Sunteți pe pagina 1din 46

62

F] I L - A U C U N O S C U T P E E M I N E S C I . j

C L LTL

q"rx r;rir *
t.$ gr, .. il"-i*fi# ffi

POETULUI,C EL DINTRE TOTI CONTEM PORANII


ca re i-a s c o sin e v id e n ldma i b in e c a o ric in eg ra d u li n a l t a l vastei lui culturi - literare, filozofice ti ttiintifice - a fost Titu Maiorescu. Reluind epitetul: <<omal timpului modern" - folosit incd din 1872,in studiul Directrianoud - $aptesprezece pe ani mai tirziu, criticul il va caracteriza autorul Luceafdrului, sub aspectul culturii li-al crealiei poetice astfel: este un om al timpului modern,cultura lui in,,Eminescu dividuald std la nivelul culturii europenede astdzi (subl. lu ns. ). Cu n e o b o s it a i s t d ru in f dd e a c e t i. d e a s t u di a ,d e a inel cunoa$te, igi inzestralard pregetmemoria cu operele se mn a t ed in lit e ra t u ra a n t ic d g i mo d e rn i. Cu n o s c d t o ra l filo z o f ie i,in s p e c ia la lu i P la t o n , K a n t g i S c h o p e n h a u e r (... ), a d mira t o r a l V e d e lo rt . a s io n a t p e n t ru o p e re l ep o e p tic e d in t o a t e t imp u rile , p o s e d in dg t iin la c e lo r p u b l i c a t e pin i a s t d z id in is t o riali limb a ro mA n i: e l a lla in c om o a r a ideilor astfel culese material concret, de unde sd-gi for, a mez e in a lt a a b s t ra c f iu n ec a re in p o e 4 ia lu i d e s c hi d e g a de d e s o riz o n t u l f b ri ma rg in i a l g in d irii o me n e $t i .C i c i , cu m s d a ju n g i la o p riv ire g e n e ra ld d z ic dn u a i in c u n o g tinfele tale treptelesuccesive, care si te ridice pina la ea? To c ma i e le d a u lu i E min e s c u u p rin s u lp re c isin a c e l ev e r c in su ri c a ra c t e ris t ic e , c a re s e in t ru p e a z ap ro f u n d a lui e m o liun e a s u p ra in c e p u t u rilo r lu mii, a s u p ra v ie lii om u l u i , as u p ras o a rt e ip o p o ru lu i ro mA n " . r Mdrturiile care urmeaza ilustreaza din plin aprecierile lui T it u Ma io re s c ure le rit o a re s ra d u l in a lt a l c u l t u r i i la lite ra re , f ilo z o f ic e rii t t iin t it ' ic ea lu i E min e s c u .

: l -l

3'

.. rub
ln . {t il : 31 m ; ': t r o r

S bi er e

': Q llot

. 'ind r llcl :

Em :lace
:I
.i tt

Se
t/;

lnnse

Poa Irn c;
iESCU

': - l

ll

od

(Tcodor V $ te/anelli: Amintiri

de.sprc

Emine.vcu, pp. 2a-27)

ne-o preda (la liceuldin ,,Limba 9i literaturaromAneasci Ce rn d u { i),c in d e ra s a n a t o s , ro le s o ru lA ro n P u m n u l , i a r p da c A s e b o ln iv e a , a t u n c e ail s u b s t it u iap ro f e s o ru lD r . I o n S bie re a ,u lt e rio r p ro f -e s o rla u n iv e rs it a t e a in Ce r n d u l i . d Ace;ti doi prof-esori ne-au iniliat in gramaticagi literatura romA n e a s c9 i n e -a u p re d a t; i p u t in a is t o rien a f io n a 1 6 , t i t l a cit e ra p e a t u n c e ap e rmiss I a s c u lt a md in is t o ria n e a m u l u i nos t ru . ProfesorulPumnul veneafoarte neregulat clasi, penin tru cd era mai mult bolnav, dar cind veneaera o sirbdtoa re p e n t ru n o i, c d c i mu lt il iu b e a mc u t o lii p e a c e s tb e r ba t b u n c a re n e in s t ru iac u a t it a t ra g e red e in imd , cu a t i t a p iub ire p a rin t e a s c a i c u a t it a lin ig t ep i rib d a re . No i e l e v i i nu l-am vdzut nicicind rizind. Avea vegnico infitrigare melan c o lic i p i d u re ro a s a il re s p e c t a m u t o fii g i a d es e c i n d . c , din c a u z ad u re rilo r c e -i f rimin t a u t ru p u l, e ra s ilit s d p d r d sea s c d la s a , mu lli d in n o i il p e t re c e a m in a la tr d s u r i , c p

.- J

t]

: J .r.t iZ pl!

:.: ne r
t
L

:.

,J::m
. - -, -tt

- :3 :

-_-i
---!

:.

P:
_-. c

't':

I V E D E : C el e mai vechi scri eri sacrc-ndrene. confi nut r eligios, i cu l i terar $i fi l ozofi c (V .D .). 2 TITU MA IOR E S C U : E mi nescu poe:i i l e 1u (1889)- in'volu;i mul ?'. Maiorescu: Critice. Antologie yi prel'a;i de Paul Georgescu; te xt stabi l i t de D omni ca S toi cescu.B ucure:rr. 1966. pp. 4 65- 466.

,'.
r-) ^

CULT URA UN IV ER SA L A A POE T T ]L U I

63

EL
al .a

)sr t ece fdel: inrbl. ea inal uer oeate ara ora;a


ac l

o$ea? ;ernolui, rile

gi-i ajutam sd se urce in ea, iar Eminescu,pe care Pumnul il iubea foarte mult, il petrecea pini acasi. in lipsa lui Pumnul venea, precum am zis, profesorul Sbierea,$i el ne clasifica la finea fiecirui trimestru. Atit la Pumnul cit qi la Sbiereaera Eminescuunul din gramatica ;i literacei mai buni elevi, pentru cd el cuno:;tea in ce priveste istoria tura romdnd mai bine decit noi to1i, iar cu nici nu ne puteom asemdna dinsul,pentru cd el na1ionald, (subl. ns.), 9i se pentru oceosta, predilec1ie oveo o deosebitd istorie nationald, pe vede cd avea din Romdnia ca4i de c i nd n o i ce ilalli,nu numai cd nu ave a ma s t f e ld e c 1 4 i, d a r nici nu le puteam afla undeva. in Em in e scune vorbeaadese clasd ; ; i n o i il a s c u lt a mc u pl6cere,pentru ci vorbea rominegte mai corect decit noi, i i se fe r e a $i de aga numitele exp re s ii p u mn u lis t ec a re prinseseridicini intre studenti. Pe lingd aceastaavea si un dar deosebitpentru a istorisi (subl. ns.). Poate cd li imprejurareacd era din RomAniaa fost una ci di n ca u ze le noi bucovinenii lineam a t it d e mu lt la E miil trata cu d e o s e b it ib u n iv o in la n e scusi cl A ron P umnul $i- l lu a ad es la sine. (. Od a td l - am intrebat pe E minescu . . ) d e a re c A (i p e n Ti N I\,}.R S ITA TE A D IN vIE N A , AL C A R E I S I'TJI)I.N I' A TID IE N T A FOS T MIH A I E MIN r..s( l l i N pR nl ol na S E pTE MBR IE l t69 \tA t 1872

,'i'i'
din lar Ion ul i. :ura atit ului )enrbdrd rrtita Levii me:ind i riur6,

tr u istor ia RomA nilor,gi el imi rispu n s ec d n u a re c 5 (i d e gcoald, dar are alte c54i vechi in care afld ce-i trebuie. Pe acea vreme noi elevii din liceu nu aveam o gramatica romAneascd tipdriti, ci invdfam dupd dictatul profesoril or . Em in e scuinsi cipdtase scripteled e la P u mn u l g i-1 i imp ru pr e scr ise se astfel gramatica.Colegi i lu i E min e s c u mutau deci adesemanuscriptulsdu ca sd-giprescriegi ei Gramatica, gi el le imprumuta firi greutateacest manufilelor, adeci sd sd script cu conditria nu-i indoaie coltrurile m nu-i faca urechi de Eselsohremnr cum zicea noi pe . atun ci. Pe ti'ngd limba si istoria romdneascdstudia Eminescu cu ntare pldcere Si istoria anticd si se ocupa 9u predilecliune cu istorii grecilor, romanilor, egiptenilor, babilonienilor, asirienilor, persienilor si a indienilor (subl. ns'). Opui din care studia el aceaste istorie era Welt-

VENETIA

i gros ,

i ol u es cu ; -J 6 6 .

r Ur ec hi de m i g a r (n o ta l u i I. Sl a v i ci )

EI L - A U C U N O S C U T P E E ] \ I I \ E S I L

aa:

aml
CUt

aF
intp |,r!!

cA

Poa

S IS I(

Pe'
Qllli

intr-un nlr)d t'oarteatrede geschichteo Welter, carte scrisd in gdt o r, c a re d e ; ; t e p t a t e re s u lt in e rilo r ma i c L r s e am dd i n iau z a c d c u p rin d e ap e la rg t o a t e mit u rile . p o \ e )t i l e 9 i l e in gen d e len e b u lo a s e c a re e ra u in v ilu it e o rig in t lea c e s t o r po p o a re c u o c u lt u ra a t it d e v e c h e ; i d e f ru m o a s d . Aceasti carte nu era impusi de legilegcolare.dar cei mai n mulli d in c o le g io a v e a uq i E min e s c u u s e p u t e a d e s p i ( i il v e d e a mp u rt in d -o c u s in ec h ia r 9 i l a p l i m de d in s a ,c d c i p bir i. imi a d u c a min t e c I p re d in d u -n e ro f e s o ru ln o s t r u i n persienilorgi venind vorba de tinereclasa a doua istoria , fel e re g e lu iCy ru s , n e z is e ,mu s t rin d u -n ec d in d e s p 6 ( i t u claseesteun elev Eminovici,care $tie istoria ra A a acestei ma i b in e c a o ric in e . De la aceasteplicere a lui Eminescupentru istoria anticd li p e n t ru f a p t e lein v a lu it ein n imb u ri a n t ic e ; i m i s t e rioaseale regilor din cea mai depirtatd antichitate,ne putem exp.licagi faptul de ce Eminescu in poeziile sale d sc o a t ea d e s ein re lie f f ig u ri lu min o a s e in c ro n ic il ea n t i c e , p o e z ie . plin e d e mis t ic is m t i d c E min e s c uv o rb e a b in e g i limb a g e rma n d ,p e n t ru c d u r ma s e la Ce rn d u f i g i d o u a c la s e p rima re g i a s t f e l a v u s e s e ocazie sd invefe in aceastd limbi".

liile af'ld

? ulr pal rile tul


anl

ade qut lab: 3 prr cu


SLlt

in

E
Ent i.
lr

l ur .

(Ibidem, 33-39) pp.

ca elev public, a cercetat numai doui ,,...Eminescu, clase ale liceului din Cernlufi ii silit fiind si repeteze l cla s aa d o u a , a p lrd s it -o in s e me s t rua l d o ile a p e nt r u t o t de a u n a s i d e a lu n c e a n u a ma i in t ra t in lic e u ( . . . ) . Eminescuavea dortnfa si urmezestuCu toate acestea, p u b lic , d o v a d i c d a s t u d ia ta t it a t imp i n C e r diile c a e le v restante nduti ca privalist cu scopul de a trece exameneie primit in clasain care se aflau colegii sdi, dovadd ca sd fie mai departe cd ;i in Ardeal a incercat sd urmezestudiile neputind coresla liceul din Blaj5, ceea ce nu i-a succes. punde din limba greacd. Vedem deci cf, nu i-a succesca student extern s6 dec . pun i v re u n e x a me n ,ia r c a s i re p e t e z e la s e le n u l - a l l s a t
a Weltgesc'hichte I.storia lumii (\ D)

intr o ra sln3 ins. nun Em

I r r nl \ Ca

t t t eI $i I

in i fug

nlnl din ami adi

5 V ezi : A N GH E L D E ME TR IE S C L: Lur'r,.titra :i orta romdrui, pe f i l u na i rrl i l . ?r s.' :.rf-.t septembri e 190 {n o t e i u i T \ - . $ t e fa n e l l i ) .

thun

CULTURA

UNIVERSALA A

PO F- TI . ] I , UI

65

redin let or rs6 . nai irti imrin it urria a nstepurale ice , uriese

ouA leze t ot.) . stulerlnte 'add liile rreSdeisa t

ambilia, pentru ca ar fi rdmas prea in urma colegilor sdi c cu ca r e sta, c el putin in Cernduli,in n e in t re ru p t o n t a c t$ r an aproapede gaptesprezec e i, c in d in a n u l 1 8 6 6 er a a cu m a p d r isit cu totul oragul Cerndu[ i. Dac6 considerdmacesteimprejurdri, ugor vom putea e nu i nfele g e studiilelui E minescu pu t e a uf i s is t e ma t ic9 r cd sd fie lipsite de acea teme in ic icp e c a re 1 i-o ca tr eb u ia u 1 po a te i nsu g i cineva numlli treptat;i p rin s t u d ii re g u la t e i s i ste m a ti ce. Cu toa te acestea studiul partic u la r; i f Z ra c o n t ro le , i;i avea pen t ru d in s u l u n a v a n t a 1 . pe ca r e se puse E minescu. cd se putea mdrgini nurnai la acele materii, care-t onume pldceausi mai mult ;i cQrese polriveau mai bine cu inclinaliile sale (subl. ns.). $i cunogtin[elefrumoase pe care le c , lui afl dm u lter ior in scrierile E mines c u d o v e d e s c d e l, c a a intrebuinfatfoarte bine t imp u l g i c f , s -a o c u au tod id a ct, , pa t m ai m u lt cu istoriagi literaturana fio n a 1 6 c u lit e ra t u (. cu filozofice, me t a f iz ic a . . ). P o e c i i l e str ein e , u sistemele , H or a {iu se vede cd i-a plicut cu d e o s e b irec d c i d u p d tul la ani d e zi l e. cind petreceam studii in V ie n a , imi rc c it a ille' adeseode ale acestuipoet, intre cari mai ales:BeatuS Posthume,Po-sthume, qui proc'ul negotii"\...Eheu! .f'ugaces, iabuntur anni...6.Versuri din Carmen saeculures.'a. Se chiar in metrul antic ;;i c e i c u n o s c it o ric e t e s c ap r o fun d a se cu plicere oda sa: Nu credeom sd-nvdl a muri vreodata, scr isd in cel mai perl'ectmetru sap h ic . . . Si acu m a sd revin la vieafa$i traiu l c e J p u rt a E min e s c u in C er n iu fi in alara de tcoalS (.) Eu a m l ocuit mulli ani in strada Cu c iu r-Ma re , i in a in ; tea locuinlei mele se intindea a9a-numitatoloacda ora$uii l ui, un d e studenf jucau adesein ore le lib e re min g e a .$ i E m i ne scuera adese printre noi ;;i ju c a c u n o l min g e a . i m i ad u c aminte cd intr-o vreme s e is c a s ema re c e a rt d r i ntr e stud e nti ;i intre uceniciili calf e le me s e ria g ilod in orag, fiindci fiecare partid voia sd ocupe exclusivpentru , s i ne ter e n u l de joc. A u urmat:ii bat a lii s e rio a s ein c a re e ra u ma i mu lli la invingdtori,c ic i i nsa stud e nii rdmaserd f num ir r ;i p olilia era de partea lor. No i d o i, a d ic d e u 5 i fiind prea mici, nu luam p a rt e a c t iv d la a c e s t e Em in e scu , lup te, d a r nici pasivi nu eram, pent ru c a la lo c u in { a me a un se al'la sub streagind depozit de be[e 9i nuieie,pregdtite i.r nu m ep e n tru acest scop. s eu Cin d lu p ta era signalizata, $i Emin e s c t r c o t e a ma , ' m e leSi tr ecind cu dinselenumai drumu l, e ra t t t p c t o lo a c a i 9 i le i m pr d ptiamintre studenf ca sI in v in g : r O c la t ain s a , ne in in vd lm 6 $eali, rS ticirdm intre.du $ ma n i" 5 i n u ma t o fugd sinitoasd ne-a scdpatde bdtaia sdravinit ce ne amen in ta. Atun cea veniseE minescucu o c a rt c it n p ru mu t a t a din bib lio tecastudenfilorpi in aceas t lin v ilmig e a 1 6u n d e am in d o i ceutam sd ajungem cit se p o a t e d e re p e d es u b ad ip o stul l ocuintei mele, E minesc u a s c d p a t c a rt e a p e

Il t i st
1

D l . o.
,,fr .r ,, ;

l lAN l ,i i ,'N

P tl l N A

o. p e i h ).

6 ,,Fericit e acela care std departe de necazuri'.. Vai, Posthume,Posthume, cum aleargd anii!"

66

EI L-AU CUNOSCUT PE EMINESCU

CL

DOCUMENTE DIN ARHIVA BIBLIO. TL('II CENT RALE a uNI v r ns I r ATI I DtN tASr, DrN eERIoADI lN clnc ponTUI, T]STE DIRECTOR (SEPTf,MBRIE 1874_MAt 1876)

cimpul de luptl, iar duqmanii au fdcut-o bucdfele.Eminescu era nemingiiat, temindu-seci neinapoind aceastd carte, nu va c|pdta altele. Dar a cdpdtat gi mai departe ce4i din aceastebiblioteci, pentru ce bibliotecarul, un student - pare-mi-seAlexandru Plegcd- a avut deosebita considerarepentru acest caz tragicomic de fo(d majo1 6 . Voi da aici citeva amdnunte asupra acesteibiblioteci, care se afla in caselelui Pumnul gi care a avut o insemndtate atit de mare in dezvoltarea studenfilorpe terenullimbii si literaturii romAne. Pumnul locuia in caseleproprii, aproape de periferia oragului,in strada care astdzipoartd numele lui. El avea doud casein aceea$i curte. Dacd intrai pe o portifd de lemn in aceastd curte, te aflai in amindoui casele. Cea din dreapta mai mare gi mai inalt[, cu cerdac dinainte, era casa unde locuia Pumnul, iar cea din stinga, mai mici Si mai^joasi, era menitd pentru studenfii ce-i gd,zduia Pumnul. In aceastd cdsuti se afla gi o micd biblioteci a studen{ilor romAni, feritd de ochii profesorilor strdini, cdci dupi legilegcolare,studentiinu aveau voie sd intretrinl bibliotecili ar fi fost confiscati qi aceastd bibliotecd, daci in ochii lumii nu ar fi trecut de proprietatea lui Pumnul. Biblioteca era alcdtuitd din diferite cd4i, ddruite de Pumnul, de studenfiSi de alJi barbafi, prieteniai tin e re t u lu ig i a i c u lt u rii n e a mu lu in o s t ru ,c u s c o p u lc a s t u dentii sd cunoasci 9i literatura romineascdsi si se indein letniceascd limba neamului lor, pentru cd in liceu toate obiectelese predau in limba germand,iar pentru limba li literatura romAneascd,, rezert'at6, era numai o ord pe sipt[mini, in care trebuia sd fie pe furig ghemuiti qi istoria nationald, pentru cd programa gcolari nu permiteasi se predea studentilor romini istoria neamului lor. Nu era o biblioteci aleasd,ci cuprindeanumai volumuri rdzleledin poefii gi scriitorii rom6ni, broguri, foi volante, revistemai vechi literare, calendarecu adaos beletristic,citeva cd4i privitoare la istoria romAnilor qi letopisefele Kogalnilui ceanu. Aceastaera unica biblioteci unde studentiicu inle s n irep u t e a u c e t i p i imp ru mu t a c i4 i ro mA n e g t i. b l i o t e Bi car era totdeaunaun studentgdzduit de Pumnul, care locuia in camera in care se afla Si biblioteca. Aceasta o fost tntiia bibliotecd consultatdde Eminescu.El o cercetafoarte sirguitor, cetea acolo gi-gi imprurnuta gi acasdca(i. Cind mergeala bibliotecd,trebuia si treaci pe lingd locuinfa mea li mi lua adesecu sine. El ceteacu inlesnireslova vechecirilicd 9i mai cu seamdc[4i vechi vedeam in mina lui, iar letopisefele Kogdlniceanule lua lui acasi. C)nd a vdzut ci gi eu cetesc slova veche,m-a intrebat unde am deprins aceasteslovi, cd doar in gcoali nu se invafi. Spunindu-i ci tatdl meu m-a invafat sd cetesc slovelevechi dupi o psaltiregi dupa o carte ce coprindea vieafa sfinlilor, imi zise, cit li el tot acasd a deprins aceasteslovi. Mai cu seamdin zile de duminici Si sdrbdto ri il a f la m p e E min e s c ure g u la t in b ib lio t e c i, r [ s f o i n d , cet in d S i lu in d a c a s S t o t c e le ma i v e c h i c a 4 i. De a ic i n e p u t e m e x p lic a c u n o $ t in t ad e p lin d a l i m b i i cr o n ic a rilo rp e c a re g i-a in s u g it -oE min e s c u i a f ru m o a s e $ lor forme ce le admir6,mazi in scrierile sale. Dar Emi-

in
: tn
ni
F -' oil

.- l-

rir

CA
\lr

to as
SC
\d

ez

I C1 ,.h r P\
I -l

npl t-ICL
tld

,:^

/Ji ,

(')n _t

m;
J.

