Cuvînt înainte

Oferim cititorilor ediţia a 11-a, revizuita a Manualului de conversaţie
destinat studierii limbii ruse fără profesor. El se adresează începătorilor
dar, în egală măsură, şi celor care vor să-şi re îm pros păteze cunoştinţele
de limbă dobîndite anterior. Scopul acestui Manual este acela de a facilita comu-
nicarea în limba rusă, în diferite situaţii cotidiene.
Axat, în esenţă, pe lexicul de bază, uzual, Manualul include, în măsura
posibilităţilor, şi termeni din unele domenii de activitate, cum ar fi: industrie,
agricultura, transporturi, medicină etc., fapt care, neîndoielnic, va interesa un
public foarte larg.
Manualul cuprinde cea 3000 unităţi lexicale, dintre care aproximativ
jumătate în partea I (reluate apoi în partea a 11-a).
Ne-am străduit să oferim celor interesaţi un instrument de lucru practic,
accesibil şi, pe cît se poate, atractiv.
Cartea are următoarea structură: Introducere; Partea /; Partea a ll-a;
Scheme şi labele sinoptice de morfologie; Vocabular rus-român; Vocabular
român-rus; Cheia exerciţiilor.
în Introducere sînt cuprinse noţiuni generale de pronunţare şi de scriere
în limba rusa. Îndrumarul practic de pronunţie prezintă transcrierea cu ajutorul
alfabetului românesc a pronunţiei literelor ruseşti, ilustrate prin cuvinte.
Partea I (lecţiile 1—40) are ca scop acumularea vocabularului de primă
necesitate şi însuşirea structurilor de bază ale limbii ruse. Alcătuite, în
marea lor majoritate, sub formă de dialog, avînd personaje şi situaţii
imaginare, textele de bază (primele 24 sînt traduse în limba româna) introduc
aceste structuri treptat. în primele 20 de lecţii, textele sînt urmate de paragra-
ful npou3Homénue (pronunţare). în cadrul paragrafului Ctoeâ u ebipawcènux
(cuvinte şi expresii) sînt reluate, în ordinea apariţiei lor în text, cuvintele
şi structurile noi.
înţelegerea problemelor mai dificile de gramatică sau de lexic este fa-
cilitată prin scheme sugestive, folosindu-se în acest scop şi desene. Se dau,
de asemenea, îndrumări practice privind folosirea structurilor cuprinse în
texte. Secţiunea cea mai mare, ynpajtcuéuun (exerciţii), are ca scop fixarea
structurilor de bază şi a expresiilor uzuale din text, conţinînd îndeosebi
exerciţii cu caracter de comunicare. Exerciţiile trebuie rezolvate în ordinea
dată, întrucît ele sînt prezentate după gradul crescînd de dificultate. Lecţiile
conţin şi glume, rebusuri simple etc. şi se încheie cu chenarul notat 3a-
nÓMHumel (reţineţi!) in care sînt concentrate principalele structuri din lecţia
respectivă.
Vă recomandăm să parcurgeţi primele 20 de lecţii în ordinea următoare:
1. pronunţare; 2. cuvinte şi expresii; 3. textul de bază (încereînd să-1
traduceţi singuri, după ce aţi învăţat cuvintele); 4. explicaţii gramaticale
şi lexicale ; 5. exerciţii. După parcurgerea acestor etape se va traduce în
5
rusă varianta românească a textului de bază, ceea ce poate constitui un
exerciţiu în plus.
Partea a Il-a {lecţiile 41—60) reprezintă lecţii de conversaţie propriu-zisă.
Majoritatea textelor cuprinse aici. adaptate conform scopului şi profilului
Manualului.^ aparţin atît umoriştilor sovietici cît şi umoriştilor din alte ţări
socialiste. în această parte a Manualului atît textele urmate de dialoguri
cît şi exerciţiile lexico-gramaticale sînt axate pe o anumită tematică. Sînt
reluate diferite structuri cuprinse în Partea I.
Schemele şi tabelele morfologice, listele verbelor ai re indică regimul cazual,
folosirea verbelor de mişcare etc. vă vor ajuta la rezolvarea exerciţiilor.
