEGS (www.edu.ro)

a) Calculati 10,
b) Verificati daca

12 - 10 E Q.
EQ

5
~ ~

1. Calculati modulul numarului complex 2. Determinati multimea valorilor functiei

z =

1-

iJ3 . I (x)
= x2 + X + 1.

c) Aratati ca 14n+1

, oricare ar fi n

EN.

I:

lR.~ R,

~ ~

3. Stiind ca doi termeni ai unei progresii geometrice sunt b3 termenul b7

=6

si bs

= 24,

determinati

Testu 19
Subiedull

Examen Bacalaureat, iunie 2010

~ z
-e ~

4. Determinati x > 0 , stiind ca loga x = 2loga 3- 3loga 2 , unde a > 0, a;t 1. 5. Scrieti ecuatia dreptei care contine punctul A (3,2) si este perpendiculara pe dreapta
d:x+2y+5=0.
E

1. Calculati ((1-

i)(i -1)

r.
R,J

2. Aratati ca functia (")

I: (-3,3) ~

(x)

= In 3-

i:i2 6 ~ .. d ~ ."tun ca x ; u

2:'"

si sin x = -3- , calculati cos x .

2.J2.

3+x

este impara .

3. Determinati solutiile intregi ale inecuatiei x2 + 2x - 8 < 0 .

4. Cite elemente din multimea A


Subiectul alII-lea

= {1,2,3, ..,100} sunt divizibile cu .

4 sau cu 5?

i
~
::i :.
I:

1.Fi, matricea

A(x) "(~
0

-~x
0

::J
1

5. din multimea M

In sistemul

de coordonatexOy

se considera punctele M(1,-2),

N( -3,-1) ~i p( -1,2) .

3(R).

Determinati coordonatele punctului Q astfel tncat MNPQ sa fie paralelogram. 6. Triunghiul ABC are AB = 6, A C = 3 ~i BC = 5 . Calculati lungimea tnaltimii [AD] .

Subiedul alII-lea
a) Calculali (A(2)_A(O))201O. b) Aratati ca A (x ) . A (y ) = A (x + y) , oricare ar fi x, y
E

~
~
!:

R .

1.Fiesistemul

= X-2Y-8Z 3x+y-3z=22

-65
,unde x,y,zER si A=

[1 -2
3 1

-8J

~3 matricea asocia4

c) Demonstrati ca matricea A (x) este inversabila ~i calculati inversa matricei A ( x)

.
sistemului.

x+ y+z = 28

e ~

2. Pe multimea G

= (0,1)

se defineste legea de compozitie asociativa x * y

=
2xy-x-

xy y+1

a) Aratati ca rangul matricei A este egal cu 2. b) Rezolvati sistemul in lR. R x R . x c) Determinati numarul solutiilor sistemului din multimea

NxNxN .

2.Fie multimea de matrice A

= {(:

!)I

a,b

z,}.
astfel incat [

c) Determinap

2.Fie m, n E R si polinomul f

a E R pentru care sistemul are solutie unica, 3 2 = X - 3X + mX - n care are radacinile

XI'

x2'

X3

C.

a) Determinati numarul elementelor multimi] A.


bl '/

Aratati ca exista
t'

matrice nenula MEA

-1 3'

3.

i)

[66 0 . 6]

a) Determinati valorile reale m si n pentru care XI = 2 + i . b) Dete.pninati valorile reale m si n pentru care restul impartirii polinomuluifla polinomul
XI' X ' X3

(X _1)2

este egal cu O. reale si m > 0, n > 0, atunci

c) Aratap ca, daca toate radacinile polinomuluifsunt c) Rezolvati in multimea A ecuatia X2 = 12 . Subiectul allll-lea 1.Se considers x+l a) Determinati ecuatia asimptotei spre +00 la graficul functieij" b) Studiati monotonia functieij. c) Determinati punctele de inflexiune ale functieij"
n+1

sunt strict pozitive.

subiectul allll-lea

functia

t : \{-l} JR

-+ JR,

/(x)

= arctg~.

1.Fie functia

f :JR -+ JR, /(x)

= {lx -3x+

2 .

a) Arata!i ca dreapta de ecuatie y = x este asimptota oblica pentru graficul functieij" spre +00. b) Studiap derivabilitatea functieij" in punctul x = -2. . I' ln j'(x) c) Calcu Iati 1m --. x->+> Inx 2. Se considera functia
a) Calculati

2.Fie sirul (InLI,In


a) Aratati ca sirul

fn 2 ~.

-1
X

b) Aratati ca sirul

LI este strict crescator. (In LI este marginit,


(In

i : -+ JR, / ( x ) = JR

cos x 2-cos 2 x

c) Calculati n-++oo n (2 - In ) !im

/(x)dx.

b) Aratati ca orice primitiva a functieij" este strict crescatoare pe intervalul [ 0, ~ ] .

Testu 110
Subiectull

Examen Bacalaureat, iunie 2010, subiect de rezerva

r c) Calculati 1 x/(x)dx.
2K

1. Aratati ca numarul

i.J2 -1

este solutie a ecuatiei

2.Fie functiile /: JR -+ JR,f(x) pentru care


0

+ 2z + 3 = 0 . = 2x+ a si g: JR -+ JR,g( x) = x2 -a . Determinati a


Z2

JR

Testu 111
Subiectull

Examen Bacalaureat, august 2010

(J g)(x) > 0, oricare ar fi x E JR.

3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia 4. ~eterminati numarul elementelor multimii A =

.Jx

3 ,

2x + 1 = x + 1 . 36,39,
. ,

1.Care dintre numerele 2if6 si 3ifj este mai mare?

{I, 3

320IO}

2. Determinati multimea valorilor functiei si C ( 6, -3) . 3. Determinati m 4.Determinati


E

i . -+ JR, / (x) JR
2 2

Ixl
.
C(I,-3) si

5. In sistemul de coordonate xOy se considera punctele A (3,5), B (-2,5)

JR pentru care ecuatia x

x + m = 0 are doua solutii reale egale.

Scrieti ecuatia medianei corespunzatoare laturii [BC] , in triunghiul ABC. 6. Calculati sin!!.... 12 Subiectul alII-lea x+ y+az 1.Fie sistemul {
=1

numarul termenilor rationali din dezvoltarea (1 + \i2t

5.In sistemul de coordonate xOy se considera punctele A(2,1),

B( -2,3),

D ( 4, a) , unde a E JR . Determinati a E JR astfel incat dreptele AB ~i CD sa fie paralele.

i
~

6. Fie multimea A = { 0; ~ ; ~ ;n; 3; } . Care este probabilitatea ca, alegand un element din ~
, unde x, y,
Z E

x + 2ay + z = -1 2ax + y + ( a + 1)z = 0

JR si a este parametru real.

multimea A, acesta sa fie solutie a ecuatiei sin" x + cos'

= 1?

~
w

a) Rezolvati sistemul pentru a = O. b) Verificati daca pentru a = -1 sistemul este compatibil.

~ ~

153

Subiectul

alII-lea 0 [

5. Calculati distanta dintre dreptele paralele de ecuatii x + 2y

=6

~i 2x + 4Y

= 11 .

1. Fie matricea A =

a 670 a) Aratap ca A20lO = a

. I)
1 OJ
1

EO

)(IR) . Pentru n E N*, notam B; = An + A

+ An+2

6. paralelogramul ABCD are AB = 1,BC = 2 , si m ( <r.BAD) = 60 . Calculati produsul

scalar A C . AD subiectul al II-lea ax+bY+ez 1. Pentru a, b, e E JR' , se considera sistemul { =b


= a , x, Y, z
E

--

b) Determinati a E JR pentru care det ( BI ) = c) Determinati a


E

JR pentru care toate matricele B n' n E rf sunt inversabile.

ex + ay + bz
bx+cy+az

lR .
ab - ae - be) .

2. Pe multimea JR se defineste legea x * y = 2xy - 3x - 3 y + m, m E JR . Fie multimea


M=lR\{%}. a) Determinati m
E

=c

a) Aratati ca determinantul sistemului este !!. = ( a c) ~tiind ca a2 (x,

+ b + e a2 + b2 + e2
0

b) Rezolvap sistemul in cazul in care este compatibil determinat.

lR astfel incat x * Y EM, pentru orice x, Y EM.

+ b2 + e2
x
2

ab - ae - be =
= z -I .

b) Pentru m = 6 aratati ca (M, c) Pentru m

*)

este grup. I: M ~ lR*,f(x)

y, z), astfel indit

+l

, aratati ca sistemul are


E

infmitate de solutii

= 6, demonstrati ca functia
(M, *)
~i (lR *,.) .

= 2x-3

este un izomorfism

2. Se considera multimea G = {( ~ :) a.b;c

intre grupurile Subiectul


w

Z,}.
G.

a) Determinati numarul elementelor multimii

allll-lea

.. 1. Se considera functia I: lR ~ lR,f (x) = </2x-I - \f2x + 1 .


~

b) Dati un exemplu de matrice A

G eu proprietatea

S
~

a) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functieij in punetul de abscisa x = 0, situat pe graficul functieij" b) Determinati ecuatia asimptotei orizontale la graficul functieij'spre +<xl . c) Calculati lim (f(I)+
n-HOO

cJ Determinati numarul solutiilor ecuatiei X' = [~

nx

ca

det A
E

:t;

~i det A2 = 0

G.

u.:
~

Subiectul allll-lea f(2)+ ... + I(n)]i&r -\f2n + 1

1. Se considers functia

U U

2. Se considera sirul
a) Calculati

(I)n

n>I' -

In

"dx J--::-x_-1 . x +x+


I

+ X + 1. x+I a) Determinati ecuatia asimptotei spre +<xl la graficul functieij.


=

I : {-I} JR\
E

~ JR,I( x)

b) Calculati

1'( x),x n E If

JR\ {-I} .

II + 12 + I) .

c) Demonstrati ca functia

Ieste

concava pe intervalul

b) Aratati ca sirul (In c) Calculati lim In .


n-HOO

LI este descrescator.

2. Pentru orice
In=t!.(x)dx.
1r

se considers functiile

(-00, -I) . In : JR~ JR,In (x) = Isin nxl si numerele

~ Testul12
a: ~ d ~
U

u VI w

Bacalaureat 2010, Model MECTS (www.edu.ro)

a) Calculati

12( X ) dx .

Subiectull 1. Determinati partea reala a numarului complex 2.Seconsiderafunctia

b) Aratati ca In ~ In 2 .

(Jj + i)

c) Aratat! ca In ~3..(_I_+_I_+ 1> n + 1 n + 2 (Jof)(SI2).

...+_1).
2n

i
I

~ ~ ~

f:(O,OO)~lR,f(x)=~

.Calculati

3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia cos 2x + sin x = 4. Se considera multimea M = {0,1,2,3,4,S}. proprietatea ca a,b,e
E

~ ~ ~
w

Determinati numarul tripletelor (a,b,e) cu

S4

M si a < b < e .

~ ~

1SS

4.2. Variante
Testul1
Subiectull 1 Fie (a)n n~l
0

de subiecte propuse spre rezolvare

Testul2
subiectull 1. Fie (an ).~I0 progresie geometrica de numere reale, cu proprietatea ca al + a2 + a3 = 2 ~i a4 + as + a6 = 16. Determinati ratia progresiei.

progresie aritmetica cu as + all = 20. Calculati ag.

2. Fie

I:

(--<X),-3)u(3,+<Xl)

~ JR., I(x)

In ::~

. Aratati ca/este

functie impara.

2. Fie a E lR ~i functiile lui a pentru care

log

I,s :lR ~ g I.
0

lR, j(x) = 3x + 2 ~i g(x) = 2x + a. Determinati valorile

3. Rezolvati In JR. ecuatia .J3x - 2 = 1- 2x . 4. Determinati n E N pentru care n! + (n + I)! < 840.

3. Rezolvati In multimea (0, +<Xl) ecuatia x2 + 91og,

=8 .

5. Fie

4. Care este probabilitatea ca, alegand 0 multime din multimea submultimilor nevide ale multimii {I, 2, 3, 4, 5}, aceasta sli aiba un numar prim de elemente. 5. Fie m E lR ~i vectorii ; = i1 + ], ~ = i + m2] ascutit. 6. Aratati cli sin x + .J3 cos x :5: 2 , oricare ar fi x E R Subiectulll 1. Fie multimea

u = 2T -3J

si

v = 4T + J.

Calculati

13u -v I

Aratati cli unghiul vectorilor

;, ~ este

Fie x E

(tr 3tr)
, 2

cu sinx = _~. Calculati tg = ~. 12 2

Subiectulll 1. Se considera matricele A

=(

-1

-1). (-1
3
~l

B =

= {X
2)

E ~(JR.)

X2

= 3X}.

a) Calculati inversa matricei AB.

b) Rezolvati ecuatia det(A c) Aratati ca (A +

+ xB)

= 0, x

a) Aratati ca ( 4

-2 -1

EM.
{0,3,6}.
= -IT.
=~ .

BY *- h oricare

ar fi n E N.

b) Daca (:
c) Aratati ca

;)EM

2. Pe multimea Z se considera legea de compozitie x * y = 3.xy + 3x + 3y + 2, x, Y E Z . ,arataticaa+dE a) Aratati cli multimea H = {3k + 2 I k E Z } este parte stabila a lui Z In raport cu legea ,,*". b) Decideti daca ,,*" are element neutru. c) Rezolvati ecuatia (x * x) * x = 8, x E Z . x+y Subiectullll 1. Fie functiaj": a) Calculati

dacaX; Y E M ~iX + Y E M, atunci XY

2. Pe multimea (0, co) se defineste legea de compozitie x * y a) Aratati ca legea ,,*" este asociativa. b) Aratati ca legea ,,*" no are element neutru. c) Rezolvati ecuatia x* x* x* x = 5, x E (0, co). Subiectullll 1. Fie functiaj": JR. ~ JR., I(x)

JR. ~ JR. ,j(x)


lim x
x~oo

= eX -

1.

(!).
X

=.J x

+ 2x + 4 - 2x .

b) Studiati derivabilitatea functiei g : JR. ~ JR., g(x) = ~ I(x) c) Calculati


n ... ""

, In punctul x = 0.

a) Determinati ecuatia asimptotei spre +co la graficul functieij. b) Aratati cli/este strict descrescatoare pe JR.. c) Aratati caj(ej <j(x + 1), oricare ar fi x E JR. '. 2. Fie In

lim (1(-1) + 1(-2) + ... + I(-n) + n).


1

2. Fie sirul (1n)n~I' a) Calculati II. b) Aratati cli ,


c) Calculati

In

=" fex
o

cosnx

dx, n E

rf.

f.J x~ + 1 dx, n ~ 1.
1 :5:In :5:--, n+1 Vn ~ 1.

a) Calculati II. b) Aratati ca

IInl

:5: 80, oricare ar fi n E I~t.

J2 1 2(n+1)
n ... ""

c) Calculati limln
n ... ""

lim n(1 n+1+ In_I) .

157

TestulS
Subiectull as tfel i ~--. e mcat z+i este nurnar real. Calculati modulullui z. I+IZ 2. Fie a E lR ~i functia bijectiva f: lR.~ lR ,.fix) = x + a. Determinati valorile lui a pentru caref=jl. 3. Rezolvati in lR ecuatia sinx = cos2x. 4. Cate numere naturale de trei cifre au eel putin 0 cifra impara? 5. Fie dreptele d, si d2 respectiv de ecuatii: x - 3y + I = 0 si 3x + y + 2 = 0, a un numar real si P punctul de coordonate (0, a). Determinati valorile lui a stiind ca Peste egal departat de d, si d2 . 1.FIe z
E \l.-

Testul6
subiectull 1. Determinati numarul elementelor multimii A
=

tr'\{} i

{x
E

I [ x; 1]

3} .

2. Fie functia bijectivaj": (1, 00) ~ [2, oo),j(x) 3. Rezolva!i ecuatia arccos
X

= ~ - 2x + 3. Determinatij"".

+ arccos( - ~ ) = 7r , X

[-I, 1]. multimii

4. Care este probabilitatea ca alegand 0 multime din multimea submultimilor A = {I, 2, 3, 4, 5} , ea sa contina elementul I?

6. Triunghiul ABC are aria egala cu Subiectulll 1. FIe matricele A = 2


....I

.J3 , latura AB egala cu 2 si unghiul

7r .

Calculati Be. 3 .

a si b stiind ca punctul A(1, 2) este punctul de intersectie a dreptelor de ecuatii: 2x + ay = 4 si respectiv x - y = b. 6. Fie x E lR astfel incat ctgx - tgx = 4. Calculati tg2x.

5. Determina!i numerele reale

. .

(I

o
1

Subiectulll 1. Fie permutarea a = (

1 2 3 4 5)
1 3 4 5 2

S5 .

a:
t-

:i
::J
....:
C

< ....I ~ ::J


U

a) Determinati inversiunile permutarii 5. b) Determinati numarul de elemente ale multimii {o"] k E Z}. c) Fie i E {2, 3, 4, 5} si 't transpozitia (1 i). Aratati ca err *- 'to". 2. PelR defmim legea x* y = ~X3 +

+2012 .

a) Dati exemplu de doua numere reale x si y astfel incat x * y este numar natural. b) Aratati ca lR este grup in raport cu legea ,,*". c) Aratati ca grupul (R , *) este izomorf cu grupul (R , +). Subiectullll 1. Fie functia f: (0,00) ~ lR, f(x) =
a) Studiati derivabilitatea

I~xl .

2.Fie sirul (In)n";?!, In = fx lnn

dx .

functiei f in punctul Xo = 1. b) Determinati punctele de extrem ale functieij" c) Determinati multimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuatia j(x) = m are exact trei solutii. 2. Fief: lR~ R ,j(x) = r! - e-X a) Calculati aria suprafetei marginite de graficul functiei J, axa Ox si dreptele x = -1, :;;: respectiv x = o. "'" b) Aratati ca orice primitiva a functieij'este functie convexa. I
c) Calculati

a) Calculati

I,.
n-+oo

lim--;- ff(t)
x-+Ox 0

~
dt. ~
::::E

b) Aratati ca sirul (In)n";?1 este monoton si marginit. c) Calculati lim In .

::::E

o
161

Testul7
Subiedull 1. Aratati ea numarul (l+.fi) { 2012+.fi} este numar natural, unde {x} reprezinta partea

Testul8
Subledull 1. Fie Z E C astfel incat 2z! + Z + 2 = 0. Calculati [z], 2. Determinati a E IR stiind ea functia f: IR ~ 1R, j{x) = d + 2x + 3 este monotona. 3. Rezolvati ecuatia 4'<- 3 . 6'<+ 2 . 9" = 0, X E IR . 4. Determinati numarul natural n, n :2: 2, stiind ea numarul functiilor strict monotone

fractionara a numarului x. 2. Dreptele x = 1 si x = 2 sunt axe de simetrie ale grafieului functiei f: IR ~ IR . Aratati ca functia f este periodica. 3.Rezolvatieeuatia 2(eosx-sinx)= . 1 smx+eosx

,XE[O, 1rJ. 2 ,A; , el sa fie


AC. Aratati ea BC si eu N mijloeullaturii

f: {I, 2} ~ {I, 2, ... ,n} este egal eu 20. 5. Afiati eoordonatele simetrieului punetului A(I, 2) fata de dreapta x - 2y+ 5 = 0.
6. Triunghiul dreptunghie ABC are m( 4:A) = 90, m( <r.B)= 30 si raza eereului eireumseris egala eu 6. Calculati perimetrul triunghiului ABC. subiedulll 1. Fie permutarea u=(1 3 2 2 3 4) ~ifunetiaf:S4~S4' 1 4

4. Care este probabilitatea ea alegand unul din numerele ~ , ~ , ~ , ~ ,~ numar impar? s.In triunghiul ABC notam eu M mijloeullaturii 3 AB = 2 AM - 2 BN . 6. F.ie x
E

f(x)=u.x.

(1r)
-,

tt

eu sm x = - 5 . Calculati . etg2x. 13

a) Aratati ca o este permutare impara. b) Fie x E S4. Arata? ea f(x) este permutare para daca ~inumai dacax este permutare impara,

I
~
Q

Subiedulll 1. Pentru fiecare m

Q ,e noteaza cu

A(m) = [ ~

2 -3]
m
1

c) Aratati ea, indiferent de ordinea faetorilor, produsul eelor 24 de permutari din S4 este diferit de cr.

1 -1 .

u.:

'5

a) Calculati det(A(m, m e Q. b) Aratati ca A(m) este inversabila, orieare ar fi m e Q .

2.FieG={ A(x) =[l~:X


a) Aratati ea A(x) . A(y)
E

l~~J

I xER

I{-n}
E

o
;; ~

s ~
ffi
~

c) Calculati

(A(O)Y,

n EN.

G, orieare ar fi x, y

JR \ {-~}.

2. Pe (0, 00) se defineste legea de compozitie x. y =

.Jxlog, y

a) Aratati ca daca x y = 1, atunei x = 1 sau y = 1. b) Demonstrati ea multimea G = (0,00) \ {l} este grup In raport eu legea ".". c) Rezolvati ecuatia x x x = 3, x
E

b) Demonstrati ea G este grup In raport eu inmultirea matrieelor. 1 c) Aratati ea functia f: (JR.,.) ~ (G,.) f(x) = A ( x ~ ) este izomorfism de grupuri. Subiedullll

(0,00).

. a
~
~

:E Subiedullll
1. Fie functia f :[1,00) ~ JR, f(x) x-I. x+l a) Aratati ea functia f este strict crescatoare, b) Aratati ca grafieul functieij'nu are asimptota spre +00. .\ . 1 1 c} Aratati ea -+-+3 5 1 1 1 + ... + -< -In(n+l) 7 2n + 1 2'
1

1. Fief: (0, 00) ~ JR, f(x) = In ~


= Inx-2

x+l

a) Aratati ea f este strict crescatoare pe R.

b) Calculati

ffi
"" d .:.

,-+00

lim x f(x)

pentru orieare n

c) Aratati

ca

-.!. < f(x)


x

< __ 1_, orieare ar fi x


x+I x2n sin x dx .

(0,00).

o -e
~ ~ ~

2. Fie functiaj": JR ~ JR, f(x)

= --. 1+~ a) Calculati aria suprafetei marginite de grafieullui

2. Fie sirul (In)n~I' In =

b)Calculati c) Calculati

l x2f(x)dx.
l

f, axa Ox ~i dreptele x = 0, x = 1.

a) Calculati II.

b) Aratati ea c) Calculati

s
n-+OO

In

s Jj ,orieare
4n+2

ar fi n EN.

162

lim n
n-+ao

x2nf (x) dx .

lim n In .

16

Testul9
Subiectull 1. Determinati numarul natural n astfel incat 1 + 3 + 5 +... (2n -1) + (2n + 1) = 625. + 2. Aratati ca functiaj": lR.~ lR. ,j(x) = x5 - 2x3 + 3 nu este injectivli. 3. Rezolvati ecuatia cos2x + cos22x = 1, x E [0, n], 4. Cate functiij": {l, 2, 3} ~ {l, 2, 3, 4, 5} auj(l) j(2).

Testul10
subiectull 1. Natati ea log23 > log34. 4 2 .. _ .. 2. Fie funetiaf: lR.~ lR. ,j(x) = x - 2x - 3. Determinati numarul punetelor de mtersecns a grafieului funetieife.u axa Ox. 3. Rezolvati in lR. ecuapa lo&(~ + 2) = log.Sx, 4.lntr-o clasa sunt 20 de fete si 10 baieti. Cate eehipe mixte formate din 3 fete si 2 baieti se pot forma eu elevii din clasa? 5. Fie punetul A(1, 2) si dreapta d de ecuatie x - y - 3 = 0. Determinati eoordonatele pieiorului perpendieularei din A pe d. 6. Fie triunghiul ascutitunghic ABC. Aratati ea sinE > eosC. subiectulll

5. Fie m
1

lR. astfel ineat veetorii

u = T +5 7

~i

v = 2 T + m 7 sunt

eoliniari. Aratat]

ca

v 1=26.

6. Calculati aria unui triunghi eehilateral inscris intr-un cere de raza 1.


Subiectulll 1. Fie multimea M= {A
E

M2(lR.) 12A2 + A + h = 02}.

a)

Aratati c' matricea [-1~

-o~ apartine

multimii M

1. Fie M

{A

MlC lR.) 1 A2 = At}, At este transpusa matrieei A.

ul

c
u:

i
.

b) Demonstrati ca oriee matriee din M este inversabila, c) Aratati ea multimea Mare 0 infinitate de elemente. 2. Fie (S4, . ) grupul permutarilor de grad 4 ~i a =

a) Aratati ea matrieea (1 b) Daca A


E

0)

. Ul apartme lui M

G ~ ~ :}

M si A este inversabila, calculati det(A).


~)
E

c) Daca A

=(:

M ~i det(A) = 0, aratati ea

cl + b2 - a = 0.
E

a) Determinati ordinul permutarii o in grupul S4. b) Aratati ca multimea H = {r E S41 't permutare para} este subgrup al grupului S4. c) Aratati ea daca f: (S4') ~ (S4') este morfism de grupuri, atunei

2. Fie multimea G = {fa : IR ~ lR. Ij,(x) = ax + 3(1 - a), a a) Aratati ea fa J" = fab' Va,b E JR*.
0

JR "}.

f(a)*G

~ :

~}

b) Demonstrati ca G este grup in raport eu operatia de eompunere a functiilor. c) Determinati a E 1R" astfel tncat (I. 0 I. 0 fa )( x) = 8x - 21 , orieare ar fi x E lR.. SubiectulllJ

i cr:
~

SubiectulllJ 1.Fief:(0,cx:~lR., f(X)=(x+I)ln(I+~l

1. Se considera functia f: JR \ {1,2} ~ JR, f(x) =


a) Determinati ecuatia asimptotei spre +ex:> a grafieului functiei j.

2x
2

a
11'1

b) Aratati eaf este strict descrescatoare. c) Calculati lim (f(l) 2 + f(2) 3


=T
X '

U,I

< CD
a:: U,I

x -3x+2 a) Determinati ecuatiile asimptotelor vertieale ale grafieului functieij.

n ...'"

+ ... + f(n));;. n+1

b) Calculati

lim (f(x))x.
x ... '"

"" a
U,I

2. Fief: JR ~ R, f(x)
a) Calculati

si sirul (In)n~' , In =

::r: v

f f(x)dx

c) Rezolvati eeuatiaf"(x) .

= 0, x

lR.\{1,2}.
,

xf(x)dx

2. Fie functiaj": (0,


a) Calculatiji

cx: ~

R, f(x)

01

f-2- dl . +2
orieare ar fix > 0.

IX

~ o
C

a::

b) Aratati ea sirul (In)n este monoton si marginit. c) Calculati nl~

z
-e

r'

l), f(x) .
= _1_,

f(x)dx.

b) Aratati ea f(x+2)+2 c) Calculati lim x f(x)


x ... '"

x+l

165

Testull1
Subiectull 1. Fie Z E C cu [z] = Iz - 11 Calculap partea reala a lui z. 2. in ~ctiile f, g : R ~ R, .f{x) = x2 -:- 2x :+-.3~i g(x) = -~ + 4x + a, a E R. Detenninati valonle reale ale IUl a pentru care imaginile celor doua functii au exact un element in comun. 2x 3. Rezolvati ecuatia 23x + 1 = 3 , X E IR . 4. Cate submultimi ordonate cu 3 elemente, ale multimii {1, 2, 3, 4, 5}, contin elementul I? S. Fie punctele A(-I, 3) si B(O, 4). Determinati coordonatele simetricului lui B fata de A. . 6. In triunghiul ABC, punctul D E (BC) este piciorul bisectoarei din A a triunghiului si RI R2 sunt razele cercurilor circumscrise triunghiurilor ABD, respectiv ACD. Aratati ca dac~ RI =R2, atunciAB =AC. Subiectulll 1. Fie matricea A = [~ 223
... a) ~

estul12
S&lbledull 1. ~tal1

. a

c n

umarul

2.Fle

. f'

{-2 -I , ,"

1 1+

J3 J3+ J5 J5 +.fi Ji + 3
0

+ -- 1

este numar na turla. . f(-I) . f(O) . f(1) .

1 2} --+R

functie imparli. Caiculatif(-2)

./(2). Rezolvati ecuatia {/I- x = x -1 ,x E R. 3. rminati numarul de elemente ale unei multimi care are exact 16 submultimi eu un of Dete t nUInM impar de elemente. _., 5. Fie punctele A(-I, 0), B(2, -3) si C(3, -2). Scrieti ecuatia inaltimii din A a triunghiului ABC.
A _ '"

~J.
+ bl-;
x2 _ y2 + 5. (1, oo),

Ar3tati ea cos2100

+ cos250 + cos270

= ~.

Subiectulll 1. Fie multimea M= {X E M2(C)


a) Verificati daca A
E E

l.r = 02}

si A = (~I

~3)'

Calculati rangul matricei A2 - h.

i
~

b) Determinati numerele reale a si b astfel incat A2 = aA c) Determinati inversa matricei A. 2. Pe multi mea G = (I,<Xl) definim legea x
a) Aratati ca x

b) Aratali eli daca X


c) Aratati eli ecuatia

M. M, atunei X2 = O2.
= A nu are solutii in Mz(C).

*y

y2

= .!.~x2y_

2. Pe intervalul (2, co) se considerli legea de compozitie asoeiativli x * y = (x - 2)ln(y-2)+ 2.


a) Aratati cli legea de compozitie ,,*" are element neutru.

*y

= ~(X2

_1)(y2 -1)+ I, oricare ar fi x, y

b) Demonstrati di G este grup in raport cu legea ,,*". ~ Z -e ii:


UI

" b) Determinati elementele nesimetrizabile din intervalul (2, co), in raport eu legea ,,* . c) Rezolvati ecuatia x * x * x * x = 5, x E (2, oo}, Subiectullll

c) Demonstrap

ca functia j": (0, co) --+ (1, oo), f(x)=-./2x+I

este izomorfism de la

grupul 0, =). . ) la grupul (G, =). Subiectullll 1.Fief:R~

1. Fie functiaj": IR ~ IR ,.f{x)


b) Dete~ati

\I)

. a
~

= r! + x - 1. a) Aratati ea functiaj" este bijeetivli.

R, f(x)

= eX' -1-x2.

asimptotele grafieului functiei g : IR' --+ R, g(x) = / (~) .


XI

':i a::
~

a) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul de pe grafic, de abscisa Xo = I. b) Aratati ca ~x) ~ X4, oricare ar fi x E R .
c) Studiati derivabilitatea
I

c) Fie sirul (x.)n~l definit astfel:

= -1

si xn+l = f(xn)

Calculati }~ xn'

in punctul x =

ci ~
U

a functiei g :lR. --+ R, g(x) = {/ f(x)

2. Fie functiaj": R --+ R, f(x)


2,.

2. Fie sirul In = f(x2 +2x+2)"


0

dx, n EN'.

. 2 . +sm x a) Calculati aria suprafetei marginite de graficul functiei J, axa Ox si dreptele x


=

eosx

si x =

1t.

a) Calculati II.

b) Calculati

f x f(x)
ox
0

dx . dx.

~ ~

b) Aratat] ca lim In = co .
n~C(l

c) Calculati lim -;"f(f(t)-I) c) Calculati lim ~(2n n-+oo 5n

+ 1) I - 2n I
n

n-i

).

x ..

167

Testul13
Subiectull
1. Cate numere rationale contine multi mea

iestul14
{.Jl, Fl,.J3 ,..., .J2012}
(rl
0

SlibledUl1 1. Determinati partea reala a numarului complex z 2. Natati ca functiaj": R ~ R, f(x)


1

1+ 1 = 1- 2i

+h

1+21

2. Fie functia bijectivaj": lR ~ lR ,fix) = x3 + X + 2. Calculati 3. Rezolvati ecuatia sinx+J3 cosx = 0,


X E

r')(2) .

= [2x]-[x]

-[x+~J

este periodica, cu perioada ~.

[0, 21t).
x

4. Cate permutari ale multimii {I, 2, 3, 4, 5} au pe prima pozitie un numar par? 3 3 3 3 4 5. Demonstrati . ega I itatea: C3 + C4 + C5 + C6 = C7

Rezolvati ecuatia 4 = 2~ ,x

lR.
1 2

D terminati numerele naturale n, n ~ 2 pentru care Cn + 2 Cn

16 .

6. In triunghiul
isoscel.

ABC are loc relatia sinA = 2 sinE cosC. Aratati ca triunghiul ABC este

:: F~e puncteIe A(1, 2) si G(~.' 4). ~aca G este centrul de greutate al triunghiului ABC, determinati coordonatele mijlocului Be. 6. Triunghiul ABC are BC = 10 si raza cercului circumscris R = 5. Calculati cosA.

Subiectulll
1.Fiemultimea .... w a: l-

M={(~ :) I a,bEQ}
E

si

A=(: ~).
E

a) Aratati ca orice matrice din multimea M, diferita de O2, este inversabila. b) Aratati ca daca X c) Rezolvati M2(Q) si AX = XA, atunci X
E

:~:~:ea ~~J
A = (:
:

cu a, b

lR.. det(A). = :-6. .


EM

a) Determinati valorile reale ~le lui a ~i b. pe~tru care

i ::::I
Q

ecuatia X2 = A, X

M2(Q).
+ 2 3k
-

b) Aratati ca pentru orice valon reale ale lui a


c) Fie

~ IC( .... -e a.. ::::I U


U

2. Fie multirnea G a) Sa se arate ca

= {fk: lR.~ lR If,t{x) = 3kx

M= {X

~l

b, rangul matncei A este eel putm 2.

M3(JR)

I det(X) = I}.

Rezolvati ecuatia AX

= -:iff, IX

2, k Z.

Z}.

fp = h+p' oricare ar fi k,p

2. Pe lR. definim legea de cornpozitie x * y = xy + 3x + 3y + 7. a) Aratati ca legea ,,*" este comutativa .


(1 * 2) * 3 b) Calculati . , 1 * (2 *3)
c) Aratati ca legea

::::I Z -e
a..

b) Sa se arate ca G este grup in raport cu operatia de compunere a functiilor. c) Sa se arate ca multimea H = {hk I k
E

Z} este subgrup al grupului (G, 0) .

,,*" nu are element neutru.

Subiectullll
1. Fie functiaj": JR ~ JR ,j{x) = e' + 3x - 1. a) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functieij in punctul A(1, e + 2).
2

15 Subiectullll
1. Fie functiaj": lR ~ lR. ,j{x) = arctgx - arctg(x + I).
a) Determinati punctele de extrem ale functieij"

~ ::::I

b) Calculati }~(f(-I)+

f(-2)

+ ... + f(-n)

+ 3n ;5n).
E

III W

>< CD
w

b) Determinati numarul de solutii reale ale ecuatiei jix) = m, mER c) Aratati

c) Determinati valorile reale ale lui m pentru carej{x) ~ mx, oricare ar fi x

lR..

a:

"" c:i
~

ca f(x) > --i-I ' oricare ar fi x


X
1

[0,0). (

2. Fief: JR ~ (- ~ , ~ ).j{X) = arctgx.


a) Calculati

2. Fie sirul (In)n<!l, n = fxn sinx dx . I


a) Calculati II.

<
~

J
oX
1 -I

~(x)

dx.

+1
(x) dx .

a: ~ -e ~

b) Aratati caIn + n(n - I)In-2 = nsinl - cosl, oricare ar fi n c) Calculati lim n In.
n-+oo

N, n ~ 3.

b) Calculati

f 1'01
1

168

c) Calculati

nli~

Ix rex)
3

dx.

1E

Testul15
Subiectull 1. Ciite numere rationale contine multimea { ~l 2. Fie functiaj": R ~ lR ,j(x) = x + X + a, a care J este impara. 3. R ezo Iyap ecuapa
3 E

festul16

0241 n

N, n ~

2} .

R. Determinati valorile reale al I . t' e Ul a pentru

SIIblectul.1 . 2 4 2n ,. peternunap ?um~1 natural n ~entruAcare ~(1 + 3 ~ 3 +...+ 3 ) = 6560. 2. peterminatl multimea valorilor intregi ale IUl a pentru care graficul

functiei

. 1

4 +2 og2 -3= x ,x

IR.

f: lR~ lR j{x) =~ + ax + I nu taie axa Ox. 3. Rezolvati in IR ecuatia <I x + 1 + .J x + 2 = 5 .


4. Care este probabilitatea ca alegiind un numar din multirnea numerelor naturale de trei cifre, el sll fie cubul unui numar prim? S. Fie triunghiul ABC si ME (BC) astfel incat 5 AM = 2 AB + 3 AC . Calculati : 6. TriunghiulABC areAc'l + AB2 + AB AC = sublectulll I,Fiemu1timoa .

4. ~

fimctiiJ: {I, 2, 3} ~ {I, 2, 3, 4.} au multimea imaginilor fermata din exact doua eiemente? 5. FIe punctele A(l, 3), B(-3, 5) ~l M(-I, a), a E R. Determinati valorile reale ale I . ~ di UI a pentru care M se a fl a pe me iatoarea segmentului [AB].

6. TriunghiuIABC are lungimile laturilor a, b si c. DacllR = 4 ~i r= I, calculati ~~~ Subiectulll

ec: Determinati

masura unghiului A.

d: be a::'

1. Fie numerele intregi ~ ~

a,b

si matricea

A (b;~ a::
= I I 2

::: 4

~J.
4(x+ y) 4+xy

M={AEM,(C)i A' =(-: ~)}


h este inversabila.
si xoy=xy+2x+2y+2.

a) Aratati cll rangullui

5
~

a) Calculati det(A). b) Aratati cll rang(A) ~ 2, oricare ar fi numerele intregi a ~i b. c) Aratati cll daca rang(A) = 2, atunci a = 0 si Ibl= I. 2. Pe multimea G = ( - 2, 2) se defineste legea de compozitie x * y a) Rezolvati ecuatia x * x = x, X E (-2, 2). b) Aratati cll G este grup in raport cu legea ,,*". c) Aratati cll functiaj": (0, (0) ~ (-2, 2), J(x) = 2(x-I) x+I este izomorfism de la grupul

A este 2, oricare ar fi A E M b) Aratati ca pentru orice A E M, ecuatia Jf = A nu are solutie in M2( R).

c) Aratati cll daca A E M, atunci matricea A 2.Consideraminelul (::,*,0) undex*y=x+y+2

u:

0) Determinati elementul neutru allegii ,,*". b) Aratati ca inelul (::, *,0) nu are divizori ai lui zero. c) Determinati a, b e Z stiind cli functia inelul (::,+, . ) la inelul (::,*,0). Subiectullll 1. Fie functiaj": [0, (0) ~ 1R, J(x) = arcsin l+ x

o
U

J: ::~::, j(x)

:::ax + b este morfism de la

;;

z
~
~ ~
~

(0,00),.) lagrupul
SubiectullJl

(G,*).

2\.

':i
II:

1. FieJ: IR~ IR,j(x) = x3 + 3~ - 4. a) Dete~nati. p~c~ele de inflexiune ale graficului functieij" b) Studiati derivabilitatea functiei g :IR~ lR, g(x) = j/{x)lin punctul Xo = -2.
c) Calculati

0)

Studiati derivabilitatea functieij" in punetul Xo::: 1. b) Determinati punetele de inflexiune ale grafieului functieij. c) Calculati
x-+<X>

lim xJ(x) .

d
1&1

lim
x-+<X>

(J(X)-;. x
2

2. Fie functiaj": (-1, (0) ~ lR ,j(x) = m(I + x). 0) Determinati prirnitiva F a functieij, eu F(O) :::O. si notam cu I = JJn(x)dx
n ,. I

:x:
V

F' 2. leJ:IR~lR,

1 J(x) =--2 I+x

n EN . . j, cpei , axa Ox si dreptele

b) Calculati

z Q ~

a) Determinati aria suprafetei X ::: -1, x = 1.

marginite

de graficul fun

,,/4

c) Calculati

J f(x) dx . x+I J f(tg dx .


x) o

i
I

I '

~ ~
:::E
1&1

b) Aratati ca sirul (In)n:?l este convergent. c) Aratati ca 2n I n+ I - (2n -1) I n =.J...' n 2


n E 1M 1'1\1.

:::E

170

171

Testul17
Subiedull 1. Determinati numerele reale x pentru care [x - 1] = {x}. 2. Determinati inversa functiei bijectivef: lR ~ (3, 00), f(x)

restul18
subiectull 1. Numerele
= 2 +3.
X

..fj

si 3 sunt termeni ai unei progresii aritmetice

(a. )'~I ratia r. Aratati cii cu


2

r este numar irational.


. 2. Fie funcpa f : 1ll> ~ lTll cu propnetatea ~ ~ 1) . ca f() x + 2f ( ~ = x + 3x + 2 ' oncare ar fi x

3. Rezolvati in lR ecuatia cosx


4. Care este probabilitatea

= tgx.

ca alegand un numar k din multimea

{O, I, 2, ...,6}, el sa

indeplineasca conditia C~ < C~+I?

5. Fie a E lR si vectorii Ii = T + 3 J , Ii + v si Ii - v sunt perpendiculari,

v = 3 T + a J . Determinati

x E lR. Calculati j[Z). 3. Rezo1vap in lR ecuatia log, x


termeni rationali.

= log) x .

lR pentru care vectorii


sinA.

4. Determinap valorile naturale ale lui n pentru care dezvoltarea

(1 + ifi y are exact 7

6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB Subiectulll 1. Fie multimea M = {A(X) =

= 4, BC = 5 si AC = 7. Calculati

5. Fie A(l, 2) ~i B(3, -1). Determinati ecuatiile dreptelor care tree prin A ~i sunt situate la
distanta 2 de B.

6. Triunghiul ABC are AB

= 4, AC = 6 si
3x- y+2z

BC

C :~x

1~~x

J Ix

= 2M . Calculati

sinA.

lR}.

subiedulll =3
E

a) Determinati valorile reale ale lui x pentru care det(A(x = 2 .

....I
w

b) Aratati cii A(x) . A(y) = A(xy + x + y), oricare ar fi x, y c) Aratati cii (A(3)Y = A(4n - 1), oricare ar fi n 2. Fie corpul (27, +, . ) si H = {x
3 E

lR.

1. Se considera sistemul

s 5
u.: ~ -e 0.

~r.

2x + my + 3z = x+3y+z=4

, unde m

lR .

Ix

27}. 27.

a) Rezolvati ecuatia 5x + 4 = 1, X
c) Determinati perechile (x, y)

a) Determinati valorile reale ale lui m pentru care sistemul este compatibil deterrninat. b) Stabiliti daca existiivalori reale ale lui m pentru care sistemul este compatibil nedeterminat c) Determinati valorile reale ale lui m pentru care sistemul are 0 solutie (xo, Yo, zo) cu
componentele in progresie aritmetica,

b) Determinati numarul elementelor lui H.


E

5
-e
w ~

27

27 pentru care x)

+ 2/

6.

2. Fie polinomulf

= (X

+ X + 1)10 + (xz - X + 1)10 E lR.[XJ ~if

a2oX + al~9

+...+ alx +

'-} Subiedullll

+ao forma sa algebrica.


f(x)=x

~ 1 .f a:
.Fle:
u
w '" Z
>CC

-. x+I a) Determinati asimptotele graficului functieij. b) Determinati imaginea functieij. c) Calculati lim (f(X)X
x-ecc

[1,oo)~lR,

j-I

a) Determinati restul impartirii lui f la X-I.

b) Calculati ao + a2 + a4 +... a20. + c) Calculati a7. Subiectullll 1 Fie fun ctiaj": lR \ {-4}~ R, f(x) x+3 = -. x+4 .

:;)

a) Determinati asimptotele graficului functieij.

m
ffi

ff

b) Calculati lim(1 + f(l) f(2) ... f(n)Y


n-+oo

d
w
l:
U

2. Fie sirul (In)n~1' In


a) Calculati
t

fctgnx dx, n EN.


ff

c) Fie sirul (Xn)n~ldefmit astfel: Xl = 1 si Xn+l= fixn). Calculati lim x.

cc Z o a:
Q

h
2
n+

2. Fie functiaj": lR ~ lR ,fix)


E

=x

4x + 3 si In

n-+OO

f" (x) dx , n EN.

a) Determinati aria suprafetei marginite de graficul lui

J, axa

Ox si dreptele x

= 0, x = 1.

b) Aratati ca I
.-+00

=_1 __ 1 n n + 1 n'

b) Calculati
c) Calculati

f(x-2)
1

f2(X)

dx.

-e

c) Calculati lim In.

172

lim
n-+CO

In+1

In 173

Testul19
Subiectull

~ ~ Z2 +z+ 1 1. Fie numarul complex nereal z astfel mcat z este numar real. Calculati modulul
numarului z. 2. Fief: [1, (0) -t B,j{x) ==.1- 2x + 5. Determinati multimea B stiind cafeste surjectiva. 2 3. Rezolvati in rnultimea numerelor reale ecuatia x + 81og, x = 12 . 4. Determinali numarul real x stiind ca termenul din rnijloc al dezvoltarii (1 + x)8 este egal cu 70. 5. Fie hexagonul regulatABCDEF de latura 1. Calculati lAC +EF

..!tIe".

. ti numaruI natural x astfel meat: 1 + 5 + 9 + ... + x = 496. pete(1Jl11l:'1 f, g . (0 (0) -t (0 (0) astfel tncat (g f)(x) == X4 , orieare ar fi x fie funCt,1 e, ., , 2 NAtati eaf este injective. . ti in multimea numerelor reale ecuatia .J x + 1 + log, X == 6 . oI 3. Rez vat, ( 1 1

ull

(0,

(0).

)7

Aflati eel mai rnie termen al dezvoltarii

"2 +"3
din A a

I
a = 2r, unde r este raza

6. Triunghiul ABC are lungirnile laturilor a, b, c. Daca b eereului inscris in triunghi, calculati masura unghiului A. Subiectulll 1. Fie sistemul:

+C

fie punctele A(-I, 2), B(-4, 6) si C(3, -1). Aflati lungimea biseetoarei 5. triunghiu I .ABC . . Ul 6. Caleulati eos2 + eos6 + cosl0 + ... + cosl78. SUbiedulli

X+3Y+Z == x+ y+mz == x+2y+(m+l)z==0

unde mE 1R.

_b2 y + Z == 1 2 + l)x-(b2 -1)y + 2z == 2 ,unde a, b 1. Fie sistemul (a { 2 (a +2)x-(b2 -2)y+4z ==4


a2X
II)

R.

a) Determinati valorile lui m pentru care sistemul are solutii nenule.

b) Determinati solutiile (xo, Yo, zo) ale sistemului pentru care x~ + y~ + z~


~

=6 .
*.

~ c
~

c) Fie A matrieea sistemului pentru m == -2. Aratati ca An :1=h pentru orice n E N

Calculati determinarea matrieei sistemului.. . . . b) Determinati valorile lui a si b pentru care slste~ul estecompatibil nedetermmat. c) Aratati ca daca (xo, Yo, zo) este solutia sistemului, a~c .: Xo ~ Yo + Zo:1= 2012. 2. Fie polinomulf == X - 4X + 1 si XI>X2,X3,X4 E C radacinile lui. II)Calculati

2. in polinomul fa

== (X +

at

+ (X -

at,

unde

este un numar real.

V
: ~

o
z
1&1

a) Determinati restul impartirii luiJa la polinomul x2 - a2 b) Determinati radacinile luiJa in cazul in careJa are eel putin 0 radacina reala, c) Aratati ea pentru orice a E R, a:1= 0, radacinile in C ale luiJa au partea reala zero. Subiectullll 1. Fief: R -t R ,j{x) == x - sin x. a) Aratati cafeste strict crescatoare. b) Calculati: lim f(sinx) x-+ 0 x3

(1-~J(l-:J(I- :J(I- :J.

5 b) Aratati . ca XI5 + x25 + X3+ x45 == c) Aratati cafare exact doua radacini reale.

Subiectullll

A.

:E
: v

R,j{x)==5x + 10.1+ 1. .' . 1.Fiefunctiaf:R-t II) Aratati ca exista a, b E R eu a < b astfel incat sa se poata aphca funepelfteorema
Rolle. b) Determinati imaginea functieij"
+1

lui

III 1&1

.
== j{xJ. Calculati
x-+'"

><
CD

ac

c) Fie sirul (xn)n2: 0 definit astfel: Xo == 1 si x,

1&1

c) Calculati hm
n4C1O

. . (f(l)

"" ci
~ :z: v
~ZIlC

2. Fief [0, (0) -t R, f(x)

arctg- -.

1 x+l

+ f(2) + f(3) + .,.+ f(n)" 5 n

a) Aratati ca oriee primitiva a lui R este concava, b) Calculati:


o

2. Fie functiaj.(O, (0) -t lR ,j{x) == cos(ln x). r' f(x) a)Calculati I" == ,b-x- dx .
b) Calculati aria suprafetei marginite de graficulluif, axa Ox si dreptele x == 1 ~ix == e. c) Calculati

If

Q C

f(x) dx. (x+l)2


x+2

c) Calculati: ~

f(t) dt.

!~ f I" (x) dx .

.'

174

17

Testul21
Subiectull 1. Aratati ea (-00, IOg23)(] (1, +00)"# 0.

festul22
61biedull suma primilor zeee termern ..... unei progresn anitm e tilee avan pnmu I termen 'd' - Caleulati ai 1. al cu -10 si ratia egala eu 2. eg """"1 . . ei J)eterminati eoordonate Ie VCUIU W. para b 0 1 . ee reprezmta- gra fi eu I fun ctiei. 2- t: lR ~JR,
j{x)=~2+x-3. + . Rezo1vati in JR ecuatia IOg2(X 1) = -1. 3. C'te submu1timi ordonate eu 3 elemente are 0 multime eu 4 elemente? Serieti eoordonatele umn. punet ee apartm dreptei de ecuatie x - 2:Y + 3 = 0 . in drentei e ecuati s. a

2. Fief: JR ~ JR,j{x)
3. Rezolvati ecuatia 4

= 3x x

1. Calculatij{f{I.
= 72.

+2

4. Determinati n EN, n ~ 2, stiind ea

A; = 110 .

5. Determinati ecuatia dreptei ee treee prin punctul A(I, I) si este perpendiculara pe dreapta de ecuatie x + Y - 1 = O.
6. Calculati raza eereului inscris in triunghiulABC euAB = 3, BC= 4, CA = 5. Subiectulll 1. Consideram permutarile a) Calculati cr2

6. Fie a

(0, ;),

sin a = % . Calculati eos a.

a =(~ 3

2 3) 1

~l T

(13 2 31), 2

subiectulll x+Y+mz=o

1. Consideram sistemul de ecuatii liniare

+ 2Y + z = 1 ,unde

JR .

...
a::
III

b) Aratati ea multimea c) Fie m, n EN'

i
~

{am 1m N*} are 3 elemente. astfel incat am = t" . Aratati ea 6 divide mn.
E

-x+y+z=4

a) Determinati valorile reale ale lui m pentru care (-2, 1, 1) este solutie a sistemului. b) Calculati determinantul matrieei sistemului, c) Rezolvati sistemul pentru m = - . 3 2. Pe JR definim legea de compozitie x 0 Y = xy + x + Y , pentru oriee x, y
1

2. Se considera multimea M ~ { A(n) IA(n) ~

C: n

1~nJ
E

Z} .

-e ...

JR .

;f

a) Aratati ea A (n ) . A (m ) = A ( n + m) , orieare ar fi n, m c) Aratati ea f: Subiectullll

Z.

a) Rezolvati in JR ecuatia x x
0

=8

;:)

o
~
;:)

b) Demonstrati ea M este grup in raport eu inmultirea matricelor.

(Z,+) ~ (M,.),

b) Aratati ea legea ,,0" este asociativa, c) Aratati ea daca x, y E (-1,00), atunei xo y E (-1,00) . Subiectullll 1. Consideram sirul (an)n~1 deftnit prin al

f(n)

= A(n)

este izomorfism de grupuri.

. a
~ ~
a::

~ III a.

= 1 si

an+1

= J12 + an

' n ~ 1.

:E 1.Fief:JR~

JR, f(x)=.Jx2+1-x.

a) Calculati derivata functieij"

b) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functieij" in punetul A (0, 1). c) Determinati asimptotele la graficul functieij.
1

a) Aratati ea sirul (an)n~1 este crescator. b) Aratati ea sirul (an)n~1 este marginit superior de 4. c) Demonstrati ea lim an = 4 .
e-eeo

2. Pentru fieeare numar natural nenul n definim In


a) Calculati 1/ . b) Aratati ea In+1 ~ In, orieare ar fi n ~ 1. c) Demonstrati ea lim Z, = 0 .
n->ao

= x" . sin x dx .
0

2. Consideramj":
a) Calculati

C III
X U CC

b) Calculati

1 1

JR~ JR ,j{x)
eX f(x)dx

= x . e-

f(x) dx .

o a::
z CC :E
Q

c) Demonstrati ea lim
x->o

f(t)dt
2

1
=- .

176

17'1

Testul23
Subiectull

restul24
5&lblectull

1. Calculati (1 + ifi )(1- ifi + if4) . 2. Fie functia f: JR ~ JR, f(x) = 2+3x. Caleulatij{-10) 3. Rezo I vati
.~
ill ~
1!l)

+ j{-9) +...+ j{9) + j{1O).

1. Calculati partea ~ intreaga a numaru lui Ul

J21_ 2 .

ecuapa

8..-+1

41

-x

4. Rezolvati in multimea [0, 21t) ecuatia sinx = ~ . 5. Aratati ca veetorii VI = 7 + 8 J si v2 = 47 - 7 J au module egale. 6. Calculati perimetrul triunghiului ABC stiind caA = 120, AB = 3 ~iAC
Subiectulll

2. Determinati valorile reale ale numarului m stiind ea abseisa varfului parabolei f: JR ~ JR ,j{x).= ~ + mx +~ este ~gala eu 2. 1 3. Rezolvati ecuatia smx = -1 ill multimea numerelor reale. 4. Determinati termenul din rnijloe al dezvoltarii (1 + ifif
= 7.

5. Caleulati lungimea veetorului 6. Fie a


E

v, - v2 , unde v, = 7 - J
tg a.
2

~i

v2 = 27 - 3J .

JR eu sina

= 0,6.

Calculati

1. Consideram matricele A = [ :2

~2

sublectulll

[0
=

1. Fie matrieele A

u::
I-

a:

a) Aratati ea rangA + rangB = 3. b) Rezolvati in JR ecuatia det(A + xB) = 0. c) Aratati ea (A

000

1] 1 si 13 =

[1

.
1 001

0]

+ BY

= An
E

+ en, orieare ar fi n

N.
X" X2, X3'

5 u:

2. Polinomulf
b) Calculati

=.x - X-I
+ X2)

qX] are radacinile eomplexe

a) Aflati restul impartirii luifla polinomul Y - 1.

x; + x~+ xi .

c) Aratati eaj{xi

= -2.

a) Determinati rangul matrieei A2. b) Aratati ca inversa matrieei h - A este h + A + A2. c) Calculati inversa matrieei 13 + A. 2. Pentru fiecare numar natural nenul n consideram polinomul f" = a) Determinati radacinile eomplexe ale polinomuluij]. b) Aflati catul impartirii polinomului S la polinomulji. c) Demonstrati eafi dividef" daca si numai daca 3 nu divide n. Subiectullll ., 1 1 1 1. Consideram sirul a = 1+ - + - + ...+ - , n ~ 1. 2 3 n a) Aratati ea a , - a
2 2

r +X' + 1

C [x].

:J
Z

Subiectullll

-e ii: 1&.1

1. Consideram functiaj": (-1,

~ ~

:J

(0) ~ JR ,f{x) = r! - 1 -In(x a) Calculati derivata functieij" b) Aratati ea functiaj''este convexa. c) Demonstrati eaj{x) ~ 0, orieare ar fi x E (-1, (0).

+ 1).

~.!., orieare 2

ar fi n ~ 1.

:i
~

'"

U
1&.1

b) Aratati ea a ~ 1+ ~ , orieare ar fi n ~ 1.

2. Consideram functiaj": (0, (0) ~ JR, f(x)


2

= _1__

.!..
x

1&.1

x+I a) Calculati

c) Demonstrati ea lim a. = 00
.-+00

"" ci
1&.1

::t:
-e
Z

.n
b) Calculati

ff(x)

dx .

2. Fie functiaj": JR ~

~ ~

f, f(x

l+x a) Scrieti 0 primitiva a functieij" b) Calculati

JR, f(x)

= _1_2

i
I

dx .

o z
-e

c) Determinati valorile lui a E (1, (0) pentru care

Jt/a

f" f(x) dx

= -1.

c) Calculati

1 1

xf(x)
3

dx . dx .

< U ~
:::E
1&.1

x f'(x)

:::E

178

17!i

Testul25
Subiectull 1. Aratati ca 100'g7 EN. 2. Determinati punctul de maxim al functieij": lR~ lR,j(x) = _x2 + 2x + 1. 3. Aratati ca functiaj": lR~ lR,j{x) = x3 + 1 este injectiva. 4. Cate diagonale are un poligon convex cu 10 laturi? S. Calculati distanta de la punctul A(l, I) la dreapta determinata de punctele B(2 3)

Testul26
subiectull

1. Determinati Z E C stiind ca 2. Aratati ca dreapta de ecuatie


.
~l

+ 2:Z = 9i .
y = x2
-

+ 1 intersecteazii parabola de ecuatie ,. Rezolvati in R ecuatia (1 +.fi y = 3 + 2.fi .


y =x

3x

+ 2.

4. Consideram multimea M

C(-1,5).
6. Calculati Subiectulll raza cercului circumscris unui triunghi ABC cu AB

'

=5

si m(<x: ) C

= 120

= {l, 2, 3, 4, 5}. Determinati probabilitatea ca, alegand 0 submultime a multimii M, aceasta sa aiba 3 elemente. 5. Consideram punctele A(l, 2), B(O, 1) si G(-I, 2). Aflati coordonatele punctului C stiind ca G e centrul de greutate al triunghiului ABC.

I.Considernmmatricele
a) Calculati detA. b) Calculati range.

A=[~

i
Z2,

6. Fie a E lR cu tg a = ~ . Calculati tg ( a + ; ) . subiectulll

1. Fie matricea A =

G ~J\fXElR}.

....I W a: I~

e) Determinati matricea X E M2,3 (lR) astfel incat XA = B. 2. Fie a, b E lR astfel Incat radacinile z" veri fica Iz,1 z r, IZ21 ~I, IZ31 z t. a) Calculati Z,Z2Z3. b) Aratati ca Iz, I = Iz21 = Iz31 = 1. e) Demonstrati ca a + b = o.

o
..:(

Z3 E C

ale polinomului

J =~

ar + bX -

a) Calculati det(A + fA), unde fA este transpusa matricei A. b) Aratati ca A2 - A = h. e) Fie BE M2 (1)) , cu AB = BA . Aratati ca rangB::;; 1. 1 2.FieJ:lR~ lR o functie periodica si multimea M={tElRIJ(x+t)=J(x),

~ ....I

a) Aratati ca daca t E M, atunci -t E M

b) Aratati ca Me subgrup al grupului (lR, +) . e) Dati exemplu de functie periodicaj" pentru care M = Z . Subiectullll . 1. Consideram functiaj": lR~ IR,j{x) = (x - 1) arctgx. a) Calculati lim J(x) . x-e-l Xl -I b) Calculati derivata functieij. e) Determinati asimptota la graficul functiei

::::>

u Subiectullll
~ ~ 1. Consideram functia J: (0,<Xl) ~ lR, J(x) = 1- xlnx x a) Calculati derivata functiei j. b) Calculati liplJ(x).
nO

~
::::>

u VI w

e) Demonstrati ca exista un unic punct e E (0, oo) cu proprietatea ca e . lne = 1. 2. Fie functiaJ: (-2, 2) ~ lR, J(x) = a) Calculati b) Calculati

.
2

ffi
~

x J(x)

.)4- x
dx . arcsin ~ dx .

2. Fie functiaj": lR~ lR, J(x)


a) Calculati b) Calculati

+-.
x +4
2

J catre

co,

x J(x)dx

. .

o ~
~

J(x)

x J(x )dx
2

:::E
I

..
~
w

2
dx =

e) Aratati ca f/(x2)

z
-e

J(x2)

dx .

e) Demonstrati ca sirul an =

tk
k='

>CC

k +4n

2'

n ~ 1, este convergent.

:::E

=: :::E

180

181

Testul27
Subiectull 1. 0 progresie geometrica de numere reale are al doilea termen egal eu 2 si al cincj] termen egal eu 16. Calculati ratia progresiei. I ea

estul28
biedull
x_.l . I l+i n..terrninati partea reala a numar unn eomp ex z = - .. .~ 1-1 . X X2 E JR radacinile ecuatiei ~ - 5x + 2 = 0. Calculati XI f Ie ., 2" . }\rAtati ea funetiaf: [0, 1] ~ JR ,j(x) = x + x, este injectiva. 50 J. }\rAtaP ca C100 = 2 C99 . ~ 50

+ X2 -

XIX2

2. Calculati p +!!... stiind cap + q = 6 si pq q P


3. Rezolvati in JR ecuatia sin ( x + : ) = 1.

= 3.

50 fie ABCD un patrat de latura


fie x
E (~

J2 . Calculati

lungimea veetorului AB + DA .

4. Determinati numarul submultimilor eu eel mult 3 elemente ale multimii {I, 2, 3, 4, 5, 6} ee contin eel putin un numar impar. 5. Fie ABC un triunghi eehilateral de latura 4. Calculati AB AC . 6. Fie a
E

,f()

eu sinx = ~. Calculati tg lx.

SUblectulli

JR eu tg a

=.!... Calculati
3

sin2a.

1. c{onSideram num~rele distinete


x+ay+a
2

a, b,

C E

JR ~i sistemul de ecuatii liniare

z=a
=b
3

Subiectulll

x+by+b2z

11.
~
~ ~

Consideram matricea A = [~

2 6. 4 3J
6 9

x+cy+c
II)

2 Z

=C

a) Calculati rangA. b) Aratati ea An = 14n-IA, orieare ar fi n EN'. c) Aratati ell inversa matrieei

Aratati ca determinantul sistemului este egal eu (c - a)(c - b)(b - a). b) Aratati ea sistemul este eompatibil determinat. e) Rezolvati sistemul. 2. Consideram ine1ul elaselor de resturi (Z 12, +, . ).
II)

o
~

h - A este 13 - ~ A .
13 + X2 + aX + b E Z[X] .

Rezolvati in Z

12 12

ecuatia Z

2x = 6 .
2

b) Rezolvati in Z

ecuatia x = i.
E 12

2. Consideram polinomul

= X3

e) Aratati ea daca x Subledullil

verifica x"

= i,attmei

= i.

a) Aflati valorile intregi ale lui a stiind ea este rlidlieina a polinomuluif b) Aflati valorile intregi ale lui a ~i b pentru earefadmite radacina dubla 1. c) Demonstrati ea nu exista a, b E Z astfel ineatfsa aiba radaeina tripla.

J2

1. Fie

~
;

v
~ ~ ;.
Q

Subiedullil 1. Consideram functiaj": (0, 00) ~ JR ,j(x) = 1n2x -Inx a) Calculatif'(I). b) Rezolvati eeuatiaf"(x) = 0, x E (0,00). c) Determinati punetele de extrem ale functieij. 2. Pentru fieeare numar n
a) Calculati II.
E

+ x.

x +1 Il) Determinati asimptotele grafieului functiei m. b) Determinati m E JR pentru earef'(O) = 1. e) Determinati m E JR stiind ea Ij(x) I ~ 1, oricare ar fi x functiile f: JR ~ JR, f(x)

JR si functiaj": JR ~

JR, f(x)

r;x .

JR.

a. Consideram
Il)

=x

+ e' si F: JR ~ JR, F(x)

f(t) dt .

~ ~
~

N* definim In = _x_n_ dx . (x+l)2

Calculati F( 1). b) Aratati ea functia F este inversabila,


e-3 2

c) Calculati orieare ar fi n
E

a:: ~
C

f rl(x)

dx.

182

b) Aratati ea In+2+ 2 In+1+ In = _1_, n+l c) Demonstrati ea lim J, = 0.

N* .

n-+oo

183

Testul29
Subiectull 1. Ordonati crescator numerele ~ , IglOO ~i J0. 2. Aratati ca 4~ + 3x + 1 > 0, oricare ar fi x E lR .

festul30
SIIbiedull 4i. Calcu1ati modulul numarului complex z == -3 + ~ Aflati punctele de intersectie ale graficului functiei f: IR ~ Ox Rezolvati ecuatia logec == log252x.
.,. 3 2

IR, j{x) == ~ - 3x + 2 cu axa

3. Rezolvati in IR ecuatia arctg(x + 1) ==

tr .

4 4. Determinati n EN, n ~ 2, stiind ca n + 135 == C; . 5. Aratati ca unghiul vectorilor ii == 7 -

3]

si V == 27 +] este obtuz.

6.ln triunghiul ABC avem AB


Subiectulll

==

5, BC

== 6, CA ==

7. Calculati lungimea medianei din A.

Calculap C7 - ~ 5. Aflati a E lR stiind ca dreptele d, : x - 2y == si d2 : ax + y + 5 == 6. Fie x E R astfel tncat sinx + cosx == 1. Calculati sin2x.

sunt paralele.

subiedulll
COSX

1. Pentru fiecare numar real x consideram matricea A( x) == Si~x


[

-sinx co; x

OJ ~.

I. Consid,- matrice

= [ ~l

2 aJ OlE
3 1

M3(Z).

a) Calculati detA(x), x

lR .
E

~
t-

b) Aratati ca A(x) . A(y) == A(x + y), oricare ar fi x, y


c) Determinati inversa matricei

lR.

i
~

A(

tr ).

u.:

2. Consideram
Xl. X2, X3 E

ecuatia cu coeficienti reali 2x3 + x2

a) Calculati detA. b) Determinati valorile lui a E Z pentru care rangA == 2. c) Calculati ' pentru a == O. 2. Consideram polinomulj'e A" + X-X + l e C [X] cu radacinile complexe r., a) Calculati restul impartirii lui f la polinomul g == X2. b) Calculati -+-+-+-. XI x2 X3 x4 c) Aratati ca polinomulfnu are nicio radacina reala. Subiectullll

X2, X3,X4

13x + m == 0, avand radacinile

C.
2 Xl

. I

5
'}

a) Rezolvati ecuatia pentru m == 0. b) Calculati

x; + xi .
E

c) Determinati m Subiectullll

IR stiind ca X'X2 == 1.

~
~

a:
1&1

. f 1. F ie :(O,cx:l)~lR,
== In 1 + x .

f(x)==

{InX, x-I
.

x#1

I:L.

1. Consideram functiaj": (0, co) ~ R, f(x)

~
;; ~ ~
CII

I ,x==1 a) Aratati ca functia

x a) Aratati ca functia este strict monotona. b) Determinati asimptotele graficului functieij" c) Calculan ~~(f(I)+ f(2) + ...+ f(n. 2. Fie functiaj": (0, oo] ~ lR ,j{x) == lox. a) Calculati b) Calculati

f este

continua in punctul x == 1.

b) Calculati lim f(x) - f(l) x-e l x-I c) Aratati caf'(x)

ffi

"'"
~

o
o a:
Q

1&1

rex (f(x) + ru dx .
1-+0 1>0

::; 0, oricare ar fi x > O. [0, 1] ~ lR cu

f(x)

dx .

2. Fie M multimea functiilor continuef:

If

(x) dx == ~ .

a) Aratati ca functia g : [0, 1] ~ R, g(x) == x apartine multimii M

c) Aratati ca lim

r' f(x)

dx == -1.

b) Functia h : [0, 1] ~ lR , hex) == x2 + X + a apartine lui M Determinati a E lR . c) Demonstrati ca pentru orice functie f E M exista c E [0, 1] astfel incatj{c) = c.

-e

184

185

Testul31
Subiectull
1. Fie a = ~1024 , b = if4 si c =.J4 . Verificati daca ab = c4 2. Determinati imaginea functieij": [1, 2] ~ IR ,j{x) = 2x + 1.

1estul32
5&lbledull
.12 1.CalculaP modulul numarului comp ex z = l+i . 2- Determinap punctele de intersectie ale graficului functiei J : JR ~ dreapta de ecuatie y = x. 3. Rezolvap in JR ecuatia 10&2 = log93. 4. Calculati suma coeficientilor binomiali ai dezvoltarii (a + b)'o. 1R, fix) = x2
-

3. Rezolvati in IR ecuatia

2)X (5)X+1 = 0 . ( 5" -"2

6 cu

4. Determinati numarul elementelor unei multimi M stiind ca Mare 32 de submultimi cu un


numar impar de elemente.

s. Fie ABC un triunghi echilateral de latura Calculati lungimea vectorului 6. Aratati ca sinx . sin(x + n) ~ 0, oricare ar fi x E IR .
Subiedul" 1. Fie matricea A ....
II: ...
III

J3 .

AB

+ AC.

5. Calculap lungimea inaltimii din


C(3,2).

A in triunghiul

ABC

stiind ca A(O, 1), B(I,

1) ~i

6. Ariitap ca sin (x + : )- cos ( : - x ) ~ 0 , oricare ar fi x E JR .

1 = [~ o
o

OJ . 1
0

Subledul" 1. Fie matricea A = (~


;)

a) Calculati

A3 .

si multimea M= {( ~
.

~)i

X,Y E JR}.

i ::l
Q

b) Determinati rangul matricei A . AI, unde AI este transpusa matricei A.

a) Aratati caAX =XA, oricare ar fi X EM

exista nicio matrice B E M3( C) cu Jil = A. 2. Consideram polinomulJ= (Xo _2)10 -X -2 E C[X].
c) Demonstrati ca nu a) Calculati suma coeficientilor polinomuluif

b) Aratati ca A2 - 12A + 36
e) Determinati matricele

h = O2.
(JR) cu proprietatea cii isinq1r
B2

B E M2

+B =

A .

b) Calculati suma tuturor radacinilor complexe ale luif c) Demonstrati ca polinomul g = XO

2. Consideram multimea M
a) Aratati ca

= {cosq1r+

I q E Q}.

X - 2 divide f

daca

x, Y EM,

atunci xy EM. este morfism de grupuri.

i
ii2
A.

Subiedullll
1. Fie functiaj": IR ~ JR ,j{x) = x . e-x. a) Calculati limJ(x).
X-><Xl

b) Demonstrati ca M formeaza grup cu inmultirea numerelor complexe. e) Aratati ca functia J: (Q,+) ~ (M,.), J(q) = cos qr: + isuxq

III

Z ~

a ~

Subiedullll 1. Consideram sirul (xn)n~1 definit prin ~ = ~ si xn+1= x; - 8xn + 20, n ~ 1.


~i x E JR.
a) Aratati ca xn ~ 4 , oricare ar fi n ~ 1.

b) Aratati ca J(x) ~..!.., oricare ar fi x E JR. e


c) Demonstrati cap)(x)

= (-Ircx

-n) . e-X, oricare ar fi n EN'

II:

~
d

2. Pentru fiecare numar n EN'


a) Calculati 12

notam 1 = n

r'~
k2x+3

b) Aratati di xn+1- xn ~ 0 , oricare ar fi n ~ 1. dx . e) Demonstrati ca sirul (xn)n~1 converge la 4. 1

s
z
C

III

2. Consideram

s
Q

b) Aratati

ca 21 n+1 + 31n = _1_ , oricare ar fi n - 3 . > n+I


a-ecc n

+sm x a) Aratati ca orice primitiva a functiei J este injectiva. b) Calculati e) Calculati

functia J: JR~ JR, J(x) = 1

c) Demonstrati ca lim n1 =..!...

r 1 J(x)cosx
12

dx.

:E

r 1 J(x) dx .
/4

186 187

Testul33
Subiectull arului acnonara a numaru UI x = -123- + - . + lCIIa cu at! partea fro " 2 3 4
v

restul34
5L1biectull ab. ,. Fie a, b E lR. astfel mcat 2Q = 3 si 3b = 4. Calculati 2- 0 functiefde grad 1 arej{O) = 2 ~ij{4) = -4. Calculatij'(I). J. Rezolva~ in lR. ecuatia tg ( x + : ) = 1 .

2. Rezolvati in multimea numerelor reale inecuatia x' + x> 12. 3. Aratati ca functiaj": [1, 2] ~ [3, 4], fix) = 5 -x este inversabila.
4. Determinati termenuI dezvoltarii (

Fx + ~

ce nu 11 contine pe

x.

S. Punctele A, B, C, D verifies 3 AB = 2 AC + AD. Aratati ca B, C si D sunt coliniare. 6. Stiind ca a E ( ; , 1( ) si cos a = Subiectulll

~. Calculati probabilitatea ca, alegand 0 pereche (a, b) din multimea {l,2,3} x {I,2,3},saavema+b=5. 5. Determinati ecuatia dreptei ce trece prin origine ~i este perpendiculara ecuatie x + 3y + 5 = 0.

pe dreapta de

-j ,calculati sin 2a.

6. Calcu1ati masura unghiului A al triunghiului ABC stiind ca AB = 5, AC = 8 si


BC=7.