(.)n --t

cul

I' I:

lite bu

lur

a"
lld\

Foa,

op

(\'

A CULT URA UNIVN ,R S AL A POE T U L U I

67

tA

te ,n
3I.

:i ,

enii . IA
al Lra ac ia.
g- t

.oor
5d

care nu stau defel nescucetia 5i tot felul de c64i germane, in legiturd cu materiile ce le invifdm in clasd. O datd a venit el la mine cu,o carte intitulati Mytholoq;i gie fur Nichtstudierendel mi-a spuscd dupd aceastecarte i nva fd m itologia grecilor qi a roman ilo r. G n d i-a m f b c u t i, carte nu e pentru studenf mi-a rdscd observarea aceastd pun s cd el. dacd are gust si invete c e v a t e me in ic ,n u s e fine de programa din qcoali. Aceastd carte a ddruit-o, in ap o i, Em in e scu anul 1865bibliote c iis t u d e n t ilo r i a is 9 c dlit a ctul d c danie cu minr 'n proprie .Da u a ic i g i u n f a c ,tceasti iscdlituri e unica ce simil al acestuiact. deoarece o am de pe timpul cind Eminescuse scriaincd Eminoviciu. miM u lli an i mai tirziu dupd cc s-a des lic u t b ib lio t e c a , me a a ce asta devenit proprietatea a g i o p d s t re z5 i ^ tolo g ia astl zi i ntr u amintirea lui E mincsc u . Aceasti carte a fost cu bunl seamd intiia mrtologie scrisd pe larg din care gi-a insuqit Eminescucunogtinfele sale mitologicece le vedemintrebuinfateatit de desin poezi i l e sale ".

ioia

laal

tuJeate I ti iplna
SC

lo

din nai lr[r lniinl o.El


a si

ipe rinvel ua rt rernu :tesc rdea lrins rbili n d, mbi i )aseEmi -

cetia 9i c e t ia f o a rt e mu lt , t o t ,,Gn d nu scria.(E minescu) sau g e z in dla ma s l s a u felu l de c6 4 i, lungit pe o canapea, i ch ia r i n p a t. Masa sa era plina dc cI(i ro mA n e $ t$ i n e min 'r o m A negtecetia mai cu se a mds c rie rilev e c h ilo r lc'Sti . ironicari Si Convorbiriliterare,in limba germani operele ce lo r m ai in semnali scriitori. Lenau 8 e ra u n p o e t .p re d iil iar pe f ilozoful S c h o p e n h a u e r' c e le ct a l lu i Eminescu, Negruzzi, tia foarte adese$i cu multf, atenfie' D-l Iacob directorul Convorbirilorliterare, ii diruise lui Eminescu ope r e lel ui Schopenhauer ele ocupa u lo c u l d e c in s t ep e li masa poetului. Dar el nu se mdrginea numai la cettrea operelororiginaleale scriitorilor germani,ci cetia tot felul de c64i traduse din alte literaturi in limba germand 9i cum germanii in. aceastdprivinfi sint foarte bogati, Eminescu avea ocazta s[ cunoasci toatd literatura indicl 9i persandgi cind avea cu cine, discuta mult asupra acestor iiteratu.i ti mai cu seamd asupra principiilor religiei budhiste,de care era incintat 9i desprecare spuneacd este cea mai poeticA,mai frumoasd9i mai profundd religiedin l um e . Cetise $i Ramaianatosi Mahabharatatt apoi Sakontalat2

( kl em, pp. 7l -72)

DOCUMENTE DIN ARHIVA BIBLIOTECII CENTRALE A UNIVERSITATIIDIN tASt, DrN PERIoADA ln clnr poeTUL ESTE DIRECTOR(SEPTEMBRIE lt74-MAt rE76)

7 Autorul acesteici4i, G. Reimbeck,prezintl mitologia grecilor 9i a r om anilor p e -n te l e s u lma s e l o r l a rg i d e ci ti tori (V .D .). 3 LE NA U, N IKOL A U S (1 8 0 2 -1 8 5 0 ), poet romanti c austri ac, nds c ut la Ciat a , l i n g a T i m i S o a ra .In l tJ 7 9, E mi nescua scri s poezi a (dupd N. knau) (V.D.). Foaie veStedd (1 7 8 8-1860), trl ozof german. ' q S CHO P E N H A U E R , A R T H U R Opera principalir'. Lumea ca voinld si reprezentare (V.D.). 1" Ram uiana .' p o p e e h i n d u s i (V .D .). e tt Mqhabharatd.'epopee sanscriti (V.D.). r 2 T r adus i, a n to l o g i c .i n l i mb a ro mA n dd e George C oqbuc,i n 1879

(v.D.).

68

r.r r--AucuNoscul pF.r-r\rrNr-s( r din lit e ra t u ra in d ic a g i lru mo a s e ler e r. u ri a le lu i H a f i s r r g din lit e ra t u ra p e rs a n d i t re b u ie : a -r t . r p la c u t f ' o a r t em u l r aceste opere, cdci foarte adesc \ rrrbee 619rpre ele pini ajungea la Budha-Sakhia-Muni la .\'l.rrzn,r 5i

ct

nl Ii

r:

( lttutr

Slavici :

, 4t nint ir i,

l9l. l,

Br r c r r r c ; t i. p l9 )

,,El (Eminescu) lucra pe timpul acr'la (1869-70) la traduccrea operei lui Kantra asupra raiiunii pure. era plin clc S pinoza,r'pe care-l citise de cLrrind yi citea pe Fichter". .Tu, imi zise el intr-una din zile - :a nu-1i pierzi tintpul cu accftia. Sa-ncepi cu Schopenhauer. sA treci apoi la Confucius 5i la Budha, sd mai citcpti in urma 5i ceva din dialogurile lui Platon ti ftii destur,,. ..p3 1. i-am spus ca ()m crrmintc. - cu am sa md prepar pentru primul examen de Stat. Stii. ca anul intii n-am invalat nimic, iar acum inti t'ac ;i serriciul militar: cum voi putea trece examenul. claca pierd timpul citind lucruri. care nu-mi sint de nici un t-olos']" ..Ascultd-mi pe mine - a steruit cl - o sa te prepari ugor 5i o sa I'ii mai bine pregatit. c'lacat:rci crrm ili spun
eUD.

Fiinclca nu $tiam destul de binc nici nem1e5te, nici frantuze$te, am citit impreuna mai intii. ,,Despre rdddcina patrata a rafiunii suficiente", apoi in t'ranluze;tc traducerea dialogurilor lui Platon ;;i din ,.L'Oricnt pittoresque" ddri de seaml despre budhism 5i cont-uciunism. Abia-n urmd am citit eu singur celelalte scrreri ale lui Schopenhauer, discutam mereu cu Eminescu. care nicr atunci. li nici mai tirziu nu admitea vederile marelui filozot'german decit in ceea ce privegte principiile generale (...) Aga a trecut iarna;i primdvara. Nu era ti t'arl ca sd ne-ntilnim, gi toate orele libere ni le petreceamimprer"rna. In urma stiruinfelor lui am inceput si citesc romAneptc. m-am deprins incetul cu incetul cu rostirea literari a vorbelor si am scris, cum zicea el, in lirieneasca meu. rnai intii comedioara Fata de birdu, apoi povestea Zinu zorilor (...)'.

_:
;'l

; t.

llc

(lbidem, pp.2l-T)

citea, inainte de toate, mult Si cu o repe:i,,(Emine.scu) <'iune uimitoore,nu vorbd cu vorbd,ci cuprinzindcu privireu /i'oze intregi. Era deci ln curent si cu public.aliunile noud,^ Ji <'u cdrlile vechi ce se gdseaupe la onticari (subl. ns.). Inda t d c e p rime a b a n ii d e a c a s 6 ig i c u mp d rac irf i 9 i t i m p d e , ci t e v a z ile n u -l ma i v e d e a n ime n i. . . " .

Ir
I'

m sl P. ,]

lc

ti q

tt H afi s, poet l i ri c persan (1300-1389) (V .D .). ta Kant, mare filozof modern (1124-1804).intemeietorul filozotlei c l a si ce germane (V .D .). t5 S pi noza, fi l ozof materi al i st ol andez (1633-1671) (V . D. ) . t6 Fi chte, fi l ozof german (1162-1814) (V .D .).

t/t

CUL TURA

UN I VERSAI - A A

PO } TT] I , T] I

69

lr

It
a7

n
ln

e ,,U na din marile mullumiri ale vie lii lu i E min e s c u ra s d ( Ihidem, pp. 104- 105) gindurile 9i sd ispiteascir steie de vorbi, sd-pidea pe lati mirg ipe a1 1 ii, ace;tiachiar oamenii,pe c a reii s o c o t e a fie e ni 1i,ce e ace in adevir $i erau. Ceeac e -l a d e me n e a ra d o a r i nfa d e a vedeacum se prezinti luc ru rilein c a p e t e le lto r a si d e a se dumiri el insu$i. nu Er a o m ullumire sufleteascd nu ma i p e n t ru e l, 9 i p e n tr u ace ia ,cu care steteade vorbd, a z i u n u l, miin e a lt u l, g c dci el ave a inima deschisi,era lumin o s , s u g e s t iv i p lin de vervd, incit te simleai mai bine, mai deStept mai vred;;i nic dupd ce ai stat rimp de cileva ceasuri sub lnrfurirea lui ( sub l. n s.) . Nu - m i ad uc aminte ca mie indeos e b is l mi s e f i in t implat vreodati sd stAm de vorbl acasi fie la el, fie la mine. , la N e- n ti l ne a mla universitate, mas5 , la c a f e n e a in s lirg it r u n d e vag i plecam prin ulilele mai d o s n ic e ,p rin v re u n u l , in clin tr ep a r curiledin ora; ori pierzindc e a s u ri t re g i, n u o cu oca:iuneoace.slor rlati pini-n crepetul zorilor de zi, Si ptimbdri m-am luminar flird tndoiald mai mult decit audiinrl de c'ur.surile la universilate"(subl. ns.).

'ea )/ nde

-t-

,,Oameni co Eminesc'urd.sor la depdrrdri de veacuri in ( \i ste n lo unui popor (subl. ns.) Este oare un pdcat aga de mare de a rupe hotarelecic t[i sindire ale contemporanilor ;;-a te ridica cu mult deasu(...). in pra timpului $-a societSfii care te-ainascut'l Im i pa r e rau ci n-am la indemin a d e s t u led a t e , c a s ii po t schila aici biografia lui E min e s c u .Du p i c it e ; t iu . vi afa po e tului a fost intotdeaunao a ma rn ic d lu p t d c u s a n r dcia . De cite amf,girinu s-o I'i izbit e l in s o c ie t a t e a o a s pe tr i, ag a d e rece gi dispreluitoare n t ru o a me n i , . n e p ra c ti ci "! Ing e latde-atiteaori in cele ma i c u ra t e g i ma i s f in t e vi sur i, sulle tullui pierdu de timpuriu o ric e c re d in li in v iito r gi, spe r iatde asprelerealitdliale v ie lii, s e re f u g iein lilu nig ti tu l i m periu al trecutului.A colo n e a d o rmit e le i g in d u r i tr dia u ca-ntr-o legendi frumoa s a . Cititor pasionat, el era unul din cei mai adinci cunoscdtori ai linbii, Iiteraturii si istoriei noestredin cele mai lntunecote vremuri. De multe ori a trebuit sti-;i dea parauogurii pentru-n manuscri.vvechi ori o corte rard descoperitdpe ale vreunuibuchinist(subl. ns.). Figurile vrafurilemucezite gi intimplariledin ve c h ime , e mu lt c e le d m ar ilo r vo ievozi g in d ise ,se de;teptauin el clare ca n ig t ee v o c a rid in p ro pr ia l ui via [6. B dtrinul Mircea si bat a lia d e la Ro v in e c u a ce i spr in tenicdlireli ce.roiau dup d u n s e mn g i in c a ii l or sSlb a ti ci bat cu sc6rilede lemn" s in t v iz iu n i p u t e rn ic e , in e o l um e vi e, pe care poetul o veded e s lu $ it t o a t ed e t a lip la s t icq i d e s u g e s t iv . i l e, i ;i de aceeane-o descrieaga de Eminescua .fost pregdtit sub toate raporturile a croi nou drum in literatura romanilor. Niciodatd nu s-e vtizut la noi

(ll.

Vluhuld:

lmintiri

tlctpre

[- m i -

r r , 'r c r r , l 1 3 l l 9 r ' 1

STATUIE DE FR. STORCK (DETALIU) _ GALATI

iiei ' 7 in ant olo g i a c i ta ti . p p . 2 1 5 -2 l 6

70

ur L - A U

CUNOSCUT PE EMINESCI

P{

Ft . oRlr N A l

un temperoment artist contpi.:.:- .,': .." ..,r asa de j de vastd $i de-o originalitateoit;1, :.. poe z ian o a s t rd d u lc e a g d ,lin d ; r l: : . _ _ --, r-; rc r s u l l u i E m in e s c urd s a rein t r-u n re lie t 'rz ' l : - > --. , : . ia t i c d a i de-a f a c e c -u n re f o rma t o r.P rimc i: . : : -. : rlr u n s t r i .__.:. cutdvi, )\ gat d e n e lin ig t e . e re v o lt a z rt i: ri, ; I d brare d e g in d ire g i s e n t ime n t .A lri . : : , , ---iia1 d , f i e care e p it e t e o e x p lo z ied e lu min a . C. . : . : : e \ t r a o r d i nard ; i c e f ru mu s e f irit mic e n e a ; t e p rr: = --, --. : in c i p i n d la e l! Eminescu citea in originalpe clostc;::,:-.:.,-uo evle,. .: per.fecte, viqqsti.admiralie pentru operile lor nt;,. .liyd.mi-1 capltl greu si amclit, ne rf:,r.,- : ,;.,iti.o pugind din Sofoclemd tnsenineazd, (subl :, C:noytea in perf e cie limb a g e rma n d .I g i f E c u s es ru d : , : : . -: t . e r5i t a r en f \ i B erlin , g -a v e a o d e o s e b it d p re < lile c 1 re : : : u f i l o z o f i i :. nem[ i. ."

5gl

,.P

cal

brr I ot l l8l ,,It tul

cQt

lor l tre l sa

pn cor

,.T Pre

I Te. rei unt tim pot


S I ' R A D A I ) I N B I - R I,IN I,A \,lI.II,O( ' I:I, SI,. ( o t.tit.t;t AL Xtx- t.t..A

din cie nea a\

nia t

ne3 bar vin ' trLlll

n t)i m il inar n iie


-t U-

ntr

pATRror iNonAcosur DE TREcuruL ISToRICAL PoPoRULUI

7l ii'"i t r'fts{

de ln lui ai nr iiedini late, )ain in rfi i

DUPA OPINIA LUI EMINESCU, UNA DIN SURse le a d e vir atului patriotism o cons t it u iet re c u t u l is t o ric : ,,Patriotismul - preciza el intr-unul din articolele publiiate in Timpul (2i iulie 1880) nu este iubirea tirinei, ci iubirea trecuiului. Fdrti cultul trecutului, nu existd iubire de ( sub l. ns.).r 'tar d " tntr-un alt articol, publicat tot in Timpul (3 octombrie probleme,poetul sublinia: l88l), revenindasupraaceleiaqi iubirea trecupururea 9i pretutindenea ,,Iubirea de fari e la cuvintul pater Si numai oamenii tului; patria vine de care'1in (...) la petecul de pdmint, sfin|it de stngelepdrinlilor, pot fi patioli" (subl. ns.).' Emineicu-gi-a exprimat dragostea9i admira(ia pentru trecutul istoric al pbporului romAn in multe din crealiile sale. Astfel, in drama postumd Mira - rimasi neterminati in - intilnim doud versuri (mai putin cunoscute), care, autorul i9i mirturise$te deplina prin glasul lui Arbore, iontopire sufleteasc[cu trecutul istoric autohton: ,,Trecutul e in mine li eu sunt in trecut Fr...r- triiqte cerul in marea de-l respiri"r' Din fragmenteleurmdtoare - extrase din amintirile lui Teodor V-. $tefanelli, Gh. Panu 9i Iacob Negruzzi reieseclar cd Eminescu- cel mai mare poet romAn 9i unul dintre cei mai mari poefi ai lumii - a fost in acelagi timp ;i un mare patriot, indrdgostit de trecutul istoric al poporului romAn. ffi

i t'aii :,i.*\$i s-li


*-$q;:i ;'q:riU li a,A}
: ' B ? { j: ' ; i.

i* $ p{3&3{}rx-rIxsi
{ "t" e g $ si } it

(Teodor V. $tefanelli: Amintiri dc.;pre l8 de ,,ser b a rea la P utna din 15/27 a u g u s t . 7 l a f o s t u n a pp. serbin aran;atede so- L,mi nescu, 105-122) din cele mai frumoase$i valoroase cietateaacademici.RomAnia jun6'. Toati suflarearomAneasci a primit cu cea mai mare insuflefireid9e1aranjirii acesteiseiberi in Putna, la mormintul marelui Erou, spre a se inchina la acest sfint mormint $i a aduce omagii de Aceluia, ale cirui rdmigile se odihpietategi veneraJiune neau in vecheamindstire ziditl de dinsul. Era intiia serbare la care au luat parte RomAnii din toate jirile (provin ciile ) locuite de din;ii. (...) Eu am sosit la Putna cu trei zile inainte de serbare. Eminescusosisecu citeva zile inaintea mea; avea acu cunoqtinfi locald 9i m[ informi despretoate. Miguna curtea minastirii gi satul Putna de studenfiqi de lumea ce sosise inainte de serbare,iar in preziua serb6riisosiradelega(iunile li restul oaspetilor,primili cu multd pompe la arcul de tiiumf, ridicai la hotarul satului Putna. Eminescuera cunoscut cu cei mai mulli studenfi gi cuno;tea cea mai mare parte din oaspelii sositridin Rominia.

: ';
I M. EMINESCU: Opera politicd, lI, p. 127, ed. L Cre{u, Bucur e9t i, 1941. 2 lbidem, p. 328 3 Mira. ms. 2254. f. 70 v. Biblioteca Academiei R'S.R.
i

f
F\.