Astfel, de exemplu, tabelul nr. 35 prezintă folosirea verbelor de mişcare
cu şi fără prefixe, iar în tabelul nr. 36 sînt incluse, în ordine alfabetică,
cele mai dificile verbe din Manual cu conjugarea la timpurile prezent,
trecut şi viitor, precum şi indicarea cazului cu care se folosesc verbele
respective. Vă sfătuim să le consultaţi de flecare dată, cînd întîmpinaţi
greutăţi.
Vocabularul rus-român cuprinde lexicul vehiculat în întregul Manual.
Echivalenţele în română sînt stabilite în raport cu contextul respectiv.
Vocabularul român-rus cuprinde cuvinte şi expresii necesare la efectuarea
traducerilor şi la rezolvarea temelor de la jocurile distractive.
Cheia de la sfîrşitul Manualului cuprinde rezolvarea exerciţiilor mai dificile,
notate cu asterisc (*). Vă recomandăm s-o consultaţi numai după rezolvarea
exerciţiului respectiv!
O parte a tirajului ediţiei de faţă este prevăzută cu discuri. Textele
înregistrate sînt notate prin semnul. ^^I l ust r aţ i i l e au fost realizate de către
editura sovietică.
Dorindu-vă succes în însuşirea acestui cod de comunicare, limba rusă,
ne exprimam speranţa că prezentul Manual vă va ajuta în această întreprin-
dere.
Ne exprimăm sentimentul de sinceră gratitudine faţă de colegii noştri
de la catedra de filologie rusă de la Universitatea din Bucureşti pentru
sfaturile lor competente. Mulţumim, de asemenea, editurii Limba rusă
şi Editurii ştiinţifice şi enciclopedice a căror colaborare a făcut posibilă
această ediţie.
Autorul
Introducere
Alfabetul rus
Li t er e
K ) r o r OKJ K)to
fla ññ
a
de t i par de mi nă cursi ve
Aa Aa Aa
E6 E6 E6 63
BB B B Be B3
Tr Tr n r
3
m Ud M
e
é
3 3
H
Î Î
( HKp á TKO
Ka
Ee Ee Ee
Eé Éé Ee
) K) K >KHC Mote « 3
33 33 33
MH H H MU
Mii Mii Mii
KK KK KK
J I J I JTJI JIA 3J I ( 3 j i b
M M M M MM 3 M
H H H H HH 3H
Oo Oo Oo o
u n ITn nn ns
Pp Pp Pp ap
Cc Cc Cc 3C
T T T T Tm 13
Yy y
y
yy y
î>4> 0 $ <t>0 3(|)
Xx Xx Xx x a
Un Uu UH U 3
4 H MH ne
IU ui Ulm Ului rua
Ulm IUnt I£{uf ma
1 , 1 , 5
TBépt ffel H 31
bl bl bl bl
h b b MÍ T T K H H 3Hi
3 3 3 3 33 3
K>
7

Cuvînt înainte
Oferim cititorilor ediţia a 11-a, revizuita a Manualului de conversaţie destinat studierii limbii ruse fără profesor. El se adresează începătorilor dar, în egală măsură, şi celor care vor să-şi re îm pros păteze cunoştinţele de limbă dobîndite anterior. Scopul acestui Manual este acela de a facilita comu­ nicarea în limba rusă, în diferite situaţii cotidiene. Axat, în esenţă, pe lexicul de bază, uzual, Manualul include, în măsura posibilităţilor, şi termeni din unele domenii de activitate, cum ar fi: industrie, agricultura, transporturi, medicină etc., fapt care, neîndoielnic, va interesa un public foarte larg. Manualul cuprinde cea 3000 unităţi lexicale, dintre care aproximativ jumătate în partea I (reluate apoi în partea a 11-a). Ne-am străduit să oferim celor interesaţi un instrument de lucru practic, accesibil şi, pe cît se poate, atractiv. Cartea are următoarea structură: Introducere; Partea /; Partea a ll-a; Scheme şi labele sinoptice de morfologie; Vocabular rus-român; Vocabular român-rus; Cheia exerciţiilor. în Introducere sînt cuprinse noţiuni generale de pronunţare şi de scriere în limba rusa. Îndrumarul practic de pronunţie prezintă transcrierea cu ajutorul alfabetului românesc a pronunţiei literelor ruseşti, ilustrate prin cuvinte. Partea I (lecţiile 1—40) are ca scop acumularea vocabularului de primă necesitate şi însuşirea structurilor de bază ale limbii ruse. Alcătuite, în marea lor majoritate, sub formă de dialog, avînd