X-2Y+Z = 1. Consideram sistemul de ecuatii liniare ax + Y - 2z = 1 , cu a, b E lR. . { ... ~ -x+3y+z =b a) Calculati determinantul sistemului. b) Dete~at~ a ~~b pentru care (1, 0, -1) este solutie a sistemului. ....: c) Determinati a ~l b astfel incat sistemul sa fie incompatibil.

subiectulll

1. Consideram matricele A =
a) Calculati C-' .

(01

1)

l l'

B _(

4 - -9 -5) ~i

C _ (23 2 . 1) -

b) Aratati caAC = CB. c) Demonstrati ca B" = C-' . An . C , oricare ar fi n E N* . 2. Fie polinomul P = X4 +3X3
a) Determinati a, b E

::
:::;)

2. Fie M={(I+2a

-2a

I-a

a)

I aE(-I,OO)}.

+4X2

+aX +b E lR.[X],

aviind radacinile X"X2,X3,X4

E C.

IR stiind ca polinomul f = X2 + 3X + 3 divide P.

u
ffi
;

~ :::;)

a) Aratati ca daca X, Y E M, atunci XY E M b) Demonstrati ca M formeaza grup in raport cu inmultirea matricelor. c) Aratati ca functia j": (0, (0) ~ M, f(a)=( 2a-I a-I) este izomorfism de Ia

b) Calculati (XI - X2)2 + (XI - X3)2 + (XI - X4/ + (X2 - X3)2 + (X2 - X4)2 + (X3 - x4f c) Demonstrati ca oricare ar fi a, b E lR. , polinomul P nu are toate radacinile reale. Subiectullll

:i

-2a+2

2-a

a
U,I

grupul multiplicativ al numerelor reale nenule la grupul (M, . ). Subiectullll

1. Consideram functia f: IR~ lR. , j{x) =,f + X + 1.


a) Aratati ca functia f este strict crescatoare . b) Aratati ca functiaj este surjectiva, c) Calculati (Fly (2).

III

Z
>CC

1. Consideram functiaj": (-1, (0) ~ R, f(x)

CD

a::: U,I

2 = x - 2. x +I

2. Consideram functiaj": [0, 1] ~ R, f(x)


a) Calculati paralela cu b) Calculati

= .JI- x2 .

"" ci
Z

is -e

.:.

a) Calculati derivata functieij' b) Determinati asimptotele graficului functieij. c) Determinati punctele graficului functiei f in care tangenta la graficeste dreaptay = 2x. 2. Fie A = smx smx+cosx a) Calculati A + B.

1 --

f"/2

r.
12

fW

dx .

x .JI- x2 dx.

dx si B = f"/2

cosx

dx .

c) Calculati aria subgraficului functieij.

:i
~

1 sinx+cosx

b) Aratati ca A = B.
c) Calculati A .

188

18

Testul35
Subiectull
1. Consideram progresia aritmetica an = 1 + 7n n> 1 Calculati . '1 t' suma pnnu or 1 terme . 2 Aratati fi ' - . atap ca gra Ice1e functiilor I: lR. -+ JR ,j(x) = x2 si g : lR. -+ lR. g(x) = _ 2 Ill. au puncte comune. ' 2x + 4x -7 nu

estul36

Sllbiedull consideram

,.

multimile A = {l, 2, 3, 4, 5, 6} si B = {n

N n divide 12}. Determinati

J. Determinati coordonate1e punctului situat la intersectia graficu1ui functiei I : -+ R , R


I(x) ==1-21-4, x
A

nUIllarul elementelor multimii A-B.

3. Rezolvati in lR ecuatia cos ( x - ; ) = cos ( 2x +


4. Determinati n
E

f) .
para 1 1 e ogramului ABCD. Calcu1atl'
t

cu prima bisectoare a sistemu1ui de coordonatexOy.

N stiind ca n

2 -

4n =

c;.

x 2x 1 l!l> ti J. Rezo1vap ill ~ ecuapa 3 + + 9 = 36 .

Determinati va1ori1e lui n pentru care

cto = C; + C~ .

5. _ Fie 0 punctul

de intersectie

al diagona1elor

50 Determinati distanta dintre dreptele paralele d-: y = x si d2: y = x + 1.

OA+OB+OC+OD. 6. Calculati raza cercului inscris in triunghiu1 ABC in care AB ~ AC = 4 si BC = 6.

in triunghiu1
triunghiului.

ABC avem AB ==2, A(: ==3 si A = 120. Calculati raza cercului circumscris

Subiedulll
1.Sedaudrepteledl:x+y-2=0
a)
,

subiectulll
d2. '2x-y-l-0
-

'd' ~I 3. -

3X + my - 1 = 0, cu m

IR .

1 Calculati determinantul
l!l>' ~ .

1 -2 -1
m

1. Considemm matricea A ~ ( ~
II) 3

~}

t'l

-1 . -1

-3

. 'S f
u:
~ ;

b) Determin at, m ti

stun d ca drepte1e d., d2, d3 sunt concurente. x+ y-2z


=

Calcu1ati A . b) Determinati inversa matricei A5. c) Rezolvati ecuatia X2 = A in multimea M2(JR) .

2. Consideram polinomul
II)

c) Rezolvati sistemu1

2x - y - z = { -3x+my-z

I = X3

6X2 + 3X + m

qX] , avand

radacinile

XI. X2, X3 E

C.

stiind ca drepte1 e d I. d2, d3 nu sunt concurente.


y

~
ffi
~
;;

2.Fiemu1timea

M={[a+b..fi

b a-b..fi

Calculati ~X2 + X2X3 + X3~ . b) Determinati m E C stiind ca radacinile polinomului sunt In progresie aritmetica. c) Determinati m E C stiind ca ffidacinile polinomului sunt in progresie geometries.

a,bEQj.

Subiedullll 1. Consideram functia I: (0,00) -+ JR, I(x) = x+lnx.


II)

a) Aratati ca X + Y E M, oricare ar fi X, Y EM

b) Aratati caXY EM, oricare ar fiX, Y EM c) Demonstrati M formeaza ine1 cu adunarea ~i inmultirea matrice1or.

Aratati ca functia

I este

strict crescatoare.
E (~,

i
d
.:.

v ~

b) Demonstrati ca exista c .IC 1 1 . li 1(1)+/(2) a cu atl im


n-+CXl

1), astfel incatj(c) = 0.

Subiedullll
1. Pentru fiecare a
E

(0,00) \ {I} consideram functia

la : IR -+ JR, !, (x) =. aX a'

x-I

CJ

+ ...+ I(n)
n
2

a) Calculati 1:(0).

2. Consideram functiaj": (0,00) -+ lR, I(x) = a) Calculati b) Calculati

is
z
C

b) Dete~nat~ va1o~le 1ui a pentru care graficu1 functiei are asimptota la +00 c) Determinati va1on1e 1ui a stiind ca!a(x) ~ 0, oricare ar fi x E IR . . 2 . Fie I = rsinn~dx n 2
a) Calculati

~ o

!i
:E

>1 ,n_.

L,

r r

; . x(x +1)

I(x)dx xl(x )dx


2

. .

190

b) Aratati CaJlt+l s In> 'in~ 1. c) Demonstrati ca sirul (In)n~1 este convergent.

c) Calculati 1im
x-+oo

rx l(t) dt . 1

Testul37
Subiectull 1 J3. 1. Fie Z=-+-IEC. Aratati ca Z2 +Z atape(l
Ell'!..

restul38
1ll>

SII Multirnile A
2

blectull

.,

si B au fieeare eate 7 ~le~ente, tar rnultimea A v B are lO elemente.


2

1. D terrninati numarul eiementelor multimii An B.


E

2. Determinati valorile reale ale numarului m stiind ell x + X + m ~ 0 , oricare ar fi x 3. Aratati ea functia I: JR~[I,oo), I(x) = l+x4 este surjectiva, 4. Determinati numarul termenilor rationali ai dezvoltarii (1 + J3)'00

JR.

2.

!:

5. Simetrieul punetului A(1, 2) fata de B(4, a) este C(b, 4). Calculati a + b. 6. Fie x
E

IR eu tg x = ~.

Calculati tg (x + ; ) .

V(-1, l) este varful paraboiei y = x + ax + b. Calculati 2a + b. 1 . . 12r Rezoivap ecuatia g =. Determinati numarul functiilor s~et monotone I: {I, 2, 3, 4} ~ {1, 2, 3, 4: 5}: I)reptele d, : y = x, d2 : y = 2x + 1 ~I d3 : x + ay + 1 = 0 sunt eoneurente. Determinati a. S. Fie ABC un triunghi in care A = 30, B = 75 si AB = 4. Calculati raza eereului 6. eireumseris triunghiului. subiectulll

~etul

Subiectul " 1. Fie A matrieea patratica de ordin 3 eu toate elementele egale eu 1. a) Calculati det(A - 313)' b) Aflati n E N stiind ea det(An + 13) = 82. ... c) Determinati inversa matrieei 13 + A.
1&1

1. Consideram matrieele A =

(~1~)

~i B = (~

~).

a) Aratati ea matrieea X = (~

:) verifica XA = BX

:I
Q

~ i

~ . 2. C onsiid eram mu Ipmea G =

{(a -5b4b -1 -

5b a + 4b

JIa

+9b2 = 1 a b e JR ' , .

1 b) Dernonstrati ea B" = ( 0

2n) 1 ' orieare ar fi n EN.

u:

a) Verificati daca matrieea ( 0

~J

c) Calculati A' 00. 2.Fie polinomul 1= 2Xl -3X2 -X +5

qX],

avand radacinile complexe x, X2, X3 g = 2X -1.

apartine lui G.

a) Determinati catul si restul impartirii luij" la polinomul

5 b) Aratati ea daca X, Y E G, atunei XY E G. c) Demonstrati ea G formeaza grup in raport eu inmultirea matrieelor. :I ~ Subiectul III

b) Calculati (1 - x,)(1 - X2)(1- X3)' . 1 1 1 c) Calculati -+ -+ -. , I-Xl l-x2 I-Xl Subiectullll 1.Consideram functia I: JR~ JR, I(x) = x+sinx.

~
~

1.Considerlimfunetia/:JR~
a) Aratati ea functia

JR, l(x)=x+.Jx2+1.

a
~ ~

strict crescatoare. b) Aratati ca (r + 1)f"(x)j{x) = f'(x), orieare ar fi x E JR. c) Determinati asimptota grafieului funetiei/eatre +00. 2.Fie/:[0,oo)~JR,/(x)= a) Calculati b) Caleulati c) Caleulati 1 x2 +3x+2 dx .

I este

a) Aratati ea functia

I este

strict crescatoare. surjectiva.

ffi

II).

~
1&1

o
~

I(x)

2.

:.~~m:.:::~ :=;'1:~]~ ::f:~::


n:
l2

b) Aratati ea functiaj'este

R, f.(x) " {s:~n: '


n, x=O

!~

I(lnx) dx. x n2 fl/(x) dx .

r . Notam In = 1 /,,(x) dx, pentru once n E N*.


a) Calculati
t

h
2 n+

< ~

b) Aratati ca I
c) Calculati

2 . (n+l)1r. fi I = --sm , oneare ar I n n n +1 2

E 1'1

"'T*

92

hOI3 .

193

Testul39
Subiectull
1. Dati exemplu de numar real x astfel Incat + x sa fie nurnar rational nenul. 2. Pentru ce valori reale ale lui m functia j: JR~ JR.j{x) = U + mx + 3 este crescatoars pe intervalul [2, oo)? 3. Determinati valorile reale ale lui x pentru care arcsin x ~
1i .

1estul40
J2
SUbledull
Determinati a E JR stiind ca (a, a + 1) (\ (0, ~~;t 0. t rminati functiaj": lR ~ lR de gradul2 stiind caj{O) 2 :z.De e . . Rezo1vati in lR ecuatia Sill 2x = 2 cos x. .

1.

= O,j{I) = 1 ~1j(2) = 8.

3.

4. Determinati n EN' astfel incat 7 n! < 1000. s. Fie punctele A(1, 2), B(3, 1) si C(-1, 4). Calculati lungimea medianei din A in triunghiul ABC. 6. Demonstrati ca sin 4 < O. Subiectul "
1. Fie matricea A = [~
~

terminati coeficientullui 4. D e

~ din dezvoltarea

x +x

1)6

S.Consideriim puncteleA(l, 0), B(3, 2), C(-I, 3). Calculati cosinusul unghiului BAC . 6.Determinati sernnul numarului cos2 . cos4.

101
b) Determinati u, v e) Determinati
0 E

~J.
E

sublectul /I

[1

1 OJ
0 1 .

1.Consideram matrieea A = 0 a) Calculati 1. b) Aratati ca An - An-2


c) Calculati A 100.

010

a) Calculati rangul matricei A. JR pentru care A3 = uA2 + vA .

= A2 - 13 ' pentru

orice numar natural n ~ 2 .

matrice nenula X

M3 (JR) astfel incat AX = 03,


+9X +m divide f.
E

a;: -s -e

2. Consideram polinomul j = X3 -6X2 a) Determinati m


E

Q[X].

2.Fie M={(:

3:) I

a,bEQ}CM2(Q).

5
';!
=>

Q.

Q stiind ca X-I

b) Determinati radacinile polinomuJui pentru m = -4 . e) Aflati valorile lui m e Q pentru care polinomuljare
0

radacina dubla,

a) Aratati ca X - Y E M, oricare ar fi X; Y E M. b) Aratati ea X Y E M, orieare ar fi X; Y EM.. e) Dernonstrati ca M formeaza corp lmpreuna cu adunarea

~l

inmultirea matncelor.

a:
~ ~ ~ ~
w

Subiectullll
1.Consider1imfunctiaj:JR~ b) Calculati f'(x), x JR, j(x)=~(x-I)2(x+I).
E

Subiectullll
{-I, I}. 1.Fie functiaj": JR~JR ,j{x) =x -IU 2 a) Calculati lim(~j(x) _x ).
x-+<X>

+1.

a) Aratati ca functia j nu este derivabila in x


E

JR\ {-I, I} .

e) Determinati punctele de extrem ale functieij" 2.Pentru


a)

ffi
II).

p,qEN,

p,q~2,notiim

I(p,q)=

1xP-1(l-x)q-1

dx.

b) Determinati punetele de extrem ale functiei.( . e) Determinati punctele de inflexiune ale functieij. 2 2.Consideram functiaj": [0, 1] ~ R, j(x) = .Jx + 1. a) Calculati q EN,p~2,q~3.

c:i
w X u -e Z

Calculati 1(3, 3) .
pI(p,q)=(q-I)I(p+I,q-I),oricarearfip,

b) Demonstrap ca Iip, q) = I(q, p), oricare ar fip, q ~ 2. e)Aratatica

j(x)

f'(x)

dx .

b) Calculati volumul corpului obtinut prin rotatia grafieului functieij in jutul axei Ox. e) Calculati aria subgraficului functieij,

o cr:

Z
c(

194

19

Solutii Ml ~
Partea 1. ALGEBRA/GEOMETRIE (dasele IX-X)

OE{4,5}.

21. a) ~4+2../3

=l+../3EA,
c)

{../3}=../3-IEA. Prin inductie se

b) Fie x=a+b../3,y=e+d../3EA. arata usor ca, daca x E A, atunci

xy = ac + 3bd + ../3 (ad + be) EA.

Tema 1.1
x =.!.. 3

Multimi de numere. Multimi ~ielemente de logicii matematica


x = 2, 5 si y = 2,5 . b) Propozitia este falsa, contraexemplu pentru x = 1000 x2 + y2
;to

x" E A, \;;fnE N . Fie acum x =../3 -I, elemente. 22. . o2=3+2b2-2b.J6 =>(x,y)=(O,O). +6y_2z+14=(x+2)2 3 26. a) . x2 + l 24. Presupunem ca exista

[x] = 0 => {x,x2 ,...,X2012} A, deci A are eel putin 2012 c a,b E Z astfel tncat contradictie. +13{

1. a) Propozitia este falsa, contraexemplu c) Propozitia este falsa,

../3 = a + bJ2
23.

=>

(../3 -

bJ2f

= a =>

contraexemplu x = I + J2

2012

\;;fyE lR

=>b=O

~i a=.fjEZ,

r+2xy+2i=(x+y)2+i=0=> 25.x2+y2+z2+4x+ y+z=-4. = 0 => . x = y = z. b) in a)

2. Propozitia este falsa, contraexemplu egala b) cu 2. 3. a)

si y = 1- J2

sunt irationale, iar suma lor este = 44+ (2 + .J2)( -J2 c) + 2) = 42. X2+3XY+4l=(x+Y~J +(y+3)2 +(Z_I)2 ~O, \;;fX,YElR.

[ v'2012 ] + (2 +.J2). {-J2}

[_I +_1 + ... + 1 ] =[I-.!.+.!.-.!.+ 12 23 20122013 2 2 3 ~I-(

... +_I_-_I-J =0. 2012 2013 = 31 +5 2+7

[v'2009]+3.{-!}-

=0 =>x=-2,y=-3,z=l=>x+ (x - y)2 + (x - z)2 + (y - z

=44+3(

-1))

= 46. d)

[.fi]+[

+ Z2 - (xy + xz + yz) =

.J2]+ ... +[.JiOo]

3+ ... +199+10

=625. luam x = a, y = b ~i z = 2 , deci a = b = 2.27. ~ ~i ~. b) Inmultim intre ele inegalitatile b a inegahtatea ceruta. 28. a+b~2.,Jab, b+c~2Jj;

a) Se aplica inegalitatea mediilor pentru numerele si a+e~2~ ~i obtinem

e)

[(../3 +v'7t]

= 10+[ 2.J2l] = 19.4. a) XE [k,k +}

k E {0;1;2} => A =[ 0,)U[I,%)U{2}.

b) {x} = ~ => B = { -: ,~,~}.

5. [ ~n2 + nJ = n ~ n:5 n2 + n < (n + 1)2 , inegalitati care sunt evidente.

x -I a) --:5 x

v'

I r=: - ~ x ~ 2" x -I ~
2

(,----;)2 "X -I -I

~ 0 . b) Impartim megahtatea

'....

6. b)

X>I~~E(O,I)~[~J=o. {{x+y}+z}={x+y+z}={x+{y+z}}. [X+J=k

7.

a)

{{x}+y}={x-[x]+y}={x+y}={x+{y}}. 8. a) deci Fie este kEZ. evidenta, Pentru Pentru

cu xy si obtinem inegalitatea avem ~ = 2, trei cazuri:

v'x -I + ~ y -I :5 I , care este adevarata din a). 29. Cum Fa , ~~o, x y

Fa = 0,

ifb = 2 => a = O,b = 16


De exemplu (0,1,9).33.

sau

~ =1, ~ =1=>a=l,b=1

sau

XE[k,k+)=>[X]=k,

~i

[2x]=2k,

egalitatea

ifb = 0 => a = 4,b


if].
c) .!. < 2

= O. Deci A = {(0,16),(1,1),( 4,0)}. 30. De exemplu a) In2 <.J2 <

a = I ~i b = 1. 31.

De exemplu a =.J2 XE[k+,k+I)=>[X]=k, x = -a 9. 10. 11. avem [X+J=k+1 Pentru


2

si b = -.J2 .32.

if] .

~i [2x]=2k+l, x = -b, avem are deci cu maximul eel

deci egalitatea este evidenta, b) Daca [a - b] = 0 => b :5a. putin


0

b) ~

< .J2 <

J5 < .J3

I .J2 = 3- 2

.J3 +.J2

. d) .!. < log32 <In 2 < I < 2

../3.

[-a + b] = 0 => b ~ a.

in final deci egal cu

a=b.

Pentru

;to

inecuatia

(m

-I)x

+ 2:5 0

solutie, este

x=0.
-2. 13. =

lema 1.2
1 an+1
-

Funqii definite pe multlmea numerelor naturale (~iruri)

{XElRl(x+2)(X2-4)~0}={-2}U[2,+oo), A=[I,I~l deci B={0,1,2}

elementul egal cu 2.

cautat 12.

4n + 4 4n 12 0 d . . I ( ) a = ---=( )( ) > , eCI siru an >1 este crescator. n+4 n+3 n+4 n+3 ne
(an)n~1

AnN={1,2}. =9 ~i card(AuB)

2. an+1- an = (n + 1)2 - (n + I) - n2 + n = 2n > 0, deci sirul


3. a)xn+1-x n 1 = __ I + __I + ... + n+2 n+3 2n + 2 este crescator. b) xn+l - x, =
c)

este crescator, I n+I >0,

A = (-2,2) => A nB nZ = {-I} . 14. card(A) =26, card(A)+card(B)-card(AnB) =34. 15. ~=0,(142857)

card(B) =17, eard(AnB) =>eard(A)=6.

I n+I

I n+2

I ... __ I = = __ I + 2n 2n + I 2n + 2

16. 141 =0,(36)

deci suma deci sirul (xn)

10 cerutliesteegalacu 10. 17. - =0,(769230) =>al +~ +"'+~OI2 =335.(7 +6+9+2+3+0)+7 +6=9058. 13 18. Numerele I ~i 2 sunt printre radacinile ecuatiei x2 + mx + 4 = 0 , deci m E {-5, -4} . 19. Solutia 1. lnIocuind solutiile I si 2 in ecuatia x2 + mx + n = 0 , obtinem sistemul m+n+I=O { 2m + n + 4 = 0 => (m, n) = ( -3,2) . Solatia 2. n = XI. x2 = 2 ~i -m = XI+ x2 = 3 . 20. Observam ca solutiile intregi ale ecuatiei se gasesc printre divizorii lui 4, deci solutiile posibile sunt 1,2 sau 4, adica

n" I

rn+22 + Fn+lI ~ n + I + .j;; < 0, 1 n+ n+ n


n+1 ) > 0, deci eCI ) siru I () n,,1 Xn

deci sirul (xn LI este crescator.

e st e

descrescator.

xn+1- xn = (

n+2

I )(

n I v4. a)xn = ~k(k+I)(k+2)

I(n I =2 ~k(k+l)

n 1 - ~(k+I)(k+2)

I( I = 2 1- (n+2)(n+3)

( I) d E 0'2 ' e

und e marginirea siru I' b) x" = L.. 21:+1 2 .. . U1. ',I ~ k=lk(k+l)

~ ~-_1-2J=I-_1_2 trl..,k (k+l)

(n+l)

E(O,I). c) Xn=_1_ E(O,I). n+1

l'

5. b)

a)

Fie r ratia progresiei.

023-05

= 18r = 36 =:> r = 2. Os = 00 + 5r = 7 =:> 00 = -3.


deci 2015=01009. r ratia c) progresiei. 6. Fie

013 = 00 + 13r

= 23.

geometrice

b3 = 24 =

=> q = 2 => b, = 3.

26.

Evident

s > 1.

Pe

de

alta

parte

0n=2015=-3+2n=:>n=1009,

T=02+0S+0g+

... +02012"= I I I -1+-+2"++---uiQs= 2 2 2 1)2013

6
( 1-- 1) <2 2101 . 27.
1 III s = 1--+---+ 2 4 8

=6~1(02+02012)=671.2011=1349381. al +0:1+as +a6 =30=4a1 +llr=>al 8.2(I-x)=(x+I)+4=>x=-1 ecuatia

04-a2=4=2r=:>r=2. =0; -Xi =3. obtinelll

=2. ~ = ~(~ +".!J)=420. 7. 2(x-l)2 =x+(x+2)=>4 9. 2{Z-+2 +1) =20-1+ 20+1 +1, deei a=1. ~i notand

I 1-101 __ 2_-2 I 1__ 2

... +--wi2 = 2

20=1>0 100-1 --+1=34

4 ) / 8 2 ( -+1 =-+2t+1=>/1=--'/2=2,

10. a) In suma sunt

1- --2
( ==-;_(_~)

=_

2(

1+->_ 28. 2013 3 2 3

I) 2

1 I-IT 5 I a=_5 =-(I-IT)e(I,2)=>[a]=I; I-.!. 4 5

1b= 1-

1)12 -S ( _.!. ) =

5
29. Daca

5 Daca x=l,
x;c I, egalitatea din enunt este eu

tenneni, deei 1+4+7+ deei

... +100=3 4(1+100)=1717. 2

b) In suma sunt 201~-2 c)

+1=503 suma

tenneni,

==~(J+5!2)e(0'1)=>[b]=0. echivalenta eu 122 -1 = II 13

in final [a]+[b]=l.
evident adevarata.

503 2+ 6+ 10+ ... + 2010 = -(I 2

+ 2010) = 503 1006 = 506018.

sunt

egalitatea

este echivalenta

2n + 3 - I . d . () ( )2 . 2 + I = n + 2 tenneru, eel I + 3 + 5 + ... + 2n + 3 = n + 2 . d) In suma sunt n termeni, deci 1+ 5 + 9 + ... + (4n

1-;ZJ2 _Xl = I_Xl .1-}3 => ( I-x I-x I-x 30

(I-XZt -xl(1-4 =( l-XI)(I-}3),

egalitate care se verifica irnediat.

2 2 1+ 3 + 5 + ... + (2n -I) = n .

-3) = ~(4n

- 2) = 2n2 - n . 12.

11.

Suma

ceruta

este

egala

ell

. . . . Fie q ratia progresiei geometrIee,

b3 +b4 b3(I+q) 2 -= ( ) = q = 4 => q = 2 . 31. b, +b2 bl l+q

a) Fie q ratia

....I
W

an+1= (al + a2 + ... + an+l) - (al + a2 + ... + an) = 2n + 2 => an = 2n , aritmetica, 13. a) Forma generals a termenilor din suma este =2n2 -n=23I=>

progresiei. b4-bo=bo{l-I)=bo{l+l){q2-1)=3{I+l)=15=>l are 9 termeni, deei S8 = bo-l-q =4=>q=2 32. =>bo=1 b2=4. b) Suma

a: I::::I o u.:

obtinern deei un sir in progresie 4n-3, x=2n-l, n~l. Fie x=4n-3=>1+5+9+ n~l. 1+3+5+

>< ....I -e a..


::::I V

...+(4n-3) =~(l+4n-3) 2 ... +(2n-I)=n2=225=>n=15=>x=29. d) Fie

n = II => x = 41. b) Fie ... +(x+x)= ... +(3n-I)= r < 0, 3k e N' : Presupunem "=aPa
ak+1

I-l

= 511 .

a2

al = r e Z.

Daca

presupunem b

ca

c) x+(x+I)+ n~l. 2+5+8+

x+J =-2-(3x)=45=>x(x+I)=30=>x=5.
= %(3n + I) = 57 => n = 6 => x = 17.

x=3n-l,

al

+ kr < 0 contradictie. Deei r ~ O. 33. Ratia progresiei este

q = ~ e

Q.
si

14. Ratia progresiei

aritmetiee este egala eu 3, primul tennen

ca
(aa)=1

q e

Q\Z
.

Fie

q=-

serierea
I

ea

fractie

ireductibila,

a>1

b
=aPa--=a--IlN,eontradletle.34. aP+1 a 1(2)+

este I, deei

alO=28.

15. a6+aI6=a3+aI9=10.

16. a) Oz+a3+aI9+a20=8=2(al+0z1)=> +Gzo)=5(~ +azd =20.

UJ

"

peN

Avem bp+2""

=os"

bP+1

bP+1

Fie c ... +

21 => al + a21 = 4. al +Oz ++Ozl =-(al

10 +Ozl) =42. b) Oz+a4 ++Gzo =-(Oz

ratia progresiei, deei ~ = q2 = 4 => '" = :~ =% => ~ = "'q6 = 96.35. 2 9 2 -1 + ...+29+9=22_1 +9=1031. Tennenii din (2 SI=31-3+3 S2 sunt in 3

I{ 22)+
II =

I{ 29) =
+113,

;;

~
~

17.a) al +a4 +an_3 +an =2(al +an) =300=> al +an = 150. b)S3n=9Sn=> 3n(2al+(3n-l)r)=9n(2al+(n_l)r)

S; = ~(al
2

+ an) = ~ 150 = 600 => n = 8.

=2+2

36. suma

-3

+ ... +3

10)

31-(-3)" 1-(-3) eu

a:
~ c} ~ ~ =>al

=>r=2al

:: ~(1 + 311) + 11. 2 =O=>a=c=b. geometriee. S2:: 1;(1(0)+

progresie

aritmetica

ratia =124.

=.3

18

a . b=-2- + c ~I.

2 b =ac=>ac=

( a+

-2-

C)2

()2 => a+c

=4ac=>(a-c)

1(11)) =210 .37. a) SI =(-5)+(-5~+

... +(-5~+

1(50) =-125+250-1

19. a -17 = 17 - 2 = 15 => a = 32 a+b+


C

~i 2b = a2 => b = 512.

20. Fie q ratia progresiei

25-ori b) Tennenii sumei sunt in progresie aritmetica, deei S2 = ~(J(O)

o
~ Z ;

= a{1 + q + q2) = a[1 + q(q + I)J ~i cum 1+ q(q + I) este numar par, rezulta ea a este numar

+ 1(50)) = 51124 = 6324 .

par, de unde eoncluzia. 21. (x _1)2 = X + 5 => XI = -I, x2 = 4, deei x = 4. 22. Cum aeR' =>4 ,-Xi ;cO . xi = 3XIX2=> x2 = 3xI => XI + x2 = 4xI = 4 => XI = I => a = 3. 23.Avem 24. Sirul este
0

c) S3 = 5( 1- 2 + 22 - 2 + ... - 2 ) = ~(1-

210)

xi =4xi =>4 =1=>a=-3. 25. Fie q ratia

198

progresie

geometrica

eu ratia 2, deei

4 = a3 = a023 => ao =.!.. 2

199

Tema 1.3

Functii. Proprietiti generale. Lecturi grafice.

j(X), \ix

E (-3,3)

.23.

Punem

conditia

f(-x)=-f(x),

\iXEJR

~_x(e-x+ex)+a=

1.
3. a) b) 5. 7.

f()=H}+{l}=~*f(O)=O.

2.

f(X+)={3(X+)}={3X+l}={3X}==f(X).
este perioada pentru perioada g. 4. pentru functia

..._[x(ex+e-X)+a] ~a=O. 24. Avem f(-x)=f(x), _(0+ b)+4 ~ a + b = 0 .25. Dacajeste functie para, 1(0)
= - f(O) => f(O) = 0 => 0(0,0) E Gf

.\iX EJR , deci f(I)~f(-1)~~~b~4== atunci f(l) = f( -I) ,declfnu este injectiva,
27.

.
dupa

f(g(x))
n.
Pentru

x ~ 2(ax + b) + I = x,
egalitatea devine atunci

f(X+2)={X;2}+{X+2}=H}+{x}=f(X)=>2
este

J6.
\fxEIR~a=2"'

I
b

1
=-2". 28 Prin inductie

n= I

g(X+6)={X;6}+{X;6}=g(X)=>6 f(x)
= 41x - 21-412 - xl = 0,

l-a2==0=>a==1 == 5.

f(x) '"'i x + z' -I ~(x)


==
11+1-00

evident

adevarata.

Daca

~:o~
0

f(x)

= 2" x + 2" -I,

decifeste

constanta. 6. Pentru

x E[3,8],f(x) =(8-x) +(x-3) f(x)- f(y) x- y


9.

= 2" I(x)

+ 2" -I = 2" (2x+ I) + 2" -I = 2"+1x+ 2"+1-I. : JR~ JR,II

29. a) Functia j" este strict

Pentru

XE(O,+oo) +E(O,I)=> x +1 ) < 0,

f(x)=O.

8.

y-X (x- y)(x-I)(Y-I) f(g(x))


= g(l(x)),

c;rescAtoare,fiind suma a doua functii strict crescatoare (1I'/2 deci este injectivli. b) injectivlL d) Ecuatia

(x)
= deci I =

x3
-I),

~i

f2 (x)
deci

x + I ),

(x-I)(y-I

-I

\ix, y

E (I, +00), x

* y,

deci 10.

este descrescatoare,

1(0) = f(l) = I, deci 1 nu este 1(x) = 2 nu are nicio solutie 1 (x)


=

injectiva, c)

1(0)

I(

nu este

numar natural,

1 nu
2

este surjectiva.

\ixEJR~2(x+a)-1=2x-l+a~a=0. descrescatoare. 11.

f(l(O))

f(O)
3

= O.

12. 13.

f(J(I(x)))=3-8x, f(x) = 0 => x( x2 -4) f(x) Q=>X(X2

\iXEJR, decifeste = 0 => XI=

strict 30. Arlitlim cli ecuatia

0,x2 = I,X:J=-L

are solutie unica

vv E [2, +00).
Ecuatia l

x+~ f(x)=y

y ~ x - yx + I = 0 ~
are unica solutie

...J
~ ~
I-

Punand conditia

g(x;) =0,
f(

i=I,3=>aE{-1,1}.
-

-4) :O;O=>XE(-00,-2] U[0,2] = A,

<=:>x,",y~ x = ~(I

E[I,+oo)~X=y+~. deci rl:

31.

deci max A = 2. 14.

a) = a ~ a

9a = 0 ~ a E {-3,0,3}, =

deci suma ceruta este egala cu O.

15. Pun em conditia ca ecuatia ~~~0~(-y+3)(3Y-l)~0~YE[~,3l

f(x)

sli admita solutii reale ee deci Imf==[~,3l16.

x2 (y -l)-x(y
Ecuatia 17.

+ I) + y-I Ixl=y

+ IOg2y) E JR, \iy E (0,+., singura 1solutie =0 ~

(0,+00) ~ JR,r a

(y)

= i(1 + IOg2y).

32. Determi-

=0 nlm strict pozitiva ecuatiei deci rl

o
~ ::
;:)

f(X)=y,YE(I,+.
l

admite

<=:>x2 +x+
solutii reale daca ~i numai daca imaginea functiei YE[O,+oo) , deci

x = -I+~
2

> 0,

\iy

E (1,+00),

:(1,+00) ~ (O,+oo),r

(y) =
Deci

Imf=[O,+oo).

(Jog)(x)=x2-1,
functiei

deci

u
U ~
CC

fog ~

este [-1,+00). ecuatia

(gof)(x)=(x-I)2,

deci imaginea

s=!

este

= -I+~. 2

33. Daca . 34. Pentru

g(3)=a~/(a)=3=>a=0, x E [1,+00) => I( x)


~i cum

g(O)=b=>/(b)=O=>b=-L [a,+. => a = 5.


cli ~i a=

[0, +00). 18. a) I j!' Im f ~i in plus (-I c)

f (x)

= I nu are nicio solutie, ceea ce este adevarat, b) Deci f(I)=-1 max(J)=.!., ~i in punctul plus de maxim

f (1) = ~ x=l.

g(3)+ g(O) = -I

E [5,+00) = Iml =

35. Functia

este strict descrescatoare

pe intervalul

(-00,1] si strict crescatoare pe [1,+., deci a:O;-I.

36. Fie 37. ~i


a)

ffi

f(x)=+-:o;.!.,

a
11\

CL

:E

f-I)=2~-2"EImf.
E JR.

x +1 I

\ixEJR. 19.

fiind

rl (4) = a => I(
fof=IR~f(l(x))=x,
hElR.

a) = 4 =

1(1(1))
(1,0)

este

injectiva \ixEJR=>

rezulta a=1

1(1)

= 2.

x4_2x2=(X2_1)2_1~_I~ x E {I,v'3}
c) = rl ({0;2}).

\ixEJR~a2x+ab+b=x,
~i (-I,b)EJRxJRcubEJR \iXEJR ~i inlocuind

!
ffi

f(x) ~ -I, \ix


b)

20.

a)

x E r'

Deci perechile

({0;2}) ~

f(x)

E {0;2} ~

TEH~f(x+T)=/(x),
b)

cu

x-T

b=O sau a=-I 38. verifica cerinta fo/=IR obtinem I(x-T) =/(x) , \ixEJR~-TEH.

f(X)E(3,+.~x2>4~XE(-oo,-2)u(2,+oo)=rl((3,+oo))
d) Ecuatia

f(X)E[3,8]~

d .
w
U

f(x+7; +T2)=/(x+7;)=/(x),

\ixEJR~7;

+T2 EH.

x2E[4,9]~XE[-3,-2]U[2,3]=rl((3;8]). numai daca m = -I . 21. Punem conditiile

f(x)=m
~i

are

sigura radacina daca ~i

::t:
CC Z

i
lerna 1.4
Funqia de gradull. Funqia de gradul alII-lea

f(l)

== si 0

f(O)
b)

= -I,

deci n = -I

m = O.
T

22. a) . f(
X

-x)

_x3 \ix
E

..!:
2.
a) ~

+.!. =

o a::
Z CC

1. Fie

f(x)=ax+b=>f(I)=2,f(-I)=O=>{a+b=~
~i

c :E

-f(x),

\ix

JR'.

f(-x)=-x3+--=-f(x),
\iXEJR. d)

+2x
-x

-a+b-O g(-~)=o

=>a=l=b=>/(x)=x+l.
si g(O)=-1

JR'. c)

!OO

f(-x)=ln(-x+v'x2+1)=ln

G/noX={(-~,O)}EGg f(_x)=ln3+x= 3-x

(O,I)EGfnOy,deci

=>g(x)=-2x-1.

x+

~=-f(X),
~+I

201

b) Gf nOy={(O,I)}
c) Gf nOy

eGg

~i (-~,o)eGfnOx,deci

gGJ=o

si g(O)=1

=:>g(x)=-2x+I.

, 1 Xv
~I

= 2 =:>- m = 2 =:>m = -4. 2


-

18. Punem conditia ca ecuatia

I(x)

= y sa admita solutii reale, pe

= {(O,l)} ~i ( -~,o J e Gf rsOx , deci gG) A(I,O)eGfnGgnOx ~i cum

= 0 ~i g(O) = -1 =:>g(x) = 2x-I. B(0,3)eGgnOy=:>C(2,3)eGf. Deci

. X2 + X + I - y = 0 =:>6. > 0 ~ 4y - 3> 0 =:>y e [~,+oo).


-

19. Functia I este descrescatoare 20. a> Xv = 1.


a) c)

3.Avem

(0,2)

~i crescatoare
0 0

pe

(2,+00),

deci

1m/=[Yv,+oo)=[-3,+oo). b) pentru

Im/=/(IR)=

/(1)=0,J(2)=3=:>

a+b =0 { 2a+b=3=:>a=3,b=-3~ Se impune conditia Im/=(1,7].

/(x)=3x-3.

4.

Im/=[-5,-I]=[a,b]~

[1,+<1:l) ~ Iml
::::I(m+x),

I I = /(1([1,+00)))
x=m 8'

= 1([1,+00)) = ~I,+oo!. este axa de sunetne 22.

f im -x)
21. xv>O 23.

=.
~I

V'xEIR<=>dreapta mE(-oo.!.)n(.!. ,2

Gf<=>m=xv=l.

a=-5,b=-1.5.

Avem doua cazuri {/(I)=I /(4)=7 7.


a)

sau {/(1)=7 1(4)=1' m-I >O~ 2m+2


m e

y.?

o,

deci

+oo)=('!','!'). 8 2

IYvl=I<=>la-II=I<=>aE{0;2}. deci I:IR~IR,/(x)=~+x+l. a=-4, b=7~ lex)

Fie

deci

a=2,

b=-I

sau . b)

a=-2,

b=9. =0~

6.m2-2<0<=>mE(-.J2,.J2). =

I(x)=d+bx+c.

Avem a-b+c=l, a=-2,

c=l, a+b+c=3~a=b=c=l, Xv =2 si Yv =3~ ~i 1(1) =2~b=-1.

(-00,-1) u(I,+oo)

/m (I)

-%.

c)

Functia

/m

2". x, =1

~i Yv = 2~

b =3.25. =2~a=4

=x2 -4x+7~

este descrescatoare, deci

(-1,1) .
::> 1(3) = 4. 26. Xv=2~~

27. Xv =-1 ~ I( -1) =m2 -1 =g( -I) = b)

d) Functia I;

este constanta, deci m = I .8. a) Ix + II = 21xl <=> + I = 2x ~ X E { -~, I} . b) Avem x

. con di . x ~ 0 , d eCI x 2 -4 = 3x ~ x E {}-4,-1,1,4 ItIa

n[O,+oo) = {1,4} . c)

{x 2+ 2

:=1=>m=.J2.
=0

28.

a)

6.<0<=>4(m-I/-4m(m+I)=-12m+4<0~mEG,+oo).

~ X =.,-2. 12(x) = 2X2 - 2x + 3, iar Im/2 = [Yv,+oo) =[% +(0) . e)


c)

x +x-2=0 ~ d) Pentru XE( --<XJ,3) ~(3-x)+( pentru XE(4,-+00) ~(x-3) b) 4-x) =O~x=~

Img = 12 ([-1,1]) = [%,7]' j) Avem doua

d) cazun

f1'( --<XJ,3) ; pentru


_1__ x+I

xE[3,4] ~x-3)+( 2 ~ 0 <=> -2x-1 x+I x2-16 c) x(x+4)

4-x) =1~XE[3,4], iar x = 2 ~ m -1 = 2 ~ m = -I. m ~ 0 <=>X E(-I-.!.J. ' 2 x-4 =-x->O~ I(x) > 0, V'x E IR <=> E (~,+oo ) m sau

i
::l
~ ~

+(x-4) =O~x=~ 2

f1'(4,-+00).9. a)

{m > 0 ~ mE +00). 6. = -12m + 4 < 0 3 mE(o,~J


XI

(.!.,

.s
U ~
0(

x x +I -4x-2 x+2 - x-I ~O<=> (x+2)(x-l) xE

(IJ ~O<=>XE -2'-2"

U(I,+oo).

a ~
ffi
~

+ x2 =

2(m-I) m

( IJ ::;0 <=> E 0'3 . m

-00,0) u( 4,+00)) \ {-4} . d) (x- 2)( x2 -3x+ b) XE[ -1,%JnZ={-1,0,1,2}.

2) = (x _2)2 (X-I)

~O ~ x E (-oo,I]u{2}

.
XI~

10. a) xEG,IJnZ={I}.

c) x2 E(I,4)~xE((-2,-I)u(I,2))nZ=0. pentru Finalizare mE(O,+oo). =2x2-a>0,V'xEIR, 29. 6.=0~1-4m2=0~m=~. deci >0 a<O. 31.

m+1 =--~o m

11. a) X-IE(-3,3)~XE(-2,4). xE[-I,I]~I-x+x+I::;4~xE[-I,I],

b) Pentru xE(-oo,-I)~I-x-I-x~4~xE[-2,-I); iar pentru xE(I,+oo)~x-l+x+I::;4~xE(l,2]. \ {OJ .

2 30. (Jog)(x)=/(g(x))=2(x -a)+a= Avem conditiile 32.


a)

in

a
~

a+I*O a=1

~i ecuatia

final x E [-2,2] . c) x2 - IE (-1,1) ~ x2 E (0,2) ~ x E (-.J2,.J2) 12. a) x+ 2 E [-1,1] ~ x E [-3,-1] nZ = {-3,-2,-I} . c) Cum

'"

A >0<=>9( a_I)2 -4( a+ 1)(a-I)

<=>aE((-<XJ,I)v(,-+oo )}{-I}

Daca

. b) 413-xl::; 21x-31 => 21x -31::; 0 ~ X E {3} .


4x + 2 = 0 admite solutii. Daca a * 1 avem conditia

6. < 0 <=> a + 1) < 0 <=> E (-00, -I) . 8( a

d
U,I U
0(

~ U,I

x E Z rezulta cli avem 3 cazuri:

{IX+21=0 ~ 2 1x - 41= I nu

E 0,

{IX+21=I 1X2 - 41= 0

E0

~i

IX+21=0 { Ix2_41=0~XE{-2}.

4x + 2 > 0 admite solutii, deci nu convine. Daca a * I avem conditiile I a+1 Q -I < 0, 6.::; 0 <=> a + I)::; 0 <=> E (-00,-1] 8( a . c) 6. = 0 <=> = -1 . d) Xv = 2 ~ - a -I = 2 ~ a = 3' a 33. Y = -6. = 2 ~ 4a + 3 = 2 ~ a = ~. v 4a 4 4 34. Functia

b) Daca a = I inecuatia

i
I
>C(

13.

Ecuatia

/(x)=O

are solutii

in intervalul

(0,+00),

deci

I este

strict crescatoare pe intervalul [xv, +00) ,

g
~ ;

2m-2::;0~mE(-oo,I].14.

Fie l(x)=ax+b~/((J(x)))=a2x+ab+b=4X+3~{a2=4 b(a+I)=3 /(x)=2x+1.15. xE(-4,2)nZ={-3,-2,-I,0,I}.

~i

deci punem conditia x, ~ I ~ a ~ _.!.. 35.Functia/este 2 PUUemconditia x ~ 2 ~ a ~~. I v 2 36.a) ~+~=I<=>xl~ ~ ~

strict crescatoare pe intervalul (-00, x.] , deci 4 =XI +~ <=>m+I=-(2m+3) ~m=--3'

~ ~ U,I ~ ~

cum a>O obtinem a=2,b=I,deci

202

16. Notand a = X2 + 2x obtinem ecuatia a +.!. = 2 ~ a = I =:>X2 + 2x -I = 0 => x = I a

.J2 E IR\ Q .

203

b) x~ = ~ <=>(XI -~)(XI

2 +~) = 0, avem deci doua cazuri: daca XI = ~ ~ 6 = 4m + Sm+ 5 = 0 ~ 3 C) XI

2.

[~J = 1 <=> ~
+J(2Functia

E [1,2) <=> I::;;n < 2" ,

inegalitate -2=14. pe

adevarata

pentru

V'n E N, n ~ 2. -3(X+~)=S2.

~ m ~lR, daca XI +~ =O~m=-2' d) XI +1 =x2 ~XI 37.

I -~I=I~~
XI =-m-2~

+~-2xl~

=I~4m

+Sm+5=I~m=-1. m =-1. minima egala cu

3. a=J(2+J3t 5.

J3

=4.4. strict

~+ :2 =(x+~J descrescatoare

K+ ~ =(x+~J intervalul
I I 2 1

+X2 =2xl +1 =-2m-3~

_m2 -2m-I cu

=O~ valoarea

este

(-00,2)

si " ~ =a
2"

cum

x~x2+xlxi=xlx2(xl+x2)=(2m-l)(m-l)=2m2-3m+1

1-'vava"a

-6 = _.!. . 38. x~x2 = xlxi <=> XIX2(XI - x2) = 0, daca 0 rlidlicina este nula, atunci m = -1, iar daca 4a 8 radacinile sunt egale atunci 6 = 4m2 - 3 = 0 ~ m = ~ 40. XI' x2 < 0 <=> ~ < 0 <=> ac < 0 ~ .39. XIX2 < 0 ~ m -1 < 0 ~ m E (-00,1)
~

I I r=r
...

Fa

2+22"+"'~ =a =a

.!.-1: 2 I-.!.
2

EN.

radicali

Alegem, de exemplu a = 2

2"

t:. = b2 - 4ac > 0 ~ XI ;to

si XI' x2 E lR . 41. Cele doua ecuant

7. X = ~S-a

+~4+a

~ X2 =9+2~S-a,,4+a

rr=:

~ "S -a,,4+a

c=r rrr;

x2-9 =-2-'

au eel putin coeficientii scadere

radacina comuns. Observam ca ecuatiile nu pot avea doua radacini comune (nu sunt 2 proportionaLi). Fie a radacina comuns. a2 - a + m = 0, a - 2a + m + 10 = 0 ~ prin
0

a=1O~m=-90.

42.

2a=xl+x2=-2~a=-1. b) m > maxi =.!.= 1(1). 2 deci

43.

a) l(x)=y<=>yx2-x+y= =-.!.= 2

I-...!...
a)

=0 <=> t:. ~O <=> YE[-'!','!'] =Jm/. 2 2 Avem

c) n::;; mini

1(-1).44.

9. 1<~6~6~6 10. 11.

...if6

I I I 1 I I I 2-1 _...!... 1 =62+2.3+B4++~ <62+22"+"'+;; =6 12 =6 2" <6. S 12 + I) (I~ - I) = ( ,fi +

2"

-' a:
w
l-

i ::::l
o u.:
>cC
0(

b) iar

XI

xi + 2X2 -13
daca

+ X2

X2

+ 2x

13

XI x2 37 -+-=--.c)Prininductie(compLeta)dupan. x2 XI 13 ...,k}, atunci Sk+I=-Sk+13Sk-IEZ s=Xj+x2=2 47.

So=2EZ, 45.

~2,fi '!'+'!'_3. 2. __ =22 4 6=212=2a~a=-. if4 (,fi + I)(~ + I) (t12 + I) (I~ ,fi + .J3
1 + .J31.J4+"'+ 3+ 4

I)(~

+ I)

(t12 + I) (t12 - I) = ... = 1,


... +(JiOo-m)=9

de unde

cerinta, 12. _1_+ 1+ ,fi m l =(,fi-I)+(.J3-,fi)+ 99 + JiOo 100 -3t -../5 =~3-(2../5 +V3+x)~ 16. a) Conditii de VS-x

-'
~ ::::l

presupunem

SiEZ,V'iE{O,I,

a=-(~+~)=-.!.,b=~.~=-.!. XIX2 3 deci ecuatia va

46. Luam XIX2 fi 3 x2-2x-2=0

x2=1-.J3,

si p=xl~=-2, 13. ~3-~29-12../5 -../5 =~3-~(2../5 -3) -../5 =~(../5 .V3+x = iar 14. 27 =S-x+3+x+~S-xV3+x(VS-x

a=xl+x2=3,

XIX; + X2X~= XIX2 (XI + ~) = 3b = 6 ~ b = 2 . 48. Din a doua ecuatie obtinem ~ =.!. sau ~ = 2 , deci Y 2 Y obtinem X2 +4x-S solutiile (1,2) ~i (2,1). Pentru 49. Adunand cele doua ecuatii obtinem Solutiile 15. JiOi = 10,049 ... ~ a2 = 4. existents:

I:.

-It
.

-../5 =-1

X+2~0 {X ~ 0

Ecuatia

devine

= 0 ~ XI = I, ~ = -S. -s,~),(

X = I ~ Y = I, iar pentru

X =-S ~ Y = ~.

::::l
VI W

U >cC

sunt (1,1),(1,-1),(

-s,-Ji3).

x2 _ X - 2 = 0 ~ XI = 2, x2 = -1 , deci solutia finala este x = 2 . b) Conditii de existents: Ecuatia devine deci x2 -llx + 24 = 0 ~ XI = 3, x2 = 8, deci solutia finala este X = 8.

X+I~O { X _ S ~ O c) Notam

w
w

lema 1.5
1. a)

Puteri ~i radicali. Ecuatii iratlonale


< if5 = 1:tJ53< if4 = 1{j44. b) .J3 = 1(}4 < ../5 + .J3 2
t=;

d
U
0(

::t
Z

-Ii = 1(26

.J3 +,Ji 2

J7 + ../5
si 2 ~-I--I a 2 2ab . =--~mm{a,b}, a+b b ~i deci d) Se

*'

.Jx = a ~ 0,
= I~ <~ = I~ . c) Numerele sunt mediilor
~I

a2 + a - 6 = 0 ~ a = 2 ~ x = 4. d) Conditii

de existents:

x+l ~ 0 E t' { 1_ 2x ~ O cua ia

cunoaste

inegalitatea

devine 3X2 - Sx = 0 ~ XI = 0, x2 = ~ , deci solutia finala este X = 0 . 3 17.a) Conditii de existenta X ~ -1. Prin ridicare la patrat avem x = O. X~O b) Conditii de existenta 1. Avem x2 - 2x + 1= 0 ~ x = I solutie. { X~2

o
a:
Z
0(

o
~

a +b max { a,b } ~--~"ab 2

_+_

a,bE(O,+oo)

.. cu egalitate daca

. numai daca

a=b.

204

Luam

c) Conditii de existenta d) Conditii de existenta

{X~1 . x-l+2_ x~2 {xx ~ 5 . x ~ -I


o. ~
2

x+ 2yrc x- 1)( 2-x )-1 =:>xl- -I ,x2- -2 3

peci f(x)=3<:>x=1.
b) Itnf == [3,+00) si eumfeste strict crescatoare rezulta ea ecuatia f(x) = m admite 0 singura solutie

-Ilx + 24 - 0 =:> -

XI

'X2

8' fi I 3' . = ,In ina x = smgura solutie,

realii, pentrli oriee m E [3, +00) . 25. a) Funepa f: [0, +00) ~ R,f (x) = ~ + if; este strict crescatoare, deei ecuatia f (x) = 2 are

e) Conditii de existenta x ~ 18. a) Conditiile 2

-I = 2 =:> x = 9 singura solutie, sunt x + 4 > 0, x - 4 > O. Daca notam

de existenta

II 2 a +- =-3 =:> al = 3, a2 =- =:> a 3 b) Conditiile 2 a II 3 de existenta 2 3

XI

"x-4 52 = 5, x2 = --, solutia finala este x = 5 5 t .

.Jr=': x +4

=a>0

obtinern

soMia unieli x = I . j\Il8log se rezolva ~i eelelalte ecuatii: b) x = 3 , c) x == , d) x = I , e) x = 8 . I

26. Eeuapaseserie 27. a)Condipi


obtinern Inecuatie devine x2 b)Condipi x+2~0.

(.Jx-I-It

+(~Y+2-2t

=0=:>x==2,y==2

cu solutia (2,2).

a + - = - =:> al = 3, a2 = - =:> XI
19. a) Conditii solutii sunt bune. b) Conditii
.

x+4 sunt -> 0 . Daca notam x-4 52 = 5, x2 = -ambele solutii sunt bune 5 . iar ecuatia devine

J
,

x+2~0,x~0.
-

+4 --=a>O x-4

x - 2> 0 =:> x E (( -00,-1) u(2,+oo))

1\[0,+00) = (2,+00) x2 - x - 2 ~ 0 =:> x E [0,2] .

Pentrli x < 0 inecuatia este satisfacuta. ambele Finalizare xE[-2,2]. c) Ineeuatia se serie 2 - x2
~

Pentru

x ~ 0 inecuatia devine

(x+2)(x+3)~0,

x2+5x-6=0=:>xl=l,x2=-6,

1=:> x E [-1,1] .

x + 2 ~ 0, x + 3 ~ 0 , iar ecuatia devine x2 + 5x - 6 = 0 =:> x - I


I -

. . x2 -- -6 smgura solutle

fiind x= I

...I
a::
III

20. a) Conditii x> 0, x b) Notam

* -I.
2

Notam

l-

x +I

= a ~iobtinem

a +.!. = ~ =:>

al

_ 2
,

a2

_ I
-

2" =:> x = I
serie

1 6 Tema
1. a == b == 16, 3.2.
4.11) 4

FunClia exponentiala ~ifunctla logaritmica. Ecuatii ~ilnecuatll exponentlale ~i logaritmice


a == b = 2, c = 27 .3. a) ; b) 2; c) -; 0, 3

o
u.:

i ;:)

x + x -I = a ~ 0 2 = 0 =:>
XI

~i = I, x2 = -2 .

ecuatia

se

d) 0; e) 5;j) -. 16

-e ...I

Fa + .Ja + 3 = 3 =:> a = I =:> x2 + x -

< 5 < 8 =:> 2 < log, 5 < 3; b) 8 < 9 =:> 3 < log, 9; 125 < 128 =:> 3 = logs 125 < logs 128 = 7 logs 2.
- a+2 . b,1 I 20I - --, 'J ogs - -2a+1 1-2a d eoareee . ,I I _ a+2 . , CJ ogls 45 - -, a+I I 5 -I 3 I 5- b og2 - og2 . og3 - a .

c) Conditia de existents este x> O. Notam (3+.J33}2 a - 3 =:> x = l--221. a) x=7. b) ~x-l=a=:>a3+a=0=:>a=0=:>x=1. _

u
Z

f ;:) o

_x_ = a > 0 =:> a +.!. I-=:> 2 +"x a

-!Q
3

al -

_ 3, a

2 - -.

_ I 3

Pentru

,I _log32+log39 5 IIJ Iogl2 I8_log3I8 log3I2 log34+log33 .fl .J

;:)

. I , iar pentru a = 3" =:> x = I .

I 60 - log, 60 _ log23 + log, 4 + log, 5 _ a + 2 + ab og6 - --, log26 log, 2 + log, 3 I+a
I 2

6. a) A=logax+

~
III

n(n + I) +... n==---Iogax; + 2

b) B== -+-+ 12

(I I
23

... +--n(n+I)

I)

n In x Inx==--; n+I n_Iog22==0;

c) Ecuatia se serie 1- x = (x + 1)3 =:> x3 + 3x2 + 4x = 0 =:> x = O. d) Ecuatia se serie x + I = (I - 2X)3 =:> 8x3 - 12x2 + 7x = 0 =:> x = 0 . 22. a) Conditiile sunt x ~ I, x + 8 ~ 6.J x -I . Ecuatia se serie (.J x -I - 3)2 = I =:> x = 17 X = 5 b)Notlim I , 2 . .Jx-I=/~O=:> )(/-3)2+)(2/_1)2 =3=:>/1-3/+/2/-1/=3=:> {2.JX -1-3, -21 = I, xE[2,5] 3-2.Jx-l, Deei f(x)=I<:>XE[2,5]. b) 1mf = [1,+00) =:> m E [1,+00). 24. a) f(x) = l.Jx -I + II+1.Jx-I + 21= 2.Jx-I +3 . x E (5,+00) 1 =11
I ,

~
;

c) c=lg(L3..~ ..... 998. 999)=lg_I_=_3' 2 3 4 999 1000 1000'

d) D=_n_._I n + I Ig2 2

n+ I

u
~ ~

e) E == loglO!2 + loglO!3 + ... + loglO!10 ==loglO!I O! = I . 7. Daeli pEN, cu 2008+ 9


2

atunci [Igk] == <:> P ~ Igk < P + I <:> 10k P 2007 p=o

P ~ lOP+1 -1. Suma din enunt este egalli

a::

L P . lOP

a
~ ~ ~ ~

=!..-. 3 -.'

XI -

-2

x2

_10
-

10 == -( 2007.102008 - 2008.102007 + 1)+ 2008. 9 19b <:> ab = ( a; b

9.
d) Ig (a+3b) 2..)3

8.11) Ig( a; b) = Iga;

<:> a2 + b2 = 7ab; b), c) - se procedeaza analog;


2

23. a) f(x)=I.Jx-I-IH~

==I a+1 g b <:> (a+3b)2 g 2 2..)3

==ab<:>a2+6ab+9b2=12ab<:>(a-3b)

=0<:>a==3b.

xE[I,2) 9. Se impun conditiile de existenta; obtinem: a) (2,00); b) (1,00); c) (-1,1); d) (-2,2) \ {I}; e) (-00,3) u (4,00) ; j) R \ {-I, 0, I} . 10. a) Avem f(x) strict crescatoare, deei injectiva; b) Analog, f(x) 12. Se inmulteste relatia log, x + loge x = 210gb = x(l + log, 2), deci f este functie de gradul I

i
~

206

= x(1-log3 2), este functie strict deseresclitoare.


X

:E

cu log, a ~i se foloseste a doua formula de la

probabilitatea

eerutll este

.!.Q = ~ 53 25

. 27

Trei dintre numerele

f(O),f(I),f(2),f(3)
este ~ 4

AB = ~42 + (_3)2 = 5, AC = ~(-5r


sunt egale cu 0 28. Sunt doar dou'
<I

A.

iar al patrulea cu I. Sunt 4 cazuri favorabile, deei probabilitatea

=....!.....
64

.J81

r::t+22s = J306 ,
-t- "'
J _

+ 12" ~, at- ~nv-r.~ . .' e al eu 18 + J306 deei perimetrul triunghiulut ABC este g
(-: -')

~.,

-J

. 15.

6_ 5

a) Vectorul

c:lutat es v
16.

te de forma v = a 41 + 3} , a e R ~l cum v

\-\=lal\4i+3)\=5Ial=6~a=-u.b)Vectorul _
Fie D

_
mijlocul

.. " functii nesurjective - cele constante; deel sunt 2s - 2 = 30 d e fun ctu surjective; p

= -30 .
32 c)

- _ (-3-: 4-') aeR , c1utat este de forma v - a 1+ } ,

~i cum 1~1=lall-3i+4jl=5Ial=5~a=

(-: _.) -3l+4} . BC.

29. a) 9s;

b) 4x4x93=16729;

c)

AJ=6!=720.

30.

a)C~=56;

b) C;=45;n=1O;

m- =__ =-I~a=3.
U

17. 1-.rJ_5
l'u-

a
t;

laturii

3 Cn = 35; n = 7 ; d) C;. C~ = 100 . 31. a) A~ = 28 ; b) Ai = 120 ; c) 54 = 625 . 32. a) 64; b) 9; c) 16' ,

a _ 5-: 5-.

d) 125; e) 32; 23 -I 7 --=-.34. 26 -1 63

1) 2Cs
I -.35.-. 10

=20.33. 27 36

6 a)-; 90

243 b) -; 900

4 c) -; 90

d)

C~
-3 CiO

=-; 120

10

36 e) -; 40

1) -'

12

AD",.!.(AB+AC)=21+2}~
g)

r2",2.
3

30 '

2 __ AC-AB=-3ib) BC 2 122 g;d = 13 '" 5 + Fie

_ _ I _ j~BG=-(BA+BC)=3
D

I(

-71-4}

-:

-.)

. 18. D'10

AB="
teorema

1(-4)2 32 5 AC + =, =
bisectoarei avem

., I picioru

bisectoarei

di 10

A.

5 AD=_I-AB+
5 1+13 =10. 13 AC=~(-27i+99})~IADI= 5 18 1+13 __ 20. \j\ Fie 2 118 ~272 +99 .

Tema 1.9
1. in triunghiul

Vectori in plan. Geometrie vectoriala. Geometrie analitica


ABP dreptele BC, PM sunt mediane ~i Neste centrul de greutate al triunghiului, in triunghiul ABD dreptele AO ~i DE

AB
_"'--

BD DC

_213 ~

AC

TB.AC = AB.ACcosA
19.

Q(x,y).

MN(-4,I)=QP(-I-x,2-y)~x=3,
22. -

deci M, N,P sunt coliniare. 2. Fie 0 centrul paralelogramului.

-' a:
w

sunt mediane, iar F se afla pe mediana din D la

.!.
3

de punctul E, adica este centrul de greutate al

y=I~Q(3,1). O~m=3.

21.

1~1=1~~J4+9=

~a_I)2+1~a=12J3

~.~=m(m-2)-3=
~~= 1+1

s
:;)

l-

__ ) ~.~ _1.3+2.(-1)=_1_. 23.cos ( u,v =I~II~I- -/1+4-/9+1

..[50
25.Fie

24.COS(~'~)=~II~I= lu v

a +1

o o..L
~
::

MBD. -

Deci

FeAO=AC. 3-

3.

b=.!..
3

4. CE=CB+BE=--AB-AD~a=--

3 4

{a>1 ~{a>1 2=> 2(a-l)2 =a2 +1 a=2J3 AD.lBC {X+2Y=0 __ ~ x+4 y-3~X{ BDIIBC

~a=2+J3

AD=xi+y}

. Avemconditii1e

~i b=-l. Din teorema bisectoarei avem

3
:;)
Z

:;)

4
5. AC +BD =(AD+DC)+(BC

+ CD) =3BC ~ lAC +BDI = 12.6.

-=1

__ 22 =~~AD(5'y 5
. .'

22 ,~). 5 5

26. ~.~=5.2+(-4)3<0=>cerinta.

-e

a: w
Q.

AB = BD =~~ AC DC 4

AE=~AB+~AC~
7 7

a =~
7'

b=~.
7

7. AN +BP+CM =.!.(AC+AB)+ 2

27. AB = AC = 5 => MBC este isoscel. Fie D prciectia lui A pe Be.


28.IAD+ABl2

AD-.!.(AB+AC)=3}~AD=3 - 2
24 = 76 ~IAD+TBI=fj6 7

'

~(BA+BC)+~(CB+CA)=O.
de unde cerinta.

8. Fie 0 centrul paralelogramului. centrul 10. de greutate

W=~(M4+AC)=~(MB+MD)'
al triunghiului

=(AD+ AB)2 =Aff +AB2 +2ADABcosA=36+16+ _1~~sinB=Jl-cos2 B=

:E

a w
11\

9.

Daca G este
deci

ABC,

atunci ~i

O=MA+MB+MC=3MG,

M=G.

MN=MB+BC+CN,

MN=MA+AD+DN

29.cosB-

JiA.Bc
-IBAIIBq

15..[10

50

BA.BC.sinB
SASC

15 ...[10.-,;:;.

2 31.

__ __
cl
J

",50 -_. 2 2

- -)_
+ ~) ,

adunand aceste relatii obtinem MN = ~ ( BC + AD) . 11. Fie G este centrul de greutate al triunghiului ABC

a: ~ ~

30. AG=3 AB+A

1(-

-C)

1[(2-: 3-')+(-2i-3-})J=-}~AG(0,-2). ='3 I-} 1u +.\

a) u.v=\uI\vIcos(u,v
cos(~~

si

G'

este

centrul

de

greutate

al

triunghiului

MNP.

GG'=~(GM+GN+GP)=
deci

4.3. __ ( 2 H(~GA+%GB )+GGB+%GC )+GGC+%GA )]=~(GA+GB+GC)=O, G=G'. 12.


- (::: U

1) -)

= -6 .
-2

b) - -

:i = (-+ _)2 _~2 u v 5 . 32.cos (~)

+~2 +2~.~=13~ ~ .~ J3

- -I "3 u+v =",b. 1 ~

z
~

i
<
~

u+v = u +UV = __
4Jl3

u,v =~=-2~u,v\uI\vI

_ 57r 33 Mijlocul segrnentul 6' tului AB, atur

Fie G este centrul de greutate al triunghiului ABC, atunci 0 = HA + HB + HC = 3HG , deci H = G de unde rezulta cli triunghiul ABC este echilateral. 13. Fie E piciorul bisectoarei din A. Din teorema . AB BD b b c 1bisectoarei avem ==- ~ AE = --AB + --AC = --AD, de unde rezulta cerinta. AC DC c b+c b+c b+c

lul'I~+~1 All este

2Jl3 panta dreptei AB este


mAB

c(_.!. .!.) ,
2'2

= 1. Daca d este mediatoarea segrnen

210

d: y --=-1 2

( X+- 2 I)

=::;,d'x+ y-O.34.a)Fleddreaptaciiutatli. . .

me= mAD=-I=::;,d:y=-x.b)

Tema

1.10
Fie C(x,O)=::;, mAC'mAD= x~.\(-I)=-l=::;'x=O=::;'C(O,O).
a) 35. M 1=1+2xc,

Trigonometrie. Aplica~ii ale trigonometriei scalar in geometria plana


2
a) S

~iale produsului

S = sin2lo +sin2 2 + ...+sin2 44 +!+cos2 44 + ...+ cos2lo +0 =44,5.

b)

P= sin1.

este mijlocul segmentelor AC -1+ YD -I =-2-=::;'

~i BD,

deci

_1=3+/c=::;,C(I,_S)

~i

2+XD I =-2-' 37. 38.

(). D 0,-1 .36. Fie M(x,y)=::;,AM(x+I,y+S)=sAB(3,6)=::;,M =~(u_12)2 +(v_12)2 =::;,u =7,v=7,

2-

(I) . 5'-~
M(7,7). 39.

.sin20 ..... sin20110 = 0, pentru ca sinl800 = 0 2. (-sin 2) + tglO. tg2

= sin 1+ sin 2 + ... + sin I80 + (-sin 1)+


a)

+ (-sinI800) = O. b) P = cosIo. cos2 ..... cos20110 = 0, pentru ca cos900 = 0 . 3.


tg89

~(U_6)2

+V2 =~u2 +(V_6)2

deci

= tglO . tg2

..... tg44 . tg45 . ctg44 . ctg43 ..... ctglO = I.

b) cosIo+cos2 + ...+cosI79 = cosl'' +cos2 + ...+cosS9 +cos900 -cos89 -cosS8 - ...-coslo =0

d:y-5=m(x-2),

unde panta dreptei d este m=-~, unde panta dreptei d este m=-I,

deci d:x+2y-12=0.

d:y-2=m(x-I),

deci d i x+ y-3=0. din


A

4o. Fie D mijlocul are . ecuapa =::;, =_2. a


2 . d(A,BC)=

4 ~ - F3 = 4 ~ !coslOo - F3 sin 10 = 2sinlOo cosf O''~ 2 2 . sinlOo cos l O'' sin(30 + 10) = sin 40 egalitate adevarata, 5.
a)

segmentului

[BC] ,

deci

D(2,1).

Mediana

----=1+-=sina

sina+cosa

I tga

3 2

b)

y- YA = mAM(x-xA) 42 xG= XA+XB+XC

=::;, :4x- y-7 AD


'YG=

=0.41.
(

AB( -4,2)11 CD(3,a+3) )

=::;,4 =_2_ 3 a+3

2 3 . 2 2 2sin a+1 = sm +~os a =1+3tg2a=13 2 cos a cos a

6. a=tg(7S0-ISO)=F3, 8.

b=sin(lOSO-4S0)=
a)

~.

YA+YB+YC

=::;,C2,-2 . 43.BC:x+y-I=0, 45. Fie


d'

deci

7.

sin4Osin140=sin2 40 =cos2 50 =( -coS1300t =cos21300.


23Jr. b) cosUsm 9'

IXA+YA-11
~ =

,Jf

+f

3 =,fi'

44.

I I ml = mz =::;, = 2 =::;, = -2 -a a

dreapta

cantata.

I. . 0) 2+F3 2(sm900+sm60 =-4-'

i
~ ~ ~

12=2

Jr

1[.

sin

(23Jr

Jr) . I U+12 +sm (23Jr Jr)] =4' U-12 . 3 . 2 . I 2' I 3 . sin -sm = sm2cos2> 0 ,

:::I

md md, =-1 =::;, = 2 =::;,d': 2 = 2(x-3). md, Yd:y-2=-3(x-I). egala

46. Fie d dreapta cautata. mAD' md = -I =::;, = -3 =::;, md

47. Punctul C(-1,2) este mijlocul segmentului [AB], panta dreptei AB este -I . Mediatoarea =_1 . 48.
si

. (Jr) . (Jr Jr) -,fi c) sin 12 =sm '3-'4 =--4-'

J6

. Jr . 3Jr sml>sm'4=sm >sm

cu

segmentului 3

[AB] 4

are

ecuatia 4

d :x - Y + 3 = 0 ,

deci

!
~ ;; v

:::I

d(M,d)=,I-S+31 ~,fi A( -2011,0)


E

pentru cii ! ~ 2'2


11.

mAD = 4 =::;, mile = -3 =::;, :Y + 3 = --3 (x - 2) . hc

49.

Punctul cii

d,

cum

dreptele

d,

si

d2

sunt 50.

paralele, Avem Fie


I'Gz,

rezulta trei
A(-2,I)Edl

d(dl,dz)=d(A,d2)=1-201+al d(dl,dz)=d(dIA), B(-4,3)Ed2

2=::;,a=20112,fi.

cazuri: ~i -0 a,

12.

(0 !:) . Finalizare numarul cautat este egal cu sin 2 . 10. I E (!:,!:) =::;, I > cos I . sin '2 42 . 16 4. . 24 sin a 3 a) cos2 a = l-sm2 a =-=::;, cosa = -- =::;, sm2a = 2smacosa = --. b) tga =--= --4' cosa 25 5 25 sin2 x + cos2 X 2 . 2 I I tgx + ctgx = 2 =::;,. 2 =::;, 13. cos x=l-sm x=-=::;'cosX=--. smxcosx 9 3
E

d(d2A)=d(d2A)

sau 5

d(d3A)=d(d3,dz).

I = 2sin x cos x =::;, 2x = I. 14. Doar numerele 0 ~i Jr din multimea A verifica ecuatia, deci sin 2 probabllitatea ceruta este - 15. ( ) 5 sin !!"-x 4 patrar obtinem sin2 a + cos2 a + 2sinacosa
. 2 sinx-cosx sinx-cosx
-V

Cazull.

d(A,dz)=d(AA)=::;,1-6+41=I--6+4+al=::;,a

5 5

=4

=0

dar

t:

2. 16.

Prin n icare a

idi

'S _
ac
~ ~ ~ ~

'" ~

nu convine. Cazul 2. deB d )=d(B


'1

'3-

d )---..1-12+12+21_1-12+12+al

,,2

r;:;cosx-

~sinx ,,2

=::;,a=2a=-4 I' 2

dar =! =::;, sin2a = -~. 17. Ridicam la patrat fiecare egalitate 9 9 sin2 a+cos2 b + 2sinacosb +cos2 a+sin2 b+2cosasinb=% =::;, 18. I = tg ( a _ b) = tga - tgb =::;, - tga + tgb . tga = -I . tgb 1+ tga tgb sin2x =!(sinx+sin3x) 2 =sin2xcosx=::;,sin2x=0 sau cosx=l

c:i

a=2

nu

convine.

Cazul ~i

di A d )=d(B
'3

'3=::;'

d)

1-6+4+al 5

1-12+12+al 5

=::;,a=l.