72

F] I L - A U C U N O S C U T P E E M I N E S C L I

P{

de all un Rt
eft

pu

Pl(

Dr
ln

CU

arf drt ma su( do, mir ?lr,


Ld I

t ite

cul
pt : r \ . \ , ^ ( "ilt ( ) Rr \ t . r r l \li\IsilRltA ( lll. ]\t{ Rt . . I \ \ t ( ; 1 s l lt l7l, l1 t.[\\ \l( l .\Rt. I ()( . t ) t \ t \ il t \ . t r \ \ l. lr l \llll \l I,.\ll),11 . S( - t l I O \ \ \ l \ \ l( l, f () \t\Rl s\Rlt \ t ( ) \ R[ \ \ lt ( ) \ \ t . \ . ( I I'Ril l...ttt. i\ t ] ' il\ t Ril \ { 0r ) I ) E \\l I)F. 1.,\ 7 .il) t Rt . . .\\l( ) \ t \ il. \ t t I I ' l

lur niu aP.

ci ni

mo nte I
| llr

- Uit e , a c e la -i Mih a il Co g iln ic e a n u $ i c e la la l t l i n g l din s u l e Ce rc h e z p rima ru l I a ; ilo r, e i s t a u d e v o rb d c u c o , lone lu l B o t e a n u . Astf-elimi ardti el multe persoanepe care le cunogtea. Ne indreptarim spre mdnlstire gi intrardm intr-o casdderapanatd ce se afla inaintea zidurilor. Aici se sdligluise mult ime ad e s t u d e n t i.A p o i in t ra rd m in c u rt e a mlnd s t i r i i , unde intilnirdm iardgifoarte mulli studenti,tot in grupuri. intrebindu-l pe Eminescudespre'unul9i atiul, el irii iratA pe citriva. - Yezi-I,cel cu mustata rasde Alexandru Xenopol, venit din Berlin, gi dincolo cel ce vorbegte esteGrigore-Tocilescu din Bucuregti.Mergind mai departe intilnirdm doi stud e n f i. - Uite, cel rnai bitrin cu barbigon este Ioan Britescu, ;;i cel mai tindr, scosca din cutie, 9i chitit ca o fatd mare, este Ghedem, delegali ai studentrilordin Bucuregtiimpreund cu Tocilescu. intrebindu-l pe Eminescu ce nume e Ghedem,el rise gi-mi spusecA acestase iscilegte Gh. Dem Teodorescu,dar studen[ii il poreclesc Ghedem.(...) Sosi memorabila zi a serbirii, o zi minunati. care a favorizat ceremoniadeschideriiserbirii. in porticul festiv, ridicat aproape de mdndstire,Ioan Slavici,ca prezidental comit e t u lu ia ra n ja t o r, ro s t i in f a f a p u b lic u lu i c u v int u l d e desc h id e rea p o i s e lo rml^ c o n v o iu f c a re p le c d in l u n g a , proceslune spre mdndstire. frunte mergeaumembrii coIn mitetului, investili cu late egarf'e tricolore. Ei purtau urna

lup t erai >ari


le)lt

mi;, am rp re \ gt nc I rea a\ea tirrr


lr S
,l ,, u u l -r; ^ , i -.
\ lL I

D
I i r.-.

petrr In
A
Ca ; l nesc
.-\ l t.. u t _ l -\ i

Er

pA T RI or iNon Ac o s rl T

D E T R E C U T U L I S ToR IC A L popoR ttt ul

b' r
nga
cotea. deuis e ,irii,

ru ri . ratA
Veocidoi scu,
i Of ,

prense dar r faS tiV,

rt al lde rnga colrna

de argint gi doud minunate veluri una de catif-ea rogiegi alta albastri, cu mdestrecusdturide aur, cari erau lucrate una de damele romAnedin Bucovina, iar alta de cele din RomAnia.Acestedaruri aveau sd se depunl pe mormintul eroului sdrbitorit. Era impunitoare aceaste mullime comgi pu sd din in teligenfaa popor. care in c e t p i t A c u t ain a in ra pios spre locaqul unde se odihnea(u) osemintelemarelui Domn. Eu md aflpm lingd Eminescu.El era tdcut ;i inainru cu capul plecot. 11i flicea impre.siacd gfntlurile sale planau fn depdrtdri ce nuntni cl ttia s;tilt prilrundd (subl. ns.) Ala am aju n s la mindstire,S i am intrat in s f in t u l lo c a ; ; n d e la u dreapta se afla mormintul eroului. De-o parte q;ide alta a m o r m in tului sta Comitetul, iar lui E min e s c u1 ; i mie n e succese stim in fafa mormintului la o dep6rtare sd cam de doi papi. Se finurd cuvintdrile,se depuseri darurile pe pAmint, apoi urmi solemna inchinare a delegafiunilor;;i a a ltor cr e d incioqi inaintea mormintu lu i. Mo me n t in d l{ d t o r, care ne transportagi ne umplea de tainice fioruri, nesimire a ajuns insi la tite pin6 atuncea! Aceastd insuflef culm e , ci nd colonelul B oteanu, m a re lin u t d , p ig i in a in in tea m or m intului qi tinu o scurtecuvin t a rein me mo riac e lui ce se odihnegte aici de pestetrei secole, dar al cdrui ge- cupA D r.rA R GtN t,t' oN l mi nn pAuir uniu vegheazA azi asupra scumpului sdu popor. Iar cind T'I.JISi ADI.,IS DT] RF]PRI.]ZEN'I'AN'I'II t'RO. a p o i ig i p leci B oteanu genunchiii n a in t e a mo rmin t u lu i, v l N ( u ! . o R R O M A \ t . t r I I . l l l : r ,i r sA l F. M O R M I N I 'I ] I , D o M N I I 'O R T J I , TII cin d i gi de scinse centironulde aur de la b riu ; i-l d e p u s e e ( l l . M A R F . ,i t l z t t r I ) F . t 5 l 1 7S'[T]FAN p {tr mormint, rostind cu adinci emofiune cuvintele:cd fn nu- G L T S T l,8 7 t mele o$tirii romdne il depunein semn de odmirsre si piousd veneraliune pe mormintul marelui cdpitan si c'frmuitor de lupte,atunceaparcl petrecuun fior prin cei de lala pi toli erau aga de emotionafi incit vedeaici lEra voie li se l'uri;a r l la cr im i in ochi. A cuma imi lE c u E min e s c us e mn s I ieqim gi-mi zise af-aracd acestaa l'ost cel mai sublim 9i m i gcd tor m oment al intregii serblri. A d in c imp re s io n a li am i eq it din curtea minastirii;;i am in d re p t a t p a ; ii n o ; ; t ri spr e u n gr up de poporeni. (...) Ne-am despd4it (a doua zi) la poarta mindstirii, mergind fiecarela lucrul sdu, clci gi in aceast[zi aveam multd treabi. Avea adicd sd se oficieze parastasulin bisericd, avea iardgi sd lle masl mare in portic;;i egumenulmdndstirii avea si citeascdvechiul qi I'rumosulnecrologprivitor la $ tefan cel Mare, alcatuitde V artolo me i Md z d re a n u , r ia dupd eventualele cuvintiri ale oaspefilor,prezidentulSlail vici avea sa declare serbarea oliciall i nchisd ( . \ . i Dupa amiazAau plecat cei mai mulli oaspeli5i au fost h petreculi cu aceeagipompd ca la soslre. . In aceasti noapte am aflat loc de mas in chiliile mdndstlre$tr. A treia zi am lost invitafi in beciul manastiresc, vechi ca gi mdndstirea, sA f-acem mic dejun. Era gi Emiun [...] nescu de fal6. t .l Aici a urmat (dupa dejun), toast dup6 toast recapitulindu-se cursul serblrii li impresiile ciq;tigate fiecare. de Em i ne scu ascultatmult timp ace s t e u v in t a ri,d a r c in d a c

hh

\e**"si{ *
o Inteligenld intelectualitate(V.D.).

-4

FI L - A U C U N O S C U T P E E M I N E S C T

PATR

P I A T A O R A S UL UI BL AJ, I,A M IJL OC U I , S ECOL UL UI AL XIX- L EA

neagre,se retraseintr-o odaie laterali. Eu se servl caf'eaua md agezailingi dinsul, $-acumaEminescu,sorbind din cafeaua neagri gi fumind din tutunul bun ce ni se puse la dis p o z ilie ,e ra f o a rt e mu llu mit . I p i s p u s e9 i e l imp r e s i i l e dar liniqtit, fere exageriri, lari a l6uda sale de la serbare, in Si fir[ a mustra. Zise cd serbarea, total considerati,a reugit bine li ci comitetul are cauzA si se mindreasci cu acest rezultat. A avut serbareali defecte pa4iale, dar acesteanu s-au putut inl5tura cind intr-un sat mic ca pi Putna, ai si addpostepti si ospitezi mai multe mii de oameni. Cel mai important lucru pentru Eminescu era insi rezultatul moral al serbdrii.Se va ridica - a$a argumenta el - se va ridica simful nafional, aproapeadormit pind acuma i;i va lua alt avint, iar studenfiice au sositdin toate pd(ile qi au fbcut cuno;tinti ;i legituri de prietenie i intre d in g ii, v o r lu a c u s in e imp re s ii n e g t e rs e ; ;v o r f i p e vremuri propagatoriicei mai zelopiai ideii ci lucrind unili qi condugi de acela;;i ideal, vor contribui la defteptarea $i mirirea neamului lor in provinciile de unde se trag". G Sosit la Iagi, cu prilejul dezvelirii statuii lui $tefan cel Ma re - e v e n ime n ts d rb [ t o rit in z iu a d e 5 iu n ie 1 8 8 3Eminescu a citit, in qeciinfa ..Junimii" poezia Doina.5 Ef-ectullecturii - ultima lecturd a poetului la ,,Junimea" din Ia;i - ,,a fost cintecul lebedei, cu cele mai adin c i a c c e n t ea le p a t rio t is mu lu i e min e s c ia n " . 6 ani mai tirziu - de Acest moment va fi evocat - Sase (,,Convorbiri cdtre lacob Negruzzi,in necrologulEmine.rcu lite ra re " , X X I I I , 4 , I iu lie 1 8 8 9 ). Din nef-ericire, altd marturie - de la vreunul din cei o care l-au auzit pe Eminescucitind Doina - nu s-a mai pdstra .. t. &

Las'c Toata Las;d in ta Clopr Ziua

Tu r, Sa- t. ,51 .1 De-i Ai . t De-t i1i '; De-t Toyi , Din L

EJ
lrq

entu: socie mot t poet.

(Iacob Negruzzi: Eminescu,in ,,Convorbiri literare", X XIII, 4 i u l i e 1 8 8 9 )

,, L a 5 iu n ie 1 8 8 3s e lh c u in I a ; i c u ma re p o mp i i n a u g u rarea statuiei lui $tel-an Mare. Suveranul,toate autoricel tdtile statului, corpurile legiuitoare un public foarte nul;i me ro ss e a d u n a r[ in I a ; i d in t o a t e p a 4 ile t a rii; i c h i a r d i n provinciile romAne ale imperiilor invecinate.Protltind de imprejurareacd un mare numdr de membri vechi ai societilii literareprintre care gi Eminescu gdsea aceaocase cu ziun e in I a g i, , , J u n ime a "f in u o ma re in t ru n ire. In acea sard, Eminescune ceti cunoscutasa Doindpopulard, scrisl cu ocaziuneaserbirii (...) - care slirgegte in felul urmdtor:
'fa, $ tefane, Mdria Tu lQ Putna nu mai sta:

P ubl i catd i n ,,C onvorbi ri l i terare" . X V II. .1, I i ul i e 1883. GH . B U LGA R : N ore i n vol umui P uqi ni t' echidespre Eminescu, Ed. E mi nescu, B ucuregti . 1976. p.33.
5 6

,,P timpl Calea unde jos in avea vedea dea ir numa la ist teresa La tiri ci Cu prezer rocire este r doui colab timid. trebi r ..nu" 5 goste Intr testi nd

JOn VOI

rit. Ne

p A T Rr or iNonA c o s rrr ;U

D E T R n ,c u ru l

IS ToR IC A L P O P O R U L U I

75

nla le la a ;u ar ca de ra lunlt

Las'arhimondritului Toatd grija schitului, Lasd grija sfinSilor in sama ptirinlilor; Clopotele sd le trogd Ziua-ntreagd, noaptea-ntreagd,
Tu te-nalyd din mormtnt Sd te-aud din corn suntnd $i Moldova adunind! De-i suna din corn o datd Ai s-aduni Moldova toatd, De-i sunu de tloud ttri i1i vin t,nlrii-tr ujutor, De-t \!'t": o trciu rnrd To1i duSrttanii or d piard Din hoturd in futturd

li n
l le

1rt I sl

P:

cel
2.' l nl -

EJ'ecrul ecestor versuri (. ) fu adinc, indescriptibil.In contra obiceiului ,,Junimii", cdreia nu-i pldcea sd-si manifeste entuziosmul,pentru tntiia dotti de 20 de ani, de ctnd exista societotea,un tunet de aplausuri izbucni la sfrSitul cetirii si mai mulli dintre numero$ii membri prezenli tmbrd1isordpe p oe t." ( sub l. ns.)
4r

ma i de biri
cel

mai

u9lton-

nu'd in
Jde rcieocatopure in

j - 1.

tnescu,

in estead u s in B u c u re s t i. - (Gh. Panu: Amintiri de la Junimea.. ,,Pr i n 18 8 8-1889, E minescu timpldtor el iti ia o odaile intr-o mare casl mobilatd din pp. 332-33a) Calea Victoriei, unde era tipografia gi redacfia Luprei Si unde aveam $i eu apartamentul.Eminescuca sd scoboare jos in stradd trebuia si treaci prin culoarul pe unde imi prin urmare aveam ocazief oarte des de a-l aveam$ederea, vedea(...). Md interesamsI ;tiu cum i;i petreceziua. $edea inchis intr-o odaie toate ziua, avind pldcere de a ceti numai cronicele 7drei, precum si toate scrierile otrdgdtoare la istoria ocestorlriri (subl. ns.),incolo nimic nu-l mai inHOTF]LUL teresa. Evita societateaoamenilor gi chiar a prietenilor. IN O C T . I E E 4 ,IRAIAN,MDINOIASI. LA 2I S E C O E M R E AZA CENTENARULMORTII LUI HORIA. DE La inceput EminescumI evita. Am spusin aceste aminreTA puNo EMTNESCU cnnlxbA sr tiri ci noi la Junimean-am dus niciodatd casa buna.(...) cu to a te acestea am cdutat in nou a o c a z iec a re mi s e prezenta, sd-l cultiv. simfeam o imensdmil6 pentru nenorocirea lui ;i voiam sd ptiu pinl la ce grad nenorocirea este ireparabild. Il pofteam la mine la mas6, refuza de doui ori gi venea numai o dat6. La masi erau totdeauna jenat, El colaboratoriide la Lupto qi alte persoane. gedea timid, cu ochii in jos gi nu vorbea aproape deloc. La intrebirile ce i se lEceau el rdspundea prin un ,,da" sau ..nu" gi cu toate acestea toati lumea ii arata stimi gi drago p te. ( ...) lntr-o seari dupd mas6, deodati vdd in Eminescumanl'-estindu-se vechia lui natur6, incepu a ride gi a glumi, a ;onvorbi cu cei de fatd li a-i persiflape unii cu mult spirit. Ne-am bucurat cu tofii gi am inceput a-l pune tot mai

76
s(;RISOART:4/1/ MAf\tls('Rls ALr TO ( ; RAI

I I I,-\I

( 'I '\ O S C I , ] T

PE F]MINESCT

POF

D
tf f trirr{, -fi t$r*..i , Ii.

: coli
a\tc

,d er ++*

** r
#fu*rl-*
,.'?"'' nn-o*.' "o1'
***a r*. #

,/*" n,l,- , fi,


t

deu
l r)f.

t*t.,
1."

.rien ,le I
nri p;
f

I a t e;
ll

ir-ll.

.trtic

1"*r*

I \ , I I R ( ' I . ] A ( ' I . ] I , BAT ' RIN. DOM NIT ' OR AI, ' l A RIl ROM ANE$ T l ( l- 1 8 6 - l{ 1 8 )

In und( trag in a tOr l care ii \i

sa-m

din , bote deor aces Li Bucr

pile In

'";f ,s* *' fu,p


/ i l {l
,.r;ril

(toar
n O\C

I
**

I.L artrc nea. Fr


| <1ld .

tr
I

mult la indemind; speranta niscindu-ni-seca remedlul poate avea loc. Zadarnic, dupd cinci minute el cdzu din nou in mutiss mu l o b ic in u it ,a v in d a e ru l c A n u ma i c u n o a $ t e au p u t i n i l inconjura. Stitu vreun sfert de ceas importd lumea ce-l (...), apoi intorcindu-secAtre mine imi ziseincet ca sa nu fie auzit de ceilalli: - Panule,;tii tu cd tn lumea aceostr nu este nimic mai interesantdectt istorio poporului nostru, lrecutul lui, tot, tot este un Sir nefntrerupt de martiri. fi-o .spun1ie,fiindcd tu te-ai ocupat de istorio Romdnilor. (subl. ns') Apoi s-a sculat $i fariL si zica nimic a plecatDe atunci n-a mai venit la masi la mine. Il intilneam prin culoar gi-l intrebam de ce nu mai vine la mine, el ingina cite ceva. Intr-o zi, imi zise: - Sint prea mulli la masd la tine 9i sint prea zgomoto$ 1".

.P lur ( Gh
re ill

1uin .-a ei lor ( nind r e ri z Emir : ul u r RE


rrrt ir

Ir

POETUI, GAZETAR

77

t':

I F
6 F.

r
3
& i' V F
I

;,
*l

fi,:

b w

] I

p
b I L n

: ;
i t. I

i, i ! ti3

W 3-

DE$I SE DOV E DIS E UN E X C E L E NT RE V I Z O R ) cola r al j ud efelor Iaqi qi V aslui, in iu n ie 1 8 7 6E min e s c u este destituit din aceastefuncfie (pe care o definusetimp de un an) de cetre guvernul liberal. Pentru a-i veni in ajui tor , pr ie ten iijunimiqti - in frunte cu I a c o b Ne g ru z z - ii of-erdpostul de redactor administrativ al gazeteiCurierul de IaSi (care era, impreund cu Tipografia Na{ional[, proastt-el activiprietatealor). Poetul accept6,inaugurindu-5i ratea de gaz.etar. Tim p d ,i mai bine de un an (itrlre llt 7 6 -- o c t o mb n c iti77).el va publicain paginileCurit't'ulur Iasi o scrieclc dt' .r r ti cole po litice, cronici dramatice, in f ' o rma lii c u lt u ra le , In l(t. trecum $i nuvelele univcr:urz(9 iulie 1876) C'czaro ;i l l, 13 , l 5 li l8 august 1876). Intr i nd in conllict cu dircctorul E d it u rii Na lio n a le , unde se imprima Curierul,Eminescueste nevoit sd se rejun P tr ag i din r e dacfiagazetei. rietenii imig t iii v in d in n o u i n aju tor , pr opunindu-ide data accas t au n p o s t d e re d a c ala tor la zi ar u l Timpul din B ucureS ti, t t rrid e I o a n S la v ic i, N-a m c u c e v c n i il nviti si vie cit mai repedc.... . . "-arei i va r isp u nde poetul la 12 octomb ric . A s t a m-a lh c t rt - m i fi n gu ra pin6 acum - 100 de l' r. (a n c i)u mp e lt rn a ; r'drli, manrt.vriptt', t'ittAm ri baga.ic: din ce dracu sl plec'? hote vechi,ldzi c'usoarec'i molii, populutclu inchticturi t'rt si .leosebitenalionalitdli dc plo;ni1e. Cu cc sA transport lce ste so iu r i de avere mobild in sensla rg a l c u rv in t u lu i' ? " 1 L a sfi r titul lunii octombrie 1877, E min e s c us o s e ; t ela Bu cu r q ;ti,l uindu-;i postul in primire, p c c a re -l v a d e { in e iu lie l8 t l3 . rin 6 - n m om entul imbolndvirii, In perioada cind a activat ca redactor la Timpul ' toa m n a a n ului l87J vara anului ltt83 ), p o e t u l a f irs t c u :r o scu t,i n calitate de ziarist inegala b il,d e I o a n S la v ic i, I L. C ar a g iale,S cipione B idescu pi a 1 1 ii,n u n u ma i p rin :r tico le lepe c are le scria.ci pi prin mu n c a p e c a re o d e p u :rea, spre a le realiza. Fragmentedin amintirile lor sint inclusein capitolul de :'a1d. ffi

Pqletul tn ffa'J* r

redr u l nuti sulin i l r ce a s sA nu ic mai


ot, tot dcd tu
i.

lneam el i n gomo-

a ,,Pe la 18 76,cind cA zrrgttvernulcon s e rv a t o r l d o n rn u ui C atar g iu, venind liberalii la pute re ,9 i in s p e c ia ld -l c Gh. Gh if u2 la ministerulde instruclie , E min e s c u , a re .e a fl a pe atunci revizor;;colar jud e f e lo r I a ; ; i; ; i V a s lu i, al :'ui n cea m a i mare grabhinlocuit. S e ; ; t iad e n o ii p u t e rn ic i -- Ae l fZce a ,oarecum,parte din tagma p o lit ic da ju n imi; t i.or ( pr in u r mare, pe atunci, gi a cons e rv a t o rilo r) n e lili rin d u - sesocoteale meritelesale,si rg u it o ru l i t a le n t a t u l de ; :evizo r q i p oet fu izbit chiar in exist e n f alu i z iln ic i. Cd c i Eminescun-avea nici o altd resursddecit produsul creie:ulu i si a l penei sale. in Rlmas lErd nici o ocupatie, neputintl de a4i pldti cel se o cas6;;i masi regulatd,el mai adesea adipostea ruJin
, I O A N S LAV IC I: Aminriri, pp. l22-123 r G H. G HI T U _ Gh. Chilu (V.D.)

( N.A.

Rtt.qdun: [.minescu rtdaclor la i r r r c r i stu ,.Fa . . ( u r i t 'r u l L l c I u : i " milia". lfl90. p. 2lt| )

78

EI I--AU CUNOSCUT PF, F,MINESCI:

PC

SINGUR{TATE -

ILUSTRATIE DE .IEAN STERIADI

caselelor. pe la amicii s6i binevoitori care ii deschideau ' Gtiuu membri din ,,Junimea"ceutare si dea ceva mijloace de trai lui Eminescu,care deja pe atunci incepusea strdluci prin talentul s6u. I se gisi, cu mare greutate,pos9i tul de redactor-administrator corector chiar la foaia publicafiilor oficiale a Cu(ii de apel din Ia9i, intitulati pe atunci Curierulde lasi, post - deqi triplu in indatoriri, sumd de 100 de lei. Abia peste dar plitit cu respectabila peste un an -. 9l citevi luni - dacd nu, pare-mi-se, "bun spor de leafb de 50 lei, - adicd in total 150 lei' finu Las altbra grija de a descriechipul cum a putut s6-9i remunerafii mai mult decit duc6 viafa c.r-nigt" asemenea modestepentru el, las altora sd giseasci de aici sau din altd parte, pornirea curentului fatal de idei pesimistece l-a coplegiiitit_de tare prin cele din urmi momente' Voi doi ani, ctt a redactat spune numai cd in timp-de aproapeportto neoficiald a Curierului de losi, el o scris aco-lo o 'sumdde aVficole,atit literare, artistice, cit $i de actualitate (subl. ns.). intre altele,dupi cum am ardtat prin o bibliografie in Era Noud din Iagi, Eminescua scris doud gingage iuvele intitulate: La aniversordsi Cezora, ambele sint ned se mn a t e : a r c e i c e -a uf o s t in c o n t a c tc u e l, in st a b i l i m e n iul tipogtufiei nalionale unde se tipdrea Curierul de lasi, ci mdrturis=esc sint ale lui proprii $i, ci numai din modestia lui nu le-a semnat;de altmintereastilul sdu inc[ ugor in se poate recunoa$te ele. Un frumos articol, relativ la tragica moarte a oficierului cdzicesc Cosminski (care s-a fainjinghiat pe peronul girii din Iagi, cu prilejul trece.rii ru'lui"pe acolo), a f6cu-to adinc[ impresie in tofi cititorii acelui'jurnal gi inca gi astdzise p[streazi amintireaacelor cu cuvinte cdlduroase care Eminescuplingea sfirqitulacea lui nenorocit,ce se presupunea fi chiar un fiu de-al farului Alexandru II. Mai sint in Curierul de IaSi mai multe polemici etc.,datorite tot critici teatrale,studii economice, penei lui Eminescu. ' Cel mai mare picat al editorului3 volumului Prozd Si versuri de Eminesiu, ce a apirut de curind la Ia$i' e cd lucrdri pare a nu fi avut nici o cunogtinti de asemenea p re f io a s ea le g e n ia lu lu i p o e t . (. . . )'

ia
tlC J\I

t-a
nt2

atl
!d I

:Ii l

I
t

Irn
!