personaje şi situaţii imaginare, textele de bază (primele 24 sînt traduse în limba româna) introduc aceste structuri treptat. în primele 20 de lecţii, textele sînt urmate de paragra­ ful npou3Homénue (pronunţare). în cadrul paragrafului Ctoeâ u ebipawcènux (cuvinte şi expresii) sînt reluate, în ordinea apariţiei lor în text, cuvintele şi structurile noi. înţelegerea problemelor mai dificile de gramatică sau de lexic este fa­ cilitată prin scheme sugestive, folosindu-se în acest scop şi desene. Se dau, de asemenea, îndrumări practice privind folosirea structurilor cuprinse în texte. Secţiunea cea mai mare, ynpajtcuéuun (exerciţii), are ca scop fixarea structurilor de bază şi a expresiilor uzuale din text, conţinînd îndeosebi exerciţii cu caracter de comunicare. Exerciţiile trebuie rezolvate în ordinea dată, întrucît ele sînt prezentate după gradul crescînd de dificultate. Lecţiile conţin şi glume, rebusuri simple etc. şi se încheie cu chenarul notat 3anÓMHumel (reţineţi!) in care sînt concentrate principalele structuri din lecţia respectivă. Vă recomandăm să parcurgeţi primele 20 de lecţii în ordinea următoare: 1. pronunţare; 2. cuvinte şi expresii; 3. textul de bază (încereînd să-1 traduceţi singuri, după ce aţi învăţat cuvintele); 4. explicaţii gramaticale şi lexicale ; 5. exerciţii. După parcurgerea acestor etape se va traduce în 5

rusă varianta românească a textului de bază, ceea ce poate constitui un exerciţiu în plus. Partea a Il-a {lecţiile 41—60) reprezintă lecţii de conversaţie propriu-zisă. Majoritatea textelor cuprinse aici. adaptate conform scopului şi profilului Manualului.^ aparţin atît umoriştilor sovietici cît şi umoriştilor din alte ţări socialiste. în această parte a Manualului atît textele urmate de dialoguri cît şi exerciţiile lexico-gramaticale sînt axate pe o anumită tematică. Sînt reluate diferite structuri cuprinse în Partea I. Schemele şi tabelele morfologice, listele verbelor aire indică regimul cazual, folosirea verbelor de mişcare etc. vă vor ajuta la rezolvarea exerciţiilor. Astfel, de exemplu, tabelul nr. 35 prezintă folosirea verbelor de mişcare cu şi fără prefixe, iar în tabelul nr. 36 sînt incluse, în ordine alfabetică, cele mai dificile verbe din Manual cu conjugarea la timpurile prezent, trecut şi viitor, precum şi indicarea cazului cu care se folosesc verbele respective. Vă sfătuim să le consultaţi de flecare dată, cînd întîmpinaţi greutăţi. Vocabularul rus-român cuprinde lexicul vehiculat în întregul Manual. Echivalenţele în română sînt stabilite în raport cu contextul respectiv. Vocabularul român-rus cuprinde cuvinte şi expresii necesare la efectuarea traducerilor şi la rezolvarea temelor de la jocurile distractive. Cheia de la sfîrşitul Manualului cuprinde rezolvarea exerciţiilor mai dificile, notate cu asterisc (*). Vă recomandăm s-o consultaţi numai după rezolvarea exerciţiului respectiv! O parte a tirajului ediţiei de faţă este prevăzută cu discuri. Textele înregistrate sînt notate prin semnul. ^ ^ I l u s t r a ţ i i l e au fost realizate de către editura sovietică. Dorindu-vă succes în însuşirea acestui cod de comunicare, limba rusă, ne exprimam speranţa că prezentul Manual vă va ajuta în această întreprin­ dere. Ne exprimăm sentimentul de sinceră gratitudine faţă de colegii noştri de la catedra de filologie rusă de la Universitatea din Bucureşti pentru sfaturile lor competente. Mulţumim, de asemenea, editurii Limba rusă şi Editurii ştiinţifice şi enciclopedice a căror colaborare a făcut posibilă această ediţie. Autorul