51.{A(-4,0)}=d2(JOx

{B(0,-2)}

=d2 (JOy,

deci
-.

dl=AB':x-2y+4=0,

unde 3 54

le
2sin(a+b)=

adunam,

deci

B'(0,2)=SimOxB.52.{1+2a+b=0=::;,a=_2b=3=::;,a+b_1 -1+a+b=O'

53 m_m-2

.'3--=t=::;,m=2

-3 =::;,sin(a+b)=-~. 4 S

o
~

~_ I _ -b
I -;-2=::;,a=2'

I
b=-4=::;,a+b=-2

7 55. a) AB:2x+y-I=0 de unde cerinta, b) Aria 19. cos!:=


S 12a + b -II , de unde cerinta,

~lH<"'O
2

4 = ,,2+,,2
2

tz=t:

. 20.

:E triunghiului ABC este egala cu

212

21

=>xe{o,f}
b)

21.Din formula lui Heron SABC=12=9r=>r=~.


(

22.0)
c)

SA'DC =

6.4'sin 2" 2 3 =6../3.


r:;=-.

sin( 2arcsin~) = 2Sin(arcsin~ )cos( arcsin~) = 2~~1b) I) 7 I) . cos ( 2 arcsin"3 = 1-2sLD arcsLD"3=9;

is ;
SLD 3("

BC 2 =36+16-246

--

I)
2 c.

2(

=76=>PADc=lO+.fi6.

BC.J76 -.-=2R=>R=

J6
3

.\' c/

arcsin.!.)=../3'~I_.!._L.!.. 3 2 9 2 3' 41. 0)


xe{E-,5tr}; a+b=1

d)

smA

2~
2

I) _cos(arcsin"3 =-VI-9;

n
/U
I

e)

2tg(arctg3) tg(2arctg3)-I_tg2(arctg3)

=~. -8

6 6

b)

23 sin 2 A + sin2 B = sin 2 C ~ -2

2 2 2 . . a2 b2 c2 + -2 = -2 => a + b = c => triunghiul ABC este dreptunghic 4R 4R 4R 24. cos" A+cos2 B =2cos2C=> (l-sin2 A)+
2 b2 4R 2

X E

3tr k I k 'R} .. \ Daca C/ {4 + 2 tr E ( ) 1,0 . (01) ~l "


E

notam a = sinx si b = cosx obtinem sistemul { 2 2 a +b

=1

eu

cu (l-sin

ipotenuza 2 B) = 2(I-sin2 C) =>


" "))

., solutllie

deci

XE{OE-} ' ,2
Z}

d)

x=tr_E-=2tr;

e)

2sinxcosx=cosx=>

2 2 sin A +sin B = 2sin2C ~ ~+-2


4R "tr. tr . tr =-cos cOS +SLD SLD = 4 3 4 3 28.0)

= 2~=>
4R

a2 +b2 = 2c2

=0 COSX sau sinx =~=> x

{2ktr I k e

u{(

_I)k ~+ktrl k ez}; g)


2xe{-2tr+

2S.cosC=cos ( tr- ( 4+3 27.

-J2 +..J6 4 .

26.

BC=2RsinA=6.

j)
cosA=
b2+c2_a2 2bc

../3 BC 3 SinA=T=>R=2SinA=2../3=../3 2

162
24=3

tr tr 2 +!:. 3tr + !:.} . xe {4,tr+4, tr 4' 4'

5tr ,-2tr+ 7tr}C[_2tr,0]=> 4 4 deci multimea

5tr _ 7tr} 42 0\ sin xe {-tr+ , tr+ 8 . . v 8 solutiilor este lR.


b) x=
.

(x + 1C)=eos(1C2 -(x+ 1C))=eos(x_1C),6 3 3


c)

AB AC = c-b-cos

A =8.

b)

.... w a: l-

sin A = )I-i

= ~ => R = 2s~nA = 2 ~
3

/J5'

.1.

tg x = 2 _

.1

=> x e {-~ + kr: I k e --2'

-l

d)

Dacli notlim .

. a=sinxe[-l,q,obtmemecuapa

a=2-a

=>a,-I,

a2 -,LD

final xe {!:.+2ktrlkez} 2

o u:

i ::::I

29.

a + c = 2b => 2Rsin A + 2RsinC

= 4RsinB =>sin A +sinC = 2sinB.

30.

a2 sin2B = abc =>

R
2a2 sinBcosB = 4 acsinB => acosB = c =>cosB = ~ =>triunghiul ABC este dreptunghic. 31. Fie 0 2 a

I e) arcsin-=-, tr

deci X=-. I I 2

centrul

dreptunghiului. 24

AC=10=>AO=5.
I

SABCD 48 => SAOD 12= = = =,,76. Aria SADC

BOAOsinO

2
ADIXsinD

=
=

::::I
Z

25'sinO =---=>sinO=-. 2252


ACh 6 r:;3 -2=

32.AC=vAB2

+BC2 -2ABBCcosB

tz:

<
w
CL

ii:

"j

h 12../3 33 . S 6176 7 hm,n h 12..J6 34 F' . => =.J76 . Aria ABC= ,,0 = -2=> min = -7 - . . te a cea mal

\TIlCa

. x

a
11'1

cateta,

deci

laturile

triunghiului

sunt

a, a + I

~i

a +2 .

(a+2)2=a2+(a+I)2=>a2_2a_3=0=>a=3.

Deci triunghiul are laturile 3,4 si 5. 3S.Prin

<

ridicare la patrat avem 1+ 2sinBcosB 2sm

= ffi
"" Q
X

2B-2C

cos

2B+2C

= I + 2sinCcosC =>sin2B = sin2C => tr = 0 => B = C sau B + C = - . Dar triunghiul ABC este ascutitunghic rezulta 2 tgA+ tgB = I => C = !:.. 37. Triunghiuleste dreptunghiccu aria 1- tgAtgB 4
0btuz.

.:. ~ ,.., ~
QC

cli B = C . 36. tgC = tg (tr - A - B) =

S = 6 = p . r => r = I' , lar R = -5 . 38 F'Ie A unghiul 2 < 0 => a - 2a - 3 < 0 => a e (-1,3) n Z = {O, I,2}. -~+%;
c) ~-(-~); 2

cos A = a +(a+I)2-(a+2f
2a(a+l)

<
b)

~
.:

Singura solutie este a = 2. 39. 4;;


e)

o)!:. +!:. = !:. ;


6 6 3

~ 14

d) ~+arcctg(J2)+tr-arcctg(J2)=

~-(,,-~).

40.0)

Partea 2. ALGEBRA (clasele XI-XII) Tema 2.1


1. a) OT

Permutari. Matrice. Determinanli 2 3 4 3 2 4 3 5), 1 4


TO'

=(5 1

= (3 1

2 4

3 4 1 2

5). 6 5 ,b) o = e. 2. a)(l,

2), (1, 3), (1, 4), (3, 4); E(cr)

;:.[~~l' ~
000

" ec: ==/2+ 2:C:2k-IB k k-I

1 = 12 +-B 2

2:C:2k k_1

"I

12 +-B[(I+
2 24.

3"-1 2)" -1] = 12 + B '--. 2 unde este matricea de la

M3=03~Mn=03,n~3.

A=/3+M,
I

= I. b)

0'-

1(41325)2 = 1

.3.a)k=4.b)412012~a212=e.

-n
1 0

n(n+3)/2] -n
1

c) X=O'-I.(I

2 3 4)=(4 431212344312-142

3)(1

3 I

4)_(1

4 )' 3
E

i iul anterior. Rezultli ca An = (/3 + M)" = 13 + C!M + C;M2 = 0 [0 ~erc tJ ieXo solupe. Rezulta det(X2) =49 ~ det(X)2 S6, c e impara ~ X4

4.a)

0'-

= 6

(I 2 3 4 5 6)
1 4 2 3 5'

=49 ~ det(X) =7 . Distingem cazurile I~)+(~

b) m(cr) = m(cr- ) = 7. c) X4 este para, Vx

25 F
i) det(X)=7~X2-

* o,

Vx

S6' 5. a) x

=a

_I

b. b)

(I 2 3 4 5) ~ ab = 5
2 3 4 1

tr(X)X+

7/2=02~(~

~)=
2 tr (X)=16 ~ tr(X)=4 ~

k - 5 . c/ C e I mal. ITIlCnumar .\ .
r -0'.

P E

N*

cu

tr(X)'X~tr(X)'X=(~
b'' = e este 6. Daca k = 6c + r, 0 ~ r ~ 5 atunei a = o'" . 0"

'

C aurmare,cy=e<:><J'=e<::> k => +4X = ( 8

I:) ~
. -I 2

tr(tr(X)X)=16~

= 0 4~ k = 6c <:>6 k.6. a) ~a. b) Prin calcul, a4 = b4 = e. c) xb3 = a3x <:> axb3 = a4x <:> axb3 = r axb - xb <:> ax = xb. 0 solutie este c. 7. a) m(cr)=4. b) IA = 5 . c) cr este para ~ 0" e para,X V n .\ <::>

-4

(2) => XI 2 = ( 2

3) .

EN".

8. a), b) Calcul

direct.

9.

AB = (a + a+4 BA=(~ ~X+X2+

b + (2),BA = (a + b 3a + 4b) b+16 5 19'


deci

Rezulta

a=l,

Ii)

det(X)=-7~(~
E

b=3~A=B.

10.

AB=G

~J
13.

I:)-G
avem solutii. ~

~)=tr(X)'X

~tr(X).X=

-6 12) ( -4 -6 ~tr2(X)=-12.

~).

AB=(BA)'.
12. 10)

11.

X2=-I2,X3=_X,
X =
k

Cum X

M2 (lR) , nu
solutie

... +XIOO=02'
10) 2'

(I
.

l6. Fie X
deci

k) 0 i l'

xG

2 ~)=X3 =X x=G

~) X.

Fie

X =(:

:).

Din egalitatea

X + X2 + ... + XIO = (10 3 A =03'


b)

55).
10

AB = (2 + 5a a

BA _ (2 - a
15.

5a + 2 ' deci a = O. 14.


a) Se obtine

a)

antenoarli rezulta a = d, b = c ~

X =

(a b) a
b

X =

(I3-A)(I3+A+A2)=/3-A3=/3-03=/3'

BA=[~I
1

~2 2

~l'
3 18 2 1 _

AB=(6)

~i

~a+ ... (AB)A=6,-IBA.16.Fie ':1' A=(a ..) B=(b ..)


Y , Y

b)3 + (a-b)3 = 2 si (a + b)3 -(a~

bi =4 ~ (a+ b)3 = 3 ~i (a_b)3 =-1 ~ a+b=if3


Fie X
0

(a b)3 + (a _b)3 + 2

(a + b)3 -(a _b)3]


3

(a+b)3 ;(a-b)3

(a+bi

;(a-b)3 ,a-

b) (BA)"=B(AB)(AB)

== -I

a=

if3
2

-1,

b=

if3
2

+1.

27.

solutie

det(X3)=0~

det(X)3 =O=>

a) tr(aA) = ~aaii 17. Ca1cul

= a ~aii = atr(A) . b) tr(A + B) = t(aii


i=1

+bii) = tr(A)+tr(B).
adevarat

det(X)

= 0 ~

X3=tr2(X)X
6).28

tr2(X)X=(4
a)

-2 -3

6)

tr(tr2(X)X)=1

3 tr (X)=1
1)=(0

direct.

Inductie t

P(2)'

. A2 - tr ( A ) A,

. dID exercitiul

anterior;

tr(X) = 1 ~

X=(4

-2 -3

A2=3A~a=3.
29. Din

b) A_At=(2 teorema

1 1
lui

2)_(2

2 1

-I

I).
~ \,.

I) 'A"+I-A" . 2012- tr(A?OII det(A) = 0 ~ A


P(n)~P(n+

. A = ( tr ( A ))"-1 A 2 = ( tr(A))

" A. 19.det(A2012)=0~det(A)2012=0=>
= ~(~:l= SID3 3 ~ A O 20. Inductie dupa n.
2

~ JJ]
J3
2 2 2

2012 tr~~~l= 3
7!

(A - At)2 = -/2
2

~ (A _ At

tOO8 12 .

Cayley

avem

[co~;

0 ~ trCA)r=0 ~:2 ""

A2 _ 5A _ 212 = O ~ A2 _ 5A - 12 = 12 . Determinantul este egal cu I. 30.


Prininduc\ie.Cazul Obtinem A2 _ B2 = afirm n=l esteevident.Cum

21. A = 2

__

-.

3
7! ~

-SID-

cos-

=2

eos-

2013

3 ""

. n7! n7! -Sin)" cos)" k-I

= _220131 .
2

A2-3A+212

a) Da. b) Vom demonstra 2_3B+212=02,prinscadere =02 ~i B

= 3( A _ B) = (22 -1)( A - B) , deci cazul

n = 2 este adevarat. Presupunem

ca 2'

22. Fie B = A-I

= (4 1

-2

-8)

a ia este adevarata pentru succesiv

t'

n -I

~I n. Din A" - 3An + 2A


+1

n -I'

Jfl _ - 2B ~

15

= 2

. . B. Apoi, A = 12 + B ~ A" = (h + B)" ==

reZU!ta

nI nI An+1_ Bn+1 = 3( A" - Bn) - 2( A - - B - ) =

= O2 ~I

Bn+1 3B"
-

2B"-1 - 0
-

:i ~
:

21

-1 AA'= ( 2

0) 9
33.

=:>det(AA)

, =81.

, b) A A' Ca1cu1 direct. 32.


Q)

p ';fPEZ,B=1 , I b I c

a I(a) 1 I b

n
1 c = 6k , k
E

dot (A' A)

= dot A' dot A = (dOl A)' > o. b) Prin

calcul obtinern

= A'

. A=> oc+bd

= ab +cd ; do
3

=6
6 4

Z . Cum SXYZ = 1 B ~ SXYZ

21 1
x

-31kl

unde <=>(a-d)(b-c)=o

a) det(A) =-4.

b) A2=[~1 -I

~1 -I

=:J
3

~i A2-A=21

34. Q)

o
,\ 4511, !l = I

1 46.

1 .. 0 1 = 0 , deci punctele sunt coliniare, b\ AC. . -1 ~

6 I 8 1 =0<=>-2x-y+6=O.

-1 8 det( A) = 2. b) A2 =[~ I Newton rezulta BE2 = E2B (A + ~ :] I 2 = An + ~i A2 - A = 213 35. a) Calcul direct. b) Folosind binomul lUi x ~ AB:O 1 1 47. demonstreza
t~ !l

Br

s',

36.

a) A4 = -412

b) Fie B = (;

:).

Din BEl = EIB ~i

I I _ 0 b\ = I I I =O<=>-x+ Y- - . 'I il 2 2 1

OIl2
4 1

I = I , aria este egala cu 2.

rezulta

b = c = 0 ~i d = a, deci

B = a12. 37. a) Se arata prin calcul direct. b) Se

2 3

cos!:. 2 prin inductie. c) A = [ . JT

~- ~2 2

-Sin!:'] ( 2 =:>A 2008 = COS 004 . I004 JT sm I

JT JT

sin I004 004 cos l

)
JT JT

= 1 . 38. 2 = -4. 48.

I I -1 I = 2 + a, . S ABC = 2 d a I -1
!l

-I

1= I

<=>1 1=2 <=>1a + 21-2<=> a+2=2<=>a=OsauQ d -

o
-I a+3

= I a

7 7 Z, 1 . . !l _ a I = 3a + 7 . a) Punctele sun! coliniare <=> - 0 <=> = __3 . Cum -- 3 IE


1 -1 I

~ a;: 'S
~

'n=l~

~='6.

3s,

'((I+I)'-(l-i)')=4;'

=-4 ..

/~I ~ :t~1 ~ :/=-18. 41.


I I 3/ I I -3
; =3(X-I)

rezulta cerinta. b) Din -2-

13a+71 = I, a E Z

obtinem

a=-3.

49. a)

!l

= 3 2

5 2

1 = 0 . b) Prin calcul 1
~Xk

u
Z

::l

/X:3 X~3 ; /_ X:3 x x x-3 3x-3 =27(x-I). Rezultli x= l.

X~3 3x-3

; 3x-3

=(3X_3)/X~1 3 X~3

~3 -~ I I

~Il=

sou observand ca punctul


det(AA'

1 D este rmj ocu I se gmentului BC 50. a) Cu notatia

=xl

+X2

+.lJ,

prin calcul

avem

::E
~
III ~ Ill:

42. a) ~

=1;2
a
3

)I

= ~a.b.
I I

~a;

~a;b;l_

~b.

'-' ;"je{I,2,3}
_

"

(a.b.-a.b;)2~o.
I )

b) Din

det(AA')=O I .
UZIa

b~a 2 b -a

c~a /=Cb-a)(c-a)!1 2 2 C-a

b+a

I I=(c-b)(c-a)(b-a). C+a

rezultli a;bj = ai;,i,j rezultli.

E {I"2 3} , deci vectorii

O~ =o.!

-:

+ bJ-. k = I"2 3 sunt coliniari. Cone k'

43. dl

=1; a
b)

b~a b3 _a3

c~a c3 _a3

=Cb-a)(c-a)!

1
~+w+~

1=
1/11
3

Tem 2 2

~+~+~
d2

. 1.Aesteinversablla<=>det(A 2, det( A) = 29

Sisteme de ecua~ii liniare . lR _ {3} . a ) 0 Cum d et( A) = -a + 3, avem A inversabila <=> E * . ~) 8 -7. 8 =-4
. A inversabila.

ci ~
~

(C-b)(c-a)(b-a)(a+b+c).

(C-b)(c-a)(b-a)(ab+bc+ca).

*0 ~

A -I - _I_A'; - detCA)

A = 8

, (8

11

U21

12
1

22
,

, t512= 2;

II -,

21 8 =3 22

44.

B=I;

;
3

; /=
c +2c+3
3

o ~

!
218

A+ 21: :

;H~:

a +2a+3

b +2b+3

I b b
3

c + a c 2a

a'

2b

; ;/+/;;
2c 3

;/=
3 3 Cum

A-I =~C

-4}

3. det(A) =-5

* 0 ~A

inversabila.

A-I = det(A)A

il=A

'J

Fi, P""'"''

X(aJ(a).

Y(b./(b).

Z('J(,).

28213 831] 811=1; 821=-~; 831:~ ~ 1=.!.[~1 s: 8 812 = -3; 822 = 1, 832 5 0 22 Un U 32 . --5 [ = 0; 823= 0, 83313 23 8 13 4. ,,=:>"1 8 MnC33 ) ~ det(I) E Z , dar det( A)det (A-1)=det{In)=1 E Z
~I

A' -

s:

~1 0 ~

-:]. 5 det(A) =l.

,,<:::"

daell det(A)=

I,
E

cum A-I = (det(A)rIA' Mn (Z). S. det( A) = _ I 21 031J Il = 022 032 ~2: I:


;c

=> A-I = A'. Pentru ell AEMn(Z) 0 => A inversahila,

==>
pe care
0

A'

Mn (Z), deei A-I

determinam eu ajutorul formulelor lui Cramer: x =-2.., y = ----L,

1 1 = det(A) . A';

[0Il A' = ~2

0;

21 = 022 =~;

0;

023= I, 3 observam ca A = 13 , deci A-I = A2 .6. det (A) = m2 + 5 > 0 , deci matricea este inversabila, 2 7,a) A2=[:; 16 ca :~ 16 ::], 17 de unde obtinem aA+bJ3=[3~:b 2a 3a :b 2a ~: 30 + b b) det( A) = 7 '" 0 J.pentruca A2=aA+b1
3

01) 023 033 013- 0,

31 = 1 032= 0 => A-I = 1 033= 0 0

[0 0
0 1

IJ 0 . A/ternativ, 0

Il y =-131,

A= -I
[

2 -2. Avem

III

= -.L. Cum 6x = -131,


6

s, =0,

rezulta

x=l,y=l,z=O.

14.

Notam

cu

matricea

sistemului.

det(

A)

= Il = 12 '" 0, deci sistemul dat este Cramer. Solutia este data de

144 Il Il Il x= ;. ,y= ; ,z=-:;. 16. Cum

formulele este necesar

s, =-60,

Ily =60,

s, =36,

rezulta 18.

x=-5,y=5,z=3. (x,y,z)=(I,I,I). 19.

15. (x,y,z)=(I,I,2).

(x,y,z)=(-I,2,0).17.

30+b =17 { 20 = 16 '

0 = 8 => b = -7.

=> A inversabila.

Cum det(A) = 0 si 3 un minor: III =

I~~I

(x,y,z)=(2,I,2).

= -4 '" 0 => rang (A) = 2.20. Rangullui

A este 2, pentru ca

2 -I
1 A-I = detl(A) . A* = -7 [~2 -52 -5' A lternat . -22J "IV, A2
-

2 -1 3
4 0 = 0 . 21. Consideram 626

-2 -2

8A =- 713' deci A- I =--7 I ( A-8J ) eCI 3

Up

_14 - 2

0 = 24 '" 0 , iar bordatii lui IIp sunt nuli: 2 4 1 6 626

0 = 0 si 2

l-

w a:

...

S. a) det(A)=heO

=> A inversabila,

1 =_I_'A*-[~ det(A)

~I ~I
0 0 0 I 0

-I; 1

~J

2 -1
IIp=l~ a) Notam: Pentru ca rang ~1=-8"'0. Bordatii lui IIp sunt: 1l1=4 5 0 2 a =8a-32 3 ~i 1l2=4 5

2 3
0 2 1 =32-8b. b = 2, deoarece

9.

. < ...
c(

::::I 0 u.:

o
A = (~ rezulta
A' =(0;1

~) ~i B = (~ (inmultind

~I).

Observam ca det(A) = -I", egalitate la stanga 2)

0 => A inversabila => 3A-I. Cum A . X = B, 1 = _1_. d(e:(A)) A= 1 ~ A' .

I:~I

(A)

= 2, trebuie ca III = 0,

tl.2

= 0 => a = 4,

= 4. 22. rang

(A)

= 3 '" 0 ~i orice minor de ordin 3 este nul, avand doua coloane egale. 23.

det(

A) = -m + 2.

aceasta

cu A-I) cii X = A-I . B. . (-1 1 11) -6'

Este necesar ca m = 2. Este si suficient, deoarece 11 1 -I 0

::::I 0
Z
c(

CL

3 -1

0 = -I", 0 . 24. Rangul matricei este cel putin 1 -1 3 a 2 3 3 2

::::I

0;2 B=(I

012

021) ~I =5; ~2 = -3;

021=-2 -I (-5 012 = I => A = 3

-I'

deci X =

b) Notam:

~i

2, deoarece

11

2 -1

0 = -1 '" O. Cum

2 -3 -I
3 2 5

= 0 ~i

2 -3 -I = -0 + 44, rangul este 2 daca


3 2 1 4

a: w
CL U

-I

~) . Cum det(A) = I '" 0 => A inversabila => 3A-I. Cum X . A = B, rezulta (inmultind A

~ ::::I

aceastaegalitateladreaptacuA-I)caX=B1 10. Deoarece

vem

A- _(2 I

-7J

-I

. (2 , deci X =

-4

-7) 15 . 11. adjunctei I:

a = 44

~i 3 in

caz

contrar.

25.

Avem

I~

I 2 -1
3 I
0

:1'" 0,

3 1 -1=0,

=50-15,

4 3

< III
a:
W

'"

A' - det(A)A-1 . -I, ,lpoteza A =A impune det(A)=I~-m-3=I~m=-4. Cum det( A) = 1 avem 1 = A' Atun . AA' _ ' . .. . , . CI - A A = 13 . Dill definitie rezulta ca mversa este matricea A. 12. a) (_~ -;r =G

I 3 4

1 4 = -5b + 20, deci rangul este 2 daca 0 = 3, b = 4 si 3 in caz contrar, i.e. a", 3 sau b", 4 .
3 b

"" ci
X

:)=>x=G :)(~ ;
-~J.13'

-n=G

~J
urn",

b)

1 -1 3
26. Cum 3 2 5 = -52 '" 0 , rangul este egal cu 3.27. a) rang(A) = 1, deoarece liniile matricei A

u -e
0 Z

0 a:

=~r=(=:

:)=>X=[=: 5
~3

4 -2 0
~J(=: :)=[-~ NotamcuAmatriceasistemului, sunt proportionale.e) Pentru K"

-3 -2

-e ~

A " [~

220

l2 J.

m"

L" (a b c) avem A " KL.

A vem dot ( A) "

-131 0 doc' """,,"1

dat este Cramer, A vem solutie

a2 +2ab +3ac 2 c) A2 = 2a +4ab+6ac [ ~+~+~ A/ternativ, A2 = K(LK)L

ab+2b2 +3bc 2ab+4b2 +6bc W+W+~ = K(a + 2b+3c)L

ac+ 2bc+3c2 ] 2ac+4bc+6c2 =(a+2b+3c)A, ~+~+~ = (a+2b+3c)KL =(a+2b

2 deei d = a+ 2b+3c. sistemului este a a+1 3 1

1 2 =2*

o.
1

Conciuzia rezulta din teorema lui Cramer. 34. Determinantul

+3c)A .

m
m = m2 -2 este incompatibil, m=2, deoarece este prime Ie doua ecuaii ineompatibil, suot
-

rnatricei A a sistemului este


28.a) A2=[~ I ~ 0 ~]'A3=03.b) 0 13+A+A =[: I
I

1 3

1 -I

3m + 2. Sistemul este compatibil determinat pentru

: :].Cum 1 1

det(13+A+A')=0

~itotiminorii
", E lR

- {1,2} .
si

Pentru

m = I,

sistemul Pentru

de ordin 2 suot nuli, rezulta ca rang (13 + A + A') = 1. c) 13 + A = [: 1

~ 1

~J;
I

x+ y+z =1 + A) = I;

x+Y+z =3.

sistemul

deoarece

det(h

2
1

I
1

1
3 = 23* 0, deci rangO) = 3 > rang(A). in concluzie m e {1,2}. 35. Determinantul

3 -1 12
(J3+Ar'= 1 .(J3+Ar=[~1 det(J3 + A) 0 ~ ~].29.a)A*=[~ -~ -~].eumdet(A"}-O ,.

3 -4
matricei A a sistemului este -1 1

yl

-1 1
toti minorii de ordin 2 suot nuli, rezulta rang(A"} = 1.

-2

-2

2 = _m2 -37 * 0, \;1m E lR. Concluzia rezulta din teorema lui

b) Daca X

=[;]
Z

EM3,1( C), ecuatia este echivalenta eu sistemul


1

{;::~;Z:: ;
x+4y-3z=5

1
Cramer. 36. Determinantul

m2
I

considerand A _

matricei A a sistemului este 2


1

1 1
a -1

= a + 1 . In plus, avem

"

11 2
pentru

matricea sistemului, [2

1 22 -0 ]

Este

neeesar

ea

rangul

rang

(A)

=2,

deci

a = -1.

Sistemul

este

compatibil

u:

I 4 -3

1
2

I
1

b+l

b =0:>-b-2=0:>b=-2.A~adar,
-1

a=-I

~i b=-2.37.DeterminantulmatriceiAa

I -I

2 -1
sistemului este 1 1

1 = O. Rangul

matricei A

este 2, deoarece

I~ ~11

= 3 * 0 . Sistemul este

1 -2 2
2 -I compatibil, deoarece minorul earacteristic
1

I 2 este nul. 38. Determinantul matricei A a

1 -2 -I

sistemului este 2a 1

2a I

~ = -4( 2a2 + a -I) . Cum sistemul este omogen, rezulta a -2

E { -I,

~} . 39.

II) inIocuind Xo = 2, Yo = 2, Zo = 1 in ecuatiile sistemului, obtinem n = 2 ~i m = 3 . b) Sistemul admite

1 2
solutie unica daca determinantul matricei A a sistemului este nenul; det A = 2 -I 1

-3
1 = 3- n . 2

n
Rezulta ca n 1 Determinantul matricei extinse a sistemului este 2 deci rang(A) = 3> rang(A) . matricei A a
E lR -

{3} . c) Daca

E lR -

{3} , sistemul este eompatibil determinat. Pentru n = 3 re~tli

222

5 -1 3 -4

ci mogul matrieei sistemului este 2. Pentru ca sistemul sli fie eompatibil, rangul matricei extinse trebuie sli fie 2. Obtinem m = 1.

Conform

teoremei

lui Kronecker,

sistemul

este incompatibil.

33. Determinantul

40. a) Fie A matricea sistemului.

Avem

det(A)

1 m 1 2m-l 1

2 3 m-3
= (m -l)(m - 5), deci sistemul

",:1' ,

1 rang(A) = 3. Daca m = 1, rang(A) = 1. c) Daca m = I, rang

(A) = 1,

iar rang

(:4) = 2,

este compatibil determinat daca ~i numai daca m e lR - {1,5} .

b) Pentru m = I,sistemul devine:


Consideram un minor 1:1p =

t:;:~:: , I~ ~I
lx+Y-2z=1

atunci

A=[~ ~

I I -2

~l

~i det(A)

=:

I I

2~ =0. 3

I I rang(A), calculam

. mul este incompatibil. Daca m I, sistemul este compatibil. Deci m = 1. 44. a) Inlocumd 10 SlSte I tia (I I 1) obtinem a = 2 b = O. b) Pentru ca sistemul sa fie compatibil nedeterminat, . tern so uu " '_ ' SlS . ca rang(A) = rang(A) < 3 (un de A este matricea sistemului). uebu1e 1 I 4 a I I 3 6 =b+T, ~i 1:1c = 2 avem 2 3 = -a + 4; luand det( A) =' 1 -I -2 b 3 -I -2 a=,4 ~i b =' -2 . c) Pentru b = -2 , avem sistemul

deci

"

= I * 0 , deci rang(A) = 2. Pentru a determina

2
1:1c = I

I
I = 0, deci rang(A)

= 2.

Rezulta cli sistemul este compatibil nedeterminat.

Pentru m =:

I -2 I

a E 'l si pentru care (0, 6, -2) este solutia cu toate componenteie intregi. 1 a 0 45. a) Fie A matricea sistemului, atunci
1:1 = det(A)

ax+Y+Z=4 care este compatibil pentru orice

x + 2Y + 3z = 6 3x- y-2z

=-2

S, sistemul devine

X+SY+2Z=1 x

=0
101

2 a = a + I > 0 , V'a E lR , deci det(A) * 0,

+ 9 Y + 3z

=I

. Din prima si ultima ecuatie, rezulta ca 1 = 4, fals. in acest caz


b) Solutia sistemului se obtine folosind

x+Sy+2z

=4

ceea ce insearnna ca sistemul este Cramer, deci compatibil deterrninat.


1:1 1:1 1:1

sistemul este incompatibil. in concluzie, sistemul este compatibil nedeterminat pentru m = I.

formulele

lui Cramer

x= ; ,y=

; ,Z=-:;,

cum

...I
IU

a::

,11"1 ind m sistem Zo = to = 0 , 0 bti tmem: 41. a) n ocum in si

o u..:
>C(

s ~

j
2

2X-3Y

=-1
. . Sistemul {2X-3Y=-1 x+9y=3 are solutia la~ l1.=a 1 =1,l:1y=O ll~ a =a,I:1,=O
2

x + 9Y = 3 Sx- 6 Y=P

la~

=a .atunci

I x= d+l'Y=

a_a d+l'z-

d+I'

101
x=O,y=~, de unde p=-2. b) I:1p=l~

III
a
2

101

...I
<C
Q.

~1=21*0
-3

=> rang(A) ~ 2. Pentru ca sistemul sa fie


4 2
= I

Avem: y2 =

(a2 + 1)2

= -_.I 2

a + I a2 + I

-- a

= X

Z ,

deci x, Y, z sunt in progresie geometrica.

"

-3 -S
9

2 -3 -I 3 =0,
p A este matricea adica 46. a) Fie A matricea sistemului. Avem 1:1 = det(A) = 2

o
~
Q.

compatibil

nedeterminat

trebuie

ca

19m

S -6
6-3m=21(n+12)=21(p+2)=0, I sistemului. Avem det(A) = m m conform teoremei -I I:1c= I I -I I:1c= -I 1 3 I 3 -I lui deci -I -m I 3 m = 3(1- m2). 3

10

S -6

= 1 9 n S -6
42. a) Fie

2 -1

I 1 a

= -Sa

+ 20. Pentru ca sistemul sa fie

a:
IU

Z <C

7 -I

m=2,n=-12,p=-2.

compatibil determinat, trebuie ca det(A) * 0 ~ -Sa + 20 * 0 ~ a E lR - {4}. b) Daca 1:1 0, sistemul * este compatibil. Daca 1:1 = 0, deci a

b) Pentru

* I,

sistemul este compatibil,

4, un minor principal 2 1 1 0~ b b
2

estel:1

I~~II

Sistemul este

~ ~
V
>C(

III IU

Cramer.

Daca

m=l,

avem

rninorul

1:1
P

=11 -II=2 *0 I I = I-I * -I ~I0

~i

incompatibil daca ~i numai daca I:1c= 2

-I

* 4.

47. a) Fie A matricea sistemului ~i 1:1

Z
GO IU

7 -I 1 P =:det(A). 1:1= I q 1 r p2 1 P ll-,-L, 0 q-p L,-L, r2 0 r- p p2 l-p2


2

a::

"'" ci
IU
:z: v o a::
Z <C <C Z

o
-I 2

=0.

Rezulta

ca sistemul

este compatibil.

Daca

m=-I,

1:1
P

~i

=\q-p
2

r - p

r-

q2 -P2\=(P-q)(q-r)(r-p). r - p

-I = -6 I

* 0 , deci

b) Daca p, q, r sistemul este incompatibil. in concluzie, sistemul este incompatibil

IC sunt distincte, fiind solutii ale ecuatiei

f-

o
~
pentru m = -I. 43. a) Fie A matricea sistemului, atunci

det(A) = 1 m I m m

= (m _1)2. b) Dacii

CUrn (-I, I, l)estesolupaslstemuUl,atunclp ., 1.

ar + bt - e = 0, se obtine:
*

i
I

e pb + p2a = p3 C-qb+la=l . Rezulta ca c-rb+r2a=r3

lX = e
y=-b z=a

este solutie a sistemului. Deoarece 1:1 0, ea este unica. c)

i
~

-p -p + I =,0
2

q -q

..2

- . -q + 1 - 0 y i ? - ? - r + 1 ~

224

225

= ,a c p, en 'Pal,...."=1,-=~_ I. Deei, orieum Je-arn alege douli di = U <:::I 1- rt "F 1,= U ell raaaeInlle7 ( , tntre numerele p, q, r vor fi egale eu 1.

_
I -

_
12 1 ~113 =: -

-'''--::lRTI111-'~~~_ ,t0X'==x'ox = O-{-2}

48. a) Fie A matricea sistemului i d = dettA) Atunci v=rCI d b) Sistemul fiind omogen, el are solupi nenule d ac a

_1

m I _I

1 3 -1

II
2 = 14m _ 4 . 4

ee- (x+2)(x'+

2) = 4. Daca x"* -2 ~ x' =-x-:-2 -2 eQ , deci toate elementeie Daca x=-2, Fie ecuatia 0(x'+2)=4 Avem
e

om

sunt simetrizabile. 6.
a)

nu are solutii, deci -2 (x


0

nu este e lR

A Ll

<::>14m - 4 =

<::>m =

3. 7

sitTIetrizabil.

x, y, Z E 1R . Vx,y,z

y)

z = x 0 (y

z), Vx,y,z
e lR

<=> (xy-6x-6y+ <=> a == 42.

a)o z =xo(yz-6y-6z+a),

R <::> (a-42)(z

-x) = 0, Vx,y,z

49. a) Fie A matricea sistemului i d = dettA) A . 12 \ . tunci d = 3 om ogen, e are so utn nenule daca d = 2X + Y + Z = I

{ 3x - y = -x+2y+z

,
=0

I"

_ . m - -5m. b) SlstemuJ fiind


I

II

b) Deoarece

e e x = x o e = x, Vx e lR <::> xe- 6x- 6e+ a = x, Vx E lR

<::> e-7)+ x(

6e+a==O,VXElR <::>e=7 si a-6e=0<::>a=42.

7.

a)

Avem

xoy=(x+5)(y+5)+a-25. <::>a=20. b) Deoarece

<::>-5

_ m -

-I

AVetTI Xoy"*-5,VX,YEZ-{-5}<::>(x+5)(y+5)"*20-a,Vx,YEZ-{5} eox==yoe=x,VxEZ<::> a::20. (xo y)


0

<::>m = 0. c) Daca m = 0, sistemul devine . orma. x= A,y= 3A, Z=-5A. Atunci'

xe+5x+5e+a=x,VxEZ Fie x,y,zEZ. Avem

<::>x(e+4)+5e+a=0,

VXEZ <::>e=-4 si deci are element La

deci orice solutie nenula a sistemului este de f


2

8.

a)

xoy=5(x+6/5)(y+6/5)-6/5,
0

x; + y; + z; 35,,1 7 z; - y; = 15,,12=)
_X02

z = 25(x + 6/ 5)(y+ 6/ 5)( z +6/ 5) - 6/ 5 = x o(y


daca exista eEZ astfel incat

z), Vx,y,z

E Z.

b) Legea ceea a E Z -{6} e E (0,2) ce

....J a: lu..:

"'

d=!: :
I

::;IL,~L, a+b L,-L,

:;)

o
Z

~ ~ :;)

nenule daca d . - , ceea ce am demonstrat la punctul ante . . cu 2,. z e.ste necunoscuta secundara, z = A A E lR . I nor. c) Rangul matncei sistemului este egal solutia sistemuhn, avem ca a + b + c = -I'd . ' re~ ta,r = A, x = -{a + b + C)A. Cum (I I I) , eCI sOlulllle slstemului sunt (A A ') , "este , , 1\" I\, E lR .

I~ :-C - a-bl b~ b:;!_/b_a


c-: C-a

SO.

a)

Fie

matricea

. slstemuJui

neutnl ~i d = det(A). Atunci

eox=xoe=x,VxEZ,

revine

x(5e+ 5)+ 6e+ a = 0, Vx E Z <::> = -I,a = 6. De aici rezulta ca pentru e element neutru. 9. a) Legea
2

legea nu are astfel Incat este

are

eLement

neutru

daca

exista

a-c =0. b) Sistemul fiind omogen, el are solutii

eox= x=e = x, Vx E (0,2) <::> (e-l)x simetrizabiL daca (:) x' = 2 Legea are
X

+(2-2e)x exista

= 0, Vx E (0,2) <::> = I E (0,2). e cu

b) x E (0,2)

i numai

daca

x'E(0,2)

xox'=x'ox=l<::>xx'=2-x-x'+xx' 10. a) Avem x y = xlOg"y.


0

E (0,2), deci toate eLementeLe din (0,2) eLement neutru daca exista

sunt simetrizabile. astfeL Incat

eE(O,oo)

eox=xoe=x,VxE(O,oo)

Tema2.3
1. a) Fie XYEZn[5
'

xiog,,<= e!og"x = x, Vx E (0,00) <::> = 27 E (0,00). e

b) x E (0,00) este simetrizabil daca i nurnai daca Dad x"*l, atunci x'=2iogx27 simetrizabile >0. Daca

Structuri algebrice
exista X'E(O,oo) cu xox'=x'ox=27 <::>(X,)log"x=27.

;;

~ "' ; _

Ii}
~
Z

-'

c:i
~
U

ffi

,00 . Atunci xoy~5+5-5=5~xo EZ (xoy)oz=(X+Y-5)oz=x+y+ -10( y n[5,(0). b) Fie x,y,zEZ.Avem Z -xo yoz). 2. a) Fie Avem (x 0 y) 0 z = x 0 y)5 + Z5-I = 5/x5 + 5 5 X, y, Z E lR. . V Y +z -2 =xo(yoz) b) Cum <::>5/5 5 . eox=xoe=x VXElR<::> + e -I = x Vx E lR 5 ' di ' <::> = I <::> = I E lR rezulta a e e irecr, b) Trebuie demonstrat ca ori fi' c I este elementul neutru. 3. a) Calcul -I:::::> x + I > care ar x, y E (-I (0) rezulta a d . ,Y+I>O,deci(x+I)(Y+IOObp , c x*YE(-I,oo).Avemx> 1 Y> eCI 3xy + 3x + 3y + 2 > -I 4 a) T b .' d nemxy+x+y+ 1 >0~3XY+3x+3Y+3'>0 x* ( . re uie emonstrat ca oricare ar fi ' Y E 3,(0). Fie x> 3,y > 3 ~ (x- 3)( _ ). I x,y E (3,00), rezulta y 3 >0, deci x*y-2( 3)( ) X,y,ZElR. Avem (x*y)*Z-2()( xy-3 +3>3. b) Fie

x = I, ecuatia (x')o

= 27

nu are solutii, deci multimea elementelor

este (0,00) - {I} .

11. a) Cum x 0 2 = 2 0 x = x, Vx E Z rezulta cerinta. exista X'EZ cu xox'=x'ox=2

b) x E Z este simetrizabiL daca si nurnai daca ~3x'=7+_I_. 3x-7 ~ AAI = Atunci 3X'EZ<::>

1(

"X

<::>x'= 7x-16 3x-7

3x -7 E {-I, I} <::> = 2 , deci singurul eLement simetrizabiL este 2. 12. a) Daca A, BEG x BIt

= 12 ~

(AB) (ABr = ABE AI

= AI~I

= AAI = 12 ~ AB E G, deci G este parte stabila a Lui M2 (R)

In raport cu inmultirea matricelor. b) Cum am demonstrat a), ramane sa verificam In continuare axiomele grupului: GI Operatia .,;" este asociativa. G2 Operatia "." are elementul neutru hE G. G3 Orice element din G este simetrizabil fata de ".": Daca A E G este simetrizabil 3A-1 E GI astfel lncat 1 0404- = A-IA = h. Avem A E G ~ A . AI = h ~ 1 = AI In M2(lR). Verificam AI E G. Rezulta din
AI(Alr = AlA = 12 Asadar orice element din G este simetrizabil fata de ".".

o
Z
II(

~ ~

:it

226

t:* y-3 z-3) +3 = 2(X-3)(y-3)(Z-3)+3 =x*(y*z), u am e E lR astfel (2e-7)(x-3)=0 V lib meat x*e=e*x=x,VxElR, ' En. Obtinem e = 7/2. 5 I tnI a) Avem xoy=-(x+2)(y+2)_2. x,YE'\l,X,y~_2. Cum 2 X+2~0,y+2~0~xoY>_2 eox=xoe=x Vx Q I( -. b) , E <::>2' x+2)(e+2)-2=x,VXEQ<::>(x+2)(e+2)=2(x+2),VxEQ:::::>e=0
c)

,,*"

este

asociativa.

cs

deci adica Fie Cum

"

13. a) Cum 0'=(1

234 23415

5) ~

0'2=(1

234 34125'

5)

0'3=(1

234 41235

5)

~icr4=e,

dCCiG contine 4 eLemente. Avem: G = {e, o,

d,~}

(e fiind permutarea identica).

e e b) a0'2 0'3 e a0'2 0'3

aaa-2 0'3 e

a-2 aa-3 e 0'


2

a-3 a-3 e 0' 0'2 este compunerea permutiirilor verifi _,


ill

/a,b

= /a,b

ii,o b

= /a,b,

\;I/a.b E G, deci ii,o este element neutru. 3. V'/a,b E G, 3 f~..!!.. astfel 'incat
a' a

/o,b fl

;.~

= fl

;.-;;

b fo,b

= It,o

, deci orice element este simetrizabil.

18. a) Din x * y deci x

=I

rezulta cli

xIOSY) = 1, de unde logaritmand . contmuare axi


J-U II

in baza 3 avem log, y . log,

Ii" . . , Ope rapa " . este asocianva, ceea ce este evident. G : Operapa earn" . 2

C) Cum operatia "."

I orne e grupului. G .

veri fica axiomele grupului: Go: Trebuie demonstrat


cUID

element din G este simetrizabil fata de ". ", ceea ce rezulta din ~bla ::~~~nt 14.

a) Trebuie demonstrat
3b2] , a2

neutru ~are este e. G3: Ori~ permutiirilor pe G.

x E H:::> x * y > 0; presupunem prin absurd

= I. b) Vom ca \;Ix,y E H:::> x * y E H. Avem x * y = xlO8Y si ) loS)Y = I :::> x = 1 sau y = I, absurd, x * y = 1:::> x
X

= 0,

1 sau y

ca oricare ar fi A, B E M rezulta E Z. Cum AB = (alGz + 3~b2 alb2 + Gz~

l4

Ca

AB

E G.

. Fie A

(a

deoarece x, Y E H. Deci x * y E H. GI: Operatia ,,*" este asociativa. Pentru orice x,y, Z E H avem (x * y) * Z = (xIOgY) * Z = xlog)yI08) , iar x * (y * z) = x * /08) z = xlog)zloS) , adica ,,*" este asociativa. ) z Y

31.]
'1

l 3(alb2 + aA)] I a ala2 + 3~b2 si ala2 + 3blb2, alb2 + a2b l E Z, rezulta cii M este parte stabila a lui M (Z) in raport' . , 2 cu inmultirea matricelor. b) Fie :; 0, 1 sau 2 (mod 3). Pe rand, if + I :; 02 + 1 :; 1 (mod 3 if _ 2 a E Z :::>a ) sau. + 1 = 1 + 1 :; 2 (mod 3) sau if + 1 "" 22 + I :;2 (mod 3) deci if + 1 ;j; 0 (mod 3) c) Pr 2 esupunem pnn absurd ca det(A) - 1 2 21~a-+l=3b2,falsdinb).d)DacaAEM 'A-I -~a -3b =_ _I _I ~I EM:::> det(A) E Z, det(A-I) E Z. C det(A )=det(AA )=detI2=I:::>det(A),det(I)E {-I I} . umdet(A). 15. Pentru orice x, y, Z E JRavern (x*( * )_ ' . DIn c) rezulta ca det(A) = 1. y Z -x+ y+z+xy+xz+ yz+ _() . xyz - x * y * Z , deci ,,*" este asociativa, b) Se arata prin inductie ca x * * * 1 1 3 I x2 xn = (XI +1)(x2 +I) ... (xn +1)-1, de unde ~i B = (;2 2

,ai, b,

as, b2

G2: Operatia ,,*" are element neutru. Cautam e


e xloS)

H astfel incat x*e

= e*x = x, \;Ix E

H, adica

=X

\;Ix E H, deci IOg3e = I :::> e

=3

E H este element neutru.


I

G3: Orice element din H este simetrizabil fata de ,,*". x E H este simetrizabil daca ~i numai daca 3 x'
E

H astfel incat x*x'


I

x'*x

3. Avem

xlO8)x'= 3 :::> logjr'

. logjx = 1 :::> x' = 3log) x

cum

3108)xE (0,00) \ {I} rezulta ca orice element din H este simetrizabil.

in concluzie,
19. a) Notam

H este grup in raport cu operatia ,,*".

u(a)=[~

~a

u:

OS

1*2

*...* 2008 =22


1]-1 Z

i ..... ~:

o
Cum ab > 0, rezulta

0 cerinta. =

~l'
a

U(a)U(b)=[~
0

Ina;lnb 0

ab

~l=[~
0

In(ab) 1

0 0

1=U(ab).
neutru este

ab

-I =2008.

16.

a)

Cum

(x 0y) 0 Z =

-.!L..
x+ y

0Z =

xyz xy+XZ+ yz
<Xl).

b) Inmultirea E G,~ > O.

matricelor

este asociativa.

Elementul

u ;:
;:) Z CC

~ ;:)

I 1 ( -+-+x Y

si

xyz -xy+ + ,rezultiica xz yz

(xoy)oz=

(I 1 ]-1
-+-+~ x y Z "este

I)
b)

= U(I) E G, iar

U(ar'

u(~)

in

concluzie, (G, .) este grup.

. ' oncare ar fi x, y, Z E (0,

20.

Pentru orice x, y, Z E (0,00), avem (x 0y) 0 Z = XYZ. . xy+xz+ yz' lar xo(yoz)=xo adica ,,0" este asociativa. c) Folosind fa tul ca 0" ...y ~0~0~0 2 ( 3 4 1 2+3+4 1 ( 2+3+4+5+678 0 ... 0_1_ =(~o.!.o~) 100 1 lIP esocranvs 0fo~o ... o_I_= 100 6 ... 0_1_= 8 (2+3+4+ ... +100rl= 100 (102 .99)-1 2 2 3 4 56 ... 0 100 =(2+3+4rl

yz __ = xyz + Z xy + xz + yz ,
~I

III Q.

aplicand

a) avem

a) Calcul direct. b) Vom verifica axiomele grupului: Go: Trebuie demonstrat cii oricare ar fi A(x), A(y) E G, rezulta ca A(x) . A(y) E G. Aratand deja punctul a), avem A (x) . A(y) = A(x + y) ~i cum x, y E R, deci x + y E R :::> A(x) . A(y) E G; G1: Inmultirea matricelor este asociativa; G2: Existenta elementului neutru, observam ca Iz = A(O) E G, deci elementul neutru este chiar Iz. ; G3: Orice element din G este simetrizabil fata de inmultirea matricelor. Daca A(x) E G este simetrizabil, 3 A(x') E G astfel incat A(x) . A(x') = A(x') . A(x) = Iz.

~
;:)

>CC
CD

'"

1 I) 1 1 1 56 0708 ... 0 100 = (2+3+4+5+6)-lo~0.!.0 1 I) 1 ... 100=

Avem A(x) . A(x') = 12:::> A(X + x') = 12:::> x + x' = 0 :::> x'

= -x,

deci A(x') = (1- 2x x

-4x 1+2x

J si J

cum

III

x' E R, obtinem A(x') E G si orice element din G este simetrizabil. c) Observam ca (~I
1 5049 Altemativ, Atunci x 3 ( -I 4 -1 =(A(l)Y=A(n).

~1 = A(l) .

a: III
lito

o
CC

III

c::i

~ ~

228

ox ( 1 1 1 ]-1 2 ... ox = -+-+ +_ P 1 1 1 n x x'" . entru XI = - X X _-_ I 1 I 2 x; 2' 2 n 100 :::> -0-0 1 (2 1 2 3 ... 0 100 = +3+ ... +100)-1 =-17 5049 a) Trebuie demonstrat ca oricare ar fi f f 10,,,, ,fo,1>, E G, rezulta f f E G Cum a,,,, 0,1>, - 10,0"0,1>,+,,, E G (deoarece ala2 0 pentru a a,,,, 0,1>, . ararat. b) Cum am demonstrat a) ra-ma' x'fi I 0 ~I a2 0), obtinem ceea ce trebuie 1 C ne Sa yen icam in c ti . . ompunerea functiilor este operape asociativa. 20. 3;n Enuare axiomele grupului: 1,0 G,fi.o(x) = x, \;Ix E lR astfel inciitfi.o 0
t' ."
y_

demons tram prin inductie

In

21.

a)

Observand

ca

x* y=(x-5)(y-5)+5,

din

-:3 ,...,

*e =e*x

= x , \;Ix E JR, avem (x - 5)(e - 5) + 5 = x, \;Ix E JR, adica (x - 5)(e - 6) = 0, \;Ix E JR, deci

i
v

e = 6. b) Din x * a = a * x = a, \;Ix E JR, avem (x - 5)(a - 5) + 5 = a, \;Ix E JR, adica (x - 6)( a - 5) = ~ 0, \;Ix E JR,deci a = 5. c) Trebuie demonstrat ca oricare ar fi x, y E G, rezulta ca x

*'

*Y

G. Avem x >

!;i
:iE
III

0, y > 5 :::> x - 5 > 0, y - 5 = 0 deci (x - 5)(y - 5) > O. Obtinem xy - 5x - 5y + 25 > 0 :::> xy - 5x - 5y + 30> 5, deci G este parte stabila a lui lR in raport cu legea ,,*". d) Cum am demonstrat c), camane sli verificam in continuare axiomele grupului abelian: G1: Operatia ,,*" este asociativli. Pentru orice z, y,
Z

:iE

E G, avem (x * y)

* Z = (x-5)(y-

5)( Z - 5) + 5 = x * (y

* z),

deci

,,*" este

asociativli. G2: Elementul

229

*" F' e" . re x e G '-5 1 . . "'-' x - +--e(5 G4: Operatia ,,*" este comutativa, Pentru x y e G arb'trar x- 5 ,co). . ' I e, avem x * y = (x _ 5)(y deci operatia ,,*" este comutativa in I' - 5) + 5 = Y * x . cone uzie, (G *) este ' e) 1* 2*3* ... *2012 = (I * 2 *3*4) *5 *(6 *7* ... *2012) =5 d' grup abelian. . ' eoarece x*5=5*x-5 V 1ll> Inductie dupa n. 22. a) (x*y)*z=x.(y*z)~(a-5)(z_ )_ - , xe"". J) x -0, VX,y,zEZ ~ a=5. b) Cutn
ell tarn u

neutru aJ opcranej ,,*" este 6 G

'

0 . lernent di G . . nee e emen 10 este sunetnzabil Avem

fata d
t"

G astfel

meat

x*x'=x'*x=6.

(x-5)(x'-5)+5=6_

f(x)

* I(Y) functie

= f(x) de

+ f(y) grad

+ 7 = x + y -7 = f[x I, rezulta

+ y), V'x,y este

Jl(, ceci

T este deci

J1JVIU~LLl.

v'"u

este

ca

bijectiva,

izomorfism. 26. ~b=-3,

b)
a)

.2.3 ...*10

=/(8)*

1(9)* 1(10)* ... * 1(17)=f(8+9+

... +17)=/(125)=118.

l(x)./(y)==/(x+y),VX'YEIR~ rnorfism daca si numai daca

ax+b+ay+b+3=a(x+y)+b,Vx,YEIR

deci I

a E lR

i b = -3 . b) Alegem

a = 1,/ (x) = x deci

3 . Deoarece .

este

eox=xoe=x,VxEZ~x(6e+5)+6e+a=0,VEZ element neutru, c) ((-I)*2).((-I).2013)=a ~(

~a=5 _6)2

_ 5 ,e - --6

!1: Z,

. deci

fiJIIctle

de

grad

I,

rezulta

ca

este

bijectiva,

izomorfisrn

Atunci

legea

nu

are

a x* y=6(x+I)(Y+I)-I. Prin inductie rezulta ca x .~. , Obtinem 1* 2 * 3 ... *2013=620'2. 20141-1 ~ A

. e

vem

) a-6 =0~aE{4,6}. d) A * -6'-'()( vetn ... x. x, +1 x2 +I) ... (x +1) I - . xP=p,VXEZ ~6(X+I)(P+I)=P+I

2(

27. a) ~ oX o ... ox. == I(x,)o l(x2)o ... oI(x.) = I(x, +X2 + ... x. +3n) = x, +~ + ... x. +3(n-I). 2 Y f(Xo Y) == I(x+ Y -I) = ex-'e -' = I(x )/(y), deci I este morfism. Cum I este bijectiva, rezulta functia I este izomorfisrn. b) xoxoxox=S~/(xoxoxox)=I(S)~ xoy=(x+I)(y+I)_I. Pentru X,YElR'

cI

QI(x)4==/(S)~e4X-4=e4~x=2. rezultli ca I(x)


0

28. a) Avem 1)(J(y)

~p=-I.
_

j) Avem

x.x*x=287~36(x+I)3-1=287~x=1
. . .

23

I(Y)

= (J(x)+

+ I) -1 = = xy -1 = I( xy), deci I

este morfism. Cum I

a/

I. 2 .3

~ a - -3 . b) Daca legea este asociativa, rezulta din punctul ant' a _ 3]( 3) 3 ( )( enor c a - -3. Pentru a = -3 avetn ( x-2 x*y=-2 y-2 +2=> (xy)*z =4 x-~ y-~)(z-~)+~=x*(y.Z)' Vx,y,zElR. ~ ~
c) Legea

= 1 (2 .3)

este bijectiva, rezulta cal este izomorfism. b) xoxoxo

x e x = (x + I)S -1 => (x + I)S = 2 => x = ifi -1 .


are elementul neutru p = 2 . b) Daca

29. 0) Legea ,,0" are elementul neutru e = 3 , iar legea "."

f
Il)

este morfism, atunci

I( = p e)

=> a = -I . Pentru a = -1 se veri fica usor ca


7X+ Y

este morfism.

30.

are element neutru

t: ~
daca

e = I,a = -3 d)

Daca(-co).]
2' pentru

~ 3e E lR x*e = e*x = V lR , x, XE este parte stabila

~x

-2e+2

+3e+a=0,VxeJR Reciproc, In

Trebuie sa demons tram ca I ( x + y) = I ( x ) I (y) , adica

= T' 7 Y

ceea ce este adevarat, deci j

atun . 3 3 3 CI 22:$2'

morfism de grupuri. b) Pentru ca de unde a:$-3.

I:

Z ~ Q' sa fie izomorfism, stiind ca I morfism (din a), este

necesar ca I sa fie bijectiva, Cum pentru y = -1, nu exista x E Z astfel lncat 7x = y => I nu este SUJjectiva, deci I nu este bijectiva, ceea ce inseamna ca I nu este izomorfism. 31. a) Trebuie demonstrat ca Vx, y E G => x* y E F. Avem x > 4, y > 4, deci x - 4 > O,y - 4> 0; obtinem (x - 4)(y - 4) > 0, de unde rezulta xy - 4x - 4y + 16> 0, deci xy - 4x - 4y + 20 > 4, adica x* y E (4,00). b)

~ >cc

a:$-3,

atunci

X,y:$~

rezulta

3
;;
A.
1&1

~ ~

concluzie

"2

(-co~].
2 i are

X*Y=-2(X-~)(Y_~)+ 2 a

2 e) F' . ie

este parte stablla daca i numai daca Ca la 2 2 . neutru. . punctul antenor, Fie XEG.

s: -3

~< 9 3 a+ 2 _a+ :$- 2 2 G_( 3)


-CO'2

X. y=-2(X-~](Y_~]+~

. Avem

Cum am demonstrat a), ramane sa verificam in continuare axiomele grupului: G,: Operatia ,,*" este
asocianva. Observand cli x. y =(x4)(y- 4) + 4] *z = (x - 4)(y4)(y4) + 4, avem pentru Vx, y, Z E G, (x* y)*z = [(x4)(z - 4) + 4, iar x*(y* adica z) =x*[(y - 4)(z- 4) + 4] = (x - 4)(y- 4)/z - 4) G2: Cautam e EG astfel ineat VXEG, deci

rezulta ca G este parte stabila. Legea este Cum xox'=X'OX=I~(x+~)(x'+~)=.!. 2 2 4 j) Prin inductie se arata di

:$ a::

asociativa ~X'=~

element 3

+ 4, deci (x * y) * Z = x * (y * z),
xe=e.x=x, x
EG

,,*" este asociativa. VXEG,

~ ::l

VXEG,

adica (x-4)(e-4)+4=x,

adica (x-4)(e-S)=0,

2 (2x + 3) < 2'

deci toate elementele

sunt simetrizabile.

e = S E G este elementul
este simetrizabil,

~ ffi
:z:
O ~
U

x, *x2 * ... *x.

=(-2)'-'._IT

(XI'

1-'.2......

_~)+~,
2 2

neutru. G3: Orice element din G este simetrizabil fata de ".". Daca 3x' E G, astfel incat x * x' = x'* x = S, adica (x - 4)(x'-4) + 4 = S, deci x' = 4 + _1_. x-4 Cum x' E (4, +00) => orice element din G este ((O,oo),.)la iar

deci

1.2*3*

... *2013=3-1.3.5

.... 4023

24. al v

x'- 4

= _1_,
x-4

de unde rezulta

II).

Zc

~ Z c
~

1* 2 = 0 ~ ~9 + a = 0 ~ - 9 b r:;--~~-a-. ~ Avem (x*y)*z =3IX3+y3+ 3+2 _ ( c " z a -x y*Z), VX,y,ZEIR. ~ Lege:! are element neutru ~3eElR,x*e=e*x=x,VxElR ~3/x3+ 3 __ \-I ~ e=r-ila dl V e =a -x, vXEll' . v Legea este asociativa i are element neutru F' 1ll> " 3/ . ie XE"" Atuncr xox =Xox=e~vx3+x'3+2=_~ ~x' __ 3'4:3. . 'if 4 + x E lR , deci toate elementele sunt
1[])
J

simetrizabil fata de G. c) 1:(0,00)~(4,00),f(x)=x+4 g1Upul f(x). (G,*), deoarece I(x,y) = I(x) */(y)

este morfisrn de la grupul (pentru ca l(xy)=xy+4 I

fey) = (x + 4). (y + 4) = xy + 4, deci I(xy)

= I(x) * I(y

si de asemenea, I(Y),

bijectiva de Vx,y E (0,00) , izomorfism.

unde reZUltli/izomorfism.

32. a) Prin calcul se verifica usor ca I( xy) = I(x).

simetrizabile. e) Prin inductie dupa n se demonstreaza ca X


I

*X * *X
2'"

_ 3

LJXt
h'

f.

+ n-

(I)

a, deci

decif este morfism. Inversa functieij" este b) Fie


U

g:

(-2,2) ~ (0,00 ),g(x) == 1~ I(u) * I(u)

= 2+x 2-x * I(u)

, deci f esu:

(-I)*0.1*2*3*4-<Ili4 -. j) Avem

E (0,00) cu I(u)
x =

= x. Atunci x*x.x

= 1(3)

3 ~ I( u ) = 1(3)

x*x*x*x*X=~5x3+16=>5x3+16=1=>x=_<I3.

~ u

= ifj , deci

1(\13) .

230

33.a)

A(X)A(Y)=[~

x+ Y

~ j=A(X+
4x+y

y),

d
x+ yelR.

b) lnmultirea matricelor patratice de ordinul 3 este asociativa. Fie A(x) e G. Cum A(x)A(-x)=A(x-x)=A(O) concluzie, (G,.) este grup. c) Functia f:R~G,

13 = A(O) e G este elementul neutru

=> orice element din G este sirnetrizabil. in


f(x)=A(x) este morfism de la grupul CR, +) la injectiva pentru cll dacllj(x)

grupul (G, .), deoarece f(x + y) = A(x+ y) = A(x)A(y).

De asemenea,f

= fly) => A(x) = A(y) => x = y ~if swjecti~~ p~ntru cll .ori~e element din G este de forma A(x) == j(x), deci apartine irnaginii luif Am obtinutj" bijectiva, d,eclf Izor~orfism; . . 34.a) Ca\cul direct. b) Cum am demonstrat a), rlimane sll verificam lD contmuare axiomele grupului: GI: Inmultirea matricelor este as~ciativll. G2: ~xistenta elem.entului neutru; ~bse~lim cll lz. == A(O) E G deci elementul neutru este chiar 12. G3: Once element din G este simetrizabil fatll de mmultirea matricelor plltratice de ordinul 2. A(x) e G este sirnetrizabil, 3A(x') e G astfel incat A(x) . A(x') '" A(x') . A(x) = lz. Avem A(x)A(x') prin absurd, x'

= A(ill'+x+x')
=

== A(O)

=> ill' + x + x'

= 0 =>

x' = 2~: I (daca,

-.!. => ~
2

2x+1

-.!. =>
2

I, fals, deci x' e R -

{-.!.}.
2

Am obtinut A(x') e G, deci =

_2=x-2+y-2+2=/(x)*/(y). /(x+Y)=x+y V'x eZ. 10/(xy)=xy-2=/(x)0/(y), ,Y . 'd. versa rl:Z~Z,rl(y)=y+2. Prin 2. '1l I ( ) x _ 2 = este lDversablla, avan lD . IZ~!LJ, x 41.Avem x.y=eIOg,.IOg,y, fUflctta. d I inelul (Z +,.) la inelul (Z,.,o). e a tneuu u= . . _ _ log,. = x deci e I este lzomorfism urtJIaf , I ( ). deci legea este asoclatlVlI. Cum x 2 - 2 x -:e , 10g,.log,yog,' = x. y z, 2=2 rezultliclixesteinversabil.Deoarece ~.(y*Z)=e ) {} C .z!0gx um x , (0 00 - I elernent neutru. F ie x e, . If1I 2 eSte I y+log' log,yxlog" = (x. y) .(x. z}, rezulta cerinta. 42. a) Cliurnrn e e "'! log,>"= X og, '= x I ~.(yz) = x V' If1I adica x + e - 5 = x, 'lfx e Q, deci e = 5 e Q este elernentu 't x 1..e - e 1..x = x , X e",! , 1.." tli astfel inca . x tru inceput elementul neutru 11 al operatiei " ,cau m .. 1.." b) Determm"m pen neutrU al legll " . _ 'If R adica x + 11 - 5 = x, 'lfx e Q, deci 11 = 5 e Q este , .. "C lim tfel incat x 1..el = el 1..x - x, X e el E IQ! as ". d t rminam elementul neutru e2 al operatiei "T. aut tul tru pentru ,,1.. . Apoi, e e . T _ 'If EQ adica (x-5)(ez-5)+5=x,'lfxlQ!, deci elemen neu astfel incat x T e2 = e2 x - x, x , .. " e2 E IQ! loX _ 6 E Q este elernentul neutru al operatier "T (am 6) - 0 V'x E Q , de unde rezu L<1 ez . (x - 5)( ez - -, _ (x _ 5)( _ 5) + 5). Pentru a dernonstra cll (Q,1.., T) este corp, trebuie ca
O.

. fUflctta

. / .

z~ ,

Z /

(x)

x-

2 este morfism de inele

eoarec

e vern:

orice element din G este sirnetrizabil. In concluzie, (G, .) este grup. c) Deoarece f(x)f(y) I = A( XY2- )A(Y; I) = A( 2 (X-I~y-I) + x; 1 + y; 1) =

observat faptul ell x T y d. Q _ {5} orice elernent lD

Y
sa fie (x-5)(x inversabil.

Daca

{} 3x' Q-{5} x EQ - 5 , E x' = -.


~ 5x _ 24 x-5 .. Mal trebuie

astfel

incat 1I c

I XY2- ) = f(xy)

,f

este morfism de

T x'=x'

T x=6,

adica

, ) _ 6 deci -5 +5 - ,

verificat

grupuri. Functia f este injectiva pentru cll f(x)

= fey) ~ A( x; 1) = A( y; 1

u.: .<
11-

}:::> x = y
si

~i este

x'eQ-{5}.

Cum X'EQ,

, rlimane sll arlltllm cll x "*5~


.

surjectiva pentru cll orice element din G este de forma A(x) = f(2x det(AB)=detAdetB=I, deci ABeG.

+ 1), deci apartine imaginii luif AeG, atunci A-leG,

Ci! 35. Daca A,BeG,

Daell

5
U

deoarece AA- = 12, 36. a) Fie 1=


X ordH

det(AA-I) = det Z, = I, detAdet(A-I) (~). y

= I si cum det A = I => det(A-I) = 1. b) Fie

x,y e U. Cum
n

= x = 1 => ~ e U., rezulta concluzia. r" y

x e H. Atunci

. D (1f1I 1.. T) este corp. c) Functra I: este evident. eCI ",!, , _ 5 = I (x) 1..I (y) o I(x+ )-x+y+5=x+5+y+5 deoarece 'lfx Y E Q , avem: 1 . Y . bii ctie deoarece , Q l(x)-x+5 este ~I IJe I ' 20. l(xy)=xy+5=/(x)T f(Y) Funcpa I:Q~, -. .. d) Se " () _ A adar f este Izomorfisrn de corpun V'yeR3Ix=y-5EQ astfe\ mcat I x _yo ~ ) N' si , . . T T T x =(x -5)(x2 -5) ...(x. -5 ,cu n E demonstreaza prin inductte dupa n, ca XI x2 . I daell ~i numai dacll este ( Z.,+, )

x-5 If1I I(x) Q ~ ",!,

"*5 ~ 5x - 24"* 5x - 25 , ceea ce . = x + 5 este morfisrn de corpun,

= x" => H cU

Deoarece multimile au acelasi cardinal, rezulta cerinta. 37. a) H este parte V'a", al e H => a" . a' = ah+1 e H . 43. Demonstram relativ prim cu n. ,,=>" presupunem ca a E !LJ
A

~
~

a
11\

stabila a lui Ss in raport cu compunerea permutarilor, deoarece De asemenea, rezulta (akrl ordinul

'1l

este elernent inversabil al inelului

= a" e H (ao = e), deci H este subgrup al grupului lui

(Ss,-). b) Din calcul => &42= I.


. b)

3b E Z.
cll ~ este inversabila in inelul Z . Atunci ~= cll

astfel tncat x(rnodn) =

~b = i.Cum
y(
rnodn) ~ A~adar

~
~

a: ~ 11.1

1= COS-+ISlD7 grupul U42este

(5".

ca

este

6.

38. 5k 7

a)

&42= cos30" + isin30" ~I4Ik, .. deci ordinul

5,,)k 5k". . Skr: =cos-+lslD-~-e2Z 7 7 7

elementului

in

;;t, == ~b== 1
/I \ x

rezulta

n \ ab -I
Bxista

(arn deci

folosit

faptul

cll astfel

y~

incat

ab - 1= nk .

cj

14. c) H este subgrupul generat de deci


X

is
i
Z ~
CC

e.

_ y e> x:; y( rnodn)).

k EZ Z es e t

39. Avem

xo(y.z)=(xoy).(xoz)e> Avem ab+n(-k)=I=>(a,n)=I. "-,, -Reciproc,

~(a-I)x=o,V'x,y,zeR,

a=1. = -2

40. a) Observam

cll xoy=(x+2)(y+2)-2.

da

x a y = -2 ~ (x + 2)(y + 2) = 0 ~

sau y = -2 . b) Pentru a determina elementele inversabile

ca +

(a n) -I , -,

3h,k
A

astfel element

tncst inversabil

ah+nk=l. al inelului

Cum Z. ~I
.

ale inelului, trebuie mai intiii sll determinam elementul neutru fatll de operatia ,,0 ", cautam e e astfel incat x=e=e o x.v x e Z, adica (x+2)(e+2)-2=x, V'xeZ, deci (x+2)(e+I)=0,V'xeZ, de unde e=-IeZ este element neutru fatli de ,,0". Apoi, xeU(Z)~3x'eZastfe\ ~ U(Z) = {-3,-1} .

1'" ~
A

=~ +

;:;Jc = ~

0 = ~h,
A

rezulta

cll

~)-I I I 1 . (Z (a == h . Deci elementele inversabtle a e me U ill 44

+.)
10"

sunt U,5,7,9.
~}

incat

d ,\ D x A M (Z ) este inversabilll dacll ~i numai aJ emonstrllm c" E 2 12 ac

1I detAE{l,5,7,1l

. Fie

232

xo x' = x'ox = -1 ~ (x + 2)(x'+ 2) = 1 ~ x+ 2 e {-I,l} ~ x e {-3,-I}

oeste
A e M2 (ZI2) Ainversabila AA ~ ~i

element neutru in (Z6'+) A A A) =f

~i 1 element neutru in (Z;,.),


SO.

rezulta ca f(6) = 1. Avem (XI x21 X=lo 1) si

fi re

inversa

ei;

atunci

det(A)det(B)

= det(AB) =1 cum detA,

de' e CI

det(A)e . {1,5,7,1l}.

Reciproc, fie det(A) e {AA A~} . Din . 1,5,7,11

AA = det ( A)12'

1(0),:;/2(+2+2
t= y
(

(A) (A) (A) A A A A A 2 f 2 f 2 =333=6*-1. XIY2+ x21 i)'

a) Fie X,YeH,

element mversabil in Z 12 , rezulta A (d et(A)- I) = 12, deci det(Arl A' este inversa matricei A ste A' e d emonstreaza prin calcul ca A-I = A . b) S
45. a) a.b,c e {0,1,2.3} , deci fiecare poate lua cate 4 va I . A tuner. numarul elementelor multiunn G on. "

Y21 i

. AtunCI XY = (XIYI 0

AA} AA} Cum XI,YI e { -1,1 , rezulta XIYI e {-1,1 . Deci

Xf E H . Folosind proprietatile lnmultirii in Z5 se arata ca H este grup in raport cu lnmultirea


tn8tricelor. b) Fie X=(~ ~} ordX=2 dad ~i numai daca 2 X =12,X*-12 Obtinem

este 4.4.4=64.

b) Fie X=(a

b).X2 _(a 0 c' -

ab+bcJ 2;

coo

X 2 = A 0) , rezulta a2 = A

[1

1' c2 - OA. - ~I

b(a+c)=0,a2 =1 pentru ae{U},c2 =0 pentru ce{O , 2} . D ac a -I,c = 0, atunci. b = 0 D X_A A A A A A . aca a = I,c = 2, atunci b = O. Daca a =:3,,_ = 0 atunci b - OA D aca a = 3 c - 2 atunci b A A . c . A A concluzie, avem 4 solutii. ' -, CI = O. In 46.a)FieXI=(~ ~}X2=(; I

:2
(

mn i n\ +

r(1 lo

0 do unde rezulta m2 ~ A ,.. n( m + A)~ O. Dm m'", A obtinem m, ~ Asi 1 A. 1)' 1 1

"'z :: -1. Daca

m = i, atunci n = 0 ~i X = 12, care nu convine. Ramane m = 4 ~i n e Z5' deci Hare

A2

~2J; 2

XIX2=[ala2+2blb2 alb2 +a211

2(a,b2+Aa211)l=(a ala2 +2qb2 b F'ie

2hJ . Daca a
Atunci
in

5 elemente de ordin 2. Tema2.4


1. a*-I=>

XIX2 2 A=>det(XI)det(X2)=0=>det(XI)=0 2 =02 A


...I

al + bl = 0 , de unde al = b. == , deci X I 0 cu inrnultirea. (A

sau det(X 2)=0 .