I
-^ c u i

( ti
JUI

t,,t

(-I-. udt

ale
r-31
n:l

-J1

:1.:

(loan Slavici: Amintiri pp. 122-127)

era om al singurltitii: ii pldceadeci si .stee ,,Eminescu acasl, 9i trineasd aibi locuinfl curate, luminoasA$l blne a c ris it 6 . in toamna anului 1877,cind i-am lEcut propunereasa cici in el vie la Bucureqti, pdrea a fi fost lipsit de acestea' rispuns, el r"iitoui.u de la 12 bctombrie, prin care-midi zice intre altele: gura ,,Dar n-am cu ce veni. Asta m-a licut sd-mi tin ce dracu pine acuma - 100 de fr.(anci) am pe luni; din
3 N .A . B ogdan se rel-eri la V.G. Mor(un. editorul volumului M Eminescu, Prozi 5i versuri , Iasi , 1889 (V .D .).

r
L

)
.. -I
-.i

-J

:-rl :::l

POETUL GMETAR

79

,o r. nijea ros-

pu pe
3Ste

obl ei . a+i ecit d in :c e Vo i 'ctot loo imte >lio ga$e nenen Iasi, desu$or iv la
3 S-a

iN ,,paLntuL DACIA'Du pE c,,\t_nA vlcTOR ILI. OLTC t1S TR A D \l .rps (\ \ t . st . C


A FI,A R E D A C TIA ZIA R TJI,{'I I'IIIP I I . I.A vuN tR u,{ pot_t'ut_ul i l l B t j ( Li R } ts l l

ii iaitorii celor acerl [ anulte


le tot

zi si
ecl rcriri

I stee i bine rea si ici i n tns, el r gura dracu


ului M.

sd plec? Am rii baga.je:cdrli, manuscripte, ciobote vechi, ldzi cu sooreci si molii, populote la-ncheieturi cu deo.sebite nalionolitdli de ploSni|e.Cu ce sd transport acestesoiuri de avere mobili in sens larg al cuvintului?" gindul lui li al nostru Dupi ce a venit dar la Bucureqti, era sd inceapd o viati mai potrivitd cu sldbiciunilelui r;i i-am cdutat,inainte de toate, o locuinfl pe cit se poatede plicuti. Am li gdsit in strada Speranfei,unde acum se afld, dach nu m6-ngel, locuinfa d-lui prot-esorDinicu, o cdscioardin stil fdrdnesc,singurdin curte, cu pridvor de stilpi de lemn, doud oddi la mijloc cu o tindi, in fundul cdreia se afla o micd bucdtirie, un fel de cuib liniqtit pentr u un om cu sldbiciuni de poet. Pe lingi aceastamai avea la indemind li o bab6, care le Iinea toate-n buni rinduiald. L d r g im e , lumini, curdlenieqi bund rin d u ia li a v e a g i la al redactiune, cdrei local se afla in palatul de atunci al Dain ciei, strada Lipscani - coll cu Podul Mogoqoaiei, fundu l cu ( ii, la primul etagiu,doud salo a n ema ri q i u n ia t a c , pentru slugi. Aci mai avea pi ,,societate", cind Haralamb Grandea, reclactorla Rdzboiul, cind Scipione Bddescu,redactor $i el tot la Timpul,cind Ronetti Roman (...) ti mai ales Caragiale,care nu se potrivea, ce-i drept, la fire, la mult, fiindca era om cu mijloace care tine cu toate acestea mari gi felurite, de nu te mai siturai a sta de vorbd cu el. timpul prin N-avea deci Eminescunevoie sd-li petreacd cafenele,ceea ce nu i-a pldcut niciodatd. Origicit de mult i-ar fi pldcut insl discutiunile,pe care le avea mai cu unul, mai cu altul, el tot acasdi;i petrecea mai bucuros timpul, fie scriind,fie cetind,fie stind pe ginduri, fie mai ales dormind, ceeace in gindul lui era partea ce a m a i p ldcutd a vielii.(...) Depi insd nicdieri nu se simfea atit de bine ca acasdla el, mult n-a stat in casa din strada Speranfei. Nu-mi aduc aminte. cu cit anume era retribuit la redacfiunea ziarului Timpul. Mult nu era, lard indoiald nu destul pentru dinsul. Mai era apoi gi alta. Citd vreme se afla, el acasb,baba n-aveavoie s6-l superemdturind, scuturind praful, dereticind,iar cind pleca de acas6,el ldsa de cele gi mai multe ori masa plind de manuscripte c6(i, in care cetise,a$ezate una ici, alta colo, incit numai el insu5igtia sd se descurcedin ele gi incuia u$a pentru ca nu cumva

80

l . . t t . - A t r ( 'l _ l N o s ( 'U 1 ' P t . E M I N E S C t . j

l ,l

baba, voind sd i le pune in rinduiali, si i le zilphceasclr ( . . . ). Cq scriitor Eminescustrica multd htrtie, cdci fdcea multe corecturi mai ales in ceea ce privea alegerea vorbelor Si linea sd le dea la tipografie manuscript curat ;i citel. Articolele pentru ,,Timpul", de exemplu, le scria de obicei acasd, .llui ittuintt'apoi de a le le c'etiacu gla.stare, opoi le .scriaa. da la tipar ile cetia apoi t'uiva ti, tlatti ttu (ro mullumit cu ele, le prescria din nou. Impre.iurul ntevri lui de scris era deci mereuplin de hirtii rupte."(subl. ns.)

lli dI

ITI

fi

s
( lltilL'trt, p p . 9 1 -9 .1 ;

ci
ol

L_tc

g z , , E min e s c u i Ca ra g ia lea u s c ris in re d a c (iu n e a i a r u l u i , . T imp u l"p e n t ru is t o ria z ile lo r,in c a re a u t rd it , o p a g i n i , pe c a re n u ma i p u f in i d in t re c e i d e a s t a z i v o r f i l t i i n d s - o c it e a s c . l. (. . . ) e E min e s c u in t ra t in re d a c f iu n e u p i c e s e ret r d s e s T . a d c ia r (' u ru g ilrlc lirs t a d u s d e E min e s c u , a r e - l Ma io re s c u i, a > t ia c le ma i n a in t e . S c ria u a rt ic o le p e n t ru , , T imp u l" mc mb rii p a r t i d u l u i c o n s e rv a t o r, c in d e ra u in s p ira li. p i c o mit e t u l p a r t i d u l u i in s irc in a c in d p e u n u l, c in d p e a lt u l d in t re me mb r i i s i i c u Am avut rind pe rind pe generalul Flosupravegherea. pe Mavrogheni, pe generalulManu, pe Manolache rescu, pe pe Costachi,pe dr. Kereszt6nyi, Grig. Pducescu, maiop i ma i z el o s d i n t r e ru l A le c u Ca t a rg iu ,c e l ma i s t a t o rn ic t o f i. , , 8 [ ie 1 ii" 6 f Z c e a u a p a -z is ab u c lt irie a z i a r u l u i s i f s c ria ua rt ic o lec in d b o ie rilo r le lip s e ain s p iraiu n e a ,i a r e u ma i e ra m p i u n f ' e l d e a d min is t ra t o r,min a d re a p t i a c a s ie ru lu i, t imp in d e lu n g a t c o c o n u l P e t re Millo , c u m n a t u l lu i A le x a n d ru L a h o v a ry . De o a re c eb o ie rii n u ma i ra r d e t o t a v e a u t im p p e n t r u ,,Timpul" ;;i inspiraliunileerau ;;i ele rare, ,,bdiefii" rdmin e a u d e c a p u l lo r, c e e ac e p e e i n u -i s u p d rad e loc ,d a r s u pdra adeseoripe al1ii, clci mai ales Eminescunu era cruldtor nici fatrd cu membrii partidului ctnd se nimerea co ei sd cadd [n vreun pdcal, ba era in stare sd laudefoptele bune Si dacd ele erau sdvirsite de adversori politici. Mult n-a trecut dar, si a intrat si el in conflict cu Alexandru Lohovary ( s u b l. n s . ). S im[ in d u -s ea d in c jig n it in d e mn it a t e alu i, A l e x a n d r u L a h o v a ry a p u s c e s t iu n e ain d is c u f iu n e ac o m i t e t u l u i . Bltrinul Lascar Catargiu, care avea o deosebiti sl6biciune pentru Eminescu,a fost de pirere, ci cel mai cuminte lucru e s6-i lase pe baiefi sd scriecum ii taie capul, iar Lahovary ori vreun alt membru al partidului, care e

nt' r' . -: l

i:r
n.
or

,-t p

pa
ln

f c

l-"

ni r

lLJT

im ,

adt (
:e i l
T

. j -l

:- - r
li:

( A S A i N ( ARll A l,( x' l.ll' I S I ' R . S P I ; R A N' T } ,I

P( ) t. ltr l.

.T

E
-:l:
: t:.

E L

- :l.t

( v . D. ).

o [.c truttscri a (V .D .). ' fi trr Mai orescus-a retrasdi n redacl i azrarul ui,' Ti mpul" in ur m a confl i ctrrl ui pe care l -a avut cu A l . Lahovary (V .D .)' 6 ,,B i i e1i " - adi ci : S l avi ci , E mi nescu.C aragi al e,R on et t i Rom an i

)-. :J: ::_

I 'OETUL GAZETAR

8l

a
Ire
t iC() '

nem u ltum it,ii tace partidului un pre t io s s e rv ic ius c riin d articole, in care iiri arata pdrerile. Sim lin d u - seprin aceasta inci mai jig n it , L a h o v a ry n -a p e la redacfiune, mai da t ceeace baie lii a u lu a t d re p t u n mare succes.

t,
( lr l Ll

rlur
ni S-t'

,T fe -, ul,l r u i r .rt I cll

Flo rch e
&irr'l \1

;2 tU l
N IT Ll

imi[ : Lr-

.ttl d l :A

nc 5t rec Lit ror .\

ndru ut . ;l ibt t ,_r t ^.^,,1 dPur .

lre e

u r ma (om an

,,IJna din marile mulfumiri ale viefii e sA fii om $i se ( Icl em,pp, 163-166) stai in toa ti tigna de vorba cu alt o m. Ace a stao vor fi simlit tofi cei care a u a v u t d in c in d in de ci nd m u ltr umirea a fi stat de vorbl c u e l (c u I . L . Ca ra gia le - n .n.), care era, cum se zice , o a d e v ira t i g rd d in i de frumusef e. Eu i- a m fE cut cunoS tinfiin ajunul ra z b o iu lu id e la 1 8 7 7 pr i n Em in e scu, r care-lgtia incd din tim p u l c u t re ie rd rilo lu i i6e tovard; de lucrare cu trupele de actori 5i linea si Si-l in redacf iunea ziarului ,,Timpul". i ..N u e , - zicea(el) - la B ucureg ta lt u l, ' - c e l p u f in e u nu $ ti u a ltul". $ i l- a pi lu at, dar;i vai era de sullet u lz e f a rilo rd in t ip o g r a fi a a cu m de mult rdposafilor Th ie l t i We is s . Nu doard cd ne sculam pe la zecer;i ne pomeneamla pe redacJie la amiazA-zi, nicr cd t[iam cu lbartecileori d6E d e a m fi tu ice cu fifuici manuscriptind e s c if ra b il. ra m in pe la paptepi aduceallecare pdr pe la opt, ba adesea chiar in bu zu n a r manuscriptcurat yi cite t r,c a c i E min e s c u i ma era pe lingd toate celelolte si de pdrere, t'd slovo proastd stricd efecrul (subl. ns.). Mai aveauinsl zelarii si a;tepte, pind ce ajung si puie mina pe manuscriptul frumos. Lu a se r lm adicd E minesculi eu in c i d e la V ie n a o b ice iu l d e a citi impreund tot ceeace fie u n u l, f ie a lt u l a v e a d e g in d sd p ublice,gi eu ii citiam cee ac e a s c rise l, ia ra e l i m i ci tia ce ea ce am scris eu. Acu m , Caragiali,adevA ratmaiest ruin a le c it irii, c it ia a ti t cele scrise de noi, cit;i ceea c e s c ria e l in s u g i. c C i tia m a i intii articolul in intregime alr" ri, a s d n e p u t o t a la . . te m da se ama despre " impresiune a Ur m a u a supra vederilor gener a le d is c u liu n i, c a re i l z l u n D F '.t 7 / 2 0 I t i N t E . t E 6 8 . U M IpART't('tpAt.A BANCHEl'tJL se- n ti nd e a u foarte departepitrunz-indd in p o lit ic [ in e c o - NESCT-J n l r i N o N o A R E A A C l o R r L o R. L A in no m ia n a ti onald,in etic[ gi-n estet ic 6 , s c ru t a re af irii RoMANILoR HoTELUL iupintrut p a r ti cula r e poporului romin, a isto rie i lu i li a s t irilo r, DIN SIBII.J a in care se afli azi 1ara,discutiuni vii si variate,care nu se mai putea sfir$i. nespusd. Era lucru de frumuseJe Em in e scu,om avintat, de o fire imp u ls iv d ,c u min t e a luminoasd, sufletulplin de duio;;iegi cu o extraordinard cu in , cu ltur i ge n erali, era nesecat gind iri a d e me n it o a reia r C ar a g ia li, care pufine invafase,dar p e n t ru t o a t e - ili gi avea mintea deschisd toate era in stare sd le infeleagd d in p u fi ne vorbe, era incintat pi sta -n f a f a lu i c u o c h ii scinteietori,hitru nesdf ios, care toate vrea sd le alle li-l zg in d ir e a mereu mai cu ,.A $!", mai c u , , Nu s e p o a t e ! " , mai cu,,Ba bine cd nu!", ca sd scoa t dd in e l t o t c e e ac e a ve a i n sufletul lui. ,,Manuscript!" striga b[iatul din zeld,rie,ivindu-se-n pr ag .( ...)

82

EI I , - A U C U N O S C U T P E E M I N E S C U

PO TT

,4''f"

(' A S A

ill

(]ARE ^

I,OCT IIT PIA' T A AM Z EI,6

POE' IT II,.

.D6-o dracului gazerat- intimpina Caragiali -.. Nu merite publicul s[ ne stricim cheful de dragul. lui'" la Treceam cu toate acestea a doua citire 9i se incepea disculiuneape aminunte, frazi cu frazA, propoziliunecu propoziliune, vorbd cu vorb6. Numai pufini dintre cititorii acesteiddri de seami pot indirjirea cu care se discutaucestiunile s6-li inchipuiasca de gramaticl pe timpui cind Eminescu9i eu urmam studiile l-a Viena li cit de urgisili ne ficuserlm amindoi pentru c[ susfineamdirecliunea poporali ;i astt'eleram aderen{i a t u n c i , , c o s mo p o lit e "(' . ' ) ai . . J u n ime i" , n D e o a re c e ic i u n a d in t rc g ra llla t ic ilec a ree x is t a ua t u n c i t p nu s e p o t riv e ac u a c e s t e n t t c ip rr, lc -a mp u s d e g in d.s d n e a$a numal pentru nol' croim noi o gramaticd Eminescua luat asupra sa etimologia,Caragialis-a pornit sd stabileascisintaxa,iari eu imi dideam silinla sd mi dumiresc in ceea ce priv6te alegerea,intrebuinfarea9i vorbelor potrivit cu firea limbii romAneqti' agezarea . Ma n u s c rip t ! ' s t rig a ia r b d ia t u l. .Stai ( .) ii r[spunde Caragiali;- nu vezi ch fraza e rdu c o n s t ru it 6 ? ! ' Urma o lungd discutie,in care Caragiali ne convingea, c6 p ro n u ms ls , . g ills ,n u p o a t e s i f ie in lo c u it c u ' c e " d e c i t la cind substantivul, care se raport6, sti la nominativ$i ci inainte de .care, se pune virguli, iar inainte 619 'gs" nu se pune decit fiind subordonati dreaptf,. . Ma n u s c rip t ! ' s t rig a b iia t u l. . - p ic a t e leme ie !- s t rig a$ i E min e s c uN u v e z i " P t iu ! . cd vorba e r[u declinatd!?" Urma o d is c u t iu n e ,d in c a re n e d u mire a m, c in d s u b sta n t iv u l t e rmin a t in d a re g e n it iv u l in e i 9 i c in d i n i i ' . Ma n u s c rip t ! ' ,.Ai ribdare, b[iete! ziceam eu. Mai avem citeva vorbe rdu a$ezate,sd le mut5m $i scapi de aici." mult n-au putut sa Aga mergeaulucrurile 9i, se-nfelege, mea rg a t o t a f a . (. . . ) Stdteampind searacle vorbi in localul redacfiunii,apoi ne duceam acasa la Eminescu,unde nu ne mai supdra bdia t u l d in z e [ d rie . Eminescuaprindea spirtul la maginade cafea,care nu-i lipsea niciodaid de pe mas[, 9i fumam, luam calele9i puniam lumea la cale - citeodati pinS-n cintatul coco$llor. "

t n ct JCe\ l Pr , r n
iA
i

l t,

intilr

I n ;-t

nunr Cmy lmpr drlrg poriu


rP o l n

.iJ r:
(.r Ll Ftd

inr pre c

ne ilt -.-': ldll"

Bulg L}ac
)l nC

:ala I lemn ra nt
nla wf

:alrrn inarn
L l n ]l :l t\e n

Bu

,,,i0
: int hi
t!lL I

:,-)d. t :.im r
\:llt.

i .ln g . . r - ch t :i : l l l Ji fc'r

('fcodor

V. $refanelli: Amintiri lt \l)t'L' E m ines c ' u, PP l55- 160)

. . in z iu a d e a n u l n o u 1 8 7 3 ,s e rb in din V ie n a p a t r o n u l unui coleg al nostru, eram incintali de prieteniace domci neqteintri noi, dar totodati foarte impresionatri i.n anul flnindu-sestudiile,trebuia sd ne desp64im 9i sd ne acesta, rislatim in toate p64ile, intrind in valurile vielii practice spre a ne cigtiga p{inea de toate zilele' Tineri li idealbti precum eram cu tofl, ne ziserim c6 nu se poate si nu ne intilnim mai adese.Eu, aducindu-mi aminte de o nuveld in Vintul soartei,de Leon Negruzzipe care o cetisem Convorbiri literare, tacui propunerea sd ne intilnim din cinci

.-,.1-

..1

P O}.TI L GAZET{ R

83

lu
,rI
l-

tg

hrtl 'tl I IC I

)rni . >l

le

cit
SC

ezl

ubu.

