Unitatea şcolară: Disciplina: Matematica /Algebră ..................................... Unitatea de învăţare: Numere reale Nr.

ore alocate: 7

Clasa a VIII-a/ 2 ore săpt. Săptămâna: 2-5 An şcolar Profesor

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
CONŢINUTURI ( detalieri) Nr. ore Compete nţe specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE MATERIAL PROCEDURAL E E Manuale Culegeri de probleme Fişe pentru activitatea din clasă Fişe cu exerciţii pentru pregătire individuală Fişe de evaluare Conversaţia Explicaţia Exerciţiul Învăţare prin descoperire dirijată Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolvări de exerciţii şi probleme EVALUARE - Observarea sistematică a activităţii elevilor - Probe orale - Tema de lucru în clasă - Tema de lucru pentru acasă - Se evaluează corectitudinea rezolvării şi calitatea argumentării - Observarea activităţii pe grupe

▪ Forme de scriere a unui număr real. Relaţia NZQR ▪ Reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări ▪ Modulul unui număr real ▪ Intervale de numere reale ▪ Evaluare

1 1

1.1 2.1 3.1 4.1

1 3 1

- Exerciţii de recunoaştere dintr-o mulţime dată a numerelor întregi, raţionale, iraţionale scrise în diferite forme - Exemple de determinare a naturii unui număr zecimal (raţional sau iraţional) fiind dată o regulă de succesiune a zecimalelor (ex. 0,1010010001…..) - Scrierea unor numere iraţionale în forme echivalente utilizând introducerea şi scoaterea unor factori de sub radical - Exerciţii de estimare a rezultatului unor operaţii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor - Exerciţii de comparare şi de ordonare a numerelor reale - Exerciţii de poziţionare a unor numere din între doi întregi consecutivi \ - Exerciţii de reprezentare pe axa numerelor a intervalelor de numere reale - Exerciţii de reprezentare a unor intervale de

numere reale folosind proprietăţile modulului. - Exerciţii de numărare a elementelor nr. întregi sau naturale dintr-un interval, de determinare a celui mai mare sau mai mic nr. întreg din interval. - Exerciţii de scriere a soluţiei unei ecuaţii sub forma unui interval.

- proba scrisă