A

d et ( XI ) = O. A
Ul

Polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ


grad(l)==4; a==l=> grad(l)=I; a=-I=> grad

2' fa Is. Rezulta ca H este parte stabila a I . G A 2 (-b.) al

raport

(1)=2.2.

C=3X2+X+6,

~ ~

Deoarece XI-I == X (det [2 A2 I

r' (a-bl 1l

J *-2, rezulta

ca H este subgrupo b) Fie

r == 2X + 9. 3. a) I (I) = 320+ 1 ; b) ao + a40 = 4 . 4. r = 1(1) = 1. 5. Se impune I ( -I) = I (2) :>-a _ 2 4 3 =2a+ 15 :>a==-5. 6. a) c=X4 _X3 +5X2 -5X +3, r=2. b)c=X + 2X + 8X + 16X + 30, r =6S. .f=(X2-I)C+aX+b. 7 Lr=/(-I)=O:> l(l)==a+b I(-I)=-a+b
9.

o u.: -< c;!


~

X =a b 2ha ; X2 = a +2b A 2aA b

2 A2 ab 2 a2 +;;L2 . Daca X = 12 rezulta a + 2h ==A y ab = 0 . Pentru I -I' A =

=>{a+b=3 -a+b=9 I=X4

=>{b=6 =>r=-3X+6. a=-3 +(b-2)

a = 0 nu exista be Z3 astfel incat a2 + [

2h2 = 1 . P entru

b - 0 , obtinem a = A sau a = 2. Solutiile _ A. I 12 =1,2=4,3=2,4=2A2 A A A2 A2 A

a+ 8=0:> a==-8. +b-2.

+X3 +2X2 +X2 +X +2 +(a-I)X

3 ::> ~ .. =
~
~

ecuatiei sunt

o~ ~AI)~i [o~

2 2~l. 47. a) Cum in Z 7' 0 - 0 -

=(X2 +X +2)(X2 +I)+(a-I)X 10. 1=(X2+X+l)(X2-X+I), 1)(X2_X+


( )2

X2 +X +211 :> a=1 ~i b=2. g==(X2+X+ I)(X+

1).

d==X2+X+I
3 -~ I 2 3

si

A A2 A A2 5 = 4 si 6 == atunci X2 e {OAl2A = H. 1, ; ;; 4 }

2 b) x 2000 ( xlOOO) ad'IC.. = x

'

x 2000 x e Z7 } c H . 1

m=(X2+X+
.2 2 2

I)(X+
(

1).11.

a) xl+x2+~=3.
)

I 2 b) X +X X+X XX . b)

7 . 12. a)

::> v

Incluziunea inversa provine din 02000= 0,12000 I; 22000= 23'666+2 A. A2000 A6333+2 A = _ b Z {AAAAA} -4,3 =3 =2.48 a) a, e 5 = 0,1,2,3,4 . Adica fiecare poate lua 5 valori . Atunci mu Itimea M va avea 55 =25 . I CI e emente.

., +X2 +X3 == XI+X2 +X3 -2 XIX2+XI~ +X2~ = 5+ X:=-5~+2xi-3, ie{l, 2, 3}. Fie

=2

XIX2+ XIX3 + X2~ 2 .\ A =-.3 ct vem XIX2~ insumare rezulta ca

i
~

VI IU

Sk ==x~+x~ +x~.

Prin

b) F [~~ ie A = ~ ~ ~ eM,

~j

B= 0

[I ~ bj
A

ci ~ ~
~ z
0(

001

1 0 eM. AAA 001

Obtinem A- B = 0

[I c;;a b-f1j
1 0 001 .

S3 =-5S

+ 2S -9 == -164. 13. a) I =(X -xl)(X -x2)(X -~)(X -X4) => 1 2 4 (1- xl)(I- Xz)(1- ~)(1- x ) = 1(1) = 2. b) (1- xl)(l- x2)(l- x3)(l- x ) == l(l) = 2. 14. a) Avem 4 XIX2~X4

c) Cum M este 0 submultirne finita a grupului matricelor inve " . stabila :at de inmultire, rezulta cerinta, rsabile din M 3(Z5) , ~I M este parte a 49. a) 3x2 == , adica x2 = 1, de unde (x - I)(x + 1) = 0 si cum (Z 7'+" ) este corp, nu are divizori -4 . . y

~I

::::E

Presupunem ca e . t rfi X XIS" un roo Ism

u ro,

d' eCI x = I sau x = 6. b) Cum


A

(3) 6 = i ~i (3)* *-1 _

t ..(Z 6' +) --+ (Z' 7'")

A ' k -1,2,3,4,5, ord(3) = 6. c) deci f ( x+Y)=f(x)'f(y),V'X,yeZ6' eCI

I x: = x~ _ 3x + 5 , i e {I, 2, 3}. Prin tnsumare rezulta S3 = S2 - 3S1 + 15. Analog, deoarece i i ,. Cum SI = I si ~ x: = x: _ 3xi + 5x , i e {I, 2, 3}, prin insumare rezulta S4 = S3- 3S2 + 5S , 5 => S3 =-5 -3 +15=7 ~iS4 =7+15+ =27. b) ~ S2 = (Xl +X2 +~)2 _ 2(XIX2 +X X3 +X2X3)=-5 I c ~(x, + X, +x,Xx,x, +x,x, +x,x,) -3x,x,x, ~ -12.

t..:x,

234

mfirutate b)

15. Q)f(-X)=(XZ-X+lrO . .
de

+( Z
d , . eel

radacim

X +x+l g
=

)4

=f(x)
O.

"Ix elR.

Polinomul

g=/(X)-/(-X) a
Zk+1

Rezultli

ca

I(X)=/(-X)::::> _ 1(1)+
1(-1)

are
=0

. . distinete ~i grad (r - h) ~ 2 , rezulta eli r = h. b) Fie s


0

rlidlieinli a lui h si r restul +3. == si I

ao +al +az + ... +aso = 1(1) =340 +

I. c)

::::>als-O
-

. ii lui/ .,gurnentele

la h. Avem

reG) ==1(&)

= 3&2+2&+6 ==3(-&-1)+
0

2&+ 6 == +3. Fie p =-X -& radacina a lui


2

0+ az + a4 + ... + aso -

1(1) = 340+ 1

de mai sus rezulta eli r == c) Fie e e C p.

I.

Avem

&5

XI 2 b) (XI- x2) + (X2 - X)/ + (XI- X)2 == 2(X2 + X2 + y2) _ 2(


I 2 -, 18.

. , I 2 XIX) + X2X) - b - b = - 3 ,XIX X:!= -c ::::> = 2 b) - r;:: c r;:: 2 x2 = -,,2 ::::> = -a e Q. c) Presupunem x) lil " . XI = ,,2 ~ . e are 0 rlidliemli k mtreaga Notam ' , polrnomului/la X +k , Atunei I(O)I(l)=(-k)(I -k) ( . g eatullmpartirii 2 g O)g(l)::::>k(k_ 1) impar, fals. 17. a) I=X(X +12X +20)=X(X +1O)(X +2)::::> ==0 _
16.

a) XI + x2 + x) = -a ::::> = 0 . X X + a

r(6)":
,res /

/(

&) = &4+ 3&2+ e + 6 . Cu argumentele de mai sus rezulta eli r = X4 + 3X2 + <X + 6. 33. Fie

..
la g. Atunci Pe

tul implirtirii lui I

r = aX + b ~I 1= (X + I) c + aX + b,c e lR[ <x]. Obtinem


de alta parte,

(_I)==-a+b,f'(-I)=a.
0": ,

1(-1)=-20,

1'(-I)=7~

,x2--1O,X3==-2

7 b == -13, r = 7X -. 13 = c,f(I)

a)xl2=I'X:!.4==2; c)

b)h=4X4_5X2

1 +.

bl r=l a 8)X-7.

2 2 2 2 -2 XI +x2 +x) +X4 ==9<0.20. C ==a _ r .


, I

XIX2+ XIX)+ X2X) = 32a2 -120. I 1 I I 19. a) -+_+_+_==XIX2X)+ ... XI x2 X) x4 XIX2X)X; = a a)I(3)1(1)==80a+2b=2(40a+b). a)j{I)=j{_I)_
b)

/(o)
unde

v 34 F'ie r = aX2 + b'" + c res tul J ~rh";' IUI. / impar I".I la g. Obtinern 20,f'(I) = 80.219, de == a + b + c,f'(1) = 2a + b . Pe de alta parte, /(0) = 0,f(1) = 2

== 39.220

X2 - 38.220 X.

35.

Fie deei

r = aX + b

restul

impartirii

lui I

la g.

Atunei Rezulta

J":(X _I)z c+ aX +b,c e lR[ X], J=(X


_I)z C+X -21, deci 1(-1)

a +b = /(1) = -20, a = /'(1) == 1.


Cum /(-1) = -22,

= 4c( -1)-22.

obtinem c( -I) = 0 . 36. a)

l(x)-I(y)==a(x4_y4)+b(x_y)
::::>a ==---4, b == 12. b)
2 2 Z X

i
;:) ><

~ at:

u.:

.. g== X-I)(X-2).b) ~ c)l==gc+aX+b

.' . a/ 0) == l{l) ==L: 0 ::::> nu are radlicini' I Z " Ireduetibil in Z 2[X]. b) Daca I ==g . h cu h e Z i in z : Cum gra~ (f) = 3::::> I este dOminanti I ~i deci grad 'h > 1 [X] ~ grad!, h ~ I ::::>g ~l hare coeficientii , g, - . Rezulta J=s- in Z [X] c. 1(0) + 1(1) + 1'(2') == 3' ,_' , . 2 ,lals. 23. a) a + I - I b) X - 2 cl f d ibil ( . IIre ucn I ~ f tus are rlidlicini inZ ~ -I'

X2 - a, X3 = a + r ~l X + X + - 3 3 XI + x2 + X) == 2r2 + 3 ::::> + 3 ==II ::::> ==8 2? 2? 2 _ I 2 X3 - a::::> a = 3 ::::>a = I. ::::>r-4::::>r==2::::>x ==-1 -I 4 b = 12 22 . 1'(' " " , I ,X2- ,x3==3::::>a=_

um x-y _.

14

X -y

Un polinoro cu proprietatea rezultliconcluzia.21. - 0 Viete aplicate Avem


IUI

din enun] este

X4 - X3 + 3Xz - 5X + I . b) Prime Ie doua relatii ale lui

. I' I I I I 5 0 d . d .. g Imp ica 2"" + 2"" + 2"" + 2"" = - < , eCI nu toate ra acinile sunt reale. 37. a) l1 Xz X3 x4 xi - 2x; + Xj+ I-~
Cum

X4 - 2xi + x; + Xj-I = 0, deci

s.

= O,i = 1,2,3,4.

Prin insumare

obtinem

S3-2SZ +SI +4-(~+~+~+~J=0.

l1

oX:!

X:! ~

SI =2,

Sz =2

~i

~+~+~+~=2=1, l1 oX:! X:! ~

1(2)==1 .*0::::> XlR[X]

" 3 a2 nUdlvldepOlinomulf,decignudividepolinomulj

.24.a)

rezulta S3 = -I. b) Avem S4 -2S3 + Sz + SI -4 = 0, deci S4 = -2 < 0, de unde rezulta concluzia. 38


II)

Suma ceruta este egala cu Sz + 2S1 + 4 == z - 6b - 4a + 4. b) Pentru a = b == , suma anterioarli 4a 2 rlidlicinli reala a. Daca a ~ 0 , rezulta I (a) < 0 , fals. Deci a > O. b) are radacinile

iJ ;:)
Z

I..}

::::>a== _ ,~e 0,b-l::::>r-I.25. C)I==(X2+X+


::::> == - a b -2

~
1&1

. Din 1(1)==a+b ~i 1(2)==2a+b rezulta cli a+b=I,2a+b=1 a) 1(0)==n::::>n=01(1)-1 , - +m::::>m==-1. b) S =-2m==2 _ I 1)(X2 X ) 2 ::::>m--. - + I. 26. a) g==(X_I)(X2+X+2); 1(1)==0::::> a+b=-2
' ~rhr unparp .. a e
2 )

este egala cu 0, deci toate radacinile sunt egale cu -I . De aici c == d == 39. a) Cum gradul lui I 4, I.
este 3, rezulta cli polinomul are
0

Din punctul anterior


XIX2X)

rezulta

cli /

xI,XZ,X3>0.

Cum

xl+xz+x3=p=3

si

Din

:E
;; u
II) 1&1

CL

I==(X-I)(X
== c X -9.
_

-3 ~ .+X+2. 27. a) I==X(X -1)-9(X2-1)==(X2_1)(X_9)::::> b) Rlidlicmlle sunt l 3 . , ,care verifica relatia cl 1(3x) - 0 I" "/ ~

lui

la

X2+X+2 2
se
0

bti pne

a==-3,b==l. b) r=O ~i 3x ==I,Y=9~

3r::::-::. V xIXZX:!, d eCI XI = Xz == X:!=. lOb' tinem q =. 3 40 3 Presupunem cli / are toate radacinile reale. Atunci f', deci si f" au toate radacinile reale. Cum
= r = I , rezu Itli ca

xI+xZ+X3

f"= 12XZ +6aX +2a, avem !!. ==3a(3a-8) ~ 0, deci a e (-oo,O]U[~,OO),


avem

fals. 41. Pentru X e lR , reala. 42. Cum

~
at: ~

c:i
1&1

l:
U

XI - 0,x2 == 28. a) (I - XI2)(I_ xi)(l-x;)(I2. x;) == (I-x.)(l + x) ==/(1)/(-1) _ ( 2)2 b) X2 + X2 2 2 2 ',a+ . I 2 + X) + X4 == - 2S2 = 4 - 2a ~ 4 - 2a = 8 ~ a == SI -2 2 S2 = 6, S) = -3m i S _ 2' 9. a) XI == == X2 I,X:!== -2. b) SI = 0, ~ 4 - 3S2 - mSI == 18. c) ~ + X2 + X2 - 6 XI + x2 + X:!== ~ X ==r; -I 0 . 2 ) - ~ XI == oX:! = I ~i X) == . Cum 2 I --L ~l X:!== -2 ~ m - 2 sa . U XI == 2 = -1,x3 == ~ m == x 2 -2.30. Radacinile

IT

/(x)==xZ(x+2)z+(x-3)z+a-9>0.

Deci

nu are nicio radacina iar celelalte doua radacini

I I I I
j{-I) (

1=(X+I)(X2+(a-I)X+I)
Itdlicinile lui XZ + (a ~~O~aE(-oo,-I]U[3,oo).

rezulta cli /(-1)=0,

ale lui / sunt

I I

-I) X

+ I . Cum !!. = (a _I)Z - 4 ,fare toate radacinile reale daca ~i numai daca 43. Folosim sirul lui Rolle pentru functia derivabila g:lR~lR,

at:

ratIOnale ale lui

pot fi'

Q z c:c :E

, ,I -2 2 Un cmmdc este X2 _I . ( ~I un cmmrnc este X2 + I)g b) MI' are 2 elemente deci U U U . u [rmea U4 U6 == 2 U , 4 6 are 8 elemente 32 a) Fie C . lui I la g. Atunei reG) = I( ) _ 2 .: ee 0 rlidliclOli a lui g ~i r restul implirtirii e -3& +2&+6.Fle h==3X2+2X+6 Cum ( -h)() . . r e = 0 , g are trei

a e {-5 I} 31

I numai numerele I ~i -. Calculandj{l) 2'

I~)

(I)

. .obpnem

g (x)

= X3 -12x
si

+ m . Avem 2 radacini pentru g', / are toate radacinile reale daca ~i numai daca

, .

. a)

g(-2)~0

g(2)~0

~
:>

me[-16,16].

44.

Fie

xeC.
1

Avem Dacli
X

/(x}=O~
.
1E

~(x-~J

+2(x-~)+a+2==0

IZ + 21 + a + 2 == , unde 0

1 == - - X X

e lR ,atunCI

lR

236

deei 6~O(:::)4-4(a+2)~O(:::)

-1. Daca as -1 , atunci ecuapa 1 + 21 + a + 2 = 0 are r.1dlieinile 11,/2 reale. Cum r.1dl!.cinile din IC 1 I f .. 1 2 a e Ul sunt solutiile ecuatu or x - t,x -I = 0 i = 1 2 eU 2 6 = I. + 4> 0 rezulta clifare toate ..x ..~ . 1 9 " "luaCIDI e reale. In concluzie, a ~ -1.45. a) Avem al = fl{O) .
a
I " ,

,.rtea fel1'la

3. ANALIZA MATEMATICA (clasele XI-XII)

3.1 Limite de ~iruri. Limite de funqii. Funqii continue. Funqii derivabile


X4CO

Cum /'=30(X2 Cum x2+x+2>0


. . .

+x +2f

{2X +1)+30(X2

-X

+3t

(2X
"

-I),

rezulta eli a =30(229


l
1!l>

_329). eel

b)

,.

11,/

.llinl/(x)=limxl

x ....co

In(x2 + 1))
X

=+oo,intrucat

x400

. In(X2 + I) lim =-=hm-2-=0


X
00

[ooJ .
X400

2x
X

+1
(x2+lt

(cu ;

~i x2-x+3>0

pentruoriee

XElR

rezulta ca /{xO'v'

X E A,

if

nu are

rucio radliCIDlllireala. 46. Cum gradul Iuij" este 3 rezulta cli polinomul est . d ibil .. .. .' e ire ucti I peste Q daca ~I numai daca nu are radacini rationale. Vom determina valorile intregi ale I . tru UI a pen care / are radacini rationale. Dacli = I. Cum q a , rezulta cli / are radacin! rationale daca si numai daca a = -3 sau a = I /( = O,p,q
E Z,q;e

gul

lui L'Hospital).

(x _1)2 b) f'(x)=---~O,'v'XElR, x2+1

deci j este crescatoare, c) /"(x)

2(x2 -I)

fJ

pUllctele de inflexiune sunt -I ~i 1.

0,

atunci

p,q

/1,

deci

2. 0/

.1

Avem

x ...->

lim lex)
X

= -I

(cu L'Hospital!)

~i lim (f(x)
x ...->

+ x) = 0, deci y = x este asimptota oblica

/ (I)= a + 3,/ ( -I) = Iin concluzie, valorile intregi

la gra ficul functieij''spre I b) f'(x)

-00. Cum xlim lex) = 0, dreapta y = 0 este asimptota orizontala spre +00. ... oo c) Deoarece / are proprietatea
x-+co

ale lui a pentru care/

este ireductibil peste

sunt a E Z _ {_3, I} . 47: Rezulrg

= - eX1+I < 0, 'v'x E lR, deci / este strict descrescatoare,


X-+"""'l

lui

Daca a = 0, atunci /(0) =0. Dacli a = i, atunci


cerinta. 48. Avem /(0)=a'/(1)=a+3, daca si numai daca a E

/(2) = 0 . Daca

a=

2, atunci /(i) = o.
Deci/

Oarboux (fiind continua), este descrescatoare

si lim lex) = +00, lim lex) = 0, rezulta 1m/ = lR .


= 2(2x - 5)(x2 - 5x + 5). Ecuatia f'(x) =0

/(2)=/(3)=/(4)=a+4. gradul lui /

are riidlicini In Zs

3. 0) Avem lex) = (x2 - 5x + 4)(x2 - 5x + 6) ~i f'(x)


are rlidlicinile reale functiei/pe
XI

{o,U} . Cum
de b) Cum
3

este 3, rezulta cli polinomul este ireductibil peste


E

5. ="2 ~I

X23

5.J5 . AI ternativ, a firmati rezu It" ap I' d teorema IUl. R0 IIe . x = -2ana tcan

...
a: lUI

Zs daca ~i numai daca nu are radacini in Zs, i.e. a /(x)=x4+4x4+3=3;e0, /=(X2+1)(X2+X+2). unde rezulta

P,4} . 49. a) Cum


b)

XS = x, 'v'x E Zs , rezulta cli 50.


a)

intervalele [1,2] , [2,3], [3,4]. b) Calcul direct. c) min j'(x) = -1 (vezi tabelul de variatie) .

. 'S
u.:

;:)

concluzia.

/=(X4+1)(X4+3).

x f'(x) f(x)
4.0) f'(x)

-00

-2-

~E
0

"2

-2-

~E
0
-I

x3=X,'v'XEZ3,

avem /(X)=X4+x3+x+2=X3+ 2+x+2= X

+++

o
;:) CC
A.
UI

;:)

= g( x), 'v'x E Z3 , unde g = X + X2 + X + rezulta cli g este ireductibil peste Z3 .

2.

Cum gradul lui g este 3 ~i g nu are rlidlicini In Z3'

+>

'\.

-I

?
x ... oo

* '\.
0
X-+OO

+++

+00

= 2x+I_2x.inx+I,'v'x>0. x +I x = lim/(.!.) y.j.o y

b) limf'(x)=

lim(2X+I_2in(I+.!.)X)=2_2ine=o. X +I x
I

c) lim lex)
HOO

= lim y -in(1 + y) = = lim 1- y+1 = lim_lyO / 0 y.j.o 2y y.j.02(y+l) Functia j' este strict descrescatoare pe (-00,0]

[Q]

=.!. (cu L'Hospital!) . 2 si strict crescatoare pe eX -x-I 2

5. a) /'(x)=e"
,

-I, 'v'XElR.

;:)
III UI

[0 +00). Singurul punct de extrem al functiei este x = 0 (punct de minim). b) lim


x-+o

I = -2 (se

Z >CC CD
UI \110

aplica regula lui L'Hospital).

c) Din a) rezulta ca lex) ~ /(0) (:::)eX ~ x + I, 'v'x E lR. /(x))"

a:

2 6.0) /'(X) = l-x , x e R. b) lim(l+ 2 +1 x x ...eo

=e . c) Din tabelul de variatie rezulta 1m/


-I 1 +00

=[-~'~J.
b)

e
Z CC

UI

x f'(x) f(x) 7. a) f'(x) = __ x_


2

-00

0 +++ 0
-,

0
"2
I -,

o a:

>t

-"2

}I

>t

0
este strict descresclitoare.

,,/x +1

-I =

1 ,,/x2+J.(X+,,/x2+d

< 0, 'v'x E R , deci

rex)

238

1 ----);=== > 0, 'v'x E lR, (x2 + I) x2 + 1

deci / este convexa.

c)

. . hm lex) = lim
x ...ee x ...00

1 - 0 deci ~I - , x+ -q x: + I

dreapta y = 0 (axa Ox) este asimptOtli orizontala spre si lim(f(x)+2x)= -oo lim(v'X2+1+x)=lim(v'y2+1_Y)=lim x->-oo y..." '

-toO.

Apoi,

lim f(x) x->-oo X


I

= lim y->",
-0

j;2;1 + y _
_y - -2 deci dreapta de

limf'(x)
tl x

= 2 si limf'(x)
xJ.1

1 = -2 , rezulta cll 2 =e ,deoarece .

Is '(I) = 2, fd
Inf(x)
1

'(I) = ~ ' decifnu In(x+lnx) x-I

e derivabila in x = 1 .
I

x ...

~ -, y->","y- + I + y

e) \itJl(J(XX-1 =~we
~

InJ(x) x-I

~W~-I~W
.

_.

=[~J=lim 1+:; =2. 0 xtl x+ ln x

ecuatie y = 2x este asimptota oblica spre +co , 2x x = 3/' VxeJR\{-II} 3~(x2-lf ' . Deoarece lim /'(x) = -<Xl ~i limf'(x) = +<xl, conform unei consecinn, a teore . I .L x...-I x->I t met UI agrange,fare derivata, dar nu este derivabila in punctele x = I ~i /'(-1) = -<Xl f'(I) - +oo b) U' I ' -."/ nicu punct de
y

8. a) Functia

este continua pe JR, derivabila pe JR\ {-I, I} si

f '()

II)

urn ;r-+OO

f()

=.!. deci dreapta de ecuatie y = - este asimptota orizontala spre +<xl. b) Deoarece 2 ' 2 rezulta O<a

o<.f(x)

<"2'

1 V >0 x,

< -

(I) ,
2

Vn~l,

decl lima. =0.


n ...'"

..

c) Avem g (x) = I.

"

6(1-2x2) (2x2+3)

3 ;

. . ul lui g" obtinem ca punctele de inflexiune ale functiei g sunt X, = stUdiind semn , .
x~

r;; ,,2

1 I x2 = r;; .

,,2

extrem local al functiei j' este x=O.

c) f"(x)= 9(x2

2(x +3) VxeJR\{-II} _1)~(X2 _1)2 ' ,

S' . mgurele

15.41)

x f()lim --= x - x ...-ool+\x\

x ...-<oI-x

x lim -=-I.b)

f'(O)=hm

x ...o

f(x)- f(O) Ii I = m--=I. x-O x->ol+\x\ elementare: =-1 I

puncte de inflexiune ale functiei sunt x = -I ~i x = I (vezi punctul a). 9. a) f'(x)=--(


X

c) Funcfiafeste b.l p convexa. "/ utem scrie


x

continua pe JR ~i derivabila pe JR. , intrucat !,(-<o,O)i fi(o,,,,) sunt ~ctii derivabila pe 1R si este stnct crescatoare. Cum

I I) X +

~i f"(x)=

22x+12 >0, Vx>O X (x + I)

deci f este

. tuI al rezulta cafeste J)in punc v

hm f(x) x ...-oo

lim f(x) = 1, rezulta ca 1mf = (-1,1). f(x) = In(x+l)-Inx, de unde obtinem ca a. = In(n+I)-1n(2n+l) ,deunderezultaca b =1- __ 1_-;1 (n+I)2 = In(~)-; 2n+ I . In~= -102 2 .

;~"'a) limf(x)=-<Xl
x.!.-I

si li~f(x)=+<xl,
x II

deci dreapta de ecuatie verticala functiei

x=-1

este asimptota verticala 4x = (l-x2/' orice Vxe(-I,I).

la

f=
~
C

uj

c) Avem f"(x) 10. a)

~n?f
01

=-;'---1-2 x (x+l)

dreapta, iar dreapta

x=1

este asimptota al graficului

la stiinga. b) f"(x)

(x) = -<Xl i ~

f (x)

= 0, deci x = 0 este asimptota verticals la dreapta, iar y = 0 este = l-x~x, Vx> 0 . Singurul punct de extrem al functiei j" este

Singurul punct de inflexiune xaf(~)=xa .In::~

este

x = O. c) Pentru ;~[(I+

x > I avem 2 =e ,

~
>0(

asimptotli orizontala spre +<xl. b) f'(x) xf"() x = - e . c/ 21nx-3 x3

;i
~

=xa-I.In[(I+

x~JX~lr~1

i cum

x~JX~lr~1

=e'~:~1

. ' Vx > O. Obtinern cafare

un singur punct de inflexiune, anume x = e.,fe . = 0 , deci y = 0 este asimptota orizontala la

3
;; ~

rezulta ca limita ceruta este egala cu 0 daca a < I , cu 2 daca a = I , respectiv cu +<xl daca a > 1 . 17 a) Deoarece

11. a) Se arata prin inductie matematica. b) graficul functiei spre -<Xl. Graficul luifnu c) lim .t;(a) + h(a)+
n...;", /, ( )

}!.I!/.(X)

f(x)=e

In

x J()

I limlnf(x)=liplXln
x.!.o

nO

(I) 1+-

are asimptote verticalg i nici asimptota spre +<xl. _.


_

_. 10(1+ y) _ [<Xl]= lim _1_ = 0, -Iun - <Xl y->"'y+l y->'" Y


-toO.

it:

... + /,,(a) = lim (p+ p2 + p3 + ... + p)epa


.->a>

p'te!"

lim
a-eee

p(p.

-I)

rezulta =~ p _ I.

ca

limf(x)
x.!.o

= eO= I. b) y = e este asimptota orizontala la graficul functiei spre

(p _ I)p

a
~

12. a) x = 0 este asimptotli verticala la stanga, y = -x -I este asimptotli oblica spre -co iar y - x + I est . t - bli , e asunp ota 0 rea spre +<xl. b) Functia f este continua pe JR\ {O} i derivabila pe

c) !~x(I-lnf(x)=

~!!(X-x21n(1+~))=~FoY-~~+

y) =[%]=~~2(yl+l)

=~.

1L a) f'(x) = -~,
x +I

Vx> -1. Functiaj" este strict crescatoare pe (-1,0]

si strict descrescatoare

pe
1

JR\{-2,0}.

Se arata ca !t~f'(x)=-.,fe

i !i~f'(x)=.,fe,

de unde, conform unei consecinte a

i
&AI

teoremei lui Lagrange, rezulta elifare derivate laterale in x = -2 i c) f"(x) = 3x - 2


X4 '

Is '(-2)
. f"( ~I
X

= -.,fe, fd '(-2) =.,fe, adica)" )_


-

[0,<Xl).b) Din a) rezulta f(x) 19. a) Functia

~ f(O) = 0, Vx> -I, adica 10(1+ x) ~ x, Vx > -I. c)


Trb.

~~7

f(x) =

-"2'
0 . I

nu 0"" este derivabila in x = -2. x f"

daca x < -2

3x - 2
---4 ,

* O. Functia
f(l-

f"

x se anuI aza doar i 2 . e oar III Xo = care este unicul punct de inflexiune aI functiei f, intrucat

pentru x> -2 ,

. . este continua pe JR, d enva b'IX pe I <1 limf'(x)

IN...

A vem

f'(X)----

-3x+l

2h ' daca

x<

3'

I '(x)

= 3x -1

daca x> 0 . Deoarece

= +<xl si Iimf'(x)

= -<Xl, conform unei consecinte a este derivabila in x = 0 . ' daca X<O si

iI
~
~

ii schimba semnul de
U (I, co]

0 parte

i de alta a acestui punct (faceti tabeluI de semn!). este continua rezulta ca in x = I. Cum f este continua pe

~
'(0) = -<Xl, decifnu

teoremei lui Lagrange, rezulta ca

13. a) (0,1)

0) = f(l) = f(l + 0) = I, deci f (operatii cu functii continue), (O,I)u(l,<Xl),iar

Is '(0) = +<xl i fd

este continua pe (0,<Xl). b) Functia este si f'(x)=x-I-Inx,daca ~x-1)2 x>I.

. . 1 b) Singurul punct de extrem local al functiei f este x =

3'

c)

f"()~ x - - 4xh

! ~
:t

240

derivabilape

f'(X)=I+~,daca x

xe(O,I)

I '(x)

= 3x + 1 , daca x> O. Singurul punct de inflexiune al functiei j'este x = 4x~

-3 .

241

f(x) 20 IIr) Iun--=I X-+a>X

~I

..

bm(f(x)_x)-lim X-+a> -

3 4 x+ x-+a>1(x3+3x+4)2
b)
'/

=0

. deci dre
apla

+X:VX3 +3x+4
X

+x2' _
X --

.,

,I

Cu regula lui L 'Hospital,

Jim I (x) = Jim _1- = 0 => y = 0 este asimptota x-+a> x-eec X + 1 2.--In(x+l) x+l x2

orizontala

la

d ecuape y = x este asimptoia oblica spre +00 e 3 = Jim :Vx +3x+4 x-+-I x+1

f'(
X

)_
-

212

+1

'<IX>0 x2 -x+4

1(x3+3x+4)2 e) /,(-1)= Jim I(x)x-+-I .

12(X)' .

Jfaficul

lui I

spre

+00.

b)

I'(x)=

'

'<IxE (0,00) . Functia '<IXE(O,OO). Rezulta

u:(O,co)---+lR,

1(-1) x+1

= lim 1(x+l)(x2
x-+-I X

-x+4) +1

::: lim
x-+-I
_<

(x+ 1)2

:::

co.

( - x+1 ,,:J )_~-In(x+l) ~sclitoare


UI~-'

este derivabila ~i u'(x)=-~<O, (x+l)

ca

u este strict

21. a) I este continua pe lR (operatii cu functii continue!) si 1(0 - 0) = 1(0) 2 este continua pe lR . b) Avem I(x)::: {
X ,

~i atunci u(x) < u(O + 0) = 0 pentru orice x ~ 0., deci I'(x) strict descrescatoare. e) Avem 1(0 + 0) = 1 rezulta cli 1(0,00)
~I
X-+CIO

< 0, '<IxE (0,00) . Prin

- 1(0+ 0)::: 1, decij x <0

z- In 2,
1

x <0

...-.are leste

lim I(x) = O. Cumj" are proprietatea

.JI- x, x E [0,1) ~i I '(x) ::: _-_1 =', x E (0,1) . ~I I 2.JI-x vX-l x>

tui

Darboux ~i este strict descrescatoare,

= (0,1) , decij" este marginita.

-'11) f(lR) = (->, -I) u {O}u(I, co) , care nu este interval, decij" nu are proprietatea lui Darboux.

.J 2 x-I
Folosind
.,. 0

,x>I
'(0) _
-

prima

Solupe altemativli: cum 1(0 - 0) = -1 ~i 1(0 + 0) = 1 , rezulta cal speta. decij" nu are proprietatea lui Darboux. = +1-(;-1)) = ~(2+ 1

are in origine

discontinuitate

de

consecinta a teoremei 1m Lagrange


'

deducem cl1 /. '(0) :::In 2


s

I" , Jd

-2'

f. '(1)

::: ~

~I Id (1).::: +00, de~1 x = 0 este punct unghiular, iar x = 1 este punct de intoarcere al graficului IUif e) Ecuatia tangentei este y - 1(5) = /,(5)( x - 5) <=> - 4Y + 3 = 0 . x .

~(/(:2 )- 1(;)) ~~(:2 I) . c. un


6) I(x) - 1(0) 1 lim ., xto x- 0 I ( 1- xto x
= co ~l

lim I(x) - 1(0) = li m xJ.o x- 0 xJ.o

:2X) (I I)
+x
x-+-co

= +00. = co ,

deci I
eCI

are derivata in

u:l
a: i.. S
~

22. a) y - 1(0) = 1'(0) x<=>y = -x + 1 b) Jim I(x) X-+a>

= Jim X-+a> 3/(

3x2 + 1
3 2
2

x =0

~i /,(0) = 00 . Jim I(x)


x--+--<X)

V x + 3x + 1) + x~ x3 + 3x2 + 1 + x2
deci dreapta de ecuape y = 1 este asimptota (orizontala) la graficul functiei/spre
a), Iimita de ealeulat este nedeterminare

= 1,
'D. II)

+00. e) Conform eu

= Jim (1+----h)=1 X-+--<X) xe ->. b) /,(x)

~i lim (J(x)-x)=
x-+-co

lim eX =O=> y=x

este asimptota => I

1a

graficul1uilspre de tip [Ia> . Cum (f(n" ] + = [(1 + (f(n) -3n2 +n{ln3+3n2+I+n2 =-1,

= 1+ e"> 0, '<IxE lR => I


x-+oo

este strict crescatoare

este injective. surjectiva, 1

-I))f(~>-I JUCn>-I)

Cum I are proprietatea lui Darboux ~i lim

I(x) = <Xl

rezulta ca

I (lR) = R , deci I este '(I) = /,(rl(l))


1 1

';! :::I
~

~i lim n(f(n)-I) n->a>

= Iim n[ {In 3 + 3n2 + I-(n n-+a> :::e-I


.

I)] =

Jim n->a>1(n3+3n2+1)2

c) Folosind teorema de derivare a functiei inverse obtinem: ()

r'

= /,(0) = 2 .

rezultli ea lim (f(n" n-+a> 23 a) I(x)

ffi'
:0

- a-I 1- cosx -7+-X-2-'

1 '<Ix<O. Rezulta ca 1(0-0)=2 daca 0=1, 1(0-0)=->, dad!

21.

II)

iJ(x)1

= x2 ISin.!..1S x2,
~ x 1 X

'<Ix 0 => limf(x) x->o Deoarece

= O. b) Functia I este derivabila . lim l(x)-f(O) x->o X - 0 sa aratam vn = 1 . .1 =Iim xsin-v= 0 x->o X ca exista a,b,e E V,

pe lR

~i

< 1 ~i 1(0 - 0) = +00, daca a > 1 . b) Functia I este continua pe lR. Pentru ca I sa fie continua in

1 I'() x =2xsin--cos-,

'<IXElR.

(cu

iteriul cnen

origine, din a) rezulra a = 1 . Cum 1(0 + 0) = ~~ ( x + bex) = b = I ( 0), rezulta ca I este continua in x>o origine daca ~i numai daca a -1
-

IDajoririi), rezulta caf este derivabila in origine ~i /,(0)


c) Fie

= 0 . Asadar, I este

derivabila pe R .
0

vecinatate

a lui O. Este

suficient 1 . ~l

<b<e

cu

~
11.1

11.1

a:

~. b - 1
I -

2 .e

~ /.'(0)
s

=0
x-+-<X)

.
~I

Id

'() 3 0 = => I nu este derivabila in 1.

I( 0) < f(b) > I(e). Inu este monotona

Fie sirurile un =

-f - 'Inr:

3; + 2nf( , n ~ I. Cum

I Un = lim vn = 0 , im n->a> n-+a>

a:
~ ~

24. a) l(x)Sx+I,

'<Ix<O,~i

lim(x+I)=->=>
x-+-<X)

lim/(x)=->. . ( eX -IJ x + -x

ex.ist!i un rang N ~ 1 astfel incat Un'VnE V pentru n ~ N . Luand a pe V.

= UN' b = 0 si C = vN , rezulta ca
~
oC
1.1
CIIi=

b) Deoarece lim I(x) - 1(0) xto x- 0 cli I este derivabila in x

1- cosx) _ .. I(x) - 1(0) - 1 ~I hfD x x 0 X - 0 0 ~i 1'(0) = 1 . xto

= lim(l-

= lim xJ.o

= 1 ' rezulta

11.

II)

e) limn(l(ifi)-/(I))=r n-.a>

[A2;;L/(I) n~.!. 2n -I

2;;-1] -1n

arctg.l arctgy rnxg(x)=lim--x=lim--=l.b) ..." ' x->a>.l y-+a> y = 1'(I)In2 = In2 .

Ii

Din faptul ca larctgxl <~, '<IxE lR, rezulta ell. lim f(x) 2 x-+a>X

= O. Pentru a doua limita avem:

1 /' () +g' () =-2-+ ( --2x x =0, '<IXElR. . X +1 x +1

I)

~ ~

c) Confonn unei consecinte a teoremei lui Lagrange, rezulta ell. lntervalele (->,0)

+ g este constanta pe fiecare din

~i (0,00), deci exista C1, C2 E lR astfel incat arctg x + aretg - = C


X

1 {C

2'

242

(-00,0) (0 +CO) . XE ,
E

::i

24

Pentru x=-l 30. a) f'(x) derivabila

~l.

X= 1 0 bti pnern

C1=-- tt si

C2=-,7i
2

deci arctgx-+arctg-=-'sgn 17! eCI

() x

, '<Ixe

llb

j'(X)",lnX+1,'<IX>0=>
din teoreroa IUI rezultA d f tul ca f' . 'ratA e ap
881&-____

"( ) -.!. > 0


x-x'

vx 0

deci

este convexa. b) Existenta punctului

...
E

"" .

. Lagrange aplicata functieifpe

= xcosx; x

sin x , '<txE (0,'::'). 2

b) Functia

u: (0,.::.) ~ R, u( x) = xcosx - sin 2 x eSte descrescatoare. Ca unn are,

N*, iar unicitatea f'( ) d este strict crescatoare pe (0,00). c) Avero fen + I) - fen) = cn' e ca n-+OO c, = lim b
<X> 2

intervalul [n,n + I), n

~i u'( x) = -x sin x < 0,

'<IxE (0,%),
de unde rezulta

deci u este strict

tJIICle Cn -

n+ e

I (I
'

.!..)n . De aici rezulta


n an
=(2mr)

u(x)<u(o+O)=O,'<IXE(O,%),
descrescatoare. c) Deoarece

ca

f'(x)<o,'<Ixe(o,%).
(fiind continua),

deci f este strict este descrescXt


C1

"1 ~ PentrU sirun e

2 ~oo

~i

= -+ 2

(7i

n7i) ~oo

avero

f(an)=I~1 x>

si

are proprietatea

lui Darboux

oare

J5. ,

II

-O-tO,

f(O+O)=1
31. a)

si f(%-o)=;,rezultaca
= 1- x, '<IxE (0,00). x

f((O,%)J=(;,I)Tabelul de variatie al functiei este: -I +++++++++ -00

f(b.)~=_I x-O c) Avero.

d It' ca f nu are limita la +ex>. b) Pentru orice de un e rezu a -cosFx ' __ tirol-cosFx =_lirol-COSY 2 ,deunderezultaca fAO)x~O (Fx)2 y->O

avero

"'-.!... 2

1'( x)

(Fx)
. J;+i +

x f'(x) f(x)
Functiaj'este

---------- I -

+ex>
....-00

'f(n+I)-f(n)=-2sm

\f(n+l)-f(n)

I ~2sm

strict crescatoare pe (0,1] si strict descrescatoare pe [1,00) .

b) Conditia este echivalenta cu a ~ maxf(x)


nO

. Valoarea maxima a functiei este f(l) = -I; rezulta ca


din tabelul

. It mativa: Conform teoremei lui Lagrange, pentru orice n ~ I, exista cn Solul1e a e . ca't m

I
-f'(
2

2
--inl_ 2 -

-in .
sin

J;+i

-in

de unde rezulta ca:

J;+i

21Sin

I 2(J;+i+-in)

I~
[2
pe

'

0, deci lim(!(n+I)"""".
E

f(n))

=0.

(n,n + I) astfel

iil ~

ae[-I,oo).

c) Folosind sirul lui Rolle pentru functia g: (0,00) -tlR, g(x) = f(x)-m, x I
<X>

g(x)

I~

f ( n + I) - f( n ) -

)=_sinF,. cn

.intrucat
'-

C
n

-too,obtinero

liro(!(n+I)-f(n))",O.
n-+>

2"cn '-' ,vx>.

-m-l-oo
0

36.1I)f'(X)'"
singura solutie pentru m =-1

Fx(2-Inx) 2x

b'\ f'(x)
'.I

>0 '<IxE(0,e2)
'

si f'(x)~0,'<IxE[e2,<Xl),decifeste

.< ....
v
I.)

obtinem ca ecuatia f(x) = m nu are solutii pentru me (-1,00) , are (pe I) si doua solutii pentru me (-00, -I) .

strict cresclitoare pe (0, e2 ]

~i strict descrescatoare

e, co . c) Deoarece

1n3.[s - JS 1n3 ~i .fj

~ 32. a) :::) [0, <X> )

1'(x)

= ~, "Ix> -1 ~ x +!

este strict descrescatoare

pe (-I, 0] ~i este strict crescatoare pe

1n3.[s = JS 1n3 si, conform cu b), f(3) < f(5) ~

1n3 inS rezulta JSln3<J3ln5~3.[s J3 < JS '


2

<5

b) Tabelul de variatie al functiei x

f este:

2xa

_ - (~I+~t

2 +~I+~+I obtinem

. xa-3 , pentru orice x >

.
2 '

:::)

ffi
A.

f'(x) f(x)
Cumj este continuaobtinem inductie obtinem

-1 ----------0 +ex>

+ex>

37.11)

xaf(x)=

~(X+2)2 +~x(x+2)+1fx22
=

++++++++++

..

+ex> pentruorice x>O,prin intrucat

. a
~

2 I" lim xaf(x) Pentru a < - rezu l4 3 x->oo

pentru
'

a>~

lim x f(x) = +ex> iar daca ,


x->OO

a ="3

ca f-I,oo))=[O,oo).c)Deoarece Sirul

f(xo
este strict

an > 0, '<IneN.

(an ).~O

descrescator

x .eo

. 2 lim xa f(x) = - . b) f'(x) 3

I (I
= -3

~( 'ItX

+~)

2)2

_1_)

'<IxE lR \ {-2,0};

de unde obtinem ca x = -I este

312' v x-

an+l - an = -In(1 + an) < 0, '<IneN.


n-+oo

Fiind descrescator si marginit inferior de 0, sirul este convergent.

':i a:
Y.I

Daca a = lim an , trecand la limita in relatia de recurenta rezulta a = a -In (I + a) , de unde a =


33. a) f este derivabila pe lR ~i f'(x) =.!..(

d .:.
l:
VzC

2x + I 2 ,J x2 + X + I
lim f(x)
Hi<o

,J x2

2x -1
- X

)>

+I
Ixl. (

singurul punct de extrem al fractiei f c) Inegatitatea s~ sene : x FoIosim apoi. fap tul ca f'(x) < , '<Ix> , adicafeste strict descresclitoare pe. (0,00). . t 38. II) f'(x) = (x2 + 2x)e '<Ixe lR, deci punctele de ex~em .Ioc,al ale functieij" sun

if? ~

<~ -

if) ~

f(5) < f(3) .

X,

i-2 ~ .

decif e strict crescatoare-

.. :
tC

b) Egalitatea se probeaza prin inductie sau cu formula lui ~lbD1Z.


c)

I 3
. .

b) intrucat f are proprietatea rezulta

lui Darboux ~i

= lim

o ~ z
C

x->i<o

h + 1. +...L + h _ 1. +...L
x ~ ~ x ~

2x

) = I ,

1 n I n 3L.t<k)(0)=3~)k-I)k=";;3" n k~ n k~

(n-l)n(n+I)=0=>lim2-'Lik)(0)=-. 3 3n2 n->oon3k=1


kr:

\,

~
I

ca f(lR)

= (-1,1), decifeste

surjective. c) Din b) rezulta

ca Xn E (-1,1), '<IneN.

Cum Xl < Xo

39.11)

f"(X)=-A2sinAx,'<IxelR=>xk=T,ke n. c) sau /n)(o) '" A sm

It

t unctele de inflexiune ale funcl1el. sun p \f(n) (0)\ < lAin -t

:
t

~if este strict crescatoare, prin inductie se obtine cli (xn ).~O este strict descrescator. Fiind monoton ~i mlirginit, sirul (xn ).~O este convergent.

b) Inductie dupa

n . ntt

2, '<IneN=>

0 => lim /n)(o)


n->OO

'"

40. a) I(n)= lim(f/(k))' *=0


00

(X+I)~X+2) =.!..b) e

= X~l(

X~2'

VxelR \ {-2,-1} ~ i:/(k)=I-~2 *=0 2

-s i , Se obtine n+ estesinguruip
t

.) Functial

este derivabila pe [-1,1] ~i /,(x)

= eX(sinx

+ cosx), Vx e [-1,1]. Si functia

I'

este

.terivabila pe [-1,1], deci

I este
.!. == e

de doua ori derivabila. Cum 1(0) = 0, /,(0) == rezulta ca f' e M . 1, 1n(1+/(x) .


X

/,(x)=

2x+3 )2'VXelR\{-2'-I}~x=_i x2 + 3x + 2

unct de

extrem local al functieij'{maxim c) f{n}(x)= (-I)"n! (x + 1)+1

local). VneN* ' 3.+1 I de _ I .!. ~i /"(x)=(2X+I~


X4

J) Ite
--.Ia ~...

zultA din . 'H

(1+ I(x)x

~l

. In(I+ I(x) lim :<-+0 x

. I '(x) lim--x ... o 1+ I(x)

1'(0) =-= /,(0) 1+ 1(0) .t...J k=1

(cu

(-I)"n!, VxeJR\{-2,-I} (x + 2)"+1

unde

rezulta

IUl

ca

'tal) .IA f"(x)-x' ospi . c) vem .+1 x

=f(x)-x'~/'-*(X).x*-I=/(X)-x.~(f(x)'-k .+I.t...J 2 X *=1 X

lim t (-1)* l*l(1) *=0 k!


00

= lim f(_I I_) = lim(I--I-_.!.(I-_I_)) ... *=0 2*+1 3*+1 2.+1 2


00 .-+00

2' .
1

IntrUca't
IiJD

x ...

Jim f(x) - x = [0] = lim I '(x) -1 = [0] ==lim -0 x2 0 x ... o 2x 0 x ... o 2

ri ==-- 2 /"(0)
2
xe[-I,I]\IQ,

(cu regu Ia I' L'Hospital) Ul

si

41. a)

x ...eo

. e- -I limx(J(x)-I)=lim-I-=hm--=I. x ...ec

eY

-I b)

y...O y

f'(x)=--ex

x2

x->O

. M= Jimof(x) - -0 0 x
x ...
X

/,(0) = 1 , obtinem lim f" (X!+~x' = nt"(O) .


x ...0

Singurul punct de inflexiune al functiei


1

f este

Xo =

-.

450
c) Ecuatia este echivalenta cu (2 x+l)e
X 4' z 1

II)

Daca xelQn[-I,IJ,

atunci If(x)I=lxl 0, Vx e [-1,1] . b) Deoarece in

Daca

atunci If(x)I==lxI3~lxl,

e! - m ==0
X

intrUcat

I x dH x

n~

0 ~ If(x)1 ~ lxi, prin trecere la limita rezulta ca c) Fie g(x) = f(x) - f(O) x-o bel am e e convergente f(x) , x'# O. x la O. Deoarece

Functia g:JR*~JR,g(x)==2-m

eX x -00

este derivabila si g'(x)==

VxeJR*
.

liJOf(x) = 0 = f(O),
" ...0

deci f este continua

x = O.

x
g'(x) ~

o
0 4e 2 - m -m 1+00 -m

I. Considemm sirurile de termen genera I x. = -

~l

Y. = -,

-Ii
n

-'
42.
g
a)

lim g(x.)
If-+CX>

= I si lim g(y.)
n-eec

= 0, folosind criteriul cu siruri pentru limite de functii, deducem ca g nu

g(x)

-m

:> Q
~
~, ~

l-

Cu sirul lui Rolle, deducem ca ecuatia are exact trei solutii reale daca ~i numai daca m e ( 0, 4e -2) . x-I /'(x)==~.ex, x-I == ~. .!. VxeJR*. b) Functia g:JR*~JR,g(x)==f(x)-m este derivabila ~i

are limita in x = 0, ceea ce este echivalent cu faptul cafnu are derivata in x = 0 . 46. II) lim f(x) = 0, deci y = 0 este asimptota orizontala. in plus, limf(x) = -00, lim/(x)
x...oo xtk x.i.k adicli dreapta x = k este asimptota verticala, descrescatoare f(-oo,I) pe fiecare dintre k = I,n. b) /'(x) = - t--1-2 *=1 (x-k)

= +00,

< 0, decif este strict


(n,+oo). intrucat

(x) ==f'( x)

.!. eX, Vx e JR. Cu ajutorul sirului lui Rolle deducem cli ecuatia are exact doua

intervalele

(-00,1), (1,2), (2,3), ...,(n-I,n),

3
;;

solutii reale daca ~i numai daca me (e,oo) (vezi tabelul de maijos!)

= (-00,0), f(x)

f( (k,k + 1)= JR, pentru orice k = I,n -1 , ~i f(n,+oo) are

= (0,+00) , rezulta

ca

-00 -00

+00 +00
I

ecuatia /"(X)= unnare, este strict

=a
1

n solutii

daca

a'# 0

~i

n -1

solutii

daca

a = O. c) Deoarece
--

i: IU
a.

-e

z
c) f(x)

gW
g(x)

I
-m 1+00 (inductie)

0
e-m

2L--3 k=1(x-k)

' rezulta ca f(k+O) + I) = JR si, cum

=+00 ~i f(k+I-O)=-oo, este functie continua, ecuatia n -I

pentru orice k=l,n-l. /"(x) = 0 are


0

Ca

:E
:>
~
~

1"((k,k

I" f

solutie pe

> 0, Vx > 0 ~ a. > 0, Vn e N

~ a.+1 == e;;: > I, Vn e N ~ (a )

crescator. Deci (a.


.

to

are limita, Daca I ==

~!! atunci a.,


~

~'-

fiecare din intervalele (k,k + I), k = I,n -I . Asadarj'are

puncte de inflexiune . deci este injectiva. Cum lim f(x)

0 < a. ~ +00. Daca am avea I e (0,00) ,


I

47.

a)

ri x) = __

1_ < 0, Vx > 0 ~ x(x+ I)

este strict descrescatoare, Din

este ca

15

pnn trecere la limita in relatia de recurenta ar rezulta ca I == == , ceea ce nu este posibil. Deci kef I I == . Prin urmare, +00 lim
a-eec

descrescatoare,

are proprietatea

Iui Darboux.

f(O + 0) = +00 si

x ... oo

= 0, rezulta

~
IU

(J ( a.) _ a.) ==lim


n-+oo

ea. -I ==Iim eX - I = I . -L x-+o x

Iml = (0,+00), decifeste . b) Explicitand functia j'


t '

surjectiva. b) (j-I)'(ln2)=

(~ /'r (In 2))=_1_=_2. /,(1)

. ~

~
~

43. a) Deoarece {x}==x, Vxe(O,I),


{X(l-X),

rezulta ca Qiimf(x)==limx(l-x)=0
xtl xtl

c)

I(x) = In(x + 1) -lnx,

ex:
~ ~

xe[O,I) c) Cu definitia, limu


~-.",'

obtinem I(x) == (x -1)(2 - x), x e [1,2) . Se arata usor ca I este continua pe [0,3]. (x - 2)(3 - x), x e [2,3] sau folosind corolarul teoremei lui Lagrange, se obtine ca/nu

Vx > 0 ~ , r= f(1) + fi2)2 + "')+ fen) = ~(n2+ 1), (V)n ~ I. Rezulta ca Inn+1 Inn+1 2 ==lim In(x+l) =[~]=Iim x +1 =.!.. x ...co In (x2 + 1) 00 x ...ec 2x(x + 1) 2 1(1 + 0)

== v
~
~

== ==

46

este derivabila in x == ~i x ==2. I

a)

= -00 ~

= 1 este asimptota

verticala

la dreapta;

x ... oo

lim I(x) = 0 ~ y = 0

este

247

asimptota orizontala la graficulluifspre


c) s.:= i:.1(k) k=2 49. a) f'(x)

+00.

b) f'(x)

2 x(x
2

lim I(x)
) > 0, 'Ix > 1.
-I
II) x-+:t>

= 0 ~ y = 0 (axa Ox) este asimptota orizontalilia graficulluifspre

:too.

Inrr(I-~) = In(fIk-1 k k=2 k k=2


x2'
X
X-+CIO

.fIk+ k=2 k

IJ= In(~' n+l) = In n+1 ~


n 2 2n

t) r(X)

= 2e-?- (2X2 -1), 'Ix e R ~

J2 T

sunt puncte\e de inflexiune ale


'

fun . i f.
ctierj.

lim S. = -ln2.
... " "

. . d x e arata _x f() (x) = P (x)e-?l<1 W1 prin lnductte upn s


e) .

unde P : R ~ R este 0 functie polinomiala


.

~-Q~.

* 0 ; Functia I este strict descrescatoare pe intervalele (-co, 0)


x-+oo

~i (0,1) ~i

e?- 1() (x)

r
= x~

de grad n cu coeficientul dominant (-I)" 2 . Pnn urmare,!~ 53. )

x"

P,,(x)

( = -

I)" 2.
. .

este strict crescatoare pe (1,00). b) lim I(x) = 00, lim I(x) = 00, deci f mx admite asimptota la +oo
X

f (1- O)= -co si f (I + 0) = +00~


Y
X
x-+:t>

= 1 este asimptota verticala la stanga ~i la dreapta. + 1 este asimptota oblica la graficul lui f spre
<Xl

Cum lim
.....-ec

f (x) = 0 , dreapta y = 0 este asimptota orizontala spre +00. Deoarece lim I (x) = -<Xl
x

to

.'

.1

lilll
s-+<"

M= 1 ~i lim (f (x ) - x) = 1~
'(x)
X
2

=x

~fof(x)

= +00, dreapta x = 0 este asimptota verticala, c) Pentru orice n e N* , exista c. e (n,n + I)


(c. - ~)ec. (teorema lui Lagrange). Cum n < c. < n + I, deducem c.

asa incat f(n + Q - f(n) = f'(c.) ~~-::-2 <


(n+ (n - Qe (c _I)ec

b)

= x - 2~ ,'Ix e JR\ {I} . Tabe\ul de variatie este: (x-I)


-<Xl

0 --/' 0 ~
1

2
0 ~
. .

+00

2
c.

<-2-FoloslOdcntenulcle~teIU1,rezultllca
n

ne+1

Iimn2(j(n+I)-f(n))=+oo.
n ...eo

j'(x) f(x)

+ + + + + + O ----o:

I ---<Xl I +00
.'

++++
/'

++
+00

4
(.) u (x)

so. a) I este continua pe


uj a:
I-

JR*(operatii cu functii elementare!). Cum lim f(x) = lim e'" -I = I = 1(0) ,


x-+o x-+o

Punctele de extrem local ale functieifsunt 0 (punct de maxim local) ~i2 (punct de minim local).
c) Functia u:

rezulta cafeste continua ~iin origine. Prin urmare,Jeste continua pe JR. b.1 1'(0) = lim I(x) - f(O) = lim eX - x -I = '/ 2
.1'

R \ {I}~ JR,u(x) = x -I este indefinit derivabila ~I

(-I)"n! (x _ Q.+I ' 'Ix

*
)

,pentru

X- 0

..... 0

[0]
0

eX I = lim -- -I = -. c) Functia I este derivabila pe JR


.1'

orice n e N* . Avand in vedere ca f(x)


k (

= x + I + u( x) , oricare ar fi x e JR\ {I} ,obtinem:

2x

~ ~

xex-e"'+I.. ~I I (x) = x2

.,

' daca x

* O. Aphcand teorema lui Lagrange pe intervalul


n 1(_I_)=(~ n+1

[I 1'-;;I],
n+
.1'

rezulta Atunci

~(-I) f(k)(3)=3+"-'=--'--IP)(3)=3+LkT=3+ ~ k'k LJ_ k! k=O 2 k=O . - o 54.a) f'(x)

Qk

1
+

(I).

I-~

~IimLJTf n ...eo k=O

~ (- Qk
.

(k) (

3 =4.

If

ca exista c. e(-I-,~)
n+1 n Iimn2(/(~)... " " n 51. a) f(-I-)) n +I

asa incat I(~)= lim-n-f'(c.)=~ n ..."" n + I

__ I_)f'(c.)=_I_f'(c.). n n+1 n(n+l)

= x~; 1, 'Ix > 0 . Valoarea minima a functiei este 2, ~i se atinge in punctul x = 1.


Vx>O~f

~ ~

pentru ca c. ~O ~i limf'(cn)= 2 ... " "


b) Pe multimea

limf'(x) =.!.. 0 2

b) f"(x)=";'>O, x
Q.+, _

esteconvexa.c)

f(xO,

'v'x>O~a.>O,

VneN.Deoarece

a:
~

A=JR\{O,I,~, ...,~, ...}, care este x ...eo 2 n reuniunea de intervale deschise, functia este nula si, prin urmare, continua ~i derivabila, In puncteJe
l(x)=O,Vx>l~lim/(x)=O.

a. =...!... > 0, 'In eN, rezulta sirul este strict crescator, deci are limita. Daca I = ~ a., atunci a. Ita I I + I adicx! = 0 , ceea ce nu este 0<1 ~ +00. Nu putem avea Ie R+, pentru ca ar rezu = I ' .. I 1 = Lim(l+ 2" - .
n-+CD an

~
u

~ (n e N*) , I este discontinua deoarece limitele laterale sunt nule, iar valoarea functiei este ~.
Studiem continuitatea in punctul Xo = 0 . Pentru orice x e JR avem if(x)1 ~ lxi, de unde rezulta ca
!~/(x)

f(a.) ibil.Deci .' poSI I. Deci I = +00 ~Iatunci Iim -n-+OO

an

)-1
X

z ':i
a: ~
1&.1

= 0 = 1(0), decij'este continua in origine. Asadar.j'este continua pe multimea Au {O} . este Cum

Ss. a)

hm --x .""

o
~
CC

c) Nefiind continua cu punctele ~, functiaj'nu este derivabila in aceste puncte. Arlltlim cafnu
n

derivabila in Xo = O. Pentru aceasta consideram sirurile u. = ~ ~ 0 ~i vn = .fi


n n I I(un)1(0)

~ O.

. .., . a . lim f(x) = +00, rezulta ca este strict cresclltoare, deci este injectiva. Cum I este contmu ~I x ... :t> .. . deci te i rsabila c) Pentru orice f(JR) = R, decifeste surjective. In consecinta,jeste bijectiva, eCIes e mve .
x>1

f(x+l) f(x)

= hm

2 x3+3x +4x+3_1 3 x ec x +x+1 .

b) f'(
'/

)=3x2+1>0

"

VxeJR

deunderezultacal

avem fW-;)=x+if;+I>x

~i f(if;-I)=x-(3(~fxf
1 f'(x)

-4if;+I)<x.

Cum
lirn rl(x}
x-+""

este

a: ~

Q Z CC

, -0

-;;-0 I(v.)= -= I ~ 1 ~i
~-O n

1(0)

, -0

0-0 . = -= 0 ~ 0 , deducem ca I nu este derivabila in


un-O

crescatoare, rezulta

if;-\ < rl(x) < if; ::> i- if; < if;

< 1, 'Ix> I , de unde

if;

=1.

248

origine. Deci I este derivabila pe A.

,ox

56.0) I(x)-x
Inx

= Ax;

-I)=~.ln
~
x

X,

V'x>

o.

Cum

lim Inx = 0 ~i lim Inx = co, rezul.~


X~<D

(J -

a 2 , deCI. a -0 . Curn are proprietatea

2_ Ok -

ak

- 0h"

V'kEN,
x-+ao

. 2 obtinem a,2 + a2 + ... n a 2_

0, -

an+, ~

0, .

x-+oo

14

c~

.,

.1/

lui Darboux si

lim I(x)

=:too => I(lR) = R => I

este surjectiva,

Cum

X lime
X-+CCI

-In-x
-;-

-I limeY-I -= y-+O --=1 y

~i x~~(J(x)-x)=co. -,._

.(x) ==3x2
~Iuzia =/(x).X+I-lnx=x:;.x+I-lnx x2 functiei /
I'

+ 1> 0, oricare ar fi

x E R,
I este

rezulta cli

este strict crescatoare,

deci este injectiva. a functiei inverse

se obtine din faptul ell

bijectivli. b) Cu teorema de continuitate

b) /(x)=e c) Conform cxE(x,x+I)


1

(,+~ =>f'(x)=/(x). JinX X


teoremei astfel
lox

(()'

x+I)lnx x aplicata

,
x
[ lim/'()
X--+te

. m obtJIIe ,V'x>O .

== I-i

(n n+ I) ~ 1-' (I) ==1. c) Folosind


r'(n+')~_I r'(I)

teorema de derivabilitate a functiei inverse avem:

lui Lagrange mcat

pe in erva Calcuilim

. t

lul

x , x + I) , x > 0 ,elUstli . x.
Deoarec e

/(x+I)-/(x)=f'(cx).

.,1.
CutD
bl
'.I

Jinln(u.-I)==~
II)

Deoarece Jim /
x-+:to:>

1'( x)

== e' > 0, \Ix 1+

==(r')'(I)==
E

1'(/-'(1))==

f'~I)==

lR , rezulta cll / este strict crescatoare, deci este injectiva. lui Darboux, deducem ca / (lR) == , deci functia este lR

limx:;=lime-:;x-+""
z-eec

=eo=I

si limX+1-lnx=lim(I+.!_lnx)_I
x-+"" X
x-eco

-,

d d e ucem cll lim = I.


x-+ao

x--+oo

I '(x) = 1

(x)

== CO ~i / are proprietatea

Intruciit ;~

c, = co, rezulta cll ~


I limcos-=I
X

(I(x + I) - /(x)) i lim(/(x)-x)=-lim


x ...""

= lim /'(c ) x x-+oo

= lim f'(x)

SUJjectiva. Functia /fiind

bijectiva, oricare ar fi

n ~ I ,existA x.
n-+co
n-toClO

E lR

astfel incdt /

(x.)

==n + I .

. /(x). 57.0) hm--=


.e-e-ec

x ...co

1' cos; _
x ..."":;

1. I-cosy - - Y 1m --- y ... O

= 0 => y = x

este

.. Folosind continuitatea functi .. inverse cnei

0 bti nnem

lim xn ==lim/_,(n+I) --

/ == - '( I ) == . Pentru orice 0

asimptota oblica la graficullui/spre ~

+co. [x,x + I], x> I , rezulta existenta unui )_ I I. x -COS-+-smx x I.


~I

b) Din teorema lui Lagrange aplicata functiei / pe intervalul punct


C

n~ I

avem

=,

a+l

Din I 1 ==/'(0) =="2.

teorema

de

derivare

a functiei

inverse

rezulta

::>
~

(x,x + I) astfel incat /(x + I) - /(x)

= /'(e)
X

Cum /,(

I 0<-<1 x

~nx.

I ==(r')'(I)== f'(r'(\))

pentru x> I , rezulta cll 0 < 1'( x) ~ I + ~ < 2 pentru orice x> I , de unde se obtine concluzia. c) Aplicam din nou teorema dn E (n,n + 1) astfel mcat ~(I(n+I)58. 0) lim
x-+""

OS
~ U ;;
~

c) Propozitia se rescrie sub forma exists ca g(x) == - (a -I)x -I, eX

e" - (a -I)x

-I ~ 0, 'Ix
E lR ,

lR. Consideriind

functia

g: lR ~ lR,

lui Lagrange lim/'(x)


x-+<o

functiei / = I'(dn) = I.

pe intervalul . Cum

[n,n + I], d ~ co, n

n ~ I; obtinem

avem g(x) ~ g(O) == \Ix 0,

de unde, conform teoremei lui Fermat, rezulta


E

I(n + I) - /(n)

/(n))

= lim/'(dn)= n-+oo
x-+'"

ci g'(O) == adica a ==2. Pentru a == obtinem eX ~ x + 1,'Ix 0, 2

lR ,propozitia

adevarata. lui Darboux, deducem

12. II)
_" . . 2 => Y - x +"2 este asunptota oblica a graficului functiei / este asimptota oblica a graficului funcpei/spre = I +_1_ > 0 \I x2 + I ,x I I (r'(I+~)) fi = _1_ -->.

X-

I ~ / (x ) ~ x + 1,'Ix

lR => lim / (x) == CO


x :t<>o

Cum / are proprietatea


E

I( x)
X

= I i lim

(J (x) - x) = ~

ci f(lR) == decifeste lR,

surjectiva. Apoi, f'(x) ,atunci

== + cosx ~ 0, 'Ix I f(x) == f(a), 'Ix


E

lR => f

este crescatoare. Daca ar == 'Ix 0,


E

a::
~ spre +co. Asemanator, dreapta y = x -~ b) Functia/este

exista a <b astfel incat f(a) == f(b)

[a,b], de unde f'(x)

[a,b],

~
;; ~ ~ derivabila, bijectivll i I'(x)
E

contradicue. Deci / este strict crescatoare. Concluzia se obtine din faptul cll f este bijectiva, b) Din continuitatea functiei inverse, avem x. == fun ctiei mverse, ...

lR A li ' d . . P ican teorema de denvare

r' (~) r' (0) ==0 . c) Cu teorema ~


(/')'(0) == I f'(r'(O))

de derivare a

a functiei inverse obtinem: e) Avand In vedere ca

(1-')' (I + ~) =,

3.

ffi
11)0

1'(1) 3
Q. /I) lim f(x)
x ...

bti tmem: lim nx. ==limr'(~)-r'(O) ... eo n..." ' ~-O

-- I_I - f'(O) 2

ci ~

v
~

... ' oncare a x> 0, pnn inductie obtinem an > 0, \In EN. Din an+,- an = arctgan > 0, \In E N rezulta cll irul ( ) . I . , an n~O este stnct crescator, deci are lirnita. Fie = lim a 0 < I < +co Da II I lR . x ... '" n C E, pnn trecere la limita in relatia de recurenta obtinem
0)

/(x) > O

o x

==lim(1 + in(1 +x)~) == + lne == b) Cum f'(x) I 2.


x ...

==1+_1_ > 0, \Ix ~ 0, rezulta cll/ x+ I lui Darboux (fiind continua), deci functia este

este strict crescatoare, 1(0)=0, limf(x)=co


x ...'"

deci este injectiva. Intrucat ~i/este crescatoare,

are proprietatea

rezulta ell

f([O,co))=[O,co),

g
~ ...,;
<: Q

I = I + arctg I , adica I = 0 , contradicpe. Deci I = co . 59.

250

- a (I ) .. d . n+' - n - an , pnn m ucpe obtinem an E (0, I), \In E N.. b) Avem 2 an+!- an = _a < 0 \In E N => () t . d an, an n~' es e strict escresclltor. c) Fiind monoton si marginit, sirul ( n este convergent. Fie 0 = lim 0 (0 ~ 0 < I) . Trecand la limita ' 1h d n ..."" n m re al,a e recurentl\ rezultll
Din relatia

sUJjectiva. c) Functia / fiind bijectiva, rezulta ca sirul (an inducpe ell a. > 0, \In EN. Intr-adevllr, (pentru 'In
E

t~oeste bine
ao > 0, strict

defmit. Demonstrlirn prin iar daca a. > 0, Din atunci ell

din

ipoteza este

avem

t~,

a.+, = f-' (a.) >

r' (0) = 0

ca

r'

crescatoare).

faptul

a It - a n+l = In(1 + a n+I" ) > 0

N rezulta ca (a n ) n~O este strict descresclitor. Fiind descresclitor ~i

marginit inferior de 0 , sirul este convergent. Daca / = lim an (0:0; / < 00) , trecand Lalimita in relati recurenta rezulta a In (L+ a ) _n =1+ n+1 / + In(l + /) = / 1+In(L , -.!..... de unde

'" Hill am ' treeiind la limita in relatia de recuren\A obtinern

I = /2 -I + 1, adica (1-1)2 = 0, deci 1- an+1- 1- an+1 d d -----, e un e l 1- an 1- a

n-+"".

obtinem
0n+l

/=0.

Din

I,a de rela!ta

~ ", ...
I'"
1

. . 1- an+1 Dill relatia an =-. 1- an

b. 0 poem

al,a2,

..

1- a2 1- a3 .a; =-_.-_ .. 1- al 1- a2

an+1

a + n 1

+ an+1 , deducem cll Iim ~ )a


n-+CXI

= 1+ In e = 2 .
retU I
.

Solutie alternativa. Cum a n ~ 0


.

lim ~ , n-+oon+l a
X" X

= n-?!--- n+l) Ii f(a


Qn+1

= hm-- = 2
x-+o X

. f(x)

41

tAca lim(al,a2,,an)=0. n-t'" in orice punct Xo E JR* avem


I.f

lim I(x) = I(xo) , deci I este continua


X-+Xo

pe

JR*. Cum continua ~i

64. a) Imaginea functiei x ~ log, b) Avem: l(x)=kEZ~XE[2k,2k+1).

E (0 00) este JR , d e un d e re zul ta ca Im(f) = Z . Deoarece

\/(x)\
.~ orig
II'

= Ixl. \sin ~\ ~ lxi, pentru orice

x E JR* , rezulta

ca

~/(x)

=0=

I (0)

, deci

I este

1(2k -O)=k-I

~i 1(2k +0)= k , rezulta ellI ca l(x)=k,VXE(2k,2k+1) I' ae

. b) I(x) - 1(0) = sin..!., Vx E JR* . Cum functia x ~ sin..!., x E lR* nu are limita in Xo = 0, ine

este discontinua in fiecare punct al multimii rezulta ell I este continua pe (2k , 2k+l) , k E Z functiei este (0,00) \{2k c) Avem: I

{2k I k E

Z} . Din faptul

x-O

x
Fiind marginit = I( x), Vx E R,

Prin urmarec multi fill unnare, multimea punetelor de continuitate

rezu ca.fnu este derivabila in acest punct (nu are nici macar derivata), ltA c) \f(X)\ ~ lxi, Vx E JR:::>IXn+11 If(xn)1 ~ IXnl, Vn EN:::> (lxnlLo este descrescator. = inferior de 0, sirul este convergent. Fie I = ~!!IXnl intrucatfeste rezulta cll lim Xn+1 lim I(xn) =
n-+OO n~

I k E Z}. ojnz n,.


Punctele

continua ~i f(lx\)

_:O;2k ~1~kE[2 n

.. de discontrnuitate
= 2(1--.!...) n

ale functiei t'

I din

. mtervalul

= n-+CIO lim f(lxn\)

= f(t)

.
x

[21n
~

,I]

sunt: 2~-1' 2nl_2' ... ,

I.

Rezulta ea t, =

1-(t)" t
1-

69. a) f'(x)

= _e-x + 2nx - 2, Vx E JR:::> I:(x)

= e- + 2n > 0, Vx E JR:::> fn este convexa. daca ecuatia

~ 2

b) ArlItam ca ecuatia fn

(n) = 0

are cel mult doua solutii reale si distincte. intr-adevar,

are trei solutii reale a < b < c , aplicand teorema lui Rolle functiei fn pe fieeare dintre intervalele 2I [a,b] si [b,c] , ar rezulta cll exista a E (a,b)
Aplicand teorema lui Rolle functiei incat ~i fJ E (b,c)

~
~ .