.s a poi
Ul(1

1U-l

p utl )l-

,nUl )mrnul Ine Itice liS ti !ne rela I on:inci

. n cin ci an i, intr-un loc pe care il vo m s t a b iliin a in t e , 9 i intilniri sd urmezein decursulintregei noastrevieti. ,rceste Propunerea fost primitf, cu insuflelire.Jurarim cu totii a ,'i ne vom linea de cur,int li hotirir[m ca intiia noastrd in : ntiln ir esi ur mezein B ucuregti ziua d e l5 a u g u s t1 8 7 8 . i n an u l a ce sta, dintre cei ce isc[liseriju rimin t u l, n e a f la m n um ai e u si Vasile Morariu in B ucov in a :e u ju d e c d t o rin G m pu lu n g , e l in Cernau{i.Ne hotirird m d e c i s i p le c d m cu DupA o cd16torie caleaf-erat[$i :mpreund la Bucurei;ti. J ilig e n fa,cd lS torieimprcttnl cu mult e p ie d ic i d in c a u z a p od u r ilo r r upte de puvortrl apelttr li d in c a u z a mu lt e lo r d : eg im e n te rugi ce intilncum intorcin d u -s e e p e c imp u l de in l e r i zbo i d in B ulgaria. a.itrnseram z iu a d e l4 a u g u s t Jupd amiazA in Bucure;ti. , in ti i ul no stru gind a lirst s[-l ciut[m p e E min e s c u d e s :rre care ;tiam cI este redactor la ziarul Timpul. Pe drum u r e in ti l nir d m cu A . Chibici-Revnean u ln u l d in t re c e i . ju r - ati . car e so sisechiar atunci cle pe cimp u l d e lu p t d d in B ulg a r ia spr e a se intilni ctt noi. Ne d u s e rf , mla h o t e lu l , Da cia un .j e se alla atuncea redactiun e a , T imp u 1 u i" .in .ala intiia aflardm pe un dctntn,calare pe un l'el de cal dc . em n car e - i linea locul de scattn;el sc ria la o ma s i in a lt a .i ne-a spus cd Eminescuse af'lirin sala de al5turea.Intra: am in sa la a doua;i-l af'larim pe E min e s c us c riin d la t r . n asi l un g l, plini cu jurnale E ra num a i in c d ma ; ; 5; i p a n ; : alo n i; cr ava ta era arttncati intr-un c o ll d e ma s a , ia r inaintea sa era un talger cu {'nrctedin care minca scriincl Lrnarticol pentru Timpul. Bu cu r iasa a lost marc cincl ne-a vd z u t ,c it c t n u n e in t ill i sem de cin d cu serbarc:rdin Cern iu li 1 8 7 5 . - Ce m a i taci, puiulc? il intreba i. - Mizerie, bdieti, t'et'inicd mizerie, am a.iunsiurnalist, tdic'd calicl ... iatd - si./dcind un gest ctt mina, ne ardld :imbind talgerul cu.fructe de pe masa. Nu Stiam de o :it't' rceasta .seriossau in glumd, pentru cd zlmbetul nu-i lip.sea , t i ci ci nd de pe buze (subl. ns.). A c e s t o b ic e i il a v e a at t otd e a u n a ;i noi care il cunogteam it d e b in e , iz b u c n i, s f r d m i ntr - un hohot de ris vizindu-l in a c e a s t d it u a ie t ra il v d z u m g icom ici. Em inescu se schimbase u lt d e c in d nu P i em , n u m a i haineleerau cam neglijat e . a ru l t o t il p u rt a l un g , p ie p tanatin sus 9i mustatao mu g c ag i a c u ma d u p a cu r e ch iu l ob icei. Ii spuserdm ce scop a m v e n it la B u c u re;;tiqi cd noud colegi din Viena se vor intilni aici 9i vom p e tr ececi te va zile in capitald. - De minune. frate. de minune... care va sd zicd, qi a veli? ... a tuncea ridica dupd vechiu l o b ic e i d in V ie n a Noi cunoscindacestgest degetulardtitor al minei drepte8. inteleserdmce voia sd zica $i-i raspunserim rizind: cd - Se-nfelege avem. - Ei bravo, ce berecheto se mai fie. MI duc q;ieu cu voi, rdmine articolul meu neisprdvit,dar sd scrie viteazul

t . L . ('ARA(; lAl.fr ('tJNoaSTr.-P E P OE T' i N T o A M N A A N t J t , t J t1 8 6 7 ,P R O B A B II, l-A ( ; I T J R ( ; I T J

I Calic s i ra c (i n g ra i u l p o p u l a r) (v.D.) . $ G es t ul ac c stai rrs c m n a : v e fi o p i l u l d (1 0 cr.)?adi ci avel i paral e? a not a lui T . V . $ te l a n e l l i ).

84

I .. l L - A U ( 'l - T N O S C U l ' P E t l l \ l l N F . S C t

l, o F

clat . t r i: t i. tl

qur ider Ac. sei f'ea

SCil I
Il:

r icr
din
nl'.

Ent S n tin inllr )i . L'n scn.


l'.*

d ( ) f: n i - ,1
V E C H E A C I ,ADIRT ] A T RII' T ]NAI,L JI,I.]I D I N B O T O ^ SANI. AI( ' l POEt' tr l. F .st fl C ' O P I S T I N P} ' RIOADA NOIT ]M I} RIF , lE6 ' l- M ART IE lE6 5
L I I ll

-:,.-

)t

l.

cirldref din cealalte camere ce-i va plesni prin minte. Eminescu se imbrdca. Ic;ind zise plin dc voie bund cdtre cdllreful din sala intiia: Adio, frate, la Filippi nu ne rnai intilnim - 5i thrit si ne recomande, plrisi cu noi palatul Dacia. Pe drum ne spuse cd cel care scria in camera intiia era C'aragiale.Noi il mustraram cd nu ne t'6cusecunoscut cu accst literat. tar el ne rdspunse ca nu era vreme. deoarcce ii era loame li-ar voi sd stea cu noi la masi. Mai vdzusem in redacfie un tinir care lucra;i pe care C A S A L U I I , POPOI' I( ' I DESS[,,{ ]\U. apijderea nu ni-l recomandase, dar pc carc pe clrum ne t ) lN A RA D, ' n n c s i N r (;\z D t n t s ()fi l t P , \ S CA LY :S TE R OB .{ BII, .tI< ' I} ,T II- spuse cd se nume$te Ronetti Roman, cd este un bdiat cuE P t' i : . I E S C U L - A C U N OS( T I PT - IOSIT ' \' UI,CAN minte pi foarte cumsecade dar altt-el nu )tie nimic despre dinsul. L-am cautat $i pe L Slavici 5i l-am luat cu not. Ztlele cite le-am petrecut in Bucurefti a fost Eminescu nedespArfit de noi. El a fost calf,uzul nostru in toate pirfile, minca, bea ti pctrecc'a cu noi pi era binc dispus. Punga noastri era qi a lui; el comanda pi noi pl6team. Mar baieli - zise el intr-o zi - apa de voios n-am tost decit in Viena cind petreceam cu voi. pline de mo$i-n adev.lr aceste zile erau pline dc r.'ia{ri. mente fericite in care. lepidind toati sriiir cea lumeasca. precum zieea Eminescu. triiam in rrrnirrlirilc rcsclc ale vicfii noastre de student 1r ne reamintcam t()ate poznele ce le ficusem oclatir. ner,'oia care triisem, cum adeseori senle in nu a\,'eam ec minca pi cum ne-a platit Eminescu intr-cr seara mus:r. rinzind, t[ra ;tirea mea, o pereche de pantaloni ai mei.

dez nt;t Enl I nir : dt t 'r dun


I

\{
l rlL !1!! -: \

I r i ...' Irrl d

I ( ).1:'

\
\ l-l l-:'

\l l r r

l Ill r'' I l

I 'OETTJI, GAZE AR

85

r l l T,

a Em in e scullcea mult haz de aces t e min t iri, d a r c it e o privirileca gi cind i-a r f i t re c u t u n g in d i la tf, ise i ntuneca tr i st p r in m inte (...). inti-o seardne zise:Mdi bdieli, aveJivoi o idee?Sint sice gur cA n-aveti icleea o am eu, deci am si vi duc la o itiee - pi ne cluse la o grddind ce se numea: La ldee' . aveau numiri p a rt ic u la re M6 md lig a A colo toa te obiectele cutitul se numea Bismark, case numea minclrianalionald, leaua neagra taifos t'u cealma $.a.m'd' Am petrecut o gridini ;i e ra $ i p rie t e n u lS la se a r [ m i nin ad fn aceasta vi ci cu n o i. i ntr - o zi am voit sd-l vizitim pe E min e s c ua c a s 6 ,d a r din purtarea sa am in{elesci o astt'elde vizit[ n-ar fi pe pl acu l sd u ,p i S lavicine spusecd pufi n i ; t iu u n d e lo c u ie g t e bminescu li cd nu-i place sf, primeasc[ pe nimeni acasi' Sco p u l pentru care venisemla B u c u re ; t i s e imp lin is e nun'tuiin parte, fiindcir din noua "jurafi"t nYtlai trei se inf- afi ga se rla inrilnire, adicl Morariu , c h ib ic i-Re v n e a n u l l yi eu , cdci E nrinescu;i S lavicinu fhc e a t lp a rt e d in ju ra f i' U n b ie t co lcg din Craiova murise;;iin lo c u l s it l n e v e n l o cl s cr i soa r e e la rnaici-sa,care implinin d c e a d e p e u rma c do r in fi a t'iului sdu ne vcsti tristul ev e n ime n t a re l-a iml'iu sa se intilneascacu t.loi' Ceilalli piediiat pe unic'ulei absenfalor. Moartea co le g u lu id in Cra io v a , c i nci scu2 a se l i l i psa ce lorlalli colegi, ne descura j[ in t r-a t it a , in c it n e de zle g a r d m pe noi 9i pe ei de jurdmin t u l t b c u t ' A v in d a ;i m a in toa r ce in farf,, mi plimbam in a in t e d e p le c a rec t t Em in e scupe CaieaV ictoriei,pe atunc i Ca le a Mo g o ; o a ie i' In ti r n pr e o um cram cu dinsul, l-am in t re b a t c u m o ma l d u ce , cum traie;te. E l lmbind imi ris p t t n s ec u u n v e rs
c iet r n( ) s c ul r l it ttr-tl n
.\'t ltlr'p1,' it h

fA C ou N l i cR U ZZI (1812-19-12), R E D A C TOR LJI, C ON V OR B IR ILOR LITE R A R E . \ R tV IsIA .{1. ( r\R }l P R IM \t \l \R npqntn i N Iu,tR ur: 1867.LA l \sl

p ()c t g c rml tn u : Iler:tn


l- ttq t' t

,1rm um [Jeutal, Krank un ; I.i ni tn t I lc


. \ r rl tl. l3 r n r t itr t' h ttr ,yttr

tr.t I]l C

t a lt r e mne tl c llle : pr e
I il()1 . n ir-

Mi-a rlmas aclinc intipirrit acest riispuns 1i nu-l pot uita clc atitu yreme. Obscry cit Emincscu ntl prgnun{ase versul 3cesta itttr-un t9n icluitor, ca unul cc al s-ttlcri5i ar avea lipsa clc ceva; nu, acrlnl ca fr altirdatit, 1r poate ca ttltclcautra,la{i clc cgtegii siii eI zjnlbea, astlel ca puteau lirartc ufor credc ci glumelte sau zellcmizeazA. Eu f i Morariu am. plecat Nc-a petrecut pina la garl-et a ri-tmas la Chibici-Revneanttl 1i ctr Giirrgiu, iai ''re Slar,'ici in Bttcuresti."

l \ t ( o l A l . l ) [ . \ s l r s t A N t r . G A z D A POET r i r - L I l D l . L A s l l t l u , i N o ( T o MBR IE 1866

rncsctt
'

irr p t t t s . I lc ilm. n-a nl le m ote.isca . ,i e vic e c ele

i: er i l e i nt r -c r pan t a -

Din poezia lrri Goethe: ,'Der Schatzgriiber"(Cdut[torul d e c o nl()n

) .( v . D . )

Srirac lo pungti si bolnQv la inimd imi petrec luneile-mi zile (nota lui T.V' $telanelli)'

86
s

F-I L-ALI CUNOSCUT PE E]\IINES.CI'

**

i: i

;:. r:;

'.
i. *l- +i{ i
::.i ^i ,

ix Rp'nRe Dh toN ('RI-ANGA. IrMlNlrscttj A AVLJ'I mu lli p rie t e n i: Miro n P o mp iliu , A . Ch ib ic i- R e v n e a n u . S a ms o n B o d n h re s c u T e o d o r V . $ t e t a n e lli,I o a n S l a v i c i . , I . L . Ca ra g ia lep . a . Din t re t o f i, c e l ma i d e v o t a t p rie t e n a l c e lu i m a i m a r e poet romAn a fost - dupd opinia celor care s-au ocupar de aceasti problemd: Ion Creangd. O n d , in t o a mn a a n u lu i 1 8 7 7 .E min e s c ue s t e n e v o i t s d r pAraseasci Ia;ul gi sd plecela Bucurepti, Creangd,cuprins d e d o r, ii s c rie - in t re a lt e le - d in s ih a s t riab o j d e u c e i s ale : , , L a I a g i, n in g e f ru mo s d e a s t -n o a p t e , c it s - a l Z c u t in d ru m d e s a n ie . Ciricul parci e mai frumos. Vino, frate Mihai, vino, r:dci.fdrd rine sint .strdin"(subl. n s . ). ' Ult ime lec u v in t ed e f in e s c it s e Do a t ed e b in e . n u n u m a i c cs e n la p rie t e n ie ic lin t re E min c s c t i5 i Cre a n g a .d a r i n s d p r esenfaprieteniei genere, prietcnieigene in a ratd de inrudirt .spirituale. I n t r-o a lt i s c ris o a re e x p e d ia t aa n t e rio r c ele i c l e m a r su s Cre a n g l ii mirt u ris e ; t e lu i E min e s c u : .,Bddie Mihui. A c e a s t ae s p is t o laf i-t t s c riu in c e rd a c u lu n d e d e a t i t e a ori a m s t a t imp re u n 5 , u n d e ma t a , u it in d u -t ep c cc r u l p l i n de min u n d f imi p rt v e s t c aa t it e a lu c ru ri f ' ru mo a s e . . . u ii, i fr mo a s e . . . Dar c'oSgogeomite ('e mine, qfndindu-.;ela acele vreom mu ri, a I n r: e p u t s d p lin g ri. . .(s t rb l. n s . ). B a d ie Mih a i, n u p o t s a u it a c e lc n o p { i a lb e , c inc lh o i n l r e a m p rin Ciric ; i A ro n e a n u ,lZ rrap ic d e e in d u r i r e l e .c l a r i n _ d ra g o s t e a re p e n t ru I a ; ; u l u it a t p i -p irra si td e t o ; i . ma d imin e a f a ,c in d n e in t o rc e a m la c u ib a r, b l a g o s l o v i l i $i de aghiazmacea f-drd prihana ;i iertatoarea Tincai care n e p rime a c u a la i, p a rc i c in e lt ie c c n e le g iu ire m f i f Z c u t a 5l n o r. Ji-ag scrie mai multi;;or,insd a venit Iendchescu tresi buie sd plec cu el la tipogral'ie. Cu toata dragostea, Ionici"r Daca s-au pistrat scrisoriic(probabil nu roate) aclresate d e Cre a n g dlu i E min e s c u in s c h imb n u s -a p is t r a t n i c i o , scrisoareadresatd de Eminescu lui Creans[. Pe cale indirecti insd - ca de pilda in fi*nalulscrisorii din f-ebruarie 1878,adresatdlui Iacob Negruzzi,Eminescu (s t a b ilit d in t o a mn a a n u lu i 1 8 7 7la B u c u re ; t i)a I i n u t s d - l salute prieteneq;te Ion Creang5: pe in c h in d c iu n ip e n t ru ro a t i ju n ime a ; i p e n t r u f l e . . Mu lt e s31s .junimist" indeosebi,iar mai cu seamdmd inchin cu
i IC)N CREANGA: Opere(capitolul C oresponde n1d),Ed. Minerva. B ucure;ti , 1972, p. 466. " Ibidem, pp. 464-465.

I I
I

(
I I

( {
J

: I

r
I

II

o ir

i(

t( ) N ( Rl.AN( ;A ( I8 - 1 9 - t8 ttg ) , l ) l.st..\ I) t. ( o R\t..t.ttr lt\lJ\

PRIETENIA DI NTRE EM I NI ' SCU $I CREA N ( ; \

87

1' I
ln u.

r ici. 'tare rpat t: a fnn: uceI icu t

rubl

n.-il: 'h,l I r nl.i

rii I : . ,

i: . : :

,tc-

i ,, l i
I , r, t

IJ L

LI.

:l

I fC-

n lca rasate nici r' :r i:o rir lnescu

multd plecdciune (...) stdruitorului intru cele bune ( "')' Creangd" (subl. ns.)' ,;*l$$, Se Cuvinesd amintim ci in unele din articolelegi recenllrt i ziile sale - publicate in Curierul de lasi Siin Timpul E-in"r.u s-a referit la valoarealiterari a povestirilorlui ca Ion Creangi (referirile pot fi considerate izvorite din dati caracteiz1rile t1cute sint prietenie, Iar'de fiecar-e bbiective, dupi cum i$i poate d,a seama oricine)' Astt-el,in recenzia Colectorulliterar (din curierul de e Iagi, 5 ianuari 1877), poetul elogiazA inspiralia lui Cieang[ din folclor: ,'...La drep.t vorbind, la Piatra de (Neam-i),dintr-un finut muntos, plin de legende, pro- l ocutiuni (...), ,,Colectorul"(re v is t d lit e ra rd , c a re ver b e , ce la apdre'a Piatra-Neamt n. ns.) nu gese$te sd culeagd? ndscut asemeneain f inutul T E O I ) ( ) RV $ I T F \ N l . l . l . l , ( 'o l . []( i ( tr l '( ) 1 .Un muntean de ba;iina, Neamtului e lon Creangi. citit-au vreodatacolectorii pe T U L l . , \ ( l . . R \ A Ll l $ 1 . M A I ',n R 7 - l t. l .\ VIF]NA pe Ddnila Prepeleac, Soacracu trei nurori 9i altele,ca si inspirc, din cari s6 se_ vadd, .u..'u. trebui si fie izvoarele, mi;cd tinutalii din Neamj'?" si cum vorbesc 9i se Trei ani mat tirziu, in articolul Desprecoroclerulnalioil nal (aphrut in Timpul, 6 mai 1880),Eminescu considera pe ^lon Creangi drept ,,cel mai. original. pcwestitor": ' ..i n vr e meadin urml, s-au ivit int r-a d e v ir (in lit e ra t u ra l .o .na n [,n. ns.) un;ir intreg de sc riit o ric u t o t u l n a f io n a li ( .. ) . ' t'et mai original dintre ei pina ocum estepove'\titorullon Creangd" (subl. ns.). connupa mai bine de un secol,afirmalia lui Eminescu . t inud sd l-ie j ustd D e;i , i n ce prive;teorizontul9i niv e lu l p re g [ t irii. lit e ra re intre E minescu Crean g i e x is t a uma ri d e o s e 9i i;i cultur a le, 6ir i, to tu$i - datorit[ laptului cf,, in mo me n t u lc in d s -a u i nti l nit 9 i s-au cunoscut,erau amin d o i in t ru c h ip d ria le g e - B o J D E u t 'A L L r l l o N ( 'R E A N ( ;i I) l N( t.o( DI.l,lNlll.NlRE A l'.n iu lu i po porului roman, care-i va a ju t a 5 i p e u n u l, .$ i p e IIc'Au-ll$l; M A R I P R I E T 'T ] N I s -a u imp rie t e n it I , O R D O I altul si i r..r. frumuseli nepierit o a re r cpe d e p i temeinic. : -'* proverbului' fiurit de-a inlelepciunea Se confirma astl-el .. -i..,",;17:. de lungul secolelor c[tre ciobanii 9i laranii de pe meleag-u'' rile" carpatine: ,,Cei ce se potrivesc se imprietenesc" George Munteanu consideraprieteniadintre Eminescu ' li C r ea n gi drept ..cea mai pe adin c i t e me iu ri-p rie t e n ie lar Zoe Dumitresivitn in iviala [iterar[ romAneasc6"a' afirm[, pe bund dreptate, ca ,,Eminescua cu-Bugulenga de g isit in h umulelteanul geniu iz v o ru l c u ra t c a la c rimaa l i nle le p ciunii populare".) itri.i.ntu dintre Eminescugi Creangl a fost retinuti de 1uniml;ti din chiar momentul venirii in mijlocul lor a povestitorului, adus de poet: ,,amindoi veneau la Junimeq-

,wW

ur s a-l
ru fte'hin cu ,trnerva.
1 Proverberomdne$ti,edilie alcdtuitd de George Muntean, E .P .L., B uc ur ept i, 1 9 6 7 , p . 7 6 . 1 GEORGE MUNTEANU: Hyperion, 1 V'ia1a lui Emine.st Ed. u. 1 M iner v a, Bu c u re g ti , 9 7 3 ,p . 1 3 0 . Mihai Emine.rcrl,Ecl. Tine' Z O E D U MIT R ES C U -BU SU L EN G A : r et ului. B uc u re 5 ti , 1 9 6 3 , P . 1 6 6 .

88

[,I L.AU CUNOSCUT PE EMINF]SCI

oll

,io
,-A] Orl
q

ter
ML

n(r cir

sti I

PRO( F.S vURBAt. t)U rNSPI.r('1'tFt Al, $( ()t.lt t)[ I'] s l R\ l) A s { R\ Rt } . l, \ $l

Crt
-t. Ll( (t I

scrie Gh. Panu in Amintirile sale - amindoi iegeau la de .lunimea6. . Dupi ce ie$eaude la Junimea,cei doi prieteni se plimbau s.inguripina noaptea tirziu. Tot singuri se plimbau $i- n a lre z ile , in t imp u l lo r lib e r, rd t d c in dp e s t ra z i l e e l a d marg in e a I a ; u lu i $ i c h ia r d in c o lo d e e le . . . I n mo me n t e lec in d ; d g a ln ic u l Cre a n g d ,in f e le p t i n p o ves t irilelu i, ; i E min e s c u ,c e l s e n s ib ilp -ip ro f u n d , s e _ n t i l _ nea u ; i v o rb e a u ,n e v a z r_ r[ i n e a u z ilid e n ime n i, d e a s u p r a ;i cape t e lo rlo r t re b u ie s a s c f i a p rin s ; i s a f i s t riluc i t ch.ia rin ^ t imp u l n o p fii - in s u ; i s o a re le re a t o ra l po p o r u _ c lui ro m/ in .