65. a) Cum n" V (n + I) _ I (n ))

2n rn+i + Fn

_ - ~I2n a~ + I ,Vn ~ I, rezulta ca limita ceruta este +

f~

pe intervalul

astfel tncat f~ (a) = I~ (fJ) = 0 . [a,fJ] , obtinem ca exista E (a,fJ) astfel

egala eu 0 daca. a < ..!.' cu I daca a _ I 2 din teorema IUl Lagrange pe intervalul

-"2

~I.

I cu +00 daca a>"2. b) Functia j indeplineste conditiile


Ck

f:(r) = 0,

~ :: '}

[k ' k + I] , k E N* . Atunci existax . s ct

E (k,k + I) astfel incat

f.(~),
ca pentru

5
i ~

l'-L
-Xn

adica

e-r + 2n

= 0,

contradictie.

Se observe cll 0 este solutie a ecuatiei. Cum

1) - ~ <0 "

f.(1+ ~),

> 0 , continuitatee functie

f. imp!'" faptul
obtinem

l(k+I)-/(k)=f'(ck)=
1

i:-.CumckE(k,k+l),rezulta-I-<_I"c
k

.Jk+l

1 . .Jc: < Jk ' de unde obtinem

fiecare n~l

exista XnE(~,l+~J

astfelincat

In(xn)=O.

c) Din f(Xn)=0

.Jk+1 </(k+I)-/(k)<

~.C) "K

xn+l-xn=

~-2(rn+i-Fn)=_I_"n+1

rn+i
k=1

1 F.<O,vn~l,

~ ; ~

deci (xn).~1 e strict descrescator, Din b) rezulta si l(n+I)Prin urmare, xn > 2

1(1) = IV(k+I)-

I(k))

<

I-I .
k=1.Jk

e -x. nxn = 2 + __ -1 . Intrucat x; ~ 0 , rezulta ca lim nxn


n-+OO

=3 .

(rn+i _ Fn)

2> -2, Vn ~ 1 , deci sirul (xn ).~Iste marginit inferior de -2. e = 3(X2 + I) >

. .

70. a) 1'( x) = nxn-I +..!. > 0,

Vx > 0:::> fn

este strict crescatoare

:::>fn este injectiva. deci

intrucat surjectiva.

I.(0 + 0) = -<Xl,
Functia

lim
x-eco

f (x)

= +00 ~i f este continua, rezulta cll exista un singur numar real

I (0,00)) = R,

I este

':i
CIC IU

66. a) Functia
este continua bii .

I.este derivabila Ii I()


~l

si f'(x)

m x-+oo'

x =:too

rezulta

ca

. 0, Vx E lR , deci I este strict crescatoare. Cum I l(lR) = lR , d eCI I este surjectiva. Functia I fiind .

fn fiind bijectiva,
= -<Xl ~i

Xn > 0 astfel incat fn (xn) = O. Cum

In (0 + 0)

fn (1) = 1, deducem ca xn E (0,1) . b) Daca ar exista n ~ 1 astfel incat x; ~ Xn+1 '

"" ci

ijectrva ' pentru ori ce /I. E "" exista un singur numar real U(A) '1OI rezulta ca U _ I-I . ' astfel mcat I(u(x)) = A . De aici IU -. b) Din teorema de derivar e a functiei inverse rezulta ca U este derivabila pe R ~i i :z:, I cpei

atunci 0 = x; + ln x, ~ x; + Inxn+l ~ X;+I + lnxn+1 > x;:: + lnxn+1 = 0, absurd. Deci Xn ~ Xn+1' Vn ~ I. c) Fiind monoton ~i marginit, ~iruI (xn) deducem ca A E (0,1]. Presupunand

o
CC

U(A)=f'(U(A))
67. a) Demonstram

3(2(~)
U

I)'VAElR.C)limU(A)=limU(A)-U(O)
'<-+0

:!i z
~

'<-+0

A- 0

'(0)-

a-I

"m re ana n+1- - an - an), rezulta ca an+1E (0,1). Deci an E (0,1), Vn E N* . b) a _ _( )2 Vn ~ 1 deci (a ) . n+1 an - an -1 > 0, y ' n n~1 este stnct crescator, c) Fiind monoton si marginit , ~ irul este convergent . Daca
(1
n

. . d . 3 U (0) + I) pnn in uctie. Conform ipotezei avem al E (0, I). Daca a E (0 I) di

este convergent. Fie A = lim Xn . Din cele de mai sus I ~ ~ 0 < A < 1, deoarece xn < A, rezulta x; < An si ln x, < lnA, ,deci ~ ~

:E

3 I

0= x: + In x, < An + In A , de unde In A = n-+"" + In A) ~ 0 ,adica A ~ 1 , absurd. Deci n->OO x; lim (An lim

=I.

IU ~

251

Tema 3.2. Primitive.


1. a) F'(x)

= (2x + l)e2.r - 2(

x2 + X + l)e2x

= I(

x) .

c) F'(x)=/(x)=(2ax+b)"x+1 2 Sax + (4a + 3b ) x + 2b + c limF(x)-F(I) x ... 1 x-I

r=r:
2

ax2 + bx + C r=r: =x"x+l => 2 x+l

..r;+i
2 5

b) Cum F'(x)

< 0, V'x E IR => F

. este strict descresclitoare pe IR .


X

= 2x + 2x => a = -,
=/(1)=0.

2 b = -, IS

=-

-4 15

.
lim In2X=+>.
x ....

c) F"(x)=(-4x)e-2X-2(-2x2_I)e-2X=(4x2_4

+2 e

) -2x

. > 0 , deci F este convexa pe lR


(I)

b)

x ....

lim F(x)= x c=2.

c)

2. a) F'(x) = );(inx-2)+2.Jx~=I(X),
b) Fie Goprimitivaoarecare ~ [I ,+>. ) V'XElR. a luij

V'XE(O,+. Deci G'(x)=I(xO , V' ( )

r(x)=aIn2x+(b+2a)Inx+b+c=In2x=>a=l,

b=-2,

x E I,+> => G este crescato

10. r(x)
-

= 2axcosx

-sinx(

ax2 + b) + c(sinx +xcosx)

2 = x sinx => a

= -I,b

= c,2a+

= 0,

deci

b=c=2.

3. a) Se verifica ca F'(x) = I(x),

11. Functia admite primitive ~i cum nu poate avea discontinuitati continua, deci f.(0) = I ( 0) = Id (0 ) => a = b = 1 .
0 x2 + X + 1 > , V'xE lR => G este crescatoare.

de speta I, ea trebuie sa fie

b) Fie Go primitiva oarecare a luif


c) Fie Go primitiva oarecare G(X)=F(x)+a,

G'( x) =

12. Functia

I este

continua pe lR \ Z . Trebuie aratat ca I este continua intr-un punct oarecare n E Z . x-en

I'f, din b) a w , '/ g este strict crescatoare, deci este injectiva. .fill + .fill ] . 3 a'-3 - + a ,deci Gnu este surjectiva.
1

f. (n)

= ~J!(x-(n-l)(l-[

-1)J) = 0;

Id(n) = ~(x-n)(l-(x-n) primitive.

= 0;

I(n)

= 0,

deci ImG=[-

de unde rezulta continuitatea luif, decij'admite

...
III

13. Functia

I este
x?n

continua pe lR \ Z. Aratam ( n -I cos

ca I este

continua intr-un punct oarecare

n EZ .

;:)

d) F"(x)=

( x 2 +x+2 )2 (

2x+1

I,(n ) = lim (x .

(1 2x) +
2
0;

II

= 0;

0 => x = --2 punct de inflexiune

. 'S
u:
;:) Z

4. F'(x)

=e

2 x +3x+ a) ~ 0, V'x lR => 6

= 9 -4a:5; 0 => a
-4.

E[~ 4'

Id(n) = lim(x - n )cos (I + 2X)ll


x\.n

I( n) = 0, de unde rezulta continuitatea lui!

+co

14. Daca F este primitiva unei alte functii

I:

lR ~ R , rezulta ca F este functie derivabila. F este

;:)

b) ~F(;~~(i) c) Ecuatia
2

F'(I)=e(4 +a)==>a=2Ie 2 = 0 are doua solutii distincte, deci

continua pe lR . F'(x) =

F"( x)

4X3 + 1 pentru x < 0 2x ,deci a = I. -2-+ a pentru x o O x +1

~ ~
;:) Z

x + 5x + a + 3 = 0 => 6 5. a).lim F(x)-F(O) x ...o x


b) F'(x)~o,
c) F"(X)=I'(

= 13 -

4a > 0 => a E ( -00, _ a-I

J.
aE[2,+

15. Daca G este primitiva unei alte functii g: lR ~ lR, rezulta ca G este functie derivabila. Din
continuitatea in Xo = 1 gasim b = 1 , iar din derivabilitatea in Xo = 1 gasim a = 0 . 16. Functia F este derivabila pe IR. Din continuitatea in
Xo = 0

F'(O)=

gasim

a = c = 0,

iar din

derivabilitatea in Xo = 0 gasim b = 1 . 17. F este functie derivabila, 18. F. (1)

>C

V'XElR=>a>O )_ X =e

~i 6=16-4a2:5;0.Deci
2

= a + b = Fd (1) = 1. = a-I = Id
(0)

F", (1)

= a = Fd '(1) = 0 => b = 1.

f5

ID

"" ci

-x( -ax

+2x a-2)+4-a)

cu 6=16>0. __ I_ In23 . b=~

f. (0)

=0

= Id

(0) = b si f's (0)

= I => a = 2 .

-e ~

III

6. F'(x)=T (a-axIn3-bIn3)=xF

=> a
3 2,/3x+1 =

= __ 1_, b=~=

In3

In3

19. Avem lim x" In x = 0 pentru a E (0, + , deci functia I admite primitive pentru a E (0, +>) . x ... o
nO

7. F'(x)=a,/3x+I

+(ax+b)

_ ~ -,,3x+1

=>9ax+3b+2a=6x+2=>a=~

3'

9.

8. a) lim F (x) - F(I) = .!./(I) x...1 x2 -I 2

J2

20. a) I(x)=

2 .
descrescatoarepe (_I
,

254

b) F'(X)=I(x)

= x../x + I, deci

f e strict

0] .
~!

tri

b) Pentru ct crescstoare pe [0, + .

arctgx x x'

*0
admiteprimitivepentru I(O)=lim/(x)=I.
x ...o

1(0),

x=O functia admite primitive (pentru ca este continua) ~i l(xO, V'XE]

1(0)=1

(pentru ca x ~i arctgx au acelasi semn).

c) lirn -x-++>

F(x)
X

. = lim 1(x) = 0 .
X-H")

21.a)

1 este Id{O) = y~{xlox

continua +sinx)

pe

(0,+00)

si

pe

(-00,0];

I.{O)=/{O)=O,

iar . b) Fie

= O. Deci/este

continua pe JR . ~i

F4

. iti x lui pnrm IV a

r J4' . F4 '(x)

= _x_

x2 + 4 ~ 0, ';Ix e
3

JR , deci

F4

este injectiva,

b) I este continua pe JR" (functie elementara) continua pe JR , deci admite primitive. c) f este continua pe (O,+oo) ~i pe (-00,0); JR.

Iim/(x)
x ...

= lim sin x ...o x

= I=

I{O),

deci

este

4 __ x_=x2_4+ 14 ( X ) - x2 + 4

x __16 =>F4(x)=--4x+8arctg x2 + 4 3

x+c,

ceJR.

lim
x-+-t<O

F4 ( x )

=+00

. ~l

litn

F4(x)
0

= -00 ~i cum

F4 : JR~

JR este continua, rezulta surjectivitatea.

I.

(0) =

f(O)

=0=

fd

x->-<X>

(0) . Deci j" este continua pe

. dF~ F

pn'tm'u'va oarecare a lui

f. . Daca n este n
(0,+00) ~i

numar par

F'(x)= fn(x)~O,

';IxelR=>

este injectiva. 22. Fiecare dintre functiile are cite un puncte de discontinuitate . .. primittve. a) de speta a I-a, deci nu admit de speta a l-a, de speta a l-a, este convexa pe [~, +00) .

Dacl n esteimpar 26 ) Fie

F'(xO,

';Ix e

F'(x)<O,
=

';Ixe(-oo,O),deciFnuesteinjectiva.

I. (0)

= 0"* fd (0) = I , deci

Xo = 0 Xo = 0

este punct de discontinuitate sunt puncte de discontinuitate

primitiva oarecare a lui

J;. F'(x)

J; (x)

=> F"(x) = lox + I ~ 0,

';Ix e [~,+oo

) => F

Pentru b) 23.a) b)

Xo = 2

~i pentru c)

f(J(x)

+ f'(x))exdx
arctgx +

= eX . f(x)

+ C.

...
1&1

If Jl f'(x),
ff'(x)eX

x +I

~(x))dx

f(x),

arctg

x+ c.

I b)

I-n

f~dx= fn(x) fJ;(x)dx=

f-dx=~+C. xn I-n f : dx= x3


2 f_x-dx= x+3 (

l-

a:

i :::;)
Q

c)

f(x) dx= fexf'(x)-eXf(x) e2x f(x))dx

dx= f(x) +c. eX


C. C .

27 )

u.:

-e ... cr: A.
:::;) U
U

d)

f(sinx. f'(x)+cosx,

= f(x),sinx+ =-

e) f(sinx, f(x)1) f
g) 24.a)

ccs.r - f'(x))dx

f(x).

cosx+

ff 2(x)dx=
b) Fie c) Fie

(1- X:3)dx=X-3lo(X+3)+C. X2 x-3+- 9) dx=--3x+9lo(x+3)+C. x+3


2
4

:::;) Z -e
A.

eXf(x)-exf'(x) f2(x)

dx

_ eX f(x) +C.

F4 Fn

o primitivllalui
0

f4; F4'(X)= xX+3~0, fn ;

';Ixe(-3,+oo),deci

F4

este crescatoare.

primitiva a lui

a:
1&1

f(f'(X)f2(x))dx=~f3(X)+C. f(J"(x)
+ f'(x))exdx
= eX.

Fn'(x) f'(x) + C.

= xn-1 ~3

< 0, ';Ix e (-3,0) => xn-I > 0 ';Ix e (-3,0) => n este numar impar.

x+ fe-xdx=-e-x
l-x

:E
:::;)
oct CD U
11'1 1&1

28._) ffo(x)dx=

+C; fex _xeX x -rdx= eX +c.

b) f(-f'(-x)+
c)

f(-x))exdx=eXf(-x)+C. f'(x)
dx
>

f(Jo(x)dx= f'(x) +C. eX b) Fo(x)


c) Fie F +C

J;(x))dx=

f7dx=

fl"(x)e'

1&1 \1'10

a:

fexf"(x)-exf'(x) e2x

=0

:x + C => Fo( 0) = C -I = 0 => C = 1, deci Fo (1) = 1- -;I .


20ll X ( 2012

ci

J: U cr: Z o
a:
Z
Q

1&1

d) f(U,)2(X)+

f{x)f"(x))dx=f'(x)f(x)+C. dx= f'(x) I(x)'


4 dx =lo(

primitiva oarecare a functiei

i
-

e) ("(x)f(X)-U,)2(x) f2(X)
25.a)

12012=>F"(x)=f'2012(X)

eX

x) < 0 ';Ix e ( -00,0),

deci

este concava pe intervalul

(-<Xl,0) .
C, d) Fie G
0

j:
l1li

cr:
~

fJ; (x)dx

f x2:

x2 + 4)+

::I
primitiva oarecare a functiei

~ III
-00,0) => n este numlir par.

In

=> G"(x) = f'n(X)

xn-l~ -x) > 0 ';Ix e(

:::I

256

25

Tema 3.3. Functii integrablle


1 a)
2

r( {X

I)
2)2

Jjf3~~X~2dx= l(x+-i-)dx=(x2
x + ,x +1
I

+1
2

' dx= J(X +2X2 +1)dx=~+3.+1


4

= 28
15

+2arctgx)I"3 =I+!:.. 6
'

o b)

o
2

J(x-v'x)
+l

dx= J(X2_2xv'x+x)dx=
0

14_~
3

5 ,,2.

t:

1.1
OJ

) -x+2 i f~dx= x -1
2

Kx+-2x 2)
2

-1

dx= (X2 -+In2

IX-IIJI =-+In-. 3 5 x+l


4 2
2

c)

.i

IX 2 +z
x

5 dx=-+In2 2

j)
.

'1
o

1 n f:; + 3 dx = ../3arctg../3/1 = 6../3 .


X 0

g) fl~dx=..!.lnl--21_)dx=..!.o 3x2 + 1 3x + 1

3ll

3
0

../3arctg(x../3)11 .i.../3"
9
0

27

II)

o b)
I

IJ

dx=ln(x+.Jx2+1)1' . dx = arcsin -X/I = -" . 20


6
X

=In(I+,Ji).

x2 + 1

1 f J 4-x

g)

o v sx + 1
I

f 2 r::;---;3 =..!.,.,3x + 1 dx r::;---;/I 1


I

1 = -.

c)

' x + 1 If If 1 fo J x 2+1 dx = J x 2 +1 dx + J x +1 dx =
2

""""'--:11 I x2 + 1 + In(x + J x2 + 1)1 =,Ji


0 0

- 1+ In(1+ ,Ji)

0
3

2.

a)

1(x-ex)dx=..!.-(e-I)=~_e
o In 1 2 2

4)

fJ

3 x+2 x dx= fJ x-I 2 x -1


2 2 3

dx+
3

f ,....,...--:dx= 2 2 Vx - 1 2,Ji
I

)2 I 2x 2x 2X 2 2 b) ~lex - eX dx = 1(e- - 2 + e2x)dx = (_ e- _ 2x + e )/1 _ e - eo


0

Jx2 _11 +2Inlx+Jx2


2

_111 = 2 I

-../3 +2ln 3+.J8 . 2+../3

--2--2.

.!.
e)

c)

1(2x +TX)dx=(~_
o

In2

In3

TX)/I =_1 +_2_ In2 3In3


0

2f I+x 2 J 2 dx= f o 1- x 0J

2
2

1- x

dx+

r.-?dx=arcsinxI6 2 0 vl- x

.!..!.

_JI_x212 =!!..+I-~. 0 6 2

r;

d)

_I

f(2X -2-X)dx=(~+

In2

In2

TX)/I =
-I

If I 1) _lv4-3x2 O.

_ 1 1 1. r=re=: ,.,3_IfFdx=-arcsm- ../3 r:; 4 1 --x 3 x


2

1 x../31 1 2" - ../33 2 -I

e)

f(,Jix __ f-2-dx
OX
I

Jdx=[ ,Jix fY In,Ji


2 = arctg x II= !!..
0

+2

fF]4 _
In../3
o

6 4(i-1) - In2 + In3

Ii

_I

J~"'4-3x
If

_1

d --x ,.,3 4
_I

F"'=--~--X ../3
142
2

II =0.
-I

J.

a)

S.

a)

fSinxdx= 2.
o
1<

+1

b)

f cosxdx= 1.
If

IC

-1r

"

I

" 4
c)

ftgxdx o

=-lnlcosxll~ =-In

tz : ,.,2

258

1<

1<

d)

fctgxdx = In(sin x)l! = In.,fi .


~
6 1<

e) jlnxdx=xlnxl~
I

-fdx=l.
I

,
j)
I

fln2 xdx

= xln xl: -2

. Jlnxdx=e-2.
I

e) f-.-2-dx=-ctgxl!=-1+../3. ~sm x 6"


6

"

g)

fx2lnXdx = ~ lnx

1'2
e

-3 fx2dx

Ie'

5e

-2e

1 " j) f-2-dx=tgxlt=1. ocos x


K

" 4

h) Jln~ dx = 2.Jx Inxl; I


"I/X

}2.Jx~dx=2.Je-4.Jx1:
I
2

=16-2.Je.

tr

tr

tr

"3 2X + cos2X sin "3 1 g) f 2 dx= f-dx+ 2 dx= f 2 2 "sin xcos x sin xcos2x 1C sin x "3 1
/C

"3 1
1C

f-dx=-. cos" X

4../3 3

i)

,
8.
Q)

f~dx= x2
.rK

_'!'lnx\' + 'r-\-dx=.!.-~+(.!.-~)=3._~ x, x ee2 ee2 '


2

ee2

(;
I 2

(;

(;

(;

6.

Q)
2

f(x-l}dx+
o

f(1-x}dx=l.
I I 2

". fxsmx o

I 21.rK dx = -"2cosx 0 = I. I

b)

~x2-1Idx= f(1-x2)dx+
0
2

f(x -1)dx=2.
I

b)

fx2cosx3dx=3sinx3lo
dx

=0.

-'
~
Q

o
2

III

i :)
u:
~ ~

c)

fx[x]dx= fxdx=-.
o
I I 0

3 2
I

, JX c)

!j;

= 2eJX[ = 2(e.r. 2

e) .

d)
I

fx{x}dx= fx(x+l}dx+
~ ~
0

fx2dx="6.
I

d)

II x + I /Vrr=:Idx= 3( x
2

3\1 + 1)20 = 2~ -I

:)

o
Z

u :)
ii ~ ~

e) fl x-sinx
-I I

Idx =
I

f(sinx-x}dx+
-I

f(x-sinx}dx
0

= 2cosl-l ; altfel

e)

'ln2012

I---x
I

I I dx= __ ln2013 =--. xl' 2013 I 2013 =0.

fl x-sinx
-I

Idx = 2 f(x-sinx}dx
0

= 2cosl-l.

j) Icosx.sin(sinx}dx=-cos(sinx}\:

"
o

:)
~ III
Z

j) flx-arctgxldx=2f(x-arctgx}dx=I-2
-I 0

(I)

xarctgxl~-

f~dx 0 I+x

=1-'::+ln2.

" 3
g)

I-I --dx=-ln(l+cosx}\"3 " (; + cos x


I

. SIDX

If

". (;

=ln~ 3 4

t:

/C

"

1
CI:
III

7.

Q)

fXSinxdx
o
"

= -xcosx

I~+ fcosxdx
0
/C

= 1T

s,

Q)

Ix../x+ldx
I

x+1_,2

I(/-I}.Jtdl=-(I+.J2).
I

"'" o

o
I

15 2 e+I

e ~ ! z
c
~

III

b)

fxcosxdx = xsinx I~- fSinxdx = -2.

c)

I
o o
o

fxexdx = xexlo - fexdx = I.


0

II

b)

ol+ex
I

f~

?=,' I I = J-.-dl=l+ln-. 11+/ 1

.
IC

10. Q)

F (x)= -xsinx-cosx =/ () , "IXE ( O,+> ) . 2 x


2"

d)

fx2e-Xdx=-x2e-xl~ +2fxe-Xdx=-.!.+2(-xe-xl~
0

+ fe-Xdx)=2-~.
0

b)

f /(x}dx=

F(X}\2/C =2-.
/C

~ " ~

"

21T

260
2f

c)

EI~Jf(t)dt=
K

n~~(~-~)=~.
n7C 7C 7C

II)

f'(x)=(x4-4x+3).Jx4+1.
.l'-+O

11.

a)

X2 f(x)dx=T+cosx+c.
If

b) limf(x)-f(O)=f'(O)=3.
X 2

b) Aria este egala cu

fif (x)1 dx = ~

c) - 2.

f'(x)=(x4

-4x+3).JX4

+1
I

=(X_I)2(X2

+2x+3).JX4

+1 ~O \fxElR,

decifnu

are puncte

xIf(t)dt
c) Jim

X->_

x2

x2 -+cosx-I = lim 2 X->_ x2


x

de extreJD 17. II) Aria ceruta este egala cu

II f( x) Idx = arctg x I~=~.


o

1
b) Functia este strict crescatoare, deci exista limita
x

x~

Jf(t2)dt.
o
x

Avem

12. a) F' () x

C/+l}

1)21+ ( --2 x

--2

x4+2x2+2=-

2f(

) x.

lirn

If(t2)dt x~(
e'

If (t2}dt +

E~If(t2)dt:5:
1

2 ff(t )dt

+ lim If(t)dt

x-H'" 0

X->_ I

+1
0

ff(t2)dt+
=-~(arctg~-!:). 2 2 o 4 c) =!:
I

aretgx-~)Ell~

..
I

b)

ff(x)dx=-~F(x)11
2 = lim

1= f-xf(x)dx=
_11+e

x=-I -I e-I - f-_J(-t)dt=


11+e =" .

cz:
Q

... w

c) lim

ff(t)dt n->_ 0

-~(F(n) n->_ 2

- F(O))

_11+e

f-I

f(t)dt.

8 .
Deci

l-

l f l+eX I 21 = _11+ eX f(x) dx= 2aretgxLI

i ~

u.:
~

1L a) f(t3 + l)f(t)dt
o
I

f-2 ol+t
-2" Y

dt

=!:.

4 \fx>O.

o I.)
Z
cC

:: ~

14. a) f'(x)=_x_ex.
b)
2

b)

1=;I If(t)dt= ff
x

1)( 1) dy=fif(Y)dy,
x
I

.!.

w Q.

ii!

l+x2
I

c)
x

x~~ Jf(t)dt
.!.
x

= }i~[ff(t)dt
x

.!.

+ Jf(t)dt]
I

= x~~(Jt3

f(t)dt

+ Jf(t)dt]
I

U W

~ ~

urn

t2+1e

~O, tElR~
x

ft2+1eldt~O,
x

t2

\fxE(O,+<xl) ..
2

III

>cC III

cz:
W

c/ X->_ hmf(x)-lim - X->_ f t2 + 1 e Idt ~ rtm f -2-dt t o X->_ 0 t + 1


15. a) limf(x)=o.

01

t2

1m -I XI 1 d.t= lim ( aretgx-. X->_ I 1 + t2 x->_ = lim

")""" =---=-. 4 2 4

X->_ (x -

arctg

x) = +<xl.

1..

a) b)
c)

f' (x ) = 2x~ x8 + 1 . 2X~X8 + 1 = 0 ~ x = 0 este punet de extrem. X, f(x) ~ lim ft2dt = +<xl, deei grafieul functieij'nu
=
X-.+CO

"" c::i
w

f'(x)
lim
X40+oo

:J:
b)

x->o

! z
cC

f(-x)

-x t2012 !t2+ldt=-f(x). x 2012 _xt2+1 f


t
d.

are asimptote orizontale la +00.

o
deei grafieul functieij'nu are asimptote obliee la +00.

lim t > 0 ,Iarpentru e .

f( x)
X

= lim
x-++co

2x~ x8 + 1 = +00,

c) Pentru x >

x:5:0

notarn

x=-Y,Y~O

si

X~.f<O

262

f(x)=-f(Y):5:0,

y~O . 2

Xl

20.

II)

lim
x'>ol

f arcsin-( -dt +I
2 I

(2

,..

II)

x-I
4

= lim2xarcsin-4-x'>ol

X4

+1

=- .
3

7r

11= x2+2012dx=2"in o
I 0 2

If

(2x

)11 I 2013 +2012 0=2"in2012.


dx=
I
.-++>
0

b) 1'( X) = 2xarcsin

+-x +1

bl I +2012-1 = v .+2
I.

Jxn+2+2012xn x +2012
I 0

If n 1 x dx=--, n+1 lim I. =0.

'tin eN .

> 0, 'tIx ~ I , decij" este strict crescatoare.

c) Functia/este continua, deci nu are asimptote verticale.

,10< f x dx s; fxdx=--~ c, - x2+2012 n+1


o
1 +00. n+1

x'
lim I(x) ~ lim J arcsin~dt = +00, deci graficuI functieij'uu are asimptote orizontale la x-++> x-++> 0 2

- I =fx .+Iox2+2012 ,

.on I

- x dx S 0 ~ sirul (I) I este descrescator. z


I

lim I( = Iim 2xarcsin~ x) = +00 , deci graficul functieiI nu are asimptote oblice la +co, x-++>X x-++> X +1
1C 1C 1<

e,'. I .+2 +2012-1 =-SI n+1


I ~

+2012ln~I.~

( )' 'tin eN . 2013 n+1

I.

21.

II)

fx21(x)dx
o

= fxsinxdx = -xcos~~
0

+ Jcosxdx = n .
0

I = 1.+2+ 2012'In ~ In+2+ 2012ln+2 ~ 1n+2S 2013(n+ I)' 'tin e N I

SinX --,x*O. b) I(x) = x a,x=O

Dec' . 7r .decij'este continua pe [0'2]

\{o}.

2013(n+l)
I

Inn <I < n - 2013(n-l)

2013(n+l)

<nInS

2013(n-l)

Iim nI --n-++> - 2013 . n


~

If

If

"2 c) J/(x)dx=
I

"2 sin

f~dxS I x
o

2 Jsinxdx=cosl.
I

25.

II)

2 10= Jln(x2 +1)dx=xln(x2


I

\2 2 x2 +1)1 -2f + 2dx=2lnS-ln2-2(x-arctgx)11 lI x

22.

'S
~ ::> U
U

I(x) "0 4 lim--=Iime-X = I. x ... o x x-+o x4 b) I'(x) = e- > 0 'tIx e R ~ I este functie strict crescatoare, deci este injectiva.
II)

25 In--1+2arctg2-2
2

" .

b)

In+I-I.=

[(l_X)2.+2_(I-xt]ln(x2+I)dx=
I

2 2 J(1-4(x -2x)ln(x +I)dxSO,

deci

c)

x-++<o

lim I(x)=

lim (fe-t4dt+
X-H"CO

t4 }e- dt)S
I

x-+-+>

lim (fe-t4dt+
0

}e-tdt)=
I

::>

t4 fe- dt+ lim (~-e-X)eR 0 X-+i<O e I ou este surjectiva.

,irul

(I)
" n~l

este descrescator ~icum sirul este marginit inferior de 0, el este convergent. 2


I

2
I

ii2
A.

z c
1&1

~icum functiaI este strict crescatoare rezulta ca 1mI


23.
II)

* R , deci functia

c) OSJ(1-xtln(x2+I)dxSlnSJ(1-X)2ndx=-lnS

(1- )2n+112 lnS 2:+1 =2n+1


I

~i prin trecere la

Consideram functia I: lR-+ R,f (x) = eX - x -I; 1'( x) = eX -I = 0 ~ Xo = 0 este punct de Din tabelul de variatie deducem ca Xo = 0 este punct de minim pentru 'tIxeR .
I I

limitliobtinem lim I. = 0 .
.-++>

extrem.

f, deci
26.
II)

l(x)~/(O)=O,

I f(1-x)
o

dx=---

(1- X)5 II

5 n-++> 0

b) II = fe-x' dx e J(I_X2)dx=~>~.
o
0

3
I 1
I

e
I

b) 0 S Iim f(11

Dar eX ~1+x2 ~-S--~ Je-x'dxS f--dx=!!'-. 0 0 I + x2 4 ex' 1+ x2 n+1 c) In+1- In = fe-x' dx > 0 ~ sirul (In t;'1 este monoton crescator, Este suficient sa arlitliIn 27.

dx = Iim _1_ = 0 . n-++> + I 2n


I

c)

I I 2n = f(1 -x )2 UA. ~ .1_ I =C o --C2 I +-C2 2 -",+--C2 I n 2n 2 3 2n + I n 0 F'(x)=_I_+~=/(x), I+X2 I+x 'tIxeR.

1m .-++>

I'

I - 0.

II)

264

26:

c)

lim lim n-+_ an = n-+_ kDI --2 + k2 -n

n+k

r "" n n!.~ -;;L.., -;;r- = f


k'

1+-

f ( )dx = -4 + -22 ,deci "In


I

sirul

l+_

n2

convergent.
~-I

28. a)

f _I

1 x2+2x+2
x

!!:-I dx4

1 f ( 1)2 dx=arctg(x+l)14 _I x+ +1

.!.-I -I =1.
I

-2n 2 (1 --t
I

fj(t)dt b) lim 0 x-+_ X Jim x... x2 _ I +2x+2

J 4

2 -- 1)(1 --t 4 4

2)n-1 dx=-2nIn+-In_l~ n 2

In =--1 n I '\;fneN n>2 4n + 2 n-' ,.

O.

c) Jim ( + n n-+_ 2n2 + 2. n + 12 n2 + 2. 2n + 22 + ... + 2n2 + 2. n2 + 2 = Jim 2 n n n-+_ k=12n + 2nk +

n)

c) Ap!icWl criteriul raportului

Jim ~ =.!. e [0,1) ~ lim In = 0 . n-+_ In_I 4 n-+_ I 4nsi prin trecere la limit! in inegalitati
14

e :,

I n I lim n-+_nL." k k=12+2-+-

Altfel 0~In=--In_I~-In_I~2In-2~"'~-2II
4 obtinem !im n-+_In = O.

-fj( e0

nIl 4n+2

x )dx =arctg2--. " 4

n 29. a) IXj(x)dx=
o
I

n2
IX~I-X2dx=-.!.(I-X2)%11 3
I

1&1

...

=.!. 3

oJ J( "')'"

= i(X - 3'"
_Ix2
I

+ 2)'"

=( X; - 2xl + J[
2x 2 2
I

a:
l-

b) Aria ceruta este egala cu

b) V

=tt

fj2(X)dx=" o

f(l-x2)dx=
0

2" .
3

II I
g(x)
I

dx =

-3x+
X

2 dx =(_ x + 3x- 2ln(X))\2 =~2

2ln2 .

LL

2 2 2 b) JI" (x)dx = f(x2 -3x + 2)" dx =.!. J(2x-3)'( I I 2I Ing21"2 1-- =f:Jl-x2dx !im n-+-n n2 k =1 0 " = fl + cos2t d _ 1 ( Sin2t)/"2 " t-t+-=0 2 2 2 4 .
0

x2 -3x+

2)" dx =

"

.!.(2x-3)'( 2
2

x2 -3x+

)"1

2 -~ I

J(2X-3)2 2
I

1"-1 (x)dx =

30. a) II

=
2

f(2x-x2)dx=i. o

-% J( 4x2 -12x
I

+9)1"-1 (x)dx = -~ J( 4(X2 -3x+ 21 JI"-I (x)dx, 21

2) + 1)1"-1 (x)dx =

b) In =
I

f( 2x-x2f

- ; JI" (x)dx-~ dx x-;!,='1(I-t2f dt = t(l-t2f[1 +2n It2 (l-t2rl


-I

22

de unde rezulta cerinta.

dt =

1&1

-2n _I f(lc) O~I n

t2 -1)(1 -t 2)n-1 dt

II.

II)

= -2nIn
2n-2 2n-l

+ 2nIn_1 ~ (2n + I)In

= 2nIn_l,

'\;fne N, n ~ 2.

I I X2011 J--dx=-ln2 2012+ 1 oX 2012 I b) 0 s n-+_ 0 n. j(x)dx !im Jx

. I n = n... 0 X20~2 1dx lim J _ +


x

s n... lim _

I n J~ 0 2

1 = n... ---)n + I = O. lim 2 ( _


x

C Z

=~I 2n+l

_ 2n n-I - 2n+l'

.....

511 =
I <~'(2n-l)'(2n-3)
1-

c) Functia F: JR~ JR, F(x) = Jj(t)dt 1

este strict crescatoare, deci exist! limita

lirn Jj(t)dt. x-H<O 1

Z C

~.~.~.~
(2n+l).(2n-l) S

J4.J4 .

sJ4
S 11=

(2n+I).(2n-l)

Avem lim }j(t)dt~


x .._ I

!im }-2-I_dt= x-+_ I t + 1

lim (arctgx_!!..)=!!... x... _ 4 4

266

~
212I, n+

. In conc1uzie am obtinut 0 < I < 2" 2n I li I - n - 2n + 1 I ~ n!.~ n = 0 .

34. a) f este continua pe

[0,1], pe (1,2] si f(l) = Is (1) = 1*- fd (1) = 2, deeif este integrabiIl\Pe [0,2] , dar nu admite primitive (pentru cli are un punct de diseontinuitate de speta a I-a,
2 2 1 2

b) Aria este egala eu flf(x) o


2

I dx = ff(x)dx
0 2

= fxdx +
0 2

f( x + eX)dx
I

= 2 + e2

e.

fr(x)dx c) lim..!.I--n-++ao n

f(x+eXf

dx

lim I
n - f(1006)

f(x+lf ~ lim -'-1


n

dx

lim n+l
n-++oo

n+l =r+co ,

35. g'(x) = f(x)

> 0, Vx> 1006 ~i g'(x) < 0, Vx < 1006, deci functia g este strict 1

descresclitoarepe (0,1006) ~i strict crescatoare pe (1006,2012), deci nu este injectivli


2 1 36. a) 12 = f-2-dx=arctg2--. I x +1
2

c) g(i)=
1

Arlitlim

cli

polinomul

g = ( X2 + X + 1t+

- X

se
qeQ[X]

divide

cu astfel lncat

4
2

2 )4n+l. -1=1 .4n+1 . 0 -1=, ( i +i+l I (x2 +x+lfn+1 +1)=> 14n+1 f = 2 1 o X +


n+l n n+

deci eel
-X

. exis tli I

b) 1n+1 In = f-+-I -dx Ixn +1

- f--dx Ixn+l

~ 0, de unde concluzia.

g=q.(X2

dx

fq(x)dxeQ.
0

c) Sirul (In t~1 este descrescator ~imlirginit inferior de 0, deci este convergent.
2 2

40 a) I =2-10--=>1
n

I-I

d) O~ lim In = lim f_l-dx~ n->_ n->_ I x" + I 37. a) II + 12+ 13 =

lim jJ--dx = lim _1_(2-n+I_I)=0. n->_ I x" n->_ -n + I

n+1 n+2 =10---10--=10 n n n +1


n+fl -1 2x

n2 +2n+l 2 n + 2n

>0.

IXI +X2 +x3 I I 2 dx = xdx = - . o x +x+I 0 2

b) I =2-10-<2, n n c) lim n(2-1n)=


n-++<o

n +1

1n=

~>O.
X

n-++ao

lim n 10- + n

. (n 1) = lim 10( 1+-n1)n =1. .


n-++CO

41.

II)

c) O~ lim In = lim f 2 X dx s; lim fxndx= lim _1_=0. n->_ n->_ x + X + I n->_ n->_ n + 1 o 0

I = 2 X dx= 1-I x+] I I x+l


2 n

f-

Xl)

dx=I-Io-. 3
2

38. a) 13= I? f--:C--dt= 2 o t +1


I

K
0

t---

t2 + 1

t}

1 1 1=---102.

b) I =f~~ n I xn +1

2 . c) lim I = lim 2 X n +1-1 dx lim n->_ n n->_! xn + 1 n->_ Pe de alta parte 11 1 ... +--eR 3 5 2011 \Q

X
I

b) 12n + 12n-2 = ft2n-2dt o

= _1_,
2n-l

Vn e N, n ~ 2.

1--- 1 x" + 1

r
I

11 1 ~ c) 10+12 + ...+12012 =10 +1+-+-+ ... +--=-+I+-+-+ 3 5 2011 4


I t" d) O~ln = f~t~--=> o t +I

o~

lim 2 n->_ xn +1 I
I

f~

1 -n+112] lim i~n->_ 2 xn = n->_ [ _x__ = n->_ ( -lim f...:.,}x lim -n+l I-n I I
I

- -- 1
I-n

J = 0 .deci.. }~I~..I - 1
n -

n+1

n->_

lim In =0. 42. a) ff(x)dx= 1


2n - 5 n

e'JI I 2n =--- 1

2n - 1

I 2n-2 =-----+--1 1 2n - 1 2n - 3 -- 1
2n-l

...+ ()n-I -1

1 --+ ( -1 )n I => 1 0

f o(
I

1 2 2x+l )2 dx= '3arctg J3 1 3 Vol x++2 4

I = J3
0

"3-6" - 3J3 .
)

~ _~

1--3 +---+ 1 ... + ()n-I 1 1 -1 5 7

=10 +(-1 )n-I 12 =>

b) O~ lim fxnf(x)dx
n-H<I)

I 1 ~ lim fxn dx= lim =0. n-++OO 0 n-++c:c n + 1

!68

c) Arlitlimcli polinomul g = X (X2 + 1t+

+ X3n+2 e

Q[ X] se divide prin

X2 + X + 1. Fie e

269

rAdlicinli a lui X2 + X + I =:>&2 + e + I = 0,

&3
1

= 1. g(

&)

&( -&

)6n+1+ &3n+2= 0, deci exista


1

O~I
"1

n nIl = fe-~ dx s; fe-xdx=-e-xln

=---<..!..,
lee"e

deci sirul (In)


n

~I

este marginit si cum sirul

q e Q[ X] astfel Incat g

= q.(

X2 + X + 1) =:> f(x2 +X+ 1)q(x)f(x)dx


o

fq (x) dx e Q.
0

este ~i monoton crescator, rezulta cli sirul 46. a) 14 = f-f---dl 2 I +1


3

(I n ).~Iste e

convergent. 2

14

3 14 -I + 1 2 I} = f 2 dl = I -I + -22 I +1 2 I +1

1= - + arctg3 - arctg2 .
3

c'/ Cum
I

sirul Y

(I)n n~O

este

monoton

crescator

rezulta

cli

x4n+2_x4n+I+x+1 x +x +x+1
3

exists lim In' L4 n-+ .

Dar

c) I4n+2- I4n+1+ II + 10 = f

dx e Q pentru cli polinomul

g = X4n+2 _X4n+1 + X + 1 e Q[X] 44. a) II +13


=

se divide prin (X + 1)( X2 + I).


I

dx= f OX +x +x+1 o(X+I)(X2+1)


3 2
I

If

x+1

x+}

Altfel. dx=1[

n-+....

lim In=

lim f....;...-a/~ n-+ .212 + 1

In

n+I-2n+l)dl=+oo. lim f.:.........1l= lim n-+ 210 . n-+ .IO( n + 1)

In

(3

4'

47. a) f4 ()1 + It ()1


lim-l-=o=:>
n-++oo

b) O~ lim fxnf(x)dx~
n~-toO

lim fxndx=
n-++>

n+1

IimI
n-+-toO n

=0.
o 1

l+/.Jt=.!.. f -:--u 013 + 1 2 X2012


1 2013

I 4

c) In+3+In+2+In+I+In-f
I

I xn+3 + xn+2 + xn+1 + xn

X +x +x+1 (In)

32

I n dx=fxdx=--.

n+1

b) Iimf2012(X)olim~ x-+o x2013 x-+o2013x2012 c) O~fn(I)=

xn+1_xn n~ I
1 0 este descrescator.

'S -e
Q.

d) In+I-In=

f 3 2 dx~O=>~irul OX +X +x+1

In f-T--d/~ o I + Ion
I

1 +1 n-+....
lim fn(I)=O,deci~irul

flndl=-=>

(In(I))

n~O

esteconvergent.

~ V
U

In+3+ In+2 + In+1+ In = -- 1 ~ 4In+3 => I > n +1 n

4( n - 2) ,
.
Din ultimele douli relatii avem

-e
ii2 ~ ~

In+3+ In+2 +In+1 +l, =--~4In n+1 __ n_<I< n 4(n+l) _n n - 4(n-2)

=> In ~-(

--) 4 n+1

IU Q.

=> n-+ . n-

limnI-1

V Z

III IU

II:
IU !no

d
IU

R (x
o
I

2n

-x

2n-1

+x
I

2n-2

- ... +I)--]dx=----+ x+ 1 =I-.!..


0

2n+ 1 2n

... +I-ln2

elR

'Q

Z
V

45. a) fg(x)dx=

fe-xdx=-e-xr
0
I ~-t

~ ~ ~
Z

e
I

b) fxSg(x3)dx= o c) I.+I-In=

fxse-~ dx .;
0

.!. fle-tdl=-.!.Ie-tr
30 3 0

+.!. fe-tdl=
30

e-2. 3e

monoton descrescator

~i cum sirul este marginit inferior(pentru

cli 0 ~ In = flgnx dx),

rezultli

270

n+1 fe-~dx>O=:>In+I>In'

" 6
convergenta.

27'

1<

'4 C)

tgx=t

In= ftgnxdx=
"

fz-dt.
Jj
1

In

"6

t +1

d) O!> fun In = fun

n-+_

f -c- dx5, n-+_ f xndx n-+_ X +


1

1C
= lim _1_(1_(_1 )nJ = O. n-+_ n + I ..fj
-

lim

!:. 2
n . dx= lim

Jj

Jj

d)

um Xn ,,-++GO

= lim

n-+_

2f(l+sinx)
0

n-+_

f(
0

2.2 I' 1+ Cnsmx+ Cnsm x+ ...

)-'->
UA._

liDl
!:.

. i (1+ CI sinx)dx=
f
n
If _

fun (!!..+n(I-COs!!..))=+00 n-+_ 2 2


-

, deci

n-++>

lim

, =+00.

,,-++dJ 0

1C
2

X 2

b)~ic)

O!> limln(a)=
n-+-+-<o

fun
n-++oo

n ftg xdx5,
0

lim ftgnxdx5,
n-++cIO

-)

ff

(x)dx=

f
0

o
0

2 - cos2 X

cosx

dx= f

. 2 dx 0 1+ sm x

COSX

sm x=t

f--2I

0 1+ t

I Ii dt =arctg tlo=-

1C 4 n-+_ O. Ii
d) lim In(-)
n-+--kO

1C
= fun _I_tgn+lx

b) Fie F

primitivlia functieij; deci F'(x) = f(x) COSX f cosx dx dx+ x 2 - f 2-cos2x 2-cos x
0
!l"

cosx [ Ii] = 2 -cos2 X ~ 0, X E 0'2 .

lim f(1 +tg2x)tgnxdx


0

n-++>+ 1 n

I~=_1_

n +I

= 0, deci sirul (In(a))

este convergent la
n~1

21f

c) fXf()
= lim "3 " o .fj t
n

x dx-

1C x

2!l"

n-++oo

ftgnx~

n ...... -t<IO

lim

[ 4"3 1C ftgnxdx+
0"

" ftgnxdx 4

1 "
n-++oo

"3 19:<=1 = lim ftgnxdx =


" 4

Pe de altli parte
21f
If

x=1C+I"f ) -cost dx (t + Ii X2_COS2x - 0 2-cos2t


COSX

"

dt = - t
0
1<

cost 2-cos2t
1<

dt

!l"

- Ii

f cos 02-cos d. - -

t
2'

dt
st

t
f co

lim f-2-dt n-++> t + 1 I

~ fun n-+_

.s -dt r f
I

= lim -( --) n-+_ 4 n + I

()

..fjn+1 -I

= +00, deci

lim In !!.. = +00. n-++> 3

Deci fXf(x)dx= o

21C

"cosx
0

fX2_COS2Xdx-

cost t2_cos2tdt-1i

cost 2-cos2t

"

t-

liol+sin2t

dt =0

50.

a) 12(Ii) = j(1 +sinX)2 dx J{I o o

~l

+ 2sinx + 1- COS2X)dx =31i . 2

12012 . b'/ li m---= (a) 0 lim (I +sma )2012=. I


.1 0-+0

0-+0

c) lim r(I+Sinxf

n-++oo

J' o

dx= fun C(I+C!Sinx+C;Sin2


n-++oo

x+ ...)dx~

a
n-++oo

lim f(I+C!sinx)dx=
0 !:.
2

n-+-tl

lim (a+n(l-cosa))=+oo.

"

51. a) XI= f(I+COSx)1 dx=(x+sinx)IJ=!!..+l. o 2


!:.
2

54.

a)

11= fcosxdx=sinxl~=O.
o
!:.

"

b) xn+1- xn = f (I + cos Xf (cos x) dx ~ 0 , deci sirul (xn


o

t~1 strict crescator, este


b)

72

ct,

I='xdx s In o

7r

1r

Jdx=-:5:"2'
0

273

c) Din b) avem 0 < 1

- n

<!!..

.
~l

prm trecere la limita rezulta


"

lirn ....
"

1n

h ,(a) = g (a)
adieli
,I

-1 ~ 0, pentru eli g V'aE[I,3]. I


= --

(a)

E [0,1], V'a E [1,3] . Deci functia

este descrescatoare,

!!.

h(a)~h(3)=0,

55.

a) Aria ceruta este egala cu

nf(x)/dx

= fcosxdx = sin x IJ= I.


0

"2

o 1x b) Iim - fl(/)d,=
x-.+oo

X 0

Iim
x-++oo

-fCOS'd'= X 0

1x

lirn ~=O
X-i>.fl

l+x2 l+x2 I(O)=O=>I(x)~O, V'x~O.


Il,

I'(X)

= 1---

x2

~0

V'x E lR => I

este

functie

crescatoare

pe

JR

~i cum

Aria ceruta este egala eu c) Aratam eli sirul

(Int~1 este
~

monoton ~i mlirginit.
I

Monotonia: este desereselitor.

222
In+1 - In

JI o d eel ~Iru .

n/(x)ldx= j(x-aretgx)dx=0

x211 -(xaretgx)
2
0

I If X 10 + --2

ol+x

dx=---+-In2.
2 4

I"

I 2

= I cos'"" xdx - feosn xdx = feosn x(eosx -I)dx - 0 , <


O o
0

.1

b) La punctul a) am aratat eli functia

I . lR --+ lR .

este continua ~i

I este strict crescatoare, deei este injeetivli. din lim I (x) = +!X), lim I (x) = ~ , rezulta cli I x-++> x-+~

este surjeetivli. in

eonseeintll functia
I-~

I este

bijeetivli.
. .. -I

c)in

f rl(x)dx

facem schimbarea de variabila

I (x)=t,

deci

.lx [O,I-!:.]
E

=> t

[0,1]

x=/(t)=>dx=f'(t)dt

b) Volumul cerut este egal eu


I~

"11 (X)dx =st IInxdx = ,,[XInX I~- Ix. "!"dxJ=st .


2
I I I

c)

fe
I

/=te dx = Jt(&)ldl=I&/e
I I

-I&d,=eI

eI&d,.
, I

o Aria este egala cu


~

fl/(x)ldx=
-2

f-(x+I)(x2+I)dx+
5

f(x+I)(x2+I)dx=
-I

-2

e 0

deei

Ie~ dx+ II(x)dx=e.


o
I

= f _(x3 +X2 + x+ I)dx+ f(X3 +X2 +x + I)dx ="2.


-2 -I

III 1&1 OCC

;:) V

57 a)

21+ 1 (r.)dl= 01 vIol

4"

b) I' (x) = 3x2 + 2x + I > 0, X E JR rezulta cli functia I este strict eresclitoare, deci este injeetivli. I : JR --+ JR este continua ~i din lim I (x ) = +!X), lim I (x) = ~ , rezulta eli I este surjeetivli. in
x-++oo
x4~

4 21+ I ~ 2 dl=In(/2+1+1)/4=In37. +1+1 0 16

consecinta functia
4

I este

bijeetivli.

c) in faeem sehimbarea de variabila

fr'(x)dx
I 4

facem schimbarea de variabila


I I

rl(x)=t,
I

1&1

a:

III

. {XE[I,4]=>tE[0,1] deci x = I(t) => dx = f'(t)dt 25 23

.
~l

b) In

Ig(x)dx
I

"" c::i
1&1

obtinem

fr'(x)dx=
I
I

fif'(t)dt=tl(t)I~0

fl(t)dt=40

fl(t)dt=4-U=12
0

g(x)=t,
3

deci {XE[I,3]=>tE[0,1] x = I(t) => dx = I'(t)dt


I I

..
~l
I

obtinem

z -e
~

10.

a)

1 g(x)dx=

006

fl(x)dx=

fX(I-X)dx=-.

Pf'(t)dt=tl(t)l:

- fl(t)dt=>
o

fl(x)dx+
0

fg(X)dx=3.
I

b) Functiaj'este

continua pe JR \Z.

Trebuie arlitat cli/este


= 0;

continua intr-un punet oarecare n E Z. = 0;

I,(n)

= lim(x-(n
x?n

-I)}(I-[

x-en

-I)J)

Id(n)

= lim(x-n)(I-(x-n)
x~n

I(n) = 0,

de

c) Considerlirn functia h: [1,3]

--+ JR, h( a)

fl( x)dx + fg (x) dx _ a .


o
I

274

unde rezulta eontinuitatea luif, decij'admite

primitive.

275

~ C onsiderllm functia

g :JR ~ JR, g (a ) =

~
Q

f f (x) dx .

Cum g

este

derivabilli
~

Pentru x e [0,1) =:> sinx e [O,sinl] =:> . 1 l=lim "...I+sin"1 I I 0

l+s1O"1

1.

:5

OSlO" +l x

f.

dx:51 =:>

s'( a) = f (a + 1) - f (a) = 0, Va e JR => functia g este constanta, adica ceea ce trebuia demonstra
I

61. 0)

fxf(x)dx
-I

x:;'_

J( -t)f(
I

< I' _1m

-t)dt = - fif(t)dt
-I.

=>

fXf(X)dx = O.
_I

1 "...osin"x+1 2

f
I

dx _. 1 <
3 I

b)

Xf(X)fO(X)+
I I

(J(x))2]dx

= Ff'(X)f(X)]'dx

= [f'(x)f(x)JI:

= -2012.

65. 0)

ff(Fx)dx=
o

fx~en=

1 (X2 + 1)"2 2 3
-

=3Ji-3'
0

c)

If(X)dx

= 2 f!(X)dx,
I

deci inegalitatea este echivalenta cu ~


I I

s ff(x)dx
o

s l.

b)

g'(x) = f(x) ~ 0 =:> g este crescatoare pe R. g(x) = o 2,k + Idt ~ 0 4dt = ~5 ft ft


tl. tl.
x x 5

~=arctgxl~= 4

ol+x

f-2

dx s; ff(x)dx~
0

fdx=l.
0

c)

=:> lim
x ..._

g(x) = tl =:> graficul functiei f nu admite

asUnptoteorizontale la
62. 0)

f hO'2(x) dx= f(X+I)(X+2) ...(X+2012) dx= fX+2013 _ hO'2 (x + I) I x+ 2012 dx =x + 1n(x + 2012) + C (x + 2)(x + 3) ...(x + 2013)
I

lim
x-++.l

g(x) = lim g'(x) = tl =:> graficul functiei g nu admite asimptote oblice la


X
x-++oo

66.0)

A= ~iI(x)fJx=
I

liI(x)dx=(~~(x+I)31
I I

=~(2J2-1).
I I I

b)

f(x2+2).h(x2)dx=
o

f(x2+2)
0

(x +1)(X2 +2)(X2 +3)


=

dx=

02

f'.!.(-I--_I_) _ 2 2
x +1 x +3 dx-

b)

fX[iI(ex)]
I

en=

fx(ex +l)en= fxexen+ fxen=xexlo -exlo +-=-.


0
I

3 2

~( arctgr ~ - ~

arctg

g[) H~- OJ,)


I

o c)

2 VneN",

I~In = f.Jxn +Ien~ f(x" +1}n=_I_+I,


o
0
I n~

deci, prin trecere la limita, obtinem

c)

It,(t3)dt= Il(t3+1)(t3+2)
In

n+1 este convergent la I.


3 I

...(t3+n)

d,

x t~II'2f

..... ndt=-;;!,
x2 + I

x-I Vx~l, Vn~l. ~ +2. 67.

lim
"-++<0

I" = 1=:> sirul (I")

63. 0)

f(x)dx=x1n(x2 I o
I

I I 2 +1\1 - jx+en=1n2-2 110 o x + I t=-y

R 1-_I_)en=1n2_2
0

If rrt: 0) II = x-ix: +Ien=


o

12(X2+1)2 2 3
o

2J2-1 =--. 3

b)

g(-x) = ff(t2)dt
o

-x

= - ff(i)dy=-g(x),
0

VxeR.

i
c
~

IU

J2 -(

n + I) fx.Jx2 + len+ J2 -(n -I) fxn-2.JX2 + len = 2J2 -(n + 1)1. -(n -1)In_2
o
0

=:>

68 .

276

21

pe
I

de
x+1

alta
Ifxn+1

parte
1
I

0:5:1
n

:5:

jxJ2dx=--=> n+l =0.

J2

lim In =0 ..-

~i

n+1

O~ f.J

02x+l02

dx:5:-dx

---.,---:- => lim f_x--dx


2(n+2) ..-02.Jx+1

in [mal n.. -eec nI n = .fi . lim


e e
2

69. a) fX'/(x)1x=
I

fX'lnxdx=~lnxl~ I 2
e e

- f~=~. 12
e

'f2.

a)

rf

2"

If

s.
4

s:
2

= flcos2xldx=
o

fcos2xdx0

fcos2xdx=l. s:
4

b) fl"(x)1x+n
I

fl"-I(x)1x=
I

fx'ln' xdx+n fln-I xdx=xln'


I I

xr -n flnI

x+nfln'-I
I

x=ee.

22 bl Y- = 1{If COS x dx- ~ 0

1f

Ifl+COS4Xdx=1f[~II +.!.Sin4xJI]=1f2 . 2 2 8 0 4
0 0
1C

Inx=t I

c) fln' xdx
I
I

ft'e1dt;
0

c)
I,

II"
o

.!!

(x)dx
s:

s: '4 Jcos (2x)dx = sin 2xcos"! 2xl: + (n -1) jSin2 (2x )cos-2 (2x)dx = 2
0

1 0:5:ft'e dt:5: ft'edt=_e_=> o 0 n+1

lim ft'e1dt=
n.. _ 0 e

lim fl"(x)1x=o.
n.. -scc I

'4

1C

!!. 4

==(n-l) Jcos-2(2X)(I-cos2(2X))dx=
o

(n-l)

fl"-2(x)dx-(n-l)
0

fl"(x)dx
0

... 1.11
II: lQ

relatia
. e
J

fl"+l(x)1x+(n+l)
I .

fl"(x)1x=ee
I

trecem

la

de unde cerinta. limitA


2 I 2

i ~

u:

=> lim I
"4'+a)

n+1

n+I . e e (x)1x+ lim -. lim n fl" (x)1x = e" => lim n fl" (x)1x =e' .
n4>+co

73. a) j.t;(x)dx=

jl+(:_x)dx+

!1+(X_l)dx=2ln2. 1 , X E [0,2013] I' () 12013; F '()X = J2013X = 2014-x 1 '. --=-=-=-, x> 2013 x-2012

n-HI

n--++co

70. a) In+3+In+I+I.=
I X,,+l

xn+3+ X.+I + xn
3

x +x s I
n

dx=--. n+1

b)

Fie F

primitiva

oarecare a lui

b) In+1- In

= OX 3 +x+I f -X
1

dx s; 0, '<In~ 1 , deci sirul este descrescator,

12'XE(0'2013) F"(X)=f'2013(X)= { (20l3,+ . (2014;X) 2,x>2013 (x-2012) ,deci F este convexa pe (0,2013) ~i concava pe

c) Avem 0:5:In :5:fxdx = _1_ o n+l

=> lim In = O.
..-sec

Pe

de

alta

parte

3In+3:5: In+3+ In+1+1. =_1_:5:31 => __ 1_:5:1 :5: _ 1_ _ n+1 n 3(n+l) 3(n-2)

c)

n ..... rc +

. 3n lim n f I. (x)dx=
n 3,,-1

n-++oo

. 3. lim n f --dx=
X 3n-1

n +1

n-++<o

(2n + lim nln -2n

I) _ I --2' +....E.-) .
3J6

74. a) F' (x ) = I ( ) > 0, '<IxE lR, deci F este strict crescatoare, x " IfI(x)
~ o~I

_ If

x2 + 2 0(x2+1)(x2+3)

dx =.!. 1((_1_ + _I_h = .!.(!!.. 2~lx2+1 x2+3T 2 4

b) /.+1 -I.

= f(x+ -x).Jx+Idx:5:0,
o

c)

'<In~l, deci sirul este descrescator,

Din teorema de medie pentru integrale aplicata functiei 2x


2x x~x

I: [x, 2x] ~ lR, exista Cx E ( x, 2x) astfel


) x =!~/(cx =1.

ca fl(t)dt=(2x-x)/(cx),deci

fl(t)dt x

=}~'!

(2x-x)/(c) x

278

Partea 4. VARIANTE DE SUBIECTE

Sotutia este (xo, Yo' zo) - (1,1,-1) X(P) X(q) = X(p + q + pq) P,q E R \ {I}~ (p + I)(q + 1)*- 0 ~ p + q + pq pentrUorice X(p)
E

lema 4.1 Subiecte date la examenul de bacalaureat in anii anteriori

*- -1 , deci X(p + q + pq) E G

Ip 3p 2p

G , exista X(-I:

p) astfel incat

3p 2p

Testull
SUBIECTULI
1. (I + i)z 1211-2

Examen Bacalaureat, iulie 2012


X(P).X(-I: p )=X(O) X(_1-)esteinversullui I+p X(p)

(30d e puncte)
2i ~

2pIp 2p 2p Ip 2p 2p Ip 2p 2p 4p Ip 2p 3p
II) c)

J!-*-_I~X(-1-)EG~i -1+P l+p (x(P)i

Ip 3p Ip (30 de puncte) 3p 2p 2p 3p
f(x) a este

2.

f(x) = g(x) ~ x2 +3x+2=O I XI--I~ YIX2 2~Y2 2<+1 22 < 0

(x(P)i + Ii -I) (P + 1)3 = 8 , deci p = I ~isolutia este X(I)

= X(7) = XP

3.

x+IS2 S - (-00, I] 4. P = nr. cazuri favorabile nr. cazuri posibile Submultimile cu 3 t~rmeni consecutivi ai unei progresii aritmetice sunt: {I, 2, 3}, {2, 3, 4}, {3, 4, 5} ~l {I, 3, 5} ~ 4 cazuri favorabile Numarul submultimilor cu 3 elemente este C~= 10 ~ 10 cazuri posibile; p = ~ .

SUBIEaUL a 1111lea ;;..-

,...
II)

j'(x) - 3x3 -12 j'(x) > 0 pentru orice X E [2,+ (0),decifeste crescatoare pe [2,+ (0) limf(x)=+00
x"''''

.ex lim_e_-lim~= lim-= x"'_ f(x) .. 3x2 12 x"'_ 6x x x

s.
6.

u~=3:::>a+2=3 a I AB2 + AC2 _ BC2 cosA= 2ABAC cosA =_1 5

g(x) pentru Rolle lui Sirul -00,16 a, 16-a, +00 Ecuatia are trei solutii reale distincte daca ~inumai daca a E (16, 16) F'(x) f(x) pentru orice X E (-1,+00) f(x) > 0 pentru orice x E (-1,+ (0) F este strict crescsroare
I I I I dx vex) dx- J 2x+3 dx= J~+ J-= ox + 1 - 0 (x + 1)(x+ 2) 0 x + loX +2

.ex hm-=+oo x.._ 6 g:lR~lR, functia

3p 2lp Ip Ip 2p 3p 2p

2.a)

SUBIECTUL alII-lea
l.a)

A~(: !J
2 I detA 3m 6 Sistemul are 0 solutie unica ~inumai daca det A*-O Finalizare m E lR \ {2} 2 detA=O~1.1 I

(30d e pune t e) 2p
c)

=In(X+l)\~+ln(X+2)\~ =ln3 f(t)dt = (2t -In(t + 2 2x_In2x+2 x+2 x


x

~ r
x.._

= 2x -In 2x+2 ' pentru x > 0 x +2

3p 2p
po

b) c)

~I

3p 3p 3p Ip

lim

:E
I

*- 0 , deci matricea sistemului are rangul doi


y=-a

< U

{2X+ y=-3a z=a~ ~x=-a, x+2y=-3a 2 2 2 2 xo+Yo+zo=3~(-a) + 2 =3 ~ a E {-I, I} +(_a)2 +a

2p Ip

Testul2
SUBIECTUL I

Examen Bacalaureat, iulie 2012, subiect de rezerva

~ :E

(30 de puncte) ~ 3p :E
2 ---------------~~~

1. (1+2;) =-3+4; ~J[p~art~e~a~re~al~a~e~st~e~eg~a~~~c~u~-l3

281

2. I x,

+X2

=3

=a

pare radacinile

1, 3 ~i 4 4) = (X
+4)(X + 2)(X + 1) este niei surjectiva este injectiva

3p 2p 2p 3p

== (X - l)(X -3)(X -

f(i) == f(3) , decifnu Imfnu

poate avea 5 elemente, decifnu

t;"ECTUL allll-lea
.

(30 de puncte)
4p

~f'(x)

3-9x (x2 +3)~X2 +3 Finalizare lim f(x) == 1


I
.1'--++00

~
3p orizontala spre +00 2p 2p 2p Ip

vTt:ill'l4

U" """at'" r - , "~L'; asimptota


x-+-<IO

lim f(x) == I, lim f(x) =-1


,l'--+-t<IO

Din monotonie, valoarea maxima a functiei este Imaginea functiei este (-1,2J7) 6. M3~ sinx+2eosx=3eosx sinx=eosx x=!!.. 4

f(t)

= 2J7

Ip
2p I

este derivabila ~i F'(x) = lnx, pentru oriee x >

Ip
2p

F'==f rt)
Aria este egala eu ~ In xjdx =
1

b
2p 2p 3p Ip

== F(x)

I~1
= It,(p+l). fP(t).~t =
lit

e) (p+l)IfP(t)dt

3p

A.

z -e ii2 !AI

;:)

b)

---1

= It. (lnP+1)'dt
1

= t lnP+1

tl~ - IlnP+1 tdt


1

= xlnP+1

3p x- IlnP+1 tdt
1

Ip

Finalizare

Ip

~
;:) V
>C CD
!AI

Exista minorul d =

I~ ~I

= 2 ~ 0 ~ rangA(O,l,x) ~ 2

Ip
Ip 2p Ip

Testul3
SUBIECTULI
1.
I x
2

Examen Bacalaureat, mai 2012, sesiunea spedala


(30 de puncte)
3p 2p 2p

'"

!AI

rangA(O,l,x) = 2 <=> D(O,l,x) = 0 D(O,I,x) = 6x(x-l) c) ~ x = 0 saux =1

u:

"" d
!AI

I I I D(a,b,e) = 6 Ia b e a2 b2 e2 D(a,b,e)

2.T

+ nIX + 4 = 0 are solutia x = 2 ~ m = -4 Pentru m = -4 eele doua multimi sunt egale

b 3 x =-_-_ v 2a-2
Y v

i
Ip 2p
I

% V C Q Z C

I .\ = 1

o u:
2Jl)

6(b - a)(e - a)(e - b)

D(a,b,e) = 0 ~ a = b sau b = e sau e = a deei triunghiul este isoseel

I 2p I 2p

=_A=_l.
.

282

I !(3).= 6

f(l) = 6

Finalizare

+,P
1

I 2p

4a 4 Conditie: x> 0

310&, < 3 <=> x < 1


xe(O,l)

2p

~ ~ ~
!AI

p!C

Ip

283

4.
P

nr. cazuri favorabile = nr. cazuri posibile

2p-

'b)

x x = 2' , 1 = 2' , xx-x-x+ x x-x-x+


0

xr '

x'x

, " 1 = x x, pentru once x,x e G


0

Ip

ab cu a,b e {1,3,5, 7,9} sunt 25 de numere => 25 de cazuri favorabile


nh "" m= 11

2p
~)

?" .<Hsi

hF

rn 1

?"

Q\

sunt 90 de numere => 90 de cazuri posibile

P=18
5. 3
~=

xox,=l=>x'=l-x 2 x e (0,1) feste biiectiva I(x


0

3p Ip 2p 2p Ip

a 2a-3

6.,

a2 - 6a + 9 = 0 a=3
SABe

2p I 2P
I~

y) = --I = xoy = (~-I

(x-I)(y-I) xy

pentru orice x,y e G pentru orice x,ye G

l(x)I(Y)

)(;-1)
e' + e-x

= (X-I!'-I)

.... 1111-1 ~V"'--- - -- --- --l.a)

=12
4S

~ 2p Ip

R = abc R= 25
8

(30d

tel
3p 2p Ip

rIm--=x

x~+oo

f(x)

rIm---=2x
x

rIm---= 2
x~+>

X-H"(I)

eX _e-x

-0
b)

I'(x) = eX~ e- pentru orice x e R f"(x) =

ULalll-1
l.a)

...
1&1

A(;rr) ~ =

o u..:
~

i ;:)

A(;rr) ~ =
b)

[-I [-I

0 I 0 0 I 0

::
;:)

[ cosxcosy+sinxsiny A(x) A(y) = 0 i(cosxsiny + sin xcosy)

~J ~J
y)

(30d-,

---""}

3p

+
e' + X

pentru orice x e R

2p 2p 2p 2p 2p Ip

c)

2p

I "(x) > 0 pentru orice x real, deciI este convexa e.fX + e-Ix e.fX + e-lx g(x) = 2 =>g'(x)= ifx pentru oricex> 0 x> 0=>..Jx> 0 => e.fX > e-lx

o u
;:)

A.

z c ii2 1&1
c)

[,",,(x+
A(x+ y)= Finalizare A2012(X) = A(2012x) 0

o
I

i'in(X+ y)

isin(x+ y)

0 cos(x+ y)

0 i( cosrsin y +sin xcos y) I o ,V'x,yeR; 0 cosxcosy-sinxsiny , pentru orice x, y e R

g'(x) > 0 => g este strict crescatoare pe (0,+ (0) Ip 2.a)


2"
1C

JI = fsintdt
0

"2

2p
t,

JI = cost

3p .. Ip 2p Ip 2p 2p
b)

::E ;:)
U

JI =1
I II

Ip Ip 3p Ip
2"
0 I
1C

= fxJl-x2dx
0
r

In 1&1 Z

A(2012x) = 13 ~ cos(20I 2x) = I ~isin(20I 2x) = 0 x- kx k Z -1006' e 2.a) xol= 2 I 0x x- I 2 2x.l-x_l+1 2 2 =x , pentru orice x e G

IIC

1&1

"" ci
1&1

II

=-~~(I-x2)31: =3
1

II

I
z c
::E

l.x 2 "2 2.Lx_l-x+1 2 2 Finalizare

= x pentru orice x e G

2p

c)

2p

i
I

J2n -J2n+2 = fSin2nxcos2xdx

'5
3p t2 dt = I2n ~
-

!l--

284

Cu schimbarea de variabila sin x = t obtinem J2n

J2n+2 = ft2n Jl0

s
~

'--

285

Testul4

2p

Examen Bacalaureat, august 2012

Ip (30 de p uncte) 3P=2p3p 2p 3p2p 2p


,,,,) Finalizare 1

SUBIECTULI 1. IOg2(J7 + J3) + IOg2(J7

-J3)

= IOg2(J7 +

J3)(-J7 -J3)

2. 3. 4.

Finalizare f(x)-O~x

SUBIECTULallll-lea ::---feste derivabila pe JR ~i /'(x) lim f(x) -I = lim f(x) - f(O) x->o X x->o X - 0 lim f(x) x->-- X = X-> x+,jx lim __ 2 X +1 2 = I+ ~

(30 de nuncte) 2p
x2 +1

Isaux--4

Distanta este egala cu 3 Notlim 3x = 1 ~i obtinem 1+ 31 = 4 I-I~x-O i 20-i Thl = C20. X .

....-

/,(0) =1

3p 2p 2p ID 2p 3p 3p
..

(Fx J
I

i 20-i= C20 . X 2 i

--

b)

c)

20-k-!=14~k=4 2 Rangul termenului este 5

2p Ip 2p
adica
j,

X-> __ lim(f{x)-2x)= lim{,jX2 +1-x)=O x->-V - 2x este ecuatia asimototei oblice sore +<Xllazraficul functiei f f este continua pe JR, lim f{x) - 0 ~i lim f{x) - +<Xl f este surjective =>
x-+-oo
X-++CIO '

deci

5.

md=-2

ecuatia are solutie /'(x) > 0, '<IxE JR => f este strict crescatoare => f este injective, deci solutia e unica 2",) I = X eX dx = _ex 1 120 = e-l 2

Ecuatia paralelei este Y - YA = _l{x-xA) 222

= _lx+!1

3p 3p

1 ' 1

'I'
=

-'
1&1

6.

I!
i :)
Q

BC = AB =>C=.! sinA sinC 2 m{4:C} - 30, deoarece m{4:A) > m{4:C}

2p

,,

2p (30 de puncte) 2p

b)

2Ip =

xP-'{2xer')dx

1( ,

er' )xp-'dx = xp-ler'lo - (p -1)

er' xp-2dx

3p 2p
de diviziuni

SUBIECTUL alII-lea
1.a) detA= -I a+2 a+1 3a+3 = 3a+3 3a+3 Finalizare b) c) a=-2=> Sistemul este compatibil detenninat detA a a 2a-1 a a 2a-1 2a+4 a+l 3 I a+1 = 3 1 = (3a +3) I a a 2a+4 a+1 3 =0 0 1 a 0 a-I 2a+4 -a+1 -2a-13

2Ip = e-(p c) Considerlim

-1)Ip_2 => 2Ip +(p -1)Ip_2 = e functia continua f: [0,1] ~ JR, f{x) = xer' sirul

Ip

s, = (!) _cu 11,i.11 ~


2p n i=O,'
. lim- I X-> n2 __

0 ~i punctele intermediare

E [k

-I,!]
n 2p 2p

(I' + 2e -;t + ... + ne".' ) =lim-I-en 2' . Ink --, --, X-> n en __
(k) = I Jf{x)dx
n
0 = e- I 2

hi

(il' - =

1 2a-l

o~

~ detA"* 0

1-

a
X

E {

1, 1, - 3}

Ip 2p 2p Ip

I = lim _. If X-> n i=1 __

2Y =1 -2y-z=1
-

TestulS
$UBIECTULI

Bacalaureat 2012, Model MEGS (www.edu.ro) ~

-x-5y+3z=2 X=-2.a) b) 1 4 1 y=-z=-9' 9' 9


A AS A AS A AS A AS A

..
I U

4p
=4 +1)+3(X4 +1)

1.