Ld

-:tr2 ) lle

bur :en r0l\

r-rl rr

dru rreb br a
ia -:

m
( [ut'ob Ne.grtt::i: ,4mintit i din .,./unim ( a" , pl) 20 I - 20- l)

tll tl i

Erri \
l\.1 : l l

I i , r ::

, . Ra s p o p itd e Mit ro p o lit u l Ca lin ic d in c a u z A c a f E r d Loia a rh ie p is c o p u lu tp u rt a p a la rie in lo c d e po t c a p , Creangdajungeintr-o vrcme aga de s[rac incit nu avea cu ce t rii. I n a c e a s t ls it u a lie ,e l s e d u s e la G e n e ra lu lT e l l , p e atun c i min is t ru d e Cu lt e g i I n s t ru c f ieP u b lic d , ; i-lru g i s d - l q numeascdinstitutor. ,,Ce, pe un r5spopd,sd-l l-aceu dascil! s t rig a T e ll, f u g i d in o c h ii me i, c d ma imb o ln dv e s c ! " . Desperat,Creangi se adresl catre fracfionilti, prieteniisii politici cu rugaminteasa tac6 ceva pentru din.sul, dar nimeni nu mi;cd macar din deget.Norocul sdu fEcu insd cd Ma io re s c uin lo c u i a ru n c i p e T e ll la min is t e r.E l q t i i n d c i Creangi e un birbat inreligent, gdsi indati o catedrdla ii o gc o a l[ p rima ra d in I a li. F a p t a lu i Ma io re s c ua p ro p i e p e Creangdde Junimea;i de la o vreme el stdrui pe lingd ci{iva membri ai Sociedfii, in specialpe lingd Eminescu, ca sa-l introducl printre noi. Emine.scuveni cu el intr-o .simbdtdseara la mine acasd, dar la intrareo lor in Junimea un zfmbet a zburat de pe bu:ala t u t u r0 r (s u b l. n s . ) (. . . ).
" C;H pnNU' Amintiri rle la ,,Junimeo" tlin IaSi, p. 142.

,Ll

.r.t i -i i

t,, 'i tl i-t !,

t,R tETE\IA

DI\TRE

E\ ilNl. S( ' t

gt ( . RFA\ ( ; \

89

Ce t'ericitd achizilie pentru societateanoastri acea figurd tar[neascd;;i primitivd a lui Creanga!Toba de anecd ote, e l a ve a totdeauna cite una disponib ila f lin d ma i a le s , cele,,corosive", specialitatea spre marele haz a lui Posa, gor, a lui Lambrior, ba se poate zice- alara de Naum a tutur o r j un imi;tilor. Gnd ridea Crea n g a ,c e h o h o t p u t e rnic,plin , sonor, din toata inima, care t h c e as [ s e c u t re mur e p ir e ti i ! $i cind aducea Junime ac it e o p o v e s t e a u in s noveld., mai tirziu cite un capitol din Amintirile sale,cu ;i c i t i pl6 ce r e li haz ascrrltamsandto a s e le ro d u c e ri a le p a c estu itale n t primitiv 5i necioplit.Din n e n o ro c iree l n -a s f ir g it am in ti r ile sale!"
ft ,.

,,Din cele (d)inrii zile s-e stabilit more prietenie intrc (Gh. ['unu: Amintiri dc la ,,Junimea" Creangdsi EminescLt, seu mai drept Emine.scu .fost cuprin: lin Ia;i, t)p. 142- 144) a deodatd de o mare drago.ste pentru Creangd (subl. ns.). Em in e scua vea, cum am spus. o cu lt u ri c u t o t u l d e c a rte . Cu to ate aceste, daci limbag iu l li id e ile e ra u s t r d in e ,r d m d sese insl la dinsul un fon d a p ro a p c in c o n p t ie n tde asp ir a{ii;i de ndzuinli nafion a le . Cre a n g [ a t re buit prin urmare ca si-l captivezcimecliat,chci el repre:enla pentru Eminescutipul romdnului simplu, naturul, nefal.sificat de ideile Si culturu modernri (subl. ns.). Em i ne scuca sa poad gasi un tip c le ro m/ in l, e c h i,i; i p l im b a see r o u l, S drmunulDionis, prin v e a c u l lu i A le x a n d r u cel Bun , pi ca sd poat[ avea inain t e a lrri c a s er. , e c h i, t r ebu ia sa le inventeze. Creangacu tipu l s [ u d e { ira n imb r dca t in h a in e nemlepti;i crr toalc cx p rc s iile rh a ic ec a a r e - i pr e sd r a uvorbirea,repet,ii realizav is u l lu i E min e s c u . Legdtura se stabili ast./el,inc'it pe urmd mai nimeneu nLt tnoi vdzu pe Emine.scu ./iird Creongd ;i pe Creangd flirri s ( R r s o . , r R rI.) t N 2 5 N o l t . . M B R t l . r 8 7l Emine.yt'u; . amindoi veneuula .lunimeu, amindoi iaseaude la I u ni m ea ( su b l. ns.). Noi ce;;tilalline clrrceum *J:..J"'ii;T;. duph Junimeu(dupa pedinlele , f t l a Ju n im a a , ns.; cite odata, pe la c a f le n e le lc le ma i n. cc lnrrnc5cr.r nc-it trrm a t u n e ()r' r, s d n u in - t t vazd ale la yrrlrrr. m ar e p l6 ce re. Indata cc cunoscupe Cre a n g i,e l s c iz o l6 -u . u totul d e n oi. dindu-se in societa t e a c e s t u ia . a *-,.'* f- d Ce fEceauei? Unde se duceau'l Ce vorbeau oare zile. n o p fi , i ntr eg i? Ce fi cea u ;;i unde se duceau,ltiu. P l e c a ua min c lo is i s e i n f un d a u pe l a vreun cripmar de prin T [ t : ira ; i, P d c u ra rr r r . ruN i colin a adicd prin pa(ile exter io a rea le o ra ; u lu i. \ c olo n u se puneaupe b5ut, cum se pre t in d e a ,s a u c u m .e crede,- cdci multricred ce aceasta fi ruinat sdnitaar : e a g i a lu i Em inescu;;i lui CreangA- n u ; e i s e p u n e a u a , va trhiascdo viafa care le plicea lor, viata simpli ;i primr:il'6. Era o pl5cere pentru ei ca sa se a$ezeintr-o odaie l i n fun d u l un ei cri;;me,pe ldvi1ide lemn , c u b ra f e lere z e n l a te d e o m asd murdari, servili de u n b a ie e l n a iv . f Ce fbceauei? Drept masd sau dejun, cereausa le friga o - r ucad de p a stram5.mai mincau cirnali c u u s t u ro i - p i i a i de lu m e cum erau preparati,- ord o n a u c a s i li s e ***{, . r d ucao can d de vin, de calitatecum s-a r f i in t imp la t . s i
,, , ". .' ;+ lEs+ <{

I
90
EI L-AU CUNOSCUT PE EMINESCI-]

il
iir il

fr

edM

,r\\

".

( .R F ]ANCA L A ( A M F - R A } . M IN[.S( I' I M U Z F ltil. l) l,l I I' I I.,RA'URA IA\I

d u p d c e min c a u p a s t ra ma ,a p o i, in a in t e a u n u i p a h a r d e vin, st6teautoatd noapteadac[ crigmarulle da voie. Gnd cri;marul vroia sA inchidd, ei plecauin alta parte a oragulu i, u n d e ; t ia u c a lo c a lu l s t d d e s c h isp in d in z iu 6 , $ i v o r b e a u , v o rb e a u , v o rb e a u , v o rb e a u , d a r li b e a u . g Ce v o rb e a uin t re e i? Nu t t iu . E min e s c u i Cre a n g dr a r p rime a u c it e u n a l t re ile ain in t imit a t e alo r, d a r i m i i n c h i pui ce trebuiau s[ vorbeascd.Creangd istorisind povegtr din batrini E;ide la fara, EminesculEcind teorii metafizrce 5i c ro in d v is u ri c u m a r t re b u i s d t le p o p o ru l ro m A n .S e i n ascum se zice,ca giscacu ra\a:ii uneau acelea$i felegeau, piro lii (s u b l. n s . ). G t e o d a t i in t re b a m p e E min e s c u : - Ce vorbegti tot timpul cu Creanga? El zimbea,gi cu acca privire vagd gi raracitd,care-i era c a ra c t e ris t ic i,ris p u n d e a in mo d e v a z iv : - V o rb im li n o i c e n e t re c e p rin min t e ! Si a s t a t o t . Oteodati Creanga;;i Eminescudisp[reau cite trei-patru z ile ; n u s e $ t ia c e a u d c v c n it . I n t imp u l a c c s t ae i i e g e a u i t d in o ra ; p e jo s , c u t re e ra uG a la t a c u t irg u p o ru l, r e c e a un f s p re b a rie ra P d c u ra rilo r, ic e a u in c o n ju ru l p e la C o p o u ; r Aro n e a n u ,d o rme a u p e o la v ila la v re u n h a n s au l a v r e o c ri; mf , , min c a u c e g [ s e a u , p i e ra u f ' e ric i1 i. Cn d s e in t o rc e a ue ra u d e n e re c u n o s c u h:a in el en e i n g r i t j it e , f ig u rile o b o s it ed c v e g h ie red e t ru d i 5 i p u f in d e b i u , tu ri. in s a l' o a rt ein c in t a li d c a s e me n e a x c u rs iu n i g a t a s i e . le reinoiasca a doua zt. G t e o d a t i n o i ii in d e mn a m s a me a rg a p e la c r i ; m e l e n o a s t re b o ie re g t i;ma i t o t d e a u n a re l' u z a u . - Nu , n u me rg e m,p re f -e rA mA n e d u c e m la c h i r C o s s t a c h e c ri; ma ru l, d e la Nic o lin a . S e v e z ) c e p a s t r a m d min u n a t a a re ! Ce r, a d a u g f , Cre a n g 6 ,s a -mi a d u c i p e u n h irb d e s t ra c h in av re o t re i c a rb u n i p i-mi p u n eu s i n g u r p a s t ra ma p e d in g ii d e s c f rig e . A p o i e s t e b lie t u l G h i t e . ca re e u n d ra c p i ju mz it a t e !V in u -i c a m t u rb ur e ; i c a m ac ri; o r, d a r b u n . $ i s t im d e v o rb a p in a in z iu [ . N u - i a l a . Eminescttle'.' E n rin e s c u ,c u f ig u ra p lin i d e mu llu mire , z i m b e a . A p o i a min d o i p le c a u c a o a me n ii c e i ma i t - e r i c i l id i n lu me " .

t,
II

\c

i.i

\L

tl c

in

ci e ti

in
-l ti :

i r:

DIVERSE

9l
rclatiri. c a re -l s it u e it z d in
*,:
" 'f" 'i ft I; " ....

cu n o scu t pe E ntinescu i m pr e ju r ir i cliversc.


?

EXIS'r -A i x /IMIN TIItuL (' E lo R c . A REI - A r r

In caprt.l rrl dc la[d au fost incluse - in ordinea cro'ologici a momentelor evocate - o parte din astl-elde relatdri, care sint tot atit de importante cum sint;i cele rncluse in capitolele anterioare. Seria relat[rilor se-ncheiecu extrase din insemnriri zilnice de Titu Maiorescu.

Autodidu(t (...), core o .stirnit odmiruyia intregului popor , (... ) ,,Venind iaripi la Cerniru[i, Eminescu stuc]iaza mai dc_ parte singur, f i (. ) ca auroclidacr p i-a ciytigar mai fru_ moase cunoptin[e dccit mulli allii pe baza programelor pcolare pi (.. ) a a.juns la inalfimi de cugerare Care-a stirnit admiraf iunea intregului neam ;;i I-a ridicat pc un pieclestal la care atit prol'csorri cit pi colcgii 5i amicii sii niii macar visaserd..."

( li'otlrtr l114)

l,'

.Stc.l'anelli: Op. r'it.,

pp.

t rtl inI )l fet\ J rt -

a Llu

Bun de inimd ,,E,mincscuera $i bun de inimzr, cccil cc sc p()ate vedea >i din urmdtoarea intimplarc. Oclatir clupa amiaza, inaintc de pa;tele anr,rlui 1863, cincl sc finisera orelc cle invif:rtura in clasa mea 5i colegii ie;cau din clas:.i, m-am urcat pe eu catedrd 5i am strigat cit ma Iineu gura: pt:treccre buni, domnilor! Dar nervosului dc prof'esor Vyslttuzil, care trecuse pragul u;ii, se vede ca nu-i placusc strigatul meu, se intoarse 1i-mi dictd pentrrr o oarl cur('er in clasa undc eram. Curind veni 5i servitorul Scoaiei Onut-ri, ca si incuic u;;a. Acest Onufri era titerrte popular la noi, pentru ca ne imprumuta ;i cu parale cincl flaminzeam in Scoald ti nu aveam bani sd cumparim covrigi sau mcre. Tocmai cind voia Onufri sa incuie u;a, trece 5i Eminescu prin coridor, ducindu-se acasi, )i zirrindu-m5, ma-ntreba ce-i cu mrne. iar cu ii ptlvcstcsccrr mare \upirarc ncn()r'ocirca a dat cc peste mine. Nu puturam vorbi mult, pentnt cd Onufn se grdbi sd incuie u;a ti eu rimisei singur 5i l-oarte descuraj at. Dar dupa vreo zece minute aud cd scirliie cheia la ur6 ;;i vid ca intra Onuf'ri ti cu Eminescu in clas5. Eminescu avea toate buzunarcle pline de covrigi, El imprumutase bani de la Onufri, cumpdrase covrigi, 5i-l induplecase si-l slobozeascd ca sf, stea cu mine pin[ ma va libera. Ce voios eram acum ;ii in profunzimea mullumirii pi zap[celii mele, i-am promis lui Eminescu ca li eu voi sta cu dinsul cind il vor inchide vreodata. Acu ne trecu timpul foarte repede, c[ci abia slirSisem si mincam cor,,rigii,gi Onul'ri ne dcte drumul. dar ne zisc sA nu spunem nimanui c-apoi vai de capul nostru, iar noi amindoi ne-am dus drept pe toloaca unde impreuni cu alli colegi am jucat mingea pind pe i nserate".

( lhidcm, pp 29-30)

rele
(J\-

.nllt

un
o l tr

rl l l l .

:anr
l ) 4.

drn

-" ' " -Y--:'


"

' '*'

.:' : I:' ;jl'

92
(.lurelia Go.ga: Aminriri de.spreEmi' tt<'.ytu, volurnLri [:isuri din Mdrgi' in nim e, de I lie H u ;c g a n tt, Bu c u re q ti , 1 9 7 6 . p p . 5 6 -5 1 )

T, I L - A U C U N O S C U T P E E M I N E S C I .

l)l

...Sfios, de credeam cd nu stie sd vorbeascd...


ln

v l,tR()NI( NlI( t.t.t. s( tIl.P't-trRA t)[] t. A iN ( ; RAr ) r NA ( oPot I t . t it . IRtiltt.s(tl I^ SI, iN vt,( tN AI A I I , . A r ' [ ] t t jt . t I t Lt J r EM I NI ] S( ' U

fil

vrfi$xt[A hlftr
* t8$$!8Nl

,,Am uitat atunci s-o intreb (pe Aurelia Goga) de Emrnes c u .Da r d u p d c iliv a a n i (p rin 1 9 3 1 ,n . n s . ), c ol i n d i n d pentru cerceterile mele, la Riginari n-am satelemdrginage putut ocoli casa Goga. Venerabila mama a poetului trei cus ed e 7 5 d e a n i. $ i-a a d u s ime d ia ta min t e c i f u s e s e mn cu tre sali$teniicare o vizitaserA ani in urmi $i cd ne-a c tra t a t c u me re . A z imb it , a d d u g in d u -mi d a c u m - e r a p e la i n c e p u t u llu i a u g u s t- n u is -a u c o p t d e c it c o rc od u g e l e . Spuneace-l a$teapti pe Tavi, care i-a scris c[ va veni la R6;;inari pentru doud-trei zile. Gliva nepofi, copii de-ai lui E u g e n ; i d e -a i Cla u d ie i,s eju c a u c u o min g e p rin c u r t e () A m in t re b a t -o d e E min e s c u .Mi-a s p u s c a c a a v e a p e atun c i z e c e a n i, c in d l-a a d u s d in S ib iu t a t d l e i (p r e o t u l B ra t u , n . n s . ) c u c iru f a , t o a mn a ,c a m p rin v re me ac i n d s e me cul e g e a u re le .A d o rmit t re i n o p f i a c i. , , Nu , n u in c a s i , a r ls p u n s in t re b d rii me le . O d lile le -a i v d z u t , s in t m i c i 5 i nu inc[peam. Aveam, cam pe unde vezi *filigoria, (chiotcul ) o . c is o a ie , , c u m s e z ic e p rin Rd g in a ri,a d ic a u n l - e l de b u c it irie c u v a t ri li c u p t o r d e p iin e . A c o lo g d t e a mama p in d t irz iu d u p i c rd c iu n ,d u p d c e t 6 ia m p o rc u l . D e obic e i, p in a d a g e ru l, a c o lo d o rme a m e u c u b u n ic a m e a , ci e ra c a ld li b in e . T in min t e c i m-A m c a m b o s u m f l a t atu n c i t re b u in d s [ d o rm in t r-o lid o a ie d in c a s 5 .G n d s - a dus d e la n o i n u l-a m v f , z u t ,c i a p le c a td e c u n o a p t ec u slu g a n o a s t rd .Da r e ra in t r-o lu n i, c i d u min e c i a l ' o s t o nun t A ma re in v e c in i,la c a re 5 i p a rin f ii me i a u lu a t p a r t e , qi l -a u d u s ; i p e e l. E u a m r6 ma sc u b u n ic a ,ia r d im i n e a f a nu l-a m ma i v [ z u t . Cit a ra ma sa ic i a s t a t in f ie c ar ez i c u no i la ma s i, a c o lo in b u c a t a riad e c a re [ i-a m s p u s .$ e d e a chia r lin g i min e p e o la v ild t i t in min t e c i imi v e n e as i de rid cit era de neindeminatic.f.i s./'ios, credeamcd nu stie Il sd vorbeascd. intreba tata de una, de alta, pe unde a umb la t , p e u n d e a c u n o s c u t$ i rle a b ia r[ s p u n d e a ,s c u r t M-a m d u s c u e l in t re b ra z i, a ic i d e a s u p r ap e , int o t d e a u n a . p coa s t aB o a c ii, s a v a d [ s a t u l d e s u s . Ma a s c u lt a , r i v e a y r tic e a . I n re s t u l t irn p u lu i a u mb la t d e c o lo -c o lo p r i n s a t . $i- a p o i a p le c a t , n o a p t e a , c u s lu g a . c u m I i-a m s p u s " .

td

pr A

se

Y'

nl

dL

Clt C t)

Il l r

cit

l-tc

nlL t'tt:

DL
P,.

la

( He
( D. Tcleor: Eminescu, hamal in porr, - in volrrmul Eminescuintim, Bucurc l ti . 1 9 0 4 , p p .5 -8 )

Hctmal, care mai tirziu avea sd ne uimeascdprin geniul lui. . . ,,- Dumneata zici c-ai fost intim cu marele nostru poet Eminescu? - Da , d o mn u le ! - Eu il cunosc mai de mult, continud dl. oflciant Gevinescu, cu care vorbeam. - De cind? - De pe la 1866-67 . - Pe-atunci trebuie si fi fost copil, desigur. - Era de vreo optsprezece ani. - Si cu ce prilej l-ai cunoscut?

ACU

Fie blir ret


r

nt e l

ma al i StL

I)I V E RS [ ,

93

- Ei, se vezi. Eu aveam dragoste mare de teatru inainte de a intra la telegrafli mi tineam dupl Iorgu Caragiale.Odatd am plecat cu trupa acestuiaca si ddm reprezentafiila Giurgiu. Aici, n-aveam sufleor. Ce te faci? Am plecat cu directorul, cu Iorgu Caragiale,prin port si vedem n-am gisi vr-un tinlr cu $tiinte de carte. * Ei? - $ i in port, printre hamali,am gis it p e u n u l c a re$ t ia sd citeasc6. - Hamal? - Ha m a l, insd nu cdra griu. - Dar ce idcea? - Sta cu r6,zA.toarea fier in mind r;i ridea banitrele de pline - dupi cum se obignuiegte incdrcareade prola d use . - Ca si fle toate esale? - Ne a p d rat. - $ i? - $ i, m - am uitat la el. Itri era ma i ma re mila . I n p ic l oa r e ave a numai nipte pantalonide d ril a lb a g t ri,ia r p e scurt de materie ordinarl. Nici cdmag6, cgr.p un sa.cou.
nlc l c lor apl, n l ml c .

il
t,

ffit)
.

t' Nr'l ,N

l{ 'll,

- Ce spui? - Ca ;i c eilalli hamali de altmi n t e ri. - M i zer ie mare. - Ce puteau oamenii sd facS?Cu gaizeci bani pe zi, de cit li se pl6teau in port pe vremurile acelea? - Asa e. - Ace st hamal, care $tia carte, nu e ra a lt u l d e c it E mi. n e sc . u - Acela care avea mai tirziu si ne uimeasci prin gen iu l lu i? - Acela. Iorgu Caragialel-a tocmit sufleor. Era bdiat foarte degteptEminescu,poate mai degteptdecit trebuia. in Dupd ce am terminat seriade reprezentafii Giurgiu am plecat la Bucuregtiunde Eminescua tost angajat sufleor l a Te a tr ul Nalional 9i a inceput a s c rie p o e z ii" .