-24:'>x+l:'>24 -25:'> x:'> 23 CardA = 49 2x-I= -3x+l x=2x=.!


I '2

>0(

AS

= 0,1 = 1,2 = 2,3

= 3,4

Sp 2p 3p Ip

f =X8 +X4 +3X4 +3 = X4{X f = (X + i)(x +3)

2.

3p
2

~ ~ 1&1 ~ ~

c)

286

f(O) =3

Punctele de intersectie sunt ( 2,3) ~i (~, 0)

2p

28j

3.

= 1+3x+ 3x2 +X3 x(x +3x-4) = XI = 0, x2 = I, X:J = -4


1+ 7x
2

Ip Ip

-~

f' (x) ~ 0, 'f x E [-1, 1]=> f este descrescatoare pe [-I, I] f(l)

3p 2p

= , f(

-I)

= 4, x--++oof(x) = -tJ, x--+~ f(x) lim lim

--00

4.

Alegem 2 numere impare din cele 5 in

C; = 10 moduri

3p 2p 10 20 Ip

5.

Alegem un numar par din cele 5 in 5 moduri Sunt 50 de submultimi Mijlocul sezmentului are coordonatele (2, 1) Dreapta AB are panta 3, deci. me di iatoarea are panta 1 5 Ecuatia me diiatoarei . es te y = -3x + 3 1 -3

Din studiul variatiei functiei deducem distincte daca ~i numai daca m E (0,4)

ca ecuatia f{x)

m are trei solutii reale

3p Ip 3p

12 = lldx-21x2dx+ =(X_2;3
+x;)I:

lx4dx=

2p 2p

=15
~
I n - I n+l =
Finalizare

Ip

6.

cos2x=Ismx=

2 . 2 1 sm x=3

x2(1- x2)" dx ~ 0 pentru orice n, deci sirul este descrescator

3p Ip Ip 2p

2p 2p

In ~ 0 deci sirul este marginit inferior

.Jj
=> smx=

....-

XE 0'2
I

(If)

1 .Jj

c)

In =X(I-x2)"I>n = -2n n(l-x2)

x(l-x2)"-'.(-2x)dx=
=

Ip -I](l-x2)"-'dx Ip

I
I

...
1&1

SUBIECTUL alII-lea 1.a) 1 m


d=

i ::;)
I

ac

m2
1

(30 de puncte)
3p

- -2nIn + 2nIn I=> (2n + I)In = 2nIn_ Vn ~ 2 "

m m
2

m2
1

= -(m3 _1)2

u.:
~ ~
::;)

m
2p 2p Ip 2p 2p 3p 4p Ip Ip 3p Ip 2p

Testul6

Examen Bacalaureat, iunie 2011


(30 de puncte)
2p 2p Ip 2p 3p

Finalizare: m - 1

b)

I
I

0
0
::;)

c) 2.a)

Daca sistemul are solutii nenule, atunci d = 0 In acest caz, sistemul se reduce la x + y + z - 0 Aceasta ecuatie nu are solutii cu toate componentele strict pozitive Pentru m - 1, rangul este 1 Pentru m f. 1, rangul este 3 -I)(z -I) + 1 ~i x* (y 4 Finalizare: legea este asociativa

SUBIECTULI 1. I<..fi <2 2<J5 <3


Rezulta ca 2 este singurul numar intreg din intervalul dat

A.
1&1

(x. y)* z =.l(x-l)(y

* z) =.l(x-I)(y
4

-1)(z -1) + 1

2.

b Axa de simetrie a parabolei . este dreapta d'e ecuatie x = Xv = - 2a

~
v
1&1

b)

Trebuie sa aratam ca exista e E lR astfel incat x * e = e * x = x , pentru orice x E lR

_m =2=>m=-4
2

::;)

x*e = x <=>x+e-xe+
Verificarea relatiei (-1)

1 = 2x <=>(e+ I)(x-I)
*X

= 0, Vx E lR ,deci e =-1

3.

-c
ac 1&1 I
I I

'"

X-~E x E {f,lf}

{(-It

~+klflk

= x, Vx E lR

z}

3p 2p

ID

c) x*x*x

x -3x

+3x+3
4

"" C
z
~ V -e
1&1

4. ~
3p
>0

Ecuatia x * x * x = 3 este echivalenta cu (x - 3) (x2 + 3) = 0 => x = 3

~ -n(n

1)

2p 2p Ip 3p 2p
0-

c;
(30 de puncte)
I

n(n-I) =--21) 12 => n - 4

SUBIECTUL allll-lea
l.a)

~
I

0
Q

n(n

ac

f(-x)=-x3+3x+2
x-.__

z C
~

2p 3p 2p

5.

lim x -3x+2 =-1 x3 + 3x+ 2


-

a 1 -=1 2 a=-- 1
2

288

b)

f'(A) = 3A2

~ ~
I

~~

6.

sin" X + cos" X =2 sinxcosx 1 2sinxcosx sin2x 1

2p

I'(x)
, 1

< 0 pentru orice

x>

1, de unde conc\uzia este asimptota verticals

2p 2p

SUBIECTUL alII lea 1.0)

~ (30 de puncte)
x 1
0

Ii;Ip

ip

lim 1(x) = +00 , deci

x=1

1 este
lim

continua pe (1,00), deci nu are alte asimptote verticale

Ip
2p 2p

y 2t . ~

A(X)A(Y)=[:
x 1 2 X. ~ 1

X']['

1 2y 1 0 x+y

y']
2(X + y)

= Iim 10 x + 1 = 0 , deci y = 0 este asimptota orizontala spre +00 x-+-+aD x-H<o x-I 1o(x+l)-1o(x-1) . 0 Jim xl(x) = lim _I - nedetermmare de forma x-++' x-+~ X 0

1 (x)

[:
b)

X']['

1
0

2:

Y'] = ['~ X'-Y']


O

I 0

(x+ Y)']
1

4P'
= A(x+ y)

Cu regula lui I'Hospital, limita este x-e+ee lim

( x+l )-1 - ( x-I )-1


-x
-2

2 2 = x-++> x-I = 2 lim

+-

3p 4p

Ip Ip
2p b)

A(x)- A(Y) =[:


(A(x)-A(y))2

x-y
0 0

2 (x -y)

A= !'1/~)ldx=-!,/~)dx,deoarece

I~O

peintervalul

[1,2)

= 0

[0
o

0 0 0

2(xt']
= 0)

2p

Ip
2p =1-2102 2

(A(x) - A(y))) = 0) ~ (A(x) - A(y)tll


c) Matricea A este inversabila

2p Ip 4p

c)

!'I" (x)dx

3p
=~

!'(2x-3)'r

(x)dx

= ~(2x-3)(X2

-3x + 2)"[

de unde 2p

(A(x)r'
2.0)
Finalizare:

=[:

-x 1
0

-~ !'(2x-3)2 nr-I (x)dx = = -i f(4X2 -12x+8+1)r-l(x)dx


=- ~

-~x =A(-x) 2p 3p Ip Ip 2p Ip

x' ]

r(x)dx-i

i:' (x)dx,

I( 1)--I+I-a-i(a-2)+a+(a-2)i
1(-1)-0 Radacinile lui g sunt de forma XI = U + iv ~i x2 = U - iv , unde u, v E lR Din relatia lui Viete rezulta XI+ x2 = - P si XIX2 q = 2 + v2 E lR p - -2 E lR ~i q = u
Ecuatia X2 + px + q = 0 , cu p, q E lR , are solutii distincte complex conjugate daca . ~i numai daca II< 0 , de unde p2 < 4q

concluzia

b)

Testul7

Examen Bacalaureat, august 2011


(30 de puncte)
2p

:)
IJ
III 1&1

SUBIECTULI 1. b) = big' .b, = b,l


24 = 6g'

2p Ip 3p 2p Ip 2p

-e
l1li1

a::

1&1

c)

"" c::i
CC

1&1

1 -(X +1)(X2 -aX


Polinomul coniuzate

+a+(a-2)i)
+ a +(a - 2)i E IC[X] are doua radacini distincte complex aElR ~i a+(a-2)iElR, de unde a=2, care

2p Ip

2.

h = X2 -aX

q=2 l-a2 =0 a=1 sau a=-1

IJ

::z:
Z

3.
2p

o a::
Q

Conform punctului b), rezulta convine

(tr

=(%f
c

Deoarece "2 > l , i 3 . . inecuana d evme x <-x

2p SUBIECTUL allll-lea loll) f'(x)=_I x+l


S =(-00,0)

2p

290

I_=--=:L x-I x2-1

4.

Th' = c,ko,fik,k E {0,1,...,10}

291

,.
T.+l E IQ>ee- k par

Sunt 6 termeni rationali 5. I BC: x + y -I = 0 Distanta este 6. I cos


12+2-11

Ji

3 =.fi

2p Ip 2p 3p 2p

..-

Finalizare

2D 3p
=

L--

2.0)

19(x)dx= le-xdx=-e-x(
e

\...---

2p

e-I ==--

1-bf
L..--L.--c)

Cu schimbarea de variabilli x ==t se obtine ~

1t e-' dt ==

2p 3p

600

=2"

1 ABACcosA =

ABAC=
=10

2p Ip

==-,!,te-'\' +,!,le-'dt==e-2 3 0 3 3e l 1,+1- ,= g x 3) dx= e" xl dx~O,'v'nEN 1

1.0)

111-1

o ~ I, s

(~
~J(~ Asadar (~

.
~J=(~ ~J

(30 ,

I" (

2p
,deci~irulestecresclitor

2p 1D

~---'-I

e-xdx =,!, _1.. <'!', 'v'n E N' , deci sirul este marginit e e" e
el este convergent

4p 1p

I--

Deoarece sirul este monoton si marainit

~JEH

Testul8
SUBIECTULI
1.

Bacalaureat 2011, Model MEGS (www.edu.ro)


\~ ___ I"

b)

( A'

f = A2, = ( A2 r =

2p 3p 4p 1p 2p 3p 2p 1p 2p 3p 2p
5.
-,

3p
=

= A' , deci A' E H

...
1&1

c)

Matncele

. C

\l-i~\==~I+(~r ==14 ==2 x2+x+l-y==0 ~=4y-3~0


1m! ==[%,+00)

0 ~J apartin lui H pentru orice x E IR 2.

2p 1p 2p 2p Ip 2p 2p 2p 3p 2p 3p 2p Ip 2p

~ ~

Finalizare 2.a) Restul impartirii polinomului fla

::;)
Q

u:
'j
A.

X - i este f (i)

b)

f(i)=(2iYo

=_210

o u
::;) Z

::;)

10 10 I= L(ClkaXIO-kik + ClkOXIO-k (-it) = LClkOXIO-kik(I+(-it) k-O k-O a2p+1 = 0 E 1R, pentru orice p E {0,1,2,3,4}
a2p =

3.

b, =2"

l
4.

c
iiC 1&1
A.

c12:i2P + (-It) = 2C12: (-JY E IR , pentru (I

orice p E {0,1,2,3,4,5}

==4 b7 =96
log. x ==log. 9 -log. 8 9 9 log x ==log - ~ x == 8 8 1 md ==-2" ~ md ==2 unde d 1- d' Ecuatia dreptei d' este y ==2x - 4

c)

Daca z este rAdlicinli, atunci (z + iYo = -( z - iYo , deci

::E ::;)
v ~

Iz + il = Iz - iJ
(30 d ~ c --

Punctul de afix z este egal departat de punctele de afixe i , deci apartine axei reale

:3
z
CIC
1&1

SUBIECTUL allll-I
1.0)
x ...

limf(x)f(2) 2 x-2 J'(X)=5X4-5

=1'(2)

2p
6.

"" ci
1&1

2p 1p 3p

cos' x==1-sin2 x=,!, cosx=,!, 3


XE(%'1l')~cosx=-~

:z:
v ~
b)

1'(2) = 75 f" (x ) = 20x3 se anuleaza in 0


Deoarece f" are semne opuse de punct de intlexiune. c)
0

parte ~i de cealalta a lui 0, rezulta cli 0 este

2p 1p 2p

c ::E

J'(x) = O~ X4 -I = O~ X= I
Tabelul de variatie a functieij"

292

Ip
SUBIECTUL al II-lea
1.a)

I
A(2)-A(O)= (A(2)-A(O)/

[0 -4 16]
0 0 0 -8 0

(30 de puncte

Ocontinua Iderivabila \..--

pe intervale Ie pe intervalele

[2,3],[3,4],[ 4,5~
I

2p

(2,3),(3,4),( 4,J J
este de gradul trei rezulta ell f'(x)

r\

hi;

Din teorema lui Rolle ~i din faptul ca f' exact trei solutii reale distincte

o
=03

2p lp 4l +8XY+4X -4x-4y
1

~.II)

(A(2)_A(O))2010 =03
b) 1

10 = x2 + I o

IJ1-X

dx=

=r

Ip Ip

-2x-2y
1

3p
I-

I'-!-dx
o
1

J x2 +1

=arctgx 0 =

II

1! '4

A(x)A(Y)=
Finalizare c)

0 [

2p
=11n(x2 + 2

J+dx
+1

1)\1
0

oX

= 1n2 2

2D

Ip
10=!E._1n2 b)

det ( A (x)) = 1 *- 0 , deci matricea este inversabila

lp 2p

42
I( 2 )2

Ip

A(x)A(-x)=A(O)=13
1

2x
1 0

4X2j
4x
0
-

2p

12 -10 = J x + x + 1 -1 o x2+1 dx=


I

1(x)=A(-x)=
[

J(x2 + 2x+2)dx-

I 0

J-2-dx

Ip = Ip 2p 2p Ip

x +1

...

2.0)

x*l=l*x=x
2 2 Verificare Legea "

'" ...
IX

'

VxeG

lp
3D

=lQ.-2IJ~= 2 3 0 x +1

i ;:)
Q

* .are element

neutru e =

i
biiectiva

lp 3p 2p 2p 2p Ip
c)

10_!E.Q =3 2 X 2 + 1 divide ( X2 + X + 1)4"+1 - X


2 (x +x+lt"+I-x=g(x),unde x2 +1 geZ[X]

u:
~

b)
c)

Orice element din G este simetrizabil si x ,= 1- x 0< x' < 1, deci x' e G Justificarea faotului ca functia

C Go ;:)

f este

f i x y)=_I __ I= (x-l)(y-l)
x*y I(X)/(Y)=(~-I)(~-I)= xy (X-l~-I)
= I(x*

~U
~
~

1 (x)dxeQ
9

2p

y) (30 de nuncte) 2p SUBIECTULI 2p Ip Ip Ip Ip


1. I ((l-i)(i-l))4 16
= (2i)4 -

a
Z ~
IX

SUBIECTUL allll-lea 1.a) lim/(x)-/(5)=


"--+S

Testul9

Examen Bacalaureat, iunie 2010 (30 de puncte) 3p 2p 2p

x-5

=lim(x-2)(x-3)(x-4)=
"--+s =6 b)

~
v c

l(n+I)-1 l(n)-1
"--+I' tm

n-I
=

2. I

n-5

X 1(_x)=1n3+3-x -, I

..

~ Z
~

o IX
Q

n+1 (()II( ) - -1J" ---n--._ ( n - 5) " n 1 - lim n-I

=1n(;::r

=-1n;::=

~J
Ip 2p 2p Ip
I

I(x)
3. I x2 + 2x -8 = (x - 2)(x+ 4)
x e (-4,2)

Z C

= lim (1 +

"--+-

_4_)" n-5

c)

=e4 1(2) = 1,/(3)

= 1,/( 4) = 1,/( 5) = I

2p Ip

(-4,2)

IlZ =

{-3,-2,-1,O,1}

294

la

29

-4. 25 de numere sunt divizibile eu 4 20 de numere sunt divizibile eu 5 5 numere sunt divizibiie eu 4 si eu 5 Deci 40 de numere sunt divizibiie cu 4 sau cu 5 Fie Q(a,b). Avem MQ (a 1)7+(b+2}] NP~a ~i NP-27+3] 1- 2 ~i b+ 2 - 3

S.
I

Ip Ip Ip 2p 2p 2pIp3p 2p

.~IECTUL
V)
x-+OO

allll-lea
4 orizontala spre -toO.

(30 de puncte) 3p 2p 2p

limj(x}=!!:' Deci y = f'(x}

~ ~ ~ ~

% este asimptota
1 2X2 + 2x+ 1

MNPQ este paralelogram Punctul cautat este Q(3,I)

~ MQ

2X2 + 2x + 1> 0 pentru orice x real, deci f'(x)

> 0, Vx

lit \ {-l}

2p Ip 2p

6.

AABC

2../14

Functiaj este strict crescatoare pe (--<Xl, -1) ~i pe (-1, -toO) . r(x)= -2(2x+l) (2X2 + 2x+l) 2,x;t-l

AD= 4.Jl4 5

'C)

.
SUBIECTUL alII-lea
1.0) det(A} 0

(30 de puncte) 3p 2p
2.11)

Ip
r(x)=O~x=-~

2p
Din tabelul de variatie rezulta ca x = -~
.+1 (

b)

Minorul caracteristic este nul, deci sistemul este compatibil nedeterminat De exemplu, luand z a necunoscuta secundara se obtine 'x = 2a - 3, y =31-3a,z =a 31 3a >O,z a>O~

I~
x a

este punctul de inflexiune al functieij.

121 7 (sau orice alt minor de ordinul2 nenul), deci rangul matricei A este 2. =

20 3p Ip 2p Ip
b)

I. = I

J .

2--:;

}u

2p
=(2x-lnx)\.
.+1

=2-ln-n-

n+1

Ip 2p
> 0, Vn
E

-I =lnn+l_lnn+2= .+1. n n+1 2 1)\ = In n -;-2n + 1 = In(1 + _2_1_) n n+2 n + 2n n + 2n

c)

2a

3>0,y

= In

3<a<l! 2 - 3
E

(t

N' , deci sirul este strict

{2,3,4, ...,10}

crescator. l<n+l~2<e~0<lnn+l<1 n 1<2_lnn+l<2 n 1 < I. < 2, Vn


c)
E

2p
n

Sunt 9 solutii in N x N xN . 2.0) b) (~i !}(:b a.b


E

Zs ~i card Zs

5.

Ip 2p 3p 2p

2p Ip

Deci multimea A are 25 de elemente. b)=( a -a-3b

3a-~

N' , deci sirul este marginit, 1

3b+a J -b+3a

2p 3p

limn(2 -I.) = limnln n +


"-+00

(-:-~
lit W

Ip
= lim In (1 +.1 n-+OO n

?h+aA J = (6 6J daca 3a = b ~i ?h = -a . A A A -b+3a 0 0

n-+IXI

= In e = 1

2p
Un exemplu: M = (iA ~J .
2

c CD
CIC
IU lito

-3 1

I c)
Daca X = si xy
()

Testu 110
X2 = 12 ~
(

Examen Bacalaureat, iunie 2010, subiect de rezerva


(30 de puncte) Ip
+2(iJi-l)+3= + 1+ 2iJi - 2+3=

Y
X

ci
IU

-y

atunci

A _2xy

-y

Ip 2xy J=(~
x2_/ 01 ?J~X2_y2=i

SUBIECTULI
1.

:z:: v c z
0
CIC Q

=6
=

(iJi-l

..
I

Daca x = 6 ~ / .. Obtinem rnatncele

4~

{2;3} ; daca

y = 6 ~ x2 = i ~

X E

{i;o4}

2p 2p

I I

I I .

2p 2p 2p Ip 2p

c v
~ ~
w

I = 2i2 - 2iJi

Z
C

A02031040 A A) (A A) (A A) A A) (A A' A' A A' A A ( -2 0 -3 0 0 1 0 4

I =0
2.\
j(g(x))=2(x2-a}+a= =2x2-a 2x2-a>0~a<0

~ ~

296

297

---

3.

=x+1
=

2p

Asimptota oblica este y

=x
2

Ip Ip Ip

IX-11=x+I

x
4.

0,3, 6, 9, ... , 2010 suntinprogresiearitmeticacuratia3. Numlirul termenilor este 67 I.

lp
2p 2p

xl-3x+2=(x+1)2(X+2) l(x)-/(-2)=l

S. I Mijloculsegmentului

[Be]

este M(2,I).

6.

Eou* modi ,; "Ie y ~ 4%- . . .E. = sin (!!...-!!...) = Sill 12 3 4

m
3P.
~

x+2
l(x)-/(-2)

(X-I)2 (x + 2)
=00

I
2.11)

2p

Deci

x->-2

nu e derivabilll in -2.

X+ 2

2P.

In 1 (x)

J6-J2
4

3p

hm---= x->-2 In X

. In (Xl _ 3x2 + 2) lim In l x->-2 X

1 p

Finalizare: lirnita este e alll cu I. Cu substitutia


I--

SUBIECTUL alII-lea

1.0) I {X + y = I
x+z=-I y+z=o

(30 de puncte)
2p

sin x

=t

f)
se obtine

f cos x o 2 - cos!

dx =
X

f-.!!.L 1+ t
2

3p
=

= arctgt

;r ) ="4
0

2p prirnitivll a functieij, atunci F'(x)

S = {(O,I,-I)}
~ YI a::
l-

~
3p

Dacll functia F este

2-cos

cosx2

,'<Ixe [o,!!...]
2

2p 2p Ip Ip

b)

I I

-1

u.:

i :::)

c)

-2
I

-2

A=2.

1/ =

3p

Cum cosx e [-1,I), '<Ixe lR, rezultll F'(x) F este strict cresclltoare pe [ 0,~ ]

=.,

c~~~L. ~ 0, '<Ixe

[o,~]

'5
o u
:::)
Z

f :::)

Sistemul este comoatibil, deoarece ranz A = 2 . I I a I

lp -I
3p

c)

I(Y)

= 1(2;r-

y)
2".

Cu substitutia x = 2;r - Y se obtine I


2.-

f (2;r - y) 1(y) dy

Ip
=

.
2.0)

2a
I

I 1=-2(2a-I)(a-I)(a+l)

2a

a+1
2p

lp

a::
A.
YI

aelR\{l,t} x) =2+i=>X2 =2-i


Folosind relatiile lui Viete, obtinem
Xl

=2;r fl(y)dy-I o 2".

Ip

fl(y)dy=O

III YI

~ :::)
b)

=3-

x) - x

= -1

m=l,n=-5
Restul este r = X ( m - 3) + 1- n .

2p 2p 3p

o Deci 1=0

Ip

~ a:: YI ~ d

m=3 ~i n=I.
c)

Testulll
;;:::.:'-------

Examen Bacalaureat, august 2010

Presupunand prin absurd cll x) ~

rezultll x~ ~ 0, - 3xi ~ 0, mx) ~ 0, - n <

YI

Adunand cele patru relatii se obtine SUBIECTUL allll-lea

=1 (x))

<

.
-

2p 3p 2p

__

- II

contradictie,

1.
k

2if6 = V48

2p 2p Ip
C

z C(
~

~ z~

I.....

1.0)

m= lim I(x)
X-H")

=1

,
=

(30 de puncte)
2p 2p

3V3 = jf8\ 2if6 <3V3

. ,

2.

Ixl ~ 0, '<Ixe lR=> 1m1


x ~ => x

298

n = lim (J (x ) - x) x->_

H-1(
lim
l

Xl 2 Xl -

3x + 2 -

Xl -

3x + 2) + x~ Xl

3x + 2 + x2

[0,+00)

2p 2p Ip 2p

= 1(x ) => [ 0, +00) C Im1

Imj" = [0,+00) 3.
Il= I-4m
2

2!

Ecuatia are doua solutii egale <=> ~


~ = 0 <=>

m = +1. -2
k

Ip 2p 2p Ip 20 Ip 2p 2p c)

Justificarea

faptului

cli pentru

xeM,

existli

x,=3x 4eM 2x-3

astfel

meat

2p

x*x'=x'*x=2
Verifiearea relatiei f(x*

4.
~+I ~+I

=C!IW =C!124 e Q ~ 4 divide k.

y)

= f(x)

fey), Vx,y e M

3p

Justifiearea faptului ca f este biiectiva.

Sunt II termeni rationali.

5.

mAll- mCD mAR= -"2 ~l mCD F r 9 ma izare: a = -"2

.,--l.a)

ULallll-1 I'(x)
=

- --

(30 d , 2 3~(2x+lt' x'*! 2 --

I"

-""'J

1.

= -3-

a+3

2 3~(2x-I)2 ~i 1'(0)=0

2p

1(0)=-2 y+2-0
b)

2p Ip 3p 2p 2p Ip

6.

sin"x+ cos' x p='l:.


5

= I,x

e A, numai pentru x e

{o;%}

3p 2p

x ..._

lim l(x)=O

y - 0 asimptota orizontala spre +00


c)

1(1)+/(2)+

... +l(n)=I-V2n+1

---...
1&1

A'

- --0

....

- -- .,-....... '"
Ip 2p

1.a)

~ ~

=[~ ~J
0

.. ec

lim [( 1--.

I V2n+l

r"'l~
l/2n =

A3 = aI3

=e =e
67

.-

lim( _

l/2n ) I/2;;+i

Ip

=
Ip

;:)
Q

'S
f ;:) o
;:)
C
A.

u:

A20lO ( A3 =
b)

-I

70 =

I =-

a I3

2p 2oa) I 2p

B,

A +A' +A'

u
Z

=[: iJ
a a
sau a=1

1+1 +1 = 1230x2+x+l
1

V +x 2 +x dx=
1 3

2p

3p 2 Ip 2p 2p 2p 2p

= fxdx=!
o 2p Ip Ip b)

det(B1) = a( a _1)2

det(BI)=O~a=O
c)

Ci2

O:Sx :SI ~ x ~ x+1 x2 + X + I > 0, V'x e IR


n n+l

1&1

:E ;:)
v

B. =A-1B1 B. inversabila ~ det(B.)


detB. =a'(a-l)2

'* 0

Ip 2p Ip Ip c)

'" Z
~

1&1

> 2X ,V'x e [0,1] ~ I. ~ 1.+1V'n e N" , adieli sirul este descrescator , x +x+1 x +x+1 x x2 +x+ I ~ I, V'x ~ O~ O:S 2 :Sx', V'x e [0,1] ~ x +x+1
2
X

aelR\{O;l}
2.a)

a:
1&1

~O:SI.:S
lim ..... .,J, = 0

"" c:i
% V

x* Y =2(x-~)(y-~)+~+m-6
Daca m = 6, atunci oricare ar fi x,y e M rezulta cli x * Y Daca m

fx'dx=~

n+
Ip

1&1
~

'* ~ , adica

x *y e M

2p Ip

i
I

o
~ z ~

'* 6 ,atunei

0 * 2m - 3 = 1 6 2

deci m= 6 eel
Ip II!. 21!.

Testul12
SUBIECTUL I

Bacalaureat 2010, Model MECTS(www.edu.ro)

'5
~ ~ III
~

c
b)

Cum 02m-3 '-6-e

M re zultli O*-6-EM, 2m-3

300

Asociativitatea Justifiearea faptului eli elementul neutru este 2

11.1 z=2 (J3 2+"2i

I) (

(30 de puncte)

=2 eos%+isin"6

1i)

f2Pl~

301

Z6

=2

.(

COS

6; + isin 6;) = _2
= f(~) =2

=> Rez =-64


6

3p 2p
I

Ecuatia devine a2 = l,b( a + Obtinem a e ....

c) = O,c = 0 .
0,
deci exista 4 solutii.

Ip 2p

{U},c

e {O,Z},b =

2.

f(512)=~

(J
3.

f){512)

"

3p
,

SUBIECTUL allll-lea
1.0) limf(x)=I=>m=1
x-+'" x-+'" X

..

(30 de puncte)
2p 3p 3p

Ecuatia devine 2 sin 2 x - sin x -I = 0 , eu solutiile sin x = Obtinem x=2+2ktr,keZ

-i

~i sin x = 1 .

3p 2p 3p 2p 2p

."

01 x=

. (t -I

..
"

b)

lim (J (x) - x) = 0 , deei avem asimptota oblica Y = x . (2x+l)(x+l)-(x2 f'(x) = 2 = x +2~ (x+l) 2 = (x+l)3 (x + 1)2 +x+l)

r;+ktr,keZ.

4. 5.

Numarul eerut este egal eu numarul submultimilor eu trei elemente ale multimii M Aeesta este

C: = 20 .
12.0+4.3-111 ~ 22 +42

f'(x) c)

Punetul A ( 0, 3) se aflll pe prima dreapta. Distanta este d(A,d2)=

2p 3p 2p 2p

\
I
I

v'2O =10
2

J5

3p

f"(x)

6.

AC AD = (AB + AD). AD = AB AD + AD AB AD = 1 2 eos60o = 1 ACAD=I+22 =5

3p
I

f"( x) < 0, "Ix e 2.0)

1
I

..

..

Ip Ip

r
I

Isin 2xl dx =

(-00, -I)

, deeif este concava pe

(-00, -1)

sin 2xdx -

sin 2xdx

...

2p

I
I

'"

ac: !::

SUBIECTUL alII-lea
l.a) a c b b a c c a c b = a2 + b2 + c2 - ab - ae - be , de unde rezulta eonc1uzia a
"

(30 de puncte)
b a c c b =(a+b+c) a 1 b 1 a 1 e c b a
I

1= -eos2x\I 2 2

:I ~
Q

+ eos2x\" 2 ~ 2

a+b+e

2p
b)

'S
0( Q.

u:

b = a+b+c a+b+c

Ip 3p 2p Ip

I = t n

fn(x)dx5.
X

t =ln2

ldx
X

~ 0
U

1 b 1 a 1 c b) c)

3p
c)
I

t~dx=lnxJ:" t"ISin/ld I = n " I t

~
0(

Observam ell x = O,y = l,z = 0 verifica sistemul.

..
:}

3p 2p 2p 2p Ip

ii2

'"
I

Q.

~ ~ v III
10(

Cum solutia este unica, aeeasta este solutia cautata, a2 + b2 + c2 _ ab - ac - be = 0 :} (a - b)2 + ( a - C)2 + (c _ b)2 = 0 :}a=b=e Sistemul are
0

Isin II I = rmlsin/l c::.:.Jdt + ['+2" c::.:.Jd1 + .., + n 1r t Ir+tr t 1 I > r tr+tr ISin/f't+ n - ,,( n + 1) 1<

1""
nrr-Jr

2p
Isin/ld I

( 1 ) [+2"1 sinr ~ 1+"'+-2 1 " n + 2 1<+1< n"

1""
ns-

Ip
I' smr ~ I

infinitate de solutii de forma x = a,y = j3,z = 1- a - j3 . -4a), eu 4a2 +4a-I5.0.


I

Ip
Din :+1)"[sm IJdI = 2, Vk e Z rezulta conc1uzia.

'"

Z
CD

Putem lua j3=i(-I+~1-4a2 2.a) a,b,c pot lua fieeare 4 valori Avem 43 = 64 matriee. b) Luam A=G det( A) = c) x=(~ b) =>X
2

ac:

'" c::i

\no

3p 2p 3p

n:;,
,

:z:: '"
V
0(

Z 0
0(

ac:

2, det ( A2) = 0
2

~J

2p
b(a+c)] c2

2p

I 302

= (a

II

Tema 4.2 Variante de subiecte propuse spre rezolvare Testul1


Subiectull
1. as +all =al +4r+al 2. (f
0

'(x) > 0 pentru x pentru orice x


E

(0, 00), din monotonia

JR*. Cumfeste

lui g rezulta cli g(x) > g(O), V'x E JR*, deci e"> x + I, strict descrescatoare. rezultli cli f(eX) < f(x + I), V'x E JR*.
IIC

2-11) II = Iff eXcosxdx= + lOr = 2al +14r =2(al + 7r) =2a8 Deci a8 = 10. = 6x + 4 + a . Rezulta ell
,

"f(eX)'cosxdx=eXcosxo
0

. + e X smx=-e
0

"f

" - I + "f e x sm xdx --e " - 1+e X' smx o


0
IC

I"

g)(x) = f(g(x

= 3g(x) + 2 = 2(2x + a) + 2 = 6x + 3a + 2 ~i (g 0 f)(x)

3a + 2 = a + 4, deci a = 1. 3. Pentru x> 0, avem 910113x Xlog,9 x2, deci ecuatia se serie = = 2 2X2 = 8 ~ x = 4, deei x = 2, deoarece x> O. 4. Numarul submultimilor nevide este 2s - I '= 31. Numarul submultimilor cu 2,3 sau 5 elemente este - uv 5. cos<J:(u, v) = 6. sinx+ 2+m I~I.I~I = I~I.I~I > 0,
2

_ fex cosxdx = -e" -1o

. e +1 II . Rezulta cli 211= -e - I , d eCI I1 = --2- .


It

C; + C; + C; = 21. Probabilitatea
-.
U

b) 11.1= " feX cosxdx


Io
IC

s "~eX cosxldx
0

= "feXlcosnxldx ~ "fexdx = e' I~= e -I < 34 -I = 80, V'n E N*.


IC

este l!. . 31

0
If

0 x

'. . deci unghiul vectonlor

. ~l v este ascupt. E.cosx) 3 = 2Sin(X + E.) < 2 3-'

c) Deoarece

x sinnx I. = fe (--) o n

, dx = -eXsinnx I" - fe
n
0 0

sinx I dx = -- fe smnx dx, rezulta eli n no


IC X'

11.1 =

J3 COSX= 2 (.!.Sinx+ J3 cosx)


2 2

= 2(SinX cosE.+sin 3

::.!. ICfexsinnxdx n 0

I" n

I "I ~.!.fexlsinnxldx~-feXdx~-(e"
0

n0

-I).

. I Cum lim-=O,rezultacli
,,-to;)

. Iim Z, =0.
"-+00

Subiectulll
1.a) Fie A=(4 -2 2).cum -I A2=(4 -2 2)(4 -I -2 2)=(12 6)=3A,rezultacliA -I -6-3

Testul2
EM

Subiectull
1. Fie q ratia progresiei. Atunci al + a2 + a3 = al(l + q +
q+

b) Fie X = ( :

! )

l) ~i a4 + as + a6 = al(l

+ qS) = all(l

EM.

Dacli det(X) ~ 0, rezulta cli X e inversabila

si, din X2 = 3X, rezulta

l). Obtinem

aq3(I+q+l)

X = 3/z, deci a + d = 3 + 3 = 6. Dacli det(X) '= 0, atunci )(l = (a + d)X. Cum)(l = 3X rezulta cll (a + d)X = 3X, dacli (a + d- 3)X = O2. Obtinem a + d-3 = 0 sauX= O2. Rezulta cli a+d= 3 saua+ d= 0, deci a+ d E {O, 3, 6}. 2 c) Daca X,Y EM, rezulta ca X + y2 = 3(X + Y). Cum X + Y EM, obtinem: (X + Y)2 = 3(X + y), 2 deci (X + Y)2 = X + y2. Rezulta X2 +y2 +xy + YX = X2 + y2, deci XY =-YX . 2.
a)

1 2 al(l + q + q )

. 3 = 8 , deci q = 8, de unde q = 2.

2. fe-x)

= hi -x-3 -x+3

= hi x+3 = hi(X-3)-1 x-3 x+3 1-2x~0

= -Jn x-3 = -f(x) x+3


E

, V'x E D

,decifeste

imparli.

3. Sistemul de conditii {3X - 2 ~ 0 conduce la x

(-00, .!.J 2

[1,
3
2

00) = 0, deci ecuatia nu are solutii,

x*y=~=~=(.!.+.!.)-I, x+ y _+_
X

z,
X

(0,00).

Avem

(x*y)*z=(.!.+.!.)_I* X Y

4. Dacli n ~ 5, rezultli ca n! + (n + I)! ~ 5! + 6! = 120 + 720 = 840, deci orice valoare a lui n care verifica ipoteza apartine multimii {O, 1,2,3, 4}. Daca n E {O, 1,2,3, 4}, atunci n! ~ (n_+ I) ~ 4! +-.?!
= 24 + 120 < 840, deci solutiile sunt 0, I, 2, 3 ~i 4. Atunci 13 ii-v Cum

Y
( 1 1)-1 ( 1 1 -+= -+-+y z x y 1)-1

5. 3 ii- v = 3(21 - 3]) -(4i

+ j) = 2i -lOj

*z-

- ( 1 1 -+-+x y
E

1)-1 . ~IX*(y*Z)=x*

. . . ,decllegea,,*"esteasOClatlvli.

I = )4+

100 =

J104 =

2m.

25 _ 144 6. Din sm x + cos x = I, rezulta cos x = 1- 169 - 169 .

(0,00) ar fi element neutru allegii ,,*", atunci 1 * e = 1 deci _e_ = 1 de unde e = e + 1. , e+1 ' Rezulta 0 = I, fals. Deci ,,*" nu are element neutru. b) Dacli e c) x * x * x * x = (.!. +.!. +.!. + .!.)-I = (.1)-1 =.:! . Ecuatia devine .:! = 5 , deci x = 20. xxxx x 4 4

XE(7r , 37r) ' avem 2


-I). (-I

cosx<O,deci

cosx=_ll.Rezultlicli 13

tg.:!=~=-5. 2 1+ cosx

Subiectulll
1. a) AB = ( 2

-I

1 -2

3) = (-3 8) . Cum det(AB) = -5 ~ 0, rezulta 4-9

Subiectullll
1.a) limf(x) x
.1'-+00

=_1

~i lim(f(x)+X)=lim(-!x2+2X+4-x)=lim
.1'-+1 .1'-+00 .1'-+00

2x+4 =1 decidreapta .J x2 + 2x + 4 + x '

(AB)

-I

= det(AB)
55

1
-

.(AB)

. =-51(-9 -8) = [~
--4 -3

~l
1. .

ca AB

este inversabila si

i
u

de ecuatie y = -.x + 1 este asimptota oblica spre +00. b) f'( 2"x +2x+4 "x2+2x+4 deci f este strict descresclitoare. c) Fie g : R ~ R , g(x) = e' - x-I. x ) 2x + 2
I 2
-

2
I

x+1

2= I ,,(X+I)2+3

x+1

- 2 < 1- 2 = -I < 0 orieare ar fi x

JR,

b) A + xB = ( 2 - x -I+x + 4x - 1 = _x2

-1 + 3X) , deci det(A + xB) = (2x - 3)(x - 2) - (3x - I)(x - I) - 2x2 - 7x + 6 _ 3x2 _ 3-2x

~
~

== ==

3x + 5. Avem det(A + xB) = 0 ~ ~ + 3x - 5 = 0 cu solutiile XI.2

-3J29
2

Cum g'(x) = e' - 1 ~i g'(x) < 0 pentru x

(-00, 0) ~i

305

c) A + B = (

= 12 + E , unde E = ( ~

~) . Cum E2 = O2 si h . E = E . h = E, rezulta din formUla

cum

Im/

= [-

:a,oo) [f( - :J,oo)


=

= [1(2),00) = [a -4,00), rezulta a -4 = 3 ~ a = = 1. ~ sin(x -!!...) = 1.~ x -!!... e {(_l)k 2 4 2 4

7.
e

binomului lui Newton ca (A + Bt = (h + E)n = 12 + C~E = 12 + nE . Daca exista n eN cu (A + B)" ca h + nE = li. deci nE = O2 Rezulta n = 0, fals. "" 1. a) Avem x * y = 3(x + I)(y + 1) - I, x, y e Z . Fie x, y e H, x = 3k + 2,y = 3p + 2, k, p e Z . Re ca x * y = 3(3k+ 3)(3p + 3) -1 = 27(k+ 1)(P + 1)-1 = 3s -1 unde s = 9(k+ I)(P + 1).Cum x :Ul~ 3(s - I) + 2 ~i s - 1 e Z, rezulta cli x * Y E H. b) Daca legea ,,*" ar admite elementul neutru e eY"" Z, atunci 1 * e = 1, deci 6(e + I) - I = I, de unde 3(e + I) = 1. Rezulta cli 3 divide I fals Deci *" 2 ' "nu ar element neutru. c) Avem (x * x) * x = [3(x + I) - I] * x = 9(x + Ii - 1. Atunci (x * x) * x = 8 ~ 9 e I)3-1=8~(x+I)3=I~x=0. (x+-

h, rezulta

J.sinx-cosx-

__ 1_ ~ _I_sin x __ l-cosx J2 J2 J2

.s. + ktrlk
6

z}

ttezu1tli ca mu1timea

solutiilor ecuatiei este {(_I)k . ~ +

% + k1+ e z} n [0, 2n") = {~; , ?;}.

1s

to,

veoarecej{-I) = j{1) ~ij{-2) = j{2), rezulta cli numarul cerut este egal cu numarul functiilor de la 1 2} in {l, 2, 3}, deci 33 = 27. Prelungim semidreapta (DC cu CC' = DC. ~ ACe Beste paraleIogram rezultli cli

+ AC = 2 AM , unde M este rnijlocullui BC. Atunci 1AS + AC 1= 12 AM 1' unde M este mijlocul
=..Js.

Subiedullll
1.a) Jim
X~OO

x/(1.)
x

luiBC. Atunci 1AB + AC 1=12 AM 1= 2AM = 2~1+~


Y

= lim x(e~ -I) = lim e~ -I = Jim e -1 = l. .r-ecc x-+co 1 y-+O y

. b) lim g(x)-g(O)
x ..

_. ~e' . - lim -- -I = lim


x ...0

x ..0

(ii'
+

l -Xl

-I = lim .

x ...0

ffl'
e

l --.

-1 - 1 = Jim .

x2

x ..0

#
l -

SABC

= AB . A C . sin A = 24../3 = 6../3 . Din teorema cosinusului rezulta cli Be- = AF + A

e- - UB

x2' = +00 Rezulta cli g nu e

ACcosA=16+36-24=28,decl

BC=2,,7

r;;.

.Dbtinem

2 SASC A=~=

12J3 [3 2J7 =6 "7

derivabila in 0 si g'(0) = 00.

Subledulll
uj a: ....
c) j{-I) + j{-2) + ...+ j{-n) + n =

1. -I
e

1.. -I
e
2

+ ... +

1.. _
n

I+n-

i ::>

1 1 -+-+ 2 e e

1 ... +-= en

1 1 1- en -'-e 1-1. e

0 c = a al b-a bl _al

0 c-a =(b-a)(c-a).1

Cum

1.

a) det(A) =

a a
l

b b
l

cl

cl _al

1 b2 +ab+a2

c2 +~c+a21 =

u.:

n ...=e"

lim

1.. = 0,

rezulta

ca

'S<
::>
CI.

2. a) II =

0"x2+1

I I~

Iimita ceruta este _1_ e-I

= (b - a)(c - a)(c2 + ac _b2 - ab) = (b - a)(c - a)(c - b)(a + b + c) . b) Dad rang(A)

dx = ~ x2 + 1

II
0

= J2 -1.

1 rezulta cli

I: ~I I: :I
= al

= 0 , daca b - a = c - a

= 0, de unde

a = b = c. Pentru

u
::>
Z

b) Fie x e [0, 1].Atunci I ~"X2 + 1s J2 , deci _1_ __1_ s J2 ~ x2 + 1


I I

s 1. Cum
I

_I_xn < ~ < x" pentru J2 - ~ x2 + I -

a = b = c, rezulta A = [ :
al

: al

: ) . Cum top minorii de ordinul 2 sunt 0 ~i A "*03, rezulta rangA :: I.

orice x concIuzia.

[0, 1], rezulta

cli

~ Ix' dx ~ I.

s Ix
0

dx.

Cum

w
CI.

,,20
II

IXn dx = ~
o

n+1/1

rezulta

x+lo=n+I'
I I

c) Presupunem cli A-I are toate elementele intregi. Cum det(A) det(A-I) = det(A- A-I) = detIJ detAeZ,rezultlicli detAe{-I.I}.Atuncic-b, c-a, b-ae {-I, 1}.Obpnema=bsaua::c

= I si

c) In+1= ~
0

dx = Ixn ~ dx = Ixn (~X2 + I)' dx = xn~x2 + x +1 0" x2 + 1 0


2

11 0

fnxn-l~x2 + I dx
0

sau b
=

=c
C~

2.

II)

deci det(A) = 0, fals. 2 e este solutia ecuatiei ~ - x + 1 = 0, rezulta cli e -e = -I, deci (ZI + e)(z2 + 1:) - I: =

a:
W

nI = J2 - n fx - ~ 2 dx = J2 - n 0" x +1
n-+oo a-ecc

R~

n1 + Jim 2 + 1 + JT;Ix+-I dx = J2 - n(l n+1 I n-I). Cum n...oIn+1= 0 , 2 "x x c

= ZIz2+ EZI+ EZ2+ e2 -

I: = ZIZ2 + EZI+ EZ2- 1 = ZI * Z2 . b) Fie G = C \ {- s} ~i Zt. Z2 e G. Cum ZI + &"*0, Z2 + &"*0 rezulta cli (ZI + &)(Z2 &)"*0, deci ZI Z2 +
E G. Rezulta ca ,,*" este lege bine definita pe G. Vom verifica axiomele grupului: Avem (ZI * Z2) * Z3 = [(ZI + &)(Z2 + &)- s] * z3 = (ZI + &)(Z2 + &)(Z3 + &)- &~i~I * (Z2* :3) = zl ~ [~Z2 + + &)(Z3 &)- &]= (ZI + &)(Z2 &)(Z3 &)- e= (ZI * Z2) * z3, 'v'ZI, Z2, z3 e G, deci legea,,* e asoclattva. + + + e e G este element neutru ~ Z * e = e * Z = z, 'v'z e G ~ (z + &)(e + &)- & = z, 'v'z e G ~ ~ (z + &)(e + &) = Z + e; 'v'z e G ~ e + e = 1 ~ e = 1 - e. Cum I - e e G, rezulta cli ~

Q~
W

rezulta cli limn(ln+1 + In_I) = Iim(J2 - I

n+l

) = J2 .

~ Testul3
Q

Subiectull
1.a) (1+ i)S = (1+ i)4. (1 + i) = (2i/(1 + i) = -4(1 + i) => Z =_3_2_ = __ 8_ = -4 + 4i => Rez = -4. -4(1 + i) (1 + i)

-e
~

e = 1 - seste elementul neutru allegii *". '" Fie Z e G, Z este simetrizabil ~ 3 z' e G astfel incat Z * Z
....... + ~\(z'+ &\ = 1 Cum (
.. Z
e>/ /

= Z Z= e ~

( + ~(' + &\ &_ I e ~ Z &/ Z / ::::E


Z

+ I: "* 0 rezulta cli z' = -& + _1_


Z

+e

e G , deoarece _1_"*

+e

0 . Rezulta cli

306

toate elementele G sunt simetrizabile. c) Avem H = {z eel jz + bj = I}. Fie Zh Z2 e H. Atunci l(zl * Z2) + bj = l(zl + &)(Z2 + &)- s+ lj

= J(ZI

30A

+ &)(Z2 + &)1 = IZI+ bj IZ2 bj = 1, deei ZI Z2E H. Fie Z E H. Din punetul b) rezulta eli z' = -& +--L. + Z+e'

solutii reale ~ d ~ 0 ~ I - 4i ~ 0 -ee- Y E [ -~'

~J'

deei Im j" = [ -~'

~J.
E

de unde

Iz' + &1= /_1_/ Z+&

= -I

Z+&

_1_1 = 1 . Obtinem

ca z'
_x2

H deei H este subgrup al lui G. '

3 Avem succesiv sinxeosx =1. ~ 2sinxcosx = 1. ~ sin2x =1. ee- 2x . 4 2 2


X

{(-I/ !!:.+k1r 1 k E
6

z} deci
'

Subiectullll
1

0)

1 _~-I (x) = 1- r.-?- r.-? vl-x2 vI-x2

r.-? r.-? vl-x2 (vI-x2 +1)

'X

(-I, 1).

E {(-It.!!:.. + k1r 1 k E Z}. Cum X E [0, 21t), obtinem solutiile {.!!:..,51r, 131r, 171r}. 12 2 12 12 12 12 4. Numarul numerelor naturale de 4 eifre este 9 . 103, iar eel al multiplilor de 5 din aeeastli multime este 9 I~ 2. Probabilitatea este

Cumf'(x)!> 0, "Ix E (-1, 1) fjif' = 0 ~x = 0, rezulta eafeste strict descrescatoare pe (-1,1). Cum! este continua in I ~i -I, rezulta caf este strict descrescatoare pe [-I, I). b) limf(x) x-+o x3

5. Avem BA(3,2)

~i BC(-2,3).

Cum BA.BC=-6+6=0, 2bc


a+b+c =

=limx-ar~sinx.
x-+o X

Aplicam

teorema

lui

L'Hospital

in

cazul

Q
0

rezultli cos(ABC) = O. 6. Fie AB = 2c, A C = 2b, BC = 2a. Atunei R = a si r = ... = Cum


2(R+r

. Avem:

.--0

f lim--'(X). = lim 2
3x

.--0

-I <x = -- I rezulta c1 '" x imita cern", este -- 1 . 3~I- x2 (~I- x2 + I) 6 6


I

) = 2(

2bc a+ a+b+c

)_2a2+ab+ac+2bc a+b+c

-2
-

p 2 b +c2+ab+ac+2bc a+b+c

=2

(b+c)2+a(b+c) a+b+c

=2(b+c)=AB+AC.

c) f"(x)

= (-

~) vI-x2

= -( (1- x2rI/2)'

= 1.. (1- x2r3/2 . (-2x) = 2

~.

(I_X2)3

Rezulta ca f"(x) > 0

Subiectulll
1. 0) det(A)= O.Cum A b) A2 = ( 4

"* O2rezulta ea rang(A) = 1.


~i P(2) sunt

pentru xE(-I,O) ~i f"(x)<O pentru xE(O,I). Cumfeste punct de inflexiune a graficului luif .. 2. 0) A = JI f(x)
~ 0

continua in 0, rezulta ca 0 este unicul

6 J = A. Vom demonstra prin inductie ea An = A, "In ~ 1. Cum P(l) -2 -3

In

I dx.
0

Cum

--!>
2+x

2-x

1 pentru x E [0, I] rezulta

ca fix) !>0 pentru


1

x E [0, 1],

adevarate, presupunem ca An = A. Atunei An+1 = An . A = A . A = A2 = A, deei Pen) este adevarata "In ~ 1. in eoncluzie A2012 = A.
c)

!::

::::I ~ >c
..J

I deci A = - ff(x)
o

I I I I dx = flo(2 + x) dx - flo(2 - x) dx = fx 1o(2 + x) dx - fx 1o(2 - x) dx =


1

Cum 12 . (3A)

= (3A)

h, folosind binomul lui Newton obtinem (12+ 3A)"


+A(l+ t.C:3k -IJ= 12+ A[(l+ 3)" -1]=

= ~C: oX -4

.i;'

.(3A)k = 12+

=xlo(2+x)lo- I

xdx ---xlo(2-x)lo+ ox+2


f' 0

xdx --=103+ ox-2


f'

Ifx (1 ----0 x-2

x+2

1) dx=103+ I 4x dx=

f-2-

t.C:

3k A=12

=12 +(4n -I)A . 2.0) Fie (a, b) fji(x,y) E G. Atunei (a, b) (x, y) = (ax + 2by, ay + bx). Cum a = ax + 2bY E z, 13 = ay 2 2 + bx E Z ~i a - 2/32= (ax + 2by)2 - 2(ay + bxi = tl~ + 4blj - My - 2b2~ = (tl- 2b )(~ - 2y) = 11= 1 rezulta ea (a, b) (x, y) E G. Cum (1, 0) E G rezulta ea G"* 0 ~ide aiei concluzia. b) Din punetul a) rezulta ca "." este lege pe G. Cum (a, b) (1, 0) = (a, b) = (1,0) (a, b), V(a, b) E G, rezulta ell "." are pe G elementulneutru (1, 0). c) Fie XI = (3, 2). Cum 9 - 24 = 1 rezultli ell XI E G. Notaro CUX2=XI Xl>X3 =X2 XI ~iinduetivXn+1=xn XI. Cum "." este legepe G rezulta ellxn E G, V~ ~ 1. Dacax, = (am bn), atunei eumxn+1 = (am bn). (3,2) = (3an + 4bm 2an + 3bn) rezulta ell an+1= 3an + 4bn ~I bn+~ = 2an + 3bn. Cum al = 3, b, = 2, rezultliell am On E III ., "In ~ 1 ~i an+1> a". Rezultax; Xm "In m, deci multimea {x, 1 n E III .} este infinitli.

::::I
;; ~

U b) Cum fe-x)
I

=103+21o/x2-4/1'

=103+2101=1027. 4 16
2+x 2+x

= 102 + x = 1o( 2 - X)-I = -10 2 - x = - f(x) , "Ix E (-2, 2), rezulta ca f este impara,
2-x .

..,
~ ~
CL

::::I ~

deci ff(x)dx=O
-I

:,(

c)

Aplicand

teorema

lui

L'Hospital

in

cazul

i
~ c:i

0 0

obtinem

lim f(x)
x-+o 2x

102-x = lim~
x-+o 2x

"*

"*

Subiectullll
1. 0) Fie
A

is
i
Q

..,

10(1+ -2X) = lim 2 + x . --=.L = -1. . Deci Iimita ceruta este _1.. x-+o _~ 2+x 2 2
2+x

punetul de pe grafieul lui f, de abseisa 3. Cum f(3) = 27 + 1 = 28, rezulta ea

eoordonatele (3, 28). Cum f'ex) = 3X2 +

are

~i f'(3) = 27 + ~ = 8 2 rezulta ea ecuatia tangentei in A , 3

este Y - 28 = 82 (x - 3). Deci, ecuatia tangentei este 82x - 3y -162 = o .


3

~ Testul4
Subiectull
1. Cum 2 = IOg24< lo~5 < log28 = 3 < IOg29< log2I6 = 4, rezulta ca multimea data are un singer b) Avem lim x~o

iflR) - {d(O)
x

.~

lim
x~o

4x'+~
X E

3 = lim k
x~o

~r+~= lim r+!= -tOO,


~ k ~

deoarece k -1 este

oc
~

x~o

308

element, x = 3. 2. Avem Y E Imf ~ 3 x E lR astfel ineat

+- =
x +1

numar par; rezulta ca g'(0) = 00, deei g nu e derivabila in O.


c) Deoareee f'ex)

Y ~

ecuatia y~ - x + Y = 0 are

= 3x2 + 1. > 0 "Ix 3

lR , rezulta ea f este strict crescatoare, Aratlim prin induetie ea

e) Fie X = (a b) ; X A
sirul (x.).>! crescatoare, este strict crescator, Avem x = 1+1 > Xo = 1. Presupunem cA x. > Xn-I' Cumfeste , 3 rezulta cAj{x.) > j{Xn-I), deci Xn+1> x . Dad
= /3 +

= (1 2 8) <=> + a

2b

= 1, b = 2, -

2a + b = 8 <=> a

= -3,

b = 2::::)X
("I)xelR

= (-3 2).

strict

J.a) Avem e

*x

= x, "Ix e R <=>ex+ae+x=x,("I)xelR<=>e(x+a)=O,

<=>e = O. Deci

(x.). e rnarginit, atuoci x. ~ / e lR . CUIll


0, ~}. Deoarece

X.+I = x~ + ~. , rezulta cA /

<=> 3 = 21 <=> 1 e { -~, 3/

(x.). este strict

crescator, rezulta cli x; < I, "In eN,


erescator, rezulta cli lim x. = 00 .

deci x. < ~

< 1 , "In ~ 0, fals. Deci (x.). este nemarginit ~i fiind

siogurul numar cu proprietatea din enunt este O. b) Legea ,,*" are element neutru <=>3ee lR astfel tncat x * e = e * x = x, "Ix e lR <=> + ax + e = x ~i ex xe + ae + x = x, "Ix e lR <=> + a - I) + e = 0 ~i ex + ae = 0 "Ix e lR <=>e 0 si e + a - I = 0 <=> = 1. x(e = a e) Pentru a = 1 avem x * y = xy + x + y = (x + 1)(y + 1) - 1. Atunci (x * x) * (x * x) = 15 <=> ~ X + 1)2 _ I) * x + 1)2 - I) = 15 <=>(x + 1)4 - 1 = 15 <=>(x + 1)4 = 16 <=>x + I = 2 sau

2. a) II = fx. '" x2 + I dx = .!. f2x'" x2 + I dx =.!. f(x2 + 1)1/2.(x2 + I)' dx = .!.(X2 + 1)3/2 = .!.(2.J2 -1). o 20 20 3 0 3
I I

.-- I

x+ I =-2, deci x = 1 saux = -3.

II

subiectullll . 1 a) lim f(x) .1'-+0

tgx -1 f(O) = lim---x . tgx-x = Iim--2-


x-+o

. Aphcand teorema lui l'Hospital


'

.1'-+(1)

0 cazul - obtinem: 0 ' .

b) Cum 1.+1- I. = f(x+I", x2 + 1 - x'" x2 + I) dx = fx'" x2 + 1 (x -I) dx:5: 0, deoarece x'''' x2 + I ~0 o 0 ~i x -1:5: 0, "Ix e [0,1], rezulta cli sirul (1.).>1 este descrescator, deci marginit superior. Cum

1 _-I lim cos2 X


x-+o

2x

. . sin . lim I- cos 2 x = lim 2 sin x = lim-- x = 0 , decij" este derivabila In 0 ~if'(O) = o. 2 x-+o 2x cos x x-+o X cos x x-+o 2 _X__

x''''x2 +1 ~O, ("I)xe[O,I]

rezulta cliI.~

0, "In ~ 1, deci sirul (1.). este marginit,

.+1 c) Cum 0:5: x"'x2 + 1:5:.J2 x, "Ix e [0,1], "In e N*, avem 0:5: I. :5:f.J2x dx =.J2 ~

II =_2_ .J2
0

b)Pentru

xe(o,E.)

avem f'(x)

2
COS

tgx x-~inx~osx= x cos X 2x-sin2x. 2X2 cos' x


cos2x) > 0, "Ixe(o,~),

X2 x

n+1

n+1

Fie g:(O,~) rezulta

~lR,

g(x) = 2x - sin 2x. Cum g(x) = 2 - 2cos 2x = 2(12

...
1&1

...
II: Q

Cum lim .J2 = 0, din teorema clestelui rezulta cli lim J, = O. n-tao n + 1 n-tcc

ca g

este strict crescatoare pe (0, E.), deci g(x) > limg(t) = 0, "Ix e (0, E.). Cumf'(x)
,'>0

>0 ,

i TestulS :>
u.:
A.

'Ix e (0, ~)

~if'(O) = 0 rezulta clifeste

strict crescatoare pe [0, ~ ), deci este injectivli. Deoarecej(O) luifrezultlicli

Subiedull z+i elR <=> a+(b+l)i eR <=> [a+(b+l)i](1-b-ai) elR <=> (b + 1)(1 - b) I+iz I-b+ai (l_b)2+a2 -Q2 = 0 <=> + b2 = I, undez = a + bi. Obtinem izl2= I, deci Izl= 1. cl l <=>(f 0 f)(x) =x, "Ix e lR <=>f(x+a) =X <=>x+a+a = x, Vxe lR, de unde a = O. 2. f = 1. a) Avem

= I ~i lim f(x) =00 ,dincontinuitatea


X-+1f12

Imf= [1, 00), decifeste


.l'-+ao

surjectiva. Atunci limr'(n)


n-tCXl

c) Cum limf(x)
.l'-+~

=00 ~ifeste

continua si inversabilli rezulta lim

:>
U

r' (x) =E.. 2

= E., 2

Y i C
~

deci lim x. = E. .
.-+00

J.

Ecuatia se scrie sinx = I - 2 sin2x <=>2sin2x + sinx - I = 0 <=>(2sinx - I)(sinx + I) = 0 <=>

<=>sin x = ~ sau siox = -1, deci x e

{(-V ~
la+21 ~ ,,10

+ kx Ik e

Z} u {3;

+ 2k1l" Ik e

Z} .

2.a) II

fXln dx=
I

12

2 x2 -x ) lnxdx=-lnx
2

I'

2 x I - ef--dx= 1.2 x

2 e --2

I'fxdx= 2.

2 e --2

I+ =--e 4 I 4

I'

~
;; ~

4. Numarul numerelor naturale de trei cifre este 900, iar numarul celor cu toate cele trei cifre pare este
100. Deci numarul cerut este 800. 1-3a+ll

b) 1.+, _ I. = fXln' x(lnx -1) dx:5: 0, "In e N* ,deoarece


I

0:5: lox:5: 1, "Ix e [1, e]. Rezulta cli (1.).,1 este

~
CD
II:
1&1

5. d(PA)

JlO

00(

10

,iar d(P,d2) =

. Atunci d(P, d,) = d(P, d2) <=>1-3a + II = la + 21 <=>-

descrescator, deci marginit superior. Cum xln" x ~ 0, "Ix e [1, e], obtinem I. ~ 0, "In ~ 1, deci sirul
(1.).>1 este marginit.

II!'

3a+l=a+2sau-3a+l=-a-2<=>

a=--

1 sau a=-.Decl 3. 4 2

ae --

{I 4'2-3} .

'

~ 6. Avem .J3 = AB AC sinA <=>AC = = 2, deci triunghiulABC este echilateral. RezultliBC= 2. u 2 smA ~ Sublectul " 1. a) Cum Be M23(1C)
b) AB =
~l

!i

c) 1.+ = o fXln+1 xdx = '~ ~ 1 I 12 = e2 2


,-+00

2)'

2 In+lxdx=~ln+IX
2,

I" -

2 f~(n+l)ln'x
12

2 e ..!.dx=~_0JXln'Xdx= x 2 2,

n + 1I
2' ,

deci I = ~ __ 2_. I n +1 n +1

.+,

. Cum sirul (I)

este mlirginit si lim.-L = 0 , rezultli cli .-+00 n + 1

lim J, =0.

Z C

tlp

= 0

II 21 2

=2

* 0,

rezulta cli rangul lui Beste 2, "1m e lR .

10

(1 -2)
2+m
7

. Atunci det(AB) = II + 2m . Rezulta cli m = -- II . 2

Testul6
Subiectull
1. Avem

derivabila in Xo = 1. b) punetele de extrem ale luifsunt x I] = 3 <=> :5: 3

. .,. . .. 1~l e, asa cum se observa din tabloul de vanape al luij de mal JOS: Ole 1+++ +00

[X;

x;

1 < 4 ee- 5 :5: < 7 ~ A = [ 5, 7) (\ Z = {5,6} , deci A are doua elemente.

f'(x) I(x)
C.,
,I

-----

2. Fie y e [2, 00). Atuneij{x) = y <=> - 2x + 3 = y <=> - 2x + 3 - y = O. Cum !:1 = 4y - 8 ~ 0, rezulta Xl Xl ea x = 1 Jy -2. Cum x e [1,00) obtinem = 1+ Jy-2 . Ca unnare, inversa funetieifeste

o
e
x-+oo

r'i

Deoarece limf(x)
x-+o

= 00 ,j{l) = 0, f(e) = 1. si limf(x)

= 0, din eontinuitatea luifrezultli

ell ecuatia

r:' : [2, 00) ~

3. Ecuatia se serie arccos x + 2ft = ft <=>arccos x =! ==> 3 3 s = 32, iar numarul submultimilor care => x = cosE. <=>x = 1. . 4. Numarul submultimilor lui A este 2 3 2 [I, 00), rl(x)
= I +.Jx - 2. lui B = {2,3,4,5} , adica 24 = 16. Probabilitatea

j(x) =' m are trei solutii reale <=>m e ( 0, ~) .


o

2.11)

A=

II f(x) Idr . Cum


o
-\

I 2x f(x) = eX - eX = e

e:

< 0 pentru x e [-1,0],


I

rezulta ell Ij{x)

I = --:f{x),

contin elementul I este egal eu numarul submultimilor ceruta este 6. ctgx-

-I

1. . 5. Cum 2

A e d, rezulta ea 2 + 2a = 4, deei a = I. Din A e d2 rezulta ea b = I - 2 =-1 4""". eos x-sin smxeosx


2 2

'Vx e [-1,0], deei A = I(e-X _eX) dr = -(e-x + e")


b) Fie F
0

LI = e0

+e-2

. functie convexa. = 1.

eosx tgx= 4 <=>-.----= sinx smx eosx

4-

2eos2x """-.--= sm2x

4-

t 2 2 t 1 """eg X= <=> gx=-. 2

primitiva a luif

Atunei F "(x) = f'(x)

e' + e-x > 0, '<Ixe JR, deei F este


f(x) 2x = lim~
.-+0
X

Subiedulll
1.a) Inversiunile lui o sunt (2,5), (3, 5) ~i (4, 5).

I c) Cu teorema lui L'Hospital : lim2" x-+o x.b

r f(t

fit = lim-x-+o

-x

2x

2x I 2x = lim ~ = lim~ x-+o 2x e' x-+o 2x

...I
III

a:::

b) Avem a2 = (I 2 3 14523

5) , a3 = (I 2 3 15234

5) ~i a 4 = (I 2 3 12345 = (a4)" -a' =ar


,

5) =e. Fie k.c e Z cr3}.

Testul7
Subiedull 1.Avem (l + .J2){2012 +.J2} = (1 + .J2){.J2} = (I + .J2)(.J2 - [.J2]) = (1+ .J2)(.J2 -I) = 1eN. 2. Deoareee j{1 - x) = j{1 + x) ~i j{2 - x) = j{2 + x), '<Ix e JR rezulta ea j{x + 2) = j{2 - x) = j{1 - (x - I = j{1 + x - I) = j{x), '<Ix e JR, deei f este periodica, de perioada 2. 3. Ecuatia se serie

i
g
~ ~

~i r e {O, 1,2, 3} astfel ineatk=4c

+ r. Atunei at =a4c+r

deeiA = {e, cr,~,

in eonc1uzie,

A are 4 elemente. c) Presupunem ea (j't = to. Atunei (ar)(l) = (Ta)(I) => a(T(I = T(a(l => a(i) = T(l) => a(i) = i ,fals
't

pentru ea singurul punet fix allui

este I, iar i~ 2.

~ U :>

2. a) De exemplu, x= y = -~20212 . Atunci x' = l =-1006


b) Din enunt,

si x* y = ~X3 + l + 2012 =0 eN.


fie x, . y, z e

cos! x - sin"

1.
2

u
z
CC

,,*" este

lege

pe

JR. Pentru

asoeiativitate, =x*(y*z)

JR si avem

<=>cos 2x = 1. . Cum X e [0, E.] => 2x e [0, ft] ,deei 2x = E. . Rezulta x = E. . 2 2 3 6 (5-k)!

(x* y) = z' = ~X3 + Deoareee

l +2012

*z = ~X3 +

l +Z3 +4024
X

4. Pentru k ~ 2 avem ~ = _5_! - = 54 ... (6 - k), care este numar par. Cum ~ = 1 ~i ~ = 5 ,

ii2
~

III Q.

x* V-2012 = V-2012 *x = </x3 -2012+

2012 = x rezulta ea e = =e

--ifi012

este elementul

probabilitatea

ceruta

este

1= 1.
6 3

5.
X

Avem

2 AM - 2BN = AS + A C - (BA + BC) = avem eosx < O. Din cos" x+sin


2 2 2

a
< ~
Z

neutru al legii ,,*". Fie x e JR ; din x * x' = x'*

se obtine x' = -</4024 + x3 e JR , deei toate

2 AB+ AC +CB = 2AB + AS =3AB. rezulta eosx = -.JIsin" x = _~I_

6. Cum
25 = 169

elementele lui JR sunt simetrizabile. Ca unnare, (JR, *) este grup. c) Fie f: (JR, +) ~ (JR, *), f(x)=Vx-2012. Cum f(x)*f(Y)=Vx-2012*</y-2012=' izomorfism. 13

-If,

ft),

x=1

VI III

_11. Atunei

etg 2x = eos2x = eos x - sin x = sin2x 2sinxeosx

_ill.
120

a:::

III

</x + Y - 2012 = f(x + y), '<Ix,y e lR ~ifeste bijectiva, rezulta clifeste

"'" c:i
::t:
CC Z Z CC

Subiectulll Subiectullll
Inx --, 1. a) Deoareee f(x) = xe (0, I) avem f'(x) = jlnX-1 -, --2 x I-Inx --, xe (0, I) , deei f este derivabila pe xe(l,oo) x Inx xe () -, 1,00 1.a)detA(m)=-3m2-m+1. b) detA(m) = 0 <=>3m2 + m - 1 = 0 <=>me { -1-6.Jl3 deci A(m) este inversabila, pentru oriee me Q. , -1 +6.Jl3} . Cum me

III

i
Q
,rezulta detA(m)"* 0, ~
Cl ""

o a:::
Q

j x
x-e
l

(0,00)\ {I} . Cum limf(x)=O=f(I), Lagrangqi obtinem limf'(x)


x/'I

rezulta eafeste deci f;(1) = -I

continua in Xo = 1. Aplicam eorolarullui oj ACO)


x'>.l

312

= -I,

si limf'(x)

= I, deei f;(1) = 1. Rezulta eafnu

=[~ : =:J=

1, +B. unde

=[~ ~ ~~}

D~,

B'

=[~ ~ -n

si

B' =0,.

!
31

rezulta ell B* = 0) pentru one

2 3. Tinand eont ell h .B = B . Is, avem: ~n 0 -n~:2nJ. I v

(A(O"

= (13 +B)" = 13 + C~B + C;B2 = I) +nB + n(n -1) .B2 =[~


2

1) e' ( -----;+--. l+e l+e


em
I fx2'f(x)=
_I 0

dx= x dx=0 3 I fx2'(f(-x)+

If 2

x311
0

=-.

3 I 2.+1 II 1 I fx2 dx== _x_ =--. Deci limn fx2'f(x)dx= 0 2n + 1 0 2n + 1 .-+00 _I

I 2.0bservlim eli putem serie X. Y = x2iog,y - X Ioa.y= (91no~ _ I -.. = 9 og,'-Iog,y a) -I 910a.1089Y . X Y - > 1 > log9 X -Iog, Y 0 > log, X 0 sau log y 0 > _ 1 b) Cum X. -9Iog,.Jos,y 0 9 x- sauy: 1 y > ,\Ix, y > 0, din punctul a) rezultli cli X. Y E (0 co \ I x, Y E (0, oo] \ {I}, deci "." este lege de compozipe bine defi .tli _' ) { } pentru once continuare axiomele grupului. uu pe G - (0, co) \ {I}. VerifiCli!n '

-r=

f(xdx=

. ~=-.
"~2n+l

festul8

Asociativitatea:

pentru orice x y Z E (0 co] \ {I} ( " , avem x y).z=x.(Y.z) (x. y). z = 9 log,-log, Y z: 9Jos,(9. 9Y)-Jos,z 91og,.-log,y-log,z x ~ =

, deoarece:

IQ

Ecuatia zZZ + z + 2 = 0 are solutiile z ~I z . Cum z- z = 1 , rezulta cli 1z12 = 1, deci Izl = 1. Daca a 0, atunci f este functie de gradul II care nu este functie monotonli. Pentru a = 0, p> = 2x + 3, decif este strict crescatoare.

Sllbiectull

..

._

i.

oi
y

x. (y. z) = X. 910g.y-log.z 910g,.-"'-' .) =9OS'~OS'~Jos,z _ (9"'.,.. ' I I ~I

Existenta elementului neutru: Cum x. 9 - 91og,-10899 =X ( X E 0,<Xl) {I} .rezulta cli 9 este element neutru allegii ".". \ Simetrizabilitatea elementelor:
I

9. x = 91og,9-log,x _ - x, pentru once xx


I

J.Ecuatiasescrie

(~r

-3(~J

+2=0

> ((~J

-IJ((~J

-2J=0>(~J

=1 sau (~J

=2,

cicci solutii1e sunt XI= 0 si X2 = Iog2l32.


Numlirul functiilor strict monotone este 2

Fie

x E (0 co] \ {I}
,

Cum

=x.x=e>91og,.-Iog,.,

:9>

C;.

Atunci

C; = 20

>

C; = 10
~i

> n(n - 1) =

!
~ Q

> (X,)log = 9 > x' = 91089'- 9108,9 E (0, co) \ {I}, rezulta cli toate elementele din G sunt simetrizabile

=20, deci n = 5. I. Fie M( a, ~) piciorul perpendicularei .

din A pe dreapta d : x - 2y + 5 = O. Cum md . mAM = -1 rezulta =-5, de unde a = 2P -

c) x x x = 3 > 9~'

'S

u: Subiectullll
1.a) f'(x)=l_~= x (z +I)! cresclitoare pe [I , co), b) ~f(x)

= 3 > log3 x-I I I,J,. 9 - - > og9 X = > x = 2 ~ (x-I)2 x(x+Ii-' >0

9<12

P.::l=-2,
a-I

deci 2a + ~ = 4. Cum ME davem a-2~

=1

p= 14.
5

DacliA' este

simetricullui A fata de dreapta d, atunci x A' = 2a - x A = \I XE[I,<Xl).Cum!'(x)=O>x=I,reZUltliclifestestriet Presupunem cli triunghiul este dreptunghic

5
; ~
~

= ~ ,deci A' 5 5 5 in A. Atunci BC = 2R 12 ~i AC = 6. Cum


YA' YA

1
5

~i

(1,~) .