--ilIffidIr tl l

,\

STATUIEDE FAUR-SCHMIDT_IA$I

Cum Si-a cumpdrat poetul-sufleor operele lui Goethe Si Heine... ul ,,i n str ad a Domnila A nastasiadin B u c u re g t i,lo c u ia , acum vreo douizeci de ani, bdtrinul compozitor A. pe Flechtenmacher, care-l vizitam foarte des. Era un om se prea prietenos. ia sa, Maria Flechtenmacher Sof blind li retrisesede la Teatrul Nalional ;i redigeao revistl: Femeia romdnd*, la care am colaborat ;i eu. Parcd v6d ;i acum locuinfa celor doi artipti: volume m ar i a svir liteprin salon, note muzic a le ,p o rt re t u l in u le i juris c o n s u lt u llu i Mih a il a l lu i Ch r istian Flechtenmacher, Sturdza; mobili veche $i modesti.
* A pdr ut i in tre 1 8 7 8 -1 8 8 1 (V .D .)

( D. Teleot; [.mint.st u :uf lcor, in cit., pp. ll-15)

vol.

94

EI L- A U C U N O S C U T P t l E M I n - E S C I

l)l\ t

- Pe la 1845 d-ta erai la Ia;i, domnule Flechtenmacher? - Da. Eram $eful orchestreiteatrului 9i compozitor muz ic a l. - Faceai muzicd la piesele lui Alecsandri? - $ i la a c e le a a le lu i Co s t a c h eNe g ru z z i. - Du mn e a t a , d o a mn d , a i c u n o s c u t d e s ig u r p e E m i nes c u ? - Pe Eminescu? Cum nu. A fost sufleor la teatru. Un p [ ru l c a m lu n g ; i c u mu s t d lile ra s e . tinir c u - A$a se purta? - Da . A h ! la Ce rn iu li, in B u c o v in a , a a v u t h a z . - Ce'l - E u e ra m in t ru p a lui Pascaly,care da reprezentaJii in Ce rn lu f i. E min e s c u ,s u f le o ru l, u mb la c u n i; t e g h e t e rupt e . in n ip t e h a in e . . . v a i d e lu me . - $ i?
- $i l-a observat Pascaly, directorul. Acest artist avea ceva din ;coala vechilor actori: prestanfa, aerul sentenfios. Gnd mergea pe drum finea capul ca Napoleon. Md mir cum a vdzut el ghetele rupte ale lui Eminescu! I-a fEcut observalii'l Nu. L-a intrebat dacd n-are altele mai bune. Poetul r[spuns cA n-are. i-a Pei. saJi cumperi... Sa-mi cump[r... dar n-am parale. Poftim cincizeci de lei... S5-mi vii diseari cu ghete 5i haine! M-ai inleles? cu

gr I :

Her

LI

sem l ITl2fr nesc

(]EASTJI,I)[. BI.]Z-I.JNAR P()ETTII,LJI. AI, A F'l.AT iN EXPOZI T' t A M t J ZFt t J t . t - it F. l) I , I T} . RA RA.ASI TTI I

vial man proi Br nua decl pr i n indc lrrgu Ve rse astie tura rala Suce

N C S CI

;;i fii nea u nosc l r.orb r aj un5 a Vea cafen ca E


CA SC

era ir lor lr Emin cap : ntele.

De nesc orice

C A S A J U N I M I S T UL UI

VASIL E POGOR

pr e ce

I)IV ERSE

95

Am inteles,ii rispunse Eminescu,care umfld banir li pleci prin orag. Gnd se intoarse seara, Pascaly il lui in scurt: - Ai cumpdrat ghete r;i haine, domnule? - Da! - Unde sint? - Uite-le! $i-i ardtA operele complete ale lui Goethe q;i ale lur Heine: - Uite, Goethe ti Heine..." ffi

Lminescu $i lonild Bumboc Cea r ta lu r Eminescucu Ionrtd B umb a c n u a r a v e a in - Eminescu, pp. l4l-148) semnitateapentru a fi menJionat[,daci nu ar fi avut uri ma re a , cd Ion itri B umbac,in urma con t ro v e rs ec u E min e scu ,a de ve nit adversarneimpicat al lu i, p e n t ru t o a t d viafa gi daci aceasti aversitatea lui Bumbac, nu s-ar fi manifestat mai tirziu q;i in viala practici cind devenise profesor la liceul din Cerndufi. gi Bumbac era un romin foarte infocat dar intransigent gi adversar nu admitea vederi contrare vederilor sale. Era noui, inauguratede Maiorescu,care declarat al directriei prinseserddicini intre studenfii romAni din Viena, q;ifidirecIi ec u t o a t e p u t e rile IIIR OTJI, D IN I]IB I,IOTE C A I,tJI V A S II,} i n d cl Em i ne scu susJinea aceaste poc;oR . ul rx:. i N TIMp (' u E Mtl r r g u m e n tati unii sale, trebuia sd se nasc i a d e s e ac o n t ro N I : S (U A F O S T ( ; A Z D I . ] t T D l : ( A T R }intre dinsul ;i Bumbac.Am asistatti eu la verse;i fric[iuni ACESTA.('ONStrt,r,l DtI.URflE t.UCRARI a s t feld e discu fiuniinfierbintate, dar cind s -a p ro d u s ru p tura definitivi intre Bumbac $i Eminescu,n-am fost de l a [ 6. M i - a po vestit-oins6 Ioan Lu[6, a c t u a lu l a v o c a t in intre EmiSuceava.La o intrunire a studentilorse iscase gi Bumbac iardgio discufie violenti cu privire la dinescu a recfia noud $i aceasta urmat li dupi intrunire pe stradd qi fiindci Eminescu;i Bumbac se indreptaseri spre cafeneaua Troidl, discufia a urmat $i in cafenea.Cine l-a cunoscut pe Ionild Bumbac,$tie cd avea o voce de stentor*, vorbia repedegi tare gi cind incepea,nu era a$a u$or sd l, 'P care ajungd cineva la cuvint, cu atita mai pufin Eminescu, I avea glas domol gi discuta linittit. l-a aceasti discufiein \ \ cafenea,prinse Bumbac cuvintul gi vorbia repedegi tare, l ci Eminescunu era in stare sl ajungl li el la cuvint. CerI rl \ case Eminescude mai multe ori sd replice,dar glasul siu buzeera intrecut de vocealui Bumbac $i numai migcdrile lor lui Eminescuaritau cd vorbeste$i el. Dupti un timp Eminescu pierdu rdbdarea, ipi scoase cdciula miloasd din c'op Si-i zise iritat lui Bumbac:- Na! vorbeste-iacu cdciulei m e le ! ( sub l. n s.) minios pe EmiDe atunceaa r[mas Bumbac toate viatra nescugi a fost poate unicul care a contestatlui Eminescu o r i ce m er it literar.
(Teodor V. $teJ'onelli:Amintiri despre

* Voce de stenlor - voce loarte p u te rn i c 6 .Stentor,erou grec,des(V rre care se sDune - in lliada - cd,a v e a \o c e fo arte puterni cd .D .).

96
( \t'.,4. Bogdan: Amintiri detpn Enitrt'lcu, in ,,|'amilie" 1902, p 92 ) ,

F.I I,.AI

C U \ O S C I 'T

PT. T:MINT:S( I

In IaSi Tinu el prima conferinld a , , E min e s c u s t a t n u ma i 5 p in a la 6 a n i in I a r; ig i a c e a s t a in c d in d if e rit e ris t imp u ri. A ic i e l a s c risc e le ma i p r i n c i p a le lu c rd ri a le s a le ; i s -a lE c u t re ma rc a td e lu mean o a s t r e literard prin versurile ce le-a publicat in revista loca16 ConvorbiriIiterare.In lar;i Iinu el prima-i cont'erinfd ciin clul de conf-erinfe obignuit il Iinea Societatea ce literard in ,, J u n ime a " f ie c a reia rn d in a u la Un iv e rs it it ii v e c h i ,c o n f-erintdcare trata despre,.1nl'luenfa austriaci la noi". Imi aduc aminte bine cum l-am vi.zutintrind, pe Wa rezervatA c o n le re n f ia rilo r, r in a u ld , u n d e o mu llime d e l u m e a g ia tepta cu neribdare si-l vadd li (se-l) aud6, lume compusl din e lit a s o c ie t E f ii g e n e i in ma re p a rt e d in re p r e z e n t a n ie 5 t e le s e x u lu i f ru mo s , g a t it g i imp o d o b it c a d e s dr b i t o a r e . Eminescuapdru sf'ios,ratdcit,intr-o redingoti cam ponositd,cu o pi16rie neagrI, tare, avind in mina dreaptl un bilet de vizitd - probabil c[ pe el erau notate principalele puncte ce era sa le tratezein conf-erinfa Odata ajuns la sa. misufa ce-i serveade tribund, el i;;i aSeazA precautie cu pillria cu fundul in jos, aruncd o privire furigi in public, ap o i o a lt d p riv ire la n o t ile le lu i f i in c e p u . Vocea lui era deodati slab[, nesiguri, lene$i; cu toate ac e s t e a o d a t i in c e p u t s u b ie c t u l,e l me rs e g ra d at i n a i n t e , f-a rain t re ru p e re ,f Z ra lip s u ri d e me mo rie ; i d in c e i n c e cipdtind mai mult curaj; dup[ citeva aplauzece rdsunard in sala la un moment dat, conferen[iarul fdcea ef-ectul i;;i do rit in l6 n f u in d a t e n f ia a u d it o riu lu i g i in t e re s i n d u - lt o t ma i mu lt . De la o v re me E min e s c us e o b o s is e Sc o a s e n . u

S A I , O N U T , J T]NIM II DIN CASA I- T JI !' AStL E PO( ;OR

D IV ERSI-

97

ceasornic din buzunarul jiletcii ri se uitl la el cu grija, apoi il ldsi pe masi, lingi paldric. Regula era ca o conf-erinfa a unui membru al Junimii sd tind cel pufin un ceas: ori oratorul nostru obosise inainte de a fi trecut chiar trei sferturi de ceas. in ultimul sl'ert, Emincscu cautinci sa prelungeasci frazele sale - subicctul parincl carn epLrizat- ili aruncd la l-iecare 3-4 minute ochii la ceasornicgi p[rea ci ceasornicul se mipca lirartc grcu la ccasul accla. Cincl conl'e rinta se sliryi. publicul nu-i econornisi aplauyi zelc yi in urrrra lo!i eei rnrri irrtirrri.prccrrrrr ccr cc se intcresau dc literatur:i liicunr cerc in.jurul poctului c'liscutind ;i manifestindu-isi sirnpatiilc lor".

t
Cea mai int'inttitoart mu:icri cru p(nlru din.;ul ./i'eamritul brddetului ;i vi.jfirul piriului... .,Eminescu l-ugcu clc oripice ingramirdire de oameni 5i sc sim[ea bine singr-rrin nri.jlocul naturii. Cea mai incintatoarc nruricir era pcntru clinsul l'reamatul bradetului ;i viliitul piriului ce se revars:i spunregind printre stinci. C-ind am sosit la la;;i. cel dintii gind al lui a l'ost si ma cluc la cc C opou yi apoi ler Socola, cu sd-nri arate r,'eclcrilc se deschicleau spre lunca Bahluiului ;i si mir plimb prin cringurile cle prin pregiurime. ca sd ma-ncint pi eu de frunzi;;ul p$cat de brumd pi si iau parte la plicerea lui de a cdlca pe frunzele scuturatc de vint, carc li;;iie la tot pasul".
(lttun .slavit'i: op. t'it. p. 114)

I
CInd :-o t'itit S'r'ri.soart'u III /u ...lunirntd'

2te)

,,intr-o zi, viind Maiorescu clin Bucr-rre;ti(la iaSi), nc aduse in ,.Junimea" f'rumoasa poezie a lui Eminescu intiIII, pc care poctul o complrscse. Citirca tulati Sc:ri.;oarea acestci poeme procluse un adcvirat cntuziasm in ,,Junimea", cincl deodata Panu, clin collul unde ;edea. i;i ridicd glasul 1i nc cleclardci versurile lui frminescu cuprind aluz.ii politice, ca sint indreptatc contra partidului liberal, addugind spre uimirea noastrd. cI clacl poezia se publica in ,.Convorbi n literare", eI parasegte societatea. Aceasta noti discordanti era ceva cu totul necibi;nuit in cercul nostru: s-a ldcut atunci o mare yi lunga ticere" apoi ca gi cind Panu n-ar l'i zis nimic. s-u ccrut cll poczia sa se citeasci din noLr; r'ersurile poctului s-au ascultat cu aceeapi plicere, pi eu anr declarat ca lc r,'oi publica in,,Convorbiri", tlind inditbrent la o poezie a)a de frumoasi, daca cuprinde aluzri politice sau nu. ln urma acestora, Panu a spus cf,tre mai mulli la slirpitul Sedinlei cd se leapdda de ,,Junimea", si in adevar de atunci nu s-a mai aratat in miilocul nostru."

98
(Gh. Panu: op. cit. p. 195)

E I L-A U C U N OS C U TP E E MIN E S C U

DI ln
llc

Scurtd convorbire cu un necunoscut

,,Animafia era generali (in timpul unei mesecomemorativ e , la , , J u n ime a " ,n . n . ). in t r-u n c o lt E min e s c u ,p e c a r e un pahar de vin il lEceafoarte expansiv- cdci de-natura lui era tdcut - ciocnea qi se imbrdfiga cu un junimist nou, proaspdt venit. In mijlocul zgomotului general,am tras cu urechea,fiindcd eram pe aproape,si aud ce vorbegte Eminescu cu noul venit qi am surprins urmitorul dialog:

I r'l

incu tr; m.

I l-d

I lt . er i

Noul venit:- Eminescule, dragi, in sinitatea Venerei :ii Madono. Eminescu: Lasi de o parte Madona, sd inchinam pentru Venere. Noul venit: $i pentru poet Si pentru proletar. Eminescu:Bravo! Scumpe amice, ;;tii c5-mi placil Apropos, cine esti si cum te chiam[, dragd prietene? Noul venit:- Mn cheamd Ionescu. I:minescu: - Poate sl te cheme ;;i Bandraburgi, poli chia r s a n -a i n ic i u n n u me , t o t p rie t e n imi e gt i ( . . . ) '

cu na

[i L'

I
(Teodor V. $te.fanelli: op. r'it., pp. l 4 tJ - 1 5 0 )

t-l,

A.sculttndctntecul,,Desteaptd-te,romdne!" ,,Seara (sfirgitul I'unii octombrie 1875, n.n.), me trezescdeodatdcu Eminescu, care sosise la lar;i (...), inrri de in cameri cu obicinuitul sdu zimbet pe buze gi-mi lEcu mare surprindere,cdci nu-l vizusem din anul 1872.(. , A rd ma sin s e a raa c e a s t a min e g i a m p e t re c u ta m i n la doi, noaptea pini tirziu, bind vin, povestind,glumind ;. fierbind cafele negreintr-un ibricag,pe care-l aveam inc; din Viena de pe vremea cind eram student. Cam pe la doud ore dupd miezul noptii ne trezi insi din povestireanoastrd un cintec romAnesc se auzeapc ce stra d d . Un c o r d e v o c i b d rb a t e g t iin t o n a a rmo n io s t i I r : cintecul ,,Degteapti-teRomAne" ca 9i cind ar fi voit i dea acestuicintec eroic un sentiment jale. Linigtean,-,:de tii, a c t u a lit a t e ad a t i li a rmo n ia v o c ilo r a v u e f e c r u l . , amindoi eram foarte impresionaf Ascultam lung timp r: i. fer e a s t rd p in is e d e p d rt a rd c in t 6 re 1 iit o t ma imu lt ; t pierd u c in t e c u lin d e p d rt a re E min e s c u ra d u s p e g i n d u : . e Dup i u n t imp imi z is e : - Nic io d a t An u mi-a p ld c u t c in t e c u la c e s t aa ; a d e n : - ' ca a c u m! " I
i,r

: ,,a \
:J !r <\ -!

AL EXANDRTJ Vl. AHt r TA ( r 858- 1919)

::.e

1 .r '"

(C. Meissner: O .ycrisoore. volumul in Omagiu lui Eminescu, 1934, pp.

Tlndr, frumos (...), mlndru tn tootd linuta lui intr-o vard - nu pot ptecizain care anume drn .187 4s a u 1 8 7 5- p e t re c in d u -mi a c a n t ama re a c a s A ; ' v . fbcui o vizitl lur S, -tot decursulanilor mei universitari, , son B o d n 6 re s c u p e a t u n c i d ire c t o ru l g c o a le in o rm a . . - :

13-14)

|[
:til:
rl 0-

-,

il

D I VERSE

99

invdfdtori ,,VasileLupu" (din Iapi). Acolo il gdsii pe Emrnescu. Tindr, frumos, imbr[cat cu ingrijire, mindru in toatd finuta lui - aga era cind l-am vdzur intiia oar6. Bodnlrescu m5 prezenta poetului deja consacrat, acesta imi intinse mina gi continud,tErd s[ intrerupi, discufiain curs. Eminescu dezvolta cu vigoare nu mai gtiu ce tezi Vorbea serios,convingdtor,uitindu-senutranscedentalS. ma i la st6 p inul casei ( ..) L - a m m ai c unoscut apoi pe E min e s c u ,d u p d 1 8 8 3 ,g i l-am vdzut des, prea des chiar, pe strdzileIagilor gi in vesaux fleurs". Nu mai de tita caf-enea pe vremuri ,,Chateau era Eminescude odinioarl, Eminescucel tindr, frumos, c u im b r d clm intea ingrijitd, mindru in f in u t a lu i, c e l c u v er b u l ca ld l i indlldtor. E ra cu totul a lt u l, e ra o mu l b o ln a v, su fer in d(...).La ce-arfolosi sd vorb im d e a c e a s t ip e rioadd a viefii lui?

B.P. HASDEU d838-1907)

t
Emine.vcu c'ompozitorul Gh. Skeletti ;i ,,Era pe vremea,cind aparuse,,Ce te legeni,codrule" pe mu zica de ne muritorul GeorgeS kelet t i.MA a lla m in ma gazinul nostru de arte ;;i muzicd din Ia;i, unde marele p o e t ve n e a z ilnic. M e la n co licdin I'ire, E minescuvine s p re min e c a n ic io datd foarte voios si mi roagd si-i cint din vioard ,,Ce te legeni,codrule". I l-am cintat de mai multe ori de-a rindul ftre s6-li dea vreo pirere asupra muzicii. Intr-una din zile, numai ce-l aud: ,,Ce bine m-a-nfelesSkeletti,minunati poeziemuzicald!"
(Din qmintirile lui I. KaulTman Galali - in Omasiu lui Mihai Emi' nc.\cu, 1909. p. 196)

T
Voi invd1o-o romdne:;teeu, :;i-om vedeodacd fiica Vdcdre$tilor va continua sd ne nesocoleoscd.'. ..inainte de a fi inv[luit de intunericul ce-i vesteamoartea apropiatS, Eminescuafl6 de la Maiorescu o veste cc ea avu darul s6-l tulbure: coboritoareaYdcdregtilor, insl9i strdind (in primele versuri intr-o limb[ poet6, iqi scrisese limba francezA,n.n.). i9i inalla atunci trupul incovoiat, mufenia lui -obi;nuitd Sd q;i se desfeleni rosti frumos cuvinte de anatemb': nu;tie pirinli.y-) cd voi.invd(era vorba de Spunetri-le romdneste? ya-o ro,mdne;'te eu, ;i-om vedea dacd fiica Vdcdrestilor va 'continuo Hotartre nerealizatd,din pdsd ne nesocoteoscd. cate. Eminescu se apropia de sfiryit. Cind imi povesti intimplare, ochii lui Maiorescu 16crimard.AmiaceastA nunt migc[toi care s-a incrustat in fundul amintirii mele in aga chip, incit dupi aceea,de cite ori publicam ceva' imagineadivinului Eminescuse iniltra mustritoare 9i md obliga si-i cer iertare."
(Elena l/dcdrescu: Mdrturisiri. nr.6-U. ,,Gindirea" an. VI, in 1926)

l t-

ir.
tL-.t -

100
( N. Timira;; lon ('rcun('4, Id. []Ltco vina . Bucurcfti, l94l. pp 2) a- ll5)

t l l.-\L'

( t r \ O S ( 't r I

P t " . I . \ I I ) - 1 . - S ( 't

D
il

In 187,\, Ion (-reun.qti I nume;te pe Eminescu: ,,Cel nni f tnur( po(i ul Rontdnilof'

d
nl

Pe erenrplarul cf,4ii ,,[)e obste (]eografie"a lui Bufier. lradusi in linrba romena de Amfilohre l-lotiniu 9i tipariti la la li. in 1 7 9 5 ,e x c mp la r p is t ra t p rin t re c ii4 ile ca r e a u irpaflinut lui lon Creanga,autorul Amintirilor din copildl- t t' l r s c l i : :

ts

..1)lrtriti mie de Dl. Mihail Eminescu, eminentul scriittrr li rrt mai tnore poet al Romdnilor, 1878" (subl. ns.).
nc

n
(Gh . F.ttritrc.tt ' u: ( ot t llit t t t l ! . nt ir r t ' s cu -l,uh ovttry, ir r r olur lr r l I ' u. qr t t t r r ' t lr r detp rt [',ntin t.tc u.r r nt ologie ing, r r lr t : r , i, r l9l( r . l) p. Gtr. Bttlg irr.. I lr r t ir r c lt i. l( ) l- 204 r