AD = "/144 - 36 = 6~ orizontalli spre +co, Cum m = Jim f(x) = 0,


>-+00

, rezulta cli perimetrul MBC este 18 + if3 .

= <Xl,deci graficul lui f nu are asimptota are asimptota oblicli spre +<Xl.

Subiectulll
1.1l) Inversiunile lui a sunt (1,2), (1, 3) ~i(2, 3). Cum m( a) = 3, rezultli cli a este pennutare impara,

rezulta cli graficulluifnu

c) Din punctul a) rezulta clIj{x)

> j{I) = 0 \Ix E (I


,

w ~

11\

x --1 IIn.:!.>~_X-y 2 y x - --, _ +I x+Y y

) d . 1 In x-I , <Xl, eCI"2 x> --I' \Ix E (1, co), Rezulta eli x+ A 1 k+1 1 tunci - In -> -2 k 2k+I' \I k > 1 deei -,

b) E(f(x)t.= 1 > e(ax) = 1 > e(a) . e(x) = 1 > e(x) = -1 ceea ce demonstreazli echivalenta din enunt, c) Avemj{x) =./fy) ~ ax = cry ~ x = y, decif este functie injectivli. Fie p numarul permutlirilor pare din S. ~i q numarul celor impare. Deoarece f este injectivli ~i duce orice permutare para in una impara, rezulta cli p ~ q. Cum f este injectivli ~i duce orice permutare impara in una para, rezulta q ~ p. p = q = 24 = 12 . Deci oricum iamultim permutarile 2 produsul este diferit de a. Obtinem din S. obtinem
0

. pentru once

x y E (0 co)
"

,x > y .

permutare para, deci

III

ffi

If
2
hi

k+I In-k-> Aria

I t;2k+I

,de unde t+t este

+ ... + 2nl+1 <tIn

(rrk+IJ=IIn(n+I). hi k 2

2.

8) Notand E = [~

~ ~ ~
Z
CC

2. _ =Inr b)

a)
e.

suprafetei

~ f(x)
0

I dx = f
0 I

II - In(1 + I) II = Ine-

dx. = e' dx = = 1+ e 0 e (I + e ) I 1(1+ 1)

f.

j~

0 1

~l

~i F = [ ~

-1 0 -2

1'

avem A(x) = E + xF . Cum E2 = E, F2 = 2F ~i

IlI

err.!__

1_) dt == 1+1

EF = FE = F,

avem

A(x)A(y)

= (E +xF)(E + yF) = E +(x+ y+2xy)F +1) -t

= A(2xy+x+

y),

care

:E

In(e+ 1)+ In2 = In~ e+I'


I

aPartine lui G, deoarece 2xy +x+ Y = 2( x+1)(Y

* -1,

pentru orice X,Y

* -t

Of
_l

b) Din punctul a) inmultirea matricelor este lege pe G. Inmultirea matricelor este asociativli si A(x) . IX2f(X)dx= Ix2(f(-X)+ f(xdx= A(O) = A(O) . A(x) = A(x), deci A(O) E G este element neutru. sirnetrizabila daca si numai daca exista x' E R \ {-1} astfel indit Fie x E lR \ {-1} ; atunci A(x) este A(x) A(x') = A(x')' A(x) = A(O) >

_IX f(x)dx=

x2f (X)dx+

/X2f(X)dx=

fI2f(-/)dt+
000

314

<=> A(2xx'+

+ x') = A(O) <=> x'(2x + I) = -x <=> x' = __ x_ E JR\ 2x + 1

{-!}. 2
2

Deci,

A (x)

este

simetrizabil in G si (A(x)' = A ( __ c) Avem .

2x+1 f(x) f(y) = A(


E

X_) .
2 = A(2(~-!+!)(~-!+1..)_1..)_ 2 2 2 2 2 2 - A -2-

elellle III

estul9
S&lbledull
1. Avem I + 3 + 5 + ...+ (2n + I) = ~:C2k + I) = 2 :tk + :tl = n(n + I) + n + I = (n + Ii. Relatia din
t=o t=O t=o

E=!)A (L=!)
2 morfism.

(XY-I)
= y-I

= I(X)!)

oncare ar fi X,Y Injectivitatea: Surjectivitatea:

JR., decifeste

enunt devine (n + Ii = 625 <=> n + I = 25 <=> n = 24. J. Avem.f{x) =~(~ - 2) + 3. Cum f(O) = f(.fi) = 3, rezulta clifnu este injectivli.

daca X,YEJR

astfel locat f(x)=f(y)~A(X-I)=A(Y-I)~ 2

x-I 2

J. Eeuatta
==>x=Y.
I . """

. l+cos2x este echivalenta cu 2

l+cos4x 2

1 <=> eos2x + cos4x = 0 <=>


E

Fie A E G. Atunci exista x E JR\ {_1..} astfie I" meat A = A(x). Cum 2x " 2 2x+I-I) 2 = A(x) = A , decif este surjectivli.

-",,3x . cosr = 0 <=> cos3x = 0 sau cosx = O. Cum cos3x = 0, x


(::) X

[0, 1t] <=> 3x

E {~

2'

37r 57r} <=> 2 ' 2

f (2x + I) = A (
Subiedullll

in consecinta.j"

"*
este izomorfism.

~I

57r} ,iar cosr = 0, x E [0, n] <=> X = ~, rezulta ca solutiile sunt x E {~ ~ 57r}. 6 2 6 2 6' 2' 6 4. Numlirul total de functii este 53, iar numarul de functii pentru care .f{1) = .f{2) este 52. Rezulta cli E {~,~,
numlirul cerut este 53 - 52 = 100.5. Cum Ii ~i

1. a) Cum x > 0, avem.f{x) = Inx-ln(x cli f este strict crescatoare, b)

+ I), deci f'(x) =1.. __ 1_=_1_ > 0 V x x + I x(x + I) ,x

sunt coliniari, rezulta cli 2 = m ,deci m 5 echilateral.

10. Atunci sinusului

(0,00). Rezulta

I v I ::

.J4 + m

J104
3

= 256

. 6. Fie I latura triunghiului

Din teorema

limxf(x)=limlnx-ln(x+l)
. "" . co

rezultli cli I = 2R sin ~ =.Jj

. Deci S =

.... 11.1 ac
l-

I x

Aplicam

teorema

lui

L'Hospital

in

cazul

Cum

L= 3.Jj
4R 4

:;) 0

I lim x(x ... --10 __

Subiedul"
1. (I) Fie X = [-~ 1

+ I)
x2

~ ~
A.

. x = - X-+CDX+ hm --I

,rezultli cli limita ceruta este -I

-~J.
0 2

Atunci 2X2 = [-~ -I

-I

~J'

de unde 2X2 + X + 12 = O2, deci X

M.

C :;)

c) Fie x> O. Din teorema lui Lagrange aplicata functiei g: [x, x + I] --+ R, g(t) = lnt rezulta ca

b) Avem A EM<=> 2A2 + A = -lz <=> A(2A + lz) = -12 Rezulta det(A) . det(2A + lz) = I, deei det(A)

*- o.
0

0
:;) Z

-e ii 11.1
A.

3 e E (x, x + I) astfel incat In(x + I) -lnx = g'(e) = 1..E (_1_, 1..). Atunci In~ E (_1.. __ e x+J x x+1 x' z +] deci -1.. < f(x) < __ 1_. x z +] 2. a) I 10 Ix2sinxdx-Ix2( = -0
I I

1_)
'

in consecinta, A
c) A EM<=>

este inversabilli.

A2 + 1..A + 1..12 = O2. Din teorema lui Hamilton-Cayley


2

este suficient sa gasim

infinitate de matrice

A = (a

e d

b)

M2(lR)

cu

a + d = -1..
2

~i

ad - be = 1...
2

Alegem, de exemplu

2 II II -cosx )'dx =-xCosxo+20xeosxdx=-cOSI+2

1x(Sinx)'dx:=
2.

r
a = -1.. , d = 0, b E JR' ~i c = _1-. . Matricele (-~
2 2b

~
:;)

= +cos l + 2xsinxl~ - 2 sinxdx: = - cosl + 2sinl + 2eosxl~ b) Avem 0

v
Z ocr:

= 2sinl + eosl-

_1-.
2b

bJ ' cu b E JR', apartin lui M. 0

III 11.1

s sinx s sin I < sin~3

=.Jj2'

ID

ac 11.1
11.1

"" ci
:z:: v -e ac
0

r: _ '13 . , - 4n + 2 ,pentru once n EN. c) I =


n

"Ix E [0 "I] deci 0 - II 2n < x smx dx < II.Jj 2n dx=_V_;}.__ x2n+1 II :: - -x 0 0 2 2 2n+1 0

'3

2. (I) Avem er2 =

02n+1
I

z z -e
~

R
n

x2n+I).

'
smx

2 3 4) = e , deci ordinullui o este 2. 1 2 3 4 b) Fie 't., 't2 E H. Cum e('t1't2) = e('tl) . e('t2) = I, rezulta cli 't1't2 este para, deei 't1't2 E H. Fie I t E H. Cum e(e) = e('t . 't-I) = e('t) e('t-I) =e('t-I) rezulta cli e('t-I) = e(e) = I, deci 't- este para, de unde 't-I
E

(I

dx
I

x2n+l.
=2n+lsmxlo-

IIX2n+1
o 2n+leosxdx=-2 rezulta cli

H. Deci H este subgrup al grupului S4 S4 --+ S4 un morfism de grupuri. Dacli f(er) = G 2 3 4) atunci e = .f{e) = .f{if) =

Isinl-_I-Ix2n+lcosxdx. n+ 2n+1
0

c) Fie f: Atunci, din =/(cr)

3 4 2 ' ~

Cum

0 - I X2n+1 < I cosx dx ~ 0 x 2n+1 = -- I dx 2n+2' o


I

li I n~ I X 2n+1 cosx dx .
o

= G

316
L

nIn=--sinl-_In-I2n+12 2n +

n+

I x
0

cosx dx ,rezultli

ca

. I lim n In = -sin 1. ..."" 2

!~J !~
=G

:).fals.Deci

f(er)*-G

!~).

Subiedul
x-+oo

III = lim x + I. XIn(I +.!.) = lim x + I In(I


X-JoOO

subiectul "
X X x-+oo X

1. a) limf(x)

+.1)X x

= I . Ine = I, deci dreapta y = I este

,. a) Fie A = 0

(1 0)
2

0 . Cum A 2 = 0
)

(I 0)

0 = A = A' , rezulta A e M
Cum

asimptota orizontala spre +00. b) f'(x) = In(1 +.1)_.1, x x x e (0,00). Cum f"(x) =_I __ .1+~ = 2 1 > 0, Vx e (0,00) rezul" x +I x x x (x + 1) ''<1 = 0, decif'(x)

b) A eM=> det(A e) Fie A = (:

! J
'*

= det(A~ => de~(A) = det(A).


Cum

det(A)

'* 0, rezulta

cli det(A) = 1.

e M cu det(A) = O.

A2 = (a + d)A = A', rezulta cli (a + d)a = a ~i (a + d)d = d,

caf' e strict crescatoare. Dar ~f'(x) c) Avem f(k) =In(I+.1)=in(k k +1 k


! !In(ln(.+I))

< 0, Vx e (0,00), adicaj" este strict descresclitoare.


Atunci 1 (x + 1) In(x + 1)

+ 1) - Ink, deci tf(k) = t(In(k+I)-lnk)=ln(n+I). 1=1 k + 1 1=1 . Cu teorema lui L'Hospital,

2 deCi (a + d)2 = a + d. Daca a + d= 0, atunciA' = 0, deci a= b = 0 ~i if + b -a = O. Daca a + d= I, atunci 2 A =At. Rezulta b = c si d= I-a. Cum ad- bc= 0 obtinem a(I- a) - b = 0, deci if + b2 - a = O.

loa) (fa );,)(x) = a);,(x) + 3(1- a) = a( bx+ 3(1- b) + 3(1- a) = abx + 3(1- ab) = fab(X) , V X e JR .
0

....,

lim(ln(n + 1' = lim e'

.....,

x.....,

lim

In(ln(x + 1 X

Cum fa 0);, si fab au acelasi domeniu de definitie ~i acelasi domeniu de valori, rezulta fa 0 );, = fab . '" 0 , b) Cum a 0, b 0 => ab 0, din punctul a), deci compunerea functiilor este lege bine definita pe G. Compunerea functiilor este asociativa, are element neutru, deoarece fa 0 It = It 0 fa = fa, Va e JR* , si, pentru orice a e JR., fa
0

= lim

x....,

'*

'*

de unde rezulta ca lim In(ln(n + 1 = 0 . Ca urmare, limita ceruta este 1.


a-eee

f! = f!
a

fa =

It.

Ca urmare,

(G,o)

este grup.

2.a)

fxf(x)dx= o

fxTX> dx= -0 n+l n

1 2

-I 0

f21 dt=-

1 2
n+l

0 -I

1 2' f21 dt= -2 In 2

-I

1 =_ 4ln 2

c) fa

fa

fa = fu' . Atunci !.,(x) = 8x - 21 <=> dx + 3(1 -

d) = 8x -

21, pentru orice x e JR , de unde

rezultli ca a3 = 8 ~i 3( 1 -

d) = -

21, conditii indeplinite pentru a = 2.

b) Avem 1.+1-1.

= f f(x)dxI

ff(x)dx=
I

f f(x)dx.

Cumf{x) > 0, Vx e JR, rezulta ca

Subiectullll
1.a) Cumfeste
continua pe R \ {1,2}, studiem lirnitele laterale ale functieij" in punctele I ~i 2. Avem
x'\.l

iit
~

111+1 -In> x = - 2ln2

0, Vn e N*, deci sirul (In)n~1 este strict crescator, Deoarece

0:5;1. =

fTX'
I

dx:5;

f2-X
I

dx =

limf(x)
xl'I

= +00, limf(x)

= --00 si, respectiv,

limf(x)
xl'2

= --00, limf(x)
x'\.2

= +00, deci dreptele de ecuatii

~ ~

'S

u.:

I'
I

= 1 ~i x = 2 sunt asimptote1e verticale ale graficului functiei


I I I

= _I_(.!. -~) ln2 2 2'

< _1_

2ln2

, rezulta ca sirul (In). este marginit. b) lim(f(x~


.+1 x ...eo

= lim(
x ....,

x2

2X2 )-; . (.!.)-; = lim(.!.)-; = limyY = limeYlny = e~YInY = 1, deoarece 3x + 2 x x ...eo x Y~o Y~o
I

o
Z

:: ~

c) Din teorema de medie, exista c. e[n,n+I]

astfel incat

f f(x)dx=f(c.)(n+I-n)=f(c.).
.+1

Cum limYlnY=limln~ Y~o Y~oY c) f(x) 2x (x-I)(x-2)

L:

u ~

lim c, =00, rezulta ca limf(c.)=


,,-tao
"-+(0

lim2-<": = limTx> =0, deci lim ff(x)dx=0


n-+oo

x-+ao

lim Y-2 =~(-y)=O. Y~o-y Y0 =_4 x-2 (X_2)3 x -1


I( 2

II~

2_. x-I

Rezulta ca !"(X)=4(_2 (X-2)3 =ifi <=>x= ifi -2. ifi -I


II 0 II 0

I_). (X_1)3

Avem

!"(x)=O

~ Testull0
~

\
J

a
III

Subiectull
1. Cum 3
2

<=>_2_=_I_<=> (x - 2)3 (x _1)3

=2 <=>x-2 x-I
)'

> 23 rezulta

ca 3> 21s > 2./2. Rezulta

ca Iog23

>.fi,

deci

log; 3> 2.

Atunci

2. a) f(l) = I I-t
2

~ ~
~

Iog23 > _2 - = 2 log, 2 = log, 4 . 2. fix) = 0 <=> - 2x2 - 3 = 0 <=>(Y! + 1)(Y! - 3) = 0 <=>x = X4 Iog23

Ji ,

ot +2

- dt =.!. f~dt 2 0 t2 + 2

= .!.In(t2 + 2) 2
X X

=.!.In 1.. 2 2
1

a: rezulta ca graficulluif taie axa Ox in doua puncte. J. Pentru x > 0, x 1 ecuatia este echivalenta ell 2 t' c:i x: - 3x + 2 = 0, ecuatie care are solutiile XI = 1 ~i X2 = 2. Cum x'* 1, ecuatia are solutia unica x = 2. .:. 4. Numarul este cio' CI~' 5. Fie M( 0., P) piciorul perpendicularei din A pe d. Cum md m AM = -1 , ~ Zoi
Z 4C

'*

b) f(x + 2) + 2f(x)

I x+2 2x I t +I = It 2 + t dt = ft dt =o t +2 0 z +]
X

x +I Vx > 0 . Folosind acest lucru, avem: Vx >

c) Cum f(x + 1)- f(x) = IIt 2(t -1) dt :5;0 ,rezulta o t +2

f(x + 1) :5;f(x),

rezulta ca

p-

2 = -I, deci

0.

P = 3. Deoarece
>B >

M(a,

P)

e d, avem

0. -

P = 3, deci

0.

= 3 ~i P =

o.

3f(x + 2):5; f(x + 2) + 2f(x):5; 3f(x) , de unde, conform b), rezulta 3f(x + 2):5; x: 1 :5;3f(x),

a-I

o.

6. Avem B + C = 1r - A >
rezulta ca sin B > sin (

318

f' f fdeci

f -C .

Cum functia sin este strict crescatoare pe [0,

fJ

Obtinem

_1_:5; 3(x+I)

f(x) :5: _1_, 3(x-I)

de unde

_x_:5; 3(x+I)

xf(x) :5; x_, _ 3(x-1)

pentru orice x > 1. Cum

C ) = cos C .

lim_x_ = lim_x_ =.!. ,rezuita ca lim x f(x) =.!. . x ...., 3(x + I) x ...eo 3(x -I) 3 x ...., 3

31

Testulll
Subiectull
1. Fie z(= a + Img =
-00,-

i:

.'* x = e <=:> .!.(x2


'''''''' 4

-l)(x' 2 _I) + 1 =

J5 <=:> .!.(X2 -l)(x'


4

2 -I) = 4 <=:> X,2 = 1+

-{-,
x -I

de unde

JAtunCi a +b = (a- .. +b ee- 2a-1 = 0 <=:> a =t

~ 2. Imf = [- 4~'~}= [2,~},


~l

-r

X2 _I

> I, deci toate elementele din G sunt simetrizabile. Rezulta ca (G, *) este grup. =

4a = (-oo,a+4].
x

Atunci 1Imf n Img 1= 1 <=:> a +4 = 2 <=:> a = -2.

I(X)

* l(y)

~(f2(X) -1)(f2(y)

-I) + 1 ~~. 2x 2y -I = .J2XY -1 = f(x =

y), \::Ix,y E (0,00),

3.Ecuatia se scrie 8 + ~ ~~x stnct descrescatoare,

(~J J +(i-

= I. Cum functia j": IR ~

JR, f(x) =

(%J +(i-

este

lIP ...

'/este
J<

morfism de grupuri. Deoa:e~efeste crescatoare, limf(x) = 1 ~I lim/(x)


x ...o x-+'"

strict crescatoare, rezulta cafest~ injectiva: C~feste =00, rezulta ca Imf= (I, 00), decij'este surjectiva.

COOtlJl"'"

submultimi ordonate cu trei elemente care contin elementul I . .. . . . pe pnma pozipe, Analo pentru submultimile care conpn elementul I pe pozitiile 2 ~i 3. Numarul cerut este 3A; = 36 . g 5. Fie B' simetricul lui B fata de A. Atunci: 6. Avem

4. Exista

A;

deci injectiva ~lj{l) = I, rezulta ca ecuatia are solutia unica r = 1.

61bledullll
-

curnf'(x)=2xex'

1.

,I II,

Punctul

de pe grafic de abscisa Xo = 1 are coordonatele

A(I, j{l,

deci (I,

e - 2).
este

-2x,

rezulta ca panta tangentei

este I '(1) = 2e - 2. Ecuatia tangentei

xB' + xB = x si 2 A

YB' + YB _
2

- YA'

Rezulta

ca

_e+2=2(e-I)(x-I).

t) Inegalitatea 2j{x) ~ X4 este echivalenta cu ex' -12

x2 ~;

<=:> e' -1-

t - t2 ~ 0, \::ItE [0,00). Fie g :

xB' =2xA -xB =-2

~i YB' =2YA - YB =2.

BD =2R =2D = CD de d . A I "2 . A' un erezultaca smsm2 2

(0, 00)

R, get) = e' -1- t - t2 . Cum get) = e' - 1 - t si g'(t) = e' - 1 ~ 0, \::ItE [0,00) rezulta ca g

...

BD = CD. Din teorema bisectoarei avem ca BD = AB deci AB = AC CD AC' .

cste strict crescatoare, deci get) ~ g(O) = 0,

vt

[0,00). Rezulta ca g este crescatoare, deci g(t) ~ g(0)

:: 0, \::ItE [0,00) . cl lim g(x) - g(O) = lim ~ I(x) = lim~


., x-+o x>o

ex: l-

Subiectulll
1.a)Avern A' -I, = rangul cerut este 1.

i :::l
u.:
Q

to[:
~~ 16

1 1 . Cum A2 1 1

I I]
17

1(:) .
X

Cum,

din teorema

lui L'Hospital

cazul

Q
0

avem

x-+o X>O

X Y

x-+o X>O

h#

03 si toti minorii de ordinul doi sunt nuli, rezulta ca

lim I(x) = lim eX' -1.-+0 X4 x-+o X4

x2 = lim e -1- y = lim e -I = 1. , rezulta ca g~(O) = lim g(x) - g(O) = y-+O / y-+O 2y 2 ~-::g x ~

+-'

'5

h) A' =aA +bI, .,,[~~ 16 conduce la a = 8 ~i b = -7.

~:l[3~:
=

b 3::b 2a

:::l
Z cC

2a

2a 2a 3a+b

iar g;(O) = lim g(x) - g(O) = lim(-~


.-+0 x<o X .-+0 x<o

1(:)
X I

=-

tn
3

4~

deci g nu este derivabila in Xo = O.

, de unde 2a = 16 ~i 3a + b = 17, ceea ce


2. G) 11= If(x2+2x+2)dx= o 6) Avem I = f(x2 +2x+2)" o
I

(X3) _+x2+2x
3

\1 = -+3=-. 1
0

10 3

ffi

c) A2=8A-7/3<=:>A2-8A=-7/3<=:>A(A-8/3)=-7/3<=:>I=_1.A+~/. 7 l.a) ~(X2-1)(/-1)+1=t~(X2-1)(/-1)+4=t~x2/_X2_y2+5=X.Y, b) Din ipoteza "." este lege de compozitie pe (I, co), Verificam axiome1e grupului: Asociativitatea: pentru orice x, Y,
Z

"

dx~ f2" dx=2",


0

deci lim J, =00.

X_

\::Ix,YE(l,~);

c) I" = f(x + 1)'(x2 + 2x + 2)"dx = (x + 1)(x2 + 2x + 2)"


o
I

I~2n f(x + 1)2(x2 + 2x + 2y- dx l

=25" - 2" -

i
s
~ ~ ~ w =

(1, ~), avem: -I)

(x. y).

= ( ~r--(X-2-_-1-)(y-2-_-1)-+-1)* Z '"

-2n f(x2 + 2x + 2 _1)(x2 + 2x + 2)"-1 dx = 25" - 2" - 2n I" + 2nl"_1 .


o Rezulta ca (2n + 1)/" - 2In-1 = 2 5" - 2". Cum lim ~ = 0, rezulta ca limita ceruta este 2. S"
n-tCXl

I.l. 1.(X2 _1)(y2 -1)(Z2 -I) + 1 = '14 4


2
-1)(Z2 -I) + I =
E

2 (x -1)(/-I)(z2
16

I . (y) + ,~lX* z =x*

-41 2_1)(z2_1)+1 (y

.I

= ~(X2 -I). (y

2 (x -I)(Y:;

Testul12
1)(Z2-I) + I, deci legea ,,*" este asociativa,

-e ~ ~

Element neutru: e

(I, 00) este element neutru daca si numai daca x

* e = e x = x,

\::I x

(I, 00)

Subiectull
1. Numarul este

~(X2 -1)(e

-1)+1

2 = x <=:>(X-1)(e2 -I) =x2 -I,


E

\::IxE (1,00) <=:>e2= <=:> e= 5

J5 E {1,00) .
(1,00) astfel incat

J3 -I
2

J5 - J3 + J7 - J5 + 3 - J7 = I EN.
2 2 2

2. Cumjf-O

= -j(0), rezulta caj{O) = + I) = 0 <=:> t = O. Deci x =

~ ~

Simetri za biliitatea elementelor. FIe x . I

(1,00); x este simetrizabil daca exista x'

0, deci produsul este O. 3. Notaro {/l- x = t . Ecuatia devine t= -

r <=:> t(t

1 este unica solutie a ecuatiei, 4. Daca multimea are n elemente, atunci 2"-1 = 16, deci n = 5.

320

321

s. Fie

h Inaltirnea din A. Cum panta dreptei BC este 1 rezulta ca panta lui h este -I. Ecuatia lui h este . = x + 1. 6. Avem cos2100+cos2500+cos2700= l+cos20 +l+coslOO +1+cosI40 3 y 2 2 2 -"'2-!+1 (cos 20 + cosl 00 + cos1400) = 1+1(2cos60cos40 2 2 2 + cos1400) =

x; > 0 ,v'-In E ",,' , fals Deci sirul _ 1"1 y

(x n ) n2:1 este nemarginit si, fiind descrescator, rezultll cll "-I>) lim
I 0 I

Xn = -00 .
l 0

1 + 1 (cos 40 + cos 1400)


2 2
=::

2. a) Aria = J1f(x)
o

"n

Idx -

. 2 dx J1+ SID x!! 0


y
k

COSX

-"J
2

cosx dx = J~1+ sin2 X 1+/2


0 2"

J~=2 2 1+ t

J~= 1+ /2
0

2aretgtl

=!!.... 2

1+ 1(cos40
2 2

- cos400) =

1.
2

b) Cu schimbarea 2 (21Z' _ f
K

de variabila

= 2n - x avem:

1 = J xf(x) dx = - J (27r - y) f(27r - y) dy =


o
2K

Subiectul "
1. a) A2 = ( 3 9 -I -3

y)

J .( -1-39 J = O2 . Rezulta A4 = O 3
.r
0

2,

deci A E M.

cos(27r - y) dy = 1+ sin 2(27r - y)


21f

f (27r -

y)
2x

co~~ dy = 1+ SID Y

f (27r -

y)

fey)

dy =

f 27rfey)

dy - 1 ,

b) Fie X E M. Atunci 0 = det(02) = det(X') = det\\'), deci det(X) = O. Din teorema lui H '1 ton Cayley, rezulta cll ~ = tr(X) . X, deci X' = tr(X) . = ~(X) . ~ = n-l(X) . X Atunci n-l(X) . X = ;rud tr(n-l(X) . X) = tr(02), de unde tr4(X) = O. Rezulta ell tr(X) = 0, deci ~ = O2. 2, eel solutie a ecuatiei y2 = A ; atunci y4 = A2 = O2, Rezulta cll Y EM=> y2 = O2 ~ A = O2, fals. Deci ecuatia nu are solutii. 2. a) U E (2, (0) este element neutru al legii "." ~ x. U = U. x = x, Vx E (2,00) >

de unde se obtine 21 = 27r fey) dy = 27r


o

f 1+co~~ Y SID
cazul 0 0

dy =27rarctg(sinY)I~"

= 0, deci 1=0.

c1 "

Din

teorema

lui

L'Hospital,

avem

x ...o x2 0

lim...!...xf(f(t) -I) dt = lim f(x) 2 -I = x ...o x 3 2

c) Fie Y E M2(1C)

cosx -I . 2 . 2 . (..) SIDX -lim I + sl'n2 x = lim cosx -1- SID x = I' -SIDX - SIDXCOSX = li m ------cosx SIDX 1m 2 - x... o x2 x ... o x x ...o 2x x ... o 2x x

---.

~
~ U U

(x_2)In(u-2)+2=x,
-2 = e ~
U

(x-2)ln(u-2)=x-2,VXE(2,00)~In(u_2)=I> =e+2 E(2, (0). Cum (e + 2). x= eln(x-2)+ 2 =x- 2 + 2 =x, Vx E (2, (0), rezulta ell

Vx

(2,

(0)

Testul13
Subiectull
1. Cum pentru kEN,

= e + 2 este element neutru. b) x E (2, (0) este simetrizabil ~ 3.x' E (2, (0) astfel incat x. x' = x'. x = Daca x

(x' - 2)In(x- 2) = e + 2.

'* 3, atunci

In(x - 2)

'* 0 si

_1_

.Jk

E Q ~ k este patrat perfect, rezulta cll numarul cerut este egal cu numllrul

x' = 2 + (e + 2) In(x-2)E (2, (0) , deci toate elementele diferite de 3 sunt

simetrizabile. Daca x = 3, atunci (x' - 2)1n(3-2) I =

'* e + 2 , deci x = 3 nu este simetrizabil.


In(x - 2) =

plltratelor perfecte cuprinse intre I ~i 2012. Cum 442 = 1976 < 2012 < 2025 = 45~, re~ltll ~ll exista ~ patrate perfecte, deci multimea are 44 de elemente numere rationale. 2. j(0) = 2 implica j" (2) = 0, iar j{-I) = 0 implicllF1(0) =-1. Ca urmare, (f-I rl)(2) 3. Avem sinx =-J3cosx ~ = rl(f-l(2 = rl(O) = -I.

c) Avem x. x. x = x - 2)ln(x-2)+ 2). x = (x - 2)1n'(X-2) 2 si x. x. x. x = (x - 2)1n'(X-2) 2 . Ecuatia + +


se scrie

(x - 2)1n'(X-2) 3 ~ =

1n4(X - 2) = 1n3 ~ >2.

\t'll3 ~ x -

2 = e~.

Obtinem

XI =2+e~

>2 si x2 =2+e4'iD3

Subiectulill

sinx =-J3 ~ tg x =-J3 ,x E [0, 2n) ~ x E {2;, 5;}. cosx 4. Exista 4! permutari care au pe prima pozitie numarul 2 ~i 4! permutllri care .au pe p~a pozitie numarul 4. Exista deci 2 . 4! = 48 permutari cu proprietatea din enunt. s. Prin calcul direct, sau 4 4 ~ ~_~=~ . 4 4 folosind relatia C: = C:_I + ,avem: C; + C! + C; + C~ = C4 + s - C4 + C6 - s + 7 6 7 . em ~in! 6. Avem 2 sinB cosC = sinA = sin(n - (B + C = sin(B + C) = sinB cosC + cosB sine. <,>btin

C:~:

cosC _ cosB sinC = 0, deci sin(B - C) = O. Cum B - C E (-n, n), rezulta B - C = 0, deci B = C consecinta, triunghiul ABC este isoscel.

~I,

ID

Subiectul "
1. a) Fie X = (; : ) EM,

X'* O2, Atunci det(X) =

d-- 2b2

Dacll det(X) = 0, atunci 2b =

d-. Pentru

b = 0 obtinem a = 0, deci X = O2 fals, iar pentru b cll J2 este numar irational. Obtinem det(X) ~). Atunci AX = XA ~

'* 0 rezulta
) = (:

cll

a IJ = 2,

deci \ a \ - J2 eCI

b -

, fals pentnJ

::r:: u
CC

'* 0, deci X este inversabilll.

o cc:
Q

Z Z
CC

b) Fie ~ = ( : = (3a + 4b 3c+4d

!~ ~ :
)(

b)(3 d 4

2)
3 ~

(3a+2C 3b+2d)= 4a + 3c 4b + 3d
c = 'lb ~i a = d <:::

2a + 3b) 2c+3d

3a + 2c = 3a + 4b si 3b + 2d = 2a + 3b ~

322

<::> X = ( a 2b X
E

b) eu a, b a

Q, deei X
2

M c) Fie X
2

solutie. Cum AX = Jf . X = ~ = X Jf = X4 .02 2 2 Cum . = A ~ a: + 2b = 3 c

::::>

I. = IxslDxdx= o

1.

tn' 0

Ix (-eosx)
I

dx=

-xeosx

Io+n
I

I-I x
o

cosx dx = sin I

M~

a X =( 2b

b) . . Atunci X a

(a

+ 2b 4ab

2ab) 2 2' a +Zb

~I

ab = I

::::> ~~ -In

I+n Ifx-I(SinX)'dx=
o
_

-cosl+nx-ISinxr
0

-n(n-I)

2 Ix- sinxdx=-cosl

cl- 3ab + 2b2 = 0 ~ (a - b)(a - 2b) = 0 ~ a = b sau a = 2b. Daca a = b, atunci a2 = 1, deci a sau a = b = -1. Daca a = 2b, atunci 2b2 = I, deci b =

Obtinem

matricele

XI = ( ~

~)

~i

X2 =

h -I I (-2 -I)

=b= I

1)1.. deci In + n(n -1)1 .. = nsinl - cosl. 2, 2 - "'D' punctul b) rezulta cll 1.+2 + (n + 2)(n + 1)1. = (n
e)
111

+ 2)

. sin
I

I -

cosl,

de

unde

li" IQ.

Cum

n.I '"-S1l1 n+I


~i n

. I

(n + 2 )(n + 1)
I
.+2 '

cosl

n (n+2)(n+l)

I 2' Deoarece
.+

0 ~ I. = Jx sinx dx ~ I rezulta
0

ca

xi
2.

= (_XI)2 = XI2 = A rezulta cll solutiile ecuatiei suntX1 si X2 a) Avem (h Ip)(x) = (h(f/x = 31. I/x) + 2 .31 - 2 = 31(3Px+ 2 3P
0

Y!' (n + 2)(n + 1)
-

= 0 deci lim n I = sin I .


.. ",.

2) + 2 .31 - 2 =

= 3k+pX + 2 3k+p - 2 = h+p(x) rezulta

. Cumfk

01;, ~ill&p au acelasi codomeniu si acelasi domeniu de definitie,

Testul14
subiectull .
(1+ i)(1 + 21) 1.Avemz=

ca fi

1;, =11&pE

b) Cum k + P

Z, 'dk, P

Z, din punctul a) rezulta cll operatia de compunere a functiilor este lege pe


0/0 =/0 0fk = fk, 'dk
E
E

., . 7 (1+ 21)(1+ I) = 1-(1 + i)(1 + 2i) = 1-(-1 + 3i) .deci Re(z) = --. + 2 10 10 10
-[x+~J -[x+ I] = [2x + 1]-[x
E

G. Cum compunerea functiilor este asociativa.j,

Z ~ifk 0f-k = l-k 0 = fk = /0, 'dk

2. f( x +~) =[ 2(X+~)J
= [2x] -[x] - [x +

+~J -[x+

I] = [2x] +

Z rezulta cll operatia de compunere are element neutru, /0 ~

G ~i orice functie

fi

G este inversabilll

i ::::I
o u.:

Ill:

cu 11-1= 1-1 e) Fie /. g = h(1-p)


E E

G . Rezulta cll (G, 0) este grup.

iJ

1-[

x +~J -[x] -1 =

= f(x)

, pentru orice x
1

lR, decifeste
2

periodica, cu perioada ~ .
I tiil
t

H. Atunci

1= hk

~i g = hp cu k, P

Z. Cum

r-s:'

= h1

h~1 = h1 /_3P = h1-3P

3. Eeuatia este eehivalentA cu 22x = 2' <::> 2x = -:; <::> x = 2"' eel so upi e sun XI 4. Cl +2
n

I d .

J2'

1_ x = _1_ . 2 J2

H , rezulta ca H este subgrup allui G.

0< ....I <


Q.

Subiectullll
l.a) j'(x)=_II+X2 X E ( --co, 1+(I+X)2 (X+1)2_x2 (I + x2)(2 + 2X+X2) 2x+1 (I +x2)(2+ 2x+2x2) . Cumf'(x) <0 pentru

c2 =16

<::> n+ n(n -1) = 16 <::> n2= 16, n ~ 2, deci n=4. [BC]. Avem
xG

5. Fie M rnijlocullui
analog, YG

x + xB + Xc
A

xB

_ 3 _ + Xc - xG

X A

=8~

X M

= _B__

x +x 2
C

= 4 si,

o
U

::::I

::::I

< 0:
11.1
Q.

-i)

,f'(X)

> 0, 'dx

E(

-i,

00) ~i f'

(-i)

= 0, din monotonia lui/rezultA

ca

Xo =

-i

YA + YB + Yc ~ Y + Yc = 3YG - YA = 10 ~ YM 3 B

= YB +2Yc = 5,

deci M(4, 5).

este

unicul punct de extrem (minim) a luif b) Avem lim I(x)=-!!..+!!..=O, ,"'-00 2 2 variatie a luij'rezulta: - pentru m
E ( --CO, -

6. Din teorema sinusului avem


lim/(x)=!!..-!!..=O .-2 2 si 1(--21)=-2arctg- 1. 2 Din tabelul de

~CA = 2R , deci sinA = 1. Atunci cosA = O. sm

::E

U
III 11.1

::::I

Subiectulll
a I 2b I -a =4a+2b2+a2-4b=(a+2) 2 +2(b-l) 2 6 . 1. a) det(A)= b . Avem det(A) = -6 daca ~l

2arctg

0<
CCI
Ill: 11.1

i)

[0, 00) ecuatia nu are solutii;


0

o
b) Fie dl = O \ [x, x + I], exista

- pentru m = - 2arctg - pentru m e ( -2arctg e) Fie x e


E E

1.
2

ecuatia are

solutie;

numai daca (a + 2)2 + 2(b - 1)2 = 0 <::> a = -2 ~i b 1\ \1 1 = a ~i d2 = 1

"'" o
11.1
-e
Z
l:
U

i,

0) ecuatia are doua solutii,

-a\

1.

4 = a + 4 . Cum d2 - dl

4", 0 rezulta cll dl ~i d2 nu pot fi simultan

[0,00) . Aplicand teorema lui Lagrange functiei get) = arctg t pe intervalul

zero, deci rang(A) ~ 2, 'd a,b c) Fie' det(X) nu

o Ill:
o
Z ;

(x,x + I) astfel incat g(x + I) - g(x) = g'(e) = _2_1- < _2_1- ~ - I(x) e +l x +1
I I I

< _2_1- ~ I(x) x +1

> __ 2_1- .
x +1

M (lR)
3

E R. . solutie, Atunci det(AX)


..'

2. a) 11= fxsinxdx=
o

fx(-cosx)'dx=
0

-xcosxl~+

fcosxdx=
0

-cosl+sinxl~=sinl-cosl.

1 rezulta cll det(A) = -6, deci a = -2 , a = -2 b are so 1 t" u II. Daca


(1 ,

= ~l b = = 1,

d (~I) et

6 Cum deci det(A) . det(X) = - . t' -2 sau b 1 rezulta cll ecuatla 1. Deci, daca a 117 _ A-I = . AX=~61 <::> X--<.JO atunci 3
3 '

3'6.

l24

= 46

[~2: ~]_I
o
1 4
E

=~

[~
1

=! ~].
2 -3

4 + 2 = 2' ::> 4x _ 3 . l' + 2 = 0 ::> (1'_ 1Xl' _ 2) = 0 :> l' = 1 sau l' = 2. Solutiile sunt x, = 0 si x2 = 1. 3 4. Fie B = {a, b} c {I, 2, 3, 4}. Cum exists 24 funetiif: {I, 2, 3, 4! ~ ~ ~i exact 2 fun~tii constan j{x) = a, 'Vx E {I, 2, 3, 4} ~ij(x) = b, 'Vx E {I, 2, 3, 4} rezulta ell exista 2 - 2 = 14 functii cu Inif = 1 Cum exista 14.6= xe + 3x + 3e +

2. a) Fie x, y

lR. Cum X*y = xy + 3x + 3y + 7 = yx + 3y + 3x + 7 = y*x, legea ,,*" este eomutativl'i.

C; = 6

submultimi eu 2 eiemente ale multimii {I, 2, 3, 4}, rezulta ell numarul eerut esl Atunci T(-I, 4). Cum pantadrepteiAB este

b) (1*2) * 3 = 18 * 3 = 124, iar 1*(2*3)= 1*28= 122 rezulta el'i (1*2)*3 1* (2 * 3) e) Legea ,,*" are element neutru + 7 = x, 'Vx
E
::>

= 124 =
122
E

62. 61
::>

84.5. Fie Tmijloeul segmentuIuiAB.

-1,

rezull

3e

JR astfel incat x*e = e*x = x, 'Vx


E

JR

ell panta mediatoarei mediatoare


::>

este 2. Atunci mediatoarea


::>

are ecuatia y - 4 = 2(x + I), M(-I, a) se afla p


::>

a- 4 = 0 1 be

a = 4. Sau, AM = ME
::>

~4 + (3 - a)2 = ~4 + (S - a)2 2 S r 4RS 1 2rR 1 8

::>

(3 - a)2 = (5 - a:

JR

::>

x(e + 2) + 3e + 7 =0, 'Vx

JR

::>

e + 2 = 0 si 3e + 7 = 0

::>

e = -2 ~i e =

-2

3'

foal

s.

~ 9 - 6a + d = 2S -lOa 1 1 Avem -+-+-= 6. ab ae

+d

4a = 16 ::> a = 4.

Deci legea ,,*" nu are element neutru.

a+b+e 2p 2 pr 2 S =-=_.-=-.-=-._-=-=abe abe r abe r abe

Subiectullil
1. a) Cumf'(x) = f + 3 ~if'(I) = e + 3, rezulta cl'i ecuatia tangentei in punetul A (1, e + 2) la grafieul functieifeste y - e - 2 = (e + 3)(x - 1). 1 + ...+ e-n - 3n -1 = e-I + b) Avemj{-l) + j{-2) + ...+ j{-n) = e-I - 3 . 1 - 1 + e-2 - 3 2+e -2 +...+e
-n

Subiectulll
a2 2 -1 1. a) det(A) = b a2 +1 b2 2 1 2 _ b2 + 1) b2 -1 = (a 1 b2 2 a2 +2 b2 + 1 4 1 1 2 + 1 = (a2 - b2 + 1) b2 -1 b 4 a2 ~i 6. =i +1 2 2 a2 _b2 + 1 a2 _b2 + 1 a2 _b2 + 1 b2 -1 b2 b2 + 1 2 0 1 1 0 2 2 = a2 - b + 1 . 3 4

-3(l+2+

1 1 ...+n)-n=-+2++-e e

1 e'

3n(n + 1)

n=

1 1 -+2+ e e

1 n(3n + 5) ... +--~--'e' 2'

....I W a:

deci lim(f(-I)+f(-2)+
n .. ec

...
i ::I
~

... +f(_n)+n(3n+5)= 2

lim(.!.+~+ .. e e <X>

... +1..)= en

lim.!.(~IJ -1 =_1_. ..<X> e _ -1 e- I

1 a2 b) 6. =i , 1

e
e) Fie m
E

JR pentru carej{x) - mx ~ 0, 'Vx


E

JR ~i functia g : JR ~ JR, g(x) = j{x) - mx. Cum g(0) = f{0)

2 a +li=a2_1 2

a2+2i=2d.Cum6.2-26.'=2rezultl'iell6.'~i6.2n 4

= 0, rezulta ca g(x) ~ g(0), 'Vx lui Fermatrezultl'ig'(O)

JR, deei x = 0 este punet de minim. Cum g este derivabila, din teorema
x

= O. Deoarece g'(x) = f'(x)-m=e

+3-m

~ig'(O) =4-m,
f - x-I.

rezulta m =4.

pot fi simultan 0, deci rang(A) ~ 2. e) Din punetul b) avem rang(A) = 2 ::> det(A) = 0 ::> b2 - d = 1 ::> (b - a)(b + a) = 1 ::> b - a = b + = 1 sau b - a = b + a = -I ::> a = 0 si b = 1 sau a = 0 si b = -I ::> a = 0 si Ibl = 1. 2. a) x = x ::> 8x = 4x + ~ ::> x(~ - 4) = 0, X E (-2, 2) ::> x = O. 4+X2 b) Din ipoteza, ,,*" este lege pe G = (-2, 2). Verificam axiomele grupului: ... asociativitatea: 4(x+y) (x * y) * Z = --4+xy 4(4(X+ y) + ) ~ Z *Z = 4( ) 4+~.z 4+xy 4(x+y+z)+XYZ,'VX,y,ZE(-2,2),ii 4+xy+xz+ yz

Pentru m = 4, consideram functia h : JR ~

JR, hex) = fix) - 4x =

Cum h'(x) = f - 1, din


E

* x = x ::> ~

monotonia lui h rezulta ell x = 0 este punct de minim global. Rezultl'i ell hex) ~ h(O) = 0, 'Vx ::I Z

JR, deei

-e
~

fix) ~ 4x, 'Vx ERin

eoncluzie, m = 4. = faretgx. (arctgx)'dx


0

a: w
Q.

2. a) ,
0

l' f--2 aretgxdx I+ x

= '!'arctg2x 2

I' = -!!.. 1 ()2


0

2 4

=~ 32

i
~

;; ~ w

b) jOl(-X) = arctg 10 I (-x) = -arctglOlx = _jOI(X), deci functia de sub integrala este impara. Rezultl'i ell integral a ceruta este O. e) Cum 0 :5:arctgx s; ~ 'Vx E [0, I], rezulta ca 0 :5: l arctg'x :5:x3 (~J X :5:(~J ' 'Vx E [0, 1] ~i n EN'.

x+--4(Y+Z) x * (y * z) = x * 4(y + z) = 4 + yz = 4(x + y + z) + xyz , deci legea ,,*" este asociativa 4+ yz 4+x. 4(y+z) 4+xy+xz+ yz 4+ yz eIementuI neutru: x * 0 = 0 * x = 4x = x , 'Vx E (-2, 2), deci e = 0 este elementul neutru allegii ,,*". 4 .. simetrizabilitatea elementelor: fie x E (-2,2); atunci . x este simetnza bil ::> 3' X E (-2 , 2) astfel ine 1 4(x+x) =O::>x+x'=0::>x'=-xE(-2,2). 4+xx' simetrizabile, rezulta cl'i (G, *) e grup. x*x'=x,~x=O::> Asadar, toate elementele su

4(

Obtinem 0:5:

Ix rex)
3

dx:5: (~J

~i cum

!~(~J

= 0, rezulta ca limita cerutl'i este O.

u ~ o a:

:z:

Testul

15 1iF = 2-;;
E
10

o Subiectull
z
~
II(

1. ~I024 =

Q ::> n 110
::>

::>

{2, 5, 1O}. Deci multimea contine 3 numere rationale


E

326

2. f{-x) = -j{x), 'Vx

JR

_xl - X + a = _xl - X - a, 'Vx

JR

::>

2a = 0

::>

a = O. 3. Ecuatia devine

4(2(X C) f(x)

-1)

2(y -1)) =2(x-l)(y+l)+(y-l)(x+l) (x + 1)(y + 1)+ (x -1)(y -1) 22xy-2 2xy + 2 2(xy-l) - f( xy + 1 xy) ,

* f(y)

Cum MB=-%MC

=>

~+~ 4 + 4 (x -I)(y -I) (x + \)(y + I)

I ME 1=%1

MC

1 ,deci

~~

=%.

6.CumAB +AC+AB
0

AC=BC=AB2

Be - 2AB

AG- cosA rezulta cosA

= -~,

deci

meA)

= 120

morfism. Cum f(x) = 2(x+ 1)-4 = 2 __ 4_, rezulta cafeste strict x+l x+l crescatoare, deci injective. Deoarecefeste continua, crescatoare, timf(x) = -2 ~i limf(x) = 2,
E

'<Ix, y

(0, (0), decifeste

subiectulll
1.a) Daca A b) Fie X
E E

rezu1tli ca lnif = (-2, 2), deci f este surjectiva,

x-+o

M, atunci def(A) = det(A3) = cu

x-+oo

I ~2 ~ I = -4 , deci det(A) * O.Rezulta rang(A) = 2.


= det(X) = det(A) = -4, fais pentru ca de

M2(lR)

= A, A

M. Atunci der(X)

Subiectullll
1. a) AvemJ(x) = 3~ + 6x ~i/,(x) = 6x + 6, x Ix3+3x2 x+2
I

der(X) ~ O. Deci ecuapaX


E

=A nu are solutii in M2(lR). A6 =412 <=>A6-I2 =312 <=>(A-I2)(AS+A4+A3+A2+A+I2)=3I2'

JR. Analizand semnulluif",

rezulta ca x = -1 este

unicul punct de inflexiune. b) g(x)-g(-2) x-(-2)

c) Daca A

M, atunci

-41

i<x+2)(x +x-2)1 J(x+2)2(x-l)I_( x+2 x+2 - x+2)x-l


I

I I
=>

.
x~

g(x)-g(-2) x+2

=0, de

unde rezulta ca functia g este derivabila inxo = -2 ~i g'(-2) = O.


c) lim(-f_(:_)~ = lim(x3 +3;2 -4)~
x-+co

x-eco

. x; = limx; = lime
x-eec x-eeo

~x

= eO= I, deoarece

'

apliciind teorema lui

unde rezulta ca A - 12este inversabila, 2.a) Fie e E Z elementu1 neutru al legii ,,*". Atunci x*e = e*x = x, '<IxE Z <=> X + e + 2 = x<=>e = -2. b) Fie x, y E Z cu X Y = -2. Atunci xy + 2x + 2y + 2 = -2, deci (x + 2)(y + 2) = 0, de unde x = -2 sau y == -2. Rezulta ca inelul ( Z , *, 0) nu are divizori ai lui zero. c) Elementul neutru allegii ,,0" este C E Z cu X C = Cox = x, '<IxE Z <=> xc + 2x + 2c + 2 =x, '<IxE Z <=> (x + 2)(c + 1) = 0, '<IxE Z <=> C = -1. Cumj'este morfism de inele, rezulta caj(O) = -2 ~ij(I) =-1. Rezultli b = -2 ~i a + b = -I, deci a = 1 si b = -2.

L'Hospital, cazul ~,avem


~ I,

lim In x = lim 1. = 0 .
I
x~oo

Subiectullll
1. a) Pentru x

I 00,

x~oo

!
Q
~

2. a) A = f --2 -I I + X
I

dx = f--2 dx = 2 I-I -2 dx = 2 arctg x I: =!!.. . -I I + x 0I + x 2


I

* 1 avem

I f'(x) = 2'

2(l-x2) (I + X2)2 =

I-~
Obtinem f'(x) = _2_ pentru x 1 +X2
"

(1 + X2)2 -22 l+x pentru x


E

1 ~ b) In+1- In = f(r+ (x) - rex~ dx = fr(x)(f(x)

-I) dx. Deoarece 0 :$j(x) :$ I, '<Ix E [0, I], rezulta Rezulta ca sirul
y I

[0, 1) ~i f'(x) =

(I, (0). Cumfeste

derivabila pe

i ~

V IJ

:~a :;)

r(X)'(J(x)-I):$O,

'<IxE[O,I],

deci Irt+1- In :$ 0, '<In EN. dx ~ 0, '<In E

(I)
n n~1

este

[0 (0) \ {I} este continua inxo = 1 ~i limf'(x)=I,


xtl

deci 1;(1) =1 ~i li\Df'(x) =-1,


x+l

deci I~(I) =-1.

~escrescator, deci marginit superior. Cum In = fr(x) o .lnarginit inferior, deci este convergent.

rezulta ca sirul (In)n este

Rezulta ca f nu e derivabila in b) Deoarece rex) in 1 rezulta ca


x-+ao

Xo

= I.
E

-4x (l+~f

<0 pentrux

[0, 1) ~i r(x)

4x2 2 >0, '<IxE (1,00) ~i/econtinua (l+x)

I 2 ~) In = fx'.(x o
I '" -+2n 2n
I 0 2

+Irn dx=~ (x + I)

/1
0

+n fx.(x2
0

+1)-n-I2xdx=

~+2n 2n

fl 0

x2 dx= (x2 + 1)n+1 In = I r''<InEN.

Xo

= 1 este unicul punct de inflexiune al graficului functieij"


x-eec

c) limx I(x) = lim f(x)

. Cum

lim f'(x)
%-+00

= lim 2X22 = 2, din teorema x-eec 1+ x

lui L'Hospital,

cazul

%,

IX +1-1 dx(x2 + 1)n+1 -

I r + 2n In - 2n In+1. Rezulta ca 2nIn+1 - (2n -I)

x rezulta ca limita ceruta este 2. 2.a) FE ff(x)dx= f(l+x),ln(l+x)dx= F(x) = (1 + x) In(I + x) + I I In(I) b) fl(x) dx= f~dx= x+I o x+I 0
c/
C.

- x2 (l+x)ln(I+x)f dx= (l+x)ln(l+x)-x+C. Rezulta ca

testul16
ubiectull
1, Cum 2 4 1+ 3 + 3 + ... + 32n = 9n+~ -I,
n 4

Cum 0 = F(O) = c, rezulta F(x) = (1 + x) In(I + x). I fln(1 +x).(ln(l


0

, 1 + x) dx=-ln2(I+x) 2 I + tgx

II
0

1 2 =-In 2. 2

..
:::IE
I
JC(

relatia

din enunt

devine

9n+1 _ I = 6560 <=> 9rt+1 =


E

.\ A

'" 6561 <=> 9 = 9 <=> n = 3. 2. Deoarece 8 = a2 - 4, iar Gin Ox = 0 <=> 8 < O. Obtinem a
t' Cum functiaf:

{-I, 0, I}.

f(tg(!!"_X))=f(l-tgx)=ln(I+I-tgx)= vem 4 1+ tgx substitutia y=!!..-x 4 avem


"

In-2-=ln2-ln(l+tgx)=ln2-f(tgx). 1+ tgx

V!
~

[-2, (0) ~ JR, f(x) =Vx+I

+,Jx+2

este strict crescatoare, deci injectiva ~ij(7) = 5

QItZUI~ ecuatia are solutia unica x = 7. 4. Cum 33 < 100 s 53 < 73 s 999 < 113, rezulta ca exista 2 ca bun de numere prime aviind 3 cifre. Cum exista 900 de numere naturale de 3 cifre, rezulta ca Iltob bT I a thtatea este 450' S. Avem 5 AM = 2(AM + ME) + 3(AM + MC), deci i5 = 2 ME + 3 MC .

Cu

'7f(tgx)=-ff(tg(~-Y))dy=Kff(tg(~-Y))dY=
0 KI4 !!. 4 1f 0

:::IE
ILl

!C
:::IE

KI4

= f(ln2-f(tgy)dy=!!..ln2o

"4 ff(tgy)dy.Rezultlica 4
0

Jf(tg(xdx=gln2.

329

Testul17
Subiectull
1. Avem [x-I] = {x} e [0, 1), deci[x-l] = {x} = 0 =>x e Z si 0 ~x-I < 1. Obtinern x e 1. 2. Fie y e (3, oo);j{x) = Y ~ 2" + 3 = Y ~ 2" = y - 3> 0 ~ x = log2(Y - 3). Deci inversa functieij functiaj'" : (3, (0) ~ R ,flex) = IOg2(X 3). este

c, x"',,

.1

Iim(/(X)X X
1C

= Iim( ~)X

X-+OO V~
It

= Iim(~)1 x-+'" X + 1
!!... 2

= Iim(I+~)1

x-+oo
.!. 2
1C

+1

= lim [(I+~)X-~ll::1 X-+OO X + 1

=e-I.

3. Ecuatia se scrie cosx = sinx ~ cos" x = sin x ~ sin2x + sinx- 1 = 0 ~ cosx


Cum 4.

sin x e

{Fs -1 -J5 -I}


2 '~.

"2 2 "2. 2 ~ I = JC?S xdx=JI-.sm xdx= sin" x sin? x 2. a 2 { {


If

J-'-2-dx-Jdx=-ctgxl:/4-~=I-~. . sm x
4
!!... 2

12
4 4
It

4
!!.

-v;7

1 < -1 obtinem sin x = 7! k!(7-k)! <

Fs2-1

,deci x e {(-1)* arcsin ~ _1_<_1_ 7-k k+I

Fs 2 k ~

1 + kst / k e

Z} .
k < 3 <=>

.1 I b".+2

"2 +1 = Jctg'x(ctg2 x+
"4 s:
/C

I I) dx =0 = Jctgx,-.-2-dx
!!. 4

sm x

= -fctg'x(ctgx)'dx
!!.. 4

ctg'"! xl"2 1 = --=--. n + I -" n + I


4

c: <C*+I ~
7

7! (k+I)!(7-k-I)!

+ I < 7 - k ~

c) Cum 1.+1- I. = fctg'X' (ctgx -1)dx ~ 0, sirul (/.).~l ste descrescator e

si, in consecinta marginit

~ k e {O, I, 2}. Probabilitatea este

1..
7

s:
4

s.
~

u+v=4T

si u-v=-2T +(3-a)}. Avem (u+V)l.(u-V)~(u+V).(u-V)=O <=> 2 -8 + (a + 3)(3 - a) = 0 ~ a = I ~ a = 1. 6. Cum P = 8, cu formula lui Heron, aria triunghiului +(a+3)}

superior. Cum ctgx e [0, 1] pentru orice x e [~, ~],

rezulta ca I. ~ 0, "In, deci sirul (/.). este

mlirginit. Fie lim I. = L . Treciind Lalimita relatia de LapunctuL b) rezulta

-+.,

ca 2L

= 0, deci L = O.

este S =

.j4:3:l

= 2.J3 . Deoarece S = AS A ~ . sin A obtinem 2.J3 = 14sin A ,deci sin A = ~

Testul18
w ~
..J

Subiectul "
1.a) detA(x) = (1 + 3x)(I-2x) b) AvemA(x) = + 6~ = I +x, deci I +x= 2 <=>X=1. 6). -2 Cum B2 = B rezulta cli' ' .

f=
e u:

Subiectull
1. Daca 3 = an+l ~i .J3 = am+l, atunci 3 = al + nr si .J3 = al + mr => 3 -.J3 = (n - m)r => =>r=_3 __ .J3 n-m n+m eR \1Ql. 2. Avem /(2)+2/(1.)=6
2 Lg3 k=
"

h + xB,

unde B = ( 3 -I

:5
If
;
Z

A(x)A(y) = (12 + xB)(I2 + yB) = 12 +xB + yB + xyB2 = 12 + (xy +x+ y)B = A(xy +x+ y).

~i /(1.)+2/(2)=~.Obtinemj{2)=3. 2 2

c) Inductie matematica dupa n: P(I) : A(3) = A(3), deci P(I) este adevarata. Pentru pen) => pen + I) ::;) avem (A(3n+1 = (A(3)Y . A(3) = AW - I) . A(3) = A(3 4" - 3 + 4" - I + 3) = A(4n+1- I).

3 Log x = Log x:> Lgx = Lgx :> LgX(_I 2 3 Lg2 Lg3 Lg2

I_) = 0 ~ Lgx = 0 :> x = L.

3
~

2.a) 5x+4=! b)
c)

~
3

5x=-3
3

~
3

5x=4

~ x=5-'4
3

x=34

x=5.
deci Hare 3 elemente.

0, P = 2 = 4 =! si 3 = 53 = 6 = 6, rezulta H = {0,i,6}, Daca y = 0 rezulta cli x3 = 0, deci x = O. Daca 3 x = -2i :> (xy-I)3 = 5 => 5 e H , fals, deci (0,0) este singura
=

4 Avem T. = C* (ifi)* = C* . 2~ e IQl :> 5 I k 1+1""


:>

On . Cum

exista

[!!.] 5

+ I multiplii de 5 de La0 La

y*

0,

atunci

x3 + 2i = 0

n, rezulta cli [~] + 1= 7

:>

[~J

=6

:>

6~~ <7

:>

n e {30, 31, 32, 33, 34}.

pereche cu proprietatea din enunt,

a
:Ie .u

Subiectullll
1. a) lim/(x)=oo;
x-+oo

2 5. DrepteLe care tree prin A( 1, 2) au ecuatiile a(x - 1) + b(y - 2) = 0 cu a2 + b * O. Distanta de LaB La0 2 la(3-1)+b(-1-2)1 12a-3bl A 12a-3bl_2 :> 12a-3bl=2.Ja2+b astfeL de dreapta este ,....,-;:; ~. vem ~2 + b2 va -sa: + b' -q a: + b'
:>

"
.u 2:
II: II

m=lim/(X)=lim~X-I=1
x--+>

X-+.l

+1

~i n=lim(f(X)-m(x=limx(~X-I_I)=
X-+a>

x-eec

+1 .

4~ - 12ab + 9b2 = 4~ + 4b2

:>

b(5b - 12a) = 0 => b = 0 sau

% = 1~ . Obtinem
:>

a(x - 1) = 0, unde

"" ::i
~
t
oJ

x-I_I = lim x x + I x ...., ~ ~+I x +I

_ I li -2x --2 m--I=-I,

deci

x-+.,x+

eci

j- e

x= I esteaslmptotliobhclispre+oo.Cum/estecontmua

'.

a * 0, deci x - I = 0, respectiv x-I + ~(y - 2) = 0 ~


. .. 6. Din teorema cosinusului d cos A = 16+36-76 48 =

x-I + 1: (y - 2) = 0
sin A = ~

5x + 12y - 29 = O.

I
r: c
e:

pe [I, (0), graficul luij nu are asimptote verticale. b) /'(x)

1 -2 =>

rI= 2. 1-"4 .J3


16. Sistemul este compatibil

:E
I

..
~

= ~~

ix=l + 2 ~;=t. + Ii x /x+T 2 (x

< u
Subiectul "
t. Fi,
A =[ ~ ;
:

> 0, "Ix > I, deci j este strict crescatoare


(0).

pe (1, (0). Fiin


(0).

continuli,j este strict crescatoare pe [I,

Cumj{I) = 0 si lim

x-+.,

lex)

00 ,

rezulta cli Inif = [0,

matricea

sistemului.

Atunci d'~A)

= m -

deterrninat ~

det(A) * 0

:>

m - 16 * 0 ~ m *16 ~ me R \ {16}.

331

b) Daca m ~ 16 , sistemul este compatibil determinat.

Daca m = 16 atunci det A = 0 , deci rang A S 2 . 3 de = 2 1 -1 16 3 3 0 = 170 ~ 0, sistemul 4 3X - Y + 2z == 3

c) In+1= j(x - 2)'f"+I(X) dx = (x - 2) r+l(x) Cum dp 3 = 2 1 -11 16 = 50 ~ 0, rezulta ca rang A = 2. Deoarece


1 3 3 -

1 1

(n + I) j(x - 2)f"(x)(2x
1

- 4) dx =

= -2(n + 1)f(x2
1

4x + 4)f"(x)dx
1

= -2(n + 1) j(J(x)
1 In+1

+ I)f"(x)dx

= -2(n + I)In+1- 2(n + I)In .

este incompatibil. Deci nu exista m E lR pentru care sistemul este compatibil nedetenninat. Deci (2n + 3)1
n+

= -2(n + 1)ln ,de unde

In

= - 2(n + 1) ~i lim In+1 =-1. 2n+3 n..." In "

c) 0 solutie cu componentele

in progresie

aritmetica

este solutie a sistemului

2x + my + 3z == 0 x+3y+z==4 . {

Rezolvam sistemul format din ecuatiile 1, 3 ~i 4; acesta are solutiile

x-2y+z==0 Obtinem prin scaderea ultimelor 21 -4.


== r(-I).

Testul19
subiedull
1. Avem
Z2

. d ill . oua obtinem m == douli ecuatn.. x = 3 y = 4 z =. 1 'Inlocuin i ecuapa a doua obti

S'

S'

+Z +1
z

ElR (z-z)(1 [ - ~,

ElR

1 Z+-=z+-~
Z

1
Z

- z-z z-z---=o zz

2. a) Fie c.r E lR[X] astfel incat f = (X2 -l)c + r , cu grad r ~ 1. Atuncij(I) = r(I) ~ij(-I) Daca r = aX +b .atunci a+ b = 310+ 1 ~i-a+ b = 1 + 310~ b= 310+ 1 ~i a= 0, deci r= 310+ 1.
b) Avem j(I) = ao + al + a2 + ...+ a20 si j(-I) =310 +1. = ao -al ao +a2 + ... +a20 = f(1)+ fe-I) 2 c) Fie x E R, Avemj(-x)

~(Z-Z)(I-

z~ )=0

ZI2_1) =0 ~ 1Z 12= I ~ Iz 1= l. 00) = [4, 00) . Deci B = [4, 00).

+ a2 - ...+ a20. Rezuita

cli

2. Imaginea functieij'este

= (x2 - X + 1)10 + (~ + x + 1)10 =j(x). Cum polinomulj(X)

- j(-X)

are

2 log 2 3 3. Pentru X > ecuatia se serie x + X ,8 -12 ~ x + x = 12. Functia j": (0,00) -+ lR ,j(x) ==~ + x3 este strict crescatoare, deei injeetivli, iarj(2) = 12; rezulta clix = 2 este uniea solutie a ecuatiei, 4. Dezvoltarea are 9 termeni, deei eel din rnijloe, este 7; = C:X4 = 70 X4 . Cum Ts = 70, rezulta X4 = 1, deeix=1.
2

...I
a:
lQ
W

i ::I

infmitate de solutii, rezulta elij(X) = j(-X), deei ao + alX + azX2 + ...+ a~o v2oA = eel = 0, a2A tmICI a2k+1 -a2k+1 deci a2k+1 0, "ik = - 9. Rezulta eli a7 = 0.