ZA ^;
nl

ie
! .ii tttli pr bdit,rul i.stu sri .scrit, r'um vr(. cd are condei

h( ne
LA

s('()ALA PRIMAR. \ I ) t \ 1 ( t . . R\ At ' l t : l' ( ) u 'ttir. iNVAtI At ( t ( r . As r . . l. l.\. r il- \ ht A t \ - { I ' Rt \ t \ R \

..Sc :tit' cli .\t ritourt'u /11, :tccastl f'ulminatrtir critici la rtiilc.rl lihcrulilor. s-lt prrblicut in ziltrttl ..T'irnpul",in locul rrrticoltrlui rle foncl. Citttl poetttl vttrbclte de ..progeniturile rlc rrririrrc rottt:tttli". czllc risipescavcrile in lupanarele din Itlrrrs rr i1r prcrd vl'enrt:uin cclcbrul local Bal Mabil. atactrl vrzcirz:i clctrl-lotrir.li odritslelc bancherilor liberali li ;i . lrle llrtrlrrncliurilor cottscrvatori blr. poatc ntai mult pe lrceftirr clin ttrttxt. Pctre Carp, conducittorrrl ptllitic al Jtrrrirrrrie:tc rtetlttllrtrtttl tle dirccIilt inrprintatir cle Enlinescu partidului. zil rrulrrr, car.c lraia clrn contribu[i:r rrrcn-rbril()r prirt Maiorcsctt slr cletermitle pe fri inlcrrinc ciircct, apoi I'.nrint:sctr:ii-li schilnbc utititclinctt. Inccrcare zadarnicf,. SLipiirat. P. ('arp rel'uz;i sn mai plliteascii abttnamentul, intr-() sct'isrxtre itdrcsatir ltri Maiorescu despre v'tlr.brrrcl tlc .,cic;tc1r1ii" la ,.'['intpul", aclicir de Emincsctt 1i Slavici. [)rrcu rrccst tottllict cu Petre C'urp s-ll lir-nitatla gesturi, in sc irrrrrbccl t:u Alc.rurtdrtr l.rrhr)\/urva avLlt o t'orntii grald. clc il lcdrrtr tlupit relutrililc f:.icLtt.c iltirl mctt. Bra in timpul clin ltt77. Emincr\cu tclrrlittasetle scris articolul i'lrzboirrlrtr rlc lorrrl. cltrc sc rcf'crca llt ltccst rlizboi. Al. Lahovary incitc;1c articolul pi l'oarte nentr,tl{umitreprotri irr r-cducfic. lrrr []rnincscri cli nu lttucrt pe libertrli. ;cazi [)orlnLtlc [.ultorarl'. ii spLtneel, razboiul cste o problcrrrii gnrvii, Italionrtlit. eurc trcbuie pri'"'it pe dcasupra lLrptelol n()itstre tlc partid. [)ur binc, tlontnttle F.minescu,nu mai f]cem opozit i,' ' ,1

sl tit in
AI nr

na dl

NU it'r L) n es

^l dl

gur

Ilol Bui
Eli

[]ir iltccrt.t. tlomnule [-lthovarv. dar in momentele prirr carc tl'cce tarlr lrcbuic sir veclcm cu totii lucruerele rile rr btuii rornltti. Al. Llrirovarv are nc1'crrcita inspiralic sa-l acuze pe poet cli r-r.r tlut cu liberalir. Rcl'olta lui [trninescu a imbracat lr)nna unei violen[c dc linrba.i. pe cafc tatal meu mi-a redat-o trdcl, dar cli nu poate f'r reproclrrsi. E vorba de o injirnitLrrii rlca()) ronrincascir. insolitli cie gestul de a-l truncl c:ilimara in cap. $i ciacii iiccst srav incident dintre atotputcrrricul ministru c()lt\rt-\;rt()r yi moclestul redactor iil.rl it\ r.i cr)nsecitrlc. t laptLrl :c riLrtorcazi lui T. Maiorescu

C Em pro n3s
llld

i a I- c i
-l

l: :,-r n
--,1

: 5t
:l

:lrn
::te

DIVERSR

10r

gi generalului Florescu, care s-au situat pe punctul de vedere al poetului, dar mai ales al lui Lascir Catargiu,geful partidului, care cu necontestata autoritatea spusrispilui cat:,,Ldsa|i pe bdietul ista sd scrie cum vr6, cd ore condei!" ( s ub l.n s.)
!i$F

Uite-l pe Eminescu! ,,Mi numesc unul din oamenii in viatl care l-au vdzut (Tudor Arghezi: Eminescu, Ed. Mipe Eminescuin carne gi oase.Eram copil de 7 ani. L-am nerva, Bucureqti, 1943, pp. l5-16) zArit pe Calea Victoriei...Treceaprin public un om gribit, fErd si ocoleasci impetuos. .,Uite-l pe Eminescu!" a spus cineva, cu un glas pe care-l fin minte. Se pare cd poetul nu mai lacea parte din viata lui li c6 triia o metempsihozd striini. Nu putearn gti atunci cine era si fie Eminescu li ar fi fost normal sa-i uit nunlele auzit. E curios ci nu l-am uitat. Mi-a rdmasin ureche,o dati cu tonul de stupefacfie9i de cornpdtimire, probabil, cu care a fost rostit. Mi-a rlmas aninat ca de o schild de fum. Nu mi puteam gindi, atunci, c5 dupi 55 de ani trecufi, voi evoca intr-o pagini de tipar ceea ce incepea si fie, incd de pe a tun ci, o amintire... Mult mai tirziu, cunoscindu-lpe Ion Slavicicare a fost persoprieten cu Eminescu,am insistatsi-mi povesteascd nalitatea socia16gi de camarad a poetului, care $tiam dintr-alte guri ci nu-9i rdsfbfa nici putrinii prieteni, nici numerq;ii lui adversari,egal cu sine $i nedesminlit.Nu a fost ceea ce se chearndun oportunist. A fost un om, un om intreg. intr-altfel, nici nu putea sd fie ce a fost gi ce este. Dar Slavici (...) mi-a lSsatintrebirile Idrd 16spuns."

ri
Eminescu sttnd singur lq o masd, cu fala posomorttd in ,,Am i nti r i despreMihail E minescu , in ! e le s u lp ro p riu al culvintuiui,eu nu am. L-am vdzut pe Eminescuo singurd dat6, intr-un restaurantin apropiereaTeatrului Naf i on a l, la coltul din str. S f. Ionici 9 i G mp in e a n u , d in Bucuregti, restaurant trecventat de studenfi pe atunci, 1;i care ni se pare existi inc[ (azi, restaurantulde care vorbe;te C. Ridulescu-Motru nu mai existi (n.n.). Mi-l amintescpe Eminescustfnd singur la o masd, cu Jaya posomorttd intr-un pronunlot tip brachiocefol(subL ns.). N-am vorbit cu Eminescuniciodati. In legituri cu persoanasa am insi informafii care pot fi de un oarecareinteres pentrLlistoricii li) telaturii romAnepti. In cursul anilor 1883-1885, p" cind imi fEcearn clasele de liceu la Craiova, n-am auzit cu ocazialecfiilor de limba romAnd;i nici la alte lecfii pronunfindu-se numele lui Mihail Eminescu(...). Nici ia Facultateade litere din Bucur6ti, unde m-am inscris dupd trdcereabacalaureatului,nu mi s-a vorbit de Eminescu,la lecfiile de literatura romAni, fiindci (...) profesorul de literatura romAnd era V.A. Ureche, un istoric de gcoali veche,fErl nici o pregitire cultu(C. Rddulescu-Motru: Despre M. Eminescu Si vremea lui, - miirturii inedi/e,' manuscrisul in posesia lui Vladimir Dogaru, incredin[at de autor in noiembrie 1946; o parte din mirturii au fost publicate in revista ArgeS, an. II, nr. (8) ianuarie 1967. Pitesti)

EI L-AU CUNOSCUT PE EMINE-SCU

S CRISOAREA PO ETULUI CATRE CHI . BICI-RIVNEANU, EXPEDIATA D..E LA OBER-DOBLING

rald poeticS.De existentalui Eminescu am luat cuno$tinfd prin lecturile mele particulare; iar incepind din anii 1887 -1 8 8 8 , d in a c e le c e a u z e a min c a s a lu i T it u M a i o rescu, pe care am frecventat-oin ultimii doi-trei ani din (...) Titu cei patru cit au durat studiile mele universitare Maiorescuavea obiceiul sd cheme la dinsul acase,pentru a lua parte la qedinlele societdfii Junimea $i uneori $i la masa sa, pe studenliicare se distingeaula examenulanual de la cursul sdu de logicd gi ktoria filozpfiei moderne. Aici, la Maiorescu acase,am avut negregit ocazia sl aud foarte adeseorivorbindu-sede M. Eminescu.Dar tot6i niciodati in tonalitateaaventuroaslgi romanticd,agacum l-a descris I. Al. Britescu-Voinegti,$i el unul dintre vizitatorii casei lui T. Maiorescu*. La toate $edinleleJunirnei, din a n ii 1 8 8 7 -1 8 8 8 -1 8 8 9 , la t o a t e c it e a m p a rt i c i p a t , n-am vizut apirind pe Eminescu. El era dealtminteri pe atunci continuu bolnav. Ziua inmormintirii lui Eminescua coincidat cu trecerea examenului meu de ligenld la Facultatea de litere, Si anume la 17 iunie (...) Inmormintarea a avut loc, agadar, in dupd-amiaza zilei, cind eu imi treceam examenul de licenti. Pe la orele 4,30 spre seari, Titu Moiorescu, care ovusesegrijd sd md examinezecel dintti, Stiind cd va trebui sd plece lo tnmormtntore, s-a sculat de tndatd ce i-a .fost anunlod trecerea cortegiului si rugind pe ceilalli coiegi, membri ai comisiei, sd sf rSeascdexamenul.Dupd dnsul au pdrdsit salo, pentru o-l insoyi, mul1i studenli (subl. ns.). Sala unde s-a finut examenul era la etajul I al vechii cl6diri. Era agezati pe corid,rrul ce da cu ferestrele bupe lev a rd " .

2i

y<

ci lu

rrt lu m
AI

ci

Sc
F '!

I rl
n,-

.. t

irr
.-1,, Llu

t eJ nr l
rt n

U IT

cin
(Titu Mqiorescu: Eminescu Si poeziile lui)

Rege el insusi al cugetdrii omenesti, care alt Rege ar fi putut sd-l disringd? a ,,Eminescu avut multe convorbiri literare cu Carmen Sylva (...). Cnd a fost vorba si i se conf-ere distincfie o onorifici, un bene-merenti nu gtiu ce altd decoraJie, sau el s-a impotrivit cu energie.Rege el tnsuSial cugetdrii omene;ti, care alt Rege ar fi putut sd-l distingd?"

"-

.tn
:l .-

;.,

(Relatare de Emilia Corneliu, in volumul Augustin Z.N. Pop: Noi contribulii documentare la biografio Iui Eminescu, Bucuregti. 1969, p. 202)

Nu stnteli regina poeziei! ,,in urma observa[iunilor literare ale lui Eminescu,Regina (Carmen Sylva, n.n.) i-ar ti zis: nu uita cd stnt regind! $t Eminescu i-ar fi rispuns: nu stnteyiregina poezieil" (subl ns. ).

* C. RADULESCU-MOTRU se referd la articolul cu caracter rn;morialist al lui I.Al. Brdtescu-Voinegti: ,,LuceafErul"- inclus in r--lumul Drn pragul apusului, Bucuregti, 1940, pp. 167-205. (V.D

DI V E RS E

103
(Ionel Teodoreonu Masa umbrelor lntoorcerea tn timp, E.P.L., Bucuregti, 1957,pp. 65-67)

Doi romdni numai sint vrednici sd bea Cotnarul. Unul e $tefon cel Mare, celdlalt e Mihai Eminescu

,,La o masd petrec niqte domni studenli(...) intre timp, un bdrbat fErd sof a intrat in picla crigmei, P I cit apezindu-se mai departe de tumult, la o masd de lingd S (.R IS OA R E A oE TI-,]LUC A TREcHI srcl-nivNElxu. expeurerA DE il in coate. Frunte inalti, piretele dimpotrivi. Haini roasi OBER.DOBLING chicd neagrd,obraz palid apa(inind mai mult luminii de lunl decit viefii soarelui (...) Au trecut astfel clipe, pind cind unul dintre sludenli l-a observatpe cel singur,gi la o parte de lume. Obrazul acelui tinlr cu fruntea bombati a tresirit, acoperindu-se de mirare. Aplecindu-se cdtre ceilalli, le-a goptit un nume. Tofi au a m u fi t ( ...) $ i tofi au rdmas cu cape t e leris u c it e t i o c h ii cdscafi spre profilul de singurdtateal noului venit. din uitarea de sine, s-au slEtuit intre . Apoi, trezindu-se ei cu $opa{opa, ajungind pini la urmd la o infelegere. Scotocindu-gibuzunarele, gi-au adunat paraua laolalti p e n tr u cele care vor urma (...) - Domnule, (i-a spus cu mare pleciciune a vorbei gi a frunfii), prin mine, un grup de studenfi aci de fat6, vi pofiegte sd ciocnili acest pahar. - Mulfimesc, domnule student, a spus solitarul degteptat din adincurile lui, privind cu mirare pe tindrul cu frunte bombatd. Apoi, vdind paharul intins, s-a ridicat, l-a luat gi l-a dus la gurd, dupi ce a ciocnit, cum se cuvine la o a;a pofteald cinstitS. Dar inainte ca buza lui s-ajung[ la pahar, ochiul a intilnit aur grav, iar nara a simlit mirosul frunzei de nuc a unei toamne de mult scuturate.Solitarul a respiratadinc, umplindu-gipieptul de aur, nucd $i trecut, cum face omul cind intilne$te mi$cltoarea mdrilor singurdtate.Apoi, indepdrtind paharul nebdut, a spus: - Dragii mei bdieJi, vd mullimesc din suflet pentru cinsteape care mi-o facefi. Dar md intreb: Oi fi eu vrednic de un asemeneaCotnar? Iar tindrul celuilalt.pahar nebiut, i-a rispuns, ridicindu-l: - Doi romdni numai sint vrednici sd bea Cotnarul. Unul e $tefan cel Mare. Celdlalt e Mihail Eminescu. Sd ne trdiascd! (subl. ns.). Tindrul cu frunte bombati spre viafd e tatdl meu: Oswald Teodoreanu.Au trecut anii. Eminescu,tata gi toli cei de atunci dorm in pimint. Vor trece anii. intr-o zi, gi ostenitorulacesteiicoane va fi sub candela celorlalli."

104
(Sextil Puscariu: Memorii, Editura Minerva, edilie de Magdalena Vulpe, B uc u re q ti , 1 9 7 8 , p . 7 5 8 )

EI L-AU CUNOSCUT PE EMINESCU

DI VE

Trdiascd Romdnia Unitd! ,,Am rnai ficut conferinfe ia Timipoara (doue) ti la C-aunde am revizut or[gelul in care petrecusem ransebe$, citeva siptimini in cursul rizboiului. L-am vizitat 9i pe bitrinul Musste- are 9l de ani acum (...), care se plingea de oamenii, pe care nu-i mai infelegegi pe care ii vedenumai risipind ce gi el pi generafiile trecuteau strins cu atita greutate, de pe vremea lui Popazu incoace. $i pe nepotul acestuia,pe doctorul Popazu,Si el bitrin acum, l-am intilnit gi l-am indemnat s[ pune pe hirtie amintirile sale despre Eminescu.cdci el fusesecel ce, ca doctor tinir, la dorinla unchiu-siu, Maiorescu,l-a agteplat la gara BraSor. ca sd-l inso{easci la (...) Dbbiing. (In 1883 ,n . a . ) In Bragov, l-a recunoscut, cdci Erninescu, fdcea o datd in oer cu geamontonul sdu, zicind: ,,Trdiascd Romdnio unitd!" (subl. n s . ).

{;,

*'

e
JI

Oct

Er

Re

rescu nile I 884

ce \i tea sc

sand Mai< scrie noue istic

,,L fata va. \

SCR.ISOAREA TITU MAIORESCU LUI CATRE EDITORII SOCEC,19OI

epoc ;i fI ziei cu" I

DIVERSE
YENETIA, MANUSCRISAUTOGRAF

r05
dt r4^E 4^.t T

fu-

.t

-"*r*
#rr*'E*ryi

u**

*; L*;

e^s*+<- hrr*}
,4r* ,**^#*"

,'.fu'

r***
f" l" q'
y l\ t **, {

*.i'*;
tffi *

o 't''-r,*d Tn -8', .r--,t"_ "L* it, X**


<***t'' * ,
lfr -? *J

gdt**
ui{;tu+

t-*t
lr.*r*,r*t

' ft*t t b

l.

',

t'.
t

th{L r.? * {*

rl*..

i.l*

thi-d

{a

ialH,,

-^l}.J

Eminescu a electrisat pe toli cu poeziile sale Referindu-se la seratele literare din salonul lui Maiorescu" Iosif Vulcan, directorul revistei ,,Familia" - in paginile cdrcia debutase cindva Eminescu - scria in iunie 1884: ,,Aceste serate au deia istoria lor, de aceeacred ci cel ce \ia scrie odati istoria literaturii noastre va trebui si amtnteasci qi seratele literare ale lui Maiorescu. Acolo Alecsandri a cetit pentru prima oari ,,Fintina Blanduziei", insugi Maiorescua intiodus pe mai mulli tineri, cetindu-le scrierile, Eminescu a electrisal pe toli cu poeziile sale mai noue, Hdsdeu a revirsat lumini asupra unor enigme linguistice, Slavici a delectat auditoriul cu nouvelele sale..."

(Apud Augustin Z.N. Pop: Noi contribulii documentore lo biografia lui Eminescu,Bucurelti, 1969,p. 196)

O miirturie a Veronicdi Micle ,,Lumea m-au acuzat de lipsl de simfire gi de umanitate fata de Eminescu.Sint lucruri mai presus de puterile cuiva. Vi mirturisesc sincer, nu pot sdl vid lipsit de minte, eu care am cunoscut pe Eminescu in cea mai splendidi epcci a vietii sale intelectuale.$i asa sint {Erl nici o lege si Ara nici un dumnezeu - sd-mi rdmiie cel pulin al poeziei care pentru mine s-a fost tntrupat, fn fiin|a lui Eminescu" (subl. ns.).

(Apud Augustin Z.N. Pop: Mdrturii. Eminescu- VeronicaMicle. Ed. Tip. Bucuregti, 1967, 167) neretului,

106
(Apud G.C. Nicolescu: Vialo tui Vas ile A lec s an d ri , E .P.L ., B u c u re 5 ti , 1 9 6 2 ,p . 5 1 0 )

EI L.AU CUNOSCUT PE EMINESCU

Eminescu omagiat de Vasile Alecsandri DeSi bardul de la Mircegti l-a vitzut ti l-a-ntilnit in $edinfele ,,Junimii" pe Eminescu, din nefericire, nici el $i nici cei care au fost de fafi nu ne-au ldsat decit succinte relatiri. Totugi, prefuirea - gi mai mult decit atit: admirafia autorului Pastelurilor fal6 de marele poet - sint $i una 9i alta dincolo de orice indoiali. Astfel, spre sfirgitul anului 1883, aflind ci Titu Maiorescu luase hotirirea si publice in volum poeziile lui Eminescu,- apreciind aceasti initriativd,,bunl gi patriotici", Alecsandri ii scria conducdtorului ..Junimii": ,,Natura a fost nedreapti in privirea* lui (Eminescu).E bine ca noi si redregem a ei crunti nedreptate,dind lui Cezar ce este al Cezarului".
iir

sc

(1E21-1t90) VASILE ALECSANDRT

fos pr

Iat $er net vic

Supremul omagiu - pe care Alecsandri l-a adus lui Eminescu - se afl6 cuprins, dupi cum se gtie, in poezia postumd Unor critici: ,,E unul care ctntd moi dulce dectt mine? Cu-atit mai bine ldrii Si lui cu-attt mai bine! Apuce inainte s-ajungd ctt mai sus, La rdsdritu-i folnic se-nchind-al meu opus."

Em

(su a5 (su

E vru Ma Sl a fmb

(1

\ ;iun
L

SAtl '

L)

Soc Tret Pog


* ln privirea in privinfa. (V.D.)

r23

in Eminescu amintireacontemporanilor poetulcu ,,Capde Apollo" Eminescu,


M uzicalitatea voctt Gn ti n d o ri a scu l ti nd cintece popular e

15
1"'

33
39

la teatru,la oPeri, Prin muzee

cind isi fdureaversurile 44 in momentele Culeeatorde folclor al Cunoscdtor farmeculuipoetical limbii romane
C u l tu ra u n iver sali a Poetului P a tri o t i n d ri g trsti t d e tr ecutul istor ic al popor ului r om ln Poetul gazetar F :::.:t:r - ' ii) i Cr eangd Dr r er se

49

55

62

7l

77
86
9l

P ri e te n r.r

Sc ur::

ll3 118