= ao - alX + a~

_ ...+

5. AC+EF p=a

= AB+BC+EF

= AB+BC+CB

=AB, A=~. 2

deci IAC+EFI =IABI =1.

u: ~

Subiedullll 1. a) Cum lim f(x) = 1, dreapta y = 1 este asimptotli orizontala spre oo; deoareee limf(x)
x~a:l

6. Avem tg~=_r_= = 00 ~i

b 2r +c-a

1. Rezulta ca ~=~,deei 2 4

xi--4

~~~f(x) =

--00,

dreapta x = -4 este asimptotli verticala. Cumf

este continua pe lR \ {-4}, nu exista

Subiedulll
1. oj Fi, A

~ ::I U
U

alte asimptote vertieale.


n [ n+41n~4

= [: ~

m: J

matricea

sistemului.

Sistemul

.re solutii nenule "" d't(A)

0 ""

b)f(I)f(2)

... f(n)=i.~ 5 6

..... n+3=_4_ ~i lim 1+_4_ n+4 n+4 n..."( " n + 4)

= lim (1+_4_)4 n ... "" n+4

=e4 . ~-m-I =O~m=-1.

c) Avem f(x) =1 __ 1_, x+4 Cum

deci !'(x) = __ 1_2 > 0. Rezulta elifeste (x+4) 1 > 0, rezulta eli Xn > 0, "in EN'.

strict crescatoare pe (-4,00).

b) Cum oriee solutie eu proprietatea din enunt este nenula, rezulta ca m = -1. Cum tl = rezulta

I ~ ~ I = 1~ 0 ,
-{J.,

ca

rangul lui A este 2, deei sistemul este eompatibil nedetenninat,

cu necunoseuta secundara z. Zo = a, de

. +3 xn+1=--4' xn +

XI

Arlitlim prin inductie ca (xn)n este

Pentru z = a E lR sistemul devine: {x + y = a x+2y=0

~ x = 2a, y =

-{J..

Deei Xo = 2a, Yo =

desereselitor:

x2 = f(1) = ~ < XI ~i daca x; < Xn-I, obtinem din monotonia lui f eli j(xn) < j(Xn-I), deci

unde x~ + y~ + z~ = 6a2 Obtinem a2 == 1, deei a = I si solutiile (2, -1, 1) ~i (-2, 1, -1). 2. a) Avem/a = (x2 - if)c + r eu c, r E lR [x] ~i grad r ~ 1. Daca a = 0, eum/o = 2)('2, rezultli eli r = 0 deoareee X2 divide jj, Daca a ~ ~i r = pX + q cup, q E lR , atuneij(a) = pa + q,j(-a) = -pa + q, de unde pa + q == (2a)12 si -pa + q = (2a)12. Rezulta p = si q = Iz12 . a12, deci r = z12a12. . b) Fie a E lR 0 rlidlieinli reala a luifa. Cum (a + a)12 + (a - a)12 = 0, rezulta eli a + a = a -a = 0, deci a = a = O. Atuncij, =/0 = 2X2 si Oeste rlidlieinli multiplli de ordinulI2. 2 c) Fie z EIC, z = u + vi 0 rlidlieinli a luif, eu u si v ElR. Cum (z + a)12 = -(z - a)I.I~ ~ I(z + a)121 = I (z - a)121 ~ Iz + a 112= Iz - a 112~ Iz + a I = Iz - a I ~ Iu + a + VI = == Iu - a + vi I ~ (u + a)2 + v2 = (u - a)2 + i ~ 4au = 0 ~ u = 0, deci Re(z) = O.

332

Subiedullll
1. a) Avemf'(x) = 1 - cosx ~ 0 orieare ar fi x E lR . Deoarece multimea {x E lR I f'(x) = O} = {x E lR

I cos.x =

I} = {21m / k

b) lim f(sinx) ,->0 x3

Z } nu contine niciun interval nedegenerat, rezulta cafeste strict crescatoare. 3 = lim f(sinx). sin x = tim(sinx)3. f(sinx) = lim fey) = lim y-siny ,->0 sin" x x3 x->O X sin ' x y->O y3 y->O y3 . Cu teorema
E

a2 l.a) det(A)= a2 +1 a2 +2
1 _b2 1

_b2 _b2 +1 _b2 +2

1 2 4

a2 +b2 a2 +b2 a2 +b2

_b2 _b2 +1 _b2 +2

1 2 = (a2 +b2)
4

_b2 _b2 +1 _b2 +2

1 2 4

. IU1 L'H' . I avem I' y-siny3 ospita 1m y->O y

I' I-cosy = lm--~ y->O 3y2

siny 1 1 = tim-= - , deci limita ceruta este _ y->O 6y 6 6 . =(a2 +b2)

c) Avem x, = .f{xo) = .f{1) = I - sin 1 < I = Xo Presupunem ca x; < x,...,. Cumf este strict crescatoar rezulta ca.f{xn) <.f{x,...,), deci Xlt+l < xn, adica sirul (xn)n~ este strict descrescator. Cum x, = 1 > 0 :' ipote~. ca ~n > 0 ~btinem.f{xn) > .f{0), deci xlt+' > O. Rezul~ ca ~irul. (xn)n~ este margin it inferior, de: marginit. Fie 1 Xn E JR. Cum Xn E (0, I) ~ 1 E [0, I] ~II 1- sm/, deci sinl O. Rezulta 1== O.

0 0

1 2

1 = a +b

3 det(A) z ~ {
e

=~!!

b) Daca a devine

'* 0 sau b '* 0 ~


z =1

'* 0 ~
I

sistemul este compatibil determinat. Daca a cu solutia (a,-a,I), aE JR. Asadar

= b = 0 sistemul

2. oj F" F 0 prim, tiva a lui f Atunci F'(x) = ['(x) deci F este concava. b)
I

1 + (~)'
x+l

-( - (x; I)' ) < 0 pentru orice x

ER

nedeterminat pentru a = b
f' -( I 1)2 arctg --II ox+ x+

!
2 2

x+ y+2z=2

x+y+2z=2

x+y=O

'

sistemul este compatibil

= O.
Zo

Cu

schimbarea

de

variabila
I

-- 1 = t z +I

obtinem

dx = I Jarctg t dt ==
I

c) Fie xo, Yo, Zo 0 solutie a sistemului. Scazand prima ecuatie din a doua obtinem: Xo + Yo + Xo + Yo + Zo 2012.

'*

= I,

deci

2
I

2. a) (1-.1J(I-l...J(I-l...J(I-l...J XI X2 X3

= (XI -1)(x2 -1)(X3 -I)(x4 -I) = (1- xl)(I-

x )(1- x )(I2 3

x) =
4

X4 - x2)(X

IX2X3X4 ~i XIX2X3X4 = I .

= ft' arctg t dt = t arctg till - f+ dt =E. - '!'arctg'!' - .!.In(t2 + 1)1 = E. -.!. arctg'!' -.!.In ~ I 2 It +1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 5' 222
c) Fie x

= /(1) = -2 , deoarece / = (X - xl)(X b) Fie i=

- x3)(X - x4)

1,5.
2 X:!

Deoarece

x: = 4Xi - I, rezulta ca x: = 4x; - Xi' Adunand


X;

cele 5 relatii obtinem

> O. Cum / este continua, din teorema de medie rezulta ca exist!


+ 2 - x) = 2/(c,) . Cum !im Cx = ex), lim lex)
-

c, E (x, X + 2) astfel incM

~
f jet) dt = /(c,)(x
x -x

~
= 0, rezulta ca lim f jet) dt = 0 .

x~ + xi + xi + x~ = 4(x~ + xi + ~I XI + x +
. 2 2 4 (

+ x~) - (XI + x2 + X3 + x4)


)2 -

Din relatiile lui Viete, x, + X2 + x3 + X4 = 0

+ x = XI + x2 + X3 + X4

2( XIX2 + XIX3 + ... + X:!x4 ) _ 0 , d e un d e XI + x 5 + X3 + X 5 -- 0 5 5 2 4

< ~
V

-'

Testul20
Subiectull
1. Fie (an)n,,' progresia aritmetica cu a, = I ~i ratia r = 4. Daca x = an>atunci an = a, + (n - I)r = 4n - 3. Atunci 496 S al +an 1+4n-3 . 2 CI = n=n'- -=n 2 =n(2n-I).Obtmem2n -n-496=Ocusolupilen, = 16 2 31 ~I n2 = Cum n E N, rezulta n = 16, deci x = 61. 2. Fie x" x2 E (0, ex) cu.f(x,) = .f{X2). Rezulta ca

> O;.f{I) = -2 < 0; .f{2) = 25 > 0 ~i functia polinomiala a lui / este continua, rezulta ca/are doua radacini reale x, E (-1, I) ~i X2 E (1,2). Daca toate radacinile lui/ar fi reale, ar rezulta ca 0 = x~ + xi + X; + x~ > 0 , fals ~i cum numarul radacinilor nereale ale lui/ este par, rezulta ca
c) Deoarece.f{ -1) = 6

fare exact doua radacini reale.

Subiectullll
1. a) Deoarece / este derivabila pe JR ~i.f{-a) =.f{a), a> 0 rezulta ca se poate aplica teorema lui Rolle pe orice interval de forma [-a, a] cu a > O. b) Cum / este para, va fi suficient sa determinam imaginea lui / pe [0, ex). Cum / '(x) = 20~ + + 20x ~ 0 ~i f'(x) = 0 ~ X = 0, rezulta ca / este strict crescatoare pe [0, ex). Cum / e continua ~i x _ !im/(x) = ex),.f{0) = I rezulta ca.f{[O, ex)) = [I, ex), deci Inif = [I, ex). c) Avem /(x) = (x+I)5 _(X-l)5 ,deunde 't/(k)=.!.
k=1

U :;)
Z

ffi 0..
~

cc.

-2 .

g(f(x,

= g(f(x2, deci x~ = x; , de unde x, = X2.

3. Functia

a
'"
~

F: (O,ex)

~ JR, lex)

rx+l
~

+ log, x,

este 't(k + 1)5_(k_I)5)=

strict crescatoare, deci injectiva, Cum /(8) = 4. ( 1 Avem


~+I

..f9 + log, 8 = 6
{tJ =(tY

rezulta cax = 8 este unica solutie a ecuatiei,

a: ci
~ ~ ~

=c;(1f
~

k=1

{tJ

~(tfk

=Ts,

cu

egalitate Avem

C; =1
=5

~i ~i Be,

III \110

III

'2

)7-k ()7-k
= t

k = 7. Deci eel mai mic termen este Tg.

s.

't/(k)]n Atunci lim [ ~


n-+co

AB=J9+16 mijlocullaturii

nS

5 ['t/(k)_n ]n =!im 1+ H
n--+oo

n5

n ((n+l)5-n5-I =!im 1+

hm(n+I)'~n'-1

22

n-+oo

2ns
= sint

=e"-

2n

=e

AC = .JI6 + 9 == 5, deci triunghiul este isoscel de baza [BC]. Notand M (

-1, %)

2. a) Cu schimbarea de variabila lnx = t avem ej.!.COS(lnx) dx = Jcostdt


I

I~ O . =

:E S34

CC

Cum bisectoarea din A este ~i mediana, rezulta ca lungimea bisectoarei este AM = ).!. +.!. = _1_ . 4 4 Ji 6. Cum cos178 = -<:os2, cosl74 = -cose" ,... cos940 = -<:os860 rezulta ca suma este egala cu cos90, deci este O. '

b) Deoarece
It

lnXE[O,I]C[O,~)
e eel

pentru x E [1, e], rezulta ca.f{x) >0 pentru x E [1, e]. Atunci

A = ~/(x)1
I

dx

If(x)
I

dx = Ix" cos(lnx) dx
I

xcos(lnx)

I:

+ Ixsin(lnx).-:;
I

dx =

Subiectulll

eel

= ecosl-I

+ fSin(lnx) dx
"

= ecos

I-I + fx'sin(1n x) dx

ecosl-l

+ xsin(lnx)

I:- fXCOS(lnx).~
,

dx =

lirn f(x)
-+-dJ

00,

. f(x) lim -.r~-co

. lim
x-+-<O

(_{X2
X

+ I -I)
2

= -2

si

lim (f(x) - (-2)x) = }~~ (~ x + I + x) =


x ee -

= e cos I - 1 + e sinl - A. Obtinem A = .!.e(cos I + sin 1) -.!. . 2 2 c) Cum In x E [I, 2] pentru x E [e, e2], rezulta caj{x) E [cos2, cosl] pentru x E [e, e2]. Deoarece cos2<0 ~i cost c l cosz l avem If(x)I~lcos21,VxE[e,e2]
i

"" lim
s...

I +l-x

_~X2

. t imptota oblica spre+co. Functia j e continua, deci nu admite = 0 deci Y = -2x es e as


t , .

. Atunci: ,deci

asimptote verticale. r . 2.a)I,=,bxsmxdx=-1xcosx

r (

)'dx=

-xcosx ] + rx'cosxdx=
0

,b

-cosl+smx\o=sml-cosl.

.' !r(x) I" pr(x)1 dx s .' !'cos2l


dx ~

dx =(e -e)lcos2I

~O

.' !!!,!r(X)

dx = 0

_ r n( -I) dx. Cum x"(x - I) ~ 0 ~i sinx ~ 0 pentru x E [0, I], functia de sub b) Avem In+,-In-,bX x smx . tegralli este negative, deci
Ul
In+1 - In ~

0, n ~ I. < i 0 < I < _x_ - n- n+1


n+1 \

Testul21
Subiectull
1.E suficient ca IOg23> I.lntr-adevar, 1= IOg22< IOg23. 2.j{1) = 3 - I = 2,MI)) = j{2) = 6 - I = 5. 3. Notam 2' = I, I> O. Ecuatia se scrie + 1-72 = 0, cu solutiile II = 8 ~i 12= -9. Cum I> 0, rlimane 2' = 8, de unde x = 3.

. . C)DeoareceO~smx~l,avemO~x"s\Dx_x",dec

I = -, de unde lim In = 0 . n+1 H'"

Testul22
subiectull
1 .al---10
,10

. a =al+9r=-10+18=8,decl I _/(_1)=2_1_3=_25.
Yv -

4.Avem

,( = n(n -I) = 1110. Rezulta n = 11. este I. Atunci Y - YA = I (x - XA) ~ Y =

a,+a2++a\O-

_ a, + a\O. 10 = -10 + 8 . 10 = -10 . 2 2

S.Panta dreptei x + y - I = 0 este -I, deci panta perpendicularei x este ecuatia ceruta.

2. Xv

=-2.2=-"4'

I I 3. -I = IOg2(x + I) ~ x + I ="2 ~ x = -"2 .

16 4

8
S.De exemplu (I, 2). 25 Cum aE(O,~),avemcosa>o,decl 2 . 4 cosa=-5

....
!AI

II: l-

. .. 6 Tnun ghiul e dr eptung hi c, cu ana S = -34 = 6~l semipenmetru I p = -12 = 6 , deci r = -S = I . eCI 2 2 p

4. Sunt A~ = 43 . 2 = 24 submultimi.
.2 2 6. Avem sin a + cos a = I ~ 2 _I_~=.!i cos a 25

i Subiectulll ;:)
Q

La)

tJ 2 =

(I 2 3)
3 I 2

Subiectulll
3) si deci o" =
tJ"'(mod,) ,

b) Avem

tJ3

= e = (I 2 123

adica M = {e, c, ~ }.Nota: o, ~, e sunt distincte.

1.a) Din prima ecuatie avem -2 + 1+ m = 0 ~ m = 1. b)

I I

I m 2 = 2 + m - 1+ 2m - 1- 1= 3m - 1 .

-1 I c) Rangul matricei sistemului . I \ 11 21 Minorul caracteristic \. este 2, avand ca minor principa este

c) Observam ca t(2) = 2, deci tn(2) = 2, Vn E N* . Atunci 0"'(2) = 2. Cum tJ(2) = 3 c# 2, cr2(2) = I c# 2 ~i e(2) = 2, deducem ca m este multiplu de 3 ~i apoi 0'" = e. Cum t1 = e, din r" = e, deducem cli n este par. Asadar 6 divide mn. 2.a) A(n).A(m)=(I+n+m m+n

-m=n )=A(n+m).
I-n-m

1 0
2 1 = 2 c# 0 , deci sistemul este incompatibil.

; u
~ ~

b) Conform punctului anterior, cum n + m e Z rezulta ca Me parte stabila a multimii M2(Z) fatA de
inmultire, Operatia e asociativa, are elementul neutru 12 = A(O) E M, iar inversul elementului A(n), unde n E Z ,este A(-n), deoarece -n E Z si A(n) . A(-n) = A(-n) A(n) =A(O). c) Avem j{n + m) = j{n) . j{m), conform a). Functia este inversabila, deoarece A(n) = A(m) daca ~i numai daca n = m.

-1 1 4

I
c:i !AI z U

b)

:x.
~ i
Z

Subiectullll
1.a) !'(x)=_x b) Avemf'(O)
x .. '"

2 a) x x = ~ + 2x, deci ecuatia este ~ + 2x - 8 = 0 ~ x = 2, x = -4. + + yz + xy + x + Y + z Avem (x y) z = (x y)z + x y + z = (xy + x + y)z + xy + -; y + z: :Zde~zoperatia e asociativa. . (yoz)_x(yoz)+x+yoz=.xyz+yz+xz+xy+x+y+z, x,y,z , d . ~l X o. ( + 1)(y + 1) _ 1 Pentru x y > -1 avem x + 1 > 0, y + 1 > 0, eCI c) Scnem x y = x ., (x + 1)(y + 1) > 0 ~ix y > -1, q.e.d.
0 0 0 0 0 0 0

~X2 +1
x .. '"

__

1.

Subiectullll
1. a) Arl\.tam prin inductie ca a'+
~ I _
Q -

tr;
an > O. Avem a. - a._I +JI2+an_1 a2 =v 13 > 1 = al rezulta cerinta.

Cum

a2 - a, > 0,

din

= -1. Ecuatia tangentei este Y - j{0) =f'(O)(x - 0) ~ Y - I = -I(x - 0) ~ x + Y - I = O.

e
~

c) lim f(x) = lirn ~

"x2 + I + x

= 0, deci Y = 0 este asimptota

orizontala catre +00. Pe de alta parte,

a.+I-a.

=,,12+an

-,,12+an_1

JI2+a.

. . < .,112 + 4 = 4 ceea ce trebuie arlltat. b) Evident a, < 4 . Prin inductie, din a. ~ 4 deducem a.+1 ,

36

c) Sirul este convergent

confonn teoremei lui Weierstrass.

Notllm I =

~!! observam an ~i

ca I ~ 0 ,

subiectullll 1.a)I'(x)=ex-x+l,pen I . .1 Funct1a/' tru ori e xelR onc.


b) f"(x)
X

deoarece an ~ O. Trecand Ia limita In relatia de recurenta obtinem / = .../12+ I ~ /2 -/ -12 = 0 ~ / '" 4 (cazul / = -3 nu convine). 2. a) b)

=e +--2 (x+I)

,Vx>-I,deci/esteconvexli.

! I( }it ! ! ! eX x
=

2/1 xdx = ~ 0

c,

. cat este stnct cresca 0 are , deoarece f" > 0 . Cum 1'(0) = 0 , rezulta tabelul de variatie: x 1 0 +00 f'(x) ----------0 +00 ++++++++++ ..- O "'+00 3

xe+dx=

x(-e

r, 1 X)'dx=-xe -x II +.,bx e -xdx =---e 0


A'

_xii
0

e =--+ 1 ( __1 + 1) = I__2 = __- 2 . e e e e

I(x)

c Aplicand teorema lui l'Hospital, obtinem lirn oJ x ...o

e I(t)dt 2
X

Deoarecej{O) = 0, rezultlij{x) ~ 0, Vx > -1.

_. I(x) _. e-x 1 - hm- - hm= -2 . x ... o 2 X x ...o 2

2. a)

I(x) dx = In(x + I) I~- lnx I~= In3 -ln2 -ln2 + lnl = In3 -ln4 = In"4' 3 dx = ( J3 1 3dx _ J3 1. =!!.._!!..+_I __ I= ~+_I __ l. x2 + 1 dx - ( x2 - arctg x II + X I 3 4.J3 I2.J3
1

Testul23
Subiedull
1.Avem 1- ifi +

32 b) (l(x )

c) ~ I(x}it = In(x + 1)1: -lnxl'!. = In(a + 1) -In 1: a -lna

./!.
a

+ ln~ = lna - lna - lna = -lna. Rezulta

if4 + ifi - if4 + ~

= 1+ ~

= 1+ 2 = 3 .

2.J{-1O) + J{-9) + ...+ J{9) + J{1O) = -28 - 25 + ...+ +29 + 32. Suma are 21 de tenneni in progresie aritmetica (de ratie 3), deci este egala cu -28 + 32 21 = 221 = 42 .

lnc = I,decia=e.

2
3. Avem 23(x+I) 22(I-x) :> 3x + 3 = 2 - 2x =
..I W :>

Testul24
Subiedull
1 _1_= J2-2 2+J2 2-4 =-(1+ ,k e Z. J2)e(-2,-I) 2 ,deci

5x = -1, deci x = -1/5.

27r "1 . .J3 7r . ex: 4. Avem so Iutii e XI= arcsin 2 ="3 ~I X2 = 7r - XI= 3. ... i s. I VII = .../1+ 64 = J65 ; I v 1 = .../16+ 49 = J65 , de unde rezulta ::J 2 Q

[--d-]
,,2-2

=-2.2.

Xv

=-;

~ -;

=2 ~m=-4. .

cerinta.

u: 6.BC

2 2 = 3 + 7 - 237

cosI20 = 9 +49+ 221.1.

= 79, deci perimetrul este 10+

J79 .

x =-!!..+2k7r 2
2

. .. 313(3'2)3_6.5.4.2=40 4. Sunt 7 tenneni, eel din mijloc este T, = C6' V L. - 1.2.3

Subiedulll
1.a) detA = 0,

5. VI-

v = -7 + 2 J ; I VI- v I = -..Ii+4 = vis


2

2 sin2 a _ sin2 a 6. tg a= cos2a -1-sin2a

0,36 _ 9 = 0,64 -16'

a: w
:E
::J
~
~ =3x
Q.

::J z CC

1- 1
x-2

-2

1 =3

1 * 0,
x +I x- 2 x+1

deci rangA = 2; range = 1, deoarece top minorii de ordin 2 sunt nuli

Subiedulll
1. a) A2 = 0

~i B

*O

2.

Cerinta rezulta, z +I x+1 x-2 x-2 x+I 3x x+1 x- 2 3x x-r I


X

x-2

x+J

x+I
X

b) det(A + xB) = x + 1 x+1

+ 1 = 3x 3x

x+1 x- 2

+1

[o

0 0 1]
0 0 0

0 , rangA2 = 1.
3 3 3

-3
0

o
-3

b) Avem -A)(h + A + A3) =h + A + A2 -A _A2 _A =h _A c) Inversamatricei/3+Aesteh-A+A2,de oar ece(h+A)(h-A+A 2.a)!t=X+X+1.Avem6=-3~1 . -1i.J3 XI2= 2 -X+
.

u,

=hi de~a:~~~ )= 3

t; 03,
3

x+I x + 1 = 27x;
1

(am adunat liniile la ultima linie; am dat factor comun ~i am scazut bl/: =X + X + I = (X + X+ I)(X -X+ 1) =!t(X c)!t divide/" Cu binomul lui Newton, (A + B)"
'1J2 :>

~ ex: c::i
w

w "'"

o
AB

ultima coloana din precedentele doua), Obtinem x = O. c) Avem = 03 = BA, deci matricele comuta,

In(xI) = 0 ,deoarece

In e lR(X]

~l

1). Catul esteX Cum 3 -1 x2 = XI' XI -,


_

-X+ I. avem' .

is ee
~

=
f. (XI) - 2n+ XI + I = n -XI
n

An + C~An-IB + ... + C;-IABn-1 + B" =An + B", tennenii intennediari fiind nuli. 2 2. a) 1= X(X -I) -1 , deci restul impartirii lui/la X2 -1 este polinomul r = -1 b) Daca xt este rndlicinli a polinomului

! Z
c: ~

f,

k = 1,2,3 ,atunci

x; - x

-I = 0

:>

x; = x

+ I ,de unde

x~ XI+ 1= 0, + x2I + I = 0 , 1+ 1+ 1

daca n = 3k + 1,keN daca n = 3k + 1, keN. daca 3 divide n . Cerinta este demonstrate.

XI+

i
I

* 0,

< V
~
_I _ + ... + _1_. Ultima sumli are 2n + I 2n+1

rezulta cli x~ + xi + xi = XI+ x2 + ~ + 3 = 3 c) I(xi +x2) = f(-~)


= -xi +~

::E w

!C
::E

-I = -<xi -~

-1)-2

=-/(x3)-2

= -2.

339

2n terrneni, fiecare mai mare decat _1_


2n+1
'

declo a
2 .
1

_a
2"

> 2' ._1_ == 1.


-

b) a2" == a, - a2_,) + (a2-, - a2-, ) + '" + (a2, (

a2,) + a2 ~

tt t t
. + + ... + . + 1+
n-Iori

2"+1

2 '

'It n

~ l.

==1 +

1,

2. a) .( ~ x 2 dx == 4 - x2 -~ 4-x
'Itn

I: ==--J3 + 2 .
'arcsill"2dx=="2arcsill"2
. xl

~ 1.

x b) .lJf(x)'arcsin"2dx==.lJ

r (arcsill"2 . x)'

2 X II _1.(!!...)2 _ 1(2 0 - 2 6 -72' dx == -

c)
~

Avem

== i"lh' ~ 2[Jog,], deci


n

an ~ a"'Ioo,"1~ 1 +
co

[log2 n]
2

~ 1+

log2 n -1 ==1+ log2 n


2
n-+oo n

2'

\In

~ 4,

c) Cu schimbarea de variabila I == dt == -x, -dr, avem fJ(x2)

f-I/)

dl == 1f(/2)

dz .

deoarece sirul (a ) ~I este strict crescator, Cum lim log, n == rezulta ca lim a == . 00, 00
n n-+oo

Testul26
2. a) De exemplu F: R ~ R ,F(x) == arctgr. b) c)

2)' x .. arctgxdx==-arctgx 2 2
3

II -0

2 0 1+ x
)'

If I --==-._-x dx 2

I 1( I R1--- I) dx==---+-arctgxl 1( 1 1
2 4 20 1+ x2 8 2 2
0

I ==~ 2 0 4'

Subiectull . . 1. Fie z==a +bi, a, b E R . Avem a + bi + 2(a- bl) == <=> == si -b == <=> =: 0, b ==-9, deci z= -91. 9i 3a 0 9 a 2. x2 - 3x + 2 == + 1 <=> - 4x + 1 ==O. Cum ~ ==16 - 4 ==12 > 0, rezulta cennta. x x? 3. 3 + 2J2 ==(l + J2)2 10 Probabilitatea este 32 t

r .b x

f'(x) dx == f(x) II x
0

r .b (x

f(x) dx ==1_ 3
2

r~ .b +

1 x

dx ==1_ 3 (1- arctg x)


2

II ==31(-10 4

, deci
== -

x ==2.

4. Sunt 25 ==32 submultimi ale lui XA+XB+XC 3 ~ Xc


==

~i C; == cu 3 elemente. 10 -3 ~ Yc - .

5 16

S. xG

YG

YA+YB+YC 3

Testul25
Subiectull
1. Avem IO
lg 7

6.

(a + IE.) g 3

==

==7, deci 100

lg 7

==(101g

7i ==49

EN.

2. Punctul de maxim este abscisa vfufului

1+ .J3 tg + tg 1(/ 3 == _2__ 1- tga tg1( / 3 I _ .J3 2

==

1+ 2.J3 2 - .J3

== 8 +

5.J3 .

~ ~

Xv == 2_== 1.3. j{x) ==j(y)<=>X3 1 == + 1 <=>X3/ __ + / 2(-1) f '(x) ==3x ~ 0, decifstrict S.BC: y-3== 5-3 x- 2 -1-2 2 crescatoare.

==0 <=>(x-Y)V

+xy+

I)

==0 <=>x==sau y

Subiectulll 1. a) det(A+IA)==I~
c) FIe B B == (b:

~
~

x? + xy + 1==o. Cum x? + xy + 1==0 <=> + 1 + 2(x + y)2 ==0 ~ X == ==0, rezulta cerinta. Altemativ, x? Y
4. CI20-10 == -10 == 45 35. 13.1+2.1-131==_8_. ,N + 22 .J13 <=> <=>2x+3y-13==0.Distantaeste

~1==-4
==

b) A2==(~

~J.

A2_A==(~ deci

~)==I2'

..c
Q.

. _ (a
d

ci!

bJ. , avem AB c d

(a + c
a

b+ b

dJ

si BA ~

==

(ac + d aJ, +b c

b == c si a == b + d. Atunci

5 U
~ ~ :::>

6. 2R == AB == 1Q. sinc.J3 Subiectulll 1. a) detA ==I. C)AVemI==[~ 0

R == ~

.J3 . ca liniile lui B sunt proportionale ~ range ==I. -23J. 2 -3

~ J si detB == d'- + bd - b2 Daca detB == 0, aratam ca b == d == 0, adica B == O2, Presupunem

b) B "*

d'- -

., .,. 2 . _b+.Js.b==I.Js.b.cum db - b2 == O. Ca ecuape ill d, discrurunantul este ~ == 5b , decl d 2 2

2,3 si

b, d E IQ , deducem b == d == o.

in conc\uzie

rangE"* I.

'" z
w

~I 0

~lj'deCiX==BA-I==(1 1

-I

2. a) Fie I E M si x E R . Avemj{x - I) == j{(x - I) + I) ==j{x), deci -I EM.. < + .b) Fie Ii> 12 E M si x E R . Dinj{x) ==j{x II) ==j{x + II - (2) rezulta II - 12 E M, deci M - (R, ). +

c) De exemplu, functia parte fractionara. Subiectullll adica 1 1. a lim f(x) i) x-+Ix3 -1


X-+CiO

2. a) ZIZ2Z3 = = -(-I) ==1.


b) Cum

I ZI11Z211Z31== ~i I ZI I, I Z2 I , I Z3 I ~ 1 , rezulta I ZI I ==I Z2 I ==I z31 ==1. 1


radacina reala, de moduli, == rezultaj{l) ==0 ~ 1 + a + b - 1 ==0 <=> + b ==O. 00 a
0

-I limf(x) a"!' sau -1. Cumj{O) == < 0 ~i x-+> ~ Subiectullll


1. a) f'(x)==-~_1.
V

15

c) Polinomul are coeficienti reali si grad impar, deci are eel putin

==

lim arctg x == 1(/ 4 x-+Ix2 + X + 1 3


x-eec

==!..

b)

12

f'(x)

== arctg

x + ~ -I , x +1
==
HOC>

\I

R .
2

f(x) x 1 c) limf(x)==oo,Lim--==lim-=-arctgx==-~lx~
X
x-eec

1( . I' (f() x- x1() 2 2


2 . hm -x-+>+ x2 1

limx(arctgx-IE.)_IE.. 2
.

b) limf(x)==lim(1-lnx)==00+00==00.

x-+O

x-+O X

Deoarece lim f(x) == -00 si


x-+oo

z
;

c) Deoarece f'

< 0, functia este strict descrescatoare,

li x..!

arctg

1
X

x - !!... 2

==

_1 -2 lim l.L x-+> 1

== -

== -1

rezulta ca

deci injectiva, Cum

-7

lim x x-+>

(f()

_ IE.

x) == -1 _ IE., 2

I!n?f(x) == din continuitatea luif rezulta ca imaginea functiei este R , deci functiaj" este surjectiva. 00, Ca urmare, exista un unic e E (0,00) astfel incat fee) == <=> 0 c-Ine == . 1

40

deci dreapta de ecuatie Y == x-I !!... 2

-!!... este asimptota oblica a graficului catre +00. 2

2.

a) ! x::

4 dx =

!1- X2: 4) dx = 1- 4 .~ arctg ~ [ = 1- 2 arctg ~ . (


4 0

--.rwl-oo /'
2. a) 1 =
1

/'

(max)

~
2

Asadar, x = 1 este singurul punct de extrem (minim) al functieij"

b) !~dx=.!. X4 + 2

!(x +2)'dx=.!.In(X4+2)1' 4 X4 + 2 4
k

=...!..In1. 4 2.

.b (x + I)

x r_- dx=I-2~/-I
2

d/=

In/+-)

1
1

\I

1 I =1n2+--1=1n2--,cuschimbaredevanabile/= 2 2

c) a. = ~

t(): Ii
1='

x+l,dt=dx. a(j,6.,<) , adica suma Riemann asoci functiei

I,

[0,1]-> R,/(x) = ---"-

nt
v
.+2

+21
.+1

+1 =

+4

x +4 '
intermediare ';'1- 'k - k -,no

.b

rx'(x +2x+l)dx=rx'dx=_I_. (x + 1)2 .b


2 --2

n +1
1

.. .. di VIZluml

u.

2 n .. = (0 < -1 < - < ...< - = 1) ~l sistemului . de puncte n n n

-1 A ~adar

c) Avem In ~ 0, deoarece

x"

(x+l)

0, '<:Ixe [0, 1] si n ~ I. Atunci 0::; 1. ::;--, n+1

de unde limi = 0 . .-+'"

lim a. = r f(x) dx , deci sirul e convergent.


n-+ao

.1

Testul28
subiectull (I+ 1. Z=--2-= i)2 l-i
1- 2i -1.=l,decl . Re a= Il . 2.xt+x2=5,xtx2=2,decixt+x2-xtx2=3.

Testul27
Subiectull
1. a2 = 2, as = 16, => q = 3

a, a2

= 8 => q = 2.

2. p..+!L=p2+q2 qp pq
6

= (p+q)2_2pq pq

=36-6=10 3

3.j(x) = ft.y) ~ x> + x = . x ,y e[O ,. 1]

+ y ~ (Xt - y)(x + Y + 1) = 0 ~ x = y, deoarece x + y + 1 > 0 pentru orice 50 49!. 50! 50!. 50! ' ce bui ea ce tre uta arlitat.

4.C50 =~. 2C50=2.~=100.~=~ 100 50!. 50! ' 99 49!. 50! 6. Avem x=51! ,deci 6

1!_1! 1! .. 3. x +"4 - 2" + 2k 1!, k e Z => x = "4 + 2k1! , k e Z . w ~ ~ Q formate doar cu numere pare, ~i anume submultimile raman 64 - 8 = 56 de submultimi.
2

4. Sunt 2 = 64 de submultimi. Nu convin cele


multimii {2, 4, 6}. Acestea sunt 2 = 8, deci
3

5.IDA+ABI=IDBI=DB=2.

tg2x=tg51!

=tg(21!-!!..)=-tg!!..=-fi. 3 3

5. AB AC = 44 -cos
2

BAG

= 16 cos60 = 16 . .!. = 8. 2

Subiectul "
1 a 1.a) tJ. = 1 b
1
C

u.:

sin a tg a II9 _ 1 sin2 a + cos" a = 1+ tg2a = 1+ II9 -TO

a2 b2

1 0

a b-a

a2 b2 _a2 c2 _a2 =(b-a)(c-a)

1 0

a2 b+a = (b - a)(c - a)(c - b).

c+a 0 0 c-a c2 b) Deoarece a, b, c sunt distincte, rezultli ca numerele b -a, c - a si c - b sunt nenule si deci tJ. Cerinta rezultli din teorema lui Cramer. c) Polinomul f(t) = x + ty + t2z - 13 are radacinile distincte a, b. + b + c,y=-ab-bc-ca,x b) Daca x2 =
= abc.
C.

* O.

Din relatiile lui Viete rezultli z = a

2. a) Avem solutiile x = 3 ~i x = 9.
cele 4 numere verificli ecuatia. 10 c) Daca x" = 1, atunci x e U(ZI2)' deci x2 = 1. Atunci xlO = 1 ,deci x" = 1~ x . x = 1~ x = 1 .
A A A A A A

1,

atunci x e U(ZI2) =

{I, 5, 7, 9} . Toate

Subiectul III
1. a) Functia f e continua, deci nu are asimptote verticale,
_T-io>

lim f(x) = 0, deci dreapta y = 0 este

asimptotli orizontala a graficului spre ro. 1 2 b) f'(x) = m ~ ,deci 1'(0) = m . Rezulta m =1. (l+x) c) Avem f'(x) = 0 ~ x = I. Pentru m > 0, alclituim tabloul de variatie al functieif:

x
f'(x)

-<Xl

-0

--~

f(x)

1 0 +++ m 2 /'

1 0 --m 2 \.,

+00

Din tabel, deducem ca l!(x)l::;

Im 1, '<:Ix e JR ,
2

-0

deci valorile cautate sunt m e [-2, 2].

42

2.a) F(I)=

00

ff(t)dt 3

=(~+et)

/' =.l+e_1

=e-1. 3 F' = f > 0 , deci F este strict crescatoars, lim F(x) = ao


x ...,

b) Dreapta

y = 0 este asimptota orizontala, deoarece


0

x .. .,

lim f(x)

= 0, iar dreapta x = 0 este asimptota

b) Avem F(x) = (~+ 2


X-+-a)

3 t e ) /x = eX + x -I. 0 3

verticala, intruciit lip1f(x)


,

= +00. Fiind continua pe (0,00) ,fnu admite alte asimptote verticale. = In(l.l.i ..... ~. I 2 3 n -I r x(lnx)'dx=er n+ n

,\ f(l) + f(2) + ... +f(n) c, 2.a) rlnxdx=xlnxl>

I) = In(n + I) => ...., lim(f(l)


dx => r eX(f(x)

+ f(2) + ... + fen) = 00.

lim F(x) = --a:> , deci F(lR) = lR . Functia F este injectiva ~i surjectiva, deci este inversabila avemx =F(t), dx =j{t) dt, p-I(O) = 0 si P-I(e-l) 3 tf(t)dt= !tf(t)dt= !t3dt+ !tetdt= .1+tet 4

dx=e-(e-I)=l. + f'(x dx = e" . I

c) Cu schimbarea de variabila t =yl(X)


.-1

,,(.-tl
P-I(x)dx=

= I de . ' CI =~. 0 4

b) r eXf'(x)

dx = eXf(x)

I:-

r (ex)'f(x)

dx = e' - r eXf(x)

f
,'(0)

f - !etdt=.1+e_et/1
0

c) ff(x)dx=xlnxl:-

dx=-tlnt-(I-t)=-I+t-tlnt.Cum~tlnt=~~t ,>0 ,>0

=~

II =0,

'>0-(2

Testul29
Subiectull
1. V64 = 4 , IglOO = 2 ~i 2.d = 3
2 -

rezultii lim(-I + t -tint) ,~o

= -I.

Jfi > Jl6 = 4 , deci

IglOO < V64 < Jfi

.
.

Testul30
Subiectull

44

< 0, deci 4~ + 3x + I > 0, '<;IxE lR. d .


eCI 2n+270=n
2

3. x + I = tg!!" => x + I = I => x = 0

1.1 z 1= -19 + 16 = 5.
intersectie suntA(I, 2 logsX = logs2x ~

2. Rezolvam ecuapaj{x)
3.Avem

= 0 => ~

- 3x + 2 = 0 => x, = I ~i X2 = 2. Punctele de

4 C2 n(n -I) n =--2-'

-n~n

()

n-3

=1815,deunde

n=18.

0hi B(2, 0). log~

S. ii . = I . 2 - 3 . I = -I < 0, deci unghiul vectorilor este obtuz. 2 AB2+Ac2 BC2 25+4936 . 6.ma 2 --4-= -2--"4=37-9=28,decl ma=2J7.

logs . . log2S2x = -- 2x = -I Iogs 2 x, deci ecuatia se sene: eCI logs 25 2

= logs2x ~ ~ = 2x, deci x = 2, pnand cont


ml

ca

x > O. 4. C; = ~: ~:~ = 35 ;
ml

u.:

~ = 65 = 30 => C; Subiectulll
1.a) detA(x)

~ = 5. 5. Panta dreptei d, este

= 112. Panta dreptei d2 este mz = -a. Din

'j

s .

= cos2x + sin2x =

I.

= m2 obtinem

3
~
~
A.

b) A(x)A(y)=

(COSXCOSY-SinXSiny -sinycosx-sinxcosy sinycosx+sinxcosy cosxcosy-sinxsiny

2. a) Ecuatia se scrie x(~


2

+ x13) = O. Rezulta z, = 0 ~i ~

OJ (COS(X+
=

y) -sin(x+ y) cos(x+y)

sin(x+y)

01 IR .deci ( A ( { ) = -l
2,3

c) Cum A(x) . A(-x) ~ A - x) ~ A(O) ~ 1" atunci (A(xW'

~ A( -x) ,x + x-

r~
.

0]
=A(x+y).

a = _.1 . 6. Din sinx + cosx = I rezulta sin2x + 2 sinx cosx + cos2x = I => sin 2x = O. 2

Subiectulll
1.a) detA = 3(1 -a). b) Pentru a

*'

I, rangA = 3. Daca a = I, I~I

I*'o

implica rangA = 2. Deci a = 1.

A( _{) c) ' =_I_.A detA 2.a) f = X2(X2 I I I b) -+-+-+-= x, x2 X3 c) Pentru orice a =.l.[~3 3 -3 ~2 I ~Il. 2 este -X + I.

~
;

13 = O. x
,

Ji05

+ I) - X + I = g (X2 + I) - X + I. Restul impartirii luiflag I x4


E

z ~
ca:

a
~
Z -e

~ ~

b) ml + x; + xi = (x, + x2 + XJ)2- 2(X,X2 + x,XJ + X2X3) = (_.1)2 _ 2. -13 =.1 + 13 = 2 2 4 3 2 c) Cum X,X2XJ = - m2 ' rezulta XJ= - m, de unde _ m + m + 13m + m = 0 2 4 4 2 ' 2 + 30m = O. Obtinem ml = 0 sau m - m - 30 = 0, de unde m2 = -5 si m3 = 6. Cazul conform lui a). Daca m = -5, avem X3 =

53 4' adica _m3 + m2 m = 0 nu convine, + 3x + ~ _

X,X2XJ + X,X2X4 + X,XJX4 + X2XJX4 -1- I - - . X,X2X3X4 I R , avem a" - a + I> 0 , deci f(a) = a4 + (a2
-

a + I) > 0 . Ca unnare,f

nu are

nicio radacina reala,

-%

~i 2x3 + ~

13x _ 5 = (2x _ 5)(~

Subiectul JII
1.a) lim Inx = lim~ = I = f{l) x ..1 x-I x ..1 I b) lim f(x)
1

!~

+ I), rndacinile polinomului ~ + 3x + I satisfac X,X2 = 1. Daca m = 6, avem X3 = -3 ~i 13x - 5 = (x + 3)(~ - 5x + 2), cu aceeasi remarca,

, de unde rezulta cerinta.

SubiectulllJ
1. a) Avem f'ex) = 1_ < 0, '<;Ix>0, decifeste x(x+l) strict descrescatoare pe (000) , .

- f{l) x -I

.1-1 = lim In x - x + I = lim-x-= _.1 . De aici rezulta ~i caf este derivabila in x = I x .., (x _1)2 ... 2(x -I) 1 2

c) Avem

I'(x)

x-I-xlnx (x -1/

'

V I x ~ I, x > 0, si F(I) = -2' g'(x) = -Inx

Considerarn functia x 0

g: (0, ~ IR, oo]

in x = I;din tabelul de variatie alaturat, rezulta cerinta.


c) Prin inductie,

definita prin g(x) = x -1- xlnx . Avem si, in consecinta'/'(x) 2.a)

si, din tabloul

cum f'(x)=(-I)I(x-l)e-

si j<"+ll(X) = (f<"l(x' = (-I)" e- -(-I)"(x-n)e-

de variatie alaturat, deducem cll g(x) < 0 pentru orice x E (0,1) u(1,co]

~~~~--~I~~~~
f(x) - 1/'0 M E ~

f '(x) + + + + + 0 _ _ __ \. _ ~ a - -3.

= (-I)n+I(x - (n +

e-

rezulta conc1uzia.

< 0,

"Ix> O.

I Xdx=i../ 2

2 a) ! = If.-Ldx
2 0

I{ .!._1.+
~l2

=..!.,decigEM 2

b) rh(X)dx=X3/1 .I> 3

+X2/1 +a=..!.+..!.+ah 2 3 2 '


0

2x + 3

9 )dx = (X2 - 3x + 2. In(2x+ 3))1 = -..!.+2.Jn~ . 4(2x + 3) 4 4 8 0 2 8 3

nu
:I

+31

c) Fief

E M Atunci

If(x)dx=..!.= 2.1>.1>xdx~

r (f(x)-x)dx=O

. Conform t eoremei . d e medie,

"n+1

= rx"(2x+3) n.l> 2x + 3 0

n 1 dx= x + II =_1_ n + Ion +I


"+1

exista c E [0, 1] astfel incatj(c) - c = 0, ceea ce trebuia aratat,

c) Deoarece

s
I~

I, avem

O~_x--~--~O~! + 3 2x + 3 nx limn!n=..!. 5
HOO

x"

~! n+1 n . Atunci 5

5! n >2! n+1 +3! n >5! -

"+1

~5!

Testul31
Subiectull
O 1. Avem a=(i Y/3=23, este strict crescatoare,
1.Q
I 2 12

~_1_~5! n+1

"+

_n_~n!n~..!.~ 5(n+l)

b=43=23

~i ab=23 ] = [3,5].

=24. Cum c=!4=2,avemab=c4

1mf = [1(1),/(2)

3.

(%J = (%

r-

Testul32
2.Cumf
I ~

Subiectull
1.

x = -x -I ~ x = _..!. .

I z I=

-I

2 .1= =.J2 .2. Avemj(x) 1+1 ,,1+1

=y ~ ~ - x - 6 = 0, de unde x = -2 ~i x = 3. Punctele sunt 10 , sau

4. Fie n numarul elementelor lui M Avem 2"..1 submultimi de cardinal impar, deci 2"..1 = 32 ~ n = 6. 5. AB + A C = 2 AD, D fiind mijlocul laturii Be. Cum AD = AB . sin 60 =

.J3 . .J3 = 1.
2

A(-2, -2) ~i B(3, 3). 3. log93 = ~; rezulta


L4

log, 2 = ~ ~ XII2= 2 ~ x = 4. 4. Suma este (1 + 1)10= 2

2'

...:

I AB + AC

1=3.

6. sin(x + n) = -sinx ~ sinx sin(x + 1t) = -sin2x ~ 0, "Ix E lR .

~o + C:o+ ... + C:g = iO . 5. Ecuatia dreptei BC este y -I = x -I ~ x -I = 2(y -I) ~ x - 2y + 1= 0 . 2-1 3-1 A.. Inaltimea dID A are I' ungimea 11-20+11 .JI + 4 {-x) 2 =.J5' 6.

i
i
l~
o

Subiectulll

cum

SID

(1!)"4
X

= cos

(1!- ( "4 1!)) "2


x+

1)

A'=[~ ~
000 :],

~]'A3=03'

b) A'A'=[~

~ ~].[~ 000010000

~]=[~~ ~]
B' =[~

~irangAAI=2. Notand

=cos({-x),

rezulta sin (x + {)cos(

= = sin2(x+{)

~ 0, "Ix E

s.

c) Daca exista BE M3(C) CUF = A, atunci AB = BA, deoarece AB = B2 . B =

eJ = B . F = BA.

Subiectulll 1. a) Fie X =(x

y) ,x, Y E

n. Avem

AX =(6X

6 +4X)=XA.

&

! n
s
B=[ ~ ~

:E

B = [: ~ uvt

avem AB = [: ~ 000

;],

BA = [~ : Ouv

~],

deci x = u = v = 0, a = y = t, b = z ~ b)A2=(3: ::).12A=C: ~~).36I2=(3: 306)~A2_12A+36h=(~ ~)=02. deci 3x, y E R, B = (~

Avem det-i =Oo>de~=O=>

det8=00>.=0

Obtinem

~]'A

c) Avem B E M, deoarece AB =

(F + B)B

= B3 +

F = B(B
2xy + x2 +x

F) = BA,
adica

~).

~ !.
!:

a) ~uma coeficientilor poli~omului ~stej(l) = (I - 2)10- 1 - 2 = -2. este 0, deci suma radacinilor este O. ~ ~ PollDomul are gradul 100, tar coeficientul lui c) f = (g + X)IO -X _ 2 - 10 CI 9X 9 9 10 it d . -g + 109 +".+ClOgX +X -X-2= g.(g9+Cllog8X+ ... +C~OX9+1) ~ eCI g If.

Rezulta

B2 = (X2

A'"

+y=4.0btlDemx=2,

2XY) , x2 y=S

B2 + B = (X2 + x 0

Y) ,

6,

2xy

4.

~I B=

(2 4/5).
0 2

,apOlx=-3,

y=-S

4.

~I B=

(-3 -4/5)
0 -3

2. a) Fie x, y E M ~ 3p, q E

e II:
o
!It

Subiectullll
1. a) limf(x)
x-eec

cu x = COSp1t + i sinp1t, Y = cosq1t + i sinq1t ~

xy =

e
I

= lim..!.. = lim....!..=
X-+0::1

o.

e"

x-eeo

eX

x f'(x) f(x)

-00

++ +++ 0
-00 /'

= cos(p + q)1t + i sin(p + q)1t. Cump + q E Q, rezultaxy EM' b) Inmultirea este asociativa, elementul neutru este 1 = cos 0 . 1t+ i sinO 1t E M (pentru ca 0 E Q ), iar

b) Avem f'(x) - e -x - x e -x = (I - x )e -x . Denvata se anuleaza . -

\. o

inversul elementului x E M este X-I =.1 = COS - isin pst = cos( - p)1! + i sine- p)1! E M (pentru cll px x

p e Q ). De aici rezulta cerinta. de demonstrat ca fl.p + q) = fip) . j{q), cos(p + q)1t + i sin(p + q)1t = (cos pt: + i sinp1t)(cos q1t + i sinq1t).
c) Fie p, q e Q. Avem

-2 ceea ee revine la identitatea nul:


1

1 -2
1

0 1 =4b+3+2-b=3b+5=> b exista a, b a+b+ab) 1-2(a+b+ab) a), I-a


E

b=-3

Subiectullll
1. a) Evident XI =~~4; b) X.+I =(X._4)2+4~4,
-

':.In~ l,decixn~4, 20 = (x. - x._I)(x. + x._1

':.In~ 1.
-

2. a) Fie X; Y eM=> XY= I+2(a+b+ab) ( -2(a+b+ab) u(a)=(I+2a -2a

(-1, (0) astfel incat

(1 +

2a -2a

a), 1- a

y=

(1 +

-2b2b

b) 1- b .

X.+I - X. = x; - 8x. + 20 - X;_I + 8x._1

8) ,

2.

Cum

eM,deoareceab+a+b=(a+l)(b+I)-I

e(-I (0)
,

Xn + Xn-I - 8 ~ 0, rezulta ca Xn+1- Xn are acelasi semn cu Xn - Xn-I , deci, inductiv, cu X2 _ X Cum X2 = 4+"2

1)2

I 9 = 4+4" <"2

= XI

rezulta Xn+1-Xn

s 0, '<In~

I. Notam / = lim an
n-+l

I
:

b) Notand

am aratat cli U(a)


12

U(b) = U(a + b + ab), '<la, b >-1.

lnmu1tirea

c) Conform teoremei lui Weierstrass,


obtinem

sirul este convergent.

Trecand

la limit
La

este asociativa, are elementul neutru

= U(O)

M (pentru ca 0> -I), iar inversa matricei U(a) este

P-

9/ + 20 = 0 => / = 4 sau / = 5. fusa x. ~ XI =

2.
2

=> / ~ 2. => / = 4 .

2
co~x 1+ sin ' dx = arctg(sin X)II =!!.... 0 4

2. a) Derivata primitivei este I> 0, deci primitiva este strict crescatoare, de unde rezulta injectivitatea. b) Cu schimbarea de variabila t = sinx, dt = cosx dx avem oIA vem sm
2

[/2

EM, deoarece __ > -r. I+a I+a c) Observant j(a) = U(a - I). Functia este inversabila, deoarece a e (0, (0) ~ a - I e (-I, (0). Functia j este morfism, deoarecej(ab) = U(a-I) U(b-I)= U(a-I +b-l +(a-l)(b-I = U(ab-I).

U ( __

a_)

a_

U(x) = U(y) ~ X = Y si = U(ab - 1) ~ij(a) j{b) =

c/

2 . sin x tg2x = . 2 2 = --- 2 , deci I(x) sin X + cos X I + tg X

I+tg2x . Atunci 1+ 2 tg2 X


II
0

Subiectullll

e:
iil

[14 I(x)

:;;;:

_ 1 [14 dx -"2

(tgx)'
2

I dx =

tg x+-

r dt "2.b --I
1

t2 +-

,,2

r: arctg(tF2)

,,2

~ . arctg

f2 .

al/'(x)=2x(x+I)-(x -2) 1. / (x+l)2 b) lim I(x)


X-+aJ

x +2x+2,'<IxelR. (x+li
= I si lim(f(x)
x-+oo

= 00, lim I(x)


x-+oo

o u.:

- x) = Iim -2 x-JotO

+1

= -I , deci y = x-I

este asimptota oblica

Testul33

spre +00. lim I(x)


s ... -l

=.=!. = -00
+0

deci x

= -1

este asimptota verticala. Functia este continua, deci nu mai

admite alte asimptote verticale. c) Cerinta revine la rezolvarea ecuatieif'(x)

= 2, x E (-I,

(0).

Avem ~ + 2x + 2 = t =!!...- x

U+

4x + 2 <=>

~ ~ + 2x

0 => X
/2

O.
b) Cu schimbarea de variabila avem dt

2. a) A + B

dx = 1! / 2 .

-<Ix si

A = _{

Sin(!!...2 dt 12sin (~ _ t) + cos (~ _ t)

t)

/2

cost dt = B . cos t + sin t

c) Din punctele anterioare rezulta A = 1tI4.

Subiectul "
I 1. a) !l= a -I

Testul34
-2
I 3 I

-2
I

=5a+4.

Subiectull 1. a) Avem 20b


j(0) 3.
X

= (20)

= 3b = 4, deci ab = 2.2. Cautam a, b e lR astfel clij(x) =ax + b, x e lR . Avem + b

= 2 => b = 2;j(4) = 4a

= -4

=> 4a

= -6

=> a

= -~ . Atunci

I(x)

= -~x

+ 2 ~i 1(1) = ~ .

+!!...= arctg 1+ kn , k e Z => x = kn, k e Z. 4 este 2/9.

4. Sunt 9 elemente in produsul cartezian. Verifies

perechile (2, 3) si (3, 2). Probabilitatea

s.

Panta dreptei date este

-3 Panta

perpendicularel

..

este 3 ~i ecuatia este y = 3x.

6. eosA

AB2 + AC2 _ BC2 2ABAC

25 + 64-49 258

1., deei
2

A = 600. ~~~;::~:~ +12 . [ ~ ) + b [~IJ + [=~J = [~J' b) Daca punctul pea, b) apartine tuturor eeJor 3 drepte, atunci a -3 m -I 0 . ., a rimelor doua. Rezulta 6 = 0, deci m = 4. treia coloana din 6 este combinatie liniara p ( 1 1 oarece rang c) Daca dreptele nu sunt concur ente , avem 6 *' O, d e 2 -1 -3m ) b a_ .
~l

Subiectul "
8-5] . b) AC= , CB= (14-a =AC. -3 2 3 2 21-18 12-10 c) Pentru n = I ~i din AC = CB obtinern B = C-'AC. Atunei B" = (C-'AC)" = C-'AC- C-'AC ... C-'AC = C-'M ... A C = C-'A"C, Vn ~ I. 1.a)detC=I, C- I =C

deci a

(2 -I]

(3 3J

2. a) p=)(l()(l
b) (x,

+ 3X+ 3) +)(l +aX+ b = ()(l + 1)/+ (a-3)X+ x2i

b- 3, deei a = b = 3.
3(X,2+

= 2 . Sistemul este omogen,

+ +

(X3

x4i = -5.

xi + xi

+ x:) - 2(X X + ...+


1

= 3(x, + ...+ X4)2 -8(X,X2 +

-XJX4)

+ xJx4) = 3(-3)2 -84

tibil determinat, cu unica solutie (0, 0, 0). compa (+b.J2 _ a 2. Fie X, Y E M ~ 3a, b, c, d E Q astfel ca X 0
1

( y= c+d,,2

t:
0

c) Daca toate radacinile ar fi reale, atunci (x, + X2)2+ ...+ (X3- X4)2~ 0, contradictie.

b.J2

Subiectullll
1. a) f' (x) = e<+

I > 0, deci I este strict crescatoare.


= 00,
X-+--<Xl

a) X + Y functiei I rezulta j{ IR ) = IR , deci I este

_ (a + c + (b + d).J2
0

b+d ) EM, a + c - (b + d).J2


ab+bc ac+2bd-(ad+bc).J2

deoarece

a + c, b + d E Q .
pentrucaac+2bd,ad+bc EQ.

b) Avem x-+oo Iim/(x) surjectiva.

lim I(x) =

--00.

Din continuitatea

ac+ 2bd+ (ad + bc).J2

)EM,

c) Din punctul a) rezulta bijectivitatea functiei.r. deci

I este

inversabila.

~
~

1&1

:!)
;

de unde, pentru ca j{0) = 2 deducem (r'), (2) = _1_ = 1. . 1'(0) 2 r/2 I . 1i 2. a) dx=arcslllx 0 =-. l-x2 6

Avem

if'y

b) XY= ( (j(x)) f'(x) = I,

., . a drnite elementul neutru O2 E M (penn c) Adunarea matricelor este operatic asociativa ~l cornutatrv , a . ..

.b.J

1"2

a= b= 0

Q)

~l

-X

(-a- b.J2 -b) b.J2


-a +
11])

EM. hEM

inmu1tirea matricelor este operane asociativ


A

b) Notand

10 I -x', "'0 -ze dr, avem !X~I-x'

~-H "'0 H'''' ,fi


.J 1x2
~;

dl

01;' I:

o~

distributive fata de adunare, cele doua operatii, rezulta cennta.

o emen tul neutru ~u e I


"(0) -loa-I
Ja
Z

(pentru a = 1, b - 0) . Cum M este inchisa

a u
~
~
~

Subiectullll
= I _ x2 ~ x2 + ; = I. Aria este !!... 4 1.a) I~(x)=azloa-I, b) Pentru VXEA ~
-.

c) Subgraficul este un sfert din cercul unitate: y =

(aZ

_1.)=00 x

;; Testul35 z
Subiectull
1.a,=8,alO=71~ 2.j{x) = g(x)
:>

a > I , deoarece

z ..cc

lim E- = 00 , X

rezulta

~(a

I) lim x --I - x - - Z-+'" X

lim f(x) SIO=8+71'1O=79.5=395. 2 3x2 - 4x + 7 = O. Cum 6 = 16 - 437


:>
z ec

= lim
x '"

(a

-1-1. ) = 00,
X
Z

. deci graficul nu are asimptote

I +00 Pentru a E (0, 1), a, a .

::t
Z

< 0, ecuatia nu are solutii.


k E Z sau X-!!"=-2x-!!"+2k1i 2 3 ' k E Z.

~
3. cos(x-!!")=COS(2X+!!") 2 Obtinem XE{_5; 4. Avem C,2 = 3 X-!!..=2x+!!..+2k1i 2 3' + 2~1i 1 kEZ}.

.X e +00 Rezulta a E (0, 1). 0 d . - -x - I este asimptota spr . + x + 1) = lim a = , eCIy . IUl'Fermat rez z-+OO d e mlDlm. Dill teorema .. x ..eo _ E IR x = 0 este punct c) Deoarece Io(x) ~ 10(0) - 0, Vx , f~(O) = 0 ~ lox = I ~ a = e. X

lim(f(x)

oC III

Nota.Aveme<~x+

1, Vx E IR. =2.

ci
.:. o

+ 2k1i 1 kEZ}uL~ = 21 .

2. a) I, = rSin~dx=-2cOS~1: b) I

H 2'

n2 -

4n - 21 = 0 n E N ~ n = 7 , .

!
~ ~ ~

S. Punctul 0 este roijlocul diagonalelor AC ~i BD, deci OA + OC = OB + OD = concluzia. 6. Inaltimea din A este egala cu JI6 - 9 =

0,

de unde rezulta

x [0 , 1t] ~i sin ~ -1 :5: 0 . 2 - I = Sillnx(. Sill~-I)dx:5:0 , deoarece sin-~O,VXE 2 r "+, n 2 2 . ., .or irul este converge . "x 0 '"' [0 1t] ~ 1 ~O.Fiind descrescator ~i marginit inferi , ~ c) Avem Sill vX E, "

"2 ~ ,

J7 , deci

S =

3J7 . Cum p = 7, rezulta

r = .. = p

3J7 .
7

50

Testul36 Subiectull
1.B = {I, 2, 3,4,6, 12} =>A -B = {5}. 2. Ecuatia ./{x) = x se serie Ix-21=x-4. Daca x ~ 2, ecuatia devine x - 2 = x - 4, ~i nu are solutii. Daca x < 2, ecuatia devine 2 - x = x - 4 => x = 3. Punetul 2x 1 x 2x 1 x x este A(3, 3). 3. Avem 3 + = 3 9 => 3 + + 9 = 4 9 Ecuatia se serie 4 . ~ = 36 ~ ~ = 9, deei x = 1. 4.Deoarece
7 . C~ -C9" = C"-I ,e gali tatea se sene C"-I = C9 => n- 1 = 7 saun- 1 = 2 => n= 8 saun=3. 9 9

Testul37 Subiectull
1. Z2 =.!. _1. + 44222

..fj i = _.!. + ..fj i; z =.!.

- .J3 i => Z2 + Z = 0 e IR . 22

2. Este necesar ~i suficient ca solutia = ~y -1

5. Punetul 0(0, 0) apartine dreptei d., Distanta dintre drepte este distanta de la 0 la d2: x - y + 1 = 0,
adica

d ~ 0 ~ 1- 4m ~ 0 ~ m

e [,oo).
k

3. Fie y

[1, (0). ecuatiajix)

= yare

IR, deci

~e+(_1)2 J2
smA

10-0+11

=_1_.

f e surjectiva.

4. Tk+1 = ctoo.J3 a=2+4 2

e Q ~ k e par, deci k e {O, 2, ..., l00}. Sunt 51 de termeni.


=>a=3=>a+b=10. _1_+_1_

6. BC2 = AB2 + AC2 - 2AB . AC . cos A = 19 => BC = Jl9 => 2R = ~C => R =

.Jlj = .Jfi .
.. 3

5.4=I+b=>b=7; 2

Subiectulll
1.a) A2 = -2 ( 2.. -2 3

-.L
.J3 =.J3. ~

t:

-2.J3)

; A3

(-8

0 64

-8

J =-812,
inversa matrieei AS este

6. t (x+!)=
g 6

tgx+ tgtrl6 =.J3 .J3 1- tg X tgtr / 6 1_1

b) Deoareee A6 = 64 h, avem AS. e) Avem detr rezulta (TrX)X

J... A = 12 , deei

J... A .
64
1 =A,

= detA =4, deci detX= 2. Daca detX= 2, atunciX =X 2 -212 =( ~ ~)

- (Tr X). X+ 2h = O2.eumx

=> (TrX)2=6

=>trX=

J6

deunde

X =

h(~ ~).
in IR . 3"-1 + 1 3"-1 3,-1 det(/3 + A") = (3" + 1) 3"-1 1 xlq=~

=0.

-2

Daca detX = -2, atunci (Tr X) . X = X - 2 li = (-1 .J3

-.J3) -I

=> (Tr X)2 = -2, ecuatie

tarn solutii

2. a) XIX2+ X2X3+ XJXI = 3. b) Daca XI> X2, X3, atunci 2x2 = XI + X3 => 3X2= XI + X2 + X3 = 6 => X2 = 2. Atuncij(2) + 6 + m = 0 => m = 10. e) Avem X2 = xiq, X3 = => x2

1 0 3"-1
1 3"-1 = 3" + 1 => 3" + 1= 82 => n = 4. 0 1 0

= 0, deci 8 - 24

3"-1 + 1 3"-1 = (3" + 1) 0 I 1

xil.

Din 6 = xl(1 + q +

l),

3=x~q(l+q+l),

rezulta

=>
e) Cautam
X

e IR astfel incat{I3 + A){I3 + xA)

= 13 ~

13+ A + xA + xA2 = 13~ A + xA + 3xA = 03 ' de


l

= 1. . Atunci I
2

(1.) = 0 deci 1. _1 + 1 + m = 0 => m 2' 822

= -1.
8

unde (4x + I)A = 0 => X =

- .

lnversa este 13-

A . Altemativ, (/3 + Ar = det(/~ + A) . (13 + A)" .


8 care verifica -5b = -1, a+4b=S ~i

Subiectullll
l.a) I'(x) = 1+ 1. > 0, Vx> 0, decij'este strict crescatoare.
X

2.

a) Avem

a - 4b = 0, 5b = 1 => b=~,a=~,

d + 9b2
cerinta. In n! 0~-2-~n Inn . si.cum n

= 1, deci matricea apartine lui G.

b)j{l) = 1 > 0,
c)

1(;)

=; -1 < 0 . Din continuitatea functieij'rezulta . n(n+l) 1 n!. Avem hm--2-=-;n!~nn=> , ..., 2n 2

b) Fie X; Y e G => 3a, b, c. d e IR astfel incat C-4d Y= ( -5d 5d) c+4d

d + 9Jl

X _ (a - 4b = c2 + 9Jl = 1 si -5b 5(ad+ bc) ac-9bd+4(ad+bc)'

5b) a+4b

.\ 1(1)

I()

n(n+l) 2 ++/(n)=--+In 2
n-too

(ac-9bd-4(ad+bC) . Avem XY= -5(ad+bc)

)eG )eG.

deoarece

i
I

!~Inn = 0, rezulta n
00

><
v
~ ~

lim In~! = 0 . Limita este egala cu 1. . (Altemativ, folositi lema Stolz-Cesaro). n 2 f/(x) dx = Inx 14 -1.ln(x2 + 1) 14 = 1.(5 In 2 -InI7) I 2 1 2 .

2.a) I(x)

= 1.
X

-+ =>
X

(ac - 9bd)2 + 9(ad + bd = (a2 + 9b2 )(c2 + 9d2) = 1. e) lnmultirea este bine definita pe G, este asociativa, are elementul neutru h e G (pentru a = 1, b =0),
. . _I

+1

b) Notand t =~,

dt = 2x dx, avem

X l(x2)

dx =

tf

iar inversul elementului X este X

= a2 + 9b2

(a+4b 5b

-5b)_ a _ 4b -

(a+4b 5b

-5b a - 4b

!;(
~

I(t) dt = ~(5In2 -InI7).

35~

Subiedullll
1
a)

. I'()

x = +.J
X

x
2

+1

,J;2;i+x 12""-: v x: + 1

>0,deoarece.Jx2+1>"X2=IXI~-X.

ri:

c) Avem A =XIBX~

AIOO= ~X-JBX).:.(X-JBX~=X-JBJOOX.
delOOori

Din detX=

2 ~i X=(~l

~lJ

1'(x) . .Jx2 +1-~x_/(x) b) f'(x)

= ~~ 2

"x

rex) +1

=
X

+1

R7l
I'(x) I(x)

obtinemX-l=t{~1
:)

~lJ.deci

AJoo=H~l

~IJ(~

2~0)(~

~J=H~;:3

(x2 + I) I"(x) = 2. a) 1= (2X -I) (X2 - X -I) + 4; catul este X2 - X -I ,iar restul4.

~;~IJ.
=_1..

= f'(x).J x2 + 1 - X f'(x) =

f'(x) x+

x2 +1

, de unde rezulta cerinta,

b) Din I = 2(X - x,)(X - X2)(X - X3) deducem .f{1) = 2(1 - x,)(1 - x2)(1 - X3). Pe de alta parte .f{1) = 2 - 3 - 1 + 5 = 3, deci (l-x,)(I-X2)(I-X3) =t. /'(1) = 6-6-1 x-~

c) lim/(x)
x-to<l)

=00, lim I(x) = lim(I+~X2


x-+oo

x-eee

~IJ=2,

lim(f(x)-2x)=
X-+<O

lim(.Jx2 +I-x)=
X-+Q)

c) Din f' =_1_+_1_+_1_ I X -XI X -x2

X -~

rezulta _1_+_1_+_1_= X-XI x-x2

/(l)

= lim ~
x-eee

x2 + 1 +x

= 0 , deci y = 2x este asimptota graficului spre +00. 1 x+2 ~

2.a) I(x) =

1 =--- 1 (x + I)(x + 2) x+1 dt=1.dx.Atunci


X

Subiedullil

I(x)dx=

(In(x+I)-ln(x+2

II

= 21n2-ln3

1. a) f'(x) = 1+ cosx ~ 0, Vx

lR . Deoarece multimea zerourilor functiei f' este fermata doar din

b) Notamt=lnx,

r/(lnx) x
E

dz

r l(t)dt=2ln2-ln3.

puncte izolate: f'(x) = 0 :) X = (2k + 1)1t, k E Z , rezulta ca functia / este strict crescatoare. b) Avem X -I::;; /(x)::;; X + I, Vx E lR , de unde rezulta ca lim = <Xl. Functia este continua, deci
x~-o

/(lR) = R , adicaj" este surjective.


I(x) X c) Cum X -I ::;; ::;; + 1 , Vx> 0, rezulta lim I(x) = I .Functia g(x) = .f{x) - X = sinx nu are limita X X x x-eec X ' la +00, deoarece x; = mt ~oo, g(xn) = 0 ~O

c) Conform teoremei de medie, exista c;

[n, n + I] astfel ca [+1 I(x) dx = I(c ) . n


Cn

iit
~

Din n s; Cn::;; n + 1 rezulta I::;; c n

::;;

1+1., de unde lim c, = 00 ~i lim


n
n-+oo a-eec

= I. Ca urmare

si Yn =f+mr~oo,
se arata ca =2.

g(Yn)=I~I. catre
-00.

i ...;

:>
Q

Rezulta ca / nu are asimptote catre +00. Analog, continuitate rezulta ca/nu are asimptote verticale .

I nu

are asimptote

Din

'S Testul38

2. a) 12 =

a
~

12 -.-dx=2 sin 2x
Sill X

I"

cosxdx=2sinx

11</2 0

Subiedull
1IAuBI+IAnBI=IAI+IBI~IAnBI=4

b) Cum sin(n + 2)x - sin nx = 2 sin 2x cos 2n + 2 x, rezulta In+2- In = 2 2 2


=--Slll

cos(n + I)x dx =

:>
~ 2. Xy = -1 = -~ , deci a = 2;
3. li~ = 1 ~ I~
Yy

. (n+ I) Xo1"12 =

--Slll---.

= 1- a + b = b -I ~ b = 2 . Atunci 2a + b = 6.

n+1

n+1

(n + 1)Jl' 2
'71 tL"

= au
D.

~
~

:>

= l. Rezulta ~ = 10 sau x2 =

1..

10'

de unde x

E{

-vlU,vW,

10 10 __ 1 __

JIO'JIO .
Testul39
Subledull
1. De exemplu x =

I_}

. n+1 E c) Daca n e unpar, atunci . -222

~l

(n+I)Jl' =. 0 Ded ucem sm---

~X

\AI

I 1= I 3 = ... = I 2013 = r/2dx = - . Jl'

4S un tC4fun" ctu stnct crescatoare ~i C 4 functii strict descrescatoare. in total 2 C; = 10 . . 5 s s. Dreptele d, ~i d2 se intersecteaza in punctul (-I, -I). Atunci -I - a + I = 0 ~ a = O.
6. C= 180 - 30 -75 = 75 si sinC = sin 75

i
~

J6 +.Ji ~
4

R =-4f!= 2smC

2(J6 -.Ji)

-Ji + I,

deoarece

.Ji +x

= 1E Q

*.

2. Functiaj" este crescatoare pe intervalul

[xy

= - ~ , + 00) . Trebuie ca - ~ ::;; , deci 2


E [ -1,

m ~ -8.

e
~ ~. :

Subiectulll
3. 1. a) X4 = (: B
n 1 +

~J = BX.

b) Demonstram

prin inductie

dupa n. Evident,

BI = (~

2; 1J.

Din

f = arcsin f
Mijlocul

Functia arcsin: [-I, I] ~ lR este crescatoare, deci x


E

f].
din

4. 5! = 120 ~i 6! = 720; rezulta n =

{I, 2, 3, 4, 5}. 1, 1~ 4) =

s: .B =

(0

2 nJ. 1

'(0

2J = (I0 1

2(n 1 I)J ' n EN, +

rezulta cerinta.

s.

segmentului

BC este Me;

M( 1,%).

Mediana

are

lungimea

354

6. Avem

st < 4 < 3; , deci punctul de coordonatli 4 pe cercul trigonometric

este situat In al treilea

Testul40 Subiectull
1. Intersectia este vida daca ~i numai daca 0 + 1 s; 0 sau 0 ~ 1. Rezulta 0 E (-1, 1). 2. Cautam 0, b, eE R , a= 0, astfel incatj'(x) = ax2 + bx + e, XE R . AvemfiO) = e~ e=O, fil) =0+ b + e ~ a+ b = 1 ~ifix) =4a+ 2b + e ~ 2a+ b =4. Obtinem e e, 3 2 ' b = -2, e = 0 si fix) = 3x - 2x, X E R . 2 3. Avem 2 sinx cosx = 2cos x ~ cosx = 0 sau sinx = cosx ~ cosx = 0 sau tgx = 1 ~ ~ xE{~+k7r1 kEZ}U{~+k7r1 kEZ}.
18

cadran. Rezulta sin4 < O.

Subiectulll
1. a) detA = 0 ~i I0

0 = 1.0 0 , deci rangA = 2. 1

b) A2 = [~ 202 v=-2.

~];

A) = [~ 404

~]. Din A3 = uA2 + vA obtinem 4 = 2u + v, I = u + v, de unde u = 3,

4. Tk+1 =

C: (X))6-k -( ~

C; . X

4k . Din 18 - 4k = 2 rezulta k = 4; coeficientullui AC=m.Avem

r este C: = 15 .

S. AB=2T+2], c) X = A' = [ ~ ~ ~I], caci adjuncta matricei A veri fica relatia A A' = A' . A = (det A) . I) = 0) .

AB=2../2;

AC=-2T+3],

ABAC=-4+6=2;pedealtll.

parte, AB AC = 2../2

m cosIiAC
2

. Rezulta cosIiAC =

-1 0

1 2 Subiectulll
1. a) AvemdetA =-1,

,,26

b.-.

...I
!AI

2. a) X-I dividef ~ fil) = O. Deoarecefil) = 4 + m obtinem m =-4. b) Cum 1 este radacina, avemf = (X -1)(X2 - 5X + 4). Obtinem XI =X2 = 1, x3 = 4. c) Daca r este riidacina dubla, atunci fir) = /,(r) = O. Din /,(r) = 3; - 12r + 9 = 3(r - I)(r - 3) se obtine r = I, pentru care m = -4, sau r = 3, pentru care dinf(3) = 0, rezulta m = O. Asadar, m E {O,4} .

6. Avem !!.. < 2 < 7r < 4 < 37r , deci cos2 < 0, cos4 < 0 si cos2 . cos4 > O.

A,=[~I o

~ -1

~I]'deci 0

A-I=[~ 0

~ 1

~1]. 0
-

~ SE ::::l
C

Subiectullll
1 a/ m f(x)-f(I) ,Iii x->I x-I
x>1

u:

= Iim ~+I a -x->I x-I


x>I

= +<xl, decij" nu este derivabi (la dreapta) eCI erivabila

ill X

= 1.

b) Pentru n = 2, egalitatea este evidenta. Pentru n = 3, aratam ca A3 A2=[~ ~ 001 ~], A)=[~ 010 ~ ~] ~i A3 A2 - A +

A = A2 -

h.

intr-adevar,

~ -e ~ ::::l

lim "-..f-,-(X.t....) --'f~('--....!-I)lim


x->-I

t,

= 03, Daca pentru un n ~ 2 avem

x-(-I)

(X_l)2 --2
(X

x->-I

+ 1)

. = +<xl, decij" nu este d enva bil a eCI I

ill X

= -1. -{-I, I}.

b) f'(x)

I..}

2 3x -2x-I 3 ~(x -I)4(x + 1)2

(x-I)(3x+I) = 3x+I , V'xER 3 ~(x -I)4(x + 1)2 3 ~(x -I)(x + 1)2

An - Alt-2 = A2 - h, prin inmultire cu A rezulta Am-, - AIt-' = A3 - A = A2 - h, ceea ce probeaza cerinta, c) Avem AlOO - A98 = A2 - h, A98 - A96 = A2 - h, ... A2 - h = A2 - h. Adunand cele 50 de egalitati , obtinem A 100

c) Derivata se anuleazli in X = -113 ~i are semnul trinomului 2x - 1 = (x - I)(3x + 1). Dupa cum se. v.ede ~i din tabloul de variatie, punctul X = 1/3 este punct de maxim local, iar X = 1 este punct de mmim local, deoarece f este continua.

3r -

h = 50(A2

- h), de unde A'OO = 50A2 - 49 I) = [~

510 500]. 0 1 3:).

o
2. Fie X, Y E M ~ 3a, b. e, d E Q astfel incat X = ( : 3:),

~ ::::l u
~ ~

2. a) 1(3,3)=

-<X)

-1
+++ 0 /'

1
3 0 ---

Y =(;

f'(x) f(x)

++++ /' l\x2 -2x)

I
0

++++ a) X_y=(a-e /' b-d ae+3bd b) XY = ( be+ad 3(b-d))EM,deoarecea-e,b-dEQ. 3(a-e) 3(be+ad)) ac+sbd EM, deoarece ae + 3bd, be + ad E Q

2ifi

-,

d
!AI

ffi

is
~
~ Z
cC

x2(1_X)2

dx=

+x4)dx=

b) Cu substitutia
c)

t = 1 - x, avem I(P, q) = prin parti,


2

3 1.._1+1..=...!.... 3 4 5 30 (1- W-1tq-1 dt = = tq-I(1- ty-I dt = I (q, p) .

c) Din punctul a) rezulta ca (M, + ) e subgrup al grupului aditiv

M2(Q) . Inmultirea este bine definitll.


X-I =-2-1-2 a -3b

pe M, conform punctului b). In plus, este asociativa, distributiva fata de adunare si adrnite elementul neutru 12=(1

Integrand

avem

I(p,q)=

x .(I-X)q-'I' Pop

-!

{q-I)(1-x)q-2(-I)dx=

O)EM,pentrua=I,b=o.lnverSamatriCeiXeste
1

(a -b

-3b)

care!
2

S6

-0 q-I - + -p

r 1X

(1-

xr

q-l dx = -p

I(P + 1,q -1) , de unde rezulta cerinta.

apartine lui M deoarece deoarece

~, a-~

~ a-~

E Q; a se tine cont ca a, b E Q implica ~ - 3b

*'

0,

J3 j!: Q . Cerinta

este demonstrata .

35

Subiectullll

b) f'(x)

= 4(x3

6x), x

IR . Din tabloul de variatie, x f'(x) f(x)


-<Xl

-16,0,.J6
0

sunt punctele de extrem ale functieij.

-16
0 - 35 /

J6
0 - 35 /

+00

---~

+++0--1 ~

++++

c) f"(x)

= 4(3x2 -

6)

= 12(x2 = f2(X)
2

2)

= 12(x -

..fi)(x +..fi).

Derivata a doua se anuleaza in -..fi

~i ..fi si

schimba semnul in jurul acestor puncte, deci sunt puncte de inflexiune ale functieij. 2 a) ~f(x)

.lJ

f'(x)dx

II = f2(1)
0

- f2(0) 2

= 2 -1 =.1.
2 2

b) V =7r f2(X)dx=7r

2 (x +l)dx=

7r (~

+x)
1

I~
0

=17r -Lx. ~ dx =..fi V x2 + 1

c) Aria este S = ~f(x) dx= x'l"(x) dx =x.";x+lI

.lJ

=..fi -S+ln(x+)x2

+1)

II,
o

X~l dx= x2 + 1

deci S =.1(..fi +In(l+..fi)). 2

:: ::;)
o
::;)
Z

u
c
ii ~ ~
::;)

IU

i ~
ci
IU

I
z c
~

358